ISSN 1857-0550 (Print

)
ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2011

CNCM
Chişinău 2011

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2011
Nr 4

NBCM
Chişinău 2011

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare
Se editează din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 4

CNCM
Chişinău 2011

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. –
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 4, 2011. – 2011. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-065-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-084-9
(CD).
015(478)

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

APRILIE

2011
NR 4
(575-734)

APRILE

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
575. Antologia invenţiilor : [manual : în vol.] / I. Bostan, V. Dulgheru, C. Gluşco [et a.] ;
red. şt.: Ion Bostan. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 25 cm. – ISBN 978-9975-80-283-3.
Vol. 2 : Transmisii Planetare Precesionale. – 2011. – 542 p. : fig., fig. color, tab. color.
– Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 700 ex. – ISBN 978-9975-80-453-0 (în
cop. tare). – [2011-717].
- - 1. Invenţii – Antologie. 2. Transmisii Planetare Precesionale – Invenţii.
001.894+621.8
576. "Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare în Republica Moldova", conf. şt. (2011 ; Chişinău). Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova = The current problems of organization and self-organization of research and development system in
the Republic of Moldova : Materialele Conf. şt., 8 apr. 2011, Chişinău / com. şt. Duca Gheorghe (preşedinte), Ciocanu Gheorghe, Furdui Teodor [et al.] ; com. org. Prisăcari Viorel,
Gaugaş Petru, Gonţa Gheorghe [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 314, [2]
p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Min. Educaţiei, Univ. de Stat din Moldova. –
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-105-52-1.
[2011-599].
- - 1. "Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare în Republica Moldova" – Conferinţă ştiinţifică (rom., engl., rusă).
001.891(478)=135.1=111=161.1

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
577. Proiecte de succes = Успешные проекты : Sporirea participării cetăţenilor în viaţa publică la nivel local şi regional în Transnistria şi UTA Găgăuzia / Centrul Naţ. de Asistenţă
şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Rep. Moldova CONTACT ; elab. texte:
Vasile Cioaric; trad.: Daria Mandziuc, Elena Veselovcaia, Serghei Auzeac; resp. de ed.: Dan
Bogdea. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2010. – 49 ; 47 p. : fot. color ; 24 cm.
5

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex., Gratuit.
ISBN 978-9975-4138-6-2.
[2011-675].
- - 1. Activităţi sociale.
061+364.46=135.1=161.1
578. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret : Ed. a 15-a : Centrul Intern.
de Expoziţii "Moldexpo", 7-10 apr. 2011 : Program-Catalog / Secţia Naţ. din Rep. Moldova a
Consiliului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii al Rep. Moldova, Min.
Educaţiei al Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : Cartier, 2011. – 111 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Sponsori Ambasada SUA în Rep. Moldova, "BaştinaRadog" SRL, Moldova Agroindbank SA [et al.]
[2011-617].
- - 1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 2011, Chişinău (rom., engl.).
061.4:02:655=135.1=111
070 Ziaristică. Presă
579. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova : (redacţie nouă) / Consiliul de Presă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 19, [1] p. : il. ; 11 x 15 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Comun al Uniunii Europene, Consiliul Europei "Programul privind Susţinerea Democraţiei în Moldova". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-80-457-8.
[2011-720].
070(478)=135.1=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
580. Chicu, Angela
ABC : Minienciclopedie pentru elevi : Informaţii sumare despre animale sălbatice din diferite ţări, poezii, ghicitori, curiozităţi, imagini pentru colorat / Angela Chicu ; prez. graf.: Petru
Gheţoi. – Ch. : S. n., 2006. – 48 p. : il. ; 26 cm. – (Colecţia Cunoaşterea mediului înconjurător
: Lumea animală).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9575-7-1 (eronat).
[2011-638].
- - 1. Lumea animală – Minienciclopedie.
087.5:591

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
581. Paladi, Tatiana
Moldova cosmică : Tratat cosmologic despre evoluţia Rep. Moldova, ursită la 27 aug.
1991: Paradigme. Politică. Anul 2011 / Tatiana Paladi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. :
Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 300 p. : il., tab., [24] p. : h. ; 20 cm.
6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 297-300 (756 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-51-230-5.
[2011-598].
- - 1. Astrologie – Republica Moldova.
133.52(478)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23 RELIGII INDIENE
582. Луник, Ульяна
Золотая книга жизни / Ульяна Луник. – К. : "Grafema Libris" SRL, 2010. – 248 p. ; 21
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-080-5.
[2011-739].
- - 1. Meditaţii – Yoga. 2. Yoga.
233-852.5

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
583. Lisnic, Ioan
Povăţuiri de învăţătură ortodoxă / Protoiereu Ioan Lisnic. – Ch. : Labirint, 2011. – 202,
[3] p. : il. ; 20 cm. – Publicaţia periodică "Altarul credinţei" – 10 ani.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-948-24-1.
[2011-594].
- - 1. Ortodoxie.
27-29
584. Sofroni, Ana
Roadele credinţei : Cugetări creştine / Ana Sofroni ; cop.: Eugen Catruc. – Ch. : "Cu
drag" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 155, [1] p. ; 12 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 154-155 (9 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4145-7-9.
[2011-613].
27-29
585. Zaboroşciuc, Augustin
Timpul cernerii / Egumen Augustin Zaboroşciuc ; cop.: Eugen Catruc. – Ch. : ["Cu drag"
SRL], 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 171, [1] p. il., fot. color ; 12 x 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-171. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4194-2-0 (în cop. tare).
[2011-606].
- - 1. Cărţi de meditaţie. 2. Ortodoxie.
27-29

7

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
586. Reforma în sfera ştiinţei şi inovării: studiu sociologic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice ; coord.: Victor Moraru, Valentin Mîndru. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 100 p. : diagr. ; 29 cm.
În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-67-743-1.
[2011-708].
- - 1. Ştiinţă – Reforme – Studiu sociologic. 2. Inovare – Reforme – Studiu sociologic.
303.4:001.891

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
587. Republica Moldova : provocările migraţiei / aut. vol. Elena Bădărău, Maria
Ciocanu, Svetlana Ciumac [et al.] ; coord.: Victor Moraru ; Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe
Politice a Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 147, [1] p. : diagr., tab. ; 22 cm. – (Seria "Migraţia: probleme şi oportunităţi" / coord.:
Victor Moraru, Valeriu Moşneaga).
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-67-744-8.
[2011-709].
- - 1. Migraţie – Republica Moldova.
314.7(478)
588. Дарадур, Н. А.
Ретроспектива и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы XIX – начала XXI вв. в контексте демографических тенденций современности : Монография / Н. А.
Дарадур ; науч. ред.: С. Ф. Кустрябова. – Ch. : "Garomont-Studio" SRL, 2010. – 154 p. :
des. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-144 (216 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-9880-6-3.
[2011-655].
- - 1. Găgăuzi – Republica Moldova – Demografie (rusă).
314(478)(=512.165)
589. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в
Молдове и Беларуси / авт.: Палади Г. А., Шахотько Л. П., Гагауз О. Е. [и др.] ; редкол.:
Палади Г. А., Шахотько Л. П., Гагауз О. Е. ; Акад. наук Молдовы, Ин-т европ. интеграции
и полит. наук, Нац. акад. наук Беларуси. Ин-т экономики. – К. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 294 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Pe cop. sunt indicaţi numai primii 3 aut. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – În red. aut. – 235 ex.
8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-740-0.
[2011-706].
- - 1. Demografie – Republica Moldova (rusă). 2. Demografie – Bielarusi (rusă).
314(478+476)
316 Sociologie
590. "Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti", conf. şt.-practică
interuniv. (2010 ; Chişinău). Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti =
Prospects of modernisation for the moldovan society : Materialele Conf. şt.-practice interuniv.,
15 oct. 2010 / coord.: Ludmila Roşca. – Ch. : "Prin Caro" SRL, 2010. – 169, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4159-9-6.
[2011-729].
- - 1. "Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti" – Conferinţa ştiinţificopractică interuniversitară (rom., rusă).
316.42(478)+32(082)=135.1=161.1
591. Republica Moldova de la excluziune socială la o dezvoltare umană incluzivă : Raportul Naţ. de Dezvoltare Umană … / aut.: Dorin Vaculovschi, Maria Vremeş, Viorica
Craevschi-Toartă [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Rep. Moldova.
– Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2011. – 30 cm.
… 2010/2011. – 2011. – 168 p. : diagr., tab. color. – Bibliogr.: p. 159-168 şi în notele de
subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4131-8-3 (eronat). – [2011-646].
- - 1. Dezvoltare socio-umană – Republica Moldova – Rapoarte.
316.42+338(478)(047)
592. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova. From Social Exclusion Towards Inclusive
Human Development : National Human Development Report … . – Ch. : "Nova-Imprim" SRL,
2011. – 30 cm.
… 2010/2011. – 2011. – 175 p. : graf., tab. color. – Bibliogr.: p. 163-175 şi în notele de
subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4131-8-3. – [2011-590]
- - 1. Dezvoltare socio-umană – Republica Moldova – Rapoarte (engl.).
316.42+338(478)(047)

32 POLITICĂ
Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti = Prospects of modernisation for
the moldovan society. – Vezi Nr 590.
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
593. Chircă, Sergiu Ion
Basarabia dezmembrată şi rătăcită între Est şi Vest : [situaţia politică şi socioeconomică : a 2-a carte din ciclul consacrat Basarabiei] / Sergiu Ion Chircă. – Ch. : Arc, 2011
(Combinatul Poligr.). – 325, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – Prima carte : "Basarabia. Lupta continuă" (Ch., Arc, 2000).
9

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-608-9.
[2011-678].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova. 2. Istorie – Republica Moldova.
323(478)+94(478)
324 Alegeri
594. Ghidul Cetăţeanului : Material informativ pentru participanţii la proiectul "Alege
conştient! Alege liber!" / resp. ed.: V. Cioaric. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2010. – 64 p.
: il. ; 11 x 15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida/Asdi), Min. Afacerilor Externe al
Danemarcei [et al.]. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4138-3-1.
[2011-673].
- - 1. Alegeri.
324
595. Idem în lb. rusă : Памятка Гражданина : Информ. материал для участников
проекта "Выбирай осознанно! Выбирай свободно!". – К. : "Foxtrot" SRL, 2010. – 64 p. : il. ;
11 x 15 cm.
Изд. при фин. поддержке Шведского Агентства Межуднар. Сотрудничества в Области Развития (Sida/Asdi), М-ва Иностр. Дел Дании, Агентства США по Междунар.
развитию (USAID) [и др.]. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4138-4-8.
[2011-674].
- - 1. Alegeri (rusă).
324
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
596. Serviciul diplomatic: teorie şi practică : Suport de curs / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Intern. ; coord.:
Valentina Teosa, Grigore Vasilescu, Emil Ciobu. – Ch. : CEP USM, 2011. – 390, [1] p. : fig.,
fot., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., fr. – Lista aut. însoţită de bibliogr. lucrărilor: p. 375-390. – Bibliogr. la
sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiari al Univ. "Perspectiva
INT". – 50+150 ex.
ISBN 978-9975-70-722-0.
[2011-684].
- - 1. Diplomaţie (rom., fr.). 2. Serviciul diplomatic – Republica Moldova (rom., fr.).
327+341.7(075.8)=135.1=133.1
597. Idem în lb. rusă : Дипломатическая служба: теория и практика. – К. : CEP USM,
2010. – 401, [1] p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Lista aut. însoţită de bibliogr. lucr. p. 381-396. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – Изд. при фин. поддержке Ун-та "Perspectiva INT". – 50+150 ex.
ISBN 978-9975-70-987-3.
10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2011-685].
- - 1. Diplomaţie (rusă). 2. Serviciul diplomatic – Republica Moldova (rusă).
327+341.7(075.8)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
598. Chicu-Dimitriu, Silvia
Viaţa politică a Ţării Moldovei în a II-a jumătate a sec. al XVI-lea / Silvia Chicu-Dimitriu.
– Ch. : UPS "Ion Creangă", 2011. – 234 p. : tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: 190-205 şi în notele de subsol. – Ind.: p. 217-234. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-091-0.
[2011-681].
- - 1. Ţara Moldovei, 1552-1591 – Politică externă.
327(478)+94(478)"15"
599. Republica Moldova şi Uniunea Europeană: problemele şi perspectivele cooperării
/ aut. vol. Victor Moraru, Alexandru Gribincea, Constantin Solomon [et al.] ; coord. Victor
Moraru, Alexandru Gribincea ; Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 147, [1] p. : fig., tab. ;
22 cm.
Texte: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – În red. aut. – 150
ex.
ISBN 978-9975-67-745-5.
[2011-710].
- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
327(478):061 UE

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
600. Teoria economică şi doctrine economice : [pentru uzul studenţilor] / aut.: Pavel
Movileanu, Petru Tomiţa, Elena Timofti [et al.] ; coord.: Pavel Movileanu ; Univ. Agrară de
Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. – 401, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 381-384 (83 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-199-9.
[2011-731].
- - 1. Economie – Teorie. 2. Economie – Doctrine. 3. Teorie economică.
330.1+330.8(075.8)
601. Idem în lb. rusă : Экономическая теория и экономические доктрины. – К. : Centrul Ed. al UASM, 2011. – 428 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 412-413 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-200-2.
[2011-732].
- - 1. Economie – Teorie (rusă). 2. Economie – Doctrine (rusă). 3. Teorie economică
(rusă).
330.1+330.8(075.8)
602. Сорочан, О. П.
11

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Экономическая теория : [учеб. пособие : в 2-х ч.] / О. П. Сорочан. – К. : Б. и., 2011
("Tipogr. Reclama" SA). – 22 cm. – ISBN 978-9975-62-263-9.
Ч. 2. – 2011. – 292 p. : fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 291-292 (20 tit.) şi în notele de
subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-105-53-8. – [2011-600].
- - 1. Teorie economică (rusă).
330.1(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
603. Moraru, Anton
Filozofia valorilor sindicale : Petru Chiriac [vicepreşedinte al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] la 60 de ani / Anton Moraru. – Ch. : Labirint, 2011. – 159, [1] p. : fot. ; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-948-19-7.
[2011-592].
- - 1. Chiriac, Petru, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova,1951-…
331.105.44(092)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
604. Пашалы Пётр Михайлович : [directorul Camerei de Comerţ şi Industrie, preşedintele Adunării Populare, 1995-1999, UAT Găgăuzia]. – К. : FPC "Elena-V.I.", 2011. – 47, [1]
p. : fot., [2] p. fot. color ; 21 cm. – (Достойные имена).
200 ex.
ISBN 978-9975-106-09-2.
[2011-689].
- - 1. Paşalî Petr Mihailovici, 1955-…
334.788+929
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Republica Moldova de la excluziune socială la o dezvoltare umană incluzivă. – Vezi Nr
591.
Republic of Moldova. From Social Exclusion Towards Inclusive Human Development. –
Vezi Nr 592.
338.48 Turism. Economia turismului
605. Sochircă, Vitalie
Resurse turistice : (Suport de curs) / Vitalie Sochircă, Iurie Bejan ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Bilogie şi Pedologie, Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie. –
Ch. : CEP USM, 2011. – 139, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 138-139 (22 tit.). – 50+100 ex.
ISBN 978-9975-71-083-1.
[2011-686].
- - 1. Resurse turistice. 2. Turism – Republica Moldova.
338.48(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale
606. Fondos (Lungu), Tatiana
Investiţiile în activitatea investiţională : (Ghid didactic) / Tatiana Fondos (Lungu) ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova, Catedra Econ. Mondială şi REI. – Ch. : [ULIM], 2011 (Tipogr.
"Print-Caro" SRL). – 92 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-101-54-7.
[2011-733].
- - 1. Investiţii.
339.727.22(076.5)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
607. "Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului", conf.
teoretico-şt. intern. (2010 ; Bălţi). "Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului" : Materialele conf. teoretico-şt. intern., 27-28 dec. 2010, mun. Bălţi / red. şt.:
Cuşmir Vitalie. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 248 p. ; 24 cm.
Antetit.: Inst. Nistrean de Econ. şi Drept. – Texte: lb. rom., fr., germ., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-68-9.
[2011-703].
- - 1. "Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului" – Conferinţa
teoretico-ştiinţifică internaţională (rom., fr., germ., rusă).
34(082)=00
341 Drept internaţional
608. "Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la
Geneva", colocviu intern. (2010 ; Chişinău.). Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de
la semnarea Convenţiilor de la Geneva. Colocviu internaţional "Promovarea drepturilor omului
în contextul integrării europene: teorie şi practică", 30-31 oct. 2009 / red.-şef: Vitalie Gamurari
; resp. ed.: Alexandru Cauia. – Ch. : ULIM, 2010 (Tipogr. "Grafema Libris" SRL). – 702 p. ; 24
cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-52-083-6 ("Grafema Libris" SRL).
[2011-672].

13

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

- - 1. "Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva" – Colocviu internaţional "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică" (rom., engl., fr., rusă).
609. Guceac, Ion
Dicţionar. Drepturile omului pe înţelesul tuturor / Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 158 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 155-158. – 235 ex.
ISBN 978-9975-67-742-4.
[2011-707].
- - 1. Drepturile omului – Dicţionare.
341.231.14(038)
Serviciul diplomatic: teorie şi practică. – Vezi Nr 596.
610. Svanidze, Eric
Investigaţii eficientă a relelor tratamente : Ghidul Standardelor Europene / Eric
Svanidze ; trad. de Glavan Elena, Stanilă Ala ; Directoratul General pentru Drepturile Omului
şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei. – [Ch. : S. n., 2009]. – 111 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi al
Consiliului Europei.
[2011-634].
- - 1. Drept penal internaţional. 2. Drepturi procedurale.
341.4 :343.12
Дипломатическая служба: теория и практика. – Vezi Nr 597.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
611. "Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept", simpoz.
şt. (2010 ; Chişinău). Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept :
Materialele simpoz. şt. studenţesc univ. din 3 dec. 2010 / red. şt.: Victor Guţuleac. – Ch. :
"Notograf Prim" SRL, 2011. – 318 p. : fot., fot. color, tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4119-5-0.
[2011-671].
- - 1. "Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept" – Simpozion ştiinţific.
342.9(082)
612. Goriuc, Silvia
Drept constituţional al Republicii Moldova : Scheme şi culegeri de acte normative cu
modificări şi compl. pînă în sept. 2010 / Silvia Goriuc. – [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL)]. – 448 p. : scheme ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 59-62 (80 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-106-60-3.
[2011-697].
14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Drept constituţional – Republica Moldova.
342.4(478)(075)
613. Конституция Республики Молдова : от 29.07.1994 : Опубликована:
18.08.1994 в Monitorul Oficial Nr 1 ст. Nr 1 : Дата вступления в силу: 27.08.1994. – К.
"Prag-3" SRL, 2011. – 64 p. ; 11 x 15 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-77-174-0.
[2011-639].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).
342.4(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
614. Dolea, Igor
Ghid privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală : Ghid pentru
procurori / Igor Dolea, Dumitru Roman ; coord. ed.: Cristina Beldiga ; Inst. de Reforme Penale
(IRP). – [Ch. : S. n., 2011] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 120 p. ; 22 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF-Moldova, Sida. –
300 ex.
ISBN 978-9975-80-447-9 (în cop. tare).
[2011-716].
- - 1. Procedură penală.
343.62(036)
615. Ortner, Daniela
Drepturile victimei traficului de fiinţe umane / Daniela Ortner ; Centrul de Prevenire a
Traficului de Fiinţe Umane. – Ed. a 4-a. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48
p. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
OSCE/ODIHR.
[2011-635].
- - 1. Trafic de fiinţe umane. 2. Victime.
343.54
616. Raport de monitorizare a activităţilor de probaţiune în Republica Moldova / aut.:
Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile Rotaru [et al.] ; coord. ed.: Cristina Beldiga ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 95 p. : diagr. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Org. Interbisericeşti pentru
Dezvoltare în Cooperare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-443-1.
[2011-603].
- - 1. Probaţiune în Republica Moldova.
343.14(478)(047)
617. Idem în lb. engl. : Monitoring report on probation activities in the Republic of
Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 97 p. : diagr. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Inter Church Organisation for
Development Cooperation. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-446-2.
15

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

[2011-604].
- - 1. Probaţiune în Republica Moldova (engl.).
343.14(478)(047)
618. Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor în Moldova: acte normative actualizate = Торговля людьми и равенство полов в Молдове: дополнительные нормативные
акты : Convenţii. Legi. Hotărîri de Guvern / OIM Org. Intern. pentru Migraţiune ; resp. ed.:
Otilia Bologan-Vieru, Veaceslav Balan ; coord. ed.: Eugenia Benigni. – Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 343 ; 341 p. : tab. ; 28 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al OSCE în Moldova, Misiunea OIM
în Moldova. – 1600 ex.
ISBN 978-9975-106-64-1.
[2011-700].
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Republica Moldova (rom., rusă). 2. Egalitate de gen – Republica Moldova (rom., rusă).
343.54:316.346(478)(094)=135.1=161.1
619. Vidaicu, Mihaela
Combaterea traficului de fiinţe umane : (drept material şi drept procesual) / Mihaela
Vidaicu, Igor Dolea ; coord. principal Elena Muraru ; resp. ed. Eugenia Fistican ; Inst. Naţ. al
Justiţiei. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 187, [1] p. : tab. ; 25 cm. – (Seria :
Suporturi de curs ; Cartea 21-a).
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă (UNODC), Progr. Antitrafic şi Gender al Misiunii
OSCE în Moldova. – 250 ex.
ISBN 978-9975-106-58-0 (în cop. tare).
[2011-695].
- - 1. Trafic de fiinţe umane – Republica Moldova.
343.54
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
620. Халабуденко, О. А.
Имущественные права = Drepturile patrimoniale : [pentru uzul studenţilor] / О. А.
Халабуденко ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – К. : Междунар. независимый
ун-т Молдовы, 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-101-55-4.
Кн. 1 : Вещное право = Dreptul real. – 2011. – 305, [1] p. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 292-306 (120 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-101-56-1. –
[2011-693].
- - 1. Drepturile patrimoniale (rusă).
347.2(075.8)
347.7 Drept comercial
621. Chirtoacă, Leonid

16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Regimul juridic al contractului de navlosire în drept comparat, cu specială privire la dreptul românesc şi rusesc / Leonid Chirtoacă ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Şt. a
Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2011. – 202 , [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 201-202 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-094-7.
[2011-609].
- - 1. Contract de navlosire.
347.794(075.8)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social
622. Romandaş, Nicolai
Dreptul protecţiei sociale : [manual] / Nicolai Romandaş, Ludmila Proca, Ina Odinokaia
Negură ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Foxtrot" SRL, 2011. – 382, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 363-377 (220 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4180-0-3.
[2011-677].
- - 1. Dreptul protecţiei sociale.
349.3

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
623. Chimerciuc, Nicolae
Tactica specială / Nicolae Chimerciuc ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Militară. – Ch. : USEFS, 2011 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 66 p. : fig., tab. ; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 65 (11 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4202-0-4.
[2011-618].
355.233.22(075.8)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
624. From the concepts to people, changing destines: better opportunities for youth
and women : Report on the achievement by the Better Opportunities for Youth and Women
project during 6th years of implementation / United Nations Development Progr. (UNDP), Government of Rep. of Moldova. – Ch. : UNDP Moldova, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 39
p. : diagr., fot., tab. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al US Agency for Intern. Development (USAID). – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-440-0.
[2011-605].
- - 1. Asistenţă socială – Rapoarte (engl.).
364.465(047)
625. Metodologie de planificare strategică în domeniul dezvoltării serviciilor sociale =
Методология стратегического планирования в о области развития социальных услуг /
17

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Rep. Moldova. – Ch. : "Elena-V.I." SRL, 2010. –
26, [1] ; 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("первертыш"). – Apare
cu sprijinul financiar al DFID/SIDA. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-106-08-5.
[2011-688].
- - 1. Servicii sociale.
364:352=135.1=161.1
Proiecte de succes = Успешные проекты. – Vezi Nr 577.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
626. Copii singuri acasă : Carte pentru persoanele care au grijă de copii cu părinţi plecaţi în străinătate / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), HelpAge Intern. în Moldova ; text: Daniela Platon ; coord.: Cezar Gavriliuc. –
Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 60 p. : des. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 60 (18 tit.).
[2010-631].
37.018.1
627. Ionaş, Valeriu
Repere ortodoxe în educaţie / Valeriu Ionaş. – Ch. : Labirint, 2011. – 91, [2] p. ; 20 cm.
– Publicaţia periodică "Altarul credinţei" – 10 ani.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-48-7.
[2011-596].
- - 1. Educaţie ortodoxă.
37.0
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
628. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … / Liceul Teoretic
"Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 29 cm.
… 2006/2007. – 2007. – 257 p. : fig., color, tab. – Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la
sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor
"Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-172-8. – [2011624].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
629. … 2007-2008. – 2008. – 657 p. : fig., fig., color, tab. – Texte: lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-173-5. –
[2011-625].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1

18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

630. …2008-2009. – 2009. – 654 p. : fig., fot. color, tab. – Texte: lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-174-2. –
[2011-626].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
631. … 2009-2010. – 2010. – 750 p. : fig., fot. color, tab. – Texte: lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul
Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-166-7 (Print). – ISBN
978-9975-68-168-1 (CD). – [2011-623].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
632. Citim împreună! / Progr. Educaţional Pas cu Pas ; elab.: Cornelia Cincilei, Olga
Olevschi ; prez. graf.: Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). –
12, [1] p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din
Liechtenstein (LED). – 4000 ex.
ISBN 978-9975-109-47-5.
[2011-667].
373.2.016:811.135.1
633. Idem în lb. rusă : Читаем вместе! / [trad.: Natalia Oborocean]. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 12, [1] p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Изд. при поддержке Фонда Услуг Развития Лихтенштейн (LED). – 1000
ex.
ISBN 978-9975-109-48-2.
[2011-668].
373.2.016:811.161.1
634. Hîncu, Valentina
Scrînciob de Lăstăraş : scenarii literar-artistice : pentru educatori, învăţători, părinţi şi
copii / Valentina Hîncu ; ed., red.-coord.: Ana Manole ; il.: Timotei Bătrînu ; cop.: Nicolae
Sîrbu. – Ch. : "Tipogr. Reclama" SA, 2011. – 109, [3] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-105-54-5.
[2011-597].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2/.3
635. Magia Literelor = Магия букв : Русский язык : [joc instructiv-educaţional pentru
copii de 4-7 ani]. – Ch. : "Notograf Prim" SRL, 2010. – 7 divizionare a câte 37 de fişe color ; 8
x 36 cm.
Ed. broşată cu fişe prezentate separat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4119-4-3 (în cop. tare).
[2011-587].
- - 1. Activităţi preşcolare – Limba rusă.
373.2:811.161.1
19

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
398(=135.2) Folclor moldovenesc
636. Colindatul de ceată bărbătească / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii al
Rep. Moldova, Comisia Naţ. pentru Salvgardarea patrimoniului Cultural Imaterial ; ref. şt.:
Nicolae Băieşu, Leonid Railean ; trad. în engl.: Corina Rezneac. – [Ch. : "Tipogr. Reclama"
SA, 2011]. – 160 p. : n. muz., [16] p. fot. ; 17 x 24 cm.
Texte: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 80-84. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului Regional UNESCO de la Moscova pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Rep. Moldova şi Federaţia Rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-105-49-1.
Gratuit. – [2011-602].
- - 1. Colindatul de ceată bărbătească.
398(=135.2)(082)=135.1=111

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
637. Natura în termeni şi noţiuni : (dicţ. explicativ şcolar) / Cecoi V., Donea V., Gînju S.
[et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. :
UPS "Ion Creangă", 2011. – 59 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-46-084-2.
[2011-608].
- - 1. Natură – Dicţionare.
502/504(038)
638. Planul de management pentru zona Ramsar "Nistrul de Jos" = План управления
Рамсарским сайтом "Нижний Днестр" : (proiect) / авт.: А. Андреев, Е. Аникеев, П. Арнаут
[и др.] ; под общ. ред. А. Андреева ; пер. на гос. яз. Е. Жура ; Soc. Ecologică "Biotica". –
Ch. : Soc. Ecologică "Biotica", 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 574 p. : des., fig. color, tab. ;
24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 466-475
şi în notele de subsol.
500 ex.
ISBN 978-9975-106-65-8.
[2011-701].
- - 1. Zona Ramsar "Nistrul de Jos" (rom., rusă).
502/504(282.247.314)=135.1=161.1

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
639. Marina, Vasile

20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mecanica raţională : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Vasile Marina. – Ch. : TehnicaInfo, 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-106-69-6.
Vol. 1. – 2011. – 521, [1] p. : fig. – Bibliogr.: p. 515-521 (95 tit.). – Bibliogr. operelor lui
Isaac Newton: p. 509-514 (72 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-106-70-2 (în cop. tare). –
[2011-704].
- - 1. Mecanica raţională.
531(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
640. "Solul şi specia Homo sapiens", simpoz. (2 ; 2009 ; Chişinău). Lucrările celui
de al II-lea Simpozion al Tineretului Studios sub genericul "Solul şi Specia Homo sapiens", 17
noiem. 2009 / col. şt.: Valeriu Derjanschi, Tamara Cojuhari, Dorin Lozovanu [et al.] ; col. red.:
Tatiana Tihmanovschi, Ion Cojuhari, Diana Braga. – Ch. : Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie
Naturală, 2010. – 73 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală (MNEIN), Asoc. de Educaţie şi
Cultură pentru Activităţi în Aer Liber (AECAAL). – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr.: p. 58-59 (12 tit.) şi la sfârşitul art. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4157-0-5.
[2011-680].
- - 1. "Solul şi specia Homo sapiens" – Simpozion (rom., rusă).
574(082)=135.1=161.1

58 BOTANICĂ
641. Sistematica şi filogenia plantelor cu flori Filumul Magnoliophyta : Compendiu /
Ludmila Cuharscaia, Victor Şalaru, Nadejda Grabco [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Biologie şi Pedologie, Catedra Ecologie, Botanică şi Silvicultură. – Ch. : CEP USM, 2011.
– 140, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 140 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-075-6.
[2011-641].
- - 1. Plante cu flori Filumul Magnoliophyta – Filogenie.
582.4(075.8)

59 ZOOLOGIE
642. Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova / aut.: Munteanu Andrei,
Zubcov Nicolai, Gusan Grigorii [et al.] ; coord.: Andrei Munteanu ; în colab. cu: Nicolai Zubcov
; Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Ornitologică din Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 99, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Tit. în engl.: The Atlas of the Breeding Birds of Republic of Moldova. – Bibliogr.: p. 96100. – 300 ex.
ISBN 978-9975-106-10-8.
[2011-690].
- - 1. Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova.
598.2(478)(084.4)
21

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

643. Зубкова, Наталья
Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб :
[монография] / Наталья Зубкова ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 81-87 (94 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-67-753-0.
[2011-711].
- - 1. Ontogeneza peştilor (rusă).
597.2/.5:639.3

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
644. Studiul "Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5
ani la domiciliu şi în primele 24 ore de spitalizare" / aut.: Irina Malanciuc, Domnica Gînu, Ala
Holban [et al.] ; coord. ed.: Irina Malanciuc ; consultanţi: Maria Ţăruş, Rodica Scutelnic, Viorica Dumbrăveanu [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Min. Muncii, Protecţiei Soc. şi Familiei al Rep. Moldova ; Asoc. Obştească LUMOS Foundation Moldova. – Ch. : "Casa Imago"
SRL, 2011. – 95 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 72 (39 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4136-5-7.
[2011-586].
- - 1. Mortalitate infantilă – Cauze – Studiu.
612.67-053.2
613 Igienă. Sănătate şi igienă personal
645. Friptuleac, Grigore
Igiena muncii lucrătorilor gospodăriilor ţărăneşti / Grigore Friptuleac, Iurie Pînzaru ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 272 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text: lb. rom., engl. – Pref., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 206-225 (177
tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4154-4-6 (în cop. tare).
[2011-713].
- - 1. Igiena muncii (rom., engl.). 2. Gospodării ţărăneşti – Igiena muncii (rom., engl.).
613.6:631.1=135.1=111
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
646. Ghid naţional de biosiguranţă pentru laboratoare / Centrul Naţ. de Sănătate Publică, Org. Mondială a Sănătăţii ; coord.: Spînu Constantin. – Ch. : S. n., 2011 [Tipogr. "Bons
Offices" SRL]. – 166 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 164-166 (52 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – 1000
ex.
[2011-636].
- - 1. Biosiguranţă pentru laboratoare.
22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

614.2
647. Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase / Centrul
Naţ. de Sănătate Publică, Org. Mondială a Sănătăţii ; coord.: Spînu Constantin. – Ch. : S. n.,
2011 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. – 35 p. : diagr., fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 164-166 (52 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. – 1000
ex.
[2011-637].
- - 1. Transportul substanţelor infecţioase – Reglementări.
614.2
648. Malpraxisul medical : Opţiuni pentru schimbări de politici în Republica Moldova /
Constantin Eţco, Andrei Mecineanu, Dorin Rotaru [et al.] ; Inst. de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială (ISAMS). – Ch. : Inst. de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială (ISAMS), 2011
(Tipogr. Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 64 p. : scheme, tab. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63-64 (44 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4197-0-3 (Iulian ("Edit-Prest" SRL).
[2011-620].
- - 1. Malpraxisul medical.
614.25
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
649. Ghid Naţional în Transfuziologie / aut.: Ion Corcimaru, Svetlana Cebotari, Mihail
Borş [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. –
Ch. : "Elena-V.I." SRL, 2011. – 121, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 120-121 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA. – 300 ex.
ISBN 978-9975-106-57-3.
[2011-694].
- - 1. Transfuziologie.
615.38(075)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
650. Ftiziologie : Ghid / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ;
elab.: Constantin Iavorschi, Aurelia Ustian, Valentina Vilc [et al.]. – Ch. : S. n., 2011 [Tipogr.
"Bons Offices" SRL]. – 99, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 97-100 (80 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
[2011-632].
- - 1. Ftiziologie.
616.24-002.5:616-074
651. Popa, Vladimir
23

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Morbiditatea otorinolaringologică a populaţiei rurale din Republica Moldova : Recomandări metodice / Vladimir Popa ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Otorinolaringologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 20, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 21 (1 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-913-51-5.
[2011-614].
616.21(076.5)
652. Popa, Vladimir
Rolul anamnezei în diagnosticul afecţiunilor otorinolaringologice : Recomandări metodice / Vladimir Popa ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
Otorinolaringologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 21, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-913-52-2.
[2011-615].
616.21-07(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
653. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", conf. naţ. (2011 ; Chişinău).
Materialele conferinţei naţionale a Moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2011 / resp. ed.:
Oxana Zavtoni. – Ch. : Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova, 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). –
62 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4187-8-2.
[2011-730].
- - 1. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova" – Conferenţă naţională (rom., engl.).
618:614.253.5(478)(082)=135.1=111

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
Antologia invenţiilor. – Vezi Nr 575.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
654. Вронских, М. Д.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Изменение климата и риски сельскохозяйственного производства Молдовы /
Вронских М. Д. ; Акад. Наук Респ. Молдова, НИИ полевых культур "Селекция". – К. :
"Grafema Libris", 2011. – 560 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 557-560 (114 tit. în lb. rom., engl., rusă). – Изд. при фин. поддержке Нац.
Экол. фонда м-ва окружающей среды. – 600 ex.
ISBN 978-9975-52-107-9.
[2011-740].
- - 1. Riscuri în agricultură (rusă).
631.15(478):551.58
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante
655. Recomandări provizorii pentru utilizarea urinei umane ca fertilizant în agricultură /
aut.: Plămădeală Vasile, Rusu Alexandru, Zubcov Elena [et al.] ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo", EcoTox, Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 28 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare. – 200 ex.
ISBN 978-9975-106-62-7.
[2011-698].
631.86

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
656. Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicaţii din Republica Moldova
în contextul negocierii creării viitoarei zone de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Ion Coşuleanu, Ludmila Ieşeanu, Liubomir Chiriac [et al.] ; "I.M. Business
Intelligent Service" SRL. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 74 p. : fig., fig. color, tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 71-73 (51 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-456-1.
[2011-721].
- - 1. Telecomunicaţii – Republica Moldova – Uniunea Europeană 2. Comerţ internaţional – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
654:339.5
657 Contabilitate
657. Coseac, Lorina
Curs rezumativ de lecţii la disciplina "Contabilitatea internaţională" / Lorina Coseac ; Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău "A. Diordiţa". – Ch. : Labirint, 2011. – 123, [1] p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 122 (17 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-948-23-4.
[2011-593].
25

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

- - 1. Contabilitate internaţională.
657(075.8)
658. Manual de audit al regularităţii / Curtea de Conturi a Rep. Moldova ; elab. : Angela
Curchin, Tatiana Neclea, Viorica Raropu. – Ch. : S. n., 2011 (pe cop. 2010) (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 127 p. : fig., tab. ; 24 cm.
140 ex.
ISBN 978-9975-47-052-0.
[2011-652].
- - 1. Auditul regularităţii.
657.01(075.8)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
659. Mamot, Eugen
Beu-curcubeu : Album de piese folclorice pentru instrumente de coarde şi pian destinat
elevilor începători / Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2011. – 108, [4]
p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0109-8.
ISBN 978-9975-4147-7-7.
[2011-616].
- - 1. Piese folclorice pentru instrumente de coarde şi pian.
787:398.8
660. Mamot, Eugen
Vreau să cânt şi eu : Caiet de cântece şi colinde pentru elevii claselor primare : [pe versurile poeţilor mold.] / E. Mamot, V. Ciobanu ; foto: O. Melnic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Ch. : ["Primex Com" SRL], 2011. – 73 p. : n. muz. ; 20 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0125-8.
ISBN 978-9975-4209-0-7.
[2011-651].
- - 1. Culegere de cântece.
784.6+821.135.1(478)-1(082)
661. Radu, Daria
Zâmbetul primăverii : [cântece pe versurile poeţilor mold., poezii, legende, proverbe,
glume, zicători] / Daria Radu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011. – 162 p. : n. muz. ; 21 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0123-4.
ISBN 978-9975-52-103-1.
[2011-588].
- - 1. Cântece pentru copii. 2. Literatură pentru copii.
784.67+821-93

26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
662. "Культурное многообразие и интеркультур. диалог в процессе
межкультур. коммуникации", междунар. науч. конф. (2010 ; Кишинэу). "Культурное
многообразие и интеркультурный диалог в процессе межкультурной коммуникации" :
Материалы Междунар. науч. конф., 22-23 окт. 2010 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi, Lora
Moşanu, Olga Gherlovan [et al.] ; red. resp. Olga Gherlovan. – К. : UST, 2010. – 247 p. : tab.
; 20 cm.
Antetit.: Акад. наук Молдовы, Тираспол. гос. ун-т. – Tit. pe cop.: Diversitatea culturală
şi dialogul intercultural în procesul de comunicare. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-045-4.
[2011-664].
- - 1. "Культурное многообразие и интеркультурный диалог в процессе межкультурной коммуникации" – Материалы Международной научной конференции (rom.,
engl., fr., rusă).
80:37.0(082)=00
663. Славянские чтения : материалы междунар. науч-теорет. конф. / Славян. ун-т
; ред.-изд. совет : Бабенко О. А., Млечко Т. П., Катан П. И. [et al.] ; науч. ред. Ионова И.
А. – K. : Б. и., 2011 (Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISBN 978-9975-68-037-0. – XII конгрессу МАПРЯЛ посвящается.
(Вып. 6). – 2011. – 294 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-68-1711. – [2011-619].
80/81:821.16.0(082)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
664. Gheorghiţă, Elena
The Craft of Language / Elena Gheorghiţă ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de Lb.
şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : CEP USM, 2011. – 87 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. : p. 79-85. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-099-2.
[2011-642].
- - 1. Limba engleză – Lingvistică (engl.).
811.111'1(076.5)
811.112.2 Limba germană
665. Sulac, Sofia
Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Sofia Sulac ; Comrater Staatliche
Univ. – Comrat : S. n., 2008 (Tipogr. US Comrat). – 157 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143-155 (153 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9744-4-8.
[2011-682].
- - 1. Limba germană – Lexicologie.
27

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

811.112.2'373(075.8)
811.131.1 Limba italiană
666. Bolduma, Veronica
Comunicare… è facile! / Veronica Bolduma. – Ch. : ["Garomont Studio" SRL], 2011. –
60 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 59 (7 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-9880-8-7.
[2011-654].
- - 1. Limba italiană – Teste. 2. Literatură italiană – Critică şi interpretare – Teste.
811.131.1:821.131.1.0(079)
811.133.1 Limba franceză
667. Maţcan, Rodica
Viitorul în limba franceză: dimensiuni temporale, aspectuale şi modale : Monografie /
Rodica Maţcan ; red. şt.: Zinovia Zubcu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Foxtrot" SRL,
2010. – 172 p. : tab. ; 21 cm.
Adnot., rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 155-167. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4138-9-3.
[2011-676].
- - 1. Viitorul – Gramatică – Limba franceză.
811.133.1'366.584
668. Oltean-Grecu, Lilia
La ruche grammaticale : Royaume morphologique de la langue française / Lilia OlteanGrecu. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 168 p. : fig., tab. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4194-0-6.
[2011-715].
- - 1. Limba franceză – Gramatică – Morfologie.
811.133.1'36(075)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
669. Donici, Alecu
Cele mai frumoase Fabule / Alecu Donici ; il. de Serge Samsonov ; concepţia graf. şi
cop.: Vladimir Zmeev. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Litera Internaţional, 2011 (Combinatul
Poligr.). – 47, [1] p. : il. color ; 28 cm.
ISBN 978-606-600-253-0 (Litera Internaţional, Bucureşti) (în cop. tare).
[2011-650].
- - 1. Literatură română – Fabule.
821.135.1-191 Donici
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

670. Balan, Iurie
Aceeaşi rană : Versuri / Iurie Balan ; pict.: Violeta Diordiev. – Ch. : "Baştina-Radog"
SRL, 2011. – 84 p. : il. ; 10 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4154-6-0.
[2011-611].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-14 Balan
671. Bancuri cu reacţie / sel.: Victoria Gutium ; cop.: Vitaliu Pogolşa. – Ch. : F.E.-P.
"Baştina-Radog" SRL, 2011. – 48 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4154-8-4.
[2011-622].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Bancuri.
821.135.1(478)-36
672. Cheianu, Constantin
Ţara asta a uitat de noi… : [piesă] / Constantin Cheianu ; coord./ed.: Victoria Cazacu. –
[Ch. : S. n., 2011] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 31, [1] p. ; 21 cm. – (Colecţia UNITEM ; 3).
[2011-633].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-21 Cheianu
673. Covalciuc, Victoria
Uitată de păcat : [versuri] / Victoria Covalciuc ; il.: Ludmila Furdui. – Ch. : "Depol Promo"
SRL, 2011. – 125 p. : il. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4029-4-1.
[2011-712].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Covalciuc
674. Glec, Serghei
Noroc România! = Норок Румыния : roman-fapt / Serghei Glec ; cop.: Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema-Libris" SRL, 2011. – 278 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex.
ISBN 978-9975-52-105-5.
[2011-589].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane (rom., rusă).
821.135.1(478)-31=135.1=161.1 Glec
675. Guţu, Constatin
Despre vremuri apuse care mai rămîn actuale : piesă / Constantin Guţu ; des. Alina
Capbătut. – Ch. : "Serebia" SRL, 2011. – 32 p. : des. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4167-5-7.
[2011-669].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
29

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

821.135.1(478)-2 Guţu
Mamot, Eugen. Vreau să cânt şi ei. – Vezi Nr 660.
676. Mardare, Marcela
Legende despre anotimpuri / Marcela Mardare ; cop., imagini color: Petru Gheţoi ; imagini alb-negru: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 34, [2]
p. : imagini, imagini color ; 22 cm.
Tit. pe cop.: Legenda anotimpurilor. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-51-127-8.
[2011-643].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Legende.
821.135.1(478)-343 Mardare
677. Neagu-Beniamines, Sanda
Lăcrimioara : Versuri / Sanda Neagu-Beniamines ; des.: Iaroslav Oliinîk ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 37, [3] p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-248-0.
[2011-679].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Neagu-Beniamines
678. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
Regata timpului : Gânduri despre timp, istorie, cultură, viaţă / Vitalie Pastuh-Cubolteanu
; cop.: Daniel Pastuh-Cubolteanu. – Ch. : Labirint, 2011. – 20 cm. – ISBN 978-9975-948-46-3.
Cartea 1-a. – 2011. – 229, [1] p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-948-47-0. – [2011-595].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-84 Pastuh-Cubolteanu
679. Popovici, Teodor
Culmi între culmi sau prostia omenească : [exprimări cu miez] / Teodor Popovici. – Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 23, [1] p. ; 11 x 14 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-106-59-7.
[2011-696].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Exprimări cu miez.
821.135.1(478)-84 Popovici
680. Popovici, Teodor
Nişte gânduri a (i)urite : (Maxime şi aforisme) / Teodor Popovici. – Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 174, [1] p. : il. ; 10 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-106-11-5.
[2011-691].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Maxime – Aforisme.
821.135.1(478)-84 Popovici
681. Popovici, T.
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Să ne trăieşti, şefu! : (Despre şefi buni şi… mai puţin buni) : [aforisme satirice] / Teodor
Popovici. – Ch. : "Elena-V.I." SRL, 2011. – 52 p. : des., fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-106-66-5.
[2011-702].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Aforisme.
821.135.1(478)-7 Popovici
682. Trifan, Călina
Femeile iubesc cum respiră : (poeme) / Călina Trifan ; pref.: Lucia Ţurcanu ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 79, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-610-2.
[2011-648].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Trifan
821.161.1 Literatură rusă
683. [Мариан, Борис]
Закон – Тайга : [лагер. легенда] / лит. обработка : Борис Мариан, Михаил Лупашко.
– К. : Б. и., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 23 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-106-63-4.
[2011-699].
- - 1. Literatură rusă – Legende (rusă).
821.161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
684. Буев, Валерий
Légion étrangère = Иностранный легион : [комикс] / Валерий Буев. – К. : Б. и., 2011
[Tipogr. "Neosan" SRL]. – 58, [2] p. des. color ; 30 cm. – (Серия "Слоноблудие").
Tit. paral.: fr., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9984-2-0.
[2011-722].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-7 Буев
685. Кео, Елена
Капля дождя : стихи / Елена Кео ; облож.: Руксанда Романчук. – К. : Pontos, 2011
(Centrul Ed. al UASM). – 207, [5] p. ; 20 cm.
În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-195-7.
[2011-645].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Кео
686. Кео, Елена

