Stani{a Vojinovi} SRPSKI KWI@EVNI GLASNIK 920–94 Bibliografija nove serije

2

MATICA SRPSKA Odeqewe za kwi`evnost i jezik INSTITUT ZA KWI@EVNOST I UMETNOST Serija: Istorija srpske kwi`evne periodike 5

Urednici Dr Miodrag Maticki Dr Mato Pi`urica

Recenzenti Dr Miodrag Maticki Dr Stani{a Tutwevi}Stani{a Vojinovi}

SRPSKI KWI@EVNI GLASNIK 920–94
Bibliografija nove serije

Institut za kwi`evnost i umetnost Matica srpska Beograd 2005.

4

Ova kwiga nastala je kao rezultat rada na projektu Srpska kwi`evna periodika dvadesetog veka prihva}enom na konkursu Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Srbije za nau~na istra`ivawa u periodu 2002–2004. godine.

5

UVODNA RE^

Povodom stogodi{wice pokretawa Srpskog kwi`evnog glasnika, ~asopisa prve polovine 20. veka, Institut je odr`ao nau~ni skup i objavio zbornik radova „Sto godina Srpskog kwi`evnog glasnika. Aksiolo{ki apsekt tradicije u srpskoj kwi`evnoj periodici” (Beograd, 200). Tom prilikom odlu~eno je da se, kao drugi tom zbornika objavi Bibliografija druge serije SKG (920-94). Bibliografiju prve serije uradila je Qubica \or|evi} (Beograd, 982). Od svih zna~ajnijih srpskih kwi`evnih ~asopisa, koji su izlazili izme|u Prvog i Drugog svetskog rata, samo su Srpski kwi`evni glasnik i Letopis Matice srpske izlazili tokom celog ovog perioda od 920. do 94. godine. Odmah po stvarawu Kraqevine Jugoslavije (98) na{i kwi`evnici i nau~ni radnici radili su na pokretawu druge serije Srpskog kwi`evnog glasnika, koji je zahvaquju}i prvoj seriji (90-94) va`io za jedan od najboqih ~asopisa. Tradicija prve serije u mnogome je po{tovana i u novoj seriji; u ~asopisu su nastavili da objavquju svoje priloge stari saradnici, ali su im se ve} od prvog broja prikqu~ili i novi, modernisti i predstavnici socijalne literature. Bilo je to vreme nacionalnog i kulturnog procvata, vreme stvarawa zna~ajnih kwi`evnih i nau~nih dela i vreme veoma zna~ajnih stvaralaca u nas. Skoro da nema na{eg zna~ajnijeg pisca, koji nije bio prisutan u Srpskom kwi`evnom glasniku, bilo da je objavqeno neko wegovo delo ili da je o wemu pisano. Redakcija SKG po~ela je i sa okupqawem mla|ih autora, a pripremala je i tematske brojeve posve}ene zna~ajnim li~nostima svetske ili na{e kwi`evnosti. Godine 925. objavqen je tematski broj posve}en vladici, dr`avniku i pesniku Wego{u (999. godine {tampano je fototipsko izdawe ovog broja, Pri{tinaPodgorica). Zna~ajna novina bili su i tematski blokovi pripremqeni povodom smrti nekih zna~ajnijih urednika i saradnika Srpskog kwi`evnog glasnika (Jovana Skerli}a, Milana Raki}a, Jovana M. Jovanovi}a i dr.) u kojima su objavqena se}awe na ove autore, ocene wihovih dela i wihove bibliografije. Za razliku od prve serije ~asopisa, nova serija je osnovana kao „A. D. dru{tvo”, sa ustrojenom administracijom, akcionarskim ulozima i iskazivawem finansijskog poslovawa. Tako je u skladu sa zakonom detaqno vo|eno finansijsko poslovawe ovog ~asopisa, pregled tro{kova i dobiti, a ustanovqeno je i nekoliko kontrolnih kwiga. Obimna administrativa i finansijska gra|a „A. D. dru{tva Srpski kwi`evni glasnik” (9 kutija i 59 kwiga), koja se ~uva u Istorijskom arhivu u Beogradu, delimi~no je sre|ena i pristupa~na za istra`ivawa. Na `alost, razre{ewa pseudonima, inicijala i nepotpisanih tekstova, nije moglo da se obavi u potpunosti jer nisu sa~uvani svi spiskovi honorara. Na osnovu kwiga sa spiskovima ispla}enih i neispla}enih honorara, iako sa~uvanih u mawem obimu, uspeli smo da razre{imo autorstva mnogih priloga nepotpisanih ili potpisanih bezbrojnim pseudonimima, ali i da pojedine ve}e priloge sa sigurno{}u prikqu~imo delima na{ih najzna~ajnijih autora (Andri}a, Crwanskog i dr.) 

U administarivnoj gra|i sme{tenoj u kutijama sa~uvano je vi{e pisama na{ih poznatih kwi`evnika i nau~nih radnika, upu}enih administraciji SKG. U ovoj gra|i slu~ajno je sa~uvan i rukopis eseja „Dragi{a Vasi}” \uze Radovi}a, na kome se vide precrtavawa delova teksta od strane urednika (ovako redigovan je i objavqen u SKG). Pored gra|e sa~uvane su i administrativne kwige: Glavne kwige (908,920-99), Kwige iretplatnika (94, 95, 9, 922-94, inostranstvo 907–94, 920-922), Dnevnici (2. januar 920 – . decembar 99), Kwige akcionara (920-92). Posebno su zna~ajne Kwige saradnika, u kojima su bele`eni honorari po prezimenima saradnika. One su kqu~ za razre{ewe mnogih pseudonima, anonima, inicijala. Sa~uvane su Kwige saradnika za 92-924,925-92,927-928 (dve kwige razli~ite) i 9. godinu. Ova gra|a se ovom prilikom prvi put koristi u razre{avawu inicijala i pseudonima saradnika. Za razre{ewe nekih pseudonima, pored administarivnog arhiva Srpskog kwi`evnog glasnika od velike pomo}i bila su nam usmena saop{tewa nekih autora saradnika (Bogdana Q. Popovi}a), rukopisne autobibliografije (Bo`idara Kova~evi}a), kompleti ovoga ~asopisa iz biblioteka urednika ili saradnika (Bo`idara Kova~evi}a, Milana Grola i dr.), „Zbirke na{ih pseudonima” Milivoja V. Kne`evi}a, Qubomira Niki}a, Vojislava M. Jovanovi}a i dr. (Bibliotekar, 950-9), Leksikon pisaca Jugoslavije, kw. -4 (Matica srpska, Novi Sad, 972-997), bibliografije Leksikografskog zavoda u Zagrebu, kao i objavqene personalne bibliografije, ~iji spisak donosimo ovom prilikom i dr. Srpski kwi`evni glasnik izlazio je od . septembra 920. do . aprila 94. godine, dva puta mese~no . i , na 80 strana, veli~ine 4 h 2 st. Osam brojeva ~inilo je jednu od tri kwigu godi{we. Od 920. do 94. godine objavqene su {ezdeset i dve kwige (posledwa kwiga ima samo sedam brojeva). Posledwi broj (osmi) posledwe kwige nije se pojavio zbog bombardovawa, tako da ova kwiga nema pregled sadr`aja, koji je {tampan uz svaku kwigu. U toku izla`ewa Srpskog kwi`evnog glasnika, kao poseban dodatak ili u okviru broja povremeno su izlazili pregledi sadr`aja po autorima, kao i jedan pregleda saradnika, sa godinama kada su zapo~eli sa saradwom u SKG, po~ev od prve, 90. godine: „Sadr`aj brojeva -00. Nova serija (. septembar 920 – . oktobar 924) Srpskog kwi`evnog glasnika”. Urednik Svetislav Petrovi}. Beograd, 925, 77 str. „Sadr`aj brojeva 0-2 (. avgust 9 – . oktibar 94) Srpskog kwi`evnog glasnika”. Urednik Pavle Popovi}. Beograd, 92,9 str. „Sadr`aj po piscima brojeva -200. Nova serija (. septembar 920-. decembar 928) Srpskog kwi`evnog glasnika”. Ure|uje odbor. Beograd, 929, 80 str. „Saradnici Srpskog kwi`evnog glasnika 90-90. (Sa godinama pojave u listu). Priredio V./ojislav Grol/, SKG, 9, kw. XXXII, br. , 259-24. „Bibliografski pregled Srpskog kwi`evnog glasnika od 90–9”. Priredio V./ojislav/ M. G./rol/, SKG, 9, kw. XXXII, br. 4, 8-44; br. 5, 420-424. Strukturu brojeva, Srpskog kwi`evnog glasnika ~ine ustaqene rubrike, koje su zadr`ane od prvog do posledweg broja. Na po~etku svakog broja {tampana je proza originalna ili prevedena (pripovetke, romani, novele, putopisi), re|e drame, a posle toga poezija (originalna ili prevedena). Za ovim idu ve}e studije i rasprave

7

(po nekada u vi{e nastavaka) iz razli~itih oblasti, a onda slede stalne rubrike kwi`evnog, pozori{nog, likovno-umetni~kog, muzi~kog, ekonomskog i politi~kog pregleda, rubrika ocena i prikaza i na kraju bele{ke. U pregledima su se kriti~ari i hroni~ari strogo dr`ali svojih oblasti, tako da nema zala`ewa u grani~ne ili bliske oblasti. Rubrike „Ocene i prikazi” i „Bele{ke” heterogenog su sastava i sadr`e du`e ili kratke prikaze kwiga iz svih oblasti (od ~iste kwi`evnosti do medicine) i ~lanaka iz razli~itih publikacija, listova i ~asopisa, koji se ti~u nas, odnosno prati se celokupna na{a izdava~ka produkcija. Pored ovoga prati se rad raznih ustanova, dru{tava i udru`ewa (Srpske kraqevske akademije i dr.), a objavquju se bibliografije i nekrolozi. U rubrici „Bele{ke” sara|uju gotovo svi saradnici ~asopisa. Sti~e se utisak da je to bila ustaqena praksa i da je va`ila i za najzna~ajnije pisce i nau~nike toga vremena (Bogdana i Pavla Popovi}a, Tihomira R. \or|evi}a, Ivu Andri}a, Branimira ]osi}a, Milo{a Crwanskog, Gustava Krkleca, Milana Ka{anina, Veselina ^ajkanovi}a). Najve}i broj ovih bele`aka napisali su po du`nosti urednici i ~lanovi redakcionog odbora (Milan Bogdanovi}, Branislav Miqkovi}, Miloje Milojevi}, Ranko Mladenovi}, Milan Grol, Milan Predi}, Jovan M. Jovanovi}, Tone Potokar, Vladimir ]orovi} i dr.) Bele{ke u posledwim sveskama Srpskog kwi`evnog glasnika za 94. godinu napisao je, skoro sve, Bo`idar Kova~evi}, {to se vidi iz wegove rukopisne autobibliografije. Bibliografija druge serije Srpskog kwi`evnog glasnika ura|ena je hronolo{ki, po godinama, kwigama i brojevima, a na kraju je na~iwen imenski registar po azbu~nom redu prezimena. Na po~etku bibliografije nalazi se hronolo{ki pregled kwiga, urednika, vlasnika, direktora, upravnog, nadzornog i kwi`evnog odbora po godinama i kwigama. Ispod ovog pregleda dat je popis razre{enih {ifara, inicijala i pseudonima.

8

LITERATURA

/Anonim/, „Jubilej Srpskog kwi`evnog glasnika”, Politika, XXVII, 929, br. 748 (4. februar), -2. Sa velikim brojem fotografija saradnika. @ivorad P. Jovanovi}, „Bibliografija Jovana M. Jovanovi}a”, Srpski kwi`evni glasnik, XXI, 940, kw. LX, br. 4 (. juni), -5. Qubomir Niki}, „Zbirka na{ih pseudonima”, Bibliotekar, VIII, 95, br. -2,8-; br. -4,99-20; IX, 957, br. -2, 50-9. Radmilo Stefanovi}, „Bibliografija radova dr Vasiqa Popovi}a”, Istorijski glasnik, 957, br. -2,59-. @ivorad P. Jovanovi}, „Risto Ratkovi}. Bibliografija”, Stvarawe, XIV, 958, br. 9 (septembar), 82-8. Emil V. Popovi}, „Bibliografija Isidore Sekuli}”, Kwi`evnost, 9, br. 5 (maj), 44-42. @ivorad P. Jovanovi}, „Bibliografija radova Milana Bogdanovi}a”, Spomenica posve}ena preminulom akademiku Milanu Bogdanovi}u. SANU, Beograd, 94, 25-49. Bibliografija „Pregleda 90-92; 927-94”. Narodna biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 97, 240 str. Slobodan @. Markovi}, Jovan Popovi}. @ivot i kwi`evno delo. Novi Sad, Matica Srpska, 98, 27-294 (bibliografija). Ilija Nikoli}, Dr Vojislav M. Jovanovi} 884-98. Beograd, 99, 7 str. Borivoje Marinkovi} i Bogdan Gavrilov, „Bibliografija radova akademika \or|a Sp. Radoji~i}a”, Godi{wak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kw. H[/. Novi Sad, 970, 5-5. Miroslav Panti}, „Bibliografija radova Dragoquba Pavlovi}a”, Spomenica posve}ena preminulom akademiku Dragoqubu Pavlovi}u. SANU, Beograd, 972, -44. Stanka Kosti}-Ru`ica Stojkovi}-Marija [evkovi}, „Bibliografija Milo{a Crwanskog” /u kwizi:/ Kwi`evno delo Milo{a Crwanskog. Zbornik radova. Uredili Predrag Palavestra i Svetlana Radulovi}. Institut za kwi`evnost i umetnost, Beograd, 972, 4-428. Milorad Radevi}, „Bibliografija radova \ure Gavele”, Kov~e`i}. Kw. XII. Beograd, 974, 25-2. Ivo Andri}. Bibliografija dela, prevoda i literature. SANU. Biblioteka. Izradila Gordana Popovi}, pod rukovodstvom i u stru~noj redakciji \uze Radovi}a. Beograd, 974, 0 str. M./ilorad/ @./ivan~evi}/, „Kre{imir Georgijevi} (907-975)”, Zbornik za slavistiku 2. Matica srpska. Novi Sad, 977, 20-24. Gvozden Eror, „Duboki preobra`aji. Kriti~ar i kwi`evni istori~ar Milo{ Savkovi} i wegovi dramski poku{aji”, Kwi`evne novine, XXXI, 979, br. 580 (7. april), . (O pseudonimu @ivko Vasili}).

9

Dobrilo Aranitovi}, „Bibliografija Milorada Pani}a-Surepa”, Godi{wak Me|uop{tinskog istorijskog arhiva XV. [abac, 98,49-7. Qubica \or|evi}, Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika/90-94/. Beograd, 982,092+/8/ str. sa fotografijama. Vidosava Golubovi}, Letopis kulturnog `ivota. Vreme-Politika-Pravda 99-925. Beograd, Matica srpska, Institut za kwi`evnost i umetnost, 989, 42 str. Gojko Te{i}, „Bibliografija Rastka Petrovi}a (97-988)”/u kwizi:/ Kwi`evno delo Rastka Petrovi}a. Zbornik radova. Urednik \or|ije Vukovi}. Institut za kwi`evnost i umetnost, Beograd, 989, 9-498. Milana \ur|ulov, „Bibliografski pregled radova Slobodana Jovanovi}a” /u kwizi/ Slobodan Jovanovi}, „Vo|i francuske revolucije”. Sabrana dela. Tom . Beograd, 990, 2-4. Dobrilo Aranitovi}, „Bibliografija Rista Ratkovi}a” /u kwizi:/ Radomir Ivanovi}, „Poetika Rista Ratkovi}a”. Nik{i}, 990, 2-225. Dragi{a Vito{evi}, „Srpski kwi`evni glasnik 90-94.” Matica srpska, Institut za kwi`evnost i umetnost, Vuk Karaxi}, Beograd, 990, 29 str. Stani{a Vojinovi}, „Bibliografija Bo`idara Kova~evi}a I (99-90)”, Sveske Matice srpske. Gra|a i prilozi za kulturnu i dru{tvenu istoriju . Novi Sad, 990, 4-. Dobrilo Aranitovi}, Bibliografija \uze Radovi}a. Podgorica, CANU, 994, -49. Stani{a Vojinovi}, Bibliografija ~asopisa „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, kw. (92) – kw. XLIX-L (98-984). /Sadr`aj po kwigama. Beograd, Filolo{ki fakultet, 997, 259 str. Stani{a Vojinovi}, Bibliografija ~asopisa „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, kw. (92) – kw. XLIX-L (98-984). //Sadr`aj po piscima, Beograd, Filolo{ki fakultet, 997, 28 str. Jeremija Mitrovi}, „Bibliografija Vladimira ]orovi}a” /u kwizi:/ V. ]orovi}, Scripta minore. (Neobjavqeni rukopisi). Priredila Mirjana Stefanovi}. Bele{ke i napomene, iz predgovora, napisao Borivoje Marinkovi}. Vaqevo, 998, 247-25. U istoj kwizi nalazi se dodatak bibliografiji: Borivoje Marinkovi}, Nepoznati, zapostavqeni ili zaboravqeni radovi Vladimira ]orovi}a 899-995. (str. 8-8). Eva Ba`ant, Nevenka Ba{i} Palkovi}, „Kwi`evni sever (925-95).” Bibliografija. Uredila Marija Cindor. Matica srpska, Institut za kwi`evnost, Beograd, 999, 22 str. Qiqana Stankovi} – Branka Nogi}, „Bibliografija Uro{a Xoni}a”, Susret bibliografa 998. In|ija, 999, 9–48. Stani{a Vojinovi}, „Bibliografija ~asopisa Ju`na Srbija (922-925)”, Vardarski zbornik . Urednik Vladimir Stojan~evi}. SANU. Beograd, 999 /mart 2000/, 28-2. Milica Struji} i Aleksa Ivanovi}, „Bibliografija radova Nikole Bana{evi}a”, Anali Filolo{kog fakulteta. /Kw./ 20. Beograd, 2000, 9-29. 

0 Sowa Jerkovi}, „Dru{tvo Srpski kwi`evni glasnik (920-945)” /u zborniku radova/: Arhivska gra|a kao izvor za istoriju. Me|unarodni nau~ni skup 5-. maja 2000. god. Beograd, 2000, 09-. Sto godina Srpskog kwi`evnog glasnika. Aksiolo{ki aspekt tradicije u srpskoj kwi`evnoj periodici. Zbornik radova. Uredili Stani{a Tutwevi} i Marko Nedi}. Beograd, 200,4 str. Stani{a Vojinovi}, „Nepoznati Andri}”, Kwi`evna istorija, XXXV, 200, sv. 9,0-. Stani{a Vojinovi}, „Autobibliografija Ja{e Prodanovi}a”, /u zborniku radova:/ Ja{a Prodanovi} – `ivot i delo. Ni{, 200,27-4. Stani{a Vojinovi}, „Bibliografija ~asopisa Ju`ni pregled (927-99)”, Vardarski zbornik 2. Urednik Vladimir Stojan~evi}. SANU. Beograd, 200 /po~etak aprila 2004/, 05-458.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

PREGLED KWIGA, UREDNIKA, VLASNIKA, DIREKTORA, UPRAVNOG, NADZORNOG I KWI@EVNOG ODBORA
Nova serija 920 Urednici: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} (kw. I) Vlasnik: B. Popovi} 92 Direktori: Bogdan Popovi}, Slobodan Jovanovi}. Urednik: Dr Vojislav M. Jovanovi} (kw. II-III) Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Vladimir Lackovi} 5. februara 92. izabran je upravni odbor: Bogdan Popovi}, Vladimir Lackovi}, Vladimir ]orovi}, Vojislav S. Veqkovi}, Vojislav M. Jovanovi}, Du{an L. \oki}, Jovan M. Jovanovi}, Qubomir Stojanovi}, Pavle Popovi}, Svetolik Jovanovi}, Slobodan Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}. U Nadzorni odbor izabrani su: Dragutin K. Proti}, \ura Paunkovi}, Mihailo Petrovi} i Svetozar Go|evac. Urednici: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} (kw. IV). 922 Direktori: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} Urednik Svetislav Petrovi} (kw. V) – imao mese~nu platu od 2000 dinara 922 Ukinuti direktori. Urednici: Svetislav Petrovi} i Miodrag Ibrovac (kw. VI-VII) 92 Urednici: Svetislav Petrovi} i Miodrag Ibrovac (kw. VIII) Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. IX-X) 2000 dinara mese~no 924 Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. XI-XIII) 925 Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. XIV-XVI) Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Vladimir Lackovi} (do kw. XV, br. –2, a od br. posle smrti Lackovi}a): Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}. 92 Urednik: Svetislav Petrovi} (XVII-XIX – br. od . juna uredio je Ja{a M. Prodanovi} po re{ewu Upravnog odbora a br. 7 od . avgusta i br. 8 od . avgusta Pavle Popovi} ; kw. XIX, br. od . septembra uredio je Ja{a M. Prodanovi}) – Podatak: SKG, VII, 92, kw. XIX, br. (. septembar), 80. Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}. 927 Urednik: Svetislav Petrovi} (XX-XXI) 

2

Stani{a Vojinovi}

Ure|uje odbor (XXII) Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXII) 928 Ure|uje odbor (od aprila ~asopis ure|uje Milan Bogdanovi} – SKG, kw. 2, ) Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXIII-XXV) 929 Ure|uje odbor Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXVI-XXVIII) 90 /Ne pi{e ko ure|uje – Milan Bogdanovi} – primao je 4000 dinara za ure|ivawe i korekturu/ Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (XXIX-XXXI) U nepotpisanom izve{taju Zbor akcionara „Srpskog kwi`evnog glasnika” (kw. XXX, 400) pi{e da je „urednik” Milan Bogdanovi} pored Milana Grola, ~lana Upravnog odbora, zadu`en da vodi poslove lista. 9 /Ne pi{e ko ure|uje – Milan Bogdanovi} – primao je 4000 dinara za ure|ivawe i korekturu (od decembra 00 dinara)/ Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXXII-XXXIV) 92 /Ne pi{e ko ure|uje. Milan Bogdanovi}, primao je 00 dinara za ure|ivawe/ Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXXV-XXXVII) 9 /Ne pi{e ko ure|uje. Milan Bogdanovi} primao je 00 dinara za ure|ivawe/ Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw. XXXVIII-XL) Nekoliko „posledwih brojeva” iz ove godine uredili su: Slobodan Jovanovi}, Jovan Jovanovi}, Ja{a Prodanovi} i Milan Grol. Sekretar redakcije bio je Nikola Mirkovi} (/Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik ulazi u 34 godinu, Pravda, XXX, 94, br. 047, 2. januar, ). Prema arhivskoj gra|i . juna 9. godine, Nikola Mirkovi} je po~eo primati 200 dinara mese~ne plate, vaqda za sekretarsko mesto. Iste godine 5. avgusta Milan Bogdanovi} je primio „otpremninu” od 7800 dinara i vi{e nema uredni~ke stavke. 94 Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}. Ure|uje Odbor (pi{e na koricama od br. 2, . januara). Nikola Mirkovi} prima platu od 200 dinara (kw. XLI-XLIII)

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

Na po~etku godine pokrenuta je reforma u ~asopisu. Upravno odbor stavio je u du`nost svojim ~lanovima: Slobodanu Jovanovi}u, Jovanu Jovanovi}u, Ja{i Prodanovi}u i Milanu Grolu, da o koncepciji ~asopisa pribave mi{qewa saradnika: Isidore Sekuli}, Ive Andri}a, Koste Lukovi}a, Neke Bartulovi}a i Milana Ka{anina (/Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik ulazi u 34 godinu, Pravda, XXX, 94, br. 047, 2. januar, ). 95 Urednik Milan Predi} (kw. XLIV-XLVI). Od . januara Nikola Mirkovi} primio platu samo za januar 95. godine. Kwi`evni odbor: Ivo Andri}, Niko Bartulovi}, Momir Veqkovi}, Milan Ka{anin, Radoje L. Kne`evi}, Bo`idar Kova~evi}, Sibe Mili~i}, Nikola Mirkovi}, Isidora Sekuli}, \or|e Tasi} (na koricama predwim sa unutra{we strane) Upravi odbor: Bo`idar Vlaji}, Milan Grol, Tihomir R. \or|evi}, Jovan M. Jovanovi}, Svetislav S. Jovanovi}, Slobodan Jovanovi}, Mihailo Petrovi}, Ja{a Prodanovi}, Milan Raki}, Isidora Sekuli}, Vladimir ]orovi}, Veselin ^ajkanovi}. Odgovorni urednici i vlasnici isti. 9 Isto (kw. XLVII-XLIX) 97. Isto (kw. L-LII). Milan Predi} primo je . decembra neispla}enu platu za novembar i decembar u iznosu od 000 dinara. Od kw. L, br. 7 ( april) odgovorni urednik i vlasnik je Jovan M. Jovanovi}. 98. Isto (Kw. LIII-LV). Milan Predi} primao je mese~nu platu od 500 dinara. 99. Isto (Kw. LVI-LVII). Milan Predi} je . januar primio decembarsku platu od 500 dinara. Od kw. LVIII, sv. 5, . novembar 99. urednici Bo`idar Kova~evi} i Radoje L. Kne`evi}. Novi urednici su 7. novembra primili platu za pola meseca oktobra po 500 dinara, a Milan Predi} za pola meseca oktobra 750 dinara. Posle smrti Jovana M. Jovanovi}a, od kw. LVII, sv. 5 od . jula Odgovorni urednici i vlasnici Milan Grol i Svetolik Jovanovi}. 940. Urednici: Bo`idar Kova~evi} i Radoje L. Kne`evi} (Kw. LIX-LX). Odgovorni urednici i vlasnici: Milan Grol i Svetolik Jovanovi}. 94. Isto. 

4

Stani{a Vojinovi}

POPIS [IFARA, INICIJALA I PSEUDONIMA
*** – Balugxi} @ivojin *** – Gerasimovi} Velizar *** – Jovanovi}, gospo|ica A. – Vidakovi} Aleksandar A. – Gavrilovi} Mihailo A. – Kova~evi} Bo`idar Av. – Jovanovi} Jovan M. A. A. – Arnautovi} Aleksandar A. V. – Vidakovi} Aleksandar A. I. – Ili} Aleksandar A. J. – Jela~i} Aleksej A. P. – Petravi} Ante A. P. – Pogodin Aleksandar A. S. R. – Savi}-Rebac Anica Algav – Avakumovi} Aleksandar G. b. – Grol Milan B. – Bogdanovi} Milan V. B. – Kova~evi} Bo`idar B. – Milojevi} Borivoje B. – Popovi} Bogdan Q. BI – Nedi} Borivoje B. B. – Borko Bo`idar B. B-vi} – Popovi} Todor B. V. – Vlaji} Bo`idar B. V. – Vukanovi} Beta B. D. – Drobwakovi} Borivoje B. J. – Jevti} Borivoje B. K. – Kova~evi} Bo`idar B. L. – Lazarevi} Branislav B. L. P. – Pavlovi} Bo`idar L. B. Q. P. – Popovi} Bogdan Q. B. M. – Bogdanovi} Milan B. M. – Miqkovi} Branislav B. M. D. – Drobwakovi} Borivoje M. B. N. – Nedi} Borivoje B. N. – Novakovi} Bo{ko B. P. – Popovi} Bogdan B. P. – Popovi} Branko Br. P. – Popovi} Branko B. R. – Radica Bogdan B. S. P. – Popovi} Branko S. B. St. – Stojkovi} Borivoje Bogdan Samodre`a – Kova~evi} Bo`idar V. – Vinaver Stanislav V. – Grol Vojislav V. – Kova~evi} Bo`idar V. – Novak Viktor V. – Popovi} Vladeta A. V. – ]orovi} Vladimir V. – Uzelac P. V. V. – Vitezica Vinko V. V. – Vuji} Vladimir V. G. – Grol Vojislav V. M. – Milenkovi} Vladislav V. M. G. – Grol Vojislav M. V. M. J. – Jovanovi} Vojislav M. V. Massuka – @ivojinovi} Velimir V. N. – Novak Viktor V. N. – Nazor Vladimir V. P. – Petkovi} Vladimir R. V. P. – Petkovi} Vladislav V. P. – Popovi} Vasiq V. P. – Popovi} Vladeta Vl. P. – Popovi} Vladeta V. Pl. – Pletwev Vladimir V. R. P. – Petkovi} Vladimir R. V. ^. – ^ajkanovi} Veselin V. ^ajk. – ^ajkanovi} Veselin Verus – Tomqenovi} Tomislav Vladimir Mitrovi} – Pavlovi} Milivoj G. – Georgijevi} Kre{imir G. – Grol Milan G. – Krklec Gustav G. G. – Krklec Gustav G. J. – Jela~i} Gavrilo G. K. – Krklec Gustav G. Kr. – Krklec Gustav D. – Drobwakovi} Borivoje D. – Kosti} Dragutin D. – Mirkovi} Nikola D. – Petrovi} Svetislav D. – Grol Milan

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

D. – Dragutinovi} Branko D. – Drobwakovi} Borivoje Dv. – Krklec Gustav Din. – Drobwakovi} Borivoje Dm. – Mili}evi} Dragan D. Z. M. – Mila~i} Du{an Z. D. J. – Davi~o J. D. J. – Jovanovi} Dragoqub D. J. J. – Jovanovi} Du{an J. D. J. P. – Popovi} Du{an J. D. K. – Kosti} Dragutin D. L. – Lap~evi} Dragi{a D. M. – Maksimovi} Desanka D. M. – Mili}evi} Dragan D. M. J. – Jankovi} Dragomir M. D. N. A. – Anastasijevi} Dragutin N. D. P. – Panti} Du{an -di – Kumanudi Kosta D-r – Mladenovi} Ranko D-r A. J. – Jela~i} Aleksej D-r A. K. – Kosti} Aleksandar D-r V. V. – Vu~kovi} Vojislav D-r V. D. – Dvornikovi} Vladimir D-r Vuk Radion – Vuk~evi} Radoje D-r D. A. – Albala David D-r I. P. – Pr`i} Ilija D-r J. – Joksimovi} Hranislav M. D-r K – Kosti} Aleksandar D-r K. K. – Kumanudi Kosta D-r L. S. – Stanojevi} Lazar D-r M. – Mitkovi} Rista D-r M. P. – Pavlovi} Milivoje D-r R. M. – Mladenovi} Ranko D-r H. M. J. – Joksimovi} Hranislav M. D-r Hr. M. J. – Joksimovi} Hranislav M. D. S. – Suboti} Dragan Dragovi} J. – Jovanovi} Dragoqub Dragovi} Jovan – Jovanovi} Dragoqub \ – Bo{kovi} \ur|e \. – \ori} Milo{ N. \. – ]iri} \or|e \. B. – Bo{kovi} \ur|e \. G. – Gavela \uro \. @. – @ivanovi} \or|e \. S. R. – Radoji~i} \or|e S \. T. – Tasi} \or|e

E. – Krklec Gustav E. – Mirkovi} Nikola Ego – Milovi} Stevan -e`- – @e`eq Mirko Ek. – Grol Milan Ekleziastik – Kova~evi} Bo`idar -eo – Cetineo Ante Et. – \or|evi} Tihomir R. E. A. – Awi~kov Evgenije E. Z. – Zaharov Evgenije E. J. C. – Cveti} Emilo J. E. N. – Arnautovi} Aleksandar E. F. – Finci Eli @. – Jovanovi} @ivorad P. @a – Jovanovi} Jovan M. @iv. – Jovanovi} Jovan M. @. J. – Kova~evi} Bo`idar @iv. P. Jov. – Jovanovi} @ivorad P. @. V. – Vekeri} @ivko @. @. – @ivanovi} @ivan @. K. – Jovanovi} Jovan M. @. M. – @e`eq Mirko @. P. J. – Jovanovi} @ivorad P. @. P. Jov. – Jovanovi} @ivorad P. @ivko Vasili} – Savkovi} Milo{ Z. – Zaharov Evgenije Z. – Vuji} Vladimir Z. – Grol Milan Z. – Krklec Gustav Z. – Mirkovi} Nikola Z. V. – Velimirovi} Zorka Z. K. – Kulunxi} Zvonimir Z. M. – Mi}i} Zagorka Z. M. – Mi{i} Zoran I. – Ibrovac Miodrag I. – Jovanovi} Jovan M. In. – Jovanovi} Jovan M. In. – Jovanovi} Jovan M. Inostrani – Jovanovi} Jovan M. I. G. K. – Goleni{~ev Kutuzov Ilija I. K. – Kozar~anin Ivo I. Koz. – Kozar~anin Ivo I. M. – Minarik Ivan I. M. P. – Petrovi} Ilija M. Iv. M. – Mihailovi} Ivan I. Mih. – Mihailovi} Ivan 

Stani{a Vojinovi}

Iv. Mih. – Mihailovi} Ivan I. N. – Jovanovi} Jovan M. I. P. – Pr`i} Ilija I. S. – Sekuli} Isidora I. ]. – ]iri} Irinej J. – Jovanovi} Jovan M. J. – Stanarevi} Nikola Jo. – Jovanovi} Jovan M. Jov. – Jovanovi} Jovan M. J. A. K. – Kr{i} Jovan A. J. \. – \or|evi} Jovan J. \. – \or|evi} Jovan S. J. E. – Erdeqanovi} Jovan J. K. – Kr{i} Jovan A. J. Lov. – Lov~evi} Jovan Jov. L. – Lov~evi} Jovan J. M. – Mali Jaroslav J. M. J. – Jovanovi} Jovan M. Jar. M. – Mali Jaroslav Jov. M. Jov. – Jovanovi} Jovan M. J. M. P. – Prodanovi} Ja{a M. J. P. – Prodanovi} Ja{a M. J. R. – Rakitin Qvovi} Jurij J. T. – Tufegxi} Janko D. J. ]. S. – ]orovi}-Skerli} Jelena J. H.-\. – Hlapec-\or|evi} Julka J. Hl. \. – Hlapec-\or|evi} Julka J. C. – Cviji} Jovan Jovanovi} Milan D. – Jankovi} Dragomir John. – Manojlovi} Kosta P. K. – Ka{anin Milan K. – Kne`evi} Lazar R. K. – Kova~evi} Bo`idar K. – Kosti} Dragutin K. – Krklec Gustav K. – Kumanudi Kosta K. – Lukovi} Kosta M. K. – Mirkovi} Nikola Kwigoqubac – Kova~evi} Bo`idar Kwigoqubac – Pavlovi} Dragoqub Kr. – Krklec Gustav K. A. – Atanasijevi} Ksenija K. A. – Jovanovi} Vojislav M. Ks. A. – Atanasijevi} Ksenija Ks. At. – Atanasijevi} Ksenija K. B. – Bogdanovi} Katarina

K. G. – Georgijevi} Kre{imir K. Georg. – Georgijevi} Kre{imir Kr. Georg. – Georgijevi} Kre{imir Kr. Grg. – Georgijevi} Kre{imir Kre{. G. – Georgijevi} Kre{imir Kre{imir G. – Georgijevi} Kre{imir K. I. – Jovanovi} Jovan M. K. J. – Jovanovi} Kosta K. R. – Krklec Gustav K. S. – Strajni} Kosta K. T. – Taranovski Kiril K. Tod. – Todorovi} Kosta L. – Leskovac Mladen Lc – Leskovac Mladen L. A. – Lebl-Albala Paulina L. V. – Vuki}evi} Lazar R. L. R. K. – Kne`evi} Lazar R. Q. – Kova~evi} Bo`idar Q. – Mirkovi} Nikola Q. M. – Mihajlovi} Qudmila Q. St. – Stojanovi} Qubomir Q. S. J. – Jankovi} Qubica S. m. – Grol Milan m. – Grol Milan M. – Grol Milan M. – Milojevi} Borivoje M. – Milojevi} Miloje M. – Mirkovi} Nikola M. – Mitkovi} Risto M. – Mladenovi} Ranko M. – Nikoli} M. M. – Petrovi} Ilija M. M. – Predi} Milan Mr. – Radojkovi} Milo{ M. A. – Atanackovi} Milena M. B. – Bogdanovi} Milan M. B. – Budimir Milan M. B-} – Bogdanovi} Milan M. V. – Veqkovi} Momir M. V. B. – Bogdanovi} Milan M. Vilovi} – Jovanovi} Vojislav M. M. Vl. – Vlajinac Milan M. Vr. – Vrawe{evi} Marko M. G. – Grol Milan M. G. T. – Jovanovi} Jovan M. M. D. L. – Lazarevi} Milutin D.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

M. \. – \or|evi} Mihailo M. \. – \uri} Milo{ M. \. M. – Milojevi} Milan \. M. \. P. – Popovi} Milo{ \. M. @. – @e`eq Mirko M. I. – Ibrovac Miodrag M. J. – Jovanovi} Dimitrije-Mita M. J. R. – Risti} Milivoje J. M. K. – Ka{anin Milan M. L. – Leskovac Mladen M. Q. – Mirkovi} Nikola M. Q-v. – Mirkovi} Nikola m. m. – Milo{evi} Mom~ilo M. M. – Markovi} Marko M. M. – Milojevi} Miloje M. M. – Milo{evi} Mom~ilo M. M. I. – Petrovi} Svetislav M. M. Ili} – Petrovi} Svetislav M. M. P. – Pe{i} Miodrag M. M. N. – Novakovi} Miodrag M. N. \. – \ori} Milo{ N. M. P. – Pavlovi} Milivoj M. P. – Pani} Surep Milorad M. P. – Predi} Milan M. P. S. – Pani} Surep Milorad M. R. – Radojkovi} Milo{ M. R. – Radowi} Mali{a M. R. – Risti} Milivoje M. S. – Staji} Miodrag Ing M. S. – Stevanovi} Milo{ M. St. – Staji} Miodrag M. St. – Stani} Milija M. S. Vl. – Vlahovi} Mitar S. M. S. N. – Nedi} Milan S. M. T. – Trivunac Milo{ M. T. L. – Lukovi} Milan T. M. T. M. – Miti} Milo{ T. M. T. S. – Seleskovi} Mom~ilo T. M. C. – Car Marko M. Cr. – Crwanski Milo{ M. [. – [evi} Milan Mirka Demirova – Ibrovac-Popovi} Jelisaveta n. – Grol Milan N. – Bogdanovi} Milan V. N. – Mirkovi} Nikola

N. B. – Bana{evi} Nikola N. B. – Bartulovi} Niko N. V. – Vuli} Nikola N. D. – Jovanovi} Vojislav M. N. K. – Ko{anin Nedeqko N. L. – Lopi~i} Nikola N. Q. – Mirkovi} Nikola N. Qv. – Mirkovi} Nikola N. Q-v. – Mirkovi} Nikola N. Q. V. – Mirkovi} Nikola N. M. – Mirkovi} Nikola N. M. \. – \ori} Milo{ N. N. N. – Arnautovi} Aleksandar N. P. – Popovi} Nikola N. S. – Simi} Novak N. S. – Stanarevi} Nikola N. St. – Stanarevi} Nikola N. [. – [op Nikola Nepoznati – Kova~evi} Bo`idar O. – Kova~evi} Bo`idar O. – Predi} Milan P. – Grol Milan P. – Parma~evi} Stjepan P. – Popovi} Vasiq P. – Petkovi} Vladislav P. – Popovi} Slobodan P. – Potokar Tone P. – Pr`i} Ilija Pl. – Mirkovi} Nikola P. A. L. – Lebl-Albala Paulina P. L. A. – Lebl-Albala Paulina P. M. – Miqkovi} Branislav P. M. I. – Ili} Petar M. P. P. – Popovi} Pavle P. S. – Stevanovi} Pavle P. Sl. – Slep~evi} Pero Pan. – Pani} Surep Milorad Pannoicus – Grol Milan Pelegrin – Ibrovac Miodrag Povremeni – Grol Milan Pr. Sl. – Slankamenac Prvo{ Prv. Sl. – Slankamenac Prvo{ Privremeni – Vlaji} Bo`idar Privremeni – Gavrilovi} Milan R. – Andri} Ivo R. – Grol Milan 

8

Stani{a Vojinovi}

R. – Mladenovi} Ranko Ratk. – Ratkovi} Risto R. – Ratkovi} Risto R. – Grol Milan Rt. – Ratkovi} Risto R. V. D. – Dimitrijevi} Ra{ko V. R. Z. P. – Popovi} Reqa Z. R. L. K. – Kne`evi} Radivoje L. R. M. – Mari} Rastislav R. M. – Mladenovi} Ranko R. P. – Petrovi} Rastko R. P. – Popovi} Reqa R. R. – Andri} Ivo R. R. – Ratkovi} Risto S. – Grol Milan S. – Kova~evi} Bo`idar S. – Mirkovi} Nikola S. – Popovi} Slobodan S. V. – Vinaver Stanislav S.-W. – Siton-Vatson S. G. – Gavrilovi} Slobodan S. \. G. – Gli{i} Stanka \. S. J. – Jovanovi} Slobodan S. K-il – Kastropil Stijepo S. M. – Kova~evi} Bo`idar S. P. – Pandurovi} Sima S. P. – Papjerkovski Stanislav S. P. – Parma~evi} Stjepan S. P. – Petrovi} Svetislav S. P. – Popovi} Slobodan S. P. – Predi} Svetislav Sv. P. – Petrovi} Svetislav Sl. P. – Popovi} Slobodan St. – Stanarevi} Nikola St. J. – Josifovi} Stevan St. Jos. – Josifovi} Stevan S. M. – Mari} Sreten St. P. – Parma~evi} Stjepo S. S. – Sagadin Stevan SH. – Mirkovi} Nikola

St. U. – Josifovi} Stevan S. C – Cuci} Simo Slu~ajni – Jovanovi} Slobodan T. – \or|evi} Tihomir R. T. – Popovi} Milan T. – Trivunac Milo{ T. \. – \or|evi} Tihomir R. T. M. – Manojlovi} Todor T. P. – Potokar Tone T. R. – Potokar Tone T. R. \. – \or|evi} Tihomir R. ]. – ]orovi} Vladimir U. – Jovanovi} Vojislav M. U. – Kova~evi} Bo`idar U. – Petrovi} Svetislav U. – Predi} Milan F. – Finci Eli F. – Mirkovi} Nikola F. A. – Alfirevi} Frano F. B. – Bajraktarevi} Fehim F. Tan. – Jovanovi} Jovan M. H. – Atanasijevi} Ksenija H. – Bogdanovi} Milan V. H. – Vasi} Dragi{a H. – Grol Milan H. – Jovanovi} Vojislav M. H. – Kova~evi} Bo`idar H. – Manojlovi} Todor H. – Mladenovi} Ranko H. – Popovi} Bogdan H. – Popovi} Pavle H. – ]osi} Branimir H. S. – Jovanovi} Jovan M. H. H. H. – Jovanovi} Vojislav M. X. Y. Z. – Balugxi} @ivojin Cr. – Crwanski Milo{ ^. T. – \or|evi} Tihomir R. [. – Mirkovi} Nikola [. P. – [op Nikola

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

I, 920.
Kw. I. Br. , . septembar . Bogdan Popovi}-Slobodan Jovanovi}, ^itaocima nove serije „Srpskog kwi`evnog glasnika”, –4.
Potpisali uvodnik umesto Odbora. Dat.: „Beograd, . avgust 920.”

2. Isidora Sekuli}, Pau~ina, 5–9. . Lord Danseni /Edvard Xon Moreton Draks Planket/, Gospodar gradova. (Preveo s engleskog H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/), 9–5. 4. A./nte/ Tresi} Pavi~i}, Vapaj iz }elije. (Iz „Pobjedni~kih pjesama”, sv. II), –7.
Po~.: „Evo dva qeta Mrako~ nesmiqeni” Zav.: „Mrako~a kazni{ bahata i prieka”

5. Aleksa [anti}, Pesma biblijska, 8.
Po~.: „O~e! {to nisi i meni dao” Zav.: „I u sjaj ve~ne lepote” 

. Dragutin M. Domjani}, Prevrat, 9–2.
Po~.: „[to si mi tu`an? A sunce je svanulo” Zav.: „Svanula Zlatna Sloboda” Dat.: „Zagreb, Veqa~a 99.”

7. Bogdan Popovi}, Jovan Skerli} kao kwi`evni kriti~ar, 2–44. 8. Jov./an/ M. Jovanovi}, Jadranski problem, 44–54.
Dat.: „0. juna 920.”

^lanak je napisan maja 94. godine, posle smrti Jovana Skerli}a, na poziv Riste Radulovi}a za podlistak „Naroda”.

UMETNI^KI PREGLED 9. Kosta Strajni}, Josip Ple~nik, 55–.
Odlomak iz monografije Josip Ple~nik (Zagreb, 920).

POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Re~ko pitawe – Plebiscit u Koru{koj, 2–. . K./osta Kumanudi/, Druga vlada G. d-r Milenka Vesni}a. Beograd, 25. avgust 1920, –72. OCENE I PRIKAZI 2. V./ladimir/ ]orovi}, Dr Alfred Francis Pribram: „Die politis chen Geheimverträge Österreich-Ungarns 1879–1914.” Wien und Leipzeg 1920, 72–74. . \./or|e ]iri}/, Qubi{a P. Borisavqevi}, major u pensiji: „Pad Lov}en i kapitulacija Crne Gore”. Beograd 1920. [tamparija „Mlada Srbija”, 74–75. BELE[KE 4. /Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik, 75–7. 5. /Anonim/, Jovan Skerli} kao kwi`evni kriti~ar, 7.

20

Stani{a Vojinovi}
O dugu mlade generacije Jovanu Skerli}u. 

. B. M. /Milan Bogdanovi}/, „Na starim ogwi{tima”, 7–77.
O tre}em izdawu zbirke pesama Alekse [anti}a. 

7. S./vetozar/ M./ati}/, Du{an Bogosavqevi}: „Antologija narodne lirike”. U`ice, 1919. – V. J. Ili}-Mla|i: „Antologija srpske lirike od Branka do danas”. Beograd, 1920, 77–78. 8. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Smrt majke Jugovi}a”, 78.
O izdawima drame Iva Vojnovi}a. 

9. V./ladimir ]orovi}/, „Ex Ponto”, 79
O zbirci tamni~kih zapisa Iva Andri}a.

20. /Vladimir/ ]./orovi}/, „[efka Hasanova”, 79.
O drami Vladislava Tmu{e objavqenoj u Sarajevu. O studiji Branislava Petronijevi}a.

2. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Filozofija u Gorskom Vijencu”, 79. 22. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Edvard Xon Moreton Draks Planket, dana{wi Lord Dansen, 79–80. 2. -di /Kosta Kumanudi/, „Nova Evropa”, 80.
O ~asopisu Milana ]ur~ina.

Br. 2, . septembar. 24. Sibe Mili~i}, Smrt oca (I), 8–92. 25. E`en [avet, Giqotiran po pristanku. Preveo s francuskog D./u{an/ L. \oki}, 92–95 2. Mileta Jak{i}, Mirjam. (Legenda), 97–98.
Po~.: „Lagano pro|e, sporo vek za vekom...” Zav.: „I uz wu de~ko s pitomim pogledom” Po~.: „Ona otima rosu i sunce” Zav.: „Kraj mese~ine blede...”

27. Mileta Jak{i}, Zova, 98–99. 28. Mirko Korolija, Re~i, 99–00.

Po~.: „Jer ima re~i {to, k, o vru}e usne” Zav.: „K, o najlep{e, neispevane pesme”

29. [anfara, Kasida. S nema~kih prevoda E. Rajasa i Rikerta uporedno preveo B./ogdan/ P./opovi}/, 00–04.
Po~.: „Odlazite, o sinovi moje majke, sa svojim kamilama” Zav.: „Koji se uspuzao na vrh kr{a i na ispucaloj ivici stoji nad provalijom” 

0. Dimitrije Popovi}, Na{a diplomatija, 04–20. . Marko Car, Podgrejani simbolizam, 20–2. KWI@EVNI PREGLED 2. Milan V. Bogdanovi}, Ivo Andri}: „Put Alije \erzeleza”, 24–0. NAU^NI PREGLED . Mih./ailo/ Petrovi}, Me|unarodni savez za nau~na istra`ivawa, 0– . POZORI[NI PREGLED 4. Milan Grol, Program sezone 1920–21, –5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

2

POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Bugarska. – Na{ savez s ^eho-Slova~kom, 5–40. . K./osta Kumanudi/, Vladina deklaracija. – Izborni zakon, 40–45. DRU[TVENI PREGLED 7. P./avle/ S./tevanovi}/, Pjer de Laniks, narodi pred tifusom, 45–48. OCENE I PRIKAZI 8. J./ovan/ M. Jovanovi}, Posledwi svetski rat. („A history of the Peace Conference”. Henre Frowde, London 1920. I sv.), 48–49. 9. P./avle/ S./tevanovi}/, A. Carnegie, „Carstvo poslova”. Preveo Vlad. T. Spasojevi}. Zagreb 1919; izdanje knji`are Z. i V. Vasi}a, 50–5. BELE[KE 40. /Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik, 5–52. 4. Z. /Milan Grol/, Dr Milenko R. Vesni}, „O Dru{tvu naroda” – Narodna politi~ka biblioteka sv. br. 6. Izdava~ Geca Kon. Beograd 1920. 8o, str. 43, 52–5. 42. V./ladeta Popovi}/, „Istorija Engleske”, 5–54.
O Kratkoj istoriji Engelske ^. Omana, u prevodu Dragutina Suboti}a.

4. S./vetozar/ M./ati}/, @il Pajo, „Intelektualni rad i voqa”, nastavak „Vaspitawa voqe”, 54. 44. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Pri~e o mu{kom”, 54–55.
O kwizi pripovedaka Milo{a Crwanskog. O kwizi Sime Pandurovi}a. O romanu Pere Taletova.

45. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Ogledi iz estetike”, 55. 4. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Novi qudi”, 55. 47. H. /Bogdan Popovi}/, „Giqotiniran po pristanku” – E`en [aveta, 55–5. 48. H. /Bogdan Popovi}/, „[anfarina Kasida”, 5. 49. V. /ladeta Popovi}/, [ekspir u Slovenaca, 5–57.
Povodom Otona @upan~i~a. Nekrolog.

50. H. /Bogdan Popovi}/, Vilhelm Vunt, 57–58. 5. H. /Bogdan Popovi}/, Skup{tina Matice srpske, 58.
Oglasi, /59–0/

Br. , . oktobar 52. Sime Mili~i}, Smrt oca (II), –70. 5. Vladislav Rejmont, Tomko Baran. Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi} (I), 70–82. 54. Gustav Krklec, Srebrna cesta, 8.
. Po~.: „Ja ne znam tko sam? ~uj me dobri dru`e” Zav.: „dalekom cestom kud te srce vodi” 2. Po~.: „Ti znade{ i sam da svetove nosi{“

22

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „vidjeti boga {to te cestom prati” . Po~.: „Ne veruj no}i, ~oveku, ni buri” Zav.: „dalekom cestom kud te srce vodi”

55. Emil Verharen, Parabola. Preveo s francuskog M./iodrag/ I./brovac/, 84.
Po~.: „Sred bure ugasito-zlatne” Zav.: „Prole}e u svetlosti, nedoku~no i ludo”

5. \ozue Kardu~i, Miramar. U mariborskoj tamnici, jeseni 94. godine za „Srpski kwi`evni glasnik” preveo Josip Smodlaka, 84–87.
Po~.: „Oj Miramare, k tvojim kulam, belim” Zav.: „Na ~ast ti {aqem, ~isti, jaki, lepi Maksimiqane” Sa komentarima stihova.

57. Sibe Mili~i}, Jedan izvod koji bi mogao da bude Program, 88–9. 58. A./leksandar/ Pogodin, Ruska kwi`evnost za posledwih deset godina (I), 94–98. 59. Bogumil Vo{wak, Jedan ili dva Doma? (I), 98–20. 0. A./dam/ Pribi}evi}, Seqa~ki nemiri u Hrvatskoj, 204–209. KWI@EVNI PREGLED . Bogdan Popovi}, Kwi`evna i umetni~ka politika „Glasnikova”, 20– 2. POZORI[NI PREGLED 2. Svetislav Petrovi}, „San letwe no}i”, od [ekspira. – „Blan{eta”, od Brijea, 24–220. DRU[TVENI PREGLED . M./ilo{/ T./rivunac/, Jedan poraz idealizma, 220–225. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Opet Arbanasi – Re~ko pitawe – Ruskopoqski rat, 22–2. 5. K./osta Kumanudi/, Seqa~ki pokret u Hrvatskoj. – Zakonske uredbe, 2–25. BELE[KE . /Anonim/, Proglas srpske patrijar{ije, 25. 7. ]. /Vladimir ]orovi}/, Britanski autori u jugoslovenskoj kwi`evnosti, 25–2
O ~lanku D. Prohaske. 

8. V., Humoristi~na kwi`nica, 2.
O kwi`ici dr L. Popovi}a.

O biblioteci koju ure|uje Milivoj B. Jankovi}. 

9. H., „Uputa za snimanje slika Rentgenom”, 2. 70. V./ladimir ]orovi}/, Vaskrs Srbije, 2.
O kwizi K. [turcenger iz [vajcarske.

7. T./ihomir R. \or|evi}/, ^asopis Istorijskog Dru{tva u Mariboru, 27. 72. Septimius, „Arhiv za istoriju religije”, 27

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Bele{ka o ~asopisu koji izlazi u Lajpcigu.

2

7. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Elsi Ingls. – „Dr Elsie Jnglis” (Lady Frances Balfour izdawe British Periodicals, Rose and Dragon Books, 1920), 27–28. 74. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Gr~ka stvar. – Auguste Gauvain: „L, Affaire Grecque” (Bossard, éditeur, Paris), 28. 75. V./ladimir ]orovi}/, Silvije Str. Kraw~evi}, 28.
O monografiji Quboja Dlustu{a.

7. /Anonim/, Prosvetina biblioteka, 28–29. 77. \. M., Kolekcija uvo|ewa, 29.

Bele{ka da je sarajevska „Prosveta” nastavila izdavawe „stare” `enevske „Prosvetine biblioteke”.

Kwi`ara „Napredak” po~ela izdavati dela Emila Fagea Uvo|ewe u kwi`evnost, Uvo|ewe u filozofiju i Ve{tina ~itawa.

78. U. /Bogdan Popovi}/, U ovom broju donosimo Kardu~ijevu pesmu „Miramar”, 29. 79. /Uredni{tvo/, Ispravka, 29.
Ispravka u ~lanku Na{a diplomatija Dimitrija Popovi}a (str. –8), sa napomenom da je korektor koji je pregledao ovaj broj zamewen drugim.

Br. 4, 5. oktobar 80. Ivo ]ipiko, Pegavac. (Iz ratnih zapisa), 24–248.
Dat.: „Ni{, zimi, 95. godine”.

8. Vladislav Rejmont, Tomko Baran. Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi} (II), 248–20. 82. Vladimir [ifer, Pro{lost, 2.
Po~.: „Moji su dedovi `iveli neko}” Zav.: „I stara~ku ra|ali decu...” Po~.: „Ja tonem danas u Smiso” Zav.: „I, ve~nim stazama neba”

8. Vladimir [ifer, Ve~nost, 2–22. 84. Milo{ Crwanski, Sumatra, 22. 85. Milo{ Crwanski, Stewe, 2.
Po~.: „Danas sam bio tako veseo” Zav.: „i neka beskrajna `alost”

Po~.: „Sad smo bezbri`ni, laki i ne`ni” Zav.: „i ledene gore, blago, rukom”

8. Milo{ Vidakovi}, Kosovka devojka, 2–24.
Soneti: . Milosrdne re~i (2) Po~.: „^uj me, o brate, neznani juna~e” Zav.: „Juna~e mla|an, vojvodo i brate” 2. Orlovi} Pavle (2–24) Po~.: „Ko osve`ava moje usne vrele” Zav.: „Moja te du{a toplo blagosiqa” . Suton (24) Po~.: „Zaludu behu suze stra{nog jada” Zav.: „Bezbroj sirota kuka, kuka, kuka”

87. Milo{ Crwanski, Obja{wewe „Sumatre”, 25–270. 88. A./leksandar/ Pogodin, Ruska kwi`evnost za posledwih deset godina (II), 27–275. 89. M./ilan/ \. Milojevi}, Taktika Bugarske, 275–282.

24

Stani{a Vojinovi}

90. N./ikola/ Stojanovi}, Bosna pred izbore, 282–285. 9. Bogumil Vo{wak, Jedan ili Dva Doma? (II), 285–290. POZORI[NI PREGLED 92. Svetislav Petrovi}, „Mrzana”, od Hasinta Benavente, 290–29. UMETNI^KI PREGLED 9. Miloje Milojevi}, Na~elo moderne muzike primeweno pri obradi narodne muzike (I), 294–00. DRU[TVENI PREGLED 94. Vladimir ]orovi}, Proglas Srpske patrijar{ije, 00–0. POLITI^KI PREGLED 95. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Ugovor o miru sa Ma|arskom, 0–09. 9. K./osta Kumanudi/, Seqa~ki pokret u Hrvatskoj pred parlamentom, 09–2.
Dat.: „Beograd, 0. oktobar 920.”

OCENE I PRIKAZI 97. Milan V. Bogdanovi}, Bo`idar Puri}: „Qubavne sve~anosti”, 2–4. 98. Tih./omir/ R. \or|evi}, „Die südosteuropäischen Fragen”, von Hermann Wendel, Mitglied des Reichstags, 1918. Berlin, 8o, str. 255, 4–8. BELE[KE 99. B. M. /Milan Bogdanovi}/, Milo{ Vidakovi}, 9. 00. H., Zabavnik S. K. Zadruge, 9. 0. Arsen Vencelides, O Ma` urani}ima, 20. 02. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Prosvetni Glasnik, 20. Br. 5, . novembar 0. Ivo Andri}, Dan u Rimu, 2–27. 04. Vladislav Rejmont, Tomko Baran. Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi} (III), 27–8. 05. J./ovan/ Du~i}, Sedam pesama, 8–42.
. 2. . 4. 5. Zaborav (8) Po~.: „Zaborav je mirno umirawe srca” Zav.: „I gor~inu jedne suze ubrisane” Pesma srca (9) Po~.: „Nestati u ne~em koje srce voli” Zav.: „Ne dirnuv{i zemqu druk~e nego krilom” ]utawe (9–40) Po~.: „Ostale su stra{ne re~i nere~ene” Zav.: „Jo{ ~uva sav vapaj na{ih dveju du{a” Pesma `eni (40) Po~.: „Ti si moj trenutak, i moj sen, i sjajna” Zav.: „Jer sve {to qubimo stvorili smo sami” Sumwa (4) Po~.: „Moja sumwa strasna, i svetla, i plodna”

. 7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „[to bar ne zajecam kad mi po|e suza” Strofe jednoj `eni (4–42) Po~.: „Gledaju}i tvoj sjajni sen na talasima” Zav.: „Da da{ svoj dah zemqi i svoj glas lepoti” Najtu`nija pesma (42) Po~.: „Znam za neizmerne i bolne samo}e” Zav.: „I kako smo ~esto o~i zatvorili”

25

0. V./atroslav/ Jagi}, A. A. [ahmatov, 4–48. 07. Pavle Popovi}, Mladi Wego{ (I), 48–5. 08. Slobodan Jovanovi}, O federalizmu, 5–. KWI@EVNI PREGLED 09. Milan V. Bogdanovi}, Milo{ Crwanski: „Pri~e o mu{kom”, 22–27. NAU^NI PREGLED 0. Andra J. Stevanovi}, Jedno zanimqivo otkri}e u izgledu, 7–7.
Dat.: „0. sept. 920.”

POZORI[NI PREGLED . Milan Begovi}, Zagreba~ko pozori{te, 77–8. UMETNI^KI PREGLED 2. Miloje Milojevi}, Na~elo moderne muzike primeweno pri obradi narodne muzike (II), 8–88. POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Poraz u koru{kom plebiscitu, 88– 92. 4. K./osta Kumanudi/, Gledi{ta o ure|ewu dr`ave, 92–95.
Dat.: „Beograd, 25. oktobra 920.”

OCENE I PRIKAZI 5. Fedor Niki}, „@enski Pokret”, organ Dru{tva za prosve}ivawe `ene i za{titu wenih prava, glavni urednik Katarina Bogdanovi}, ure|uje Kwi`evni odbor. Godina I, broj 4–5, Beograd 1920, cena 4 dinara, 95– 98. BELE[KE . In. /Jovan M. Jovanovi}/, Eckhardstein: „Uspomene” (Lebenserinerungen und Politische Denkwürdigkeiten, Hermann von Eckhardstein; Lajpcig, 2 sv. Paul List), 99. 7. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Filozofijska biblioteka, 99.
Bele{ka o kwizi Vilhelm Vunt i wegovo zna~ewe Vladimira Dvornikovi}a. 

8. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Rekonstrukcija sela” (P. H. Ditchfield: „Village Reconstruction”, London 1920, Methuen and Co.), 99–400. 9. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Austrougraska katastrofa”. (Le général Martschenko: „La Catastrophe Austro-Hongroise”; Paris, Berger Levrault 1920), 400.

2 20. H., „Medeja”400.

Stani{a Vojinovi}

Bele{ka o Evripidovoj drami u prevodu Milana Budisavqevi}a.

Br. , 5. novembar 2. Veqko Petrovi}, Pokojni Sava, 40–4. 22. Erkolo Lui|i Morseli, Glauko. Tragedija u tri ~ina. Preveo Miodrag Risti} (I), 4–48. 2. Vladimir Nazor, Qeto, 48–420.
Po~.: „Jest! Ja sam vidio Qeto u liku `enskiwe divne” Zav.: „U ogwenom naru~ju tvom” Dat.: „Crkvenica, u julu 920.” 

24. Valt Vitman, Tu`balica za dva veterana. (Preveo: D-r Svet./islav/ Stefanovi}), 42–422.
Po~.: „Posledwi sun~ev zrak” Zav.: „moje srce vam daje qubav” 

25. Valt Vitman, Qubav drugara. (Preveo: D-r Svet./islav/ Stefanovi}), 42–422.
Po~.: „Napravi}u kontinent nerazdeqivi” Zav.: „u visoko uznetoj qubavi drugara” 

2. Valt Vitman, Iz himne povodom smrti A. Linkolna. (Preveo: D-r Svet./ islav/ Stefanovi}), 422–42.
Po~.: „Hodi, mila umiqata smrti” Zav.: „ja pu{tam da plane ova pesma, s veseqem, s veseqem, tebi, o Smrti” 

27. Qub./omir/ Stojanovi}, Vuk u Srbiji. Okt. 1828-avg. 1831. (I), 42–427.
Jedna glava iz pove}eg spisa @ivot i rad Vuka Stef. Karaxi}a. 

28. Pavle Popovi}, Mladi Wego{ (II), 428–45. 29. Slobodan Jovanovi}, Je li federalizam kod nas mogu}an, 45–44. 0. ^ed./omiq/ Mitrovi}, Pravoslavna crkva pred zahtevima novoga doba, 442–447. POZORI[NI PREGLED . U./ro{/ X./oni}/, Slovena~ko pozori{te, 447–449. 2. Svetislav Petrovi}, Pitawe re`ije. – Repriza Molijerovog „Tartifa”, 450–454. UMETNI^KI PREGLED . Miloje M. Vasi}, Dubrova~ka nagrada. (Slobodna kolonija na{ih umetnika), 454–4. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Pregovori s Italijom. – Kriza gr~ke dinastije, 42–45. 5. S./tevan/ S./agadin/, Politi~ka pisma iz Slovenije, 45–49.
Dat.: „Qubqana, 24. oktobra 920.”

OCENE I PRIKAZI . Katarina Bogdanovi}, @il Pajo, „Intelektualni rad i voqa”. Nastavak „Vaspitawa voqe”. – S francuskog preveo Jovan M. Jovanovi}. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, Beograd, 1920, 49–472.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27 

7. S./ima/ Trojanovi}, „Etni~ko srodstvo Bokeqa i Crnogoraca” od d-ra Jovana Erdeqanovi}a u XCVI kw. „Glasa” Srp. Kraq. akademije. Str. 1–90, 47. BELE[KE 8. V., „Srpsko kolo”, 47–474.
Bele{ka o kalendaru koji su uredili Milan Gr~i} i Adam Pribi}evi}. Bele{ka o prevodima Nik. Vidakovi}a, Zorke M. Velimirovi} i Milo{a S. Moskovqevi}a. 

9. V., Tolstoj na srpskom, 474. 

40. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Tajna diplomatija i biv{i nema~ki car (Uspomene H. v. Eckhardstein-a), 474–475. 4. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Jugoslavija Jugoslovenima (Jugoslavija Jugoslovanom, Maribor 1918, [tamparija sv. ]irila), 475. 42. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Jugoslovensko-talijanski spor (D-r R. Nachtigall: „Ju`no-Slovansko-italijansko sporno vpra{enje”, U~iteqska [tamparija, Qubqana 1919), 475. 4. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Granica izme|u Jugoslavije i Italije – (Ferdo Seidl: „Kod naj se protegne meja med Jugoslavijo in Italijo”, Qubqana 1919. Narodna [tamparija), 474. 44. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Slovenska Demokratija (D-r B. Vo{njak, „Poglavlje o stari Slovenski Demokraciji”, Qubqana 1919, Zvezna Tiskarna), 475. 45. T. /Milo{ Trivunac/, Ko su Sloveni?, 475–477.
O raspravi Paje R. Radosavqevi}a. 

4. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Engleska, Francuska i Carigrad (C. G. Betlo: „L’ Angleterre, la France et le Probléme de Constantinople”, Pariz 1920, Marcel Rivière et Cie), 477–478. 47. Katarina Bogdanovi}, Dru{tva i ustanove. Dru{tvo za prosve}ivawe `ene i za{titu prava, 478–480. Br. 7, . decembar 48. Milica Jankovi}, Moj otac (I), 48–49. 49. Erkolo Lui|i Morseli, Glauko. Tragedija u tri ~ina. Preveo Miodrag Risti} (II), 49–50. 50. Anica Savi}, /Bez naslova/, 50–507.
Po~.: „Hodimo dvoje po snegu, u senci nekada cvetnih jabuka” Zav.: „Tada, kada ti moji snovi i du{a ve} ne budu dra`i od svega” Po~.: „Plavi segmenti, zlatni krugovi” Zav.: „I zvu~ne grozdove staklenih prizmi” Po~.: „Razi{li smo se” Zav.: „Zaklopila si lepe o~i” Po~.: „Senke oblaka” Zav.: „nestale oblake” 

5. Todor Manojlovi}, Nova vizija i ispovest, 507–508. 52. Ante I. Cetineo, Serenada, 508. 5. Ante I. Cetineo, Nostalgija, 509. 54. Radivoje Vrhovac, Matica srpska posle rata, 509–5. 55. Qub./omir/ Stojanovi}, Vuk u Srbiji. Okt. 1828-avg. 1831. (II), 5–524. 5. Jovan Cviji}, Granice i sklop na{e zemqe (I), 524–54.

28

Stani{a Vojinovi}

KWI@EVNI PREGLED 57. Branko Lazarevi}, „Re~i o sve~oveku”. Beograd, 1920, 54–54. POZORI[NI PREGLED 58. Svetislav Petrovi}, „Poqska bolnica”, od V. Stanimirovi}a, 542–545. 59. Milan Begovi}, Zagreba~ko pozori{te. – „Zidawe Skadra”, 545–55.
O drami Mirka Korolije.

POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Na{ sporazum s Italijom, 552–555. BELE[KE . /Anonim/, „Sakupqene pesme” Vlad. Petkovi}a Dis-a, 555. 2. V., „^lanci i studije” D-ra B. Petronijevi}a, 555. . H., „Slovena~ka kwi`evnost”, 555–55.

O kwizi Ivana Prijateqa u prevodu Milo{a S. Moskovqevi}a sa predgovorom Pavla Popovi}a. O drami Vladislava Tmu{e. 

4. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Jo{ jedna „Hasanaginica”, 55. 5. Jovan Erdeqanovi}, Dr Jo`e Rus: „Glavni statisti~ki podatci Dr`avi Srba, Hrvata i Slovenaca. Prema stanju od 1910. odnosno 1914. godine”. V Ljubljani, 1920, 55–558. . B./ranko/ P./opovi}/, Umetnost. Izlo`ba g. Milana Milovanovi}a, 558–559. 7. V./ojislav/ M. J./ovanovi}/, Pregled listova. „Anarhija u kwi`evnom jeziku”, 559–50.
Bele{ka o ~lanku Milutina Stankovi}a.

Br. 8, . decembar 8. Milica Jankovi}, Moj otac (II), 5–572. 9. Erkolo Lui|i Morseli, Glauko. Tragedija u tri ~ina. Preveo Miodrag Risti} (III), 572–59. 70. Danica Markovi}, Himera, 594.
Po~.: „Svakoga jutra moj umrli san” Zav.: „Da ovoj kobnoj himeri odolim” 

7. Milutin Jovanovi}, Nikad vi{e, 594–595.
Po~.: „Jedanput me samo krilom svojim takla” Zav.: „Sete me na ono {to se ne povrati” Po~.: „Ja patim mnogo i sawam” Zav.: „i ritma mogao pro}i” 

72. Miroslav Feldman, Wezinoj k}eri, 595–59. 7. Milan Z. Vlajinac, Agrarna reforma: op{ti pogled, 59–02. 74. Jovan Cviji}, Granice i sklop na{e zemqe (II), 0–2. 75. Qub./omir/ Stojanovi}, Vuk u Srbiji. Okt. 1828-avg. 1831. (III), 2–. FINANSIJSKI PREGLED 7. M. H. Z., Svetske finansije, –4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

29

POLITI^KI PREGLED 77. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, @enevska skup{tina. – Venizelos. – Rapalski ugovor, 4–8. 78. K./osta Kumanudi/, Konstituanta, 8–44.
Dat.: „Beograd, 0. decembra 920.”

BELE[KE 79. Z. /Milan Grol/, „Atlantida”, 44–45.
Bele{ka o romanu Pjera Benoa. 

80. Arsen Vencelides, A. Hifzi Bjelevac: „Rene Logotetides”, Roman u tri dijela. Sarajevo, Izdanje „Novog Vijeka”, 1920, 45–4. 8. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Srpski pripoveda~i u slovena~kom prevodu, 4.
O prevodu Alojza Gradnika u kwizi Bo`je solze, Povesti in slike. 

82. In. /Jovan M. Jovanovi}/, P. N. Z. Bjelovu~i}, advokat: „Etnografska granica Jugoslovena”. Metkovi}, 1920, 4. 8. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Biv{i kraq Nikola. (Le Monténégro devant la Société des nations; Patriotes monténégrins devant la Cour martiale serbe; Il comm. Volpi impostore), 4. 84. B./ranko/ S. P./opovi}/, Umetnost. Druga izlo`ba Grupe umetnika, 4–47. 85. M./iloje/ M./ilojevi}/, Umetnost. Jugoslovenska muzi~ka izdawa, 47– 48. 8. ^. T. /Tihomir R. \or|evi}/, Srpske narodne pesme, 48.
O ~lanku Ernesta Klosena u briselskom ~asopisu „Flambreau”. 

87. /Uredni{tvo/, Ispravka, 48.

[tamparske gre{ke u prikazu izlo`be Milana Milovanovi}a.

II, 92.
Kw. II. Br. , . januar. 88. Branislav \. Nu{i}, Tu|in~e. Komad u jednom ~inu, –. 89. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (I), –22.
Roman. 

90. Rikard Nikoli}, Tri la|e, 2–24. 9. Bo`o Lovri}, Na selu, 24–27.
Po~.: „Za mnom kamena varo{“ Zav.: „{to me othranila”

Po~.: „Bez jedara, tro{ne, na kraj kraju luke” Zav.: „u stare tri la|e, {to trule u drazi” 

92. Gvido Tartaqa, Bol o~iju, 27–28. 9. Gvido Tartaqa, Post me, 28.

Po~.: „Na{e su o~i ~etiri pla~idruga” Zav.: „[to ne~ujno slazi rubovima luga” Po~.: „Svejedno je postanem li zvezda ili crv” 

0
Zav.: „i preobra`ewa”

Stani{a Vojinovi} 

94. Mihailo Petrovi}, Teorija relativiteta, 29–4. 95. Dimitrije Popovi}, Na{e dr`awe prema Bugarskoj, 4–49. 9. Milan Grol, Parlamentarizam i decentralizacija, 49–52. 97. Bogdan Popovi}, Prevodi u stihu i sliku (I), 52–.
O prevodu Milana Savi}a Geteovog Fausta.

NAU^NI PREGLED 98. Ivan \aja, Dr Vlad. S. Stanojevi}, „Eugenika. (Higijena ~ove~jeg za~e}a i problem nasle|a)”. Beograd, Izdawe Ministarstva narodnog zdravqa, 1920, 2–4. POZORI[NI PREGLED 99. Svetislav Petrovi}, Predstave „Moskovskog Hudo`estvenog teatra”, 5–7. POLITI^KI PREGLED 200. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika. – Englesko-francuski odnosi. – Liga naroda, 8–77. 20. K./osta Kumanudi/, Spoqna politika. – Prvi dani konstituante, 72– 74.
Dat.: „Beograd, 25. decembar 920.”

OCENE I PRIKAZI 202. Ferdo Niki}, Dr Milenko R. Vesni}, „O Dru{tvu naroda”. (Konferencija odr`ana u Klubu beogradskih radikala 30. januara 1920). Beograd, Kwi`ara Gece Kona, 1920, 74–7. 20. Vladimir Vuji}, Dr Vladimir Dvornikovi}, „Savremena filozofija”. Prva knjiga. Zagreb, 1919. – Druga knjiga. Zagreb, 1920, 7–78. BELE[KE 204. /Svetislav Petrovi}/, „Za Don Karlosa”, 78.
Najavili su objavqivawe romana Atlantida Pjera Benoa, ali kako je jedan beogradski list po~eo donositi wegov prevod, odlu~ili su se da od istoga pisca donesu roman Za Don Karlosa.

205. Dragutin Prohaska, Zapreke prevodnoj kwi`evnosti, 78–79. 20. \or|e Tasi}, „Dru{tveni `ivot”, 79–80.
O drugom broju ovoga lista.

Br. 2, . januar 207. Vladimir Nazor, Bjelou{ka (I), 8–9. 208. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (II), 9–99. 209. M./ilutin/ Boji}, Sonet, 00.
Po~.: „Jaduju staze u ve~er jesewu” Zav.: „To tvoja du{a {umi i miri{e”

20. M./ilutin/ Boji}, Sonet, 0.

Po~.: „O, nek ti rekne taj poqubac, {to se”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Kad rastaviti usne zna~i: mreti” 

2. M./ilutin/ Boji}, * /Bez naslova/, 02.
Po~.: „Jesewi se vijor zacerio grozno” Zav.: „Mi smo gospodari i Bola i Sre}e” /Moto:/ „La vie est bien triste, Encore rions!”

22. Branko Lazarevi}, „Staro” i „Novo”, 0–09. 2. Milan Z. Vlajinac, Agrarna reforma: Podela velikih poseda (I), 0– 8. 24. Bo`idar Vlaji}, O federalizmu u [vajcarskoj, 8–24. 25. Bogdan Popovi}, Prevodi u stihu i sliku (II), 24–9.
O prevodu Milana Savi}a Geteovog Fausta.

UMETNI^KI PREGLED 2. Branko Popovi}, Druga izlo`ba grupe umetnika, 40–4. EKONOMSKI PREGLED 27. Nikola Stanarevi}, Izvozna trgovina u 1920, 47–50. POLITI^KI PREGLED 28. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ko razoru`awe. – D, Anuncio. – Betman-Holveg, 50–54. 29. K./osta Kumanudi/, Unutra{wa politika. – „Obznana”. – Kabinet g. Pa{i}a, 54–5.
Dat.: „Beograd, 0. januar 92.”

BELE[KE 220. /Anonim/, Tri ne{tampane pesme M. Boji}a, 57. 22. Todor Manojlovi}, Dve umetni~ke monografije. (Frange{-Mihanovi}, „Bela ^iko{-Sesia”, Zagreb, Naklada Jos. ^aklovi}a), 57. 222. Evgenije Zaharov, Novi ruski ~asopis, 58.
O ~asopisu „Sovremenija zapiski” pokrenutom u Parizu. Nekrolog. Nekrolog. Nekrolog.

22. /Anonim/, Kosta Stojanovi}, 58–59. 224. /Anonim/, Todor Stefanovi} Vilovski, 59. 225. /Anonim/, Ernest Deni, 59–0. Br. , . februar 22. Vladimir Nazor, Bjelou{ka (II), –7. 227. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (III), 72–80. 228. Josip Kosor, Vizija, 8–82.
Po~.: „@ena prekrasna svetla” Zav.: „Kru`e}i strasno, ubeqeno oko we sa vencima dugim!...” Po~.: „S modrih gora zeleni miris bor i jela na Te sipi” Zav.: „Dok Venera trepti u ~arobnom kolutu”

229. Josip Kosor, ^e`wa, 82. 

2

Stani{a Vojinovi}

20. Mirko Korolija, Trepavice, 8. 2. Gustav Krklec, Bakqa, 84.

Po~.: „Dve qiqanske leptirke, {to na kraju” Zav.: „te duge, lepe trepavice tvoje” Po~.: „Sudbina nam je bila budna mati” Zav.: „i rujnije!...”

22. Miodrag Ibrovac, Nikola Antula 1884–1916, 85–92. 2. Pero Slep~evi}, Dve misli pred konstituantu, 92–9. 24. Dragi{a Vasi}, Snaga voqe i snaga ideje (I), 97–205. 25. Milan Z. Vlajinac, Agrarna reforma: Podela velikih poseda (II), 20– 25. KWI@EVNI PREGLED 2. Vojislav M. Jovanovi}, Avgustin Ujevi}, „Lelek Sebra”. (Beograd, Izdawe kwi`arnice S. B. Cvijanovi}a, 1920, 2–222. POZORI[NI PREGLED 27. Svetislav Petrovi}, „Zanat g-|e Varen”, od Xorxa Bernarda [oa, 22– 227. EKONOMSKI PREGLED 28. Nikola Stanarevi}, Sa beogradske berze, 228–229. POLITI^KI PREGLED 29. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova francuska vlada. – Kriza Austrije, 229–22. 240. Stevan Sagadin, Unutra{wa politika. – Slovena~ka posle izbora, 22–24.
Dat.: „Qubqana, 27. decembra 920.”

OCENE I PRIKAZI 24. Katarina Bogdanovi}, Du{an A. Lon~arevi}, „Na{e dru{tvo”. Izdawe Kwi`arnice S. B. Cvijanovi}a, Beograd, 1921, 25–2. 242. Du{an Ivan~evi}, \or|e Pejanovi}, „Kratka uputstva za osnivawe, ure|ewe i rukovo|ewe narodnih javnih kwi`nica”. Izdawe Dru{tva „Prosvete”, Sarajevo, 1920, 2–27. 24. Vladimir ]orovi}, Prinz Ludwig Windischgraetz, „Vom roten zum schwarzen Prizren”. Berlin und Wien, 1920, 27–240. BELE[KE 244. /Anonim/, Vojvoda @ivojin Mi{i}, 240.
Nekrolog.

Br. 4, . februar 245. Vladimir V./elmar/ Jankovi}, Jessy, 24–248. 24. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (IV), 248–257.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

247. M./ilan/ M. Raki}, Ve~iti putnik. (Pismo), 258–259.
Po~.: „Ja sam bio stvoren, Gospo, da se rodim” Zav.: „Ko ogroman labud sva priroda mre”

248. Biqana, ^aurina elegija. (Ispevana pred polazak na gubili{te). Sa nema~kih prevoda Hefera i Volhajma da Fonseka uporedno preveo B./ogdan/ P./opovi}/, 20–2.
Po~.: „Jo{ i sad mislim na svoju divnu dragu” Zav.: „^estit svakad dr`i ono {to obe}a”

249. Aldus Heksli /Aldos Haksli/, @ivot i umetnost. (Preveo s engleskog M. Vilovi} /Vojislav M. Jovanovi}/), 2.
Po~.: „U`ivate cve}a sladosti” Zav.: „I sun~anika kru`nu sen”

250. Bo`idar Puri}, Rusija i Rusi (I), 27–27. 25. Gerhard Gezeman, Jedno kwi`evno-istorijsko otkri}e. Erlangenski rukopis srpskih narodnih pesama, 27–28. 252. Dragi{a Vasi}, Snaga voqe i snaga ideje (II), 28–295. KWI@EVNI PREGLED 25. Vojislav M. Jovanovi}, Strana kwi`evnost. – Memoari g-|e Askvit (I), 29–0. POZORI[NI PREGLED 254. Milan Begovi}, Zagreba~ko kazali{te. – „Slijepci”. – „Nepobjediva la|a”. – Demetrova nagrada, 0–0.
O dramama Danka An|elinovi}a i Josipa Kosora.

EKONOMSKI PREGLED 255. Nikola Stanarevi}, Saobra}ajne te{ko}e, 0–08. POLITI^KI PREGLED 25. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika. – Me|usavezni~ka konferencija u Parizu, 09–. 257. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Ustavne perspektive, 2–. BELE[KE 258. H. /Bogdan Popovi}/, „^aurina elegija”, . 259. U. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Rusija i Rusi”, 4.
O ~lanku Bo`idara Puri}a.

20. U. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Pokreti i dela”, 4. 2. V./ojislav/ M. J./ovanovi}/, „Jedan od mnogih”, 4.
Bele{ka o romanu Dragomira [i{kovi}a. Bele{ka o raspravi Erika Krinesa.

22. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Nemac o na{oj kwi`evnosti, 5. 2. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Prevodi u stihu i sliku”, 5.
„Frankfurter Zeitung” doneo bele{ku o raspravi Bogdana Popovi}a.

24. H. H. H./Vojislav M. Jovanovi}/, „Odabrana dela iz poqske kwi`evnosti”, 5–.
O biblioteci kwiga koju je pokrenuo Lazar R. Kne`evi}. 

4

Stani{a Vojinovi}

25. Milo{ Ivkovi}, Francuski nau~nici u Makedoniji, . 2. M./ihailo/ G./avrilovi}/, Bele{ke o Turskoj u XVII veku. („Under the Turk in Constantinople”: a Record of Sir John Finch,s Embassy 1674–1681, by G. F. Abbott. London, 1920, pp. 418), –7. 27. M./ihailo/ G./avrilovi}/, Memoari Ismail Kemal-Beja („The Memoirs of Ismail Kemal Bey”, Edited by Sommerville Story; with a Preface by William Morton Fullerton. London, 1920, pp. XIX-410), 7. 28. M./ihailo/ G./avrilovi}/, Jedna na{a neprijateqica u Engleskoj. („Twnty Years of Balkan Tangle”, by M. Edith Durham. London, 1920, pp. 292), 7. 29. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, „Nova Poqska” (Stanislav Szpotanski: „La Pologne Nouvelle” et son premier chef d, Etat Joseph Pilsudski, Paris, Fischbacher, 1920, 7–8. 270. J./ovan M. Jovanovi}/, „Francuska zabluda” (Lysis: „L, Erreur française”, Paris, Payot et Cie, 1918), 8. 27. J./ovan M. Jovanovi}/, Nova demokratija (Lysis: „Vers la Démocratie nouvelle”, 31-èmé édition, Paris, Payot et Cie, 1917), 8. 272. Dragutin Prohaska, Kooperative pozori{nih posetilaca, 8–9. 27. Uro{ Xoni}, Luka Svetec, 9–20.
Nekrolog.

Br. 5, . mart 274. Milan Ka{anin, Mrav (I), 2–5. 275. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (V), 5–42. 27. M./ilan/ ]ur~in, Na osve}enom Kosovu, 4.
Po~.: „Hajte, o bra}o pesnici, i druzi” Zav.: „Tra`ismo svagda slast i ciq `ivota”

277. Branko Lazarevi}, Priroda, umetnost i estetika. (Iz „Prolegomena za jednu teoriju estetike”) (I), 44–54. 278. Laza Popovi}, Ju~e i danas, 55–5. 279. Jovan Savkovi}, Vojvo|anska inteligencija, 5–4. 280. Bo`idar Puri}, Rusija i Rusi (II), 4–74. KWI@EVNI PREGLED 28. Vojislav M. Jovanovi}, Strana kwi`evnost. – Memoari g-|e Askvit (II), 75–82. EKONOMSKI PREGLED 282. Nikola Stanarevi}, Osnivawa akcionarskih dru{tava, 82–85. POLITI^KI PREGLED 28. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Britanski izve{taj o Crnoj Gori. – Me|unarodne konferencije i sastanci, 85–87. 284. Privremeni /Milan Gavrilovi}/ , Unutra{wa politika. – Nacrti ustava. – Rad ustavnog odbora. – Pregovori o vladi, 88–92.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

OCENE I PRIKAZI 285. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Hermann Wendel, „Aus dem südslawischen Risorgimento”. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, A. G., 1921, 92–94. 28. Aleksandar G. Avakumovi}, A. von Cramon, Generalleutnant a. D.: „Unser österreichungarischer Bundesgenosse im Weltkriege”. Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1920, 94–9. BELE[KE 287. U./Vojislav M. Jovanovi}/, Milan Ka{anin, 97. 288. B./ogdan/ P./opovi}/, Stevan Malarme, simbolizam, i drugi „izmi”, 97– 400. 289. /Anonim/, „Srpski kwi`evni glasnik”, 400.
O ~lanovima nadzornog i upravnog odbora.

Br. , . mart 290. Milan Ka{anin, Mrav (II), 40–4. 29. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (VI), 4–47. 292. J./ovan/ Du~i}, ^etiri pesme, 48–49.
. 2. . 4. /Bez naslova/. A. [anti}u (48) Po~.: „O plodu zbori cvet {to padne” Zav.: „O smrti kad zasjaji” Napon (48) Po~.: „Zavapi klica: `elim ni}i” Zav.: „Prvu vest qudskog srca” [um (49) Po~.: „Po|e {um s gore jasenova” Zav.: „A grob: o, da li sviti?” Susret (49) Po~.: „Jedne se no}i be{e srela” Zav.: „Igre svetlosti i mraka”

29. Hajnrih Hajne, Pesme. S nema~kog preveo Aleksa [anti}, 420–42.
I. /Bez naslova/ (420) Po~.: „Ti tako mila si, lepa” Zav.: „I ~istu uzdr`i Bog” II. /Bez naslova/ (420–42) Po~.: „K, o {to svetli mesec sine” Zav.: „U o~ima gospe blede” III. /Bez naslova/ (42) Po~.: „Kad na svom, slu~ajno, putu” Zav.: „S kojih sam tako bedna” IV. /Bez naslova/ (422) Po~.: „S nova me hvata sr~anost stara” Zav.: „Oboje podle}i mora” V. /Bez naslova/ (422) Po~.: „[ta bi htela suza ova” Zav.: „Osamqena suzo bona” VI. /Bez naslova/ (422–42) Po~.: „No} je blaga, tiha, sve ulice }ute” Zav.: „Ovako u mnoge no}i leta davni,” VII. /Bez naslova/ (42) Po~.: „Snev, o sam: tu`no mesec je gled, o” 

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Izviri lice bledo” VIII. /Bez naslova/ (42) Po~.: „Gde je tvoja lepa draga” Zav.: „Sa pepelom od qubavi”

294. Slobodan Jovanovi}, Ustav Narodnog kluba, 424–40. 295. \or|e Tasi}, Pravo ~inovnika na {trajk u stawu nu`de, 4–45. 29. Branko Lazarevi}, Priroda, umetnost i estetika. (Iz „Prolegomena za jednu teoriju estetike”) (II), 4–44. 297. Bo`idar Puri}, Rusija i Rusi (III), 44–450. 298. Jovan M. Jovanovi}, Kraq Nikola I 1841–1921, 45–45. VOJNI PREGLED 299. Milan B. Zava|il, Nekoliko napomena o Kumanovskoj bitci, 457–45. POZORI[NI PREGLED 00. Branimir Livadi}, Zagreba~ko kazali{te. – „Biskupova sinovica”, „^i~ak”, „Cvjetna cesta”, od Milana Begovi}a, 45–47. POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: – Londonske odluke. – Amerika, 47–470. 02. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Rad Ustavnog odbora, 47–472. OCENE I PRIKAZI 0. Gustav Krklec, „Cve}e mastionice”. Ivo Andri}, „Nemiri”. Zagreb, Naklada St. Kugli-a, 1921, 472–474. BELE[KE 04. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Neznani i 3aboravqeni”, 474–475.
Bele{ka o kwizi pripovedaka Milutina Jovanovi}a. O zbirci pesama Bo`idara Stojadinovi}a. 

05. V./ojislav/ M. J./ovanovi}/, „Samom sebi”, 475. 0. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Patwe Srba u Bosni. (Vladimir ]orovi}: „Crna kwiga. Patwe Srba Bosne i Hercegovine za vreme Svetskoga rata 1914–1918.” Izdawe I. \. \ur|evi}a, Beograd-Sarajevo, 1920), 475–47. 07. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Jedan boq{evi~ki roman, 47–479.
O romanu Te{ki ~as Viktora Pawina. O raspravi Xona Djua. 

08. Z., „Socijalni apsolutizam”, 479–480. 09. Arsen Vencelides, Re~nik na{e upravne terminologije, 480. Br. 7, . april 0. Dragutin Radovi}, Emigrant, 48–487. . Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (VII), 488–495.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7 

2. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Saziv pobede. (Iz „Pobedni~kih pesama”), 49– 497.
Po~.: „Ne zovem tebe, Srdo grozovita” Zav.: „Sme{kom vrh kopna i okeana” Po~.: „Po borovim romiwa granama” Zav.: „Al, vrelo jo{ o~ajno jeca” 

. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Jecawe. (Iz „Nutarwih bleskova”), 497–498. 4. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Razgovor s Vegom. (Iz „Nutarwih bleskova”), 498–499.
Po~.: „Kroz sumorna sutona saneni zrak” Zav.: „Ja hlapim u ve~nosti tminu” 

5. Dora Pfanova, ^a{a, 500.

Po~.: „Kad sudbina pru`i zavodqivom rukom” Zav.: „plamenovi mali s modrikastim lukom” Po~.: „[ta li samo zna~i linija na licu” Zav.: „i koja se cijela nikad znati ne sme” Po~.: „Topla je poqa milovao tih” Zav.: „iva proletweg dana” 

. Dora Pfanova, Linija, 50. 

7. Desanka Maksimovi}, Nismo mi krivi, 502. 8. Stevan Haxi}, Vojvoda Mi{i}, 50–509. 9. Slobodan Jovanovi}, Nestajawe zakona (I), 50–55. 20. *** /@ivojin Balugxi}/, Pobeda stare nad novom Gr~kom, 5–528. 2. Branko Lazarevi}, Lirika g. Crwanskog, 529–55. 22. Ksanrof, Esteta. (Iz „Onakve kakve ih volimo”). Preveo s francuskog H., 5–59. POZORI[NI PREGLED 2. Svetislav Petrovi}, ^etiri reprize, 540–542. POLITI^KI PREGLED 24. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nemar za spoqne poslove, 54–545. 25. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Sporazum sa muslimanima. – Nov vladin blok. – Demonstracija Narodnog kluba, 54–547. OCENE I PRIKAZI 2. V./ladimir/ ]./orovi}/, Vsevolod Mihajlovi~ Gar{in, „Crveni svijetak i druge pri~e”. (Izabrane pripovijesti I). Zagreb, 1920. „Narodna knji`nica”, svezak 54–56, 548–550. BELE[KE 27. S./vetislav/ P./etrovi}/,„Na mukama”, 550.
Bele{ka o drami Radoja Jankovi}a. O pripovetci Tadije P. Kosti}a. 

28. V./ojislav/ M. J./ovanovi}/, „Palana~ke novine”, 550–55. 29. M. V. „Vladimir Kaqevi}”, 55.
O kwizi Mladena St. \uri~i}a. 

8

Stani{a Vojinovi} 

0. K. A. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Brastvo”, 55–552.
O petnaestoj kwizi Dru{tva Svetoga Save. 

. /Anonim/, „Jugoslovenski piemont”. (Dr Leopold Lénard: „Jugoslovenski piemont, ovina Srbije od ^rnega Jurija do Kralja Petra”. Prvi del, Maribor, 1920. Cirilova knji`nica, 2 sv ), 552. 2. A. /Mihailo Gavrilovi}/, Britanska politika i Balkan u 1918. – („Secrets of Crewe Haus”: The Story of a Famous Campaign, by Sir Campbell Stuart, K. B. E. London, 1920. Str. 240.), 552–55. . H. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Danteova poezija” (Benedetto Croce, „La Poesia di Dante”. Laterza, Bari, 1921.), 55–554. 4. A. /Mihailo Gavrilovi}/, Uspomene princeze Lujze. (My Own Affairs, by the Princess Louise of Belgium. London, Cassell, 1921.), 554–555. 5. /Anonim/, Akademik \or|e Jovanovi}, 555–557. . M. V., Srpska kwi`evna zadruga, 558. 7. Vojislav M. Jovanovi}, Srpska istorija na engleskoj pozornici u vreme [ekspirovo, 558–50. Br. 8, . april 8. Ivo Andri}, ]orkan i [vabica, 5–572. 9. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (VIII), 57–579. 40. Kuzma Toma{i}, Odisej na Ogigiji, 580–587.
Po~.: „Le`i silno more” Zav.: „divni stradalac – ~ovek” 

4. Qubomir Stojanovi}, Kopitar prema Srbima, 588–599. 42. Branko Lazarevi}, Lelek Sebra, 599–04.
O kwizi pesama Tina Ujevi}a.

Odlomak iz monografije @ivot i rad Vuka Stefanovi}a Karaxi}a. 

4. Milan Z. Vlajinac, Agrarna reforma. Pitawe o naknadama (I), 05–4. 44. Slobodan Jovanovi}, Nestajawe zakona (II), 5–2. SAOBRA]AJNI PREGLED 45. Milan M. Jovanovi}, Na{i vodeni putevi, 22–0. EKONOMSKI PREGLED 4. Nikola Stanarevi}, Sa zbora Narodne banke, 0–. POLITI^KI PREGLED 47. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Turska i Gr~ka. – Britansko-ruski ugovor. – [leski plebiscit. – Avantura Karla IV, –. 48. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Optu`ba G. Rojca, –8. OCENE I PRIKAZI 49. Paulina Lebl-Albala, Zdenka Markovi}, „Let”. – Zagreb, Izdanje Knji`are Z. i V. Vasi}a, 1920, 8–4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

50. Vladimir Vuji}, Platonizam i savremena nauka, 4–4.

Bele{ke o kwigama: Platon, Simposion. (Dialog o qubavi), preveo Vladimir Perinovi}. Sarajevo, 92. i Luj Favr, Nau~ni duh i nau~ni metod, preveo Milan [evi}. Beograd, 92.

BELE[KE 5. M. V., „Strast”, 4.
O romanu iz beogradskog `ivota Davida S. Pijade. O kwizi Kantervilski duh i jo{ neke pri~e u prevodu Vojislava M. Petrovi}a. 

52. M. V., Nov jedan prevod Oskara Vajlda, 4. 

5. ^. T. /Tihomir R. \or|evi}/, ^asopis Istorijskog dru{tva u Mariboru, 44. 54. G. P. M., „Sto remek-dela stranih kwi`evnosti”, 44–45.
O izdawima pariskog izdava~a „Obnova kwige”. 

55. H. H. H. /Vojislav M. Jovanovi}/, Jedan nov engleski istori~ar, 4–48. 5. /Uredni{tvo/, Mladen St. \uri~i}, 48. Kw. III Br. , . maj 57. Stanislav Krakov, Na juri{u, –0. 58. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (IX), 0–8. 59. Vladimir Nazor, Niza od koraqa, 9–2.
I. Uranak (9) Po~.: „Svje`im i mirisnim dahom” Zav.: „Sad gran~icu crvena korala” II. Halugica (9–20) Po~.: „Gledaj!... Po prosutoj kosi” Zav.: „I letu se galeba smije” III. La|ica (20) Po~.: „S jedarcem od krpe, s kukom” Zav.: „Ti neznano, nevino d, jete” IV. Hridina (20–2) Po~.: „Crna je, glomazna, rupa” Zav.: „Pun ~e`we, trepetqiv i dug” V. Galeb (2) Po~.: „Lebde} svrh mokrih dubina” Zav.: „Krik neutje{qive boli” VI. Ostrvce (2–22) Po~.: „Jutros u sjaju je zore” Zav.: „Kad wega tu ne bi ve} bilo” VII. [qunak (22) Po~.: „Svu no} je talasom more” Zav.: „I okr, jeka zelenog v, jence” VIII. Zrnevqe (22–2) Po~.: „Dok se pod nogama mojim” Zav.: „L, jepi moj niz od merxana” 

0. Mileta Jak{i}, Iz dnevnika, 2.

Po~.: „Nekol, ko lepih februarskih dana” Zav.: „Sun~eva deca – jedna porodica” Po~.: „Mirno po{li, svikli boju” 

. Vladimir Stanimirovi}, Pe{aci, 24.

40

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Svoj polo`aj crn i mu~an” Dat.: „98.” 

2. Anton Nova~an, Komita, 25.

Po~.: „Noga umetna, a roke ni” Zav.: „nad njim lebdi – ko ~rni vran” 

. Rabindranat Tagora, Glasono{a. (Preveo s engleskog M. Vilovi} /Vojislav M. Jovanovi}/), 2.
Prevod u prozi. 

4. @ivko G. Pavlovi}, Kolubarska bitka (I), 27–9. 5. *** /@ivojin Balugxi}/, Gr~ka u svetskoj politici, 9–5. . Isidora Sekuli}, Hudo`estveni teatar i ^ehov, 52–58. 7. Milan Z. Vlajinac, Agrarna reforma. Pitawe o naknadama (II), 58–4. POZORI[NI PREGLED 8. Svetislav Petrovi}, „Tenta`ilova smrt”, od Morisa Meterlinka. – „Skapenove podvale”, od Molijera, 5–8. EKONOMSKI PREGLED 9. Nikola Stanarevi}, Moratorium. – Beogradska berza u 1920, 9–7. POLITI^KI PREGLED 70. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Spoqna politika. – Ma|ari i monarhija, 7–7. 7. Crnogorski dopisnik, Unutra{wa politika. – Stawe u Crnoj Gori, 74–7. BELE[KE 72. H. H. H./Vojislav M. Jovanovi}/, Antologija „Misli”, 7–77.
Bele{ka o antologiji Sime Pandurovi}a i Velimira @ivojinovi}a. 

7. B./ranko/ L./azarevi}/, Memoari g. Lansinga („The Peace Negotiations”. A Personal Narrative. By Robert Lansing. Boston and New York, Hougton Mifflin Company 1921), 77–79. 74. A. /Mihailo Gavrilovi}/, Kraqevske avanture. („Royal Romances and Tragedies”, by Charles Kingston. London, 1921. Str. 247), 79. 75. V./ojislav/ M. J./ovanovi}/, Milorad M. Petrovi}, 79–80.
Nekrolog. 

7. /Anonim/, Prevod g. Milana [evi}a, 80. Br. 2, . maj 77. Niko Bartulovi}, Izdajstvo Ilije Takalova, 8–88. 78. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (X), 89–99. 79. Vladimir Nazor, ^asovi morski, 00–0.
. 2. Jutro (00–0) Po~.: „U svakoj hridini kuca po jedno veliko srce” Zav.: „O, more! O, prao~e moj” Plovidba (0) Po~.: „Plovim... I za la|om mojom trag ostaje plavetan, {irok”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Nad valima nemirnim ri~e”

4 

80. Vladimir ^erina, Samo}a i vino, 02–0.
Po~.: „U ~a{i se iskre drobe i zvone” Zav.: „k, o crveni oblaci pjene” 

8. Branislav Kirjakovi}, Berba, 04. 82. Branislav Kirjakovi}, Krst, 05.
Po~.: „Krst jedan, novi stoji sam” Zav.: „^itamo wegovo ime”

Po~.: „U `ari{tu jednog septembarskog dana” Zav.: „U krilo mi pade, rumen kao krvca” 

8. Xojs Kilmer, Drve}e. Preveo s engleskog M. Vilovi} /Vojislav M. Jovanovi}/, 0.
Po~.: „Ja znam: nikad ne}e na}i oko moje” Zav.: „A drvo nam ume samo Bog da stvori” 

84. *** /@ivojin Balugxi}/, Gr~ka ustavnost, 07–. 85. Mirko M. Kosi}, Ma|arska revolucija, 1918–19. Sociolo{ki izgledi, –2. 8. @ivko G. Pavlovi}, Kolubarska bitka (II), 2–7. 87. Vojislav M. Jovanovi}, Tri autobiografska romana (I), 8–4.
Prikazi romana Car Du{an Vladana \or|evi}a, Besku}nici Gustava Krkleca i Dnevnik o ^arnojevi}u Milo{a Crwanskog.

UMETNI^KI PREGLED 88. Milenko D. \uri}, Grafi~ka izlo`ba g. Krizmana u Zagrebu, 47–49. POLITI^KI PREGLED 89. Bukure{ki dopisnik, Spoqna politika. – Situacija u Rumuniji, 49– 5. 90. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nema~ka i saveznici, 5–5. 9. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Na~elno glasawe o ustavu, 5–55. BELE[KE 92. U. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Ivawski krijesovi”, 55.
O zbirci novela Nika Bartulovi}a. 

9. U./ro{ Xoni}/, „Kritika”, 55–5.

O novom kwi`evnom ~asopisu pokrenutom u Zagrebu. Ilija Nikoli} je pripisuje ovu bele{ku Vojislavu Jovanovi}, a Qiqana Stankovi} i Branka Nogi} U. Xoni}u. O kwizi Vojislava Ili}a-Mla|eg. 

94. U. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Qudi i dela”, 5. 95. P./aulina/ L./ebl/-A./lbala/, „Almanah jugoslovenskih `ena”, 5–57.
O kwizi {tampanoj 92. godine, koju je izdala i uredila Zofka Kveder-Demetrovi}. 

9. K. A. /Vojislav M. Jovanovi}/, Novo izdawe Dositejeve autobiografije, 57.
O izdawu kwi`are St. Kugli iz Zagreba koje je priredio David Bogdanovi}. 

97. Z. /Gustav Krklec/, Putopisne bele{ke g. Vendela („Von Marburg bis Monastir”. Eine südslavische Reise von Hermann Wendel. Frankfurt a/M, 1921), 57–58.

Podatak o pseudonimu: @./ivorad/ P. J./ovanovi}/, Hermann Wendel (1884–1936), SKG, 9, kw. XLIX, .

42

Stani{a Vojinovi} 

98. Jovan M. Jovanovi}, Politi~ka kwi`evnost. Poqska propaganda, 58– 0. 99. Z. /Milan Grol/, Politi~ka kwi`evnost. Aneksiona kriza i Francuska, 0.
O ~lanku Filipa Kroziea objavqenom u listu „Revue de France”.

Br. , . juni 400. Milan Ka{anin, Seqaci, –72. 40. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XI), 72–82. 402. Vladimir Nazor, Posveta, 8–84.
Po~.: „Gospo|o! Sino}, u ranu” Zav.: „Pod nogama lijepe gospe”

40. Josip Kosor, Bratimstvo, 85.

Po~.: „Odmaraju se ve~nosti na lovoru zvezda” Zav.: „U veliki susret Wemu” Po~.: „Igra se srpsko kolo” Zav.: „sre}nog su srca svojina”

404. Desanka Maksimovi}, U kolu, 8. 405. Hajnrih Hajne, Pesme. (S nema~kog preveo Aleksa [anti}), 87–9.
Nastavak iz broja od . marta 92. godine. IX. /Bez naslova/ (87) Po~.: „U ru`e, varak, {to trepti ceo” Zav.: „I {aptat s bolom i slatkim `arom” X. /Bez naslova/ (88) Po~.: „Plavo more blistalo je” Zav.: „Ona kobna `ena lepa” XI. /Bez naslova/ (88) Po~.: „Na svoje srce crna je `ena” Zav.: „I snosi sudbe breme” XII. /Bez naslova/ (89) Po~.: „Kako li sporo gami`e vreme” Zav.: „Da ih u zoru opi{e lepo” XIII. /Bez naslova/ (89–90) Po~.: „Negda sam mnoge cvetove vid, o” Zav.: „Mir zaborava i slatku no}” XIV. /Bez naslova/ (90) Po~.: „Parabole, hipoteze” Zav.: „No odgovor zar je s tijem” XV. /Bez naslova/ (90–9) Po~.: „Na raskrsnici sede tri `ene” Zav.: „Ovog u`asnog bola `ivota” XVI. /Bez naslova/ (9) Po~.: „U suncu mora seva” Zav.: „Odneli sumor celu” XVII. /Bez naslova/ (9) Po~.: „Na mrkoj steni kraj mora sedim” Zav.: „Vali se pene i hrle”

40. @ivojin Balugxi}, Dr`avni socijalizam. (Povodom projekta za tre}i odeqak ustava), 92–20. 407. Marko Car, Pesme Mirka Korolije, 20–209. 408. Vladislav Skari}, Istorijski izvori na turskom jeziku, 209–24.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

4

NAPOLEON 409. Stendal, Bele{ke jedne `ene o Bonaparti, 25–2. 40. J. V. fon Gete, Gete i Napoleon, 2–28. 4. Onore de Balzak, Napoleonov genije, 28. 42. Vojislav M. Jovanovi}, Tri autobiografska romana (II), 29–229.

Prikazi romana Car Du{an Vladana \or|evi}a, Besku}nici Gustava Krkleca i Dnevnik o ^arnojevi}u Milo{a Crwanskog.

EKONOMSKI PREGLED 4. Nikola Stanarevi}, Rad Zanatske komore. – Berzanska situacija, 20– 2. POLITI^KI PREGLED 44. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ka. – Gorwa [leska. – Rapalski ugovor, 2–27. OCENE I PRIKAZI 45. Katarina Bogdanovi}, „Prosveta. Narodni almanah”. Uredio Pero Slep~evi}. Izdalo Dru{tvo Prosveta. – Sarajevo, 1921, 27–29. BELE[KE 4. M. V., „Zakon reda u istoriji”, 29–240.
O delu Bo`idara Kne`evi}a.

47. M. V., „Besmrtni simboli”, 240.
Nekrolog.

O zbirci pesama @ivojina M. Paunovi}a.

48. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Ogist Bop, 240. Br. 4, . juni 49. Milutin Jovanovi}, Neslu{ani jauci, 24–255. 420. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XII), 25–24. 42. Vladimir Stanimirovi}, Palanka, 25–2.
Po~.: „Tu, u miru, pomalo sevapa” Zav.: „A godine nai|o{e mu~ne” Dat.: „98.”

422. Dora Pfanova, Valovi, 27.

Po~.: „Stranac mome srcu, ti {to ide{ svijetom” Zav.: „sada tu`nom igrom val podaje valu” Po~.: „O, na poqani {irokoj lu~ni kameni most stoji” Zav.: „Pojurim, pojurim, gledam hukom mati~nom probu|en”

42. Rastko Petrovi}, Vu~itrnski most, 28.

424. V./atroslav/ Jagi}, Fedor Fedorovi} Zigeq. Posledwi profesor istorije slovenskog prava u Rusiji, 29–274. 425. Svetislav Predi}, Beogradska op{tina, 274–28. 42. Bo`idar Vlaji}, Pokrajinski centralizam, 282–28.

44

Stani{a Vojinovi}

IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 427. Anatol Frans, Budizam. (S francuskog prevela Jelena Skerli}-]orovi}), 287–292. NAU^NI PREGLED 428. Sima Trojanovi}, „Naseqa srpskih zemaqa”. Kwiga deseta. Uredio J. Cviji}. (Srpska Kraqevska akademija: „Srpski etnografski zbornik”. Kw. XXI). Beograd, 1921, 29–298. POZORI[NI PREGLED 429. Borivoje Jevti}, Narodno pozori{te u Sarajevu, 298–0. EKONOMSKI PREGLED 40. Nikola Stanarevi}, Unutra{wi investicioni zajam, 0–05. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Bugari i izvr{ewe ugovora o miru. – Rumunija i mi. – Turska, 0–09. 42. M./ilan/ \. M./ilojevi}/, Trianonski ugovor pred britanskim parlamentom, 09–. 4. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Kriza demokratije, 2–4. OCENE I PRIKAZI 44. Katarina Bogdanovi}, P. S. Taletov, „Sociologija i literatura”. – Beograd. Izdawe kwi`are „Napredak”, 1921, 4–7. BELE[KE 45. K. A. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Kroz [ibe”, 8.
Bele{ka o romanu Ulderika Donadinija.

4. S.-W. /Saton-Vatson/, „Savremena demokratija”. („Modern Democracies”, by Viscount Bryce. Two Volumes. London, Macmillan, 1921, 8–9. 47. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Milenko R. Vesni}, 9–20.
Nekrolog.

Br. 5, . juli 48. Vladimir Nazor, Paun (I), 2–. 49. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XIII), 4–40. 440. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, U besanoj no}i, 4–45.
Po~.: „U nekoj daski, u }elije mraku” Zav.: „Pred znakom tvoga svietla i slobode”

44. \or|e Mano-Zisi, Prole}na romansa, 4. 442. \or|e Mano-Zisi, U vodi, 47.
Po~.: „Nad potokom senka hrasta”

Po~.: „Svilene zavese i lake ~ipke... Iza poluotvorenih vrata” Zav.: „Nemo kao tmici, sred nabralih sve`ih zumbula”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Zavitlala moja slika”

45

44. Branko Lazarevi}, O uzvi{enom. (Iz „Prolegomene za jednu teoriju estetike”) (I), 48–5. 444. Danilo Kalafatovi}, Nova organizacija na{e vojske (I), 5–. 445. Jovan M. Jovanovi}, Pitawe luke Baro{, –7. 44. Miodrag Ibrovac, O Kornejevom „Sidu”, 7–77. 447. Vojislav M. Jovanovi}, Tri autobiografska romana (III), 77–84.
Prikazi romana Car Du{an Vladana \or|evi}a, Besku}nici Gustava Krkleca i Dnevnik o ^arnojevi}u Milo{a Crwanskog.

UMETNI^KI PREGLED 448. Milenko D. \uri}, O grafi~koj umetnosti, 85–90. POLITI^KI PREGLED 449. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Oko nas, 90–9. 450. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Kona~no glasawe o ustavu, 9–9. OCENE I PRIKAZI 45. Vladimir ]orovi}, Auffenberg-Komarów, „Aus Österreichs Höhe und Niedergang”. München, 1921, 9–99. BELE[KE 452. U./ro{ Xoni} /, Pripovetke g. Veqka Petrovi}a, 99–400. 45. I., „Govori i ~lanci” g. Cviji}a, 400. Br. , . juli 454. Milan Ka{anin, Usamqenik, 40–407. 455. Vladimir Nazor, Paun (II), 407–48. 45. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XIV), 48–427. 457. Dragutin M. Domjani}, Na Kvarneru, 428–429.
Po~.: „Dolazi zapjewen daleki val” Zav.: „Za U~kom je zapalo sunce” Po~.: „Valovje gora u valovju mora” Zav.: „tajni, nemi O~e moj” Ilija Nikoli} je pripisuje ovu bele{ku Vojislavu Jovanovi}, a Qiqana Stankovi} i Branka Nogi} U. Xoni}u.

458. Kuzma Toma{i}, Zavi~aj, 40–42. 459. Ante Kova~, Lamentatio, 4.

Po~.: „Jao, `ut mesec mrtve o`ivquje” Zav.: „on baca praznog u o~aj snevawa”

40. *** /@ivojin Balugxi}/, Gr~ko tuma~ewe saveznog ugovora sa Srbijom, 44–445. 4. Branko Lazarevi}, O uzvi{enom. (Iz „Prolegomene za jednu teoriju estetike”) (II), 445–45. 42. Danilo Kalafatovi}, Nova organizacija na{e vojske (II), 454–42.

4

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija. – Engleska. – Vrhovno ve}e, 4–4. 44. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Revizija ustava, 4–470. OCENE I PRIKAZI 45. Dimitrije Popovi}, Zablude jednog diplomate. Philippe Crozier, „L, Autriche et l, avant-guerre”. (Revue de France, ler et 15. avril, 15. mai, 1er juin 1921), 470–47. BELE[KE 4. K. A. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Dva meseca u jugoslovenskom Sibiru”, 47.
O kwizi Dragi{e Vasi}a.

47. N. D. /Vojislav M. Jovanovi}/, „Manifest Zenitizma”, 47–477.

O prvoj svesci „Biblioteke Zenit” koju ure|uju Qubomir Mici}, Gol i Bo{ko Tokin.

48. S./ima/ Trojanovi}, Medicina u Srbiji za prve vlade kneza Milo{a, 477–478.
O kwizi Tihomira R. \or|evi}a.

49. J., Bele{ke o Crnoj Gori. (Jelena Lazarevi}, „Crna Gora”. Bele{ke s puta, Beograd, 1921.), 478. 470. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Po Makedoniji”. (Fran Tu}an, „Po Makedoniji”, Putni~ke slike i dojmovi. Pre{tampano iz „Rije~i”, Zagreb, 1921), 478–479. 47. J., „Na{i zapiski”. („Na{i zapiski”. Mese~nik za politiko in gospodarstvo, kulturno in socialno `ivljenje. Urednici Dr Lon~ar, Fran Erjavec, A. Prepeluh, Qubqana, god. XIII), 479. 472. J./ovan/ M. Jovanovi}, Organ Lige naroda (Résumé mensuel des Travaux de la Société des Nations, Genève.), 479. 47. J., „Glas zemqe”. (J. H. Ricard, „L, Appel de la Terre”, Paris, Payot et Cie, 1919.), 479–480. 474. /Anonim/, Dru{tva i ustanove. Srpska Kraqevska akademija, 480. 475. Uredni{tvo, /Demanti/, 480.
Demantuju pisawe ~asopisa „Nova Evropa” o pregovorima Dru{tva hrvatskih kwi`evnika i „Srpskog kwi`evnog glasnika” oko izdavawa zajedni~kog ~asopisa.

Br. 7, . avgust 47. Dragi{a Vasi}, U gostima. (^ovek pri~a posle rata) (I), 48–497. 477. V./ladimir/ Koroqenko, Uskr{wa no}. (S ruskog prevela Olga Glu{~evi}Koji}, 498–50. 478. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XV), 50–52. 479. Mirko Korolija, Novi Kentaur. Pesma u automobilu, 5–5.
Po~.: „Za~uh naglo poda mnom” Zav.: „iz Sun~evog celova ni~e” Po~.: „Videsmo ga! Videsmo”

480. Mirko Korolija, Bezruki, 57–58.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Stan,! Seti se! Pak mini”

47

48. /Anonim/, Tri pisma /Laze K. Lazarevi}a/, 58–52.

Bele{ka sa pismima L. Lazarevi}a Kosti Hristi}u od 2. IX, . X i 1. XI 890. godine.

482. Milan V. Bogdanovi}, Slu~aj Cveti}evog „Nemawe”, 52–5. 48. Branko Lazarevi}, Iz „Prologomena za jednu teoriju estetike” (I), 5–57. 484. Fedor Niki}, Nema~ke misli o parlamentarizmu. (Hasbach, „Die parlamentarische Kabinettsregierung 1919.” – Piloty, „Das Parlamentarische System 1917”), 58–54. POLITI^KI PREGLED 485. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Va{ingtonska konferencija. – Savez s Rumunijom, 544–547. 48. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Ubistvo Dra{kovi}a, 547–55. 487. Stevan Sagadin, Iz Slovenije, 55–555. OCENE I PRIKAZI 488. /Anonim/, Strana kwi`evnost. „Vratimo se Matusalu!” od Bernarda [oa, 555–557. BELE[KE 489. /Anonim/, „Ustavna kriza u Jugoslaviji”, 557.
O raspravi Emila Omana.

490. /Anonim/, „Die Ursachen unserer Niederlage”. Von General der infanterie Alfred Krauss, Muenchen: Lehmann 1921, 558. 49. /Anonim/, Jedan srpski glas. („Une voix serbe”, D-r Mitkovittch, Paris Payot Co 1920), 558. 492. /Anonim/, „Socijalni preporo|aj” (slu`beni organ M. S. P., Beograd, 1921. god. I), 559. 49. /Anonim/, Francusko-srpski ugovor. („La Traité franco-serbe de Meludu 18. mars 1308”, D-r Lujo Vojnovi}, Paris: Revue d, histoire diplomatique No 3, 1921), 559. 494. /Anonim/, ^ehoslova~ko-jugoslovenska liga (^eskoslovensko-jihoslovenska Liga, Prag, god. I), 559. 495. /Anonim/, Istorijski idoli (M. Kostren~i}: „Histori~ki idoli”, Nova Evropa br. 12), 559. 49. /Anonim/, Francusko-italijanska sva|a. (C. Sabini: „Le fond d’ une querelle”, Paris 1921. Bernard Grosset), 559–50. 497. /Anonim/, Poreklo svetskoga rata. (Albert Bazerque: „Les Origines de la guerre mondiale”, Paris 1921. Plon Nourrit. Ferdinand Roches: „Manuel des Origines de la Guerre”, Paris, Bonard), 50. 498. /Anonim/, Nema~ka Crna kwiga („L, Allemagne annexioniste”, Grmbach, Payot Co, Paris), 50. Br. 8, . avgust 499. Stanislav Krakov, Pred smr}u. (Odlomak iz romana), 5–578.

48

Stani{a Vojinovi}

500. Rastko Petrovi}, Pustiwak i medenica (I), 578–588. 50. Dragi{a Vasi}, U gostima. (^ovek pri~a posle rata) (II), 588–0. 502. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XVI), 02–09. 50. Rastko Petrovi}, Mesec pun, 0–.
Po~.: „Od{uwa}u se u poqe {iroko” Zav.: „Iskradem li se kad sija mesec pun” Moto: „Väho`u... (Qermontov).

504. Rastko Petrovi}, Pesnik nad vodama, 2.

Po~.: „[qivaci se sad tamo rascvetali” Zav.: „Ni bradate kalu|ere, nikada nisi akohol pio na{ih zemaqa” Moto dva stiha Apolinera. Po~.: „Neko pla~e u meni: moj brat ili sestra” Zav.: „Ima mnogo mostova do raja”

505. Rastko Petrovi}, Treba prvo umreti ili mali Pera, . 50. Rastko Petrovi}, Bodinova balada, 4.

Po~.: „Kroz ogledalo oti~e orahova dvorana kao reka” Zav.: „Dedova mojih zeleni bor”

507. Branko Lazarevi}, Iz „Prologomena za jednu teoriju estetike” (II), 5–2. 508. Qub./omir/ Stojanovi}, Ustavna ili parlamentarna monarhija i demokratija, 2–24.
Povodom ~lanka Nema~ke misli o parlamentarizmu Ferda Niki}a.

POLITI^KI PREGLED 509. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{a dunavska flota. – Engleske finansije. – Ratna o{teta. – Italija. – Izvr{ewe Trijanonska ugovora, 25–28. 50. Verus /Tomislav Tomqenovi}/, Unutra{wa politika. – O prilikama u Hrvatskoj, 528–2.
U ~asopisu Bibliotekar (II, 950, br. 4, 75), kao autor je naveden Branko Vodnik, ali se Tomqenovi} oglasio kao autor u pismu koje se nalazi u arhivi Srpskog kwi`evnog glasnika.

OCENE I PRIKAZI 5. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, Strana kwi`evnost. [kola za poetsku tehniku. – Unanimizam, –. BELE[KE 52. Z., Jovan V. Magov~evi}: „Pjesme oslobo|ewa”. (Prosvjetine kwige za narod). Sarajevo, 1921, –7. 5. B., Preko Albanije na ostrvo smrti, 7.
O kwizi Vladimira Stanojevi}a.

54. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Niko Poli}: „Marginalije”, 7. 55. /Anonim/, „Mladika”, 7–8.

O kwi`evnom ~asopisu koji izdaje slovena~ki pesnik Franc Beuk u Gorici.

5. P./avle/ S./tevanovi}/, Dr Jovan Savkovi}: „Omladinska i dana{wa omladina”. (Pre{tampano iz „Zastave” br. 143–150 za 1921) Novi Sad 1921, 8–9.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

49

57. Z., Izvori za srpsku istoriju. (St. Stanojevi} i V. ]orovi}, „Odabrani izvori za srpsku istoriju”. I. Doba od VI-X veka. B., izdava~ G. Kon. 1921.), 9. 58. /Anonim/, Istorija u svetlosti klinike (Dr Cabanès: „L’ Histoire èclairèe par la Clinique”, Paris, Albin Michel.), 9–40. Kw. IV. Br. , . septembar 59. B./ogdan/ P./opovi}/, Kraq Petar I, I-IV. 520. Dragi{a Vasi}, U gostima. (^ovek pri~a posle rata) (III), –20. 52. Rastko Petrovi}, Pustiwak i medenica (II), 20–5. 522. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XVII), –45. 52. Josip Kosor, Bogu, 4–47.
Po~.: „O Bo`e crni o~aja i suza” Zav.: „I samo Tebi uzdi{em, jecam i molim!...” Po~.: „U no}” Zav.: „iz beskrajnih, mra~nih daqina”

524. Gustav Krklec, Bog u no}nim ulicama, 47–49. 525. Rastko Petrovi}, Iz kovnice iza{av, 50–52. 52. Rastko Petrovi}, Ju~e i danas, 52–54.

Po~.: „O {umo, goro, zagrlim li te jutros breza mirisnih” Zav.: „Raskidam oblak nad nama” Po~.: „Sirene se zakikotale piskavo izvan nas, Sirene” Zav.: „Izgubqene sukwe na kasama vra}aju se”

527. Milan V. Bogdanovi}, Nova poezija, 55–2. 528. Jovan M. Jovanovi}, Wegovo Veli~anstvo kraq Petar, 2–. NAU^NI PREGLED 529. Pavle Popovi}, „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, 7–70. POLITI^KI PREGLED 50. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Gorwo-{lesko pitawe pred Ligom naroda. – Republika Barawa, 7–74. EKONOMSKI PREGLED 5. N./ikola/ Stanarevi}, @etva i a`ija, 74–78. BELE[KE 52. /Anonim/, Narod, 78.
O listu koji u Sarajevu izdaje Nikola Stojanovi}.

5. /Anonim/, „Kraq Nikola i predaja Lov}ena”. – (Kwi`ara G. Kona, 1921, str. 31), 78–79. 54. /Anonim/, Temeq jugoslovenskoga ujediwewa. – (Hermann Wendel: „Der Schlusstein der Südslavischen Einigung”, Deutsche Politik, sv. 31, 30. juli 1921), 79.

50

Stani{a Vojinovi}

55. /Anonim/, <@an @irodu>, 79–80. Br. 2, . septembar 5. Isidora Sekuli}, Zagrqaj, 8–85. 57. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XVIII), 8–9. 58. E./dgar/ A./lan/ Po, Gavran. Preveo s engleskog B./ogdan/ P./opovi}/, 94–99.
Po~.: „Jednom, u gluvo pono}no doba” Zav.: „Ne}e se di}i – nikad vi{e”

59. Pavle Popovi}, Jedan stari kwi`evni list. („Vila”, 1865–1868) (I), 00–. 540. Vinko Vitezica, Dante Aligieri. U spomen {estogodi{wice wegove smrti. 14. septembra 1921, –. 54. Dimitrije Popovi}, Na{i odnosi sa Rusijom, 7–2. 542. Ivan \aja, Lavoazije i Robert Majer (I), 27–4. KWI@EVNI PREGLED 54. Jovan M. Jovanovi}, Strana kwi`evnost. – Moralna kriza u Francuskoj, 5–9.
O delu Ispit na{e savesti Pola Gotija.

POZORI[NI PREGLED 544. Milan Grol, Pred novom pozori{nom godinom, 40–4. POLITI^KI PREGLED 545. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Istina o Barawi. – Jedna politi~ka osveta, 4–47. 54. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Za{tita dr`ave, 47–49. 547. Verus /Tomislav Tomqenovi}/, Pismo iz Hrvatske, 49–5. 548. Milan Pribi}evi}, U odbranu seqa~kih ve}a u Hrvatskoj, 5–5. OCENE I PRIKAZI 549. Quba Perkovi}, Gi de Mopasan, „Na vodi”. – Beograd, 1921. Izdawe kwi`arnice Zdravka Spasojevi}a, 57–59. BELE[KE 550. H. /Bogdan Popovi}/, „Gavran” E. A. Poa, 59–0. 55. /Anonim/, „Savremenik”, 0.
O ~asopisu koji izdaje Dru{tvo hrvatskih kwi`evnika.

552. /Uredni{tvo/, <Vojislav M. Jovanovi}>, 0.

Po svojoj `eqi prestao je biti urednik „Srpskog kwi`evnog glasnika”, ali ostaje i daqe ~lan Upravnog odbora i saradnik.

Br. , . oktobar 55. Borivoje Jefti}, Porodica Prijovi} (I), –74.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

5

554. Milutin Boji}, Uro{eva `enidba. Komedija u tri ~ina (I), 75–95. 555. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XIX), 9–20. 55. Aleksa [anti}, Tema, 202–204.
Po~.: „Urednik mi pi{e; on bi pesmu hteo” Zav.: „Wenih re~i `eqnu ugrabi}u pesmu” Dat.: „Mostar, u aprilu 92.”

557. Pavle Popovi}, Jedan stari kwi`evni list. („Vila”, 1865–1868) (II), 205–2. 558. Ivan \aja, Lavoazije i Robert Majer (II), 24–29. 559. @ivojin Balugxi}, Nov svetski problem. Razmatrawa pred konferenciju u Va{ingtonu, 29–2. EKONOMSKI PREGLED 50. Nik./ola/ Stanarevi}, Pad dinara. – Regulisawe trgovine valutama i devizama, 2–24. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Arbanasi i Liga naroda, 25–27. 52. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. Proglas g. Proti}a, 28–240. 5. /Anonim/, „Uro{eva `enidba”, 240.
O drami Milutina Boji}a.

Br. 4, . oktobar 54. Borivoje Jefti}, Porodica Prijovi} (II), 24–25. 55. Milutin Boji}, Uro{eva `enidba. Komedija u tri ~ina (II), 25–27. 5. Pjer Benoa, Za Don Karlosa. S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/ (XX), 272–280. 57. Branko Lazarevi}, Kojim putem? (I), 28–29. 58. *** /@ivojin Balugxi}/, Albanija, 29–299.
Dat.: „Atina, kraj septembra 92.”

59. Ivan S. Pavlovi}, U Bitoqskoj bitci iznad Oblakova. (4. i 5. novembra 1912. godine), 299–08. KWI@EVNI PREGLED 570. Arsen Vencelides, Milan Begovi}: „Duwa u kov~egu”, 09–. NAU^NI PREGLED 57. B./orivoje/ D./robwakovi}/, „Glasnik Geografskog dru{tva”. (Bulletin de la Société de Géographie de Belgrade), sveska 5. 324 str. Dr`avna {tamparija Kraq. S. H. S., Beograd 1921. – Cena 30 dinara, –2. UMETNI^KI PREGLED 572. Petar Dobrovi}, Izlo`ba g. g. Bor. Stevanovi}a i Drag. Aramba{i}a, 2–4.

52

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 57. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Proleterska spoqna politika. – Arbansko pitawe, 4–8. 574. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika. – Pred sastanak skup{tine, 8–9. BELE[KE 575. /Anonim/, Geteov „Faust”, kwi`evna studija od d-ra Milo{a Trifunca, profesora beogradskog univerziteta, 20. Br. 5, . novembar 57. Dragi{a Vasi}, Resimi} dobo{ar (I), 2–2. 577. Milutin Boji}, Uro{eva `enidba. Komedija u tri ~ina (III), –49. 578. Augustin Ujevi}, Fluidi sutra{wice, 50–5.
Soneti. I. /Bez naslova/ Po~.: „Dete plava oka, zlatnih mekih kosa” Zav.: „obmane bez kraja vrve putem patwe. II. /Bez naslova/ Po~.: „Jer svakom drumu Bol je krsno ime” Zav.: „u blato tone kap dalekih meta” III. /Bez naslova/ Po~.: „Pa ipak gazim, povrh prava trna” Zav.: „~astim i kaznim No} i la`i duge” IV. /Bez naslova/ Po~.: „Iz bola u bol, to je put saznawa” Zav.: „tu ispod Sunca, na{e male lu~e” Po~.: „Kad se no}as tama razniti” Zav.: „Gori moj grob” Po~.: „Dok mese~ina nemo sipi” Zav.: „To dubina di{e”

579. Ranko Mladenovi}, Paklena sre}a, 52–5. 580. Ranko Mladenovi}, Dah, 54. 58. Branko Lazarevi}, Kojim putem? (II), 55–5. 582. Mihailo Ili}, O putu {efa izvr{ne vlasti na stranu, 5–7. 58. Ivan S. Pavlovi}, U Bitoqskoj bitci iznad Oblakova. (4. i 5. novembra 1912. godine), 77–85. NAU^NI PREGLED 584. Jovan Cviji}, Progla{avawe |enerala @ivka Pavlovi}a za akademika, 8–9.
25. oktobra 92. na sve~anoj sednici @. Pavlovi} pro~itao akademsku besedu Beogradska operacija.

POZORI[NI PREGLED 585. Milan Predi}, „Po`ar strasti” od Josipa Kosora, 92–95.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

5

POLITI^KI PREGLED 58. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Liga naroda. – Dunavski statut, 9–99. BELE[KE 587. Z., Umetnost, 99–400.
O izlo`bi slika Emanuela Vidovi}a.

588. H., Skerli}eva „Istorija nove srpske kwi`evnosti”, 400. Br. , . novembar 589. Dragi{a Vasi}, Resimi} dobo{ar (II), 40–4. 590. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Jerisavqa. (Iz kwige „Plavo cve}e”), 44–4.
Po~.: „Tumara pahaq mirisa po `alu” Zav.: „Miris sa cve}a zla}ane Dafine”

59. Vladimir Nazor, Stupovi, 47–48. 592. Vladimir Nazor, Uza{a{}e, 48.
Po~.: „Ne znam, je l, java il san” Zav.: „Ostavqam blistavi trag” Po~.: „Gdje sam? Kuda gazi” Zav.: „U astralno bi}e”

Po~.: „Ovdje, na `alu na{eg mora plavoga” Zav.: „Niz sjajnih, vje~itih stupova”

59. Vladimir Nazor, Metamorfoza, 49. 594. Josip Kosor, Simboli vremena, 420.

Po~.: „Hiho}e besomu~na zemqa u jurwavi stra{noj” Zav.: „I vaqa vale ledene Ve~nosti”

595. ^arls V. Oman, Moderni istori~ar i wegove nevoqe, 42–427.
Dat.: „Oksford, septembar ”.

59. Milo{ \uri}, Iz parerga jednoj filozofiji (I), 427–44.
I. Fenomen i numen; II. Pro{lost koja `ivi.

597. Ivan S. Pavlovi}, U Bitoqskoj bitci iznad Oblakova. (4. i 5. novembra 1912. godine), 44–448. KWI@EVNI PREGLED 598. Milan V. Bogdanovi}, Roman g. Krakova, 449–45.
O romanu Kroz buru.

NAU^NI PREGLED 599. Lovre Kati}, Don Frane Buli}, 454–457. POZORI[NI PREGLED 00. Svetislav Petrovi}, „Romanti~ne du{e”, od Rostana. – „Simona”, od Brijea, 458–42. UMETNI^KI PREGLED 0. Petar Dobrovi}, Izlo`ba g. Emanuela Vidovi}a. – Izlo`ba g. g. Jovana Bijeli}a, P. Dobrovi}a, Siba Mili~i}a, 42–47.

54

Stani{a Vojinovi}

EKONOMSKI PREGLED 02. Nikola Stanarevi}, Buxetska ravnote`a, 47–470. POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dva pitawa: Gorwo{lesko i ma|arsko, 470–47. 04. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika: – Kriza, 47– 474. BELE[KE 05. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, Mihailo Miron: „Zaratustrin rat”, 475– 47. 0. H., „Ne~ista krv” u ~e{kom prevodu, 47.
O prevodu F. Sedla~eka romana B. Stankovi}a. 

07. /Anonim/, Dva velika dela, 47.

O delu Georga Brandesa o Geteu i romanu @ivot za umetnost Ivana Turgeweva. 

08. Pavle Popovi}, Alfred Jensen (1859–1921), 47–480. Br. 7, . decembar 09. S. @i{ka, Wally. (Iz jednog dnevnika) (I), 48–499. 0. Avgustin Ujevi}, Smrt cveta, 500.
Po~.: „Se~e rujnom notom, u staklenoj ~a{i” Zav.: „crnom jezom sobe i sklopqenih zena” 

. Avgustin Ujevi}, Glad, 50.

I. Po~.: „Glad peva crnu pesmu: pesmu Bune” Zav.: „a nema ku}e. Nema puta ku}i” II. Po~.: „I uzalud nam Obe}awe Sveta” Zav.: „tlapim da snivam na kne`evu dlanu” Po~.: „Rawavaju me mirisi i duve” Zav.: „~ara opojnost {irom Vaseqene” 

2. Avgustin Ujevi}, Odmazda cve}a, 502. . Gustav Krklec, Pesma mostu sviju mostova, 50–504.
Po~.: „No}ni vetar huji sam pejsa`ima” Zav.: „Gospodin Bog }e si}i u moj san” Po~.: „@urim” Zav.: „Qudi, sve }e pro}i” 

4. I./lija/ M. Petrovi}, Balada o jednom {eta~u po Fifth Avenue, 505–507. 5. Tihomir R. \or|evi}, Kne`ine u Srbiji za vreme prve vlade Milo{eve (I), 508–58. . @iv./ojin/ Balugxi}, Kraj jedne iluzije, 59–525. 7. Milo{ \uri}, Iz parerga jednoj filozofiji (II), 52–5. KWI@EVNI PREGLED 8. A./leksandar/ Vidakovi}, Karlajlova „Francuska revolucija”, 52–55. NAU^NI PREGLED 9. \or|e Tasi}, Jedan poku{aj sociolo{ke estetike, 5–58.
O najnovijoj kwizi esteti~ara [arla Laloa.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

55

UMETNI^KI PREGLED 20. Bogdan Popovi}, U slavu jednih i drugih (I), 58–54.
O izlo`bama Emanuila Vidovi}a, Jovana Bijeli}a i Siba Mili~i}a, a povodom prikaza Petra Dobrovi}a. 

2. Miloje Milojevi}, Koncert hrvatskog peva~kog dru{tva „Kolo”, 54– 549. POLITI^KI PREGLED 22. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Jo{ jedan neuspeh u spoqnoj politici, 549–55. 2. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika: – Kriza vlade, 55–555. BELE[KE 24. V./ladimir/ ]./orovi}/, Knez Mihailo i ukidawe Vojvodine, 555–559.
Izve{taji austrijskog konzula Borovi~ke. 

25. /Anonim/, D-r Milan M. Stojadinovi}: „Na{e valutne nevoqe”, Beograd 1921 8o, 55 str., 559–50. 2. Vaso Glu{ac, „Zemqa koja umire”, 50.
O prevodu Du{ana Taminxi}a romana Rene Bazena.

Br. 8, . decembar 27. S. @i{ka, Wally. (Iz jednog dnevnika) (II), 5–578. 28. Rastko Petrovi}, Proletwa elegija. Lirski spev, 579–588.
. 2. . 4. 5. . Misao na Firencu (579–580) Po~.: „To be{e davno: prole}a dan i sveca” Zav.: „Saga, o saga, o cara giovinezza” Soneti nad vodama (580) Po~.: „Prole}a evo, mlade grane listaju” Zav.: „Haj, doba ~e`wa i vizija, mladi}i” Divka na vodama. Mimi Dedincu, drugarski (58–582) Po~.: „Prole}e, ubavi de~ak Velesa” Zav.: „Kupalo, prekrasni deran prole}e” Juno{ na vodama (582–585) Po~.: „Kad se u srce useli prole}e” Zav.: „A sve u slavu mladog srca i mladih usana” Proletwa posmrtna lista (585–588) Po~.: „Sa utehom kao da bi podnosili” Zav.: „Pam, pam” Ivicom Po-vog „Gavrana” (588) Po~.: „Da li ko zna” Zav.: „^ove~e koji umire{“ 

29. A./leksandar/ L. Pogodin, Nekoliko misli o Dostojevskom. (Povodom stogodi{wice od wegovog ro|ewa). /Preveo Svetozar Mati}/, 589–595. 0. Melko ^ingrija, Dubrova~ka oblast, 595–00. . Tih./omir/ R. \or|evi}, Kne`ine u Srbiji za vreme prve vlade Milo{eve (II), 00–. POZORI[NI PREGLED 2. Milan Grol, Ibzenov „Narodni neprijateq”, 2–8.

5

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED . Bogdan Popovi}, U slavu jednih i drugih (II), 8–25. 4. Miloje Milojevi}, „Hofmanove pri~e”, od @aka Ofenbaha, 25–29. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Va{ingtonska konferencija, 29–2. . Nikola Stojanovi}, Unutra{wa politika. Trogodi{wica ujediwewa. (Pismo iz Bosne), 2–5. BELE[KE 7. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Izdawa „Vremena”, –7. 8. H. H., Kompozicije srpskih kompozitora, 7–8. 9. /Anonim/, D-r Milan M. Stojadinovi}, „Borba protiv skupo}e”. (Beograd, 1921. 30 str.), 8. 40. S./vetozar/ M./ati}/, V. Gar{in, „Nade`da Nikolajevna.” ( S ruskog Olga Glu{~evi}-Koji}. Beograd, 1921, Sveslovenska kwi`ara. Cena 5 din.), 8–9. 4. /Anonim/, „O propasti anti~ke civilizacije”, 9–40.
O delu Guqelma Ferere. Nekrolog. 

42. /Anonim/, Emil Butru, 40.

III, 922.
Kw. V Br. , . januar 4. Dragi{a Vasi}, Rekonvalescenti (I), –. 44. Milan Ka{anin, Posledwi dom. (Sedma glava iz romana Pijana zemqa), –2. 45. Aleksa [anti}, More. Gospo|i Ivanki A. Despi}, 22–2.
Po~.: „Ovde, ispod greda {to vekovno ~elo” Zav.: „Sedefa, cirkona, zlata i safira” 

4. Aleksa [anti}, Pesma du{e, 2–24. 47. J./ovan/ Du~i}, Tri pesme, 25–2.
. 2. .

Po~.: „Planina je du{a moja {to oblake sebi vu~e” Zav.: „Pod {atorom neba plava” Refren (25) Po~.: „Znadem za neme sutone” Zav.: „Samo su du{e samotne” Seta (25–2) Po~.: „I davno trag qudi kud nesta” Zav.: „I gorki mir svega {to nesta” Padawe mraka (2) Po~.: „U tu`nom oku suncokreta” Zav.: „Sva `arka sunca ovog sveta” 

48. Milo{ Crwanski, Stra`ilovo, 27–29.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Lutam jo{, vitak, sa osmehom mutnim” Zav.: „i mene, i mene” Dat.: „Fiezole, maja 92.”

57 

49. Fransi Viele-Grifen, Pono}na misa. Preveo s francuskog M./iodrag/ I./brovac/, 0–.
Po~.: „Bo`i} i wegova zvona, tamo daleko” Zav.: „An|elske glase kako pevaju iznad wiva” 

50. Vladeta A. Popovi}, Engleska drama i srpska istorija (I), 2–8. 5. Vasiq Popovi}, Podela zemqe na oblasti, 8–47. KWI@EVNI PREGLED 52. Isidora Sekuli}, Dr Dragutin Prohaska: „Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski, 48–52. NAU^NI PREGLED 5. Pavle Popovi}, Jedan pregled kwi`evnosti, 52–57. POZORI[NI PREGLED 54. Niko Bartulovi}, Narodno pozori{te u Splitu, 58–2. UMETNI^KI PREGLED 55. Miloje Milojevi}, Iz koncertne dvorane: Koncerti hrvatskog peva~kog udru`ewa „Lisinski”. – Debi g-|ice Jelke Stamatovi}, 2–5. 5. Lena Jovi~i}, Proslava Ferdinanda Hodlera u Bernu, 5–7. POLITI^KI PREGLED 57. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Kakva je na{a spoqna politika? – Va{ingtonska konvencija. – Ratna o{teta, 8–7. 58. *** /@ivojin Balugxi}/, Pred napu{tawe Male Azije. Pismo iz Gr~ke, 72–75. 59. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wi pregled: – Re{ewe krize, 75–77. BELE[KE 0. P./ero/ Sl./ijep~evi}/, Spomenica Vladimira Ga}inovi}a. (Sarajevo, 1921), 78. . L., „Miozotis” (od M. V. Kne`evi}a; Beograd, 1921), 78. 2. D. A., „U borbi `ivota” (Zagreb, 1921), 78–79.
O zbirci pesama Ivana Frani}a Po`e`anina. O kwizi Pregled knji`evnosti hrvatske i srpske (kw. I-II, 94–98.) Davida Bogdanovi}a. 

. H., „Razbibriga” (Kwiga {ale i satire. Uredio Abukazem Junior. N. Sad, 1922), 79. 4. /Anonim/, Gabrijela Zapoqska (1860–1921), 79–80.
Nekrolog. Nekrolog. 

5. /Anonim/, Sen-Sans, 80.

58

Stani{a Vojinovi}

Br. 2, . januar . Stanislav Krakov, U logoru. (Odlomak iz romana), 8–8. 7. Dragi{a Vasi}, Rekonvalescenti (II), 87–9. 8. Anatol Frans, Bogorodi~in igra~. Prevela s francuskog Mirka Demirova /Jelisaveta Ibrovac-Popovi}/, 94–98. 9. Dragutin M. Domjani}, Stella Maris, 99–0.
Po~.: „Jo{ tren, samo kratak tren” Zav.: „Tvoj, majko, dragi glas” 

70. Kuzma Toma{i}, Pesma prolaznosti, 02–04.
Po~.: „Zavidi stablo oblaku {to plovi” Zav.: „Mo`da je lak{e i sla|e te}i tako” Po~.: „Strasni zanos opija i ko~i” Zav.: „Poludela dubina qubavi” 

7. Ranko Mladenovi}, Sedmospratna ~e`wa, 05–0. 72. Pelegrin /Miodrag Ibrovac/, Poseta Anatolu Fransu, 07–4.

„Ovi redovi nisu za sada bili nameweni javnosti; ali ih je pisac ipak ustupio S. K. Glasniku, koji nalazi da su od interesa i za {iri krug ~italaca.” – Ur. 

7. R./ista/ Mitkovi}, Delimi~na decentralizacija, 4–9. 74. Vladeta A. Popovi}, Engleska drama i srpska istorija (II), 20–0. KWI@EVNI PREGLED 75. Milan V. Bogdanovi}, Pripovetke Miroslava Krle`e, –4. POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pregled na{e spoqne politike od kraja 1920. do po~etka 1922, 4–48. 77. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika: – Redukcija ~inovni{tva, 48–49. OCENE I PRIKAZI 78. Ivo Andri}, Rastko Petrovi}: „Burleska Gospodina Peruna Boga Groma”. (Biblioteka Albatros. Beograd, Sveslovenska kwi`ara, 1921.), 50–52. 79. I./sidora/ S./ekuli}/, Xon Lobok: „Zadovoqstva u `ivotu”, preveo Dragomir M. Jankovi}, 52–54. 80. A./leksandar/ G. Avakumovi}, Bra}a Taro: „Carstvo Jevreja”, 54–5. BELE[KE 8. S./vetozar/ M./ati}/, „Qubavnici”, dubrova~ka komedija XVI veka, 57.
O rukopisu koji je prona{ao Petar Karli}. O prevodu Milovana i Stanke Gli{i}. 

82. H., „Mrtve du{e”, 57–58. 

8. S./vetozar/ M./ati}/, „Vij” (od Gogoqa. S predgovorom Aleksandra Bloka. Preveo Sanislav Vinaver), 58. 84. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Adolf”, 58. 85. S./vetislav/ Petrovi}, „Novac”, 58–59.

O romanu Ben`amena Konstana u prevodu Mihaila \or|evi}a, koji je pre{tampan iz „Srpskog kwi`evnog glasnik”.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O romanu Pola Herviea u prevodu Jelisavete Markovi}.

59 

8. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Dokone misli jednog dokowaka”, 59.
O kwizi Xeroma K. Xeroma u prevodu Du{ana [ijana. O novopokrenutom ~asopisu. O zbirci eseja Rabindranata Tagore u prevodu Antuna Barca Nekrolog. 

87. M., „Budu}nost”, 59. 

88. /Anonim/, Nacionalizam, 59–0. 

89. V./ladimir/ Pl./etwev/, V. G. Koroqenko, 0. Br. , . februar 90. Veqko Petrovi}, Hanzi i Poldi (I), –70. 9. Dragi{a Vasi}, Rekonvalescenti (III), 7–82. 92. Vladimir Nazor, Ribar, 8.
Po~.: „Onda kad mojoj }e ruci” Zav.: „Udice, povraz i osti” 

9. Vladimir Nazor, Su|enica, 8–84.
Po~.: „Duboko, u sveti{tu tajnu” Zav.: „I kad? I u kojem `ivotu” 

94. Tin Ujevi}, Ilustracija, 85.

Po~.: „Urlik nad poqima i nad gorama” Zav.: „Svet `alost za domenkom” Po~.: „Uzvi{ena majko mojeg slatkog zla” Zav.: „usnulu Indijcu blago na krevetu” 

95. Tin Ujevi}, Stihovi Meluzini, 85–8. 9. Bogdan Popovi}, O Molieru, 87–98.

Predavawe dr`ano u Narodnom pozori{tu, prilikom proslave Molijera prire|ene od strane „Dru{tva prijateqa Francuske” i „Dru{tva za `ive jezike i kwi`evnost”, u ime ovog posledweg. 

97. Mihailo Ili}, Revizija ustava, 99–207. KWI@EVNI PREGLED 98. A./leksandar/ Vidakovi}, Prevodi Oskara Uajlda, 208–2. 99. Slu~ajni /Slobodan Jovanovi}/, Strana kwi`evnost. – Marsel Prust: „U tra`wi izgubqena vremena”, 2–25. NAU^NI PREGLED 700. Andra Stevanovi}, Nekoliko profanih fresko slika otkrivenih u Markovom manastiru (I), 2–220. POZORI[NI PREGLED 70. Svetislav Petrovi}, Molierova proslava. – G|a Mansvetova, 220–222. UMETNI^KI PREGLED 702. Miloje Milojevi}, Koncerti gg. ]irila Li~ara i Nikole Zeca, 222–224. EKONOMSKI PREGLED 70. N./ikola/ Stanarevi}, Finansijski zakon i buxet. – Prilike u ^ehoslova~koj, 225–228. 

0

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 704. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Fijasko u Kanu. – Papa Benedikt XV, 228–2. 705. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika: – Vladina deklaracija, 2–2. OCENE I PRIKAZI 70. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Romen Rolan: „@an Kristof”. I Zora. Prevela Olga Kosanovi}. (Izdawe „Napredak”. Beograd, 1922), 2–24. 707. Milan \. Milojevi}, „Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes”, par Albert Mousset. (Edition Bossard, Paris, 1921, p. 316), 24–2. BELE[KE 708. /Anonim/, „Iz Srbije kneza Milo{a”, 27.
O kwizi Tihomira R. \or|evi}a. O kwizi Jovana Gr~i}a.

709. Z., „Portreti s pisama”, 27. 70. /Anonim/, „Nedeqni glasnik”, 28–29. 7. /Anonim/, „Gluma”, 28.
O ~asopisu koji izdaje Kosta Jovanovi} a ure|uje Bo`idar Markovi}. O ~asopisu Udru`ewa glumaca u kome sara|uju Svetomir Risti}, Vinko Vitezica, Luna~ek, Brajilovski. O preradi @ozefa Bedjea koju je prevela Desanka Pavlovi}. a izdalo uredni{tvo ~asopisa „Misao”. O romanu Batuli Rene Marana.

72. U. /Svetislav Petrovi}/, „Tristan i Izolda”, 28.

7. U. /Svetislav Petrovi}/, Jedan crna~ki roman, 28–29. 74. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Veo i nove pesme” Uoltera de la Mara, 29. 75. /Anonim/, „Isto~na Evropa”.(„L, Europa Orientale”, Istituto per l’ Europa Orinetale, Roma 1921, sv. 1–2), 29–240. 7. /Anonim/, Lord Brajs, 240. Br. 4, . februar 77. Vladimir Nazor, Legenda o Sv. Hristoforu (I), 24–252. 78. Veqko Petrovi}, Hanzi i Poldi (II), 252–259. 79. Gi de Mopasan, Mese~ina. Preveo s francuskog M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/, 20–24. 720. J./ovan/ Du~i}, Pesma, 25–2.
Po~.: „Jednim istim putem nesta}ete obe” Zav.: „Sva zla qubav naspram bo`anstva i `ene” Po~.: „Mutan jesewi dan” Zav.: „proleti nada mnom, i raspla~e me” Po~.: „Ja sam jedinac krvavih zora” Zav.: „posledwi akord u Finale”

72. Du{an Vasiqev, Jesewe predve~erje, 27. 722. Du{an Vasiqev, Moja pesma, 27–28. 72. Desanka Maksimovi}, U zimski dan, 29.
Po~.: „Celoga je dana sneg lagano pad, o”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „neko, koga ~eka{, a spu{ta se mrak” 

724. Bogdan Gavrilovi}, O `ivim silama narodnoga jedinstva (I), 270–28. 725. Tin Ujevi}, Poezija Siba Mili~i}a, 282–292. NAU^NI PREGLED 72. Andra Stevanovi}, Nekoliko profanih fresko slika otkrivenih u Markovom manastiru (II), 29–298. UMETNI^KI PREGLED 727. Miloje Milojevi}, U borbu, za umetnost! Povodom osnivawa „Dru{tva Cvijete Zuzori}”, 298–02. POLITI^KI PREGLED 728. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Vladin ekspoze o spoqnoj politici, 02–05. OCENE I PRIKAZI 729. B./eta/ V./ukanovi}/, „Uro{ Predi}”. – Izdava~ka kwi`ara „Napredak”, Beograd, 1921, 05–07. 70. Arsen Vencelides, Juraj Cari}: „Sa na{ih ostrva”. Dvije pripovijesti. (Nakladom „Novog Doba”, Split, 1921.), 07–09. 7. P./aulina/ L./ebl/ A./lbala/, @an Fino: „Nauka o sre}i”. (Nagradila Francuska akademija). Beograd, 1921, 0. BELE[KE 72. I./sidora/ S./ekuli}/, „Iz @utog carstva”, .
O putopisu Ozrena J. Suboti}a. O romanu Dinka [imunovi}a.

7. A./nica/ S./avi}/ R./ebac/, „Mladost”, –2. 74. B., „Hrvatski Bog Mars”, 2.
O zbirci pripovedaka Miroslava Krle`e.

75. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Kalendar „Prosveta”, 2–. 7. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Muzi~ki glasnik”, –4.
Bele{ka o ~asopisu koji ure|uje Petar J. Krsti}.

