You are on page 1of 6

POLITECHNIKA POZNASKA

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSOWEJ

Zakad Energoelektroniki i Sterowania

Laboratorium Elektroniki Analogowej i Cyfrowej Temat wiczenia: Tranzystor bipolarny i jego ukady pracy.
Wykonawcy: 1. Paruszewski Tomasz 2. Pawski ukasz 3. Trawiski Jdrzej 4. Pieronkiewicz Kamil Rok akademicki. 2010/2011 Data wykonania wiczenia 26.03.2011 Data oddania sprawozdania 1.04.2011

WBMiZ Mechatronika sem. 4 Nr grupy : 4.1 /lab.1 Uwagi :

1. Celem wiczenia byo poznanie waciwoci tranzystora bipolarnego oraz sposobu pomiaru charakterystyk, na ktrych podstawie wyznaczane s parametry tranzystora. Poznalimy rwnie ukady pracy, w ktrych pracuj tranzystory bipolarne oraz wasnoci tych ukadw. 2. Na zajciach przystpilimy do podczenia ukadu, pytki testowej PT 2(A), do zestawu zasilajcego ETS-5000, oraz podczenia zestawu miernikw. 3. Pytka PT 2(A) to ukad do wyznaczania charakterystyk tranzystora w ukadzie WE. Poniej schemat do wyznaczania charakterystyk tranzystora w ukadzie WE:

Potencjometr VR1 suy do zmian wartoci IB oraz UBE natomiast potencjometr VR2 zmieniamy warto UCE.

4. Wyznaczenie charakterystyki dla tranzystora BC546A zosta wykonany metod punkt po punkcie co przedstawiaj ponisze tabele wraz z wykresami charakterystyk: charakterystyka wejciowa IB =f(UBE) przy wyznaczaniu tej charakterystyki przyjto parametr napicia UCE (5 8)V UBE [V] 0 0,6674 0,6900 0,7020 0,6130 0,5700 0,5716 0,5980 0,7070 0,7020 0,7000 0,6928 IB [A] 0 2 4 6 9 10 13 16 22 60 65 70

IB=f(UBE)
0.8 0.7 0.6

UBE [V]

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 10 20 30 40 50 60 70

IC [A]
literaturowa charakterysyka wejciowa tranzystora bipolarnego IB UCE2 UCE1

UCE2> UCE1

UBE

charakterystyka przejciowa IC=f(IB) przy wyznaczaniu tej charakterystyki przyjto parametr napicia UCE (58)V IC [mA] IB[A] 0 2 4 6 9 10 13 16 22 60 65 70
0 10 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450

IC=f(IB)
80 70 60

IC [mA]

50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 400 500

IB [A]
literaturowa charakterysyka przejciowa tranzystora bipolarnego IC UCE3 UCE2 UCE1

UCE3>UCE2> UCE1

IB

charakterystyka wyjciowa IC=f(UCE) przy wyznaczaniu tej charakterystyki przyjto parametr prd IB (100 200)A

IC=f(UCE)
25 20

IC[mA]

15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16

UCE[V]
literaturowa charakterysyka wyjciowa tranzystora bipolarnego

5. Tranzystor bipolarny moe pracowad w trzech ukadach: WE wsplnego emitera, WC wsplnego kolektora, WB wsplnej bazy.

Na zajciach, do wyznaczenia charakterystyk, wykorzystywalimy tranzystor w ukadzie WE. Schemat poniej przedstawia zasad podczenia oraz kierunki przepywu prdw oraz spadkw napid.

Opis pracy ukady WE: o wzrost napicia UBE powoduje wzrost prdu bazy IB ( prdu sterujcego), o wzrastajcy prd bazy IB powoduje wzrost przepywu prdu kolektora IC oraz wzrost jego napicia UC o prd IB oraz IC jest sum prdu emitera IE, IB + IC= IE; biorc pod uwag, e IB jest pomijalnie may przyjmuje si prd emitera rwny prdowi kolektora IC= IE, o wzrastajcy prd kolektora IC powoduje spadek napicia na emiterze UC zgodnie z prawem Kirchoffa => E= UC + UE, Ukad WE charakteryzuje si: odwracaniem fazy sygnau

Uwejcia

Uwyjcia maa rezystancja wejciowa dua rezystancja wyjciowa due wzmocnienie napiciowe

6. Wnioski.