You are on page 1of 30

Teori Konstruktivisme

1. Pengenalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mempunyai matlamat memperkembangkan fungsi murid secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya mereka dapat menjalani kehidupan seharian mereka dengan berkesan dan penuh tanggungjawab. Untuk mencapai matlamat ini, di antara lain, guru perlu mempunyai kemahiran memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan bijaksana supaya kaedah yang dipilih itu sesuai dengan murid-murid yang pelbagai kebolehan dan minat. Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. 2. Pengertian Konstruktivisime Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaiatu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap 1

kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniur dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. 3. Perbandaingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Paradigma pendidikan masa kini adalah kebanyakannya merupakan paradigma objektivisme. Paradigma ini gagal menyelesaikan banyak masalah dalam pendidikan. Perbezaan antara objektivisme dengan konstruktivisme adalah sangat nyata. Objektivisme berdasarkan tanggapan bahawa wujud pengetahuan di luar persepsi manusia. Menurut pandangan ini, fungsi sains ialah untuk memastikan pengetahuan disampaikan secara objektif. Proses pembelajaran dalam paradigma ini hanyalah untuk menyalarkan pengetahuan dari pendidik kepada murid. Pengetahuan sains dari perspektif konsruktivisme adalah penjelasan paling sesuai untuk menghuraikan fenomena yang diperhatikan. Ahli objektivisme berpendapat bahawa kata pemutus tentang apa yang perlu diajar dan siapa yang patut mengajar adalah dibuat oleh `pakar' yang semestinya mengetahui segala-galanya. Ini menyebabkan ramai murid tidak dapat melihat keperluan belajar sebagaimana yang dilihat oleh pihak `pakar'. Model autoritarian ini menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan dan menjadikan guru sangat penting dalam bilik darjah. Murid dan juga orang awam beranggapan guru mempunyai segala jawapan bagi semua masalah. Sistem ini gagal melahirkan murid yang produktif dan berpengetahuan luas. Dari pandangan ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. penekanan diberi kepada menyediakan murdi dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depen. murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta sahaja, sebaliknya penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Selepas satu sesi perbincangan murid bersama-sama menetnukan perkara penting yang harus dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Dalam proses ini murid akan mengalami prosedur yang digunakan oleh seorang saiantis seperti menyelesaikan masalah dan memeriksa hasil yang diperolehi

2

Melalui penggunaan paradigma konstruktivisme, guru perlu mengubah peranannya dalam bilik sains. Guru mungkin akan berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Dengan cara ini, guru akan lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Justeru itu guru akan memperolehi kemahiran untuk membina dan mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi dengan orang lain. Guru akan memahami bahawa proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep merupakan satu proses berterusan dalam kehidupan. Dalam paradigma konstruktivisme, murid menganggap peranan guru sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai seorang yang tahu segla-galanya. Mereka menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang boleh disesuaikan dan boleh berubah. Mereka juga sedar bahawa mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk menggunakan pelbagai cara bagi memproses makluamt dan menyelesaikan masalah. Dalam erti kata lain, guru adalah berperanan sebagai seorang fasilitator dan pembimbing. Hubungan guru dengan murid boleh diumpamakan sebagai hubungan di antara bidan dengan ibu yang melahirkan anak. Guru bertanggung jawab membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran dengan bermakna. Guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid yang membina fahaman sendiri. Kebanyakan teknik penilaian sekarang adalah berdasarkan paradigma objektivisme. Dalam pengujian yang dijalankan, murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan. Mereka juga dianggap mempunyai tafsiran yang sama dengan penggubal soalan tentang apa yang dikehendaki dalam soalan. Oleh yang demikan, soalan-soalan ujian tidak sebenarnya menguji kefahaman dan pengetahuan murid, tetapi hanya menguji kemahiran murid untuk membekalkan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan sahaja. Menurut teori konstruktivisme, penilaian harus merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pengetahuan. Antara teknik-teknik penilaian yang sedemikian ialah peta konsep, rajah Venn, portfolio, ujian prestasi dan ujian berpasukan. Pandangan ahli konstruktivisme terhadap disiplin di dalam kelas adalah berbeza dengan ahli objektivisme. Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru adalah sebagai pengurus kelas dan boleh menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna. murid diterima sebagi individu yang mempunyai ciriciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu diangap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Mereka diberikan peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Melalui proses ini, mereka akan lebih prihatin, bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sebaliknya ahli objektivisme berpendapat bahawa guru harus berperanan sebagai pengawal disiplin kelas. Murid tidak ada pilihan kecuali menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Mereka yang ingkar akan didenda. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. 3

Mereka melakukannya dengan menolong murid membentuk analogi. Mereka tanya soalan untuk membantu murid Respons Guru "ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang saya tahu" "Saya ajari ini. Pengetahuan tidak mempunyai struktur mutlak Guru menolong murid membina kefahaman baru dan menolong murid merakamkannya ke dalam struktur kognitif sedia ada. Sehubungan dengan itu salah satu teori yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah teori konstruktivisme. contoh dan kaedah mengingat murid sendiri. memahami faktor yang mempengaruhi dan mempercepatkan proses pembelajaran para pelajar.Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar Konstruktivisme Pengetahuan bukan objektif. mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka" Tanggapan Utama Kesan Guru menolong murid membina pengetahuan dan rangka konteks di mana ia wujud. apa yang kita benar-benar tahu dan faham hanyalah persepsi kit. Selain itu guru akan dapat membuat ramalan yang tepat tentang hasil yang diharapkan dari proses pengajaran dan pembelajaran. mereka belajar ini" "Pelajar ini sungguh bijak. Definisi Teori Konstruktivisme 4 . mereka belajar apa saja yang saya ajarkan" PENGGUNAAN TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FIZIK Oleh : Burhan Bin Ramli Pengenalan Pendekatan penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi "Ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan tolong anda mengetahui bagaimana anda boleh belajar mengenainya" "Saya ajar ini. Menurut Arif Sukardi (1987) teori pembelajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana menerusi teori-teori ini guru akan memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar. mereka belajar itu" "Pelajar ini sungguh bijak. Teori ini pada umumnya adalah merupakan pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Ia ditentukan oleh kita semua. contoh dan pelbagai kaedah mengingat. Mereka mengguna analogi.

Mereka membentuk peraturan melalui refleksi mereka dengan objek dan idea. menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran.. (1999) pula menyebut pelajar membina sendiri pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Guru pula berperanan sebagai fasilitator yang membantu pelajar membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. menggalakkan proses inkuiri pelajar melalui kajian dan eksperimen. Apabila mereka bertemu dengan objek. Guru juga sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru. Pengetahuan yang dipunyai oleh pelajar adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh pelajar tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Autonomi dan inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan.Nik Aziz Nik Pa (1999). Berdasarkan pandangan-pandangan di atas maka pengertian pembelajaran secara konstruktivisme bolehlah dirumuskan sebagai satu fahaman bahawa pelajar membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. menyokong pembelajaran secara koperatif. Seterusnya ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme adalah mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh pelajar. menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar dan akhirnya menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh pelajar yang digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Bagaimana Penggunaan Teori Konstruktivisme dalam pengajaran guru memberikan kesan ke 5 .N (1999). Dalam proses ini. memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan pelajar dengan situasi dunia yang sebenar. teori konstruktivisme menyatakan bahawa murid membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang mereka telah fahami sebelum ini. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya menerima pengetahuan daripada orang lain.M. Sushkin. Sebaliknya setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa dan memperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut.McBrien & Brandt (1997) menyatakan konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Briner. menggalakkan pelajar bertanya dan berdialog dengan pelajar lain dan gurunya. menyebut konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. idea atau perkaitan yang tidak bermakna kepada mereka. Implikasi dari teori ini adalah pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan pelajar. Justeru.mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana pelajar belajar sesuatu idea. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang di terima secara pasif daripada luar. pula menyatakan bahawa dalam teori konstruktivisme penekanan diberikan lebih kepada pelajar berbanding kepada guru. maka mereka akan sama ada menginterpretasi apa yang mereka lihat supaya secocok dengan peraturan yang mereka telah bentuk atau mereka akan menyesuaikan peraturan mereka agar dapat menerangkan maklumat baru ini dengan lebih baik. pelajar membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian kepada masalah. Menurut Brooks & Brooks (1993).

atas pembelajaran pelajar. guru-guru mengenalpasti kerangka alternatif pelajar. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinanan. perbincangan dalam kumpulan kecil. Adalah dipercayai idea baru yang dibina oleh pelajar sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini mudah difahami dan berguna. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah membuat amali. Kesan kepada pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih berfikir. Pelajar juga adalah lebih berkemahiran sosial kerana boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. 5 fasa yang dinyatakan diatas adalah : (i) Fasa orientasi: (Engage) Fasa ini bertujuan untuk menarik perhatian dan minat pelajar serta memotivasikan pelajar agar mereka terus berminat dalam pengajaran yang berlangsung. Pelajar lebih berfikir kerana dalam membina pengetahuan baru pelajar akan berfikir untuk menyelesaikan masalah. Guru boleh menggunakan kaedah inkuiri untuk menyelongkar dan menyiasat melalui kaedah eksperimen. menjana idea. Untuk melihat bagaimana penggunaan teori ini digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar . memproses data. lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Needham (1987) menyatakan dalam model ini pelajar digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. membuat tayangan video. (ii) Fasa Pencetusan idea: (Explore) Dalam fasa ini. Idea-idea pelajar yang terdahulu akan dikenalpasti melalui soalan-soalan yang diajukan untuk mendorong mereka berfikir mengapa idea mereka tidak selari dengan idea saintifik. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila pelajar berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dan guru dalam membina pengetahuan. Kesan terhadap pembelajaran pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih berfikir dan lebih seronok dengan aktiviti yang telah dijalankan dalam bilik darjah. Ini boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah. Soal jawab yang mendorong pemikiran boleh dijalankan oleh guru. Pelajar lebih seronok kerana mereka sendiri yang membina pengetahuan. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan dalam fasa ini adalah dengan membuat tunjukcara atau demontrasi oleh guru. seronok dan lebih berkemahiran sosial. Dalam fasa ini pelajar membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. pelajar berpeluang untuk mengubahsuai kerangka alternatif kepada idea saintifik. guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu pelajar mengubah idea asal mereka. model Konstruktivisme 5 Fasa Needham digunakan. Fasa ini juga dapat merangsang pelajar meninjau semula idea asal mereka. konsep dan idea secara aktif. Penerangan beserta dengan aktiviti yang sesuai dengan kecerdasan 6 . Dalam fasa penstrukturan semua idea. pemetaan konsep dan laporan. memberikan alam keratan akhbar kepada pelajar dan juga mengemukakan soalan-soalan yang boleh menjanakan perasaan ingin tahu kepada pelajar-pelajarnya. membuat interpretasi dan membuat kesimpulan. (iii) Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain) Dalam fasa ini. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir. membuat tayangan filem. pelajar boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. mengumpul maklumat. Pelajar diberi peluang untk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Ini akan menjadikan mereka lebih faham. Dalam fasa penggunaan idea. Idea-idea baru akan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang sesuai dengan kecerdasan pelajar.

