You are on page 1of 30

1

JAN 4-6
2012
3-1 :

(2

.
(5
.

- 22

.
- 52
) :
( .
- 1,1
) :
(
:
.
- 22

.
- 51
) :
(.

...
- PBS

(1


.
(2

.
(5
.

<
.3-1

1|Muka Surat


B1DL2E1
Menyebut bunyi huruf
hijaiyyah berdasarkan
.pengetahuan sedia ada
B2DL1E1
Menyebut bunyi huruf
hijaiyyah yang
difokuskan:
) (
dengan bimbingan.
B1DL1E1
Mendengar dan mengajuk
pelbagai bunyi seperti
bunyi haiwan dan alam
persekitaran.

2
JAN 9-13
2012
5-4 :

3
JAN 16-20

- 21
(2
)/(

.
.
.
)(
(5 - 51 -
.) :

(.

- 52
) :
.
(3 ( .
- PBS
- 31

>
.
.
. 5-4
(5
- 52 .
) :
( .
(8
- 81 .
) :
( .
(9 - 91

. .

92
.

2|Muka Surat


B2DL2E1
Menentukan bunyi dengan
menyebut huruf
hijaiyyah yang difokuskan:
)(
yang didengar
( berdasarkan
)/
- / /Contoh:

B3DL1E1
Mengulang perkataan yang
.didengar

B4DB1E1
Membaca dan memahami
ayat mudah
) dengan betul (
mengikut bimbingan.
B5DB1E1

2012
7-6 :

4
JAN 25-27
2012
10-8:

.

- 94

.
.
- PBS
(4 41
>
) )-11
. 7-6
(19.
.(19-11
(7
- 71
)-11
.
.(19
- 72
.
- 101
(10
)
.
.(19-11
(9 -91

. .
- 112
(11
.
.
.
- 121 -

.
(12

- 66


.
.
3|Muka Surat


Membaca dan memahami
ayat mudah
) dengan betul (
tanpa bimbingan.
B3DB1E1
Membaca perkataan dan
menentukan huruf
hijaiyyah yang terletak di
awal, di tengah dan
di akhir perkataan dengan
betul.
B3DB1E3
Membaca perkataan
dengan intonasi dan
) ( tekanan suara
yang betul.
B3DL2E1
Mengulang dan menyebut
nombor dan
bilangan (11-19) mengikut
susunan.


.
-

B1DT1E1
Menulis huruf hijaiyyah
berdasarkan
pengetahuan sedia ada.
B2DT1E1
Menyambung huruf
hijaiyyah yang difokuskan:
((
dengan betul mengikut
bimbingan.
B3DT1E1
Menyalin dan menulis

(6
- 92 .
(9
. .
.
- PBS

>
. 12-8

-JAN 30
FEB 3
2012
-11 :
12

(3

.
(6
.
(2

.
(5
.
(6
.

- 31
.
- 61
.
- 22

.
- 52
) :
( .
- 61
.
- 63
.
4|Muka Surat


)
(
.
)//(


..
- PBS


perkataan dengan
bimbingan.
B4DB1E2
Membaca dan memahami
ayat mudah
) dan (
menentukan huruf
hijaiyyah
yang terletak di awal, di
tengah dan di akhir
perkataan mengikut
.bimbingan
B4DL1E1
Mendengar dan menyebut
ayat mudah
) dengan jelas. (
/ Contoh: /

<
-13
.14

FEB 6-10
2012
-13 :
14

(3

.
(6
.

31
.

- 61
.
- 63
.
- 66
.
- 63
.
(9 - 67
..
- 94

.

5|Muka Surat
.


.
- PBS
<
-15
.16

B5DL2E1
( Menutur ayat mudah
) dengan betul
dan jelas mengikut situasi
yang sesuai.
B6DL1E2
Menamakan benda yang
dipelajari dengan
tepat dan menjadi contoh
kepada rakan.
B6DL1E1
Memberi respons atau
menjawab rangsangan
atau arahan mengikut
intonasi dan tekanan
) yang ( suara
betul dan jelas.
Contoh : Memberi respons
dengan bahasa
badan yang sesuai melalui
aktiviti didik hibur
seperti lakonan, kalam
jamaie dan nasyid.
B4DB1E3
Membaca dan memahami
ayat mudah
) yang (


mengandungi
) (
dengan betul mengikut
bimbingan.

7
FEB 13-17
2012
-15 :
16

- 66
.

_
.

"".
- PBS

(6
.
(9
- 91 .
.
- 93

.
(6 - 94
.
<
(9 .
- 65 . -17
.

.18

- 91
.
- 93

.
6|Muka Surat

B3DB1E2
Membaca perkataan yang
( mengandungi
). /
dengan betul.
B4DB1E3
Membaca dan memahami
ayat mudah
) yang (
mengandungi
) (
dengan betul mengikut
bimbingan.
B5DB1E2
Membaca dan memahami
ayat mudah
) yang (
mengandungi
) (
dengan betul.
B4DB1E4
Membaca dan memahami
ayat mudah
) dengan (
intonasi dan tekanan suara
) yang betul (
mengikut bimbingan.