31

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

О страннике и о девице : роман в стихах / Елена Кео ; облож.: Руксанда Романчук.
– К. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. UASM). – 63, [1] p. ; 20 cm.
În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-178-0.
[2011-644].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).
821.161.1(478)-1 Кео
687. Лупашко, Михаил
Однажды в Молдове : [сб. юморист. рассказов, сказок и историй] / Михаил Лупашко. – К. : Б. и., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 60 p., [2] p. fot. color ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-106-12-2.
[2011-692].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri umoristice (rusă).
821.161.1(478)-3 Лупашко
688. Мари До (Довгаль Марина Петровна)
Иду за белым кроликом стиха… : [стихотворения] / Мари До (Довгаль Марина Петровна) ; ил.: Асауляк Андрей Васильевич. – Бендеры : Полиграфист, 2011. – 191, [1] p.,
[16] p. fot. color ; 20 cm.
În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4141-9-7.
[2011-714].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Мари До
689. Серакуца, Штефан
Сердце на ладони : Стихи / Штефан Серакуца. – К. : "Inversia-Dub" ÎI, 2011. – 206,
[2] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4088-9-9.
[2011-653].
- - 1. Literatura rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Серакуца
82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII
821-93 Literatură pentru copii
690. Caleidoscopul anului : poezii, cântece, proverbe, scenete, ghicitori, jocuri / alcăt.:
Ala Bujor ; notogr.: Carolina Tomoianu ; il.: Estela Răileanu. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2011
(Tipogr. "Serebia" SRL). – 87, [1] p. : il. color, n. muz. ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-109-50-5 (în cop. tare).
[2011-666].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93(082)

32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

691. Colorăm animale : 28 de desene / pict.: Oleg Braga. – Ch. : Ialoveni : "A.V.i.T.
Publ" SRL, 2011 (Tipogr. "Ericon" SRL). – [32] p. : il. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9966-6-2.
[2011-687].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93=135.1=161.1
Radu, Daria. Zâmbetul primăverii. – Vezi Nr 661.
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
692. Bujor, Liuba-Drăgostiţa
Darul lui Iisus : [povestiri pentru copii] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; cop., des.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 48, [2] p. : des. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-182-7.
[2011-601].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Bujor
693. Dabija, Nicolae
Poveşti de când Păsărel era mic : Bătălia de la Nuiana unde mi-am pierdut luleana / Nicolae Dabija ; pict.: Alexei Colâbneac. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2011. – 23,
[2] p. : il. color ; 26 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4154-7-7.
[2011-607].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Dabija
694. Descoperă povestea prin teatru : Lucrări premiate în cadrul Concursului republican de dramatizări / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă", "Baştina-Radog" SRL ; ed. îngrijită
de Claudia Balaban. – Ch. : F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL, 2011. – 152 p. : des. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al "Baştina-Radog" SRL, dir. Alexandru Rusu. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4154-9-1.
[2011-621].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-2-93 (082)
695. Partole, Claudia
Ai grijă de tine! : Sfaturi de asigurare pentru pici / Claudia Partole ; pict.: E. Ermacova. –
Ch. : "Moldpresa" SA, 2011 (Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 22 cm.
– ("Să creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4181-2-6 (cartonată).
[2011-662].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
33

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

696. Partole, Claudia
Anotimpuri-surioare : [poezii pentru copii] / Claudia Partole ; pict.: I. Esaulov. – Ch. :
"Moldpresa" SA, 2011 (Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – ("Să
creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9920-9-1 (cartonată).
[2011-659].
- - 1. Literatură română din Republică Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
697. Partole, Claudia
E minunat să fii educat (şi să creşti manierat) / Claudia Partol ; pict.: M. Porcşeeva. –
Ch. : "Moldpresa" SA, 2011 (Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 22 cm.
– ("Să creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4181-1-9 (cartonată).
[2011-661].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
698. Partole, Claudia
Mâţu Motănică : [poezii pentru copii] / Claudia Partole ; pict.: E. Pâliţina. – Ch. :
"Molpresa" SA, 2011 (Tipogr. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 13 x 16 cm. – ("Să
creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9920-8-4 (cartonată).
[2011-658].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
699. Partole, Claudia
Muţunache cu tractorul-salvatorul : [poezii pentru copii] / Claudia Partole ; pict.: I.
Egorova. – Ch. : "Moldpresa" SA, 2011 (Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il.
color ; 22 cm. – ("Să creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4181-3-3 (cartonată).
[2011-663].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
700. Partole, Claudia
Nani, puişor : [poezii pentru copii] / Claudia Partole ; pict.: I. Egorova. – Ch. :
"Moldpresa" SA, 2011 (Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 22 cm. – ("Să
creşti mare, puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4181-0-2 (cartonată).
[2011-660].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Partole
701. Partole, Claudia
Noapte bună : [poezii pentru copii] / Claudia Partole. – Ch. : "Molpresa" SA, 2011
(Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 13 x 16 cm. – ("Să creşti mare,
puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9920-7-7 (cartonată).
[2011-657].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
702. Partole, Claudia
Turte-Turtuleţe : [poezii pentru copii] / Claudia Partole. – Ch. : "Moldpresa" SA, 2011
(Tipogr. Ed. "Prof-Press", or. Rostov). – [12] p. : il. color ; 13 x 16 cm. – ("Să creşti mare,
puişor").
F. f. de tit. – Apare cu susţinerea Design-grup "Forpost". – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9920-6-0 (cartonată).
[2011-656].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Partole
703. Vladiceanu, Mara
Casa păcii : poezii pentru copii / Mara Vladiceanu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011.
– 87 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-52-106-2.
[2011-646].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Vladiceanu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
704. Melnic, Timotei
Teoria literaturii : Suport de curs / Timotei Melnic ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM, 2010. – 218, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 350 ex.
ISBN 978-9975-71-024-4.
[2011-683].
- - 1. Literatură – Critică şi interpretare.
821.09(075.8)
821.133.1.0 Literatură franceză
705. Ciocoi, Tatiana
Anotimpurile Persefonei : Proza feminina din Italia sec. al XX-lea / Tatiana Ciocoi ; cop.:
Eugen Scorţescu ; Catedra de Lit. Universală a USM. – Ch. : CEP USM, 2011. – 249 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 244-247 (63 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-092-3.
35

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

[2011-610].
- - 1. Literatură italiană – Critică şi interpretare.
821.131.1.0
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
706. Bantoş, Ana
Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică / Ana Bantoş
; coord. : Alexandru Bantoş. – Ch. : Casa Limbii Române Nichita Stănescu, 2010 (Tipogr.
"Serebia" SRL). – 344 p. : fot. color ; 24 cm. – (Biblioteca revistei "Limba Română").
Itinerar biobibliogr.: p. 341-344. – Bibliogr.: p. 291-305 (320 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9529-8-9.
[2011-665].
- - 1. Literatura română din Basarabia postbelică.
821.135.1(478).09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
707. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : [publ. anuală] / O.N.G. "Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi Etnografie, Săptămânalul independent "Observatorul de
Nord", Săptămânalul independent "Observator de Nord" [et al.] ; col. red.: Ignat Berbeci,
Nicolae Bulat, Victor Cobăsneanu [et al.] ; resp. ed.: Ignat Berbeci. – Ch. : "Cu drag" SRL,
2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – (Almanah anual ; Nr 4/2010).
… 2010. – 2011. – 176 p. : fot., fot. color. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9916-6-7. –
[2011-718].
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
708. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova / aut.: Silviu Andrieş-Tabac, Vladimir Bogdan, Ana Boldureanu [et al.] ; coord. şi red. şt. Silviu Andrieş-Tabac ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. Publică "Enciclopedia Moldovei". – Ch. : "Cu drag" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 633, [2] p. : fig., fot., tab. color, n. muz. ; 25 cm. – (Colecţia Enciclopedica).
Tab. cronol.: p. 605-614. – Bibliogr.: p. 615-633 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4145-8-6 (în cop. tare şi supracop.).
[2011-719].
- - 1. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova. 2. Stema de Stat a Republicii Moldova. 3. Drapelul de Stat al Republicii Moldova. 4. Imnul de Stat al Republicii Moldova.
929.6(478)
Пашалы Пётр Михайлович. – Vezi Nr 604.

36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
709. Petrencu, Anatol
Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini / Anatol Petrencu ; Inst. de Istorie Socială "ProMemoria", Univ. de Stat din Moldova, Catedra de Istorie Universală. – Ch. :
"Cartdidact" SRL, 2011 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 580 p. ; 25 cm. – (Seria "Studii, documente, memorii" ; (1).
Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume: p. 566-580. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4158-7-3 (în cop. tare).
[2011-670].
- - 1. Istorie contemporană, 1939-2010.
94(100)"19/20"
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477) Istoria Ucrainei
710. Iordăchescu, Tudor
Hagi Curda (Camâşovca) : Un sat românesc din Basarabia istorică / Tudor Iordăchescu
: aut. proiectului, coord. şi imagini Vasile Şoimaru. – Ch. : Prometeu, 2011 (Combinatul
Poligr.). – 191, [1] p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Pavel Tostogan, Grigore Bernavschi, Vasile Benderschi [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-919-85-2 (în cop. tare).
[2011-649].
- - 1. Hagi Curda (Camâşovca) – Sate – Raionul Ismail – Ucraina – Istorie.
94(477)
94(478) Istoria Republicii Moldova
Chicu-Dimitriu, Silvia. Viaţa politică a Ţării Moldovei în a II-a jumătate a sec. al XVIlea. – Vezi Nr 598.
Chircă, Sergiu Ion. Basarabia dezmembrată şi rătăcită între Est şi Vest. – Vezi Nr 593.
711. Ciubuc, Vasile D.
Basarabia şi Transnistria : restanţe ale istoriei / Vasile D. Ciubuc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 82, [2] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 81-82 (42 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-732-5.
[2011-705].
- - 1. Basarabia – Istorie. 2. Transnistria – Istorie. 3. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
712. Dighiş, Gh. (Ion Costin)

37

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Sub jug străin! ... : [Basarabia] / Gh. Dighiş (Ion Costin) ; red. şi pref.: Anton Moraru, Serafim Isac, p. 5-26 ; prez. graf.: Nicon Zaporojan. – Ed. a 2-a. – Ch. : Labirint, 2011. – 80, [2]
p. : fot., [1] f. portr. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-948-09-8.
[2011-591].
- - 1. Istorie – Republica Moldova.
94(478)
713. Ţopa, Tudor
Chiţcani pe Răut : File de istorie, dedicate satului de baştină la cei 445 de ani / Tudor
Ţopa. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 214 p. : fot., tab.,
[4] p. fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-445-5 (în cop. tare).
[2011-612].
- - 1. Chiţcani pe Răut – Sate – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
714. Borozan, Maia
Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice : Spec.
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în pedagogie / Borzian Maia ;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 44 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (72 tit.). – F. f. de tit. – 70 ex.
[2011-52 Teze].
37.091(043.2)
715. Railean, Gheorghe
Rolul factorilor perinatali în tulburările vegetative la copii : 14.00.13 – Neurologie :
Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Railean Gheorghe ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2011. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-43 (80 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
[2011-48 Teze].
616.839-053.3(043.2)
Pentru titlul doctor
716. Agapii, Eugeniu
Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza
programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional : Spec.: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz.
de doct. în pedagogie / Agapii Eugeniu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep.
Moldova. – Ch. : USEFS, 2011. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (37 tit.). – F. f. de tit.
[2011-53 Teze].
38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.831-8:615.825(043.2)
717. Cazacu-Stratu, Angela
Estimarea igienică a condiţiilor de instruire şi habituale ale elevilor claselor primare cu
afecţiuni cronice respiratorii : 14.00.07 – Igienă : Autoref. tz. de doct. în medicină / CazacuStratu Angela ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "PrintCaro" SRL, 2011. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (39 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
[2011-42 Teze].
616.2-036.12+613.955(043.2)
718. Chiaburu, Simona
Particularităţile de diagnostic, tratament şi pronostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Chiaburu Simona ; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : "Primex-Com" SRL, 2011. – 24 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-18 (44 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
[2011-43 Teze].
618.19-006.6-07-089-037(043.2)
719. Ciobanu, Natalia
Mecanismul financiar al asigurărilor sociale : Spec. 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit :
Autoref. al tz. de doct. în econ. / Ciobanu Natalia ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (12 tit.). – 50 ex.
[2011-46 Teze].
368(478)(043.2)
720. Coşciug, Lilia
Particularităţi clinice, neuroimagistice şi neorofiziologice ale hemoragiilor intracerebrale
minore : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Coşciug Lilia ; Univ. de
Stat de medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina" al USMF "Nicolae Testemiţanu", 2011. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (34 tit.). – F. f. de tit. – 70 ex.
[2011-51 Teze].
616.831-005.1-073.756.8(043.2)
721. Craijdan, Olga
Educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor de 6-7
ani în gimnastica ritmică : Spec.: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Craijdan
Olga ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : USEFS, 2011. – 30,
[1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (25 tit.). – F. f. de tit.
[2011-35 Teze].
796.412:796.015(043.2)
722. Dergaciova, Lilia

39

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Moneda şi circulaţia monetară în Moldova (mijlocul sec. XIV – primul sfert al sec. XVI) :
07.00.06 – Arheologie : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Dergaciova Lilia ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Totex-Lux" SRL). – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26, 29-30 (27 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-49 Teze].
903.2:737.1(978)"13/15"(043.2)
723. Dodul, Dumitru
Universalizarea şi dinamizarea proceselor sociale ca factor constituant al conştiinţei istorice contemporane : Spec. 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie : Autoref. tz. de doct. în
filozofie / Dodul Dumitru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (50 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-44 Teze].
13:930.1(043.2)
724. Faigher, Anatolie
Riscul întemeiat : Spec.: 12.00.08 – Drept Penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct.
în drept / Faigher Anatolie ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 27, [1] p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (14 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-40 Teze].
343(043.2)
725. Frunză, Gabriela
Interacţiunea dintre vocale şi triftongi în limba română literară şi în rostirea spontană :
(interpretare lingvistică a materialelor experimentale) : Spec. 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al
tz. de doct. în filologie / Frunză Gabriela ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch.
: Inst. de Filologie al AŞM, 2011. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.). – F. f. de tit. – 35 ex.
[2011-39 Teze].
811.135.1'342.4(043.2)
726. Ionuş, Raluca Gabriela
Implicaţii juridico-penale asupra consimţământului victimei : Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ionuş Raluca Gabriela ; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 27, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (13 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-38 Teze].
343.2(043.2)
727. Juc, Nina
Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară : Spec.: 13.00.01 – Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Juc Nina ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.
: CEP USM, 2011. – 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (30 tit.). – F. f. de tit. – 60 ex.
[2011-47 Teze].
37.014(043.2)
40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

728. Mironova, Svetlana
Relaţiile politice ale Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri) cu autorităţile
centrale din Republica Moldova: realităţi şi perspective : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe politice /
Mironova Svetlana ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (43 tit.). – 50 ex.
[2011-50 Teze].
323.3(478)(043.2)
729. Mocanu, George Dănuţ
Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din învăţământul gimnazial în baza dozării diferenţiate a efortului fizic : Spec.: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Mocanu
George Dănuţ ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : USEFS,
2011. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (26 tit.). – F. f. de tit.
[2011-37 Teze].
79.012:371.037.1(043.2)
730. Moisescu Petronel, Cristian
Dezvoltarea capacităţilor coordinative şi influenţa lor asupra performanţei motrice la elevii din treapta învăţământului primar : Spec. D – 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Moisescu Petronel Cristian ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. –
Ch. : USEFS, 2011. – 30 p. : diagr. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.). – F. f. de tit.
[2011-54 Teze].
796.012:37.015(043.2)
731. Munteanu, Oxana
Particularităţile clinico-morfologice şi imagistice ale pneumonitelor interstiţiale idiopatice
: 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Munteanu Oxana ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP Medicina" al
USMF "Nicolae Testemiţanu", 2011. – 30, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (36 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-45 Teze].
616.24-004-073.7(043.2)
732. Parfentiev, Boris
Politicile editoriale ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică : (anii 1958-2009) :
10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe istorice /
Parfentiev Boris ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Lab. Activitate ed. FJŞC). –
31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (58 tit.). – 50 ex.
[2011-36 Teze].
654.1:659.3(478)(043.2)
733. Spătaru, Petru

41

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011

Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica Moldova :
11.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. tz. de
doct. în chimie / Petru Spătaru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2011. – 29, [1] p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
[2011-34 Teze].
[556.114.7:547.2/.4]+504.4.054/.064(043.2)
734. Timofei, Sorin
Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte de drept penal) : Spec.: 12.00.08 – Drept
penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Timofei Sorin ; Univ. de Stat din Moldova.
– Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2011-41 Teze].
343(043.2)

42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2011
Chimerciuc, Nicolae 623
Chircă, Sergiu Ion 593
Chiriac, Liubomir 656
Chiriac, Petru (603)
Chirtoacă, Leonid 621
Cincilei, Cornelia 632-33
Cioaric, V. 594-95
Cioaric, Vasile 577
Ciobanu, Natalia 719
Ciobanu, V. 660
Ciobu, Emil 596-97
Ciocanu, Gheorghe 576
Ciocanu, Maria 587
Ciocoi, Tatiana 705
Ciubuc, Vasile D. 711
Ciumac, Svetlana 587
Cobăsneanu, Victor 707
Cojuhari, Ion 640
Cojuhari, Tamara 640
Colâbneac, Alexei 693
Corcimaru, Ion 649
Coseac, Lorina 657
Costin, Ion → Vezi Dighiş, Gh.
Coşciug, Lilia 720
Coşuleanu, Ion 656
Covalciuc, Victoria 673
Craevschi-Toartă, Viorica 591-92
Craijdan, Olga 721
Cuharscaia, Ludmila 641
Curchin, Angela 658
Cuşmir, Vitalie 607

A
Agapii, Eugeniu 716
Andrieş-Tabac, Silviu 708
Auzeac, Serghei 577
B
Bacinschi, Mihai 682
Balaban, Claudia 694
Balan, Iurie 670
Balan, Veaceslav 618
Bantoş, Alexandru 706
Bantoş, Ana 706
Bădărău, Elena 587
Băieşu, Nicolae 636
Bătrînu, Timotei 634
Bejan, Iurie 605
Beldiga, Cristina 614, 616-17
Benigni, Eugenia 618
Berbeci, Ignat 707
Bogdan, Vladimir 708
Bogdea, Dan 577
Bolduma, Veronica 666
Boldureanu, Ana 708
Bologan-Vieru, Otilia 618
Borozan, Maia 714
Borş, Mihail 649
Bostan, Alexandru 674
Bostan, I. 575
Bostan, Ion 575
Braga, Diana 640
Braga, Oleg 691
Bujor, Ala 690
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 692
Bulat, Nicolae 707

D
Dabija, Nicolae 693
Dergaciova, Lilia 722
Derjanschi, Valeriu 640
Dighiş, Gh. 712
Diordiev, Violeta 670
Dodul, Dumitru 723
Dolea, Igor 614, 616-17, 619
Donea, V. 637
Donici, Alecu 669
Duca, Gheorghe 576
Dulgheru, V. 575
Dumbrăveanu, Viorica 644

C
Calmuţchi, Laurenţiu 662
Capbătut, Alina 675
Catruc, Eugen 584-85
Cauia, Alexandru 608
Cazacu, Victoria 672
Cazacu-Stratu, Angela 717
Cebotari, Svetlana 649
Cecoi, V. 637
Cheianu, Constantin 672
Chiaburu, Simona 718
Chicu, Angela 580
Chicu-Dimitriu, Silvia 598

E
Egorova, I. 699-700
Ermacova, E. 695
Esaulov, I. 696
43

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011
Eţco, Constantin 648

L

F

Lisnic, Ioan (protoereu) 583
Lozovanu, Dorin 640

Faigher, Anatolie 724
Fistican, Eugenia 619
Fondos (Lungu), Tatiana 606
Friptuleac, Grigore 645
Frunză, Gabriela 725
Furdui, Ludmila 673
Furdui, Teodor 576

M
Malanciuc, Irina 644
Mamot, Andrei 659
Mamot, Eugen 659-60
Mandziuc, Daria 577
Manole, Ana 634
Mardare, Marcela 676
Marina, Vasile 639
Mariţ, Veronica 632-33
Maţcan, Rodica 667
Mecineanu, Andrei 648
Melnic, O. 660
Melnic, Timotei 704
Mironova, Svetlana 728
Mîndru, Valentin 586
Mocanu, George Dănuţ 729
Moisescu Petronel, Cristian 730
Moraru, Anton 603, 712
Moraru, Victor 586-87, 599
Moşanu, Lora 662
Moşneaga, Valeriu 587
Movileanu, Pavel 600-01
Munteanu, Andrei 642
Munteanu, Oxana 731
Muraru, Elena 619

G
Gamurari, Vitalie 608
Gaugaş, Petru 576
Gavriliuc, Cezar 626
Gheorghiţă, Elena 664
Gherlovan, Olga 662
Gheţoi, Petru 580, 676
Gînju, S. 637
Gînu, Domnica 644
Glavan, Elena 610
Glec, Serghei 674
Gluşco, C. 575
Gonţa, Gheorghe 576
Goriuc, Silvia 612
Grabco, Nadejda 641
Gribincea, Alexandru 599
Guceac, Ion 609
Gusan, Grigorii 642
Gutium, Victoria 671
Guţu, Constatin 675
Guţuleac, Victor 611
Guzgan, V. 628

N
Neagu-Beniamines, Sanda 677
Neclea, Tatiana 658

H

O

Hîncu, Valentina 634
Holban, Ala 644

Oborocean, Natalia 633
Odinokaia Negură, Ina 622
Olevschi, Olga 632-33
Oliinîk, Iaroslav 677
Oltean-Grecu, Lilia 668
Ortner, Daniela 615

I
Iavorschi, Constantin 650
Ieşeanu, Ludmila 656
Ionaş, Valeriu 627
Ionuş, Raluca Gabriela 726
Iordăchescu, Tudor 710
Isac, Serafim 712

P
Paladi, Tatiana 581
Parfentiev, Boris 732
Partole, Claudia 695-702
Pastuh-Cubolteanu, Daniel 678
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 678
Pâliţina, E. 698
Petrencu, Anatol 709

J
Juc, Nina 727

44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Pînzaru, Iurie 645
Platon, Daniela 626
Plămădeală, Vasile 655
Pogolşa, Vitaliu 671
Popa, Vladimir 651-52
Popovici, T. 681
Popovici, Teodor 679-80
Porcşeeva, M. 697
Prisăcari, Viorel 576
Proca, Ludmila 622

Tomoianu, Carolina 690
Trifan, Călina 682
Ţ
Ţăruş, Maria 644
Ţopa, Tudor 713
Ţurcanu, Lucia 682
U
Ustian, Aurelia 650

R

V

Radu, Daria 661
Railean, Gheorghe 715
Railean, Leonid 636
Raropu, Viorica 658
Răileanu, Estela 690
Rezneac, Corina 636
Roman, Dumitru 614
Romanciuc, Ruxanda 581, 660, 676-77, 692
Romandaş, Nicolai 622
Roşca, Ludmila 590
Rotaru, Dorin 648
Rotaru, Vasile 616-17
Rusu, Alexandru 655

Vaculovschi, Dorin 591-92
Vasilescu, Grigore 596-97
Veselovcaia, Elena 577
Vidaicu, Mihaela 619
Vilc, Valentina 650
Vladiceanu, Mara 703
Vremeş, Maria 591-92
Z
Zaboroşciuc, Augustin (egumen) 585
Zaharia, Victor 616-17
Zaporojan, Nicon 712
Zavtoni, Oxana 653
Zmeev, Vladimir 669
Zubcov, Elena 655
Zubcov, Nicolai 642
Zubcu, Zinovia 667

S
Samsonov, Serge 669
Scorţescu, Eugen 705
Scutelnic, Rodica 644
Sîrbu, Nicolae 634
Sochircă, Vitalie 605
Sofroni, Ana 584
Solomon, C. 628-31
Solomon, Constantin 599
Spătaru, Petru 733
Spînu, Constantin 646-47
Stanilă, Ala 610
Sulac, Sofia 665
Svanidze, Eric 610

А
Андреев, А. 638
Аникеев, Е. 638
Арнаут, П. 638
Асауляк, Андрей Васильевич 688
Б
Бабенко, О. А. 663
Буев, Валерий 684

Ş

В

Şalaru, Victor 641
Şoimaru, Vasile 710

Вронских, М. Д. 654
Г

T

Гагауз, О. Е. 589

Teosa, Valentina 596-97
Tihmanovschi, Tatiana 640
Timofei, Sorin 734
Timofti, Elena 600-01
Tomiţa, Petru 600-01

Д
Дарадур, Н. А. 588
Довгаль Марина Петровна → Vezi Мари До

45

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011
Мариан, Борис 683
Млечко, Т. П. 663

Е
Жура, Е. 638

П

З
Зубкова, Наталья 643

Палади, Г. А. 589
Пашалы, Пётр Михайлович (604)

И

Р

Ионова, И. А. 663

Романчук, Руксанда 685-86

К

С

Катан, П. И. 663
Кео, Елена 685-86
Кустрябова, С. Ф. 588

Серакуца, Штефан 689
Сорочан, О. П. 602
Х

Л

Халабуденко, О. А. 620

Луник, Ульяна 582
Лупашко, Михаил 683, 687

Ш
Шахотько, Л. П. 589

М
Мари До 688

46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE TITLURI LA "CRONICA CĂRŢII" NR 4-2011
Antologia invenţiilor 575
Atlasul păsărilor clocitoare din Republica
Moldova 642
Bancuri cu reacţie 671
Caleidoscopul anului 690
Citim împreună! 632
Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova 579
Colindatul de ceată bărbătească 636
Colorăm animale 691
Copii singuri acasă 626
Cutezătorul 628-31
Descoperă povestea prin teatru 694
Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a
sistemului de drept 611
Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de
la semnarea Convenţiilor de la Geneva.
Colocviu internaţional "Promovarea
drepturilor omului în contextul integrării
europene: teorie şi practică", 30-31 oct.
2009 608
From the concepts to people, changing destines: better opportunities for youth and
women 624
Ftiziologie 650
Ghid naţional de biosiguranţă pentru laboratoare 646
Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase 647
Ghid Naţional în Transfuziologie 649
Ghidul Cetăţeanului 594
"Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului" 607
Lucrările celui de al II-lea Simpozion al Tineretului Studios sub genericul "Solul şi
Specia Homo sapiens", 17 noiem. 2009
640
Magia Literelor 635
Malpraxisul medical 648
Manual de audit al regularităţii 658
Materialele conferinţei naţionale a Moaşelor
din Republica Moldova, 5 mai 2011 653
Metodologie de planificare strategică în domeniul dezvoltării serviciilor sociale 625
Monitoring report on probation activities ib the
Republic of Moldova 617
Natura în termeni şi noţiuni 637
Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti 590

Perspectivele de reformare a sectorului de
telecomunicaţii din Republica Moldova
în contextul negocierii creării viitoarei
zone de liber schimb între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană 656
Planul de management pentru zona Ramsar
"Nistrul de Jos" 638
Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetaredezvoltare în Republica Moldova 576
Proiecte de succes 577
Prospects of modernisations for the Moldova
society 590
Raport de monitorizare a activităţilor de probaţiunea în Republica Moldova 616
Recomandări provizorii pentru utilizarea urinei
umane ca fertilizant în agricultură 655
Reforma în sfera ştiinţei şi inovării 586
Republic of Moldova. From Social Exclusion
Towards Inclusive Human Development
592
Republica Moldova 587
Republica Moldova de la excluziune socială la
o dezvoltare umană incluzivă 591
Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
problemele şi perspectivele cooperării
599
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret 578
Serviciul diplomatic 596
Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova
708
Sistematica şi flogenia plantelor cu flori
Filumul Magnoliophyta 641
Soroca 707
Studiul "Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5 ani
la domiciliu şi în primele 24 ore de spitalizare" 644
Teoria economică şi doctrine economice 600
The current problems of organization and selforganization of research and development system in the Republic of Moldova
576
Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor
în Moldova: acte normative actualizate
618
Дипломатическая служба 597
Конституция Республики Молдова 613

47

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011
"Культурное многообразие и интеркультурный диалог в процессе межкультурной коммуникации" 662
Магия букв 635
Методология стратегического планирования в области развития социальных
услуг 625
Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в
Молдове и Беларуси 589
Памятка Гражданина 595

Пашалы Пётр Михайлович 604
План управления Рамсарским сайтом
"Нижний Днестр" 638
Славянские чтения 663
Торговля людьми и равенство полов в
Молдове: дополнительные нормативные акты 618
Успешные проекты 577
Читаем вместе! 632
Экономическая теория и экономические
доктрины 601

Index subiecte
Activităţi preşcolare – Limba rusă 635
Activităţi sociale 577
Alegeri (rusă) 595
Alegeri 594
Asistenţă socială – Rapoarte (engl.) 624
"Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova" –
Conferinţă naţională (rom., engl.) 653
Astrologie – Republica Moldova 581
Atlasul păsărilor clocitoare din Republica
Moldova 642
Auditul regularităţii 658
Basarabia – Istorie 711
Biosiguranţă pentru laboratoare 646
Cântece pentru copii 661
Cărţi de colorat 691
Cărţi de meditaţie 585
Chiriac, Petru, vicepreşedinte al Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Moldova,
1951-… 603
Chiţcani pe Răut – Sate – Raionul Căuşeni –
Republica Moldova – Istorie 713
Colindatul de ceată bărbătească 636
Comerţ internaţional – Republica Moldova –
Uniunea Europeană 656
Constituţia Republicii Moldova (rusă) 613
Contabilitate internaţională 657
Contract de navlosire 621
Culegere de cântece 660
Demografie – Bielarusi (rusă) 589
Demografie – Republica Moldova (rusă) 589
Dezvoltare socio-umană – Republica Moldova
– Rapoarte 591
Dezvoltare socio-umană – Republica Moldova
– Rapoarte (engl.) 592
Diplomaţie (rom., fr.) 596
Diplomaţie (rusă) 597

Drapelul de Stat al Republicii Moldova 708
Drept constituţional – Republica Moldova 612
Drept penal internaţional 610
Dreptul protecţiei sociale 622
"Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a
sistemului de drept" – Simpozion ştiinţific
611
"Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de
la semnarea Convenţiilor de la Geneva" –
Colocviu internaţional "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene:
teorie şi practică" (rom., engl., fr., rusă) 608
Drepturi procedurale 610
Drepturile omului – Dicţionare 609
Drepturile patrimoniale (rusă) 620
Economice – Doctrine (rusă) 601
Economice – Doctrine 600
Economice – Teorie 600
Economie – Teorie (rusă) 601
Educaţie ortodoxă 627
Educaţie preşcolară 634
Egalitate de gen – Republica Moldova (rom.,
rusă) 618
Ftiziologie 650
Găgăuzi – Republica Moldova – Demografie
(rusă) 588
Gospodării ţărăneşti – Igiena muncii (rom.,
engl.) 645
Hahi Curda (Cumâşovca) – Sate – raionul
Ismail – Ucraina – Istorie 710
Igiena muncii (rom., engl.) 645
Imnul de Stat al Republicii Moldova 708
"Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului" – Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională (rom., fr., germ.,
rusă) 607
48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Inovare – Reforme – Studiu sociologic 586
Invenţii – Antologie 575
Investiţii 606
Istorie – Republica Moldova 593, 712
Istorie contemporană, 1939-2010 709
Limba engleză – Lingvistică (engl.) 664
Limba franceză – Gramatică – Morfologie 668
Limba germană – Lexicologie 665
Limba italiană – Teste 666
Literatură – Critică şi interpretare 704
Literatură italiană – Critică şi interpretare –
Teste 666
Literatură italiană – Critică şi interpretare 705
Literatură pentru copii 661, 690
Literatură română – Fabule 669
Literatură română din Basarabia postbelică
706
Literatură română din Republica Moldova –
Bancuri 671
Literatură română din Republica Moldova –
Exprimări cu miez 679
Literatură română din Republica Moldova –
Legende 676
Literatură română din Republica Moldova –
Maxime – Aforisme 680-81
Literatură română din Republica Moldova –
Piesă 672, 675
Literatură română din Republica Moldova –
Poeme 682
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie 670, 673, 677
Literatură română din Republica Moldova –
Romane (rom., rusă) 674
Literatură română din Republica Moldova 678
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Poezie 695-703
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Poveşti 692-93
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii 694
Literatură rusă – Legende (rusă) 683
Literatură rusă din Republica Moldova –
Poezie (rusă) 685, 688-89
Literatură rusă din Republica Moldova –
Povestiri umoristice (rusă) 687
Literatură rusă din Republica Moldova –
Romane (rusă) 686
Literatură rusă din Republica Moldova (rusă)
684
Lumea animală – Minienciclopedie 580
Malpraxisul medical 648
Mecanica raţională 639

Meditaţii – Yoga 582
Migraţiune – Republica Moldova 587
Mortalitate infantilă – Cauze – Studiu 644
Natură – Dicţionare 637
Ontogeneza peştilor (rusă) 643
Ortodoxie 583, 585
Paşalî Petr Mihailovici, 1955-… 604
"Perspective de modernizare a societăţii
moldoveneşti" – Conferinţa ştiinţificopractică interuniversitară (rom., rusă) 590
Piese folclorice pentru instrumente de coarde
şi pian 659
Plante cu flori Filumul Magnoliophyta – Filogenie 641
Politică internă – Republica Moldova 593
Probaţiune în Republica Moldova (engl.) 617
Probaţiune în Republica Moldova 616
"Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în
Republica Moldova" – Conferinţă ştiinţifică
(rom., engl., rusă) 576
Procedură penală 614
Relaţii internaţionale – Republica Moldova –
Uniunea Europeană 599
Republica Moldova – Istorie 711
Resurse turistice 605
Riscuri în agricultură (rusă) 654
Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret, 2011, Chişinău (rom., engl.) 578
Servicii sociale 625
Serviciul diplomatic – Republica Moldova
(rom., fr.) 596
Serviciul diplomatic – Republica Moldova
(rusă) 597
Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova
708
"Solul şi specia Homo sapiens" – Simpozion
(rom., rusă) 640
Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie
– Cultură 707
Stema de Stat a Republicii Moldova 708
Ştiinţă – Reforme – Studiu sociologic 586
Telecomunicaţii – Republica Moldova – Uniunea Europeană 656
Teorie economică (rusă) 601-02
Teorie economică 600
Trafic de fiinţe umane – Republica Moldova
(rom., rusă) 618
Trafic de fiinţe umane – Republica Moldova
619
Trafic de fiinţe umane 615
Transfuziologie 649
49

Cronica cărţii Nr 4-2011 ≡ Book annals Nr 4-2011
Transmisii Planetare Precesionale – Invenţii
575
Transnistria – Istorie 711
Transportul substanţelor infecţioase – Reglementări 647
Turism – Republica Moldova 605
Ţara Moldovei, 1552-1591 – Politică externă
598
Victime 615

Viitorul – Gramatică – Limba franceză 667
Yoga 582
Zona Ramsar "Nistrul de Jos" (rom., rusă) 638
"Культурное многообразие и интеркультурный диалог в процессе межкультурной
коммуникации" – Материалы Международной научной конференции (rom.,
engl., fr., rusă) 662

Index editorilor
Arc 593, 682
Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova 653
A.V.i.T. Publ SRL 691
Baştina-Radog SRL 670-71, 693-94
Bons Offices SRL 575, 579, 616-17, 656
Cartdidact SRL 709
Cartier 578
Casa Imago SRL 644
Casa Limbii Române Nichita Stănescu 706
CEP "Medicină" 651-52, 720, 731
CEP USM 596-97, 605, 621, 641, 664, 704-05,
723-24, 726-28, 734
Cu drag SRL 584-85, 668, 707-08
Depol Promo SRL 673
"Elena-V.I." SRL 604, 625, 649, 681
Epigraf SRL 632-33, 690
Foxtrot SRL 577, 594-95, 622, 667
Fundaţia "Draghiştea" 713
Garomont-Studio SRL 588, 666
Grafema Libris SRL 582, 654, 661, 674, 703
Inst. de Filologie al AŞM 725
Inst. de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială
(ISAMS) 648
Inversia-Dub ÎI 689
Labirint 583, 603, 627, 657, 678, 712
Litera Internaţional 669

Moldpresa SA 695-702
Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie 640
Notograf Prim SRL 611, 635
Nova-Imprim SRL 591-92
Pontos 581, 676-77, 685-86, 692
Prag-3 SRL 613
Primex Com SRL 659-60, 718
Print-Caro SRL 590, 717
Prometeu 710
Serebia SRL 675
Soc. Ecologică "Biotica" 638
Ştiinţa Î.E.-P. 586-87, 589, 599, 609, 643,
711
Tehnica-Info SRL 639
Tipogr. Reclama SA 634, 636
UASM 600-01
ULIM 606, 608
UNDP Moldova 624
UPS "I. Creangă" 598, 637
USEFS 623, 716, 721, 729-30
UST 662
Междунар. независимый ун-т Молдовы
620
Полиграфист 688

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-9575-7-1 580.
ISBN 978-9975-4131-8-3 591.

50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

APRILIE

2011
NR 4
(1137-1570)

APRIL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1137. Balmuş, Victor. Contribuţii privind funcţiile principale şi rolul ştiinţei în societate
/ Victor Balmuş // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 8-15. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25
tit.
1138. Canţer, Valeriu. Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. 2. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova / Valeriu Canţer, Ion Holban // Intellectus. – 2011. –
Nr 1. – P. 64-71 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit. – Contin. Începutul :
Nr 4, 2010.
1139. Cuciureanu, Gheorghe. Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova : exigenţă sau formalitate ? / Gheorghe Cuciureanu, Valentina Jardan // Intellectus. –
2011. – Nr 1. – P. 79-86 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.
1140. Spătaru, Tatiana. Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional / Tatiana Spătaru //
Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 51-55 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1141. Grecico, Andrei. Techno- News : Realizări sociale ale industriei IT = The most
significant events of IT- industry = События IT-индустрии / Andrei Grecico // Opens Skies. –
2011. – Nr 3/4. – P. 20-22. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1185, 1342)
005 Conducere şi organizare. Management
1142. Butucel, Elena. Cine sunt managerii contra curentului? : [pe marginea vol. Manager contra curentului de Marcus Buckingham, Curt Coffman, Bucureşti, Allfa, 2007, 238 p.]
/ Elena Butucel // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 39-48 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

51

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

02 BIBLIOTECONOMIE
1143. Balaban, Claudia. Congresul mondial al bibliotecii şi informaţiei : [pe marginea
celei de-a 76-a Conf. generală IFLA cu genericul "Accesul deschis la cunoaştere – promovarea progresului durabil", Suedia, Gothenburg, 10-15 aug. 2010] / Claudia Balaban // Bul.
ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 20-21.
1144. Burea, Eugenia. Grigore Vieru, dăinuind încă aievea printre noi… : [activitatea
comemorativă a Bibl. "Tîrgu-Mureş" din Chişinău cu ocazia celei de-a 76-a aniversare de la
naşterea poetului] / Eugenia Burea // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
130-132 : fot.
1145. Cheradi, Natalia. Identificarea potenţialului informaţional şi tehnic al bibliotecilor universitare / Natalia Cheradi, Elena Railean // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 68-70 :
tab.
1146. Cheradi, Natalia. Informaţia economică – element important al sistemului comunicaţiilor sociale : [din experienţa Bibl. Şt. a ASEM] / Natalia Cheradi // Biblio Polis : ser.
nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 32-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (10 tit.)
şi în note de subsol.
1147. Chiriac, E. Strategii de formare a potenţialului creativ al bibliotecarului : [din
experienţa Bibl. Şt. UPS "I. Creangă"] / E. Chiriac // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 42-46. –
Bibliogr. : 11 tit.
1148. Cimpoi, Mihai. Inovarea continuă : [despre Lidia Kulikovski, dir. general al BM
"B. P. Hasdeu", dr. conf. univ.] / Mihai Cimpoi // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr
1. – P. 73-74.
1149. Cimpoi, Mihai. O discipolă a bibliotecarului Eminescu : [Elena Dabija, dir. general a Centrului Acad. Intern. "M. Eminescu" din Chişinău] / Mihai Cimpoi // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 79-68 : fot.
1150. Ciubrei, Silvia. Împrumutul interbibliotecar internaţional : cazul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale USMF "Nicolae Testemiţanu" din Chişinău / Silvia Ciubrei // Bul. ABRM. –
2010. – Nr 2. – P. 56-58.
1151. Corghenci, Ludmila. Certificatul european al nivelului de calificare : de ce?
cum? Impactul / Ludmila Corghenci // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 36-38. – Bibliogr. : 5
tit.
1152. Costin, Ludmila. Realizările Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova în
anii 2009-2010 / Ludmila Costin // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 6-7.
1153. Coşeriu, Tatiana. Activitatea de voluntariat în întrebări şi răspunsuri : [la Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Tatiana Coşeriu // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. –
Vol. 38, Nr 1. – P. 49-54 : fot. – Rez. în lb. engl.
52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1154. Coşeriu, Tatiana. Competenţa profesional-brandul instituţiilor infodocumentare
/ Tatiana Coşeriu // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 39.
1155. Cotelnic, Ala. Rolul bibliotecii în asigurarea accesului la informaţie şi cunoaştere / Ala Cotelnic // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 5.
1156. Dabija, Elena. De la mic la mare, îndrăgostiţi de Luceafăr : [Săptămâna uşilor
deschise cu genericul Mai freamătă maiastra liră, mai cântă Eminescu-n noi a Bibl. Centrului
Acad. "Mihai Eminescu" din Chişinău] / Elena Dabija // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol.
38, Nr 1. – P. 104-107 : fot.
1157. Dabija, Nicolae. Doamna Cărţii : [Lidia Kulikovski, dir. general al BM "B. P.
Hasdeu", dr. conf. univ.] / Nicolae Dabija // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. –
P. 74-75.
1158. Duca, Gheorghe. Mereu în anotimpul belşugului : [Lidia Kulikovski, dir. general
al BM "B. P. Hasdeu", dr. conf. univ.] / Gheorghe Duca // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. –
Vol. 38, Nr 1. – P. 68-69.
1159. Gabureac, Sergiu. Misiunea bibliotecii publice în civilizarea comunităţii / Sergiu
Gabureac // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 30-31.
1160. Ghinculov, Silvia. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în sprijinul
accesului deschis la informaţie şi cunoaştere / Silvia Ghinculov // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2.
– P. 15-19.
1161. Goian, Natalia. Arhitectura bibliotecilor publice: teorii şi realizări practice /
Natalia Goian, Victoria Bernic // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 18-32 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
1162. Harjevschi, Mariana. Biblioteca Publică de Drept – instituţia ce facilitează şi
promovează accesul la documentele publice chişinăuiene / Mariana Harjevschi // Bul. ABRM.
– 2010. – Nr 2. – P. 27-29. – Bibliogr. : 4 tit.
1163. Harjevschi, Mariana. Dreptul de autor şi politicile promovate de asociaţiile profesionale în domeniul bibliotecilor / Mariana Harjevschi // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 1420 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.
1164. Kulikovski, Lidia. Bibliotecile publice şi comunitatea în contextul societăţii cunoaşterii. Asigurarea accesului la informaţii la nivel local / Lidia Kulikovski // Bul. ABRM. –
2010. – Nr 2. – P. 22-23.
1165. Kulikovski, Lidia. Relaţiile cu comunitatea locală : [rolul, obiectivele şi activităţile bibl.] / Lidia Kulikovski // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 24-27.