77. /Anonim/, „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, 4– 5. 78. U. /Svetislav Petrovi}/, „Tartaren Taraskonac”, 5.
O romanu Alfonsa Dodea u prevodu Du{ana \oki}a. O kwizi [arla Vagnera u prevodu V. Spasojevi}a. O odabranim odlomcima iz dela Frana Erjavca. O kwizi Frana Ile{i}a.

79. U. /Svetislav Petrovi}/, „Kraj ogwi{ta”, 5. 740. X. /Uro{ Xoni}/, „Izbrani spisi za mladino”, 5–. 74. X. /Uro{ Xoni}/, „Ve`benica hrvatsko-srbskoga jezika”, . 742. /Anonim/, „Pisma s ma}edonsko-srpskog fronta” (1916–1918), .
O kwizi Ar~ibalda Rajsa. O kwizi Lorda E{era.

74. /Anonim/, „Tragedija lorda Ki~inera”, –7. 

2

Stani{a Vojinovi}

744. E./vgenij/ Zaharov, Ruski ~asopisi u emigraciji, 8. 745. P., Moderni istorik i wegove nevoqe, 8–9. 74. /Anonim/, Srpska kraqevska akademija, 9–20. 747. Vinko Vitezica, \ovani Verga, 20.
Nekrolog.

O eseju ^arlsa Omana koji je iz „Srpskog kwi`evnog glasnika” preveden i {tampan u engleskom ~asopisu „The Nineteenth century” (januar 922).

Br. 5, . mart 748. Ivo Andri}, Za logorovawa, 2–. 749. Vladimir Nazor, Legenda o Sv. Hristoforu (II), –4. 750. Prosper Merime, Zauze}e {anca. Preveo s francuskog S./vetislav/ P./ etrovi}/, 4–4. 75. Mileta Jak{i}, Magdalena. Legenda, 47.
Po~.: „Svr{i se najzad krvava drama” Zav.: „Gre{nica iz Magdale” Po~.: „Jutros u mleta~kom krasnom” Zav.: „a nevra}en”

752. Mirko Korolija, Prva seda, 48–50. 75. Mirko Korolija, Jednostavna pesma, 50.
Po~.: „U dane vedrih slutwa i pupova” Zav.: „al, nikada se vi{e sresti ne}e” . 2.

754. Anica Savi}-Rebac, Magia Naturalis, 5–52.

Inkarnacija (5) Po~.: „Cintija u vetrovima plavim” Zav.: „Hiacint i narcis, cve}e ki{e” Gemmae Stelliferae (52) Po~.: „Ne znam kojom ~e`wom beskrajnom drhte” Zav.: „Gde se ve~no ogledaju zvezde”

755. Hajnrih Hajne, Put poklonika u Keflar. (S nema~kog preveo Aleksa [anti}), 5–55.
I. II. III. Po~.: „Na prozoru stala mati” Zav.: „Slava ti Devo ~ista” Po~.: „Jutros je Keflarska Deva” Zav.: „S dna srca pevati glasno” Po~.: „U sobi na bolnog sina” Zav.: „Slava ti, Majko Nebesna”

75. Isidora Sekuli}, Oko na{eg romana, 5–. 757. @iv./ojin/ Balugxi}, Tajna diplomatija i diplomatske tajne, –7. 758. Bogdan Gavrilovi}, O `ivim silama narodnoga jedinstva (II), 7–82. KWI@EVNI PREGLED 759. Pavle Popovi}, Jedan prevodilac na{ih narodnih pesama, 8–8.
O prevodima Ovena Meredita.

NAU^NI PRIGLED 70. Ivan \aja, Dve nove kwige: „Polno pitawe” od Avgusta Forela i „^ovekovo poreklo” od ^arlsa Darvina, 8–89.
Prvu je preveo Aleksandar \. Kosti} a drugu Nedeqko Divac.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

EKONOMSKI PREGLED 7. N./ikola/ Stanarevi}, Pouke iz buxetskih dvanaestina, 89–9. POLITI^KI PREGLED 72. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Odbor za spoqne poslove, 9–95. 7. Privremeni /Milan Gavrilovi}/, Unutra{wa politika: Memoar hrvatskog bloka, 95–97. BELE[KE 74. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Aseneta”, 98. 75. /Anonim/, „Pedago{ka pitawa”, 98.
O kwizi Qubomira M. Proti}a. Kwiga o starim apokrifnim hri{}anskim spisima o Aseneti i prekrasnom Josifu Kamile Lucerne.

7. I./sidora/ S./ekuli}/, „Tri sestre”, 98–99.
O drami A. ^ehova u prevodu Milice Bogdanovi}.

77. I./sidora/ S./ekuli}/, Dva nova prevoda skandinavskih pisaca, 99–400.

O prevodima Strindbergovih drama Otac i Gospo|ica Julija i pripovedaka Nitkov i Iz skitni~kog `ivota Knuta Hamsuna.

78. /Anonim/, „Borba o Jadran i o Baro{” (Prof. S. Osterman: „Borba o Jadran i o Baro{“), 400. 79. V./inko/ V./itezica/, Jedna kwiga o Manconiu. (Atfilio Momigliano: „Manzoni” – Le opere; Messina, 1921), 400. Br. , . mart 770. Branislav Nu{i}, Detto, 40–42. 77. Vladimir Nazor, Legenda o Sv. Hristoforu (III), 42–49. 772. Rolan Dor`eles, Crveni barja~i}. Preveo s francuskog M./ilan/ B./ogdanovi}/ (I), 49–427. 77. Milutin Jovanovi}, Neka je blagosloven..., 428.
Po~.: „Be{e dan pun sunca, cvrkutale zebe” Zav.: „^uva na dnu svome uzvi{enu, ~ednu”

774. Rikard Nikoli}, Aloe, 429.

Po~.: „Po divqim stranam ostrva, gdje kr{i” Zav.: „okrutnom nebu o~ajni~ki pla~e” Po~.: „I brode i {u{te i lete” Zav.: „ka suncu” Po~.: „Ki{a je bolno plakala” Zav.: „rode se, kapnu, mru”

775. Bo`idar Kova~evi}, Krila, 40. 77. Bo`idar Kova~evi}, Ki{a, 40. 777. Branko Lazarevi}, Predratna i poratna pri~awa (I), 4–442. 778. Bo`idar Vlaji}, Neposredna demokratija u nema~kom ustavu od 1919, 442–448. 779. Marko Car, Besmrtna prequbnica. Analiza jedne epizode iz Danteovog pakla, 448–45. 780. V./ladimir/ ]orovi}, Vladimir Jovanovi}, 454–40. 

4

Stani{a Vojinovi}

78. Mirka Demirova /Jelisaveta Ibrovac-Popovi}/, Molierova proslava u Parizu, 40–4. NAU^NI PREGLED 782. Miloje M. Vasi}, Dr Vlad. R. Petkovi}: „Manastir Ravanica” (Narodni muzej u Beogradu. Srpski spomenici. I) Beograd, 1922, izdawe „Napretka”. Str. 77, sa 36 slika u tekstu, 44–48. EKONOMSKI PREGLED 78. N./ikola/ Stanarevi}, Ograni~ewe devizne i uvozne trgovine, 48–470. POLITI^KI PREGLED 784. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Opet Rijeka. – \enovska konferencija, 47–47. OCENE I PRIKAZI 785. Milan V. Bogdanovi}, Milan Ogrizovi}: „Vu~ina”, drama u tri ~ina. (Zagreb, Kugli, 1921), 47–475. 78. Vladimir Vuji}, Dr Branislav Petronijevi}: „Istorija novije filozofije”, prvi deo: od Renesansa do Kanta. Drugo, popravqeno izdawe. (Izdava~ka kwi`ara „Napredak”, Beograd. Str. 389), 475–479. BELE[KE 787. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Pripovetke iz Stare Srbije”, 480.
O kwizi Zarije Popovi}a.

788. U. /Svetislav Petrovi}/, „Crveni barja~i}”, 480. 789. U. /Svetislav Petrovi}/, Anri Bataj, 480.
Nekrolog.

O prevodu pripovetke Rolana Dor`elesa izva|ene iz romana Drveni krstovi.

Br. 7, . april 790. Miroslav Krle`a, Smrt Florijana Kraw~eca nadstra`ara kraqevske redarstvene stra`e (I), 48–49. 79. Hamza Humo, Molitva, 492–494. 792. Rolan Dor`eles, Crveni barja~i}. Preveo s francuskog M./ilan/ B./ogdanovi}/ (II), 495–50. 79. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Antigone. (Iz „Pobedni~kih pesama”), 507–508.
Po~.: „Antigone, qubqena sele” Zav.: „Tvoj glas kada slediti treba” Po~.: „O kre{tava svrako” Zav.: „Tu svinuo let”

794. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, Svraci. (Iz „Nutarwih bleskova”), 508–509. 795. Gustav Krklec, Prole}e u gradskoj ulici, 50–5.
Po~.: „Blistaju rujni rubini u vinu na{e samo}e” Zav.: „i na{ davni bol”

79. Dora Pfanova, Ples, 52.

Po~.: „Qubqeni o vjereni~e ti, nisi htio da ple{em” Zav.: „~uva{ od sre}e i `ivota”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (I) 797. Ivo Vojnovi}, /Odgovor/, 5–54.
„Nica”.

798. Quba Babi}-\alski,/Odgovor/, 54–5.
„Dvor Gredice”. „Beograd”.

799. Stoj./an/ M. Proti}, /Odgovor/, 5. 800. Nikola Stojanovi}, /Odgovor/, 57–58.
„Sarajevo”. „Beograd”.

80. Stevan Sagadin, /Odgovor/, 58–520. 802. Branko Lazarevi}, Predratna i poratna pri~awa (II), 520–52. 80. Mil./utin/ D. Lazarevi}, Pitawe o ministru vojnom, 52–59. KWI@EVNI PREGLED 804. Jov./an/ M. Jovanovi}, Oko palih prestola, 540–544.
O memoarima princeze Lujze, princeze Bliher i ledi Bentink.

NAU^NI PREGLED 805. Jovan Cviji}, Nau~ni rad Akademije nauka u 1921. godini, 544–548.
Govor predsednika na sve~anom sastanku 7. marta 922. godine.

POZORI[NI PREGLED 80. Rene Dumik, Labi{evo pozori{te. (Preveo s francuskog S./vetislav/ P./etrovi}/), 548–552. POLITI^KI PREGLED 807. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rije~ko pitawe. – Rusi, 552–555. 808. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Podela zemqe na oblasti pred Narodnom skup{tinom, 555–557. BELE[KE 809. B. /Milan V. Bogdanovi}/, „Put Alije \erzeleza”, 558.
O izdawu pripovetke Iva Andri}a. O kwizi Milice Jankovi}.

80. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Ispovesti”, 558. 8. M./iloje/ M./ilojevi}/, Nove srpske kompozicije, 558–559. 82. /Anonim/, „Mi{qewe @eroma Koawara”, 559.
O delu Anatola Fransa u prevodu Vladimira Rosi}a.

8. /Anonim/, „Mali Trot”, 559–50.

O delu Andre Li{tanber`ea u prevodu Ilije Pr`i}a. O romanu Anatola Fransa u prevodu Radivoja Karaxi}a.

84. /Anonim/, „@eqe @ana Serviana”, 50.

85. /Anonim/, Dru{tvo „Srpski kwi`evni glasnik”, 50. Br. 8, . april 8. Borivoje Jevti}, Palana~ki vihori, 5–570. 

Stani{a Vojinovi}

87. Miroslav Krle`a, Smrt Florijana Kraw~eca nadstra`ara kraqevske redarstvene stra`e (II), 57–58. 88. Vladimir Nazor, Pilot, 582.
Po~.: „Kad utrnu zvjezde na nebu” Zav.: „Me| sikom i grebenom plovi” Po~.: „No}as su na more pale” Zav.: „Il grcawe sretnoga pla~a”

89. Vladimir Nazor, Mjese~ina, 582. 820. Tin Ujevi}, Vetru, 58.

Po~.: „Duni mojom du{om, Veliki Severe” Zav.: „duvaj mojom du{om, Veliki Severe” I. Romanca (584) Po~.: „Volim te, Li” Zav.: „i kao hleb od koga `ivim” II. Igra (584–585) Po~.: „Ti nisi mrtav nakit, Li” Zav.: „pa da te dr`im pod kqu~em” III. Nokturno (585) Po~.: „Iz crne vode di`e se mesec” Zav.: „dok zemqa spava” IV. Pasionata (585–58) Po~.: „Tromo padaju mlake kapqe” Zav.: „i sazri kao `uto zlato” V. Dani (58–587) Po~.: „U mojoj je du{i osvanuo praznik” Zav.: „U mojoj je du{i osvanuo praznik” VI. Mar{ (587) Po~.: „Bogat sam, Li” Zav.: „o Li” VII. Sve~anost (588) Po~.: „Ve~e se, zamoreno, gasi” Zav.: „u meni ve~nost vaskrsava, Li” VIII. Pirina~ (588) Po~.: „Kad bih mogao” Zav.: „od ovoga sad”

82. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Pesme za Li, 584–588.

ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (II) 822. T/oma/ Mareti}, /Odgovor/, 589–590.
„Zagreb”.

82. Melko ^ingrija, /Odgovor/, 590–59.
„Dubrovnik”. „Beograd”.

824. Dragi{a Lap~evi}, /Odgovor/, 59–594. 825. Risto Jeremi} i Pero Slijep~evi}, /Odgovor/, 594–597.
„Sarajevo”.

82. Milutin Jak{i}, /Odgovor/, 597–599. 827. Branko Lazarevi}, Predratna i poratna pri~awa (III), 599–0. 828. @ivko G. Pavlovi}, Istina o Kolubarskoj bitci (I), 0–5. UMETNI^KI PREGLED 829. Miloje Milojevi}, ^ehoslova~ki kvartet. – „Faust”, –20.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

80. K./osta/ P. Manojlovi}, Povodom prvog kompozicionog koncerta g. Miloja Milojevi}a, 20–22. POLITI^KI PREGLED 8. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Isto~no pitawe, 22–24. 82. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Optu`be protiv biv{eg ministra vojnog, 25–27. OCENE I PRIKAZI 8. S./ima/ Pandurovi}, V. Massuka: „Vedre i tamne no}i”, 27–0. 84. M./iodrag/ I./brovac/, Milutin Boji}: „Soneti”. (Izdawe S. B. Cvijanovi}a, 1922), 0–. 85. \./or|e/ ]iri}, General Persen: „Sutra{wa vojska”, –. BELE[KE 8. I./sidora/ S./ekuli}/, „Zbirka ruskih pripovedaka”, . 87. A./nica/ S./avi}/ R./ebac/, „Pisma koja ga nisu dostigla”, –4.
O kwizi gospo|e fon Hajking u prevodu H. Lilera.

88. S./vetozar/ M./ati}/, „Hiqadu du{a” (roman A. T. Pisemskog. Prevela Zorka Velimirovi}. Izdala kwi`ara Zdravka Spasojevi}a), 4–5. 89. U. /Svetislav Petrovi}/, „Budi ~ovek”, 5.
O kwizi [arla Vagnera u prevodu Olge Risti}.

840. U. /Svetislav Petrovi}/, „Pier i Tereza”, 5.
O romanu Marsela Prevoa od nepoznatog prevodioca. O prevodu romana Radjarda Kiplinga.

84. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Indijska xungla”, . 842. V./ladimir/ V./uji}/, „Nevini”, .
O romanu Gabrijela D, Anuncija u prevodu Mihaila Dobri}a. O romanu Kroz pustiwu i pra{umu Henrika Sjenkjevi~a u prevodu M. St. Jankovi}a. O „Pedago{koj kwi`nici” koju ure|uje Milan [evi}.

84. /Anonim/, Iz de~je literature, –7.

844. V./ladimir/ V./uji}/, Nove pedago{ke kwige, 7. 845. A./leksandar/ V./idakovi}/, Emersonovi „Ogledi”, 7. 84. A./leksandar/ V./idakovi}/, Jedna engleska kwiga o Srbiji, 7–8.
O kwizi A subaltern in Serbia Donovana Janga.

847. J./ovan M. Jovanovi}/, „Istorija o do`ivqaju jednoga desetparca”, 8.
O kwizi E. Danea.

848. J./ovan M. Jovanovi}/, Jedna nema~ka kwiga o jugoslovenskoj trgovini, 8.
O kwizi H. Purpusa.

849. /Anonim/, [anfarina Kasida, 8–9.

Sa proznim prevodom Fehima Bajraktarevi}a sa originala.

850. M./om~ilo/ T. Selakovi}, Izlo`ba Du{ana Jankovi}a, 9–40. 85. J./ovan M. Jovanovi}/, @ivojin M. Proti}, 40.
Nekrolog. 

8

Stani{a Vojinovi}

Kw. VI Br. , . maj 852. Dragi{a Vasi}, Vaskrsewe, –. 85. Miroslav Krle`a, Smrt Florijana Kraw~eca nadstra`ara kraqevske redarstvene stra`e (III), 2–24. 854. Nenad Mitrov, Osu|en, 25.
Po~.: „Da li znate, gospo, {ta to zna~i: Boli?” Zav.: „Osu|en na ve~nu pusto{ i rugobu” Po~.: „Na{to moje usne, kad moraju da }ute?” Zav.: „i preda mnom se crni beskona~na osama” Po~.: „Ve~eras je nebo pla~no i veje vla`an jug” Zav.: „Ve~eras je nebo pla~no i veje vla`an jug” Po~.: „Zdrava Marija” Zav.: „bilo gde daleko, daleko” Po~.: „Davno je senka no}i pala” Zav.: „No stvarnost mu~i niska”

855. Nenad Mitrov, Na{to?, 2.

85. Gvido Tartaqa, Godi{wica, 27. 857. Gvido Tartaqa, ]ilim, 28.

858. Mom~ilo Milo{evi}, Bdewe, 29–. 859. Milo{ Crwanski, O stogodi{wici Vase @ivkovi}a, 2–. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (III) 80. Ivo Tartaqa, /Odgovor/, 7–9.
„Split”.

8. Uro{ Kruq, /Odgovor/, 9–40.
„Sarajevo”. „Beograd”.

82. S./ima/ Pandurovi}, /Odgovor/, 40–4. 8. Ivan Pale~ek, /Odgovor/, 42–45.
„Vukovar”. „Beograd”.

84. Milan Grol, /Odgovor/, 45–47. 85. @ivko G. Pavlovi}, Istina o Kolubarskoj bitci (II), 47–55. 8. Jov./an/ M. Jovanovi}, Posledwi austrijski car, 55–. POZORI[NI PREGLED 87. S./ima/ Pandurovi}, „Novi”, od Vlad. V. Jankovi}a, –5. POLITI^KI PREGLED 88. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Oko Rapalskoga ugovora, 5–8. 89. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Polo`aj vlade, 8–70. OCENE I PRIKAZI 870. B./ranislav/ Miqkovi}, Branislav Nu{i}: „Devetstopetnaesta”.(1922, str. 732), 70–7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

87. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, ^i~a Ilija Stanojevi}: „Dor}olska posla”, {ala u ~etiri ~ina i pet slika s pevawem. (Izdawe „Vremena”, Beograd, 1922), 7–74. 872. Ilija A. Pr`i}, Dragi{a Lap~evi}: „Istorija socijalizma u Srbiji”. (Beograd, 1922, izdawe Gece Kona. Str. 180, cena 15 d.), 74–7. BELE[KE 87. /Anonim/, „Utuqena kandila”, 7.
O zbirci pripovedaka Dragi{e Vasi}a, sa predgovorom Slobodana Jovanovi}a.

874. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 7–77. 875. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Magyar Királyi Honvéd Novele”(Kr. ug. domobranska novela), 77. 87. V., „Borbe oko Beograda”, 77.
O kwizi Milutina D. Lazarevi}a.

877. H., „Svetozar Markovi}”, 77–78.
O monografiji Slobodana Jovanovi}a.

878. /Anonim/, „Strah od qubavi”, 78. 879. /Anonim/, „Stradalnici”, 78.
Nekrolog. Nekrolog.

O romanu Anri de Rewijea u prevodu Mare Te{i}. O drami Stradalnici E. Brijea u prevodu Vojislava Mihailovi}a.

880. M./arko/ C./ar/, Vlaho Bukovac, 78–80. 88. /Anonim/, Svetomir Nikolajevi}, 80. 882. /Anonim/, Nove kwige, 80. Br. 2, . maj 88. Milan Ka{anin, Vi|ewe, 8–9. 884. Miroslav Krle`a, Smrt Florijana Kraw~eca nadstra`ara kraqevske redarstvene stra`e (IV), 9–04. 885. Aleksa [anti}, Kobna ve~e, 05.
Po~.: „Ja htedoh da bude{ ti ~uvarka tajne” Zav.: „Na krvave brazde tvojijeh nokata”

88. Anica Savi}-Rebac, Maris Stella. Uro{u Predi}u, 0–07.
Po~.: „Smaragdi tihi dan iz srca okeana” Zav.: „Smiluj se, majko sveta, groznici mojih misli” Po~.: „Vama {to idete ka nebu, zbogom” Zav.: „niti {to `elim do senke mir”

887. @./ivko/ Mili}evi}, Ispovest, 08. 888. @iv./ojin/ Balugxi}, Politika Italije pre i posle rata, 09–8. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (IV) 889. Uro{ Desnica, /Odgovor/, 8–9.
„Obrovac (Dalmacija)”. „Beograd”. „Zagreb”.

890. Mih./ailo/ Avramovi}, /Odgovor/, 20–2. 89. Uredni{tvo „Hrvata”, /Odgovor/, 2–22. 892. Vinko Brajevi}, /Odgovor/, 22–2.

70

Stani{a Vojinovi}
„Ka{tel-Kambelovac kod Splita”.

89. [ukrija Kurtovi}, /Odgovor/, 2–27.
„Sarajevo”.

894. Pavle Popovi}, Svetomir Nikolajevi}, 27–5. KWI@EVNI PREGLED 895. Milan V. Bogdanovi}, Pripovetke Dragi{e Vasi}a, –42. UMETNI^KI PREGLED 89. Miloje Milojevi}, Re~ na{im peva~kim dru{tvima. Povodom koncerta „Smetane” u Beogradu i peva~kih utakmica u Pragu 16, 17. i 18. aprila ove godine (I), 42–45. POZORI[NI PREGLED 897. Vladeta Popovi}, Repriza „Ri~arda III”, 45–47. POLITI^KI PREGLED 898. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: \enovska konferencija, 47–5. 899. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Uredba o podeli zemqe na oblasti, 5–5. OCENE I PRIKAZI 900. Vladimir Vuji}, Milo{ \uri}: „Filosofija panhumanizma”. Jedan poku{aj nove jugoslovenske sintagme. (Izdawe kwi`arnice Rajkovi}a i ]ukovi}a, Beograd, 1922. Str. 109), 54–57. 90. S./vetozar/ M./ati}/, Dr Vojislav M. Jovanovi}: „Srpske narodne pesme”. (Antologija). Izdawe Gece Kona, 57–58. BELE[KE 902. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Pripovetke” V. Ili}a-Mla|eg, 59. 90. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Kad mlidijah umreti”, 59.
O jedno~inki Milo{a N. \ori}a. O spevu B. Grahovca.

904. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Nova Kosovka”, 59. 905. H., „O srpskom i hrvatskom imenu”, 59–0.
O raspravi Alekse Ivi}a.

90. S./vetozar/ M./ati}/, „Odabrane srpske narodne pesme” (uredio L. Zrni}), 0. 907. /Anonim/, „Zdravstveni pokret”, 0.
O listu koji izdaje Zdravstvena zadruga.

908. /Anonim/, „Pripovetke za devoj~ice i de~ake” (s ruskog Kosara Cvetkovi}eva), 0. 909. Uredni{tvo, /Napomena/, 0.
Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} nisu vi{e direktori „Srpskog kwi`evnog glasnika”.

Br. , . juni 90. B. B.-vi} /Todor Popovi}/, Otac (I), –77.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

7

9. Aleksije Remizov, Lis Prepodobni. Prevela s ruskog I./sidora/ S./ekuli}/, 77–8. 92. Dragutin M. Domjani}, Zimzelen, 84.
Po~.: „Ja sam ti donio cvije}a” Zav.: „Sre}u, – al, tu|u sre}u”

9. Dragutin M. Domjani}, Uvijek, 85.
Po~.: „I kad zamiri{e jorgovan” Zav.: „Ne}u te nikada mo}i”

94. M./om~ilo/ Nastasijevi}, Bela pesma, 8.
Po~.: „[ta {ume jasike bele” Zav.: „}u}ori svoje devoja~ke tajne”

ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (V) 95. Tomislav Tomqenovi}, /Odgovor/, 87–90.
„Zagreb”.

9. Aleksa [anti}, /Odgovor/, 90–9.
„Mostar”. „Pariz”.

97. Lujo Vojnovi},/Odgovor/, 9–9. 98. Ja{a M. Prodanovi}, /Odgovor/, 9–97. 99. Milorad Nedeqkovi}, Prilozi prou~avawu violentnog tipa (I), 97– 20. 920. Milan Grol, Godi{wica smrti Jovana Skerli}a, 204–20. 92. E./vgenije/ Awi~kov, Ruske kwige, 20–209. UMETNI^KI PREGLED 922. Miloje Milojevi}, Re~ na{im peva~kim dru{tvima. Povodom koncerta „Smetane” u Beogradu i peva~kih utakmica u Pragu 16, 17. i 18. aprila ove godine (II), 20–22. 92. Miloje Milojevi}, „Vesele `ene Vindzorske”. – G. Pokorni i Orkestar kraqeve garde, 22–24. 924. Branko Popovi}, Vlaho Bukovac. – Povremene izlo`be, 24–28. EKONOMSKI PREGLED 925. N./ikola/ Stanarevi}, Na{ zajam u inostranstvu, 28–220. POLITI^KI PREGLED 92. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Kraj \enovske konferencije, 220–22. 927. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Izborni zakon, 224–22. OCENE I PRIKAZI 928. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Veqko Mili}evi}: „Opsene”, roman. (Izdawe Srpske kwi`evne zadruge, 1922), 227–229. 929. B./ranislav/ Miqkovi}, Nikolaj Velimirovi}: „Nove besede pod gorom”. (Izdaje S. B. Cvijanovi}), 20–2.

72

Stani{a Vojinovi}

90. Ivan \aja, [arl Depere, profesor universiteta u Lionu: „Preobra`aji `ivotiwskoga sveta”. Preveo s francuskog dr V. K. Petkovi}. (Izdava~ka kwi`arnica Gece Kona), 2–2. BELE[KE 9. H., „Otac”, 2.
O najnovijoj pripovetci B. B-vi}a /Todora Popovi}a/. O najnovijoj kwizi Milice Jankovi}. O kwizi Jovana Miodragovi}a.

92. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Smrt i `ivot”, 2–24. 9. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Nova majka”, 24. 94. H., „Jakov Igwatovi}”, 24.
O pre{tampavawu studije Jovana Skerli}a. O izdawu kwi`are J. Sekulovi}a iz Herceg-Novog.

95. S./vetozar/ M./ati}/, Novo izdawe „Gorskog Vijenca”, 24–25. 9. /Anonim/, „Atlantida”, 25.
O romanu Pjera Benoa u prevodu Predraga Karali}a. O pesmama Pjera Luisa u prevodu Dimitrija Frtuni}a. O delu Emila Fagea u prevodu Drag. L. Stevanovi}a. O kwizi Petra M. Ili}a.

97. /Anonim/, „Bilitisine pesme”, 25.

98. /Anonim/, „Uvo|ewe u kwi`evnost”, 25.

99. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Rad i wegovi oblici”, 2. 940. /Anonim/, „Spiritizam”, 2.
O studiji Branislava Petronijevi}a. O kwizi Branislava Petronijevi}a. O kwizi Radivoja Vrhovca.

94. /Anonim/, „^lanci i studije”, 2–27. 942. /Anonim/, „Iz {kolske i dru{tvene pedagogije”, 27. 94. L. A. /Paulina Lebl-Albala/, „Gimnastika kao osnov lepote i zdravqa `enskog”, 27.
O delu Hedi Kalmajera u prevodu Mage Magazinovi}-Gezeman. O kwizi ~lanaka G. Petrova.

944. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Evan|eqe i `ivot”, 27–28. 945. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Jedna nezgodna granica” (Henry Baerlein: „A Difficult Frontier”), 28. 94. E./vgenije/ Z./aharov/, „Vlada Antihrista”, 28–29.
O zbirci ~lanaka D. Mere{kovskog, Z. Hipijus, D. Filozofova i V. Zlobina.

947. M., Skerli}evo ve~e, 29–240. 948. /Anonim/, Pol De{anel (1856–1922), 240.
Nekrolog.

Br. 4, . juni 949. B. B-bi} /Todor Popovi}/, Otac (II), 24–254. 950. Mileta Jak{i}, Legenda o gluvo-nemoj, 255–25.
Po~.: „Danas je pro{la pored mene...” Zav.: „Duboke, zagonetne”

95. Kuzma Toma{i}, Jedra mladosti, 257–258.
Po~.: „U jednu lepu i daleku zoru” Zav.: „pa sada s vetrom pevaju po moru”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

7

952. Mihailo Miron, Tu`na breza, 259.
Po~.: „Brezo moja, srebrna i bela” Zav.: „brezo moja, srebrna i bela”

IZ KINESKE LIRIKE 95. Pej-Lo-Tjen, Zimska no}. Preveo s nema~kog Milo{ Crwanski, 20.
Pesma u prozi. Pesma u prozi.

954. Ven-^eng, Planine. Preveo s francuskog Milo{ Crwanski, 20. 955. Branko Lazarevi}, O tragi~nom. (Iz „Prolegomena za jednu teoriju estetike”), 2–27. 95. A./leksandar/ Pogodin, Aleksandar Blok, 274–279. 957. Milorad Nedeqkovi}, Prilozi prou~avawu violentnog tipa (II), 279– 285. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (VI) 958. Qub./omir/ Stojanovi}, /Odgovor/, 28–290.
„Beograd”. „Zagreb”. „Split”.

959. Milan Begovi}, /Odgovor/, 29–292. 90. Mirko Korolija, /Odgovor/, 292–29. 9. Jovo Zubovi}, /Odgovor/, 29–294.
„Sarajevo”.

UMETNI^KI PREGLED 92. Branko Popovi}, Izlo`ba slika g. Pa{ka Vu~eti}a, 295–298. 9. K./osta/ P. Manojlovi}, Povodom jugoslovenskog simfonijskog koncerta u „Mane` u”, 298–02. POLITI^KI PREGLED 94. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Posle \enove. – Bugarske komite, 02–05. 95. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Vlada i opozicija, 05–07. OCENE I PRIKAZI 9. Vladeta A. Popovi}, „Hamlet” u prevodu g. Dr S. Stefanovi}a, 07– 2. 97. V./inko/ V./itezica/, Epiktet i Marko Aurelije: „Obrasci voqe i sre}e (stoi~ki trebnik)”, odabrao i uredio D. Frtuni}. („Napredak”, Beograd), 2–. 98. M./ilutin/ D. Lazarevi}, Vojvoda Petar Bojovi}: „Odbrana Kosovoga Poqa 1915. g. i za{tita odstupawa srpske vojske preko Albanije i Crne Gore”, –4. 99. N./ikola/ St./anarevi}/, Milivoje M. Savi}: „Na{a industrija i zanati”, 4–5.

74

Stani{a Vojinovi}

BELE[KE 970. I./sidora/ S./ekuli}/, „Tri pripovetke” V. Petrovi}a (izdawe Cvijanovi}a), 5. 97. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Spomenica Danila Ili}a”, . 972. S./vetozar/ M./ati}/, „^etiri dubrova~ke drame u prozi iz kraja XVII vijeka”. (Zbornik za istoriju, jezik i kwi`evnost srpskoga naroda, I od., VI kw., S. K. Akademija), . 97. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Nekr{teno zvono”, .
O pripovetci \or|a P. Ili~i}a.

974. A./nica/ S./avi}/ R./ebac/, „Florentinske no}i”, –7.
O prozi Hajnriha Hajnea u prevodu Nikole Polovine. O bro{uri Vladimira Koroqenka. O kwizi Jovana Cviji}a.

975. I./sidora/ S./ekuli}/, „Kraj carske vlasti”, 7. 97. /Anonim/, „Balkansko Poluostrvo”, 8. 977. /Anonim/, „Op{tinska politika”, 8.
O predavawu Svetislava Predi}a.

978. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Vaspitawe voqe” (od F. V. Ferstera, preveo Vuk Vrhovac, izdawe S. B. Cvijanovi}a), 8–9. 979. /Anonim/, „Op{ta pedagogija”, 9.
O kwizi Paula Natorpa u prevodu Milana [evi}a.

980. P., „Topografski priru~nik Dalmacije” (I. Popis stanovni{tva. Split, 1922), 9. 98. /Milo{ Crwanski/, Iz kineske lirike, 20.
O prevodima.

982. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . juli 98. St./ojan/ V. @ivadinovi}, Grobar, 2–0. 984. X. M. Bari, Pogled od dvanaest funti. S engleskog preveo A./leksandar/ V./idakovi}/ (I), –7.
Drama.

985. Milutin Jovanovi}, Smrt jedne radosti, 8.
Po~.: „Ve~eras ne~ujno pod prozorom mojim” Zav.: „Radost koju nebo posla za sva srca”

98. Desanka Maksimovi}, Vreme, 9–40. 987. Anica \uki}, Himna ~oveku, 4.
Po~.: „^ove~e mo}ni, sna`ni” Zav.: „jedini, mo}ni, ti”

Po~.: „Sve kraj nas: i oni zraci {to mekotu oblaka zlate” Zav.: „i podmuklo vreme ~ini}e se da stoji”

988. \ovani Papini, Elegija. (Preveo sa italijanskog G./vido/ Tartaqa), 42–4.
Pesma u prozi.

989. Pavle Popovi}, Povodom Vukove stogodi{wice (I), 44–54. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (VII) 990. M. Trifunovi}, /Odgovor/, 54–57.
„Beograd”.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

75

99. Josip Marku{i}, /Odgovor/, 57–2.
„Sarajevo”. „Beograd”.

992. D. Aran|elovi}, /Odgovor/, 2–5. 99. Stipan Banovi}, /Odgovor/, 5–8.
„Drvenik-Zaostrog (Dalmacija)”.

994. @iv./ojin/ Balugxi}, Balkanski savez u Maloj antanti, 9–75. UMETNI^KI PREGLED 995. Miloje Milojevi}, Povodom pojave dva srpska umetnika. Koncert g. Mladena Jovanovi}a i koncert g. Milana Jovanovi}a-Brace, 7–80. 99. Branko Popovi}, Peta Jugoslovenska umetni~ka izlo`ba u Beogradu (I), 80–84. EKONOMSKI PREGLED 997. N./ikola/ Stanarevi}, Statut Narodne banke. – Zajam od sto miliona dinara, 85–87. POLITI^KI PREGLED 998. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ka i ratna o{teta. – Ha{ki sastanak, 87–90. 999. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Opstrukcija. – Rekonstrukcija vlade g. Pa{i}a, 90–92. 000. S./tevan/ Sagadin, D-r Ivana [u{ter{i~a „Tristia ex Ponto”, 9–9. BELE[KE 00. /Anonim/, „Rodoqupci”, 9.
O Sterijinoj drami u izdawu zagreba~ke „Pozori{ne biblioteke”. 

002. /Anonim/, Krklec na ~e{kom, 9. 00. /Anonim/, „@ena”, 9.

O romanu @ila Mi{lea u prevodu Augustina Ujevi}a. 

004. /Anonim/, „Crveni krin”, 9–97.
O kwizi Pere Slijep~evi}a.

O drugom izdawu romana Anatola Fransa u prevodu Radivoja Karaxi}a. 

005. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „O savremenom vaspitawu naroda”, 97. 00. A./leksandar/ V./idakovi}/, „O vaspitawu”, 97.
O kwizi prevedenoj od Aleksandra Gradi{tanca. O eseju Artura [openhauera u prevodu Aleksandra Gradi{tanca. 

007. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Filozofija qubavi”, 97–98. 008. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Od Beograda do Bakra”(„Von Belgrad bis Buccari”, eine unphilosophische Reise durch Westserbien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro und Dalmatien, von Hermann Wendel, – Frankfurter Societäts Druckerei, 1922, Frankfurt), 98. 009. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Plodovi prosvete”, 99.
O Tolstojevoj drami u izvo|ewu Narodnog pozori{ta, koju je re`irao Rakitin. O premijeri drame Franca Verfela, koja se odigrava u severnoj Srbiji. 

00. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Bocksgesang”, 99. 

0. P./avle/ P./opovi}/, Novi francuski akademi~ari, 400.

7

Stani{a Vojinovi}

Br. , . juli 02. Gvido Tartaqa, Sablazan sa duhovima. Groteska, 40–408. 0. X. M. Bari, Pogled od dvanaest funti. S engleskog preveo A./leksandar/ V./idakovi}/ (II), 409–49.
Drama. 

04. Danica Markovi}, Letwe popodne, 420.
Po~.: „Podnevno sunce sa zenita kada” Zav.: „@enika strasnih vasionski dar” Po~.: „Moj stari {tap su moje o~i” Zav.: „{irokog neba otvoreni {irom” 

05. Gustav Krklec, Slepac i gradske `ene, 42. 0. Bojana Radovi}, Seoba du{e, 422.
Pesma u prozi. 

07. M./ilan/ Re{etar, Kulturne sli~ice iz Dubrovnika sredwega vijeka, 42–4. 08. Pavle Popovi}, Povodom Vukove stogodi{wice (II), 47–445. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (IX) 09. Ladislav Poli}, /Odgovor/, 44–448.
„Zagreb”. 

020. Nedeqko Divac, /Odgovor/, 448–450.
„Beograd”. 

02. Rikard Nikoli}, /Odgovor/, 45–452.
„[ibenik”. „Beograd”. 

022. Zdravko Ni`eti}, /Odgovor/, 452–455. KWI@EVNI PREGLED 02. V./elimir/ @ivojinovi}, V. V. Jankovi}: „Ivan Mandu{in”, – portre novela. (Izdawe Gece Kona, Beograd, 1922. g.), 455–40. UMETNI^KI PREGLED 024. Branko Popovi}, Peta Jugoslovenska umetni~ka izlo`ba u Beogradu (II), 40–47. POZORI[NI PREGLED 025. Borivoje Jevti}, Narodno pozori{te u Sarajevu u pro{loj sezoni, 47– 47. POLITI^KI PREGLED 02. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{a spoqna politika, 47–474. 027. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Sastanak na Ilixi, 474–47. BELE[KE 028. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Posmrtne po~asti”, 47–477.
O zbirci pesama Sime Pandurovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

77 

029. S./vetozar/ M./ati}/, „Kraqevi} Marko”, 477. 00. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Marija”, 477.

O zbirci narodnih pesama i pripovedaka koju je priredio Sreta J. Stojkovi}. O sentimentalno eroti~noj kwizi Petera Nanzena u prevodu Strahiwe \or|evi}a. O kwizi Milo{a R. Milo{evi}a koji je umesto „na~ela ukr{taja” Laze Kosti}a uvodi na~elo kontrasta a u etici sredwe mere. O predstavi Strindbergove drame u Mawe`u. 

0. /Anonim/, „Etika sredwe mere”, 477–478. 02. M./ilan/ P./redi}/, „Loma~a”, 478–479. 0. M./ilan/ P./redi}/, „Judita”, 479–480.

O predstavi drame Fridriha Hebela u Narodnom pozori{tu. 

04. /Anonim/, Ispit Gluma~ke {kole, 480. 05. D./ragutin/ N. A./nastasijevi}/, Dr Bo`idar Proki}, 480.
Nekrolog.

Br. 7, . avgust 0. Borivoje Jevti}, Jesewi verenici, 48–497. 07. V. Massuka /Velimir @ivojinovi}/, @rtveni oltari, 498.
Po~.: „Ja idem kao pobo`ni putnik” Zav.: „na `rtveniku” 

08. V. Massuka /Velimir @ivojinovi}/, Primorski pejza`, 499.
Po~.: „Jedna je zvezda pala na moje zenice tavne” Zav.: „}utawa moga radost” Po~.: „U dubokoj jelovoj {umi” Zav.: „U dubokoj jelovoj {umi” 

09. Jela Spiridonovi}-Savi}, Hram, 500–50. 040. Bo`idar Kova~evi}, Halucinacija pla~a, 502.
Po~.: „Sve mi se ~ini” Zav.: „da neko pla~e na visini” 

04. Milorad Radoni}, Ekstaza, 50–504.
Po~.: „Kad ispijem i posledwu ~a{u” Zav.: „I tako }e nas zate}i sunce” 

042. Tihomir R. \or|evi}, Razvitak varo{i u Srbiji za vlade kneza Milo{a Obrenovi}a (1815–1839) (I), 505–52.
Javno predavawe odr`ano u Beogradu 24. aprila 922. godine. 

04. Milutin D. Lazarevi}, Fizionomija pro{log svetskog rata, 5–524. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (IX) 044. Vladimir Nazor, /Pesma bez naslova/, 525–527.
Po~.: „Sve to je zato, jer jo{ nismo videli” Zav.: „Na{ Udes k nama do}i” „Crikvenica”. 

045. Uredni{tvo „Obzora”, /Odgovor/, 527–50.
„Zagreb”. 

04. @ivko Berti}, /Odgovor/, 50–5. POZORI[NI PREGLED 047. Milan Grol, Ispitna predstava Gluma~ke {kole, 54–57.

78

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 048. Branko Popovi}, Peta Jugoslovenska umetni~ka izlo`ba u Beogradu (III), 57–540. EKONOMSKI PREGLED 049. N./ikola/ Stanarevi}, Beogradske banke u 1921. – Saobra}aj i izvozna trgovina, 540–54. POLITI^KI PREGLED 050. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dru{tvo naroda i Bugari. – Na{i dugovi na strani, 54–54. 05. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Na~elni pretres buxeta: Govor g. Trumbi}a, 54–548. OCENE I PRIKAZI 052. Isidora Sekuli}, A. Hjelan (Kielland): „Garman i Vorze” (Prevela I. Sekuli}. Napredak, 1922), 548–549. 05. B. L., „Near Eastern Affairs and Conditions”. By the Honorable Stephen Panaretoff. New York, The Mac Millan Company, 1922, 549–55. BELE[KE 054. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Alkar”, 552.
O pripovetci Dinka [imunovi}a. 

055. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Razlomci”, 552.

O kwizi refleksija koje je napisao Narcis Jenko (pseudonim bosanskog frawevca Evgenija Mati}a). O kwizi Ostoje Bosni}a. 

05. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Paljba baterijom”, 55. 057. /Anonim/, Kamil Mokler o Ivu Vojnovi}u, 55. 058. I./sidora/ S./ekuli}/, „Te{ki ~asovi”, 55–554.
O kwizi Viktora Pawina. 

059. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Vojvoda Mi{i} od Suvobora do Maribora”, 554–555.
O kwizi M. Pavlovi}a. 

00. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Naseqa i poreklo stanovni{tva”, 555. 0. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Bosna i Hercegovina”, 555.

O kwigama Crnogorsko Primorje i Krajina Andrije Jovi}evi}a i Poluostrvo Gat (Peqe{ac) Nikole Zvonimira Bjelovu~i}a. O kwizi koju je izdalo sarajevska sekcija Udru`ewa jugoslovenskih in`iwera i arhitekata. 

02. /Anonim/, „Jugoslavija”. (Yves Chataigneau, „La Yugoslavie”. „Annales de géographie”, 15. mars 1922. Paris, Armand Colin, p. 81–110), 55–557. 0. I., „Razvigor”, 557.
O bugarskom kwi`evnom listu koji ure|uju Al. Balabanov i Elin Pelin u Sofiji. Bele{ka o kwiz koju je izdalo Dru{tvo Vrawanaca 922. godine. 

04. I., „Bugarska zverstva u Vrawu i okolini”, 557. 

05. I., „Trakija” / P. Raymond Janin: „La Trace”,étude historique et géographique, Constantinople 1920./, 557. 0. John. /Kosta P. Manojlovi}/, „Pred veli~anstvenom prirodom”, 557–558.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O {tampanim kompozicijama Miloja Milojevi}a.

79 

07. X. /Uro{ Xoni}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 558–559. 08. V./ladeta/ A. Popovi}, Stogodi{wica [elijeve smrti, 559–50. Br. 8, . avgust 09. Mom~ilo Milo{evi}, Jovan Vladislav. (Prvi ~in tragedije istog imena), 5–574. 070. @or` Diamel, Ko~ija{. Preveo s francuskog M./ilan/ B./ogdanovi}/ (I), 574–579. 07. Rastko Petrovi}, Pustolov u kavezu, 580–58.
Po~.: „Ne li~im ni na hrast, ni na propeler” Zav.: „a time prestaje ova pesma i nastaje krvavo otupqewe” Po~.: „Na tasu `rtvenom {arolikih strofa” Zav.: „on }e sinuti punim pobedonosnim svetlom” I. II. Po~.: „Ja sam svik, o glavu da dr`im visoko” Zav.: „Srce koje za me tako toplo bije?” Po~.: „U zanosu ludom ostavih te jednom” Zav.: „Be{e qubav dugo tra`ena i slatka” 

072. Nenad Mitrov, Oda silnome ni{ta, 584–585. 07. Hajnrih Hajne, Mojoj materi. (Preveo s nema~kog Aleksa [anti}), 58. 

074. Vladimir Vuji}, Xems i Bergson, 587–594. 075. Tihomir R. \or|evi}, Razvitak varo{i u Srbiji za vlade kneza Milo{a Obrenovi}a (1815–1839) (II), 595–0. 07. *** /Velizar Gerasimovi}/, Italija i mi, 0–08. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (X) 077. Vitomir Kora}, /Odgovor/, 08–. UMETNI^KI PREGLED 078. Branko Popovi}, Peta Jugoslovenska umetni~ka izlo`ba u Beogradu (IV), 7–2. EKONOMSKI PREGLED 079. Grad./imir/ P. Kozomari}, Kwiga g. Xon Mejnorda Kejnsa, 2–27. POLITI^KI PREGLED 080. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Vladina re~ o spoqnoj politici, 27–0. 08. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Skup{tinski odmor, 0–. OCENE I PRIKAZI 082. A./leksandar/ Vidakovi}, „Otelo” u prevodu g. Sv. Stefanovi}a, – 4. 08. F./ehim/ Bajraktarevi}, Oskar Vajld: „Sretni Carevi} i druge pri~e”. Ilustrovali Volter Kren i \akomb Hud. Po sedmom engleskom izdawu preveo Pero Slijep~evi}, Sarajevo 1921. Izdaje [tamparija Petra N. Gakovi}a, 4–5.

80

Stani{a Vojinovi} 

084. N./edeqko/ Divac, Verner Sombart: „Socijalizam i socijalni pokret”. (Preveo s nema~kog \or|e Pejanovi}. Izdawe Kwi`are I. \. \ur|evi}a, Beograd-Sarajevo), 5–8. BELE[KE 085. X. /Uro{ Xoni}/, „Srbske narodne pripovedke”, prelo`il Fran Erjavec (Ljubljana, 1922), 8–9. 08. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „1914–1918, Spomeni jugoslovanskega dobrovoljca”, 9.
O kwizi Vitomira Fedora Jelenca. 

087. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Kwiga stihova”, 9.
O kwizi stihova J. Andri}a (^a~ak 922). 

088. /Anonim/, „Godi{wak Srpske Kraqevske akademije”, 9–40. 089. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Sun~anje i lije~enje suncem”, 40.
O kwizi Julija Buksawija. 

090. /Anonim/, Nove kwige, 40. Kw. VII Br. , . septembar 09. Tin Ujevi}, El sentimento tragico de la vida. (Bele{ke jednog irskog utilitarca), –2. 092. @or` Diamel, Ko~ija{. Preveo s francuskog M./ilan/ B./ogdanovi}/ (II), 2–7. 09. Dragutin M. Domjani}, Nikad, 8–9.
Po~.: „Ne, ne, ti me ne}e{ zaboravit, nikad” Zav.: „I ti me ne}e{ zaboravit, nikad” Po~.: „Na ulazu u crkvu Svetog Duha” Zav.: „izlo`eno novim mukama” 

094. Gvido Tartaqa, Prosjak u podne, 20. 095. Gvido Tartaqa, Stara devojka, 20.

Po~.: „Na sivome bregu iznad jesenskih dolova” Zav.: „tanak i beo” Po~.: „Kod nogu mu le`i {tit” Zav.: „zastanu, da mu se dive...” 

09. D./u{an/ Vasiqev, U. Predi}: Car Lazar. Iz ciklusa Impresije, 2.

IZ KINESKE LIRIKE 097. Vang-Vej, Povratak. (Preveo s francuskog Milo{ Crwanski), 22.
Pesma u prozi. Pesma u prozi. 

098. Li-Taj-Po, Ve~na slova. (Preveo s francuskog Milo{ Crwanski), 22. 099. Josip Bersa, Slike i prilike iz nedavne dubrova~ke pro{losti. Dum Ivan Stojanovi}, 2–2. 00. M./ilan/ S./tojimirovi}/ Jovanovi}, Petar Ko~i}. In memoriam, 2–44. 0. Bo`idar Vlaji}, Sredwa linija u pitawu unutra{weg ure|ewa zemqe, 44–47.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

8

ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (XI) 02. Du{an Pele{, /Odgovor/, 47–5.
„Zagreb”.

VOJNI PREGLED 0. \./or|e/ ]iri}, Psihologija vojnika u ratu, 54–59. EKONOMSKI PREGLED 04. N./ikola/ Stanarevi}, Zabrana izvoza hrane, 59–2. POLITI^KI PREGLED 05. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{ polo`aj prema Bugarima, 2–4. 0. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki polo`aj, 4–. 07. Fr./an/ Ile{i}, Ujediwena Slovenija. Pismo iz Slovenije, –7.
„Qubqana”. Bele{ka o kwizi Psychologie du soldat en campagne koji je napisao Leon Wauthy.

OCENE I PRIKAZI 08. A./leksandar/ G. Avakumovi}, Moris Paleolog: „Carska Rusija za vreme velikog rata”. (Maurice Paléologue: „La Russie des Tsars pendant la grande guerre”, Tome I, Plon, Paris), 8–7. 09. Jov./an/ M. Jovanovi}, D-r Mih. [u{kalovi}: „Govor prilikom na~elne debate o buxetu za 1922. godinu”. Beograd, 1922, str. 31, 7–72. BELE[KE 0. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „U café du Dôme”, 7.
O antologiji koju je priredio Branko Vodnik. O predstavi qubavno-bokserske drame Josipa Kosora u Parizu. 

. M./ilan/ [./evi}/, Antologija pesama Petra Preradovi}a, 7–74. 2. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Re~nik stranih re~i, uzre~ica i poslovica”, 74–75.
O re~niku Gr~i}a. 

. Z., „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, 75–7. 4. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Slavia”, 7.
O ~asopisu koji izlazi u Pragu pod uredni{tvom O. Hujer i M. Murka. 

5. A./leksandar/ V./idakovi}/, [ekspirove bele{ke, 7–77. . V./elimir/ @./ivojinovi}/, Program za novu pozori{nu sezonu, 77–78. 7. Ja{a M. Prodanovi}, Stojan Ribarac, 78–80.
Nekrolog. Nekrolog. 

8. A./leksandar/ V./idakovi}/, Lord Nortklif, 80. Br. 2, . septembar 9. Dragi{a Vasi}, Crvene magle. Prva glava iz romana, 8–9.

82

Stani{a Vojinovi} 

20. Rainer Maria Rilke, Tri pri~e o Dragome Bogu. Kako je izdaja do{la u Rusiju. (S nema~kog preveo Gustav Krklec) (I), 94–98. 2. Danica Markovi}, Februarska elegija. Iz Trenutaka, 99.
Po~.: „Da mirisima prole}e objavi” Zav.: „I minu mladost ko prole}ne vode” 

22. Rikard Nikoli}, Uspomena, 00.

Po~.: „Tvoje me ime ko jeka” Zav.: „svjetlost se ona, ko ble|ana nada, srcu smeje” Po~.: „Ho}u da zaigram sutra” Zav.: „ja, me|uzvezdani igra~” 

2. Bo`idar Kova~evi}, Me|uzvezdani igra~, 0. 24. V./ilijam/ Vordsvort, Napisano u rano prole}e. S engleskog preveo V./ ladeta/ A. Popovi}, 02.
Po~.: „Hiqadu sam izme{anih nota ~uo” Zav.: „[ta je ^ovek na~inio od ^oveka?” 

25. Ja{a M. Prodanovi}, Velimir J. Raji}, 0–2. 2. \or|e Tasi}, Dru{tvo naroda i jednakost dr`ava (I), 2–2. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (XII) 27. Rikard Katalini}-Jeretov, /Odgovor/, 24.
„Zagreb”. 

28. A./nte/ Tresi}-Pavi~i}, /Odgovor/, 24–.
„Madrid”. 

29. Xon Midelton-Mari, O jasnom i tamnom u kwi`evnosti. (S engleskog preveo A./leksandar/ V./idakovi}/), –8. NAU^NI PREGLED 0. Milorad Nedeqkovi}, Sociolo{ki i pravni pojam dr`ave, 9–4.
O studiji Hansa Kelzena.

POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ke ratne obaveze. – Austrijska kriza. – Gr~ke nevoqe, 4–4. 2. V./elizar/ Gerasimovi}, Talijanski fa{isti, 4–49. . Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Pred krizom, 49–50. OCENE I PRIKAZI 4. M./ilivoj/ Pavlovi}, Jovan Cviji}: „Metanastazi~ka kretawa”. Wihovi uzroci i posledice. (Srpski Etnografski zbornik XXIV, Naseqa XII). Beograd, 1922, 50–52. 5. G./ustav/ K./rklec/, „Ro~enka na rok 1922.”(Ro~nik I). Ridil a vydal K. Nosovsky, 52–54. . Vinko Vitezica, Benedeto Kro~e i wegova kwiga o Danteu, 54–55. BELE[KE 7. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Jesewe li{}e”, 55–5. 8. S. T. P., „Uvod u filozofiju”, 5.
O kwizi S. Cimermana. O kwizi koju su priredili Mirko Deanovi} i Niko Stip~evi}.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

8 

9. /Anonim/, „Za Don Karlosa”, 5–57. 40. /Anonim/, „Slavonic Review”, 57.

Roman Pjera Benoa u prevodu Svetislava Petrovi}a pre{tampan je iz Srpskog kwi`evnog glasnika. O pokretawu ovoga ~asopisa u Londonu i raspravama Mihaila Gavrilovi}a i Vatroslava Jagi}a u wemu. 

4. G./ustav/ K.rklec/, Rainer Maria Rilke, 57–58. 42. /Anonim/, „Pozori{ni godi{wak”, 58–59. 4. /Anonim/, Ernest Lavis, 59.
Nekrolog. 

44. /Anonim/, Nove kwige, 59–0. Br. , . oktobar 45. Milica Jankovi}, Tu|a pripovetka, –7.
^itano na jednom |a~kom koncertu. 

4. Rainer Maria Rilke, Tri pri~e o Dragome Bogu. Kako je izdaja do{la u Rusiju. (S nema~kog preveo Gustav Krklec) (II), 74–7. 47. Vladimir Nazor, Tri pesme, 77–78.
I. Ki{a (77) Po~.: „Kroz lug pun proletnih klica” Zav.: „Po trmi i mladome ku{u” II. Niti (77) Po~.: „U dane kad jesewe sene” Zav.: „Za mrtve te stvari me ve`e” III. Oblaci (78) Po~.: „Oblaci!... @ivot sam celi” Zav.: „Oblaci srebrni, laki” 

48. Mirko Korolija, Pesma slutwe, 79–80.
Po~.: „Ja ne znam tebe koju `udim ve~no” Zav.: „ja tebe ~ekam!... Ti }e{ do}i, draga!” Po~.: „U junu, `etva lipa i qiqana” Zav.: „Treperi jo{ Svemirom” 

49. Anica Savi} Rebac, Toskanska elegija. U spomen [elia, 8–82. 50. Slobodan Jovanovi}, Milo{eva druga vlada, 8–9. 5. \or|e Tasi}, Dru{tvo naroda i jednakost dr`ava (II), 9–202. ANKETA O SRPSKO-HRVATSKIM ODNOSIMA (XIII) 52. R./ista/ Mitkovi}, /Odgovor/, 202–205.
„@eneva”. 

5. /Uredni{tvo/, /Napomena o anketi/, 205–20. NAU^NI PREGLED 54. Dragi{a Lap~evi}, Jovan Cviji}: „Balkansko Poluostrvo i Ju`noslovenske zemqe”. Osnove antropogeografije. Sa 49 karata i skica u tekstu i sa 7 karata i 54 fotografija izvan teksta. Preveo s francuskog Borivoje Drobwakovi}, profesor. Dr`avna {tamparija kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd, 1922. Cena 70 dinara. Strana XVI i 418, 207–24.

84

Stani{a Vojinovi}

POZORI[NI PREGLED 55. @il Lemetr, „Heda Gabler”, od Ibzena. (S francuskog preveo S./vetislav/ P./etrovi}/, 24–220. 5. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Naga `ena”, od Anria Bataja, 220–222. UMETNI^KI PREGLED 57. Branko Popovi}, Izlo`ba slikarskih radova Veqka Stanojevi}a, 22–22. EKONOMSKI PREGLED 58. N./ikola/ Stanarevi}, Nov~ana kriza, 22–229. POLITI^KI PREGLED 59. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Carigrad i Dardaneli, 229–22. 0. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Kongres javnih radnika u Zagrebu, 22–24. OCENE I PRIKAZI . Mih./ailo/ \or|evi}, Jugoslovenske pripovetke na engleskom, 24–2.
O antologiji Pavla Popovi}a objavqenoj u Wujorku 92. godine. 

2. V./elizar/ Gerasimovi}, G. Nitijeva kwiga o evropskom miru. (F. S. Nitti: „Europa senza pace”. Roma, 1921), 2–28. BELE[KE . /Anonim/, „Crvene magle”, 28.
O romanu Dragi{e Vasi}a koji }e u redovnom kolu objaviti Srpska kwi`evna zadruga. O zbirci pesama Dragoquba Filipovi}a. O prevodu Vladana Stojanovi}a. 

4. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Srbqak”, 28. 5. /Anonim/, „Odabrane pripovetke” Arkadija Aver~enka, 29. . A./leksandar Vidakovi}/, „Zlatna Dora”, 29.
O romanu Daria Nikodemia u prevodu Mihaila Dobri}a. 

7. /Anonim/, „Jama”, 29.

O romanu Aleksandra Kuprina u prevodu Jovana Maksimovi}a. O delu Ernesta Hekela u prevodu F. ^ulinovi}a. O spisu Artura [openhauera u prevodu Milana Vujaklije. 

7. S. T. P., „Tajne sveta”, 29–240. 8. /Anonim/, „O religiji”, 240.

Br. 4, . oktobar 9. Dragi{a Vasi}, Crvene magle. Odlomak iz romana, 24–25. 70. Miroslav Krle`a, Golgota. Drama u pet ~inova (I), 25–20. 7. Rainer Maria Rilke, Tri pri~e o Dragome Bogu. Kako je izdaja do{la u Rusiju. (S nema~kog preveo Gustav Krklec) (III), 20–24. 72. Gustav Krklec, Vihori sumwe. Motiv iz Betovena, 25–2.
. Po~.: „Rascvetale se modre livade jutarweg neba” Zav.: „ili Gospodina Boga sred divqeg srca svog” 2. Po~.: „Rujni akordi jutra za modrim gorama gasnu”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „staru, za~aranu pri~u” . Po~.: „O ve} je sve, o sve” Zav.: „crv?” Po~.: „Kroz moje `ile te~e otrov {to ga popih” Zav.: „I probudim se: le`im u svom le{u” Po~.: „Nebo je ve} dugo praznina” Zav.: „Pesnici stoje pred ni{tavilom, i }ute”

85

7. Antun Branko [imi}, Telo i mi, 27. 

74. Antun Branko [imi}, Prazno nebo, 27. 75. @iv./ojin/ Balugxi}, Pred Balkanski rat. Iz tajne diplomatske prepiske, 28–278. 7. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Posledwa ruska carica, 278–288. 77. Josip Smodlaka, Ime dr`ave, 288–00. NAU^NI PREGLED 78. @./ivojin/ \or|evi}, Grgur Mendel. Osniva~ nauke o nasle|u, 0–0. EKONOMSKI PREGLED 79. Grad./imir/ P. Kozomari}, Valutna protiv trgovinske politike (I), 0–0. POLITI^KI PREGLED 80. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nemir zbog Bliskog istoka, 0–0. 8. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Partijski odnosi, 0–. OCENE I PRIKAZI 82. Miloje Milojevi}, Biblioteka muzike i muzi~ara, –4.
Ure|uje Kosta P. Manojlovi}. 

8. Vladimir Vuji}, Montewevi „Ogledi” (odabrane strane), priredio D. Frtuni}. Skopqe, kwi`ara bra}e Zekmanovi} i komp., 1922, 5–. BELE[KE 84. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Skromni pomeni o velikom kraqu”, –7.
O kwizi Luja Vojnovi}a o kraqu Petru. 

85. /Anonim/, „Smrt Smail-age ^engi}a”, 7.
O novom izdawu sa komentarima Nikole Andri}a. 

8. /Anonim/, „Dominik”, 7.

O romanu E`ena Fromantena u prevodu Veqka Mili}evi}a. O romanu Pola Bur`ea u prevodu Vladislava Rosi}a. 

87. /Anonim/, „Vojvotkiwa u plavom”, 7. 

88. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Nekoliko glavnih pitawa iz etnografije Stare Srbije i Ma}edonije”, 7–8.
O kwizi Vasilija \eri}a. 

89. K., „Starine”, 8.

O kwizi Vlad. R. Petkovi}a. 

90. /Anonim/, „Obnova qudskog dru{tva na osnovu duhovno-eti~kog preporoda”, 9.

8

Stani{a Vojinovi}
O kwizi Feliksa Vilfrida Frajtaga u prevodu Milo{a \uri}a i Paja Stani{i}a. 

9. V./ladimir/ V./uji}/, „Universum”, 9–20.

O mese~noj reviji koju u Zagrebu ure|uje Du{an Grubi}. 

92. /Anonim/, Pedesetogodi{wica Narodnog pozori{ta, 20. 9. /Anonim/, Nu{i}ev „Nahod”, 20.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

Br. 5, . novembar 94. Milan Ka{anin, Vestalka (I), 2–4. 95. Miroslav Krle`a, Golgota. Drama u pet ~inova (II), 5–4. 9. Milutin Jovanovi}, Kad tako mora biti, 44.
Po~.: „Meni `ivot nije obilato dao” Zav.: „I jauke wene da ne ~uje niko” Po~.: „Zlatni oktobarski dani” Zav.: „I sviju mladosti” 

97. Todor Manojlovi}, Elegija, 45–4. 98. Miroslav Feldman, Vani je snijeg pao, 47.
Po~.: „Vani je snijeg pao sa neba” Zav.: „swegovi}i i sweguqice”

IZ ^E[KE LIRIKE 99. Jir`i Volker, Prosjaci. (S ~e{kog preveo Jovan Kr{i}), 48.
Po~.: „Gospod Bog jedanput k meni skrenu” Zav.: „Otvorite srce” 

200. J./ovan/ Cviji}, Osnove ju`noslovenske civilizacije, 49–58. 20. *** /@ivojin Balugxi}/, Prevrat u Gr~koj. Pismo iz Atine, 58–70. 202. @ivan @ivanovi}, Omladinska skup{tina u Beogradu (1867) (I), 7–77. 20. Milan Grol, Kriza Demokratske stranke, 77–80. KWI@EVNI PREGLED 204. Isidora Sekuli}, Oko jedne kwige. („Queen Victoria”. By Lytton Strachey. London and New York, 1921), 8–85. UMETNI^KI PREGLED 205. Miloje Milojevi}, „Prodana nevesta”, od Smetane, 85–87. EKONOMSKI PREGLED 20. Grad./imir/ P. Kozomari}, Valutna protiv trgovinske politike (II), 88–90. VOJNI PREGLED 207. M./ilutin/ D. Lazarevi}, Povodom proslave Kumanovske bitke, 9–9. POLITI^KI PREGLED 208. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Primirje na Bliskom istoku, 9–95. 209. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Izbor predsednika skup{tine, 95–97.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

87

OCENE I PRIKAZI 20. Paulina Lebl-Albala, Zdenka Markovi}: „Ku}a u snijegu”. – Zagreb, 1922, 98. BELE[KE 2. /Anonim/, „Pesme u prozi”, 98–99.
O novom prevodu pesama Ivana Turgeweva od Olge Koji}. O romanu H. H. Eversa u prevodu Mo{e Pijade. 

22. I./sidora/ S./ekuli}/, „Alrauna”, 99. 

2. V./ladimir/ V./uji}/, „Bele{ke o nau~nim radovima g. Mihaila Petrovi}a”, 99–400. 24. /Anonim/, „Omladinska skup{tina u Beogradu”, 400.
Ovaj ~lanak @ivana @ivanovi}a je odlomak iz kwige Politi~ka istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka. 

25. /Anonim/, Nove kwige, 400. Br. , . novembar 2. Milan Ka{anin, Vestalka (II), 40–42. 27. Miroslav Krle`a, Golgota. Drama u pet ~inova (III), 4–42. 28. Aleksa [anti}, Mati, 427–428.

Po~.: „U grawu {kolskih lipa veseli `agore vrapci” Zav.: „Izme|u rubqa bela” Ova pesma se odnosi na majku Nikole Tesle, a napisana je po `eqi i skici D-ra D. [ijana. Po~.: „Kad opet, u proletne dane” Zav.: „Umrla moja mladost” 

29. Vladimir Nazor, Balkon, 429. 220. Vladimir Nazor, Kraqica sawa, 429.
Po~.: „Dok junsko se smrkava ve~e” Zav.: „Svog vela po obrazu dira” 

22. Mihailo Miron, Ve~na ~e`wa. Iz zbirke pesama Romanija, 40–4.
Po~.: „A {to radi{, dete moje, celog dana na gorama” Zav.: „i u ve~noj ovoj ~e`wi blude}i }e i umreti”

IZ KINESKE LIRIKE 222. ^ang-So-Su, @ena pred ogledalom. (S francuskog preveo Milo{ Crwanski), 42.
Pesma u prozi. Pesma u prozi. 

22. Pe-Kju-Ju, Tu|inka. (S francuskog preveo Milo{ Crwanski), 42. 224. Qub./omir/ Stojanovi}, Iz mladosti \ure Dani~i}a (I), 4–49.
Pro~itano . novembra na zajedni~koj sednici Lingvisti~kog dru{tva i Dru{tva za srpski jezik i kwi`evnost, posve}eno uspomeni ~etrdesetogodi{wice Dani~i}eve smrti. 

225. Milivoj Pavlovi}, Problemi na{eg kwi`evnog jezika, 440–448. 22. @ivan @ivanovi}, Omladinska skup{tina u Beogradu (1867) (II), 448–454. 227. Dimitrije Popovi}, Na{i interesi u dana{woj isto~noj krizi, 454–40. NAU^NI PREGLED 228. Arsen Vencelides, Guqelmo Ferero, istori~ar evropske civilizacije (I), 4–45.

88

Stani{a Vojinovi}

POZORI[NI PREGLED 229. A./leksandar/ Vidakovi}, „Pigmalion”, od Xorxa Bernarda [oa, 45– 47. UMETNI^KI PREGLED 20. Miloje Milojevi}, Zbor moravskih u~iteqica, 47–48. 2. Todor Manojlovi}, Izlo`ba M. Milunovi}a i S. Stojanovi}a, 48–470. POLITI^KI PREGLED 22. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Isto~na kriza, 470–47. 2. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki polo`aj, 47–475. OCENE I PRIKAZI 24. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Bo`idar Kova~evi}: „Alfe mojih du{a”. (Beograd, 1922, izdawe Cvijanovi}a), 475–477. BELE[KE 25. G-n, Antologija pesama Frawa Pre{erna, 477. 2. /Anonim/, „Igra nimfa i satira”, 478.
O zbirci pripovedaka Nikole Trajkovi}a. O kwizi Julija Bene{i}a. O izdawu zagreba~ke Narodne kwi`nice u redakciji i sa predgovorom Jo`e Glonara. 

27. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Razgovori”, 478. 28. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Arditi na otoku Krku”, 478.
O dramskim skicama Dimitrija Gvozdenovi}a. 

29. /Anonim/, „Idiot”, 478–479.

O romanu Dostojevskog u prevodu Zorke Velimirovi}. O kwizi Kamila Moklera u prevodu Radivoja Karaxi}a. O biblioteci koju je pokrenuo Du{an K. Andrija{evi}. O kwizi Milana Peci}a. 

240. /Anonim/, „Ma|ija qubavi”, 479. 

24. M./ilan/ T. L./ukovi}/, Biblioteka „Narodni univerzitet”, 479. 242. D-r P., „Higijena za narod”, 479–480. 24. /Anonim/, Jedan portre kraqa Petra, 480.
O portretu koji je izradio Stojana Aralice. Nekrolog. 

244. /Anonim/, Alfred Kapis, 480. Br. 7, . decembar 245. M./ilo{/ Crwanski, Tri krsta. Iz moga dnevnika (99), 48–485. 24. Miroslav Krle`a, Golgota. Drama u pet ~inova (IV), 485–497. 247. Nikola Poli}, Lutawe, 498.
Po~.: „Odzvawa ti{ina u sun~anom krugu” Zav.: „O~i sklopit, treba, ruke sklopit, treba” 

248. Nikola Poli}, Oblaci, 499.

Po~.: „Nebom – k, o po moru – idu bijele galije”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Prenijeti u dolove uspavanih sela”

89 

249. Branislav Kirjakovi}, Sneg, 500.
Po~.: „U jutro okna su moja” Zav.: „od majsenskog porculana” . 2. 

250. Sini{a Kordi}, Dve pesme, 50–502.

Po~.: „Svemu sam pri{o najednom i jako” Zav.: „Da me ugu{i u mra~nome sebi” Po~.: „Rodio sam se, ali ne sadr`im” Zav.: „Sve izlaze}i iz ve~ite no}i”

IZ ARAPSKE LIRIKE 25. Al-A{a, Veri`na qubav. (S arapskog preveo D-r F./ehim/ Bajraktarevi}), 50.
Po~.: „Od prvog je ~asa qubim” Zav.: „Bol dajemo. bol trpimo” 

252. @ivko G. Pavlovi}, Kumanovska bitka (I), 504–57. 25. Vladimir Vuji}, Iz na{e najnovije filozofije, 57–524. 254. @ivan @ivanovi}, Omladinska skup{tina u Beogradu (1867) (III), 524– 50. 255. Qub./omir/ Stojanovi}, Iz mladosti \ure Dani~i}a (II), 5–57. KWI@EVNI PREGLED 25. \./or|e/ Tasi}, Osvald [pengler: „Pesimizam?”, 58–54. NAU^NI PREGLED 257. Arsen Vencelides, Guqelmo Ferero, istori~ar evropske civilizacije (II), 54–547. POLITI^KI PREGLED 258. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova vlada u Italiji, 547–549. 259. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Dolazak hrvatskog bloka u parlament, 549–55. OCENE I PRIKAZI 20. Gustav Krklec, „Latice”, od Danka An|elinovi}a, 55–554. BELE[KE 2. /Anonim/, Komadi Petra Petrovi}a, 554–555. 22. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Albanski motivi”, 555.
O zbirci pri~a Mladena St. \uri~i}a. O prevodima Steve Stojanovi}a. 

2. I./sidora/ S./ekuli}/, Pripovetke Arciba{eva, 555–55. 24. Cr. /Milo{ Crwanski/, „Sila `ivota”, 55.
O delu Xonotona Svifta u prevodu J. P. Milojevi}a. O delu H. Lockija. O pripovetkama Xeka Londona u prevodu Mihaila \or|evi}a. 

25. I./sidora/ S./ekuli}/, „Guliverova putovawa”, 55. 2. S. T. P., „Budu}nost ~ove~anstva”, 55–557.

90

Stani{a Vojinovi} 

27. V./inko/ V./itezica/, „Dante u hrvatsko-srpskoj kwi`evnosti” (Prof. Arturo Cronia: „Dante nella litteratura croato-serba”, Roma, 1922, s. 35), 557. 28. F./ehim/ B./ajraktarevi}/, „Veri`na qubav”, 557–558.
O prevodu arapskog pesnika Al-A{a (Majmun ibn Kajsa). 

29. G., Milutin Boji} na nema~kom, 558. 270. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Jugoslovenski pregled”, 558.
O ~asopisu koji na engleskom jeziku izlazi u Wujorku. 

27. M./om~ilo/ M./ilo{evi}/, „Gluma~ka {kola u Zagrebu”, 558–559. 272. /Anonim/, Sima M. Lozani}, 559.
^lanak. 

27. /Anonim/, Marsel Prust, 50.
Nekrolog.

Br. 8, . decembar 274. Borivoje Jevti}, Na stanici, 5–57. 275. Miroslav Krle`a, Golgota. Drama u pet ~inova (V), 57–580. 27. Mirko Korolija, Cvrkut, 58–582.
Po~.: „@iv” Zav.: „glas?” 

277. Kuzma Toma{i}, Pesnik i `ena, 58–58.
Po~.: „Na putovima svima” Zav. „za krtak `ivot i dugozvu~nu pesmu” 

278. @iv./ojin/ Balugxi}, Stare i nove borbe oko moreuza, 587–00. 279. Ivan \aja, Pasterova stogodi{wica, 00–07. 280. @ivko G. Pavlovi}, Kumanovska bitka (II), 07–22. POZORI[NI PREGLED 28. Milan Begovi}, „Golgota”, od Miroslava Krle`e, u Narodnom kazali{tu u Zagrebu, 2–27. 282. Milan Predi}, ^etrdesetogodi{wica trojice, 27–29.
O glumcima Miloradu Gavrilovi}u, Iliji Stanojevi}i i Savi Todorovi}u. 

28. Gustav Krklec, „R. U. R.”, od Karela ^apeka, 29–. UMETNI^KI PREGLED 284. Miloje Milojevi}, Koncert g-|e Ade Poqakove, –. POLITI^KI PREGLED 285. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Promena vlade u Engleskoj i u Nema~koj. – Sonino. – Konferencija za Bliski istok, –. 28. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Ostavka vlade g. Pa{i}a, –8. BELE[KE 287. /Anonim/, „Druga vlada Milo{a i Mihaila (1858–1868)”, 9.
Bele{ka o kwizi Slobodana Jovanovi}a. 

288. I./sidora/ S./ekuli}/, „Betoven”, 9.

O romansiranoj biografiji Romena Rolana u prevodu Bo`idara Kova~evi}a. 

289. I./sidora/ S./ekuli}/, „Hladna krv i druge pripovetke” A. ^ehova, 9.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O prevodima Jovana Maksimovi}a.

9 

290. G. M., „@an Kristof”, 40.
O prevodu Qubi{e Stojanovi}a.

O romanu Romena Rolana u prevodu Olge Kosanovi}. 

29. S. T. P., Dekartova „Rasprava o metodi” u srpskom prevodu, 40.

IV, 92.
Kw. VIII Br. , . januar 292. Ivo Andri}, Mustafa Maxar, –5. 29. Vladimir Nazor, Dve pesme, –7.
I. Suncokreti (–7) Po~.: „Celo leto, u ekstazi” Zav.: „Ubilo me sunce moje” II. Jedro (7) Po~.: „Podne. – Samo na pu~ini” Zav.: „Ogwen pauk, k wemu hita” 

294. Dragutin M. Domjani}, Jeseni moja, 8.
Po~.: „Jeseni moja, ti sumorna jeseni” Zav.: „S ru`om ko ti, moja jeseni kasni”

IZ SLOVENA^KE LIRIKE 295. Oton @upan~i~, [est pesama. Sa slovena~kog nare~ja preveo B./o`idar/ K./ova~evi}/, 9–2.
Pesme u prozi: . Ti, tajanstveni moj cvete; 2. Tra`io sam svoje mlade dane; . Tiho, bez re~i; 4. Obla~i}; 5. Grobovi urlaju; . Zatvoreni park. 

29. Bogdan Popovi}, Koja je umetni~ka vrednost crna~ke plastike? (I), 22–4. 297. Isidora Sekuli}, Jedan fragment iz kurtizanskog Rima 16 veka, 4–42. 298. Branko Lazarevi}, Iz „Prolegomena za jednu teoriju estetike”, 42–47. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 299. Jozef Konrad, Nostromo. (Preveo s engleskog A./leksandar/ V./idakovi}/), 48–55. KWI@EVNI PREGLED 00. Milan V. Bogdanovi}, „Nove pesme” Gustava Krkleca, 5–0. NAU^NI PREGLED 0. Aleksandar G. Avakumovi}, Ure|ewe dr`ave na profesionalnoj osnovi. („The Guildstate”, by St. Taylor), –4. UMETNI^KI PREGLED 02. Miloje Milojevi}, Cezar Frank. O stogodi{wici od ro|ewa, 4–8.

92

Stani{a Vojinovi}

EKONOMSKI PREGLED 0. N./ikola/ Stanarevi}, Novi ministar finansija. – Devizna i izvozna trgovina, 8–7. POLITI^KI PREGLED 04. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Konferencija za Bliski istok. – Ma|arske pripreme, 7–74. 05. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Nova vlada g. Pa{i}a, 74–77. OCENE I PRIKAZI 0. N,/edeqko/ Ko{anin, Dragi{a Lap~evi}: „Na{a stara poqska privreda”. (Prilozi za istra`ivawa etnografska i kulturno istoriska). Izdawe Ministarstva poqoprivrede i voda, kw. 5, str. 115. Beograd 1922, 77–78. BELE[KE 07. /Anonim/, „Ritmovi”, 78.
O zbirci pesama Todora Manojlovi}a. O romanu Aleksandra Kuprina u prevodu G. Nikolajevi}a. O romanu Jozefa Konrada. 

08. I./sidora/ S./ekuli}/, „Dvoboj”, 78–79. 

09. /Aleksandar Vidakovi}/, „Nostramo”, 79. 0. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Pesme Otona @upan~i~a, 79–80. . Miloje Milojevi}, Koncert basiste g. Jovanovi}a, 80. 2. N./edeqko/ K./o{anin/, Nikola Ranojevi}, 80.
Nekrolog.

Br. 2, . januar . St./ojan/ V. @ivadinovi}, Do posledweg daha. Odlomak iz romana, 8–88. 4. Edmon Rostan, Orli}. Drama u {est ~inova, u stihovima. (S francuskog preveo M./ilan/ Dimovi}) (I), 88–95. 5. Mirko Korolija, Kajmak~alan, 9–97.
Po~.: „Snima se na{im hranismo k,o hlebom” Zav.: „gde god bje srca koje za wu bije” 

. Danko An|elinovi}, Unu~ad gusara, 98–00.
I. Po~.: „Nedjeqa. Jutro. K misi zvono zvoni” Zav.: „Pozdrav, – i minu ko ptica u letu” II. Po~.: „A barba Rako na {iroko zbori” Zav.: „La|ene jeknu, – ko uzdah daqina” III. Po~.: „U{uti mladost, zamuko{e starci” Zav.: „U beskraj gleda, – oka ne obara” IV. Po~.: „Tamjanom kade dje~aci-zvonari” Zav.: „Puk `ena kle~i, – prokliwe – i moli...” V. Po~.: „O zemqo na{a, znojem po{kropqena” Zav.: „Jer mi smo pored mora i kamena” Po~.: „Ja ipak volim jesen” Zav.: „il, pomuti bol” 

7. Desanka Maksimovi}, Moji dani, 0.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

9

IZ TALIJANSKE LIRIKE 8. \ozue Kardu~i, Na izlasku iz Bolowske Certoze. (S talijanskog Ante Petravi}), 02–0.
Po~.: „Koli je ugodno sunce onim te virnu iz bj,elih” Zav.: „Prolaznim neka `ivotom vlada vje~ito qubav” 

9. Ksenija Atanasijevi}, Sokrat (I), 04–5. 20. Bogdan Popovi}, Koja je umetni~ka vrednost crna~ke plastike? (II), 5–2. 2. Marko Car, Bele{ke o kritici, 2–2. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 22. Ernest Renan, Pomirewe sa zaboravom. Odlomak iz dela Budu}nost nauke. (S francuskog prevela P./aulina/ L./ebl/-A./lbala/, –. SITNI PRILOZI 2. R./eqa/ P./opovi}/, Ne{to o pesmi „Dva se ti}a pobratila...”. Prilog poznavawu poezije Laze Kosti}a, 7–9. NAU^NI PREGLED 24. Vladimir ]orovi}, Slobodan Jovanovi}: „Druga vlada Milo{a i Mihaila (1858–1868)”. Beograd, izdawe kwi`are G. Kona, 1923, 40–4. POZORI[NI PREGLED 25. M./ilan/ Grol, Pedesetogodi{wica Narodnog pozori{ta, 4–48. POLITI^KI PREGLED 2. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politka: Pregled spoqne politike u 1922, 49–52. 27. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika, 52–54. OCENE I PRIKAZI 28. Isidora Sekuli}, Todor Manojlovi}: „Ritmovi”, 54–57. 29. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, \eneral Ivan S. Pavlovi}: „U Bitoqskoj bitci iznad Oblakova”. Izdawe kwi`are Gece Kona, 57–58. 0. Ilija A. Pr`i}, Du{an M. Stepanovi}: „Dru{tvo naroda”, 58–59. BELE[KE . /Anonim/, „Kwiga stihova”, 59.
O kwizi Vladimira Stanimirovi}a. 

2. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Kalendari, 59–0.
O kalendarima „Vardar” i „Srpsko kolo” za 92. godinu. O romanu Selme Lagerlef u prevodu Spasoja Vukoti}a. O kwizi Rabindranata Tagore u prevodu P. Be{evi}a. 

. /Anonim/, „^uda Antihrista”, 0. 

4. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ku}a i svet”, 0. 5. /Anonim/, Nove kwige, 0.

94

Stani{a Vojinovi}

Br. , . februar . Ante Duki}, Iz dnevnika jednog magarca. Odlomak iz romana (I), –72. 7. Edmon Rostan, Orli}. Drama u {est ~inova, u stihovima. (S francuskog preveo M./ilan/ Dimovi}) (II), 7–79. 8. Aleksa [anti}, Seqanka. Pavlu Popovi}u, 80–82.
Po~.: „Sneg pada i veje. U seoskoj luci” Zav.: „Obru~ zlatan dr{}e oko wena ~ela” Po~.: „On je duboka tamna {uma” Zav.: „le`i mu zlatna kruna” 

9. Jela Spiridonovi}-Savi}, Pesnik, 8.

IZ ENGLESKE LIRIKE 40. A. V. E. O, [oknesi, Oda pesniku. (S engleskog preveo V./ladeta/ A. Popovi}), 84–85.
Po~.: „Mi smo muziko-tvorci” Zav.: „I peva~u koji vi{e ne peva” 

4. Branislav \. Nu{i}, Pedesetogodi{wica Narodnog pozori{ta u Beogradu, 8–95.
Govor dr`an na sve~anoj proslavi . januara. 

42. Ksenija Atanasijevi}, Sokrat (II), 9–20. 4. Bogdan Popovi}, Koja je umetni~ka vrednost crna~ke plastike? (III), 20–224. POZORI[NI PREGLED 44. S./ima/ Pandurovi}, „Nahod”, od Br. Nu{i}a, 225–229. POLITI^KI PREGLED 45. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francuska za naknadu {tete. – Ma|arska politika, 229–22. 4. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika, 22–24. OCENE I PRIKAZI 47. K./atarina/ Bogdanovi}, Aleksandra Kolontaj: „Nova `ena”. Preveo Mihailo Todorovi}. – Beograd, 1922. Izdawe Moderne [tamparije R. M. Vesni}a, 24–2. 48. N./ikola/ Stanarevi}, D-r Milan Todorovi}: „Me|unarodna trgovina i trgova~ka politika” I deo: Teorija me|unarodne trgovine; II deo: Teorija trgovinske politike. – Beograd, 1922, 2–27. BELE[KE 49. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Kalendari, 27–28.
O kwizi Luisa Kerola u prevodu Stanislava Vinavera. O romanu Anatola Fransa u prevodu Zore Verni}. O raspravi V. V. Zjewkovski. O kalendarima „Prosveta” (Sarajevo) i „Amerikanski Srbobran”. 

50. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Alisa u ~arobnoj zemqi”, 28. 5. /Anonim/, „Brijest na bedemu”, 28. 

52. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ruski mislioci i Evropa”, 28–29.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

95 

5. N./ikola/ St./anarevi}/, „Valuta”, 29.
O kwizi D-r M. M. Popovi}a. 

54. G./ustav Krklec/, Najnovija kwiga g. Hermana Vendela, 29. 55. B./ogdan/ P./opovi}/, Crna~ka plastika, 240.

O kwizi Iz triju kultura. Podatak o pseudonimu: @./ivorad/ P. J./ovanovi}/, Hermann Wendel (1884–1936), SKG, 9, kw. XLIX, . Ispravke u ~lanku Koja je umetni~ka vrednost crna~ke plastike? 

5. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Mladinske pesme”, 240. Br. 4, . februar 57. Ante Duki}, Iz dnevnika jednog magarca. Odlomak iz romana (II), 24– 25. 58. Eshil, Vezani Prometej. Tragedija. (S gr~kog preveo Milo{ \uri}) (I), 25–25. 59. Milo{ Vidakovi}, Molitva, 2.
Po~.: „Zvoni. U crkvi vo{tanice gore” Zav.: „Pobo`no kle~i, krsti se i }uti” 

0. Gustav Krklec, Qubav tica, 27–28. . Gvido Tartaqa, Ponor, 29.

Po~.: „Osetih u sebi zver i pomr~inu krvi” Zav.: „da do|em Bogu bli`e” Po~.: „Mala Zaza, vita planinska ko{uta, sa strasna dva crna uvojka” Zav.: „i bacam dole, negde, u bezdan, ko zna? Na tvoje uvelo grlo, bez pesme, na pomen” Po~.: „Moj no}a{wi san bio je nevin i romanti~an” Zav.: „miris cveta iz mojega sna?” 

2. Gvido Tartaqa, Intima, 29. 

. V./ladimir/ ]orovi}, Milo{ Vidakovi}, 270–27. 4. Milivoj Pavlovi}, Kwi`evni jezik i zakoni jezi~kog razvitka, 27–285. 5. \./or|e/ Tasi}, O filozofiji Vladimira Dvornikovi}a, 28–295. NAU^NI PREGLED . Milica Bogdanovi}, Jedna kwiga o religioznom `ivotu na{eg vremena, 29–02.
O kwizi Mile Radakovi} Religiozne struje (Religiöse Strömungen. Jena).

EKONOMSKI PREGLED 7. Grad./imir/ P. Kozomari}, Stabilizacija vrednosti valuta, 02–05. POLITI^KI PREGLED 8. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Opet Isto~no pitawe, 05–07. 9. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika, 08–09. OCENE I PRIKAZI 70. Paulina Lebl-Albala, Milica Jankovi}: „Priroda i deca”. Pripovetke za decu. Ilustrovala Milica ^a|evi}. Beograd, 1922, 0–. 7. Vladimir Vuji}, D-r Mihailo Miron: „Platon i [openhauer”. Sv. 285–7 \ur|evi}eve „Male biblioteke”, –.

9

Stani{a Vojinovi} 

72. K./atarina/ Bogdanovi}, R. V. Emerson: „Upravqawe `ivotom”. S engleskog prevela i predgovor napisala Isidora Sekuli}. – Beograd, izdawe S. B. Cvijanovi}a, –4. 7. M./ilan/ T. Lukovi}, D-r A. Hajlborn: „Preistorijski ~ovek”. S nema~kog preveo V. V. Izdawe „Male biblioteke” I. \. \ur|evi}a, Beograd-Sarajevo, 5–. BELE[KE 74. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Pomerene savesti”, .
O zbirci pripovedaka Veqka Petrovi}a. O kwizi Nikolaja Velimirovi}a. O kwizi Milice Jankovi}. 

75. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Molitve na jezeru”, –7. 7. L. A. /Paulina Lebl-Alabala/, „Istinite pri~e o deci i za decu”, 7. 77. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „U zati{ju”, 7.
O kwizi pripovedaka Danila Jovanovi}a. 

78. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Kwiga tajanstva i ma{te”, 8.
O kwizi Edgara Alena Poa u prevodu Svetislava Stefanovi}a. O drami A. ^ehova u prevodu Josipa Badali}a. O prevodu Vladimira Prestina. 

79. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ujka Vawa”, 8. 80. A./leksandar/ V./idakovi}/, Hofmanove pri~e, 8. 8. I./sidora/ S./ekuli}/, „Betovenov `ivot”, 8. 82. M./ilivoj/ P./avlovi}/, „Nije-nego”, 9.
O kwizi Dragutina Kosti}a. O romansiranoj biografiji Romena Rolana u prevodu O. S. Obradovi}a. 

8. /Anonim/, Nova karta D-ra Jovana Cviji}a, 9. 84. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Gospo|ica Julija”, 9–20.
O premijeri drame Augusta Strindberga. O sve~anoj sednici od 28. januara. 

85. M./ilan/ T. L./ukovi}/, Srpska kraqevska akademija, 20. Br. 5, . mart 8. V./elizar/ A. Nin~i}, Roman Pere Rentijera, 2–. 87. Eshil, Vezani Prometej. Tragedija. (S gr~kog preveo Milo{ \uri}) (II), –50. 88. Todor Manojlovi}, Duhovska pesma. (Drevni templarski horal), 5.
Po~.: „Duhovsko jutro kad sine” Zav.: „Sun~ani {tit Parakleta” Po~.: „Mirno te~e velika reka” Zav.: „I tiho promi~e vreme” 

89. Anica \uki}, Prole}e, 52.

IZ FRANCUSKE LIRIKE 90. Anri de Rewie, Lokrum. (Preveo s francuskog M./iodrag/ I./brovac/), 5.
Po~.: „Pod svetlo{}u zlatnom koju sunce mla~i” Zav.: „Zatreperi celo pod dahom Jadrana” 

9. Dragi{a Vasi}, Utisci iz dana{we Nema~ke (I), 54–2

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

97 

92. Dan./ilo/ Kalafatovi}, Op{ta dr`avna mobilizacija, 2–7. 9. @il Lemetr, Ernest Renan. (S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/), 7–79. KWI@EVNI PREGLED 94. M./ilo{/ Crwanski, „Otkrovewe” Rastka Petrovi}a, 80–87. POZORI[NI PREGLED 95. Milan Begovi}, Zagreba~ko kazali{te: „Roza Bernd” od Gerharda Hauptmana. – Gunduli}eva „Dubravka”. – Jubilej Ive Rai}a. – „Prolaznik” od Bogdana Katerve, 87–90. UMETNI^KI PREGLED 9. Branko Popovi}, Dve izlo`be skulptorskih i slikarskih radova u Beogradu (I), 9–95. POLITI^KI PREGLED 97. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izvr{ewe Rapalskoga ugovora. – Granice s Arbanijom, 95–98. 98. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Parlamentarna hronika, 98–400. BELE[KE 99. /Anonim/, „O Gorskom vijencu”, 400.
O raspravi Pavla Popovi}a. 

400. /Anonim/, „Proletwe vode”, 400.

Prevod romana Ivana Turgeweva Olge Koji}, koji je prvo {tampan u „Srpskom kwi`evnom glasniku” do`iveo je i drugo posebno izdawe. O novom izdawu kwi`evnih kritika Qubomira Nedi}a. 

40. I./sidora/ S./ekuli}/, „Noviji srpski pisci”, 400. Br. , . mart 402. Mom~ilo Milo{evi}, Vasica. Fragment, 40–42. 40. Mirko Korolija, Neznana, 4.
Po~.: „Za{to si do{la? Rad ~ega” Zav.: „kret qupke te siluete” 

404. Bo`idar Kova~evi}, ^emu?, 44.
Po~.: „^emu pisati bolne pesme?” Zav.: „^emu pisati bolne pesme?” Po~.: „Jo{ slika neke lude dame” Zav.: „da joj javim smrt u ramu” 

405. Bo`idar Kova~evi}, Luda dama, 44.

IZ FRANCUSKE LIRIKE 40. @oze-Marija de Heredia, [est „Trofeja”. (S francuskog preveo Mom~ilo Nastasijevi}), 45–48.
. Prognanica (45) Po~.: „U doqi, Cezara gde te progna sila” Zav.: „[to te tu`nu te{e za dalekim Rimom”

98
2. . 4. 5. .

Stani{a Vojinovi}
Trebija (45–4) Po~.: „Zora kobnog dana ve} beli visine” Zav.: „Bat potmuli rimskih legija u hodu” Posle Kane (4) Po~.: „Jedan konzul pao, drugi se povla~i” Zav.: „Jednooki vo|a na afri~kom slonu” Mrtvi grad (4–47) Po~.: „Setni grade, negda kraqu Okeana” Zav.: „Uspavanku dugu poje palme vite” Samuraj (47) Po~.: „Dirnuv rasejanim prstom zvu~nu biva” Zav.: „Dva pipka na {lemu, drhtava i zlatna” Rob (47–48) Po~.: „Go, prqav i gnusan, tela puna zleda” Zav.: „Pozna}e{ je lako, jer uvek je tu`na” 

407. Mil./utin/ D. Lazarevi}, Putnik i Mi{i} u novembarskoj ofansivi 1914. godine, 49–428. 408. Dragi{a Vasi}, Utisci iz dana{we Nema~ke (II), 428–442. 409. Milorad N. \eri}, @an @ores, 442–454. NAU^NI PREGLED 40. \./or|e/ Tasi}, Dve francuske kwige o reformi demokratije (I), 455–459.
O kwigama: Joseph Barthélemy, Le probléme de la compétence dans la Démocratie i Henri Chardon, Les deux forces: le nombre-l’ élite.

POZORI[NI PREGLED 4. S./ima/ P./andurovi}/, Proslava pedesetogodi{wice gluma~kog rada g. Pere Dobrinovi}a, 459–40. UMETNI^KI PREGLED 42. Miloje Milojevi}, „Vilin veo”, 4–45.
O operi Milana Kowovi}a. 

4. Branko Popovi}, Dve izlo`be skulptorskih i slikarskih radova u Beogradu (II), 45–47. EKONOMSKI PREGLED 44. N./ikola/ Stanarevi}, Nov~ana i kreditna kriza, 47–49. POLITI^KI PREGLED 45. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Austrija, Beograd i Evropa. – Francusko-nema~ki spor. – T. Delkase, 49–47. OCENE I PRIKAZI 4. Petar Juri{i}, Milan Begovi}: „Svadbeni let”, 47–475. 47. Vladimir Vuji}, Povodom kwige „Novi Humanizam”, 475–477.
O kwizi Vladimira Vuji}a i Prvo{a Slankamenca (Beograd, 92).

BELE[KE 48. I./sidora/ S./ekuli}/, „Gradinar”, 478.
O zbirci pesama Rabindranata Tagore u prevodu Davida S. Pijade.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

99 

49. I./sidora/ S./ekuli}/, ^ehovqeve pripovetke, 478. 420. /Anonim/, „Nedeqna pisma mojoj u~enici”, 478.
O kwizi g-|e Sulije u prevodu Riste Ogwanovi}a. O bro{uri M. Gavrilovi}a. O kwizi L. Poli}a.

O pripovetkama objavqenim u ~asopisu „Nova Vojvodina” Vase Staji}a. 

42. /Anonim/, „Politi~ko-privredna demokratija”, 478–479. 422. /Anonim/, „Izborni zakon”, 479. 42. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Crtice iz posledwih godina carevine Austrije”, 479.
O kwizi Julke Hlapec-\or|evi}. Nekrolog. 

424. U./ro{/ X./oni}/, Ivan Tav~ar, 479–480. Br. 7, . april 425. M./ilan/ S./tojimirovi}/ Jovanovi}, Zmije (I), 48–488. 42. Vladimir Nazor, Marko i vile, 489–490.
. 2. . 4. U trwaku (489) Po~.: „Goloj vili Marko u trwaku” Zav.: „[tovo vilu, al prezreo `enu” Snaga (489) Po~.: „Triput dojku, i od snega bequ” Zav.: „Ko dah mu{ki, iz usta u usta” Brazgotine (490) Po~.: „An|a, quba Reqe Bo{wanina” Zav.: „Topli mravci neznane miline” Oblakiwa (490) Po~.: „On joj re~e: – Ti spava{ pod granom” Zav.: „I potpunu sre}u osetiti”

IZ TALIJANSKE LIRIKE 427. \akomo Leopardi, Ve~er poslije blagdana. (S talijanskog preveo Albert Haler), 49–492.
Po~.: „Blaga i jasna je no}, i vjetar {uti” Zav.: „Ovako moje stezala je srce” 

428. Isidora Sekuli}, O prevodima, 49–498. 429. @iv./ojin/ Balugxi}, Spoqna politika Sovjetske vlade, 498–52. 40. Vladimir Vuji}, Ideal nauke, 52–52.
O kwizi Op{ta mehanika pojava Mihaila Petrovi}a. 

4. P./etar/ Bicili, „Evrazija” nova filozofija ruske kulture (I), 52–528. NAU^NI PREGLED 42. \./or|e/ Tasi}, Dve francuske kwige o reformi demokratije (II), 529– 5. UMETNI^KI PREGLED 4. Miloje Milojevi}, Baletsko ve~e: „[eherezada” i „Silfide” u Narodnom pozori{tu, 57–540.
O baletu Rimskog-Korsakova. 

00

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 44. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Vladino saop{tewe o spoqnoj situaciji. – Turska, 540–54. 45. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Rezultati izbora, 54–547. OCENE I PRIKAZI 4. B./ranislav/ Miqkovi}, D-r Mirko Deanovi} i Ante Petravi}: „Antologija savremene jugoslovenske lirike”. – Split, 1922, 547–549. 47. Arsen Vencelides, Ante Petravi}: „^etvrte studije i portreti”, 549–55. 48. Milivoj Pavlovi}, A. Beli}: „Pravopis srpsko-hrvatskog kwi`evnog jezika”. – Beograd, 1923, izdawe kwi`are Gece Kona, 55–554. BELE[KE 49. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, „Romanija”, 554–555.
O zbirci pesama Mihaila Mirona. 

440. /Anonim/, „Knegiwa Maja”, 555.

O bajci u stihovima Stevana Be{evi}a i predgovoru Sime Pandurovi}a. O autobiografiji Sama Matavuqa sa predgovorom Marka Cara. O prevodu novele Aleksandra Kuprina. 

44. I./sidora/ S./ekuli}/, „Biqe{ke jednog pisca”, 555. 442. I./sidora/ S./ekuli}/, „Olesja”, 555. 44. Septimius, „Antigona”, 555–55.
O Sofoklovoj drami u prevodu Milo{a \uri}a i sa predgovorom Anice Savi}-Rebac. O kwizi Anri Barbisa u prevodu S. Xamowe. 

444. I./sidora/ S./ekuli}/, „Svetlost”, 55. 445. A./leksandar/ V./idakovi}/, Bogojavqenska no}, 55.
O [ekspirovoj drami u prevodu Svetislava Stefanovi}a. O studiji Josipa Andri}a. O prvom broju ~asopisa. 

44. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Ruska opera”, 55–557. 447. G./ustav/ K./rklec/, „Mlada Jugoslavija”, 557. 448. /Anonim/, „Spomenik Srpske kraqevske akademije”, 557. 449. /Anonim/, „Geolo{ki anali Balkanskog poluostrva”, 557. 450. /Anonim/, Ivo Vojnovi} na francuskom, 558. 45. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Dana{wa Italija” (T. Tittoni: „Modern Italy”, London), 558–559. 452. /Anonim/, Moltkeove uspomene. (Generaloberst Helmuth von Moltke: „Erinnerungen – Briefe – Dokumente, 1877 – 1916.” Stuttgart, 1922), 559. 45. V./iktor Novak/, Srpska kraqevska akademija, 559–50. 454. Sv./etislav/ P./etrovi}/, „Bogojavqenska no}”, 50.
O predstavi [ekspirove drame.

Br. 8, . april 455. M./ilan/ S./tojimirovi}/ Jovanovi}, Zmije (II), 5–58. 45. Dragutin M. Domjani}, Svejedno, 59.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Da sam ti qubio `alosne o~i” Zav.: „– Ne znam, – al ja te volim svejedno” 

0 

457. Kuzma Toma{i}, Vra~awe, 570–57.

Po~.: „Ide no}ni vetar i s wim tu`na misao” Zav.: „mrve se zvezde, s neba pada prah” 

458. Gustav Krklec, Vladimir Nazor i wegova poezija, 572–587. 459. P./etar/ Bicili, „Evrazija” nova filozofija ruske kulture (II), 587– 592. 40. Jov./an/ M. Jovanovi}, Francusko-nema~ki spor o reparacijama, 592–00. 4. Bogdan Popovi}, Francuska `ena XVIII veka, 00–22.
Predavawe odr`ano 5. marta u pozori{tu „Mawe`”, u korist Kola srpskih sestara.

POZORI[NI PREGLED 42. Milan Predi}, „@ena Satana”, od Karla [enhera, 2–24. UMETNI^KI PREGLED 4. Miloje Milojevi}, „Karmen”, od @. Bizea, 25–0. POLITI^KI PREGLED 44. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Su|eni ministri u Gr~koj i u Bugarskoj. – Ma|arska propaganda. – Reparacije, –4. 45. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Parlamentarni polo`aj, 4–7. OCENE I PRIKAZI 4. Vladimir Vuji}, Kosta Stojanovi}: „Rasprave i ~lanci iz nauke i filozofije”. – Izdava~ka kwi`arnica Napredak, Beograd, 1922, 7–8. BELE[KE 47. H., „Henri Ezmond”, 8.
O romanu V. Tekerija u prevodu Jelisavete Markovi} i sa predgovorom Vladete Popovi}a. O godi{waku Dru{tva Sv. Save. 

48. /Anonim/, „Brastvo”, 8–9. 49. I./sidora/ S./ekuli}/, „Kraq Lir”, 9.
O studiji Du{ana Nedeqkovi}a. O predavawu Milana [evi}a. O prepri~avawu ^arlsa Lamba u prevodu Stanislava Vinavera. 

470. V./ladimir/ V./uji}/, „Orijentacije saznavawa”, 9. 47. V./ladimir/ V./uji}/, „[ta mo`e vaspitawe”, 9–40. 472. /Anonim/, „Francuska `ena u XVIII veku”, 40.
O predavawu Bogdana Popovi}a. 

47. I./sidora/ S./ekuli}/, Sara Bernar, 40. Kw. IX Br. , . maj 474. Dragi{a Vasi}, Crvene magle. (Epilog), –9. 

02

Stani{a Vojinovi} 

475. Anri Lavdan, Osveta. (S francuskog prevela J./elena/ ]./orovi}/-S./ kerli}/), 0–5.
Dramska skica. 

47. Gustav Krklec, Pesma putnika, –7.

Po~.: „Putujem plavim morima gizdavom gusarskom galijom” Zav.: „na putu o~i tvoje?” . 2. . 4. 5. . 7. 8. 9. 0. . 2. . 4. 5. . Po~.: „Kada setan u ve~eri” Zav.: „S pla~em hodi{ u ~as taj?” Po~.: „No} je si{la, i na mirni” Zav.: „Svrh toga je i pesnik on” Po~.: „On galeb je beli” Zav.: „Mesec visoko stoji” Po~.: „Talasi tiho {umore, i bled” Zav.: „Koga grob jednom skrije” Po~.: „Ja, draga, davno sam znao” Zav.: „Tone veliko i krasno” Po~.: „Kako samo radoznalo” Zav.: „Sme{ani su tako krasno” Po~.: „Kao srna, u hitrome mahu” Zav.: „U dubine moga srca skrilo” Po~.: „Ovde, na kr{u ovom” Zav.: „U poqupcima nas dvoje” Po~.: „No} na moru siva le`i” Zav.: „Prodire u srce moje” Po~.: „Slatka mi je tajna qubav” Zav.: „I na o~i padne san” Po~.: „Kraj mora gospa stoji” Zav.: „I ozdo natrag se vrati” Po~.: „S jedrima crnim plovi moj brod” Zav.: „Niz kruto i besno more” Po~.: „Tvoj sam postupak sramni” Zav.: „Sve znade za tvoj sram slepi” Po~.: „Na `ale pomamno sti`u” Zav.: „No to {ta poma`e nama?” Po~.: „Na runskoj steni, kraj mora, sedim” Zav.: „Vali se pene i hrle” Po~.: „U suncu more seva” Zav.: „Odneli sumor celi” 

477. Hajnrih Hajne, Serafina. (S nema~kog preveo A./leksa/ [anti}), 8–2.


478. Petar Kolendi}, Vetranovi}eve binske scene, 24–2. 479. Prvo{ Slankamenac, O filozofiji i filozofirawu (I), 2–8. 480. Ja{a M. Prodanovi}, O Gogoqu, 9–4. POZORI[NI PREGLED 48. Svetislav Petrovi}, Proslava g. D. Milutinovi}a. – „Rosmersholm”, od Ibzena, 47–49. UMETNI^KI PREGLED 482. Marko Car, Dubrova~ki dvor, 49–52.
O kwizi Bo`e Cvjetkovi}a. 

48. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncerti Lea Slezaka, 52–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

0

EKONOMSKI PREGLED 484. N./ikola/ Stanarevi}, Ulozi na {tedwu i nov~ana kriza, 5–55. POLITI^KI PREGLED 485. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rijeka i Trst. – Liga naroda. – Hilmi-pa{a, 5–59. 48. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Ostavka vlade g. Pa{i}a. – Pregovori za sastav nove vlade, 59–. OCENE I PRIKAZI 487. Isidora Sekuli}, D-r Jovan Cviji}: „Iz uspomena i `ivota”, –2. 488. R./eqa/ Z. P./opovi}/, „Dela” Vojislava Ili}a, s predgovorom Sime Pandurovi}a, uredio Ranko Mladenovi}. – Izdawe Sveslovenske kwi`are M. J. Stefanovi}a i Druga (u dve sveske), 2–8. 489. Arsen Vencelides, Ivo Vojnovi}: „Ma{karate ispod kupqa”, 8–70. 490. Milo{ \uri}, Vladimir Vuji} i Prvo{ Slankamenac: „Novi humanizam”. Izdava~ka kwi`ara Gece Kona, Beograd, 70–74. 49. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, D-r Pero Gavrani}: „Uzroci svjetske vojne i nacrt srpskohrvatske politi~ke povijesti od godine 1908”, 74. 492. Dragutin P. Suboti}, F. [evil: „Balkansko Poluostrvo” („The Balkan Peninsula and the Near East”, by Ferdinand Schevill). – London, 1922, 75–7. 49. X. M. Kins, Fran~esko Niti: „Evropa u propadawu” („The Decadence of Europe: The Paths of Reconstruction”, by Francesco Nitti; Fischer, London), 7–78. BELE[KE 494. /Anonim/, „Pergamenti”, 78.
O zbirci pesama Jele Savi}-Spiridonovi}. 

495. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 78–79. 49. I./sidora/ S./ekuli}/, „Antologija kineske lirike”, 79.
O antologiji Milo{a Crwanskog. 

497. D. P. S., „Ostrvo s blagom”, 79.

O romanu Roberta Luisa Stvensona u prevodu Mih. \or|evi}a. O pre{tampavawu kod nas romana Ogwem i ma~em i Quo vadis? Henrika Sjenkjevi~a (preveo Lazar R. Kne`evi}), Tartaren na Alpima Alfonsa Dodea i Bogorodi~ina crkva u Parizu Viktora Igoa (u prevodu Du{ana L. \oki}a). O ediciji Akademije nauka koju ure|uje Jovan Cviji}. 

498. /Anonim/, Pre{tampavawe, 79–80. 

499. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Naseqa i porekla stanovni{tva”, 80. Br. 2, . maj 500. St./ojan/ V. @ivadinovi}, U depou. Odlomak iz romana, 8–8. 50. Lui|i Lukatelo, Opro{taj. (S talijanskog preveo P./etar/ Bu}i}), 8–88.
Pri~a. 

502. Milutin Jovanovi}, Kratke radosti, 89.
Po~.: „Ja no} volim: wenu mistiku ti{ine” Zav.: „I sa strahom pitam: {ta mi nosi sutra?” 

04

Stani{a Vojinovi} 

50. @arko Vasiqevi}, Vetrewa~e. Nenadu Mitrovu, 90.
Po~.: „No}as sam svoje stavio ruke” Zav.: „ovde gde nebo spu{ta svodove” 

504. Babirje, Pripovetka o jelenu bez srca. (S gr~kog preveo V./eselin/ ^ajkanovi}), 9–94.
Po~.: „Razboleo se lav u svojim kr{evima” Zav.: „Koji je po drugi put do{ao lavu u pe}inu” Sa komentarima i napomenama V. ^ajkanovi}a. 

505. @iv./ojin/ Balugxi}, Fa{izam i nacionalizam u Italiji, 95–0. 50. Pavle Popovi}, O na{em nau~nom podmlatku na Univezitetu, 0–09. 507. Ja{a M. Prodanovi}, Na{ izborni zakon, 09–2. 508. Prvo{ Slankamenac, O filozofiji i filozofirawu (II), 22–27. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 509. Anatol Frans, Prokurator Judeje. Odlomak. (S francuskog preveo M. M. I. /Svetislav Petrovi}/), 28–. KWI@EVNI PREGLED 50. Milan V. Bogdanovi}, Dragi{a Vasi}: „Crvene magle”, 4–8. NAU^NI PREGLED 5. V./ladimir/ ]orovi}, D-r Stjepan Srkulj: „Povijest Hrvata, Srba i Slovenaca”. – Zagreb, 1922, u dve kwige, 9–4. POZORI[NI PREGLED 52. S./ima/ Pandurovi}, „Neverovatni cilinder W. V. Kraqa Kristijana” od @. Vukadinovi}a, 42–45. UMETNI^KI PREGLED 5. Miloje Milojevi}, Za dr`avni konservatorijum, 45–5. POLITI^KI PREGLED 54. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ki predlog za reparaciju. – Bugarska ratna naknada. – Rije~ka luka, 5–54. 55. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Nova vlada g. Pa{i}a, 54–5. OCENE I PRIKAZI 5. M./arko/ C./ar/, Dinko [imunovi}: „Porodica Vin~i}”. – Beograd, kwi`ara Gece Kona, 1923, 5–57. BELE[KE 57. S./vetozar/ M./ati}/, Novo izdawe „Gorskog vijenca”, 57.
O dvadesetpetom izdawu i osmom sa komentarima Milana Re{etara. O ratnim sli~icama St. Simi}a. 

58. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Na pragu otaxbine”, 57. 59. I./sidora/ S./ekuli}/, „Civilizovani”, 57–58.
O romanu Kloda Farera u prevodu D. Blagojevi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

05 

520. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Preporod”, 58.
O glasilu sredwo{kolaca koje izlazi u Beogradu. 

52. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, Sa Gvozdenim Drugim pe{adijskim pukom „Kwaza Mihaila” u 1912”, 58.
O kwizi Jovana M. Naumovi}a. O kwizi Vase Staji}a. 

522. V./ladimir/ V./uji}/, „Samoobrazovawe”, 58–59. 52. /Anonim/, Narodna dobrotvorka Dragiwa St. Petrovi}, 59.
^lan odbora zadu`bine D. Petrovi} bio je i Stevan Sremac. 

524. /Anonim/, Radovi o poqoprivredi D. Lap~evi}a, 59–0. 525. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Tajna diplomatska igra”, 0.
O kwizi Milada Paulova. Nekrolog. 

52. /Anonim/, Svetislav Dinulovi} (1855–1923), 0. Br. , . juni 527. M./ilo{/ Crwanski, Piza. Iz kwige putopisa „Qubav” (I), –7. 528. @./ivojin/ Vukadinovi}, Neverovatan cilindar W. V. Kraqa Kristiana. Tu`na zbitija u tri ~ina (I), 8–80. 529. Desanka Maksimovi}, Molba mladosti, 8–82.
Po~.: „O, mladosti, mladosti” Zav.: „o, mladosti” 

50. A./ndrija/ Frani}evi}, Serenada, 8.
Po~.: „Zazvoni{e prole}ni sokaci” Zav.: „Zamre, besno slomih mu }emane” Po~.: „Mutna ki{a u duwama pra{ti” Zav.: „Sve}a kapqe. Meni du{a pla~e” 

5. A./ndrija/ Frani}evi}, Ki{a u ba{ti, 84.

IZ ENGLESKE LIRIKE 52. /Persi Bi{/ [eli, Oda zapadnom vetru. (S engleskog preveo A./leksandar/ Vidakovi}), 85–87.
Po~.: „O, divqi zapadni vetre, dahu jeseweg bi}a” Zav.: „Kad zima sti`e, zar prole}e izostati mo`e?” 

5. Jelena J. Dimitrijevi}, Amerikanke (I), 88–97.

Odlomak iz ne{tampanog dela U novom svetu, koje je pro~itano 25. marta u @enskom klubu u Beogradu. 

54. @iv./ojin/ Balugxi}, Oko ulaska Bugarske u svetski rat. Iz diplomatske prepiske, 98–2. 55. Vojislav Suboti}, Iz istorije medicine (I), 2–29. 5. B./ranislav/ Miqkovi}, Ostavke profesora, 29–22. POZORI[NI PREGLED 57. Milan Begovi}, Zagreba~ko kazali{te: „Sin”, od Bo`e Lovri}a. – „Florentinski {e{ir”, od E. Labi{a. – „Svadbeni let”, od Milana Begovi}a, 222–22. 

0

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 58. Miloje Milojevi}, Proslava g-|e Drage Spasi}. – „Jevrejka”, od Halavija, 227–229. POLITI^KI PREGLED 59. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Engleska za problem reparacije. – Amerika i Evropa. – De Fresine, 229–22. 540. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Polo`aj vlade g. Pa{i}a, 22–24. BELE[KE 54. S./vetozar/ M./ati}/, Novo izdawe „Smrti Smail-age ^engi}a”, 24. 542. I./sidora/ S./ekuli}/, „Zli dusi”, 24–25.
O romanu Dostojevskog u prevodu Kosare Cvetkovi}. O kwi`ici Radivoja Simonovi}a. 

54. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „\aci planinari”, 25. 544. B./ranko/ S. P./opovi}/, „Ecce Homo” Ivana Me{trovi}a, 25–2. 545. /Anonim/, „Kraqica Maja”, 27.
O pozori{nom komadu Stevana Be{evi}a. 

54. /Anonim/, Skup{tina „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 27. 547. Uro{ Xoni}, Skup{tina Srpske kwi`evne zadruge, 27–240. 548. P., Luj Le`e, 240. Br. 4, . juni 549. M./ilo{/ Crwanski, Piza. Iz kwige putopisa „Qubav” (II), 24–247. 550. @./ivojin/ Vukadinovi}, Neverovatan cilindar W. V. Kraqa Kristiana. Tu`na zbitija u tri ~ina (II), 247–254. 55. @il Lemetr, Dul~inea. Na marginalijama Don Kihota. (S francuskog prevela J./elena/ ]./orovi}/-S./kerli}/, 254–2. 552. Vladimir Nazor, Ars poetica, 24–25.
I. Re~ (254) Po~.: „Ne daj ustma da bi i re~ rekla” Zav.: „Tvar i otpor, re`u}i ga, ku{a” II. Ritmi (254–255) Po~.: „Ritmi! – To su zrake sa visina” Zav.: „S usta drugog, drh}u} od milina” III. Rime (25) Po~.: „Sada meki kao metal glasa” Zav.: „Ko uzdasi, posledwi akordi” IV. /Bez naslova/ (25) Po~.: „Rime, strofe i stihove ho}u” Zav.: „Kao cvet u rosi blagih ki{a”

IZ PERSIJSKE LIRIKE 55. Omar Hajam, Rubaije. (S persijskog preveo d-r F./ehim/ Bajraktarevi}), 2–27.
Prevedeno je deset rubaija, sa komentarima. 

554. Veselin ^ajkanovi}, Ubijawe vampira, 28–284.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

07 

555. Jelena J. Dimitrijevi}, Amerikanke (II), 284–290. 55. Vojislav Suboti}, Iz istorije medicine (II), 290–299. VOJNI PREGLED 557. Mil./utin/ D. Lazarevi}, Povodom novog projekta zakona o ustrojstvu vojske, 00–07. SOCIJALNI PREGLED 558. M./ilo{/ \. Popovi}, Za{tita deteta. Op{ta posmatrawa povodom „De~je nedeqe”, 07–0. 559. Hran./islav/ M. Joksimovi}, Postanak i ciqevi Crvenog krsta. Povodom „Nedeqe Crvenog krsta”, –4. POLITI^KI PREGLED 50. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Vladin ekspoze o spoqnoj politici, 4–7. 5. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Vladina deklaracija, 7–8. BELE[KE 52. S./vestislav/ P./etrovi}/, „Sumwivo lice” i „Svetski rat”, 8–9.
O predstavama komada Branislava Nu{i}a u Narodnom pozori{tu. O komediji Mariva u izvo|ewu Gluma~ke {kole iz Beograda. Nekrolog. Nekrolog. 

5. S./vestislav/ P./etrovi}/, „Igra qubavi i slu~aja”, 9. 54. G./ustav/ Krklec, Uldariko Donadini, 9–20. 55. /Svetislav Petrovi}/, Pjer Loti, 20. Br. 5, . juli 5. Dragi{a Vasi}, Vitlo, 2–28. 57. M./ilo{/ Crwanski, Piza. Iz kwige putopisa „Qubav” (III), 29–4. 58. Pjer Loti, Mornareva sahrana (S francuskog preveo M. M. Ili} /Svetislav Petrovi}/), 5–.
Odlomak iz romana Moj brat Iv. 

59. Branislav Kirjakovi}, Raspe}e, 7.
Po~.: „Ko mukotrpni Nazarenac” Zav.: „ko o{tar ~elik moje rebro bije...” Po~.: „Dva oka ponosna i smela” Zav.: „dva oka kraqevska, siva” 

570. Anica \uki}, O~i, 8. 

57. Miroslav Feldman, Bu|ewe, 9.
Po~.: „Ja nisam ~uo” Zav.: „mo`da si ~ula Ti” 

572. Isidora Sekuli}, Beograd i umetnost, 40–44. 57. Jov./an/ M. Jovanovi}, Car Nikola II i Ruska revolucija (I), 44–5. 574. Jelena J. Dimitrijevi}, Amerikanke (III), 5–57. 575. G./rga/ Bogi}, Higiena du{e, 58–. 

08

Stani{a Vojinovi}

EKONOMSKI PREGLED 57. N./ikola/ Stanarevi}, Beograd i Zagreb, 2–4. POLITI^KI PREGLED 577. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Prevrat u Bugarskoj. – A. Stambolijski, 4–7. 578. Dragutin Suboti}, Novi prvi ministar Velike Britanije. Pismo iz Londona, 7–9. 579. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 9–7. 580. Josip Smodlaka, Zna~aj Radi}eve pobjede u Dalmaciji, 7–78. OCENE I PRIKAZI 58. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Bo`idar Kova~evi}: „Gr~ mladenstva”. – Beograd, 1923, izdawe Cvijanovi}a, 78–80. 582. V./ladimir/ ]orovi}, Milutin Jak{i}: „Ro|ewe genija”. Iz mladosti Svetog Save. – Novi Sad, 1923, 80–8. 58. Jovan Erdeqanovi}, Dokumenti za istoriju ideje o trializmu, 82–85.
O kwizi Tajna diplomatska igra oko Ju`nih Slovena za svetskoga rata Milade Paulove. 

584. \./or|e/ T./asi}/, Kjelan: „Dr`ava kao `ivotni oblik”. Preveo d-r Frawo Ma|arevi}. – Izdawe I. \. \ur|evi}a, 85–87. 585. Aleksije Jela~i}, Nova kwiga o dobu ruskih careva Aleksandra II i III, 87–89.
O kwizi Uspomene grofa S. I. Vite.

BELE[KE 58. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pesme Branka Radi~evi}a, 89. 587. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pesme Jovana Gr~i}a Milenka, 89–90. 588. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Razvrat”, 90.
O romanu Josipa Kosora. 

589. S./vetozar/ M./ati}/, „@ivot Nemawin”, 90–9.

O delu @itije i `izn Svetog Simeona od Stefana Prvoven~anog u prevodu Dragutina Kosti}a. O kwizi J. Sp. Popovi}a. 

590. I./sidora/ S./ekuli}/, „Filosofija i religija F. M. Dostojevskoga”, 9. 59. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Naseqa i poreklo stanovni{tva”, 9–92.
O kwizi Srpska naseqa u Rusiji: Nova Srbija i Slavensrbija Mite Kosti}a. O kwizi koju su napisali M. Leko, [~erbakov i Hranislav Joksimovi}. 

592. /Anonim/, „Lekovite vode i klimatska mesta”, 92. 

59. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Glasnik Geografskog dru{tva”, 92–9. 594. V./ladimir/ V./uji}/, „Principi materialisti~ke dialektike”, 9.
O kwizi Veqka Ribara. 

595. R., „Iz pro{losti barawskih Srba”, 94.
O delu Vladislava Pandurovi}a. 

59. P./etar/ M. I./ili}/, Dve kwige o de~jem pitawu, 94.

O kwigama Za na{u decu koju je izdao Odbor za de~ju izlo`bu i de~ji muzej i Za narodni podmladak Milo{a \. Popovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

09 

597. S./vetislav/ P./etrovi}/, „@oze-Marija de Heredija” („José-Marie de Heredia”. Sa vie. – Son oeuvre), 95. 598. B./ranko/ L./azarevi}/, „Prepiska ~ehoslova~kih pisaca sa Stankom Vrazom i Qudevitom Gajem”. (Dopisy ~eskoslovenskych spisovetelu Stanku Vrazovi i Ljudevitu Gajovi. K tisku upravil a poznámkami i uvodem opat`il Karel Paul. V Praze, 1923, XXII+148), 95. 599. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Moderna Poqska” (Charels Phillips: „Modern Poland”, G. Allen Unwin, London, 1923), 95–9. 00. /Anonim/, Srpska Kraqevska akademija, 9–97. 0. X. /Uro{ Xoni}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 97–98. 0. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Lekar u nedoumici”, 98–99.
O predstavi drame Bernarda [oa u Narodnom pozori{tu. 

02. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Glavna stvar”, 99. 0. /Anonim/, Nove kwige, 99–400. Br. , . juli

O predstavi drame ruskog pisca Evreinova u Narodnom pozori{tu. 

04. St./ojan/ V. @ivadinovi}, Moja bolest, 40–40. 05. Lu~iano Cukoli, Kolmar. (S italijanskog preveo Petar Bu}i}), 40–48. 0. Ivo Vojnovi}, Pjesma bez rije~i. (Iz prosutih „gonijelica”), 49–42.
Po~.: „Prikovan uz `eqeznu, bijelu ogradu” Zav.: „No`ne crnine: – Smrt” 

07. Vladeta A. Popovi}, Bajron, 424–44. 08. Zdravko Kova~evi}, Na{ nacionalni preporo|aj (I), 44–44. 09. Jov./an/ M. Jovanovi}, Car Nikola II i Ruska revolucija (II), 44–452. KWI@EVNI PREGLED 0. Milan V. Bogdanovi}, Najnovija kwiga g. Nikolaja Velimirovi}a, 45–458.
O kwizi Misli o dobru i o zlu.

POZORI[NI PREGLED . Milan Grol, Posledwa pozori{na sezona, 458–40. SOCIJALNI PREGLED 2. Katarina Bogdanovi}, Deveti kongres Internacionalnog saveza `ena za pravo glasa, 4–470. POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: ^etvorogodi{wica Versaqskog ugovora, 470–474. 4. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 474–475. OCENE I PRIKAZI 5. Fr./an/ Ile{i}, Hauptman Ludmil: „Priroda i istorija u jugoslovenskom razvoju”, 475–477. 

0

Stani{a Vojinovi}

BELE[KE . I./sidora/ S./ekuli}/, „Zabavnik” Kwi`evne zadruge, 478. 7. /Anonim/, „Gospo|a s kamelijama”, 478.
O romanu Aleksandra Dime sina u prevodu Marka Cara. 

8. /Anonim/, Nagrade Francuske akademije, 478–479. 9. /Anonim/, „Savremeni engleski roman”. (A. Chevalley: „Le Roman anglais de notre temps”), 479. 20. G. /Milan Grol/, Narodno pozori{te u Qubqani, 480. Br. 7, . avgust 2. Borivoje Jevti}, Oni koji odlaze (I), 48–490. 22. Gvido Tartaqa, Gospo|ica za udaju, 490–498. 2. Ivan Cankar, Wen grob. (Sa slovena~kog nare~ja preveo B./o`idar/ K. /ova~evi}/), 498–50.
Iz kwige Moj `ivot. 

24. @or` Kurtelin, Nos generala Suifa. (S francuskog preveo H.), 50–502. 25. Gustav Krklec, Ju`na no}, 50–504.
Po~.: „Jesu li ru`e, ili no} miri{e” Zav.: „k,o golo telo, razbludno, bez stida?” Dat.: „Pirej, 92”. Po~.: „Pono}i pozni je ~as” Zav.: „u osmejku va{em da mre?” 

2. Nenad Mitrov, Uzdah u pono}i, 505.

IZ LATINSKE LIRIKE 27. Valerije Katul, Pjesme Lezbiji. (S latinskog preveo d-r \. Kesi}), 50–508.
. I. II. 2. I. II. . I. II. 4. I. Prvi znaci (50) Po~.: „Lezbija pred svojim mu`em sve me ru`i, izaziva” Zav.: „{to se na me quti, znak je da je vru}a qubav mori” Po~.: „Lezbija me uvijek grdi, uvijek prigovore tra`i” Zav.: „uvijek zlo o wojzi trubi, a, du{e mi, on je qubi” Poqupci (50–507) Po~.: „Qubimo se, du{o moja, ovaj `ivot kratko traje” Zav.: „Ure}i nam sre}e, znaju} broj cjelova s tvojih usta” Po~.: „Koliko je poqubaca” Zav.: „Nit ure}i zavist koja” Slutwe... (507–508) Po~.: „Gospa moja meni veli: Niti besmrtniku ne bi,” Zav.: „to u vjetar pisat treba, to su vali odnijeli...” Po~.: „Neko} si mi govorila” Zav.: „Toga ve} ne osje}am” Zbogom! (508) Po~.: „Spremni ste, o Furo i Aurele” Zav.: „udarom rala”

28. Uro{ Xoni}, Ivan Cankar. Crte i uspomene (I), 509–58.

Izvod iz predavawa dr`anog na Narodnom univerzitetu u Beogradu 29. januara 92. godine. 

29. Vladimir Vuji}, „Dostojanstvo” filozofije i „uni`avawe” filozofije, 59–524. 0. Zdravko Kova~evi}, Na{ nacionalni preporo|aj (II), 524–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

NAU^NI PREGLED . Jos. Goldberg, Sirano de Ber`erak i teorija relativnosti, 54–58. POZORI[NI PREGLED 2. Niko Bartulovi}, Druga sezona Narodnog pozori{ta u Splitu, 58–54. UMETNI^KI PREGLED . Gustav Krklec, Me{trovi} i Ple~nik. Dva velika uspeha na{ih umetnika u inostranstvu, 54–549. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Reparacioni problem, 550–552. 5. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 552–554. OCENE I PRIKAZI . B./ranko/ L./azarevi}/, D-r Eduard Bene{: „Smisao ^ehoslova~ke revolucije” („Smysl ~eskoslovenské revoluce”, svezek 1. Nakladem památniku odboje v Praze, 1923), 555–557. 7. A./leksandar/ G. Avakumovi}, „Der Tote auf Madeira” von Karl Werkmann. Verlag für Kulturpolitik, München, 1923, 557–559. BELE[KE 8. V./ladimir/ V./uji}/, „Pedago{ki klasici”, 559.
O kwizi Spisi o pedagogiji Emanuela Kanta u prevodu Milana [evi}a. 

9. N./ikola/ St./anarevi}/, „Statistika spoqne trgovine Kraqevine S. H. S. za 1921. godinu”, 50. 40. /Anonim/, „La situation économique et financière de l’ Allemagne”. Berlin, mars 1923, Zentralverlag G. m. b. H. Berlin W. 35. Cena 10 dinara, 50. 4. /Uredni{tvo/, ^itaocima, 50.

Povodom nekavalitetnog rada {tamparije „Narodna misao”, gde se {tampa „Srpski kwi`evni glasnik”.

Br. 8, . avgust 42. Borivoje Jevti}, Oni koji odlaze (II), 5–570. 4. @il Lemetr, Odlomci iz dnevnika g-|e Klelije Eponine Dipon (1795–179...). Na marginalijama proklamacije |enerala Bonaparte. (S francuskog prevela J./elena/ ]./orovi}/-S./kerli}/), 570–57. 44. Vladimir Nazor, Romance, 577.
I. Soko i prsten Po~.: „Soko sivi pobegnu visoko” Zav.: „Bez prstena i bez svog sokola” II. Jesewi vrutak Po~.: „Lug je mrtav. Gola su drveta” Zav.: „Sav se trzne, pa k,o u snu pla~e” III. Sprovod Po~.: „Kad me budu nosili u raku” 

2

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Grdnu, te{ku, pone}u u raku”

IZ NEMA^KE LIRIKE 45. Hajnrih Hajne, Tanhajzer. Legenda. (S nema~kog preveo A./leksa/ [anti}), 578–584.
. 2. . Po~.: „Vi dobri hri{}ani, ne dajte se” Zav.: „Evo ti otvaram vrata” Po~.: „U Rimu, u Rimu, u svetom gradu” Zav.: „Na paklene muke trajne” Po~.: „Vitez Tanhajzer putuje `urno” Zav.: „[ta se tu sa mnom sve zbilo” 

4. Miloje Milojevi}, O muzi~kom nacionalizmu, 585–594. 47. Uro{ Xoni}, Ivan Cankar. Crte i uspomene (II), 594–04. 48. Zdravko Kova~evi}, Na{ nacionalni preporo|aj (III), 04–2. NAU^NI PREGLED 49. Vasiq Popovi}, Vladimir ]orovi}: „Luka Vukalovi} i hercegova~ki ustanci od 1852–1862. g. Izdawe Srpske kraq. akademije, 1923, –2. POZORI[NI PREGLED 50. B./orivoje/ Jevti}, Pozori{na sezona 1922/3. u Sarajevu, 2–25. 5. Milan Predi}, Repertoarski obziri, 25–29. SOCIJALNI PREGLED 52. M./ilo{/ \. Popovi}, Skautizam, prakti~na {kola za gra|ansko vaspitawe, 29–2. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Lozanski ugovor. – Sastanak u Sinaji. – Harding, 2–. OCENE I PRIKAZI 54. Vladimir Vuji}, D-r Branislav Petronijevi}, prof Univerziteta: „Osnovi teorije saznawa”. Beograd. Izdava~ka kwi`arnica Napredak, –9. BELE[KE 55. H., „Srpska kwi`evnost u XVIII veku”, 9.
O delu Jovana Skerli}a. 

5. V./ladimir/ V./uji}/, „Pedago{ki odlomci o vaspitawu”, 40.
O kwizi doktora Ritera u prevodu Jovana P. Milojevi}a. O kwizi Antona Melika. 

57. E./mil/ J. C./veti}/, „Jugoslavija”, 40. 58. /Anonim/, „Spomenica”, 40.
O kwizi Spomenica junacima izginulim i pomrlim u ratu za oslobo|ewe i ujediwewe (1912–1918) iz ^a~ka i ~a~anske crkvene op{tine. 

59. /Anonim/, Kalendar „Prosvjeta”, 40.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

Kw. X Br. , . septembar 0. Milica Jankovi}, Veliki, –5. . I./van/ S. Turgewev, Dopisivawe. (S ruskog prevela S./tanka/ \. G./li{i}/) (I), 5–24. 2. G./rga/ Bogi}, Jednome slepcu, 25–2.
Po~.: „Pusti me, brate, da zaronim do dna” Zav.: „U vrtlog ve~ni” Po~.: „^uj re}i }u ti svoju tajnu” Zav.: „kad neko svira” 

. Desanka Maksimovi}, Opomena, 27–28. 4. V./ladimir/ ]orovi}, Vatroslav Jagi} (I), 29–40. 5. Dimitrije Popovi}, Memoari Aleksandra Petrovi}a Izvoqskog (I), 4–47. . G./rga/ Bogi}, O borbi protiv zla, 47–52. KWI@EVNI PREGLED 7. Du{an Z. Mila~i}, P. Marino: „Francuski naturalizam”, 5–58. UMETNI^KI PREGLED 8. Lujo [afranek-Kavi}, Zagreba~ka opera, 58–. EKONOMSKI PREGLED 9. K./osta/ Petrovi}, Na{a Narodna banka, –9. POLITI^KI PREGLED 70. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Spor izme|u Engleza i Francuza o ratnoj o{teti, 9–7. 7. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Op{tinski izbori u Srbiji i Crnoj Gori. – Odlazak g. Radi}a u inostranstvo, 7–7. OCENE I PRIKAZI 72. Ksenija Atanasijevi}, @. Pajo: „Ve{tina biti ~ovek”. S francuskog preveo Jov. M. Jovanovi}. (Srpska kwi`evna zadruga, broj 169), 77–79. BELE[KE 7. I./sidora/ S./ekuli}/, „Nada srpske Golgote”, 79.
O kwizi Riste J. Odavi}a. 

74. ]. /Vladimir ]orovi}/, „Glasnik Zemaqskog muzeja”, 79. 75. D-r K. /Aleksandar Kosti}/, „@ivot u dvoje”, 80.
O kwizi doktorke Sibile u prevodu M. Nedi}a.

Br. 2, . septembar 7. Rikard Nikoli}, Skok (I), 8–89. 77. Hans Onrud, Kako je dobri bog uzeo Asmundu seno. (S norve{kog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 89–95. 

4

Stani{a Vojinovi} 

78. I./van/ S. Turgewev, Dopisivawe. (S ruskog prevela S./tanka/ \. G./li{i}/) (II), 95–05. 79. Dragutin M. Domjani}, Rezignacija, 0.
Po~.: „Nisam to ja, kad rug se moj smije” Zav.: „Ja }u da ginem – i {utim”

IZ ENGLESKE LIRIKE 80. Felicija Hemans, Povratak. (S engleskog preveo I. /Miodrag Ibrovac/), 07.
Pesma u prozi. 

8. Tih./omir/ R. \or|evi}, Celibat i brak u na{em narodu (I), 08–2. 82. V./ladimir/ ]orovi}, Vatroslav Jagi} (II), –2. 8. Dimitrije Popovi}, Memoari Aleksandra Petrovi}a Izvoqskog (II), 24–4. 84. Jovan Cviji}, Re~ o dvadesetpetogodi{wici „Privrednika”, 4–7.
Govor odr`an 9. septembra 92. godine u sali Narodne skup{tine. 

85. Isidora Sekuli}, Danica D. Hristi}. Bele{ke i uspomene, 8–4. SOCIJALNI PREGLED 8. M./ilo{/ \. Popovi}, Antialkoholni pokret, 44–47. POLITI^KI PREGLED 87. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italo-gr~ki sukob, 47–50. OCENE I PRIKAZI 88. Vladimir Vuji}, Vladimir Dvornikovi}: „Studije za psihologiju pesimizma”. – Zagreb, 1923, 50–5. 89. D-r V. R., D-r Vladislav M. Bogdanovi}: „Medicina qudskih strasti”. – Izdawe kwi`are G. Kona, 5–55. 90. Dragi{a Lap~evi}, Karlo Kaucki: „Na~ela socijalne demokratije”. ((Erfurtski program). Preveo Sava Muzikravi}. – Beograd, izdawe socijalisti~ke biblioteke „Tucovi}”, 55–5. BELE[KE 9. /Anonim/, „U bezimenoj zemqi”, 5. 92. /Anonim/, „Vrt mu~ewa”, 5.
O {aqivoj kwizi Svetislava Predi}a, objavqenoj pod pseudonimom Fezet. O romanu Oktava Mirboa u prevodu nepoznatoga prevodioca. O kwigama Na pragu otaxbine i Veliki manastir Sv. Dimitrija Stojana Simi}a. O kwizi Dobrivoja Ger. Popovi}a. O kwizi dr B. Juri{i}a. 

9. J./ovan M. Jovanovi}/, Dve kwige o Ju`noj Srbiji, 57. 

94. D-r H./ranislav/ M. J./oksimovi}/, „Higijena sela”, 57. 95. Sl./obodan/ P./opovi}/, „Psihologija pa`we”, 58. 9. D-r A. K. /Aleksandar Kosti}/, „Polna etika”, 58–59.
O kwizi doktora Forela u prevodu M. S. Nedi}a. 

97. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „The emancipation of South-eastern Europa”, 59.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O wizi Siton-Vatsona. 

5 

98. Sv./etislav/ P./etrovi}/, „A{antka”, 59–0. 99. /Anonim/, Pozori{te u Francuskoj, 0. Br. , . oktobar

O predstavi drame poqskoga pisca Pe`inskog u Narodnom pozori{tu. 

700. Rikard Nikoli}, Skok (II), –7. 70. I./van/ S. Turgewev, Dopisivawe. (S ruskog prevela S./tanka/ \. G./li{i}/) (III), 72–79. 702. Ivo Vojnovi}, ***. Blagoj uspomeni Danice Hristi}, 80–8.
Po~.: „U ~ekawu budnom” Zav.: „Markov buzdovan” 

70. Milutin Jovanovi}, Za uvek, 82.

Po~.: „Spu{tao se suton, vla`an i sumoran” Zav.: „I rekli za uvek jedno drugom – zbogom” Po~.: „No}as ima{ miris jednog bolnog krina” Zav.: „Da tonem u blesku zvezdanoga zlata” 

704. Jovan Radulovi}, No} slutwa. G-|i J. V. Mej, 8.

IZ TALIJANSKE LIRIKE 705. Ada Negri, Motika. (S talijanskog preveo G./rga/ Bogi}), 84–85.
Po~.: „Surov ma~ sam {to po grudu cepa” Zav.: „Mira! – Rada! – Hleba!” 

70. Miloje Milojevi}, Umetni~ka li~nost Stevana St. Mokrawca. Gospodinu Bogdanu Popovi}u (I), 8–95. 707. Ja{a M. Prodanovi}, Zakon o ~inovnicima (I), 9–207. 708. Milan Grol, Dvojstvo u demokratskoj stranci, 207–22. 709. V./ladimir/ ]orovi}, Vatroslav Jagi} (III), 22–222. 70. Tih./omir/ R. \or|evi}, Celibat i brak u na{em narodu (II), 222–229. POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rije~ko pitawe, 20–22. 72. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Sastanak skup{tine, 2–25. OCENE I PRIKAZI 7. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Stojan V. @ivadinovi}: „Ispod Ozrena”. Pripovetke. – Izdawe Cvijanovi}a, 25–27. BELE[KE 74. I./sidora/ S./ekuli}/, „Revizor”, 27.
O Gogoqevoj komediji u prevodu Jovana Maksimovi}a. Zagreba~ko izdawe pri~a Edagara Alana Poa sa biografijom od Bodlera. O kwigama Skaske A. S. Pu{kina (Ribar i ribica, preveo Jovan Jovanovi} Zmaj i Car Saltan i knez Saltanovi}, preveo Stanislav Vinaver) i Petar Pan X. Barija, prepri~ao Stanislav Vinaver. 

75. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Neobi~ne pri~e”, 27. 7. I./sidora/ S./ekuli}/, Kwige za decu, 27–28. 

Stani{a Vojinovi} 

77. M./ihailo/ \./or|evi}/, „Dalmacija”, 28.
O kwi`ici ruskog pisca Andre Krim~aka. O kwizi poqskih nau~nika.

O kwizi u izdawu Sarajevske sekcije in`ewera i tehni~ara. 

78. /Anonim/, „[ta je savremena Rusija”, 28. 79. /Anonim/, „L’ Est Européen, 28. 720. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Lakme”, 28–29.
O predstavi opere Lea Deliba na na{oj sceni. Nekrolog. Nekrolog. 

72. /Anonim/, Ivo ]ipiko (1869–1923), 29–240. 722. G./ustav/ Krklec, Milan Ogrizovi} (1877–1923), 240. Br. 4, . oktobar 72. Ivo Andri}, U musafirhani, 24–250. 724. Xon Golsvorti, Jo{ jednom. (S engleskog preveo A./leksandar/ V./idakovi}/), 25–257. 725. Sibe Mili~i}, No} utapawa, 258–20.
. 2. . 4. 5. . 7. 8. Po~.: „No} ide, kao `ena u `alosti, obalama mora” Zav.: „Bor me moj zove, kao ~arobno Drvo Saznawa” Po~.: „Seo sam pod moj veliki, kro{wati bor” Zav.: „ho}u li da grlim, obuhvati}u ceo svet” Po~.: „Sve spava: i more, i {uma, i daleka pesma mora” Zav.: „da snim, da budem sre}an, da snim” Po~.: „Ali kako da ubijem u umu” Zav.: „ko svetlucave trave morskim povr{inama” Po~.: „Polo`io sam misao na zemqu” Zav.: „kao zvezda koju su u sunce za uvek utopili” Po~.: „Moje srce bije, kao mali trepetni bubaw” Zav.: „Bor moj {umi nada mnom, kao detetu mi }aska” Po~.: „Zaklopio sam o~i da bih mogao videti vi{e” Zav.: „– Kako da smirim sebe sa sobom?” Po~.: „No} je stala i sela na svim hridinama” Zav.: „Tako ~ekam...”

IZ NEMA^KE LIRIKE 72. Ernest Vildenbruh, Pesma ve{tice. (S nema~kog preveo M./ilan/ Dimovi}), 2–28. 727. Ksenija Atanasijevi}, Demokrit kao eti~ar, 29–27. 728. Miloje Milojevi}, Umetni~ka li~nost Stevana St. Mokrawca. Gospodinu Bogdanu Popovi}u (II), 27–28. 729. Ja{a M. Prodanovi}, Zakon o ~inovnicima (II), 284–298. 70. Quba Perkovi}, Ivo ]ipiko, 298–02. NAU^NI PREGLED 7. Katarina Bogdanovi}, Dr Dragoqub Jovanovi}: „Najboqi prinos od radni~kog rada”. – „Moderni podstreka~i radni~kog rada” (I), 0–09.
O kwigama objavqenim na francuskom jeziku u Parizu 92. godine.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

UMETNI^KI PREGLED 72. Branko Popovi}, Izlo`ba skulptura Petra Palavi~inia, 0–. POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Istorijska misija Bugarske. – Rijeka, –4. OCENE I PRIKAZI 74. D./ragi{a/ L./ap~evi}/, Jovan Cviji}: „Govori i ~lanci”, I-IV. – Izdawe kwi`are „Napredak”, 4–. BELE[KE 75. /Anonim/, „Moj gavran”, 7.
O kwizi pripovedaka Milana Vukasovi}a. O Lenormanovoj drami prikazanoj na zagreba~koj i beogradskoj pozornici. O drami Arciba{eva prikazanoj na sceni Narodnog pozori{ta. 

7. H., „Proma{eni `ivot”, 7–8. 

77. /Svetislav Petrovi}/, „Zlotvori”, 8–9. 

78. /Svetislav Petrovi}/, „Pozori{ni godi{wak”, 9–20 Br. 5, . novembar 79. Dragi{a Vasi}, Osveta, 2–2. 740. Stojan V. @ivadinovi}, Pri~a osu|enoga na smrt, 2–44. 74. J./ovan/ Du~i}, Pesme Bogu, 45–4.
I. II. III. Po~.: „Sa koje se obale ukrcah, o Silni” Zav.: „Kad god moj brod nagne, na|em tvoju ruku” Po~.: „Ti koji ni po ~emu nisi nama sli~an” Zav.: „Usadi mi bedno srce ~ovekovo” Po~.: „Kada te ne na|oh u sumra~nom dolu” Zav.: „Sre}a na{eg srca i kob na{eg uma” 

742. Jovan M. @ujovi}, O francuskom duhu i karakteru (I), 47–54. 74. Miloje Milojevi}, Umetni~ka li~nost Stevana St. Mokrawca. Gospodinu Bogdanu Popovi}u (III), 54–. 744. Ja{a M. Prodanovi}, Zakon o ~inovnicima (III), –78. NAU^NI PREGLED 745. Katarina Bogdanovi}, Dr Dragoqub Jovanovi}: „Najboqi prinos od radni~kog rada”. – „Moderni podstreka~i radni~kog rada” (II), 79–84. SOCIJALNI PREGLED 74. R./ista/ Mitkovi}, XI-ti me|unarodni kongres Crvenog krsta (I), 84– 87. POLITI^KI PREGLED 747. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Belgijski plan za ratnu o{tetu. – Masarik u Parizu, 87–90. 

8

Stani{a Vojinovi} 

748. Privremeni /Bo`idar Vlaji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 90–92. OCENE I PRIKAZI 749. M./ilutin/ D. Lazarevi}, \eneral Drag. Milutinovi}: „Povodom kwige vojvode Petra Bojovi}a Odbrana Kosovoga poqa”, 92–9. 750. N./ikola/ St./anarevi}/, Ljubomir St. Kosier: „Problem {tednje i na{i ulo`ni kapitali”. – Zagreb, 1923, 9–94. 75. Jovan Kr{i}, Nova istorija slovenskih literatura, 95–97.
O novoj kwizi Jana Mahala.

BELE[KE 752. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Dve nove kwige stare poezije, 97.
O antologijama dubrova~kog pesni{tva Kra}i spevovi (priredio Svetozar Mati}) i Qubavna lirika (priredio Milivoj Pavlovi}). O kwizi Grigorija Petrova. 

75. I./sidora/ S./ekuli}/, „Dostojevski i dostojev{tina”, 97–98. 754. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Kumanovo – Bregalnica”, 98.
O kwi`ici Mite Dimitrijevi}a. 

755. M./om~ilo/ T. S./eleskovi}/, „^abrinovi}”, 98–99.
O dnevniku austrijskog pesnika Franca Verfela. 

75. /Svetislav Petrovi}/, „Mleta~ki trgovac”, 99.
Nekrolog.

O [ekspirovoj komediji na sceni Narodnog pozori{ta u Beogradu. 

757. A./leksandar/ V./idakovi}/, Lord Morli (1838–1923), 99–400. 758. /Anonim/, Nove kwige, 400. Br. , . novembar 759. Milan Ka{anin, Gre{nici (I), 40–4. 70. Vladimir Nazor, ^etiri soneta, 42–4.
I. Vrt (42) Po~.: „Ja sam svoju obavio tugu” Zav.: „Cvetovi mi cvatu otrovani” II. Sirene (42) Po~.: „Svu no}, junski dok je mesec sjao” Zav.: „Na jarbolu la|e utopqene” III. Urna straha (4) Po~.: „Crna urno moga straha, ko je” Zav.: „Urnu nosim nekog crnog straha” IV. Xamija (4) Po~.: „Ne videh je nikad, ali znam je” Zav.: „A red vrba pokraj reke kle~i” Po~.: „Nekad su wene o~i bile” Zav.: „ve~erweg neba nad rekom” 

7. Gustav Krklec, Pri~a za decu, 44. 72. J./ovan/ Du~i}, Pismo iz [panije. Avila, maja 1921, 45–429. 7. Leon Bren{vig, Genije Bleza Paskala. (Prevod s francuskog rukopisa /Aleksandar Arnautovi}/), 40–4. 74. A./leksandar/ Arnautovi}, Slavqewe Bleza Paskala. Pismo iz Pariza, 4–448.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

75. Jovan M. @ujovi}, O francuskom duhu i karakteru (II), 448–454. 7. Milan Grol, Stojan Proti}, 455–458. UMETNI^KI PREGLED 77. Miloje Milojevi}, Vagner: „Holan|anin lutalica”, 459–4. SOCIJALNI PREGLED 78. R./ista/ Mitkovi}, XI-ti me|unarodni kongres Crvenog krsta (II), 42– 45. POLITI^KI PREGLED 79. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Turska. – Gr~ka. – Bugarska, 45–48. 770. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 48– 470. OCENE I PRIKAZI 77. Ja{a M. Prodanovi}, „Vuk Karaxi} o unutra{woj politici Kneza Milo{a”. – Wegovo pismo Knezu od 12. aprila 1832. g. S uvodom i pogovorom Qub. Stojanovi}a. – Izdava~ka kwi`ara Gece Kona, 47–47. 772. T./ihomir R./ \./or|evi}/, „Zapisi Starog Beogra|anina”. Kwiga prva. – Izdava~ka kwi`arnica Branislava Cerovi}a-Aj{teta, 47–475. BELE[KE 77. S./vetozar/ M./ati}/, „Teorija kwi`evnosti i analiza pismenih sastava”, 47.
O kwizi Katarine Bogdanovi} i Pauline Lebl-Albale. 

774. P./etar/ M. I./ili}/, Dve nove kwige o polnom obave{tewu omladine, 47–477.
O kwigama Maksa Oker-Bloma Na ladawu kod ujaka lije~nika i Mira kod ujaka lije~nika u prevodu Rikarda Fi{era, lekara iz Zagreba. 

775. M./ihailo/ \./or|evi}/, „Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku”, 477. 77. P./avle/ P./opovi}/, Engleski roman posle rata, 477–478. 777. P./avle/ P./opovi}/, H. M. Hajndman Rozalinda Travers Hajndman, 478– 479. 778. /Aleksandar Arnautovi}/, „Genije Bleza Paskala”, 479.
O eseju Leona Bren{viga. 

779. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g Raje i g-|e Perse Pavlovi}, 479–480.
O proslavi gluma~kog para u Narodnom pozori{tu. 

780. /Svetislav Petrovi}/, „Kroja~ica iz Linevila”, 480.
O predstavi komada Alfreda Savoara u Narodnom pozori{tu.

Br. 7, . decembar 78. Milan Ka{anin, Gre{nici (II), 48–492. 782. Todor Manojlovi}, Ka drugim obalama. Iz kwige „Vatrometi”, 49–494.
Po~.: „Vozovi, brodovi, automobili” Zav.: „Vi ste moja nada, moj zanos” 

20

Stani{a Vojinovi} 

78. Todor Manojlovi}, Uzvi{ewe. Iz kwige „Vatrometi”, 495.
Po~.: „Ipak, jo{ poneko jutro” Zav.: „I zvu~nu, sun~anu Ve~nost” „Venecija”. 