1983. makna akan dibina sendiri oleh individu dengan menambah atau mengubahsuai idea yang sedia ada (Driver. 1985. Konstruktivis juga percaya bahawa pelajar membina realiti mereka sendiri atau mentafsir realiti berasaskan persepsi pengalaman mereka. menerangkan konsep. Kesan keatas pembelajaran pelajar adalah pelajar lebih faham dan ingat. Kesan daripada fasa ini keatas pembelajaran pelajar adalah pelajar dapat menilai adakah mereka faham dan dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Tajuk : Daya graviti Objektif: Supaya pelajar dapat mendefinisi pecutan graviti. Contoh aktiviti adalah penulisan sendiri kerja projek oleh pelajar. Pelajar mempunyai banyak ruang dan peluang untuk menguji hipotesis mereka terutama melalui perbincangan dalam kumpulan. Contoh aktiviti adalah membuat penyoalan kepada pelajar secara reflektif seperti menyoal mereka apakah yang mereka fikirkan.masing-masing akan digunakan untuk membantu membentuk konsep yang baru ini. Oleh itu guru perlu mengambilkira idea pelajar yang terdahulu dalam proses pengajaran. Konsep yang telah dibina di kaitkan dan dikembangkan di dalam bidang yang lain atau di dalam dunia sebenarnya. Seorang pelajar yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru. Pengetahuan sedia ada akan digunakan oleh pelajar untuk memberikan penjelasan berdasarkan pemerhatian mereka. Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru.1987). Kesan keatas pembelajaran pelajar dalam fasa ini adalah pelajar lebih yakin dan berani mencabar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan berbincang untuk membuat ramalan. Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Model Konstruktivisme 5 Fasa Needham. pelajar akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Scott. (iv) Fasa Aplikasi idea: (Elaborate) Fasa ini bertujuan untuk mengenalpasti idea yang baru diubahsuai atau dibina dalam fasa penstrukturan semula idea dapat diaplikasi dalam situasi yang baru. apakah bukti yang anda ada atau apakah yang anda tahu tentang sesuatu pekara itu. menentukan nilai pecutan graviti dan menentukan hubungan antara pecutan graviti dengan jisim. Untuk menjelaskan lagi bagaimanakah penggunaan teori konstruktivisme ini dalam pengajaran guru dapat memberikan kesan keatas pembelajaran pelajar diberikan satu contoh P&P bilik darjah bagi matapelajaran Fizik tingkatan empat. Setelah memahami sesuatu konsep. menyoal tentang penerangan lanjutan dan meminta justifikasi serta penjelasan. 7 . Setiap pelajar akan membentuk perwakilan pengetahuan „frame of reference‟ mereka sendiri melalui pengalaman yang dialami (Johnson & Gott. 1996). Contoh aktiviti adalah perbincangan dalam kumpulan kecil dan membuat laporan. Guru perlu membina pengalaman yang dapat mencabar idea yang dimiliki pelajar untuk membantu mereka menstrukturkan semula idea yang baru. Osborne& Freyberg. Ahli-ahli konstruktif mencadangkan bahawa pelajar-pelajar membina pengalaman baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar akan dapat membuat definisi. (v) Fasa Refleksi (Evaluate) Fasa ini bertujuan untuk menilai kefahaman murid dan menilai sama idea terdahulu telah berubah.

Kesan kepada pelajar adalah mereka akan merasa seronok untuk mendapat pengetahuan kerana mereka sendiri yang mencari jawapan dan bukti kepada pengetahuan asal mereka.Masa P&P: 80 minit Pengetahuan sedia ada: • Pelajar sudah dapat mendefinisikan halaju dan pecutan. Fasa Pencetusan idea: (Explore) Dari aktiviti diatas. Keyakinan pelajar akan lebih jelas lagi jika pengetahuan asal mereka sama dengan dapatan baru dari eksperimen itu. Prosedur asas aktiviti eksperimen perlu dipatuhi oleh pelajar iaitu merancang. pelajar-pelajar disoal: a) Mengapa objek-objek itu jatuh ke bawah? b) Apakah maksud halaju? c) Apakah maksud pecutan? d) Apakah rumus untuk menghitung halaju? e) Bagaimanakah cara untuk menghitung pecutan? f) Apakah yang terjadi kepada halaju buah kelapa dan batu semasa jatuh menghampiri bumi? g) Apakah terjadi kepada pecutan buah kelapa dan batu itu? h) Apa yang terjadi kepada halaju dan pecutan penerjun yang menggunakan payung terjun itu? i) Apa yang terjadi kepada halaju dan pecutan bulu ayam itu? Pelajar dipecahkan kepada enam kumpulan kecil dan diminta membuat satu eksperimen untuk menentukan pecutan jasad yang jatuh ke arah pusat bumi tersebut. Seterusnya aktiviti ini dapat menjanakan minat pelajar untuk mengetahui dengan mendalam mengapa objek-objek itu jatuh ke bawah. Aktiviti ini adalah untuk mengcungkil jawapan kepada perasaan ingin tahu para pelajar tentang gerakan objek dalam medan graviti dengan cara memberikan soalan-soalan inkuiri dan kemudian meminta mereka menjalankan eksperimen. Perasaan ingin tahu pelajar dapat dipupuk dengan tayangan CD tersebut sebab banyak persoalan yang dapat dijanakan dari gerakan objek semasa jatuh itu. Hasil dapatan ujikaji ini pelajar akan dapat menentukan adakah idea dan pengetahuan sedia ada mereka selari atau tidak dengan dapatan baru itu dari eksperimen itu. gerakan sebiji bola yang ditendang bila jatuh kebumi. • Pelajar sudah dapat menghitung halaju dan pecutan • Pelajar sudah belajar tentang daya geseran Fasa Aktiviti: Fasa orientasi: (Engage) Pelajar ditunjukkan tayangan CD peristiwa gerakan sebiji kelapa bila terlepas dari tangkainya. Minat pelajar dapat dipupuk dengan tayangan CD kerana tayangan itu adalah gerakan sebenar dalam kehidupan harian. Dalam eksperimen ini pelajar juga diminta untuk menentukan nilai pecutan graviti dan hubungan antara pecutan graviti dengan jisim jasad. menjalankan eksperimen dan mengambil data. seketul batu jatuh dari puncak bukit. Fasa Penstrukturan Semula idea : (Explain) 8 . gerakan bulu ayam yang sedang jatuh dan gerakan seorang penerjun payung terjun yang terjun turun dari sebuah kapalterbang. Aktiviti ini adalah untuk meransang perasaan ingin tahu pelajar tentang objek jatuh.

pengaruh jisim terhadap pecutan graviti. Pembentangan dibuat dengan menggunakan transparensi atau perisian ”powerpoint”. Selepas selesai setiap kumpulan membentang hasil dapatan mereka. guru meminta pelajar membuat definisi pecutan graviti. Dalam eksperimen maya ini Galileo berada di atas sebuah bangunan pencakar langit. nilai pecutan graviti. Satu kesan yang dapat dilihat dari aktiviti ini adalah pelajar lebih yakin dan berani untuk menyampaikan hasil dapatan mereka dan sentiasa berbincang dalam kumpulan untuk mendapat sesuatu keputusan yang dipersetujui bersama. Akhirnya pelajar-pelajar diminta untuk menyiapkan laporan eksperimen tersebut mengikut format yang telah diberikan sebelum ini. kejadian lif putus dan satelit jatuh semasa mengorbit bumi. 9 .kumpulan lain diminta untuk memberikan komen dan pandangan mereka tentang gerakerja dan hasil eksperimen kumpulan tersebut. Aktiviti ini adalah untuk menilai kefahaman para pelajar tentang konsep graviti. Beliau menjalankan 3 aktiviti iaitu: i) menjatuhkan dua ketul batu yang berlainan saiznya ke bawah secara serentak . Guru seterusnya meminta pelajar membuat satu peta konsep tentang apa yang telah dipelajari hari itu.Pelajar-pelajar diminta membentangkan dapatan eksperimen mereka mengikut kumpulan masing-masing. ii) Kemudian beliau menjatuhkan pula seketul batu dan sehelai bulu ayam dari ketinggian yang sama secara serentak juga. Selain kefahaman pelajar bertambah mereka akan mengingati konsep graviti ini dengan lebih lama lagi. Aktiviti ini adalah untuk menentukan bahawa pengetahuan tentang graviti dapat diaplikasikan dalam situasi baru iaitu dari eksperimen maya Galileo. Fasa Aplikasi idea: (Elaborate) Pelajar ditunjukkan satu eksperimen maya dari komputer iaitu ”Graviti experiment by Galileo”. Di sini pelajar akan dapat menggunakan kefahaman mereka tentang graviti bagi menjelaskan sebab kepada fenomena yang terjadi. iii) Akhir sekali bangunan dan Galileo di vakumkan dan sekali lagi beliau menjatuhkan batu dan bulu ayam serentak. Fasa Refleksi (Evaluate) Guru mengedarkan soalan-soalan kuiz pendek untuk dijawab oleh pelajar selama 10 minit. Mereka lebih berani untuk membuat hipotesis dan bernai juga mencabar hipotesis kumpulan lain jika tidak sama dengan kumpulan mereka. yang mana akan sampai dulu? d) Mengapakah kedua-dua batu sampai serentak ke permukaan bumi? e) Mengapakah bulu ayam lambat sampai ke permukaan bumi berbanding batu? f) Dalam vakum mengapa bulu ayam dan batu sampai serentak? Guru kemudiannya meminta pelajar untuk menjelaskan kejadian lif putus dan satelit jatuh semasa mengorbit bumi dengan menggunakan konsep graviti. Dari tayangan itu pelajar-pelajar di soal: a) Batu mana yang sampai ke permukaan bumi terlebih dulu? b) Antara bulu ayam dan batu yang mana akan sampai ke bawah dulu? c) Bila dalam vakum. makna medan graviti dan daya graviti. Selepas pembentangan oleh sesebuah kumpulan .

