You are on page 1of 29

1 Shaikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Vertaald door: Um Sadjaad Introductie In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest

Genadevolle Alle lof en dank is aan Allaah, de Heer van de hemelen en de aarde en alles wat bestaat. De Heer van het universum, Die de beste beloning geeft aan degenen die Hem vrezen en groot verlies aan de overtreders. We prijzen Hem en smeken Hem om Zijn hulp en vergeving. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en het slechte in onze daden. Degene die door Allaah is geleid kan door niemand misleid worden en degene die misleid is door Allaah kan door niemand geleid worden. Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah Alleen. Verder getuig ik dat Muhammad -salla-llaahu alaihi wa-sallam- Zijn ware Profeet en Boodschapper is, de leider van de Boodschappers en leidraad van de gelovigen. Wij plaatsen al het vertrouwen in Allaah Alleen, Allaah is voldoende voor ons en Hij is de beste Helper. Er is geen kracht om het slechte te weerstaan behalve via Allaah, noch enige kracht om goed

te doen behalve via Hem Alleen. Moge Allaah Zijn vrede en zegeningen aan de laatste Profeet Muhammad schenken en aan zijn nobele en pure familie en aan al zijn nobele metgezellen en degenen die zijn voetstappen volgen tot aan de Dag des Oordeels. Allaah, de Verhevene zegt in soerah Aali-Imraan 3: 102: O jullie die geloven, vrees Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. En in soerah An-Nisaa 4: 1: O mensen, vrees jullie Heer Die jullie uit een enkele ziel schiep. En Die daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voort komen. En vrees Allaah in Wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen. En onderhoud de familiebanden. Voorwaar, Allaah is de Waker over jullie. O jullie die geloven! Vrees Allaah en spreek (altijd) de waarheid. Hij zal jullie aansporen tot het verrichten van goede daden en jullie zonden vergeven. En wie Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt; waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald. Soerah Al-Ahzaab 33: 70-71 De meest waarachtige spraak is die van Allaahs Boek (de Quraan) en de beste leiding is die van Muhammad -salla-llaahu alaihi wa-sallam-. Het ergste kwaad zijn toevoegingen en iedere toevoeging (in religie) is een bidah en iedere bidah is een misleiding en iedere misleiding en iedere vorm van misleiding is in het vuur. Onze missie: zuivering en welgemanierdheid Het juiste islamitische geloof en de juiste islamitische daden dienen van Allaahs Boek en de soennah van Zijn Boodschapper af te stammen en dienen geleid te worden door de kennis en het begrip van de sahaabah. (de metgezellen van de Profeet) Dit is het duidelijke pad van leiding dat Allaah voor de mensen heeft geschetst en dat leidt naar hun onmiddellijke en fundamentele succes en geluk. Helaas zijn de meeste moslims in verschillende mate van dit prachtige pad weg gegaan. Dus dient ieder serieus werk om de islaam weer onder de moslims tot leven te brengen twee elementen te bevatten: 1) Zuivering: het proces om dit pad van belemmeringen en onduidelijkheden te zuiveren en mensen er naar toe te leiden. 2) Welgemanierdheid: het regelmatige, aanhoudende proces van mensen leren hoe op dit pad te leven en eraan trouw te blijven en zich aan haar bevelen te houden. 3

Deze twee elementen waren centraal in de Profeets missie. In soerah Ad-Djumuah 62: 2 staat: Hij is Degene Die bij degenen die ongeletterd zijn een Boodschapper uit hun midden zond, die hun Zijn verzen voordroeg, en die hen reinigde, en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden. Hierdoor realiseren we ons de noodzaak om aan het Nederlands sprekende publiek verantwoorde schrijfwerken aan te bieden die het begrip van de islaam verbeteren. Het presenteren hiervan omvat twee aspecten: 1) Gezuiverde islamitische leerstellingen. 2) Praktische leidraad om ze toe te passen. Waarlijk, dit is de missie die we aannemen en dit boek is een nederige stap in die richting. 1) Zuivering Zuivering (of tasfiyah) is vereist met betrekking tot onze bronnen van islamitische kennis, ons geloof en onze praktijken. a. Het zuiveren van onze bronnen van kennis Overleveringen die vals aan de Profeet of zijn metgezellen zijn toegeschreven mogen niet als bronnen van kennis of basis voor daden worden gebruikt. In feite behoren dit soort overleveringen tot de voornaamste oorzaken van het afwijken van de ware islaam. Daarom is het zuiveren van onze kennis van de zwakke en bedachte overleveringen een essentiele taak die volledig in onze studie en ons onderwijs moet worden opgenomen. Rasuulullaah prees degenen die er naar streven om de islamitische kennis te zuiveren toen hij zei: Deze kennis zal door de betrouwbare individuen van iedere generatie worden gedragen. Zij zullen er de wijzigingen van de extremisten, de leugens van de leugenaren en de verkeerde interpretaties van de arrogante uit weg halen. Al-Baihaaqie, Ibn Adiyy en anderen, overgeleverd door Abu Hurairah, Ibn Masud en andere metgezellen. Hasan verklaard door shaikh al-Albaanie. (Mishkaat ulmasaabih nr. 239) b. Ons geloof zuiveren Het geloof van vele moslims is besmet met de misverstanden die van filosofische argumenten komen en onislamitische meningen. Daarom vraagt het nodige zuiveringsproces het zuiveren van ons geloof 4

zodat het alleen gebaseerd is op betrouwbare teksten van de Quraan en de soennah en schoon is van iedere vorm van shirk (iets of iemand naast Allaah plaatsen). Zo was het geloof van de sahaabah welke Allaah heeft geprezen in soerah Al-Baqarah 2: 137: Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de leiding. c. Onze daden zuiveren Veel moslims mengen hun religieuze praktijken en daden van aanbidding met bidahs (toevoegingen) die niet door Allaah of Zijn Boodschapper zijn goed gekeurd. Daarom is er een enorme inspanning nodig om de daden van aanbidding van de moslims zo te zuiveren dat ze zich aanpassen met betrouwbare teksten van de Quraan en de soennah, met het begrip en het praktiseren van de sahaabah en het verwerpen van bidahs. Dit is het enige acceptabele pad van leiding, zoals Allaah in soerah An-Nisaa 4: 115 zegt: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnen leiden. En dat is de slechtste bestemming! 2) Welgemanierdheid Welgemanierdheid (of tarbiyyah) is om ons geloof en onze daden op zuivere kennis te vestigen. Tarbiyyah gaat hand in hand met zuiveren. a. Ware volgelingen van de eerste drie generaties metgezellen worden. De bovenstaande discussie over het zuiveren van ons geloof en onze daden, dient te worden uitgebreid met het opvoeden van onszelf en onze gemeenschap volgens de zuivere leringen, waarbij we ernaar dienen te streven om ware volgelingen te worden van onze grote salaf; de sahaabah. In soerah At-Tawbah 9: 100 zegt Allaah: En de allereerste (moslims) van de muhaadjiroen (emigranten vanuit Makkah) en de Ansaar (bewoners van Madinah die de muhaadjiroen hielpen) en degenen die hen volgden in goede daden: Allaah heeft welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning. De sahaabah waren de vrome mensen die door Allaah werden gekozen om Zijn Profeet te vergezellen. Dus zij verlieten de valse religie van hun voorvaders en vereenzelvigden zichzelf met de Profeet, leerden direct van hem en vestigden met hem de eerste en beste islamitische gemeenschap en droegen zijn leerstellingen nauwkeurig en volledig over aan andere mensen. 5

Wanneer de moslims de sahaabah tot hun ware rolmodellen maken, zullen zij geneigd zijn om de waarheid onpartijdig te gaan zoeken en niet langer eigenwijs vast te houden aan vooringenomen sektes en wetscholen. b. Het uitnodigen naar de zuivere religie Een essentieel deel van het proces van welgemanierdheid is alle mensen -zowel moslims als nietmoslims- uit te nodigen naar de pure en onvervalste religie. Dit dient te gebeuren door goede voorbeelden te laten zien, onszelf met goede manieren te bekleden en waardevolle, effectieve en vriendelijke benaderingen te bewerkstellingen, welke van belang zijn vanwege de boodschap die we dragen. Allaah zegt in soerah Aali-Imraan 3: 104: En laat er uit jullie een groep voort komen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die welslagend zijn. Hierbij helpen is een plicht voor iedere moslim volgens zijn/haar beste vermogen, zoals Allaah in soerah Al-Maaidah 5: 2 beveelt: Ondersteun elkaar bij het goede (al birr) en taqwaa en help elkaar niet in zonde en overtreding. Dit is de enige weg om Allaahs acceptatie te verkrijgen en geluk en succes te bereiken. Allaah zegt in soerah Al-Asr 103: 1-3: Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. En dit is de manier om te midden van de gelovigen een ware en eerlijke compassie te vestigen die een sterke, verenigende oorzaak ten grondslag heeft. Allaah zegt in soerah Aali-Imraan 3: 103: En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allaah en wees niet verdeeld. c. De islamitische oplossing presenteren Uitnodigen naar de waarheid houdt het vinden van realistische islamitische oplossingen voor veelomvattende problemen in. Er is geen twijfel dat Allaahs leiding de enige allesomvattende weg is voor het oplossen van problemen van de mensen zowel op individueel als maatschappelijk niveau. Allaah zegt in soerah Al-Maaidah 5: 49: En oordeel (O Muhammad ) onder hen met wat Allaah neer gezonden heeft, en volg niet hun begeerten. 6

