You are on page 1of 8

VYRIAUSIOSIOS RINKIM KOMISIJOS NARIO LIUTAURO ULEVIIAUS ATSKIROJI NUOMON DL VYRIAUSIOSIOS RINKIM KOMISIJOS 2012 M. LAPKRIIO 4 D.

SPRENDIMO DL 2012 M. SEIMO RINKIM REZULTAT DAUGIAMANDATJE APYGARDOJE PATVIRTINIMO

2012 m. lapkriio 4 d. Vilnius

Seimo rinkim statymo 91 str. 1 d. nustato, jog Vyriausioji rinkim komisija gali pripainti rinkim rezultatus rinkim apygardoje negaliojaniais, jeigu nustato bent vien i i slyg: 1. Seimo rinkim statymo 51 straipsnio 1 d.1 ar kiti iurkts statym paeidimai, padaryti rinkim apygardoje, turjo esmins takos rinkim rezultatams; 2. dokument suklastojimas ar j praradimas turjo esmins takos rinkim rezultatams; 3. pagal bals skaiiavimo protokolus ar kitus rinkim dokumentus negalima nustatyti i esmini rinkim rezultat daugiamandatje rinkim apygardoje: a. kandidat sra, dalyvaujani paskirstant mandatus; b. kandidat sraui tenkani mandat skaii galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu. Surinkt faktini aplinkybi visuma leidia atmesti visas slygas, iskyrus [1] ir [3b]. 2012 m. spalio 26 d. LR Konstitucinio teismo ivadoje konstatuota, jog Vyriausiosios rinkim komisija privalo pripainti rinkim rezultatus rinkim apygardoje negaliojaniais visais atvejais, kai nustato, kad yra padaryti iurkts Seimo rinkim statymo 51 straipsnio 1 dalies paeidimai, ir nenustato prezumpcij (kad ie paeidimai savaime laikytini turiniais esmin tak rinkim rezultatams) paneigiani aplinkybi, bei nra joki kit priemoni utikrinti, kad nebus ikreipta tikroji rinkj valia, kuri yra esmin rinkim rezultat legitimumo ir teistumo prielaida.

draudiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkj balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkj ar rinkim teis turint asmen dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti u arba prie vien ar kit kandidat arba kandidat sra, taip pat adti u balsavim atsilyginti rinkjams po rinkim turint tiksl paveikti rinkj vali dl konkrei politini partij ar kandidat ir taip trukdyti pilieiams gyvendinti rinkim teis [..]
[..]

1. Dl iurki Seimo rinkim ir kit statym paeidim

Paymtina, jog statym leidjas nustato, kad sprendiant klausim dl rinkim rezultat pripainimo negaliojaniais svarbs ne tik Seimo rinkim statymo, bet ir kit statym iurkts paeidimai. Paymtina, jog statym leidjas, priimdamas Politini partij ir politini kampanij finansavimo bei finansavimo kontrols statym io statymo 28 str. 1 d. nustat 12 situacij, kada politins kampanijos dalyvio veiksmai laikytini iurkiais statymo paeidimais ir todl ie veiksmai patenka Seimo rinkim statymo 91 str. naudojam iurki paeidim kategorij. Paymtina, jog Vyriausioji rinkim komisija yra pripainusi, jog kai kurie politins kampanijos dalyvi veiksmai laikytini iurkiais statymo paeidimais arba atitinka Seimo rinkim statymo 51 str. nurodytus poymius: 2012 m. spalio 5 d. sprendimu Nr.Sp-275 pripaino, jog kandidatas Seimo narius Linas Andrulis sistemingais savo veiksmais paeid Seimo rinkim statymo 51 straipsnyje tvirtint draudim papirkti rinkjus ir rinkim teis turinius asmenis; 2012 m. spalio 21 d. sprendimu Nr.Sp-311 pripaino, jog kandidatas Seimo narius Rimvydas Podolskis iurkiai paeid Seimo rinkim statymo 51 straipsnyje tvirtint draudim papirkti rinkjus ir rinkim teis turinius asmenis; 2012 m. spalio 21 d. protokoliniu sprendimus pripaino, jog Vilniaus-Trak rinkim apygardoje Nr.57 buvo iurkiai paeistas Seimo rinkim statymo 51 straipsnyje tvirtint draudimas papirkti rinkjus ir rinkim teis turinius asmenis. Paymtina, jog Vyriausioji rinkim komisija 2012 m. spalio 2 d. sprendimu Nr.269 pripaino, kad Viktor Uspaskich naujien portale www.delfi.lt 2012 m. balandio-rugsjo mnesiais skleisti reklaminiai skydeliai turjo politins reklamos element. Yra nustatyta, jog u i veikl buvo apmokama Europos Parlamento lomis, t.y. Seimo rinkim politins kampanijos laikotarpiu agitacija vykdoma u las asmen, kurie neturi teiss finansuoti politini kampanij. Tai atitinka Politini partij ir politini kampanij finansavimo bei finansavimo kontrols statymo 28 str. 1 d. 2 p. tvirtintus iurktaus statymo paeidimo poymius t.y. [..] jeigu politins kampanijos dalyvis priima sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas i asmen, kurie neturi teiss finansuoti politini kampanij, ar i neleistin politins kampanijos finansavimo altini. Vyriausioji rinkim komisija kol kas nra inagrinjusi i situacij, kurios turi visus teiss aktuose tvirtintus iurki paeidim poymius, takos Seimo rinkim rezultatams