di ganti dengan idea yang lebih saintifik atau dikembangkan. (1993). [Online]Available : http:// carbon.G.Prinsip-prinsip (teori) Pembelajaran. Fasa keempat adalah fasa aplikasi atau penggunaan idea dimana idea yang telah dibina dikukuhkan dalam situasi baru. Pelajar membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing dan pengetahuan sedia ada mereka. M .G. pelajar lebih faham kerana dapatan pengetahuan adalah hasil karya mereka sendiri dengan bantuan guru. Dengan mengikuti kesemua fasa ini maka kesan yang dapat terhasil dikalangan pelajar adalah pelajar akan lebih seronok kerana mereka bina sendiri pengetahuan.Ut. (20 Dis 2000) Briner. In Search Of Understanding: The case For Constructivist Classrooms.perbincangan. fasa pencetusan idea (explore). pelajar lebih berfikir kerana untuk bina pengetahuan baru mereka perlu menjana idea. pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif daripada persekitarannya. Fasa ini dapat menggalakkan pelajar bekerjasama. fasa aplikasi idea (Elaborate) dan fasa refleksi (Evaluate). VA: Association for Supervision and Curriculum Developtment (ASCD) Driver.(1999). Kelima-lima fasa ini perlulah diikuti dengan sistematik oleh guru untuk mendapat keberkesanan yang tinggi. Bagi menunjukkan bagaimana teori konstruktivisme ini dapat digunakan keatas pengajaran guru dan memberikan kesan kepada pembelajaran pelajar.R.J. maka model 5 fasa Needham digunakan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. & Books. fasa penstrukturan semula idea (Explain). Bibliografi Arif Sukardi. Model ini menggunakan lima fasa dalam proses P&P iaitu fasa orientasi (Engage) . (1983). 1987. Ini menjadikan pelajar lebih seronok dan berminat untuk belajar kerana pengetahuan yang dibina adalah hasil usaha pelajar sendiri. guna pendekatan inkuiri. Secara ringkasnya fasa pertama adalah untuk meransang perasaan ingin tahu pelajar dengan melakukan aktiviti seperti demonstrasi oleh guru . pelajar lebih mengingati sesuatu konsep lebih lama lagi kerana mereka terlibat secara aktif dalam proses P&P.edu/ mryder/itc data/constructivism.html Brooks. ” The Pupil as Scientist?” Milton Keynes: Open University Press 10 . Melalui pembelajaran secara konstruktivisme. tayangan video atau penyoalan oleh guru. Ac Id/OI Supp/Fkip/Pgsm3803/. gaya pengajaran guru perlulah setara dengan gaya pembelajaran yang terdapat pada setiap pelajar untuk memastikan mereka terus termotivasi untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan.cudender. pelajar mempunyai kemahiran sosial yang tinggi kerana saling berinteraksi sesama mereka dalam membuat aktiviti untuk mencari pengetahuan baru. pemetaaan konsep dan laporan. http:// www. pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi kerana diberi peluang bina sendiri kefahaman. Fasa ketiga adalah untuk menstruktur semula idea-idea asal kerana idea asal mungkin perlu diubahsuai. Alexandria. menyiasat melalui eksperimen dan selalu bertanya. Fasa terakhir adalah fasa refleksi dimana pelajar dapat membuat penilaian sejauh mana idea asal telah berubah dan setakat mana idea baru betul. Fasa kedua adalah untuk mencetuskan idea supaya pelajar sedar tentang idea dulu melaui amali .M. Selain itu untuk memastikan proses pertukaran idea berlaku pada tahap optimum.Rumusan Dari huraian di atas dapat dirumuskan bahawa konstruktivisme adalah satu daripada teori pembelajaran yang pada asasnya merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan sedia ada disusun semula dalam minda pelajar untuk membentuk pengetahuan baru. Fasa ini juga bertujuan untuk menjana minat para pelajar dalam proses P&P mereka.

Johnson. Dari kefahaman saya.. lebih baik kalau dinyatakan tentang apakah bahan yang sesuai untuk membuat lift selain logam bagi mengurangkan jisimnya. Children‟s Learning in Science Project.(1999). Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik. elaborate dijalankan dengan cara: Meluaskan konsep ke dalam bidang-bidang lain.” Leeds. Association for supervision and Curriculum Developtment.561-577. Dalam pelajaran Sains memang banyak contoh yang dapat dicari. cikgu kaitkan dengan matapelajaran Agama. UKM. Pusat Perkembangan Kurikulum. Dalam kertas kerja Rio Sumarni Sharifuddin & Tang Howe Eng “Effectiveness of Condiff as a Cognitive Tools for the Learning of Differentiation. Sebaiknya. Learning in Science.cudenver. Heinemann. Osborne.R. dan masuk ke dalam satu situasi atau bidang lain. Ini akan membuka minda mereka ke dalam situasi baru. dan/atau Membuat perkaitan konsep/topik dengan situasi dunia sebenar. Setahu saya.” Science Education. J. (1987). Contohnya lift tadi.. (1997). Di sini pelajar akan dapat menggunakan kefahaman mereka tentang graviti bagi menjelaskan sebab kepada fenomena yang terjadi. VA. 80. kejadian lif putus dan satelit jatuh semasa mengorbit bumi.” Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan.html posted by burhan at 1:16 am cikgu said. (1985). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. McBrien. Membuat perkaitan dan melihat hubungan antara konsep/topik dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Bagi saya elaborate cikgu masih berada dalam sekitaran topik pelajaran.” Auckland.& Gott.(1996). Nik Aziz Nik Pa (1999). Moga respond cikgu nanti akan mempertingkatkan kefahaman saya tentang konstruktivisme. momentum dsb. Terima kasih dan maaf. 11 .[Online] Avalaible: http://carbon. Saya percaya ini tidak ada dalam sukatan pelajaran.P. Izinkan saya menyentuh tentang elaborate dalam RM cikgu. University of Leeds.” Constructivism and Evidence From Children‟s Ideas. konsep konstruktivisme dalam RM cikgu ini ialah dari segi 'murid aktif menjalankan pembelajaran sendiri. Sehubungan ini saya agak kurang jelas cikgu punya elaborate seperti yang cikgu catatkan di bawah: Aktiviti ini adalah untuk menentukan bahawa pengetahuan tentang graviti dapat diaplikasikan dalam situasi baru iaitu dari eksperimen maya Galileo.L & Brandt. Selamat Hari Raya. Atau saya cadangkan. Sekadar pandangan sahaja. misalnya konsep kuasa Allah mencipta graviti. Saya yakin cikgu lebih arif lagi. The Language of Learning: A Guide to Education Terms.R. Pembelajaran secara Konstruktivisme.S. Selain kefahaman pelajar bertambah mereka akan mengingati konsep graviti ini dengan lebih lama lagi. Saya berbangga kalau semua guru sains menggunakan kaedah begini di mana yang sesuai.R. ”Teaching Strategies for Developing Understanding in Science. Alexandria. Syabas dan tahniah kerana cikgu telah dapat menuliskan satu contoh rancangan mengajar berasaskan konstruktivisme.. elaborate harus membawa murid-murid keluar dari isi pelajaran.N. & Freyberg.R.edu/ mryder/itc data/ constructivism. sementara guru hanya sebagai fasilatator'.P. Needham. 2002. Sushkin. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.. 1991.

maka seorang pendidik tidak akan berhasilkan menanamkan konsep yang benar. Salah satu inovasi tersebut adalah konstruktivisme. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas. bahkan dapat memunculkan sumber kesulitan belajar selanjutnya. sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya peserta didik boleh lebih memaknai pembelajaran kerana dihubungkan dengan konsep awal yang dimiliki pelajar dan pengalaman yang pelajar peroleh dari persekitaran kehidupannya sehari-hari. Jika tidak demikian. melainkan sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi pelajar yang sudah ada dan di mana mungkin konsep itu salah. Tujuan Pembahasan 1. Maka dari permasalahan tersebut. Apakah Pengertian teori belajar kontruktivisme? 2. Bagaimana Konsep Teori Belajar Konstruktivisme boleh diaplikasikan kedalam Pembelajaran PAI? 3. dan jika ternyata benar maka pendidik harus membantu pelajar dalam mengkonstruk konsep tersebut biar lebih matang. Pembelajaran di kelas masih dominan menggunakan kaedah ceramah dan tanya jawab sehingga kurang memberikan peluang kepada pelajar untuk berintekrasi langsung kepada benda-benda konkrit. Bagaimana Hakikat Pembelajaran Teori Belajar Konstruktivisme terhadap pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan? C. pemakalah tertarik melakukan penyelidikan konsep untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat teori belajar konstruktivisme ini boleh mengembangkan keaktifan siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya sendiri. iaitu: 1. Mengajar bukan hanya untuk meneruskan gagasan-gagasan pendidik pada pelajar. Pemilihan pendekatan ini lebih disebabkan agar pembelajaran membuat pelajar teruja terhadap persoalan yang ada sehingga mereka mau cuba menyelesaikan persoalannya. Untuk mengetahui konsep teori belajar kontruktivisme 12 . B. maka rumusan masalah dalam tulisan ini. Latarbelakang Masalah Saat ini terdapat pelbagai inovasi baru di dalam dunia pendidikan terutama dalam proses pembelajaran .TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME A. Seorang guru perlu memperhatikan konsep awal pelajar sebelum pembelajaran .

