You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

30 X 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== Na listopadowym unijnym O n Donald z Radkiem p y t a Wanie wrciem z pogrzebu szczycie w Brukseli ma si nie oddadz ani guzika! rozegra batalia o synne 300 si dzieci ks. TarnowskieAle palto ju oddali mld z dla Polski na polityk go. Miaem szczcie pozna go
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

119
i komentatorw

rozwoju regionalnego. Takie pienidze z unijnego budetu obiecali Polakom Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Radosaw Sikorski i Donald Tusk w spocie wyborczym Platformy w 2011 roku. omisja Europejska zaproponowaa budet, ktry zakada wydatki UE na lata 2014-20 w wysokoci 988 mld euro. Za redukcj tej propozycji o 100-150 mld euro wci opowiadaj si jednak patnicy netto do unijnej kasy, z Niemcami, Wielk Brytani, Francj i Holandi na czele. Pastwa te argumentuj, e w czasach kryzysu take budet unijny musi by bardziej oszczdny. Donald Tusk, pytany o zdobycie dla Polski 300 mld z w kolejnym unijnym budecie, odpowiedzia: Nie bd zrzuca odpowiedzialnoci na opozycj, to jest moje zadanie, ja bior za to pienidze, ja reprezentuj dzisiaj Polsk. Ale tak jak obiecalimy w kampanii wyborczej, nadal energicznie zabiegamy, aby na koniec Polska uzyskaa 300 mld z - Radosaw Sikorski. Uzyskanie obiecanych przez PO 300 miliardw zotych jest uzalenione od kondycji caej UE. Jeli okazaoby si, e za bankrutujc Grecj idzie take Hiszpania, moe si okaza, e nawet korzystny dla nas budet na lata 2014 - 2020 nie bdzie mia nic wsplnego z rzeczywistoci i nie zostanie zrealizowany, a Polska nie dostanie ani zotwki. W najlepszym razie unijne dotacje dla Polski mog by drastycznie ograniczone - dr Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. Niezalenie jednak od tego czy pienidze dla Polski da si osign, okazuje si, e brukselscy urzdnicy robi wszystko aby kraje czonkowskie z Europy rodkowo-Wschodniej, nie mogy ich wykorzysta i w zwizku z tym, musiay je zwraca do budetu UE. W przepisach wykonawczych do budetu UE na lata 2014-2020 znalaz si midzy innymi i taki zapis, e Komisja Europejska bdzie moga wstrzyma albo nawet cofn fundusze unijne dla danego kraju jeeli nie spenia on okrelonych wskanikw makroekonomicznych albo wystarczajco szybko nie harmonizuje prawa europejskiego. - Zbigniew Kumiuk Dug strefy euro w relacji do PKB wzrs w 2011 roku do najwyszego poziomu w historii unii walutowej wynika z opublikowanych dzi danych Eurostatu.Dug publiczny 17 pastw strefy euro w 2011 roku wzrs do 87,3 proc. z 85,4 proc. w 2010 roku poda Eurostat. To historyczny rekord.Dug 27 pastw Unii Europejskiej siga 82,5 proc. PKB. Rok wczeniej stanowi 80 proc. PKB.Nasz polski dug wynis w 2011 roku 859 mld 76 mln z, czyli 56,4 proc. PKB. W 2010 r. siga 54,8 proc. PKB. Wikszo krajw strefy euro nie zdoa ani w tym, ani w 2013 r. ograniczy deficytu budetowego zgodnie z zobowizaniami podjtymi w Brukseli, wynika z prognoz opublikowanych przez MFW. Szczeglnie niepokojce s przewidywania dla Hiszpanii. Czesi skonni s zablokowa przyjcie terminu wdroenia europejskiego nadzoru bankowego, pki nie zostan

wiele lat temu i musz powiedzie, e wiele mu zawdziczam. Jako pocztkujcy licealista spdzaem czas u Ksidza w domu na rozmowach o Bogu i yciu. Dopiero po pewnym czasie zorientowaem si, e cho Ksidz uywa prostego jzyka i cho rozmowy wydaway sie proste, to dotyczyy spraw wcale nieprostych...