Waarlijk, we zoeken Allaahs leiding en hulp en we smeken Hem om ons in staat te laten zijn om onszelf en onze gemeenschappen te zuiveren en op te voeden op een manier die Hem het meest tevreden stelt. Aamien. Inleiding: Alle lof is aan Allaah, de Heer van alle schepping en de salaah en salaat aan onze Profeet Muhammad, degene die als een rahmah naar de werelden werd gestuurd. Vrede en zegeningen zijn met zijn familie, metgezellen en degenen die aan zijn soennah vast houden en die zijn manhadj (geloofsleer) volgen tot aan de Dag des Oordeels. Waarna volgt: Allaah heeft ons met islaam gezegend. Allaah zegt in soerah Aali-Imraan 3: 102-105: O jullie die geloven, vrees Allaah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allaah en wees niet verdeeld. Gedenk de gunst die Allaah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allaah Zijn tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. En laat er uit jullie een groep voort komen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn. En wees niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat duidelijke tekenen tot hen zijn gekomen. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is. En in soerah Al-Maaidah 5: 3: Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de islaam voor jullie als godsdienst gekozen. En in soerah Aali-Imraan 3: 19: Voorwaar, de (enige) godsdienst (levenswijze) bij Allaah is de islaam. En in soerah Aali-Imraan 3: 85: En wie een andere godsdienst dan de islaam zoekt; het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. En in soerah Al-Hadj 22: 78: 7

En streeft naar Allaah volgens het streven waar Hij recht op heeft. Hij heeft jullie gekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt: (volg) de godsdienst van jullie vader Ibraahiem. Hij is degene die jullie moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (de Quraan); opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en opdat jullie getuigen zijn voor de mensen. Onderhoud dus de salaah en geef de zakaah en houdt jullie vast aan Allaah, Hij is jullie Meester; de beste Meester en de beste Helper! Geen andere zegening kan gelijk zijn aan de leiding tot islaam, zelfs als sommigen de zegeningen van Allaah kleineren en als onbelangrijk zien. Iemand dient eerder de zegeningen van Allaah te herdenken en er dankbaar voor te zijn. Islaam is de manier van leven waar Allaah Muhammad mee heeft gestuurd. Dit is op zichzelf een grote zegening, omdat hij degene is die met islaam is gekomen en het heeft uitgelegd en ernaar heeft opgeroepen. Allaah zegt in soerah Aali-Imraan 3: 164: Voorzeker, Allaah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij hen een Boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hen Zijn verzen voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek (de Quraan) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden. Obstakels in het leven Er zijn obstakels in het leven, die iemand buiten de islaam kunnen plaatsen als hij moslim is, of die zijn geloof verzwakken. Als hij geen moslim is, kunnen deze obstakels zelfs ervoor zorgen dat hij de islaam niet binnen treedt. Er zijn grote beproevingen die iemand kan ondergaan, dus het is verplicht voor hem om er kennis over te hebben, zodat hij ertoe in staat is om erover heen te komen. Vanuit dit standpunt zei de gerespecteerde metgezel Hudayfah ibn al-Yaman: De mensen waren gewend om de Boodschapper van Allaah over goede dingen te vragen, terwijl ik gewend was om hem over slechte dingen te vragen, vanuit de angst dat zij mij zouden overkomen. (Sahieh Al-Bukhaarie nr. 3606, kietaab al-manaaqib (Boek van de tekenen van profeetschap in islaam). Sahieh Muslim nr. 4761, kietaab al-imara (Boek van leiderschap). (Het bevel om aan de djamaaah vast te houden wanneer beproevingen en waarschuwingen van de oproepers naar kufr verschijnen.) Dus iemand dient eerst kennis en inzicht in islaam te hebben, in haar regels en wetten. Iemand dient over de dingen te weten die ons van de islaam afkeren en de barrires die de dienaar van Allaah in de weg staan om Hem te aanbidden. Iemand moet de dingen kennen die effect op zijn geloof hebben, zoals zonden, om van de schade weg te blijven en voordeel te halen uit standvastigheid. Als iemand de zaken niet kent die hem kunnen schaden en misleiden, 8

kunnen ze hem vernietigen. Allaah heeft ons bevolen aan deze religie vast te houden tot wij sterven. Hij heeft in soerah Aali-Imraan 3: 102 gezegd: En sterf niet, behalve in een staat van islaam. Tegenover gesteld zijn aan de Boodschapper Zonder twijfel is het blijven van iemand in islaam in de Handen van Allaah. Wij hebben het niet onder controle of wij wel of niet binnen de islaam blijven tot wij sterven. Hoe dan ook, dienen wij datgene te praktiseren wat ons hierbij kan helpen. Als wij dat doen zal Allaah ons met Zijn gunsten en Zijn zegeningen verlichten, waardoor wij sterven in islaam vanwege ons streven op het pad van het verkrijgen van redding en waarlijk, Allaah is Vrijgevig en Vriendelijk. Als Hij ziet dat Zijn dienaar een zorg heeft en het verlangen heeft om goede daden te verrichten en een afkeer heeft tegen het slechte en vreest om erin te vallen, dan zal Hij, de Meest Hoge, hem sterken, beschermen, leiden en zijn Dien (islamitische levenswijze) veilig maken en compleet met alles dat goed is. Als Allaah ziet dat Zijn dienaar zich weg keert zonder de wens om goed te doen en zonder afkeer tegen het slechte te hebben, laat Hij hem op het pad dat hij heeft gekozen als straf vanuit Zijn rechtvaardigheid, zoals Hij in soerah An-Nisaa 4: 115 zegt: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de hel binnen leiden. En dat is de slechtste bestemming. Dus de oorzaak kwam van de dienaar zelf, omdat hij tegenovergesteld was aan de Boodschapper van Allaah en een ander pad volgde dan de weg van de gelovigen, en hiermee liet hij zien dat hij de oorzaak creerde, waarna de bestraffing van Allaah volgde. In soerah An-Nisaa 4: 115 staat: En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de hel binnen leiden. En dat is de slechtste bestemming. Zijn beproevingen als de bestraffing van Allaah? Het woord fitan is meervoud van fitnah, wat getest worden betekent en beproefd op een manier dat de waarheid of hypocrisie van iemands geloof zichtbaar wordt gemaakt. Allaah zegt in soerah AlAnkaboet 29: 10: En er zijn er onder de mensen, die zeggen: Wij geloven in Allaah, en als zij dan door (te geloven in) Allaah gekweld worden, beschouwen zij de beproeving van de mensen als een bestraffing van Allaah. 9

Dus diegene is niet geduldig in de moeilijkheden die hem overkomen, die hem sterk op de waarheid zouden hebben gemaakt. Hij rent weg van zijn Dien en volgt de zaken die hem ervan af keren. Hij doet dit, denkend dat hij veilig zal zijn. Hoe dan ook verlaat hij iets alleen om in iets dat nog slechter is te vallen; zoals degene die bescherming probeert te zoeken tegen drijfzand (hij tilt een voet van de grond om een andere erin te plaatsen). Hij beschouwt de beproevingen van de mensen als bestraffing van Allaah. Maar kunnen de beproevingen van de mensen als de straf van Allaah zijn? Als hij zijn Dien zou verlaten en ermee zou instemmen om met degenen te blijven die hem misleiden, zal hij richting de bestraffing van Allaah neigen. Als hij echter geduldig zou zijn met de moeilijkheden van de mensen en aan zijn Dien zou vast houden, zou deze pijn die hem raakt alleen tijdelijk zijn. Een uitweg zou dichtbij zijn en het eindresultaat goed. Hoe dan ook volgde diegene een tegenovergestelde koers. Hij was niet geduldig met de moeilijkheden van de mensen en hun beproevingen, maar volgde hen juist in ongehoorzaamheid aan Allaah. Hij volgde hen in datgene waar zij hem naar opriepen, in termen van ongeloof in Allaah, dus ging hij richting de bestraffing van Allaah. Fitnah betekent een test; een beproeving. De gelovige en waarachtige die eenmaal getest wordt, zal onderscheiden worden van degene die niet stabiel en niet standvastig is. De waarachtige en gelovige die een goed begrip van zijn Dien heeft is tegenovergesteld aan degene die bij de eerste beproeving die hem overkomt door elkaar geschud wordt. Begrip van islaam verkrijgen zal helpen bij beproevingen Fiqh betekent in de Arabische taal begrip en in islamitische termen verwijst het naar de regels en wetten van Allaah, de Meest Hoge, goed begrijpen. Deze regels zijn weer gegeven in het Boek van Allaah en de soennah van Zijn Boodschapper. Allaah heeft zowel de Quraan en de profetische soennah (weg) als leiding neer gezonden naar de mensen. Er ligt leiding in hen en een uileg van alles wat de dienaren in hun religie nodig hebben en wat hen tevredenheid schenkt in dit leven en in het Hiernamaals. Allaah heeft alles in het Boek geplaatst wat de mensen nodig hebben. Het is voldoende, en het is de verduidelijking van de Boodschapper van Allaah. Allaah heeft in soerah An-Nahl 16: 44 gezegd: Wij zonden hem duidelijke tekenen en de Zaboer. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Quraan) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan neer gezonden is. Dus de Boodschapper is een informant en een uitlegger van dit grote Boek. Het Boek en de soennah onderscheiden leiding van misleiding. In hen is een verduidelijking van de goede paden en de slechte paden. Fiqh in de religie is begrip hebben van het Boek van Allaah en de soennah van de Boodschapper van Allaah met betrekking tot de problemen die ons overkomen. Het helpt ons ook door beproevingen heen, door ons ertoe in staat te laten zijn om van moeilijkheden weg te blijven en het pad van de redding te kiezen. 10

