You are on page 1of 3

Toelichting EASYSHEET OMZET EN WINST EENMANS PRODUCTIEBEDRIJF

Versie mei 09 JWM Korsmit ©Easysheet.nl

EasySheet Omzet en Winst Eenmans Productiebedrijf
Algemeen
Het is voor de (aspirant) ondernemer vaak moeilijk om een beeld te krijgen van de omzet en mogelijke winst van een eenmanszaak. Bij een productiebedrijf moet de ondernemer een dubbele inschatting maken: hoeveel tijd moet ik in een bepaalde opdracht stoppen en tegen welk uurtarief en hoeveel materialen en producten moet ik aankopen en voor welke prijs kan ik mijn afgewerkte producten verkopen? Een ondernemingsplan is in feite altijd noodzakelijk, maar dat is niet een twee drie opgesteld. Ter voorbereiding van het opstellen van een ondernemingsplan kan deze EasySheet een bijdrage leveren in het opstellen van een globaal overzicht van kosten en inkomsten. Als het ondernemingsplan wel beschikbaar is kan met deze EasySheet een globale doorrekening gemaakt worden. Wel is nodig dat er inzicht is in de activiteiten en de hieruit afgeleide omzet- en kostenposten en dat deze in geld kunnen worden uitgedrukt. Men zal dit zelf moeten doen, hoe moeilijk een raming vaak ook is te maken. Door dit te doen wordt al snel duidelijk wat realistisch is en wat luchtfietsen, omdat er op het eind toch voldoende winst zal moeten zijn om van te leven.. Deze EasySheet Omzet en Winst van een Eenmans Productiebedrijf geeft een overzicht van de inschattingen van de kosten en de inkomsten. Deze EasySheet is geen boekhoudprogramma maar een globale verkenning van de inkomsten en kosten van de onderneming op jaarbasis en van de te betalen BTW en belasting. De EasySheet brengt door zijn opzet ook structuur aan in het overzicht van omzet en kosten en vergroot daarmee het inzicht in de onderneming Deze EasySheet omvat in feite een drietal varianten: EasySheet Omzet en Winst Eenmans Handelszaak (reeds eerder uitgegeven) EasySheet Omzet en Winst Eenmans Productiebedrijf EasySheet Omzet en Winst Eenmans dienstverlening (in voorbereiding De omzet in een Eenmans Productiebedrijf: wordt gemaakt door zowel de verkoop van producten als van “tijd”. De verhouding tussen deze twee componenten kan zterk verschillen. In een timmerbedrijf zijn de materiaalkosten erg hoog. In een garage zijn de “tijdkosten” relatief groot. Ook per activiteit/product kan de dit sterk verschillen. In het overzicht van de activiteiten dienen zowel de hieraan besteedde tijd als de verkoopwaarde van de materialen apart opgenomen worden. De tijd wordt tegen aan zelf te kiezen uurtarief in rekening gebracht en de materialen worden ingeschat, waarbij ook weer de marge en het verlies ingevuld moeten worden. De inkoopwaarde van de materialen wordt berekend op basis van de verkoopwaarde van de materialen. 1

Zoals eerder is opgemerkt is het van groot belang dat de BTW goed wordt geadministreerd. Hij kan veel van zijn tijd direct in rekening brengen als reparatiekosten. die men zelf eerst moest inkopen. Hij heeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een oldtimer op te knappen. De werking van de EasySheet volgt in grote lijnen die van de vorige EasySheet. De marge op onderdelen is niet te vergelijken met die bij een handelszaak of een productiebedrijf. Het besteedbaar inkomen gaat nu richting 33% van het bruto inkomen. Ook is er relatief weinig verlies. Voor elk product of actie moeten de uren op weekbasis. Toch is dit belangrijk.. Omdat de tijd nu wel kan worden doorberekend is de verhouding tussen het besteedbaar inkomen en het bruto inkomen nu gunstiger.25 dan 2. zoals in de vorige EasySheet. welke een uitkering verschaft ingeval de ondernemer ziek wordt of anderszins onbekwaam om te werken. welke direct aan de verkoop gekoppeld kunnen worden.Bij de vorige EasySheet lag het accent op de verkoop van producten. Als kleine eigenaar van een garagebedrijf kan hij niet de tarieven rekenen die grote garagebedrijven rekenen. Boven in de marge is ruimte om het uurtarief van de eigenaar in te vullen. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om tweedehands auto’s te kopen en verkopen en zo zijn inkomen aan te vullen. In deze EasySheet worden niet in eerste instantie producten verkocht maar eerder gemaakt. relatief gering. worden weer bepaald door een inschatting te maken van de verkoopkosten en de marges en het %-verlies. Werkblad Garage Een tweede voorbeeld is een ondernemer. Opm. De kosten voor de inkoop van hout. In dit geval zijn de “inkoopkosten”. De ondernemer zal hier enige ervaring moeten verkrijgen om de deze kosten goed in te kunnen schatten. In het Blok BTW worden deze bedragen berekend. Daarmee kan hij zijn “slappe tijd” opvullen en toch een mooie omzet maken. Maar met een tarief van 50 euro/uur komt hij toch aan een aardig inkomen. beslag ed. Maar de BTW op de inkoop en de overige kostenposten moet wel betaald worden. En over de omzet met men wel BTW afdragen aan de fiscus. resp. In de opgave van de omzet en de kosten wordt de BTW niet meegenomen. die een kleine garage heeft. Er worden weer twee voorbeelden gegeven: Werkblad Timmerbedrijf Wat op valt is dat het Overzicht van de Omzet/Verkopen is uitgebreid met een kolom Persoonskosten. Ook nu zal ondernemer zelf moeten zorgen voor zijn pensioenopbouw en voor het voorzien in een verzekering. dat op een of andere manier te gelde kan worden gemaakt. maandbasis of jaarbasis worden opgegeven. De marge zit eerder in de buurt van 1. 2 . want marges komen gemakkelijk onder druk te staan. De ingevoerde waarden zijn exclusief de BTW.

Dit vereist een vertaalslag naar welke activiteiten er regulier zijn.Opm. . Vervolgens kan men zelf het Werkblad Eigen Zaak invullen. Om werkelijk een goed inkomen te verwerven zal men creatief moeten zijn in het vinden van Activiteiten en producten. Het besteedbaar inkomen gaat nu richting 20-30 % van het bruto inkomen. 3 . Vervolgens moet een inschatting van de omvang worden gemaakt naar declareerbare uren en materiaal. waar een goede marge is te maken. Omdat de tijd nu wel kan worden doorberekend is de verhouding tussen het besteedbaar inkomen en het bruto inkomen nu gunstiger. welke incidenteel en welke uniek.