rzypomniao mi si mnstwo wieczorw, rekolekcji, ksiek i anegdot. Pisz, eby przywoa Jego posta. Bo warto. Na Mszy w. w kociele zapenionym po brzegi przytoczono fragment z testamentu Ksidza. Wybra sobie Czytania i zabroni mwienia w homilii o sobie. Ale ludek kocielny jest chytrzejszy i po zakoczonej uroczystoci moglimy wysucha kilku wspomnie i poegna... Biskup i salwa honorowa. Zimno, wietrznie, padajcy nieg. Pogoda istnie pogrzebowa, ale wielu odprowadzajcych... Przytaczam such gazetow notk: Wczoraj w Warszawie w wieku 93 lat zmar ks. prof. Janusz Tarnowski - ceniony pedagog, twrca pedagogiki personalno-egzystencjalnej, autor wielu prac naukowych i popularnych publikacji o wychowaniu. Msza w. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobot w kociele w. Augustyna na warszawskim Muranowie. Ksidz prof. Janusz Tarnowski urodzi si w Warszawie w 1919 roku. wicenia kapaskie otrzyma w roku 1943. Studiowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na tej uczelni obroni doktorat z zakresu psychologii. By wykadowc pedagogiki w metropolitalnym seminarium duchownym w Warszawie. W latach 1966-2001 wykada pedagogik na Akademii Teologii Katolickiej, obecnie UKSW. W 1972 r. otrzyma stopie doktora habilitowanego. Od 1985 r. by czonkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy PAN, a take Zarzdu Polskiego Komitetu Korczakowskiego, nalea do Midzynarodowego Stowarzyszenia Studium Charakteru i Osobowoci z siedzib w Paryu, by take czonkiem Midzynarodowego Biura Katolickiego do spraw dziecka z siedzib w Genewie. Peni obowizki duszpasterskie jako rektor kaplicy Matki Boej Czstochowskiej przy ul. elaznej w Warszawie, gdzie zorganizowa orodek duszpasterski dla dzieci i modziey. [KAI, Nasz Dziennik, 24 X 2012 r.] Dawno temu jeden biskup artobliwie przestrzega uczniw ks. Tarnowskiego: Nie suchajcie go, gdy on jak czego nie wie, to pyta si dzieci... tu.rybak, 27/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60641

uzgodnione wane szczegy tego systemu premier Czech Petr Neczas. Nowy produkt Made in Germany w Europie: szczyt pastw Unii Europejskiej odbdzie si tylko wwczas, gdy zagwarantowana bdzie na nim jedno pogldw. Wedug FTD Merkel zamierza spotka si z Cameronem na pocztku listopada w Londynie. Chce go poinformowa, e w przypadku podtrzymania decyzji o wecie szczyt nie ma sensu. Sejmowa debata na temat budetu na 2013 rok, to dowd na to, e ministra Rostowskiego absolutnie nie mona traktowa powanie. Mona powiedzie, e przechodzi sam siebie jako wybitny kabareciarz i jako magik od finansw. Dokonuje bowiem rzeczy nadprzyrodzonych - potrafi jednoczenie wyci- 2