53

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1166. Kulikovski, Lidia. Şi primăvara se numără bobocii… bobocii de flori, evident!...
: (dialog aniversar cu dr. conf. univ. L. Kulikovski, dir. general al BM "B. P. Hasdeu") / consemnare : Vlad Pohilă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 62-68 : fot.
1167. Kulikovski, Lidia. Tamara Baghici – profesionistul înţelept al domeniului biblioteconomic : [dir. adjunct al Bibl. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie, Chişinău] / Lidia
Kulikovski // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 77-79 : fot.
1168. Mamaiscaia, Cristina. Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca "Maramureş" :
[Chişinău, 4-10 oct. 2010] / Cristina Mamaiscaia // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38,
Nr 1. – P. 85-90 : fot.
1169. Mihail, Zamfira. Biblioteca de carte religioasă : [inaugurarea Bibl. Parohiale a
Bisericii "Sf. Ap. Petru şi Pavel" din Chişinău, 15.02.2011] / Zamfira Mihail // Luminătorul. –
2011. – Nr 1. – P. 28-33 : fot.+27
1170. Mihail, Zamfira. O mare reverenţă doamnei dr. conf. univ. Lidia Kulikovski :
[dir. general al BM "B. P. Hasdeu"] / Zamfira Mihail // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol.
38, Nr 1. – P. 70-73. – Bibliogr. în note de subsol.
1171. Mocrinschi, Evghenia. Să ne cunoaştem unii pe alţii prin literatură : proiectul
"Călătorie în lumea lit. ruse" : [din experienţa Bibl. Naţ. pentru Copii "I. Creangă"] / Evghenia
Mocrinschi, Lolita Caneeva // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 32-34 : fig.
1172. Nastas, Valentina. Aspecte şi provocări privind accesul la informaţiile ştiinţifice
şi diseminarea lor / Valentina Nastas // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 48-55. – Bibliogr. în
note, p. 55 (5 tit) şi în note de subsol.
1173. Pereteatcu, Tamara. Printre cărţi, copii şi flori : [70 de ani de la naşterea Claudiei Balaban, dir. Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / Tamara Pereteatcu // Moldova. –
2011. – Nr 3/4. – P. 88-91 : fot.
1174. Pohilă, Vlad. Despre Ion Stoica, sau Despre polivalenţa trăită de esenţa eului
în armonie cu realitatea : [bibliolog rom., scriitor, profesor univ., doctor : omagiu la 75 de ani] /
Vlad Pohilă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 55-58.
1175. Pohilă, Vlad. Pilonii de rezistenţă ai bibliotecii : ieri, azi, mîine : [schiţă de portret a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" şi al dir. general – Lidia Kulikovski] / Vlad Pohilă // Biblio
Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 5-8.
1176. Poptămaş, Dimitrie. O călăuză spre performanţe : [Lidia Kulikovski, managerul
general al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu"din Chişinău] / Dimitrie Poptămaş // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 76-77.
1177. Railean, Elena. Rolul bibliotecii în formarea specialiştilor : reflecţii asupra sondajului / Elena Railean, Natalia Cheradi // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 71-74 : fig., tab
54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1178. Roşca, Tatiana. Un club de elită la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" : [inaugurarea Clubului "Biblioteca Mov" (CBM), Chişinău, 15 febr. 2011] / Tatiana Roşca // Biblio
Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 98-100 : fot. – Bibliogr. : 7 tit.
1179. Scherlet, Ecaterina. Rolul Bibliotecii UPS "Ion Creangă" în formarea profesională a cadrelor didactice / Ecaterina Scherlet // Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 79-81.
1180. Stoică, Ion. Ion Stoica : "Am crezut şi cred mereu în victoria binelui, oricâte
eşecuri ar interveni pe parcurs" : [interviu] / consemnare : Lidia Kulikovski // Biblio Polis : ser.
nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 59-61 : fot.
1181. Stratan, Elena. Abordarea prin competenţe a formării profesionale continue :
experienţe bălţene : [la Bibl. Şt. a Univ. de Stat "A. Russo"] / Elena Stratan // Bul. ABRM. –
2010. – Nr 2. – P. 40-41. – Bibliogr. : 4 tit.
1182. Şatravca, Claudia. Grigore Vieru – ecoul demnităţii naţionale : [2011- Anul
comemorării poetului : valorificarea şi promovarea creaţiei în activitatea Bibl. "Tîrgu- Mureş"
din Chişinău] / Claudia Şatravca // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 81-84
: fot.
1183. Tătărescu, Iulia. Vers alb pentru Lidia… : [Kulikovski, dir. general al BM "B. P.
Hasdeu", dr. conf. univ.] / Iulia Tărărescu // Biblio Polis : ser. nouă.. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. –
P. 75-76.
1184. Ţugui, Lidia. Parteneriatul – cultura promovării bibliotecii în comunitate / Lidia
Ţugui, Tatiana Frunză, Cristina Caterev // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
91-95 : fot.
1185. Ţurcan, Nelly. Accesul deschis - un nou model de acces la informaţie şi cunoaştere : studiu / Nelly Ţurcan // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 9-17 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. ; Bul. ABRM. – 2010. – Nr 2. – P. 8-15 : fig., tab. –
Bibliogr. în note, p. 14-15 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1471, 1444-47)
06 Organizaţii (în general)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1186. Tăbârţă, Ion. Rolul societăţii civile în democratizarea instituţională în contextul
politicii europene de vecinătate / Ion Tăbârţă // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 156-162. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 161-162 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1286, 1299)
070 Ziaristică. Presă
1187. Ciocanu, Anatol. Deplasări de zile mari : [Rev. "Moldova" la 45 de ani : amintiri] / Anatol Ciocanu // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 6-9 : fot.
55

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1188. Nichita-Toma, Felicia. Renaşte ca pasărea Phoenix din scrum : [ziarul "Zorile
Bucovinei" din Cernăuţi] / Felicia Nichita-Toma // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr
1. – P. 158-159.
1189. Pohilă, Vlad. Oglinda fermecată a românimii nord-bucovinene : [ziarul "Zorile
Bucovinei" din Cernăuţi] / Vlad Pohilă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
153-155.
1190. Raţă, Valeriu. Revista Biblio Polis în contextul ştiinţelor informării : [lansarea
ed. spec. a rev. în Sediul Central al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din Chişinău, 28 dec.
2010] / Valeriu Raţă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 101-103 : fot. +02
1191. Şoimaru, Vasile. 70 de ani cu Zorile Bucovinei : [aniversarea ziarului din Cernăuţi] / Vasile Şoimaru // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 152-153 : fot.
1192. Toacă, Maria. De-a pururi ziua cea de azi… : [aniversarea ziarului "Zorile Bucovinei" din Cernăuţi] / Maria Toacă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
156-157.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1193. Ciubotaru, Adrian. Iluziile moldovenilor : [eseu filosofic] / Adrian Ciubotaru //
Semn. – 2010. – Nr 4. – P. 6-10 : fot. ; 2011. – Nr 1. – P. 33-37. – Va urma.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
(Vezi Nr 1152, 1376)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1194. Buburuz, Petru. Să întărim zidurile cetăţii noastre : [2011 – Anul omagial al
familiei, botezului şi cununiei : Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / prot.
Petru Buburuz // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 3-11 : fot.
1195. 59 de ani de la Trecerea la Domnul a Mărturisitorului Valeriu Gafencu : [Sfântul
Închisorilor : in Memoriam (21.01.1921-18.02.1952)] // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 25-26
: fot.
1196. Goreanu, Pavel. Antimisul : [pânză, care cuprinde Sfinte Moaşte, zugrăvit pe o
singură faţă cu scene din viaţa Mântuitorului, folosită la liturghie : studiu de Credinţă Creştină
Ortodoxă] / Pavel Goreanu // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 34-41 : fot. – Bibliogr. în note,
p. 40-41 (25 tit.).

56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1197. Leu, Vasile. Un preot soldat, voluntar pe frontul antisovietic : [memoriile
colonelui confesor, voluntar pe frontul de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei, arhiepiscop al
emigraţiei române] / Vasile Leu // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 51-64 : fot. – Bibliogr. în
note, p. 63-64 (25 tit.).
1198. Matvei, Valeria. "Stâlp al rezistenţei spirituale româneşti…" : [basarabeanul
Valeriu Gafencu, Sfântul închisorilor, victima regimului comunist din România : (1921-1952)] /
Valeria Matvei ; select. : Vlad Pohilă // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
138-142 : fot. – Bibliogr. : p. 139 (12 tit.).
In memoriam : Arhiepiscopului Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitului Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania
(18.03.1931-31.01.2011)
1199. Anania, Valeriu (Bartolomeu) : [Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Ortodox al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului : in Memoriam (18.03.1931 31.01.2011)] / fot. : Vasile Şoimaru // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P.
184-186 : fot.
1200. Anania, Valeriu (Bartolomeu). Testamentul Părintelui Mitropolit Bartolomeu : /
Bartolomeu Valeriu Anania // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 14-15: fot.
1201. Andrei (Arhiepiscop de Alba Iulia). Mitropolitul Bartolomeu Anania, "Omul fără vicleşug" / Î.P.S. Andrei, Arhiepiscop de Alba Iulia // Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 1619 : fot.
1202. Cojocaru, Viorel. Memoriile Mitropolitului Bartolomeu Anania : [pe marginea
vol. Memorii ale Î.P.S. Bartolomeu, Iaşi, Polirom, 2008] / Viorel Cojocaru // Luminătorul. –
2011. – Nr 1. – P. 20-24 : fot.
1203. Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a mutat la Domnul // Luminătorul. – 2011. –
Nr 1. – P. 12-13 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1205, 1430-32)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 1265, 1370)

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei

(Vezi Nr 1239)
57

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 1137, 1186, 1194, 1215, 1354)

32 POLITICĂ
323 Politică internă
1204. Dabija, Nicolae. O localitate din Munţii Pamir vorbeşte limba română : [aul din
Badahşanul-de-Munte al Tadjikistanului] / Nicolae Dabija // Münchhausen. – 2011. – Nr 1. –
P. 5 : fot.
1205. Dima, Nicholas. Ioan Ianolide. Întoarcerea la Hristos : [pe marginea vol. Întoarcerea la Hristos – document pentru o lume nouă de Ioan Ianolide, Bucureşti, Christiana,
2006, 534 p.] / Nicholas Dima // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 164-170
: fot.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1206. Berbeca, Veaceslav. Securitatea naţională versus securitatea intereselor de
grup / Veaceslav Berbeca // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P.
71-75. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 74-75 (14 tit.).
1207. Bodiu, Dorian. Securitatea naţională în viziunea partidelor politice din Republica Moldova / Dorian Bodiu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. –
P. 65-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 70 (7 tit.).
1208. Cheianu, Constantin. Omul anului 2010 : "VIP magazin" desemnează pe : politicianul Vlad Filat, prim-ministru al RM, lider PLDM ; businessmanul Gabriel Stati, Preşedinte
Stati Holding ; femeia Nata Albot, jurnalist TV şi Radio, blogger [et al.] / Constantin Cheianu,
Marcel Toma, Rodica Trofimov ; proiect de Sergiu Gavriliţă ; coord. : Simion Ciochină ; Irina
Tribusean ; fot. : Vadim Jantâc // VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2. – P. 25-64 : fot.
1209. Dabija, Nicolae. Ruşinea de a fi patriot : [eseu despre identitatea naţ.] / Nicolae Dabija // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 8 : fot.
1210. Nantoi, Oazu. Să conştientizăm responsabilitatea momentului : [interviu cu
expertul politic O. Nantoi, dir. de progr. din cadrul Inst. de Politici Publ. din Moldova] / consemnare : Mariana Tabuncic // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 48-51 : fot.
1211. Nicu, Dan. "Conştiinţa naţională a românilor moldoveni" şi convalescenţa noastră seculară : [pe marginea vol. cu acelaşi tit. de Gheorghe Ghimpu, Chişinău, 2010, 482 p.] /
Dan Nicu // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 4-5 : fot.
1212. 8 bărbaţi despre femei : [interviuri cu] Mihai Fusu, regizor, prezentator Publika
TV ; Dorian Furtună, etolog ; Andrei Bolocan, reporter şi prezentator Jurnal TV [et al.] / idee :

58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Sergiu Gavriliţă ; proiect de Irina Tribusean, Simion Ciochină, Cătălina Mudrea ; fot. : Roman
Rybaliov // VIP magazin. – 2011. – Nr 3. – P. 43-59 : fot.
1213. Stăvilă, Ion. Conflictul transnistrean : eşecul reglementării unui conflict care
poate fi soluţionat / Ion Stăvilă, Gheorghe Bălan // Rev. Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 4-26. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22-26 (36 tit.).
1214. Varzari, Pantelimon. Elita politică din Republica Moldova : tendinţe spre realizare şi modernizare / Pantelimon Varzari // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 129-135. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 134-135 (9 tit.).
1215. Аникин, Владимир. Взаимодействие государствa и гражданского
общества как фактор укрепления безопасности Молдовы / Владимир Аникин // Rev. de
filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 186-192. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 192 (11 tit.).
1216. Боршевский, А. Этнические меньшинства Молдовы. Правовые особенности обеспечения развития европейской национальной культуры / А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P. 46-49 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
1217. Голя, Анатолий. Когда ревность сильнее любви : [о разногласиях в Альянсе за европейскую интеграцию (АЕИ-2) и перспективы развития для Респ. Молдова] /
Анатолий Голя ; fot. : В. Корчмарь // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 3-7 : fot.
1218. Додон, Игорь. Каждый мужчина должен что-то построить на своем веку :
[интервью с экс-министром экономики и торговли, бывш. первым вице-премьером
(2005-2009), депутатом Парламента Респ. Молдова И. Додон] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2011. – Nr 4. – P. 22-25 : fot.
1219. Зeмба, Татьяна. Англоязычные эксперты о внутренних вызовах и угрозах
безопасности Республики Молдовa / Татьяна Зeмба // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 193-198. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 198 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1195, 1198, 1204, 1332, 1424, 1489, 1502)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1220. Albu, Natalia. Homeland Security – Perspectiva Americană a securităţii în contextul noilor provocări la adresa securităţii naţionale şi globale / Natalia Albu // Rev. Militară. –
2010. – Nr 2. – P. 27-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 34 (18 tit.).
1221. Iftode, Florin. Ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii în Zona Extinsă
a Mării Negre / Florin Iftode // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. –
P. 28-36 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35-36 (14 tit.).

59

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1222. Leşcu, Anatolie. Regiunea Pruto-Nistreană în contextul politicii externe ruse
din secolele XVIII – XIX. Dimensiuni istorico-militare / Anatolie Leşcu // Rev. Militară. – 2010.
– Nr 2. – P. 58-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 61-62 (10 tit.).
1223. Mîtcu, Silvia. Activitatea nemilitară NATO : preliminarii conceptuale / Silvia
Mîtcu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 104-107. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 107 (8 tit.).
1224. Mîtcu, Silvia. Rolul NATO în managementul resurselor acvatice / Silvia Mîtcu,
Natalia Albu // Rev. Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 51-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 57 (16 tit.).
1225. Moştoflei, Constantin. Securitatea statelor mici din Sud-Estul Europei / Constantin Moştoflei // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 20-27 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 27 (14 tit.).
1226. Nichifor, Rodica. Unele aspecte asupra noţiunii de securitate : [aspect intern.]
/ Rodica Nichifor // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 76-81. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 81 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1186, 1219, 1227, 1235, 1237, 1282, 1288, 1375)
327(478) Politica externă a Republicii Moldova
1227. Grosu, Vitalie. Promovarea reformelor democratice în contextul cooperării Republica Moldova – NATO / Vitalie Grosu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 98-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 103 (12 tit.).
1228. Josanu, Yuri. Riscuri şi ameninţări în adresa securităţii naţionale a Republicii
Moldova / Yuri Josanu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 4348. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 48 (2 tit.).
1229. Juc, Victor. Oportunităţi şi alternative de consolidare a securităţii naţionale a
Republicii Moldova / Victor Juc // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3.
– P. 11-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (21 tit.).
1230. Moraru, Sergiu. Riscuri şi provocări pentru securitatea naţională a Republicii
Moldova în "era" globalizării / Sergiu Moraru // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 82-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 85 (4 tit.).
1231. Saca, Victor. Interesul naţional al Republicii Moldova în contextul extinderii
Uniunii Europene / Victor Saca // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3.
– P. 37-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42 (4 tit.).
1232. Ţugui, Eduard. Dilema securităţii în era nucleară : scutul antirachetă şi neutralitatea Republicii Moldova / Eduard Ţugui // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 91-97 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 97 (11 tit.).

60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1233. Ungureanu, Veaceslav. Reflecţii asupra asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova / Veaceslav Ungureanu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 49-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 56-57 (30 tit.).
1234. Varzari, Vitalie. Reformarea sectorului de securitate naţională a Republicii
Moldova din perspectiva ameninţărilor şi vulnerabilităţilor / Vitalie Varzari // Rev. de filozofie,
sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 58-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 64 (10 tit.).
1235. Брага, Лилия. Европейские ценности как основа устойчивого развития в
Республике Молдова / Лилия Брага // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010.
– Nr 3. – P. 199-204. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 204 (12 tit.).
1236. Бурдяк, Вера. Республика Молдова и Украина в региональном
сотрудничестве Черноморского бассейна / Вера Бурдяк // Rev. de filozofie, sociologie şi
ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 218-222. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 222 (11
tit.).
1237. Роговая, Галина. Моральная консолидация как средство обеспечения
национальной и международной безопасности / Галина Роговая // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 205-211. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 211 (6 tit.).
1238. Юрийчук, Евгения. Внешнеполитическая электоральная легитимация
власти в Республике Молдова в контексте национальной и общеевропейской
безопасности / Евгения Юрийчук // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. –
Nr 3. – P. 212-217. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 217 (9 tit.).
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
(Vezi Nr 1293)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 1207)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
(Vezi Nr 1146, 1318)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1239. Poalelungi, Olga. Aspecte ale securităţii sociale a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova : între prezent şi viitor / Olga Poalelungi // Rev. de filozofie, sociologie şi
ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 122-128 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 128
(7 tit.) şi în notele de subsol.
61

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

(Vezi de asemenea Nr 1321-22, 1532)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
1240. Balaur, Vladimir. "Supersonic SRL" – un proiect ambiţios, în pas cu cele mai
noi tendinţe : [pe piaţa imobiliară : interviu cu V. Balaur, dir. general al întreprinderii] / consemnare : Rodica Bileţchi // VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2. – P. 82-83 : fot.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1241. Кирошка, Дориан. Преподавание основ интеллектуальной собственности
субъектам предпринимательской деятельности Республики Молдова / Дориан Кирошка
// Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 72-78 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1305, 1428)
336 Finanţe
1242. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziţii generale ; Titlul II. Impozitul pe venit : [cu modif. şi compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 437 : tab. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 141-178 : tab.
1243. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa pe valoarea adăugată : [cu
modif. şi compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 38-49 : tab. – Tit.,
text şi în lb. rusă : p. 179-191 : tab.
1244. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. şi compl. la
20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 50-56 : tab. – Tit., text şi în lb. rusă :
p. 192-199 : tab.
1245. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscală : [cu modif. şi
compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 57-94. – Tit., text şi în lb.
rusă : p. 200-242.
1246. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile imobiliare :
[cu modif. şi compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 95-98 : tab. –
Tit., text şi în lb. rusă : p. 243-247 : tab.
1247. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu modif. şi
compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 99-102 : tab. – Tit., text şi
în lb. rusă : 248- 252 : tab.
1248. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale
: [cu modif. şi compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 103-106 :
tab. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 253-256 : tab .

62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1249. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IX. Taxele rutiere : [cu modif. şi
compl. la 20.04.2011] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 107-116 : tab. – Tit., text şi
în lb. rusă : p. 257-266 : tab. p. 267-281 : tab.
1250. Cumatrenco, Alexandru. Depozitele Victoriabank – pentru toţi şi fiecare : [interviu cu A. Cumatrenco, dir. Direcţiei Trezorerie a băncii] / consemnare : Alexandru Tanas //
Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 56-57: fot. – (Reţete optime de lucru pentru bani).
1251. March, Mylene Nicolas de. Mobiasbanca doreşte să devină o bancă de referinţă = Mobiasbanca Intends To Become a Reference Bank : [interviu cu Mylene Nicolas de
March, dir. comercial – adjunct] / consemnare : rep. rev. // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 52-55 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl. – (Bănci & Strategie).
1252. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlurilor I şi II ale Codului fiscal : [Nr 1164-XIII din 24.04.1997 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 117-128 : tab. – Tit., text şi în lb. rusă :
1253. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului III al Codului fiscal : [Nr 1417-XIII din 17.12.1997 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 129-131 : tab. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 282-284 :
tab.
1254. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului IV din Codului fiscal : [Nr 1054-XIV din 16.06.2000 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 132-133. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 285-286.
1255. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului V al Codului fiscal : [Nr 408-XV din 26.07.2001 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 134-136. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 287-289.
1256. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului VI din Codul fiscal : [Nr 1056-XIV din 16.06.2000 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 136-139. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 290-291.
1257. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului VII al Codului fiscal : [Nr. 94-XV din 01.04.2004 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 139. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 293.
1258. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului VIII al Codului fiscal : [Nr 68-XVI din 05.05.2005 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 139-140. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 293-294.
1259. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea în aplicare a
Titlului IX al Codului fiscal : [Nr 317-XVI din 02.11.2006 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 140. – Tit., text şi în lb. rusă : p. 294.

63

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1260. Осеньев, Михаил. Блеск и нищета бюджета 2010 года / Михаил Осеньев
// Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 38-40 : fot.
1261. Руссов, Сергей. Начало 2011 г. : [о рентабельности капитала молд. банков : ст. менеджера компании Credit Profit] // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 8-9 : fot. – (100
строк про финансы).
(Vezi de asemenea Nr 1279, 1424)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1262. Cucirevii, Vladimir. Evoluţia reformelor structurale în sectorul agrar în 20002010 : [în Rep. Moldova] / Vladimir Cucirevii // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. – P. 811: tab. – Bibliogr. în note, p. 11 (9 tit.).
1263. Лазэр, Валериу. Пирадигма экономики : [развитие экономики в период с
2011 по 2114 гг. : интервью с министром экономики Респ. Молдова В. Лазэр] / записал :
реп. журн. ; фот. : В. Корчмарь // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 13-15 : fot. – (Реальность &
Прогноз).
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1264. Slonovschi, Dumitru. Despre tăcere, caşcaval şi libertate : [interviu cu D.
Slonovschi, proprietar şi dir. general al companiei Magenta Consulting din Chişinău, specializată în marketing strategic] / consemnare : rep. rev. // VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 5657 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1298)
339. 5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1265. Cainarean, Emilia. Statistica vamală : [din Rep. Moldova în perioada 01-31
ian. 2011] / Emilia Cainarean // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 50-51 : fig., fot., tab.
1266. Gluşcenco, Eugeniu. Legea aplicabilă în cadrul efectuării controlului vamal /
Eugeniu Gluşcenco // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 30-31 : fot.
1267. Griciuc, Diana. Relaţiile comerciale ale RM cu UE : de la GSP la Zona de Liber
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător / Diana Griciuc // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 32-34 : fot.,
tab.
1268. Munteanu, Alexandru. "Ghişeu unic" ca măsură de armonizare a legislaţiei naţionale / Alexandru Munteanu // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 15-18 : fot., tab.

64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1269. Niculai, Nadejda. Reguli de aplicare a TARIMului / Nadejda Niculai // Vama. –
2011. – Nr 1. – P. 27-29 : fot., tab.
1270. Noi reglementări vamale în ţările membre ale UE, Rusia şi Ucraina : [în vigoare de la 1 ian. 2011] / Serviciul presă al Serviciului Vamal din Rep. Moldova // Vama. – 2011.
– Nr 1. – P. 43.
1271. Obiectivele prioritare ale Serviciului Vamal în anul 2011 / Serviciul Vamal al
Rep. Moldova, Direcţia management strategic şi relaţii intern. // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 811 : fot., tab.
1272. Oprea, Vadim. SECI – tranziţia către noul Centru SELEC : [Soutbeast European Law Enforcement Center privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere] / Vadim Oprea // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 35-36 : fot., tab.
1273. Pace, Roberto. Roberto Pace : "A vrea înseamnă a putea" : [interviu cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Moldo-Italiană, or. Chişinău] / consemnare : Irina
Tribusean // VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 52-54 : fot.
1274. Raportul de activitate a Serviciului Vamal în 2010 / Serviciul Vamal al Rep.
Moldova, Direcţia management strategic şi relaţii intern. // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 2-7 :
fig., fot., tab.
1275. Sîrbu, Eduard. Aplicarea la frontieră a măsurilor de protecţie a proprietăţii intelectuale / Eduard Sîrbu // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 19-26 : fot., tab.
1276. Кикиой, Евгений. Евгений Кикиой : Таможня Centru повысила не только
количественные, но и качественные показатели : [интервью с начальником таможни] /
записала Ольга Коларь // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 12-14 : fot.
1277. Коларь, Ольга. "Золотая" рыбка : [импорт рыбы, ракообразных, моллюсков и проблемы рыболовной отрасли Молдавы] / Ольга Коларь // Vama. – 2011. – Nr 1.
– P. 37-39 : fot., tab.
1278. Коларь, Ольга. Таможня Беларуси : за развитие технологий и менеджмент качества / Ольга Коларь // Vama. – 2011. – Nr 1. – P. 40-42 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1377)
339.7 Finanţe internaţionale
1279. Armeanic, Alexandru. Reglementarea internă a convenţiilor fiscale încheiate
de Republica Moldova în spiritul Convenţiei Model O.C.D.E. / Alexandru Armeanic, Andrei
Antonevici // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 28-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 10 (21 tit.).

65

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1280. Luchian, Ivan. Credit default swap – inovaţie "toxică" : [proces inovaţional pe
piaţa financiară] / Ivan Luchian // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 43-50 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
1281. Bulmaga, Olga. Abuzul de poziţia dominantă : noţiune şi criterii de calificare :
[studiu comparat] / Olga Bulmaga // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 4. – P. 34-39. – Rez. în lb.
rom., fr. – Bibliogr. : 22 tit.
1282. Soimu, Oxana. Security nexus in the linght of foreign economic policy / Oxana
Soimu // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 170-176 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 176 (14 tit.).
1283. Şveţ, Ala. Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova în cadrul euroregiunilor : realizări şi perspective / Ala Şveţ // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. –
2010. – Nr 3. – P. 136-142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 141-142 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1230, 1267, 1362, 1377)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1284. Balan, Andrei. Originea şi evoluţia istorică a delimitării normelor dreptului privat şi public / Andrei Balan // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 44-48. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 31 tit.
1285. Poalelungi, Oleg. Unele incursiuni în evoluţia istorică a actului normativ juridic
/ Oleg Poalelungi // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 43-48 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 48 (10 tit.).
1286. Федоров, Г. К вопросу о становлении и развитии гражданского общества :
[актуал. пробл. теории государства и права] / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2011. – Nr
3. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1162)
341 Drept internaţional
1287. Aramă, Elena. Dezvoltări doctrinare şi jurisprudenţiale privind compatibilitatea
dreptului intern cu dreptul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului : (cazul dreptului la
respectarea vieţii private şi de familie) / Elena Aramă, Vladlen Cojocaru // Rev. naţ. de drept.
– 2011. – Nr 4. – P. 8-12. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 12 (11 tit.).
1288. Dragomir, Matei. Repararea prejudiciilor pentru actele de terorism internaţional
/ Matei Dragomir // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 54-57. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 57 (11 tit.).
66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1289. Tarlev, Veronica. Dreptul femeii de a beneficia în egală măsură de drepturile
omului : aspecte reglementate de dreptul internaţional / Veronica Tarlev // Legea şi viaţa. –
2011. – Nr 3. – P. 27-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
1290. Tarlev, Veronica. Protecţia specială a femeii în dreptul internaţional umanitar /
Veronica Tarlev // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 43-48. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1281, 1321, 1362, 1412)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1291. Avornic, Gheorghe. Despre mijlocul cel mai democratic de adoptare a unei
constituţii / Gheorghe Avornic, Raisa Grecu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 2-7. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7 (23 tit.).
1292. Cobăneanu, Sergiu. Drepturile omului pe înţelesul tuturor : [pe marginea dicţionarului cu acelaşi tit. de Ion Guceac, Chişinău, Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011, 158 p.] / Sergiu
Cobăneanu // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 58.
1293. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra naturii reprezentative a Parlamentului şi
a statutului său de unică autoritate legislativă din cadrul statului / Gheorghe Costachi,
Vladislav Negru // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 4-7. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 19 tit.
1294. Furdui, Sergiu. Mesaj de salut la Simpozionul ştiinţific studenţesc universitar
cu genericul "Dreptul contravenţional ca ramură distinctă a sistemului de drept" : [ULIM, Chişinău, 03.12.2010] / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 56-58.
1295. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la Dreptul contravenţional ca disciplină didactică în sistemul educaţional-juridic din Republica Moldova / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. –
2011. – Nr 4. – P. 5-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.
1296. Guţuleac, Victor. Drept contravenţional – ramură sau subramură a sistemului
de drept în Republica Moldova? / Victor Guţuleac // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 16-20.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
1297. Ţigănescu, Ana-Maria. Aspecte teoretice privind actul administrativ / AnaMaria Ţigănescu // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 49-54. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
1298. Муруяну, И. Нормативное и фактическое основания конституционной ответственности / И. Муруяну // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P. 41-46. – Rez. în lb. fr.,
rusă. – Bibliogr. : 17 tit.
1299. Сосна, Борис. Гражданское общество и принципы равенства в Молдове /
Борис Сосна // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 39-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 42 (5 tit.).
67

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

(Vezi de asemenea Nr 1238, 1301, 1320, 1324)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1300. Bontea, Oleg. Evoluţia modelului represiv de reacţie socială împotriva criminalităţii / Oleg Bontea // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
15 tit.
1301. Bontea, Oleg. Rolul statului în elaborarea şi promovarea politicii penale în Republica Moldova / Oleg Bontea, Larisa Bontea // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 25-28. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
1302. Crijanovschi, Sergiu. Acţiunile adiacente în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj prevăzute la varianta – tip (alin. (1) art. 189 C. pen. RM) / Sergiu Crijanovschi // Rev. naţ.
de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 55-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (23 tit.). – Va
urma.
1303. Faigher, Anatolie. Riscul în activitatea medicală / Anatolie Faigher // Legea şi
viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 34-44. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.
1304. Furdui, Sergiu. Probleme şi soluţii cu privire la examinarea de către instanţa
de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei : [conform prevederilor Codului de procedură penală] / Sergiu Furdui // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 18-32 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 32 (17 tit.).
1305. Sîrbu, Nina. Delimitarea complexă a pseudoactivităţii de întreprinzător de escrocherie şi soluţionarea problemei existenţei concursului de infracţiuni sau a concurenţei de
norme / Nina Sîrbu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 4. – P. 49-54. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 53-54 (28 tit.).
1306. Бужор, В. Другие преступления против жизни : (ст. ст. 146-150 УК РМ) :
Комментарий / В. Бужор, В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 4. – P. 8-15. – Rez. în
lb. engl.
1307. Бужор, В. Умышленное убийство : (ст. 145 УК РМ) : Комментарий / В.
Бужор, В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P. 8-19. – Rez. în lb. engl.
1308. Вербицкая, Л. Добровольный отказ от совершения преступления / Л.
Вербицкая, О. Деменко // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 4. – P. 49-53. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1266, 1272)

68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1309. Игнатьев, В. Сроки осуществления и защиты гражданских прав / В. Игнатьев, В. Проценко // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P. 20-28. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1287)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1310. Rusu, Grigore. Perspective politico-juridice asupra bunurilor colective / Grigore
Rusu, Ana-Maria Ambrosă // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 17-24 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 23-24 (11 tit.).
1311. Бойко, Н. Особенности ответственности за правонарушения, посягающие
на вещные права / Н. Бойко // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P. 28-36. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 24 tit.
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1312. Cimil, Dorin. Instituţia calificării contractelor civile / Dorin Cimil // Rev. naţ. de
drept. – 2011. – Nr 4. – P. 13-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17 (11 tit.).
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
(Vezi Nr 1200, 1287)
347.7 Drept comercial
1313. Bulmaga, Olga. Refuzul de a acorda licenţă pentru valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală, prin prisma dreptului concurenţial comunitar / Olga Bulmaga //
Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 39-42 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1314. Cernei, Tatiana. Cerinţe faţă de redactarea materialelor cererii de brevet de invenţie şi corespondenţa cu solicitanţii / Tatiana Cernei // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 2631 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.
1315. În 2010 s-a atestat o uşoară creştere a numărului de cereri de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală : [pe marginea şedinţei de bilanţ a activităţii desfăşurate de
AGEPI în anul 2010, Chişinău, 24.02.2011] / Serviciul de presă AGEPI // Intellectus. – 2011.
– Nr 1. – P. 5-7.
1316. Rotaru, Sergiu. Gestionarea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe (2) : [studiu] / Sergiu Rotaru // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 8-13 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit. – Contin. Începutul : Nr 4, 2010.
1317. Тимонин, Александр. Исследование условия патентоспособности
"изобретательский уровень" в отношении краткосрочного патента на изобретение /
69

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

Александр Тимонин // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 21-25 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 3 tit.
1318. Шушу-Цуркан, Аурелия. Роль инноваций в построении "экономики,
основанной на знаниях" / Аурелия Шушу-Цуркан // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 56-63 :
fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1139, 1163, 1241, 1280, 1417)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1319. Dragomir, Matei. Repararea prejudiciului comitentului pentru prejudiciul cauzat
de fapta prepusului / Matei Dragomir // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 54-56. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1320. Сосна, Б. Порядок исполнения судебных решений гражданского характера / Б. Сосна, О. Мыца, Д. Босый // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 4. – P. 4-7. – Rez. în lb.
engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1304)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1321. Косенкова, Г. Некоторые аспекты защиты личного достоинства наемных
работников в Республике Молдова и в зарубежных странах / Г. Косенкова // Закон и
жизнь. – 2011. – Nr 4. – P. 45-48. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
1322. Сосна, Б. О некоторых проблемах, возникающих при увольнении за нарушение трудовой дисциплины / Б. Сосна, А. Стахи // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3. – P.
37-40. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
349.3 Drept social
1323. Proca, Ludmila. Conceptul de asigurare socială şi de asistenţă socială ca instituţii juridice ale dreptului protecţiei sociale : distincţia lor / Ludmila Proca // Rev. naţ. de drept.
– 2011. – Nr 4. – P. 33-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (44 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1324. Ispas, Nicuşor. Evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici / Nicuşor Ispas // Legea şi viaţa. –2011. – Nr 4. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1325. Ispas, Nicuşor. Selectarea şi incompatibilitatea funcţionarilor publici / Nicuşor
Ispas // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 31-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1326. Rusu, Grigore. Evoluţia administraţiei publice de la centralism la descentralizare / Grigore Rusu, Ana-Maria Ambrosă // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3. – P. 49-53. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1228-29, 1233-34, 1238, 1300)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1327. Butuc, Marin. Despre structura termenilor militari româneşti / Marin Butuc //
Rev. Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 67-75. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 75 (8 tit.).
1328. Gherbovei, Nicolae. La polytique des cadres dans les forces armées de la
République de Moldova en conditions de reforme de l'armée / Nicolae Gherbovei // Rev.
Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 43-50. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 49-50 (8 tit.).
1329. Lindemeyer, Vincent R. The Republic of Moldova Military Institute's lecture
series : leadership and ethics / Vincent R. Lindemeyer, R. Craig Bullis // Rev. Militară. – 2010.
– Nr 2. – P. 36-42 : fig. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 42 (4 tit.).
1330. Manolache, Constantin. Activităţi editoriale : [pe marginea cărţii Terminologia
Militară : Delimitări. Caracteristici. Relaţii cu alte limbaje de Speranza Tomescu, Bucureşti,
Ed. CTEA, 2008] / Constantin Manolache, Igor Sofronescu, Ion Xenofontov // Rev. Militară. –
2010. – Nr 2. – P. 81-82 : fot.
1331. Manolache, Constantin. Activităţi editoriale : [pe marginea cărţii "Enciclopedia
Armatei României" de Gheorghe Marin, Bucureşti, Ed. CTEA, 2008] / Constantin Manolache,
Ion Xenofontov // Rev. Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 83-84 : fot.
1332. Marinuţa, Vitalie. Vitalie Marinuţa :"Funcţiile vin şi pleacă, important e să rămânem oameni" : [interviu cu Ministrul Apărării al Rep. Moldova] / consemnare : Irina
Tribusean ; fot. : Vadim Jantâc // VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 42-46 : fot.
1333. Xenofontov, Ion. Les aspects socio–militaires de la première guerre mondiale :
(1914-1918) / Ion Xenofontov // Rev. Militară. – 2010. – Nr 2. – P. 63-66. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. în note, p. 66 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1206-07, 1220, 1224, 1226, 1232, 1234, 1237)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 1323)
368 Asigurări
1334. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 : [Nr 54 din 31.03.2011 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate
şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 295-310 : tab. – Idem în lb. rusă.

71

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1335. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 : [Nr 55 din 31.03.2011 cu modif. şi compl. ulterioare]
// Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4. – P. 311-312. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1323)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1336. Cojocaru, Snejana. Formarea conştiinţei ecologice – finalitate de bază a
învăţămîntului modern / Snejana Cojocaru, Vlad Pâslaru // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. –
P. 18-21 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.
1337. Goraş-Postică, Viorica. Managerul de proiect : competenţe reclamate de piaţa
educaţională / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 22-24 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1338. Lungu, Tatiana. Ludoteca : [activitate extracurriculară şi de petrecere a timpului liber în cadrul proiectului Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din
familiile social-vulnerabile] / Tatiana Lungu // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 39-42 : fot.
1339. Nasu, Ilie. Cercetarea internaţională PIRLS : constatări şi concluzii : [în domeniul învăţământului] / Ilie Nasu // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 15-18 : fot. – Rez. în lb.
engl.
1340. Terzi-Barbaroşie, Daniela. Context prietenos la gen în şcoală – miză pentru
dezvoltarea competenţelor de gen la copii / Daniela Terzi-Barbaroşie // Didactica Pro… –
2011. – Nr 2. – P. 43-46 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
(Vezi Nr 1340)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1341. Botgros, Ion. Aspecte metodologice ale formării competenţei şcolare la lecţiile
de chimie : [cl. a 10-a] / Ion Botgros // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 25-31 : fot., tab. –
Bibliogr. : 5 tit.
1342. Golubev, Svetlana. Olimpiada municipală de Informatică ediţia 2011 (programare) : enunţuri şi soluţii : [ cl. a 10-12-a : Chişinău, 19-20 febr. 2011] / Svetlana Golubev //
Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 32-36 : fot. – Rez. în lb. engl.
1343. Leahu, Raisa. Formarea competenţei de lectură : [poemul Shakespeare de
Marin Sorescu : pentru cl. a 11-a sau a 12-a] / Raisa Leahu // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 4148 : fig., fot., tab. – Bibliogr. : 9 tit.

72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1344. Leahu, Raisa. Portretul lui Anibalector, monstrul-cititor din romanul Cititorul din
peşteră de Rui Zink / Raisa Leahu // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 49-58 : fig., fot., tab. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 12 tit.
1345. Meurs, Wim van. Barba lui Mihai Viteazul : [realitatea istorică a epocii domnitorului : coment. la man. de Istorie a românilor] / Wim van Meurs ; trad. de Adrian Ciubotaru] //
Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 38-40 : fot. – Bibliogr. : 6 tit. şi în note, p. 40 (10 tit.).
1346. Stefoglo, Dumitru. Un model de analiză interdisciplinară a personajului Ghiţă
din Moara cu noroc de Ioan Slavici : [a profesorului de la Liceul Teoretic Alexandru cel Bun,
or. Bender] / Dumitru Stefoglo // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 47-51 : fot., fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 1295, 1446)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1347. Barbarov, Silvia. Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu – o
componentă valoroasă din cadrul proiectului Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova /
Silvia Barbarov // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 9-10 : fot.
1348. Cojocaru, Maia. Profesionalizarea didactică în optica pedagogiei culturii emoţionale / Maia Cojocaru // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 12-15 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 19 tit.
1349. Cristea, Sorin. Competenţa pedagogică la nivelul curriculumului / Sorin Cristea
// Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 55-56 : fot.
1350. Pâslaru, Vlad. Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate / Vlad
Pâslaru // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 4-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit.
1351. Soltanici, Teodora. Nici o zi fără gîndul la copiii satului : [interviu cu T.
Soltanici, învăţătoare la şcoala din satul Isbişte, raionul Criuleni] / consemnare : Corina Kiperi
// Moldoveanca. – 2011. – Nr 4. – P. 18-19 : fot.
1352. Stati, Nicoleta. Directorul responsabil de la Liceul "Igor Vieru" : [de Arte Plastice din Chişinău : interviu cu N. Stati] / consemnare : Rodica Trofimov ; fot. : Alexandru Ustin //
VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 32-40 : fot.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1353. Ciobanu, Lora. Modalităţi de valorificare a unităţii tematice Economia în clasele primare : (Progr. Pas cu Pas) / Lora Ciobanu // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 37-39 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1354. Gagauz, Olga. Dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială şi activitatea
economică a femeii în contextul natalităţii scăzute : [educaţia preşcolară] / Olga Gagauz,
Mariana Buciuceanu-Vrabie // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. –
P. 163-169. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 169 (7 tit.).
73

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1355. Pituşcan, Elena. Formarea atitudinii pozitive faţă de natură la preşcolari : [din
creşa-grădiniţa Nr 216, mun. Chişinău] / Elena Pituşcan // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. –
P. 52-54 : fot. – Bibliogr. : 8 tit.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1356. Dichii, V. Excursia – o metodă didactică eficientă : [pregătirea cadrelor în Colegiul Tehnic-Agricol din Soroca] / V. Dichii // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. – P. 26-27:
fot.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
(Vezi Nr 1140, 1241, 1241, 1295, 1348)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
1357. Bîrlădeanu, Alina. Semnificaţia valorilor : [interviu cu modelul A. Bîrlădeanu] /
consemnare : Corina Cojocaru // Moldoveanca. – 2011. – Nr 4. – P. 16-17 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1427)
398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
1358. Hâncu, Andrei. Meşterul Manole : [baladă simbol : versiunea românească
apărută în sec. XVII] / Andrei Hâncu // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 60-61 : fot.
1359. Priviţi la păsărele ; Floricică mititică : [folclor românesc : versuri] // Alunelul. –
2011. – Nr 4. – P. 2 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1447)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1360. Evaluarea poluării cu PCB a solurilor de obiecte energetice / O. Bogdevici, O.
Cadocinicov, D. Izmailova [et al.] // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 34-41 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.
1361. Chirică, Lazăr. Factorii de mediu şi dezvoltarea faunei cinegetice / Lazăr
Chirică // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 7 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 7 : fot.

74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1362. Galin-Corini, Vlad. Securitatea ecologică a statelor în condiţiile globalizării /
Vlad Galin-Corini // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 108111. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 111 (7 tit.).
1363. Şalaru, Gheorghe. Protecţia mediului şi integrarea europeană / Gheorghe
Şalaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 1-2 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 1-2 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1336)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
(Vezi Nr 1418)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

1364. Романов, Л. Ф. Проблемы геологии Молдовы / Л. Ф. Романов, А. Н. Булык
// Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 510 : tab.
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1365. Sandu. I. Magnitudinea mb a catalogului ISC / I. Sandu // Bul. Inst. de Geologie
şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 93-96 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
1366. Буртиев, Р. З. Применение кластерного анализа для сейсмического
районирования Балканского региона / Р. З. Буртиев // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 55-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
1367. Павлов, П. П. Оценка независимости факторов сейсмического риска / П.
П. Павлов // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. –
Nr 2. – P. 74-78 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1369)
550.8 Geologie şi geofizică aplicată
1368. Sandu, I. Modelul geofizic al regiunii oraşului Cahul, profilul Cahul-Taraclia / I.
Sandu // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2.
– P. 63-73 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.– Bibliogr. : 44 tit.
553 Geologie economică. Zăcăminte minerale
553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special ne-metalice)
(Vezi Nr 1390)

75

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1369. Melniciuc, O. N. Determinarea normei componentelor subterane şi de suprafaţă a scurgerii anuale, având ca exemplu râurile din nordul Republicii Moldova / O. N.
Melniciuc, N. A. Arnaut, L. I. Calmic // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 46-54 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
1370. Буртиев, Р. З. О применение методов математической статистики в гидрологических исследованиях реки Днестр / Р. З. Буртиев // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 79-92 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 26 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1224)

56 PALEONTOLOGIE
1371. Бобринская, О. Г. Новые виды семейства Miliolidae из верхнебаденских
отложений северо-западного Припрутья Молдовы / О. Г. Бобринская // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 11-16 : des. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
1372. Rudic, Valeriu. Procedee de obţinere a biomasei de spirulina platensis cu un
conţinut sporit de ficobiliproteine / Valeriu Rudic, Ludmila Batîr, Aurelian Gulea // Intellectus. –
2011. – Nr 1. – P. 111-116 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.

59 ZOOLOGIE
1373. Braşoveanu, Lilian. Lupul şi comunităţile locale / Lilian Braşoveanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 8-9 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2011. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.+639.1
1374. Mâţa, Victor. Fazanul la Leova / Victor Mâţa // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2011. – Nr 4. – P. 4 : fot ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 4 : fot.+
639.1

60 BIOTEHNOLOGIE

1375. Sprincean, Serghei. Aspecte politice şi bioetice ale problematicii biosecurităţii /
Serghei Sprincean // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P. 112121. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 121 (9 tit.).

