You are on page 1of 57

1.

2.

3.

4.
4.1

4.2

5.
5.1
1

5.2

7.

2
2.1
2.1.1


taboo
Taboo Polynysian 18

tabu

2.1.2

2.2

2.3

t th, qua i, i xa, mt, nhm mt xui tay, v ci vnh hng..


pass away, lose ones life, fall asleep, go to
heaven, be called to God, go out of this world, be gone to
a better land....
70

2.3
2.3.1
(1)

(2)

2.3.2
(1)

(2)

(3)

10

(4)

11

3.

1983

1989

1999

1997

8
8

2000

12

2000

2002

2003

13

1.

2.

14


1.
1.1

15

100

1.2
,

1
2
3
4
13
2
24

16


56
5
6

1.3

17

2003 6 22

2.

2.1

18

2.2

2
1955 ,
1955

2.3

2
19-
-

++


-
-
3.

3.1
3.1.1

20


13
13
13 13 13
13


21

3.1.2

22

23


7


8

20

24

3.1.3
()
,

()

()
(1)

25(2)
26*
*

3.2
27

3.2.1

28

3.2.2

()

29

1996 10
4
20
1996 10 4
26
1996 10 4

30


1999 2 30

()


31

1998 1 27

1998 4

()

321998 1

a.

b.

33

*
*

3.3

3.3.1
1

34

//
/

2:

35

*
*
*
1998 2

1997 5

3.3.2

36

1972 2

1994 12 23

37


*
*

38


1.

2.

3.

39

1.
1.1

40

1.2

1.3

1
413

make love /
adult film/book

developing/emerging/southern

countries
Misshoney
bikini

20 50 70
80

42

2.
2.1

B ti qua i /
,

an ngh, yn ngh
trm tui
Nhm mt (xui tay)
Khng cn na
Quy tin
i ri
T th
Tn tt
43

Sinh hot v chng


Chuyn y, chuyn
Ngi th ba
C tin vui
Ch kn
Gip vic gia nh
Cc nc ang pht trin
Ch vic

i Vn in
o quan
Vic hiu
Vn ha phm khng lnh mnh
Hng lu
Ch vic
(B) thi vic
C b (ngoi tnh)
Ho sc

Tnh gi
Ni lp
Nhn vin v sinh mi trng th
Nhn vin an ninh
Thanh nin lm l
Trng gio dng

2.2

1

44

2-5

45


1985
2.3

46

457384100

4953

86

47


Q Q

1.

2.

48

1.

2.


49

3.

4.

1.

2.

3.

4.

50

5.
6.
7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.324

15.

16.

()

51

1.Hu t: Vn ha v Ngn ng giao tip ca ngi Vit, NXB Vn ha thng tin.


2000
2. Nguyn Quang Khi: Tp tc v king k, NXB Vn ha dn tc. 2001
3. Nguyn Vn Khang: Ngn ng hc x hi, NXB khoa hc x hi. 1999
3. inh Trng Lc: 99 bin php tu t ting Vit, NXB gio dc. 1990
5.Trnh Th Kim Ngc: Ngn ng v vn ha, NXB khoa hc x hi. 1999
6.Nguyn Quang: Mt s vn giao tip v giao tip vn ha, NXB HNNHQGHN. 2001
7.ng c Dng (Nguyn Th Thu Hin dch): Ci ngun vn ha Trung Hoa,
NXB hi nh vn. 2003
8.Kenneth Wilknon (Nhn Vn dch) : Tm hiu t nc Trung Hoa. 2003
9. HQG H NI Tp ch khoa hc Ngoi Ng
10.HQGHN. Trng HNN: Thnh t vn hoa trong dy-hc ngoi ng. K yu
hi tho khoa hc quc gia
11..1994
12..1999
13..2004
14..1995
52

15. .1994
16..2003
17..2005
18..1996
19..2005
20..2000
21.:1983
22.:.1988
23.:1984[2]
24. :. 1989[4]
25. :.1992[4]
26. :,.1993 [2]
27. ::,.1995[5]
28. :,.1996[3]
29. :,.2000[1]
30. :,.2002[9]
31..2001 [6]
32..2000 [2]
33..2002 [3]
34..2004 [1]
35..1996 [49]
36. .2002
[3]
37..2003
38..2003 [3]
39.
.2003 [2]
40. .1998 [4]
41..1998 [3]
42..1997 [5]
43..1998 [3]
53

44. .2000 [1]


45..2002 [2]
46..1997
47..1991 [3]
48. .2003
[1]
49..2000 [2]
50..1992
51..1996 3
52. .2004
9
53..2003 [5]
54..2002 5
55. .2002
[1]
56. 1996 [2]
57. .2001 2

58..2005 1

54

55


===================================

56

2005

57