gn z kapelusza 700-800 mld z na inwestycje w przyszym roku, a z drugiej strony zapewnia, e ju pod koniec 2013 r. nastpi odbicie w gospodarce.To wszystko s absolutne mirae, absolutne bajki, kolejne opowieci o zielonej wyspie, ktra przecie na naszych oczach ju w tej chwili zamienia si w czarn budetow dziur, w ruchome piaski spada przecie spoycie, spada konsumpcja, zamwienia zagraniczne, eksportowe, gwatownie sabnie wzrost gospodarczy - trzeba si liczy z tym, e pod koniec roku bdzie on ju na poziomie 1 procenta, a w przyszym roku moe nas czeka nawet recesja. No c, cen za to, zapacimy my wszyscy, podatnicy, przedsibiorcy, sfera budetowa, bo pace bd spada, ceny bd rosn, a kryzys bdzie si pogbia. - Janusz Szewczak. Zaduenie Skarbu Pastwa na koniec sierpnia 2012 wzroso o 8 mld 862,5 mln z, tj. o 1,1 proc. liczc miesic do miesica, do 787 mld 600,3 mln z - podao w poniedziaek w komunikacie Ministerstwo Finansw. Od pocztku roku zaduenie wzroso o 2,1 proc., czyli o 16 mld 472,8 mln z. Zaduenie krajowe wynioso 542 mld 440,3 mln z, czyli wzroso o 0,5 proc., tj. o 2 mld 785,4 mln z wobec lipca 2012 r. Od pocztku roku wzroso o 3,4 proc., czyli o 17 mld 750,7 mln z. Zaduenie zagraniczne w sierpniu wynioso 245 mld 160,1 mln z, czyli wzroso o 6 mld 77,1 mln z (2,5 proc.) wobec lipca. Od pocztku roku spado o 0,5 proc., czyli o 1 mld 277,9 mln z. Oglny klimat koniunktury w przetwrstwie przemysowym w padzierniku oceniany jest negatywnie, a warto wskanika wyniosa minus 11 wobec minus 6 przed miesicem poda GUS w komunikacie. Analitycy spodziewali si spowolnienia, jednak w znacznie mniejszej skali. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach pracy w kocu wrzenia 2012 r. wyniosa 1979,0 tys. osb (w tym 1056,1 tys. kobiet) i bya wysza ni przed miesicem o 14,3 tys. osb (tj. o 0,7 proc.). W ujciu rocznym wzrosa o 117,3 tys. (w analogicznym okresie 2011 roku zanotowano wzrost o 6,4 tys., tj. o 0,3 proc.) - czytamy w raporcie. Osoby do 24-go roku ycia stanowiy ponad 36 procent oglnej liczby nowo zarejestrowanych osb.Osoby do 24-go roku ycia stanowiy ponad 36 procent oglnej liczby nowo zarejestrowanych osb. Przed miesicem ten wskanik wynis 31,4 proc., a przed rokiem 36,2 proc. Utrzymuj si trudnoci w regulowaniu biecych zobowiza finansowych, przewidywania w tym zakresie s bardziej pesymistyczne od formuowanych przed miesicem. Dyrektorzy planuj redukcje zatrudnienia wiksze ni zapowiadano we wrzeniu. Ceny wyrobw przemysowych mog pozostawa bez zmian. Biece oceny i prognozy portfela zamwie, produkcji budowlano-montaowej oraz sytuacji finansowej s bardziej niekorzystne od formuowanych w ubiegym miesicu. Nadal rosn znaczce opnienia w terminowym ciganiu nalenoci za wykonane roboty budowlano-montaowe. Dyrektorzy badanych jednostek zapowiadaj dalsze ograniczanie zatrudnienia, wiksze ni planowali we wrzeniu - czytamy w komunikacie GUS. Maryla, 27/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60650

Nie bd po raz ktry z rzdu pisa o SmoJu niedugo lesku, ekshumacjach itp. Nie napisz wane referendum! rwnie o tym, co grozi Polsce, bo i tak to

do Was nie dociera, Szanowni PT Czytelnicy. Tzn. niby co tam poczytacie, przyznacie mi nawet racj, a potem znowu zajmujecie si sprawami zupenie drugorzdnymi. Napisz dzi, co nas jeszcze czeka w tej kadencji Sejmu. t, jeli kto cigle si zastanawia, po co by Smoleski, dlaczego ONI tak , dlaczego te Ruskie itp. i dochodzi do wniosku, e pastwo nie dziaa, to tak wanie ma myle! Od dwch i p roku przechodzicie trening, ktry ma doprowadzi spoeczestwo do jednej konkluzji Polacy nie umiej si rzdzi sami. Jeszcze par afer, jeszcze kilka totalnych wpadek, bezradno i referendum! A pytanie bdzie proste Czy jeste za zawarciem unii z Niemcami i przyjciem ich rozwiza prawnych/konstytucyjnych? Bdzie rwnie may haczyk ot, niestety, trzeba bdzie odda troch ziemi na wschodzie kraju na rzecz rosyjskiej Euro-Azji. Wczoraj dowiedziaam si przypadkiem, e rzd odstpi od budowy duej elektrowni w Ostroce mimo gotowego projektu i poniesionych duych nakadw na prace przygotowawcze, w efekcie padnie znowu kilka firm, zagroona jest kopalnia w Bogdance. A dlaczego? Bo Rosjanie buduj elektrowni atomow w Krlewcu i sprzedadz nam prd, miedzy innymi do zasilania Warszawy dobre, co? To ju ostatnie ruchy, pisz o tym od miesicy rozbir si dokona, a zaduanie kraju przez Rostowskiego i Smolesk miay tylko dopi temat. Umowa Niemcy Rosja zostaa sfinalizowana, podzia dokonany i zaakceptowany w UE, a nasza obecno w NATO staa si fikcja po Smolesku. Chcecie wiedzie, jak bdzie odpowied rodakw na to pytanie referendalne? Powiem wam, oczywicie - pozytywna! Do tego suy to wieloletnie prasowanie mzgu Polakw i taki jest prawdziwy cel wszystkich niezrozumiaych zdarze i katastrof, nieudacznoci rzdu itp. Niemcy po obaleniu muru berliskiego postawiy sobie cel wrci na swoje dawne ziemie. Oczywicie nie przy pomocy czogw, tylko ekonomii i administracji europejskiej i to si dokonuje na naszych oczach. Oczywicie Rosjanie natychmiast zayczyli sobie czego w zamian na zgod na t faktyczn, cho nie oficjaln zmian granic. No i dostali, co trzeba wyjcie Polski spod wpyww USA i NATO. mier Kaczyskiego i pozostaej elity kraju to by tylko dodatkowy bonus, trzeba byo Polaczkami dobrze potrzsn, a potem przecweli strachem. Teraz jeszcze jeden krok i nareszcie bdzie spokj i porzdek. eska, 26/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60623