76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
(Vezi Nr 1425)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1376. Baciu, Gheorghe. Aspecte etico-morale ale activităţii medicale / Gheorghe
Baciu // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 22-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit.
1377. Perciun, Rodica. Sistemul de gestionare a măsurilor sanitare şi fitosanitare în
procesul de promovare a exporturilor de produse agroalimentare pe piaţa UE / Rodica Perciun // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 117-123 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1150, 1303, 1335)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 1378, 1383)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1378. Durnea, Aliona. Studiul comparativ Ramipril versus Eprosartan – impactul
asupra indicilor elasticităţii vasculare la pacienţii cu nefropatie hiperintensivă / Aliona Durnea
// Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 47-53 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.
1379. Gonţa, Ludmila. Viziunile contemporane asupra morbidităţii cardiovasculare în
artrita psoriazică / Ludmila Gonţa // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 8-11 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1380. Grosu, Aurel. Particularităţile şi limitările tratamentului anticoagulant în fibrilaţia
atrială / Aurel Grosu, Cristina Grati, Nadejda Diaconu // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 1216 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1381. Abordare nouă în tratamentul steatohepatitei nonalcoolice / Ivan Butorov,
Ludmila David, Victor Ghicavîi [et al.] // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 42-46 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1380, 1384, 1388-89)

77

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice(hematopoetice) şi endocrine
1382. Colesnic, Victor. Evoluţia continuă în managementul leziunilor traumatice ale
splinei / Victor Colesnic, Radu Gurghiş, Gheorghe Rojnoveanu // Arta Medica. – 2011. – Nr 1.
– P. 26-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 38 tit.
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
1383. Eficienţa terapiei cu Repretină la pacienţii cu insuficienţă renală cronică terminală, trataţi prin hemodializă programată / A. Tănase, P. Cepoida, S. Gaibu [et al.] // Arta
Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 54-58 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1384. Sindromul hepato-renal / Victor Cojocaru, Vladimir Hotineanu, Mihail Borş [et
al.] // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 30-36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
1385. Tănase, Dorin. Chistul renal solitar – aspecte etiopatogenetice şi diagnostice :
(revizuirea literaturii) / Dorin Tănase // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 37-41 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
(Vezi Nr 1379)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1386. Hacina, Tamara. The distribution of the nerve structures of the ascending aorta
/ Tamara Hacina // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 106-110 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 25 tit.
1387. Lacusta, V. Potenţiale evocate vegetative şi corelaţiile cardiorespiratorii la copiii cu tumori cerebrale / V. Lacusta, A. Litovcenco // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 17-21 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1388. Endometrioza apendicelui vermicular ce a simulat apendicita acută / V.
Hotineanu, A. Iliadi, A. Ferdohleb [et al.] // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 61-63 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1389. Gladun, Nicolae. Dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicii laparoscopice
aloplastice total extraperitoneale in tratamentul herniilor inghinale / Nicolae Gladun, Sergiu
Ungureanu, Serghei Grati // Arta Medica. – 2011. – Nr 1. – P. 3-7 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1385, 1387)

78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
(Vezi Nr 1385, 1387)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1390. Алекссев, В. Е. Гипергенез, геохимия кремния и возраст
минералогических профилей черноземов водоразделов Молдовы / В. Е. Алекссев // Bul.
Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 23-33 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă – Bibliogr. : 44 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1153, 1391)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1391. Andrieş, S. Prognoza recoltei grâului de toamnă şi recomandări privind fertilizarea cu azot în condiţiile anului agricol / S. Andrieş, V. Lungu, N. Leah // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. – P. 7-8. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1262, 1466)
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
(Vezi Nr 1372)
634 Horticultură în general
1392. Donica, Nicolae. Eficienţa economică a noului procedeu de tăiere a pomilor de
cais în condiţiile Republicii Moldova / Nicolae Donica // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. –
P. 21-22 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.
634.8 Viticultură
1393. Adajuc, Victoria. Tirolul de Sud – ţară vinicolă montană = Южный Тироль горный винодельческий край : [din nordul Italiei] / Victoria Adajuc // Viticultura şi Vinificaţia
în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 18-19, 37-38 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Va
urma.
79

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1394. Bieşu, Vasile. Sectorul strugurilor de masă : realizări şi obiective : [pe marginea Raportului cu privire la activitatea executivului Asoc. Producătorilor şi Exportatorilor de
Struguri din Moldova în anul de gestiune 2010] / Vasile Bieşu // Agricultura Moldovei. – 2011.
– Nr 3. – P. 14 -17 : fot.
1395. Caracteristica soiurilor de struguri pentru masă de selecţie autohtonă omologate în Republica Moldova=Характеристика районированных столовых сортов винограда
молдавской селекции / M. Cuharschi, T. Olari, M. Condur [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 10-11, 29-30 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. :
3 tit.
1396. Mihov, Dmitri. Influenţa acidului giberelic asupra productivităţii şi calităţii strugurilor soiului apiren Black Emerald / Dmitri Mihov // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. – P.
18-20 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1397. Particularităţile tăierii în uscat a viţei-de-vie în sezonul anului 2011 =
Особенности проведения обрезки виноградников в 2011 году / M. Cuharschi, A.
Botnarenco, A. Antoci [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 7-9,
26-28 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
1398. Savin, Gheorghe. Perfecţionarea sortimentului de struguri pentru masă şi racordarea acestuia la cerinţele pieţelor de desfacere = Совершенствование сортимента
столового винограда и приведение его к потребностям рынков сбыта / Gheorghe Savin //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 12-13, 31-32 : fig., fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., rusă. – Va urma.
1399. Дерендовская, А. И. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность
столовых сортов винограда привитых на различные подвои / А. И. Дерендовская, А. В.
Штибу, Г. И. Николаеску // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 33-34 :
fig., tab. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1421)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
1400. Nesterov, Vadim. Ocrotitor consecvent al vânatului : [rolul medicului veterinar
în apărarea sănătăţii animalelor domestice şi sălbatice] / Vadim Nesterov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 9 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. –
P. 9 : fot.
636.5/.6 Păsări
1401. Scripnic, Elena. Creşterea prepeliţelor devine tot mai eficientă / Elena
Scripciuc, Suzana Modvala // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3. – P. 23-26 : fig., fot., tab.
– Bibliogr. : 8 tit.
80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

639.1 Vânătoare
1402. Ciumeica, Ion. Grupa Trei vânători : [din Cimişlia, conducător : Ion Delinschi] /
Ion Ciumeica // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 10 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 10 : fot.
1403. Gulca, Vitalie. Eficienţă prin competenţă : [managementul cinegetic în Rep.
Moldova] / Vitalie Gulca // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 3 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 3 : fot.
1404. Marian, Vasile. De ce vânăm? : [menţinerea echilibrului agrosilvocinegetic] /
Vasile Marian // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 12, 14 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 12, 14 : fot.
1405. Savin, Anatol. Evaluarea efectivelor de vânat : [gestionarea fondului de vânătoare din Moldova] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 11 :
fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 11 : fot.
1406. Străbunu, Ion. Dauna periclitează fauna : [despre Grupul de vânători din satul
Puhoi, raionul Anenii Noi, conducător : Ion Cibotari] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 15,18 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. –
P. 15,18 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1361, 1373-74, 1400, 1441)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
1407. Vicol, Vasile. Carasul primăvara : [caracteristici a speciei de peşte (Carassius
Auratus Gibelio)] / Vasile Vicol // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 20 : fot.
; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1277)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
1408. Гувенер, Зареф. О чем мечтает Зареф Гувенер : [интервью с ген.
менеджером Leogrand Hotel & Convention Center] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle.
– 2011. – Nr 4. – P. 30-32 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1443)
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1409. Ghilien, Marina. Confortul cu "ciocul" = "Beaked Comfort" = Уют с "носиком" :
[ceainicul în bucătărie : istorie şi tradiţie ] / Marina Ghilien ; fot. : Elena Rostunova [et al.] //
Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 68-74 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
1410. Horis, Liuba. Dueluri culinare = Culinary competition = Кулинарные поединки
: [Concursul Intern. al Bucătarilor din Chişinău ′2010, org. de "Asoc. Bucătarilor Catering
81

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

Moldova"] / Liuba Horis // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 118-124 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.
1411. Sineavscaia, Natalia. Vegetarianul Nepal = Vegetarian Lifestyle =
Вегетарианские будни Непала : [bucătăria tradiţională] / Natalia Sineavscaia ; fot. : Eugene
Feygin [et al.] // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 76-84 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.
643/645 Locuinţa. Dotări şi mobilier casnic
(Vezi Nr 1141)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1412. Barba, Ludmila. Securitatea spaţiului informaţional – componentă a securităţii
statului / Ludmila Barba // Rev. de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. – 2010. – Nr 3. – P.
86-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 90 (5 tit.).
1413. Levcenco, Maria. Fiecare ştire contează : [interviu cu M. Levcenco, crainicul
postului de radio "Prime FM"] / consemnare : Irina Tribusean // VIP magazin. – 2011. – Nr 3.
– P. 136-137 : fot.
1414. Lozan, Lily. Lily Lozan şi Eugen Bulgaru "Prima Oră" : [interviu cu prezentatorii
emisiunii cu acelaşi tit. pe Prime TV] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP magazin. – 2011. –
Nr 4. – P. 118-119 : fot.
1415. Toma, Marcel. Echipa de top manageri Orange Moldova : Ludmila Climoc, dir.
general ; Adela Guedon, dir. Financiar ; Sergiu Postică, dir. Strategie şi Dezvoltare a Businessului ; Adrian Pănuţă. dir. Departament Vânzări [et al.] / Marcel Toma, Irina Tribusean //
VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2. – P. 62-73 : fot.
1416. Toma, Marcel. Orange prezintă iPhone4 : Cei mai buni şi cel mai bun : Vasile
Botnaru, şeful biroului de la Chişinău "Radio Europa liberă" ; Aurelia Vasilica, prezentatoare
"Prime TV" ; Pavel Zingan, dir. al Companiei "Zingan.com" [et al.] / materiale de Marcel Toma
; fot. : Roman Rybaliov // VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2. – P. 88-100 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1141, 1212, 1459-60)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
(Vezi Nr 1536)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
(Vezi Nr 1269)
657 Contabilitate
1417. Buşmachiu, Eugenia. Aspecte financiar-contabile privind marca întreprinderii /
Eugenia Buşmachiu, Ecaterina Cechina // Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 32-38 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
661 Produse chimice propriu zise
1418. Posibilitatea utilizării absorbanţilor minerali şi carbonici autohtoni în procese
de purificare a apelor de coloranţi sintetici / N. Ţîmbaliuc, A. Maftuleac, T. Lupaşcu [et al.] //
Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 1722 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1420)
662 Explozivi. Combustibili
1419. Găină, Anton. Optimizarea tehnologiei de obţinere a biodieselului prin metode
matematice de planificare a experimentelor / Anton Găină, Igor Beşleaga, Ghenadie Bodarev
// Intellectus. – 2011. – Nr 1. – P. 97-105 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.
1420. Слюсаренко, В. В. Исследования по очистке биотоплива при помощи
адсорбентов / В. В. Слюсаренко, О. А. Болотин, Н. И. Самохвалова // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2010. – Nr 2. – P. 42-45 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
662.2/3 Vinificaţie. Industria vinului
1421. Activităţile privind realizarea obiectivelor prioritare = Выполнение
первоочередных задач : [bilanţul activităţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
din Rep. Moldova în sectorul vitivinicol pe anul 2010] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2011. – Nr 1. – P. 2-6, 21-25 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
1422. Conţinutul de acizi nevolatili principali în vinurile albe moldoveneşti din recolta
anilor 2007-2008 / L. Obadă, E. Rusu, L. Golenco [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 14. – Bibliogr. : 4 tit.
1423. Sîrghi, Constantin. Analiza comparativă a profilului aromei vinului Muscat obţinut prin tehnologia clasică şi criomacerare = Сравнительный анализ ароматических
компонентов вина Мускат, полученного в соответствии с классической технологией и
криомацерацией / Constantin Sîrghi, Mariana Vrîncean, Rodica Sturza // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1. – P. 15-17, 35-36 : tab. – Rez. în lb. rom. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă.
1424. Вино – как искусство : фантазия и настроение : [о конкурсе потреб.
предпочтений Тоp Wine – 2011 / участники дегустации – женщины : Нелли Соник, президент Молд. винной Гильдии и вице-президент компании Lion Gri ; Татьяна Фурдуй,
исполн. дир. Гильдии виноделов ; Мария Драгнев, зам. ген. дир. Basavin & C [et al.] /
83

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

материал подгот. : Ольга Соколова, Александр Танас // Profit. – 2011. – Nr 3. – P. 26-33 :
fot.
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
1425. Popel, S. Produse ale alimentaţiei sănătoase : [din diferite domenii ale industriei alimentare] / S. Popel, L. Parşacova, E. Draganova // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3.
– P. 11-13 : tab. – Bibliogr. în note, p. 13 (18 tit.).
1426. Билинкис, Александр. Консервная индустрия : [беседа с пред. Совета
акционеров АО Orhei-Vit А. Билинкисом] / записал Александр Танас // Profit. – 2011. –
Nr 3. – P. 16-23 : fot.
666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton
666.3/.7 Ceramică
1427. Sineavscaia, Natalia. "Artizana". O maximă diversitate! = "Artizana". Comprehensive Variety! = "Артизана". Всеобъемлющее разнообразие ! : [companie comercială de
plăci de ceramogranit din Chişinău] / Natalia Sineavscaia // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. –
P. 48-51 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Business context).

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
1428. Bunu, Eduard. Cheia succesului "Creator Iu. Borş" : [interviu cu E. Bunu, dir.
executiv al Companiei de mobilă din Chişinău] / consemnare : Mariana Tabuncic // Profit. –
2011. – Nr 3. – P. 62-63 : fot. – (Companii & Succese).

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
1429. Codreanca, Lidia. Clopotniţa de la Noul-Neamţ : [Mănăstire de călugări din satul Chiţcani, raionul Căuşeni] // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 68-71 : fot.
1430. Danilov, Maria. Un studiu monografic de excepţie : [pe marginea cărţii Istoria
Mănăstirii Hîncu. 1677-2010 de Alexei Agachi, Ch., Pontos, 2010, 246 p.] / Maria Danilov //
Luminătorul. – 2011. – Nr 1. – P. 42-50 : fot.
1431. Sineavscaia, Natalia. Misterul bisericii din satul Pohrebea = Mystery of
Pohrebea Church = Тайна церкви в селе Погребя : [raionul Dubăsari] / Natalia Sineavscaia
; fot. : Alexandru Şevcenco // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 100-104 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.
1432. Sineavscaia, Natalia. Şcoala Eparhială = Pioneers at Eparchy Higher
Education Establishment = Епархиальное училище : [de Fete din Chişinău, fondatorul insti-

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tuţiei : Liubovi Beliugova, edificiu vechi de pe str. Bucureşti Nr 64] / Natalia Sineavscaia //
Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 44-46 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1565)

73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 1352)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1433. Ghilien, Marina. Oglinda de mătase a pictoriţei = Silk Mirror of an Artist =
Шелковое зеркало художницы : [pe marginea discuţiei cu Alesea Şibaeva din Chişinău] /
Marina Ghilien // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 92-98 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.
1434. Partole, Claudia. Un mesager al sublimului, sau cel care poartă o lume cu sine… : [despre viaţa şi creaţia pictorului mold. Teodor Buzu, actualmente stabilit în Cehia] /
Claudia Partole // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 126-128 : fot.
1435. Poiată, Mihai Ştefan. Aproape de … departe & departe de … aproape : creionări la biogr. [şi creaţia pictorului Andrei Sârbu] / Mihai Ştefan Poiată // Moldova. – 2011. – Nr
3/4. – P. 58-59 : fot. – (Destine).
1436. Prohin, Victor. Cel mai iubit dintre vecini : [pictorul Alexei Grabco, Maestru în
Arte din Moldova] / Victor Prohin // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 82-87 : des.
1437. Zbârnea, Tudor. Andrei Sîrbu : Vocaţie a singularităţii : [pe marginea Expoziţiei
retrospective din cadrul Muzeului de Artă al Moldovei cu genericul "Mesaje" şi lansarea albumului cu operele pictorului] / Tudor Zbârnea // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 56-57 : fot. –
(Destine).
(Vezi de asemenea Nr 1550)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
1438. Roşca, Nicolae. Igor Zenin, un călător printre nouri : [fotoreporter şi fotograf
renumit] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 92-97 : fot.

78 MUZICĂ
1439. Barbu, Natalia. Logodita fericită : [interviu cu N. Barbu, interpretă de muz. de
estradă, reprezentanta Moldovei la Eurovision′2007] / consemnare : Rodica Ciorănică ; fot. :
Florin Tăbârţă // VIP magazin. – 2011. – Nr 3. – P. 38-39 : fot.
1440. Dînga, Igor. "Cuibul" nostru, cel de 20 de ani : [dialog cu I. Dînga, creatorul şi
solistul formaţiei rock] / pentru conformitate : Elena Calancea // Münchhausen. – 2011. – Nr
1. – P. 30-31 : fot.

85

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1441. Ghilaş, Victor. Cornul de vânătoare : [instrument organalogic : istoria apariţiei]
/ Victor Ghilaş // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 6 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 6 : fot. – Contin. Începutul : Nr 2.
1442. Irimciuc, Marina. Tovarăşa Chitară = Comrade guitar = Товарищ гитара :
[despre Clubul chişinăuian de cantautori cu acelaşi tit.] / Marina Irimciuc ; fot. : A. Saenco //
Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 112-116 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
1443. Luchian, Dmitrii. Insula chitărilor electrice : [interviu cu Dmitrii Luchian, dir. artistic al localului "Albion", club din Chişinău] / consemnare : rep. rev. // Münchhausen. – 2011.
– Nr 1. – P. 16 : fot.
1444. Poiată, Mihai Ştefan. "Zdob şi Zdub" : un fenomen recunoscut şi… necunoscut
: [formaţie de muz. rock, care a reprezentat Rep. Moldova la Eurovizion′ 2011] / Mihai Ştefan
Poiată // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 1-3 : fot.
1445. Rufus. Odiseea 2011 – Thriller autohton : [interviu cu Rufus, membrul grupului
de muzică pop şi maintream "Triller" din Chişinău] / consemnare : rep. rev. // Münchhausen. –
2011. – Nr 1. – P. 14 : fot.
1446. Rusu-Haraba, Anastasia. Imaginea conturată a unui talent : Livia Ştirbu : [elevă în cl. 6-a a Liceului de Muz."Ciprian Porumbescu" din Chişinău, Premiul 1 la Concursul
Ansamblurilor de Cameră "Gnesin" ′2010 (Novomoskovsk, Rusia)] / Anastasia Rusu-Haraba
// Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 26-31 : fot.
1447. Rusu- Haraba, Anastasia. Suzana Popescu : Mă las zidită în templul artei… :
[despre cântăreaţa Ansamblului Etnofolcloric "Tălăncuţa"; interpreta baladei muz. "Meşterul
Manole"] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 62-65 : fot.
1448. Skuleanskii, Solomon. Chanson "Skuleanskii", cântat de Solomon : [interviu
cu chansonierul mold.] / consemnare : rep. rev. // Münchhausen. – 2011. – Nr 1. – P. 40-41 :
fot.
1449. Tribusean, Irina. Nelly Ciobanu. "Dragostea doare" : [despre lansarea CD-ului
cu acelaşi tit. şi videoclipului "Ola Hello"] / Irina Tribusean ; fot. : Dinu Ciobanu // VIP magazin. – 2011. – Nr 3. – P. 134 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1450. Cobileanski, Igor. La limita de jos a cerului : [interviu cu I. Cobileanski, regizorul filmului cu acelaşi tit., dir. de imagine : Oleg Mutu] / consemnare de Marta Sterpu //
Münchhausen. – 2011. – Nr 1. – P. 26-28 : fot.
1451. Mărgineanu, Virgil. Avem comisie, ne-a rămas să facem filme : [interviu cu V.
Mărgineanu, dir. general OWH TV Studio, Preş. Festivalului Intern. "Cronograf", producător
86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

de film, membru al Consiliului pentru Oscar în Moldova] / consemnare : Marla Ionescu //
Münchhausen. – 2011. – Nr 1. – P. 12 : fot.
1452. Poiată, Mihai Ştefan. Cinematografia naţională în… inegalitate? : [necesitatea
instituirii Zilei Cinematografiei Naţ.] / Mihai Ştefan Poiată // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P.
34-40 : fot.
1453. Toma, Marcel. Moldowood prezintă : [sărbătoarile de iarnă cu balul mascat, în
care personajele au roluri celebre din filme, ca] : Sandu Grecu în rolul lui Michael Corleone ;
Dianna Rotaru în rolul Angelei ; Pavel Stratan în rolul lui John Rambo / text de Marcel Toma ;
proiect de Sergiu Gavriliţă ; coord. : Simion Ciochină, Irina Tribusean // VIP magazin. – 2011.
– Nr 1/2. – P. 106-111 : fot. – (Cinemateca MD).
1454. Voloşin, Dmitri. Dmitri Voloşin : "Animează" "Ţiganul" : [interviu cu creatorul
primului film cu desene animate în 3D, produs în Moldova] / consemnare : Irina Tribusean //
VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 120-121 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1482)
792 Teatru. Artă scenică
1455. Caramitru, Ion. Ion Caramitru : "El era altfel de cum arăta" : [interviu cu actorul
român] / consemnare : Ghenadie Nicu // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 3-5 : fot.
1456. Darie, Alexandru. Triumful talentului pe scena vieţii : [interviu cu A. Darie, manager şi regizor al Teatrului "Bulandra" din Bucureşti, România, Preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa, cu sediul la Paris] / Tatiana Cojocaru // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 20-25 :
fot.
1457. Mudreac, Daniela. Daniela Mudreac : "Deşi sunt plecată de mult în străinătate,
sunt mereu cu gîndul acasă" : [interviu cu ex-actriţa Teatrului "Eugen Ionesco" din Chişinău,
actualmente stabilită în Amsterdam, Olanda] / pentru conformitate : Bianca-Olivia Niţa // Moldoveanca. – 2011. – Nr 4. – P. 11-12 : fot.
1458. Nedzelschi, Ecaterina. Jan Cicinowski, un regizor polon al Teatrului Rus din
Chişinău : ["A. Cehov" (1922-1998)] / Ecaterina Nedzelschi // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011.
– Vol. 38, Nr 1. – P. 143-144 : fot. – Bibliogr. : 4 tit.
1459. Proca, Pavel. Acelaşi cod genetic… : [Margareta Ureche, actriţă de teatru] /
Pavel Proca // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 47-50 : fot.
1460. Proca, Pavel. Cititor de Om şi Lume… : [file despre creaţia lui Vitalie Rusu, actor la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" din Chişinău] / Pavel Proca // Moldova. – 2011. – Nr 3/4.
– P. 51- : fot.
1461. Proca, Pavel. Giuvaiergiul Teatrului Academic : [ Eugeniu Ureche cu fragm. de
dialog cu actorul de la Teatrul Naţ. "M. Eminescu"] / Pavel Proca // Moldova. – 2011. – Nr 3/4.
– P. 44-47 : fot.
87

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1462. Roşca, Nicolae. Trecut-au vremurile mari… : [in memoriam lui Constantin
Constantinov, artist al Poporului din Rep. Moldova, actor la Teatrul Naţ. "M. Eminescu" din
Chişinău] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 17-19 : fot.
1463. Tabakov, Oleg. Oleg Tabakov. Legenda cu rădăcini moldoveneşti : [interviu cu
actorul, dir. Teatrului rus "Sovremennik" şi "Tabakerka" din Moscova] / consemnare : Irina
Tribusean, Simion Ciochină // VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2. – P. 74-80 : fot.
1464. Zavtoni, Paulina. "Teatrul este oglinda societăţii" : [interviu cu P. Zavtoni, actriţă la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău] / consemnare : Corina Cojocaru // Moldoveanca. –
2011. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
1465. Jeltova, Inna. Iluzionistul Garri = Illusionist Garri = Иллюзионист Гарри :
[Cozma, magician din Chişinău, absolventul Colegiului "Ştefan Neaga"] / Inna Jeltova ; fot. :
Roman Rybaleov // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 62-66 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1466. Schmidt, Rouven. La înălţime, cu combustibil în vine… : [despre motocross :
interviu cu R. Schmidt, biker germ., stabilit în satul Zaim, raionul Căuşeni] / consemnare de
Adrian Ianovici // Münchhausen. – 2011. – Nr 1. – P. 46-49 : fot.
1467. Tribusean, Irina. Vlada Gînga. Campioană la 10 ani : [pe marginea convorbirii
cu campioana intern. la badminton] / Irina Tribusean // VIP magazin. – 2011. – Nr 4. – P. 124126 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr1330)
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
(Vezi Nr 1204, 1327, 1330)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
1468. Dickens, Charles. Gândiţi-vă! : [fragm. din cartea "Viaţa Domnului nostru Iisus
Hristos"] / Charles Dickens ; il. : Aleksandr Ivanov // Alunelul. – 2011. – Nr 4. – P. 3 : il.
821.112.2(498) Literatură germană din România
88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1469. Müller, Herta. Leagănul respiraţiei : [povestire : trad. din lb. germ. : fragm.] /
Herta Müller // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 23 : fot.
821.112.28(478) Literatură în limba idiş
1470. Din cauza acestor animale : (poveste populară evreiască) / des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2011. – Nr 4. – P. 12-13 : des.
821. 131.1 Literatură italiană
1471. Eco, Umberto. Monolog interior al unui e-book : [din vol. Memorie vegetală şi
alte scrieri de bibliofilie, Bucureşti : RAO, 2008, p. 177-182] / Umberto Eco // Biblio Polis : ser.
nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 124-126.
821.134.3(81) Literatură braziliană
1472. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman : fragm.] / Paulo Coelho ; trad. : Micaela
Ghitescu ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2011. – Nr 4. – Supl. : P. 25-29 : fot. – Contin. Începutul
: Nr 1.
821.135.1 Literatură română
1473. Dorian, Gellu. Poeme / Gellu Dorian // Semn. – 2010. – Nr 4. – P. 28-29 : fot. –
Cuprins : Prerii : 1. Saci cu ierburi ; 2. Musculiţa ; 3. Cheful ; Sahare : 1. Balul ; 2. Nunta ; 3.
Mormîntul ; Ape : 1. Sînul ; 2. Ochii ; 3. Ascunzişul.
1474. Eliade, Mircea. Adolescenţa în stare brută : [fragm. din vol. Memorii, Bucureşti,
Humanitas,1997] / Mircea Eliade // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 28-29 : fot.
1475. Iagăru-Dina, Marian-Sorin. Feţele pământului : [povestire] / Sorin-Marian
Iagăru-Dina // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 14-15 : fot.
1476. Isanos, Magda. Dimineaţa ; Înţelepciune ; Sărută-mă… ; Flori adormite ; Vis
vegetal ; Copilul meu, să nu mă cauţi ; Caisul : [versuri] / Magda Isanos // Moldova. – 2011. –
Nr 3/4. – P. 78-79 : il.
1477. Iuga, Nora. În cetăţile andive ; Sunt oameni ; Nu mai ştiu ; Felinarele felinarele
: [versuri] / Nora Iuga // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 31 : fot.
1478. Nohai, Claudiu. Viaţă ; Ochi aşa de negri ; Pe căile destinului ; Sfârşit : [versuri] / Claudiu Nohai // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 16 : fot.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1479. Beşleagă, Vladimir. Un (fel de) dialog (pre) electoral : [eseu] / Vladimir Beşleagă // Semn . – 2010. – Nr 4. – P. 11 : fot.

89

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1480. Bortă, Victoria. Aşteptări ce durează cât veşnicia ; Urme de noroi ; Regrete :
[versuri] / Victoria Bortă // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 9 : fot.
1481. Bulat, Eugenia. 5 sfaturi ca să fii om bogat şi niciodată singur : [eseu] / Eugenia Bulat // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 34 : fot.
1482. Buruiană, Alexandru. Catedrala : [scenariu : fragm.] / Alexandru Buruiană //
Semn . – 2010. – Nr 4. – P. 56-60 : fot.
1483. Butnaru, Leo. Patru naraţiuni / Leo Butnaru // Semn . – 2010. – Nr 4. – P. 3436 : fot., il. – Cuprins : Semnalmente(le) ; Cap şi pajură ; Impresiile şi expresiile unui invalid
din războiul rece despre războaiele ruse - URSS-iste ; O istorioară – cînd corectă, cînd anapoda.
1484. Căpiţă, Ionel. Bravul pescar : [povestire] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 19 : fot.
1485. Cheianu, Constantin. Ultima poveste : [piesă] / Constantin Cheianu // Semn .
– 2010. – Nr 4. – P. 40-51 : fot.
1486. Ciobanu, Mircea V. Intelectualul şi electoralele : [eseu] / Mircea V. Ciobanu //
Semn. – 2010. – Nr 4. – P. 3-5 : fot.
1487. Ciobanu, Svetlana. Luci, soare, luci! : [versuri] / Svetlana Ciobanu // Alunelul.
– 2011. – Nr 4. – P. 7.
1488. Diviza, Ion. Brotăcelul şi şampania : [fabulă] / Ion Diviza // "a" MIC". – 2011. –
Nr 4. – P. 8 : fot.
1489. Enciu, Nicolae. Sub aripile vulturului bicefal : [eseu] / Nicolae Enciu // Semn . –
2010. – Nr 4. – P. 19-27 : fot., tab. – Bibliogr. în note, p. 26-27 (85 tit.).
1490. Filip, Iulian. Ce noroc, Doamne, că eu nu-s TU ! : [versuri] / Iulian Filip // Didactica Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 4.
1491. Filip, Iulian. Dumnezeu l-a făcut pe om, iar omului i-a lăsat să facă omenirea :
(competenţe interferate şi răscruci cu incidente şi revelaţii) : [eseu] / Iulian Filip // Didactica
Pro… – 2011. – Nr 2. – P. 2-3 : fot.
1492. Galaicu-Păun, Emilian. Război civil : poem / Emilian Galaicu-Păun // Semn. –
2011. – Nr 1. – P. 23 : fot.
1493. Ghâlcă, Lilia. Tfu- tfu- tfu : [povestiri] / Lilia Gâlcă // Münchhausen. – 2011. –
Nr 1. – P. 42-43 : fot. – Baba Clara ; Răsărita noastră, cea de toate zilele ; Alfabetizarea ;
Sex, răsărita and rock′n′roll ; Shakespeare sughiţă ; Postludiu.
90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1494. Grama, Steliana. Azi nimeni nu mai scrie poezie ; Cometele din sânge ; Cireşi
înflorind în regrete ; Legea veşniciei ; De două mii de ani ; Îţi dedicam… ; Statui cu ochi de
fosfor : [versuri] / Steliana Grama // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 74-75.
1495. Grecu, Vlad. Capriciosul ; Drumul spre mama ; Melcul ; Rozătorul ; Deceluşul :
[versuri] / Vlad Grecu ; des. de Violeta Diordiev // Alunelul. – 2011. – Nr 4. – P. 6 : des.
1496.

Ignat, Ana. Satul meu : [versuri] / Ana Ignat // "a" MIC". – Nr 4. – P. 23.

1497. Leahu, Nicolae. Clasa politică moldovenească : [eseu] / Nicolae Leahu //
Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 2 : fot.
1498. Leahu, Nicolae. Electoratul, sau electroratatul? : [eseu] / Nicolae Leahu //
Semn . – 2010. – Nr 4. – P. 2 : fot.
1499. Matcovschi, Dumitru. Înainte – nici un drum, Înapoi – nici o cărare : [eseu] /
Dumitru Matcovschi // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 10-16 : fot. – (Literatură & Publicistică).
1500.
a a cop.

Musteaţă, Ana. Rugă : [versuri] / Ana Musteaţă // Noi. – 2011. – Nr 4. – P. a 2-

1501. Nechit, Irina. Pumnii ; Flu ; Cei fericiţi ; Are şanse ; Un om de succes ; Viscol :
[versuri] / Irina Nechit // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 20-21 : fot.
1502. Nicu, Ghenadie. Post… - şi preelectorale (2) : [eseu] / Ghenadie Nicu // Semn .
– 2010. – Nr 4. – P. 11-18 : fot. – Art. 1 : Nr 3.
1503. Nuţa, Ana-Mihaela. Prea mult sentiment : [povestire] / Ana-Mihaela Nuţa // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 17 : fot.
1504. Pascaru, Eugenia. Răzbunarea : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldoveanca. – 2011. – Nr 4. – P. 30-31 : fot.
1505. Platon, Eugenia. Puii şi rîndunica : [versuri] / Eugenia Platon // Moldoveanca.
– 2011. – Nr 4. – P. 29 : fot.
1506. Romanciuc, Vasile. Maria ; Mihai ; Liliana ; Luminiţa ; Mirela : [versuri] / Vasile
Romanciuc ; des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2011. – Nr 4. – P. 10 : des.
1507. Suceveanu, Arcadie. Anul Dragonului roşu : [versuri] / Arcadie Suceveanu //
Semn. – 2010. – Nr 4. – P. 37-39 : fot. – Cuprins : Corabia ; Încă o şansă ; Pînza de păianjen
; Încă o noapte cu Hamlet ; Noul iconar ; Dumnezeu a pierdut cheiţa de la principii ; Dupăamiază arhaică ; Anul Dragonului roşu.

91

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1508. Tarlapan, Efim. Rondelul gloriei : [versuri] / Efim Tarlapan // "a" MIC". – 2011.
– Nr 4. – P. 8 : fot.
1509.
4. – P. 23.

Ţâcu, Crina. Casa părintească : [versuri] / Crina Ţâcu // "a" MIC". – 2011. – Nr

1510. Vasilov, Camelia. Corpul e ca o cârpă scursă bine-bine de sânge ; Am două
bile de magnetită sub cornee ; Zbor cu pelerine moarte ; Iarba luminează la fel ca luna (ca un
disc de muşchi) ; LCD (lupta contra demonilor) ; Se spune că omul este animal raţional din
motive de economie : [versuri] / Camelia Vasilov // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 1213 : fot.
1511. Кэпицэ, Ионел. Бравый рыбак : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Ионел Кэпицэ //
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 19.
821.14 Literatură greacă (elenă)
1512. Kavafis, Konstantinos. Aşteptându-i pe barbari : [versuri : trad. din lb. greacă]
/ Konstantinos Kavafis // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 2.
821.161.1 Literatură rusă
1513. Авидон, Нина. Расслабуха ; Счастью навстречу ; Пригрезилось … ; Прощание с летом ; Заблудилась ; Щедрый дар ; Прогулка : [стихи] / Нина Авидон // Наше
поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 82-83 : fot.
1514. Замлелова, Светлана. Блудные дети : [роман] / Светлана Замлелова //
Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 9-57 : des., fot. – Contin. Început : Nr 1.
1515. Чесноков, Анатолий. "Я отправляюсь в путь…" : [стихи] / Анатолий Чесноков ; рубр. подгот. : Игорь Мухудинов // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 98-99 :
fot. – Содерж. : Встреча ; Покидая родные места ; Время сбора винограда ;"И не деревня это – деревушка…" ; "Над Родиной – белые нити…" ; "Словно золотистая синичка…".
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1516. Бурка, Светлана. Грибок – великан ; Ленивый котик : [стихи] / Светлана
Бурка // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 96-97 : fot.
1517. Винятинская, Юлия. Мне хватит и мгновения… ; "Бродить по чьим- нибудь сердцам …" ; "Тебя ищу я в незнакомом взгляде…" ; Карусели бессонной ночи ;
"Лишь в вас я нахожу спасенье…" ; Мечте твоeй не дали умереть …" ; На грани ; Навек
уйти…; Отпускаю синей птицей ; Позавидую сама себе : [стихи] / Юлия Винятинская //
Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 86-87 : fot.
1518. Давер, Маргарита. Поляна фей ; Не надо хризантeм : [рассказы] / Маргарита Давер // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 58-62 : fot.
92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1519. Кобзарь, Дмитрий. "Сутулится угрюмый вечер…" ; "В душе моей сияет
свет…" ; "Задумчивый, усталый взгляд…" ; "Я обниму тебе, рябина…" ; Любовь : [стихи]
/ Дмитрий Кобзарь // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 84-85 : fot.
1520. Милях, Александр. Красноярск ; Распродажа ; Салик ; Приход ; Полярная
звезда ; Запах детства ; Простор ; Правда ; Первое стихотворение ; Дивногорск : [стихи]
/ Александр Милях // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 75-77 : fot.
1521. Панько, Виктор. Подача крюком ; Ничья в Добрудже ; Про Лёню, Лиду и
неизвестных : [рассказы] / Виктор Панько // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 63-74 :
fot.
1522. Ступина, Алла. Обращение к мужчинам ; Бабушка – мужу, сыну, внуку ;
"Сегодня твой день рождения…" ; "Осторожно в дверь постучу…" ; "Тебе было чуть за
тридцать…" : [стихи] / Алла Ступина // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 80-81 : fot.
1523. Сычева, Ирина. Под защитой любви ; Дар ; Сад души ; Засохший букет ;
"Влюбиться – это привязаться…" ; "Несем надежды заблужденья…" ; "Как ослепительный росток…" ; "На конце телефонного провода…" ; "Не весну, а лето зрелое…" ;
"Высшая степень доверия…" ; "Не устаю твердить всечасно… " : [стихи] / Ирина Сычева // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 78-79 : fot.
821.161.2 Literatură ucraineană
1524. Poplavski, Boris. Versuri automate / Boris Poplavski ; prez. şi trad. de Leo
Butnaru // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 30-32 : fot. – (Din poezia avangardei ucrainene). –
Cuprins : "Cîntau roţile…" ; "Înalt peste destinul poetului…" ; "Piroscaful îşi pufăia fumul…" ;
"Eternul aer nocturn îţi spune…" ; "Eu vieţuiesc la propriu-mi hotar…" ; "Violetele cîntau la
subsol…" ; "Era linişte deplină străzile se rugau…" ; "Eliberaţi minunea…" ; "A fi absolut înţeles…" ; "Astfel priveşte cel flămînd spre ceruri…" ; "Nu te hotărî să vezi pe cineva…" ; "Mîna
de aur a ceasului…" ; "Prins de un lanţ de fier soarele umblă prin subsolul…" ; "În depărtare
clănţăneau din foarfece…" ; "Oasele caselor prăbuşite…" ; "Suflete mai potoleşte - te colo pe
acoperiş…" ; "Straşnică fusese această naştere a pietrei…" ; "Ziua gri-albastră muri
întîmplător…".
821.174 Literatură letonă
1525. Zake, Daiga. Portocale pentru fiecare : [povestire : trad. din let.] / Daiga Zake ;
des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2011. – Nr 4. – P. 4-5 : des.
821.353.1 Literatură în limba gruzină
1526. Искендерзаде, Эльчин. Песнь токата ; Гей, поэты – чужестранцы ; Песнь
доброй вести ; Песнь цветку жизни ; Песнь песней ; В моих глазах ; Звезда моей судьбы
; Песнь настроения ; Песнь смерти ; Песнь мечты ; Первая ночь в Стамбуле ; Стихи,

93

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

написанные на Чёрном море : [стихи] / Эльчин Искендерзаде ; пер. с грузин. яз. : Владимир Бояринов // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 94-95 : fot.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1527. Ciobanu, Mircea V. Lecţia a noua : Jocuri nepoetice / Mircea V. Ciobanu // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 32-33 : fot. – Contin. Începutul : Nr 5, 2009.
821.133.1.0 Literatură franceză
1528. Karolides, Nicholas J. Doamna Bovary : [pe marginea romanului cu acelaşi tit.
de Gustave Flaubert : fragm. din vol. 100 de cărţi interzise, Bucureşti, Paralela 45, 2009] /
Nicholas J. Karolides, Margaret Bal, Dawn B. Sova // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P.
39.
(Vezi de asemenea Nr 1344)
821.135.1.0 Literatură română
1529. Armaşu, Liliana. Fetiţa octogenară, sau La furat pepeni cu Nora Iuga : [analiza
creaţiei literare a scriitoarei] / Liliana Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1. – P. 30-31.
1530. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Umanismul – principiul esenţial al vieţii : [despre
creaţia scriitorului gălăţean Neculai I. Staicu-Buciumeni] / Liuba-Drăgostiţa Bujor // Biblio Polis
: ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 176-178 : fot.
1531. Colac, Tudor. Mihail Sadoveanu la Cuhureşti : [subiecte cinegetice în cartea
Odrasle boiereşti] / Tudor Colac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4. – P. 15 :
fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4. – P. 15 : fot.
1532. Holban, Ion. Eminescu şi cultul muncii / Ion Holban // Intellectus. – 2011. – Nr
1. – P. 87-96 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 35 tit.
1533. Iachim, Ion. Cu Scutierul, prin Ardeal : [pe marginea romanului cu acelaşi tit.
de Constantin Mălinaş, Oradea, 2009, 238 p.] / Ion Iachim ; fot. : Paul Sereş // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 179-180 : fot.
1534. Nicu, Ghenadie. Sportul adevărului : [pe marginea vol. de publicistică Sportul
minţii de Cristian Tudor Popescu, Bucureşti, Humanitas, 2010] / Ghenadie Nicu // Semn. –
2011. – Nr 1. – P. 26-29 : fot.
1535. Palladi, Tudor. Cântecul de stea al Magdei Isanos / Tudor Palladi // Moldova. –
2011. – Nr 3/4. – P. 76-77 : fot.
1536. Petean, Mircea. Mircea Petean : "… nu fac altceva decât să scriu, să citesc şi
să fac cărţi" : [interviu cu scriitorul] / interviu realizat de Nicolae Leahu // Semn. – 2011. – Nr
1. – P. 24-25 : fot.

94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1537. Proca, Mircea. Un frate al lui Eminescu, participant la insurecţia poloneză : [din
a. 1863-1864 : Pavel Eminescu, fratele mai mare : Retip. din România literară, 2010, Nr 48] /
Mircea Proca // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 108-111.
(Vezi de asemenea Nr 1358, 1455, 1549)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1538. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Remodelând "Comedia umană" : [despre creaţia scriitorului Dumitru Ciobanu] / Liuba-Drăgostiţa Bujor // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38,
Nr 1. – P. 148-152 : fot.
1539. Ciobanu, Mircea V. La umbra… Roşiei Montane : [pe marginea romanului 157
de trepte spre iad, sau Salvaţi-mă la Roşia Montana de Alexandru Vakulovski, Ch., Cartier,
2010, 120 p.] / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 16-20 : fot.
1540. Ciubotaru, Adrian. Muzica blogosferelor şi protecţionismul critic : (note pe
marginea unei polemici neliterare) : [art. lui Mircea V. Ciobanu Noua proză basarabeană :
între profesionalism şi amatorism, publ. în rev. Sud-Est cultural, 2010, Nr 4] / Adrian
Ciubotaru // Semn. – 2011. – Nr 1. – P. 13-15 : fot.
1541. Galaicu-Păun, Emilian. Emilian Galaicu-Păun : … m-am "impregnat" de oraşul-lumină, pentru a-mi iradia întreg romanul! : [Ţesut viu : interviu] / interlocutor : Daniel
Tincu // Semn . – 2010. – Nr 4. – P. 30-32 : fot.
1542. Lungu, Eugen. Pe timpul lui Arhip Cibotaru : [pe marginea ultimului roman-fapt
Pe timpul lui Teleucă al aut., Chişinău, ÎS "Universul", 479 p.] / Eugen Lungu // Semn. – 2011.
– Nr 1. – P. 6-12 : fot.
1543. Palladi, Tudor. Un fenomen poetic antologic : Steliana Grama : [In memoriam
poetei (04.06.1974-11.10.2006)] / Tudor Palladi // Moldova. – 2011. – Nr 3/4. – P. 72-73 : fot.
– (Un astru rănit).
1544. Paraschivu, Petru. Legămîntul şi dragostea poetului : [pe marginea lansării
vol. de versuri Lăsaţi-mi dragostea de Ionel Căpiţă, Chişinău, Prometeu, 2010] / Petru
Paraschivu // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 119-123 : fot.
1545. Pelineanu, R. Bibliocultural basarabean : (pe marginea lansării almanahului
Arhipelag, Chişinău, Cartier, 2010, 366 p. în Bibl. Onisifor Ghibu din Chişinău) / R. Pelineanu
// Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 95-97 : fot.
1546. Rogac, Raia. Convorbiri literare la B P "Ovidius" : [pe marginea romanului Cel
rătăcit de Aurelian Silvestru, Chişinău, Prut Internaţional, 2009] / Raia Rogac // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 112-115 : fot.

