Si+n-gr s

"

+tt

T\^v

th+r.yl.,Ar3

'a-\P4

No. kOD : MTE 3112

PMM

lvw a2:-

zeu
BAHAGIAN B (40 markah)

D=(
Jawab semua

soalan

i

1.

(a)

1i;eenitaian Formatif dibuat secara berterusan dalam bentuk formal ataupun tak formal. Fenilaian Sumatif dibuat pada akhir penggal/tahun dalam bentuk uiian pensel-kertas ataupun ujian lisan.

(ii)Penilaian Formatif bertujuan untuk menilai keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk yang diajar. Penilaian Sumatif bertujuan untuk menilai keberkesanan sesuatu kurikulum pada akhir penggal/tahun.

(iii)Penilaian Formatif dibuat supaya tindakan susulan seperti aktiviti pemulihan dan pengayaan boleh dilakukan oleh guru. Penilaian Sumatif bertujuan memberi gred pencapaian, pengiktirafan dan membaiki kurikulum. (3 fakta x2 markah =6 markah)

,: ,iE*-

(b)

(i)Pengujian: proses menentukan pencapaian pelajar yang dilakukan secara ujian bertulis/lisan. Tujuannya ialah untuk menentukan pencapaian pelaiar dalam sesuatu sesi pembelajaran.

Tujuannya ialah untuk menentukan perubahan tirrgkah-laku pelajar, termasuk pencapaian akademik, penguasaan kemahiran dan sikap
pelajar.
(2ra

(ii)Pengukuran: proses mengukur pencapaian pelajar yang meliputi pelbagai kaedah seperti pemerhatian, ujian bertulis dan lisan.

kta

f #':'f i llBTHll
"

3
*"ffa

SULIT

No. kOD : MTE

wuXQi,^ >att

3112

F

2 (a)

(i) untuk mengenalpasti murid yang menghadapi kesukaran pembelajaran serta mempunyai kekurangan/kelemahan dari segi pengetahuan sedia ada, kefahaman atau kemahiran dalam

Matematik. (ii)untuk mendapatkan maklumat secara terperinci tentang kesukaran pembelajaran murid (problem areas) serta kekurangan/kelemahan dari segi kemahiran/pencapaian. (iii) untuk mengenalpasti punca/faktor penyebab supaya aktiviti pemulihan dapat dijalankan dengan berkesan. (iv) untuk mengenalpasti murid yang berkeupayaan luarbiasa (gifted learners\ untuk memastikan mereka di berikan latihan/aktiviti yang mencabar atau yang berciri aras tinggi (HOT).
(2 fakta x 2 markah= 4 markah)

(i) mengenalpasti murid yang menghadapi masalah atau yang memerlukan pertolongan -Jalankan ujian diagnostik ke atas topiktopik yang telah diajar untuk kenalpasti mereka yang di bawah purata, purata dan melebihi purata.

(ii) Kenalpasti kesukaran pembelajaran atau miskonsepsiikesilapan -Daripada keputusan ujian diagnostik yang dtjalankan,kenalpasti masalah atau kesukaran pembelajaran murid secara spesifik, contoh: penambahan pecahan dengan denominator (iii)Kenalpasti faktor penyebab kepada kesukaran pembelajaran atau m iskcnsepsi/kesilapan -contoh: tidak memberi tumpuan/perhatian semasa pengajaran guru, kurang membuat latihan, selalu ponteng sekolah/kelas, dan lain-lain.
(3

fakta x 2 markah= 6 markah) (Jumlah = 10 markah)

4

SULIT

\ft.

li. i.r'! t

F
MTE 3112
PMM

3 (a) (i) Jalankan aktiviti-aktiviti seperti permainan (gluessrng game) "Apakah Nama Saya?" atau "siapaka'h saya?" menggunakan bulatan, segiempat sama, segitiga, dll. Gunakan soalan dalam bentuk teka-teki, dan
sebagainya. (ii) Cipta corak'tessellation' menggunakan ubi kentang, ATAU gunakan tanah liavdough untuk membentuk orang dalam pelbagai bentuk dengan warna dan saiz yang berbeza, ATAU buat model 2-D bagi benda-benda yang murid lihat di sekeliling mereka seperti bunga-bungaan, dsb. (2

aktivitix 2markah

= 4 markah)

(b)

(i) Kesukaran Pembelaiaran (ii) Kesukaran Fizikal (iii) Kesukaran Penglihatan (iv) Kesukaran Pendengaran (v) Kesukaran Bahasa dan Percakapan (vi) Kesukaran Tingkahlaku dan Emosi (vii) Kesukaran Pembelajaran Spesifik (viii) Kesukaran Kesihatan (Medical Conditions)
(6 fakta x 1 markah = 6 markah)

5
6.-.
'.:t;a,-t .grr

SULIT

5
MTE 31,12
(i) untuk tujuan pentadbiran dan simpanan rekod (ii)data dapat dianalisis dengan lebih berkesan. (2 tuiuan x2 markah =4 markah)

(i) Disc: lndeks Diskriminasi bagi item ialah 0.52 Banyak pelajar dari kumpulan pencapaian tinggi memilih jawapan Oetut. ltem ini berkeupayaan mendiskriminasi kumpulan pencapaian tinggi dengan kumpulan pencapaian rendah.
(

2 markah)

(ii) Percent (%):80.8 80.8% daripada pelaiar dapat meniawab item inidengan betul. ltem ini agak

mudah.