784. Kuzma Toma{i}, Refren éternel, 49–497.
Po~.: „Za{to nijedna miso bez tebe nije” Zav.: „kad izme|u nas uspomena nema” 

785. Ogist Goven, Povodom petogodi{wice jugoslovenskog narodnog ujediwewa. (Prevod s francuskog rukopisa), 498–502. 78. Isidora Sekuli}, Istok u pripovetkama Iva Andri}a, 502–5. 787. Dan./nilo/ S. Kalafatovi}, Na{a primirja u 1918. godini, 5–525. 788. Du{an Ivan~evi}, G. Stjepan Radi} i wegova „mirotvorna republika” (I), 525–54. EKONOMSKI PREGLED 789. Nik./ola/ Stanarevi}, Povodom pada jedne banke, 55–58. POLITI^KI PREGLED 790. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Razgrani~ewe s Rumunijom. – Italijanska spoqna politika. – Bugarski izbori, 58–540. 79. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 54– 542. OCENE I PRIKAZI 792. V./eselin/ ^./ajkanovi}/, „Srpske narodne pripovijetke”, odabrao i sredio Tihomir Ostoji}. Drugo izdawe. – Beograd-Sarajevo, 1923. (Mala Biblioteka, 288–295), 542–54. 79. Nedeqko Divac, Avgust Bebel: „@ena i socijalizam”. Preveli D. Tucovi} i D. Popovi}. – Novo izdawe kwi`are I. \. \ur|evi}a, Beograd-Sarajevo, 54–549. BELE[KE 794. S./vetozar/ M./ati}/, Gunduli}eva „Dubravka”, 549. 795. /Anonim/, „Pri~a o sedmoro obe{enih”, 549–550. 79. /Anonim/, „Neznatni qudi”, 550.

O pripovetci Leonida Andrejeva u prevodu Borivoja M. Gra{i}a. O pripovetci Aleksandra Kuprina u prevodu Nikole Nikolajevi}a. 

797. Jov./an M. Jovanovi}/, Kalendar „Prosvjeta”, 550. 798. Jov./an M. Jovanovi}/, „Rijeka – novi Dubrovnik”, 550.
O kwi`icama Steve Ostermana. 

799. Jov./an M. Jovanovi}/, Konkordat sa Sv. Stolicom i na{e nacionalno pitawe”, 550–55.
O ~lanku Luja Vojnovi}a. 

800. Septimius, „Nemski jezik v tri meseca”, 55–552.
O kwizi B. S. Mi{ankove. O ~lanku Frana Ile{i}a. 

80. H. H., „Slovena~ki autonomizam”, 552–55. 802. I./sidora/ S./ekuli}/, „Knji`evna Republika”, 55–554.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

2 

80. /Anonim/, „Kwi`evni pregled”, 554. 804. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Buktiwa”, 554–55. 805. N./ikola/ St./anarevi}/, „Revue Economique et Financière de Belgrade”, 55– 557. 80. /Anonim/, Neizdana pisma F. Dostojevskog, 557–558. 807. A./leksandar/ A./ranutovi}/, Ogist Goven, 558–559.
O wegovom ~lanku {tampanom u ovom broju. 

808. A./leksandar/ V./idakovi}/, Nobelova nagrada za kwi`evnost, 559–50. 809. /Anonim/, Novi ~lanovi Francuske akademije, 50. 80. /Svetislav Petrovi}/, „Igra smr}u”, 50.
O komadu Arkadija Aver~enka na sceni Narodnog pozori{ta.

Br. 8, . decembar 8. Branimir ]osi}, Pri~a bez naslova, 5–57. 82. Milan Ka{anin, Gre{nici (III), 57–577. 8. @il Lemetr, Prva pomisao. Na marginaliji Zend-Aveste. (S francuskog prevela J./elena/ ]./orovi}/-S./kerli}/), 577–580. 84. Mihailo Miron, Sestra Serafina, 58.
Po~.: „Daj mi, majko, kitu ruzmarina” Zav.: „blagoslovi izgubqenog sina” Po~.: „Kroz klasje idemo zrelo” Po~.: „kroz `ita i razli~ke plave” 

85. Branislav Kirjakovi}, Litija, 582. 8. Bo`idar Kova~evi}, Predsmrtna pesma, 58.
Po~.: „Do|e doba, draga, meni odlaziti” Zav.: „ti i ja”

IZ ^E[KE LIRIKE 87. Antowin Sova, Rad, molitva ruku. (Sa ~e{kog preveo Jovan Kr{i}), 584–585.
Po~.: „Rad je kao molitva ruku” Zav.: „u ko{uqama {to su ih oni tkali budu k,o u svom domu” 

88. Vladimir Vuji}, O budu}nosti i o sudbini ~ove~anstva. (Povodom kwige Na belom kamenu od Anatola Fransa), 58–594. 89. Miloje Milojevi}, Muzi~ka drama Riharda Vagnera, 594–0. 820. Du{an Ivan~evi}, G. Stjepan Radi} i wegova „mirotvorna republika” (II), 0–08. 82. Uro{ Xoni}, Josip Stritar, 09–. KWI@EVNI PREGLED 822. A./leksandar/ Arnautovi}, Ernest Deni: „Od Vardara do So~e”, 4–2. UMETNI^KI PREGLED 82. Miloje Milojevi}, „Lisinskov” koncert madrigala, 22–24. POLITI^KI PREGLED 824. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izbori u Engleskoj, 24–2. 

22

Stani{a Vojinovi} 

825. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Unutra{wi pregled, 2– 29. OCENE I PRIKAZI 82. Marko Car, Jedna dobra kwiga za decu, 0–.
O kwizi Tera baba kozli}e Danice Bandi}. 

827. Isidora Sekuli}, „Goli{an”. Engleski napisao R. Kipling, posrbio D-r Nik. Cvijanovi}. Predgovor napisao St. Vinaver. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, –4. 828. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, Engleska kwiga o Jugoslaviji, 4–.
O kwizi Xona Bjukena.

BELE[KE 829. M./ilan/ K./a{anin/, „Pesma i grad”, .
O kwizi pesama Gvida Tartaqe. O prevodu Du{ana L. \oki}a. 

80. /Anonim/, „Pripovetke” A. Dodea, 7. 8. Din. /Borivoje Drobwakovi}/, „Naseqa i poreklo stanovni{tva”, 7.
O kwigama Malesija Jovi}evi}a i Bjelopavli}i i Pje{ivci Petra [obaji}a. O ~asopisu Miqenka Vidovi}a. 

82. V./ladimir/ V./uji}/, „Uzgajitelj”, 7–8. 8. /Svetislav Petrovi}/, „Skampolo”, 8–9.
Nekrolog. Nekrolog. O komediji Daria Nikodemia na sceni Narodnog pozori{ta. 

84. Dr N. Miqani}, D-r Vojislav Suboti}, 9–40. 85. /Anonim/, Moris Bares, 40.

V, 924.
Kw. XI Br. , . januar 8. Milan Ka{anin, Neimar, –. 87. @or` Kurtelin, Na{i politi~ari. (Preveo s francuskog: B./ogdan/ P./ opovi}/), –5.
Naslov satiri~ne pri~e je Po`ar. 

88. Vladimir Nazor, Tri pesme, –7.
I. ^arobwak () Po~.: „U ti{ini pono}noga sata” Zav.: „Tvome starom, mra~nom ~arobwaku” II. Vlasi (–7) Po~.: „Dugo, sna`no, drh}u} nozdrvama” Zav.: „Da ve} ni{ta otkinut ih ne}e” III. /Bez naslova/ (7) Po~.: „K,o {to preqa zna nit zlatni vu}i” Zav.: „Pa ne mogu ni{ta da pro~itam” 

89. Desanka Maksimovi}, Zmija, 8.
Po~.: „Ispod suhog otkosa” Zav.: „Sunce sija”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

2 

840. J./ovan/ Du~i}, Misli o pesniku, 9–25. 84. Dragi{a Vasi}, @ena staroga kova (I), 25–2. 842. Isidora Sekuli}, Izohimene u kwi`evnostima, 2–40. 84. V./eselin/ ^ajkanovi}, Badwi dan i Bo`i} (I), 40–49. 844. Mih./ailo/ Petrovi}, D-r Vojislav Suboti}, 49–54. 845. Milan Predi}, Pera Dobrinovi}, 55–5. POZORI[NI PREGLED 84. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Uro{eva `enidba”, od Milutina Boji}a, 57–59. UMETNI^KI PREGLED 847. Miloje Milojevi}, Koncert francuske simfonijske muzike Beogradske filharmonije, 59–. VOJNI PREGLED 848. M./ilutin/ D. Lazarevi}, Zaboravqene zasluge, –7. POLITI^KI PREGLED 849. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pregled spoqne politike u 1923. godini. – Gr~ka, 8–70. 850. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Politi~ki pregled, 7–7. OCENE I PRIKAZI 85. Vladimir Vuji}, Vladimir Dvornikovi}: „Kriza zapadno-evropske kulture”. – Sarajevo, 1923, 7–7. BELE[KE 852. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 7–77. 85. M./ilan/ K./a{anin/, „Zvezdane staze”, 77.
O zbirci pesama Ante Cetinea. 

854. M./ilan/ K./a{anin/, „Pri~e o Bo{kovi}u”, 77–78.
Odlomci iz romana Branimira ]osi}a. 

855. /Anonim/, „Bele{ke o Engleskoj”, 78.
O kwizi Ipolita Tena u prevodu M. Nehajeva. O kwizi Sime Markovi}a. O kwizi Nike [tuke. 

85. V./ladimir/ V./uji}/, „Teorija relativiteta”, 79. 857. V./ladimir/ V./uji}/, „Telepatija”, 79. 858. V./ladimir/ V./uji}/, „Pedagogijska kwi`ica”, 79. 859. E./mil/ J. C./veti}/, „Strumica”, 79–80.
O kwizi A. Andrejevi}a. O raspravi Iz {kolske i dru{tvene pedagogije Radivoja Vrhovca. 

80. /Anonim/, „Comoedia”, 80.

O ~asopisu koji ure|uju Nikola Trajkovi} i M. Svetovski u Beogradu. O almanahu za slikarstvo, grafiku i skulpturu koji je ispunio svojim radovima M. D. \uri}. 

8. M./ilan/ K./a{anin/, „Umjetnost”, 80. 

24

Stani{a Vojinovi}

Br. 2, . januar 82. Sibe Mili~i}, Agnec bo`ji (I), 8–90. 8. E. T. A. Hofman, Peskar. (S nema~kog prevela Stana Josifovi}) (I), 90–00. 84. Milan Begovi}, Sonet. (Iz zbirke An|eo i Grje{nica), 0.
Po~.: „Moj `ivot je ko mo}na katedrala” Zav.: „ko jeka, onom kliku odgovara” . 2. . 4. 

85. Mirko Korolija, Zagonetna, 02–04.
Po~.: „Ona je bila i jedna” Zav.: „traga skovitla, izgubi...” Po~.: „Otkud je do{la? i kako?” Zav.: „wen jaram odava{e holi” Po~.: „I tako sama samcata” Zav.: „strasti vriskom otkrije jednim” Po~.: „Ko dakle beja{e ona?” Zav.: „trag najlep{eg ostaviv ~uda...” 

8. Aleksa Ivi}, Borba kneza Mihaila i Tome Vu~i}a Peri{i}a od 1840. do 1842. godine, 05–9. 87. Dragi{a Vasi}, @ena staroga kova (II), 9–24. 88. V./eselin/ ^ajkanovi}, Badwi dan i Bo`i} (II), 24–2. KWI@EVNI PREGLED 89. Du{an Mila~i}, Miodrag Ibrovac: „@oze-Marija de Heredija”, –4. UMETNI^KI PREGLED 870. Lujo [afranek-Kavi}, Muzi~ki `ivot u Zagrebu: „Sjene i `rtva Abrahamova” od Bo`idara [irole. – „Peleas i Melizanda” od Debisia. – Otvarawe „Intimnog teatra”, 4–4. POLITI^KI PREGLED 87. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Opet Bugarska. – ^ehoslovaci i Francuska, 4–48. 872. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 48–5. OCENE I PRIKAZI 87. Milan V. Bogdanovi}, St. V. @ivadinovi}: „Do posledweg daha”, 5– 5. 874. M./ilan/ Ka{anin, Kwi`evnost u bo`i}nim dodatcima novina, 5–55. BELE[KE 875. /Anonim/, „Taraskonska luka”, 5.
O romanu Alfonsa Dodea u prevodu Jeremije @ivanovi}a. 

87. I./sidora/ S./ekuli}/, Celokupna dela F. Dostojevskoga na na{em jeziku, 5. 877. I./sidora/ S./ekuli}/, „Izop}ena”, 5–57.
O romanu Lui|i Pirandela. 

878. V./ladimir/ ]./orovi}/, „Piljci i kr`ine”, 57.
O kwizi uspomena K. P. Dominkovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

25 

879. X. /Uro{ Xoni}/, Bibliografija spisa D. Ruvarca, 57–58. 880. N./ikola/ St./anarevi}/, „Na{a industrija i zanati”, 58–59. 88. V./ladimir/ V./uji}/, „Filosofski, pedago{ki i sociolo{ki pozitivizam”, 59.
O odgovoru M. Milovanovi}a na kritiku Paje Radosavqevi}a. 

882. I./sidora/ S./ekuli}/, Evrazijski savremeni ~asopis, 0. 88. /Svetislav Petrovi}/, Reprize „Hanele” i „Triko{a i Kokolea”, 0.

O predstavi Hauptmanove Hanele u Narodnom pozori{tu i predstavi u~enika Gluma~ke {kole vodviqa Triko{ i Kokole od Melaka i Halevija.

Br. , . februar 884. Sibe Mili~i}, Agnec bo`ji (II), –7. 885. E. T. A. Hofman, Peskar. (S nema~kog prevela Stana Josifovi}) (II), 7–8. 88. Gustav Krklec, Finale, 82.
Po~.: „Smrt beskrajno pada u dubine uma” Zav.: „stojim pred tobom ko pred novim ~udom” Po~.: „Prokadila si moju du{u mladu” Zav.: „Sve {to u svome skrivio sam veku” 

887. Antun Far~i}, Skru{ewe, 8. 

888. @ivko G. Pavlovi}, Probijawe na{ih trupa kroz severnu Arbaniju i izbijawe na Jadransko more novembra 1912. god. (I), 84–94. 889. Branislav Nu{i}, Pre ~etrdeset godina. Se}awe, 94–20. 890. Milan Grol, Komedija naravi, 204–209. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI

Pro~itano prilikom reprize Narodnog poslanika, u Narodnom pozori{tu u Beogradu 9. januara 924. godine. 

89. Viasa, Iz „Bagavad-gite”. Unutra{we u~ewe. (S engleskog preveo B./ranko/ L./azarevi}/) (I), 20–24. POLITI^KI PREGLED 892. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Odluke maloga sporazuma. – Re{ewe Rije~kog pitawa, 25–27. 89. Mihailo Ili}, Povodom posledwih engleskih izbora, 27–29. 894. Dragutin P. Suboti}, Politi~ke stranke u Velikoj Britaniji. Pismo iz Londona, 29–225. 895. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 225–228. OCENE I PRIKAZI 89. V./ladimir/ ]orovi}, Kalendari za 1924. godinu, 228–22. 897. D-r Aleksandar \. Kosti}, D-r Ivan \aja: „Osnovi fizilogije”, 22–2. 898. M./ilutin/ D. Lazarevi}, \eneral Mil. Nikolajevi}: „Srbija i weni saveznici”. – Doga|aji s jeseni 1915. god., 24. BELE[KE 899. M./ilan/ K./a{anin/, „Pesme” A. G. Mato{a, 25. 

2

Stani{a Vojinovi} 

900. M./ilan/ K./a{anin/, „Sveti kri`”, 25.
O romanu Dragana Bubli}a. 

90. /Anonim/, „Bra}a Karamazovi”, 25–2. 902. /Anonim/, „Na{i i strani”, 2.
O kwizi Ja{e M. Prodanovi}a.

O romanu F. M. Dostojevskog u prevodu Jovana Maksimovi}a. 

90. D./ragi{a Lap~evi}/, „Kapital”, 2–27.

O Marksovom delu u izvodu Borharta koji je prevo Mo{a S. Pijada. O kwizi @ana Leroa-Ale u prevodu Vlad. T. Spasijevi}a. O ~asopisu koji ure|uje Milan Todorovi}. O ~asopisu koji ure|uje Qubomir St. Kosier. O ~asopisu koji u Pragu ure|uju O. Hujer i Matija Murko. 

904. P./etar/ M. I./li}/, „Materinstvo”, 27. 905. Z., „Ekonomist”, 27–28. 90. Z., „Bankarstvo”, 28. 907. H., „Slavia”, 28. 

908. M./ilorad/ R./adowi}/, Srpska Kraqevska akademija, 28–29. 909. /Svetislav Petrovi}/, „Bitka”, 29–240. 90. /Anonim/, Repriza „Narodnog poslanika”, 240.
O Nu{i}evoj komediji u izvo|ewu Narodnog pozori{ta.

O predstavi dramatizacije Pejra Frondea istoimenog romana Kloda Farera u Narodnom pozori{tu.

Br. 4, . februar 9. Stojan V. @ivadinovi}, Ispovest, 24–249. 92. E. T. A. Hofman, Peskar. (S nema~kog prevela Stana Josifovi}) (III), 249–22. 9. Vladimir Stanimirovi}, U Malmezonu, 2.
Po~.: „Pro{log puta besmo u pro{lome veku” Zav.: „Ostavismo muzej i park ko tu|inu” Po~.: „Donela si s du{om skrivene joj ~ari” Zav.: „Prvi put si `ena, i ~e`wa, i draga” 

94. Vladimir Stanimirovi}, Bu|ewe, 24.

IZ ENGLESKE LIRIKE 95. Persi B. [eli, Oblak. (S engleskog prevela Anica Savi}-Rebac), 25–27.
Po~.: „Sve` pqusak nosim da cve}e rosim” Zav.: „Ni~em, i svod ru{im zra~ni” 

9. @ivko G. Pavlovi}, Probijawe na{ih trupa kroz severnu Arbaniju i izbijawe na Jadransko more novembra 1912. god. (II), 28–279. 97. Svetislav Petrovi}, Aleksa [anti}, 279–28.
Govor odr`an na pogrebu Alekse [anti}a 4. februara u Mostaru. 

98. V./ladimir/ ]orovi}, Aleksa [anti} i kritika, 28–290. 99. Pavle Popovi}, Se}awe na Aleksu [anti}a, 290–297. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 920. Viasa, Iz „Bagavad-gite”. Unutra{we u~ewe. (S engleskog preveo B./ranko/ L./azarevi}/) (II), 298–02.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

27

UMETNI^KI PREGLED 92. Miloje Milojevi}, Proslava g. Stanislava St. Bini~kog, 0–0. 922. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba beogradskih slikara i vajara, 0–09. POZORI[NI PREGLED 92. S./vetislav/ P./etrovi}/, „\avolov u~enik”, od Bernara [oa, 0–. POLITI^KI PREGLED 924. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rimski sporazum. – ^ehoslova~ko-francuski savez. – Englesko priznawe Sovjetske Rusije. Vilson, –. 925. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, –8. OCENE I PRIKAZI 92. Milan V. Bogdanovi}, Ja{a M. Prodanovi}: „Na{i i strani”. – Izdawe kwi`are Gece Kona, 8–9. BELE[KE 927. /Anonim/, „Antologija novije srpske lirike”, 9.
O petom izdawu antologije Bogdana Popovi}a. O kwizi Branka Lazarevi}a. 

928. /Anonim/, „Impresije iz kwi`evnosti”, 9–20. 929. /Anonim/, „Problem ograni~ewa naoru`awa”, 20.
O kwi`ici Slavka St. Koji}a. 

90. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . mart 9. Jelena J. Dimitrijevi}, Pismo sa „Trakije” (I), 2–27.
Pismo Qubici St. Lukovi}. 

92. A./leksandar/ Vidakovi}, Bauk, 27–4. 9. Verner Af Hejdenstam, Lav u kavezu. (Sa {vedskoga I./sidora/ S./ekuli}/), 4–40.
Iz zbirke Karlo XII i wegovi vojnici. 

94. D./u{an/ Vasiqev, Na kordunu. Iz ciklusa „Ilustracije”, 4.
Po~.: „Ve} se u beskraj pru`ahu sene” Zav.: „I crna pada no} na kordunu...” Po~.: „Kroz prozor tu`no gleda” Zav.: „k,o uveli razli~ak...” 

95. Nenad Mitrov, Nema `alost, 42–4.

IZ BELGIJSKE LIRIKE 9. Emil Verharen, Zlato. (S francuskog preveo Mirko Damwanovi}), 44–4.
Po~.: „U meni `ivite vi, planine, {ume i reke” Zav.: „jer je i poredak sam na~iwen od zlata” 

97. @iv./ojin/ Balugxi}, Lewin, 47–54. 98. Qub. M. Mihailovi}, Vudro Vilson, 55–59. 

28

Stani{a Vojinovi} 

99. Rad./ivoje/ Vrhovac, Dani~i}ev prvi odlazak u Zagreb, 59–7.
Odlomak iz kwige Karakter i rad \ure Dani~i}a. 

940. Grgur Jak{i}, Izve{taj d-ra Qudevita Gaja o Srbiji (1847), 8–77. UMETNI^KI PREGLED 94. Miloje Milojevi}, „Manon”, od @ila Masnea, 78–79. 942. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert Anri Marto-a, 79–80. 94. M./ilan/ Ka{anin, Danielova izlo`ba, 80–85. POLITI^KI PREGLED 944. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: U Evropi, 85–88. 945. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 88–9. OCENE I PRIKAZI 94. Dragoqub Jovanovi}, Bugle: „Od sociologije do socijalne akcije”, 9–9. BELE[KE 947. S./vetozar/ M./ati}/, „Srpske narodne pesme”, 9–94.
O kwizi koju je uredio Dragutin Kosti}. O kwizi pripovedaka Dragi{e Vasi}a. 

948. /Anonim/, „Vitlo i druge pri~e”, 94. 949. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „@an Kristof: III. Mladi}”, 94.
O kwizi Romena Rolana u prevodu Olge Kosanovi}. O kwizi Alekse Stanojevi}a. 

950. /Anonim/, „S izbegli~kih staza”, 94–95. 95. /Anonim/, „@ivot i rad Vuka Stef. Karaxi}”, 95.
O monografiji Qubomira Stojanovi}a. 

952. V./ladimir/ ]./orovi}/, Prvobitno slovensko pravo pre X veka, 95. 95. C., „Kuga”, 95.
O kwizi doktora Alekse Savi}a. O kwizi Ivana Bele. O romanu Fantom. 

954. Dragi{a Lap~evi}, „Sadjarstvo”, 9. 955. /Anonim/, Novi roman Gerharta Hauptmana, 9–97. 95. /Anonim/, Gonkurova nagrada, 97. 957. /Anonim/, „Istorija savremene francuske kwi`evnosti”, 97–98.
O kwizi Rene Lila. 

958. F./ehim/ Bajraktarevi}, „Vostok”, 98.
O ruskom orijentalisti~kom ~asopisu.

Br. , . mart 959. Vladimir Nazor, ^ovek koji je izgubio dugme (I), 99–40. 90. Jelena J. Dimitrijevi}, Pismo sa „Trakije” (II), 40–4. 9. Mirko Korolija, Uvojci, 47.
Po~.: „Uvojci tvoji, tvog prole}a cve}e” Zav.: „sa wima dobi od sunca usta{ca!...” Po~.: „Lepa devojko u crnini” Zav.: „da postane{ `rtva” 

92. Ante Cetineo, Pitomkiwi belih sestara, 48–49.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

29 

9. Gvido Tartaqa, Sentimentalna pesma za Nanu, 420.
Po~.: „Vidi{ li, mala Nana: danas je u tvojim o~ima” Zav.: „jedan debeli sloj pra{ine nad gomilom stewa?”

IZ ^E[KE LIRIKE 94. J. S. Mahar, Pored ceste `ivota. (S ~e{kog prevela, s dopu{tewem pi{~evim, d-r Julka Hlapec-\or|evi}), 42.
Pesma u prozi. 

95. J. S. Mahar, Bez vo}a. (S ~e{kog prevela, s dopu{tewem pi{~evim, d-r Julka Hlapec-\or|evi}), 42.
Pesma u prozi. 

9. Bogdan Gavrilovi}, Kultura i harmonija, 422–4.
Rektorski govor o Sv. Savi 924, na Univerzitetu u Beogradu. 

97. Isidora Sekuli}, Samovawa u kwi`evnostima, 47–447. 98. J./ovan/ Cviji}, Govor na sve~anom skupu Akademije nauka, 447–45.
Odr`an . marta (22. februara) 924. godine. 

99. Dragi{a Lap~evi}, Kwige za narod, 45–40. POZORI[NI PREGLED 970. Svetislav Petrovi}, Predstave Hudo`estvenog teatra. – Proslava g. Gini}a. – Odlazak g. Grola, 4–44. UMETNI^KI PREGLED 97. Miloje Milojevi}, Smetanina stogodi{wica, 44–4. POLITI^KI PREGLED 972. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francuska i Engleska. – Bugarska i Kraqevina SHS. – Banatske granice, 4–49. 97. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 470–47. OCENE I PRIKAZI 974. A./nica/ S./avi}/ R./ebac/, Aleksa [anti}: „Iz Hajneove lirike”. – Izdawe kwi`are Trifka Dudi}a, Mostar, 472–47. BELE[KE 975. /Anonim/, „Pesme” Alekse [anti}a, 47. 97. G./ustav/ K./rklec/, „Impresije iz jedne epohe”, 47–474.
O kwizi Ante Kova~a (Pfikusa). O kwizi Stanislava Vinavera. 

977. M./ilan/ K./a{anin/, „Nema~ka u vrewu”, 474–475. 978. G./ustav/ K./rklec/, „Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik”, 475.
O studiji Milana Marjanovi}a. O kwizi [imuna Vlahova. 

979. J./ovan/ A. K./r{i}/, „Historija ~e{koslova~ke knji`evnosti”, 475–47. 980. M. /ilan/ K./a{anin/, „Pirotsko }ilimarstvo”, 47.
O kwi`ici Dragi{e \. Zdravkovi}a. 

98. M./ilan/ K./a{anin/, Dve izlo`be, 47–477.

O izlo`bama slikarke Jelisavete Petrovi} i vajara Stamenka \ur|evi}a. 

982. M./ilorad/ R./adowi}/, Srpska kraqevska akademija, 477–478. 

0

Stani{a Vojinovi} 

98. /Anonim/, Dva ~e{ka literarna jubileja, 478.
O jubilejima Antowina Sove i J. S. Mahara.

Br. 7, . april 984. Vladimir Nazor, ^ovek koji je izgubio dugme (II), 479–48. 985. Mark Tven, Jedna neprospavana no}. (Sa engleskog prevela I./sidora/ S. /ekuli}/), 48–49. 98. Dragutin M. Domjani}, Bijeg, 492.
Po~.: „U tamnu onu, tajnu daq” Zav.: „– I posledwa i prva” 

987. Dragutin M. Domjani}, Tjeskoba, 49.
Po~.: „U blijedo ru`i~noj magli” Zav.: „To jastrijeb razdire pti~e” 

988. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (I), 494–504. 989. Milo{ Trivunac, Na{a universitetska omladina, 505–5.
Predavawe odr`ano na Narodnom univerzitetu . februara 924. godine. 

990. Milutin D. Lazarevi}, Srpsko-bugarski rat 1913. Op{ta rasmatrawa (I), 57–52. 99. Milo{ \uri}, Kulturna misija Slovena (I), 52–50. KWI@EVNI PREGLED 992. Isidora Sekuli}, Dragi{a Vasi}: „Vitlo i druge pri~e”, 5–55. POZORI[NI PREGLED 99. M./ilo{/ Crwanski, Gostovawe Zagreba~kog kazali{ta, 55–57. 994. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, Dve doma}e drame, 57–58.

O dramama Gogoqeva smrt Ulderika Donadinia i Da}a Ranka Mladenovi}a u izvo|ewu Akademskog pozori{tu.

UMETNI^KI PREGLED 995. Miloje Milojevi}, Proslava stogodi{wice od ro|ewa Smetane u Pragu, 59–54. 99. Miloje Milojevi}, Koncert g. g. Tkal~i}a i Li~ara, 54–542. POLITI^KI PREGLED 997. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Ukidawe kalifata. – Besarabija, 542–545. 998. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 545–548. OCENE I PRIKAZI 999. Sv./etislav/ Predi}, Nu{i}: „Listi}i”. – Kwi`arnica „Polet”, Beograd, 548–550. 2000. Milan V. Bogdanovi}, Branko Lazarevi}: „Impresije iz kwi`evnosti”. – Izdawe Gece Kona, Beograd, 550–55. 200. M./ilan/ Re{etar, Hrvatski ili srpski „Jezi~ni Savjetnik” za sve one, koji `ele dobro govoriti i pisati knji`evnim na{im jezikom. Dopuna Broz-Ivekovi}evu „Rje~niku hrvatskoga jezika”. Napisao Dr T. Marti}. – U Zagrebu, 1924, 552–555.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

2002. D-r P., Mihailo Petrovi}: „Fizi~ka trajawa nezavisna od elemenata prostora”, 55–557. BELE[KE 200. /Svetislav Petrovi}/, „Kafanica”, 557–558. 2004. /Anonim/, Milka Grgurova, 558.
Nekrolog. O drami Tristana Bernara izvedenoj u Narodnom pozori{tu.

Br. 8, . april 2005. Stojan V. @ivadinovi}, Gospodin pukovnik, 559–572. 200. Selma Lagerlef, Legenda o ti~ijem gnezdu. (Sa {vedskog prvela I./sidora/ S./ekuli}/), 572–579. 2007. Gustav Krklec, Spas, 580.
Po~.: „Zatvorih srce u mrtvom svetu” Zav.: „ko pored oblaka belog proletwi oblak beo” I. II. III. Po~.: „Pod mojom nogom {kripqe led” Zav.: „Putuje divqa patka” Po~.: „Nad {umom pr{i srmen muk” Zav.: „Pro{la je bijela srna” Po~.: „Brijegovi {ute. Vezen san” Zav.: „Pono}ne sate broji”

2008. Danko An|elinovi}, Bijela no}, 58–582.

IZ BELGIJSKE LIRIKE 2009. Emil Verharen, Jedno jutro. (S francuskog preveo Bogomir Dalma), 58–584.
Po~.: „Jo{ od ranog jutra, po mojim poznatim putevima” Zav.: „I sobom se opija, kao kakav ludak!”

200. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (II), 585–595. 20. Marko Car, O umetni~koj kritici i o {irewu umetnosti, 595–04. 202. Milo{ \uri}, Kulturna misija Slovena (II), 05–2. 20. Milutin D. Lazarevi}, Srpsko-bugarski rat 1913. Op{ta rasmatrawa (II), –20. POZORI[NI PREGLED 204. S./tjepan/ Parma~evi}, Beogradsko Narodno pozori{te u Zagrebu, 2–25. UMETNI^KI PREGLED 205. Miloje Milojevi}, Koncert g. Alfreda Korto, 25–27. POLITI^KI PREGLED 20. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Razoru`awe Nema~ke. – Ugovor s Bugarskom, 27–0. 207. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 0–. 

2

Stani{a Vojinovi}

OCENE I PRIKAZI 208. Bo`idar Kova~evi}, Stojan V. @ivadinovi}: „Doga|aji i qudi”. – Izdawe G. Kona, 2–5. 209. Vladimir Vuji}, D-r Du{an Nedeqkovi}: „Skica filosofske stvarala~ke delatnosti Bleza Paskala”, 5–7. BELE[KE 2020. M./ilan/ K./a{anin/, Dve kwige stihova, 7.
O kwigama pesama Minijature i [aputawa @arka Vasiqevi}a. O po~etku izdavawa celokupnih dela Branislava Nu{i}a. O kwizi novela Dragutina J. Ili}a.

202. /Bo`idar Kova~evi}/, „Narodni poslanik”, 7. 2022. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Svetle slike”, 8. 202. /Anonim/, „Ru|in”, 8.
O novom izdawu Ru|ina Ivana Turgeweva u prevodu Zorke Velimirovi}. O biblioteci koju je pokrenuo Qubo Vizner u Zagrebu.

2024. K. /Gustav Krklec/, „1000 svjetskih pisaca”, 8. 2025. M./ilan/ K./a{anin/, „Umetnik na{e krvi”, 8–9. 202. /Anonim/, „Etika”, 9.
O delu F. Vebera. O ~lanku Nike @upani}a o italijanskom umetniku Pelegrino di San Daniele poreklom iz Zagreba.

2027. H. H., Diplomatska istorija Srbije za vreme rata, 9–40.
O kwizi ^eha M. Koutskog.

2028. /Anonim/, Du{an Vasiqev, 40. 2029. /Anonim/, ^lanovi Kwi`evnog odbora „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 40.
Od . septembra 92. godine ~lanovi su: Branko Lazarevi}, Veselin ^ajkanovi}, Vladimir ]orovi}, Ivan \aja, Isidora Sekuli}, Ja{a M. Prodanovi}, Jovan M. Jovanovi}, Milan Bogdanovi}, Milan Grol, Pavle Popovi} i Tihomir R. \or|evi}.

Kw. XII Br. , . maj 200. Isidora Sekuli}, Urednikovi zubi, –9. 20. Sibe Mili~i}, Smrt Don Kihota. Lirska skica (I), 9–8.

Drama. Smrt Don Kihota je tre}i deo triptihona Tri brata u zanosu. Drugi deo, Smrt Don @uana, objavqen je u ~asopisu „Misao” 92. godine. Prvi deo, Smrt sv. pustiwaka Antonija, jo{ nije nigde objavqen. Po~.: „S krilima azurnim ju`na no} se javqa” Zav.: „Neznani vitez s o~ima devojke” Po~.: „O, ma ko da si, ostani” Zav.: „Putevi beli u nebesa uviru”

202. Anica Savi}-Rebac, Jedna stara slika, 9. 20. Desanka Maksimovi}, Zla no}, 20–2.

IZ ENGLESKE LITERATURE 204. Lord Bajron, Danas navr{ujem trideset {est godina. (S engleskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 22–2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Vreme je da srce ovo stane” Zav.: „Na Po~inak lezi” 

205. Marko Car, Nikola Tomazeo. O pedesetogodi{wici wegove smrti, 24–29. 20. \./or|e/ Tasi}, O opstrukciji, 0–4. 207. Milan Grol, Jubilej Borisava Stankovi}a, 4–8. 208. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (III), 9–4. 209. Milutin D. Lazarevi}, Srpsko-bugarski rat 1913. Op{ta rasmatrawa (III), 4–57. 2040. Anatol Frans, Hamlet. (S francuskog preveo M. M. I./Svetislav Petrovi}/), 57–0. KWI@EVNI PREGLED 204. Rad./ivoj/ Vrhovac, Qub. Stojanovi}: „@ivot i rad Vuka Stef. Karaxi}a”, –4. UMETNI^KI PREGLED 2042. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert hora pra{kih u~iteqa, 4–. POLITI^KI PREGLED 204. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izbori u Italiji. – Gr~ka republika. – Besarabija, –9. 2044. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 9–7. OCENE I PRIKAZI 2045. B./o`idar/ V./laji}/, Slobodan Jovanovi}: „Ustavno pravo Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca”. – Izdawe G. Kona, 7–7. 204. Milorad N. \eri}, Qubomir Kosier: „Narodna banka Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca – 1884–1924”, 7–74. BELE[KE 2047. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ki}ine pesme”, 75. 2048. P./avle/ P./opovi}/, Najnovija kwi`evnost u Engleskoj, 75–7.
O ~lanku O humoru Roberta Lajnda.

2049. Isidora Sekuli}, Izlo`ba Srpskog planinskog dru{tva, 7–77. 2050. Isidora Sekuli}, Bajronova stogodi{wica, 77–78. 205. /Svetislav Petrovi}/, Jubilej Anatola Fransa, 79. 2052. P./etar/ Sl./ijep~evi}/, Kantova dvestogodi{wica, 80. 205. /Anonim/, Eleonora Duze, 80.
Nekrolog.

Br. 2, . maj BROJ POSVE]EN JOVANU SKERLI]U 2054. Jovan Cviji}, O Skerli}u, 8–82. 2055. \uro [urmin, U spomen drugu i prijatequ Jovanu, 8–84. 205. Bogdan Popovi}, Prvi susret sa Skerli}em, 84–8. 

4

Stani{a Vojinovi}

2057. Tih./omir/ R. \or|evi}, Jovan Skerli} i moja saradwa u „Srpskom kwi`evnom glasniku”, 8–88. 2058. Dragi{a Vasi}, Skerli}eva osetqivost i wegova gotovost da oprosti, 88–9. 2059. Ivo Andri}, /O Jovanu Skerli}u/, 9–92. 200. Andrija Mil~inovi}, Skerli}, 92–9. 20. Katarina Bogdanovi}, /Skerli}/, 9–94. 202. R. Matkovi}, /Skerli}/, 94–9. 20. Milan \. Milojevi}, Jovan Skerli} kao politi~ar, 9–98. 204. Vasa Staji}, /Skerli}/, 98–00. 205. Dragutin Prohaska, [ta je Hrvatima zna~io Skerli}, 00–0. 20. Ivo Ribar, Jovan Skerli}, 02–0. 207. Vladislav Savi}, /Skerli}/, 0–04. 208. Niko Bartulovi}, Skerli} i nacionalizam, 04–0. 209. B./orivoje/ Jevti}, Skerli} i „Mlada Bosna”, 0–08. 2070. A./leksandar/ Arnautovi}, Od [umadinstva do Jugoslovenstva, 08–0. 207. Anica \uki}, Uspomeni Skerli}evoj, 0–2. 2072. Antun Barac, /Skerli}/, 2–. 207. Milica Jankovi}, Deset godina, –. 2074. K./osta/ Jovanovi}, Jovan Skerli} i socijalisti~ki pokret u Srbiji, –8. 2075. Quba Babi} (Ksaver [andor \alski), K desetogodi{wici Skerli}eve smrti, 8--9. 207. Gustav Krklec, /Skerli}/, 9. 2077. Bo`idar Kova~evi}, /Skerli}/, 9–20. 2078. Dragutin M. Domjani}, /Skerli}/, 20. 2079. Nikola Stojanovi}, /Skerli}/, 2–22. 2080. Slobodan Jovanovi}, /Skerli}/, 22. 208. Miodrag Ibrovac, /Skerli}/, 22–2. 2082. Julije Bene{i}, /Skerli}/, 2–24. 208. Marko Car, /Skerli}/, 24–25. 2084. Isidora Sekuli}, Na grobu Jovana Skerli}a, 25–2. 2085. Nik./ola/ Stanarevi}, Skerli} i „bankokratija”, 2–28. 208. Jovan Kr{i}, /Skerli}/, 28. 2087. Uro{ Xoni}, Iz uspomena, 28–0. 2088. Jovan M. Jovanovi}, /Skerli}/, 0. 2089. M./ilan/ Re{etar, Skerli} je prerano umro, 0–2. 2090. Milan V. Bogdanovi}, Posle deset godina, 2–. 209. Pero Slijep~evi}, /Skerli}/, – 2092. Pavle Popovi}, /Skerli}/, . 209. Branko Lazarevi}, Impresionizam Jovana Skerli}a, 7–8. 2094. A./leksandar/ Beli}, Iz uspomena o mladom Skerli}u, 8–4. 2095. Sibe Mili~i}, Uspomena na Jovana Skerli}a, 4. 209. Pavle Stevanovi}, Uspomena jednog Skerli}evog |aka, 42–4. 2097. Milivoj Pavlovi}, Jovan Skerli}, 4–45. 2098. Miloje Milojevi}, Skerli}ev interes za muziku, 45–4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

2099. Ranko Mladenovi}, /Skerli}/, 4. 200. Laza Popovi}, Na grobu Jovana Skerli}a, 4–47. 20. Paulina Lebl-Albala, Jovan Skerli}, 48. 202. V./ladimir/ ]orovi}, Jovan Skerli} na poslu, 48–49. 20. Kosta Kumanudi, Jovan Skerli} kao govornik, 49–50. 204. Milan Grol, /Skerli}/, 50–5. 205. B./ranislav/ Miqkovi}, Jovan Skerli} i poratni kwi`evni nara{taj, 5–5. 20. M./ilo{/ Crwanski, /Skerli}/, 5–54. 207. Bo`idar Vlaji}, Skerli}ev nacionalizam, 54–55. 208. S./tjepan/ Parma~evi}, Skerli} poslije deset godina, 55–59. 209. Svetislav Petrovi}, /Skerli}/, 59. BELE[KE 20. U./ro{/ X./oni}/, Dopune Bibliografije J. Skerli}a, 59–0. Br. , . juni 2. Milan Ka{anin, Nemo}, –7. 22. Sibe Mili~i}, Smrt Don Kihota. Lirska skica (II), 7–77. 2. Vladimir Nazor, Jabuka, 78.
Po~.: „Zlatnim ust,ma mlado sunce pije” Zav.: „Jabuku u tvojoj desnoj ruci”

24. Vladimir Nazor, Posqedwe pre|a, 79.
Po~.: „Sve cvije}e `enskih dra`i {to ti” Zav.: „Mog najzadweg i najqep{eg sana”

25. Vladimir Mitrovi} /Milivoj Pavlovi}/, @udwa, 80–8.
Po~.: „Nad nama toplo, zapahwivo ve~e” Zav.: „Tvojoj mirno sawa... Ja za tobom `udim...”

2. Jovan M. @ujovi}, O li~nosti Jovana Skerli}a, 82–8.
Govor odr`an 5. maja 924. godine na Univerzitetu u Beogradu.

27. Ja{a M. Prodanovi}, Skerli} kao politi~ar, 8–95. 28. Milan Prelog, Mihailo Bakunin i Jugosloveni na Sveslovenskom kongresu u Pragu god. 1848, 95–204. 29. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (IV), 204–20. 220. Milutin D. Lazarevi}, Srpsko-bugarski rat 1913. Op{ta rasmatrawa (IV), 2–2. POZORI[NI PREGLED 22. M./ilo{/ Crwanski, „Kraq Lir”, od [ekspira, 27–29. UMETNI^KI PREGLED 222. Bo`idar [irola, Zagreba~ka opera: „Hasanaginica”, muzi~ka drama u 3 ~ina. tekst Milana Ogrizovi}a, muzika Luje [avraneka-Kavi}a, 29–220. 22. K./osta/ P. Manojlovi}, „Fra Diavolo”, od Obera, 22–222. 

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 224. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francuski izbori. – ^ehoslova~ka i Italija, 222–225. 225. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 225–22. OCENE I PRIKAZI 22. Vitomir Kora}, Milivoj Savi}, na~elnik Ministarstva trgovine i industrije: „Na{a industrija i zanati”. – Izdawe Ministarstva trgovine i industrije. I-III, 227–22. 227. Ksenija Atanasijevi}, D-r Nikola M. Popovi}: „Tri predavawa iz filosofije”. – Beograd, izdava~ka kwi`arnica „Napredak”, 22–24. BELE[KE 228. M./ilan/ K./a{anin/, „Grad rima i ritmova”, 24–25.
O zbirci pesama Hamze Hume.

229. S./vetozar/ M./ati}/, „Kotarke”, 25.
O pesmama za narod Qube Jurkovi}a. O kwizi Sime Pandurovi}a.

20. D-r R/anko/ M./ladenovi}/, „Umetnost i neumetnost”, 25. 2. V./eselin/ ^./ajkanovi}/, „Na{ narodni `ivot”, 25–2.
O zbirci studija Tihomira R. \or|evi}a.

22. D./ragi{a/ L./ap~evi}/, „Klasne borbe u Francuskoj od 1848–1850”, 2.
O delu Karla Marksa u prevodu @ivote Milojkovi}a.

2. U./ro{/ X./oni}/, „Ratni invalidi”, 2–27

O sve~anom broju (8) ovog ~asopisa sa prilozima Ja{e Prodanovi}a, Pavla Popovi}a, Dragi{e Vasi}a, Veselina ^ajkanovi}a i dr.

24. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba g-|ice /Marine/ Nenadovi}, 27–28. 25. /Anonim/, Skup{tina „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 28. 2. U./ro{/ X./oni}/, Skup{tina Srpske kwi`evne zadruge, 28–240. 27. D., Desetogodi{wica smrti Jovana Skerli}a, 240. Br. 4, . juni 28. Vladimir Nazor, Bogiwa, 24–25. 29. Milutin Jovanovi}, Halucinacija, 254.
Po~.: „Ja te nikad ne}u videt,, `eno ~udna” Zav.: „Za tobom sad ~ezne sve vi{e i vi{e?” Po~.: „^ini mi se: danas sve peva u meni” Zav.: „I u staru ranu {to davno ne boli?...” Po~.: „Kora~a vojska kroz kapiju staru” Zav.: „Lete}i ve~no u dubinu plavu” Po~.: „I ti si `ena {to se jednom rodi” Zav.: „Da l, sre}u daje{ ili mutne kobi”

240. Milutin Jovanovi}, Ne diraj..., 255. 24. Nikola Mirkovi}, Jajce, 25.

242. Nikola Mirkovi}, Eva imperatrix, 257. 24. Pavle Popovi}, Povodom stogodi{wice Branka Radi~evi}a, 258–2. 244. Ja{a M. Prodanovi}, Branko Radi~evi}, 22–7. 245. Branislav Miqkovi}, Posmrtnina Branka Radi~evi}a, 27–27.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

24. Milivoj Pavlovi}, Uloga Branka Radi~evi}a u razvitku kwi`evnog jezika, 277–287. PRILOZI 247. U./ro{/ X./oni}/, Izdawa Brankovih pesama, 288–290
Bibliografija.

POZORI[NI PREGLED 248. Ranko Mladenovi}, „Kajawe”, od Aleksandra Ili}a, 29–29. 249. S./tjepan/ Parma~evi}, Zagreba~ko kazali{te: Pozori{te mladih. – „Zrinski”, od Tita Strocia. – Strane novosti, 29–297. UMETNI^KI PREGLED 250. Branko Popovi}, Izlo`ba karikatura, 298–02. 25. Isidora Sekuli}, Baletsko pozori{te R. Labana, 0. 252. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert zagreba~kog akademskog peva~kog zbora „Mladost” i „Qubqanskog zvona”, 0–0. POLITI^KI PREGLED 25. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Lozanski ugovor. – Nema~ka i evropski mir. – Pol Kambon. – Ha{ka konferencija za mir, 0–09. 254. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 09–. OCENE I PRIKAZI 255. P./aulina/ A./lbala/ L./ebl/, Tadija P. Kosti}: „Na tu|em poslu”, roman. – Beograd, izdawe G. Kona, –2. 25. Viktor Novak, Miloje Milojevi}: „Smetana”. @ivot i dela. – Beograd, izdawe S. B. Cvijanovi}a, 2–5. 257. Katarina Bogdanovi}, Henri Ford: „Moj `ivot i rad”. Preveo i predgovor napisao d-r Dragoqub Jovanovi}. – Beograd, izdawe S. B. Cvijanovi}a, 5–7. BELE[KE 258. U./ro{/ X./oni}/, Jubilarni brojevi listova o Branku, 7–8. 259. X. /Uro{ Xoni}/, Prevodi Brankovih pesama, 8. 20. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Nojemova la|a”, 8–9.
O kwizi novela Muradbegovi}a

2. G./ustav/ K./rklec/, „Paun”, 9.
O kwizi pri~a Vladimira Nazora.

22. J./ovan M. Jovanovi}/, „Kraqevske re~i”, 9–20.
O zbirci govora kraqa Petra (priredio M. L. Ze~evi}). O kwizi koju je priredio Vladislav Pandurovi}.

2. J./ovan M. Jovanovi}/, „Srpska pesma iz Svetskog rata”, 20. 24. X. /Uro{ Xoni}/, Kompozicije Brankovih pesama, 20. 

8

Stani{a Vojinovi}

Br. 5, . juli 25. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (I), 2–2.
Napisano u prole}e 922. godine.

2. Oton @upan~i}, Veronika Deseni{ka. (Sa slovena~kog rukopisa U./ro{/ X./oni}/), 2–4.
Peti ~in drame. . 2. .

27. J./ovan/ Du~i}, Sun~ane pesme, 44–45.
Bukva (44) Po~.: „Celo je nebo u wu stalo” Zav.: „Nesta}e kao bog, bez traga” Mravi (44) Po~.: „Sve putem koji vodi slavi” Zav.: „Krupno i stra{no sunce slave” Nedeqa (45) Po~.: „Ve} zora srebri humke ri|e” Zav.: „Od sunca i od novog vina”

28. Marko Car, Genije i ludilo, 4–49. 29. Jovan M. Jovanovi}, Sarajevski atentat i plodovi Frawe Ferdinanda, 49–59. 270. Josip Smodlaka, Jugoslovenski narodni zavod i crkva Sv. Jeronima Slovinskoga u Rimu, 59–2. 27. @ivko G. Pavlovi}, Opsada Skadra (I), 2–72. 272. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (V), 72–84. POZORI[NI PREGLED 27. Ranko Mladenovi}, „Ma{karate ispod kupqa”, od Iva Vojnovi}a, 85–87. UMETNI^KI PREGLED 274. Isidora Sekuli}, „Kopelija”, balet od L. Deliba, 87–90. 275. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: Festival „Me|unarodnog udru`ewa za novu muziku” (I), 90–94. POLITI^KI PREGLED 27. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Promene u Francuskoj. – Arbanaska revolucija. – Nestajawe diktatura. – Ma|arski zajam, 94–98. BELE[KE 277. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „De~ja radost”, 98–99.
O monografiji Vlad. R. Petkovi}a. O kwizi pesama Jovana Jovanovi}a Zmaja, koju je priredio Stanislav Banica.

278. M./ilan/ K./a{anin/, „Manastir Studenica”, 99. 279. M./ilan/ P./redi}/, „[trossmayerova ~itanka”, 99–400.
O kwizi koju je priredio Milan Prelog.

280. D./ragi{a/ L./ap~evi}/, „Diktatura proleterijata”, 400.
O kwizi Karla Kauckog u prevodu Tase Milojevi}a.

28. P./etar/ M. I./ili}/, „@ivot mladi}a”, 400.
O kwizi @. Sirblea u prevodu Steve M. Marinkovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

Br. , . juli 282. Dragi{a Vasi}, Baku} Ulija. @ivot i prikqu~enija (I), 40–4. 28. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (II), 44–42. 284. Desanka Maksimovi}, Na{a tajna, 424–425.
Po~.: „O tebi ne}u govoriti qudima” Zav.: „i ~ovek i wegov san” Po~.: „Sudba moja jeste ~udesna” Zav.: „sa obale `ivota ponela”

285. Desanka Maksimovi}, Pri~a o pesniku, 42. 28. Desanka Maksimovi}, Opravdawe, 427.
Po~.: „Srce moje misli ve~ito” Zav.: „{to mene jedino `alosti”

IZ RUSKE LIRIKE 287. F. I. Tju~ev, Suze. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 428.
Po~.: „O, suze qudske, o, suze qudske” Zav.: „u jesen gluvu, i no}ni ~as”

288. Dimitrije S. Mere{kovski, Molitva za krila. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 428.
Po~.: „Prostrti ni~ke, `alosni” Zav.: „krila duha tvojega”

289. Dimitrije S. Mere{kovski, Nirvana. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K. /ova~evi}/), 428–429.
Po~.: „I opet, ko u prvi dan postawa” Zav.: „kakva je sudba ne za`eleti”

290. Aleksandar Blok, ***. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 429.
Po~.: „Devojka peva{e u crkvenom horu” Zav.: „{to se niko ne}e vratit, zavi~aju”

29. Isidora Sekuli}, Nemiri u kwi`evnosti, 40–49. 292. Jov./an/ M. Jovanovi}, Tragedija cara Nikole II (I), 49–452. 29. @ivko G. Pavlovi}, Opsada Skadra (II), 45–44. 294. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (VI), 45–472. UMETNI^KI PREGLED 295. Kosta P. Manojlovi}, „Pikova dama”, od ^ajkovskog, 47–474. POLITI^KI PREGLED 29. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francusko-engleski sporazum, 474–477. 297. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 477–479. BELE[KE 298. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Iz ruske lirike”, 479.
O prevedenim ruskim pesnicima u ovom broju.

299. X. /Uro{ Xoni}/, Proslava Branka Radi~evi}a, 479–480. 

40

Stani{a Vojinovi}

Br. 7, . avgust 2200. Dragi{a Vasi}, Baku} Ulija. @ivot i prikqu~enija (II), 48–49. 220. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (III), 49–50. 2202. Vladimir Nazor, Tri pesme, 504–505.
I. Jezgra (504) Po~.: „Moj raj se sja na valu tmu{e tamne” Zav.: „I je l, mi pesma vesela il pla~na” II. @udwa (504–505) Po~.: „Ja vi{e ne znam, grla otvorena” Zav.: „Val reke hladne, kapqu ~iste vode” III. Pozna deca (505) Po~.: „Krv dok bila kao vino mlado” Zav.: „Pesme tu`ne, deco moja pozna”

220. Branko Lazarevi}, Iz „Prolegomene za jednu teoriju estetike” (I), 50–57. 2204. Jov./an/ M. Jovanovi}, Tragedija cara Nikole II (II) 57–54. 2205. Niko Bartulovi}, Oton @upan~i} (VII), 54–542. UMETNI^KI PREGLED 220. Antun Dobroni}, Zagreba~ka opera: „Licitarsko srce”, od Kre{imira Baranovi}a, 54–545. 2207. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: Tri simfonijska koncerta, 54–552. POLITI^KI PREGLED 2208. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Mali sporazum u Pragu. – Italija i trgovinski ugovor, 552–555. OCENE I PRIKAZI 2209. Paulina Lebl-Albala, Spomenica na tridesetogodi{wicu rada kulturno-prosvetnog dru{tva „La Benevolencija” u Sarajevu. Uredio Stanislav Vinaver, 555–557.
Kwiga je ilustrovana crte`ima Rastka Petrovi}a.

220. Ja{a M. Prodanovi}, Rista Mitkovi}, docent na `enevskom univerzitetu: „Problemi i qudi”. – Beograd, Izdava~ka kwi`arnica Gece Kona, 557–50. BELE[KE 22. M./ilan/ K./a{anin/, „Isku{ewe”, 50.
O kwizi pripovedaka Veqka Petrovi}a.

222. G./ustav/ K./rklec/, „Almanah ]irilo-Metodske knji`are za god. 1924”, 50. Br. 8, . avgust 22. Branimir ]osi}, Beli karanfil u kamenoj vazi, u gre{nikovom srcu, 5–5. 224. Dragi{a Vasi}, Baku} Ulija. @ivot i prikqu~enija (III), 5–578. 225. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (IV), 578–588.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

4

22. Gustav Krklec, Pesma, 589.

Po~.: „Lutah kroz bele sfere, bestelesne” Zav.: „prole}e novo buknuti u du{i”

227. Jov./an/ M. Jovanovi}, Poku{aj posledweg Hapsburga za povratak na presto, 590–599. 228. Branko Lazarevi}, Iz „Prolegomene za jednu teoriju estetike” (II), 599–5. KWI@EVNI PREGLED 229. Isidora Sekuli}, Veqko Petrovi}: „Isku{ewe”, –20. POZORI[NI PREGLED 2220. S./tjepan/ Parma~evi}, Kraj sezone Zagreba~kog narodnog kazali{ta, 20–2. POLITI^KI PREGLED 222. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Plan stru~waka za ratnu o{tetu. – Anglo-ruski ugovor, 2–2. OCENE I PRIKAZI 2222. Uro{ Xoni}, „Pesme” Branka Radi~evi}a. (Uvod Pavla Popovi}a. Redakcija Branislava Miqkovi}a i d-r Milovoja Pavlovi}a. Beograd, 1924.), 27–28. 222. T./ihomir/ R. \./or|evi}, „Stari srpski spomenici u Ju`noj Srbiji”, sa predgovorom d-ra Vlad. R. Petkovi}a, profesora Univerziteta u Beogradu. – Beograd, 1924, 29–0. 2224. Arsen Vencelides, Giovanni Maver: „Ivo Vojnovi}”. Edizione dell, Instituto per l’ Europa Orientale, Roma, 1924, 0–2. 2225. A./leksandar/ Arnautovi}, Na{a narodna poezija na francuskom, 2–. BELE[KE 222. M./ilan/ K./a{anin/, „Za~arani krug”, 7.
O zbirci pesama Gvide Tartaqe.

2227. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Rumena umirawa”, 7.
O govoru Petra Bulata.

O zbirci pesama nepoznatog autora podpisanog pseudonimom „Tinmar” (Dragu)tin Mar(kovi}).

2228. X. /Uro{ Xoni}/, „Jovan Skerli} kao nacionalista”, 8. 2229. H. H., „Razvitak dru{tva u ogledalu istoriskog materijalizma”, 8– 9.
O kwizi Filipa Filipovi}a.

220. B./orivoje/ M. Drobwakovi}, Prvi kongres slovenskih geografa i etnografa u Pragu, 9–40. Kw. XIII Br. , . septembar 22. Stojan V. @ivadinovi}, Rade Neimar, –5. 

42

Stani{a Vojinovi}

222. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (V), –24. 22. Danko An|elinovi}, [eva, 25–2.
Po~.: „Sunce je pr`ilo bijele, ~iste i zla}ane dlane” Zav.: „Ko plavi odapet luk” Po~.: „Putujem, prekrasni qiqan, talasima” Zav.: „da me o~i{}enog vine na hridinu” Po~.: „Van vremena i bolova” Zav.: „za mesecom, pre krovova?”

224. Bo`idar Kova~evi}, Putujem talasima, 27. 225. Bo`idar Kova~evi}, Mese~ari, 27–28. 22. Bo`idar Kova~evi}, Dedovina, 28.

Po~.: „[umi mi danas du{a kao Ibar” Zav.: „Sumraka jednog u svemu tome nestati”

227. Ja{a M. Prodanovi}, Na{ parlamentarizam, 29–40. 228. Vladimir Vuji}, Pragmatisti~ka filozofija i savremena kultura, 40–48. 229. Ilija A. Pr`i}, Prva vlada \or|a S. Simi}a. (12. januara do 21. marta 1894) (I), 49–0. UMETNI^KI PREGLED 2240. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: Reprezentacija ~e{ke muzi~ke kulture, –7. POLITI^KI PREGLED 224. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Posle Londonske konferencije, 7–70. OCENE I PRIKAZI 2242. Jovan Kr{i}, Izabrana dela T. G. Masarika, 70–75. 224. Lujo Bakoti}, Na{a narodna poezija na talijanskom, 75–7.
O kwizi Petra Kasandri}a.

BELE[KE 2244. M./ilan/ K./a{anin/, „Lirika”, 77.
O kwizi stihova Gvida Tartaqe. O delu Branislava Nu{i}a.

2245. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Op{tinsko dete”, 77–78. 224. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Sumwivo lice” i „Protekcija” B. Nu{i}a, 78. 2247. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Srbi i Bugari u pro{losti i sada{wosti”, 78–79.
O kwizi M. R. Stepanovi}a.

2248. M./ilivoj/ P./avlovi}/, „Zbirka pismenih zadataka iz srpskog jezika za vi{i i za ni`i te~ajni ispit”, 79. 2249. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Od Nikole do Lewina”, 79.
O kwizi G. A. Ksuwina.

2250. D./ragi{a/ L./ap~evi}/, „Lewin”, 79–80.

O kwizi na srpskom jeziku koja sadr`i izvode iz Lewinovih kwiga, bro{ura, govora i ~lanaka.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

4

Br. 2, . septembar 225. Sibe Mili~i}, Bludni sin, 8–95. 2252. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (VI), 95–04. 225. Gracija Deleda, Uskrs na Sardiniji. (Prevod s talijanskog /Isidora Sekuli}/), 04–07.
Podatak o prevodiocu: @./ivorad/ P. J./ovanovi}/, Gracija Deleda, SKG, 9, kw. XLIX, 79. Po~.: „Niz sutjeske kupi se tmina” Zav.: „I daqe je jurio vlak”

2254. Dragutin M. Domjani}, Kroz no}, 08–09. 2255. Miroslav Feldman, Pjesma. Gustavu Krklecu, 0.
Po~.: „Tko danas pjeva pjesme, ma tko je, on je sam” Zav.: „samo}a, tuga, samo}a”

225. Isidora Sekuli}, Poezija Avgustina Ujevi}a, –9. 2257. Bo`o Lovri}, Humanizam T. G. Masarika, 9–25. 2258. Ilija A. Pr`i}, Prva vlada \or|a S. Simi}a. (12. januara do 21. marta 1894) (II), 25–. UMETNI^KI PREGLED 2259. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: Zemlinski i Arnold [enberg za vreme festivala, 4–40. POLITI^KI PREGLED 220. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Bugarska i Arbanija. – Liga naroda i razoru`awe, 40–4. 22. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 4–4. OCENE I PRIKAZI 222. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Gr. Bo`ovi}: „Pripovetke”. – Beograd, 1924, 4–48. 22. K./atarina/ B./ogdanovi}/, Dve kwige o seksualnom problemu, 48–49.
O kwigama Misli o polnom problemu Ota Vajningera (preveo Mirko Damwanovi}) i Slobodna qubav Ivana Bloha (preveo David S. Pijade).

BELE[KE 224. I./sidora/ S./ekuli}/, Gracija Deleda, 49–50. 225. B./orivoje/ J./evti}/, „Kroz `ivot i snove”, 50.
O kwizi pesama Sime Umi}evi}a. O prevodu Riste Odavi}a.

22. M., Pu{kinov „Owegin”, 50. 227. /Anonim/, „Prolaznici”, 50–5.
O zbirci pripovedaka Mom~ila Milo{evi}a. O dramskom spevu @ivojina M. Paunovi}a. O zbirci pripovedaka Rudolfa Varadina.

228. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Iznad `ivota”, 5–52. 229. B./orivoje/ J./evti}/, „Nad `ivotom”, 52. 2270. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Uz dim duvana”, 52–5.
O zbirci humoristi~kih crtica Jovana Proti}a. 

44

Stani{a Vojinovi}

227. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ruske povorke”, 5.
O kwizi Stanislava Vinavera.

2272. I./sidora/ S./ekuli}/, „Za njena usta”, 5.
O popularnom predavawu Pere Slijep~evi}a.

O noveli Lu~iana Cukoli u prevodu sa italijanskog Ante [upuka.

227. ]. /Vladimir ]orovi}/, „O Sv. Savi”, 54. 2274. Pr./vo{/ Sl./ankamenac/, „Religija i moral u svetlosti pozitivne filozofije”, 54.
O kwizi Milo{a R. Milo{evi}a.

2275. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Besmrtnici okruga pirotskog, 1912–1920”, 54–55.
O delu Dragi{e \. Zdravkovi}a.

227. V./ladimir/ V./uji}/, „Eksperimentalna pedagogika”, 55.
O kwizi V. Loja koju je preveo G. Medakov. O raspravi N. L. Okuweva.

2277. M./ilan/ K./a{anin/, „Srpske sredwevekovne freske”, 55–5. 2278. M./iloje/ M./ilojevi}/, Smetanina izlo`ba u Pragu, 5–57. 2279. U./ro{/ X./oni}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 57–58. 2280. A./leksandar/ A./rnautovi}/, Slovenski komitet u Parizu, 58–59. 228. K./Bo`idar Kova~evi}/, Jovan Hranilovi} (1855–1924), 59–0.
Nekrolog. Nekrolog.

2282. A./leksandar/ Vidakovi}, Josif Konrad, 0. Br. , . oktobar 228. Vladimir Nazor, Klesar Angelo, –7. 2284. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (VII), 7–84. 2285. A./leksandar/ Kuprin, Zlatni petao. (Sa ruskog preveo Nikola Polovina), 84–87. 228. Milutin Jovanovi}, Ne pla{i se!..., 88.
Po~.: „Ja ose}am kako damarima mojim” Zav.: „Da vaskrsle ~ujem sa tvojih usana”

2287. Nenad Mitrov, Srce, 89.

Po~.: „Gde kuca srce srda~no {to u sebi ubi” Zav.: „I da li ~uje molitve {to udov stvor ih muca?”

IZ RUSKE LIRIKE 2288. V. A. @ukovski, Blizina prole}a. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 90.
Po~.: „Na nebu ti{ina” Zav.: „pozdravqaju prole}e”

2289. A. S. Pu{kin, Bedni vitez. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 90–9.
Po~.: „@iveo je vitez jedan” Zav.: „u bezumqu, jedne no}i”

2290. F. I. Tju~ev, Rusija. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 9.
Po~.: „Da bedna li su ti sela” Zav.: „u mukama te je blagosiqao”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

45

229. F. I. Tju~ev, Ja volim tvoje o~i. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 92.
Po~.: „Ja volim tvoje o~i, dru`e moj” Zav.: „prosine tu`ni ogaw `u|ewa”

2292. Igor Sevrejanin, Prole}ni dan. (Preveo s ruskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), 92.
Po~.: „Zlatu gori prole}ni dan” Zav.: „gre{nika nema – svi smo pravi”

229. J./ovan/ Du~i}, Pismo iz Gr~ke, 9–27.
Dat.: „Delfi, aprila 924.”

2294. Ja{a M. Prodanovi}, Pisemski, 27–224. [KOLSKI PREGLED 2295. Pavle Popovi}, [kolski pisci, 225–228. POLITI^KI PREGLED 229. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Opet Bugarska i Arbanija. – Op{te razoru`awe, 228–2. 2297. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–22. OCENE I PRIKAZI 2298. Bo`idar Kova~evi}, Romain Rolland: „Mahatma Gandhi”. – Librairie Stock, Paris, 1924, 2–24. BELE[KE 2299. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Iz ruske lirike”, 24–25.
O prevodima u ovom broju.

200. /Anonim/, „Pesme” Desanke Maksimovi}, 25. 20. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Pripovetke g. Tome Smiqani}a-Bradine, 25. 202. Kr. /Gustav Krklec/, Kalendar-almanah „Prosveta” za god. 1925, 25–2. 20. V./ladimir/ Vuji}, „Heraklit”, 2.
O kwizi Du{ana Nedeqkovi}a. O kwi`ici Vojislava Baki}a.

204. Prv./o{/ Sl./ankamenac/, „Pedago{ko iskustvo”, 2. 205. D-r Hr./anislav/ M. J./oksimovi}/, „@ena kao majka”, 27.
O kwizi Hansa Majn-Rida, u prevodu M. S. Nedi}.

20. M./ihailo/ \./or|evi}/, „Ekonomsko i finansijsko stawe Kraqevine S. H. S.”, 27.
O kwizi na francuskom jeziku objavqenoj u Parizu Milorada Nedeqkovi}a. O pisawu ~asopisa „Art and Archaeology”.

207. Q./ubica/ S. J./ankovi}/, Amerikanski ~asopis o nama, 27–28. 208. N. Q. /Nikola Mirkovi}/, Prevodi u „Prager Presse”, 28.
Prevodi Paula Ajzmera, Josipa [lezela, Nikole Mirkovi}a i J. A. Glonera pesama i proznih radova Du~i}a, Raki}a, Veqka Petrovi}a, Crwanskog i Vinavera. O dramama Petra Petrovi}a Pecije i [entala u izvo|ewu Narodnog pozori{ta u Beogradu.

209. /Svetislav Petrovi}/, „^vor” i „Otmica Sibiwanaka”, 28–29. 20. /Anonim/, Stogodi{wica Jovana Ili}a, 29. 2. V. M., D-r Slobodan Ribnikar (1873–1924), 29–240.
Nekrolog. 

4

Stani{a Vojinovi}

Br. 4, . oktobar 22. Milan Ka{anin, Smrt Savice Veli~anstvenog (I), 24–250. 2. B. B-i} /Todor Popovi}/, Vagon druge klase dnevnog putni~kog voza Ni{Beograd (VIII), 25–259. 24. Vladimir Stanimirovi}, Izgnanici. Balkanska odiseja, 259–2.
Dramska skica u stihovima. Odlomak.

25. Selma Lagerlef, Svadbena povorka. (Sa {vedskog prevela I./sidora/ S./ ekuli})/, 2–27. 2. J./ovan/ Du~i}, Dve pesme, 28–29.
. 2. Pesma mraka (28) Po~.: „Sve vojske no}i jo{ jezde” Zav.: „Umre}e ove no}i” ^ekawe (28–29) Po~.: „Dugo se u potoku kupa” Zav.: „Tog putnika s nekom vesti”

27. Branko Lazarevi}, Iz „Parerga i paralipomena” I. Senke stvari (I), 270–278. 28. Borivoje @. Milojevi}, Nau~ni jubilej g. Jovana Cviji}a, 279–285. 29. Mihailo Ili}, Kraq i ministarska odgovornost, 285–29. UMETNI^KI PREGLED 220. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga. V. „Istar”, baletski misterium od Martinu-a, 294–298. VOJNI PREGLED 22. Milutin D. Lazarevi}, Raspra o Kumanovskoj bitci (I), 298–04. EKONOMSKI PREGLED 222. Nik./ola/ Stanarevi}, Pove}awe carinske a`ije, 04–0. POLITI^KI PREGLED 22. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Liga naroda. – Osmo~asovni rad, 0–09. OCENE I PRIKAZI 224. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Desanka Maksimovi}: „Pesme”. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, 09–. 225. Ja{a M. Prodanovi}, „Romanca o qubavi Omera i Merime”. Predgovor i sklop od Andre Gavrilovi}a. – Beograd. Izdawe Kwi`are Zdravka Spasojevi}a, 1924, –. BELE[KE 22. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Pe~albari i druge pripovetke”, .
O kwizi D. Sofijanovi}a, koji se potpisuje pseudonimom D. S. Mavri. O drami u pet ~inova od Mihaila Mirona. O [ekspirovoj drami u prevodu Svetislava Stefanovi}a.

227. /Anonim/, „Arslanbeg”, .

228. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Mleta~ki trgovac”, –4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

47

229. V./ladimir/ V./uji}/, „Filozofija u Gorskom vijencu i Lu~i Mikrokozma”, 4.
O raspravama Branislava Petronijevi}a. O kwizi Stanislava Vinavera. O kwizi Davorina Trstewaka.

20. V./ladimir/ V./uji}/, „Bergsonovo u~ewe o ritmu”, 4–5. 2. V./ladimir/ V./uji}/, „Darvinizam u uzgoju”, 5. 22. Prv./o{/ Sl./ankamenac/, „Biologija genija”, 5.
O kwizi Vladimira Wegovana. O tre}em izdawu kwige Riboa.

2. V./ladimir/ V./uji}/, „Bolesti voqe”, . 24. X. /Uro{ Xoni}/, „Pregled predavawa” (Univerzitetski kalendar), –7. 25. A./leksandar/ V./idakovi}/, Problemi Hrvatske, 7–8.
O ~lanku Dodli Hitkota.

2. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g. Q. Stanojevi}a, 8–9.
O gluma~koj proslavi u Narodnom pozori{tu.

27. B./o`idar/ V./laji}/, Peti me|unarodni kongres za filozofiju, 9. 28. /Bo`idar Kova~evi}/, Anatol Frans, 20.
Nekrolog.

Br. 5, . novembar 29. Milan Ka{anin, Smrt Savice Veli~anstvenog (II), 2–. 240. Gracija Deleda, Dona \uzepa. (Prevod s talijanskog /Isidora Sekuli}/), –9.
Iz zbirke Pri~e sa Sardinije. Podatak o prevodiocu: @./ivorad/ P. J./ovanovi}/, Gracija Deleda, SKG, 9, kw. XLIX, 79. Po~.: „Ko san lepi {to se, blede}, muti...” Zav.: „U mirisu davno mrtvih trava” Po~.: „Nisam znao da i svetle zrake” Zav.: „Kojim mogoh, al ne znadoh pro}i” Po~.: „Idemo tako i slu{amo” Zav.: „dr`imo Bo`iju ruku...”

24. Vladimir Nazor, Fijoka, 40.

242. Vladimir Nazor, Na meti, 40.

24. Branislav Kirjakovi}, Kroz prole}e, 4. 244. Marko Vrawe{evi}, Dvojnice, 42.
Po~.: „Ti dragi, meki zvuci” Zav.: „il, neke davno snevane sre}e sjaj?”

245. J./ovan/ Cviji}, Posle trideset i pet godina nau~nog rada, 4–45.
Govor odr`an 8. oktobra 924. godine.

24. Branko Lazarevi}, Iz „Parerga i paralipomena” II. Sazve`|a (II), 45–5. 247. Milan V. Bogdanovi}, Branislav Nu{i}, 5–5. 248. Vladimir Vuji}, Anatol Frans (1844–1924), 5–2. 249. L./azar/ R. Kne`evi}, Henrik Sjenkjevi~ (1846–1916) (I), 2–8. POZORI[NI PREGLED 250. S./tjepan/ Parma~evi}, Po~etak sezone Hrvatskog narodnog kazali{ta: Sterijin „Kir Jawa” i „[est lica tra`e autora” od Pirandela, 9–74. 

48

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 25. Viktor Novak, Za muzi~ku kulturu Beograda. (Na po~etku ovogodi{we muzi~ke sezone), 74–78. 252. K./osta/ P. Manojlovi}, Ve~e moderne ~e{ke klavirne muzike: Koncert d-ra Vaclava [}epana, 78–80. VOJNI PREGLED 25. Milutin D. Lazarevi}, Raspra o Kumanovskoj bitci (II), 80–87. EKONOMSKI PREGLED 254. Nik./ola/ Stanarevi}, Prinudna nagodba i ulaga~i, 88–90. POLITI^KI PREGLED 255. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izbori u Engleskoj, u Nema~koj, u Americi. – Promene u francuskoj politici, 90–94. 25. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 94–95. OCENE I PRIKAZI 257. Sv./etislav/ Predi}, Nu{i}: „Autobiografija”. Jubilarna kwiga. – Izdawe Odbora za Nu{i}evu proslavu. Beograd, 1924. Cena 50 dinara (sa orignalnim potpisom pi{~evim 80 dinara), 9. 258. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, Letopis Matice srpske, 9–97. BELE[KE 259. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 97–98. 20. X. /Uro{ Xoni}/, „Dva govora”, 98–99.
Govori Radivoja Vrhovca o Branku Radi~evi}a.

2. S./tijepo/ K-/astrop/il, Prevodi na{ih kwi`evnika na italijanski, 99.

O prevodima Iva Vojnovi}a, Jovana Cviji}a, Alekse [anti}a, Laze Lazarevi}a i Janka Veselinovi}a.

22. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba g. Bore Stevanovi}a, 400. 2. St./jepan/ P./arma~evi}/, Doma}a drama u Zagreba~kom kazali{tu, 400. Br. , . novembar 24. Milan Ka{anin, Smrt Savice Veli~anstvenog (III), 40–4. 25. \ovani Papini, Onaj koji nije mogao da voli. (S talijanskog preveo Stijepo Kastropil), 47–42. 2. Mirko Korolija, Pokli~, 422–42.
Po~.„Ne. Nisam klon,o!... Zaludu zle ~ini” Zav.: „sme{im se Suncu!...” Po~.: „Izli se sunce vi{e na{ih ~ela” Zav.: „Na podno`ju Bo`jeg trona”

27. Nikola Mirkovi}, Psalm qubavi Gospodwe, 424. 28. Slobodan Jovanovi}, Mihailo Gavrilovi}, 425–427. 29. Branko Lazarevi}, Iz „Parerga i paralipomena” III.Qudsko i poluistinito (III), 428–48. 270. L./azar/ R. Kne`evi}, Henrik Sjenkjevi~ (1846–1916) (I), 49–442.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

49

27. Ja{a M. Prodanovi}, Kriza na{ega parlamentarizma, 442–45. POZORI[NI PREGLED 272. S./vetislav P./etrovi}/, „Svadbeni mar{”, od Anri Bataja, 452–45. UMETNI^KI PREGLED 27. Branko Popovi}, Beogradski umetni~ki `ivot: Izlo`ba „Lade”, g. Stefanovi}a i g. Hanzena, 45–45. 274. Kosta Strajni}, Viktor Kova~i}. Povodom smrti jugoslovenskog arhitekte, 457–40. SOCIJALNI PREGLED 275. M./ilena/ A./tanackovi}/, Konferencija Male `enske antante, 40–42. POLITI^KI PREGLED 27. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izbori u Engleskoj. – Mihailo Gavrilovi}, 42–45. 277. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 45–4. PROSVETNI PREGLED 278. Veselin ^ajkanovi}, Narodni universitet, 47–49. OCENE I PRIKAZI 279. Prvo{ Slankamenac, Albert Bazala: „Tajanstvene pojave. (Okultizam)”. – Zagreb, 1924, 470–47. 280. V./ladimir/ ]./orovi}/, Herman Vendel: „Jugoslovenske siluete” („Südslawische Silhouetten”, von Hermann Wendel. – Frankfurt a. M., 1924), 47–472. 28. Vinko Vitezica, D-r Alojzij Res: „Dante”, 472–47. 282. F./ehim/ Bajraktarevi}, Publikacija fermana iz Dubrova~kog arhiva, 47–477.
O kwizi Fridriha Krelica.

BELE[KE 28. /Anonim/, Pesme M. M. Raki}a, 477–478. 284. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Bitka na Jadru”, 478.
O kwizi @ivka Pavlovi}a.

285. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „^itanka srpskog ili hrvatskog jezika i kwi`evnosti”, 478–479.
O kwizi Dragutina Kosti}a.

28. Stijepo Kastropil, \ovani Papini, 479. 287. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba g. Tomerlina, 480.
O izlo`bi Slavka Tomerlina. O kwizi Josipa Malog.

288. M./ilan/ K./a{anin/, Jedna istorija jugoslovenske umetnosti, 480. Br. 7, . decembar 289. Stojan V. @ivadinovi}, Svetomir Ili}-Zelenotravski, 48–494. 

50

Stani{a Vojinovi}

290. E./ngelbert/ Gangl, Misel moja..., 495.

Po~.: „Misel moja, bodi kakor solnce vro~e” Zav.: „in la`nik je, kdor pretvarja svoj obraz” Po~.: „Od vzhoda do zahoda rde~i cvet” Zav.: „v ta novi dom ljubezni in svobodi” . 2. .

29. E./ngelbert/ Gangl, Iz tvojih ran... (1914–1918), 49. 292. Anica Savi}-Rebac, Iz ciklusa „Lucifer”, 497–498.
Preludium (497) Po~.: „Htela bih piti, dugo, na izvoru tvoje du{e” Zav.: „Htela bih piti, ve~no, na izvoru tvoje du{e” Pesma u no}i (497) Po~.: „Te{ki talasi daqine i tame” Zav.: „U harfi tvoga glasa?” Ditiramb (498) Po~.: „Volim te, sine kr{a vrela” Zav.: „I otkrila se u tvom bi}u”

29. Elizabeta Baret Brauning, Portugalski soneti. (S engleskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 499–500.
Prevedeni u prozi soneti 7, 22, 5 i 4.

294. N./ikola/ Bana{evi}, Slava Ronsarova. (Povodom ~etristogodi{wice od ro|ewa pesnikova), 50–504. 295. Branko Lazarevi}, Iz „Parerga i paralipomena” III.Qudsko i poluistinito (IV), 504–58. 29. K./atarina/ A. Jovanovi}, O `ivotu i radu Anastasa Jovanovi}a (I), 58–52.
Izre|eno prema wegovim neobjavqenim memoarima.

297. Rastko Petrovi}, Narodna re~ i genije hri{}anstva (I), 52–58. POZORI[NI PREGLED 298. S./vetislav/ P./etrovi}/, Odlazak g. Predi}a, 59–540. UMETNI^KI PREGLED 299. V./iktor/ N./ovak/, „Don Paskvale”, od Donicetia, 540–542. EKONOMSKI PREGLED 2400. Nik./ola/ Stanarevi}, Srpska reparaciona banka, 542–54. VOJNI PREGLED 240. Milutin D. Lazarevi},\eneral @ivko Pavlovi}: „Rat Srbije sa AustroUgarskom 1914. god.” Prva kwiga: „Bitka na Javoru, avgusta 1914. god.”, 544–549. POLITI^KI PREGLED 2402. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Srpsko-gr~ki savez. – Sovjetska Rusija i Evropa. – Razoru`awe. – Odgovornost za svetski rat, 549–552. 240. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 552–555.
Milan Predi} napustio mesto vr{ioca du`nosti upravnika Narodnog pozori{ta.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

OCENE I PRIKAZI 2404. Milan V. Bogdanovi}, Milica Jankovi}: „Plava gospo|a”. Roman. – Izdawe Srpske kwi`evne zadruge, 555–557. 2405. K./atarina/ B./ogdanovi}/, Klara Cetkin: „@ene i studenti”. S ruskog preveo Dragoqub M. Todorovi}. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, Beograd, 557–558. BELE[KE 240. M./ilan/ K./a{anin/, Pripovetke g. Luke Lazarevi}a, 558. 2407. I./sidora/ S./ekuli}/, Elizabeta Baret Brauning (1805–1861), 558–559. 2408. K. /Lazar R. Kne`evi}/, Nobelova nagrada za kwi`evnost, 559–50.
O Vladislavu Rejmontu.

2409. K. S. A., Eduard de Maks (89–924), 50.
O smrti pariskog glumca.

Br. 8, . decembar 240. Jelena J. Dimitrijevi}, U Americi „ne{to se dogodilo”, 5–577. 24. Rikard Katalini} Jeretov, Ve~er, 578.
Po~.: „Zaspao je vjetar u mirisnoj ba{ti” Zav.: „Uputila svijetom...” Ovu pripovetku, napisanu na francuskom jeziku, spisateqica je ~itala u Klubu ameri~kih `ena u Parizu, novembra 920. godine.

242. Josip Kosor, Na Gracu, 579–580.

Po~.: „Zaogrnut `arom, zapadom i azurom” Zav.: „Uprtih mrtvo u purpur-zapad!...” „Lapad”. Po~.: „Sve {ume, sve gore redom obi|e” Zav.: „a nit ga ko vide, nit ga ko srete” Po~.: „A vrati l, se za koji dan” Zav.: „Da on ne bi plak,o”

24. Du{an \uki}, Oktobar, 58.

244. Moris Meterlink, ***. (S francuskog preveo Nikola Mirkovi}), 582. 245. B./ranislav/ Miqkovi}, Stjepan Mitrov Qubi{a. Povodom stogodi{wice od wegova ro|ewa, 58–587. 24. K./atarina/ A. Jovanovi}, O `ivotu i radu Anastasa Jovanovi}a (II), 588–599. 247. Rastko Petrovi}, Narodna re~ i genije hri{}anstva (II), 599–4. UMETNI^KI PREGLED 248. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga, VI: Iz pra{ke koncertne dvorane, 5–9. 249. K./osta/ P. Manojlovi}, Zagreba~ki kvartet, 9–2. POLITI^KI PREGLED 2420. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Englesko-ruski odnosi. – V. Britanija i Misir. – U Ma|arskoj. – Objavqivawe diplomatskih dokumenata, 2–25. 242. Ivan V. Suboti}, Novi statut Dunava, 25–0. 

52

Stani{a Vojinovi}

2422. D-r Vuk Radion /Dr Radoje Vuk~evi}/, Politi~ke partije Nema~ke republike. Pismo iz Berlina, 0–. OCENE I PRIKAZI 242. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, Niko Nardelli: „Cavalleria rusticana”. Povijest o jednoj vite{koj aferi u selu Ora{cu kod Dubrovnika u 18 vijeku. – Dubrovnik, 1924, –4. 2424. A./leksandar/ Vidakovi}, „Hamlet” g. d-ra Stefanovi}a i „Hamlet” g. Pandurovi}a, 4–9. 2425. V./adimir R./ P./etkovi}/, Jubilej N. P. Kondakova, 40.

V, 925.
Kw. XIV Br. , . januar 242. Ivo Andri}, Mara milosnica, –4. 2427. Selma Lagerlef, Legenda o bo`i}woj ru`i. (Sa {vedskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 4–. 2428. Vladimir Nazor, Deseterac, 7.
Po~.: „I reko{e da jedino znade” Zav.: „Topot kowa Kraqevi}a Marka” Po~.: „Re~ma {to }e zvu~ati i sjati” Zav.: „I led neki za srce ga hvata” Po~.: „Draga” Zav.: „i crnu radost”

2429. Vladimir Nazor, Zatvorena vrata, 8. 240. Gustav Krklec, Pismo, 9. 24. Isidora Sekuli}, Poezija Rabindranata Tagore, 20–0. 242. Dan./ilo/ S. Kalafatovi}, Peta skup{tina Dru{tva naroda, 0–42. 24. Jov./an/ M. Jovanovi}, Manastir Sv. Naum pred Evropom, 42–50. POZORI[NI PREGLED 244. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Ivanov”, od ^ehova. – „Tirkare”, od Le Sa`a. – Repriza „Smrti majke Jugovi}a”, od Iva Vojnovi}a, 5–5. UMETNI^KI PREGLED 245. Ant./un/ Dobroni}, Betovenova Miss slomenis, 5–55. 24. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert guda~kog kvarteta Amar-Hindemit, 55–57. EKONOMSKI PREGLED 247. Gradimir Kozomari}, Pritisak carinske za{tite, 57–59. POLITI^KI PREGLED 248. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: 1924. godina. – Buna u Arbaniji, 59–. 249. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika, –.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

OCENE I PRIKAZI 2440. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Bo`idar Kova~evi}: „Ora~ ti{ine”. – Beograd, izdawe ~asopisa „Buktiwe”, 1925, –8. 244. Ferdo [i{i}, Milan Prelog: „Slavenska renesansa 1780–1848.” – Zagreb, Naklada Jugoslovenske {tampe D. D, 1924, 8–70. 2442. Ksenija Atanasijevi}, @il Pajo: „Nauka o moralu”. S francuskog preveo Vlad. T. Spasojevi}. – Beograd, izdawe Gece Kona, 70–74. BELE[KE 244. B./o`idar Kova~evi}/, „Jesenji cvjetovi”, 74.
Pesni~ki dnevnik nepoznate pesnikiwe. Kalendar uredio Bo`idar Kova~evi}. O zbirci pesama nepoznatog, koji se krije pod pseudonimom „Polonius”.

2444. B./o`idar Kova~evi}/, „U `ivot vizija...”, 74–75. 2445. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Vreme”, 75. 244. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Svetlost”, 75.
O kalendaru koji je uredio Mih. M. Stanojevi}.

2447. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Amerikanski Srbobran”, 75. 2448. /Anonim/, „Izve{taj Q. Gaja o Srbiji”, 7.
O raspravi Grgura Jak{i}a.

2449. M./ilan/ K./a{anin/, „Vizantijska kultura”, 7.

O kwizi Jaroslava Bidloa u prevodu Milana Preloga.

2450. B./orivoje Milojevi}/, Cviji} na ~e{kom, 7. 245. Dragutin Suboti}, Skotov prevod „Hasanaginice”, 7–77. 2452. Ivan \aja, ^etrdesetogodi{wica Akademskog peva~kog dru{tva „Obili}”, 77–78. 245. M./iloje/ M./ilojevi}/, Gabrijel Fore i \akomo Pu~ini, 78–79.
Nekrolozi. Nekrolozi.

2454. V./ladimir/ V./uji}/, A. Ril i F. H. Bradle, 79–80. Br. 2, . januar 2455. Sibe Mili~i}, Zidawe hrama (I), 8–9. 245. Dragutin M. Domjani}, Ne marim..., 94.
Po~.: „Nebo se osulo zvijezdama” Zav.: „Zvu~nije zapjevati”

2457. Dragutin M. Domjani}, Uspomena, 95. 2458. Bo`idar Kova~evi}, Savitri, 9.
Po~.: „Na beskrajnoj trepti citri” Zav.: „za kojim mi srce bije”

Po~.: „Po zrelom `itu legla qetna `ega” Zav.: „Jo{ dr{}em sad, kad o tom sam tek snivo”

2459. Bo`idar Kova~evi}, Pesnikova smrt, 97.
Po~.: „Kad mi zapalite samrtni~ku sve}u” Zav.: „u misti~nom sjaju sve}a {to se dimi” Po~.: „Pod mojom posteqom de~ijom” Zav.: „ko kad mi beste na nogama vi”

240. Bo`idar Kova~evi}, De~ije cipele, 98. 24. Bogdan Popovi}, Valt Hvitman i Svinburn, 99–09. 

54
Dat.: „922.”

Stani{a Vojinovi}

242. Uro{ Kruq, O rasama Balkanskog poluostrva, 09–8.
Odlomak iz rasprave Rasni nacionalizam.

24. Ja{a M. Prodanovi}, O `enskim narodnim pesmama, 9–22.

Jedan odlomak iz rasprave koji se {tampa uz Antologiju `enskih narodnih pesama.

244. Prevodilac /Milan Grol/, Pol-Luj Kurije (1772–1825), 22–. 245. Pol-Luj Kurije, Molba Dowem i gorwem domu. (Preveo s francuskog M./ ilan/ G./rol/), 25–2.
Dat.: „Pariz, . decembra 8.”

24. Pol-Luj Kurije, Pismo cenzoru. (Preveo s francuskog M./ilan/ G./rol/), 2–. NAU^NI PREGLED 247. V./ladimir/ ]orovi}, „Crna Gora i Austrija od 1814–1894”, od d-ra Vladana \or|evi}a. – Posebna izdawa S. K. Akademije, XLIX. Beograd, 1924, 4–9. POZORI[NI PREGLED 248. S./tjepan/ Parma~evi}, Zagreba~ko kazali{te: „Bo`ji ~ovek”, od Milana Begovi}a, 9–4. SOCIJALNI PREGLED 249. \./or|e/ T./asi}/, Stanbeno pitawe posle 1. januara 1925, 4–47. POLITI^KI PREGLED 2470. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Kriza u Italiji. – Poseta Al. Cankova. – Nova vlada u Arbaniji. – Nema~ka. – Ratni dugovi saveznika, 47–5. OCENE I PRIKAZI 247. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, „Stare srpske biografije”. I. Preveo i objasnio Milivoje Ba{i}. – Beograd, Srpska kwi`evna zadruga (kolo XXVII, br. 148), 1924, 5–52. BELE[KE 2472. D. /Svetislav Petrovi}/, Bo`i}ni dodaci dnevnih listova, 52–54. 247. /Svetislav Petrovi}/, „U magli”, 54.
O noveli Mom~ila Milo{evi}a. Uredio Vojislav Ga}inovi}.

2474. R. /Ivo Andri}/, Kalendar „Prosveta”, 54–55. 2475. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Julije Cezar”, 55–5. 247. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Dvije pri~e” Oskara Vajlda, 5.
O kwizi {tampanoj u Zagrebu.

2477. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Mojim mladim drugovima iskren savet”,
O kwi`ici Milivoja Nikolajevi}a.

2478. D./ragoqub/ J./ovanovi}, @ores na na{em jeziku, 5.

O kwizi @ana @oresa Internacionalizam i patriotizam u prevodu Milorada \eri}a. O nagradi koju je dobio Miodrag Ibrovac za studiju o @oze-Mariji de Herediji.

2479. /Svetislav Petrovi}/, Nagrada Francuske akademije, 57.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

55

2480. G./ustav/ Kr./klec/, „Prager Presse” o neprijateqima kwi`evnosti, 57–58. 248. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba ~e{ke moderne umetnosti, 58. 2482. M./ihailo/ P./etrovi}/, Me|unarodni kongres matemati~ara u Kanadi, 58–0. 248. John. /Kosta P. Manojlovi}/, Viktor Parma, 0.
Nekrolog slovena~kom kompozitoru.

Br. , . februar 2484. Viktor Car Emin, Ni~iji... (I), –7. 2485. Sibe Mili~i}, Zidawe hrama (II), 7–8. 248. Mirko Korolija, Gavrilu Principu, 82–8.
Po~.: „Principe, no}as na sred Terazija” Zav.: „prete}a Ruka!...”

2487. Miroslav Feldman, Plavoj `eni, 84.

Po~.: „Deset godina mladosti, protkane suncem, `enama” Zav.: „Jutros ga na|o{e liktori gdje za sve vijekove spava” Po~.: „Pod pup~asto modrim i plamenim nebom” Zav.: „ponos na{e krvi...”

2488. Branislav Kirjakovi}, Anti~ki motiv, 85. 2489. Jir`i Volker, Balada o o~ima lo`a~evim. (S ~e{kog preveo Jovan Kr{i}), 8–88.
Po~.: „Umukle tvornice, umukla ulica” Zav.: „ne pla~i”

2490. Alber Toma, Me|unarodni biro rada. (Prevod s francuskog rukopisa /Svetislava Petrovi}a/), 89–97.
Pro~itano na konferenciji dr`anoj u Beogradu 7. decembra 924. godine.

249. Milutin D. Lazarevi}, Bregalni~ka bitka (I), 97–208. 2492. Pol-Luj Kurije, Prost govor Pol-Luja vinogradara {avonijerskog. (Preveo s francuskog M./ilan/ G./rol/), 208–209. 249. Pol-Luj Kurije, Molba Narodnoj skup{tini za seqake kojima se ne da da igraju. (Preveo s francuskog M./ilan/ G./rol/), 209–22. 2494. Pol-Luj Kurije, Seoske novine (1823). (Preveo s francuskog M./ilan/ G./ rol/), 22–24. KWI@EVNI PREGLED 2495. B./ranislav/ Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1924 (I), 25–29. NAU^NI PREGLED 249. Borislav Lorenc, D-r Filip Medi}: „Teorija inteligencije kod [openhauera”, 29–22. POZORI[NI PREGLED 2497. Milan Predi}, „Ruka ruku mije”, od Hasinta Benavente, 222–224. UMETNI^KI PREGLED 2498. Kosta Strajni}, Branko Popovi}. Povodom wegove kolektivne izlo`be u Pragu, 224–229. 

5

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 2499. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{i ratni dugovi. – Liga naroda. – Nema~ka nova vlada, 229–2. 2500. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–2. BELE[KE 250. J./ovan/ K./r{i}/, Jir`i Volker, 2. 2502. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Kalendar Narodne odbrane”, 2–27. 250. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Vardar”, 27. 2504. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Nova Zora”, 27.
O kalendaru koji je uredio Du{an Slavi}.

2505. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Domovina”, 27–28. 250. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Otaxbina”, 28.
Sa prilozima Milutina Tomi}a (Nikac od Rovina).

2507. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Budu}nost”, 28. 2508. A./leksandar/ V./idakovi}/, „San letwe no}i”, 28–29.
O [ekspirovoj drami u prevodu Svetislava Stefanovi}a. O kwizi Vladimira Stanojevi}a.

2509. Milutin D. Lazarevi}, „Istorija ratnih zaraza”, 29–240. 250. Prv./o{/ Sl./ankamenac/, „Psiholo{ke pouke u~iteqima”, 240.
O delu V. Xemsa u prevodu Milorada Vanli}a.

Br. 4, . februar 25. Dragi{a Vasi}, Svetlana, 24–25. 252. Viktor Car Emin, Ni~iji... (II), 25–28. 25. Sibe Mili~i}, Zidawe hrama (III), 28–274. 254. Nenad Mitrov, Epifanija, 275–277.
Po~.: „Ja znam” Zav.: „na{ega misti~nog Ujediwewa...”

255. Dora Pfanova, Qubavna pesma, 278.
Pesma u prozi.

25. Pindar, Pobedna pesma za Asopiha iz Orhomena. (Prevela s gr~kog Anica Savi} Rebac), 279.
Po~.: „Za{titnice voda Kefisovih” Zav.: „Uven~ao mlade vlasi”

257. Pavle Popovi}, Universitet i wegov materialni razvitak, 280–288.
Svetosavski govor rektora Univerziteta u Beogradu.

258. Milutin D. Lazarevi}, Bregalni~ka bitka (II), 288–00. 259. Pol-Luj Kurije, Pamflet o pamfletima (1824). (Preveo s francuskog M./ilan/ G./rol/), 0–08. KWI@EVNI PREGLED 2520. B./ranislav/ Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1924 (II), 09–. POZORI[NI PREGLED 252. Ranko Mladenovi}, „Nepogoda”, od Strindberga, –4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

57

UMETNI^KI PREGLED 2522. K./osta/ P. Manojlovi}, Gostovawe g-|e Eme Destinove, 4–5. POLITI^KI PREGLED 252. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Proterivawe Vaseqenskog patrijarha. – Arbanija republika. – Poqska, 5–8. 2524. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 8–9. BELE[KE 2525. T., „Detiwa du{a”, 9–20.
O kwizi Eriha Kloze u prevodu Jovanke Jezdi}-Milojevi}. Povodom kwige Moja teorija o novoj dekorativnoj srpskoj umetnosti i wenoj primeni.

252. M./ilan/ K./a{anin/, Teorija g. Inkiostria, 20. Br. 5, . mart

2527. Sibe Mili~i}, Zidawe hrama (IV), 2–29. 2528. Gracija Deleda, Otvorena vrata. (Prevod s italijanskog /Isidora Sekuli}/), 29–. 2529. Rikard Nikoli}, Ribar, 7.

Iz zbirke: Pri~e sa Sardinije. Podatak o prevodiocu: @./ivorad/ P. J./ovanovi}/, Gracija Deleda, SKG, 9, kw. XLIX, 79. Po~.: „Sred tamnog bezdana neba i mora” Zav.: „izgubqen izme|u pu~ine i neba” Po~.: „Dve su divne zvezde no}as zaplakale” Zav.: „– To ti trepavice ubrisa{e o~i” Po~.: „Danas sam tako snu`den ceo dan” Zav.: „Da sam za trenut barem tebi drag”

250. Jovan Radulovi}, Mladost, 8.

25. Nikola Mirkovi}, Proletwa pesma, 9.

IZ INDIJSKE POEZIJE 252. Iz Teragate, Damapade i Mahavage. (Preveo B./o`idar/ K./ova~evi}/), 40–4. 
. O gori (iz Teragate); 2. O slepcu od ro|ewa (iz Damapade); . O u`etu i zmiji (iz Mahavage) i 4. O vodenim krinovima (iz Mahavage).

25. ***, Autonomija universiteta i ~inovni~ki zakon, 42–48. 254. Jovan Erdeqanovi}, O „makedonskim” Srbima, 49–55. 255. Milutin D. Lazarevi}, Bregalni~ka bitka (III), 55–8. KWI@EVNI PREGLED 25. Ja{a M. Prodanovi}, Zbirke narodnih pesama, 9–75. POZORI[NI PREGLED

Zavr{ni deo studije O „makedonskim” Srbima, napisane kao odgovor na kwigu prof. Vajganda Ethnographie von Makedonien.

257. S./tjepan/ Parma~evi}, Zagreba~ko kazali{te: „Ba{ ^elik”, od \ura Dimovi}a, 75–8. 

58

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 258. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: VII. Jana~ek, po~asni doktor filozofije, 8–84. 259. Kosta Strajni}, Za ~ast jugoslovenske kulture i umetnosti. Povodom na{eg u~estvovawa na me|unarodnoj izlo`bi u Parizu (I), 85–89. POLITI^KI PREGLED 2540. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija i wena politika. – Bugarska. – Odgovornost za Svetski rat, 89–92. 254. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 92–9. BELE[KE 2542. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Iz indijske poezije, 9. 254. /Anonim/, „Anatomija universiteta i ~inovni~ki zakon”, 9–97. 2544. /Svetislav Petrovi}/, „Vrzino kolo”, 97–98.
O romanu Branimira ]osi}a.

2545. /Branislav Miqkovi}/, „Romanti~na (omladinska) pripovetka”, 98. 254. V./ladimir/ V./uji}/, „Prolegomena za jednu teoriju estetike”, 98.
O kwizi Branka Lazarevi}a.

2547. /Svetislav Petrovi}/, „Golgota”, 99.

O predstavi komada Milivoja Predi}a u Narodnom pozori{tu. O sedamdesetogodi{wici `ivota nema~kog istori~ara. Nekrolog muzi~koj umetnici.

2548. V./ladimir ]orovi}/, Eduard Majer, 99.

2549. M./iloje/ M./ilojevi}/, Rajna Dimitrijevi}, 99–400. Br. , . mart 2550. Milan Ka{anin, Izmirewe, 40–42. 255. Milutin Jovanovi}, Obi~an svr{etak, 4.
Po~.: „Moj `ivot je bolna i pla~na poema” Zav.: „Mom mrtva~kom smehu ne}e biti kraja...” Po~.: „No}i, puna ~e`we, topla i prozirna” Zav.: „Samrtni~ka pesma, – pesma labudova” Po~.: „Ti si no}as srebrna princeza” Zav.: „I nositi na ruci do smrti” Po~.: „No} je bila kao zumbul plavi” Zav.: „Ko srebrne kapahu manistre”

2552. Milutin Jovanovi}, No}i!..., 44.

255. A./ndrija/ Frani}evi}, Moja princeza, 45. 2554. A./ndrija/ Frani}evi}, Bonkina pesma, 4. 2555. Marko Car, „Bakowa Fra-Brne”. Kwi`evna studija, 47–425.
O romanu Sima Matavuqa.

255. Milan Grol, Istina u politici, 425–4. 2557. Milo{ Crwanski, Japanska pesma, 4–48. KWI@EVNI PREGLED 2558. Ja{a M. Prodanovi}, Na narodnu..., 49–448.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

59

Tri kwige poezije na narodnu: Kosovo dr Lazara Dimitrijevi}a, Krv i suze za ujediwewe Nikole Vu~eti}a i Nova pjesmarica Stjepana Roce.

NAU^NI PREGLED 2559. D./imitrije/ Popovi}, Graf M. Karoqi o ma|arskoj demokratiji. Osnov davna{wem ma|arskom legitimizmu i imperializmu, 449–454. POZORI[NI PREGLED 250. Milan Predi}, „Misao”, od Leonida Andrejeva, 455–459. UMETNI^KI PREGLED 25. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert Nikolaja Orlova i Marsela ^ampi. – Koncerti Muzi~ke {kole i orkestra „Stankovi}”, 459–40 252. Kosta Strajni}, Za ~ast jugoslovenske kulture i umetnosti. Povodom na{eg u~estvovawa na me|unarodnoj izlo`bi u Parizu (II), 4–44. POLITI^KI PREGLED 25. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dana{wa Rusija. – Branting. – F. Ebert, 44–47. 254. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 47–49. OCENE I PRIKAZI 255. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Branimir ]osi}: „Vrzino kolo”, roman. – Izdawe Cvijanovi}a, Beograd, 49–47. 25. I./sidora/ S./ekuli}/, Dostojevski: „Sabrana djela”. Preveo s ruskog J. Velikanovi}, 47–47. 257. Ksenija Atanasijevi}, Vladimir Dvornikovi}: „Hrist, Buda i [openhauer”. – Zagreb, 1925, 47–47. BELE[KE 258. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Pop ]ira i pop Spira”, 47–477. 259. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Republikanac”, 477.
Kalendar uredio Milan Bogdanovi}. O romanima Rajsa Barouza. Prva kwiga dela S. Sremca koju je priredio Mile Pavlovi}, a ilustrovao Bogosav Vojnovi}Pelikan.

2570. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Tarcan” i „Tarcanov povratak”, 477. 257. M./ilutin/ D. L./azaravei}/, „Odbrana vardarske i ka~ani~ke komunikacije 1915. god.”, 477–478.
O kwizi Nikole Pej~i}a.

2572. J./ovan M. Jovanovi}/, „Izbegli~ko pitawe u Gr~koj”, 478.
O kwi`ici Leona Savaxiana.

257. J./ovan M. Jovanovi}/, „Liga naroda i mawine”, 478.
O kwizi Milana Z. Vlajinca.

O kwi`ici informativnog karaktera Glavnog sekretarijata Lige naroda.

2574. D./ragi{a/ L./ap~evi}/, „Poqska privreda u narodnim poslovicama”, 478. 2575. G./ustav/ Kr./klec/, „Bitka na Jadru” u oceni g. Hermana Vendela, 478–479. 257. M./ali{a/ R./adovi}/, Sve~ani skup Srpske kraqevske akademije, 479–480. 

0

Stani{a Vojinovi}

Br. 7, . april 2577. Veqko Petrovi}, Prva molitva oca Platona, 48–49. 2578. Bo`idar Kova~evi}, Najve}i sevap, 49–495. 2579. Dragutin M. Domjani}, Mrak, 49.
Po~.: „Gora se dimila, tamna od ki{e” Zav.: „Ka`i, golup~ik, a kamo }e du{a?” Po~.: „Ista Madona na vla`nom zidu” Zav.: „Zaborav pada, i – sve je svejedno”

2580. Dragutin M. Domjani}, Ista soba, 497. 258. Isidora Sekuli}, O kwi`evnicima i {irewu kwi`evnosti. Jedno razmi{qawe u kwi`evnoj sekciji „Cvijete Zuzori}”, 498–50. 2582. Dimitrije Popovi}, Odgovornost za rat. Jedan prilog za raspravu toga pitawa (I), 50–54.
^lanak je pisan 95. godine u Ni{u.

258. K./osta/ Kumanudi, Toma Masarik, 54–522. 2584. Stanislav Krakov, Tori~elo i klase, 522–528. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 2585. \ovani Papini, Klaudija Prokula. (Preveo s talijanskog Vl./adimir/ M. Vukmirovi}), 529–50. POZORI[NI PREGLED 258. Milan Predi}, „Pri~a o gospodinu Sowkinu”, od S. Ju{kevi~a, 5–5. 2587. Ranko Mladenovi}, Jedna Dikensova premijera, 5–54. UMETNI^KI PREGLED 2588. B./o`idar/ [./irola/, Vagnerov „Loengrin” na zagreba~koj pozornici, 54–57. 2589. Kosta Strajni}, Jugoslovenski koncert u Pragu. Jedna na{a zna~ajna kulturna manifestacija, 57–54. 2590. K./osta/ P. Manojlovi}, Koncert Beogradske filharmonije i g. Stanislava Nie|elskog, 54–54. POLITI^KI PREGLED 259. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: @enevski pakt i me|unarodni mir. – Lord Kerzon, 54–547. 2592. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politka: Pregled, 547–550. OCENE I PRIKAZI 259. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, „Zapisi Starog Beogra|anina”. Kwiga druga. – Izdava~ka kwi`ara Branislava Cerovi}a-Aj{teta, Beograd, 550. 2594. V./eselin/ ^ajkanovi}, R. Vrhovac: „Karakter i rad \ure Dani~i}a”. – Izdawe Matice srpske, Novi Sad, 55–552. 2595. K./atarina/ Bogdanovi}, V. Kri{kovi}: „[irom svijeta”. Gledano i vi|eno. – Zagreb, 1924, 552–554. BELE[KE 259. /Branislav Miqkovi}/, „@enske narodne pesme”, 554.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O antologiji Ja{e M. Prodanovi}a. 

2597. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Antologije starijih pesnika, 554–555.
O izborima pesama \ure Jak{i}a, Simona Gregor~i~a i Stanka Vraza. O zbirci pesama Bo Pale`anskog (S. Mi{i}a). O zbirci pesama Ilije Mamuzi}a.

2598. H./Bo`idar Kova~evi}/, „Pesme za lutawa ka Dadi”, 555–55. 2599. H./Bo`idar Kova~evi}/, „Pesme s krstopu}a”, 55. 200. /Branislav Miqkovi}/, „Omladina i wena kwi`evnost”, 55–557.
O drugom izdawu Skerli}eve studije u redakciji Vladimira ]orovi}a. O bro{uri Svetislava Petrovi}a.

20. /Svetislav Petrovi}/, „Francuski {kolski dan”, 557. 202. /Svetislav Petrovi}/, Kompoziciono ve~e g. M. Milojevi}a u Pragu, 557. 20. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g. Petra Petrovi}a-Pecije, 558. 204. M./ali{a/ R./adovi}/, Srpska Kraqevska akademija, 558–559. 205. Z., Pa{ko Vu~eti}, 559–50.
Nekrolog.

Br. 8, . april 20. Milo{ Crwanski, Siena (I), 5–57. 207. @or` Diamel, Na Somi. (Preveo s francuskog *** /Svetislav Petrovi}/), 57–57.
Odlomak iz romana Civilizacija.

208. Aleksa [anti}, Iz bolni~ke }elije, 577–578.
Po~.: „Kako si lepa” Zav.: „Sestro Pavina” Iz pesnikove zaostav{tine. Dat.: „92.” Po~.: „On nije bio od radosnih onih” Zav.: „to Bog je znao”

209. Jela Spiridonovi}-Savi}, Krstonosac, 579–580. 20. Jela Spiridonovi}-Savi}, Septembar, 58.
Po~.: „Lete leptiri zla}ani i `uti” Zav.: „poznadoh po glasu”

2. Alber Samen, Sre}a. (Preveo s francuskog *** /Svetislav Petrovi}/), 582.
Po~.: „Da bi umirila dete koje, ve~eras nije dobro” Zav.: „Obo`ava uzvi{eno prisustvo sre}e”

22. Pavle Popovi}, Intelektualne veze francusko-srpske, 58–585.
Govor odr`an u Narodnom pozori{tu 2. marta 925. godine.

2. V./ladimir/ ]orovi}, Veze Francuza sa Srbima u pro{losti, 58–592. 24. Dimitrije Popovi}, Odgovornost za rat. Jedan prilog za raspravu toga pitawa (II), 592–04. 25. Paulina Lebl-Albala, Obnova Palestine. Povodom otvarawa jevrejskog universiteta u Jerusalimu, 04–07. 2. Alfred de Viwi, Dnevnik jednog pesnika. (Preveo s francuskog M./ilan/ G./rol/), 07–. POZORI[NI PREGLED 27. Milan Predi}, „Antigona” od Sofokla i „Gra|anin kao plemi}” od Moliera u novoj re`iji. – „Medeja” od Euripida kod Hudo`estvenika, 7–22. 

2

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 28. Miloje Milojevi}, Muzi~ka pisma iz Praga: VIII. Jedan reqef muzi~ke „moderne”, 22–2. 29. P./etar/ Palavi~ini, Izlo`ba crte`a g. g. Qubomira Ivanovi}a i @ivorada Nastasijevi}a, 2–28. 220. J./ovan/ Zorko, „Poqubac”, od Smetane, 28–29. POLITI^KI PREGLED 22. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Odgovornost za svetski rat. – Bugarske nevoqe. – Gr~ka i nacionalne mawine, 29–2. 222. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–. BELE[KE 22. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Iz ve~noga `ivota”, –7.
O kwizi Ivana [ajkovi}a.

224. M./ilan/ K./a{anin/, „Pri~e iz djetinjstva”, 7.
O zbirci pri~a Vladimira Nazora. O basnama Milana Vukasovi}a.

225. M./ilan/ K./a{anin/, „Kroz `ivot”, 7. 22. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Hamlet”, 7–8.
Pozori{na biblioteka iz Zagreba izdala [ekspirovu tragediju u prevodu Milana Bogdanovi}a. O satiri Xonatana Svifta u prevodu Ise Velikanovi}a.

227. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Guliverovi putovi”, 8. 228. V./ladimir ]orovi}/, „Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovena~ka”, 8. 229. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Ulderiko Donadini”, 9.
O studiji Ivana Nevesti}a.

20. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Za trideset godina”(Henry Wickham Steed: „Through thirty Years, 1892–1922”, sv. I-II. W. Heinemann, London, 1924), 9. 2. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Ronald Baros” (G. Glasgow: „Ronald Burrows”, a memoir; predgovor E. K. Venizelos; London, 1924), 9–40. 22. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g-}ice Stanke Gli{i}, 40. 2. /Svetislav Petrovi}/, Godi{wa skup{tina „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 40. Kw. XV Br. , . maj 24. Stojan V. @ivadinovi}, Na{ Mile, –2. 25. Milo{ Crwanski, Siena (II), –2. 2. Oskar Vajld, Tri pri~e. (Prevod s engleskog /Milena Stankovi}?/), 2–25. 
. Umetnik; 2.U~enik; . Dobro~initeq. Primila je honorar za ovaj broj od 50 dinara. Po~.: „Procvale grane, moje ruke” Zav.: „u neprekidnom nizu ve~nog”

27. Sibe Mili~i}, Zajednica, 2. 28. Sibe Mili~i}, Inokosni, 27.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Ja nisam ni~iji, i ja sam sva~iji” Zav.: „pitawe bez odgovora” 

29. Sibe Mili~i}, Zanos beskrajnog, 28.
Pesma u prozi.

240. Niko Bartulovi}, More u na{oj kwi`evnosti (I), 29–9. 24. Dragoqub Jovanovi}, Kriza feminizma i novi feminizam, 9–50. 242. @iv./an/ @ivanovi}, D-r Stojan Veqkovi} (1831–1925), 50–59. UMETNI^KI PREGLED 24. Branko Popovi}, Izlo`ba poqske grafi~ke umetnosti u Beogradu (I), 0–. POLITI^KI PREGLED 244. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Atentati u Bugarskoj. – Turska i italijanska reakcija, –. OCENE I PRIKAZI 245. Ja{a M. Prodanovi}, „Antologija `enske narodne poezije”. (Povodom jedne ocene), –70.
Odgovor Vasi Staji}u na kritiku objavqenu u „Letopisu Matice srpske”.

24. V./asiq/ P./opovi}/, D-r Vladimir ]orovi}: „Bosna i Hercegovina”. (Pou~nik I Srpske kwi`evne zadruge), 70–72. 247. Dragi{a Lap~evi}, Klara Cetkina: „Karl Marks”. Wegov `ivot i wegovo u~ewe. Preveo i predgovor napisao @. Cvetkovi}. – Beograd, 1925, 72–7. BELE[KE 248. M./ilan/ K./a{anin/, Uskr{wi dodaci beogradskih dnevnih listova, 7–74. 249. G./ustav/ Kr./klec/, Uskr{wi dodaci hrvatskih dnevnih listova, 74–75. 250. M./lutin/ D. L./azarevi}/, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. (Kwiga prva: „1914. godina”. Prvi period operacija: „Cerska bitka”, 7. 25. Z. /Vladimir Vuji}/, „Iz nauke i filozofije”, 7–77.
O kwizi ~lanaka Sime Markovi}a. O raspravi J. D. Stojanovi}a.

252. V./ladimir/ V./uji}/, „Filozofija Andria Bergsona”, 77. 25. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Bitka kod Kaporeta”, 77–78.
O kwizi Al. M. Daskalovi}a.

254. B./orivoje/ D./robwakovi}/, „Glasnik Geografskog dru{tva”, 78. 255. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, „Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku”, 79. 25. G./ustav/ Kr./klec/, Jugoslovenski broj „Kulture Slovjanske”, 79–80. 257. B./orivoje/ J./evti}/, „Almasa” g. Palavestre, 80.
O drami Jovana Palavestre prikazanoj na sceni sarajevskog pozori{ta.

Br. 2, . maj 258. Ivo Vojnovi}, Prolog nenapisane drame, 8–90. 259. Milo{ Crwanski, Siena (III), 9–02.
Prikazano prvi put u Dubrovniku 2. aprila 925. u Teatru Bonda. 

4

Stani{a Vojinovi}

20. Mario Pu~ini, Mala tetka. (Preveo s italijanskog V./ladimir/ N./azor/), 02–07. 2. J./ovan/ Du~i}, Pesme smrti, 08–09.
I. Po~:: „Jedino si koje nismo izmislili” Zav.: „Tvoja druga bitnost sav triumf razvi}a” II. Po~.: „U posledwem krugu tvojih obru~eva” Zav.: „Zbir sviju simvola, igra sviju htewa” III. Po~.: „Ti si odricawe bo`anstva {to ima” Zav.: „Majku sveg {to ra|a i svetlost i senu” IV. Po~.: „No pred ravnodu{nim svemirom kog ko~i” Zav.: „Ta na{a samotna i iskonska suza”

22. Miloje M. Vasi}, Propadawe srpskih nacionalnih spomenika, 0–9. 2. Gustav Krklec, Antun Branko [imi}, 9–24. 24. Niko Bartulovi}, More u na{oj kwi`evnosti (II), 24–5. IZ STRANIH KWI@EVNOSTI 25. Antoan Rivarol, Misli. (Preveo s francuskog B./o`idar/ K./ova~evi}/), –7. POZORI[NI PREGLED 2. Milan Predi}, „Ujka Vawa”, u re`iji g. Masaliginova. – „Mala Biragi”, od Arnolda Frakaroli, 8–4. UMETNI^KI PREGLED 27. V./iktor/ N./ovak/, „Aida”, od Verdia, 4–4. 28. Jovan Zorko, Koncert Anri Martoa, 4–44. 29. Branko Popovi}, Izlo`ba poqske grafi~ke umetnosti u Beogradu (II), 44–5. POLITI^KI PREGLED 270. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Hindenburg. – ^ehoslova~ko-poqski savez. – Bugaraska vojska. – Austrija, 52–55. 27. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 55–5. BELE[KE 272. V./ladimir/ N./azor/, Mario Pu~ini, 57. 27. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Antoan Rivarola (1753–1801), 57–58. 274. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Kwi`evni Sever”, 58.
Bele{ka o ~asopisu koji ure|uje Milivoje Kne`evi}.

275. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Gideon”, 58.

O ~asopisu za jevrejsku kwi`evnost i {tampanoj raspravi Davida Alkalaja o Hajimu Davi~u. O komadu Daria Nikodemia u izvo|ewu Narodnog pozori{ta. O predstavi pozori{ta u Sarajevu.

27. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Jutro, dan, ve~e”, 58–59. 277. B./orivoje/ J./evti}/, „Velika nedeqa” od g. Nu{i}a, 59. 278. Br./anko/ P./opovi}/, Izlo`ba francuske grafi~ke umetnosti devetnaestog veka, 0. 279. Br./anko/ P./opovi}/, Jan Struza, 0.
Nekrolog ~e{kom vajaru.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

Br. , . juni 280. Hamza Humo, Opro{taj s letom, –7.
Zavr{na glava romana Grozdanin kikot.

28. Milo{ Crwanski, Siena (IV), 7–88. 282. Vladimir Nazor, Poruka, 89–90.
. 2. . Po~.: „Do|i! – Muka svr{ila jo{ nije” Zav.: „I sve bude qep{e nego prije” Po~.: „Do|i! – Ne}u bit da moje biti” Zav.: „I u tebi da }e daqe `iti” Po~.: „Jer moj duh se ne}e rasplinuti” Zav.: „Blistaju se ispred mojih o~i”

28. Gustav Krklec, Saznawe, 9.

Po~.: „Jezera, no}i rasko{ne, i `ene” Zav.: „|erdan od rujnih no}i i dana” Po~.: „Samo}a uvek na nas ~eka” Zav.: „da, onda je Samo}a s nama”

284. Frano Alfirevi}, Samo}a, 92–9. 285. Dragoqub Jovanovi}, Svetozar Markovi}. Pedeset godina posle wegove smrti, 94–20. 28. Niko Bartulovi}, More u na{oj kwi`evnosti (III), 20–24. 287. Milan Grol, Izme|u dva bloka, 24–220. POZORI[NI PREGLED 288. Ranko Mladenovi}, Tri slovena~ke premiere u Beogradu, 22–222.
^lanovi Qubqanskog gledali{ta izveli u Beogradu drame: Veronika Deseni{ka Otona @upan~i~a, Udovica Ro{linka Golara i Sablazan u Dolini [antflorijanskoj Ivana Cankara.

UMETNI^KI PREGLED 289. Jovan Zorko, Koncert g. g. Milana i Du{ana Jovanovi}a, 22. POLITI^KI PREGLED 290. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francuske te{ko}e. – Austrija. – Pregovori s Gr~kom. – Lord Milner, 224–22. 29. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 227–228. OCENE I PRIKAZI 292. Vladimir Vuji}, Vladimir Dvornikovi}: „Psiha jugoslovenske melanholije”, 228–229. 29. Ant./un/ Dobroni}, Dr Vinko @ganec: „Hrvatske pu~ke popijevke iz Me|umurja”. I svezak. (Zbornik jugoslavenskih pu~kih popjevaka, I knjiga). Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; Zagreb, 1924, 229–2. BELE[KE 294. /Svetislav Petrovi}/, Sadr`aj „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 2–22. 295. B./orivoje/ J./evti}/, „Sa plo~a isto~nih”, 22.
O kwizi pesama u prozi Hamze Hume. O kwizi pesama Luja Vojnovi}a.

29. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Dubrova~ke elegije”, 22–2. 

Stani{a Vojinovi}

297. M. T., „Gospo|a sa suncokretom” na italijanskom, 2.
O delu Iva Vojnovi}a u prevodu Umberta Urbanac-Urbanija. O romanu Marka Tvena u prevodu Drag. M. Todorovi}a. O studiji Lazara Mirkovi}a i @arka Tati}a. O kwizi Nikole Aran|elovi}a. O studiji Alberta Bazale.

298. I./sidora/ S./ekuli}/, „Kraqevi} i prosjak”, 2–24. 299. M./ilan Ka{anin/, „Markov Manastir”, 24. 2700. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Opsada Jedrena”, 24–25. 270. V./ladimir/ V./uji}/, „Metalogi~ki korijen filozofije”, 25. 2702. S. Pr., Katalog izlo`be u Firenci, 25–2. 270. J./ovan M. Jovanovi}/, Memoari generala Suhomlinova. („Erinnerungen”, Berlin, Hobbing, 1924), 2–27. 2704. V./eselin/ ^./ajkanovi}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 27–28. 2705. M./ilan/ K./a{anin/, Steva Todorovi} (1832–1925), 28–29.
Nekrolog. Nekrolog.

270. P./avli/ P./opovi}/, Vladimir Lackovi}, 29–240. 2707. /Anonim/, Nova kwiga, 240. Br. 4, . juni 2708. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (I), 24–25. 2709. J./ovan/ Du~i}, Pesme u prozi, 254–255.
I. Seme (254); II. Pesma Hristu (254–255).

270. Desanka Maksimovi}, Grlica, 25. 27. Desanka Maksimovi}, Sudba, 257.

Po~.: „Gr~e grlica pred ve~er u mrkoj gori” Zav.: „smrt je tu`ni miris vewa” Po~.: „U prole}e, u prole}e, kad vrbe zelene” Zav.: „u prole}e, jer }e platiti” Po~.: „Ja volim tebe, kad s prole}a rana” Zav.: „da mi mrtvo srce tvoja qubav bla`i”

272. Mihailo Miron, Pesma nad pesmama, 258. 27. Dimitrije Popovi}, Uspomene na Stevana Stambolova, 259–27. 274. Svetislav Predi}, Dana{we stawe pitawa o stanovima, 27–284. 275. Niko Bartulovi}, More u na{oj kwi`evnosti (IV), 285–29. 27. Milan Grol, Sudbina blokova i sporazuma, 29–0. POZORI[NI PREGLED 277. Milan Predi}, „Kad bih htela” od Pola @eraldia i Spitzera, 04–0. UMETNI^KI PREGLED 278. Branko Popovi}, Izlo`ba slika g. Veqka Stanojevi}a, 0–08. POLITI^KI PREGLED 279. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pregovori sa Gr~kom. – Ma|arske prilike. – Debata o spoqnoj politici, 08–2. 2720. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

OCENE I PRIKAZI 272. @./ivan/ @./ivanovi}/, D-r ^ed. Marjanovi}: „Klerikalizam i {kola”, –4. BELE[KE 2722. L./azar/ R. K./ne`evi}/, „Kroz pustiwu i pra{umu”, 5.
O prevodu romana Henrika Sjenkjevi~a.

272. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ana Karewina”, 5–. 2724. I./sidora/ S./ekuli}/, „Klara Mili}”, . 2725. V./ladimir/ ]./orovi}/, „[akal”, –7.
O kwizi Nika Bartulovi}a. O kwizi Ivana Turgeweva u prevodu Zore Velimirovi}. O romanu Egona Fraja ~ija se radwa de{ava u Gostivaru.

O Tolstojevom romanu u prevodu Qubice Anastasijevi} i Miloja Sretenovi}a.

272. R. /Ivo Andri}/, „Od Revolucionarne Omladine do Orjune”, 7. 2727. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Vidovi}eva {kola”, 7–8.
O kwizi Saliha Qubun~i}a o pokretu Milenka Vidovi}a. O bibliografiji Pere [o}a.

2728. R. /Ivo Andri}/, „Bibliografia del Montenegro”, 8. 2729. /Svetislav Petrovi}/, Kwige Srpske kwi`evne zadruge, 8–9. 270. /Svetislav Petrovi}/, Pjer Luis, 9–20.
Nekrolog.

27. /Svetislav Petrovi}/, Lisien Gitri, 20.
O smrti francuskog glumca.

Br. 5, . juli 272. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (II), 2–. 27. \ovani Papini, Jedan nevra}eni dan. (S italijanskog preveo Stijepo Kastropil), 4–40. 274. Bo`idar Kova~evi}, ^etiri pesme, 4–4.
. 2. . 4. Lepota (4) Po~.: „Bla`en sam {to se moga lica ru`na” Zav.: „qubavqu koja uzdi`e i boli” Beskrajna qubav (4–42) Po~.: „Beskrajna qubavi, moj cvete skriveni” Zav.: „Huji kao pusti vihor od planine” @udwa mira (42) Po~.: „Gde Adakale, puno divqih ru`a” Zav.: „u rumenom ruhu ve~nog mira” Povratak veri (42–4) Po~.: „Kao da nisam od ovoga sveta” Zav.: „po drevnom ritmu dedovskih biblija”

275. Katarina Bogdanovi}, O snobizmu kod nas i na strani (I), 44–54. 27. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (I), 54–7. 277. Kinet Parks, Ivan Me{trovi} skulptor-arhitekt. (S engleskog preveo K./osta/ S./trajni}/), 7–7. POZORI[NI PREGLED 278. S./tjepan/ Parma~evi}, Zagreba~ko kazali{te: „Mihelangelo” i „Adam i Eva”, od Miroslava Krle`e, 77–84. 

8

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 279. Jovan Zorko, „Carska nevesta”, od Rimskog-Korsakova, – „Missa Papae Marcelli”, od Palestrine, 84–87. POLITI^KI PREGLED 2740. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Stawe u Rusiji. – @uta opasnost. – Rajnski pakt, 87–90. 274. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 90–9. OCENE I PRIKAZI 2742. A./leksandar/ Arnautovi}, Jedna nova zbirka francuskih prevoda na{e narodne poezije, 92–95.
O kwizi koju je preveo F. Funk-Breton, a preporu~io Milan Vukasovi}.

BELE[KE 274. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Haxija ve~nosti”, 95–9.
O kwizi Jovana Popovi}a.

2744. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Vrhovna mudrost”, 9.
O studiji Milo{a \uri}a.

O kwizi okultiste i kwi`evnika N. V. Atkinsona u prevodu Arsena Vencelidosa.

2745. K./senija/ A./tanasijevi}/, „Mit o sun~evoj sestri”, 9–97. 274. J./ovan/ C./viji}/, „^etrdest godina kwi`evnog rada Jelice Belovi}”, 97. 2747. D-r D./avid/ A./lbala/, „Vrwa~ka Bawa i lekovite vode uop{te”, 97–98.
O kwi`ici D. V. @ivadinovi}a.

2748. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Dvadestogodi{wica od smrti Janka Veselinovi}a, 98. 2749. J./a{a/ M. Prodanovi}, Pavle Marinkovi} (1866–1925), 98–400.
Nekrolog.

2750. Jovan Zorko, Viqem Jandl (1900–1925), 400.
Nekrolog.

O smrti pijaniste i profesora Muzi~ke {kole u Beogradu.

275. /Svetislav Petrovi}/, Grigorije Petrov, 400. Br. , . juli 2752. B./orivoje/ Jevti}, Skita~ s hrida. (I), 40–407. 275. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (III), 407–47. 2754. Gotfrid Keler, Legenda o maloj igra~ici. (Preveo s nema~kog R. /Ivo Andri}/), 47–422. 2755. J./ovan/ Du~i}, Pesme `ene, 42–424.
I. Po~.: „Bogiwo, koja si, ohola i preka” Zav.: „Bledi mramor zahte tvoju ~udnu crtu” II. Po~.: „I sva tvojim glasom prozbori{e vrela” Zav.: „Kao zlatni konac protekli kroz stenu” III. Po~.: „Ti si luka gde se saviju sva jedra” Zav.: „Sunca o~ajawa gde granu i zaspu” IV. Po~.: „Ti si princip koji i ru{i i gradi” Zav.: „Samobitni zakon dignut iznad svega”

275. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Tomas Man, 425–40.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

2757. Katarina Bogdanovi}, O snobizmu kod nas i na strani (II), 40–49. 2758. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (II), 49–455. VOJNI PREGLED 2759. Milutin D. Lazarevi}, Kriti~ni trenutci (I), 45–4. POLITI^KI PREGLED 270. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dr`avni udar u Gr~koj. – Bugarski gra|anski rat. – Nova Italija, 4–44. 27. J./a{a/ M. Prodanovi}, Unutra{wa politika: Pregled, 44–45. OCENE I PRIKAZI 272. J./ovan/ C./viji}/, Dragutin M. Inkiostri: „Moja teorija o novoj dekorativnoj srpskoj umetnosti i wenoj primeni”. – Beograd, 1925, 4. 27. V./ladimir/ ]./orovi}/, Jovan Gr~i}: „Portreti s pisama”. III. Zagreb, 1925, 4–47. 274. D. /Borivoje Drobwakovi}/, „Naseqa i poreklo stanovni{tva”, kwiga 19. Beograd 1925, s. 500, sa 21 skicom u tekstu, jednom kartom i 16 fotogr. u prilogu, 47–48.

O raspravama U`i~ka Crna Gora Qube Pavlovi}a, O smederevskom Podunavqu Borivoja Drobwakovi}a i Zlatiboru Qubomira Mi}i}a.

275. M./ilan/ Vl./ajinac/, D-r Mirko M. Kosi}: „Osnovi ekonomske politike”, 48–49. BELE[KE 27. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Dragi{a Vasi}: „Devetsto tre}a”, 470. 277. ]., „Na{i qudi”, 470.
O kwizi {aqivih crtica Jefte Ugri~i}a.

278. M./ilan/ T. L./ukovi}/, „Plemeniti minerali i drago kamewe”, 470–47. 279. B./orivoje/ M. D./robwakovi}/, „Naseqe i poreklo stanovni{tva”, 17 i 18 kwiga „Naseqa”, 47–472. 2770. J./a{a/ P./rodanovi}/, Dvadeset srpskih narodnih pripovedaka, 472.
O drugom izdawu kwige Andre Gavrilovi}a.

O raspravama Bawa Petra Jovanovi}a, Tikve{ i Rajec Vojislava Radovanovi}a i Usko~ke seobe i slovenske pokrajine Josipa Malog.

277. B./orivoje/ M. D./robwakovi}/, „@ivot i obi~aji narodni”, kw. 14 i 15, 472–47. 2772. J./a{a/ P./rodanovi}/, „^ika Jova Maloj Srbadiji”, 47.
O kwizi koju je priredio Milan [evi}.

277. B./orivoje/ M. D./robwakovi}/, „Makedonski Srbi”, 47.
O raspravi Jovana Erdeqanovi}a kao odgovor kwizi Vajganda. O osmoj kwizi koju je uredio V. K. Petkovi}.

2774. M./ilan/ T. L./ukovi}/, „Geolo{ki anali Balkanskog poluostrva”, 47–474. 2775. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Almanah Jadranske stra`e”, 474. 277. M./ilan/ K./a{anin/, „Srpska pla{tenica monahiwe Jefimije”, 474–475.
O raspravi Lazara Mirkovi}a. O romanu Ante Duki}a.

2777. U., „Iz dnevnika jednog magarca”, 475. 

70

Stani{a Vojinovi}

2778. J./a{a/ P./rodanovi}/, Jedno uga{eno kandilo, 475–47.
O prestanku izla`ewa „Prosvetnog glasnika”.

2779. B./orivoje/ M. D./robwakovi}/, „The Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes”, 47.
O ~lanku Borivoja @. Milojevi}a objavqenom u wujor{kom geografskom ~asopisu. O raspravi Slavka [e}erova.

2780. B./o`idar/ V./laji}/, „Problemi agrarne reforme”, 47–477. 278. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Bregalnica”, 477–478.
O ~asopisu koji izlazi u Lionu a ure|uje ga Gija Aruda. O delu bugarskog pripoveda~a i kriti~ara Mihaila Kremena, u prevodu Ivana Esiha.

2782. E. N. /Aleksandar Arnautovi}/, „Francuska-Jugoslavija”, 478. 278. J./a{a/ P./rodanovi}/, A. N. Afanasijev: „Ruske narodne pri~e za decu”, preveo Drag. Mihajlovi}, Zagreb, izdanje nakladnog odjela jug. nov. d. d., 478–479. 2784. V./ladimir/ ]./orovi}/, Borivoje Popovi} (1867–1925), 479.
Nekrolog.

2785. /Anonim/, Nove kwige, 479–480. Br. 7, . avgust 278. B./orivoje/ Jevti}, Skita~ s hrida (II), 48–492. 2787. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (IV), 492–500. 2788. Dragutin M. Domjani}, U mutnom sutonu, 50.
Po~.: „U mutnom sutonu se tu`ne ru`e trune” Zav.: „A ja bih qubio te o~i, suza pune” Po~.: „Te{ke pletenice tu`no su tekle” Zav.: „I tvoju du{u je pila” Po~.: „U {aptu proqetnih trava” Zav.: „I bogu kada je star” Po~.: „Na brzu kowu zelenku” Zav.: „Odjaha proqetni bog”

2789. Dragutin M. Domjani}, U vru}ici, 502. 2790. Danko An|elinovi}, Satir, 50. 279. Danko An|elinovi}, Ulak, 50–504. 2792. Danko An|elinovi}, Bogiwe morske, 504.
Po~.: „Pu~inu su no}as nagle strasti sjekle” Zav.: „– Jedan mornar pliva po {irokoj vodi”

279. Jov./an/ M. Jovanovi}, Opstanak Austrije, 505–5. 2794. V./ladimir/ ]orovi}, O pedesetogodi{wici hercegova~kog ustanka, 54–520. 2795. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (III), 520–525. NAU^NI PREGLED 279. A./leksandar/ Arnautovi}, Na{e doktorske teze u Francuskoj, 52–5. VOJNI PREGLED 2797. Milutin D. Lazarevi}, Kriti~ni trenutci (II), 5–545. POLITI^KI PREGLED 2798. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ki slom 1918. – Poqska i Jevreji. – ^esi i Sv. Stolica. – Pakt bezbednosti. – Maroko. – Kina, 54–549.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

2799. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 549–555. OCENE I PRIKAZI 2800. J./a{a/ M. Prodanovi}, Emil Petrovi}: „Bolani Doj~in”, skica za studiju. Sarajevo 1925, 555–558. 280. Milan Predi}, Pozori{te, 558–559.
O kwizi ~lanaka Milutina ^eki}a.

BELE[KE 2802. B./o`idar Kova~evi}/, „Biblijski soneti”, 559–50.
O zbirci pesama ^edomira K. Proti}a.

280. J./a{a/ P./rodanovi}a/, Iz starih riznica. I. „Petnaest srpskih narodnih pesama”, uredio D-r Veselin ^ajkanovi}. Beograd, 1925, 50. Br. 8, . avgust 2804. Sibe Mili~i}, More (I), 5–570. 2805. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (V), 570–58. 280. Gustav Krklec, Begstvo, 584–585.
Po~.: „Pobe}i u no}, u mrak, u neizvesno” Zav.: „prokleta i tesna” . 2. . 4. 5.

2807. Miroslav Feldman, Pjesme, 58–588.

Adieu (58) Po~.: „Jo{ malo, i vi }ete otmjeno” Zav.: „uvijek na put spremam” *** (58) Po~.: „Usred grada zeleni kvadrati” Zav.: „Kamen an|eo. Smjerna mu je du{a” Reminescencija (587) Po~.: „One vas no}i vidjeh” Zav.: „sakrih u svoje oko” Nada (587–588) Po~.: „Tek katkad ispod moga prozora prhne svijetlo” Zav.: „Tek katkad ispod moga prozora prhne svijetlo” Epilog (588) Po~.: „Za tu`na srca ja stari vra~” Zav.: „u sve vijeke vijekova”

2808. V./ladimir/ ]orovi}, Po~etak Kara|or|eva ustanka, 589–599. 2809. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (IV), 599–0. POZORI[NI PREGLED 280. S./tjepan/ Parma~evi}, Kraj sezone u Narodnom kazali{tu u Zagrebu, –. UMETNI^KI PREGLED 28. Bo`idar [irola, Razvitak zborne muzike Hrvatske, –20. POLITI^KI PREGLED 282. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Odnosi sa na{im susedima. – Jedna nova optu`ba, 2–2. 28. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–25. 

72

Stani{a Vojinovi}

OCENE I PRIKAZI 284. Kirilo Savi}, In`. Zdravko Vaskovi}: „Plan budu}e `elezni~ke mre`e”, 25–28. 285. Julka Hlapec-\or|evi}, Siton Vatson: „Nova Slova~ka”, 28–0. BELE[KE 28. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Vojvoda Doj~in”, 0–.
O drami Nikola T. \uri}.

287. H./Bo`idar Kova~evi}/, „Divqe ru`e”, .
O zbirci pesama Dobrice Trifunovi}. O govoru Jovana @ujevi}a.

288. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Svetozar Markovi}”, . 289. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Hilandar u doba Nemawi}a”, 2.
O raspravi Tome Burkovi}a.

2820. P./etar/ M. I./li}/, Izvidnik, 2.

O kwizi Roberta Baden-Pola u prevodu M. \. Popovi}a.

282. J./a{a/ P./rodanovi}/, Svetozar Pribi}evi}: „Mi smo pobedili”, . 2822. Sk., „Glasnik Geografskog dru{tva”, . 282. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Nova Revija”, 4.
O ~asopisu koji izdaju frawevci.

2824. J./a{a/ P./rodanovi}/, „Govor ptica”, komedija u 3 ~ina, napisao Adolf Paul. Preveo Qubi{a Arsenovi}. Sarajevo 1925, 4–5. 2825. J./a{a/ P./rodanovi}/, „Hiqadu i jedna no}” prevod s arapskog originala. – Kwiga I-III, Sarajeva, 1925, 5–. 282. /Slobodan Jovanovi}/, „Apostol Pavle”, –7.
O kwizi Adolfa Dajsmana.

2827. J./a{a/ P./rodanovi}/, Dr Maks Nordau: „La` u braku”, preveo B. M. Gra{i}, II izd. Beograd 1925, 7–8. 2828. J./a{a/ P./rodanovi}/, Anri Bataj: „Unutra{we Carstvo”. – Prevela Mara Milenkovi}. Beograd. Izdava~ka kwi`ara Branislav Cerovi}-Ajh{tet, 8. 2829. A./leksandar/ A./rnautovi}/, Predavawa o nama u [paniji i Portugaliji, 8–9.
O predavawima Luja Ajzemana.

280. Mirko M. Kosi}, Gospodin Dr Milan Vlajinac..., 9–40.
Odgovor na prikaz Milana Vlajinca.

Kw. XVI Br. , . septembar 28. Milan Ka{anin, Milena, –8. 282. Sibe Mili~i}, More (II), 8–5. 28. Stojan V. @ivadinovi}, Kazna (VI), 5–28. 284. Vladimir Nazor, Kraqevi} Marko, 29.
Po~.: „Deli Marko iz Prilipa! Ja se” Zav.: „^ak i Musa postaje Srbinom”

285. Vladimir Nazor, Basma, 0.

Po~.: „Znam jedne basme re~i tajanstvene”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „I druga mora da uz bok mre” 

7

28. Jela Spiridonovi}-Savi}, Apostol, .
Po~.: „Svakoga sutona tu`nog” Zav.: „u tvoga krila senci” Po~.:”Lepa, k,o dete nemo}na” Zav.: „bleda, ne spi...”

287. Radoslav Dragutinovi}, Melanholi~na devojka, 2. 288. Radoslav Dragutinovi}, Saznawe, .
Po~.: „A kad umrem, samo nek niko” Zav.: „budim se, lutam i mrem, k,o pena...”

289. Pavle Popovi}, Novela od Stanca, 4–4. 2840. Slobodan Jovanovi}, Carigradski put kneza Milana, 44–49. 284. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (V), 50–0. POZORI[NI PREGLED 2842. Milan Predi}, Pro{la godina Narodnog pozori{ta, –. POLITI^KI PREGLED 284. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Kriza ugqa. – Italija. – Sv. Stolica. – Netunske konvencije. – Balkanski pakt bezbednosti, 4–7. 2844. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 7–8. OCENE I PRIKAZI 2845. Q./ubomir/ St./ojanovi}/, „Frawo Ra~ki u govorima i raspravama. 1828– 1894.” Priredio D-r Viktor Novak, profesor Univerziteta u Beogradu. – Zagreb MCMXXV. 8o, 262, sa slikom Ra~kog. Cijena 35 dinara, 9–70. 284. Mihailo Laskaris, Jedna antologija srpskih pesama na gr~kom jeziku, 70–7.
O antologiji K. Pasajanisa.

BELE[KE 2847. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Otaxbinke”, 7.
O zbirci pesama Peri{e G. Bogdanovi}a.

2848. J./a{a/ P./rodanovi}/, Slobodan Jovanovi}, „Ustavobraniteqi i wihova vlada”. II dopuweno izdawe. Beograd 1925, 7–72. 2849. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Na belom severu”, 72.
O uspomenama s puta Alekseja Ksuwina.

2850. J./ovan/ K./r{i}/, Aktuelni jadranski problemi, 72–7.
O sve~anom broju zagreba~kog ~asopisa „Bankarstvo”. O almanahu koji je uredio Frawo Pih.

285. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „[kolski almanah”, 7. 2852. J./a{a/ P./rodanovi}/, Alek. Dima: „Tri musketara”, roman preveo D. L. \oki}. Kw. I. Izdawe kwi`are Vreme, 7–74. 285. H./Bo`idar Kova~evi}/, „Eva”, 74.
O romanu \ovanija Verge u prevodu Mihaila Dobri}a.

2854. J./a{a/ P./rodanovi}/, Dva r|ava romana, 74–75.

O prevodima romana Crveni cvet baronice Rosi i Miris gospo|e u crnom Gastona Lerua. 

74

Stani{a Vojinovi}

2855. R. /Ivo Andri}/, J. Kusar: „Poeti jugoslavi del Rinascimento”. I. Serbi. Trieste 1925, 75. 285. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Herman Vendel: „Der Kampf der Südslawen um Freiheit und Einheit” Frankfurt a. M. 1925, str. 798, 75–7. 2857. V./ladimir/ ]./orovi}/, Dr Edmund Schneeweis, „Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten”. Wien, Verlag des Vereins für Volkskunde, 1925. VIII i 232, 8o, 7. 2858. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Gijom Apoliner o nama, 7–77. 2859. A./leksandar/ A./rnautovi}, Jedna Francuskiwa o nama, 77–78.
O Bele{kama iz Dalmacije gospo|e @. Antoane.

280. G./ustav/ Kr./klec/, „Slovanský Prehled”, 78–79. 28. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Jedna antologija francuske poezije, 79.
O antologiji Rene Krevela. Nekrolog.

282. /Anonim/, Mihailo G. Risti}, 80. 28. /Ure|iva~ki odbor/, Napomena, 80.
Ogra|uju se od ocena Aleksandra Arnautovi}a iznetim u ~lanku Na{e doktorske teze u Francuskoj.

Br. 2, . septembar 284. Bo`idar Kova~evi}, @enidba, 8–87. 285. Sibe Mili~i}, More (III), 87–95. 28. Lu~iano Cukoli, Kad ko drugi qubi... (Preveo s italijanskog Petar Bu}i}), 95–02. 287. Desanka Maksimovi}, Dve molitve, 0–04.
. 2. . 2. . 4. 5. . 7. Za wega (0–04) Po~.: „Bo`e skriveni iza hladnog neba tajni” Zav.: „a jedino Tebi se nadam” Za mene (04) Po~.: „Bo`e sumorni iza sumwe vidika sivi,” Zav.: „a biti dobra”

288. Bo`idar Kova~evi}, Deset soneta, 05–09.
Prokletstvo (05) Po~.: „O~i moje ~uda su videle” Zav.: „da odane i sre}an po~ine” Pu{a~ opijuma (05–0) Po~.: „Kako je sre}an pu{a~ opijuma” Zav.: „i sve {to `eli desi mu se, u ma,” Zvezde (0) Po~.: „Na beskrajnom nebu ovog sveta ima” Zav.: „izgore}e najzad u tome gledawu” Susetka (0) Po~.: „Stanuje u mojoj du{i i ulici” Zav.: „donosi iz ba{ta vo}e duwevo” Neposti`na (07) Po~.: „Kao da sam vezom svetom, tajanstvenom” Zav.: „kao smerni danak moje du{e gorde” *** (07) Po~.: „Ja qubim kako niko jo{ ne qubqa” Zav.: „poqubac ve~ni jednom spusti na me” Bla`en koji qubim (07–08) Po~.: „Bla`en sam ja, koj, vapim qubav, tu`im” Zav.: „bla`en }u biti ja koj, tol,ko qubqa”

8. 9. 0.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Kantika (08) Po~.: „Predraga sestro moje mladosti” Zav.: „snove spokojne i no}i mirne” Qubav u prirodi (08–09) Po~.: „U prirodi je samo qubav prava” Zav.: „to telo tvoje, vito i rumeno” Uz album reprodukovanih Danielovih slika (09) Po~.: „Maestro tajanstven, ~ije gleda{ slike” Zav.: „koju je ki~icom opevo do groba” 

75

289. J./ohan/ V./olfgang/ Gete, ^e`wa. (S nema~kog preveo H./Pavle Popovi}/), 0.
Po~.: „Vi venete, slatke ru`e” Zav.: „Kome du{u lomi jad”

2870. Bogdan Popovi}, Bomar{e. Literarna studije, –20. 287. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (VI), 20–. 2872. Kosta Kumanudi, Zakon o {tampi (I), –. NAU^NI PREGLED 287. Vasiq Popovi}, \olitievi memoari, 7–4.
O memoarima \ovania \olitia.

POZORI[NI PREGLED 2874. Milan V. Bogdanovi}, „Bijedna Mara”, od Nika Bartulovi}a. – „U zati{ju” od Uro{a S. Doj~inovi}a, 4–47. [KOLSKI PREGLED 2875. B./ranislav/ M./iqkovi}/, VI me|unarodni kongres sredwe{kolske nastave, 47–49. POLITI^KI PREGLED 287. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rad Lige naroda. – Internacionale. – Hecendorf. – Viviani, 50–5. 2877. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 5–54. OCENE I PRIKAZI 2878. V./ladimir/ ]orovi}, Hermann Wendel: „Der Kampf der Südslawen um Freiheit und Einheit.” – Frankfurt, 1925, 54–58. BELE[KE 2879. S./lobodan/ J./ovanovi}/, „Tragedija mira”, 58–59.
O kwizi ~lanaka Guqelma Ferere u prevodu Milo{a Martekinija.

2880. Milan Z. Vlajinac, Povodom obja{wewa g. d-ra Mirka M. Kosi}a, 59–0. Br. , . oktobar 288. Ivo Andri}, Most na @epi, –7. 2882. Mario Pu~ini, Zulu i razbojnik. (Preveo s italijanskog V./ladimir/ N. /azor/), 8–79. 288. Milutin Jovanovi}, Neslu{ani pla~, 80.
Po~.: „Mlako, slano more o obalu pquska” 

7

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Kako jedan ~ovek nari~e i pla~e”

2884. Milutin Jovanovi}, Za{to?..., 8. 2885. Nikola Mirkovi}, Balada, 82.
I. II. III.

Po~.: „Klizila je reka pokraj tankih iva” Zav.: „Jedna tajna slutwa prikrada i raste?” Po~.: „Tad ode Car bez re~i, mrk i tvrd” Zav.: „Nekom u sive daqine” Po~.: „Zazveknu alka, zagrme most” Zav.: „Jedinoga veran {to osta” Po~.: „U predve~erje” Zav.: „Pod tvrdom kulom na cesti”

288. Nikola Mirkovi}, Peer Gynt, 8.
Po~.: „More je zvalo, more je pevalo” Zav.: „Posledwi san moj”

2887. Bo`idar Kova~evi}, Knez Antun Sorgo, 84–9. 2888. Kosta Kumanudi, Zakon o {tampi (II), 9–20. 2889. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (VII), 20–2. UMETNI^KI PREGLED 2890. Miloje Milojevi}, Na po~etku muzi~ke sezone, 27–222. SOCIJALNI PREGLED 289. Bo`idar Vlaji}, Prvi pravni~ki kongres, 22–225. POLITI^KI PREGLED 2892. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pakt bezbednosti. – Mawine. – Lojd Xorx i selo, 225–229. 289. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 229–20. OCENE I PRIKAZI 2894. V./eselin/ ^./ajkanovi}/, „Glasnik Skopskog Nau~nog dru{tva”, kwiga I, sveska 1. (Urednik: D-r Radoslav M. Gruji}; ure|iva~ki odbor: D-r Tih. R. \or|evi}, D-r Vasilije \eri}, Gli{a Elezovi}, D-r Petar Kolendi}, D-r Mita Kosti}, D-r Vojislav S. Radovanovi}). – Skopqe, 1925, 20–2. 2895. Mirko M. Kosi}, D-r Du{an Popovi}, „Vojvodina”, prilozi prou~avawu na{e zemqe i na{ega naroda. I. „Ba~ka”, prilozi prou~avawu eti~kih odnosa od sredine XVI veka do 1921. g. – Beograd, 1925, izdawe Srpske Kraq. Akademije, 22–2. BELE[KE 289. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Catalogue officiel” na{e sekcije na Pariskoj izlo`bi, 2–24. 2897. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „O uticaju u knji`evnosti”, 25.
O studiji Andre @ida u prevodu Sv. @ivkovi}a.