tapi pelajar adalah merupakan manusia yang sudah mempunyai pengetahuan yang mereka peroleh dari pengalaman persekitaran mereka sehari-hari. sifat-sifat pengetahuan dan bagaimana seseorang menjadi tahu dan berpengetahuan. menjadi perhatian penting bagi aliran konstruktivisme. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Semua dalam diri individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima. Dalam proses belajar. [1] Pada dasarnya perspektif ini mempunyai andaian bahawa pengetahuan yang bersifat kontekstual daripada mutlak. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang boleh diperoleh daripada perbahasan ini. cara belajar dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berfikir seseorang. apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Beza dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai aktiviti yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka. tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Teori Belajar Konstruktivisme boleh diaplikasikan kedalam Pembelajaran PAI 3. Jadi. iaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Hal ini. pemahaman. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. 13 . hasil belajar. Hal ini bererti bahawa "pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman individu melalui interaksi dengan persekitaran dan orang lain". adalah diharapkan dapat dijadikan sumbangan epistemologi untuk para pendidik bahawa pelajar itu sebenarnya bukanlah seperti kertas putih yang kosong di mana guru boleh secara bebas membentuk pengetahuan pelajar. Untuk mengetahui Bagaimana Hakikat Pembelajaran Teori Belajar Konstruktivisme terhadap pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan D. BAB II PEMBAHASAN A. difahami oleh manusia. yang membolehkan adanya tafsiran jamak (multiple perspektives) bukan hanya satu perspektif saja.2. kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membina atau mencipta pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. Perspektif konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil.Pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar. contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. Pengertian Teori Belajar Konstruktivisme Teori belajar konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang disokong oleh BF Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku pada pelajar.Hasil belajar sebagai tujuan undian penting. Oleh kerana itu penulis sengaja mengaplikasikannya atau menerapkannya di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya di SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan. sebagai usaha memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang bersifat subjektif.Kemudian dapat kita ketahui bahawa teori konstruktivisme yang diasaskan oleh Ivan Petrovich Pavlov merupakan sebuah hasil karya nyata bahawa teori belajar beliau yang diterapkan ke dalam metodologi pembelajaran mendapatkan respons positif oleh para ahli psikologi di bidang sains. Konstruktivisme ditakrifkan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. dan proses belajar melalui aktiviti individu dan sosial menjadi sangat penting. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamik. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Makna pengetahuan. Peranan sumbangan pelajar terhadap makna.

pengetahuan dibina secara aktif oleh seseorang yang berfikir. Kerana masa berubah dan tempat selalu berubah. sedangkan guru secara fleksibel menempatkan diri sebagaimana diperlukan oleh pelajar dalam proses memahami dunianya. ibadah dan penyerahan diri kepada Allah saja. peserta didik akan menyesuaikan maklumat baru atau pengalaman yang disampaikan guru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimilikinya melalui berintekrasi sosial dengan peserta didik lain atau dengan gurunya. ia dipersiapkan untuk menjadi pedoman hidup sepanjang zaman atau hingga hari akhir. Proses pembelajaran yang berlaku lebih bertujuan untuk membantu atau menyokong proses belajar. Sebagai agama yang paling sempurna. Ketiga. melainkan juga menetapkan cara mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia.Belajar merupakan proses yang aktif untuk megkonstruksi pengetahuan dan bukan proses menerima pengetahuan. Islam mempunyai ajaran yang diakui-minimal oleh pemeluknya-lebih sempurna dan kompherhensif berbanding dengan agama-agama lain yang pernah diturunkan Allah sebelumnya. Namun demikian perbincangan dan perdebatan tentang pendidikan tidak pernah selesai. Untuk membina suatu pengetahuan baru.Islam tidak hanya menetapkan cara mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan. Para penyelidik telah membuktikan bahawa al-Quran sebagai sumber utama agama Islam menaruh perhatian yang amat besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Sebagai orang yang beragama. fitrah setiap orang mahukan yang lebih baik. Kerana adanya perubahan itu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. kerana pengaruh pandangan hidup. guru cukup memberi semangat dan arahan saja. keperluan masyarakat juga berubah. Kedua. dan pada saat yang lain guru membangunkan rasa ingin tahu dan keinginan anak untuk mempelajari sesuatu yang baru. di antaranya adalah melalui proses pendidikan. [2] Menurut para penganut konstruktif. Akibatnya. atau model bagi pelajarnya. Sebagai agama yang sempurna. Sekurang-kurangnya ada tiga sebab yang boleh dikemukakan untuk menjawab soalan mengapa hal ini terjadi. teori pendidikan dibuat mengikut keperluan masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Suatu ketika ia terpengaruh oleh pandangan hidup yang lain. berubah pula pendapatnya tentang pendidikan yang tadinya sudah memuaskannya. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan 2. 14 . Pendidikan (termasuk pendidikan agama Islam) merupakan topik yang selalu sebenar untuk dibicarakan dan diperdebatkan dari zaman ke zaman. termasuk dalam masalah pendidikan. Pada suatu masa mungkin seseorang telah puas dengan keadaan pendidikan di tempatnya kerana sudah sesuai dengan pandangan hidupnya.Allah SWT berfirman: Artinya: 1. Bahkan perubahan tempat dan waktu itu ikut pula mengubah sifat manusia. Seseorang tidak akan menyerap pengetahuan dengan pasif. bukan sekadar untuk menyampaikan pengetahuan. Untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan ini.Von Glasersfeld mengatakan bahawa konstruktivisme adalah salah satu falsafah pengetahuan yang menekankan bahawa pengetahuan kita adalah pembinaan (bentukan) kita sendiri. Pada suatu ketika guru memberi contoh. sebenarnya siswalah yang mempunyai peranan penting dalam belajar. masyarakat merasa tidak puas dengan teori pendidikan yang ada. Dalam wawasan ini. Sebab pada umumnya. Pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang semasa berinteraksi dengan persekitarannya. Pada saat tertentu guru membiarkan anak menjelajah dan bereksperimen sendiri dengan persekitaran. Hal ini terbukti bahawa wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca yang mana membaca merupakan salah satu proses utama untuk mendapat ilmu pengetahuan. Pertama. dan tidak akan pernah selesai dibicarakan. teori pendidikan-dan teori pada umumnya-selalu ketinggalan oleh keperluan masyarakat. [3] Konsep teori belajar konstruktivisme mempunyai interpretasi kewujudan yang pelbagai.

Kerosakan moral di kalangan remaja. sumber kedua ajaran Islam.3 Kemampuan lain yang dikembangkan dalam pendidikan Islam adalah afeksi dan psikomotor. profesion. di tengah gencarnya usaha pembaikan di dunia pendidikan (termasuk pendidikan Islam). seni. Ibnu Majah). keadilan. Nabi Muhammad SAW. "mengapa pendidikan moral-keagamaan belum berjaya". [4] 15 . (HR. 4. ekonomi. seni. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. iaitu berkaitan dengan individu-individu yang berkaitan dengan tingkah laku. cinta tanah air dan sebagainya. Di antara ke tiga ranah tersebut. Demikian pula dengan al. serta dari penindasan menjadi merdeka. Ironisnya. aktiviti dan kehidupannya di Dunian dan akhirat. Tapi ironisnya dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut banyak lahir para koruptor.Hadis . angka krimilalitas yang tinggi. manipulator dan manusia-manusia yang berkelakuan kotor. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan agama (Islam) yang selama ini diusahakan di pelbagai institusi pendidikan baik formal mahupun non-formal belum berhasil dengan baik. Kini diiktiraf dengan jelas bahawa pendidikan merupakan jambatan yang menyeberangkan orang dari kemunduran menuju kemajuan. Nabi SAW bersabda: Artinya: Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SA W bersabda: "mencari ilmu wajib bagi setiap muslim". terlihat bahawa Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersumber pada alQur'a'n dan al-Hadi'th sejak awal telah mengadakan revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. dan suatu aktiviti di antara aktiviti-aktiviti masyarakat. peyimpangan-penyelewengan yang dilakukan oleh para elit politik dan tokoh-tokoh agama. "apa yang salah di dunia pendidikan kita". Hidup bersama dalam erti mengetahui dan menghargai adanya perbezaan serta menghargainya sebagai milik seluruh umat manusia dan bukan dasar untuk memecah belah kehidupan.Masyarakat kemudian bertanya. pembangunan. Dari huraian di atas. Bahkan misi utama beliau adalah menyempurnakan aspek afeksi (akhlak) umat manusia. dan ada pula yang bersifat profesional untuk memperoleh ilmu. yang mendapat keutamaan utama adalah pembangunan aspek afeksi. harga diri. suatu realiti yang tidak dapat dinafikan dalam dunia global ini adalah adanya percanggahan-percanggahan yang mengganggu kebahagiaan manusia dalam hidup. Potensi yang dibangunkan meliputi potensi beragama. Langkah yang ditempuh al-Qur'a'n ini ternyata amat strategik dalam usaha mengangkat martabat kehidupan manusia. telah mencadangkan program wajib belajar kepada umatnya. Soalan ini sangat wajar sebab masyarakat sudah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di institusi pendidikan yang ada. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 5. memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diingini. Bacalah. Arah pendidikan Islam adalah menuju terbentuknya peserta didik yang mempunyai kemampuan kognitif intelektual dan bijak. Ada yang bersifat sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.3. intelek. Tujuan pengembangannya ada yang bersifat individual. persamaan. Dengan kecerdasannya ia dapat melakukan sesuatu yang baik menurut Islam untuk kemaslahatan hidup bersama. diakui memberikan perhatian yang amat besar terhadap masalah pendidikan. dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. sosial. dan dari kehinaan menuju kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda: "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia". dan seterusnya. Pendidikan Islam berfungsi membangunkan seluruh potensi peserta didik secara berperingkat (sesuai tuntutan ajaran Islam).

