You are on page 1of 3

Huyn u Cm Ging

ng Cng Sn Vit Cm Ging, ngy 22 thng 10

Nam
Chi b: Trng THPT Cm Ging

nm 2012 Bn kim im t ph bnh v ph bnh H v tn ng vin: Hong Th Liu Chc v cng tc: Gio vin Sinh hot ti chi b: Trng THPT Cm Ging. Cn c vo 3 ni dung ca Ngh quyt Trung ng 4 (kho XI) v quy nh nhng iu ng vin khng c lm, ti xin t kim im, t ph bnh v ph bnh v nhng kt qu t c, nhng hn ch tn ti ca chi b trng THPT Cm Ging v ca c nhn nh sau : I. i vi tp th Ban Chi U 1. V u tranh ngn chn, y li tnh trng suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng ca mt b phn khng nh cn b ng vin, trc ht l cn b lnh o, qun l cc cp, nng cao nng lc lnh o, sc chin u ca ng. - Chi b nh trng tch cc u tranh chng cc biu hin suy thoi v t tng chnh tr, t tng khng kin nh mc tiu c lp dn tc gn vi con ng `x hi ch ngha, t tng sa st ch chin u, thy ng khng bo v, thy sai khng u tranh, khng lm trn bn phn, chc trch c giao, khng thc hin ng cc nguyn tc t chc sinh hot ng ca ton th cn b gio vin, l dao ng, m h, mt phng hng cho rng theo con ng no cng c, x hi no cng c,ph ho theo nhn thc sai tri, quan im lch lc. - Chi b cng tch cc u tranh vi nhng biu hin suy thoi v o c li sng: sa vo ch ngha c nhn, sng ch k, thc dng, v li, lo vun vn cho bn thn v gia nh, khng cn thc ht lng v nc, v dn, k, cc b, b phi, gy mt on kt trong ng; kiu ngo, t ph, ty tin, v t chc...Ni b cp y, t chc ng thc hin tt on kt tp th; quyt tm xem xt, gii quyt dt im nhng sai st, khuyt im ni cm m d lun quan tm, bc xc. - Chi b kim im lm r nhng biu hin, mc suy thoi v t tng chnh tr,o c, li sng ca t chc ng v

cn b, ng vin, kim im v vic thc hin quinh nhng iu ng vin khng c lm, phn tch nguyn nhn,xc nh trch nhim ca tp th, c nhn v phng php u tranh ngn chn, y li tnh trng suy thoi. 2. V xy dng i ng cn b lnh o, qun l cc cp ca trng, p ng thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t. - Chi b trng THPT Cm Ging thc hin nguyn tc tp trung dn ch trong cng tc nh gi, quy hoch, o to, bi dng b nhim. Cng tc nh gi, quy hoch, o to cn b thc cht, st, ng. B nhim, bt, b tr cn b ng ngi, ng vic. - i ng cn b lnh o, qun l p ng tt yu cu nhim v chnh tr ca nh trng. 3. V xc nh r thm quyn, trch nhim ca ngi ng u cp u, chnh quyn trong mi quan h vi tp th cp u, tp th lnh o c quan, n v, tip tc i mi phng thc lnh o ca ng. - Chi b thc hin tt nguyn tc tp th lnh o, c nhn ph trch. Trc khi a ra mt quyt sch thc hin nhm thc y hot ng gio dc hoc quyt sch v ti chnh, thu chi, Ban chi y, Ban gim hiu nh trng u ly kin tho lun, ng gp ca cc cn b, gio vin, nhn vin trong trng c c nhng quyt sch ng n, ph hp. K hoch u c phn cng n tng c nhn ph trch thc hin. - ng ch B th chi b thc hin ng quyn hn v trch nhim ca c nhn ngi ng u cp y, cp chnh quyn trong cng tc cn b, trong ch o nng cao cht lng gio dc, trong qun l ti chnh, trong u t mua sm trang thit b, xy dng c s vt cht... II. i vi c nhn 1. V t tng chnh tr - Trung thnh vi ng li chnh sch ca ng. - Tch cc u tranh chng tham nhng, lng ph, tiu cc.Trung thc trong kim im, t ph bnh v ph bnh . - Sng c mc tiu, l tng, c tinh thn phn u, cu tin, thc hnh cn, kim, lim, chnh, ch cng v t theo tm gng o c H Ch Minh.

2. o c, li sng, tc phong - C li sng gin d, ho ng cng qun chng, ng nghip, hc sinh... lun ng h ci ng, bit ph phn nhng ci sai. - Lun phn u hon thnh tt nhim v c giao, gi ng phm cht o c nh gio, to nim tin cho ng nghip, ph huynh v hc tr. - Tham gia cc hot ng, t chc ca on th, chnh quyn, a phng ni c tr - Tuy nhin, tinh thn ph bnh v t ph bnh vn cn hn ch, cn tch cc hn na. Cm Ging, ngy 22-102012 Ngi vit bn kim im

Hong Th Liu