( 2 markah)

(iiDPt. Biserial: Pekali Pt. Biserial bagi kunci ialah 0.52 Nilai Pt. Biserial positif menuniukkan item ini adalah baik. Kumpulan berpencapaian tinggi berkeupayaan memilih jawapan yang betul.
( 2 markah)

(Jumlah = 10 markah)

6
,?i
"

SULIT
YllFi

-l
kOD : MTE 3112
PMM

sEcrloN c
(40 marks)

(a)

JPU adalah carta dua-hala yang mengaitkan objektif pengaiaran dengan kandungan pengajaran. la menjadi panduan kepada guru supiya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan

pengaiaran.

(

2 markah)

Langkah-langkah Pembinaan JPU

-Mengkaji Sukatan Pelajaran Rspdt<-aspek yang dikaji: skop dan pendekatan pengaiaran sesuatu tajdk. perbandingin antara tajuk dan masa yang diperuntukan bagi Pengaiaran sesuatu taiuk.
-Menganalisis objektif pengajaran Menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji, aras kesukaran berdasarkan Bloom. -Menentukan jenis soalan

.

perlu meneniukan domain objektif pengajaran( kognitif, psikomotor'
afektif atau soaial) dan peringkat objektif yang ingin diukur.

-Menentukan bilangan soalan Harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran, domain objektif pengajaran dan peringkat obiektif yang ingin d_iukur. _

(4 ranskah.

aTfiili';3 n:;ffili

7
tr-..

SULIT
*4-l \&

No. kOD : MTE 3112

PMM

lndeks kesukaran

:W
-_5! - 100
=0.51

(3 markah)

lndeks diskriminasi=

ffi
23-E

-

n

_15

-n

= 0.55

-

(3 markah)

Nilai lndeks kesukaran 0.51 dan nilai lndeks diskriminasi O'55 menJniufkan item ini mempunyaiaras kesukaran sederhana O"n r"rpunyai kuasa diskriminasi untuk membezakan calon pencapaiin t'inggidengan calon p.encapaian rendah. Oleh itu' 'item irii sesuaidigunakan untuk uiian yang sebenarnya. (4 markah) (Jumlah = 10 markah)

SULIT
$ft.;' tfih,rr
lEa

No. kOD : MTE
2.

bttz

PMM

(a) Peringkat 1: Mengenalpasti murid yang menghadapi masalah atau yang memerlukan Pertolongan -penambahan pecahan Jalankan uiian pencapaian am ke atas topik-

topik yang telah diajar' -Kenalpasti mereka yang di bawah purata, purata dan melebihi purata dengan membuat satu senarai nama'
Peringkat 2 : Kenalpasti kesukaran pembelajaran atau miskonsePsi/kesilapan -Daripada keputusan ujian yang dijalankan,kenalpasti masalah atau kesukaran pembelajaran murid secara spesifik, -contoh: Murid kekurangan pengetahuan/kemahiran dalam

(i)penambahanpecahandengandenominator(penyebut)berbeza (ii) penambahan nombor bulat dan pecahan waiar pecahan tak waiar, dsb. iiii;.p"n"rbahan pecahan waiar dan
Peringkat 3 : Kenalpasti faktor penyebab kepada.kesukaran pembelajaran atau miskonsepsi/kesilapan -contoh: -tidak memberi tumpuan/perhatian semasa pengajaran guru, melakukan kesilapan kerana kurang membuat latihan, selalu ponteng sekolah/kelas, dan lain-lain'

Setiap peringkat betul= 1 markah x 3 Contoh-contoh sesuai = 2 + 3 + 2markah Jumlah = 3 + 7 =1O markah

2(b) l. Peringkat Bacaan: "Bolehkah anda baca soalan tersebut?' lni untuk
mengetahui samada murid mengenali perkataan2 mudah dan simbol2 matematik.

ll. Peringkat Kefahaman

: selepas murid membaca soalan, guru bertanya 'Apakah yang diminta oleh soalan ini / Apakah soalan ini suruh anda

buat?"lni untuk mengetahui kefahaman murid dari segi bahasa / tinguistik.

lll.

Peringkat Transformasi : "Kemudian apakah operasi yang anda gunakan untuk mencari /mengira jawapan?" -Transformasi dari kefahaman bahasa kepada ayal I interpretasi matematik. Peringkat Kemahiran Proses : "Bolehkah anda tunjukkan jalan kiraan atau tuliskannya di atas kertas ini." Melakukan proses matematik'

lv.