[6] Sehubungan dengan hal di atas. bahawa pelajar harus aktif secara mental membina struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya.Ertinya. dan peraturan yang membuat peserta didik jenuh dan bosan. Pertama. Konstruk sebagai salah satu paradigma dalam teori belajar telah banyak mempengaruhi proses belajar. pengetahuan tidak boleh diperolehi secara pasif. Pertama adalah peranan aktif pelajar dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. dan kurang menarik. Oleh kerana itu. pelajar tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan pelbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. bukan pendidik atau orang lain. proses pembelajaran perlu dirancang dan diurus sedemikian rupa sehingga mampu mendorong pelajar menyusun pengalamannya menjadi pengetahuan yang bermakna.Peranan guru bukan pemberi jawapan akhir atas soalan pelajar. Akan tetapi pelajar harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. pengetahuan tidak boleh dipindahkan begitu saja dari fikiran guru ke fikiran pelajar. Salah satu penyebabnya adalah strategi dan pengurusan pembelajaran yang cenderung tradisional normatif dan dengan kaedah yang kurang senada dengan keinginan peserta didik. Pengajar juga jarang memberikan keteladanan dengan sikap dan perilaku. tetapi secara aktif oleh struktur kognitif pelajar. hakikat pembelajaran menurut teori Konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang menyelubungi pelajar untuk melakukan proses aktif membina konsep baru. Tasker mengemukakan tiga penekanan dalam teori belajar konstruktivisme sebagai berikut. fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pertubuhan melalui pengalaman nyata yang dimiliki kanak-kanak. [5] Selain itu. Jadi. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Wheatley menyokong pendapat di atas dengan mengemukakan dua prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstrukltivisme. pengertian baru. iaitu: 16 . dalam konstruktivisme ini sangat penting peranan pelajar untuk membina constructive habits of mind. Selain penekanan dan tahap-tahap tertentu yang perlu diperhatikan dalam teori belajar konstruktivisme. Penekanan belajar pelajar secara aktif ini perlu dibangunkan. Pengajar sering meletakkan diri sebagai pendakwah dengan memberi petunjuk. Kreativiti dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif pelajar. Dalam hal ini. Kedua adalah pentingya membuat kaitan antara idea-idea dalam pengkonstruksian secara bermakna. Aplikasi Konsep Teori Belajar Konstruktivisme terhadap Pembelajaran PAI Sebagaimana telah dikemukakan bahawa menurut teori belajar konstruktivisme. perintah. Dengan kata lain. Ketiga adalah mengaitkan antara gagasan dengan maklumat baru yang diterima. kaku. Teori belajar yang mencerminkan pelajar mempunyai kebebasan bermaksud pelajar dapat memanfaatkan teknik belajar apa pun asal tujuan belajar dapat tercapai. B. melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan. maka diperlukan kebebasan dan sikap belajar. Agar pelajar mempunyai kebiasaan berfikir. Hanbury mengemukakan beberapa aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran. Nickson mengatakan bahawa pembelajaran dalam pandangan konstruktivime adalah membantu pelajar untuk membina konsep-konsep dalam belajar dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep itu terbangun kemabli melalui transformasi maklumat untuk menjadi konsep baru.Hal ini merupakan bukti empiris kegagalan pendidikan agama Islam di oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal mahupun non-formal. Kedua. Kedua-dua pengertian di atas menekankan bagaimana pentingnya penglibatan kanak-kanak secara aktif dalam proses pengaitan sejumlah gagasan dan pengkonstruksian ilmu pengetahuan melalui persekitarannya. Pembelajaran pendidikan Agama Islam pada umumnya lebih menekankan pengetahuan tentang sikap yang terkesan normatif. dan pengetahuan baru berdasarkan data.

Pelajar mempunyai kesempatan untuk berbincang dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. 5. aktiviti kolaboratif. kerana ibadah solat tidak cukup hanya teori. namun di sini adalah bahawa selama apa yang peserta didik yakini. contohnya dalam pembelajaran fiqh. dapat disimpulkan bahawa pembelajaran yang merujuk kepada teori belajar konstruktivisme lebih menfokuskan pada kejayaan pelajar dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. maka para pelajar akan membentuk: 1) Peserta didik akan membina atau mengkonstruksi pengetahuan tentang fiqh khususnya masalah solat. Memberi peluang kepada pelajar untuk mengemukakan idea-idea mereka dengan bahasa sendiri. sebagai berikut: 1. pelajar lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. dalam hal ini pendidik atau guru dalam bidang kajian fiqh dapat memberikan peluang kepada para pelajar dalam cuba terhadap gagasan yang baru. Oleh Brooks & Brooks mengatakan bahawa pengetahuan adalah non-objective. bersifat sementara. bila terapannya atau aplikasinya dapat membentuk bahasa peserta didik sendiri dalam hal ibadah 'amaliyah. Mendorong pelajar untuk memikirkan perubahan idea mereka. Bukan kepatuhan pelajar dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. peserta didik dapat diberikan peluang atau rehat untuk berfikir kerana dari segi pengalaman praktikum mereka juga tahu. Mewujudkan persekitaran belajar yang kondusif. dan refleksi serta interpretasi. 3. Memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imaginatif. 6. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkrit. Pelajar mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengintegrasikan idea yang mereka miliki. [7] Dari beberapa pandangan di atas. selalu berubah. namun dalam hal ini teori konstruktivisme yang diaplikasikan ke dalam pembelajaran dapat menumbuhkan respons yang positif kerana stimulus yang diberikan juga pengaruhnya lebih besar 3) Strategi pembelajaran hukum fiqh lebih sempurna 4) Peserta didik dapat berinteraksi penuh dengan kaedah pembelajaran ibadah solat. Strategi pelajar lebih bernilai. Bila aplikasi teori konstruktivisme masuk kedalam pembelajaran PAI khususnya di bidang Fiqh. Atas dasar ini 17 . 2. 4.1. dari hasil yang mereka dapatkan ketika mereka duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah 2) Pembelajaran tentang ibadah solat akan menjadi lebih bermakna kerana peserta didik sudah mengerti walaupun masih ada juga yang belum tahu. tetapi juga harus di praktikkan Dalam usaha melaksanakan teori belajar konstruktivisme. Memberi pengalaman yang berkaitan dengan idea-idea yang telah dimiliki pelajar. dan lakukan adalah benar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna kerana pelajar mengerti. 3. 4. tetapi pada hakikatnya masih banyak juga peserta didik yang belum faham betul tentang rukun-rukun solat. tentunya pelaksanaan yang demikian membuat peserta didik dapat memberikan respons positif terhadap gaya bahasa yang dia akan ungkapkan 2. Dengan kata lain. dan tidak menentu. Memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba idea-idea baru. contohnya: peserta didik diajar untuk berwudhu terlebih dahulu kemudian baru diajar tentang solat. Tytler mengemukakan beberapa cadangan yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran. sunat-sunat dalam solat dan sebagainya. Mengajar bererti mengatur persekitaran agar si pelajar termotivasi dalam menggali makna serta menghargai keraguan.

Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak. · Menyusun pembelajaran yang mencabar dugaan pelajar · Menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari · Pelajar lebih aktif dalam proses belajar kerana tumpuan belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman / pengetahuan lama yang mereka miliki · Setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Dhuha dan sebagainya 3. Dalam hal ini peningkatan pengetahuan tentang solat-solat sunat. [8] Ada beberapa ciri-ciri dalam pembelajaran model konstruktivisme. Untuk itu. Misalnya peserta didik di SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan. Sistematika Berfikir. Apabila prakonsep ini tidak diperhatikan. menumbuhkan kemandirian dalam melaksanakan amalan ibadah solat. Pengetahuan Awal (Prerequisite). iaitu: 1. Apabila peserta didik mempunyai miskonsepsi yang tidak dibetulkan atau dibiarkan.90% secara 18 . kemungkinan akan berlaku salah faham atau konsep yang salah. yang meliputi: 1. Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan peluang untuk mengambil keputusan dan bertindak. maka peranan kunci pendidik dalam interaksi pembelajaran konstruktivisme adalah pengendalian. tapi bukan untuk bersaing.maka si pelajar akan mempunyai pemahaman yang berbeza terhadap pengetahuan tergentung pada pengalamannya. dari 750 pelajar dalam hal pendidikan konsep-konsep tentang agama islam khususnya pada amalan solat yang benar 68. guru perlu meneliti prakonsep ini dalam menanamkan konsep-konsep baru. seperti Tahajjud. dan fokus pembelajaran ada pada pelajar · Pendekatan konstruktivis memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang dialami secara langsung oleh pelajar Selanjutnya ada empat komponen dalam pembelajaran konstruktivisme. Pelajar didorong untuk mencari pelbagai kemungkinan dan mensintesiskan secara bersepadu · Proses belajar harus mendorong adanya kerjasama. Kemahuan Dan Keberanian. Atas dasar ini. 3.Kerana selain merupakan kewajipan solat juga termasuk membina kesihatan di dalam tubuh kita 2. dan perspektif yang digunakan dalam menginterpretasikannya. 2. maka akan menyulitkan peserta didik untuk belajar sesuatu secara benar. C. iaitu: · Mencari tahu dan menghargai titik pandang / pendapat pelajar · Pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal pelajar · Memunculkan masalah yang berkaitan dengan pelajar. 4. Proses belajar melalui kerjasama membolehkan pelajar untuk mengingat pelajaran lebih lama · Kawalan kelajuan. dengan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar. Fakta Dan Masalah. Menyediakan sistem sokongan yang memberikan kemudahan belajar agar pelajar mempunyai peluang optimum untuk berlatih. Hakikat Pembelajaran Teori Belajar Konstruktivisme terhadap pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan Dalam belajar sesuatu peserta didik telah mempunyai prakonsep berdasarkan pengalaman yang telah di perolehnya.