2898. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 25–27. 2899. M./iloje/ M./ilojevi}/, Tri koncerta G. Estviga, 27–28. 2900. M./ilan/ G./rol/, Wego{eva proslava, 28–240. 290. J./ovan/ A. K./r{i}/, Profesor V. Vondrak (1850–1925), 240.
Nekrolog.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

77

Br. 4, . oktobar 2902. Branimir ]osi}, Razbijena ~a{a ili bezazlena {etwa koze g. Segana. (Sentimentalna pri~a), 240–258. 290. Gvido Tartaqa, Ruke starih matera, 259.
Po~.: „Ruke starih `ena ~esto na kandilo miri{u” Zav.: „brzo, brzo, kri{om, kao da nije bilo ni{ta” Po~.: „Ruka bolesne devojke visi uz bok posteqe” Zav.: „koju }e jedna znana, draga ruka doneti” Po~.: „Sve radosti {to ih zna{e” Zav.: „i nevini k,o dva krina”

2904. Gvido Tartaqa, Ruka bolesnice u prole}e, 259. 2905. Mirko Vrawe{evi}, Na{a qubav, 20. 290. Marko Vrawe{evi}, Najbolnija ruka, 2.
Po~.: „O, le}i ovako sa o~ima punim zvezda” Zav.: „i samo}i dadnem suza svojih sjaj”

2907. Branislav Miqkovi}, Originalnost u kwi`evnosti (I), 22–27. 2908. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (VIII), 27–284. 2909. Ja{a M. Prodanovi}, Dr`avni faktori i dana{wa vlada, 284–289. 290. Mih./ailo/ Petrovi}, Imanuel Kant o ribolovima, 289–29. UMETNI^KI PREGLED 29. Miloje Milojevi}, Organizacija muzi~kog `ivota u nas. Povodom izvo|ewa Hristi}evog Opela, 292–295. EKONOMSKI PREGLED 292. Miloslav Stojadinovi}, Smisao privredne politike. Razmi{qawa posle kongresa privrednika, 295–02. POLITI^KI PREGLED 29. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rusija i Poqska. – Mir za zapadnu Evropu. – Fa{isti i fran-masoni. – Komuniste u Engleskoj. – Rije~ka rezolucija, 02–05. 294. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 05–0. OCENE I PRIKAZI 295. V./eselin/ ^ajkanovi}, „Srpske narodne pripovetke”. Antologija. Priredio D-r Vojislav M. Jovanovi}. – Izdawe G. Kona, Beograd, 0–0. 29. Zdenka Makanec, „Die Grundlagen der modernen pianistischen Kunst”, von Bogdan Milankovitch. – Leipzig, 0–4. 297. Vladimir Vuji}, Dr Nikola Popovich: „Die Entwickelungsgeschichte der vorkritischen Raumphilosophie Kants”. – Wien und Leipzig, 1925, 4–5. BELE[KE 298. R. /Ivo Andri}/, „Iz stare mahale i ~ar{ije”, 5–.
O kwizi Vladislava Skari}a. O kwizi Pavla Popovi}a.

299. P./avle/ S./tevanovi}/, „Iz kwi`evnosti”, . 2920. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Prigodom otkri}a Maruli}evog spomenika”, –7. 

78

Stani{a Vojinovi}

292. B./o`idar Kova~evi}/, „Govori i pi{i hrvatski kako treba”, 7. 2922. D-r D. R. R., Dve didakti~ke monografije, 7–8. 292. /Branislav Miqkovi}/, „La Yougoslavie”, 8.
O [ilerovoj drami u izvo|ewu Narodnog pozori{ta. O gostovawu ruskog operskog peva~a u Beogradu.

O kwigama Slobodni pismeni sastavi Saliha Qubunovi}a i Pismeni sastavi Milivoja Pavlovi}a. O kwizi koju su priredili Milivoj Pavlovi} i E. Loran.

2924. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Spletka i qubav”, 8–9. 2925. M./iloje/ M./ilojevi}/, Baklanov, 9–20. 292. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba g. Krekovi}a, 20. Br. 5, . novembar 2927. Vladimir Nazor, Dje~ak sa ostrva, 2–27. 2928. Franc Verfel, ^abrinovi}. Dnevnik iz godine 95. (Sa dopu{tewem pi{~evim preveo sa nema~kog Gustav Krklec), 28–2. 2929. Danica Markovi}, Davna{wa pesma, .
Po~.: „U polumra~nom hramu” Zav.: „Usnom ih taknem lako”

290. M./om~ilo/ Nastasijevi}, Mirovawe drve}a, 4.
Po~.: „Sve boli. Mili druzi, rad mene mirujete” Zav.: „{apatom visinama kazujem blagu re~”

29. Frano Alfirevi}, Ve~na uteha, 5.

Po~.: „Putni~e, kad stigne{ do ru{evina kama” Zav.: „jer lepota se ra|a samo iz ve~nosti smrti”

292. Jovan Cviji}, Stogodi{wica \ure Dani~i}a, –4.

Govor predsednika Akademije nauka, na proslavi stogodi{wice \ure Dani~i}a.

29. Branislav Miqkovi}, Originalnost u kwi`evnosti (II), 4–5. 294. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (IX), 5–5. 295. Du{an Nedeqkovi}, Bugari kao simbol u na{oj narodnoj lirskoj pesmi, –72. 29. Veselin ^ajkanovi}, Zadu{nica i sirotiwa, 72–75. POZORI[NI PREGLED 297. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Zaqubqena `ena”, od @or`a de Porto-Ri{a, 7–78. UMETNI^KI PREGLED 298. Miloje Milojevi}, „Sveslovensko udru`ewe za novu muziku”, 78–82. SOCIJALNI PREGLED 299. R./ista/ Mitkovi}, Me|unarodni kongres za za{titu dece, 82–85. VOJNI PREGLED 2940. Nikola S. Mileti}, Aviatika u svetu. Povodom izlo`be aviona, 85–89.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

79

POLITI^KI PREGLED 294. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqni pregled: Novi evropski garantni ugovor. – Gr~ko-bugarski sukob, 89–9. 2942. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 92–9. OCENE I PRIKAZI 294. G./ustav/ Kr./klec/, Danko An|elinovi}: „Jutarwa zvona. 1923–1925”. – Zagreb, 1925, 9–94. 2944. Du{an J. Popovi}, F. [i{i}: „Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara”. Sa 280 slika; 3 karte u bojama. – Zagreb, 1925, 94–95. BELE[KE 2945. G./ustav/ Kr./klec/, Franc Verfel, 95. 294. V./ladimir/ V./uji}/, „Misli” Bo`idara Kne`evi}a, 95–9. 2947. I./sidora/ S./ekuli}/, „Dostojevski kao ~ovek”, 9.
O predavawu Gustava Krkleca.

2948. V./ladimir/ V./uji}/, „O epikurizmu Anatola Fransa”, 9.
O kwi`ici Zvezdana Vujadinovi}a. O kwizi Jovana Bl. Jovanovi}a.

2949. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Napoleon I”, 9–97. 2950. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, Spisi rumunske kraqice (The Contry That I Love; – Ilderim; – The voice on the mountain), 97. 295. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 97–99. 2952. M./iloje/ M./ilojevi}/, Pianisti~ko ve~e G-|ica Dimi}, 99–400. 295. M./iloje/ M./ilojevi}/, Matine ~e{kog violiniste G. Smita, 400. 2954. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Krakovskog akademskog hora, 400. Br. , . novembar 2955. Hamza Humo, Sevdalijina qubav, 40–40. 295. Bo`idar Kova~evi}, Pet soneta, 4–4.
. 2. . 4. 5. Izgnanik (4) Po~.: „Na ovo ostrvo izgnan sa dvora” Zav.: „tol,ko puta za mnom u dnu svojih kula” U Mlecima 13. avgusta (4–42) Po~.: „Kud mame mene kali i kanali” Zav.: „ni{ta me vi{e ne boli, ne boli...” Grad na jugu (42) Po~.: „Gradom be`e tice jato” Zav.: „sa ticama da se seli” Jednoj gre{nici (42) Po~.: „Krasni cvete, rano uvenuti” Zav.: „o, gre{nice sa nevinim licem...” ^ulo smrti (4) Po~.: „Ispih i ja pi}e iz kobnog pehara” Zav.: „gde ulazi ~ovek, ali ne i nada”

2957. Zdenka Markovi}, Jedro, 44–45.
Crtica. Crtica.

2958. Zdenka Markovi}, Planinski darovi, 45–4. 

80

Stani{a Vojinovi}

2959. Vladimir Vuji}, Misli o Bo`idaru Kne`evi}u (1862–1905), 47–424. 290. Savo P. Vuleti}, Ne{to o radu na uniji Crne Gore i Srbije. Pisma kraqeva Nikole I i Petra I, 424–40. 29. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (X), 40–44. POZORI[NI PREGLED 292. Milan V. Bogdanovi}, „Pukovnik Jeli}”, od Milivoja Predi}a, 442–444. 29. S./tjepan/ Parma~evi}, Narodno kazali{te u Zagrebu: Tito Stroci: „Ecc Homo”. – H. R. Lenorman: „^ovjek koji se hrani snovima”. – Titu{ Brezova~ki: „Diogene{ ili sluga dveh zgubqenih bratov”, 445–45. 294. Ju{ Kozak, Slovena~ka drama u sezoni pro{le i ove godine, 45–455. VOJNI PREGLED 295. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga druga i tre}a: „1914. godina”. Drugi period operacija: „Bitka na Drini”. – Izdawe istorijskog odeqewa Gl. General{taba (I), 455–459. EKONOMSKI PREGLED 29. Nik./ola/ Stanarevi}, Oko Gospodarskog dru{tva, 459–4. POLITI^KI PREGLED 297. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova francuska vlada. – Fa{iste protiv S. H. S. – Interparlamentarci u Americi. – Persijska republika. – Optu`be protiv Srbije za rat, 4–44. 298. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 44–4. PISMA 299. D. Milovanovi}, Dvestogodi{wica Ruske akademije nauka. Pismo iz Petrograda, 4–470. BELE[KE 2970. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Pripovetke L./uke/ Lazarevi}a, 470. 297. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Vardar”, 470. 2972. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „O desetogodi{wici na{e narodne tragedije 1915–1925.”, 470–47.
O tematskom broju „Kwi`evnog severa”. O kwizi Cvi Rotmilera.

297. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „@idovska kolonizacija Palestine”, 47. 2974. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Jevrejski almanah”, 47–472. 2975. /Svetislav Petrovi}/, „Jakovqev kladenac”, 472–47.
O romanu Pjera Benoa.

297. /Svetislav Petrovi}/, „Slepi kraqevi”, 47.
O romanu @. Kasela i Jelene Izvoqske.

2977. /Svetislav Petrovi}/, „Intimni dnevnik” P. Lotia, 47. 2978. /Svetislav Petrovi}/, „Qubavni `ivot Riharda Vagnera”, 47–474.
O kwizi Luja Bartua.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

8

2979. /Svetislav Petrovi}/, „Marsel Prust”, 474–475.
O kwizi Leona Pier-Kenta. O kwizi @an de Pierfe.

2980. /Svetislav Petrovi}/, „Anti-Plutark”, 475. 298. /Svetislav Petrovi}/, „Posleratni pangermanisti”, 475–47.
O kwizi Ernesta Seliera.

2982. /Svetislav Petrovi}/, „Fa{izam”, 47–477. 298. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 477–479. 2984. M./iloje/ M./ilojevi}/, Gostovawe Petra Maskawia, 479. 2985. M./iloje/ M./ilojevi}/, Pianista Borovski, 479–480. 298. M./iloje/ M./ilojevi}/, Ve~e jedne srpske peva~ice, 480.
O koncertu g-|e Giri}-Milosavqevi}.

2987. /Anonim/, Nove kwige, 480. Br. 7, . decembar 2988. Jovan Cviji}, O Wego{u, 48–482. 2989. Vladimir Nazor, Wego{, 482.

Po~.: „Da ruka na{a grude zemqe baca” Zav.: „Visoko, iznad qudi, iznad stvari”

2990. Mih./ailo/ Petrovi}, Jedna zajedni~ka crta nauke i poezije, 482–488. 299. Slobodan Jovanovi}, Wego{, 488–489. 2992. R./adivoje/ Vrhovac, Prou~avawe Wego{a, 489–49. 299. Pavle Popovi}, Iz „Lu~e mikrokozma”. Analiza jednog epizoda, 49–495. 2994. Stojan V. @ivadinovi}, Wego{ i mi, 49–497. 2995. Jov./an/ M. Jovanovi}, Knez Nikola i vladika Rade, 497–498. 299. Jovan M. @ujovi}, Wego{ i sveop{te ratovawe, 498–50. 2997. V./ladimir/ ]orovi}, Hajnrih [tiglic kod Wego{a (1839), 50–50. 2998. Pero Slijep~evi}, Zvezdice ispod teksta, 50–5. 2999. Tih./omir/ R. \or|evi}, Wego{ i narodne poslovice, 5–57. 000. Dragoqub Jovanovi}, P. P. Wego{, glava dr`ave i naroda, 57–59. 00. @ivko Dragovi}, Raskopavawe Wego{eva groba i prenos wegovih kostiju sa Lov}ena na Cetiwe, 59–522. 002. S./vetozar/ Mati}, Wego{ i Gunduli}, 522–52. 00. Mirko Korolija, Vladici Radu, 524–525.
Po~.: „Zlatnim bokorom rima {to trepere” Zav.: „praska pod suncem Budu}nosti stalne” 

004. Vinko Vitezica, Jedan prilog prou~avawu Wego{eve poezije, 525–529. 005. Jovan Kr{i}, Wego{evo mesto u na{oj kwi`evnosti i filozofiji, 529–50. 00. Rastko Petrovi}, Sa „Gorskim vijencem”, 5–5. 007. Qub./omir/ Stojanovi}, Gorski vijenac, 5–54. 008. M./ilan/ Re{etar, K tuma~ewu „Gorskoga vijenca”, 54–59. 009. Isidora Sekuli}, Jezik „Gorskog vijenca”, 540–542. 00. Herman Vendel, Wego{ i Nemci. /Preveo Gustav Krklec/, 542–544. 0. Vasiq Popovi}, Vladi~ino spremawe osvete za Smail-aginu grahovsku pobedu, 544–54. 02. N./ikola/ Bana{evi}, Wego{ o pesniku, 54–552. 

82

Stani{a Vojinovi} 

0. \./or|e/ Tasi}, Wego{ o problemu sile i pravde, 552--55. 04. Bo`idar Kova~evi}, Wego{eva smrt, 554.
Po~.: „Kad si|e tama na wegovo stewe” Zav.: „svog ubogog i ukletog kraja” 

05. Nedeqko Divac, Wego{ o borbi u prirodi, 554–558. 0. Ja{a M. Prodanovi}, „Gorski vijenac” kao vaspitno delo, 558–52. 07. Gustav Krklec, Posle zvani~ne proslave, 52–5. 08. Anica \uki}, Wego{ i `ena, 5–5. 09. Milan Grol, „Gorski vijenac” na pozornici, 57–58. 020. M./ilo{/ Crwanski, Razmi{qawa o Wego{u, 58–572. 02. Branislav Miqkovi}, Heroizam „Gorskoga vijenca”, 572–574. 022. Vladimir Vuji}, Ne{to o filozofiji „Gorskog vijenca”, 574–577. 02. Milan V. Bogdanovi}, Vratimo Wego{a literaturi!, 577–579. 024. Svetislav Petrovi}, Wego{ i Lamartin, 579–580. Br. 8, . decembar 025. Stojan V. @ivadinovi}, Odlomak iz romana, 58–59. 02. M./om~ilo/ Nastasijevi}, Spomen o Radojici, 59–594. 027. Dragutin M. Domjani}, Misao smrti, 595.
Po~.: „Kroz crne trske mrak se krade” Zav.: „Sad usni i ti, – crna misli” 

028. Miroslav Feldman, Pred jutro, 59.

Po~.: „Pred jutro, ma koje i gde god na svetu” Zav.: „dva druga, dve pesme, dve tuge se na|u” 

029. Rupert Bruk, Dane koji sam voleo. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}), 597.
Po~.: „Ne`no, dane koji sam voleo, zaklopim ti o~i” Zav.: „Dane koji sam voleo, dane koji sam voleo, ve} pada no}” Po~.: „Bez daha, bacili smo se na vetroviti breg” Zav.: „I tada najednom, ti si zaplakala, i okrete od mene” Po~.: „Srca ova istkana behu rado{}u qudskom i brigom” Zav.: „[irinu; pod no}nim pokrovom svetao mir” 

00. Rupert Bruk, Breg. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}), 598. 0. Rupert Bruk, Mrtvi. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}), 598. 02. Nikola Stojanovi}, Osnivawe Jugoslovenskog odbora, 599–07. 0. Jov./an/ M. Jovanovi}, Odgovornost za svetski rat (XI), 07–7. 04. Vladislav Skari}, Bosansko-hercegova~ki muslimani, 7–2. KWI@EVNI PREGLED 05. Isidora Sekuli}, Dve kwi`evne senzacije, 24–29. POZORI[NI PREGLED 0. M./ilo{/ Crwanski, „Julije Cezar”, od [ekspira, 29–. UMETNI^KI PREGLED 07. Miloje Milojevi}, „Suton”, muzi~ka drama St. K. Hristi}a, –5.
O romanima Verna nimfa mis Kenedi i Kira Kiralina i ^ika Angel P. Istratija.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

8

VOJNI PREGLED 08. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga druga i tre}a: „1914. godina”. Drugi preiod operacija: „Bitka na Drini”. – Izdawe istorijskog odeqewa Gl. General{taba (II), 5–9. EKONOMSKI PREGLED 09. Nik./ola/ Stanarevi}, Kriza re~ne plovidbe, 9–42. POLITI^KI PREGLED 040. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Evropski mir. – Promene vlada u Evropi. – Sv. Stolica i na{a dr`ava, 42–45. OCENE I PRIKAZI 04. Vladimir Vuji}, Nikola Krsti}: „Povodom umetnosti Sini{e Kordi}a”. (Biblioteka „@ive filosofije”, ure|uje i izdaje Milo{ \uri}, sv. 2), 45–47. 042. Jovan Kr{i}, D-r Frank Wollmann: „Srbochorvatské drama”. Prehled vývoje do války. Spisy filosofické fakultu university komenského v Bratislave. ^islo V. V Bratislave, 1924, 47–49. 04. V./ladimir/ ]./orovi}/, Heinrich Kretschmayr, „Maria Theresia”. – Der Flamberg Verlag, Gotha, 1925, 49. BELE[KE 044. A./leksandar/ V./idakovi}/, Rupert Bruk, 50. 045. /Svetislav Petrovi}/, Pesme Milutina Jovanovi}a, 50. 04. /Svetislav Petrovi}/, „Vlada Milana Obrenovi}a”, 50.
O kwizi Slobodana Jovanovi}a. O kwizi Uro{a Kruqa. 

047. V./ladimir/ V./uji}/, „Politika i rasa”, 50–5. 048. T. /Milan Popovi}/, „Kako sam proveo svoj vek”, 5–52.
O uspomenama Mihaila Polit-Desan~i}a. 

049. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, Spomenica sedamdesetpetogodi{wice Vojne akademije (1850–1925), 52. 050. N. /Milan V. Bogdanovi}/, „Osnovi sociologije”, 52–5.
O kwizi @. Palanta u prevodu D. Ikoni}a. 

05. I. P., „Da li je ~ovek slobodan?”, 5. 052. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 5–54. 05. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled stranih ~asopisa, 54–55. 054. /Svetislav Petrovi}/, @oze-Marija de Heredija, 55.
O otkrivawu wegovog spomenika u Parizu.

„@enevski pregled” doneo ~lanak Jugoslavija: Na{ narod i wegova kwi`evnost Josipa ^elara. 

055. K. /Gustav Krklec/, „Slovanský Prehled”i srpsko-hrvatska kwi`evnost, 55–5. 05. Dv. /Gustav Krklec/, Na{i pesnici na nema~kom, 5.
U ~asopisu „Der Wächter” iza{li prevodi Ive Andri}a, Gustava Krkleca i Milo{a Crwanskog od Nikole Mirkovi}a 

84

Stani{a Vojinovi} 

057. I., „Balkansko pozori{te”, 5.

O ~lanku Geze Cifre u nema~kom ~asopisu „Das Theater”. O komadu Alfreda Savoara u izvo|ewu Narodnog pozori{ta. 

058. /Svetislav Petrovi}/, „Osma `ena”, 5–57. 

059. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncerti narodnog konservatoriuma, 57–58. 00. M./iloje/ M./ilojevi}/, ^e{ko-slovenski kvartet „Zika”, 58. 0. M./iloje/ M./ilojevi}/, G-|a Bini~ki i „Beogradsko muzi~ko dru{tvo”, 58–59. 02. L./azar/ R. K./ne`evi}/, Stefan @eromski (1864–1925), 59–0.
Nekrolog.

VII, 92.
Kw. XVII Br. , . januar 0. Ivo Andri}, Mara, milosnica (I), –. 04. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (I), –7. 05. Vladimir Nazor, [est soneta, 8–20.
. 2. . 4. 5. . Orguqe (8) Po~.: „Orguqe volim. One s kojih je~e” Zav.: „Mlazovi, sada mutni, sada bistri” Otac i sin (8–9) Po~.: „Da imam sina, {tap i torbu dao” Zav.: „I {tap }e tvoj u ruci da ti cveta” Nagoni (9) Po~.: „Olovo neka `ilama mi te~e” Zav.: „U srcu svom...i `ivet mu ne dadoh” Nedosti`ivi san (9) Po~.: „Sve roj za rojem sni se gase moji” Zav.: „Pred mojim o~,ma ko obla~i} plini” Igra~ke (20) Po~.: „Sve {to sam dugo znao nitima tkati” Zav.: „Vr{e na wemu delo uni{tewa” Lu~ono{e (20) Po~.: „La`e ko veli da no} svr{it ne}e” Zav.: „Te lu~i svoje gasim! – Svi}e” 

0. Milo{ Crwanski, Serbia. Krf, leto 925, 2–24.
Po~.: „Isplivah grobqu, u nesvesti, kao modar rak” Zav.: „i du`i mojoj Serbia bila {to i zora” . 2. . Po~.: „U jutro, puno zvuka, roni” Zav.: „i u suncu podnevnom, visokom” Po~.: „I sva je kao plavi grozd u zrewu” Zav.: „pritajen krik” Po~.: „I jedno ve~e: jesen, mrak i ki{a” Zav.: „Sve je uzaman” 

07. Gustav Krklec, Uvele ru`e, 25–2.


08. Bogdan Popovi}, Bomar{eova „Figarova `enidba”, 27–7.
Odlomak. 

09. Slobodan Jovanovi}, Uro{ Petrovi} (1880–1915), 8–4.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

85 

070. Isidora Sekuli}, Xon Kits (I), 4–5. KWI@EVNI PREGLED 07. Branislav Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1925 (I), 52–5. UMETNI^KI PREGLED 072. Branko Popovi}, Izlo`ba slikarskih radova Stevana Kolesnikova i Ivana Radovi}a, 5–2. SOCIJALNI PREGLED 07. Ksenija Atanasijevi}, Tre}a konferencija Male antante `ena u Atini, 2–4. MUZI^KI PREGLED 074. M./iloje/ M./ilojevi}/, Simfonijski koncerti u decembru. – G-|a Astrik, 5–. POLITI^KI PREGLED 075. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: 1925. godina, –9. 07. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: 1925. godina, 9–72. OCENE I PRIKAZI 077. Milan V. Bogdanovi}, Poezija Bo`idara Kova~evi}a. – Beograd, izdawe Cvijanovi}a, 1926, 72–75. 078. D-r K./osta/ K./umanudi/, D-r Slavko [e}erov, ~lan finansijskog odbora: „Na{e finansije, 1918–1925”. – Beograd, izdawe kwi`are „Napredak”, 75–78. BELE[KE 079. A./leksandar/ V./idakovi}/, Xon Golsvorti, 78. 080. I./sidora/ S./ekuli}/, „Pesma nad pesmama”, 78–79.
O prevodu Svetislava Stefanovi}a. 

08. /Svetislav Petrovi}/, Proslava Janka Veselinovi}a, 79. 082. L./azar/ R. K./ne`evi}/, Vladislav Rejmont (1868–1925), 79–80.
Nekrolog.

Br. 2, . januar 08. Ivo Andri}, Mara, milosnica (II), 8–92. 084. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (II), 92–0. 085. Sibe Mili~i}, Detiwstvo. Prvi deo, 02–09.
Po~.: „U kro{wi bora quqam se” Zav.: „sve ve}e tajne Vaseqene” 

08. A./leksandar/ Vidakovi}, Utisci iz poratne Engleske, 0–8. 087. Isidora Sekuli}, Xon Kits (II), 8–28. 

8

Stani{a Vojinovi}

KWI@EVNI PREGLED 088. Branislav Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1925 (II), 29–4. MUZI^KI PREGLED 089. Miloje Milojevi}, Jugoslovenska horska muzika. Povodom koncerta „Lisinskog” u Zagrebu, 4–7. EKONOMSKI PREGLED 090. Nik./ola/ Stanarevi}, Fabrika hartije u Beogradu i dr`ava, 7–40. POLITI^KI PREGLED 09. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Promena vlade u Bugarskoj. – Diktatura u Gr~koj. – Abdikacija rumunskog prestolonaslednika, 40–4. 092. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 4–44. OCENE I PRIKAZI 09. M./ilo{/ Crwanski, Marko Risti}: „Od sre}e i od sna”, 44–4. 094. V./iktor/ N./ovak/, D-r Miloje Milojevi}, „Muzi~ke studije i ~lanci”. (Sa predgovorom g. Bogdana Popovi}a). – Izdawe G. Kona, 1926, 4–48. BELE[KE 095. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 48. 09. I./sidora/ S./ekuli}/, „Pripovetke” Vladimira Koroqenka, 49.
O prevodu Stanke Gli{i} i predgovoru Ja{e M. Prodanovi}a. 

097. Dv. /Gustav Krklec/, Kwi`evni dodatci bo`i}nim brojevima zagreba~kih listova, 49–50. 098. /Svetislav Petrovi}/, Kwi`evni dodatci bo`i}nim brojevima beogradskih listova, 50–5. 099. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Amerikanski Srbobran”, 5. 00. M./ilo{/ \. P./opovi}/, „Sokolska re~” D-r Laze Popovi}a, 5. 0. /Svetislav Petrovi}/, Novi ~lanovi Francuske akademije, 5–52. 02. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 52–54. 0. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled stranih ~asopisa, 54–5. 04. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Proslava Jovana Hranilovi}a, 5. 05. Rudolf Maiksner, Dvadesetpetogodi{wica kwi`evnog rada Milana Begovi}a, 57–59. 0. /Svetislav Petrovi}/, „Peg, srce moje”, 59–0.
O komediji X. Hartli Manersa na sceni Narodnog pozori{ta. 

07. M./iloje/ M./ilojevi}/, G. G. Alaupovi} i Mata~i} na Narodnom konservatoriumu, 0. Br. , . februar 08. Milan Ka{anin, Zaqubqenik iz Ba~ke, –7. 09. Ivo Andri}, Mara, milosnica (III), 7–78.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

87 

0. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (III), 78–8. . Danica Markovi}, Susret. Iz „Davna{wih pesama”, 84.
Po~.: „Ko mladi, paganski bog” Zav.: „Nova se pesma za~e” . 2. . 4. 

2. Bo`idar Kova~evi}, ^etiri soneta, 85–8.
Qubav (85) Po~.: „Ve~no prolazimo svetom, zavoqeni” Zav.: „Blago, ko snegovi koji otkopni{e” Moj kraj (85) Po~.: „Tamo gde drevna lavra Studenica” Zav.: „A drugi nebo mi{qu uzbirkanim” Pustiwak (8) Po~.: „Ko Buda, naslednik drevne raxevine” Zav.: „Jezivo predivo Smrti, kobne Parke” Na uzvi{enoj me|i (8) Po~.: „Nau~ih rano da danima }utim” Zav.: „Da ni za{ta na zemqi ne marim” 

. Ja{a M. Prodanovi}, Dvadesetpetogodi{wica osnivawa „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 87–9. 4. Vojislav Marinkovi}, Evolucija engleskog politi~kog sistema u Americi (I), 9–99. 5. Isidora Sekuli}, Xon Kits (III), 99–209. KWI@EVNI PREGLED . A./leksandar/ Vidakovi}, Godinu dana engleskog romana (I), 20–25. POZORI[NI PREGLED 7. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, „Smrt Uro{a Petog”, 25–27.
O predstavi drame Stefana Stefanovi}a na sceni Narodnog pozori{ta.

UMETNI^KI PREGLED 8. Branko Popovi}, Izlo`ba slika @ivorada Nastasijevi}a, 27–28. MUZI^KI PREGLED 9. Miloje Milojevi}, „Boris Godunov”, od Musorskog, 29–22. POLITI^KI PREGLED 20. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{a spoqna politka u Finansijskom odboru. – Rimsko carstvo. – Kriza u Francuskoj, 222–224. 2. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 224–22. OCENE I PRIKAZI 22. J./a{a/ M. Prodanovi}, „Generacija pred stvarawem”. – Izdawe grupe za socijalnu i kulturnu akciju, 22–229. 2. Vladeta Popovi}, Engleski prevod „Smrti Smail-age ^engi}a”, 229–2.
O prevodu X. Vajlsa. 

88

Stani{a Vojinovi}

BELE[KE 24. /Svetislav Petrovi}/, Dvadesetpetogodi{wica „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 2. 25. /Svetislav Petrovi}/, Sadr`aj „Srpskog kwi`evnog glasnika”, sveska 300–323, 2. 2. /Svetislav Petrovi}/, „Borovi i masline”, 22.
O zbirci pripovedaka Sibe Mili~i}a. O zbirci Jutrewa i bdewa.

Sadr`aji stare serije objavqeni su posebno za br. –00, 00–200, 200–00 i tada za br. 00–2, i nove serije –00. 

27. /Svetislav Petrovi}/, Pripovetke g. Milana Ka{anina, 22. 28. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Kanonska vizitacija Reke”, 22.
O zbirci pripovedaka Tome Smiqani}a-Bradine. 

29. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Selo”, 22–2. 0. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Spomenica” Prizrenske bogoslovije, 2–24. . O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Psihologija hoh{taplera”, 24.
O raspravi Eriha Vulfena. 

2. V./ladimir Vuji}/, „Uvod u filosofiju”, 24–25.
O kwizi Vladana Maksimovi}a. O kwizi doktora M. Petrovi}a. 

. D-r J. /Hranislav M. Joksimovi}/, „Nega zdrave i bolesne dece”, 25. 4. Dv. /Gustav Krklec/, Jedna nema~ka studija o jugoslovenskoj modernoj kwi`evnosti, 25–2.
O studiji J. Matla. 

5. J/ovan/ A. K./r{i}/, „Srbochorvatská cvi~ebnice a ~itanka”, 2.
O kwizi Josipa Skribin{eka. O deci ruskih emigranata. 

. I./sidora/ S./ekuli}/, „Deca emigracije”, 2–27. 7. /Svetislav Petrovi}/, Posledwe neizdane strane Anatola Fransa, 27–28. 8. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 28–29. 9. M./iloje/ M./ilojevi}/, ^e{ko ve~e na Narodnom konservatoriumu, 29. 40. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Jura Tkal~i}a, 29–240. 4. /Anonim/, Nove kwige, 240. Br. 4, . februar 42. Ivo Andri}, Mara, milosnica (IV), 24–258. 4. Lui|i Pirandelo, Izvesne du`nosti. (Preveo s italijanskog R. /Ivo Andri}/), 258–25. 44. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (IV), 25–272. 45. Dragutin M. Domjani}, Molitva, 27.
Po~.: „Za wu, za koju u sutonu” Zav.: „Za wu Te, za wu ja molim” 

4. Miroslav Feldman, Pismo. Gustavu Krklecu, 274.
Po~.: „Prijatequ, ti si me pitao” Zav.: „da `ivi pesma na{a” 

47. Pavle Popovi}, Rad universiteta u pro{loj godini, 275–28.
Svetosavska beseda rektora univerziteta.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

89 

48. Vojislav Marinkovi}, Evolucija engleskog politi~kog sistema u Americi (II), 284–288. KWI@EVNI PREGLED 49. A./leksandar/ Vidakovi}, Godinu dana engleskog romana (II), 289–292. MUZI^KI PREGLED 50. Miloje Milojevi}, Dva Borisa: G. G. Jovanovi} i Jurewev, 292–29.
Boris Godunov u interpretacijama Milorada Jovanovi}a i Jureweva.

VOJNI PREGLED 5. Milutin D. Lazarevi}, Sanitetski pukovnik D-r Vlad. Stanojevi}: „Itorija srpskog vojnog sanieta i na{e ratno sanitetsko iskustvo”, 29–00. POLITI^KI PREGLED 52. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Javna diplomatija, 00–0. 5. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 0–04. OCENE I PRIKAZI 54. Isidora Sekuli}, Sibe Mili~i}: „Borovi i masline”. – Izdawe G. Kona, 05–08. 55. Antun Barac, „Uspomene” Imbra I. Tkalca. – Srpska kwi`evna zadruga, sv. 187, 08–0. 5. Jovan Erdeqanovi}, „Nevesiwski ustanak”, opjevao Maksim [obaji}. – Izdava~i: Andrija Luburi} i Ilija Kavaja. Sarajevo, 1925, 0–. BELE[KE 57. /Svetislav Petrovi}/, Dvadesetpetogodi{wica „S. K. Glasnika”, –2. 58. V./ladimir/ V./uji}/, „Car Julian Apostata”, 2.
O studiji Ksenije Atanasijevi}. 

59. V./ladimi/ V./uji}/, „Prilozi za psihologiju deteta”, 2. 0. V./ladimir/ V./uji}/, „Drugi svet: `ivot stvorewa posle smrti”, .
O kwi`ici Leona Denisa. 

. I./sidora/ S./ekuli}/, Lui|i Pirandelo, –4. 2. /Svetislav Petrovi}/, „Jovanka od Arka” @ozefa Delteja, 5. . /Svetislav Petrovi}/, „Rabolio”, 5.
O Gonkurovoj nagradi koju je dobio Moris @enevu (Genevoix). O kwizi P. Pe{eva. 

4. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Istori~eskite sbitija”, 5–. 5. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „Sarajevski zlo~in”, .
O kwizi Edit Durham. 

. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, –8. 7. Dv. /Gustav Krklec/, Pregled stranih ~asopisa, 8. 8. Dv. /Gustav Krklec/, „The Graphic” o vajarskim radovima M. Studina, 8. 9. M./iloje/ M./ilojevi}/, Narodni konservatorium, 9. 

90

Stani{a Vojinovi} 

70. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert grupe: Mihailovi}eva, Tkal~i}, Li~ar, Zorko, 9–20. 7. /Svetislav Petrovi}/, Rene Bualev, 20.
Nekrolog francuskom romansijeru.

Br. 5, . mart 72. J./ovan/ Du~i}, Pismo iz [vajcarske. Alpi (Sen-Beatenberg), avgusta, 19**, 2–. 7. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (V), –4. 74. Gustav Krklec, Prole}e, 47.
Po~.: „Samo jedan nemirni cvet” Zav.: „ko zna gde i kuda...” 

75. Gustav Krklec, Zavi~aj qubavi, 48.
Po~.: „Znade me samo srebrn put” Zav.: „i do qubavi wene...” 

7. Gustav Krklec, Zanos, 49.

Po~.: „Zar nisi, no}as, ~ula {um” Zav.: „mese~evim tragom...” 

77. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Bernhard Kelerman, 50–59. 78. Qub./omir/ Stojanovi}, Hrvatska „austrijan{tina”, 0–2. 79. Vasa Savi}, Na{ zdravstveni pokret, 2–70. KWI@EVNI PREGLED 80. Milan V. Bogdanovi}, Pripovetke G. Milana Ka{anina, 7–75.
Prikaz zbirke Jutrewa i bdewa.

POZORI[NI PREGLED 8. Milan V. Bogdanovi}, „Mnogaja qeta”, od Du{ana Nikolajevi}a, 75–78. UMETNI^KI PREGLED 82. Milan Ka{anin, Izlo`ba studenata arhitekture, 79–8. SOCIJALNI PREGLED 8. R./ista/ Mitkovi}, Me|unarodni kongres Crvenog krsta, 8–85. POLITI^KI PREGLED 84. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ka i Liga naroda. – Evropski mandat za Siriju. – Temi{varski sastanak. – Bugari i sporazum, 85–87. 85. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 87–90. BELE[KE 8. /Svetislav Petrovi}/, Savremeno talijansko pozori{te, 90–92. 87. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Pregled ~asopisa, 92–94. 88. Vladimir Vuji}, „Prosvetni glasnik” za mesec oktobar 1924. godine, 94–95.

O prikazu Branislava Krsti}a kwige Psiholo{ke pouke u~iteqima od Xemsa (u prevodu Milorada Vanli}a).

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

89. /Svetislav Petrovi}/, Proslava dvadesetpetogodi{wice „S. K. Glasnika”, 95–99.
Sa govorom Bogdana Popovi}a (str. 95–99). 

90. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba francuske grafike XVII i XVIII veka, 99–400. 9. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba slika G. Miodraga Petrovi}a, 400. Br. , . mart 92. Vladimir Nazor, Xesi (I), 40–407. 9. Rastko Petrovi}, Proroci. Hronika o balkanskim borcima krajem pro{loga veka (I), 407–44. 94. Marsel Prust, Bergova smrt. (Preveo s francuskog I./lija/ P./r`i}/), 44–420. 95. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (VI), 420–428. 9. Gvido Tartaqa, Ruke prosjaka i ruka milostiwe, 429.
Po~.: „Stara~ke ruke prosjaka pred portom crkve” Zav.: „prosjakovoj ruci tiho osmehnula” 

97. Gvido Tartaqa, Ruke epilepti~ara, 429.

Po~.: „Ruke eplipti~ara neki put drhte kao ve~erwe li{}e” Zav.: „i udaviti” Po~.: „Neki put, dok senke padaju na vode u posledwem prelivu” Zav.: „opet jedan list pao je na tebe, na tvoje rame” Po~.: „Oko nas sne`ni smetovi” Zav.: „k,o divan, sladak, rajski san...” Po~.: „Da mi je da vidim o~i tvoje” Zav.: „Pesmu o~iju tvojih...” 

98. Gvido Tartaqa, Ruka nekada{we drage, 429. 

99. Vladimir Mitrovi} /Milivoj Pavlovi}/, Pesma, 40. 200. Marko Vidojkovi}, Pesma u o~ima, 4–42. 20. Vasa Staji}, Svetozar Mileti}. Poku{aj portreta, 4–445. 202. Nikola Stojanovi}, Akcija Jugoslovenskog odbora, 445–454. NAU^NI PREGLED 20. V./ladimir/ ]orovi}, „Vlada Milana Obrenovi}a”, od Slobodana Jovanovi}a. Kwiga prva (1868–1878). – Beograd, Izdawe G. Kona, 455–459. UMETNI^KI PREGLED 204. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba francuske grafike XVII i XVIII veka. – Izlo`ba g. Sretena Stojanovi}a, 459–4. MUZI^KI PREGLED 205. Miloje Milojevi}, Jedno va`no pitawe. Povodom koncerta g-|e Milke \aja, 4–4. POLITI^KI PREGLED 20. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Savet Lige naroda. – Op{ti pregled, 4–48. 207. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 49–470. 

92

Stani{a Vojinovi}

PISMA 208. Anka Go|evac, @enevske berbe. Pismo iz @eneve, 470–472. BELE[KE 209. /Svetislav Petrovi}/, „Polu-devojka”, 472.
O prevodu romana Marsela Prevoa. 

20. V. R., „O ose}ajnom tonu ili lepoti senzacije”, 472–47. 2. /Vladimir Vuji}/, „Gr~ko pozori{te”, 47.
O studiji Oktava Navara. 

22. Vladimir Vuji}, Pregled ~asopisa, 47–475. 2. /Svetislav Petrovi}/, Godi{wa skup{tina „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 475. 24. M./ali{a/ R./adovi}/, Srpska Kraqevska akademija u pro{loj godini, 47–477. 25. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|e Milke \aja, 477. 2. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Roberta Goldsanda, 477. 27. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Jana Kubelika, 477. 28. Nepoznati /Bo`idar Kova~evi}/, Dragutin J. Ili}, 478–479.
Nekrolog. Nekrolog. Nekrolog. 

29. /Svetislav Petrovi}/, D-r Ivan Lorkovi}, 479. 220. Ana Marinkovi}, An|elija L. Lazarevi}, 479–480. Br. 7, . april 22. Vladimir Nazor, Xesi (II), 48–487. 222. Rastko Petrovi}, Proroci. Hronika o balkanskim borcima krajem pro{loga veka (II), 487–495. 22. Stefan @eromski, Doktor Petar. (Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi}) (I), 495–502. 224. Xon Golsvorti, Jabuka. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}) (VII), 50–507. 225. Nenad Mitrov, Ne~astiva sen, 508.
Po~.: „Prikloni glavu, ah, prikloni” Zav.: „sre}a je ne~astiva sen” 

22. Mom~ilo Nastasijevi}, San u podne, 509.
Po~.: „Qubim! Topli sam s prole}a }uv” Zav.: „Zri qubav. Podne” Po~.: „Za onom {umom dubokom” Zav.: „Tamna, maglena {uma” 

227. Nikola Mirkovi}, Odlazak, 50. 228. Hajnrih Hajne, Dva grenadira. (Preveo s nema~kog M./ilan/ Dimovi}), 5–52.
Po~.: „Iz ropstva po{li u Francusku” Zav.: „Svog cara, svog cara da branim” U napomeni prvodilac navodi: „Pesma je prevedena tako da se mo`e pevati po poznatoj kompoziciji Roberta [umana”. 

229. Jov./an/ Bawanin, D-r Ivan Lorkovi}, 5–58.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

20. Radoje L. Kne`evi}, Ritbef (I), 58–52. 2. Bo`idar Kova~evi}, Misli o qubavi, 52–52. POZORI[NI PREGLED 22. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Sveta Jovanka”, od Bernarda [oa, 5–55. SOCIJALNI PREGLED 2. Milan Marjanovi}, Na{i iseqenici u Sjevernoj Americi, 55–542. POLITI^KI PREGLED 24. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Vladina izlagawa o spoqnoj politici. – Neuspeh u @enevi, 542–545. 25. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 545–54. PISMA 2. Branimir ]osi}, Posledwa skup{tina Dru{tva naroda. Pismo iz @eneve, 547–550. OCENE I PRIKAZI 27. Milan V. Bogdanovi}, Tin Ujevi}, „Kolajna”. – Izdawe Cvijanovi}a, Beograd, 550–552. 28. B./ranislav/ Miqkovi}, Vlaho Bukovac: „Moj `ivot”. – Izdawe Srpske kwi`evne zadruge, Br. 186, 552–55. BELE[KE 29. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Pri~e iz `ivota”, 554.
O kwizi Zdravka Popovi}a. 

240. /Svetislav Petrovi}/, „Za svaki dan”, 554.
O studiji Marka Rako~evi}a.

O kwizi Uro{a Petrovi}a sa predgovorom Slobodana Jovanovi}a. 

24. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Velimir J. Raji}”, 554–555. 242. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Nova zora”, 555. 24. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Almanah Jadranske stra`e”, 555–55. 244. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Timo~ka divizija II poziva narodne vojske u I i II balkanskom ratu 1912–1913. godine”, 55–557.
O kwizi Dragutina Milutinovi}a. 

245. /Svetislav Petrovi}/, „Buktiwa”, 557. 24. V./ladimir/ V./uji}/, Hefdingov „Uxbenik Istorije novije filozofije”, 557. 247. /Svetislav Petrovi}/, Kwi`evni konkursi, 558. 248. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Srpsko-bugarski rat 1885. (Istorija na srpskoblgarskata vojna – 1885. godine), 558. 249. V./ladimir/ V./uji}/, Tri nove kwige o budu}nosti nauke i ~ove~anstva, 558–559.
O kwigama: Dedal ili nauka i budu}nost Haldana, Ikar ili budu}nost nauke Rusela i Tantal ili budu}nost ~oveka [ilera. 

250. M./iloje/ M./ilojevi}/, G-|a Miroslava Mokrawac, 559. 

94

Stani{a Vojinovi} 

25. M./iloje/ M./ilojevi}/, Akademsko peva~ko dru{tvo „Obili}” i Mocart, 559–50. 252. M./iloje/ M./ilojevi}/, Mimi g-|e \un|enac, 50. Br. 8, . april 25. Sibe Mili~i}, Dobri~ina i wegova `ena (I), 5–57. 254. A./leksandar/ Vidakovi}, Na{ vo|, 572–580. 255. Stefan @eromski, Doktor Petar. (Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi}) (II), 58–590. 25. Gustav Krklec, ^etiri pesme, 59–594.
. 2. . 4. Zavi~aj (59) Po~.: „Posle mnogo sveta i zemaqskih jeza” Zav.: „sa osmehom neba na umornom licu” Blago ve~e (592) Po~.: „Blago ve~e sve izle~i” Zav.: „vrhom krila” @ivot (59) Po~.: „Kad iza|em iz dnevnog kruga” Zav.: „posle ki{a” Ples (594) Po~.: „Pijmo, dragi” Zav.: „u prole}e” 

257. Milo{ Crwanski, Prikaz o Beatri~i (I), 595–05. 258. Ivan \aja, Studentski `ivot u Beogradu, 0–4. 259. Radoje L. Kne`evi}, Ritbef (II), 4–22. KWI@EVNI PREGLED

Predavawe odr`ano na Narodnom univerzitetu 2. marta 92. godine. 

20. Isidora Sekuli}, Se}awe na Uro{a Petrovi}a. Povodom wegove posmrtne kwige Za svaki dan, 2–27. POZORI[NI PREGLED 2. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Mi{”, od Pajerona. – „Lepa pustolovina”, od de Kajavea, de Flera i E. Reja, 27–0. MUZI^KI PREGLED 22. M./iloje/ M./ilojevi}/, Jugoslovenski koncert Beogradskog peva~kog dru{tva, 0–. POLITI^KI PREGLED 2. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Me|unarodni osmo~asovni rad. – Nova rumunska vlada. – Rusi u izgnanstvu, –4. 24. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 4–. BELE[KE 25. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Tri kwige g. Nikole Vu~eti}a, 7. 2. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Omer i Merima”, 7–8.
O tragediji Nikole T. \uri}a. 

27. Dv. /Gustav Krklec/, „Dok je srca, bit }e i Kroacije”, 8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O kwizi Antuna Gustava Mato{a, koju je priredio wegov brat Milan Mato{. 

95 

28. Dv. /Gustav Krklec/, „Dokle smo do{li”, 8.
O kwizi Vinka Kri{kovi}a. 

29. V./ladimir/ V./uji}/, Pregled ~asopisa, 8–40. 270. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|e Marije Mihailovi}, 40. Kw. XVIII Br. , . maj 27. Milica Jankovi}, Dve lepotice, –7. 272. Sibe Mili~i}, Dobri~ina i wegova `ena (II), 7–8. 27. Stefan @eromski, Doktor Petar. (Preveo s poqskog L./azar/ R. Kne`evi}) (III), 8–28. 274. Vladimir Nazor, Pet soneta, 29–.
I. Misli (29) Po~.: „Ne{to me dr`i sve| na istom mestu” Zav.: „Ko besni kowi po svoj zemqi jure” II. Bdewe (29–0) Po~.: „No} je. – Klepsidra na mom stolu stoji” Zav.: „Il, glas je peska kroz grlo Klepsidre” III. Jesewa {uma (0) Po~.: „Jo{ nikad du`e agonija gora” Zav.: „Omamqen vi~em kao jelen mladi” IV. Mrtve stvari (0–) Po~.: „Ja jednom znah {to mrtve stvari zbore” Zav.: „I ose}am da vi{e pesnik nisam” V. @alost () Po~.: „U svom `ivotu ja sam samo plako” Zav.: „@alost }e moja zaspati uza me” 

275. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Bugarska posle rata (I), 2–4. 27. Milo{ Crwanski, Prikaz o Beatri~i (II), 4–49. 277. Fedor Niki}, Svetozar Mileti} i pojava radikalizma u Vojvodini, 49–55. KWI@EVNI PREGLED 278. Milan V. Bogdanovi}, Gustav Krklec: „Qubav ptica”. – Izdawe Cvijanovi}a, 5–59. NAU^NI PREGLED 279. Filip Medi}, „Psihologija” od d-ra Borislava Lorenca, profesora universiteta u Beogradu. – Izdawe kwi`are Rajkovi} i ]ukovi}, Beograd, 1926, 0–5. UMETNI^KI PREGLED 280. Vlad./imir/ R. Petkovi}, \or|e Jovanovi}. Povodom wegovog jubileja, 5–8. MUZI^KI PREGLED 28. Miloje Milojevi}, Collegium musicum.Universitetsko kamerno-muzi~ko udru`ewe u Beogradu, 8–7. 

9

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 282. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Me|unarodna zbli`avawa. – Ma|arski poslovi, 7–74. 28. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 74–7. OCENE I PRIKAZI 284. K./osta/ J./ovanovi}/, „Savremena op{tina”, ~asopis za privredno, socialno i kulturno unapre|ewe grada i sela, 7–77. BELE[KE 285. M./ilan/ K./a{anin/, „Muzika vremena”, 77.
O zbirci pesama u prozi Milana Vukasovi}a. Alamah ~lanova |a~ke dru`ine „Nada”. 

28. /Anonim/, „Novim generacijama”, 77–78. 287. V./ladeta/ P./opovi}/, „Devojke i `ene u [ekspirovim delima”, 78.
O raspravi H. Hajnea u prevodu @. Petrovi}a. 

288. M./iloje/ M./ilojevi}/, Ve~e savremenih jugoslovenskih kompozitora na Narodnom konservatoriumu, 78–79. 289. M./iloje/ M./ilojevi}/, Jedan muzi~ki jubilej, 79.
O jubileju ~lanova opere Narodnog pozori{ta. 

290. M./iloje/ M./ilojevi}/, „@izela” i „Delija Krpa”, 79–80. 29. Z. /Vladimir Vuji}/, Dvadeset i pet godina izdava~ke kwi`are Gece Kona, 80. Br. 2, . maj 292. Radoje Jankovi}, Navodaxija (I), 8–92. 29. Nikola Gane, Lov na medvede. (Prevela s rumunskog *** /G-ca Jovanovi}/), 9–98. 294. Jela Spiridonovi}-Savi}, Ruke, 99–00.
Po~.: „O, Gospode, daj nam ~iste ruke” Zav.: „qubavne ruke” 

295. Jela Spiridonovi}-Savi}, S jeseni, 00.
Po~.: „Leto je pro{lo sa ru`ama svima” Zav.: „moj...leptiru beli?” 

29. Danko An|elinovi}, Pliva~, 0.

Po~.: „Na pu~inu baca mla| srebrnu mre`u” Zav.: „Pa i ja sam bog” Po~.: „Kud blude tvoje o~i, sine” Zav.: „kroz ovaj golem {aren svet...” 

297. Sini{a Paunovi}, Odro|ewe, 02–0. 298. Bogdan Popovi}, „Collegium musicum”, 04–2.

Uvodna re~ na prvom nastupu ovog univerzitetskog dru{tva za negovawe muzike. 

299. A./leksandar/ Vidakovi}, Moderna engleska poezija (I), 2–22. 00. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Bugarska posle rata (II), 22–29. UMETNI^KI PREGLED 0. Branko Popovi}, Leon Koen. Povodom izlo`be wegovih slika, 0–7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

97

MUZI^KI PREGLED 02. Miloje Milojevi}, Koncert Srpskog peva~kog dru{tva „Sloga” iz Sarajeva, 7–40. POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ko-ruski ugovor. – Op{ti {trajk radnika u Engleskoj. – Nov Vaseqenski sabor. – Na{i dugovi Americi, 40–4. 04. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 4–45. OCENE I PRIKAZI 05. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Ranko Mladenovi}, Dramske gatke, I: „Sinxiri”. – Izdawe Cvijanovi}a, 45–47. 0. V./eselin/ ^ajkanovi}, „Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama”, izdao d-r Gerhard Gezeman, profesor univerziteta u Pragu (S. K. Akademija, „Zbornik za istoriju, jezik i kwi`evnost srpskog naroda”, I,12, 47–48. 07. J./a{a/ M. Prodanovi}, „Slobodno zidarstvo”, pisma brata Sr. J. Stojkovi}a. – Beograd, 1926, 48–49. BELE[KE 08. /Anonim/, Nikola Gane, 50. 09. I./sidora/ S./ekuli}/, Antologija srpske ratne lirike (1912–1922), 50.
O kwizi koju su priredili Mladen \uri~i} i Mirko Damwanovi}. 

0. I./sidora/ S./ekuli}/, ^etiri zbirke pesama, 50–5.

O zbirkama Zvono slutwe A. Jovanovi}a, Sutoni Koste Milutinovi}a, Zvuci i uzdasi P. Peki}a i Pesme nevi|enom Jovanke Hrva}anin. 

. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Pesme” A. R. Bogli}a, 5–52. 2. /Gustav Krklec/, Uskr{wi kwi`evni dodaci zagreba~kih listova, 52–5. . V./ladimir/ V./uji}/, Pregled ~asopisa, 5–54. 4. m. m. /Mom~ilo Milo{evi}/, „Godi{wak Narodnog kazali{ta u Zagrebu”, 54–55. 5. /Anonim/, Skup{tina Srpske kwi`evne zadruge, 55–5. . Branko Popovi}, Izlo`ba crte`a Ilije [obaji}a, 5. 7. Branko Popovi}, Izlo`ba Borisa Pastuhova, 5–57. 8. M./iloje/ M./ilojevi}/, Anri Marto, 57. 9. M./iloje/ M./ilojevi}/, Dvadesetpetogodi{wica g. Aleksandra Tucakovi}a, 57. 20. M./iloje/ M./ilojevi}/, Osmi koncert Narodnog konservatoriuma, 57–58. 2. M./iloje/ M./ilojevi}/, Dva posledwa koncerta Beogradske filharmonije, 58–59. 22. V./ladeta/ P./opovi}/, Predavawe ameri~kog profesora na Beogradskom universitetu, 59–0.
O predavawima iz istorije na engleskom Maksa Faranda, koja su tuma~ili Vladeta Popovi} i Aleksandar Vidakovi}.. 

2. H., Proslava Svetozara Mileti}a, 0. 

98

Stani{a Vojinovi}

Br. , . juni 24. Radoje Jankovi}, Navodaxija (II), –72. 25. Selma Lagerlef, Sitan {e}er. (Prevela sa {vedskog N. N.), 72–78. 2. Mirko Korolija, Spomen na Albaniju, 79–8.
Po~.: „Taj dan u Hramu Vidovdanskom, {to se” Zav.: „du{u {amarn,o. No, }utim i bledim!...” Po~.: „Imam samo vreme i du{u u begu” Zav.: „i znaju} kako je nejak proti svemu” Po~.: „Mra~no popodne, zaliv se talasa” Zav.: „a javi li se, lepa je poput utopqenog grada” 

27. Frano Alfirevi}, Pesnik, 82. 

28. Frano Alfirevi}, Utopqeni grad, 8.

IZ NAJNOVIJE SLOVENA^KE LIRIKE 29. Anton Nova~an, Litanije ispovedanih. (Preveo sa slovena~kog G./ustav/ Krklec), 84–8.
Po~.: „Mi, koji smo s Tobom u sva|i, Gospode” Zav.: „Smiluj se, smiluj se nama” 

0. Sre}ko Kosovel, Ekstaza smrti. (Preveo sa slovena~kog G./ustav/ Krklec), 8–87.
Po~.: „Sve je ekstaza, ekstaza smrti” Zav.: „na nas, evropske mrtvace” 

. Vinko Ko{ak, Na raskrsnici. (Preveo sa slovena~kog G./ustav/ Krklec), 88.
Po~.: „Sawali smo” Zav.: „sa te{kom nogom” 

2. A./leksandar/ Vidakovi}, Moderna engleska poezija (II), 89–95. . Ilija A. Pr`i}, Marsel Prust, 95–205. 4. Pavle Popovi}, Universitetska biblioteka, 20–209.
Govor rektora univerziteta 24. maja 92. godine. 

5. Jov./an/ M. Jovanovi}, Od ultimatuma do rata (I), 209–24. POZORI[NI PREGLED . S./vetislav/ P./etrovi}/, „Figarova `enidba”, od Bomar{ea, 25–2. UMETNI^KI PREGLED 7. M./ilan/ K./a{anin/, Deveta izlo`ba Dru{tva srpskih umetnika „Lada”, 27–29. 8. Quba Perkovi}, Matine iz ritmike i plastike {kole g-|e M. Magazinovi}, 29–220. MUZI^KI PREGLED 9. Miloje Milojevi}, U slavu Betovena. Pred stogodi{wicu od smrti L. V. Betovena, 220–22. PROSVETNI PREGLED 40. Vinko Vitezica, Narodni universitet u godini 1925–6, 22–224.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

99

POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Op{ti {trajk u Engleskoj. – Nova vlada u Nema~koj. – Dr`avni udar u Poqskoj. – Trgovinski ugovor s Austrijom, 224–227. 42. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 228–20. OCENE I PRIKAZI 4. Branislav Miqkovi}, Branko Ma{i}: „Ljup~e”. (Zabavna biblioteka, br. 370. Zagreb, 1925), 20–22. 44. J./a{a/ M. Prodanovi}, La Fonten, „Izabrane basne”, prepevao Dragoslav Ili}. – Beograd, 1926, 22–24. BELE[KE 45. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Hrvatski pripovjeda~i”, 24.
O kwizi koju je uredio Ivan Esih. 

4. /Anonim/, „Pavle i Virginija”, 25.

O romanu Bernardena de Sen-Pjera u prevodu Dimitrija Krsti}a. O prevodu Petra Peki}a pesme Propast carstva srpskog iz Petranovi}eve zbirke. 

47. S./vetozar/ M./ati}/, „La Bataille de Kossovo”, 25. 

48. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Tetovski odred i preotimawe Tetova od Bugara 1915. god.”, 25–2. 49. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „Posve}ena `ena”, 2.
O kwizi Truske Baginske u prevodu gospo|e Jawi}. 

50. /Anonim/, Universitetska biblioteka, 27. 5. M./iloje/ M./ilojevi}/, Drugi simfonijski koncert orkestra „Stankovi}”, 27–28. 52. M./iloje/ M./ilojevi}/, Repriza „Veselih `ena vindzorskih”, 28.
O reprizi opere Ota Nikolaja. 

5. M./ilan/ K./a{anin/, Gistav @efroa (1855–1926), 28–29. 54. K./atarina/ B./ogdanovi}/, Elen Kej (1849–1926), 29–240.
Nekrolog {vedskoj feministkiwi.

Nekrolog francuskom umetni~kom kriti~aru, romansijeru i publicisti.

Br. 4, . juni 55. Milan Ka{anin, U o~i praznika, 24–249. 5. Aleksej N. Tolstoj, Lepa gospo|a. (Prevela s ruskog Z./orka/ V./elimirovi}/) (I), 249–258. 57. Bo`idar Kova~evi}, [est soneta, 259–2.
. 2. . 4. Na smrt Milice (259) Po~.: „Preminu mi divna drugarica” Zav.: „I da moju mladost pla~u zvona” Samo je qubav ve~na (259–20) Po~:: „U ovo mo}no, slavno stole}e” Zav.: „Bol {to }e qudskih dela nestati” Daleka (20) Po~.: „Priznajem danas {to ne mogu kriti” Zav.: „I nikad te poqubiti ne}u” Svetski bol (20) Po~.: „[to ih ba{ meni Usud dade”

200
5. .

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Da ~a{u svetskog bola ispije?” Patrijahalni svet (2) Po~.: „Za pleme moje pita{? Nisu znani” Zav.: „– I tako, eto, prolaze mi dani...” Sebri (2) Po~.: „Za pleme moje pita{? Nisu znatni” Zav.: „Izne}e sira i poga~e vru}e...”

58. Vladeta Popovi}, [ekspir u Srbiji (I), 22–272. 59. Jov./an/ M. Jovanovi}, Od ultimatuma do rata (II), 272–282. 0. Isidora Sekuli}, Elen Kej, 27–290. . Stanislav Krakov, U Luki, 290–294. POZORI[NI PREGLED 2. S./vetisla/ P./etrovi}/, „[est lica tra`i pisca”, od Pirandela, 295–297. VOJNI PREGLED . Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga peta i {esta. Tre}i period operacija: „Kolubarska bitka”. I faza – uvodna, i II faza – odbranbena. – Izdawe Glavnog general{taba (I), 297–04. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Maroko. – Ma|arska. – Razoru`awe. – Rumunski izbori. – Engleski liberali. – Francuzi i Lokarnski ugovor, 04–05. 5. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 0–08. PISMA . Gustav Krklec, IV interancionalni kongres P.E.N. – kluba u Berlinu. Berlin, 20. maja, 08–09. OCENE I PRIKAZI 7. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Qubomir Nenadovi}: „Odabrane strane”. ([kolski pisci, 4) Priredila Paulina Lebl-Albala. – Izdawe G. Kona, 0–. 8. M./arko/ C./ar/, Juraj Cari}: „Slike iz pomorskog `ivota”. Knjiga prva: Preko Sredozmenog mora; knjiga druga: Preko Crnog mora i Atlantika. – Sarajevo, 1926, –2. 9. J./a{a/ M. Prodanovi}, „Contes sloraques”, traduits par Ivan Milec et Henri d’ Armentières. – Genève, 1926, 2–4. BELE[KE 70. M./ilutin/ D. Lazarevi}, „Dani i godine”, 4–5.
O kwizi Radoja Jankovi}a. 

7. J./ovan/ A. K./r{i}/, Prevod „Ramazanskih ve~eri” na ~e{ki, 5.
O prevodu pripovedaka Branislava Nu{i}a od Sedla~eka. 

72. Vl./adeta/ P./opovi}/, „O ugledawu na Hrista”, 5–.

O kwizi Tomasa Kampijskog u prevodu Jelisavete Markovi}, sa predgovorom Nikolaja Velimirovi}a..

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

20 

7. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Pitawe o Zavodu Sv. Jeronima u Rimu”, .
O bro{uri Q. Perkovi}a. 

74. I./lija/ P./r`i}/, „Demosten”, od @or`a Klemensoa, –7. 75. Vl./adeta/ P./opovi}/, Pregled stranih ~asopisa, 7–8. 7. Miodrag M. Obradovi}, Dr Toma @ivanovi} u Akademiji nauka, 8–9. 77. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba starih srpskih inicijala i ornamenata, 9.
O kopijama Vojislava Stevanovi}a. 

78. G./ustav/ K./rklec/, Pedesetogodi{wica Vladimira Nazora, 20. Br. 5, . juli 79. Stojan V. @ivadinovi}, Tri druga (I), 2–2. 80. Aleksej N. Tolstoj, Lepa gospo|a. (Prevela s ruskog Z./orka/ V./elimirovi}/) (II), 2–42. 8. Danica Markovi}, Posle sve~anosti. (Iz Davna{wih pesama), 4–44.
Po~.: „Ko monarh miropomazan” Zav.: „Krvqu tvoj pohod upisala” 

82. Danica Markovi}, Skrhana igra~ka. (Iz Davna{wih pesama), 44–45.
Po~.: „Na{im retkim susretima” Zav.: „Ludo smrvi lutku sjajnu” Po~.: „Udaqava{ se od mene” Zav.: „Gubi po valu bezdana” 

8. Danica Markovi}, Pred osekom. (Iz Davna{wih pesama), 45.

IZ PERSIJSKE LIRIKE 84. Sadi, /Odlomci/. (Preveo s persijskog F./ehim/ Bajraktarevi}), 4–48. 
. Miris ru`e. (Iz predgovora Gulistana); 2. Namirisana glina. (Iz predgovora Gulistana); . Svetwak. (Iz Gulistana, poglavqe o qubavi); 4. Savet. (Iz Gulistana); 5. Kiparis. (Iz Gulistana). 

85. Milo{ Trivunac, Nikola Tesla. Povodom sedamdesetogodi{wice, 49–59. 8. Vladeta Popovi}, [ekspir u Srbiji (II), 59–5. 87. Jov./an/ M. Jovanovi}, Od ultimatuma do rata (III), –7. KWI@EVNI PREGLED 88. A./leksandar/ Vidakovi}, Engleski roman druge polovine 1925, 74–8. UMETNI^KI PREGLED 89. M./ilan/ Ka{anin, Retrospektivna izlo`ba slika Pavla Simi}a, 8–84. MUZI^KI PREGLED 90. Miloje Milojevi}, „Loengrin”, od Vagnera, 84–88. EKONOMSKI PREGLED 9. Nik./ola/ Stanarevi}, Beogradske banke u 1925, 88–9. POLITI^KI PREGLED 92. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Ugovori s Italijom. – Bugarski zajam, 9–94. 9. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 94--95.

202

Stani{a Vojinovi}

OCENE I PRIKAZI 94. J./a{a/ M. Prodanovi}, F. V. Ferster, „Socialna kultura”, preveo s nema~kog Vuk Vrhovac. – Beograd, izdawe S. B. Cvijanovi}a, 1926, 95–98. BELE[KE 95. F./ehim/ B./ajraktarevi}/, Sadi, 98–99. 9. I./sidora/ S./ekuli}/, „Vaskrsewe”, 99.

O Tolstojevom romanu u prevodu Jovana Maksimovi}a. O romanu Pjera Luisa u prevodu Milana S. Nedi}a. 

97. /Anonim/, „@ena i wena igra~ka”, 99–400. 98. /Anonim/, „Salamba”, 400.
O romanu Gustava Flobera u prevodu P. M. Petrovi}a i sa predgovorom Milo{a Crwanskog.

Br. , . juli 99. Ivo Andri}, ^udo u Olovu, 40–40. 400. Stojan V. @ivadinovi}, Tri druga (II), 40–48. 40. Bo`o Lovri}, Mjese~ina. (Odlomak iz romana More), 48–424. 402. Gustav Krklec, Povratak, 425.
Po~.: „Zanesen sve{}u da sam svakog ~asa” Zav.: „povratku u prve, qubavni~ke zore” 

40. Gustav Krklec, Rastanak, 42.

Po~.: „Kako prelomih, ko granu, gorki bol” Zav.: „do nemog krika pred crnim ponorom sudbine” 

404. Antun Barac, Branko Vodnik, 427–44. 405. Ja{a M. Prodanovi}, Izvan parlamentarizma, 44–440. 40. Vladeta Popovi}, [ekspir u Srbiji (III), 440–447. 407. Jov./an/ M. Jovanovi}, Od ultimatuma do rata (IV), 447–457. SOCIJALNI PREGLED 408. Milan Marjanovi}, Na{i iseqenici u Sjevernoj Americi i wihova stara domovina, 458–47. VOJNI PREGLED 409. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga peta i {esta. Tre}i period operacija: „Kolubarska bitka”. I faza – uvodna, i II faza – odbranbena. – Izdawe Glavnog general{taba (II), 47–47. POLITI^KI PREGLED 40. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: ^eho-slova~ka, 472–474. 4. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 474–47. OCENE I PRIKAZI 42. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Nikola Trajkovi}: „]osa”, groteska u tri dela. – Beograd, izdava~ka kwi`ara „Vreme”, 47–478.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

20

BELE[KE 4. /Branislav Miqkovi}/, Pregled ~asopisa, 478–480. Br. 7, . avgust 44. Viktor Car Emin, Karmine (I), 48–489. 45. Rabindranat Tagora, Izgnanik. (Prevela s nema~kog Smiqa Mi{i}), 490–498. 4. Vladimir Nazor, Smiqe i treslica, 499–500.
I. II. III. Po~.: „Prvi se mra~ak ve} hvata” Zav.: „K,o laki na treslici klas” Po~.: „Jest ne{to {to drhti polako” Zav.: „Uz krevet svoj maleni molih” Po~.: „U meni jest ne{to k,o cve}e” Zav.: „K,o lagani tresli~in klas” 

47. Mirko Korolija, Iluzija, 50.

Po~.: „Do{la je k,o sen tiho i ne~ujno” Zav.: „lice zadwe obo`avane `ene” 

48. Tih./omir/ R. \or|evi}, Cetiwski muzej, 502–509. 49. Du{an Z. Mila~i}, Balzakovi kwi`evni po~etci, 50–57. 420. Veselin ^ajkanovi}, Dowi svet kod starih (I), 57–525. 42. Gulijelmo Ferara, Bismarkov sistem. (Prevod), 525–529. NAU^NI PREGLED 422. Pavle Popovi}, „Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovena~ka”. Urednik prof. St. Stanojevi}. Kwiga I, sv. 1–8, A-Z, str. 853. Izdava~ Bibliografski zavod. Zagreb, 1926, 50–55. 42. M./iloje/ M. Vasi}, Sal. Reinach: „Le témoignage de Joseph sur Jésus”, Revue archéologique, 1926, I, str. 322 i daqe, 55–58. [KOLSKI PREGLED 424. Qub./omir/ M. Proti}, „Universitet u 1924–25. godini”. Godi{wi izve{taj Rektora universiteta Ministru prosvete. Sa izve{tajima dekana i nekolikim posebnim izve{tajima. Beograd, 1926, str. 2–120, 58–542. MUZI^KI PREGLED 425. Miloje Milojevi}, „U dolini”, muzi~ka drama Eugena D, Albera (premiera 2. VII 1926), 542–545. VOJNI PREGLED 42. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga peta i {esta. Tre}i period operacija: „Kolubarska bitka”. I faza – uvodna, i II faza – odbranbena. – Izdawe Glavnog general{taba (III), 545–548. POLITI^KI PREGLED 427. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Opet Bugarska. – Nema~ka i razoru`awe, 548–552.

204

Stani{a Vojinovi} 

428. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 552–554. BELE[KE 429. Et. /Tihomir R. \or|evi}/, „Jevreji u Beogradu”, 554.
O monografiji Igwata [langa. O kwi`ici Koste D. Jezdi}a. 

40. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ivawdanski atentat i Nikola P. Pa{i}”, 555. 4. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „[kole u Ju`noj Srbiji”, 555.
O kwi`ici Prvo{a Slankamenca. 

42. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Pitawe moreuza” (N. Moschopoulos: „La Question des Détroits”), 555–55. 4. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „Arhiv za Dalmaciju” (A. Bacotich: „Archivo Storico per la Dalmazia”). Rim 1926, 55. 44. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert „Mladosti” u Beogradu, 55–557. 45. M./iloje/ M./ilojevi}/, Gostovawe Gustava Horjana, 557–558. 4. Miloje Milojevi}, Gustav Mihel, 558–559.
Nekrolog. Bio je prvi muzi~ki kriti~ar „Srpskog kwi`evnog glasnika”. Nekrolog. Bio je urednik ~asopisa „Ju`na zvezda”. 

47. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, Spasoje Haxi Popovi} (1876–1926), 559–50. Br. 8, . avgust 48. Viktor Car Emin, Karmine (II), 5–59. 49. Mario Pu~ini, Stari. (Preveo s talijanskog Arsen Vencelides), 59–577. 440. Rikard Katalini} Jeretov, Dajte mi moje more..., 578.
Po~.: „Dajte mi moje more” Zav.: „Ovdje sam tu`an i sam ko Hristos propet” 

44. Pavle Popovi}, Me|unarodni studentski kongres, 579–582. 442. Jov./an/ M. Jovanovi}, Pred Sarajevski atentat (I), 58–589. 44. Veselin ^ajkanovi}, Dowi svet kod starih (II), 590–59. 444. @ozef Bartelemi, Kriza parlamentarne demokratije. (Prevod /Aleksandra Arnautovi}a/), 59–0. KWI@EVNI PREGLED 445. B./ranislav/ Miqkovi}, Rikard Nikoli}: „Ustajale vode”. Roman. Novi Sad 1926, 07–08. 44. @. Kesel, Nova ruska literatura, 08–.
Prevedeno iz francuskog lista „Revie de Paris”.

UMETNI^KI PREGLED 447. M./ilan/ Ka{anin, Stalna umetni~ka galerija, –5. VOJNI PREGLED 448. Milutin D. Lazarevi}, „Opsada Skadra 1912–1913.” (Prilog istoriji prvog balkanskog rata), od generala u penziji @ivka Pavlovi}a, 5–7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

205

POLITI^KI PREGLED 449. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Krize u Francuskoj, Belgiji, Poqskoj. – Bugarska i Velike sile, 7–20. 450. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 20–2. OCENE I PRIKAZI 45. D./u{an/ J. Popovi}, „Spomenica Svetozara Mileti}a”. Letopis Matice srpske. – Godina C. – Kwiga 308 – sv. 3 – Juni 1926, 2–2. 452. Tihomir R. \or|evi}, Dr Du{an Marinkovi}, „Sarajevski muzej treba pomo}i!”, Sarajevo, 1926, 8o. Str. 8, 2–24. 45. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ki}ine pesme”, zbirka srpskih narodnih pesama. Kwiga druga. – Izdawe uredni{tva „Ki}e”. Beograd 1926, 24–25. 454. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Grigorije Bo`ovi}: „Uzgredni zapisi”. – Beograd, 1926, s. 128, 8o, 2–27. 455. F./ehim/ Bajrakatevi}, „Türkün Jordu. Der Türken Heimatland”. Eine geographisch-politische Landesschilderung von Karl Klinghardt. Mit 1 Karte. Hamburg, L. Friederichsen Co, 1925, 27–28. BELE[KE 45. B./ranislav/ M./iqkovi}/, August Haramba{i}: „Antologija”, uredio i predgovor napisao Dr A. Barac. (Na{i pjesnici. VII. Zagreb 1926), 28–29. 457. E. N. /Aleksandar Arnautovi}/, @ozef Bartelemi, 29–0. 458. L., Vukov odbor, 0. 459. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, Iz pro{losti na{e pedagogije, 0–.
O kolekciji „Pedagogijska kwi`nica”, koju ure|uje Milan [evi}. O delu Binet-a u prevodu Milutina Popovi}a i Matije Lopca. 

40. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, Pedago{ka psihologija, . 4. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Opasnost za bele” (Sir Leo Chiozza Money: „The Peril of the White”), –2.
O kwizi Lea Kjoca Mania. 

42. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Dru{tvene klase u poratnoj Evropi” (Lothrop Stoddard: „Social Classes in Post-War Europe”), 2.
O kwizi Lotropa Stodarda. 

4. U., Kwi`evno-muzi~ki konkurs, .

O konkursu Umetni~kog odeqewa Ministarstva prosvete. Za pripovetke i pesme u `iriju su Veqko Petrovi}, Milan Predi} i Ivo Andri}, a za muziku Petar Krsti}, Stevan Hristi} i Ivan Brezov{ek. Sekretar konkursa je Milan Ka{anin. 

44. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, –5. 45. U./ro{/ X./oni}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 5–. 4. Julka Hlapec-\or|evi}, ^e{koslovensko-jugoslovenska liga u ^eho-Slova~koj, –7. 47. Il. M. @ivan~evi}, Me|unarodni studentski kongres, 7–40.

20

Stani{a Vojinovi}

Kw. XIX Br. , . septembar 48. Sibe Mili~i}, ^udotvorna slika Matere Bo`je „od Dobrog Saveta” (I), –4. 49. Vladimir Nazor, Dve pesme, 5.
. 2. U ve~e Po~.: „U ve~e, kada jeseweg mora” Zav.: „I, siva, mrzla, {utke me ~eka” Siva seka Po~.: „Ja i tuga sad smo brat i seka” Zav.: „Kao vo}e, sve mek{a i sla|a” 

470. Vladimir Mitrovi} /Milivoj Pavlovi}/, Margarite, .
Po~.: „Rasc/v/etale su se margarite” Zav.: „Grcali s pesmom jele vite...” Po~.: „Vrati se, draga, vrati” Zav.: „Koliko patim ja” Po~.: „Gospode” Zav.: „Ali se ne ~u do Tebe...” 

47. Vladimir Mitrovi} /Milivoj Pavlovi}/, Krik, 7. 472. Verka [kurla-Ilij}, ***, 8–9. 47. Mom~ilo Nastasijevi}, Sestri u pokoju, 20.
Po~.: „Subota, mori me tuga, prislu`i mamo” Zav.: „Subota, mori me tuga, prislu`i mamo” 

474. Xon Vudrof, Bramanizam, 2–29.

^lanak je napisan specijalno sa „Srpski kwi`evni glasnik” od profesora na Oksfordu i poznatog stru~waka za indijsku kulturu. 

475. Pavle Popovi}, Sent-Bev i wegova „Kwiga otrova”, 29–. 47. Jov./an/ M. Jovanovi}, Pred Sarajevski atentat (II), –4. 477. Veselin ^ajkanovi}, Dowi svet kod starih (III), 4–5. 478. Mehmed Spaho, Kriza parlamentarizma, 5–5. KWI@EVNI PREGLED 479. Jov./an/ M. Jovanovi}, Velika evropska politika 1871–1914, 57–. EKONOMSKI PREGLED 480. Nik./ola/ Stanarevi}, Carinska politika i proizvodwa ko`e, –2. POLITI^KI PREGLED 48. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dve zajedni~ke note Bugarskoj. – Franko-rumunski savez. – Obnova saveza sa Gr~kom, 2–. 482. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, –7. OCENE I PRIKAZI 48. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Stanislav Krakov: „Kroz Ju`nu Srbiju”. Beograd, 1926, 7–9. 484. Jov./an/ M. Jovanovi}, D-r Siton-Vatson: „Sarajevo”, studija o uzrocima svetskog rata. (Izdawe „Nove Evrope”, 1926, Zagreb. Str. 214), 9–70.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

207 

485. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Vasilije A. Cvetanovi}-Kondrijev: „Nekada i sada” pripovetke, novele i humoreske, 1926. [tampa „Novo vreme”, Kragujevac, 70–7. 48. M./lutin/ D. L./azarevi}/, „Poqska fortifikacija”. – Op{ti i tehni~ki deo, 72–7.
O kwizi Nikole Aran|elovi}a.

BELE[KE 487. /Anonim/, „Rusko pozori{te u po~etku XX veka”, 7.
O studiji Zonsko-Borovskog. 

488. /Anonim/, „Razgovori sa Polom Valeriem”, 7–74.
O kwizi Frederika Lefevra. O kwizi Pjera Benoa. 

489. /Anonim/, „Alberta”, 74. 490. /Anonim/, „I{~ezla Albertina”, 74–75.
O romanu Marsela Prusta. O kwizi Andri Bidua. 

49. /Anonim/, „[open”, 75. 492. J./ovan/ M. J./ovanovi}, Poreklo rata, 75–7.
O stranim kwigama na ovu temu. O stranim kwigama o Ligi. 

49. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Liga naroda, 7. 494. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „Politi~ke partije u ^eho-Slova~koj”, 7.
O kwizi Jozefa Hmelar`a. 

495. R. M., [panska kwi`evnost, 7–77. 49. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Mercure de France” o nama, 77. 497. /Anonim/, Moderna maxarska poezija, 78–79.
Pregled ma|arske poezije od P. Ga{oa. O kwizi Emila Ludviga.

Fileas Lebeg (pod pseudonimom Qubo Sokolovi}) objavio je jedan pregled na{e kwi`evnosti od Wego{a do Iva Vojnovi}a. 

498. /Anonim/, „Viqem Drugi”, 79–80. 499. Upravni odbor, Napomena, 80.
Obave{tewe da je brojeve za jun i . septembar uredio Ja{a M. Prodanovi} a za i . avgust Pavle Popovi}.

Br. 2, . septembar 500. Stojan V. @ivadinovi}, Milence bre!..., 8–94. 50. Sibe Mili~i}, ^udotvorna slika Matere Bo`je „od Dobrog Saveta” (II), 94–0. 502. Miroslav Feldman, Siroma{no dete, 07.
Po~.: „Na stazi {to tone u {umu” Zav.: „ganut }e ruke fine” Po~.: „[ta jo{ osim bola” Zav.: „pada s grane” 

50. Miroslav Feldman, Tuga, 07. 504. Jovan Radulovi}, Ekstaza, 08.

Po~.: „Qubavi! Milosti moja trajna” Zav.: „I nestat,, kao sen”

208

Stani{a Vojinovi} 

505. Branko \uki}, Stvarawe, 09.

Po~.: „Uvek sam u nemiru, gr~u i nespokojstvu; i ako mlad” Zav.: „Bolni i divni i, za sebe samo, sagra|eni hram” Po~.: „Ne mogu da ka`em ni jednu re~ vi{e” Zav.: „na crnu majku pred kandilom” 

50. Milica Kosti}, Vi|ewa III, 0. 

507. M./ilan/ Re{etar, [aqiva pjesma i satira u na{oj starijoj literaturi, –22. 508. J./ovan M. Jovanovi}/, Fa{isti i wihova dela, 22–. 509. Juraj Demetrovi}, O krizi parlametarizma u op{te i kod nas, –5. KWI@EVNI PREGLED 50. Du{an Z. Mila~i}, Strana kwi`evnost: – „Pod |avolovim suncem”, od @or`a Bernanosa, –44. NAU^NI PREGLED 5. Emil Oman, „Uvod u socijalnu istoriju Rusije”, od G. V. Plehanova, 44– 47. POLITI^KI PREGLED 52. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Privredna i politi~ka kriza u Rusiji. – Bugarska nota, 47–50. 5. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 50–5. OCENE I PRIKAZI 54. Ing M./ilo{/ S./tevanovi}/, Ing P. Milenkovi}, na~elnik Direkcije za gra|ewe `eleznica: „Nova `elezni~ka mre`a Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca”. – Beograd, 1926, 52–5, BELE[KE 55. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Razoreno spahisko gnezdo”, 5–54.
O romanu iz „ba~kog `ivota”. 

5. H., „Adam Bid”, 54.

O romanu Xorxa Eliota u prevodu ^ede Popovi}a. 

57. A./leksandar Vidakovi}/, „Godi{wak Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1926”, 54. 58. E./vgenije/ A./wi~kov/, „Ra|awe bogova”, 55.
O romanu Dimitrija Mere{kovskog. O kwizi novela Ivana Buwina. O kwizi @ane-Marike Puke. O kwizi Gi de Purtalesa. O kwizi Alfonsa @ueta. 

59. E./vgenije/ A./wi~kov/, „Mi}ina qubav”, 55–5. 520. /Anonim/, „Salon G-|e Arman de Kajave”, 5–57. 52. /Anonim/, „@ivot Franca Lista”, 57–58. 522. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „[ta je postala pobeda”, 58. 52. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „La Revue antibolchévique”, 58. 524. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 58–0.
O mese~niku koji izlazi u Parizu, uperenom protiv boq{evi~kih ideja i propagande.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

209 

525. D-r. R./anko/ M./ladenovi}/, „Kamila kroz iglene u{i”, 0.
O drami Franti{eka Langera na sceni Narodnog pozori{ta.

Br. , . oktobar 52. Vlad./imir/ Nazor, Gemma Camolli, –78.
Iz rukopisa Pri~e s ostrva, iz grada i sa planine. . 2. . 4. 5. . 

527. Bo`idar Kova~evi}, [est pesama, 79–85.
Paganska pesma o prole}u (79) Po~.: „Prole}ni dane, zeleni bane” Zav.: „prole}ni dane, zeleni bane...” Glauk (80) Po~.: „Kao ubogi Glauk, drevni ribar” Zav.: „stupi u buru mora Jadranskog” Vizija Dijaka Bo`idara (80–8) Po~.: „Postadoh mirni vidalac `ivota” Zav.: „ogromnih na{ih hramova krov” Beg (8–82) Po~.: „Otmeno je zavoleti smrt” Zav.: „da postanem du{manin i drug” Kosovska legenda (82–8) Po~.: „Kad caru Lazu, svetom kolenu” Zav.: „za dva viteza, mlada, premlada...” Vetar zarobqeni (8–85) Po~.: „Huje brda i kr{evi” Zav.: „od cvetawa” 

528. Paulina Lebl-Albala, Qubomir P. Nenadovi}, 8–94. 529. Isidora Sekuli}, Relativitet u delu L. Pirandela (I), 94–204. 50. A./leksandar/ Arnautovi}, Emil Oman i Jugosloveni, 204–2. 5. Dragoqub Jovanovi}, Kriza parlametarizma. Op{ti i specijalno na{i uzroci weni, 24–27. POZORI[NI PREGLED 52. Milan V. Bogdanovi}, „Pirovawe” g. M. Dimitrijevi}a, 28–220. EKONOMSKI PREGLED 5. Svetislav Predi}, Privredna kriza. – ~etvrti kongres privrednika. – Dr`avni privredni program, 220–22. POLITI^KI PREGLED 54. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ka u Ligi naroda. – Pro{irewe saveta Lige naroda. – Diktature, 22–229. 55. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 229–20. OCENE I PRIKAZI 5. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Wego{eva Spomenica”. Cetiwe, 1926, 20–22. 57. Jov./an/ M. Jovanovi}, Diplomatija ju~e i danas, 22–25.
O kwigama na francuskom jeziku o diplomatiji.

BELE[KE 58. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Pjesme” Ervina Putera, 25.

20

Stani{a Vojinovi} 

59. E., Pesme Gustava Krkleca na ~e{kom, 25–2. 540. /Anonim/, Anatol Frans, 2–28.
O ~lanku Viktora @iroa. 

54. M./iloje/ M./ilojevi}/, Don Hoze g. Qubi{e Ili~i}a, 29–240. 542. M./iloje/ M./ilojevi}/, Debi g-|ice Natalije Bo{kovi}, 240. 54. /Aleksandar Vidakovi}/, Izrael Zangvil (1864–1926), 240.
Nekrolog jevrejskom proznom i dramskom piscu.

Br. 4, . oktobar 544. Verka [kurla-Iliji}, Mawi od qudi, 24–250. 545. A./leksandar/ Vidakovi}, Izbor, 25–2. 54. Danica Markovi}, Nedoumica (Iz Davna{wih pesama), 22–2.
Po~.: „^ini mi se da san je kratki bio” Zav.: „@i`a svih nesanica” 

547. Anica \uki}, Wegova pesma, 24.

Po~.: „Ne daje{ mi ono {to mi druga daje” Zav.: „il, pesma talasa” Po~.: „^e`we }e mi se slomiti o vreme” Zav.: „I jedan jedini smeh – dragine o~i” Po~.: „Usnu{e ve~erwi petli” Zav.: „same kraj belog druma” 

548. Nikola Mirkovi}, Prolaznost, 25. 549. Sl./avko/ I. Kirjakovi}, No} u pejsa` u, 2. 550. A./leksandar/ S. Ra~eta, Starac i deca, 27.
Po~.: „O, moja deco ja bih davno usnio” Zav.: „nikad probuditi mlad” 

55. R. R. /Ivo Andri}/, Legenda o Sv. Francisku iz Asizia, 28–277. 552. Isidora Sekuli}, Relativitet u delu L. Pirandela (II), 277–285. 55. Evgenije Awi~kov, Ruske kwige, 285–290. 554. D./ragutin/ Aran|elovi}, O krizi parlamentarizma, 290–294. NAU^NI PREGLED 555. Viktor Novak, Francisco Bulicio ob Honorem, 295–297.
O spomenici posve}enoj Franu Buli}u.

UMETNI^KI PREGLED 55. R./astko/ Petrovi}, Savremeno francusko slikarstvo na izlo`bi „Cvijete Zuzori}”, 297–0. SOCIJALNI PREGLED 557. I./van/ V. Suboti}, Drugi kongres pravnika Kraqevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 02–0. VOJNI PREGLED 558. Milutin D. Lazarevi}, Savremena Vrhovna vojna uprava (I), 0–09.
Povodom istoimene kwige Vojina Maksimovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

2

POLITI^KI PREGLED 559. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Ma|arske namere. – Ki{a od ugovora. – Gr~ka zbrka, 09–2. 50. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–. BELE[KE 5. E. /Gustav Krklec/, „Zora u du{i”, .
O kwizi pesama Nikole Mirkovi}a. 

52. /Anonim/, Jedan roman protivu rata, –4.
O najnovijem romanu Matilde Serao. O studiji E. Dorden. 

5. Jov./an M. Jovanovi}/, „Francuski seqak”, 4. 54. /Jovan M. Jovanovi}/, Crvena internacionala, 4–5.
O kwizi M. Snovdena. 

55. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, Stara Turska, 5.
O kwizi Luisa Ramberta. 

5. N. N. /Aleksandar Arnautovi}/, Dru{tvo azijskih naroda, 5–. 57. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, –8. 58. /Anonim/, „Xentlmeni”, 8–9.
O drami Xona Golsvortija na sceni Narodnog pozori{ta. 

59. M./iloje/ M./ilojevi}/, Dva beogradska koncerta g. Zlatka Balokovi}a, 9–20. Br. 5, . novembar 570. R./astko/ Petrovi}, Iza misterija Toleda. No} i jutro, 2–25. 57. A./leksandar/ Vidakovi}, Izbor (II), 2–. 572. Mikele Saponaro, Moj otac. (S italijanskog preveo \or|e Roi}), –42. 57. Gustav Krklec, Smrt pustolova. S. Kovijani}u, 4–44.
Po~.: „Kao ruke davqenika ispru`ene iz vode” Zav.: „I kao da je nikad bilo nije...”

IZ RUSKE LIRIKE 574. K./onstantin/ D. Baqmont, Pred polazak. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 45.
Po~.: „Mi }emo oti}i pred pahuqicama” Zav.: „Sunce }e za}i, i nas ne}e biti...” 

575. K./onstantin/ D. Baqmont, Ja volim... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 45.
Po~.: „Ja volim, volim svoju du{u, du{u” Zav.: „Ja volim re~ svoju, mo}nu kao Bog...” 

57. K./onstantin/ D. Baqmont, Belutak. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 4.
Po~.: „Kremen kamen” Zav.: „I muwi kad seva...” 

577. K./onstantin/ D. Baqmont, U morima no}i. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 4–47.
Po~.: „Zbogom, moja draga. – Draga, zbogom ostaj” Zav.: „Nit, vlasti da vrati pro{lost nedavnu”

22

Stani{a Vojinovi} 

578. F./jodor/ Sologub, On... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 47.
Po~.: „Wegove snove niko nije znao...” Zav.: „On pod vodom ni`e biser sa usana...” 

579. F./jodor/ Sologub, Sumwa. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 47.
Po~.: „Javqa{ mi se uvek u pono}no doba” Zav.: „Za{to mi se javqa{ u pono}no doba?...” Po~.: „O daj mi usne, daj mi ne`nost svoju” Zav.: „Ti po{qi Qubav du{i koja luta” Po~.: „Sve crne misli, sve kletve i bole” Zav.: „[to ra|aju svetu jato kukavica” 

580. F./jodor/ Sologub, Tebi. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 48. 58. F./jodor/ Sologub, Prijatequ. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 48. 582. F./jodor/ Sologub, Pro}i }e dani... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 48–49.
Po~.: „Pro}i }e dani te{kih isku{ewa” Zav.: „Svetle tvoje niti zlatnom Suncu vode...” 

58. J./urgis/ K. Baltru{aitis, U svanu}e. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 49.
Po~.: „Visoko...” Zav.: „U doba kad sve vri!...” 

584. J./urgis/ K. Baltru{ajtis, Izgnaniku. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 49–50.
Po~.: „Monahu sedi” Zav.: „Belog Krina?...” 

585. J./urgis/ K. Baltru{ajtis, Na Veliki petak. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 50.
Po~.: „Petak – praznik stradawa i sete...” Zav.: „So svjatimi mene upokoj!...” 

58. Igor Sevrejanin, Da li zna{ kraj? (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 50.
Po~.: „A zna{ li kraj bednih kolibica” Zav.: „Ali gde su: vino, ubistva... ve{ala?” Po~.: „Zinaida, milo moje dete” Zav.: „Ti si bila ve}a nego ja...” 

587. Igor Sevrejanin, U groznici. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 5. 588. Igor Severjanin, Pred „laku no}”... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 5.
Po~.: „Jo{ jednu re~i... jednu” Zav.: „U lavirinte sna...” 

589. Igor Severjanin, ***. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 5–52.
Po~.: „Ja }u no}as da se molim Tebi” Zav.: „Re~i koje ja jedini znam” 

590. Viktor Hofman, Moje }e trube... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 52.
Po~.: „Moje }e trube probuditi glasno” Zav.: „^ita}e ih slavuj, a slu{a}e ru`e...” 

59. V./ladimir/ Majakovski, Smrt uspomeni... (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 52–5.
Po~.: „Kraj gorskog grma” Zav.: „Pri~u Razbojnika...” 

592. V./ladimir/ Majakovski, Na raskrsnici. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Pognut, kora~a” Zav.: „Da nam vaskrsne Grad...”

2 

59. Du{an J. Popovi}, Prilozi pitawu postanka na{eg naroda, 54–. 594. A./ntun/ Koro{ec, Kriza parlamentarizma, –8. 595. Uro{ Kruq, Kriza parlamentarnog sistema, 8–75. KWI@EVNI PREGLED 59. A./leksandar/ Arnautovi}, Slu~aj g. Panaita Istratia, 7–80. VOJNI PREGLED 597. Milutin D. Lazarevi}, Savremena Vrhovna vojna uprava (II), 80–85. POLITI^KI PREGLED

Uvodno predavawe, docenta za srpsku istoriju i sociologiju, odr`ano na univerzitetu u Beogradu 20. maja 92. godine. 

598. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pan-Evropa. – ^ehoslova~ka. – Balkan, 85–88. 599. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 88–90. OCENE I PRIKAZI 00. Milan V. Bogdanovi}, Aleksandar Vu~o: „Krov nad prozorom”, 90–92. 0. Branislav Miqkovi}, Antun Barac: „August [enoa”, studija. – Zagreb, 1926, 92–95. 02. Bo{ko Novakovi}, D-r Vaso Glu{ac: „D-r Jovan Skerli}”. Kwi`evna studija. – Tuzla, 1926, 95–97. BELE[KE 0. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Iz ruske lirike”, 97–98. 04. /Anonim/, „Ru`ni Ferante”, 98–99.
O pesnicima koje je preveo Miodrag M. Pe{i} u ovom broju „Srpskog kwi`evnog glasnika”. O komediji italijanskog pisca Lopeza u izvo|ewu Narodnog pozori{ta. 

05. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|ice Marije Dvor`ak i g. d-ra Karela Vohnouta, 99–400. 0. M./iloje/ M./ilojevi}/, Kavaradosi g. Ili~i}a, 400. Br. , . novembar 07. Borivoje Jevti}, Qubav na vidiku. (Iz biografskog romana Na Prokqustovoj posteqi), 40–42. 08. Stanislav Krakov, Pet zrakova Peru|e, 42–45. 09. Anka Go|evac, Perast, 45–48. 0. Mikele Saponaro, Moja majka. (S italijanskog preveo \or|e Roi}), 48–42. . Mirko Korolija, Himere, 424–425.
Po~.: „Dakle, dvojbeno stvorewe izme|u” Zav.: „mnome. Jer, ko sam, nikad znati ne}e{!” 

2. Bo`idar Kova~evi}, Paolo i Fran~eska, 42.
I. Po~.: „^itali su jednom povest Lanselota” Zav.: „na zemqi, da traje ve~no na dnu pakla”

24

Stani{a Vojinovi}
II. Po~.: „Za{to nismo, draga, (ko ti besmrtnici” Zav.: „i kad nas rana stara zaboli...” 

. Frano Alfirevi}, Jesen, 427–429.
I. II. III.

Po~.: „^uo sam opet wene tajne re~i” Zav.: „da za sve dane imamo samo snove” Po~.: „Kao da prvi put dolazi u lepoti” Zav.: „da gledamo kako be`i stvar svaka na{ih sawa” Po~.: „Nepomi~na je du{a kao to nebo od leda” Zav.: „da spustim glavu i {apnem: jesen, jesen” 

4. Desimir Blagojevi}, Akvarel, 429.
Po~.: „Kao naran~a, umirawe dana” Zav.: „sve moje radosti i nade” 

5. Radjard Kipling, Zove zemqa. (Preveo s engleskog d-r Nikola Cvijanovi}), 40.
Po~.: „Ja sam zemqa gde vam oci” Zav.: „O~i suzom da vam pitam” 

. Radjard Kipling, Pesma Pikta. (Preveo s engleskog d-r Nikola Cvijanovi}), 4–42.
Po~.: „Rim ne gleda kuda staje” Zav.: „Na va{im grobovima” 

7. Mej Luis, Me{trovi}, 4.

Po~.: „Di`e se lepota ova, neznano da zasvodi” Zav.: „Ali ~ovek ovaj vidi sami lik du{e” Ova pesma ameri~ke pesnikiwe iza{la je u Antologiji modernih pesama izdava~a Hogana Polusa. Pesme u prozi: 5, 7, 9, , 7, 28, 0, 2, . 

8. Rabindranat Tagore, Devet pesama. (Preveo Branko Popovi}), 44–48. 9. Jov./an/ M. Jovanovi}, Psihologija Sarajevskog atentata, 49–447. 20. Borivoje @. Milojevi}, Geografska sredina i kultura u na{oj zemqi, 447–45. KWI@EVNI PREGLED 2. Milan V. Bogdanovi}, Miroslav Krle`a: „Izlet u Rusiju”, 454–459. POZORI[NI PREGLED 22. Rudolf Maiksner, Narodno Kazali{te u Zagrebu: Jedna doma}a premiera: „[korpion”, od Josipa Kulunxi}a, 40–4. VOJNI PREGLED 2. Milutin D. Lazarevi}, Savremena Vrhovna vojna uprava (III), 42–49. POLITI^KI PREGLED 24. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Ekonomski manifest. – Engleska. – Nema~ka i kajzer. – Poqska kriza, 49–472. 25. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 472–47. OCENE I PRIKAZI 2. M./ilan/ K./a{anin/, Louis Hourticq, „Uvod u istoriju umetnosti” (estetika, istorija, tehnika). Preveo Miloje M. Vasi}, profesor Universiteta. – Beograd, 1927. (Geca Kon), 47–475.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

25

BELE[KE 27. H. /Bo`idar Kova~evi}/, „Nedu`na pri~a o nevinom futurizmu”, 475–47.
O kwizi Ante Duki}a. 

28. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Izvesni trenuci”, 47.
O kwizi pesama u prozi Miodraga J. Jovanovi}a. 

29. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „David Koperfild” (Prepri~ala za mlade` Alisa Xekson. Preveo s engleskog Du{an Bogosavqevi}. Izdawe Svijanovi}a), 47.
O romanu ^arlsa Dikensa. 

0. E., Italijanski ~asopis o na{oj kwi`evnosti, 47–477.
O ~lanku Taulera Culbertia u ~asopisu „Il Secolo XX”. 

. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 477–480. 2. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Demon” na beogradskoj pozornici, 480.
O izvo|ewu Rubin{tajnovog dela u Beogradu.

Br. 7, . decembar . Veqko Petrovi}, Glav~ina, 48–489. 4. Branimir ]osi}, Sva|a. Skica, 489–49. 5. Rabindranat Tagore, Ma{a. (S nema~kog prevela Smiqa Mi{i}), 494–505. . Tin Ujevi}, Metuqi, 50.
I. II. Po~.: „Umre}emo no}as u svojemu zlu” Zav.: „zlokoban, stru~ak, stru~ak pelena” Po~.: „Gole istine da se jednom ka`u” Zav.: „{irom raskriqene dveri ludnice” 

7. Tin Ujevi}, Varnice u stepi, 507.

Po~.: „U sredini gu`ve koju htedoh spasti” Zav.: „Bi pla}eno slinom. I zga`eno nogom” Moto, misao Maksima Gorkog. Po~.: „Pojavila se na ~elu hitana” Zav.: „Prokleta no}i, mese~ino bez sna” Po~.: „Dugo i drsko je sjala” Zav.: „bede moje bezdanu no}...” 

8. Rastko Petrovi}, Kordova, 508–50. 9. Nenad Mitrov, Duga, 5–52. 40. Rabindranat Tagore, Zna~ewe umetnosti (S engleskog rukopisa preveo A./leksandar/ V./idakovi}/), 5–52.
Ovo je predavawe, u skra}enom obimu, koje je pesnik odr`ao . novembra u Beogradu. 

4. General de Kastelno, Osmogodi{wica jugoslovenskog ujediwewa, 52–52. 42. Jov./an/ M. Jovanovi}, Psihologija Sarajevskog atentata, 527–55.

Autor je za ovaj rad dobio materijal od onih koji su u~estvovali u omladinskom pokretu i sarajevskim doga|ajima.

KWI@EVNI PREGLED 4. Isidora Sekuli}, @ivoti slavnih qudi, 5–54.
O biografijama Qubavni `ivot Stendala Abela Bonara, @ivot Franca Lista Gi de Purtalesa i Roman Fransoa Vijona Fransisa Karkoa.

MUZI^KI PREGLED 44. Miloje Milojevi}, Muzi~ko pismo iz Var{ave. Povodom otkrivawa spomenika [openu, 54–545.

2

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 45. M./ilan/ K./a{anin/, Tri slikarske izlo`be, 54–547. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italianske namere, 547–549. 47. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, U Bugarskoj, 549–550. 48. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 550–55. OCENE I PRIKAZI 49. Vasiq Popovi}, D-r Milan Prelog: „Istorijski portreti i ~lanci”. – Beograd, 1926 (Geca Kon), 552–55. 50. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Dve pokrajinske kwige, 55–55.
O izlo`bama Sowe Kova~i}, Nika Miqana i Tomislava Krizmana.

O kwigama: Vojvodina i Srbija, zbornik Kwi`evnog severa (Subotica, 92) i Ju`wak, almanah dru{tva Kwagiwe Zorke (Cetiwe, 92).

BELE[KE 5. E. N. /Aleksandar Arnautovi}/, General de Kastelno, 557–558. 52. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 558–559. 5. /Anonim/, „Uzoran mu`”, 559.
O predstavi komada ameri~kog pisca Hopvuda u Narodnom pozori{tu. 

54. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncertno ve~e g-|ice Marije Mihailovi}, 50. Br. 8, . decembar 55. Ivo Vojnovi}, Prolog nenapisane drame. Tre}a slika, 5–577. 5. Ml./aden/ St. \uri~i}, Stric Ilija Grekulovi}, iz Tekije, 578–589.
Iz kwige Pri~e starog brodara. I. II. 

57. Vlad./imir/ Nazor, Dojiqa Sima, 590.

Po~.: „Vele da jo{ `ivi `ena duga veka” Zav.: „Ritmi~ki... polako... ko da zipku quqa” Po~.: „Ja znam otkud, kada, i venama kojim” Zav.: „Buji, paji, Vlado, moje lipo dite!” 

58. Desanka Maksimovi}, Tuga, 59.

Po~.: „Htela bih da stari iz detiwstva hrast” Zav.: „tiho padati u rosi” Po~.: „Gore}e sve}a na grobu na{em pod no} samu” Zav.: „boli koliko i sumwa” Po~.: „Sve stvari divnim zasija{e sjajem” Zav.: „da mi mra~ni osvetquju put” 

59. Desanka Maksimovi}, Sve}a, 592. 

0. Marko Vrawe{evi}, Tvoja lepota, 59. . Stanoje \or|evi}, Molitva ~oveka, 594–595. 2. Milo{ Crwanski, Asiza, 59–08. . Zdenka Markovi}, Zofka Kveder, 08–.

Po~.: „Bo`e moj! Bo`e moj!” Zav.: „do tvojih uspiwawa svetih, krotkih ovekove~ewa!...”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27

KWI@EVNI PREGLED 4. A./leksandar/ Vidakovi}, Struje u engleskom modernom romanu. Engleski roman u prole}e 92, 4–2. UMETNI^KI PREGLED 5. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba crte`a g. Qubomira Ivanovi}a. Izlo`ba slika g. Petra Tije{i}a, 22–2. POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Protektorat Italije nad Arbanijom, 2–2. 7. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–28. OCENE I PRIKAZI 8. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Nikola Mirkovi}: „Zora u du{i” (Beograd, Cvijanovi} 1926). Jovan Radulovi}: „Za utehom” (Beograd, Cvijanovi}, 1926), 29–. 9. K./atarina/ Bogdanovi}, An|elija L. Lazarevi}: „Palanka u planini i lutawa”. Izdawe Srpske kwi`evne zadruge, –2. 70. Fedor Niki}, ^etiri kwige o Svetozaru Mileti}u, –7.
O kwigama Vase Staji}a, Trive Militara, Mite Klicina i Spomenici Svetozara Mileti}a.

BELE[KE 7. /Anonim/, „Svetlim i krvavim tragom”, 7.
O zbirci pesama Milutina Jovanovi}a. 

72. K./senija/ A./tanasijevi}/, „Odabrane tragedije Eshila i Sofokla”, 7–8. 7. P./ero/ Sl./ijep~evi}, „Mese~ni pregled”, 8.
O ~asopisu pokrenutom u Skopqu. O kwizi J. D. Milankovi}a. 

74. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Uspomene iz Sibira”, 8. 75. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Jevrejski almanah”, 8–9. 7. E./dmond/ [nevajs, „Studije iz jugoslovenske narodne epike”, 9–40.
O kwizi Gerharda Gezemana. Nekrolog. 

77. B./orivoje/ Jevti}, Jovan Proti} (1868–1926), 40.

VIII, 927.
Kw. XX Br. , . januar 78. Veqko Petrovi}, Sarina Lenka, –5. 79. Gustav Krklec, Beo dan, –7.

Po~.: „Hvala ti, Gospode, na ovo malo zdravqa” Zav.: „ovaj sneg”

28

Stani{a Vojinovi}

IZ NAJNOVIJE SLOVENA^KE LIRIKE 80. Fran Albreht, Stihovi iz dnevnika. (Sa slovena~kog preveo G./ustav/ Krklec), 8–20.
. 2. . 4. 5. Sunce (8) Po~.: „Iz tvojih zlatnih nebesa, o zemqo” Zav.: „dr`i svoj zlatni dlan” O pijanstvu... (8–9) Po~.: „O pijanstvo dubina” Zav.: „silna i svetla krila” Jedrilica (9–20) Po~.: „Nad vodama labud beo” Zav.: „cvet masline nosi ptica” Svako nebo (20) Po~.: „Svako nebo ima svoju sjajnost” Zav.: „strog – kao toga naroda Bog” Evropa (20) Po~.: „U na{em umu i du{ama bori se istok sa zapadom” Zav.: „mesto budu}nosti?” 

8. Pavle Popovi}, Frawevci u na{oj kwi`evnosti, nauci, umetnosti, 2–25.

Govor dr`an na sve~anosti povodom sedamstogodi{wice Sv. Frawe 7. decembra 92. godine u Beogradu. 

82. Branko Lazarevi}, Ivan Me{trovi}. (Iz „Tri na{e najvi{e vrednosti”) (I), 25–5. 8. Milan Grol, Kriza parlamentarizma, 5–9. KWI@EVNI PREGLED 84. Milan V. Bogdanovi}, „Pripovetke” Grigorija Bo`ovi}a, 40–44. 85. B./ranislav/ Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1926, 44–49. POZORI[NI PREGLED 8. M./ilo{/ Crwanski, „Ukro}ena goropad”, od [ekspira, 50–5. 87. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Ne`nost”, od Anria Bataja, 5–54. UMETNI^KI PREGLED 88. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba slikarskih radova g. Filakovca, 54–5. MUZI^KI PREGLED 89. Miloje Milojevi}, G. Beteto. – G. Her`an i Beogradska Filharmonija. – Orkestar Muzike Kraqeve garde, 5–58. EKONOMSKI PREGLED 90. Nik./ola/ Stanarevi}, Predlog bu|eta za 1927–28. godinu, 58–. POLITI^KI PREGLED 9. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika. 1926. godina, –4. 92. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 4–.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

29

OCENE I PRIKAZI 9. J./a{a/ M. Prodanovi}, Ivan Ma`urani}: „La mort de Smail ^engi} Aga”. Poème, traduit du croate par Petar Peki}. Zagreb, 1926, –8. 94. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Zmaj Jovan Jovanovi}: „Odabrane strane”. ([kolski pisci, 8). Priredio Ja{a M. Prodanovi}. – Izdawe Gece Kona, 8–70. 95. A./leksandar/ Vidakovi}, Lorens Stern: „Sentimentalno putovawe”. Preveo Dragomir M. Jankovi}. (XXIX kolo Srpske kwi`evne zadruge), 70–72. 9. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Vojvoda Radomir Putnik”, od generala @ivana Rankovi}a, 72–7. BELE[KE 97. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Antologija najnovije lirike”, 7.
O antologiji ~asopisa „Misao”. 

98. /Branislav Miqkovi}/, „Iz tamnog vilajeta”, 74.
O zbirci pri~a Mom~ila Nastasijevi}a. 

99. /Svetislav Petrovi}/, „Egip}anka”, 74.
O zbirci pripovedaka Branimira ]osi}a. 

700. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Vardar”, 74. 70. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Prosveta”, 74–75. 702. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Selo”, 75. 70. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Jadran”, 75. 704. /Gustav Krklec/, Vladimir Nazor na ~e{kom, 75–7. 705. Dv. /Gustav Krklec/, Jugoslovenski broj „Topi~evog zbornika”, 7. 70. G./ustav/ Kr./klec/, Jugoslovenski pesnici u antologiji evropske lirike, 7. 707. /Du{an Z. Mila~i}/, Kwi`evne revije u Francuskoj, 7–77. 708. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 77–80. 709. /Svetislav Petrovi}/, @an Ri{pen, 80.
Nekrolog.

Br. 2, . januar 70. Stojan V. @ivadinovi}, Smrt Kara|or|eva, 8–88. 7. Mom~ilo Nastasijevi}, Ane Kadije re~ o }ir Zahinoj kobi, 88–9. 72. Frawa [ramek, Na{a verna qubav. (Sa ~e{kog preveo Jovan Kr{i}), 9–0. 7. Grga Bogi}, Ruka, 04–05.
Po~.: „Na dvema bojnim la|ama plovi” Zav.: „Dirnuh irsku grudu” 

74. Miroslav Feldman, Moja soba uve~e, 0.
Po~.: „Uve~e, u dubini moje sobe moma~ke” Zav.: „let ptice, i kao srnin put” . 2. . 

75. Bo`idar Kova~evi}, Tri pesme, 07–08.

Ja ne znam {ta je qubav (07) Po~.: „Ja ne znam {ta je qubav, ma da volim” Zav.: „ko {to ne shvatam Boga, al, se molim...” Pozdrav jesewoj magli (07) Po~.: „Jesewa maglo, pozdravqam te” Zav.: „a qudi mawe, mawe pate...” Zakon roda (08)

220

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Posledwi oro brda ovih be{e” Zav.: „{to pred }ivot Kraqa pade ni~ce...” 

7. Branko \uki}, Blizanci. Du{anu, 09–0.

Po~.: „Brate! Dignimo glave pod velom sudbine” Zav.: „Jer `ivot je lep i brzo pro|e kao ba~en kam iz pra}ke” 

77. Fileas Lebeg, Ti si ostarela.../Preveo Svetislav Petrovi}/, –2.
Pesma u prozi. Francuski pesnik je napisao ovu pesmu na na{em jeziku. 

78. Branko Lazarevi}, Ivan Me{trovi}. (Iz „Tri na{e najvi{e vrednosti”) (II), –2. 79. Ja{a M. Prodanovi}, Nikola P. Pa{i}, 2–. 720. Ilija [umenkovi}, Kriza parlamentarizma, 4–4. KWI@EVNI PREGLED 72. Branislav Miqkovi}, Mom~ilo Nastasijevi}: „Iz tamnog vilajeta”, 42–45. POLITI^KI PREGLED 722. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italo-nema~ki pakt. Na{a budu}a politika, 4–48. 72. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 49. OCENE I PRIKAZI 724. M./ilan/ V. B./ogdanovi}, Branislav \. Nu{i}: „Put oko sveta”. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, Beograd, 1926, 50–5. 725. V./ladimir/ ]orovi}, „Iz novije srpske istorije”. Studije D-ra Mih. Gavrilovi}a. (S. K. Zadruga, br. 193.) – Beograd, 1926, 5–5. 72. I./sidora/ S./ekuli}/, Rainer Maria Rilke: „Malte Laurids Brigge, s Aufzeichnungen”, 5–55. 727. Jovan Kr{i}, Nova istorija slovenskih literatura, 55–57.
O najnovijoj kwizi Jana Mahala.

BELE[KE 728. J./ovan/ A. K./r{i}/, Frawa [ramek, 57–58. 729. /Svetislav Petrovi}/, Fileas Lebeg, 58. 70. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „^uvari sveta”, 58.
O kwizi stihova Stanislava Vinavera. 

7. /Svetislav Petrovi}/, Bo`i}ni dodatci beogradskih listova, 58–59. 72. Dv. /Gustav Krklec/, Bo`i}ni dodatci zagreba~kih listova, 0. 7. Dv. /Gustav Krklec/, Bo`i}ni dodatci qubqanskih listova, 0. Br. , . februar 74. Branko Ma{i}, Kutija {ibica, –75. 75. Stanislav Krakov, Na{ sentimentalni triptihon, 75–79. 7. Mirko Korolija, Epodon, 80.
Po~.: „Mladosti moja, s ~eg se zami{qena” Zav.: „smokva {to zre kroz zala|e promlako!...” Po~.: „Skitalac spava, i u sawama je u{ao” 

77. Frano Alfirevi}, Stepenice sna i `ivota, 80–82.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „a samo krst nas ~eka iznad mrtvih glava”

22 

78. Nikola Mirkovi}, Mrtvac, 82–8.
Po~.: „Otkud no}as u oku tvom” Zav.: „Tebi u krv” 

79. A./leksandar/ Arnautovi}, @or` Sandova (1804–1876) (I), 84–90. 740. Branko Lazarevi}, Ivan Me{trovi}. (Iz „Tri na{e najvi{e vrednosti”) (III), 9–97. 74. M./i{a/ Trifunovi}, Nikola Pa{i}, 97–20. 742. Pero Slijep~evi}, Jovan Cviji}, 20–209. 74. Pavle Popovi}, Universitet u pro{loj godini, 209–25.
Svetosavski govor rektora universiteta.

KWI@EVNI PREGLED 744. Du{an Z. Mila~i}, Posledwe kwi`evne nagrade u Francuskoj, 2–22.
Gonkurova, i „Femini” i nagrada Teofrast-Renodo.

NAU^NI PREGLED 745. Borivoje @. Milojevi}, „Geomorfologija” Jovana Cviji}a, 222–224. UMETNI^KI PREGLED 74. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`be slika g-|ice J. Petrovi} i g. g. B. Stevanovi}a i S. Belo`anskog, 224–22. MUZI^KI PREGLED 747. M./iloje/ M./ilojevi}/, Collegium musicum, 22–228. POLITI^KI PREGLED 748. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Istok i Evropa. – Rumunija, 228–20. 749. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 20–2. OCENE I PRIKAZI 750. Ksenija Atanasijevi}, Jela Spiridonovi}-Savi}, „Ve~ita ~e`wa”. – Izdawe S. B. Cvijanovi}a, Beograd, 1926, 2–2. 75. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Branimir ]osi}: „Egip}anka i druge romanti~ne pripovetke”. – Beograd, 1927. (Cvijanovi}.), 2–24. BELE[KE 752. Dv. /Gustav Krklec/, „Dve du{e”, 24.
O zbirci pesama Nenada Mitrova. 

75. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Parola” i „^ovek snuje”, 24–25.
O dramama Du{ana S. Nikolajevi}a i Velimira @ivojinovi}a-Masuke. 

754. E. /Gustav Krklec/, G. Gezeman o na{im pesnicima, 25.

O kritici kwiga poezije Qubav ptica Gustava Krkleca i Kolajna Tina Ujevi}a, {tampanoj u nema~kom ~asopisu „Literarische Wochenschrift”. 

755. G./ustav Krklec/, Krle`a na ~e{kom, 25. 75. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Izve{taj Kraqevskih konsulata u 1925. godini”, 25–2.

222

Stani{a Vojinovi} 

757. V./asiq/ P./opovi}/, „Uspomene cara Viqema”, 2–27. 758. A./leksandar/ V./idakovi}/, Posledwa dela Bernarda [oa i Velsa, 27. 759. In./ostrani – Jovan M. Jovanovi}/, „Vojnici i dr`avnici u godini 1914– 1918”, 27–28.
O kwizi mar{ala Vilijama Robertsona. 

70. /Svetislav Petrovi}/, „Kiki”, 28.

O komadu Andre Pikara na sceni Narodnog pozori{ta. O koncertu za Lu`i~ke Srbe i uvodnim govoru Viktora Novaka. 

7. M./iloje/ M./ilojevi}/, Za Lu`i~ke Srbe, 28–29. 72. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|e @e`eq, 29. 7. M./ilan/ K./a{anin/, Klod Mone, 29–240.
Nekrolog. Nekrolog. 

74. Dv. /Gustav Krklec/, Rajner Marija Rilke (1875–1927), 240. Br. 4, . februar 75. Sibe Mili~i}, @enidba Marka Crqenka (I), 240–248.
Iz kwige Gre{ne anegdote mornara. 

7. Bo`idar Kova~evi}, Qubomora, 248–25. 77. Danko An|elinovi}, Zemqa ` uta smiqa, 254.
Po~.: „U mene su prsa kao u giganta” Zav.: „Zemqu vje~na cvata, zemqu `uta smiqa” I. II. 

78. Desanka Maksimovi}, Ve~erwi snovi, 254–255.
Po~.: „Ja dobro znam” Zav.: „i re~, re~ bar jednu, s du{e moje tra`i” Po~.: „^esto puta snovi budu puni nade kao duga” Zav.: „u domovini pra{tawa, i svetlih ~uda” 

79. Stanoje \or|evi}, Jutarwa otkrovewa, 255–25.
Po~.: „Pusta i sama u praskozorje” Zav.: „drhtave ruke sklopi}e” 

770. Stanoje \or|evi}, Bo`jakova pesma, 25–257.
Po~.: „O bra}o, bra}o ro|ena i sestre moje malene” Zav.: „zapla~e za mrtvim o~ima” 

77. M./ilo{/ Crwanski, Freske o siromahu, 258–2. 772. A./leksandar/ Arnautovi}, @or` Sandova (1804–1876) (II), 24–29. 77. Jir`i V. Dane{, Zna~aj Jovana Cviji}a za prou~avawe Balkanskog poluostrva. (Preveo s ~e{kog d-r Milorad Dragi}), 270–27. 774. Petar S. Jovanovi}, Jovan Cviji} i Ju`na Srbija, 27–277. 775. Du{an Z. Mila~i}, ^ista poezija, 277–282.
O besedi Anri Bremona, ~lana Francuske akademije. 

77. Fedor Niki}, Kriza parlamentarizma, 282–28. MUZI^KI PREGLED 777. Miloje Milojevi}, Povodom gostovawa Ose~ke operete u Beogradu, 287–290. POLITI^KI PREGLED 778. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Razoru`awe Nema~ke, Ma|arske, Bugarske. – Nema~ka kriza, 290–292.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

22 

779. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, U Bugarskoj, 29. 780. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 294–295. OCENE I PRIKAZI 78. J./a{a/ M. Prodanovi}, Gvido Tartaqa: „Srmena u gradu ptica”. – Beograd, izdawe Cvijanovi}a, 295–297. 782. Branislav Miqkovi}, Viktor Car Emin: „Nove borbe”. Roman iz Istre. Srpska kwi`evna zadruga, br. 190. – Beograd, 1926, 297–298. 78. Milo{ T. Miti}, Vladimir Velmar Jankovi}: „De~ak s Une”, 298–299. 784. V./eselin/ ^ajkanovi}, „Sveti Sava u narodnom predawu”, spremio Vladimir ]orovi}. Izdawe zadu`bine Radojice J. \uri}a, Beograd, 1927. („Iz starih riznica”, N 2), 299–0. 785. Milo{ \uri}, „L’ atomisme d’ Epicure”, par Xenia Atanassiévitch. – Les presses universitaires de France, Paris, 1926, 0–0. 78. A./leksandar/ Vidakovi}, Jedan ameri~ki romanti~ar i skeptik: Xems Bran~ Kabel, 0–05. 787. A./leksandar/ I./li}/, H. Kaner: „Kqu~ odgovornosti za svetski rat”. (Dr Heinrich Kanner: „Der Schlüssel zur Kriegsschuldfrage”, München 1926), 05–07. BELE[KE 788. K./senija/ A./tanasijevi}/, „Ulica, vetar i ja...”, 07.
O zbirci pesama A. Bogli}a. 

789. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Genovefina ko{uta”, 08.
O kwizi za decu Vladimira Nazora. 

790. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Bela ba{tina”, 08.
O noveli pisca koji se krije iza pseudonma „Venny”. 

79. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Gora”, 08–09.
O legendi N. Qeskova u prevodu Kosare Cvetkovi}. O pri~i Maksima Gorkog u prevodu S. I. Nikoli}a. O prevodu Zorke Velimirovi}. 

792. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Pustiwakov greh”, 09. 79. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Pri~e M. Saltikova-[~edrina, 09–0. 794. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Kako }e{ poznati ~oveka”, 0. 795. M./ilan/ K./a{anin/, „Svetosavski hram”, 0–.
O javnom apelu Koste Strajni}a. O kwizi prakti~ne psihologije Nikole \onovi}a, izra|enoj prema ameri~kom nau~niku Harry Daniels-u. 

79. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Srebrna ka{ika” (John Golsworthy: „The Silver Spoon”, izdawe Heinemann), –2. 797. E. N. /Aleksandar Arnautovi}/, Kwi`evna transpozicija muzike, 2–. 798. T./ihomir R. \or|evi}/, „Borba za Makedoniju”, .
O ~lanku Emila Omana. 

799. I./sidora/ S./ekuli}/, „Abraham Linkoln”, –4.
O kwizi ameri~kog pesnika Karla Sinberga. O kwizi Henria Beroa. 

800. Jov./an M. Jovanovi}/, Istina o Moskvi, 4. 80. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 4–8.

224

Stani{a Vojinovi} 

802. M./iloje/ M./ilojevi}/, Tridesetogodi{wica muzi~kog rada g. Dragutina Pokornog, 8–9. 80. Stanislav Krakov, The Big Parade (Zemqa u plamenu), 9–20. Br. 5, . mart 804. Sibe Mili~i}, @enidba Marka Crqenka (II), 2–28.
Iz kwige Gre{ne anegdote mornara. 

805. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (I), 28–4. 80. Danica Markovi}, No}niku. Iz „Davna{wih pesama”, 44.
Po~.: „Ti si razbludna pesma pijane prirode” Zav.: „Il, nesanice jedne tobom ispuwene” Po~.: „Ne}u da laskam usnama strasnim” Zav.: „{to ih preci u amanet da{e” Po~.: „Bledi moj de~a~e” Zav.: „beskrajni blagoslov” 

807. Mihailo Miron, Novim `enama, 44–45. 808. Ante Cetineo, De~ak, 4–48. 809. @ivko Vekari}, @ivot, predsobqe ve~nosti, 48.
Po~.: „Stojim tako u toj dvorani” Zav.: „i sre}ni smo dok smo zajedno” 

80. @ivko Vekari}, Na barikadama, 48–49.
Po~.: „O, le{evi godina za nama” Zav.: „za kojim na ve~er ipak pla~emo” Po~.: „Za jedan osmeh rumeni” Zav.: „siromah pesnik moli te!” 

8. Sini{a Paunovi}, Pium desiderium, 49. 82. Isidora Sekuli}, Opat Bremon, 50–58.
O esejima Anri Bremona o poeziji i molitvi. 

8. Viktor Novak, Lu`i~ki Srbi u pro{losti i sada{wosti, 58–7.
Predavawe odr`ano 2. februara 927. godine u velikoj sali Univerziteta. 

84. Filip Medi}, Psihoanaliti~ko shvatawe nedovr{enih aktova (I), 7–7. POZORI[NI PREGLED 85. Milan V. Bogdanovi}, „Parola”, od g. Du{ana Nikolajevi}a, 74–77. UMETNI^KI PREGLED 8. Kosta Strajni}, Iso Kr{wavi. Povodom smrti velikog organizatora hrvatske kulture i umetnosti, 77–8. 87. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba kopija sredwevekovnih srpskih slika. – Izlo`ba studenata arhitekture. – Izlo`ba karikaturista. Izlo`ba g. Bogosava Vojnovi}a, 82–8. MUZI^KI PREGLED 88. Miloje Milojevi}, Koncert „Obili}a” posve}en doma}im kompozitorima, 84–8. EKONOMSKI PREGLED 89. Milutin Staki}, Visoka kamatna stopa i problem skupo}e. Povodom konferencije u Narodnoj banci za smawewe kamatne stope, 8–89.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

225

POLITI^KI PREGLED 820. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Razoru`awe. – Daleki istok, 89–9. 82. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 9–92. OCENE I PRIKAZI 822. B./ranislav/ Miqkovi}, Veselin M. Vuki}evi}: „Uspomene |aka narednika”. (Izdawe „Nove Evrope”. Zagreb, 1927), 9–94. 82. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, N. Vuli} i L. M. Suhotin: „Istorijska ~itanka starog veka”. – Beograd, izdawe Sveslovenske kwi`are, 94–95. BELE[KE 824. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „\uli}i” i „\uli}i uveoci”, 95–9.
O kwizi Jovana Jovanovi}a Zmaja koju je priredio Vladimir ]orovi}. O zbirci pesama Save Ristanovi}a. 

825. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Tajne moje du{e”, 9. 82. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Ironija”, 9.
O zbirci pri~a Radivoja Sofroni}a. O prevodima I. Velikanovi}a. O kwizi Dragi{e Bori~i}a. 

827. I./sidora/ S./ekuli}/, „Sabrana dela” F. M. Dostojevskog, 9–97. 828. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Plav i Gusiw”, 97. 829. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Memoari Prote Matije Nenadovi}a, 97–98. 80. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kalendar „Srbobran”, 98. 8. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Kuku Todore”, 98–99.
O zbirci karikatura Pjera Kri`ani}a. 

82. A./leksandar/ V./idakovi}/, Great Short Stories of the World (izdawe Heinemann), 99.
O zborniku „Velike svetske pri~e”, gde je {tampana i pripovetka Na bunaru Laze Lazarevi}a. 

8. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Pjeretin veo” u beogradskom pozori{tu, 99–400. 84. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert ruske horske pesme dru`ine „Stankovi}”, 400. Br. , . mart 85. J./ovan/ Du~i}, Pismo iz Atine (I), 40–40. 8. Milan Ka{anin, Posledwi put, 4–4. 87. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (II), 47–42. 88. Zdenka Markovi}, Zvuk, 424–425.
Pesma u prozi. Pesma u prozi. I. II. 

89. Zdenka Markovi}, Pozdrav moj crnom ~empresu i bijeloj mjese~ini, 425–42. 840. Bo`idar Kova~evi}, Kov~eg zaveta. Ivanu Me{trovi}u, 42–427.
Po~.: „Kad planu bune i odsudne vojne” Zav.: „i spasi... Gospodi, spasi i pomiluj...” Po~.: „U takvom ~asu bola neizre~enoga” Zav.: „proslavqen pesmom svih zvezdanih kola” 

84. Branko Lazarevi}, Stvarala~ka kritika (I), 428–4.

22

Stani{a Vojinovi} 

842. Dimitrije Popovi}, Izvoqski i Erental. Uspomene iz aneksione krize (I), 4–449. 84. Filip Medi}, Psihoanaliti~ko shvatawe nedovr{enih aktova (II), 450–457. 844. Milorad Vanli}, J. H. Pestaloci (1746–1827), 458–42. EKONOMSKI PREGLED 845. Nik./ola/ Stanarevi}, Rentabilnost bankarskog posla i kamatna stopa, 4–45. MUZI^KI PREGLED 84. Miloje Milojevi}, Verdijev „Maskenbal”, 45–4. POLITI^KI PREGLED 847. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rijeka. – Dr`awe Nema~ke, 4–49. 848. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 49–470. OCENE I PRIKAZI 849. G./ustav/ Krklec, Nenad Mitrov: „Dve du{e”. – Izdava~ka kwi`ara „Slavija”, Novi Sad, 1927, 470–47. BELE[KE 850. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ohridsko-prespanska lira” (skupio i uredio \. U. Kiselinovi}), 47–472. 85. Et. /Tihomir R. \or|evi}/, „Prikupqawe gradiva o narodnoj no{wi”, 472.
O upustvima Tihomira R. \or|evi}a. O kwizi Q. St. Kosiera. 

852. Jov./an M. Jovanovi}/, „Bosna i Hercegovina”, 472–47. 85. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 47–47. 854. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g-|e /@anke/ Stoki}, 47–477. 855. M./iloje/ M./ilojevi}/, Collegium musicum, 477. 85. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|ice Getrude Bamberger, 477. 857. /Svetislav Petrovi}/, „Srpski kwi`evni glasnik”, 477–478.
O godi{woj skup{tini odr`anoj . marta. 

858. M./ali{a/ R./adowi}/, Srpska Kraqevska akademija, 478–479. 859. P./aulina/ L./ebl/ A./labala/, Georg Brandes, 479–480.
Nekrolog.

Br. 7, . april 80. J./ovan/ Du~i}, Pismo iz Atine (II), 48–494. 8. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (III), 494–50. 82. Miroslav Feldman, Qubav, 504–505.
Po~.: „Tu`no umoran lepim i dobrim” Zav.: „grobqa, po~ivali{ta!” 

8. Frano Alfirevi}, Rastanak, 50.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Kako da izrazim to {to se rastanak zove” Zav.: „Kako da izrazim to {to se rastanak zove?”

227 

84. Sl./avko/ I. Kirjakovi}, Pesma zavi~aja, 50–507.
Po~.: „O Banat! Banat!” Zav.: „je onaj `ivot i svet!” I. II. 

85. Du{an Miki}, Usamqenost, 507–508.
Po~.: „I laste su ju~e otputovale” Zav.: „nejakih umirawa” Po~.: „Lupaju kapqice ki{e” Zav.: „i niko vi{e” 

8. Dragutin N. \ori}, Sestri umrloj, 508.
Po~.: „I tebi se najzad smilovao Bog” Zav.: „I tebi se najzad smilovao Bog” 

87. Branko Lazarevi}, Stvarala~ka kritika (II), 509–522.. 88. Dimitrije Popovi}, Izvoqski i Erental. Uspomene iz aneksione krize (II), 522–5.. 89. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, ^ovek i `ena, 57–58.
Aforizmi. 

870. Ladislav Poli}, Ovla{}ewa u projektu novog finansijskog zakona, 59–54. NAU^NI PREGLED 87. Branimir Male{, \uzepe Ser|i. (Povodom 8. godine ro|ewa), 544–54. POZORI[NI PREGLED 872. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Robert i Mariana”, od Pola @eraldia, 54– 548. UMETNI^KI PREGLED 87. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba slika g-|ice Zore Petrovi}. – Izlo`ba slikarskih radova g. Miodraga Petrovi}a, 548–550. MUZI^KI PREGLED 874. Miloje Milojevi}, Ana Pavlova, 550–552. VOJNI PREGLED 875. M./ilutin/ D. Lazarevi}, General Qubomir Mari}: „Strategija”, 55–554. POLITI^KI PREGLED 87. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Prvi italo-jugoslovenski sukob, 554–55. 877. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 55–558. OCENE I PRIKAZI 878. K./senija/ A./tanasijevi}/, M. T. Seleskovi}, „Snovi”. – Veliki Be~kerek, 1927, 558–559. 879. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, „Godi{wak Skopskog nau~nog dru{tva”, kwiga prva, sveska druga. Urednik d-r Radoslav M. Gruji}, 559–50.

228

Stani{a Vojinovi} 

880. D./u{an/ J. P./opovi}/, „Godi{wica Nikole ^upi}a”. Izdaje wegova zadu`bina. Kw. XXXVI, 50–5. 88. V./ladimir/ ]orovi}, „Studien zur südslavischen Volksepik” von dr Gerhard Gesemann. (Veröffentlichungen der Slavischen Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag, I, 3). – Reichenberg, 1926, 5–52. BELE[KE 882. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Poreklo rata” (E. Vermeil: „Les Origines de la guerre”; Payot, Paris), 52–5.
O kwizi E. Vermeja. 

88. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Fa{isti~ka Italija” (Ludovic Naudeau: „L’ Italie fasciste ou l’ autre danger”, Paris, Flammarion), 5.
O kwizi L. Nodoa. 

884. Dv. /Gustav Krklec/, ^e{ki ~asopis o na{oj kwi`evnosti za vreme rata, 5.
O prilogu Dragutina Prohaske objavqenom u ~asopisu „Slovansky Prehled”. Nekrolog. Nekrolog. 

885. O. /Bo`idar Kova~evi}/, Kosta N. Hristi} (1852–1927), 5–54. 88. /Svetislav Petrovi}/, M. Arciba{ev, 54. Br. 8, . april 887. Borivoje Jevti}, [ume, 55–57. 888. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (IV), 57–584. 889. Gustav Krklec, Prole}e i srce, 585–58.
Po~.: „Dete potr~i, veselo {qivikom” Zav.: „kao ovaj svetli dan” Dat.: „Sremski Karlovci, 927”. Po~.: „Tamno je krilo mahnulo” Zav.: „ve~e na du{i” 

890. Mom~ilo Nastasijevi}, Ve~erwa pesma, 587. 89. Mom~ilo Nastasijevi}, Pozna pesma, 587.
Po~.: „^ajala, vedra ti put, prozrem da boli” Zav.: „Za bol, za greh, za blud” Po~.: „Spusti u moje grudi” Zav.: „Prezrene dragine grudi” Po~.: „Zmijaste gasnu staze” Zav.: „Daleko nebo tone” 

892. Nikola Mirkovi}, Srce, 588. 89. Nikola Mirkovi}, Ve~e, 588. 894. Svet./islav/ M. Maksimovi}, Za{to se boji{?, 588–589.
Pesma u prozi. 

895. Miloje M. Vasi}, Za samostalnost srpske umetnosti sredweg veka (I), 590–598.
Povodom kwige ^arlsa Dila. 

89. Dimitrije Popovi}, Izvoqski i Erental. Uspomene iz aneksione krize (III), 598–4. 897. Miloje Milojevi}, Ludvig van Bethoven. Povodom stogodi{wice smrti (I), 4–8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

229

KWI@EVNI PREGLED 898. A./leksandar/ Vidakovi}, Savremena engleska pripovetka, 9–24. UMETNI^KI PREGLED 899. M./ilan/ K./a{anin/, Rad udru`ewa „Cvijeta Zuzori}”, 25–2. MUZI^KI PREGLED 900. M./iloje/ M./ilojevi}/, U slavu Bethovena, 2–27. POLITI^KI PREGLED 90. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Besarabija. – Engleska, 27–0. 902. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 0–. OCENE I PRIKAZI 90. K/senija/ A./tanasijevi}/, Sima Pandurovi}: „Razgovori o kwi`evnosti”, I kwiga. – Beograd, 1927, 2–. 904. M./ilan/ Vl./ajinac/, Milan Iv{i}: „Les problèmes agraires en Yougoslavie”. Paris, 1926, . BELE[KE 905. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Novele” Uro{a Stankovi}a, –4. 90. D./u{an/ J. Popovi}, „Stara Crna Gora”, 4.
O kwizi Jovana Erdeqanovi}a. 

907. M. /Borivoje Milojevi}/, „Jovan Cviji}”, 5.
O studiji Jir`i Dane{a u prevodu Milorada Dragi}a. 

908. D./u{an/ J. P./opovi}/, „Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu” (Kw. I. Urednik d-r Borivoje M. Drobwakovi}), 5–. 909. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „Istorija Engleske” (napisala Arabela B. Buklej-Fi{er, preveo Milutin Vujadinovi}), . 90. K./atarin/ B./ogdanovi}/, „Tolstoy, s Theory of Social Reform”, –7.
O kwizi Milivoja S. Stanojevi}a. 

9. E./vgenije/ A./wi~kov/, Dve nove kwige Maksima Gorkog, 7.
O uspomenama Zabele{ke iz dnevnika i romanu Posao Artamanovih. O studiji Nikolaja Ber|ajeva. 

92. E./vgenije/ A./wi~kov/, „Konstantin Leontjev”, 7–8. 9. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 8–42. 94. P. /Vladislav Petkovi}/, Vizantolo{ki kongres u Beogradu, 42–44. 95. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g. Li~ara, 44. Kw. XXI Br. , . maj 9. Dinko [imunovi}, Sirota (I), –0. 97. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (V), –2. 98. Sibe Mili~i}, Uzdarje, 22.
Po~.: „Ja volim, strasno, daqine”

20

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „dadoste mi tek vi, o, visine!” 

99. Sibe Mili~i}, Beskona~nost, 22–2.
Po~.: „Na brdo peo se ~ovek” Zav.: „Svu stra{nu beskona~nost neba!” Po~.: „Zamislih oblak: granama bora” Zav.: „mog ~uvstva, mog sna i ideala!” 

920. Sibe Mili~i}, Imaginacija, 2. 

92. Miloje M. Vasi}, Za samostalnost srpske umetnosti sredweg veka (II), 24–2.
Povodom kwige ^arlsa Dila. 

922. Dimitrije Popovi}, Izvoqski i Erental. Uspomene iz aneksione krize (IV), –4. 92. Qub./omir/ Stojanovi}, O spoqnoj politici Nikole Pa{i}a. Ekspoze g. N. Pa{i}a o spoqnoj politici u Narodnoj skup{tini 16. oktobra 1913. g. (I), 4–52. 924. Miloje Milojevi}, Ludvig van Bethoven. Povodom stogodi{wice smrti (II), 52–0. UMETNI^KI PREGLED 925. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`be u aprilu (I), –4. MUZI^KI PREGLED 92. V./iktor/ N./ovak/, Kompoziciono ve~e Miloja Milojevi}a, 4–. POLITI^KI PREGLED 927. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Ma|arska, Italija i Kraqevina S. H. S., –9. 928. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 9–70. OCENE I PRIKAZI 929. Q./ubomir/ St./ojanovi}/, Slobodan Jovanovi}: „Vlada Milana Obrenovi}a”, kwiga druga, 70–7. 90. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, M. Arciba{ev: „Pohotqivci”, 7–72. 9. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, A. Pu{kin: „Kapetanova k}i”, 72–7. 92. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, M. Gorki: „Malogra|anin”, 7. 9. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Novi Balkan („The New Balkans”, by Hamilton Fish Armstrong, 1926. New York, London, Harper and Brothers), 7–74. BELE[KE 94. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Nas dvojica i ona”, 74.
O noveli Nikole Trajkovi}a. 

95. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Odabrane pripovetke” Laze K. Lazarevi}a, 74–75. 9. /Svetislav Petrovi}/, Uskr{wi dodatci beogradskih listova, 75–7. 97. M. Q. /Nikola Mirkovi}/, Uskr{wi dodatci zagreba~kih listova, 7–77. 98. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Ivan Cankar na francuskom, 77. 99. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Strani pregled”, 77–78.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

2 

940. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Tri dana”, 78.
O romanu Maksima Gorkog. 

94. J. /Nikola Stanarevi}/, „Uvo|ewe u finansije”, 78.

O kwizi Rafaela @or`a Levia u prevodu Drag. L. Stefanovi}a. 

942. D-r R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe Berlinske dramske trupe, 78–79. 94. H. /Dragi{a Vasi}/, Tadija P. Kosti}, 79–80.
Nekrolog.

Br. 2, . maj 944. Dinko [imunovi}, Sirota (II), 8–89. 945. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (VI), 90–98. 94. Bo`idar Kova~evi}, ^etiri pesme, 99–0.
. 2. . 4. No}as vizije plamte... (99) Po~.: „No}as vizije plamte” Zav.: „malena qubav ova” Zmijski sat u zidu (99–00) Po~.: „Zmijski se sat u zidu no}as ~uje” Zav.: „u kojoj ne sme da zapeva popac” Rob na galiji (00–0) Po~.: „Pre trista godina, na moru velikom” Zav.: „i krik ropski poklik an|eoski biva” Polazak u rat (0) Po~.: „Be{e nas osam ku}a kad rat po~e” Zav.: „(U mladosti je ~uven pastir bio)” 

947. Branko \uki}, @ene, 0–02.

Po~.: „Ti pogledi weni u ~as sve na{e snove skupe” Zav.: „I kada }e nas, najizmorenije, odbaciti, odbaciti...” Po~.: „Otkad mi tvoj pogled ozra~i drum” Zav.: „i da ti budem do`ivotni drug” Po~.: „Morsko `alo, suton, hotelska soba” Zav.: „o, peva more i peva pro{lost” 

948. Du{an \uki}, Qubav, 02–0. 

949. Endre Adi, Sam sa morem. (Preveo s ma|arskog Mladen Leskovac), 0. 950. Milan V. Bogdanovi}, Stogodi{wica Sterijine drame, 04–09. 95. Miloje M. Vasi}, Za samostalnost srpske umetnosti sredweg veka (III), 09–2.
Povodom kwige ^arlsa Dila. 

952. Qub./omir/ Stojanovi}, O spoqnoj politici Nikole Pa{i}a. Ekspoze g. N. Pa{i}a o spoqnoj politici u Narodnoj skup{tini 16. oktobra 1913. g. (II), 22–2. 95. V./ladimir/ ]orovi}, Vizantolo{ki kongres u Beogradu, 27–. 954. Miloje Milojevi}, Ludvig van Bethoven. Povodom stogodi{wice smrti (III), –8. 955. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Novi Kitaj. (Po Edward H. Hume-u), 8–4. POZORI[NI PREGLED 95. A./leksandar/ Vidakovi}, „Glavno je zvati se Ernest”, od Oskara Vajlda, 44–45.

22

Stani{a Vojinovi}

UMETNI^KI PREGLED 957. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`be u aprilu (II), 45–47. EKONOMSKI PREGLED 958. Nik./ola/ Stanarevi}, Kretawe na{e spoqa{we trgovine, 47–50. POLITI^KI PREGLED 959. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Me|unarodno vojno i ekonomsko razoru`awe. – Na{ spor s Italijom, 5–5. 90. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 5–54. OCENE I PRIKAZI 9. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Milivoje Pavlovi}: „Antologija”, 54–55. 92. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „O Buwevcima”. Zbornik „Kwi`evnog severa”. – Subotica, 1927, 55–57. BELE[KE 9. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Nemirne vode”, 57.
O kwizi pesama Du{ana Miki}a. 

94. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Antologija crnogorskih pesnika i pripoveda~a” (od Petra M. Bo`ovi}a, profesora), 57–58. 95. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Jovan Cviji}”, 58.
O predavawu Pere Slijep~evi}a. 

9. /Branislav Miqkovi}/, „[umadija”, 58–59.

O ~asopisu koji izlazi u Kragujevcu u kome sara|uju Sibe Mili~i}, Gustav Krklec, Raka Drainac, Tin Ujevi} i dr. 

97. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Arbanija (Edith Pierpont Stickney: „Southern Albania ov northern Epirus in European international Affairs, 1912–1923”; Stanford University Press, California 1927), 59. 98. /Svetislav Petrovi}/, Proslava g. Bo`idara Nikoli}a, 59. 99. P./avle/ P./opovi}/, Jevta Ugri~i}, 0.
Nekrolog.

Br. , . juni 970. Hamza Humo, Bo`ji ugodnik, –70. 97. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (VII), 70–8. 972. Desanka Maksimovi}, Prole}e je opet, 82.
Po~.: „Prole}e je opet sred zelene niklo zastirke” Zav.: „kojom je on slazio k meni” Po~.: „U meni `ive duha dva” Zav.: „gde dani uti~u u no}i” 

97. Desanka Maksimovi}, Bogumilska pesma, 82–8. 974. Desanka Maksimovi}, Zato~ewe, 8–84.
Po~.: „Zatvorila sam svoje o~i tugom” Zav.: „Zatvorila sam svoje o~i tugom” 

975. Desanka Maksimovi}, Pomiluj, Bo`e, 84.

Po~.: „Pomiluj, Bo`e, one koji su, `edni prole}a” Zav.: „prvi gosti”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

2 

97. Bo`o Lovri}, Seqaci, 85–87.

Po~.: „Povorke idu s istoka, i di`u” Zav.: „sad ispunila zemqa otaxbina” 

977. Milan V. Bogdanovi}, Ivo Vojnovi}, 88–92. 978. Ja{a M. Prodanovi}, Umrtvqavawe parlamentarizma, 92–99. 979. Jovan Erdeqanovi}, Jovan Cviji} i na{a nauka o narodu, 99–20. POZORI[NI PREGLED 980. A./leksandar/ Vidakovi}, „Gospodska ulica”, od ser Xemsa Baria, 2–22. MUZI^KI PREGLED 98. Miloje Milojevi}, Koncert engleskih madrigala. Beogradsko peva~ko dru{tvo, 2–25. POLITI^KI PREGLED 982. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dve Antante. – Sastanci Velike i Male, 25–28. 98. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 29. OCENE I PRIKAZI 984. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Bo`idar Kova~evi}: „Antologija qubavne lirike”. – (Z. Spasojevi}, Beograd, 1927), 29–22. 985. B./o`idar/ K./ova~evi}/, \or|e Glumac: „Soneti”. – Beograd, 1927, 22–222. 98. P./ero/ Sl./ijep~evi}/, Tri kwige o Jugoslovenskom odboru, 222–224.
O kwigama Nikole Stojanovi}a, Hinka Hinkovi}a i F. Poto~waka.

BELE[KE 987. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Bodulske pesme”, 224–225.
O kwizi stihova Pere Qubi}a. 

988. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Pesme” Mihaila Deliba{i}a, 225. 989. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Zemqoradni~ka pesmarica”. (Prva kwiga. Uredio Milo{ S. Moskovqevi}), 225–22. 990. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Vilin dar” (napisala Danica Bandi}), 22–227. 99. A./leksandar/ V./idakovi}/, [ekspirov „Makbet” (prevod dr S. Stefanovi}. Izdawe „Vremena”), 227. 992. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Orli}, Napoleonov sin” (od Klare ^udi; izdawe „Vremena”), 228. 99. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Atlantikom i Pacifikom”, 228–229.
O putopisu Josipa Kosora. 

994. H. /Ksenija Atanasijevi}/, „Materija i memorija” (od Anri Bergsona; izdawe Gece Kona), 229. 995. /Svetislav Petrovi}/, Kwi`evni konkursi „Cvijete Zuzori}”, 229–20. 99. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Pages from here and there in Serbia”. („Stranice odavde i odande iz Srbije”, Lene Jovi~i}. Izdawe S. B. Cvijanovi}a), 20. 997. St. /Nikola Stanarevi}/, „[tedwa”. (Lj. St. Kosier: „L, épargene”), 20. 998. A./leksandar/ V./idakovi}/, „The Europa Year-Book 1927”, 20–2. 999. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Avec les Tchécoslovaques”, 2.

24
O kwizi Arsena Verge.

Stani{a Vojinovi}

4000. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Kakve ih ja vidim”. (Jean Piot: „Comme je les vois”; Paris, Simon Kra, 1927), 2. 400. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Kraqevina S. H. S.” (Albert Mousset: „Le Royaume serbe, croate, slovène”, I sv. Paris, Bossard), 2–22. 4002. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Kroz Arbaniju” (Jan Gordon – Cora J. Gordon: „Two Vagabonds in Albania”; John Lane, London, 1927), 22. 400. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 22–24. 4004. S./lobodan Jovanovi}/, „Slovenski pregled”, 25. 4005. C. /Milo{ Crwanski/, Za{to francuskim piscima boqe ide?, 25–28. 400. D-r R./anko/ M./ladenovi}/, Drugo gostovawe Berlinske dramske trupe, 28–29. 4007. Miloje Milojevi}, Dvadesetpetogodi{wica ^e{ke filharmonije u Pragu, 29–240. Br. 4, . juni 4008. Stojan V. @ivadinovi}, Usluga Janka Kati}a, 24–250.
Fragmenat.

4009. Rastko Petrovi}, Sa silama nemerqivim (VIII), 250–2. 400. Frano Alfirevi}, Ve~erwa pesma, 252.
Po~.: „Volim tako ~uti samotne ko~ije hod” Zav.: „~ujem nevidqivi, prodirni smeh, i vreme {to sipi” Po~.: „Le`im u gori na }ilimu trave” Zav.: „I svaka cvetna zapevala grana”

40. \or|e Glumac, Prole}e u gori, 252–254. 402. Du{an Jerkovi}, Bele slutwe..., 24.

Po~.: „Bele slutwe, ko senke, lepr{aju tamom” Zav.: „odjekuje vapaj iz tame”

40. K./onstantin/ D. Baqmont, Pet pesama. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 24–2.
. 2. . 4. 5. Pesniku koji se javqa (24) Po~.: „Nek se nema ti{ina raspe” Zav.: „Kroz ve~nu huku vulkanskih lava” Bu|ewe (25) Po~.: „Hu~e talasi vetrova i mora...” Zav.: „Pesnik i Sunce podeli{e svemo}” Praznik ogwa (25) Po~.: „Snopovi zrakova: nebo i zemqa” Zav.: „Jer ti si izvor i utoka Sunca” U julu (25) Po~.: „Zaqubqeno Sunce julskih vrelih dana” Zav.: „Spr`i, Sunce! stani! il, izgori, Sunce!...” Nebo i du{a (25–2) Po~.: „Nebo, moje more” Zav.: „Molitva Vrtaru...”

404. A./leksandar/ Vidakovi}, Dva irska dramati~ara: Ev`en O , Nil i [on O’ Kezi (I), 27–27. 405. Ilija M. Petrovi}, Prvi Jugosloveni u Americi (I), 27–28. 40. Jov./an/ M. Jovanovi}, Privredni nacionalizam. (Poku{aj zadru`ne dr`ave), 28–28.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

25

KWI@EVNI PREGLED 407. Ja{a M. Prodanovi}, Francesko Niti: „Boq{evizam, fa{izam i demokratija”. Preveo Vlad. Ristovi}. – Izdava~ka Kwi`ara M. J. Stefanovi} i Drug, Beograd, 1927, 287–292. UMETNI^KI PREGLED 408. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba starog srpskog slikarstva u Vojvodini, 292–29. MUZI^KI PREGLED 409. Miloje Milojevi}, Za spas na{e muzi~ke kulture. Povodom muzi~kog festivala u Frankfurtu na Majni, 29–0. POLITI^KI PREGLED 4020. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Prekid anglo-ruskih odnosa. – Sukob s Arbanijom. – Nema~ke te`we, 0–04. 402. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 04–05. OCENE I PRIKAZI 4022. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Svetislav Predi}: „^etiri komada”. Beograd, 1927. Izdawe Gece Kona, 05–0. 402. Kwigoqubac /Dragoqub Pavlovi}/, „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”. Urednik Pavle Popovi}; saurednici: d-r Tihomir \or|evi}, d-r Veselin ^ajkanovi}, d-r Vladimir ]orovi}, Pavle Stevanovi}, Uro{ Xoni}, 0–07. 4024. B./o`idar/ Markovi}, D-r Nikola Stojanovi}: „Jugoslovenski odbor” (~lanci i dokumenti). – Izdawe „Nove Evrope”, Zagreb, 07–09. 4025. Milo{ \uri}, D-r Du{an Nedeqkovi}: „Prakti~na filosofija Petra Bartulovi}a”. – Skopqe, 1926. Poseban otisak iz „Glasnika Skopskog nau~nog dru{tva”, 09–. 402. Borivoje M. \or|evi}, Dr Vasa Savi}: „Tuberkuloza”. (Socialna medicina, III deo; Zagreb, 1926), –2. BELE[KE 4027. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Iz ruske lirike”, 2–4.
O zbirci Konstantina Taranovskog.

4028. /Svetislav Petrovi}/, „Islandski ribar”, 4.
O romanu Pjera Lotija u prevodu Talije Dovijani}. O putopisu Koste Nikoli}a.

4029. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „Uspomene s puta po Norve{koj”, 4. 400. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Miroslav conte Zanovi}”, 4–5.
O monografiji Mirka Brejera.

40. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, „Rasna etika Jugoslovena i Vidovi}ev pokret”, 5–.
O raspravi Ilije Bosanca.