95

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1547. Rogac, Raia. Dragoste la prima vedere : 15 ani de creaţie haiku : [lansarea
vol. Nimic despre iarnă = Nothing about Winter de Vasile Spinei, Chişinău, 2010] / Raia
Rogac // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 115-116 : fot.
1548. Ţurcanu, Lucia. Poezia bibliomană : [pe marginea vol. Monstrul Sacru de Teo
Chiriac, Chişinău, Arc, 2009, 94 p.] / Lucia Ţurcanu // Semn. – 2010. – Nr 4. – P. : 52-53 : fot.
1549. Ţurcanu, Lucia. Vasile Ernu şi discursul narcisiac : [pe marginea vol. Ultimii
eretici ai imperiului al aut., Iaşi, Polirom, 2009] / Lucia Ţurcanu // Semn. – 2011. – Nr 1. – P.
21-22 : fot.
1550. Un tandem reuşit între vers şi imagine : [pe marginea vol. de versuri Pasaj teluric de Nicolae Bălţescu, Chişinău, "Prometeu" SRL, 2010, 127 p. şi vernisajul primei expoziţii
de pictură a lui Igor Dublenco în Biblioteca Ovidius din Chişinău] // Biblio Polis : ser. nouă. –
2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 117-118 : fot.
1551. Vieru, Raisa. "Grigore Vieru – Poetul cântării scrisului nostru" : [interviu cu R.
Vieru, soţia scriitorului] / interlocutor : Sofia Betelgeise // Münchhausen. – 2011. – Nr 1. – P.
50-53 : fot.
1552. Zaharia-Cravcenco, Lilia. Cununa văduviei : [file din biogr. poetesei Eugenia
Postică] / Lilia Zaharia-Cravcenco // Moldoveanca. – 2011. – Nr 4. – P. 13 : fot.
1553. Zidaru, Cristian. Dăruire totală idealului naţional : [pe marginea vol. Sinteze
de Constantin Bobeică , Chişinău, Prometeu, 2010, 288 p.] / Cristian Zidaru // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 160-164 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1144, 1156, 1187, 1556)
821.161.1.0 Literatură rusă
1554. Голубничий, Иван. "Я услышал, как молчит Россия… : 70 лет со дня
рождения Юрия Кузнeцова : [рус. поэта] / Иван Голубничий // Наше поколение. – 2011. –
Nr 3. – P. 5-8 : fot. – Bibliogr. în note de subsol.
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
1555. Романова, Анастасия. Подарок читателю, или о книге Мирославы
Метляевой "Игра в пазлы" : [Chişinău, Lumina, 2010, 296 p.] / Анастасия Романова //
Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 170-172 : fot.
821.161.2(478).0 Literatură ucraineană din Republica Moldova
1556. Rotaru, Tatiana. Urmele luminoase ale lui Constantin Popovici în ştiinţa şi cultura naţională : [in memoriam acad. : (21.V.1924-5.XII.2010)] / Tatiana Rotaru // Biblio Polis :
ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 187-188 : fot.
821.162.1.0 Literatură poloneză

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1557. Ţurcanu, Lucia. Andrezej Stasiuk la Chişinău : [despre lansarea cărţilor Nouă
şi Fado, Bucureşti "RAO", 2010] / Lucia Ţurcanu ; trad. de Cristina Godun // Semn. – 2010. –
Nr 4. – P. 33 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1558. Barbier, Natalia. ...şi a apărut tigrul leu = There appears a tiglon… =
Тигролев… : [descoperi preistorice în satul Raşcov, raionul Camenca şi a Cămilei de…
Tiraspol la "Râpa lui Colcotov" din Transnistria] / Natalia Barbier ; fot. : Dejan Tasic // Opens
Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 106-110 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
1559. Боршевич, В. И. Феноменология Клейна : [Льва Самуиловича, патриарха
археологии, ученый, профессор, доктор ист. наук и его кн. "Трудно быть Клейном"] / В.
И. Боршевич // Stratum plus. – 2011. – Nr 2 : Феномен Балканского Телля. – P. 281-287.
1560. Иванова, С. В. Новые погребальные комплексы позднего энеолита в
Северо-Западном Причерноморье / С. В. Иванова, И. В. Манзура // Stratum plus. – 2011.
– Nr 2 : Феномен Балканского Телля. – P. 237-246 : fig., fot., – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : 13 tit.
1561. Клейн, Л. С. Еще раз к вопросу о тохарской миграции / Л. С. Клейн //
Stratum plus. – 2011. – Nr 2 : Феномен Балканского Телля. – P. 183-186.
1562. Пьетреле. Поселение эпохи медного века на Нижнем Дунае / С. Ханзен,
М. Тодераш, А. Райнгрубер [et al.] // Stratum plus. – 2011. – Nr 2 : Феномен Балканского
Телля. – P. 17-86 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 83-86.
1563. Романчук, А. А. Горизонт Солончень-Хлиная, единецкая культура и
другие проблемы генезиса Сахарна-Солончень : еще один шаг к продуктивной
дискуссии / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2011. – Nr 2 : Феномен Балканского Телля. –
P. 187-206. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 205-206 şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1565)
908 Monografii ale localităţilor
1564. Horis, Liuba. Multicolorul Munchen = Multicoloured Munich = Разноцветный
Мюнхен : [note de călătorie] / Liuba Horis // Opens Skies. – 2011. – Nr 3/4. – P. 52-59 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
1565. Horis, Liuba. Piramidele Egiptene = Egyptian Pyramids = Египетские
пирамиды : [note de călătorie] / Liuba Horis ; fot. : Jose I. Soto [et al.] // Opens Skies. –
2011. – Nr 3/4. – P. 86-91 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
1566. Horis, Liuba. Primăvara în Andaluzia = Spring in Andalusia = Весна в
Андалузии : [note de călătorie] / Liuba Horis ; fot. : Mauro Bighin // Opens Skies. – 2011. –
Nr 3/4. – P. 30-42 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
97

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

1567. Синявская, Наталья. Колумбия. Попугаи в зарослях мандарина : дневник
путешественника / Наталья Синявская // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 96-97 : fot.
– Contin. Începutul : Nr 1.
(Vezi de asemenea Nr 1569)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Partole, Claudia. Un mesager al sublimului, sau cel care poartă o lume cu sine… :
[despre viaţa şi creaţia pictorului mold. Teodor Buzu, actualmente stabilit în Cehia]. – Vezi Nr
1434
Poiată, Mihai Ştefan. Aproape de … departe & departe de … aproape : creionări la
biogr. [şi creaţia pictorului Andrei Sârbu]. – Vezi Nr 1435
Proca, Mircea. Un frate al lui Eminescu, participant la insurecţia poloneză : [din a.
1863-1864 : Pavel Eminescu, fratele mai mare. – Vezi Nr 1537
Rotaru, Tatiana. Urmele luminoase ale lui Constantin Popovici în ştiinţa şi cultura naţională : [in memoriam acad. : (21.V.1924-5.XII.2010)]. – Vezi Nr 1556

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100)Istorie universală
(Vezi Nr 1334)
94(3) Istoria lumii antice
1568. Colesnic-Codreanca, Lidia. Tucidide, modestul rival al lui Herodot :
[Thoukydes, istoric grec : (c. 460- c. 396 î. Hristos)] / Lidia Colesnic-Codreanca // Noi. –
2011. – Nr 4. – P.17. – (Antiquitas recidiva).
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 1570)

94(478) Istoria Republicii Moldova

1569. Andrei, R. Omagiu unei cărţi şi celui care a scris-o : [lansărea monogr.
"Hâjdienii din stepa Bălţilor : file de istorie" de Orest Tărîţă, Chişinău, Universul, 2010, 464 p.]
/ R. Andrei // Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 181-183 : fot.
1570. Соколов, Василий. Молдова, Сербия, Россия… : [ист. отчерк] / Василий
Соколов // Наше поколение. – 2011. – Nr 3. – P. 90-93 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1197-98, 1222, 1345)
94(498) Istoria României
98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 1197, 1205, 1345, 1537)

99

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2011
Bontea, Oleg 1300-01
Borş, Mihail 1384
Bortă, Victoria 1480
Botgros, Ion 1341
Botnarenco, A. 1397
Botnaru, Vasile 1416
Braşoveanu, Lilian 1373
Buburuz, Petru 1194
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 1354
Buckingham, Marcus 1142
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 1530, 1538
Bulat, Eugenia 1481
Bulgaru, Eugen 1414
Bullis,Craig R. 1329
Bulmaga, Olga 1281, 1313
Bunu, Eduard 1428
Burea, Eugenia 1144
Buruiană, Alexandru 1482
Buşmachiu, Eugenia 1417
Butnaru, Leo 1483, 1524
Butorov, Ivan 1381
Butuc, Marin 1327
Butucel, Elena 1142
Buzu, Teodor 1434

A
Adajuc, Victoria 1393
Agachi, Alexei 1430
Albot, Natalia 1208
Albu, Natalia 1220,1224
Ambrosă, Ana-Maria 1310, 1326
Anania, Valeriu (Bartolomeu)1199-03
Antoci, A. 1397
Antonevici, Andrei 1279
Andrei, Arhiepiscop de Alba Iulia 1201
Andrei, R. 1569
Andrieş, S. 1391
Aramă, Elena 1287
Armaşu, Liliana 1529
Armeanic, Alexandru 1279
Arnaut, N. A. 1369
Avornic, Gheorghe 1291
B
Baciu, Gheorghe 1376
Baghici, Tamara 1167
Bal, Margaret 1528
Balaban, Claudia 1143
Balan, Andrei 1284
Balaur, Vladimir 1240
Balmuş, Victor 1137
Barba, Ludmila 1412
Barbarov, Silvia 1347
Barbier, Natalia 1558
Barbu, Natalia 1439
Batîr, Ludmila 1372
Bălan,Gheorghe 1213
Bălţescu, Nicolae 1550
Beliugova, Liubovi 1432
Berbeca, Veaceslav 1206
Bernic,Victoria 1161
Beşleaga, Igor 1419
Beşleagă, Vladimir 1479
Betelgeise, Sofia 1551
Bieşu, Vasile 1394
Bighin, Mauro 1566
Bileţchi, Rodica 1240
Bîrlădeanu, Alina 1357
Bobeică, Constantin 1553
Bodarev, Ghenadie 1419
Bodiu, Dorian 1207
Bogdevici, O. 1360
Bolocan, Andrei 1212
Bontea, Larisa 1301

C
Cadocinicov, O. 1360
Cainarean, Emilia 1265
Calancea, Elena 1440
Calmic, L. I. 1369
Caneeva, Lolita 1171
Canţer, Valeriu 1138
Caramitru, Ion 1455
Caterev, Cristina 1184
Căpiţă, Ionel 1484, [1544]
Cechina, Ecaterina 1417
Cepoida, P. 1383
Cernei, Tatiana 1314
Cheianu, Constantin 1208, 1485
Cheradi, Natalia 1145-45, 1177
Chiriac, E. 1147
Chiriac, Teo 1548
Chirică, Lazăr 1361
Cibotari, Ion 1406
Cibotaru, Arhip 1542
Cicinowski, Jan 1458
Cimil, Dorin 1312
Cimpoi, Mihai 1148-49
Ciobanu, Dinu 1449
Ciobanu, Dumitru 1538
100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Ciobanu, Lora 1353
Ciobanu, Mircea V. 1486, 1527, 1539-40
Ciobanu, Nelly 1449
Ciobanu, Svetlana 1487
Ciocanu, Anatol 1187
Ciochină, Simion 1208, 1212, 1453, 1463
Ciorănică, Rodica 1439
Ciubotaru, Adrian 1193, 1540, 1345
Ciubrei, Silvia 1150
Ciumeica, Ion 1402
Climoc, Ludmila 1415
Cobăneanu, Sergiu 1292
Cobileanski, Igor 1450
Codreanca, Lidia 1429, 1568
Coelho, Paulo 1472
Coffman, Curt 1142
Cojocaru, Corina 1357, 1464
Cojocaru, Maia 1348
Cojocaru, Snejana 1336
Cojocaru, Tatiana 1456
Cojocaru, Victor 1384
Cojocaru, Viorel 1202
Cojocaru,Vladlen 1287
Colac, Tudor 1531
Colâbneac, Alexei 1470
Colesnic, Victor 1382
Condur, M. 1395
Constantinov, Constantin 1462
Corghenci, Ludmila 1151
Corleone, Michael 1453
Costachi, Gheorghe 1293
Costin, Ludmila 1152
Coşeriu, Tatiana 1153-54
Cotelnic, Ala 1155
Cozma, Garri [1465]
Crijanovschi, Sergiu 1302
Cristea, Sorin 1349
Cucirevii, Vladimir 1262
Cuciureanu, Gheorghe 1139
Cuharschi, M. 1395, 1397
Cumatrenco, Alexandru 1250
Curtescu, Margareta 743

Dickens, Charles 1468
Dima, Nicholas 1205
Diordiev, Violeta 1495
Diviza, Ion 1488
Dînga, Igor 1440
Donica, Nicolae 1392
Dorian, Gellu 1473
Draganova, E. 1425
Dragomir, Matei 1288, 1319
Dublenco, Igor 1550
Duca, Gheorghe 1158
Durnea, Aliona 1378
E
Eco, Umberto 1471
Eliade, Mircea 1474
Eminescu, Pavel 1537
Enciu, Nicolae 1489
Erizanu, Gheorghe 744
Ernu, Vasile 1549
F
Faigher, Anatolie 1303
Feygin, Eugene 1411
Ferdohleb, A. 1388
Filat, Vlad 1208
Filip, Iulian 1490-91
Flaubert,Gustave 1528
Frunză, Tatiana 1184
Furdui, Sergiu 1294-95, 1304
Furtună, Dorian 1212
Fusu, Mihai 1212
G
Gabureac, Sergiu 1159
Gafencu,Valeriu 1195, 1198
Gagauz, Olga 1354
Gaibu, S. 1383
Galaicu-Păun, Emilian 1492, 1541
Galin-Corini, Vlad 1362
Gavriliţă, Sergiu 1208, 1212, 1453
Găină, Anton 1419
Ghâlcă, Lilia 1493
Ghitescu, Micaela 1472
Gherbovei, Nicolae 1328
Ghicavîi, Victor 1381
Ghilaş, Victor 1441
Ghilien, Marina 1409, 1433
Ghimpu, Gheorghe 1211
Ghinculov, Silvia 1160
Gînga, Vlada 1467

D
Dabija, Elena 1149, 1156
Dabija, Nicolae 1157, 1204, 1209
Danilov, Maria 1430
Darie, Alexandru 1456
David, Ludmila 1381
Delinschi, Ion 1402
Diaconu, Nadejda 1380
Dichii, V. 1356
101

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011
Gladun, Nicolae 1389
Gluşcenco, Eugeniu 1266
Godun, Cristina 1557
Goian, Natalia 1161
Golenco, L. 1422
Golubev, Svetlana 1342
Gonţa, Ludmila 1379
Goraş-Postică, Viorica 1337
Goreanu, Pavel 1196
Grabco, Alexei [1436]
Grama, Steliana 1494, [1543]
Grati,Cristina 1380
Grati, Serghei 1389
Grecico, Andrei 1141
Grecu, Raisa 1291
Grecu, Sandu 1453
Grecu, Vlad 1495
Griciuc, Diana 1267
Grosu, Aurel 1380
Grosu, Vitalie 1227
Guceac, Ion 1292
Guedon, Adela 1415
Gulca, Vitalie 1403
Gulea, Aurelian 1372
Gurghiş, Radu 1382
Guţuleac, Victor 1296

J
Jantâc, Vadim 1208, 1332
Jardan, Valentina 1139
Jeltova, Inna 1465
Josanu, Yuri 1228
Juc, Victor 1229
K
Karolides, Nicholas J. 1528
Kavafis, Konstantinos 1512
Kiperi, Corina 1351
Kulikovski, Lidia 1148, 1157-58,1164-67,
1175-76, 1180, 1183
L
Lacusta, V. 1387
Leah, N. 1391
Leahu, Nicolae 1497-98, 1536
Leahu, Raisa 1343-44
Leşcu, Anatolie 1222
Leu, Vasile 1197
Levcenco, Maria 1413
Lindemeyer, Vincent R. 1329
Litovcenco, A. 1387
Lozan, Lily 1414
Luchian, Dmitrii 1443
Luchian, Ivan 1280
Lungu, Eugen 1542
Lungu, Tatiana 1338
Lungu,V. 1391
Lupaşcu,T. 1418

H
Hacina, Tamara 1386
Harjevschi, Mariana 1162-63
Hâncu, Andrei 1358
Holban, Ion 1138, 1532
Horis, Liuba 1410, 1564-66
Hotineanu, Vladimir 1384, 1388

M
Maftuleac, A. 1418
Mamaiscaia, Cristina 1168
Manolache, Constantin 1330-31
March, Mylene Nicolas de 1251
Marian, Vasile 1404
Marin, Gheorghe 1331
Marinuţa, Vitalie 1332
Matcovschi, Dumitru 1499
Matvei, Valeria 1198
Mălinaş, Constantin [1533]
Mărgineanu, Virgil 1451
Mâţa, Victor 1374
Melniciuc, O. N. 1369
Meurs, Wim van 1345
Mihail, Zamfira 1169-70
Mihov, Dmitri 1396
Mîtcu, Silvia 1223-24

I
Iachim, Ion 1533
Iagăru-Dina, Marian-Sorin 1475
Ianalide, Ioan 1205
Ianovici, Adrian 1466
Iftode, Florin 1221
Ignat, Ana 1496
Iliadi, A. 1388
Ionescu, Marla 1451
Irimciuc, Marina 1442
Isanos, Magda 1476, [1535]
Ispas, Nicuşor 1324-25
Iuga, Nora 1477, 1529
Ivanov, Aleksandr 1468
Izmailova, D. 1360

102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Mocrinschi, Evghenia 1171
Modvala, Suzana 1401
Moraru, Adrian 1472
Moraru, Sergiu 1230
Moştoflei, Constantin 1225
Mudrea, Cătălina 1212
Mudreac, Daniela 1457
Müller, Herta 1469
Munteanu, Alexandru 1268
Musteaţă, Ana 1500
Mutu, Oleg 1450

Poalelungi, Olga 1239
Pohilă, Vlad 1174-75, 1189, 1198
Poiată, Mihai Ştefan 1435, 1444, 1452
Popel, S. 1425
Popescu, Cristian Tudor 1534
Popescu, Suzana 1447
Poplavski, Boris 1524
Popovici,Constantin 1556
Poptămaş, Dimitrie 1176
Postică,Eugenia 1552
Postică, Sergiu 1415
Proca, Ludmila 1323
Proca, Mircea 1537
Proca, Pavel 1459-61
Prohin, Victor 1436
Puică, Sergiu 1506

N
Nantoi, Oazu 1210
Nastas, Valentina 1172
Nasu, Ilie 1339
Nechit, Irina 1501
Nedzelschi, Ecaterina 1458
Negru, Vladislav 1293
Nesterov, Vadim 1400
Nichifor, Rodica 1226
Nichita-Toma, Felicia 1188
Nicu, Dan 1211
Nicu,Ghenadie 1455, 1502, 1534
Niculai, Nadejda 1269
Niţa, Bianca-Olivia 1457
Nohai, Claudiu 1478
Noroc, Larisa 747
Nuţa, Ana-Mihaela 1503

R
Railean, Elena 1145, 1177
Rambo, John 1453
Raţă, Valeriu 1190
Rogac, Raia 1546-47
Rojnoveanu, Gheorghe 1382
Romanciuc, Vasile 1506
Rostunova, Elena 1409
Roşca, Nicolae 1438, 1462
Roşca, Tatiana 1178
Rotaru, Diana 1453
Rotaru, Sergiu 1316
Rotaru, Tatiana 1556
Rudic, Valeriu 1372
Rufus 1445
Rusu, E. 1422
Rusu, Grigore 1310, 1326
Rusu, Vitalie [1460]
Rusu-Haraba, Anastasia 1446-47
Rybaliov, Roman 1212, 1416, 1465

O
Obadă, L. 1422
Olari, T. 1395
Oprea, Vadim 1272
P
Pace, Roberto 1273
Palladi, Tudor 1535, 1543
Paraschivu, Petru 1544
Parşacova, L. 1425
Partole, Claudia 1434
Pascaru, Eugenia 1504
Pănuţă, Adrian 1415
Pâslaru,Vlad 1336, 1348
Pelineanu, R. 1545
Perciun, Rodica 1377
Pereteatcu, Tamara 1173
Petean, Mircea 1536
Pituşcan, Elena 1355
Platon, Eugenia 1505
Poalelungi, Oleg 1285

S
Saca, Victor 1231
Sadoveanu, Mihail [1531]
Saenco, A. 1442
Sandu, I. 1365, 1368
Savin, Anatol 1405
Savin, Gheorghe 1398
Sârbu, Andrei [1435], 1437
Scherlet, Ecaterina 1179
Schmidt, Rouven 1466
Scripnic, Elena 1401
Sereş, Paul 1533
Silvestru, Aurelian [1546]
103

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011
Sineavscaia, Natalia 1411, 1427, 1431-32
Sîrbu, Eduard 1275
Sîrbu, Nina 1305
Sîrghi, Constantin 1423
Skuleanskii, Solomon 1448
Slonovschi, Dumitru 1264
Smâşleaev, Anatolie 1525
Sofronescu, Igor 1330
Soimu, Oxana 1282
Soltanici, Teodora 1351
Sorescu, Marin 1343
Soto, Jose I. 1565
Sova, Dawn B. 1528
Spătaru, Tatiana 1140
Spinei,Vasile 1547
Sprincean, Serghei 1375
Staicu-Buciumeni, Neculai I. 1530
Stasiuk, Andrezej 1557
Stati,Gabriel 1208
Stati, Nicoleta 1352
Stăvilă, Ion 1213
Stefoglo, Dumitru 1346
Sterpu, Marta 1450
Stoica, Ion 1174, 1180
Stratan, Elena 1181
Stratan, Pavel 1453
Străbunu, Ion 1406
Sturza, Rodica 1423
Suceveanu, Arcadie 1507

Tătărescu, Iulia 1183
Terzi-Barbaroşie, Daniela 1340
Tincu, Daniel 1541
Toacă, Maria 1192
Toma, Marcel 1208, 1415-16, 1453
Tomescu, Speranza 1330
Tribusean, Irina 1208, 1212,
1273, 1413-15, 1463, 1449, 1453, 1467
Trofimov, Rodica 1208, 1352
Ţ
Ţâcu, Crina 1509
Ţigănescu, Ana-Maria 1297
Ţîmbaliuc, N.1418
Ţugui, Eduard 1232
Ţugui, Lidia 1184
Ţurcan, Nelly 1185
Ţurcanu, Lucia 1548-49, 1557
U
Ungureanu, Sergiu 1389
Ungureanu, Veaceslav 1233
Ureche, Eugeniu [1461]
Ureche, Margareta [1459]
Ustin, Alexandru 1352
V

Şalaru, Gheorghe 1363
Şatravca, Claudia 1182
Şevcenco,Alexandru 1431
Şibaeva, Alesea 1433
Şoimaru, Vasile 1191
Ştirbu, Livia 1446
Şveţ, Ala 1283

Vakulovski, Alexandru 1539
Varzari, Pantelimon 1214
Varzari, Vitalie 1234
Vasilica, Aurelia 1416
Vasilov, Camelia 1510
Vicol, Vasile 1407
Vieru, Grigore 1182, 1551
Vieru, Raisa 1551
Voloşin, Dmitri 1454
Vrîncean, Mariana 1423

T

X

Tabakov, Oleg 1463
Tabuncic, Mariana 1210, 1428
Tanas, Alexandru 1250
Tarlapan, Efim 1508
Tarlev, Veronica 1289-90
Tasic, Dejan 1558
Tăbârţă, Florin 1439
Tăbârţă, Ion 1186
Tănase, A. 1383
Tănase, Dorin 1385
Tărîţă, Orest 1569

Xenofontov, Ion 1330-31,1333

Ş

Z
Zaharia-Cravcenco, Lilia 1552
Zake, Daiga 1525
Zavtoni, Paulina 1464
Zbârnea, Tudor 1437
Zenin, Igor 1438
Zidaru, Cristian 1553
Zingan, Pavel 1416
Zink, Rui 1344

104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
А

Кирошка, Дориан 1241
Клейн, Л. С. 1559, 1561
Кобзарь, Дмитрий 1519
Коларь, Ольга 1277-78
Корчмарь, В. 1263, 713
Косенкова, Г. 1321
Кротевич, Ольга 1218, 1408
Кэпицэ, Ионел 1511
Кузнeцов, Юрий 1554

Авидон, Нина 1513
Алекссев, В. Е. 1390
Аникин, Владимир 1215
Б
Билинкис, Александр 1426
Бобринская, О. Г. 1371
Бойко, Н. 1311
Болотин, О. А. 1420
Боршевич, В. И. 1559
Боршевский, А. 1216
Босый, Д. 1320
Бояринов, Владимир 1526
Брага, Лилия 1235
Бужор, В. 1306-07
Булык, А. Н. 1364
Бурдяк, Вера 1236
Бурка, Светлана 1516
Буртиев, Р. З. 1366, 1370

Л
Лазэр, Валериу 1263
М
Манзура, И. В. 1560
Метляева Мирослава 1555
Милях, Александр 1520
Муруяну, И. 1298
Мухудинов, Игорь 1515
Мыца, О. 1320

В

Н

Вербицкая, Л. 1308
Винятинская, Юлия 1517

Николаеску, Г. И. 1399

Г

Осеньев, Михаил 1260

Голубничий, Иван 1554
Голя, Анатолий 1217
Гувенер, Зареф 1408
Гуцуляк, В. 1306-07

П

О

Павлов, П. П. 1367
Панько, Виктор 1521
Проценко, В. 1309

Д

Р

Давер, Маргарита 1518
Деменко, О. 1308
Дерендовская, А. И. 1399
Додон, Игорь 1218
Драгнев, Мария 1424

Райнгрубер, А. 1562
Роговая, Галина 1237
Романов, Л. Ф. 1364
Романова, Анастасия 1555
Романчук, А. А. 1563
Руссов, Сергей 1261

З
Зeмба, Татьяна 1219
Замлелова, Светлана 1514

С
Самохвалова,Н. И. 1420
Синявская, Наталья 1567
Слюсаренко, В. В. 1420
Соколов, Василий 1570
Соколова, Ольга 1424
Соник, Нелли 1424
Сосна, Борис 1299, 1320, 1322
Стахи, А. 1322
Ступина, Алла 1522

И
Иванова, С. В. 1560
Игнатьев, В. 1309
Искендерзаде, Эльчин 1526
К
Кикиой, Евгений 1276
105

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2011 ≡ Magazine article annals Nr 4-2011
Сычева, Ирина 1523
Т
Танас, Александр 1424, 1426
Тимонин, Александр 1317
Тодераш, М. 1562
Ф
Федоров, Г. 1286
Фурдуй, Татьяна 1424
Х
Ханзен, С. 1562
Ч
Чесноков, Анатолий 1515
Ш
Штиpбу, А. В. 1399
Шушу-Цуркан, Аурелия 1318
Ю
Юрийчук, Евгения 1238

106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"a" MIC. – 2011. – Nr 4.
Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 3.
Alunelul. – 2011. – Nr 4.
Aquarelle. – 2011. – Nr 4.
Arta Medica. – 2011. – Nr 1.
Biblio Polis : ser. nouă. – 2011. – Vol. 38, Nr 1.
Buletinul ABRM. – 2010. – Nr 2.
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de ştiinţe a Moldovei. – 2010. –

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Clipa : ser. nouă. – 2011. – Nr 1.
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 4.
Didactica Pro…. – 2011. – Nr 2.
Intellectus. – 2011. – Nr 1.
Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 3/4.
Luminătorul. – 2011. – Nr 1.
Moldova. – 2011. – Nr 3/4.
Moldoveanca. – 2011. – Nr 4.
Münchhausen. – 2011. – Nr 1.
Noi. – 2011. – Nr 4.
Open Skies. – 2011. – Nr 3/4.
Profit. – 2011. – Nr 3.
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2010. – Nr 3.
Revista Militară. – 2010. – Nr 2.
Revista Naţională de Drept. – 2011. – Nr 4.
Semn. – 2010. – Nr 4 ; 2011. – Nr 1.
Stratum plus. – 2011. – Nr 2.
Vama. – 2011. – Nr 1.
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 4.
VIP magazin. – 2011. – Nr 1/2, 3, 4.
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2011. – Nr 1.
Закон и жизнь. – 2011. – Nr 3/4.
Наше поколение. – 2011. – Nr 3.
Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 4.

Nr 2.

107

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

APRILIE

NR 4
2011
(1795-2418)

APRIL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1795. Маценко, Ирина. Национальные особенности Интернет-торговли / Ирина
Маценко // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 24.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1796. Bălan, Luminiţa. Paradigme ale culturii chineze la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : [pe marginea lucr. Conf. Şt. Int. "Paradigme ale culturii chineze – fond
valoric şi imagine civilizaţională" desfăşurată la 4 mar. 2011] / Luminiţa Bălan // Lit. şi arta. –
2011. – 21 apr. – P. 6.
1797. Guran, Petre. Redescoperirea originilor bizantine : (dialog cu P. Guran, dir. Inst.
Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău) / pentru conformitate : Andrei Viziru // Lit. şi
arta. – 2011. – 14 apr. – P. 7.
1798. Plushkis, Nicolae. "Dacii din Kazahstan", uitaţi în deportări : interviu cu N.
Plushkis, preşedinte al Soc. Culturale a Românilor din Karaganda "Dacia" / pentru conformitate : Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 10, 15.
1799. Каминская, Лидия. Друг мой, книга / Лидия Каминская // Независимая Молдова. – 2011. – 22 апр. – Р. 18.
1800. Фокша, Борис. Культура по инерции : [интервью с министром культуры
Респ. Молдова Б. Фокша] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 1 апр.
– Р. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
1801. Postica, Rodica. Respectarea drepturilor copiilor şi realizarea democraţiei în biblioteca şcolară : [despre activitatea bibl. Liceului Teoretic "Petre Ştefănucă", Ialoveni] / Rodica Postica // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 6.
108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1802. Суружиу, Инна. Чтение про себя : виды и задачи / Инна Суружиу // Făclia. –
2011. – 9 apr. – P. 14.
70 de ani de la naşterea Claudiei Balaban, dir. al Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"
1803. Busuioc, Nicolae. Până la împlinirea ultimă a întregului / Nicolae Busuioc // Lit. şi
arta. – 2011. – 7 apr. – P. 6.
1804. Caia, Olguţa. Pelerin pe drumuri nemţene / Olguţa Caia // Lit. şi arta. – 2011. – 7
apr. – P. 6.
1805. Cimpoi, Mihai. O fiinţă a imperativelor culturale / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. –
2011. – 7 apr. – P. 6.
1806. Dabija, Nicolae. Biblioteca, precum un sanctuar ... / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2011. – 7 apr. – P. 6.
1807. Kulikovski, Lidia. Claudia Balaban, crez de viaţă şi de dăruire profesională /
Lidia Kulikovski // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 6.
1808. Partole, Claudia. Un ambasador al cărţii pentru copii / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 6.
1809. Vieru, Tamara. Cu drag de carte şi de copii / Tamara Vieru // Florile dalbe. –
2011. – 7 apr. – P. 2.
070 Ziaristică. Presă
1810. Armaşu, Liliana. Sub asaltul presei, cu teamă şi oroare / Liliana Armaşu // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 2-3.
1811. Leu, Ion. Onestitate şi forţă morală : [70 de ani de la apariţia prim. număr al rev.
"Florile dalbe"] / Ion Leu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 7.
1812. Pleşu, Andrei. Tehnici ale interviului : [art. omului de cultură şi politic din România] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2011. – 8 apr. – P. 3.
1813. Proca, Ion. Minutar în derută : [in memoriam lui Iurie Balan, jurnalist] / Ion Proca //
Săptămîna. – 2011. – 8 apr. – P. 9.
1814. Тодуа, Зураб. На кого работают российские СМИ в Молдове? / Зураб Тодуа
// Независимая Молдова. – 2011. – 22 апр. – Р. 3.

109

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1815. Niculăeş, Ana. Ana Niculăeş: "Sper din tot sufletul că n-o să trebuiască să-mi fac
bagajele ..." : [interviu cu psihologul] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 4 apr. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 12).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1816. Boldescu, Marian. Marian Boldescu: "Nu-mi doresc de la Dumnezeu altceva decât să mă întărească pentru a-i sluji cu vrednicie şi de a-mi pune viaţa pentru aproapele" :
[interviu cu protopopul de Teleneşti] / a consemnat Octavian Moşin // Altarul credinţei. – 2011.
– 6 apr. – P. 5.
1817. Cojocaru, Viorel. Viorel Cojocaru: "Dacă am putea ierta şi uita, am fi alţi oameni"
: [interviu cu parohul "Bisericii Inimii Tăcute" din Chişinău] / interviu realizat de Doina Popov //
Apropo magazin. – 2011. – 7 apr. – P. 7.
1818. Darie, Teodor. Dulcele fior al credinţei creştine / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 5.
1819. Mândâcanu, Virgil. Iisus Hristos – Învăţătorul Lumii / Virgil Mândâcanu // Făclia.
– 2011. – 22 apr. – P. 2.
1820. Pastorale la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos // Flux: ed. de vineri. – 2011. –
22 apr. – P. 9. – Cuprins : Hristos a înviat! / Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ;
Hristos a înviat" / Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.
1821. Păcurariu, Mircea. Mărturii ale învierii / Mircea Păcurariu // Altarul credinţei. –
2011. – 21 apr. – P. 7.
1822. Siniţean, Ioan. Învierea Domnului Iisus Hristos – învăţătura de bază a credinţei
creştine / Ioan Siniţean // Curierul ortodox. – 2011. – 21 apr. – P. 1, 5.
1823. Steinhardt, Nicolae. Duminica Sf. Apostol Toma / Nicolae Steinhardt // Curierul
ortodox. – 2011. – 21 apr. – P. 4-5.
1824. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Interviul acordat de
Mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove portalului ortodox "Православие и
мир" / trad. : Dometian (arhid.) // Curierul ortodox. – 2011. – 21 apr. – P. 7.
1825. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Hristos a înviat! :
Pastorală la Învierea Domnului / Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove //
Curierul ortodox. – 2011. – 21 apr. – P. 1-2 ; Altarul credinţei. – 2011. – 21 apr. – P. 1.
110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1826. Виталий. Радунице – да возрадуемся! : [интервью с представителем Георгиевской церкви в Кишинэу отцом Виталием] / записала Елена Узун // Панорама. –
2011. – 29 апр. – Р. 7.

3 ŞTIINŢE SOCIALE

303 Metode ale ştiinţelor sociale
1827. Gherasim, Arcadie. N-ar trebui : [pe marginea rezultatelor unui sondaj de opinie
privind atitudinea cetăţenilor Rep. Moldova faţă de integrarea europeană] / Arcadie Gherasim
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 apr. – P. 3.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1828. Olaru, Angelina. Îmbătrânirea europeană a Moldovei : [pe marginea vizitei în
Rep. Moldova a lui Joseph Troisi, dir. Inst. ONU pentru Îmbătrânire din Malta] / Angelina
Olaru // Vocea poporului. – 2011. – 1 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.
1829. Гылка, Борис. Были молдаванами – стали могиканами? : [беседа с пред.
Фонда ООН по народонаселению в Респ. Молдова Б. Гылка] / беседовала Ирина Александрова // Кишин. новости. – 2011. – 29 апр. – Р. 4.
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială

32 POLITICĂ
1830. Bucarschi, Vladimir. Moldova – un nou proiect american? : [aspecte geopolitice]
/ Vladimir Bucarschi // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 11.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1831. Margareta (principesa României). "Suntem pregătiţi pentru restaurarea monarhiei" : [interviu cu Alteţa Sa Regală Principesa Margareta a României] / consemnare : Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 22 apr. – P. 18-19.
1832. Năstase, Răzvan Mihai. Peter Sis, sau Comunismul pe înţelesul copiilor : [pe
marginea vol. “Zidul – cum am crescut în spatele Cortinei de Fier" de Peter Sis, Bucureşti,
Curtea Veche Publishing, 2010] / Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr.
(Nr 3/4). – P. 17.
323 Politică internă
1833. Certan, Corina. "Aşa mi-a fost soarta, să plec ..." : interviu cu C. Certan, colaboratoare a unei companii de cercetare şi consultanţă în politici publ., Olanda / pentru conformitate : Bianca-Olivia Niţă // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 18.

111

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1834. Ermalavicius, Iu. Ce nu au înţeles distrugătorii URSS? / Iu. Ermalavicius // Comunistul. – 2011. – 1, 8 apr. – P. 12. – Contin. Începutul : 18 mar.
1835. Iordăchescu, Tudor. Tudor Iordăchescu: "Să ştiţi, fraţilor, că noi încă nu am murit
..." : [interviu cu locuitorul din Hagi Curda, (jud. Ismail, Ucraina)] / moderator : Gheorghe
Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 14, 19.
1836. Panţâru, Tudor. România va comemora victimele de la Fântâna Albă : [interviu
cu T. Panţâru, senator român] / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2011. –
19 apr. – P. 9.
1837. Pleşu, Andrei. Să fim realişti : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Pleşu // Săptămîna. –
2011. – 15 apr. – P. 3.
1838. Puric, Dan. Dan Puric: "Este real că ne-a umilit istoria, dar este real că ne-a înălţat Dumnezeu ..." : [(Conf. susţinută la teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" din Chişinău la 3 mar.
2011): var. presc.] / pag. pregătită de Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P.
6-7.
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
1839. Тодуа, Зураб. "Перестройка" памяти : [о проекте "десталинизации России"] /
Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 1 апр. – Р. 3.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1840. Bogatu, Petru. Dacă nu era 7 aprilie, ce ar fi fost azi? : [aspecte soc.-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 apr. – P. 7.
1841. Bogatu, Petru. Decomunizare la Chişinău cu aprobare de la Moscova? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19 apr. – P. 7.
1842. Buşilă, Radu. Radu Buşilă: Oponenţii mei sunt problemele municipiului Chişinău :
interviu cu candidatul din partea PPCD la funcţia de primar gen. al capitalei / consemnare :
Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 15 apr. – P. 8.
1843. Canţîr, Cristian. Dacă vor reveni comuniştii la putere : [aspecte soc.-pol.: art. lectorului-doctorand de la Univ. din Kansas, SUA] / Cristian Canţîr // Jurnal de Chişinău. – 2011.
– 12 apr. – P. 10.
1844. Caşu, Igor. De ce minorităţile trebuie să cunoască limba română? / Igor Caşu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 19 apr. – P. 6.
1845. Caşu, Igor. Retragerea lui Alexandru Tănase din politică: recunoaşterea unui
eşec? / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 12 apr. – P. 6.

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1846. Cheianu, Constantin. 7 aprilie, opera lui Voronin şi Filat?... : [despre evenimentele din 7 apr. 2009] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 8.
1847. Cine vor fi câştigătorii în cursa pentru Chişinău? : [despre candidaţii pentru funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 5 apr. – P. 6. – Cuprins
: Alegerile în capitală întotdeauna au o tentă politică / Arcadie Barbăroşie ; "Ar fi stupid să
continue acel război politic" / Oazu Nantoi ; "Suntem în aşteptarea desemnării tuturor candidaţilor" / Anatol Ţăranu.
1848. Ciobanu, Vitalie. Moldova-tranzit : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 1 apr. – P. 6.
1849. Ciornei, Vsevolod. Efectele defectelor : [alegeri locale: aspecte preelectorale] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 22 apr. – P. 2.
1850. Ciornei, Vsevolod. Mitul şi iluzia : [despre evenimentele din 7 apr. 2009] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 8 apr. – P. 2.
1851. Ciornei, Vsevolod. Practica, gramatica, politice ... : [context soc.-pol.] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 29 apr. – P. 2.
1852. Ciurea, Cornel. Cine a organizat 7 aprilie? : [despre evenimentele din 7 apr.
2009] / Cornel Ciurea // Capitala. – 2011. – 8 apr. – P. 1; Capitala=Столица – 2011. – 8 апр.
– P. 1.
1853. Ciurea, Corneliu. Despre inexistenţa ideii naţionale / Corneliu Ciurea // Capitala.
– 2011. – 1 apr. – P. 1; Capitala=Столица – 2011. – 1 aпр. – P. 1.
1854. Coaliţia "Control Civic – Alegeri 2011". Raportul nr. 1 de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 // Moldova suverană. –
2011. – 29 apr.
1855. Dabija, Nicolae. Pentru un minut de lumină în plus : [despre evenimentele din 7
apr. 2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 1.
1856. Damian, George. Confuzia creată de panglica Sfântului Gheorghe / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 20 apr. – P. 3.
1857. Damian, George. Grupul Ilaşcu, Lesco, Ivanţoc, Petrov-Popa; Godiac : [despre
conflictul transnistrean] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 4 apr. – P. 3.
1858. Danu, Elena. Manipularea şi conflictul nistrean / Elena Danu // Comunistul. –
2011. – 1, 8, 15, 22, 29 apr. – P. 10. – Contin. Începutul : 11 mar.
1859. Dodon, Igor. De ce Marian Lupu riscă să devină Alexandru-Ioan Cuza nr. 2 :
[context soc.-pol.] / Igor Dodon // Comunistul. – 2011. – 8 apr. – P. 5.
113

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1860. Dodon, Igor. Igor Dodon: Să începem a construi Europa în Moldova, în Chişinău,
aici şi acum! : [art. candidatului la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Comunistul. –
2011. – 22 apr. – P. 4-5.
1861. Dodon, Igor. Igor Dodon: Soluţia pentru o administrare competentă : [interviu cu
candidatul la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] // Comunistul. – 2011. – 29 apr. – P. 3.
1862. Dulgheru, Valeriu. Ce se întâmplă în AIE2 ? : [Alianţa pentru Integrare Europeană] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 3.
1863. Ernu, Vasile. Gânduri pascale : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 8.
1864. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Descentralizarea presupune şi putere, dar şi responsabilitate" : [interviul prim-ministrului Rep. Moldova, oferit postului Radio Europa Liberă] //
Săptămîna. – 2011. – 22 apr. – P. 14.
1865. Florea, Ioana. Adevărul despre 7 aprilie – taina sub 7 lăcate a Alianţei de guvernământ : [despre evenimentele din 7 apr. 2009] / Ioana Florea // Flux : ed. de vineri. – 2011. –
8 apr. – P. 5.
1866. Gârneţ, Vasile. Scenarii ale nimicului : [context soc.-pol.] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 3.
1867. Gheorghiţă, Eugen. In OZN ... : [despre evenimentele din 7 apr. 2009] / Eugen
Gheorghiţă // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 3.
1868. Gherasim, Arcadie. Obiectivul final : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Gherasim //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 apr. – P. 3.
1869. Grozavu, Petru. Electorala 2011: război sau armistiţiu? : [despre alegerile locale]
/ Petru Grozavu // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 2.
1870. Hâncu, Damian. Aruncat în infern : (fragm. din cartea "Moldova mă doare") / Damian Hâncu // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 7.
1871. Mişin, Vadim. Un teatru politic al absurdului cu implicarea conducătorilor organelor de forţă : [despre evenimentele din 7 apr. 2009: art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Vadim Mişin // Comunistul. – 2011. – 29 apr. – P. 9.
1872. Moraru, Haralambie. Dictatura Banului : [context soc.-pol.] / Haralambie Moraru //
Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 2.
1873. Moraru, Haralambie. Persoane sus-puse tăinuiesc adevărul. De ce? : [despre
evenimentele din 7 apr. 2009] / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 3.
114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1874. Moşneag, Victor. 7 aprilie 2009: 2 ani în iad / Victor Moşneag // Ziarul de gardă.
– 2011. – 7 apr. – P. 8.
1875. Movilă, Boris. Două mandate nefaste care ne joacă mereu festa (1-2) : [aspecte
soc.-pol.] / Boris Movilă // Lit. şi arta. – 2011. – 14,21 apr. – P. 2.
1876. Negru, Nicolae. Proiectul "Moldovenii", patriotism naiv sau diversiune?; O diversiune proastă. Redefinirea unirii (1-2) / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19, 22
apr. – P. 6.
1877. Negru, Nicolae. Strategia lui Ghimpu şi strategia lui Filat : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 15 apr. – P. 6.
1878. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Mă voi implica activ, şi în continuare, în
politică" : [interviu cu omul politic] / consemnare : Ana Cojocaru // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 21 apr. – P. 6.
1879. Pâslaru, Vlad. A doua jumătate de cale : [aspecte soc.-pol.] / Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 24.
1880. Pâslaru, Vlad. Au ales răul ... : [context soc.-pol.] / Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 24.
1881. Popa, Iulius. ... plus doi ani : [despre evenimentele din 7 apr. 2009] / Iulius Popa
// Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 3.
1882. Roibu, Nicolae. La sfat cu diaspora : [despre constituirea Sfatului Oamenilor de
Ştiinţă şi Cultură originari din Rep. Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2011. –
14 apr. – P. 3.
1883. Roşca, Iurie. Unde ne integrăm şi cu ce preţ, sau Despre discernământul celor
care nu au propriul sistem de referinţă : [aspecte soc.-pol.] / Iurie Roşca // Flux : ed. de vineri.
– 2011. – 1 apr. – P. 9.
1884. Tănase, Constantin. Bătălia pentru Primăria Chişinăului – un Waterloo al democraţiei din R. Moldova? : [aspecte preelectorale] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă.
– 2011. – 4 apr. – P. 3.
1885. Tănase, Constantin. Chişinăul, un oraş sacrificat? : [aspecte preelectorale] /
Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27 apr. – P. 3.
1886. Tănase, Constantin. În Europa, fără România – doctrina guvernului Filat? / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 apr. – P. 3.

115

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1887. Tănase, Constantin. Patimi imperiale în Săptămâna Patimilor : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 20 apr. – P. 3.
1888. Tănase, Constantin. R. Moldova, Ianus cu două feţe / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 8. – Cuprins : 20 de ani de involuţie ; Europa dublelor
standarde ; Un mit salvator – integrarea europeană ; De ce e scoasă din ecuaţie România?
1889. Андриевский, Виталий. Риски и угрозы для Владимира Филата : [обществ.полит. контекст] / Виталий Андриевский // Коммерсант plus. – 2011. – 8 апр. – Р. 10-11.
1890. Бодю, Виктор. Виктор Бодю: "Мы не можем позволить себе роскошь потерять четыре года, которые могут оказаться важнейшими для развития столицы" : [интервью с кандидатом от Либерал-демокр. партии Молдовы на должность генер. примара мун. Кишинэу] // Эксперт новостей. – 2011. – 15 апр. – Р. 3.
1891. Бодю, Виктор. Виктор Бодю: "Не думаю, что людям нужна звезда во главе
мэрии! Кишиневу нужен хороший администратор" : [интервью с кандидатом от Либералдемократ. партии Молдовы на должность генер. примара мун. Кишинэу] // Эксперт
новостей. – 2011. – 22 апр. – Р. 3.
1892. Бодю, Виктор. Виктор Бодю: "Хочу, чтобы в мою пользу говорили мои поступки" : [интервью кандидата в мэры мун. Кишинэу агентству UNIMEDIA] / пер. с рум.
С. Бурлак // Коммерсант plus. – 2011. – 29 апр. – Р. 5.
1893. Букарский, Владимир. Кто стоит за Игорем Додоном? : [о кандидате на
должность примара мун. Кишинэу] / Владимир Букарский // Независимая Молдова. –
2011. – 19 апр.
1894. Власова, Ольга. Валентина Булига: опыт, интеллект, постоянство : [о кандидате на должность генер. примара мун. Кишинэу] / Ольга Власова // Новое время. –
2011. – 8 апр. – Р. 1.
1895. Гречко, Андрей. Получит ли Кишинев компетентное руководство города? :
[предвыбор. аспекты] / Андрей Гречко // Эксперт новостей. – 2011. – 29 апр. – Р. 4, 8.
1896. Додон, Игорь. Игорь Додон : "Цель в жизни – лучшее лекарство от душевной хандры" : [интервью с кандидатом от Партии коммунистов Респ. Молдовы на должность генер. примара мун. Кишинэу] // Эксперт новостей. – 2011. – 22 апр. – Р. 5.
1897. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Мы не будем искать виновных, мы будем искать источники финансирования для решения кишиневских проблем" : [интервью кандидата на должность генер. примара мун. Кишинэу каналу Publika TV] // Панорама. –
2011. – 22 апр. – Р. 4.

