You are on page 1of 53

1

Constanten op het pad van de Jihaad
Door de Shaykh Yusuf Al-„Uyayri

Inhoudsopgave
Inleiding Het 1e principe: De Jihaad zal doorgaan tot de Dag des Oordeels Het 2e principe: De Jihaad is niet gebonden aan individuen Het 3e principe: De Jihaad is niet gebonden aan een land Het 4e principe: De Jihaad is niet gebonden aan een veldslag Het 5e principe: De overwinning is niet beperkt tot een militaire overwinning 3 4 11 21 25 28

Het 6e principe: De nederlaag van een Moslim geschiedt niet doordat hij wordt gedood 44 Conclusie 53

2

Inleiding

“Thawaabith „ala Darb Al-Jihaad” (constanten op het pad van de Jihaad) is één van de beste moderne boeken in het onderwerp van de Jihaad. Het is geschreven door Shaykh Yusuf Al-„Uyayri, rahimahoellaah.

Shaykh Yusuf Al-„Uyayri, rahimahoellaah, vertrok op jonge leeftijd om te gaan strijden tegen de Russen in Afghanistan. Mensen die hem kenden omschreven hem als een zeer intelligent individu die goed bedreven was in alle gebieden van bewapening en die zeer goed in staat was om samen met hen de training te ondergaan. Later keerde hij terug naar het Arabische Schiereiland waar hij doorging met het helpen van de Moedjaahidien1 in Tsjetsjenië; en waar hij fondsen voor hen inzamelde. Nadat enige tijd was verstreken, werd hij gearresteerd door het Saudische regime en voor een aantal jaar in de gevangenis opgesloten. In de gevangenis memoriseerde hij Al-Boekhaarie en Moeslim2. Toen hij vrij kwam, schreef hij een aantal boeken en elk van hen is een meesterwerk. Men kan de diepgang van zijn tekstuele verwijzingen naar de Qor‟aan en de Soennah, alswel zijn verwijzingen naar huidige voorvallen, goed waarnemen. Hij werd later vermoord door de veiligheidstroepen in het Arabische Schiereiland en hij stierf als Shahied3; en wij vragen Allaah, Soebhaanahoe wa Ta‟aala, om dat waarheid te laten zijn, Amien.

1 2

Jihaadstrijders. De twee meest authentieke verzamelingen van overleveringen en gezegdes van de Profeet. 3 Martelaar.

3

Hoofdstuk 1
Het 1e principe: De Jihaad zal doorgaan tot de Dag des Oordeels

“Vechten is u geboden ofschoon u er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat u afkeer hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allaah weet het en u weet het niet.”
{Soerah Al-Baqarah; Vers 216}

De hele wereld staat tezamen tegen een ritueel in de Islaam en dat is de Jihaad. Zij mobiliseren hun religieuze macht, hun politieke macht, hun economische macht, hun machten in de media, hun culturele macht en de macht van het volk om te vechten tegen de Jihaad fie Sabielillaah (op het Pad van Allaah). Een voorbeeld van de religieuze macht; de Christenen en de Joden gebruiken religie om te rechtvaardigen wat zij doen. Veel van de bemoeienis die tegenwoordig plaats vindt in het Midden-Oosten, vindt plaats in de naam van de „tweede terugkomst van Christus‟. Bush heeft religie gebruikt om zijn daden te rechtvaardigen door te zeggen dat God hem heeft opgedragen om Afghanistan binnen te vallen. De Joden gebruiken religie om hun infiltratie in Masjid Al-Aqsa te rechtvaardigen. Politieke macht; de diplomatie over de gehele wereld draait om het centrale idee van het vechten tegen het „Islamitische terrorisme‟. De EU komt bijeen om te praten over de „Islamitische terroristen‟, de NAVO komt bijeen om te praten over de uitdagingen van de „Islamitische terroristen‟ en de VS mobiliseert politieke kracht om te vechten tegen de „Islamitische dreiging‟. Op politiek vlak is de gehele wereld verenigd in het vechten tegen de Islaam. Er is geen uitzondering op het politieke vlak. De media doet uitmuntend werk wat betreft het bedriegen van de massa over wat de Islaam eigenlijk is. Wat cultuur en bevolking betreft, zij zijn allen tegen de Jihaad fie Sabielillaah.

4

“Het strijden is u geboden terwijl u er afkeer van heeft. Maar het kan zijn dat u een afkeer heeft van iets wat goed voor u is en het kan zijn dat u houdt van iets wat slecht voor u is. En Allaah weet het en u weet het niet.”
{Soerah Al-Baqarah; Vers 216}

Deze Aayah is een voorschrift van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Velen zeggen dat er voor de Jihaad, Tarbiyyah moet zijn: zij zeggen dat Tarbiyyah een eerste vereiste is voor de Jihaad en dus dat er zonder Tarbiyyah geen Jihaad is. Anderen zeggen dat wij ons in de Makkah-periode bevinden en dat er daarom helemaal geen strijd zou moeten zijn. Is dit gerechtvaardigd? Als iemand begint met het praktiseren van de Islaam, of als iemand terugkeert naar de Islaam, zouden we hem dan moeten vertellen dat zij Tarbiyyah dienen te hebben voordat zij zouden moeten beginnen met vasten? Of dat wij ons nu in de Makkah-periode bevinden en dat er dus geen noodzaak is om te vasten? Er is geen verschil tussen deze zaak en de Jihaad fie Sabielillaah. Er is geen verschil tussen de voorschriften voor de Siyaam (vasten) en de Jihaad, het is op dezelfde wijze neergedaald (in Soerah Al-Baqarah). Het vasten was na de Jihaad voorgeschreven, het duurde langer. Waarom moeten wij dan Tarbiyyah opdoen terwijl onze Rasoel, salla Allaahoe „alayhi wa sallam, dit niet heeft gedaan?

Één van de Moeshrikien4, Moekhayrit genaamd, kwam bij de Rasoel, salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Hij was op reis en hij kon niemand vinden. Iedereen was bij de Profeet, salla Allahoe „alayhi wa sallam, in Uhud. Dus hij ging naar de Profeet, salla Allaahoe „alayhi wa sallam, en hij omarmde de Islaam op dat moment op het slagveld. En hij werd gedood op het slagveld. Aboe Hoerayrah, Radiyallaahoe „anhoe, verwees naar hem als de persoon die zeer weinig deed maar rijkelijk werd beloond. De Profeet, salla Allahoe „alayhi wa sallam, zei dat Moekhayrit de beste der Joden was omdat hij had gestreden en Shahied was geworden.

Een ander voorbeeld wordt overgeleverd door Aboe Hoerayrah, Radiyallaahoe „anhoe:

4

Polytheïsten.

5

zeiden zij: “Blijf uit de buurt. Toen werd hij gewond naar zijn familie gebracht. Hij had nog niet eenmaal gebeden voor Allaah.” Hij vocht totdat hij verwond werd.” Hij trok vervolgens zijn maliënkolder aan. dus alleen het hebben van kennis is niet voldoende. uit woede jegens hen of uit woede omwille van Allaah. 7 Geleerden.“Amr Ibn „Oeqaysh had rente-leningen verschaft in Jaahiliyyah 5.” Hij vroeg: “Waar is dan die en die?” Zij zeiden: “Bij Uhud.” {Soerah At-Tawbah. 6 . Soenaan Aboe Dawoed. Vers 73} Dit is de „Ibaadah die de Koeffaar proberen te verhullen en zij benoemen het als „terrorisme‟ en „criminele activiteiten‟ en brandmerken de volgelingen van dit pad als „terroristen‟.” Hij vroeg: “En waar is die en die?” Zij zeiden: “Bij Uhud.” Hij zei: “Uit woede omwille van Allaah en Zijn Boodschapper. vervang het met Jihaad… De reden dat zij het niet over Jihaad hebben is omdat deze woorden uit de Qor‟aan komen. maar in werkelijkheid is het Jihaad. Waar je ook het woord „terrorist‟ ziet. Boek 14. Toen de Moslims hem zagen. Hun woonplaats is de Hel en dit is een slechte bestemming. dus hij had er afkeer van om de Islaam te omarmen totdat hij zijn leningen had geïnd. „extremisten‟ en „revolutionairen‟. Sa‟d Ibn Moe‟adh. ging naar zijn zus en vroeg: “Vraag hem of hij vocht uit partizaanschap.” 6 Tarbiyyah wordt gebruikt als een excuus om niet uit te rukken voor de Jihaad. Mensen rechtvaardigen daden door te zeggen dat „die en die geleerde ons niets heeft opgedragen‟. “Oh Profeet! Strijd tegen de ongelovigen en de hypocrieten en wees streng jegens hen. Radiyallaahoe „anhoe. Hadieth 2531. Deze namen misleiden ons.” Toen stierf hij en trad hij toe tot het Paradijs.” Hij zei: “Ik ben een gelovige geworden. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Amr. En de hypocrieten helpen hen hiermee. Hij kwam op de dag van Uhud en vroeg: “Waar zijn mijn neven?” Zij (de mensen) zeiden: “Bij Uhud. Zij doen dit op de volgende manieren: 5 6 Pre-Islamitische tijdperk van onwetendheid. stapte op zijn paard en vertrok in hun richting. In de tijd van Salaahoedien Al-Ayoebi trokken de „Oelamaa7 de troepen terug nadat zij hadden gehoord over de (man)kracht van de Koeffaar.

Zij zeggen dat de Jihaad moet uitgevoerd worden met de toestemming van en middels de voorschriften van de Imaam (leider). “Oh gij die gelooft! Wie van onder u zich van zijn godsdienst afkeert. Verplichtingen. De Jihaad zal doorgaan tot de Dag des Oordeels en dit is een geloof wat wij hebben omdat het zo in de Qor‟aan staat.1. Vers 54} De veel voorkomende vraag die gesteld wordt is: “Oh Shaykh. vertel ons bij welke partij wij ons moeten aansluiten. Zij zeggen dat de Jihaad niet is toe te passen in deze tijd van mondiale vrede.” {Soerah Al-Maaïdah. Dat is de Genade van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wenst. welke is de echte Jamaa‟ah?” Iedereen beweert de ware Jamaa‟ah te zijn en de ware Islaam te vertegenwoordigen. Zij zeggen dat de Jihaad alleen is toegestaan om Islamitische landen te bevrijden. wat de Jihaad betekent. Zij zeggen dat de Jihaad defensief is en niet offensief. 3. Allaah zal een ander volk voortbrengen waarvan Hij zal houden en zij zullen houden van Hem. En Allaah is Milddadig en Alwetend. 4. Zij zullen strijden voor de Zaak van Allaah en zullen het verwijt van de berispende niet vrezen. Wat de rechtvaardigingen ook mogen zijn om de mensen te bedriegen. 7 . de Oemmah8 weet sinds de tijd van de Profeet. Wij hebben niemand nodig die vandaag de dag (tot ons) komt om een nieuwe betekenis te geven aan de Jihaad door een nieuwe betekenis te lenen van het oosten of het westen. Deze zaak zou helemaal niet verwarrend moeten zijn want dit 8 9 Wereldwijde Moslim-gemeenschap. (ze zijn) nederig jegens de gelovigen en hard jegens de ongelovigen. 2. Wij hoeven niemand om advies te vragen omdat het allemaal al helder is. wat de Soenaan ervan zijn en wat de Wajibaat9 zijn uit de Qor‟aan en de Soennah en de daden van de Sahaabah. Zij zeggen dat de Jihaad is geëindigd in de tijd van de Profeet. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. 5.

werd gevraagd om vriendelijk te zijn jegens de Joden omdat hij hun bondgenoot was in de tijd van Jaahiliyyah. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala houdt van hen. heeft ons niet alleen dit verteld maar ook heeft hij de kenmerken van deze groep verteld. De Profeet. Hij. en de Moslims: “Accepteren jullie mijn oordeel?” Zij zeiden: “Ja. salla Allahoe „alayhi wa sallam. 4. Zij vechten omwille van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. salla Allahoe „alayhi wa sallam. Radiyallaahoe „anhoe. te accepteren: “…Sa‟d werd binnen gebracht en hij vroeg de Joden: “Accepteren jullie mijn oordeel?” Zij antwoordden: “Ja. Maar toen hij een Moslim werd. Toen de Banoe Qoeraydhah10 zichzelf later overgaven. Zij zijn nederig jegens de gelovigen. dit is het Oordeel dat Allaah tevreden heeft gesteld. stemden zij in om het oordeel van Sa‟d Ibn Moe‟adh. Zij houden van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. 8 . 5. Zij zijn hard tegen de ongelovigen. en de Moe-minien eist. Radiyallaahu „anhoe. 3. salla Allahoe „alayhi wa sallam.” Vervolgens vroeg hij de Profeet. kinderen en bezittingen in bezit worden genomen door de Moslims. 2.” De Profeet.” 10 Joodse stam.is de Religie van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala en Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft haar duidelijk gemaakt. zij zijn bezorgd om de gelovigen en zij houden van hen. De kenmerken zijn als volgt: 1. Sa‟d Ibn Moe‟adh. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allahoe „alayhi wa sallam.” Sa‟d zei: “Mijn oordeel is dat al hun mannen worden geëxecuteerd en hun vrouwen. Zijn Boodschapper. Als we deze kenmerken zouden kennen dan zou het niet moeilijk moeten zijn om een keuze te maken. Na deze punten in acht te hebben genomen zou het helemaal niet verwarrend voor ons moeten zijn. heeft ons in een Hadieth verteld dat er een „Overwinnende Groep‟ is. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. zei: “Uw oordeel is hetzelfde als het Oordeel van Allaah. verbrak hij die relatie aangezien de Islaam loyaliteit aan Allaah.