402. Dragoqub Pavlovi}, [esta kwiga „Priloga za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, –7.

2

Stani{a Vojinovi}

40. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, „De~ja psihologija”, 7.
O delu Bineta u prevodu M. Popovi}a i M. Lopca.

404. Jov./an M. Jovanovi}/, „Dolarska diplomatija” (Scott Nearingond JosephFreeman: „Dollar Diplomacy”, London 1926, Allen-Unwin), 7–8. 405. J./ovan M. Jovanovi}/, „Svetski rat 1914–1918”. (Oberst Gudmund Schnitber: „Der Weltkrieg 1914 bis 1918”; Berlin, Verlag für Kulturpolitik, 1926), 8. 40. P./avle/ P./opovi}/, Milivoje Ba{i}, 8–9.
Nekrolog. Nekrolog.

407. V./ladimir/ ]./orovi}/, Nikola Ka{ikovi} (1861–1927), 9–20. Br. 5, . juli 408. Milica Jankovi}, Posledwa fijoka desno, 2–2. 409. Isak Samokovlija, Rafina avlija, 2–. 4040. Pantelejmon Romanov, Qubav. (Preveo s ruskog G. G. /Gustav Krklec/), –42. 404. Anica Savi} Rebac, Aprilsko jutro, 4.
Po~.: „U ovo jutro aprilsko, puno suza i tu`na sunca” Zav.: „I moje proletwe du{e nebesa sva neproniknuta” Po~.: „Sve samqi, gospo, u snu kad pohodi{ me tu|a” Zav.: „Znaj, svilokose mi glave miluje moja ruka” Po~.: „Bli`i se. Zlatna odora na woj. Smr}u pozlati” Zav.: „Rasko{i da prolijem svih umirawa” Po~.: „U ovom zapu{ten dvorcu, o draga” Zav.: „probudi nov `ivot sa suncem...”

4042. Mom~ilo Nastasijevi}, Gospi, 4–44.

404. Mom~ilo Nastasijevi}, Jesewa pesma, 44.

4044. Ante Cetineo, Sutonska molitva, 44–45. 4045. Qubomir Marakovi}, \alski, 4–49. 404. Fileas Lebeg, Istok i zapad. (Prevedeno sa originalnog francuskog rukopisa), 49–54. 4047. A./leksandar/ Vidakovi}, Dva irska dramati~ara: Ev`en O, Nil i [on O, Kezi (II), 54–2. 4048. Ilija M. Petrovi}, Prvi Jugosloveni u Americi (II), 2–72. KWI@EVNI PREGLED 4049. Isidora Sekuli}, Anri Masis: „Odbrana Zapada”. (Henri Massis, „Défense de L’ Occident”), 7–77. UMETNI^KI PREGLED 4050. M./ilan/ Ka{anin, [esta jugoslovenska umetni~ka izlo`ba (I), 77–79. MUZI^KI PREGLED 405. Miloje Milojevi}, „O~arana lepotica”, balet P. I. ^ajkovskog, 80–8. POLITI^KI PREGLED 4052. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija i Liga naroda, 8–8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27

405. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 8–84. OCENE I PRIKAZI 4054. M./ilan/ V. Bogdanovi}, Bo`. S. Nikolajevi}: „Dogoreli krov”, drama iz minulog Beograda. – Beograd, 1927. Izdawe Gece Kona, 84–8. 4055. A./leksandar/ Arnautovi}, Francusko-jugoslovenski stihovi, 8–9. 405. Milo{ \uri}, Pavle Jevti}: „Karma and Reinkarnation in Hindu Religion and Philosophy” – thesis approved for the degree of doktor of philosophy in the university of London. London, Luzac and Co., 1927, 8–84? /9–94!/. 4057. Vladeta Popovi}, Midlton Marej: „@ivot Isusov”. („The Life of Jesus”. By J. Middleton Murray. – London), 84–87? /94–97!/. BELE[KE 4058. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „333”, poema qubavi, 88? /98!/.
O poemi Du{ana Jerkovi}a.

O pesmama Mi}una Pavi}evi}a, Proke Jovki}a, Bo`idara Vesi}a, Mate Vu~eti}a, Filiasa Lebega, Edmonda Rostana, @ana Ri{pena, Pola Fora i @or`eta [ajo.

4059. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Na{e pla`e na Jadranu”, 88? /98!/.
O kwizi Milo{a Crwanskog.

400. G./ustav/ Kr./klec/, Pantelejmon Sergejevi~ Romanov, 88–89? /98–99!/. 40. U. /Svetislav Petrovi}/, „Ukrotiteq”, 89–90? /99–400!/.
O pretstavi drame Andre Savoara.

402. D-r R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe jevrejskog pozori{ta „Habima”, 90? /400!/. Br. , . juli 40. Svetislav Predi}, Prva lasta. Jedan ~in, 40–4.
Drama.

404. Nepoznati kineski pisac iz XV veka, Pri~a o Ming-I-u. (Preveo s engleskog A./leksandar/ Vidakovi}), 4–420. 405. Danica Markovi}, Slika viteza. Iz „Davna{wih pesama”, 42.
Po~.: „Ma{ta kad mi sliku tvoju vaja” Zav.: „Pogled zao Sr|e Zlopogle|e” Po~.: „Jutros sam video ~oveka dva” Zav.: „tuguje, jeca, luta”

40. Miroslav Feldman, Pesnici, 422–42. 407. Milica Kosti}, Detiwa moqewa, 42. 408. Stanoje \or|evi}, Zamah, 424.

Po~.: „^im sretoh jednog, pru`ih mu ruke vesela” Zav.: „Ute{i me, sobo moja sumorna” Po~.: „O, nije ovo u meni stari bol onaj” Zav.: „O radosti! O radosti!” Po~.: „O kako nerazumqivo volim” Zav.: „gori”

409. Stanoje \or|evi}, Ve~e nad kasabom, 424–425. 4070. Pavle Popovi}, Memorandum Jugoslovenskog odbora i poslanik Srbije, 42–44. 407. Milo{ \uri}, Re~ i ose}awe, 44–44. 4072. Du{an P. Suboti}, „Hasanaginica” u engleskom prevodu, 44–447.

28

Stani{a Vojinovi}

POZORI[NI PREGLED 407. Milan V. Bogdanovi}, „Ta{ana” od Borisava Stankovi}a, 448–450. UMETNI^KI PREGLED 4074. M./ilan/ Ka{anin, [esta jugoslovenska umetni~ka izlo`ba (II), 450–454. MUZI^KI PREGLED 4075. Miloje Milojevi}, [arpantje i wegova opera „Luiza”. Premijera 28. juna 1927, 455–459. POLITI^KI PREGLED 407. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Te{ko}e zbog Italije, 459–42. 4077. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 42–4. OCENE I PRIKAZI 4078. Milan V. Bogdanovi}, Svetislav Predi}: „Gospodin ministar”. (Trilogija.) Beograd 1927. Izdawe Gece Kona, 4–45. 4079. Pavle Popovi}, Umberto Urbanaz Urbani, „Scrittori jugoslavi”, Vol. I. 1927. Casa editrice „Parnaso”, Trieste, 45–4. 4080. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Wego{ev „Gorski vijenac”. – Preradio u pripovetku Du{an Bogosavqevi}. – Izdawe Cvijanovi}a, Beograd, 4–47. 408. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Dragi{a Lap~evi}: „Teorija kwi`evnosti” (osnovana na estetici), 47–48. 4082. Bo`./idar/ L. Pavlovi}, D-r Veqko Milenkovi}: „Problem evropske bezbednosti” (V. Milenkovitch: „Le problème de la sécurité européenne d’ après les accords de Lokarno”; Pedoue, Paris), 48–472. BELE[KE 408. H., „Br|ani” S. ]orovi}a, 472. 4084. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Pri~a o Ming-I-u”, 472. 4085. M./ilutin/ D. L./azarevi}, Povla~ewe srpske vojske na primorju i osnivawe „intendantske baze” u Dra~u i Skadru, 472–47.
O odlomku iz kwige \oke Bogdanovi}a.

408. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Pregled ~asopisa, 47–47. 4087. Mom~ilo Milo{evi}, Gluma~ko-baletska {kola, 47–478. 4088. M./iloje/ M./ilojevi}/, Uspeh [irolin u Frankfurtu, 478.
O uspehu kompozitora Bo`idara [irole.

4089. Bor./ivoje/ M. Drobwakovi}, Drugi kongres Slovenskih geografa i etnografa u Poqskoj, 479–480. Br. 7, . avgust 4090. Mom~ilo Nastasijevi}, Zapis na vratima, 48–487. 409. Rabindranat Tagore, Dr`ava od karata. (Prevela s nema~kog Smiqa Mi{i}), 487–49. 4092. Hamza Humo, S Panove frule, 494–49.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Go, sun~ani junski dan” Zav.: „On sawa prole}e kad gora lista”

29

409. Aleksandar Blok, Pesme. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 49–497.
I. II. III. Po~.„U ne`noj senci jorgovana plava” Zav.: „Kupam se, draga, u mojim pesmama” Po~.: „Ve~eri jedne” Zav.: „Lagano, lagano...” Po~.: „Pribli`uje se zvuk. I, ponizna ovom {umom zvuku” Zav.: „Stezao usnama ja”

4094. M./ark/ L. Slonim, Ruska kwi`evnost za vreme revolucije. (Preveo sa ruskog rukopisa Gustav Krklec), 498–509. 4095. Slobodan Jovanovi}, Pa{i} u izgnanstvu, 509–52. 409. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kra|a crkava, 5–5. 4097. M./ilo{/ Crwanski, Ustav D, Anuncia, 57–52. KWI@EVNI PREGLED 4098. Milan V. Bogdanovi}, [anti}eve drame, 524–528. UMETNI^KI PREGLED 4099. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba skica za hram Svetom Savi, 528–50. 400. M./ilan/ Ka{anin, [esta jugoslovenska umetni~ka izlo`ba (III), 50–54. DRU[TVENI PREGLED 40. Katarina Bogdanovi}, Artur [advel, „Slom socializma”, 54–59. VOJNI PREGLED 402. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga {esta i sedma. Tre}i period operacija: „Kolubarska bitka”. III faza – napadna i IV faza – eksploatacija pobede. – Izdawe Istorijskog odeqewa Glavnog general{taba (I), 540–54. POLITI^KI PREGLED 40. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Hilandar. – Ferdinand I. – Dva lorda: Lensdaun i Rodermir, 54–549. OCENE I PRIKAZI 404. G./ustav/ Krklec, D. M. Domjani}: „V suncu i senci”. – Zagreb 1927, 550–55. 405. B./ranislav/ Miqkovi}, Hamza Humo: „Grozdanin kikot”. – (Moderna biblioteka br. 33. Izdawe S. B. Cvijanovi}a. – Beograd 1927), 55–552. 40. V./ladimir/ ]./orovi}/, „Starohrvatska prosvjeta”. Arheolo{ko-historijski ~asopis. Zagreb-Knin, 1927, 552–55. 407. Milo{ \uri}, D-r Borislav Lorenc: „Pregled istorije filosofije”, od najstarijeg do najnovijeg doba. Izdawe kwi`arnice Rajkovi}a i ]ukovi}a, Beograd 1927, 55–55. BELE[KE 408. H., „Spomenica Prosvetina”, 55. 409. H., Dve r|ave kwige, 55.

240

Stani{a Vojinovi}
O kwigama Kameni~ki boj @ivka Rankovi}a i ^egarski venac M. Petrovi}a.

40. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Borxije, 55–557.
O raspravi istori~ara \uzepe Portiqa.

4. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Hoencolerni kakvi jesu. (Dr Grosshoff: „Das wahre Gesicht der Hohenzollern”), 558. 42. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Jedan diplomat u Evropi. (Sir A. Hardinge: „A diplomatiste in Europe” I sv., London 1927, J. Cape.), 558. 4. Ksenija Atanasijevi}, Jedan nov filozofski re~nik, 558–559.
O re~niku francuskog fakulteta Andre Lalanda.

44. /Svetislav Petrovi}/, Novi ~lanovi Francuske akademije, 559–50. 45. D./u{an/ Suboti}, Ispravka, 50.
Ispravke u ~lanku Hasanaginica u engleskom prevodu.

Br. 8, . avgust 4. Stojan V. @ivadinovi}, Zvona, 5–57. 47. L. E. Kopard, Judita. (S engleskog preveo A./leksandar/ Vidakovi}) (I), 57–587. 48. Jela Spiridonovi}-Savi}, Katedrala, 588.
I. II. Po~.: „Ispod ogromnog kamenog portala” Zav.: „u suncu stoji bela katedrala” Po~.: „Kroz mnogobrojne prozore gotika” Zav.: „u suncu cveta bela katedrala”

49. Frano Alfirevi}, Stotinu qubavi, 589.
Po~.: „Ulaze ~esto na stara vrata” Zav.: „ali su samo samo}i, samo}i ostali verni”

420. Jan Kasprovi~, Dve pesme (Iz kwige O juna~kom kowu i ku}i koja se ru{i). (Prevela Zdenka Markovi}), 590–59.
Pesme u prozi.

42. Qub./omir/ Stojanovi}, Kwi`evnost za vreme despota Stevana, 592–595. 422. Pera J. Popovi}, Manastir Manasija, 595–598. 42. Zdenka Markovi}, O poeziji Jana Kasprovi~a, 598–09. 424. V. V. Mi{kovi}, Sun~ev uticaj na zemqu i `ivot, 09–. KWI@EVNI PREGLED 425. Isidora Sekuli}, „Ogledi iz kwi`evnosti i umetnosti”, od Bogdana Popovi}a. – 2 sveske. Izdawe Gece Kona, 4–22. POZORI[NI PREGLED 42. Milan Predi}, Repertoar Narodnog pozori{ta 1927–8, 22–25. POLITI^KI PREGLED 427. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Balkanski front, 25–28. OCENE I PRIKAZI 428. Bo{ko Novakovi}, Andrija Kova~evi}: „Krijes”. – Zagreb, 1926, 29–0. 429. Jov./an/ M. Jovanovi}, Emil Ludwig: „Wilhelm der Zweite”, Berlin, Ernst Rowohlt, 1926, 0–2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

24

40. M./ilutin/ D. Lazarevi}, General Dobrosav Milenkovi}: „Uloga i rad 19. pe{adiskog puka I poziva u ratu 1914. godine”, 2–. BELE[KE 4. /Anonim/, Krediti za pomo} kwi`evnosti i kwi`evnicima, . 42. V., Srpske narodne umotvorine, –4. 4. A./leksandar/ V./idakovi}/, Judita, 4.
O noveli L. E. Koparda.

44. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Bol u narodnoj poeziji i demokratski obziri u umetnosti, 4.
O studiji Borivoja Stojkovi}a.

45. H. /Bo`idar Kova~evi}/, Sveti Sava i [trosmajer, 4.
O dramskoj slici \or|a Glumca.

4. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Na loma~i, 5.
O kwizi Dimitrija Popovi}a.

O tragi~noj istoriji skopskog mitropolita Vi}entija od St. Simi}a.

47. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Izvoqski i Erental, 5. 48. /Svetislav Petrovi}/, Oskar Vajld (L.-F. Choisy: „Oscar Wilde”. Paris, Perrin), 5–. 49. J./ovan M. Jovanovi}/, Obnovqena Poqska. (Casimir Smogorzewski: „La Pologne Restaurée”, Paris 1927, Gebethner-Wolff),–7. 440. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Odgovornost za svetski rat. (Hermann Oncken: „Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III”. Stutgart, Deutsche Verlagsanstalt, 3 sveska), 7. 44. /Anonim/, Izlo`ba {tampe u Kelnu, 7–8. 442. G./ustav/ Krklec, Vladimir Luna~ek, 8–9.
Nekrolog. Nekrolog.

44. /Svetislav Petrovi}/, Robert de Fler, 9–40. Kw. XXII Br. , . septembar 444. An|elko M. Krsti}, Oskrnavqeno bratstvo, –. 445. L. E. Kopard, Judita. (S engleskog preveo A./leksandar/ Vidakovi}) (II), –20. 44. Danica Markovi}, Apoteoza glasu. Iz „Davna{wih pesama”, 2.
Po~.: „Strastveni glas tvoj nije setna pesma slavuja” Zav.: „Topao, sna`an, sve`, blag i zakonodavan” Po~.: „Bra}o moja sa snovima punim wiva” Zav.: „Izgarati od `ivota”

447. A./ndrija/ Frani}evi}, Molitva za zdravqe, 22. 448. Pero Slijep~evi}, Patos u nema~koj kwi`evnosti, 2–. 449. Miloje M. Vasi}, Arheolo{ki institut Srba, Hrvata i Slovenaca, –4. 450. Jovan M. Jovanovi}, Vratolomna vladavina Viqema II (I), 4–49. KWI@EVNI PREGLED 45. Milan V. Bogdanovi}, Dve drame Josipa Kosora, 50–52.

242

Stani{a Vojinovi}

NAU^NI PREGLED 452. Vas./iq/ Popovi}, Dr Gavro Manojlovi}: „Sile pokretnice i pravilnosti u univerzalnoj historiji”. Izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1927, str. III+412, 5–5. DRU[TVENI PREGLED 45. A./leksandar/ Vidakovi}, Boq{evizam u o~ima Zapada (I), 5–.
O kwizi Rene Filep-Milera.

VOJNI PREGLED 454. Milutin D. Lazarevi}, „Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca”. Kwiga {esta i sedma. Tre}i period operacija: „Kolubarska bitka”. III faza – napadna i IV faza – eksploatacija pobede. – Izdawe Istorijskog odeqewa Glavnog general{taba (II), –70. POLITI^KI PREGLED 455. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Protiv generalnoga {trajkovawa, 70–7. OCENE I PRIKAZI 45. Viktor Novak, „Ruske ikone” od N. P. Kondakova. („The Russian Icon” by Nikodim Pavlovich Kondakov. Translated by Ellis H. Minns. Oxford 1927), 7–75. BELE[KE 457. /Anonim/, „[open ili pesnik” (Guy de Pourtalès: „Chopin ou le Poète”. – Nouvelle Revue Francaise, Paris), 75–77. 458. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Kako je do{lo do rata (H. H. Asquith: „The Genesis of the War”, London, Cassela. Co, str. 304), 77. 459. /Anonim/, Udru`ewe kwi`evnika, 77–78. 40. /Anonim/, Prosvetna proslava, 78–80. 4. /Anonim/, Sedma redovna skup{tina Kwi`evnog udru`ewa, 80 Br. 2, . septembar 42. Svetislav Predi}, Triput bog poma`e. Jedan ~in, 8–9. 4. @igmund Moris, Sedam krajcara. (S ma|arskog preveo V./eqko/ P./etrovi}/), 9–94. 44. Vladimir Nazor, Legenda o srcu, 95–97.
. 2. . 4. Po~.: „U Azis po} , }u, kad se u wem roje” Zav.: „Gdje s gubavcima sjede bol i sjena” Po~.: „Kle~at }u dugo u onome kutu” Zav.: „Al, poga`eno i sve rastrgano” Po~.: „I ~ut }u glas, {to tiho }e da {ane” Zav.: „Stan mira mog, o Vladimire brate!” Po~.: „I glas }e zamr, jet. I ruke }e dvije” Zav.: „Vow i sve zv, jezde umbrijskih nebesa”

45. Milo{ Crwanski, Ovo leto, 97.
Po~.: „Tla davno nestaje, i ve} trne” Zav.: „qubav, kao sen umorene srne”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

24

4. Rad./ivoj/ Vrhovac, Stogodi{wica Matice srpske (1826–1926) (I), 98–0. 47. Miklo{ Kalai, Ma|arska kwi`evnost u XX veku. (S ma|arskog preveo V./eqko Petrovi}/) (I), 0–7. 48. Jovan M. Jovanovi}, Vratolomna vladavina Viqema II (II), 7–24. KWI@EVNI PREGLED 49. V./ladamir/ ]orovi}, Dr Vladan \or|evi}, „Uspomene”. Kulturne skice iz druge polovine XIX veka. Kwiga prva. Novi Sad, 1927, 25–27. UMETNI^KI PREGLED 470. Kosta Strajni}, Toma Rosandi}. Povodom wegovog mauzoleja u Supetru, 27–. NAU^NI PREGLED 47. Ksenija Atanasijevi}, Jedna kwiga o `eninoj du{i, 2–.
O traktatu @enina du{a \ine Lombrozo.

DRU[TVENI PREGLED 472. A./leksandar/ Vidakovi}, Boq{evizam u o~ima Zapada (II), –42.
O kwizi Rene Filep-Milera.

POLITI^KI PREGLED 47. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Drugovi u Engleskoj. – Atinske konvencije. – Oko Lige naroda, 42–45. OCENE I PRIKAZI 474. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, „Srpski narodni obi~aji u \ev|elijskoj kazi”, prikupio i opisao Stevan Tanovi}, u~iteq. Beograd, 1927. (Srpski etnografski zbornik 40). XIV+483, 4. 475. Aleksije Jela~i}, A. [lèpnikov, „SemnadcatäÇ god”. Kniga tretåè. Dr`avno izdawe, Moskva – Lewingrad, 1927, 47–49. 47. S./vetislav/ P./redi}/, „Savremena op{tina”. ^asopis za privredno-socijalno i kulturno unapre|ewe grada i sela. Vlasnik i urednik d-r Miloslav Stojadinovi}, 49–5. BELE[KE 477. T./ihomir R. \or|evi}/, Srpska narodna poezija u engleskoj literaturi, 5.
O raspravi Dragutina Suboti}a objavqenoj u ~asopisu „Slavonic Review”.

478. T./ihomir R. \or|evi}/, Kosovske i francuske juna~ke pesme, 5–52. 479. H., „U o~i novih dana”, 52.
O romanu Ivanu Turgewevu u prevodu Zorke Velimirovi}.

O raspravi Nikole Bana{evi}a objavqenoj u ~asopisu „Revue des études slaves” (tome IV, 1926).

480. M./ilo{/ Cr./wanski/, Avijati~arski almanah „Vidovdan”, 52. 48. L. /Mladen Leskovac/, Ma|arska kwi`evnost u XX veku, 5.

O studiji ma|arskog kriti~ara Miklo{a Kalaia i pri~i ma|arskog romansijera @igmonda Morisa. O studiji Ervina Magnusa objavqenoj u ~asopisu „Die Literarische Welt”.

482. Cr. /Milo{ Crwanski/, Novosti danske kwi`evnosti, 5–55.

244

Stani{a Vojinovi}

48. /Svetislav Petrovi}/, „Dana{wi ameri~ki roman” (Régis Michaud: „Le Roman américain d’ aujourd, hui”. Paris, Boivin), 55. 484. /Svetislav Petrovi}/, @ozef Kesel, 5–57. 485. M./ilo{/ Cr./wanski/, Viqem Blek, 57–58. 48. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Kako je po~eo svetski rat. (S. Sazonov: „Les Tragiques Journées de juillet 1914”, Revue des Deux Mondes, 1, 15. VIII 1927), 58–59. 487. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Tajna evropska otkri}a”. (G. P. Cooch: „Recent Revelations of European Diplomaticy”, London 1927, Longmans), 59. 488. Jov./an M. Jovanovi}/, Na bugarskom dvoru. (Sultane Petroff: „Trente ans à la Cour de Bulgarie”, Paris 1927, Berger Levrault), 59. 489. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Mak Donald kao diplomata” (George Glasgow: „Mac Donald as Diplomatist”. Policy of the First Labour Governement of great Britain; London, 1925. J. Cape), 59–0. 490. H., Zagreba~ko pozori{te, 0. Br. , . oktobar 49. Veqko Petrovi}, Srema~ka {ala, –74. 492. Tatjana [~epkin-Kupernik, Pri~a o kraqici Izoldi i vernoj Brangeni. (Posve}eno onima koji znaju {ta je pravo prijateqstvo). S ruskog prevela Z./ora/ Velimirovi}eva, 74–8. 49. Anica Savi}-Rebac, Gete na Breneru, 84–85.
Po~.: „Hodim u no}i k,o belim putawama zvezda” Zav.: „A put moj blista iz planinske tame” . 2. .

494. Bo`idar Kova~evi}, Tri pesme, 85–8.

Pesma malenog cveta (85) Po~.: „U divqoj gori maleni sam cvet” Zav.: „iz divqe gore nestalni, mali cvet” Pomo} uma (85–8) Po~.: „Dok mladi mesec i zvezda qubavnica” Zav.: „sa kamom u srcu svome ro|enom” Bledi vampir (8) Po~.: „Opet si mene za bol izabrao” Zav.: „u starom da se novi bol ne za~e”

495. Mira{ Ki}ovi}, Postanak Matice srpske, 87–95. 49. Milan Ka{anin, Srpska umetnost u Vojvodini, 95–202. 497. Rad./ivoje/ Vrhovac, Stogodi{wica Matice srpske (1826–1926) (II), 202–208. 498. Miklo{ Kalai, Ma|arska kwi`evnost u XX veku. (S ma|arskog preveo V. /eqko Petrovi}/) (II), 209–2. 499. Jovan M. Jovanovi}, Vratolomna vladavina Viqema II (III), 2–22. NAU^NI PREGLED 4200. Rad. Bra{ovan, Tre}i jugoslovenski nau~ni sastanak za operativnu medicinu u Beogradu, 227–228. POZORI[NI PREGLED 420. Milan V. Bogdanovi}, „Gospodin ministar” od Svetislava Predi}a, 228–229.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

245

POLITI^KI PREGLED 4202. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Te{ko}e u Ligi naroda. – Jedan govor Hindenburgov, 229–22. 420. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–24. OCENE I PRIKAZI 4204. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Lektira Silvija Strahimira Kranj~evi}a”, 24–25.
O studiji Vladimira ]orovi}a.

4205. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, @ana Gazli, „Sveta Tereza iz Avile”, Pariz, 1927, 25. BELE[KE 420. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Evropa pod oru`jem”. (R. Poincaré: „Au Service de la France, L’ Europe sous les armes 1913”. Paris 1926. Plon Nourit), 25–2. 4207. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Jedan Amerikanac (Burton J. Hendrick: „The Life and Letters” of Walter H. Page, London, W. Heinemann), 2–27. 4208. T./ihomir R. \or|evi}/, Glasnik Skopskog nau~nog dru{tva, 27. 4209. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Vu~i}i” (Piere Dominique: „Les fils de la Louve”, Paris, Les Editions de France, 1927), 27. 420. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Musolini (Louis Roya: „Histoire de Mussolini”, Paris, Simon Kra, 1926), 27. 42. A./leksandar/ V./idakovi}/, Dve istorije savremene kwi`evnosti, 27–28.
O istorijama Vernera Marholca i Kornelija Vajganta.

422. T./ihomir R. \or|evi}/, Jevrejski almanah, 28–29. 42. M./iloje/ M./ilojevi}/, Debi g-|ice Sfiligoj, 29–240. 424. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Aida” g-|e @aludove, 240.
O predstavi Verdije opere.

425. M./iloje/ M./ilojevi}/, Debi g-|e Froman, 240. Br. 4, . oktobar 42. Hamza Humo, Suqina sudbina, 24–24. 427. Gustav Krklec, Beg u pra{umu, 247–248.
Po~.: „Veruje{ li da sam se razboleo” Zav.: „u raj...”

428. Branko \uki}, Vitica, 248.

Po~.: „Polako, k,o biqka, raste belina mojih ose}awa i snova” Zav.: „Kada je wen osmeh u svakom kutu sejao fatamorgane”

429. Du{an Popovi}, Psihi~ke crte Cincara (Grka), 249–257.

Odlomak iz neobjavqene kwige o Cincarima (Grcima) ili prilozi pitawu postanka na{e ~ar{ije.

4220. Jov./an/ M. Jovanovi}, Pariska konferencija mira 1918–1919, 257–24. 422. Du{an Nedeqkovi}, Platonovo shvatawe qubavi, 24–275. 4222. Ivan Buwin, Uspomene na Lava Tolstoja. (Preveo M./om~ilo/ T. S./eleskovi}/), 275–284. KWI@EVNI PREGLED 422. Jov./an/ M. Jovanovi}, Kwige o svetskom ratu. (Rusija), 285–287.

24

Stani{a Vojinovi}

DRU[TVENI PREGLED 4224. Slobodan Jovanovi}, Harold Laski o komunizmu, 287–29. 4225. Svetislav Predi}, Kraj zakonima o stanovima, 29–29. POZORI[NI PREGLED 422. Isidora Sekuli}, Lui|i Pirandelo: „Henrik IV”, 29–297. MUZI^KI PREGLED 4227. Miloje Milojevi}, Posle propasti „Mane`a”. Nekolike ~iwenice i napomene, 297–02. POLITI^KI PREGLED 4228. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Napredovawe Nema~ke. – Rusija i Francuska. – Za Ligu naroda, 02–05. 4229. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 05–0. OCENE I PRIKAZI 420. P./ero/ Sl./ijep~evi}/, „Universitet u 1925/26. godini”. Publikacija rektorata beogradskog universiteta, br. 18, Beograd, 1927, 0–08. 42. Bo`idar Kova~evi}, „[umadija i [umadinci”. Zbornik „Kwi`evnog severa”. – Subotica, 1927, 08–. 422. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, ^e~ilija di Akadia, „Religijska kriza posledwih decenija”, Rim, 1926, . BELE[KE 42. S. /Mom~ilo T. Seleskovi}/, Uspomene na Tolstoja, 2.
O uspomenama Ivana Buwina.

424. T./ihomir R. \or|evi}/, „Jugoslavija u slici i re~i”, 2.
O kwizi Todora Radivojevi}a. O kwizi Cvetka [karpe.

425. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Marin Sabi}”, 2–. 42. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Jedan samodr`avni udar (P. S. Taletov: „Franc Jozef I. Vladavina li~noga apsolutizma”, izdawe „N. `ivot”, Beograd, 1927), . 427. D./u{an/ J. P./opovi}/, „Seoba Srba u zemqu austrijskih }esara i wihove borbe za opstanak” (Sarajevo 1927. 136, 8o), –4.
O kwizi Manojla Grbi}a.

428. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Kako se [umadinci bore...”, 4.
O kwizi Dobr. Milenkovi}a.

429. M./ilutin/ D. Lazarevi}, „Poqska fortifikacija”, 4–5.
O kwizi Nikole J. Aran|elovi}a.

4240. /Svetislav Petrovi}/, „@ivi Buda” (Paul Morand: „Bouddha vivant”. – Grasset, Paris), 5–. 424. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Kalendar „Budu}nost”, –7. 4242. M./iloje/ M./ilojevi}/, Dva koncerta Artura Rubin{tajna, 7–8. 424. M./iloje/ M./ilojevi}/, Baletski divertisman u Operi, 8–9. 4244. /Anonim/, Beogradski universitet, 9.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

247

4245. M./ilan/ B/ogdanovi/}, Pred proslavu stogodi{wice Matice srpske, 9–20. Br. 5, . novembar 424. Miodrag @. Nika~evi}, Praviteqstvuju{~i Sovjet, 20–27.
Odlomak iz tragedije Srbija se umirit ne mo`e.

4247. Anica Savi}-Rebac, No}, 28.

Po~.: „Nebesna svetlost se rasu u laku ki{u zvezda” Zav.: „Da se nad mojim `ivotom okrenuo nebesni blistavi krug” Po~.: „Nikako da se smirim” Zav.: „i nebu oti{le daleko, tako daleko”

4248. Desimir Blagojevi}, Novembar, 28–29. 4249. Desimir Blagojevi}, Krila, 29.

Po~.: „Plah ko vir, pla~ wenog pisma” Zav.: „pred zlatnim osmehom zadivqena lica” Po~.: „Iz bi}a bol cedi sle|en, nemi krik” Zav.: „Oprostite mi ovaj jedan svetli, sre}ni trenutak!”

4250. Jovan Popovi}, Ozvezdani bol, 29–0.

425. Bogdan Popovi}, U spomen Riste Vukanovi}a, –.
Nameweno je albumu reprodukcija radova R. Vukanovi}a.

4252. Nikola Mirkovi}, Opis prirode kod Milana Raki}a, –4. 425. R. R. /Ivo Andri}/, Legenda o Lauri i Petrarki, 4–47. 4254. Ranko Mladenovi}, Muzika u savremenoj dramskoj re`iji, 47–50. 4255. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nauka u Srbiji za vlade kneza Milo{a Obrenovi}a, 5–55. 425. Milo{ \uri}, Najnovija metafizika kulture. O. Spengler: „Der Untergang des Abendlandes, umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte”, 55–. 4257. Ante Tresi}-Pavi~i}, Ograni~ewe naoru`awa i onemogu}avawe rata, –7.
Govor koji je odr`an u Institutu politi~kih nauka u Viqemstaunu (Masa~usets – SAD).

KWI@EVNI PREGLED 4258. Milan V. Bogdanovi}, Tri zbirke lirskih pesama, 72–7.
Prikazane su zbirke: Arhipelag snova Miroslava Feldmana (Sarajevo, 927), Iz kutova du{e Sini{e Paunovi}a (Beograd, 927) i Pesme budu}ih (Sarajevo, 927).

NAU^NI PREGLED 4259. Jovan Erdeqanovi}, [umadija i [umadinci, 7–8.
O tematskom broju ~asopisa Kwi`evni sever.

POZORI[NI PREGLED 420. Isidora Sekuli}, O , Nil: „Ana Kristi”, 8–8. POLITI^KI PREGLED 42. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Novi potresi na Balkanu, 8–8. 422. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 8–87. BELE[KE 42. /Anonim/, Srpski jezik na beogradskom univerzitetu, 87–88.

248

Stani{a Vojinovi}

424. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Sa sun~anih obala”, 88.
O zbirci pripovedaka Rikarda Nikoli}a. O zbirci pesama Batri}a Marjanovi}a.

425. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Siluete i oblesci”, 88–89. 42. Ksenija Atanasijevi}, Jedan filozofski roman: Dr Lucien-Graux, „Le docteur illuminé”, Paris, 1927, 89–9 427. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Na{a dela nas prate” (Paul Bourget: „Nos actes nous suivent”. – Plon, Paris), 92–9. 428. S./vetislav/ P./etrovi}/, „Qubav tri generacije”, 9–94
O noveli Ruskiwe Aleksandre Kolontaj u prevodu M. Todorovi}a. O kwizi Grgura Jak{i}a.

429. I./lija/ P./r`i}/, „Evropa i vaskrs Srbije”, 94–95. 4270. Du{an D. Vuksan, Cetiwski muzej, 95–97 427. X. /Uro{ Xoni}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 97. 4272. /Anonim/, Biblioteka Ministarstva prosvete, 97–98. 427. B. M. /Milan Bogdanovi}/, Borisav Stankovi}, 98–99.
Nekrolog. Nekrolog.

4274. N./ikola/ M./irkovi}/, Bojan Penev (1882–1927), 99–400. Br. , . novembar 4275. Dragi{a Vasi}, Pad sa gra|evine, 40–404. 427. Mom~ilo Nastasijevi}, Godina, 404–4. 4277. Fran Ma`urani}, Za{to?!, 42.
Pesma u prozi. Pesma u prozi.

4278. Fran Ma`urani}, [ta tra`i{?, 42. 4279. Mirko Korolija, Kora hleba, 4–45.
Po~.: „O, moja tvrda, grka koro hleba” Zav.: „sve zube tako tupiti zaludu!...”

4280. Desanka Maksimovi}, Sudbina, 45–4.
Po~.: „Idemo, i kao seja~ po wivi crnoj setvu” Zav.: „Bog ne da da se smejemo”

428. Desanka Maksimovi}, Mrak, 4.

Po~.: „Mrak se rodio u {umi, ja sam ga zatekla” Zav.: „i objavi{e no} kao zoru petli”

4282. Milan V. Bogdanovi}, Borisav Stankovi}, 47–42. 428. Milo{ Savkovi}, Zolin udeo u srpsko-hrvatskom realizmu (I), 42–429. 4284. Isidora Sekuli}, Manconijevi „Verenici”. Povodom wihove stogodi{wice, 40–44. 4285. Stanislav @upi}, Jedno dana{we mi{qewe o drugome svetu, 45–440. 428. Slobodan Jovanovi}, Politi~ke ideje savremene Engleske, 44–448. 4287. Dragoqub Aran|elovi}, Na{a politi~ka kriza, 448–45. KWI@EVNI PREGLED 4288. Branislav Miqkovi}, Dnevna kritika, 452–457. 4289. Aleksandar Vidakovi}, Blejkova stogodi{wica, 457–40.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

249

POZORI[NI PREGLED 4290. Du{an Z. Mila~i}, Fransisk Sarse kao pozori{ni kriti~ar, 40–45. UMETNI^KI PREGLED 429. Branko Popovi}, Izlo`ba slika, freski i crte`a @ivorada Nastasijevi}a, 45–49. POLITI^KI PREGLED 4292. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dana{wica u Gr~koj, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Ma|arskoj, 49–472. 429. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 472–47. BELE[KE 4294. /Anonim/, Dve pesme Frana Ma` urani}a, 47.
O pesmama objavqenim u ovom broju S. K. Glasnika.

4295. M./ilo{/ Cr./wanski/, @. Mili}evi}: „U postojbini na{ih kopani~ara i zografa”, 474. 429. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Oktobar”, 474.
O zborniku \or|a Popovi}a. O ~lanku M. Karanovi}a.

4297. T./ihomir/ \./or|evi}/, Samou~ka pismenost, 474–475. 4298. V./ladimir/ ]./orovi}/, „Turski spomenici u Skopqu”, 475–47.
O kwizi Gli{e Elezovi}a.

4299. M./ilo{/ Cr./wanski/, [ta sprema jesen u nema~koj kwi`evnosti?, 47–477. 400. ***, Smrt Maksimilijana Hardena, 477–478. 40. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Britanski dokumenti o uzrocima rata 1898–1914, 478–480. 402. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Jedna nova istorija Evrope u XIX veku, 480.
O kwizi A. X. Grenta.

40. V./ladimir/ ]./orovi}/, „Odnosi izme|u Bosne i Srbije 1806. i boj na Mi{aru”, 480.
O doktorskoj tezi J. B. To{kovi}a.

Br. 7, . decembar 404. Milo{ Crwanski, Seobe (I), 48–488. 405. Rastko Petrovi}, Sa svetlim poqupcem na usnama, 489–490.
Po~.: „To, to! Umreti; nikada vi{e ne `iveti! Nikada!” Zav.: „Tonuti, tonuti, za ve~nost, sa svetlim poqupcem na usnama” Po~.: „Samo u crnom snu, samo u crnom...” Zav.: „crni zvuk jaukne, da je na nekoga red”

40. Du{an Jerkovi}, Samoubica, 490–49. 407. Milo{ Savkovi}, Zolin udeo u srpsko-hrvatskom realizmu (II), 492–498. 408. Branko Lazarevi}, Betoven (I), 499–54. 409. Mom~ilo Nastasijevi}, Za narodnu melodiju. Pogovor muzi~koj drami „Me|ulu{ko blago”, 54–5. 40. Svetomir Risti}, Spinoza, 5–524. 4. Mom~ilo \or|evi}, Slu~aj Trockoga, 524–52.

250

Stani{a Vojinovi}

KWI@EVNI PREGLED 42. Aleksandar Vidakovi}, Godi{wi pregled engleskog romana, 5–540. NAU^NI PREGLED 4. M. St. Mokrawac, Stogodi{wica Marselena Berteloa, 540–544. UMETNI^KI PREGLED 44. Branko Popovi}, Sedamdesetogodi{wica Uro{a Predi}a. – Izlo`ba Ive Despi}a, 544–548. MUZI^KI PREGLED 45. Miloje Milojevi}, Guslarska utakmica u Beogradu, 548–55. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pariski pakt. – Italo-arbanski savez. – Bra}anu, 55–554. 47. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 554–555. BELE[KE 48. B./ranislav/ M./iqkovi}/, XXX kolo Srpske kwi`evne zadruge, 555–557. 49. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „^udne siluete”, 557.
O zbirci novela Stevana Galoga`e.

420. R./astko/ P./etrovi}/, Povodom „Crnca” Filipa Supoa, 557–558. 42. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, M. G. Sarfatti: „Mussolini, l’ homme et le chef”. Paris 1927, 559–50. 422. /Anonim/, Kwi`evni konkurs „Cvijete Zuzori}”, 50. 42. I./lija/ P./r`i}/, D-r Ladislav Poli}, 50.
Nekrolog.

Br. 8, . decembar 424. Milo{ Crwanski, Seobe (II), 5–577. 425. Vladimir Nazor, K}erka, 578.

Po~.: „Osje}am: nikad qubovca il, `ena” Zav.: „Svu we`nost {to si ve} mi davno dala” Po~.: „Ne rata, ne rata! Vi~e pu~ina globa” Zav.: „u orkanu Svefatuma” Po~.: „Da bi se obasjala zemqa” Zav.: „ko molitva za umiru}e” Po~.: „Ne~iji sam tihi sluga” Zav.: „samo pri~a, samo sena”

42. Josip Kosor, U orkanu svefatuma, 578–579. 427. Frano Alfirevi}, Ki{a, 579–580. 428. Mladen Leskovac, Pretci, 580–58. 429. Anica Savi}-Rebac, Hajnrih fon Klajst, 582–589. 40. Branko Lazarevi}, Betoven (II), 589–59. 4. Veqko Petrovi}, Iz istorije vojvo|anske umetnosti, 59–00.
Odlomak.

42. V. Prodanov, Pisma grafa Tise, 00–05.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

25

4. Svetislav Predi}, Likvidacija seqa~kih dugova, 05–. KWI@EVNI PREGLED 44. Milan V. Bogdanovi}, Bo`idar Kova~evi}: „Vi|ewa Dijaka Bo`idara”, 4–7. 45. Du{an Z. Mila~i}, Bosieova tristagodi{wica, 7–20. UMETNI^KI PREGLED 4. B./ranko/ S. P./opovi}/, „Toma Rosandi}” od J. R. van Stwe-a, 20–2. MUZI^KI PREGLED 47. Miloje Milojevi}, Premiera „Zulum}ara” od g. P. J. Krsti}a. – Iz koncertne dvorane, 24–28. EKONOMSKI PREGLED 48. Nikola Stanarevi}, Kriza zadrugarstva, 29–2. POLITI^KI PREGLED 49. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija, Francuska i Jugoslavija, 2–5. 440. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 5–. BELE[KE 44. I./sidora/ S./ekuli}/, Nobelova nagrada za kwi`evnost u godini 1926, –7.
O Graciji Deledi.

442. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Talasi `ivota”, 7.
O zbirci pesama Jove Bo{kovi}a (Mostar, 927).

44. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Aktuelna pitawa, 7–8.

O kwigama Sociologija i dana{wa dru{tvena nesre|enost Branka Kebeqi}a i Dru{tvena disonanca Todora Kru{evca. O delu Qudi i predeli Karla fon [lecera.

444. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Jedan nema~ki diplomata o Srbiji, 8–9. 445. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, Skopsko nau~no dru{tvo, 9–40.

IX, 928.
Kw. XXIII Br. , . januar 44. Ivo Andri}, Ispovijed, –. 447. Milo{ Crwanski, Seobe (III), –22. 448. V. Massuka /Velimir @ivojinovi}/, Glad, 2.
Po~.: „Krugovi svetli i prozra~an umor...” Zav.: „u zenicama mi piruje” Po~.: „Poqubi me, za~araj me sobom” Zav.: „i i{~ilim u te }utawem”

449. V. Massuka /Velimir @ivojinovi}/, Tuga, 2–24.

252

Stani{a Vojinovi}

450. V. Massuka /Velimir @ivojinovi}/, Smrt, 24.
Po~.: „Straha od smrti nema” Zav.: „od iste, od tamne ki{e”

45. Bo`idar Kova~evi}, Kad je duvao vetar, 24–25.
Po~.: „U domu starom, preko koga svira” Zav.: „nemo}na, sme{na dela bednih qudi”

452. Pavle Popovi}, Dve Sterijine komedije, 2–0. 45. Nikola Vuli}, Horacije (I), –4. 454. Branko Lazarevi}, Betoven (III), 42–52. 455. *** /@ivojin Balugxi}/, Evropa u 1927. godini, 52–0. NAU^NI PREGLED 45. Reqa Z. Popovi}, Xon B. Beri, –4. POZORI[NI PREGLED 457. Milan V. Bogdanovi}, Bo`idar Nikolajevi}: „Dogoreli krov”, 5–. MUZI^KI PREGLED 458. Miloje Milojevi}, „Licitarsko srce”, balet g. Baranovi}a. – „La boite á joujoux” Debisia. – Prvi koncert Beogradske filharmonije, –9. POLITI^KI PREGLED 459. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francuska, Italija i Jugoslavija, 9–72. 40. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 72–7. BELE[KE 4. Milo{ T. Miti}, „Slednji vitez Reber~an”, 74.
O romanu O`bolta Ilauniga.

42. I./sidora/ S./ekuli}/, Zabavna biblioteka, 74–75.
O biblioteci koju ure|uje Nikola Andri}.

4. Ksenija Atanasijevi}, „Racionalizam u savremenoj nema~koj filozofiji”, 75–7.
O raspravi Milo{a \uri}a. O raspravi L. T. Laskarisa.

44. V./asiq/ P./opovi}/, Prvi srpsko-gr~ki savez, 77–78. 45. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Propast jedne carevine (Baron Julius von Szilassy: „Der Untergang der Donaumonarchie”, Berlin, 1927), 78. 4. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ruski seqak” od Maksima Gorkog, 78–79. 47. /Anonim/, Universitetsko kamerno-muzi~ko udru`ewe Collegium Musicum, 79–80. 48. Petar Krsti}, Ispravka, 80.
Povodom kritike Miloja Milojevi}a Zulum}ara Petra Krsti}a.

Br. 2, . januar 49. Milo{ Crwanski, Seobe (IV), 8–89. 470. Gustav Krklec, Novo doba, 90.
Po~.: „Umiru srca u glupoj varci”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „i razbi zid sa glavom!”

25

47. Marko Risti}, Nestalna maska i `ivot, 90–9. 472. Marko Risti}, Uspavanka kao porediti, 9.

Po~.: „Video, na nepomu}enom ogledalu mirnih jezera” Zav.: „Ja se zovem i bivam kako tu|e pam}ewe govori ma gde” Po~.: „Jo{ danas govori kao more, o moje sawivo jagwe” Zav.: „Spavaj kao {to poredi{“

47. Nikola Vuli}, Horacije (II), 92–99. 474. Branko Lazarevi}, Betoven (IV), 99–09. 475. Branimir Male{, Psihologija presomni~kog momenta, 09–4. 47. Dimitrije Popovi}, Uspomene S. D. Sazonova, 5–2. KWI@EVNI PREGLED 477. Milan Grol, Stevan Lukovi} (1877–1902), 24–0. 478. Milan V. Bogdanovi}, Desanka Maksimovi}: „Vrt detiwstva”, 0–2. 479. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Op{ti pogled na dana{wu nema~ku kwi`evnost, 2–9. NAU^NI PREGLED 480. F./ehim/ Bajraktarevi}, Stari arapski pisci o Srbima i drugim Slovenima, 40–45.
Povodom kwige Georga Jakoba. O kwizi Leonida Pitamica.

48. \or|e Tasi}, Jedna nova kwiga o dr`avi, 45–50. POLITI^KI PREGLED 482. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova godina. – Na{ bilans spoqne politike, 50–5. 48. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 5–54. BELE[KE 484. Mil./enko/ S. Filipovi}, D-r D. J. Popovi}: „O Cincarima. Prilozi pitawu postanka na{e ~ar{ije”. (Beograd 1927), 54–55. 485. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Sentimentalna putovanja boga Marsa”, 55–5.
O zbirci pripovedaka Ante Kova~a.

48. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Vodnikova dru`ba”, 5–57. 487. I./sidora/ S./ekuli}/, „Ve{tina `iveti” (Izdawe Rajkovi}a i ]ukovi}a), 57–58.
O kwizi Jensa Kruzea koju je preveo Josif Slabi.

488. R. R., Uspomene Ane Virubove (Anna Virubova: „Souvenirs de ma vie”, Paris 1927), 58–0. 489. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Nema~ka carevina” (Julius Hoppenstedt: „Das Deutsche Reich, seine Geschichte von der Gründung bis zur Gegenwart”, I i II sv., Berlin, 1927, Paul Kittel), 0.
O kwizi I. J. Hopen{teta.

Br. , . februar 490. Milo{ Crwanski, Seobe (V), –72

254

Stani{a Vojinovi}

49. Vladimir ^erina, Pustiwa, 7–74.
Po~.: „^udesna no} kad olovo gwije” Zav.: „I oblaci s ki{om padaju s brijega”

492. Ranko Mladenovi}, Nesvestica zvukova, 74.
Po~.: „Spava pono} blaga” Zav.: „Uzvi{en sam uvek kada s tobom gre{im!...”

49. Desanka Maksimovi}, Mle~ni put, 75.

Po~.: „Hitam nekuda kao zakasneli putnik kroz {umu crnu” Zav.: „o~i suzne, i ostavqam ruke dragog tu`ne i same”

494. Isidora Sekuli}, Nagrada romansiranih biografija, 7–8. 495. Branko Lazarevi}, Betoven (V), 8–8. 49. Slobodan Popovi}, O samoposmatrawu kod kwi`evnog kriti~ara. Tip subjektivnog kriti~ara, 87–9.
Odlomci iz Poku{aja jedne intelektualisti~ke estetike, iz odeqka Psihologija kwi`evnog ocewivawa. Povodom kwige Ludviga Mizesa.

497. D./ragoqub/ Aran|elovi}, O liberalizmu, 9–99. 498. Milutin D. Lazarevi}, Vojno-politi~ke pripreme pred napad na Srbiju 1915. godine, 200–22. KWI@EVNI PREGLED 499. Branislav Miqkovi}, Na{a kwi`evnost u 1927, 2–22. 4400. Ante Petravi}, Fra Filip Grabovac, 22–225.
O studiji Karla Eterovi}a.

NAU^NI PREGLED 440. Miloje M. Vasi}, Liugi M. Ugolini, „Albania Antica”, Vol. I, 22–228. 4402. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Herman Vendel: „Bismark i Srbija”, 228–20. POLITI^KI PREGLED 440. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova godina. – Stavqawe rata van zakona. – Produ`ewe rimskog pakta, 2–24. 4404. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 24–25. BELE[KE 4405. Isidora Sekuli}, „Me|ulu{ko blago” (muzi~ka drama od M. Nastasijevi}a, muzika od S. Nastasijevi}a), 25–27. 440. M./laden/ L./eskovac/, Ma|arska antologija moderne srpske lirike, 27–29.
O antologiji Kornela Sentelekia. O antologiji Kornela Sentelekia.

4407. M./ilo{/ Cr./wanski/, Ma|ari o antologiji srpskih pesnika, 29–240. Br. 4, . februar 4408. Veqko Petrovi}, Lalica, 24–25. 4409. Milo{ Crwanski, Seobe (VI), 252–22. 440. Josip Kosor, Priroda i besmrtnost, 2–24.
Po~.: „Priroda: beskrajna crvena melodija” Zav.: „Hosana budi Tebi, veliki sine Davidov!”

44. Kuzma Toma{i}, Siwavina, 24–25.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „No} bez meseca, letwa, topla, tamna” Zav.: „u neizmernoj lepoti svemira”

255

442. Mom~ilo Nastasijevi}, Suton, 25.

Po~.: „Krila li to: nenadno mahnu na tamu” Zav.: „Suton” Po~.: „Opaqena suncem, izbodena plavim tatua`ama” Zav.: „zanosi i lutawa; sada u radosti, sad u nevesequ” Po~.: „Pusti me, da se predam ovom ledenom vetru” Zav.: „vekova”

44. Gvido Tartaqa, Ruka mornara sa ostrva, 2. 444. Ante Cetineo, Modrokos, 2.

445. Milan V. Bogdanovi}, Pisci i kriti~ari, 27–275. 44. Aleksandar Vidakovi}, Tomas Hardi (1840–1928), 27–278. 447. Ilija M. Petrovi}, Jedan wujor{ki roman, 279–297.
O romanu Haun~, Paun~ i Xaul Samuela Ornica.

448. Vinko Vitezica, Problem prevo|ewa, 297–0.
Povodom Geteovog Fausta u prevodu Riste J. Odavi}a.

KWI@EVNI PREGLED 449. Isidora Sekuli}, Povodom dveju zbirki pri~a Siba Mili~i}a, 02–05.
Prikazane su zbirke @ena i ~ovek i More.

DRU[TVENI PREGLED 4420. Pera J. Popovi}, O tehni~kim radovima u na{oj komunalnoj politici: ure|ewe Beograda (I), 05–09. POLITI^KI PREGLED 442. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Rumunija i Italija, 09–2. BELE[KE 4422. K./senija/ A./tanasijevi}/, „Wego{eva Lu~a mikrokozma”, 2–4.
O studiji Alojza [mausa.

442. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Nova Nema~ka. (Maurice Pernot: „L Allemagne moaerne”, Hachette, Paris 1927), 4. 4424. Viktor Novak, Vladimir Ma` urani} (1845–1928), 4–20.
Nekrolog.

Br. 5, . mart 4425. Milo{ Crwanski, Seobe (VII), 2–7. 442. Aleksander Jakovqev, Muzika. (Pri~a jednog kapelnika). Sa ruskog prevela S./tanka/ \. Gli{i}eva (I), 8–47. 4427. Frano Alfirevi}, Peva~ica, 48.
Po~.: „Ona je pevala kao opijena” Zav.: „i{~ezla je u opoj i lom”

4428. Desimir Blagojevi}, Umre li ~ovek, ostavi nam tugu, 49.
Po~.: „Umre li ~ovek, ostavi tugu” Zav.: „u no} crnu i dugu”

4429. Du{an Jerkovi}, Dah qubavi, 49–50.

25

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Dah moje qubavi za obzorjem plamnim” Zav.: „}ilimima plavih nebeskih mostova”

440. Du{an Jerkovi}, Glas nevidqivog, 50–5.
Po~.: „Tihe i tu`ne molitve plavih plamenova” Zav.: „i ruke, zlokobne ruke u magli?”

44. Pavle Popovi}, Kosta Trifkovi} kao pozori{ni kriti~ar, 52–55.
O saradwi u ~asopisu Pozori{te pod pseudonimom „K.” Iz rada o biografskoj metodi.

442. Mom~ilo T. Seleskovi}, O obja{wewu prirode, 5–57. 44. Jovan M. Jovanovi}, Dana{wa Nema~ka (I), 57–7. 444. Ja{a M. Prodanovi}, Jugoslovenski parlamentarizam, 7–7. KWI@EVNI PREGLED 445. Isidora Sekuli}, Svetislav Stefanovi}: „Granice”, 74–7. NAU^NI PREGLED 44. P./rvo{/ Slankamenac, D-r Dragi{a M. \uri}, „Filosofija istorije filosofije”, 7–78. DRU[TVENI PREGLED 447. Pera J. Popovi}, O tehni~kim radovima u na{oj komunalnoj politici: ure|ewe Beograda (II), 78–8. POLITI^KI PREGLED 448. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Organizovawe mira. – Askvit, 84–87. 449. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 87–88. BELE[KE 4440. B./ranislav/ Miqkovi}, „\alski”, 88–90.
O studiji Ivana Nevesti}a. O romanu France Bevka.

444. Milo{ T. Miti}, „Hi{a v strugi”, 9–92. 4442. D. P., „More” (roman iz dalmatinskog `ivota), 92–9.
O romanu Bo`e Lovri}a.

444. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ivawsko cve}e” (pesme za decu Peri{e G. Bogdanovi}a. Beograd, 1928), 9. 4444. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Ilustrovana |a~ka hronika”, 9–94.
O antologiji pesama i pri~a jugoslovenskih pisaca za |ake osnovnih i sredwih {kola.

4445. I./sidora/ S./ekuli}/, „Muzika” (~asopis za muzi~ki kulturu), 94. 444. V./ladimir/ ]./orovi}/, Odlomak iz diplomatskih odnosa sa Rusijom. Memoari vojvode Gavra Vukovi}a (Kotor, 1928), 94–9. 4447. N./iko/ B./artulovi}/, Balkan u odnosu prema Italiji, 9–97.
O kwizi profesora @aka Ansela.

4448. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Turska i Evropa. (Moukhtar Pascha: „La Turquie, L’ Allemagne et l’ Europe, 1878–1914”, Paris, Plon 1924), 97. 4449. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Dana{wa Austrija (Danubiensis: Letopis M. S., kw. 314, 1927), 97.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

257

4450. D-r R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe Brokmanove dramske trupe, 98.
O gostovawu Hansa Brokmana.

445. /Anonim/, Narodna biblioteka u Beogradu, 98–99. 4452. K./atarina/ B./ogdanovi}/, Blasko Ibawez (1867–1928), 99–400.
Nekrolog.

Br. , . mart 445. Milo{ Crwanski, Seobe (VIII), 40–409. 4454. Aleksander Jakovqev, Muzika. (Pri~a jednog kapelnika). Sa ruskog prevela S./tanka/ \. Gli{i}eva (II), 409–49. 4455. Mirko Korolija, Bezdan, 420–42.
Po~.: „Sveg, dve tri mi bezna~ajne” Zav.: „da poka`e: dohvati, ho}u?”

445. Mirko Korolija, Qubavni psalam, 42.
Po~.: „Ostala mi je mladost tebe `edna” Zav.: „Gospodu {to te tako krasnu stvori” Po~.: „Zavrisnu{e, sva drveta zaigra{e” Zav.: „po mokrog jutra blistavom sjaju...”

4457. @ivko Jevti}, Gora u pokretu, 42–422. 4458. Ante Petravi}, Andrija Palmovi} (1847–1882), 42–429. 4459. Milo{ Savkovi}, Dode u srpsko-hrvatskoj kwi`evnosti, 429–442. 440. @iv./ojin/ Balugxi}, Borba oko du{e seqakove, 442–450. 44. Jovan M. Jovanovi}, Dana{wa Nema~ka (II), 45–4. NAU^NI PREGLED 442. F./ehim/ Bajraktarevi}, Iz Jugoslavije pod Turcima, 42–44.
O kwizi Franca Babingera.

MUZI^KI PREGLED 44. Miloje Milojevi}, D-r Leo{ Jana~ek i wegova opera „Jenufa”, 44–49. POLITI^KI PREGLED 444. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izbori i promene u spoqnoj politici. – Mawine. – Lihnovski-Diaz, 49–47. BELE[KE 445. I./sidora/ S./ekuli}/, Viqem Blejk: „Ven~awe neba i pakla”, 47–474.
O prevodu Svetislava Stefanovi}a. O studiji Vladimira Dvornikovi}a.

44. M./ilo{/ \./uri}/, „T. G. Masaryk kao filozof i sociolog”, 474–47. 447. Du{an Nedeqkovi}, B. P. Stevanovi}: „An experimental study of the mental processes in volved in judgment” (Cambridge 1927), 47–478. 448. S./avko/ @./upan~i}/, „Kako se sti~u saznawa vi{ih svetova”, 478–479.
O delu Rudolfa [tajnera.

449. B./ranko/ L./azarevi}/, Uspomene barona Gisla. (Baron Wladimir Giesl, „Zwei Jahrzehnte im nahen Orient”. Berlin, 1927), 479. 4470. X. /Uro{ Xoni}/, Qubomir Jovanovi} (1865–1928), 479–480.
Nekrolog.

258

Stani{a Vojinovi}

Br. 7, . april 447. Veqko Petrovi}, Mica (I), 48–489. 4472. Milo{ Crwanski, Seobe (IX), 489–502. 447. Vladimir Nazor, Most nad morem, 50.
Po~.: „Tamo, me|, kopnom i ostrvom, danas” Zav.: „Visoko, izme| vode i nebesa” Po~.: „Zajedno sa mnom” Zav.: „I mrtav nosim muziku o tebi...”

4474. Ranko Mladenovi}, Jutarwi prestup, 50–504. 4475. Bo`idar Kova~evi}, Slu{aju}i muziku, 504–505.
Po~.: „Ne svirajte! Ubi}u se!... Katkad ~ujem” Zav.: „dozivaju}, sve minule uspomene”

447. Milan V. Bogdanovi}, Na{a gra|anska lirika u XVIII veku, 50–5. 4477. Isidora Sekuli}, Pol Valeri. Odlomak, 5–524. 4478. Jevgenije Spektorski, Bekonovo mesto u istoriji filozofije, 524–528. KWI@EVNI PREGLED 4479. Antun Barac, Na{i ~asopisi, 529–54. NAU^NI PREGLED 4480. \./or|e/ Tasi}, Dragoqub Jovanovi}: „O kultu rada”, 54–58. POZORI[NI PREGLED 448. Milan V. Bogdanovi}, \ura Jak{i}: „Stanoje Glava{”, 58–540. POLITI^KI PREGLED 4482. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Francusko-nema~ka sporazumevawa. – Rumunske neprilike, 540–54. 448. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 54–544. BELE[KE 4484. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Deca”, 545–54.
O nagra|enoj pri~i Drage S. Jankovi}.

4485. Cr. /Milo{ Crwanski/, „Gra|evinski i umetni~ki spomenici u Dalmaciji”, 54–547. 448. Jovan Erdeqanovi}, Jasna Belovi}: „Die Sitten der Südslaven” (Dresden, 1927), 547–548. 4487. N./iko/ B./artulovi}/, Dalmacija u talijanskom prikazu, 548–550.
O kwizi La Dalmazia nella storia e nella politica, nella guerre e nella pace Antonija D, Alia.

4488. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Great Short Novels of the World” (Heinemann), 550–55. 4489. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Svetski rat i slovenska politika (P. Miqukov: The Slavonic Review, N 17, decembar 1927), 55. 4490. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Ibzenova stogodi{wica u Narodnom pozori{ti („Aveti”), 55–552. 449. M./ali{a/ R./adovi}/, Srpska kraqevska akademija, 552–554. 4492. Rista J. Odavi}, Pismo, 554–50.
Povodom kritika Vinka Vitezice i Pavla Popovi}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

259

Br. 8, . april 449. Veqko Petrovi}, Mica (II), 5–58. 4494. Milo{ Crwanski, Seobe (X), 58–578. 4495. Dragutin M. Domjani}, Jasmina dah, 579. 449. Gustav Krklec, Pesma pesniku, 579–580.

Po~.: „Jasmina te{ki dah, u lugu muk ekstaze” Zav.: „I opet ~ujem te gdje zbori{: Ja te volim!” Po~.: „Pogledaj levo: beskrajna svetlost `uta” Zav.: „Veliki vihor. Budo bi~ od vatre” Po~.: „Ti si mi ispunila `ivot ko sunce tamnu sobu” Zav.: „al, samo gde te ne znah `ive}e moja sawa” Po~.: „Te ku}e nad rekom kao da negde putuju” Zav.: „i tako tajanstveno di{e Istok i wegova tuga”

4497. Frano Alfirevi}, Jednostavna pesma, 580–58. 4498. Frano Alfirevi}, Mostar, 58–582.

4499. Endre Adi, Novim vodama brodim. (S ma|arskog preveo Todor Manojlovi}), 582.
Po~.: „Ne boj se, la|o moja, na tebi je junak Sutra{wice” Zav.: „Ja ne}u biti guslar sivih du{a”

4500. Endre Adi, [etwa oko mog rodnog mesta. (S ma|arskog preveo Todor Manojlovi}), 58.
Po~.: „Ovo je tu Benca, vidi{“ Zav.: „Ili se gordi sa mnom, likuju}i”

450. I./lija/ M. Petrovi}, Xorx Meredit (I), 584–59. 4502. Gabrijel Mije, Slikarstvo u Sv. Gori. (S francuskog preveo M./iloje/ M. Vasi}), 59–598.
^lanak je objavqen u ~asopisu „Revue archéologique” (oktobar-decembar 927).

450. Du{an Nedeqkovi}, O Konfu~ijevom isto~wa~kom pozitivitetu, 598–02. 4504. Dimitrije Popovi}, Ivawdanski atentat i Rusija, 02–. KWI@EVNI PREGLED 4505. Nikola Bana{evi}, O na{em romanu, 4–8. NAU^NI PREGLED 450. A./lbert/ Haler, Jedna povijest novije Italije, 8–25.
O kwizi Povijest Italije od 1871. do 1915. Benedeta Kro~ea.

UMETNI^KI PREGLED 4507. Branko Popovi}, O savremenoj ~ehoslova~koj arhitekturi (I), 2–. POLITI^KI PREGLED 4508. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: U @enevi. – Gustav Ador, –. BELE[KE 4509. /Anonim/, Pesma g. Dragutina Domjani}a, 7.
Domjani} neko vreme nije sara|ivao u ovome ~asopisu zbog ~lanka Hrvatska austrijan{tina Qubomira Stojanovi}a.

20

Stani{a Vojinovi}

450. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Sumraci pod U~kom”, 7.

O kwizi crtica autora koji se krije pod pseudonimom Tone Kamewak. O pisawu italijanske {tampe povodom izvo|ewa drame Pustolov pred vratima Milana Begovi}a u Rimu.

45. D./ragan/ S./uboti}/, O balkanskim literaturama, 7–8.

452. L., „Les Balkans face à l’ Italie” (par Jacques Ancel. Paris, Delagrave, 1928), 8–9. 45. V./ladimir/ ]./orovi}/, Juraj Biankini (1847–1928), 9.
Nekrolog.

454. X. /Uro{ Xoni}/, Svetolik M. Jak{i} (1868–1928), 9–40. Kw. XXIV Br. , . maj 455. Isidora Sekuli}, Bdenije u manastiru Rakovici, –4. 45. Isak Samokovlija, Drina, 4–5. 457. Milo{ Crwanski, Seobe (XI), –28. 458. Jela Spiridonovi}-Savi}, Prole}e, 29.
Po~.: „Upla{ena srna rubom {ume stala” Zav.: „tad legne da spava, pod breskvom u cvetu”

Nekrolog. Kao sekretar poslanstva u Carigradu ure|ivao je „Carigradski glasnik”.

459. Jovan Popovi}, Malenkost, 29.

Po~.: „Petar Pan iz ~udne zemqe gde deca ostaju dovek deca” Zav.: „Usne spasonosne usne, ko dete izgubilo majku” Po~.: „Svanu}e, zora. Dan }e jo{ samo za koji trepet” Zav.: „tka i popeva” Po~.: „Uklopqene redovima veza pewu se u lestvice” Zav.: „ti{e nego suze”

4520. Stanoje \or|evi}, Zora u palanci, 29–0. 452. Novak Simi}, Cipele, 0.

4522. Todor Manojlovi}, Henrik Ibzen, –. 452. I./lija/ M. Petrovi}, Xorx Meredit (II), 7–45. 4524. Milo{ \uri}, Duh ruske filozofije, 45–54. UMETNI^KI PREGLED 4525. Branko Popovi}, O savremenoj ~ehoslova~koj arhitekturi (II), 55–. MUZI^KI PREGLED 452. Miloje Milojevi}, Povodom sveslovenskog peva~kog festivala u Pragu, 2–4. DRU[TVENI PREGLED 4527. Isidora Sekuli}, Slu{aoci beogradskih javnih predavawa, 4–. POLITI^KI PREGLED 4528. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija, Balkan i sredwa Evropa, –9. 4529. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 9–70.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

2

BELE[KE 450. K. /Gustav Krklec/, „Crveni plamenovi”, 70–7.
O zbirci pesama Petra Maksimovi}a. O zbirci Iva Horvata.

45. K. /Gustav Krklec/, „Rije~i srca”, 7. 452. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Din Zejnel Stojkovi}, vojvoda de~anski”, 72.
O drami Nikole T. \uri}a.

45. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Spomenica Petra Ko~i}a”, 72–7. 454. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor” (kw. sedam, str. 352, 8o), 7–75. 455. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „O na{im qudima, velikim i malim”, 75–7.
O kwizi Milana [evi}a.

45. I./lija/ M. P./etrovi}/, Jedan kosovski „Glozel”, 7–77.
O ~lanku La`no blago u Srbiji Artura Evansa. O romanu Boston.

457. I./lija/ M. P./etrovi}/, Najnoviji roman Aptona Sinklera, 77–79. 458. P., ^lanak grofa Berhtolda o odgovornosti za svetski rat, 79–80. 459. In. / Jovan M. Jovanovi}/, Franc Jozef (E. Bagger: „Francis Joseph Emperor of Austria, King of Hungary”, London, Putnam, 1927), 80. Br. 2, . maj 4540. Aleksandar Vidakovi}, Tre}a nit (I), 8–97. 454. Milo{ Crwanski, Seobe (XII), 97–05. 4542. I./sak/ E. Babeq, Kraq. (S ruskog, sa dozvolom pisca, preveo G./ustav/ Krklec), 05–09. 454. Gustav Krklec, Odjek iz dubine, 0.
Po~.: „Oh, kako sam svestan svega {to se zbiva” Zav.: „jer je hteo re}i ne{to neizre~no” Po~.: „Budi za ono doba staro” Zav.: „Apolon”

4544. Bo`idar Kova~evi}, Pesniku, –2. 4545. Du{an Jerkovi}, No}ne meditacije na mansardi, 2–.
Po~.: „Te blistave, modre zvezde za prozorom, nadamnom” Zav.: „po celu, svaku, tu`nu, snom tajnim usnulu no}?”

454. Antun Barac, Matija Ma` urani} i Fran Ma` urani}, 4–20. 4547. Tih./omir/ R. \or|evi}, Ciganski ara~iluk u Srbiji (I), 20–. 4548. Ksenija Atanasijevi}, Racionalizam i misticizam, –5. 4549. Mirko M. Kosi}, Oko nacionalne Vojvodine, 5–44. MUZI^KI PREGLED 4550. Isidora Sekuli}, Artura Honegera „Kraq David”, 45–48. DRU[TVENI PREGLED 455. Svetislav Predi}, Produ`ewe va`nosti zakona o stanovima, 49–50. POLITI^KI PREGLED 4552. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Arbanija, Italija, Liga naroda, 5–54.

22

Stani{a Vojinovi}

455. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 54–55. BELE[KE 4554. G./ustav/ Kr./klec/, I. E. Babeq, 55–5. 4555. K. /Gustav Krklec/, „Crni talasi”, 5.
O zbirci pesama Petra M. Brankovi}a.

455. Anka Go|evac, Nemci o Jugoistoku, 5–59.

O poseti grupe kwi`evnika iz Nema~ke Jugoslaviji i wihovi utisci objavqeni u ~asopisu „Deutsche Rundschau”.

4557. D-r R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe Paula Vegenera u Narodnom pozori{tu, 59–0. Br. , . juni 4558. Miodrag M. Nika~evi}, Cer, –4. 4559. Aleksandar Vidakovi}, Tre}a nit (II), 4–78. 450. Milo{ Crwanski, Seobe (XIII), 78–82. 45. Mihailo Miron, Na `dralinu, 8.
Po~.: „Bog zna gde se rodih i od koga” Zav.: „o @drale moj, o @drale moj!”

452. Gvido Tartaqa, Rukom pod ruku, 84.

Po~.: „^ovek, radnik, i wegova `ena idu rukom pod ruku” Zav.: „na jedno stablo i na krhki br{qan oko wega” Po~.: „Od jutra bled i qubavan” Zav.: „od daha tvoga pomelo”

45. Desimir Blagojevi}, Devoja~ko telo, 84–85. 454. Bo`idar Borko, Pogled na slovena~ku kwi`evnost, 8–92.
Pro~itano U PEN klubu u Beogradu 2. juna 928. godine.

455. Nikola Vuli}, Tacit (I), 92–204. 45. Tih./omir/ R. \or|evi}, Ciganski ara~iluk u Srbiji (II), 204–2. KWI@EVNI PREGLED 457. Isidora Sekuli}, Povodom „Antologije japanskih pesama” g. M. Crwanskog, 27–29. UMETNI^KI PREGLED 458. Branko Popovi}, Srpska umetnost u Vojvodini, 29–225. MUZI^KI PREGLED 459. Miloje Milojevi}, Festival jugoslovenske moderne muzike, 225–20. POLITI^KI PREGLED 4570. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Za mir i za Franka. – Izbori u Nema~koj. – Izborni zakon Italije. – Protiv rata, 20–2. BELE[KE 457. R./anko/ M./ladenovi}/, Dramatizacija jednog novinarskog raporta, 24.
O drami Misteriozni Kami} Josipa Kulunxi}a.

4572. I./sidora/ S./ekuli}/, Xon Golsvorti: „Tamni cvet”, 24–25.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O prevodu Aleksandra Vidakovi}a.

2

457. T./ihomir R. \or|evi}/, „Timo~ka krajina”, 25.

O zborniku radova (Du{ana Panteli}a, V. K. Petkovi}a, Jelenka Mihailovi}a, Uro{a Xoni}a i dr.) {tampanom u Beogradu 928. godine. O tematskom broju francuskog ~asopisa „L’ art vivant” posve}enom ~ehoslova~koj likovnoj umetnosti.

4574. M./ilan/ K./a{anin/, ^ehoslova~ka umetnost, 2.

4575. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, U propast (Lichnowsky: „Auf dem Wege zum Abgrund”, I-II, Dresden, 1927, C. Reissner), 2. 457. I./lija/ M. P./etrovi}/, „Begstvo” Xona Golsvortia, 2–28.
O predstavi Narodnog pozori{ta. Nekrolog. Nekrolog.

4577. M./ilan/ P./redi}/, Fransoa de Kirel (1854–1928), 28–240. 4578. I./sidora/ S./ekuli}/, Edmund Gos (Gosse), 240. Br. 4, . juni 4579. Milan Ka{anin, Bra}a pravoslavna (I), 24–248. 4580. Milo{ Crwanski, Seobe (XIV), 249–2. 458. Gustav Krklec, Tri soneta, 22–2.
. 2. . . 2. . 4. Darivawa (22) Po~.: „Davawe sebe, raskidawe, trewe” Zav.: „zna~i: sve mawe i sve mawe mene” Preobra`ewa (22–2) Po~.: „Nesta}u brzo! Sve nestaje! Svi smo” Zav.: „a ja, na grozdu, zlatna, `edna osa” Zanati (2) Po~.: „Svestan sam svega! Nemiran sam! Snujem” Zav.: „u drevne frule od pastira sviram” Krov (2–24) Po~.: „Od tame i od ~a|i, sa pognutom strehom” Zav.: „i pospe me zvjezdama kroz rapukline” Vrata (24) Po~.: „Za wima je tuga samotnika” Zav.: „iza wih, ko svetac, sjam u svojoj tuzi” Okno (24) Po~.: „Nebo mi je, koliko i ono” Zav.: „pogru`en, sputan, ali obasjan” Posteqa (25) Po~.: „Pod oknom se bijeli razapeta” Zav.:”i nebo se spusti do mog krova”

4582. Nikola [op, Samotan dom, 2–25.

458. Isidora Sekuli}, Za narodni jezik na{, 2–270. 4584. Nikola Vuli}, Tacit (II), 270–28. 4585. Milo{ Trivunac, Francusko-nema~ko duhovno zbli`avawe, 28–290. 458. Jov./an/ M. Jovanovi}, Neptunska konvencija, 290–299. KWI@EVNI PREGLED 4587. Milan V. Bogdanovi}, Pesme g. Todora Manojlovi}a, 00–0.
O zbirci pesama Vatrometi i bajka o Akteonu.

4588. Branislav Miqkovi}, Dve na{e kwige o Rusiji, 02–05.

24

Stani{a Vojinovi}
O putopisima: Utisci iz Rusije Dragi{e Vasi}a i Impresije iz Rusije Sretena Stojanovi}a.

NAU^NI PREGLED 4589. Vinko Vitezica, D-r Veselin ^ajkanovi}: „Pregled rimske kwi`evnosti”, 05–09. POLITI^KI PREGLED 4590. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Tra`i se mir, 09–2. 459. B./o`idar/ V./laji}/, Unutra{wa politika: Pregled, 2–. BELE[KE 4592. Kr. /Gustav Krklec/, „Bespu}a i bludwe”, –4.
O zbirci pesama Janka D. Tufegxi}a. O studiji Petra Bo`ovi}a.

459. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Jovan Sunde~i}”, 4. 4594. Kr. /Gustav Krklec/, „Tri jihoslovanské najvy{i hodnoty”, 4–5.
O studiji Branka Lazarevi}a.

4595. J./a{a/ M. Pr./odanovi}/, „Taras Buqba” ( II izdawe prevoda M. \. Gli{i}a), 5–. 459. /Milan V. Bogdanovi}/, Jedno prisvajawe ^ehova, .
O pripovetci Ambicija majora Milije Milutina Jovanovi}a (Politika, 22. april 928), koja podse}a na pripovetku Orden Antona ^ehova.

4597. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Godi{wica” Nikole ^upi}a, –7. 4598. M./ilan/ K./a{anin/, „Vjesnik hrvatskoga arheolo{koga dru{tva”, 7–8. 4599. M./ilan/ K./a{anin/, „Monumenta artis serbicae”, 8–9. 400. M./ilorad/ V./anli}/, „Kuda }emo na{u decu – |ake?”, 9. 40. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „@uta kwiga” („Yelow book”,London 1928), 9. 402. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Evropa i Bismarkova politika mira (Dr N. Japikse: „Die Internationalen Beziehungen von 1871–1890”. Berlin, 1927), 9. 40. T./ihomir R. \or|evi}/, Narodni universiteti van Beograda, 20. Br. 5, . juli 404. Miroslav Krle`a, Glembajevi (I), 2–2. 405. Milan Ka{anin, Bra}a pravoslavna (II), 2–4. 40. Bo`idar Kova~evi}, Pesma lova~kog roga, 44.
Po~.: „O lovci hitri, qudi i psi” Zav.: „u lov, u veliki lov”

407. Frano Alfirevi}, Vedra smrt. Gustavu Krklecu, 44–45.
Po~.: „Tiho, ko ve~er na ogledala, da si|e na mene” Zav.: „opojeno od najvernije, posledwe qubavnice”

408. Branko \uki}, Proletwe emocije, 4–47.

Po~.: „Znam, naskoro }e dole, u gradu, otputovati aleje u no}i proletne” Zav.: „Stra{na praznina neba nada mnom se u bezdno produ`uje”

409. Milo{ Savkovi}, Mitologija moderne drame, 48–5. 40. Nikola Vuli}, Tacit (III), 5–5. 4. Aleksa Ivi}, Jelena Kara|or|eva posle smrti svoga mu`a, 5–8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

25

42. Mihailo Petrovi}, Kvadratura kruga i trisekcija ugla pred pariskom Akademijom nauka, 8–70. POZORI[NI PREGLED 4. Milan V. Bogdanovi}, „U agoniji”, od Miroslava Krle`e, 7–74. MUZI^KI PREGLED 44. Zdewek Nejedli, Evropa i slovenska muzika. (Preveo s ~e{kog M./iloje/ M./ilojevi}/, 74–79. POLITI^KI PREGLED 45. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Tursko-italijanski ugovor. – Mala antanta, 79–82. BELE[KE 4. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Nocturno” i „Carske kohorte”, 8–84.
O zbirci pesama Nikole [opa i drami Borivoja Jevti}a. O drami Vladislava Tmu{e.

47. B./orivoje/ St./ojkovi}/, „Sveti Savo na Meqaku”, 84–85. 48. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Sveta Ivana”, 85.
O drami Bernarda [oa u prevodu Otona @upan~i~a.

49. Julka Hlapec-\or|evi}, „Harfa Erosa”, 85–8. 420. A./leksandar/ Pogodin, „Isto~no pitawe”, 8–89.
O delu Vasiqa Popovi}a.

42. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Zanati i esnafi u Rasini”, 89.
O raspravi Stanoja M. Mijatovi}a.

422. M./ilan/ K./a{anin/, „Manastir Manasija”, 89.

O petoj kwizi srpskih spomenika koju je izdao Narodni muzej iz Beograda u redakciji Vlad. R. Petkovi}a a u saradwi Stanoja Stanojevi}a, \ur|a Bo{kovi}a i Lazara Mirkovi}a.

42. M./ilan/ K./a{anin/, „Istorija likovne umetnosti u zapadnoj Evropi”, 90.
O studiji Isidora Cankara.

424. M./ilan/ K./a{anin/, „Glasnik zemaqskog muzeja”, 90. 425. J. K., Povodom jedne francuske kwige, 9.
O kwizi Les concepts Scientifiques Elene Mecger (Metzger).

42. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Memoari Konrada Hecendorfa, 92–94. 427. M. /Ranko Mladenovi}/, „Zeleni frak”, 94–95.
O predstavi drame de Flera i de Kajave u Narodnom pozori{tu.

428. M./iloje/ M./ilojevi}/, Francuski peva~i u Beogradskoj operi, 95–9. 429. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Evropa i slovenska muzika”, 9–97.
O ~lanku Zdeweka Nejedlia.

40. V. Brajkovi}, Narodni universitet u Beogradu, u god. 1927/28, 97–400. 4. Q./udmila/ M./ihajlovi}/, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost, 400. Br. , . juli 42. Veqko Petrovi}, Pred smrt, 40–407. 4. Miroslav Krle`a, Glembajevi (II), 407–45.

2

Stani{a Vojinovi}

44. Lord Danseni, Izgubqeni cilinder. (S engleskog preveo I./lija/ M. P. /etrovi}/), 45–422.
Drama.

45. Desanka Maksimovi}, U smrt od razlicijeh, 42–425.
I. Oboreno gnezdo (42) Po~.: „O, tico gorska, ne cvili” Zav.: „uboge qudske pragove” II. U smrt mravi (42–424) Po~.: „O, mi smo mravi, {to, kad ve~er prva” Zav.: „noge sudbine usred bo`je ravni” III. U smrt rose (424) Po~.: „Blista{e kapqa rose povrh vlata” Zav.: „puna mirisa i nebeskog zlata” IV. Posledwe re~i (425) Po~.: „Da li }u poneti sobom i svoju boqku” Zav.: „dok senke smrti behu mi padale na o~i”

4. Albert Haler, O poeziji Petra Preradovi}a (I), 42–49. 47. Du{an Nedeqkovi}, Iskrenost u `ivotu i kwi`evnosti, 49–45. 48. R. L., Stabilizacija franka, 45–457. KWI@EVNI PREGLED 49. Isidora Sekuli}, Pripovetke Bo`idara Kova~evi}a, 458–40.
O zbirci pripovedaka Najve}i sevap.

NAU^NI PREGLED 440. V./ladimir/ ]orovi}, Silvio Kranjec: „Zgodovina Srbov”, 40–42. MUZI^KI PREGLED 44. Miloje Milojevi}, Stravinski: „@ar-ptica” i „Petru{ka”, 42–47. POLITI^KI PREGLED 442. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova vlada u Nema~koj i Gr~koj. – Poqska, 47–470. BELE[KE 44. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Antologija novije srpske lirike”, 470–47.
O antologiji Bogdana Popovi}a.

444. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Dela Borisava Stankovi}a, 47–472. 445. Tih./omir/ R. \or|evi}, Crna Gora i Crnogorci, 472–474.
O kwigama posve}enim Crnoj Gori.

44. Kr. /Gustav Krklec/, „Berlinger Tageblatt” o na{oj kwi`evnosti, 474–475. 447. Kr. /Gustav Krklec/, „Weltstimmen” o Borisavu Stankovi}u, 475. 448. Kr. /Gustav Krklec/, „^e{ka antologija”, 475–47.
O antologiji Ivana Laha. O kwizi A. C. Nora.

449. Kr. /Gustav Krklec/, „Jugoslavie v letnim slunci”, 47. 450. I./lija/ M. P./etrovi}/, Lous Adamic, 47–477. 45. I./lija/ M. P./etrovi}/, Lord Danseni (Edward John Moreton Drax Plunket, Lord Dunsany, ro|en 1878), 477–478.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27

452. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Rat i uprava u Srbiji i Ma}edoniji” (Paul Kirch: „Krieg und Verwaltung in Serbien und Mazedonien”, Stutgart, Kohlhammer, 1928), 478. 45. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Mutna vremena (P. von Mach: „Aus Bewegter Balkanzeit”, Berlin 1928. Mittler), 478. 454. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Rat van zakona (C. C. Morrison: „The Outlawry of War”, 1928, Allen-Unrin), 478. 455. K./atarina/ Bogdanovi}, Narodni universitet u Mariboru, 478–479. 45. V./ladimir/ ]./orovi}/, Ivan D. [i{manov (1862–1928), 479–480.
Nekrolog.

Br. 7, . avgust 457. Sibe Mili~i}, Ispovest jednog ~oveka. (Odlomak iz romana), 48–49. 458. Du{an Jerkovi}, Qubav u prole}e, 497.
Po~.: „Qubi kao onaj {to ne zna za hleb, a voli” Zav.: „qudi pate u tami, ali ih greje radost”

459. Novak Simi}, Magle, 497–498.

Po~.: „U nabore moga ogrta~a sle}u i gnezde se magle” Zav.: „turobna mrkost dalekih bosanskih brda {to ih nosim i snim”

40. Xon Kits, Lamija. (Odlomak iz speva). S engleskog prevela Anica Savi}Rebac, 498–502.
Po~.: „U doba pre no {to je rod vilinski” Zav.: „I ne ~u{e ga vi{e {ume Krete”

4. [tefan George, ***. (Sa nema~kog preveo Todor Manojlovi}), 502.
Po~.: „Moje dete se vratilo” Zav.: „Moja svojina al, meni beskrajno daleka”

42. Albert Haler, O poeziji Petra Preradovi}a (II), 50–57. 4. Todor Manojlovi}, [tefan George. (Ro|en 12. jula 1868.), 57–52. 44. Prvo{ Slankamenac, De~ja kwi`evnost u Rusiji, 52–529. [KOLSKI PREGLED 45. Ivan \aja, Bele{ke o sredwoj nastavi, 50–542. POLITI^KI PREGLED 4. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Berlinski kongres. – \oliti, 542–545. BELE[KE 47. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Bandit ili pesnik” i „Izlet u nebo”, 54.
O zbirkama pesama Rade Drainca i Gustava Krkleca. O kwigama Marka Risti}a i Aleksandra Vu~a.

48. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Bez mere” i „Koren vida”, 54. 49. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Na{a narodna poezija”, 54–548. 470. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Knji`evnik”, 548. 47. Kr. /Gustav Krklec/, „Sunce mrtvih”, 549.
O epopeji Ivana [meqova. O tematskom trobroju ~asopisa „Kwi`evni sever” koji je uredio Milivoje Kne`evi}.

472. Kr. /Gustav Krklec/, „Grad moje majke”, 549.

O delu Jaqusa Kaden-Bandrovskog u prevodu Julija Bene{i}a.

47. I./lija/ M. P./etrovi}/, Banket „Crne liste”, 550.

28

Stani{a Vojinovi}
O listi ameri~kih pisaca koje bojkotuje udru`ewe „K}eri ameri~ke revolucije”, na kojoj se nalaze Apton Sinkler, Oxin O, Nil i dr.

474. V. Markovi}, „O brakolomstvu”, 550–552.
O studiji Ilije M. Jeli}a.

475. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, „Priroda i nauka”, 552–55.
O ~asopisu koji ure|uje Aleksandar \. Kosti}.

47. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Iz na{e ofanzive 1914. (Boj na Krstacu iznad Po`ege 22. novembra 1914)”, 55.
O raspravi Ivana Pavlovi}a. O ~lanku Mihaila Pupina.

477. M. /Ilija M. Petrovi}/, Je li Amerika samo ma{ina?, 55–555. 478. Bo`./idar/ L. Pavlovi}, „@enevski protokol pred engleskim mi{qewem”, 555–557.
O kwizi dr \. \urovi}a objavqenoj na francuskom jeziku u Parizu 928. godine. O kwizi dr S. V. Coni}a.

479. B./o`idar/ L. P./avlovi}/, „Stupawe u Dru{tvo naroda”, 557–558. 480. J./ovan M. Jovanovi}/, „Oko Sazonova” (E. von Steinlitz: „Rings um Sasonow”, Berlin 1928), 558. 48. Jov./an M. Jovanovi}/, Nema~ka istorija za vreme rata (D-r Grelling: „Comment la Wilhelmstrasse écrivait l’ histoire pendant la guerre”, Paris 1928, Costes), 558. 482. Jov./an M. Jovanovi}/, Zemqoradni~ka Engleska („Latter-Day Rural Englana”, S. L. Bensusan, London 1928), 558. 48. N./edeqko/ K./o{anin/, D-r Svetolik Radovanovi}, 559–50.
Nekrolog.

Br. 8, . avgust 484. Borisav Stankovi}, Pe~al, 5–574. 485. Andrej Mihailovi~ Sobol, Posledwe putovawe barona Fjubel-Fjutcenau. (Preveo s ruskog G./ustav/ Krklec), 574–578. 48. Frano Alfirevi}, Boka, 579.
I. II. I. II. Po~.: „Ulazimo }utke u wezin tamni dan” Zav.: „zovu se: pla~u}, u velikoj samo}i” Po~: „Grobqa su blaga ko vrtovi stari” Zav.: „`ivot bez ikakova traga”

487. Nikola [op, Mrtvi mlinovi, 580.

Po~.: „[to uko~i quqawe moga mlina?” Zav.: „O dugo, dugo mi vi{e ne}e niko do},!” Po~.: „Pred zoru, ko da sam ~uo pjesmu an|ela” Zav.: „tako pognute breze i sve~ana ti{ina?”

488. Husnija ^engi}, Toplonadana no}i{ta, 580.
Po~.: „Zasivele su daqine za na{ pogled bezbojni” Zav.: „za toplonadana no}i{ta”

489. Milo{ Savkovi}, Udeo prirodnih nauka u srpsko-hrvatski realizam, 58–592. 490. Slobodan Popovi}, O psihologiji kwi`evnog ocewivawa, 592–598. 49. Pera J. Popovi}, Na{a banknota, 598–0. 492. Ilija M. Petrovi}, Kju Kluks Klan, 0–08. KWI@EVNI PREGLED 49. Milan V. Bogdanovi}, Marko Risti} i Aleksandar Vu~o, 09–5.
O kwigama Bez mere i Koren vida.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

29

UMETNI^KI PREGLED 494. Aleksandar Deroko, Niski transept Nemawi}ske bazilike, 5–8. MUZI^KI PREGLED 495. Miloje Milojevi}, O minuloj koncertnoj sezoni, 8–2. VOJNI PREGLED 49. Milutin D. Lazarevi}, @ivko Pavlovi}: „Bitka na Kolubari”, 24–2. POLITI^KI PREGLED 497. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Predsedni~ki izbori u Americi. – Pakt protiv rata, 2–29. BELE[KE 498. /Milan V. Bogdanovi}/, Hrvatski kwi`evnici o 20. junu, 29–0. 499. /Milan V. Bogdanovi}/, „Pe~al” B. Stankovi}a, 0–. 4700. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Nova srpska kwi`evnost u izvodima iz dela”, .
O kwizi Svetozara Mati}a. O kwizi Milo{a \uri}a.

470. P./rvo{/ Sl./ankamenac/, „Pred slovenskim vidicima”, –2. 4702. Kr. /Gustav Krklec/, ^lanak o savremenoj srpsko-hrvatskoj poeziji na bugarskom, 2–. 470. G./ustav/ Kr./klec/, Andrej Mihailovi~ Sobol, . 4704. I./lija/ M. P./etrovi}/, Kraj Golsvortieve „Forsyte Saga”, –4. 4705. Kr. /Gustav Krklec/, „Führer durch Jugoslavien”, 4–5.
O kwizi Herberta Tauba.

O radu Nikole Mirkovi}a objavqenom u bugarskom ~asopisu „Zlatorog” (kw. 5–, str. 29–248).

470. S./lobodan/ J./ovanovi}/, „Slovenski ~asopis” (The Slavonic Review), 5–.
O ~lanku o balkanskoj politici Vilhelma II Sitona Vatsona. O delu Valtera Bexhota.

4707. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Engleska ustavnost, . 4708. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Pozori{ni godi{wak, 1927–1928”, 7–8. 4709. M./ilan/ K./a{anin/, Crte`i g. Ivanovi}a, 8.
O izlo`bi Qubomira Ivanovi}a. Nekrolog. Nekrolog.

470. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Jovan \aja, 8–9. 47. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Jovan Avakumovi}, 9–40. 472. Uredni{tvo, /O tragi~nim doga|ajima u Skup{tini 20. juna 928. godine/, 40. Kw. XXV Br. , . septembar 47. Isak Samokovlija, Hanka, –5.

270

Stani{a Vojinovi}

474. Desanka Maksimovi}, Nad prahom, .
Po~.: „Ubogom seqaku s planine” Zav.: „na ove re~i se prekrsti”

475. Rade Drainac, Gigantski kolibri ispuwen slamom, –8.

I. Po~.: „Ko~ija{u moj! Ne}e{ vi{e pod zvezdama voziti pijanog druga” Zav.: „Na dugom putu lutawa od bola do ~a{e vina sa srcem kao megafon” II. Po~.: „U mojoj ulici stanuje jedan mese~ar” Zav.: „Proma{enih kriminala” III. Po~.: „Dobro si me nau~ilo, o moje mangupsko iskustvo `ivota!” Zav.: „Na vratima kr~me” IV. Po~.: „Sino} sam selo svoje snio i zbog toga sam se rastu`io” Zav.: „Od qubavi `ene!” V. Po~.: „Pogre{no me rodila majka u seoskoj izbi sa srpom meseca na prozoru” Zav.: „Kao universalni gromobran” Po~.: „Poqupce `arke sunce kuje” Zav.: „u wem, qubav pozna peva”

47. Antowin Sova, Slast zrewa. (Preveo s ~e{kog J./ovan/ A. K./r{i}/), 8. 477. Ivo Politeo, O Stjepanu Radi}u, 9–25. 478. Dragi{a Vasi}, Proleterski pesnici, 2–2. 479. Hasan Rebac, Nacionalna uloga Gajreta. (Povodom dvadesetpetogodi{wice Gajreta), 2–4. 4720. Sabo Jeli}, Tehni~ki i nau~ni napredak Wema~ke. (Utisci sa nau~nog putovawa kroz poratnu Wema~ku), 4–52. KWI@EVNI PREGLED 472. Milan V. Bogdanovi}, Rade Drainac: „Bandit ili pesnik”, 5–58. NAU^NI PREGLED 4722. Ksenija Atanasijevi}, D-r Stjepan Zimmermann, „Psihologija”, 58–59. POLITI^KI PREGLED 472. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Neptunske konvencije, 0–2. BELE[KE 4724. /Anonim/, Stogodi{wica Tolstojeva ro|ewa, . 4725. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Na talasima”, –4
O pri~ama iz brodarskog `ivota Mladena \uri~i}a. O antologiji pripoveda~a iz Bosne.

472. K. R., „Sa strana zamagqenih”, 4–5. 4727. Jovan Kr{i}, D-r Frank Wollman: „Slovinské drama”, 5–. 4728. Branimir ]osi}, O smrti Tolstojevoj, –7. 4729. A./leksandar/ Pogodin, „Mesija” Mere{kovskog, 7–70. 470. Kr. /Gustav Krklec/, „Tajna oca Browna”, 70–7. 47. P./era/ J. P./opovi}/, Spomenik na Ceru, 7–72. 472. J./ovan/ A. K./r{i}/, Antowin Sova, 72–7.
Nekrolog.

O ^estertenovoj avanturisti~koj pripovetci u prevodu Qubomira Jankovi}a.

47. U./ro{/ X./oni}/, Prevodi dela L. Tolstoja u srpskoj kwi`evnosti, 7–80.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27

474. Uredni{tvo, /O ~lanku Iva Politea o Stjepanu Radi}u/, 80. Br. 2, . septembar 475. Mom~ilo Nastasijevi}, Kazivawa o zemqinoj k}eri, 8–88. 47. Tatjana Suhotin-Tolstoj, O smrti moga oca. (Preveo s francuskog B./ranimir/ ]./osi}/), 89–99. 477. Bo`idar Kova~evi}, Biser pred prolaznike, 00.
Po~.: „U srce grada gde dubine” Zav.: „u biserno srce nosi...”

478. Bo`idar Kova~evi}, Prvi dani, 00–0.
Po~.: „Gde je sad sumrak bele zime” Zav.: „Usnama sam te blago tako” Po~.: „Mir je u vodi” Zav.: „U tuge plahe, u tuge nove”

479. Desimir Blagojevi}, Utehe pred raspelom, 0. 4740. Desimir Blagojevi}, Ve~e, 0.

Po~.: „Evo dok gradom pada senka toga mosta” Zav.: „tek jedna {aka krvavih, izbu|enih snova”

474. V./asilije/ Nemirovi~-Dan~enko, Suze Mirjamine. (Preveo s ruskog rukopisa S./vetozar/ M./ati}/), 02–0.
Pesma u prozi.

4742. V./asilije/ Nemirovi~-Dan~enko, Rozeta. (S ruskog rukopisa preveo S./vetozar/ M./ati}/), 0–04.
Pesma u prozi.

474. V./asilije/ Nemirovi~-Dan~enko, Kakve o~i ima no}. (S ruskog rukopisa prevela Q./udmila/ M./ihajlovi}/), 04–05.
Pesma u prozi. Podatak o prevodiocu: @./ivorad/ P. Jov./anovi}/, Vasilije Ivanovi~ Nemirovi~-Dan~enko, SKG, 9, kw. XLIX, 222.

4744. Todor Manojlovi}, Nerazumqivi Tolstoj, 0–08. 4745. Evgenije Spektorski, Tragedija Tolstoja, 08–25. 474. Svetozar Mati}, Vasilije Nemirovi~-Dan~enko, 25–29. MUZI^KI PREGLED 4747. Miloje Milojevi}, Ernst K`enik i wegova jazz-opera „Xoni svira”, 0–5. [KOLSKI PREGLED 4748. Bo`idar Markovi}, Tri rektorska izve{taja: Universitet od 1924. do 1927, 5–40.
O izve{tajima Pavla Popovi}a.

POLITI^KI PREGLED 4749. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pakt protiv rata, 40–4. BELE[KE 4750. Kr. /Gustav Krklec/, „Ledene ki{e”, 4–44.
O zbirci pesama A. R. Bogli}a. O romanu Marina Bega.

475. A./nte/ P./etravi}/, „Vje~na varka”, 44–45.

272

Stani{a Vojinovi}

4752. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „[areno kolo”, 45.
O kwizi feqtona Bo`e Lovri}a.

475. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Perjanice slavonskih br|ana”, 45–4.
O zbirci od deset pripovedaka Nikole T. \uri}a.

4754. Kr. /Gustav Krklec/, Kako je nastala „Ana Karewina”, 4–47.
O ~lanku N. Guseva u „Berliner Tageblatt”-u od 7. avgusta 928. godine.

4755. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Europe” o Tolstoju, 47–49. 475. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Nouvelles littéraires” o Tolstoju, 49–50. 4757. K./atarina/ B./ogdanovi}/, „G. Bletsvorti na ostrvu Rampol”, 50–5.
O romanu H. X. Velsa.

4758. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Gajretova spomenica, 5–52. 4759. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, Re~nik narodnih zoolo{kih naziva, 52–5.
O re~niku Miroslava Hirca.

470. V./ladimir/ ]./orovi}/, „Crkveni `ivot pravoslavnih Srba u Prizrenu i wegovoj okolini u XIX veku”, 5–54.
O kwizi Petra Kosti}a.

47. M. /Ilija M. Petrovi}/, Nove optu`be Srbije za rat, 54.
O ~lanku gospo|ice M. E. Durham.

472. Jov./an M. Jovanovi}/, „Rat” (D-r Heinrich Kanner: „Der Krieg”, Berlin), 54–55. 47. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Gledston” (Osbert Burdett: „W. E. Gladston”, Constable, London 1927), 55. 474. Todor Manojlovi}, Izlo`ba slika Save [umanovi}a, 55–5. 475. G./avrilo/ J./ela~i}/, Kongres ruskih kwi`evnika i novinara u Beogradu, 5–58. 47. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Fran Ma` urani}, 58–59.
Nekrolog. Nekrolog.

477. M./iloje/ M./ilojevi}/, Leo{ Jana~ek (1854–1928), 59–0. Br. , . oktobar 478. Milan Ka{anin, Preobra`ewe (I), –9. 479. Danica Markovi}, Buntovni psalm, 70–7. 4770. Gustav Krklec, Sa vetrom..., 7–72.

Po~.: „Za{to me, Bo`e, svih radosti zemnih li{i?” Zav.: „Strah me od tebe, strah od smrti, strah da `ivim” Po~.: „Tako, kroz suzne, kroz tu`ne trepavice” Zav.: „odsnevaj posledwi zanos ve~itog lutalice” Po~.: „U znak odlaska kliknuo sam Bogu triput zdravo!” Zav.: „du{a lagana i prosta”

477. Julije Tomi}, Fantazija o smrti, 72–7.

4772. Milo{ Crwanski, Tajna Albrehta Direra. (Povodom ~etristogodi{wice) (I), 74–84. 477. Qubomir Petrovi}, @ozef @uber. Gospodinu Pavlu Popovi}u, 84–200. 4774. Tih./omir/ R. \or|evi}, Doba za `enidbu i udadbu u na{em narodu, 200– 209. 4775. A./leksandar/ Pogodin, Da li je re{eno isto~no pitawe? (I), 209–27.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

27

KWI@EVNI PREGLED 477. Branislav Miqkovi}, Ante Cettineo: „Grebeni se rone”, 28–22. NAU^NI PREGLED 4777. Miloje M. Vasi}, Nekropola u okolini Ohrida (I), 22–2.
O ~lanku Bogdana D. Filova.

EKONOMSKI PREGLED 4778. Nik./ola/ Stanarevi}, VI kongres privrednika, 2–24. POLITI^KI PREGLED 4779. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Italija protiv mira na Balkanu, 24–27. BELE[KE 4780. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, „Kapi sunca i suza”, 27–28.
O zbirci pesama Milice Kosti}.

478. N./ikola/ [./op/, „Tragom vremena”, 28.
O zbirci pesama Stanka T. Miti}a.

4782. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Romeo i Julija” u prevodu d-r Svetislava Stefanovi}a, 28. 478. Kr. /Gustav Krklec/, „Die literarische Welt” o Tolstoju, 28–29. 4784. T./odor/ M./anojlovi}/, Italo Svevo, 29–240.
Nekrolog.

Br. 4, . oktobar 4785. Dinko [imunovi}, Crno vrelo, 24–254. 478. Milan Ka{anin, Preobra`ewe (II), 254–22. 4787. Ranko Mladenovi}, Ne~asna radost, 2.
Po~.: „Udubila si u mene” Zav.: „Usnama si{em san o tebi...”

4788. Frano Alfirevi}, Drvored, 24.
Po~.: „Stabla u dugom, dugom redu” Zav.: „i bol mi biva pev slavuja”

4789. Nikola [op, Samo}a, 25.

Po~.: „Gubqewe me|usobno daqina i blizina” Zav.: „I uzlet pod slavoluk zvijezda, kao zvuk”

4790. Milo{ Savkovi}, Socialni pokret u srpsko-hrvatskom realizmu, 2–277. 479. Milo{ Crwanski, Tajna Albrehta Direra. (Povodom ~etristogodi{wice) (II), 278–284. 4792. D./agoqub/ Aran|elovi}, Revizija ustava, 285–289. 479. A./leksandar/ Pogodin, Da li je re{eno isto~no pitawe? (II), 289–29. NAU^NI PREGLED 4794. F./ehim/ Bajraktarevi}, Kongres orientalista u Oksfordu, 29–299. 4795. Miloje M. Vasi}, Nekropola u okolini Ohrida (II), 299–09.
O ~lanku Bogdana D. Filova.

274

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 479. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Izmirewe sa Nema~kom. – Gr~ka politika paktova, 09–2. BELE[KE 4797. Ante Petravi}, „Ne~ista krv” na talijanskom, 2–4.
O prevodu Umberta Urbania. O studiji Josipa ^elara.

4798. Kr. /Gustav Krklec/, „Umetnost Vladimira Nazora”, 4–5. 4799. Kr. /Gustav Krklec/, Juljus Slowacki: „U [vicarskoj”, 5.
O prevodu Julija Bene{i}a.

4800. J./ovan M. Jovanovi}/, „Crna Gora” (D-r Pero \. [o}, Beograd, 1928), 5. 480. Jov./an M. Jovanovi}/, „[esti deo sveta” (Armen Ohanian: „La sixième partie du monde”, Paris, Grasset, 1928), 5–. 4802. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Lokalizirawe rata (Richard Grelling: „Der Lokalisierungschwindel”, W. Trösch, Olten, 1927), . 480. /Anonim/, Kwi`evni konkurs „Cvijete Zuzori}”, .
U ocewiva~kom odboru za prozne i pesni~ke radove nalaze se: Isidora Sekuli}, Anica Savi}Rebac, Bogdan Popovi}, Svetislav Petrovi} i Todor Manojlovi}.

4804. R./anko/ M./ladenovi}/, Jubilarna Tolstojeva predstava u Narodnom pozori{tu, –7.
O izvo|ewu komada Carstvo mraka. O predstavi Narodnog pozori{ta.

4805. R./anko/ Mladenovi}/, „Periferija” od Franti{eka Langra, 7–8. 480. G./ustav/ Kr./klec/, Prvi kongres ruskih kwi`evnika i novinara u Beogradu, 8–9. 4807. D./u{an/ P./anti}/, Kongres udru`ewa za za{titu autorskog prava, 9–20. Br. 5, . novembar 4808. Borivoje Jevti}, Gori~ki doga|aj, 2–. 4809. Stojan V. @ivadinovi}, Snovi mitropolita Leontija. Odlomak, –8. 480. Nikola Mirkovi}, Poqubac, 9.
Po~.: „Zakru`io je bezdani vir” Zav.: „Kroz ~e`wu jedne `ene?” Po~.: „U tamnu se qubav savi” Zav.: „I tiho zamire s wima”

48. Nikola Mirkovi}, Senke, 9. 482. A./ndrija/ Frani}evi}, Vetar kroz vi{weve grane, 40.
Po~.: „Vazdan kuka vetar kroz vi{weve grane” Zav.: „ne{to {to miri{e na tre{we i sunce!” Po~.: „Dve bele ~apqe nad vodom kru`e” Zav.: „i sawati ne{to uz morsko cve}e...” Po~.: „Na gr~ sklopqenih ruku ba~en je no`” Zav.: „nad snom i javom prolazi mesec `ut...”

48. A./nte/ R. Bogli}, ^apqe, 40–4. 484. A./nte/ R. Bogli}, Kob, 4.

485. Du{an Nedeqkovi}, Sun~eva sestra i dobar junak, 42–48. 48. Milo{ Crwanski, Tajna Albrehta Direra. (Povodom ~etristogodi{wice.) (III), 48–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

275

487. Ksenija Atanasijevi}, Aristotelovo shvatawe prijateqstva, 5–. 488. Baja I. Baji}, O la`i kod dece, –7. NAU^NI PREGLED 489. T. Pejovi}, Matemati~ki spektri g. d-r Mihaila Petrovi}a, 72–7. POZORI[NI PREGLED 4820. Ranko Mladenovi}, Mere{kovski na na{oj pozornici, 7–77. MUZI^KI PREGLED 482. Miloje Milojevi}, Antowin Dvor`ak, 77–8. POLITI^KI PREGLED 4822. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Sporazum sa Gr~kom. – Reparacija, 84–87. BELE[KE 482. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Akordi vremena”, 87.
O zbirci pesama Milivoja M. Milenkovi}a. O kwizi Grigorija Bo`ovi}a.

4824. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Crte i reze”, 87–88. 4825. M./ilan Bogdanovi}/, „Kraqi~ina An|elija”, 88.
O romanu ^edomiqa Mijatovi}a.

482. B. /Milan Bogdanovi}/, Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 88–89. 4827. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Smrt Uro{a petog”, 89. 4828. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Pozori{te i glumci”, 89–90.
O kwizi Mihaila Kova~evi}a.

4829. B. /Milan Bogdanovi}/, „Srpsko kolo”, 90.
O kalendaru koji ure|uje Du{an Ivan~evi}.

480. Kr. /Gustav Krklec/, „Ruski arhiv”, 90–9. 48. Kr. /Gustav Krklec/, „Literturen glas” o jugoslovenskoj kwi`evnosti, 9.
O pregledu Aleksandra Vidakovi}a u bugarskom ~asopisu. O zbirci pesama Drage Ili} na francuskom jeziku. O romanu beloruskog pisca Tarasa Gu{~e.

482. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Harmonies”, 9.

48. Kr. /Gustav Krklec/, „U Poleskoj zabiti”, 9–92. 484. Kr. /Gustav Krklec/, Nova kwi`evna sezona u Nema~koj, 92–9.
O ~lanku [ta treba da o~ekujemo u novoj kwi`evnoj sezoni objavqenom u berlinskom listu „Die literarische Welt”.

485. V./ladislav/ P./etkovi}/, „Spomenica o hercegova~kom ustanku 1875”, 9–94. 48. M./ilo{/ N. \/ori}/., „Pet godina sanatoriumskog le~ewa u Topol{ici 1923–1927”, 94.
O kwizi Vase Savi}a.

487. \. /Milo{ N. \ori}/, „Sosijalna medicina”, 95.
O kwizi B. Konstantinovi}a.

488. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Za{to je Nema~ka izgubila rata (Max Hoffmann: „Kriegsaufzeichnungen”, Berlin 1928, V. für Kultur Politik), 95.

27

Stani{a Vojinovi}

489. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Glavne sile” (H. Busson, J. Fèvre, H. Huser, „Les Principales puissances d’ aujourd, hui”, Paris, F. Alcan), 95. 4840. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Ogrizovi}eva „Hasanaginica”, 95–9.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

484. Pera J. Popovi}, Skulptura i arhitektura, 9–98. 4842. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g. Hajeka, 98–99.
Klavirsko ve~e Emila Hajeka.

484. M./iloje/ M./ilojevi}/, Premijera Dvor`akove „Rusalke”, 99–400. Br. , . novembar 4844. Selena Duki}, Pre|a, 40–40. 4845. Bruno Barili, Maestro Tita. (Prevela s italijanskog I./sidora/ S. /ekuli}/), 40–404. 484. Aleksandar Jakovqev, Prekaqena sirotiwa. (Prevela s ruskog Ru`a Bogli}), 404–40. 4847. Todor Manojlovi}, No}ne ulice ili {ta je sve pesnik video i ~uo, 4–4.
Po~.: „No}ne ulice, hodnici tamni, sawala~ki” Zav.: „Koji ne i{~ezava, koji ne}e vi{e da gasne -?” Po~.: „Povla~im se, od niskog” Zav.: „i na planine”

4848. @./ivko/ Jevti}, Ve~e u gori, 4. 4849. Novak Simi}, Seqaci, 4–44.

Po~.: „Kamen iz pra}ke zavitlan izgubi odraz i sraz” Zav.: „posqedwi put vidjet }e nas jo{ samo grobqe”

4850. Bogdan Popovi}, Jedna kwiga pozori{nih kritika, 45–420.
O kwizi U pozori{tu Svetislava Petrovi}a.

485. Isidora Sekuli}, O religioznom ose}awu i lirici (I), 42–4.
Povodom antologije Slovenska religiozna lirika Franca Vodnika (Qubqana, 928).

4852. Milo{ Crwanski, Tajna Albrehta Direra. (Povodom ~etristogodi{wice.) (IV), 4–48. 485. Albert Haler, O „definiciji” poezije, 48–44. 4854. Mom~ilo Ivani}, Stjepan Radi}, 442–449. KWI@EVNI PREGLED 4855. A./leksandar/ Vidakovi}, Strana kwi`evnost: Godi{wi pregled engleskog romana, 450–459. NAU^NI PREGLED 485. M./ilo{/ N. \ori}, Jedno fiziolo{ko shvatawe ritma, 459–4. POZORI[NI PREGLED 4857. R./anko/ M./ladenovi}/, Scenska matematika Anri Bataja, 4–44. MUZI^KI PREGLED 4858. Miloje Milojevi}, Koncert „Mokrawca” (3. novembra 1928), 44–47.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

277

POLITI^KI PREGLED 4859. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nema~ka. – ^ehoslova~ka, 47–470. BELE[KE 480. /Milan Bogdanovi}/, Pedestogodi{wica od smrti \ure Jak{i}a, 470. 48. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Smrt Kara|or|eva”, 470–472.
O romanu Pere Todorovi}a.

482. Kr. /Gustav Krklec/, „Na njivi mojih dana i no}i”, 472.
O zbirci pesama Mate Zaninovi}a.

48. T./odor/ M./anojlovi}/, Italijanski pisci o na{oj najnovijoj kwi`evnosti, 472–47.
O ~lanku italijanskog publiciste Manlija Berlia u bolowskom listu „Il resto del carlino”. O kwizi Save Moji}a.

484. B./o`idar/ L. P./avlovi}/, „Privredni parlament”, 47–475. 485. N./iko/ B./artulovi}/, „Italia et Jugoslavia”, 475–477.
O kwizi Umberta Nania.

48. Jov./an M. Jovanovi}/, „Nekoliko buna” (Ser Henry G. Elliot: „Some Revolutions and other Diplomatic Experiences”, London, 1926, Murray), 477. 487. Jov./an M. Jovanovi}/, „Realizam” (Pierre de Felice: „Réalisme”, Paris, 1928, éd. B. Grasset), 477. 488. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Rumunija u slikama” (Jorga: „La Roumanie en images”, Paris 1927), 477. 489. J./ovan M. Jovanovi}/, „Na govornici” (Paul Lombard: „A la Tribune”, Editions de France, 1928), 477–478. 4870. A./leksandar/ Pogodin, Jo{ jedan zanimqiv dokumenat o Carigradu, 478–479. 487. M./ilo{/ N. \./ori}/, „L’ année médicale pratique”, 479. 4872. M./iloje/ M./ilojevi}/, [ubertov „Kvintet Forele”, 479–480. 487. M./iloje/ M./ilojevi}/, Smetanina „Má vlást” u filharmoniji, 480. Br. 7, . decembar 4874. Bo`idar Kova~evi}, Dahije. (Odlomak iz tragedije Crni \or|e, Vo`d srpski). Senima \ure Jak{i}a, 48–492. 4875. Pol Aren, Umirawe cvr~aka. (S francuskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 492–495. 487. Dragutin M. Domjani}, Svejedno, 49–497.
Po~.: „Zar bit }e ve~er tad” Zav.: „Ja mogao – i znao?”

4877. Sima Pandurovi}, De profundis, 497–498.
Po~.: „Ne ja – ona je ovu pesmu stvorila” Zav.: „Kao i Gospod, druzi, bez @ivota”

4878. Kuzma Toma{i}, No}, 498–500.

Po~.: „Sunce se nebesko gasi u mraku zenica ti” Zav.: „i utopqene u granice svih stvari” Po~.: „Suza za suzom u o~ima snenim...” Zav.: „snovima mutnim zanesen”

4879. Du{an Jerkovi}, Jesen skitnice, 500.

278

Stani{a Vojinovi}

4880. Pavle Popovi}, \ura Jak{i} i srpska kwi`evnost 1863. godine. (Jedno Jak{i}evo pismo i komentar), 50–50.
Sa Jak{i}evim pismom, iz Kragujevca, 4. decembar 8. godine, upu}enom Jovanu Andrejevi}u.

488. Milan V. Bogdanovi}, Romantizam \ure Jak{i}a, 50–5. 4882. Todor Manojlovi}, Primer \ure Jak{i}a, 5–54. 488. Milan Ka{anin, Slikarstvo \ure Jak{i}a, 54–58. 4884. Isidora Sekuli}, O religioznom ose}awu i lirici (II), 58–529.
Povodom antologije Slovenska religiozna lirika Franca Vodnika (Qubqana, 928).

4885. Milo{ Crwanski, Tajna Albrehta Direra. (Povodom ~etristogodi{wice) (V), 529–58. POZORI[NI PREGLED 488. Milan V. Bogdanovi}, V. Masuka: „^ovek snuje...” (Narodno pozori{te, 24. XI 1928), 59–542. SOCIJALNI PREGLED 4887. \./or|e/ Tasi}, Dva poku{aja zemqoradni~ke ideologije, 542–547. EKONOMSKI PREGLED 4888. Nik./ola/ Stanarevi}, Povodom pada Gostioni~arske banke, 547–549. POLITI^KI PREGLED 4889. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Predsednik Huver. – Promena re`ima u Rumuniji, 549–552. BELE[KE 4890. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Hrvatska revija”, 552–55. 489. O. /Bo`idar Kova~evi}/, „^itanka za nastavu u trgova~kim {kolama”, 55.
O ~itanci Andre Gavrilovi}a.

4892. I./sidora/ S./ekuli}/, Pol Aren (1843–1896), 55–554. 489. A./leksandar/ Vidakovi}, Oliver Goldsmit (Novembar 1728 – 4. april 1774), 555. 4894. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Kim”, 55.
O kwizi Radjarda Kiplinga.

4895. I./sidora/ S./ekuli}/, „Kämpfer und Künder” (Borci i objavqiva~i), 55.
O kwizi ogleda nema~kog publiciste Vendela.

489. M./ilan/ K./a{anin/, „Starinar”, 55–558. 4897. R./anko/ M./ladenovi}/, Pariska „Comoedia” o na{em baletu, 558. 4898. N. M. \. /Milo{ N. \ori}/, „Vi i va{e odoj~e”, 558.
O kwizi Uro{a S. Ru`i~i}a.

4899. Jov./an M. Jovanovi}/, Jedna diplomatska konferencija. (Jean de Pierrefeu: „La sasion diplomatique”, Paris 1928, Montaigne), 559.
O \enovskoj konferenciji 922. godine.

4900. J./ovan M. Jovanovi}/, „Tajne Kremqina” (Maurice Laporte: „Les Mystères du Kremlin”, 1928 Paris, Albin), 559. 490. H., Izlo`ba beogradskih umetnika u [apcu, 559–50. 4902. M./iloje/ M./ilojevi}/, Ve~e ~e{ke muzi~ke lirike, 50.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

279

Br. 8, . decembar 490. Milo{ Crwanski, Dubrovnik, 5–57. 4904. Georg Kajzer, Gas. Preveo R./anko/ M./ladenovi}/, 57–580.
Drama.

4905. Gustav Krklec, Smrt devojke, 58. 490. Frano Alfirevi}, Bol, 582.

Po~.: „– Otvori majko, prozor, jesen je” Zav.: „nestaju kroz mrak u crnim kolima” Po~.: „Da nikad vi{e ne ganem svoju ruku” Zav.: „gledaju}i pesmu kao list na putu” Po~.: „Ranoranil~e, da l, prosti krilcima bele qiqanke” Zav.: „i, slu{am, reci: Zaboravi!” Po~.: „Dawu je budno skriva obi~no odelo” Zav.: „i tiho je pokrije, spu{tenih trepavica” Po~.: „Pod {atorom bukti `udwa garavog plesa” Zav.: „Lepa li be{e! – tu`e jadovanke”

4907. Desimir Blagojevi}, Molba, 582.

4908. Nikola [op, Nevinost, 582–58.

4909. Vlado Vlaisavqevi}, Ples ciganke u no}i, 58. 490. Isidora Sekuli}, O religioznom ose}awu i lirici (III), 584–00. 49. Du{an Z. Mila~i}, Hipolit Ten (1828–1893). G. Slobodanu Jovanovi}u, 0–09. 492. Ranko Mladenovi}, Jubilej jednog velikog igra~a mislima na pozornici, 09–4.
O Georgu Kajzeru.

49. Bo`idar Markovi}, Dana{wa politi~ka kriza, 4–25. KWI@EVNI PREGLED 494. V./ladimir/ ]orovi}, ^etiri nova istorijska romana, 2–0.
O romanima: Kraqi~ina An|elija ^edomiqa Mijatovi}a, Mandaqena pobjednica Velimira De`eli}a starijeg, Ivan Hrva}anin Frana Bini~kog i Sofiju odabrah Velimira De`eli}a mla|eg.

NAU^NI PREGLED 495. V./ladimir/ ]orovi}, „Glasnik Istorijskog dru{tva u Novom Sadu”, 0–2. POLITI^KI PREGLED 49. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: U Bugarskoj. – U Arbaniji. – Op{ta politika, 2–5. BELE[KE 497. Kr. /Gustav Krklec/, Jugoslovenska kwi`evnost na nema~kom, 5–.
O prevodima jugoslovenskih pesnika Paula Ajznera u listu „Prager Presse”. O uspomenama Ar~ibalda Rajsa u prevodu Veqka Mili}evi}a. O kwizi L. M. Suhotina.

498. S. Pr., „[ta sam video i pro`iveo u velikim danima”, . 499. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Istorijska ~itanka sredwega veka”, –7. 4920. M./ilan/ K./a{anin/, „Espresionizam u seqa~koj umetnosti”, 7–8.
O ~lanku Mirka Kus Nikolajeva.

492. M./ilan/ K./a{anin/, „Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku”, 8.

280

Stani{a Vojinovi}

4922. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Preklo rata, 8.
O slu`benim dokumentima francuske vlade.

492. Jov./an M. Jovanovi}/, „Istina o Sarajevu”(Prof dr H. Kantorowicz: „Die Wahrheit über Sarajevo”; Das Tagebuch, Berlin, X 1928), 9. 4924. M./iloje/ M./ilojevi}/, Ve~e sonata: G. G.: Stojanovi} – Hajek, 9. 4925. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Hubermana, 9–40. 492. H. /Ranko Mladenovi}/, Herman Suderman (1857–1928), 40.
Nekrolog. 

929.
Kw. XXVI Br. , . januar 4927. Milan Ka{anin, @rec tajanstveni, –8. 4928. Niko Bartulovi}, Martin Lijun i Barti} Bat, 8–20. 4929. Jovan Du~i}, Pesma, 2.
Po~.: „Izgubih u tom nemiru” Zav.: „Kao da`d no} je kapala”

490. Desanka Maksimovi}, Pesme u prozi, 2–22.
I. Septembar (2–22); II. Magla (22); III. Sneg (22).

49. Rade Drainac, Kad pesnik sebe pogleda iz daqine, 22–2. 492. Rade Drainac, Odgovor na maj~ino pismo, 2.

Po~.: „Kome tako iz krvave marame izvla~i{ ovo pogano bolni~ko sunce” Zav.: „Strah me, prijatequ, da celog `ivota nisam bio obi~na luda!” Po~.: „Majko, ja nisam zaboravio kraj tvoje marame, natopqen suzama” Zav.: „Majko, sa~uvao sam komadi} neokaqanog srca za dlanove tvoje”

49. Vladeta Popovi}, Razvitak srpske lirike s obzirom na svetsku (I), 24–28.
Odlomak iz studije.

494. Evgenije Spektorski, Hipolit Ten i wegove ideje, 28–40. 495. R. R. /Ivo Andri}/, Goja, 40–48. 49. Slobodan Popovi}, O obrazovawu li~nosti kod omladine, 48–52. KWI@EVNI PREGLED 497. Isidora Sekuli}, Branimir ]osi}: „Dva carstva”, 5–57. MUZI^KI PREGLED 498. Miloje Milojevi}, Verdi i wegova opera „Otelo” (12. XII 1928), 57–0. FILMSKI PREGLED 499. Filip Supo, ^arli ^aplin. (S francuskog preveo M./ilan/ B./ogdanovi}/) (I), 0–7. POLITI^KI PREGLED 4940. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Na{a spoqna politika u 1928. – Kadorna, 7–70.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

28

BELE[KE 494. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Zaqubqenici”, 70.
O zbirci pripovedaka Milana Ka{anina. O ~asopisu koji izlazi u Zagrebu.

4942. V., „Duhovni `ivot”, 7.

494. Qubica S. Jankovi}, Ivan Pregelj: „Izbrani spisi” (V. Ljubljani, 1928. Jugoslovenska knjigarna, 7–72. 4944. B./o`idar/ K./ova~evi}/, Povodom novog prevoda „Rata i mira”, 72–7.
O romanu Lava Tolstoja u prevodu Jovana Maksimovi}a. O prevodu Pavla Jevti}a.

4945. V., „Bhagavad-Gita” (odlomak iz „Mahabharate”), 7–74. 494. V., „Shakespeare in Serbia”, 74–75.
O studiji Vladete Popovi}a.

4947. V., O Bergsonu, 75–7.

O broju od 5. decembra 928. godine pariskog ~asopisa „Les nouvelles littéraires” posve}enog Andri Bergsonu. O raspravi Fridriha fon Tajzena u prevodu B. P. T. i Aleksandra Andrejevi}a. O predavawu Ante Tresi}a-Pavi~i}a. O kwizi \or|ia Pitaka.

4948. S./lobodan/ J./ovanovi}/, „Jugoslovenski problem”, 7–77.

4949. S./lobodan/ J./ovanovi}/, „Budu}nost Ju`nih Slovena”, 77. 4950. N./iko/ B./artulovi}/, „La Passione Adriatica”, 77–79. 495. N./iko/ B./artulovi}/, „L’ altra sponda”, 79–80.
O kwizi Umberta Klingera.

4952. R./anko/ M./ladenovi}/, „Igra u zamku”, 80. Br. 2, . januar 495. Dragi{a Vasi}, Ivan-Ilija Ili}, 8–87. 4954. Du{an Vasiqev, Jesen, 88–89.
I. II. III. . 2. . 4. Po~.: „Sino} su neverne zvezde” Zav.: „tiho svetluca... tiho svetluca...” Po~.: „Jutros je osvanuo novembar” Zav.: „prele}e jauk i lelek!” Po~.: „Oblak jedan, na besnom atu” Zav.: „sa wime pla~e...pla~e...pla~e...”

O predstavi drame Franca Molnara u Narodnom pozori{tu.

4955. Sibe Mili~i}, Mese~ina na moru, 89–9.
Po~.: „Svetli put vodi do meseca” Zav.: „i same du{e uznesewu” Po~.: „A mesec – pauk daqe plete” Zav.: „`enu za sebe iz svog rebra” Po~.: „A more daqe {umi tajno” Zav.: „zatrepta barjak Mra~nog Bluda” Po~.: „Svetli put vodi do meseca” Zav.: „– ko qubomora – mrakom sene”

495. Sibe Mili~i}, Pesma male Sulamif, 9.
Po~.: „Na mekoj svili tvoja mladost” Zav.: „{to te za mene takvu stvori”

4957. Jela Spiridonovi}-Savi}, Zima, 92.
Po~.: „Duga litija qiqanske dece” Zav.: „grad: sne`an... sne`an... sne`an”

282

Stani{a Vojinovi}

4958. Mom~ilo Nastasijevi}, Ve~erwa, 92.

Po~.: „Smagnem li ovo dubinom u ve~erwu?” Zav.: „Rasto~i o rasto~i raba”

4959. Branimir ]osi}, Ta~ka nad jotu, 9–0. 490. Vladeta Popovi}, Razvitak srpske lirike s obzirom na svetsku (II), 0–0.
Odlomak iz studije.

49. Vlad. Spu`i}, Izrazi emocija, wihov mehanizam i uticaj, 0–2. 492. Albert Haler, Iz savremene talijanske filozofije (I), 2–2. 49. Simeona Beleg-Misirli}, Francuski diplomati kod Srba u 1848. G. Slobodanu Jovanovi}u (I), 2–7. KWI@EVNI PREGLED 494. Isidora Sekuli}, Alojz Gradnik: „Kitajska lirika”, 8–40. MUZI^KI PREGLED 495. Miloje Milojevi}, Dva nova baleta: „Don Huan” i „Trorogi {e{ir”, 40–4. FILMSKI PREGLED 49. Filip Supo, ^arli ^aplin. (S francuskog preveo M./ilan/ B./ogdanovi}/) (II), 44–48. POLITI^KI PREGLED 497. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Evropa u 1928, 48–52. BELE[KE 498. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Pesma pok. Du{ana Vasiqeva, 52. 499. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Srebrna cesta”, 52.
O zbirci pesama Gustava Krkleca. O romanu Siba Mili~i}a.

4970. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Veli~anstveni beli brik Sv. Juraj”, 52–5. 497. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Posledwe pobede”, 5.
O kwizi Stanislava Krakova.

4972. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Na uzbrdici”, 54.
O Ekvinociju u prevodu Vide Brava~i}. O kwizi Qubice S. Jankovi}.

O kwizi koju je napisao Mil. O. [evi} (Milo{evi}?).

497. N. Q. V. /Nikola Mirkovi}/, Ivo Vojnovi} na nema~kom, 54. 4974. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Iz slovena~ke kwi`evnosti”, 54–55. 4975. D-r M./ilivoje/ P./avlovi}/, Re~nik srpsko-hrvatskog i nema~kog jezika, 55–58.
O re~niku Svetomira Risti}a i Jovana Kangrge.

497. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Francuska kwi`evnost do kraja klasi~nog doba”, 58.
O kwizi Slavka Je`i}a.

4977. A./leksandar/ P./ogodin/, Jedna nova kwiga o Rusiji, 58–59.
O tematskom broju ~asopisa „Ruski arhiv”.

4978. N./iko/ B./artulovi}/, „La Dalmazia d’ oggi”, 59–0.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

28

4979. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Svetski sukob (Johannes Wickman: „Kring världskrieget”, Stockholm, 1928), 0. 4980. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Iz politi~koga dnevnika”(Joseph M. Baernreither: „Fragmente eines Politischen Tagebuches”, Berlin 1928, Verlag für Kulturpolitik), 0. Br. , . februar 498. Sibe Mili~i}, Slikar, –74.
Posve}eno dobrovoqcu Cvijetu Jobu, koji je poginuo u bitci na Kosmaju 94. godine. Po~.: „Ja znam, a zna{ to i ti, moja ne`nosti” Zav.: „Da moj mo`da nikad ne osetim vi{e”

4982. Sima Pandurovi}, Motiv jednog poznog majskog dana, 75. 498. Branko \uki}, Kavana, 7.

Po~.: „Svaki mi dan proti~e bez ikakvih promena” Zav.: „I ostajem, pogru`en, kao posledwi plam u jami ovog mu~ili{ta” Po~.: „Danas su otplovile galije niz vode plavne” Zav.: „nebo uz frulu vetra o na{oj sre}i svira”

4984. S./afet/ A. Burina, Galije, 77.

4985. Risto Ratkovi}, Duh nove poezije i wena tehnika, 78–84. 498. Vladeta Popovi}, Razvitak srpske lirike s obzirom na svetsku (III), 84–9.
Odlomak iz studije.

4987. Albert Haler, Iz savremene talijanske filozofije (II), 94–20. 4988. Simeona Beleg-Misirli}, Francuski diplomati kod Srba u 1848. G. Slobodanu Jovanovi}u (II), 20–208. UMETNI^KI PREGLED 4989. Branko Popovi}, Umetni~ki paviqon u Beogradu. – Jesewa izlo`ba beogradskih umetnika (I), 209–2. MUZI^KI PREGLED 4990. Miloje Milojevi}, Povodom koncerta „Donskih kozaka” (10. I 1929), 2–2. [KOLSKI PREGLED 499. I./lija/ M. Petrovi}, Ameri~ka {kola i dru{tvo, 2–222.
O kwizi Xorxa Kauntsa.

VOJNI PREGLED 4992. \./or|e/ ]iri}, Milutin D. Lazarevi}: „Na{i ratovi za oslobo|ewe i ujediwewe”, 222–225. POLITI^KI PREGLED 499. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Ratni dugovi i od{teta. – Kelogov pakt, 225–228. BELE[KE 4994. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Bo`i}ni dodatci beogradskih novina, 229–22. 4995. Kr. /Gustav Krklec/, „Novi stihovi”, 22–2.
O zbirci pesama Cvijetka [karpe.

284

Stani{a Vojinovi}

499. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Krik no}nika”, 2.
O kwizi Mi}una Pavi}evi}a.

O zbirci pesama Vladimira @. Kostina objavqenoj u ^a~ku.

4997. J./ovan/ E./rdeqanovi}/, „Crnogorci u pri~ama i anegdotama”, 2–24. 4998. Kr. /Gustav Krklec/, „Pri~e s ju`nog mora”, 24–25. 4999. H., „Poetika”, 25.
O kwizi Vinka Vitezice. O kwizi Udru`ewa Vojvo|ana sa odgovorima zna~ajnijih nau~nih i kulturnih radnika (Nikole Radoj~i}a, Stanoja Stanojevi}a, Isidore Sekuli} i dr.) O predavawima Dimitrija V. Mi{i}a o ~ehoslova~koj republici i Frawi Ra~kom. O zbirci pripovedaka Xeka Londona u prevodu Zlatka Perkovi}a.

5000. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Vojvo|ani o Vojvodini”, 25–2. 500. O., Dva predavawa, 2–27.

5002. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Sloveni u dana{we doba i bli`i karakter wihovog ujediwewa” (Skopqe, 1928), 27.
O kwizi T. Krajin~anca.

500. J./ovan M. Jovanovi}/, „Srbija i austrijski Sloveni u svetskom ratu 1914–1918” (Du{an N. Obradovi}, Novi Sad, 1928), 27. 5004. L., Dvadesetpetogodi{wica „Politike”, 27. 5005. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Jugoslavija u Francuskoj” (La Yougoslavie en France), 27–28. 500. R./anko/ M./ladenovi}/, Jedan sudski proces na pozornici, 28–29.
O premijeri drame Su|ewe Meri Dragan Vajarda Vilera u Narodnom pozori{tu u Beogradu.

5007. L., G-|a Gzovska i g. Gajdarov, 29.

O gostovawu u Narodnom pozori{tu, gde je Gajdarov recitovao stihove Aleksandra Bloka (Dvanaestorica) uz pratwu klavira.

5008. M./iloje/ M./ilojevi}/, Narodni konservatorijum, 240. 5009. J./ovan M. Jovanovi}/, D-r R. Greling. – Pisac: „J’ accuse”, „Le Crime” i drugih pacifisti~kih dela, 240.
Nekrolog.

Br. 4, . februar 500. Milan Vukasovi}, Dva vodena kosa, 24–244. 50. Tornton Vajlder, San Luj Rejski most. (Preveo s engleskog A./leksandar/ V./idakovi}/), 245–247. 502. Ranko Mladenovi}, Neome|ena svest, 248–249.
Po~.: „Sneg veje” Zav.: „Isisa}u iz zemqe sve himne!...”

50. Frano Alfirevi}, More, 249–250.

Po~.: „Domovine nema srce zaqubqeno u slobodu” Zav.: „uspavquje blagim umorom davnih detiwih snova” I. I{~ekivawe zla (250–25) Po~.: „Otkad se taj zrak {eta” Zav.: „sawati o dobru, qudima!” II. Kandelabri (25) Po~.: „Po dno vrta, bez re~i i veseqa” Zav.: „Stegnimo srca i budimo hrabri” III. Sutonsko kora~awe (25) Po~.: „Danima biva{ ble|i” Zav.: „Sneg je vejao, vejao”

504. Desimir Blagojevi}, Tri pesme, 250–25.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

285

505. Bogdan Popovi}, [ta Srbi imaju da nau~e od Engleza, 252–2. 50. F. Li Smit, Neke filozofske te`we u savremenoj engleskoj kwi`evnosti, 2–270. 507. Isidora Sekuli}, Biblioteka u Britanskom muzeju, 270–28. 508. Jovan Jovanovi}, Engleska za Srbiju, 282–289. 509. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kupovina i otmica devojaka u na{em narodu (I), 289–297 UMETNI^KI PREGLED 5020. Branko Popovi}, Jesewa izlo`ba beogradskih umetnika, 298–05. 502. Todor Manojlovi}, Nove slike Stojana Aralice, 05–0. POLITI^KI PREGLED 5022. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Sredwa Evropa, 0–09. BELE[KE 502. /Anonim/, Ve~e u ~ast g. Bogdana Popovi}a, 09–0. 5024. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Slu~aj M. Crwanski – M. Car, 0–. 5025. Kr. /Gustav Krklec/, „Kroz klance jadikovce”, .
O zbirci pesama Nenada Mitrova.

O negativnom sudu Marka Cara o putopisima Milo{a Crwanskog podnetim Srpskoj kwi`evnoj zadruzi.

502. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Seobe”, .

O izlasku iz {tampe romana Milo{a Crwanskog.

5027. Kr. /Gustav Krklec/, „Doktorja Franceta Pre{erna Zbrano delo”, –2. 5028. L., Malo kwi`evna a nimalo rodoqubiva izdawa, 2–.
O listovima i ~asopisima patriotskih dru{tava.

5029. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Dvadestpetogodi{wica „Venca”, –4. 500. Kr. /Gustav Krklec/, „Jugoslovenski pesnici na nema~kom”, 5.
O prevodima u zagreba~kom dnevniku „Morgenblatt”. O romanu Zane Greja.

50. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Duginim tragom”, 5. 502. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Posledwi Mohikanac”, .
O romanu Xemsa Fenimora Kupera.

50. N., Stogodi{wice u 1928, –7. 504. N., „Jubilarni zbornik `ivota i rada S. H. S. 1918–1928”, 7. 505. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „U borbi za Jugoslaviju”, 7–8.
O kwizi Ivana Laha.

50. B./o`idar/ K./ova~evi}/, „Narodna voqa”, 8.
O bugarskom ~asopisu koji izlazi u Parizu.

507. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Bugarska istorija, 9.
O kwizi Isto~na Rumelija M. M. Maxarova.

508. /Anonim/, Mesec dana engleske kulture, 9–20. 509. N., [ezdesetogodi{wica R. Katalini}a Jeretova, 20. Br. 5, . mart 5040. Novak Simi}, Proqe}e (I), 2–28.

28

Stani{a Vojinovi}

504. I./sak/ E. Babeq, Kako se to radilo u Odesi. (S ruskog, sa dozvolom pisca, preveo G./ustav/ Krklec), 29–5. 5042. Miroslav Feldman, ^e`wa. Dragutinu Domjani}u, 9? /!/
Po~.: „Tone u tugu i zagrqaj” Zav.: „Beli – u crno lete”

504. Jovan Popovi}, Misija bez portfeqa, 97–99? /7–9!/
Po~.: „Taj putnik {to krade iz sviju o~iju mir” Zav.: „daleke zvezde u mome ne~ujnom pla~u zru” Po~.: „Za wima tragaju}i postao sam gluh” Zav.: „Sa poqupcem one u meni le`e mrtvi”

5044. Nikola [op, Neizre~ene rije~i, 99? /9!/ 5045. Milica Mironova, Kirixije, 99? /9!/
Pesma u prozi.

504. Mom~ilo Nastasijevi}, Za materwu melodiju, 400–404? /40–44!/ 5047. Bo`idar Borko, Slovena~ka kwi`evnost u 1928, 405–42? /45–52!/ 5048. Vladimir Dvornikovi}, Psiholo{ki profil Masarika filozofa, 42–48? /52–58!/ 5049. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kupovina i otmica devojaka u na{em narodu (II), 48–7? /58–7!/ SOCIJALNI PREGLED 5050. \or|e Tasi}, Stru~ni elementi u javnoj upravi u anglosaksonskomim zemqama, 72–78. EKONOMSKI PREGLED 505. Nik./ola/ Stanarevi}, U~e{}e dr`avnih ~inovnika u akcionarskim ustanovama, 78–80. POLITI^KI PREGLED 5052. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Papska dr`ava. – Moskovski protokol. – Mawine, 80–8. BELE[KE 505. Srpska kwi`evna zadruga, Obave{tewe, 84.
O {tampawu drame Miroslava Krle`e. O zbirci pesama Ilije Mamuzi}a. O kwizi Mate Vu~eti}a. Povodom bele{ke Milana V. Bogdanovi}a o sukobu Milo{a Crwanskog i Marka Cara.

5054. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Gospoda Glembajevi”, 84. 5055. Kr. /Gustav Krklec/, „Nove pesme s krstopu}a”, 85. 505. Kr. /Gustav Krklec/, „Pariske {etnje”, 85. 5057. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Nolit” i „Nova literatura”, 85–8. 5058. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Pantheon”, 8–87. 5059. Kr. /Gustav Krklec/, „Srbochàrvatska literatura”, 87–88.
O kwizi Dragutina Prohaske.

500. Jov./an M. Jovanovi}/, „Makedonija”, 88.
O kwizi Tihomira \or|evi}a.

50. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Budu}nost Balkana (Maurice Pernot: „Balkans Nouveaux” u „Revue des Deux mondees”, 1928), 88.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

287

502. G./ustav/ Kr./klec/, „Slavische Rundschau”, 88–89.

Srpska kwi`evnost u ovome ~asopisu koji u Berlinu ure|uju Franc [pina i Gerhard Gezeman.

50. In./Jovan M. Jovanovi}/, Kako je u Rusiji (L. Trotsky: „The Situation in Russia”, London, 1928, Allent Unwin), 89. 504. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Evropa posle rata (C. Sforza: „Diplomatie Europe since the Preaty of Versailles”, London, 1928, H. – Milford), 90. 505. N., „Narodno blagostawe”, 90.
O nedeqnom listu za dru{tvena pitawa koji je po~eo izlaziti 9. februara u Beogradu.

50. /Anonim/, ^asopisi u 1928, 90–95. 507. B./orivoje/ J./evti}/, „Savesti na vetru”, 95–9.
O drami Jovana Palavestre u Sarajevskom pozori{tu.

508. M., Pregled ~asopisa, 9–98. 509. Dv. /Gustav Krklec/, Rudolf Valdec, 98.
Nekrolog. Nekrolog. Nekrolog.

5070. Ilija A. Pr`i}, Leon Digi (1859–1928), 98–99. 507. D./ragan/ S./uboti}/, Nevil Firbs (Nevill Forbes), 400. Br. , . mart 5072. Novak Simi}, Proqe}e (II), 40–4. 507. Pol Aren, Boranija seqaka Pitaliga. (S francuskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 4–420. 5074. Rade Drainac, Post scriptum jednom pismu, 42.
Po~.: „Qubav moju prema tebi, majko, smatraju kao ukraden motiv” Zav.: „Sem ako i srce moje nije jedan ukraden motiv?” I. Borovi (42–422) Po~.: „Borovi u tihoj grozi” Zav.: „ko da su mi bolna bra}a” II. Oktobar (422) Po~.: „Oblaci zlatni rumene, rumene” Zav.: „oktobar u wemu bridi” III. Starica beda (422–42) Po~.: „Izgladnela deca le`e na senu” Zav.: „sve, o sve bih vam morao dati”

5075. Sre~ko Kosovel, Tri pesme. (Sa slovena~kog G./ustav/ Kr./klec/), 42–42.

507. Momir Veqkovi}, Za Wego{ev intimni roman, 424–42. 5077. Leonid Pitamic, Povodom jedne kwige o Paskalu, 42–444.
O kwizi @aka [evalije.

5078. Ksenija Atanasijevi}, Eti~ki odlomci, 445–45. 5079. Du{an J. Popovi}, O Turcima u na{oj pro{losti (I), 45–458. POZORI[NI PREGLED 5080. Milan V. Bogdanovi}, Sterijini „Rodoqupci”, 459–4. UMETNI^KI PREGLED 508. Branko Popovi}, Izlo`ba slika Marina Tartaqe i skulptora Sretena Stojanovi}a, 4–44.

288

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 5082. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Mawine i Liga naroda. – Jugoisto~na Evropa, 44–47. 508. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Hapsbur{ka balkanska politika (I), 48–470. BELE[KE 5084. Kr. /Gustav Krklec/, Sre~ko Kosovel, 47. 5085. Kr. /Gustav Krklec/, „Pobjednik”, 47–472.
O kwizi Aleksandra Jakovqeva.

508. M./ilenko/ S. F./ilipovi}/, Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu. (Kwiga III, Beograd 1928), 472–47. 5087. Kr. /Gustav Krklec/, „Rije~”, 47–474.
O prestanku izla`ewa zagreba~kog lista.

5088. R., Slovena~ki ~asopisi u 1928, 474–475. 5089. R., Novine u 1928, 475–477. 5090. M./iloje/ M./ilojevi}/, Predrag Milo{evi}, srpski pianista, 477–478. 509. M./iloje/ M./ilojevi}/, Peti koncert „Stankovi}a”, 478–479. 5092. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert Grete Bamberger, 479. 509. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert engleske kamerne muzike, 480. Br. 7, . april 5094. Du{an Vasiqev, Ispred praga. (Fragmenti iz romana „Su`aw”), 48–487. 5095. Georgi P. Stamatov, Dva talenta. (Preveo s bugarskog R. V. @ivadinovi}), 487–499. 509. Du{an Vasiqev, Bolnice, 500.
Po~.: „@ivot nam se od grma do grma vu~e” Zav.: „i `ute zlobne, velike barake” Po~.: „U zraku kolo igraju `ene” Zav.: „i kolo im nema kraja...”

5097. Du{an Vasiqev, Kolo, 500–50. 5098. Sima Pandurovi}, Kroni~na starost, 50–502.
Po~.: „Do|e trenutak kada u|e sumor” Zav.: „Ko {to se – ka`u – za jednu no} osedi” Po~.: „Plavetnilu rijeke zaputi se san” Zav.: „I {ap}e suncu dukate ponesi”

5099. Vlado Vlaisavqevi}, Vjen~awe, 502. 500. Bo`idar Borko, Josip Murn-Aleksandrov, 50–509. 50. Vilhelm Hauzen{tajn, Po ju`nim krajevima Francuske. (S nema~kog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 509–5. 502. Anica Savi} Rebac, [ele i universalni lirizam, 57–520.
Predavawe odr`ano u okviru „Meseca engleske kulture”.

50. Milo{ \uri}, Hristos u svetlosti joga-nauke, 52–527. 504. Jovan Erdeqanovi}, Lu`i~ki Srbi i d-r Arno{t Muka (I), 527–5. 505. Du{an J. Popovi}, O Turcima u na{oj pro{losti (II), 54–59. POZORI[NI PREGLED 50. Ranko Mladenovi}, Tempo u francuskom pozori{nom salonu, 540–544.
Povodom gostovawa Tereze Pjero u Narodnom pozori{tu.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

289

UMETNI^KI PREGLED 507. Branko Popovi}, Izlo`ba slika Veqka Stanojevi}a, 544–548. POLITI^KI PREGLED 508. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Amerika i Ha{ki sud. – Mar{al Fo{, 549–552. 509. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Habsbur{ka balkanska politika (II), 552–555. BELE[KE 50. /Anonim/, Du{an Vasiqev, 555–55. 5. M./ilan/ B./ogdanovi}/, G. P. Stamatov, 55. 52. M./ilo{/ T. Miti}, „Pod `rvwem vremena”, 55–557.
O zbirci pripovedaka Hamze Hume. O drugom broju ovoga ~asopisa.

5. R./isto/ R./atkovi}/, „50 u Evropi”, 557–558. 54. Kr. /Gustav Krklec/, „Slovansky prehled”, 558. 55. Kr. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau”, 558–559. 5. M./iloje/ M./ilojevi}/, Pesme s orkestrom od doma}ih kompozitora, 559–50. Br. 8, . april 57. Gr./igorije/ Bo`ovi}, Pobratimi, 5–57. 58. Milo{ Crwanski, Privi|ewa, 58. 59. Nikola Mirkovi}, Mesemvrija, 58.
Po~.: „Bedem i more gu{i” Zav.: „U sivi san”

Po~.: „Zista, zrak sam samo i to je sjaj u meni” Zav.: „stresao, ustreptao, svoj zvezdan, zra~ni, ~isti prah?”

520. Desimir Blagojevi}, Qubav se nevidqivo sme{i. J. K., 59–572.
Po~.: „Zar zore do~ekati ne}e” Zav.: „i da ~elo poqubi mi zora!”

52. Otokar B`ezina, Proletwa no}. (S ~e{kog preveo M. P.), 572.
Po~.: „Tiho je pevu{ila no}... [um li{}a” Zav.: „tajanstvenosti gesta...”

522. Dragi{a Vasi}, @ivot Du{ana Vasiqeva, 57–579. 52. Milan V. Bogdanovi}, Pesnik Du{an Vasiqev, 580–58. 524. Verner Marholc, O savremenoj nema~koj kwi`evnosti. (S nema~kog preveo T./odor/ M./anojlovi}/)(I), 584–590. 525. C. C. /Milo{ Crwanski/, Marginalije, 59–05.
I. Andre Moroa: „Dialozi o komandovawu”; II. General Maks Hofman: „Rat proma{enih prilika”.

52. Jovan Erdeqanovi}, Lu`i~ki Srbi i d-r Arno{t Muka (II), 05–0. KWI@EVNI PREGLED 527. Branislav Miqkovi}, Albert Haler: Gunduli}ev „Osman” s estetskog gledi{ta, –4.

290

Stani{a Vojinovi}

POZORI[NI PREGLED 528. Ranko Mladenovi}, Profil jednog no}weg lokala na pozornici, 4–7.
O premijeri Brodveja, pozori{nog komada Xorxa Deninga i Filipa Abota, u Narodnom pozori{tu, 0, marta 929. godine.

MUZI^KI PREGLED 529. Miloje Milojevi}, Borodin i wegova opera „Knez Igor”, 7–22. EKONOMSKI PREGLED 50. Nikola Stanarevi}, Posle zbora Narodne banke, 22–24. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Sporazum sa Gr~kom, 24–27. 52. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Habsbur{ka balkanska politika (III), 27–29. BELE[KE 5. /Anonim/, „O savremenoj nema~koj kwi`evnosti”, 29–0. 54. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Pod okupacijom”, 0–.
O kwizi uspomena Bore Stankovi}a. Obave{tewe da su studiju Vernera Marholca dobili zahvaquju}u boravku u Berlinu Milo{a Crwanskog.

55. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Dubrovnik”, .

O mese~niku za kulturu koji u Dubrovniku ure|uje Jorjo Tadi}. O ~asopisu koji izlazi u [apcu pod uredni{tvom Borivoja Josimovi}a. O romanu Aptona Sinklera koji je sa nema~kog preveo Bogdan Bilbija.

5. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Kwi`evni polet”, 2. 57. R./isto/ R./atkovi}/, „Metropola”, 2.

58. A./leksandar Vidakovi}/, „Current History” o odgovornosti za sarajevski atentat, .
Povodom studija Stanoja Stanojevi}a i Qube Jovanovi}a. O kwizi generala U. Buzinelija.

59. N./iko/ B./artulovi}/, „Oltre Adriatico”, . 540. N./iko/ B./artulovi}/, „Per l’Italia piu grande”, –4. 54. P. P., Dva ampira u Beogradu, 4–5. 542. M./iloje/ M./ilojevi}/, Hor `enske u~iteqske {kole iz Novog Sada, 5–. 54. B./o`idar/ B./orko/, Rihard Jakopi}, –7. 544. A./nte/ P./etravi}/, Jak{a ^edomil (pseudonim d-ra Jakova ^uke), 7–9.
Nekrolog. Nekrolog.

545. M. M. Parunovac, Otokar B`ezina (1868–1929), 9–40. Kw. XXVII Br. , . maj 54. Vl./adimir/ Velmar-Jankovi}, Bez qubavi, –4.
Drama.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

29

547. Slavko Grum, Dve skice. (Sa slovena~kog rukopisa preveo G./ustav/ Krklec), 4–.
I. Mansarda; II. Izgubqeni sin.

548. Kuzma Toma{i}, Dve pesme, 7.
I. Rastanak Po~.: „Danas ti otide od mene, i `alost” Zav.: „prvi put i zadwi nad sobom sam plako” II. *** Po~.: „Jo{ mlad i lep i nov a ipak bez nadawa” Zav.: „uvek novi na|e ushit i divqewe!”