daugiamandatje apygardoje:

bals pirkimas kaljimuose i vieai paskelbtos informacijos darytina ivada, jog buvo bandoma pirkti apie 3 tkst. rinkj bals;

bals pirkimas Jurbarke pradtas ikiteisminis tyrimas; skatinimas vaimis Garliavoje, Jonavoje, Panevyje i vieai paskelbtos informacijos darytina ivada, jog vais buvo organizuotos sistemikai kartu su Darbo partijos ir jos kandidat agitaciniais renginiais, VRK Papirkim grup paeidim isamiai neinagrinjo ir nevertino j poveikio;

skatinimas fejerverkais Ventoje i vieai paskelbtos informacijos darytina ivada, jog kandidatas Saulius Buceviius rugpjio 11 d. dovanomis (fejerverkais) skatino rinkjus Ventos miesto ventje;

bals pirkimas Jonavoje, Panoteri seninijoje i VRK gautos informacijos darytina ivada, jog Darbo partijos narys ebikovas kartu su einausk eima organizavo bals pirkim Panoteri seninijoje. Tyrimas nebaigtas;

spaudimas venioni rajono savivaldybs darbuotojams i VRK gautos informacijos darytina ivada, jog savivaldybs darbuotojai, dirbantys

apygardos/apylinki komisijose, buvo veriami ignoruoti, jog buvo gadinami ne u Darbo partij balsuojani asmen iankstinio balsavimo biuleteniai; bals pirkimas iluts-Paggi apygardoje Nr.32 pradti 3 ikiteisminiai tyrimai kol kas nra pasibaig; bals pirkimas Naujosios Vilnios rinkim apygardoje nevertintas poveikis daugiamandats rinkim apygardos rezultatams dl nustatyt rinkim teiss paeidim; identik reitingo bals pasiskirstymas skirtinguose geografiniuose regionuose kol kas nevertintas atskir Darbo partijos nari identikas reitingavimas geografikai skirtinguose regionuose, kas statistikai gali pasitaikyti tik itin retais atvejais (viso apie 2 tkst. pasikartojim), todl gali bti siejami su balsavimu karusels metodu. Politini partij ir politini kampanij finansavimo bei finansavimo kontrols statymo 28 str. 1 d. 10 p. iurkiu statymo paeidimu nustato ir toki situacij, kai skleidiama paslpta politin reklama, jeigu ilaidos paslptai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procent nustatyto didiausio politins kampanijos ilaid dydio. Pagal Vyriausiosios rinkim komisijos