Allaah, de Verhevene, heeft bevolen dat iemand begrip van de religie dient te verkrijgen en heeft degenen die niet begrijpen niet geprezen. In soerah At-Tawbah 9: 122 zegt Allaah, de meest Hoge: Waarom rukt niet van elke groep een aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) begrip verkrijgen over de godsdienst, opdat zij hun volk zullen waarschuwen wanneer het tot hen is terug gekeerd. Hopelijk zullen zij zichzelf behoeden. Allaah beschreef de hypocrieten als degenen die geen begrip hebben, dat wil zeggen dat zij geen kennis hebben van de regels van Allaahs religie. Dit is omdat zij geen kennis vergaren en zij hebben hier ook geen zorg voor. Hun gebrek aan zorg heeft ervoor gezorgd dat zij mensen zonder begrip zijn geworden. Rijkdom, kinderen en iemands echtgenote zijn allemaal beproevingen Beproevingen zijn er velen en zij zullen aan het einde der tijden vaker toenemen en vaker verschijnen. Iedereen gaat in zijn leven door beproevingen heen, maar sommigen ervaren hen meer dan anderen. Allaah heeft gezegd dat bezittingen en kinderen beproevingen zijn, in soerah AtTaghaaboen 64: 15 staat: Voorwaar, jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allaah is een geweldige beloning. En in soerah Al-Munaafiqoen 63: 9: O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen niet afleiden van het gedenken van Allaah. En wie dat doen; zij zijn degenen die de verliezers zijn. Dus rijkdom en kinderen zijn een beproeving. Degene die de voorkeur aan rijkdom, land, en familie geeft, en die hieraan de voorkeur geeft boven liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper, dient zich voor te bereiden op de ergste gevolgen, want Allaah zegt in soerah At-Tawbah 9: 24: Zeg: Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allaah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allaah met Zijn beschikking komt. En Allaah leidt het zwaar zondige volk niet. Dus rijkdom en kinderen zijn een beproeving en iemands echtgenote (of echtgenoot) kan ook een beproeving zijn. In soerah At-Taghaaboen 64: 14 staat: 11

O jullie die geloven, voorwaar, er zijn onder jullie vrouwen en jullie kinderen die vijanden voor jullie zijn. Kijk daarom voor hen uit. En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allaah waarlijk Vergevensgezind en Meest Barmhartig. Geef niet de voorkeur aan liefde voor hen boven liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper. Geef niet de voorkeur aan gehoorzaamheid aan hen boven gehoorzaamheid aan Allaah en Zijn Boodschapper. Word niet in beslag genomen door hen tot het niveau dat het je afleidt van datgene wat jou dichter bij Allaah brengt. Pas op, want Allaah zegt in soerah At-Taghaaboen 64: 14: O jullie die geloven, voorwaar, er zijn onder jullie vrouwen en jullie kinderen die vijanden voor jullie zijn. Kijk daarom voor hen uit. En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allaah waarlijk Vergevensgezind en Meest Barmhartig. Pas op voor hen betekent niet dat je vijanden van hen wordt en van hen weg blijft en de band met hen snijdt, maar eerder dat je moet op passen om niet met hen getest te worden. Het betekent dat je ervoor moet uitkijken dat je niet ook hun weg kiest in hun liefde die tegenovergesteld is aan liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper. Je dient immers meer liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper te hebben dan voor bezittingen en kinderen. Het resultaat hiervan zal zijn dat Allaah je rijkdom en je kinderen zal beschermen, zoals Allaah in soerah At-Taghaaboen 64: 14-16 zegt: O jullie die geloven, voorwaar, er zijn onder jullie vrouwen en jullie kinderen die vijanden voor jullie zijn. Kijk daarom voor hen uit. En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allaah waarlijk Vergevensgezind en Meest Barmhartig. Voorwaar, jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allaah is een geweldige beloning. Vreest daarom Allaah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt; en geeft bijdragen, het is beter voor jullie zelf. En wie wordt behoed voor zijn eigen gierigheid; zij zijn degenen die de welslagenden zijn. In deze situatie is het verplicht voor een moslim dat hij of zij Allaah vreest op de best mogelijke manier en dat diegene liefde voor kinderen, rijkdom, echtgenoten niet boven liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper verkiest. Als hij oprecht is in deze zaak dan zal Allaah het beschermen. Het goede en slechte zijn een beproeving Allaah zegt in soerah Al-Anbiyaa 21: 35: Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons worden jullie teruggekeerd. 12

De goede dingen zoals rijkdom, bezittingen, regen, overwinning, zijn zegeningen, evenals de slechte dingen zoals droogte, honger en ziekte. Het zijn allemaal testen die iemand kunnen overkomen. De keuze om wel of niet te gehoorzamen is ook een beproeving. Gehoorzaamheid is bevolen en ongehoorzaamheid is verboden. Iemand wordt ontmoet met daden van gehoorzaamheid zoals de tijd van het gebed en aanbidding, maar als iets waar hij naar verlangt als een obstakel komt, zoals genotsmiddelen zoals eten en drinken, wat zal hij dan voorop plaatsen? Dit is een test van Allaah. Mensen zijn een beproeving voor elkaar Allaah zegt in soerah Al-Furqaan 25: 20: En Wij hebben sommigen van jullie tot een beproeving voor anderen gemaakt; zullen jullie geduld hebben? En jouw Heer is Alziende. Allaah test de mensen met elkaar. De mumin (ware gelovige) wordt getest met ongelovigen, munaafiqien (huichelaars) en andere gelovigen. Allaah zegt in soerah Muhammad 47: 4: En als Allaah het wil, dan vernietigt Hij hen zeker. Maar Hij wil een groep van jullie beproeven met een andere groep. Dus een moslimgelovige zal met zijn vijanden van onder de ongelovigen, munaafiqien (huichelaars) en de gehoorzamen worden getest, dus zijn standvastigheid wordt zichtbaar via zijn dawah, het goede bevelen en slechte verbieden en zijn streven op Allaahs Pad, of hij geeft op zonder moeite gedaan te hebben. Als hij tot de eerste categorie behoort die oproept tot Allaah en die het goede beveelt en het slechte verbiedt en strijdt voor de Zaak van Allaah, zal hij op goedheid zijn en succesvol in zijn test. Maar als hij tot de tweede categorie behoort en de mensen niet oproept tot Allaah, noch het goede beveelt en het slechte verbiedt, noch strijdt op het Pad van Allaah en hij geeft op terwijl hij vasthoudt aan comfort, dan heeft hij de test verloren. Dit is de betekenis van soerah AlFurqaan 25: 20: En Wij hebben sommigen van jullie tot een beproeving voor anderen gemaakt; zullen jullie geduld hebben? En jouw Heer is Alziende. Een rijk persoon zal ook met een arme worden getest, zoals in soerah Al-Anaam 6: 53 staat: En zo hebben Wij sommigen van hen door anderen beproefd, opdat zij zouden zeggen: Zijn zij het dan, die Allaah van ons begunstigt? Is het niet Allaah Die de dankbaren het beste kent? 13