549. Nikola [op, Svjetiqka za wu, 8.

Po~.: „Od modrine neba staklo za wu livam” Zav.: „i umiru}i utone u mrak wene kose” Po~.: „Ve} ukrasa blistavih nestaje sa zida” Zav.: „da posledwi put ~uje{ wegov {upqi zvuk”

550. Nikola [op, Nad odrom bogatstva, 8.

55. Milan Grol, Bogdan Popovi} u uspomenama svojih |aka, 9–28. 552. Isidora Sekuli}, Pabirak za „Zbornik” g. Bogdana Popovi}a, 28–0. 55. Verner Marholc, O savremenoj nema~koj kwi`evnosti. (S nema~kog preveo T./odor/ M./anojlovi}/) (II), 0–7. 554. Stevan ]irkovi}, Me|unarodni pacifizam i wegovi protivnici, 7–49. UMETNI^KI PREGLED 555. Branko Popovi}, Izlo`ba slika Jovana Bjeli}a, 50–5. MUZI^KI PREGLED 55. Miloje Milojevi}, Povodom koncerta Beogradske filharmonije, 5–5. POLITI^KI PREGLED 557. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Kriza u reparacijama, u Austriji, u Poqskoj, u Nema~koj, u Indiji, u odnosima sa Bugarskom, 5–0. 558. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Habsbur{ka balkanska politika (IV), 0–. 559. /Anonim/, Promocija g. Bogdana Popovi}a, –9.
Sa govorima Milo{a Trivunca i Bogdana Popovi}a.

BELE[KE 50. Kr. /Gustav Krklec/, G. Veqko Petrovi} u Berlinu, 9–70. 5. /Anonim/, Kwi`evne nagrade, 70–7. 52. B./o`idar/ B./orko/, Slavko Grum, 7–72. 5. B./ranislav/ Miqkovi}, Gunduli}ev „Osman”, 72–7.
O prepri~avawu za omladinu Du{ana Bogosavqevi}a.

54. N. Q-v. /Nikola Mirkovi}/, „Slovansky Prehled” o savremenoj bugarskoj kwi`evnosti, 7–74. 55. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Zato~enici zemqe”, 74–7.
O romanu Oskara Maurusa Fontana o Srpkiwi Stani.

5. D./u{an/ J. P./opovi}/, „Srpske osnovne {kole u Vojvodini u XVIII veku” (1740–1780), 7–77. 57. I./sidora/ S./ekuli}/, „The Realist”, 77–78.
O kwi`evnoj reviji koja izlazi u Engleskoj.

292

Stani{a Vojinovi}

58. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Kako se u nas prevodi, 78–79. 59. M./iloje/ M./ilojevi}/, Zagreba~ki kvartet, 79–80. 570. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Roze-kvartet” iz Be~a, 80. Br. 2, 5? /!/ maj

O prevodu Nikole Popovi}a romansirane biografije Miraboa od Anri de @uvnela.

57. Niko Bartulovi}, Sinovqeva gospoja, 8–97. 572. Jordan Jovkov, Postolove vodenice. (S bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 98–07. 57. Vladimir Stanimirovi}, Saznawe, 08.
Po~.: „Zar na{ uspeh be{e sav u na{oj ruci” Zav.: „Svaki na{ neuspeh osta za nas tajna”

574. Jovan Radulovi}, Palanka u jesen, 08–09.

Po~.: „Dan olovan, mutan. Srce bez do`ivqaja” Zav.: „i slu{a{ kako prozore s vetrom razbija ki{a” Po~.: „Otac mi ostavi sjenku vinograda toplo u zjenama” Zav.: „moja mutna apostatska krv” Po~.: „Sumrakom zelena senka wegova” Zav.: „Samo ne ti... samo ne ti...”

575. Novak Simi}, Apostatstvo krvi, 09–0. 57. Janko D. Tufegxi}, Stihovi za seju, 0.

577. \uro Gavela, Milovawe qubavi u ti{ini, 0.
Po~.: „No} pobo`nim mirom praznim cestama struji” Zav.: „Mesec, na dnu jezera, qubi kristalnu {koqku”

578. Isidora Sekuli}, Povodom izdawa Sabranih dela Jovana Du~i}a, –. 579. Slobodan Jovanovi}, Korespondencija Ra~ki-[trosmajer, –.
Povodom prve kwige prepiske koju je priredio Ferdo [i{i}.

580. Verner Marholc, O savremenoj nema~koj kwi`evnosti. (S nema~kog preveo T./odor/ M./anojlovi}/)(III), –22. 58. Du{an Stojanovi}, Ruske paralele, 2–4.
Rozanov – Mere{kovski – Florenski.

582. Sima Markovi}, Ajn{tajnova teorija relativiteta (I), 4–9. 58. Dimitrije Popovi}, Prelazak kraqa Borisa u pravoslavnu veru, 40–44. KWI@EVNI PREGLED 584. Bo`idar Borko, Oton @upan~i}: „Na{a beseda”, 45–47. POLITI^KI PREGLED 585. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Te{ko}e oko razoru`awa, 47–50. 58. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Habsbur{ka balkanska politika (V), 50–5. BELE[KE 587. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Doktorska teza o Jovanu Du~i}u, 5–54.
Na be~kom univerzitetu primqena je doktorska teza Nikole Mirkovi}a.

588. M./ilan/ B./ogdanovi}/, G. Veqko Petrovi} na nema~kom, 54. 589. M. Q-v /Nikola Mirkovi}/, Jordan Jovkov, 54.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

29

590. Kr. /Gustav Krklec/, „Sutoni”, 55.
O zbirci pesama \ure Sudeta.

59. R./isto/ R./atkovi}/, „Mlada Zeta”, 55.

O ~asopisu koji izlazi u Podgorici pod uredni{tvom Vasilija Lekovi}a. O romanu Andre Bajona u prevodu sa francuskog Branka Filipovi}a. O tematskom broju zagreba~kog ~asopisa „Nova Evropa”. O raspravi Dinka Toma{i}a.

592. R./isto/ R./atkovi}/, „O jednoj Mariji”, 55–5.

59. N. Q-v /Nikola Mirkovi}/, „Bugarska, i Bugari”, 5–57. 594. B./o`idar/ L. P./avlovi}/, „Zakoni porasta ~ove~anstva”, 57. 595. N./iko/ B./artulovi}/, D, Anuncijeva kwiga o Dalmaciji, 57–58. 59. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Anegdotska kwi`evnost, 58–59. 597. M./iloje Milojevi}/, Koncert peva~kog dru{tva „Stankovi}”, 59–0. 598. M./ilutin/ D. Lazarevi}, Vojvoda Stepa Stepanovi}, 0.
Nekrolog.

Br. , . juni 599. Jovan Du~i}, Pismo iz Rima, –72. 5200. Rastko Petrovi}, Pozori{te, pozori{te! (I), 72–84. 520. Virxinija Vulf, Pesnik Grin na imawu plemi}a. (S engleskog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 84–9.
Odlomak iz romana Orlando.

5202. Branko \uki}, Vino, 92–9.

Po~.: „Opet }u u}i u stari, znani krug” Zav.: „Iz mog }e srca pobe}i i Bog” Po~.: „Se}awa to su na Tebe, Jelice, kad qubav u pono} bdi” Zav.: „Sa zida, iz mirisne zore, lik mi Tvoj tiho prilazi”

520. Du{an Jerkovi}, Se}awa na tebe, 9–94.

5204. Fridrih Helderlin, Polovina `ivota. (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 94.
Po~.: „Sa `utim se cve}em” Zav.: „Zastave na dimwacima zvek}u”

5205. Fridrih Helderlin, Ve~ita fantazija. (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 94–95.
Po~.: „U svojoj izbi mirno u senci bdi” Zav.: „Mirna i vedra }e biti starost”

520. Fridrih Helderlin, Hiperionova pesma o sudbini. (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 95.
Po~.: „U sjaju lebdite” Zav.: „I dubqe”

5207. Pavle Popovi}, Komedije Marina Dr`i}a, 9–20.

Iz predavawa dr`anog na Karlovu univerzitetu u Pragu 2. aprila 929. godine.

5208. Isidora Sekuli}, Vurxinija Vulf, 20–22. 5209. Sima Markovi}, Ajn{tajnova teorija relativiteta (II), 22–22. POZORI[NI PREGLED 520. Milan V. Bogdanovi}, Miroslav Krle`a: „Gospoda Glembajevi” (11. V 1929), 222–227.

294

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 52. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Obnova Male antante, 228–20. 522. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Habsbur{ka balkanska politika (VI), 20–22. BELE[KE 52. T./odor/ M./anojlovi}/, Fridrih Helderlin (1770–1843), 22–2. 524. B./o`idar/ B./orko/, France Kidri~: „Zgodovina slovenskega slovstva od za~etkov do mar~ne revolucije” (Qubqana 1929, izdawe Slovenske matice), 2. 525. B./o`idar/ B./orko/, Jedna istorija estetike, 2–24.
O delu Alme Sodnik objavqenom u Qubqani.

52. B./o`idar/ B./orko/, Jedan neuspeo pregled nove ruske kwi`evnosti, 24–25.
O pregledu Nikole Arzeweva objavqenom na nema~kom jeziku.

527. I./lija/ M. P./etrovi}/, Kwi`evni i kosmopolitski Pariz, 25–2.

O kwizi Bohemia, literary and social life in Paris Sislija Hudlstona objavqenoj u Londonu.

528. Jov./an M. Jovanovi}/, „Desetogodi{wica ujediwewa Srbije i Crne Gore”, 2.
O raspravi Svetozara Tomi}a.

529. N./iko/ B./artulovi}/, Jugoslavija u ameri~kom prikazu, 2–27.
O kwizi The Balkan Pivot: Yugoslavia ^arlsa A. Birda i \or|a Rodina. O kwizi Mediterranean Scenes (London 928).

5220. I./lija/ M. P./etrovi}/, Arnold Benet o Dalmaciji, 27–28. 522. N./iko/ B./artulovi}/, „Ekonomski nacionalizam podunavskih dr`ava”, 28.
O kwizi Lea Pasvolskog (London 928). O kwizi Maria Rusoa.

5222. N./iko/ B./artulovi}/, „La porta dei Manii”, 29. 522. K. J., „Op{ta mikrobiologija i imunologija”, 29.
O delu Tihomira Simi}a.

5224. R./anko/ M./ladenovi}/, „Crkveni mi{”, 240. Br. 4, . juni

O predstavi drame L. Fodorova u Narodnom pozori{tu.

5225. Mom~ilo Nastasijevi}, Istinoslovac sinu, 24–245. 522. Rastko Petrovi}, Pozori{te, pozori{te! (II), 245–255. 5227. Boris Piqwak, Zemqa na rukama. (S ruskog preveo R. V. @ivadinovi}), 255–259. 5228. Desanka Maksimovi}, Pesma posle nedeqe, 20.
Po~.: „Prazna le`i malena boca” Zav.: „kao malena prazna quska”

5229. Desanka Maksimovi}, Spoznawe, 20–2.

Po~.: „Potro{ila sam, potro{ila na zemqi du{u” Zav.: „kao malena prazna quska” Po~.: „Modre o~i na beloj devojci” Zav.: „Odlazi, odlazi sen i san” Po~.: „Satani radije no tebi”

520. Desimir Blagojevi}, Likovi {to i{~ezavaju, 2–22. 52. Risto Ratkovi}, Sinu, 22–24.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „le{a koji smrdi ve} i sebi samom”

295

522. Albert Haler, O poeziji Silvija Str. Kraw~evi}a (I), 25–274. 52. Branislav Miqkovi}, Romen Rolan (I), 274–28. 524. Evgenije Spektorski, Stodvadestpetogodi{wica Napoleonovog zakonika, 28–289. 525. Slobodan Popovi}, Grosovo obja{wewe mladi}skog du{evnog `ivota, 290–299. SITNI PRILOZI 52. Du{an D. Vuksan, Vladika Rade u Kotoru, 1839, 299–02. NAU^NI PREGLED 527. Du{an Stojanovi}, Milo{ \uri}: „Problemi filosofije kulture”, 0–0. SOCIJALNI PREGLED 528. Mirko M. Kosi}, Dve sociolo{ke rasprave, 07–09.
O raspravama Uvod u znanstvenu sociologiju Mihajla P. Vukovi}a (Kovin, 927) i Zakoni porasta stanovni{tva Dinka Toma{i}a (Beograd, 1929).

POLITI^KI PREGLED 529. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nova vlada u Engleskoj, 09–2. BELE[KE 5240. I./sidora/ S./ekuli}/, „Crveni i crni” (XX Zabavnik Srpske kwi`evne zadruge), 2–.
O romanu Henri Bela Stendala u prevodu Vl. Spasojevi}a.

524. Kr. /Gustav Krklec/, „Korablja”, .
O kwizi Ka. Mesari}a.

O almanahu u redakciji ]ire ^. [ajina koji je iza{ao u Splitu.

5242. R./isto/ R./atkovi}/, „Smjerovi moderne umjetnosti”, 4. 524. M. P., „Psihologija mladosti”, 4–5.
O ~lanku Slobodana Popovi}a. O kwizi Stevana Grbovi}a.

5244. B. St., „Trebiwe u pro{losti i sada{wosti” (Nik{i}, 1929), 5. 5245. Kr. /Gustav Krklec/, „Srbske basnirky”, 5–.
O antologiji srpskih pesnikiwa O. F. Beblera (Olomouc, 929). O ~etvrtoj svesci ovoga ~asopisa i prikazu Pavla Popovi}a kwige [ekspir kod Srba Vladete Popovi}a.

524. Kr. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau”, .

5247. I./lija/ M. P./etrovi}/, Jedno objektivno delo o savremenoj ameri~koj kulturi, –8.
O kwizi koju su napisali Robert S. Lynd i Helena M. Lynd.

5248. Anka Go|evac, Jedna studija o dru{tvu naroda („Les attributions communes et les rapports du Conseil et de l’ Assemblée”, od Milenke Mili}), 8. 5249. M./iloje/ M./ilojevi}/, „Knez od Zete”, 8–20.

O operi Petra Kowovi}a, ra|enoj po drami Maksim Crnojevi} Laze Kosti}a, izvedenoj u beogradskoj operi.

29

Stani{a Vojinovi}

Br. 5, . juli 5250. Sibe Mili~i}, Jabuka, 2–0. 525. Rastko Petrovi}, Pozori{te, pozori{te! (III), 0–8. 5252. Pol Leoto, Smrt [arla-Luja Filipa. (Odlomak iz „Kwi`evnog dnevnika”). Preveo s francuskog G., 8–44. 525. Pol Leoto, Bele{ke. Preveo s francuskog G., 44–50.
Izvod iz zbirke Re~i, izreke i angedote (Mots, propos et anecdotes). Po~.: „Mra~i se nebo, tek jedan kraj” Zav.: „Srebrn most pr{te, sve uvi mrak...”

5254. St./evan/ P. Be{evi}, Krik na vodi, 5. 5255. St./evan/ P. Be{evi}, Dani i no}i, 5–52.

Po~.: „Ma i burna no} je meni milija od svakog dana” Zav.: „Gde se du{a s Bogom miri, i gde ve~nu qubav sniva...” Po~.: „O uzvi{ewe moje! srce pesnika na suncu rascvetala kestenova grana!” Zav.: „Pesmo krvi `edna, moja quta gladi!”

525. Rade Drainac, Balada o rascvetalim kestenovima, 52–55.

5257. Albert Haler, O poeziji Silvija Str. Kraw~evi}a (II), 5–. 5258. Branislav Miqkovi}, Romen Rolan (II), –7. 5259. Sima Markovi}, Teorija relativiteta u svetlosti savremene filozofije (I), 7–79. MUZI^KI PREGLED 520. Miloje Milojevi}, „Knez od Zete” (1. juna 1929), 80–8.
O predstavi opere Petra Kowovi}a.

POLITI^KI PREGLED 52. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Za mir i protiv mira, 87–89. BELE[KE 522. G., Pol Leoto (Gaston Boasar), 90. 52. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Od proqe}a do proqe}a”, 90.
O zbirci pripovedaka Isaka Samokovlije. O kwizi Vladete Popovi}a. O kwizi Izidora Cankara.

524. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Kroz englesku kwi`evnost”, 9. 525. M./ilan/ K./a{anin/, Jedna slovena~ka istorija umetnosti, 9–92. 52. B./o`idar/ B./orko/, „Razvoj stila v starokr{}anski dobi in zgodnjem srednjem veku”, 92–9. 527. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Godi{wica Nikole ^upi}a” (XXXVIII), 9–94. 528. M./ilan/ K./a{anin/, „Glasnik zemaqskog muzeja”. Druga sveska za 1928. godinu, 94. 529. N./iko/ B./artulovi}/, „Rivendicazioni Adriatiche”, 95.
O kwizi \ulia Benedetia.

5270. N./iko/ B./artulovi}/, „Interessi e problemi adriatici”, 95–9.
O kwizi publiciste iz Trsta Livia Raguzina Rige. O predstavi Narodnog pozori{ta.

527. R./anko/ M./ladenovi}/, „Bank!” (A. Savoara), 9.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

297

5272. M./iloje/ M./ilojevi}/, Slet i utakmica horova Ju`noslovenskog saveza peva~kih dru{tava, 97–98. 527. M./iloje/ M./ilojevi}/, Proslava sedamdesetpetogodi{wice Beogradskog peva~kog dru{tva, 98–99. 5274. M./ilan/ B./ogdanovi}/, @or` Kurtelin (1858–1929), 400.
Nekrolog.

Br. , . juli 5275. Verka [kurla-Iliji}, Tefila, kwiga molitava, 40–4. 527. Rastko Petrovi}, Pozori{te, pozori{te! (IV), 42–49. 5277. Romen Rolan, Povratak u zavi~aj. (S francuskog preveo B./ranislav/ M./iqkovi}/), 49–42.
Odlomak iz romana @an-Kristof (kw. VIII: Prijateqice). Po~.: „I k tima koji ne znaju lepotu zvezda” Zav.: „kad bri{e kletve s lica nemiloga” Po~.: „Ona: Saj sem ti samo ko bleda” Zav.: „vendar zadnja bo{ vodnica” Po~.: „Bolest, bolest, moj ~rni vran” Zav.: „pogled tvoj kro`i, kaj {e i{~e?”

5278. Frano Alfirevi}, Tuga rudnika, 424. 5279. Alojz Gradnik, Dvogovor, 424–425. 5280. Alojz Gradnik, ^rni vran, 425.

528. Alojz Gradnik, ^etiri pesme. Iz zbirke Zvezde koje padaju. (Preveo sa slovena~kog G./ustav/ Krklec/), 42.
. 2. . 4. Te re~i... Po~.: „Te re~i {to ih tvoja usta zbore” Zav.: „u strahu zadwe gran~ice se hvata” Zvezde koje padaju Po~.: „O mladosti moje zvezde bele” Zav.: „zaboravu ne mo`e da preda” Istarska elegija Po~.: „[umarci, a zatim niske gore” Zav.: „i daje{ im se, ra|a{ jawi~are” ^okoti cvate... Po~.: „^okoti cvate... U letwoj no}i” Zav.: „uze}e se na Svetog Martina”

5282. Bo`idar Borko, Alojz Gradnik, 427–44. 528. Albert Haler, O poeziji Silvija Str. Kraw~evi}a (III), 44–44.. 5284. Branislav Miqkovi}, Romen Rolan (III), 44–457. 5285. Sima Markovi}, Teorija relativiteta u svetlosti savremene filozofije (II), 457–4. NAU^NI PREGLED 528. Jovan Erdeqanovi}, D-r Du{an Nedeqkovi}: „O psihi~kom tipu ju`nosrbijanaca”, 47–47. POLITI^KI PREGLED 5287. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Nove brige Evrope, 47–47.

298

Stani{a Vojinovi}

BELE[KE 5288. /Anonim/, Povodom dvadesetpetogodi{wice Jovana Jovanovi}a Zmaja, 47. 5289. /Anonim/, Alojz Gradnik, 47–477.
Sa prevodom (u prozi) pesama Alojza Gradnika koje su donete u ovom broju na slovena~kom.

5290. L., „Zbornik u ~ast Bogdana Popovi}a”, 477–478. 529. Stevan Sagadin, Gregor @erjav, 478–480.
Nekrolog. Nekrolog.

5292. L., Milivoj Simi} (1861–1929), 480. Br. 7, . avgust 529. Ranko Mladenovi}, Grivna. (Dramska gatka), 48–487. 5294. Miguel de Unamuno, Markiz od Lumbrije. (Preveo sa {panskog, dozvolom pisca, B./ogdan/ Radica), 488–498. 5295. Desanka Maksimovi}, Molitva iz qubavi, 499.
Po~.: „Brzo kao kratkove~ne cve}a liske” Zav.: „ne razbukti se preko no} u strast” Po~.: „Pod nebom, letwi dan vreo” Zav.: „u padawe ve~eri...”

529. Janko D. Tufegxi}, Fantazija na virovima, 499–500. 5297. Ilija Mitrovi}, Leptiri, 500–50.

Po~.: „Neko ne~ujno pro|e snom, kroz moju ti{inu” Zav.: „Leptiri, pijani od rose, moje srce prose”

5298. Hugo fon Hofmanstal, Do`ivqaj. (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 50.
Po~.: „Srebrno-sivog mirisa bi puna” Zav.: „Sa ogromnim, `utim, stranim jedrima”

5299. Hugo fon Hofmanstal, Mnogi... (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 502.
Po~.: „Mnogi dodu{e u dubini mru” Zav.: „Tanki plamen ili uska lira”

500. Bogdan Radica, Li~nost Miguela de Unamuna, 50–5. 50. Isidora Sekuli}, Jelisaveta i Eseks, 5–52. 502. Tih./omir/ R. \or|evi}, Polo`aj `ene u na{em narodu (I), 52–52. 50. Sima Markovi}, Teorija relativiteta u svetlosti savremene filozofije (III), 52–544. DRU[TVENI PREGLED 504. Dragutin P. Suboti}, Dr`avni ispiti za ~inovnike u Velikoj Britaniji, 545–554. POLITI^KI PREGLED 505. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Reparacije. – Na{i dugovi. – Rusko-kineski sukob, 555–558. BELE[KE 50. Todor Manojlovi}, Anton ^ehov (umro 15. jula 1904), 558–559.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

299

507. R./isto/ R./atkovi}/, „Na~ela”, 559–50.

O kwizi proze Ako se jo{ jednom setim ili na~ela Aleksandra Vu~a.

508. K. /Gustav Krklec/, Berlinski ~asopis o na{oj savremenoj kwi`evnosti, 50–5.
O raspravi R. Kaltofena u ~asopisu „Die neue Buecherschau” ( sv. za 929).

509. Jovan M. Jovanovi}, „U borbi za ujedinjenu narodnu dr`avu” (1928 Beograd, Zagreb, Qubqana), 5–52.
O kwizi Bogumila Vo{waka.

50. N./iko/ B./artulovi}/, „Aquilotti sull, Adriatico”, 52.
O kwizi Maria del Gaselinia. Nekrolog.

5. Todor Manojlovi}, Hugo fon Hofmanstal (1874–1929), 5–54. Br. 8, . avgust 52. Ranko Mladenovi}, Grivna. (Dramska gatka) (II), 55–574. 5. Leonid Leonov, Skitnica. (Iz Neobi~nih pri~a o seqacima). S ruskog preveo R. V. @ivadinovi}, 574–582. 54. Frano Alfirevi}, Prolaze}i poqima, 58.
Po~.: „Rekao sam re~i kojima ne znah snagu” Zav.: „da ih zanesu ko zvezde suze isplakane”

55. Du{an Jerkovi}, Obala moje pono}i, 58. 5. Nikola [op, Tajni pohod, 584.

Po~.: „Stupi{ li nemo na obalu moje pono}i” Zav.: „senku utehe otkrio pod kro{wom na ivici gnezda” Po~.: „Ve~eras ja sam, kao skromni sluga” Zav.: „I pogledo – i pogledo i iza{o sa kqu~em”

57. Teodor Trajanov, Nek poleti... (S bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 584.
Po~.: „Nek poleti devi~anska sre}a” Zav.: „Greh, u svetu prero|en ~isto}u!” Po~.: „^arobna proleti” Zav.: „I ni{ta ne mre!”

58. Teodor Trajanov, Prole}u. (S bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 585. 59. I./lija/ Petrovi}, Bajronizam \ure Jak{i}a, 58–59.
Odlomak iz studije o Bajronu u na{ij kwi`evnosti.

520. Miloje M. Vasi}, Feliks Kanic. (Povodom stogodi{wice ro|ewa), 594– 0. 52. Tih./omir/ R. \or|evi}, Polo`aj `ene u na{em narodu (II), 0–2. 522. Sima Markovi}, Teorija relativiteta u svetlosti savremene filozofije (IV), 2–22. 52. Mileta Novakovi}, Spor oko na{ih predratnih zajmova, 22–2. KWI@EVNI PREGLED 524. Branislav Miqkovi}, Anica Savi} Rebac: „Ve~eri na moru”, –5. POLITI^KI PREGLED 525. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: U Rusiji, –9. 

00

Stani{a Vojinovi}

BELE[KE 52. Alma Sodnik, „Filozofski fragmenti”, 9–40. 527. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Srpske narodne pripovetke”, 40–4.
O antologiji Veselina ^ajkanovi}a.

528. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Kongres kritike, 4.

O kongresu koji treba da se odr`i u Bukure{tu 5. septembra 929. godine.

529. N./ikola/ M./irkovi}/, „Das politische und kulturelle Werden der Südslaven”, 4–42.
O ~lanku Jozefa Matla.

50. K. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau”, 42. 5. Jov./an M. Jovanovi}/, Bene{eve uspomene (Eduard Bene{: „Souvenirs de guerre et de Révolution 1914–1918”, Paris 1928, I sv.), 4. 52. I. N. /Jovan M. Jovanovi}/, Krvqu i ma~em. (Paul Wiegler: „Wilhelm I”, Berlin, London 1929), 4. 5. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Juli 1914”. (Emil Ludvig: „Juli 14”, Berlin 1929), 4–44. 54. M./ilan B./ogdanovi}/, Pol Sudej, 44.
O smrti kwi`evnog kriti~ara pariskog dnevnika „Le Temps”.

Kw. XXVIII Br. , . septembar 55. Milo{ Crwanski, Iris Berlina (I), –5. 5. Dragutin M. Domjani}, Dvije slike, .
I. S mora Po~.: „Obale blistaju s omare” Zav.: „Gdje bih ja nestati htio?” II. Sa sqemena Po~.: „Proplanci miri{u jagodom” Zav.: „Jo{ je ne pokori niko!”

57. Vladimir Stanimirovi}, Tragovi, 7.
Po~.: „Bezbrojna smo mi otvorila bdewa” Zav.: „Ne slute}i da se tiho mre”

58. Branko \uki}, Ogledalo, 7–8. 59. Du{an Miki}, ***, 9.

Po~.: „Prvi zorini de~aci ispletu na wemu svoje ~ipke” Zav.: „Prevla~i me no} ogrta~em od najcrwe ~ohe” Po~.: „Po mojim {akama vitla se krv” Zav.: „na moje grudi vla`ne od strasti”

540. Niko Bartulovi}, Grgur Ninski, 20–24. 54. Isidora Sekuli}, Povodom smrti jednog kriti~ara, 24–2. 542. Aleksandar Deroko, Srpski spomenici u okolini Skadra, 2–5. 54. Sima Markovi}, Teorija relativiteta u svetlosti savremene filozofije (V), –48. SOCIJALNI PREGLED 544. Nikola \onovi}, O jugoslovenskoj emigraciji u Sjediwenim ameri~kim dr`avama. (Podaci o wenom duhovnom i materialnom `ivotu) (I), 49–59.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

0

POLITI^KI PREGLED 545. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Austrija. – Ma|arska. – Poqska. – Rumunija. – ^ehoslova~ka, 59–4. 54. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 4–70. BELE[KE 547. R./isto/ R./atkovi}/, „Mato{, Dis, Ujevi}”, 70–7.
O kwizi Velibora Gligori}a.

548. M./ilan/ K./a{anin/, „Ra{ka”, 7–72.
O zborniku koji je priredio Mirko Cvetkov.

549. R./isto/ R./atkovi}/, „Na zapadu ni{ta novo”, 72–7.
O romanu Eriha Marie Remarka u prevodu J. S. Mari}a.

550. R./isto/ R./atkovi}/, „Istorija zapadnoevropske kwi`evnosti”, 7–74.

O kwizi P. S. Kohana u prevodu Drag. Markovi}a i sa predgovorom Branislava Miqkovi}a.

55. I./lija/ P./r`i}/, „Proslava stogodi{wice ro|ewa Frawa Ra~koga”, 74–75.
O proslavi odr`anoj . i 2. juna 929. godine. O raspravi Tihomira \or|evi}a.

552. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Uzimawe u rodu u na{em narodu”, 75–7. 55. M./ilan/ K./a{anin/, „Plo~nik”, 7.
O kwizi Miodraga Grbi}a o preistorijskom nalazi{tu u Plo~niku na Toplici. O ~lanku Srpski sredwevekovni manastiri Grizele Strang Stil. O izlo`bi Mihe Male{a.

554. \./ur|e Bo{kovi}/, O na{im manastirima, 7.

555. M./ilan/ K./a{anin/, Crte`i g. Male{a, 7–77. 55. N., Pedesetogodi{wica g. Setona Vatsona, 77–78. 557. N., Matica srpska, 78. 558. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Ivo Vojnovi}, 78–79.
Nekrolog. Nekrolog.

559. M./ilan/ K./a{anin/, Sergjej Djagiqev, 79–80. 50. /Uredni{tvo/, ^itaocima, 80.
Obave{tewe da je {tampan Sadr`aj prvih dvesta brojeva „S. k. glasnika” N. S.

Br. 2, . septembar 5. Milo{ Crwanski, Iris Berlina (II), 8–9. 52. M./ilan/ M. Raki}, Opro{tajna pesma, 97–98.
Po~.: „Evo me, Gospo, nakon triest leta” Zav.: „I zavesa, ko no}, lagano pada...”

5. Milan Predi}, Smrt Iva Vojnovi}a, 99–0. 54. Ksenija Atanasijevi}, Filozofski fragmenti, 0–0. 55. Milo{ \uri}, Sapfa bo`anstvena, 0–5. 5. Ilija A. Pr`i}, Deset godina Dru{tva naroda, 5–2. NAU^NI PREGLED 57. \ur|e Bo{kovi}, Arh @arko M. Tati}: „Tragom velike pro{losti”. („Svetogorska pisma i monografske studije”), 27–2. 

02

Stani{a Vojinovi}

SOCIJALNI PREGLED 58. Nikola \onovi}, O jugoslovenskoj emigraciji u Sjediwenim ameri~kim dr`avama. (Podaci o wenom duhovnom i materialnom `ivotu) (II), 2–9. EKONOMSKI PREGLED 59. Nik./ola/ Stanarevi}, Sedmi kongres privrednika. – Novi predsednik Trgova~ke komore, 9–42. POLITI^KI PREGLED 570. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Gr~ka. – Turska. – Bugarska. – Palestina, 4–47. 57. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 47–52. BELE[KE 572. R./isto/ R./atkovi}/, Jugoslovenski dvobroj „Nove literature”, 52–5. 57. Todor Manojlovi}, „Savremene italijanske pripovetke”, 5–54.
O kwizi Srpske kwi`evne zadruge koju su preveli i priredili Marko Car i P. Bu}i}.

574. I./lija/ P./r`i}/, Biblioteka javnog prava, 54–5. 575. Jov./an M. Jovanovi}/, Aleksandar III i Francuska (Edmon Toutain: „Alexandre III et la République Française”, Paris 1929), 5.
O kwizi Edmona Tutena.

57. Todor Manojlovi}, Izlo`ba slika Lazara Li~enovskog, 5–57. 577. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Izlo`ba beogradskog Foto-kluba, 57–59. 578. L., Smrt Hinka Hinkovi}a, 59–0. Br. , . oktobar 579. Josip Kulunxi}, Strast gospo|e Malinske. III ~in, –7. 580. Milo{ Crwanski, Iris Berlina (III), 72–88. 58. Jovan Jovanovi}-Zmaj, Bo`e!, 89.
Po~.: „[to nisi, Bo`e, sazdo sva~eg sina” Zav.: „– Ja bar da sam taki!...” Dat.: „Kamenica, pred Bo`i} 90.” Po~.: „Mrzel veter veje ~ez poljane” Zav.: „njene blede sijejo besede”

582. Alojz Gradnik, Oktober, 89–90. 58. Desimir Blagojevi}, Strast asfodela, 90–9.

Po~.: „Sva Sunca rumeno utopqena nedrima toplim ni{em” Zav.: „Dok nam to krupno i crno Sunce tiho bunca”

584. Pavle Popovi}, O Zmaju. (Povodom dvadestpetogodi{wice wegove smrti), 92–9. 585. Ja{a M. Prodanovi}, Zmaj Jovan Jovanovi} kao politi~ki pesnik, 9– 98. 58. Svet./islav/ Stefanovi}, O politi~koj poeziji. Povodom proslave Zmajeve, 98–204. 587. Veqko Petrovi}, Pesnik vremena i ideala, 205–208.
O Zmaju.

588. Todor Manojlovi}, Zmajeva pesni~ka sudbina, 208–20.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

0

589. Anica Savi} Rebac, Laza Kosti} kao tuma~ poezije Zmajeve, 20–24. 590. Milo{ Crwanski, Pesnik `ivota, 24–2.
O Zmaju.

59. Jovan Du~i}, Za ve~ni spomen Zmaju, 27–29. SITNI PRILOZI 592. Qub./omir/ Stojanovi}, Kako je postala Zmajeva pesma „Svetli grobovi”, 29–22. 59. Stevan Josifovi}, Zmaj i Horacije, 22–225. 594. Grupa autora, Veliko{kolska omladina o pedestogodi{wici kwi`evnog rada Zmaju Jovanu Jovanovi}u. Beograd, juna 1899. godine, 225–22.
Potpisali se: Jovan Skerli}, Nedeqko Ko{anin, Milutin Kova~i}, Milan Grol, Du{an Proti}, Todor Borovwak, Mihailo Jevti}, Jerotije Novitovi}, Dimitrije Risti} i Dragoqub Novakovi}.

POLITI^KI PREGLED 595. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Likvidacija rata, 227–20. 59. Povremeni / Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 20–24. BELE[KE 597. /Anonim/, Dvadesetpetogodi{wica od smrti Jovana Jovanovi}a Zmaja, 24–25.
O ~lancima objavqenim u Srpskom kwi`evnom glasniku, i napomena da su posledwu Zmajevu pesmu dobili od Jovana Maksimovi}a.

598. L., Proslava 50-godi{wice Zmajevog rada, 1899 u Zagrebu, 25–2. 599. L., Zmajevi datumi, 2. 5400. I./lija/ P./r`i}/, Iz crnogorskog prava, 2–27. 540. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Prete~a”, 28.
O romanu Vuka Orlovi}a.

5402. R./anko/ M./ladenovi}/, „Dobri vojnik [vejk”, 28–29.

O dramatizaciji Ha{ekovog romana prikazanoj u Narodnom pozori{tu.

540. Todor Manojlovi}, Nikola Poqakov, Mihajlo Petrov, Ivan Radovi}, 29–240.
O izlo`abama likovnih umetnika u Beogradu.

Br. 4, . oktobar 5404. Josip Kulunxi}, Strast gospo|e Malinske (II) 24–254. 5405. Milo{ Crwanski, Iris Berlina (IV), 255–2. 540. Jovan Du~i}, Me|a, 27.
Po~.: „Kad se jave na crti” Zav.: „Od svojih obala {iri”

5407. Rajner Marija Rilke, ^etiri pesme. (S nema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 27–29.
I. Devoja~ka molitva (27–28) Po~.: „Tako su tesni dani nam, gle” Zav.: „A ipak bukti od plama...” II. Kad si me na{ao...(27) Po~.: „Kad si me na{ao, bila sam” 

04

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „Po du{i ti te`i moj sjaj...” III. Panter (Jardin des Plantes, Paris) (28) Po~.: „Pogled mu ni{ta u se ve} ne prima” Zav.: „I u srcu mre za tren” IV. Ozbiqan ~as (29) Po~.: „Ko sad pla~e negde u svetu” Zav.: „Gleda u mene”

5408. Bogdan Popovi}, Pietet, 270–272.
O Ivi Vojnovi}u. O Ivi Vojnovi}u. O Ivi Vojnovi}u.

5409. Isidora Sekuli}, Oko Orsata Velikog, 27–278. 540. Todor Manojlovi}, Konte Ivo (1857–1929), 278–282. 54. Jovan Lov~evi}, O dugovima na{e dr`ave (I), 282–292. KWI@EVNI PREGLED 542. Milan V. Bogdanovi}, Milo{ Crwanski: „Seobe”, 29–299. SOCIJALNI PREGLED 54. Dragoqub Jovanovi}, Istorija radni~kog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 299–04.
O kwizi Vitomira Kora}a.

POLITI^KI PREGLED 544. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Stawe u Evropi. – Bugarska. – Austrija. – D-r Strezeman, 05–08. 545. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 08–. BELE[KE 54. M./ilo{/ M. M./iti}/, „Antologija srpske kritike”, –4.
O kwizi Qubomira Petrovi}a.

547. S./lobodan/ J./ovanovi}/, ^lanci iz klasi~ne literaure u „Zborniku Bogdana Popovi}a”, 4–5. 548. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Spomenica d-r \or|a Lazarevi}a” (uredio Radovan Jovanovi}, Tuzla, 1929), 5. 549. A./leksandar/ V./idakovi}/, M. H. Ellis: „Express to Hindustan”. (Izdawe John Lane), 5. 5420. Jov./an M. Jovanovi}/, „Vratimo se zemqi” (U. Goter, prevod s francuskog, Beograd 1929, Larusova privredna biblioteka), 5–. 542. A./leksandar/ V./idakovi}/, Mrs. C. S. Peel: „How We Lived Them” (Izdawe Bodley Head), . 5422. R./anko/ M./ladenovi}/, „Na{ popa kod bogatih”, –8.
O predstavi drame Klemena Votela u Narodnom pozori{tu.

542. Todor Manojlovi}, Jesewa izlo`ba u Umetni~kom paviqonu, 8–20. Br. 5, . novembar 5424. Marko Risti}, Teatralni subjekt, 2–25.
Sa pesmama: Prenu}e, @ivi dan i Prag sna.

5425. Milo{ Crwanski, Iris Berlina (V), 25–.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

05

542. Mom~ilo Nastasijevi}, Sivi trenutak, 7.
Po~.: „I najednom iz ovog mukotrpqa zasivi” Zav.: „^udno ti{inom omiluje putniku ~elo” Po~.: „Tebe su odmamila svetla krila” Zav.: „ko sena nad moje qudske slabosti”

5427. Frano Alfirevi}, U smrt jednog deteta, 7. 5428. \uro Gavela, [um borja, 7–8.

Po~.: „Ko na dnu mora sme{ak potonuloga vala” Zav.: „i drage mrtve re~i bruje u {umu borja...” Po~.: „Kroz predve~erwi hlad lutam {umom” Zav.: „Rosa ga s lista poli”

5429. Vlado Vlisavqevi}, Susret u jesen, 8. 540. Momir Veqkovi}, Svetolik Rankovi}, 9–5. 54. Jovan M. Jovanovi}, Ujediwene dr`ave Evrope, 5–. 542. Dimitrije Popovi}, Kakav danas treba da bude diplomat?, –7. 54. Jovan Lov~evi}, O dugovima na{e dr`ave (II), 74–8. KWI@EVNI PREGLED 544. Milan V. Bogdanovi}, Organizacija prevodne kwi`evnosti. („Strani pisci” u kolekciji Narodne prosvete), 82–8. NAU^NI PREGLED 545. Ivan \aja, Nove teorije o srcu, 8–90. POLITI^KI PREGLED 54. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Dugovi za oslobo|ewe. – Anglo-ameri~ki sporazum, 90–94. 547. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 94–400. BELE[KE 548. T./odor/ M./anojlovi}/, „Pesme novih” (Sarajevo, 1929), 40. 549. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Zapisi”, 40–402.
O ~asopisu koji izlazi na Cetiwu.

5440. Jov./an M. Jovanovi}/, „Na{a otaxbina” (D-r M. S. Moskovqevi}, Pou~na biblioteka, zadu`bine bra}e K. i P. Jovanovi}a, izdawe Srpske kraqevske akademije, Beograd 1929), 402. 544. I./lija/ P./r`i}/, „Na{i iseqenici”, 402–40.
O kwizi Bo`idara Puri}a.

5442. S./lobodan/ P./opovi}/, „Uvod u novu pedagogiku i savremeno vaspitawe”, 40.
O kwizi Vladimira Spasi}a. O kwizi Vasilija Pejheqa.

544. S./lobodan/ P./opovi}/, „Nova {kola”, 40. 5444. S./lobodan/ P./opovi}/, „[kola po meri”, 40–404.
O kwizi Eduarda Klapareda u prevodu Svetozara Ran~i}a. O kwizi Xemsa Brajsa u prevodu Dragomira Ikoni}a.

5445. I./lija/ P./r`i}/, „Vlada Sjediwenih ameri~kih dr`ava”, 404. 544. Anka Go|evac, „La Composition du Conseil de la Société des Nations” (Doktorska disertacija d-r \ure Popovi}a, ~lana sekretariata Dru{tva naroda, Lozana, 1929), 404–407. 

0

Stani{a Vojinovi}

5447. A./leksandar Vidakovi}/, Sydney and Beatrice Webb: „English Poor Law History” (Part II. „The Last Hundred Years”. 2 volumes. Longmans), 407. 5448. R./anko/ M./ladenovi}/, „Kako `ena ho}e”, 408.
O predstavi drame Savoara i Etiena Reja u Narodnom pozori{tu.

Br. , . novembar 5449. Niko Bartulovi}, Kova~eva subota, 409–48. 5450. Anton ^ehov, Putnik prve klase. S ruskog prevela S./tanka/ \. G./li{i}/, 48–42. 545. Anton ^ehov, Drama. (S ruskog prevela S./tanka/ \. G./li{i}/), 424–427. 5452. Gustav Krklec, Ti i ja, 428.
Po~.: „Ose}am `ivo srebro Tvoje biti” Zav.: „Oseti za trepet, a ve~nost je siva”

545. Rade Drainac, Lirska Vandeja, 429–40. 5454. Risto Ratkovi}, @ivi vetar, 40–4.
Po~.: „Puno je vetra grobqa” Zav.: „za ovo krvavo li{}e qudskoga mesa!”

Po~.: „Stoj! Zvezda brzinom pada da probijaju}i vrh planine na drugoj strani sveta...” Zav.: „^upao noge, krvave do kolena, na lirskoj Vandeji!”

5455. Evgenije Spektorski, ^ehov, 42–44. 545. Du{an J. Popovi}, Odmetawe u hajduke, 44–452. 5457. Fransis Bekon, Ogledi. (S engleskog preveo D./ragan/ Mili}evi}), 45–457. 
. O visokom polo`aju; 2. O sumwi; . O fami (odlomak iz nezavr{enog ogleda).

KWI@EVNI PREGLED 5458. Ivan \aja, Pupinova autobiografija, 458–50. NAU^NI PREGLED 5459. Ivan \aja, Radwa mi{i}a i `ivot bez kiseonika, 40–42. MUZI^KI PREGLED 540. Miloje Milojevi}, Ve~e francuske muzike: Koncert g-|e Difur i g-|ice Eklen, 4–44. EKONOMSKI PREGLED 54. Dragan Mili}evi}, „Jugoslavija – sto`er Balkana”, 44–47. POLITI^KI PREGLED 542. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Pregled posledwih doga|aja. – Knez Bilov. – Maks Badenski, 47–477. 54. Povremeni / Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 478–48. BELE[KE 544. D./ragan/ M./ili}evi}/, Povodom Bekonovih „Ogleda”, 48–482. 545. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Grbavica”, 482.
O dramskim slikama Stjepana Mihali}a. O kwizi Sa pa{waka do nau~ina Mihaila I. Pupina (Novi Sad, 929).

54. R./isto/ R./atkovi}/, Podriwski almanah, 482–48.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
O trobroju {aba~kog ~asopisa „Kwi`evni polet”. 

07

547. R./isto/ R./atkovi}/, Jedna kwiga o modernoj poeziji, 48–484.
O raspravi Psihologija lirskog stvarawa Du{ana Nedeqkovi}a.

548. Jov./an M. Jovanovi}/, „Prosvetne i politi~ke prilike u Ju`nim srpskim oblastima u XIX veku, do srpsko turskih ratova 1876–1878”. (Izdawe „Dru{tva Sv. Save”, od d-r Jov. Haxi Vasiqevi}a, 1928, Beograd), 484. 549. Kr. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau”, 484–485. 5470. D., „Postanak jugoslovenske dr`ave” („Die Entstehung des jugoslawischen Staates” von d-r Erwin Holzen. – Berlin, 1929. Presse-und Verlagsdienst Gunther Thon), 485. 547. I./lija/ M. P./etrovi}/, „The Edinburgh Review”, 485–48.
O sto davdeset i sedam godina izla`ewa ovoga ~asopisa i wegovom prestanku. O apelu Gerharda Gezemana.

5472. St./evan/ J./osifovi}/, Apel jednog nau~nika, 48–487. 547. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Smrt Veqka Mili}evi}a, 487–488. Br. 7, . decembar 5474. Dinko [imunovi}, U planinama, 489–498. 5475. Franti{ek Langer, 7 sati i 35 minuta. (S ~e{kog preveo J./ovan/ Kr{i}), 499–504. 547. Mihailo Miron, Moje carstvo, 505.
Po~.: „Pita{ me, dru`e, za carstvo moje?” Zav.: „a ve}i no zemqa, svemir i nebesa”

5477. Todor Manojlovi}, Iz dnevnika, 505–50.
Po~.: „Zabele`i}u jo{ i smirenu jesewu no}” Zav.: „Pod jednodu{nim pritiskom prstiju”

5478. Novak Simi}, Ve~e utjehe, 50–507.

Po~.: „Sa poqa dolepr{a{e oblaci i vrapci” Zav.: „Bosno! Tvoja rakija {to se suzama ispija”

5479. Teodor Taranovski, Pu{kin i poqsko-ruski rat 1830–1831, 508–54. 5480. Jovan Kr{i}, O lu`i~kosrpskoj kwi`evnosti, 54–5.
O raspravi Jozefa Pate.

548. Ilija M. Petrovi}, [ervud Anderson, 57–528. 5482. H. X. Vels, Jedan veliki savremeni vaspita~, 528–5.
O F. V. Sandersonu. Sa uvodnom bele{kom nepoznatog prevodioca.

NAU^NI PREGLED 548. Radmila S. Petrovi}, D-r Ilija M. Jeli}: „Vasojevi~ki zakon od dvanaest to~aka”, 54–58. POZORI[NI PREGLED 5484. Milan V. Bogdanovi}, „Misteriozni Kami}”, od Josipa Kulunxi}a i „Qubavnik svoje `ene”, od Mite Dimitrijevi}a, 58–542. UMETNI^KI PREGLED 5485. Pera J. Popovi}, Novi Solun, 542–544. MUZI^KI PREGLED 548. Miloje Milojevi}, „Fidelio” od Betovena (22. XI 1929), 544–549. 

08

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 5487. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Napori za op{ti mir, 549–552. BELE[KA 5488. Anica \uki}, „Azurna zemqa”, 55–554.
O zbirci pesama Radoslava Dragutinovi}a. O dramskoj gatki Ranka Mladenovi}a. O drami Riste Ratkovi}a.

5489. R./isto/ R./atkovi}/, „Grivna”, 554–555. 5490. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Zoraj”, 555–55. 549. R./isto/ R./atkovi}/, „Almanah nove Crne Gore”, 55.
O almanahu koji je uredio Vasilije Lekovi}. O romanu Velimira De`eli}a.

5492. M./ilo{/ T. M./iti}/, „U pand`ama lava”, 55. 549. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Martin Brbek”, 557.
O romanu slovena~kog pisca Ivana Podra`aja.

5494. Jovan Erdeqanovi}, Mi}un M. Pavi}evi}: „Crnogorci u pri~ama i anegdotama” ( I-VI, I Beograd, II Podgorica, III i IV Herceg Novi – Kotor, V i VI Zagreb), 557–559. 5495. R./isto/ R./atkovi}/, „Ispod Komova”, 559.
O kwizi Dragi{e Bori~i}a. O kwizi Budimira [vabi}a.

549. R./anko/ M./ladenovi}/, „Starim tragom”, 559–50. 5497. D./u{an/ J. Popovi}, „Istorija Srba u Vojvodini od najstarijih vremena do osnivawa potisko-pomori{ke granice (1703)” (Kwige Matice srpske, br. 50. Novi Sad 1929), 50–5. 5498. D./ragoqub J./ovanovi}/, „Od Platona do Marksa”, 5–52.
O kwizi Bo`idara Axije.

5499. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, Re{ewe krize parlamentarizma, 52–54.
O raspravi Milana Iv{i}a.

5500. A./leksandar/ V./idakovi}/, A. Vickstead: „Life Under the Soviets” (Bodley Head), 54. 550. R./anko/ M./ladenovi}/, „Liliom” od Franca Molnara, 54–55.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

5502. Todor Manojlovi}, Izlo`ba slika Koste Hakmana, 55–5. 550. M./iloje/ M./ilojevi}/, Koncert g-|ice Qiqane Hristov, 5–57. 5504. V./ladimir/ ]./orovi}/, Smrt Andre Stevanovi}a (1859–1929), 57. 5505. V./ladimir ]orovi}/, Smrt @or`a Klemensoa (1841–1929), 58. 550. /Uredni{tvo/, Pretplatnicima, 58.
Uz ovaj broj se dodaje Sadr`aj prvih dvesta brojeva.

5507. /Anonim/, Sadr`aj po piscima brojeva 1–200, nova serija (1. septembar 1920–16. decembar 1928), –80. Br. 8, . decembar 5508. Rastko Petrovi}, Jedan boem, 59–577. 5509. Evgenije Zamjatin, Pe}ina. (S ruskog preveo R. @ivadinovi}), 577–584. 550. Desanka Maksimovi}, Bogumilova molitva, 585–58.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Bo`e mira, pohodi domove na{ih `upana” Zav.: „i oltare bogumila” 

09

55. Desimir Blagojevi}, Mu~ewa ru`a i krvi, 58.
Po~.: „O senko moja, huji `ivotom tajno i burno” Zav.: „O senko moja, huji `ivotom tajno i burno”

552. Du{an Jerkovi}, Kada me zaokru`i pono}, 587.

Po~.: „To su slepe vetrewa~e no}i, san hrizantema i kqunovi ptica u letu” Zav.: „i tada pobo`no }utim, dok plamenom ne izgori”

55. Milan V. Bogdanovi}, De~ija poezija Zmajeva, 588–594. 554. Svet. K. Mati}, Ka filozofiji nagoga ~oveka, 594–04. 555. A./leksandar/ Pogodin, Kriza kulture i „veliki grad”, 04–0. SITNI PRILOZI 55. Gli{a Elezovi}, ^itaci, 0–4.
Povodom rasprave Atanasija Uro{evi}a.

NAU^NI PREGLED 557. \./ur|e/ Bo{kovi}, J. Strzygowski: „Starohrvatska umjetnost”, 5–22. POZORI[NI PREGLED 558. Ranko Mladenovi}, Tehnika vica na pozornici, 22–24. UMETNI^KI PREGLED 559. Pera J. Popovi}, Nova Atina, 24–28. SOCIJALNI PREGLED 5520. I./lija/ M. Petrovi}, Jedan ameri~ki glas o dana{woj Rusiji, 28–. POLITI^KI PREGLED 552. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Spoqna politika: Sloboda mora. – Klemenso, –5. BELE[KE 5522. H., Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 5. 552. R./isto/ R./atkovi}/, Tri nove zbirke pesama, –7.
O drami Tri puta ven~ani Ane Nikols na sceni Narodnog pozori{ta.

O zbirkama Zvezdani hlad Janka Tufegxi}a, Rub jave Savi}a Markovi}a [tedimlije i Bele vrane Mihaila Vu~kovi}a.

5524. N. St., „Sne`ana” (bajka u 5 ~inova po Grimu, napisala Milica Mironova; izdawe „Cvijete Zuzori}”, Sarajevo), 7. 5525. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Gradi{}anka”, 7–8.
O pripovetci Ignaca Horvata.

552. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Humoristi~ka biblioteka”, 8–9.
O biblioteci koju ure|uje Branislav Nu{i}. O kwigama Tihomira R. \or|evi}a.

5527. D./u{an/ J. Popovi}, „Na{ narodni `ivot”, 9–40. 5528. S./vetozar/ M./ati}/, „Siluan i Danilo II, srpski pisac XIV-XV veka” (Glas S. k. akademije, 136), 40–42.
O raspravi Vladimira ]orovi}a. 

0

Stani{a Vojinovi}

5529. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Narodni kalendar za 1930”, 4–42. 550. St./evan/ J./osifovi}/, U spomen Hofmanstalu, 42–4.

O tematskom broju ~asopisa „Die neue Rundschau” posve}enom austro-nema~kom pesniku Hugu fon Hofmanstalu.

55. Julka Hlapec \or|evi}, „Filozofija qubavi u svetlu prirodnih i duhovnih nauka, na temequ ontologije”, 4–45.
O filozofiji Ernesta Bolta.

552. St./evan/ J./osifovi}/, Jedna kwiga o Americi, 45–4.
O kwizi Severna Amerika stari ili novi svet? H. Virta.

55. A./leksandar Vidakovi}/, „The Letters of the Tsar to the Tsaritsa 1914–1917” (Izdawe Bodley Head), 4. 554. Todor Manojlovi}, Izlo`ba A. G. Bala`a, 4–47. 555. I./lija/ P./r`i}/, „Univerzitetsko udru`ewe za Ligu naroda”, 47–48.

XI, 90.
Kw. XXIX Br. , .januar 55. Ivo Andri}, Kod kazana, –. 557. Miroslav Krle`a, Scena izme|u gospo|e Klare i viteza Olivera Urbana. (Odlomak drugoga ~ina iz ciklusa o veleindustrijalcu Klanfaru), –2. 558. Vladimir Nazor, Ona sva sjajna i ona sva siva, 22–24.
Po~.: „Da. Ona sjajna i ona sva siva!” Zav.: „Do}i }e ona... koja je sva b,jela”

559. Anica Savi} Rebac, Tomas Man. (Nekoliko crta za portre), 25–4. 5540. Milo{ Crwanski, [ekspirovi soneti (I), 5–4. 554. Jov./an/ M. Jovanovi}, Klemenso, Lojd Xorx, Vilson i jadransko pitawe, 4–5. 5542. Dragan Mili}evi}, Carinsko primirje, 5–54. POZORI[NI PREGLED 554. Josip Kulunxi}, Starovi kod hudo`estvenika, 55–59. UMETNI^KI PREGLED 5544. Todor Manojlovi}, Izlo`ba umetni~ke grupe „Oblik”, 59–2. MUZI^KI PREGLED 5545. Miloje Milojevi}, Oskar Nedbal: „Pri~a o Honzi”, –5. EKONOMSKI PREGLED 554. Nik./ola/ Stanarevi}, Osigurawe kao privredna grana, –8. POLITI^KI PREGLED 5547. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Deset godina spoqne politike. – Lube, 8–72. 5548. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 72–78.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

BELE[KE 5549. G./ustav/ Kr./klec/, „Jugoslovenska kwi`evnost u nevoqi”, 78–79.
O anketi zagreba~kog lista „Morgenblatt”.

5550. G./ustav/ Kr./klec/, Srpskohrvatska kwi`evnost u Majerovom Leksikonu, 79. 555. M./arko/ M./arkovi}/, Turne Grupe sarajevskih kwi`evnika, 80. 5552. G./ustav/ Kr./klec/, „Slavische Rundschau”, 80.
Pregled decembarske sveske za 929. godinu. Nekrolog.

555. D. J., Smrt Ilije Mitrovi}a, 80. Br. 2, . januar 5554. Veqko Petrovi}, Neprijateqevo Sv. Pismo, 8–88. 5555. Tomas Man, Te`ak ~as. (Prevela s nema~kog, po dozvoli pisca, A./nica/ S./avi}/ R./ebac/), 88–9. 555. Dragutin M. Domjani}, Pita{ me..., 94–95.
Po~.: „Nema sad neba u dane te ru`ne” Zav.: „Pita{ me, za{to su mi o~i!”

5557. Branko \uki}, Balada o pretproletwem ve~erwem blagoslovu, 95–9.
Po~.: „Iza dalekih gora lagano uviru zlatni potoci” Zav.: „S o~ima u kojim je procvetao plug” I. II. III.

5558. Nikola [op, Gozba, 9–97.

Po~.: „Ve} se umirio zvek tawira” Zav.: „slute}i zvonke pjetle, zorin zvuk” Po~.: „Ja mi{qah da sam skriven pla{tem tame” Zav.: „i gutqajem ugasih krik” Po~.: „Od gostiju jo{ se neko nasmijao glasno” Zav.: „gdje sa me, ko pla{t crni, pade preko stuba”

5559. Dora Gabe, Kad bih se mogla... (S bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 97.
Po~.: „Kad bih se mogla dati svima vetrovima” Zav.: „I vetar da je nosi no} i dan”

550. Anica \uki}, Pogled na `enu, qubav i brak u na{oj staroj kwi`evnosti, 98–0. 55. Milo{ Crwanski, [ekspirovi soneti (II), 0–. 552. Baja I. Baji}, O osnovima verovawa, –24. 55. Ilija A. Pr`i}, Autorsko pravo, 24–2. NAU^NI PREGLED 554. Jovan Erdeqanovi}, Andrija Luburi}: „Drobwaci”, –7. 555. Sima Markovi}, Milivoje S. Dobrosavqevi}: „Sa An{tajnom kroz nauke”(I, II), 7–4. POZORI[NI PREGLED 55. Milan V. Bogdanovi}, Vladimir Velmar Jankovi}: „Bez qubavi”, 4–44. POLITI^KI PREGLED 557. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Druga Ha{ka konferencija. – Knez G. Trubeckoj, 44–47. 

2

Stani{a Vojinovi}

558. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 47–50. BELE[KE 559. M./ilan/ V. B./ogdanovi}/, „Jugoslovenke”, 50–52.
O kwizi Mi}una Pavi}evi}a.

5570. E./vgenij/ Zaharov, ^asopisi u Sovjetskoj Rusiji, 52–54. 557. St./evan/ Josifovi}, Najnovije delo Stefana Cvajga, 55–5.
O kwizi o Balzaku, Dikensu i Dostojevskom, objavqenoj u Lajpcigu.

5572. Qubomir S. Vulovi}, „Budu}im majkama”, 5–57. 557. R./isto/ R./atkovi}/, Kwi`evni dodatci bo`i}nih novina, 57. 5574. R./isto/ R./atkovi}/, „Banket”, 58.
O kwizi stihova Rada Drainca.

5575. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Iskre”, 58.
O kwizi poezije Nade`de Savatijevi}. O noveli Te`ak ~as.

557. A./nica/ S./avi}/ R./ebac/, Novela Tomasa Mana, 58. 5577. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Uspeh jednog na{eg saradnika, 59.
O studije Das Wunder Mom~ila T. Seleskovi}a objavqenoj u filozofskom ~asopisu „Annalen der Philosophie und Philosophischen Kritik” O zborci na{ih propisa koje je izdao na nema~kom jeziku Janko [uman.

5578. I./lija/ P./r`i}/, „Za{tita industrijske svojine u Jugoslaviji”, 59. 5579. I./lija/ P./r`i}/, „Parlamentarno pravo interpelacije”, 59–0. 5580. St./evan/ J./osifovi}/, Jedna kwiga o jezuitima, 0.
O kwizi René Füjüp-Müller-a. O raspravi iz rukopisne zaostav{tine @arka Miladinovi}a koju je izdao wegov brat Milivoje.

Br. , . februar 558. Todor Manojlovi}, Centrifugalni igra~. (Misterija u ~etiri ~ina), –8.
^etvrti ~in.

5582. Rastko Petrovi}, Tore di Gajo, 9–72. 558. Mom~ilo Nastasijevi}, Drugu, 7.
Po~.: „Oslu{ni kad zapojem” Zav.: „Prene na ovaj glas”

5584. Jovan Popovi}, Drugu u daqini, 7.
Po~.: „Kad su nam se putevi rastali” Zav.: „A bilo bi tako lepo, je li?” Po~.: „Kada neko ve} umre” Zav.: „kada ve} neko umre”

5585. Mladen Leskovac, Kada neko ve} umre, 74. 558. Milo{ Crwanski, [ekspirovi soneti (III), 75–8. 5587. Ksenija Atanasijevi}, Rasmatrawa o vedrini, 8–88. 5588. Slobodan Popovi}, O kwi`evnom i eti~kom obrazovawu kod omladine, 88–92. 5589. Jovan M. Jovanovi}, Versaqski ugovor i Klemenso, 92–97. 5590. Migel de Unamuno, Kastiqa. (Preveo sa {panskog Kalmi Baruh) (I), 97–20
Ovo je drugi od pet eseja izdatih u posebnoj kwizi En torno al casticismo (O rasnim odlikama).

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

POZORI[NI PREGLED 559. Milan V. Bogdanovi}, Todor Manojlovi}: „Centrifugalni igra~”, 207–2. 5592. Milivoj Pavlovi}, Zimska sezona u Skopskom narodnom pozori{tu, 2–24. UMETNI^KI PREGLED 559. \ur|e Bo{kovi}, Moderna arhitektura na izlo`bi „Oblika”, 24–29. POLITI^KI PREGLED 5594. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nova Austrija. – Gr~ka, 29–22. 5595. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 22–229. BELE[KE 559. Pera J. Popovi}, O Svetome Savi, 20–2.
Povodom dela @i~a i Lazarica Miloja Vasi}a.

5597. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Napori Bosne i Hercegovine za oslobo|ewe i ujediwewe” (P. Slijep~evi}, V. ]orovi}, V. Popovi}, R. Jeremi}, M. Maksimovi}, N. Stojanovi}, [. Gr|i}, \. Perin, G. Kruq, S. \oki}, H. Humo; Sarajevo – 1929), 2–22. 5598. M. Pero~evi}, Jugoslovenska filozofija u bugarskom ~asopisu, 22–24. 5599. E./vgenij/ Zaharov, Sovjetski ~asopisi, 24–2. 500. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Pregorele gor~ine”, 2.
O zbirci stihova Koste N. Milutinovi}a.

Povodom ~lanka Savremeni filozofski `ivot u Jugoslaviji Ksenije Atanasijevi} u sofijskom ~asopisu „Filozofski pregled”

50. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Pesmarica”, 2–27.
O zbirci pesama Tome Smiqani}a-Bradine. O zbirci pesama Mom~ila Vlajkovi}a.

502. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Pesme Belaidinih vrtova”, 27. 50. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Dnevnik Kostje Rjabceva”, 27.
O delu savremenog ruskog pisca N. Ogwova (Mihaila Grigorjevi~a Rozanova) u prevodu Nikole B. Jovanovi}a. O prevodima Nikole Mirkovi}a koje je zagreba~ki dnevnik „Morgenblatt” izdao u svome godi{waku „Morgenblatt – Jahrbuch” (90). O prvoj zbirci pesama Paula Predaovi}a, unuka Petra Preradovi}a. O romanu Stijna Strojvelsa u prevodu Desanke An|elkovi} i D. Markovi}a.

504. Kr. /Gustav Krklec/, Jugoslovenski pesnici na nema~kom, 27. 505. K. R. /Gustav Krklec/, „Südlicher Sommer”, 28. 50. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Sluga Jan”, 28.

507. S./lobodan/ P./opovi}/, „Lmanacco literario”, 1930 (V. Bompiani, Milano), 28–29. 508. R./anko/ M./ladenovi}/, ^etiri predstave g-|e /Gabrijele/ Robin i /Rene/ Aleksandra na na{oj pozornici, 29–240. Br. 4, . februar 509. Aleksandar Vidakovi}, Roksanda (I), 24–25. 50. Aleksandar Vu~o, Uvod u prvu kona~nu kwigu, 25–258. 

4

Stani{a Vojinovi}

5. Ranko Mladenovi}, Zapaqene trepavice, 259–20.
I. II. Po~.: „U groznici mukloj” Zav.: „sklapa ti{ini o~i...” Po~.: „Po zvezdanoj traci” Zav.: „davno umrlog druga”

52. A./nte/ R. Bogli}, Oj dodole..., 20.
Po~.: „Na bregu maramice, bele...” Zav.: „O dodo, oj dodole...”

5. Janko Tufegxi}, Re~i na rastanku, 2.

Po~.: „O, kristalni dan, onaj kristalni dan, na svetu” Zav.: „do ugla zaborava”

54. Teodor Dojbler, ^etiri pesme. (Preveo s nema~kog T./odor/ M./anojlovi}/), 2–22.
I. O, mese~e (2) Po~.: „Upore|uje{ mesec s nekim detiwastim starcem?” Zav.: „Zatim, on se baca glava~ke u more” II. Breza (2–22) Po~.: „Breza se mo`e videti u magli” Zav.: „A jo{ se pokazuje detiwasto blaga” III. ^esto (22) Po~.: „Za{to mi se uvek ponovo privi|a” Zav.: „A zvezda zadrhtava” IV. Pred ve~e (22) Po~.: „Ne}e da zapeva neka mila ptica?” Zav.: „Visoke tovare kroz obla~ni predeo”

55. Ilija M. Petrovi}, Mark Tven, 2–27. 5. Milo{ Crwanski, [ekspirovi soneti (IV), 27–27. 57. Miloje M. Vasi}, Vin~a i Delfi (I), 27–284. 58. Migel de Unamuno, Kastiqa. (Preveo sa {panskog Kalmi Baruh) (II), 284–289. 59. Milo{ N. \ori}, Problem Ka}u{e Maslove, 289–29. POZORI[NI PREGLED 520. Ranko Mladenovi}, Filmski preobra`aj karaktera na pozornici („Topaz” od Marsela Pawola, 5. II), 294–297. MUZI^KI PREGLED 52. Miloje Milojevi}, Jozef Bohuslov Ferster. (Povodom sedamdesetogodi{wice od ro|ewa), 98–00. POLITI^KI PREGLED 522. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Isto~ne reparacije. – Pomorska konferencija u Londonu, 00–04. VOJNI PREGLED 52. \./or|e/ ]iri}, Milutin D. Lazarevi}: „Na{i ratovi za oslobo|ewe i ujediwewe: Srpsko-turski rat 1912” II, 04–07. 524. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 07–. BELE[KE 525. G./ustav/ Kr./klec/, Teodor Dojbler u Beogradu, –2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5

52. P./etar/ @. Petrovi}, Ant. Lazi}: „Karta kraljevine Jugoslavije”, 2–4. 527. Bran./imir/ Male{, „Prostitucija i dru{tvo” (F. Bah, Beograd, 1930. Cena 25 din.), 4–5. 528. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Karneval an|ela”, .
O zbirci stihova Desimira Blagojevi}a.

529. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Pesme”, .

O zborci stihova Rusa Gligorija Gqebova {tampanoj u Leskovcu. O delu Ahmeda Refika u prevodu M. R. Deli}a.

50. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Sokolovi}”, . 5. I. /Jovan M. Jovanovi}/, „Gde Istok po~iwe” (H. Fish Armstrong: „Where the East begins”, New-York, London, 1929), . 52. J./ovan M. Jovanovi}/, „Istok u kretawu” (P. Gentizon: „Mustapha Kemal ou l, Orient en marche”, Paris 1929), . 5. Ranko Mladenovi}, [ala „3:1” od Pecije Petrovi}a, 7–8.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

54. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Tamo daleko”, 8.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

O drami Milice Jakovqevi} prikazanoj na sceni Pozori{ta na Vra~aru.

55. R./anko/ M./ladenovi}/, „Uspavanka” (Bölcsödal) od L. Fodora, 8. 5. T./odor/ M./anojlovi}/, Januar u Umetni~kom paviqonu, 8–9.
O izlo`abama slika Nikole Taneva, Miodraga Petrovi}a, Milo{a Golubovi}a i Sta{e Belo`anskog.

57. Povremeni /Milan Grol/, Rad udru`ewa „Cvijeta Zuzori}” u godini 1929, 9–20. Br. 5, . mart 58. Hasan Kiki}, Drugo lice ~ovjekovo. (Iz romana Hrzus), 2–27. 59. Aleksandar Vidakovi}, Roksanda (II), 27–5. 540. Vladimir Nazor, Brazgotine {to jo{ peku, –7.
Po~.: „Izme|u rana {to mi `ivot zada” Zav.: „Iz brazgotina starih {to jo{ peku”

54. Alojz Gradnik, Dedi~ sem, 7.

Po~.: „Dedi~ sem: ~utim o~etov predrage darove” Zav.: „in da to breme vsak dan je vse te`je in te`je” Po~.: „Da bezimeno nestanem tragom tajnim u mrtvu divotu” Zav.: „Oj, tihi snegovi, zavejte, zavejte...”

542. \uro Gavela, Zavejani `ivot, 8.

54. Milo{ Trivunac, Vita ili Beta. Itacizam ili etacizam?, 9–47. 544. Miloje M. Vasi}, Vin~a i Delfi (II), 47–5. 545. Pera J. Popovi}, Andra J. Stevanovi}, 5–59. 54. Milo{ N. \ori}, Bolest protiv bolesti, 59–5. SITNI PRILOZI 547. Gli{a Elezovi}, Evlija ^elebija o ~itacima, 5–7. POZORI[NI PREGLED 548. R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe pariskog pozori{ta La petite scène, 8–9. 

Stani{a Vojinovi}

MUZI^KI PREGLED 549. Miloje Milojevi}, Sen-Sans: „Samson i Dalila” (Povodom premijere . II 90), 9–74. POLITI^KI PREGLED 550. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sporazum sa Bugarima. – Kardinal Gaspari. – V. Dimen, 74–75. 55. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 7–8. BELE[KE 552. N., Socialne studije Klinton Loxia, 82–87. 55. G./ustav/ Kr./klec/, Teodor Dojbler u Jugoslaviji, 87. 554. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Stogodi{wica romantizma, 87–88. 555. Kr. /Gustav Krklec/, Povratak Unamuna u [paniju, 88. 55. E./vgenij/ Z./aharov/, Ruska izdawa u Jugoslaviji, 88–90. 557. D-r /Vlad./ Spu`i}, „Priroda i nauka” (urednik prof d-r A. Kosti}), 90–9.
O novom ~asopisu u kome sara|uju Branislav Petronijevi}, Nikola Vuli}, Vladimir Petkovi} i dr.

558. N./iko/ B./artulovi}/, „La question des minorités entre l’ Italie et Yougoslavie”, 9–9.
O kwizi Pjera @akena.

559. /Anonim/, Prevod pesme Alojza Gradnika – „Ba{tenik sam”, 9. 50. /Anonim/, Proslava osamdesetogodi{wice g. T. Masarika, 9. 5. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Tragovi”, 9.
O kwizi stihova Blagoja @ivkovi}a sa predgovorom Sime Pandurovi}a. O zbirci stihova Vere Obrenovi}-Deliba{i}.

52. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Pesme”, 9–94. 5. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Kao `iva...”, 94.
O {tampanoj drami u pet ~inova Karla Hojzlera.

54. N., Omladinska kwi`evnost, 94. 55. I. P., „Kriminalni poba~aj sa gledi{ta sociologije i kriminalne politike”, 94–95.
O kwizi Dinka Toma{i}a.

5. H., „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor” (kw. IX), 95. 57. H., „Glasnik istoriskog dru{tva u Novom Sadu”. (Sv. 1, kwige III), 95–9. 58. L., „Arhiv za pravne i dru{tvene nauke”, 9. 59. L., „Ekonomist”, 9. 570. A./leksandar/ V./idakovi}/, Savremena Amerika i ameri~ka kwi`evnost, 9–97. 57. N., Vaspitni film, 97. 572. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Smrt Milana Savi}a, 97–99.
Nekrolog. Nekrolog.

57. G./ustav/ Kr./klec/, Smrt Adolfa Kestera, 99–400.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

Br. , . mart 574. Rastko Petrovi}, Polu Kineskiwa – polu [pawolka, 40–405. 575. Aleksandar Vidakovi}, Roksanda (III), 405–4. 57. Gustav Krklec, Putovawe, 47–48.
Po~.: „Vihori rujnog li{}a i vrela krv” Zav.: „Uteha bliskog sna tiho nam pada na o~i”

577. Edvard Bene{, Nekoliko susreta sa T. G. Masarikom, 49–425. 578. Jan Herben, „Na{ Masarik”, 425–4. 579. Fran Veseli, U borbi za istinu, 4–45.
O Masariku. O Masariku.

580. A./lbert/ Bazala, Iz radionice velikoga duha, 45–44. 58. Ivo Politeo, Masarik i Hrvati, 44–447. 582. Viktor Novak, Masarik i Jugosloveni, 448–455. 58. Jovan M. Jovanovi}, Masarik i Slovenstvo, 455–459. 584. Aleksandar Beli}, Iz mojih uspomena o prof. Masariku, 459–4. 585. Nikola Stojanovi}, Masarik u po~etku svoje akcije, 4–45. 58. Pero Slijep~evi}, Masarik i predratna omladina, 4–49. 587. Tomas Masarik, Misli. (Prevela sa ~e{kog Anica \uki}), 49–47. 588. Karel ^apek, Masarikovo najranije detiwstvo. (Preveo s ~e{kog G./ustav/ Kr./klec/), 472–47. POLITI^KI PREGLED 589. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Austrija i Italija. – Masarikova politika. – Admiral Tirpic, 474–477. BELE[KE 590. /Anonim/, Ve~e u ~ast g. Veqka Petrovi}a, 478. 59. Anica \uki}, Masarik i Dositej, 478–480. Br. 7, . april 592. Isak Samokovlija, Crveni \ur|in, 48–497. 59. Aleksandar Vidakovi}, Roksanda (IV), 497–505. 594. Mirko Korolija, Da, 50.
Po~.: „Izrekla nikad je nisi” Zav.: „mladost, je nemo procvala”

595. Novak Simi}, Djevojka pred tijelom, 507.
Po~.: „Zapalih svjetiqke o~ima bilina” Zav.: „u }ilim livada i wiva”

59. Du{an Miki}, Koncert u zenicama, 507.

Po~.: „Sunce se raspr{talo u otvorenim zenicama” Zav.: „Zlatan orao tamni” Po~.: „Kroz `ita klasala hitamo radosna deca” Zav.: „cveta nam radost uz pesmu visokih {eva”

597. S./afet/ A. Burina, Uz pejza` letweg podneva, 508. 598. Isidora Sekuli}, Bele{ka, 509–52. 599. I./lija/ M. Petrovi}, O Valteru Peteru (I), 5–520. 5700. Veselin ^ajkanovi}, O uskr{wim obi~ajima, 52–52. 

8

Stani{a Vojinovi}

570. Isidora Sekuli}, Jedna dvehiqadugodi{wica, 52–50.
O Virgiliju.

5702. Du{an J. Jovanovi}, O pojmu vaspitawa (I), 5–5. KWI@EVNI PREGLED 570. Milan V. Bogdanovi}, Niko Bartulovi}: „Na prelomu”, 57–59. POZORI[NI PREGLED 5704. Ranko Mladenovi}, Tri vrste gostovawa, 540–544. 
. Crna~ka erotika u igri; 2. Tri predstave g-|e Sesil Sorel; . ^lanovi zagreba~ke drame u engleskoj komediji.

POLITI^KI PREGLED 5705. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Poqoprivreda i vera Sovjetske Rusije. – Lord Balfor, 544–548. 570. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 548–555. BELE[KE 5707. Xon D. Prins, „The mountain wreath” (of P. P. Njego{. Rendered into English by James W. Wiles. George Allen – Unwin, London, 1930), 555–557.
O prevodu V. Vajlsa i predgovoru Vladete Popovi}a.

5708. H., Zagreba~ki i sarajevski ~asopisi o g. Masariku, 557–558. 5709. O., „Centralénaè Evropa”, 558.
O ~asopisu koji izlazi u Pragu

570. G./ustav/ Kr./klec/, „Slovansky Prehled” o Masariku, 558. 57. Kr. /Gustav Krklec/, „Prager Presse” o Masariku, 558. 572. G./ustav/ Kr./klec/, „Slaviche Rundschan” o Masariku, 558–559. 57. B./o`idar/ V./laji}/, Smrt doktora Matka Lagiwe, 559–50.
Nekrolog. Nekrolog.

574. A./leksandar/ V./idakovi}/, Smrt D. H. Lorensa (1885–1930), 50. Br. 8, . april 575. Niko Bartulovi}, Kri` i tri grijeha, 5–570. 57. Todor Manojlovi}, Piero nadrealista ili Svadba na mesecu. (Marionetska igra u dve slike), 570–58. 577. Jovan Popovi}, Nostalgija, 582.
Po~.: „Drage `ivotiwe, milo biqe” Zav.: „u vodama, zorama, {umama, u krvi, nesvesno ve~nost sniti” Po~.: „Ako mi {uma ramena takne drhtavom jezom li{}a” Zav.: „devojko moja!”

578. Du{an Jerkovi}, ]utim o tebi, 582–58.

579. P. Virgilije, Moretum. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 58–585 5720. Ranko Mladenovi}, Gregorov {estar nad pozori{nom pro{lo{}u, 58–59. 572. Milo{ Crwanski, Kwi`evno delo Milana Savi}a, 59–597. 5722. I./lija/ M. Petrovi}, O Valteru Peteru (II), 597–04. 572. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (I), 04–0.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

5724. Du{an J. Jovanovi}, O pojmu vaspitawa (II), 0–5. KWI@EVNI PREGLED 5725. Milan V. Bogdanovi}, Pesme g. @. Mili}evi}, –20. SOCIJALNI PREGLED 572. Milo{ N. \ori}, Povodom ~udotvornog isceqewa, 20–22. POLITI^KI PREGLED 5727. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nestabilnost nekih evropskih vlada, 22–24. 5728. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 25–27. BELE[KE 5729. M./ilo{/ Crwanski, „Plamen ~etni{tva”, 28–0
O kwizi Stanislava Krakova.

570. Milo{ Savkovi}, Jedna kwiga o Balzaku, 0–2.

O doktorskoj tezi Du{ana Mila~i}a odbrawenoj na pariskoj Sorboni.

57. Mil./enko/ S. Filipovi}, „Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu” (kwiga IV, Beograd 1929), 2–. 572. X. /Uro{ Xoni}/, „Spomenica studentima beogradskog Universiteta poginulim u ratovima za oslobo|ewe i ujediwewe 1912–1918. godine”, –5. 57. N./ikola/ [./op/, „Moretum”, 5.
O Virgilijevoj pesmi.

574. Rt. /Risto Ratkovi}/, „U gradu bola”, 5.
O zbirci pesama Borislava Jovan~evi}a. O kwizi stihova Sini{e A}imovi}a.

575. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Posle rata”, 5–. 57. @./ivko/ V./ekeri}/, Na{ pejsa` u engleskoj noveli, .
O kwizi koju je uredio Borivoje Drobwakovi}. O noveli Kiklopi gospo|e Fanny S. Copeland, u kojoj je opisana okolina Krawske Gore.

577. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, „Jugoslovenska narodna no{wa”, . 578. N./iko/ B./artulovi}/,„La campana del general Bulele”, 7.
O romanu argentinskog kwi`evnika Luja Resiga, koji je redakcija „Srpskog kwi`evnog glasnika” dobila iz Bueno Sairesa.

579. /Anonim/, Kwi`evni konkurs Jadranske stra`e, 7. 5740. R./anko/ M./ladenovi}/, Repriza „Lukrecije Borxije” u ~ast romantizma, 7–8. 574. R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe Jevrejskog pozori{ta iz Vilne, 9–40. 5742. /Anonim/, Novi sanitetski zakon, 40. Kw. XXX Br. , . maj 574. Mom~ilo Nastasijevi}, Ra{o zlato!, –4. 5744. Vladimir Nazor, Pjesma woj, 5–.
Po~.: „Znam za te ko {to znam za sawu” Zav.: „Il, Ona... {to se otkrit ne sme” 

20

Stani{a Vojinovi}

5745. Desimir Blagojevi}, Dve pesme, 7.

I. Na{a intimna ve~nost Po~.: „Sudbina nam je sa Suncem preko du{a” Zav.: „To je po ~elu vrela da`d mladosti zasipa i bije” II. Dosadan cvet Po~.: „Sad zaspi nad svirepim vi|ewem” Zav.: „dosado cveta!”

IZ ROMANTI^NE LIRIKE 574. Novalis (772–80), Himna. (Sa nema~kog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 8–9.
Po~.: „Malo wih znaju” Zav.: „Tela i krvi”

5747. Moric [trahvic (822–847), Viktoari. (Sa nema~kog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 9.
Po~.: „Za tvoju ~udesnu blagost i dobrotu” Zav.: „Ali ti si dobra, i ne}e{ me osuditi”

5748. Marselin Debord-Valmor (785–859), Sadieve ru`e. (Sa francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 9–0.
Po~.: „Htela sam jutros da ti donesem ru`e” Zav.: „Udi{i sa mene wihovu mirisnu uspomenu”

5749. @erar de Nerval (808–855), Crna ta~ka. (Sa francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 0.
Po~.: „Ko je god ~vrsto pogledao u sunce” Zav.: „Sme neka`weno da gleda u Sunce u Slavu”

5750. Ugo Foskolo (778–827), Autoportre. (Sa italijanskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 0.
Po~.: „^elo mi nabrano, o~i duboke, modre” Zav.: „O, smrti, ti }e{ mi dati slave i mira”

575. \akomo Leopardi (798–87), Samom sebi. (Sa italijanskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), .
Po~.: „Po~iva}e{ sad zanavek” Zav.: „I beskrajnu ta{tinu svega”

5752. Todor Manojlovi}, Duh i sudbina romantizma, 2–2. 575. Valter Peter, O renesansu. Predgovor. (S engleskog preveo I./lija/ M. P./etrovi}/) (I), 2–4. 5754. [tefan Kr~meri, Pregled moderne slova~ke kwi`evnosti. (Sa dozvolom pisca preveo Milisav Sakulac), 4–44. 5755. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (II), 44–49. 575. Dragoqub Jovanovi}, Be`awe sa zemqe, 49–5. POZORI[NI PREGLED 5757. Ranko Mladenovi}, Pacifizam na pozornici, 57–. POLITI^KI PREGLED 5758. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Londonska pomorska konferencija, –. 5759. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, –70.
O gostovawu dramske trupe The English Players u Narodnom pozori{tu.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

2

BELE[KE 570. Rt. /Risto Ratkovi}/, Kwi`evni dodatci uskr{wih beogradskih novina, 7–7. 57. M./ilo{/ Crwanski, D-r Jovan Radoni}: „\or|e Brankovi} Despot Ilirika” (izdawe „Vreme”), 7–75. 572. I./lija/ M. P./etrovi}/, O „Renesansu” Valtera Petera, 75–7. 57. E./vgenije/ Zaharov, Novo u kwi`evnosti ruske emigracije, 7–77. 574. T., „Centralénaè Evropa” o na{em savremenom romanu, 78. 575. R., „Kralj Alkohol”, 78–79.
O romanu Xeka Londona u prevodu Alojza [mausa.

57. /Anonim/, O slova~koj kwi`evnosti, 79.

O ~lanku [tefana Kr~mera koji je objavqen u ovom ~asopisu.

577. D-r M. /Rista Mitkovi}/, Rad Crvenog krsta u 1929, 79. 578. R./anko/ M./ladenovi}/, „L, Occasion” od @aka Normana u Narodnom pozori{tu, 79. 579. G./ustav/ Kr./klec/, Smrt Vladimira Majakovskog, 79–80.
Nekrolog.

Br. 2, . maj 5770. Milo{ Crwanski, Bele{ke sa slovena~kih puteva, 8–87. 577. Ranko Mladenovi}, Mi s tim gore nemamo veze, 88–90.
Po~.: „Opet je u moju glavu” Zav.: „To niko ne da!...”

IZ FRANCUSKE ROMANTI^NE LIRIKE 5772. Andre [enie, Kraj obale. (S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 90–9.
Po~.: „Kraj obala gde Venecija kraquje morem” Zav.: „Na kom tolike bure gone moje jedro”

577. Andre [enie, Eufrozina. (S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 9.
Po~.: „Bejah jo{ ne`no dete, a ona ve} velika i lepa” Zav.: „O koliko izgubqene slasti! O, odvi{e sre}no dete!”

5774. Viktor Igo, Ponekad kad sve spava.(S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 9.
Po~.: „Ponekad, kad sve spava, ja sednem, radostan” Zav.: „Da je nebo jedino za mene tako osvetqeno”

5775. Viktor Igo, Zalasci sunca. (S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 9–92.
Po~.: „Katkad, pod tracima varqivog oblaka” Zav.: „Beskrajno pewe u nebo”

577. Viktor Igo, Junske no}i. (S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 92.
Po~.: „Leti, kada je dan ve} i{~ezao, cvetno poqe” Zav.: „Kao da cele no}i luta po rubu neba” Po~.: „Izgubio sam svoju snagu i svoj `ivot” Zav.: „To je, da sam ponekad plakao”

5777. Alfred de Mise, Tuga. (S francuskog preveo T./odor/ M./anojlovi}/), 92. 5778. Milo{ Savkovi}, \alski kao istori~ar hrvatskog dru{tva (I), 9–98. 5779. Milo{ N. \ori}, „Bolesno” u literaturi, 98–05. 

22

Stani{a Vojinovi}

5780. Valter Peter, O renesansu. Predgovor. (S engleskog preveo I./lija/ M. P./etrovi}/) (II), 05–. 578. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (III), 2–7. 5782. Mileta Novakovi}, Ha{ka konferencija za me|unarodno pravo (I), 7–2. NAU^NI PREGLED 578. Du{an J. Jovanovi}, Jedan „kulturni spomenik na{eg doba”, 24–29.
O kwizi Dnevnik jedne poluodrasle devoj~ice Hermine Hug-Helmut.

POLITI^KI PREGLED 5784. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Isto~ne reparacije. – Italijanski pomorski program. – Austrijska republika, 29–2. 5785. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 2–8. SITNI PRILOZI 578. A. Sidorov, Bele{ke o P. Kulakovskom, 8–4. BELE[KE 5787. Todor Manojlovi}, Pesnik sa odse~enom glavom, 42–44.
O Andre [enieu.

5788. Jovan Kr{i}, Nepoznata Boji}eva pesma, 44.
Bele{ka sa pesmom Zelene o~i Milutina Boji}a.

5789. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Sadieve ru`e”, 45.

Bele{ka i prevod M. Ugri~i}a pesme Marseline Debord-Valmor, koja je ve} prevedena od Todora Manojlovi}a u „Srpskom kwi`evnom glasniku”. O bro{uri Aleksandra Ili}a.

5790. R./anko/ M./ladenovi}/, „Binski preobra`aj”, 45–4. 579. A./nte/ P./etravi}/, „Streghe e demoni”, 4–47.
O pisawu Umberta Urbanija o na{oj kwi`evnosti u rimskom ~asopisu „Revista di letterature Slave”.

5792. A./nte/ P./etravi}/, Talijanska kritika o „Ne~istoj krvi”, 47. 579. A./nte/ P./etravi}/, „Revista di letterature Slave”, 48.
O ~asopisu koji ve} pet godina u Rimu ure|uje Etore Lo Gato.

5794. P./etar/ @. Petrovi}, „Vatra u obi~ajima i `ivotu srpskoga naroda”, 48–5.
O raspravi Sime Trojanovi}a.

5795. L., Izve{taj Srpske kwi`evne zadruge, 5. 579. S./lobodan/ P./opovi}/, „Ideali na{e omladine”, 5–54.
O kwizi Ante Kova~evi}a.

5797. S./lobodan/ P./opovi}/, „Novi `ivot”, 54. 5798. D. V., „Masarik i Jugosloveni”, 54.
O predavawu Milade Paulove.

O ~asopisu koji u Zagrebu izdaju i ure|uju Ma{ek i Vuk Vrhovac.

5799. G./ustav/ Kr./klec/, „Slavische Rundschan”, 54.
O jugoslovenskim temama u ovom ~asopisu.

5800. R./anko/ M./ladenovi}/, Produ`ewe gostovawa Jevrejskog pozori{ta iz Vilne, 55.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

2

580. R./anko/ M./ladenovi}/, „Sveti plamen” od Vilijama Somerseta Moma, 55–57.
O premijeri drame odr`anoj 9. maja u Narodnom pozori{tu.

5802. R./anko/ M./ladenovi}/, Doma}i film „Gre{nica bez greha”, 57. 580. R./anko/ M./ladenovi}/, „Za ~ast otaxbine”, doma}i ratni film, 57. 5804. G. /Milan Grol/, D-r Kosta Jovanovi}, 58.
Nekrolog. Nekrolog. Nekrolog.

5805. B./o`idar/ V./laji}/, D-r Bogdan Medakovi}, 0. 580. A./leksandar/ V./idakovi}/, Robert Brixes (Robert Bridges, 1844–1930), 0. Br. , . juni 5807. Risto Ratkovi}, Prva razo~arewa. Odlomak, –7. 5808. Bajron, Putovawe ^ajlda Harolda. Odlomak iz Tre}eg pevawa. (S engleskog Vladeta Popovi}), 8–70. 5809. Janko Tufegxi}, Razra~unavawe ili ~iji sam qubavnik, 7–72.
Po~.: „No}i, mila no}i, razlistala” Zav.: „znaj: i sa one strane groba drugovi }e se sastati...”

580. Alfred de Viwi, Kurjakova smrt. (S francuskog Milo{ N. \ori}), 72–74.
Po~.: „Za`areni mesec kroz oblake tone” Zav.: „A onda ko i ja – trpi, mri i }uti”

58. Milo{ Savkovi}, \alski kao istori~ar hrvatskog dru{tva (II), 75–8. 582. Du{an Nedeqkovi}, Po~etak jevrejske filozofije i „Pesma nad pesmama”, 8–90. 58. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (IV), 90–9. 584. Mileta Novakovi}, Ha{ka konferencija za me|unarodno pravo (II), 97–205. KWI@EVNI PREGLED 585. Ja{a M. Prodanovi}, Bajke i gatke za mlade`, 20–2.
Priredio Jovan M. Popovi}.

UMETNI^KI PREGLED 58. Mom~ilo Nastasijevi}, II proletwa izlo`ba jugoslovenskih umetnika, 2–2. MUZI^KI PREGLED 587. Miloje Milojevi}, Moderna jugoslovenska horska pesma. – Na koncertu „Hora Stankovi}” 18. V 1930, 2–220. POLITI^KI PREGLED 588. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Engleska, Indija i Misir, 22–22. BELE[KE 589. Milo{ Miti}, „Iz primorske kwi`evnosti”, 22–224.
O kwizi Ante Petravi}a. 

24

Stani{a Vojinovi}

5820. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Afrika”, 224–22.
O kwizi Rastka Petrovi}a.

582. B./ranislav/ Miqkovi}, Dve kwige narodnih pesama, 22–229.

O zbirkama Novice [auli}a Srpske narodne tu`balice i Srpske narodne pjesme.

5822. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Odabrane pesme Vojislava J. Ili}a”, 229–20. 582. I./lija/ P./r`i}/, M. S. Srpkiwa i Draga Dejanovi} o `enama, 20–2.
O raspravi Radmile S. Petrovi}. O drami Stanka Miti}a

5824. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Zulfija”, 2. 5825. M., „Na pravom putu”, 22.
O romanu Milana M. Jeli}a.

582. T., „Kroz Kinu”, 22.

O putopisu Milutina Velimirovi}a. O zbirci stihova Aleksandra Spasojevi}a sa predgovorom P. Ranitovi}a. O zbirci stihova Dragomira P. Cvetkovi}a. O prvoj svesci desete kwige. O studiji Iva Kozar~anina.

5827. V., „U sutonu du{e”, 22–2. 5828. R., „Pesme”, 2.

5829. M., Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor, 2–24. 580. M., Rudolfo Franjin Magjar, 24. 58. S./tjepan/ Bosanac, „Traité comparatif des nationalités”. Tome premier. Les élémrnts extérieurs de la nationalité. (Payot, Paris 1922, 8o, 228), 24–25. 582. I./lija/ P./r`i}/, Bakunin, 25–2. 58. M., „Pikvikov klub”, 27.
O delu ^arlsa Dikensa u prevodu Veqka Mili}evi}a. O zbirci podlistaka Grigorija Bo`ovi}a. O kwizi Xeka Londona.

584. Sl., „Sa sedla i samara”, 27.

585. R., „Crveno bo`anstvo”, 27–28. 58. Vl./adeta/ P./opovi}/, „Told in Serbia”, 28.
O kwizi objavqenoj u Londonu 929. godine u kojoj je G. Grant preveo petnaest narodnih pripovedaka iz Vukovih zbirki. O decembarskoj svesci za 929. godinu londonskog ~asopisa. O studiji Mije Mirkovi}a.

587. Vl./adeta/ P./opovi}/, „The Slavonic (and East European) Review”, 28. 588. I./lija/ P./r`i}/, Toma Masarik, 20–29. 589. H., Radovi na{ih lekara, 29.
O pariskom ~asopisu „Anali za dermatologiju i sifiligrafiju”, koji je objavio studiju Milo{a N. \ori}a. O predstavi Narodnog pozori{ta u re`iji Rakitina.

5840. R./anko/ M./ladenovi}/, „Ujkin san” po romanu Dostojevskog, 29–240. Br. 4, . juni 584. Josip Kulunxi}, Buxetska mesta Kate Pajac. Odlomak, 24–247. 5842. Gqeb Aleksejev, Brazda. (S ruskog prevela Q./udmila/ M./ihajlovi}/), 247–258. 584. Todor Manojlovi}, Tri pesme, 259–22.
I. Ko{uqa od koprive (259–20) Po~.: „Ukleti Kraqevi}”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „Ozaren” II. Rumeno plava zora (20–2) Po~.: „Sawala~ki gizdavi an|eli” Zav.: „Kao dim kadionice” III. Simpatija (2–22) Po~.: „Simpati~an je svetiteq” Zav.: „Od ve~ite, velike poezije ovog `ivota” 

25

5844. Husnija ^engi}, Izdisaji, 22.

Po~.: „Rukama prepliva daqinu tela” Zav.: „Strah nesiguran pred te`ak fatum”

5845. Mom~ilo T. Seleskovi}, O svetu. G. D-ru Drag. P. Suboti}u, 2–29. 584. Simona Misirli}, Beli Al`ir. (Povodom proslave stogodi{wice osvajawa Al`ira) (I), 29–275. 5847. Milisav Sakulac, Prva veza izme|u engleske i na{e kwi`evnosti, 27–280.
Odlomak iz studije „Hasanaginica” u na{oj i svetskoj kwi`evnosti.

5848. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (V), 280–290. 5849. Stanislav @upi}, Razmi{qawa o nepoznatom, 290–295. KWI@EVNI PREGLED 5850. Ja{a M. Prodanovi}, D-r Mira{ Ki}ovi}: „Jovan Haxi} (Milo{ Sveti})”, 29–00. POLITI^KI PREGLED 585. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Razoru`awe i oru`awe. – Smrt Kenterberijskog arhibiskupa, 00–02. 5852. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 0–08. BELE[KE 585. H., Veliko putovawe i ~itawa beogradskog P. E. N. kluba, 08–0. 5854. N./ovak/ S./imi}/, „Kimval snova”. ([tamparija „Obod” Sarajevo, 1930), –2.
O zbirci pesama Bo`e Miladinovi}a. O kwizi Mihaila S. Petrovi}a. O kwizi A. [afranskog. O kwizi Vlad. Spasi}a.

5855. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, „Beograd pre sto godina”, 2. 585. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Osnovi fotografije”, –4. 5857. D./u{an/ J. J./ovanovi}/, „Uvod u novu {kolu i savremenu nastavu”, 4–. 5858. D./u{an/ J. J./ovanovi}/, „Pravi smisao pojma jedinstva u modernoj psihologiji”, –7.
O idejama Feliksa Krigera.

5859. Q., „Nova Evropa” o Grcima, 7. 580. Q./udmila/ M./ihajlovi}/, „Brazda”, 8. 58. R., „Pjesme II”, 8.

O pripovetci Gqeba Vasiqevi~a Aleksejeva objavqenoj u ovome broju „Srpskog kwi`evnog glasnika”. O zbirci stihova Nikole Pupavca. O studiji Stanislava @upi}a „na osnovu antropozofije R. [tajnera”.

582. T./ihomir R. \or|evi}/, Nazorova pri~a „Stoimena”, 8. 

2

Stani{a Vojinovi}

58. S./lobodan/ P./opovi}/, „Udru`ewe principa i mladosti”, 8–9.
O kwizi Aleksandra Rakowca objavqenoj u Bitoqu.

584. /Anonim/, Talijanska kritika o „Bo`anstvenoj komediji” u prevodu Dragi{e Stanojevi}a, 9. 585. H., Moderna Bugarska, 9.
O dodatku pra{kog lista „Prager Presse” posve}en Putu na istok.

58. U., Kongres jugoslovenskih P. E. N. klubova, 20. Br. 5, . juli ZAJEDNI^KO PUTOVAWE (I) 587. Milan Grol, Od Su{aka do Kotora, Cetiwa, Sarajeva i U`ica. Utisci i uspomene s puta beogradskog PEN kluba, 2–25. 588. Niko Bartulovi}, Od mora do Zlatibora, 25–28. 589. Desanka Maksimovi}, More, 28–0. 5870. Gustav Krklec, Nad Marjanom, 0–2. 587. Ranko Mladenovi}, Serpentinama kroz legendu, 2–4. 5872. Todor Manojlovi}, Dalmatinski film (I), 5–9. 587. Vladimir Nazor, Smrt i vreme, 40–4.
Po~.: „Car stoik veli: [ta ve} bi, tog nema{“ Zav.: „Na koqena... – I ja se Smrti nadam”

O QUBOMIRU STOJANOVI]U 5874. Jovan M. @ujovi}, Zasluge Qubomira Stojanovi}a, 42–45. 5875. Qub./omir/ M. Davidovi}, Se}awe na Qubu Stojanovi}a, 45–49. 587. A./leksandar/ Beli}, Qubomir Stojanovi} ~ovek i nau~nik. (Nekoliko se}awa), 49–55. 5877. V./ojislav/ S. Veqkovi}, Quba Stojanovi} kao javni radnik, 55–57. 5878. Ja{a M. Prodanovi}, Qubomir Stojanovi} (19. VIII 1860–16. VI 1930), 58–. 5879. Simona Misirli}, Beli Al`ir. (Povodom proslave stogodi{wice osvajawa Al`ira) (II), –5. 5880. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (VI), 5–9. [KOLSKI PREGLED 588. \or|e Tasi}, O univerzitetskoj samoupravi u Francuskoj i Nema~koj, 70–79.
O kwizi Ludvika Bernharda.

POLITI^KI PREGLED 5882. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Evropska unija. – Rumunija, 80–8. 588. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 8–8. BELE[KE 5884. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Djela Marina Dr`i}a”, 87.
O novom izdawu koje je priredio Milan Re{etar.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

27

5885. Kr. /Gustav Krklec/, „Moderna ~e{ka lirika”, 88–89.
O antologiji Jovana Kr{i}a.

588. A./nte/ P./etravi}/, Izvodi iz talijanskih kritika o „Ne~istoj krvi”, 89–90. 5887. D./u{an/ Z. Mila~i}, Maurice Souriau: „Histoire du Parnasse” (Paris, 1929. Spes), 90–9.
O kwizi Morisa Surioa.

5888. M./iloje/ M./ilojevi}/, ^e{ki muzi~ki ~asopis „Tempo” o muzici na{ega juga, 9–92.
O ~lanku Ludviga Kube.

5889. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Menja~i”, 92–9.
O almanahu koji je objavqen u Skopqu. O zbirci novela Ante Katunari}a.

O romanu Aptona Sinklera u prevodu Desanke An|elkovi}.

5890. R./isto Ratkovi}/, „1930 na jugu”, 9–94. 589. A./nte/ P./etravi}/, „Sa Jadrana”, 94. 5892. W., „Dilber-Hasan”, 94.
O kwizi Stjepana Gr~i}a. O pre{tampavawu pripovetke Luke Boti}a.

589. T./ihomir R. \or|evi}/, „Siwske narodne pesme i pri~awa”, 94–95. 5894. D./u{an/ Z. Mila~i}, Pierre Flottes: „Sully Rrudhomme et sa pensée” (Paris, 1930, Perrin), 95.
O studiji Pjera Flota.

5895. R./anko/ M./ladenovi}/, Raji}eva re`ija „Kraqevi}a Marka” od \ure Dimovi}a, 95–97.
O gostovawu ~lanova zagreba~ke drame u Beogradu. O predstavi Narodnog pozori{ta.

589. R./anko/ M./ladenovi}/, „Posledwi lord” od Uga Fanele, 97. 5897. Miloje Milojevi}, Pedesetogodi{wica Jana Kubelika, 97–98. 5898. /Anonim/, Zbor akcionara „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 98–400. Br. , . juli 5899. Milan Begovi}, Amerikanska jahta u splitskoj luci. (Komedija u tri ~ina sa intermecom) (I), 40–424. ZAJEDNI^KO PUTOVAWE (II) 5900. Todor Manojlovi}, Dalmatinski film (II), 425–40. 590. Josip Kulunxi}, Odore mora, 40–42. 5902. Milan V. Bogdanovi}, Se}awa na qude, 4–4. 590. Branko \uki}, ^etiri jaha~a apokalipse, 47–48.
Po~.: „Ni{ta nas ne}e mo}i za{tititi” Zav.: „Pre|imo, bez `aqewa, kao mrtav list u rumeni vrt” Po~.: „Da pregazim valugu ovu bjeline {to gu{}e {umi” Zav.: „kao te siwe brazde na{e dolovima sivim”

5904. Janko \onovi}, Opomena, 48.

5905. Milovan Risti}, Otpu{tawe Ivana Jugovi}a iz Sovjeta, 49–44. 590. Stevan Josifovi}, Volter staroga veka (I), 44–454.
O Lukijanu iz Samosate. 

28

Stani{a Vojinovi}

5907. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (VII), 454–4. POLITI^KI PREGLED 5908. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Indija – Malta, 47–49. 5909. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 49–474. BELE[KE 590. S./lobodan/ Popovi}, „Romantika i individualna psihologija”, 474–47.
O ~lanku Hedvige [ulhof.

59. /Anonim/, @ivot i rad Qubomira Stojanovi}a (I), 47–480.
Sa bibliografijom radova.

Br. 7, . avgust 592. Jelena J. Dimitrijevi}, Na Tihom okeanu. (Bele{ke s puta), 48–487. 59. Todor Manojlovi}, Dalmatinski film (III), 488–49. 594. Milan Begovi}, Amerikanska jahta u splitskoj luci. (Komedija u tri ~ina s intermecom) (II), 49–509. 595. Miroslav Feldman, Fragmentum vitae, 50–5.
I. III. V. Po~.: „Prole}e i zime nepovratno prolaze” Zav.: „I svako mi podne za pogreb zvone zvona” Po~.: „Moj dobri dru`e, {to kraj reke Miqacke” Zav.: „dok mese~ina po nebu roni plavom” Po~.: „Moj drug se `uri te{kim korakom” Zav.: „u nepovrat tamnog zaborava”

59. Vater fon der Fogelvajde, Elegija. S nema~kog St./evan/ J./osifovi}/, 5–52. 597. Jovan M. Jovanovi}, Dr`avnici za vreme rata, 5–520.
O kwizi Vilijama Martena. O Lukijanu iz Samosate.

598. Stevan Josifovi}, Volter staroga veka (II), 520–527 599. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (VIII), 528–57. UMETNI^KI PREGLED 5920. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba jugoslovenske umetnosti u Londonu, 58–54. POLITI^KI PREGLED 592. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francuska i Italija. – Mala antanta. – Porajn je slobodno. – Franko-italijanski razgovori. – Engleska. – Austrija, 54–547. 5922. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 547–55. BELE[KE 592. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Sinovi zemlje”, 55.
O kwizi novela, crtica i humoreski Danka An|elinovi}a.

5924. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Jedna nenau~na kritika ili moj odgovor g. Radivoju Vrhovcu”, 552–554.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

29

Povodom kritike Radivoja Vrhovca monografije Jovan Haxi}-Milo{ Sveti} Mira{a Ki}ovi}a.

5925. St./evan/ Jos./ifovi}/, Valter fon der Fogelvajde, 554–555. 592. St./evan/ Josifovi}, Jedno delo o Berneu, 555.
O kwizi L. Makuzea o Ludvigu Berneu.

5927. /Anonim/, Kwige Kolar~eve zadu`bine, 55. 5928. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „@ak”, 55. 5929. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Apolo”, 557. 590. D. Z., „Slavishe Rundschau”, 557.
O kwizi Solomona Renaka u prevodu Miloja Vasi}a.

O romanu Alfonsa Dodea u prevodu Milana \or|evi}a.

O ~lanku Romana Jakobsona o tragi~nim sudbinama ruskih pesnika (Majakovskog, Gumiqeva, Bloka, Hqevnikova i Jesewina). Sa bibliografijom radova.

59. /Anonim/, @ivot i rad Qubomira Stojanovi}a (II), 557–50. Br. 8, . avgust 592. Milan Begovi}, Amerikanska jahta u splitskoj luci. (Komedija u tri ~ina s intermecom) (III), 5–58. 59. Todor Manojlovi}, Dalmatinski film (IV), 587–59. 594. Dragutin M. Domjani}, Pod bezgom, 594.
Po~.: „Pri hi`ici maloj je bezeg ves bel” Zav.: „Da – plave i o~i su ro`ice moje” Po~.: „Tihi poldan kak da spi” Zav.: „– Onda sem ja mislil na te”

595. Dragutin M. Domjani}, Tihi poldan, 594–595. 59. Vitez od Kirenberga, Hranio sam sokola... (Sa staronema~kog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 595.
Po~.: „Hranio sam sokola” Zav.: „Dragoj nek podari Bog”

597. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Opa`awe, 59–0. 598. Milan Ka{anin, Nemirna ~ekawa, 0–05. 599. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (IX), 05–. NAU^NI PREGLED 5940. Jovan Kr{i}, Tre}a kwiga Mahalovih „Slovenskih kwi`evnosti”, 7–20.
O kwizi Jana Mahala.

MUZI^KI PREGLED 594. R. Bernar, Muzika u Parizu: veliki dirigenti; slavni virtuozi; nova dela, 20–22. POLITI^KI PREGLED 5942. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Svetska depresija. – Krize, 22–2. 594. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 2–. BELE[KE 5944. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „One”, –2. 

0

Stani{a Vojinovi}
O kwizi crta i slika o `enama Vlastimira S. Petkovi}a.

5945. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Novo kolo prevoda Savremene biblioteke, 2–4. 594. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Vasojevi~ki zakon od dvanaest to~aka”, 4.
O raspravi Ilije Jeli}a.

5947. K., „La Revue bulgare”, 5.

O mese~nom ~asopisu koji izlazi u Sofiji.

5948. /Anonim/, Kajkavske pesme Dragutina Domjani}a, 5. 5949. /Anonim/, „Opa`awe”, .

O ~lanku Mom~ila T. Seleskovi}a koji }e iza}i i u nema~kom ~asopisu „Archiv für Philospohie”. I drugi Seleskovi}ev rad O svetu objavqen u „Srpskom kwi`evnom glasniku” iza}i }e na nema~kom i engleskom u ~asopisu „Forum philosophicum”. O zbirci pesama Branislava L. Lazarevi}a objavqenoj u Skopqu. O zbirci stihova Saita Orahovca. O romanu Aleksandra Ili}a.

5950. R./isto Ratkovi}/, „Urezi na dlanu”, .

595. R./isto Ratkovi}/, „Nemirne svetiljke”, . 5952. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Gluvne ~ini”, –7. 595. W., „Hristofor Kolumbo”, 7.
O kwizi Tihomira J. Markovi}a.

5954. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Upton Sinclaire”, 7.
O bro{uri Mirka Kus-Nikolajeva.

5955. K., „Narodna starina”, 8. 595. K., „Glasnik istorijskog dru{tva u Novom Sadu”, 8. 5957. W., „Spomenica stopedesetogodi{njice dr`avne gimnazije u Vinkovcima”, 8. 5958. St/evan/ Jos./ifovi}/, Bonzelsov, 8–9.
O romanu Mario und Gisela Valdemara Bonzelsa.

5959. /Anonim/, „Sajam kwiga u Italiji”, 9. 590. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Istina o Makiaveliu, 9.
O kwizi koju je napisao Ettore Janni. O kwizi princa Andrije.

59. Jov./an M. Jovanovi}/, Gr~ki poraz u M. Aziji 1921, 9. 592. J./ovan M. Jovanovi}/, Nova [panija, 9.
O kwizi koju je napisao S. de Madariga. O dnevniku I. M. Bernrajtera. Nekrolog.

59. J./ovan M. Jovanovi}/, „Rimski dnevnik”, 9. 594. m. /Milan Grol/, Ilija Stanojevi} (1859–1930), 40. Kw. XXXI Br. , . septembar 595. Niko Bartulovi}, Hipotetikon, –5. 59. Ivan Pregeq, Sin prokletstva. (Sa pi{~evim dopu{tewem preveo sa slovena~kog Sv. Radoj~i}), 5–2. 597. Gustav Krklec, Pliva~ica, 27–28.
Po~.: „Rasprsnu{e se staklene zvezde u {aku praha” Zav.: „gledam wenu igru na suncu, na vodi...”

598. Rade Drainac, Isto~na zvezda, 28–0.

Po~.: „Kao krvav listi} kroz koru pupoqaka progledalo je srce moje” Zav.: „A u nebo moja pro{lost pewe se kao dim”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

599. Josip Vidmar, Ivan Pregeq, –. 5970. R. R. /Ivo Andri}/, Simon Bolivar Oslobodilac (I), 4–48. 597. Tih./omir/ R. \or|evi}, Nekoliki svadbeni obi~aji u na{em narodu (X), 48–2. KWI@EVNI PREGLED 5972. Milan V. Bogdanovi}, Desanka Maksimovi}: „Zeleni vitez”, –8. EKONOMSKI PREGLED 597. Nik./ola/ Stanarevi}, Akcije i akcionari Narodne banke, 8–9. POLITI^KI PREGLED 5974. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Anti-Evropa. – Ruski seqak, 70–72. BELE[KE 5975. M., „Slavenske legende”, 72–7.
O kwizi pesama Vladimira Nazora.

597. G./ustav/ Kr./klec/, „Mor”, 7–74.

O fantasti~noj pripovetci \ure Sudete.

5977. I./lija/ P./r`i}/, „Krivi~na parnica protiv Veronike Deseni{ke”, 74–75.
O raspravi Metoda Dolenca.

5978. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, ^etni~ka akcija, 75.

O kwizi Alekse Jovanovi}a-Koxe i tematskom broju ~asopisa „Ju`ni pregled”.

5979. \./or|e/ T./asi}/, Jedno zna~ajno sociolo{ko delo o socialnim razlikama grada i sela, 75–7.
O delu ruskog nau~nika Pitirima Sorokina objavqenom u Americi. U Parizu je avgusta 90. godine iza{ao prvi broj ovog ~asopisa. O drami Koste Premu`i}a.

5980. D./ragoqub/ Jovanovi}, Jugoslovensko-bugarska „Budu}nost”, 77–78. 598. R., „Spasitelji sveta”, 78–79. 5982. T./one/ P./otokar/, Kalderon u @upan~i}evom prevodu, 79. 598. T./one/ P./otokar/, Vladislav Rejmont na slovena~kom, 79. 5984. Jov./an M. Jovanovi}/, Napori Bosne i Hercegovine, 80.

O kwizi Kulturno-prosvetna, humana i socialna dru{tva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine \or|a Pejanovi}a. O kwizi Velimira N. Dimi}a. O delu Davida Mitrania.

5985. I./lija/ P./r`i}/, „Me|unarodna kurtoazija i me|unarodno pravo”, 80. 598. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, Zemqa, seqak i agrarna reforma u Rumuniji, 80. Br. 2, . septembar 5987. Verka [kurla Iliji}, Tuga ostrva, 8–90. 5988. Frano Alfirevi}, Izumrli grad, 9–9.
I. II.

Po~.: „La|a starinska uz obalu truli” Zav.: „izgubili pretci u tom nestanku bez pla~a” Po~.: „^emu na{ napor da kopa zidovima” Zav.: „Svi putevi }e te opit kao proletni vrti”

5989. Jovan Popovi}, Mladi}i na zvonicima, 9–94. 

2

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „U mraku no}i, u samo}i, mladi} je govorio” Zav.: „~ekao odgovor. – A sve je }utalo. – I on je plakao”

5990. A./lbert/ Haler, O nau~nom posmatrawu kwi`evnosti i umjetnosti, 95–05.
Jedno poglavqe iz rukopisa Spoqa{we i unutra{we posmatrawe kwi`evnosti.

599. R. R. /Ivo Andri}/, Simon Bolivar Oslobodilac (II), 0–4. 5992. Milo{ \uri}, Tragedija Eshilova i wena etika (I), 4–25. 599. Tih./omir/ R. \or|evi}, Jo{ dva priloga o svadbama, 2–29.
I. Ku|ewe; II. Zaven~avawe.

POLITI^KI PREGLED 5994. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Tri stogodi{wice. – Poqska, 0–. 5995. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, –8. SITNI PRILOZI 599. D. N. Jovanovi}, Bombardovawe Beograda 1862. Uspomene iz detiwstva, 9–47. BELE[KE 5997. H., „Biblioteka savremenih jugoslovenskih pisaca”, 47–49. 5998. D./u{an/ Z. Mila~i}, Andre Monglond: „Le Préromantisme français”, 50–5.
O kwizi Andre Monglona objavqenoj u Grenoblu 90. godine. O romanu Sinklera Luisa.

5999. G./ustav/ Kr./klec/, „Miss Claire putuje”, 5–54. 000. V., Umberto Nani o Evropskom istoku, 54–5. 00. St./evan/ J./osifovi}/, „Drang nach Osten” u XVII veku, 5–57. 002. T./ihomir R. \or|evi}/, „Istorija variole”, 57.
O kwizi Julija Rogina. 

00. W., „Platonike”, 58.

O zbirci stihova Mil. Matovi}a-Zatarca. O zbirci pripovedaka Petra S. Petrovi}a objavqenoj u Skopqu. O raspravi Svetozara D. Milovanovi}a. 

004. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Godina dana”, 58. 

005. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, „Razvi}e i oblici voqe”, 58 00. M., „Francusko-srpski re~nik”, 58–59.
O re~niku Filipa Medi}a i Etjena Lorana izra|enom uz saradwu Svetomira Risti}a i Milorada Vanli}a. 

007. Jov./an M. Jovanovi}/, „Budu}nost jedne carevine”(General von Seeckt: „The future of the German Empire”, London, 1930), 59. 008. R./anko Mladenovi}/, Smrt dva francuska dramati~ara, 59–0.
Nekrolozi @or`u de Porto-Ri{u (849–90) i Andre Rivoaru (87–90).

Br. , . oktobar 009. Nasta Rojc, Nekoliko uspomena iz najranijeg djetiwstva, –7. 00. Ranko Mladenovi}, Dr`imo se usnama za vetar, 74–7.
Po~.: „Ja i moji snovi” Zav.: „I dr`imo se usnama za vetar!...” 

0. Aleksandar Vidakovi}, Viliam Hazlit. (Povodom stogodi{wice wegove smrti, 8. septembra 90), 77–8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

02. Milo{ \uri}, Tragedija Eshilova i wena etika (II), 8–92. 0. Prvo{ Slankamenac, Misli o estetici obi~nog govora, 92–20. 04. Bo`idar Vlaji}, Izbori za nema~ki Rajhstag, 20–205. 05. Tih./omir/ R. \or|evi}, Miraz, 20–2. POZORI[NI PREGLED 0. Milan V. Bogdanovi}, Branislav Nu{i}: „Predgovor” (24. septembra o. g.), 22–24. POLITI^KI PREGLED 07. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Var{avska agrarna konferencija, 24–29. 08. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 29–22. PRIKAZI I BELE[KE 09. D-r V./ladimir/ D./vornikovi}/, „Filozofski fragmenti” (kwiga II, Beograd 1930), 22–227
O kwizi Ksenije Atanasijevi}. 

020. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Celokupna dela Borisava Stankovi}a, 228–229. 02. H., Talijanski kriti~ar o „Qubavi u Toskani”, 229–20.
Umberto Urbanec Urbani o Milo{u Crwanskom. 

022. T./one/ P./otokar/, „Gottscheer Volksslieder mit Bildern und Weisen”, 20.
O kwizi posve}enoj {estogodi{wici naseqavawa Nemaca u Sloveniju. 

02. H., Neobjavqena Lamartinova pesma, 20–22. 024. S./lobodan/ P./opovi}/, „O miqeu i karakteru”, 22–2.
O ~lanku Adolfa Buzemana. 

025. St./evan/ J./osifovi}/, „Die Akropolis”, 2.
O delu nema~kog arheologa Rodenvalta. 

02. G./ustav/ Kr./klec/, „Die literarische Welt” i rezultati nema~kih izbora, 2–24. 027. T./odor/ M./anojlovi}/, Jani}ije Popovi}: „Plamen” ({tamparija Vlad. C. Gali}a, Pri{tina), 24–25. 028. N., „Dnevnik jednog deteta”, 25.
^asopis „Misao” izdao je pod gorwim naslovom dnevnik koji je vodila jedna devoj~ica u devetoj i desetoj godini sa predgovorom Slobodana Popovi}a. O prevodima Fr. Brada~a. 

029. S./tevan/ J./osifovi}/, Teokrit i Mimnermo na slovena~kom, 25. 00. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Kako sam pobegao” (Fr. Nitti: „Escape”, New-York 1930), 2. 0. Jov./an M. Jovanovi}/, Tri kwige o miru, 2.
O kwigama: V. Cecil, The ways of peace; Rappard, Problems of Peace; Ch. E. Martin, The Politics of Peace. O tenoru Vladeti Popovi}u i sopranu Neli Ninkovi}-Grozano. 

02. M./iloje/ M./ilojevi}/, Dva debia u Operi, 2–27. 0. H., „Rad i imenik Matice srpske”, 27–29. 04. D-r., Higijenska slu`ba u Jugoslaviji, 29–240.
Pi{e samo doktor.

Br. 4, . oktobar 05. Milan Vukasovi}, U buri oblaka i kr{a, 24–244. 

4

Stani{a Vojinovi} 

0. Branimir ]osi}, Dve anegdote, 244–258.
I. „Ve~iti prijateq”; II. Oni su imali pravo. 

07. Vladimir Nazor, Buda, 259–2.

Po~.: „Pod stablom s kog se cv, je}e runi” Zav.: „Pred vratima zaprte Nirvane” Po~.: „Pustolovina usamqenosti” Zav.: „Na Tebe se oslawam, Tebe bolujem” 

08. Desimir Blagojevi}, Ru{evine prole}a, 2–22. 09. \ozue Kardu~i, Na brdu Mariju. (Preveo s talijanskog Ante Petravi}), 22–2.
Po~.: „Sve~ano stoje ~empresi na vrhu” Zav.: „Zapada{, sunce” 

040. Isidora Sekuli}, Bele{ka. (Zapisana povodom vesti da L. Pirandelo napu{ta Evropu), 24–27. 04. Veselin ^ajkanovi}, Publije Vergilije Maron, 27–277. 042. Milan Ka{anin, Smedervski grad, 277–280. 04. Nikola \onovi}, Podatci o duhovnom `ivotu prestonice, 280–28. 044. Bo`idar Vlaji}, Memoari kneza Biloa, 28–285. KWI@EVNI PREGLED 045. Milan V. Bogdanovi}, Rastko Petrovi}: „Afrika”, 285–288. POZORI[NI PREGLED 04. Ranko Mladenovi}, Pod Rajnhartovom etiketom. („Theater der Josephstadt” iz Be~a, u Narodnom pozori{tu 4. i 5. o. m.), 289–292. 047. Ranko Mladenovi}, Goldonieva obnova na pozornici. („Mirandolina” u Narodnom pozori{tu . o. m.), 292–294. EKONOMSKI PREGLED 048. Nik./ola/ Stanarevi}, Dva privredna kongresa, 294–29. POLITI^KI PREGLED 049. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, @enevski sastanci. – Austrijska kriza. – Balkanska konferencija, 297–00. 050. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 00–0. PRIKAZI I BELE[KE 05. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, D-r Julka Hlapec \or|evi}: „Sudbina `ene, kriza seksualne etike”. (Dve sociolo{ke studije, Qubqana, 1930), 04–0. 052. E./vgenij/ Zaharov, Roman Gajta Gazdanova, 0–07.
O romanu Ve~e kod Kler. 

05. N., „Me|unarodno kwi`evno zbli`avawe”, 07–09.

Odgovor Milana Grola var{avskom kwi`evnom listu „Pologne littéraire” o kongresu PEN klubova. 

054. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Jo{ o atentatu (A. Mousset: „L, Attentat de Sarajevo, un drame historique”, Paris, 1930), 09–0.
O kwizi A. Musea. 

055. M./ilan/ K./a{anin/, Sabrana dela Dinka [imunovi}a, 0.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5 

05. W., „Kara|or|e”, 0.

O romanu Stojana @ivadinovi}a. 

057. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Drugo izdawe „Ne~iste krvi” u talijanskom prevodu, 0–. 058. S./lobodan/ P./opovi}/, „Pedagogika moralno posrnule dece i maloletnika”, .
O raspravi Dragoquba Brankovi}a. O raspravi Milana Budimira. 

059. St/evan/ J./osifovi}/, O poreklu imena Hrvat, . 00. W., „Kwi`evni sever” o Buwevcima, –2. 0. Jov./an/ M. Jovanovi}/, Poqske nevoqe, 2.
O kwizi Kazimira Smogorzevskog. 

02. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Budu}i rat” (Ak. Bratt: „Thatnext war”, London, 1930), 2. 0. T./odor/ M./anojlovi}/, Tre}a jesewa izlo`ba, 2–4. 04. M. /Rista Mitkovi}/, Jugoslovenska izlo`ba u @enevi, 4–5. 05. M./ilan/ K./a{anin/, Odjek francuske umetni~ke izlo`be u Zagrebu, 5–. 0. M./iloje/ M./ilojevi}/, Gostovawe g. Josipa Rijavca, –7. 07. M./iloje/ M./ilojevi}/, Novi direktor baleta g. A. Romanovski i solistkiwa g-|ica Dobjecka, 7–8. 08. T./one/ P./otokar/, [ezdesetogodi{wica Mateja Sternena, 8–9. 09. M./ilan/ K./a{anin/, Moderni francuski slikari u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, 9–20. Br. 5, . novembar 070. Milan Begovi}, Gluma~ka kariera @arka Babi}a. (Poglavqe iz romana) (I), 2–8. 07. Branko Lazarevi}, Senke osnova (I), 8–4. 072. Anica Savi} Rebac, ***, 47–48.
Po~.: „Umorna sam od jeseni i zima” Zav.: „Maqorka, Tenerifa i Asori” 

07. Pesme pokr{tenih crnaca. /Prev./ R., 48–5.
I. Reko duboka, ti! (48–49) Po~.: „Reko duboka, moja je ku}a preko Jordana” Zav.: „Odoh tako samo” II. Pewu}i se! (49) Po~.: „O da, pewem se tim putevima” Zav.: „Oti}i }u pevaju}i slavu Gospodu” III. Kad vodenice opuste... (50) Po~.: „Seti Ga se dok si jo{ u mladosti” Zav.: „I duh se vra}a onome koji ga zove” IV. Majko, vazo puna meda (50) Po~.: „Prva mese~ina uga{ena iza brega” Zav.: „Kle~e}i u dolini molimo se” V. O poleteti – za{to ptice (5) Po~.: „O, pro{etajmo zajedno drugovi” Zav.: „Tr~ite na veliki skup obe}ane zemqe” 

074. Isidora Sekuli}, Bele{ke. (U odlomcima, povodom obletnice smrtnog dana Sv. Avgustina), 52–. 

Stani{a Vojinovi} 

075. Nedeqko Divac, Razvitak politi~kog duha i prilika u Nema~koj. (Kriti~ki osvrt povodom izbora od 4. septembra 90. g.), –77. POLITI^KI PREGLED 07. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Indija. – Palestina. – Latinska Amerika, 78–8. 077. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 8–89. PRIKAZI I BELE[KE 078. H., „Sabrana dela Dinka [imunovi}a”, 89–90. 079. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, „Bog Taj, Ta, To”, 90–9.
O zbirci pesama Aleksandra Ili}a. 

080. T. T., Ivan Cankar na talijanskom, 9–92. 08. L., Nagrada Kolar~eve zadu`bine, 92.

O nagra|enim kwigama: Putopisi Milo{a Crwanskog i zbirka eseja Iz primorske kwi`evnosti Ante Petravi}a. O anketi ruskog ~asopisa „^isla” koji izlazi u Parizu. 

082. E./vgenije/ Z./aharov/, Jedna anketa o ruskoj kwi`evnosti, 92–94. 08. D./u{an/ Z. Mila~i}, Stève Passeur: „L, Acheteuse” („N. R. F.”, Paris, 1930), 94–95.
O komediografu Stev Paseru. 

084. D./u{an/ Z. Mila~i}, Albert Thibaudet: „Physiologie de la critique”. (Edition de la Nouvelle Revue Critique, Paris, 1930), 95–97.
O posledwem delu Albera Tibodea. 

085. T./one/ P./otokar/, „Slovenska bibliografija za leto 1929”, 97.
O bibliografiji J. [lebingera. 

08. T./one/ P./otokar/, Posledwa izdawa „Modre ptice”, 97–98.
O biblioteci koja izlazi u Qubqani. 

087. T./one/ P./otokar/, „Jugoslavische Dichter und Erzähler. Eine Auswahl aus ihren Werken”, 98.
Bele{ka o antologiji koju sprema Katarina A. Jovanovi}. 

088. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Agrarna politika” (D-r Dragoqub Jovanovi}, „Agrarna politika” Beograd, 1930), 98. 089. J./ovan M. Jovanovi}/, „Bitka na Kolubari”, 98.
O kwizi @ivka G. Pavlovi}a. 

090. L., U oktobarskoj svesci „Ekonomista”..., 98–99.
O ~lanku Skupni porez na poslovni promet M. Gavrilovi}a. O ~asopisu „Les Balkans” koji izlazi u Atini. O predstavi Narodnog pozori{ta. 

09. L., ^asopis „Balkan”, 99. 

092. D-r /Ranko Mladenovi}/, „Neprijateqica” od A. P. Antoana, 400. Br. , . novembar 09. Milan Begovi}, Gluma~ka kariera @arka Babi}a. (Poglavqe iz romana) (II), 40–48. 094. Branko Lazarevi}, Senke osnova (II), 48–427. 095. Dragutin M. Domjani}, No} u parku Lazienki (Var{ava), 428.
Po~.: „No} je u kraqevskom parku Lazienki” Zav.: „Kao da pla~e s daleka iz mraka”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

IZ MA\ARSKE LIRIKE 09. \ula Juhas, Mrtva stra`a. (Preveo sa ma|arskog, po dozvoli pisca, T./odor/ M./anojlovi}/), 428–429.
Po~.: „Sve mostove sam spalio” Zav.: „I ~ekam Boga da si|e na zemqu” 

097. Atila Jo`ef, Voleli bi me. (Preveo sa ma|arskog, po dozvoli pisca, T./odor/ M./anojlovi}/), 429.
Po~.: „Ja ne razmi{qam o dobrom i o zlu” Zav.: „Mnogo bi me voleli qudi” 

098. Bela @olt, Ostari}emo, da... (Preveo sa ma|arskog, po dozvoli pisca, T./odor/ M./anojlovi}/), 40.
Po~.: „Ostari}emo, da, odu~i}emo se i od dobrog” Zav.: „Jer ne}e vi{e biti ko da ga zna i veruje” 

099. Lajo{ Ka{ak, Pesma. (Preveo sa ma|arskog, po dozvoli pisca, T./odor/ M./anojlovi}/), 40–4.
Pesma u prozi. 

00. Stevan Josifovi}, [ilerova „Pesma o zvonu” u na{oj literaturi. (Povodom 25-godi{wice [ilerove), 42–444. 0. Milo{ P. Stefanovi}, Elektrifikacija na{ih `eleznica, 444–45. 02. Sergije Metalnikov, Zajedni~ki `ivot kod insekata, 45–458. KWI@EVNI PREGLED 0. Isidora Sekuli}, Bele{ka uz putopis „Qubav u Toskani”, 459–45.
O putopisu Milo{a Crwanskog.

O prevodima Save Pavi{evi}a i Nikole Kosanovi}a i uticajima na Poparu Qubomira Nenadovi}a i Sjetvu i vr{idbu Jovana Sunde~i}a.

NAU^NI PREGLED 04. Milan J. @ujovi}, D-r Dragoqub Jovanovi}: „Agrarna politika”, 45–470. POLITI^KI PREGLED 05. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Gr~ko-turski ugovor. – Rumunska i austrijska politika, 470–47. PRIKAZI I BELE[KE 0. Nik./ola/ Stanarevi}, Desetogodi{wica „Ekonomista”, 47–475.
O ~asopisu koji izlazi u Beogradu. O mi{qewu A. Sabolevskog. 

07. R./anko/ M./ladenovi}/, Sovjetski nau~nik o poreklu imena Hrvat, 47–477. 08. H. /Todor Manojlovi}/, „Iz ma|arske lirike”, 477.
O prevodima ma|arskih pesnika u ovome broju. 

09. H., „Zajedni~ki `ivot kod insekata”, 477.
O kwizi eseja Koste N. Milutinovi}a.

O ~lanku Sergija Metalnikova koji se objavquje u ovome broju. 

0. R./anko/ M./ladenovi}/, „Likovi iz strane kwi`evnosti”, 477. . J./ovan M. Jovanovi}/, Srbi u Ugarskoj, 477.
O raspravi Mileti} i Polit, u borbi za nacionalni opstanak Srba u biv{oj Ugarskoj Nikole Milutinovi}a. 

8

Stani{a Vojinovi} 

2. J./ovan M. Jovanovi}/, Panevropa (Danubiensis: „O Panevropi”, 1930 Beograd), 477. . L., Me|ubalkanski promet, 477–478. 4. R./anko/ M./ladenovi}/, Slu~aj Cveti}evog „Nemawe” na dana{woj pozornici, 479.
O predstavi Narodnog pozori{ta. O ~lanku profesora Siderisa u atinskom ~asopisu „Balkan”. 

5. R./anko/ M./ladenovi}/, Gogoqev „Revizor” u konstrukciji g Pavlova, 480.

O gostovawu Pavlova, ~lana moskovskog hudo`estvenog teatra, sa svojom trupom, u beogradskom „Mawe`u”.

Br. 7, . decembar . Niko Bartulovi}, Pjeva~i u crkvi Svetoga Duha, 48–490. 7. Franc Mora, Confiteor... (Sa ma|arskog, s dozvolom pisca, /preveo/ T./odor/ M./anojlovi}/) (I), 490–494. 8. Ante Cetineo, Dve pesme, 495.
I. Srebrni smeh Po~.: „Kameni i drveni krstovi, svi u cve}u, piju zadwe kapi jutarwe rose” Zav.: „raduje” II. U ~etvoro Po~.: „Sunce se razliva zajedno sa zvukom zvona” Zav.: „grobqu” Po~.: „U ovaj ~as du{a mi je bijela” Zav.: „i prosjak moli ponizno iz hlada stare klupe” 

9. Nikola [op, Molitva za wezino tijelo, 49. 20. Evgenije Spektorski, Ve{ta~ke religije, 497–507. 2. Milan Budimir, Platonova pisma, 508–5. BRITANSKA IMPERIALNA KONFERENCIJA 22. Bo`idar Vlaji}, Politi~ki smisao britanske konferencije, 5–5 2. Dragan Mili}evi}, Privredne diskusije na Britanskoj konferenciji, 5–52. KWI@EVNI PREGLED 24. Niko Batrulovi}, [ezdestogodi{wica V. Cara-Emina, 522–524. NAU^NI PREGLED 25. Ivan \aja, Jedan hrvatski popularizator prirodnih nauka, 524–525.
O Mi{i Kri{pati}u.

POLITI^KI PREGLED 2. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Dana{wa francuska politika, 525–529. 27. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 529–54. PRIKAZI I BELE[KE 28. H., „Sabrana dela Veqka Petrovi}a”, 54–55. 29. S./miqa/ Mi{i}, Ko je jo{ preveo [ilerovu „Pesmu o zvonu” u na{oj kwi`evnosti, 55–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

0. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Na{a narodna poezija”, 5–57.
O kwizi Milana N. Milo{evi}a. 

. L., Jedna socialna drama, 57–58.

O drami Put od dva do jednoga sveta Lazara Stipi}a objavqenoj u Subotici. 

2. T./one/ P./otokar/, Bogomir Magajna: „Primorske novele”, 58–59. . R./anko/ M./ladenovi}/, Istorija nema~kog pozori{ta u Banatu, 59–540.
O raspravi Feliksa Milekera. 

4. E./vgenij/ Zaharov, „Jedinstveni front” Iqe Erenburga, 540–54. 5. A./leksandar/ Vidakovi}, Sinkler Luis (Sinclair Lewis), 54–542.
O dobitniku Nobelove nagrade za kwi`evnost. 

. S./lobodan/ P./opovi}/, „Sugestija i vaspitawe”, 542–54.
O studiji V. Behterova u prevodu Vasilija Pejheqa. O bro{uri Ivana Rubi}a. 

7. N., Italijani u Jugoslaviji, 54. 8. M./ilan/ K./a{anin/, „Dubrovnik bez maske”, 54–544.
O kwi`ici Koste Strajni}a. O studiji L. Tesnière-a. 

9. T./one/ P./otokar/, Monografija o @upan~i}u, 544. 40. J./ovan M. Jovanovi}/, „Iza na{e emigracije”, 544.
O kwizi Al. Stanojevi}a. 

4. T./one/ P./otokar/, „Letovali{ta i kupali{ta Jugoslavije”, 544–545.
O bro{uri koju je izdala redakcija zagreba~kog ~asopisa „Nova Evropa”. 

42. T./one/ P./otokar/, „Preporodovci”, 545.
O raspravi Metoda Dolenca.

Kwiga Janeza Ka~ara o slovena~koj studentskoj organizaciji „Preporod”. 

4. T./one/ P./otokar/, „Slovenska ljudska sodi{~a v dobi od XVI do XVIII stoletja”, 545. 44. L., „Godi{wak na{eg neba”, 545.
O radu upravnika zvezdarnice u Beogradu doktora Mi{kovi}a. Povodom doktorske teze o Balzaku Du{ana Z. Mila~i}a. O prevodu Gustava Krkleca. 

45. H., „Les Nouvelles littéraires” o doktorskoj tezi g. Mila~i}a, 545–54. 4. J. P., „Odesa” Isaka Babeqa, 54. 47. S./lobodan/ P./opovi}/, „Mentalni razvitak i inteligencija”, 54–547.
O kwizi francuskog psihologa Anri Pjerona. 

48. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „^ehoslova~ka” (B. M. Guetzevitch et A. Tibal: „La Tchecoslovaque”, Delagraves, Paris 1930), 547. 49. Jov./an M. Jovanovi}/, Sporazumi (Robert Machray: „The Little Entente”, New York, 1930), 547. 50. E./vgenije Sp./ektorski/, Ruska nauka u emigraciji, 547–55. 5. R./anko/ M./ladenovi}/, „Komedija s biserom” od Brauna Franka, 55–552.
O prestavi Narodnog pozori{ta. 

52. N., Desetogodi{wica sarajevskog pozori{ta, 552–55. 5. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`be. Petar Dobrovi}, Risto Stijovi} i Nikola Dobrovi}, 55–554. 54. O., Traktori i problem goriva u Rusiji, 554–555. 55. O., Novi talijanski `elezni~ki projekat. (Direktna pruga Berlin-Milano), 555–55. 5. O., Ogromni izvori drveta u {umama Rusije, 55. 57. O., Rad na po{umqavawu u Engleskoj, 55–557. 

40

Stani{a Vojinovi} 

58. O., Putni~ki saobra}aj na londonskim `eleznicama, 557. 59. J./ovan M. Jovanovi}/, Narodni universitet u [apcu, 557–558. 0. N., Smrt Svetozara Pisarevi}a, 558.
Nekrolog beogradskom operskom peva~u. 

. /Anonim/, Nove kwige, 559–50. Br. 8, . decembar TRIDESETOGODI[WICA SRPSKOG KWI@EVNOG GLASNIKA 2. Milan Grol, Prva serija brojeva, od godine 1901. do 1914, 5–574. . Josip Kulunxi}, Petar ]ora uzdi`e se u individualno, 575–582. 4. Franc Mora, Confiteor... (Sa ma|arskog, s dozvolom pisca, /preveo/ T./odor/ M./anojlovi}/) (II), 582–585. 5. Svetislav Stefanovi}, Soneti o ve~noj qubavi, 58.
I. II. Po~.: „Ne mo`e biti da je slu~aj pusti” Zav.: „A smrt tek sen nad osun~anom dragom” Po~.: „O i da nikad nisi `ena bila” Zav.: „Suza je tvoja otkup sviju vina” 

. Mom~ilo Nastasijevi}, Trag, 587.
Po~.: „^udno li me slobodi ovo” Zav.: „[ta li budim?” 

7. Fridrih Karinti, I{, ptico! Sa ma|arskog preveo, po dozvoli pisca, T./odor/ M./anojlovi}/), 587–588.
Po~.: „Kri~i nada mnom na svojim u`asnim krilima” Zav.: „Boqe bi bilo da je ne vidim vi{e” 

8. Niko Bartulovi}, O stogodi{wici Luke Boti}a, 589–599. 9. D./u{an/ Z. Mila~i}, Francuske osobine, 599–05. 70. M./ilo{/ P. Stefanovi}, Za i protiv mehani~kog rada. (Povodom kwige francuskog radnika-pisca Anri Dibreja: Standards), 05–09. KWI@EVNI PREGLED 7. Isidora Sekuli}, Guqelmo Feraro: „@ene Cezara”, 0–4. 72. Isidora Sekuli}, „Litterature enfantine et collaboration internationale”. Rapport et liste de livres. – Geneve, 5–. POZORI[NI PREGLED 7. Ranko Mladenovi}, Najnoviji Hamlet na na{oj pozornici, –20. MUZI^KI PREGLED 74. Isidora Sekuli}, Jedna lai~ka bele{ka posle koncerta Huana Manena, 20–22. POLITI^KI PREGLED 75. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nova dvojna monarhija. – Da li izbori u Engleskoj?, 22–2. PRIKAZI I BELE[KE 7. /Anonim/, Dvadesetpetogodi{wica od smrti Laze Kosti}a, 27–29.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

4

O komemoraciji odr`anoj 9. decembra 90. godine u „Cvijeti Zuzori}”. Navadene su odlomci iz govora Todora Manojlovi}a, Milana Ka{anina i Milana Bogdanovi}a. 

77. L., Moris Badel, 29–.
O kwizi Du{ana J. Popovi}a.

O boravku francuskog romanopisca u Beogradu po~etkom decembra 90. godine. 

78. T./ihomir/ R. \./or|evi}/, O hajducima, –4. 79. /Anonim/, Kwi`evni ste~aj Kolar~eve zadu`bine, 4–5. 80. N., Izdawe dela Svet. Stefanovi}a, 5. 8. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Henri Tronchon: „Romantisme et Préromantisme” (Paris, „Les Belles Lettres”, 1930), 5. 82. R./anko/ M./ladenovi}/, Ponovno gostovawe engleske dramske trupe (The english players), 5–. 8. T./odor/ M./anojlovi}/, A. G. Bala`, –7.
O izlo`bi grafi~kih radova. 

84. T./odor/ M./anojlovi}/, Boris Pastuhov, 7–8.
O izlo`bi slikarskih radova. 

85. O., @eleznice i putevi u Bugarskoj, 8–40. 8. /Anonim/, Nove kwige, 40.

XII, 9.
Kw. XXXII Br. , . januar TRIDESETOGODI[WICA SRPSKOG KWI@EVNOG GLASNIKA 87. Milan Grol, Nova serija brojeva, od 1920. do 1930, –20. 88. Isidora Sekuli}, Odlomak pisma iz Skandinavije, 2–2. 89. Milo{ Crwanski, Suzni krokodil (I), 2–4. 90. Miroslav Krle`a, Gospo|a u posjeti kod bolesnog djeteta svoje slu{kiwe. Vladimiru Nazoru, 5–7.
Po~.: „Bolest je ponijela sobu ko sivo obla~no jedro i soba plovi ko la|a” Zav.: „Ko bolesno pseto cvili u polutami jauk” Po~.: „Isko~io je voz iz {ina” Zav.: „i{arana bi~em?” 

9. Gustav Krklec, Bosna, 8. 

92. Slobodan Jovanovi}, „Danton” Hermana Vendla, 9–4. 9. @ivko G. Pavlovi}, O nazivima bitaka, 4–4. 94. Veselin ^ajkanovi}, Jedna bo`i}na legenda, 47–5. 95. Jov./an/ M. Jovanovi}, Srpsko-engleski odnosi. (Prekid 1903. i obnova 1907) (I), 5–5. KWI@EVNI PREGLED 9. Milan V. Bogdanovi}, Stojan @ivadinovi}: „Kara|or|e”, 57–. NAU^NI PREGLED 97. V./ladimir/ ]orovi}, D-r Gerhard Gesemann: „Die Serbo-kroatische Literatur”, –. 

42

Stani{a Vojinovi}

POZORI[NI PREGLED 98. Ranko Mladenovi}, Dve premiere sovjetskih komada, –7.
O predstavama komada Kvadratura kruga V. Katajeva (. XII) i Bela garda M. Bulgakova (. XII) u Narodnom pozori{tu.

UMETNI^KI PREGLED 99. Aleksandar Deroko, Izdawa Narodnog muzeja u Beogradu, 7–70. MUZI^KI PREGLED 200. Miloje Milojevi}, Dva jugoslovenska koncerta, 70–7.
O koncertima „Akademskih peva~kih zborova” jugoslovenskih universiteta (2. XII) i Muzi~kog dru{tva „Stankovi}” (7. XII).

POLITI^KI PREGLED 20. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, 1930. godina, 7–78. 202. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 78–8. PRIKAZI I BELE[KE 20. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Me|ulu`ja”, 82.
O zbirci pri~a Nikole Trajkovi}a. O raspravi Prvo{a Slankamenca. 

204. L., „Pedagogogika na universitetu”, 8. 205. E./vgenije/ Zaharov, Ruski konstruktivizam, 84–85.
O ~lanku Kodeks konstruktivizma Iqe Selvinskog u ruskom ~asopisu „Zvezda”. 

20. St./evan/ J./osifovi}/, Romani Sigride Undset, 85–8. 207. St./evan/ J./osifovi}/, Memoari Karoline Jageman, 8. 208. H., „Savremenik”, 87.
O ~asopisu Dru{tva hrvatskih kwi`evnika. O dvadeset drugoj svesci ovoga ~asopisa. O ~asopisu koji u Parizu izdaje ruska emigracija. 

209. H., „Narodna starina”, 87. 

20. E./vgenije/ Z./aharov/, Desetogodi{wica „Savremenih zapisa”, 87–88. 2. B. D./imitrijevi}/, „La revue musicale” o na{oj muzici, 88–89. 22. O., Pitawe radni~kih plata u Nema~koj, 90. 2. O., Metalografska studija nekojih metalnih minerala Jugoslavije (saop{tewe g. St. Pavlovi}a), 90–9. 24. O., Helijum i wegova proizvodwa u Sjediwenim dr`avama, 9.
O ~lanku objavqenom u listu „Petroleum Times”. 

25. D.r M., Borba protiv tuberkuloze, 9–92. 2. N., Skup{tina „Cvijete Zuzori}”, 9. 27. /Anonim/, Smrt Oskara Nedbala, 9–95. 28. /Anonim/, Nove kwige, 9. Br. 2, . januar

O kompozitoru i dirigentu koji je izvr{io samoubistvo 24. decembra 90. godine u Zagrebu. 

29. Svetislav Stefanovi}, Isku{ewa (I), 97–07. 220. Milo{ Crwanski, Suzni krokodil (II), 07–8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

4 

22. Angel Karalij~ev, La`qivi svet (S dozvolom pi{~evom s bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 9–2. 222. Alojz Gradnik, Sre~anje, 27.
Po~.: „Vrata odpri sem svojega srca nocoj” Zav.: „vrza ta klju~, da ga ve~ ne bo{ na{la nikdar” Po~.: „Za ne{to {to }e biti” Zav.: „Za navek svemir tone” 

22. Nikola Mirkovi}, Blizina, 28. 224. Slobodan Jovanovi}, Politi~ko poreklo S. K. glasnika, 29–. 225. Danilo S. Kalafatovi}, @ofr, –8. 22. Jov./an/ M. Jovanovi}, Srpsko-engleski odnosi. (Prekid 1903. i obnova 1907) (II), 8–4. 227. Vladimir D. \or|evi}, Visoka privredno-finansijska {kola u Beogradu, 4–50. 228. Milo{ P. Stefanovi}, Nauka o organizaciji rada. (Povodom kwige i o kwizi in`. Miodraga Novakovi}a Racionalizacija), 50–54. POZORI[NI PREGLED 229. Milan V. Bogdanovi}, Du{an Nikolajevi}: „Preko mrtvih”, 55–58. NAU^NI PREGLED 20. Stojan Avramovi}, D-r Hugo Fi{er: „Ni~e apostata ili filozofija gneva”, 58–. UMETNI^KI PREGLED 2. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba ma|arskih slikara i vajara, –4. POLITI^KI PREGLED 22. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Po~etak 1931, 4–7. PRIKAZI I BELE[KE 2. N., „Narodna anegdota”, 8.
O ~lanku Pere Slijep~evi}a. 

24. T./one/ P./otokar/, „Rasprave” Znanstvenega dru{tva za humanisti~ne vede v Ljubljani, 8–70. 25. /Anonim/, „Egon Ervin Ki{ ima ~ast da prika`e Raj Ameriku”, 70–7. 2. I./lija/ P./r`i}/, „Ne sudite!”, 7–7.
O kwi`evnoj reviji koju u Parizu ure|uje Andre @id. 

27. Junius, A. Besozzi – V. Martini: „La Jugoslavia la pace europea” Milano, 1930, 7–74. 28. I./lija/ P./r`i}/, Pisma Marsela Prusta, 74–75. 29. T./one/ P./otokar/, Tagore: „Dom in svet”, 75. 240. T./one/ P./otokar/, Jakob Kelemina: „Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva”, 75. 24. T./one/ P./otokar/, François Mauriac na slovena~kom, 75.
O delu Fransoa Morijaka u prevodu Edi Kocbeka i Jakoba [olara. 

242. L. /Jovan Lov~evi}/, Smrt Stevana Lov~evi}a, 7. 24. /Anonim/, Nove kwige, 7. 

44

Stani{a Vojinovi}

Br. , . februar 244. Svetislav Stefanovi}, Isku{ewa (II), 77–89. 245. Milo{ Crwanski, Suzni krokodil (III), 89–98. 24. Miroslav Krle`a, ^etiri pesme, 99–20.

I. Qudi u tmini (99) Po~.: „Prolaze qudi tminom: iz tmine se izdvajaju” Zav.: „a koluti `uti u modre kolute” II. Stara slika (99) Po~.: „Slike su kao slova nadgrobnih napisa” Zav.: „a slika je stara nijema. Gasne spokojna” III. O snovima (200) Po~.: „Ima starinskih snova punih pau~ine” Zav.: „A u srcu odsjaj, titraj, oblak trepet” IV. ^ovjek posle svoje smrti hoda gradom. Branku Gaveli (200–20) Po~.: „Kamewe plo~nika kao dje~ije glave” Zav.: „a smrt je ~a{a sna i gorak okus maka” 

247. Ja{a M. Prodanovi}, Moralna i humana ose}awa u srpskoj narodnoj poeziji, 202–27. 248. Tihomir R. \or|evi}, Preislamski ostatci me|u jugoslovenskim muslimanima (I), 27–227. 249. Milo{ P. Stefanovi}, @elezni~ki spoj Biha}-Knin (Unska pruga), 227–20. KWI@EVNI PREGLED 250. I./sidora/ S./ekuli}/, I. B. Priestley: „The good companions”, 20–2. UMETNI^KI PREGLED 25. Aleksandar Deroko, Popularna predavawa o sredwevekovnoj umetnosti, 2–2. VOJNI PREGLED 252. M./ilutin/ D. Lazarevi}, @ivko Pavlovi}: „Bitka na Kolubari”, 2–29. POLITI^KI PREGLED 25. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Diskusija o kapitalu. – Indija. – Turska. – Rumunija, 29–242. 254. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 242–247. PRIKAZI I BELE[KE 255. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Za{to se borimo?, 248–249.
O romanu Na zapadu ni{ta novo Eriha Marije Remarka. O kwizi Vlastimira S. Petkovi}a. 

25. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „1915, do posledweg ~oveka”, 249–250. 257. R., „Dramatika Slovenského jihu” od Franka Volmana (Prag), 250–25. 258. D./u{an/ Z. Mila~i}, René Bouvier, „Balzac homme d’ affaires” (Paris, H. Champion, 1930), 25–25.
O kwizi Rene Buviea. 

259. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, „L’ Oeuvre de Victor Hugo”, 25.
O izboru odlomaka iz dela Viktora Igoa od Morisa Levajana.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

45 

20. M./ilutin/ D. L./azarevi}/, „Tri Vobana”, 25.
O kwi`ici Nikole Aran|elovi}a. 

2. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Viqem II (Fridrich Novak: „Kaiser and Chachelor”. Machullan New York 1931), 25. 22. Jov./an M. Jovanovi}/, „Turska” (Ser Telford Wangh: „Turkey, Yesterday, To-dey and To morrow”, London 1931), 25–254. 2. J./ovan M. Jovanovi}/, „Turska pred Zapadom” (Halide Edib: „Turkey faces West”. Yale Univ. Press, New Haven, 1931), 254. 24. F., „Herceg Stjepan”, 254–255.
O predstavi drame Mihaila Mirona u Sarajevskom pozori{tu. 

25. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba ikona i kopija fresaka, 255–25. 2. O., Odre|ivawe te`ine atoma elektri~nim metodama, 25.
O metodu X. X. Tomsona. 

27. O., @eleznice u svetu u 1928. godini, 25–257. 28. O., Razvi}e `eleznica u Rusiji, 257. 29. M./ilan/ K./a{anin/, Smrt @arka Tati}a (1893–1931), 257.
Nekrolog. Nekrolog. 

270. /Anonim/, Vojislav Veqkovi}, 258. 27. V./ojislav Grol/, Saradnici „Srpskog kwi`evnog glasnika” 1901–1930. (S godinom pojave u listu), 259–24. 272. /Anonim/, Nove kwige, 24. Br. 4, . februar 27. Milo{ Crwanski, Suzni krokodil (IV), 25–277. 274. Ernst Glezer, Me|u~in. (Poglavqe iz romana „Klasa 902”). (Prev. J./ovan/ P./opovi}/, copirigth „Nolit”), 277–280. 275. Todor Manojlovi}, Dubrova~ko ve~e, 28–282.
Po~.: „Zamislite – poletite sad ma{tom” Zav.: „I ruzmarin i mirte Lokruma” Po~.: „Ostavio je dom sasvim mlad” Zav.: „Brod, ~arobni putuju}i grad” 

27. Vlado Vlaisavqevi}, Pogreb na moru, 282.

D-R VOJISLAV VEQKOVI] 277. Bogdan Popovi}, Jedan ~ovek mawe u na{oj zemqi, 28–287. 278. Qub./omir/ M. Davidovi}, Se}awa na Voju Veqkovi}a, 287–290. 279. Slobodan Jovanovi}, Dve glavne vrednosti d-r Vojislava Veqkovi}a, 290–29. 280. Ja{a M. Prodanovi}, Vojislav Veqkovi} kao politi~ar, 29–29. 28. Pavle Popovi}, O Vojislavu Veqkovi}u, 29–295. 282. Jov./an/ M. Jovanovi}, Dve tri uspomene, 295–298. 28. Dimitrije Popovi}, Vojislav Veqkovi} u prvom razredu gimnazije, 298–299. 284. Du{an Z. Mila~i}, Ben`amen Konstan, 00–0. 285. Tihomir R. \or|evi}, Preislamski ostatci me|u jugoslovenskim muslimanima (II), 04–. 28. D./ragoqub/ S. Aran|elovi}, Dana{we stawe kapitalizma, –5.
Dve glave iz rukopisa nema~ke rasprave pod istim imenom. 

4

Stani{a Vojinovi}

KWI@EVNI PREGLED 287. I./sidora/ S./ekuli}/, André Malraux: „La Voie royale”, –9. POZORI[NI PREGLED 288. Milan V. Bodanovi}, Mom~ilo Milo{evi}: „Vladislav” (7. II), 20–22. UMETNI^KI PREGLED 289. Aleksandar Deroko, Izlo`ba na{ih starina, 22–25. POLITI^KI PREGLED 290. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, 62-gi sastanak L./ige/ n./aroda/, 25–28. PRIKAZI I BELE[KE 29. /Anonim/, Proslava Dostojevskoga, 28. 292. S./vetozar/ M./ati}/, Pero Slijep~evi}: „Prilozi narodnoj metrici”, 29–0. 29. L., Glasnik geografskog dru{tva” (XV), 0. 294. L., XXV kwiga „Brastva”, . 295. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Svetska enciklopedija, –2.
Povodom poku{aja da se u Beogradu izradi svetska enciklopedija. U odboru su bili Ja{a Prodanovi}, Todor Radivojevi}, Ferdo [i{i} i dr. 

29. Sl./obodan/ P./opovi}/, Rad na popularisawu kwiga u Italiji, 2. 297. R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe dramske trupe @ana Sarmana, –4. 298. R./anko/ M./ladenovi}/, „Ono {to se zove qubav”, 4–5.
O drami Edvina Berka na pozornici Narodnog pozori{ta. 

299. R./anko/ M./ladenovi}/, „Pucaw iz publike”, 5.

O drami Petra S. Petrovi}a u izvo|ewu beogradskog Akademskog pozori{ta. O drami Vladimira Volken{tajna u izvo|ewu trupe Pavlova. 

00. R./anko/ M./ladenovi}/, „Rusija na lutawu”, 5–. 0. \./ur|e/ B./o{kovi}/, Izlo`be, –7.
O izlo`bama Koste Hakmana i Sretena Stojanovi}a u „Cvijeti Zuzori}”. 

02. O., Prihodi belgijskih `eleznica, 7. 0. /Anonim/, Bogatstvo Italije u {umama i drvetu, 7. BIBLIOGRAFSKI PREGLED 04. V./ojislav/ M. G./rol/, „S. k. glasnik” od 1901–1931, 8–44. 05. /Anonim/, Nove kwige, 44. Br. 5, . mart DOSTOJEVSKI 0. Isidora Sekuli}, Nekoliko re~i za uvod, 45–47. 07. F. M. Dostojevski, Stare uspomene. (Iz „Pi{~evog dnevnika”, za 877). Prevela Q./udmila/ M./ihajlovi}/, 47–50. 08. F. M. Dostojevski, Du{a ruskog seqaka. ^i~a-Maroje. (Docnije napisan odlomak „Zapisa iz mrtvog doma”, izva|en iz „Pi{~evog dnevnika”). Preveo J./ovan/ Maksimovi}, 5–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

47 

09. F. M. Dostojevski, Dva pisma. (Iz „Prepiske sa `enom”, preveo B./ranimir/ ]./osi}/), 57–.
Pisma od 4. aprila 88. godine. 

0. Qubov Dostojevska, Smrt Dostojevskog. (Iz „Vie de Dostoiewsky par sa fille”). Preveo B./ranimir/ ]./osi}/, 4–7. . Branko Lazarevi}, Dostojevski. (Odlomak), 72–84. 2. Evgenije Spektorski, Etika Dostojevskog, 84–94. . Isidora Sekuli}, Raskoqnikov priznaje greh, 94–97. 4. Vaso ^ubrilovi}, Jovan Risti}, 98–40. EKONOMSKI PREGLED 5. Vladimir D. \or|evi}, Svetska privredna kriza, 40–42. POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Promene u Evropi. – Liga naroda, 42–45. PRIKAZI I BELE[KE 7. H. /Branimir ]osi} i dr./, Stogodi{wica Dostojevskova ro|ewa, 45–47.
]osi}ev je deo bele{ke koji po~iwe re~ima: „Dva pisma koja donosimo uzeli smo iz prepiske...” i ide do kraja (str. 4–47). Videti: Nade`da Andri}, Branimir ]osi} u pismima i dokumentima. Beograd, 97, . O kwizi koju su izdali Rene Filep-Miler i Fridrih Ek{tajn u Minhenu. O pisawu Luna~arskog. 

8. G./ustav/ Kr./klec/, „Dostojewski am Roulette”, 47–48. 

9. G./ustav/ Kr./klec/, Dostojevski i savremena Rusija, 49. 20. /Anonim/, Novi akademici, 49.
O izboru Ivana \aje i Jovana Du~i}a za ~lanove Akademije nauka i umetnosti u Beogradu.

BIBLIOGRAFSKI PREGLED 2. V./ojislav/ M. G./rol/, „S. K. glasnik od 1901–1931”, 420–424. Br. , . mart 22. Frano Alfirevi}, Boka (I), 425–42. 2. Ludvig Ren, Bitka na Mazi. (S nema~kog M. /Nikola Mirkovi}/ i K. /Gustav Krklec/ – Copyright by „Nolit” Beograd), 42–44. 24. Desanka Maksimovi}, Umor, 444.
Po~.: „Dosta je `ivota” Zav.: „obori svoju sabqu golu” 

25. Ranko Mladenovi}, Kad se mesec upla{i od ve~nosti, 444–44.
Po~.: „Verujem samo duhu” Zav.: „otimamo se o tvoje `ice...” 

2. Mom~ilo Nastasijevi}, Predve~erje, 44.

Po~.: „I o~i: bludu li, pagubi na rub, il, skru{ewu” Zav.: „Ku`na oluja” 

27. Alfred Kun, Nema~ka savremena umetnost. (Preveo sa nema~kog rukopisa S./tanislav/ Vinaver, 447–45.
„Ovaj ~lanak }e poslu`iti kao predgovor katalogu za veliku izlo`bu nema~kog slikarstva, koja }e biti prire|ena u Beogradu i Zagrebu u aprilu mesecu”. 

28. Ja{a M. Prodanovi}, Samoubistvo u narodnoj poeziji, 44–474? /454–44!/. 

48

Stani{a Vojinovi} 

29. Sergije Metaqwikov, Materijalizam u nauci i `ivotu, 474–48? /44–47!/. 0. Jovan Kr{i}, Sedamdesetogodi{wica profesora Matije Murka, 48–485? /47–475!/. KWI@EVNI PREGLED . Milan V. Bogdanovi}, Milan Ka{anin: „Troko{uqnik”, 48–490? /47–480!/. EKONOMSKI PREGLED 2. Nik./ola/ Stanarevi}, Posle zbora Narodne banke, 490–492? /480–482!/. POLITI^KI PREGLED . /Jovan M. Jovanovi}/, Italo-francuski sporazum. – Op{ti pregled, 492–49? /482–48!/ 4. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 49–499? /48–489!/. PRIKAZI I BELE[KE 5. C. C. /Milo{ Crwanski/, „Nedozvani”, 499–500? /489–490!/.
O drami Mom~ila Nastasijevi}a. Autora razre{io: @ivorad P. Jovanovi}, Bibliografija Mom~ila Nastasijevi}a, Srpski kwi`evni glasnik, XIX, 98, kw. LIII, br. (. mart), 47. O zbirci pripovedaka Sime [obaji}a. 

. C. C. /Milo{ Crwanski/, „Iz kr{noga zavi~aja”, 500–50? /490–49!/. 7. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, Dvadeset i pet godina „Arhiva za pravne i dru{tvene nauke”, 50–50? /49–49!/. 8. Jov./an M. Jovanovi}/, Stvarawe Jugoslavije, 50? /49!/.
O kwizi Emila Omana. 

9. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Seoba na Balkan, 50? /49!/.
O kwizi Politi~ki uzroci seobe na Balkan Vase ^ubrilovi}a. Povodom kwige o ma|arskoj kraqici Ziti od A. Redera. O kwizi generala F. P. Krozijea. 

40. Jov./an M. Jovanovi}/, Jedna nesre}na carica, 50? /49!/. 4. Jov./an M. Jovanovi}/, „Vojnik u pustoj zemqi”, 50? /49!/. 42. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Jedan pokajnik („Oui, j’ accuse, au Service des Soviets”, Gr. Bessedovsky, Paris 1931), 50? /49!/. 4. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Izlo`ba Beogradskog foto-kluba, 504? /494!/. 44. /Anonim/, Nove kwige, 504? /494!/. Br. 7, . april 45. Frano Alfirevi}, Boka (II), 505–52. 4. Armando Palasio Valdes, ^ovek sa gubili{ta. (Sa {panskog preveo Kalmi Baruh), 5–52. 47. Sre~ko Kosovel, Posmrtne pesme, 522–524.
I. Iz nevidnih dvoran (522) Po~.: „Iz nevidnih dvoran” Zav.: „Ti nisi ve~ `iv” II. Rde~i angel (522–52) Po~.: „Nad rde~im prepadom mojega mol~anija”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „joj, iz tega moltka ni poti nazaj...” III. Pesem (52) Po~.: „Sredi tihega zamra~enja” Zav.: „~udna rde~a lu~ gori” IV. Pomlad (52) Po~.: „Kelih ro`e je rose poln” Zav.: „Pojdi in si svoj kelih napolni” V. Spomenik romarju (52–524) Po~.: „Postavljam ti spomenik” Zav.: „da bo{ med nami `iv” 

49 

48. Branko \uki}, Lacrimae rerum, 524–525. 49. Jovan Popovi}, Banatska jesen, 525.

Po~.: „Na podu struje blage lokve svetlosti” Zav.: „^eka se jo{ samo na put u dugom crnom ramu” Po~.: „Le`i, umorna, gola, naslowena na rub vidika” Zav.: „Ah, du{e su odbegle odavde ili su negde sakrivene” 

50. Milan Grol, Vojnovi} i beogradska pozornica, 52–55. 5. Ja{a M. Prodanovi}, Psiholo{ka opa`awa i logi~ka rasu|ivawa u narodnoj poeziji (I), 55–544. 52. Milan J. @ujovi}, Kondorseova ekonomska i socijalna doktrina (I), 545–552.
O Antoanu Nikili Kariti markizu de Kondorse (74–794). 

5. David Albala, Jevrejski universitet u Jerusalimu, 552–55. NAU^NI PREGLED 54. Fehim Bajraktarevi}, „Hri{}anstvo i islam pod sultanima” (I), 55–5.
O kwizi Fridrika Viqema Hazlaka.

POZORI[NI PREGLED 55. Ranko Mladenovi}, Gostovawe japanskih glumaca (8–11. marta), 5–5. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Austro-nema~ka carinska nagodba, 57–59. PRIKAZI I BELE[KE 57. /Anonim/, Baldensper`e u Beogradu, 59–570.
O predavawima koja je odr`ao Fernan Baldensper`e. O kwigama Tihomira R. \or|evi}a. 

58. D./u{an/ J. Popovi}, „Na{ narodni `ivot” (III, IV), 570. 59. I./sidora/ S./ekuli}/, De~ja kwi`evnost u Bugarskoj, 570–572. 0. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „Dostojevski”, 572–57.
O kwizi Stefana Cvajga u prevodu Miodraga Petrovi}a. 

. I./sidora/ S./ekuli}/, \ovani Papini: „Istorija o Hristu”, preveo sa italijanskog Mih. Dobri}. Izdawe Narodnog dela, 57–575. 2. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Paul Valéry: „Poésies” (Paris, N. R. F., 1931), 575–57. . J. K., Mihailo Petrovi}: „Kvalitativna integracija diferencialnih jedna~ina”, 57. 4. D. A. L., „St. Vitus Day” (by Stephan Graham), 57–577. 

50

Stani{a Vojinovi} 

5. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Roman Dardanela (R. Graves: „The Question of the Straits”, London, 1931), 577. . Rt. /Risto Ratkovi}/, „Qudi govore”, 577–578.
O kwizi Rastka Petrovi}a. 

7. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Deset pisaca – deset razgovora”, 578.
O kwizi Branimira ]osi}a. 

8. B., Ludvig Ren: „Rat”, 578–579.

O romanu L. Rena u prevodu Nikole Mirkovi}a i Gustava Krkleca. 

9. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Narodni alamanah” (za 1931, Los Angeles, California), 579. 70. J./ovan M. Jovanovi}/, Jedan jubilarni zbornik (Sbornik d-r Karla Kramare, Praha, 1930), 579. 7. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, „Kampf un Kärnten” (Klagenfurt, 1930. Uredio i za Kärntner Heimatbund izdao J. F. Perkonig), 579–580. 72. R./anko/ M./ladenovi}/, „Melo” od Anre Bernstena, 580–58.
O predstavi Narodonog pozori{ta. 

7. Tone Potokar, [ezdestogodi{wica Franca S. Fin`gara, 58–584. 74. /Anonim/, Nove kwige, 584. Br. 8, . april 75. Jela Spiridonovi}-Savi}, Gospo|ica Georgina, 585–597. 7. Rastko Petrovi}, Slu~ajne pesme, 598–0.

I. Wene su misli ptice (598) Po~.: „Wene su misli ptice a senke uspomene” Zav.: „I, mawe smrtonosno od misli, kad ptice pobi gvo`|e” II. U savani!.. To be{e... (598–599) Po~.: „U savani, u visokoj travi, uga`enoj od slona” Zav.: „Vidi{ li sunce koje svawuje?” III. Evo se vra}aju re~i {to rekoh u beskrajnom uzbu|ewu... (00) Po~.: „Otvaram opet sebe kao dan rodnih poqana” Zav.: „Evo godine tela, godine `udwi, mr`we rada” IV. Jedna ma{ina je smrvila jedno telo (00–0) Po~.: „Kud ode ona krv, crvena, stra{na” Zav.: „Krv jednoga mladi}a” V. Stvarnost (0) Po~.: „Dok sam silazio niz breg” Zav.: „– Razume se, al, koja stvarnost?” VI. Biraju}i joj jedno ime (0–02) Po~.: „– Kako je tvoje ime?” Zav.: „To kao kad deca i Crni ka`u: sme{te se!” VII. Ona rasejano prolazi rukom (02) Po~.: „Govore}i, ona rasejano prolazi rukom kroz grane drveta” Zav.: „I onda bi}e{: majka!” VIII. Re~i ptice sa gnezda (02) Po~.: „Pod sobom oseti opet nerazumqivi oblik jajeta” Zav.: „Sa ovog u`asa gnezda u kom bol i oblik se spaja” IX. Bol cveta, i mati lovca ptica (0) Po~.: „Cvet taj evo {to drh}e, u danu, li{}u i sjaju” Zav.: „Nose}i ubicu ptica ispod svojega pasa” 

77. Rad./oslav/ Medenica, Valter fon der Fogelvajde, 04–8. 78. Ja{a M. Prodanovi}, Psiholo{ka opa`awa i logi~ka rasu|ivawa u narodnoj poeziji (II), 8–27.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5 

79. Milan J. @ujovi}, Kondorseova ekonomska i socijalna doktrina (II), 27–5.
O Antoanu Nikili Kariti markizu de Kondorse (74–794). 

80. Milo{ P. Stefanovi}, Razvoj glavnih industrija za proteklih pedeset godina. (O pedesetogodi{wici „Génie Civil”-a), 5–4. NAU^NI PREGLED 8. Fehim Bajraktarevi}, „Hri{}anstvo i islam pod sultanima” (II), 4–49.
O kwizi Fridrika Viqema Hazlaka.

FILMSKI PREGLED 82. Filmofil, Najnoviji film ^arli ^aplina, 49–5.
O filmu Svetlost grada.

POLITI^KI PREGLED 8. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Austro-nema~ki „anglajhung”, 54–57. 84. /Uredni{tvo/, Ste~ajne nagrade Srpskog kwi`evnog glasnika, 58.
Raspisuje se nagrada za novelu i kwi`evnu biografiju Joakima Vuji}a.

PRIKAZI I BELE[KE 85. K. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau” o „Srpskom kwi`evnom glasniku”, 59–0. 8. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, J.-G. Prod’homme: „Vingt chefs – d’ oeuvre jugésparleurs contemporains” (Paris, Stock, 1930), . 87. E./vgenije/ Z./aharov/, Kroz ruske ~asopise, –2. 88. S., Industrijalizacija sovjetskog teatra, 2–. 89. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Emile Zola raconté par sa fille. (Paris, Fasquelle, 1931), . 90. St./evan/ J./osifovi}/, „Der Weg nach Ilok”, .
O romanu Put u Ilok Vilhelma fon [olca. 

9. O., Automobilska industrija u Sjediwenim dr`avama u 1930, –4. 92. A./leksandar/ Vidakovi}, Smrt Arnolda Beneta (1867–1931), 4. 9. /Anonim/, Nove kwige, 4. Kw. XXXIII Br. , . maj 94. Ivo Andri}, Zanosi i stradawe Tome Galusa. (Odlomak iz pripovetke „Kavaqeri Sv. Duha”), –8. 95. Lidija Sejfulina, Gubernator. (Prevela s ruskog Marija Ili}-Agapov), 8–7. 9. Mirko Korolija, Epodom, 8–9.
Po~.: „O, Du{o moja, evo zasti|ewa” Zav.: „o, Du{o moja, bi}e dosta nama!” 

97. Nikola [op, Prosjaku koji nosi moj {e{ir, 9–20. 98. Du{an Miki}, Otisak iza meseca, 20.

Po~.: „Uzmi, i nega ti ga ubo{tvo tvoje ima” Zav.: „poti{ten odlaze}i, jedva sam odvukao svoju sjenu s poda” Po~.: „Sklopile mi se ruke nad vla`nim naslonima no}i” Zav.: „Ruke sklopqene” 

52

Stani{a Vojinovi} 

99. Milan /Milorad/ Pani} /Surep/, Vetar peva, 20–2. 400. Janko \onovi}, Skru{ewe, 2.

Po~.: „Nenaslu}ene skru{eni~ke psalme duboko smatrim u sebi” Zav.: „i zorom sopstvene krvi preliti sve sawarije” Po~.: „Tu, u prodolu, mir hrastova }e me pokriti” Zav.: „No negdawe srce ne}u da na|em” 

40. Nikola Mirkovi}, Zmaj i Gitfrid Keler, 22–27. 402. Ranko Mladenovi}, Poreklo pozori{ne groteske, 27–. 40. Mirko Kosi}, Dana{wa Italija. (Povodom kwige Roberta Mihelsa „Italien von Heute”), –40. 404. Du{an Nedeqkovi}, „Izabelina boja” u na{oj narodnoj poeziji, 4–4. 405. Jov./an/ M. Jovanovi}, Ogist Goven, 44–45. KWI@EVNI PREGLED 40. Milan V. Bogdanovi}, Rastko Petrovi}: „Qudi govore”, 4–50. NAU^NI PREGLED 407. Vasiq Popovi}, „Bosanski ustanak 1875–1878”, od Vase ^ubrilovi}a, 5–5. UMETNI^KI PREGLED 408. Branko Popovi}, Izlo`ba nema~ke savremene umetnosti, 5–2. SOCIJALNI PREGLED 409. \or|e Tasi}, Sociologija sela, –7. POLITI^KI PREGLED 40. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Odgovornost za rat. – Rumunija. – Titoni, 7–72. PRIKAZI I BELE[KE 4. Paulina Lebl-Albala, D-r Zdenka Markovi}: „Ku}a na suncu”. (Zagreb. Izvanredno izdanje Matice hrvatske za 1930), 72–7. 42. K./atarina/ A./tanasijevi}/, Tri posledwa predavawa Kajzerlingova, 7–7. 4. H., „Savremenik” Srpske kwi`evne zadruge, 7. 44. R./isto Ratkovi}/, „Vrzino kolo”, 7.
O romanu Branimira ]osi}a. 

45. R./isto Ratkovi}/, „Mravi”, 77.

O romanu rano preminulog Radovana \onovi}a. O tragediji u ~etiri ~ina Dragoquba M. Milo{evi}a. 

4. R./isto Ratkovi}/, „Prva qubav”, 77. 

47. M./arija/ I./li}/ A./gapov/, Lidija Sejfulina, 77. 48. L., O judejstvu, 78. 49. O., Mehani~ka prerada drveta, 78.
O kwizi dr \oke Jovanovi}a.

O kwigama Vilfreda Monoa, @ilijena Vejla, {eika Abdel Razika i Unvale. 

420. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Mondezirove uspomene (Général Pierron de Mondésit: „Souvenirs et Pages de Route”, Paris, 1931), 78.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5 

42. R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe engleskih glumaca, 78–80.
O gostovawu trupe Sterlinga. 

422. L., Smrt Milorada Gavrilovi}a, 80. Br. 2, . maj 42. Niko Bartulovi}, Ludi dani u Roga~evu, 8–94. 424. Josip Kosor, Valovi, galebovi i nevidivi dusi tje{e Naranhu na obalama Pacifika. Posve}eno Ivanki, 95–00.
Po~.: „Naranha, suzo okeanska!” Zav.: „Naranha, Naranha, Naranha!” 

425. Ugo Foskolo, Zakintu. (S talijanskog prevela R. M. /Rajna @ivkovi}/), 00.
Po~.: „Nit }u ikad ve} videt sveta `ala” Zav.: „Grob na{ ne}e biti suzom oro{en” 

42. Fernan Baldansper`e, Balzak ili Prust? (Su{tastvena kriza posleratnog romana). Prevela s rukopisa Nera \. Prikelmajer, 0–07. 427. Milan Grol, Milorad Gavrilovi} (1861–1931), 08–7. 428. Kalmi Baruh, [panski mislilac o [paniji, 7–27.
O Hoze Ortegu. 

429. Mira{ Ki}ovi}, Be~ka „Zadruga”. (Prvo akademsko dru{tvo [umadinaca u Be~u), 27–. KWI@EVNI PREGLED 40. Milan Predi}, Milan Grol: „Pozori{na kritika”, –5. 4. Jov./an/ M. Jovanovi}, Milo{ Crwanski: „Kwiga o Nema~koj”, 5–7. POZORI[NI PREGLED 42. Ranko Mladenovi}, Klabundov „Krug kredom” (30. IV 1931. u Narodnom pozori{tu), 7–4. SOCIJALNI PREGLED 4. Dragoqub Jovanovi}, „Istorija radni~kog pokreta u Hrvatskoj”, 4–47.
O kwizi Vitomira Kora}a.

POLITI^KI PREGLED 44. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Neki me|unarodni doga|aji, 47–5. PRIKAZI I BELE[KE 45. N./era/ Prikelmajer, Fernan Baldensper`e, 5–52. 4. Rt. /Risto Ratkovi}/, Tri zbirke najmla|ih, 5–54.

O zbirkama pesama Le{ sunce Velimira Parli}a, Prole}e i Boris Borisa Jovan~evi}a i Momenti Stojana Staji}a. O zbirci pripovedaka Nikole Trajkovi}a. O kwizi Bartlomea Kalvia. 

47. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Opatijska madona i druge novele”, 54–55. 48. A./nte/ P./etravi}/, Uz Kalvievu kwigu o Cankaru, 55–5. 49. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, F. Sieburg: „Dieu est-il Français?” (Grasset, Paris, 1930), 5–58. 440. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Liga naroda, 58. 

54

Stani{a Vojinovi} 

44. /Anonim/, Nagrade Akademije, 58–59. 442. M./ilo{/ T. M./iti}/, „Brezdomci”, 59.
O romanu Marijane Kokoq-@eqeznove. O studiji Mije Mirkovi}a. 

44. V., „Socialni program fa{izma”, 59. 444. V., Slovaci. (D-r Mijo Mirkovi}: „Re{avawe slovena~kog pitawa”, Novi Sad), 59. 445. A., Masarik. (D-r Mijo Mirkovi}: „Toma Masarik”, Beograd, 1930), 59–0. 44. M./iloje Milojevi}/, Smrt Josifa Marinkovi}, 0. 447. M./iloje Milojevi}/, Smrt To{e Andrejevi}a, 0. 448. /Anonim/, Nove kwige, 0. Br. , . juni 449. Milan Vukasovi}, U talasima `ivota, –. 450. Risto Ratkovi}, Prve zbuwenosti. (Odlomak), –70. 45. Dragutin M. Domjani}, Kuluk, 7–72.
Po~.: „I tako uvijek, iz dana u dan” Zav.: „tko }e to trebat da zna i da `ali!” 

452. Rade Drainac, I ne}u da znam..., 72–7.

Po~.: „Prona|en je novi dinamit: Moja poezija” Zav.: „– I ne}u da znam...” Po~.: „Kose qubavnica utapaju se u san mladi}a” Zav.: „Iz kosa qubavnica {to su sjajne, `ute, te{ke i crne” 

45. Desimir Blagojevi}, Kose qubavnica, 7–75. 

454. Isidora Sekuli}, Bele{ka. (Za dobar spomen Ane Pavlove), 7–87. 455. Vaso ^ubrilovi}, Rajh{tatski sporazum. (8. jul 87) (I), 87–94. 45. Vladislav Savi}, Mahatma Gandi. (Wegov karakter i metode borbe), 95–20. 457. Miloje Milojevi}, Josif Marinkovi}, 20–2. UMETNI^KI PREGLED 458. Aleksandar Deroko, O za{titi starina, 2–2. POLITI^KI PREGLED 459. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Pol Dumer i stawe u Evropi. – Papina poslanica, 2–27. 40. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 27–22.
O Pavlu Marinkovi}u i ~asopisu Zvezda Janka Veselinovi}a.

PRIKAZI I BELE[KE 4. H., Profesor Levin L. [iking u Beogradu, 22–224. 42. I./sidora/ S./ekuli}/, Roman o Jovanu Kapistranu, 224–22.
O romanu Der Weg nach Ilok Vilhelma fon [olca. O raspravi Ivana Lap{ina. 

4. S./lobodan/ Popovi}, „Dostojevski i Paskal”, 22–227. 44. I./sidora/ S./ekuli}/, Poslu{nost, u dvema kwigama, 227–228.
O romanu Gertruda Hermana Hesea. 

45. D./ragoqub/ Jovanovi}, Odabrane strane iz Prudonovih dela, 228–20.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

55 

4. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, John Charpentier: „L’ evolution de la poésie lyrique de Joseph Delorme á Paul Claudel” (Les Oeuvres représentatives, Paris, 1931), 20–2.
O studiji Xona [arpantiea. 

47. S./lobodan/ Popovi}, „O metodi”, 2–22.
O raspravi Vojislava Mladenovi}a. 

48. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Kwiga barona Montia. (Alessandro Monti: „Rossobianco-verde e azuro-bianco-rosso”, Rim, 1931), 2–24. 49. /Anonim/, Dramski konkurs Sarajevskog pozori{ta, 24. 470. T./one/ P./otokar/, Jedanaesta sveska Cankarovih dela, 24–25. 47. T./one/ P./otokar/, Poglavqe iz slovena~ke renesanse, 25.
O studiji Dobrovsky in slovenski prporod njegove doba Franca Kidri}a. O ogledu Isidore Sekuli}. 

472. S./lobodan/ P./opovi}/, „Struktura humora kod Gotfrida Kelera”, 25. 47. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Supilo”. (D-r Mi{ko Rado{evi}: „Frano Supilo”. Zagreb, 1930), 25. 474. T./one/ P./otokar/, La vie économique des Provinces Illyriennes (1809. do 1913), 25–2.
O doktorskoj tezi Melite Pivec-Stele. 

475. A., „Seoski du}ani”. (D-r Mijo Mirkovi}, Beograd 1930), 2. 47. A., O izvozu. (D-r Mijo Mirkovi}: „Sindikalizacija izvoza poqoprivrednih proizvoda u Poqskoj”, Beograd, 1931), 2. 477. J./ovan M. Jovanovi}/, „Svetska kriza”, 2.
O kwizi Vinstona ^er~ila. O kwizi Henrija Hauzera. O kwizi N. Danijela. 

478. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Diplomatska istorija Evrope”, 2. 479. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Danuncio kao politi~ar”, 2. 480. Jov./an M. Jovanovi}/, „Raspad habsbur{ke monarhije”, 2.
O kwizi Oskara Jasia. 

48. /Anonim/, Jedan ~lanak o |a~kim ~asopisima, 2.
O ~lanku Aleksandra Mili}evi}a. 

482. R./anko/ M./ladenovi}/, „Princeza i igra~”, 27–28.
O drami A. Engla i A. Grinbauma na sceni Narodnog pozori{ta. 

48. Vladimir R. \or|evi}, Bibliografija radova Josifa Marinkovi}a, 28–240. Br. 4, . juni 484. Milan D. Jovanovi} /Dragomir Jankovi}/, Drugi dialog, 24–250.
Drama. 

485. Branko \uki}, Te`ak ~as, 25–252.

Po~.: „Pred stolom sam. Nagnut. Nad wim sijalica” Zav.: „svi napori le`e skriveni, kao cvetovi u punim oknima od sa}a” Po~.: „Samo se moj prozirni lik sjaji u tamnom oknu” Zav.: „i blistaju moje suzne o~i beskrajno same” . 2. 

48. Milivoje Risti}, Prozirni lik u tamnom oknu, 252–25. 487. Teokrit, Dve idile. (Sa gr~kog preveo Stevan Josifovi}), 25–254.
Kradqivac meda (25) Po~.: „Jednom je srdita p~ela ubola pri kra|i Erosa” Zav.: „I ti mali si tako, a rane kol, ke zadaje{!” Mladi pastir (25–254) 

5

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Kad wu grlit ne`no ja htedoh tad s, Eunika” Zav.: „niti po brdima, ona ve} svu no} sama nek spava!”

STOGODI[WICA RO\EWA MILANA \. MILI]EVI]A 488. Tih./omir/ R. \or|evi}, Milan \. Mili}evi}. (@ivot i rad), 255–259. 489. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (I), 20–272 490. Momir Veqkovi}, Osnovi Du~i}eve umetnosti, 27–285. 49. Vaso ^ubrilovi}, Rajh{tatski sporazum. (8. jul 87) (II), 285–29. 492. Milo{ P. Stefanovi}, Igra ma{ina. (Povodom kwige i o kwizi E. J. O’ Brien, The Dance of the Machines), 294–299. POZORI[NI PREGLED 49. Milan V. Bogdanovi}, „Kir-Jawa” u modernoj re`iji, 299–02.
O komediji Jovana Sterije Popovi}a na sceni Narodnog pozori{ta.

MUZI^KI PREGLED 494. Miloje Milojevi}, „Ko{tana”, opera od P. Kowovi}a. (27. maja 1931), 02–07. UMETNI^KI PREGLED 495. Aleksandar Deroko, Beogradska tvr|ava kao park, 07–09. POLITI^KI PREGLED 49. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, /Ruski petoletni plan/, 09–. PRIKAZI I BELE[KE 497. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Pisma iz Pariza”, 2–.
O kwizi Mom~ila Milo{evi}a. 

498. K./re{imir/ Georgijevi}, Novi poqski prevod „Smrti Smail-age ^engi}a”, –4.
O prevodu A. Bogoslovskog. 

499. N., Milan [evi}: „O radu i o radnicima”, 5. 500. E./vgenije/ Z./aharov/, Dela V. Sirina, 5–. 50. T./one/ P./otokar/, Ivan Dornik: „Brez o~i”, . 502. T./one/ P./otokar/, Ivan Pregelj: „Magister Anton”, –7. 50. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Austrougarska kao saveznik. (Ft. Stieve: „Die Tragödie der Bundes genossen Deutschland und Österreich-Ungarn”, München 1931; A. Pitreich, „Der österreich-ungarische Bundesgenosse in Sperrfeuer”, 1930), 7. 504. Ks./enija/ At./anasijevi}/, Dve zna~ajne drame posledwe pariske pozori{ne sezone, 7–9.
O dramama Mis ili {kola pritvorstva @ila Romena i Tri sobe H. R. Lenormana. 

505. H., P. E. N. klub, 9–20. 50. V./ladimir ]orovi}/, Smrt @ivana @ivanovi}a, 20. Br. 5, . juli 507. Aleksandar Vidakovi}, Jedna herojska povest (I), 2–29. 508. Milan D. Jovanovi} /Dragomir Jankovi}/, Tre}i dialog, 29–40.
Drama.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

57 

509. Mirko Korolija, ^ekawe, 4.
Po~.: „^ekam te... Du{a mi vrela” Zav.: „na prvi zvuk re~i tvoje!...” 

50. Du{an Jerkovi}, Kufera{i, 42.

Po~.: „Do{li ko zna odakle, vozom ili brodom; poneki i pe{a~kim hodom” Zav.: „i{~eznu}e, kao da ih nikad videli nismo” Po~.: „Tuga slikovnica groba” Zav.: „Srce, kosti, ni~eg nema” 

5. Vlado Vlisavqevi}, Tajna trenutka, 42. 52. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (II), 4–5. 5. Slobodan Jovanovi}, Portreti Litona Stra~i, 54–59.
Povodom kwige Portraits in miniature. 

54. \or|e Mano-Zisi, O umetnosti ikona (I), 59–5. 55. \or|e Tasi}, Rat ili mir? (Savremeni sociolo{ki pogledi), 5–7. 5. Milan Begovi}, Ivo Rai}, 7–82. KWI@EVNI PREGLED 57. Milan V. Bogdanovi}, Borivoje Jevti}: „Darovi majke zemqe”, 82–8. UMETNI^KI PREGLED 58. Aleksandar Deroko, Jugoslovenski panteon – ili va{ari{te, 8–88. POLITI^KI PREGLED 59. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Fa{izam i Vatikan. – Krize. – Amerika i Evropa, 88–90. PRIKAZI I BELE[KE 520. D./ragoqub/ Jovanovi}, „Meet Bulgaria”, 9–92.
O kwizi ameri~kog novinara R. H. Markoma. 

52. H., Jedno obja{wewe uz Mili}evi}eve uspomene, 92. 522. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Jato”, 92–9. 52. R./anko/ M./ladenovi}, „Kroz `ivot”, 9.
O kwizi Drag. Ivanovi}a.

O zbirci pesama sa stihovima Stanka T. Miti}a, Bore Kesi}a, Vasilija Kuki}a, Jovana Kuki}a, Milo{a \or|evi}a, B. L. Lazarevi}a i Dimitrija Markovi}a. 

524. R./anko/ M./ladenovi}/, „Rat” od Ludviga Reba. (Izdawe Nolit, Beograd 1931), 9.
O prevodu Nikole Mirkovi}a i Gustava Krkleca. O kwizi Dimitrija Kirilovi}a. 

525. R./anko/ M./ladenovi}/, „Srpsko narodno pozori{te”, 94. 52. K. /Gustav Krklec/, „Slavische Rundschau”, 94. 527. S./lobodan/ P./opovi}/, „Metoda pedago{ke psihologije”, 94–95. 528. R./anko/ M./ladenovi}/, Dve strane drame na kraju sezone, 95–9. 529. /Anonim/, Anri Bernsten: „Dan”, 9–97.

O dramama Slabi pol Eduarda Burdea i Naliv-pero L. Fodora na sceni Narodnog pozori{ta. O drami koja se sa uspehom prikazuje u pariskom pozori{tu. 

50. R./anko Mladenovi}/, Premijere u repertoaru Narodnog pozori{ta za sezonu 1930/31, 97. 

58

Stani{a Vojinovi} 

5. K. /Gustav Krklec/, Prva pozori{na olimpiada, 97–98. 52. O., Kako se elektricitetom obja{wava istra`ivawe podzemne vode, 98. 5. O., Ekonomska situacija metalurgije bez siderrugije, 99. 54. /Anonim/, Nove kwige, 400. Br. , . juli 55. Svetovid Bol, Cecilija, 40–4. 5. Aleksandar Vidakovi}, Jedna herojska povest (II), 4–42. 57. Aloiz Gradnik, Reka, 422.
Po~.: „[e peni{ se in brizga{ in kipi{“ Zav.: „in komaj pljuskal bo{ ob goli breg” 

58. Mom~ilo Nastasijevi}, Jedinoj, 422.
Po~.: „Pjan tobom. Sme{ak je vreli” Zav.: „Dubqe se zar otvori spasewe” 

59. Konstantin Atanasijevi}, Re~i pred san, za san i posle sna, 422.
Po~.: „Slu{aj” Zav.: „Na sebi pone}u lik nesre}nog Indusa” 

540. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (III), 424–47. 54. S./vetozar/ Mati}, Tvorci narodnog epa (I), 47–447. 542. \or|e Mano-Zisi, O umetnosti ikona (II), 447–45. 54. Dragoqub Jovanovi}, Jedno moderno shvatawe sociologije. (Delo g. Rene Moniea) (I), 45–44. KWI@EVNI PREGLED 544. Milan V. Bogdanovi}, Dve kwige patriotske lirike, 44–47.
O zbirkama stihova Kosovski bo` uri Dragoquba J. Filipovi}a i Srbijanski venac Milosava Jeli}a.

POLITI^KI PREGLED 545. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Izbori u [paniji, u Bugarskoj, u Ma|arskoj, 47–470. PRIKAZI I BELE[KE 54. X. /Uro{ Xoni}/, ^itala~ka publika prema statistici Universitetske biblioteke, 47–474. 547. Tone Potokar, „Sedam mladih slovenskih pisateljev”, 474–475. 548. M./ilan/ Bogdanovi}/, „Iz slovena~ke kwi`evnosti”, 47.
O kwizi Qubice Jankovi}.

O kwizi sa prilozima Bogomira Avsenaka, Iva Grahora, Mirka Javornika, Petera Kova~a, Slavka Krawca, Mihaela Kraweca i Rudolfa Kresala. 

549. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Savremena ruska proza”, 477.

O zbirci {tampanoj u Zagrebu u kojoj su zastupqeni Fjdor Gladkov, Vladimir Lidin, Pantelejmon Romanov, Vsevold Ivanov, Ovidij Savi~, Mihail [olohov i Sergij Semjonov. O kwizi Tihomira V. Simi}a. 

550. K. M. Jovanovi}, „Mikrobiologija i imunologija”, 477–478. 55. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Kwiga pjesama”, 478–479.
O kwizi pesama Miroslava Krle`e. O kwizi Milana Vukasovi}a. 

552. B. /Milan Bogdanovi}/, „Bep, Koko i Ko”, 479.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

59 

55. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Amerika u ratu (J. J. Pershing: „My Experiences in the World War”, London, 1931), 479.
O kwizi generala Per{inga. 

554. R./anko/ M./ladenovi}/, Finansijsko stawe Narodnog pozori{ta u Beogradu za sezonu 1930–31. g., 479–480. 555. L., Smrt Save Antonovi}a, 480. 55. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Smrt A. Faliera, 480. Br. 7, . avgust 557. Marko Uvodi}, Na{ bidni tovar, 48–48. 558. Aleksandar Vidakovi}, Jedna herojska povest (III), 48–49. 559. Nikola [op, Monumentum perenne, 494.
Po~.: „Jednom, kad bude nebo nisko i dan siv” Zav.: „daqe, na svoj put, na jug, u sun~ani lijet” 

50. Risto Ratkovi}, Pono} mene, 495–49.

Po~.: „Zaspati, umreti,, pretvoriti se u suncokret” Zav.: „Krvavo te pozdravqam...”

IZ MODERNE FRANCUSKE LIRIKE 5. Robert de Monteskju, Luciferi. (S francuskog preveo H.), 49–497.
Po~.: „Zvezde qiqana obasjale su dolinu...” Zav.: „A qudi na zemqi na{li su svoj put” 

52. Valeri Larbo, Moja muza. (S francuskog preveo H.), 497.
Po~.: „Ja pevam Evropu, wene `eleznice i wena pozori{ta” Zav.: „^isto iz mene sama – jedno kr~awe?” 

5. Maks @akob, Moj `ivot. (S francuskog preveo H.), 497.
Pesma u prozi. 

54. @il Siperviel, U prostoru i vremenu. (S francuskog preveo H.), 498.
Po~.: „Tu smo oboje kao pred morem” Zav.: „kao mrtvi” 

55. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (IV), 499–508. 5. S./vetozar/ Mati}, Tvorci narodnog epa (II), 509–55. 57. Dragoqub Jovanovi}, Jedno moderno shvatawe sociologije. (Delo g. Rene Moniea) (II), 55–525. 58. Mirko Kosi}, Previrawa u svetskoj privredi (I), 52–5. KWI@EVNI PREGLED 59. Branislav Miqkovi}, Zbornik juna~kih epskih narodnih pesama, 5–59.
O zborniku od sto sedamdeset pesama, koji su uredili Petar Petrovi} i Vinko Vitezica.

UMETNI^KI PREGLED 570. Milan Ka{anin, Izlo`ba vizantijske umetnosti u Parizu, 540–54. EKONOMSKI PREGLED 57. Dragan Mili}evi}, Me|unarodna opijumska konferencija, 544–547. 

0

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 572. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Kriza poverewa u Nema~koj. – Promene u Rusiji. – Italija i Vatikan, 548–552. 57. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 552–555. PRIKAZI I BELE[KE 574. /Anonim/, „Tri dialoga”, 55.
Navodi se da je autor dijaloga Dragomir Jankovi}. 

575. T./one/ Potokar, Jubilej Frana Levstika, 55–557. 57. Rt. /Risto Ratkovi}/, Jedan veliki ameri~ki roman, 557–558.
O romanu Doktor Arousmit Sinklera Luisa. 

577. E./vgenije/ Z./aharov/, Fibih i wegovo delo, 559–50.
O romanu Pamu~ni otpatci sovjetskog pisca Danila Fibiha. O zbirci pripovedaka Radosava M. Vesni}a. 

578. M., „Posle trideset godina”, 50. 

579. M., „U senci oblakodera” od Pavela Bre`nika. Beograd, 1931, 50. 580. M., Luis Adami}: „Dynamyte”, 50. 58. M., „Povratak” od E. M. Remarka. Izdawe „Minerve” Zagreb 1931, 5. 582. D. M., „The Slavonic Review”, juli 1931 London, 5.
U ~asopisu je doneta pripovetka Hasan ^au{ Grigorija Bo`ovi}a u prevodu L. F. Edvardsa. O studiji Mom~ila T. Seleskovi}a. 

58. M., „Die Welt Anthroplogismus”. Berlin, 1931, 5–52. 584. St./evan/ J./osifovi}/, André Maurois: „Byrone”, 52. 585. St. U. /Stevan Josifovi}/, „Sonnette nach der Odyssee”, 52.
O zbirci soneta Mih. Ferstera. 

58. J./ovan M. Jovanovi}/, „Razmi{qawa o Nema~koj” (R. v. Kühlman: „Gedanken über Deutscland”, Leipzig 1931, P. List), 52–5. 587. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „@ena i politika” (Duchess of Atholl: „Women and Politics”, London 1931), 5. 588. /H./, Moderni francuski pesnici, 5.
O prevodima u ovom broju. 

589. K. /Milan Ka{anin/, Deveti me|unarodni kongres P. E. N. klubova, 5–54. 590. A./leksandar/ Kosti}, Smrt Avgusta Forela (1848–1931), 54. Br. 8, . avgust 59. Branko Lazarevi}, Senke osnova (I), 55–57. 592. Aleksandar Vidakovi}, Jedna herojska povest (IV), 57–587. 59. Gustav Krklec, Posle pira, 588.
Po~.: „Nemamo vi{e molitve ni psovke” Zav.: „Dolazi crno doba smrtnog plesa”

IZ MODERNE FRANCUSKE LIRIKE 594. Blez Sandrar, U srcu sveta. Odlomak. (S francuskog preveo H.), 588–589.
Po~.: „Ovo parisko nebo je ~istije nego li zimsko nebo bistro od hladno}e” Zav.: „Plave i zelene, mastilo i katran, sa rebrima obeqenim zvezdama” Po~.: „Bio sam daqe nego gde su varo{i” Zav.: „u nekoj deficitarnoj kompaniji?” 

595. Pol Moran, Signal za uzbunu. (S francuskog preveo H.), 589–590.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

59. Filip Supo, Westwego. (S francuskog preveo H.), 590–59.
Po~.: „Ja ~udan putnik bez prtqaga” Zav.: „i to ve~e se osmehnuh jer sam ovde” Po~.: „Jedna prividna ulica u snu” Zav.: „Na zidu moje sobe” 

597. @an Kokto, An|elova la|a. (S francuskog preveo H.), 59. 598. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (V), 592–. 599. Dragutin Kosti}, Ostoja Rajakovi} Ugar~i}. (Prilog istoriji na{eg narodnog epskog pesni{tva), –9. 00. Mirko Kosi}, Previrawa u svetskoj privredi (II), 9–. KWI@EVNI PREGLED 0. Du{an Nedeqkovi}, Jedna himna imposibilisti~koj filozofiji, 4–7.
O kwizi Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog Ko~e Popovi}a i Marka Risti}a.

POZORI[NI PREGLED 02. Ranko Mladenovi}, Jedna studija o amerikanskom pozori{tu, 7–40.
O studiji Jozefa Gregora i Rene Filepa Milera.

POLITI^KI PREGLED 0. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Tra`i se re{ewe, 4–44. PRIKAZI I BELE[KE 04. H., Iz moderne francuske lirike, 45–47.
O pesnicima prevedenim u posledwim brojevima ovoga ~asopisa. 

05. B./o`idar/ Borko, Francusko delo o Otonu @upan~i}u, 47–48. 0. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Ratna pisma”, 48.
O kwizi grofa E. Tise. 

07. R./isto Ratkovi}/, „Na{e doba”, 48–49.

O kwizi stihova osmorice pesnika: Iva @ic Kla~i}a, Petra Maksimovi}a, Budimira Stojanovi}a, Stojana Staji}a, Vojislava D. Ko{uti}a, Trifona T. Mrk{i}a, Borisa Jovan~evi}a i Jovana V. Putnika. O kwizi koju je priredio August Pirjevec. O kwizi Lazara Mirkovi}a. 

08. T./one/ P./otokar/, „Levstikova pisma”, 49. 09. K. /Milan Ka{anin/, „Starine fru{kogorskih manastira”, 49. 0. K. /Milan Ka{anin/, „Umetni~ki spomenici u Slovena~koj”, 49.
O kwizi Marijana Marolta. 

. T./one/ P./otokar/, Constantin Weyer: „Usodna preteklost”, 49–50. 2. H., Jedan novi obra~un Romena Rolana, 50. . T./one/ P./otokar/, „Sarajevo”, 50.
O kwizi Fridriha Openhajmera.

O romanu Konstantina Vejera koji je nagra|en Gonkurovom nagradom 928. godine. 

4. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Tajna prepiska” (Grasset: Correspondence secrète de Bülow et du Guillaume II, Paris, 1931), 50–5. 5. J./ovan/ M. J./ovanovi}, Ko je kriv za rat? („The Coming of the War 1914” B. E. Smitt; N.-York 1931, I i II v.), 5.
O kwizi B. [mita profesora iz ^ikaga. 

. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Poreklo rata” (Sidney B. Fay: „The Origins of the War”, 1928, I i II v., N.-York), 5. 

2

Stani{a Vojinovi} 

7. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Svetska politika” (H. E. Bornes: „The World Politics Modern Civilisation”, N. York, 1930), 5. 8. J./ovan M. Jovanovi}/, Nikola II i Revolucija (Jean Jacoby: „Le tsar Nikolas II et la Révolution”, Paris, 1931), 52. 9. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Belgija i Nema~ka 1912–1914 (baron Beyens: „Deux années à Berlin 1912–1914”, I sv., Paris, 1931), 52. 20. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „Tragedija dva saveznika” (F. Stieve: „Tragödie der Bundesgenossen, Deutschland und Österreich-Ungarn 1908–1914”, Minhen, 1931), 52. 2. /Anonim/, Nove kwige, 52. Kw. XXXIV Br. , . septembar 22. Branko Lazarevi}, Senke osnova (II), –. 2. Aleksandar Vidakovi}, Jedna herojska povest (V), 7–. 24. Desanka Maksimovi}, Zemqa gde se rodio onaj {to mene qubi, 7.
Po~.: „Zemqa gde se rodio onaj {to mene qubi” Zav.: „zemqi gde se rodio onaj {to mene qubi”

IZ MODERNE RUSKE LIRIKE 25. Sergije Jesewin, ***. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 7.
Po~.: „^uje{ – jure sanke, ~uje{ – sanke jure” Zav.: „I zaigra}emo uz pesmu nas troje” 

2. Anatolije Mariengof, Iz kwige „Oblakolet”. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 8.
Po~.: „Ne oblaci – gavranovo perje” Zav.: „da `ivi{ ti – o Pobuno!” Po~:: „Za~udi}e se unuci na{i” Zav.: „ugasli `ivot na{“ 

27. Iqa Erenburg, *. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 8–9. 28. O./sip/ Mandeq{tam, *. (Preveo s ruskog M./iodrag/ M. Pe{i}), 9.
Po~.: „Tvoj lik, stra{ni, nestalni, potajno” Zav.: „a pozadi – prazan kavez stoji” 

29. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (VI), 20–4. 0. B./o`idar/ Borko, Li~nost Frana Levstika, 5–9. . Stanislav Vinaver, Bajrojt, 1931, 40–45. 2. Mirko Kosi}, Previrawa u svetskoj privredi (III), 4–58. KWI@EVNI PREGLED . Milan V. Bogdanovi}, Pripovetke Iva Andri}a, 58–4. EKONOMSKI PREGLED 4. Dragan Mili}evi}, Liga naroda o poqoprivrednoj krizi, 5–9. POLITI^KI PREGLED 5. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Krize i {tedwa. – Rad Lige naroda, 9–7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

PRIKAZI I BELE[KE . M. Tomko, Nekoliko podataka o `ivotu ba~vanskih Rusina, 7–74. 7. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Sputana i oslobo|ena misao”, 74–75.
O kwizi Vladimira Vuji}a. 

8. N., Draga P. Jovanovi}: „Bez imena” (roman u izdawu Narodne kwi`nice), 75–7. 9. D./ragutin/ K./osti}/, „Slavija”. (^asopis proslovanskou filologii. Vydavaji O. Hujer a M. Murko. Ro~nik X, se{it 2. Praha, 1931. Str. 225–448), 7–77. 40. H., „Tragom `ivota i nauke”, 78.
O kwizi Ivana \aje. 

4. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Kuda }emo na{u decu – |ake?”, 78.
O kwizi Milovana Risti}a. 

42. R./isto Ratkovi}/, „Lule”, 78–79.

O kwizi pri~a Iqe Erenburga u prevodu Bo{ka Vra~arevi}a. O romanu Frana Masqa-Podlimabarskog. 

4. T./one/ P./otokar/, „Gospodin Franjo” u novom izdawu, 79. 44. K., „Bratislava” (^asopis U~ene spole~nosti [afarikovy. 1931. ^islo 2, ro~. V. Str. 364), 79. 45. T./one/ P./otokar/, Marta Ostenso: „Klic divjih gosi”, 79–80. 4. H., „L’ Institut d’ histologie de la Faculté de médecine de Belgrade”, 80.
O kwizi Aleksandra Kosti}a. 

47. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Mir. (A. Beales: „The History of the Peace”, N.-York, 1931), 80. 48. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Svetski rat. (Bruno Adler: „Der Schuss in den Weltfrieden”, Stuttgart, 1931; Bruno Brehm: „Apis und Este, ein F. Ferdinand Roman”, München, 1931), 80. Broj 2, . septembar 49. Miodrag @. Nika~evi}, Lu~, 8–8. 50. Branko Lazarevi}, Senke osnova (III), 8–92. 5. Ranko Mladenovi}, Pod to~kom, 92–95.
Po~.: „Sa `aokom” Zav.: „Ne volim te vi{e!...”

IZ MODERNE ENGLESKE LIRIKE 52. V./ilijam/ B./atler/ Jeits, Ostrvo u jezeru Inisfri. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 95.
Po~.: „Usta}u i po}i}u i oti}i u Inisfri” Zav.: „^ujem je u samoj dubokoj jezgri srca...” 

5. [arlota Mju, No} u mra~nom kraju. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S. /tefanovi}/), 95–9.
Po~.: „Moje lice je nasloweno na travu – trava je u mo~vari vla`na” Zav.: „Oh, onda meni” 

54. Harold Monro, Slavuj blizu ku}e. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 9.
Po~.: „Stoji bezglasni kiparis na poqani” Zav.: „A onda stane i to je dan” 

4

Stani{a Vojinovi} 

55. Harold Monro, Sonet iz „Veek-end”-a. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 9–97.
Po~.: „Ve~ita trava – kako sjajna, kako sve`a” Zav.: „Dr`i se ~vrsto! – kako se zemqa vrti uokrug” 

5. Xems Xojs, ^ujem vojsku. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 97.
Po~.: „^ujem jednu vojsku kako napada na kopno” Zav.: „Qubavi moja, mila moja, {to si me ostavila sama?” 

57. Xems Xojs, Sobna muzika. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 97.
Po~.: „Sav dan slu{am `ubor voda” Zav.: „Tamo amo” 

58. V. X. Turner, U razgovoru sa vojnicima. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 98.
Po~.: „Du{a je sveta kao blato” Zav.: „Snova, drve}a i sjajnog `uborewa vode” 

59. V. X. Turner, Razgovor sa samim sobom. (Preveo s engleskog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 99–00.
Po~.: „Ja nisam pisac lirskih pesama” Zav.: „Refren je wegove pesme” 

0. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (VII), 0–5. . Svetislav Stefanovi}, Moderna engleska poezija, –20. 2. Maks Taut, Savremena arhitektura. (Preveo s nema~kog rukopisa Stanislav Vinaver), 20–28. . Mirko Kosi}, Previrawa u svetskoj privredi (IV), 28–8. KWI@EVNI PREGLED 4. Milan V. Bogdanovi}, Milan Vukasovi}: „Bep, Koko i Ko”, 9–4. NAU^NI PREGLED 5. Du{an Nedeqkovi}, Ivan \aja: „Tragom `ivota i nauke”, 4–45. POLITI^KI PREGLED . Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Promene u Engleskoj i u Ma|arskoj, 4–49. PRIKAZI I BELE[KE 7. H., Stogodi{wica ro|ewa Viktoriana Sardua, 49–50. 8. H., Desetogodi{wica smrti Aleksandra Bloka, 50–5. 9. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Jazavci”, 5–52.
O romanu Leonida Leonova u prevodu Nikole Nikolajevi}a. 

70. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, Religioznost Dostojevskog u tuma~ewu Romana Gvardinia, 52–5. 7. E./vgenije/ Zaharov, Nekrasov u novoj svetlosti, 5–55.

O monografiji Nekrasov i wegovi savremenici i Nekrasov kao ~ovek, urednik i pesnik V. Evgewev-Maksimova. 

72. Slobodan Popovi}, „Problemi psihologije mladosi u delima modernih pisaca”, 55–5.
O analizi Hansa Ruta romana Das Tor zur Welt Franka Tisa.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

5 

7. D-r Q./uba/ S./tojanovi}/, Tuberkuloza i sifilis kao socialne bolesti, 5–57.
O kwizi Sl. Vidakovi}a. 

74. D./ragan/ M./ili}evi}/, „Le crédit sgricole dans certains pays de l’ Europe centrale et orienetale” (@eneva, 1931. Izdawe Lige naroda), 58. 75. D., „Na{a Slovena~ka”. (Glasnik Jugoslovenskog profesorskog dru{tva, sv. 6–8, juniavgust, Beograd 1931), 58–59. 7. H., „Prilozi za filozofiju i etnopsihologiju”, 59. 77. H., „Na{e zmije otrovnice”, 59.
O kwizi Vejsila ]ur~i}a.

O publikaciji koju je pokrenuo Du{an Nedeqkovi}, profesor Filozofskog fakulteta u Skopqu. Izlazi}e godi{we {est do dvanaest svezaka. 

78. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Kako da se spasimo? (Sir George Paish: „The way to recovery”, London, 1931), 59. 79. /Uredni{tvo/, Ste~ajne nagrade Srpskog kwi`evnog glasnika, 0.
Raspisuje se nagrada za novelu i kwi`evnu biografiju Joakima Vuji}a.

Br. , . oktobar 80. Branimir ]osi}, Savski most ba~en je u vazduh, –7. 8. Gunar Gunarson, Ptice na obali, ribe u vodi. (S danskog preveo M. M. St.), 8–72. 82. Miroslav Krle`a, Pet pjesama, 7–7.
I. Dijana u gradu (7) Po~.: „Dijana, bogiwa srna i sama ko srna vitka” Zav.: „{to kretahu se umorni od dana i od rana” II. Mar{al Kuroki pokazuje me|unarodnim ate{eima kod svog generalnog {taba boji{te na Liaojangu, u no}i izme|u drugog i tre}eg septembra devetstotina i tre}e, na punoj mjese~ini (74) Po~:: „Na mjese~ini talas p{enice” Zav.: „Zvone ~a{e u slavu mlade Azije” III. Tu`aqka nad crkvom (74–75) Po~.: „Pred crkvama kle~ati, prositi, moliti” Zav.: „da pronosi ti slavu, nerazgovjetni Bo`e?” IV. Jeruzalemski dialog (75) Po~.: „– A tako? On je iz Nazareta?” Zav.: „taj }e de~ko svr{iti na kri`u” V. Smrt jedne ptice (75–7) Po~.: „@ivot je toplo meso” Zav.: „u ranu jesen” Po~.: „Toliko ~udnih i raznih imena” Zav.: „i mi odigravamo svoju ulogu pred Ve~no{}u” Po~.: „Mogu da pratim let {eve” Zav.: „Mogu da `ivim. Umem da zaboravim” 

8. Maksimo Bontempeli, Automati. (Preveo N.), 7. 84. \uzepe Antonio Bor|eze, Rastanci. (Preveo N.), 7. 85. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (VIII), 77–94. 8. Tih./omir/ R. \or|evi}, Iz nedavnih vremena Srbije, 95–20. 87. Mirko Kosi}, Previrawa u svetskoj privredi (V), 20–2.

Javno predavawe, odr`ano u Anglo-ameri~ko-jugoslovenskom klubu, u Beogradu 25. marta 9. godine. 

Stani{a Vojinovi}

SITNI PRILOZI 88. Ilija Gar{anin, Putopisne crte Ilije Gara{anina iz godine 1852, 27–22.
Iz pisma Jovanu Marinovi}u (Lion, Lije` i Majland, . i . juli, 4, 20. i 2. avgust 852).

NAU^NI PREGLED 89. Ksenija Atanasijevi}, Novo delo Osvalda [penglera o ~oveku i tehnici, 22–228. POLITI^KI PREGLED 90. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Op{te te{ko}e. – Engleska {tedi. – Italija. – [panija. – Prevrat u [tajerskoj. – Bugarska, 228–24. PRIKAZI I BELE[KE 9. M. St., Gunar Gunarson, 24–25. 92. I./sidora/ S./ekuli}/, G. A. Borgese: „Tempesta nel nulla”, 25–2. 9. L. /Jovan Lov~evi}/, Pisma Ilije Gara{anina Jovanu Marinovi}u. (Kwiga I, od 29. marta 1848. do 31. dec. 1858. Sredio St. Lov~evi}. Izdawe Akademije nauka), 2–27. 94. Jov./an M. Jovanovi}/, „Sarajevo” (S. K. von Stradmitz: „Der mord von Sarajevo”, 1931, Lajpcig), 27. 95. N., O dvema talijanskim pesmama, 27–28.
O {tampanim pesmama u ovom broju Masima Bontempelia i \uzepa Antonia Bor|ezea. O kwizi Haxije (^edomira Minderovi}a). 

9. R./isto Ratkovi}/, „Cve}e gladi”, 28. 97. R./isto Ratkovi}/, „Ka plavim vrhovima”, 28. 98. L., O Qubomiru Stojanovi}u, 28.
O radovima Aleksandra Beli}a i J. Polovke. O zbirci pesama Ogwana @itiwaca objavqenoj u Zaje~aru. 

99. N., „Ruski arhiv”, 28. 700. Jov./an M. Jovanovi}/, „Balkan” (G. Schacher: „Der Balkan und seine wirtschaftlichen Kräfte”, Stuttgart, F. Enke, 1930), 28. 70. Jov./an M. Jovanovi}/, Jo{ o Musoliniu. (A. Balabanoff: „Wesen und Werdegang des Italienischen Fascismus”; A. Saager: „Mussolini ohne Mythus”, Hess u. Co., Wien, 1931), 28. 702. R./anko/ M./ladenovi}/, „Intimni `ivot” od Noela Kuarda, 29.
O predstavi Narodnog pozori{ta. 

70. S., Proslava desetogodi{wice Nema~ko-jugoslovenskog dru{tva u Frankfurtu, 29–240. 704. /Anonim/, Nove kwige, 240. Br. 4, . oktobar 705. Ante Cetineo, Tri zapisa o me{tru Ivanu, 24–247. 70. Konstantin Fe|in, Seqaci. (S ruskog Q./udmila/ M./ihajlovi}/) (I), 247–258. 707. Frano Alfirevi}, Luke u no}i, 259–20.
Po~.: „Pono}ni brodovi. Svetla u visini” Zav.: „opajaju snagom i pune su ~udesnih tmina”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7 

708. Desimir Blagojevi}, Nevesta u smrti, 20–2.

Po~.: „Pripremimo kov~ege, mirtu, sklopqene ruke na grudima” Zav.: „A na drugom tajnom samo bolesne ~udesne sene!” Po~.: „Do|e tako praznik u belom” Zav.: „Selom i grobqem luta” 

709. Vlado Vlaisavqevi}, Nedeqa u selu ^rnilovcu, 2–22. 70. Ovidije, Zemqa snova. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 22.
Po~.: „Daleko, tamo, gdje `ivi Cimeriana tajanstveno pleme” Zav.: „ko li{}a u {umi, ko pijeska {to ga na obalu vaqa plima” 

7. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (IX), 2–275. 72. Isidora Sekuli}, Bele{ka o intelektualisti~koj kwi`evnosti, 27–285. 7. Mihailo Petrovi}, Kole`-de-Frans. (Povodom ~etvrte stogodi{wice), 285–289. 74. Milo{ P. Stefanovi}, Brzina kod `eleznica. (Kolosek, wegova uloga i zna~aj), 289–298. NAU^NI PREGLED 75. Jov./an/ M. Jovanovi}, Jedna doktorska disertacija o reviziji ugovora i ustava Lige naroda, 298–00.
O disertaciji Mil. M. Radojkovi}a. 

7. Stevan Josifovi}, Vergilije i Homer, 0–08.
O raspravi Adolfa Trendelenburga.

POZORI[NI PREGLED 77. Ranko Mladenovi}, Mogu}nosti i te{ko}e pozori{ne olimpiade, 08–2. POLITI^KI PREGLED 78. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Napori za re{ewe svetske krize, –5. PRIKAZI I BELE[KE 79. R. M-A., D-r Dim. \urovi}: „Narodne umotvorine” (Geca Kon, Beograd 1931), –7. 720. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Novo kolo Srpske kwi`evne zadruge, 8. 72. N., Oko Mili}evi}evog dnevnika, 9–20. 722. S./vetozar/ M./ati}/, „Opa`awa o tehnici narodne lirike” (od A. L. Pogodina, na ruskom jeziku, o{tampano iz „Zapiski Russkago nau~nago instituta”), 20. 72. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Tereza se obratila”, 20.
O kwizi proze Marice Vujkovi}. 

724. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . novembar 725. Risto Ratkovi}, Zlatan osmeh nad sanxakom, 2–. 72. Konstantin Fe|in, Seqaci. (S ruskog Q./udmila/ M./ihajlovi}/) (II), –4. 727. Todor Manojlovi}, Na splavovima, 44.
Po~.: „Bilo je lepo na dugim sme|im splavovima” Zav.: „Zelena kukuruza i mirisnih diwa” 

8

Stani{a Vojinovi} 

728. Kuzma Toma{i}, Bademovo cve}e, 45.
Po~.: „Ru`e crvene razbludne obesne” Zav.: „tvoji hladni prsti moje srce vrelo” 

729. Milan \. Mili}evi}, Iz uspomena. (Odlomci iz dnevnika) (X), 4–55. 70. Robert Flider, Razvoj ~ehoslova~ke dr`avne misli, 55–.
Predavawe koje je odr`ano 27. oktobra 9. godine u velikoj dvorani Univerziteta. O kwizi Morisa Kolrija. 

7. Ivan \aja, Problem evolucije, –9. 72. Anka Go|evac, Zabele{ke o Holandiji, 9–78. KWI@EVNI PREGLED 7. I./sidora/ S./ekuli}/, R. M. Rilke: „Pisma jednom mladom pesniku”, 78–8. POZORI[NI PREGLED 74. Milan V. Bogdanovi}, Ranko Mladenovi}: „Strah od vernosti” (14. X), 8–85. POLITI^KI PREGLED 75. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Balkanska konferencija. – Daleki istok, 85–89. 7. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 89–9. PRIKAZI I BELE[KE 77. Q./udmila/ M./ihajlovi}/, Konstantin Fe|in, 9–92. 78. A./leksandar/ V./idakovi}/, I. M. Petrovi}: „Lord Bajron kod Jugoslovena” (I kwiga), 92–9. 79. N., Nagrade Kolar~eve zadu`bine, 9–94. 740. N., „L’ Esprit inetrnational”, 94–95.
O ~asopisu koji ure|uje Nik. Merej Betler. 

74. T. T., „Gospa Bovarijeva”, 95.

O prevodu romana Gistava Flobera na slovena~ki od Vladimira Levstika. O romanu Johana Bojera u prevodu Bo`e Vodu{eka. O ~asopisu Nema~kog dru{tva za umetnost. 

742. T. T., Johan Bojer: „Izseljenici”, 95. 74. L., „Most” (Die Brücke), 95. 

744. R./anko/ M./ladenovi}/, „Preobra`ewe Ferdi{a Pi{tore” od Franti{eka Langera, 95–9.
O predstavi Narodnog pozori{ta. O predstavi Masneove opere. 

745. J., „Tais” na na{oj pozornici (21. X 1931), 9–98. 74. J./ovan/ Kr{i}, Smrt Antala Sta{eka (1843–1931), 98–99. 747. R./anko/ M./ladenovi}/, Smrt Artura [niclera, 99–400.
Nekrolog i o dramama igranim na na{im pozornicama. 

748. /Anonim/, Nove kwige, 400. Br. , . novembar 749. Bogomir Magajna, Kako je umirao Gausit. (Sa dozvolom pisca, sa slovena~kog preveo T./one/ P./otokar/), 40–40.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9 

750. Sinkler Luis, Bebitov ru~ak u „Atletik klubu”. (Odlomak iz romana „Bebit”). (Preveo s engleskog B./orivoje/ N./edi}/. Copyright by „Nolit”), 40–45. 75. Rade Drainac, Ulisovo ostrvo, 4–48.
Po~.: „Ne, ovo vi{e nije stara pesma, niti obnovqeno prole}e” Zav.: „Prolazim kao pobednik praznine” 

752. Rade Drainac, Za tihu smrt, 48–420.

Po~.: „Slobodu tu ja i onako pla}am padom u mo~varnu no} qudske sumwe” Zav.: „Svoga prokletoga doba” Po~.: „Nisam ve~eras sre}an” Zav.: „Osvetqen mese~inom?” 

75. @il Romen, Oda. (Sa francuskog preveo H.), 420–42. 754. Pol Valeri, Intérieur. (Sa francuskog preveo H.), 42.
Po~.: „Robiwa jedna duga oka u kom nosi teret mekih lanaca” Zav.: „I ~istoga mi razuma po{te|uje oru|e” Po~.: „Ni vi|en ni znan” Zav.: „Izme|u dve ko{uqe!” 

755. Pol Valeri, Vazdu{ni duh. (Sa francuskog preveo H.), 42. 75. Slobodan Jovanovi}, Spoqa{wa politika Ilije Gara{anina, 422–4. 757. Du{an Stojanovi}, Hegel. (Povodom stogodi{wice smrti), 42–48. 758. \ur|e Bo{kovi}, Osiguravawe Pe}ske patriar{ije, 48–442. 759. Du{an Z. Mila~i}, Valerievi pogledi na dana{wi svet. (Kratka analiza kwige Regards sur le monde actuel), 442–445.
O Polu Valeriju.

KWI@EVNI PREGLED 70. Milan V. Bogdanovi}, Radivoje Jankovi}: „Drumom i sokakom”, 445–448. NAU^NI PREGLED 7. Slobodan Popovi}, Jedno zna~ajno delo o psihologiji seoske omladine, 448–454.
O delu nema~kog psihologa Paula Bode.

EKONOMSKI PREGLED 72. Dragan Mili}evi}, Zna~aj saobra}ajne tarifske politike, 455–458.
O kwizi Josipa Cugmusa.

POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francusko-nema~ki odnosi. – Engleski izbori. – Ma|arske prilike, 458–42. PRIKAZI I BELE[KE 74. T./one/ P./otokar/, Bogomir Magajna, 42–4. 75. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Blago cara Radovana”, 4.
O kwizi Jovana Du~i}a. 

7. A./leksandar/ V./idakovi}/, Re{etarov zbornik iz dubrova~ke pro{losti, 4–44. 77. I./sidora/ S./ekuli}/, Dve kwige o ujediwewu sveta, 44–4.
O kwigama Ujediwewe sveta Guqelma Ferera i Eksperiment u @enevi prof. Rapara. 

70

Stani{a Vojinovi} 

78. BI /Borivoje Nedi}/, Uz odlomak romana „Bebit”, 4–48.
O romanu Sinklera Luisa. 

79. A./leksandar Vidakovi}/, Najnovije delo Dona @oze Ortega i Gaseta, 49–47. 770. ^aslav Nikitovi}, „@ozef Fu{e” od Stefana Cvajga, 47–474. 77. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Abraham: „Créatures chez Balzac”. (N. R. F., Paris, 1931), 474–475. 772. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Jedna studija o Ligi naroda, 47–477.
O studiji Mil. Mili}a. 

77. J./ovan/ Lov./~evi}/, „Crisesfinacières de notre histoire”, 477–478.
O studiji Marsela Mariona. 

774. J./ovan/ M. Jov./anovi}/, Wegov saputnik. (E. von Glaise-Horstenau: „Franz Joseph Weggelährte Graf Beck”, Amalthea Verlag 1930, Wien, Zürich, Leipzig), 478. 775. H., „Najnoviji hrvatski pisci”, 478–479.
O kolekciji koju }e urediti Slavko Je`i}. O kolekciji kwiga Narodnog dela. O prevodu Ele Mole. 

77. H., „Doma}i univerzitet”, 479. 777. T./one/ P./otokar/, Ivan Cankar u poqskom prevodu, 479. 778. T./one/ P./otokar/, „Arhitektura”, 479.
O ~asopisu koji je izlazo u Qubqani. O predstavi Narodnog pozori{ta. 

779. R./anko/ M./ladenovi}/, „Baltazar” od Leopolda Mar{ana (5. XI), 480. Br. 7, . decembar 780. Niko Bartulovi}, @upnikov smijeh, 48–487. 78. Georgi P. Stamatov, [uro~ka. (S bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 487–49. 782. Frano Alfirevi}, Letwa ti{ina, 494.
Po~.: „Za sre}u dosta je to blistawe masliwaka” Zav.: „~ovek i stvar sa bezbrojnim imenima” 

78. Janko \onovi}, Mi u gradu, 494–495.

Po~.: „Potonuo sam u ovaj sto kao u zeleni {iprag” Zav.: „na zoru u procjepu i pla{qiv ze~ev trag” Po~.: „Ko bi me, kada bih viknuo, ~uo iz an|eoskih” Zav.: „Praznina tek dobila zamah {to nas poma`e, vu~e i te{i” 

784. Rajner Marija Rilke, Elegija. (S nema~kog preveo Nikola Mirkovi}), 495–497. 785. Milan V. Bogdanovi}, @ene u srpskoj kwi`evnosti pre sto godina, 498–50.
Evstahija Arsi} (77–84). – Mina Karaxi}. – Ana Obrenovi}. 

78. Milorad Popovi}, Stogodi{wica elektromagnetne indukcije, 50–5. 787. Tih./omir/ R. \or|evi}, Telali, 5–54. 788. Gl./i{a/ Elezovi}, Evlija ^elebija, 55–528.
Izvod iz rasprave. 

789. Dragan Mili}evi}, Kratkoro~ni poqoprivredni kredit. (Osnivawe Me|unarodne banke za kratkoro~ni poqoprivredni kredit), 528–52. KWI@EVNI PREGLED 790. J./a{a/ M. Prodanovi}, Zlatna kwiga: „Koralno ostrvo”; „^ika-Andrine pesme”; „Karavan”, 52–54.
O kwigama kapetana Merijeta, Andre Frani}evi}a i Viqema Haufa.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7

NAU^NI PREGLED 79. Mr. /Milo{ Radojkovi}/, Juraj Andra{i: „Liga naroda”, 55–57. MUZI^KI PREGLED 792. Miloje Milojevi}, „Saloma”, opera od Riharda [trausa (25. XI 1931), 58–54. SOCIJALNI PREGLED 79. \./or|e/ Tasi}, Sociolo{ki kongres u @enevi o ratu i miru (1930), 54–544. POLITI^KI PREGLED 794. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Te{ko}e Lige naroda, V. Britanije, Italije, Austrije. – V. Berar, 545–549. OCENE I PRIKAZI 795. Nikola Mirkovi}, Georgi P. Stamatov, 549–55. 79. D./ragutin/ K./osti}/, D-r Qubomir Petrovi}: „Upotreba interpunkcije”. (izdawe kwi`are A. M. Popovi}a. B. 1931), 55–554. 797. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Nova Ma}edonija. Dr Jacques Ancel: „La Macédoine, son évolution contemporaine”. Paris, Delagraves, 1930, 555. 798. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Nije-nego”, 555–55.
O kwizi Dragutina Kosti}a. 

799. Rt. /Risto Ratkovi}/, Nadrealisti o Hegelu, 55. 800. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Sto`er”, 55–557.
O ~asopisu koji izlazi u Beogradu. 

4. novembra beogradski nadrealisti obele`ili su stogodi{wicu od smrti nema~kog filozofa. 

80. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Jugoslovenski nacionalni i dr`avni program Kne`evine Srbije iz 1844. godine, 557.
O studiji Dragoslava Strawakovi}a. 

802. T./one/ P./otokar/, „Stanovanje”, 557. 80. P., „Goethes Werke”, 558.
O novom izdawu Geteovih dela u Berlinu.

O kwizi arhitekata iz Qubqane J. Mesara i M. Spin~i~a. 

804. T./one/ P./otokar/, „^love~anstvo”, 558. 805. R./anko/ M./ladenovi}/, Gostovawe engleske trupe E. Stirlinga (24. XI 1931), 558–559. 80. D./esanka/ M./aksimovi}/, Smrt Dragomira S. Obradovi}a, 559–50. Br. 8, . decembar 807. Milan Ka{anin, Odmetnici, 5–574. 808. @or` Diamel, Jedna zabava. (S francuskog preveo H.), 574–57. 809. Ranko Mladenovi}, Mitologija predve~erja, 577–578.
Po~.: „Oki}ena setom ve~erwe strave” Zav.: „O, te{ko nama {to imamo Boga!” 

80. Desanka Maksimovi}, Li{}e, 578.

Po~.: „S li{}em zavi~aja pome{ati vrele ruke” Zav.: „i tle zasipa li{}e zavi~ajno” 

72

Stani{a Vojinovi} 

8. Du{an Miki}, Aleluja, 579.

Po~.: „Sve~ano sam do~ekao iscelewe” Zav.: „Aleluja” Po~.: „O ne znam ovde u zagrqaju neizmerne {irine” Zav.: „Nada mnom i dolinom” 

82. Milivoje Risti}, Na vrhu planine, 579–58. 

8. Eli{eva, Moja ma{ta postade zbiqa. (Sa hebrejskog preveo d-r J. Levi), 58.
Po~.: „Preda mnom le`i uzburkano more” Zav.: „a me|, nama je: uzburkano more” I. II. Po~.: „Brate Gojko – o~i moje” Zav.: „Diko Gojko sestre tvoje” Po~.: „Ja bih, jadna, jadovala” Zav.: „Zlo ti je jutro ku}i tvojoj!” 

84. Dve tu`balice. (Pribele`io Vukoman Xakovi}), 58–584. 

85. Mihailo Petrovi}, Kome pripadaju zemqe evropske polarne oblasti, 585–595. 8. Isidora Sekuli}, Bele{ka o ~astoqubqu, 595–598. 87. Aleksandar Beli}, O na{em kwi`evnom jeziku, 598–0. 88. Du{an Z. Mila~i}, Francuska posleratna kwi`evnost. (Analiza kwige B. Kremiea: „Nespokojstvo i rekonstrukcija”), 0–5. NAU^NI PREGLED 89. Rad./oslav/ Medenica, D-r A. [maus: „Lesingove basne kod Dositeja”, –7. POLITI^KI PREGLED 820. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Kredit Nema~ke. – Nali~je italijanskog revizionizma, 8–20. PRIKAZI I BELE[KE 82. V./ukoman/ Xakovi}, Dve savremene tu`balice, 2–22. 822. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Novi ~lanci Qubomira Stojanovi}a, 22–25. 82. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Pedesetogodi{wica smrti Augusta [enoe, 25–2. 824. M./ilan Bogdanovi}/, „Savremena hrvatska proza”, 2–2.
U Zagrebi je iza{la zbirka novela u kojoj su zastupqeni: Krle`a, Cesarec, Galoga`a, \uro Vilovi}, Luka Perkovi}, Slavko Batu{i}, Novak Simi}, Hasan Kiki} i Qerka Premu`i}. 

825. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor”, kw. XI, 27–28. 82. J./ovan/ A. K./r{i}/, Krle`a na ~e{kom, 28–29. 827. P. /Tone Potokar/, Ivan Pregelj: „Umreti no~ejo”, 29. 828. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Jean Schlumberger: „Saint-Saturnin” (N. R. F., Paris, 1931), 0–.
O romanu Sveti Satirnen @ana [linber`ea. 

829. S./vetozar/ M./ati}/, M. M. Pe{i}: „Sergije Jesewin”, . 80. R./isto Ratkovi}/, Pesma hebrejske pesnikiwe Eli{eve, . 8. H., Nov roman g. Milana Ka{anina, –2.
O romanu Pijana zemqa.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

7 

82. M./ilan Bogdanovi}/, „Srbijada”, 2.

O epopeji Radovana Tunguz-Perovi}a-Nevesiwskog. 

8. T./one/ P./otokar/, Ivan Pregelj: „Idile in groteske”, 2–. 84. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Legenda o Don Juanu”, .
O kwizi Flamanca A. t’ Serstevens-a. O kwizi Emila Ludviga. 

85. T., Monografija o Geteu, . 8. M./ilan Bogdanovi}/, Katalog „Zabavne biblioteke”, 4.
O biblioteci koju ure|uje Nikola Andri}. 

87. R./anko/ M./ladenovi}/, Monodrama @ana Koktoa u Beogradu, 4–5. 88. S./vetozar/ M./ati}/, Kongres Dru{tva jugolsovenskih bibliotekara, 5–. 89. U./ro{/ X./oni}/, Smrt Dimitrija Ruvarca, 7–8. 840. B. M. L., Smrt Gustava Le Bona (1841–1931), 9–40. 84. /Anonim/, Nove kwige, 40.

XIII, 92.
Kw. XXXV Br. , . januar 842. Ivo Andri}, Smrt u Sinanovoj tekiji, –9. 84. Igor Severjanini, Drina, 0.
Po~.: „O, èdovito – èrostno – zelenaè” Zav.: „Kak êtih skal zastäv{aè purga” Dat.: „Bosniè. Gora`da, 9”. 

844. Igor Severjanin, Perast, 0.

Po~.: „Peres¸kaem buhtu na parom¸” Zav.: „I vot – kak n¸t tebè, Perast, Perast!” Po~.: „Ta-ra-ra-rrah! Ta-ra-ra-rrah!” Zav.: „Ta-ra-ra-rrah! Ta-ra-ra-rrah!” Dat.: „Dubrovnik, 9”. 

845. Igor Severjanin, GornäÇ salyt, . 

84. Vladimir Nazor, Prve suze, –2. 847. Gustav Krklec, Putevi, 2–. 848. Ante Cetineo, Molitva, .

Po~.: „Oh, da bih mogo – ko u dane svete” Zav.: „I ~ino mi se: sve mi lak{e biva” Po~.: „Gradismo dugo od srebrnih re~i zvezde i la|e” Zav.: „U novu svetlost misli nam jezde” Po~.: „Okuj, Gospode, ~empres vetrom, a mene svetlom bola” Zav.: „svejedno: za staru smrt, il, novo uskrsnu}e”

NAJMLA\I NEMA^KI PESNICI 849. Manfred Hauzma, Uspomena. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), 4.
Po~.: „Odjednom me opet spopalo” Zav.: „Okrenuo sam se zidu i glasno sam plakao” Po~.: „Mo`da je ovo na{ posledwi ~as” Zav.: „Uzdi}i do toga nikad ne`ivqenog `i}a” 

850. Oto Haj{ele, Posledwi ~as. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), 4–5. 

74

Stani{a Vojinovi} 

85. Martin Behajm-[varcbah, Stra{na ve~nost. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), 5–.
Po~.: „Stra{na ve~nost!” Zav.: „Ali to mora ne” 

852. Vili Feze, Daleko... (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), .
Po~.: „Daleko su jezera i zeleni splavi u {a{u...” Zav.: „I pun divqine i daqe no ijednoj stvari” 

85. David Lu{nat, Savlova smrt. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), –7.
Po~.: „Nebesa su tamna nada mnom” Zav.: „Pobij i moje srce” 

854. Maks Raj{le, Jug. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), 7.
Po~.: „Hladno, crveno sunce” Zav.: „Ve~no me|u cvetawem i plodom” 

855. Maks Sidov, Odisej. (Preveo s nema~kog Nikola Mirkovi}), 7–8.
Po~.: „Pre nego {to nas najzad u menama nestane” Zav.: „Ostrva Sherije” 

85. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (I), 9–27. 857. Vladimir Pozner, Novi ruski pisci u {koli `ivota. (Preveo sa francuskog rukopisa H.), 27–. 858. Veselin ^ajkanovi}, Tri bo`i}na obi~aja, –40. 859. D./ragutin/ Kosti}, Kvari li se na{ kwi`evni jezik?, 40–47. 80. Milo{ P. Stefanovi}, Iz mehanike bez matematike, 48–5. KWI@EVNI PREGLED 8. Milan V. Bogdanovi}, Lirika Dobri{e Cesari}a, 5–5. NAU^NI PREGLED 82. Jov./an/ M. Jovanovi}, E. Haumant: „La formation de la Yougoslavie”, 57–58. POZORI[NI PREGLED 8. Ranko Mladenovi}, Opadawe kriminalne manije u drami. (Qudi kao mi od F. Vospera – 2. XII 9), 58–2. UMETNI^KI PREGLED 84. M./ilan/ Ka{anin, Izlo`ba starih majstora, 2–4. SOCIJALNI PREGLED 85. Mirko M. Kosi}, D-r Vladan Jojki}: „Nacionalizacija Ba~ke i Banata”, 4–. POLITI^KI PREGLED 8. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Ratni i privatni dugovi. – Ma|arska, –8. PRIKAZI I BELE[KE 87. M./iodrag/ M. Pe{i}, Prevodi pesama Igora Severjanina, 9–70.
Sa prevodom pesama Drina, Perast i Pozdrav u brdima. 

88. R./anko/ M./ladenovi}/, Jadranske pesme Igora Sevrjanina, 70–7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

75 

89. R./anko/ M./ladenovi}/, „Deset godina sarajevskog pozori{ta”, 7–72. 870. Tih./omir/ R. \./or|evi}/, „Kako je postao Beograd”, 72–7.
O kwizi Mihaila S. Petrovi}a. 

87. S./lobodan/ J./ovanovi}/, Herman Wendel: „Französische Menschen” (1932. Ernest Rowohlt Verlag. Berlin), 7–74. 872. T./one/ P./otokar/, Sre~ko Kosovel: „Izbrane pesmi”, 74–75. 87. K., „Slavia”. (^asopis pro slovanskou filologii. O. Hujer a M. Murko. Ro~nik X, se{it 3. Praha, 1931. Str. 449–672), 75. 874. H., ^lanak g. Vladimira Poznera, 75–7. 875. N. Q. /Nikola Mirkovi}/, Najmla|i nema~ki liri~ari, 7.
O prevodima u ovom broju. 

87. H., Najnovija Akademijina izdawa, 7. 877. H., „Srpske narodne melodije”, 7.
O kwizi Vladimira R. \or|evi}a. 

878. M., „Individualna psihologija i vaspitawe omladine za kolektivan rad”, 7–77.
O kwizi Slobodana Popovi}a. O kwizi Du{ana Price. 

879. R./isto Ratkovi}/, „Prosvetno-{kolska pitawa”, 77. 880. N., Rad „Cvijete Zuzori}”, 77–78. 88. N., Smrt d-r Milana Preloga, 78–79. 882. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Smrt Enrika Koradinia, 79–80. 88. /Anonim/, Nove kwige, 80. Br. 2, . januar 884. Mom~ilo Nastasijevi}, Nerodi, 8–8. 885. Klod Mk Kej, Luda glava. (Preveo H.), 8–98. 88. Rastko Petrovi}, Azija putuje, 99–0.
Po~.: „U pristani{tu svetiqka se di`e uz brod” Zav.: „Grdobno i nerazumqivo” Dat.: „Pu~ina, 9”. 

887. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (II), 04–0. 888. Stevan Gazeli, Universitet u Kembrixu. (Preveo sa engleskog rukopisa V. Simi}), 0–. 889. Stanislav Vinaver, Du{a, zver, svest. (Franc Verfel, Osvald [pengler, Tomas Man), –8. 890. Du{an Nedeqkovi}, Hegelov filozofski zna~aj, 8–22. 89. Vladimir D. \or|evi}, Monetarni problem, 22–. NAU^NI PREGLED 892. Vojislav M. Jovanovi}, Krasi}evi plagijati, –40.
O plagijatima narodnih pripovedaka Vladimira Krasi}a.

MUZI^KI PREGLED 89. Miloje Milojevi}, Gotov~eva opera „Morana” (4. I 1932), 40–45. POLITI^KI PREGLED 894. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Jedna r|ava godina, 45–49. 

7

Stani{a Vojinovi}

PRIKAZI I BELE[KE 895. Jov./an/ M. Jovanovi}, Pregled kwiga o ratu 1914, 49–5. 89. N. Q. /Nikola Mirkovi}/, Jedna jugoslovenska antologija na nema~kom, 5–52.
O antologiji Katarine Jovanovi}. 

897. H., Klod Mk Kej, 52–5. 898. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Devojka za pisa}om ma{inom”, 5–54.
O romanu Rudolfa Brauna u izdawu „Nolita”. 

899. S. Georgijevi}, Cankar na poqskom, 54–55. 900. S./lobodan/ P./opovi}/, Jedna Adlerova studija, 5. 90. /V. Simi}/, Universitet u Kembrixu, 5–57.
O ~lanku Stevana Gazelia.

O studiji Deca koja se te{ko vaspitavaju u prevodu Desanke Cvetkovi}. 

902. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, André Fontainas: „Tableau de la poésie française d’ aujourd’ hui”. (Ed. de la „Nouvelle Revue Critique”. Paris, 1931), 57.
O raspravi Pregled sada{we francuske poezije Andre Fontena. 

90. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, „Anatole Franse” par Léon Carias. (Rieder, Paris, 1931), 57. 904. M., „Godi{wak na{eg neba”, 57.
O kwizi koju je uredio V. V. Mi{kovi}. 

905. M., „Matemati~ki list”, 57. 90. V. \., „Zlato i srebro”, 58. 907. V. \., Srebro, 58.

O listu koji ure|uje Radivoje Ka{anin. O kwizi J. Hansa o zna~aju srebra za Aziju.. O kwizi Gotfrida Kunvalda o padu cene srebra. Nekrolog francuskom kompozitoru. 

908. M./iloje/ M./ilojevi}/, Smrt Vensana d , Endia, 58–0. 909. /Anonim/, Nove kwige, 0. Br. , . februar 90. Rastko Petrovi}, Sme|i Petar se probudio, –9. 9. Du{an Vasiqev, Pao je sneg, 70.
Po~.: „Muwa kad sevne, da li je stvarnost?” Zav.: „moje nemo}ne, o~ajne misli...” Po~.: „Kako se ovo sve ~ini daleko” Zav.: „I kletvu je reko...” 

92. Dragutin M. Domjani}, Ulica, 70–72. 9. Janko Tufegxi}, Vulkan pod {iwelom, 72–7.

Po~.: „On zastade pored vode, pred zelenom ti{inom rastiwa” Zav.: „O nikog vi{e, ve~no, nikog vi{e” 

94. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kwi`evne prilike u Srbiji pre sto godina (I), 74–8.
Javno predavawe odr`ano u [apcu 2. i 24. januara 92. godine. 

95. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (III), 82–92. 9. M. Kroq, Japansko kineski sukob, 9–200. 97. Mirko M. Kosi}, Na prekretnici konjukture ili na raskrsnici privrednog sistema?, 200–24.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

77

POZORI[NI PREGLED 98. Milan V. Bogdanovi}, Mom~ilo Milo{evi}: „Jubilej” (16. I), 24–27. EKONOMSKI PREGLED 99. Nik./ola/ Stanarevi}, Prodaja robe na otplatu, 27–220. POLITI^KI PREGLED 920. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Francuska dr`i kqu~, 220–22. PRIKAZI I BELE[KE 92. ]. /Vladimir ]orovi}/, Dani kwige u Beogradu, 224–225. 922. H., Bo`i}ni kwi`evni dodatci u beogradskim novinama, 22–227. 92. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, Erich Kästner: „Emil i detektivi” (izdanje „Nolita”), 228. 924. J./a{a/ M. P./rodanovi}/, „Bo`i}” (od ^arlsa Dikensa. „Zlatna kwiga”, br. 4), 229. 925. N./ikola/ Mirkovi}, „Slavische Rundschau”, 20–22. 92. R./anko/ M./ladenovi}/, Klabundova istorija svetske kwi`evnosti, 22–2. 927. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Trahard: „Les Maitres de la Sensibilité française au XVIII Siècle (1715–1789)”. (Tome I. Boivin, Paris, 1931), 2–25.
Pisawe Pjera Trara o Prosperu Merimeu. 

928. A./leksandar/ V./idakovi}/, „Englesko novinarstvo ju~e i danas”, 25–2.
O ~lanku italijanskog istori~ara Lui|i Vilara. 

929. H., Stogodi{wica Geteove smrti, 2. 90. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Moj obra~un s njima”, 27.
O kwizi Miroslava Krle`e. 

9. H., O pesmi pok. Du{ana Vasiqeva, 27.
O pesmi {tampanoj u ovom broju. 

92. H., ^lanak M. Kroqa, 27.

O ~lanku {tampanom u ovom broju. 

9. /Anonim/, Kwi`evni konkurs Jugoslovenske akademije, 27–28. 94. /Anonim/, Dramski konkurs „Prosvete”, 28. 95. O., Projekat za Gibraltarski tunel, 28–29. 9. \., Smrt d-r \or|a Joanovi}, 29–240. 97. /Anonim/, Nove kwige, 240. Br. 4, . februar

U ocewiva~kom odboru nalazili su se: \or|e Pejanovi}, Mirko Maksimovi}, Marko Markovi} i Borivoje Jevti}. 

98. Josip Kulunxi}, Ne suvi{e savesti!... (Komad u ~etiri slike) (I), 24–257. 99. Ranko Mladenovi}, Avantura zvuka, 258–20.
Po~.: „Arije su me u trku stigle” Zav.: „da idem istim putem s tobom!” 

940. Desimir Blagojevi}, Gorak xin, 20–2.

Po~.: „Korakne{ u svetlost rastom neobujmog diva” Zav.: „Disawe i lepota tako veli~aju svoju mo}” 

78

Stani{a Vojinovi} 

94. Risto Ratkovi}, Veselo, veselo medveda!, 2.

Po~.: „To stalno me{awe postoje}ih i nepostoje}ih stvari” Zav.: „Veselo, veselo medveda!” 

942. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kwi`evne prilike u Srbiji pre sto godina (II), 22–27.
Javno predavawe odr`ano u [apcu 2. i 24. januara 92. godine. 

94. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (IV), 27–282. 944. Slu~ajni, Razoru`awe, 282–289. 945. Mileta Novakovi}, Francuski predlog razoru`awa, 289–294. KWI@EVNI PREGLED 94. I./sidora/ S./ekuli}/, Bele{ka o kwi`evnim sudbinama nekih autenti~nih kriti~ara, 295–299. POZORI[NI PREGLED 947. I./sidora/ S./ekuli}/, Bele{ka o glasu glumca Aleksandra Moisia, 00–02. 948. Ranko Mladenovi}, Gostovawe Aleksandra Moisia, 02–04. 949. Milan V. Bogdanovi}, Mita Dimitrijevi}: „Sestra Leke Kapetana” (9. II), 05–07. MUZI^KI PREGLED 950. Miloje Milojevi}, Sve~ano otvarawe koncertne dvorane „Doma Kolar~eve zadu`bine”: Koncert Beogradske filharmonije (4. II), 07–0. POLITI^KI PREGLED 95. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Japan i Kitaj. – Austrija, 0–. PRIKAZI I BELE[KE 952. Jov./an/ M. Jovanovi}, Kwige o razoru`awu, –4. 95. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Babitt”, 4–5.
O romanu Sinklera Luisa u prevodu Borivoja Nedi}a. 

954. R./isto/ K./ovijani}/, „Slovenská miscellanea”, . 955. S./lobodan/ P./opovi}/, „Pla{qivo dete”, –8.
O radu Ervina Veksberga u prevodu Desanke Cvetkovi}. O raspravi Nedeqka Divca. 

95. P. /Slobodan Popovi}/, „Na{a sredwa {kola pred javno{}u”, 8. 957. /Uredni{tvo/, Kwi`evni ste~aj „Srpskog kwi`evnog glasnika”, 8.
O produ`ewu roka za slawe radova. Nekrolog. 

958. I./sidora/ S./ekuli}/, Lytton Strachey, 9–20. 959. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . mart 90. Josip Kulunxi}, Ne suvi{e savesti!... (Komad u ~etiri slike) (II), 2–4. 9. Frano Alfirevi}, Mrtvi, 5–.
Po~.: „Wihova lica koja do ju~er gledasmo” Zav.: „ta srca {to nas u no}i suzama oblivaju” 

92. Nikola [op, Balada o {kolskoj klupi, .

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Gdje li je ona stara {kolska klupa” Zav.: „I kopqe i {tit i blistav {qem” 

79 

9. Vlado Vlaisavqevi}, Pokajnici, 7.
Po~.: „Otvori srca pau~inast kut” Zav.: „Stidi se za porod svoj” 

94. Tih./omir/ R. \or|evi}, Kwi`evne prilike u Srbiji pre sto godina (III), 8–50.
Javno predavawe odr`ano u [apcu 2. i 24. januara 92. godine. 

95. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (V), 50–58. 9. Dragoqub Jovanovi}, Socialna struktura Srbije (I), 58–7. 97. \./ur|e/ Bo{kovi}, Problem Svetosavskog hrama, 8–7. 98. Slu~ajni, Xorx Va{ington (1732–1932), 72–74. SITNI PRILOZI 99. J./ovan/ St./erija/ Popovi}, Zapiske, 74–78. KWI@EVNI PREGLED

Predavawe odr`ano u Anglo-ameri~ko-jugoslovenskom klubu u Beogradu 8. oktobra 9. godine. 

970. Stanislav Vinaver, Nema~ki PEN-klub diskutuje o problemu: varo{ i unutra{wost, 78–85. NAU^NI PREGLED 97. R./isto/ Kovijani}, Pavle Popovi}: „Iz istorije srpsko-slova~kih kwi`evnih veza”, 85–88. 972. Aleksandar Deroko, Katalog na{ih arhitektonskih starina, 88–9. POLITI^KI PREGLED 97. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, ^ehoslova~ka. – Dunavski savez. – Reparacija, 9–94. PRIKAZI I BELE[KE 974. H., Stogodi{wica srbijanske kwi`evnosti, 95.
O raspravi Tihomira R. \or|evi}a. 

975. H., Sterijine „Zapiske”, 95–9. 97. A./leksandar/ Vidakovi}, Josip Torbarina: „Italian Influence on the Poets of the Ragusan Republic” (Willians and Norgate, London), 9–98. 977. D-r A./leksej/ J./ela~i}/, I. Erenburg: „Fabrika snova”, 98–99. 978. S./lobodan/ P./opovi}/, Dve rasprave o sredwoj {koli, 99. 979. M./ilan/ K./a{anin/, G. Martinoski i g-|ica Z. Petrovi}, 400.
O izlo`bi slika u Umetni~kom paviqonu.

O raspravama Odabirawe dece i diferenciacija nastave Milorada Vanli}a i Za na{u sredwu {kolu Ivana \aje.

Br. , . mart 980. Josip Kulunxi}, Ne suvi{e savesti!... (Komad u ~etiri slike) (III), 40– 47. 98. Josip Kosor, Moje su no}i blede, 48. 

80

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Moje su no}i blede” Zav.: „Odleti bela vaseqenom...” 

982. Josip Kosor, Ve~ni mir, 48–49.

Po~.: „Tako sam uman ko svetlo” Zav.: „Ve~na pijana materija u opijenom prostoru...” Po~.: „O gde si Ti {to nasred trga strada” Zav.: „ne daj da du{a ostane nam mra~na!” Po~.: „Nekad...” Zav.: „veruje u ~udo” 

98. Jela Spiridonovi}-Savi}, Vereniku Gospe sirotiwe, 49–420. 984. Jela Spiridonovi}-Savi}, Usedelica, 420–42. 985. I./sidora/ S./ekuli}/, Bele{ka o malom narodu, 422–42. 98. Branko Lazarevi}, O stvarala{tvu (VI), 42–47. 987. T./ihomir/ V. Simi}, \or|e Joanovi}, 47–44. 988. Milan J. @ujovi}, Ekonomija staroga veka, 44–448. 989. Dragoqub Jovanovi}, Socialna struktura Srbije (II), 448–457.

Predavawe odr`ano u Anglo-ameri~ko-jugoslovenskom klubu u Beogradu 8. oktobra 9. godine.

POZORI[NI PREGLED 990. Ranko Mladenovi}, Vizantijsko pozori{te kao spona crkve i cirka, 457–4. MUZI^KI PREGLED 99. Stanislav Papjerkovski, Muzi~ke prilike u posleratnoj Poqskoj. – Ludomir Ru`icki. (Povodom predstoje}e premiere Kazanove, opere od L. Ru`ickog), 4–45. UMETNI^KI PREGLED 992. Milo{ P. Stefanovi}, „Spomenica petstogodi{wice smederevskog grada despota \ur|a Brankovi}a”, 4–49. POLITI^KI PREGLED 99. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Ruske prilike. – Konferencija za razoru`awe. – Brian, 49–474. 994. /Uredni{tvo/, Rezultat kwi`evnog ste~aja S. K. G. za najboqu pripovetku, 474.

Ocewiva~ki odbor u sastavu: Branislav Miqkovi}, Milo{ Crwanski i Gustav Krklec, doneo je odluku da se nagradi novela – kra}a pripovetka Zlatan osmeh nad Sanxakom Riste Ratkovi}a.

PRIKAZI I BELE[KE 995. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Odabrane pesme Alekse [anti}a”, 475. 99. D./u{an/ J. Popovi}, „Na{ narodni `ivot” (V i VI kwiga), 475–47.
O kwigama Tihomira R. \or|evi}a. 

997. D-r A./leksej/ J./ela~i}/, „Noväi grad” (zbornici, Pariz 1931–32. Uredili I. Bunakov, F. Stepun i G. Fedotov), 47–477. 998. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Narodni almanah 1932” (Los Angeles, 1932, urednik Voj. Ga}inovi}), 477.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

8 

999. S./lobodan/ P./opovi}/, „Didaktika nove {kole”, 477.
O kwizi Paula Fikera.

7000. R./anko/ M./ladenovi}/, Premiera „Roksi” od Bari Konersa, 477–478. 700. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba slika g. Ivana Radovi}a, 478–479. 7002. N./iko/ Bartulovi}, Smrt Vladimira ^erine, 479–480. 700. /Anonim/, Nove kwige, 480. Br. 7, . april 7004. Josip Kulunxi}, Ne suvi{e savesti!... (Komad u ~etiri slike) (IV), 48–494. 7005. E./lisaveta/ S. Bagrjana, Godi{wa doba. (S dozvolom pesnikiwe s bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 495–499.
Po~.: „Kakav zamor – `iveti ve~no ovde” Zav.: „Negativ svog negda{weg lika”

POZORI[NI PREGLED 700. Milan V. Bogdanovi}, Du{an Nikolajevi}: „Ve~na koprena” (16. III), 500–504. POLITI^KI PREGLED 7007. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Razoru`awe duhova. – Japansko-kineski sukob. – Dunavska tetka, 504–508. STOGODI[WICA SMRTI J. V. GETEA 82–92. 7008. J. V. Gete, Prometej (1774). (Preveo Sv./etislav/ Stefanovi}), 5–52.
Po~.: „Zakloni svoje nebo, Zevse” Zav.: „Kao ja”

7009. J. V. Gete, Du{a svemira. (Preveo Sv./etislav/ Stefanovi}), 52–5.
Po~.: „Razdelite se u sve regione” Zav.: „Svemirskom domu svom” Po~.: „Nad visovima svima” Zav.: „Da mirom usnuje{“ Po~.: „Du{a je qudska” Zav.: „Kao vetar si!”

700. J. V. Gete, Putnikova no}na pesma. (Preveo Sv./etislav/ Stefanovi}), 5. 70. J. V. Gete, Pesma duhova nad vodom. (Prevela Milica Sv. Stefanovi}), 5. 702. J. V. Gete, Granice ~ove~anstva. (Prevela Milica Sv. Stefanovi}), 5–54.
Po~.: „Kad predrevni” Zav.: „Beskrajni lanac”

70. J. V. Gete, Bo`ansko. (Prevela Milica Sv. Stefanovi}), 54.
Po~.: „Plemenit neka je ~ovek” Zav.: „Naslu}enih bi}a”

704. Isidora Sekuli}, Gete, snaga velikog ~oveka, 55–59. 705. Minde – Pue, Geteova ~ove~nost, 59–52. 70. Svet./islav/ Stefanovi}, Iznad istina i zabluda, 527–529. 707. Pero Slijep~evi}, Geteova lirika, 529–5.
Dat.: „Vajmar, avgusta 9.”

708. Julius [uster, Gospod dolazi u Tremeli. (Jedan Geteov pesni~ki i nau~ni motiv), 57–540. 

82

Stani{a Vojinovi}

709. Jela Spiridonovi}-Savi}, Geteov put ka svetlosti, 540–54. 7020. Du{an Nedeqkovi}, Gete i Spinoza, 54–544. 702. Ksenija Atanasijevi}, Problem ~ovekovog saznawa u Geteovome Faustu, 545–547. 7022. Ernst Bartel, Dana{wi zna~aj Geteovog u~ewa o bojama, 547–55. 702. Evgenije Spektorski, Gete i Tjut~ev, 55–552. 7024. Stanislav Papjerkovski, Gete i Poqska, 55–555. 7025. Irena Fekete, Gete kao podstreka~ prevo|ewa srpskih narodnih pesama. (Sa pi{~evom dozvolom preveo iz rukopisa R./anko/ M./ladenovi}/), 555–557.
Odlomak iz disertacije Wilhelm Gerhard und seine Übersetzungen serbischer Volkslieder.

702. J. V. Gete, Srpske narodne pesme. (Preveo Dragoqub Gan~i}), 557–50. Br. 8, . april 7027. Branimir ]osi}, Psihoanaliza gospo|e Marine, 5–5. 7028. Mihailo Miron, Na kapiji sun~anoj, 57.
Po~.: „Sve`i mi @dralina, sestro Serafino” Zav.: „i u srcu mome ~uju se koraci”

7029. Du{an Jerkovi}, Ruke radnika, 57–58.

Po~.: „Ruke svuda prisutne, hrapave, na snegu mrznute, suncem pr`ene” Zav.„Va{e ruke dr`a}e lovor-venac; iz wihovih }e krv da se smeqe” Po~.: „Le`i na stolu skrhan na dve pole no` od kau~uka” Zav.: „A ja, zaboravi}u jo{ sutra da mi je drugar umro ju~e”

700. Milivoje Risti}, Slomeqeni no` od kau~uka za se~ewe kwiga, 58–59. 70. J. V. Gete, Pesme. Preveli Svetislav (br. I-III) i Milica Sv. Stefanovi} (br. IV), 59–572.
I. Prooemion (59–570) Po~.: „U ime Onog {to sam je tvorac svoj” Zav.: „I strah i, kad mo`e, qubav ima za w” II. Majska pesma (570–57) Po~.: „[to divno mi blista” Zav.: „Za taj dar” III. Darovi bogova (57) Po~.: „Sve daju bogova sile beskrajne” Zav.: „Sve bolove beskrajne, sve” IV. Orao i golub (57–572) Po~.: „Mladi orli} podi`e krila” Zav.: „O mudrosti! ti govori{ kao golub”

702. Rad./oslav/ Medenica, Jedan osvrt na prevo|ewe Getea u na{oj kwi`evnosti, 57–585. 70. Svet./islav/ Stefanovi}, Dve re~i o Geteu posle Vajmara, 585–589. 704. M. Podoqski, Adolf Berman. (Nekoliki podaci o Adolfu Bermanu, prvom direktoru Dr`avne {tamparije u Beogradu), 589–594. 705. Vladimir D. \or|evi}, Monetarni problem i zamrznuti krediti, 594–02. 70. Aleksije Jela~i}, Dnevnik grofa Vladimira Lamsdorfa, 02–0. NAU^NI PREGLED 707. Slobodan Popovi}, „Gete kao vaspita~”, 07–09.
O raspravi A. Volfa.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

8

POZORI[NI PREGLED 708. Milan V. Bogdanovi}, Milan Begovi}: „Bez tre}eg” (5. IV), 09–. UMETNI^KI PREGLED 709. Milan Ka{anin, Izlo`ba slika g. Jovana Bijeli}a, –. EKONOMSKI PREGLED 7040. Nik./ola/ Stanarevi}, Beogradske banke u 1931. godini, –5. POLITI^KI PREGLED 704. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, ^ernin – Bansen – Po, 5–8.
O grofu ^erninu, Morisu de Bansenu i generalu Pou.

PRIKAZI I BELE[KE 7042. R./anko/ M./ladenovi}/, Gete na beogradskoj i zagreba~koj pozornici, 8–9. 704. Stevan Josifovi}, Anti~ki motivi u Geteovom Faustu, 20–25. 7044. Vlad./imir/ Petkovi}, Gete i Jenski universitet, 25–2. 7045. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Pogrebi”, 2–27.
O zbirci pesama Vasilija Kuki}a.

704. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Mrtva~ki brod”, 27.
O romanu B. Travena u prevodu Jovana Popovi}a.

7047. T./one/ P./otokar/, ^etvrta kwiga Sabranih dela Levstikovih, 27. 7048. T./one/ P./otokar/, Narte Velikonja: „Otroci”, 28. 7049. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, Tihomir R. \or|evi}: „Na{ narodni `ivot” (1–6. Beograd, 1930–1932), 28. 7050. V./eselin/ ^ajk./anovi}/, N. Vuli} i L. M. Suhotin: „Stari vek u odabranim odlomcima” (Beograd, 1931. Drugo dopuweno izdawe. Str. 225), 28–29. 705. S./tanislav/ P./apjerkovski/, „Gorski vijenac” u poqskom prevodu, 29.
O prevodu Henrika Batovskog.

7052. D-r S. B., Jugosloven u francuskoj drami, 29–0.
O drami Les fruits de l’amour Lisjena Dekava (Lucien Descaves).

705. A./leksej/ J./ela~i}/, Erenburg na francuskom jeziku, 0. 7054. A./leksej/ J./ela~i}/, „Dostojevski u Londonu” (Berlin, 1932), 0–.
O „pripovetci u ~etiri ~ina” A. Z. [tajnberga.

7055. N. Q-v /Nikola Mirkovi}/, „Slavische Rundschau”, –2. 705. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Félix Gaiffe: „Le Rire et la scène française” (Paris, Boivin, 1931), 2–. 7057. /Anonim/, Jedan ~lanak o na{im u~iteqskim {kolama, .
O ~lanku Vojislava Mladenovi}a. O ~lanku Slobodana Popovi}a.

7058. N., „Prou~avawe i vaspitawe seoske omladine”, . 7059. A./leksije/ J./ela~i}/, Reiners: „Die wirkliche Wirtschaft” (Minhen, Bek, 1932), –4. 700. S. P., Jo{ jedan dramski konkurs, 4.
O dramskom konkursu Matice hrvatske.

70. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Vra`je koleno”, 5.

O komediji Uro{a Doj~inovi}a na sceni Narodnog pozori{ta. 

84

Stani{a Vojinovi}

702. R./anko/ M./ladenovi}/, „Evolucija engleskog savremenog pozori{ta”, 5–.
O studiji Ervinga Cukera.

70. H., Proslavqawe Getea u na{oj zemqi, –8. 704. H., S. k. glasnik o Geteu, 8. 705. Smiqa Mi{i}, Izvod iz bibliografije prevoda Geteovih dela u srpskoj kwi`evnosti, 9–40. 70. /Anonim/, Nove kwige, 40. Kw. XXXVI Br. , . maj 707. Miodrag M. Nika~evi}, Pod Zlatovrhom, –.
Pri~a iz Makedonije.

708. Ivan Cankar, Sveto pri~e{}e. (Preveo N.), 7–9. 709. Ivan Cankar, Kakadu. (Preveo N.), 9–. 7070. Josip Kosor, Mi ne verujemo..., 2–5.
Po~.: „Mi ne verujemo u Tvoje srce i u Tvoje }uti” Zav.: „Milost pravi~ni, milost, milost, milost!...”

707. \uza Radovi}, Crna Gora, 5–7.

Po~.: „Gavranovo krilo dovodi jo{ jednu no} na nas” Zav.: „prvo drveno ralo u pjeskovitom busenu {kripi”

7072. J. V. Gete, Herman i Dorotea. (Pesma druga: Terpsihora: Herman). Preveo K., 7–2.
Po~.: „Kada li skladno uzrastao mladi} u sobu stupi” Zav.: „Ne~ujno sin o kvaku, i tako napusti sobu”

707. Svet./islav/ Stefanovi}, Za slavu [ekspira. (Na dan 2. aprila 92), 24–28. 7074. St./anislav/ Papjerkovski, Savremena poqska kwi`evnost. Ekspresionisti~ka i futuristi~ka poezija, 28–2. 7075. Vladeta Popovi}, Savremeni zna~aj Aristotelove „Poetike”, 2–40. 707. Mijo Mirkovi}, Ekonomska saradwa podunavskih zemaqa, 40–48. 7077. Baja Baji}, Perdmet savremene psihologije, 48–57. KWI@EVNI PREGLED 7078. Milan V. Bogdanovi}, Polemike Miroslava Krle`e, 58–2. MUZI^KI PREGLED 7079. Miloje Milojevi}, Opera „Kazanova” (25. IV), 2–4.
O predstavi komi~ne opere Ludomira Ru`ickog.

POLITI^KI PREGLED 7080. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nema~ka – Rusija – Rumunija – Turska – Gr~ka, 4–7. PRIKAZI I BELE[KE 708. I./sidora/ S./ekuli}/, Jedna krasna kwiga za decu. (Angela Karalij~eva „Dukati”), 8.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

85

7082. E./vgenije/ Zaharov, Gumiqov, 9–70.
O poezini Nikolaja Gumiqova.

708. E./vgenije/ Z./aharov/, Konstantin Slu~evski, 70–7. 7084. Rad./oslav/ Medenica, G. Gezeman o Gogoqu i Dostojevskom, 7–72. 7085. R./anko/ M./ladenovi}/, Herman Korf: „Duh Geteova doba” (II deo „Klasika”, Lajpcig 1930) i Eugen Kineman: „Gete” (Lajpcig 1930, 2 sveska), 72–7. 708. R./anko/ M./ladenovi}/, „Op{ti katalog Gete” (Gesamtkatalog Goethe), 7. 7087. S./lobodan/ P./opovi}/, Dve individualnopsiholo{ke studije o deci koja se te{ko vaspitavaju, 7–74.
O studijama Jogunasto dete Ade Bajl i Glupo dete Frica Kinkela.

7088. S./lobodan/ J./ovanovi}/, „Annuaire interparlamentaire”, 74. 7089. N./iko/ B./artulovi}/, „Nova Nema~ka”, 74–75.
O kwizi Iva Rubi}a.

O godi{waku Me|uparalmentarne zajednice koji je uredio Leopold Boasije.

7090. A./leksije/ J./ela~i}/, O nema~koj omladini, 75.
O bro{uri Leopolda Dingreva. O kwizi Hansa Frajera.

709. A./leksije/ J./ela~i}/, „Revolucija sa desnice”, 75. 7092. A./leksije/ J./ela~i}/, Kuno Renatus: „Die zwölfte Stunde der Weltwirtschaft”, 75–7. 709. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Nova kwiga pripovedaka Veqka Petrovi}a, 7.
O kwizi Izdanci iz opaqena grma.

7094. H., Za slavu [ekspira, 7.

O predavawu Svetislava Stefanovi}a.

7095. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Ju`na Srbija. (Stevan Simi}: „Po reviziji”. Skopqe, 1932), 7–77. 709. H., „^lanci i studije”, 77.
O kwizi Branislava Petronijevi}a.

7097. T./one/ P./otokar/, André Gide: „Ozka vrata”, 77. 7098. T./one/ P./otokar/, Bernhard Kellermann: „Pot bogov”, 77. 7099. H., „Herman i Dorotea”, 77–78. 700. M./ilan/ K./a{anin/, Belo`anski i Kuja~i}, 78.
O izlo`abama slika Sta{e Belo`anskog i M. Kuja~i}a.

70. H., Smrt Riste J. Odavi}a, 79. 702. ^./aslav/ M. Nikitovi}, Smrt Albera Matieza, 79–80.
Nekrolog francuskom istori~aru.

70. /Anonim/, Nove kwige, 80. Br. 2, . maj 704. Svetovid Bol, Moj prijateq Frederiko. (Autobiografski odlomak), 8–92. 705. Dora Gabe, Vuk. (Prevela s bugarskog Nada Mirkovi}), 9–94. 70. Frano Alfirevi}, Velegradske ve~eri, 95–9.
Po~.: „U ve~erima velegrada blistaju trotoari” Zav.: „i opijaju nas staze gde govori ti{ina”

707. @arko Vasiqevi}, Negeri pevaju, 9–97.

Po~.: „Rob iz Liberije, zvani Kobra, na rubu Afrike peva” Zav.: „Negeri pevaju” 

8

Stani{a Vojinovi}

708. E./lisaveta/ Bagrjana, S. O. S. (S bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 97–98.
Po~.: „U ovom veku betona, ma{ina i radija” Zav.: „u pauzama – dok se odmara xazband!...”

709. E./lisaveta/ Bagrjana, Stihije. (Preveo sa bugarskog Nikola Mirkovi}), 99.
Po~.: „Mo`e{ li zaustaviti vetar kad ide sa humova” Zav.: „Mene kako }e{ zaustaviti?”

70. Dragomir M. Jankovi}, Prilog povici na kvarewe jezika, 00–07. 7. Steven Kemew, Dana{wa ma|arska kwi`evnost. (Sa rukopisa preveo T./odor/ M./anojlovi})/, 07–20. 72. Milo{ \uri}, Qubav i lepota u Platona (I), 20–. 7. Stanislav Papjerkovski, Savremena poqska kwi`evnost. Roman, –4. KWI@EVNI PREGLED 74. Kre{imir Georgijevi}, Poqski prevod „Gorskog vijenca”, 5–8.
O prevodu Henrika Batovskog.

EKONOMSKI PREGLED 75. Nik./ola/ Stanarevi}, Slu~aj prve hrvatske {tedionice, 8–4. POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Italija i revizija ugovora. – Tri evropska problema. – Dumer. – Alber Toma, 42–45. 77. Pen-klub, Apel svim vladama, 4. PRIKAZI I BELE[KE 78. M./ilan/ B./ogdanovi}/, G-|e Dora Gabe i E. Bagrjana u Beogradu, 47. 79. Ksenija Atanasijevi}, D-r Julka Hlapec \or|evi}, „Jedno dopisivawe” (fragmenti romana, Beograd 1932. Izdava~ka kwi`arnica Gece Kona), 48–49. 720. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Glembajevi”, 49–50.
O idawu drame Miroslava Krle`e.

72. T./one/ P./otokar/, Francé Vodnik: „Borivec z Bogom”, 50. 722. T./one/ P./otokar/, Louis Adami~: „Laughing in the Jungle”, 5. 72. T./one/ P./otokar/, Kidri~eva „Istorija slovena~ke kwi`evnosti”, 5. 724. E./vgenije/ Zaharov, Sovjetski ~asopisi u 1932. godini, 5–5. 725. M./ilan/ K./a{anin/, Dve nove Istorije umetnosti, 5. 72. H., Me|unarodni kongres kwi`evnika, 5. 727. H., Dani kwige i {tampe u Parizu, 54. 728. S./lobodan/ P./opovi}/, „Internacionalno vaspitawe”, 54.
O ~lanku Ivana \aje.

O kwigama Nova istorija umetnosti Pola Obera i Umetnost od postanka do danas Leona Dehera.

729. S./lobodan/ P./opovi}/, „O osnovi nauke o vaspitawu”, 54.
O drugom izdawu Herbertove kwige.

70. S./lobodan/ P./opovi}/, „Nova {kola”, 54.
O drugom izdawu kwige Vasilija Pejheqa. O izlo`bi jugoslovenskih umetnika.

7. H., ^etvrta prole}na izlo`ba, 54–55.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

87

72. S./tanislav/ Papjerkovski, „Jelisaveta od Engleske” od F. Bruknera, 55–57. 7. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Smrt ^edomiqa Mijatovi}a, 58–59. 74. /Anonim/, Nove kwige, 0. Br. , . juni 75. Mladen St. \uri~i}, La`ov (I), –7. 7. Konstantin Petkanov, Igna. (S dozvolom pi{~evom s bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 7–8. 77. Todor Manojlovi}, Prole}e u klijalu, 84–85.
Po~.: „Vrt je okolo jo{ pust i bezbojan” Zav.: „Veoma qupko i dekortivno”

78. Branko \uki}, Nedeqa, 85–8.

Po~.: „O prozore, celu no} slepe, zora sad ve{a svetlo tkawe” Zav.: „blagoslovi}emo taj dan, i hleba, i vo}a, i vina” Po~.: „I kad padne no}, ti si uvek u mojim ranama” Zav.: „a srce mi je napu{teno presvislo”

79. Milica Kosti}-Selem, Moji dani, 87.

740. Evgenije Spektorski, Turgewev i Flober, 88–94. 74. Qubica S. Jankovi}, Dragotin Kete. Wegova uloga i mesto u slovena~koj „modernoj”, 94–20. 742. Milo{ \uri}, Qubav i lepota u Platona (II), 20–24. POZORI[NI PREGLED 74. Kosta M. Lukovi}, Pozori{te ideja. (Povodom Jelisavete engleske, od Ferdinanda Bruknera), 25–22. UMETNI^KI PREGLED 744. M./ilan/ Ka{anin, ^etvrta prole}na izlo`ba, 22–22.
O izlo`bi jugoslovenskih umetnika.

POLITI^KI PREGLED 745. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francuski izbori. – Privredne nevoqe Evrope, 22–229. PRIKAZI I BELE[KE 74. Q./ubica/ S. J./ankovi}/, Nekoliko savremenih sudova o Dragotinu Keteu, 20–24. 747. D./ragutin/ Kosti}, „Pesmi o Kraljevi~u Marku”. (Prevedel Radivoj Rehar. Ljubljana 1932), 2–24. 748. D./ragutin/ Kosti}, „Rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika”. (Obra|uje: T. Mareti}. Sv. 46. Pomrsivati-posmrtnica. Zagreb, 1932), 24–27. 749. M./ilivoje/ R./isti}/, „Kad sudbina flertuje...”, 27–28.
O zbirci pripovedaka Zarije D. Vuki}evi}a.

750. Ksenija Atanasijevi}, „Put u `ivot”. („Zbornik mudrosti”. Sastavio Lav Tolstoj. Preveo s ruskog Mileta Jak{i}. Narodno delo, Beograd 1932), 28–29. 

88

Stani{a Vojinovi}

75. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Ernst-Robert Curtius: „Essai sur la France” (Grasset, Paris, 1932), 29–240. Br. 4, . juni 752. Mladen St. \uri~i}, La`ov (II), 24–25. 75. Ludvik Mrzel, Kanarinke. (Po dozvoli pisca preveo sa slovena~kog T./one/ P./otokar/), 25–25. 754. Ludvik Mrzel, Kaldrma od granita. (Po dozvoli pisca preveo sa slovena~kog T./one/ P./otokar/), 25–254. 755. Ludvik Mrzel, Pritvorenik. (Po dozvoli pisca preveo sa slovena~kog T./one/ P./otokar/), 254–255. 75. Dragutin M. Domjani}, Proqe}e, 25.
I. U bolesti Po~.: „Po granama li{}e se prenulo” Zav.: „a tako su plavi, plavi” II. U predve~erje Po~.: „Sad gora modra je i tre{we bijelo cvatu” Zav.: „tko pitati }e kad? To tako je svejedno”

757. Mladen Leskovac, Ono {to je jo{ ostalo, 25–257.
Po~.: „Na putu tom se javqalo premnogo slika i ~arolija” Zav.: „za nepobedive, bolesne, za sve na zemqi sirote qude”

758. Mladen Leskovac, O tome kako jedne no}i nisam mogao da ~itam u vagonu, 258–259.
Po~.: „U stvari, to je mu~no se}awe samo” Zav.: „dok su se}awa mu~na i nepodnosiva katkad kao zuboboqa, kao dugovi”

759. Svetislav Stefanovi}, Propaganda kwi`evnika za mir, 20–25. 70. Milo{ \uri}, Qubav i lepota u Platona (III), 25–27. 7. Du{an Panteli}, O godini Kara|or|eva ro|ewa, 27–284. 72. Slu~ajni, Uzroci svetske krize (I), 284–290. 7. Dragan Mili}evi}, Pitawe opiuma, 290–294. POZORI[NI PREGLED 74. Kosta M. Lukovi}, Dramatizovawe romana. („Ve~iti mlado`ewa” Jakova Igwatovi}a na sceni Narodnog pozori{ta, u dramatizaciji Aleksandra Ili}a), 295–02. UMETNI^KI PREGLED 75. \ur|e Bo{kovi}, Crkva Sv. Marka u Beogradu kao karikatura Gra~anice, 02–04. POLITI^KI PREGLED 7. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Lozanska konferencija. – Musolini mewa. – ^etiri krize: ameri~ka, nema~ka, rumunska i gr~ka, 04–08. PRIKAZI I BELE[KE 77. /Tone Potokar/, Ludvik Mrzel o sebi, 09–0. 78. M./ilan/ Budimir, Sofoklovi „Sqednici”, 0.
O prevodu N. Majnari}a.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

89

79. T./one/ P./otokar/, Nova sveska Cankarovih sabranih dela, 0–. 770. A./leksej/ J./ela~i}/, „Me|uevropa”, .
O studiji nema~kog ekonomiste Virziga.

77. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, André Chevrillon: „Taine. Formation de sa pensé” (Paris, Plon, 1932), 2.
Studija Andre [evrijona o Hipolitu Tenu.

772. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Julien Green: „Spaves” (Paris, Plon, 1932), 2–.
O romanu @ilijena Grena.

77. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, P. Van Tiegheem: „La littérature comparée”. (Paris, A. Colin, 1931), . 774. A./leksije/ J./ela~i}/, „Sutra opet rat”, –4.
O kwizi Ludviga Bauera.

775. A./leksije/ J./ela~i}/, „Dr`avni udar”, 4.
O kwizi Kurcija Malapartea.

77. S./lobodan/ P./opovi}/, „Ka psihologiji doba sazrevawa”, 4–5.
O kwizi Kurta Valtera Diksa.

777. D-r K., Slobodan @. Vidakovi}: „Na{i socialni problemi”. (Beograd, geca Kon, 1932, str. 352), 5–. 778. N./ikola/ S./tanarevi}/, „Ekonomska istorija Beograda”, –7.
O kwizi Vladislava Milenkovi}a.

779. N./ikola/ S./tanarevi}/, „Devizna politika kraqevine Jugoslavije”, 7. 780. P. /Tone Potokar/, Angelo Cerkvenik: „Kroz rat”, 7.
O prevodima Iva Frola i Savi}a Markovi}a [tedimlije.

78. T./one Potokar/, Fran Detela u novom izdawu, 7. 782. H., „Filozofski re~nik”, 7–8.
O kwizi Svetislava Mari}a.

78. L., Jedan pozori{ni datum, 8–9. 784. /Anonim/, Nove kwige, 20.

O predstavi Strindbergove drame Otac u izvo|ewu Baratova.

Br. 5, . juli 785. Branimir ]osi}, ...I lopov i skitnica! – Anegdota o jednom vernom psu, 2–4. 78. Du{an Miki}, Ogweni padovi, 42.
Po~.: „Petlovi na sedalima” Zav.: „blago meni”

787. Nikola [op, Borba sa wenim an|elom ~uvarom, 42–4.
Po~.: „[ta radi{ tu, ti nevidqivi, nijemi?” Zav.: „An|eli, crn si ve}, jer velik je tvoj grijeh”

788. Janko Tufegxi}, Ma~va prelasna..., 4–44.

Po~.: „Ve} neko nevidqivi podsti~e vatru zvezdanu” Zav.: „na tome putu bez sre}e...”

789. Dargomir M. Jankovi}, Gete, 45–5. 790. Tih./omir/ M. \or|evi}, Dva biblijska motiva u predawu na{ih Cigana, 54–5. 79. Mirko M. Kosi}, Socialno-ekonomske ideje nema~kih nacional-socialista, 5–72. 792. Slu~ajni, Uzroci svetske krize (II), 72–80. 

90

Stani{a Vojinovi}

NAU^NI PREGLED 79. A./leksije/ Jela~i}, D-r T. Taranovski: „Istorija srpskog prava u nemawi}koj dr`avi”, 8–82. POZORI[NI PREGLED 794. Kosta M. Lukovi}, Stara {panska drama i moderna pozornica. („Gospo|a |avolica”, od Kalderona, 16/4. 1932), 82–87. UMETNI^KI PREGLED 795. \ur|e Bo{kovi}, Sa arheolo{ke izlo`be Trebeni{te-Stobi, 87–89. MUZI^KI PREGLED 79. Miloje Milojevi}, Balet Nikolaja Nikolajevi}a ^erepnina: „Tajna piramide”, 89–90. POLITI^KI PREGLED 797. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Amerika i razoru`awe. – Reparacije, 90–9. PRIKAZI I BELE[KE 798. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Jugoslovenski klasici”, 94–95.
O izdawima srpskih klasika.

799. B. L. M., Razoru`awe i Jugoslavija, 95–98.
O kwizi Josipa Badali}a.

O kwizi Razoru`awe i politika Beograda Lazara Markovi}a.

7200. Rt. /Risto Ratkovi}/, „Dostojevski u hrvatskoj knji`evnosti”, 98. 720. A./leksije/ J./ela~i}/, „Sa druge strane”, 98–99.
O kwizi Mihajla Suganova (Talizina).

7202. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Jean Cocteau: „Essai de critique indirecte” (Grasset, Paris, 1932), 99.
O ogledima @ana Koktoa.

720. H.,, X Me|unarodni kongres PEN-klubova, 99–400. Br. , . juli 7204. Hasan Kiki}, U carskoj kaznioni, 40–4. 7205. Hajnc Lipman, Parada. (Sa nema~kog preveo Nikola Mirkovi}), 4–4. 720. Ernst Toler, Borba sa dragim Bogom. (Sa nema~kog preveo Nikola Mirkovi}), 47–49. 7207. Desanka Maksimovi}, Nespokojstvo, 420.
Po~.: „Pro|e sve. Ma koliko ruke zagrlile sre}u” Zav.: „da zaspi ukraj blage an|ela ruke” Po~.: „Rekoh Gradu ravnodu{no zbogom” Zav.: „no}, ko zaborav, tiho pada, pada”

7208. Mirko Vrawe{evi}, Vozom kroz rodni kraj, 420–42. 7209. Nenad Mitrov, Ja, 42–42.

Po~.: „Gde si? Gde da te ulovim, nepoznati Zlotvore?” Zav.: „wu }e Sveduh u rasko{noj javi da ustoli~i!”

720. Ovidije, Keiks i Alkiona. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 42–425.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Me|utim Alkiona, za nesre}u groznu nije znala” Zav.: „nije li gdjegod zaostao trag wegovih mokrih stopa” 

9

72. Ksenija Atanasijevi}, Simpatija, 42–429. 722. Du{an J. Jovanovi}, O najstarijem vaspitawu Ju`nih Slovena, 429–442. 72. Stojan Avramovi}, O pojmu razvi}a u psihologiji, 442–450. 724. Vladimir Pozner, Deset dana kod Maksima Gorkog. (Prevod sa francuskog rukopisa) (I), 450–40. NAU^NI PREGLED 725. Fehim Bajraktarevi}, O izdawima A{ikpa{azadetove hronike, 4– 45. POLITI^KI PREGLED 72. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Lozanska konvencija za reparacije, 45–48. SITNI PRILOZI 727. Konstantin I. Krstanovi}, 10. juni 1821. (Jedan prilog istoriji srpske pravoslavne dalamtinske Crkve), 49–47. BELE[KE 728. D./ragomir/ M. J./ankovi}/, Prilog prilogu o jeziku, 472.
O Unamunu i Servantesu.

729. /Nikola Mirkovi}/, Ernst Toler i Hajnc Lipman, 472–47. 7220. N./ikola/ [./op/, „Keiks i Alkiona”, 47.
O odlomku iz Ovidijevih Metamorfoza. O ~lanku Vladimira Poznera.

722. H., „Deset dana kod Gorkoga”, 474. 7222. N. Qv. /Nikola Mirkovi}/, „Slavische Rundschau”, 474–475. 722. N. Qv. /Nikola Mirkovi}/, „Kulturni problem Slovenstva”, 475–47.
O kwi`ici Josipa Vidmara.

7224. N. Qv. /Nikola Mirkovi}/, Jedan utopisti~ki roman. (Mato Han`ekovi}: „Gospodin ~ovjek”. Roman istine. Zagreb 1932), 47. 7225. Henrik Batovski, O nedostacima poqskoga prevoda „Gorskoga vijenca”, 477.
Odgovor Kre{imiru Georgijevi}u

722. V., Jedan seqa~ki roman, 477–478.

O romanu Qudi ma|arskog seqaka Pala Saba.

7227. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Smrt Danice Markovi}, 479–480. 7228. /Anonim/, Nove kwige, 480. Br. 7, . avgust 7229. Bo`idar Kova~evi}, Pariz – Beograd. (Pri~a starog momka), 48–489. 720. Angel Karalij~ev, Parica. (S dozvolom pi{~evom sa bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 489–494. 72. Angel Karalij~ev, Rosenski kameni most. (S dozvolom pi{~evom sa bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 494–499. 

92

Stani{a Vojinovi}

722. Rikard Katalini} Jeretov, Svjetionik, 500.
Po~.: „Baca” Zav.: „Majak na hridi je spas”

72. Vlado Vlaisavqevi}, S onih strana, 500–50.
Po~.: „^esto nas netko zove iz daqine” Zav.: „Iskopale o~i {to vide ~isto}u”

724. Vasilije Kuki}, Dnevnik, 50.

Po~.: „O primio sam na dlan, od nepoznatog” Zav.: „O, dokle }e{ `iveti?...”

725. Dimitar Pantelejev, Vra}awe iz praotaxbine. (S bugarskog preveo Nik. /ola/ Mirkovi}), 50–502.
Po~.: „Iza besplodnog i te{kog puta” Zav.: „Svoju belu i preranu jesen”

JOVAN N. TOMI] 72. Vladimir ]orovi}, Rad Jovana Tomi}a na istoriji, 50–505. 727. Aleksandar Beli}, Rad Jovana Tomi}a u Akademiji nauka, 505–507. 728. Milo{ L. Ze~evi}, Rad Jovana Tomi}a u Narodnoj biblioteci, 507–50. 729. Svetomir Risti}, Nagonski `ivot u srpskom narodnom pesni{tvu, 50–58. 7240. Milo{ \uri}, Heleni i dinarski Srbi. (Jedno upore|ewe wihove religioznosti), 58–528. 724. Miloje M. Vasi}, Vin~a i hiperborejski mit. (Odlomak iz kwige o i skopavawima u Vin~i) (I), 529–55. 7242. Vladimir Pozner, Deset dana kod Maksima Gorkog. (Prevod sa francuskog rukopisa) (II), 5–545. EKONOMSKI PREGLED 724. D./ragan/ M./ili}evi}/, @itni re`im – `elezni~ki tarifski odbor, 54–547. POLITI^KI PREGLED 7244. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Promene u Italiji, u Nema~koj, i odluke u @enevi, 548–55. SITNI PRILOZI 7245. S./vetislav/ S./tefanovi}/, Vukovo pismo Geteu, 552–55.
Sa Vukovim pismom iz Lajpciga od 8. novembra 82. godine.

PRIKAZI I BELE[KE 724. Karl [ebe{}en, „Pe{tanski lojd” o Jovanu Du~i}u i Svetislavu Stefanovi}u, 554–555.
Objavqeno je u Pe{tanskom lojdu 4. juna 92. godine.

7247. V., Literarni „Tajms” o „Portretima i esejima” Svet. Stefanovi}a, 555–55. 7248. N., Ventura Garcia Kalderon: „Pla~ pra{ume”. (Izdawe Nolit, Beograd, 1932), 55–557. 7249. Z., „Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor” (kw. XII), 557.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

9

7250. St. Burmazovi}, „Impregnisani i neimpregnisani pragovi”, 558.
O raspravi Milo{a P. Stefanovi}a.

725. /Anonim/, Dramski konkurs „Gajreta”, 559.

U ocewiva~kom odboru: Hamza Humo, Jovan Kr{i}, Husein Brki}, Rade Pergarc i Hamid Kuki}.

7252. /Anonim/, Smrt Vladimira Tre{~eca, 559–50. 725. H., Smrt Jovana N. Tomi}a, 50. Br. 8, . avgust 7254. Miodrag Borisavqevi}, Ordonans. (Ratne zabele{ke), 5–5. 7255. O. Henri, Umetnici. (Preveo s engleskog Z.), 5–57. 725. Rade Drainac, Most na Dunavu, 577.
Po~.: „Danas je moj glas ~ist kao pevawe testere u strugari” Zav.: „Odrowenu sa zelene grane” Po~.: „Beograd!” Zav.: „da odletim u svet zaborava”

7257. Rade Drainac, Na ekvatoru no}i, 578–579. 7258. Sergije Jesewin, Dve pesme. (S ruskog preveo M./iodrag/ M. P./e{i}/), 579–580.
I. II. Po~.: „R`e `drebni oblak” Zav.: „{iri svoje ruke” Po~.: „Grubima – radosti, ko hleba” Zav.: „da du{u zapu{im svoju”

7259. St./anoje/ Stanojevi}, U spomen Ilariona Ruvarca, 58–584. 720. Vladimir ]orovi}, Iz prepiske Frawe Zaha (I), 584–594. 72. Milan Grol, Razgovori o me|unarodnoj saradwi, 594–02. 722. Miloje M. Vasi}, Vin~a i hiperborejski mit. (Odlomak iz kwige o iskopavawima u Vin~i) (II), 02–08. 72. Miloje M. Vasi}, Jovan N. Tomi}, 09–5. 724. \ur|e Bo{kovi}, Urvinama Tare. (O Tarinim manastirima), 5–8. KWI@EVNI PREGLED 725. Milan V. Bogdanovi}, ^ovekoqubivi \ura Jak{i}. (Povodom stogodi{wice ro|ewa), 9–2. POLITI^KI PREGLED 72. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sovjeti skre}u. – Izbori u Nema~koj. – D-r Sajpel, 2–27. SITNI PRILOZI 727. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Frawa Josif I u Crnoj Gori 1875, 28–29. PRIKAZI I BELE[KE 728. N. Qv. /Nikola Mirkovi}/, Bugarska mi{qewa o integralnoj Jugoslaviji, 0–2. 729. N. Qv. /Nikola Mirkovi}/, „Fragmenta tragoediae belli”, 2.
O kwizi proze Miroslava Golubovi}a. O raspravi Vaclava Burjana.

7270. K./re{imir/ Georgijevi}, „Hasanaginica v polské literature”, 2–. 

94

Stani{a Vojinovi}

727. E./vgenije/ Zaharov, Jedno delo o kwi`evnom Petrogradu, –4.
O kwizi Petrogradske zime Georgija Ivanova. O kwizi Sovjetske slike S. Dimitrijevskog. O studiji Irinarha Stratonova.

7272. A./leksej/ J./ela~i}/, Slike ruskog `ivota, 5. 727. A./leksej/ J./ela~i}/, „Ruske crkvene razmirice”, 5. 7274. E./vgenije/ Z./aharov/, „Crveni arhiv”, 5–.
O prevodu Luja @irandoa. Bele{ka o moskovskom ~asopisu, organu Centralnog arhiva Sovjeta.

7275. K. D. J. Fontani, Novi francuski prevod „Rata i mira”, . 727. A./leksije/ J./ela~i}/, „Jahrbücher zur Kultur und Geschichte der Slaven”, –7.
O ~asopisu koji ure|uje u Bratislavi Erdman Hani{. Anketa o stawu nema~ke omladine.

7277. A./leksije/ J./ela~i}/, „Wo findet die junge Generation neues Lebens Raum?”, 7. 7278. \./or|e/ P./opovi}/, Balkanska pravni~ka nedeqa, 7–8. 7279. J. K., Smrt Joze Ivaki}a, 9–40. Kw. XXXVII Br. , . septembar 7280. Branimir ]osi}, Be`anija 1914. (Iz romana Poko{eno poqe), –9 728. Risto Ratkovi}, Kako je Stoja Mladenova zauvek zaboravila svoje ime, 9–. 7282. Svetonije, Domician. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 2–7. 728. Mom~ilo Nastasijevi}, Epitaf, 8.
Po~.: „Plamen” Zav.: „grob i spas”

7284. Mladen Leskovac, Ve~erom katkad ~itam jo{ svoju staru |a~ku bibliju, 8–20.
Po~.: „Ono {to ovde sada ludo govorim nebu bih predati vaqda trebao” Zav.: „i zabavimo se cve}em, pismom od sestre, starim slikama, – bili ~ime” Po~.: „Skinuo sam {e{ir da pozdravim proqe}e” Zav.: „moj {e{ir, zaka~en za granu, kao usnula ptica wi{e”

7285. Ivo Kozar~anin, Skinuo sam {e{ir, 20.

728. Isidora Sekuli}, Bele{ka o iznimnim li~nostima, 2–2. 7287. Vladimir ]orovi}, Iz prepiske Frawe Zaha (II), 2–. 7288. Slu~ajni, Ako Hitler dobije vlast (I), –4. 7289. Isidora Sekuli}, Za dobar spomen Danice Markovi}, 44–47. 7290. Mira{ Ki}ovi}, Li~nost Joakima Vuji}a. (Odlomak iz ve}e studije), 48–57. KWI@EVNI PREGLED 729. Isidora Sekuli}, Oton @upan~i~: „Ciciban”, 58–0. 7292. Milan V. Bogdanovi}, Milan Ka{anin: „Pijana zemqa”, 0–. NAU^NI PREGLED 729. Slobodan Popovi}, Jedna anketa o duhovnome interesu omladine, –7.
O raspravi Adolfa Buzemana.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

95

SOCIJALNI PREGLED 7294. Mirko M. Kosi}, O hri{}anskom socializmu, 7–9.
O kwizi Razprave o dru`bi in dru`abnem `ivljenje Andreja Gosara.

POLITI^KI PREGLED 7295. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francuska i italo-nema~ko dr`awe. – Austrija, 70–72. PRIKAZI I BELE[KE 729. Ratk. /Risto Ratkovi}/, „Reda mora da bude”, 7–74.
O kwizi novela Jovana Popovi}a.

7297. H., „Dela Jakova Igwatovi}a”, 74. 7298. H., „Zlatarevo zlato”, 74–75.
O novom izdawu romana Augusta [enoe.

7299. H., „Ciciban” u srpsko-hrvatskoj versiji, 75–7.

O novoj verziji @upan~i~evog dela koje je izradio Stanko Toma{i}.

700. N./ikola/ [./op/, Svetonije, 7. 70. E./vgenije/ Z./aharov/, Jedan roman o kolhozima, 7–77.
O romanu Uzorana ledina Mihaila [olohova.

702. E./vgenije/ Z./aharov/, Nove pesme Borisa Pasternaka, 77–78. 70. E./vgenije/ Z./aharov/, Ruski ~asopisi u emigraciji, 78. 704. S./lobodan/ P./opovi}/, Jedna nova metoda psihologije mladosti, 78–80.
O psiholo{kim prou~avawima Hana Ruperta. O odlomku iz studije Mira{a Ki}ovi}a.

705. /Anonim/, Odlomak o Joakimu Vuji}u, 80. Br. 2, . septembar 70. Josip Kulunxi}, Pri~a o princezi, 8–90. 707. Korado Alvaro, Unuk. (Preveo H.), 90–9. 708. Desimir Blagojevi}, Umiru}i ~ovek peva kako je `ivot proletwa reka, 94–95.
Po~.: „Umiru}i ~ovek peva kako je `ivot proletwa reka” Zav.: „Jer, zemqo, ti si ~oveku besmrtni hod ko senka pod pticom” Po~.: „Da li lete br`e” Zav.: „i od kowa svakog su br`i”

709. @ivko Jevti}, Vetrovi, 95–9.

IZ NOVIJE [PANSKE LIRIKE 70. Ruben Dario, Kartezijski manastir. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 9–98.
Po~.: „Video je ovaj manastir starinski” Zav.: „il u ti{inu i mir kartezijskog manastira!”

7. Antonio Ma~ado, ***. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 98–99.
Po~.: „Sino} kada sam spavao” Zav.: „kog dr`ah u srcu svom”

72. Manuel Ma~ado, Filip IV. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 99. 

9

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Niko ko kraq na{ Filip, neka Bog ga ~uva” Zav.: „jedva, rukavicu od ko`e jelewe”

7. Huan Ramon Himenes, Klas. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 99–00.
Po~.: „Ko zlato grimizno stoji klas u jasnom danu” Zav.: „du{u, ah poezijo, beskrajna, zlatna, prava!”

74. Huan Ramon Himenes, ***. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 00.
Po~.: „Lahor. Staje voz. Sa polovine stanice” Zav.: „izrawaju, ko u snu, torwevi zlatni u ~ipkama”

75. Huan Ramon Himenes, ***. (Sa {panskog preveli Fr./ano/ Alfirevi} i K./almi/ Baruh), 00.
Po~.: „Najpre je do{la ~ista” Zav.: „gola, i zauvek moja!”

7. Todor Manojlovi}, Romanti~ni profil Branka Radi~evi}a, 0–07. 77. S./ait/ M. Orhanovi}, Vreme postanka kosovske poezije, 07–9. 78. Slu~ajni, Ako Hitler dobije vlast (II), 9–28. 79. V. S., Pred izlaskom iz krize, 28–2. KWI@EVNI PREGLED 720. Ivan Mihailovi}, Jedan karakteristi~an ruski emigrantski roman, –4.
O romanu Bura nad Evropom Lava Daj~a.

EKONOMSKI PREGLED 72. Dragan Mili}evi}, HHH Godi{wa skup{tina glavnog Saveza srpskih zemqoradni~kih zadruga, 5–40. POLITI^KI PREGLED 722. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, [ta je Azija primila od Evrope, 4–44. PRIKAZI I BELE[KE 72. Kalmi Baruh, Uz prevod iz novije {panske lirike, 45–4. 724. M./ilan/ B./ogdanovi}/, De~ija du{a Veqka M. Mili}evi}a, 4–49. 725. Mil., Viktor Igo i @or` Sandova: „Dedine i babine pri~e”. – („Zlatna kwiga” za februar 1932. Urednik @. Vukadinovi}, izdava~ Geca Kon), 49–50. 72. R./isto Ratkovi}/, „1932”, 50.
O zbirci stihova K. Racina, A. Aksi}a i J. \or|evi}a.

727. T./one/ P./otokar/, Slovenski biografski leksikon, 50. 728. T./one/ P./otokar/, Louis Adami~: „Kriza v Ameriki”, 5. 729. E./vgenije/ Z./aharov/, Nepoznati Pu{kinov spev, 5–52.
O prona|enom rukopisu speva Monah.

70. Lc. /Mladen Leskovac/, Jedno nepoznato pismo Dostojevskoga carevi}u Aleksandru Aleksandrovi}u, 52–54. 7. H., Korado Alvaro, 54.
O prevodu pripovetke italijanskog moderniste u ovom broju ~asopisa.

72. D./ragan/ M./ili}evi}/, D-r Bo`idar Vaji}: „P{enica Ju`ne Srbije”, 54–55.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

97

7. A./lesije/ J./ela~i}/, Nezaposlenost intelektualaca, 55.
O kwizi Die akademische Berufsnot Rajnholda [ajrera. O razgovorima Emila Ludviga. O studiji Ota Bauera.

74. A./leksije/ J./ela~i}/, Razgovor sa Musoliniem, 55. 75. A./leksije/ J./ela~i}/, Racionalizacija, 5. 7. V. Tumin, Ne{to o novijim ruskim slikarima, 57–59. 77. /Anonim/, Nove kwige, 0. Br. , . oktobar 78. Miodrag Borisavqevi}, U ritu. Zapisi o prirodi, –5. 79. Lu Siun, @ivot Ah Kia. (Preveo s francuskog B.) (I), –7. 740. Todor Manojlovi}, Maj je bla`eni paganski mesec, 77–78.
Po~.: „Kad se perunike rascvetaju” Zav.: „Pahuqice na qubavnike” Po~.: „Rije~i tuge ~uju se u sobi” Zav.: „Broje}i ku}e robqa”

74. Vlado Vlaisavqevi}, Mrak, 78. 742. Janko Tufegxi}, Selo na granici, 78–79.

Po~.: „Stanica je takva jo{ samo u avgustu, devetsto~etrnaeste bila” Zav.: „ovoga jutra, {to raste nezaustavqeno, plavo od {qiva” Po~.: „Najzad si zamoren od svog starodrevnog sveta” Zav.: „Sunce prese~en vrat”

74. Gijom Apoliner, Krug. (Preveo s francuskog Mladen Leskovac), 79–8. 744. Isidora Sekuli}, Ose}ajnost kod \. Jak{i}a, 84–9. 745. S./ait/ M. Orhanovi}, Vreme postanka kosovske poezije, 9–20. 74. Borislav Lorenc, Gete i Spinoza, 20–2. KWI@EVNI PREGLED 747. Tone Potokar, Bogomir Magajna: „Gornje mesto”, 24–25. POZORI[NI PREGLED 748. Milan V. Bogdanovi}, Branislav Nu{i}: „Mister dolar” (16. IX), 25–27. EKONOMSKI PREGLED 749. Nik./ola/ Stanarevi}, Pred reformom akcijskog prava, 28–220. POLITI^KI PREGLED 750. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Streza – engleski i nema~ki zahtevi, 220–222. PRIKAZI I BELE[KE 75. Slobodan Popovi}, Dve individualnopsiholo{ke studije, 22–224.
Autoreferat o svome ~lanku u ~asopisu „Nova Evropa”. O delu Margarete Rade. O studijama Seksualno rano sazrelo dete Rute Kinkel i Razma`eno dete M. [irmajstera.

752. Slobodan Popovi}, „O psihologiji vaspita~eve li~nosti”, 224–225. 75. Slobodan Popovi}, Jedno delo o proleterskoj devojci, 225. 754. J./ovan/ Lov./~evi}/, Izlaz iz krize?, 225–22. 

98

Stani{a Vojinovi}
O kwizi {vajcarskog bankara Somaria.

755. /Anonim/, Istoriske legende, 22–228. 75. Mil., Kwige za omladinu, 228–20.

O kwigama: Mark Tven: Jovanka Orleanka. („Zlatna kwiga”, sv. za mart 92); Sport klub Kliker, napisao Vlasta S. Petkovi} („Zlatna kwiga”, sv. za april 92); Indijanci, napisao Derik Nusbaum; Herodotove pri~e („Zlatna kwiga”, za jun 92).

757. Jov./an/ M. Jovanovi}, Tragedija Dardanela. (E. Delage: „La Tragedia des Dardanelles”, Paris, Grasset 1932), 2.
O brobama oko Dadanela 95. godine od E. Dela`a.

758. Jov./an M. Jovanovi}/, Jedan do`ivqaj. (Jean Bommart: „Sourcils Joints”, Paris 1932), 2. 759. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Mala Antanta. (Fl. Codresco: „La Petite Entente”, Paris 1932, I i II sv.), 2. 70. J./ovan M. Jovanovi}/, Tri slovenske zemqe (Emile Bourgeois: „Apercues Europeens”, Paris, 1932 ), 2.

O predavawu o politi~kim, finansijskim i ekonomskim problemima Jugoslavije, Poqske i ^ehoslova~ke.

7. Iv./an/ M./ihailovi}/, „Nacionalizacija Ba~ke i Banata”. (D-r Vladan Jojki}, Novi sad 1931, strana 136, karte i pregledi statisti~ki), 22. 72. Jov./an M. Jovanovi}/, Srpska kraqevska akademija. D-r Al. Ivi}: „Arhivska gra|a o jugoslovenskim kwi`evnicima i kulturnim radnicima”, kw. III, 1780–1894, 22. 7. In. /Jovan M. Jovanovi}/, [ta je s Austrijom. (M. Guetzevitch et A. Tibal: „L’ Autriche”, Paris, 1932. – Jacques Donnadieu: „Où va l’ Autriche”), 22. 74. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Trahard: „Les Maitres de la sensibilité française au XVIII siècle” (Boivin, Paris, 1932), 22–2. 75. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Ve~iti Istok. (Paul Gentizon: „Mustapha Kemal o l’ Orient en marche”, Paris, Bossard, 1929), 2.
O kwizi Pola @antizona.

7. Iv., „Brda u plamenu”, (Arsa B. Petrovi}, dramski komad u sedam slika, Skopqe 1932), 2. 77. /Anonim/, Emanuel Faillettaz: „Balzac et le monde des affaires”. (Payot, Lausanne, 1932), 2–24.
O kwizi Emauela Fajetaza kao dopuni kwige Balzak i poslovni svet Buvijea.

78. A./leksije/ J./ela~i}/, „Ustanak masa”, 24.
O kwizi Hoze Ortege.

79. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Lojd Xorx: „Istina o reparacijama i ratnim dugovima”, 24. 770. T./one/ P./otokar/, Milo Urban: „@ivi bi~”, 24–25. 77. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Izme|u rata i mira. (C. Schanzer: „Il mondo fra la Pace e la guerra”, Milano 1932), 25. 772. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Isto~na vojska. (L. Savadjian: „L’ armée d’ Orient vue à 15 ans de distance”, Paris, 1932), 25. 77. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Srpska jesen. (Marcel Dunan: „L sutomne serbe”, Paris 1932), 25. 774. B., Nacionalizam. (Rabindranat Tagore: „Nacionalizam”, prevod s engleskog d-r Milo{ \uri}, Beograd, G. Kon 1932), 25. 775. A. [., Kwige o Ligi naroda, 25–2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika 

99

77. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Na~elo narodnosti, 2.
O kwizi I. A. Pr`i}a.

777. D. K., Kwige o razoru`awu, 2. 778. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Kwige o Nema~koj, 2.
O kwizi Postajawe nema~ke republike Art. Rozenberga.

779. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Osamqivawe Nema~ke, 2–27. 780. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Nemci, 27.
O kwizi The Germans J. [ustera.

O kwizi The Spurut of British policy and the Myth of the Eucirclement of Germany H. Kantorovi~a.

78. Jov./an M. Jovanovi}/, Nema~ke krize (Albert Rivaud: „Les crises allemandes 1919–1931”, A. Colin, Paris, 1932), 27. 782. Jov./na M. Jovanovi}/, Nema~ka kriza. (Hub. Knickerlocker: „The German Crisis”, New York, 1932), 27. 78. Jov./an M. Jovanovi}/, Tri figure. (Streseman: „Vermöchtnis” I, autobiografija, Berlin 1932; Alfons Nobel: „Brüning”, Leipzig 1932; T. Ybarra: „Hindenburg”, New York 1932), 27. 784. Jov./an M. Jovanovi}/, Nije Nema~ka razoru`ana. (Colonel Reboul: „Non L’ Allemagnen a pas desarmé”, Paris 1932 ), 27. 785. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Kwige o Poqskoj, 27.
O kwigama R. Makbreja, M. Felinskog i Smogarzevskog.

78. M. R., Kwige o Italiji, 27–28. 787. Marijana @eqeznova-Kokaq, Vladimir Bartol: „Lopez”. (Drama u 3 ~ina – 12 slika). Premijera u Qubqani 24. septembra 1932, 29–240. 788. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Mihailo Pokrovski, 240.
Nekrolog.

Br. 4, . oktobar 789. Mom~ilo Nastasijevi}, Za pomozi Bo`e. (Uvod u zbirku Hronika moje varo{i) 24–242. 790. Du{an \urovi}, Bekstvo, 242–245. 79. Luis Adami~, @ena iz Dalmacije. (Sa dozvolom pisca preveo T./one/ P. /otokar/), 245–255. 792. Lu Siun, @ivot Ah Kia. (Preveo s francuskog B.) (II), 255–2. 79. Nikola [op, Mladi} bdije kraj mrtvog pjetla, 27.
Po~.: „On le`i kraj moje stare pe}i” Zav.: „kapqe muk s wegovoga kquna” Po~.: „Svud je no} sjedih prediqa” Zav.: „rosu i javorov muk”

794. Nikola [op, Pastorala, 28. 795. Milivoje Risti}, Seqakovo pismo sinu koji je oti{ao sa wive, 28–29.
Po~.: „Zaseni mi o~i kao sneg belo par~e hartije” Zav.: „ali zato `eli svako dobro svojim nevi|enim unucima i dalekom sinu”

79. E./lisaveta/ Bagrjana, @ivot koji sam htela da bude poema. (S dozvolom pisca sa bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 29–274.
Po~.: „Mesec izgreja kao ogroman ~asovnik na nepoznatoj stanici” Zav.: „I zalaze}e sunce si}i }e u moje srce...”

797. Borislav P. Stevanovi}, Razvoj psiholo{kih problema i psiholo{ka aktivnost za posledwih pedeset godina. (Povodom desetog me|unarodnog kongresa za psihologiju), 275–292.

400

Stani{a Vojinovi}

798. Tih./omir/ R. \or|evi}, Mujo i Alil u predawu ulciwskih Cigana, 292–297. 799. Milenko Vladisavqevi}, Trgovina i trgova~ki red u dana{wici, 298–0. UMETNI^KI PREGLED 7400. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba u Amsterdamu, –2. EKONOMSKI PREGLED 740. Nik./ola/ Stanarevi}, Zloupotreba poverewa, 2–4. POLITI^KI PREGLED 7402. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sredwa i isto~na Evropa, 5–8. PRIKAZI I BELE[KE 740. T./one/ P./otokar/, Luis Adami~: „@ena iz Dalmacije”, 9. 7404. V. L., Jedna amerikanska kwiga o nama, 9–20.

O kwizi Karste s Balkana (Balkan Sketches) koju je napisao Lester G. Hornby.

7405. Jov./an M. Jovanovi}/, „Vardar” (XXX kalendar „Kola srpskih sestara” za 1933, Beograd 1932), 20. 740. Jov./an M. Jovanovi}/, P. A. Mitropan: „Prilozi za istoriju {tampe u Staroj Srbiji i Ma}edoniji 1871–1912”. Skopqe, 1932, 20. 7407. I. M. I., „Dubrova~ki junak”, 20.
O raspravi Dubrova~ki junak u nema~koj romantici Pere Slijep~evi}a. O raspravi Pere Slijep~evi}a.

7408. I. M. I., Hegelovi uticaji, 20. 7409. S./lobodan/ P./opovi}/, Personalisti~ka estetika. (Friedrich Kainz: „Personalistischen Aesthetik”, Wien 1932), 20.
O pravcu koji je zasnovao Vilijem [tern.

Br. 5, . novembar 740. Milivoj Predi}, Prepla}eni dug. Drama u jednom ~inu, 2–29. 74. Petronije, Enkolpijevi do`ivqaji. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 0–. 742. Sibe Mili~i}, Sulamka. (Iz kwige: @ene biblijske), 4–9.
. 2. . 4. 5. . 7. 8. 9. Po~.: „Na tankoj svili tvoja mladost”; Zav.: „jer te, prekrasnu, za me stvori” Po~.: „Sav se savija{ usred struka” Zav.: „niti mog tela, poput pru}a” Po~.: „Sulamko, strasti Solomona” Zav.: „ti: put i svrha mog stremqewa” Po~.: „So~na si: grozd iz vinograda” Zav.: „do `eqe slasti, strasne bludwe” Po~.: „Kose ti: tanke niti zlata” Zav.: „Govor: svet `ubor iz Hebrona” Po~.: „Nokto ti: quske od agata” Zav.: „ubija muwa tvoje `eqe” Po~.: „Srce ti: nard od ~istog zlata” Zav.: „lebdi svemogu}nost umirawa” Po~.: „Takva se pru`a{ ispred mene” Zav.: „Sad: ma~ u ruci arhangela” Po~.: „Gde sam? U kutu Zemnog raja”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

40

Zav.: „@amor: pev rajskog pramale}a” 0. Po~.: „A ma{ta-pauk daqe plete” Zav.: „Sulamko, tebe iz svog rebra!” . Po~.: „U sredini sam bludnog kruga” Zav.: „muzikom stra{nom slatkog bluda” 2. Po~.: „Sulamko, sobom sre}u puni” Zav.: „ti si: Priroda: @ena! @ena!” Pesme i 0 ovoga ciklusa {tampane su u ovom ~asopisu, u svesci za . januar 929. godine.

74. A./leksandar/ Beli}, Kolar~ev narodni univerzitet. I. M. Kolarac i wegov narodni univerzitet, 40–5. 744. Milan Grol, Osnove programa i statuta Kolar~evog narodnog univerziteta, 5–57. 745. Tih./omir/ R. \or|evi}, Cigani kao nosioci kulture, 57–0.
Prekid od strane –5 – str 5 je bela. I u kona~nom sadr`aju slede}i prilog po~iwe na str. .

74. Vlada Milenkovi}, Nejednakosti u kretawu cena. (Odnos izme|u monopolisti~ki uslovqenih i slobodno tr`i{nih cena). –72. NAU^NI PREGLED 747. Du{an Nedeqkovi}, Jedno Spinozino pismo. (Prilikom tristogodi{wici Spinozinog ro|ewa), 7–75. 748. Nikola Mirkovi}, Jedan zanimqiv prilog jugoslovenskoj folkloristici, 75–77.
O erotici u na{im narodnim umotvorinama u studiji bugarskog nau~nika Najdena [ejtanova.

UMETNI^KI PREGLED 749. Milan Ka{anin, Izlo`ba g. Milana Kowovi}a, 79–8. POLITI^KI PREGLED 7420. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nema~ka dinamika. – Krize, 8–84. SITNI PRILOZI 742. S./vetozar/ M./ati}/, O Jak{i}evom „Uskoku”, 84–85. PRIKAZI I BELE[KE 7422. Mil., „Kosovo” (narodne pesme i pri~e o kosovskim junacima. „Zlatna kwiga” za septembar 1932), 8–87. 742. Lc /Mladen Leskovac/, Irinej Hopovski: „Smrt Vibije Perpetue” (drama u 1 ~inu, u stihovima. Novi Sad, 1932), 87. 7424. Ratk. / Risto Rakovi}/, „Sama”, 87–88.
O romanu Agnes Smedlej u izdawu „Nolita”.

7425. -ap-, „Revista di litterature slave”, 88–89. 742. Iv./an/ Mih./ailovi}/, „Ruski arhiv” (za politiku, kulturu i privredu Rusije, dvomese~no u Beogradu, broj XVIII-XIX, 1932), 89–90. 7427. -ar-, Stogodi{wica smrti Valtera Skota, 90–9. 7428. A./leksije/ J./ela~i}/, Putopis o novoj [paniji, 9.
O putopisu Iqe Erenburga.

7429. Jov./an M. Jovanovi}/, Postanak Jugoslavije, 9.

O kwizi Du{ana A. Lon~arevi}a objavqenoj na nema~kom jeziku 929. godine.

402

Stani{a Vojinovi}

740. Jov./an M. Jovanovi}/, „Slovenski Jadran”, 9.
O ~lanku R. Varnier-a.

74. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Spoqna politika. (Dr Milan \. Milojevi}: „Iz oblasti na{e spoqne politike”, Beograd 1932, I), 92. 742. Jov./an M. Jovanovi}/, Jedan napor. (Pierre Jaquin: „L’ Effort yougoslave”, Paris, 1932), 92. 74. A./leksije/ J./ela~i}/, Terorista – politi~ki agent. (V. Bogrov, „Dim. Bogrov i uboistvo Stolpina”, Berlin, 1932), 92–9. 744. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Anglo-ameri~ka konferencija istori~ara, 9. 745. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Inostrani poslovi”, 9–94.
O ~asopisu koji ure|uje Hamilton Fi{ Armstrong.

74. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Savremena Rumunija”. (J. S. Roucek: „Contemporary Rumania”, Stanford Books, 1932, California), 94. 747. J./ovan M. Jovanovi}/, „Savremena Gr~ka” (John Mavro Gordato: „Modern Greece 1800–1931”), 94. 748. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Mustafa Kemal („Najve}i reformator sada{wice”, od Stevana Simi}a, Skopqe 1932), 94. 749. Jov./an M. Jovanovi}/, „@ofrovi memoari”, 94.
O uspomenama generala @ofra.

7440. X. Y., Petar Petrovi}: „Ma~a”, 95–9.
O predstavi Narodnog pozori{ta.

744. M./ilan/ K./a{anin/, Izlo`ba g. Petrova, 9.
O izlo`bi slika Mihaila Petrova.

7442. H., Otvarawe Kolar~evog narodnog univerziteta, 97–98. 744. Jov./an/ Erdeqanovi}, Smrt d-ra Korle Arno{ta Muke, 98–99. 7444. Jovan Kr{i}, Nau~ni i kulturni rad Arno{ta Muke, 99–400. Br. , . novembar 7445. Milan Vukasovi}, U talasima `ivota, 40–405. 
. Bol sre}e; 2. Nestalnost neba.

744. Branimir ]osi}, ^itava jedna mladost. (odlomci iz romana), 40–4. 7447. Frano Alfirevi}, Gradovi u no}i, 44–4.
Po~.: „To je jedno u meni: nebo i pu~ina mraka” Zav.: „i zaborav bezimen u mene se sliva”

7448. Branko \uki}, Ru~ak u poqu, 4–47.

Po~.: „Leto. Sparina. Sunce nasred neba” Zav.: „Kao {um i bitka mora u malenom i jedinstvenom uvu {koqke” Po~.: „Pogled oblaka ko pogled ubojice” Zav.: „Zlatar ga neba uze”

7449. Vlado Vlaisavqevi}, Pla~ `ita, 47. 7450. Mi{le, Budu}nost! Budu}nost!, 48–49.
Odlomak iz dnevnika.

745. Aleksandar \. Kosti}, Eti~ko u seksualnom, 420–427. 7452. Slobodan Popovi}, Novi pogledi na vaspitawe mlade`i, 427–45. 745. Mirko M. Kosi}, Oko „razdu`ewa agrara”, 45–440. 7454. Vladan Jojki}, Nacionalizacija Vojvodine, 440–44. 7455. Jelenko Petrovi}, Ukidawe dodatka imu}nim penzionerima, 44–457.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

40

KWI@EVNI PREGLED 745. D./ragutin/ Kosti}, Jelena Bilbija: „Pri~e za decu”, 458–459. POZORI[NI PREGLED 7457. Josip Kulunxi}, Problem operske re`ije, 459–44. UMETNI^KI PREGLED 7458. Todor Manojlovi}, Izlo`ba „Oblik”, 44–47. SOCIJALNI PREGLED 7459. Julka Hlapec \or|evi}, Feministi~ki problem sada{wice, 47–49. POLITI^KI PREGLED 740. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francuski plan. – Zaleski, 49–47. PRIKAZI I BELE[KE 74. H., „Budu}nost! Budu}nost!”, 472.
O uspomenama @ila Mi{lea.

742. Ar., „Po sjevernoj Dalmaciji”, 472.
O kwizi ]ire ^i~ina [ajina.

74. N./ikola/ M./irkovi}/, „Modri~a”, 47.
O kwizi Milenka S. Filipovi}a.

744. K. /Dragutin Kosti}/, „Na{ jezik” izdaje Lingvisti~ko dru{tvo u Beogradu. Broj 6. B. 1932, 47–475. 745. M./ilan/ B./ogdanovi}/, „Zvuk”, 475–47.
O muzi~kom ~asopisu koji izdaje Stana Ribnikar.

74. A./leksije/ J./ela~i}/, Iz istorije ruske misli, 47.

O kwizi Ruski problemi filosofije i religije XIX veka Du{ana Stojanovi}a. O prvoj kwizi Rusko-srpske bibliografije Aleksandra Pogodina. O kwizi Milana Markovi}a.

747. A./leksije/ J./ela~i}/, Rusko-srpski kulturni odnosi, 47. 748. K. D., „Cajlajsova metoda”, 47–478. 749. T./one/ P./otokar/, Ivan Pregelj: „@enske povesti”, 478. 7470. E./vgenije/ Zaharov, Sovjetska kwi`evna kritika, 478–480. 747. A./leksije/ J./ela~i}/, „Sovjetski lavirint”, 480.
O kwizi M. J. Larsonsa.

7472. /Redakcija i administracija/, ^itaocima i pretplatnicima, 480. Br. 7, . decembar 747. Isidora Sekuli}, Zapisi, 48–485. 7474. Miodrag V. Nika~evi}, Sudbine, 485–488. 7475. Konstantin Petkanov, Omajno biqe. (Sa dozvolom pi{~evom s bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 488–494. 747. Bo`o Lovri}, Geniju Adama Mickievi~a, 495–49.
Po~.: „Ne znam da li bih klicao” Zav.: „kao i Bog sam”

7477. Mladen Leskovac, U spomen Samuela Elazara roba, 49–498.
Po~.: „Odmah na uglu u mojoj ulici”

404

Stani{a Vojinovi}
Zav.: „da me danas ozbiqno na ovaj `ivot opomene”

7478. Risto Ratkovi}, Narodna pesma, 498.
Po~.: „Kad je te{ko hajducima bilo” Zav.: „@iveo narod!” Po~.: „Nek tvoje blede usne }ute” Zav.: „Na pute, srce, na pute!”

7479. M./ilorad/ Pani}-Surep, Poziv na putovawe, 499. 7480. Alojzije Bertran, Pet prstiju ruke, 500.
Pesma u prozi. Pesma u prozi.

748. [arl Bodler, Supa i oblaci, 500. 7482. Vladeta Popovi}, Kwi`evni tvorac kao {egrt, 50–505. 748. Milo{ N. \ori}, ^ovek, po grehu lekar, 505–52. 7484. Vladislav Milenkovi}, Savremene razvojne tendencije u svetskoj poqoprivredi, 52–5. 7485. Branislav Miqkovi}, Jedan roman „iz `ivota na{eg juga”, 57–59. NAU^NI PREGLED 748. Svetomir Risti}, Srpski prevod „Kritike ~istoga uma”, 59–544. 7487. Ksenija Atanasijevi}, Jedna poeti~na astronomija, 544–54.
O kwizi Zvezde i wihova kru`ewa Xemsa \insa u prevodu @ivojina V. Simi}a.

UMETNI^KI PREGLED 7488. Todor Manojlovi}, Izlo`be M. Milunovi}a i A. Hutera, 54–547. POLITI^KI PREGLED 7489. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Amerika i ratni dugovi. – Fantasti~ni planovi o centralnoj Evropi, 547–550. PRIKAZI I BELE[KE 7490. \or|e Mano-Zisi, Jedno istorijsko-kwi`evno tuma~ewe Teodosijeve biografije Sv. Save slikarskim ~iwenicama, 55–55.
O akademskoj besedi Vlad. R. Petkovi}a.

749. \or|e Mano-Zisi, „Izpovedi Aurelija Augustina”, 55–554. 7492. A./leksije/ J./ela~i}/, Nova sveska „Svetske istorije” izdawa Propilea, 554–555.
O kwizi Valtera Geca i saradnika.

749. Iv./an/ Mihailovi}, U slu`bi otaxbine, 555–55.

O kwigama U slu`bi francuske generala Poenkarea i Prelodium za upad u Belgiju M. Paleologa.

7494. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Karnexijev fond, 557. 7495. A./leksije/ J./ela~i}/, Dancig i poqski „hodnik”, 557. 749. H., Skup{tina „Cvijete Zuzori}”, 558–50. 7497. /Uredni{tvo/, Ispravka, 50. Br. 8, . decembar 7498. Branko Lazarevi}, Izlasci i zalasci, 5–55. 7499. Miodrag Borisavqevi}, Bitka, 55–57.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

405

7500. Rade Drainac, Requiem, 574–575.
I. II.

Po~.: „Ne odoqevam vi{e! Umre}u ako ne otputujem” Zav.: „Odjednom upu}ena zori” Po~.: „Ja sam se grozio te zelene zmije koju smo u de~a{tvu ubijali ispod vrba” Zav.: „Doj je sahrawujem slatke predrasude svoje qubavi i svoga detiwstva”

750. Janko \onovi}, Na{a tuga, 575. 7502. Ivo Kozar~anin, Ruke, 57.

Po~.: „Motika i sunce ~ekali su na na{ rad” Zav.: „kao putnici umorni pred prosje~enim lazom” Po~.: „Nad vatrom moje ruke izgledaju mnogo duqe i tawe” Zav.: „Ruke }e mi tada biti crne i od krvi sasvim vru}e”

750. Dora Gabe, Crne prsti... (S bugarskog preveo Nik./ola/ Mirkovi}/), 57–577.
Po~.: „Crne prsti” Zav.: „Zapali sama...!”

7504. Tih./omir/ R. \or|evi}, Najstarija religija (I), 578–592. 7505. Stanislav Papjerkovski, Savremena poqska drama, 792–597. 750. Milo{ P. Stefanovi}, Osnovi saobra}ajne politike, 597–02. 7507. Vladislav Milenkovi}, Izmena organskog sastava kapitala u poqoprivredi, 02–. ^ETRDESET GODINA KWI@EVNOG RADA MAKSIMA GORKOG 7508. Maksim Gorki, Kako sam u~io. (Sa ruskog preveo L./azar R./ V./uki}evi}/), 2–24. 7509. Maksim Gorki, Stari i novi ~ovek, 24–2. 750. Leonid Leonov, Maksim Gorki, 2–27. UMETNI^KI PREGLED 75. Todor Manojlovi}, Izlo`ba francuske savremene umetnosti, 28–0. 752. Aleksandar Deroko, Prvi monumentalni hram Beograda, 0–. EKONOMSKI PREGLED 75. Nik./ola/ Stanarevi}, Moratorium dve beogradske banke, –2. POLITI^KI PREGLED 754. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Huver odlazi a F. D. Ruzvelt dolazi. – Ratni dugovi, –. PRIKAZI I BELE[KE 755. T./one/ P./otokar/, Ludvik Mrzel: „Lu~i ob cesti”, –7. 75. Ratk. /Risto Ratkovi}/, Michael Gold: „Jevreji bez novca”, 7. 757. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Gèrard Harry: „La vie et l’ oeuvre de Maurice Maeterlinck” (Paris, Fasquelle 1932), 7–8. 758. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Victor Giraud: „Brunetière” (Paris, Flammarion, 1932), 759. Iv., Narodna poezija. (Pavle Popovi}, „Najnoviji radovi o na{oj narodnoj poeziji”, Beograd, 1932), 8. 7520. T./one/ P./otokar/, Zbrani spisi Ivana Cankarja, 8.

40

Stani{a Vojinovi}

752. Iv., @rtva revolucije. (St. Simi}, „Do`ivqaji jednog srpskog u~iteqa”), 8. 7522. Jov./an M. Jovanovi}/, Zvezda koja bledi. (M. B. Comber: „Que veut Hitler?”, Paris, 1932. R. Tourly: „Hitler”), 9. 752. Jov./an M. Jovanovi}/, „Deoba Turske”. (H. N. Howard: „The Patrition of the Turkey 1913–1923”, Oklahoma Press, 1932), 9. 7524. Ta., „Ratni dugovi i svetsko blagostawe”. (H. Moulton – L. Pavlovsky: „War debts and World Prosperity”, N. York, 1933), 9. 7525. H., ^etrdeset godina kwi`evnog rada Maksima Gorkog, 9. 752. F., Pi`eova linija u „Liniji srca”, 9–40.
O drami Andre Pi`ea.

XIV, 9.
Kw. XXXVIII Br. , . januar 7527. Isidora Sekuli}, Zapisi, –7. 7528. Jela Spiridonovi}-Savi}, Za mile mog srca, 8–9.
Po~.: „O Marijo” Zav.: „...nikada dopreti”

7529. Jela Spiridonovi}-Savi}, Bela ru`a leptiru, 9.
Po~.: „Daj mi tvojih usani meke sve ponore” Zav.: „al, teretu moj!”

750. Desanka Maksimovi}, Se}awe na oca, 0. 75. Desanka Maksimovi}, Brankovina, .

Po~.: „Tek sada smem da ga se se}am” Zav.: „i kao da o~i wegove, ne{to {to ja ne znam, znaju” Po~.: „Kad pogledala budem jedanput sa neba” Zav.: „i uzrela poqa `itna”

752. Slobodan Jovanovi}, @il Feri, 2–. 75. Nedeqko Divac, Eduard Bern{tajn (6. I 1850–19. XII 1932), –9. 754. Tih./omir/ R. \or|evi}, Najstarija religija (II), 9–. 755. Sl. Stojkovi}, Evropska i amerikanska doktrina mira (I), 2–4. 75. Vladislav Milenkovi}, Su{tina i tendencije razvitka poqoprivrednih kriza, 4–58. KWI@EVNI PREGLED 757. Milan V. Bogdanovi}, XXXV kolo Srpske kwi`evne zadruge, 59–. NAU^NI PREGLED 758. V./ladimir/ ]orovi}, Karlo Sforca: „Neimari savremene Evrope”, –2. UMETNI^KI PREGLED 759. M./ilan/ K./a{anin/, Savremena na{a umetnost u svetlosti belgijske kritike, –.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

407

SOCIJALNI PREGLED 7540. \or|e Prikelmajer, Jugoslavija u borbi protiv tuberkuloze, –8. POLITI^KI PREGLED 754. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, 1932: op{ta pometwa, 8–7. PRIKAZI I BELE[KE 7542. \or|e Mano-Zisi, Roman jednog istra`iva~a zlata, 7–74.
O romanu Emila Ludviga o Hajnrihu [limanu.

754. Ratk. /Risto Ratkovi}/, Dve nadrealisti~ke poeme, 74–75.
O poemama Nemeniku}e i ]irilo i Metodije Aleksandra Vu~a. O ~asopisu koji izlazi u Zagrebu.

7544. R./isto Ratkovi}/, „Savremena stvarnost”, 75. 7545. T./one/ P./otokar/, Bogomir Magajna: „Bratje in sestre”, 75–7. 754. T./one/ P./otokar/, Jo`a Vomberger: „Voda”, 7. 7547. T./one/ P./otokar/, Monografija slikara Bo`idara Jakca, 7. 7548. Poleksija Dimitrijevi}-Sto{i}, Povodom smrti francuske kwi`evnice @ip, 7–78.
O kontesi de Martel.

7549. /Du{an Z. Mila~i}/, Jean Plattard: „François Rabelais”. (Boivin, Paris, 1932), 78.
O studiji @ana Platara o Rableu. O kwizi Dragomira Ikoni}a.

7550. A./leksije/ J./ela~i}/, „Savremena demokratija”, 78. 755. R./isto Ratkovi}/, „Doktor Svugdi}, 300. 000 kilometara u sekundi”, 79.
O prevodu Pavla Bihaqija u izdawu „Nolita”.

7552. A./leksije/ J./ela~i}/, [trezemanova zaostav{tina, 79.
O dnavnicima, ~lancima i govorima Gustava [trezemana.

755. R. Bernar, Muzi~ki `ivot u Parizu, 79–80. 7554. H. /Milan V. Bogdanovi}/, Smrt Ev`ena Briea (1858–1932), 80. Br. 2, . januar 7555. Josip Kulunxi}, Grupa broj 199, 8–88. 755. Todor Manojlovi}, Vite{ke igre, 89–90.
Po~.: „Vitez sa zatvorenim {lemom” Zav.: „I nasta}e velika svetlost”

7557. B./ranislav/ L. Lazarevi}, Izvan zakona, 90.

Po~.: „Iz crno `arqivih ustiju pekara ra|a se jutro rano jesewe” Zav.: „Pa `ivim kao `ivi strah grada izme|u tu|eg hleba i sopstvenih sinxira”

7558. Evgenije Spektorski, Naturalizam i realizam u kwi`evnosti, 9–9. 7559. Tih./omir/ R. \or|evi}, Najstarija religija (III), 9–05. 750. J./ovan/ Lov~evi}, Me|usavezni~ki ratni dugovi, 0–2. 75. Panta S. Tutunxi}, Teorija jona, 2–25. 752. Sl. Stojkovi}, Evropska i amerikanska doktrina mira (II), 25–5. 75. Vladislav Milenkovi}, Iskqu~ewe trgova~ke dobiti. (Savremene razvojne tendencije u svetskoj poqoprivredi), 5–42. UMETNI^KI PREGLED 754. Todor Manojlovi}, Izlo`ba Filipa A. Maqavina, 4–44.

408

Stani{a Vojinovi}

PROSVETNI PREGLED 755. S./vetozar/ M./ati}/, Sto godina `ivota Narodne biblioteke, 44–45. EKONOMSKI PREGLED 75. N./ikola/ Stanarevi}, Regulisawe isplata uloga na {tedwu, 45–4. POLITI^KI PREGLED 757. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Kod na{ih suseda, 47–49. PRIKAZI I BELE[KE 758. H., Kwi`evni dodatci u bo`i}nim brojevima beogradskih listova, 50–5. 759. E./vgenije/ Z./aharov/, Ruska emigrantska kwi`evnost u 1932. godini, 5–5. 7570. A./lesije/ J./ela~i}/, Nova kwiga o Hristu, 5–54.
O delu Isus nepoznati Dimitrija Mere{kovskog koje je prevedeno kod nas.. O kwizi Zemqa i qudi.

757. A./leksije/ J./ela~i}/, Nova kwiga M. A. Aldanova, 54. 7572. Jov./an M. Jovanovi}/, „Pred olujom”. (Slavko S. Dikli}, „Putni~ke bele{ke”, jugoslovenskog ratnog dobrovoqca, od Dobruxe do Soluna preko Dalekog istoka, Osijek 1932; „Pred olujom”, roman jugoslovenskih ratnih dobrovoqaca u Rusiji, Osijek 1932, 54. 757. Jov./an/ M. Jovanovi}, „Nevi|eni zlo~inci”. (Sir Norman Angell: „The unseen Assasins”, New York 1932), 54–55. 7574. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Smile Faguet: „Histoire de la Poésie Française de la Renaissance au Romantisme” (6 v., Bolvin, Paris), 55–5. 7575. A./leksije/ J./ela~i}/, Kapitalno delo iz sociologije, 5.
O kwizi ameri~kog profesora Piterima Sorokina. O ~lanku Ivana \aje.

757. S./lobodan/ P./opovi}/, „Sredwa {kola i univerzitet”, 5–57. 7577. A./leksije/ J./ela~i}/, O prirodnim bogatstvima Rusije, 57.
O kwizi Petra Savickog.

7578. H. /Milan V. Bogdanovi}/, Jedan kwi`evni konkurs bez rezultata, 57.

O konkursu sarajevskog dru{tva „Prosveta”, na kome su nagra|eni \uro Hondrej, Vojislav Stamenkovi} i Svetolik F. Vasi}.

7579. Iv., „Spomenica fraweva~ke klasi~ne gimnazije u Visokom” (Beograd 1932), 57. 7580. M./ilan/ B./ogdanovi}/, Ukro}eni Jak{i} u „Jelisaveti” na beogradskoj sceni, 58–59. 758. /Anonim/, Nove kwige, 59–0. Br. , . februar 7582. Milivoj Predi}, Zaboravqen dug. (Drama u jednom ~inu), –70. 758. Georgi P. Stamatov, Virjanov. (Sa bugarskog preveo R. @ivadinovi}) (I), 70–8. 7584. Dragutin M. Domjani}, No}, 87.
Po~.: „Biserje trne na crnom kamenu” Zav.: „odati tajnu? – Al o~i su slijepe”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

409

7585. Du{an Miki}, Pejza` se}awa, 87–88.

Po~.: „Pre}i }emo u sutra zajedno sa li{}em” Zav.: „Vetrovi neka duvaju” Po~.: „Planina siva i siwa, prega`ena proqe}em do pola i dubokim vrta~ama izbrazdana” Zav.: „~etiri `iva stvora sa dvije, i dva sa ~etiri noge”

758. Vuk M. Kukaq, Objed u vrta~i, 88–89.

7587. Niko Bartulovi}, O Dinku [imunovi}u, 90–94. 7588. Vojeslav Mole, Iz poqskog slikarstva XIX veka, 94–20.

Predavawe odr`ano na Kolar~evom univerzitetu 2. januara 9. godine.

7589. Katarina Bogdanovi}, @an Kokto, 20–207. 7590. Rista Mitkovi}, Kriza Dru{tva naroda, 207–2. 759. Sergije Vl. [tejn, Grof Vladislavi}-Raguzinski, ruski poslanik u Kini, 2–24. 7592. Vladislav Milenkovi}, Opadawe potro{we hlebnih `ita. (Savremene razvojne tendencije u svetskoj poqoprivredi), 25–220. KWI@EVNI PREGLED 759. Ante Petravi}, Prva srpskohrvatska antologija za Talijane, 22–22. NAU^NI PREGLED 7594. Borislav Lorenc, Bergsonova „stvarala~ka evolucija” na na{em jeziku, 22–22.
O prevodu Filipa Medi}a.

UMETNI^KI PREGLED 7595. Todor Manojlovi}, Izlo`ba slika Julija Ba}awia, 22–227. POLITI^KI PREGLED 759. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Te`ak me|unarodni polo`aj, 227–20. SITNI PRILOZI 7597. Aleksije Jela~i}, Turgewev o Spinozi. (Povodom tristogodi{wice velikog filozofa i pedesetgodi{wice ruskog romanopisca), 2–22. PRIKAZI I BELE[KE 7598. H. /Milan V. Bogdanovi}/, Kwi`evno ve~e u ~ast g. Dinka [imunovi}a, 2. 7599. T./one/ P./otokar/, Cankarov „Hlapec Jernej” – kolektivna drama, 2. 700. N., Dve zbirke priloga psihologiji seoske mlade`i, 2–25.
O kwigama Prilozi psihologiji seoske mlade`i (9) i Du{evni `ivot seoske mlade`i (92) Slobodana Popovi}a. O detektivskim pri~ama X. K. ^estertona u prevodu na slovena~ki Fr. Kimoveca. O kwizi Nikole \onovi}a.

70. T./one/ P./otokar/, G. K. Chesterton: „Grehi princa Saradina”, 25.

702. V./ladislav/ M./ilenkovi}/, „Savremeni ekonomski problemi”, 25–27. 70. D./u{an/ J. P./opovi}/, „Spomenica Franjeva~ke klasi~ne gimnazije i Visokom”, 27.
Jedan ~lanak u spomenici napisao je i Vladimir ]orovi}. O kwizi Leonida Pitamica.

704. T./one/ P./otokar/, „A treatiste the State”, 27–28.

40

Stani{a Vojinovi}

705. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, José Bozzi: „Balzac et les médecins dans la Comédie humaine”, 28.
Studija @oze Bozi o lekarima u Balzakovoj Qudskoj komediji.

70. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, André Rousseaux: „Ames et visages du XX siècle” (Paris, Grasset, 1932), 28.
O kwizi Andre Rusoa, kriti~ara pariskog lista „Figaro”.

707. Vl./ada/ P./opovi}/, Novi engleski ~asopis „Nova Britanija” („New Britain”), 29. 708. /Anonim/, Nagrade Kolar~eve zadu`bine, 29.
Nagrada kwi`evnim ~asopisima.

709. L., „Kolar~ev narodni univerzitet”, 29–240. Br. 4, . februar 70. Mom~ilo Nastasijevi}, Nahod (za pouku), 24–244. 7. Du{an \urovi}, Sizif, 244–245. 72. Georgi P. Stamatov, Virjanov. (Sa bugarskog preveo R. @ivadinovi}) (II), 24–258. 7. Nikola [op, Pjesma najmawem ~ovjeku, 259.
Po~.: „Negdje si, negdje malen i pognut” Zav.: „Dok te nestane za `itom, daleko”

74. Nikola [op, Pjesma starom profesoru, 259–20.
Po~.: „Sje}am se trajao je uvijek dugo” Zav.: „Klawam ti se: molim, ovdje nije skupo” Po~.: „Od susreta s tobom du{a mi zazebe” Zav.: „Novine, novine, pijesak u Sahari”

75. Nikola [op, Pjesma slijepom raznosa~u novina, 20–2. 7. Isidora Sekuli}, Problem lepote u delu X. Golsvortija, 22–27. 77. A./leksandar/ Vidakovi}, Xon Golsvorti (1867–1933), 27–29. 78. Svetomir Risti}, Filozofija i nauka (I), 29–28.

Sa predavawa odr`anog na Kolar~evom narodnom univerzitetu u zimskom polugo|u 92. godine.

79. Aleksandar \. Kosti}, Seksualno u srpskoj narodnoj poeziji (I), 28–292. 720. Panta S. Tutunxi}, Izvori energije u budu}nosti, 292–02. KWI@EVNI PREGLED 72. Branislav Miqkovi}, Novi roman g. Ante Cetinea: – „Me{tar Ivan”. Split, 1932, 0–05. NAU^NI PREGLED 722. Q./ubomir/ Radovanovi}, D-r \ura Popovi}: „O federalizmu”, 05–09. UMETNI^KI PREGLED 72. Todor Manojlovi}, Kolektivna izlo`ba Lazara Li~enoskog u Umetni~kom paviqonu, 09–. POLITI^KI PREGLED 724. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Dve promene: U Francuskoj i u Nema~koj, –.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

4

PRIKAZI I BELE[KE 725. St./anoje/ Stanojevi}, Ja{a M. Prodanovi}: „Na{a narodna kwi`evnost”, Beograd 1932. Str. 247 – XXI, 4. 72. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, „Vlada ustavobraniteqa – 1842–1853”. (D-r Drag. Strawakovi}. Beograd 1932. Narodna {tamparija), 4–5. 727. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, „@or` Klemenso”. (D-r V. Nin~i}. Izdawe G. Kona, Beograd, str. 44), 5. 728. E./vgenije/ Z./aharov/, „Dostojevski igra ruleta”, 5–.
O romansiranoj biografiji koju je napisao Leonid Grosman.

729. A./leksije/ J./ela~i}/, Biografija Staqina, .

O kwizi nepoznato autora koji se krije iza pseudonima Esad-bej.

70. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Léon Pierre-Quint: „André Gide, sa vie, son oeuvre” (Paris, Stock), 7–8.
O studiji Leona Pjer-Kena o Andre @idu.

7. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Paul Hazard: „Les livres, les enfants et les hommes”. (Paris, Flammarion, 1932), 8–9. 72. A./leksej/ J./ela~i}/, „Istorija slovenskih prava”, 9.
O studiji T. Taranovskog.

7. Mil./enko/ S. Filipovi}, D-r Ilija M. Jeli}: „Tragovi gostinske obqube kod na{ega naroda”. Istorisko-pravna studija. Beograd 1931, 9–20. 74. A./leksandar/ V./idakovi}/, Smrt Xorxa Sentsberi (1845–1933), 20. Br. 5, . mart 75. Petar S. Petrovi}, Doktor Mari}, 2–4. 7. Desanka Maksimovi}, Du{a, 5. 77. Desanka Maksimovi}, Vesela jesen, 5–.
Po~.: „Bela svi}u oktobarska jutra” Zav.: „na dlanu nose}i srce puno krvi”

Po~.: „Nikad se du{a na{a ne poka`e naga” Zav.: „kad je u woj bila qubav, kada radost, kada zloba?”

78. Milivoje Risti}, O `ivotu i smrti Dragana `elezni~ara, –8.
Po~.: „Umro je Dragan, `elezni~ar iz Jatagan-male” Zav.: „Umro je Dragan, `elezni~ar iz Jatagan-male” Po~.: „Nad ~elom mi bdi u slobodi” Zav.: „a brat Crni Drim”

79. Milivoje Risti}, ^inovnik u palanci, 8. 740. Svetomir Risti}, Filozofija i nauka (II), 9–47. 74. Aleksandar \. Kosti}, Seksualno u srpskoj narodnoj poeziji (II), 47–7. 742. Stojan Gavrilovi}, Vlade i pacifisti (I), 7–7. 74. \ur|e Bo{kovi}, Spomenici pro{losti i wihovo obezbe|ewe (I), 7–80. 744. Pera J. Popovi}, Nov novci, 80–85. POZORI[NI PREGLED 745. M./ilan/ V. Bogdanovi}, „Ne~ista krv” na pozornici. (Dramatizovao g. Hariton Mihailovi}. – Igrano 23. II), 8–87. UMETNI^KI PREGLED 74. \ur|e Bo{kovi}, Izlo`ba savremene jugoslovenske arhitekture, 87–89.

42

Stani{a Vojinovi}

POLITI^KI PREGLED 747. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Odbraweni pakt Male antante. – Svetska privredna konferencija, 90–92. PRIKAZI I BELE[KE 748. Iv./an/ Mih./ailovi}/, „Ju`noslovenska kwi`evnost” (Pavle Popovi}: „La litérature Yougoslave”, Paris, Alcan, 1931), 9. 749. A./nte/ Petravi}, Talijanska kwiga o Lazi Lazarevi}u. (Arturo Cronia: „Lazar K. Lazarevi}” – Roma – Instituto per l’ Europa Orinetale – 1932), 9–94. 750. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, René Dumesnil: „Gustave Flaubert, l’ homme et l’ oeuvre” (Paris, Descée de Brouwer, 1932), 94.
O studiji Rene Dimenila o Gistavu Floberu.

75. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Léon Le Meur: „La vie et l’ oeuvre de François Coppée” (Paris, Editions Spes, 1932), 95.
O stidji Leona Le Mera o Fransoa Kopeu.

752. Mil./enko/ S. Filipovi}, Vaso Banovi}: „Gacka Dolina s okolnim poqima” (Zagreb 1932. Str. VI+138), 95–9. 75. H., „Viqem Drugi”, 9.
O delu Emila Ludviga.

754. Iv./an Mihailovi}/, Nevini Neron. (Arthur Weigall: „Néron”, prevod M. @eren, Payot, 1932), 9–97.
O delu Artura Vigola.

755. Iv./an/ Mih./ailovi}/, Neznawe ekonomskih zakona, 97.
Dela o narodnoj ekonomiji na francuskom i engleskom jeziku.

75. @. K. /Jovan M. Jovanovi}/, Jedan plan. (W. Darvas: „Plan zur Lösung der Weltkrise durch Lösung der Geldfrage” Pan~ewo, 1932), 97. 757. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Journal du vicomt, E. M. de Vogüé (Grasset, 1933), 97. 758. I. /Jovan M. Jovanovi}/, „Majsko poqe”. („Campo di Maggio”, Mussolini), 97–98. 759. D./u{an/ Z. Mila~i}, Primijera „Gospo|ice” od @aka Devala, 98. 70. \./ur|e/ B./o{kovi}/, Izlo`ba studenata arhitekture, 99. 7. N./ikola/ M./irkovi}/, Smrt Radoslava Dragutinovi}a (1904–1933), 99–400. 72. N./ikola/ M./irkovi}/, Smrt Dragoquba J. Filipovi}a, 400. Br. , . mart 7. Mi{ko Krawec, Na talasima Mure. (Sa dozvolom pisca preveo sa slovena~kog T./one/ P./otokar/), 40–4. 74. Tacit, Carevi. (Sa latinskog preveo Nikola [op), 4–47. 75. Du{an Vasiqev, Praznik poraza, 48.
Po~.: „Pre|imo sa kukawem preko svih na{ih staza” Zav.: „danas na dan praznika poraza...”

7. Du{an Vasiqev, Izmirewe, 48–49. 77. Du{an Vasiqev, Trag bure, 49–420.

Po~.: „Izmirewe nam nose dani, ako se stidimo mraka” Zav.: „istom bo`anstvu ogaw pali...” Po~.: „Gorko se}awe na Pokoq u snove mi se uplete” Zav.: „a da se ~ovek u wemu ne zastidi?”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

4

78. Jela Spiridonovi}-Savi}, Religiozno ose}awe i sada{wica, 42–40.
Predavawe odr`ano na Kolar~evom univerzitetu 4. februara 9. godine.

79. Evgenije Spektorski, Pesnik Blok i wegov otac, 4–47. 770. Vladislav Milenkovi}, Nekolika razmatrawa o sredwem stale` u (I), 47–449. 77. \ur|e Bo{kovi}, Spomenici pro{losti i wihovo obezbe|ivawe (II), 449–457. 772. Stojan Gavrilovi}, Vlade i pacifisti (II), 457–4. KWI@EVNI PREGLED 77. Kre{imir Georgijevi}, D-r Stanislaw K. Papierkowsky: „Aleksy Szanti}”, 44–47. POZORI[NI PREGLED 774. M./ilan/ V. Bogdanovi}, „Pokondirena tikva” u modernoj re`iji, 47–48. UMETNI^KI PREGLED 775. Todor Manojlovi}, Izlo`be Nikole Be{evi}a i Ivana Radovi}a, 48–470. POLITI^KI PREGLED 77. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, U Nema~koj, 470–47. PRIKAZI I BELE[KE 777. Q./udmila/ M./ihajlovi}/, Jovanka Hrva}anin: „Zapisi”, 472–47. 778. T./one/ P./otokar/, Mi{ko Krawec, 47. 779. T./one/ P./otokar/, Jo`a Vombergar: „Vrnitev”, 47–474. 780. /Anonim/, Jubilarna nagrada „Cvijete Zuzori}”, 474.
O nagradu romana Pijana zemqa Milana Ka{anina. O ruskom ~asopisu koji izlazi u Parizu.

78. Z. /Evgenije Zaharov/, „Brojevi” (^isla), 474–475. 782. D./u{an/ J. Popovi}, St. Stanojevi}: „Nemawa”, 475–47. 78. T./one/ P./otokar/, D-r Lovro Su{nik: „Akademski poklici”, 47. 784. D. T. Dimitrijevi}, D-r Milutin Zeli}: „Spasiteq matera Igwat Semelvajs i wegovo otkri}e” (Beograd 1932), 47–477. 785. Jov./an M. Jovanovi}/, [ta je sa Rusijom?, 478.
O ~lancima i raspravama o ulozi Rusije u organizaciji mira u Evropi na francuskom jeziku. O kwizi Kazimira Smogor`evskog.

78. A./leksej/ J./ela~i}/, „Poqski koridor”, 478. 787. I. /Jovan M. Jovanovi}/, „Dana{wa Poqska” (Robert de Tranz: „La Pologne d’ aujourd’ hui 1933”), 478. 788. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Venizelos („O omladini” Atina 1933), 478. 789. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Ma|arska parnica” („Sil. le Silassy de la Hongrie”, Paris, Alcan, 1932), 478–479. 790. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Ruski seqak (T. Robinson: „The Russian plasant Under the Czars”, London 1932), 479. 79. Iv./an/ Mih./ailovi}/, Letonska, 479.
O kwigama na francuskom jeziku o Letoniji.

44

Stani{a Vojinovi}

792. I. /Jovan M. Jovanovi}/, „Pobuna poreskih obveznika”(Cavalier A.: „La Révolte des Contribuales”, Paris, 1933), 479. 79. /Anonim/, Ste~aj za kwi`evne nagrade Akademije nauke, 479–480. Br. 7, . april 794. Josip Kulunxi}, Rat, 48–489. 795. Ernst Otvalt, Jer oni znaju {ta ~ine. (Odlomak iz romana). (Preveo sa nema~kog N./ikola/ Mirkovi}. – Copyright by Nolit), 490–499. 79. Ante Cetineo, Ribar peva u razdawe, 500.
Po~.: „Razorili su vetrovi, vali i qudi sve {to sam imao” Zav.: „nek moru do kraja slu`i” Po~.: „Jutarwi dodiri tople ve} zemqe, vazduha, vode” Zav.: „svetao sav pod jednom druk~ijom, toplijom zvezdom”

797. Mladen Leskovac, Pod jednom druk~ijom zvezdom, 500–50. 798. Borivoje D. Milojevi}, Hans Dri{ i biologija, 502–5.

Predavawe odr`ano 4. marta 9. godine na Kolar~evom univerziteu, povodom gostovawa profesora Hansa Dri{a.

799. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Teologija, metafizika i vera, 5–52. 7700. Vladislav Milenkovi}, Nekolika razmatrawa o sredwem stale` u (II), 52–52. 770. \ur|e Bo{kovi}, Spomenici pro{losti i wihovo obezbe|ivawe (III), 5–544. NAU^NI PREGLED 7702. D. \. Karapanxi}, D-r M. M. Vasi}: „Preistoriska Vin~a”, 545–548. UMETNI^KI PREGLED 770. Todor Manojlovi}, Izlo`ba „Zografa”, 548–549. EKONOMSKI PREGLED 7704. Nik./ola/ Stanarevi}, Beogradske banke u 1932, 550–55. POLITI^KI PREGLED 7705. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sporazum u ~etvoro. – Duh samoodr`awa. – Nema~ka zagonetka, 552–554 770. H. S. /Jovan M. Jovanovi}/, Nema~ka zagonetka, 554–55. PRIKAZI I BELE[KE 7707. P., Jubilarno izdawe sabranih dela Augusta [enoe, 55–557. 7708. B./orivoje/ M. D./robwakovi}/, Tihomir R. \or|evi}: „Na{ narodni `ivot” (kw. VII i VIII. Beograd, 1933), 557–558. 7709. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Trahard: „Les Maitres de la sensibilité française au XVIII siècle” (Boivin, Paris, 1932), 558. 770. M./ilenko/ S. F./ilipovi}/, D-r M. Jovanovi}-Batit: „Prirodni prirast stanovni{tva Srbije i wegov bioti~ki zna~aj”, 558–559. 77. M./ilenko/ S. F./ilipovi}/, D-r Branimir Male{: „Antropolo{ka ispitivanja”, 559.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

45

772. G. /Kre{imir Georgijevi}/, D-r Tadeu{ Quba~evski: „Jugoslawija na polu gospodarczem” (Var{ava, 1932; str. 102), 559–50. 77. Todor Manojlovi}, Kolektivna izlo`ba Vere ^ohaxi}eve i Stevana Bodnarova, 50. Br. 8, . april 774. Emil S. Petrovi}, Ne, nisam ja rekao posledwu re~, 5–572. 775. \uza Radovi}, Jednom da..., 57–574.
Po~.: „Objesila se jesen, {arena i mokra, ko stara powava niz drve}e” Zav.: „opet budemo qudi” Po~.: „Ja{em bregove” Zav.: „Bregove ja{em, bele bregove februarske...” Po~.: „Danas i ovde, kad se razlio um u zadovoqstvo i mir” Zav.: „pi{em legendu ovu...”

77. @ivko Jevti}, Februar, 574–575.

777. Pavle Popovi}/-Crni/, Zapis o jednoj balkanskoj legendi, 575–57. 778. A./leksandar/ Beli}, Vuk Karaxi} (I), 577–590. 779. Branko Lazarevi}, Na{ ugao vi|ewa, 590–0. 7720. Milo{ \uri}, Kultura stare Beotije (I), 04–. 772. B./orivoje/ D. Milojevi}, Putevi i ciqevi biologije, –22.
Predavawe odr`ano na Kolar~evom univerzitetu . februara 9. godine.

7722. Ksaver Glinka, Stanislav Vispjanski, 22–. KWI@EVNI PREGLED 772. Ja{a M. Prodanovi}, Kwige za decu i omladinu (I), 2–4. POLITI^KI PREGLED/ 7724. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Evropa i Amerika za svetska pitawa. – Pije XI za veru. Antisemitizam u Nema~koj, 4–7. PRIKAZI I BELE[KE 7725. N./ikola/ M./irkovi}/, „Ni~e raja...”, 8.
O kwizi poezije iz zaostav{tine Dragoquba Fulipovi}a.

772. B./ranislav/ M./iqkovi}/, Stanka \. Gli{i}: „Moje uspomene”, 8. 7727. A./leksandar/ V./idakovi}/, H. R. Knickerbocker: „Can Europe Recover?” (Bodley Head. London), 8–9.
O kwizi ameri~kog publiciste H. R. Kikebokera.

7728. M./iloje Milojevi}/, Ekspanzija umetni~kog `ivota, 40.
O muzi~kom `ivotu Beograda.

Kw. XXXIX Br. , . maj 7729. Todor Manojlovi}, Narcis i Eho, –0. 770. Ante Cetineo, Jedan grob, . 77. Ante Cetineo, Akvarel ve~nosti, .

Po~.: „Jednoga dana, kad je armirani beton zamenio dleto klesara” Zav.: „bude} se samo na drugarski pozdrav vetra u rujnim sutonima”

4

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Svakog prole}a kraj usamqene stene” Zav.: „zaborav”

772. A./leksandar/ Beli}, Vuk Karaxi} (II), 2–2. 77. Milo{ \uri}, Kultura stare Beotije (II), 2–9. 774. Jov./an/ M. Jovanovi}, Ruska hronika iz 1914 (I), 40–5. 775. Borivoje D. Milojevi}, Putevi i ciqevi biologije (II), 52–. KWI@EVNI PREGLED 77. Ja{a M. Prodanovi}, Kwige za decu i omladinu (II), 4–7. NAU^NI PREGLED 777. Nikola Mirkovi}, Jedan prilog karakterologiji bugarskog naroda, 7–9.
O raspravi Najdena [ejtinova.

778. S./vetozar/ M./ati}/, Gerhard Gezeman: „Nova istra`ivawa o narodnom epu u Vardarskoj banovini”, 70–7. UMETNI^KI PREGLED 779. Todor Manojlovi}, Izlo`ba „Lade”, 72–7. 7740. \ur|e Bo{kovi}, Crkva Sv. Marka i Svetosavski hram, 7–75. POLITI^KI PREGLED 774. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Musolinijeva spoqna politika. Direktorium u ~etvoro, 75–7. 7742. M. G. T. /Jovan M. Jovanovi}/, /Direktorium u ~etvoro/, 7–78. PRIKAZI I BELE[KE 774. B., Leon Pjer-Ken u Beogradu, 78. 7744. B./ranislav/ M./iqkovi}/, „U moje doba” (memoari Maksima [obaji}a, 79. 7745. H., Vispjanski u hrvatskim prevodima, 79.
O predavawu Ksavera Glinke o Stanislavu Vispjanskom.

774. S./vetozar/ M./ati}/, L. M. Suhotin: „Fet i Elena Lazi~” (Sorok let so smerti A. A. Feta-[en{ina. – [tamp. Filonov, Novi Sad), 79–80. 7747. P., „Na{i ljudi”, 80.
O zbirci satire i humoreski Ante Kova~i}a.

7748. S./lobodan/ P./opovi}/, Otto Klemm: „Pädagogische Psychologie” (1933), 80. Br. 2, . maj 7749. Isak Samokovlija, Vo|a, 8–94. 7750. Nikolaj Nikitin, Odstupawe. (Prevela Ru`a Bogli}), 94–0. 775. Mom~ilo Nastasijevi}, Nagradna re~, 02.
Po~.: „Pe~e ta rana” Zav.: „Udrite, nisam kriv”

7752. \uza Radovi}, Proqe}e, 02–0.

Po~.: „Iskopah u grobqu svijesti tajno, `ivotodavno” Zav.: „rumeni barjak vjetra u zarancima” Po~.: „[ta je tebi jutros, jadna muzo moja?”

775. [arl Bodler, Bolesna muza. (S francuskog preveo Gr.), 0–04.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „A ~as Pan, {to `etvu u zlato pretvara”

47

7754. [arl Bodler, Prodana muza. (S francuskog preveo Gr.), 04.
Po~.: „Muzo srca moga, qubimice mo}nih” Zav.: „Da ti smeh prostaka tvrdo srce gane”

7755. Isidora Sekuli}, Vagner – Ni~e, 05–. 775. Josip Kulunxi}, „Krv i meso” na pozornici, –9. 7757. Borivoje @. Milojevi}, Prirodne pogodbe za proizvodwu na na{em primorju i ostrvima, 9–2. 7758. Jov./an/ M. Jovanovi}, Ruska hronika iz 1914 (II), 2–42. NAU^NI PREGLED 7759. Fehim Bajraktarevi}, Arapska teorija o poreklu trubadurske poezije, 4–48. UMETNI^KI PREGLED 770. Todor Manojlovi}, Peta prole}wa izlo`ba, 49–52. POLITI^KI PREGLED 77. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Francuskoj treba mir – mir treba Francusku, 52–54. 772. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, Italija i revizija ugovora, 55–5. PRIKAZI I BELE[KE 77. Ante Petravi}, „Ju`noslovenske narodne pjesme i pjevawe o Matiji Korvinu, kraqu Ugarske”, 57–58.
O studiji Bartolomea Kolba.

774. S. P., [enoina pripovetka „Branka”, 58. 775. K./re{imir/ Georgijevi}, Henrih Batovski: „Sada{we stawe nauke u Jugoslaviji”, 58–59. 77. R./isto Ratkovi}/, Najnoviji roman Sinklera Luisa, 0.
O prevodu Stane Oblak u izdawu „Nolita”.

Br. , . juni 777. Du{an \urovi}, Gospodar vodenica na Zeti, –7. 778. Hajnrih Man, Podanik. (Odlomak iz romana) (Preveo sa nema~kog Stevan Milovi} – Copyright by Nolit 1933), 74–78. 779. Dora Gabe, Dva sveta. (Sa bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 79.
Po~.: „Ose}am kako prvim pupoqcima pupe” Zav.: „U ~a{icu jednog malog, belog cveta...”

7770. E./lisaveta/ Bagrjana, Koledarska pesma. (S dozvolom pesnikiwe s bugarskog preveo R. V. @ivadinovi}), 79–80.
Po~.: „Tamna je magla panula” Zav.: „rodno nam kolo, Koledo”

777. Milivoje Risti}, Celov na krvava rebra Hrista, 80–8.
Po~.: „Ne ogleda moj celov nevinost kao novoro|en~e” Zav.: „za prole}e i mladost” Po~.: „Ostanu dole male ku}e u jaruzi”

7772. Milivoje Risti}, Putovawe, 8.

48
Zav.: „ili nemirnog sna”

Stani{a Vojinovi}

777. Pero Slijep~evi}, Nema~ki savremeni kwi`evnici i politika (I), 82–97. 7774. Pavao Markovac, Rihard Vagner i pu~ka muzika, 98–202. 7775. Mom~ilo Ivani}, Najnovije parazitske gliste, 20–22. 777. Jov./an/ M. Jovanovi}, Ruska hronika iz 1914 (III), 2–22. KWI@EVNI PREGLED 7777. Milan V. Bogdanovi}, „Uni{tewe” estetike ili uni{tewe „estetike”. (Povodom diskusije o socialnom u literturi), 224–227. POZORI[NI PREGLED 7778. Milan V. Bogdanovi}, Doma}i repertoar, 228–2.
O dramama: Amerikanska jahta u splitskoj luci Milana Begovi}a, ^ovek ponosan {to nema sre}e Ranka Mladenovi}a, Ma{ina savest Josipa Kulunxi}a i Beograd nekad i sad Branislava Nu{i}a.

POLITI^KI PREGLED 7779. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Dela, a ne re~i, 2–24. PRIKAZI I BELE[KE 7780. /Nikola Mirkovi}/, Kongres P. E. N. – kluba, 24–25. 778. E. /Nikola Mirkovi}/, Svetislav Stefanovich: „Hennil and other poems”. Beograd 1933, 25. 7782. T./one/ P./otokar/, Ivan Pregelj: „Izbrani spisi”, VIII, 25–2. 778. Algav /Aleksandar Avakumovi}/, „Mostra della Rivoluizone fasciste” (Dino Alfieri e Luigi Freddi, Roma), 2. 7784. S./lobodan/ P./opovi}/, „U~iteqski pokret”, 2.
O ~asopisu koji izlazi u Skopqu.

7785. V./asi/q P./opovi}/, Emil Ludvig: „Viqem Drugi” (prevod s nema~kog M. Dobri}a i M. Vujaklije u zbirci „Svedo~anstva o velikim qudima i doga|ajima”, kw. II. Izdawe Kosmosa, Beograd, 1933), 2–27. 778. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Un médit de Balzac: „Le Catéchisme Social”, précédé de l’ article „Du gouvernement moderne”. Textes établis et commentsés par Bernard Guyon. (La Renaissance du livre, Paris, 1933), 28. 7787. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Villey: „Montaigne”. (Rieder, Paris, 1933), 29.
Studija Pjera Vilea o Mi{elu Montewu.

7788. R./isto/ K./ovijani}/, Dr Jan Eisner, „Slovensko v praveku” (Slova~ka u praveku). Bratislava, 1933. Str. 380+105 str. snimaka, 29–240. 7789. A./leksije/ J./ela~i}/, Nova kwiga o decembristima, 240.
O kwizi Mihajla Cetlina.

Br. ? /4!/, . juni 7790. Ivo Andri}, Napast, 24–247. 779. Todor Manojlovi}, Iz jednog pro{log maja, 248.
Po~.: „Ganutqivi predzorski dah” Zav.: „Svoje tople meke mesnate krune”

7792. Nikola [op, Balade o mome razredu, 248–250.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
I. Vampir (248–249) Po~.: „Na svakoj klupi po jedan san spava” Zav.: „Na trouglu on odja{e qut” II. Sje}awe na klupu (249–250) Po~.: „U tamno drvo urezana slova” Zav.: „De sad, predavawe moje ponovi”

49

779. Franc Verfel, Tri pesme. (Preveo s nema~kog S./vetislav/ S./tefanovi}/), 250–25.
. 2. . Izgovaram jedno ime (250) Po~.: „Sa lutawa i puteva” Zav.: „U krilo imena tvog” Putnik kle~i (250) Po~.: „Daj da samo plakati mogu...” Zav.: „Mila zemqo” Hekuba (250–25) Po~.: „Pro|e ona zemqom u po no}i” Zav.: „Sa suzama neshva}enog bola”

7794. Isidora Sekuli}, Bele{ka povodom kongresa PEN-klubova, 252–255. 7795. Svet./islav/ Stefanovi}, XI kongres PEN-klubova u Dubrovniku, 25–259. 779. A./leksandar/ Vidakovi}, P. E. N. klub i Nemci na kongresu u Dubrovniku, 259–2. 7797. Pero Slijep~evi}, Nema~ki savremeni kwi`evnici i politika (II), 2–27. 7798. Lazar Stanojevi}, Leonardo da Vin~i u svetlosti psihoanalize (I), 274–282. 7799. Vladimir \or|evi}, Svetska privreda i finansiska konferencija, 282–29. 7800. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, [ta je filozofija?, 29–297. KWI@EVNI PREGLED 780. Milan V. Bogdanovi}, III „Savremenik” Srpske kwi`evne zadruge, 298–0. POZORI[NI PREGLED 7802. Josip Kulunxi}, Bele{ke o [oovom Cezaru, 02–04. NAU^NI PREGLED 780. Mirko M. Miju{kovi}, Kamen o vratu, 04–09. POLITI^KI PREGLED 7804. Inostrani / Jovan M. Jovanovi}/, Musolinijev pakt – dokumenta, 09– . 7805. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 2–. PRIKAZI I BELE[KE 780. T./one/ P./otokar/, Slovenske publikacije za kongres Pen-klubova u Dubrovniku, 7. 7807. /Milan Grol/, Dve hrvatske antologije, 7.
O raspravi za poznavawe narodnih pravnih obi~aja u Crnoj Gori.

O antologiji savremenih hrvatskih pripoveda~a na francuskom @ana Dara i nema~kom prevodu hrvatske poezije Zlatka Gorjana.

420

Stani{a Vojinovi}

7808. [. /Nikola Mirkovi}/, „Jugoslavische Dichter”, 7–8. 7809. Pl. /Nikola Mirkovi}/, „Me{trovi}”, 8.
O monografiji Franti{eka Taborskog.

O kwizi koju je izdalo izdava~ko preduze}e „Narodne prosveta” u ograni~enom broju primeraka koju je uredio Nikola Mirkovi}.

780. T./one/ P./otokar/, Jakac – Jarc: „Odmevi rde~e zemlje”, I, II, 8. 78. A./leksije/ J./ela~i}/, Kud ide Rusija?, 8–9.
O kwizi ameri~kog nau~nika Brusa Hopera.

782. J./ovan M. Jovanovi}/, „[trezemanova zaostav{tina”, 9. 78. /Milan Grol/, Kolar~ev narodni univerzitet, 9. 784. N./ikola/ M./irkovi}/, Dragutin M. Domjani} (1875–1933), 9–20.
Nekrolog.

785. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . juli 78. Novak Simi}, [kola na brijegu. (Ulomak iz romana „Vo}wak”), 2–8. 787. Sibe Mili~i}, No} saznawa. (Iz kwige „Bol smrti”), 9–4.
Po~.: „Sam sam, sam, okru`en strahotnim }utawem svega” Zav.: „I na {ta da uperim pogled kad se odvratih od sebe?”

788. Nikola Mirkovi}, Dragutin Domjani} (1875–1933), 42–45. 789. A./leksandar/ Solovjev, Nacionalna stihija u stvarawu Rimskog-Korsakova. (Povodom 25-godi{wice smrti 2. jula 908), 45–5. 7820. Mirko Kosi}, Relacionisti~ka sociologija Leopolda fon Vizea (I), 5–. 782. Jovan M. Jovanovi}, Hronika vladavine Frawe Josifa I (I), 2–7. 7822. Lazar Stanojevi}, Leonardo da Vin~i u svetlosti psihoanalize (II), 7–80. KWI@EVNI PREGLED 782. Kre{imir Georgijevi}, Ivo Vojnovi} u interpertaciji poqskog nau~nika J. Golombeka, 8–87. NAU^NI PREGLED 7824. M./ilutin/ Zeli}, Prof. d-r Kosta Todorovi}: „Akutne infektivne bolesti” (pi{~evo izdawe, – 1051 str., Beograd, 1933. g.), 87–89. POLITI^KI PREGLED 7825. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Ugovor o privrednom miru u svetu, 89–92. PRIKAZI I BELE[KE 782. Herman Vendel, Vlada Obrenovi}a. (Slobodan Jovanovi}: „Ustavobraniteqi i wihova vlada”; „Druga vlada Milo{a i Mihaila”; „Vlada Milana Obrenovi}a”; „Vlada Aleksandra Obrenovi}a” – svih {est svezaka u izdawu kwi`are Gece Kona, Beograd, 1912–1931. /Bele{ku preveo Jovan M. Jovanovi}/, 9–94.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

42

7827. Mil./enko/ S. Filipovi}, Leopold Karl Goetz: „Koseworte, Scherz- und Schimpfworte füf die Volkskunde”. Neue Folge Band III (1931), 213–241, 89. 7828. M./ilenko/ S. F./ilipovi}/, Niko @upani}: „Etnolo{ki zna~aj kosovskih ^erkeza”. – „Etnolog” (Ljubljana) VI (1933), 217–245, 95–9. 7829. Ratk. /Risto Ratkovi}/, „Podravski motivi”, 9.
O kwizi crte`a Krste Hegedu{i}a sa predgovorom Miroslava Krle`e.

780. [. /Nikola Mirkovi}/, Lj. Karaman: „La Dalmatie a travers des ages”. – Split 1933, 9. 78. Ratk. /Risto Ratkovi}/, Roman mladih qudi, 9–97.
O romanu Najamna ku}erina Ernesta Eriha Nota u prevodu Ilije Kecmanovi}a.

782. Ratk. /Risto Ratkovi}/, Jedan roman o pravosu|u, 97–98.

O romanu Jer oni znaju {to ~ine Ernsta Otvalta u prevodu Nikole Mirkovi}a.

78. Ego /Stevan Milovi}/, Vitomir Kora}: „Povjest radni~kog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji”. Kwiga prva: 1929; kwiga druga: 1930; kwiga tre}a: 1933. – Izdala Radni~ka komora za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, 98. 784. Z. /Milan Grol/, „Strani pregled”, 98–99.
O ~asopisu koji ure|uju Milo{ Trivunac i Miodrag Ibrovac a izdaje Bogdan Popovi}.

785. M. /Nikola Mirkovi}/, Milan N. Milo{evi}: „Ratne slike”, 99. 78. M./odrag/ N./ovakovi}//, „Upravqawe preduze}em” od in`. Milosava Vasiqevi}a, 99–400. 787. Mirko M. Miju{kovi}, Ispravka, 400. Br. , . juli 788. Isidora Sekuli}, Zapis, 40–405. 789. Jordan Jovkov, Pesma to~kova. (Sa bugarskog preveo Nikola Mirkovi}), 405–45. 7840. Svet./islav/ Stefanovi}, ^etiri pesme, 4–47.
. 2. . 4. Pijanstvo (4) Po~.: „Snom opijena i mirna {uma }uti” Zav.: „umiru ko ti od mog poqupca” Se}awe (4) Po~.: „Se}a{ se, mila” Zav.: „smrt” Rastanak (47) Po~.: „Na prozor od vagona” Zav.: „Volim te!” Vetre, moj brate (47) Po~.: „Sawam pun srxbe i tuge” Zav.: „O vetre, moj brate dragi”

784. Teodor Taranovski, Socialno-politi~ki nazori Turgeweva, 48–425. 7842. Ivan \aja, Biolo{ki ideal i ideal civilizacije, 425–429. 784. Milan Grol, Moralno razoru`awe, 40–47. 7844. Mirko Kosi}, Relacionisti~ka sociologija Leopolda fon Vizea (II), 47–444. 7845. Jovan M. Jovanovi}, Hronika vladavine Frawe Josifa I (II), 445–45. KWI@EVNI PREGLED 784. Milan V. Bogdanovi}, Pripovetke g. Mladena \uri~i}a, 454–45.

422

Stani{a Vojinovi}

7847. B./ranislav/ Miqkovi}, Vita \anina i druge pripovetke iz buweva~kog `ivota, 45.
O pripovetkama Mare \or|evi}-Malagurske.

POZORI[NI PREGLED 7848. Milan V. Bogdanovi}, Molier: „U~ene `ene”. Prevod g. Dragoslava Ili}a (4. VII), 457–459. NAU^NI PREGLED 7849. D./u{an/ J. Popovi}, D-r Marija Ili}-Agapova: „Ilustrovana istorija Beograda”, 459–42. UMETNI^KI PREGLED 7850. Tone Potokar, Narodna galerija u Qubqani, 42–44. POLITI^KI PREGLED 785. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sredwe-evropska privredna konferencija. – Isto~ni pakt, 44–47. 7852. Pannoicus /Milan Grol/, Ma|arska omladina, 47–49. PRIKAZI I BELE[KE 785. /Anonim/, ^lanak d-r I. \aje, 470. 7854. T./one/ P./otokar/, François Mauriac: „Ka~ja zalega”, 470.
O slovena~kom prevodu T. Bajeca.

7855. T./one/ P./otokar/, Mi{ko Kranjec: „Predmestje”, 470–47. 785. Q. /Nikola Mirkovi}/, Gr. Bo`ovi}: „Dva dana u Gru`i”, 47. 7857. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, „Le Rouge et le Noir”. Etude et analyse par André Le Breton. (Mellottée éditeur, Paris, 1933), 47–472. 7858. @a. /Jovan M. Jovanovi}/, Balkanska bibliografija (L. Savadjian: „Bibliographie balkanique 1931–1932”, Paris 1933, predgovor M. Muret), 472. 7859. H. /Jovan M. Jovanovi}/, Diplomatska istorija moderne Evrope, 472–47.
O kwizi G. P. Gu~a.

780. Slobodan Popovi}, ^etiri individualnopsiholo{ke studije, 47–475.
O kwizi Alfreda Adlera u prevodu Desanke Cvetkovi}.

78. Kosta M. Jovanovi}, Revolucija moderne mlade`i. – (Ben Lindsey: „Drugarski brakovi. Revolucija moderne mlade`i”), 475–47. 782. M./ilan Grol/, Nove te`we za me|unarodno izmirewe, 47–477. 78. @a. /Jovan M. Jovanovi}/, Ju~e, danas, sutra. (Ludwig Bauer: „L’ Agonie du monde”. Paris, Grasset 1933), 477. 784. @a. /Jovan M. Jovanovi}/, Evropa XIX u i XX veku. („Europe in the XIX and XX Centuries”, 1789–1932. II edit., N. York), 478.
O drugom izdawu kwige Harolda Tamperlia i A. X. Granta.

785. J./ovan M. Jovanovi}/, Kako je sru{en mir. (Sir Raymond Beazley: „The Road to Ruin in Europe 1890–1914”, London 1931), 478. 78. M./ilan Grol/, Stru~ne {kole na Kolar~evom narodnom univerzitetu, 478. 787. M./ilan Grol/, Univerzitetski pokret u Ju`noj Americi, 478–480.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

42

788. /Nikola Mirkovi}/, Odbor za podizae spomenika Stj. M. Qubi{i, 480. 789. /Nikola Mirkovi}/, Vid Vukasovi}-Vuleti} (1853–1933), 480.
Nekrolog.

7870. /Anonim/, Nove kwige, 480. Br. 7, . avgust 787. Jela Spiridonovi}-Savi}, Harmonika{, 48–49. 7872. Dragomir M. Jankovi}, Gla|enovi}eva pisma (I), 49–50. 787. Ante Cetineo, Duga, 502.
Po~.: „Duga je nad morem: wen odsjaj nad brdima” Zav.: „nad wim” Po~: „Kako i gdje” Zav.: „crna ti{ina pane”

7874. Milivoj Bosanac, Slike iz potkrovqa, 502–50. 7875. Slobodan Jovanovi}, Savremeni politi~ki problemi s engleskog gledi{ta, 504–52. 787. M./ilan/ Radosavqevi}, Valutni problem na konferenciji u Londonu, 52–522. 7877. Milan Grol, Velsova dva pacifizma, 52–52. 7878. Jovan M. Jovanovi}, Hronika vladavine Frawe Josifa I (III), 527–57. NAU^NI PREGLED 7879. Nikola M. Popovi}, Dr M. T. Seleskovi}: Kant. Psihologija „Kritike ~istoga uma”, 58–540. POZORI[NI PREGLED 7880. H. /Milan Grol/, Beogradsko pozori{te u godini 1932–33, 54–542. POLITI^KI PREGLED 788. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Privredni planovi. – ^etvorni pakt, 542–545. PRIKAZI I BELE[KE 7882. R./isto Ratkovi}/, „Nedovr{ena pesma”, 54–547.
O kwizi stihova Jovana Kuki}a.

788. [. P. /Nikola [op/, Tri zbirke pesama. – (Mirko Jirsak: „Lice za oknom”; Grgur Karlov~an: „Srce nad oranicom”; Radovan @ili}: „Kroz glavnu ulicu”), 547. 7884. [. P. /Nikola [op/, Tri `enske zbirke pesama. – (Dora Pilkovi}: „Plamena }utawa”; Ru`a Gaji}: „Presahle vode”; Zora Topalovi}: „Na vetru vremena”), 547. 7885. [. P. /Nikola [op/, Lirika „na narodnu”. – (Blagoje Risti}: „Pomoravke i Vardarke”; Pavle Milo{evi}: „Hajduk Veqko”), 547. 788. T./one/ P./otokar/, Zdravko Ocvirk: „Daritev mladosi”, 548. 7887. Q. /Nikola Mirkovi}/, Vasa Staji}: „Jovan Jovanovi} Zmaj”, 548. 7888. T./one/ P./otokar/, Tomo Zupan: „Kako Lenka Pre{ernova svojega brata pesnika popisuje”, 548–549. 7889. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Fragmenti jednog kratkog `ivota”, 549.
O kwizi Vojislava Markovi}a.

424

Stani{a Vojinovi}

7890. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Golicave pri~e, 549–550.
O kwizi Onore de Balzaka u prevodu Bose Petrovi}.

789. T./one/ P./otokar/, Lous Adami~: „Dinamit”, 550. 7892. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, François Porché: „Verlaine tel qu’ il fut” (Flammarion, Paris, 1933), 550–55. 789. m. /Milan Grol/, Borba o Koru{ku na pozornici, 55.
O drami Ve~ni narod Kurta Kluga izvedenoj u berlinskom „Nema~kom pozori{tu”.

7894. R./astislav/ M./ari}/, N. Vuli}: „Anti~ki spomenici na{e zemqe”, Spomenik S. K. Akademije 71, 1931; 75, 1933, 55–552. 7895. \ur|e Bo{kovi}, N. Okunev: „Monumenta artis serbicae”, IV, 552–55. 789. Q. /Nikola Mirkovi}/, Jedna nova studija o ~e{kom preporodu. /Jaroslav Ludvikovsky, „Dobrovského klasická humanita” (Spisy filosofické fakulty v Bratislave, ~. XII), Bratislava 1933/, 55–554. 7897. Q. /Nikola Mirkovi}/, Bronislas Chlebowski: „La littérature polonaise au XIXe siècle”. Paris 1933, 554. 7898. SH. /Nikola Mirkovi}/, Istoria vizantiskog carstva, 554.
O kwizi [arla Dila u prevodu Radoslava Perovi}a. O prevodu Dragomira Ikoni}a.

7899. [. /Nikola Mirkovi}/, A. Debidur: „Diplomatska istorija Evrope”, 554–555. 7900. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Ni{avqe”, 555.
O kwizi Mirka D. @ivanovi}a.

790. K. /Nikola Mirkovi}/, Biblioteka „Nauka i znanje”, 555. 7902. [. /Nikola Mirkovi}/, Reforma dru{tva, 555.
O kwizi Andreje Gosara.

790. m. /Milan Grol/, Balkanski sporazum, 55. 7904. @iv. /Jovan M. Jovanovi}/, „Teror na Balkanu” (Alber Londr. Epoha. Zagreb 1933), 55–557. 7905. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Tajne diplomatske. (R. Recouly: „Les Négosiations secrétes, Briand-Lancken”, Paris 1933), 557. 790. m. /Milan Grol/, „Hitler osvaja~”. Raskrinkavanje jedne legende, 558.
O bro{uri koju je izdao beogradski „Nolit”.

7907. J./ulka/ Hl./apec/ \./or|evi}/, Francuska i nema~ka kwiga o feministi~kom problemu, 558–559.
O kwigama Lisijena Romijea i profesora Lipmana. O kwizi Milorada Nedeqkovi}a.

7908. Ek. /Milan Grol/, Pogled na dana{wu krizu i weno re{ewe, 559–50. 7909. /Anonim/, Nove kwige, 50. Br. 8, . avgust 790. Milan Vukasovi}, Bogordi~ina qubav, 5–5.
Prva glava dela Sr`.

79. Dragomir M. Jankovi}, Gla|enovi}eva pisma (II), 5–578. 792. Frano Alfirevi}, Ti{ina ostrva, 579.
Po~.: „U jasnom plavilu, ostrva, snovi mora” Zav.: „i ose}am se ve~it u wenoj seni”

IZ NOVE ITALIJANSKE LIRIKE 79. Ada Negri, Epitaf. (S dozvolom pesnikiwe preveo Ante Cetineo), 579–580.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Bejah Karla. Preminuh pre trideset leta. Bejah plava i vedra” Zav.: „kamenim ru~icama: privijem je, na kamene grudi, zanavek”

425

794. Pietro Miwozi, Kant. (S dozvolom pesnika preveo Ante Cetineo), 580.
Po~.: „Kwige i zakoni: hiqadu pravila slo`nih” Zav.: „da bismo postali dobri, ne treba nam ba{ ni{ta” Po~.: „Poezija. Gospod” Zav.: „i da se nebo sagiwe da ga poqubi” Po~.: „Na putu nai|oh” Zav.: „Poklekni i dubi”

795. Pietro Miwozi, Poezija. (S dozvolom pesnika preveo Ante Cetineo), 580. 79. \ino Noveli, Putnik. (S dozvolom pesnika preveo Ante Cetineo), 58. 797. \ino Noveli, Putevi. (S dozvolom pesnika preveo Ante Cetineo), 58.
Po~.: „Pravim i belim putevima” Zav.: „jer }e ono znati gde treba sti}i”

798. Ja{a M. Prodanovi}, Radoje Domanovi}. (Se}awe o dvadesetpetogodi{wici wegove smrti), 582–58. 799. Milan Grol, /Se}awa na Radoja Domanovi}a/, 58–589. 7920. Du{an Nedeqkovi}, Pristli i Ru|er Bo{kovi}, 589–599. 792. Jovan M. Jovanovi}, Hronika vladavine Frawe Josifa I (IV), 00–07. KWI@EVNI PREGLED 7922. Isidora Sekuli}, Povodom dveju publikacija o Slovackom i o Pu{kinu (I), 08–2.
O kwigama Vaclava Lednickog o Julju{u Slovackom i A. S. Pu{kinu.

PRIVREDNI PREGLED 792. Jovan M. Mihailovi}? /Jovan T. Mihajlovi}!/, Ferdinand Frid: „Autarkija”, –5. POLITI^KI PREGLED 7924. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Ucelokupqivawe („Gleichschaltung”) Nema~ke. – Kolektivisti~ka proba. – Austro-nema~ki sukob, 5–9. 7925. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 9–25. PRIKAZI I BELE[KE 792. Q. /Nikola Mirkovi}/, Jedno novo izdawe pesama Augusta [enoe, 2. 7927. K./atarina/ B./ogdanovi}/, Dr Milan Iv{i}: „Socialni duh i lijepa knjiga”. – Zagreb, 1933, 2. 7928. Q. /Nikola Mirkovi}/, Godi{wak nastavnika podgori~ke gimnazije, 2–27. 7929. T./one/ P./otokar/, „Krug”, 27.
O ~asopisu mla|ih slovena~kih pisaca.

790. T./one/ P./otokar/, Kwige „Mladinske Matice”, 27. 79. T./one/ P./otokar/, Sigrid Undset: „Kristina Lavransova k}i”, 27–28. 792. T./one/ P./otokar/, Prusov: „Faraon” na slovena~kom, 28.
O romanu Boleslava Prusa u slovena~kom prevodu Fr. Koblara.

79. Ivan Minarik, Slova~ki kwi`evni ~asopisi, 28–29. 794. Kosta M. Jovanovi}, Seksualna etika. /„La Sexualité dans l’univers”, par Dr Curt Thessing; Liepmann: „Jeunesse et sexualité”, Paris, édit. Montaigne 1933; Dr Hodann: „Amour et sexualité, édit. Montaigne 1933”/, 29–0.

42

Stani{a Vojinovi}

795. N./ikola Mirkovi}/, Petar Kosti}: „Prosvetno-kulturni `ivot pravoslavnih Srba u Prizrenu”. – Skopqe 1933, . 79. Q. /Nikola Mirkovi}/, P. Karamatijevi}: „Stvarnost u stvarnosti”, . 797. Kr./e{imir/ Georg./ijevi}/, Dve poqske bro{ure o balkanskom problemu, –2.
O bro{urama Henrika Batovskog.

798. D. /Milan Grol/, Pitawe Danciga, 2. 799. S. /Milan Grol/, Memoari Bjunkenenove k}eri, 2–. 7940. Jov./an M. Jovanovi}/, Japan i Kina. (J. Escarra: „Le Conflit sino-japonais et la Societé des Nations”; J. Ray: „La position, l’oeuvre et la politique du Japan en Mandchourie”, édit. Dotation Carnegie, Paris 1933, bulletin No 3–4), . 794. M./ilan Grol/, Nastava u Rusiji, –5. 7942. Q. /Nikola Mirkovi}/, Dinko [imunovi} (1873–1933), 5.
Nekrolog.

794. /Anonim/, Nove kwige, 5. 7944. /Anonim/, Sadr`aj kwige trideset i devete, N. S., –40. Kw. XL Br. , . septembar 7945. Milivoje Risti}, Ku}a (I), –8. 794. \akomo Leopardi, Pohvala ptica. (Preveo Sibe Mili~i}), 8–2. 7947. Sini{a Kordi}, Iz „Novih pesama o meni”, 24–25.
. 2. O mome duhu i o meni (24–25) Po~.: „Nada mnom duh moj kao avet stoji” Zav.: „U ~udnom sklopu naj~udnijeg sveta!...” Pesma o mojoj misli (25) Po~.: „Zabrujala je mnome pesma neka” Zav.: „Kre}em se ~udom misli {to se roji...”

7948. Dragutin Tadijanovi}, Pjesma Mariji, 2.
Po~.: „Moje srce jo{ i sad, Marijo” Zav.: „I gazi srce moje!”

7949. Vlado Vlaisavqevi}, Bolesnikovo jutro, 2.
Po~.: „Oblaci suncobrani okrpani” Zav.: „Kosom mi zvijezda o~i pokrila”

7950. Vlado Vlaisavqevi}, Lovac, 27.

Po~.: „Zadrhtao je zrak” Zav.: „Plakale su zvijezde, golubiwe vjerenice” Po~.: „Sunce – zlatna narukvica” Zav.: „@eqeli svi smo”

795. Vlado Vlaisavqevi}, Wezin povratak iz ureda, 27. 7952. Anica Savi} Rebac, Qubav u filozofiji Spinozinoj. (Predavawe odr`ano na Kolar~evom nar. univerzitetu 5. V 9) (I), 28–5. 795. Du{an Z. Mila~i}, @emieovi pogledi na pozori{te, 5–4. 7954. Mirko M. Kosi}, Sociolo{ki i ekonomski osnovi reforme dru{tva, 44–5.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

427

KWI@EVNI PREGLED 7955. Isidora Sekuli}, Povodom dveju publikacija o Slovackom i o Pu{kinu (II), 52–57.
O kwigama Vaclava Lednickog o Julju{u Slovackom i A. S. Pu{kinu.

POZORI[NI PREGLED 795. H. /Milan Grol/, Povla~ewe iz pozori{ta g. Milana Predi}a, 57–59. NAU^NI PREGLED 7957. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Opet o Kantu, 59–2.
Povodom kwige Nikole Popovi}a.

POLITI^KI PREGLED 7958. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, 1914–1933, 2–5. PRIKAZI I BELE[KE 7959. Jela Spiridonovi}-Savi}, Dve neobi~ne kwige. (A. de Maia: „Semiramida” i „Porna”, dve tragedije iz starog sveta, u po pet ~inova), –9. 790. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Sunce nad oranicama”, 9.
O kwizi stihova Dragutina Tadijanovi}a.

79. I./vo/ Kozar~anin, Miroslav Feldman: „Zec”, 9–70. 792. [. P. /Nikola [op/, Sait Orahovac: „Usponi”, 7. 79. T./one/ P./otokar/, D-r Anton Ocvirk: „Levstikov du{evni obraz”, 7–72. 794. Q. /Nikola Mirkovi}, Glasnik zemaqskog muzeja (za god. 1932), 72–7. 795. Q. /Nikola Mirkovi}/, Jedna ~e{ka studija o ruskim uticajami kod Srba. (Julius Heldenreich: „Ruské základy srbského realismu”. ^ast prvá. V Praze 1933. Nákladem Slovanského Ustavu), 7. 79. T./one/ P./otokar/, „Slovene Studies” (Published by The Le Play Society, London, 1933), 7. 797. T./one/ P./otokar/, Ing. Drago Mattanovich: „Elektrotehnika”, 7. 798. D. /Nikola Mirkovi}/, „Dete i bolest”, 74.
O kwizi Milivoja Sarvana.

799. H. /Milan Grol/, O Ivanu Me{trovi}u, 74.

O broju ~asopisa „Nova Evropa” posve}enom poznatom vajaru.

7970. M./ilan Grol/, Qubqansko pozori{te, 74. 797. M./ilan Grol/, Pozori{ni godi{wak 1932–1933, 75.
O godi{waku Narodnog pozori{ta u Beogradu.

7972. M./ilan Grol/, Marks u tuma~ewima i primeni, 75–77.
Mi{qewe Valdo Franka o komunizmu u Rusiji. O istorijama na ruskom i engleskom jeziku.

797. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Ruska istorija, 77–78. 7974. H. /Milan Grol/, Matere – radnice izvan doma, 78.
O neuspeloj privrednoj konferenciji u Londonu. O me|unarodnom kongresu katoli~kih organizacija u Francuskoj sa temom `ene radnice.

7975. Ek./onomista – Milan Grol/, Problemi krize, 78–79. 797. Isidora Sekuli}, Abe Bremon, 80. 7977. /Anonim/, Nove kwige, 80.
Nekrolog francuskom akademiku Anri Bremonu.

428

Stani{a Vojinovi}

Br. 2, . septembar 7978. Milivoje Risti}, Ku}a (II), 8–9. 7979. A./nte/ R. Bogli}, Pismo devojci, 94–95.
Po~.: „Devojko moja!” Zav.: „Pozdravi Grbqavu kamenitu, ro|enu!”

7980. Konstantin Atanasijevi}, Pla~ za danom, 95–9. 798. Pavle Popovi}-Crni, Pe~albari, 97.
Po~.: „Po danu spavaju u uglu” Zav.: „jer su i oni bez hleba i stana”

Po~.: „Veruj mi, majko, ni~eg novog nema u grobnici na{oj” Zav.: „U kome se priviti bez vida mogu”

7982. Ivo Kozar~anin, Ogoliv{i samoga sebe, 97–98.
Po~.: „Misao ~esto ~ovjeka o{trim vrhom ubode” Zav.: „ho}e li mu vjetar utrnuti wegovu lulicu”

798. Aleksandra M. Ser|ukova, Qubav u `ivotu i delima Ivana Turgeweva. (Povodom pedesetogodi{wice wegove smrti), 99–08. 7984. Kosta Todorovi}, Problem zdravstvene za{tite na{ih studenata, 08–4. 7985. Nikola Mirkovi}, Slovena~ki problemi, 4–22. 798. Anica Savi} Rebac, Qubav u filozofiji Spinozinoj. (Predavawe odr`ano na Kolar~evom nar. univerzitetu 5. V 9) (II), 22–28. KWI@EVNI PREGLED 7987. Nikola [op, Dragutin Tadijanovi}: „Sunce nad oranicama”, 29–0. 7988. Nikola Mirkovi}, Hajnrih Man: „Podanik”, –. NAU^NI PREGLED 7989. T./odor/ Pejovi}, Mih. Petrovi}: „Fenomenolo{ko preslikavawe”. (Izdawe Srpske kraqevske akademije, Beograd, 1933), –5. 7990. Filip Medi}, D-r Sigmund Frojd: „Uvod u psihoanalizu”. (Preveo s nema~kog d-r B. Lorenc. Izdawe „Kosmos”, biblioteka „Karijatide”), 5–40. PRIVREDNI PREGLED 799. Dragan Mili}evi}, Privredni problemi na{e zemqe, 40–42.
O kwigama Novaka Popovi}a.

POLITI^KI PREGLED 7992. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Dunavske dr`ave, 42–44. PRIKAZI I BELE[KE 799. K./osta M. Lukovi}/, Kwiga g. d-r Koste M. Lukovi}a o klasi~noj religioznoj tragediji u Francuskoj, 45–47.
Autokritika.

7994. I./vo/ K./ozar~anin/, Slavko Batu{i}: „Na dragom tragu”, 47–48. 7995. M./ilivoje/ J. R./isti}/, „Lirika” (Dobri Dimitrijevi}, V. Jankovi}, @. Jevti}. – Kru{evac 1933), 48–49. 799. T./one/ P./otokar/, Slovenski biografski leksikon, 49.
O petoj kwizi leksikona koja se {tampa u Qubqani.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

429

7997. Q. /Nikola Mirkovi}/, H. Domela: „La`ni princ”, 49. 7998. T./one/ P./otokar/, Jovan Ammers-Küller: „Upornice”, 49–50.
O romanu u slovena~kom prevodu Ferda Kozaka. O kwizi Cusima A. Novikova.

7999. A./leksej/ J./ela~i}/, Tragedija Tihog okeana, 50. 8000. D-r L./azar/ S./tanojevi}/, D-r A. Radosavqevi}: „Apsces i gangrena plu}a”. (Izdawe vojno-medicinske biblioteke), Beograd 1933, 50–5. 800. n. /Milan Grol/, [esto ~ulo, 5.
O ~lanku Lujze For-Favije o {estom ~ulu kod `ena.

8002. T./one/ P./otokar/, „Projekt univerzitetne biblioteke v Ljubljani”, 5–52. 800. Jov./an M. Jovanovi}/, Wegov san. (Hans R. Madol: „Le rêve de Byzance, Ferdinand de Bulgarie”, Paris, 1933), 52. 8004. Jov./an M. Jovanovi}/, Razgovori s odgovorima („Gespräche mit Verantwortlichen”, Hans Roger Madol, Universitas-Verlag 1933, Berlin), 52. 8005. Jov./an M. Jovanovi}/, Od Bismarka do Poenkarea. (R. Recouly: „La troisième Republique de 1870. à nos jours, de Bismarck à Poincaré”, Paris, Les éditions de France, 1932, str. 548), 52. 800. A./leksije/ J./ela~i}/, Agonija jednog sveta. („L’ agonie d’un monde”, Paris, Grasset, 1933), 5.
O kwizi Ludviga Bauera.

8007. b. /Milan Grol/, Zanimqivi doga|aji u Havani, 5–55. 8008. M./ilan Grol/, Nezaposlenost intelektualaca, 5. 8009. J./ulka/ Hl./apec/ \./or|evi}/, III kongres „Open-door International” u Pragu, 5–57. 800. D./ragan/ M./ili}evi}/, Nikola ^arak: „Pod zastavom duginih boja” (Sarajevo 1933), 57–58.
Kwiga o zadru`nom pokretu.

80. R. /Milan Grol/, [ta je sve Gr~ka dobila od svojih dobrotvora, 58–0. 802. /Anonim/, Nove kwige, 0. Br. , . oktobar 80. Mato Lovrak, Zemqani, –4. 804. Mirko Javornik, Balada o cigareti. (Sa dozvolom pisca preveo sa slovena~kog Tone Potokar), 4–9. 805. Svetoslav Minkov, Vodoni~ni gospodin i kiseoni~na devojka. (Sa bugarskog preveo N./ikola/ Mirkovi}), 70–7. 80. Ante Cetineo, Zlatni kqu~, 77.
Po~.: „Sekica je dobra” Zav.: „Bogu, ve~nosti”

807. Milivoje Risti}, U zagrqaju trava, 77–78.
Po~.: „Pru`io sam se po zemqi i travi” Zav.: „Pre velikog i kona~nog spoja”

IZ SLOVA^KE LIRIKE 808. Aleksandar Pogorjelov, Bogaq. (Preveo Nikola [op), 78–79.
Po~.: „Bez noge sam, pogleda uga{ena” Zav.: „da se naspavamo u raju”

809. Ksaver Vik, ^uda no}i. (Preveo Nikola [op), 79.

40

Stani{a Vojinovi}
Po~.: „Kad zvijezde gasnu” Zav.: „i svjetlacima svibawskim”

8020. Aleks I. Pockodi, Uzorao sam wivu. (Preveo Nikola [op), 79–80.
Po~.: „Moj otac je slu`io vjerno” Zav.: „ovu pregr{t tu`ne crnice”

802. Ksenija Atanasijevi}, Razmi{qawe o spasewu, 8–84. 8022. Ivan \aja, @ivot i wegova sredina, 84–89. 802. Bogdan Radica, Leo Feraro, 89–94. 8024. Albert Haler, Biqe{ke iz [ekspira (I), 94–200. 
. „Romeo i Julija”.

8025. Ivo Ivanovi}, Svetska kriza i weno re{ewe, 200–208. KWI@EVNI PREGLED 802. Kre{imir Georgijevi}, Vasa Staji}: „Jovan Jovanovi}-Zmaj”, 209–2. UMETNI^KI PREGLED 8027. Branko Popovi}, Izlo`ba savremenog bugarskog slikarstva, 2–2. SOCIJALNI PREGLED 8028. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, Istorija radni~kog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji, 27–22.
O kwizi Vitomira Kora}a.

PRIVREDNI PREGLED 8029. Dragan Mili}evi}, Privreda Ju`ne Srbije, 224–227.
O kwizi Mil. R. Gavrilovi}a (Skopqe, 9).

POLITI^KI PREGLED 800. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Oko organizacije sredwe Evrope. – Lord Grej, 227–2. PRIKAZI I BELE[KE 80. T./one/ P./otokar/, Mirko Javornik o sebi, 22–2. 802. I./van/ M./inarik/, Iz slova~ke lirike, 2–24. 80. Q. /Nikola Mirkovi}/, Zmajeva Kamenica, 24.
O kwizi sa ~lancima Vase Staji}a i Svetislava Mari}a. O kwizi koju je priredio Vasa Staji}. O kwizi Pola Morana.

804. Q. /Nikola Mirkovi}/, Odlomci Zmajeve autobiografije, 24. 805. D./ragoqub/ J./ovanovi}/, London, svetski grad, 24–25. 80. M./ilan Grol/, Rana umna poreme}enost Xona Ruskina (Raskina), 2.
O ~lancima Franka Harisa i R. H. Vilenskog.

807. Ks./enija/ A./tanasijevi}/, Jedna mala rasprava o postawu du{evnih obolewa psihogenog porekla, 2–27.
O raspravi Dragomira Cvetkovi}a.

808. P. /Ilija Pr`i}/, Prvi kongres pravnika slovenskih dr`ava, 27. 809. D. /Branko Dragutinovi}/, „Soro~inski sajam”, komi~na opera Modesta Musorgskog u preradi i instrimentaciji Nikolaja ^erepwina. Prvi put 27. septembra 1933. godine, 27–28.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

4

8040. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, ^etvrt veka. („Twenty-five Years, 1892–1916”, by Viscont Grey of Fallodon, London, 1925), 28–29.
O kwizi lorda Greja.

804. Av. /Jovan M. Jovanovi}/, Stvar je prosta. (J. Strachoy: „The coming struggle for power”, 1933, New York), 29. 8042. Jov./an M. Jovanovi}/, Wihov savez. (O. H. Wendel: „Austro German diplomatic relation 1908–1914, Stanford, 1932), 29. 804. J./ovan/ M. J./ovanovi}/, Zava|ena bra}a. („Les frères ennemis”, Sforza, Paris, Gallimard, Berlin, Fischer, 1933), 29. 8044. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Oni koji boluju za mirom. (G. Suarez: „Les hommes malades de la paix”, Paris, Grasset, 1933), 29. 8045. F. /Nikola Mirkovi}/, Osve}ewe Vukove ku}e u Tr{i}u i otkrivawe Zmajevog spomenika u Kamenici, 240. 804. /Anonim/, Nove kwige, 240. Br. 4, . oktobar 8047. Dragomir M. Jankovi}, Komedija. Jedan ~in (I), 24–25. 8048. Jordan Jovkov, [ibil. (S bugarskog preveo Nikola Mirkovi}), 25–259. 8049. Desanka Maksimovi}, Mladost je pro{la, 20.
Po~.: „Mladost je pro{la sasvim iznenada” Zav.: „i grane opet izbijaju zelene” Po~.: „Kada moje pesme ~itali budu” Zav.: „i zatvoreno wima kao du{a fosila”

8050. Desanka Maksimovi}, Pesnikova tuga, 20–2. 805. Frano Alfirevi}, ^asovnici, 2–22.

Po~.: „U no}i, kada slu{aju ti{inu bolesnici” Zav.: „dok ~asovnici ve~ni osu|uju na{e glave”

IZ NOVOGR^KE LIRIKE 8052. Konstantin P. Kavafis, Miris. (Aleksandrija, 340 posle Hrista). Preveo sa novo-gr~kog Bogdan Radica, 2–25.
Po~.: „^im sam saznao za nesre}u” Zav.: „uspomena na Mirisa” Po~.: „Na dnu dre~ave kavane” Zav.: „u kavani, pognut na stolu”

805. Konstantin P. Kavafis, Starac. Preveo sa novo-gr~kog Bogdan Radica, 25. 8054. Konstantin P. Kavafis, Grad. Preveo sa novo-gr~kog Bogdan Radica, 25–2.
Po~.: „Rekao si: Oti}i }u u drugu zemqu, oti}i }u na drugo more” Zav.: „na celoj si ga zemqi izgubio”

8055. Konstantin P. Kavafis, Vo{tanice. Preveo sa novo-gr~kog Bogdan Radica, 2.
Po~.: „Dani budu}nosti upiwu se pred nama” Zav.: „kako se hitno utrnule vo{tanice mno`e”

805. Bogdan Radica, Konstantin P. Kavafis, 27–272. 8057. Branislav Koji}, Balkanska profana arhitektura, 27–28. 8058. Albert Haler, Biqe{ke iz [ekspira (II), 28–289. 
. „Antonije i Kleopatra”.

8059. S./tanko/ Perunovi}, „Gorski vijenac” i pozori{te, 290–294.

42

Stani{a Vojinovi}

800. Dragan Mili}evi}, Privredni program engleske radni~ke stranke (I), 294–02. KWI@EVNI PREGLED 80. Tone Potokar, Mirko Javornik: „^rni breg”, 0–05. NAU^NI PREGLED 802. Milan Vladisavqevi}, Me|unarodno ustavno pravo Mirkin-Gecevi}a i problem jedinstva javnog prava, 0–. POLITI^KI PREGLED 80. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Slovenske zemqe, –4. PRIKAZI I BELE[KE 804. Z. /Nikola Mirkovi}/, Novo (XXVI) kolo Srpske kwi`evne zadruge, 5. 805. I./vo/ K./ozar~anin/, Stjepko Trontl: „Nevidljivi Tone”, 5–. 80. P. /Stjepan Parma~evi}/, „Zlatarevo zlato”, .
O novom izdawu romana Augusta [enoe u redakcija Antuna Barca. O romanu Lidije Sejfuline u prevodu Mire ^ehove.

807. Ratk. /Risto Ratkovi}/, „Virineja”, –7. 808. T./one/ P./otokar/, Kwige „Slovenske Matice”, 7. 809. T./one/ P./otokar/, France Bevk: „Gmajna”, 7. 8070. M./ilenko/ S. F./ilipovi}/, Fran Barbali}: „Peroj, srpsko selo u Istri”, 8. 807. A./leksej/ J./ela~i}/, Nova sinteti~ka istorija Poqske, 8.
O kwizi poqskog istori~ara O. Haleckog na francuskom jeziku. O premijeri u Narodnom pozori{tu u Beogradu.

8072. H. /Milan Grol/, „Karijera Jo{ka Pu~ika”, od Ivana Stodole, 8–9. 807. S. /Milan Grol/, Izlo`ba Jovana Zowi}a, 9. 8074. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Ratna raspolo`ewa, 20. 8075. /Anonim/, Nove kwige, 20. Br. 5, . novembar 807. Dragomir M. Jankovi}, Komedija. Jedan ~in (II), 2–. 8077. Jela Spiridonovi}-Savi}, Usamqena, 4.
Po~.: „Beli leptiri popali su grawe” Zav.: „kome?” Po~.: „Zelenko ko krilat mi hrli” Zav.: „rastanak...rastanak” . 2.

O kwigama X. Gu~a, G. Pai}a, J. Lamberta sa odgovorima zna~ajnih li~nosti o ratnom raspolo`ewu.

8078. Jela Spiridonovi}-Savi}, Razvigor, 4–5. 8079. Svet./islav/ Stefanovi}, Dve elegije, 5–7.

Na Plitvi~kim jezerima (5–) Po~.: „^arobne tame Plitvi~kih pe}ina” Zav.: „pjano od {uma krvi i no}i, usni i ti” U vozu kroz Alfeldsku pustu (–7) Po~.: „Milujem o~ima beskrajna mora zelenih kukuruza” Zav.: „mirom i snom”

8080. Tin Ujevi}, Produ`eni svijet, 7.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Po~.: „Stvari su oko mene duboko sadr`ajne” Zav.: „kako je vasiona duboka i strasno vrlo gusta”

4

808. Tih./omir/ R. \or|evi}, Prve vi{e {kole u Srbiji, 8–4. 8082. S. /Mom~ilo T. Seleskovi}/, Osvald [pengler i wegova posledwa kwiga, 42–52. 808. S./tjepan/ Parma~evi}, Silvije Strahimir Kraw~evi}. (Dvadeset i pet godina posle wegove smrti), 52–59. 8084. Dragan Mili}evi}, Privredni program engleske radni~ke stranke (II), 0–9. KWI@EVNI PREGLED 8085. Ante Petravi}, Jedna istorija slavistike u Italiji, 70–74.
O kwizi Per la storia della slavistica in Italia Artura Krowe.

POZORI[NI PREGLED 808. Vladeta Popovi}, „David Koperfild”. Komad u pet ~inova. Po romanu ^arlsa Dikensa, napisao Maks Morej, 74–7. UMETNI^KI PREGLED 8087. Milan Ka{anin, Retrospektivna izlo`ba \or|a Krsti}a, 77–79. EKONOMSKI PREGLED 8088. Miodrag Novakovi}, „Projekt privredno-zadru`nog plana za Jugoslaviju”. (Povodom najnovije kwige dr in`. Frana Podbre`nika-Domiri}a), 80–8. POLITI^KI PREGLED 8089. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Nema~ka ostavqa Ligu naroda. – Konkordat, 84–88. PRIKAZI I BELE[KE 8090. I./vo/ K./ozar~anin/, „Almanah savremenih problema”, 89.
O almanahu koji je u Zagrebu uredio i izdao Dragomir Pinter.

809. Jov./an/ M. J./ovanovi}/, Dve kwige o na{em Jugu. (Ilija @. Trifunovi}: „Trnovitim stazama”, Beograd 1933; Milosav Jeli}: „Letopis Juga”. Uspomene, zapisi, listine, dnevnik. Beograd 1930), 90. 8092. I./vo/ K./ozar~anin/, „Od tri milijuna trojica”, 90.
O kwizi Leonharda Franka u prevodu Tomislava Prpi}a. O prevodu Sre}ka Kirina. O prevodu Sre}ka Kirina.

809. I./vo/ K./ozar~anin/, Milo Urban: „@ivi bi~”, 90–9. 8094. I./vo/ K./ozar~anin/, Taras Gu{~a: „U poleskoj zabiti”, 92. 8095. A./leksandar/ V./idakovi}/, Grace Ellison: „Yugoslavia”. (Bodley, London), 92. 809. A./leksije/ J./ela~i}/, Crveni „mar{ali”, 92.
O feqtonu Romana Guqa.

8097. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, René Dumesnil: „Guy de Maupassant”. (Paris, A. Colin, 1933), 92–9.
O monografiji Rene Dimenila.

44

Stani{a Vojinovi}

8098. M./ilan Grol/, Prototip Dodeove „Safo”, 9–94. 8099. K. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor (kwiga XII, sv. 2 i 3, ure|uje Pavle Popovi}, Beograd, 1932), 94. 800. J./ovan M. Jovanovi}/, Glasnik Istoriskog dru{tva. (Novi Sad, sv. 14 i 15, direktor dr S. Stanojevi}), 94. 80. P. /Milan Grol/, D-r Slobodan Popovi}: „Samoiskazi kao sredstva za ve`bawe mlade`i u samoposmatrawu”, 94. 802. Sl./obodan/ P./opovi}/, Op{ti pedago{ki principi, 95.
O raspravi Vojislava R. Mladenovi}a.

80. T./one/ P./otokar/, Dr Fr. Zwitter: „Les origines de l’ illyrisme politique et la création des Provinces Illyriennes”, 95.
O raspravi F. Cvitera objavqenoj u ~asopisu „Le monde slave”.

804. P., R. Odebrecht: „Aesthetik der Gegenwart” (1932), 95. 805. B./orivoje/ M. Drobwakovi}, XV Congrès International d’ Anthropologie et d’ Archéologie Préhistorique, 95–9. 80. S. /Mom~ilo T. Seleskovi}/, O „rasnoj dr`avi”, 9–97.
O predavawu Eugena Fi{era.

807. M./ilan Grol/, Socialni polo`aj muzi~ara i kompozitora, 98. 808. p., Bez dr`avqanstva, 98–99.
O ~lanku Rudolfa Brajt{ajda.

809. A./leksije/ J./ela~i}/, Polemika o jevrejskog pitawa, 99.
O zborniku koji je iza{ao u Pragu.

80. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Pozadina jedne konferencije za razoru`awe. (Von Wegerer: „Les dessous d’ une Conférence de désarmement”, Berlin 1933), 99.
O kwizi fon Vegerera.

8. A./leksije/ J./ela~i}/, Slova~ka i slova~ki problem, 99–400. 82. D./ragan/ M./ili}evi}/, Pol Penleve, 400.
Nekrolog.

8. /Anonim/, Nove kwige, 400. Br. , . novembar 84. Dragomir M. Jankovi}, Komedija. Jedan ~in (III), 40–48. 85. Sibe Mili~i}, Saloma, 49–425.
Po~.: „Saloma, mala, plamena” Zav.: „i sve ni{tewem pokori{“

8. \uza Radovi}, Izlazak sunca, 425–42. 87. Vlado Vlaisavqevi}, U vo}waku, 42.
Po~.: „Pupoqci cvije}a, qubavi o~i” Zav.: „Rukama, li{}em svemira”

Po~.: „Ne bojimo se poraza u pobjedi” Zav.: „to se iz srca zemqe ra|a ogroman cvijet sunca”

IZ [PANSKE LIRIKE 88. Huan Remon Himenes, Ne. (Sa {panskog preveo R. R. /Ivo Andri}/), 427–428.
Po~.: „Dok ja prolazim, more mi” Zav.: „dobro}udna vola”

89. Nikola Mirkovi}, Zmaj, 429–42. 820. Milan Grol, Razgovori o nacionalizmu (I), 42–48.

O kwizi Nacionalizam ili patriotizam Fortunata Strovskog i dr.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

45

82. Dragan Mili}evi}, Privredni program engleske radni~ke stranke (III), 49–442. KWI@EVNI PREGLED 822. Sini{a Kordi}, Pripovetke i basne od Milana Vukasovi}a. (Izdawe Srpske kwi`evne zadruge, 242 kolo, 9. godine), 44–445. 82. Ivo Kozar~anin, Antun Branko [imi}: „Izabrane pjesme”, 44–447. NAU^NI PREGLED 824. Du{an Nedeqkovi}, Ivan \aja: „Od `ivota do civilizacije”, 447–45. 825. Svet. @ivkovi}, „Dete i bolest”. Kwiga za roditeqe, od d-r Milivoja Sarvana, asistenta de~je univerzitetske klinike. – Beograd 1933. Cena 60 dinara, 452–45. UMETNI^KA IZLO@BA 82. Milan Ka{anin, [esta jesewa izlo`ba, 45–45. 827. Todor Manojlovi}, Portreti Petra Dobrovi}a, 45–458. PRIVREDNI PREGLED 828. V./ojislav/ M. G./rol/, Francuski buxet u krizi, 458–40. 829. Vlad./slav/ Milenkovi}, „Analiza bilansa” od d-r Paula Gerstnera. Izdawe biblioteke Probrana dela – prevod od d-r Nikole Mirkovi}a – Beograd – str. 532. – Cena din. 320, 4–42. POLITI^KI PREGLED 80. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Mala antanta i Balkan. – Rusvelt u akciji, 4–4. PRIKAZI I BELE[KE 8. N. Q. /Nikola Mirkovi}/, Sabrana dela Zmaja Jovana Jovanovi}a, 4. 82. Jov./an M. Jovanovi}/, Zmaj. (K. N. Milutinovi}: „Jovan Jovanovi} Zmaj, kao politi~ki i nacionalni pesnik”, iz Letopisa M. S., 1933; „Politova interpretacija Isto~nog pitawa”, Beograd, 1931), 47–48. 8. D. /Nikola Mirkovi}/, „Poko{eno poqe”, 48.
O {tampawu romana Branimira ]osi}a.

84. D. Mlt., „U godini ku{we”, roman, napisala Zdenka Ju{i}-Seunik, izdala: Matica hrvatska, za god. 1933, 48–49. 85. T./one/ P./otokar/, Frana Levstika Zbrano delo, V, 49. 8. M./ilorad/ P./ani}/ S./urep/, M. M. Pe{i}: „Novi Jesewin”. – Beograd, 1933. Izdawe Gece Kona, 49–470. 87. N. Q. /Nikola Mirkovi}/, Jedna mladost u Nema~koj, 470–47.
O Nolitovom izdawu kwige Ernsta Tolera u prevodu Pavla Bihaqia. O kwizi o deci J. Erharta.

88. I./vo/ K./ozar~anin/, Justus Ehrhardt: „Ulice bez kraja”, 47. 89. Kr. Grg. /Kre{imir Georgijevi}/, Ruch Slowianski o nama, 47–472.
O pisawu lavovskog ~asopisa „Ruch Slowianski”.

840. Q. /Nikola Mirkovi}/, O duhu ma|arske kwi`evnosti, 472–47.

4
O studiji Morisa Galeotia.

Stani{a Vojinovi}

84. Isk., Nova atlantida. (Dim. Mitrinovi}: „The New Atlantis, the Western Renaissance – World Socialism”, London. Vol 1. No 1), 47. 842. R. R. /Ivo Andri}/, D-r Vladimir ]orovi}: „Mostar i wegova srpska pravoslavna op{tina”. Beograd 1933, 474. 84. A./leksije/ J./ela~i}/, Nova radwa o izvorima srpske sredwevekovne istorije, 474–475.
O disertaciji Dragomira Mari}a.

844. S. /Nikola Mirkovi}/, Sovjetski radovi na poqu jugoslovenske kwi`evnosti i istorije, 475.
O saop{tewu N. Der`avina.

845. N. /Nikola Mirkovi}/, „[estina sveta”, 475–47.
O kwizi ruskog geografa i mislioca Petra N. Savickog. O kwizi Eugena Pitera.

84. B./ranimir/ Male{, Cigani na Balkanu, 47–477. 847. Jov./an M. Jovanovi}/, Dakle znali su. (A. Urbanski v. Ostrymiecz: „Conrad von Hötzendorf und die Kriegsschuldfrage”, 1933), 478. 848. Isk., Lek s Istoka za bolest sa Zapada. (C. E. M. Toad: „Counter attack from East”, London, Allen – Unwin), 478. 849. In. /Jovan M. Jovanovi}/, „Kad Izraiq nije gospodar”, 478.
O kwigama bra}e Tiro.

850. R. /Milan Grol/, Za rehabilitaciju kraqa Konstantina, 478–479.
O kwizi Bazila Tompsona.

85. I./vo/ Koz./ar~anin/, Max Beer: „Op}a historija socijalizma i socijalnih borba”, 479–480. 852. /Anonim/, Nove kwige, 480. Br. 7, . decembar 85. Ivan Pregeq, Gospodina Mateje posledwi gost. (Sa dozvolom pisca preveo sa slovena~kog Tone Potokar), 48–490. 854. Ante Dean, Ru`na rije~, 490–500. 855. B./ranislav/ L. Lazarevi}, Vardar, 50.
Po~.: „Kad jedan bol u pitawu trodnevnim hodom prona{ate od sela do grada” Zav.: „{iroku i bolnu makedonsku `al” Po~.: „O, ruke ove radni~ke” Zav.: „Slobode”

85. Milo{ \or|evi}, Pesma o rukama mrtvoga radnika, 502. 857. Veselin Breznanac, Oni mirni, 502–50. 858. Dimitrije Markovi}, Viadukti, 504.

Po~.: „Samo u pritajenim gorskim stranama” Zav.: „mnoge uzro~nosti qudskih `ivota i dela” Po~.: „Svakako zbog vremenske udaqenosti i atmosferskih prilika” Zav.: „i uzdigne na suncu biv{i mali ~ovek...”

IZ BUGARSKE LIRIKE 859. Nikola Furnaxijev, Pesnik. (Sa bugarskog preveo Nikola Mirkovi}), 505.
Po~.: „Ja ne znam ~as u koji ovamo popadoh iznenada” Zav.: „I radi}u te{ko i tupo za crni nasu{ni hleb”

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

47

80. Dimitar Pantelejev, Drvar. (Sa bugarskog preveo Nikola Mirkovi}), 505–50.
Po~.: „Gora, a niz goru tiho” Zav.: „Da me svali mrtva nasred poda”

8. Atanas Dal~ev, Bolnica. (Sa bugarskog preveo Nikola Mirkovi}), 50.
Po~.: „Ta bela okre~ena sala stare bolnice” Zav.: „Ko te{ki korak smrti, svaki sve bli`e i bli`e”

82. Nikola Mirkovi}, Bugarska poezija posle rata, 507–5. 8. Antun Dobroni}, Lisinski i Zajc u istoriji na{e muzike, 5–57. 84. Milan Grol, Razgovori o nacionalizmu (II), 58–524. POZORI[NI PREGLED 85. Kosta M. Lukovi}, Cankar posle trideset godina, 525–527. MUZI^KI PREGLED 8. Kosta Manojlovi}, Stanislav Mowu{ko i premijera wegove opere „Halka” u Nar. pozori{tu, 528–5. NAU^NI PREGLED 87. \ur|e Bo{kovi}, Prof. d-r Vlad. Petkovi} – arh. P. Popovi}: „Staro Nagori~ano, Psa~a, Kaleni}”. (Izdawe S. k. akademije. – 103 str. IV, sa 72 tabele, 5–57. PRIVREDNI PREGLED 88. Dragan Mili}evi}, Jedan privredni hroni~ar, 57–59. POLITI^KI PREGLED 89. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Kqu~ za mir, 540–544. PRIKAZI I BELE[KE 870. T./one/ P./otokar/, Nekoliko re~i uz prevod Pregeqevog „Gospodina Mateje”, 545–54. 87. P. M. /Branislav Miqkovi}/, Biblioteka „Lu~a”, 54–547. 872. I./vo/ K./ozar~anin/, Silvije Strahimir Kraw~evi}: „Za narod”, 547. 87. I./vo/ K./ozar~anin/, Dva poku{aja antologije dje~je kwi`evnosti u Zagrebu, 547–549. 874. S./tjepan/ P./arma~evi}/, [enoina „Selja~ka buna”. (Uz novo izdawe „Binoze”), 549–550. 875. Q. /Nikola Mirkovi}/, Torquemada, 550.
O kwizi Emila Luke u prevodu Stevana Milovi}a. O kwizi [ta da se radi u ovo ekonomski te{ko doba? Milivoja M. Savi}a.

87. I./vo/ K./ozar~anin/, Desetorica s loma~e, 550–55.

O kwizi desetorice umetnika (Fojhtvanger, Glezer, Kesten, Ki{, Hajnrih Man, Otvalt, Plivije, Toler, Tuholski, Arnold Cvajg) koji `ive u emigraciji. O ~lanku K. V. Zavo|iwskog.

877. K./re{imir/ G./eorgijevi}/, Poqska kwi`evnost i pozori{te, 55–552. 878. E./vgenije/ Zaharov, Dva ruska emigrantska ~asopisa, 552–55.
O ~asopisima: „Savremeni zapisi” i „Brojevi”.

48

Stani{a Vojinovi}

879. T./one/ P./otokar/, „Drama”, 554.
O ~asopisu koji izlazi u Qubqani.

880. \./ur|e/ B./o{kovi}/, Charles Diehl: „La peinture byzantine”, 554. 88. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Henri Peyre: „Qu, est-ce que le classicisme?” (Libraire E. Droz, Paris, 1933), 555–55.
O kwizi Anri Pera.

882. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Stendhal: „La Chartreuse de Parme”. Texte établi et présenté par Pierre Jourda. (Paris, „Les Belles Lettres”, 2 vol., 1933), 55–557.
O Stendalovom romanu Parmski katuzijanski manastir u redakciji Pjera @urda.

88. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Kolektivnom akcijom. (Lord Howard: „The prevention of War by Collective Action”, Burns Co, London), 557. 884. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Kako je izazvan rat. (René Gerin: „Comment fut provoqué la guerre de 1914”), 558. 885. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Uvek Sarajevo. (L. Savadjian: „L’ attentat de Sarajevo”, Revue de l’ Université de Lyon 1933), 558. 88. Jov./an/ M. Jovanovi}, Svuda Jevreji (Israel Cohen: „The Journal of a Jewish traveler”, Lone, London; „L’ an prochain à Jérusalem”, I – J. Tharaud, Paris), 558. 887. F. Tan. /Jovan M. Jovanovi}/, Rasni patriotizam. (Felix Regnault: „Patriotisme raciste en Allemagne”. Paris, Mercure de France 1933), 558. 888. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Musolini, Garibaldi i Kavur. („L’ Italie et l’ Europe”, Paris 1933. Revue de Paris No 22), 559. 889. V./ojislav M. Grol/, Me|unarodni sindikalni pokret, 559. 890. N./ikola/ P./opovi}/, D-r Sima Markovi}: „Osnovni pojmovi politi~ke ekonomije”. Izdawe Gece Kona, Beograd 1933, 50. 89. /Anonim/, Nove kwige, 50. Br. 8, . decembar 892. Zoran Domanovi}, Osveta Ivana Mladine, 5–58. 89. Boris Pilwak, Grad vetrova. (Prevela s ruskog Ru`a Bogli}), 58–580. 894. Milivoje Risti}, Balada o qubavi i samo}i tri druga, 58–58.
Po~.: „Sva smo trojica ostavili na{e dragane” Zav.: „sami, sami, sami” Po~.: „Koraci, koraci!” Zav.: „kroz mene!”

895. Ante Dean, Koraci, 584.

IZ NEMA^KE LIRIKE 89. Erih Kestner, Apropos, samo}a. (S nema~kog preveo Stanislav [imi}), 584–585.
Po~.: „Samo}a te grdno zna zate}i” Zav.: „I le`i{ sam”

897. Joahim Ringelnac, Iz znanosti o pticama. (S nema~kog preveo Stanislav [imi}), 585.
Po~.: „O lete}im strojevima nek se ~uje” Zav.: „Da najprije taksu za letewe date”

898. A./leksandar/ Solovjev, O Ivanu Buninu, 58–589. 899. Vasa Staji}, Novi Sad, Zmajevo mesto ro|ewa, 590–599. 8200. Mirko Kosi}, Romanti~na sociologija, 00–05.

Odlomak iz kwige Uvoda u op{tu sociologiju, koja }e biti objavqena po~etkom 94. godine.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

49

820. Vladeta Popovi}, Razmi{qawa o govorewu istine, 05–08. KWI@EVNI PREGLED 8202. Nikola Mirkovi}, Pesme Mirka Korolije, 09–0. POZORI[NI PREGLED 820. Kosta M. Lukovi}, Sre}a A. D., 0–2.
O predstavi drame Vladimira Velmar Jankovi}a na sceni Narodnog pozori{ta u Beogradu.

NAU^NI PREGLED 8204. Veselin ^ajkanovi}, Jedno zna~ajno arheolo{ko otkri}e. N. Vuli}, „Nouveaux monuments mithriaques de la Serbie”, Paris, Ernest Leroux, 1933. (Extrait de la Revue Archeologique), 2–. UMETNI^KI PREGLED 8205. Todor Manojlovi}, Izlo`ba „Oblika”, –5. POLITI^KI PREGLED 820. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Sarska oblast. – Razoru`awe. – Reforme Lige naroda. – Poqska, –8. PRIKAZI I BELE[KE 8207. M./ilan Grol/, Misli i refleksije Bogdana Popovi}a, 9–20. 8208. Q. /Nikola Mirkovi}/, Deca Velikog sela, 20.
O romanu za decu Mate Lovraka.

8209. Jov./an M. Jovanovi}/, Vardar (za 1934, Kolo srpskih sestara, Beograd 1933), 20–2.
O dvadest i drugoj kwizi ovoga kalendara.

820. M./ilorad/ P./ani}-Surep/, Iv. Cankar: „Pripovetke”. (Izdawe „Lu~e”), 2. 82. T./one/ P./otokar/, „Na{e morje”, 2.
Zbornik radova o moru.

822. E./vgenije/ Z./aharov/, Novi svet, 2–22.
O kwi`evnom ~asopisu koji izlazi u Moskvi.

82. T./one/ P./otokar/, Zofja Kossak-Szcucka: „Legni{ko boji{~e”, 22–2.

O istorijskom romanu poqske kwi`evnice Zofje Kosak-[~ucke u prevodu na slovena~ki Franca Vodnika. Roman Xona Dos Pasosa u izdawu „Binoze”. O prevodu Stanislava [imi}a.

824. I./vo/ K./ozar~anin/, John dos Passos: „Manhattan Transfer”, 2–24. 825. I./vo/ Koz./ar~anin/, Erich Kästner: „Fabian”, 24. 82. D. /Nikola Mirkovi}/, Izdawa geografskog dru{tva, 25. 827. V./ladislav/ M./ilenkovi}/, „Kapital”. (I. Proces proizvodwe kapitala – Karl Marks. – Izdawe biblioteke „Kosmos”, Beograd, str. 840. Cena 150 din.), 25–2. 828. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Ogled o jugoslovenskoj kwi`evnosti”, 2.
O kwizi Pavla Popovi}a, prevedenoj sa francuskog od Vladimira Pitovi}a. O zbirci zabele`aka o pozori{tu.

829. T./one/ P./otokar/, Ciril Debevec: „Gledali{ki zapiski”, 2–27.

440

Stani{a Vojinovi}

8220. Jov./an/ M. Jov./anovi}/, Bosansko pitawe. (Ante Malba{a: „Bosansko pitanje i Autro-Ugarska, u sivjetlu politi~kog dnevnika dr J. M. Bärenteitera”, Sarajevo, 1933), 27. 822. T./one/ P./otokar/, Na{i onstran meje, 27.
O bro{uri autora koji se krije iza pseudonima Petar Pavlovi~.

8222. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Poqska. (F. W. Oertzen: „So this is Poland”, London 1932), 27. 822. I. Mih./ailovi}/, O Moskvi. (Marc Slonim: „De Pierre Le Grand à Lenine”, Paris 1933), 27. 8224. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Jedna uspomena. (S. Simi}: „Mil. Markovi}”, Beograd 1933), 28. 8225. I. /Jovan M. Jovanovi}/, Napredak sela. (Dragoqub Mijatovi}: „Navodnjavanje sa Kopaonika”, Zagreb, 1930, 28. 822. H. R., Novo dru{tvo. (H. Rollin: „La vie de misére et d’ Amour de Karl Marx”, Paris, Le Temps 1933), 28–29. 8227. T-s, Novo dru{tvo. (H. Rollin: „La vie de misére et d’ Amour de Karl Marx”, Paris, Le Temps 1933), 29–0.
Prikaz iste kwige kao gore.

8228. I./vo/ K./ozar~anin/, Sofija Lazarsfeld: „Kako `ena do`ivquje mu{karca”, 0–. 8229. J./ulka/ Hl./apec/ \./or|evi}/, Poba~aj i pitawe pu~anstva. (Dr Sigismund Peller: „Fehlgeburt und Bevölkerungsfrage”, Stuttgart 1933), –2. 820. H. /Milan Grol/, Godi{wi izve{taj „Cvijete Zuzori}”, 2–. 82. K./re{imir/ Georgijevi}, Poqska kwi`evna akademija, –4. 822. Q. /Nikola Mirkovi}/, Stefan George (1868–1933), 4–5.
Nekrolog.

82. /Anonim/, Nove kwige, 5. 824. /Anonim/, Sadr`aj kwige XL N. S., –40.

XV, 94.
Kw. XLI Br. , . januar 825. Srpski kwi`evni glasnik, Gospodin Bogdan Popovi}, .
Povodom sedamdesetogodi{wice od ro|ewa.

82. Ivo Andri}, Olujaci, 5–. 827. Sibe Mili~i}, Otvorena {koqka. (Odlomak), –4. 828. Dora Gabe, \avoli. (Sa bugarskog preveo Nik./ola/ Mirkovi}), 4–. 829. Ivan Buwin, Samac. (Sa pi{~evim odobrewem, s ruskog preveo M./ilan/ K./a{anin/), –9. 8240. Oton @upan~i~, Jaz sli{im, vidim, ~utim, vem..., 20.
Po~.: „Jaz sli{im ure: ~as bijó” Zav.: „in no~em stran, in no~em stran”

824. Desanka Maksimovi}, Dve pesme, 20–2.


. Poznanice (20–2) Po~.: „Na nebu imam dve zvezde poznanice”

2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika
Zav.: „{to je no}u gledala u nas i hodala sama” ]uk (2) Po~.: „Kao poludeli prorok, }uk” Zav.: „od slepog ~ula }uka”

44

8242. Nikola [op, Gdje bih vodio Isusa, 22.
Po~.: „Isuse blagi, u doba kasnih sati” Zav.: „[e{ir i aureola”

824. Stefan Georg, Iz kwige „Zvezda saveza”. (S nema~kog preveo N. Q. /Nikola Mirkovi}/), 22–2.
. 2. . 4. Po~.: „Sad rastem s tobom unazad u leta” Zav.: „Ti Du{e mladala{tva na{eg roda!” Po~.: „Sve imaju, sve znaju, a vapiju” Zav.: „Niko ne vidi” Po~.: „Ra{iri ti{inom duh” Zav.: „Kad Dragi ti {apne re~” Po~.: „Ko ikada obi|e plamen” Zav.: „U svemir }e prsnuti on”

8244. Isidora Sekuli}, Bele{ka uz roman „Pijana zemqa” M. Ka{anina, 24–27. 8245. Niko Bartulovi}, O 25-godi{wici Matavuqeve smrti, 27–2. 824. Evgenije Spektorski, Mesto Turgeweva u istoriji kwi`evnosti, 2–7. 8247. Slobodan Jovanovi}, Hitlerizam u dr`avnom pravu, 7–42. 8248. Dragoqub Jovanovi}, Beda i pobeda Karla Marksa (I), 42–47. 8249. Nedeqko Divac, Jovan Gregor Mendel 22. II 1822 – 6. I 1884. (povodom pedeset godina od smrti wegove), 47–5. KWI@EVNI PREGLED 8250. Nikola Mirkovi}, Branimir ]osi}: „Poko{eno poqe”. Roman. – Beograd 1934. Izdava~ka kwi`ara Gece Kona. Oktav. Str. 566, 54–57. POZORI[NI PREGLED 825. Kosta M. Lukovi}, Putevi na{e nove komedije. (Povodom premijere komada Sunce, more i `ene), 57–0.
O premijeri komada Mom~ila Milo{evi}a.

MUZI^KI PREGLED 8252. Ivan Kamburov, Muzi~ki rad u Bugarskoj. /Preveo Nikola Mirkovi}/, 0–. POLITI^KI PREGLED 825. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, 1933. godina, –7. 8254. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 8–70. PRIKAZI I KWIGE 8255. D. /Nikola Mirkovi}/, „Srce lutke spavaqke”, 7.
O kwizi pri~a za dacu Desanke Maksimovi}.

825. T./one/ P./otokar/, Zbrani spisi Ivana Cankarja, XVI, 7. 8257. T./one/ P./otokar/, „Slovenska sodobna lirika”, 7–72.
O antologiji slovena~ke lirike.

8258. I./sidora/ S./ekuli}/, Andre Moroa i – vra{ke oma{ke, 72.
O gre{kama u kwizi Edvard VII i wegovo vreme.

442

Stani{a Vojinovi}

8259. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Ernst-Robert Curtius: „Traduit de l’ allemand par Henri Jourdan. (Grasset, Paris, 1933), 72–7. 820. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Srbi i Turci XIV i XV veka, 74.
O novom izdawu kwige Stojana Novakovi}a.

82. Q. /Nikola Mirkovi}/, Gerhard Gezeman: „Srpskohrvatska kwi`evnost”. (Izdawe Gece Kona, Beograd 1934), 74. 822. Kr./e{imir/ Georgijevi}, Bibliografija prof. J./ozefa/ Matla, 74–7. 82. V./ojislav/ G./rol/, Digijeva socialna doktrina. (Dr Milan Markovitch: „La doctrine sociale de Duguit”, Paris 1933), 7–77. 824. V./ojislav/ G./rol/, „Sizifov posao”, 77–79.
O ~lanku Iqe Erenburga.

825. Jov./an/ M. Jovanovi}, Uvek o poreklu rata. (Jules Isaac: „Un débat historique 1914, Les problémes des Origines de la Guerre”, Paris, Rieder, 1933), 79–80.
O kwizi @ila Isaka.

82. In. /Jovan M. Jovanovi}/, Propaganda, 80. 827. /Anonim/, Nove kwige, 80. Br. 2, . januar

O nema~kim propagandnim kwigama: Koridor kao nema~ki problem i Ratni potencijali.

828. Milica Jankovi}, Krug se {iri. (Odlomak iz romana), 8–88. 829. R./ajner/ M. Rilke, Iz prepiske. (S nema~kog prevela I./sidora/ S./ekuli}/), 89–94. 8270. Svet./islav/ Stefanovi}, Dva soneta, 95.
. 2. Prosta pitawa Po~.: „Za{to smo, za{to tolko stradali” Zav.: „Samo za miris iskidana cveta” Trag Po~.: „Do}i }e dan koban i bon” Zav.: „I jedne `arke suze vap”

827. Marko Vrawe{evi}, Ruke mrtve majke nad glavom bludnog sina, 9.
Po~.: „Sjajem vo{tanice ozareno be{e weno lice i ruke” Zav.: „tvoje dobre ruke, skr{tene ve} davno”

IZ ^E[KE LIRIKE 8272. Emanuel Le{ehrad, Prizma sveta, 97.
Po~.: „Svet je pun prozora” Zav.: „Pojmi{ li `ivota ~ari?”

827. Jir`i Volker, Skru{enost, 97.
Po~.: „Posta}u mawi i jo{ mawi” Zav.: „Da ne bi spalo” Po~.: „Moji dlanovi nisu ve}i” Zav.: „Kucaw qudskog srca”

8274. Konstantin Bibl, ^ovek, 98. 8275. Milan Grol, Radoje Domanovi}, 99–05. 827. Tih./omir/ R. \or|evi}, Stogodi{wica Srpskih novina, 05–08. 8277. Todor Manojlovi}, Stefan George (1868–1933), 08–0. 8278. St./anoje/ Stanojevi}, Postanak srpskog naroda, 0–7. 8279. \./or|e/ Tasi}, [ta je socialno pravo, 7–24. 8280. Dragoqub Jovanovi}, Beda i pobeda Karla Marksa (II), 24–2.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

44

KWI@EVNI PREGLED 828. Nikola Mirkovi}, „Hrvatska moderna lirika”. Uredili Dragutin Tadijanovi} i Olinko Delorko. Zagreb 1933, –5. 8282. R./isto/ R./atkovi}, „Antologija novohebrejske knji`evnosti”. Napisao Dr M. Robinson uz saradnju N. Bistrickog. Izdanje biblioteke „@idov” Zagreb 1933. g., 5–7. UMETNI^KI PREGLED 828. Mih./ailo/ S. Petrov, Tre}a kolektivna izlo`ba Zore Petrovi}, 7–9. 8284. Isidora Sekuli}, Prva re~ pri otvarawu izlo`be Zore Petrovi}, 9–40. PRIVREDNI PREGLED 8285. Dragan Mili}evi}, Zadru`ni izvoz stoke, 4–4. POLITI^KI PREGLED 828. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Na{i pod Italijom, 4–4. 8287. N./iko/ Bartulovi}, Jadranski spor u geopoliti~kom svetlu, 4–48. 8288. Povremeni /Milan Grol/, Kroz kwige i doga|aje, 49–50. PRIKAZI I BELE[KE 8289. D., Branislav Nu{i}: „Hajduci”, 5. 8290. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Po dragomu kraju”, 5.
O zbirci kajkavskih stihova Dragutina M. Domjani}a.

829. H., Bo`i}ni kwi`evni dodatci u beogradskim novinama, 5–52. 8292. J./ovan M. Jovanovi}/, Crnogorac o Crnogorcima. (Mi}un Pavi~evi}: „Crnogorsko pravosudje i pravno shva}anje u anegdotama”, Zagreb 1933), 52. 829. K./re{imir/ G./eorgijevi}/, ^esi o g. Bogdanu Popovi}u, 52–5. 8294. Q. /Nikola Mirkovi}/, „Spomenica Steve Kalu|er~i}a”, 5. 8295. R./isto/ R./atkovi}/, „Sveto pismo Starog i Novog zaveta”, preveo dr Lujo Bakoti}. Beograd. Izdanje Britanskog i Inostrang Biblijskog dru{tva 1933. g., 5. 829. R./isto/ R./atkovi}/, Jubilej Selme Lagerlef, 54.
O novoj kwizi pod naslovom Jesen.

8297. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Adolphe Boschot: „Théophile Gautier”. (Paris, Desclée de Brouwer, 1933), 54–55.
O studiji Adolfa Boskoa o Teofilu Gotieu.

8298. Iv./an/ Mih./ailovi}/, Ciganske pri~e. (Tihomir R. Gjorgjevi}: „Tho bible Stories in the tradition of Serbien Gypsies”, Journal of the Gypsy Lore Society, 1934, Edinburgh, University pres), 55. 8299. H., Firmen @emije, 55–5.
O smrti francuskog glumca.

800. H., Album g. Me{trovi}a, 5–57. 80. M./ilan/ K./a{anin/, Jedna monografija o ]ulinovi}u, 57.
O kwizi An|e/l/a Uvodi}a o dalmatinskom slikaru Juraju ]ulinovi}u.

802. M./ilan/ K./a{anin/, „Novo otkrivene freske u Markovu manastiru kod Skopqa”, 57.
O studiji Lazara Mirkovi}a.

444

Stani{a Vojinovi}

80. Jov./an M. Jovanovi}/, Za Crnu Goru. (Lazar Damjanovi}: „Moji pogledi na razvitak Crne Gore”, Cetiwe 1933), 57–58. 804. V., Deklaracija oksfordskih studenata, 58. 805. /Anonim/, „Sindikalne struje i organizacije”, 58–59.
O ~lanku Vitomira Kora}a. O smrti nema~kog pesnika.

80. D., Jakob Vaserman (1873–1934), 59. 807. @., A. V. Luna~arski (1875–1933), 59–0. 808. /Anonim/, Nove kwige, 0. 809. /Anonim/, Za okupqawe saradnika, 0.

O poku{aju da se reorganizuje „Srpski kwi`evni glasnik”. Za sekretara redakcije postavqen je avgusta 9. godine Nikola Mirkovi}. Nekoliko brojeva uredili su ~lanovi upravnog odbora (Slobodan Jovanovi}, Ja{a Prodanovi}, Jovan Jovanovi} i Milan Grol). Tra`i se urednik.

Br. , . februar 80. Isak Samokovlija, Ratni hqebovi, –7. 8. Jakob Vaserman, Neron na{eg doba. (Odlomak iz romana Gu{~ar~e). S nema~kog preveo N.), 7–74. 82. Vladimir Nazor, Distisi, 75.
. 2. . 4. 5. Heksameter Po~.: „Moj heksametar nije jek glasa iz rimskih vremena” Zav.: „U wem je nemir {to nov donio nam ga v’ jek” Svije}a Po~.: „Zri~u zrikavci opet u travi oko te ku}e” Zav.: „Moj }e pisa}i stol cvjetati. – Jesen je tu” ^empres u Kastvu Po~.: „^emprese, kojeg u sjeni moj otac se budi, za{umi” Zav.: „Nema ga jo{. Al ti spi! Zavjet on izvr{i svoj” Pramitologija Po~.: „Pokoqewa se qudska izmjewuju. Bogovi mriju” Zav.: „I sad: jo{ vodi se rat izme|u Dobra i Zla” Ponornica Po~.: „Eh, pa {to }emo sada? – Ti ne brini. Uvor }e do}i” Zav.: „Ponovna voda }e na} do mora plavetna put”

IZ ITALIJANSKE LIRIKE 8. Salvatore Kvazimodo, An|eo. /Preveo Ante Cetineo/, 7.
Po~.: „Spava an|eo” Zav.: „ja ga imam: smrznutog”

84. Adriano Grande, Clausura. /Preveo Ante Cetineo/, 7.
Po~.: „Najzad sam se ozidao carstvom” Zav.: „du{a se povija i krza kao zastava”

85. Borivoje @. Milojevi}, „Srbija” Vladimira Kari}a, 77–8.

Re~ o 40-godi{wici od smrti V. Kari}a, koju su priredili Geografski institut univerziteta i Geografsko dru{tvo 2. januara 94. godine.

8. Pero Slijep~evi}, Jakob Vaserman, 82–88. 87. Slobodan Jovanovi}, Jedna kritika francuske revolucije, 89–98.
O kritici Edmonda Berka.

88. Al./eksije/ Jela~i}, A. V. Luna~arski, 98–99. 89. E./vgenije/ Zaharov, Andrej Bjeli (1880–1934), 200–20.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

445

KWI@EVNI PREGLED 820. Tone Potokar, Slovenska sodobna lirika, 202–20.
O antologiji Antona Vodnika i Rajka Lo`ara.

82. N./iko/ Bartulovi}, Kardu~i kod ju`nih Slovena, 20–204. NAU^NI PREGLED 822. Danilo J. Dani}, Jedna kwiga o demokratiji, 205–207.
O kwizi Demokratija Rudolfa Launa.

82. Borislav Lorenc, Psihologija uli~nih nesre}a, 207–2. POZORI[NI PREGLED 824. Du{an Nedeqkovi}, Jedna umetni~ka du`nost pozori{ta i jedno weno ispuwewe, 2–25.
O Skopskom narodnom pozori{tu.

PRIVREDNI PREGLED 825. Nik./ola/ Stanarevi}, Narodna banka u 1933. godini, 25–27. 82. X. Y., Varqiva igra zlata, 28–22. POLITI^KI PREGLED 827. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Arbanija – Rumunija – Balti~ki pakt, 22–22. PRIKAZI I BELE[KE 828. H. H., Tri drame, 224.
O kwizi drama Milana Begovi}a.

829. T./one/ P./otokar/, Josip Murn-Aleksandrov u definitivnom izdawu, 224–225. 80. /Anonim/, ^asopis „Danas”, 225. 8. A., Milo{ Trivunac: „Na{ narodni bard”, 225.
O studiji o Jovanu Jovanovi}u Zmaju.

82. Jov./an M. Jovanovi}/, Kosovo. (P. Mitropan: „O vilajetskom listu Kosovo”, Skopqe 1933, str. 7, iz „Ju`nog pregleda”), 22. 8. T./one/ P./otokar/, Ivan S. Turgenjev: „Plemi{ko gnezdo”, 22.
O slovena~kom prevodu Jo`e Arka.

84. I. P., Godi{wak, izdaju La benevolensia i Potpora, 22. 85. E./vgenije/ Z./aharov/, „Zvezda”, 22–227.
O petrogradskom ~asopisu.

8. V., Lewin o Tolstoju, 228–229. 87. Jov./an M. Jovanovi}/, Car i glumica. (Karl Tschuppik: „François Joseph et Madame Schratt”, Paris, Payot 1933), 229. 88. J./ovan/ M. Jov./anovi}/, Ni car ni kraq. (Bruno Brehms: „Weder Kaiser noch König”, R. Piper Co., München), 229.
O trilogiji Bruna Bremsa.

89. Q. /Nikola Mirkovi}/, Lybovå, 229.

O studiji bugarskog filozofa Najdana [ejtinova. O prevodima pesama Adriana Grandea i Salvatora Kvazimoda.

840. -eo /Ante Cetineo/, Iz italijanske lirike, 229–20.

44

Stani{a Vojinovi}

84. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Madame de Lafayette: „La Princesse de Clèves”. Texte éabli et présenté par Albert Cazes. (Les Belles Lettres, Paris, 1934), 20. 842. K./re{imir/ Georgijevi}, Ilirizam i Srbi, 20–22.
O studiji Ilije Mamuzi}a.

84. /Anonim/, D-r Mirko M. Kosi}: „Uvod u op{tu sociologiju”. 242 str. Cena 50 din., 22. 844. P. /Vasiq Popovi}/, Diplomatska istorija Evrope, 22.
O kwizi istori~ara Debidura u prevodu Dragomira Ikoni}a.

845. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Jean de La Fontaine: „Contes et nouvelles en vers”. Texte établi et présenté par Pierre Clarc. (2 vol. Les Belles Lettres, Paris, 1934), 22–2. 84. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Pierre Trahard: „Les Maitres de la sensibilité française au XVIII-e siècle”, t. VI. (Boivin, Paris, 1933), 2–24.
O anketi Pjera Trara.

847. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Jean Plattard: „Montaigne et son temps” (Boivin, Paris, 1933), 24.
O studiji @ana Platara o Montewu.

848. /Anonim/, Abra{evi}, 24.

O spomenici povodom tridesteogdi{wice rada radni~kog umetni~kog dru{tva „Abra{evi}”.

849. \./ur|e/ B./o{kovi}/, F. Bernoit: „L’ architecture; l’ Occident médiéval; du romain au roman”. (Izdawe H. Laurens, Paris; velika osmina; 480 strana sa 145 reprodukcija 28 karata i 817 crte`a), 24–25. 850. \./ur|e/ B./o{kovi}/, D. Ainalov: „Geschichte der Russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums Moskau”. (Izdawe W. de Gruyter et Co, Berlin-Leipzig; VIII; 135 strana, 73 tabele na kunstdruku i 7 reprodukcija u tekstu), 25.
O kwizi ruskog vizantologa D. Ajnalova.

85. J./ovan M. Jovanovi}/, Rumunija (N. Jorga: „Comment La Roumanie s’ est détachée de la Triplice”, Bucaerst, 1933), 25. 852. Jov./an M. Jovanovi}/, Svetski rat. (Lloyd George: „War Memoirs”, vol. I i II, Boston Little, Brown, 1933), 25–2. 85. R., Nova spoqna politika Sovjeta, 2.
O kwizi Luja Fi{era.

854. I./lija P./r`i}/, Mala antanta, 2–27.
O kwizi Vojislava M. Radovanovi}a.

855. Jov./an M. Jovanovi}/, [panija („L’ Espagne depuis Révolution”, von Beckerath; „Sciences politiques”, A. Zimmern; „Du rôle d’ intermédiaires jouè par les Pays Bas entre l’ Europe occidental et l’ Europe Centrale”, Huysing; Dotation Carnègie, Paris 1933), 27. 85. P., Zarazna tuberkuloza, 27.
O ~lanku Ogista Limiera.

857. H., Radmilo Vu~i}: „Poziv kao socialni i nau~ni problem”, 27–28. 858. E., Ekonomski i pravni problem uloga na {tedwu, 28.
O kwizi Milorada Nedeqkovi}a.

859. @., Jubilej prof. Al. Balabanova, 28. 80. @., Put P. E. N.-kluba u Sofiju, 28–29. 8. @. L. J., Branimir ]osi} (1903–1904), 29–240.
Nekrolog. Nekrolog.

82. Q. /Nikola Mirkovi}/, Herman Bar (1863–1934), 240.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika

447

8. /Anonim/, Nove kwige, 240. Br. 4, . februar 84. Milan Vukasovi}, U talasima `ivota. Misli, 24–245. 85. Milivoje Risti}, Bog, 245–249. 8. Sre}ko Diana, Povratak Tonia Bartulova, 250–255. 87. Migel de Unamuno, Ciganska igra. (Preveo D. /avi~o/ J.), 255–257. 88. Sibe Mili~i}, Iz kwige: „Moje selo Brusje”, 258–259.
. 2. Deca u mom selu (258) Po~.: „Biju: mlazevi `ivi, iz zemqe, blata, smrada” Zav.: „i u trepetu du{e zapamte ime Boga” Nedeqa u na{oj crkvi (259) Po~.: „Mala se crkva ori glasima pome{anim” Zav.: „spavaju slatko daqe dostignuv mir spasewa”

89. Aleksandar Beli}, Vuk Karaxi} i na{a nacionalna kultura, 20–2. 870. Bo`idar Kova~evi}, O Branimiru ]osi}u, 2–27. 87. Milan Predi}, Herman Bar, 27–279. 872. M./om~ilo/ T. Seleskovi}, Nikolai Hartman i wegova teorija duha (I), 279–28. KWI@EVNI PREGLED 87. Isidora Sekuli}, Jedna zbirka studija o Dostojevskom. „O Dostojevskom, II, Sbornik statei”, pod redakcijom A. L. Bema – Praga, 1933, 284–287. 874. N./iko/ Bartulovi}, Pomorska biblioteka „Jadranske stra`e”, 288–289. NAU^NI PREGLED 875. Ksenija Atanasijevi}, Kosta Lukovi}, „Razvoj klasi~ne religiozne tragedije u Francuskoj”, Pariz 1933, 290–29. POZORI[NI PREGLED 87. Kosta M. Lukovi}, Rasin na beogradskoj pozornici, 29–297. 877. Todor Manojlovi}, „Don Karlos” sa A. Moisiem, E. Daj~om i Tilom Dirie u pretstavi be~kog Daj~es folskteatra, 298–0. 878. Todor Manojlovi}, Dva baleta. („^ovek i kob” od ^ajkovskog i „Qubav ~arobnica” od M. de Faqe), 0–02. PRIVREDNI PREGLED 879. Dragan Mili}evi}, U znaku nafte, 02–08.
O kwizi Antonija @i{ke

880. Inostrani /Jovan M. Jovanovi}/, Mala antanta i Balkan. – Razoru`awe. – Poqsko-nema~ki pakt, 08–0. PRIKAZI I BELE[KE 88. D. J. /J. Davi~o/, Unamuno, –2.
O prevodu (u ovom broju) proze Miguela de Unamuna. O prevodu na slovena~ki jezik Frana Albrehta.

882. T./one/ P./otokar/, Borisav Stankovi}: „Ne~ista kri”, 2–. 88. T./one/ P./otokar/, Mi{ko Kranjec: „Sre~a na vasi”, –4.

448

Stani{a Vojinovi}

884. K./re{imir/ Georg./ijevi}/, Ivan Olbracht: „Nikola [uhaj, loupe`nik”. Roman. (II vyd. Praha 1933. Melantrich, str. 252), 4–5. 885. \./or|e/ @./ivanovi}/, Poqska dr`avna nagrada za kwi`evnost za 1933. god., 5–. 88. D./u{an/ Z. M./ila~i}/, Christian Sénéchal: „Les grands courrants de la littérature française contemporaine”. (Paris, 1934), . 887. Jov./an M. Jovanovi}/, „Za{tita mawina” (Ilija A. Pr`i}, Beograd 1933),