8
20-24 FEB
2012
-17 :
18

9
FEB-2 27
MAC 2012
-19 :

(6 - 63
. .
(9 - 91
. .
- 94

(6 .
- 66 .
(9 .
.
- 91
.
- 92

.
- 95

.
(6 - 61
. .
- 66
(9 .
- 95 .
7|Muka Surat

..
- PBS

<
-19
.20


.
- PBS
<


B6DB1E1
Membaca dan memahami
bahan bacaan
dengan intonasi dan
) ( tekanan suara
yang betul serta boleh
dicontohi.
Contoh: Kamus, majalah
dan buku cerita.

20

1
0
MAC 5-9
2012
-21 :
21

1
1
19-23
MAC 2012

(3

.
(6
.
(3

.
(6
..
- 31
.
- 61
.
- 32

.

- 61
.
- 62

.
(3 - 32


.
.
(5 - 53
.
(6 .
- 62 .
8|Muka Surat

-21
.24.


.
- PBS

B3DL1E2
Mendengar dan
mengulang perkataan yang
mengandungi huruf
bersyaddah dengan
betul.
Contoh:
///

<
-25
.26.

.

B4DL1E2
Mendengar dan
mengulang ayat mudah
) yang (
mengandungi huruf
bersyaddah di dalam
perkataan dengan
bimbingan.
Contoh:

-23 :
24

1
2
26-30
MAC 2012
-25 :
26


.
- 63
(9 .
- 67 .
.
- 94

.
(6 - 62
.
(9 .
- 91 .
.
- 94
(6
..
(9 - 65
.
.
- 93

.
9|Muka Surat

- PBS
<
-27
.28


.
-


.

1
3


- 94

.

APRIL 2-6
2012
-27 :
28

1
4

(6
.
(9
.

(12

.
(6
.
(9
.

(6
.
(9

- 61
.
- 91
.
- 122
)(.
- 62

.
- 63
.
- 94

.
- 61
.
- 62

.
10 | M u k a S u r a t

- PBS
>
-29
30.

-


.
-


.
- PBS

>
-31
32.

-

.
-
30.

9-13
APRIL
2012
-29 :
30

1
5

16-20
APRIL
2012
-31 :
32

- 91

(3

.
(6
.
(1


.
(5
.

- 31
.

(3

- 61
.
- 11
) :
(
:
.
- 51
) :
(.
- 52
) :
( .
- 53
.
- 31
11 | M u k a S u r a t

- PBS
>
-33
36.

.

-
// /

.
- PBS

>
-37
38.

B5DL1E1
( Mendengar ayat mudah

1
6
23-27
APRIL
2012
-33 :
34

1
7
APRIL - 30
4 MEI
2012
-35 :
36


.
(9 - 91
. .
- 94

(3 .
- 33

.
.
(6
- 64 .
(9 .
- 91 .
.
(3 - 31
.

.
(9 - 91
. .
- 94

(6 .
- 65 .
12 | M u k a S u r a t

- PBS
<
-39
.40


.
"
25".

- PBS

<
-41
.42


) dengan
teliti dan memberi respons.
// /Contoh:
/

1

MEI 8-11
2012
-37 :
38

(9 .
- 93 .

.
- 94

.
(6 - 66
..
(9
- 91 .
.
- 94
(6
..
(9 - 66
..

(12
- 91
.
.
- 122
.
13 | M u k a S u r a t


.


.

- PBS

<
-43
.44


(3

.
(6
.


- 31
.
- 66 .

MEI 21-25
2012
-41 :
42
.
.40

- PBS

MEI 14-18
2012
-39 :
40

2
0

<
-45
.48

(3 - 31
.

- 33
.
.
- 23
(2

.
.
(5 - 53
.
.
(8
- 82 .

14 | M u k a S u r a t


.


.

- PBS
<
-49
.50

B1DB1E1
Membaca huruf hijaiyyah
mengikut bentuk dan baris
dengan menggunakan
bahan bacaan yang
bersesuaian.
Contoh bahan: Buku teks
dan lain-lain.
B2DB1E1
Membaca huruf hijaiyyah
yang difokuskan:
((
mengikut bentuk dan baris
dengan
menggunakan bahan
bacaan yang bersesuaian
mengikut bimbingan.

2

JUN 11-15
2012
-43 :
44

.
- 23
(2

.
.
(9 - 92
.
.
- 93

(6 .
- 63 .

- 64
.
- 67
.

15 | M u k a S u r a t
.


.

- PBS
<
-51
.52

2
2

JUN 18-22
2012
-45 :
46

(9 - 91
. .
- 93

.
- 94
(6
..
- 65
(9
..
- 66
.
- 94

.

16 | M u k a S u r a t


.
"

".

- PBS
<
-53
.54

2
3
JUN 25-29
2012
-47 :
48

(9 - 91
. .
- 93

.
- 94

.
- 95

.
(12
- 91
.
.
- 122
.

17 | M u k a S u r a t


-

)).
-.

- PBS
>
-55
56.