116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1898. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Начнем строить Европу в Кишиневе, здесь и
сейчас!" : [ст. кандидата на должность генер. примара мун. Кишинэу от Партии коммунистов Молдовы] // Молд. ведомости. – 2011. – 15 апр. – Р. 1-2.
1899. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Начнем строить Европу в Молдове, в Кишиневе, здесь и сейчас" : [ст. кандидата на должность генер. примара мун. Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2011. – 14 апр.
1900. Додон, Игорь. О политической ситуации в Республике Молдова, или Почему
Мариан Лупу рискует стать А.И. Куза nr. 2 : [ст. депутата Парламента Респ. Молдова] /
Игорь Додон // Молд. ведомости. – 2011. – 1 апр. – Р. 2.
1901. Западинский, Роберт. Город ждет перемен : [предвыбор. аспекты: мун. Кишинэу] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2011. – 29 апр. – Р. 3.
1902. Западинский, Роберт. Не увести страну за "точку невозврата" : [обществ.полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2011. – 8 апр. – Р. 3.
1903. Ильина, Ксения. Предвыборный ринг : [о предвыбор. кампании в мун. Кишинэу] / Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2011. – 28 апр. – Р. 3.
1904. Косарев, Валерий. Бессарабский Жерминаль : [обществ.-полит. контекст] /
Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2011. – 22 апр. – Р. 6.
1905. Косташ, Ион. Узурпация власти – преступление против народа : [об избрании главы государства] / Ион Косташ // Панорама. – 2011. – 15 апр. – Р. 5.
1906. Олейник, Александр. Александр Олейник: "Буду и впредь заниматься политикой" : [интервью с полит. деятелем] / записала : Олеся Королева // Молд. ведомости.
– 2011. – 22 апр. – Р. 2.
1907. Тодуа, Зураб. Битва за Молдову : [обществ.-полит. аспекты] / Зураб Тодуа //
Коммунист. – 2011. – 1 апр. – Р. 5.
1908. Тодуа, Зураб. Сколько времени отпущено Альянсу? : [обществ.-полит. аспекты] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 7 апр.
1909. Филат, Владимир. Владимир Филат: Полнота власти подразумевает и соответствующую ей ответственность : [интервью премьер министра Респ. Молдова Radio Europa Liberă] / пер. с рум. С. Бурлак // Коммерсант plus. – 2011. – 22 апр. – Р. 5.
1910. Цеслюк, Владимир. Ничего не забыть: апрельские тезисы : [обществ.полит. контекст] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2011. – 29 апр. – Р. 11.
1911. Цырдя, Богдан. "Киндер-сюрприз" от олигарха : [о полит. конфигурации в
Респ. Молдова] / Богдан Цырдя // Независимая Молдова. – 2011. – 15 апр. – Р. 4.
117

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1912. Цырдя, Богдан. Борьба за пост мэра столицы : [предвыбор. аспекты] / Богдан Цырдя // Независимая Молдова. – 2011. – 29 апр. – Р. 6-7.
1913. Чубашенко, Дмитрий. 7 апреля, Воронин – "Брежнев", Ткачук – "Суслов" и
Додон – "Горбачев" : [обществ.-полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2011. – 8 апр. – Р. 5.
1914. Чубашенко, Дмитрий. В чем смысл местных выборов / Дмитрий Чубашенко
// Панорама. – 2011. – 1 апр. – Р. 5.
1915. Чубашенко, Дмитрий. О принципах и ценностях : [обществ.-полит. контекст]
/ Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2011. – 15 апр. – Р. 5.
1916. Яковук, Аля. Болгары живут в Молдове уже 200 лет / Аля Яковук // Панорама. – 2011. – 1 апр. – Р. 4.
Despre evenimentele din 7 aprilie 2009
1917. De ce nu aflăm nimic despre 7 aprilie 2009? // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7
apr. – P. 4-5. – Cuprins : "Papuc mi-a spus că nu mai are forţe să apere Parlamentul" :
[coment. de Vladimir Ţurcanu, şef al primei Comis. parlamentare pentru elucidarea evenimentelor din 7 apr.] ; "Subiectul nu mai prezintă interes electoral" : [coment. de Vitalie
Nagacevschi, al doilea şef al Comis. pentru elucidarea evenimentelor din 7 aprilie 2009] ;
"Nimeni nu riscă să-l urmărească penal pe Voronin" : [coment. de Alexandru Tănase, ministru
al Justiţiei] ; "Nu cred că vom afla adevărul în viitorul apropiat" : [coment. de Victor Boboc,
tatăl lui Valeriu Boboc, omorât de poliţişti la 7 apr. 2009] ; "Se pare că cineva e interesat de
tergiversare" : [coment. de Dumitru Diacov, preşedinte de onoare al Partidului Democrat] ;
"Cu martori ca Voronin, Tkaciuk şi Greceanâi, Papuc şi Botnari pot deveni martiri ..." :
[coment. de Victor Catan, ex-ministru de Interne] ; "Fosta conducere a SIS a distrus 12 cutii
cu documente" : [coment. de Andrei Pântea, prim-viceprocuror gen. al Rep. Moldova].
1918. Tănase, Constantin. Cineva se teme de adevăr. Dar cine şi de ce? / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 apr. – P. 3 ; 8 apr. – P. 6.
1919. Todua, Zurab. Poliţiştii au săvîrşit o faptă eroică fiindcă nu au aplicat forţa ... :
[art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Zurab Todua // Comunistul. – 2011. – 29 apr.
– P. 9.
1920. Voronin, Vladimir. 7 aprilie – Ziua libertăţii? : [din discursul preşedintelui PCRM
în cadrul briefingului susţinut în contextul împlinirii a 2 ani de la evenimentele din 7 apr. 2009]
/ Vladimir Voronin // Comunistul. – 2011. – 8 apr. – P. 1.
1921. Башкуров, Никита. Черная дыра в молдавской истории стала глубже : [о
докладах в парламенте силовых и правоохранит. ведомств о расследовании причин и
следствий событий 7 апр. 2009 г.] / Никита Башкуров // Молд. ведомости. – 2011. – 19
апр.
118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1922. Визитиу, Михаил. Визитиу Михаил: "7 Апреля 2009 года в истории Молдовы" // Независимая Молдова. – 2011. – 7 апр.
1923. Танин, Игорь. 7 апреля – день трагедии и позора для Молдовы / Игорь Танин // Независимая Молдова. – 2011. – 1 апр. – Р. 1, 5.
1924. Тодуа, Зураб. Черный день цветной революции / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 8 апр. – Р. 5.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1925. Adam, Robert. "Sprijinirea vocaţiei europene a Republicii Moldova este una din
priorităţile noastre" : interviu cu R. Adam, dir. al Centrului Român de Informare din Bruxelles /
interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 1 apr. – P. 15.
1926. Borşevici, Victor. Moldova ca un nou "punct focal" în geopolitică şi geoeconomie
: factorul chinezesc / Victor Borşevici // Moldova suverană. – 2011. – 27 apr.
1927. Brussig, Thomas. O iubesc aşa cum îmi iubesc maşina : [aspecte ale integrării
europene: art. scriitorului germ.] / Thomas Brussig // Săptămîna. – 2011. – 1 apr. – P. 3.
1928. Chifu, Iulian. Chestiunea nistreană. Deblocarea procesului politic şi diplomatic de
negociere : [context intern.] / Iulian Chifu // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 8 apr. – P. 3.
1929. Chifu, Iulian. Riscul unui memorandum Kozak actualizat : [conflictul transnistrean
în context intern.: dialog cu Iu. Chifu, dir. al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early
Warning, Bucureşti] / interlocutor : Vlad Cubreacov // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 apr. – P.
3.
1930. Cubreacov, Vlad. Aranjamentele prietenilor noştri ruşi cu prietenii noştri germani :
despre diferendul moldo-rus din Transnistria pe axa Moscova – Berlin, sau despre "compromisul" politic spre care suntem împinşi din două părţi / Vlad Cubreacov // Flux : ed. de vineri.
– 2011. – 1 apr. – P. 3.
1931. Damian, George. Chestiunea transnistreană – de la Baltica la Marea Neagră : [pe
marginea interviului acordat postului Echo Moskvî de către Andrei Neguţă, ambasadorul Rep.
Moldova la Moscova] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 8.
1932. Negru, Nicolae. Moscova coace ceva pentru RM / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2011. – 29 apr. – P. 6.
1933. Варейкис, Эгидиус. Эгидиус Варейкис: "А нужен ли Молдове президент?" :
[интервью с европарламентарием] / записал Алексей Юрьев // Панорама. – 2011. – 22
апр. – Р. 6.

119

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1934. Лавров, С. В. "Нам небезразлично, как обстоят дела у нашего близкого соседа" : [по материалам пресс-конф. Министра иностр. дел России С.В. Лаврова] // Эксперт новостей. – 2011. – 1 апр. – Р. 2, 5.
1935. Паттен, Крис. Турция и будущее Европы : [ст. почет. ректора Оксфорд. унта] / Крис Паттен // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 20.
1936. Терсман, Ингрид. "Мы поддерживаем Молдову в ее евроинтеграционных
устремлениях" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Щвеции в Молдове И. Терсман] / записала Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2011. – 15 апр. – Р. 8.
1937. Узун, Наталья. Самосбывающееся пророчество : [о саммите стран БРИКС
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР] / Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2011. – 20
апр.
1938. Чодри, Асиф. "Мы всегда оказываем всестороннюю поддержку народу вашей страны" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом США в Молдове А. Чодри] //
Коммерсант plus. – 2011. – 8 апр. – Р. 8.
327(478) Politica externă a Republicii Moldova
1939. Lindner, Rainer. Moldova, pe calea spre Europa : [art. dir. gen. al Com. pentru
Europa de Est al economiei germ.] / Rainer Lindner // Economist. – 2011. – 20 apr. – P. 10.
329 Partide şi mişcări politice
1940. Vajnai, Attila. Ungaria şi Steaua Roşie : [interviu cu A. Vajnai, preşedinte al Partidului Muncitoresc din Ungaria] / consemnare : Alexandr Isaev // Comunistul. – 2011. – 8 apr.
– P. 9. – Contin. Începutul : 25 mar.
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1941. Bogatu, Petru. AIE se destramă după 5 iunie 2011? / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2011. – 29 apr. – P. 7.
1942. Negru, Nicolae. Pasul lui Tănase este curajos şi corect : [despre plecarea lui Alexandru Tănase din componenţa Partidului Liberal Democrat din Moldova] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 apr. – P. 6.
1943. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Mă voi implica, în continuare, în politică"
: [despre lansarea unei noi formaţiuni politice: interviu cu omul politic] // Flux: ed. de vineri. –
2011. – 22 apr. – P. 8.
1944. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase: "E absolut normal ca într-un partid politic
să existe mai multe puncte de vedere" : [interviu cu ex-membrul Partidului Liberal Democrat
din Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 11 apr. – P. 13.
120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1945. Бодюл, Иван. Иван Бодюл: "Счастья тебе, моя родная Молдова!" : [интервью с б. перв. секретарем Цк Компартии Молдовы] / интервьюировал Дмитрий Сидоров
// Независимая Молдова. – 2011. – 29 апр. – Р. 8.
1946. Пасат, Валерий. Валерий Пасат: "Чтобы построить государство, надо объединить весь народ" : [интервью с пред. Гуманист. партии Молдовы] / записал Дмитрий
Чубашенко // Панорама. – 2011. – 29 апр. – Р. 1, 4.
1947. Сорочану, Тудор. Владимир Воронин. Профессия – политик, призвание –
государственник : к 10-летию вступления пред. Партии коммунистов в должность президента Респ. Молдова / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2011. – 8 апр. – Р.
2-3.
1948. Тарлев, Василе. Василе Тарлев: "В каждом жизненном повороте, в любой
ситуации всегда содержится смысл!" : [интервью с лидером обществ. движения "Друзья
России в Молдове"] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2011. – 29 апр. –
Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1949. Коваленко, Ирина. Ухудшение ситуации на рынке труда : [об итогах 2010 г.]
/ Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 17.
1950. Меес, Хелен. Ложная панацея гибкости рынка труда : [ст. экономиста из
Голландии] / Хелен Меес // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 20.
331.105.44 Sindicate
1951. Budza, Oleg. Instituţia sindicală în anul 2010 : rez. al raportului preşedintelui Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova prezentat Consiliului Gen. al CNSM în şedinţa din
14 apr. 2011 / Oleg Budza // Vocea poporului. – 2011. – 15 apr. – P. 1-2. – Idem în lb. rusă.
1952. Cuzneţov, Alexandru. S-a copt ideea creării unui sindicat al studenţilor : [interviu
cu A. Cuzneţov, preşedinte al com. sindical al studenţilor de la Colegiul Republican de Informatică din Chişinău] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2011. – 15 apr. –
P. 4. – Idem în lb. rusă.
1953. Damir, Tamara. Profesionalismul se acumulează prin exerciţiu zilnic : [coment. al
preşedintelui Consiliului raional Călăraşi al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Tamara Damir //
Vocea poporului. – 2011. – 1 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.
1954. Piedici în calea modernizării mişcării sindicale : din luările de cuvânt în şedinţa
Consiliului Gen. al CNSM din 14 apr. 2011 // Vocea poporului. – 2011. – 22 ian. – P. 4. –
Idem în lb. rusă. – Cuprins : Avem acord, dar vrem şi colaborare / Dumitru Ivanov ; Coteiul nu
devine gigant doar lătrând la elefant / Vladislav Scalinschi ; E păcat să fim nişte piese în
121

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

jocuri oculte / Anatolie Leahu ; Argăţim la străini chiar la noi acasă / Victor Talmaci ; Să ne
consolidăm forţele şi vom fi auziţi / Victor Iacobeţ.
1955. Reformarea mişcării sindicale: cadrele // Vocea poporului. – 2011. – 8 apr. – P. 3.
– Idem în lb. rusă. – Cuprins: Factorul democratic să troneze în sindicate / Valentina Mazur ;
Profesionalizarea muncii sindicale este o oportunitate / Nadejda Andronic.
1956. Reformarea mişcării sindicale: Cadrele // Vocea poporului. – 2011. – 15 apr. – P.
3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Avem nevoie de schimbarea mentalităţii : [coment. al preşedintelui Uniunii Sindicatelor din Cultură] / Ioana Ţurcanu ; Să nu devenim străini societăţii :
[coment. al preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Transporturilor şi Drumarilor] / Boris
Rojnevschi ; Voinţă de-ar fi, că metode avem destule : [coment. al preşedintelui Uniunii Teritoriale "Agroindsind", Drochia] / Anatolie Leahu.
1957. Reformarea mişcării sindicale: cadrele // Vocea poporului. – 2011. – 29 apr. – P.
3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : E timpul acţiunilor concrete : [interviu cu Nicolae Strătilă,
preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice
din Rep. Moldova] ; Se impune ridicarea prestigiului liderilor : [interviu cu Ana Cimpoieşu,
preşedintele Consiliului raional Hânceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei].
1958. Serafim Fonari : [lider al mişcării sindicale (1935-2011] : [necrolog] / O. Budza,
M. Hâncu, P. Chiriac [et al.] // Vocea poporului. – 2011. – 29 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
1959. Darie, Marcel. Marcel Darie: "Mita constituie 30% din costul unui imobil" : [interviu
cu antreprenorul în domeniul proiectelor sociale] / interviu realizat de Ion Chişlea // Apropo
magazin. – 2011. – 28 apr. – P. 3.
1960. Ursu, Victor. Investiţiile în terenuri, cele mai sigure în timp : [preţurile la terenurile
agricole] / Victor Ursu // Economist. – 2011. – 27 apr. – P. 5.
1961. Златая, Ольга. Цена земли : [о продаже земли иностранцам] / Ольга Златая
// Кишин. обозреватель. – 2011. – 7 апр. – Р. 9.
336 Finanţe
1962. Andrei, Sorin. Sorin Andrei: "Vrem să contribuim la atingerea aspiraţiilor clienţilor
noştri" : [interviu cu preşedintele executiv al Băncii Comerciale Române, Chişinău] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 5.
1963. Bejenaru, Olga. Mobiasbanca îţi acordă credit doar cu buletinul : interviu cu O.
Bejenaru, manager produse, Dep. Strategie şi Marketing, din cadrul BC "Mobiasbancă –
Groupe Sociale Generale" S.A. // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 apr. – P. 5.

122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1964. Constantin, Dan. Tezaurul BNR de la Moscova, comemorare 95 de ani / Dan
Constantin // Economist. – 2011. – 27 apr. – P. 10.
1965. Dodon, Igor. O nouă criză sub AIE – criza bugetului : [alocuţiunea deputatului
PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Igor Dodon // Comunistul. – 2011. – 1
apr. – P. 2-3; Коммунист. – 2011. – 1 апр. – Р. 4.
1966. Активы обязательства и капитал банковской системы Республики Молдова ;
Финансовые показатели по банковской системе Республики Молдова : [сравнит. анализ
за 1-i кв. 2011 г. : материалы Нац. Банка Молдовы] // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр.
– Р. 6.
1967. Дэвис, Говард. Реформирование банковской реформы : [ст. дир. Лондон.
шк. экономики] / Говард Дэвис // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 21.
1968. Кондаков, Андрей. А. Кондаков: "Ни политических, ни макроэкономических
рисков у ЧБТР в Молдове не было" : [интервью с президентом Черномор. банка торговли и развития] / записала Ирина Красильникова // Молд. ведомости. – 2011. – 13 апр.
1969. Налоговый кодекс о косвенных методах, субъектах и объектах налогообложения : ст. 13-14 и 225-225* Налог. кодекса // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 33.
1970. Пуй, Елена. Небанковские кредиторы : [коммент. чл. Админ. совета Нац. комис. по финансов. рынку Е. Пуй] / записал Александр Такий // Экон. обозрение. – 2011.
– 15 апр. – Р. 4.
1971. Рогофф, Кеннет. Средство для решения проблемы провала финансовобюджетной политики? : [ст. проф. в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение.
– 2011. – 29 апр. – Р. 20.
1972. Смешная, Татьяна. On-line платежи: решения есть, было бы желание : [о
междунар. конф. "Платежные сервисы для современного электронного правительства.
Ключевые инновации года в сегменте платежно-переводных сервисов", апр. 2011, Кишинэу] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 18.
1973. Смешная, Татьяна. Развитие человеческих ресурсов в банковской сфере :
[о конф. "Развитие человеческих ресурсов в банковской сфере в контексте эволюции
европ. норм финансового регулирования", 11 апр. 2011. Кишинэу] / Татьяна Смешная //
Экон. обозрение. – 2011. – 15 апр. – Р. 18.
1974. Тэбырцэ, Эмма. Проект закона о платежных услугах и электронных деньгах
: [коммент. вице-президента Э. Тэбырцэ и дир. Деп. платеж. систем Нац. Банка Молдова Игоря Мунтяну] / записал Александр Такий // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 4.
1975. Шикирлийская, Марина. Новые акцизы и акцизные марки / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2011. – 15 апр. – Р. 7.
123

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1976. Шикирлийская, Марина. Политика и экономика бюджетного процесса / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 7.
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2011
1977. Anghel, Gheorghe. PCRM nu susţine bugetul de stat în domeniul sistemului organelor de drept : [alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep.
Moldova] / Gheorghe Anghel // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 6.
1978. Balmoş, Galina. Oare acesta este drumul spre Europa? : [alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Galina Balmoş // Comunistul. –
2011. – 1 apr. – P. 4.
1979. Bodnarenco, Elena. Actuala putere se luptă cu săracii şi nu cu sărăcia : [alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Elena Bodnarenco
// Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 7-8; Коммунист. – 2011. – 1 апр. – Р. 9.
1980. Domenti, Oxana. Între promisiuni şi fapte nu există nici o corelaţie : [alocuţiunea
deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Oxana Domenti // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 5; Коммунист. – 2011. – 1 апр. – Р. 7.
1981. Greceanîi, Zinaida. Noul proiect antisocial – un ştreang la gîtul cetăţeanului : [
alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Zinaida
Greceanîi // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 3; Коммунист. – 2011. – 1 апр. – Р. 3.
1982. Mîndru, Victor. Actualul regim liberal nu poate ascunde esenţa sa jefuitoare :
[alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] / Victor
Mîndru // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 4.
1983. Muşuc, Eduard. Nu putem accepta subdezvoltarea regională şi degradarea localităţilor : [alocuţiunea deputatului PCRM în cadrul şedinţei Parlamentului Rep. Moldova] /
Eduard Muşuc // Comunistul. – 2011. – 1 apr. – P. 6.
1984. Валиков, Игнат. Госбюджет 2011: ассигнования на капитальные расходы /
Игнат Валиков // Панорама. – 2011. – 22 апр. – Р. 3.
1985. Гаризан, Олег. Минусы для гагаузии : [о регион. бюджете Гагаузии на 2011
г.] / Олег Гаризан // Панорама. – 2011. – 1 апр. – Р. 5.
1986. Коцага, Валериу. Валериу Коцага: "Мы строим бюджет по-советски" : [интервью с чл. муницип. совета] / записал Николай Павлов // Новое время. – 2011. – 8
апр. – Р. 3.
1987. Республика Молдова. Парламент. О государственном бюджете на 2011 год
: закон nr. 52 от 31 марта 2011 г. // Экон. обозрение. – 2011. – 22 апр. – Р. 33-36.

124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1988. Шикирлийская, Марина. Выравнивающее бюджетное планирование / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 7.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1989. Bumacov, Vasile. "Anul trecut a demonstrat că în Moldova se poate face agricultură" : interviu cu V. Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare / consemnare :
Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2011. – 22 apr. – P. 7.
1990. Caşu, Igor. De ce moldovenii se percep mai bogaţi decât sunt? / Igor Caşu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 27 apr. – P. 6.
1991. Ceşuiev, Visarion. Pretextul puterii pentru sărăcirea oamenilor şi vânzarea ţării :
interviu cu analistul econ. V. Ceşuiev / a intervievat Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2011.
– 20 apr.
1992. Fala, Alexandru. Creşterea preţurilor nu poate fi oprită, ce ne aşteaptă în viitor? /
Alexandru Fala // Economist. – 2011. – 27 apr. – P. 8-9.
1993. Fritsch, Conrad. Dificultăţile cu care se confruntă producătorii agricoli moldoveni
: analizate de expertul amer. C. Fritsch, dir. Proiectului pentru Dezvoltarea Businessului Agr.,
implementat în Rep. Moldova / pentru conformitate : Vasile Martin // Moldova suverană. –
2011. – 22 apr.
1994. Lariuşina, Tatiana. Labirintul puterii : [context econ.] / Tatiana Lariuşina // Vocea
poporului. – 2011. – 1 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
1995. Popa, Ana. Investitorii nu vin în Moldova / Ana Popa // Economist. – 2011. – 13
apr. – P. 9.
1996. Prohniţchi, Valeriu. Tăierea salariilor administratorilor: populism în formă pură :
[context econ.] / Valeriu Prohniţchi // Economist. – 2011. – 6 apr. – P. 9.
1997. Бумаков, Василий. "Продукты питания – это наша нефть" : о прод. безопасности страны : [интервью с министром сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова В.
Бумаковым] / записала Ирина Красильникова // Молд. ведомости. – 2011. – 22 апр. – Р.
3.
1998. Бумаков, Василий. Аграрная перспектива : [интервью с министром сел. хозва и пищ. пром-сти Респ. Молдова В. Бумаковым] / записала Ирина Красильникова //
Молд. ведомости. – 2011. – 29 апр. – Р. 3.

125

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

1999. Коваленко, Ирина. Доходы и расходы населения в 2010 году : [по дан. Нац.
бюро статистики] / Иринна Коваленко // Экон. обозрение. – 2011. – 15 апр. – Р. 16.
2000. Пойсик, Михаил. Цены на медикаменты: имитация наведения порядка :
[экон. аспекты] / Михаил Пойсик // Независимая Молдова. – 2011. – 5 апр.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2001. Piaţa Marketing – totul despre publicitatea trăsnită // Economist. – 2011. – 20 apr.
– P. 14.
2002. Stelzner, Michael. Cum percep managerii de marketing reţelele sociale? : [din
studiul Social media Marketing Industry Report 2011, efectuat de către co-fondatorul blogului
Social Media Examiner] / Michael Stelzner // Economist. – 2011. – 13 apr. – P. 14.
339.3 Comerţ interior
2003. Маценко, Ирина. Сложный сезон модной торговли / Ирина Маценко // Экон.
обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 24.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2004. Decuseară, Corneliu. Despre OMC, politică comercială şi parteneri strategici :
[externi a Rusiei] / Corneliu Decuseară, Ion Decuseară // Economist. – 2011. – 6 apr. – P. 6.
2005. Gotişan, Iurie. Acordul de liber schimb aprofundat – problema respectării standardelor UE : [interviu cu Iu. Gotişan, analist econ.] / consemnare : Radu Benea // Flux : ed.
de vineri. – 2011. – 8 apr. – P. 8.
2006. Oprunenco, Alex. Comerţul internaţional cu servicii: balanţa în "roşu" / Alex
Oprunenco // Economist. – 2011. – 13 apr. – P. 10 ; Flux : ed. de vineri. – 2011. – 15 apr. – P.
8.
2007. Калак, Дмитрий. Молдова и Украина взялись за "деликатные" проблемы : [о
поставках электроэнергии в Молдову] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2011. – 15
апр. – Р. 8.
2008. Калак, Дмитрий. Оптимизм платежного баланса : [об итогах экспорта товаров в 2010 г.] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 8.
339.7 Finanţe internaţionale
2009. Miluţ, Marian Petre. Marian Petre Miluţ: Oamenii trebuie să privească investiţiile
străine cu bunăvoinţă or acestea aduc bunăstare : [interviu cu preşedintele Uniunii Naţ. a
Patronatului Român] / au dialogat : Ion Chişlea, Tatiana Marcu // Economist. – 2011. – 20
apr. – P. 8-9.

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2010. Кернац, Константин. МВФ в Молдове. Миф и правда о его программах; Куда
ведут молдавский народ? : [об основ. целях Междунар. Валют. Фонда] / Константин
Кернац // Независимая Молдова. – 2011. – 15 апр. – Р. 7; – 21 апр.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
2011. Barnier, Michel. Michel Barnier: "Efectele crizei nu au trecut în Europa" : [interviu
cu comisarul european pentru piaţa internă şi servicii] / consemnare : Cătălina Mihai // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 7 apr. – P. 10.
2012. Bogatu, Petru. Pariul perfect pe Polonia : [despre Forumul Econ. Uniunea Europeană – Rep. Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 5 apr. – P. 7.
2013. Colţeanu, Cristian. Inovaţia poate aduce un alt fel de prosperitate în Europa :
[despre priorităţile strategice econ. ale Uniunii Europene] / Cristian Colţeanu // Economist. –
2011. – 13 apr. – P. 10.
2014. Lindner, Rainer. Economia germană susţine Moldova pe calea spre Europa : [art.
dir. gen. al Comitetului pentru Europa de Est al economiei germ.] / Rainer Lindner // Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 21 apr. – P. 3.
2015. Жан, Джеймс. Заставить работать промышленную политику : [ст. дир. Отдния инвестиций и предпринимательства Конф. ООН по торговле и развитию] / Джеймс
Жан // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 21.
2016. Калак, Дмитрий. Молдова – Словакия: похожие антиподы : [внеш. экон.
cвязи] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 8.
2017. Ларраби, Ф. Стивен. Турецкая мечта : [о регион. влиянии тур. экон. модели :
ст. почет. пред. по вопр. европ. безопасности в корпорации RAND] / Ф. Стивен Ларраби
// Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 21.
2018. Стиглиц, Джозеф Е. Азартные игры с планетой : [ст. проф. В Калифорн. унте] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 21.
2019. Узун, Наталья. Россия – Молдавия: вызовы модернизации : [о форуме с одноимен. назв., апр. 2011, Кишинэу] / Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2011. – 27 апр.
2020. Узун, Наталья. Союзная весна : [о концепции сотрудничества России со
странами Содружества Независ. Государств] / Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2011.
– 15 апр. – Р. 2.
2021. Эриан, Мохаммед А. Эль. Оценивая японские катастрофы : [ст. гл. исполн.
дир. и содир. по инвестициям в глоб. упр. инвестиц. компании RIMCO] / Мохаммед А.
Эль Эриан // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 20.
127

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2022. Bogatu, Petru. O mumie constituţională : [despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 apr. – P. 7.
2023. Voronin, Vladimir. Neutralitatea nu este un obstacol pentru modernizarea europeană a Republicii Moldova : alocuţiunea preşedintelui PCRM în cadrul conf. de presă dedicate prezentării proiectului de lege privind afirmarea statutului de neutralitate permanentă a
Rep. Moldova / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2011. – 22 apr. – P. 2; Коммунист. – 2011.
– 22 апр. – Р. 2.
2024. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Постоянный нейтралитет – гарантия региональной безопасности" : [о законопроекте о статусе постоян. нейтралитета
Молдовы : по материалам пресс-конф. пред. Партии коммунистов Респ. Молдова] //
Независимая Молдова. – 2011. – 20 апр.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2025. Batin, Irina. Legea nediscriminare şi consecinţele adoptării ei / Irina Batin // Dreptul. – 2011. – 8 apr. – P. 4.
2026. Costaş, Ion. Uzurparea puterii – cea mai gravă crimă împotriva poporului! : [art.
ex-preşedintelui Comis. permanente pentru apărare şi securitate al Rep. Moldova] / Ion
Costaş // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19 apr. – P. 5.
2027. Guzun, Ion. Legea ţapilor ispăşitori : [despre impasul justiţiar în dosarele evenimentelor din 7-8 apr. 2009 : coment. de I. Guzun, jurist la Centrul de Resurse Juridice] / consemnare : Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 4 apr. – P. 13.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2028. Республика Молдова. Парламент (2010- …). О предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма : закон nr. 190-XVI от 26 июля
2007, с изм. и доп. внес. Законом nr. 67 от 7 апр. 2011 // Экон. обозрение. – 2011. – 29
апр. – Р. 34-36.
2029. Chetraru, Viorel. Viorel Chetraru: "Noi am scormonit un muşuroi, ceea ce-i doare
şi-i deranjează pe toţi" : [interviu cu dir. Centrului de Combatere a Corupţiei şi Crimelor Econ.]
/ consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 apr. – P. 2, 4.
2030. Dezvăluiri în cazul combaterii pedofiliei şi pornografiei infantile în Republica Moldova // Dreptul. – 2011. – 1 apr. – P. 5.
2031. Duminica, Lilia. Eficientizarea sistemului de probaţiune – o necesitate : [pe marginea lucr. "mesei rotunde" "Eficientizarea sistemului de executare a măsurilor nonprivative
de libertate"] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2011. – 29 apr. – P. 4.
128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2032. Lazăr, Constantin. Avertizorul de integritate : [persoana care demască actul corupţiei] / Constantin Lazăr // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 22.
2033. Patten, Wendy. "Violenţa în familie este o crimă care nu mai poate fi tolerată" :
(interviu cu Reprezentantul Special al Preşedinţiei Lituaniene a OSCE pe probleme de gen,
W. Patten) / consemnare : Irina Papuc // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 18 apr. – P. 4.
2034. Perju, Ion. Ion Perju: "Ca să scape alţii de pedeapsă, m-au ales vinovat pe mine"
: [interviu cu poliţistul, învinuit de moartea lui Valeriu Boboc] / consemnare : Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 6 apr. – P. 5 ; 8 apr. – P. 10 ; Ziarul de gardă. – 2011. – 7 apr.
– P. 10,15.
2035. Stoica, Dumitru. "Deşi eram rănit, toate acţiunile mele au fost controlate" : [interviu cu D. Stoica, ofiţer al Centrului de Combatere a Corupţiei şi Crimelor Econ.] / consemnare
: Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27 apr. – P. 1, 5 ; 29 apr. – P. 10.
2036. Виклянски, Корнелия. Борьба с коррупцией по GRECO : [интервью с представителем Молдовы в Группе государств против коррупции К. Виклянски] / записала
Евгения Кириллова // Молд. ведомости. – 2011. – 8 апр. – Р. 4.
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
2037. "Равенство оружия" в судебном процессе : [о поправках в Гражд. процесс.
кодекс и сопутствующее законодательство] // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 19.
347.7 Drept comercial
2038. Негру, Андрей. Революция на рынке капитала : [о проекте закона "О рынке
капитала"] / Андрей Негру // Кишин. обозреватель. – 2011. – 14 апр. – Р. 1, 7.
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2039. Cuza, Iurie. Justiţie în disconfort emoţional : [despre starea de lucruri în justiţie] /
Iurie Cuza // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 19.
2040. Fistican, Ecaterina. O nouă etapă în cariera profesională a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror : [despre activitatea Inst. Naţ. de Justiţie] / Ecaterina Fistican //
Dreptul. – 2011. – 8 apr. – P. 3.
2041. Tănase, Alexandru. "Guvernarea s-a transformat într-o Şobolăneală" : [despre
reformele în justiţie: fragm. din interviul susţinut pentru postul Europa Liberă, la 3 apr. 2011,
de către A. Tănase, ministru al Justiţiei din Rep. Moldova] / consemnare : Sergiu Praporşcic //
Flux : ed. de vineri. – 2011. – 8 apr. – P. 5.

129

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2042. Tănase, Alexandru. E mai bine să mă retrag decât să accept un compromis" : interviu cu ministrul justiţiei A. Tănase / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău.
– 2011. – 12 apr. – P. 3.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2043. Chilaru, Olesea. Respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor în instituţiile de învăţământ / Olesea Chilaru // Moldova suverană. – 2011. – 28
apr.
2044. Chirtoacă, Dorin. Raportul de activitate al primarului general, Dorin Chirtoacă, pe
perioada 2007-2011 : [17 apr. 2011) // Capitala. – 2011. – 20 apr. – P. 6-7 ; Capitala=Столица. – 2011. – 20 apr. – P. 6-7.
2045. Ciuru, Igor. Basta! La Bălţi aşa nu se mai poate! : [interviu cu I. Ciuru, consilier
municipal de Bălţi] // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 apr. – P. 5.
2046. Cujba, Victoria. Consultări publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de
Descentralizare : [interviu cu V. Cujba, şefa Dir. politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat] / interviu de Diana Lungu // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 5.
2047. Furdui, Viorel. Când va începe demontarea verticalei puterii în Republica Moldova? : [despre situaţia autorităţilor publ. locale] / Viorel Furdui // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1
apr. – P. 6.
2048. Амброс, Александру. Александру Амброс: "Унгень должен вернуть статус
муниципия, ведь у нас есть вся инфраструктура" : [интервью с примаром г. Унгень] /
записал Никоалй Менюк // Новое время. – 2011. – 22 апр. – Р. 2.
2049. Дарие, Марчел. Марчел Дарие: "Киртоакэ имел шанс что-то изменить" : [о
системе отношений между примэрией мун. Кишинэу и предпринимателями : интервью с
предпринимателем строительного бизнеса] / записала Светлана Шалберова // Панорама. – 2011. – 29 апр. – Р. 3.
2050. Кожокару, Константин. Константин Кожокару: "Я пришел сюда не кормиться
, а кормить других" : [интервью с примаром г. Единец] / записал Николай Менюк // Новое
время. – 2011. – 8 апр. – Р. 2.
2051. Комендант, Анна. Чисто по-нашему : [интервью с нач. жил. отд. претуры
Буюканы, мун. Кишинэу, А. Комендант] / беседовал Александр Токарский // Кишин.
новости. – 2011. – 8 апр. – Р. 2.
2052. Куря, Олег. Олег Куря: "Как врач я хочу сделать село экологически чистым" :
[интервью с примаром с. Клокушна, р-н Окница] / записала Ольга Власова // Новое
время. – 2011. – 8 апр. – Р. 4.
130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2053. Литвиненко, Анна. "Теоретическая" реформа МВД / Анна Литвиненко //
Молд. ведомости. – 2011. – 22 апр. – Р. 1, 4.
2054. Мосорик, Галина. Галина Мосорик: "Мы сохраним все школы, объединив
некоторые из них с детсадами" : [интервью с пред. район. совета Единец] / записала
Ольга Власова // Новое время. – 2011. – 1 апр. – Р. 2.
2055. Патрашку, Анатолий. На родину надейся, но и сам не плошай : [интервью с
зам. нач. Упр. виз, паспортов и связи с общественностью М-ва иностр. дел и Европ.
интеграции Респ. Молдова] / материал подготовил Николай Менюк // Новое время. –
2011. – 22 апр. – Р. 4.
2056. Постолаке, Марчел. Окницкий район : [интервью с пред. р-на Окница М. Постолаке] / записал Антон Грамма // Панорама. – 2011. – 6 апр.
2057. Постолаки, Марчел. Примары будут решать проблемы на местах, а не в кабинетах районного начальства : [коммент. пред. райсовета Окница М. Постолаки] /
записал Николай Менюк // Новое время. – 2011. – 1 апр. – Р. 2, 5.
2058. Реформа МВД: комиссары станут менеджерами : [по материалам "кругл.
стола", 4 апр. 2011, Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 19.
2059. Цопа, Мирча. Мирча Цопа: "Цель – выровнять развитие двух сел коммуны" :
[коммент. примара коммуны Ленкауць, р-н Окница] / записала Ольга Власова // Новое
время. – 2011. – 8 апр. – Р. 4.
2060. Чегаровская, Любовь. Пессимистическая оптимизация : [о решении транспорт. проблемы в мун. Кишинэу] / Любовь Чегаровская // Молд. ведомости. – 2011. – 20
апр.
2061. Чубашенко, Дмитрий. Примар одноразового использования : [о деятельности генер. примара мун. Кишинэу Дорина Киртоакэ] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2011. – 22 апр. – Р. 5.
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
2062. Dominic, Iurie. Generalul Iurie Dominic: "Reformarea sistemului de instruire militar este o prioritate" : [interviu cu şeful Marelui stat-major] / consemnare : Irina Jurja // Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 21 apr. – P. 4.
2063. Ion Costaş: "Zile de eclipsă. Cronica unui război nedeclarat" : [pe marginea cărţii
cu acelaşi tit. de Ion Costaş, Ch., S. n., 2011, 678 p.] // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P.
21.

131

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2064. Боднаренко, Елена. Прочитайте новый абзац – там собака зарыта : [о доп. к
проекту Закона о гуманит. помощи: коммент. депутата Парламента Респ. Молдова Е.
Боднаренко] // Независимая Молдова. – 2011. – 5 апр.
2065. Коваленко, Ирина. Подводные течения соцстраха : [о бюджете гос. соц.
страхования на 2011 г.] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр. – Р. 17.
2066. Республика Молдова. Парламент 2010 –… . О бюджете государственного
социального страхования на 2011 год : закон nr. 54 от 31 марта 2011 г. // Экон. обозрение. – 2011. – 22 апр. – Р. 37-40.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2067. Botezatu, Liuba. AIE [Armonizare, Instruire, Educaţie], originalitatea interpretativă a formulei : [aspecte ale filosofiei educaţiei] / Liuba Botezatu // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P.
10.
2068. Ciobanu, Ştefan. Evoluţia sistemului de învăţământ în Chişinăul sec. XIX-XX :
[din vol. "Chişinăul", anul 1925] / Ştefan Ciobanu // Capitala. – 2011. – 8 apr. – P. 6; Capitala=Столица – 2011. – 8 апр. – P. 6.
2069. Colesnic, Iurie. O mare problemă – lichidarea şcolilor mici : [despre reformarea
învăţământului] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 2.
2070. Gavriliţă, Raisa. Reţeta laurilor : [aspecte educaţionale / Raisa Gavriliţă // Făclia.
– 2011. – 16 apr. – P. 3.
2071. Loghin, Petru C. Proiect de integrare la sistemele educaţionale europene : reforma reală a învăţământului Moldovei / Petru C. Loghin // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 5.
2072. Mândâcanu, Virgil. Care e locul şcolii noastre în evoluţiile europene? / Virgil
Mândâcanu // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 2.
2073. Mândâcanu, Virgil. Dumnezeu ne va ajuta să înfruntăm toate obstacolele în predarea Religiei / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2011. – 30 apr. – P. 2.
2074. Mândâcanu, Virgil. Sfânta Scriptură te ajută să pătrunzi în tainele gândirii şi înţelepciunii dumnezeieşti / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 2.
2075. Midoni, Tatiana. Arta exprimării / Tatiana Midoni // Univers pedagogic pro. –
2011. – 7 apr. – P. 8.

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2076. Olaru, Nicolae. Pledoarie pentru predarea Religiei în şcoală / Nicolae Olaru // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 2.
2077. Păsat, Dumitru. August Treboniu Laurian: ctitor al învăţământului românesc
(1810-1881)] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 4.
2078. Rusu, Ecaterina. Parteneriatul educaţional şcoală-familie : [training cu părinţii la
Liceul Teoretic "G. Călinescu", mun. Chişinău] / Ecaterina Rusu // Univers pedagogic pro. –
2011. – 21 apr. – P. 7.
2079. Rusu, Tudor. Un singur om împotriva unui Imperiu : [pe marginea vol.
"Молдавский великоросс : Бессарабcкий феномен в Государственной Думе Российской.
Империи" de А. К. Гроссу, Кишинэу, 2011] / Tudor Rusu // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 12.
2080. Spînachi, Galina. Muzica – izvor de inspiraţie : [aspecte ale educaţiei muz.] /
Galina Spînachi // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 10; 9 apr. – P. 13; 16 apr. – P. 8.
2081. Stăvilă, Svetlana. Educaţia artistico-plastică prin aplicarea competenţelor profesionale / Svetlana Stăvilă // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 12.
2082. Şaitan, Carolina. Comunicarea şi relaţiile interumane : [din experienţa psihologului şcolar de la Liceul Teoretic "Ion Vatamanu", Străşeni] / Carolina Şaitan // Făclia. – 2011. –
2 apr. – P. 10.
2083. Ţepuşel, Elena. Cultura vorbirii – o problemă actuală : [aspecte educaţionale] /
Elena Ţepuşel // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 12.
2084. Ţepuşel, Elena. Violenţa în familie / Elena Ţepuşel // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P.
6.
2085. Гросу, Андрей. Рыцарь молдавской школы : [о Дионисии Гулькине, депутате
гос. думы России от крестьян Бессраб. губернии: по материалам кн. "Молдавский великоросс. Бессарабский феномен в Государственной Думе Рос. империи", авт. А. Гросу]
/ записала Елена Замура // Новое время. – 2011. – 8 апр. – Р. 6.
2086. Порубина, Наталья. В Молдове здоровых детей отправляют в школы для
умственно отсталых / Наталья Порубина, Корнелия Козонак // Панорама. – 2011. – 8
апр. – Р. 3.
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2087. Goiman, Valentina. Factori inhibitori ai creativităţii în mediul şcolar / Valentina
Goiman // Univers pedagogic pro. – 2011. – 28 apr. – P. 4.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

133

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2088. Băbălău, Viorica. Implicaţii mioritice în elegia Gorunul de Lucian Blaga : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Bălţi] / Viorica Băbălău // Făclia. –
2011. – 16 apr. – P. 3.
2089. Bulhac, Ludmila. Fizica şi modelele matematice : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Liviu Deleanu", mun. Chişinău] / Ludmila Bulhac, Elena Cecalev // Univers
pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. – P. 4.
2090. Cabaniuc, Irina. Theme: let us be polite : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "A.S. Puşkin", Anenii Noi] / Irina Cabaniuc // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 13.
2091. Chelea, Tatiana. Sugestii la utilizarea Diagramei Venn : [din experienţa prof. de la
Liceul Teoretic "N. Gogol", mun. Chişinău] / Tatiana Chelea // Univers pedagogic pro. – 2011.
– 7 apr. – P. 7.
2092. Chistruga, Aurica. Peisajul muzical şi peisajul pictural : [din experienţa prof. de la
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Bălţi] / Aurica Chistruga // Univers pedagogic pro. –
2011. – 14 apr. – P. 7.
2093. Cibotaru, Lilia. Atelier de lectură : [axiologia romanului "Tema pentru acasă" de
Nicolae Dabija, cl. a12-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Jevreni,
raionul Criuleni] / Lilia Cibotaru // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 7.
2094. Cioban-Curcă, Lidia. Vopsirea şi încondeierea ouălor de Paşti : [despre modulul
"Sărbătorile calendaristice", cl. a 5-a – a 8-a, curriculum la educaţia tehnologică: din experienţa prof. din mun. Chişinău] / Lidia Cioban-Curcă // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. –
P. 5.
2095. Ciobanu, Galina. Experimentul chimic : [din experienţa prof. de chimie de la
Gimnaziul Mihăileni, raionul Rîşcani] / Galina Ciobanu // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 7.
2096. Colomeiciuc, Ala. Metodica studierii gamei : [din experienţa prof. de la Liceul Internat Republican de Muzică "C. Porimbescu", mun. Chişinău] / Ala Colomeiciuc // Făclia. –
2011. – 2 apr. – P. 4.
2097. Colpajiu, Mircea. Aplicaţii ale legii conservării momentului cinetic : [din experienţa
prof. de la Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Valentina Cucuţă, Cristian
Pascarenco // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 6.
2098. Gavriliţă, Raisa. Improvizaţia : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", Călăraşi] / Raisa Gavriliţă // Univers pedagogic pro. – 2011. – 28 apr. – P. 4.
2099. Guţu, Tatiana. Rolul proverbelor şi zicătorilor în comunicare : [proiect didactic la
ora opţională "Arta discuţiei", cl. a 4-a: din experienţa învăţătoarei din satul Sagaidac, raionul
Cimişlia] / Tatiana Guţu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 apr. – P. 7.