Pengenalan 2. pendalaman. Dalam hal pembelajaran fiqh khususnya tentang amalan ibadah solat. konsep. Dari hasil penilaian boleh diketahui jenis-jenis latihan yang perlu diberikan kepada peserta didik sebagai pemulihan. potensi. dan pengayaan. iaitu tahap di mana peserta didik memulihkan prakonsep menjadi suatu konsep / kompetensi secara benar. Pendalaman 5. tedapat automasi berfikir dan bertindak sebagai perwujudan kompetensi. daripada yang mudah kepada yang kompleks. pendidik perlu lebih pro aktif bukan hanya teoristis tapi juga praktikum yang terkawal. tahap pemulihan dapat dilalui dan maju ke tahap seterusnya iaitu tahap pendalaman. boleh diberikan tahap pengayaan agar peserta didik memperoleh variasi pengalaman belajar. iaitu pembelajaran bermula dari konkrit ke abstrak. atau prinsip dalam mata pelajarn sebaiknya dibangn pelajar dalam bimbingan guru. guru dapat menilai sejauh mana minat. Pengayaan Tahap pengenalan merupakan pemberian hal-hal yang konkrit dan mudah dengan contoh-contoh mudah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. semua peserta didik dalam hal ini adalah perlu rasanya untuk meningkatkan integrasi dan aktif dalam peribadatan. dan dari yang mudah ke sukar. bahawa strategi pembelajaran perlu mengikuti kaedah pedagogik. Dalam menerapkan teori kontruktivisme dalam belajar dapat digunakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa tahap. Pelbagai latihan dapat digunakan untuk mendalami atau memperkaya kompetensi.keseluruhan belum mampu benar untuk melaksanakan amalan ibadah solat. Perlu kami pertegas. Kadar yang dilakukan menunjukkan sama ada suatu kompetensi telah tuntas dikuasai atau belum. sebagai berikut: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Sekolah: SMP Negeri 1 Angkolabarat Tapanuli Selatan Kelas / Semester: VII / I Mata Pelajaran: Fiq Standard Kompetensi: 1. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme dalam RPP. Hasil penilaian akan menunjukkan sama ada peserta didik perlu diberi tahap pemulihan. dan keperluan dalam penguasaan kompetensi dasar. Strategi pembelajaran perlu mengkondisikan peserta didik untuk mencari pengetahuan sehingga mereka terbiasa melakukan penyelidikan dan mencari sesuatu. Bila peserta didik telah menguasai kompetensi secara benar. Oleh kerana itu dalam konstruktivisme. guru perlu meneliti melalui kadar prakonsep atau kompetensi awal yang dimiliki peserta didik untuk maju ke tahap berikutnya. sesuai dengan penggunaan-penggunaan Al-Quran dan hadis. Suatu formula. Pemulihan 4. Selanjutnya. Pada tahap ini. kiranya dengan demikian dapat mewujudkan konsep-konsep keperibadian yang soleh dalam menjalankan amalan ibadah solat. Peserta didik perlu belajar secara aktif dengan pelbagai cara untuk mengkontruksi atau membina pengetahuannya. Apabila peserta didik cukup berminat dan kompetensi asas telah dikuasai secara tuntas. Menerapkan bacaan-bacaan di dalam solat fardhu 'ain 19 . Tahap pembelajaran kompetensi merupakan tahap di mana peserta didik mulai beranjak dari mengenali kompetensi baru ke menguasai kompetensi dasar. [9] iaitu: 1. Pembelajaran kompetensi 3. Apabila tahap pendalaman telah dilaksanakan.

Penunjuk 1.1 Menjelaskan pengertian solat wajib 1.Alat / Sumber belajar: 1. Kompetensi Dasar: 1. Aktiviti teras .1.4 Menyebutkan satu persatu ayat-ayat apa saja yang dibaca di dalam solat III.Menyimpulkan pengertian solat fardhu dan boleh mempraktikkannya II.3 Membaca bacaan-bacaan yang ada dalam solat 1. Buku Tajwid 4. Kegiatan akhir Guru membimbing peserta didik .1 menjelaskan tentang bacaan-bacaan di dalam solat fardhu 'ain dan doa-doa selepas selesai solat II. Buku FIQH Kelas VII Depag 2. Bahan Ajar: Solat wajib dan solat sunat VI. Mempraktikkan solat-solat wajib mahupun sunat 3.Penjelasan tentang pengertian solat fardhu 'ain . Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti aktiviti pembelajaran ini pelajar dapat: 1. Membaca bacaan-bacaan yang ada dalam solat 4. amalan VII. Kaedah pembelajaran: demonstrasi. Menjelaskan solat wajib 2.I.Membaca bacaan-bacaan yang ada dalam solat . Langkah-langkah Pembelajaran a.1. Menyebutkan satu persatu ayat-ayat apa saja yang dibaca di dalam solat V. Aktiviti awal Appersepsi: Menggali kemampuan peserta didik b.1. Peruntukan Waktu: 2 jam pelajaran (1x pertemuan) IV. Al-Quran 3.2 mempraktikkan solat-solat wajib mahupun sunat 1.Mengamalkan solat-solat wajib mahupun sunat . Gambar-gambar tentang amalan ibadah solat 20 .1.Menyebutkan satu persatu ayat-ayat apa saja yang dibaca di dalam solat C.

Kurikulum direka sedemikian rupa sehingga terjadisituasi yang membolehkan pengetahuan dan kemahiran dapat dikonstruksi oleh peserta didik. bukan sebagai tong kosong yang hanya menunggu untuk diisi oleh orang dewasa (guru). Hal ini menunjukkan bahawa seorang guru boleh mengajar suatu bahan kepada pelajar dengan baik. Secara teoretik. Pada suatu ketika guru memberi contoh. 2. Keterbatasan pengalaman seseorang pada suatu hal juga akan menghadkan pengetahuannya akan hal tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan adalah pembinaan pengetahuan seseorang yang telah ada. 5. sebenarnya siswalah yang mempunyai peranan penting dalam belajar. kajian ini berimplikasi bahawa pelajar seharusnya dipandang sebagai individu yang mempunyai potensi yang unik untuk berkembang. Proses dan hasil pembinaan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang akan menjadi sekatan pembinaan pengetahuan yang akan datang. 21 . Setiap guru akan pernah mengalami bahawa suatu bahan telah dibincangkan dengan jelas-jelasnya namun masih ada sebahagian pelajar yang belum mengerti ataupun tidak mengerti kandungan yang diajarkan sama sekali.Jenis Kadar Jenis / Bentuk Penilaian: Ujian Lisan: Tanya jawab ringkas Unjuk Kerja: Perbincangan Tertulis: Essay Teknik: Kuis A. Pelajar perlu mengkonstruksi pemahaman yang mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi sehingga guru dalam mengajar bukannya "menguliahi".III. Implikasi 1. Tugas setiap guru dalam memudahkan pelajarnya. Untuk mengajar dengan baik. sehingga pengetahuan bahan-bahan yang dibina atau dikonstruksi para pelajar sendirian bukan ditanamkan oleh guru.Pengalaman akan fenomena yang baru menjadi unsur penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan. Kesimpulan Kajian ini mempunyai implikasi teori dan praktikal tentang pembangunan model belajar konstruktivisme. dan pada saat yang lain guru membangunkan rasa ingin tahu dan keinginan anak untuk mempelajari sesuatu yang baru. B. domain pengalaman.Para pelajar harus dapat secara aktif mengasimilasikan dan menampung pengalaman baru ke dalam kerangka kognitifnya. guru perlu memahami model-model mental yang digunakan para pelajar untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dibangunkan dan yang dibuat para sisiwa untuk menyokong model-model itu. kajian ini berimplikasi bahawa model belajar konstruktivisme diperlukan untuk mengembangkan kecekapan peribadi-sosial pelajar dalam mengembangkan potensi kreatifnya melalui pembelajaran di sekolah. guru cukup memberi semangat dan arahan saja. Pengetahuan yang telah dimiliki orang tersebut akan membentuk suatu rangkaian struktur kognitif dalam dirinya. menerangkan atau usaha-usaha sejenis untuk memindahkan pengetahuan kepada pelajar tetapi menciptakan situasi bagi pelajar yang membantu perkembangan mereka membuat pembinaan-pembinaan mental yang diperlukan. 4. sedangkan guru secara fleksibel menempatkan diri sebagaimana diperlukan oleh pelajar dalam proses memahami dunianya. hanya dengan usaha yang keras para pelajar sedirilah para pelajar akan betul-betul memahami sesuatu bahan yang diajar. Pada saat tertentu guru membiarkan anak menjelajah dan bereksperimen sendiri dengan persekitaran. Secara praktikal. 3. Usaha keras seorang guru dalam mengajar tidak harus diikuti dengan hasil yang baik pada pelajarnya. namun semua atau sebahagian pelajarnya tidak belajar sama sekali. dan rangkaian struktur kognitif yang dimilikinya. Maka dalam wawasan ini. atau model bagi pelajarnya. Kerana.

. email:ibrahimstwo0@gmail.com 22 . Salam saya Ibrahim Lubis. Latihan menyelesaikan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. orang tengah. saya yakin Sobat orang yang baik. selain Makalah TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME . maka secara ikhlas saya mengizinkannya. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat mencari cara belajar yang sesuai dengan dirinya. dan rakan yang membuat situasi kondusif bagi terjadinya pembinaan engetahuan pada diri peserta didik Jika anda Berminat untuk mengcopy Makalah ini. 7. Guru hanya sebagai fasilitator. dan Jika anda ingin berkongsi Makalah anda ke blog saya sila anda klik disini . anda boleh membaca Makalah lain di Aneka Ragam Makalah . tapi saya berharap sobat menaruh link saya ya .6.