2012 m. liepos 19 d. sprendimo Nr.Sp-120 pried Nr.1 didiausias politins kampanijos ilaid dydis, kai rinkim apygarda apima vis alies teritorij, yra 2,6 mln. Lt. Tai reikia, jog iurkiu statymo paeidimu bt laikytina situacija, jeigu Darbo partija paskelbt paslptos politins reklamos u daugiau nei 260 tkst. Lt. urnalistas Marijus irvinskas spalio 31 d. www.gzi.lt paskelb2, jog [..] Greit neliko abejoni, kad mano leidinio (red.past. Ekonomika.lt) tikrasis eimininkas yra Viktoras Uspaskichas, kurio interesus bendrayg Vitalija Vonutait itikimai aptarnavo formuodama atitinkam turin grupse laikraiuose ir portaluose, o nepralenkiamu Darbo partijos lyderio propagandos ruporu tapo nemokamas savaitratis Balsas.lt savait. [..] jau vasar nutuokiau, kad po rinkim Darbo partija vyriausybs formuoti eis kartu su socialdemokratais, mat Balso redakcijose buvo reikalaujama turin primaiyti ne tik V. Uspaskicho ir jo biiuli komentar, bet ir dabartinio kandidato bsimus premjerus Algirdo Butkeviiaus nuomoni. Kitaip sakant, vadovybs spaudimas kokiame nors straipsnyje paminti socialdemokrat lyder buvo signalas, kad ios dvi politins jgos yra sutarusios bendradarbiauti ir derina savo veiksmus. Pagal vieai skelbiamus duomenis Balsas.lt leidini grup valdo3 ias iniasklaidos priemones: leidinius Balsas.lt Savait, Ekonomika.lt, Moters savait, Palmiros vaigds, laikrat Akistata (per UAB Tavo akistata), urnalus Ieva ir Gala (per UAB Ieva leidiniai), laikrat Valstie laikratis (per UAB Krato spauda), taip pat interneto portalus www.balsas.lt, www.valiutos.lt, www.klase.lt, www.infosport.lt, www.skelbimai.lt, www.horo.lt, www.pazintys.lt, www.krepsinis.net, www.vanile.lt, www.skelbikas.lt, www.mama.lt, www.eli.lt, www.edieta.lt, www.katalog.lt, www.dirbu.lt, www.studijos.lt, www.tostai.lt, www.orelis.lt, www.spekuliantai.lt, www.skusk.lt, www.indeliai.lt, www.ekonomika.lt, www.valstietis.lt (per UAB Epasas.lt). Nuo gegus 31 d. pagal pasirayt sigijimo sandor, Balsas.lt leidiniai tapo atsakinga u leidini A-Zet, vejys ir uvis, Tik Vyrams, Autocar, Playboy, Computer Active, PC gamer, CA Gidas, Keturi ratai, Tik Vyrams DVD, Stuff, CA Gidas, Virtuv, Viltys ir likimai leidyb, taip pat interneto portal www.vyras.lt, www.exe.lt, www.keturiratai.lt, www.4ratai.lt, www.playboy.lt, Tik Vyrams, Autocar redakcijas. Paymtina, kad spalio 2 d. Balsas.lt leidini grup pardav4 teises 18 interneto portal www.skelbimai.lt, www.mama.lt, www.krepsinis.net, www.ivartis.net, www.klase.lt, www.pazintys.lt, www.studijos.lt,

www.orelis.lt, www.ctv.lt ir kitus.


2 3

http://gzi2.wordpress.com/2012/10/31/m-sirvinskas-kodel-emiau-vokelius-ir-tylejau/ http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Verslas/Balsas.lt-leidiniai-leis-Playboy-A-Zet-bei-kitus-UPG-Baltic-leidinius 4 http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Verslas/Tipro-group-isigijo-18-interneto-portalu-is-Balsas.lt-leidiniai

Btina vertinti, ar Marijaus irvinsko pateikta informacija galjo daryti esmin poveik rinkim rezultatams daugiamandatje rinkim apygardoje. Pasirinkus vien didiausi grups valdom leidini leidin Balsas.lt Savait ianalizuoti jo 177-184 ir 187 numeriai (buvo pasiekiami nemokamai internete) ir j turinys vertintas pagal galimai paslptos politins reklamos, naudingos Darbo partijai, poymius.
Nr. Laikotarpis Psl. 1 4 5 6 7 9 8 14 1 4 5 7 2 6 7 17 1 4 5 7 7 14 7 1 2 4 5 6 7 1 4 5 7 14 16 Plotas 1200 1200 1200 1200 480 1200 240 1200 1200 1200 1200 120 960 500 360 240 1200 1200 1200 480 360 1200 400 1200 1200 1200 1200 1200 360 1200 200 800 480 1200 900 kainiai MIN-MAX 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 11,06 15,81 vidurkis 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 13,435 Suma: Suma 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 6.448,80 Lt 16.122,00 Lt 3.224,40 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 1.612,20 Lt 12.897,60 Lt 6.717,50 Lt 4.836,60 Lt 3.224,40 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 6.448,80 Lt 4.836,60 Lt 16.122,00 Lt 5.374,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 16.122,00 Lt 4.836,60 Lt 16.122,00 Lt 2.687,00 Lt 10.748,00 Lt 6.448,80 Lt 16.122,00 Lt 12.091,50 Lt 414.872,80 Lt

177

08.13-19

178

08.20-26 08.2709.02

179

180 Balsas.lt Savait

09.03-09

181

09.10-16

182 183

09.17-23 09.24-30

184

10.01-07

187

10.22-28

Paymtina, jog lentelje pateiktas tik vienos (!) Balsas.lt leidini grups valdomos iniasklaidos priemons turinio vertinimas t numeri (9 i apytiksliai 25 platint rinkim kampanijos laikotarpiu) apimtyje, kurie pasiekiami vieai internete. Deklaruojamas Balsas.lt

