You are on page 1of 3

TOELICHTING EASYSHEET OMZET EN WINST EENMANS DIENSTVERLENING

versie juni 09 JWM Korsmit

Algemeen
Het is voor de (aspirant) ondernemer vaak moeilijk om een beeld te krijgen van de omzet en mogelijke winst van een eenmanszaak. Natuurlijk kan er expertise ingehuurd worden, maar dat kost geld. Maar vooral ook veel tijd. En uiteindelijk zal blijken dat de ondernemer toch zelf de antwoorden op de meeste vragen zal moeten geven. Wellicht is het beter eerst zelf een poging te wagen om de omzet en winst in te schatten. Dan kan men altijd nog zien of expertise nodig is. Een ondernemingsplan is in feite altijd noodzakelijk, maar dat is niet een twee drie opgesteld. Ter voorbereiding van het opstellen van een ondernemingsplan kan deze EasySheet een bijdrage leveren in het opstellen van een globaal overzicht van kosten en inkomsten. Als het ondernemingsplan wel beschikbaar is kan met deze EasySheet een globale doorrekening gemaakt worden. Het grote probleem is een goed overzicht te krijgen van de mogelijke activiteiten van de onderneming en van de nodige hulpmiddelen (investeringen), en dan natuurlijk ook nog een overzicht van de kosten van dit alles. De activiteiten zullen meer moeten opbrengen dan de kosten, want de ondernemer zal toch een goed inkomen aan zijn onderneming willen overhouden. Dit is niet altijd evident en creativiteit is nodig om nieuwe en productieve activiteiten te ontwikkelen. De EasySheet is beperkt tot twee A4-tjes in Excel. Een compacter overzicht is welhaast ondenkbaar! Deze EasySheet is geen boekhoudprogramma maar een globale verkenning van de inkomsten en kosten van de onderneming op jaarbasis en van de te betalen BTW en belasting. Alle opgaven van omzet en kosten zijn exclusief BTW. Een aparte BTW-rekening met een BTW-boekhouding is noodzakelijk. Deze wordt hier samengevat in het totaal van de te betalen en de af te dragen BTW. . Bij dienstverlening kan men denken aan het geven van adviezen over verzekeringen, hypotheken, technische of juridische zaken, het uitwerken van bemiddelingsvoorstellen, het maken van bijvoorbeeld websites, het schrijven van teksten of programmas. Maar ook het werk van fysiotherapeuten, sportbegeleiders ed. valt hieronder. Voor dergelijke activiteiten of liever diensten is het overzicht van de Dienstverlening en tarieven aangepast. Alle kosten worden ondergebracht in het blok kosten. Bij een dienstverlening wordt omzet alleen gemaakt door de te declareren tijd en soms door provisies of commissies. Per dienstverlening/activiteit zal het aantal te declareren uren moeten worden ingeschat, evenals de provisie of de commissie. Daarbij is er in deze EasySheet ruimte om het uurtarief per dienstverlening/activiteit in te vullen. Alle materiaalkosten worden opgenomen in het blok Kosten. De omzet is het totaal van de ingeschatte declaraties. Ook hier wordt de BTW niet meegenomen. De kosten zijn velerlei: huisvesting, vervoer, apparatuur, boekhouding, aansprakelijkheidsverzekering etc. Deze kunnen in een apart blok worden samengevat. Ook hier zal per kostenpost een BTW-percentage moeten worden opgegeven om de af te trekken BTW te kunnen berekenen. 1

Op basis van Omzet en Kosten wordt de marge tussen Omzet en kosten berekend, waarbij rekening is gehouden met evt. investeringsaftrek. Het bruto belastbaar inkomen wordt berekend door van de marge tussen omzet en kosten alle aftrekposten af te trekken, o.a de winstvrijstelling, FOR, arbeidsongeschiktheidsverzekering ed. Vervolgens word de belasting berekend, waarbij de heffingskortingen worden meegenomen. Dit alles levert een netto inkomen op. Maar netto betekent niet vrij besteedbaar. Van het netto inkomen moet de zelfstandig ondernemer nog heel wat aftrekken; FOR, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reserveringen voor investeringen, evt. uitgaven in het zwart geld cirquit, ed. Uiteindelijk houdt hij het beschikbaar inkomen over, dat vergelijkbaar is met het netto loon van een loontrekker. De vaste reserveringen voor een zelfstandig ondernemer zijn vrij groot. Hij moet zelf voorzieningen treffen voor o.a. een oudedag inkomen, arbeidsongeschiktheid en reserveringen voor investeringen. Dit overzicht is geen boekhoud of fiscaal programma. Het geeft slechts algemene indicaties. Praten met specialisten is absoluut nodig, maar dan wel goed voorbereid. Er worden weer twee voorbeelden gegeven als leidraad voor de invulling en de berekeningen. Naast deze EasySheet Omzet en Winst Eenmans Dienstverlening zijn ook de vergelijkbare EasySheets Omzet en Winst Eenmans Handelszaak en Omzet en Winst Eenmans Productiebedrijf..

Werkbladen
Voorbeeld: Werkblad Verzekeringsagent Het voorbeeld van een verzekeringsagent, die een eigen agentschap heeft toont aan dat men soms creatief moet zijn. Hij biedt in feite niet zijn tijd aan, maar een product als een verzekering, lijfrente, hypotheek ed. Natuurlijk geeft hij vaak advies, maar dat is meestal niet declarabel. De oplossing is dat hij een inschatting maakt van de totale omzet in termen van premieinkomsten door de banken, verzekeringsbedrijven en hypotheek- of leningenverstrekkers. Dit schat hij in en registreert dit per project onder Provisie. Daar kunnen ook commissies worden opgenomen. Daarin zou hij onderscheid kunnen worden gemaakt naar lopende verzekeringen, waarvan hij de provisie per maand of per jaar kan inschatten, en bijvoorbeeld nieuwe verzekeringen ed. per week In alle gevallen zal hij een inschatting moeten doen van hoeveel provisie/bonus hij mag ontvangen van de banken, levensverzekeringbedrijven ed. Bijzondere projecten zijn advisering met betrekking tot bouwverzekeringen en financiering van bedrijven.

Voorbeeld: Werkblad Adviesbureau Het adviesbureau is werkzaam op het terrein van bouwtechnisch advies. Daarnaast worden er ook gebouwen ontworpen.

De meeste inkomsten komen van het begeleiden van de uitvoering van bouwwerken en van algemene bouwtechnische advisering. Incidenteel worden er ook gebouwen ontworpen. De eigenaar heeft didactische kwaliteiten en heeft een parttime leeropdracht aan een HTS. De eigenaar wil meer en doet mee aan prijsvragen en is een actief lid van de bouwcommissie. Dit levert wel wat werk op maar geen inkomsten. Hij ziet dit als een investering in de toekomst. De eigenaar kan niet overal eenzelfde tarief declareren. Maar de tarieven liggen toch duidelijk hoger dan bijvoorbeeld bij en garage. Voorbeeld: Eigen Zaak Met creativiteit kan een eigen inschatting gemaakt worden van: Inkomsten: -projecten -activiteiten -omzet welke deze genereren, ofwel middels declarabele uren, ofwel middels provisies -kijk vooral naar unieke projecten en investeringen in de toekomst Kosten: Zie overzicht en pas dit zelf aan naar behoefte. Opm. Omdat de tijd nu wel kan worden doorberekend is de verhouding tussen het besteedbaar inkomen en het bruto inkomen nu gunstiger. Het besteedbaar inkomen gaat nu richting 30-35 % van het bruto inkomen .