keperluan dan pengetahuan sedia ada mereka. Design (rekabentuk).Model Rekabentuk Sistem Pengajaran Shamsina Shamsuddin Feb 2012 Model ADDIE Model Rekabentuk Sistem Pengajaran ini mengandungi 5 fasa iaitu Analysis (analisis). afektif dan psikomotor)  Merancang dan menyusun langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran secara berturutan untuk tajuk-tajuk yang berlainan (mengikut turutan model pengajaran yang dipilih). Analisis tempoh masa pengajaran: ambilkira tempoh waktu yang diperuntukkan berdasarkan jadual waktu serta pemberatan topik dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Fasa Analisis Pada peringkat ini beberapa keperluan dikenalpasti melalui analisis perkara-perkara berikut: Analisis objektif eksplisit dan hasil pembelajaran: memastikan objektif khas dan hasil pembelajaran dibina secara spesifik. surau dan sebagainya). kemahiran. Analisis pertimbangan pedagogikal dan teori pembelajaran: ambilkira semua aspek pedagogikal (pengetahuan konten. realistik serta boleh dicapai dalam jangka waktu yang diperuntukkan. cadangan bahan bantu dan strategi pelaksanaan. Analisis pencapaian: menentukan cadangan langkah penyelesaian (kayu ukur) yang dapat membezakan antara tingkahlaku sekarang dengan tingkahlaku yang ingin dicapai. strategi. Analisis pilihan-pilhan kaedah penyampaian: mengambilkira kaedah yang akan digunakan dalam pengajaran. Analisis Masalah Pembelajaran: mengenalpasti kekangan yang dihadapi untuk membolehkan pengajaran terlaksana dengan lancar seperti masalah prasarana dan peralatan.  Merekabentuk ujian rujukan norma / kriteria. satu rekabentuk pengajaran dan/atau bahan pengajaran akan dibina meliputi:  Dokumentasi atau penulisan perancangan pengajaran melibatkan langkah-langkah (ambil kira model-model pengajaran). Analisis Tugasan: mengenalpasti dan menetapkan bentuk tugasan atau aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh murid-murid sesuai dengan objektif khas atau hasil pembelajaran yang dibina. Hasil pembentukan dan pelaksanaan dari setiap fasa akan memberi maklumat berguna untuk fasa-fasa seterusnya. kaedah) dan teori pembelajaran yang dijadikan asas dalam penyampaian pengajaran. Analisis persekitaran: ambilkira persekitaran pembelajaran (bilik darjah. bengkel atau bilik-bilik khas seperti dewan. isu. Pembangunan/Pembinaan (Development) Fasa ini merupakan fasa penulisan rancangan pengajaran dan pembinaan sebenar bahan pengajaran yang akan digunakan berdasarkan tajuk yang akan diajar. Implementation (pelaksanaan). Analisis Kos: menentukan kos sesuatu projek dengan memastikannya dalam lingkungan keupayaan peruntukan budget yang ada. 23            . makmal. dan Evaluation (penilaian). model yang dikemukakan oleh Clark (1995) digunakan.Development (perbangunan atau pembinaan). boleh diukur. Reka bentuk (Design) Dengan menggunakan maklumat daripada fasa analisis di atas. model. Analisis Media Pengajaran: memilih atau membina media pengajaran yang dapat membantu mempermudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.  Aplikasi strategi bermatlamatkan pencapaian domain hasil pembelajaran atau objektif khas (kognitif. Terdapat pelbagai variasi model ADDIE bergantung kepada penggunaannya. Dalam tulisan ini. Analisis sasaran: mengenalpasti ciri-ciri dan latar belakang murid termasuk gaya pembelajaran.

kaedah serta teknik yang akan digunakan. Analisis objektif: membolehkan murid menunjukcara bertayamum menggunakan debu mengikut tertib turutan bertayamum dalam tempoh masa pengajaran. pendekatan pengajaran berpusatkan murid. Penilaian sumatif terhadap keberkesanan pengajaran. Setiap langkah yang dilaksanakan perlu dinilai semula untuk tujuan penambahbaikan. bahan bantu atau pelaksanaan sekiranya perlu. aplikasi gaya pembelajaran VARK. bahan bantu serta pencapaian objektif khas atau hasil pembelajaran dilaksanakan setelah keempat-empat fasa awal dilaksanakan.    Pemilihan isi kandungan dibuat berpandukan huraian sukatan pelajaran dan (pemilihan bahan melalui proses adoptasi dan adaptasi) bahan bantu pelajaran berkaitan seperti edaran. Aktiviti dalam fasa penilaian ini meliputi: Membuat penilaian formatif dan sumatif untuk memastikan murid-murid dapat melaksanakan tugasan pembelajaran secara optima. Pada setiap fasa (analisis. reka bentuk. Membina pelan pengajaran meliputi pemilihan pendekatan.youtube. Maklumbalas yang diperolehi akan digunakan untuk menambahbaik perancangan pengajaran untuk topik yang sama atau berlainan atau untuk pengajaran mata pelajaran lain yang sepadan. guru boleh membuat refleksi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku seterusnya melaksanakan kajian tindakan untuk dibuat penyesuaian dan penambahbaikan pada mana-mana bahagian perancangan. telah biasa dalam amalan harian membersihkan diri daripada kotoran fizikal seperti mandi serta mencuci tangan dan kaki menggunakan media air.com/watch?v=pLZ6VcSt8hU&feature=related Analisis pertimbangan pedagogikal dan teori pembelajaran: kaedah demonstrasi. slaid pembentangan dan sebagainya dihasilkan termasuklah mengesahkan kesesuaian dan kebolehpercayaan bahan-bahan tersebut Penyenaraian langkah-langkah serta aktiviti pelajaran yang membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar (rujuk kepada model pengajaran yang dipilih dalam fasa reka bentuk). Selepas pelaksanaan kali pertama ini. Membuat refleksi kendiri. strategi. Semakan semula untuk memastikan isi kandungan. Penilaian (Evaluation) Sebenarnya fasa penilaian berlaku pada keempat-empat fasa terdahulu. model 5E konstruktivisme Analisis tempoh masa pengajaran: 2 waktu X 30 minit = 60 minit Analisis persekitaran: musolla Fasa rekabentuk dan pembangunan   24 . Pelaksanaan (Implementation) Fasa ini merupakan fasa yang menjelaskan tentang proses aplikasi untuk kali pertama pengajaran dan penggunaan bahan bantu yang menyokong pembelajaran. bahan yang dibina serta pendekatan yang dipilih mengarah kepada pencapaian objektif khas atau hasil pembelajaran yang dijangkakan. pembangunan dan pelaksanaan) akan dibuat penilaian formatif untuk memastikan perancangannya telah dibuat dengan sebaik mungkin. Analisis tugasan: murid membuat penerokaan bahan tentang tayamum serta melakukan demonstrasi cara bertayamum Analisis masalah pembelajaran: tempoh peruntukan masa yang terbatas untuk membolehkan semua murid terlibat dengan demonstrasi secara individu Analisis media pembelajaran: perlu menyediakan klip video cara-cara bertayamum atau boleh dimuat turun daripada youtube http://www. lembaran kerja. Contoh Aplikasi ADDIE Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Fasa Analisis Analisis tajuk: Taharah (fiqh) asas – tayamum Analisis sasaran: Murid tahun 3.

Guru mengedarkan 2 salinan senarai semak dan mengagihkan debu tanah kepada setiap kumpulan. Murid berkumpul dalam kumpulan pembelajaran koperatif 4 orang setelah menerima arahan guru. Secara individu seorang murid diminta menunjuk cara. Guru menayangkan klip video tayamum (suara disenyapkan) dan meminta wakil kumpulan menjelaskan proses bertayamum berpandukan klip vodeo. Catatan Mengaitkan topik dengan pengetahuan sedia ada murid. Langkah Bahan untuk Penerokaan (Exploration) bertayamum (debu tanah) Rukun tayamum Gambar pegun menunjukkan sekuen melakukan tayamum (cara) Syarat dan sebab bertayamum Perkara yang membatalkan tayamum Rukun tayamum Niat tayamum Menyapu muka dengan debu tanah Menyapu dua tangan hingga ke siku Tertib Pembelajaran koperatif “Jigsaw” Langkah Penjelasan (Explain) Bahan: Klip video tentang tayamum Penilaian formatif oleh rakan sebaya dengan bimbingan 25 . manakala rakannya menyemak serta menandakan “ya” atau “tidak” dengan merujuk senarai semak.Ranc pengajaran: Langkah (Model Konstruktivisme 5E) Pendahuluan Set Induksi (Langkah Penglibatan / Engagement) Isi Pelajaran Doa belajar Bersuci atau berwudhuk menggunakan air mutlak dan tayamum Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Murid berdoa secara kelas Guru mengemukakan soalan berkenaan taharah atau bersuci menggunakan air. Guru meminta murid mengaitkan amalan bersuci sekiranya tidak terdapat air. Murid bekerja secara berpasangan. Wakil setiap kumpulan diminta mengambil 4 bahan bantu yang berlainan dan mengagihkan kepada setiap ahli Setiap murid akan mendapatkan maklumat berlainan berkaitan tayamum berpandukan bahan yang diperolehi. Murid berkongsi maklumat dalam kumpulan untuk melengkapkan maklumat tentang tayamum.

contohnya dalam kapal terbang atau di angkasa lepas. Jenis-jenis debu yang boleh digunakan untuk bertayamum Wajib patuh kepada perintah Allah. Guru mengemukakan permasalahan berkaitan tayamum seperti keadaan ketiadaan air dan tanah berdebu. Kemahiran berfikir banding beza Murid diminta mengaitkan tayamum dengan solat dan taharah. dan meminta murid memberikan pandangan mereka. Bersuci adalah wajib sebelum menunaikan solat Langkah Penilaian (Evaluate) Dapatan daripada senarai semak Beberapa orang murid dipilih untuk membuat penilaian tayammum berpandukan dapatan daripada senarai semak dan membandingkan dengan apa yang mereka tonton daripada klip video Rumusan oleh murid yang dipilih tentang pelajaran. Guru membimbing murid ketika membuat penjelasan. Penutup Penilaian: Penilaian guru dan rakan sebaya ke atas demonstrasi yang dilakukan oleh murid berpandukan senarai semak yang dibina. Penggunaan debu tanah sebagai ganti air ketika ketiadaan air. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkara Membaca basmallah dengan lengkap Niat tayammum yang lengkap Menepuk dua tapak tangan ke debu tanah Menipiskan debu pada tapak tangan Menyapu kedua tapak tangan ke seluruh muka Menepuk dua tapak tangan ke debu pasir kali kedua Menipiskan debu pada tapak tangan Menyapu kedua tangan hingga ke paras siku 26 Ya Tidak .guru Langkah Penghuraian (Elaborate) Menunaikan solat adalah wajib walaupun tidak diperolehi air untuk berwudhuk.