=========================================================== 1 listopada Dzie Wszystkich witych, 2 listopada Dzie Zaduszny


Zblia si Dzie Wszystkich witych, a nastpnie Zaduszki. Dni pamici o tych co ju odeszli, ktrych ju nie ma wrd nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobw , zapalenie zniczy, zoenie wiecw i kwiatw nie tylko na grobach swoich bliskich, ale rwnie pami o naszych Bohaterach, ktrych groby rozsiane s po caym wiecie.

Tu jest pami i tutaj wieczka. Tutaj napis i kwiat pozostanie. Ale zmary gdzie indziej mieszka na wieczne odpoczywanie. (...) Smutek to jest mrok po zmarych tu ale dla nich s wysokie jasne wiaty. Zapal wieczk. Westchnij. Pacierz zmw. Odejd peen jasnoci skrzydlatej. (J. Kulmowa, W zaduszki) roczysto Wszystkich witych przypomina nam, e wszyscy jestemy powoani do witoci. Koci katolicki wspomina 2 listopada wszystkich wiernych zmarych. Dzie Zaduszny to czas szczeglnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udzia w Chrystusowym zwycistwie nad mierci. W zwizku z okresem modlitw za zmarych mona uzyska odpusty dla nich. Naley nawiedzi pobonie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modli si za dusze zmarych. W samym dniu 2 listopada przy zachowaniu tych samych warunkw rwnie mona uzyska odpust za zmarych zwizany z nawiedzeniem kocioa lub publicznej kaplicy i odmwieniem w nich modlitwy Ojcze nasz i Wierz w Boga. Maryla, 27/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60644