134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2100. Iacubiţchi, Ludmila. Rege între filozofi, filozof între regi : [activitate
extracurriculară despre viaţa şi activitatea cărturarului şi savantului Dimitrie Cantemir: din
experienţa prof. de la Liceul Teoretic "D. Cantemir", mun. Chişinău] / Ludmila Iacubiţchi //
Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 7.
2101. Ignat, Anatolie. Obţinerea hârtiei din deşeuri reciclate : [din experienţa prof. de la
Gimnaziul Bozieni, raionul Hânceşti] / Anatolie Ignat // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7
apr. – P. 8.
2102. Malachi, Ludmila. Darurile Naturii şi Tainele cărţii : [cl. a 4-a: din experienţa învăţătoarei de la Gimnaziul Viişoara, raionul Ştefan Vodă] / Ludmila Malachi // Făclia. – 2011. –
22 apr. – P. 14
2103. Moraru, Elena. Unirea Principatelor Române : [lecţie mixtă în cl. a 11-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic Lăpuşna, raionul Hânceşti] / Elena Moraru // Făclia. – 2011. –
9 apr. – P. 11.
2104. Odainic, Larisa. "Les plus et le plus intelligents" : [activitatea extracurriculară
pentru elevii cl. a 9-a -11-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creangă"; Rădoaia,
raionul Sângerei] / Larisa Odainic // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 14.
2105. Palîmski, Cornelia. Dezvoltarea auzului muzical: metode, forme, tehnici : [din experienţa prof. de la Liceul internat republican de muzică "C. Porumbescu", mun. Chişinău] /
Cornelia Palîmski // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 13.
2106. Popov, Mariana. Linia – element de limbaj plastic : [cl. a 5-a: din experienţa prof.
de educaţie plastică, Ţipala, raionul Ialoveni] / Mariana Popov // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P.
3.
2107. Spătaru, Angela. Exersăm să nu uităm : [din experienţa învăţătoarei de la Gimnaziul Viişoara, raionul Edineţ] / Angela Spătaru // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 7.
2108. Stavilă, Svetlana. Planificarea instruirii la arta plastică : [din experienţa prof. de la
Şcoala de Arte din Călăraşi] / Svetlana Stavilă // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 4.
2109. Şpiniov, Ana. Matematică distractivă : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", Baimaclia, raionul Cantemir] / Ana Şpiniov // Făclia. – 2011. – 16 apr. – P.
5.
2110. Vataman, Silvia. Dacia sub stăpânirea Romei : [oră de sinteză în cl. a 5-a: din
experienţa prof. de la Gimnaziul "Dinastia Romanciuc", Vădeni, raionul Soroca] / Silvia Vataman // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 11.
2111. Vladica, Tamara. Sensul gnomic al fabulei "Câinele şi căţelul" de Gr.
Alexandrescu : [din experienţa prof. de la Liceul Profesional nr. 1, mun. Chişinău] / Tamara
Vladica // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. – P. 8.
135

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2112. Горобец, Людмила. Загадочные свойства воды в вопросах и ответах : [из
опыта учителя химии Теорет. Лицея им. М. Горького, мун. Бэлць] / Людмила Горобец //
Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 11.
2113. Николаева, Н. В. Рекомендации по формированию компетенций о понимании и представлении исторического пространства для учащихся 5-го класса : [из опыта
учителя Теорет. Лицея им. А.С. Пушкина, мун. Кишинэу] / Н.В. Николаева // Univers
pedagogic pro. – 2011. – 28 apr. – P. 7.
2114. Руденко, Мария. Особенности содержания учебного материала в мотивации
учения при обучении математике в начальных классах : [из опыта учителя Гимназии
Брезоая, p-н Штефан Водэ] / Мария Руденко // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. –
P. 6.
2115. Руденко, Мария. Умножение на 2 и 3 : [из опыта учителя Гимназии Брезоая,
р-н Штефан Водэ] / Мария Руденко // Univers pedagogic pro. – 2011. – 28 apr. – P. 6.
2116. Семкова, Оксана. Евгений Дога – молдавский композитор : [урок эстет. воспитания в мл. кл. : из опыта учителя Сред. Школы 85, мун. Кишинэу] / Оксана Семкова //
Făclia. – 2011. – 30 apr. – P. 6.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2117. Aspiraţii nobile la Liceul "Ion Creangă" din Cania, Cantemir : [coment. de Natalia
Salciuc, dir., Ludmila Ţurcan, dir. adjunct penntru instruire, Lilia Nucă, dir. adjunct pentru cl.
primare [et al.] ai Liceului] / consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2011. – 30 apr. – P. 45.
2118. Beldiga, Alexandra. Între clasic şi modern : [despre rolul şi locul profesorului] /
Alexandra Beldiga // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 7.
2119. Bendas, Mihai. A doua casă părintească : [despre activitatea Liceului Teoretic din
Cotiujenii Mari] / Mihai Bendas // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 8-9.
2120. Bendas, Mihai. Factorul uman, o investiţie care întotdeauna dă roade : [despre
activitatea Liceului Teoretic moldo-rus "Alexei Mateevici" din satul Pîrliţa, raionul Ungheni] /
Mihai Bendas // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 8.
2121. Bendas, Mihai. Grija primordială – formarea personalităţii elevului : [la Liceul "Petru Zadnipru", mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 10-11.
2122. Bobotrân, Boris. Pe portativul undelor TVC la fizică : [la Liceul Teoretic din Ciuciulea, raionul Glodeni] / Boris Bobotrân // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 5.
2123. Cartaleanu, Tatiana. Utilizarea tehnicilor LSDGC pentru ameliorarea comunicării
didactice şi a colaborării / Tatiana Cartaleanu // Făclia. – 2011. – 16 apr. – P. 5.
136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2124. Ciobanu, Grigore. Evaluarea competenţelor : [test de evaluare la fizică, cl. a 6-a
la Liceul Teoretic "Grigore Vieru", Vasilcău, raionul Floreşti] / Grigore Ciobanu // Făclia. –
2011. – 16 apr. – P. 4.
2125. Cojocaru, Vasile. "Sunt mândru că lumea mă înţelege ..." : [interviu cu V.
Cojocaru, profesor la Gimnaziul din Slobozia-Măgură, raionul Sângerei] / pentru conformitate
: Victoria Baraliuc // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 3.
2126. Cosovan, Olga. Evaluarea competenţelor : selectare din "Training metodologic
pentru profesorii de liceu" / Olga Cosovan // Făclia. – 2011. – 30 apr. – P. 6.
2127. Cum ştim a forma competenţe? : [despre seminarul raional "Elaborarea proiectului didactic – imperativ al noilor transformări", organizat la Gimnaziul "Mihai Viteazul" din satul
Badicul-Moldovenesc, raionul Cahul] // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 6.
2128. Glavan, Liliana. Problematizarea – metodă de activizare a gândirii : [la Liceul Teoretic "M. Gorki", mun. Bălţi] / Liliana Glavan // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 14.
2129. Iachim, Ion. Destine tipice de pedagog : [despre prof. de la Liceul "Mihail Sadoveanu" din satul Fârlădeni, raionul Căuşeni / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7
apr. – P. 6.
2130. Iachim, Ion. O lecţie de fizică în biroul directorului : [despre Vasile Cocoş, dir. al
Liceului "Vasile Alecsandri", mun. Bălţi] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14
apr. – P. 4.
2131. Mahu, Veronica. Sărbătoarea "Limba noastră cea română" : [la Gimnaziul "Vasile
Coroban", Camenca, raionul Glodeni / Veronica Mahu // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 14.
2132. Medveţchi, Aliona. Vocea memoriei : [proiect de activitate extracurriculară la Liceul Teoretic "Taras Şevcenco", Briceni] / Aliona Medveţchi // Univers pedagogic pro. – 2011.
– 28 apr. – P. 2.
2133. Moraru, Elena. Folosirea materialului local în predarea istoriei : [la Liceul Teoretic
Lăpuşna, raionul Hânceşti] / Elena Moraru // Făclia. – 2011. – 16 apr. – P. 5.
2134. Oleinic, Viorica. Cât de demonstrativă trebuie să fie o lecţie demonstrativă, sau
Învăţământul între modă şi ambiţie : [la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun. Chişinău] / Viorica Oleinic // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 1,7; 16 apr. – P. 1, 3.
2135. Pantaz, Sergiu. Domenii de cercetare, perspective educaţionale : [a prof. de educaţie fizică de la Liceul Teoretic "Miron Costin", Floreşti] / Sergiu Pantaz // Făclia. – 2011. –
16 apr. – P. 8.

137

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2136. Papanaga, Viorica. Reuşita lecţiei – în ce constă ea? : [de la Liceul Teoretic "Nicolae Mihai", Ciobalaccia, raionul Cantemir] / Viorica Papanaga // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P.
7.
2137. Pentru mine o zi, pentru ei o viaţă – secvenţe ale învăţământului din raionul
Basarabeasca / relatare de Adrian Rusu // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 8-9. – Cuprins : Educaţia în vizorul statului : [interviu cu Polina Petrov, şef al Dir. Gen. Învăţământ] ; Administrare
corectă şi finanţare la timp – secretul instituţiei rurale prospere : [interviu cu Svetlana
Arabadji, manager al Liceului Teoretic "A.S.Puşkin"] ; "Suntem una dintre cele mai vechi
instituţii ..." : [interviu cu Eugenia Demerji, manager al Liceului Teoretic "Marcu Tarlev" ; "Eu
sunt profesoară de matematică ..." : [interviu cu Valentina Strătilă, manager al Liceului Teoretic "Constantin Stere"] ; Grădiniţa – pistă de lansare a talentului.
2138. Pleşca, Rodica. Casa părintească : [proiect de scurtă durată la ora de dirigenţie
la Liceul Teoretic "M. Eminescu", oraşul Făleşti] / Rodica Pleşca // Univers pedagogic pro. –
2011. – 14 apr. – P. 8.
2139. Revenco, Tamara. Marcaţi cu riscul creaţiei : [din experienţa prof. de la Liceul
Teoretic "V. Alecsandri", mun. Bălţi] / Tamara Revenco // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 3.
2140. Sclifos, Lia. Cadrul de învăţare şi gândire Evocare –Realizarea sensului – Reflecţie – Extindere / ERRE / Lia Sclifos // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 5.
2141. Subotin, Constantin. Optimizarea procesului de dezvoltare a competenţei de a
învăţa să înveţi prin analiza rezultatelor evaluărilor : [pe marginea seminarului municipal cu
genericul "Optimizarea, diferenţierea şi individualizarea activităţii didactice în formarea şi
dezvoltarea competenţelor elevilor, în contextul demersului educaţional la biologie şi chimie",
ian. 2011, Chişinău] / Constantin Subotin, Daniela Şterbeţ, Maricela Severin // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 6.
2142. Vascan, Ion. Nu glorie falsă, dar fapte : [despre Pavel Moga, dir. al Liceului Teoretic "Mihai Sîrghi", Cioburciu, raionul Ştefan Vodă] / Ion Vascan // Făclia. – 2011. – 2 apr. –
P. 1-2.
2143. Zaporojan, Angela. Angela Zaporojan: "Aş vrea să fac o Şcoală a Bucuriei" ... :
[interviu cu dir. Liceului Teoretic "Gh. Ghimpu" din Coloniţa, mun. Chişinău] / consemnare :
Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 18 apr. – P. 7. – (Supl. "Femeia"; Nr 14).
2144. Волосюк, Нина. Так нужна ли Чацкому карета? : [интервью с учителем Лицея им. Н.В. Гоголя Н. Волосюк] / беседовала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2011. – 1
апр. – Р. 3.
2145. Гуляк, Василий. Игра "Что? Где? Когда?" :[внекл. мероприятие по биологии,
7-й кл.: из опыта преподавателя Теорет. Лицея им. Л. Толстого, г. Глодень] / Василий
Гуляк // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 14.

138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2146. Ильева, Полина. Интегрированные уроки по музыкальному воспитанию /
Полина Ильева // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 13.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2147. Mocan, Ana. Creaţiile literare şi competenţa emoţională : [în cl. primare la Liceul
Teoretic "Ştefan cel Mare", satul Taraclia, raionul Căuşeni] / Ana Mocan // Făclia. – 2011. –
16 apr. – P. 8.
2148. Pastela, Natalia. "Schimbarea aduce progres" : [şedinţă cu părinţii după programul "Pas cu Pas" de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", Leova] / Natalia Pastela // Făclia. –
2011. – 2 apr. – P. 6.
2149. Paşnic, Maia. Jocul – verigă ludică a creativităţii : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creangă", satul Copceac, raionul Ştefan Vodă] / Maia Paşnic // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. – P. 5.
2150. Perciuleac, Liubovi. Dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor din clasa I : [despre experienţa învăţătoarei de la Liceul Teoretic Mălăieşti, raionul Criuleni] / Liubovi
Perciuleac // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 6.
2151. Şargarovschi, Tatiana. Culorile. Acvariul : [educaţia plastică, cl. a 3-a de la Liceul Teoretic "Ion Creangă", Ermoclia, raionul Ştefan Vodă] / Tatiana Şargarovschi // Făclia. –
2011. – 2 apr. – P. 6.
2152. Tomaşciuc, Elena. Dezvoltarea gândirii critice : [despre experienţa învăţătoarei
de la Şcoala primară Lăpuşna, raionul Hânceşti] / Elena Tomaşciuc // Univers pedagogic pro.
– 2011. – 7 apr. – P. 7.
2153. Туфекчи, Сильвия. Современные технологии в младших классах : [об опыте учителя Теорет. Лицея им. Г. Гайдаржи, Комрат] / Сильвия Туфекчи // Făclia. – 2011.
– 2 apr. – P. 13.
2154. Устименко, Марина. Чем раньше, тем счастливее : [интервью с дир. Центра
раннего развития Happy Life М. Устименко] // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 25.
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2155. Don, Natalia. Ascultaţi-l pe copil? : [cu deficienţe de auz] / Natalia Don // Făclia. –
2011. – 9 apr. – P. 3.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2156. Василькова, Майя. Тенденции в преподавании фортепиано : [из опыта преподавателя Пед. колледжа им. М. Чакира, Комрат] / Майя Василькова // Făclia. – 2011. –
2 apr. – P. 13.
139

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2157. Alexa, Nina. Învăţarea prin cooperare : [din experienţa prof. de la Şcoala Profesională nr. 1, mun. Chişinău] / Nina Alexa // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 3.
2158. Boguşevschi, Iuliana. Al 65-lea kilometru pe autopsia educaţiei profesionale :
[65 de ani de la fondarea Colegiului de Transporturi din Chişinău] / Iuliana Boguşevschi //
Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 5.
2159. Pendus, Andrei. Cerinţe moderne în pregătirea specialiştilor : [art. dir. Colegiului
Tehn. al Univ. Tehn. din Moldova] / Andrei Pendus // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 16.
2160. Pîslaru, Natalia. Şcoala Profesională nr. 1 din Chişinău – laboratorul designerilor
şi al creatorilor de modă / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 apr. – P. 2.
2161. Raileanu, A. Colegiul Industrial - Pedagogic din Cahul – 65 de ani de lumină spirituală / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. – P. 3.
2162. Raileanu, A. O Şcoală Profesională acreditată de timp : [despre Şcoala Profesională nr. 7 din mun. Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 28 apr. – P. 3.
2163. Raileanu, Anatol. Şcoala Profesională nr. 2 din Bălţi – un partener de încredere /
Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 apr. – P. 3.
2164. Stah, Stela. Tehnologiile informaţionale – un deziderat al timpului : [despre seminarul republican "Utilizarea tehnologiilor informaţionale educaţionale în procesul de predare –
învăţare – evaluare – imperativ al timpului", 23 mar. 2011, Chişinău] / Stela Stah, Marcela
Groza // Univers pedagogic pro. – 2011. – 14 apr. – P. 5.
2165. Staver, Vasile. Cel mai bun în profesie : [teste teoretice pentru concursul "Cel
mai iscusit lăcătuş la repararea autovehiculelor" la Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi] /
Vasile Staver // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 11.
2166. Şcoala Profesională Răzeni invită la studii / pag. realizată de Natalia Pîslaru //
Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 3.
2167. Vişniovaia, Tatiana. Evaluarea competenţelor profesionale : [al elevilor an. 4 la
Colegiului Ped. "Mihai Eminescu" din Soroca] / Tatiana Vişniovaia // Univers pedagogic pro. –
2011. – 28 apr. – P. 1.
2168. Vorotneac, Elena. Uşile se deschid pentru oamenii care şi-au ales corect profesia : [despre Şcoala Profesională nr. 7 din mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2011.
– 2 apr. – P. 12.
2169. Василаки, Октавиан. Лучше специальность "в руках", чем диплом вуза на
полке : [интервью с нач. упр. сред. проф. образования М-ва просвещения О. Василаки] /
записала Аля Яковук // Панорама. – 2011. – 6 апр.

140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2170. Dabija, Nicolae. Gheorghe Dodiţă – profesorul nostru de zbor înalt : [omagiu pentru prof. de la Univ. de Stat din Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P.
1.
2171. Negură, Petru. Primii studenţi basarabeni în România: revelaţia diferenţei / Petru
Negură // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1, 8 apr. – P. 26.
2172. Omul care şterge colbul de pe cronice bătrâne : [omagiu pentru prof. univ. Gheorghe Dodiţă] // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 3. – Cuprins : Gheorghe Dodiţă – intelectualul original / Vitalie Răileanu, O conştiinţă curată / Nina Josu ; Bunătatea nu se poate ascunde
după cuvinte / Lidia Codreanca.
2173. Răileanu, Vitalie. Caracterul şi nobleţea profesorului universitar Tamara Cristei /
Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 3.
2174. Sîmboteanu, Aurel. Promotor fidel al ideilor novatorii : [in memoria lui Mihail Platon, primul rector al Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova] /
Aurel Sîmboteanu // Moldova suverană. – 2011. – 8 apr.
2175. Sochircă, Vitalie. Sezont Ciubară – o viaţă consacrată geografiei : [in memoriam
prof. de la Univ. de Stat din Tiraspol (1941-1997] / Vitalie Sochircă // Univers pedagogic pro.
– 2011. – 7 apr. – P. 8.
2176. Strătilă, Silvia. Profesiunea sa este cultura : [omagiu pentru Tamara Cristei, prof.
universitar] / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 3.
2177. Солкан, Н. Человек высокого интеллекта : [70 лет со дня рождения проф.
Комрат. и Кагул. ун-тов Дмитрия Пармакли] / Н. Солкан, А. Попа, З. Арикова // Независимая Молдова. – 2011. – 5 апр.
2178. Щербакова, Ирина. Как поступить в зарубежный университет? : [о вед. учеб.
заведениях США и Великобритании: коммент. регион. менеджера по странам Восточ.
Европы и Средней Азии компании INTO И. Щербаковой] / материалы подготовила Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2011. – 1 апр. – Р. 11.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
2179. Vasilache, Raisa. Paştele – sărbătoarea creştină a Învierii Domnului : datini şi
credinţe pascale / Raisa Vasilache // Capitala. – 2011. – 22 apr. – P. 5 ; Capitala=Столица. –
2011. – 22 apr. – P. 5 ; Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 apr. – P. 16.
391/395 Etnografie
2180. Бузилэ, Варвара. Что мы знаем о народном костюмe? : [беседа с учен. секретарем Нац. музея природы и этнографии В. Бузилэ] / записала Анжела Енаки // Эксперт новостей. – 2011. – 1 апр. – Р. 3. – Продолж. Нач. : 25 марта.
141

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2181. Leaşco, Ion. Omul şi mediul înconjurător / Ion Leaşco, Dumitru Balteanschi //
Moldova suverană. – 2011. – 7 apr.
2182. Prisăcaru, Grigore. Râuleţul Durleşti – are viitor? : [interviu cu Gr. Prisăcaru, şeful Inspectoratului Ecol. de Stat] / pentru conformitate : Dumitru Scoruş // Natura. – 2011. –
Apr. (Nr 4). – P. 4.
2183. Şalaru, Gheorghe. Convenţia privind schimbarea climei: purtăm răspundere naţională şi globală : [art. ministrului Mediului din Rep. Moldova] / Gheorghe Şalaru // Natura. –
2011. – Apr. (Nr 4). – P. 3.
2184. Котруца, Виктор. Проекты Регионального экологического центра : интервью
с исполн. дир. Регион. экол. центра "REC Moldova" В. Котруца / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 18.
2185. Ляхова, Ирина. Впервые за 100 лет в Кишиневе открылся Музей земства /
Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2011. – 7 апр. – Р. 15.

51 MATEMATICĂ
2186. Hariton, Andrei. Observaţii asupra manualelor şcolare noi de matematică (2010)
: [pe marginea cap. "Fracţii" a man. pentru cl. a 5-a "Matematica", Chişinău, ed. Prut Intern.,
2010] / Andrei Hariton // Făclia. – 2011. – 16 apr. – P. 4. – Contin. Începutul : 26 mar.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2187. Степанова, Елена. Основатель химической школы – наш соотечественник :
[о вкладе ученого-химика Николая Зелинского] / Елена Степанова, Вера Балахнова //
Молд. ведомости. – 2011. – 13 апр.

58 BOTANICĂ
2188. Furdui, Teodor. Galina Lupaşcu – savant merituos : [omagiu pentru şeful de laborator la Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Teodor
Furdui // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2189. Grădinaru, Natalia. "Medicina tradiţională este un domeniu multicultural care pune accent pe tradiţie şi obiceiurile populare" : [interviu cu N. Grădinaru, cercetător şt. la Inst.

142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux :
ed. de vineri. – 2011. – 1 apr. – P. 8.
2190. Moşin, Veaceslav. "Tata" copiilor in vitro moldoveni : [interviu cu V. Moşin, dir. al
Centrului Naţ. de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală] / consemnare : Victoria
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 apr. – P. 9.
2191. Usatâi, Andrei. "În spitalele noastre raionale şuieră vântul" : [interviu cu A.
Usatâi, ministru al Sănătăţii al Rep. Moldova] / consemnare : Domnica Negru // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2011. – 28 apr. – P. 4-5.
2192. Корецкая, Любовь. И "мирный атом" вошел в каждый дом : [интервью с зав.
Лаб. радиац. гигиены и радиобиологии Центра радиац. защиты Нац. центра обществ.
здоровья Респ. Молдова Л. Корецкой] / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости.
– 2011. – 29 апр. – Р. 3.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2193. Safta, V. ... Şi iarăşi despre locul şi rolul farmacistului / V. Safta, Z. Bezverhni //
Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 1-2.
616 Patologie. Medicină clinică
2194. Ababii, Ion. Făclier în pediatrie : Prof. Eugen Gladun la 75 de ani / Ion Ababii //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27 apr. – P. 6.
2195. Druţă, Boris. Cuvînt de prietenie pentru anesteziologul Iurie Bazeliuc : [anesteziolog-reanimatolog la Clinica de Anesteziologie-Reanimatologie "Valeriu Ghereg" de la Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină de Urgenţă] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P.
7.
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
2196. Куниковская, Лидия. Подранки : [интервью с зав. дет. психиатр.
диспансером психиатр. клин. больницы Л. Куниковской] / беседовала Майя Ионко //
Кишин. новости. – 2011. – 1 апр. – Р. 3.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2197. Belâi, Liviu. Ilustru chirurg, îndrăgostit de cântec, poezie şi frumos : [omagiu pentru Gheorghe Ghidirim] / Liviu Belâi // Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 14.

143

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
2198. Дежуров, Владимир. "Однажды космос станет доступным для всех" : [интервью с летчиком-космонавтом России В. Дежуровым] / записал Олег Дашевский //
Молд. ведомости. – 2011. – 12 апр.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2199. Ursu, Andrei. Ziua Mondială a Pământului : [22 apr.] / Andrei Ursu // Lit. şi arta. –
2011. – 21 apr. – P. 2.
2200. Андриеш, С. В. Ученому-патриарху, поэту чернозема – 99! : [о деятельности
ученого-почвоведа Игоря Крупеникова] / С.В. Андриеш // Независимая Молдова. – 2011.
– 8 апр. – Р. 8.
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2201. Eskenasy, Victor. "Radio Europa Liberă şi Radio Libertatea. Anii CIA-ului" : [pe
marginea vol. "Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA Years and Beyond" de A. Ross
Johhson, Woodrow Wilson Center Press & Stanford University Press: Washington D.CStanford, California, 2010] / Victor Eskenasy // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P.
11.
2202. Iurcu, Vitalie. Un lider pe piaţa telecomunicaţiilor, S.A. "Moldtelecom" : interviu cu
V. Iurcu, dir. gen. al S.A. "Moldtelecom" / consemnare : Pavel Bujor // Vocea poporului. –
2011. – 1 apr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.
2203. Maxemchuk, John. John Maxemchuk: Intenţionăm să fim parteneri cu o companie de telefonie mobilă : [interviu cu dir. gen. al companiei "Sun Communications"] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2011. – 27 apr. – P. 11.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
2204. Ciobanu, Mircea V. Mircea V. Ciobanu: "Nouă ne lipseşte un Ismail Kadare" ; [dialog cu red.-şef la Ed. "Ştiinţa"] / moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 1 apr. – P. 14, 19.

144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2205. Моисеев, Сергей. Рост показателей в условиях спада : [стат. дан. о работе
транспорта за янв.-март 2011 г.] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2011. – 29 апр.
– Р. 14.
2206. Фомин, Игорь. Экономика автомобильного холода : [о перевозках скоропорт. грузов] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 15.
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2207. Гагауз, Мирон. Каким быть "государству в государстве"? : [о развитии гос.
предприятия "Ж.Д. Молдовы": интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова М.
Гагауз] / записала Людмила Борисова // Независимая Молдова. – 2011. – 8 апр. – Р. 5, 7
; Comunistul. – 2011. – 15 apr. – P. 10-11 ; Коммунист. – 2011. – 8 апр. – Р. 6-7.
656.7 Transport aerian
2208. Petrov, Nicolae. Nicolae Petrov: "Biletele de avion sunt scumpe, pentru că lipseşte voinţa politică" : [interviu cu dir. gen. al Companiei "Moldavian Airlines"] / consemnare :
Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 14, 19.
2209. Петров, Николае. Николае Петров: "Авиабилеты стоят дорого, потому что
отсутствует политическая воля" : [интервью генер. дир. Moldavian Airlines] / записала
Елена Василаки // Молд. ведомости. – 2011. – 15 апр. – Р. 3.
657 Contabilitate
2210. Чобану, Вячеслав. Я бухгалтер, и этим горжусь : [ст. пред. Совета дир.
АСАР] / Вячеслав Чобану // Экон. обозрение. – 2011. – 1 апр. – Р. 16.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2211. Diaconu, Grigore. Vinurile de la Tigheci cuceresc pieţele europene : interviu cu
Gr. Diaconu, dir. gen. al SRL "F’ autor" / consemnare : Pavel Bujor // Vocea poporului. –
2011. – 15 apr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
2212. Can, Alexandra. Este puternic cel pe care nu-l şantajează nimeni : interviu cu A.
Can, dir, SA "Artima" // Ziarul de gardă. – 2011. – 14 apr. – P. 10, 15.

145

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
2213. Дарие, Марчел. Чердачные крыши городу нужны так же, как и мансарды :
[интервью с предпринимателем в обл. строит. бизнеса М. Дарие] / записала Светлана
Шалберова // Панорама. – 2011. – 20 апр.
2214. Янчева, Анна. Сейсмостойкое строительство: миф или реальность : [о видеомосте Москва–Кишинэу–Ереван–Тбилиси] / Анна Янчева // Независимая Молдова. –
2011. – 5 апр.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2215. Глазова, Татьяна. Перспективы северо-восточного направления : [о генер.
плане развития мун. Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2011. – 15 апр. –
Р. 12.
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
2216. Voznoi, Vitalie. Centrul istoric al Chişinăului, sub lama buldozerelor / Vitalie
Voznoi // Ziarul de gardă. – 2011. – 7 apr. – P. 18.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2217. Calamanciuc, Gheorghe. Candoarea culorii în picturile Adei Ţâbuleac / Gheorghe Calamanciuc // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 28.
2218. Colesnic, Iurie. Un grafician irepetabil – Gheorghe Ceglokov : [(1904-1964)] /
Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2011. – 21 apr. – P. 7.
2219. Gheorghiţă, Eugen. Oprea, frumoasă fată : [despre creaţia pictorului Gheorghe
Oprea] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 7.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2220. Kostin, Igor. "Un reporter nu îmbătrâneşte niciodată" : [interviu cu I. Kostin, fotograf] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 apr. – P. 3,
15.
2221. Vâşcu, Gulnara. Gulnara Vâşcu: "Lumea nu e alcătuită doar din modele" : [interviu cu fotograful] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 11 apr. – P.
7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 13).
146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
2222. Alifantis, Nicu. "Toate cântecele mele au la bază o trăire deosebită pe care miam regăsit-o în poezia unui poet" : [interviu acordat de N. Alifantis, interpret român] / a dialogat Constantin Olteanu // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 8 ; Săptămîna. – 2011. – 15 apr. –
P. 13.
2223. Alifantis, Nicu. Nicu Alifantis: "Prefer să cred că nu sunt un leneş" : [interviu cu
interpretul de muzică folk] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22
apr. – P. 14, 19.
2224. Alifantis, Nicu. Nicu Alifantis: Nu mă înjuraţi foarte tare : [interviu cu cântăreţul
român de folk] // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 apr. – P. 22.
2225. Gheorghiţă, Eugen. "Ei au ştiut zborul înalt, dorul şi plânsul" : [in memoriam
compozitorului şi interpretului Ion Aldea-Teodorovici] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta. –
2011. – 7 apr. – P. 8.
2226. Kuzenkoff, Serj. Serj Kuzenkoff: "Trebuie să fii absolut îndrăgostit de meseria pe
care o ai" : [interviu cu interpretul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2011. –
1 apr. – P. 12.
2227. Kuzenkoff, Serj. Serj Kuzenkoff: "Visul meu era să devin astronaut" : [interviu cu
interpretul] / pentru conformitate : Liliana Proca // Tribuna copiilor. – 2011. – 7 apr. – P. 4.
2228. Marian, Elena. Omagiu unui distins dirijor de cor : [despre Victor Creangă, maestru în arte] / Elena Marian // Făclia. – 2011. – 22 apr. – P. 7.
2229. Roibu, Nicolae. "Trigonul" Basarabiei moldave : [despre Anatol Ştefăneţ, violonist] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 23.
2230. Rotaru, Diana. Diana Rotaru: Sunt o norocoasă, tot ce mi-am dorit s-a împlinit :
[interviu cu interpreta de muzică uşoară] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2011. – Apr.
(Nr 4). – P. 7.
2231. Rusu, Kătălina. Kătălina Rusu: "Invidia distruge visele, ne alungă din lumea poveştilor, a prinţilor şi zânelor" : [interviu cu interpreta] / pentru conformitate : Liliana Proca //
Tribuna copiilor. – 2011. – 21 apr. – P. 7.
2232. Scutaru, Gloria. Suflul regenerator al muzicii : [pe marginea vol. "Înnoirile muzicii"
de George Bălan] / Gloria Scutaru // Făclia. – 2011. – 2 apr. – P. 4.
2233. Алиса. Певица с видеокамерой : [интервью с эстрад. певицей Алисой] / записал Олег Дашевский // Молд. ведомости. – 2011. – 22 апр. – Р. 6.

147

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2234. Дога, Евгений. Евгений Дога: "Молодежь меня обнадеживает …" : [интервью
с молд. композитором] / записала Елена Узун // Панорама. – 2011. – 5 апр.
2235. Орлов, Сергей. "Человеческий фактор" Сергея Орлова : [интервью с муз.
продюсером] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 15 апр. – Р. 6.
2236. Пысларь, Снежана. Как живут молодые композиторы в Молдове : [о конкурсе композиции : интервью с педагогом-композитором Mуз. колледжa им. Штефана Няги
С. Пысларь] / записала Елена Узун // Панорама. – 2011. – 1 апр. – Р. 7.
2237. Стрезева, Анна. Кто собирает росу? .. : [фрагм. выступления на 6-м междунар. симпозиуме "Орган в XXI веке", Москва, 2011] / Анна Стрезева // Кишин. новости. –
2011. – 8 апр. – Р. 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2238. Ginzburg, Victor. "Generaţia P" – conducătorii de azi ai Rusiei : [interviu cu V.
Ginzburg, regizor de film] / consemnare : Teodor Ajder // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr
3/4). – P. 21.
2239. Turea, Larisa. Filmul rupt al lui Alex Leo Şerban : [in memoriam criticului de cinema din România] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 13 apr. – P. 7.
2240. Андон, Виктор. Знаете, каким он парнем был!.. : [памяти актера кино и театра Григоре Григориу] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2011. – 8 апр. – Р. 17.
792 Teatru. Artă scenică
2241. Cheianu, Constantin. "Voronin este irecuperabil, ca şi bătrânul din piesa mea" :
[interviu cu C. Cheianu, critic de teatru] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău.
– 2011. – 22 apr. – P. 15.
2242. Crudu, Dumitru. Gala UNITEM: un mare entuziasm şi câteva mici nedumeriri /
Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 26.
2243. Lungu, Gabriela. Gabriela Lungu: "Interesul spectatorului pentru teatrul de păpuşi este în creştere" : [interviu cu dir. Teatrului Municipal de Păpuşi "Guguţă"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 15 apr. – P. 9.
2244. Popuşoi, Liliana. Steliana Grama, "Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe
scena teatrelor din Moldova" : [pe marginea studiului monogr. cu acelaşi tit.] / Liliana Popuşoi
// Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 apr. – P. 8.
2245. Premiile Galei UNITEM 2011 : [ed. a 10-a, mar. 2011] // Jurnal de Chişinău. –
2011. – 12 apr. – P. 11.
148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2246. Tamazlâcaru, Elena. Festivalul de teatru şi graţiile cifrei universale patru : [despre ed. 1-a a Festivalului Intern. al Şcolilor de Teatru "ClassFest", apr. 2011, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 6.
2247. Меньшикова, Алла. Закулисье Аллы Меньшиковой : [интервью с актрисой
Театра им. Эжена Ионеско А. Меньшиковой] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 29 апр. – Р. 6.
2248. Склярова, Валентина. Театр продлевает бытие … : [о творчестве актрисы
Рус. Драм. Театра им. А.П. Чехова Людмилы Колохиной] / Валентина Склярова // Молд.
ведомости. – 2011. – 5 апр.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
2249. Романов, Александр. Азартные игры государства : [о поправках к закону и
лицензировании] / Александр Романов // Экон. обозрение. – 2011. – 8 апр. – Р. 21.
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gîndire, perspicacitate şi noroc).
2250. Вискалов, Александр. Каждой детке по рулетке, или Оставь надежду всяк
сюда входящий : [об игор. бизнесе в Респ. Молдова] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2011. – 29 апр. – Р. 12. – Продолж. следует.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2251. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu: "Voi pleca de la FMF, dar nu când vor unii" : [interviu cu preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / interviu realizat de Vitalie Hadei //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 apr. – P. 19.
2252. Cырбу, Андрей. Произойдет ли возрождение ватерполо? : [о ситуации в
молд. ватерполо] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2011. – 29 апр. – Р. 5.
2253. Funk, Iosif. În orice împrejurare trebuie să prevaleze judecata lucidă : [despre
dezvoltarea şcolilor sportive: coment. de I. Funk, antrenor] / a înregistrat Ion Muntean // Sport
plus. – 2011. – 19 apr. – P. 5.
2254. Guţu, Gheorghe. Accidentele fac parte din sport : [interviu cu Gh. Guţu, antrenor
principal al naţionalei de haltere] / consemnare : Andrei Loghin // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2011. – 21 apr. – P. 8.
2255. Halagian, Florin. "Vreau să ating meciul 1.000 ca antrenor" : [interviu cu F.
Halagian, dir. tehn. Gloria Bistriţa] / consemnare : Adrian Epure // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2011. – 18 apr. – P. 14.
2256. Кристя, Людмила. Борцовская леди из Тирасполя : [интервью с вицечемпионкой Европы Л. Кристя] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2011. –
15 апр. – Р. 5.

149

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2257. Тома, Сергей. Успех Сергея Томы : [коммент. молд. дзюдоиста С. Тома, гл.
тренера сборной Респ. Молдова по дзюдо Василия Колца и президента Федерации
дзюдо Молдовы Вячеслава Манолаки] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2011. – 29 апр. – Р. 5.
2258. Чебану, Ион. Ион Чебану: "Государство не тратит деньги впустую" : [интервью с министром молодежи и спорта Респ. Молдова] / записал Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2011. – 8 апр. – Р. 5.
2259. Чобану, Сергей. "Платина" диктует моду : [интервью с президентом хоккейнои команды "Платина" С. Чобану] / записал Максим Банару // Молд. ведомости. –
2011. – 1 апр. – Р. 5.
2260. Чобану, Эдуард. Детский спорт: быть или не быть? / Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2011. – 1 апр. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2261. Cernobai, Marie. La langue est la colonne vertebrale de la nation / Marie
Cernobai // Făclia. – 2011. – 30 apr. – P. 7.
2262. Murguia, Adolfo. "Eugeniu Coşeriu a devenit din întâmplare lingvist, la fel de bine putea să devină şi filosof ..." : interviu cu prof. A. Murguia, Univ. "Karl Eberhard" din
Tubingen, Germania / interviu realizat de Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr.
(Nr 3/4). – P. 12-13, 15.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2263. Condrea, Irina. Fi-ţi atenţi! Chiar trebuie să fi-m! : [despre utilizarea corectă a
formei scurte a pronumelui ţi] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 24.
2264. Condrea, Irina. Locatarii, locuitorii şi locaţia : [despre confuziile gramaticale] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 24.
2265. Condrea, Irina. Neoaşisme supermoderne: "fleşca" şi "computatorul" / Irina
Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 26.
2266. Condrea, Irina. Petrecerea măsurilor la moldoveni : [despre formulări inadecvate
în lb. rom.] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 24.
2267. Cosniceanu, Maria. Corj. Gluh : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 26.
2268. Cosniceanu, Maria. Cucieru. Gaitan : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 24.
150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2269. Cosniceanu, Maria. Goreanu. Gorincioi : [aspecte onomastice] / Maria
Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 24.
2270. Cosniceanu, Maria. Viziru. Clima : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 24.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2271. Updike, John. Rabbit la pensie : [fragm. din tetralogia "Rabbit"] / John Updike ;
trad. de George Volceanov şi Viorica Boitor // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P.
23-24.
821.135.1 Literatură română
2272. "Oriunde plec, Tu eşti mereu cu mine ..." : poezii creştine // Timpul de dimineaţă.
– 2011. – 22 apr. – P. 31. – Cuprins : Hristos a-nviat / Alexe Mateevici ; Floriile / Vasile
Alecsandri ; Rugăciune / Mihai Eminescu ; De Paşti / Tudor Arghezi ; Psalm / Lucian Blaga ;
Nu L-au cunoscut / Nicolae Iorga ; Crezul / Radu Gyr ; La Paşti / George Topârceanu ; Psalm
/ Ioan Alexandru ; Imn al Învierii / Valeriu Gafencu.
2273. Andriţoiu, Alexandru. Sentimentul primăverii : [versuri] / Alexandru Andriţoiu //
Florile dalbe. – 2011. – 7 apr. – P. 1.
2274. Băluţă, Dumitru. Patrie ; Felul lor ; Părinţii ; Basarabia ; Se trec ; Continua baladă
; Nimic altceva ; Memorial ; Tăgăduit : [versuri] / Dumitru Băluţă // Lit. şi arta. – 2011. – 14
apr. – P. 5.
2275. Blaga, Lucian. Înviere : [versuri] / Lucian Blaga // Natura. – 2011. – Apr. (Nr 4). –
P. 16.
2276. Ciurezu, D. Miroase satul tot a iarbă şi-a lumină : [versuri] / D. Ciurezu // Natura.
– 2011. – Apr. (Nr 4). – P. 16.
2277. Codruţ, Mariana. Lădiţa cu pământ : poem / Mariana Codruţ // Contrafort. – 2011.
– Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 9.
2278. Corbu, Daniel. Visătorul ; Divina tragedie ; Lumini şi urme ; Cina de taină : [versuri] / Daniel Corbu // Florile dalbe. – 2011. – 7 apr. – P. 8.
2279. Coşbuc, George. La Paşti : [versuri] / George Coşbuc // Pro farmacia. – 2011. –
Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 1.

151

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2280. Dinescu, Viorel. Poesis ; Virgilius ; Trecerea râului ; Singurătate ; Arginturi reci ;
Singurătăţi paralele ; Ideea ; Dante ; Focuri ; Grădina în vid ; Înmugurit de lucruri şi lumină ;
Deschideri : [versuri] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 1, 5.
2281. Farago, Elena. În ziua de Paşte : [versuri] / Elena Farago // Florile dalbe. – 2011.
– 21 apr. – P. 8.
2282. Florescu, Elisa. Visul din săptămâna patimilor : [povestire] / Elisa Florescu // Florile dalbe. – 2011. – 21 apr. – P. 8.
2283. Gafencu, Valeriu. Imn al învierii : [versuri] / Valeriu Gafencu // Lit. şi arta. – 2011.
– 21 apr. – P. 1.
2284. Goga, Octavian. Bătrânii ; Bisericuţa din Albac ; Am fost ; Noi ; Rugăciune : [versuri] / Octavian Goga // Altarul credinţei. – 2011. – 6 apr. – P. 4.
2285. Militaru, Vasile. Hristos a înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Natura. – 2011. –
Apr. (Nr 4). – P.16.
2286. Nanea, Vasile. România lui Tudor Gheorghe : [reflecţii] / Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 5.
2287. Pop, Aurelia. Hristos a înviat! : [versuri] / Aurelia Pop // Florile dalbe. – 2011. – 21
apr. – P. 1.
2288. Stănescu, Nichita. Euridice : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. – 2011.
– 14 apr. – P. 1.
2289. Topârceanu, George. La Paşti : [versuri] / George Topârceanu // Florile dalbe. –
2011. – 21 apr. – P. 4.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2290. Agachi, Ştefan. În ajun de Paşti, la ţară : [versuri] / Ştefan Agachi // Florile dalbe.
– 2011. – 14 apr. – P. 4.
2291. Anton, Ion. Destinul ca judecător : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2011. –
7 apr. – P. 5.
2292. Bâlici, Gheorghe. Epigramă în alb ; Hazul la bătrâneţe : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 apr. – P. 23.
2293. Bâlici, Gheorghe. Recunoştinţă ; Înfumurare : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 15 apr. – P. 23.
2294. Bâlici, Gheorghe. Reminiscenţă ; Munca în democraţie : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 apr. – P. 23.
152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2295. Bâlici, Gheorghe. Sfat demnitarilor ; Moda arborelui genealogic : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 apr. – P. 15.
2296. Bâlici, Gheorghe. Soluţie ; Dorinţă de pensionar : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19 apr. – P. 15.
2297. Bâlici, Gheorghe. Unui om de artă ; Dragostea ; Uşa la democraţi ; Mersul pe la
noi : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 1 apr. – P. 23; 5 apr. – P.
15.
2298. Bâlici, Gheorghe. Unui parvenit ; Omul cumpătat : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 apr. – P. 23.
2299. Bălan, Cătălina. Alt animal de companie : [versuri] / Cătălina Bălan // Contrafort.
– 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 19.
2300. Bordeianu, Leo. Maica Leonida : [versuri] / Leo Bordeianu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 23.
2301. Botnaru, Virgil. Abţibild : [versuri] / Virgil Botnaru // Timpul de dimineaţă. – 2011.
– 15 apr. – P. 27.
2302. Butnaru, Leo. A plânge în ceaţă sau Revenirea : cosmogramă / Leo Butnaru //
Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 8.
2303. Căpăţână, Vasile. La naşterea mea ... ; Uvertura zilei ; icoana ta ; Spicul ; Copilul
; În doi ; La geamul ; Pasărea Phoenix ; Iubire ; Ceasul bate ... : [versuri] / Vasile Căpăţână //
Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.
2304. Cenuşă, Zina. Culorile inimii : [fragm. din vol. cu acelaşi tit.] / Zina Cenuşă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 22.
2305. Codru, Anatol. Măriri confuze ; Ecoul ; Cu raiul numai din furat ; Eu, acel de peste-amin ... ; E straniu, nu ştiu cum ... ; Soroca - deal ; Cristic ; De parcă n-aş fi ... ; Ultimul râu
; Domnu când s-o pristăvi ... ; Întrezăriri ; Mai mult decât o trădare ; Mereu la orizont ; Să nu
fie ca fiind .. ; Care numai amintire nu este ; Polemica absurdului ; Pentru că ... ; Am senzaţia
... ; Viitorul şi salvarea întregului continent ; De ale noastre: [versuri] / Anatol Codru // Lit. şi
arta. – 2011. – 28 apr. – P. 1, 5.
2306. Corobceanu, Svetlana. Stafia; file de jurnal ; piatră ; despre o seară tristă ; piaţa
roşie : [versuri] / Svetlana Corobceanu // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 7.
2307. Diviza, Ion. Axiomă ; Autumnală ; Tiranul şi manifestanţii : [epigrame] / Ion Diviza
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 12, 13, 14 apr. – P. 8.