Jullie zullen deze oorlog nooit kunnen winnen omdat jullie vechten tegen de Awliyaah12 van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala.” Wij zeggen: Dit is omdat jullie de Overwinnende Groep bevechten. zul je worden vervangen. nog steeds de Ware Jamaa‟ah zijn. ongeacht hoeveel jullie er doden of arresteren. 9 . die Allaah „Azza wa Jall de belofte heeft gedaan te zullen beschermen. Kan vertaald worden als vriend. moet zich klaarmaken voor een oorlog met Mij.” En Hij. Dus zelfs als de gehele wereld tegen hen is. Dat is echter niet het geval.Sommigen zouden kunnen vragen: “Waarom was de straf zo zwaar?” De reden hiervoor was verraad. op het moment dat je de Soennah opgeeft. 11 12 Amerikaans oud minister van defensie. helper etc. zij zullen doorgaan.” 13 Sommige groepen schijnen te denken dat zij. bondgenoot. beschermer. omdat zij deze plichten in het verleden hebben vervuld. De straf stond in verhouding tot de misdaad. Allaah zal hem voor (het aangezicht van) de gehele schepping vernederen op de Dag des Oordeels. Er stond in geschreven: “We hebben veel van deze terroristen gearresteerd en velen van hen zijn gedood maar zij schijnen zich te vermenigvuldigen en door te gaan. In deze context is ‘vriend’ beter. wij willen niet worden vervangen. En dat is het gevaar. De groep die wordt genoemd in de Hadieth wordt omschreven als een gezamenlijk werkende groep. zei ook: “Wie er ook toestaat dat een Moslim vernederd wordt terwijl hij hem had kunnen helpen. zal het hen niet kunnen deren. Hoewel zij erg vaak verraden zijn door Moslims en door Moeshrikien. Het zal hen niet kunnen deren als wie dan ook het met hen oneens is of hen verraadt. Zij hebben de Religie tien of twintig jaar geleden gediend en denken dat dit een garantie voor hen is. Een Hadieth Qoedsi vermeldt: “Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “Wie er ook mijn vriend bevecht. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Een interne memo werd door Rumsfeld11 naar het Witte Huis gestuurd. 13 Al-Boekhaarie 6502 en ook onder andere Moesnad Ahmad.

“En bestrijd hen totdat er geen Fitnah (vervolging) meer is en de Religie geheel voor Allaah wordt. 10 . De laatste daad die je verricht.” {Soerah Al-Anfaal. Vers 39} Het ongeloof zal doorgaan tot de Dag des Oordeels en daarom zal de Jihaad ook doorgaan tot de Dag des Oordeels. is de meest belangrijke. het verleden zal nooit de toekomst kunnen rechtvaardigen. Maar als zij ophouden dan ziet Allaah voorzeker wat zij doen. (want) wat je voor je dood doet is het zegel dat op de Dag des Oordeels gebruikt zal worden om over je gehele verleden te oordelen.Dit is een levenslange reis die men nooit op zou moeten geven. Niemand heeft enige garantie ontvangen.

dan zou het (de Jihaad) stoppen. dan zal Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala anderen voortbrengen die de Banier van de Islaam zullen dragen. Als we zouden denken dat de Jihaad afhankelijk is van individuen. 11 . want als die persoon overlijdt.Hoofdstuk 2 Het 2e principe: De Jihaad is niet gebonden aan individuen “En Moehammad is slechts een Boodschapper. Waarlijk. die de Boodschap van de Islaam dragen.” {Soerah Al-„Imraan. Zult u dan op uw hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij. Er zijn enkele individuen die geloven dat de Jihaad afhankelijk is van bepaalde individuen of groepen. Vers 144} De Jihaad zal hoe dan ook doorgaan. dan zou dit leiden tot een verzwakking van de „Aqiedah14 van de Jihaad en het zou ook invloed hebben op het geloof dat de Jihaad door zal gaan tot de Dag des Oordeels omdat we de Jihaad zouden associëren met individuen. En Allaah zal de dankbaren snel belonen. alle Boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Hij. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. het is niet afhankelijk van een bepaald persoon. En wanneer de slaven. Men zou kunnen zeggen dat de Religie van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala niet afhankelijk is van individuen. heeft hen getoond dat afhankelijkheid van een bepaald individu. En dus als zij sterven. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft hen daarom ook geleerd om niet afhankelijk te zijn van Moehammad. is het ook afgelopen met zijn boodschap. die zich omkeert zal aan Allaah in het geheel geen schade berokkenen. de verkeerde weg is (om te volgen). Het volgende zal aantonen dat de Jihaad niet afhankelijk is van een bepaald leiderschap of bepaalde individuen. 14 Geloofsleer. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft de Sahaabah bijgebracht om van Hem Alleen afhankelijk te zijn en om gehecht te zijn aan de Religie van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. hun verplichtingen verwaarlozen.

werd geraakt door een steen en vele dachten dat de Profeet. Indien hij zou overlijden of zou worden gedood. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. die zich omkeert zou aan Allaah in het geheel geen schade kunnen berokkenen. Dat leidde tot wanhoop onder sommige Moslims waarop Allaah. alle Boodschappers vóór hem zijn reeds heen gegaan. Waarlijk. Dit refereert dus niet aan het toekennen van deelgenoten aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Vers 144} Deze Aayah werd geopenbaard om de Sahaabah te leren dat zij niet moesten denken dat enige (vorm van) „Ibaadah. werden de Moslims verslagen en velen van hen werden gedood. was gedood. deze Aayah openbaarde. Een voorbeeld hiervan: Eén van de Ansaar werd gevraagd: “Heb jij dan niet gehoord dat de Profeet. was gedood.“En Moehammad is slechts een Boodschapper. De Profeet. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. dan heeft hij de Boodschap al (aan ons) overgebracht dus sterf voor zijn Religie!” 12 . De Islaam behoort toe aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala en we zouden enkel afhankelijk moeten zijn van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Deze Aayah bekritiseerde de daden van sommige Moslims toen zij hoorden dat de Profeet. (uit Tafsier Ibn Kathier. zouden jullie dan op jullie hielen terug keren? Hij. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Dit gerucht verspreidde zich totdat het uiteindelijk de Moslims had bereikt. is gedood?” Zijn antwoord was: “Als de Profeet. De Tafsier betreffende deze Aayah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Dit refereert echter naar het spreken over de ideologie (die inhoudt) dat de Jihaad succesvol is omdat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala bepaalde individuen heeft gestuurd om het (de Jihaad) te leiden. Sommige Moslims werden niet beïnvloed door dit nieuws maar andere wel. is gedood.” {Soerah Al-„Imraan. Rahimahoellaah): Tijdens de slag van Uhud. afhankelijk is van enig individu. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. En Allaah zal degenen die dankbaar zijn snel belonen. wat Shirk is.

Allaah. Radiyallaahoe „anhoe.Toen Moehammad. ik zal zijn hoofd er af hakken!” En hij zei: “De Profeet Moehammad. jij hebt de dood die jou was voorgeschreven reeds doorgemaakt. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Allaah is Levend en zal nooit sterven!” Aboe Bakr. Radiyallaahoe „anhoe. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. vaak het volgende: “In de Naam van Allaah!. even buiten Madinah. overleed. kwam Aboe Bakr. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zegt dat de dood van de Profeet. was overleden dus zei hij: “Wie van jullie ook zegt dat de Profeet. en kuste hem. Hij kwam naar het huis van de Profeet Moehammad. Hij zal vechten voor de Profeet. na het overlijden van de Profeet. Radiyallaahoe „anhoe.” Toen vertok hij naar de Masjid en zag hij „Omar. liep naar de Profeet. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Radiyallaahoe „anhoe ervan om verder te spreken en toen zei hij: “Oh mensen!. ik ben zijn neef en ik ben zijn erfgenaam dus wie staat dichter bij hem dan ik?!” Dit toont aan dat „Ali. ik zal ofwel sterven ofwel vechten voor hem (de Profeet) tot ik word gedood. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Radiyallaahoe „anhoe wa Karramallaahoe wajhah. Radiyallaahoe „anhoe. uit zijn huis. zei: “Jij bent puur wanneer jij leeft en jij bent puur wanneer jij dood bent. de Masjid binnentrad. . in een emotionele toestand verkeerden en alles waren vergeten. Soebhaanahoe wa Ta‟aala aanbad. is weg gegaan om Allaah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Dit kwam doordat de Sahaabah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. is overleden. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. wie van jullie maar Moehammad. we zullen niet terug vallen nadat Allaah. Radiyallaahoe „anhoe. 13 Radiyallaahoe „anhoe wa Karramallaahoe wajhah. was weg gegaan om Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala te ontmoeten en hij zal terugkeren!” Toen Aboe Bakr. wilde niet geloven dat de Profeet Moehammad. reciteerde daarna deze Aayah en vele Sahaabah hadden deze Aayah eerder gehoord maar toen zij het Aboe Bakr. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zal jou niet tweemaal laten overlijden. was het alsof zij het voor de eerste keer hoorden. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. „Omar. Ik ben zijn broeder. Moehammad is nu dood! En wie van jullie maar Allaah. Radiyallaahoe „anhoe. aanbad. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zoals Moesa. hoorden reciteren. zei tijden het leven van de Profeet. tegen de mensen spreken. totdat hij wordt gedood. er alleen voor zal zorgen dat hij de Boodschap verder zal verspreiden. Hij. „Ali. „alayhis-salaam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allahoe „alayhi wa sallam. te ontmoeten. Radiyallaahoe „anhoe. weerhield hij „Omar. ons heeft geleid! In de Naam van Allaah!.

Vers 11} Deze twee Aayat tonen aan dat we zullen sterven op een. Dus moge de ogen van de lafaards nooit slaap zien!” Hij verrichtte dus een Doe‟aa tegen de lafaards. En hier ben ik nu alsnog. hij zal niets vrezen. voor ons. en zij vluchtten weg. zonder de Toestemming van Allaah.“En geen ziel kan sterven zonder de Toestemming van Allaah en op een vastgestelde tijd.” {Soerah Faatir.” {Soerah Al-„Imraan. wat met andere woorden inhoudt. Deze Aayat zullen de lafaards aanmoedigen om te strijden omdat moed het leven niet doet afnemen en lafheid het leven niet kan doen toenemen. hoe kan men een lafaard zijn als moed mij (Khalied Ibn Al-Walied) niet heeft gedood?! In de tijd van het Perzische Rijk in Irak. stervend op mijn bed. Voorzeker. dat ik er niet levend uit zou komen.” 14 . dit is gemakkelijk voor Allaah. Radiyallaahoe „anhoe. vastgestelde tijd. dan zal hij zeer moedig worden. De Perzen begonnen te schreeuwen: “Jinn! Jinn!”. Vers 145} “En het leven van niemand wordt verlengd. vroeg aan de rest: “Waarom steken jullie de rivier niet over naar de vijand?” Vervolgens sprong hij op zijn paard de rivier in en alle Moslims volgden hem. stroomde er een rivier tussen de Moslims en het Perzische leger. die Hajar heette. Als een Moe-min het niveau van Imaan bereikt waarop hij beseft dat zijn dood op een vastgestelde tijd zal komen. Khalied Ibn Al-Walied. noch wordt het leven van iemand verkort. Dat was het einde van de Slag. zou zo dapper zijn dat hij zichzelf tussen de rangen van de vijanden zou werpen zodat hij (later) over zichzelf zou zeggen: “Ik zou mezelf werpen tussen de rangen van de vijanden totdat ik er zeker van zou zijn. zonder dat het is vermeld in het Boek [Al-Lawh Al-Mahfoedh]. Eén van de Moslims. Hajar verdedigde zijn daden door te zeggen: “Geen ziel zal sterven.