Osta Nam si jeno sznur

Nie bd si tym razem rozpisywa, kto ma rozum i serce zrozumie, e czas ju najwyszy na sznur i topr kata. ajac z komina, jak wida do dzisiaj ujarany, bynajmniej nie CO2, przypomina Gospodarza Domu, niejakiego Anioa. Z tym, e o ile Anio zarzdza, czy te gospodarowa jednym blokiem i ofiar miertelnych nie byo, to lowelas Unii Europejskiej jest wodarzem jednego z wikszych i pomimo bolszewickiej i germaskiej propagandy znaczcego w Europie pastwa. Powoli wida kolejne pozycje z rachunku jaki przyjdzie nam zapaci za nie tylko futbolowe fanaberie I Trampkarza III RP. Suba zdrowia po kolejnej genialnej reformie nie tylko nie ma za co leczy i paci pracownikom, to na dodatek podobnie, jak Polska traci grunt pod nogami. Nie ma to jak dobrze zaduy, kupcy ju pejsy krc z zadowoleniem. Rozkadane lub czasem nie dachy i wymienne murawy wyjady straw dzieci i starcw z i tak maych misek. Nie bdziesz si wicej ptaku bawi si kosztem najsabszych. Jeszcze raz signiesz do ich kieszeni, a ujrzysz, e za nimi stoi moc. Alarmujcy raport UNICEF: Polskie dzieci yj w biedzie! http://www.rmf24.pl/ fakty/swiat/news-alarmujacy-raport-unicefpolskie-dzieci-zyja-w-biedzie,nId,608975 Dla was bezlitosna. Co dalej ?, co masz jeszcze w zanadrzu szemrana szujo szlifujca sparszywiaym od kamstw i zaprzastwa ozorem podeszwy monych. A moe inaczej spytam, co tam z Wronisawem kombinujecie ?, jak jeszcze wito i Dobro Narodowe wymienicie w dogodnym momencie, przy dobrym kursie na jEuro. Wszake instrukcje id gorc lini, moe jednak ostatnie. A wy dalej w zadufaniu prostackiej natury kacapa wierzycie, i oddajc wiernopoddacze hody punktujecie na przyszo. Prosty syndrom Somnia Qrwum. Chcesz charatn, to sprbuj z rwnym sobie. A od Polski i jej dzieci, rwnie tych nienarodzonych si od Nie licz na fair-play, najpierw siat ci zao, a potem zajm si goleniami. I nie pomog ci ochraniacze samego Adidasa. Nie licz na lini pomocy i obrony, bramkarz ju opuci swoj pozycj. Chcieli was akolici i zjadacze resztek z Paskiego Stou po bolszewicku broni z baszki ?, to ja wam przyo z grzywy. Po polsku i kopa w sowiecki zad dam. Nie bdzie Seszeli, ni ciepej posadki. Bdzie dogrywka poza waszym boiskiem, na ubitej, Polskiej Ziemi. Tam,gdzie dla zdrajcw... Osta Nam si jeno sznur Zachowalimy si, jak chamy, chamy pospolite. Zoty rg za naszym przyzwoleniem przetopiono w gar cekinw zdobicych szaty iluzorycznej wolnoci, po ktrej paszczykiem skrywa si lep konsumpcji. Je co prawda trzeba, jak i konsumowa owoce wasnej pracy, jednak z umiarem i nigdy ponad miar. A tym bardziej wedug potrzeb rzeczywistych, a nie ich kreowania. Peen brzuch i zwyczajna

pusta paa. W oczodoach nie ma ju zwierciada duszy, wida za to niestrawione promocje. Krtacze, pachoki, przydupasy i ptaki sualcze, kochankowie carycy ucz nas wolnoci w nowym wymiarze. Osobniki, ktre drzewiej nie zdyyby zaszkodzi Polsce, gdy po pierwszym sowie i gecie przyjby ich rw przydrony, maj czelno zasiada w Sejmie i sprawowa wadz. Plany nowe, plan dla Polski i troska o rodzin. W nich leu natura tchrzliwego rzezimieszka. Nam trza odrodzi Dusz Wojownika. Koniec ciemy o Wojnie Domowej i nawoywaniudo Pozory demokracji nie mog nas pta. Zwamy na szali, odwanikiem najwyszych wartoci, bez skali faszywej, to co najwaniejsze. Nie tylko doczesno, ktra przysania nam oczy, ale los przyszych pokole. Bo to dla nich w pochodzie ycia idziemy.
http://blogmedia24.pl/node/60605#comment-258398