Savait tiraas 12 tkst. vienet, jis platinamas didiuosiuose alies miestuose, nemokamai dalinamas vieojo maitinimo staigose, laisvalaikio ir pramog centruose. Vien io leidinio paskelbtos paslptos politins reklamos kiekis virija Politini partij ir politini kampanij finansavimo bei finansavimo kontrols statymo 28 str. 1 d. 10 p. numatyt 10 procent rib, todl tai laikytina iurki statymo paeidimu, o paeidimo mastas dl plataus paskelbto turinio platinimo tiek prastomis priemonmis, tiek ir internetu yra itin didelis. Be to, iame kontekste btina vertinti ir Vyriausiosios rinkim komisijos 2012 m. spalio 2 d. sprendim Nr.Sp-268, kuriuo pritarta VRK Politins reklamos darbo grups pateiktai ivadai Dl laikraiuose ir internete skelbtos publikacijos V.Uspaskich: Gerbiama prezidente, ar toki js sivaizduojate teisin ir demokratin Lietuva? pripainimo politine reklama. Ivadoje konstatuota, jog publikacija yra nepaymta politin reklama, ilaidos jos skelbimui sudaro 96780,78 Lt.

2. Dl negaljimo nustatyti tikslaus mandat skaiiaus

Seimo rinkim statymo 91 str. 1 d. 2 p. nustato, kad rinkim rezultatai daugiamandatje rinkim apygardoje gali bti pripastami negaliojaniais, kai kandidat sraui tenkani mandat skaii galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu. I Vyriausiosios rinkim komisijos 2012 m. LR Seimo rinkim daugiamandats rinkim apygardos rezultat nustatymo protokolo matyti, jog: kvota (bals skaiius vienam mandatui gauti) yra lygi 16 238 balsams; paskutinis pagal liekan paskirstytas mandatas atitenka Darbo partijai u 11 712 bals sudarani dalinimo liekan; pirmasis kandidat sraas, kuriam mandatas nesuteikiamas, yra Lietuvos socialdemokrat partija, kuri turi 8 040 bals sudarani dalinimo liekan. Pagal aritmetikos dsnius ir Seimo rinkim statyme tvirtint mandat paskirstymo tvark mandato abejons riba yra pus skirtumo tarp paskutinio dalinimo liekanos mandato bals ir pirmojo srao, negavusio mandato, bals. Tai sudaro (11 712 8 040) / 2 = 1 836 balsus. Antrojo mandato abejons riba laikytinas bals skaiius vienam mandatui gauti, t.y. 16 238 balsai.5
5

iuo atveju nevertinama, jog dar maesnio poveikio reikt, jeigu dalinimo liekana LRLS sraui atitekt i LLRA ir (ar) DK bei TS-LKD dalinimo liekan. Tokiu atveju abejons riba yra dar maesn.

Tai reikia, jog abejon dl dviej Darbo partijos sraui tenkani mandat gali ikilti jau tada, kai bus perengtos pirmojo ir antrojo mandato abejons ribos t.y. kai ikils abejon dl daugiau nei 1 836 + 16 238 = 18 074 bals priskyrimo Darbo partijai. Paymtina, jog aukiau ivardintais iurki paeidim atvejais yra ikilusi abejon dl Darbo partijai daugiamandatje rinkim apygardoje priskirt bals Zaras-Visagino apygardoje Nr.52 (viso 4 316 balsai), taip pat bals pirkimo kaljimuose atveju (apie 3 tkst. bals), taip pat Vilniaus-Trak rinkim apygardoje Nr.57 (viso 4 881 balsas) ir daugeliu kit atvej.

Ivados

vertinus visas aptartas aplinkybes darytinos ios ivados dl [1] slygos: 1. padaryti daugybiniai iurkts statym paeidimai, dalis j kol kas nevertinti (arba vertinti netinkamai) ir (ar) tiriami; 2. iurkts statym paeidimai savaime laikytini turiniais esmin tak rinkim rezultatams, o atliktas i paeidim takos tyrimas daugiamandats rinkim apygardos rezultatams nepaneigia ios statymo prezumpcijos;

vertinus visas aptartas aplinkybes darytinos ios ivados dl [3b] slygos: 1. pagal bals skaiiavimo protokolus skaiiuotina, jog pirmojo mandato abejons riba yra 1 836 balsai, tenkantys Darbo partijos sraui; 2. pagal bals skaiiavimo protokolus skaiiuotina, jog antrojo mandato abejons riba yra papildomi 16 238 balsai, tenkantys Darbo partijos sraui (arba suminiai 18 074 balsai, tenkantys Darbo partijos sraui); 3. su Darbo partija siejam iurki statym paeidim mastas enkliai virija pirmojo ir antrojo mandat abejons ribas; 4. aukiau padarytos ivados leidia teigti, jog Darbo partijos kandidat sraui tenkani mandat skaii galima nustatyti tik daugiau kaip vieno mandato tikslumu.

Visa tai leidia daryti ivad, jog Vyriausioji rinkim komisija turi pripainti rinkim rezultatus daugiamandatje rinkim apygardoje negaliojaniais.

Vyriausiosios rinkim komisijos narys

Liutauras Uleviius