De ongelovigen kunnen arme moslims vernederen en zeggen: Zijn zij degenen waar Allaah de voorkeur aan heeft gegeven boven ons? Zij zijn arm, bezitten niets, hoe kunnen zij geleid zijn en wij misleid? Wij zijn de mensen van veel rijkdom, status en autoriteit. Wij nemen beslissingen terwijl zij arm zijn. Zij veronderstellen daarom dat zij beter zijn dan hen en zeggen in soerah Al-Anaam 6: 53: Zijn zij het dan, die Allaah van ons begunstigt? Allaah antwoordt hen in soerah Al-Anaam 6: 53: Is het niet Allaah Die de dankbaren het beste kent? Allaah kijkt niet naar jullie uiterlijk of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden. De arme, dankbare gelovige in Allaah; degene die streeft naar het goede, is de vriend van Allaah. Wat de arrogante betreft en degene die de waarheid negeert en die verblind is door zijn rijkdom, zichzelf en zijn status; hij is niets waard bij Allaah, zelfs al ziet hij zichzelf als iets groots. Het vers in soerah AlAnaam 6: 53 betekent dat de ongelovigen verbaasd zijn dat deze arme, behoeftige mensen leiding hebben ontvangen in plaats van zij zelf, terwijl zij beweren meer gerespecteerd en groter dan hen te zijn. Dit is volgens hun uiterlijk en vanwege hun oordeel gebaseerd op rijkdom en status, niet de staat van iemands hart en daden. Het oordeel van Allaah is hoe dan ook gebaseerd op het kijken naar iemands hart en daden, zoals de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Waarlijk, Allaah kijkt niet naar jullie uiterlijk of bezit, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden. Sahieh Muslim, kietaab al-birr wa sila wal adab (goedheid, bloedband en manieren) nr. 6489 Allaah geeft rijkdom zowel aan degenen waar Hij van houdt als aan degenen waar Hij niet van houdt, maar Hij geeft de leiding van islaam aan degenen waar Hij van houdt. Allaah zegt in soerah Al-Anaam 6: 53: En zo hebben Wij sommigen van hen door anderen beproefd, opdat zij zouden zeggen: Zijn zij het dan, die Allaah van ons begunstigt? In groeperingen verdelen en verschillen en sektes zijn beproevingen Tot de grootste beproevingen behoren die van splitten en met elkaar verschillen en het verschijnen van sektes en groeperingen. Dit is iets waar de Boodschapper over sprak. Iemaam Ahmad en de ulamaa van de boeken van hadieth (zoals Sunan Abu Daawuud, Sunan Ibn Maadjah en Sunan AtTirmidhie) hebben de hadieth van Irbaad ibn Saariyah overgeleverd waarin Abdur-Rahmaan ibn Amr as-Sulaamie en Hudjr ibn Hudjr beiden zeiden: 14

Wij kwamen naar Irbaad ibn Saariyah. Wij groetten hem en zeiden: Wij kwamen naar jou als bezoekers, bezoekers van de zieken en om voordeel te hebben van jouw kennis. Irbaad zei: De Profeet leidde ons op een dag in gebed en na het beindigen van het gebed keerde hij zich naar ons. Hij gaf ons toen een toespraak waardoor de ogen overstroomden met tranen en de harten werden bewogen. Dus een van ons zei: O Boodschapper van Allaah, het is alsof dit een afscheidsceremonie is, dus waar adviseert u ons mee? Hij zei: Ik adviseer jullie met taqwaa voor Allaah en om te horen en te gehoorzamen (aan jullie leiders), zelfs als het een Ethiopische slaaf is. Want degenen die na mij zullen leven, zullen veel verschillen zien. Dus volg mijn soennah en de soennah van de rechtgeleide khaliefas na mij. Houd vast en bijt erin met de kiezen en wees gewaarschuwd voor de nieuwe toegevoegde zaken, want waarlijk, iedere nieuw gentroduceerde zaak is een bidah (vernieuwing/ toevoeging) en iedere bidah is een misleiding. Sahieh Sunan Abu Daawuud (nr. 4607) Baab fi luzoom as-sunnah; Sunan At-Tirmidhie (2676), Baab ma djaa fil akhdh bis-sunnah wa idjtinaab al-bidah; Sunan Ibn Maadjah (43, 44) AlMuqaddimah Horen en gehoorzamen verwijst naar de leiders van de moslims. Verzamelen onder de gelovige leiders leidt naar eenheid en kracht en het leidt naar toename van vrees bij de vijand voor de moslimnatie. Het betekent dat de moslims een leider niet dienen te verachten, ongeacht waar hij vandaan komt, zolang hij beveelt met de gehoorzaamheid aan Allaah. Met de uitspraak: Degenen die na mij zullen leven, zullen veel verschillen zien laat de Profeet ons zien dat verschillen zullen verschijnen tussen de moslims en hij sprak niet vanuit verlangens. Wat hij noemde zal vroeg of laat plaats vinden. Hij zij niet alleen zullen verschillen zien, maar hij zei: zullen VEEL verschillen zien. Toen toonde de Profeet aan waar succes ligt bij dit kwaad van verschillen door te zeggen: Dus volg mijn soennah en de soennah van de rechtgeleide khaliefas na mij. Houd vast en bijt erin met de kiezen en wees gewaarschuwd voor de nieuwe toegevoegde zaken, want waarlijk, iedere nieuw gentroduceerde zaak is een bidah (vernieuwing/ toevoeging) en iedere bidah is een misleiding. Dit is hoe de Profeet aantoonde dat verschillen zullen verschijnen, of in meningen, of in gedachten, scholen van denkwijzen, groepen of sektes. Dus hij adviseerde dat men dient vast te houden aan het Boek van Allaah en de soennah van Zijn Boodschapper en dat waar zijn rechtgeleide khaliefen op waren, want dat is de garantie voor succes voor degene die ernaar handelt. Wat degene betreft wiens handen slippen van vasthouden aan de soennah van de Boodschapper en de weg van de rechtgeleide khaliefen, hij zal verloren gaan tussen deze verschillende sektes. De Profeet zei in zijn toespraken: 15

Waarlijk, de beste toespraak is het Boek van Allaah en de beste leiding is de leiding van de Boodschapper van Allaah en het ergste van zaken zijn de nieuw toegevoegde zaken, want iedere bidah is misleiding, dus volg de djamaaah, want de Hand van Allaah is over de djamaaah. Degene die zich naar extremisme keert zal gestraft worden in het vuur. Gelijkwaardige woorden worden gevonden in: Sahieh Sunan At-Tirmidhie nr. 2166/ 2167. Kietaab al-fitan De Profeet toonde de redenen van redding in tijden van beproevingen; vasthouden aan het Boek van Allaah en de soennah van de Boodschapper van Allaah en waarschuwen tegen nieuwe, toegevoegde zaken. Hij zei ook: Volg de djamaaah want dit is ook een reden voor succes. Wanneer splitten en verschillen verschijnen en verschillende groeperingen verschijnen, dient de moslim zich vast te houden aan de djamaaah van de moslims; de groep die de manhadj van Rasuulullaah bewandelt en niet van de mensen van bidah en eigen meningen, zelfs al geven zij zichzelf misleidende namen. Ware gelovigen zijn niet verdeeld want zij volgen het advies van de Profeet Dus volg de djamaaah. De groep van moslims die hier beschreven wordt zijn dezelfde als degenen waar naar verwezen wordt in de uitspraak van de Profeet: De joden splitten in eenenzeventig sektes, de christenen in tweenzeventig sektes en mijn ummah zal in drienzeventig sektes splitten. Allen zullen in het vuur zijn, behalve een. Zij zeiden: Welke is het, O Boodschapper van Allaah? Hij zei: Die waar ik en mijn volgelingen op zijn. Hadieth hasan vanwege verschillende overleveringen. Zie: Sahieh Sunan At-Tirmidhie nr. 2640, 2641. Baab ma djaa fee iftiraaq hadhihil-ummah. De djamaaah is dat waar de Profeet en zijn metgezellen op waren, zelfs als de volgelingen weinig zijn, want het is geen voorwaarde dat de djamaaah groot in aantal is, maar eerder dat het vasthoudt aan de waarheid. Allaah zegt in soerah Al-Anaam 6: 116: En als jij de meesten van hen die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allaah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts verzinsels. Zolang zij meningen en conclusies volgen zullen zij misleid zijn van het pad van Allaah, zelfs als zij honderden of duizenden zijn, of zelfs miljoenen. Degene die op de waarheid is, is de djamaaah, en dit is de veilige en beschermde groep. Dit is zelfs het geval als hij een persoon op zichzelf is of als hij slechts een paar volgelingen heeft. Zij zijn de Ahl us soennah wal djamaaah. Abdullaah ibn Masud zei: De djamaaah is datgene wat volgens de gehoorzaamheid aan Allaah is, zelfs als jij alleen bent. AlLaalikaaie (nr. 160), Ibnul Qayyum van Ilaam al-Muwaqiien (5/ 388) 16