Poowy tygodnia

tygodnia Poowy

jednak gdzie co nie zagrao powiedzia Gra tumaczc obciach zwizany z odwoaniem meczu w pik kopan z powodu deszczu. Wszystko byo dobrze, nikt konkretny nie zawini, a jednak gdzie co nie zagrao. Mam nieodparte wraenie, e z brakiem winnych i z czym co wszdzie nie zagrao mamy do czynienia odkd rzdzi Tusk z Pawlakiem... Tusk wytumaczy si rwnie miesznie: ot mielimy do czynienia z opadami absolutnie ponad norm. Przez dach leciao? Jakby miesznoci nie byo dosy, to Vincent-Rostowski, wspodpowiedzialny za fatalny stan polskiej gospodarki, powiedzia, e finanse publiczne s wiarygodne jak nigdy. Moim zdaniem s rwnie wiarygodne jak w czasie Manewru Gospodarczego Gierka. Kto chce, niech sam wyciga wnioski... Inne rzeczy gdyby nie skandaliczne, to te byyby mieszne. MSZ pod wiatym przywdztwem Sikorskiego postanowio wspomc wadze Biaorusi wysyajc deklaracje podatkowe komu z opozycjonistw i ile zapacono. Poprzednia tego typu pomoc doprowadzia Biaackiego do wizienia. Ale to nic. Zaraz potem okazao si, e MSZ dokadnie zawiadamia cay wiat o naszej pomocy dla Biaorusinw, szczegowo informujc w Internecie o tym komu i jak pomagamy finansowo. I co zrobio MSZ? Po dwch tygodniach doprowadzio do usunicia owych informacji z serwera oraz prbowao doprowadzi do wstrzymania publikacji na ten temat w Rzeczpospolitej... W tym samym czasie europosowie PO dwukrotnie gosowali w Brukseli przeciwko interesowi Polski, mimo stanowiska rzdowego. Rozumiem, e kierowali si zwykymi odruchami: skoro PIS tak, to oni przeciwnie. Co nie zagrao... Zupenie nie miesznie okazao si, e zwoki Walentynowicz byy zbezczeszczone i kolejne ciaa ofiar (tym razem dowiadujemy si o prezydencie Kaczorowskim) zostay pozamieniane. Wedug wadz zawini jaki urzdnik... Na zakoczenie znowu miesznie. Minister SW otworzy z pomp nowy poufny orodek policji czym go zdekospirowa. Anonimowy urzdnik skomentowa to nastepujco: W tym roku oddawalimy tylko jedn komend po mizerii budetowej, nie ma gdzie wstg przecina. A tu bya okazja. A najmieszniejsze na zakoczenie: sd, a jake w Gdasku, nie chce odda - cho musi - zdeponowanych 800 tys zotych. Dlaczego? Bo nie ma. A dlaczego nie ma? Bo kto z sdu ukrad. I co? I nic. Nie mamy paskiego paszcza i co pan nam zrobi? tu.rybak, 27/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60642

Nie bd nam faszywi prorocy Dekalogu podmienia, ni prowadzi nas za bagna zudnym wiatem. Nam czynw ju trzeba, nie sw, te ju byy. Zwize i jednoznaczne. A jednak pene treci. Wikszej ni elaboraty rodzimych wodzicieli. Nawoujc, li tylko doi pracy u podstaw, prowadz nas do lochu na ktry zwal si podstawy i fundamenty naszej cywilizacji. Pogrzebi Nas i ich. Oni i tak straceni, ale czy Nam ju wszystko jedno. Czy obojtny nam los ofiar nazizmu i komunizmu, a co dalej idzie los ofiar wspczesnej zagady. Trofiejno zagocia na dobre. Do podziau upw garn si kolejne ugrupowania zasiadajce na szabrowanych kanapach. Nic ju nie jest spjne, ni wiat, ni te Polska i Nard. I jak tu normalnie pisa, jak nawet chcie by czowiekiem, gdy bilans pokazuje, czy te Nam wystawia, e nie warto. Jak mawia Pawlak, na szczcie ten z filmu Sami Swoi do prawdy, jak do wesela, kady musi dojrze. A prawda jest tak, e gdy wrg ju nie u bram, a w naszych domostwach si rozgoci i depcze Nasz Ziemi, gwaci Polsk z pomoc swoich lokajczykw, to nie ma we mnie dla nich serca, ni wspczucia i wyrozumiaoci. Nie bdzie przebaczenia. Zawieszam na koku wartoci jakimi kieruj si w yciu, wanie po to, by je obroni. I podmiot jakim jest Polska i czowiek. Z wami, poal si Boe, prezydencie i premierze, jak mawia, ju raz przytaczany Pawlak z tob na pogrzeb i, a nie o przyszo rodziny walczy. Osta nam si ino sznur. Bylebymy go tylko zadzierzgnli na szyi zdrajcy. Wara wam od Polski.jwp, 24/10/2012 http://blogmedia24.pl/node/60605

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

ierwsze, jako myl polityczna oparta zarwno na Arystotelesowskim koinonia politik, (wsplnota wolnych i rwnych) jak i societas civilis Cyceron, rozumiana jako idea porzdku spoecznego realizowany poprzez aktywne uczestnictwo czonkw zbiorowoci w yciu politycznym wsplnoty. Antyczne teorie niemoliwe byy do przeniesienia na grunt Polski, szczeglnie w okresie zaborw, gdy przepa midzy pastwem a spoeczestwem wymagaa z jednej strony kontestacji systemu; z drugiej szczeglnej aktywnoci spoecznej, owej pracy organicznej na gruncie edukacji, historii, kultury czy religii, ktra bya symbolem identyfikacji narodowej i wrcz trwaoci spoeczestwa. Druga wojna wiatowa i dowiadczenia z ni zwizane, sytuuj spoeczestwo obywatelskie w strukturach pastwa podziemnego i jego stara zmierzajcych do odzyskania, zawaszczonej przez okupanta, przestrzeni publicznej. Podobna sytuacja charakteryzowaa okres PRL-u. Termin spoeczestwo obywatelskie, wprowadzony w Polsce okoo lat 50. przez komunistyczny aparat propagandowy wraz z tumaczeniem dzie Marksa, jawi si jako karykatura wasnego znaczenia. Dlatego w okresie Solidarnoci nie by stosowany; uywano jedynie okrelenia samorzdnej Rzeczypospolitej skupiajc si na dziaalnoci spoeczestwa drugiego obiegu, ktra pooy kres pastwu totalitarnemu. Ten drugi obieg aktywnoci, polityki, kultury i wolnego sowa bdzie towarzyszy Polakom dugo, by po katastrofie smoleskiej przyj nazw spoeczestwa drugiego obiegu. Wczeniej by jednak rok 1989. Termin spoeczestwo obywatelskie zaczyna funkcjonowa w przestrzeni publicznej, nadal jednak sytuacja nie ulega wielkiej zmianie. Pamitano jeszcze jego uycie przez komunistw w celu tumienia da spoecznych; pniej manipulacje jego znaczeniem w celu legitymizacji neoliberalnej transformacji, w ktrej komunici mieli swj zbiorowy i indywidualny udzia. Jeszcze wtedy spoeczestwo, oszoomione niereglamentowanym narkotykiem pozornej wolnoci, nie widziao potrzeby walki o swoje prawa. Ustawa z 2003 roku o dziaalnoci instytucji poytku publicznego i o wolontariacie zaowocowaa wprawdzie powstaniem pozarzdowych organizacji i stowarzysze spoecznych czy think tankw, z zaoenia apolitycznych, niezalenych od partii i grup interesu, dziaajcych non profit, majcych w swoim statucie rozwj spoeczestwa obywatelskiego. Szybko jednak okazao si, e przyjta forma odstaje od oczekiwa ich twrcw i przyjcie roli przybudwki dla rzdzcych zaowocuje nie tylko dotacjami, ale te lukratywnymi zleceniami. I tak si stao. Wpyw na bieg wydarze politycznych i spoecznych, powizania, nawet nieformalne, z konkretn parti, uczyniy z nich swoiste agencje, ktrych raporty naginay rzeczywisto wspierajc okrelone grupy interesw. Biedocie pozosta tylko wolontariat. Akces do unii europejskiej by ju prawdziwym zachyniciem si wolnoci we wszystkich jej sferach. Przekonywano obywateli, e tylko aktywno jednostkowa jest warunkiem dobrobytu wsplnoty, ograniczajc jed-