Guru boleh menggunakan proses ini untuk menghasilkan rancangan pelajaran serta memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.Pembinaan dan penyediaan bahan bantu: 1. Debu tanah yang secukupnya 2. jantina.. Model ASSURE menggabungkan garis panduan langkah-langkah pelajaran dan hubungannya dengan proses kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gagne untuk memastikan berlakunya pembelajaran berkesan seperti di bawah: (1) mendapatkan perhatian (penglibatan) (2) memaklumkan kepada murid tentang hasil pembelajaran yang ingin dicapai (jangkaan) (3) merangsang ingatan semula pembelajaran lalu (perolehan semula) (4) mengemukakan rangsangan pelajaran baru (persepsi terpilih) (5) menyediakan panduan pembelajaran (mengenkod secara semantik) (6) menampakkan pencapaian (membuat respons) (7) memberi maklumbalas (pengukuhan) (8) menilai pencapaian (perolehan semula) (9) meningkatkan penggunaan dan pemindahan (generalisasi). kaedah penilaian menjurus kepada pencapaian hasil pembelajaran.        Analisis Murid (Analyze learners) Sebelum memulakan mereka bentuk pengajaran. penyampaian. Kecekapan tertentu – pengetahuan sedia ada. mencatatkan dalam diari isu-isu berkaitan kekuatan dan kelemahan semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. bahan dan strategi yang akan digunakan. kemahiran. Fasa penilaian Refleksi dan cadangan penambahbaikan Model ASSURE Heinich. 27 . pengukuhan dan pengayaan isi kandungan. Untuk menghasilkan sebuah perancangan pelajaran perlu guru menentukan: Objektif khas yang eksplisit atau hasil pembelajaran yang spesifik. seseorang guru perlu mengetahui tentang ciri-ciri muridmuridnya yang menjadi sasaran pengajaran dan pembelajaran. kumpulan etnik. kemahiran dan sikap. Smaldino (1999) telah mengemukakan satu model yang boleh digunakan oleh guru untuk merancang pengajaran yang menekankan kepelbagaian gaya pembelajaran murid serta pendekatan konstruktivisme di mana murid dikehendaki berinteraksi dengan persekitaran dan bukan bersikap pasif dengan hanya menerima penerangan dan penjelasan daripada guru. Antara ciri-ciri tersebut adalah: Ciri umum murid – umur. penstrukturan. Beberapa maklumat tertentu perlu diketahui terlebih dahulu sebelum sesuatu rancangan dibina. keupayaan fizikal dan sebagainya. 3. Komputer riba. Model Rekabentuk Sistem Pengajaran ASSURE merupakan satu proses perancangan yang telah diubahsuai untuk membolehkan guru merekabentuk dan membina persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan kumpulan murid yang menjadi sasaran seperti yang dikehendaki oleh syarat-syarat di atas. projektor LCD dan layar besar Fasa pelaksanaan Melaksanakan rancangan dalam kelas. Russell. turutan.sebenar dan boleh dilaksanakan dalam lingkungan masa yang ditetapkan mengikut aras-aras tertentu. tahap pencapaian. Klip video tayammum yang dimuat turun daripada youtube. boleh dicapai. pengetahuan dan sikap yang ingin dibentuk. boleh diukur. Molenda.

visual. guru boleh mula menulis objektif eksplisit atau hasil pembelajaran pelajaran.verbal. Menggunakan media dan bahan bantu (Utilize media and materials) Setelah membuat pilihan media. Sekiranya menggunakan peralatan elektronik. Aras 2: mengemukakan pandangan tentang cita-cita masing-masing kepada rakan sebaya tanpa merujuk kepada teks. Aras 3: mengucapkan terima kasih ke atas kesemua teguran yang dibuat oleh rakan sebaya ketika menggunakan kata panggilan yang salah. Bahan-bahan boleh dibeli dan dibuat penyesuaian atau dibina oleh guru sendiri. media dan bahan bantu (Select instructional methods. muzik. and materials) Dua fasa awal di atas membantu guru untuk membuat pilihan bagi membolehkan berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Memilih kaedah pengajaran. gambar pegun. pengimbas. Fasa ketiga seterusnya memerlukan guru membuat pilihan berikut: Kaedah pengajaran yang dirasakan sangat sesuai untuk membolehkan pencapaian objektif khas atau hasil pembelajaran bagi kelompok murid berkenaan. Bagaimana cara hendak memberikan peluang kepada murid agar terlibat dalam aktiviti pelajaran yang dirancang sebenarnya bergantung kepada guru. dan cara-cara lain untuk melibatkan murid secara aktif. video. kinestetik. perbincangan. televisyen. guru akan mula membina rancangan pelajaran. LSP atau model Gregorc). dan juga peralatan seperti overhead projector. Dengan memahami latar belakang murid. pita video. Bahanbahan boleh jadi dalam bentuk program perisian tertentu. berstruktur dan sebagainya (rujuk Model Kolb. elakkan daripada beranggapan peralatan itu sentiasa dalam keadaan baik kerana peralatan dan perisian yang akan digunakan mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahan-bahan yang dapat membantu murid mencapai objektif khas secara eksplisit atau dapat menguasai hasil pembelajaran. Objektif eksplisit atau hasil pembelajaran ialah hasil atau apa yang guru hendak murid capai dan bukan apa yang guru hendak capai setelah tamat sesuatu pengajaran. syarat serta kriteria. kerja kumpulan. Guru perlu mencuba peralatan serta menggunakan bahan-bahan yang telah dibina terlebih dahulu untuk memastikannya dapat berfungsi dengan baik serta guru benar-benar tahu menggunakannya sebelum dibawa masuk ke dalam bilik darjah. Memerlukan Penglibatan murid (Require learner participation) Perlu diingat bahawa murid akan dapat belajar dengan baik apabila mereka terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Pada akhir pelajaran murid dapat: Aras 1: menggunakan kata panggilan yang sesuai semasa berbual dengan rakan sebaya dengan betul dan tepat. logikal. Menyatakan hasil pembelajaran (State learning outcomes) Setelah mengenali dan mengetahui latar belakang murid-murid. guru boleh menggunakan kemahiran penyoalan. komputer. Murid yang pasif akan menghadapi lebih banyak masalah ketika guru menyampaikan pelajaran dan ketika guru cuba memaksakan penerimaan serta penyimpanan maklumat ke dalam memori mereka. pemain cakera laser. dan sebagainya. gambar.  Gaya pembelajaran . MBTI. media. 28    . Kecerdasan – rujuk Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner. Media yang sesuai dengan kaedah pengajaran. audio atau komputer multimedia. Objektif khas atau hasil pembelajaran dibina berdasarkan kepada komponen SMART merangkumi tiga bahagian iaitutingkahlaku. pencetak. guru akan mampu melaksanakan ushanya untuk membantu murid agar mencapai kejayaan dalam pelajaran. Memlethic. Media yang dipilih boleh dalam bentuk teks. Walau apa juga strategi pengajaran yang dipilih. VARK. aktiviti perbengkelan. hasil pembelajaran serta murid. peralatan dan bahan bantu. VCR.

Model Kemp Model Kemp (1994) terdiri daripada 9 langkah seperti berikut: Mengenalpasti masalah pengajaran dan menetapkan matlamat merekabentuk sesuatu pengajaran. 9 peringkat dalam model rekabentuk pengajaran Dick dan Carey Peringkat 1: Mengenalpasti matlamat pengajaran Peringkat 2. Mengenalpasti Pengetahuan Sedia Ada dan ciri-ciri murid Peringkat 4: Menulis objektif pencapaian Peringkat 5. Mengenalpasti ciri-ciri murid yang perlu diberikan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sesiapa pun boleh menghasilkan perancangan pelajaran tetapi seorang guru yang benar-benar baik akan membuat refleksi tentang objektif eksplisit atau hasil pembelajaran yang dibina. Membina / menggubal item-item ujian rujukan kriteria 29 1. Menyatakan objektif pengajaran yang perlu dicapai oleh murid. Bina alat penilaian untuk menilai pencapaian objektif pembelajaran. Strategi pengajaran yang dipilih mungkin gagal untuk menarik minat murid atau ada kemungkinan guru itu sendiri gagal melaksanakan strategi tersebut. bahan pengajaran dan penilaian pelajaran sambil menentukan sama ada elemen-elemen ini sangat berkesan atau perlu diubah atau ditukar ganti dalam pengajaran pada masa akan datang. Merekabentuk strategi pengajaran untuk membolehkan murid mencapai dan menguasai objektif pembelajaran Rancangkan langkah-langkah penyampaian pengajaran. 6. ini tidak bermakna guru tersebut tidak baik.Menilai dan mengulangkaji (Evaluate and revise) Fasa akhir ini merupakan fasa paling penting. Memilih sumber untuk menyokong pengajaran dan aktiviti pembelajaran. Bahan serta peralatan yang digunakan mungkin tidak sesuai untuk tahap murid berkaitan atau bahan serta peralatan tersebut tidak menggalakkan berlakunya pembelajaran. . Mengenalpasti isi kandungan pelajaran dan menganalisis komponen tugasan sejajar dengan objektif pengajaran yang ingin dicapai. Perubahan atau penambahbaikan terhadap kaedah penilaian pelajaran perlu dibuat. Guru yang tidak baik adalah guru yang tidak membuat refleksi tentang pengajarannya atau tidak merenung semula elemen-elemen yang dapat membantu murid-muridnya untuk berjaya dalam pelajaran. Mengendalikan analisis pengajaran Peringkat 3. Susun atur isi kandungan mengikut langkah-langkah pengajaran secara logik. Model Dick dan Carey Dick dan Carey (1996) telah mengemukakan 10 proses utama dalam model pengajaran mereka mengandungi 9 peringkat dalam gelungan yang berulang dan berakhir dengan proses penilaian keberkesanan pengajaran. 4. Penilaian pelajaran mungkin tidak menggambarkan murid-murid dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Mungkin guru memerlukan masa yang lebih panjang untuk membolehkan kumpulan murid tersebut mencapai objektif khas atau hasil pembelajaran yang diinginkan. 5. 3. Sekiranya sesuatu pengajaran itu gagal dilaksanakan dengan berkesan. Ada masanya sesuatu perancangan kelihatan baik di atas kertas tetapi apabila dilaksanakan kepada murid-murid dari kumpulan tertentu didapati kesemuanya tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan ekspektasi guru itu terlalu tinggi atau pun terlalu rendah. 2. 8. strategi pengajaran. 9. Ini bermakna guru gagal menguji objektif khas atau hasil pembelajaran yang hendak dicapai. 7.

W. C. & Carey. Leshin. (1996). NJ: Education Technology Publications.. The Systematic Design of Instruction (4th Ed. Puchong.). Penerbitan Multimedia Sdn. M. Pollock. C. Englewood Cliffs. Rancangan Pengajaran Harian. B. Instructional Design Strategies and Tactics.. Membina strategi pengajaran Peringkat 7: Membina dan memilih bahan-bahan pengajaran Peringkat 8: Membina dan melaksanakan penilaian formatif Peringkat 9: Membina dan melaksanakan penilaian sumatif Sumber Rujukan: Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin (2010). Bhd. (1992). New York: Haper Collins College Publishers. 30 . L. Dick. & Reigeluth.Peringkat 6.. J.