B4DT1E1
Menyalin dan menulis ayat
) dengan ( mudah
betul.
B5DT1E1
Menyalin dan menulis ayat
) dengan ( mudah
betul.

2
4
JULAI 2-6
2012
-49 :
50

(6 - 66
..
(9 - 91
. .
- 122
(12
.
.
.
.50

- PBS
<
-57
.60

18 | M u k a S u r a t

2
5

9-13
JULAI
2012
-51 :
52


(3

.
(6
.


- 31
..
///

.

- 61
.
- 64
.
- PBS
- 21
(2
<
-61
) :.62
.
(.
(5 - 52
. ) :
( .
(6 - 61
. .

19 | M u k a S u r a t

2
16-20
JULAI
2012
-53 :
54


(3

.
(6
.
(9
.
(6
.


- 31
.
- 61
.
- 91
.
- 63
.
- 64
.
- 67
.

20 | M u k a S u r a t


.

.

- PBS
<
-63
.64

2
7


- 31
.

23-27
JULAI
2012
-55 :
56

(3

.
(9 - 91
. .
- 94

(6 .
- 65 .
(9
..
- 93

.
- 94

.

21 | M u k a S u r a t.


.

- PBS
<
-65
.66

18-22
JUN 2012
-57:
58

(4 - 42
) .
.(19-11
- 103
(10
) .
- 104
.(19-11
.
- 93
(9
. .
- 94

.
(12
- 122
.
.

22 | M u k a S u r a t..

- PBS
<
-67
.68


B3DB2E1
Membaca dan mengulang
nombor dan
bilangan (11-19) secara
tersusun dan rawak
dengan bimbingan.
B6DT1E1
Menulis huruf, nombor,
bilangan, perkataan dan
( ayat mudah
)yang didengar
dengan
betul mengikut bimbingan
secara imlak.

2
7-10
OGOS
2012
-59 :
60

(6 - 63
. .
(9 - 91
. .
- 94

.

:


.
.60

-
-

- PBS
<
-69
.72

23 | M u k a S u r a t

3
0

13-17
OGOS
2012
-61 :


(3

.
(6
.
(2

.
(5
.
(6
.


- 31
.
- 61
.
- 23

.
- 53

.
- 61
.

24 | M u k a S u r a t..

- PBS
<
-73
.74

-
-

3
1


- 31
.

27-30
OGOS
2012
-63 :
64

(3

.
(9 - 91
. .
- 94

(3 .
- 33

.
.
(6
- 64 .
.
(9 - 67
..
- 94

.

25 | M u k a S u r a t
.


.

-
-
-
-
-
-
-

- PBS
<
76-75

3
2


- 31
.

SEP 3-7
2012
-65 :
66

(3

.
(9 - 91
. .
- 93

(6 .
- 61 .
.
- 65
(9
..
- 94

.

26 | M u k a S u r a t

" ".
-

- PBS

<
-77
.78


- 67
.

SEP 10-14
2012
-67 :
68

3
4
SEP 17-21
2012
-69 :

(6
.
(9
- 91 .
.
- 94
(6
..
- 66
(12
.

.
- 122
.
(11
.

(12

.

- 112
.
- 121
.


) (

.
.

-
-

- PBS
<
-79
.80
-

.

.70

-
-

- PBS
<
-81
.84
27 | M u k a S u r a t

B2DT1E2
Menulis huruf hijaiyyah
bersambung dengan
betul mengikut bimbingan.

SEP 24-28
2012
-71 :
72

3
OKT 1-5
2012
-73 :


(3

.
(6
.
(2

.
(3

.
(6
.

(3

.
(6
.

- 33

.

- 64
.
.
- 21

) .
(.
- PBS
<
- 32
-85

.86
.
- 62

.

-
- 31


- 61
.
.

-
- 63

.

- 67

-
-
-
-
-
-
-

28 | M u k a S u r a t

3
7

(9 .
- 91 .
..
- PBS

>
-87
88.

OKT 8-12
2012
-75 :

(9 - 91
. .
- 94

(6 .
- 63 .
.
- 65
(9
..
- 91
.
(4 - 41
) )-11
(19.
.(19-11
(7
- 72
)-11
29 | M u k a S u r a t.
" -
2".

- PBS
<
-89
.90

B6DL2E1
Menyebut nombor dan
bilangan (11-19) secara
tersusun dan rawak
dengan betul serta mampu
membimbing rakan.
B3DT2E1

OKT 15-19
2012
-77 :
78

.
.(19
- 102
(10
) .
- 121
.(19-11
.
(12
- 122

.
.
(6 - 63
. .
- 66
(7 .
- 73
)-11
.
.(19

OKT 22-25
2012
-79 :

- PBS
<
-91
.92

-
.
-
80.
- PBS
>
-93
96.
>

100-97.

30 | M u k a S u r a t


Menulis nombor dan
)bilangan (11-19
mengikut susunan dengan
bimbingan.
B6DT1E2
Menulis huruf, nombor,
bilangan, perkataan dan
) ( ayat mudah
mengikut situasi yang
betul.
Contoh: Menulis kad
ucapan dan dipamerkan.