5. 1.

Fixa’t i concentra’t
Nom: ___________________ Data: __________________

A cada fila, senyala amb una X totes les paraules que tinguin el mateix significat que la primera paraula escrita en majúscula. A FINAL Llarg LLUIT Pistola A Ondul PLA at NOR Famíli MAL a Immò QUIET bil B Acabam ent Batalla Prim Comú Callat C D E Terminac Caden Inici ió a Manifesta Respo Comba ció sta t Planer Especial Dormit Sec Simpl e Estirat Llis Freqüe nt Parat

Senyala amb una X el sinònim de la paraula de la primera fila que està escrita en majúscula. CONTINUA SÈRIE T Perseguir Successió Interromput Números Ininterromp Continuació ut SEMBLAN T Similar Núvol Igual AVIAT Abans De seguida Ahir

Imagina un altre exemple com l’exercici 1. A B C