SULIT
1,.. \*i

No. Kod: MTE 3112

3. (a)

r

Dalam satu ujian Matematik, seorang murid memberikan jawapan-awapan berikut kepada dua masalah penolakan nombor bulat dua digit daripada nombor tiga digit yang melibatkan PengumPulan semula.

36 0 -5 I 319

-

2 30
14

224

Bandingkan jawapan-jawapan tersebut dan kenal pasti salah pemulihan konsep murid itu. Seterusnya cadangkan satu aktiviti untuk mengatasi masalah/salah konsep tersebut' (10 markah)

(b)

cikgu Jamaliah bertanya soalan berikut kepada muridnya' ..Apakahpecahanyangbersamaannilaidengannombor
perpuluhan 4.422?" Seorang murid telah memberikan iawapan berikut : "Pecahan dan nombor perpuluhan adalah dua jenis nombor yang berlainan. Jaditidak wujud sebarang pecahan yang sama

nilaidengan4.422atausebarangnomborperpu|uhan.''
Berikut ialah langkah yang diambil oleh guru untuk membetulkan kesilapan konsep murid itu : "4.422boleh ditulis sebagai4 dan 42211000 atau sebagai 442211000. lnijuga boleh dipermudahkan untuk meniadikan 4.422 = 2211i500 atau 4 dan 2111500."

Justifikasikan sama ada langkah yang di ambil oleh guru itu sesuai atau tidak. ( 10 markah )

@ Hak Gipta Keraiaan

natavsia@)

17

SULIT
-ll'i.
r

*rE-

2pll
No. kOD : MTE 3112

sini' 'g^Q-n' Kesilapan/misf<ensepei' berlaku di
yang digit 13 (nombor bulat) = Miskonsepsi : Murid tidak faham 13 di nilaitempat yang salah' (nombor perpuluhan) dan telah menulL 13'00

b'"'P

Jugamungkinmiskonsepsiinikeranamuridanggap3.T6lebihbesar
3-digit' daiipada 13 kerana 3'76 adalah nombor grid 100 13 = 13'00 (gunakan kertas Gara memperbetulkan : Konsep

ataugunakanwangsyilingl00sen-wangkertaslRinggitMalaysia) untuk nilai
yang berpelak/'rid ATAU gunakan nuXu iatinan Matematik tempatdanwarnakanbahagiannomborbulatdanbahagian perpuluhan dengan 2 warna berbeza'

(5 fakta x 2 markaft = 10 markah)

3 (a)

Salah konseP : - nilai temPat number) - proses pengumpulan semula (carried (2 salah konsep x 1 markah x = 2 markah)

Aktiviti Pemulihan: .Gunakanbantuanbahanmanipulatifuntukdemonstrasinilaitempat berikut : dan juga untuk kembangkan idea-idea
-tolak 9 dariPada 10 -tolak 9 dariPada
11

- tolak 9 dariPada 20

dan 59 kepada 50 + 9 - cerakinkan 360 kepada 300 + 60 + 0 - tukarkan 360 kePada 300 + 50 + 10
10) - tolak (50 + 9 ) daripada (300 + 50 + sebagai 300 + 1 = 301

- berikan iawapan

(4

aktiviti x 2 markah = 8 markah) Jumlah =2+$=10markah

tersebut.

(b)Langkahyangditunjukkanolehguruituadalahbetuliaituuntuk n ilai d ensan mbno apiu,"n G.Ln"n v"n g neisamian T*:ti:'iln""
suatu pecahan dan Untuk mencari persamaan nilai antara pembahagian' no.perpuluhan, an-da h"ny" perlu lakukan 1 markah

10

.ir:"

SULIT

.#i

MTE 3112

PMM

Jadi, sebagai contoh, no.perpuluhan yang bersamaan nilai dengan % ialah 0.25 kerana 1.00 dibahagikan dengan 4 akan memberikan jawapan ini. 1 markah
Dengan cara sama, 3i5 boleh dinyatakan dalam bentuk perpuluhan dengan membahagikan 3 dengan 5 untuk mendapat 0.6 1 markah

pecahan setara yang mempunyai denominator atau penyebut 10 atau 100 atau 1000. 1 markah contoh : 3/5 = 3 x 215x2 = 6l'10 jadi no.perpuluhan yang sama nirai ialah 0.6 .. .1 markah Contoh yang lebih sukar ialah 3140. 1 markah Darabkan kedua-dua pengangka dan penyebut dengan 25 1 markah untuk mendapat 7511 000. 1 markah Jadi no.perpuluhan yang sama nilaidengan 3/40 ialah 0.075. I markah

cara lain untuk mendapatkan jawapan sama ialah dengan mencari

(Jumlah

=

10 markah)

.

ATAU

Mana-mana 5 langkah/keterangan/justifikasi yang sesuai x markah = 10 markah

@ Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

11
.Ji
_

SULIT

\&.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times