De Profeet zei: Er zal een groep van mijn ummah zijn, die nooit zal ophouden te bestaan, die de waarheid zal ophouden en die niet geraakt zal worden door degenen die hen bedriegen, tot het bevel van Allaah komt. Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2229), Baab ma djaa fil-aimatil-mudhillien. Hadieth hasan Dit vereist hoe dan ook geduld, dus houd vast aan dat waar de Boodschapper op was, de weg van de djamaaah, de beschermde groep, de weg van Ahlus soennah wal djamaaah. Dit is zo, vooral dichterbij het einde der tijden, want tegen die tijd zal degene die zich vast houdt aan de soennah van de Profeet en degene die zich vast houdt aan de djamaaah van de moslims grote moeilijkheden mee maken. In een van de ahaadieth wordt verteld dat er in het einde der tijden beproevingen zullen zijn op het niveau dat iemand die vast houdt aan zijn Dien zal zijn als iemand die hete kool vast houdt of als iemand die op doornen loopt , dus dit vereist geduld. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Er zal een tijd op mijn ummah komen waarin de geduldige onder hen die vast houdt aan zijn religie als degene is die vast houdt aan hete kool. Sahieh vanwege veel steunende isnaads. Zie: Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2260) Hoofdstuk nr. 73 en: Silsilah ahaadieth as-Sahiehah nr. 957 De Profeet zei: Vast houden aan mijn soennah zal de beloning van vijftig hebben. Zij (de metgezellen) zeiden: Van ons of van hen? Hij zei: Eerder van jullie. Hassan vanwege steunende overleveringen. Zie: Silsilah ahaadieth as-Sahiehah (494) Dat wil zeggen dat zij de beloning van vijftig metgezellen zullen hebben. Shaikh Ubayd al-Djaabirie zei: En zij zijn heel weinig, omdat degenen die volledig aan de soennah vast houden heel weinig zijn in iedere tijd. De reden is dat de metgezellen met Rasuulullaah waren en zijn aanwezigheid steunde hen enorm. Hoe dan ook zal degenen die in het einde der tijden en bij het verschijnen van de fitan aan de soennah vast houdt, geen helpers hebben. In die tijd zullen de meeste mensen tegen hem zijn, zelfs degenen die beweren de islaam te volgen. Zij zullen tegen hem zijn, hem beschuldigen en zeggen dat hij fout is, en om die reden heeft hij geduld nodig. 17

De reden waarom hij deze grote beloning heeft is vanwege zijn standvastigheid op de waarheid in een tijd vol van vele obstakels en beproevingen. De Boodschapper beschreef hen als vreemdelingen: Islaam begon als iets vreemds en zal als iets vreemds terugkeren, dus goede tijdingen voor de vreemdelingen. Zij zeiden: Wie zij zij, O Boodschapper van Allaah? Hij zei: Degenen die rechtzetten wanneer de mens corrupt zijn geworden. Silsilah Ahaadieth As-Sahiehah (1273) En in een andere overlevering: Zij zetten recht wat de mensen na mij corrupt hebben gemaakt van mijn soennah. Sahieh Sunnan At-Tirmidhie (2630) Bab Ma Jaa an anna al-Islam Badaa Ghareeban Wa Sayaoodu Ghareeban, al zijn niet alle woorden authentiek Dit laat ons zien dat er aan het einde der tijden een grote zaak zal verschijnen. Dus wij dienen Allaah te vragen om ons standvastig op de waarheid te houden en ons in een staat van islaam te laten sterven. Het is ook aan ons om ernaar te streven om de waarheid en haar mensen te leren kennen en valsheid en haar mensen te herkennen zodat we op de waarheid kunnen zijn. Zodoende volgen we de waarheid en haar mensen en waarschuwen we tegen valsheid en haar mensen. Dit vereist begrip van de religie, wat niet zichtbaar zal zijn bij een onwetend persoon, maar eerder bij degene die door Allaah gezegend is met begrip van de religie en inzicht in kennis waar men baat bij heeft. Dit zal hem ertoe in staat laten zijn om leiding te kunnen onderscheiden van misleiding, goede daden van het vallen in het slechte en waarheid van leugen. Succes in deze beproevingen is prijzenswaardig en groot en iemand kan duidelijk de beproevingen zien die in de wereld van vandaag aanwezig zijn. De verspreiding van veel kwaad Onder de testen in de wereld is globalisatie, waardoor alles dichtbij is gekomen, tot het niveau dat datgene wat in het ene deel van de wereld gebeurt heel snel het andere deel bereikt. Dus het slechte en zonden worden via dit soort moderne media getransporteerd. Mensen maken deze zaken mee alsof zij zelf aanwezig zijn op de plaatsen waar het gebeurt. In feite kan het zelfs nog duidelijker zijn dan op in de plaatsen zelf waar het slechte heeft plaats gevonden. Dit behoort tot de testen en moeilijkheden die wij mee maken. De wereld beweegt voort met de verspreiding van beproevingen zoals verlangens, twijfels, misleiding en verwerping en hoe dominant zijn zij in deze tijd! Dit verspreidt zich allemaal naar het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden, behalve naar de plaatsen die Allaah vanuit Zijn rahmah heeft gered. Dit vereist dat een persoon inzicht heeft en voorzorgsmaatregelen neemt. Het vereist dat hij schadelijke dingen herkent zodat hij ervan weg kan blijven. Wat degene betreft die geen inzicht of kennis of begrip heeft, hij kan denken dat hij modern is en ontwikkeld. Sommige mensen zien deze testen als zegeningen en dat deze moderne wegen culturele 18

luxes zijn, niet realiserend wat de gevaren erachter zijn en het kwaad dat erin schuilt. Dus de zaak is inderdaad serieus en de huidige testen, zoals je kunt zien, overkomen de mensen en hun harten zoals de Boodschapper zei: Beproevingen zullen herhaaldelijk aan de harten worden bloot gesteld. Dat wat daarvan door de harten wordt geaccepteerd, zal een zwarte punt op het hart laten verschijnen, tot het als een omgedraaide vaas wordt die het goede niet herkend, noch het slechte weerhoudt, behalve dat wat samen valt met zijn verlangens. Op het hart dat deze beproevingen weerstaat zal een witte stip verschijnen en dat is het hart dat, zolang de hemelen en de aarde bestaan, niet door beproevingen zal worden geschaad. Sahieh Muslim (231/ 144) Hadiethnummer 367, kietaab al-iemaan Deze beproevingen presenteren zichzelf aan de harten van de mensheid, dus welke harten negeren hen? Het is het hart van degene dat begrip heeft van het Boek van Allaah en dat de regels van Allaah kent in deze zaken. Wat de onwetende betreft; zulke beproevingen kunnen zijn hart overkomen en ervoor zorgen dat hij erdoor wordt misleid. Hij kan deze testen als modern en ontwikkeld zien en het ervan weg zijn als achtergesteld zien. De waarheid is dat er geen weg van bescherming is tegen deze beproevingen, behalve door vast te houden aan wat Allaah gegeven heeft; de Quraan en de soennah. Allaah heeft in soerah Ibraahiem 14: 1 gezegd: Alif, Laam, Raa. (Dit is) een Boek dat Wij aan jou (O Muhammad) neer gezonden hebben, opdat jij de mensen uit de duisternissen naar het licht zult voeren, met verlof van hun Heer, naar het Pad van de Almachtige, de Geprezene. Allaah zegt in soerah Al-Araaf 7: 3: Volgt dan wat aan jullie is neer gezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen. Allaah heeft in soerah Al-Israa 17: 9-10 gezegd: Voorwaar, deze Quraan leidt naar wat rechter is en brengt de goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten: dat er voor hen een grote beloning is. En dat Wij voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven een pijnlijke bestraffing hebben voorbereid. Allaah heeft in het begin van soerah Al-Baqarah, het tweede hoofdstuk van de Quraan gezegd: Alif-Laam-Miem, dit is het Boek (de Quraan) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de muttaqoen. Degenen die in het onwaarneembare geloven en de salaah onderhouden en die bijdragen geven van dat waar Wij hen van hebben voorzien. En degenen die geloven in wat aan jou (O Muhammad) is neer gezonden (de Quraan) en in wat voor jou is neer gezonden en die van het 19

(bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn. Zij zijn degenen die leiding van hun Heer ontvangen en zij zijn degenen die welslagen. De vromen worden geleid via beproevingen Allaah heeft gezegd dat de Quraan vooral leiding voor de vromen is en beschreef hen op de volgende manier: Degenen die in het onwaarneembare geloven en de salaah onderhouden en die bijdragen geven van dat waar Wij hen van hebben voorzien. En degenen die geloven in wat aan jou (O Muhammad) is neer gezonden (de Quraan) en in wat voor jou is neer gezonden en die van het (bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn. Vervolgens zei Hij dat zij succes hebben en leiding: Zij zijn degenen die leiding van hun Heer ontvangen en zij zijn degenen die welslagen. Groepen van mensen in verband met beproevingen Vervolgens noemde Allaah een tweede groep mensen; de ongelovigen, gevolgd door een derde groep; de hypocrieten. Allaah heeft gezegd dat de mensheid uit drie categorien zal bestaan, wat betreft het geloven in de Quraan. De eerste groep: Degenen die er innerlijk en uiterlijk in geloven. Zij zijn de vromen die door Allaah zijn beschreven met de eerder genoemde eigenschappen. De tweede groep: Degenen die innerlijk en uiterlijk niet in dit Boek geloofden, zoals de ongelovigen. Allaah heeft in soerah Al-Baqarah 2: 6-7 gezegd: Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt; zij zullen niet geloven. Allaah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing. De derde groep: Degenen die uiterlijk in de Quraan geloofden en er innerlijk niet in geloofden. Zij zijn de hypocrieten en Allaah heeft hen in soerah Al-Baqarah 2: 8-20 over tien verzen beschreven: En er zijn er onder de mensen die zeggen: Wij geloven in Allaah en in de Laatste Dag, terwijl zij geen gelovigen zijn. Zij trachten Allaah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen. In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allaah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen. En als er tot hen wordt gezegd: Zaait geen verderf op aarde, dan zeggen zij: Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars. (van de juiste normen en waarden) 20

Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet. En als er tot hen wordt gezegd: Gelooft zoals de mensen geloven, dan zeggen zij: Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven? Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet. En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: Wij geloven. Maar wanneer zij terug keren naar hun shayaatien (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters. Allaah spot met hen en laat hen rusteloos in hun overtredingen verkeren. Zij zijn degenen die de leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleiden. Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt; wanneer het vuur zijn omgeving verlicht, dan neemt Allaah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet. (Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug. Of als (de gelijkenis met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allaah omvat de ongelovigen. Bijna rukt de bliksem hun gezicht weg. Telkens wanneer deze hen verlicht, dan lopen zij (in het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven ze staan. En als Allaah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weg genomen. Voorwaar, Allaah is Almachtig over alle zaken. Bescherming ligt in de Quraan Het Boek van Allaah bevat leiding en licht, welke ons vraagt erover na te denken. In soerah Saad38: 29 staat: (Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neer gezonden opdat zij Zijn verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken. Degene die leiding zoekt in deze beproevingen is verplicht om de Quraan te leren. Hij dient een exemplaar van de Quraan te kopen en die altijd bij zich te hebben zodat hij het kan lezen en praktiseren. Het is het eerste waar naar verwezen dient te worden voor leiding en succes en ter voorkoming van veel slechts in dit leven en het Hiernamaals. Hij dient de Quraan te overdenken en veel te lezen en zijn handelingen ernaar te laten toenemen zodat het een bescherming is tegen beproevingen en kwaad. Soortgelijk dient er veel belang te worden gegeven aan de soennah van de Profeet, want het legt de Quraan uit en roept ernaar op. Allaah zegt in soerah An-Nadjm 53: 3-4: En hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een openbaring die aan hem geopenbaard is. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Ik laat voor jullie iets achter, als jullie eraan vast houden zullen jullie nooit dwalen; het Boek van Allaah en de soennah. Sahieh al-Djaamieas-Saghier (nr. 2937) en: Silisilah ahaadieth asSahiehah(nr. 1760) 21

Voor degene die aan beiden vast houdt, is het een garantie om tegen beproevingen beschermd te worden. De Boodschapper van Allaah heeft in Sahieh Muslim gezegd: Haast met het verrichten van goede daden, want er zullen jullie beproevingen overkomen zoals een donker deel van de nacht. Een man kan in de ochtend een gelovige zijn en een ongelovige tegen de avond. Hij kan een gelovige zijn in de avond en ongelovige tegen de ochtend. Hij verkoopt zijn religie voor een klein bedrag van deze wereld. Sahieh Muslim (186/118) hadiethnr. 309. Baab al-Hath alal-Mubadara bil Amaal qabl tadhahur al-fitan kietaab al-iemaan Dit betekent dat hij de voorkeur geeft aan dit leven boven het Hiernamaals. Hij laat het gebed, weerhoudt het geven van de verplichte zakaah, is Allaah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam en gehoorzaamt de shaytaan en zijn helpers, waardoor hij zijn religie verkoopt voor deze wereld. We zoeken Allaahs bescherming en veiligheid tegen deze grote beproevingen. Beproevingen aan het einde der tijden en in het graf Fitan zullen wanneer het einde der tijden dichterbij komt groter worden en toenemen, tot de grote fitan komen; de een na de ander, tot het Uur plaats vindt. Iemand gaat door deze fitan heen en aanschouwt een toename hierin richting het einde der tijden en leeft erin tot aan het moment van de dood. Als gevolg zal het leven eindigen op een goede of slechte manier, we zoeken toevlucht bij Allaah tegen de laatste. Een persoon wordt ook in zijn graf beproefd, zodra hij daarin wordt geplaatst. Twee engelen zullen naar hem toe komen, hem rechtop laten zitten en vragen: Wie is jouw Heer, wie is jouw Profeet, in wat voor staat stierf je? Het geluk of de droefheid die daarna volgt is gebaseerd op het antwoord van de persoon. Als hij antwoordt: Mijn Heer is Allaah en mijn Dien is islaam en mijn Profeet is Muhammad dan wordt er gezegd: Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken dus spreid voor hem en plek van comfort in de djannah en het zal gedaan worden. De geur en wind ervan zal naar hem toe waaien en hij zal zijn plek in de djannah zien en zeggen: Mijn Heer, laat het uur plaats vinden, zodat ik terug kan keren naar mijn familie en bezittingen. Het graf zal ruim worden gemaakt tot zover zijn ogen kunnen kijken. Als hij het antwoord niet weet, zal hij na iedere vraag zeggen: Ah! Ik weet het niet, ik hoorde de mensen iets zeggen dus zei ik het zelfde. Hij handelde niet met overtuiging en ware iemaan, maar deed slechts hoe de mensen deden, blindelings of vanwege wereldse doeleinden, als een hypocriet die geloof toont en ongeloof verbergt. Er zal gezegd worden: Mijn dienaar heeft niet geloofd, dus spreid voor hem dat wat van het vuur is en open voor hem een deur naar het vuur. Zijn graf zal zo klein worden dat zijn ribben in elkaar zullen gaan. Hij zal zijn plek in het Hiernamaals zien en zeggen: Mijn Heer! Laat het Uur niet plaats vinden. Beproevingen zelfs in het graf! De dienaar, de zoon van Aadam, zal in zijn leven beproefd worden tot en met het moment van de dood en in zijn graf, maar Allaah zegt in soerah Ibraahiem 14: 27: 22

Allaah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak (de geloofsbelijdenis) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals; en Allaah laat de onrechtplegers dwalen en Allaah doet wat Hij wil. En in soerah Al-Foessilat 41: 30-32: Voorwaar, degenen die zeggen: Onze Heer is Allaah, en die vervolgens standvastig zijn; over hen zullen de engelen neer dalen (en zeggen): Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen. Als een ontvangst van de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. En in soerah Ar-Rad 13: 23-24: Zij treden de Tuinen van Adn (het Paradijs) binnen en (ook) degenen die oprecht waren van hun vaderen en hun echtgenoten en hun nakomelingen. En de engelen treden bij hen binnen door iedere poort. (zeggend:) Salaamoen alaikoem bima shabartoem. (Vrede zij met jullie wegens jullie geduldig zijn) Het is de beste eindbestemming. Dit betekent dat de zegening die verkregen werd vanwege het geduld van de dienaar was en vanwege het vast houden aan de Dien en zijn standvastigheid op de waarheid. Zij verkregen hun beloning vanwege hun geduld en standvastigheid en hun correcte geloof in Allaah en Zijn Boodschapper. Wat de ongelovige betreft heeft Allaah in soerah Al-Anfaal 8: 50-51 gezegd: En als jij (het) zou kunnen zien, wanneer de engelen (de zielen van) degenen die ongelovig zijn weg nemen, (en hoe) zij hun gezichten en hun ruggen slaan (en zeggen:) Proef de bestraffing van het branden! (Dan zie je zeker een geweldige zaak.) Dat is, vanwege wat hun handen hebben voortgebracht, en waarlijk, Allaah is geen onrechtvaardige voor de dienaar. En in soerah Al-Anaam 6: 93-94 heeft Allaah gezegd: En wie is er meer onrechtvaardig dan degene die een leugen tegen Allaah heeft verzonnen, of zei: Er is aan mij geopenbaard, terwijl er niets aan hem is geopenbaard, en wie zei: Ik zal het gelijke laten neerdalen van wat Allaah heeft laten neerdalen. En als jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de engelen hun handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): Geeft jullie zielen op! Vandaag worden jullie beloond met de bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan onwaarheid over Allaah plachten te zeggen en vanwege wat jullie van Zijn verzen hoogmoedig plachten te verwerpen. En voorzeker, jullie komen een voor een tot Ons, zoals Wij jullie de eerste 23

keer schiepen, en jullie hebben wat Wij jullie schonken achter jullie ruggen gelaten. En Wij zien jullie voorsprekers, waarvan jullie veronderstelden dat zij deelgenoten van Allaah waren niet bij jullie. Een breuk tussen jullie (en hen) is er gemaakt, en weg gedwaald van jullie is dat wat jullie plachten te beweren (te bestaan). Een persoon zal met beproevingen leven tot aan het laatste deel van zijn leven en er zelfs mee door gaan wanneer hij in zijn graf is geplaatst. Deze zaak vraagt ons daarom om serieus te zijn en er waarde aan te geven. Beproevingen zijn serieus en succes ligt ten eerste en vooral in het volgen van het Boek van Allaah en de soennah van Zijn Boodschapper, maar het zal niet gerealiseerd worden tot iemand een goed begrip van islaam heeft. Begrip van de religie van Allaah, de meest Hoge, verkrijgen, zal niet zonder moeite worden bereikt of door slechts hoop en verlangens te hebben, zoals Allaah zegt in soerah Al-Baqarah 2: 78: En er zijn ongeletterden onder hen die de Schrift (de Tawraah) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts. Hoe kennis vergaren? Kennis kan niet slechts door alleen het lezen van boeken worden verkregen. Het wordt verkregen door te studeren bij de mensen met kennis, het wordt bij de geleerden vergaard. Kennis wordt bereikt via de geleerden die het door geven en niet door boeken te verzamelen zoals sommige mensen tegenwoordig denken. Sommige mensen van tegenwoordig verzamelen boeken, lezen uit de boeken van hadieth, Jarh en Tadiel (de wetenschap van kijken naar de overleveraars van ahaadieth en kritiek), tafsier en het soort gelijke daarvan. Zij beweren dat zij daarmee kennis hebben verkregen. Hoe dan ook is dit soort kennis niet op een bodem gebouwd, noch op principes, omdat het niet verkregen is bij de mensen van kennis. Het is daarom een must om in de bijeenkomsten van dhikr te zitten, samen met de leraren en de geleerden. Het is daarom een must dat iemand geduldig is in het vergaren van kennis. And whoever does not taste the humility of learning for an hour, is trialed with ignorance all his life. Geduld is heel erg belangrijk omdat kennis niet wordt vergaard via het lezen of verzamelen van boeken, maar door bij de vrome geleerden te studeren, de mannen die begrip hebben en kennis, degenen die inzicht geven in het Boek van Allaah en de soennah. Men dient daarom dit pad van leren en kennis vergaren te betreden en het vergaren van kennis op de juiste manier. Allaah heeft in soerah Al-Baqarah 2: 189 gezegd: Zij vragen jou (Muhammad) over de nieuwe manen. Zeg: Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en (voor het vaststellen van) de hadj. En het is geen vroomheid dat jullie de huizen binnengaan aan de achterzijden, vroom zijn die Allaah vrezen en die de huizen binnengaan door hun deuren. En vreest Allaah, hopelijk zullen jullie welslagen. 24

Kennis heeft correcte deuren (waar men door naar binnen gaat) en dragers en leraren, dus het is een must, o broeders, dat jullie in studiecirkels zitten, in moskeen, scholen, centra of colleges. Wat belangrijk is, is dat kennis van geleerden wordt genomen zolang zij bereikbaar zijn en de situatie het toestaat. Degenen die zich afwenden en in hun individuele bibliotheken studeren, zonder een basis te bouwen of principes gebaseerd op kennis te leren, zullen zichzelf verloren vinden. Het is een must om de religie van Allaah in de handen van de geleerden te leren. Houd vast aan de djamaaah, de weg van de metgezellen Het behoort ook tot de oorzaken van succes om vast te houden aan de djamaaah van de moslims en weg te blijven van het associren met de sektes en groeperingen in tegenstelling tot datgene waar de vrome voorgangers op waren in de eerste islamitische natie. Dit is omdat de Boodschapper van Allaah over de geredde groep heeft gezegd: Zij zijn degenen die zich bevinden op datgene waar ik en mijn metgezellen op zijn. Hasan vanwege de steunende overleveringen. Zie: Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2640, 2641). Baab ma jaa fee iftiraaq hadhihil-ummah. Allaah heeft in soerah At-Tawbah 9: 100 gezegd: En onder de bedoeenen in jouw omgeving bevinden zich huichelaars, en (ook) onder de bewoners van Madinah, zij volharden in hun huichelarij. Jij kent hen niet, maar Wij kennen hen wel. Wat degene betreft die zich met de verkeerd geleide sektes mengt, die hem de metgezellen laat uitschelden en de geleerden kleineren, die zal alleen een staat van misleiding bereiken, tenzij hij berouw toont aan Allaah. Met dit zal hij, via de rahmah van Allaah, ertoe in staat zijn om terug te keren naar de djamaaah van de moslims en de beschermde groep. Er is alleen een geredde groep zoals de Boodschapper over de drienzeventig groeperingen heeft gezegd: Allen zullen in het vuur zijn, behalve een. In het vuur betekent dat zij daarin zullen verblijven volgens hoe ver zij van de waarheid af zijn. Tot hen behoren degenen die ongelovig zijn, misleid en zondig.* *Shaikh Ubayb al-Djaabirie zei: De waarheid is dat geen van de tweenzeventig misleide groeperingen ongelovigen zijn, want de Boodschapper zei dat zijn ummah in drienzeventig groeperingen verdeeld zal zijn. Hij zei mijn ummah en dat houdt in dat zij allemaal moslims zijn. Wat belangrijk is, is dat zij allemaal met het vuur worden bedreigd, behalve een groep. De metgezellen vroegen: Welke is het, O Boodschapper van Allaah? Hij zei: Zij zijn degenen die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn. 25

Hassan vanwege steunende overleveringen. Zie: Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2640, 2641) Baab ma jaa fee iftiraaq hadhihil-ummah Het pad van correctheid is een en de groep op correctheid is een. Allaah heeft in soerah Al-Anaam 6: 153 gezegd: En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, en volg geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen. Er zijn zoveel misleide paden vandaag, zij kunnen niet geteld worden, maar de groep Ahlus-soennah wal-djamaaah is degene die sinds de tijd van de Profeet is gebleven en die zal blijven bestaan tot het Uur wordt gevestigd, zoals de Boodschapper zei: Er zal nooit een groep van mijn ummah ophouden te bestaan die de waarheid omhoog houdt, zonder geschaad te worden door degenen die tegen hen zijn totdat het bevel van Allaah komt. Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2229) Baab ma jaa fil-Aimatil-Mudhillien. Hasan-Sahieh hadieth Er zullen degenen zijn die hun zullen kleineren, beschuldigen van arrogantie en die zeggen dat zij achteloos zijn. Anderen stemmen in dat zij vrome mensen zijn, maar beschuldigen hen van het niet kennen van de huidige zaken etc. Een moslim dient zich niet te laten afleiden van de uitspraak van de Profeet: Zij zijn degenen die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn. Hasan vanwege steunende overleveringen. Zie: Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2640, 2641) Baab ma jaa fee iftiraaq hadhihil-ummah Er is geen succes, behalve door deze groep moslims te volgen. De Profeet zei: Blijf met de djamaaah, want Allaahs Hand is over de djamaaah. Sahieh Sunan An-Nasaaie(nr. 4020) Sahieh verklaard door shaikh al-Albaanie De Profeet heeft aangemoedigd dat we deze djamaaah volgen; dat we zijn weg volgen en de weg van zijn metgezellen dat de weg van de vrome voorgangers van deze ummah is. Zij hebben meer kennis en zijn dichter bij de waarheid in vergelijking met degenen die na hen zijn gekomen. Dit is waarom de Profeet de eerste drie of vier generaties van moslim prees toen hij zei: 26

De beste mensen zijn mijn generatie, dan degenen die na hen komen en dan degenen die na hen komen. Sahieh Al-Bukhaarie (nr. 6429) Baab ma yuhdaru min zahrati-dunya wat-tanaafus feeha. Kietaab ar-Raqaaiq De overleveraar zei: Ik weet niet of hij twee of drie generaties hierna noemde. Vervolgens vertelde de Boodschapper dat de zaak na deze generaties zou gaan veranderen. Hij voorspelde wat er zou gaan gebeuren en het is gebeurd. Na het einde van de beste drie generaties verscheen dat wat bepaald was dat er zou gaan gebeuren met de islamitische gemeenschap, in de zin van beproevingen en die zaken die de religie binnen traden met verschillende scholen van manieren van denken. Niemand bleef met de waarheid, behalve de djamaaah van de moslims, degenen die vasthielden aan datgene waar de vrome voorgangers op waren. Zowel de oproepers als hun volgelingen gaan door met het laten herleven van de religie voor deze islamitische gemeenschap. Dit is een zegening van Allaah, er is goeds in aanwezig, ongeacht hoeveel slechts er is. Iemand kan er naar terug keren wanneer hij wil. Op deze manier is het bewijs van Allaah gevestigd voor Zijn schepping, want hoeveel opschudding er ook is, de waarheid zal altijd aanwezig zijn. We zeggen niet dat de islamitische gemeenschap afwezig is zoals sommige schrijvers en sprekers hebben gezegd; de islamitische gemeenschap is vanuit Allaahs gunst aanwezig. De Boodschapper zei: Er zal nooit een groep van mijn ummah ophouden te bestaan die de waarheid omhoog houdt, zonder geschaad te worden door degenen die tegen hen zijn totdat het bevel van Allaah komt. Sahieh Sunan At-Tirmidhie (nr. 2229) Baab ma jaa fil-Aimatil-Mudhillien. Hasan-Sahieh hadieth Men dient naar deze groep terug te keren en wij vragen Allaah om ons de waarheid te laten weten, ernaar te handelen en eraan vast te houden. Smeekbeden verrichten tot Allaah tijdens beproevingen Tot slot, veel duaa verrichten naar Allaah behoort tot de oorzaken van succes in tijden van beproevingen, zodat Allaah ons beschermt tegen zulke testen. De Boodschapper zei: Zoek toevlucht bij Allaah tegen fitan (beproevingen) die zichtbaar of onzichtbaar zijn. (Taawwadhu billaahi minal fitani maa dhahara minhaa wa maa batanna.) Sahieh Muslim (67: 2867) hadiethnr. 7142 kietaab al-djanna 27

In de laatste tasha-hhud (de laatste zitpositie van het gebed) zocht de Profeet toevlucht tegen vier zaken en hij beval ons om hetzelfde te doen. Hij zei: O Allaah ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van djahannam en tegen de bestraffing in het graf en tegen de fitnah van het leven en de dood en tegen de fitnah van de masieh ad dadjaal. Allaahoemma innie udhu bika min dhaabi djahannama, wa min adhaabil qabr wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wa min sharri fitnatil masiehid-dadjaal. Sahieh Muslim (128: 588) hadiethnummer: 1324. Baab ma yastaaadadhu minhu fi-salat. Kietaab al-masaajid wa mawadhii as-salat De moslim dient daarom Allaah meer aan te roepen om zichzelf te beschermen tegen het kwaad van bekende en onbekende beproevingen. Hij dient Allaah te smeken, want Hij is dichtbij ons in het beantwoorden van onze gebeden. Degene die zich tot Allaah wendt en Zijn bescherming zoekt, wordt door Hem beschermd. Degene die Hem roept, wordt door Hem beantwoord. Hij daalt iedere nacht naar de laagste hemel en zegt: Is daar iemand die Mij smeekt, zodat Ik hem zijn behoefte kan geven? Is daar iemand die Mij roept, zodat Ik hem kan antwoorden? Is er iemand die Mij om vergeving smeekt, zodat Ik hem kan vergeven? Sahieh Al-Bukhaarie (nr. 1145) Baab ad-duah fi salaah. Sahieh Muslim (168: 758) hadiethnr. 1769 Baab at-Targhieb fi-duaa wa dhikr fi akhiril-layl wal-ijaba feeh. Kietaab salaat alMusaafirien wa Qasriha Allaah heeft Zijn deur dag en nacht voor de behoeftigen geopend, maar dit is een speciale tijd; een kans die Allaah vanuit Zijn rahmah heeft geschonken. Een moslim dient Allaah op alle momenten aan te roepen, vooral op de beste momenten zoals in de sudjuud. De Profeet heeft gezegd: Vermeerder duaa in sudjuud, want de kans is groot dat jouw duaa wordt beantwoord. Sahieh Muslim (207: 479) hadiethnr. 1074. Baab an-nabi an Qiraaatil-Quraan fi-rukuu wa-sudjuud. Kietaab as-salaah De Profeet zei: De dienaar is het dichtste bij Allaah wanneer hij in sudjuud is, dus verriicht veel duaa daarin. Sahieh Sunan Abu Daawuud (nr. 875) Baab fi-duua fi rukuu wa sudjuud. Sahieh Muslim (215: 482) hadiethnr. 1083 Andere voorbeelden van de beste tijden om duaa te maken zijn; in het laatste, derde deel van de nacht, het laatste uur op een vrijdag (voor het maghreb gebed) en het laatste deel van ieder gebed. 28

Iemand dient Allaah te smeken en niet achteloos te zijn in het verrichten van smeekgebeden, vooral wat betreft het smeken van Allah om bescherming tegen beproevingen, als iemand eenmaal beschermd is zal hij veilig zijn voor al het kwade. Als iemand veilig is voor fitan zal als gevolg daarvan zijn religie veilig zijn en dus ook zijn staat op het moment van sterven. Pas op voor uitnodigers tot beproevingen Beproevingen zijn velen en van verschillende soorten en de oproepers naar deze beproevingen zijn ook velen. Zij kunnen goed zijn in het reciteren van verzen en anderen hierin onderwijzen zoals de Boodschapper zei: Zij zijn van ons (Arabieren) en spreken met onze tong. Sahieh Al-Bukhaarie (nr. 3606) Kietaab AlManaaqib Dit betekent dat zij vooral van onder de Arabieren zullen zijn of van hun afstammelingen. De dienaar van Allaah dient op zijn hoede te zijn zodat hij niet wordt misleid. Pas op voor al diegenen die tot misleiding oproepen of tot tegenovergesteld zijn aan het Boek en de soennah, zelfs wanneer zij tot de dichtstbijzijnde mensen van jou behoren. De Boodschapper zei dat er een duivel is aan het begin van al die afgesplitste paden staat te roepen; duivels van onder de mensen en de djinn die tot misleiding oproepen. Allaah zegt in soerah Al-Baqarah 2: 221: Diegenen nodigen jullie uit naar het vuur, maar Allaah nodigt jullie uit naar het Paradijs en vergeving, met Zijn verlof en maak Zijn tekenen duidelijk aan de mensheid, zodat zij zullen herinneren. Shaytaan streeft ernaar dat zijn groep tot de mensen van het vuur zal behoren. Wij moeten voor deze oproepers en hun twijfels waarschuwen en terugkeren naar het Boek van Allaah en naar de mensen van kennis om hen te vragen over datgene wat voor ons niet duidelijk is. Allaah zegt in soerah An-Nahl 16: 43: Dus vraag de mensen met kennis als jullie niet weten. Wij vragen Allaah in iedere rakaah terwijl wij soerah Al-Faatihah reciteren welke een pilaar is van iedere rakaah: Leid ons op de Rechte Weg. De Weg van degenen aan wie U Uw gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie Uw woede is, noch van degenen die zijn afgedwaald. Wij vragen Allaah om ons op het rechte pad te leiden en ons weg te houden van het pad van degenen op wie Zijn woede is, zoals de geleerden die niet handelen volgens hun kennis. 29

Wij vragen Hem ook om ons weg te houden van het pad van degenen die misleidt zijn, degenen die zonder kennis handelen. De rechtgeleiden zijn degenen die door Allaah zijn gezegend. Zij zijn de mensen met kennis en daden die Allaah heeft beschreven in Zijn uitspraak: Degene die Allaah gehoorzaamt en de Boodschapper, zal verheven worden in het gezelschap van degenen die Allaah begunstigd heeft van onder de profeten, de siddiqien, (de waarheidsgetrouwen) de martelaren en de saalihien (vromen) en hoe excellent zijn deze metgezellen! Degene die geleid is naar het pad van Allaah, zal metgezel worden van de besten van onder de mensheid en degene die afwijkt van het pad van Allaah zal met degenen zijn waar Allaah boos op is en die misleid zijn. Wij smeken Allaah om bescherming en veiligheid. Er is een uitspraak die de iemaam van Madinah; de plek van migratie, in zijn tijd; Maalik ibn Anas, eens maakte. Een grootste uitspraak die wij dienen te overdenken en die luidt: Niets zal het laatste deel van deze ummah rechtzetten behalve datgene wat het eerste deel recht zette. Madjmu al-Fataawa (20/ 375) Wat was het dat het eerste deel recht zette? Het was het terug keren naar het Boek van Allaah en de soennah. Soort gelijk zal in het laatste deel van deze islamitische ummah, wanneer veel kwaads en misleiding, sektes en groeperingen wijdverspreid zijn, alleen terug keren naar de weg van de eerste generatie de huidige situatie kunnen recht zetten. Dit pad, dat de eerste generatie rechtzette is vandaag aanwezig en alle lof is aan Allaah. Dat is het Boek van Allaah en de soennah van de Boodschapper van Allaah en die specifieke geleerden die ertoe in staat zijn om ons te helpen onze twijfels te verwijderen mochten die komen. Ik vraag Allaah om ons te vergeven, ons naar het Rechte Pad te leiden en ons weg te houden van degenen die Zijn woede over zich heen hebben en degenen die scheef zijn gegaan van onder de bewoners van het vuur. Moge vrede en zegeningen met onze Profeet Muhammad zijn, zijn familie en al zijn metgezellen. Subhaanaka llaahoemma wa biehamdieka, Ash-hadu allaa illaaha illaa ant, 30 Astaghfiroeka wa atoeboe ilayk.