” Aan de andere kant. De posities van deze twee groepen. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala plaatst ons van de ene beproeving in de andere en als wij deze allemaal doorstaan.” ” Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala beproeft de mensen en de uitkomst van deze beproevingen is (elke keer) anders. betreft. zei: “De Shaytaan schreeuwde op de Dag van Uhud dat Moehammad. Sommige Moenaafiqien zeiden: “Laten we naar „Abdoellaah Ibn Oebay gaan en hem vragen om voor ons te onderhandelen met de Qoeraysh. Rahimahoellaah.” De Moefassirien16 hebben veel meer gezegd over deze Aayah en we kunnen dat niet allemaal behandelen maar wat we kunnen leren is dat de mensen in twee groepen werden verdeeld voor wat de dood van de Profeet. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zij verzwakten en konden de schok niet aan en zij probeerden de dood te voorkomen door om vrede te vragen. zei Anas Ibn Nadr. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Ons leven is gevuld met beproevingen. Geleerden die gespecialiseerd zijn in het uitleggen van de Qor’aan. Degenen die de onjuiste denkbeelden volgden zouden ook onderverdeeld kunnen worden in twee groepen. was gedood. die de verkeerde denkbeelden aannamen. Er waren degenen met de juiste denkbeelden en er waren degenen met de onjuiste denkbeelden. dan worden wij zuiverder. één van de Ansaar. Zij dachten dat de Islaam afhankelijk was van de Profeet Moehammad. echter: “Zelfs als de Profeet Moehammad.” Sommige Moenaafiqien15 zeiden: “Moehammad is gedood dus laten we de Islaam opgeven. is gedood. dan hadden we niet verloren. En het waren degenen met de onjuiste denkbeelden die door Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zijn bekritiseerd in deze Aayah. Dus sommige Moslims zeiden: “Als Moehammad is gedood. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. 15 16 Hypocrieten of huichelaars. 15 . Dit zijn onze stammen en onze familieleden van de Qoeraysh en als Moehammad nog had geleefd. zijn ook de posities die vele Moslims vandaag de dag innemen. Eén van de groepen faalde. Radiyallaahoe „anhoe. zij keerden terug naar de Koefr. dan is Allaah niet dood dus laten we vechten voor Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. De tweede groep nam nog veel ergere denkbeelden aan.Ibn „Abbas. In het geval van Uhud doorstonden sommigen de beproeving en anderen faalden. laten we ons dan overgeven.

“Dus wees niet zwak (tegenover de vijand) en wees niet bedroefd. De Weg die Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala behaagt is (de volgende). het komt van Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. toen jullie met weinigen waren en zwak werden geacht in het land en jullie bang waren dat men jullie (met geweld) weg zou voeren. “En gedenk. Vers 139} Deze Aayah werd geopenbaard na Uhud waarin hen werd verteld om niet toe te staan dat de gebeurtenissen hen een zwak gevoel zouden geven. ook al hebben jullie (de vijand) met een twee maal grotere ramp getroffen. We zouden de resultaten over moeten laten aan Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Vers 165} Dit zou gezegd moeten worden wanneer de gelovigen verliezen. zeggen jullie: “Waar hebben wij dit aan verdiend?” Zeg (tegen hen): “Het komt door jullie zelf (vanwege jullie slechte daden). hij bepaalt de uitkomst en niet wij. jullie zullen overwinnen indien jullie gelovigen zijn. 16 .” {Soerah Al-„Imraan.” {Soerah Al-Anfaal.” {Soerah Al-„Imraan. Vers 26} En dit zou gezegd moeten worden wanneer de gelovigen winnen. “(Wat is er met jullie aan de hand?) Wanneer een enkele ramp jullie treft. onze daden zouden afhankelijk moeten zijn van wat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala ons heeft geboden.” En Allaah heeft de Macht over alle zaken. hoe Hij jullie beschermde en jullie versterkte met Zijn Hulp en jullie voorzag van de goede zaken opdat jullie dankbaar zouden zijn. En we beoordelen onze daden niet op basis van dat resultaat. De overwinning wordt nimmer toegeschreven aan de gelovigen.

Het antwoord moet echter zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het resultaat maar dat wij doen wat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala ons heeft bevolen. Hoewel „Omar. behalve ik zelf. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Als dat niet zo was (en dus geen Ijtihaad was). bleef hij weigeren. Radiyallaahoe „anhoe. Omdat Moehammad. Sommige Sahaabah vonden dat het leger zich terug moest trekken en Oesaamah Ibn Zayd deelde deze mening. maar hij voerde simpelweg het bevel uit van Moehammad. dan zouden zij er niet over gediscussieerd hebben. Een ander voorbeeld hiervan komt uit de tijd van het Khalifaat van Aboe Bakr. Een ander voorbeeld is de Hadieth die ons informeert over de verschillende aantallen volgelingen die elke Profeet „alayhoem as-salaam had. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. veranderd. Maar Aboe Bakr.” Hij bekommerde zich niet om resultaten. 17 . Er zullen Profeten zijn geweest die geen volgelingen hadden maar wij kunnen niet zeggen dat zij hebben gefaald. En daarom discussieerden de Sahaabah over deze zaak. antwoordde hierop: “Zelfs als de honden Madinah zouden binnen trekken om de vrouwen van Moehammad. Radiyallaahoe „anhoe. Radiyallaahoe „anhoe. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. in Madinah achter zou blijven. Hier hebben wij geen invloed op. uitgezonden maar de situatie was na de dood van Moehammad. Het leger van Oesaamah was door Moehammad. dan zou ik nog dit leger uitzenden. er was geen vaststaande regel die overtreden zou worden. naar hem toe kwam. aan hun voeten mee te sleuren. heeft geboden maar dat het resultaat niet is waarop wij hadden gehoopt. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. En niemand zou zoiets durven zeggen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Zij wilden Madinah niet zonder bescherming achter laten. Als we ervoor kiezen om de resultaten te beoordelen dan zou het kunnen lijken alsof Uhud een fout was. Vele mensen brengen tegenwoordig excuses naar voren waarin zij verklaren dat de Jihaad vandaag de dag niet gepast is. Dit was een geval van Ijtihaad17. dan zou ik nog dit leger sturen! En zelfs als niemand.Het kan zijn dat jouw daden in overeenstemming zijn met wat Allaah. en hoewel daarna ook een andere Sahaabi naar hem toe kwam. 17 Ijtihaad is het inspannen en onderzoeken door de geleerden om tot een bepaald oordeel te komen. het heeft gezegd.

Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft angst gezaaid in de harten van de Koeffaar. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. dit zal uiteindelijk leiden tot Koefr of wanhoop. SoebhaanAllaah. En dit is de betekenis van de ayaah: “En voor hem die Allaah vreest. En dit is wat er wordt bedoeld met het overlaten van de resultaten en uitkomsten in de Handen van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. is Allaah. 18 . Het leger van Oesaamah. Zij (de vijanden) zagen dat de Moslims op weg waren naar het Romeinse Rijk en zij zeiden tegen zichzelf: “Als deze mannen genoeg kracht hebben om tegen de Romeinen te strijden. Hij zei: “Als de leider van deze mensen is gestorven en zij op dezelfde dag een leger uitzenden om te strijden. En Hij zal hem onderhouden vanwaar u het niet verwacht. dan zullen zij vast meer kracht hebben in Madinah om het te beschermen!” Dus zij wijzigden hun besluit en vielen het Moslimleger niet aan. Er zijn mensen die hun oordeel baseren op basis van wat het resultaat zal zijn. Toen de Romeinen hoorden over de komst van de Moslims reageerden zij als volgt: Heracles ontving het nieuws van de dood van de Profeet. Hij (Oesaamah) nam de buit en de hoofden mee terug naar Madinah. Dit is de manier en fout van vele Moslims tegenwoordig. hoe meer Hij. dan zal Allaah „Azza wa Jall hen helpen. een uitweg voor jou zal vinden. „Azza wa Jall. radiyallaahoe „anhoe. doorkruisten zij het Arabische gebied waarin een aanval op de Moslims werd gecoördineerd. Beoordeel de middelen nooit op basis van de uitkomst. drong het Romeinse Rijk binnen en geen enkele Romeinse soldaat was aanwezig om hen te weerstaan.Terwijl het Moslimleger op weg was naar het Romeinse Rijk. met jou en hoe meer jij toeneemt in Taqwah. zelfs toen de Moslims hun dieptepunt hadden bereikt want als de Moslims oprecht zijn. Er zijn tegenwoordig vele Moslims (en met name de „Oelamaa en de Doe‟aat19) 18 19 Godsvrees. en hoorde dat het leger (van de Moslims) op dezelfde dag was uitgezonden. Vers 2-3} Zolang jij Taqwah18 hebt. zal Hij een uitweg bereiden. dan moet er iets aan de hand zijn!” Dus weigerde hij om te strijden tegen de Moslims. Dit is het voorbeeld dat wij dienen te volgen. Geleerden en prekers. salla Allaahoe „alayhi wa sallam.” {Soerah At-Talaaq.

Dit ritueel van de Jihaad kan niet worden gedragen. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zal hun trucs onthullen en Soerah At-Tawbah onthult hun Nifaaq20. en dan zeggen zij dat zij er geen deel van uitmaakten.” ” {Soerah An-Nisaa. 19 . zij schuiven van de ene mening naar de andere. omdat zij de stok in het midden trachten te houden. Maar er is geen verschil tussen deze twee situaties afgezien van het land dat (Afghanistan) aanviel. Dit ritueel zal vandaag de dag niet gesteund worden. dan prijzen zij het en proberen zij aan te tonen dat zij er aandeel in hadden. De Moslims steunden de Moedjaahidien. En wat betreft degenen wiens weg een zeer flexibele (weg) is waardoor je niet weet aan welke kant zij staan. het zou tonen wie de Moe-minien zijn en wie de Moenaafiqien zijn. Een voorbeeld hiervan is toen de Sovjet-Unie in Afghanistan binnenviel. En als zij een nederlaag zien dan bekritiseren zij het en zeggen zij: “We hebben het toch gezegd?”. “En onder jullie is hij die (achteraan) treuzelt (om niet te hoeven strijden voor de Zaak van Allaah) en als een ramp jullie treft. Als zij de overwinning zien. Waarschijnlijk is één van de grootste voordelen van de nederlaag voor de Moedjaahidien dat hun rangen worden gezuiverd. Echter waren het deze zelfde Moslims die tégen de Moejaahidien spraken toen Amerika in Afghanistan binnenviel. anders dan door degenen die er geschikt voor zijn. 20 Hypocrisie.die geen schaamte kennen. zij verzamelden fondsen voor hen en gaven lezingen enzovoorts. Zij namen opeens een exact tegengestelde positie in. dan zegt hij: “Waarlijk. Allaah is mij genadig geweest omdat ik niet onder hen aanwezig was. De ware aard van sommigen zal worden geopenbaard. Vers 72} Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala ontmaskert deze mensen. behalve door degenen die klaar zijn voor beproevingen en moeilijkheden.

„Ali Radiyallaahoe „anhoe wa karrama Allaahoe wajhah. de Jihaad is niet afhankelijk van individuen. begrijpen. zullen ontmoeten. Dit veld van de Jihaad. dan zullen de Moslims die de Religie van Allaah.Denken of aannemen dat de Jihaad afhankelijk is van individuen. wij hebben leiderschap nodig maar het verlies van dat leiderschap zou onze banden met de Jihaad niet mogen verbreken. Onze leiders zijn net zoals de soldaten. dan zal het een morele nederlaag in de harten zijn. zal doorgaan met het voortbrengen van deze leiders. alleen maar sterker worden op dit Pad. In feite zoeken onze leiders naar het martelaarschap. Als het geen materiële nederlaag op het slagveld is. Zij aanbaden de Heer van de Jihaad en niet de leiders van de Jihaad. 20 . waarvan je dacht dat hij jou naar de overwinning zou leiden. zij wachten op de dag dat zij hun vrouwen en Al-Jannah21 zullen zien en zij wachten op de dag dat zij Allaah. De geschiedenis is er getuige van dat er geen tijd is geweest na Moehammad. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. De vrouwen van deze Oemmah zullen moeders zijn (van mensen zoals) „Omar Radiyallaahoe „anhoe. dat zoveel grote leiders heeft voortgebracht. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Wanneer het leiderschap gedood wordt. zonder dat er Leeuwen waren die de Oemmah zouden verdedigen. Moehammad. Wanneer het leiderschap. overleed en de Jihaad nam alleen maar toe! 21 Het Paradijs. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Khalied Radiyallaahoe „anhoe en Salaahoedien Rahimahoellaah. Dit is dus een constante. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. En deze Oemmah is als de regen. zal uiteindelijk leiden tot een zekere nederlaag. jou ontvalt dan moet de Jihaad worden bevrijd van de afhankelijkheid van individuen. zij vechten in dezelfde strijd en zij kunnen ook sterven op het slagveld. je weet niet of de stortbui aan het begin of aan het einde zal plaatsvinden. Ja.

Dit was volgens het begrip van de Sahaabah Radiyallaahoe „anhoem. Radiyallaahoe „anhoe. Dus wij moeten een belangrijk principe vestigen en dat is dat de Jihaad globaal is. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Grenzen of barrières stoppen het niet.” En hij. Was het omwille van rijkdom.” {Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. werd als boodschapper gestuurd om de Perzische leider te ontmoeten. Er werd aan hem gevraagd waarom hij hun land was binnen gekomen. (Hij zei “Het zal jullie verlossen van de benauwdheid van dit leven naar de zaligheid van het leven in het Hiernamaals. Dit zal leiden tot de discontinuïteit van de Jihaad als de Jihaad op die plaatsen stopt.Hoofdstuk 3 Het 3e principe: De Jihaad is niet gebonden aan een land “Het beschermen van de hoofdstad heeft voorrang op het beschermen van de winst. zullen we nu het bewijs leveren om aan te tonen dat de Jihaad niet afhankelijk is van een stuk land. Rahimahoellaah} Nadat we het bewijs hebben voortgebracht om aan te tonen dat de „Ibaadah van de Jihaad gepast is voor elke tijd en elk tijdperk. zei dat hij zou verlossen wie Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala wilde (verlossen) van het zijn van een slaaf van de schepping van Allaah. Radiyallaahoe „anhoe. Radiyallaahoe „anhoe. zei: “We zouden alleen Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Hij. De Jihaad erkent de grenzen niet die door een heerser op een landkaart zijn getekend. naar het zijn van een slaaf van Allaah. En dit blijkt overduidelijk uit een brief van één van de Sahaabah aan de leider van de Perzen. Eén van de valse denkbeelden is dat de Jihaad aan bepaalde landen gebonden is. Radiyallaahoe „anhoe. De Moslims hebben de Jihaad nodig als zij de Boodschap van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala willen uitdragen. Hij. moeten aanbidden en geen slaven moeten zijn van de slaven van Allaah. het zijn slechts kunstmatige grenzen. 21 . zij kunnen niet in de weg staan van de Jihaad. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. expansie of wraak? Hij. antwoordde dat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala hem had gestuurd.

De Rasoel.” Dus hij begon ook te vasten op die dag. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zei: “Het beschermen van de hoofdstad heeft voorrang boven het beschermen van de winst. naar Madinah ging en ontdekte dat de Joden op de tiende van (de maand) Moeharram vastten. „alayhis-salaam. dus vrees Mij (en niemand anders). en het vertelt ook over wat er in de toekomst. Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah. Dit betekent natuurlijk niet dat de Moslims over de gehele wereld oorlog willen laten uitbreken. De Sahaabah begrepen de ware betekenis achter de Jihaad en dat was Da‟wah23. zal plaatsvinden: “En weet dat jullie gemeenschap één gemeenschap is en dat Ik jullie Heer ben. de voorwaarden en vereisten moeten wel toe te passen zijn. 22 . Vers 52} Toen de Rasoel. vanaf de tijd van Adam. omdat dit de dag was waarop Moesa „alayhis-salaam door Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala werd gered van Fir‟awn22. als we worden gedood dan worden wij Shoehadaa en als wij verliezen dan hebben wij in feite overwonnen. zijn de Moslims en de winst is de Da‟wah. alleen de Islaam zal jou gerechtigheid geven. Dus als een Islamitisch land wordt aangevallen dan moeten wij onszelf verdedigen en moeten wij terug slaan. We kunnen nooit verliezen in de Jihaad. Het propageren van Islaam. na onze dood.” De hoofdstad waarnaar hij refereert. Rahimahoellaah.Als jullie geen Moslims zijn.”) De Qor‟aan spreekt over de geschiedenis.” {Soerah Al-Moe-minoen. gebood hij de Moslims om (ook) op deze dag te vasten. Elke Moslim die in de Islaam gelooft en die de mensen uit wil nodigen tot de Islaam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zei: “Moesa („alayhis-salaam) behoort meer toe aan ons dan dat hij aan hen toebehoort. Alle religies zullen jou onderdrukken. dan leven jullie een nauw leven maar de Islaam zal de zaken in hun perspectief plaatsen. moet ook geloven dat de Islaam gepast is voor elke tijd en voor elk tijdperk. 22 23 Farao.

Sommige mensen beperken de Jihaad tot een bepaalde plaats en zeggen dat men dient te reizen om in de Jihaad te kunnen strijden.” En dat was voldoende voor hen. ongeacht waar zij zich op aarde bevinden. dan is het op hen van toepassing. Dus zij passen de Islaam aan. Zij zeiden niet: “Makkah is de enige plaats waar wij kunnen strijden. die misschien te extreem zouden kunnen lijken voor de Koeffaar. die mij verdreven. antwoordde: “Al-Jannah. De Profeet Moehammad. maar eerder heeft hij de locatie aangepast. Jihaad gevoerd wordt want er zijn voorwaarden (waaraan is voldaan) om in de Jihaad te strijden. ofwel vanuit de Sharie‟ah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam.Dit zal ons leiden tot de conclusie dat er vandaag de dag. Het (de Jihaad) is begonnen vanuit een plek die niet het meest geliefd was bij Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala en ook niet het meest geliefd was bij de Rasoel. Toen de Rasoel. heeft de Islaam niet aangepast. 26 Wetschool. gebaseerd op de locatie.” In plaats daarvan vestigde de Rasoel. 27 De fundamenten van de Islamitische Jurisprudentie. ergens op deze aarde. De Moslims zijn begonnen in Makkah en hebben Makkah daarna verlaten. ofwel vanuit strategisch oogpunt. wat een gevaarlijke trend is. vroegen zij wat voor voordeel zij eraan zouden behalen en de Profeet. De Rasoel. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. dus wij dienen terug te keren. Toen de afspraak was gemaakt. zocht naar een land dat tegemoet zou komen aan zijn eisen en hij ontving vele aanbiedingen maar hij vond er slechts één dat aan alle voorwaarden voldeed en dat was Madinah. dan had ik jou niet verlaten. zei hij: “Jij bent het meest geliefde land bij Allaah en jij bent het meest geliefde land bij mij en als het niet was vanwege de Moeshrikien. hun basis in Madinah en coördineerde hij daar vandaan de Jihaad. 24 25 het volk met wie de Moslims in oorlog zijn.” 25 De Islaam werd verspreid vanuit Madinah en niet vanuit Makkah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. 23 . Moslims in het westen proberen een soort vijfde Madhab26 te introduceren door te proberen de Oesoel van de Fiqh27 te veranderen. Ze vlakken sommigen zaken van de „Aqiedah uit. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. gebaseerd op de Islaam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. gebaseerd op de locatie. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Als een bepaalde natie of een bepaald volk in de Sharie‟ah wordt geclassificeerd als Ahl Al-Harb24. Makkah verliet. At-Tirmiedhi 3925.

het is gebaseerd op religie. het zijn jouw daden die jou heilig maken. Radiyallaahoe „anhoe. Imaam Maalik. antwoordde door te zeggen: “Het Heilige Land maakt niemand heilig. zal het conflict met de Joden ophouden. Na zijn dood.” 28 Rahimahoellaah. Als de Moslims zouden zeggen: “Onze Jihaad is omwille van deze plaats”. Salmaan Al-Farsi. dan zal dit leiden tot het einde (van de Jihaad) als wij er niet in slagen om Jeruzalem te bevrijden en (ook) als Jeruzalem wel wordt bevrijd. waarin hij hem vroeg om naar het Heilige Land te komen. 28 Moewattah Maalik 37. salla Allaahoe „alayhi wa sallam.De Sahaabah volgden in de voetstappen van de Profeet. Zij verlieten de heiligste plaatsen omwille van de Jihaad. dan zullen zij zeggen dat er geen voordeel is in de Jihaad en dat het een verloren zaak is. 24 .7. reisden zij naar het oosten en het westen om de Boodschap van de Islaam te verspreiden. Als Moslims zouden zeggen: “Wij strijden om Jeruzalem te bevrijden”. dan zou dit leiden tot het einde van de Jihaad. Salmaan AlFarsi. zij maakten van de Jihaad een „Ibaadah die overal ter wereld gepraktiseerd kon worden. als aan de voorwaarden werd voldaan.8. Want zodra het is bevrijd. Bijvoorbeeld. Radiyallaahoe „anhoe. levert over in zijn Moewattah dat Aboe Ad-Dardaa. Radiyallaahoe „anhoe. Zij verbonden de Jihaad niet aan een bepaalde locatie. een brief stuurde naar zijn vriend. En als zij er niet slagen het te bevrijden. Maar ons conflict met de Joden is niet gebaseerd op land.

zeggen dat zij gelijk hadden om de Jihaad te voeren en als zij verliezen in het vechten van een veldslag. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Soebhaanahoe wa Ta‟aala en niet in de handen van de Profeet. zij hebben hun taak uitgevoerd.” {Imaam Al-Ghazali. dat zij zich op het juiste pad bevinden. en zelfs meer (dan zijn plicht) gedaan. Dit is een ernstig probleem en daarom wordt dit punt hier verscheidene malen herhaald. Maar het hart van zijn oom is in de Handen van Allaah. Leiding. Mensen zeggen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Rahimahoellaah} Een ander probleem dat mensen hebben is dat zij. waarin de Moslims. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Kunnen we dan zeggen dat de Profeet. leidde het (de nederlaag) ertoe dat de mensen vervielen in een toestand van wanhoop. zal op de Dag des Oordeels de Anbiyaa29 zien die geen volgelingen hadden. dan heeft dit niets te maken met falen aangezien Hidaayah30 in de Handen van Allaah. En dit is een vals beeld (op de zaak). als bepaalde Moedjaahidien een strijd winnen. Mensen bepalen hun beeld van de Jihaad op (basis van) de resultaten. ligt en niet in de handen van de Anbiyaa of enig ander. zeker niet. na hun nederlaag. 29 30 Profeten. Hij. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. en als zij verliezen. Zij hebben hun verantwoordelijkheid voor de Da‟wah vervuld maar niemand heeft daarop gereageerd. heeft gefaald in zijn Da‟wah naar zijn eigen oom Aboe Taalib? Nee. In sommige tijden in de geschiedenis. zeggen zij dat zij verkeerd waren om in eerste instantie aan de Jihaad te beginnen. heeft zijn plicht. Betekent dit dan dat deze Anbiyaa hebben gefaald? Nee. 25 . Als zij niemand hebben kunnen overtuigen. dachten dat zij niet in staat zouden zijn om ooit nog op hun voeten te staan.Hoofdstuk 4 Het 4e principe: De Jihaad is niet gebonden aan een veldslag “Mijd die geleerden op de drempels van de koningen. RasoelAllaah. als zij een bepaalde veldslag hebben gewonnen. dan (zeggen zij dat) de Moedjaahidien zich op het verkeerde pad bevinden.

Soebhaanahoe wa Ta‟aala. 31 32 Islamitische jaartelling. Het was een belangrijke nederlaag en een keerpunt. Dus in die tijd vervielen de Moslims in een toestand van wanhoop. We dienen ons best te doen wat de voorbereidingen betreft en dan dienen wij te strijden. accepteerde de oprechte Ad‟iyaa33 van de Moslims want zij werden oprecht in hun Doe‟aa34 en in hun Jihaad en toen versloegen zij de Tartaren in de Slag van „Ayn Jaloet. Moslims winnen niet op basis van hun aantallen of hun middelen. Er waren slechts enkele gebieden over voordat zij (de Tartaren) het gehele Islamitische Rijk hadden veroverd.De ergste van deze veldslagen vond plaats tijdens de oorlog met de Tartaren in het jaar 666 Hijri31. 33 Smeekbeden. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Toen de Tartaren Ash-Shaam32 en Irak binnen vielen en daar gedurende veertig dagen bleven. toen hun leger klein (in aantal) was en hun middelen beperkt waren. zal men zien dat zij juist aan het einde wonnen. Men kan de zaak van de overwinning en de nederlaag dus niet vanuit een logisch perspectief uitleggen. Toen de Moslims wonnen.000 mensen per dag. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. wonnen zij niet vanwege hun kracht aangezien zij het grootste deel van hun kracht al verloren hadden aan de Tartaren. het huidige Syrië. 26 . Dus als men op een logische wijze wil beredeneren dat de Moslims deze slag aan het begin hadden moeten winnen aangezien hun leger toen nog compleet was en hun middelen overvloedig waren. Als wij verliezen. met de Hulp van Allaah. zoals het hoort. Toen drongen zij verder door in Ash-Shaam en versloegen zij de Moslims in elke strijd. dan hebben we alles gedaan waartoe wij in staat zijn en hebben wij onze plicht vervuld door Fie Sabielillaah te strijden. De overwinning is een gift van Allaah. in die veertig dagen vermoordden zij meer dan één miljoen mensen en dat is een gemiddelde van meer dan 25. Jordanië en Palestina. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. 34 Enkelvoud van Ad’iyaa. zij hadden het gevoel dat de Tartaren onoverwinnelijke mensen waren en dat het onmogelijk was om (van hen) te winnen. Libanon. Soms waren de Moslims weinig in aantal en slecht uitgerust vergeleken met hun vijanden maar wonnen zij toch. Maar wat gebeurde er? Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft de Moslims gezuiverd door die beproevingen en Hij. Zij winnen op basis van de Wil van Allaah. De zaak van de overwinning en de nederlaag is iets dat niet door middel van logica uitgelegd kan worden.

Voorbereiding is echter essentieel. Dus Allaah. Wij strijden niet op basis van ons aantal of op basis van voorbereiding. We strijden in de Jihaad omdat het Fard voor ons is. En wat deed hij. hij een zonde begaat (door dat te doen) want wanneer de Jihaad Fard Al-„Ayn35 is. En als de Jihaad Fard Kifaayah36 is. Elke Moslim die serieus is in zijn wens voor (deelname aan) de Jihaad Fie Sabielillaah. het is mogelijk dat wij in elk opzicht meer hebben dan onze vijand en toch verliezen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. dan is de voorbereiding ook Fard Kifaayah. om de Moslims de overwinning te schenken. het zijn zuiver daden. Als wij dus zeggen dat de Jihaad afhankelijk is van een veldslag. Als de Moslims worden verslagen omdat hij zich niet heeft voorbereid (of niet goed heeft voorbereid). Soebhaanahoe wa Ta‟aala. dan is de voorbereiding (op de Jihaad) ook Fard Al-„Ayn.In dit geval. we zijn slechts verantwoordelijk voor of wij wel of niet doen wat Allaah. het recht maken van de rangen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. dan zal dit leiden tot wanhoop en discontinuïteit van de Jihaad Fie Sabielillaah. Daarom valt de voorbereiding onder dezelfde regels als de Jihaad. Waarom? Omdat wij nog niet aan de voorwaarden voor (het bereiken van) de overwinning hebben voldaan. wil dat wij onszelf en onze rangen zuiveren en dat wij daarna zullen winnen. ons heeft bevolen om te doen. Verder is het zo dat als een Moslim helemaal geen voorbereidingen treft voor de Jihaad. dan is hij daarvoor verantwoordelijk. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Precies zoals de Profeet. 35 36 Een individuele verplichting. Maar begrijp dat wij niet willen dat broeders slechts praten over de Jihaad Fie Sabielillaah want de Jihaad Fie Sabielillaah is geen gepraat. De overwinning is niet iets waarvoor wij verantwoordelijk zijn. 27 . vooral vandaag de dag aangezien de methoden voor het gevecht (verder) zijn ontwikkeld en zeer gecompliceerd zijn geworden. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zoals het financieren van het leger. het aanmoedigen van de Moslims om te strijden. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. We moeten ons aandeel voldoen in termen van voorbereiding en het vervullen van de „Ibaadah van de Jihaad Fie Sabielillaah en door het verrichten van Doe‟aa aan Allaah. dient tijd te nemen voor de voorbereiding. laten wij de resultaten over aan Allaah. het kiezen van de juiste locatie enzovoorts. collectieve verplichting. toen dat allemaal gedaan was? Hij trok zich terug in een hoek en verrichtte een lange en oprechte Doe‟aa aan Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. we strijden niet om te winnen of te verliezen. alles deed wat voor een mens mogelijk was voordat de Slag van Badr plaatsvond.

Deze Aayah werd geopenbaard na de nederlaag in Uhud. “Indien een wond jullie (in de strijd) treft. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. de fysieke overwinning als een gevolg heeft gemaakt van de Jihaad. We mogen ons begrip van “de overwinning” niet beperken tot het winnen op het slagveld. Waardoor hij mij in feite mentaal zou steunen tegen zichzelf. dan zou ik met een sterke overtuiging geloven dat ik hem zou verslaan terwijl hij ook geloofde dat ik hem zal verslaan. gevraagd:“Hoe versla je jouw vijanden?” Hij. de overwinning niet aan de Moedjaahidien. een fysieke overwinning moet bereiken op het slagveld en dat Allaah. een fysieke overwinning inhoudt. Vers 140} Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala laat ons in deze Aayah zien dat er een mogelijkheid is dat de Moedjaahidien verliezen of winnen. Zij geloven dat (het begrip van) de overwinning. Na de overwinning bij Badr.” {Soerah Al-„Imraan. opdat Allaah degenen die geloven onderscheiden zal en uit jullie midden Martelaren (Shoehadaa) zal nemen en Allaah heeft de onrechtvaardigen niet lief. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. radiya Allaahoe „anhoe wa karrama Allaahoe wajhah. 28 . antwoordde: “Wanneer ik de vijand ontmoette. Als we echter de Qor‟aan bestuderen dan garandeert Allaah. overwinning heeft in de Islaam niet dezelfde betekenis als in het woordenboek. Veel Moslims geloven dat iedereen die de Jihaad praktiseert.” De Islaam geeft nieuwe betekenissen aan woorden. wees er dan zeker van dat een soortgelijke wond het volk (de vijand) heeft geraakt. Radiyallaahoe „anhoe wa karrama Allaahoe wajhah. Zulke dagen laten wij onder de mensen wisselen. hadden zij (de Moslims) het gevoel dat alle veldslagen op dezelfde wijze gewonnen zouden worden. Deze Wet van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zal blijven (bestaan).Hoofdstuk 5 Het 5e principe: De overwinning is niet beperkt tot een militaire overwinning Er werd aan „Ali.

De Moedjaahid boekt de overwinning op vlak waarin de meeste (Moslims) uit de Oemmah falen. boven al het andere. “Zeg: “Indien jullie vaders en jullie zoons en jullie broeders en jullie vrouwen en jullie verwanten en de rijkdommen die jullie hebben verworven en de handel waarin jullie afname vrezen en de woningen waarvan jullie houden. Vers 24} Deze Aayah noemt de acht barrières die tussen een Moslim en de Jihaad in staan. Nu volgen de verschillende betekenissen van “overwinning”. alle andere obstakels zijn hier aan gerelateerd. wacht dan tot Allaah Zijn Oordeel velt. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Je plaatst de Bevelen van Allaah. zijn Shaytaan en tegen zijn gehechtheid aan deze wereld. dan kan zij nooit verliezen. Als de Islamitische Oemmah de Jihaad collectief praktiseert. namelijk het doen van opofferingen omwille van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. jullie liever zijn dan Allaah en Zijn Boodschapper en het strijden voor Zijn Zaak. en Allaah leidt de Faasiqien (het ongehoorzame volk) niet. Khattaab. 29 . De Eerste Betekenis: De overwinning van de Moedjaahid tegen zichzelf.Als wij onze horizon verbreden dan zien wij dat wie ook de Piek van de Islaam (de Jihaad) praktiseert.” ” {Soerah At-Tawbah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Rahimahoellaah. Dit betekent dat zij slechts zouden kunnen verliezen in militaire zin maar dat zij toch overwinnend blijven. nooit kan verliezen maar altijd zal winnen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.” Het ongehoorzaam zijn aan de ouders in deze zaak is een deugd omdat men dit doet omwille van Allaah. zei: “Als wij onze vaders niet ongehoorzaam waren geweest dan had geen van ons gestreden omwille van Allaah.

salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Sommigen bleven echter achter (in Makkah) omdat zij een “zacht hart” hadden en zodoende door hun families onder druk konden worden gezet. en (zij hadden gemist) om deel uit te maken van de gemeenschap van Moslims in Madinah. Hij bidt de Salaat in gezamenlijkheid en hij ontvangt daar een beloning voor en na de Salaat verricht hij Dhikr en bidt hij de Soennah gebeden en ook hier ontvangt hij een beloning voor. Als hij zijn huis verlaat dan verdient hij een beloning voor elke stap die hij zet. Vers 14} Toen de Ansaar trouw zwoeren aan de Profeet. Toen de Profeet. was het een ernstige eed. en beloofden hem te zullen verdedigen. werd het in die tijd voor elke Moslim Fard gemaakt om de Hijrah te verrichten. er zijn onder jullie vrouwen en jullie kinderen) die jullie vijanden zijn. dus pas voor hen op! En indien jullie verontschuldigen en door de vingers zien en vergeven.” {Soerah At-Taghaaboen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Zij richtten hun woede op hun families en gaven hen hiervan de schuld. dan is Allaah Vergevensgezind en Genadevol. na de verovering van Makkah. terugkeerde naar Makkah. Zijn zonden vallen van hem af terwijl hij hun handen schudt.Ibn Al-Qayyim Rahimahoellaah. dan was hij van dit alles verstoken gebleven. En dus werd deze Aayah geopenbaard: “Oh gij die gelooft! Waarlijk!. groet hij zijn medeMoslims en ontvangt hij een beloning voor het groeten. 30 .” Een voorbeeld hiervan is als een persoon besluit om naar de Masjid te gaan voor het gebed. Daarom nam hun handel af en waren zij niet in staat om voor hun boerderijen te zorgen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Als hij de Masjid binnen treedt. Zij hadden gemist om onderwezen te worden door de Profeet. zij waren voortdurend verwikkeld in de strijd. de Hijrah verrichtte. Als hij thuis was gebleven. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. zei: “Goede daden vermenigvuldigen zich en zonden vermenigvuldigen zich. Dan loopt hij naar huis en ontvangt hij een beloning voor elke stap die hij richting zijn huis zet. zoals zij hun families zouden verdedigen. Toen de Profeet. voelden velen van deze Moslims zich boos of bedroefd omdat zij veel beloningen waren misgelopen.

Voorzeker. Radiyallaahoe „anhoe. 31 . En dat is opoffering. dan is dat een grote overwinning. het voedsel dat hij eet en het bed waarin hij slaapt (zijn allemaal veranderingen) en het maakt dat hij niet kan wachten om terug te keren naar huis. we doen bepaalde dingen en als sommige zaken veranderd worden dan geeft het ons een gevoel van onveiligheid. Vers 195} Aboe Ayoeb Al-Ansaari. hoewel op een lager niveau.” {Soerah Al-Baqarah. namelijk dat hij geen Faasiq wordt (zoals beschreven in 37 Bedevaart naar Makkah. kunnen dit meestal dagen of weken verdragen maar wanneer het maanden of jaren blijft voortduren. Allaah heeft de Moehsinoen (degenen die goed doen) lief. zei: “Deze Aayah werd geopenbaard en het ging over ons.” We hebben allemaal onze routines. En dit is waarom er in sommige Ahaadieth een indicatie bestaat dat de Hadj37 gelijkaardig is aan de Jihaad. aangezien het ook reizen en een onderbreking van de routine bevat. En door dit te doen behaalt hij ook een andere overwinning. Makkah bevrijdde. dan is het een opoffering. De plaats waar je slaapt is anders en je offert jouw geld hiervoor op. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala vertelde ons dat wij onszelf in de vernietiging zouden werpen als wij zouden terug keren naar onze boerderijen om voor (de boerderijen) te zorgen. zoals het niet knippen van de nagels.Toen de Profeet. En dit is de reden dat geduld een zeer belangrijke karaktereigenschap van een Moedjaahid is. dachten zij dat hun taak erop zat en dat zij terug konden keren naar hun boerderijen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Degenen die vaak hun routine doorbreken. En toen werd deze Aayah geopenbaard: “En besteed uw bezit voor de Zaak van Allaah en stort uzelf niet met uw eigen handen in het verderf (door niet te besteden voor de Zaak van Allaah) en doe goed. Wanneer een Moedjaahid uitrukt en de overwinning behaalt over deze acht obstakels. die wij thuis aanhouden. Een Moedjaahid ondergaat een verandering van routine.

door naar de Jihaad te gaan. Degenen die beweren van Allaah. te houden moeten dit laten zien middels hun daden en niet (alleen) hun woorden. Toen probeerde de Shaytaan te voorkomen dat hij het Pad van de Jihaad Fie Sabielillaah zou volgen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. levert over dat de Profeet. gedood zal worden en dat zijn vrouw met een ander zal trouwen en dat zijn rijkdom zal worden verdeeld. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. De Tweede Betekenis: Wanneer een persoon uitrukt omwille van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala dan heeft hij de overwinning behaald tegen de Shaytaan die hem ervan probeerde te weerhouden. Aboe Hoerayrah. Toen probeerde de Shaytaan te voorkomen dat hij het Pad van de Hijrah zou volgen.” 38 38 Ahmad. De Shaytaan zou hem vertellen: “Zul jij dan strijden en gedood worden en jouw vrouw met iemand anders laten trouwen en jouw rijkdom verdeeld laten worden?” Maar hij was ongehoorzaam aan hem en streed in de Jihaad. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Je behaalt deze overwinning door jouw liefde voor Allaah. sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Imaan moet zichzelf manifesteren door middel van daden. dan is hij overwinnend. De Shaytaan zou hem vragen: “Zul jij jouw familie en jouw rijkdom verlaten?” Maar deze dienaar was ongehoorzaam aan hem. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.” De Profeet. salla Allaahoe „alayhi wa “De Shaytaan probeerde te voorkomen dat jij het Pad van Imaan zou volgen en vertelde jou: “Zul jij jouw religie en de religie van jouw voorvaders verlaten?” Maar deze dienaar was ongehoorzaam aan de Shaytaan. Hij vertelt de Moedjaahid dat hij. Zijn Boodschapper. en de Jihaad te bewijzen. 32 . zei: Radiyallaahoe „anhoe. Als de Moedjaahid ongehoorzaam is aan de Shaytaan. hem zal toelaten tot het Paradijs.de Aayah). Zijn Boodschapper. zei vervolgens: “Voor deze dienaar is de garantie dat Allaah.

Radiyallaahoe „anhoe: “Ik hoorde de Profeet van Allaah. 33 . de staarten van ossen vasthouden. Voorwaar. Vers 69} Hij is van degenen geworden die Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala heeft willen leiden. de zaak naar de Moedjaahidien aan de frontlinie stuurden (om het aan hen voor te leggen). 39 40 Een vorm van rente. zal Allaah (Soebhaanahoe wa Ta‟aala) ervoor zorgen dat de schande over jullie zal triomferen en zal Hij het niet verwijderen totdat jullie terugkeren naar jullie oorspronkelijke Dien (de Ware Islaam). Soebhaanahoe wa Ta‟aala. salla Allahu „alayhi wa sallam. 3455. geleid werden. zij wisten dat zij (de Moedjaahidien) door Allaah. Het volgende is overgeleverd door „Abdoellaah Ibn „Omar. zullen Wij zeker op Onze Wegen leiden.De Derde Betekenis: De Moedjaahid heeft de overwinning bereikt omdat hij tot degenen behoort die genoemd worden in de volgende Aayah: “En degenen die strijden voor Onze Zaak. Als de Oemmah strijdt in de Jihaad omwille van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala dan zal zij een geleide Oemmah worden. Allaah is met de Moehsinoen (degenen die goed doen). Soebhaanahoe wa Ta‟aala. volume 23. Vermeld in Soenaan Aboe Dawoed. zeggen: “Wanneer jullie toetreden tot „aina 39 transacties.” ” 40 Ook is het zo dat de klassieke Geleerden. wanneer zij een meningsverschil hadden betreffende een Fatwah. tevreden zijn met de landbouw en het strijden in de Jihaad verlaten. Dit is een belofte van Allaah.” {Soerah Al-„Ankaboet.

En vanwege het enorme gevaar dat deze mensen vormen. zij haatten het om met hun bezittingen en hun persoon te strijden voor de Zaak van Allaah. Een Moslim die een Moedjaahid wordt is ongehoorzaam geweest aan deze mensen.” Als zij dit slechts konden begrijpen. de Sahaabah gewaarschuwd (in de Qor‟aan): “Zij die achter de Boodschapper van Allaah bleven en zich verheugden over hun thuiszitten (van de Slag van Taboek). noch zullen jullie ooit een vijand met mij bestrijden.” {Soerah At-Tawbah. En zij zeiden: “Trek niet uit in de hitte. Vers 47} Deze mensen kunnen verschijnen in de vorm van Geleerden en omdat het Geleerden zijn. Dit is echter één van de meest ernstige vormen van Fitnah waar jonge Moslims mee worden geconfronteerd. in plaats van te worden aangemoedigd. zit daarom nu met degenen die achterblijven. U verkoos het eerst om thuis te blijven zitten. Als Allaah jullie naar een deel van hen terug zendt en zij u om toestemming vragen om te strijden (in het gevecht).” Zeg: “Het vuur van de Hel is heter. Dus laat hen weinig lachen en veel huilen als vergelding voor wat zij verdienden (met het plegen van hun zonden). heeft Allaah.De Vierde Betekenis: Wanneer jij een Moedjaahid wordt dan heb jij de overwinning bereikt tegenover degenen die jou probeerden te ontmoedigen.” {Soerah At-Tawbah. vanwege de status die zij hebben. “En als zij met jullie mee waren gegaan. luisteren velen naar hen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Allaah is Alwetend over de Dhaalimoen (polytheïsten en onrechtvaardigen). die een (andere) Moslim ontmoedigt voor de Jihaad is een Moenaafiq en deze Aayah refereert naar de Moenaafiqien. Iedere Moslim. Vers 81-83} 34 . worden zij ontmoedigd. zeg dan: “Jullie zullen met mij nooit uittrekken. En er zijn onder jullie die naar hen geluisterd zouden hebben. zouden zij jullie niets anders dan wanorde hebben bezorgd en zij zouden zich in jullie midden heen en weer hebben gehaast terwijl zij verdeeldheid tussen jullie zaaiden.

salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. En dat niet alleen. Zij boden aan om hem. Maar hun ideeën en principes veranderden en zij werden slaven van hun eigen verlangens. weigerde om zelfs maar te reageren op deze aanbiedingen en (in plaats daarvan) reciteerde hij een Aayah uit de Qor‟aan. dat wat de Profeet. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. ook degenen die zijn weg volgen zal overkomen. dus deden zij de Profeet. zagen de Koeffaar de dreiging (van de Islaam). maar soms gebruikten zij de Jihaad om zichzelf te dienen in deze Doenya41. Er zijn velen geweest die in de vallen van de Shaytaan zijn getrapt. zouden mensen erom vechten om in de Jihaad te mogen strijden maar nu keren de mensen zich tegen jou als jij dit pad verkiest. allerlei aanbiedingen. Maar hij. Het punt is. En er zijn degenen die werden verslagen op het slagveld maar wiens principes nooit zijn verslagen.” {Soerah Ibraahiem. We hebben te maken met een tijd waarin de Jihaad niet iets populairs is binnen de Oemmah. 35 .De Vijfde Betekenis: Wanneer een Moedjaahid standvastig is en het pad van de Jihaad volgt. dan is dat al een overwinning op zichzelf. “Allaah zal degenen versterken die met het standvastige woord geloven in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals. overkwam. In de tijd van de Profeet. Vers 27} Wij hebben vele Moedjaahidien gezien die overwinnend waren op het slagveld. In de tijd van de Profeet. Sommigen werden verslagen vanwege aanbiedingen van rijkdom en Doenya en sommigen werden verslagen vanwege dreigementen en straffen. ondanks alle beproevingen die ermee samenhangen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. 41 Wereld. En Allaah laat de Dhaalimoen (polytheïsten en onrechtvaardigen) dwalen en Allaah doet wat Hij wil. tot koning te kronen en zij boden hem rijkdom en vrouwen aan.

jullie zullen zegevieren indien jullie gelovigen zijn. Toen Khoebayb. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. zou hiervan onder de indruk moeten raken. vroegen zij: “Zou jij liever hebben dat 36 . en verval niet in wanhoop. Toen hij aan het kruis genageld was.” {Soerah Al-„Imraan. een teken van de overwinning. Vers 39} Wanneer jij zwak bent in termen van middelen. die de religie hebben gewijzigd in een poging de Jihaad te verdrinken en in een poging excuses te vinden om niet te strijden in de Jihaad en dit zijn degenen onder de Moslims. zelfs als zij het martelaarschap verkrijgen en de geschiedenis vergeet degenen die weigeren te strijden in de Jihaad. kruisigden zij hem. “Dus verlies de hoop niet. en zij hun wapens op hem richtten. “En jij neemt slechts wraak op ons omdat wij hebben geloofd in de Tekenen van onze Heer toen zij ons bereikten! Onze Heer!. En jij zult de overwinning behalen over twee groepen. Vers 126} De Jihaad vereist veel geduld en standvastigheid. En de tweede groep (die jij verslaat) zijn de Koeffaar. En iedereen die deze slag volgt. stort geduld en standvastigheid over ons uit en doe ons sterven terwijl wij Moslims zijn!” {Soerah Al-A‟raaf. gevangen werd genomen door de Koeffaar en naar Makkah werd gebracht. De geschiedenis noteert de namen van de helden. Radiyallaahoe „anhoe. dan is het feit dat jij in zo een situatie (toch) op stond.De Zesde Betekenis: Wanneer je vertrekt naar de Jihaad. wapens en aantallen en jij tegenover jouw vijand staat en de nederlaag zeker lijkt. dan heb je de overwinning behaald omdat jij bereid was om jouw tijd en jouw rijkdom op te offeren omwille van Allaah. Jij zult de mensen verslaan.

zegt: “Voorzeker. de gelovigen die goede werken verrichten. de pijl in de boog plaatst en zegt: “In de Naam van Allaah. waarin het voorval van de jongen en de koning in het verhaal van de Grachten wordt overgeleverd. zoals voorspeld was (door de jongen). Dat is de grote overwinning.” waarna jij de pijl op mij afschiet. Uiteindelijk zei de jongen tegen hem: “Jij zult niet in staat zijn om mij te doden totdat jij het volk bijeen brengt op een vlakte. maar hij faalde elke keer. werd geprikt door een doorn!” Het is de Jihaad die de ware Imaan onthult tegenover de Nifaaq. zullen Tuinen hebben waardoor rivieren stromen.Moehammad in jouw plaats verkeerde?” En Khoebayb.” De koning deed dit en was daardoor pas in staat om de jongen te doden. wees standvastig want jij bevindt je op de waarheid!” Vanuit een werelds oogpunt. Dit werd gedaan en uiteindelijk werd er een vrouw met haar baby gebracht. die vanwege hem aarzelde om te springen maar haar baby zei: “Oh moeder!. de Heer van de jongen. zien we dat de ongelovige koning verscheidene middelen uitprobeerde om de gelovige jongen te vermoorden. waarnaar wordt verwezen in Soerah Al-Boeroedj. de Heer van de jongen!” Daarop beval de koning dat er grachten gegraven moesten worden en dat daarin vuur ontstoken moest worden en dat de mensen daarna gedwongen moesten worden om daarin te springen als zij weigerden om hun geloof op te geven. hadden de mensen van de grachten verloren maar Allaah. mij aan een palmtak hangt. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. een pijl uit mijn pijlkoker neemt. In de Hadieth van Sahieh Moeslim. Maar de mensen die waren verzameld begonnen uit te roepen: “Wij geloven in Allaah!.” {Soerah Al-Boeroedj. antwoordde: “Ik zou liever sterven dan dat de voet van de Profeet. Radiyallaahu „anhoe. Vers 11} 37 . Soebhaanahoe wa Ta‟aala.

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van de Profeet Ibraahiem. salla Allaahoe „alayhi wa sallam.De Zevende Betekenis: De zevende betekenis is de overwinning van jouw standpunt. die het leven geeft en doet sterven. 38 . Vers 258} De Profeet.” {Soerah Al-Baqarah. zal jouw standpunt winnen.” Daarop verstomde hij die ongelovig was en Allaah leidt het onrechtvaardige volk niet.” Hij zei: “Ik geef leven en doe sterven. In een wereld vol standpunten. die met Ibraahiem disputeerde over zijn Heer omdat Allaah hem het koninkrijk had gegeven? Toen Ibraahiem zei: “Mijn Heer is Hij. „alayhis-salaam: “Hebt u niet vernomen van hem. Dit betekent niet dat zij zullen triomferen in hun veldslagen maar (dat zij zullen triomferen) in hun Da‟wah want die zal altijd aanwezig zijn. doet u haar van het Westen opgaan. spreekt over de Overwinnende Groep en hij zegt dat zij zullen triomferen.” Ibraahiem zei: “Nu. Allaah doet de zon uit het Oosten opgaan. En soms zul jij alleen winnen als jij de prijs betaalt met jouw bloed.

Soebhaanahoe wa Ta‟aala. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. “Toen openbaarden wij aan Moesa: “Tref de zee met uw staf!” Waarop zij uiteen week en elk deel was als een grote berg. en de Gelovigen. zal de vijanden van de Moedjaahidien op een miraculeuze wijze vernietigen. vernietiging.” {Soerah Ash-Shoe‟araa. Wanneer enig volk besluit te strijden tegen de Awliyaah van Allaah.De Achtste Betekenis: Allaah. was gekomen. dan zou het zeker moeten zijn van zijn einde want in een Hadieth Qoedsi zei RasoelAllaah. Vers 63} In de tegenwoordige tijd is het einde van de Sovjet-Unie een duidelijk bewijs van dit punt. De Moedjaahidien op het slagveld waren niet sterker of beter uitgerust want zij hadden minder middelen. De dood van Fir‟awn en zijn leger was vanwege de Jihaad van Moesa. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. vernietigde hem (Fir‟awn) en zijn leger op wonderbaarlijke wijze vanwege de Jihaad van Moesa. en zijn volgelingen. Allaah zal oorlog tegen hem voeren. Zijn Boodschapper. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. had hem (Fir‟awn) kunnen vernietigen voordat of nadat Moesa. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Maar Allaah. zei: “Wie ook tegen de Awliyaah van Allaah strijdt. „alayhissalaam. Allaah. strafte Allaah. 39 . corruptie en andere straffen totdat de Sovjet-Unie uiteen viel. kracht. hen op vele manieren zoals armoede. wapentuig en mogelijkheden dan de Sovjets.” 42 42 Al-Boekhaarie. in het opzicht van voorbereiding en training. Maar omdat de Sovjets de vijanden waren van Allaah. „alayhis-salaam. dat Allaah. Dit is omdat de Moedjaahidien hun best hebben gedaan. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. „alayhis-salaam. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.

” {Soerah Yoenoes. U hebt Fir‟awn en zijn leiders versieringen en rijkdom geschonken in het tegenwoordige leven. en Haaroen. Onze Heer!. zou (die strijd) ervoor zorgen dat zij sterker worden in hun Koefr. Wees daarom beiden standvastig en volg niet het pad van de onwetenden. En dit is waar Moesa. opdat Allaah degenen die geloven onderscheiden zal en uit jullie midden Martelaren zal nemen en Allaah heeft de Dhaalimoen (polytheïsten en onrechtvaardigen) niet lief. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Vers 140} 40 . martelaren uit jullie midden zal kiezen. zodat zij van Uw Pad af geleid zouden worden. aangezien de gelovigen gelukkig zullen zijn om te zien dat Fir‟awn wordt gestraft.” Allaah zei: “Het gebed van u beiden is aanvaard. „alayhis-salaam.De Negende Betekenis: Een andere vorm van overwinning is dat de Jihaad een reden is voor de armoede van de ongelovigen en de dood van de ongelovigen in hun ongeloof.” {Soerah Al-„Imraan. Door tegen de Moedjaahidien te strijden. Vers 88-89} Dit is de overwinning. Doe‟aa voor deden: “En Moesa zei: “Oh Heer!. De Tiende Betekenis: De tiende betekenis van de overwinning is dat Allaah. “Zulke dagen (goede en niet zulke goede) laten wij onder de mensen wisselen. vernietig hun bezittingen en verhard hun harten want zij zullen niet geloven totdat zij een pijnlijke bestraffing zien. Oh Heer!. „alayhis-salaam.

Wanneer zoiets een andere persoon. Door jou te doden. De oom van Anas Ibn Maalik. Radiyallaahoe „anhoe. “geven” de Koeffaar jou (met de Wil van Allaah. was aan het spreken toen hij van achteren werd gestoken door een speer. dat zij dood zijn. vermoordde. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. De speer stak uit zijn borst. Dus Haraam Bil-Marhaan. Hij doorweekte zijn handen in bloed en veegde het bloed over zijn handen en gezicht en zei: “Ik heb gewonnen!. in de Naam van de Heer van de Ka‟bah!” De man die hem had neergestoken wist niet waar deze man het over had. een Moslim werd. Nee. Zij vertelden hem: “Het is de Shahaadah.Het martelaarschap is iets waar elke ware Moedjaahid naar verlangt. zij leven maar u bemerkt dit niet. was overkomen. Hij was zo geschokt door deze woorden dat hij rondging om Moslims te vragen om voor hem te interpreteren wat er was gebeurd. Radiyallaahoe „anhoe. Soebhaanahoe wa Ta‟aala) dus eigenlijk het eeuwige leven 41 . “En zeg niet over degenen die op de Weg van Allaah gedood zijn.” Hij bevindt zich in Al-Jannah en hij geniet daarvan.” {Soerah Al-Baqarah. stuurde enkele Sahaabah naar een stam om hen over de Islaam te vertellen. Haraam Bil-Marhaan. werd Moslim nadat het verhaal aan hem uitgelegd was. die niet om de Islaam geeft. Vers 154} Er is een verhaal in Sahieh Al-Boekhaarie en Sahieh Moeslim dat wordt overgeleverd door Anas Ibn Maalik. zou hij huilen en schreeuwen en mensen opdragen om hem naar een ziekenhuis te brengen enzovoorts. De man die Haraam. Radiyallaahoe „anhoe: De Boodschapper van Allaah. was er de reden van dat degene die hem had gedood.

Er zijn vele Ahaadieth waaruit dit naar voren komt. En Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “En het was Onze Plicht. de Gelovigen te helpen.” En hiermee wordt de gehele aarde bedoeld. Voorzeker. En u de mensen groepsgewijs ziet binnentreden tot de Godsdienst van Allaah.De Elfde Betekenis: De laatste betekenis van de overwinning is de overwinning op het slagveld. in steden. Vers 47} En inderdaad zal de Oemmah. zoals: “En de Islaam zal binnen dringen in elk huis. kleine steden en dorpen. zei bijvoorbeeld: “Deze zaak (de Islaam) zal reiken tot waar de dag en de nacht reiken.” {Soerah An-Nasr. De Profeet. zal nooit verliezen. Vers 1-3} Er zijn meer dan elf vormen van de overwinning.” 42 . Er zijn enkele Ahaadieth die alleen geïnterpreteerd kunnen worden als overwinning op het slagveld. plukte hij de vruchten van zijn inspanningen en van het resultaat van zijn missie. En Allaah. Roem dan uw Heer met Lof en vraag om Zijn Vergeving. aan het einde behaalde. Toen hij overleed. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Een Moslim die standvastig is. Dit is dus een vorm van de overwinning maar niet de enige vorm van de overwinning en het is de vorm van overwinning die de Profeet.” En in een andere versie: “De Islaam zal binnen dringen in elk huis.” {Soerah Ar-Roem. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Hij is Berouwaanvaardend. uiteindelijk de overwinning behalen op het slagveld en de gehele wereld in haar macht krijgen. zegt: “Als de Hulp van Allaah en de Overwinning komt. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.

zei ook: “Waarlijk. Er zijn vele Ahaadieth over dit onderwerp. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. De Boodschapper van Allaah.Deze twee Ahaadieth verwijzen ook naar de Da‟wah van de Islaam. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Er zou eerder uit blijken dat men eraan deel dient te nemen! We zouden allemaal een rol moeten spelen in het terugbrengen van de overwinning naar de Islaam want er zal veel Ajr43 gegeven worden en wij willen daar allemaal in delen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Constantinopel of Rome?” En hij. Allaah heeft de wereld getoond en heeft mij verteld dat het koninkrijk van mijn natie elk deel daarvan zal bereiken. het zal overal reiken want hij. werd eens gevraagd: “Welke stad zal eerst bevrijd worden. zei: “Constantinopel zal eerst bevrijd worden. Zijn Religie wel de overwinning zal schenken en dat wij dus gerechtvaardigd zijn om niets te doen. 43 Beloning. het zal overal reiken. Uiteindelijk zal de Oemmah dus overwinnen maar als toevoeging moet wel gezegd worden dat wij niet mogen vertrouwen op deze Ahaadieth zodanig dat wij zullen zeggen dat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Ook de Ahaadieth betreffende Imaam Al-Mahdi refereren specifiek naar de overwinning op het slagveld.” En dit toont meteen ook aan dat Rome ook bevrijd zal worden.” Deze Hadieth verwijst naar de Islamitische Khilaafah. 43 .

en verval niet in wanhoop. Vers 139} Wanneer een vijand op het slagveld wordt gedood.Hoofdstuk 6 Het 6e principe: De nederlaag van een Moslim geschiedt niet doordat hij wordt gedood “Dus verlies de hoop niet.” {Soerah Al-Baqarah. Er zijn acht vormen van nederlaag: De Eerste Vorm van de Nederlaag: “En de Joden en de Christenen zullen nooit tevreden met u zijn totdat u hun Millah 44 volgt. Vers 120} Wanneer een Moslim opgeeft wat Allaah. dan ziet hij dat als een nederlaag. dan is dit de grootste vorm van de nederlaag. religie. dan is dat de nederlaag.” En indien u hun wensen volgt nadat de Kennis tot u is gekomen. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. 44 . De realiteit van het conflict is een conflict van ideeën dat wordt vertaald naar oorlogen. Als een persoon deze ideeën opgeeft. 44 Kan vertaald worden als pad. maar wij niet. de Leiding van Allaah is de Enige Leiding. dan zou u tegen Allaah vriend noch helper hebben. hem heeft gegeven en een andere weg gaat volgen. jullie zullen zegevieren indien jullie gelovigen zijn” {Soerah Al-„Imraan. ongeacht of dit gedeeltelijk of geheel gebeurt. Zeg: “Voorzeker. levenswijze of dergelijke.

zelfs in zaken die behoren tot het uiterlijk.Het volgen van hun pad betekent niet dat jij dit in de openbaarheid verklaart. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. We definiëren Imaan als het zijn van: woorden.” We zien tegenwoordig dat de Koeffaar zeer blij worden wanneer Moslima‟s geen Hidjaab dragen.” {Soerah Al-Qalam. de denkbeelden of de daden van iemand. Rahimahoellaah. Deze Aayah spreekt over het aannemen van hun handelswijze. zei: “De Koeffaar verheugen zich wanneer de Moslims hen volgen. Zelfs terwijl dit slechts een zaak is van hoe wij ons zouden moeten kleden! De Tweede Vorm van de Nederlaag: We zouden geen compromissen mogen sluiten met de Koeffaar. Het wordt de leiders van de andere religies toegestaan om hun religie te wijzigen om aan hun verlangens te voldoen maar in de Islaam zijn wij volgelingen en geen vernieuwers. geloof in het hart en daden. Koefr kan worden toegepast op alle drie deze zaken. komen. 45 . Daarom hebben wij geen ruimte om te spelen met de regels van de Islaam. Vers 8} Er is een verschil tussen de Islaam en de andere religies. Het bewijs voor het worden van een Kaafir betekent dus niet per definitie dat men dat moet verklaren. dan is hij één van hen. Als de woorden. Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah. aangezien zij van Allaah. Maar de Aayah refereert aan degenen wiens daden en woorden gelijk zijn aan (de daden en de woorden van) de mensen die in die Aayah genoemd worden want dan volg jij hen. “Dus gehoorzaam de loochenaars niet. dezelfde zijn als die van de Koeffaar. want dit is zeldzaam.

salla Allaahoe „alayhi wa sallam. weigerde dit ook. om een compromis met hem te sluiten. Rahimahoellaah. Zij bevechten echter de Overwinnende Groep en zij sluiten compromissen inzake de Religie van Allaah. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. dus zeiden zij: “Wat zou je er dan van zeggen als wij Allaah een week zouden aanbidden en jij onze goden een dag zou aanbidden?” Maar hij. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. die hier wel naar hebben geluisterd. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. Zij hadden dit vermogen om compromissen te sluiten maar de Moslims hebben dat niet. salla Allaahoe „alayhi wa sallam: “Wat vind jij ervan als wij Allaah de ene dag aanbidden en jij onze goden de andere dag aanbidt?” Moehammad. De VS zeiden dat zij bereid zouden zijn om rond de tafel te zitten en samen te werken met de Islamitische “fundamentalisten” indien zij bereid zouden zijn om één ding te accepteren namelijk om het spel te spelen volgens de regels van de westerse democratie en om betrokken te raken in de oorlog tegen het terrorisme. De rechtvaardiging van deze Islamitische bewegingen was. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Er zijn Moslims en Islamitische bewegingen. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. en zeiden: “Laat ons met rust en dan laten wij jou met rust. Dus zij kwamen terug en zeiden: “Wat vind je er dan van als wij Allaah een maand zouden aanbidden en jij onze goden een dag zou aanbidden?” Moehammad. dat zij dit zouden doen ten gunste van de Da‟wah.” 46 . Zij vroegen aan Moehammad.De Koeffaar kwamen naar Moehammad. En dit is ook weer een voorbeeld van hoe zij compromissen kunnen sluiten in hun religie. wees dit af. Imaam Al-Qortoebi. maar wij kunnen dat niet. zei consequent “nee” aangezien dit de Religie van Allaah. betreft en wij geen recht hebben om het te wijzigen. zegt: “De Koeffaar van de Qoeraysh kwamen naar Moehammad. salla Allaahoe „alayhi wa sallam.

Rahimahoellaah. Hiermee heb jij iets van jouw Doenya opgegeven door wat geld uit te geven om eten en andere zaken te kopen omwille van de Dien en dit is toegestaan en dit heet Moedaarah. Rahimahoellaah en Al-Qortoebi. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. zegt: “En indien Wij u niet gesterkt hadden. zei dat Moedaahanah betekent dat jij iets weg geeft van jouw Dien omwille van deze Doenya terwijl Moedaarah betekent dat jij iets van jouw Doenya weg geeft omwille van Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Rahimahoellaah. Wat hiermee samenhangt zijn de begrippen Moedaahanah en Moedaarah. terwijl Moedaarah wel toegestaan is. Vers 74} Allaah. dan zou u een weinig aan hen gehoor hebben gegeven.” {Soerah Al-Israa. Dit is niet toegestaan en het heet Moedaahanah. leverden over dat Al-Qaadi „Iyaad. Moedaahanah betekent om zacht te zijn jegens de Koeffaar of om compromissen (met hen) te sluiten.En Allaah. Echter. Soebhaanahoe wa Ta‟aala komt) en hij naar jou toe komt en vraagt: “Wat is de Jihaad? Kun jij me uitleggen wat de betekenis is van de Jihaad?” Waarop jij hem antwoordt: “De Jihaad betekent de strijd tegen jezelf en er is niets in de Islaam wat toestaat dat er geweld zou worden gebruikt. 47 . Wat is nu het verschil? Ibn Hajar. wanneer jouw leidinggevende een Kaafir is en jij je beseft dat hij jouw loon betaalt (hoewel jouw loon uiteraard van Allaah. Een voorbeeld hiervan is wanneer jij een Kaafir uitnodigt voor een etentje om Da‟wah bij hem te verrichten. stond zelfs deze kleine neiging (naar de Koeffaar) niet toe.” Hiermee heb jij (door te liegen) concessies gedaan aan jouw Dien omwille van jouw Doenya.

” {Soerah Al-Israa. De Vierde Vorm van de Nederlaag: Gehoorzaam zijn aan de Koeffaar is een vorm van de nederlaag. geeft ons hier een strenge waarschuwing dat het neigen naar de Koeffaar. wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons. Vers 28} 48 . zegt hierover ook: “En neig niet naar de onrechtvaardigen of het vuur zal u ook grijpen en u zult naast Allaah geen vrienden hebben. zegt: “En voorzeker. noch aan degenen die zijn begeerte volgt en wiens geval het ergste is.” {Soerah Al-Kahf. noch zult u worden geholpen. opdat gij iets anders over Ons mocht verzinnen en zij zouden u dan zeker tot vriend genomen hebben. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.” {Soerah Hoed. ons zal leiden naar het Hellevuur. “En wees hem niet gehoorzaam. Allaah. Vers 73} En Allaah. Vers 113} Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. zij zouden u willen afleiden van hetgeen Wij aan u (oh Moehammad) hebben geopenbaard (de Qor‟aan).De Derde Vorm van de Nederlaag: Toegeven aan de Koeffaar is een vorm van de nederlaag.

Sommige Moslims denken: “Hoe kunnen de Moedjaahidien nu winnen.” {Soerah Al-„Imraan. Als wij toestaan dat deze nederlaag onze harten binnendringt. de volgende Aayah openbaarde waaruit blijkt dat het ons niet is toegestaan de hoop op de overwinning te verliezen. jullie zullen zegevieren indien jullie gelovigen zijn. een Moslim zou nooit op mogen geven. Nadat zij mentaal waren verslagen. als wij beweren gelovigen te zijn: “Dus verlies de hoop niet. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.De Vijfde Vorm van de Nederlaag: Het verliezen van de hoop is een vorm van de nederlaag. heeft er bij veel Moslims voor gezorgd dat zij de hoop hebben opgegeven. dan hebben wij de superioriteit verloren die Allaah. En dit was ook het geval tijdens de Ghazwah van Uhud toen Allaah. en verval niet in wanhoop. zelfs aan ons heeft toegewezen als wij verliezen op het slagveld. Sommigen van hen hebben alleen begrip van een overwinning in de zin van een overwinning op het slagveld. probeerden zij een Islamitische rechtvaardiging te vinden voor hun positie. terwijl de vijand geavanceerder is (in de oorlogsvoering)?” We zien tegenwoordig dat velen binnen de Oemmah hebben verloren van de vijand. Vers 139} 49 . Maar ongeacht hoe sterk jouw vijand ook is. zonder dat zij (tegen de Koeffaar) zijn opgestaan en hebben gestreden. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Het is een grote zonde en ook al zijn de meeste Moslims zich hiervan bewust. toch hebben velen van hen reeds opgegeven. De gigantische militaire campagne en mediacampagne die de Koeffaar vandaag de dag hebben opgezet. dus wanneer jij het vertrouwen in Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala verliest. Dit is een kenmerk van de Koeffaar want een Moslim zou nooit op mogen geven.

indien jullie (ware) gelovigen zijn. wanneer jij jezelf betrekt bij enige vorm van de Jihaad. Vers 175} 50 . dan hebben wij verloren. ongeacht of dit in de vorm van (het verwijderen uit de) „Aqiedah is of in de vorm van (het opgeven van) het dragen van onze wapens om te strijden Fie Sabielillaah. Dit punt is nagenoeg gelijk aan punt vijf. is een vorm van de nederlaag. Allaah. Maar dit is geen excuus (om niet te strijden) want als zij jou zouden weerhouden van de Salaat. of stopt met de „Ibaadah. is een vorm van de nederlaag. De vijand wil niet dat jij stopt met bidden. En zij (de vijanden) proberen geruchten te verspreiden dat jij onder surveillance zult komen te staan en dat jouw leven geruïneerd zal zijn. steunt daarmee de vijand door de overwinning gratis aan hem weg te geven. En als wij hen geven wat zij willen. “Het verliezen van de hoop is een vorm van de nederlaag.De Zesde Vorm van de Nederlaag: Het opgeven van de banier van de Jihaad is een vorm van de nederlaag. zou je dan ook naar hen luisteren? Het opgeven van de Jihaad. maar dat jij stopt met de Jihaad.” De Achtste Vorm van de Nederlaag: Angst is een vorm van de nederlaag. Elke Moslim die vandaag de dag niet strijdt in de Jihaad Fie Sabielillaah. De Zevende Vorm van de Nederlaag: Het opgeven van de hoop op een militaire overwinning. Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “Dus vrees hen niet maar vrees Mij.” {Soerah Al-„Imraan.

” En Allaah heeft de Macht over alle zaken. Vers 165} 51 . toen uw grote aantal u verheugde.En Allaah.” {Soerah Al-Maaïdah. Want Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “Voorzeker. ook al hebben jullie (de vijand bij Badr) met een tweemaal grotere ramp getroffen. Het is interessant te zien dat de Moslims wanneer zij weinig in aantal zijn. zegt met betrekking tot At-Taaïfah AlMansoerah (de Overwinnende Groep): “(Zij zullen voor de Zaak van Allaah strijden en) het verwijt van een berisper niet vrezen. maar dit baatte u niets en de aarde werd ondanks haar uitgestrektheid voor u te eng. Allaah heeft u op menig slagveld geholpen en zie. Vers 25} Toen de Moslims dachten dat zij groot in aantal waren en zouden winnen vanwege de duidelijke grootte (in aantallen).” {Soerah Al-„Imraan. toen hebt gij u vluchtende afgewend. op de Dag van Hoenayn. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Dus we zouden de nederlaag niet moeten wijten aan een gebrek in aantal. Vers 54} Na de militaire nederlaag zouden de Moslims niet moeten klagen over het gebrek aan voorbereiding. wanneer zij groot in aantal zijn. was het moment daar dat zij verloren. jullie zeggen: “Waar hebben wij dit aan verdiend?” Zeg (tegen hen): “Het komt door jullie zelf (vanwege jullie slechte daden). Ook al is dit een zaak die verduidelijking verdient. Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “Waarom (is het) als jullie een enkele ramp treft (bij Uhud). zullen wij aannemen dat de Moslims hun best hebben gedaan om zich voor te bereiden.” {Soerah At-Tawbah. verliezen. Aantallen en voorbereiding zijn niet de reden voor de overwinning. winnen en dat zij.

” {Soerah Al-Anfaal. Soebhaanahoe wa Ta‟aala.Dus het verlies op het slagveld zou kunnen komen door enkele redenen:  Allaah. 52 . Soebhaanahoe wa Ta‟aala. niet van de Moedjaahidien vroeg om een gelijke hoeveelheid voorbereiding te hebben als de vijand. ongeacht of dat nu hetzelfde. Het is een fout om aan te nemen dat gebrek aan aantal en uitrusting de reden was waarom de Moedjaahidien in Afghanistan hun troepen hadden terug getrokken in de wereldwijde oorlog tegen Koefr. is het niet vanwege het gebrek aan aantal. Echter. dan hebben wij nog vervuld wat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala van ons heeft gevraagd te doen.  Allaah.  We hebben verloren vanwege onze zonden. Het hangt af van wat Allaah Soebhaanahoe wa Ta‟aala van jou heeft gevraagd te doen. Zelfs als jouw voorbereiding slechts één tiende is van wat de vijand heeft. meer of veel minder is dan wat de vijand heeft. tot het uiterste van uw macht. heeft gesteld dat wij voor de best mogelijke voorbereiding moeten zorgen. maar Allaah. wil ons testen. wil ons zuiveren. En Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Het is een fout om die aanname te doen omdat Allaah. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala zegt: “En maak uw kracht tegen hen gereed. Vers 60} We dienen ons best te doen wat betreft de voorbereiding maar de vergelijking hangt niet af van wat de vijand heeft.

Soebhaanahoe wa Ta‟aala. We vragen Allaah. de hoogste graad van Jannah te schenken.Conclusie: De principes die besproken zijn. en Zijn Boodschapper. op de Weg van onze liefde voor en onze gehoorzaamheid aan Allaah. om ons bloed en onze inspanningen. Allaahoemma amien yaa Rab Al-„Aalamien! 53 . getuigen voor ons te laten zijn op de Dag des Oordeels. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. We vragen Allaah. om Shaykh Yusuf Al„Uyayri. Zoals we allen weten is dit een strijd van de waarheid tegen de valsheid. salla Allaahoe „alayhi wa sallam. En tot slot vragen wij Allaah. Het tegengestelde van deze principes zijn ideeën die deze Oemmah zullen doden. om ons van degenen te maken die zich bij de rangen van de Shoehadaa zullen aansluiten. Wij vragen Allaah. om ons van degenen te maken die Jannaat Al-Firdaws zullen betreden. zijn de eerste stappen naar de overwinning. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. ons van degenen te maken. Soebhaanahoe wa Ta‟aala. die praktiseren wat zij hebben geleerd aangezien het leren gedaan wordt met het doel om te praktiseren. En het hebben van deze „Aqiedah (van de Jihaad) is de eerste stap naar de overwinning. We vragen Allaah.