153

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2308. Diviza, Ion. Gorila ; În ceasul al doisprezecelea ; Vânătorii hâtri, neveste mulţumite : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19, 20, 21 apr. – P. 8.
2309. Diviza, Ion. Idealul unor maimuţe : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă.
– 2011. – 11 apr. – P. 8.
2310. Diviza, Ion. Întâmplare în parlament ; Arheologul : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27, 28 apr. – P. 8.
2311. Diviza, Ion. Măsura suferinţei : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 7 apr. – P. 8.
2312. Diviza, Ion. Toreadorul ; Banii ; Compensare : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 4 apr. – P. 16 ; 5, 6 apr. – P. 6.
2313. Diviza, Ion. Unui vânător de bogdaproste : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 18 apr. – P. 16.
2314. Druţă, Ion. Îngerul supravieţuirii : mărturii şi spovedanii / Ion Druţă // Săptămîna. –
2011. – 1, 8, 15, 22, 29 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 3 dec. 2010.
2315. Druţă, Iulia. Hristos a înviat! : [versuri] / Iulia Druţă // Dreptul. – 2011. – 22 apr. –
P. 1.
2316. Enache, Diana. Viaţa mea ; Fii ... ; Spune-mi ... ; Stai, timpule : [versuri] / Diana
Enache // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 8.
2317. Găină, Ion. Lăcrimează-a bucurie că Iisus va învia : [versuri] / Ion Găină // Făclia.
– 2011. – 22 apr. – P. 1.
2318. Găină-Salcie, Ion. Floriile : [versuri] / Ion Găină-Salcie // Lit. şi arta. – 2011. – 14
apr. – P. 1.
2319. Grosu, Lidia. Apostolul : [versuri ] / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. –
P. 3.
2320. Grosu, Lidia. În ochii ei ... : [versuri] / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr.
– P. 3.
2321. Grosu, Sergiu. Hristos a înviat! : [versuri] / Sergiu Grosu // Florile dalbe. – 2011.
– 21 apr. – P. 8.
2322. Hadârcă, Ion. Aprilie, tunelul morţii : [versuri] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2011. –
7 apr. – P. 3.

154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2323. Langa, Andrei. Poemul de Blajini : [versuri] / Andrei Langa // Pro farmacia. –
2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 16.
2324. Lungu, Eugen. Barul cu elogii ; A doua cădere a lui Icar : [eseuri] / Eugen Lungu
// Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 9.
2325. Lungu, Eugen. Premieră editorială: revista Semn, nr. 1, 2011 : [fragm. din eseul
"Pe timpul lui Arhip Cibotaru"] / Eugen Lungu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P.
18.
2326. Malev, Vera. Noi, cei vii ... : (fragm. de roman) / Vera Malev // Florile dalbe. –
2011. – 7 apr. – P. 8.
2327. Moraru, Anatol. Show must go on ... : [povestire] / Anatol Moraru // Contrafort. –
2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 18.
2328. Plăieşu, Raisa. Lumina lui Iisus ; De Paşti : [versuri] / Raisa Plăieşu // Lit. şi arta.
– 2011. – 21 apr. – P. 2.
2329. Roman, Mihail. Învierea Domnului : [versuri] / Mihail Roman // Florile dalbe. –
2011. – 21 apr. – P. 8.
2330. Silvestru, Aurelian. Creaţie sau competiţie? : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi
arta. – 2011. – 21 apr. – P. 1.
2331. Silvestru, Aurelian. Iertarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2011. – Apr.
(Nr 4). – P. 13.
2332. Silvestru, Aurelian. Milostenia : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. –
7 apr. – P. 1.
2333. Silvestru, Aurelian. Vârsta : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 14
apr. – P. 1.
2334. Silvestru, Aurelian. Vocaţia : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 28
apr. – P. 1.
2335. Stere, Constantin. Fragmentarium : [din romanul "În preajma revoluţiei"] / Constantin Stere // Săptămîna. – 2011. – 8, 15, 22, 29 apr. – P. 10. – Va urma.
2336. Strâmbeanu, Andrei. Mielul netăiat : poem pascal / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi
arta. – 2011. – 21 apr. – P. 5.
2337. Suceveanu, Arcadie. Sfintele Paşti : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2011. – 21 apr. – P. 8.

155

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2338. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2003-2004 jurnal / Efim Tarlapan // Lit. şi
arta. – 2011. – 7, 14, 21, 28 apr. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian.
2339. Ungureanu, Doina. Azi ; Zbor infantil , Dialog între mine şi eu : [versuri] / Doina
Ungureanu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 5.
2340. Vieru, Grigore. Hristos veni-va pe pământ : cântec pascal Preafericitului Părinte
Daniel / Grigore Vieru // Vocea poporului. – 2011. – 22 ian. – P. 1. – Idem în lb. rusă.
821.161.1 Literatură rusă
2341. Esenin, Serghei. Nu s-a stins… ; Adio ; Nu regret… : [versuri] / Serghei Esenin ;
trad. de Gheorghe Ghidirim // Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.
2342. Hobanski, G. A. Dialog la ieşirea din tractir : [epigramă] / G.A. Hobanski ; trad. de
Efim Tarlapan // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 8.
2343. Kapnist, V. V. Autoepigramă : [epigramă] / V. V. Kapnist ; trad. de Efim Tarlapan
// Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 8.
2344. Sumarokov, A. P. Alternativă : [epigramă] / A. P. Sumarokov ; trad. de Efim
Tarlapan // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 8.
2345. Tiutcev, Fiodor. Necazuri ; Ce tumbe … : [versuri] / Fiodor Tiutcev ; trad. de
Gheorghe Ghidirim // Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2346.Гурская, Зинаида. Утки ; В радиологической клинике ; Припяти – городу
умерших снов ; На смерть Саши Фенелонова ; Царевна – лягушка ; Зимний сон ; Исповедь ; Мираж ; Ложь : [стихи] / Зинаида Гурская // Независимая Молдова. – 2011. – 22
апр. – Р. 17.
821.162.1 Literatură poloneză
2347. Herbert, Zbigniew. Mama : [versuri] / Zbigniew Herbert ; trad. de Andrei Burac //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 19.
821.21/.22 Literatură în limbi indo-iraniene
2348. Khayyam, Omar. Catrene : [versuri] / Omar Khayyam ; trad. de Gheorghe
Ghidirim // Pro farmacia. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.
821.521 Literatură japoneză
2349. Sumako, Fukao. Japonia : [versuri] / Sumako Fukao ; trad. de Andrei Burac //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 27.

156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2350. Sumako, Fukao. Lacrimi : [versuri] / Sumako Fukao ; trad. de Andrei Burac //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 23.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2351. Ciobanu, Mircea V. Erotism versus pornografie : [despre lit. erotică şi pornografică] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 26.
821.134.2. 0 Literatură spaniolă
2352. Prus, Elena. Itinerarii hispanice la ULIM – o nouă etapă de cercetare interculturală : [despre activitatea Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale] / Elena Prus // Lit. şi arta.
– 2011. – 21 apr. – P. 6.+ 378
821.134.2(85).0 Literatură spaniolă din Peru
2353. Năstase, Răzvan Mihai. Dramaturgul Llosa : [despre creaţia scriitorului Mario
Vargas Llosa] / Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 2223.
821.135.1.0 Literatură română
2354. Cărăuş, Tamara. "Motivul" dosarului : [pe marginea romanului "Provizorat" de
Gabriela Adameşteanu, Iaşi, ed. Polirom, 2010] / Tamara Cărăuş // Contrafort. – 2011. – Mar.
– Apr. (Nr 3/4). – P. 10.
2355. Chiper, Grigore. Imprimate în parafină : [pe marginea vol. de versuri "Moartea
parafină" de Robert Şerban, Bucureşti, Cartea Românească, 2010] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 5.
2356. Cimpoi, Mihai. Emil Cioran: "Descind direct din "Rugăciunea unui dac" : [eminescianismul "culmilor disperării" : din discursul ţinut în cadrul Ses. de comunicări consacrate
Centenarului Cioran, Acad. Română, 12 apr. 2011] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2011. – 21
apr. – P. 5.
2357. Ciobanu, Mircea V. La ce ne trebuie Manolescu? : [reflecţii pe marginea "Istoriei
critice a literaturii române" de Nicolae Manolescu] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 18.
2358. Crăciun, Alexandru. Poetul pătimirii noastre – Octavian Goga, la 130 de ani de la
naştere / Alexandru Crăciun // Altarul credinţei. – 2011. – 6 apr. – P. 4.
2359. Dabija, Nicolae. Omul care consacră : [omagiu pentru Viorel Dinescu, scriitor român] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 5.
2360. Dinescu, Viorel. Pahare cu picior subţire : [pe marginea vol. de poezii "Zăpezile
timpurii" de Emilian Marcu] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 5.

157

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

2361. Moraru, Anatol. Mărcile textualismului în Probleme cu identitatea de M. Nedelciu
: (fragm.) / Anatol Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 19.
2362. Strâmbeanu, Andrei. "Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial" : [pe marginea
vol. cu acelaşi tit. de Eugen Simion] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P.
4.
2363. Ştirbu, Veronica. Nostalgie după toposul mitic al satului : [pe marginea operelor
scriitorilor români] / Veronica Ştirbu // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 4.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
2364. Bantoş, Ana. "Expulzată de la Academia de Ştiinţe a Moldovei "în mod democratic" : interviu cu A. Bantoş, critic literar / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău.
– 2011. – 12 apr. – P. 11.
2365. Butucel, Elena. Sămânţa luminii : [pe marginea vol. de poezii "Adânc de mare şi
adânc de cer" de Vladimir Rusnac] / Elena Butucel // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 5.
2366. Ciobanu, Mircea V. Cine ... joacă mai tare? : [despre lit. pentru copii] / Mircea V.
Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 26.
2367. Ciobanu, Mircea V. Postmoderniştii – negatorii literaturii anterioare? / Mircea V.
Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 22.
2368. Ciobanu, Mircea V. Scriitori basarabeni şi critici români / Mircea V. Ciobanu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 22.
2369. Ciobanu, Raisa. În ceruri, Poetul îşi clădeşte poezie din dor de piatră şi de suflet :
[in memoriam lui Anatol Codru, poet] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 5.
2370. Ciobanu, Vitalie. Neliniştea spiritului etic : [pe marginea vol. "Capcanele identităţii" de Tamara Cărăuş, Chişinău, Cartier, 2011, 220 p.] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2011.
– Mar.-Apr. (Nr 3/4). – P. 4-5.
2371. Ciocanu, Ion. Aceleaşi texte, a doua plăcere : [pe marginea cărţii "Sania cu zurgălăi" de Lidia Codreanca, Ch., "Epigraf" SRL, 2010, 68 p.] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. –
2011. – 21 apr. – P. 7.
2372. Ciocanu, Ion. Poezia lui Andrei Lupan şi vămile plătite regimului totalitar / Ion
Ciocanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 27.
2373. Codreanu, Theodor. Rigoare critică şi talent literar : [pe marginea vol. "Deschidere spre universalism. Lit. română din Basarabia postbelică" de Ana Bantoş, Ch., Casa Limbii
Române "Nichita Stănescu", 2010, 344 p.] / Theodor Codreanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr.
– P. 4.

158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2374. Corbu, Daniel. "Tema pentru acasă", un roman de Premiul Nobel : [pe marginea
romanului cu acelaşi tit. de Nicolae Dabija, Ch., Ed. pentru Lit. şi Artă, 2011, 407 p.] / Daniel
Corbu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 apr. – P. 4.
2375. Corcinschi, Nina. Grigore Chiper şi poezia post-delete : [pe marginea vol. "Roman-simulacru" de Grigore Chiper, Cluj Napoca, Limes, 2010] / Nina Corcinschi // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 23.
2376. Cosniceanu, Maria. Fericirea de a străluci prin frumuseţe şi inteligenţă : [omagiu
pentru Ana Bantoş, critic şi istoric literar] / Maria Cosniceanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. –
P. 4.
2377. Crudu, Dumitru. E rău sau e bine să fii singur? : [pe marginea vol. de poezii
"Singurătatea de miercuri" de Liliana Armaşu, Chişinău, ARC, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 19.
2378. Crudu, Dumitru. Există şi o altă literatură : [despre lit. basarabeană contemporană] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P. 18.
2379. Crudu, Dumitru. O pledoarie pentru a trăi şi a scrie altfel : [pe marginea vol. "Nimeni să nu se teamă de moarte" de Leo Bordeianu, Chişinău, Axios, 2011] / Dumitru Crudu
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 27.
2380. Crudu, Dumitru. O utopie antimasonică : [pe marginea romanului "Diavolul este
politic corect" de Savatie Baştovoi, Bucureşti, Cathisma, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 22 apr. – P. 23.
2381. Crudu, Dumitru. Prozatori fără prieteni sinceri : [pe marginea romanului "Printre
bărbaţi" de Mihaela Perciun, Chişinău, ARC, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 8 apr. – P. 23.
2382. Crudu, Dumitru. Scrisorile unei cititoare adresate unui scriitor : [pe marginea vol.
de nuvele "Primăvara fără noi" de Victor Dumbrăveanu, Chişinău, Bons Offices, 2010, 268
p.] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 27.
2383. Curtescu, Margareta. Mit şi context în Maşina apocaliptică de Arcadie
Suceveanu : [pe marginea vol. antologic "Eterna Danemarcă" de Arcadie Suceveanu, Bucureşti, "Eminescu"] / Margareta Curtescu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 apr. – P. 27.
2384. Dabija, Nicolae. Un monument înălţat prieteniei : [pe marginea cărţii "Pe timpul
lui Teleucă" de Arhip Cibotaru, Chişinău, "Universul" ÎS, 2010, 479 p.] / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2011. – 28 apr. – P. 4.
2385. Diaconu, Mircea A. O imagine complexă asupra literaturii române din Republica
Moldova : [pe marginea vol. "Deschidere spre universalism. Lit. română din Basarabia pos-

159

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

tbelică" de Ana Bantoş, Ch., Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", 2010, 344 p.] / Mircea
A. Diaconu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 4.
2386. Grosu, Lidia. Tăierea cireşilor în floare sau Cum să fim mai noi decât noi : [pe
marginea romanului "Diavolul este politic corect" de Savatie Baştovoi, Bucureşti, Cathisma,
2010] / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 6.
2387. Hadârcă, Ion. Un destin emblematic al literaturii basarabene : [omagiu pentru Ana
Bantoş, critic şi istoric literar] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 4.
2388. Marin, Gheorghe. O carte despre Victor Teleucă şi întreaga Uniune a Scriitorilor :
[pe marginea cărţii "Pe timpul lui Teleucă" de Arhip Cibotaru, Chişinău, "Universul" ÎS, 2010,
479 p. ] / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 4.
2389. Melniciuc, Ion. Cărţile lui Ciocanu : [despre activitatea lui Ion Ciocanu, critic literar] / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 4.
2390. Moroşanu, Andrei. Legământ născut din iubire : [pe marginea vol. "Adânc de
mare şi adânc de cer" de Vladimir Rusnac, Chişinău, CEP USM, 2011, 236 p.] / Andrei
Moroşanu // Făclia. – 2011. – 9 apr. – P. 4.
2391. Răileanu, Vitalie. ... încă departe de vârsta memoriilor : [omagiu pentru Ana
Bantoş, critic şi istoric literar] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 4.
2392. Răileanu, Vitalie. Un alt punct de vedere asupra romanului Diavolul este politic
corect : [de Savatie Baştovoi] / Vitalie Răileanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 apr. – P.
19.
2393. Şleahtiţchi, Maria. Reinterpretarea literaturii din Basarabia : [pe marginea vol.
"Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică" de Ana Bantoş,
Ch., Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", 2010, 344 p.] / Maria Şleahtiţchi // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 23.
2394. Terente, Natalia. Ion Bejenaru din Dinăuţi – Ţara Fagilor : [despre opera scriitorului] / Natalia Terente // Univers pedagogic pro. – 2011. – 21 apr. – P. 6.
2395. Tuchilatu, Nadejda. O scrisoare tristă : [despre viaţ şi creaţia Leonidei Lari, poetă] / Nadejda Tuchilatu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 7.
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
2396. Метляева, Мирослава. "На фотонном шнурочке любви держится ожерелье
жизни" : [интервью с поэтессой М. Метляевой] / записал Олег Дашевский // Молд. ведомости. – 2011. – 5 апр.
821.162.3.0 Literatură cehă
160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2397. Hejkalova, Marketa. "Orice mediu poate fi stimulativ pentru un scriitor : [interviu
cu M. Hejkalova, scriitoare cehă] / interviu realizat de Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2011. –
Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 16-17.
821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
2398. Михаил Чакир. Почитаемый и … забытый? : [150 лет со дня рождения гагауз. просветителя и писателя: интервью с пред. Нац.-культ. ассоц. Гагаузов Молдовы
"Кардашлык" Константином Сырк, преподавателем Владимиром Кулевым, дир. культ.просветит. центра им. М. Чакира в г. Чадыр-Лунге [et al.] / записала Мария Буинчук //
Коммунист. – 2011. – 29 апр. – Р. 12.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
2399. Cazacu, Lilia. Spania – dragoste de la prima vedere / Lilia Cazacu // Natura. –
2011. – Apr. (Nr 4). – P. 9.
2400. Leaşco, Ion. Aşezările umane în "Localităţile Republicii Moldova" : [pe marginea
ed. cu acelaşi tit.] / Ion Leaşco, Dumitru Balteanschi // Săptămîna. – 2011. – 8 apr. – P. 23.
2401. Sprânceană, Vitalie. Globalizări cu năbădăi : jurnal amer. / Vitalie Sprânceană //
Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 15.
2402. Tabac, Alexandru. Jurnal dominican : [impresii de călătorie, 20-27 ian. 2011] /
Alexandru Tabac // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr. (Nr 3/4). – P. 20.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici(Geografie sistematică). Geografie
teoretică
2403. Sezont, Ciubară, un Mehedinţ al Basarabiei : [in memoriam prof., geografului
de la Univ. de Stat din Tiraspol (1941-19979)] / Vasile Maxim, Alexandru Nistiriuc, Oleg Buga
[et al.] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 27.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
2404. Eşanu, Andrei. O ediţie importantă despre simbolurile naţionale ale Republicii
Moldova : [pe marginea vol. cu acelaşi tit., ed. de Inst. de Studii Enciclopedice al AŞM, Chişinău, 2010] / Andrei Eşanu // Săptămîna. – 2011. – 15 apr. – P. 8-9.

161

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2405. Platon, Alexandru-Florin. Marea istorie prin cei mici : [pe marginea vol. "Les
conferences de Morterolles (hiver 1896-1897). A l’ecoute d’un monde disparu" de Alian
Corbin, Paris, Flammarion, 2011] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2011. – Mar. – Apr.
(Nr 3/4). – P. 6.
94(478) Istoria Republicii Moldova
2406. Caşu, Igor. Creştinii din Basarabia, persecutaţi de comunişti : [dezvăluiri în baza
doc. de arhivă] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 26 apr. – P. 7.
2407. Caşu, Igor. Ştabii comunişti, stăpâni în casele deportaţilor : [despre deportările în
Siberia în masă a basarabenilor] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 20 apr. –
P. 7.
2408. Ciobanu, Ştefan. Comunităţile religioase în Chişinăul sec. XIX-XX : [din vol. "Chişinăul", publ. în anul 1925] / Ştefan Ciobanu // Capitala. – 2011. – 29 apr. – P. 6 ; Capitala=Столица. – 2011. – 29 апр. – Р. 6. – Contin. Începutul : 21 ian.
2409. Ciobanu, Ştefan. Despre muzeele şi presa Chişinăului sec. XIX-XX; Evoluţia sistemului de învăţământ în sec. XIX-XX; Viaţa cultural-religioasă a Chişinăului sec. XIX-XX;
Bisericile Chişinăului sec. XIX-XX : [reluat din "Chişinăul", 1925] / Ştefan Ciobanu // Capitala.
– 2011. – 1 apr. – P. 6 ; Capitala=Столица – 2011. – 1, 8, 15, 22 aпр. – P. 6. – Contin. Începutul : 21 ian.
2410. Felea, Aurelia. Foametea din Basarabia, anii 1946-1947 (2) : o confruntare a surselor narative cu versiunea regimului comunist / Aurelia Felea // Contrafort. – 2011. – Mar.Apr. (Nr 3/4). – P. 14. – Contin. Începutul : Ian.-Febr. (Nr 1/2).
2411. Filip, Iulian. Sofia între legendă şi istorii necruţătoare : [însemnări şi gânduri după
lectura monogr. "Satul Sofia: trecut şi prezent" de Valeriu Schiţco, Iacob Babără, Elena
Babără] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2011. – 14 apr. – P. 5.
2412. Gheorghiţă, Eugen. De ce Lenin nu a recunoscut Unirea Basarabiei cu România
: [pe marginea cărţii "Basarabia şi Transnistria: restanţe ale istoriei" de Vasile D. Ciubuc] /
Eugen Gheorghiţă] // Lit. şi arta. – 2011. – 7 apr. – P. 2.
2413. Mârzencu, George. Activiştii erau nişte beţivani fricoşi : [despre deportarea familiei ţăranului Gheorghe Focşa din Tătăreşti, Străşeni] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 5 apr. – P. 9.
2414. Mârzencu, George. Sovieticii judecau oamenii morţi : [despre soarta basarabenilor deportaţi în anul 1941] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 apr. – P. 9.
162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2415. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Nicolae Iorga despre satul Trăisteni (Plop). Primul
racket : [despre inform. din cartea "Neamul românesc în Basarabia"] / Vitalie PastuhCubolteanu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 apr. – P. 2.
2416. Taşcă, Mihai. Destinul crud al preotului Alexandru Baltaga, deputat în Sfatul Ţării
: [(1861-1941)] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 apr. – P. 20.
94(=135.1) Istoria românilor
2417. Damian, George. Istoricii ruşi despre românii din Basarabia / George Damian //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27 apr. – P. 3.
2418. Popovschi, Valeriu. Istoricul englez R.W. Seton-Watson şi cartea sa Istoria românilor : [pe marginea cărţii "A History of the Roumanians", Cambridge at the University
press, 1934] / Valeriu Popovschi // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 apr. – P. 27.

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2011
Boguşevschi, Iuliana 733
Boldescu, Marian 703
Bordeianu, Leo 746
Borşevici, Victor 712
Botezatu, Liuba 725
Botnaru, Virgil 747
Brussig, Thomas 704
Burac, Andrei 750
Bucarschi, Vladimir 704
Budza, Oleg 714
Budza, O. 715
Budeanu, Gheorghe 705, 738
Buga, Oleg 754
Bujor, Pavel 737, 739
Bulhac, Ludmila 727
Bumacov, Vasile 718
Busuioc, Nicolae 701
Buşilă, Radu 706
Butnaru, Leo 747
Butucel, Elena 751

A
Ababii, Ion 736
Adam, Robert 712
Agachi, Ştefan 746
Ajder, Teodor 741
Alexa, Nina 733
Alexandru, Ioan 745
Alifantis, Nicu 740
Andrei, Sorin 715
Andriţoiu, Alexandru 745
Aneta Grosu 723
Andronic, Nadejda 715
Anghel, Gheorghe 715
Anton, Ion 746
Arabadji, Svetlana 731
Arghezi, Tudor 745
Armaşu, Liliana 702
B
Babără, Elena 755
Babără, Iacob 755
Balaban, Claudia 701, 702
Balaban, Claudiei 702
Balan, Iurie 702
Balmoş, Galina 716
Balteanschi, Dumitru 735, 754
Bantoş, Ana 752, 753, 754
Baraliuc, Victoria 730
Barbăroşie, Arcadie 706
Barnier, Michel 720
Batin, Irina 721
Baştovoi, Savatie 753
Băbălău, Viorica 727
Bălan, Cătălina 746
Bălan, Luminiţa 701
Băluţă, Dumitru 745
Bâlici, Gheorghe 746
Bejenaru, Ion 754
Bejenaru, Olga 716
Belâi, Liviu 737
Beldiga, Alexandra 729
Bendas, Mihai 729
Blaga, Lucian 745
Bobotrân, Boris 729
Bodnarenco, Elena 716
Bogatu, Petru 705, 713, 720, 721
Boitor,Viorica 745
Bojoga, Eugenia 744

C
Cabaniuc, Irina 727
Caia, Olguţa 702
Calamanciuc, Gheorghe 739
Can, Alexandra 739
Cartaleanu, Tatiana 730
Canţîr, Cristian 706
Catan, Victor 707
Caşu, Igor 706, 713, 718, 755
Cazacu, Lilia 754
Căpăţână, Vasile 747
Cărăuş, Tamara 751
Cecalev, Elena 727
Cenuşă, Zina 747
Cernobai, Marie 744
Certan, Corina 705
Ceşuiev, Visarion 718
Cheianu, Constantin 706, 742
Chetraru, Viorel 722
Chifu, Iulian 712
Chilaru, Olesea 721
Chiper, Grigore 751
Chiriac, P. 715
Chirtoacă, Dorin 723
Chistruga, Aurica 727
Chişlea, Ion 715, 719
Cibotaru, Lilia 727
Cibotaru, Arhip 748, 753
164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Ciobanu, Vitalie 706, 752
Ciobanu, Ştefan 725, 755
Ciobanu, Raisa 752
Ciobanu, Vitalie 706, 752, 754
Cioban-Curcă, Lidia 727
Ciobanu, Galina 727
Ciobanu, Grigore 730
Ciobanu, Mircea V. 738, 750, 751, 752
Ciobanu, Pavel 743
Ciocanu, Ion 752, 753
Ciornei, Vsevolod 706
Cimpoi, Mihai 702, 751
Cimpoieşu, Ana 715
Ciurea, Cornel 706
Ciurea, Corneliu 706
Ciurezu, D. 745
Ciuru, Igor 723
Cocoş, Vasile 730
Codru, Anatol 747, 752
Codreanu, Theodor 752
Codreanca, Lidia 734, 752
Codruţ, Mariana 745
Cojocaru, Ana 708
Cojocaru, Vasile 730
Cojocaru, Viorel 703
Colesnic, Iurie 725, 740
Colomeiciuc, Ala 727
Colpajiu, Mircea 727
Colţeanu, Cristian 720
Condrea, Irina 744
Constantin, Dan 716
Corai, Tatiana 703, 731
Corbin, Alian 755
Corbu, Daniel 745, 752
Corcinschi, Nina 752
Corobceanu, Svetlana 747
Cosniceanu, Maria 744, 752
Cosovan, Olga 730
Costaş, Ion 721, 725
Coşbuc, George 745
Crudu, Dumitru 742, 752, 753
Cubreacov, Vlad 712, 713
Cucuţă, Valentina 727
Cujba, Victoria 723
Curtescu, Margareta 753
Corobceanu, Svetlana 740, 747
Cuza, Iurie 723
Cuzneţov, Alexandru 714

Damian, George 707, 713, 756
Damir, Tamara 714
Danu, Elena 707
Darie, Marcel 715
Darie, Teodor 703
Decuseară, Ion 719
Decuseară, Corneliu 719
Demerji, Eugenia 731
Diaconu, Grigore 739
Diaconu, Mircea A 753
Dinescu, Viorel 745, 751
Diviza, Ion 747
D. Ciubuc, Vasile 756
Dodiţă, Gheorghe 734, 748
Dodon, Igor 707, 716
Domenti, Oxana 716
Dominic, Iurie 725
Don, Natalia 732
Dinescu,Viorel 745, 751
Druţă, Boris 736
Druţă, Ion 747
Druţă, Iulia 748
Dulgheru, Valeriu 707
Duminica, Lilia 722
E
Enache, Diana 748
Eminescu, Mihai 701, 705, 727, 728, 733, 745
Epure, Adrian 743
Ermalavicius, Iu 705
Ernu, Vasile 707
Esenin, Serghei 749
Eskenasy, Victor 737
Eşanu, Andrei 755
F
Fala, Alexandru 718
Farago, Elena 745
Federiuc, Nicolae 706
Felea, Aurelia 755
Filat, Vlad 707
Filip, Iulian 755
Fistican, Ecaterina 723
Florea, Ioana 708
Florescu, Elisa 745
Fonari, Serafim 715
Focşa, Gheorghe 756
Fritsch, Conrad 718
Funk, Iosif 743
Furdui, Teodor 736
Furdui, Viorel 723

D
Dabija, Nicolae 702, 706, 727, 734, 751, 752,
753
165

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011
G

Iurcu, Vitalie 737
Ivanov, Dumitru 715

Gagauz, Miron 738
Gafencu, Valeriu 745
Gavriliţă, Raisa 725, 727
Găină, Ion 748
Găină-Salcie, Ion 748
Gârneţ, Vasile 708
Ginzburg, Victor 741
Gheorghe, Tudor 705
Ghereg, Valeriu 736
Gherasim, Arcadie 704, 708, 721
Gheorghe Ghidirim 737, 749
Gheorghiţă, Eugen 708, 740, 756
Gherasim, Arcadie 704, 708
Glavan, Liliana 730
Goga, Octavian 745
Goiman, Valentina 727
Gotişan, Iurie 719
Grădinaru, Natalia 736
Greceanîi, Zinaida 716
Grosu, Lidia 748, 753
Grosu, Sergiu 748
Groza, Marcela 733
Grozavu, Petru 701, 708
Gulca, Ilie 705
Guran, Petre 701
Guţu, Gheorghe 743
Guţu, Tatiana 728
Guzun, Ion 721
Gyr, Radu 745

J
Josu, Nina 734
Jurja, Irina 725
K
Kapnist, V.V. 749
Khayyam, Omar 749
Kostin, Igor 740
Kulikovski, Lidia 702
Kuzenkoff, Serj 740
L
Langa, Andrei 748
Lari, Leonidei 754
Lariuşina, Tatiana 718
Lazăr, Constantin 722
Leahu, Anatolie 715
Leaşco, Ion 735, 754
Leu, Ion 702
Lindner, Rainer 713, 720
Loghin, Andrei 743
Loghin, Petru C 725
Loghin, Vlad 718
Lucian Blaga 727, 745
Lungu, Diana 723
Lungu, Eugen 748
Lungu, Gabriela 742
Lupuşor, Tamara 714

H

M

Hadârcă, Ion 748, 753
Hadei, Vitalie 743
Halagian, Florin 743
Hariton, Andrei 735
Hâncu, Damian 708
Hâncu, M. 715
Hejkalova, Marketa 754
Herbert, Zbigniew 750
Hobanski, G.A 749

Mahu, Veronica 730
Malachi, Ludmila 728
Malev, Vera 748
Marcu, Tatiana 719, 737
Marian, Elena 740
Marin, Gheorghe 753
Martin, Vasile 718
Mateevici, Alexe 745
Maxemchuk, John 737
Maxim, Vasile 754
Mazur, Valentina 715
Mândâcanu, Virgil 703, 725, 726
Mârzencu, George 756
Medveţchi, Aliona 730
Melniciuc, Ion 753
Midoni, Tatiana 726
Mihai, Cătălina 720
Militaru, Vasile 746

I
Iachim, Ion 730
Iacobeţ, Victor 715
Iacubiţchi, Ludmila 728
Ignat, Anatolie 728
Iordăchescu, Tudor 705
Iorga, Nicolae 745, 756
Isaev, Alexandr 713
166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Miluţ, Marian Petre 719
Mişin, Vadim 708
Mîndru, Victor 716
Mocan, Ana 732
Moraru, Anatol 748, 751
Moraru, Elena 728, 730
Moraru, Haralambie 708
Moşin, Octavian 703
Moşin, Veaceslav 736
Moşneag, Victor 708, 723
Movilă, Boris 708
Muntean, Ion 743
Murguia, Adolfo 744
Muşuc, Eduard 716

Păduraru, Pavel 722
Păsat, Dumitru 726
Pendus, Andrei 733
Perciuleac, Liubovi 732
Perju, Ion 722, 723
Petrov, Nicolae 738
Platon, Alexandru-Florin 755
Plăieşu, Raisa 748
Pleşca, Rodica 731
Pleşu, Andrei 702, 705
Plushkis, Nicolae 701
Pîslaru, Natalia 733
Pop, Aurelia 746
Popa, Ana 718
Popa, Iulius 709
Popa, Victoria 736
Popov, Doina 703
Popov, Mariana 728
Popovschi, Valeriu 756
Popuşoi, Liliana 742
Popuşoi, Liliana 736, 740, 742
Postica, Rodica 702
Praporşcic, Sergiu 723
Prisăcaru, Grigore 735
Proca, Liliana 740, 741
Proca, Ion 702
Prohniţchi, Valeriu 718
Prus, Elena 750
Puric, Dan 705

N
Nagacevschi, Vitalie 707
Nanea, Vasile 705
Nantoi, Oazu 706
Năstase, Răzvan Mihai 705, 750
Nechit, Irina 712, 742, 751
Negură, Petru 704
Neguţă, Andrei 713
Negru, Nicolae 708, 713, 714
Negru, Domnica 736
Niculăeş, Ana 703
Nistiriuc, Alexandru 754
Niţă, Bianca-Olivia 705
O

R

Odainic, Larisa 728
Olaru, Angelina 704
Olaru, Nicolae 726
Oleinic, Alexandru 708, 714
Oleinic, Viorica 730
Olteanu, Constantin 718, 740
Oprunenco, Alex 719

Raileanu, A. 733
Raileanu, Anatol 733
Raţă, Mariana 723
Răileanu, Vitalie 734, 753
Revenco, Tamara 731
Roibu, Nicolae 709, 741
Rojnevschi, Boris 715
Roman, Mihail 748
Rotaru, Diana 741
Rusu, Dinu 741
Rusu, Ecaterina 726
Rusu, Kătălina 741
Rusu, Tudor 726
Rusnac, Vladimir 751, 753
Roşca, Iurie 709

P
Palîmski, Cornelia 728
Pantaz, Sergiu 731
Panţâru, Tudor 705
Papanaga, Viorica 731
Partole, Claudia 702
Pascarenco, Cristian 727
Pastela, Natalia 732
Patten, Wendy 722
Paşnic, Maia 732
Pântea, Andrei 707
Pâslaru, Vlad 709
Păcurariu, Mircea 703

S
Safta, V. 736
Scalinschi,Vladislav 715
Schiţco, Valeriu 755
167

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011
Sclifos, Lia 731
Scoruş, Dumitru 735
Scutaru, Gloria 741
Sezont, Ciubară 754
Severin, Maricela 731
Silvestru, Aurelian 748, 749
Siniţean, Ioan 703
Sîmboteanu, Aurel 734
Sochircă, Vitalie 734
Spătaru, Angela 728
Spînachi, Galina 726
Sprânceană, Vitalie 754
Stah, Stela 733
Staver, Vasile 733
Stavilă, Svetlana 728
Stăvilă, Svetlana 726
Stănescu, Nichita 746
Steinhardt, Nicolae 703
Stelzner, Michael 719
Stere, Constantin 749
Strătilă, Nicolae 715
Strătilă, Valentina 731
Strătilă, Silvia 734
Strâmbeanu, Andrei 749, 751
Stoica, Dumitru 722
Stoica, Valentina 729
Subotin, Constantin 731
Suceveanu, Arcadie 749
Sumako, Fukao 750
Sumarokov, A.P 750

Tiutcev, Fiodor 749
Todua, Zurab 709
Tomaşciuc, Elena 732
Topârceanu, George 745, 746
Troisi, Joseph 704
Tuchilatu, Nadejda 754
Turea, Larisa 741
Ţ
Ţăranu, Anatol 706
Ţepuşel, Elena 726
Ţurcanu, Ioana 715
Ţurcanu,Vladimir 707
U
Ungureanu, Laurenţiu 704
Ungureanu, Doina 749
Updike, John 745
Ursu, Andrei 737
Ursu, Victor 715
Usatâi, Andrei 736
V
Vascan, Ion 731
Vasilache, Raisa 734
Vajnai, Attila 713
Vataman, Silvia 728
Vâşcu, Gulnara 740
Vieru, Grigore 749
Vieru, Tamara 702
Vişniovaia, Tatiana 733
Viziru, Andrei 701
Vladica, Tamara 729
Volceanov, George 745
Voronin, Vladimir 709, 721
Vorotneac, Elena 733
Voznoi, Vitalie 739

Ş
Şaitan, Carolina 726
Şalaru, Gheorghe 735
Şargarovschi, Tatiana 732
Şleahtiţchi, Maria 754
Şpiniov, Ana 728
Şterbeţ, Daniela 731
Ştefârţă, Sorina 715, 738, 740
Ştirbu, Veronica 751

Z
Zaporojan, Angela 731

T

А

Tabac, Alexandru 754
Talmaci, Victor 715
Tarlapan, Efim 749, 750
Tamazlâcaru, Elena 705, 742
Taşcă, Mihai 756
Tănase, Alexandru 707, 713, 714, 723
Tănase, Constantin 709
Terente, Natalia 754

Александрова, Ирина 704
Андриеш, С. В. 737
Арикова, З. 734
Амброс, Александру 724
Андон, Виктор 741
Андриевский, Виталий 710

168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Б

Е

Балахнова, Вера 735
Банару, Максим 743
Башкуров, Никита, 710
Березовская, Ольга 713, 734
Боднаренко, Елена, 725
Бодю, Виктор 710
Бодюл, Иван 710
Борисова, Людмила 738
Бузилэ, Варвара 735
Букарский, Владимир 710
Бумаков, Василий 718, 719
Буинчук, Мария 750
Бурлак, С. 710, 712

Енаки, Анжела 735
Ж
Желтова, Инна 701, 741, 742
З
Западинский, Роберт 711
Замура, Елена 726
Златая, Ольга 715
И
Ильева, Полина 732
Ильина, Ксения 711
Ионко, Майя 731, 737

В
Валиков, Игнат 717
Варейкис, Эгидиус 713
Василаки, Октавиан 734
Василаки, Елена 738
Василькова, Майя 733
Веверица, Лариса 711
Визитиу, Михаил 710
Виклянски, Корнелия 722
Вискалов, Александр 742
Власова, Ольга 710, 724
Волосюк, Нина 731
Воронин, Владимир 721

К
Калак, Дмитрий 719, 720
Каминская, Лидия 701
Кернац, Константин 720
Киртоакэ, Дорина 724
Красильникова, Ирина 717, 718, 719
Кристя, Людмила 743
Королева, Олеся
Коваленко, Ирина 714, 719, 725
Кожокару, Константин 723
Комендант, Анна 724
Кондаков, Андрей 717
Корецкая, Любовь 736
Косарев, Валерий 711
Косташ, Ион 711
Котруца, Виктор 735
Коцага, Валериу 717
Куниковская, Лидия 737
Куря, Олег 724

Г
Гагауз, Мирон 738
Гаризан, Олег 717
Глазова, Татьяна 739
Гылка, Борис 704
Горобец, Людмила 729
Грамма, Антон 724
Гречко, Андрей 710
Гросу, Андрей 726
Гуляк, Василий 731
Гурская, Зинаида 750
Говард, Дэвис 717

Л
Ларраби, Ф. Стивен 720
Лавров, С. В 713
Литвиненко, Анна 724
Ляхова, Ирина 735

Д

М

Дашевский, Олег 737, 741, 754
Дарие, Марчел 724, 739
Дежуров, Владимир 737
Джеймс, Жан 720
Дога, Евгений 741
Додон, Игорь 710, 711

Маценко, Ирина 701, 719
Меес, Хелен 714
Менюк, Николай 723, 724
Меньшикова, Алла 742
Метляева, Мирослава 754
Моисеев, Сергей 738
Мосорик, Галина 724
169

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2011
Н

Тома, Сергей 743
Туфекчи, Сильвия 732

Негру, Андрей 722
Николаева, Н.В. 729

У

О

Устименко, Марина 732
Узун, Елена 704, 741
Узун, Наталья 713, 720

Олейник, Александр 711
Орлов, Сергей 741

Ф

П

Филата, Владимира 710
Фокша, Борис 701
Фомин, Игорь 738

Пасат, Валерий 714
Павлов, Николай 717
Патрашку, Анатолий 723
Паттен, Крис 713
Петров, Николае 738
Пысларь, Снежана 741
Пойсик, Михаил 719
Попа, А. 734
Порубина, Наталья 726
Постолаке, Марчел 724
Постолаки, Марчел 724
Пуй, Елена 717

Ц
Цеслюк, Владимир 712
Цырдя, Богдан 712
Цопа, Мирча 724
Ч
Чакир, Михаил 750
Чебану, Ион 743
Чегаровская, Любовь 724
Чобану, Эдуард 743
Чобану, Вячеслав 738
Чобану, Сергей 743
Чодри, Асиф 713
Чубашенко, Дмитрий 712, 714, 724

Р
Радунице, Виталий 704
Рогофф, Кеннет 717
Романов, Александр 742
Ройтбурд, Елена 736
Руденко, Мария 729

Ш

С

Шалберова, Светлана 724, 739
Шикирлийская, Марина 718

Семкова, Оксана 729
Сидоров, Дмитрий 710
Cырбу, Андрей 743
Склярова, Валентина 742
Смешная, Татьяна 717, 735
Солкан, Н. 734
Сорочану, Тудор 714
Степанова, Елена 735
Стиглиц, Джозеф Е 720
Стрезева, Анна 741
Суружиу, Инна 702

Щ
Щербакова, Ирина 734
Ю
Юрьев, Алексей 713
Э
Эриан, Мохаммед А. Эль 721

Т

Я

Танин, Игорь 711
Тарлев, Василе 711
Такий , Александр 717
Терсман, Ингрид 713
Тэбырцэ, Эмма 717
Токарский, Александр 724
Тодуа, Зураб 702, 705, 711, 712

Яковук Аля 712, 734
Яковук, Аля, 712
Янчева, Анна, 739

170

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Adevărul : ed. de Moldova
Altarul credinţei
Apropo magazin
Capitala
Comunistul
Contrafort
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Făclia
Florile dalbe
Flux : ed. de vineri
Jurnal de Chişinău
Literatura şi arta
Moldova suverană
Natura Nr 4
Pro farmacia
Săptămâna
Sport plus
Timpul de dimineaţă
Tribuna copiilor
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Коммунист
Молдавсkие ведомости
Независимая Молдова
Новое время
Панорама
Столица= Capitala
Экономическое обозрение
Эксперт новостей

171

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ................................ ................................ ................................ .................5
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ...................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ................................ .5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ ...........5
06 Organizaţii ( în general) ................................ ................................ ............................ 5
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ ......5
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ ..6
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ ....................... 6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ........6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .....6
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ..................6
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ............7
23 Religii indiene................................ ................................ ................................ ............7
27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ ....................... 7
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ................8
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................ ......................8
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ ................................ .............8
32 Politică ................................ ................................ ................................ ......................9
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ...................11
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................................ 13
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ........17
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ................................ .........17
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ............................. 18
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ ......20
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ...............20
53 Fizică................................ ................................ ................................ ....................... 20
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .......21
58 Botanică ................................ ................................ ................................ ..................21
59 Zoologie................................ ................................ ................................ ...................21
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ .........22
61 Medicină................................ ................................ ................................ ..................22
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ ...................24

172

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .........24
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii................................ ...25
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ .......26
78 Muzică ................................ ................................ ................................ .....................26
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ...........27
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................27
82 Literatură................................ ................................ ................................ .................28
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .....................36
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .............36
93/94 Istorie ................................ ................................ ................................ .................37
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ................................ ..........37
Autoreferate................................ ................................ ................................ ............38
Index de nume ................................ ................................ ................................ ........43
Index de titluri ................................ ................................ ................................ .............47
Index subiecte ................................ ................................ ................................ .........48
Index editori ................................ ................................ ................................ ...........50
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................................ 50
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ .......51
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ............51
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................... 51
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .........51
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ .51
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............................ 51
02 Biblioteconomie................................ ................................ ................................ .......52
06 Organizaţii (în general)................................ ................................ ......................55
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ ....55
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ 55
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ ...56
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ................56
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................ .............................. 56
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ..........56
27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ .....................56
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ..............57
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ ................................ ...........57
173

32 Politică ................................ ................................ ................................ ....................58
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ...................61
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................................ 66
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ........70
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ................................ .........71
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ............................. 72
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ .....74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ...............74
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie................................ ................................ .........75
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ................................ ....75
56 Paleontologie................................ ................................ ................................ ...........76
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .......76
59 Zoologie................................ ................................ ................................ ...................76
60 Biotehnologie................................ ................................ ................................ ...........76
61 Medicină................................ ................................ ................................ ..................77
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ ...................79
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .........79
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ..........81
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ....................83
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................ .84
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ .....84
72 Arhitectură................................ ................................ ................................ ...............84
73 Arte plastice................................ ................................ ................................ .............85
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ ............................. 85
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ................................ .....................85
78 Muzică ................................ ................................ ................................ .....................85
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ................................ ......86
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ...........88
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................88
82 Literatură................................ ................................ ................................ .................88
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .....................97
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .............98
93/94 ISTORIE ................................ ................................ ................................ .....................98
94 Istorie generală. Istorie Universală................................ ................................ .........98
174

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2011............................... 100
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2011................................ ..........107
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................ ................................ ......108
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ..........108
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................. 108
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .......108
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 108
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ...........108
02 Biblioteconomie................................ ................................ ................................ .....108
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 109
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .110
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ ...110
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ........110
27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ ................... 110
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............111
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ ................................ .........111
32 Politică ................................ ................................ ................................ ..................111
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ .................121
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ .............................. 128
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ......130
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ................................ .......132
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ........................... 132
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor................................ ...141
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............142
51 Matematică................................ ................................ ................................ ............142
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie................................ ................................ .......142
58 Botanică ................................ ................................ ................................ ................142
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ .......142
61 Medicină................................ ................................ ................................ ................142
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ .................144
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .......144
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ..................145
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............................... 145
175

69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ................................ ................................ ......................... 146
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ...146
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grădini ................................ ................................ ................................ ...146
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ ........................... 146
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ................................ ................... 146
78 Muzică ................................ ................................ ................................ ................... 147
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ................................ ....148
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .........150
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................150
82 Literatură................................ ................................ ................................ ...............151
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ................... 161
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........................ 161
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ...........161
93/94 ISTORIE ................................ ................................ ................................ ................... 162
94 Istorie generală. Istorie Universală................................ ................................ .......162
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 4-2011................................ 164
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 42011 ................................ ................................ ................................ .................171
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,23
Coli ed. 9,07
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 4-2011
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16 Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91 Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru
176

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful