You are on page 1of 14

EEN VERTALING VAN: THE EXCELLENCE OF SUPPLICATION TO ALLAAH & CONSTANTLY REMEMBERING HIM The revered scholar &

shaikh Saaleh Al-Fawzaan Vertaald door Um Sadjaad De gunst van duaa en dhikrullaah

Alle lof is aan Allaah, vanwege Zijn zegeningen en gunsten. Hij heeft ons bevolen om Hem te herdenken en Hem met vrees voor Hem en hoop op Hem te smeken. Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah alleen, Hij heeft geen partner in Zijn Heerschappij, in Zijn Aanbidding en in Zijn Namen en Eigenschappen. En ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en Boodschapper is; de beste van Zijn oprechte, intieme en nabije vrienden. Moge de overvloedige begroetingen van vrede en zegeningen met hem zijn, met zijn familie, met zijn metgezellen en met al degenen die oprechte genegenheid en verbintenis met hem hebben. Om te beginnen: (Deze vertaling is genomen van Al-Khutaab al-Minbariyyah fil-Munaasibaatil-Asriyyah van shaikh Saalih Al-Fawzaan, moge Allaah hem behouden.

Alle voetnoten zijn toegevoegd door de vertaler (van het Arabisch naar het Engels; Abu Khadeejah Abdul-Waahid Ibn Saalih) om de lezer te steunen in het begrijpen van deze voortreffelijke verhandeling.) O mensen! Heb taqwaa * voor Allaah, de Meest Hoge, en weet dat Allaah, de Meest Perfecte, jullie heeft bevolen om Hem te herdenken en te smeken. Hij, de Meest Perfecte zei: O jullie die geloven, gedenk Allaah veelvuldig! (soerah Al-Ahzaab 33: 41) *Ibn Abie Shaibah overlevert in zijn Kietaabul-Iemaan (nr. 99) dat de Taabiie (een opvolger van de Metgezellen), Talq bin Habieb werd gevraagd om taqwaa de definiren, dus zei hij: Taqwaa betekent handelen in gehoorzaamheid aan Allaah, hopend op Zijn genade op een licht van Hem en taqwaa is het verlaten van daden van ongehoorzaamheid aan Allaah, vanuit vrees voor Hem, op een licht van Hem. Sahieh verklaard door de nobele hadiethgeleerde Al-Albaanie En prijst Zijn glorie in de ochtend en in de avond. (soerah Al-Ahzaab 33: 42) En Hij, de Meest Perfecte zei: En jullie Heer zei: Roep Mij aan, ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te Dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden. (soerah Ghaafir 40: 60) En Hij, de Meest Perfecte zei: En wanneer Mijn dienaren jou (O Muhammad) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen. (soerah Al-Baqarah 2: 186) O dienaar van Allaah! De herdenking van Allaah, de Meest Perfecte en de Meest Hoge, wordt op de tong verricht door Zijn Perfectie te loven (Tasbieh is SubhaanAllaah te zeggen; Allaah is de Meest Perfecte en ver verheven boven alle imperfectie) en door Hem te prijzen, (Tahmied is Alhamdulillaah te zeggen; alle lof is aan Allaah) door Zijn grootsheid te noemen

(Takbier is Allaahu Akbar zeggen; Allaah is groter) en door de Quraan te reciteren. En het herdenken van Allaah wordt in het hart verricht door vrees, hoop en eerbiedig ontzag voor Hem en anderen daden van het hart zoals verlangen naar Hem, vrees voor Hem en toevlucht en bescherming zoeken bij Hem, de Meest Perfecte en de Meest Hoge. En herdenking (dhikr) van Hem wordt uiterlijk met de ledematen verricht door de gebeden te verrichten, het vasten, de hadj en de umrah te verrichten en djihaad en andere van de verschillende soorten gehoorzaamheid. Dus iedere aanbidding; zowel de uitspraak op de tong of daad van de ledematen of in het hart, wordt als herdenking van Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge beschouwd. De herdenking van Allaah, de Verhevene en Meest Hoge, bevat grote en immense voordelen voor de dienaar, de grootste van hen is dat degene die Allaah herdenkt door Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, wordt herdacht. Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken (soerah Al-Baqarah 2: 152) En in de hadieth qudsie* heeft Allaah, de Verhevene en Meest Hoge, gezegd: Degene de Mij in zichzelf herdenkt, zal Ik in Mijzelf herdenken. En degene de Mij in het gezelschap van mensen herdenkt, Ik zal hem in een gezelschap beter dan hen herdenken. (de engelen bedoelend) Sahieh verklaard door Shaikh Al-Albaanie. Zie: Sahiehul-Djaamie (4337), As-SilsilatusSahiehah (2012) *Hadieth qudsie is een hadieth of uitspraak welke door Allaahs Boodschapper is overgeleverd van Zijn Heer in woorden en betekenis. Het is een categorie van de soennah met een bijzonder onderscheid dat het is toegeschreven aan Allaah. Dus Allaah sprak ermee en openbaarde het aan de Boodschapper zodat hij het aan de mensen zou duidelijk maken als een uitspraak van Allaah en het wordt niet als een deel van de Quraan beschouwd. Wat de rest van de ahaadieth betreft (uitzonderlijk bekend als al-hadieth an-nabawie), hun bewoordingen zijn de spraak van de Boodschapper en hun betekenissen zijn van Allaah, de Meest Hoge. Daarom wordt de soennah of de Profetische traditie in haar totaliteit als openbaring beschouwd van Allaah, de Meest Hoge. De Machtige en Majestueuze heeft gezegd: En hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is. (soerah An-Nadjm 53: 3-4) (Verwijs naar Duruus min al-Quraanul-Kariem was-Sunnah al-Mutahharah van shaikh Al-Fawzaan, moge Allaah hem behouden.)

De herdenking van Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, ontmoedigt de shaytaan en laat hem afstand van degene die het verricht nemen. De shaytaan is als een wolf tegenover de mensheid, dus wanneer iemand Allaah herdenkt, keert Hij hem van hem weg. Vanwege deze reden beschrijft Allaah shaytaan als de waswaasun khannaas; de fluisteraar die zich terugtrekt. Shaytaan is een fluisteraar wanneer de dienaar nalatig is met de dhikr van zijn Heer. Hij komt dichtbij hem, (slechte gedachten) bij hem influisterend. En hij is een terugtrekker die afstand van de dienaar neemt zodra de dienaar zijn Heer herdenkt. Dus er is geen redding van de zoon (of dochter) van Aadam van de gezworen vijand shaytaan, behalve door middel van dhikrullaah. Abdullaah Ibn Abbaas zei: De shaytaan is neergestreken op het hart van de zoon van Aadam, dus wanneer hij niet oplet en nalatig is, fluistert de shaytaan hem in. En wanneer hij dhikr verricht van Allaah, de Meest Hoge, trekt hij zich terug. Al-Bukhaarie van de hadieth van Ibn Abbaas (8/570) in talieq vorm En Ibnul-Qayyim, rahimahullaah, zei: Hij trekt zich terug betekent: afzien van, verlaten en hij wordt moedeloos, terneer geslagen. Zie: Sahieh Al-Waabilis-Sayyib minal-Kalaamit-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah, p. 74, uitgegeven door Daar Ibnul-Djawzie Waarlijk, dhikr is een ontoegankelijk fort waarmee een moslim zichzelf tegen shaytaan beschermt. Allaahs Boodschapper heeft gezegd: Ik beveel jullie met de dhikr (herdenking) van Allaah, want waarlijk, de vergelijking ervan is als de vergelijking van een man die op zijn hielen door de vijand wordt achtervolgd, totdat hij een ondoordringbaar fort bereikt waardoor hij zichzelf van hen bevrijdt. Soortgelijk kan de dienaar zichzelf niet tegen de shaytaan beschermen, behalve door de dhikrullaah. Sahieh Al-WaabilisSayyib minal-Kalaamit-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah, p. 74 Door de herdenking van Allaah, de Meest Hoge, wordt de rust en tevredenheid van de harten verkregen. Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, heeft gezegd: (Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allaah. Weet: door het gedenken van Allaah komen de harten tot rust. (soerah Ar-Rad 13: 28) Door de herdenking van Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, verkrijgt de dienaar eerbied en vrees voor Allaah. Allaah, de Meest Perfecte, heeft gezegd:

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt en wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgedragen: hun geloof neemt dan toe en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. (soerah Al-Anfaal 8: 2) Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, herdenken is makkelijk voor de moslimdienaar; hij kan Allaah herdenken in iedere staat waarin hij zichzelf bevindt. De Profeet maakte dhikrullaah op ieder moment en in iedere conditie en hij was nooit nalatig wat de dhikrullaah betreft. Aaishah heeft gezegd: Allaahs Boodschapper maakte ieder moment dhikr van Allaah, de Meest Hoge. Overgeleverd door Muslim (373), At-Tirmidhie (3381). Sahiehul-Djaamie van Al-Albaanie (4943) en Sahieh Sunan Abie Daawuud (15) De hadieth maakt geen uitzondering met betrekking tot zijn staat, dus dat duidt erop dat hij Allaah herdacht in een staat van rituele reinheid of rituele onreinheid. Het is door geen een metgezel overgeleverd dat hij dhikrullaah verrichtte wanneer hij zijn behoefte deed. Het is hoe dan ook authentiek overgeleverd dat hij zijn gemeenschap opdroeg om een bepaalde dhikr voor en na het bezoeken van het toilet te verrichten. Soortgelijk droeg hij zijn gemeenschap op om een specifieke dhikr te verrichten bij het benaderen van de echtgenote voor seksuele gemeenschap. Zie: Sahieh AlWaabilis-Sayyib minal-Kalaamit-Tayyib van Ibn Qayyim Al-Djawziyyah (p.128. Uitgegeven door Daar Ibnul-Djawzie) Degenen die Allaah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen (soerah Aal-Imraan 3: 191) En als jullie dan de salaah hebben verricht, gedenk dan Allaah, staand en zittend en liggend. (soerah An-Nisaa 4: 103) Dus het is gewenst dat de dienaar Allaah altijd en voortdurend gedenkt; in zijn huis, in de moskee, in zijn winkel, in zijn kantoor, in de straat, en dat hij Allaah staand, zittend en liggend gedenkt, en dit alles is niet moeilijk of zwaar voor hem en het brengt hem dichterbij zijn Heer, de Meest Perfecte en Meest Hoge. Vanwege dit zullen voor een dergelijk persoon bomen in het Paradijs geplant worden en huizen zullen voor hem worden gebouwd, zoals authentiek is overgeleverd door de Profeet. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd:

Voor degene die SubhaanAllaah wa bihamdihi* zegt, zal een dadelpalmboom in het Paradijs worden geplant. * Dat betekent: Allaah is de Meest Perfecte, ver verwijderd is Hij van al het onperfecte en alle lof is aan Hem. Een hasan hadieth overgeleverd door At-Tirmidhie (3460, 3461), Ibn Hibbaan (2335). Al-Mundhirie zei in At-Targhieb wat-Tarhieb: Overgeleverd door Al-Bazzaar met een djayyid (goede) overleveringsketen. Zie: Sahieh At-Tirmidhie van shaikh Al-Albaanie (3711, 3712) En hij zei ook: De zonden van degene die honderd keer per dag SubhaanAllaah wa bihamdihi zegt zullen vergeven worden, zelfs al waren zij (zoveel) als het schuim van de zee. Zie: Al-Albaanies Sahieh AlKalim At-Tayib van Ibn Taymiyyah, p.7, p.25 En Hij, de Meest Hoge zei: En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt; en hij is in overtreding in zijn zaak. (soerah Al-Kahf 18: 28) Dus het hart van degene die het herdenken van Allaah achterwege laat zal sterven. Allaahs Boodschapper heeft gezegd: De vergelijking van degene die Allaah herdenkt en degene die Allaah niet herdenkt, is als de vergelijking van de levende en de dode. Verzameld door Al-Bukhaarie (11, 175, 176), Muslim (779) overgeleverd door Abu Musaa al-Asharie Dus vrees Allaah, O dienaar van Allaah en wees veelvoudig in de dhikr van Allaah, de Machtige en Verhevene. Aanroepen en smeken Duaa; het aanroepen en smeken is aanbidding, zoals Allaah, de Verhevene en Meest Hoge, heeft gezegd: En jullie Heer zei: Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen als vernederden de Hel binnen gaan. (soerah Ghaafir 40: 60)

Degene die minachtend tegenover het smeken van Allaah is, zal tot de bewoners van de Hel behoren en degene die Allaah herdenkt, zal door Allaah beantwoord worden en hij zal tot de bewoners van het Paradijs behoren. De Profeet zei: Duaa (smeken) is aanbidding. Ahmad (4/ 267), Abu Daawuud (1479), At-Tirmidhie (2969). Ibn Hibbaan (3/ 172), Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaamie (3407) Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, houdt ervan dat Zijn dienaren Hem aanroepen en Hem smeken om hun behoeften en Hij wordt boos op degenen die Hem niet aanroepen en smeken en dat is omdat Hij, de Meest Perfecte en Meest Hoge, Vrijgevig is, Gul, Royaal, Schenker van rahmah. Hij houdt ervan als Zijn dienaren Hem aanroepen zodat Hij ze kan beantwoorden, hen rahmah, vriendelijkheid en vrijgevigheid kan tonen en dit behoort allemaal tot Zijn Perfectheid. Duaa (smeekgebed) bestaat uit twee soorten; het smeken als vorm van aanbidding (duaa ibaadah) en dat is het prijzen en verheerlijken van Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge. En de tweede soort is het smeken vanuit een verzoek (duaa masalah) en dat is het smeken van Allaah om iemands behoefte te vervullen. En deze twee soorten worden samen genoemd in soeratulFaatihah, dus het eerste deel ervan bevat lof en verheerlijking van Allaah en dat is de duaa van aanbidding. En het laatste deel ervan bevat verzoek aan Allaah, Allaah smekend om leiding naar het Rechte Pad en bescherming tegen het pad van degenen die dwalend zijn en degenen waar Allaah boos op is en dat is de duaa van verzoek.* *Het eerste deel van soerah Al-Faatihah dat de duaa ibaadah bevat is: Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. (soerah Al-Faatihah 1: 2-5) Het tweede deel van soerah Al-Faatihah dat de duaa masalah bevat is: Leid ons op het rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de woede rust en niet van de dwalenden. Dus wees veelvuldig in de herdenking van jouw Heer. Allaah, de Verhevene en Meest Hoge, daalt in iedere nacht neer naar de lucht van de wereld, in het laatste deel van de nacht, zeggende: Is daar iemand die smeekt, zodat Ik hem kan schenken? Is daar iemand die roept, zodat Ik hem kan antwoorden? Is daar iemand die om vergeving vraagt, zodat Ik hem kan vergeven? Verzameld door Al-Bukhaarie in Kietaabut-Tawhied en Muslim

Dus grijp deze momenten en roep jouw Heer aan, nederig zijnde tegenover Hem. *De Boodschapper van Allaah heeft verschillende situaties genoemd waarin de duaa wordt geaccepteerd, hiertoe behoren: Een duaa die tussen de adhaan en de iqaamah wordt gemaakt is niet geweigerd. Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Al-Irwaa (nr. 244) Hij zei: Er zijn drie smeekgebeden die beantwoord zijn en er is geen twijfel hierover; de duaa van de ouder, de duaa van de reiziger en de duaa van de onderdrukte. Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaamie (nr. 3030) En hij zei: Zorg dat jullie smeekgebeden worden beantwoord wanneer de legers elkaar ontmoeten, wanneer de iqaamah wordt verricht en wanneer regen neer daalt. Ash-Shaafiie in Al-Umm (1/ 420). Sahieh verklaard door shaikh Al-Albaanie in As-Sahiehah (nr. 1469) Hij zei ook: Wanneer je in sudjuud bent, verricht dan veel smeekgebeden, want je bent het waard om beantwoord te worden. Verzameld door Muslim (nr. 1074) overgeleverd door Ibn Abbaas Dus vrees Allaah, O dienaar van Allaah! En smeek Hem veelvoudig en herdenk Hem veelvoudig zodat je een connectie met jouw Heer, de Verhevene en Meest Hoge, hebt en smeek Hem om jouw behoeften te voorzien en hierdoor zal je in deze wereld verkrijgen wat je zocht en in het Hiernamaals. Dus zeer zeker kun je niet zonder Allaah en het herdenken en smeken van Hem. Je kunt zelfs niet zonder Hem voor een moment (zo kort) als een knipoog. Vrees Allaah, O dienaar van Allaah! Verricht veel dhikr en duaa en verzoek Allaah hartstochtelijk en dringend, zodat Allaah, de Meest Perfecte en Meest Hoge, jou zal beantwoorden en jou je zonden zal vergeven en jou met goede voorziening zal voorzien en jij zal tot de gelukkigen gaan behoren en niet tot degenen die verzuimen: En herdenk jouw Heer met jouw tong en binnen in jou zelf, nederig en met vrees, zonder luidruchtigheid van woorden in de ochtenden en de avonden en behoor niet tot degenen

die verzuimen. (soerah Al-Araaf 7: 205) Voorwaar, degenen (de engelen) die bij jouw Heer zijn, zijn nooit te trots om daden van aanbidding te verrichten voor Hem, maar zij prijzen Zijn Glorie en werpen zich voor Hem neer. (soerah Al-Araaf 7: 206) Moge Allaah zegeningen schenken aan zowel mij als jullie zelf met de edele Quraan. Redenen waarom smeekgebeden wel of niet worden geaccepteerd O mensen! Heb taqwaa voor Allaah, de Meest Perfecte en Meest hoge, en weet dat er redenen zijn waarom smeekgebeden worden geaccepteerd en redenen waarom ze niet worden geaccepteerd. En de grootste reden waarom smeekgebeden worden geaccepteerd is het tonen van gehoorzaamheid aan Allaah, de Verhevene en Meest Hoge, en de aanwezigheid van een ontvankelijk (vlug reagerend) hart. De Profeet heeft gezegd: De duaa van ieder van jullie zal beantwoord worden, zolang zij niet haastig zijn, alsof hij wou gaan zeggen: Ik verrichtte duaa maar werd niet beantwoord. Verzameld door Al-Bukhaarie (nr. 6340) en Muslim (6869) en overgeleverd door Abu Hurairah Allaah heeft gezegd: En wanneer Mijn dienaren jou (O Muhammad ) vragen stellen over Mij; voorwaar Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen. (soerah Al-Baqarah 2: 186) Wat de duaa betreft van het hart dat nalatig en onaandachtig is, deze wordt niet beantwoord, zoals is overgeleverd in de overleveringen van de Profeet. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Verricht duaa tot Allaah terwijl je zeker bent van een antwoord. En weet dat Allaah niet antwoordt op een duaa die afkomstig is van een nalatig en afwezig hart. Verzameld door AtTirmidhie (3545). Zie: Sahiehul-Djaamie (245), As-Silsilatus-Sahiehah (596) en Sahieh At-Tirmidhie (3725)

Verder behoort halaal voedsel (dus dat iemands verdiende geld uit werk komt dat halaal is) tot de redenen waarom smeekgebeden worden geaccepteerd en haraam voedsel (of haraam inkomsten) tot de redenen waarom smeekgebeden worden geweigerd, zoals blijkt uit de hadieth over degene die op reis was, met bevuilde kleding hief hij zijn handen naar de hemel op, zeggende: O mijn Heer, O mijn Heer! terwijl zijn voedsel haraam is, zijn kleding haraam is, dus hoe kan hij verwachten dat zijn duaa beantwoord zal worden? De hadieth is verzameld door Muslim (1015) en overgeleverd door Abu Hurairah, At-Tirmidhie (2992), Al-Musnad (2/ 328), Ad-Daarimie in Ar-Riqaaq (2720) Zondigen en in overtreding gaan behoort ook tot een van de barrires waardoor smeekgebeden niet worden geaccepteerd wanneer men duaa verricht. Allaah, de Meest Perfecte heeft gezegd: Roep jullie Heer in nederigheid en met zachtheid aan. Hij houdt niet van overtreders. (soerah AlAraaf 7: 55) Tot de betekenis van overtreding onder het duaa maken, behoort het verheffen van de stem, op een manier dat men ernaar verlangt om gehoord te worden of gezien te worden (door de mensen), om deze reden zegt Allaah: en met zachtheid. (of: in het verborgene.) Het verheffen van de stem bij het verrichten van duaa kan ook andere dichtbij zijnde mensen die daden van aanbidding verrichten storen, die bijvoorbeeld Quraan reciteren of die met duaa bezig zijn. Dus iemand dient zijn stem niet verheffen wanneer hij duaa maakt of wanneer hij om vergeving smeekt of dhikrullaah verricht. De stem dient alleen verheven te worden tot het niveau dat diegene zichzelf kan horen. Tot de overtredingen bij het verrichten van duaa behoren ook vernieuwingen. (in het Arabisch bidah genoemd) Een vernieuwing is iedere daad, uitspraak of geloof, zowel zichtbaar als verborgen, waarmee iemand Allaahs nabijheid zoekt, die niet door Allaah en Zijn Boodschapper is voorgeschreven. (Zie: Bidah, the unique nature of the perfection found in islaam and the grave danger of innovation into it. van shaikh Ibn Uthaymien.) Allaahs Boodschapper heeft gezegd: Waarlijk, degene onder jullie die na mij zal leven zal een grote hoeveelheid verschillen zien, daarom is het voor jullie verplicht om aan mijn soennah vast te houden en de soennah van de recht geleide kaliefen na mij; houd er stevig aan vast met jullie kiezen. En pas op voor nieuwe toegevoegde zaken (in aanbidding en religie), want iedere nieuwe toegevoegde zaak is een bidah en iedere bidah is misleiding. Verzameld door Al-Haakim in Al-Mustadrak(1/ 179), Sunan AtTirmidhie(5/ 44 nr. 2676), Abu Daawuud (nr. 4607). Hadieth Sahieh, zie: Irwaa al-Ghaliel van AlAlbaanie (8/ 108)

Soortgelijk is bidah bij smeekgebeden het verrichten van dhikr in een groep hardop, zoals de Soefies* doen met hun vernieuwingen. Zij verheffen hun stemmen in de groep terwijl zij duaa verrichten en soortgelijk doen degenen die tawaaf (rondgang) om de Kabah verrichten en die bij de saie heen en weer lopen tussen Safaa en Marwa. Deze manieren zijn niet door Allaah, noch door Zijn Boodschapper voorgeschreven. Dit zijn eerder manieren van smeken die tot de mensen van bidah behoren en het behoort tot de overtredingen die ervoor zorgen dat de duaa niet wordt geaccepteerd. *Soefisme is een grote sekte van vernieuwingen die honderden, zelfs duizenden groeperingen bevat, ieder wordt een Soefie tarieqah (Soefiepad of weg) genoemd. Hun ideologien en leerstellingen kunnen als volgt worden weer gegeven: 1)Volgelingen van de Illuminist school van filosofie. Zij verrichten spirituele oefeningen, trainen de ziel en straffen het lichaam om de geest te zuiveren en recht te zetten. Hun weg is tegenovergesteld aan de leringen van islaam en is overgenomen uit afwijkende religies zoals het boeddhisme en het christelijke kloosterleven. Een heel klein deel van de Soefies gaan niet verder dan dit in hun afwijking. 2)Een algemene lijn onder de meeste Soefies is hun afwijkende manier van dhikr verrichten, welke niet in de Quraan of de soennah vermeld staat. Hun afwijkende methodes van dhikr kunnen als volgt worden gekenmerkt: Voortdurend dhikr verrichten met een enkele naam van Allaah, zoals: Allaah, Allaah, Allaah, Allaah of: Hayy, Hayy, Hayy, Hayy Of met een nadruk op: Hu, hu, hu, hu... Of het gebruiken van voorwerpen om hun dhikr te tellen, zoals stenen, kralen, linzen, etc. en dit is verboden via bepaalde bewijzen. Of dhikr verrichten met woorden die de mensen niet begrijpen. Of dhikr verrichten waarbij anderen dan Allaah worden aangeroepen, zoals: Yaa Muhammad (O Muhammad), of: Yaa Alie of: Yaa Abdul-Qaadir (Al-Djilaanie), dit alles houdt in dat men hulp vraagt aan anderen dan Allaah. Of het gezamenlijk hardop verrichten van dhikr na ieder gebed, wat niet in de soennah is overgeleverd. Of dhikr verrichten met Quraanverzen die voortdurend worden gereciteerd, zoals: Alief, Laaam, Mieeem of andere verzen zonder dat daar een bewijs voor is in de soennah. Of dhikr verrichten die in de soennah wordt vermeld op een nieuwe toegevoegde manier, zoals het reciteren van soeratush-Sharh met de Bismillaah 79 keer of soerah Al-Ikhlaas 1001 keer met de deur op slot, ogen dicht en de shaikh of zogenaamde heilige in gedachten. Dit is een methode van dhikr die in de Naqshbandi soefie tarieqah wordt gebruikt. 3) Degenen die in huluul geloven; degenen die zeggen dat Allaah incarneert in mensen, Perfect en Hoog verheven is Allaah boven deze slechte eigenschap. Dit werd beweerd door bepaalde vooraanstaande Soefies zoals Al-Halladj. Hij zei: Wij zijn twee geesten die in een lichaam vertoeven. Dus wanneer je mij ziet, zie je Hem (Allaah), en wanneer je Hem ziet, zie je ons beiden. 4)Degenen die geloven in wahdatul-wudjuud dat wil zeggen dat alle bestaansvormen een realiteit zijn en dat alles wat we zien aspecten van Allaah zijn. In wezen is alles Allaah; de dieren, de mensen, de bomen en de afgoden. Dit was het geloof van de beroemde Soefie Ibn Arabie At-Taaie. Hij zei in zijn werk Al-Fatuuhaatul-Makkiyyah: De dienaar is de Heer en de Heer is de dienaar. Ik wens dat ik wist wie degene is die gevraagd wordt om de verplichte daden te verrichten. En hij zei: Degenen die het kalf aanbidden, aanbidden niets anders dan Allaah.

5) De Soefies maken het voor de volgeling (muried genoemd) verplicht om geestelijk en lichamelijk zijn shaikh te dienen, zonder eigen wil, als een dode persoon met degene die hem wast. Vele Soefie sektes verbieden het dat je de shaikh vragen mag stellen, zelfs wanneer men hem iets ziet doen dat verboden is door de religie, want zij plaatsen de shaikh of heilige op een hogere positie waarbij hij niet beperkt is door de uiterlijke of innerlijke voorschriften van de Quraan en de soennah omdat hij (zogenaamd) verlicht is met verborgen kennis. Moge Allaah Zijn dienaren beschermen tegen zulke slechte paden van misleiding. Zij verheffen hun stemmen gezamenlijk wanneer zij duaa verrichten, tawaaf of saie tussen Safaa en Marwa. Deze praktijken zijn niet voorgeschreven door Allaah en Zijn Boodschapper, het zijn eerder praktijken van de afwijkende vernieuwers van smeekgebeden en dit behoort tot de overtredingen waardoor de duaa niet wordt geaccepteerd. De Boodschapper van Allaah heeft gezegd: Er zal een volk zijn dat (de rechtmatige grenzen) zal overtreden in hun smeekgebeden. Verzameld door Ahmad (1- 171), Abu Daawuud (nr. 1480), overgeleverd door Sad ibn Abie Waqqaas. Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaamie (3671) Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: De dienaar (zijn duaa) zal altijd beantwoord worden, zolang hij niet om een zonde smeekt of de bloedband snijdt. Muslim (2735) Een andere zaak die tot overtreding behoort in smeekgebeden is dat Allaah wordt gesmeekt om zondige zaken of wordt gevraagd om de bloedbanden te snijden of iemand te vragen die men niet mag vragen. Dus men dient de juiste manieren en etiketten in dhikr en duaa tot Allaah te hebben, met de manieren en etiketten van goddelijke wetgeving zodat de duaa wordt geaccepteerd. Tot de etiketten van duaa maken behoort het zich bevinden in een staat van wudhuu. De Profeet heeft gezegd: Waarlijk, ik houd er niet van om Allaah te noemen, tenzij ik in een staat van wudhuu verkeer. Sahieh verzameld door Abu Daawuud (1- 4), Ahmad in de Musnad(4- 385), Sahieh verklaard door AlHaakim (1- 167) en Adh-Dhahabie stemde er mee in. Het originele is verzameld door Muslim in zijn Sahieh zie: Al-Irwaa (1- 92)

Het aanschouwen van de qiblah; de richting van de Kabah, zoals Abu Hurairah heeft overgeleverd dat Allaahs Boodschapper aanschouwde de qiblah in de duaa om regen. Al-Bukhaarie (11- 144) Sahieh Al-Adab Al-Mufrad(476) En in de Sahieh van Muslim staat dat hij de qiblah aanschouwde in zijn duaa op de dag van Badr. Het opheffen van de handen tot het niveau van de schouders, vanwege de uitspraak van de Profeet: Waarlijk, Allaah, de Meest Hoge, is Eeuwig Levend, Meest Vriendelijk, heeft teveel meest respectvolle schaamte om wanneer iemand zijn handen tot Hem heft ze leeg terug te laten keren. Ahmad in de Musnad (5-438), Abu Daawuud, At-Tirmidhie (2819), Al-Haakim en het is Sahieh, zie: Sahieh al-Djaamie(1753), Sahieh At-Tirmidhie (3709), Sahieh Ibn Maadjah (3865) Dat iemand begint met duaa te maken voor zichzelf wanneer hij duaa maakt voor iemand anders. Ibn Umar heeft gezegd: Wanneer Allaahs Boodschapper aan iemand dacht, maakte hij duaa voor diegene, beginnend met (duaa voor) zichzelf. Ibn Hibbaan, Al-Haakim in: Al-Mustadrak. Het is Sahieh, zie: Sahieh alDjaamie (4723), Al-Mishkaat (2258), Sahieh At-Tirmidhie(2696) En alle lof is aan Allaah, Heer van het bestaan en moge vrede en zegeningen van Allaah op Zijn Boodschapper zijn. Subhaanaka llaahoemma wa biehamdieka, Ash-hadu allaa illaaha illaa ant, Astaghfiroeka wa atoeboe ilayk.