Kto zabi spoeczestwo

Gdy lud miast i wsi obywatelskie? poczony sojuszem robotniczo-chopskim zosta zastpiony przez obywateli, pojawia si potrzeba redefinicji pojcia spoeczestwa obywatelskiego i osadzenia go w nowej rzeczywistoci ycia spoecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego i religijnego. Do tego czasu funkcjonowao ono w jzyku polskim w kilku znaczeniach. nak narzdzia jej dziaania: wyksztaceni i go zadania. Przewayy grupy interesw poliprzedsibiorczy byli niszczeni i doprowadzani tycznych i ekonomicznych; spoeczestwo do ruiny, kreatywna nomenklatura pod skrzy- stao si tylko przedmiotem do realizacji celw dami wadzy bogacia si i bya bezkarna. Dla i partykularnych interesw. reszty pozostaway pozory demokracji i dobroCzym jest wic spoeczestwo obywatelbytu, ktrymi stay si hipermarkety, wyrasta- skie? Dzi nie tylko zwykli obywatele, ale i jce obok kontenerw dla mniej lub cakiem socjologowie, i politolodzy maj powany koniezaradnych i nierozumiejcych tzw. wolne- pot z jego definicj. Zwracaj uwag na pojemgo rynku. Jednoczenie rezygnacja wadzy z no, a wic niejednoznaczno znaczenia podstawowych jej funkcji, ktra oywia ide terminu, zarwno w kontekcie historii, tradywolontariatu i fundacji, szczeglnie w obsza- cji myli politycznej czy rnorodnych uwarze zaniedbanego zdrowia, bya jedynie popie- runkowa wyboru cieki rozwoju spoerana przez rzd. Inne pola dziaalnoci i inte- czestw. W odrnieniu od spoeczestw Eugracji spoecznej zdaway si by niepotrzeb- ropy Zachodniej czy Stanw Zjednoczonych, ne. Liberalne pojcie spoeczestwa obywa- ktrych istotne zabiegi dotycz rozwoju obywatelskiego poczucia i wzmacniania wizi spoecznych, w Polsce, a take w krajach dawnego bloku wschodniego, maj za zadanie ograniczenie dziedzictwa reimw komunistycznych i wszechmocy pastwa we wszystkich aspektach ycia, a wic stworzenie czy przeksztacenie na nowo spoeczestwa, w obywateli wiadomych swej przytelskiego, utosamiane z rynkiem i wolnoci nalenoci do wsplnoty zarwno obowizod pastwa, nie sprawdzio si, bo w Polsce kw jak i praw. Tak wic ani definicja tradynie byo ani kapitau, ani wolnego rynku. Poj- cyjna, ani republikaska, ani liberalna, ze cie republikaskie, zasadzajce si na pokoju swoim ciaem wsplnotowym do nas, Polaspoecznym ugruntowanym autorytetem prawa kw nie pasuje z prostego powodu. Waruni instytucji politycznych, religijnych i obycza- kiem istnienia spoeczestwa obywatelskiejowych, rwnie byo i jest w Polsce utopi, bo go jest demokracja. A polska, wedug indeksu ani prawo, ani instytucje polityczne adnym au- demokracji, opracowanego przez jednostki batorytetem nie dysponuj. dawcze na podstawie wskanikw pogrupoDlatego kolejne wadze wpajay Polakom, wanych w piciu rnych kategoriach: proces e jestemy jedn wielk europejsk wsplnot, wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, ktra wytyczajc formy kultury politycznej, eko- funkcjonowanie administracji publicznej, parnomicznej, moralnej, sama zatroszczy si o tycypacja polityczna oraz polityczna kultura, nasze sprawy i zbuduje nam warunki ycia na jest demokracj wadliw. Wszelkie prby samiar naszych oczekiwa i marze. Wszelkie moorganizacji s ustawowo zwalczane, dysobywatelskie inicjatywy, ktre z braku odzewu kryminacja katolikw i katolickich mediw przeradzay si w obywatelskie nieposusze- staa si faktem, prawa obywatelskie s niestwo, byy klasyfikowane jednoznacznie przez respektowane, a integracja spoeczna, oparta rzd i sprzyjajce mu media, jako zapdy dyk- na dialogu, solidarnoci, odpowiedzialnoci tatorskie, faszystowskie lub antysemickie. za dobro spoeczestwa i deniu do prawdy, Gdy manipulacje rzdw ostro rozminy nazywana jest warcholstwem watahy. si z rzeczywistoci a wiadomo czonkw Walka wypowiedziana spoeczestwu obywsplnoty odkrya brak odpowiedzialnego za watelskiemu, niszczenie wszystkich wizw zabicie podstawowej cechy spoeczestwa narodu i wsplnoty, jest, jak dowodzi historia, obywatelskiego - wiadomoci potrzeby wspl- walk wczeniej czy pniej przegran. Bo to noty, odpowiedzialnoci za demokracj i tego nie wojna polsko-polska, jak okrelaj j niewszystkiego, co nazywane jest racj stanu, byo ktrzy, by uzurpowa sobie rwne w niej szanju za pno. Caa przestrze publiczna zo- se. To walka rzdu ze spoeczestwem drugiestaa zawaszczona przez pastwo a obywate- go obiegu. Garstka amoralnych, skompromitole odcici od wpywu (prcz udziau w goso- wanych, aosnych i zalknionych karierowiwaniu) na ksztat i funkcjonowanie pastwa, czw nie ma szans jej wygra. pozbawieni wiarygodnych informacji, rwnie MagdaF., 26/10/2012 o decyzjach rzdu. Dziaajce od lat 90. orgahttp://blogmedia24.pl/node/60627 nizacje, majce tworzy, edukowa i rozwija Tekst opublikowany spoeczestwo obywatelskie, nie speniy swew nr. 43/2012 Warszawskiej Gazety