© Camera Nalionala a Carlii din Moldova

18.03.2005
1
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IANUARIE 1999


99-1 Lupu, Ilie.
Diclionar explicativ de matematica / Ilie Lupu, Vasile Marin, Ion Valula. – Ch.
: Lyceum, [1999] (Tipogr. Orhei). – 319, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 4 (4 tit.)
ISBN 9975-939-51-1
F. prel, 3000 ex. – [99-1]
Com Nr
99-2 Timofti, Victor Ion
Consumul de apa, cresterea si productivitatea piersicului irigat prin diferite
metode în condiliile Republicii Moldova : Spec. : 06.01.02 – îmbunataliri funciare :
Autoref. al tezei de doctor în st. agricole / Victor Ion Timofti; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 1999. – 23 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (6 tit.)
[99-2]
Com. Nr 287
99-3 Lupu, Ilie
Funclii, exercilii si inecualii trigonometrice : [man. pentru st. de cultura gen.] /
Ilie Lupu. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 176 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 174 (6 tit.)
ISBN 9975-939-39-2
F. prel, 3000 ex. – [99-3]
Com. Nr 2019
99-4 Plaiesu, Raisa
Povestea de seara : poezii, ghicitori, povestiri, miniaturi umoristice / Raisa
Plaiesu; fotogr. Petru Cazacu. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 46 p. : fotogr.;
20 cm.
ISBN 9975-939-40-6
F. prel, 1000 ex. – [99-4]
Com. Nr 2089
99-5 Pereteacu, M. I.
Fizica : culeg. de probleme cl. a 10-a : Fizica moleculara. Termodinamica /
M. I. Pereteacu. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 90 p. : fig.; 20 cm.
ISBN 9975-939-39-2
F. prel, 4000 ex. – [99-5]
Com. Nr 2001
99-6 ßo×ap, 6epreø
K tauuctsan ruauusna : vporu ×usuu u tsop+ectsa ßkanunM 8asepro. –
Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 214, [1] p. : fotogr.; 20 cm. – (lopaocte
nvsMraneuou VonaosM)
Art. alese, rec., note despre crealie L. V. Vaverko p. 211-213 (52 tit.)
ISBN 9975-923-76-3 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [99-6]
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
2
99-7 Dictionar enciclopedic ilustrat : 61 635 dea art., 96 338 de definilii, 2 320 de
il. / Lacrimioara Chihaia, Lucia Cifro, Alina Ciobanu, ...; cop., imagini Vitalie Coroban.
– Ch. : Cartier, 1999 (Combinatul Poligr.). – 1808 p. : il. color., h.; 24 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-949-64-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-7]
Com. Nr 81316
99-8 Henry, Carl F. H.
Dumnezeu, revelalie si autoritate / Carl F. H. Henry; trad. Agnes Dragomir. –
Ch. : Cartea Chisinau, 1999 (Combinatul Poligr.). – 22 cm.
Vol. 4 : Dumnezeu care vorbeste si arata : 15 teze, p. a 3-a. – 1999. – Retip.
dupa God Who Speaks and Shows : Fifteen Theses, Part Three Copyright. – 703 p. –
Tit. orig. : God, Revelation and Authority. – Bibliogr. p. 670-703. – În cop. – F. prel, F.
tir. – [99-8]
Com. Nr 513
99-9 Cucu, Raisa
Le français : exercices et test de grammaire / Raisa Cucu. – Ch. : Cartier
(educalional), 1999 (Combinatul Poligr.). – 141, [1] p.; 24 cm. – (Bacalaureat)
Bibliogr. p. 141 (10 tit.)
ISBN 9975-949-65-7
F. prel, F. tir. – [99-9]
Com. Nr
99-10 Apostol-Ciubara, Galina
Matematica : Cl. 1-a / Galina Apostol-Ciubara, Valeriu Plângau, Simion
Musteala. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.). – 24 cm.
P. 1. – 1999. – 118, [1] p. : il. color. – An. (1 f. plianta în 8 p.). – Aut. sunt
indicali pe cop. – ISBN 9975-65-432-0. – Apare din contul ed. – F. prel, 15000 ex. –
[99-10]
Com. Nr
99-11 Cosniseanu, Maria
Diclionar de prenume si nume de familie : (îndreptar antroponimic) / Maria
Cosniseanu; prez. graf. Lica Sanciuc; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
lingvistica. – Ed. a 3-a, revaz. si compl. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). –
95 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22. – [Ind.] prenume, nume de familie p. 23-94
ISBN 9975-905-23-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-11]
Com. Nr
99-12 Podoleanu, Ion
Urmasii dacilor si ai Romei : Teatru. Nuvele / Ion Podoleanu; prez. graf.
Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 197, [1]
p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-034-4
F. prel, 1000 ex. – [99-12]
Com. Nr 23
99-13 Cooperatia de consum din Rep. Moldova : Trecut, Prezent, Viitor / col. de
aut. : Pavel Dubalari, Anatolie Dudnic, Simion Petrovici, ...; col. red. : Pavel Dubalari
(coord.), ...; MoldCOOP. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 125, [1] p. : tab.;
20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-905-69-2
F. prel, 1000 ex. – [99-13]
Com. Nr 6129

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
3
99-14 Pentru Dumneavoastra, femei. – Ch. : Universitas, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 122, [3] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Naliunilor Unite pentru dezvoltare
ISBN 9975-9541-7-0
F. prel, F. tir. – [99-14]
Com. Nr 9
99-15 Trofaila, Vasile
Patru sate cu un destin legate. Povestire documentara il. privind istoria a
patru sate – Vasilca, Trifauli, Inundeni si Ruslanovca din jud. Soroca, întrunite în
gospodaria semincera SA "Micurin" a Asoc. 3t. de Produclie "Seleclia" / Vasile
Trofaila, Tudor Topa. – Ch. : "Vast-M" SRL, 1999 (Concernul "Presa"). – 48 p. :
fotogr.; 20 cm. – (Vetre stramosesti)
ISBN 9975-9554-0-1
F. prel, 1500 ex. – [99-15]
Com. Nr 56
99-16 Legislatia Ecologica a Republicii Moldova (1996-1998) / Soc. Ecologica
"BIOTICA" din Rep. Moldova. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala" : Soc. Ecologica
"BIOTICA", 1999. – 233, [3] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-75-5
F. prel, F. tir. – [99-16]
Com. Nr 957
99-17 Brînza, Sergiu
Infracliuni Contra vielii, sanatalii, libertalii si demnitalii persoanei : [monogr.] /
Sergiu Brînza. – Ch. : USM, 1999 (Concernul "Presa"). – 234, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor, p. 225-234 (122 tit.)
ISBN 9975-917-09-7 (în cop.)
F. prel, 3000 ex. – [99-17]
Com. Nr
99-18 Windows. Word. Excel. Access : Material didactic în ajutorul cadrelor
didactice, elevilor si utilizatorilor / alcat. Iurie Mocanu, ...; cop. Sergiu Groza; Min.
educaliei si 3t. al Rep. Moldova. Centrul Noilor Tehnologii Inf. – Ch. : Centrul Noilor
Tehnologii Inf. – Ch. : Centrul Noilor Tehnologii Inf., 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 189,
[2] p. : fig.; 29 cm.
Bibliogr, p. 184 (11 tit.)
ISBN 9975-9989-0-9
F. prel, F. tir. – [99-18]
Com. Nr 26
99-19 Schoolland, Marian M.
Credinla crestina pe înlelesul celor mici : carte de învalaturi Biblice pentru
copii / Marian M. Schoolland. – [Bucuresti] : Serbia SRL, 1999 (Concernul "Presa"). –
175, [1] p. : il. color.; 27 cm.
ISBN 973-97047-4-3 (în cop.)
F. prel, 30000 ex. – [99-19]
Com. Nr 3816
99-20 Macari, I.
Dreptul penal al Republicii Moldova : partea generala : (material didactic) / I.
Macari. – Ch. : USM, 1999. – 291, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-917-10-0
F. prel, 1000 ex. – [99-20]
Com. Nr 11
99-21 Mihail Dolgan : Biobibliogr. / alcat. Ion 3pac, Mihail Dolgan; Bibl. Centrala
Univ. – Ch. : USM, 1999. – 156, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-21]
Com. Nr 12

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
4
99-22 Culegere de proiecte didactice : (în ajutorul învalatorului si al profesorului de
discipline umanistice si exacte) / cop. Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 24 cm. – (Pro Didactica)
Vol. 8. – 1999. – 96, [3] p. – Bibliogr. la sfârsitul temelor. – Text : lb. rom.,
engl., rusa. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Progr. Modernizarea înval.
Umanist. – ISBN 9975-61-079-X : F. prel, F. tir. – [99-22]
Com. Nr 33
99-23 Istoria românilor : Material complementar pentru cl. a 7-a. – Ch. : Cartdidact,
1999 (Tipogr. Acad. de 3t. a RM). – 22 cm. – (Ser. "Cartdidact-Card"; Nr 3)
P. 1 : Epoca moderna. – 1999. – 63, [1] p. : h. – F. prel, 1000 ex. – [99-23]
Com. Nr 7
99-24 Kokspns, ß.
|ctopu¤ cpeauux seros. 8ceoõaa¤ uctopu¤. |ctopu¤ pvnMu : /+eõ. an¤
6 rn. oõaeoõpasosat. ar. Pecr. Vonaosa / ñ. KorMpna, E. ûparues, û. ûparues, l.
louua. – Ch. : Civitas, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 319, [1] p. : des.; 20 cm.
ISBN 9975-936-22-9
F. prel, F. tir. – [99-24]
Com. Nr
99-25 Anoc¡on-+æ6aps, |anøua
Vatenatura s 1-4 rn. : Vetoa. rocoõue an¤ v+uten¤ / lanuua Arocton-
+kõapa, 8anepuv ñnMurav, Cunuou Vvct¤ua, rep. c pvn. V. ßesuuru. – K. :
Lumina, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 205, [3] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 207 (287 tit.)
SIBN 9975-65-049-X
F. prel, 2000 ex. – [99-25]
Com. Nr 6
99-26 Trofaila, Vasile
Buslia si Chirileni : (Judelul Ungheni) / Vasile Trofaila; red. Tudor Topa. –
Ch. : "Vast-M" SRL, 1999 (Tipogr. Acad. de 3t. a RM). – 48 p. : fotogr.; 20 cm. –
(Vetre stramosesti)
ISBN 9975-9539-4-8
F. prel, 1000 ex. – [99-26]
Com. Nr 97
99-27 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). –
Ed. oficiala / Min. Afacerilor externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova,
Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ch. :
Moldpres. Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr.
A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol. 7 : Instrumentele internalionale privind drepturile omului. – 1999. – [442]
p. – Texte paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor
Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin
intermediul Fundaliei EURASIA si Asoc. Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în
Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, ... -
ISBN 9975-73-028-0 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-27]
Com. Nr 2
99-28 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). –
Ed. oficiala / Min. Afacerilor externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova,
Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ch. :
Moldpres. Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr.
A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol. 8 : Instrumentele internalionale privind drepturile omului. – 1999. – [492]
p. – Texte paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor
Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin
intermediul Fundaliei EURASIA si Asoc. Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
5
Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, ... -
ISBN 9975-73-029-9 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-28]
Com. Nr 2
99-29 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). –
Ed. oficiala / Min. Afacerilor externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova,
Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ch. :
Moldpres. Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr.
A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol. 10 : Instrumentele internalionale privind drepturile omului. – 1999. –
[534] p. – Texte paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al
Naliunilor Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID),
prin intermediul Fundaliei EURASIA si Asoc. Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica
în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, ... -
ISBN 9975-73-037-X (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-29]
Com. Nr 2
99-30 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). –
Ed. oficiala / Min. Afacerilor externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova,
Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ch. :
Moldpres. Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr.
A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol. 9 : Instrumentele internalionale privind drepturile omului. – 1999. – 246
p. – Texte paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor
Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin
intermediul Fundaliei EURASIA si Asoc. Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în
Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, ... -
ISBN 9975-73-036-1 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-30]
Com. Nr 15
99-31 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). –
Ed. oficiala / Min. Afacerilor externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova,
Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ch. :
Moldpres. Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr.
A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol. 11 : Instrumentele internalionale privind drepturile omului. – 1999. – 274
p. – Texte paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor
Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin
intermediul Fundaliei EURASIA si Asoc. Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în
Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, ... -
ISBN 9975-73-038-8 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-31]
Com. Nr 8

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
6
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
FEBRUARIE 199999-32 Owen, Lynette
Tranzacliile privind dreptul de autor în domeniul operelor literare = Buying
and selling rights in literary works : Ghid practic pentru editurile din Republica
Moldova / Lynette Owen; trad. în lb. rom. Magda Groza, 3erban Filipon. – Ch. : Arc,
1999 (Combinatul Poligr.). – 149 p.; 25 cm.
Text : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-081-1
F. prel, F. tir. – [99-32]
Com. Nr 90050
99-33 Galaicu-Paun, Emilian
Poezia de dupa poezie : Ultimul deceniu / Em. Galaicu-Paun; cop. Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (Combinatul Poligr.). – 278, [2] p.; 20 cm. – (Rotonda :
Eseu)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-949-66-5
F. prel, F. tir. – [99-33]
Com. Nr 90059
99-34 Mischevca, Vladimir
Moldova în politica marilor puteri la începutul secolului al XIX-lea / Vladimir
Mischevca; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ch. : Civitas, 1999 (Tipogr. al
A3M). – 143 p.; 20 cm. – (Col. ist. "Civitas")
Rez. : lb. rusa. – Bibliogr. p. 113-140
ISBN 9975-936-26-1
F. prel, F. tir. – [99-34]
Com. Nr
99-35 Besleaga, Vladimir
Nepotul : [proza] / Vladimir Besleaga; cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera,
1998 (Concernul "Presa"). – 261 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul dlui Nicolae Pogolsa, doctor habilitat în econ., dir. al filialei
Moldova a Corporaliei Constructoare de Masini Electrice din Sankt-Petersburg
ISBN 9975-74-203-3
F. prel, F. tir. – [99-35]
Com. Nr 6184
99-36 Rusu, Nicolae
3oloblaniada : [roman] : Nicolae Rusu; cop. Vladimir Zmeev; fotogr. Petru
Tudoreanu. – Ch. : Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 198, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-74-206-8
F. prel, F. tir. – [99-36]
Com. Nr
99-37 Ghid de proteclia muncii / Centrul Didactic pentru Proteclia Muncii. – Ch. :
Proteclia Muncii, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
[Nr] 2. – 1999. – 156 p. – Text : lb. rom., rusa. – ISBN 9975-9527-0-4 : F.
prel, F. tir. – [99-37]


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
7
99-38 Tudoran, Radu
Toate pânzele sus : roman / Radu Tudoran; cop. Eugen Alexandru Gustea. –
Ch. : Litera; Bucuresti : Ed. Fundaliei Culturale Române, 1998 (Combinatul Poligr.). –
20 cm. – (Col. "Excelsior"). – Apare într-o învelitoare comuna
Vol. 1. – 1998. – 357, [2] p. – Reprod. dupa : Radu Tudoran – (Ed. Ion
Creanga, Bucuresti, 1980). – ISBN 973-577-175-0 (Litera). – ISBN 973-577-180-7
(Fundalie Cultural Române) : F. prel, F. tir. – [99-38]
Com. Nr 90080
99-39 Tudoran, Radu
Toate pânzele sus : roman / Radu Tudoran; cop. Eugen Alexandru Gustea. –
Ch. : Litera; Bucuresti : Ed. Fundaliei Culturale Române, 1998 (Combinatul Poligr.). –
20 cm. – (Col. "Excelsior"). – Apare într-o învelitoare comuna
Vol. 2. – 1998. – 365, [1] p. – Reprod. dupa : Radu Tudoran – (Ed. Ion
Creanga, Bucuresti, 1980). – ISBN 973-577-178-0 (Litera). – ISBN 973-577-181-5
(Fundalie Cultural Române) : F. prel, F. tir. – [99-39]
Com. Nr 90081
99-40 Hoffmann, Stanley
Ianus si Minerva : Eseuri asupra teoriei si practicii politicii internalionale /
Stanley Hoffmann; trad. : Robert Butaru; cop. Iurie Dragan. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla",
1999 (Combinatul Poligr.). – 418 p.; 21 cm.
Tit. orig. : Janus and Minerva : Essays in the Theory and Practice of
International Relations. – Bibliogr. în note la sfârsitul compartimentelor. – Apare cu
sprijinul Fundaliei Soros Moldova. – Trad. a fost realizata cu suslinerea CEU
Press/Open Society Institute. – ISBN 9975-67-106-3 : F. prel, F. tir. – [99-40]
Com. Nr
99-41 Popovici, Dumitru
Marketingul în economia de tranzilie / Dumitru Popovici. – Ch. : Compania
"Moldreclama", 1998 (Combinatul Poligr.). – 451, [1] p.; 22 cm.
ISBN 9975-9543-1-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-41]
Com. Nr
99-42 Libertate de gândire, constiinla si religie în Republica Moldova / Com.
Helsinki pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova. – Ch. : Universitas, 1999
(Combinatul Poligr.). – 269, [1] p.; 20 cm.
Sumar, pref. paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Embassy of the
Kingdom of the Netherlands
ISBN 9975-9541-3-8
F. prel, F. tir. – [99-42]
Com. Nr
99-43 Matcovschi, Dumitru
Crucea : [versuri] / Dumitru Matcovschi; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. :
Concernul "Presa", 1999. – 219, [4] p.; 17 cm.
ISBN 9975-944-26-4
F. prel, 1000 ex. – [99-43]
Com. Nr
99-44 Raspe, Erich
Aventurile baronului Miunchausen : [povestiri] / Erich Raspe; il. de Ion
Severin; trad. si adapt. : Tamara Alisandru. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (Concernul
"Presa"). – 61, [1] p. : il.; 25 cm.
ISBN 9975-69-059-9
F. prel, F. tir. – [99-44]
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
8
99-45 3konorøueckoe sarouoaatenectso pecrvõnuru Vonaosa (1996-1998) /
3ron. oõ-so "Biotica" Pecr. Vonaosa; coct. ñetp lopõvueuro, … - K. : |.-ñ.1.
"Leutp. tur.", 1999. – 258, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-923-80-1
F. prel, F. tir. – [99-45]
Com. Nr
99-46 üpoia, |. ü.
+utano+ra : ru. ro nut. +teuuk : 1 rn. / l. û. ûposa, 8. 1. ñneara; pict. O.
Besilu; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999
(Combinatul Poligr.). – 143 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-107-1
F. prel, F. tir. – [99-46]
Com. Nr 90052
99-47 Catalogul organizaliilor Neguvernamentale din Republica Moldova = The
Catalogue of Non-Governmental Organizations in the Republic of Moldova, 1998 /
Centrul Nal. de Asistenla si Inf. a ONG-urilor din Rep. Moldova "Contact"; elab. :
Aliona Niculila (echipa "Contact"), David Mayo (Corpul Pacii), ... – Ch. : Arc, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 26 cm.
1998. – 1999. – 292, [1] p. – Text : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova, Fundalia Eurasia, USIS, ... – ISBN 9975-61-078-1 : F. prel,
F. tir. – [99-47]
Com. Nr 85
99-48 Ghidul financiar al întreprinzatorului / Institulia Obsteasca pentru Instruire în
Afaceri si Promovare a Activitalii de Antreprenoriat "Vardi"; elab. : John Allen
(coord.), ...; prelucr. si compl. Rodica Damian; coord. Anatolii Ivascenco. – Ch. :
Institulia Obsteasca "Vardi", 1999 (Tipogr. A3M). – 180 p.; 24 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Eurasia din contul mijloacelor acordate de
Agenlia Statelor Unite de Dezvoltare Int. (USAID)
ISBN 9975-9553-0-4
F. prel, 2000 ex. – [99-48]
Com. Nr
99-49 Hopkins, David
perfeclionarea scolii într-o era a schimbarii = School improvement in an era
of change / David Hopkins, Mel Ainscow, Mel West; cuv. înainte de Michael Fullan;
trad. din engl. de Stela Palii. – Ch. : Prut Internalional, 1998 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 256 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 241-250 (231 tit.). – Ind. de aut. p. 251-256. – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova, Progr. Modernizarii Înval. Umanist
ISBN 9975-69-058-0
F. prel, F. tir. – [99-49]
Com. Nr 1
99-50 Chilimar, Tihon
Sondajul sociologic / Tihon Chiliman; Inst. de Stat al Artelor. Catedra
Culturologie. – Ch. : S. n., 1998. – 59 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 59 (12 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-50]
Com. Nr
99-51 Revenco, Diana
Delimitari si suprapuneri de termeni în disculiile teoretice asupra Barocului :
[pentru uzul studenlilor] / Diana Revenco; Inst. de Stat al Artelor. Catedra de 3t.
filozofice. – Ch. : S. n., 1998. – 14 p.; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. p. 14 (11 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-51]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
9
Com. Nr
99-52 Revenco, Diana
Contribulia lui Hogarth la dezvoltarea Barocului : [pentru uzul studenlilor] /
Diana Revenco; Inst. de Stat al Artelor. Catedra de 3t. filosofice. – Ch. : S. n., 1999. –
26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (4 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-52]
Com. Nr
99-53 Lagutin, Veaceslav
Limba germana : Man. pentru cl. a 3-a / Veaceslav Lagutin, Victor Schiba;
prez. graf. Valeriu Portarescu. – Ch. : Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.). – 197, [1] p.
: il. color.; 24 cm.
Tit. pe cop. : Deutsch
ISBN 9975-65-002-3
F. prel, 3000 ex. – [99-53]
Com. Nr 81090
99-54 Frunza, Vasile
Unitatea culturala – premiza necesara a restabilirii fiinlei nalionale : pentru
uzul studenlilor / Vasile frunza; Inst. de Stat al Artelor. Catedra de 3t. filosofice. – Ch.
: S. n., 1998. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (9 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-54]
Com. Nr
99-55 Chilimar, Tihon
Metode de colectare, pregatire si analiza a informaliei sociale / Tihon
Chilimar; Inst. de Stat al Artelor. Catedra Culturologie. – Ch. : S. n., 1998. – 66 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 65-66 (19 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-55]
Com. Nr
99-56 Nota explicativa la completarea declaraliei cu privire la impozitul pe venitul
persoanei, ce practica activitatea de antreprenoriat = ño¤cueuue ro saronueuuk
aernapauuu o roaoxoauon uanore nuu, sauunakauxc¤ rpearpuuunatenecrou
ae¤teneuoctek / Serviciul Fiscal de Stat al Rep. Moldova. – [Ch. : S. n., 1999] (F.E.-
P: "Tipogr. Centrala"). – 31 p.; 20 cm.
Tit., text paral. : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-56]
Com. Nr
99-57 Vinaria-Bardar : [Ialoveni] : 70 de ani. – [Ch.] : Samil, 1999 (Combinatul
Poligr.). – [8] p. : il. color.; 24 cm.
F. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-57]
Com. Nr
99-58 Images of Success, Moldova = Imagini de Success, Moldova / United
Nations Development Program "Gender in Development" project; colab. : Cornelia
Cozonac, Antonina Sârbu; cop. Iaroslav Oliinîk; des. alb-negru Claduia Partole. – Ch.
: Ruxanda, 1998 (Combinatul Poligr.). – 43 p. : fotogr.; 29 cm.
ISBN 9975-72-028-5
F. prel, F. tir. – [99-58]
Com. Nr
99-59 Koen, D.
Der Schilissel vom Gotteshaus = Knk+ ot Xpana / D. Koen. – Ch. :
Amprenta, 1999 (Combinatul Poligr.). – 75 p. : il. color.; 21 cm.
Text : lb. idis (transliterat), rusa. – Prez. ed. inversata

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
10
F. prel, F. tir. – [99-59]
Com. Nr
99-60 hosaø cuctena õvxrantepcroro v+eta arouonu+ecrux areutos
Pecrvõnuru Vonaosa / Asoc. Contabililor si Auditorilor Profesionalisti din Rep.
Moldova; roa oõa. pea. A. û. leaepuua. – K. : ñpoert ro pe1opne õvx. v+eta s
Vonaose, 1999 (Combinatul Poligr.). – 24 cm.
Vol. 2 : /+et roaoxoauoro uanora nuua, sauunakaeroc¤
rpearpuuunatenecrou ae¤teneuocte. /+et uanora ua aoõasneuuvk ctounocte.
PacrpMtue uu1opnauuu s roaosou 1uuaucosou ot+etuoctu. – 1999. – 438, [8] p. –
Bibliogr. p. 428-435 (101 tit.). – ISBN 9975-9547-2-3 : F. prel, 4500 ex. – [99-60]
Com. Nr
99-61 Petrovici, S.
Marketing / S. Petrovici, Gr. Belostecinic; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
– Ch. : Universitas : ASEM, 1998. – 379, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 378-380 (60 tit.)
ISBN 9975-9541-0-3
F. prel, 1000 ex. – [99-61]
Com. Nr
99-62 Melnic, Oleg Victor
Indicalii metodice la disciplina "Management Corporativ" pe tema : "Bazele
organizalionale ale remunerarii muncii în condiliile relaliilor de piala" : [pentru uzul
studenlilor] / Oleg Victor Melnic; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Management General". – Ch. : ASEM, 1999. – 58 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 58 (12 tit.)
ISBN 9975-75-048-6
F. prel, 200 ex. – [99-62]
Com. Nr
99-63 Cotelnic, A.
Management : (în definilii, scheme si formule) / A. Cotelnic, M. Nicolaescu,
V. Cojocaru; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 1999. – 339 p. : fig.;
20 cm.
Bibliogr. p. 337 (29 tit.)
ISBN 9975-75-026-5
F. prel, 500 ex. – [99-63]
Com. Nr
99-64 Moldovanu, Dumitru
Doctrinele economice / Dumitru Moldovanu; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra "Econ. politica si doctrine economice". – Ed. a 2-a. – Ch. : ASEM,
1998. – 303 p.; 20 cm.
ISBN 9975-75-033-8
F. prel, 600 ex. – [99-64]
Com. Nr
99-65 Doctrine economice : (teste, teme pentru disculii si referate) / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Econ. politica si doctrine economice"; coord. st.
Nelly Milul. – Ch. : ASEM, 1998. – 88 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 89 (20 tit.)
ISBN 9975-75-030-3
F. prel, 300 ex. – [99-65]
Com. Nr
99-66 Îndrumar metodice la executarea si suslinere tezelor de licenla de catre
studenlii specialitalii "Management" / aut. M. Nicolaescu, A. Cotelnic, N. Burlacu, L.
Bilas; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. Management. Catedra Management
general. – Ch. : ASEM, 1999. – 43 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 21-43. – F. f. de tit.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
11
F. prel, 200 ex. – [99-66]
Com. Nr
99-67 Zotea, Mihai
Indicalii metodice pentru teza anuala la disciplina "Contabilitate",
specialitatea "Contabilitate si audit" : (înval. cu frecvenla la zi si f. f.) / Mihai Zotea;
Acad. de Studii Econ. Catedra "Contabilitate si audit". – Ch. : ASEM, 1998. – 32 p.; 20
cm.
F. prel, 500 ex. – [99-67]
Com. Nr
99-68 Programa practicii de licenla pentru studenlii anului 5, specialitatea
"Economia si sociologia resurselor umane" / Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra "Management social"; aut. L. Cojocaru, D. Vaculovschi, M. Baiesu. – Ch. :
ASEM, 1998. – 8 p.; 19 cm.
F. prel, F. tir. – [99-68]
Com. Nr
99-69 Îndrumari metodice referitor la elaborarea tezelor de licenla pentru studenlii
specialitalii "Economia si sociologia resurselor umane", fac. "Management" / Acad.
de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Management". Catedra "Management social";
aut. L. Cojocaru, M. Baesu. – Ch. : ASEM, 1998. – 14 p.; 19 cm.
Bibliogr. p. 14 (4 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-69]
Com. Nr
99-70 Programa privind practica de contabilitate si analiza activitalii economico-
financiare pentru studenlii specialitalii "Contabilitate si audit" anul 5 / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. catedra de Contabilitate si Audit; întocmita de Viorel Turcan,
Vasile Bucur. – Ch. : ASEM, 1998. – 29 p.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [99-70]
Com. Nr
99-71 Indicatii metodice privind elaborarea tezei de licenla pentru studenlii
specialitalii "Contabilitate si audit" : (înval. cu frecvenla la zi si f. f.) / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Contabilitate si Audit". – Ch. : ASEM, 1998. – 28 p.; 20
cm.
F. prel, 400 ex. – [99-71]
Com. Nr
99-72 ßporpauua aucuurnuuM "Ve×avuapoauMu napretuur", rperoaasaenou
ctvaeutan 1arvneteta napretuura creuuaneuoctu "Vapretuur" auesuou u
sao+uou 1opn oõv+euu¤ / Vona. 3rou. Araa. 1ar. napretuura. Ka1. napretuura;
coct. ß. C. Vutuuura¤, 8. T. Kavu. – Ch. : ASEM, 1998. – 19 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 15-19 (69 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-72]
Com. Nr
99-73 ßepe¡s¡ky, 6. H.
Cõopuur saaa+ ro uu1opnature : (an¤ naõ. paõot) / C. V. ñeperMtrv, C.
A. Tvtvuapv; Araa. 3rou. 8uauuu Pecr. Vonaosa. Ka1. ruõepueturu u
arouonu+ecrou uu1opnaturu. – K. : ASEM, 1999. – 44 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44 (12 tit.)
ISBN 9975-941-04-4
F. prel, 100 ex. – [99-73]
Com. Nr
99-74 Recomandari metodice la etapa de apreciere a relaliilor intermaxilare
centrice la bolnavii cu edentitalie totala : [pentru uzul studenlilor] / Univ. Libera Int.
din Moldova. Dep. Medicina, Fac. Stomatologie; aut. Vasile Oaieneagra. – Ch. :
ULIM, 1999. – 3 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32 (16 tit.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
12
F. prel, 122 ex. – [99-74]
Com. Nr
99-75 Cursul neurologie, neurochirugie si genetica medicala : Conduite metodice
la lecliile practice pentru studenlii anului 4 / Univ. Libera Int. din Moldova. Dep.
Medicina Generala; aut. Victor Pâslaru. – Ch. : ULIM, 1999. – 50 p.; 20 cm.
F. prel, 122 ex. – [99-75]
Com. Nr
99-76 Cursul neurologie, neurostomatologie si genetica medicala : Conduite
metodice la prelegeri si leclii practice pentru studenlii anului 3, Fac. Stomatologie /
Univ. Libera Int. din Moldova; aut. Victor Pâslaru, Ion Munteanu. – Ch. : ULIM, 1999.
– 22 p.; 20 cm.
F. prel, 122 ex. – [99-76]
Com. Nr
99-77 Drepturile omului în viala de fiecare zi : Impactul activitalii Consiliului
Europei în domeniul drepturilor omului : Trad. Centrul de Inf. si Doc. privind Consiliul
Europei în România. – Ch. : S. n., 1999. – 60 p.; 24 cm.
F. prel, F. tir. – [99-77]
Com. Nr
99-78 Ion Druta : Biobibliogr. / Bibl. Publ. Orasaneasca Donduseni; alcat. Liuda
Gorin; red. Ion 3pac, Zoia Dediu. – Donduseni : S. n., 1999 (SA "Tipogr.
Donduseni"). – 139, [2] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
F. prel, 500 ex. – [99-78]
Com. Nr
99-79 Calarasi : Combinatul de Vinuri si Produse Alcoolice. – Ch. : 3amil, 1999
(Combinatul Poligr.). – [18] p. : il. color.; 24 cm.
Texte paral. : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-79]
Com. Nr
99-80 Xappøc, 6¡øsu
ñnoaosoosoauou napretuur : /+eõ. / Ctusu Xappuc, û×ou Vunnuc; Vuu-
so cen. xos-sa u repepaõatMsakaeu rponManeuuoctu Pecr. Vonaosa, 0pr. 00l
ro rpoaosonectsuk u cen. xos-sa (1A0). |u-t neuea×neuta u passutu¤ cena. – K.
: |.-ñ.1. "Leutp. Tur.", 1999. – 256, [24] p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 4-5
ISBN 9975-923-82-8
F. prel, F. tir. – [99-80]
Com. Nr
99-81 Rosca, Ludmila
Istoria si filosofia culturii antice : (material didactic pentru liceeni, studenli,
profesori) / Ludmila Rosca, Simion Rosca; Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova.
Catedra st. socio-umane. – Ch. : S. n., 1998. – 223 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 222-223
ISBN 9975-905-67-6
F. prel, 600 ex. – [99-81]
Com. Nr
99-82 Varo Informs Director Moldova 1999 : ñpoussoautene tosapos u vcnvr =
Producatorii de marfuri si servicii = Goods manufactures and services providers. –
Ch. : Varo-Inform SRL, 1999 (Combinatul Poligr.). – 370, [6] p.; 25 cm.
F. prel, F. tir. – [99-82]
Com. Nr
99-83 Vinomoldova' 99 : Expozilia int. de vinuri, bauturi alcoolice, utilaje si masini
pentru industria vinicola : Catalog oficial : Ed. a 8-a, 17-20.02.99 / Org. Poliproject

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
13
Exhibitions Ltd., Min. Agriculturii si Industriei Prelucratoare. – Ch. : S. n., 1999
(Combinatul Poligr.). – 47, [1] p.; 29 cm.
Text : lb. rom., engl., rusa
F. prel, F. tir. – [99-83]
Com. Nr
99-84 Haraiøus u 1upnM posuu+uou toprosnu : Crpaso+uur. – Ch. : Expeditor,
1999 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
1999. – 1999. – 143 p. – F. prel, F. tir. – [99-84]
Com. Nr 81
99-85 Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fala de femei :
Adoptata de adunarea Generala a Naliunilor Unite prin Rezolulia 34/180 din 18 dec.
1979 : Ratificata de catre Parlamentul Rep. Moldova conform hotarârii nr. 87-XII din
28 apr. 1994. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 31 p.; 14 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova
F. prel, 1000 ex. – [99-85]
Com. Nr
99-86 Vicol, Nelu
Implicalii didactice la fonetica / Nelu Vicol; red. Parascovia Onofrei. – Ch. :
Tehnica-Info, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 140 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol, p. 123-133 (193 tit.). – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-910-66-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-86]
Com. Nr 184
99-87 Studiul materialelor si sudarea : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Studiul si Tehnologia Materialelor; elab. Petru Postolache, ... – Ch. : UTM,
1999. – 85, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 85 (7 tit.)
F. prel, 350 ex. – [99-87]
Com. Nr 2
99-88 Ciumac, Jorj
Organizarea producerii si deservirii în unitalile de alimentalie publica :
Servirea vinurilor : Material didactic / Jorj Ciumac, Olga Deseatnicov, Boris Gaina;
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia si Organizarea Alimentaliei Publice. – Ch.
: UTM, 1999. – 63, [1] p.; 20 cm.
5, 00 lei, 150 ex. – [99-88]
Com. Nr
99-89 Utilaj tehnologic din industria alimentara : Îndrumari metodice privind
elaborarea proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Utilaj Tehnologic
Industrial; elab. Andrei Lupasco, ... – Ch. : UTM, 1999. – 52 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-89]
Com. Nr 6
99-90 Generatoare de caldura : Îndrumari metodice privind elaborarea proiectului
de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilalie;
alcat. Mihail Plesca; red. resp. Pavel Vârlan. – Ch. : UTM, 1999. – 61 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [99-90]
Com. Nr
99-91 Moldovenu, Constantin
Îndrumar pentru proiecte la geodezie / Constantin Moldoveanu, Alexandru
Ilies, Ion Pârlac; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Geodezie, Cadastru si Geotehnica. –
CH. : UTM, 1999. – 171 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 171 p.
F. prel, 100 ex. – [99-91]
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
14
99-92 Instalatii frigorifice : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Utilaj
Tehnologic Industrial; elab. : Valentin Pisarenco, Vasile Cartofeanu. – Ch. : UTM,
1999. – 48, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 48, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 48
F. prel, 100 ex. – [99-92]
Com. Nr
99-93 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (7 speciala;
1998). Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunile a saptea, a opta
(speciala) si a noua a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep. Moldova;
Moldpres, 1999 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 21 cm.
Vol. 9. – 1999. – 128 p.; 135 p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotalie paral. – ISBN 9975-73-031-2 : F. prel, 1800 ex. – [99-93]
Com. Nr
99-94 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (7 speciala;
1998). Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunile a saptea, a opta
(speciala) si a noua a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep. Moldova;
Moldpres, 1999 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 21 cm.
Vol. 24. – 1999. – 128 p.; 135 p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotalie paral. – ISBN 9975-73-032-9 : F. prel, 1200 ex. – [99-94]
Com. Nr
99-95 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (7 speciala;
1998). Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunile a saptea, a opta
(speciala) si a noua a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep. Moldova;
Moldpres, 1999 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 21 cm.
Vol. 25. – 1999. – 255 p.; 286 p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotalie paralela. – ISBN 9975-73-033-7 : F. prel, 1200 ex. – [99-95]
Com. Nr
99-96 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (7 speciala;
1998). Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunile a saptea, a opta
(speciala) si a noua a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep. Moldova;
Moldpres, 1999 (Centrul "Presa"). – 21 cm.
Vol. 26. – 1999. – 244 p.; 270 p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotalie paral. – ISBN 9975-73-034-5 : F. prel, 1200 ex. – [99-96]
Com. Nr 6350

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
15
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MARTIE 1999


99-97 Zaporojanu, Ada
Deschideli usa… : Cântece si poezii pentru copii de toate vârstele / Ada
Zaporojanu, cop. Andrei Terentiev. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 46, [2]
p. : n. muz.; 21 cm. – (Col. "Ramurele")
ISBN 9975-65-051-1
F. prel, 1 000 ex. – [99-97]
859.0(478)-1-93
Com. Nr 101
99-98 Efros, Vasile
Geografia oceanelor : [man. pentru uzul studenlilor] / Vasile Efros. – Ch. :
Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 261, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-65-049-X
F. prel, F. tir. – [99-98]
911.2(075.8)
99-99 Cemortan, Claudia
Curs de limba latina : Man. pentru studenlii fac. umanitare / Claudia
Cemortan, Ecaterina Kucerov. – Ch. : Ed. SA "Reclama", 1998. – 99 p.; 20 cm.
ISBN 9975-900-39-9
F. prel, 2 000 ex. – [99-99]
807.1(075.8)
Com. Nr 397
99-100 Grosu, Vasile
Biserica "Adormirii Maicii Domnului" din Parohia Talmaz, Judelul Tighina :
Monogr. : Tiparita cu binecuvântarea înalt Prea Sfintei Sale Î.P.S. Pentru Arhiepiscop
al Chisinaului, Mitropolit al Basarabiei si Exarh al Plaiurilor / Vasile Grosu; red. st.-
teologic Alexandru Magola; Asoc. 3t. "Historia", Org. Neguvernamentale "Renasterea"
din Talmaz, Primaria satului Talmaz, r-nul 3tefan Voda. – Ch. : Lumina, 1998 (Tipogr.
"Reclama"). – 61, [2] p.; 20 cm.
Apare cu spijinul financiar al Org. Neguvernamentale "Renasterea" si al
primariei Talmaz, 3tefan Voda
ISBN 9975-65-050-3
F. prel, 1 000 ex. – [99-100]
726.54(478-22)
Com. Nr 17
99-101 Metodologia valorificarii superioare a solului în noile condilii de gospodarire
a terenurilor agricole / Min. Agr. si Industriei Prelucratoare al Rep. Moldova. Dep. de
Producere Agricola. Centrul Reformelor Business-ului Privat; com. red. : V. Bulgari
(red. sef.), … - Ch. : Ruxanda : Min. Agr. si Ind. Prelucr. al RM, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 159, [1] p. : tab.; 29 cm.
ISBN 9975-72-033-1
F. prel, 5 000 ex. – [99-101]
631.4(478)
Com. Nr 90157

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
16

99-102 $ofransky , Octavian
Republica Moldova : Capital geo-polic / Octavian 3ofransky. – Ch. : Cartier
(istoric), 1999 (Combinatul Poligr.). – 100 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 95-97 (48 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-949-44-4
F. prel, F. tir. – [99-102]
338.24.021.8(478)+32
Com. Nr
99-103 Legislatia ecologica a Republicii Moldova (1996-1998) / Soc. Ecologica
"Biotica" din Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, compl. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala",
1999. – 256 p.; 20 cm.
Apare cu suportul financ. al Agenliei Statelor Unite pentru Dezvoltarea Int.
(USAID) prin intermediul progr. ABA / CEELI, oficiu în Moldova si Min. Mediului al
Rep. Moldova
ISBN 9975-923-80-1
F. prel, F. tir. – [99-103]
349.6(478)(094.5)
Com. Nr
99-104 Barda, Valentin
Scrisoare din Basarabia : [versuri] / Valentin Barda; prez graf. Victor Cobzac.
– Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 99 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-923-83-6
F. prel, F. tir. – [99-104]
859.0(478)- 1 Barda
Com. Nr 45
99-105 Vulturul de lemn / col. îngr. de Vasile Romanciuc, cop. Vladislav Goncear. –
Ch. : Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 125, [2] p.; 20 cm. – (Cele mai frumoase
povesti; 8)
ISBN 9975-74-164-9
F. prel, F. tir. – [99-105]
82(100-87)-93+398.21
Com. Nr 1742
99-106 Omul bun si omul hain / col. îngr. de Vasile Romanciuc; cop. Vladislav
Goncear. – Ch. : Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 126, [1] p.; 20 cm. – (Cele mai
frumoase povesti; 11)
ISBN 9975-74-192-4
F. prel, F. tir. – [99-106]
82(100-87)-93+398.21
Com. Nr 6303
99-107 Bujor, Ala
Boussole : Methode de perfectionnement du français : [pentru elevii cl. sup.]
/ Ala Bujor, Cezaria Vasilache; cop. V. Sinilki. – Ch. : Epigraf : Prometeu, 1999 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
[Livre] 2. – 1998. – 220, [2] p. – ISBN 9975-9985-3-4 : F. prel, F. tir. – [99-
107]
804.0(075.3)
Com. Nr 115
99-108 Bolun, Ion
Bazele informaticii aplicate : [pentru uzul studenlilor] / Ion Bolun, Ion
Covalenco. – Ch. : ASEM, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 520, [1] p. : fig.; 22 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
17
Pe vs. f. de tit. indicat al 3-lea aut. : Boris Delimarschi. – Bibliogr. p. 520-521
(36 tit.)
ISBN 9975-75-065-6
F. prel, F. tir. – [99-108]
004.42(075.8)
Com. Nr
99-109 Topala, Valeriu
Matematici superioare : Limite si funclii. Continuitate : [man. pentru studenlii
fac. teh., econ.] / Valeriu Topala, Irina Nastase, Svetlana Medvedeva; Acad. Int. de
Informatizare. Centrul de Matematica Aplicata si Informatica. – Ch. : Evrica, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 108, [3] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 110 (4 tit.)
ISBN 9975-941-46-X
F. prel, F. tir. – [99-109]
51(075.8)
Com. Nr 174
99-110 Dontu, Nicolae
Talmaz. Ermoclia. Ciubucciu : [judelul Tighina] : Tezaur folcloric / Nicolae
Donlu; ed. îngrijita de Vasile Grosu si Grigore Botezatu; Inst. de Etnografie si Folclor
al A. 3. a Rep. Moldova, Muzeul Nal. de Etnografie si Istorie Naturala, Primaria satului
Talmaz. – Ch. : Compania comerciala de proiectare si construclii "Moldacom", 1999
(Tipogr. "Reclama"). – 74, [1] p. : il.; 22 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primariei satului
Talmaz, judelul Tighina, în persoana primarului d-lui Nicolae Ion Grosu si a dlui Victor
Ion Graur – director general al companiei comerciale de proiectari si construclii
"Moldacom"
ISBN 9975-900-44-5
F. prel, F. tir. – [99-110]
398(=590)
Com. Nr 31
99-111 Sadovnic-Orheianu, Iurie
Am sa plec în codrul verde… : [versuri] / Iurie Sadovnic-Orheianu; ed. Iurie
Colesnic; prez. graf. Lica Sainciuc. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 71,
[1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-905-24-2
F. prel, F. tir. – [99-111]
859.0(478)-1 Sadovnic-Orheianu
Com. Nr 90158
99-112 +emyes, ßøccapøou
ñpusatusauu¤ 6 ne×av rpoanMn u õvavaun : Cõ. ct. / 8uccapuou
+eaves; coment. de V. N. Doras si aut. – |.-ñ.1. "Leutp. tur.", 1999 . – 168 p.; 20
cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu contribulia Centrului de Cercet. Int. si Nal.
de Cercetari din Moldova "Perspectiva"
ISBN 9975-923-40-2
F. prel, F. tir. – [99-112]
338.246.025.88(478)
Com. Nr
99-113 Mai am un singur dor… : [culeg. de cântece] / alcat. Larisa Arseni; ed. Petru
Rusu, Silvia Ursachi; pict. Emil Cojocaru. – Ch. : Iulian, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 248 p. : n. muz.; 22 cm.
ISBN 9975-922-35-10 (trecut eronat pe carte)
F. prel, F. tir. – [99-113]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
18
784
Com. Nr 160
99-114 Geografia economica si sociala mondiala : [man.] / Constantin Matei, Matei
Mîtcu, Serafim Florea; coord. C. Matei. – Ch. : Evrica, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 21 cm.
Vol. 1. – 1999. – 285, [1] p. – Aut. indicali la sfârsitul carlii. – Bibliogr. p. 280-
281 (40 tit.). – ISBN 9975-941-51-6 : F. prel, 1 000 ex. – [99-114]
[911.3:30](100)(075.8)
Com. Nr 86
99-115 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Camera Nal. a
Carlii din Rep. Moldova; alcat. Dora Lopaci…; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Republica Moldova, 1996. – 20 cm.
Nr 10, 1996. – 1996. – 189, [3] p. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. –
ISBN 0201-6761 : F. prel, 100 ex. – [99-115]
015(478)
Com. Nr 58
99-116 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Camera Nal. a
Carlii din Rep. Moldova; alcat. Dora Lopaci…; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Republica Moldova, 1996. – 20 cm.
Nr 11, 1996. – 1996. – 176, [3] p. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. –
ISBN 0201-6761 : F. prel, 100 ex. – [99-116]
015(478)
Com. Nr 5
99-117 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Camera Nal. a
Carlii din Rep. Moldova; alcat. Dora Lopaci…; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Republica Moldova, 1996. – 20 cm.
Nr 11, 1996. – 1996. – 279, [3] p. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. –
ISBN 0201-6761 : F. prel, 100 ex. – [99-117]
015(478)
Com. Nr 4
99-118 Burghiu, Iacob
Soare în cârja : Nuvele / Iacob Burghiu; ed. Petru Rusu, Silvia Ursachi; cop.
prez. graf. Marina Andruhin. – Ch. : Iulian, 1999 (Combinatul Poligr.). – 76, [4] p.; 20
cm. – (Caiet; 1)
ISBN 9975-922-36-8
F. prel, 2 000 ex. – [99-118]
859.0(478)-32 Burghiu
Com. Nr
99-119 Probleme actuale ale teoriei si practicii aplicarii legislaliei Republicii
Moldova. – Ch. : Cartier (juridic), 1999 (Combinatul Poligr.). – 24 cm. – (Anale
3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova. 3t. juridice). – Pe cop. numai tit.
seriei.
Serie noua : Nr 2. – 1999. – 111 p. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-
949-68-1 : F. prel, F. tir. – [99-119]
342(478)(082)
Com. Nr 90217
99-120 Nicolae Dabija : Biobibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Centrul de
Informare si Doc. "Chisinau"; alcat. Maricica Cioclea; ed. îngrijita de Lidia Kulikovski.
– Ch. : Litera, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 141, [2] p.; 21 cm.
ISBN 9975-74-195-9
F. prel, F. tir. – [99-120]
016: [859.0(478).09+929 Dabija]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
19
Com. Nr 2

99-121 Drepturile refugialilor : Proiecte didactice / Soc. Independenta Pentru
Educalie si Drepturile Omului; elab. Anatol Beleac, Tatiana Racu. – Ch. : Epigraf :
Soc. Independenta pentru Educalie si Drepturile Omului, 1999 (Tipogr. "Reclama"). –
46 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru
Refugiali
ISBN 9975-9985-7-7
F. prel, F. tir. – [99-121]
341.231.14-054.73:37.026
Com. Nr
99-122 $erban, Grigore
Cuvinte de dor : [versuri / Grigore 3erban. – Ch. : Reclama, 1998. – [52] p.;
17 cm.
Apare cu sprijinul firmei "VALIEXCHIMP", dir. gen. Valeriu Bodisteanu
ISBN 9975-9000-43-7
F. prel, F. tir. – [99-122]
859.0(478)-1 3erban
Com. Nr 520
99-123 Cemortan, Stela
Formarea premiselor cititului si scrisului în prescolaritate / Stela Cemortan. –
Ch. : Universitas, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 208 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 202-203 (30 tit.)
ISBN 9975-9541-5-4
F. prel, F. tir. – [99-123]
373.21
Com. Nr
99-124 Osoianu, Tudor
Procedura penala : Curs introd. : Partea generala / Tudor Osoianu, Vlad
Spivacenco; Asoc. Tinerilor Juristi Cercetatori. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Reclama").
– 152, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr (33 tit.). – P. 148-153
ISBN 9975-9549-1-X
F. prel, F. tir. – [99-124]
343.1(075.8)
Com. Nr 99
99-125 ßpak¡øueckøe peroneuaauuu ro auanusv 1uuaucosMx ot+etos,
uc+ucneuuk u v+etv roaoxoauoro uanora u lûC : Coctasneuue oõì¤cuuteneuou
sarucru u auanusa 1uuaucosMx ot+etos. |c+ucneuue u v+et roaoxoa. uanora
kpua. nuu, uuausuavaneuMx rpearpu¤tuu u rpa×aau lûC ua rpoussoactseuuMx
rpearpu¤tu¤x, s cenecron xos-se, toprosne u ro tpaucroptuMn vcnvran.
8aronueuue uanorosMx aernapauuu. lopnatusuMe aorvneutM / A. leaepuua, l.
Lupkneuurosa, 8. ñonaau, …; roa oõa. pea. 8. C. 6vrvp, ñ. l. Toctorau. – Ch. :
"Contabil-Service" SRL, 1999 (Combinatul Poligr.). – 416 p.; 21 cm. – (Ser. "6-ra
õvxrantepa"). – ñpun. r repuoa. usa. "Contabilitate si audit"
Aut. este indicat pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-921-01-9
F. prel, F. tir. – [99-126]
336.11(083)
Com. Nr 90247
99-126 Eminescu - înfasurat în manta-mi… : Memoralistica. Marturiile
contemporanilor : 150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu / elab. Mihai

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
20
Cimpoi,… ; ed. antol., aparat critic de Cristian Craciun si Victor Craciun; st. introd. si
tab. cron. Victor Craciun; conceplia graf. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucuresti :
David, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm.
[P.] 2-a. – 1999. – 492, [1] p. : fotogr. – Bibliogr. p. 475-490 si în notele de
subsol. – ISBN 9975-74-214-9 (Litera). – ISBN 973-9355-42-0 (David) : F. prel, F. tir.
– [99-126]
859.09+859.0+926 Eminescu
Com. Nr 90178
99-127 Zambitchi, Dumitru
Introducere în teoria probabilitalilor : [man. pentru studenlii fac. de econ.] /
Dumitru Zambilchi, 3tefan Buzurniuc; Acad. Int. de Informatizare. Centrul de
Matematica Aplicata si Informatica. – Ed. a 2-a, revaz. si compl. – Ch. : Evrica, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 126, [1] p.; 22 cm.
ISBN 9975-941-50-8
F. prel, F. tir. – [99-127]
519.21(075.8)
Com. Nr 173
99-128 Bujor, Ala
Boussolette : manuel de français : 3 cl. / Ala Bujor; des. Igor Hmelnilki. – Ch.
: Arc : Prut Internalional; [Bucuresti] : Teora, 1999 (Combinatul Poligr.). – 111 p. : il.
color., n. muz.; 25 cm.
ISBN 9975-61-082-X
F. prel, F. tir. – [99-128]
804.0(075.2)
Com. Nr 90171
99-129 Bujor, Ala
Le Français du Petit Poucet : manuel de français : 2 cl. / Ala Bujor; des. Igor
Dragan. – Ch. : Arc : Prut Internalional; [Bucuresti] : Teora, 1999 (Combinatul Poligr.).
– 103 p. : il. color., n. muz.; 25 cm.
ISBN 9975-61-083-8
F. prel, F. tir. – [99-129]
804.0(075.2)
Com. Nr 90170

99-130 Bujor, Ala
Boussolette : manuel de français : 4 cl. / Ala Bujor; des. Valeriu Malearenko.
– Ch. : Arc : Prut Internalional; [Bucuresti] : Teora, 1999 (Combinatul Poligr.). – 111 p.
: il. color., n. muz.; 25 cm.
ISBN 9975-61-084-6
F. prel, F. tir. – [99-130]
804.0(075.2)
Com. Nr 90172
99-131 Magic English / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca,…; des. Petru
Gheloi, Corneliu Frumosu. – Ch. : Prut Internalional : Arc; [Bucuresti] : Teora, 1999
(Combinatul Poligr.). – 25 cm.
Level 1: Book 2. – 1999. - 127 p. : il. color. – ISBN 9975-69-057-2 : F. prel, F.
tir. – [99-131]
802.0(075.2)
Com. Nr 90159
99-132 Magic English / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca, …; des. Petru
Gheloi, Corneliu Frumosu. – Ch. : Prut Internalional : Arc; [Bucuresti] : Teora, 1999
(Combinatul Poligr.). – 25 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
21
Level 2 : Book 3. – 1999. – 119 p. : il. color. – ISBN 9975-69-045-9 : F. prel,
F. tir. – [99-132]
802.0(075.2)
Com. Nr 35
99-133 Magic English / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca,…; des. Petru
Gheloi, Corneliu Frumosu. – Ch. : Prut Internalional : Arc; [Bucuresti] : Teora, 1999
(Combinatul Poligr.). – 25 cm.
Level 3 : Book 4. – 1999. – 127 p. : il. color. – ISBN 9975-69-056-4 : F. prel,
F. tir. – [99-133]
802.0(075.2)
Com. Nr 90169
99-134 Ilvitchi, Luminita
Manastirile si schiturile din Basarabia : Aspect comparativ arhitectural /
Luminila Ilvilchi; Casa Carlii "Mitropolit Petru Movila". – Ch. : Museum, 1999
(Combinatul Poligr.). – 148 p. : fig.; 25 cm.
Bibliogr. p. 139-143.
ISBN 9975-905-25-0
F. prel, F. tir. – [99-134]
726(478)
Com. Nr
99-135 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna … si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s arpene 1999 roaa u rpatrue peroneuaauuu s õopeõe c uunu / Min.
Agriculturii si Ind. de Prelucr. al Rep. Moldova. Staliunea Rep. de Proteclie a
Plantelor. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). –20 cm.
…aprilie anul 1999. – 1999. – 27, [4] p. – Tit. pe cop., text : lb. rom., rusa. –
F. f. de tit. – F. prel, 600 ex. – [99-135]
632.914(038.13)
Com. Nr 6739
99-136 Sfânta Evanghelie dupa Ioan : Calea Adevarului si Viala. – Ch. : Ed.
Fundaliei de Binefacere "Dragostea lui Dumnezeu în acliune", 1999 (Concernul
"Presa"). – 40 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9518-6-4
F. prel, 10000 ex. – [99-136]
226.5
Com. Nr 6617
99-137 Chisinau : Chisinaul vechi si nou / aut. text. Anatol Eremia; dir. imagine
Mihai Potârniche; aut. imagine : Petru Cazacu, … ; trad. Alexei Dolghi (engl.), Oleg
Banaru (rusa). fotogr. din aer Andrei Mardare, Mihail Potârniche; conceplie graf.
Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 148 p. : fotogr. color.; 29
cm.
Tit., text : lb. rom., engl., rusa. – Carte-suvenir
ISBN 9975-74-205-X
F. prel, F. tir. – [99-137]
908.478-25
Com. Nr 81120
99-138 Vicol, Nelu
Pedagogul : registre ale omenescului : Refleclii / Nelu Vicol; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 43 p.; 20 cm.
F. prel, 80 ex. – [99-138]
371.12

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
22
Com. Nr 50
99-139 Valeriu Rudic = Valery Rudic : Biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova, Inst.
de Microbiologie al A3 a Rep. Moldova; aut.-alcat. Liliana Cepoi, Ion Madan; red.
resp. Ion Madan. – Ch. : [USM], 1999. – 87 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., engl.
F. prel, 50 ex. – [99-139]
016:[57+929 Rudic]
Com. Nr 16
99-140 Din istoria gândirii filozofice : Man. / aut. Dumitru Caldare, Stepan Lupan,
Vasile Oniciv, …; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Sociologie si Istoria Filozofiei.
Catedra Filozofiei. – Ch. : USM, 1999. – 20 cm.
P. 1 : De la Antichitate la Renastere. – 1999. – 316 p. – Bibliogr. în notele de
subsol. – F. prel, 100 ex. – [99-140]
1(091)(075.8)
Com. Nr 51
99-141 Dolea, Igor
Caile ordinare de atac. Recursul penal : [pentru uzul studenlilor] / Igor Dolea;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : [USM], 1999. – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-141]
343.15(075.8)
Com. Nr 21
99-142 Bulmaga, D.
Deseurile vini-viticole : formarea si tehnologiile de prelucrare, tratare si
valorificare a lor / O. Bulmaga. – Ch. : IC3ITE, 1998. – 38, [2] p.; 20 cm. – (Inf. de
sinteza / IC3ITE)
Bibliogr. p. 38-39 (22 tit.). – F. f. de tit.
6, 25 lei, 127 ex. – [99-142]
628.3.034.2(048.8)
Com. Nr 26
99-143 $umanschi, A.
Prioritalile cresterii ralelor / A. 3umanschi. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 28, [1] p.;
20 cm. – (Inf. de sinteza / IC3ITE)
Bibliogr. p. 28-29 (13 tit.). – F. f. de tit.
4,17 lei, 56 ex. – [99-143]
636.597(048.8)
Com. Nr 33
99-144 Orlov, S.
Alunecarile de teren în Moldova si stabilizarea lor / S. Orlov, E. Orlov. – Ch. :
IC3ITE, 1998. – 20 cm. – (Inf. de sinteza / IC3ITE)
P. 2. – 1999. – 58, [2] p. – Bibliogr. p. 58-59 (20 tit.). – F. f. de tit. – 10, 51 lei,
108 ex. – [99-144]
624.131.53:624.137(478)(048.8)
Com. Nr 6
99-145 Besliu, M.
Practicarea apiculturii rentabile în Moldova / M. Besliu, P. Cemortan. – Ch. :
IC3ITE, 1998. – 31, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / IC3ITE)
Bibliogr. p. 31 (14 tit.). – F. f. de tit.
5, 91 lei, 117 ex. – [99-145]
638.1(478)(048.8)
Com. Nr 18

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
23

99-146 |ouuapos, h. h.
0r¤t rpoussoactsa u rpuneueuu¤ cospeneuuMx orou u asepeu / l. l.
lou+apos. – K. : Vonal||T3|, 1998. – 32, [3] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. /
l||T3|)
Bibliogr. p. 34 (7 tit.). – F. f. de tit.
6, 72 lei, 91 ex. – [99-146]
692.8(048.8)
Com. Nr 37
99-147 Ynsøu, |.
VanMu õusuec rar ocoõMu certop repexoauou arouonuru u rpoõnenM ero
1opnuposauu¤ s Pecrvõnuru Vonaosa / l. /ne¤u. – K. : Vonal||T3|, 1998. –
42, [2] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. / Vonal||T3|)
Bibliogr. p. 43 (9 tit.). – F. f. de tit.
8, 69 lei, 96 ex. – [99-147]
334.012.64(478)(048.8)
Com. Nr 17
99-148 Eficienta utilizarii lipidelor microbiene în suinicultura / alcat. S. Burlev, …-
Ch. : IC3ITE, 1998. – 14, [2] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / IC3ITE)
Bibliogr. p. 16 (12 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
2,83 lei, 150 ex. – [99-148]
636.4.085.1
Com. Nr 3
99-149 Reglarea statutului imun la vileii nou-nasculi sub influenla imuno-
stimulatorilor / alcat. Rita G. Golban. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 13, [1] p. : tab.; 20 cm.
– (Inf.-expres / IC3ITE)
Bibliogr. p. 13-14 (10 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
3, 66 lei, 110 ex. – [99-149]
619:636.23.605
Com. Nr 13
99-150 6oc¡oøuøe rososoactsa s nupe u ocuosuMe teuaeuuuu ero passutu¤ /
roarot. A. l. KpurnusMu. – K. : Vonal||T3|, 1998. – 10, [1] p. : tab.; 20 cm. –
(3rcrpecc uu1opn. / Vonal||T3|)
Bibliogr. p. 10-11 (20 tit.). – F. f. de tit. si cop. – Descr. dupa p. 1
3, 02 lei, 122 ex. – [99-150]
636. 39(1-100)
Com. Nr 9
99-151 Evolutia social-economica a Republicii Moldova în anul 1998 : Ed. anuala /
Min. Economiei si Reformelor al Rep. Moldova. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 65 p. : tab.;
20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [99-151]
[338+316](478)
Com. Nr 41
99-152 Manuscrise depuse în Institutul de Cercetari 3tiinlifice în Domeniul
Informaliei Tehnico-Economice : Ind. bibliogr. / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf.
Teh.-Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. Nionila Dalnilchi. – Ch. : IC3ITE, 1999. –
38, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
2, 90 lei, 150 ex. – [99-152]
016:5/6
Com. Nr 36

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
24
99-153 Culegere de referate ale LCS si LEP / Min. Econ. si Reformelor al Rep.
Moldova. Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.; executor resp. G.
Gorobani,… - Ch. : IC3ITE, 1998. – 148 p.; 29 cm.
15, 53 lei, 250 ex. – [99-153]
019.941
Com. Nr 24
99-154 Legea privind administralia publica locala = 8arou o nectuon rvõnu+uon
vrpasneuuu / Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – Ch. : Moldpres, 1999. – 66 p.; 20
cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 2 000 ex. – [99-154]
351/354(478)(094.5)
Com. Nr
99-155 Legea cu privire la antreprenoriat si întreprinderi = 8arou o
rpearpuuunatenectse u rpearpu¤tu¤x : (se republ. cu modificarile si compl.
efectuate de la întrarea în vigoare pâna în prezent) / Monitorul Oficial al Rep.
Moldova. – Ch. : Moldpres, 1998. – 47 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [99-155]
[338.22:658](478)
99-156 Legea cu privire la Guvern = 8arou o ñpasutenectse : (se republ. cu
modificari si compl. efectuate de la intrarea în vigoare pâna în prezent) / Monitorul
Oficial al Rep. Moldova. – Ch. : Moldpres, 1998. – 30.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-156]
328(478)(094.5)
Com. Nr
99-157 Legea cu privire la Tariful Vamal = 8arou o tano×euuon tapu1e / Monitorul
Oficial al Rep. Moldova. – Ch. : Moldpres, 1998. – 36 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 2 000 ex. – [99-157]
336.227.3(478)(094.5)
Com. Nr
99-158 Legea bugetului pe anul 1999 = 8arou o õka×ete ua 1999 roa : Taxele si
tarifele vamale. Taxa speciala la import. Taxa de folosire a drumurilor. Impozitul
funciar. Impozitul pe bunurile imobiliare. Licenlele pentru anumite genuri de
activitate. – Ch. : Moldpres, 1999. – 74 p. : 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 1 500 ex. – [99-158]
336.14(478)(094.5)
Com. Nr
99-159 Constitutia Republicii Moldova : [Adopt. la 29 iul. 1994]. – Ch. : [Dir. de Stat
pentru Asigurarea Inf.] Moldpres, 1998. – 81, [1] p.; 20 cm.
Tit. cop., text paralel : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-159]
342.4(478)
Com. Nr
99-160 Furdui, Galina
Ieri plus mâine : [versuri] / Galina Furdui; il. Ludmila Furdui. – Ch. : Cartea
Moldovei, 1999 (Combinatul Poligr.). – 60, [3] p. : il. color., fotogr; 29 cm.
ISBN 9975-60-035-2 (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [99-160]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
25
859.0(478)-1-93 Furdui
Com. Nr 90146
99-161 Epileptologie practica / aut. : Mathias Hoppe, Klaus Kellermann, Thomas
Mayer, …; sub red. lui Klaus Kellermann cu colab. lui B. Rambeck,… - Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1999. – 118, [1] p. : tab; 24 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 109-110. – Ind. de termeni p.
111-116. – Apare cu sprijinul firmei "Destin"
ISBN 9975-923-84-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-161]
616.853(075.8)
Com. Nr 67
99-162 ßpak¡øueckaø arunertonoru¤ / ast. Vatuac Xorre, P. A. 8enere-
Kennepnauu, Vaptuu Leuauuct, …; roa pea. Knavca Kennepnnaua cosnectuo c
6. Panõer, ... – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 143, [1] p. : tab.; 24
cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 135-136. – Ind. de materii p.
139-141
ISBN 9975-923-85-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-162]
616.853(075.8)
Com. Nr 66
99-163 6¡pa¡yna¡, 0ner
ñonutura 1uuaucuposauu¤ couuaneuo-rvnetvpuou c1epM s Pecrvõnure
Vonaosa : lav+.-v+eõ. usa. / 0. Ctpatvnat, 8. 6vraura¤, ß. lurutuua. – Ch. :
Evrica, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 91, [1] p. : tab.; 20 cm. – (ûeueru,
1uuaucM, Kpeaut)
Bibliogr. p. 90 (16 tit.)
ISBN 9975-941-48-6
F. prel, F. tir. – [99-163]
573(075.8)
Com. Nr 220
99-164 Perciuleac, Ludmila
Teste la biologie / Ludmila Perciuleac, Mihai Lesanu. – Ch. : Evrica, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 152 p.; 20 cm.
ISBN 9975-941-56-7
F. prel, F. tir. – [99-164]
573(075.8)
Com. Nr 220
99-165 Picard, M.
Printemps au Moulin-Bleu : Livre de lecture courante / M. Picard, B. Jughon;
notes et vocabulaire par Galina Bejenaru et Tamara Andriula. – Ch. : [F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"], 1999. – 86, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-923-86-0
F. prel, F. tir. – [99-165]
840.09(075.8)
Com. Nr
99-166 Marian, Oleg
Securitatea activitalii vitale : Proteclia muncii : Electrosecuritatea si igiena
muncii privind câmpurile electromagnetice : Ciclu de prelegeri / Oleg Marian,
Alexandru Bajureanu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Proteclia Muncii si a Mediului
Ambiant. – Ch. : UTM, 1999. – 84 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82 (5 tit.).

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
26
4 lei, 300 ex. – [99-166]
614.825(075.8)
Com. Nr
99-167 Generatoare de caldura : Îndrumator metod. privind elab. lucrarii de curs /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilalie; alcat.
Mihail Plesca; red. resp. Pavel Vârlan. – Ch. : UTM, 1999. – 82 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 48 (9 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-167]
621.41(076.5)
Com. Nr 15
99-168 Amarii, Veronica
Aplicalii si probleme de chimie analitica : [pentru uzul studenlilor] / Veronica
Amarii, Larisa Cernega; red. resp. Veronica Amarii; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
chimie. – Ch. : UTM, 1999. – 122 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 120 (7 tit.)
F. prel, 250 ex. – [99-168]
543(075.8)
Com. Nr 16
99-169 Moraru, Vasile
Programare matematica : Material didactic / Vasile Moraru, Eleonora
Tutunaru; Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Calculatoare, Informatica si Microelectronica.
Catedra Matematica de Calcul si Programare. – Ch. : UTM, 1999. – 59 p. : fig.; tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 58 (5 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-169]
004.42(075.8)
Com. Nr 17
99-170 Mecanizarea lucrarilor de încarcare, descarcare, transportare si depozitare :
îndrumar metodic privind elab. proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Utilaj Tehnologic Industrial; alcat. Anatolie Antonovici, Gheorghe Gorea; red. resp.
Anatolie Antonovici. – Ch. : UTM, 1999. – 23 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [99-170]
621.869(076.5)
Com. Nr 18
99-171 Instalatie frigorifica cu o treapta : îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Utila Tehnologic Industrial; elab. Vasile Cartofeanu, Valentin Pisarenco; red.
resp. Victor Mudreac. – Ch. : UTM, 1999. – 51, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 50 (6 tit.).
F. prel, 150 ex. – [99-171]
621.5(076.5)
Com. Nr 19
99-172 Blaja, Valeriu
Electronica : Ciclu de prelegeri : [pentru uzul studenlilor] / Valeriu Blaja; Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra de Electromecanica. – Ch. : UTM, 1999. – 20 cm.
P. 2, 3 : Circuite electronice. – 1999. – 167 p. : fig., tab. – 11,00 lei. – 100 ex.
– [99-172]
621.38(075.8)
Com. Nr 23
99-173 Marina, Vasile

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
27
Rezistenla materialelor : Culeg. de probleme / Vasile Marina, Eugeniu
Savcenco; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Rezistenla Materialelor. – Ch. : UTM,
1999. – 52 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 53 (3 tit.)
4 lei, 200 ex. – [99-173]
621.7.014.2(076.1)
Com. Nr 25
99-174 Gutuliac, Emilian
Modelarea si evaluarea performanlelor sistemelor de calcul prin relele Petri :
Ciclu de prelegeri / Emilian Gululeac; ref. st. Ion Cojocaru; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Teh. de Calcul. – Ch. : UTM, 1999. – 20 cm.
P. 2. – 1999. – 268 p. : fig. – Bibliogr. p. 261-268 (88 tit.). – 20 lei, 150 ex. –
[99-174]
004.81(075.8)
Com. Nr 16

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
28
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
APRILIE 1999


99-175 Curjos, Vasile
Învalam, distrându-ne : [chimia în afara orelor de curs] / Vasile Curjos. –
Cahul [1999], (Tipogr. "Raza de Sud"). – 169 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 169 (15 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-175]
54(079)
Com. Nr 1298
99-176 Programul lucrarilor celei de-a 7-a Conferinlei Studenlesti. Probleme
economice actuale în viziunea tineretului studios / Min. Ed. si 3t. al Re. Moldova.
Acad. de st. Econ. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 40 ex. – [99-176]
Com. Nr
99-177 Programa la disciplina "Management" pentru studenlii facultalilor "Finanle si
asigurari", "Banci si burse de valori" cu forma de învalamânt la cursuri de zi / aut. R.
Boboc, G. 3avga, L. Stihi,…; Acad. de 3t. Econ. din Moldova. Fac. "Management". -
Ch. : 1999, [Tipogr. ASEM]. – 16 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (23 tit.), p. 15-16 (37 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-177]
336:658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-178 Programa la disciplina "Managementul unitalilor economice" pentru studenlii
facultalii "Relalii economice internalionale" cu forma de învalamânt la cursuri de zi /
aut. Angela Ous; Acad. de 3t. Econ. din Moldova. Fac. "Management". – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. ASEM). – 16 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor, P. 12-14 (62 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-178]
339.9:658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-179 Kpoccsopas / coct. l. Kpuctees. – Konpat : 6. u., 1998 (Tipogr. Cahul). –
20 cm.
Cõ. Nr 1. – 1999. – 48 p. – F. prel, F. tir. – [99-179]
Com. Nr
99-180 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova; coord. si colaborator Alexei Barbaneagra,
... . – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : SRL
"Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova.). – 20 cm. – Apare cu sprijinul :
Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru
Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asoci. Avocalilor Americani
– Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei
Soros Moldova, …
Vol. 12. – 1999. – [362] p. – Text. paral. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-029-
9 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-180]
341.24"1990/1998"=590=20

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
29
Com. Nr 21
99-181 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova; coord. si colaborator Alexei Barbaneagra,
... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : SRL
"Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova.). – 20 cm. – Apare cu sprijinul :
Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru
Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asoc. Avocalilor Americani
– Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova, Fundaliei
Soros Moldova, …
Vol. 13. – 1999. – [412] p. – Text. paral. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-040-
X (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-181]
341.24"1990/1998"=590=20
Com. Nr 9
99-182 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova; coord. si colaborator Alexei Barbaneagra,
... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : SRL
"Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova.). – 20 cm. – Apare cu sprijinul :
Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali; Agenliei Statelor Unite pentru
Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asocialiei Avocalilor
Americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în Moldova,
Fundaliei SOROS Moldova, …
Vol. 14. – 1999. – [308] p. – Text. paral. : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-
041-8 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-182]
341.24"1990/1998"=590=20
Com. Nr 10
99-183 The World Bank’s Publications. New Titles : Bibliogr. bulletin, 1998 / Bibl.
Acad. de Studii Econ. din Moldova / prepared by Marina Sciur. – Ch. : [Tipogr.
ASEM], 1999. – 31 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-183]
016:336
Com. Nr
99-184 Conferinta stiinlifica studenleasca, Edilia a 3-a. Chimia ecologica si
estimarea riscului chimic : Rez. comunic. : mart. 1999 / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra Chimie Industriala si Ecologica; com. org. Mogâldea Oxana,…; com. st. :
Gh. Duca, … - [Ch.] : USM, 1999. – 57 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-184]
54:574:378.1(063)
Com. Nr 42
99-185 Chestionar / Acad. de St. Econ. don Moldova. Catedra "Marcheting". – Ch. :
ASEM, 1999. – 24 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [99-185]
Com. Nr
99-186 Chestionar / Acad. de St. Econ. don Moldova. Catedra "Marcheting". – Ch. :
ASEM, 1999. – 24 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-186]
Com. Nr
99-187 Indicatii metodice la executarea tezelor de licenla pentru studenlii
specialitalii "Comerl, turism, servicii hoteliere" / Acad. de 3t. Econ. din Moldova.
Catedra "Comerl, turism, servicii hoteliere"; aut. E. Turcov. – Ch. : ASEM, 1999. – 26
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-26
F. prel, 150 ex. – [99-187]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
30
378.2: 658.6(075.8)
Com. Nr
99-188 Vatamaniuc, Valentina
Carte despre si pentru adolescenli: întrebari si raspunsuri pe teme de
educalie sexuala, contraceplie si multe-multe altele… : [material supl. pentru cl. 8-12]
/ Valentina Vatamaniuc; pict. Veaceslav Vatamaniuc. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Acad. de 3t. din RM). – 90, [2] p.; 20 cm.
Apare cu suslinerea financ. a Fondului Naliunilor Unite pentru Populalie,
Firma farmaceutica "Organon-Olandasi", Scheting AG – Germania, …
ISBN 9975-62-037-X
F. prel, 5000 ex. – [99-188]
37.035:613.88
Com. Nr 16
99-189 Tinerii din Republica Moldova opteaza pentru integrarea europeana = Youth
of the Republic of Moldova for European integration : [materialele conf. rep., 13-14
mart. 1999, Chisinau]. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 49 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Ed. si 3t.
F. prel, 100 ex. – [99-189]
32:061.213(478)
Com. Nr 25
99-190 Dolea, Igor
Caile ordinare de atac. Apelul penal / Igor Dolea; Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de drept. – Ch. : S. n., 1999 (USM). – 31 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-190]
347.95(075.8)
Com. Nr 22
99-191 Geografia Continentelor si Oceanelor : Atlas : cl. 6-7 / cond. proiectului
Andrei Pritvorov, Victor Lisov; sub red. Olga Krâlova. – Ch. : Iulian; M. : D& K, 1998
(Combinatul Poligr.). – 56, [1] p. : il. color., harli; 29 cm.
ISBN 9975-922-29-5 (Iulian). – ISBN 5-7903-0047-2 (D&K)
F. prel, F. tir. – [99-191]
912(084.4)
Com. Nr 90091
99-192 Granaci, Lidia
Instruirea prin joc : teorie si practica / Lidia Granaci. – Ch. : Epigraf, 1999
(Tipogr. "Reclama"). – 126 (1) p. : fig.; 20 cm. – (Însusi jocul sa devina învalatura)
Bibliogr. p. 124-126 (45 tit.). – Apare în red. aut.
ISBN 9975-9985-2-6
F. prel, F. tir. – [99-192]
37.03
Com. Nr 138
99-193 Buletin de identitate : antol. de versuri publ. în rev. "Noi". – Ch. : Moldpres,
1998. – 94 p.; 20 cm.
F. prel, 700 ex. – [99-193]
859.0(478)-93
Com. Nr
99-194 Ha¡epøans an¤ sau¤tuu ro passutuk pe+u : ûn¤ ctvaeutos 1unon. 1ar.;
Vona. loc. /u-t. Ka1. pvc. 1unonoruu. – K. : Vl/, 1998. – 150, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-194]
882(075.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
31

Com. Nr 62
99-195 Grigorcea, Pavel
Biochimie generala : Lucr. de lab. : Pentru studenlii fac. : Biologie si
Pedagogie; Chimie (Spec. : Biologie, Ecologie, Chimie) / Pavel Grigorcea, Vasile
Ciobanu, Veaceslav Reva; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Fiziologie, Biochimie si
Genetica Vegetala. – Ch. : USM, 1998. – 125, [2] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 124-125 (26 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-195]
577.1(076.5)
Com. Nr 78
99-196 Caraman, Ion
Tehnologia culturii capsunului / Ion Caraman; pict. Vladimir Sinilki. – Ch. :
Prometeu, 1999 (Combinatul Poligr.). – 27, [1] p. : fig.; 20 cm. – (Ghidul fermierului)
ISBN 9975-919-01-4
F. prel, F. tir. – [99-196]
634.7
Com. Nr 90267
99-197 hiyueuøe u rperoaasauue pvccroro ¤sMra u nutepatvpM : rpoõnenM u
repcrertusM. VatepuanM Pecr. uav+.-rpart. rou1., 16 arp. 1998 r. / loc. /u-t
Vona. Ka1. pvc. 1unonoruu; roa pea. ß. 1. ßvresu+. – K. 6 l/V, 1998. – 175 p.;
20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, 100 ex. – [99-197]
372.880.82.046.16 + 372.888.2.046.16
Com. Nr 66
99-198 Indicatii metodice la cursul de chimie organica / aut. Ivan Pogrebnoi, Galina
Dragalina, Nicanor Barba, …; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de chimie
organica. – Ch. : USM, 1998. – 64 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 62-64
F. prel, 100 ex. – [99-198]
547(075.8)
Com. Nr 85
99-199 Pa6ouaø rporpanna : ro aucuurnuue "neuea×neut" an¤ ctvaeutos
creuuaneuocteu : "6vx. v+et u avaut", "1uuaucM u ctpaxosauue", "6auru u
õup×M" auesuou u sao+uMu 1opn oõv+euu¤ / ast. ß. 6unaa; Vona. 3rou. Araa.
1ar. "Veuea×neut". Ka1. "0õauu neuea×neut". – Ch. : ASEM, 1999. – 34, [1] p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 32-34 (60 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-199]
Com. Nr
99-200 Haiyp, Apkaaøø
CtpauuuM uctopuu coporcrux espees : (8topa¤ ronosuua XIX s. – XX s.) :
rocs¤aeuo 500-netuk ropoaa Copora / Apraauu Vasvp. – 2-e usa. aoronu. – K. :
Ruxanda, 1999. – 104 p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-72-037-4
F. prel, F. tir. – [99-200]
947.8-22"18/19"(=924.5)
Com. Nr
99-201 4øuaucossø rvtesoautene rpearpuuunaten¤ / 0õaects. /+pe×aeuue
ro ûenosou ñoarotosre u Coaeuctsuk ñpearpuuunat. ûe¤teneuoctu "VARDI";
col. de aut. : Gheorghe Constantinescu, Marian Manole, Cristina Minescu, ..., Jahn

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
32
Allen (coord.); aaart. u rep. [c pvn.] Poauua ûanuau, Auatonuu |saaeuro; ropa.
Auatonuu |saaeuro. – K. : 0õa. v+pe×aeuue "VARDI", 1999 (Tipogr. AN Resp.
Moldova). – 182, [1] p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-9553-1-2
F. prel, 2 000 ex. – [99-201]
[336:658.1](036)
Com. Nr 20
99-202 Turcanu, Ianos
Zece frali neastâmparali / Ianos Turcanu; ed. Sergiu Afanasiu; des. Petru
Gheloi. – Ch. : ABECELU3 : ÎS "Cartea Chisinau", 1999 (Combinatul Poligr.). – 12 p. :
des.; 25 cm. - (Citim si numaram) (Carte cu ochi)
ISBN 9975-9556-2-2
F. prel, F. tir. – [99-202]
859.0(478)-93 Turcanu
Com. Nr 90197
99-203 Afanasiu, Sergiu
ALFABETUL în poezii si desene / Sergiu Afanasiu; pict. Petru Gheloi. – Ch. :
Ed. ABECELU3 : ÎS "Cartea Chisinau", 1999 (Combinatul Poligr.). – 14, [2] p. : des.
color.; 30 cm. – (Învalam sa citim) (Carte cu ochi)
ISBN 9975-9556-0-6
F. prel, F. tir. – [99-203]
859.0(478)-93 Afanasiu
Com. Nr 90195
99-204 Afanasiu, Sergiu
ALFABETUL – ghicitoare / Sergiu Afanasiu; pict. Petru Gheloi. – Ch. :
ABECELU3 : ÎS "Cartea Chisinau", 1999 (Combinatul Poligr.). –16 p. : des. color; 25
cm. – (Învalam sa citim) (Carte cu ochi)
ISBN 9975-9556-1-4
F. prel, F. tir. – [99-204]
859.0(478) - 93 Afanasiu
Com. Nr 90196
99-205 Statistica : studii de caz : [pentru uzul studenlilor] / Elena-Maria Biji, Eugenia
Lilea, Ion Pârlachi,…; Acad. de St. Econ. din Bucuresti, Acad. de St. Econ. din
Moldova. – Ch. : ASEM, 1999. – 198 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-75-034-6
F. prel, 500 ex. – [99-205]
311(075.8)
Com. Nr
99-206 Cartea celor o mie si una de nopli : [povesti arabe] / text integral în rom. de
Haralambie Gramescu; con. graf. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucuresti : TEDIT
FZH, 1999 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Bibl. de aur; 203). – Alcatuirea dupa ed.
"Le livre des Mille nuits et une nuit", Edition de la Revue Blanche, Paris, 1899,
versiune colaborata cu "Kuura tMc¤+u u oauou uo+u", loc. |sa-so nut. M., 1959, si
cu Tausend und eine Nacht, Druk und Verlang von Philipp Reclam Jun., Leipzig,
1895).
Vol. 3. – 1999. – 379, [4] p. – ISBN 9975-74-207-6. – ISBN 973- 98- 515-3-3 :
F. prel, F. tir. – [99-206]
892.7-3 + 398.21(=927)
Com. Nr
99-207 Giovagnoli, Raffaello
Spartacus : [roman] / Raffaello Giovagnoli; în rom. de Ioan Comsa si Magda
Rosu cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucuresti : David, 1998 (Î.E.-P. "Tipar",

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
33
Tiraspol). – 17 cm. – (Bibl. scolarului; 186). – Reprod. dupa ed. : (Ed. Tineretului,
Bucuresti, 1967).
Vol. 1. – 1998. – 254, [1] p. – ISBN 9975-74-145-2 (Litera). – ISBN 973-
9355-26-9 (David) : F. prel, F. tir. – [99-207]
850-3 Giovagnoli
Com. Nr 5552
99-208 Giovagnoli, Raffaello
Spartacus : [roman] / Raffaello Giovagnoli; în rom. de Ioan Comsa si Magda
Rosu cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucuresti : David, 1998 (Î.E.-P. "Tipar",
Tiraspol). – 17 cm. – (Bibl. scolarului; 187). – Reprod. dupa ed. : (Ed. Tineretului,
Bucuresti, 1967).
Vol. 2. – 1998. – 262, [1] p. – ISBN 9975-74-146-0 (Litera). – ISBN 973-
9355-27-7 (David) : F. prel, F. tir. – [99-208]
850-3 Giovagnoli
Com. Nr 5553
99-209 Ciocanu, Ion
Literatura româna contemporana din Republica Moldova : Art. de prezentare
gen. a procesului literar si portrete de crealie / Ion Ciocanu; cop. Vladimir Zmeev. –
Ch. : Litera, 1998 (Î.E.-P. "Tipar", Tiraspol). – 43 p.; 17 cm. – (Bibl. scolarului; 213)
Bibliogr. p. 420
ISBN 9975-74-201-7
F. prel, F. tir. – [99-209]
859.0(478).09
Com. Nr 5561
99-210 Ungureanu, Mihai
Alfabetul pe portativ / Mihai Ungureanu, Ion Anton; muz. Mihai Ungureanu. –
Ch. : Litera, 1999. – 40 p. : n. muz.; 25 cm.
ISBN 9975-74-199-1
F. prel, F. tir. – [99-210]
859.0(478)-93
Com. Nr 5554
99-211 Alimentatia enterala a bolnavului chirurgical: Recomandari metodice / Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testimileanu"; V. Cazacov, P. Bâtca, A.
Iliadi, E. Moraru. – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 27 p. : tab.,
fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27 (7 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-211]
617.5(076.5)
Com. Nr
99-212 Diagnosticul diferenlial al maladiilor infeclioase eruptive : (Indicalii
metodice) / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Catedra
Bolii Infeclioase; C. Andriula, V. Pântea, E. Mihnevici, ... – Ch. : Centrul ed.-poligr.
"Medicina" al USMF, 1999. – 35, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 36 (10 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [99-212]
616.9-07(076.5)
Com. Nr 201
99-213 Moldovanu, I.
Tulburari cognitive în leziunile cerebrale focale si difuze : (Recomandalii
metodice) / I. Moldovanu, S. Odobescu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N.
Testimileanu". Catedra de neurologie, neurochirurgie si genetica medicala.
Laboratorul Neurologie Funclionala. – Ch. : USMF, 1999. – 63 p.; 20 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
34
Bibliogr. p. 63 ( 9 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-213]
616.8(076.5)
Com. Nr
99-214 Manifestari neurologice în malformaliile congenitale ecto-mezodermale :
(Recomandari metodice pentru studenli, rezidenli si medici) / I. Moldovanu, D.
Gherman, B. Vasan, R. Serebreanschi; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testimileanu". Catedra de neurologie si genetica medicala. Lab. Neurologie
Funclionala. – Ch. : USMF, 1998. – 39 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39 (12 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-214]
616.8(076.5)
Com. Nr
99-215 Moldovanu, I.
Diagnosticul si tratamentul dereglarii de respiralie de origine psihogena :
Recomandari metodice / I. Moldovanu, Oct. Razlog, L. Malcoci; Univ. de Stat de
Medicina si Farmacie "N. Testimileanu". Lab. de neurologie funclionala. Catedra de
psihiatrie a PFM. – Ch. : USMF, 1998. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-24 (54 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-215]
616.2(076.5)
Com. Nr
99-216 Rusu, Mara
Masaj – magnetoforeza uleiului eteric de salvie în tratamentul complex al
osteoartrozei : [îndrumare metodica] / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N.
Testimileanu"; Maria Rusu, Liliana Groppa. – Ch. : [USMF], 1998. – 8 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 7-8 (20 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-216]
615.829(076.5)
Com. Nr
99-217 Patologia sistemului nervos vegetativ : (Sindrome si maladii vegetative) :
(Indicalii metodice pentru studenli, rezidenli, medici) / I. Moldovanu, V. Vovc, L.
Ciobanu, S. Odobescu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testimileanu".
Catedra de neurologie si neurochirurgie. Lab. Neurologie Funclionala. – Ch. : USMF,
1998. – 82 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-217]
616.891.6:616-12-009(076.5)
Com. Nr
99-218 Clasificarea bolilor chirurgicale : (Ghid metodic pentru studenli) / V.
Hotineanu, P. Bâtca, Gh. Musteala, …; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testimileanu". – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 71 p.;
20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-218]
617.5(075.8)
Com. Nr
99-219 Materialele Conferinlei 3tiinlifice consacrate aniversarii a 125 de ani de la
formarea spitalului de la Soroca / Spitalul central raional Soroca. – Soroca : S. n.,
1998 (Tipogr. UASM). – 32 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 250 ex. – [99-219]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
35
61(063)
Com. Nr 79
99-220 ßonosøu, H. h.
Aptepuaneua¤ rureptouu¤ : rpart. peroneuaauuu / V. |. ñorosu+, 6. |.
6otuape, A. ñ. Kapava; |u-t rapauonoruu. – K. : 6. u., 1999. – 73, [2] p. : tab.; 20
cm.
F. prel, F. tir. – [99-220]
616.12(083.13)
Com. Nr
99-221 0c¡eonopoi : netoa. paspaõ. : [pentru uzul studenlilor] / loc. /u-t
VeauuuuM u 1apnauuu un. l. A. Tectenuuauv, Leutp. naõ., lau. |u-t
1apnauuu; roa pea. V. 8. Vasvp. – K. : 6. u., 1999. – 44, [1] p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44
F. prel, F. tir. – [99-221]
616.71(076.5)
Com. Nr
99-222 Popusoi, Eugen
Valori morale în medicina : [materiale didactice] / Eugen Popusoi, Constantin
Elco; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testimileanu". – Ch. : Centrul
ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 216 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 215
ISBN 9975-945-17-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-222]
[614-25:172](075.8)
Com. Nr
99-223 Epidemiologie : (Man. de lucrari practice) / sub red. V. Prisacari; M.
Barabas, V. Chicu, V. Gâlca,…; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testimileanu". Catedra de epidemiologie. – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al
USMF, 1998. – 354, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 351-352 (9 tit.)
ISBN 9975-945-09-0 (în cop.)
F. pre, 250 ex. – [99-223]
616.9-036.2(075.8)
Com. Nr 294
99-224 Habasescu, Ion
Igiena copiilor si adolescenlilor / Ion Habasescu, Maria Moraru; Univ. de Stat
de Medicina si Farmacie "Nicolae Testimileanu". – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina"
al USMF, 1999. – 403, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 403-404
ISBN 9975-945-16-3 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-224]
613.95/96 (075.8)
Com. Nr
99-225 Accesul la informalie în democraliile consolidate si în Republica Moldova /
Comitetul "Helsinki" pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova. – Ch. : Universitas,
1999 (Combinatul Poligr.). – 341, [1] p. : tab.; 20 cm.
Cupr., pref. paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Embassy of the
Kingdom of the Netherlands
ISBN 9975-9541-8-9
F. prel, 500 ex. – [99-225]
002(094.5)
Com. Nr 90341

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
36
99-226 Chirtoaga, Ion
Istoria românilor : Epoca medievala: manual universitar / Ion Chirtoaga; h. :
Sergiu Cius. – Ch. : Cartier (istoric), 1999 (Combinatul Poligr.). – 279 p. : h.; 20 cm.
Bibliogr. p. 275-276 (64 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei SOROS
ISBN 9975-949-74-6
F. prel, F. tir. – [99-226]
93(=590)"04/14"(075.8)
Com. Nr
99-227 Hadârca, Ion
Duminica mare : Poezii pentru copii / Ion Hadârca; il., graf., design Alexandru
Macovei. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (Combinatul Poligr.). – 199 p. : des., il.; 20
cm.
ISBN 9975-60-032-8
F. prel, 1000 ex. – [99-227]
859.0(478)-93 Hadârca
Com. Nr 81300
99-228 Cazacu, Tamara
Dulce grai : man. de limba româna pentru cl. 9-a a sc. alolingve / Tamara
Cazacu, Iulia Maevschi, Galina Stahi; cop. Mihai Bacinschi; il. Igor Hmelnilchi; Min.
Educaliei si 3t. – Ch. : ARC : Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 216 p. :
il.; 20 cm.
În anexa : Îndrumar de gramatica
ISBN 9975-69-055-6
F. prel, F. tir. – [99-228]
805.90(075.3=82)
Com. Nr 90294
99-229 Revel computers : Catalog, 1999. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). –
15 p. : il. color.; 26 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-229]
004.3’1(085)
Com. Nr
99-230 Creanga, Ion
Pungula cu doi bani / Ion Creanga; il. Petru Gheloi. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – [16] p. : il. color.; 30 cm. – (Biblioteca pentru scolari)
(Cheila fermecata)
ISBN 9975-69-061-0
F. prel, F. tir. – [99-230]
859.0-93 Creanga
Com. Nr 90349
99-231 Filip, Iulian
Nucul cu o singura nuca; Placinlele cu marar / Iulian Filip. – Ch. : Prut
Internalional, 1999. – [30] p. : il. color.; 30 cm. – Carte liant
ISBN 9975-69-062-9
Prel, F. tir. – [99-231]
859.0(478)-93 Filip
Com. Nr
99-232 Moraru, $tefan
Fasolea o cultura avantajoasa : Îndrumar pentru fermieri / 3tefan Moraru;
Centrul Ramural de Extensiune al Univ. Agrare de Stat din Moldova. – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1999. – 11, [4] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-91-7

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
37
F. prel, F. tir. – [99-232]
635.65(083.13)
Com. Nr 289
99-233 Moraru, $tefan
Cultura florii-soarelui : Îndrumar pentru fermieri / 3tefan Moraru; Centrul
Ramural de Extensiune al Univ. Agrare de Stat din Moldova. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrala", 1999. – 34, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-92-5
F. prel, F. tir. – [99-233]
633.85(083.13)
Com. Nr 331
99-234 Botnaru, Dumitru
Teste la matematica : [pentru elevii cl. 9-12] / Dumitru Botnaru. – Ch. :
Tehnica-Info : Univ. Teh. a Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 74, [2] p.; 20
cm.
ISBN 9975-910-68-8
F. prel, F. tir. – [99-234]
51(075.3)
Com. Nr 297
99-235 üuø¡pøesa, ßapøca
"Koueu cseta" otneu¤etc¤. lo aeue senuroro rpuxoaa õnusor ! : ln. us ru.
"8M ot nupa cero". "Vup ceu", ActpaneuMu nup ue +enose+ecruu / ßapuca
ûnutpuesa; ots. pea. 8. Tuno1tu. – K. : 8uau¤, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
79, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9538-1-6
F. prel, F. tir. – [99-235]
1
Com. Nr 343
99-236 üeuokpa¡øø +epes v+actue : (Cõ. aor. ct., rocs¤aeuuMx aoctvrv r
uu1opn., v+actuk oõaectseuuoctu s rpouecce rpuu¤tu¤ peaeuuu u aoctvrv r
rpasocvauk ro sorpocan, racakauxc¤ orpv×akaeu cpeaM) / 3ron. oõ-so
"BIOTICA" Pecr. Vonaosa. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 206, [1] p.; 20
cm. – (Biotica)
Apare cu sprijinul Progr. TACIS "ñosMaeuue vposu¤ uu1opnuposauuoctu
uaceneuu¤ ro sorp. orpv×akaeu cpeaM"
ISBN 9975-923-88-7
F. prel, F. tir. – [99-236]
504(478)(082)
Com. Nr 247
99-237 Piata valorilor mobiliare = PMuor ueuuMx õvnar : Legi / Parlamentul Rep.
Moldova. – Ch. : Arc, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 190, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-61-086-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-237]
336.763(478)(094.5)
Com. Nr 279
99-238 Doras, Simion Gh.
Criminalistica : [man. pentru studenlii fac. de drept] / Simion Gh. Doras; cop.
V. Popovschi; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 20
cm.
Vol. 2 : Elemente de tactica. – 1999. – 281, [3] p. : fig. – Bibliogr. p. 274-279,
si în notele de subsol. – ISBN 9975-923-90-9 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-238]
343.98(075.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
38
Com. Nr 254
99-239 Nechit, Irina
Godot Eliberatorul : periplu teatral / Irina Nechit; cop. Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 1999. – 165 p. : fotogr.; 20 cm. – (Rotonda : Eseu)
Apare cu sprijinul fundaliei Soros
ISBN 9975-949-72-X
F. prel, F. tir. – [99-239]
859.0(478) Nechit
Com. Nr
99-240 O viata sub semnul diagonalei. Mihail Garaz : Biobibliogr. / Bibl. Publ.
oraseneasca "Alexandru Donici"; alcat. Zinaida Vârlan. – Orhei : S. n., 1998. – 96 p. :
fotogr.; 20 cm. - (Personalitali orheiene)
F. prel, 500 ex. – [99-240]
012:[859.0(478).09+929]
Com. Nr 635
99-241 Mischevca, Vladimir
Moldova în politica marilor puteri : la începutul sec. al XIX-lea / Vladimir
Mischevca; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ch. : Civitas, 1999. – 143, [1]
p. : diagr.; 20 cm. – (Col. ist. "Civitas")
Rez. lb. rusa, engl. – Bibliogr. p. 113-140 (539 tit.)
ISBN 9975-936-26-1
F. prel, F. tir. – [99-241]
947.8"17":327
Com. Nr
99-242 Alexandrescu, Emil
Literatura româna în analize si sinteze / Emil Alexandrescu, Dana Gavrilila. –
Ed. a 3-a, revaz. si compl. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 558, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-68-017-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-242]
859.0.09(075.8)
Com. Nr
99-243 Potârniche, Ion
Furnicaturi : [epigrame] / Ion Potârniche. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul
"Presa"). – 61 p.; 16 cm.
F. prel, F. tir. – [99-243]
859.0(478)-1
Com. Nr
99-244 Suveica, Tudor
Activitatea pedagogica, stiinlifica si iluminista a lui V. Suhomlinski / Tudor
Suveica. – Ch. : S. n., 1999 (Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga"). – 217 p.; 20
cm.
Bibliogr. P. 209-215 (236 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-244]
37.01(092) + 929 Suhomlinski
Com. Nr
99-245 Balanta de plali a Moldovei : Pentru anul … / Banca Nal. a Moldovei. – Ch. :
IMCO, 1999 (Combinatul Poligr.) – 88 p. : fig.; 30 cm.
…1997. – 1999. – 88 p. : fig. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [99-245]
336.717(478)(058)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
39
99-246 Congresul Taranilor împroprietariti din Republica Moldova (2; 1998;
Chisinau). Congresul II al Taranilor Împroprietarili din Moldova, (28 noiemb. 1998). –
Ch. : Lyceum, 1999 (Concernul "Presa"). – 95, [5] p., [2] f. fotogr. color.; 20 cm.
Antetit. : Federalia Nalionala a Fermierilor, Cartierul Taranesc "Sfântul
Gheorghe"
F. prel, F. tir. – [99-246]
631.1(063)
Com. Nr 6839
99-247 "Probleme ale stiintelor socio-umane si modernizarii învatamântului",
conf. st. anuala (1999; Chisinau). "Probleme ale stiinlelor socio-umane si
modernizarii învalamântului" : Conferinla stiinlifica anuala a Universitalii Pedagogice
de Stat "Ion Creanga" (3-4 martie 1999) : Rez. ale comunic. / col. red. : Ion Gulu
(pres.). – Ch. : Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga", 1999. – 211, [3] p. : fig.; 30
cm.
Antetit. : Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". – Texte si în lb. rusa. –
Bibliogr. în notele de subsol
F. prel, 150 ex. – [99-247]
37.0:378.147(082)(063)
Com. Nr
99-248 Purice, Lucia
Arca lui Noe : [eseuri] / Lucia Purice. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 279, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-68-018-6
F. prel, F. tir. – [99-248]
859.0(478)-4 Purice
Com. Nr 208
99-249 Caiet pentru lucrari de laborator la microbiologie cu virusologie si imunologie
/ aut. Petru Galelchi, Liviu Sucinschi, 3tefan Plugaru, …; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testimileanu". Catedra de Microbiologie cu Virusologie si
Imunologie. – Ch. : Complexul ed. "Medicina", 1998. – 65 p.; 30 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-249]
579.61(076.5)
Com. Nr
99-250 Nu mai încap în lumea aceasta : despre viala si opera academicianului
Gealal Aliyev [Azerbaidjan] / alcat. A. Galaev; trad. 3. Bozbei, T. Mustafayev. – Ch. :
[Cuant], 1999 (Combinatul Poligr.). – 105, [2] p., [15] p. fotogr. color.; 20 cm.
ISBN 9975-901-18-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-250]
[581.42:631]+ 929 Aliyev
Com. Nr 90290
99-251 Totul despre … impozite : Codul fiscal si acte normative în vederea aplicarii
lui : Texte actualizate la data de 1 apr. 1999 / alcat. Petru 3arcov, Ghenadie Ipati. –
Ch. : Bons Offices, 1999. – 20 cm.
Vol. 1 : Codul fiscal : Regulamente, instrucliuni... – 1999. – 68; 77, [4] p. –
Bibliogr. p. 1-3. – Numerotare separata a cap. – ISBN 9975-9988-1-X : F. prel, F. tir. –
[99-251]
336.2(478)(094.4)
Com. Nr
99-252 Totul despre … impozite : Codul fiscal si acte normative în vederea aplicarii
lui : Texte actualizate la data de 1 apr. 1999 / alcat. Petru 3arcov, Ghenadie Ipati. –
Ch. : Bons Offices, 1999. – 20 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
40
Vol. 2 : Codul fiscal : Regulamente, instrucliuni. – 1999. – 220 p. –
Numerotare separata a cap. – ISBN 9975-9988-1-X : F. prel, F. tir. – [99-252]
336.2(478)(094.4)
Com. Nr
99-253 Popa, Iulius
Nicolae Chirilciuc – businessman, consilier, mecenat / Iulius Popa. – Ch. :
Litera, 1999 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : fotogr. color.; 20 cm.
ISBN 9975-74-218-1
F. prel, F. tir. – [99-253]
658(082) + 929 Chirilciuc
99-254 Idem în lb. rusa : luronau Kupun+kr – õusuecneu, cosetuur, ne+euat /
Iulius Popa. – Ch. : Litera, 1999 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : fotogr. color.; 20 cm.
ISBN 9975-74-219-X
F. prel, F. tir. – [99-254]
658(092) + 929 Chirilciuc
Com. Nr
99-255 Manole, Ana
Streasina cu rândunele : Carte de pamânt, carte de cuvânt : Miniaturi, poezii,
schile, scenarii lit.-muz., crochiuri, cântece folclorice, ziceri din batrâni / Ana Manole,
Valentina Osoianu, Ileana Osoianu; il. : Ana Manole, cop. Alex. Ussow. – Ch. :
Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.). – 158, [2] p. : il.; n. muz.; 24 cm. – (Col. "Parinli-
copii")
ISBN 9975-65-053-8
F. prel, 1000 ex. – [99-255]
859.0(478)-93
Com. Nr 90342

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
41
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MAI 1999


99-256 Noul Partid National Moldovenesc. Programul, Statutul si alte materiale. –
Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 31, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-98-4.
F. prel, F. tir. – [ 99-256]
329.28(478) NPNM
Com. Nr
99-257 Idem în lb. rusa : losa¤ Vonaascra¤ lauuouaneua ñaptu¤. VotusM ee
cosaauu¤ u ocuosuMe uarpasneuu¤ ae¤teneuoctu. – K. : |.-ñ.1. "Leutp. Tur.",
1999. – 15, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-97-6.
F. prel, F. tir. – [ 99-257]
29.11(478) NMNP
Com. Nr
99-258 Moraru, $tefan
Soia supranumita cultura de aur : Îndrumari pentru fermieri / 3tefan Moraru;
cop. Veaceslav Popovschi; Centrul Ramural de Extensiune al Univ. Agrare de Stat din
Moldova. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 20, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-000-8
F. prel, F. tir. – [99-258]
635.655(083.13)
Com. Nr
99-259 Florea, Vasile
Dreptul execulional penal : (concept, destinalie) / Vasile Florea, Liubovi
Florea. – Ch. : ARC, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 286, [1] p.; 21 cm.
In memoriam în lb. rusa. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-089-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-259]
343.8(075.8)
Com. Nr
99-260 Druta, Ion
Apostolul Pavel : Epopee crestina în 2 acte / Ion Drula; pref. G. Mazilu; cop.
Tatiana Rosina. – Ch. : Cartea, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 117, [1] p.; 21
cm.
ISBN 9975-9531-5-8 (în cop.)
F. prel, 5000 ex. – [ 99-260]
859.0(478)-2 Drula
Com. Nr
99-261 Idem în lb. rusa : Arocton ñasen : Xpuctuaucra¤ arore¤ s 2-x +. / Ion
Drula; pref. G. Mazilu; cop. Tatiana Rosina. – Ch. : Cartea, 1999 (F. E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 119, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9531-6-6 (în cop.)
F. prel, 5000 ex. – [99-261]
859.0(478)-2 Drula

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
42
Com. Nr
99-262 Busuioc, Aureliu
Pactizând cu diavolul : [roman] / Aureliu Busuioc; cop. Vladimir Zmeev. – Ch.
: Litera, 1999 (Concernul "Presa"). – 197 p.; 20 cm.
ISBN 9975-74-216-5
F. prel, F. tir. – [ 99-262]
859.0(478)-31
Com. Nr
99-263 Palii, Alexei
Cultura comunicarii / Alexei Palii; cop. Grigore Cornienco. – Ch. : Epigraf,
1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 172, [3] p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 173 (12 tit.)
ISBN 9975-9985-8-5
F. prel, F. tir. – [ 99-263]
82.08(075.3)
Com. Nr
99-264 Chelaru, Ion
Istoria românilor : autoevaluare : bacalaureat si admitere / Ion Chelaru; cop.
Grigore Cornienco; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Epigraf, 1999 (F.
E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 175, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 174 (14 tit.)
ISBN 9975-9985-4-2
F. prel, F. tir. – [ 99-264]
93(=590)(075.3)
Com. Nr
99-265 Harfa bisericilor penticostale. – S. l. : Misiunea Penticostala Româna, 1999
(Combinatul Poligr.). – 764 p.; 10 x 15 cm.
Tit. cop. : Harfa bisericilor lui Dumnezeu
ISBN 7790-0269-X (trecut eronat pe carte)(în cop.)
F. prel, 10 000 ex. – [ 99-265]
245:783
Com. Nr
99-266 |ypesøu, Pkos
F u tM : Astoõuorp. rosecte s ctuxax u rpose / Fros lvpesu+. – K. : |.-
ñ.1. "Leutp. tur.", 1999. – 284, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-923-98-5
F. prel, F. tir. – [ 99-266]
882-3 lvpesu+
Com. Nr
99-267 Stici, Ion
3arbaca – satul de sub apa : [Râscani] : Povestire documentara / Ion Stici. –
Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 183 p. : fotogr.; 20 cm. – (Venim din timpuri
batrâne)
ISBN 9975-923-96-8
F. prel, F. tir. – [ 99.267]
94(478)
Com. Nr
99-268 Symposia studentium : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 2 apr., 1999] /
Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe Postica. – Ch.
: ULIM, 1999. – 20 cm.
Ser. Istorie, Filologie, Drept. – 1999. – 47 p. – Text : lb. rom., rusa. – F. prel,
F. tir. – [ 99-268]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
43
[93/94+801+340](061.3)
99-269 Symposia studentium : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 2 apr., 1999] /
Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe Postica. – Ch.
: ULIM, 1999. – 20 cm.
Ser. Medicina. – 1999. – 75 p. – Text : lb. rom., engl., fr., rusa. – F. prel, F. tir.
– [ 99-269]
61:378(061.3)
Com. Nr
99-270 Symposia professorum : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 15-16 apr.,
1999] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe
Postica. – Ch. : ULIM, 1999. – 20 cm.
Ser. Filologie. – 1999. – 104 p. – Text : lb. rom., engl., fr., rusa. – ISBN 9975-
920-03-9 : F. prel, F. tir. – [ 99-270 ]
801:378(061.3)+02
Com. Nr
99-271 Symposia professorum : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 15-16 apr.,
1999] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe
Postica. – Ch. : ULIM, 1999. – 20 cm.
Ser. Istorie. – 1999. – 72 p. – Text : lb. rom., rusa. – ISBN 9975-920-08-X : F.
prel, F. tir. – [ 99-271]
93/94:378(061.3)
Com. Nr
99-272 Symposia studentium : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 1999] / Univ.
Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe Postica. – Ch. :
ULIM, 1999. –20 cm.
Ser. Economie. – 1999. – 63 p. – Text : lb. rom., it., fr., rusa. – ISBN 9975-
920-08-7 : F. prel, F. tir. – [99-272]
330/339:378(061.3)
Com. Nr
99-273 Symposia professorum : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 15-16 apr.
1999 ] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe
Postica. – Ch. : ULIM, 1999. –20 cm.
Ser. Medicina. – 1999. – 147 p. – Text : lb. rom., engl., rusa. – ISBN 9975-
920-08-7 : F. prel, F. tir. – [ 99-273 ]
61:378(061.3)
Com. Nr
99-274 6øukapæk, ß.
Xuteucrue roctvnatM. XusueuuMe rpunvapoctu, unu /nuMx rocnanu r
/nuMn… / 8. Cuurapkr. – K. : |.-ñ.1. "Leutp. tur.", 1999. – 59 p. : il. color.; 20 cm.
Tit. pe cop. : Xuten¤n tpeteeu ñnauetM ot Conuua - rocs¤aaetc¤. –
ISBN 9975-923-79-8 : F. prel, F. tir. – [99-274]
882-3 Cuurapkr
Com. Nr
99-275 Holban, Dumitru
Vademecum medical veterinar / Dumitru Holban, Constantin Statescu. – Ch.
: Civitas : ÎS "Farmavet", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 589, [1] p.; 22 cm.
Org. si sponsor general al lucr. ÎS "Farmavet"
ISBN 9975-936-27-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-275]
619:615(075.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
44
99-276 Teste la geografie / Valeriu Botnaru, Serafima Roscovan, Vitalie Sochirca, ...
– Ch. : Evrica, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 69, [1] p.; 22 cm.
ISBN 9975-941-59-1
F. prel, 1000 ex. – [99-276]
911(075.8)
Com. Nr
99-277 Psønøuy, A.
Vatenatura : 3 rn. : ru. an¤ v+uteneu / A. Paun¤uv, V. Cuurep, l. Paav;
rep. c pvn. ¤s. V. lpaua+, V. ßesuuru; V-so 0õpasosauu¤ u lavru Pecr. Vonaosa.
– Ch. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 234, [1] p.; 22 cm.
ISBN 9975-69-060-2
F. prel, F. tir. – [99-277]
51(075.2)=82
Com. Nr
99-278 |yuy, hou T.
Pecrvõnura Vonaosa : arouonura repexoauoro repuoaa = Republic of
Moldova : the economy in transition / |ou T. lvuv. – Ch. : Litera, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 455 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 446-455 (125 tit.). – Avantit. : tit. în lb. engl.
ISBN 9975-74-220-3
F. prel, F. tir. – [ 99-278]
338.242(478)=82
Com. Nr
99-279 Manual de educalie pentru viala de familie / Soc. de Planificare a Familiei
din Moldova, Fundalia "Tineri pentru tineri", România; grup. de experli : V. Bodrug,
A. Calugaru, L. Garceag, ... – Ch. : Arc, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 365 p.;
26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenliei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internalionala (USAID) si cu concursul Univ. Johns Hopkins, SUA
ISBN 9975-71-080-3
F. prel, F. tir. – [99-279]
37.018.1
Com. Nr
99-280 ßymkøuckøø cõopuur : r 200-netuk co au¤ po×aeuu¤ A. C. ñvaruua /
loc. /u-t VonaosM. Ka1. pvc. 1unonoruu; uav+. pea. ß. 1. ßvresu+, 8. l. locos.
– K. : loc. vu-t VonaosM, 1999. – 180 p.; 20 cm.
Bibliogr. în note la sfârsitul cap.
ISBN 9975-917-15-1
F. prel, 100 ex. – [ 99-280]
882.09(082)+929 ñvaruu
Com. Nr
99-281 Untila, Veaceslav
Contrasens : Business auto ilicit: aspecte sociale, penale si criminologice :
[monogr.] / Veaceslav Untila; cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 1999 (Concernul
"Presa"). – 158 p.; 20 cm. – (Crima organizata)
Rez. : engl., rusa. – Bibliogr. p. 151-158 (110 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-74-212-2
F. prel, F. tir. – [99-281]
343.23 + 343.7
Com. Nr
99-282 Admiterea’ 99. Învalamânt superior universitar. Învalamânt superior de
scurta durata (colegii). Modele de teste propuse la Admiterea’ 98 : Programe =

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
45
ñporpannM u tectM an¤ roctvrakaux s vuusepcutetM u ronnea×u / Min.
Educaliei si 3t. al Rep. Moldova; resp. coord. Iulia Malcoci, Eudochia Culescu. – Ch.
: Arc, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 254, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-61-090-0
F. prel, F. tir. – [99-282]
[378+373.5](073.3/8)=500
Com. Nr
99-283 Cuzuioc, Ion
La medic… Cu medicul… De la medic… : Bancuri, bancuri si numai bancuri /
selectate, talmacite si povestite de medicul Ion Cuzuioc; cop. Vladimir Zmeev. – Ch. :
Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 269, [1] p.; 17 cm.
ISBN 9975-74-204-1
F. prel, F. tir. – [99-283]
859.0(478)-7
Com. Nr
99-284 Malachi, Anastasia
Manuel de francais : Man. pentru studenlii fac. umanitare / Anastasia
Malachi, Natalia Gustiuc, Nicolae Placinta; Acad. de Polilie "3tefan cel Mare". – Ch. :
S. n., 1999. – 21 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9548-1-2
F. prel, F. tir. – [99-284]
804.0(075.8)
Com. Nr
99-285 Sobor, E.
Tehnologiile elective si organizarea campaniei electorale = |sõupateneuMe
texuonoruu. 0prauusauu¤ sMõopuou ronrauuu / E. Sobor, V. Andrievschi; Fundalia
"Socium-Moldova". – Ch. : Campania comerciala pentru ed. "Bulat Art Glob", 1999
(Concernul "Presa"). – 76; 76 p.; 20 cm. – Carte-liant.
ISBN 9975-9537-4-3
F. prel, F. tir. – [99-285]
324(478)
Com. Nr
99-286 Dogaru, Ion
Drepturile omului si libertalile publice / Inst. de Cercet. Univ. Europeana. Ion
Dogaru, Dan Claudiu Danisor. – Ch. : Zamolxe, 1998 (Imprimeria Bibl. Nal. a
Moldovei). – 242 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9983-0-5
F. prel, F. tir. – [99-286]
341.231.14
Com. Nr
99-287 Voci de Duminica : Din crealia elevilor de la Gimnaziul din Stauceni / alcat.
Valentina Alexa; des. Natalila Dubin. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 55
p.; 20 cm. – (Col. "Ramurele")
ISBN 9975-65-052-X
F. prel, 1000 ex. – [99-287]
859.0(478)-93
Com. Nr
99-288 Interactiunea serviciilor de sprijin : socio-medico-psihopedagogice pentru
copiii cu nevoi speciale : recomandari metodice / Univ. Pedagogica de Stat "Ion
Creanga" din Chisinau; aut. Aurelia Racu, Elena Stempovschi. – Ch. : Univ.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
46
Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 61 p.;
20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs f. de tit. – Bibliogr. p. 60-61
F. prel, 300 ex. – [99-288]
364.2
Com. Nr
99-289 Ursu, Leonid
Integrala dubla. Calcularea si aplicaliile ei : Leclii practice / Leonid Ursu; red.
resp. Ion Panici; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica Superioara Nr 2. – Ch. :
UTM, 1999. – 71 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 70-71 (16 tit.)
5, 00 lei, 100 ex. – [99-289]
517.3(075.8)
Com. Nr
99-290 Matematica discreta în inginerie : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Tehnologii Inf.; alcat. Victor Besliu, Alexandru Romanenco; red. resp. Victor
Besliu. – Ch. : UTM, 1999. – 20, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (2 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-290]
519.6(076.5)
Com. Nr
99-291 Bazele analizei organoleptice a bauturilor : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra de Enologie; elab. : Sofronie Carpov, …; red.-resp. Constantin
Sârghi. – Ch. : UTM, 1999. – 17, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17 (3 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-291]
663.2(076.5)
Com. Nr
99-292 Tehnologia generala a ramurii : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de Enologie; alcat. Sofronie Carpov. – Ch. : UTM, 1999. – 34, [1] p. : tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 33 (3 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-292]
663/664+663.2(076.5)
Com. Nr
99-293 Biochimie : Îndrumar metodic pentru lucr. de control / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de Enologie; elab. : Ludmila Palamarciuc, Tatiana Vrabie. – Ch. : UTM,
1999. – 32, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32-33 (26 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-293]
577.1(076.5)
Com. Nr
99-294 Analiza si sinteza dispozitivelor numerice : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Teh. de Calcul; elab. Vasile Gâsca, …; red. resp. Vasile Gâsca. –
Ch. : UTM, 1999. – 43, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43 (8 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-294]
519.64:004(076.5)
Com. Nr
99-295 Mecanica aplicata : Îndrumari metodice privind îndeplinirea lucrarii de curs
"Cercetarea oscilaliilor libere mici ale sistemului mecanic" / Univ. Teh. a Moldovei.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
47
Catedra de Mecanica Teoretica; alcat. Vasile Rusu, Mihail Kulev. – Ch. : UTM, 1999.
– 45, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43 (7 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-295]
531/534(076.5)
Com. Nr
99-296 Turcanu, Nicolae
Diclionar de economie si management / Nicolae Turcanu; Tatiana Sandula;
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Econ. si Management în Construclii. – Ch. : UTM,
1999. – 154, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 155 (9 tit.). – Apare cu sprijinul al "Telecom Holding"
11 lei, 200 ex. – [99-296]
33:658.012.4(038)
Com. Nr
99-297 Acsan, Alexei
Învalam limba româna cu gramatica împreuna : Programa cursului. Culegere
de texte / Alexei Acsan; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul
"Presa"). – 177, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-944-27-2
F. prel, F. tir. – [ 99-297]
805.90(075.8)
Com. Nr
99-298 Odajiu, Iurie
Album pentru lucrari practice la tehnica criminalistica / Iurie Odajiu; Acad. de
Polilie "3tefan cel Mare", Asoc. Tinerilor Juristi Cercetatori. – Ch. : S. n., 1998. – 52,
[4] p. : fig.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-298]
343.98(075.8)
Com. Nr
99-299 Koc¡ømap, ßaneu¡øua
6vret an¤ ñvaruua : [cõ. ctuxos] : r 200-netuk co au¤ po×aeuu¤
Anercauapa Cepreesu+a ñvaruua. – Ch. : [Inessa], 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 41, [2] p.; 17 cm.
Ku. usa. ro uuuuuatuse u rpu 1uu. roaaep×re Kuauu. oõauuM poccu¤u
ISBN 9975-9561-0-6
F. prel, 10 000 ex. – [ 99-299]
882 Koctuaap
Com. Nr
99-300 Zavtur, Alexandru
Puterea politica si conflictul social : (st. istorico-politologic) / Alexandru
Zavtur, Valeriu Mosneaga, Gheorghe Rusnac; Univ. de Stat din Moldova. Inst. de
Filosofie, Sociologie si Drept al A3M. – Ch. : USM, 1999. – 141 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
F. prel, 100 ex. – [99-300]
32.001
Com. Nr
99-301 Probleme de geometrie constructiva : Indicalii metodice pentru curs oplional
/ aut. P. A. Zabolotnyj; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de matematica. Catedra de
geometrie. – Ch. : USM, 1998 (cop. 1999). – 53 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 53 (6 tit.). – Aut. este indicat pe vs f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-301]
514(076.5)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
48
Com. Nr
99-302 Piatra fermecata : [povesti] / col. îngrijita de Vasile Romanciuc; cop. de Lica
Sainciuc. – Ch. : Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 125, [2] p.; 20 cm. – (Cele mai
frumoase povesti; 12)
ISBN 9975-74-200-9
F. prel, F. tir. – [99-302]
82(100-87)-93+398.21
Com. Nr
99-303 Cleopa, Ilie (arhimandrit)
Ne vorbeste parintele Cleopa : Cu binecuvântarea P. S. Eftimie Episcopul
Romanului; ed. îngrijita de arhimandrit Ioanichie Balan. – [Ch.] : Ed. Episcopiei
Romanului, 1998 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 144 p.; 20 cm.
Pe cop. [Nr] 6
F. prel, F. tir. – [99-303]
252
Com. Nr
99-304 |pekos, Kpøø
CkprpusM, rvpeesM u sc¤ra¤ sc¤+uua / kpuu lperos. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 150 p. : il.; 20 cm. – (3uuurnoreau¤
kpu¤ lperosa ot A ao F; Nr 1)
Pe cop. numai tit. ser.
ISBN 9975-69-041-6
F. prel, F. tir. – [ 99-304]
94+929
Com. Nr
99-305 Mocanu, Maria
Giurgiulesti : Monogr. etno-folclorica / Maria Mocanu. – Ch. : Cartier, 1999
(Tipogr. Orhei). – 280 p. : fotogr., n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 277-278 si în notele de subsol
ISBN 9975-949-67-3
F. prel, F. tir. – [99-305]
39(478-22)
Com. Nr
99-306 Chirtoaga, Ion
Din istoria Moldovei de Sud-Est : pâna în anii’ 30 ai sec. al XIX-lea / Ion
Chirtoaga; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Istorie. – Ch. : Museum, 1999
(Combinatul Poligr.). – 224 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova. – Cercet. efectuate cu sprijinul
financ. al Research Support Scheme of the Open Society Institute
ISBN 9975-905-26-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-306]
94(478)"0/18"
Com. Nr
99-307 5o¡eia¡y, |perope
Kto canMu õoneaou : [crasra] / lperope 6otesatv; rep. AutouuuM
Ecuueurv; puc. VapuuM Auapkxuuou. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (Concernul
"Presa"). – [15] p. : il. color.; 29 cm. – (6-ra an¤ aoaroneuuros) (8onaeõuMu
rnk+ur)
ISBN 9975-69-043-2
F. prel, F. tir. – [99-307]
859.0(478)-93=82
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
49
99-308 Botezatu, Grigore
Cine e mai mare : [poveste] / Grigore Botezatu; il. de Marina Andruhin. – Ch.
: Prut Internalional, 1998 (Concernul "Presa"). – [15] p. : il. color.; 29 cm. – (Bibl.
pentru scolari) (Cheila fermecata)
ISBN 9975-69-054-8
F. prel, F. tir. – [99-308]
859.0(478)-93
Com. Nr
99-309 Calitatea mediului : management de mediu; audit ecologic; evaluarea
impactului; monitoring ecologic; producere (mai) pura; terminologie conexa : [culeg.
de doc.] / Min. Mediului al Rep. Moldova; ed. îngrijita de Mihail Coca. – Ch. : Cartier,
1999 (Combinatul Poligr.). – 203, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Text. : lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul temelor
ISBN 9975-949-73-8
F. prel, F. tir. – [99-309]
504.06(083.7)=590=82
Com. Nr
99-310 Umanet, Valeriu
Proprietatea : (material didactic) / Valeriu Umanel; Univ. de Stat din Moldova.
– Ch. : USM, 1999. – 84 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
F. prel, 100 ex. – [99-310]
330.111.62(075.8)
Com. Nr
99-311 Programa cursului "Istoria românilor, probleme fundamentale" : (pentru fac.
universitare neist.) / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Istoria Românilor; alcat. : Ion
Buga, … - Ch. : [USM], 1999. – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-26
F. prel, 50 ex. – [99-311]
93(=590)(073.8)
Com. Nr
99-312 Istoria filosofiei universale. Istoria gândirii filozofice nalionale : (progr. de
studii pentru instituliile de înval. sup. din Rep. Moldova) / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra Sociologie si Ist. a filosofiei; alcat. M. Bulgaru, ... – Ch. : Univ. de Stat din
Moldova, 1999. – 49 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [99-312]
1(091)(073.8)
Com. Nr
99-313 Programa analitica a cursului special "Civilizalia celtica si interacliunea ei cu
civilizaliile europene" / aut. Aurel Zanoci; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist.
Catedra de Arheologie si Ist. Antica. – Ch. : [USM], 1999. – 10 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 5-10
F. prel, 50 ex. – [99-313]
930.85(=916)(073.8)
Com. Nr
99-314 Programa cursurilor "Arheologia universala" si "Metode de investigalii
arheologice" / aut. I. Niculila, Aurel Zanoci; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist.
Catedra de Arheologie si Ist. Antica. – Ch. : [USM], 1999. – 15 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-314]
930.26(073.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
50
Com. Nr
99-315 Programa cursului "Genealogia" : (pentru studenlii fac. de ist.) / aut. Ion
Moiseev; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Ist. Românilor. – Ch. : USM, 1999. – 24
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14-24
F. prel, F. tir. – [99-315]
929.5(073.8)
Com. Nr
99-316 Programa analitica a cursului special "Fortificaliile la sursa în studierea
dezvoltarii social-economice, spirituale si politico-administrative a societalii geto-
dacice" / aut. Aurel Zanoci; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. Catedra de
Arheologie si Ist. Antica. – Ch. : [USM], 1999. – 15 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 6-14
F. prel, 50 ex. – [99-316]
94(398.2)(073.8)
Com. Nr
99-317 "Istoria veche a spaliului românesc" : Ghid metodic / aut. Ion Niculila; Tudor
Arnaut, Aurel Zanoci; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. Catedra de Arheologie
si Ist. Antica. – Ch. : USM, 1999. – 82 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [99-317]
93(=590)(073.8)
Com. Nr
99-318 A6pauosøu, Eneua
laa Veuaene : ûuesuuru ao+epu Veuaene Vouxep-C1opuna (Conona
Frosa Aõpanosu+a) laae×aM Aõpanosu+ c roneut. u aoronu. cospeneuuuros u
rotonros / Eneua Aõpanosu+. – Ch. : Ruxanda, 1999 (Combinatul Poligr.). – 223, [1]
p., [16] p. fotogr., il. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 219-224. – Pref. : lb. engl., rusa. – Ku. usa. rpu roaaep×re
Anepur. Espeu. oõìeauueuuoro Pacrpeaenuteneuoro Kon. "û×ouut"
ISBN 9975-72-041-2
F. prel, 1000 ex. – [99-318]
830-088.09+929 Veuaene
Com. Nr
99-319 Surse regenerabile de energie : [man. pentru uzul studenlilor] / Tudor
Ambros, Valentin Arion, Aurel Gulu, …; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : Tehnica-Info,
1999 (Combinatul Poligr.). – 434 p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. – Lucr. scrisa în cadrul proiectului Tempus TACIS
CP 00020-96 si ed. cu sprijinul financ. al EC Tempus Office
ISBN 9975-910-79-3
F. prel, F. tir. – [99-319]
620.9(075.8)
Com. Nr
99-320 Urecheanu, Serafim
Municipiul Chisinau : prezent si viitor : Dialog cu Primarul Serafim
Urecheanu. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 24 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-320]
352(478-25)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
51
99-321 Alianta Centrista din Moldova : O putere onesta, un viitor prosper : [manifest
electoral catre alegerile în organele administraliei publice locale, 23 mai 1999]. – Ch.
: Publ. periodica "Dialog", 1999 (Concernul "Presa"). – 47 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-321]
329.145(478) ACM:324
Com. Nr
99-322 ueu¡pøc¡ckøø Ane¤uc VonaosM : +ectua¤ snacte – aoctouuoe õvavaee.
– K. : ñepuoa. usa. "Dialog", 1999 (Concernul "Presa"). – 54, [1] p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-322]
329.145(478) CAM:324
Com. Nr
99-323 Cutasevici, Gheorghe
Nu mai plângeli, fiarelor = Cry no more, the beasts poor = ñepectauete,
ssepu, rnarate : [poezii] / Gheorghe Cutasevici; trad. în engl. : Richard Kimball; prez.
graf. : Iurie Rumeanlev, Constantin Chirtoaca. – Ch. : Labirint, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 15 p. : il.; 24 cm.
Text. paral. : lb. rom., engl., rusa
ISBN 5-7790-0113-8
F. prel, F. tir. – [99-323]
859.0(478)-93=590=20=82 Cutasevici
Com. Nr
99-324 Programa practicii de produclie : suslinuta de studenlii anilor 4, 5 (seclia zi
si f. f.) specializarea "Banci si burse de valori" la instituliile bancare din Rep. Moldova
/ Univ. Libera Int. din Moldova. Dep. 3t. Econ. Catedra Banci si Finanle; elab. 3tefan
Olaru, Mihai Patras. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ULIM, 1999. – 39 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33-39 (8 tit.)
F. prel, 120 ex. – [99-324]
336.71(073.8)
Com. Nr
99-325 Jelescu, Petru
Geneza negarii la copii în perioada preverbiala : ( st. teoretico-experimental )
/ Petru Jelescu; red. resp. Ion Negura; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". – Ch.
: Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 248 p. : tab; 20 cm.
Rez. : engl., rusa. – Bibliogr. p. 234-246 (187 tit.). – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-905-27-7
F. prel, F. tir. – [99-325]
159.922.7-053.2
Com. Nr
99-326 Contributia mea – impozitul pe venit / Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
pe lânga Min. Finanlelor al Rep. Moldova. – Ch. : Firma "Bastina-Radog" SRL, 1999
(Combinatul Poligr.). – 20, [1] p. : il. color.; 20 cm.
Apare cu sprijinul USAID, Barents Group, LLC
F. prel, F. tir. – [99-326]
336.22
Com. Nr
99-327 Lauda, Sion, pe Domnul Tau! : (Culeg. de cântece evreiesti) / Misiunea
finlandeza "Patmos" "Podul prieteniei". – Ch. : Prometeu, [1999](Combinatul Poligr.).
– 83, [2] p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-919-02-2. – ISBN 951-946-010-0
F. prel, F. tir. – [99-327]
783:29

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
52
Com. Nr

99-328 Hobsbawm, Eric
O istorie a secolului XX : Era extremelor, 1914-1991 / Eric Hobsbawm; trad.
din engl. de Liliana Ionescu. – Ch. : Cartier (istoric), 1999 (Combinatul Poligr.). – 624
p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 605-624. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros
ISBN 9975-949-75-4
F. prel, F. tir. – [99-328]
94"1914/1991"
Com. Nr
99-329 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna … si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s nae 1999 roaa u rpatrue peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min.
Agriculturii si Ind. Prelucr. al Rep. Moldova. Staliunea Rep. de Proteclie a Plantelor.
– Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 20 cm.
… mai 1999. – 1999. – F. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusa. – F. prel, 500
ex. – [99-329]
632.914(083.13)
Com. Nr
99-330 Symposia professorum : [rez. comunic. prez. la sesiunea st., 15-16 apr.,
1999] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe
Postica. – Ch. : ULIM, 1999. – 67 p. : fig.; 20 cm.
Ser. Economie. – 1999. – 67 p. : fig. – Text : lb. rom., engl., rusa. – ISBN
9975-920-02-0. – F. prel, F. tir. – [99-330]
330/339:378(063)
Com. Nr
99-331 Symposia professorum : [Rez. comunic. prez. la sesiunea st., 15-16 apr.,
1999] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; red. resp. Gheorghe
Postica. – Ch. : ULIM, 1999. – 20 cm.
Ser. Drept. – 1999. – 66 p. – Text : lb. rom., engl., rusa. – ISBN 9975-920-
06-3. – F. prel, F. tir. – [99-331]
340:378(063)
Com. Nr
99-332 Eremia, Ion
Relaliile externe ale lui Vasile Lupu (1634-1653) : Contribulii la istoria
diplomaliei moldovenesti în sec. al XVII-lea / Ion Eremia; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Istorie. Catedra Istoria românilor, CPC "Mostenire". – Ch. : Cartdidact, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 295 p. : il.; 24 cm. – (Bibl. st. a ed. Cartdidact:
Basarabica; 2)
Bibliogr. p. 269-284, si în notele de subsol. – Ind. de nume si localitali p. 285-
293
ISBN 9975-940-19-6
F. prel, 1000 ex. – [99-332]
327(478)+ 94(478)(091)"16"
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
53
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IUNIE 1999


99-333 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare (conf. int.; 1999; Chisinau).
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Conf. int. de comunicari st. consacrata
aniversarii a 35-a a Universitalii Tehnice a Moldovei, 27-29 mai, 1999 / com. de
onoare : Serafim Urechean - Primar Municipiu Chisinau,…; com. st. : A. Foca,…;
com. de org. : O. Pruteanu, ... – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei : Tehnica-Info, 1999. –
20 cm. – Antetit. : Primaria municipiului Chisinau, Agenlia pentru Restructurarea
Întreprinderilor si Asistenla, Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi", Iasi.
Vol. 1., sec. 1 : Tehnologii de prelucrare prin aschiere. – 1999. – 426 p. : fig.,
tab. – Bibliogr. la sfârsitul tezelor. – Text : lb. rom., rusa. – Ed. cu asistenla Agenliei
ARIA. – ISBN 9975-910-74-2 : F. prel, F. tir. – [99-333]
621(378)(063)
Com. Nr
99-334 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare (conf. int.; 1999; Chisinau).
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Conf. int. de comunicari st. consacrata
aniversarii a 35-a a Universitalii Tehnice a Moldovei, 27-29 mai, 1999 / com. de
onoare : Serafim Urechean - Primar Municipiu Chisinau,…; com. st. : A. Foca,…;
com. de org. : O. Pruteanu, ... – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei : Tehnica-Info, 1999. –
20 cm. – Antetit. : Primaria municipiului Chisinau, Agenlia pentru Restructurarea
Întreprinderilor si Asistenla, Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi", Iasi.
Vol. 2., sec. 2, 4, 5, 8 : Tehnologii pentru deformare plastica la rece.
Automatizarea si robotizarea proceselor tehnologice. Tehnologii pentru sisteme
flexibile. Tehnologii de sudura su recondilionare. – 1999. – 434 p. : fig., tab. – Bibliogr,
la sfârsitul temelor. – Text. lb. rom., rusa. – Ed. cu asistenla Agenliei ARIA. – ISBN
9975-910-75-0 : F. prel, F. tir. – [99-334]
621:378(063)
Com. Nr
99-335 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare (conf. int.; 1999; Chisinau).
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Conf. int. de comunicari st. consacrata
aniversarii a 35-a a Universitalii Tehnice a Moldovei, 27-29 mai, 1999 / com. de
onoare : Serafim Urechean - Primar Municipiu Chisinau,…; com. st. : A. Foca,…;
com. de org. : O. Pruteanu, ... – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei : Tehnica-Info, 1999. –
20 cm. – Antetit. : Primaria municipiului Chisinau, Agenlia pentru Restructurarea
Întreprinderilor si Asistenla, Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi", Iasi.
Vol. 3., sec. 3 : Tehnologii neconvenlionale. – 1999. – 305 p. : fig., tab. –
Bibliogr. la sfârsitul tezelor. – Text. lb. rom., rusa. – Ed. cu asistenla Agenliei ARIA. –
ISBN 9975-910-76-9 : F. prel, F. tir. – [99-335]
621:378(063)
Com. Nr
99-336 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare (conf. int.; 1999; Chisinau).
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Conf. int. de comunicari st. consacrata
aniversarii a 35-a a Universitalii Tehnice a Moldovei, 27-29 mai, 1999 / com. de
onoare : Serafim Urechean - Primar Municipiu Chisinau,…; com. st. : A. Foca,…;
com. de org. : O. Pruteanu, ... – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei : Tehnica-Info, 1999. –
20 cm. – Antetit. : Primaria municipiului Chisinau, Agenlia pentru Restructurarea
Întreprinderilor si Asistenla, Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi", Iasi.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
54
Vol. 4., sec. 6, 7 : CAD/CAM. Construclii si tehnologii pentru angrenaje. –
1999. – 438 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul tezelor. – Text. lb. rom., rusa. – Ed. cu
asistenla Agenliei ARIA. – ISBN 9975-910-77-7 : F. prel, F. tir. – [99-336]
621:378(063)
Com. Nr
99-337 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare (conf. int.; 1999; Chisinau).
Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. Conf. int. de comunicari st. consacrata
aniversarii a 35-a a Universitalii Tehnice a Moldovei, 27-29 mai, 1999 / com. de
onoare : Serafim Urechean - Primar Municipiu Chisinau,…; com. st. : A. Foca,…;
com. de org. : O. Pruteanu, ... – Ch. : Univ. Teh. a Moldovei : Tehnica-Info, 1999. –
20 cm. – Antetit. : Primaria municipiului Chisinau, Agenlia pentru Restructurarea
Întreprinderilor si Asistenla, Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. "Gh. Asachi", Iasi.
Vol. 5., sec. 9, 10 : Strategii, tactici si metodici de restructurare a
întreprinderilor. Asigurarea si managementul calitalii. – 1999. – 402 p. : fig., tab. –
Bibliogr. la sfârsitul tezelor. – Text. lb. rom., rusa. – Ed. cu asistenla Agenliei ARIA. –
ISBN 9975-910-78-5 : F. prel, F. tir. – [99-337]
621:378(063)
Com. Nr
99-338 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Republicii Moldova : Se ed. din a.
1958 / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1996. – Text. : lb. rom., rusa.
... 1997. – Nr 4. – 1999. – 182 p. – F. prel, 100 ex. – [99-338]
015(478)
Com. Nr
99-339 Paraschiv, Dragos
Starea stratului superficial dupa prelucrarea mecanica / Dragos Paraschiv,
Cristian Antone, Radu Botez, Ionel Sârbu. – Ch. : Tehnica-Info, 1999 [Tipogr. Iasi], -
193 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 182-193
ISBN 9975-910-71-8
F. prel, F. tir. – [99-339]
621.91
Com. Nr
99-340 Hagianu, Dorin Alexandru
Motoare electrice cu rotor rulant / Dorin Alexandru Hagianu, Viorel Mihail
Cosma. - Ch. : Tehnica-Info, 1999 [Tipogr. Iasi]. – 167 p. : tab., fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 161-167 (113 tit.)
ISBN 9975-910-73-4
F. prel, F. tir. – [99-340]
621.313.13(075.8)
Com. Nr
99-341 Stan, Gheorghe
Elemente reologice ale corpurilor : [pentru uzul studenlilor] / Gheorghe Stan,
Grigore Filip. – Ch. : Tehnica-Info, 1999 [Tipogr. Iasi]. – 191, [2] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 192-193 (46 tit.)
ISBN 9975-910-72-6
F. prel, F. tir. – [99-341]
531.3(075.8)
Com. Nr
99-342 Lupescu, Octavian
Netezirea suprafelelor prin deformare plastica : [pentru uzul studenlilor] /
Octavian Lupescu. – Ch. : Tehnica-Info, 1999 [Tipogr. Iasi]. – 222 p. : fig., tab.; 21 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
55
Bibliogr. p. 209-222 (152 tit.)
ISBN 9975-910-67-X
F. prel, F. tir. – [99-342]
621.986(075.8)
Com. Nr
99-343 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. : Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1998 (Tipogr. A3M a Rep. Moldova). – 20 cm.
– Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali, Agenliei
Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei EURASIA si
Asoc. Avocalilor Americani - Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 15. – 1999. – 175, [1] p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-032-72
(trecut eronat pe carte)(în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-343]
341.24"1990/1998"=590=20
Com. Nr
99-344 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (9; 1998).
Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunea a noua a Parlamentului
Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep.
Moldova : Moldpres, 1999 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 21 cm.
Vol. 27. – 1999. – 265; 284 p. – Tit. pe cop., text. paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotare paral. – ISBN 9975-73-035-3 : F. prel, 1200 ex. – [99-344]
328(478)(094.1)
Com. Nr
99-345 Republica Moldova. Parlamentul (1998-2002). Sesiunea (9; 1998).
Legislatura (13; 1998). Legi si hotarâri adoptate de sesiunea a noua a Parlamentului
Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea. – Ch. : Ed. a Parlamentului Rep.
Moldova : Moldpres, 1999 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 21 cm.
Vol. 28. – 1999. – 307; 331, [2] p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotare paral. – ISBN 9975-73-036-1 : F. prel, 1200 ex. – [99-345]
328(478)(094.1)
Com. Nr
99-346 Republica Moldova. Min. Finantelor. Acte normative cu privire la reforma
contabilitalii = lopnatusuMe artM o pe1opneõvxrantepcroro v+eta / Monitorul
Oficial al Rep. Moldova. – Ch. : Moldpres, 1999 (Concernul "Presa"). – 21 cm.
Vol. 3 : Standardele Nalionale de Contabilitate: Comentarii cu privire la
aplicarea lor. – 1999. – 246; 259, [1] p. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa. –
Numerotare paral. – ISBN 9975-73-018-3 : F. prel, 3000 ex. – [99-346]
657.01(478)(094.1)
Com. Nr
99-347 A. S. Puskin si Basarabia = A. C. ñvaruu u 6ecapaõu¤ : Bibliogr. / Bibl.
Mun. "B. P. Hasdeu". Bibl. "M. V. Lomonosov"; alcat. Ina Strelina; ed. îngrijita de
Lidia Kulikovski; prez. graf. Lica Sainciuc. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 208 p.; 20 cm.
Text. lb. rom., rusa
ISBN 9975-905-31-5 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-347]
012:[882.09+929 Puskin]
Com. Nr
99-348 Vasiliev, Tudor

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
56
Evolulia serviciului narcologic pe teritoriul Republicii Moldova / Tudor
Vasiliev, Mihail Zidneac; red. st. Eugen Popusoi. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. A3 a
RM). – 155 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 150-153 (61 tit.)
ISBN 9975-62-038-8
F. prel, 500 ex. – [99-348]
613.81(478)
Com. Nr
99-349 Programa cursului la disciplina "Bazele managementului" pentru studenlii
anului 3, facultalii "Management", specialitalii "Management" cu forma de învalamânt
la cursuri de zi si fara frecvenla / aut. N. Burlacu; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Fac. "Management". Catedra "Management general". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
ASEM). – 55 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor.
F. prel, 50 ex. – [99-349]
658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-350 Regulamentul cu privire la practica pedagogica a studenlilor / alcat. Raisa
Borcoman; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Corespondenla si Limbaje
Econ.". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 23 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-350]
378.1
Com. Nr
99-351 Popa, Radu
Viala de câine a unui leu : [povestire autobiogr.]. – Ch. : Ruxanda, 1999
(Tipogr. "Dinamo-poligraf"). – 32 p. : fotogr.; 18 cm.
ISBN 9975-72-035-8
F. prel, F. tir. – [99-351]
859.0(478)-94 Popa
Com. Nr
99-352 Haiyp, Apkaaøø
0tpa×euue / Apraauu Vasvp. – Ch. : Ruxanda, 1999 (Tipogr. "Dinamo-
poligraf"). – 102, [1] p.; 10x14 cm.
ISBN 9975-72-040-4
F. prel, F. tir. – [99-352]
94(478)-22
Com. Nr
99-353 Baciu, Gheorghe
Medicina legala : [Man.] / Gheorghe Baciu. – Ch. : Ruxanda, 1999 [Tipogr.
"Euro-Press"]. – 230 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 226 (22 tit.)
ISBN 5-376-01745-1
F. prel, F. tir. – [99-353]
340.6(075.8)
Com. Nr
99-354 Osadcii, Valentin
Comerl internalional : Note de curs / Valentin Osadcii. – Ch. : Radu, 1999
(Tipogr. Orhei). – 351 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 700 ex. – [99-354]
339.9(075.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
57
99-355 Petrovici, S.
Bazele Marketingului : (probleme, cazuri, teste) / S. Petrovici, S. Mustuc;
Moldcoop : Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr.
al ASEM, 1999. – 142 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 140-142 (50 tit.)
ISBN 9975-75-052-4
F. prel, 500 ex. – [99-355]
339.138(075.8)
Com. Nr
99-356 $avca, Larisa
Managementul previzional al necesarului de resurse umane / Larisa 3avca;
Acad. de Studii Econ. din Moldova; Univ. Cooperatist-comerciala din Moldova. – Ch. :
Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 329 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 323-329 (96 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-75-035-4
F. prel, 500 ex. – [99-356]
658.012.4:331.101.262
Com. Nr
99-357 Programa cursului "Politologie" / aut. V. Saca, I. Chistruga; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Filozofie si politologie". – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr.
ASEM). – 16 p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [99-357]
32.001(073.8)
Com. Nr
99-358 Programa analitica a disciplinei "Microeconomie" predata studenlilor
facultalilor REI si BBV anul 2, seclia zi / aut. S. Stratan, G. Globa; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Micro si macroeconomie". – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr.
ASEM]. – 14 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-14 (35 tit.)
F. prel, 70 ex. – [99-358]
330.101.542(073.8)
Com. Nr
99-359 Postica, Maia
Bazele sociale si organizatorice ale asigurarii medicale în economia de
tranzilie / Maia Postica; sub red. E. Hriscev; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.
: Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 112, [1] p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 112 (14 tit.)
ISBN 9975-75-041-9
F. prel, 500 ex. – [99-359]
369.06
Com. Nr
99-360 Pârtachi, Ion
Econometrie aplicata : Studii de caz / Ion Pârlachi, Alexandru Braila, Natalia
3iscanu; Acad. de Studii Econ. Catedra Statistica. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al
ASEM, 1999. – 172 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 166-167 (22 tit.)
ISBN 9975-75-038-9
F. prel, 200 ex. – [99-360]
330.43(075.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
58
99-361 Tyragetia : Anuarul Muzeului Nal. de Istorie a Moldovei / col. red. : Nicolae
Raileanu, ... – Ch. : Universitas-Tyragetia, Muzeul Nal. de Ist. a Moldovei, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 26 cm.
Anuar 8. – 1999. – 255, [1] p. : fig.; tab. – Rez. : lb. fr. la sfârsitul art. –
Bibliogr. la sfârsitul art. – F. prel, 500 ex. – [99-361]
94(478)(058)
Com. Nr
99-362 ßec¡uøk Cnas¤ucroro /uusepcuteta / Cnas¤ucruu /u-t Pecr. Vonaosa. –
Ch. : [F.E.-P. "Tipogr. Centrala"], 1999. – 20 cm.
8Mr. 1. – 1999. – 87 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-
923-99-2 : F. prel, F. tir. – [99-362]
378.4(478)+009+(082)
Com. Nr
99-363 Terminologie si limbaje Econ., conf. st. - didactica (1999; Chisinau).
Terminologie si limbaje economice : Conf. st.-didactica (17 ian. 1999) / col. red. :
Raisa Borcoman, ... – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 109 p.; 20 cm.
Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Bibliogr. în note la sfârsitul
tezelor. – Text si în lb. engl. – F. prel, 100 ex. – [99-363]
805.90:33(082)
Com. Nr
99-364 He¡oaøueckøe peroneuaauuu ro sMronueuuk rvpcosMx u routponeuMx
paõot ro aucuurnuue "Veuea×neut" : an¤ ctvaeutos aues. u sao+. 1opn
oõv+euu¤ / ast. ß. 6unaa; Vona. 3rou. Araa.; 1ar. "Veuea×neut". Ka1. "0õauu
neuea×neut". – Ch. : ASEM, 1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-24 (64 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-364]
658.012.4(076.8)
Com. Nr
99-365 Pa6ouaø rporpanna ro aucuurnuue "0cuosM neuea×neuta" an¤
ctvaeutos creuuaneuoctu "Veuea×neut", auesuou u sao+uou 1opn oõv+euu¤ /
ast. ß. 6unaa; Vona. 3rou. Araa., 1ar. "Veuea×neut". – Ch. : ASEM, 1999. – 38
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 36-38 (67 tit.) si la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-365]
658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-366 Stog, Larisa
Responsabilitatea ca dimensiune a personalitalii / Larisa Stog; prez. graf.
Lica Sainciuc; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Balli. – Ch. : Museum, 1999
(Combinatul Poligr.). – 119 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 116-119 (43 tit.)
ISBN 9975-905-29-3
F. prel, F. tir – [99-366]
159.9
Com. Nr
99-367 Jocuri sportive : Man. pentru catedrele de Cultura fizica din instituliile sup.
de învalamânt din Moldova / alcat. Vitalie Gavrilov; red. resp. V. I. Plângau. – Ch. :
USM, 1998. – 192 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 192 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-367]
796(075.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
59
Com. Nr
99-368 Acta Academia … / International Informatization Academy in Consultative
Status (Category I) with United Branch of R. Moldova; editor-in-chief : V. Borsevici. –
Ch. : Evrica, 1999 (Tipogr. A3M). – 26 cm.
… 1999. – 1999. – 327 p. – Text : lb. engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. –
ISBN 9975-941-58-3 : F. prel, 500 ex. – [99-368]
002:007(082)
Com. Nr
99-369 Plamadeala, G. S.
Ceuonaucrue ractporpoaM kro-saraaa 8octo+uo-Esporeucrou
rnat1opnM = Gasteropodele cenomaniene din partea de sud-vest a platformei Est-
Europene / ots. pea. ß. 1. Ponauos; 6enuruu loc. /u-t un. Anerv Pvcco. – Balli :
loc. /u-t, 1999. – 91, [1] p., [8] p. il. tab.; 21 cm.
Rez. : rom., fr. – Bibliogr. p. 83-87 (69 tit.)
ISBN 9975-9555-0-9
F. prel, F. tir. – [99-369]
564.3:551.763.3(477.8+478)
Com. Nr
99-370 Negara-Rusnac, Tamara.
Urania : versuri / Tamara Negara-Rusnac. – Ch. : S. n., 1999 (Lab. poligr. al
Fac. de Jurnalism). – 111 p.; 10x15 cm.
F. prel, 200 ex. – [99-370]
859.9(478)-1 Negara-Rusnac
Com. Nr
99-371 Mecanica aplicata : [man. pentru uzul studenlilor] / Valeriu Dulgheru, Anatol
Oprea, Gheorghe Postaru, Anton Musteala. – Ch. : Tehnica : Univ. Teh. a Moldovei,
1999. – 282 p. : fig., tab.; 21 cm.
ISBN 9975-910-65-3 (în cop.)
F. prel, 500 ex. –[99-371]
531.15/.17(075.8)
Com. Nr
99-372 ßpøuepuaø texuonoru+ecra¤ rapta sosaenMsauu¤, võopru u
rocnvõopo+uou oõpaõotru taõara coptoturos 8upa×uuu¤ u 6epne× / roarot. ñ.
|. KoõMneu¤r, …; l|| Kouctpvr.-Texu. |u-t Taõara u Taõa+. usaenuu. – Ch. :
IC3ITE, 1999. – 15 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [99-372]
633.71
Com. Nr
99-373 66opuøk pe1epatos l|P u 0KP / Texu.-arou. uu1opn. – Ch. : S. n., 1999.
– 165 p.; 28 cm.
Ind. alf. p. 161-165
F. prel, 250 ex. – [99-373]
019.941
Com. Nr
99-374 Espeø s nuposou rvnetvpe u uctopuu. ñan¤tuMe aatM 1999 / Vvu. 6-ra
un 6. ñ. Xaaaav, Espeu. 6-ra oõauu. ueutp. un. |. Vaurepa. û×ouut 6uõn. ota.
uepvcanun, Accou. espeu. õ-r Cll / coct. C. Crutaneuur. – Ch. : S. n., 1999. – 70
p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 70 (26 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-374]
008(=924.5)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
60
Com. Nr
99-375 Servicii comunale. Arhitectura. Construclii. Design / Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ., Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. Angela Catana. – Ch. :
IC3ITE, 1999. – 12 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-375]
016+[72+69]
Com. Nr
99-376 Azotul în agricultura si caile de optimizare / S. Andries, N. Leah. – Ch. :
IC3ITE, 1999. – 14, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 15 (6 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 274 ex. – [99-376]
631.84(048.8)
Com. Nr
99-377 Registrul soiurilor (hibrizilor) de plante ce se cultiva în Republica Moldova în
anul 1999 / Comisia de Stat a Rep. Moldova pentru Încercarea Soiurilor de plante. –
Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 123 p.; 14 cm.
Text : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-377]
633/635(083.8)
Com. Nr
99-378 Agricultura si industria de prelucrare / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ., Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. Olga Urîtu. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 12
p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-378]
016:63
Com. Nr
99-379 Psønøuy, h.
3ueprocõepe×euue s ctpoutenectse ctpau Cll : 0rMt u repcrertusM /
|. Paun¤uv. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 37, [2] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn.
/ l||T3|)
F. f. de tit.
F. prel, 141 ex. – [99-379]
621.31:69:658.26
Com. Nr
99-380 Zubarev, V.
Eficienla instrumentelor Econ. pentru stimularea utilizarii ralionale a factorilor
de mediu / V. Zubarev; V. Jereghi. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 54, [1] p. : tab.; 20 cm. –
(Inf. de sinteza / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.)
F. f. de tit.
F. prel, 113 ex. – [99-380]
330.15+504.03(048.8)
Com. Nr
99-381 Resursele naturale si proteclia mediului / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ.; Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. Olga Urîtu. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 6 p.;
20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-381]
016:574
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
61
99-382 Repertoriul publicaliilor periodice abonate de B. R. I. T. în a. … : Ind.
bibliogr. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ., Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.;
alcat. N. Dalnilchi. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 20 cm.
… 1999. – 1999. – 12, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 300 ex. – [99-382]
017.1(478.25):05(100-87)
Com. Nr
99-383 Tehnologii informalionale / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.,
Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. Maria Ciobanu. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 7 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-383]
016:002
Com. Nr
99-384 ßpeøuymec¡sa asvxatanõosou 1opnM rvcta suuorpaaa / A. A. 8encau,
K. l. 8uuenapv, l. ñ. laspunos, C. l. 6ouaapeuro. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 16 p. :
tab.; 20 cm. – (|u1.-arcrpecc / Vonal||T3|)
Bibliogr. p. 15-16. – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 206 ex. – [99-384]
634.8:631.542
Com. Nr
99-385 Neculce, Vasile
Paradoxuri si situalii : inclusiv parabole grafice / Vasile Neculce; îngrijire si
prez. graf. Alexandru Pavliuc. – Ch. : Post Scriptum, 1999 (Bons Offices). – 157, [2] p.
: fig.; 20 cm. – (Bibl. "Post Scriptum"; Nr 2)
ISBN 9975-9990-0-X
F. prel, F. tir. – [99-385]
859.0(478)-7
Com. Nr
99-386 Goethe Johann, Wolfgang Von
Faust / Goethe; trad. si note de Lucian Blaga; cop. Vitalie Coroban. – Ed.
jubiliara, 1749-1832. – Ch. : Cartier, 1999. – 256 p.; 10x16 cm. – (Col. "Poesis").
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli. – Apare cu sprijinul Primariei
mun. Chisinau
ISBN 9975-949-81-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-386]
830-1 Goethe
Com. Nr
99-387 Puskin, Alexandr Sergheevici
Versuri / Puskin; trad. din lb. rusa de I. Crelu, …; cop. Vitalie Coroban. – Ed.
jubiliara, 1799-1837. – Ch. : Cartier, 1999 (Combinatul Poligr.). – 173, [1] p.; 10x16
cm. – (Col. "Poesis")
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli. – Apare cu sprijinul Primariei
mun. Chisinau
ISBN 9975-949-82-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-387]
882-1 Puskin
Com. Nr
99-388 Eminescu, Mihai
Versuri / Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ed. jubiliara, 1850-1889. – Ch. :
Cartier, 1999. – 123 [1] p.; 10x16 cm. – (Col. "Poesis")
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli. – Apare cu sprijinul Primariei
mun. Chisinau
ISBN 9975-949-80-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-388]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
62
859.0-1 Eminescu
Com. Nr
99-389 Anale stiinlifice / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; col. red. :
Victor Remizov, …; red. resp. Gheorghe Postica. – Ch. : Complexul Ed. Poligr. ULIM,
1998. – 28 cm.
Vol. 2 : Medicina. – 1998. – 127 p. : fig., tab. – F. prel, 322 ex. – [99-389]
61:378(060.55)
Com. Nr
99-390 Anuarul statistic al Republicii Moldova = Ctatuctu+ecruu e×eroauur
Pecrvõnuru Vonaosa. – Ch. : Dep. Analize Statistice si Sociologice al Rep.
Moldova, 1998. – 24 cm.
1997. – 1998. – 554 p. : tab. – Text : lb. rom., rusa. – ISBN 99759506-2-0 (în
cop.) : F. prel, F. tir. – [99-390]
[338+316.42](478)(083.41)
Com. Nr
99-391 Puskin, Alexandr Sergheevici
Poetul : [versuri] / Aleksandr Puskin; selecl. : Ion Hadârca; prez. graf.
Alexandru Macovei. – Ed. bilingva. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 255 p.; 26 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa
ISBN 9975-60-043-3
F. prel, 3000 ex. – [99-391]
882-1 Puskin
Com. Nr
99-392 Marinat, Alexei
Eu si lumea : Proza doc. / Alexei Marinat. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1999
(F.E.P. "Tipogr. Centrala"). – 215, [1] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Univ. Libere Int. din Moldova (rector A. Galben) si a Uniunii
Scriitorilor din Moldova (pres. M. Cimpoi)
ISBN 9975-68-021-6
F. prel, F. tir. – [99-392]
859.0(478)-3 Marinat
Com. Nr
99-393 Mersul trenurilor = Pacrucauue asu×euu¤ racca×upcrux u rpuropoauMx
roesaos c 30 na¤ 1999 r. / Întreprinderea de Stat "Calea Ferata din Moldova"; alcat.
O. I. Levickaia. – Ch. : /rp. l. ñ. "Xenesua¤ aopora VonaosM" : PIC PIG "ûenosou
raptuep", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 149, [1] p.; 20 cm.
Text : lb. rusa
F. prel, F. tir. – [99-393]
656.211.5(478)
Com. Nr
99-394 6asoc¡øu. høkonaø
KoutponeuMu vneu : |sõ. usõpauuoro / luronau Csocttuu. – K. : |.-ñ. 1.
"Leutp. Tur.", 1999. – 171, [1] p.; 20 cm.
Text : lb. rusa
ISBN 9975-9023-95-X
F. prel, F. tir. – [99-394]
882(478)-1
Com. Nr
99-395 5o¡uapy, ßanepøy

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
63
TectM ro reorpa1uu : [pentru elevi] / 8anepuv 6otuapv, 8utanue Corupra,
Cepa1una Poarosau, … – K. : Evrica, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 78 p.; 22
cm.
ISBN 9975-941-33-8
F. prel, 1000 ex. – [99-395]
911(075.3)
Com. Nr
99-396 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna … si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux rvnetvp s ukue 1999 roaa u rpatrue
peroneuaauuu s s õopeõe c uunu / Staliunea Rep. de Proteclie a Plantelor. – Ch. :
Concernul "Presa", 1999. – 20 cm.
… iunie 1999. – 1999. – 43, [2] p. – Text : lb. rom., rusa. – F. prel, 500 ex. –
[99-396]
632.914(478)(083.13)
Com. Nr

99-397 Educatia civica în SUA : Trad. autorizata de catre : Center for Civic
Education, Calabash, California (National Standards for Civics and Government,
Copyright 1994) si National Assessment Governing Board, Washington, D. C. /
Societatea Independenta pentru Educalie si Drepturile Omului; trad. din engl. Vitalie
Vremis, Corina Leca; cop. Grigore Cornienco. – Ch. : Epigraf, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 95 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Center for Civic Education
ISBN 9975-9985-9-3
F. prel, F. tir. – [99-397]
006.44(73):37.075
Com. Nr

99-398 Regimul juridic al crealiei intelectuale : (culeg.) / coord. C. Tanase. – Ch. :
Centrul Int. de Cultura "Sergiu Grossu" : Museum, 1999. – 248 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare. Progr. Guvernare
si Democralie. Consolidarea Sistemelor Legislativ si Judecatoresc
ISBN 9975-905-33-1
F. prel, F. tir. – [99-398]
347.77/78(082)
Com. Nr
99-399 Paisø¡øe u sueapeuue rvpurvnvna uauuouaneuou aronM / 8naaunup
lvuv, |puua laut¤, Anercauapa Lartenu+e, …; coord. st. Vladimir Gulu; Inst. de
3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact. – Ch. : Inst.
de 3t. Pededaogice si Psihologice : Î. E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 24 cm.
+. 4 : Texuonoru+ecroe oõpasosauue. 1usu+ecroe socrutauue. – 1999. –
77, [2] p. : tab. – Bibliogr. p. 30, 78 (15 tit.). – ISBN 9975-67-125-X : F. prel, F. tir. –
[99-399]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-400 Paisø¡øe u sueapeuue rvpurvnvna uauuouaneuou aronM / 8naaunup
lvuv, |puua laut¤, Anercauapa Lartenu+e, …; coord. st. Vladimir Gulu; Inst. de
3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact. – Ch. : Inst.
de 3t. Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla" 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 24 cm.
+. 2 : 0õpasosateneuMe oõnactu : Vatenatura, ñosuauue nupa. – 1999. –
91 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 91. – ISBN 9975-67-123-3 : F. prel, F. tir. – [99-400]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
64
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-401 Paisø¡øe u sueapeuue rvppurvnvna uauuouaneuou aronM / 8naaunup
lvuv, |puua laut¤, Anercauapa Lartenu+e, …; coord. st. Vladimir Gulu; Inst. de
3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact. – Ch. : Inst.
de 3t. Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 24 cm.
+. 3 : 0õpassateneuMe oõnactu : Xvao×ectseuuoe oõpasosauue.
|ctopu¤. – 1999. – 72, [2] p. : tab. – ISBN 9975-67-121-1 : F. prel, F. tir. – [99-401]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-402 Dezvoltarea si implementarea curriculum-ului învalamântului primar : Ghid
metodologic / Vladimir Gulu, Irina Gantea, Alexandra 3aptelici, …; coord. st. Vladimir
Gulu; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact.
– Ch. : Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 24 cm.
P. 1 : Aria curriculara : Limba si comunicarea : limba româna, limba româna
pentru alolingvi. Limba rusa. – 1999. – 110 p. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-
67-121-7 : F. prel, F. tir. – [99-402]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-403 Dezvoltarea si implementarea curiculum-ului învalamântului primar : Ghid
metodologic / Vladimir Gulu, Aurelia Raileanu, Ion Botgros, …; coord. Vladimir Gulu;
Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact. – Ch.
: Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla" 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 24 cm.
P. 2 : Aria curriculara : Matematica, 3tiinle. – 1999. – 77, [1] p. : fig., tab. –
Bibliogr. p. 55, 77 (38 tit.). – ISBN 9975-67-122-5 : F. prel, F. tir. – [99-403]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-404 Dezvoltarea si implementarea curriculum-ului învalamântului primar : Ghid
metodologic / Eugenia Coroi, Alexandru Bors, Silvia Cojocaru, …; coord. Vladimir
Gulu; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. Inst. Nal. de Perfecl. a Cadrelor Didact.
– Ch. : Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 24 cm.
P. 3 : Aria curriculara : Educalia artistica. Istoria. – 1999. – 70, [1] p. – ISBN
9975-67-119-5 : F. prel, F. tir. – [99-404]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-405 Dezvoltarea si implementarea curiculum-ului învalamântului primar : Ghid
metodologic / Parascovia Secrieru-Harbuzaru, Antonina Rusu, Mihai Paiu, …; coord.
st. Vladimir Gulu; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Inst. de 3t.
Pedagogice si Psihologice : Î.E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24
cm.
P. 4 : Educalia tehnologica. Educalia fizica. – 1999. – 76, [2] p. : anexe. –
Bibliogr. p. 34, 78 (17 tit.). – ISBN 9975-67-118-7 : F. prel, F. tir. – [99-405]
372.879.6.046.12
Com. Nr
99-406 Butnaru, Val

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
65
Cum Ecleziastu discuta cu Proverbele : Tragedie nal. în 2 acte / Val Butnaru;
coord. Constantin Cheianu; cop. Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 52, [1] p.; 17 cm. – (Col. "Cântareala Cheala")
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-093-5
F. prel, F. tir. – [99-406]
859.0(478)-2 Butnaru
Com. Nr
99-407 Negru, Nicolae
Minte-ma, minte-ma … : Piesa în 2 p. / Nicolae Negru; coord. Constantin
Cheianu, cop. Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 46 p.;
17 cm. – (Col. "Cântareala Cheala")
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-092-7
F. prel, F. tir. – [99-407]
859.0(478)-2 Negru
Com. Nr
99-408 Cheianu, Constantin
"Cel – care – aduce – razbunarea" : [piesa] / Constantin Cheianu. – Ch. :
Arc, 1999 (Combinatul Poligr.). – 29, [1] p. : 17 cm. – (Col. "Cântareala Cheala")
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-094-3
F. prel, F. tir. – [99-408]
859.0(478)-2 Cheianu
Com. Nr
99-409 Poiata, Mihai $tefan
Tentalia contractelor imposibile : Melodrama-reportaj în 2 acte, fara antract /
Mihai 3tefan Poiata; coord. Constantin Cheianu. – Ch. : Arc, 1999. – 75 [1] p.; 17 cm.
– (Col. "Cântareala Cheala")
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-091-9
F. prel, F. tir. – [99-409]
859.0(478)-1 Poiata
Com. Nr
99-410 Pagini de aur. Moldova = 8onotMe ctpauuuM VonaosM’ 99 : E×eroa.
õusuec-crpaso+uur VonaosM. – Ch. : Pagini de aur, 1999. – 200 p. : il. color.; 27
cm.
Text : rom., rusa.
F. prel, F. tir. – [99-410]
654.15(478)(085.7)
Com. Nr
99-411 Problemele Econ. actuale în viziunea tineretului studios, conferinta st.
studenteasca (7; 1999; Chisinau). Problemele Econ. actuale în viziunea tineretului
studios : [tezele comunicarilor] : Conferinlei a VII-a 3tiinlifice Studenlesti, 1-2 aprilie
1999 / col. red. : Dumitru Gortolomei (pres),... – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM,
1999. – 261 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul comunic.
F. prel, F. tir. – [99-411]
338:378.1(082)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
66
99-412 Unde sa învalam : Îndrumator pentru absolvenlii de cultura generala / Dep.
Cercet. Înval. si Tehnologie; Vasile Deleu. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. –
88, [1] p. : il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-78-002-4
F. prel, F. tir. – [99-412]
[378+377](035)
Com. Nr
99-413 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Republicii Moldova : Se ed. din a.
1958 / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1996. – Text. : lb. rom., rusa.
... 1997. – 1996. – Nr 5. – 168 p. – F. prel, 100 ex. – [99-413]
015(478)
Com. Nr
99-414 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Republicii Moldova : Se ed. din a.
1958 / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1996. – Text. : lb. rom., rusa.
...1997. – 1998. – Nr 7. – 169 p. – F. prel, 100 ex. – [99-414]
015(478)
Com. Nr
99-415 Programa analitica la disciplina "Marketing general si industrial" predata la
facultatea "Marketing" specialitatea "Marketing" cu frecvenla la zi si fara frecvenla /
aut. Grigore Belostecinic; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Marketing",
Catedra "Marketing". – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-26 (97 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-415]
658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-416 Programa analitica la disciplina "Istoria economiei nalionale" / aut. Ion
Grincu, Filip Doroganici, Lilia Catarau; Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Fac.
"Finanle". Catedra "Geografie si Ist. Econ.". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 14
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12-14 (50 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-416]
338(478)(091)(073.8)
Com. Nr
99-417 Programa cursului "Geografie economica a larilor de peste hotare" / aut. C.
Matei; Acad. de Studii Econ. Catedra "Geografie si istorie economica". – Ch. : S. n.,
(Tipogr. ASEM), 1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [99-417]
911.3:33(1-87)(073.8)
Com. Nr
99-418 Programa Cursului "Limba latina" pentru specialitatea "Drept Economic
Internalional" / Acad. de Studii Econ. Catedra "Corespondenla si Limbaje Econ.";
alcat. Lucia Cornea. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 25 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23-25 (18 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-418]
807.1:346(073.8)
Com. Nr


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
67
99-419 Programa cursului "Geografia economica" (3t., M.G. bat.) / aut. : C. Matei,
A. Matei; Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. Catedra "Geografie economica". –
Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 17 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-419]
911.3:33(073.8)
Com. Nr
99-420 Programa cursului Geografie economica (M.G., F. A., B.B.V.) / aut. C.
Matei, A. Matei; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografie si Ist. Econ.".
– Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 23 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-420]
911.3:33(073.8)
Com. Nr
99-421 Programa cursului "Geografia economica si politica" (M.K.) / aut. C. Matei,
A. Matei; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografie si Ist. Econ.". – Ch.
: S. n., 1999(Tipogr. ASEM). – 23, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-421]
[911.3:33+911.3:32](073.8)
Com. Nr
99-422 Programa cursului "Geografia turismului" / aut. D. Bolocan; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Geografie si Ist. Econ.". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
ASEM). – 32 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-422]
[91:796.51](073.8)
Com. Nr
99-423 Programa cursului "Demografia" : (pentru 34-40 ore) (M.K., M.G., Bac., I.E.,
E.R.U.) / aut. C. Matei; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., , 1999
(Tipogr. ASEM). – 14 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-423]
314(073.8)
Com. Nr
99-424 Programa cursului "Proteclia Civila" / aut. A. Cojocaru; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 13 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 200 ex.- [99-424]
614.2(073.8)
Com. Nr
99-425 Programa cursului "Demografia" (M.G., F.A., B.B.V., si 3t.) / aut. C. Matei;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografie si Ist. Econ.". – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. ASEM). – 16 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 150 ex. – [99-425]
314(073.8)
Com. Nr
99-426 Bunacale, Petru

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
68
Osândili la nemurire : Miscarea de rezistenla "Majadahonda" din Orhei,
1940-1941 : (Povestire docum.) / Petru Bunacale, Andrei Calcea; red. resp. Sergiu
Nuca. – Ch. : Concernul "Presa", 1999. – 116, [3] p. : fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 118 (12 tit.). – Ed. sponsorizata de Compania "Iasi Group",
conducator Anatol Josanu
ISBN 9975-9554-0-1
F. prel, 3000 ex. – [99-426]
94(478)
Com. Nr
99-427 Roibu, Nicolae
Cei care au fost … : Dialoguri lit. si memoralistice. – Ch. : Prometeu, 1999
(Combinatul Poligr.). – 159 p. : fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-919-05-7
F. prel, F. tir. – [99-427]
859.0(478).09+929
Com. Nr
99-428 Conferinta Nationala "Violenta în familie - aspecte multidisciplinare"
(1999; Chisinau). Conferinla Nalionala "Violenla în familie - aspecte
multidisciplinare" : Pregatirea conceptuala metodologia si prezentarea experienlei
înaintate, 25-27 ian. 1999, Palatul Republicii, str. Maria Cibotari nr. 16, Chisinau,
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 85, [2] p.; 20 cm.
Rez. la sfârsitul art. : în lb. engl. – Apare cu sprijinul Dep. de Stat al SUA
F. prel, F. tir. – [99-428]
343.62(082)
Com. Nr
99-429 6sø¡oe Esaurenøe ot |oua : ñvte |ctuua u Xusue. – Ch. : Ed. Fundaliei
de Binefacere "Dragostea lui Dumnezeu în Acliune", 1999 (Combinatul Poligr.). – 38,
[2] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 10000 ex. – [99-429]
226.5
Com. Nr
99-430 Saloanele Moldovei = Salons of Moldova : expozilie - concurs de arta
plastica contemporana "Saloanele Moldovei", Chisinau - Bacau, 1999, ed. 9, iunie-
iulie / Min. Culturii din România, Min. Culturii din Rep. Moldova, Uniunea Artistilor
Plastici din Rep. Moldova, …; com. de org., ed. : Barbu Geta, ... – Ch. : Atelier, 1999
(Concernul "Presa"). – 16 p. : il. color.; 28 cm.
F. prel, 1000 ex. – [99-430]
73(064)
Com. Nr
99-431 … iulie 1999. – 1999. – Text : lb. rom., rusa. – Tit. pe cop. – F. prel, 500 ex.
– [99-431]
632.914(478)
Com. Nr
99-432 Caietul practicii pedagogice / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Corespondenla si Limbaje Econ.". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 49 p.; 20
cm.
F. prel, 100 ex. – [99-432]
378.1
Com. Nr


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
69
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IULIE 1999


99-433 Programa analitica la disciplina "Politologie" / Univ. de Stat din Tiraspol.
Catedra stiinle sociale; alcat. : Petru Donloi. – Ch. : S. n., 1999 (Seclia polig. a Univ.
de Stat din Tiraspol). – 24 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-433]
32.001(073.8)
Com. Nr
99-434 Pavel Parasca : Biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova. Bibl.; alcat.
Ludmila Corghenci, ...; ed. îngrijita de Zinaida Sochirca; red. Valentina Chitoroaga,
Valentina Cosmescu. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ULIM, 1999. – 52 p.; 20 cm. –
(Col. "Universitaria")
ISBN 9975-920-12-8
F. prel, 50 ex. – [99-434]
016:[94(478)+929 Parasca]
Com. Nr
99-435 Boli infeclioase ale culturilor agricole în Republica Moldova / I. Lazari, S.
Badarau, V. Ciobanu, ...; Centrul de Stat pentru Atestarea produselor Chimice si
Biologice de proteclie si Stimulare a Cresterii plantelor al Rep. Moldova. Univ. Agrara
de Stat din Moldova. – Ch. : Cuant, 1999. – 325 p. : il. color.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Text : lb. rom., engl., rusa
ISBN 9975-901-19-0
F. prel, F. tir. – [99-435]
632.4(478)
Com. Nr
99-436 Cartea Memoriei : Catalog al victimelor totalitarismului comunist / Muzeul
Nal. de Ist. a Moldovei; elab. Elena Postica, ...; coord., red. st. Elena Postica; cop.
Vitalie Pogolsa. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999. – 27 cm. – (Destine încarcerate)
Vol. 1. – 1999. – 464, [1] p. : fotogr. – Bibliogr. în note, p. XIII-XIV. – Apare
cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova. – ISBN 9975-67-109-8 (în cop.) : F. prel, F. tir. –
[99-436]
94(478)
Com. Nr
99-437 Ghid electoral / Comisia Electorala Centrala. – Ch. : S. n., 1999. – 164 p. :
tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Int. pentru Sisteme Electoral (IFES-Moldova)
F. prel, F. tir. – [99-437]
342.8(035.5)
Com. Nr
99-438 Codul electoral = Koaerc o sMõopax : (Modificat si compl. prin Legea nr.
268-XIV fin 4 febr. 1999, Monitorul oficial, 1999, nr. 22-23, art. 93). – Ed. oficiala-
Ch. : Cuant, 1999 (Combinatul Poligr.). – 90, [1] p.; 95, [1] p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – Numerotarea paral.
ISBN 9975-901-11-5

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
70
F. prel, 3000 ex. – [99-438]
342.8(094.4)
Com. Nr
99-439 Seminarul stiinlific studenlesc de arheologie si istorie veche : buletin
informativ (1998-1999) / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Arheologie si Ist. Antica;
resp. Nelea Gradinar. – Ed. a 2-a. – Ch. : USM, 1999 (Seclia poligr. operativa a
USM). – 62 p. : fig.; 20 cm.
Texte si în lb. rusa. – Bibliogr. la sfârsitul comunic.
F. prel, 50 ex. – [99-439]
902/904:378.1(082)=590=82
Com. Nr
99-440 Cleopa, Ilie (arhimandrit)
Spovedania preolilor de mir / arhimandrit Ilie Cleopa. – [S. l.] : Manastirea
Sihastria, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 32 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [99-440]
254:248.156
Com. Nr
99-441 Asociatiile utilizatorilor de apa în Republica Moldova : Reforma agrara /
Agenlia pentru restructurarea Agriculturii (ARA), Concernul rep. pentru Gospodarirea
Apelor "Apele Moldovei". Inst. de Proiectare "Acvaproiect", ...; Iurie Harbuzachi,
Valentina Plesca, Ion Beglel, ... – Ch. : S. n., 1999. – 55 p. : tab., h.; 29 cm.
Bibliogr. p. 55 (10 tit.). – Apare cu suslinerea Proiectului TACIS "Suport
pentru ARA"
F. prel, F. tir. – [99-441]
556.18(478)
Com. Nr
99-442 Brînza, Sergiu
Infracliuni contra proprietalii : [monogr. : pentru uzul studenlilor] / Sergiu
Brînza; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ch. : USM, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 346, [1] p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa
ISBN 9975-917-19-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-442]
343.7(075.8)
Com. Nr
99-443 Vietile sfinlilor : Retip. si adaugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii
ortodoxe Române dupa edilia din 1901-1911 / îngrijita de P. C. Arhim, Ioanichie
Balan. – Ed. a 2-a. – [S. l.] : Ed. Episcopiei Romanului, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 24 cm.
Pe luna octombrie. – 1999. – 416 p. – ISBN 973-0-00568-0 (în cop.) : F. prel,
F. tir. – [99-443]
235.3+929
Com. Nr
99-444 Balan, Ioanichie (arhimandrit)
Sfântul Episcop Ioan : mare sihastru în Munlii Sihlei din judelul Neaml /
arhimandrit Ioanichie Balan. – [S. l.] : Ed. Episcopoeo Romanului, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Vol. 1 : Extras din "Convorbiri Duhovnicesti". – 1999. – 45, [1] p. : il. – F. prel,
F. tir. – [99-444]
235.3+929
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
71
99-445 Druta, Boris
Un jazz pentru mileniul trei / Boris Drula; cop. dupa des. Veronica Drula. –
Ch. : Ed. Uniunea Scriitorilor, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 215 p.; 20 cm.
ISBN 9975-68-019-4
F. prel, F. tir. – [99-445]
589.0(478)-8 Drula
Com. Nr
99-446 Rezultatele principale ale activitalii instituliilor stiinlifice si de învalamânt în
anul ... / Dep. Cercet. Înval. si Tehnologie. – Ch. : Min. Agriculturii si Ind. Prelucr. al
Rep. Moldova, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
... 1998. – 1999. – Bibliogr. p. 96-97 (21 tit.). – ISBN 9975-78-005-9 : F. prel,
F. tir. – [99-446]
[631:006.6](478)
Com. Nr
99-447 Verificarea si diagnosticarea CD. Verificarea circuitelor combinalionale :
Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Teh. de Calcul; elab. Ion Cojocaru;
ref. st. Emilian Gululeac. – Ch. : UTM, 1999. – 20 cm.
P. 1. – 1999. – 68 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 65-66 (19 tit.) : F. prel, 100 ex. –
[99-447]
004(076.5)
Com. Nr
99-448 Metode fizico-chimice. Electrochimie : Îndrumar de lucrari practice / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra de Chimie; alcat. Anton Rusu, Valeriu Bodiu. – Ch. : UTM,
1999. – 68 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 84 (3 tit.)
F. prel, 250 ex. – [99-448]
[53:541.1](075)
Com. Nr
99-449 Aaauuyk, Auua
0 tauue "×utoro" / Auua Aaan+vr; o1opn. A. 0nuuuMr. – K. : Ruxanda,
1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 148, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 150 (16 tit.)
ISBN 9975-72-044-7
F. prel, F. tir. – [99-449]
1/14
Com. Nr
99-450 Psønøuy, Aypenøø
8araara +ucen : Vatenatura : tectM 3 rn. / Avpenu¤ Paun¤uv, Vuxaena
Cuurep; trad. din lb. rom. de V. Gaiciuc; V-so oõpasosauu¤ u uavr Pecr. Vonaosa. –
K. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 63 p. : tab.; 20 cm.
ISBN 9975-69-064-5
F. prel, F. tir. – [99-450]
51(075.2)=82
Com. Nr
99-451 Chimie fizica si coloidala : Progr. si lucr. de control : Îndrumar metodic
pentru studenlii de la secl. înval. f. f. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Chimie
Fizica, Coloidala si Organica; elab. : Vasile Gulan; ref. st. Vasile Gulan. – Ch. : UTM,
1999. – 46 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 7-8 (10 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-451]
541.1/18(076.5)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
72
99-452 Tehnologia proceselor de construclie : Îndrumar de lucr. practice / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologia Construcliilor; alcat. Oleg Cucu; red. resp.
Andrei Isac. – Ch. : UTM, 1999. – 44 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 31 (10 tit.)
F. prel, 120 ex. – [99-452]
624(076.5)
Com. Nr
99-453 Chimie organica. Metode de separare si identificare a compusilor organici :
Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Chimie fizica, Coloidala si
organica; elab. Mihail Gheliu, ...; ref. st. Vasile Gulanu. – Ch. : UTM, 1999. – 26 p. :
fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26 (6 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-453]
547(076.5)
Com. Nr
99-454 Elemente de proiectare asistate de calculator : Îndrumari metodice pentru
lecliile practice si elaborarea lucrarii de curs / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilalie; alcat. Pavel Vârlan; red. resp. Mihai
Plesca. – Ch. : UTM, 1999. – 36, [1] p. inclusiv cop. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-454]
004(076.5)
Com. Nr
99-455 Masurari electrice : Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
Electromecanica; elab. : A. Chiciuc; ref. st. Tudor Ambros. – Ch. : UTM, 1999. – 20
cm.
P. 1. – 1999. – 42 p. : tab. – Bibliogr. p. 35 (6 tit.). – F. prel, 100 ex. – [99-
455]
621.31(076.5)
Com. Nr
99-456 Biochimie : [pentru uzul studenlilor] / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"N. Testemileanu"; L. Lîsîi. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 421, [2] p. : fig.;
24 cm.
Bibliogr. p. 423 (18 tit.)
ISBN 9975-901-21-2
F. prel, F. tir. – [99-456]
577(075.8)
Com. Nr
99-457 Connecting you to the world : [despre releaua Internet] / Asoc. DNT. – Ch. :
S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 12; 12 p.; 21 cm.
Carte-liant. – Text paral. : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-457]
004.778.5=590=82
Com. Nr
99-458 Cuzuioc, Ion
În împaralia lui Neptun = 8 uapctse lertvua / Ion Cuzuioc; trad. din lb. rusa
Antosa Darka. – Ch. : Litera, 1999 (Concernul "Presa"). – 38, [1] p.; 40, [1] p.; 20 cm.
– (Poveste pentru toate vârstele)
Carte-liant
ISBN 9975-74-221-1
F. prel, F. tir. – [99-458]
859.0(478)-93 Cuzuioc
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
73
99-459 Spiridon Vangheli : Biobibliogr. / Bibl. Nal. pentru copii "Ion Creanga";
alcat. : Maria Ilievici; ed. îngrijita de Claudia Balaban. – Ch. : Litera, 1999 (Concernul
"Pressa"). – 173 p. : fotogr.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Rep. Moldova
ISBN 9975-74-222-X
F. prel, F. tir. – [99-459]
016:[859.0(478).09+929 Vangheli]
Com. Nr
99-460 Studiu de performanle în domeniul protecliei mediului : Republica Moldova :
[trad. din lb. engl.] / Comisia Economica pentru Europa. Com. pentru Politica de
Mediu. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla" : Naliunile Unite, 1999 (Combinatul Poligr.). – 186 p. :
tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 182-186 (96 tit.). – Varianta rom. a raportului este publ. cu
sprijinul Min. Mediului al Rep. Moldova si al Fondului Ecologic Nal
ISBN 9975-67-117-9
F. prel, F. tir. – [99-460]
504.06(478)
Com. Nr
99-461 Ceban, Victor
Ridicarea capacitalii de funclionare a cuplelor cilindrice cu alunecare
alternativa de translalie greu solicitate : 05.02.04 – Friclia si uzura în masini : Autoref.
tezei de doctor în st. teh. / Victor Ceban; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. –
21 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (17 tit.)
[99-461]
Com. Nr
99-462 Cantâr, Alexei
Contribulii la elaborarea metodelor si software-lor eficiente si sigure pentru
calculul regimurilor permanente de funclionare ale sistemelor electro-energetice :
Spec. 05.14.02 Centrale electrice : (partea electrica), relele electrice si dirijarea lor :
Autoref. tezei de doctor în st. teh. / Alexei Canlâr; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Fizica
Aplicata. – Ch. : S. n., 1998. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (9 tit.)
[99-462]
Com. Nr
99-463 Ababii, Angela
Marketingul dezvoltarii si promovarii exportului vinurilor moldovenesti : Spec.
08.00.06 marketing si logisitica : Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Angela
Ababii; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 23 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
[99-463]
Com. Nr
99-464 Harnau, Silvia
Modelarea comportamentului consumatorului din Republica Moldova :
Perspectiva semiotico-economica : Spec. 08.00.06 : marketing si logistica : Autoref. al
tezei de doctor si st. econ. / Silvia Harnau; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 1998. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (10 tit.)
[99-464]
Com. Nr
99-465 Phan Phuoung Dat
Elaborarea limbajului descrierii problemelor si mecanismelor realizarii lui
pentru sistemele de antrenare în programare : 05.13.11 – Programarea

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
74
calculatoarelor electronice : Autoref. tezei de doctor în st. teh. / Phan Phuoung Dat;
A3 a Rep. Moldova. Inst. de matematica. – Ch. : S. n., 1998. – 15 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 14 (8 tit.)
[99-465]
Com. Nr
99-466 Bologa, Andrei
Generarea si utilizarea electro-aerosolilor aposi : Spec. 05.14.12 "Tehnica
Tensiunilor Înalte" : Autoref. tezei de doctor habilitat în st. teh. / Andrei Bologa; Univ.
Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. – 40 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35-38 (57 tit.)
[99-466]
Com. Nr
99-467 Agafii, Vasile Ion
Proprietalile tribologice ale unsorilor consistente speciale : Spec. 05.02.04.
Friclie si uzare în masini : Autoref. tezei de doctor în st. teh. / Vasile Ion Agafii; Univ.
Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. – 19 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (11 tit.)
[99-467]
Com. Nr
99-468 5enoycos, hrops ßøk¡oposøu
lenuueuuMe uepasuosecuMe ¤sneuu¤ sõnusu rpa¤ coõctseuuoro
rornoaeuu¤ cseta s rp¤nosouuMx ronvrposoauurax : Creu. 01.04.02 –
Teopetu+ecra¤ 1usura : Astope1. auc. ua coucr. v+eu. cter. a-pa xaõunutat 1us.-
nat. uavr / |rope 8urtoposu+ 6enovcos; Al Pecr. Vonaosa. |u-t rpurn. 1usuru. –
K. : 6. u., 1998. – 34 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-30 (42 tit.)
[99-468]
Com. Nr
99-469 Zdravcov, Vladimir
Proprietalile supraconductoare ale structurilor multistrat de Nb / NbO si Nb /
Cu : 01.04.07 – fizica corpului solid : Autoref. disertaliei pentru oblinerea tit. st. de
doctor în st. fizico-matematice / Vladimir Zdravcov; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Fizica
Aplicativa. – Ch. : S. n., 1998. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-23 (17 tit.)
[99-469]
Com. Nr
99-470 Marian, Svetlana
Absorblia optica la tranzilii topologice si piezo-dicroismul în sticlele
semiconductoare As-S-Ge : 01.04.10 – fizica semiconductoarelor si dielectricilor :
Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice / Svetlana Marian; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 12, [1] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 11 (12 tit.)
[99-470]
Com. Nr
99-471 Nguyen, Van, Van
Reglementarea juridica a relaliilor de decontari internalionale : (Cambie –
cec-acreditiv) : Spec. 12.00.03 – dreptul civil; dreptul familie; procesul civil; dreptul
internalional privat : Autoref. tezei de doctor în drept / Van Nguyen Van; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (4 tit.)
[99-471]
Com. Nr
99-472 ße Txø Txy Txyø

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
75
ñpasoe pervnuposauue aorosopa rpeautosauu¤ so 8eetuane :
(cpasuuteneuo-rpasoe uccnea.) : Creu. 12.00.03 – rpa×a. rpaso; ceneuuoe rpaso;
rpa×a. rpouecc; ne×avuap. +actuoe rpaso : Astope1. auc. ua coucr. v+eu.
ctereuu a-pa rpasa / ße Txu Txv Txvu; Vona. loc. /u-t. – K. : 6. u., 1998. – 20, [2]
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (3 tit.)
[99-472]
Com. Nr
99-473 Haidarlî, Dan
Relaliile politice dintre Moldova si Hanatul din Crimeea în secolul al XVIII-lea
(1718-1774) : 07.00.02 – Ist. Partiei : Autoref. tezei de doctor în st. ist. / Dan Haidarlî;
A3 a Rep. Moldova; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Ist. – Ch. : S. n., 1998. – 22 p.; 21
cm.
Bibliogr. în notele de subsol, p. 19-20 (3 tit.)
[99-473]
Com. Nr
99-474 Aculinin, Alexandru
Modelarea numerica a funcliilor de raspuns pentru determinare dimensiunilor
particulelor din mediul dispersat prin metode optice : 05.13.16 – Aplicarea tehnicii de
calcul, modelarii matematice si metodelor matematice în cercetari stiinlifice : Autoref.
tezei de doctor în st. teh. / Alexandru Aculinin; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n.,
1998. – 16 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (21 tit.)
[99-474]
Com. Nr
99-475 Hâncu, Vitalie
Educalii diferenliale complet integrabile cu coeficienli aproape periodici :
01.01.02 – educalii diferenliale : Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice /
Vitalie Hâncu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 16.; 21 cm.
Bibliogr. p. 14 (8 tit.)
[99-475]
Com. Nr
99-476 Guska, Igor
Coduri stocastice binare matroidale în sistemele de proteclie a informaliilor :
spec. : 05.13.13 – "Masini, complexe, sisteme si relele de calcul" : Autoref. tezei de
doctor în st. teh. / Igor Guska; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. – 20 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 20 (4 tit.)
[99-476]
Com. Nr
99-477 Gruita, Gabriela Cristina
Cercetarea si elaborarea metodelor de specificare formala si implementare a
sistemelor pe baza logicii temporale : Spec. : 05.013.16 – "Aplicarea tehnicii de calcul,
modelarii matematice si metodelor matematice în cercetarile stiinlifice" : Autoref. al
tezei de doctor si st. teh. / Gabriela Cristina Gruila; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S.
n., 1998. – 16 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (16 tit.)
[99-477]
Com. Nr
99-478 Gheorghiu, Lilia
Distributions of multiplicity of infinite points for the cubic differential system :
(01.01.02 – Differential equations) : Autoref. al tezei de doctor în st. fizico-matematice
/ Lilia Gheorghiu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 15 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13 (8 tit.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
76
[99-478]
Com. Nr
99-479 $vet, Natalia
Proiectarea si elaborarea sistemului aplicativ de cercetare a relaliei
"Structura-activitate biologica" în chimie, biologie si medicina : 05.13.16 – Aplicarea
tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice în cercetarile
stiinlifice (pe domeniile st.) : Autoref. tezei de doctor în st. teh. / Natalia 3vel; Univ.
Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. – 15 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 11-14 (28 tit.)
[99-479]
Com. Nr
99-480 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Maria Rotaru, ...; red. resp. V.
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1998 (Rotaprint). – 124
p.; 20 cm. – ISSN 0201-6761
1997, Nr 3. – 1998. – 187, [3] p. – Text. : lb. rom. si alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [99-480]
015(478)
Com. Nr
99-481 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Maria Rotaru, ...; red. resp. V.
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1998 (Rotaprint). – 124
p.; 20 cm. – ISSN 0201-6761
1997, Nr 9. – 1998. – 124 p. – Text. : lb. rom. si alte lb. straine. – F. prel, 100
ex. – [99-481]
015(478)
Com. Nr
99-482 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Maria Rotaru, ...; red. resp. V.
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1998 (Rotaprint). – 124
p.; 20 cm. – ISSN 0201-6761
1997, Nr 8. – 1998. – 64 p. – Text. : lb. rom. si alte lb. straine. – F. prel, 100
ex. – [99-482]
015(478)
Com. Nr
99-483 Cronica presei : Ind. Bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Maria Rotaru, ...; red. resp. V.
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1998 (Rotaprint). – 124
p.; 20 cm. – ISSN 0201-6761
1997, Nr 11. – 1998. – 123 p. – Text. : lb. rom. si alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [99-483]
015(478)
Com. Nr
99-484 Boliac, Rodica
Algoritmi de solulionare a problemelor de optimizare pe grafuri si aplicalii :
01.01.09 – cibernetica matematica : Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice /
Rodica Boliac; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Matematica. – Ch. : S. n., 1998. – 18 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (10 tit.)
[99-484]
Com. Nr
99-485 Costas, Ana

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
77
Clase de inele local compacte si condilii de compacitate în grupurile de
unitali : 01.01.06 – logica matematica, algebra si teoria numerelor : Autoref. tezei de
doctor în st. fizico-matematice / Ana Costas; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Matematica.
– Ch. : S. n., 1998. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-18 (66 tit.)
[99-485]
Com. Nr
99-486 Macari, Pavel Mihai
Bazele comitanlilor sistemului diferenlial cu omogenitali de gradul patru si
aplicalii : (01.01.02 – Ecualii diferenliale) : Autoref. tezei de doctor în st. fizico-
matematice / Pavel Mihai Macari; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 16
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 12 (8 tit.)
[99-486]
Com. Nr
99-487 Bujor, Valeriu
Criminalistica profesionala : [pentru uzul studenlilor] / Valeriu Bujor, Octavian
Bejan. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. or. Orhei). – 38 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 37
ISBN 9975-939-00-7
F. prel, 300 ex. – [99-487]
343.2/.7(075.8)
Com. Nr
99-488 6køuauy, ßæauøna Høxaønosua
8cë ×usoe us ×usoro / ßkanuna Vuxaunosua Cruuauv; xvao×. A.
Tono¤uv. – K. : Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 142, [1] p. : il.;
20 cm.
Bibliogr. p. 138 (18 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-60-039-5
F. prel, 1000 ex. – [99-488]
Com. Nr
99-489 Pairosop o rnasuon / |u-t asotepuru, rcuxonoruu u pean. ×usuu. – K. :
Lyceum : |u-t asotepuru, rcuxonoruu u pean. ×usuu, 1999 (Tipogr. Orhei). – 75 p.;
20 cm.
ISBN 9975-939-03-1
F. prel, 10 000 ex. – [99-489]
Com. Nr
99-490 Serviciul Agronomic de Stat al Republicii Moldova la 35 de ani : (lucr. st.) /
Centrul st. de produclie pentru Deservirea Agrochimica; col. red. : Ion Burlacu, ... –
Ch. : Centrul 3t. de Proteclie pentru Deservirea agrochimica, 1999 (Tipogr.
"Rotaprint"). – 250 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, 550 ex. – [99-490]
631(478)
Com. Nr
99-491 Starea sanitaro-epidemiologica, morbiditatea infeclioasa si parazitara în
Republica Moldova : conform darilor de seama a instituliilor Serviciului sanitaro-
epidemiologic de stat în a. 1998 / Centrul Nal. 3t.-Practic de Medicina Preventiva;
alcat. V. Pantea; col. red. : M. Magdei, ... – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Rotaprint"). –
183, [1] p.; 29 cm.
În cop.
F. prel, 120 ex. – [99-491]
614.2(478)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
78
Com. Nr
99-492 Prodan, N. I.
Matematica : Absolvire si admitere / N. I. Prodan. – Ch. : Lyceum, 1999
(Tipogr. Orhei). – 20 cm.
P. 2-a : Algebra, analiza matematica. – 1999. – 147, [1] p. – Bibliogr. p. 146
(11 tit.). – ISBN 9975-939-84-8 : F. prel, 1500 ex. – [99-492]
51(075.8)
Com. Nr
99-493 Bacalaureat' 99 : Progr. pentru examene / Min. Educaliei si 3tiinlei. – Ch. :
Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 119, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor
F. prel, 2000 ex. – [99-493]
373.54
Com. Nr
99-494 5akanasp' 99 : ñporpanna an¤ arsaneuos / V-so oõpasosauu¤ u uavru. –
K. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 153, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor
F. prel, 1000 ex. – [99-494]
373.54
Com. Nr
99-495 Dezbateri : [despre Liga Nal. de Dezbateri Preuniversitare]. – Ch. : S. n.,
1999 [Combinatul Poligr.]. – [10] p. : il. color.; 22 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-495]
329.78(478)
Com. Nr
99-496 Biblia, sau Sfânta Scriptura a Vechiului si Noului Testament : Cu trimiteri. –
Ch. : Societatea Biblica Interconfesionala din Rep. Moldova, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 1223 p.; 24 cm.
ISBN 9975-909-13-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-496]
22
Com. Nr
99-497 Danila, Aurelian
Maria Cibotari : în amintiri, cronici li imagini / Aurelian Danila; red.-coord.
Tamara Osmochescu; dir. imagine : Mihai Potârniche; conceplia graf. : Vlad
Afanasiu. – Ch. : Bastina Radog, 1999. – 239, [1] p. : fotogr. color.; 25 cm.
Bibliogr. p. 237-239. – Sponsori : Firma "Bastina Radog", firma "Vaveli",
Primaria mun. Chisinau
ISBN 9975-9563-0-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-497]
78.071.2(084)+929 Cibotari
Com. Nr
99-498 Accesul la justilie : (Culeg.) / Gheorghe Amihalachioae, Ion Casian,
Constantin Tanase, Dragos Blanaru; Uniunea Avocalilor din Rep. Moldova; prez.
graf. Lica Sainciuc. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 271 p.; 20 cm.
Pe cop. aut. nu sunt indicali. – Apare cu sprijinul progr. Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare. Progr. Guvernare si Democralie
ISBN 9975-905-35-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-498]
347(035)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
79
99-499 Essays on E. M. Cioran : (Rasinari 1911 – Paris 1995) / contributions by
Leonid Arcade, Florin Berindeanu, Peter G. Christensen, ...; ed. Aleksandra
Gruzinska; American-Romanian Academy of Arts and Sciences. – Ch. : [Tehnica],
1999 (Combinatul Poligr.). – 222, [2] p.; 20 cm.
Text. : lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-910-82-3
F. prel, F. tir. – [99-499]
840.09
Com. Nr
99-500 Aøius c apvrou ctopouM / |u-t asotepuru, rcuxonoruu u pean. ×usuu. –
K. : Lyceum : |u-t asotepuru, rcuxonoruu u pean. ×usuu, 1999 (Tipogr. Orhei). – 72
p.; 20 cm.
ISBN 9975-939-03-1
F. prel, 1000 ex. – [99-500]
128=28
Com. Nr
99-501 Verejanu, Daniel
Semnul Crucii / Daniel Verejanu; des. de Denis Topal. – Ch. : S. n., 1999
(Concernul "Presa"). – 20 cm. – (Bestseller)
Cartea 1 : Salvatorul. – 1999. – 96 p. : fotogr. – ISBN 9975-9987-0-4 : F.
prel, F. tir. – [99-501]
859.0(478)-3 Verejanu
Com. Nr
99-502 Regulamentul – tip cu privire la arhiva ramurala a documentaliei juridice a
organului cadastral teritorial = Turosoe rono×euue oõ otpacneson apxuse
kpuau+ecrou u texuu+ecrou aorvneutauuu tepputopuaneuoro raaactposoro
opraua. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 14, [7]; 14, [7] p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusa
F. prel, 200 ex. – [99-502]
349.4(083.13)=590=82
Com. Nr
99-503 Manolache, Constantin
Securitatea ecologica probleme politico-militare : Spec. 23.00.01 – teoria si
istoria politologiei; institulii si procese politice : Autoref. tezei de doctor în politologie /
Constantin Manolache; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (7 tit.)
[99-503]
Com. Nr
99-504 Cimpoes, Liuba
Dastanul gagauz : Spec. 10.01.09 – Folcloristica : Autoref. tezei de doctor în
filologie / Liuba Cimpoies; A3 a Rep. Moldova. Inst. de Etnografie si Folclor. – Ch. :
S. n., 1998. – 20, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (7 tit.)
[99-504]
Com. Nr
99-505 Murahwa, Samuel
Problems of economic development of the Republic of Zimbabwe :
Methodological aspect : Spec. 08.00.04 – Regional economics : Author's abstract of
a thesis for the title of Doctor of Science IP Economics (PH. D) / Samuel Murahwa;
Int. Independent University of Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (7 tit.)
[99-505]
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
80
99-506 ßaca¡, ßanepøy
Cvposa¤ rpasaa uctopu¤ : ûeroptauuu c tepputopuu Vonaascrou CCp,
40-50 rr. / 8anepuv ñaccat. – K. : Momentul, 1998. – 414, [2] p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol, p. 383 (16 tit.). – Ind. p. 387-404
ISBN 9975-923-41-0 (în cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [99-506]
94(478)"194/195"
Com. Nr
99-507 Covaliu, Margareta
Politica Bugetara în economiile de tranzilie prin prisma teoriilor economice
contemporane : (exemplul Republicii Moldova) : Spec. 08.00.10 – Finanle, moneda si
credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Margareta Covaliu; Acad. de Studii Econ.
a Moldovei. – Ch. : S. n., 1998. – 22, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (5 tit.)
[99-507]
Com. Nr
99-508 Sârbu, Olga
Eficienla economica producliei de fructe în condiliile de tranzilie la economia
de piala : Spec. 08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniul de activitate :
Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Olga Sârbu; Univ. Agrara de Stat din Moldova.
– Ch. : S. n., 1998. – 21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (5 tit.)
[99-508]
Com. Nr
99-509 Livingstone, Musoro
Probleme privind infrastructura sociala si de produclie în Republica
Zimbabwe : aspecte metodologice : Spec. 08.00.04 – Economie regionala : Autoref. al
tezei de doctor în st. econ. / Musoro Livingstone; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. :
S. n., 1998. – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[99-509]
Com. Nr
99-510 Raevschi, Nicolae
Contacte româno-slave : (pe baza de date lingvistice) : Spec. : 10.02.05 –
Limbi romanice : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Nicolae Raevschi;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 56 p.; 21cm.
Bibliogr. p. 49-52 (24 tit.)
[99-510]
Com. Nr
99-511 Murahwa, Samuel
Problemele dezvoltarii economice a Republicii Zimbabwe : aspect
metodologic : Spec. 08.00.04 – Econ. regionala : Autoref. al tezei de doctor în st.
econ. / Samuel Murahwa; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 25, [2]
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (8 tit.)
[99-511]
Com. Nr
99-512 Gogu, Tamara
Microsistemul morfo-lexical în limba engleza : (Pa baza lexicului de uz
comun si livresc) : Spec. 10.02.04 Limbi germanice : Autoref. tezei de doctor în
filologie / Tamara Gogu; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Fac. de Lb.
Moderne. – Ch. : S. n., 1998. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[99-512]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
81
Com. Nr
99-513 Punga, Lilia
Aspectele politico-juridice ale terorismului internalional : Spec. : 12.00.10.
Dreptul internalional public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Lilia Punga; Univ.
Libera Int. din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18
[99-513]
Com. Nr
99-514 Berdila, Ana
Metode de echilibrare a balanlei de plali externe a Republicii Moldova în
condiliile de tranzilie la economia de piala : Spec. : 08.00.10 – Finanle, moneda si
credit : Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Ana Berdila; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 25, [2] p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-25
[99-514]
Com. Nr
99-515 Turcanu, Octavian
Administrarea fiabilitalii bancii comerciale în sistemul managerial : Spec.
08.00.10 – Econ. si managementul în ramura si domeniu de activitate : Autoref. al
tezei de doctor în st. econ. / Octavian Turcan; Acad. de Studii Econ. din Moldova. –
Ch. : S. n., 1998. – 23 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[99-515]
Com. Nr
99-516 Cian Dini Thang
Raspunderea penala pentru dobândirea prin santaj a avutului proprietarului :
Spec. : 12.00.08 – Dreptul penal si criminologia : dreptul penitenlionar : Autoref. al
disertaliei pentru oblinerea tit. de doctor în drept / Cian Dini Thang; Univ. Libera Int.
din Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 21, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (3 tit.) si în notele de subsol
[99-516]
Com. Nr
99-517 Rusu, Mircea
Problemele restructurarii si stabilizarii întreprinderilor industriei constructoare
de masini : Spec. 08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniu de activitate
: Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Mircea Rusu; Univ. Teh. a Moldovei. Consiliu
3t. Specializat D. 08.97.56 – Ch. : S. n., 1998. – 18, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (7 tit.)
[99-517]
Com. Nr
99-518 Ajloni, Mahmud
Fundamente pedagogice de dezvoltare a gândirii creative la studenli : Spec.
13.00.01 – Pedagogie generala : Autoref. tezei de doctor în pedagogie / Mahmud
Ajloni; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : S. n., 1999. – 22 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (6 tit.)
[99-518]
Com. Nr
99-519 Hostiuc, Nicolae
Proiectarea conlinutului programei disciplinei Educalie fizica ciclul liceal, în
legatura cu specificul potenlialului Bio-motric al elevilor (Romania) : Spec. 13.00.04 –
teoria si metodica educaliei fizice, antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare
: Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Nicolae Hostiuc; Inst. Nal. de Educalie
Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (9 tit.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
82
[99-519]
Com. Nr
99-520 Paladi, Ion
Problemele restructurarii administraliei publice locale în perioada de tranzilie
: Spec. 08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniu de activitate : Autoref.
al tezei de doctor în st. econ. / Ion Paladi; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 1998. – 21, [2] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
[99-520]
Com. Nr
99-521 Zidu-Haheu, Eufrosinia
Formarea comportamentului socio-afectiv în baza reprezentarilor despre viu
la prescolarii de vârsta mare : 13.00.07 – Teoria si metodica înval. prescolar : Autoref.
al tezei de doctor în pedagogie / Eufrosinia Zidu-Haheu; Univ. Pedagogica de Stat "I.
Creanga". – Ch. : S. n., 1998. – 21 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (7 tit.)
[99-521]
Com. Nr
99-522 Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de catre organele puterii de
stat si administraliei publice ale Republicii Moldova : Catalog / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Tatiana Placinta. – Ch. : Bibl. Nal., 1999. – 20 cm.
martie-aprilie, 1997. – 1999. – 47, [1] p. – F. prel, 50 ex. – [99-522]
016:34
Com. Nr
99-523 Chronicle of the political, administrative, social economic and cultural life of
Moldova / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. Elena Stogu. – Ch. : Bibl. Nal., 1999. –
20 cm.
1996. – 1999. – 65, [1] p. – F. prel, 50 ex. – [99-523]
016:300(478)
Com. Nr
99-524 Bibliografia Moldovei : Carli, Albume, Harli, Note muzicale, Discuri :
Bibliogr. elab. de Bibl. Nal. în baza Depozitului Legal : Repertoriul publ. pe lunile... /
Bibl. Nal.; alcat. Larisa Bulat, ... – Ch. : Bibl. Nal. 1999. – 20 cm.
... sept.-oct. 1997. – 1999. – 70 p. – F. prel, 50 ex. – [99-524]
015(478)
Com. Nr
99-525 Buletin bibliologic / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. : Angela Draganel,
Vasilisa Nechiforneac. – Ch. : Bibl. Nal., 1999. – 20 cm.
Nr 5. – 1999. – 58 p. – F. prel, 50 ex. – [99-525]
016
Com. Nr
99-526 Cronica vielii politico-administrative, social-econimice si culturale a Moldovei
/ Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. Elena Turcan. – Ch. : Bibl. Nal., 1999. – 20 cm.
... iulie-sept. 1997. – 1999. – 23, [2] p. – F. prel, 80 ex. – [99-526]
016:308(478)
Com. Nr
99-527 Cultura în Moldova : Buletin de informare si documentare / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Larisa Neagu. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
... ian.-iun. 1996. – 1999. – 44, [2] p. – F. prel, 50 ex. – [99-527]
016:008(478)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
83
99-528 Aftimciuc, Olga
Formarea ritmului de comunicare didactica la studenlii instituliilor de cultura
fizica : Spec. : 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice, antrenamentului sportiv
si culturii fizice de asanare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Olga Aftimciuc;
Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 24, [3] p. :
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24-25 (16 tit.)
[99-528]
Com. Nr
99-529 Postica, Elena
Rezistenla anti-sovietica în RSS Moldoveneasca : (1944-1950) : Spec. :
07.00.02 – Ist. Patriei : Autoref. tezei de doctor în st. ist. / Elena Postica; A3 a Rep.
Moldova. Inst. de Ist. – Ch. : S. n., 1998. – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (9 tit.)
[99-529]
Com. Nr
99-530 Solovei, Rodica
Activitatea guvernamântului Transnistriei în domeniul social-economic si
cultural : (19 aug. 1941 – 29 ian. 1944) : Spec. 07.00.02 – Ist. Patriei : Autoref. al tezei
de doctor în st. ist. / Rodica Solovei; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. – Ch. : S.
n., 1999. – 32 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 30 (6 tit.)
[99-530]
Com. Nr
99-531 Sulaiman, Rafic
Categoria anterioritalii (pe baza limbilor engleza si araba) : Spec. 10.02.04 –
Lb. germanice : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Raic Sulaiman; Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de Lb. si Lit. Straine. – Ch. : S. n., 1998. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (6 tit.)
[99-531]
Com. Nr
99-532 Coverdeaga, Valeriu
Dezvoltarea formelor organizalional-juridice ale antreprenoriatului din
transportul aerian al Rep. Moldova : Spec. : 08.00.05 – Econ. si management în
ramuri si domeniu de activitate : Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Valeriu
Coverdeaga; Univ. Teh. din Moldova. Consiliu 3t. Specializat D. 08.97.56. – Ch. : S.
n., 1998. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (4 tit.)
[99-532]
Com. Nr
99-533 Nguyen Anh Son
Reglementarea juridica a activitalii pielii hârtiilor de valoare : (Analiza
comparativ-juridica) : Spec. 12.00.03 – drept civil; dreptul familie; procesul civil; drept
int. privat : Autoref. tezei de doctor în drept / Nguyen Anh Son; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 18, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (10 tit.)
[99-533]
Com. Nr


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
84

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
AUGUST 1999


99-534 Burghiu, Iacob
Vânturi solare : (de luni pâna duminica) : Versuri / Iacob Burghiu; cop., prez.
graf. Marina Andruhin. – Ch. : Iulian, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 51 p.; 20 cm.
ISBN 9975-922-37
F. prel, 2000 ex. – [99-534]
859.0(478)-1 Burghiu
Com. Nr
99-535 Babanski, Valeriu
Portretul pictorului cu demonii sai : Roman-eseu / Valeriu Babanski; prez.
graf. Anatol Danilisin. – Ch. : Prometeu, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 155 p. : il.
color.; 18 cm.
ISBN 9975-919-03-0
F. prel, F. tir. – [99-535]
859.0(478)-31 Babanski
Com. Nr 680
99-536 Mes contes enchantés : Livre de lecture courante / note si vocabular de
Galina Bejenaru si Tamara Andriula. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 70 p.;
23 cm.
ISBN 9975-78-006-7
F. prel, F. tir. – [99-536]
840(075.3)=40
Com. Nr 662
99-537 Hâncu, Maria
Strigat de lumina : [versuri] / Maria Hâncu; pict. Sergiu Puica. – Ch. :
Compania JSA Group, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 47 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-68-023-2
F. prel, F. tir. – [99-537]
859.0(478)-1Hâncu
Com. Nr
99-538 Anekcees, ß. E.
Vuuepanoru¤ ro+sooõpasosauu¤ s cteruou u necocteruou souax
VonaosM : ûuaruoctura, rapanetpM, 1artopM, rpoueccM / 8. E. Anercees; ots.
pea. |. A. Kpvreuuros; l|| ño+soseaeuu¤, Arpoxunuu u luaponoruu un. l. A.
ûuno. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 240 p. : tab., fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 210-236. – Contratit., adnot., cuprins : lb. rusa, engl.
F. prel, 500 ex. – [99-538]
631.4
Com. Nr 6
99-539 Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la
République de Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova : [album] /
Tudor Stavila, Constantin Ion Ciobanu, Tamara Diaconescu; trad. în fr. : Victor
Vasilache, în engl. : Diana Stanciu; supracop.; ideea proiectului : Iurie Colesnic, Iurie

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
85
Bârsa; coord. Tudor Stavila; cop. de Mihai Bacinschi; imagini fotogr. : I. Chibzii, ... –
Ch. : Arc : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.) – 272, [3] p. : il. color.; 29 cm.
Tit paral. : lb. rom., fr., engl. – Texte si în engl. – Apare cu sprijinul Agenliei
Francofone (ACCT)
ISBN 9975-905-28-5 (Museum) (trecut eronat pe carte). – ISBN 9975-61-
068-4 (Arc) (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-539]
908.(478)(084)
Com. Nr 81372
99-540 Dezvoltarea marketingului agro-alimentar în Republica Moldova : Material
didactic. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 334 p. : tab.;
29 cm.
Bibliogr. p. 313-320. – Ed. de Inst. de Management si Dezvoltare Rurala în
colab. cu Proiectul TACIS / FD MOL 9501 "Perfeclionarea Marketingului Produselor
Agricole"
ISBN 9975-78-013-X
F. prel, F. tir. – [99-540]
631:658.8(478)
Com. Nr 718
99-541 Pe×øuckaø, ßepa
8 otcere au¤ : [ctuxu, paccrasM] / 8epa Pe×uucra¤; 1ot. : 8naaunup
+erup. – K. : 6. u., 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 180 p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-007-5
F. prel, F. tir. – [99-541]
882-1/-3 Pe×uucra¤
Com. Nr 611
99-542 Republica Moldova în cifre = Republic of Moldova in figures : Culeg.
succinta de inf. statistice / Dep. Analize Statistice si Sociologie al Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 1999. – 300 p. : tab.; 20 cm.
Tit. pe cop. : Moldova, 1998. – Text : lb. rom., engl.
F. prel, F. tir. – [99-542]
[316:338](478)(083.41)=590=20
Com. Nr
99-543 O mare minune din vremea noastra / [trad. din lb. greaca de protosinghel
Petroniu Tanase]; red.-consultant : Petru Buburuz. – Ch. : Bons-offices, 1999. – 40
p.; 20 cm. – (Pentru credinla ortodoxa)
ISBN 9975-9988-3-6
F. prel, F. tir. – [99-543]
237
Com. Nr
99-544 Matcovschi, Constantin
Medicamente omologate în Republica Moldova : (Îndrumar pentru medici si
farmacisti) / Constantin Matcovschi, Vasile Procopisin, Boris Parii; Inst. Nal. de
Farmacie. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 1143 p.; 22 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicali. – Ind. alf. p. 1118-1142
ISBN 9975-923-87-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-544]
615.2/.3(478)(036)
Com. Nr 367
99-545 Programa de studiere a disciplinei "Etnologia generala" / Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Ist.; elab. de Alexandru H. Perjaru. – Ch. : USM, 1999. – 13 p.; 20
cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
86
Bibliogr. p. 11-12 (30 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-545]
39(073.8)
Com. Nr 149
99-546 Tematica seminarelor la "Istoria Românlor" (epocile : medievala, moderna,
contemporana) : pentru fac. de ist. : [Bibliogr.] / Min. Educaliei si 3t. din Rep.
Moldova. Univ. de Stat din Moldova. Catedra Ist. Românilor. – Ch. : USM, 1999
(Seclia Poligr. Operativa a USM). – 163 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [99-546]
93(=590)9(073.8)
Com. Nr 166
99-547 Programa seminarelor la "Istoria românilor" pentru facultalile neistorice /
Univ. de Stat din Moldova. Catedra Ist. Românilor; alcat. : Constantin Solomon,… –
Ch. : USM, 1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-547]
93(=590)(073.8)
Com. Nr 137
99-548 Umanet, V.
Programa analitica la cursul "Economie politica si doctrine economice" / V.
Umanel; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de 3t. Econ. – Ch. : USM, 1999. – 46 p. :
tab. 20 cm.
Bibliogr. P.45-46 (40 tit.)
F. prel, 50 cm. – [99-548]
330(073.8)
Com. Nr 152
99-549 Programa de studiere a disciplinei "Preistoria" / Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Ist.; elab. de Alexandru H. Perjaru. – Ch. : USM, 1999. – 10 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 8-9 (27 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-549]
93(073.8)
Com. Nr 163
99-550 Contabilitate financiara : manual pentru studenlii inst. cu profil economic /
Acad. de Studii Econ. din Moldova; Alexandru Nederila (coord.). – Ch. : ACAP, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 440 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 431-433. – Apare cu sprijinul financ. al Agenliei SUA pentru
Dezvoltarea Int. (Proiectul Contabilitalii în Moldova)
ISBN 9975-9547-3-1 (în cop.)
F. prel, 3000 ex. – [99-550]
657.1/.9(075.8)
Com. Nr 709
99-551 Admiterea la limba si literatura româna 1999 : (facultalile nefilologice) / Univ.
de Stat din Moldova; alcat. Mihail Purice. – Ch. : USM, 1999. – 18 p.; 20 cm.
F. prel, 500 ex. – [99-551]
805.90+859.0(075.8)
Com. Nr 182
99-552 Ciobanu, P.
Traumatismele si primul ajutor / P. Ciobanu, P. Ostrovari, A. Boico; Univ. de
Stat din Moldova. Catedra Proteclia Civila. – Ch. : USM, 1999. – 38 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-552]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
87
616-001-089
Com. Nr 60
99-553 Programa seminarelor la cursul "Etica si estetica" / Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Filosofie si Psihologie. Catedra Filosofie; alcat. Aliona Vila. – Ch. :
USM, 1999. – 8 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-553]
[17+111](073.8)
Com. Nr 141
99-554 Programul seminarelor la cursul "Ontologia generala" / aut. Nicolae Negru;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Filosofie si Psihologie. Catedra Filosofie. – Ch. :
USM, 1999. – 8 p.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-554]
111(073.8)
Com. Nr 140
99-555 Programa seminarelor la cursul "Introducere în filosofie" / Univ. de Star din
Moldova. Fac. de Filosofie. Catedra Filosofie; alcat. Angela Suceveanu. – Ch. : USM,
1999. – 10, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-555]
1/14(073.8)
Com. Nr 141
99-556 Programa seminarelor la "Gnoseologie" / Univ. de Stat din Moldova.
Catedra de Filosofie; alcat. Eugenia Fonari. – Ch. : USM, 1999. – 6 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-556]
1(073.8)
Com. Nr 143
99-557 Planurile seminarelor la cursul special "3tiinla si morala" / Univ. de Stat din
Moldova. Catedra Filosofie; elab. de Vasile Tapoc. – Ch. : USM, 1999 (Seclia Poligr.
Operativa a USM). – 12 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-557]
17(073.8)
Com. Nr 147
99-558 Programul seminarelor la cursul "Logica" / Univ. de Stat din Moldova. Fac.
de Filosofie si Psihologie. Catedra Filosofie; alcat. Vasile Cumpata. – Ch. : USM,
1999. – 6 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-558]
16(073.8)
Com. Nr 142
99-559 Planul seminarelor la "Filosofie" / aut. Sergiu Carpov; Univ. de Stat din
Moldova. Catedra de filosofie. – Ch. : USM, 1999. – 10 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-559]
1/14(073.8)
Com. Nr 145
99-560 Ostrovari, Petru

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
88
Bolile sexual transmisibile : Îndrumar instructiv-metodic pentru studenli /
Petru Ostrovari; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Proteclia Civila. – Ch. : USM,
1999. – 80 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-560]
616.97(075.8)
Com. Nr 53
99-561 Novac, Lidia
Lingvistica generala : Materiale didactice pentru studenlii facultalilor de Litere
si Limbi Straine / Lidia Novac, Emilia Oglinda. – Ch. : USM, 1999. – 144 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 127-140 (255 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-561]
80(075.8)
Com. Nr 83
99-562 Biblioteconomie. Informare. Documentare : culeg. de art. / Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Jurnalism si 3t. ale Comunicarii. Catedra de biblioteconomie si
Asistenla Inf.; col. red. : Nelly Turcan (red. resp.), ... – Ch. : USM. 1999. – 121 p.; 20
cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, 100 ex. – [99-562]
02(082)
Com. Nr 66
99-563 Bilantul activitalilor stiinlifice a Universitalii de Stat din Moldova în anul 1998
/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercet. 3t. si Studii Postuniv.; coord. P. Chetrus, L.
Gorceac – Ch. : S. n., 1999. – 110 p.; 20 cm.
Lista monogr., man. si materialelor didactice editate de corpul didactico-
stiinlific a USM în anul 1998, p. 105-110
F. prel, 25 ex. – [99-563]
378(478)(082)
Com. Nr 36
99-564 Conferinta studenleasca de totalizare a activitalii stiinlifice. Anul de studii
1998/99, 11 mart. 1999 : Rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist.;
com. org. : Andrei Nicic (pres.), ... – Ch. : USM, 1999. – 23 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-564]
93:378.1(082)(063)
Com. Nr 162
99-565 Programe de studii la disciplinele obligatorii si cursurile speciale / Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Filosofie si Psihologie. Catedra Filosofie. – Ch. : USM, 1999.
– 142 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor
F. prel, 50 ex. – [99-565]
1(073.8)
Com. Nr 164
99-566 Cojuhari, Elena
Teste de evaluare la matematica pentru examenele de admitere în
învalamântul superior / Elena Cojuhari, Petru Cojuhari; red. resp. L. Gherman; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1999 (Seclia Poligr. Operativa a USM). – 88 p.; 20
cm.
F. prel, 400 ex. – [99-566]
51(075.8)
Com. Nr 172

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
89
99-567 Conferinta 3tiinlifica Studenleasca : Ed. a 4-a dedicata Zilei USM, 28 apr. 3
mai 1999 : Rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. : 3tefan Popa
(pres.), ... – Ch. : USM, 1999. – 94 p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [99-567]
009:378.1(063)
Com. Nr 113
99-568 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nalionala a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Dora Lopaci, Ecaterina Rudakov,
Larisa Vartic; red. resp. V. Chitoroaga. – Ch. : Camera Nalionala a Carlii din Rep.
Moldova, 1999. – 20 cm.
1996. – Nr 6. – 187 p. – Text. : lb. rom. alte lb. straine. – F. prel, 100 ex. –
[99-568]
015(478)
Com. Nr 51
99-569 Programa cursului "Istoria românilor" : (epocile : medievala, moderna,
contemporana) : pentru Fac. de Ist. / Univ. de Stat din Moldova. Catedra Ist.
Românilor; alcat. : Ion Eremia, ... – Ch. : USM, 1999. – 71 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-569]
93(=590)(073.8)
Com. Nr 138
99-570 4ønøneuko, E. H.
/rpa×ueuu¤ ua repernaauue : [v+eõ. rocoõue an¤ ctvaeutos 1us.
rvnetvpM] / E. V. 1unureuro, |. V. ßesoa¤ucruu; Vona. loc. /u-t. Ka1. 1us.
socrutauu¤. – K. : USM, 1999 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 57-58 (12 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-570]
796.414(075.8)
Com. Nr 71
99-571 Yuaueu, ß. |.
Auanutu+ecra¤ rporpanna ro rvpcv "ñonutarouonu¤ u arouonu+ecrue
aortpuuM" / 8. l. /naueu; V-so oõpasosauu¤ u uavr Pecr. Vonaosa. Vona. vu-t.
Ka1. 3rou. uavr. – K. : USM, 1999 (Seclia Poligr. Operativa). – 52 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [99-571]
330(073.8)
Com. Nr 150
99-572 Koineuko, A. A.
Ka+ectseuuMu auanus : Vetoa. paspaõ. an¤ ctvaeutos xun. 1ar. / A. A.
Kosneuro, V. û. Peseuro; Vona. loc. /u-t. Ka1. auanut. xunuu. – Ch. : USM, 1999.
– 75 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 74 (11 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-572]
543(075.8)
Com. Nr 58
99-573 üasøacou-ßaceuuøk, ßøk¡opøø
Texuonoru¤ unua×a : aopora r uenu / 8urtopu¤ ûasuacou-ñace+uur;
xvao×. 6. ßesoscruu; ULIM : Ve×avuap. lesasucunMu /u-t VonaosM. – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. Acad. de 3t. din Rep. Moldova). – 199 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 196
9975-62-039-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-573]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
90
159.923
Com. Nr
99-574 Agromarketing : [man. pentru studenli] / Aurel Chiran, Elena Gîndu, Gavril
3tefan, ... – Ed. a 2-a, revaz. si compl. – Ch. : Evrica, 1999. – 407 p. : tab., fig.; 22
cm.
Bibliogr. p. 395-402
ISBN 9975-941-62-1
F. prel, 1000 ex. – [99-574]
[63:658.8](075.8)
Com. Nr 47
99-575 Paladi, Gheorghe
Ginecologie endocrinologica : [pentru uzul studenlilor] / Gheorghe Paladi. –
Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 306 p. : il., [3] p. il. color.; 22 p.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – Ind. alf. p. 303-306
ISBN 9975-62-041-8
F. prel, 1000 ex. – [99-575]
[618:43](075.8)
Com. Nr 36
99-576 Hadârca, Ion
Albe cetalile negre : (poeme) / Ion Hadârca; prez. graf. si cop. Ion Hadârca.
– Ch. : Garuda-ART, 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 163, [5] p. : il. 20 cm.
ISBN 9975-9984-5-3
F. prel, 2000 ex. – [99-576]
859.0(478)-1 Hadârca
Com. Nr 50
99-577 Tutuc, V.
Conveierul producerii si consumarii strugurilor de masa în Moldova : (în lb.
rom. si rusa) = Kouseuep rpoussoactsa u rotpeõneuu¤ ctonosoro suuorpaaa s
Vonaose : (ua pvn. u pvc. ¤s) / V. Tuluc. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). –
74 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 72-74 (48 tit.)
ISBN 9975-62-040-X
F. prel, 300 ex. – [99-577]
634.8.581.5 (478)=590=82
Com. Nr 46
99-578 Buruieni larg raspândite pe teritoriul Republicii Moldova : [pentru uzul
studenlilor] / Centrul de Stat pentru Atestarea Produselor Chimice si Biologice de
Proteclie si Stimulare a Cresterii Plantelor. Univ. Agrara de Stat din Moldova; I.
Lazari, Gh. 3usu, A. Furnic, ... – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de 3t. a Rep.
Moldova). – 266, [4] p. : il. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 266. – Ind. p. 260-265
ISBN 9975-62-050-7
F. prel, F. tir. – [99-578]
632.51(478)(075.8)
Com. Nr 43
99-579 houkøc, |pe¡a
leparn – cMu 8esca / lpeta |ouruc. – Ch. : Tipogr. Acad. de 3t. a Rep.
Moldova, 1999. – 111 p. : il.; 17 cm.
ISBN 9975-62-049-3
F. prel, 1000 ex. – [99-579]
292
Com. Nr 40

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
91

99-580 Noul Testament si Psalmii / Soc. Biblica Interconfesionala din Rep. Moldova.
– Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 386 p.; 17 cm.
ISBN 9975-909-14-0 (în cop.)
F. prel, 10000 ex. – [99-580]
225
Com. Nr 90325
99-581 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst.
of Mathematics; com. org. : N. Andronaty,...; editor-in-chief: C. Gaindric. – Ch. : Inst.
of Mathematics : Cultural Foundation Basarabia, 1998 (Tipogr. A3RM). – 20 cm.
Vol. 6, Nr 53 (18). – 1998. – 338 p. : tab. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Text : lb.
engl. – Apare cu suslinerea PIIUNRSCO, project PEC 10 /RP/ Moldova : F. prel, F. tir.
– [99-581[
519.6:004(082)
Com. Nr
99-582 Ion Hadârca : Biobibliogr. / Biblioteca Municipala "B. P. Hasdeu". Bibl.
publica "Onisifor Ghibu"; alcat. Galina Chirvas-Gorobel; ed. îngrita de Lidia
Kulikovski. – Ch. : Litera, 1999. – 110, [1] p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-74-227-0
F. prel, F. tir. – [99-582]
016:[859.0(478).09+929] Hadârca
Com. Nr 8891
99-583 Guza, Larisa
Lumina Gândului : Man. de lb. rom. pentru cl. a 11-a a sc. alolingve / Larisa
Guza, Mihai Olenschi; Min. Educaliei si 3t. – Ch. : Cartier, 1999. – 190, [1] p. : tab., il.;
24 cm.
ISBN 9975-949-76-2
F. prel, F. tir. – [99-583]
805.90(075.3)=82
Com. Nr
99-584 üeuøpesa, Køpønka
6ìnrapcru esur : sa 3 rn. / Kupunra ûenupesa, laae×aa Kapa, laae×aa
8ìn+esa; V-so ua oõpasosauueto u uavrata. – Ch. : Cartier, 1999. – 175 p. : il.
color.; 28 cm.
În lb. bulg.
ISBN 9975-949-79-7
F. prel, F. tir. – [99-584]
808.67(075.2)=867
Com. Nr
99-585 Moldoscopie : (Problemele analizei politice) : [culeg. de art.] / Univ. de Stat
din Moldova. Catedra de politologie. Asoc. politologilor din Moldova; coord. st. V.
Mosneaga. – Ch. : USM, 1997. – 20 cm.
P. 9. – 1997. – 109 p. – F. prel, 100 ex. – [99-585]
32.001(478)(082)
Com. Nr 11
99-586 Moldoscopie : (Problemele analizei politice) : [culeg. de art.] / Univ. de Stat
din Moldova. Catedra de Politologie. Asoc. politologilor din Moldova; coord. st. V.
Mosneaga. – Ch. : USM, 1997. – 20 cm.
P. 10 – 1997. – 138 p. – F. prel, 100 ex. – [99-586]
32.001(748)(082)
Com. Nr 11-a

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
92

99-587 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna… si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s asrvcte 1999 u rpatrue peroneuaauuu s õopeõe c uunu / Staliunea Rep.
de Proteclie a Plantelor. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 20 cm.
… august 1999. – 1999. – 30 p. : tab. – Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit. – F.
prel, 500 ex. – [99-587]
632.914(083.13)=590=82
Com. Nr 8583
99-588 Tratate internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova; coord. si colab. : Alexei Barbaneagra,... –
Ed. oficiala. – Ch. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999
(Tipogr. ASM a Rep. Moldova). – 20 cm.
Vol 18 : Tratate internalionale semnate de Republica Moldova cu Republica
Austria. – 1999. – 426 p. – ISBN 9975-13-46-9 : F. prel, 1000 ex. – [99-588]
341.24"1990/1998"
Com. Nr 38

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
93
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 1999


99-589 Raileanu, Aurelia
Matematica : Ghid pentru învalatori si parinli : Cl. a 4-a / Aurelia Raileanu,
Mihaela Singer, Victoria Padureanu. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 296 p. : tab., fig.; 21 cm.
ISBN 9975-69-069-6
F. prel, F. tir. – [99-589]
372.851.046.12
Com. Nr 809
99-590 Psønøuy, Aypenøø
Vatenatura : Ku. an¤ v+uteneu u poauteneu : 4 rn. / Avpenu¤ Paun¤uv,
Vuxaena Cuurep, 8urtopu¤ ñaavp¤uv; rep. Vapuua ßesuura¤. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 302, [2] p. : tab., fig.; 21 cm.
ISBN 9975-69-065-3
F. prel, F. tir. – [99-590]
372.851.046.12
Com. Nr 890
99-591 6øurep, Høxaena
Vatenatura : /+eõ. an¤ 2 rn. / Vuxaena Cuurep, 8urtopu¤ ñaavp¤uv,
Poaura Kupau, Avpenu¤ Paun¤uv; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa. –
Ch. : Prut Internalional, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 128 p. : tab., fig.; 21 cm.
ISBN 9975-69-071-8
F. prel, F. tir. – [99-591]
51(075.2)=82
Com. Nr
99-592 6øurep, Høxaena
Vatenatura : /+eõ. an¤ 4 rn. / Vuxaena Cuurep, Avpenu¤ Paun¤uv,
8urtopu¤ ñaavp¤uv; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 168 p. : tab., fig.; 21 cm.
ISBN 9975-69-066-1
F. prel, F. tir. – [99-592]
51(075.2)=82
Com. Nr 90681
99-593 Singer, Mihaela
Matematica : Man. pentru cl. a 4-a / Mihaela Singer, Aurelia Raileanu,
Victoria Padureanu; Min. Educaliei si 3t. a Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – 168 p. : tab., fig.; 21 cm.
ISBN 9975-69-070-X
F. prel, F. tir. – [99-593]
51(075.3)
Com. Nr 90677
99-594 Bujor, Ala
Cours de Français : Cours de Francophones / Ala Bujor, Eufrosinia Axenti,
Cezaria Vasilache; cop. Grigore Cornienco, Univ. de Stat din Moldova. Catedra de lb.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
94
fr. Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Epigraf, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 140 p.; 26 cm.
Text : lb. fr.
ISBN 9975-903-05-3
F. prel, F. tir. – [99-594]
51(075.3)
Com. Nr
99-595 $oimaru, Vasile
Caderea premierilor : [aloculiuni, discursuri, interviuri si art. reluate din
periodice ale doctorului în economie, deputat, vicepresedinte al PFD] / Vasile
3oimaru. – Ch. : Civitas, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 320 p.; 20 cm.
ISBN 9975-936-30-X
F. prel, F. tir. – [99-595]
323/324(478)
Com. Nr
99-596 Ciocanu, Ion
Zborul frânt al limbii române : [art., eseuri, notile] / Ion Ciocanu; pref. Grigore
Grigorescu. – Ch. : Garuda-Art, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 295 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9984-9-6
F. prel, F. tir. – [99-596]
859.0(478)-1 Ciocanu
Com. Nr 772
99-597 Cibotaru, Arhip
Ultimul Noe : [versuri] / Arhip Cibotaru; prez. graf. Filimon Hamuraru. – Ch. :
F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 234 p.; 18 cm.
ISBN 9975-78-008-3 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-597]
859.0(478)-1 Cibotaru
Com. Nr 552
99-598 Vieru, Grigore
Strigat-am catre tine : [versuri] / Grigore Vieru; conceplia graf. Vladimir
Zmeev. – Ch. : Litera : ULIM, 1999 (Combinatul Poligr.). – 390 p.; 20 cm. – (Bibl. de
Aur; 200)
ISBN 9975-74-229-7
F. prel, F. tir. – [99-598]
859.0(478)-1 Vieru
Com. Nr
99-599 Stoica, Valentina
Pasiune si calvar : Nuvele / Valentina Stoica; cop. Valeriu Buev. – Ch. :
Ruxanda, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 182 p.; 20 cm.
ISBN 9975-72-053-6
F. prel, F. tir. – [99-599]
859.0(478)-32 Stoica
Com. Nr 819
99-600 Vasiloi, Adela
Teribilul dar : [versuri, eseuri] / Adela Vasiloi. – Ch. : Ruxanda, 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 183 p.; 20 cm.
ISBN 9975-72-046-3
F. prel, F. tir. – [99-600]
859.0(478)-1/.3 Vasiloi
Com. Nr 703

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
95
99-601 Grimalschi, Teodor
Curs universitar gimnastica : Ghid metodologic / Teodor Grimalschi; Inst.
Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch. : Universitas, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 86 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 83-86 (73 tit.). – Apare cu sprijinul ÎM "Larga-Vin" Ltd. SRL si în
special al dlui Valeriu Moraru
ISBN 9975-913-02-4
F. prel, 1000 ex. – [99-601]
796.41(075.8)
Com. Nr 268
99-602 Eminescu : Bibliogr. / alcat. Elena Conlescu, Aurelia Ionel; st. introd. de
Mihai Cimpoi. – Ch. : Litera, 1999 (Combinatul Poligr.). – 223 p., [16] p. il.; 21 cm.
Vol. elab. sub egida Bibl. Nal. din Rep. Moldova
ISBN 9975-74-226-2
F. prel, F. tir. – [99-602]
012:[859.0.09+929] Eminescu
Com. Nr
99-603 Eminescu – Ma topesc în flacari : Dialoguri cu eminescologi din lume : 150
de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, 1850 - 15 ianuarie 2000 / elab. Mihai
Cimpoi, …; conceplia graf. Vladimir Zmeev. – Ed. a 8I-a. – Ch. : Litera; Bucuresti :
David, 1999 (Combinatul Poligr.). – 430 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 415-427
ISBN 9975-74-223-8 (Litera). – ISBN 973-9355-43-9 (David)
F. prel, F. tir. – [99-603]
82(100-87)-3(082)
Com. Nr 90442
99-604 Voiaj de nunta : Pagini din lit. univ. / trad. Eugenia David. – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1999. – 283 p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-009-1
F. prel, F. tir. – [99-604]
82(100)-31
Com. Nr 376
99-605 Bosi-Dumeneanu, Gheorghe
Refraclii sanguine : Versuri / Gheorghe Bosi-Dumeneanu; des. : Iurie Bulgac.
– Ch. : Civitas, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 192 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-605]
859.0(478)-1
Com. Nr 724
99-606 File din Istoria Românilor : Man. pentru cl. a 4-a / Pavel Cerbusca, Valentina
Haheu, Gheorghe Gonla, Nina Petrovschi; cop. prez. graf., design : Iurie Dragan;
Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla" : Cartier, 1999
(Combinatul Poligr.). – 147, [1] p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-078-4 (Î. E.-P. "3tiinla")
F. prel, F. tir. – [99-606]
93(=590)(075.2)
Com. Nr 90508
99-607 Moldovanu, Dumitru
Economia relaliilor externe : (Exemplul Rep. Moldova) / Dumitru Moldovanu.
– Ch. : Arc, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 239 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros
ISBN 9975-61-108-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-607]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
96
339.9(478)
Com. Nr 823
99-608 Ustian, Ion
Laurealii Premiului Nobel în economie : encicl. econ. pentru tineret / Ion
Ustian. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 254 p.; 21
cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros
Bibliogr. p. 251-253
ISBN 9975-68-024-0
F. prel, F. tir. – [99-608]
06.068 Nobel: 33(092)+929
Com. Nr
99-609 Cepoi, Vasile
Spondilartrita anchilozanta : (Boala Behterev) / Vasile Cepoi; Univ. de Stat
de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch. : Ruxanda, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 91 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 89-91 (38 tit.)
ISBN 9975-72-042-0
F. prel, 1000 ex. – [99-609]
616.711-002
Com. Nr 252
99-610 Gheorghiu, Gheorghe
Destine literare : în zarea anilor. Scriitori de ieri. Scriitori de azi / Gheorghe
Gheorghiu; cop. Emil Ghildescu. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala". – 179, [1] p.; 20
cm.
ISBN 9975-78-011-3
F. prel, F. tir. – [99-610]
859.0(478).09
Com. Nr 481
99-611 Langa, Andrei
Pe când se vor trezi zeii : [versuri] / Andrei Langa. – Ch. : Prut Internalional,
1999. – 69, [3] p.; 20 cm. – (La steaua)
ISBN 9975-69-080-7
F. prel, F. tir. – [99-611]
859.0(478)-1 Langa
Com. Nr
99-612 Un sirag de piatra rara… : [maxime si cugetari despre lb.] / selecl. :
Constantin Dragomir; cop. Marcel 3endrea. – Ch. : Prut Internalional, 1999. – 102 p.;
10 x 16 cm.
ISBN 9975-69-079-3
F. prel, F. tir. – [99-612]
82-84
Com. Nr
99-613 Lesan, Valentina
Diclionar de termeni teatrali : (pentru copii, parinlii pasionali de arta scenica)
/ Valentina Lesan. – Ch. : Prut Internalional, 1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24
ISBN 9975-69-063-7
F. prel, F. tir. – [99-613]
792(038)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
97
99-614 Grosu, Elena
Mic diclionar de pleonasme / Elena Grosu; cop. Grigore Cornienco. – Ch. :
Epigraf, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 139 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 136.
ISBN 9975-903-03-7
F. prel, F. tir. – [99-614]
805.90-3
Com. Nr
99-615 Pirogan, $tefan Vadim
Pe drumurile pribegiei / Vadim 3tefan Pirogan. – Ch. : S. n., 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 307 p.; 21 cm.
ISBN 9975-78-010-5
F. prel, F. tir. – [99-615]
94(478)+929
Com. Nr 480
99-616 Petrencu, Anatol
Istoria universala contemporana, 1914-1999 : Man. pentru cl. a 9-a / Anatol
Petrencu; cop. Vladimir Sinikin; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. – Ch. :
Prometeu, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 310 p.; 24 cm.
ISBN 9975-919-06-5
F. prel, F. tir. – [99-616]
94(100)"1914/1999"(075.3)
Com. Nr 831
99-617 Limba româna : Man. pentru cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana
Neculce, Margareta Negura, Ion Negura; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch.
: Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 207 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-067-X
F. prel, F. tir. – [99-617]
805.90(075.2)
Com. Nr 90713
99-618 Faguras : Man. de lb. rom. pentru cl. a 4-a a sc. alolingve / Tamara Cazacu,
Liliana Ivanovici, Gheorghe Stog, Zinaida Tarâla; Min. Educaliei si 3t. – Ch. : Cartier,
1999 (Concernul Presa). – 158 p.; 24 cm.
ISBN 9975-949-84-3
F. prel, F. tir. – [99-618]
805.90(075.2)
Com. Nr
99-619 Drachenberg, Constantin
Istoria universala moderna (1850-1914) : Man. pentru clasa a 8-a /
Constantin Drachenberg, Eugeniu Certan, Valeria Cozma. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – 152 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-69-077-7
F. prel, F. tir. – [99-619]
94(100)"1850/1914"
Com. Nr 90738
99-620 Petrencu, Anatol
România si Basarabia în anii celui de-al doilea razboi mondial / Anatol
Petrencu; cop. Grigore Cornienco; Univ. de Stat din Moldova. Inst. Nal. de
Perfeclionare a Cadrelor Didactice. – Ch. : Epigraf, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala").
–175 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 169-175. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-903-04-5

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
98
F. prel, F. tir. – [99-620]
94(498+478)"1939/1945"
Com. Nr
99-621 Resursele agro-ecologice ale culturii vilei de vie pentru struguri de masa în
Republica Moldova = Arpoaronoru+ecrue pecvpcM ctonosoro suuorpaaapctsa s
Pecrvõnure Vonaosa / V. Tuluc, V. Sofroni, M. Gnatisin, S. Bondarenco. – Ch. :
Ruxanda, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 182 p. : tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 176-182 (73 tit.)
ISBN 9975-72-052-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-621]
634.8(478)
Com. Nr 816
99-622 Limba româna : cl. 3, 4 ale sc. alolingve : Ghidul învalatorului / Tamara
Cazacu, Liliana Ivanovici, Gheorghe Stog, Zinaida Tarâla; Min. Educaliei si 3t. – Ch.
: Cartier, 1999 (Concernul "Presa"). – 126 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 127 (21 tit.)
ISBN 9975-949-90-8
F. prel, F. tir. – [99-622]
805.90(075.2=82)
Com. Nr
99-623 Albinute : Man. de lb. rom. pentru cl. a 3-a a sc. alolingve / Tamara Cazacu,
Liliana Ivanovici, Gheorghe Stog, Zinaida Tarâla; Min. Educaliei si 3t. – Ch. : Cartier,
1999 (Concernul "Presa"). – 160 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-949-83-5
F. prel, F. tir. – [99-623]
805.90(075.2=82)
Com. Nr
99-624 Republica Moldova. Curtea Constitutionala. Culegere de hotarâri si
decizii, 1998 / Rep. Moldova; Centrul de Drept. – Ch. : Garuda-Art, 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 466 p.; 20 cm.
Ind. alf. p. 450-466. – Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite pentru
Dezvoltare – Progr. Guvernare si Democralie – proiectul Consolidarea Sistemelor
Judiciar si Legislativ în Moldova
ISBN 9975-956-4-1-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-624]
342.565.2(478)(094)
Com. Nr 763
99-625 ßpøropckaø, A.
Pvccra¤ pe+e : /+eõ. an¤ 7-a rn. ar. c pvn. ¤s. oõv+euu¤ : 3 roa oõv+euu¤
/ A. ñpuropcra¤, 6. Lunroscruu. – Ch. : Prut Internalional : Î. E.-P. "3tiinla", 1999
(Combinatul Poligr.). – 301 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-050-5
F. prel, F. tir. – [99-625]
808.2(075.3=590)
Com. Nr 90686
99-626 Human rights in the Republic of Moldova : [culeg. de art.] / resp. Alexei
Barbaneagra, Maria Hadârca; trad. [din rom.] Ana Moscaliuc; coord. Igor Tudor
Ciobanu. – Ch. : Garuda-Art, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 227 p.; 21 cm.
În lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9984-4-5
F. prel, F. tir. – [99-626]
Drepturile Omului în Republica Moldova.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
99
342.7(478):341.231.14(082)=20=40
Com. Nr 764
99-627 3nek¡poiøouuse rpoueccM ua anertpoaax u nurpoctpvrtvpuo-1asosMu
coctas neruposauuoro cno¤ / |. |. Ca1pouos, |. 8. Lvprau, 8. 8. 1atees, …; Al
Pecr. Vonaosa; Vona. ota. Ve×avuap. |u×uuep. Araa. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla",
1999. – 591 p. : fig., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 563-586 (446 tit.)
ISBN 9975-67-092-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-627]
621.9.048.4:621.3.032.2
Com. Nr 939
99-628 Popa, Petre
Puiul ursului de circ : Versuri / Petre Popa; des. : 3tefan Esanu. – Ch. :
Civitas, 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 30 p. : il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-936-28-8
F. prel, F. tir. – [99-628]
859.0(478)-93 Popa
Com. Nr
99-629 White, Roger
Producerea rasadurilor de legume în palete celulare : (recomandari practice)
/ Roger White, Victor Rosca; cop. Vladimir Sinilki. – Ch. : Prometeu, 1999
(Combinatul Poligr.). – 27 p. : fotogr. color., tab. 20 cm. – (Ghidul fermierului)
ISBN 9975-919-07-3
F. prel, F. tir. – [99-629]
635(083.1)
Com. Nr
99-630 Partole, Claudia
Cea mai asteptata întâlnire : [povestiri] / text si des. : Claudia Partole. – Ch. :
Ruxanda, 1999. – 111 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-72-059-5
F. prel, F. tir. – [99-630]
859.0(478)-3 Partole
Com. Nr
99-631 hc¡opøø pvnMu. 8uaneuateneuMe ctpauuuM : /+eõ. an¤ 4-ro rn. / leopre
louua, luua ñetposcru, 8aneutuua Xaxev, …; oõn., xvao×. o1opnn., aus. : kpuu
ûparau. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla" : Cartier, 1999 (Combinatul Poligr.). – 148 p. : il.
color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-112-8
F. prel, F. tir. – [99-631]
93(=590)(075.2)
Com. Nr 90589
99-632 Zorkin, Andrei
Mecanismele neuro-hormonale ale starilor extremale : (Aloculiune aniversara
: 80) / Andrei Zorkin; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". –
Ch. : S. n., 1999. – 48 p.; 20 cm. – (Savanli – medici ilustri)
Bibliogr. p. 26-28. – Teze sub conducerea lui A. Zorkin, lucr. ale profesorului
univ. A. Zorkin p. 29-48
ISBN 9975-945-25-6
F. prel, F. tir. – [99-632]
616(042.5)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
100
99-633 Mischevca, Vladimir
Principele Constantin Ipsilanti, 1760-1816 / Vladimir Mischevca, Periklis
Zavitsanos. – Ch. : Civitas, 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 175 p.; 20 cm.
F. de tit. paral. : lb. rom., fr., rusa. – Bibliogr. în note p. 159-175. – Sponsorii
ed. : International Commercial Bank (Moldova) SA; Member of the Group of
"Commercial Bank of Greece"; KENTFORD Limited James Zissis, Ucraina, Odesa
ISBN 9975-936-33-4
F. prel, 1000 ex. – [99-633]
94(498+478+470)(092)+929 Ipsilanti
Com. Nr
99-634 Congresul III al obstetricienilor-ginecologi si pediatrilor (1999;
Chisinau). Materialele congresului al III-lea al obstetricienilor-ginecologi si pediatrilor
din Republica Moldova / col. red. : E. Gladun, .. – Ch. : S. n., 1999 (F. E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 286, [1] p.; 20 cm.
Antetit. : Asoc. medicilor obstetricieni-ginecologi. Asoc. medicilor pediatri si
neonatologi. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-61-100-1
F. prel, F. tir. – [99-634]
[618+616-053.2](478)(082)
Com. Nr 838
99-635 Mocanu, Elena
Legea Republicii Moldova cu privire la notariat Nr 1153 – XIII din 11.04.1997
: Comentarii / Elena Mocanu; red. coord. Tamara Osmochescu. – Ch. : S. n., 1999
(Tipogr. "Reclama"). – 174 p.; 24 cm.
ISBN 9975-90048-8
F. prel, F. tir. – [99-635]
347.961(478)(094.5)
Com. Nr 259
99-636 Tratate internalionale : (Drept umanitar) : [ed. supl. la vol. 5 "Tratate
internalionale"] / Com. Nal. de Consultanla si Coord. a Puterii în Aplicare a Dreptului
Int. Umanitar Centrul de Drept. Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova. Min. Justiliei
al Rep. Moldova; conducatori de ed. : Victor Crelu, Alexei Barbaneagra. – Ed.
oficiala. – Ch. : Garuda-Art, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 263 p.; 22 cm.
Text : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Com. Int. al Crucii Rosii
ISBN 9975-2-4 (trecut eronat pe carte) (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-636]
341(094)
Com. Nr 765
99-637 Cazacu, Tamara
Dulce grai : Man. de lb. rom. pentru cl. a 9-a a sc. alolingve / Tamara
Cazacu, Iulia Maevschi, Galina Stahi; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. :
Arc : Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 216 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-61-087-0 (Arc). – ISBN 9975-69-055-6 (Prut Internalional)
F. prel, F. tir. – [99-637]
805.90(075.8=82)
Com. Nr 90754
99-638 Singer, Mihaela
Taina numerelor : Teste de matematica pentru cl. 1 / Mihaela Singer,
Mariana Râsnoveanu; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – 55, [1] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-072-6
F. prel, F. tir. – [99-638]
51(075.2)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
101
Com. Nr 90769
99-639 Lupescu, Octavian
Fiabilitatea si repararea utilajului agricol / Octavian Lupescu, Ionel Sârbu,
Radu Botez; ref. st. O. V. Pruteanu, Dr. Paraschiv. – Ch. : Tehnica, 1999. – 622 p. :
scheme, tab.; 24 cm.
ISBN 9975-910-70-X
F. prel, F. tir. – [99-639]
631.3
Com. Nr
99-640 üeuøpesa, Køpønka
6ìnrapcru esur : sa 4 rn. / Kupunra ûenupesa, laae×aa Kapa, laae×aa
8ìen+esa; V-so ua oõpasosauueto u uavrata. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999
(Concernul "Presa"). – 175 p. : il. color.; 28 cm.
ISBN 9975-67-127-6
F. prel, F. tir. – [99-640]
808.67(075.2)
Com. Nr
99-641 Cirozele hepatice : (caracteristica clinico-biochimica si opliuni terapeutice) :
Elab. metodica / aut. : Constantin Babiuc, Maria Rusu, Olga Tagadiuc, Sergiu Popa;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". – Ch. : S. n., 1999 (Centrul
ed.-poligr. "Medicina" al USFM). – 44 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-641]
616.36-004(076.5)
Com. Nr 48
99-642 Nicolau, Gheorghe
Rolul unor reguli în medicalia lichenului plan bucal : (Recomandari metodice)
/ Gheorghe Nicolau; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu",
Catedra de Stomatologie terapeutica. – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USFM,
1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-23
F. prel, 150 ex. – [99-642]
616.31(076.8)
Com. Nr 121
99-643 Tagadiuc, Olga
Biochimia ficatului : Curs / Olga Tagadiuc; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "N. Testemilanu". – Ch. : S. n., 1999. – 73 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-643]
[616.36-089+612.35](075.8)
Com. Nr
99-644 Gaiciuc, Victor
Constituirea Armatei Nalionale : (Cronica evenimentelor, 1989-1992) / Victor
Gaiciuc, Vitalie Ciobanu; Min. Apararii al Rep. Moldova; Muzeul Armatei Nal. – Ch. :
Civitas, 1999. – 108 p.; 20 cm.
Bibliogr. în note p. 105-108
F. prel, F. tir. – [99-644]
355/359(478)
Com. Nr
99-645 6ospeueuusø pvnMucruu ¤sMr : rocoõue an¤ pvccro¤sM+uMx / paspaõ.
6opuc Kasarv, …; rep. c pvn. ûvnutpv Kpuxau. – Ch. : Litera, 1999 (Concernul
"Presa"). – 344, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-74-231-9

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
102
F. prel, F. tir – [99-645]
805.90(075=82)
Com. Nr 8994
99-646 Kymuøpeuko, ßøk¡op
"8 ctpaue ceu otaaneuuou" : ßetoruce ×usuu u tsop+ectsa A. C. ñvaruua
s 6eccapaõuu, Kaneure, Kuese u 0aecce u cs¤sau. c uun coõMtuu c 20 ceut. 1820
r. ro 1 asr. 1824 r. : losoe usa. : s. 2 t. / 8urtop Kvauupeuro. – Ch. : Vector, 1999
(Concernul "Presa"). – 20 cm.
T. 1. 1820, 1821 roaM. – 1999. – 392, [2] p.; [24] p. : des., fotogr. – ISBN
975-9571-10 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-646]
882-94
Com. Nr
99-647 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru perioada de … anul … si recomandari concise de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp ua oceuuuu repuoa 1999 roaa u rpatrue peroneuaauuu s õopeõe c uunu /
Staliunea Rep. de Proteclie a Plantelor. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 19
p.; 20 cm.
… toamna, anul 1999. – 1999. – Tit. pe cop. – Text paral. : lb. rom., rusa. – F.
prel, 500 ex. – [99-647]
632.914(083.131)
Com. Nr 8926
99-648 He×ayuapoause otuoaeuu¤ : |ctopu¤ u cospeneuuocte : [pentru uzul
studenlilor] / Vona. loc. /u-t. Ka1. Ve×avuap. otuoaeuuu; Acou. ronutonoros
VonaosM; uav+. pea. l. E. Pvcuar, 8. A. 6euvr. – K. : Vona. loc. /u-t, 1998. – 20
cm.
+. 1. –1998. – 96 p. – F. prel, 50 ex. – [99-648]
327(075.8)
Com. Nr 6,0
99-649 hosaø cuctena õvxrantepcroro v+eta arouonu+ecrux areutos
Pecrvõnuru Vonaosa / Anerceu leaepuua, 8acunuu 6vrvp, Vuxaun Kapava, …;
Asoc. Contabililor si Auditorilor Profesionisti din Rep. Moldova; roa pea. A. û.
leaepuua. – Ch. : ACAP : ñpoert USAID ro pe1opne õvx. v+eta : 1999
(Combinatul Poligr.). – 25 cm.
T. 1 : Vetoaura repexoaa ua uosvk cuctenv õvxrantepcroro v+eta;
/+et artusos, coõctseuuoro rarutana u oõ¤satenects; /+et satpat, pacxoaos u
aoxoaos; ñop¤aor coctasneuu¤ u rpeactasneuu¤ 1uuaucosMx ot+etos. – 1999. –
449, [5] p. – Aut. sunt indicali pe vs f. de tit. – Bibliogr. p. 442-445 (59 tit). – ISBN
9975-9547-1-5 : F. prel, 1000 ex. – [99-649]
657.1(478)
Com. Nr 90726
99-650 Noul sistem contabil al agenliilor economici din Republica Moldova /
Alexandru Nederila (coord.), Irina Zaharenco, Natalia Zlatina,…; Asoc. Contabililor si
Auditorilor Profesionisti din Rep. Moldova. – Ch. : ACAP : Proiectul USAID privind
reforma contabilitalii în Moldova, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 25 cm.
Vol. 2 : Contabilitatea impozitului pe venit al persanei care practica
activitatea de antreprenoriat. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata. dezvaluirea
informaliei în rapoartele financiare anuale. – 1999. – 395, [3] p. – Bibliogr. p. 385-393
(108 tit.). – ISBN 9975-9547-4-X : F. prel, 1500 ex. – [99-650]
657.1(478)
Com. Nr


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
103
99-651 Horga, Elena
Fizica : pentru definitivat, grade si concursuri / Elena Horga, Petre-Edward
Nica; coord. Gheorghe Calugaru. – Ch. : Tehnica, 1999. – 20 cm.
Vol. 1. – 1999. – 274 p. : fig. – ISBN 9975-910-80-7 : F. prel, F. tir. – [99-651]
53(072)
Com. Nr
99-652 Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metod. si bibliogr. / Bibl. Nal. pentru copii
"Ion Creanga". – Ch. : Litera, 1999 (Concernul "Presa"). – 20 cm.
Fasc. 8. – 1999. – 91, [3] p. – ISBN 9975-74-228-9 : F. prel, F. tir. – [99-652]
016:027.625
Com. Nr 9008
99-653 Ko×yxap, K. 6.
Puaua nosa : ñuapv+uur an¤ 3 rn. +otupu+uou ro+atrosou ar. / K. C.
Ko×vxap, A. 0. ßvauuscera; xvao×. Auua Estvaeuro; V-so 0csutu u lavru Pecr.
Vonaosa. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : il. color.; 24
cm.
ISBN 9975-67-116-0
F. prel, F. tir. – [99-653]
808.3(075.2)=83
Com. Nr 90611
99-654 Vasilioglu, Konstantin
Ana dili : gagauz dokuzyillik skolanin 3-cu kl. deyni / Konstantin Vasilioglu;
prez. graf. : O. Cojocaru,…; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P.
"3tiinla", 1999 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-113-6
F. prel, F. tir. – [99-654]
809.436.5(075.2)
Com. Nr 90609
99-655 Vasilioglu, Konstantin
Ana dili : gagauz dokuzyillik skolanin 4-cu kl. deyni / Konstantin Vasilioglu;
prez. graf. : O. Cojocaru,…; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"3tiinla", 1999 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-114-4
F. prel, F. tir. – [99-655]
809.436.5(075.2)
Com. Nr 90610
99-656 Melnic, Vasile
Mândria si speranla noastra / Vasile Melnic. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrala", 1999. – 266, [12] p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-78-022-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-656]
805.90(091)
Com. Nr 872
99-657 Moldovanu, Gheorghe
Savoir communiquer dans les affaires / Gheorghe Moldovanu. – Ch. : F. E.-
P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 192 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-78-028-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-657]
804.0:658.012.4(075.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
104
99-658 Xøpyprøueckaø cenuonoru¤ : [v+eõ. rocoõue] / loc. /u-t Vea. u
1apnauuu un. l. Tectenuuauv; roa pea. Escta1u¤ +urana. – Ch. : |sa.-ñonurp.
Leutp "Medicina", 1999. – 314 p. : fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-945-20-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-658]
617-07(075.8)
Com. Nr
99-659 Popa, Alexandru
Introducere în epigrafia latina / Alexandru Popa; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Ist. Catedra Arheologie si Ist. Antica. – Ch. : S. n., 1999. – 20 cm. – 63, [1] p.
– (Bibl. Historica; Vol. 3)
Aut. indicat numai pe cop. – Bibliogr. p. 44-45
F. prel, 50 ex. – [99-659]
930.27
Com. Nr 151
99-660 Ulianovschi, Gheorghe
Infracliuni care împiedica înfaptuirea justiliei / Gheorghe Ulianovschi; Centrul
de Drept. – Ch. : Garuda-Art, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 173 p.; 20 cm.
Bibliogr. în note la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare – Progr. Guvernare si Democralie – proiectul Consolidarea
sistemelor Judiciar si Legislativ în Moldova
ISBN 9975-9564-4-0
F. prel, F. tir. – [99-660]
343.36
Com. Nr 879
99-661 Ciocoi, Gheorghe
Steaua Eminescu : poeme / Gheorghe Ciocoi; pref. si postf. : acad. Mihai
Cimpoi; prez. graf. : Sandu Macovei; imag. : Mihai Potârniche. – Ch. : Cartea
Moldovei, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 318 p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-011-5 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-661]
859.0(478)-1Ciocoi
Com. Nr 422
99-662 Suceveanu, Arcadie
George Meniuc, sau Întoarcerea în Iataca : Eseuri, memorii, corespondenla,
poezii inedite / Arcadie Suceveanu, Nicolae Romanenco. – Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 221 p.; 20 cm.
ISBN 9975-949-94-0
F. prel, F. tir. – [99-662]
859.0(478)-94+859.0(478).09 Suceveanu
Com. Nr
99-663 Barbuta, Ion
Diclionar român-rus de construclii verbale = /+eõuMu pvnMucro-pvccruu
cnosape rnaroneuMx rouctpvruuu : (c rpatrun crpaso+uuron crp¤×euu¤ rnaronos)
/ Ion Barbula, Elena Constantinovici; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
Lingvistica. Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova. – Ch. : Iulian, 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 295 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 3 (8 tit.)
ISBN 9975-922-38-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-663]
805.90-3=82
Com. Nr 849

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
105
99-664 Expertiza ecologica : legi, hotarâri ale Guvernului, regulamente, alte acte
normative / Min. Mediului al Rep. Moldova; ed. îngrijita de Mihai Iftodi si Tamara
Guvir. – Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 694 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa
ISBN 9975-949-9
F. prel, F. tir. – [99-664]
[351.777:504](061)
Com. Nr
99-665 File din istoria Românilor : cl. a 4-a : Caietul elevului / Pavel Cerbusca,
Valentina Haheu, Gheorghe Gonla, Nina Petrovschi. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999. –
72 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-67-131-4
F. prel, F. tir. – [99-665]
93(=590)
Com. Nr
99-666 Bivol, Elena
Agricultura durabila : pentru noi si generaliile viitoare / Elena Bivol, Valentin
Ciubotaru; ONG Bios. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 48 p. : fotogr.; 20
cm.
Rez. lb. engl. – Bibliogr. p. 46 (6 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-666]
631/638
Com. Nr
99-667 Sorocean, Chiril
Marketingul – baza business-ului : [man. pentru inst. de înval. sup. si medii
de profil economic] / Chiril Sorocean; Centrul de mat. aplicata si informatica. – Ch. :
Arc, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 206 p. : tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 202-204
ISBN 9975-61-108-7
F. prel, F. tir. – [99-667]
[658.8:339.13](075.8)
Com. Nr 877
99-668 Cadastru bunurilor imobile = Kaaactp ueasu×unoro unvaectsa / Agenlia
Nal. Cadastru, Resurse Financiare si Geodezie. Oficiul de Implementare a Primului
Proiect Cadastru; alcat. : Valeriu Gînju, Vladimir Gulu. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Acad. de 3t.). – 20 cm.
Vol. 1 : Legi adoptate de catre Parlament, Hotarâri ale Guvernului Rep.
Moldova. – 1999. – 206, [1] p. – Text : lb. rom., rusa. – F. prel, F. tir. – [99-668]
332(094)=590=82
Com. Nr
99-669 Cadastru bunurilor imobile = Kaaactp ueasu×unoro unvaectsa / Agenlia
Nal. Cadastru, Resurse Financiare si Geodezie. Oficiul de Implementare a Primului
Proiect Cadastru; alcat. : Valeriu Gînju, Vladimir Gulu. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Acad. de 3t.). – 20 cm.
Vol. 2 : Legi adoptate de catre Parlament, Decrete prezidenliale, Hotarâri ale
Guvernului Rep. Moldova, Ordine si Instrucliuni departamentale. – 1999. – 232 p. –
Text : lb. rom., rusa. – F. prel, F. tir. – [99-669]
332(094)=590=82
Com. Nr
99-670 Cadastru bunurilor imobile = Kaaactp ueasu×unoro unvaectsa / Agenlia
Nal. Cadastru, Resurse Financiare si Geodezie. Oficiul de Implementare a Primului

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
106
Proiect Cadastru; alcat. : Valeriu Gînju, Vladimir Gulu. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Acad. de 3t.). – 20 cm.
Vol. 3 : Legi adoptate de catre Parlament, Hotarâri ale Guvernului Rep.
Moldova si Instrucliuni departamentale. – 1999. – 293, [1] p. : tab. –Text : lb. rom.
rusa. – F. prel, F. tir. – [99-670]
332(094)=590=82
Com. Nr
99-671 Kymuøpeuko, ßøk¡op
"8 ctpaue ceu otaaneuuou" : ßetoruce ×usuu u tsop+ectsa A. C. ñvaruua
s 6eccapaõuu, Kaneure, Kuese u 0aecce u cs¤sau. c uun coõMtuu c 20 ceut. 1820
r. ro 1 asr. 1824 r. : losoe usa. : s 2 t. / 8urtop Kvauupeuro. – Ch. : Vector, 1999
(Concernul "Presa"). – 20 cm.
T. 2 : 1822, 1823, 1824 roaM. – 1999. – 526, [1] p., [32] p. des., fotogr. –
Bibliogr. p. 522-526. – Ind. de nume p. 459-521. – ISBN 9975-9571-02 (în cop.) : F.
prel, 1000 ex. – [99-671]
882-94
Com. Nr 9208
99-672 Gantea, Irina
Luminile : Cl. 1 / Irina Gantea, Galina Ciubara, Viorica Goras, Alexandru
Crihan; pict. N. Curosu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.). – 24
cm.
P. 1. – 1999. – 187 p. : il. color. – Aut. pe cop. nu sunt indicali. – ISBN 9975-
65-054-6 : F. prel, 15000 ex. – [99-672]
805.90(075.2)
Com. Nr 81294
99-673 Matcovschi, Dumitru
Vremea pârgului … frânta, inima : [versuri] / Dumitru Matcovschi; Univ.
Libera Int. din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ULIM, 1999. – 119 p.; 16 cm.
ISBN 9975-920-09-8
F. prel, 1000 ex. – [99-673]
859.0(478)-1 Matcovschi
Com. Nr 90133
99-674 Stanciuc, Valeriu
11 fante, zi-i despre dialogul edenic : proza scurta, simpla si supla / Valeriu
Stancu; cop. : Oleg Besliu. – Ch. : Î. E-P. "3tiinla", 1999. – 142 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 142
ISBN 9975-67-100-4
F. prel, F. tir. – [99-674]
859.0-3
Com. Nr
99-675 Cuzuioc, Ion
Birocralii : [nuvele si povestiri umoristice] / Ion Cuzuioc; cop. si il. Isai Cârmu;
sarja Glebus Sainciuc. – Ch. : Litera, 1999. – 103 p.; 17 cm.
ISBN 9975-74-233-5
F. prel, F. tir. – [99-675]
859.0(478)-7 Cuzuioc
Com. Nr 9186
99-676 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinle : Man. pentru cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion
Botgros; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, revaz. si compl. – Ch. :
Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-074-2

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
107
F. prel, F. tir. – [99-676]
502(075.2)
Com. Nr 90764
99-677 Ghetiu, Mihai M.
Chimie organica : [man. pentru înval. sup.] / Mihail M. Gheliu; ref. st. Iacob
Gulu. – Ch. : Tehnica-Info, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 500 p. : scheme; 24
cm.
Bibliogr. p. 481-482 (21 tit.). – Ind. alf. de termeni p. 483-494
ISBN 9975-910-84-X
F. prel, F. tir. – [99-677]
547(075.8)
Com. Nr
99-678 Ko×yxap, K. 6.
Puaua nosa : ñuapv+uur an¤ 4 rn. +otupu+uou ro+atrosou ar. / K. C.
Ko×vxap, A. 0. ßvauuscera; xvao×. Ak Estvaeuro; V-so 0csutu u lavru Pecr.
Vonaosa. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999 (Combinatul Poligr.). – 208 p. : il. color.; 24
cm.
ISBN 9975-67-115-2
F. prel, F. tir. – [99-678]
808.3(075.2)=83
Com. Nr 90612
99-679 Bucatel, Natalia
Geografia fizica a Republicii Moldova : Caiet pentru elevi : Cl. a 8-a / Natalia
Bucalel; Min. Educaliei si 3t., Inst. de st. Pedagogice si Psihologice. – Ch. : Iulian,
1999 (Concernul "Presa"). – 94, [2] p. : h., fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 95 (9 tit.)
ISBN 9975-922-39-2
F. prel, F. tir. – [99-679]
911.2(478)(075.3)
Com. Nr 8996
99-680 Magic English : 2nd form : Pupil’s book / Min. Educaliei si 3t. al Rep.
Moldova; Irina Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca,…. – Ch. : Prut Internalional : Arc;
[Bucuresti] : Teora, 1999 (Combinatul Poligr.). – 127 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-057-2
F. prel. F. tir. – [99-680]
802.0(075.2)=20
Com. Nr 90766
99-681 høkynømøu, P. K.
Tepnoauuanu+ecrue ocuosM u netoaM ronv+euu¤ uusrux tenrepatvp :
(/+eõ. rocoõue) / P. K. lurvnuauu, 1. û. Vutua; Konpat. roc. vu-t. – Konpat : 6.
u., 1999 (Tipogr. "Elan"). – 112 p. : scheme; 28 cm.
Bibliogr. p. 111(23 tit)
F. prel, F. tir. – [99-681]
621.56/.59(075.8)
Com. Nr
99-682 Reglementarea activitalii farmaceutice în Republica Moldova =
Pervnuposauue 1apnauestu+ecrou ae¤teneuoctu s Pecrvõnure Vonaosa :
(Culeg. de acte legislative si normative) / Inst. Nal. de Farmacie. Univ. de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Asoc. Farmacistilor din Rep. Moldova
SA "Basa-Farm" / col. de alcat. : Mihai Brumarel,…; red. resp. Vasile Procopisin. –
Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 786 p. : tab.; 22 cm.
Text : lb. rom., rusa

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
108
ISBN 9975-78-018-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-682]
615.5(478)(094.5)
Com. Nr 822
99-683 U¡spos, Aua¡onøø
Xusue +epes repucror. lnasanu penurtosoro roasoauura : (rosectu,
paccrasM, uccnea.) / Auatnouu LtMpos; xvao×. o1opn. ß. lurutuu; oõno×. A.
LtMposa. – K. : 6. u., 1999 (|.-ñ. 1. "Leutp. tur."). – 21 cm.
[Ku. 1-¤ : Xnvpoe vtpo]. – 1999. – 487 p. – ISBN 9975-78-015-6 (în cop.) : F.
prel, F. tir. – [99-683]
882-3 LtMpos
Com. Nr 858
99-684 U¡spos, Aua¡onøø
ûes¤tMu san : ñoasu¤ / Auatonuu LtMpos. – K. : |.-ñ. 1. "Leutp. tur.",
1999. – 345 p.; 21 cm.
ISBN 9975-78-016-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-684]
882-1 LtMpos
Com. Nr 859
99-685 Medicina interna : Lucr. practice / sub red. : Victor Botnaru. – Ch. : F. E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1999. – 155 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 127 si la sfârsitul lucr. – Apare cu sprijinul Fundaliei medicale din
Moldova
ISBN 9975-78-027-X
F. prel, F. tir. – [99-685]
616.2/3(075.8)
Com. Nr
99-686 Burlacu, N.
Managementul administraliei publice : Prelegeri / N. Burlacu, V. Cojocaru, V.
Ionila; Acad. de Studii Econ. Catedra "Management General". – Ch. : S. n., 1999
(Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 132 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 131-132 (27 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-686]
35:658.012.4(075.8)
Com. Nr
99-687 Planul seminarelor la "Politologie" / aut. : V. Saca; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Catedra "Filosofie si Politologie". – Ch. : S. n., 1999. – 27, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-28 (195 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-687]
32.001(076.5)
Com. Nr
99-688 |ocyaapc¡seuusø rpeaut : rvpc neruuu / ast. : ß. V. lurutuua; Vona.
3rou. Araa. Ka1. "1uuaucM u ctpaxosauue". – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. Acad. de
Studii Econ.). – 73 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 72-73 (14 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-688]
336.77(075.8)
Com. Nr
99-689 Boboc, R.
Ghid metodic : pentru lecliile practice si seminare la disciplina "Management"
/ R. Boboc, L. Diviza, G. 3avga; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
109
"Management". Catedra "Management general". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de
Studii Econ.). – 73 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 72-73 (32 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-689]
658.012.4(075.8)
Com. Nr 48

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
110
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 1999


99-690 Programa cursului de "Retorica" : (pentru specialitatea DEI) / Acad. de
Studii Econ. Catedra "Corespondenla si Limbaje Economice"; alcat. : Maria Graur-
Vasilache. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 14 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14
F. prel, 50 ex. – [99-690]
[82.085:346](073.8)
Com. Nr
99-691 Galaju, Ion
Economia mondiala : [man. pentru studenli] / Ion Galaju, Veaceslav Roico;
Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 20 cm.
Vol. 1. – 1999. – 440 p. : tab. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-78-
021-0 : F. prel, F. tir. – [99-691]
339.9(075.8)
Com. Nr
99-692 Farmaco pentru sanatatea ta : [60 de ani de la înfiinlarea întreprinderii]:
Catalogul producliei. – Ch. : Amprenta, 1999 (Combinatul Poligr.). – 235, [3] p. : il.
color.; 12 x 27 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-692]
615.2(083.8)
Com. Nr 90607
99-693 Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" / aut. si col. red. : M. Grosu
(coord.), S. Cilea, N. Chicus, …; trad. I. Rusu si E. 3tefârla; fotogr. I. Topala. – Ch. :
S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 36 p. : fotogr. color.; 29 cm.
Text : lb. rom., engl., fr.
F. prel, F. tir. – [99-693]
378.437(478)
Com. Nr
99-694 Legislatia Republicii Moldova despre accesul la informalie, justilie si
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului =
8arouoaatenectso Pecrvõnuru Vonaosa o aoctvre r uu1opnauuu, v+actuu
oõaectseuuoctu s rpouecce rpuu¤tu¤ peaeuuu u aoctvre r rpasocvauk ro
sorpocan, racakaunc¤ orpv×akaeu cpeaM : Ghid pentru organizaliile
neguvernamentale de mediu / Arcadie Capcelea; Min. Mediului al Rep. Moldova,
Programul Tacis al Uniunii Europene, Proiectul "Constientizarea ecologica a
populaliei". – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (Combinatul Poligr.). – 30, [1] p.; 29 cm.
Text : lb. rom., rusa. – Publ. gralie unei donalii din partea progr. Tacis
ISBN 9975-60-050-6
F. prel, F. tir. – [99-694]
002+504(478)(094.2)
Com. Nr
99-695 Eremciuc, Irina

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
111
Promovarea exportului în Republica Moldova : Studiu de caz / Irina
Eremciuc, Valentin Osadci; Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 111 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 110-111 (29 tit.)
ISBN 9975-75-049-4
F. prel, 200 ex. – [99-695]
339.564(478)(047.1)
Com. Nr
99-696 Bolun, Ion
Microsinteza relelelor de calculatoare / Ion Bolun. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Acad. de Studii Econ.). – 265 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 256-263 (108 tit.)
ISBN 9975-75-051-6
F. prel, 300 ex. – [99-696]
004.7
Com. Nr
99-697 Tezele conferinlei stiinlifice a doctoranzilor ASEM : Ed. 1-a : Reformele
economice în Moldova la sfârsit de mileniu / Acad. de Studii Econ. – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ.). – 363 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul tezelor
ISBN 9975-75-052-4
F. prel, 135 ex. – [99-697]
338. 24.021.8(478)(063)
Com. Nr
99-698 Traianus
Ziua poznelor frumoase : [poezii] / Traianus; des. : Petru Gheloi. – Ch. :
Abecelus, 1999 (Concernul "Presa"). – 39 p. : il. color.; 19 cm.
Apare în regia aut. – În colab. cu "Vilimar" SRL
ISBN9975-9556-8-1
F. prel, 5000 ex. – [99-698]
859.0(478)-1-93
Com. Nr 9391
99-699 Turcanu, Ianos
Insula Madagascar / Ianos Turcanu; des. : Petru Gheloi. – Ch. : Abecelus,
1999 (Concernul "Presa"). – [12] p. : il. color.; 19 cm.
În colab. cu "Vilimar" SRL
ISBN 9975-9556-5-7
F. prel, F. tir. – [99-699]
859.0(478)-1-93
Com. Nr 9400
99-700 $tirbu, Titus
Vai, ce litere ghiduse! : [poezii] / Titus 3tirbu; des. : Petru Gheloi. – Ch. :
Abecelus, 1999 (Concernul "Presa"). – [36] p. : il.; 10 x 25 cm.
În colab. cu "Vilimar" SRL
ISBN 9975-9556-6-5
F. prel, F. tir. – [99-700]
859.0(478)-1-93 3tirbu
Com. Nr 9394
99-701 Guranda, Olga
În miracolul matematicii pas cu pas / Olga Guranda; des. : Petru Gheloi. –
Ch. : Abecelus, 1999 (Concernul "Presa"). – [16] p. : il.; 20 cm.
F. f. de tit. – În colab. cu "Vilimar" SRL

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
112
ISBN 9975-9556-3-0
F. prel, F. tir. – [99-701]
087.5:51
Com. Nr 9393
99-702 Afanasiu, Sergiu
Carte de colorat / Sergiu Afanasiu; des. : Petru Gheloi. – Ch. : Abecelus,
1999 (Concernul "Presa"). – 24 p. : il.; 20 cm.
În colab. cu "Vilimar" SRL
ISBN 9975-9556-3-0
F. prel, F. tir. – [99-702]
087.5:805.90
Com. Nr 9392
99-703 Noi si legea. Educalie referitoare la lege : Man. experimental : cl. a 10-a. /
Valentina Chistol, Galina Gavrilila, Gheorghe Karaseni, …; Soc. Independenla pentru
Educalie si Drepturile Omului. – Ch. : Epigraf : SIEDO, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 26
cm.
Dreptul constitulional. – 1999. – 125 p. – Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova. – ISBN 9975-903-06-1 : F. prel,
F. tir. – [99-703]
342.4(075.3)
Com. Nr 315
99-704 Noi si legea. Educalie referitoare la lege : Man. experimental : cl. a 9-a /
Anatol Belac, …; Soc. Independenta pentru Educalie si Drepturile Omului. – Ch. :
Epigraf : SIEDO, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 25 cm.
Dreptul civil. Dreptul familiei. Dreptul muncii. – 1999. – 90, [1] p. – Aut. sunt
indicali pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova. – ISBN
9975-903-07-X : F. prel, F. tir. – [99-704]
[347+349](075.3)
Com. Nr 313

99-705 Noi si legea. Educalie referitoare la lege : Man. experimental pentru cl. a 12-
a / Vasile Rotaru, Pavel Cerbusca, Maria Dobzeu, …; Soc. Independenta pentru
Educalie si Drepturile Omului (SIEDO). – Ch. : Epigraf : SIEDO, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 26 cm.
Dreptul penal. Dreptul de procedura penala. – 1999. – 111, [1] p. – Aut. sunt
indicali pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova. – ISBN
9975-903-08-8 : F. prel, F. tir. – [99-705]
343(075.3)
Com. Nr 314
99-706 Moldindcombank : Raport anual. – Ch. : S. n., 1999 [Combinatul Poligr.]. –
29 cm.
…1998. – 1999. – 31, [1] p. : il. color. – Text : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – F.
prel, F. tir. – [99-706]
336.71(478)
Com. Nr
99-707 "Calitatea mediului si sanatatea populatiei în Republica Moldova", conf.
ministeriala "Mediul si Sanatatea"(3; Londra, 1999). Primul Raport Nalional al
Republicii Moldova, prezentat la Conferinla a 3-a ministeriala "Mediul si Sanatatea",
Londra, 16-18 iunie / colab. : Eugen Gladun, ... – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999
(Combinatul Poligr.). – 80, [3] p. : tab.; 29 cm.
Antetit. : Rep. Moldova. Min. Sanatalii, Min. Mediului. – Tit. pe cop., text.
paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 40, 82 (10 tit.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
113
F. prel, F. tir. – [99-707]
[504.06:504.75](478)
Com. Nr
99-708 "Consacrarea bio-diversitatii bazinului Nistrului", conf. int. (1999;
Chisinau). Conservarea bio-diversitalii bazinului Nistrului = Coxpaueuue
õuopasuooõpasu¤ õacceuua ûuectpa : Materialele conf. int., 7-9 oct. 1999 – Ch. : F.
E.-P. "Tipogr. Centrala" : Soc. Ecologica "Biotica", 1999. – 271, [1] p.; 29 cm.
Antetit. : Soc. Ecologica "Biotica". Staliunea de Cercetare. 3t. în Domeniul
Pisciculturii. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Text : lb. rom., engl., rusa
ISBN 9975-78-023-7
F. prel, F. tir. – [99-708]
504.453(478-282.247.314)+061.3(082)
Com. Nr
99-709 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1997, Nr 1 / alcat. Dora Lopaci, ... – 1999. – 177 p. – F. prel, 100 ex. – [99-
709]
015(478)
Com. Nr 52
99-710 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1997, Nr 6 / alcat. Maria Rotaru, ... – 1998. – 183, [3] p. – F. prel, 100 ex. –
[99-710]
015(478)
Com. Nr 44
99-711 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1997, Nr 10 / alcat. Maria Rotaru, ... – 1998. – 183[3] p. – F. prel, 100 ex. –
[99-711]
015(478)
Com. Nr 44
99-712 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1997, Nr 2 / alcat. Ecaterina Rudakov, ... – 1998. – 183, [3] p. – F. prel, 100
ex. – [99-712]
015(478)
Com. Nr 60
99-713 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1998, Nr 3 / alcat. Dora Lopaci, ... – 1999. – 132 p. – F. prel, 100 ex. – [99-
713]
015(478)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
114
Com. Nr 53
99-714 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1998, Nr 4 / alcat. Ecaterina Rudakov, ... – 1999. – 102 p. – F. prel, 100 ex.
– [99-714]
015(478)
Com. Nr 54
99-715 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1998, Nr 5 / alcat. Ecaterina Rudakov, … - 1999. – 117 p. – F. prel, 100 ex. –
[99-715]
015(478)
Com. Nr 55
99-716 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1997, Nr 12 / alcat. Maria Rotaru, ... – 1998. – 224 p. – F. prel, 100 ex. – [99-
716]
015(478)
Com. Nr 47
99-717 Cronica presei : Ind. bibliogr. de stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera
Nal. a Rep. Moldova, 1998-1999 (Tipogr. "Rotaprint"). – 20 cm. – Text. : lb. rom.,
rusa, alte lb. – ISSN 0201-6761.
1996, Nr 7 / alcat. E. Rudakov, ... – 1998. – 99 p. – F. prel, 100 ex. – [99-
717]
015(478)
Com. Nr 56
99-718 Cleopa, Ilie (Arhimandrit)
Ne vorbeste Parintele Cleopa : Cu binecuvântarea P.S. Eftimie Episcopul
Romanului : Ed. îngrijita de Arhimandrit Ioanichie Balan. – Ch. : Ed. Episcopiei
Romanului, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
Nr 8. – 1999. – 144 p. – F. prel, F. tir. – [99-718]
252
Com. Nr 735
99-719 Despre abuzul fala de copii : Elab. în baza Convenliei ONU cu privire la
drepturile copilului / Centrul Nal. de Prevenire a Abuzului fala de copii. – [Ch. :
Fondul Naliunilor Unite pentru Copii UNICEF], 1999. – 11 p.; 20 cm. – (Bibl.
parinlilor)
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-719]
341.231.14
Com. Nr
99-720 hapoauoe Coõpauue laravsuu, 1995-1999 : [õvrnet]. – K. : 6. u., 1999
(Tipogr. "Elan-Poligraf"). – 36 p. : fotogr.; 29 cm.
Text : lb. gaguza, rusa
F. prel, F. tir. – [99-720]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
115
342.5(478)(=943.65)
Com. Nr
99-721 Dragnev, Demir
Istoria medie a românilor : (pâna la mijlocul sec. al XVII-lea) : Man. pentru cl.
a 6-a a sc. de cultura generala din Rep. Moldova / Demir Dragnev, Gheorghe Gonla;
Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist., Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice,
Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". – Ed. a 2-a. – Ch. : Civitas, 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 157, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-936-05-9
F. prel, F. tir. – [99-721]
93(=590)
Com. Nr 1047
99-722 Topul Carlilor 1998 / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; resp. de ed. Alexe Rau;
realizatorii sondajului Natalia Cheradi, Tatiana Ischimji. – Ch. : S. n., 1999. – [16] p.;
20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-722]
[316.74:311:002.2](478)
Com. Nr
99-723 Magic English : teacher’s Book / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca,…
- Ch. : TEORA : Prut Internalional : Arc, 1999 (Combinatul Poligr.). – 26 cm.
Forms 2-4. – 1999. – 237, [1] p. – ISBN 9975-69-044-0 (Prut Internalional) :
F. prel, F. tir. – [99-723]
372.802.046.12
Com. Nr
99-724 Contract colectiv de munca : (nivel de ramura) : pe anii 1999-2000 / Min.
Transporturilor si Comunicaliilor din Rep. Moldova, Uniunea Transporturilor si
Drumurilor din Rep. Moldova, Sindicatul Lucrarilor din Auto-transport si Gospodaria
Rutiera din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999. – 40 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-724]
331.105.44:656
Com. Nr 939
99-725 Reguli de efectuare a certificarii produselor folosite în construclii. NCM A.
03.03-98 : Normativ în construclii. Sistemul de certificare în construclii: cu aplicare
din 1 iulie 1998 / Min. dezvoltarii Teritoriului, Construcliilor si Gospodariei Comunale
al. Rep. Moldova; elab. de Inst. de Cercet. în Construclii "Incercom". – Ed. oficiala. –
Ch. : MDTCGC : Centrul Rep. de Cercet. si Reglementari în Construclii "Cercon",
1998. – 25 p.; 29 cm.
F. prel, 300 ex. – [99-725]
69(083.74)
Com. Nr
99-726 Proiectarea construcliilor pentru gradinile de copii. NCM C. 01.02-99 :
Normativ în construclii. Construclii Civile : cu aplicare din 1 ian. 1999 / Min.
Dezvoltarii Teritoriului, Construcliilor si Gospodariei Comunale al Rep. Moldova;
elab. A. Burciu, ... – Ed. oficiala. – Ch. : MDTCGC : Centrul Rep. de Cercet. si
Reglementari în Construclii "Cercon", 1999. – 20 p.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-726]
69(083.74)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
116
99-727 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si
conlinutul – cadru al documentalii. NCM A 07.02-99 : Normativ în construclii.
Proiectarea construcliilor : cu aplicare din 1 iul. 1998 / Min. Dezvoltarii Teritoriului,
Construcliilor si Gospodariei Comunale al Rep. Moldova; elab. A. Burciu, ... – Ed.
oficiala. – Ch. : MDTCGC : Centrul Rep. de Cercet. si Reglementari în Construclii
"Cercon", 1999. – 29 p.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-727]
69(083.74)
Com. Nr
99-728 Regulament privind evaluarea procesului de fabricaliei a produselor folosite
în construclii. NCM A. 03.07-98 : Normativ în construclii. Sistemul de certificare în
construclii : cu aplicare din 1 iul. 1998 / Min. Dezvoltarii Teritoriului. Construcliilor si
Gospodariei Comunale al Rep. Moldova; elab. de Inst. de Cercet. în Construclii
"Incercom". – Ed. oficiala. – Ch. : MDTCGC : Centrul Rep. de Cercet. si
Reglementari în Construclii "Cercon", 1999. – 29 p.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 300 ex. – [99-728]
69(083.74)
Com. Nr
99-729 Terminologie. NCM. A. 01.01-98 : Normativ în construclii. Principiile si
metodologia reglementarii în construclii : cu aplicare din 1 apr. 1999 / Min. Dezvoltarii
Teritoriului, Construcliilor si Gospodariei Comunale ale Rep. Moldova; elab. de M.
Potârca, ... – Ed. oficiala. – Ch. : MDTCGC : Centrul Rep. de Cercet. si Reglementari
în Construclii "Cercon", 1999. – 7 p.; 29 cm.
F. prel, 25 ex. – [99-729]
69(083.74)
Com. Nr
99-730 Conventia privind accesul la informalie, justilie si participarea publicului la
adoptarea deciziilor în domeniul mediului = Convention on access to information,
public participation in decision – making and access to justice in environmental
matters = Kouseuuu¤ o aoctvre r uu1opnauuu, v+actuu oõaectseuuoctu s
rpouecce rpuu¤tu¤ u aoctvre r rpasocvauk ro sorpocan, racakaunc¤
orpv×akaeu cpeaM : Arhus, Danemarca, 23-25 iunie 1998. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr.
Centrala", 1999. – 79, [1] p.; 28 cm.
Apare cu suportul Min. Mediului al Rep. Moldova, Progr. TACIS privind
constientizarea ecologica a populaliei (1997-1999), Proiectului Progr. TACIS-
Democracy "Democralia prin participare", Soc. Ecologica "Biotica". – Text : lb. rom.,
engl., rusa
ISBN 9975-923-93-3
F. prel, F. tir. – [99-730]
002+504(478)(094.2)
Com. Nr
99-731 Dialog : Primul concurs int. de arta textil-decorativa "Dialog '98", 18-30 sept.
1998, Chisinau / sub egida Consiliului Europei; Releaua Europeana de Arta Textila si
a Min. Culturii din Rep. Moldova; red. pentru text în rom. : Gheorghe Chirila, Eugen
Lungu, în engl. : Anne Stander, Douglas Carman; fotogr. Oleg Caneev. – Ch. : Arc,
1999 (Combinatul Poligr.). – [92] p. : il. color.; 20 cm.
F. f de tit., text paral. : lb. rom., engl. – Sponsori : Fundalia Soros, Zingan, Air
Moldova International, Steaua, Miss M-Camelotrex, DNT – Internet Provider, Galeria
Corf.
F. prel, F. tir. – [99-731]
745/749:061.43(100)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
117
Com. Nr 90484

99-732 Moment poetic : [culeg.] / ed. Iurie Colesnic, …; cop. Anatol Tomoianu, dupa
des. de Iulian Filip. – Ch. : Cartier : Dep. Cultura al Primariei mun. Chisinau, 1999
(Combinatul Poligr.). – 20 cm.
Nr 11. – 1999. – 19, [1] p. – ISBN 9975-949-93-2 : F. prel, F. tir. – [99-732]
859.0(478)-1
Com. Nr
99-733 Railean, Nicolae
Tehnica microundelor : Ciclu de prelegeri / Nicolae Railean, Nicolae Bejan,
Pavel Nistriuc; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunicalii. Catedra Sisteme
Optoelectronice. – Ch. : UTM, 1999. – 20 cm.
P.1 : Linii de transmisiune. – 1999. – 67 p. – Bibliogr. p. 66 (10 tit.). – 8, 0
lei, 150 ex. – [99-733]
621.39(075.8)
Com. Nr 64
99-734 Ion Bostan : Bibliogr. / aut.-alcat. Elena Placinta, Ana Clapon; red. resp. Ion
Madan; ed. îngr. de Maria Ciobanu; Univ. Teh. a Moldovei, Bibl. – Ch. : Tehnica-Info,
Bibl. UTM, 1999. – 219 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., engl.
ISBN 9975-910-833-1
F. prel, F. tir. – [99-734]
016:[621+929 Bostan]
Com. Nr
99-735 Molosniuc, Alexandru
Calculul integral : Ciclu de prelegeri si exercilii / Alexandru Molosniuc; Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra de Matematica Superioara. – Ch. : UTM, 1999. – 222 p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 221 (14 tit.)
F. prel, 300 ex. – [99-735]
517.3(075.8)
Com. Nr 65
99-736 Documentatia de proiectare în construclia întreprinderilor auto : Îndrumar
metodic pentru lucrari practice, proiecte de an si de diploma / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Transportul Auto; elab. Anatolie Coropcean, … – Ch. : UTM, 1999. – 19 p. :
scheme; 28 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-736]
629.113(076.5)
Com. Nr 71
99-737 Documentatia tehnologica pentru reparalia si deservirea tehnica a
autovehiculelor : Îndrumar metodic pentru lucrari practice, proiectele de an si de
diploma / Univ. Tehnica a Moldovei. Catedra Transport Auto; elab. Anatolie
Coropcean, Igor Rotaru. – Ch. : UTM, 1999. – 28 p. : scheme; 28 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-737]
629.33.083.5(076.5)
Com. Nr 73
99-738 Diagnosticarea si revizia tehnica a automobilelor : Îndrumar de laborator /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Transportul Auto; elab. Valentin Amariei, ... – Ch. :
UTM, 1999. – 24 p. : scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (7 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-738]
629.113(076.5)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
118
Com. Nr 62
99-739 Exploatarea cladirilor : Îndrumar pentru leclii practice, lucrari de control si
examene de licenla / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Construclii Arhitectonice; elab.
Dobrev Mihail, ... – Ch. : UTM, 1999. – 24 p. : scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (2 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-739]
628.4(076.5)
Com. Nr 72
99-740 Moraru, Gheorghe
Proiectarea halelor industriale cu structura metalica : Material didactic /
Gheorghe Moraru; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Construclii si Mecanica
Structurilor. – Ch. : UTM, 1999. – 181 p. : scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 149-150 (21 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-740]
691.7(075.8)
Com. Nr 60
99-741 P×esckaø, ßæauøna
Cuna ßkõsu : Vetoa. rocoõue ro actetu+ecronv socrutauuk nonoae×u :
[cõ. paccrasos u rosecteu] / ßkanuna P×escra¤. – K. : Ruxanda, 1999. – 166 p.; 21
cm.
ISBN 9975-72-055-2
F. prel, 1000 ex. – [99-741]
882-3(478)P×escra¤
Com. Nr 593
99-742 5narosemeuckøø, 5opøc
Xusa¤ soaa : [culeg. de versuri] / 6opuc 6naroseaeucruu; xvao×. E.
Vauaeuõepr; Leutp pvc. rvnetvpM s Pecr. Vonaosa. – K. : 6. u., 1999. – 54 p.; 20
cm.
ñpu coaeuctsuu 0õ-sa ßutepatopos u 1upnM "Negociator"
ISBN 9975-72-060-9
F. prel, F. tir. – [99-742]
882(478)-1 6naroseaeucruu
Com. Nr
99-743 |pøumnyu, E. h.
ñpaso +enosera ua ×usue / E. |. lpuuarvu, 8. V. usauos, l. 8. Tatap; roa
pea. A. |. lanõeua, E. |. lpuuarvu; Ve×avuap. lesasucunMu /u-t VonaosM
(ULIM). – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. Acad. de 3t. a Moldovei). – 396 p.; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârsitul cap., p. 292-314 (322 tit.)
ISBN 9975-920-13-6 (În cop.)
F. prel, 1000 ex. – [99-743]
341.231.14+342.7
Com. Nr
99-744 Plosnita, Elena
Pagini de muzeografie basarabeana / Elena Plosnila, Nicolae Raileanu;
Muzeul Nal. de Ist. a Moldovei. – Ch. : Universitas, 1999 (Combinatul Poligr.). – 127
p.; 20 cm.
Rez. : lb. engl., fr., rusa. – Bibliogr. p. 120-121 si în notele de subsol
ISBN 9975-913-03-2
F. prel, F. tir. – [99-744]
069.01(478)+94(478)
Com. Nr 90839

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
119
99-745 Istoria universala. Preistorie. Civilizalii ale antichitalii : Man. pentru cl. a 5-a /
Pavel Cerbusca, Valentina Haheu, Gheorghe Gonla, Nina Petrovschi; cop. : O.
Besliu. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999. – 128 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-67-135-7
F. prel, F. tir. – [99-745]
94(3)(075.3)
Com. Nr 90773
99-746 Afectiunile bronho-pulmonare cronice nespecifice la copil / Eva Gudumac,
Veaceslav Babuci, Vladimir Vataman, …; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N.
Testemilanu". Catedra de chirurgie, anesteziologie si reanimalie pediatrica. – Ch. :
S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 115, [2] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 98-115 (175 tit.)
F. prel, 1000 ex. – [99-746]
[616.24-002+616.233-002]036.1-053.2
Com. Nr 8654
99-747 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinle : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Svetlana Galben; Min. Educaliei si 3t. a Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-081-5
F. prel, F. tir. – [99-747]
502(075.2)
Com. Nr 90770
99-748 Energii regenerabile : Experienla Statelor Uniunii Europene si aplicarea ei în
Republica Moldova : Seminar int., 2-4 iunie 1999, Chisinau : Acliune în cadrul
proiectului Tempus Tacis CP 00020-96 Franla, Belgia, Rep. Moldova / Dep.
Energetica. Resurse Energetice si Combustibil. Univ. Teh. a Moldovei. Fac. de
Energetica. Centrul perfeclionare si reciclare a cadrelor. Agenlia Franceza Pentru
Mediu si Management în Energetica, Franla,… – Ch. : Tehnica-Info, 1999. – 114 p.;
29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Ectempus Office. – Text : lb. rom., fr., rusa. –
Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-910-81-5
F. prel, F. tir. – [99-748]
620.9(082)
Com. Nr
99-749 Hap¡suuøk, E. |.
Cvaeõua¤ snacte s Voaose. Cosaauue u 1vuruuouuposauue : [uav+. usa. :
s ast. pea.] / E. l. VaptMu+ur; Ve×avuap. lesasucunMu /u-t VonaosM.
ûeraptaneut ñpasa. – K. : Complexul ed.-poligr. ULIM, 1999. – 20 cm.
+. 1 : |ctopuro-rpasosMe o+epru. – 1999. – 147, [1] p. – Rez. : lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-920-14-4 : F. prel, 500 ex. – [99-749]
342.56(478)
Com. Nr
99-750 Usatiuc-Bulgar, Alexandru
Cu gândul la "o lume între doua lumi" : Eroi, martiri, oameni-legenda /
Alexandru Usatiuc-Bulgar. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 21 cm.
Vol. 1. – 1999. – 241, [2] p. : fotogr. – ISBN 9975-939-36-8 : F. prel, 1000 ex.
– [99-750]
343.43-052(478)(091)
Com. Nr 862
99-751 Usatiuc-Bulgar, Alexandru

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
120
Cu gândul la "o lume între doua lumi" : Eroi, martiri, oameni-legenda /
Alexandru Usatiuc-Bulgar. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 21 cm.
Vol. 2. – 1999. – 265, [2] p. : fotogr. – ISBN 9975-939-48-1 : F. prel, 1000 ex.
– [99-751]
343.43-052(478)(091)
Com. Nr 592
99-752 Grati, V.
Botanica generala : (ghid pentru ciclul preuniv.) / V. Grati, E. Pulbere, M.
Rotaru; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 262 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 259-260 (22 tit.)
ISBN 9975-939-60-0
F. prel, 5 000 ex. – [99-752]
58(075.8)
Com. Nr 1015
99-753 Stânga, Ala
Educalie muzicala : Ghid metodic : cl. 1-4. / Ala Stânga; Min. Educaliei si 3t.
al. Rep. Moldova. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 270 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 267-268 (37 tit.)
ISBN 9975-939-24-4
F. prel, 3000 ex. – [99-753]
372.878.046.12
Com. Nr 986
99-754 Roibu, Nicolae
Sa va spun ce sa-ntâmplat… : cu personalitali din Rep. Moldova / Nicolae
Roibu; red.-coord. Vlad Olarescu; cop. Sergiu Puica. – Ch. : Compania JSA Group,
1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 159 p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul dlui Anatol Josanu
ISBN 9975-9567-0-X
F. prel, F. tir. – [99-754]
859.0(478)-3 Roibu
Com. Nr
99-755 Problemele economiei de piala / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-
Econ. Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. : Nionila Dalnilchi. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 52
p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [99-755]
016:338
Com. Nr 82
99-756 Business-ul mic în Moldova. Starea, evolulia, problemele si necesitalile de
suslinere : (sinteza analitica) : [trad. din lb. engl.] / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul
Inf. Teh.-Econ.; elab. : David Smalbone (coord.),… - Ch. : IC3TE, 1999. – 61, [1] p.;
28 cm.
Bibliogr. p. 62 (13 tit.)
F. prel, 116 ex. – [99-756]
334.012.64
Com. Nr 106
99-757 Comanda de Stat privind cercetarile stiinlifice fundamentale si aplicate
prioritare pe anul … / Min. Economiei si reformelor al Rep. Moldova. – Ch. : IC3ITE,
1999. – 14 x 20 cm.
… 1999. – 1999. – 191, [1] p. – F. prel, 200 ex. – [99-757]
351.854:001.891

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
121
Com. Nr
99-758 Ghimpu, Gheorghe
Constiinla nalionala a românilor moldoveni : (Lucr. de sinteza cu texte
antologice). – Ch. : Litera, 1999 (Concernul "Presa"). – 478, [1] p.; 19 cm.
Bibliogr. în note la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-74-230-0
F. prel, F. tir. – [99-758]
130.3(=590)
Com. Nr 9423
99-759 0cuosuse rpoõnenM 1opnuposauu¤ cospeneuuou ctpateruu
napretuura s Pecrvõnure Vonaosa / coct. 8. l. Apurosa. – K. : Vonal||T3|,
1999. – 16, [2] p.; 20 cm. – (3rcrpecc-uu1opn. / l||tex.-arou. uu1opn.).
F. f. de tit. si cop. – Bibliogr. p. 17-18 (15 tit.). – Descr. dupa p. 1
F. prel, 67 ex. – [99-759]
339.138(478)
Com. Nr 75
99-760 Kak rpuneu¤te vaoõpeuu¤ s caaax / coct. V. V. Aaacranuueu. – K. :
Vonal||T3|, 1999. – 9, [1] p.; 20 cm. – (3rcrpecc-uu1opn. / l||tex.-arou.
uu1opn.)
F. f. de tit. si cop. – Bibliogr. p. 9-10 (7 tit.). – Descr. dupa p. 1
F. prel, 125 ex. – [99-760]
634.1:631.8
Com. Nr 87
99-761 4øuaucoso-rponManeuuMe rpvrrM u ux pone s rpouecce
pectpvrtvpusauuu arouonuru. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 22, [1] p.; 20 cm. –
(3rcrpecc-uu1opn. / l||tex.-arou. uu1opn.)
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 22-23 (11 tit.). – Descr. dupa p. 1
F. prel, 91 ex. – [99-761]
334.75
Com. Nr 79
99-762 Eficienta utilizarii preparatelor microbiene în avicultura / alcat. A. Usatîi… -
Ch. : IC3ITE, 1999. – 13, [1] p. : tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. 3t. în
domeniul Inf. Teh.-Econ.)
F. f. de tit. si cop. – Descr. dupa p. 1
F. prel, 153 ex. – [99-762]
636.5.087.8
Com. Nr 92
99-763 6¡apøusua, ß. ß.
Ctpateru+ecroe vrpasneuue õauroscrou nursuausuoctek u ero snu¤uue
ua aeue×uo-rpeautuvk ronuturv rocvaapctsa / ß. 8. CtapuuMua. – K. :
Vonal||T3|, 1999. – 51, [1] p.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. / l||tex.-arou.
uu1opn.)
Bibliogr. p. 51-52 (23 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 75 ex. – [99-763]
336.71(478)(048.8)
Com. Nr 99
99-764 6y6amø, 5. H.
Pervnuposauue nurpauuu paõo+eu cunM / 6. V. Cvõaau, C. ñ. Tavr+u, 0.
6. ûnutpuesa. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 55, [1] p.; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. /
l||tex.-arou. uu1opn.)
Bibliogr. P. 55-56 (16 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 85 ex. – [99-764]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
122
331.556.024.54(048.8)
Com. Nr 76
99-765 Po×ko, A. A.
ûeue×uMe aoxoaM uaceneuu¤ u rpoõnenM cosepaeuctsosauu¤
rocvaapctseuuou ronuturu ux pervnuposauu¤ s Vonaose / A. A. Po×ro. – K. :
Vonal||T3|, 1999. – 69, [2] p. : tab; 20 cm. – (0õsop. uu1opn. / l||tex.-arou.
uu1opn.)
Bibliogr. p. 69-71 (35 tit.)
F. prel, 85 ex. – [99-765]
330.564.2(478)(048.8)
Com. Nr 76
99-766 Galearschi, S.
Formarea pielei, valorilor mobiliare a Republicii Moldova / S. Galearschi, I.
Gulu. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 33, [1] p. : fig.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. de
Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. P. 33 (15 tit.)
F. prel, 587 ex. – [99-766]
336.761(478)(048.8)
Com. Nr 94
99-767 Tarlapan, Efim
Alfabetul – ghicitoare / Efim Tarlapan; il. : Otilia Tarlapan. – Ch. : S. n., 1999
(Concernul "Presa"). – [18] p. : il. color.; 21 cm.
ISBN 9975-944-31-0 (în cop. si supracop.)
F. prel, 5000 ex. – [99-767]
859.0(478)-93
Com. Nr 9266
99-768 5øpm¡eøu, 5opøc
Vuposou rpoaosonectseuuMu rpusuc : rpoõnenM u repcrertusM / 6opuc
6upateuu. – K. : 6. u., 1999 (Concernul "Presa"). – 190 p.; 25 cm.
ISBN 9975-944-32-9 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. [99-768]
338.124:338.43
Com. Nr 9523
99-769 Cronica Presei : Ind. bibliogr. de Stat ale Rep. Moldova : Se ed. din anul
1958 / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; red. resp. Valentina Chitoroaga. – Ch.
: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm. – Tit. paral. : lb. rom., engl.
– Text. : lb. rom., rusa si alte lb. straine. – ISSN 0201-6761
1998, Nr 7 / alcat. Ecaterina Rudakov, ... – 1999. – 97, [4] p. – F. prel, 100
ex. – [99-769]
015(478)
Com. Nr 61
99-770 Întrunirea Internalionala a Compozitorilor si interprelilor de muzica
contemporana = International meeting for new music composers and reformers /
Soc. Int. de Muzica Contemporana – secliunea moldoveneasca. Uniunea
Compozitorilor si Muzicologilor din Rep. Moldova; com. de org. : pres. Ghenadie
Ciobanu; dir. Vladimir Beleaev. – Ch. : S. n., 1999 [Combinatul Poligr.]. – 10 p.; 29
cm.
Text : lb. rom., engl. – Carte-liant. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-770]
78.071.1/2
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
123
99-771 Kopoø, Ey×eu
VvsMra : [v+eõ. an¤ 1-ro rn.] / Ev×eu Kopou, Ana CtMura. – K. : Cartier,
1999 (Concernul "Presa"). – 64 p. : il. color.; 28 cm.
ISBN 9975-949-87-8
F. prel, F. tir. – [99-771]
78(075.2)=82
Com. Nr
99-772 Bors, Anton
Diclionar rus-român = Pvccro-pvnMucruu cnosape / Anton Bors, Ion
Zaporojan. – Ch. : Litera, 1999 (Concernul "Presa"). – 310 p.; 21 cm.
ISBN 9975-74-190-8
F. prel, F. tir. – [99-772]
808.2-3=590+805.90-3=82
Com. Nr 9241
99-773 Educatie fizica : cl. a 3-a : Ghidul învalatorului / Min. Educaliei si 3t. al Rep.
Moldova; aut. 3tefan Bicherschi, Panfil Sava, Ion Boian. – Ch. : Lyceum, 1999
(Tipogr. Orhei). – 55 p. : tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-939-15-5
F. prel, 2000 ex. – [99-773]
372.879.6.046.12
Com. Nr 1016
99-774 Literatura universala: Programa pentru licee si clase cu profil umanistic : Cl.
10-12 / Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova; elab. Sergiu Pavlicencu. – Ed. revaz.,
compl. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 14 p.; 20 cm.
F. prel, 300 ex. – [99-774]
82.09(1/9)(073.8)
Com. Nr 1017
99-775 Manuscrise depuse în Institutul de Cercetari 3tiinlifice în domeniului
informaliei tehnico-economice : Ind. bibliogr. / Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf.
Teh.-Econ.; Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. : Nionila Dalnilchi. – Ch. : IC3ITE, 1999.
– 38 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 150 ex. – [99-775]
016(478-25):019
Com. Nr 36
99-776 Repertoriul publicalilor periodice abonate de BRIT în a. … : Ind. bibliogr. /
Inst. de Cercet. 3t. în domeniul Inf. Teh.-Econ., Bibl. Rep. de Inf. Teh.-3t.; alcat. : N.
Dalnilchi. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 20 cm.
… 1999. – 1999. – 13 p. – F. f. de tit. – F. prel, 300 ex. – [99-776]
017.1(478-25):050(100-87)
Com. Nr 43
99-777 Întâlnirea viitorului partener : Catalog inform. – Ch. : S. n., 1999. – 41 p.; 21
cm.
Text : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-777]
339.1(047.5)
Com. Nr
99-778 Magic English : 3-rd form : pupil’s book / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca, ... – Ch. : Teora : Prut Internalional : Arc, 1999 (Combinatul Poligr.). – 119, [1]
p. : il. color.; 26 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
124
ISBN 9975-69-045-9 (Prut Internalional)
F. prel, F. tir. – [99-778]
378.280.20.046.12
Com. Nr
99-779 Magic English : 4-rd form : pupil’s book / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca, … - Ch. : Teora : Prut Internalional : Arc, 1999 (Combinatul Poligr.). – 127, [1]
p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 99-69-045-9 (Prut Internalional)
F. prel, F. tir. – [99-779]
802.0(075.2)
Com. Nr
99-780 Ursu, Andrei
Pamântul principala bogalie naturala a Moldovei / Andrei Ursu; Soc. Nal. a
Moldovei de 3t. Solului. – Ch. : S. n., 1999. – 52 p. : il., [2] p. il. color.; 20 cm.
Ed. finanlata de Centrul Regional de Mediu – Moldova (REC - Moldova) cu
suslinerea financ. a Comisiei Uniunii Europene
ISBN 9975-9580-0-1
F. prel, 300 ex. – [99-780]
631.4(478)
Com. Nr 10078
99-781 Congresul al 7-lea (jubiliar) a Societatii stiintifice a geneticienilor si
amelioratorilor din Republica Moldova (1998; Chisinau). Programul congresului
al 7I-lea (jubiliar) a societalii stiinlifice a geneticienilor si amelioratorilor din Republica
Moldova, (29-30 oct., 1998) / Soc. 3t. a Geneticienilor si Amelioratorilor din Rep.
Moldova. Inst. de Genetica al Acad. de 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999
(Tipogr. UASM). – 21, [1] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 500 ex. – [99-781]
631.528(063)
Com. Nr 454
99-782 Histologie generala : Îndrumari metodice cu privire la lucrarile practice
pentru specialitalile : 2601 - "Medicina veterinara" 2701 - "Zootehnie" / Univ. Agrara
de Stat din Moldova. Catedra de Anatomie a Animalelor Domestice; elab. Valentin
Malasev, ... – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1999. – 37 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 37 (3 tit.). – F. f. de tit.
2, 50 lei, 100 ex. – [99-782]
619(076.5)
Com. Nr 656
99-783 Botanica : Indicalii metodice la lucrarile de laborator si lucrul de sinestatator
pentru studenlii de la specialitalile 2701 – "Zootehnia" si 2206 – "Biotehnologii în
zootehnie" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de Botanica si Fiziologie a
Plantelor; alcat. Victor Donea, ... – Ch. : Univ. Agrara de Stat din Moldova, 1999. –
38 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 36-37 (26 tit.). – F. f. de tit.
2, 50 lei, 150 ex. – [99-783]
58(076.5)
Com. Nr 168
99-784 Programe de studii la specialitatea 18.02 – marketing / aut. Ch. Cimpoies,
N. Stratan, E. Zacon,…; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch. : Univ. Agrara de
Stat din Moldova, 1999. – 179 p.; 20 cm.
11, 50 lei, 200 ex. – [99-784]
[339.138](073.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
125
Com. Nr 325
99-785 5ypnaky, h.
0cuosM rocvaapctseuuoro aanuuuctpuposauu¤ : v+eõ. rocoõue / l.
6vpnarv, 8. Ko×orapv, 8. |ouuua; Vona. 3rou. Araa. Ka1. 0õaero Veuea×neuta.
– Ch. : S. n., 1999 (Tur. lA/V). – 207 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 206-207 (30 tit.)
F. prel, 200 ex. – [99-785]
351/354(075.8)
Com. Nr 717
99-786 Ceban, Tudor
Lucrari de laborator la fitotehnie : Recomandari metodice / Tudor Ceban;
Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Pedologie si Agrochimie. – Ch. : USM, 1999. –
72 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 71
F. prel, 50 ex. – [99-786]
633/635(076.5)
Com. Nr 69
99-787 Apaus, Eneua
3sonkuu¤ rpasosMx uuctutvtos cpeaueserosou VonaosM (XV-XVIII s.) :
Vouorp. / Eneua Apana; loc. /u-t VonaosM. – K. : USM, 1999. – 322 p.; 20 cm.
Bibliogr. în note p. 274-320
F. prel, 100 ex. – [99-787]
340(478) "14/17"
Com. Nr 65
99-788 Purice, Mihai
Problemele limbii române literare din secolul al XIX-lea : Seminar special /
Mihail Purice; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 172 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
F. prel, 150 ex. – [99-788]
805.90"18"
Com. Nr 62
99-789 Pavlicencu, Sergiu
Receptare si confluenle : Studii de literatura universala si comparata / Sergiu
Pavlicencu; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Lit. Universala. – Ch. : USM,
1999. – 180 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
F. prel, 100 ex. – [99-789]
82.09
Com. Nr 54
99-790 Profesorul universitar Mina Lozanu : [zoolog, 70 de ani de la nastere] :
Amintiri, refleclii, crealii stiinlifice si literare / Univ. de Stat din Moldova; red.-coord.
Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma. – Ch. : USM, 1999. – 122 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa
F. prel, 50 ex. – [99-790]
59+929 Lozanu
Com. Nr 187

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
126

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
NOIEMBRIE 1999


99-791 Conferinta stiinlifica studenleasca 275 de ani de la nasterea lui Immanuel
Kant, 24 mai 1999 : Materialele comunic. / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
filozofie si psihologie. – Ch. : USM, 1999. – 42 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
F. prel, 50 ex. – [99-791]
1/14(063)(082)
Com. Nr 225
99-792 Conferinta stiinlifica studenleasca : Ed-a a 4-a : dedicata Zilei USM, 28 apr.-
3 mai 1998 : Program / Univ. de Stat din Moldova; com. de org. : 3tefan Popa
(pres.), ... – Ch. : USM, 1999. – 22 p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [99-792]
378(063)
Com. Nr 114
99-793 Psihologie : Programe de studiu / Univ. de Stat din Moldova. Fac. Filozofie
si Psihologie; coord. Carolina Platon. – Ch. : USM, 1999. – 133 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
F. prel, 50 ex. – [99-793]
159.9(073.8)
Com. Nr 70
99-794 Lucrari de laborator la mecanica si fizica moleculara : [pentru uzul
studenlilor] / Univ. de Stat din Moldova; I. Andronic, L. Gagara, L. Gorceac, ... – Ch. :
USM, 1999. – 70 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 69 (5 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-794]
531+539.1(076.5)
Com. Nr 215
99-795 Auapouøk, h. K.
ßaõopatopuMe paõotM ro nexauure u nonervn¤puou 1usure : [pentru
uzul studenlilor] / |. K. Auapouur, ß. C. larapa, T. A. ßusaaape; loc. /u-t VonaosM.
– Ch. : USM, 1999. – 74 p. : tab., 20 cm.
Bibliogr. p. 74 p. (4 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-795]
531+539.1(076.5)
Com. Nr 224
99-796 Kø6ak, |. A.
lpa×aaucroe rpaso : 0coõeu. +acte : cõ. saaa+ : [pentru uzul studenlilor] /
l. A. Kuõar; ots. pea. A. l. Ko×vxape; loc. /u-t VonaosM. kpuau+ecruu 1ar. Ka1.
rpa×aaucroro rpasa. – Ch. : USM, 1999. – 58 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-796]
347(076.5)
Com. Nr 75
99-797 Madan, Ion

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
127
Cercetari în domeniul stiinlelor chimice la Universitatea de Stat din Moldova
= Researches in the field of chemical sciences at the State University of Moldova
(1946-1998) : Contribulii bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gh. Rusnac; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : USM, 1998. – 319 p.; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-917-13-5
F. prel, 60 ex. – [99-797]
[016:54](478)"1946/1998"
Com. Nr 44
99-798 Madan, Ion
Cercetari în domeniul stiinlelor biologice, pedologice si agrochimice la
Universitatea de Stat din Moldova = Researches in the field of biological, pedological
and agricultural chemistry sciences at the University of Moldova (1946-1998). :
Contribulii bibliogr. / Ion Madan; red. resp. Gh. Rusnac; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : USM, 1999. – 439 p.; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-917-23-2
F. prel, 60 ex. – [99-798]
[016:57+63]+378.4(478)"1946/1998"
Com. Nr
99-799 Anale stiinlifice de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 20 cm.
Seria : Lucrari studenlesti. – 1999. – 269, [1] p. – Text : în lb. rom., engl., fr.,
rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-917-24-0 : F. prel, 110 ex. – [99-799]
[001:378.4](478)(060.55)
Com. Nr 193
99-800 Asistenta sociala – activitatea de mediere în societate : Conferinla
studenleasca : Rez. comunic., 3 mart. 1999 / Univ. de Stat din Moldova. Centrul rep.
de resurse pentru Asistenla sociala; red. resp. Maria Bulgaru. – Ch. : USM, 1999. –
49 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul referatelor. – Apare cu sprijinul UNICEF
F. prel, 200 ex. – [99-800]
36(063)(082)
Com. Nr 21
99-801 Anale stiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din
Moldova / Univ. de Stat din Moldova; coleg. red. Gheorghe Rusnac (red. sef.), … –
Ch.: USM, 1999. – 24 cm.
Seria : 3tiinle fizico-matematice. – 1999. – 276 p. : scheme, fig. – Bibliogr. la
sfârsitul cap. – ISBN 9975-917-26-7 : F. prel, 90 ex. – [99-801]
[53+51:378.4](478)(082)
Com. Nr 194
99-802 Anale stiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din
Moldova; col. red. : Gheorghe Rusnac (red. sef.), ... – Ch. : USM, 1999. – 24 cm.
Seria : 3tiinle socio-umane. – 1999. – 382 p.; 24 cm. – Bibliogr. la sfârsitul
cap. – ISBN 9975-917-21-6 : F. prel, 130 ex. – [99-802]
303:378.4(478)(082)
Com. Nr 190
99-803 Anale stiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din
Moldova; col. red. : Gheorghe Rusnac (red. sef.), ... – Ch. : USM, 1999. – 24 cm.
Seria : 3tiinle chimico-biologice. – 1999. – 255 p. : scheme, tab. – Bibliogr. la
sfârsitul cap. – ISBN 9975-917-25-9 : F. prel, 255 ex. – [99-803]
[54+57:378.4](478)(082)
Com. Nr 192

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
128
99-804 Anale stiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din
Moldova; col. red. : Gheorghe Rusnac (red. sef), … - Ch. : USM, 1999. – 24 cm.
Seria : 3tiinle Filologice. – 1999. – 239 p. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN
9975-917-22-4 : F. prel, 90 ex. – [99-804]
[80:378.4](478)(060.55)
Com. Nr 191
99-805 Goian, Ion
Algebra : Ecualii si ineacualii / Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin. – Ch. :
Cartier, 1999 (Concernul "Presa"). – 159, [1] p.; 23 cm. – (Bac 2000)
ISBN 9975-79-013-5
F. prel, F. tir. – [99-805]
512(075.8)
Com. Nr 9630
99-806 Kopoø, Ey×eu
VvsMra : s 1-on rn. (uot. xpectonatu¤) / Ev×eu Kopou, Ana CtMura. – Ch.
: Cartier, 1999. – 68, [3] p.; 18 cm.
ISBN 9975-79-012-7
F. prel, F. tir. – [99-806]
78(075.2)
Com. Nr 9639
99-807 Costiuc, Samuel
Lupta spirituala / Samuel Costiuc; cop. Emanoil Bardas Draghici. – Ch. : Ed.
Fundaliei de binefacere "Dragostea lui Dumnezeu în acliune", 1999 (Concernul
"Presa"). – (Maturitate spirituala). – 20 cm.
Vol. 3. – 1999. – 151 p. – Bibliogr. p. 151-152. – ISBN 9975-9577-0-6 : F.
prel, F. tir. – [99-807]
22.046
Com. Nr 9575
99-808 Ciuhrii-Moraru, Tamara
Filozofia culturii : Teorii si contribulii românesti / Tamara Ciuhrii-Moraru. –
Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 111 p.; 20 cm.
Bibliogr p. 110 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al dlui Anatol Josan
(Compania JSA Group)
ISBN 9975-62-042-6
F. prel, 1000 ex. – [99-808]
130.2
Com. Nr 41
99-809 Microbiologia, sanitaria si igiena alimentara / M. Balanula, S. Rublova, E.
Balanula, I. Nistor. – Ch. : Ruxanda, 1999. – 232 p. : fig.; 19 cm.
ISBN 9975-72-054-4
F. prel, F. tir. – [99-809]
579+613.2(075.8)
Com. Nr 49
99-810 Bondarenco, Nina
Limba româna : Teste. Rezolvari : [evaluare : gimnazii, licee : cl. 5-12 sc.
alolingva] / Nina Bondarenco. – Ch. : Evrica, 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 102 p. :
tab.; 20 cm.
ISBN 9975-941-64-8
F. prel, 1000 ex. – [99-810]
805.90(075.3=82)
Com. Nr 72

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
129
99-811 Lesanu, Mihai
Leclii la biologie : (Biologia celulara, Genetica, Ameliorarea, Ecologia,
Evolulionismul) : [pentru uzul studenlilor] / Mihai Lesanu, Ludmila Perciuleac. – Ch. :
Evrica, 1999 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 295 p. : fig., tab., il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 291 (16 tit.)
ISBN 9975-941-61-3
F. prel, 1 000 ex. – [99-811]
573(075.8)
Com. Nr
99-812 Lastarel : ABC pentru presc. si micii sc. / Eugenia Bogasevschi, Maria
Capatici, Victoria Corolico, Iulia Bolan; il. : Petru Gheloi. – Ch. : Lastaras, 1999
(Tipogr. A3). – 95 p. : il. color.; 28 cm.
ISBN 9975-9557-2-X
F. prel, 10000 ex. – [99-812]
087.5(07)
Com. Nr 57
99-813 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul : Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei EURASIA si
Asoc. Avocalilor americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 19. – 1999. – 380 p. – ISBN 9975-73-047-7 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. –
[99-813]
341.24"1990/1998"
Com. Nr 30
99-814 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul : Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei EURASIA si
Asoc. Avocalilor americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 20. – 1999. – 442 p. – Text : lb. rom., engl. – ISBN 9975-73-049-3 (în
cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-814]
341.24"1990/1998"
Com. Nr 31
99-815 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul : Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei EURASIA si
Asoc. Avocalilor americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 21. – 1999. – 463, [1] p. – ISBN 9975-73-048-5 (în cop.) : F. prel, 1000
ex. – [99-815]
341.24"1990/1998"
Com. Nr 33

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
130
99-816 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul : Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei EURASIA si
Asoc. Avocalilor americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA
CEELI) în Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 22. – 1999. – 526 p. – ISBN 9975-73-051-5 (în cop.) : F. prel, 1000 ex. –
[99-816]
341.24"1990/1998"
Com. Nr 42
99-817 Schitco, Romeo
Alter Ego : [graf. si versuri] / Romeo Schilco. – Ch. : Ruxanda, 1999 (Tipogr.
Acad. de 3t. a Rep. Moldova). – 24 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-72-057-9
F. prel, F. tir. – [99-817]
76+859.0(478)-1 Schilco
Com. Nr 55
99-818 Semiologie chirurgicala : [man. pentru studenli] / Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu"; sub red. lui Evstafii Cicala. – Ch. : Centrul ed.-
poligr. "Medicina" al USFM "Nicolae Testemilanu", 1999. – 289 p. : il., fotogr.; 21
cm.
ISBN 9975-945-20-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-818]
617-07(075.8)
Com. Nr
99-819 hsauos, ßacønøø
Xunu¤ s tectax : (ûn¤ v+actsvkaux s rourvpcuMx arsaneuax). – K. : |sa.-
ronurp. ueutp "Medicina" rpu lV1/ un l. Tectenuuauv, 1999. – 202 p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 201 (10 tit.)
ISBN 9975-945-22-8
F. prel, F. tir. – [99-819]
54(075.3)
Com. Nr
99-820 Ivanov, Vasile
Chimia în teste : (Pentru probele de concurs) / Vasile Ivanov, Vasile Sârbu;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch. : Centrul ed.-
poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 189, [2] p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 188 (11 tit.)
ISBN 9975-945-22-8
F. prel, F. tir. – [99-820]
54(075.3)
Com. Nr
99-821 Nistreanu, Anatolie
Analiza produselor vegetale dupa determinator : (îndrumar metodic) /
Anatolie Nistreanu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu".
Fac. de Farmacie. Catedra Farmacogenozei si Botanica Farmaceutica. – Ch. : S. n.,
1999 [Tipogr. USMF]. – 96 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-821]
615.322(076.5)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
131

99-822 Nistreanu, Anatolie
Analiza Farmacognostica a produselor vegetale : (îndrumar metodic) /
Anatolie Nistreanu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu".
Fac. de Farmacie. Catedra Farmacognoziei si Botanica Farmaceutica. – Ch. : S. n.,
1999 [Tipogr. USMF]. – 70 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-822]
615(076.5)
Com. Nr
99-823 Elemente de anatomie pe viu a viscerelor : [pentru uzul studenlilor] / Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Catedra de anatomia
omului; materiale select. si îngrijite de T. Lupascu. – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr.
USMF]. – 100 p.; 20 cm.
ISBN 9975-945-19-8
F. prel, F. tir. – [99-823]
611(075.8)
Com. Nr
99-824 Nicolau, Gheorghe
Rolul unor reguline în medicalia lichenului plan bucal : (Recomandari
metodice : [pentru studenli]) / Gheorghe Nicolau; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemilanu". Catedra Stomatologie Terapeutica. – Ch. : Centrul
ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-23
F. prel, 150 ex. – [99-824]
616.31(076.5)
Com. Nr 121
99-825 Zilele Universitalii de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu" :
Materialele conf. 13-14 oct. 1999 a colab. si studenlilor / Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova; col. red. : V. Prisacari, ... – Ch.
: S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 538 p.; 20 cm.
Text : lb. rom., engl., rusa
F. prel, F. tir. – [99-825]
61:378.661(478-25)(082)
Com. Nr
99-826 Istrati, V.
Electrocardiografia : Îndrumare metodica pentru studenlii fac. medicina
generala, pediatrie, medicina preventiva, stomatologie / V. Istrati, M. Smisnoi; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu"; Rep. Moldova. Catedra Medicina
Interna. Semiologie. – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr. USMF]. – 21 p. : fig.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-826]
612.172.4(076.5)
Com. Nr
99-827 Rusnac, T.
Gastritele, gastroduodenitele si boala ulceroasa la copii : (Recomandari
metodice : [pentru studenlii fac. de medicina]) / T. Rusnac, V. Turea, L. Gasnas; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". Catedra de pediatrie Nr 2. – Ch. :
Centrul Ed.-Poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 35 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-827]
616.33-002-053.2(076.5)
Com. Nr
99-828 Rusnac, T.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
132
Colita cronica si colita ulceroasa ne-specifica la copiii : (Recomandari
metodice : [pentru studenlii fac. de medicina]) / T. Rusnac, V. Turea, L. Gasnas; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". Catedra de pediatrie Nr 2. – Ch. :
Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 27 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-828]
616.345-002-053.2(076.5)
Com. Nr
99-829 Program-invitalie la zilele universitalii si conferinla stiinlifica a colaboratorilor
si studenlilor (13-14 octombrie 1999) / Min. Sanatalii al Rep. Moldova; Univ. de Stat
de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch. : S. n., 1999. – 38 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-829]
Com. Nr
99-830 Materialele simpozionului de Fitoterapie în cadrul Forumului internalional
"Pentru o cultura a pacii si un dialog al civilizaliilor împotriva unei culturi a razboiului
si violenlei" (16-18 mai 1998) / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemilanu"; red. resp. A. Nistreanu. – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF,
1999. – 56 p.; 20 cm.
ISBN 9975-945-18-X
F. prel, F. tir. – [99-830]
615.322(082)
Com. Nr
99-831 "Farmacia Moldovei – realizari si perspective", conf. st. consacrata
jubileului de 35 ani de la fondarea facultatii Farmaciei (Chisinau; 1999).
Farmacia Moldovei – realizari si perspective : rezumatele lucrarilor st. Chisinau, 2
oct. 1999 / com. st. : Eugen Diug, ... – Ch. : Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF,
1999. – 146 p. : scheme; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac.
Farmacie. – Text : lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, F. tir. – [99-831]
615(478)(082)
Com. Nr
99-832 Instruirea farmacistilor în Republica Moldova / Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac. de Farmacie; red. resp. V. Procopsin. – Ch. :
Centrul ed.-poligr. "Medicina" al USMF, 1999. – 87 p.; 20 cm.
ISBN 9975-945-17-X
F. prel, F. tir. – [99-832]
615(478)(072)
Com. Nr
99-833 Stagiul medical în policlinica : a studentului an. V medicina generala :
(elaborare metodica) / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu".
Catedra medicina interna Nr 3. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. USMF). – [32] p.; 20 cm. –
F. prel, F. tir. – [99-833]
614.2(076.5)
Com. Nr
99-834 Cobâleanschi, Leonid
Unele aspecte metabolice în sindromul de comprimare îndelungata a
lesuturilor moi pe fundalul hiperbariei : 60 ani de la nastere / Leonid Cobâleanschi;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch. : S. n., 1999
(Tipogr. USMF). – 62 p.; 20 cm. – (Savanli – medici ilustri)
Text : lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 41-44
ISBN 9975-945-24-4
F. prel, F. tir. – [99-834]
616-091.8+612.014.464

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
133
Com. Nr 228
99-835 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Science of Moldova. Inst.
of Mathematics; advisory board : N. Andronaty, … prepared by O. Demidova; ed. in
chief : C. Gaindric. – Ch. : Inst. of Mathematics : Cultural Foundation Basarabia,
1999. (Tipogr. A3RM). – 20 cm. – În lb. engl.
Vol. 7, Nr 1 (19). – 1999. – 144 p. : tab. – Bibliogr. la sfârsitul art. – F. prel, F.
tir. – [99-835]
519.6:004(082)
Com. Nr
99-836 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Science of Moldova. Inst.
of Mathematics; advisory board : N. Andronaty, … prepared by O. Demidova; ed. in
chief : C. Gaindric. – Ch. : Inst. of Mathematics : Cultural Foundation Basarabia,
1999. (Tipogr. A3RM). – 20 cm. – În lb. engl.
Vol. 7, Nr 2 (20). – 1999. – 246 p. : fig. – Bibliogr. p. 245-246 (8 tit.). – F.
prel, F. tir. – [99-836]
519.6:004(082)
Com. Nr
99-837 Roman (ieromonah) (Aleksandr Matiusin)
Tara sfânta : [note de calatorie] / Ieromonah Roman; trad. din lb. rusa de Leo
Bordeianu. – Ch. : Axios, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 103 p. : fotogr.; 10x16
cm.
Apare cu sprijinul Dep. Exarhatului din Belarus
ISBN 9975-9573-0-7
F. prel, F. tir. – [99-837]
882-3 Roman
Com. Nr
99-838 Codru, Anatol
Ruperea din nefiinla : [versuri] / Anatol Codru; selecl. si pref. de Ion Ciocanu;
prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
296 p.; 16 cm.
ISBN 9975-60-042-5
F. prel, 3000 ex. – [99-838]
859.0(478)-1
Com. Nr
99-839 Plaiesu, Raisa
Îngerase, îngeras : [versuri] / Raisa Plaiesu; prez. graf. Aurel Gulu. – Ch. :
Prometeu, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 29, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9513-5-X
F. prel, 1000 ex. – [99-839]
859.0(478)-93 Plaiesu
Com. Nr
99-840 Cozma, Valeriu
Academicianul Ion Mahu : [omagiu pedagogului la cei 55 de ani de activitate
pedagogica] / Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 198 p. : fotogr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 196-197 (25 tit.)
ISBN 9975-78-019-9
F. prel, F. tir. – [99-840]
37.0+929 Mahu
Com. Nr 886
99-841 Touønkøu, ß.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
134
CospeneuuMe õacuu / 8. To+unruu. – K. : 6. u., 1999 (F. E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 46 p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-78-026-1
F. prel, F. tir. [99-841]
882-1=82 To+unruu
Com. Nr
99-842 Hneuko, T. ß.
6Mte unu ue õMte ? : Pvc. ¤s. s cuctene oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa,
1989-1999 : K 200-netuk A. C. ñvaruua / T. ñ. Vne+ro. – K. : V. K. "|uecca", 1999
(F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 311 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 308-311. – |sa. ro uuuuuatuse u 1uu. roaaep×re : Kuauu.
oõauuM poccu¤u, Kourp. pvc. oõauu PV, 0õaects.-ronut. asu×euu¤
"Pasuorpasue"
ISBN 9975-9561-0-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-842]
[808.2:372]"1989/1999"
Com. Nr
99-843 Matcovschi, Dumitru
Buna dimineala, mama : [versuri] / Dumitru Matcovschi; pict. Vasile
Movileanu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – [16] p. : il.
color.; 26 cm.
F. prel, 3000 ex. – [99-843]
859.0(478)-93
Com. Nr 1113
99-844 Golubenco, Gheorghe
Urmele infracliunii : (Teoria li practica examinarii la fala locului) / Gheorghe
Golubenco; Centrul de Drept. – Ch. : Garuda-Art, 1999. – 160 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 142-150
ISBN 9975-9984-8-8
F. prel, F. tir. –[99-844]
343.132.1(075.8)
Com. Nr 1187
99-845 ßec¡uøk cnas¤ucroro vuusepcuteta / Cnas¤u. /u-t Pecr. Vonaosa. – Ch.
: S. n., 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 26 cm.
8Mr. 2. – 1999. – 89, [1] p. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-78-029-6
: F. prel, F. tir. – [99-845]
[009:378.4](478)
Com. Nr
99-846 Statul de drept si Administralia publica : [culeg. de art.] / Agenlia Nal. pentru
Dezv. Locala si Regionala din Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 191 p.; 20 cm.
Bibliogr în notele de subsol
ISBN 9975-79-015-1
F. prel, F. tir. – [99-846]
[342+351/354](478)
Com. Nr
99-847 Peron teatral : din crealia dramatica universala : [culeg.] / selecl. si trad. Igor
Crelu. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 433, [2] p.; 19 cm.
Apare cu sprijinul F.E.-P. "Tipogr. Centrala"
ISBN 9975-78-012-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-847]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
135
82(100-87)-2
Com. Nr 585
99-848 Galusca, Tatiana
Folclor român din Basarabia / Tatiana Galusca, Ioan R. Nicola; ed. îngr. de
Grigore Botezatu, Tudor Colac; cop. : V. Pogolsa; Inst. de Lit. si folclor al Acad. de 3t
a Rep. Moldova, Centrul Nal. de Crealie Populara. – Ch. : I. E.-P. "3tiinla", 1999 (F.
E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 258 p. : n. muz., fotogr.; 23 cm.
Bibliogr. p. 12 (11 tit.), în note p. 242-244 (51 tit.). – Apare cu sprijinul
Centrului Nal. de Crealie Populara
ISBN 9975-67-133-0
F. prel, F. tir. – [99-848]
398(=590)(478)
Com. Nr
99-849 Raischi, Victor
Matematica : Man. pentru cl. a 5-a / Victor Raischi. – Ch. : Prut Internalional,
1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 264 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-076-9
F. prel, F. tir. – [99-849]
51(075.8)
Com. Nr 962
99-850 Chiriac, Liubomir
ABC-ul dezvoltarii locale / Liubomir Chiriac. – Ch. : TISN SRL, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 63, [1] p. : il.; 21 cm. – (Bibliogr. Fundaliei "Viitorul")
Bibliogr. p. 63 (10 tit.)
ISBN 9975-947-06-9
F. prel, F. tir. – [99-850]
352
Com. Nr 1243
99-851 Mocanu, Victor
Descentralizarea serviciilor publice / Victor Mocanu. – Ch. : TISH SRL, 1999
(F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 64 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 58-59 (33 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al LGI-OSI (Ungaria) si
Fundalia Soros din Moldova
ISBN 9975-947-05-0
F. prel, F. tir. – [99-851]
351/354
Com. Nr 1028
99-852 ßepsaø 1000 pvnMucrux cnos : [carte pentru presc.] / coct. Anna 8uurau;
xvao×. : 8uoneta ûuopauesa; pea. : Vapu¤ Vorauv. – K. : 6. u., 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 63 p. : il. color.; 28 cm.
ISBN 9975-62-043-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-852]
805.90(075.2)
Com. Nr
99-853 ße6eaes, ß. K.
ñpasosa¤ oxpaua ceneruuouuMx aoctu×euuu s Pecrvõnure Vonaosa / 8.
k. ßeõeaes. – K. : |.-ñ. 1. "Leutp. tur.", 1999. – 334 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 248-263 (61 tit.)
ISBN 9975-78-003-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-853]
349.422(478)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
136
99-854 Uapanausockaø, T.
3ronoru+ecrue rpoõnenM cpeauero ûuectpa / T. Laparauoscra¤. – K. :
|.-ñ. 1. "Leutp. tur.", 1999. – 86, [3] p. : tab., il. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 87
ISBN 9975-78-024-5
F. prel, F. tir. – [99-854]
504.453(478-282.247.314)
Com. Nr
99-855 $arapanovscaia, T.
Problemele ecologice ale Nistrului Medial / T. 3arapanovscaia; trad. în lb.
rom. : A. Mosu; Soc. Ecologica "Biotica". – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. –
86, [3] p. : tab., il. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 87
ISBN 9975-78-025-3
F. prel, F. tir. – [99-855]
504.453(478-282.247.314)
Com. Nr
99-856 Gremalschi, Anatol
Informatica. Limbajul Pascal : Man. pentru cl. 9-11 / A. Gremalschi, I.
Mocanu, I. Spinei; cop. : Oleg Besliu. – Ch. : Î. E.-P. "3tiinla", 1999. – 255, [1] p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 256
ISBN 9975-67-103-9
F. prel, F. tir. – [99-856]
004.43(075.3)
Com. Nr 1115
99-857 Paraire, Philippe
Mari lideri ai istoriei mondiale / Philippe Paraire; trad. : Dorina Bodea. – Ch. :
Arc, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 255, [1] p. : fotogr.; 20 cm. – (Larousse)
Tit. orig. : Les grand s leaders de l’histoire mondiale / Philippe Paraire
(Paris, 1999). – Bibliogr. p. 255-256
ISBN 9975-61-103-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-857]
94(100)+929
Com. Nr
99-858 An Anthology of American Literature and Culture / Edited by Hamilton Beck.
– Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – (Wither goes thou, America). –
24 cm. – În lb. engl.
Vol. 1. – 1999. – 216, [18] p. – ISBN 9975-79-006-2 : F. prel, F. tir. – [99-
858]
820(73).09=20
Com. Nr
99-859 An Anthology of American Literature and Culture / Edited by Hamilton Beck.
– Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – (Wither goes thou, America). –
24 cm. – În lb. engl.
Vol. 2. – 1999. – 275, [5] p. – ISBN 9975-79-007-0 : F. prel, F. tir. – [99-859]
820(73).09=20

99-860 üparues, üeuøp
losa¤ uctopu¤ pvnMu : v+eõ. an¤ 7-ro rn. cpea. oõaeoõpasosat. ar. /
ûenup ûparues, 3nun ûparues; netoa. arrapat luua ñetposcru; Araa. lavr
Pecr. Vonaosa. |u-t. ñea. u ñcuxonoru+ecrux uavr. – Ch. : Civitas, 1999. – 19 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
137
+. I : (cepeauua 17 sera - 1848 roa). – 1999. – 160 p. : fotogr. – ISBN 9975-
936-41-5 : F. prel, F. tir. – [99-860]
93(=590)"16/18"(075.3)
Com. Nr
99-861 Køkym, h.
losa¤ uctopu¤ pvnMu : v+eõ. an¤ 8-ro rn. oõaeoõpasosat. ar. Pecr.
Vonaosa / l. Kurva, En. ûauv, û. ûparues; aparatul metod. : Valentina Haheu, Nina
Petrovschi; Araa. lavr Pecr. Vonaosa; |u-t ñea. u ñcuxonoru+ecrux uavr. – K. :
Civitas, 1999. – 19 cm.
+. 2 : (1848-1918). – 1999. – 160 p. : fotogr. – Bibliogr. p. 153-154. – ISBN
9975-936-41-5 : F. prel, F. tir. – [99-861]
93(=590)(075.3)"1848/1918"
Com. Nr
99-862 Raileanu, Aurelia
Matematica : Man. pentru cl. 1 / Aurelia Raileanu, Mihaela Singer; Min.
Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.).
– 125, [4] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-084-X
F. prel, F. tir. – [99-862]
51(075.2)
Com. Nr 90763
99-863 üpaxeu6epr, Kouc¡au¡øu
losa¤ uctopu¤ (1850-1914) : /+eõ. an¤ 8-ro rn. / Kouctautuu ûpaxeuõepr,
Esreuuu +eptau, 8anepu¤ Kosna. – Ch.: Prut Internalional, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 158 p. : il.; 23 cm.
ISBN 9975-69-083-1
F. prel, F. tir. – [99-863]
94(100)"1850/1914"(075.3)
Com. Nr 90771
99-864 Lungu, Alexandru
Geografie fizica generala : Man. pentru licee (cl. a 11-a) si pentru colegii /
Alexandru Lungu, Nina Volontir, Ilie Boian. – Ch. : Lumina, 1999 (Combinatul Poligr.).
– 271 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-65-053-8
F. prel, 10000. – [99-864]
911.2(075.3)
Com. Nr 80992
99-865 Hart, H. L. A.
Conceptul de drept = The Concept of Law / H. L. A. Hart. – Ch. : Sigma,
1999 (Combinatul Poligr.). – 304 p.; 24 cm.
Bibliogr. în note. p. 267-300. – Ind. p. 301-304. – Apare cu sprijinul Progr. de
trad. a Univ. Central-Europene, sponsorizata de Centrul de Dezvoltare a Editarii de
Carte de pe lânga Institutul Societalii Deschise din Budapesta si Fundalia Soros din
Moldova
ISBN 9975-942-04-0
F. prel, F. tir. – [99-865]
340
Com. Nr
99-866 Esenin, Sergiu
Opera poetica / Sergiu Esenin; trad. de George Lesnea; cop. Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
138
Vol. 1. – 1999. – 141, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o
carte. – ISBN 9975-949-99-1 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-866]
882-1 Esenin
Com. Nr
99-867 Esenin, Sergiu
Opera poetica / Sergiu Esenin; trad. de George Lesnea; cop. Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis)
Vol. 2. – 1999. – 158, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o
carte. – ISBN 9975-79-001-1 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-867]
882-1 Esenin
Com. Nr
99-868 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Mihai Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis).
Vol. 1. – 1999. – 270, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca 3 carli.
– ISBN 9975-79-000-3 : F. prel, F. tir. – [99-868]
859.0-1 Eminescu
Com. Nr
99-869 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Mihai Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis).
Vol. 2. – 1999. – 255, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca 3 carli.
– ISBN 9975-949-88-6 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-869]
859.0-1 Eminescu
Com. Nr
99-870 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Mihai Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis).
Vol. 3. – 1999. – 301, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca 3 carli.
– ISBN 9975-949-89-4 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-870]
859.0-1 Eminescu
Com. Nr
99-871 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Mihai Eminescu; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 cm. – (Poesis).
Vol. 4. – 1999. – 315, [1] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca 3 carli.
– ISBN 9975-79-002-X (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-871]
859.0-1 Eminescu
Com. Nr
99-872 Macedonski, Alexandru
Versuri / Alexandru Macedonski; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 175, [1] p.; 17 cm. – (Poesis).
Apare într-o învelitoare cu înca 2 carli
ISBN 9975-79-009-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-872]
859.0-1 Macedonski
Com. Nr
99-873 Petica, $tefan
Versuri / 3tefan Petica; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 143, [1] p.; 17 cm. – (Poesis)
Apare într-o învelitoare comuna cu 2 carli.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
139
F. prel, F. tir. – [99-873]
859.0-1 Petica
Com. Nr
99-874 Pillat, Ion
Versuri / Ion Pillat; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 224 p.; 17 cm. – (Poesis)
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli
ISBN 9975-79-011-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-874]
859.0-1 Pillat
Com. Nr
99-875 Urmuz, (Demetru Dem. Demetrescu-Buzau)
Pagini bizare : [parodii] / Urmuz; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 94, [1] p.; 17 cm. – (Poesis)
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli
ISBN 9975-949-97-5 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-875]
859.0-3 Urmuz
Com. Nr
99-876 Fundoianu, Benjamin
Versuri / Benjamin Fundoianu; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 173, [1] p.; 17 cm. – (Poesis)
Apare într-o învelitoare împreuna cu 2 carli
ISBN 9975-949-96-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-876]
859.0-1 Fundoianu
Com. Nr
99-877 Voronca, Ilarie
Versuri / Ilarie Voronca; cop. Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 172, [3] p.; 17 cm. – (Poesis)
Apare într-o învelitoare comuna cu înca 2 carli
ISBN 9975-949-98-3 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-877]
859.0-1 Voronca
Com. Nr
99-878 Legende indiene / antol. de Vasile Andru; graf. de Vladimir Sinilkii. – Ch. :
Prometeu, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 139 p. : il.; 10 cm.
ISBN 9975-919-04-9
F. prel, F. tir. – [99-878]
891.1+398.22(=540)
Com. Nr 748
99-879 Balan, Ioanichie (arhimandrit)
Pelerinaj la Mormântul domnului : tiparit cu binecuvântarea P. S. Eftimie,
Episcopul Romanului / Ioanichie Balan. – Ed. a 4-a. – Ch. : Ed. Episcopiei romanului,
1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 374 p.; 24 cm.
ISBN 973-9130-04-6
F. prel, F. tir. – [99-879]
244
Com. Nr
99-880 |an6eu-ßaøuuyk, 3øuaøaa

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
140
ñosuauue nupa : Tetpaae v+euura 2-ro rn. / 8uuauaa lanõeu-ñauu+vr,
Ctena ûuarouv, Csetnaua lanõeu; trad. Valentina Pîslaru; red. trad. Larisa
Nosacenco; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa. – Ch. : Prut internalional,
1999 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-085-8
F. prel, F. tir. – [99-880]
504(075.2)
Com. Nr 90863
99-881 Drepturile mele / cop., il. : Lica Sainciuc. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 22 p. : il. color.; 16 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF în Moldova
ISBN 9975-61-102-8
F. prel, F. tir. – [99-881]
087
Com. Nr 1190
99-882 Anul 2000 si semnele sfârsitului lumii. – Ch. : S. n., 1999 (F. E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 20 cm.
[Nr] 1. – 1999. – 70, [2] p. – F. prel, F. tir. – [99-882]
236.9
Com. Nr 1144
99-883 Acatistul Aratarea Maicii Domnului în manastirea Zloli. – Ch. : S. n., 1999
(F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 27 p.; 20 cm.
Cu caract. chir. – Editata din jertfele crestinilor si donata manastirii Zloli
F. prel, F. tir. – [99-883]
232.931
Com. Nr 335
99-884 Vietile sfinlilor … : Retip. si adaugite cu aprobarea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române dupa ed. din 1901-1911. – Ed. a 2-a. – Ch. : Ed.
Episcopiei Romanului, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm. (în cop.).
Pe luna februarie. – 1999. – 351 p. – F. prel, F. tir. – [99-884]
235.3+929
Com. Nr
99-885 6sp6y, h. H.
Veuea×neut rpearpu¤tu¤ : /+eõ. an¤ ctvaeutos arou. u uu×uuep.
rpo1un¤ / |. V. CMpõv; Vona. 3rou. Araa. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii
Econ.). – 340 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-75-045-1
F. prel, 600 ex. – [99-885]
658.012.4(075.8)
Com. Nr
99-886 Programa analitica la disciplina "Marketingul turismului si serviciilor" predata
la facultatea "Marketing", specialitatea "Marketing" cu frecvenla la zi si fara frecvenla
si specialitatea "Comerl turism, servicii hoteliere" cu frecvenla la zi / aut. : Viorelia
Moldovan-Batrânac; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. Marketing,
Specialitatea marketing. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 23 p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 21-23
F. prel, 200 ex. – [99-886]
339.138(073.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
141
99-887 Programa analitica a cursului "Marketing": predata la fac. "Contabilitate",
"Finanle", "Cibernetica statistica si previziune economica" cu frecvenla la zi si fara
frecvenla / aut. : Viorelia Moldovan, Romeo Rosca, Paic Mihai; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. Fac. Marketing, Specialitatea Marketing. – Ch. : Complexul ed.-poligr.
al ASEM, 1999. – 23 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-21
F. prel, 200 ex. – [99-887]
339.138(073.8)
Com. Nr
99-888 Cobzari, Ludmila
Restructurarea financiara si tendinlele ei în condiliile actuale / Ludmila
Cobzari; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM,
1999. – 271 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 263-271 (110 tit.)
ISBN 9975-75-042-7
F. prel, F. tir. – [99-888]
[336:338](478)
Com. Nr
99-889 Lijphart, Arend
Democralii = Democracies : Modele de guvernare majoritara si consensuala
în douazeci si una de lari / Arend Lijphart; trad. 3tefan Lupu. – Ch. : Sigma IG, 1999.
– 246 p. : tab.; 21 cm.
Pentru versiunea în limba româna 1999 CEU Press Budapesta. – Trad. dupa
ed. originala în lb. engl. : Democracies : Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in twenty-one Countries / Lijphart, Arend. – Bibliogr. în notele de subsol.
– Ind. p. 237-246. – Apare cu sprijinul financ. al Contului de Dezvoltare a Ed. de Carte
de pe lânga Inst. Soc. Deschise din Budapesta si de Fundalia Soros din Moldova
ISBN 9975-942-05-9
F. prel, F. tir. – [99-889]
321.7
Com. Nr
99-890 ßapuaknø, ü.
VetoaM arouonu+ecrux pac+etos : (netoa. peroneuaauuu) / û. ñapnarnu.
– K. : 6. u., 1999 (Tipogr. Acad. de Studii Econ. din Moldova). – 67 p. : scheme, tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 67 (10 tit.)
ISBN 9975-75-047-8
F. prel, 500 ex. – [99-890]
330.131(075.8)
Com. Nr
99-891 Savant, pedagog, patriot : (Petru Tarhon [botanist] la 70 de ani) : Biobibliogr.
/ Acad. de st. a Rep. Moldova. Inst. de fiziologie a plantelor. Univ. de Stat din
Tiraspol. Soc. "Fiziologie si biochimie vegetala" din Rep. Moldova. Soc. de botanica
a Rep. Moldova; aut.-alcat. Ion Madan. – Ch. : S. n., 1999. – 83 p.; 21 cm.
Pref. lb. rom., engl.
F. prel, F. tir. – [99-891]
016:[58+929 Tarhan]
Com. Nr
99-892 Buzila, Varvara
Pâinea aliment si simbol : Experienla sacrului / Varvara Buzila; cop. : Vitalie
Pogolsa. – Ch. : I.E.-P. "3tiinla" 1999(Combinatul Poligr.). – 373 p. : fotogr., fig.; 21
cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
142
Text : în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note la sfârsitul compartimentelor. – Apare
cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova si al Ministerului Culturii din România
ISBN 9975-67-134-9
F. prel, F. tir. – [99-892]
392.813
Com. Nr
99-893 Povar, I.
Chimia fizica si coloidala : Programa, Indicalii metodice, teme de control si
exemple de probleme rezolvate / I. Povar. – Ch. : USM, 1999 (Rotaprint). – 173 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 17-18 (7 tit.)
ISBN 9975-917-14-3: F. prel,100 ex. – [99-893]
541.18(076.5)
Com. Nr 63
99-894 Mazilu, Gheorghe
Nevoia de personalitate : (eseuri, dialoguri) / Gheorghe Mazilu. – Ch. :
Cartea, 1999. – 199 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9531-7-4
F. prel, F. tir. – [99-894]
82.09
Com. Nr
99-895 Belostecinic, Grigore
Concurenla. Marketing. Competitivitate / Grigore Belostecinic; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 287 p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 272-287
ISBN 9975-75-053-2
F. prel, 500 ex. – [99-895]
339.138:658.8(478)
Com. Nr
99-896 Simpozionul internalional "Integrarea scolara si sociala a copiilor cu cerinle
speciale" / N. Bucun, ... – Ch. : Epigraf 1998 (Rotaprint). – 264 p.; 21 cm.
Antetit. : UNICEF. Fondul Naliunilor Unite pentru copii. I3PP. Inst. de 3t.
Pedagogice si Psihologia. – Bibliogr. p. 263
F. prel, F. tir. – [99-896]
376(063)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
143

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
DECEMBRIE 1999


99-897 Popa, Victor
Drept parlamentar al Republicii Moldova : (monogr.) / Victor Popa; cop. :
Victor Mocanu; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr. ULIM,
1999. – 231 p.; 19 cm.
În an. : Extras din Constitulia Republicii Moldova. Regulamentul
Parlamentului. – Rez. : engl. – Bibliogr. p. 174-176, la sfârsitul cap. si în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-920-15-2
F. prel, 1000 ex. – [99-897]
342.53(478)
Com. Nr
99-898 Rotaru, Natalia
Cancerul vezicii urinare : monogr. / Natalia Rotaru; Univ. Libera Int. din
Moldova. – Ch. : Complexul ed.-poligr ULIM, 1999. – 94 p. : il., tab.; 18 cm.
Bibliogr. p. 86-94
ISBN 9975-9575-0-1
F. prel, F. tir. – [99-898]
616.62-006
Com. Nr
99-899 Declaratie asupra eliminarii violenlei împotriva femeilor : [trad. neoficiala din
lb. engl.]. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. SA "Business Elita"). – 15 p.; 19 cm.
Apare sub îngrijirea Centrului Nal. de Studii si Inf. pentru Problemele Femeii,
cu sprijinul financ. al Asocialiei Avocalilor Americani.
F. prel, 1500 ex. – [99-899]
342.721-055.2
Com. Nr 18
99-900 Chirilenco, Svetlana
De la gradinila la scoala : cultivarea creativitalii / Svetlana Chirilenco. – Ch. :
DesiCom Plus, 1999 (Tipogr. "Moldpres"). – 112 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 101-103 (66 tit.)
ISBN 9975-9578-0-3
F. prel, 300 ex. – [99-900]
373.2/3
Com. Nr 52
99-901 Ciuntu, Ioan (protoiereu)
În numele adevaratei credinle / protoiereu Ioan Ciuntu. – Ch. : F. E.-P.
"Tipogr. Centrala", 1999. – 182 p.; 21 cm. – (Col. "2000 de ani ai crestinatalii")
ISBN 9975-78-031-8
F. prel, F. tir. – [99-901]
26
Com. Nr 1348
99-902 Ciuntu, Ioan (protoiereu)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
144
Dangat de clopote : [amintiri] / protoiereu Ioan Ciuntu; graf. : Leonid
Popescu. – Ch. : F. E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 102 p. : il.; 21 cm. – (Col. "2000
de ani ai crestinatalii")
ISBN 9975-78-032-6
F. prel, F. tir. – [99-902]
261+929
Com. Nr 1347
99-903 Marcov, Rodica
Submodule caracteristice definite de preradicalii categoriei modulelor :
01.01.06 : logica matematica, algebra si teoria numerelor : Autoref. tezei de doctor în
st. fizico-matematice / Rodica Marcov; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de mat. si
inf. – Ch. : S. n., 1999. – 18 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 14-16 (30 tit.)
[99-903]
Com. Nr

99-904 Chirilenco, Svetlana
Abordarea sistemica a învalarii creative în clasele primare : 13.00.02 : Teoria
si metodica predarii : Autoref. tezei de doctor în pedagogie / Svetlana Chirilenco;
Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. – Ch. : S. n., 1999. – 20 p. :
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (9 tit.)
[99-904]
Com. Nr
99-905 Tudor, Nicu
Metode si algoritmi de diagnosticare computerizata a motoarelor pentru
automobile : Spec. 05.13.16 : Aplicarea teh. de calcul, modelarii matematice si
metodelor matematice în cercetarile stiinlifice : Autoref. tezei de doctor în st. teh. /
Nicu Tudor; Universitatea Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1999. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (13 tit.)
[99-905]
Com. Nr 84

99-906 Bolun, Ion
Macro-sinteza si valorificarea resurselor relelelor de calculatoare regionale :
05.13.13- masini, complexe, sisteme si relele de calculatoare : Autoref. tezei de
doctor habilitat în st. teh. / Ion Bolun; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : S. n., 1999. – 42
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 37-42 (61 tit.)
[99-906]
Com. Nr 61
99-907 Festivalul internalional de teatru al unui actor = The 1st International
Festival One Man Show : Ed. 1, Chisinau, 23-29 sept. 1999 : Participanli : Lituania,
Belarus, Ucraina, Rusia, Italia, Spania, Turcia, România, Georgia, Moldova,
Germania, Suedia. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 29 p. : il.; 24 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-907]
792.091
Com. Nr
99-908 5 Moldmedizin & Molddent : Expoz. Int. Specializata de teh. medicala,
farmacie, stomatologie si utilaj pentru institulii medicale : Cu suslinerea : Min.
Sanatalii al Rep. Moldova : Catalog Oficial; org. expoz. : Natalia Ciocan, (dir.), … -
Ch. : Moldexpo, 1999 (Concernul "Presa"). – 80 p.; 22 cm.
Text : lb. rom., rusa, germ.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
145
F. prel, F. tir. – [99-908]
615.478(085.2)=590=82=30
Com. Nr
99-909 Vieru, Tatiana
Foto-receptori pe baza compusilor A
3
B
5
: 01.04.10 – fizica semiconductorilor
si dielectricilor : Autoref. tezei de doctor în st. teh. / Tatiana Vieru; Acad. de 3t. a
Moldovei. Inst. de fizica aplicata. – Ch. : S. n., 1999. – 16 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 10-14 (42 tit.)
[99-909]
Com. Nr
99-910 Curlat, N.
Fisa de observalie academica si unele constante fiziologice ale organismului
uman : (recomandari metodice pentru studenli) / N. Curlat, A. Cabac, R. 3erbina;
Univ. Libera Int. din Moldova. Dep. Medicina. Catedra Chirurgie. – Ch. : S. n., 1999
(Complexul ed.-poligr. ULIM). – 24 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-910]
612.08(075.5)
Com. Nr
99-911 Carp, Simion
Stramosilor le datoram viitorul: Tradilie militara, spirit de sacrificiu, cronica,
personalitali / Simion Carp; Acad. de Polilie "3tefan cel Mare". Asoc. independenta de
Arta ostaseasca din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatul Poligr.). – 211 p. :
il.; 21 cm. – (Arta ostaseasca)
Bibliogr. p. 206-211 (76 tit.)
ISBN 9975-9549-9-5
F. prel, F. tir. – [99-911]
355(478)
Com. Nr
99-912 Vangheli, Spiridon
Tatal lui Gugula când era mic : aventuri / Spiridon Vangheli; il. : Ion Moraru.
– Ch. : Turturica, 1999. – 127 p. : il. color.; 25 cm.
ISBN 9975-9569-0-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-912]
859.0(478)-93 Vangheli
Com. Nr
99-913 Accesul la justilie : (Culeg.) / Gh. Amihalachioae, Ion Casian, Constantin
Tanase, …; Uniunea Avocalilor din Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Ch. : Museum,
1999 (Combinatul Poligr.). – 271 p.; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova si al Inst. pentru Politica
Legislativa si Constitulionala (COLPI)
ISBN 9975-905-36-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-913]
347:341.231.14
Com. Nr
99-914 Politica de tineret : culeg. de acte int. si nal. / Consiliul Nal. al Tineretului din
Moldova. Asoc. European Youth Exchange Moldova; coord. Iosif Moldovanu. – Ch. :
TipCim, 1999. – 120 p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanlei Fondului Naliunilor Unite pentru
Copii (UNICEF) în Moldova si al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-64-017-6
F. prel, 1000 ex. – [99-914]
341.231.14-053.6:342.7(478)(094)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
146
Com. Nr 238
99-915 Kaneuøk, A.
Toprosoe rpaso / A. Kaneuur; roa oõa. pea. 8. K. 8on+uucroro. – K. : Elan
Poligraf, 1999 (Combinatul Poligr.). – 155 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 154-155 si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [99-915]
347.7(075.8)
Com. Nr
99-916 |an6eu-ßauuyk, 3øuaøaa
ñosuauue nupa : /+eõ. an¤ 2-ro rn. / 8uuauaa lanõeu-ñau+vr, Ctena
ûe¤rouv, |ou 6otrpoc; rep. 8aneutuua ñMcnapv; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr.
Vonaosa. – K. : Prut Internalional, 1999 (ñonurpa1ronõ.). – 99, [1] p. : il. color.; 24
cm.
ISBN 9975-69-087-4
F. prel, F. tir. – [99-916]
502(075.2)
Com. Nr 90881
99-917 Instalatii de ventilare si condilionare a aerului : Îndrumari metodice privind
elaborarea proiectului de an "Instalalii de climatizare" / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Alimentari cu Caldura si Gaze, Ventilalie; alcat. : Vera Gulul; red. resp.
Pavel Vârlan. – Ch. : UTM, 1999. – 54 p. : tab., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 53 (12 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-917]
628(076.5)
Com. Nr 76
99-918 Ganea, Grigore
Utilaj tehnologic în industria alimentara : Probleme si metode de rezolvare :
[pentru uzul studenlilor] / Grigore Ganea, Victor Mudreac; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. – Ch. : UTM, 1999. – 240 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 238-240 (24 tit.)
23, 00 lei, 150 ex. – [99-918]
664(076.1)
Com. Nr 91
99-919 Motoare auto : Îndrumar metodic privind efectuarea lucrarii de an si a orelor
de practica / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Transportul Auto; elab. : Vladimir Ene. –
Ch. : UTM, 1999. – 40, [1] p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-919]
629.02(076.5)
Com. Nr 75
99-920 Informatica : Îndrumari metodice privind îndeplinirea lucrarilor de control /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica de Calcul si Programare; alcat. Liviu
Carcea, …; red. resp. : Anatolie Popescu. – Ch. : UTM, 1999. – 31, [1] p. : scheme,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 31 (9 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-920]
002(076.5)
Com. Nr 87
99-921 Complexul de transport. Planificarea operativa a deservirii mijloacelor de
transport: îndrumar metodic pentru lucrari practice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Inginerie si Management în Transport; elab. : Iurie Guber, ...; red. resp. : Iurie Guber.
– Ch. : UTM, 1999. – 24 p. : tab.; 20 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
147
Bibliogr. p. 24 (2 tit.)
F. prel, 150 ex. – [99-921]
629(076.5)
Com. Nr 90
99-922 Popescu, Anatol
Computer mathematics : Material didactic / Anatol Popescu, Vasile Moraru;
Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Calculatoare, Informatica si Microelectronica. Catedra
Matematica de Calcul si Programare. – Ch. : UTM, 1999. – 86, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 150 ex. – [99-922]
519.6(075.8)
Com. Nr 81
99-923 Amariei, Valentin
Sistemul de revizie tehnica si reparalie a autovehiculelor : Material didactic /
Valentin Amariei, Vasile Jomiru; red. resp. Vladimir Ene; Univ. Teh. a Moldovei.
Centrul de Perfeclionare si Recalificare a Cadrelor. Catedra Transportului Auto. – Ch.
: UTM, 1999. – 84 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 84 (2 tit.)
6,00 lei, 200 ex. – [99-923]
629.3.083.5(075.8)
Com. Nr 82
99-924 Cornea, Elena
Doar Dumnezeu si Iubirea : [versuri] / Elena Cornea; pref. graf. : Andrei
Negura. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-905-30-7
F. prel, F. tir. – [99-924]
859.0(478)-1 Cornea
Com. Nr 90443
99-925 Varta, Ion
Revolulia de la 1848 în Tarile Române. Documente inedite din arhivele
rusesti / Ion Varta. – Ch. : Arc, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 559, [1] p.; 24 cm.
Text. : lb. rom., fr. – Ind. antroponimic, toponimic. – Apare cu sprijinul
finance. al Fundaliei Culturale a României
ISBN 9975-61-071-4
F. prel, F. tir. – [99-925]
94(498)"1848/1852"(093.2)=590=40
Com. Nr 1012
99-926 Dictionar financiar-bancar : rus-român - francez-englez / Centrul Nal. de
Terminologie; coord. Valeriu Culev, Albina Dumbraveanu. – Ch. : S. n., 1999. – 80
p.; 21 cm. – (Mici diclionare terminologice)
ISBN 9975-9560-6-8
F. prel, F. tir. – [99-926]
336(038)=00
Com. Nr
99-927 Tehnica Taekwondo / The World Taekwondo Federation; aut. Evgenij
Capac. – Ch. : S. n., 1999. – 143 p. : il., tab.; 21 cm.
ISBN 9975-77-004-5
F. prel, F. tir. – [99-927]
796.082
Com. Nr 1204
99-928 Cultura în Moldova : Bul. de inf. si docum. / Bibl. Nal. a Rep. Moldova;
alcat. Larisa Neagu. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
148
iulie-decembrie 1996. – 1999. – 54 p. – F. prel, 50 ex. – [99-928]
Com. Nr
99-929 Agnesa Rosca : Biobibliogr. / Bibl. Municipala "B. P. Hasdeu". Bibl.
"Ovidius"; alcat. : S. Uncu; ed. îngrijita de Lidia Kulikovski. – Ch. : ABC, 1999. – 89,
[7] p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 9975-9556-9-X
F. prel, F. tir. – [99-929]
016:[859.0(478).09+929 Rosca]
Com. Nr
99-930 Rosca, Agnesa
Greutatea limbii materne : [versuri] / Agnesa Rosca.; graf. : Iu. Canasin. –
Ch. : Ruxanda, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 47 p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. a Primariei Mun. Chisinau
ISBN 9975-72-045-5
F. prel, F. tir. – [99-930]
859.0(478)-1 Rosca
Com. Nr 263
99-931 Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de catre organele puterii de
stat si administraliei publice ale Republicii Moldova : Catalog / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Tatiana Placinta. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
mai-iunie 1997. – 1999. – 44 p. – F. prel, 50 ex. – [99-931]
016:34
Com. Nr
99-932 Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de catre organele puterii de
stat si administraliei publice ale Republicii Moldova : Catalog / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Tatiana Placinta. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
iulie-august 1997. – 1999. – 53 p. – F. prel, 50 ex. – [99-932]
016:34
Com. Nr
99-933 Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de catre organele puterii de
stat si administraliei publice ale Republicii Moldova : Catalog / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Tatiana Placinta. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
septembrie-octombrie 1997. – 1999. – 38 p. – F. prel, 50 ex. – [99-933]
016:34
Com. Nr
99-934 Legi, acte normative, comunicate oficiale emise de catre organele puterii de
stat si administraliei publice ale Republicii Moldova : Catalog / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat. Tatiana Placinta. – Ch. : Bibl. Nal. a Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
noiembrie-decembrie 1996. – 1999. – 77 p. – F. prel, 80 ex. – [99-934]
016:34
Com. Nr
99-935 Bibliografia Moldovei : Carli. Albume. Harli. Note muzicale. Discuri. Seriale
etc. : repertoriul publ. pe lunile … / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. Larisa Bulat, … .
– Ch. : Bibl. Nal., 1999 (Imprimeria BNRM). – 20 cm.
Iulie-august 1997. – 1999. – 76 p. – F. prel, 100 ex. – [99-935]
015(478)
Com. Nr
99-936 Poeti de pe vremea lui Eminescu (Junimistii) : Antol. / antol., pref., coment.
crit. si adnot. de Eugen Lungu. – Ed. a 2-a, revaz. si adaug. – Ch. : Cartier, 1999
(Tipogr. Multiprint Iasi). – 615 p.; 21 cm. – (Aleea clasicilor)
ISBN 9975-949-61-4

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
149
F. prel, F. tir. – [99-936]
859.0-1(082)
Com. Nr
99-937 Eggertsson, Thrainn
Economia neo-institulionala : (Comportament si institulii) / Thrainn
Eggertsson; trad. din lb. engl. Diana Stanciu. – Ch. : Cartier : CEU Press, 1999
(Tipogr. Multiprint). – 413 p.; 21 cm.
Tit. orig. : Economic Behavior and Institutions. – Bibliogr. în notele de subsol,
p. 380-405 (274 tit.). – Ind. de aut. p. 407-413
ISBN 9975-949-71-1
F. prel, F. tir. – [99-937]
330.101.52:334
Com. Nr
99-938 Omagiu lui Taras 3evcenko : [art. si note critice] / select., red., co-aut.
Dumitru Apetri. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 63 p. : il., 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9560-3-3
F. prel, F. tir. – [99-938]
883.09(082)
Com. Nr 335
99-939 ßLnkos, hsau
lpos aoõep : uosena / |sau 8ìnros; xvao×. |ne¤ 8natos. – K. : 6. u., 1999
(Tipogr. "Prag-3"). – 85, [2] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9560-4-1
F. prel, F. tir. – [99-939]
886.7(478)-32
Com. Nr
99-940 Mult e dulce si frumoasa… : Antol. de poezii si cugetari despre lb. rom. : La
10 ani de la adoptarea Legii cu privire la limba de stat a Rep. Moldova si revenirea la
grafia latina / selecl. : Stela Nicula, Titus 3tirbu; coord. Valeriu Culev; prez. graf.
Dorina Cojocaru-Vrabie. – Ch. : Ed. Dep. Relalii Nal. si Funclionarea Limbilor, 1999
(Tipogr. "Prag-3"). – 95 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-9560-5-X
F. prel, F. tir. – [99-940]
859.0(478)-1+859.0
Com. Nr 608
99-941 6asoc¡øu, høkonaø
"8uunauee aonrux avn…" : K 200-netuk co au¤ po×aeuu¤ A. C. ñvaruua /
luronau Casoctuu; o1opn. : 3avapa Vauaeuõepr. – K. : 1999( Tipogr. "Prag-3"). –
76 p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9560-1-7
F. prel, F. tir. – [99-941]
882(478)-1/.3 Casoctuu
Com. Nr
99-942 Dictionarul lucratorului din construclii si gospodaria locativa : (rus-rom.) /
Centrul Nal. de Terminologie; coord. Albina Dumbraveanu, Valeriu Culev; rev. st.
Anton Bors. – Ch. : S. n., 1999. – 80 p.; 21 cm. – (Biblioteca profesiei) (Mici
diclionare terminologice)
Bibliogr. p. 79 (10 tit.)
ISBN 9975-9560-2-7
F. prel, 2000 ex. – [99-942]
69+64(038)=82=590

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
150
Com. Nr
99-943 "5eccapa6ckaø secua", ue×ayuap. uayu. nymkøu. kouæ., (3; 1999;
Kømøusy). 6eccapaõcra¤ secua : tpete¤ ne×avuapoaua¤ uav+ua¤ rvaruucra¤
rou1epeuuu¤, rocs¤aeuua¤ 198-netuk co au¤ po×aeuu¤ A. C. ñvaruua u 177-
netuk co au¤ ero rpuesaa s Kuauuav / V-so KvnetvpM Pecr. Vonaosa; coct. 6. 1.
Kvauupeuro, 8. l. lpaõoscra¤. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 62 p.; 21 cm.
Antetit. : |u-t uau. neueauucts Al Pecr. Vonaosa. Cnas¤u.
rpasosaautua¤ opr. "8e+e" Pecr. Vonaosa, Leutp pvc. rvnetvpM Pecr. Vonaosa.
– Apare cu sprijinul Dep. Relalii Nal. si Funclionarea Limbilor Rep. Moldova
ISBN 9975-9560-0-9
F. prel, F. tir. – [99-943]
882.09
Com. Nr
99-944 Instructiune cu privire la evidenla contabila în contabilitalile centralizate din
cadrul primariilor satelor (comunelor), oraselor / Min. Finanlelor al Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 1999. – 172 p.; 20 cm.
F. prel, 2500 ex. – [99-944]
657.1(478-22)(083.13)
Com. Nr 6082
99-945 ßøiøp, 5opøc
loseuaa¤ uctopu¤ pvnMu : 3rcrepuneut. natepuanM an¤ 9 rn. / 6opuc
8usup; |u-t reaaroru+ecrux u rcuxonoru+ecrux uavr. loc. rea. vu-t un |oua
Kp¤ura. Ka1. uct. pvnMu. ßaõ. artvan. rpoõn. scenup. u uau. uct. – K. : Î.E.-P.
"3tiinla", 1999 (Combinatul Poligr.). – 162, [1] p.; 22 cm.
ISBN 9975-67-130-6
F. prel, F. tir. – [99-945]
93(=590)"19"(075.3)
Com. Nr 91016
99-946 $tiinte : Man. pentru cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion
Botgros, Svetlana Galben; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-088-2
F. prel, F. tir. – [99-946]
502(075.2)
Com. Nr 9100
99-947 Educatie timpurie individualizata : [PETI] : Ghidul educatorului / col. aut. :
Ecaterina Vrasmas, Olga Guranga, Svetlana Rîjicov,…; UNICEF. – Ch. : Cartier,
1999. – 192 p. : tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 191-192. – Apare cu sprijinul echipei Proiectului de Educalie
Timpurie pe Arii de Stimulare (PETAS) UNICEF – România : Steliana Fumarel, ….
ISBN 9975-79-014-3
F. prel, F. tir. – [99-947]
373.24
Com. Nr
99-948 Budeanu, Gheorghe
Vai, Sarmana turturica… : Amintiri marturisite despre Maria Dragan /
Gheorghe Budeanu; Fundalia Culturala "Nordul Basarabiei". – Ch. : Atelier, 1999
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 90, [15] p. : fotogr.; 16 cm. – (Destine)
ISBN 9975-9574-1-2
F. prel F. tir. – [99-948]
784.4.071.2
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
151
99-949 Voda, Gheorghe
Viala, pe nemâncate : [versuri] / Gheorghe VoDa; cop. Marcel 3endrea. –
Ch. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 95, [1] p.; 19 cm.
ISBN 9975-69-093-9
F. prel, F. tir. – [99-949]
859.0(478)-1 Voda
Com. Nr 1430
99-950 Condrea, Irina
Traducerea din rusa în româna : Glosare, exercilii lexico-gramaticale, texte /
Irina Condrea. – Ch. : Prut Internalional, 1999. – (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 151,
[1] p.; 19 cm.
Text. : lb. rom., rusa
ISBN 9975-69-095-5
F. prel, F. tir. – [99-950]
82.03:[808.2+805.90]
Com. Nr 1429
99-951 Vizir, Elena
Libretto : [versuri] / Elena Vizir. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (F. E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 64 p.; 20 cm. – (La steaua)
ISBN 9975-69-094-7
F. prel, F. tir. – [99-951]
859.0(478)-1 Vizir
Com. Nr 1431
99-952 Limba si comunicare : pvc. ¤s. u nut. an¤ nuuees c oõv+euuen ua pvc. ¤s. /
Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova; coord. Vladimir Gulu,… – Ch. : Pro Didactica :
Cartier, 1999. – 87, [1] p.; 19 cm. – (Curriculum Nal. Programe pentru înval. liceal)
Bibliogr. p. 52-53, 84 (64 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-79-018-6
F. prel, F. tir. – [99- 952]
372.808.2(073.3)
Com. Nr
99-953 Clasificarea bugetara / Min. Finanlelor al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, modif.
si compl. – Ch. : S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 173 p.; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., rusa
F. prel, 4000 ex. – [99-953]
336.14=590=82
Com. Nr
99-954 ßonkos, 3ayapa
ñonutu+ecruu anerepusn s Vonaose : (8apucosru u auanus ronut.
nauaaa1ta PV : 1996-1998 rr.) / 3avapa 8onros. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. "Prag-
3"). – 412, [3]p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-9500-1-9
F. prel, 300 ex. – [99-954]
323/324(478)"1996/1998"
Com. Nr
99-955 Capcelea, A.
Rolul autoritalilor locale în proteclia mediului si gestionare a resurselor
naturale : Ghid practic / A. Capcelea, M. Gheorghila, P. Vladimir; Min. Mediului al
Rep. Moldova. Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul "Consolidarea
capacitalii de implementare a Planului Nalional de Acliuni în domeniul Protecliei
mediului în Moldova". – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 48 p.; 28 cm.
ISBN 9975-60-045-X

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
152
F. prel, F. tir. – [99-955]
351.77:504(036)
Com. Nr
99-956 Loghin, Valeriu
Hoinar între cuvinte : [versuri] / Valeriu Loghin; prez. graf. Corina Cotorobai.
– Ch. : Cuant, 1997 (Combinatul Poligr.). – [101] p.; 21 cm.
ISBN 9975-901-10-7
F. prel, F. tir. – [99-956]
859.0(478)-1 Loghin
Com. Nr
99-957 Bibliografia nalionala a Moldovei : Carli. Autoref. Teze. Art. din rev. si ziare /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Claudia Bâgu,…; red. resp. : Valentina
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999 (Tipogr.
"Rotaprint"). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica Presei". – ISSN 0201-6761.
Nr 4, 1999. – 1999. – 151 p. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [99-957]
015(478)
Com. Nr 70
99-958 Matematica si stiinle / Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova; coord. resp.
Viorica Goras-Postica, Silvia Barbarov. – Ch. : Centrul educalional Pro Didactica,
1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 158 p. : tab.; 29 cm. – (Curriculum Nal. Progr.
pentru înval.)
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-61-101-X
F. prel, F. tir. – [99-958]
50(073)
Com. Nr 1037
99-959 $tiinte socio-umane / Min. Educaliei si 3t. – Ch. : Centrul Educalional Pro
Didactica : Cartier, 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 120 p. : tab.; 29 cm. –
(Curriculum Nal. Progr. pentru înval. liceal)
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-79-003-8
F. prel, F. tir. – [99-959]
372.800.9.046.14
Com. Nr
99-960 Limba si comunicare / Min. Educaliei si 3t. – Ch. : Pro Didactica : Cartier,
1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 184 p. : tab.; 29 cm. – (Curriculum Nal. Progr.
pentru înval. liceal)
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-79-004-6
F. prel, F. tir. – [99-960]
372.880.590.046.14
Com. Nr
99-961 Galben-Panciuc, Zinaida
Limba româna : Ghid pentru învalatori si parinli : cl. a 4-a / Zinaida Galben-
Panciuc, Tatiana Neculce; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 134 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 9975-69-082-3
F. prel, F. tir. – [99-961]
372.880.590.046.12
Com. Nr 1101

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
153
99-962 Nazaria, Sergiu
Istoria universala contemporana, 1914-1999 : Man. pentru cl. a 9-a / Sergiu
Nazaria; Inst. de 3t. Ped. si Psih. din Moldova. Catedra "Relalii Int.", Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Catedra "Ist. universala moderna si
contemporana". – Ch. : Civitas, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 159 p. : tab., il.; 22
cm.
Bibliogr. p. 158
ISBN 9975-936-37-7
F. prel, f. tir. – [99-962]
94(100)"1914/1999"(075.3)
Com. Nr
99-963 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinla : Ghid pentru învalatori si parinli : cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc,
Stela Diaconu, Ion Botgros; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 128 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 128
ISBN 9975-69-042-4
F. prel, F. tir. – [99-963]
372.850.2.046.12
Com. Nr 1059
99-964 Racu, Aurelia
Învalamântul special din Moldova : istorie si actualitate / Aurelia Racu. – Ch.
: F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 1999. – 223 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 218-223.– Apare cu sprijinul Fundaliei Soros si a Companiei "Jas
Ggroup"
ISBN 9975-78-033-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-964]
376(478)
Com. Nr 1326
99-965 Fiziologia plantelor de cultura / Ioan Burzo, Simion Toma, Constantin
Craciun…; cop. : I. Besliu. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999. – 20 cm.
Vol. 1 : Procesele fiziologice din plantele de cultura. – 1999. – 464 p. : tab. –
Bibliogr. p. 460-463. – ISBN 9975-67-141-1 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-965]
631.52:581.1
Com. Nr 1289
99-966 Fiziologia plantelor de cultura / Ioan Burzo, Simion Toma, Constantin
Craciun…; cop. : I. Besliu. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999. – 20 cm.
Vol. 2 : Fiziologia culturilor de câmp. – 1999. – 446 p. : tab. – Bibliogr. p.
441-446. – ISBN 9975-67-146-2 ( în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-966]
633:581.1
Com. Nr 1320
99-967 Fiziologia plantelor de cultura / Ioan Burzo, Simion Toma, Constantin
Craciun…; cop. : I. Besliu. – Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999. – 20 cm.
Vol. 3 : Fiziologia pomilor fructiferi si a vilei de vie. – 1999. – 439 p. : tab. –
Bibliogr. p. 423-439. – ISBN 9975-67-147-0 : F. prel, F. tir. – [99-967]
634:581.1.+634.8
Com. Nr 1395
99-968 Grecov, Iurie
Surprize si curiozitali de tot felul : [versiune rom.] / Iurie Grecov; [trad. : S.
Bolduratu]. – Ch. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 143 p. : il. 21
cm. – (Enciclopedie de la A la Z; 1)
ISBN 9975-69-053-X

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
154
F. prel, F. tir. – [99-968]
94+929
Com. Nr 1428
99-969 Balanuta, Mihail
Cultura vilei de vie în gospodaria fermierului / Mihail Balanula, Vladimir
Corobca; red. Anatol Malev, Manole Neagu; cop. I. Oliinîc. – Ch. : Ruxanda, 1999 (F.
E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 144 p. : il.; 21 cm.
ISBN 9975-72-065-X
F. prel, F. tir. – [99-969]
634.8-051
Com. Nr 1301
99-970 Odagiu, Valentina
Legislalia cu privire la mass-media în Republica Moldova / Valentina Odagiu,
Sergiu Ostas. – Ch. : Universitas, 1999. – 110; 48 p.; 21 cm.
Carte liant. – Text paral. : lb. rom., rusa, engl. – Apare cu sprijinul Fundaliei
Know How de pe lânga Ambasada Marii Britanii din Moscova
ISBN 9975-9541-9-7
F. prel, F. tir. – [99-970]
342.732:659(478)=590=82=20
Com. Nr
99-971 Paladi, Gh.
Maladiile sexual transmisibile / Gh. Paladi. – Ch. : S. n., 1999. – 126 p. : tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 117-126 (196 tit.)
ISBN 9975-62-044-2
F. prel, 1000 ex. – [99-971]
616.9(075.8)
Com. Nr 37
99-972 Dumbrava, Ion
O furtuna din nimic : [versuri] / Ion Dumbrava. – Ch. : Bons Offices, 1999. –
28 p. : il.; 14 x 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-972]
859.0-93 Dumbrava
Com. Nr
99-973 Ghidul funclionarului public : (corespondenla si tehnica) / Centrul Nal. de
Terminologie; elab. Albina Dumbraveanu, …; coord. Valeriu Culea, Constantin
Tanase. – Ed. revaz. – Ch. : S. n., 1999. – 93 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 94 (7 tit.). – Apare cu sprijinul Dep. Relalii Nal. si Funclionarea lb.
ISBN 9975-9512-0-1
F. prel, F. tir. – [99-973]
651.4(035)
Com. Nr 508
99-974 5oøuuøu, 5. ß.
3ronoru+ecroe senneaenue s pecrvõnure Vonaosa : (Cesooõopot u
oprau. seaectso ro+sM) / 6. ñ. 6ouu+¤u; oõn. : 8. lou+¤p. – K. : Î. E.-P. "3tiinla",
1999. – 269 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 253-269 (400 tit.). – |sa. rpu 1uu. roaaep×re V-sa 0xpauM
orpv×akaeu cpeaM
ISBN 9975-67-127-6
F. prel, F. tir. – [99-974]
631.58:574(478)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
155
99-975 Friscu, Alexandru Horatiu
Descântecul Gorgonei : Versuri satirice / Alexandru Horaliu Friscu. – Ch. :
Civitas, 1999. – 95 p.; 14 cm.
ISBN 9975-9990-2-6
F. prel, F. tir. – [99-975]
859.0(478)-7 Friscu
Com. Nr
99-976 Istoria administraliei publice din Moldova / M. Platon, A. Roman, S. Rosca,
T. Popescu; cop. : Tudor Chirtoaca, Vitalie Pascaru; Acad. de Administrare Publica
de pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999. – 471 p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 457-462 (81 tit.)
F. prel, 500 ex. – [99-976]
35.071.1(478)(091)
Com. Nr 9950
99-977 Nazaria, Sergiu
Istoria relaliilor internalionale în epoca contemporana, 1917/1918-2000 :
Curs de leclii / Sergiu Nazaria; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Relalii Int. – Ch. :
Civitas, 1999. – 21 cm.
P. 1 : 1917/1918-1939. – 1999. – 212 p. – Bibliogr. în note p. 189-208 (395
tit.). – ISBN 9975-936-46-0 : F. prel, F. tir. – [99-977]
327(091)"1917/1939"(042.3)
Com. Nr
99-978 Proca, Nicolae
Rezina : Schila istorica / Nicolae Proca, Olga Proca. – Ch. : Civitas, 1999
(Tipogr. "Prag-3"). – 176 p.; 21 cm.
Rez. : engl., rusa. – Bibliogr. în note p. 116-120 (172 tit.). – Apare cu
suslinerea financ. a Comitetului Executiv Rezina, a primariei orasului, a col. de munca
a SA "Constructor, Victoria-gaz si a companiei de asigurare "Vis"
ISBN 9975-936-43-1
F. prel, F. tir. – [99-978]
94(478-22)
Com. Nr
99-979 Gribincea, Mihai
Politica rusa a bazelor militare : Georgia si Moldova. – Ch. : Civitas, 1999. –
206 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 204-206 si în notele de subsol
ISBN 9975-936-54-7
F. prel, F. tir. – [99-979]
355.02(470)+327(470+478+479.22)
Com. Nr
99-980 haiapøø, 6epreø
|ctopu¤ ne×avuapoauMx otuoaeuuu s uoseuaee spen¤ (1917/1918-
2000) : Kvpc neruuu. – K. : Civitas, 1999. – 21 cm. – Apare în red. aut.
+. 1 : (1917/1918-1939). – 1999. – Bibliogr. în note p. 203-222 (395 tit.). –
ISBN 9975-936-48-2 : F. prel, F. tir. – [99-980]
327(091)"1918/1939"(042.3)=82
Com. Nr
99-981 Bulmaga, Leonid
Agricultura Moldovei în anii 1950-1990 : (Aspecte social-economice) /
Leonid Bulmaga; Inst. de Ist. al Acad. de 3t. a Rep. Moldovei. – Ch. : Civitas, 1999. –
168 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. în note p. 149-166 (586 tit.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
156
ISBN 9975-936-52-0
F. prel, F. tir. – [99-981]
[631+338+316](478)(091)"1950/1990"
Com. Nr
99-982 Baboglu, N. I.
Gagauzcanin gramatikasi : Fonetica, leksika, morfologya, syntaksis :
Experemental uurenmak kiyadi / N. I. Baboglu, I. I. Baboglu; Inst. de 3t. ale Educaliei.
– Ch. : Î.E.-P. "3tiinla", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 406 p.; 21 cm.
ISBN 9975-67-129-2
F. prel, F. tir. – [99-982]
809.436.5-5
Com. Nr
99-983 Accesul la informalie în Republica Moldova : St. realizat de un grup de lucru
al Comitetului pentru Libertatea Presei si Fundaliei Int. pentru Sisteme Electorale, cu
suportul Fundaliei Soros Moldova / Com. pentru Libertatea Presei; coord. :
Alexandru Canlâr. – Ch. : Bons Offices, 1999. – 132 p.; 20 cm.
Apare cu suportul financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-9988-6-0
F. prel, 1000 ex. – [99-983]
342.732(478)
Com. Nr
99-984 Localitatile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat / col.
aut. : Ion Cernei, Mihail Gh. Cibotaru, Pavel Cocârla, …. – Ch. : S. n., 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
Vol. 1 : A-Bez. – 1999. – 470 p. : il. fotogr. – Bibliogr. la sfârsitul denum.
geogr., p. 6-8. – ISBN 9975-78-030-X (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-984]
[94:908](478)
Com. Nr

99-985 Rosca, Sergiu
Din istoria gândirii filozofice / Sergiu Rosca; Acad. de Administrare Publica
pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998. – 116 p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 115-116 (104 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu ajutorul
financ. al Comisiei Europene
F. prel, 250 ex. – [99-985]
14(091)(075)
Com. Nr
99-986 Nicolenco, Viorica
Extrema dreapta în Basarabia (1923-1940) / Viorica Nicolenco; Inst. de Ist. al
Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch. : Civitas, 1999. – 112 p.; 21 cm. – (Coleclia
Istorica "Civitas ")
Bibliogr. în note p. 102-112 (482 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-986]
94(478+498)+329.1/.6(478)"1923/1940"
Com. Nr
99-987 Cojocaru, Gheorghe E.
Politica externa a Republicii Moldova : Studii / Gheorghe E. Cojocaru; Inst.
de Ist. al Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch. : Civitas, 1999. – 168 p.; 20 cm. – (Col.
Istorica "Civitas")
Bibliogr. în note. – Apare cu spijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-936-29-6
F. prel, F. tir. – [99-987]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
157
327(478)
Com. Nr
99-988 $iscanu, Ion
Împotmolili în tranzilie : [procesele soc.-pol. din rep.] / Ion 3iscanu; Inst. de
Ist. al Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch. : Civitas, 1999. – 132 p.; 20 cm. – (Col.
Istorica "Civitas")
Bibliogr. p. 131 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei
Soros Moldova
ISBN 9975-936-32-6
F. prel, F. tir. – [99-988]
94(478)+323/324(478)
Com. Nr
99-989 Scobioala, Aurel
Marele fermier Bus-Labus : [povestiri pentru copii] / Aurel Scobioala. – Ch. :
Prut Internalional, 1999 (Combinatul Poligr.). – 32 p. : il. color.; 25 cm.
ISBN 9975-69-098-X
F. prel, F. tir. – [99-989]
859.0(478)-93 Scobioala
Com. Nr
99-990 Varta, Ion
Larga : [judelul Edinel] : file de istorie / Ion Varta. – Ch. : Civitas, 1999. –
249, [1]p. : fotogr.; 21 cm.
La scrierea carlii a contribuit Tatiana Varta. – Apare din iniliativa si cu
concursul dlui Valeriu Bulgari
ISBN 9975-936-46-6
F. prel, F. tir. – [99-990]
94(478-22)
Com. Nr
99-991 Buzila, Serafim
Enciclopedia interprelilor din Moldova / Serafim Buzila; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ed. a 2-a, rev. si adaug. – Ch. : Arc : Museum, 1999. – 500 p. : fotogr.;
21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul notelor biogr.
ISBN 9975-61-104-4 (Arc). – ISBN 9975-906-35-8 (Museum)
F. prel, F. tir. – [99-991]
78.071(478)(031)
Com. Nr 90963
99-992 Dogaru, Ion
Drepturile omului si libertalile publice / Ion Dogaru, Dan Claudiu Danisor;
Univ. Europeana Dragan, Inst. de Cercet. – Ch. : Zamolxe, 1998. – 242 p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol.
ISBN 9975-9983-0-5
F. prel, F. tir. – [99-992]
341.231.14
Com. Nr
99-993 Regulamentul circulaliei rutiere : (intra în vigoare de la 5 oct. 1999). – Ch. :
S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 95 p., [20] p. : il. color.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa
ISBN 9975-9552-2-3
F. prel, F. tir. – [99-993]
656.11/14(060.13)
Com. Nr 8972

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
158
99-994 3konorøueckoe sarouoaatenectso Pecrvõnuru Vonaosa (1996-1998) /
3ron. oõ-so "Biotica" Pecr. Vonaosa. – K. : |.-ñ. ñ. "Leutp. tur.", 1999. – 258 p. :
tab.; 21 cm.
Apare cu sprijinul (USAID), rpu rocpeauu+ectse rpeactasutenectsa rporp-
ABA/CEELI s Vonaose, V-so orpv×akaeu cpeaM Pecr. Vonaosa-
ISBN 9975-923-80-1
F. prel, F. tir. – [99-994]
349.6(478)(094.5)"1996/1998"
Com. Nr 29
99-995 ßeuc¡ep, Hoøceø
Espeucruu õacuoruceu u nvapeu 3nuasep Lteuuõapr / Vouceu ßenctep;
trad. din idis P. 0nõaescruu; |u-t Ve×atu. uccnea. Al Pecr. Vonaosa. – K. :
Ruxanda, 1999. – 242 p. : tab; 21 cm.
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. p. 219-224, 233-237. – Apare cu sprijinul :
Anepur. Espeu. 0õìeauueuuoro Pacrpeaenut. Kon. "û×ouut"
ISBN 9975-72-067-6
F. prel, F. tir. – [99-995]
[82.09:830-088(478)]+929
Com. Nr 1346
99-996 Psønøuy, A.
Vatenatura : 3 rn.: ru. an¤ v+uteneu u poauteneu / A. Paun¤uv, V.
Cuurep, l. Paav; rep. c pvn. V. lpaua+e, V. ßesuuruu; V-so 0õpasosauu¤ u lavru
Pecr. Vonaosa. – K. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 235 p. :
scheme; 24 cm.
ISBN 9975-69-060-2
F. prel , F. tir. – [99-996]
372.851046.12
Com. Nr 365
99-997 |an6eu-ßauuyk, 3øuaøaa
ñosuauue nupa : 2 rn. : Ku. an¤ v+uteneu u poauteneu / 8uuauaa lanõeu-
ñau+vr; rep. Vapuua ßesuuru. – K. : Prut Internalional, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 136 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 136
ISBN 9975-69-096-3
F. prel, F. tir. – [99-997]
372.850.2.046.12=82
Com. Nr 1434
99-998 Burlacu, Alexandru
Miscarea literara din Basarabia anilor ’30 : atitudini si polemici : Studiu /
Alexandru Burlacu; cop. : Doru Danceneanu. – Ch. : CCRE "Presa", 1999 (Centrul
Tehnologii Inf. al CCRE). – 113, [2] p.; 16 cm.
În red. aut. – Bibliogr. p. 110-111 (14 tit.)
ISBN 5-85268-268-3
F. prel, 400 ex. – [99-998]
859.0(478).09"193"
Com. Nr
99-999 Oglinda, Valentina
Pastorind Miorila… : [Ansamblul Etno-folcloric "Miorila"] / Valentina Oglinda;
pref. Ianos Turcanu; col. îngrijita de Ana Manole; cop. : Jaroslav Oliinîc; pref. : Ianos
Turcanu. – Ch. : Ruxanda, 1999 (Combinatul Poligr.). – 118, [2] p. : n. muz., fotogr.;
22 cm. – (Coleclia "3ipote")
ISBN 9975-72-072-0
F. prel, 3000 ex. – [99-999]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
159
784.4/6+398.33
Com. Nr 90991
99-1000 heaos-Tonan, |. h.
6enMe ronvõu uaa cterek : Ctuxu; PaccrasM o raravsax u ux cocea¤x,
acce / l. |. leaos-Toran; oõno×. : +esapa Konecuur; xvao×. |. ñ. KasapuanM. – K.
: Museum, 1999. – 104 p. : il.; 20 cm.
ISBN 9975-905-37-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-1000]
894.365-8
Com. Nr 90962
99-1001 Cemîrtan, Claudia
Limba latina : Manual pentru cl. a 10-a / Claudia Cemîrtan, Anatol Ciobanu. –
Ed. a 2-a, revaz. si compl. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 172 p. : il.; 20
cm.
Bibliogr. p. 170 (14 tit.)
ISBN 9975-65-062-9
F. prel, 3000 ex. – [99-1001]
807.1(075.3)
Com. Nr
99-1002 Bibliografia nalionala a Moldovei : Carli. Autoref. Teze. Art. din rev. si ziare /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Claudia Bâgu,…; red. resp. : Valentina
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999 (Rotaprint). – 20
cm. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – Contin. ed. "Cronica Presei". – ISSN
0201-6761.
Nr 5, 1999. – 1999. – 124 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1002]
015(478)
Com. Nr 67
99-1003 Bibliografia nalionala a Moldovei : Carli. Autoref. Teze. Art. din rev. si ziare /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. Claudia Bâgu,…; red. resp. : Valentina
Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999 (Rotaprint). – 20
cm. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – Contin. ed. "Cronica Presei". – ISSN
0201-6761.
Nr 6, 1999. – 1999. – 178 p. – F. prel, 100 ex. –[99-1003]
015(478)
Com. Nr 74
99-1004 GSM : Global System for Mobile Communication. – Ch. : S. n., 1999. – 12
cm. – (Lumea e mobila împreuna cu VOXTEL)
Econom. Simplu. Accesibil. Practic. – 1999. – 24 p. : il. color. – Text : lb.
rom., rusa. – F. prel, F. tir. – [99-1004]
654
Com. Nr
99-1005 GSM : Global System for Mobile Communication. – Ch. : S. n., 1999. – 12
cm. – (Lumea e mobila împreuna cu VOXTEL)
Ghidul Utilizatorului. Practic. – 1999. – 36 p. : il. color. – Text : lb. rom., rusa.
– F. prel, F. tir. – [99-1005]
654
Com. Nr
99-1006 GSM : Global System for Mobile Communication. – Ch. : S. n., 1999. – 12
cm. – (Lumea e mobila împreuna cu VOXTEL)


© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
160
Ghidul Utilizatorului. 40.100.200. – 1999. – 48 p. : il. color. – Text : lb. rom.,
rusa. – F. prel, F. tir. – [99-1006]
654
Com. Nr
99-1007 GSM : Global System for Mobile Communication. – Ch. : S. n., 1999. – 12
cm. – (Lumea e mobila împreuna cu VOXTEL)
40.100.200. – 1999. – 24 p. : il. color. – Text : lb. rom., rusa. – F. prel, F. tir.
– [99-1007]
654
Com. Nr
99-1008 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– ISSN 0201-6761. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine.
Nr 1, 1998. – 1999. – 150 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1008]
015(478)
Com. Nr 68
99-1009 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
. – Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 2, 1998. – 1999. – 146 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1009]
015(478)
Com. Nr 100
99-1010 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 6, 1998. – 1999. – 202 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1010]
015(478)
Com. Nr 73
99-1011 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 7, 1998. – 1999. – 100 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1011]
015(478)
Com. Nr 61
99-1012 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 8, 1998. – 1999. – 84 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1012]
015(478)
Com. Nr
99-1013 Cronica presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 9, 1998. – 1999. – 108 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1013]
015(478)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
161
Com. Nr 72
99-1014 Cronica Presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 10, 1998. – 1999. – 120 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1014]
015(478)
Com. Nr 62
99-1015 Cronica Presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din anul 1958
/ Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. - Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 11, 1998. – 1999. – 122 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1015]
015(478)
Com. Nr 69
99-1016 Cronica Presei : Ind. bibliogr. de Stat al Rep. Moldova : Se ed. din a. 1958 /
Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat. : Claudia Bâgu,…; red. resp. :
Valentina Chitoroaga. – Ch. : Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 1999. – 20 cm.
– Text. : lb. rom., rusa, alte lb. straine. – ISSN 0201-6761.
Nr 12, 1998. – 1999. – 198 p. – F. prel, 100 ex. – [99-1016]
015(478)
Com. Nr 77
99-1017 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asoc.
Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în
Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 16. – 1999. – 300 p. – Text : în lb. rom., rusa. – ISBN 9975-73-052-3 (în
cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-1017]
341.24"1990/1998"=590=82
Com. Nr 70
99-1018 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, … - Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asoc.
Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în
Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 17. – 1999. – 308 p. – Text : în lb. rom., rusa. – ISBN 9975-73-053-1 (în
cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-1018]
341.24"1990/1998"=590=82
Com. Nr 71
99-1019 Tratate Internalionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord. si
colab. Alexei Barbaneagra, ... – Ed. oficiala. – Ch. : Moldpres : Monitorul Oficial al
Rep. Moldova : MP SRL "Metrompas", 1999 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 20 cm. –
Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali. Agenliei
Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), prin intermediul Fundaliei Eurasia si Asoc.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
162
Avocalilor Americani – Iniliativa Juridica în Europa Centrala si de Est (ABA CEELI) în
Moldova, Fundaliei Soros Moldova, …
Vol. 18. – 1999. – 383 p. – Text : în lb. rom., rusa. – ISBN 9975-73-058-2 (în
cop.) : F. prel, 1000 ex. – [99-1019]
341.24"1990/1998"=590=82
Com. Nr 80
99-1020 Cemîrtan, Claudia
Limba latina : Man. pentru cl. a 11-a / Claudia Cemîrtan, Anatol Ciobanu. –
Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 160 p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175 (12 tit.)
ISBN 9975-65-062-7
F. prel, 3000 ex. – [99-1020]
807.1(075.3)
Com. Nr 372
99-1021 Istoria românilor : Materiale didactice : [pentru fac. neistorice, examenele de
bacalaureat, de absolvire] / col. aut. : Demir Dragnev, Emil Dragnev, Vladimir
Mischevca, …; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Ist. Inst. de 3t. Pedagogice si
Psihologice; coord. Gheorghe Corovai. – Ch. : Civitas (Tipogr. "Prag-3"), 1999. – 272
p. : harli: 20 cm. – (Bacalaureat. Absolvire. Admitere. Liceu. Fac. neistorice)
Bibliogr. p. 257-258
ISBN 9975-936-29-6
F. prel, F. tir. – [99-1021]
93(=590)(075.8)
Com. Nr
99-1022 Istoria universala, 1640-1999 : Materiale didactice : Teme pentru examenele
de bacalaureat / aut. : Sergiu Nazaria; D. Dragnev, Gh. Nicolaev; coord. Gheorghe
Corovai; Ins. de 3t. Ped. si Psihologice. Univ. de Stat din Moldova. Catedra Relalii
Int. – Ch. : Civitas, 1999. – 96 p. : harli; 20 cm. – (Bacalaureat. Absolvire. Admitere.
Liceu)
ISBN 9975-936-31-8
F. prel, F. tir. – [99-1022]
94(100)"1640/1999"(075.3)
Com. Nr
99-1023 Literatura româna : Antol. : Cl. a 12-a pentru inst. alolingve / Min. Educaliei
si 3t. al Rep. Moldova; select. de E. Aga, …. – Ch. : Lyceum, 1999. – 124 p.; 21 cm.
ISBN 9975-939-96-1
F. prel, 2000 ex. – [99-1023]
859.0+859.0(478)(075.3=82)
Com. Nr 1482
99-1024 Mândâcanu, Virgil M.
Etica pedagogica / Virgil M. Mândâcanu; pref. de Eliza Botezatu; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Laboratorul "Bazele tehnologiei si maiestriei
pedagogice". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creanga"). –
192 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 189-190 (33 tit.), la sfârsitul cap. si în notele de subsol
F. prel, 200 ex. – [99-1024]
37.013(075)
Com. Nr
99-1025 Situatia socio-lingvistica din RSSM reflectata în presa periodica (1987-1989)
/ Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistica; grupul red. : S. Berejan,... – Ch. :
S. n., 1999 (Concernul "Presa"). – 29 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
163
Vol. 1 : P. 1. – 1999. – 987 p. – Text si în lb. rusa. – Bibliogr. în text. – Apare
cu suslinerea financ. a Fundaliei "Volkswagen-Sifting" (Germania). – ISBN 9975-944-
33-7 (în cop.) : F. prel, F. tir. – [99-1025]
[805.90:070] "1987/1989" (075)
Com. Nr 9866
99-1026 ßonosøu, Kouc¡au¡øu
ßutepatvpua¤ tetpaae : (CtpauuuM pvc. nut. VonaosM) / Kouctautuu
ñorosu+; Al Pecr. Vonaosa. |u-t ne×avatuu+ecrux uccnea. – K. : Paragon, 1999.
– 240 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol.
ISBN 9975-916-10-4
F. prel, 400 ex. – [99-1026]
882(478).09:859.0.09
Com. Nr
99-1027 5ouaapeuko, 6. |.
Vetoaonoru+ecrue u auepretu+ecrue rpoõnenM suuorpaaapctsa / C. l.
6ouaapeuro. – K. : 6. u., 1999. – 170 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 164-175, 259-266
ISBN 9975-9988-7-9
F. prel, 500 ex. – [99-1027]
634.8
Com. Nr
99-1028 Kyuepeuko, |anøua
E×eroauMu ronuMu actponoru+ecruuraneuaape an¤ ceneu ua 2000 roa :
ñporuos ua ra×aMu aeue an¤ scex / lanuua Kv+epeuro. – K. : Leutp. avxos.
sospo×aeuu¤ "/pauu¤", 1999 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 236 p.; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat
ISBN 9975-9579-0-0
F. prel, 500 ex. – [99-1028]
133.52(059)
Com. Nr
99-1029 Totul despre … contabilitate : Elab., comentarii-consideralii ale experlilor
contabili, acte normative / alcat. : Petru 3arcov, Ghenadie Ipatii. – Ch. : Bons Offices,
1999. – 20 cm.
Vol. 1 : Acte oficiale. Consultalii. Comentarii : Texte actualizate la data de 1
martie 1999. – 1999. – Numerotare separata pe cap. – Bibliogr. : compartimentul B p.
1-15. – ISBN 9975-9988-0-1 : F. prel, F. tir. – [99-1029]
657.24(083.74)(094)
Com. Nr
99-1030 ßnemka, ßaneu¡øua 4.
Tetpaara repsa¤ no¤ : tetpaae-aneõon an¤ 1-ro rn. ro natenature : [s 3
+.] / 8aneutuua 1. ñneara. – K. : Lumina, 1999. – 24 cm.
+. 1 : ñporeaestu+ecruu repuoa. – 1999. – 40 p. : il., tab. – Aut. pe cop. nu
este indicat. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [99-1030]
51(075.2)
Com. Nr
99-1031 ßnemka, ßaneu¡øua 4.
Tetpaara repsa¤ no¤ : tetpaae-aneõon an¤ 1-ro rn. ro natenature : [s 3
+.] / 8aneutuua 1. ñneara. – K. : Lumina, 1999. – 24 cm.
+. 2 : Konu+ectso u c+et s rpeaenax. – 1999. – 40 p. : il., tab. – Aut. pe
cop. nu este indicat. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [99-1031]
51(075.2)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
164
Com. Nr

99-1032 ßnemka, ßaneu¡øua 4.
Tetpaara repsa¤ no¤ : tetpaae-aneõon an¤ 1-ro rn. ro natenature : [s 3
+.] / 8aneutuua 1. ñneara. – K. : Lumina, 1999. – 24 cm.
+. 3 : Cno×euue u sM+utauue s rpeaenax 10. – 1999. – 40 p. : il., tab. –
Aut. pe cop. nu este indicat. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [99-1032]
51(075.2)
Com. Nr
99-1033 ßnemka, ß. 4.
Kpatruu netoau+ecruu ronneutapuu an¤ v+uteneu u poauteneu : ñpun. r
tetpaa¤n ro natenature 1 rn. "Tetpaara repsa¤ no¤" : (ro¤cueuu¤ u otsetM) / 8.
1. ñneara. – K. : 6. u., 1999. – 39 p. : tab.; 24 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-1033]
51(075.2)
Com. Nr
99-1034 Ghid pentru organizarea testarii nalionale în clasa a 4-a / Min. Educaliei si
3t. al Rep. Moldova. Dir. Evaluare si Examene; alcat. : Aurelia Raileanu, …; coord.
Lidia Costiuc. – Ch. : Lumina, 1999. – 40 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-074-0
F. prel, F. tir. – [99-1034]
[371.27+373.3](036)
Com. Nr
99-1035 Regulamentul cu privire la organizarea testarii nalionale la sfârsitul clasei a
4-a / Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. Direclia Evaluare si Examene. – Ch. :
Lumina, 1999. – 12 p.; 24 cm.
ISBN 9975-65-073-2
F. prel, F. tir. – [99-1035]
371.27+373.3
Com. Nr
99-1036 Frunza, Eugenia
Hai, fugula, faceli bine : Poezii, cântece, ghicitori si numaratori pentru copii
de toate vârstele / Eugenia Frunza; col. îngrijita de Ana Manole; cop. Alex Ussow. –
Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 48 p. : il., n. muz.; 21 cm. – (Col.
"Ramurele")
ISBN 9975-65-063-5
F. prel, 1000 ex. – [99-1036]
859.0(478)-93 Frunza
Com. Nr 377
99-1037 Morarescu, Maia
Iniliere în problematica gender / Maia Morarescu, Ludmila Papuc. – Ch. : S.
n., 1999. – 75 p. : tab; 20 cm.
Bibliogr. p. 72-75 (56 tit.)
F. f. de tit.
F. prel, 100 ex. – [99-1037]
316.47:392.6
Com. Nr
99-1038 "Actualitatea filozofiei : aspecte teoretice si practice ", conf. st. (1999,
Chisinau). Materialele conferenlie stiinlifice, 12-14 mai 1999. – Ch. : USM, 1999. –
172 p.; 21 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
165
Antetit. : Univ. de Stat din Rep. Moldova. Fac. Filozofie si Psihologie,
Fundalia Int. "3tefan Lupascu" pentru Cultura si 3t., Lab. de Filosofie al Colegiului
Invizibil din Moldova, Fundalia Soros din Moldova. – Text : lb. rom., rusa. – Bibliogr. în
notele de subsol
F. prel, 50 ex. – [99-1038]
1/14(063)(082)
Com. Nr 246
99-1039 Kpøo6øonorøø : /+eõ. rocoõue / A. ßvceros, l. 6opou+vr, A. Toaepaa;
ots. pea. V. 8. 8naaunupos; loc. /u-t Pecr. Vonaosa. Al Pecr. Vonaosa. – K. :
USM, 1999. – 135 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 131-133 (48 tit.)
F. prel, 600 ex. – [99-1039]
[636.22](075.8)
Com. nr 59
99-1040 Chibac, Gh.
Drept civil. Partea speciala : Culeg. de probl. pentru studenlii secliei de zi /
Gh. Chibac, A. Blosenco; red. resp. A. Cojuhari; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Drept. Catedra de Drept Civil. – Ch. : USM, 1999. – 84 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-1040]
347.1(076.1)
Com. Nr 82
99-1041 Fruntasu, Platon
Republica Moldova pe calea democratizarii : (aspecte ale procesului de
constituire a unui nou sistem politic) / Platon Fruntasu, Gheorghe Rusnac; Univ. de
Stat din Moldova. Inst. de Studii Politice si Relalii Int. – Ch. : USM, 1999. – 140 p.; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-917-28-3
F. prel, 200 ex. – [99-1041]
323/324:329.1/4(478) (075.8)
Com. Nr 241
99-1042 Programe analitice la limba româna : pentru grupe rom. cu profilul non-
filologie si pentru cele alolingve / Univ. de Stat din Moldova. Catedra de Limba
Româna Aplicata; coord. Gheorghe Rusnac, Alexandra Gherasim. – Ch. : USM,
1999. – 80 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – F. f. de tit.
F. prel, 50 ex. – [99-1042]
805.90(073.8)=82
Com. Nr 81
99-1043 Stagiul 3 de formare în domeniul stiinlelor reale (Matematica, Informatica,
Fizica, Chimie, Biologie) / Univ. de Stat din Moldova. Comisia Nal. a Rep. Moldova
pentru Unesco. – Ch. : USM, 1999. – 16 p.; 20 cm.
F. prel, 50 ex. – [99-1043]
Com. Nr 23

99-1044 Programa analitica : a cursului normativ "Istoria Carlii si a bibliotecilor" /
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Jurnalism si 3t. ale Comunicarii. Catedra
Biblioteconomie si Asistenla Inform.; aut. : Ion Madan. – Ch. : USM, 1999. – 22 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 20-22 (34 tit.)
F. prel, 50 ex. – [99-1044]
02:01(073.8)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
166
Com. Nr 258
99-1045 Programe curriculare la cursurile normative : Pentru studenlii fac. de
Biologie si Pedologie, Chimie, Filozofie si Psihologie / Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Biologie si Pedologie. Catedra Fiziologia Omului si Animalelor; red. resp.
Ana Sârbu. – Ch. : USM, 1999. – 64 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor
F. prel, 50 ex. – [99-1045]
611/612(073.8)
Com. Nr 251
99-1046 Revenco, Mihail
Titrimetrie : man. / Mihail Revenco, Ion Sârghie, Petru Chetrus; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : USM, 1999. – 276 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 246 (14 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1046]
543.24(075.8)
Com. Nr 52
99-1047 Secara-Cemortan, Stela
Formarea personalitalii copilului în cadrul activitalii verbal-artistice / Stela
Secara-Cemortan. – Ch. : Museum, 1999. – 165, [6] p. : tab.; 20 cm.
Rez. : lb. rom., rusa, engl. – Lista lucra. st.-didactice elab. si publi. pe
parcursul investigaliei ale doctorului habilitat în psihologie Stelei Cemortan, p. 161-
163 (51 tit.). – Bibliogr. p. 144-157 (317 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-1047]
373.24
Com. Nr
99-1048 Pregatirea si perfeclionarea cadrelor didactice în domeniul învalamântului
presc. si primar : realizari, probleme, perspective : Materialele Conf. 3t. Int. : Ed. a 1-
a, 30 sept. – 1 oct. 1999 / Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Fac. de
Pedagogie . – Ch. : S. n., 1999. – 136 p.; 20 cm.
Texte si în lb. rusa
F. prel, F. tir. – [99-1048]
371.013(082)
Com. Nr
99-1049 Retinere în dezvoltarea psihica : Progr. analitica a cursului / Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Fac. Psihologie si Psihopedagogie Reabilitara.
Catedra Psihologia speciala si logopedia; elab. : Valentina Olarescu. – Ch. : S. n.,
1998. – 23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-22(29 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 30 ex. – [99-1049]
376.4(073.8)
Com. Nr
99-1050 Programa cursului "Istoria muzicii" : pentru Fac. de Ist. si Etno-pedagogie /
Univ. Ped. de Stat "Ion Creanga". Catedra de etnografie si ist. culturii; aut. Valentina
Ursu; col. red. : Jeni Nastas, Veronica Melinte. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Ped.
de Stat "Ion Creanga"). – 19 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-14
F. prel, 30 ex. – [99-1050]
78(091)(073.8)
Com. Nr
99-1051 Intrari noi în colecliile bibliotecii universitare : Bul. bibliogr. / Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Biblioteca. Serviciul Informare si Documentare;
alcat. Ecaterina Scherlet, Violeta Ionel. – Ch. : S. n., 1999. – 20 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
167
Nr 2, (2) aprilie-iunie, 1999. – 1999. – 92 p. – F. prel, F. tir. – [99-1051]
017/019
Com. Nr
99-1052 Drachenberg, Constantin
Istorie universala moderna, 1640-1850 : Man. pentru cl. a 7-a / Constantin
Drachenberg, Igor Ojog. – Ch. : Cartdidact, 1999. – 176 p. : il. color.; 24 cm.
Ind. de nume p. 174-175
ISBN 9975-940-21-8
F. prel, F. tir. – [99-1052]
94(100)"1640/1850"(075.3)
Com. Nr 369
99-1053 üpakxeu6epr, K. H.
8ceoõaa¤ uctopu¤. losoe spen¤ 1640-1850 : /+eõ. an¤ 7-ro rn. / K. V.
ûparxeuõepr, |. A. 0×or; rep. c pvn. C. 8. ûuron. – K. : Cartdidact, 1999. – 176 p. :
il. color.; 24 cm.
Ind. de nume p. 175-176
ISBN 9975-940-24-2
F. prel, F. tir. – [99-1053]
94(100)"1640/1850"
Com. Nr 404
99-1054 høkynøus, hou
|ctopu¤ pvnMu : apesuuu repuoa : 3rcrepuneut. v+eõ. an¤ 5-ro rn. / |ou
lurvnuua; rep. c pvn. : |ou lurvnuua, Cep×uv ûuron; loc. /u-t VonaosM. |ct.
1ar. Ka1. apxeonoruu u uctopuu apesuero nupa. – K. : Cartdidact, 1999 (Tipogr.
"Reclama"). – 96 p. : il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-940-16-1
F. prel, 300 ex. – [99-1054]
93(=590)"0/03"(075.3)
Com. Nr 130
99-1055 Martea, Ion
Zbor de prunc : [versuri] / Ion Martea; pict. : Ion Sîrbu. – Ch. : Ruxanda, 1999
(Tipogr. "Reclama"). – 148 p.; 20 cm.
ISBN 9975-72-070-6
F. prel, F. tir. – [99-1055]
859.0(478)-1 Martea
Com. Nr
99-1056 Ceban, T.
Istoria universala. Epoca contemporana : Teste de evaluare pentru cl. a 12-a
/ Tamara Ceban; Univ. de Stat din Moldova, Liceul "Dante Alighieri". – Ch. :
Cartdidact, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 76 p. : scheme; 21 cm. – (Seria "Cartdidact-
Card"; Nr 16)
F. prel, 1000 ex. – [99-1056]
94(100)(076.3)
Com. Nr
99-1057 Antreprenoriatul în Republica Moldova : privilegii si sancliuni / alcat. : Petru
3arcov, Ghenadie Ipati. – Ch. : Bons Offices, 1999. – [69] p. numerotate separat.; 20
cm.
ISBN 9975-9988-2-8
F. prel, F. tir. – [99-1057]
[334:[351.713+343]](478)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
168
99-1058 0×or, h. A.
|ctopu¤ pvnMu : ñnau-roucrert / |. A. 0×or, |. V. Lapos; loc. /u-t
VonaosM. |ct. 1ar. – K. : Cartdidact, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.
+. 1 : Autu+uocte u cpeauue sera / rep. C. 8. ûuron. – 1999. – 104 p. –
ISBN 9975-940-01-8 : F. prel, 1000 ex. – [99-1058]
93(=590)(075.8)
Com. Nr

99-1059 0×or, h. A.
|ctopu¤ pvnMu : ñnau-roucrert / |. A. 0×or, |. V. Lapos; loc. /u-t
VonaosM. |ct. 1ar. – K. : Cartdidact, 1999 (Tipogr. "Reclama"). – 28 cm.
+. 2 : losoe u uoseuaee spen¤ / rep. A. C. Lapos, C. 8. ûuron. – 1999. –
95, [1] p. – ISBN 9975-940-01-8 : F. prel, 1000 ex. – [99-1059]
93(=590)(075.8)
Com. Nr
99-1060 Bobeica, Constantin
O cronologie pentru istoria satului Cobâlca (Codreanca) raionul Straseni,
Republica Moldova / Constantin Bobeica; cop. : Cezara Colesnic, Eugen Chiauru;
prez. graf. : Lica Sainciuc. – Ch. : Museum, 1999 (Combinatul Poligr.). – 120 p. :
fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-905-39-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-1060]
94(478-22)
Com. Nr 91018
99-1061 huc¡pykuøø ro õvxrantepcronv v+etv s ueutpanusosauuMx õvxrantepu¤x
rpu rpunapu¤x cen (ronvuu), ropoaos / V-so 1uuaucos Pecr. Vonaosa. – K. : 6.
u., 1999. – 185 p. : tab.; 21 cm.
F. prel, 500 ex. – [99-1061]
657(478-22)(083.133)
Com. Nr 6081
99-1062 Colaborarea transfrontaliera Moldova-România : Materialele Proiectului
"Dezvoltarea durabila a comunitalilor din valea râului Prut", 28 iunie - 12 iulie 1998 /
Inst. de 3t. Reale. Univ. de Stat din Moldova, Fundalia Soros – Moldova, progr. East-
East, Asoc. "Drept eco", Univ. "Al. I. Cuza"(Iasi). – Ch. : Garuda-art, 1999 (Tipogr.
"Prag-3"). – 122 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 119-120 (5 tit.) si la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul Fundaliei
Soros Moldova si Fundalia pentru o Societate DeschiSa – România, filiala Iasi prin
Progr. East-East
ISBN 9975-9564-5-9
F. prel, F. tir. – [99-1062]
504.03:341.222+504(478+498)(082)
Com. Nr
99-1063 Regulament privind Darile de seama contabile ale instituliilor publice.
Inventarierea patrimoniului / Min. Finanlelor al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999
(Concernul "Presa"). – 71 p.; 20 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rom., rusa
F. prel, 7000 ex. – [99-1063]
657(083.74)
Com. Nr 9895
99-1064 Codurile postale ale Republicii Moldova în noua organizare administrativ-
teritoriala / Întreprinderea de Stat "Posta Moldovei". – Ch. : TISH SRL, 1999 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 80 p.; 21 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
169
ISBN 9975-947-07-7
F. prel, 5000 ex. – [99-1064]
656.851(478)
Com. Nr 1290
99-1065 hc¡opøø pvnMu. 8uaneuat. ctpauuuM : 4 rn. /+euu+. tetpaae / leopre
louua, 8aneutuua Xaxev, luua ñetposcru, ñasen +epõvara; rep. : l. louua, … –
Ch. : Î.E-P. "3tiinla", 1999. – 72 p. : il.; 24 cm.
ISBN 9975-67-137-3
F. prel, F. tir. – [99-1065]
93(=590)(075.2)
Com. Nr
99-1066 hayuuse rpuuuurM vrpasneuu¤ ra+ectson rosepxuoctuoro cno¤ rpu
uaueceuuu netannu+ecrux rorpMtuu : (Cõ. uav+. tpvaos) / Al Pecr. Vonaosa.
|u-t rpurnaauou 1usuru; roa pea. luna luronaesu+a ûopoaruua. – K. : Elan,
1999 (Tipogr. "Elan-Poligraf"). – 258 p. : tab.; 23 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, F. tir. – [99-1066]
621.3(082)
Com. Nr
99-1067 Nicula, Emil
Tinta : Vocabular satiric în dezordine alfabetica / Emil Nicula. – Ch. : Elan,
1999. – 112 p. : il.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1067]
859.0(478)-7 Nicula
Com. Nr
99-1068 huæopuauøouusø cõopuur an¤ espeucrux õnarotsoputeneuMx ueutpos
/ "û×ouut", |-ut couuan. u oõa. paõotuuros / coct. 8. |pu+uou+vr, …. – K. : Elan,
1999 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 20 cm.
Nr 2. – 1999. – 146 p. – F. prel , F. tir. – [99-1068]
06.058(=924.5)(478)(083.74)
Com. Nr
99-1069 ßapeu : ßut. anenauax / 1oua cnas¤u. ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr.
Vonaosa. Tsop+. oõ-uue "ßur". ñpunapu¤ r. Kuauuav; coct. : 6. Kop¤ruu, A.
Vun¤x. – K. : [Paragon], 1998. – 28 cm. – Aparut în 1999.
Nr 8 : ßuueu Nr 2 : ñoasu¤ kuMx u nonoaMx. – 1998. – 55 p. – K 200-
netuk A. C. ñvaruua
F. prel, F. tir. – [99-1069]
882-1
Com. Nr
99-1070 ßapeu : ßut. anenauax / 1oua cnas¤u. ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr.
Vonaosa. Tsop+. oõ-uue "ßur". ñpunapu¤ r. Kuauuav; coct.-pea. : luro Cto¤uos;
pearon. : ûnutpuu û. |neros. – K. : [Paragon], 1998. – 28 cm.
Nr 9 : ñoasu¤ õonrapcrux õeccapaõcrux roatos Pecrvõnuru Vonaosa u
õenopvccos VonaosM. – 1999. – 64 p. – K 200-netuk A. C. ñvaruua
F. prel, F. tir. – [99-1070]
[886.7+882.6](478)-1(082.2)
Com. Nr
99-1071 Raportul Nalional al Dezvoltarii Umane. Republica Moldova, 1999 : Tranzilia
si securitatea umana / aut. si experli : Andrei Cantemir, Lilia Carasciuc, Anatol
Gudîm, …; red. versiunii în lb. engl. Ethel Hetherington Perina. – Ch. : UNDP
(Programul Naliunilor Unite Pentru Dezvoltare), 1999. – 138 p. : tab.; 28 cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
170
Bibliogr. p. 137-138 (44 tit)
ISBN 9975-9581-0-9
F. prel, F. tir. – [99-1071]
[338+316](478)
Com. Nr
99-1072 National Human Development Report. Republic of Moldova, 1999 :
Transition and human security / United Nation Development Programme; aut. :
Andrei Cantemir, Lilia Carasciuc, Anatol Gudin, … - Ch. : UNDP, 1999. – 138 p. :
tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 137-138 (45 tit.)
ISBN 9975-9581-0-9
F. prel, F. tir. – [99-1072]
[338+316](478)=20
Com. Nr
99-1073 üuø¡pøesa, ßapøca
0õ orrvnetuMx rpu+uuax u cneactsu¤x souu. ñou¤tue oõ oaep×auuu
neauvnusne : 1parn. rn. us ru. "8M ot nupa cero". "Vup ceu", ActpaneuMu – nup
ue +enose+ecruu / ßapuca ûnutpuesa; ots. pea. 8. Tuno1tu. – K. : 8uae¤, 1999. –
80 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9538-3-2
F. prel, F. tir. – [99-1073]
133
Com. Nr
99-1074 Manual formarea profesorilor / alcat. : Dumitru Patrascu,… red. coord. :
Constanla Popescu. – Ch. : Tacis. Reforma Sistemului de învalamânt si Instruire
Profesionala din Moldova : European Training Foundation, 1999 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 109 p. : tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 106-108 (41 tit.)
F. prel, F. tir. – [99-1074]
371.13
Com. Nr
99-1075 5ap6yc, ßæauøna
8ceoõaa¤ uosa¤ uctopu¤ : /+eõ. rocoõue an¤ cpea. ar. Pecr. VonaosM /
ßkanuna õapõvc, leuuaauu 6v+ros; ots. pea. ûenup ûparues; |u-t
ñeaaroru+ecrux u ñucxonoru+ecrux uccnea. – K. : Civitas, 1999. – 28 cm.
+. 2 (1849-1914) : |sno×euue ten : ûorvn. u natepuanM. CxenM. – 1999.
– 80 p. : cxenM; 28 cm.
Bibliogr. p. 79 (18 tit.)
ISBN 9975-936-35-0
F. prel, F. tir. – [99-1075]
94(100)"1849/1914"(075.3)
Com. Nr
99-1076 Metodele de proteclie a solului : Ghidul dumneavoastra pentru 30 de
procedee ecologice în activitatea de fermier : Trad. si publ. la iniliativa Min. Mediului
al Rep. Moldova / Dep. Statelor Unite pentru Agricultura. Serviciul Conservarea
Solului Des Moines, Iowa. – Ch. : S. n., 1999. – 30, [1] p. inclusiv cop. : fotogr. : 16 x
28 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-1076]
631.6.02
Com. Nr
99-1077 Dumbraveanu, Luminita

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
171
Moartea ca certitudine : [versuri] / Luminila Dumbraveanu. – Ch. : Civitas,
1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 48 p.; 23 cm. – (Poesis)
Apare cu sprijinul Centrului românilor de pretutindeni "Mircea Eliade"
F. prel, F. tir. – [99-1077]
859.0(478)-1 Dumbraveanu
Com. Nr
99-1078 DAAC Hermes : |u1opn. o ronrauuu / DAAC Hermes. – K. : 6. u., 1999
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 16 p. : fotogr.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1078]
334.722.8:004(085.5)
Com. Nr
99-1079 File despre Sfânta Manastire Zloli / Casa-muzeu "Alexei Mateevici" din
Zaim; resp. de ed. Ion Gaina. – Ch. : Bons Offices, 1999. – 36 p. : il.; 19 cm. –
("Comoara" / serie a casei-muzeu "Alexei Mateevici" din Zaim; 4)
ISBN 9975-9988-4-4
F. prel, F. tir. – [99-1079]
271(478)
Com. Nr
99-1080 Nomenclatorul conturilor contabile : Planul de conturi contabile al activitalii
economico-financiare a întreprinderilor. – Ed. bilingva. – Ch. : Bons Offices, 1999. –
35 p. : tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-1080]
657.31:658.17
Com. Nr
99-1081 hc¡oøø pvnMu : Autu+. repuoa : Paõo+a¤ tetpaae an¤ 5-ro rn. – K. :
Cartdidact, 1998 (Tipogr. "Reclama"). – 31, [1] p.; 20 cm. – (Ser. "Cardidact-Card";
18)
F. prel, F. tir. – [99-1081]
93(=590)(075.3)
Com. Nr
99-1082 Cazacu, Tamara
Izvorasul : Material didactic la limba româna pentru cl. a 2-a a sc. alolingve /
Tamara Cazacu, Vasilisa Guslicov. – Ch. : S. n., 1997 (Tipogr. "Sirius"). – 103 p. : il.;
21 cm. – Aparut în 1999
F. prel, 500 ex. – [99-1082]
805.90(075.2)=82
Com. Nr
99-1083 Roman, Alexandru
Evolulia universala a sistemelor de administrare publica / Alexandru Roman;
Acad. de Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. –
292 p. : scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 277-282 (97 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu ajutorul financ.
al Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1083]
[351/354:94](100)(075)
Com. Nr
99-1084 Manole, Tatiana
Finanle publice : Teorie si aplicalii / Tatiana Manole; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 349 p. : scheme; 24
cm.

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
172
Bibliogr. p. 347-348 (30 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu spijinul financ.
al Comisiei Europene
F. prel, 250 ex. – [99-1084]
[336.1/.5:351.74](075)
Com. Nr
99-1085 Popa, Victor
Dreptul public / Victor Popa; Acad. de Administrare Publica pe lânga
Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 460 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 455-460 (122 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu ajutorul
financ. al Comisiei Europene
F. prel, 800 ex. – [99-1085]
342(075.8)
Com. Nr
99-1086 Sîmboteanu, Aurel
Administralia publica centrala / Aurel Sîmboteanu; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 122 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 115-121 (62 tit.). – Progr. Tacis. – Apare cu ajutorul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1086]
[342.5+351](478)(075.8)
Com. Nr
99-1087 Abajeru, Lucia
Contabilitate publica / Lucia Abajeru; Acad. de Administrare Publica pe lânga
Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 208 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 205-206 (26 tit.). si în notele de subsol. – Apare cu ajutorul
financ. al Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1087]
657:351/354
Com. Nr
99-1088 Barbarosie, Ecaterina
Politica de dezvoltare a sectorului privat / Ecaterina Barbarosie; Acad. de
Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 175 p. :
tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 174-175 (32 tit.). – Progr. Tacis. – Apare cu ajutorul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1088]
338.23:330.111.62(075.8)
Com. Nr
99-1089 Craciun, Claudia
Comunicarea în administrare Publica / Claudia Craciun; Acad. de
Administrarea Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 131 p.;
24 cm.
Bibliogr. p. 125-131. – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene
F. prel, 250 ex. – [99-1089]
[316.772:351/354](075)
Com. Nr
99-1090 Platon, Mihail
Introducere în stiinla administraliei publice : [man.] / Mihail Platon; Acad. de
Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1999 (Concernul
"Presa"). – 376 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 371-376 (91 tit.). – Apare cu ajutorul financ. al Comisiei Europene
F. prel, F. tir. – [99-1090]

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
173
351/354(075.8)
Com. Nr 6616
99-1091 Demian, Nadejda
Serviciul public / Nadejda Demian; Acad. de Administrare Publica pe lânga
Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 86 p. : scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 85-86 (27 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu ajutorul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1091]
35.08(075.8)
Com. Nr
99-1092 Didencu, Valeriu
Democralie si administralie publica locala / Valeriu Didencu; Acad. de
Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 186 p.;
24 cm.
Bibliogr. p. 185-186 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1092]
[352+321.7+329.1/.6](075)
Com. Nr
99-1093 Cioaric, Vasile
Relaliile cu publicul în procesele de dirijare / Vasile Cioaric; Acad. de
Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 170 p. :
scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 167-169 (31 tit.). – Apare cu ajutorul financ. al Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1093]
[351.85+659.4](075)
Com. Nr
99-1094 Dvornic, Vasile
Sisteme informalionale în administralia publica / Vasile Dvornic; Acad. de
Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 100 p. :
scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 99-100 (27 tit.). – Apare cu ajutorul financ. al Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1094]
[351/354:004](075.8)
Com. Nr
99-1095 Pascaru, Ana
Introducere în sociologia organizaliilor / Ana Pascaru; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova, Tacis. – Ch. : AAP, 1998. – 86 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 85-86 (44 tit.). – Apare cu ajutorul financ. al Comisiei Europene
F. prel, 230 ex. – [99-1095]
316.35(075)
Com. Nr
99-1096 Romandas, Nicolae
Dreptul european al muncii / Nicolae Romandas; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : APP, 1998. – 162 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 161-162 (30 tit.) si la sfârsitul cap. – Apare cu ajutorul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1096]
[349.2(4)+341](075)
Com. Nr
99-1097 Cojocaru, Svetlana

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
174
Managementul resurselor umane / Svetlana Cojocaru; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 1998. – 115 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 113-115 (47 tit.) si la sfârsitul cap. – Apare cu ajutorul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1097]
[331.101.262:658.012.4](075)
Com. Nr
99-1098 Deliu, Tudor
Administralia publica locala / Tudor Deliu; Acad. de Administrare Publica pe
lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : APP, 1998. – 98 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 97-98 si la sfârsitul cap. – Apare cu ajutorul financ. al Comisiei
Europene
F. prel, 200 ex. – [99-1098]
352(075.8)
Com. Nr
99-1099 ßssosckøø, E.
ûsaauatMu ser. Xectorue urpM : [ponau, rosecte] / E. ßesoscruu. – K. : 6.
u., 1999. – 320 p. : il. color.; 15 cm.
În cop.
F. prel, 50 ex. – [99-1099]
882(478)-3 L’vovskij
Com. Nr
99-1100 Femeile si barbalii Moldovei : Anuar statistic succint / Dep. Analize Statistice
si Sociologice al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1999 (Centrul Principal de Calcul al
DASS). – 72 p. : tab.; 21 cm. – (Statistica Moldovei)
Text paral. : lb. rom., rusa. – Apare cu sprijinul org. non-guvernamentale
"Femeia întru salvarea copilului"
F. prel, 300 ex. – [99-1100]
314.96(478)(083.41)-055.1/.3
Com. Nr
99-1101 Cheite pentru copii : 200 de învalaturi duhovnicesti din Sfânta Carte-Biblia /
Fundalia Crestina Micul Samaritean. – Ch. : Serebia SRL, 1999. (Concernul
"Presa"). – 203 p.; 25 cm.
În cop.
F. prel, 10000 ex. – [99-1101]
087.5:22
Com. Nr 9294
99-1102 Cumpata, Vasile
Exercilii si probleme la logica / Vasile Cumpata, Vasile Onicov; Univ. de Stat
din Moldova. Catedra de Filozofie a Facultalii de Filozofie si Psihologie. – Ch. :
Civitas, 1999 (Tipogr. "Prag-3"). – 111, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-936-34-2
F. prel, F. tir. – [99-1102]
16(075.8)
Com. Nr
99-1103 Problema anului 2000 în sistemele informatice din Republica Moldova. – Ch.
: Arc, 1999 (Combinatul Poligr.). – 33, [2] p. : tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale
ISBN 9975-61-112-5
F. prel, F. tir. – [99-1103]
004.2(478)
Com. Nr 91052

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
175
99-1104 Registrul municipal al proiectelor investilionale pe anii 1999-2008 = The
municipal register of investment projects for 1999-2008 years = VvuuuuraneuMu
peectp uusectuuuouuMx rpoertos ua 1999-2008 roaM. – Ch. : Editura Uniunii
Scriitorilor : Primaria Municipiului Chisinau : Asoc. obsteasca "Prineps", 1999 (F. E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 64 p. : il. color.; 24 cm.
Text. paral. : rom., engl., rusa
ISBN 9975-68-025-9
F. prel, F. tir. – [99-1104]
[352(478-25):336.53]"1999/2008"=590=20=82
Com. Nr
99-1105 Catalogul manualelor si altor lucrari didactice pentru învalamântul primar,
secundar. Anul scolar 1999-2000 / Min. Educaliei si 3t. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr.
Orhei). – 22 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 2000 ex. – [99-1105]
019.942:37
Com. Nr 750
99-1106 6nøcok v+eõuuros an¤ aron c oõv+euuen ua ¤sMrax uauuouaneuMx
neueauucts : (/+eõ. roa 1999-2000) / Pecr. Vonaosa. V-so 0õpasosauu¤ u
lavru. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. din Orhei). – 19 p. : tab.; 24 cm.
F. prel, 500 ex. – [99-1106]
019.942:371
Com. Nr 751
99-1107 Educatie fizica : Cl. a 3-a : Ghidul învalatorului / aut. 3tefan Bicherschi,
Panfil Sava, Ion Boian. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. or. Orhei). – 55, [1] p. : tab.; 20
cm.
ISBN 9975-939-15-5
F. prel, 2000 ex. – [99-1107]
372.879.6(046.12)
Com. Nr 1016
99-1108 Grigoriev, S.
Ghid didactico-metodic de aparare împotriva incendiilor / Simion Grigoriev,
Gheorghe Eremia, Nicolae Mahu. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. USAM). – 379 p. : tab.;
21 cm.
Pe cop. indicat numai primul aut.
F. prel, 2500 ex. – [99-1108]
614.84(036)
Com. Nr 433
99-1109 Legea cu privire la avocatura : (Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr 98-100
(491-492) din 9 sept. 1999) / Colegiul Avocalilor din Rep. Moldova. Centrul de drept.
– Ch. : S. n., 1999 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 103 p.; 14 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa. – În cop.
F. prel, F. tir. – [99-1109]
347.965(478)(094.5)
Com. Nr 982
99-1110 Codul penal al Republicii Moldova : Proiect / Min. Justiliei; elab. : Nicolae
Arteni, ... – Ch. : Garuda-Art, 1999. – 175 p., 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros
F. prel, F. tir. – [99-1110]
343.1(478) (094.4)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
176
99-1111 Republica Moldova. Curtea de Apel : Culeg. de practica judiciara (august
1996 - aprilie 1999) / conduc. de ed. Alexei Barbaneagra; coord. Alexandru Tanase.
– Ch. : Garuda-Art, 1999 (Tipogr. "Euro-Press"). – 227, [2] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare. Progr.
Guvernare si Democralie – proiectul Consolidarea sistemelor Judiciar si Legislativ în
Moldova
ISBN 9975-9564-1-6
Gratuit, F. tir. – [99-1111]
347.998(478)(094)
Com. Nr
99-1112 Golubenco, Gheorghe
Urmele infracliunii : (Teorie si practica examinarii la fala locului) / Gheorghe
Golubenco; conducatorul ed. : Alexei Barbaneagra; Centrul de Drept. – Ch. : Garuda-
Art, 1999. – 160 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 131-150
ISBN 9975-9984-808
F. prel, F. tir. – [99-1112]
343.982.9(075.8)
Com. Nr 1187
99-1113 Xapømøu, Høxaøn ßnaaøuøposøu
Kou1nurtuMe cutvauuu ua roct-cosetcron rpoctpauctse : [nouorp.] /
Vuxaun 8naaunuposu+ Xapuauu. – K. : Lyceum, 1999 (Tipogr. "M-Madena"). – 112
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 76-97, 102-106 (51 tit.)
ISBN 9975-939-12-0
F. prel, 1000 ex. – [99-1113]
[327: 323/324]
Com. Nr
99-1114 Planul de învalamânt pentru învalamântul primar, gimnazial, mediu general
si liceal, 1999-2000 / Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch. : Lyceum, 1999
(Tipogr. or. Orhei). – 57 p. : tab.; 20 cm.
Text : lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 4000 ex. – [99-1114]
371(073.3)=590=82
Com. Nr 432
99-1115 Codul fiscal = lanorosMu roaerc : (cu modificari si compl. la 11 martie
1999). – Ch. : S. n., 1999 [Tipogr. "Sirius"]. – 184 p.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-1115]
336.22(094.4)=590=82
Com. Nr
99-1116 Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situalii statistice 1997-1998 /
Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat. : Angela Draganel. – Ch. : S. n., 1999 (Imprimeria
BNRM). – 6, [8] p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-1116]
[027.022](478)(083.41)
Com. Nr
99-1117 Catalogul ziarelor si revistelor = Katanor raset u ×vpuanos : Semestrul 1 /
Întreprinderea de Stat "Posta Moldovei". – Ch. : [Sirius], 1999. – 154 p.; 29 cm.
Text : lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [99-1117]
018=590=82

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
177
Com. Nr
99-1118 ßpeieu¡auøø : (s ronoae cotpvauurv rporpannM Kocnetura) / 0õ-so c
orpauu+euuou otsetctseuuoctek "Zepter International". – Ch. : Zepter International,
Moldova, 1999 [Sirius]. – 100 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1118]
[659:687.5](085)
Com. Nr
99-1119 ßpeieu¡auøø : Kocneturu, tvanetuou soaM, anertporpuõopos
rpuneu¤enMx s rocneture / Zepter International. – Ch. : Zepter International
Moldova, 1999 [Sirius]. – 64 p.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1119]
[659:687.5](085)
Com. Nr
99-1120 Prezentarea programului Stainless Steel. Flip Chart însolit de textul pentru
colaboratori / Zepter Internalional. Centrul Educalional. – Ch. : Zepter Internalional
Moldova, 1998 [Sirius]. – 30 p.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1120]
[659:64](085)
Com. Nr
99-1121 |naron aoõpo : r 10-netuk 1ouaa rocs¤aaetc¤ / 1oua cnas¤u.
ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr. Vonaosa / coct. : V. 1. |ouro, û. û. loneros. –
K. : Paragon, 1999. – 96 p. : il.; 29 cm.
ISBN 9975-916-12-0
F. prel, F. tir. – [99-1121]
008:061.27 (=82)(478)
Com. Nr
99-1122 hayuuse ocuosM sueapeuu¤ s rpoussoactso ronrnercuo-vctou+usMx
coptos suuorpaaa : (cõ. tpvaos uav+.-rpouss. rou1., 3-4. 09.99 r.) / l|| texu.-
arou. uu1opn.; roa pea. A. A. 8encnaua. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 69, [2] p.;
20 cm.
F. prel, 252 ex. – [99-1122]
634.8(478)
Com. Nr 147
99-1123 Coropceanu, N.
Evaluarea riscurilor proiectelor investilionale : (Inf.-expres) / N. Coropceanu;
Inst. de Cercetari 3t. în Domeniul Informarii Teh.-Econ. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 25 p.;
20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 25 (17 tit.)
F. prel, 122 ex. – [99-1123]
330.322
Com. Nr
99-1124 Prida, A.
Folosirea lemnului de stejar în vinificalie / A. Prida. – Ch. : IC3ITE, 1999. –
37 p.; 20 cm. – (Inf. expres / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 36-37. – F. f. de tit.
F. prel, 130 ex. – [99-1124]
663.256.2:674
Com. Nr 139
99-1125 Cultura vilei de vie în Moldova : (recomandari) / V. Tuluc, M. Cuharschi, C.
Vilelaru, …; Inst. Nal. al Viei si Vinului. – Ch. : ICI3TE, 1999. – 30 p.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicali

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
178
F. prel, 120 ex. – [99-1125]
634.8(478)(083.131)
Com. Nr 132
99-1126 ßporpauus aueprocõepe×euu¤ s passutMx ctpauax nupa / coct. |. A.
1aaeesa. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 19 p.; 20 cm. – (3rcrpecc-uu1opn. / l||
texu.-arou. uu1opn.)
Bibliogr. p. 19 (4 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 55 ex. – [99-1126]
621.31
Com. Nr 110
99-1127 Influenta puritalii combustibilului folosit asupra fiabilitalii motoarelor. – Ch. :
IC3ITE, 1999. – 19 p. : tab.; 20 cm. – (Inf. expres / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul
Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 19 (9 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 132 ex. – [99-1127]
662.75:631.3
Com. Nr
99-1128 Carman, I.
Tehnologie culturii coacazului negru : (inf. expres) / I. Carman; Inst. de
Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 16 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [99-1128]
634.723.1
Com. Nr 142
99-1129 Yc¡søu, h. |.
leuepaneuMu arouonuct 8. 8. ßeoutees – cosaatene uosoro netoaa
auanusa arouonu+ecrou auuanuru : ("8atpatM-sMrvcr") / |. l. /cte¤u. – K. :
Vonal||T3|, 1999. – 39, [1] p.; 20 cm. – (|ctopu¤ cospen. arou. nMcnu)
(ßv+aue arouonuctM nupa)
Bibliogr. p. 39-40 (61 tit.)
F. prel, 74 ex. – [99-1129]
330.101.52(092)+929
Com. Nr 111
99-1130 Cultura capsunului în Marea Britanie = 8osaenMsauue rnvõuuru s
8enuroõputauuu / alcat. : P. Sava. – Ch. : IC3ITE, 1999. – 4 p.; 20 cm. – (Buletin
Inform. / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 125 ex. – [99-1130]
634.75(410)
Com. Nr 145
99-1131 6ospeueuuse aona c nanMn aueprorotpeõneuuen / l|| texu.-arou.
uu1opn.; coct. : l. A. 6att. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 18 p.; 20 cm. –
(3rcrpecc-uu1opn. / l|| texu.-arou. uu1opn.)
Bibliogr. p. 17 (8 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 66 ex. – [99-1131]
697(1-87)
Com. Nr 114
99-1132 Viziuni actuale privind sistemul fiscal al Moldovei / A. Certan. – Ch. : IC3ITE,
1999. – 14 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 14 (12 tit.). – Descr. dupa p. 1. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 90 ex. – [99-1132]
336.22(478)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
179
Com. Nr 119
99-1133 Ko6iaps, ß.
Varpoarouonu+ecrue vcnosu¤ 1uuaucosou pectpvrtvpusauuu / ß.
Koõsape. – K. : Vonal||T3|, 1999. – 49, [1] p. : tab.; 20 cm. – (0õsop uu1opn. /
l|| texu.-arou. uu1opn.)
F. f. de tit.
F. prel, 91 ex. – [99-1133]
336.02(478)(048.8)
Com. Nr 118
99-1134 heuus Pecrvõnuru Vonaosa : uctopu¤, rvnetvpa, cospeneuuoe
rono×euue : lav+.-rpart. rou1. 11-12 na¤, 1999 r. : ûorn. u cooõa. / ûer. lau.
0tuoaeuuu u 1vuruuouuposauu¤ ¤sMros; Pecr. oõauua uenues VonaosM;
Vona. otaeneuue 1ouaa Soros. – Ch. : S. n., 1999. – 63 p.; 20 cm.
Pe cop. tit. în lb. rom. – Text : lb. rom., germ., rusa.
F. prel, F. tir. – [99-1134]
323.15(30)(478)(091)=82=590=30
Com. Nr
99-1135 Calchei, E.
Proteclia integra a tutunului / E. Calchei, A. Grosu, I. Lazar. – Ch. : IC3ITE,
1999. – (Inf. de Sinteza / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – 40 p. :
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39 (13 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 265 ex. – [99-1135]
632:633.71(048.8)
Com. Nr 141
99-1136 Calchei, E.
Proteclia integra a tutunului / E. Calchei, A. Grosu, I. Lazar. – Ch. : IC3ITE,
1999. – (Inf. de Sinteza / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – 40 p. :
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39 (13 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 265 ex. – [99-1135]
632:633.71(048.8)
Com. Nr 142
99-1137 $avga, L.
Aspecte ale previziunii necesarului de resurse umane / L. 3avga, G. 3avga.
– Ch. : IC3ITE, 1999. – 49 p. : tab.; 20 cm. – (Inf. de Sinteza / Inst. de Cercet. 3t. în
Domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 47-49 (37 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 86 ex. – [99-1137]
331.101.26(048.8)
Com. Nr 143
99-1138 Organizarea gospodariilor agricole competitive în condiliile economiei de
piala / F. Bajura, ... – Ch. : IC3TE, 1999. – 64, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de Sinteza / Inst.
de Cercet. 3t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.)
Bibliogr. p. 64 (12 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 198 ex. – [99-1138]
334.78:338.43(478)(048.8)
Com. Nr 93
99-1139 Buburuz, D.
Incinerarea deseurilor - aspect ecologic si economic / D. Buburuz. – Ch. :
IC3ITE, 1999. – 59, [2] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul
Inf. Teh.-Econ.)

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
180
Bibliogr. p. 48-60 (151 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 120 ex. – [99-1139]
628.474+504.54(048.8)
Com. Nr 86
99-1140 5øon¡pou : usetosa¤ teparu¤ : corposoaut. õpoavpa : Cano-
soctauosneuue rocpeactson uosoro usnepeuu¤ / Zepter International Moldova. –
K. : 6. u., 1999 [Tipogr. "Sirius"]. – 44 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 42-44
F. prel, F. tir. – [99-1140]
615.83
Com. Nr
99-1141 Konnek¡øsusø aorosop ne×av aanuuuctpauueu oõìeauueuuMn
rpo1coksuMn ronuteton aruuouepuoro oõaectsa "Uzina de Tractoare "Trakom" /
Pecr. ron. rpo1coksos paõotuuros astonoõ. u cen.-xos. naauuoctpoeuu¤ Pecr.
Vonaosa. – K. : 6. u., 1999 (Tipogr. "Sirius"). – 66 p.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1141]
331.106.24
Com. Nr
99-1142 Experiente de electricitate : (indicalii metodice) / Dir. Generala a
învalamântului. – Ch. : S. n., 1998 [Tipogr. "Sirius"]. – 48 p. : tab.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1142]
537.3(076.5)
Com. Nr
99-1143 Ai6yka neuea×neuta : [ronrauu¤ "Zepter International Moldova"]. – K. : 6.
u., 1999 (Tipogr. "Sirius"). – 31 p.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1143]
658.012.4
Com. Nr
99-1144 ßpeieu¡auøø / Zepter International. – K. : Zepter International Moldova,
1999 (Tipogr. "Sirius"). – 72 p. : il.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1144]
659:334(085)
Com. Nr
99-1145 "Integrarea sociala a persoanelor cu handicap - un imperativ al statului
de drept", conf. st. pract. nat. (2; 1999; Chisinau). Integrarea sociala a
persoanelor cu handicap - un imperativ al statului de drept : Materialele conf. a 2-a
st. pract. nal. cu prezenla int. (22 oct., 1999) / Asoc. Bolnavilor de Miopatie din Rep.
Moldova. Soc. Management si Asigurari în Medicina; col. red. : Eugen Popusoi (red.
st.), … - Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Sirius"). – 127 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (7 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al United States Information
Agency (USIS) si Fundaliei Soros Moldova
F. prel, F. tir. – [99-1145]
[364.645:364.262]-056.26](063)
Com. Nr
99-1146 Bazele acordarii primului ajutor medical = 0cuosM aospa+eõuou ronoau :
Man. / elab. I. Zaporoscenco. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Sirius"). – 56 p. : il.; 21
cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [99-1146]
614.88(075.8)
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
181
99-1147 huc¡pykuøø ro ronesosauuk rocvaou 1upnM "Zepter" / Zepter
International. – K. : Zepter International, 1999 [Tipogr. "Sirius"]. – 16 p.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1147]
[659:642.7](085)
Com. Nr
99-1148 Tratat dintre Republica Moldova si România privind asistenla juridica în
materie civila si penala / Min. Justiliei al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr.
"Sirius"). – 42 p.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1148]
341.241+[343+347](478+498)
Com. Nr
99-1149 Tonu, Maria
Legislalia internalionala în proteclia persoanelor cu handicap / Maria Tonu,
Valeriu Sava, Vitalie Tonu; Asoc. Bolnavilor de Miopatie din Rep. Moldova, Soc.
"Management si Asigurari în Medicina". Centrul "Viala Independenta". – Ch. : S. n.,
1999 (Tipogr. "Sirius"). – 28 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (12 tit.). – Apare cu spijinul financ. al United States Information
Agency (USIS)
F. prel, F. tir. [99-1149]
341.231.14-056.26
Com. Nr
99-1150 Tonu, Vitalie
Principii si modele internalionale de integrare sociala a persoanelor cu
handicap / Vitalie Tonu, Maria Tonu; Asoc. Bolnavilor de Miopatie din Rep. Moldova.
Centrul "Viala Independenta". – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. "Sirius"). – 28 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 27 (6 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al United States Information
Agency (USIS)
F. prel, F. tir. – [99-1150]
[364.465:364.262+341.231.14-056.26]
Com. Nr
99-1151 "Va invita Maria Biesu" : Festival internalional al vedetelor de opera si balet,
edilia a 9-a, 3-11 sept. 1998 / Uniunea muzicienilor. Opera Nal. – Ch. : S. n., 1999
(Tipogr. "Sirius"). – 15 p. : fotogr.; 28 cm.
F. prel, F. tir. – [99-1151]
78.091.4
Com. Nr
99-1152 Moment poetic : [versuri] / cop. : Anatol Tomoianu; design : Valentina
Ciobanu. – Ch. : Cartier : Dep. Cultura al Primariei Mun. Chisinau, 1999 (Combinatul
Poligr.). – 20 cm.
Nr 13. – 1999. – 19, [1] p. : fotogr. – ISBN 9975-79-023-2 : F. prel, F. tir. –
[99-1152]
859.0(478)-1
Com. Nr
99-1153 0nsmesckøø, Pyaonsæ
8 asõvre ot A ao F nuoro sc¤roro ssepe¤ : [ctuxu] / Pvaone1
0neaescruu; un. : Vapuua Auapvxuua. – K. : Iulian, 1998 (Combinatul Poligr.). – 64
p. : il. color.; 28 cm.
ISBN 9975-922-30-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [99-1153]
882(478)-93 0neaescruu+Auapvxuua
99-1154 Programa practicii de licenla la întreprinderile de comerl, în unitalile
hoteliere si agenliile de turism, pentru studenlii anului V, specialitatea "Comerl,

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
182
turism, servicii hoteliere" / aut. : Viorica Serbusca, Natalia Puscasu; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Fac. Marketing. Catedra "Comerl, turism, servicii hoteliere". –
Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 21 p.; 20 cm.
F. prel, 610 ex. – [99-1154]
379.85(073.8)
Com. Nr 93
99-1155 Programa cursului universitar "Analiza proiectelor internalionale" : Spec.
REI, anul 3 / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. Relalii Econ. Int. Catedra
Relalii Econ. Int. – Ch. : Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 14 p.; 20 cm.
Bibliogr. în text
F. prel, 100 ex. – [99-1155]
65.012.2
Com. Nr
99-1156 Programa analitica si planuri pentru seminare la disciplina "Managementul
în afacerile economice internalionale" : pentru studenlii a. 4, spec. REI / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra Relalii Econ. Int.; alcat. Viorica Carare. – Ch. :
Complexul ed.-poligr. al ASEM, 1999. – 20 p.; 20 cm.
Bibliogr. în text., p. 17-18 (39 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1156]
339.9:658.012.4(073.8)
Com. Nr
99-1157 Programa cursului si planuri pentru seminare la disciplina "Tranzaclii
Internalionale" (120 ore) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra Relalii Econ.
Int.; elab. Natalia Lobanov. – Ch. : S. n., 1999 (Centrul ed.-poligr. al ASEM). – 19 p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (43 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1157]
339.9(073.8)
Com. Nr
99-1158 Programa cursului Economia mondiala : (pentru studenlii fac. REI) / Acad.
de Studii Econ. din Moldova. Catedra Relalii Econ. Int.; alcat. Constantin Postica. –
Ch. : S. n., 1999 (Complexul ed.-poligr. al ASEM). – 17 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17 (12 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1158]
339.9(073.8)
Com. Nr
99-1159 Programme des cours et des seminaries aux "Transactions
internationales" : Pour etudiants de la specialite REI / Acad. d'Etudes Econ. de
Moldova. Chaire REI. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 15 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12-13 (43 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1159]
339.9(073.8)=40
Com. Nr
99-1160 Programme du cours "Transactions Internationales" (120 heures) / Acad.
d'Etudes Econ. de Moldova. Chaire REI. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 20 p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (43 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1160]
339.9(073.8)=40
Com. Nr

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
183
99-1161 Programa cursului si planuri pentru seminare la disciplina "Tranzaclii
Internalionale" (68 ore) : Pentru studenlii anului III, spec. REI / Acad. de Studii Econ.
din Moldova. Catedra Relalii Econ. Int.; elab. Natalia Lobanov. – Ch. : S. n., 1999
(Complexul ed.-poligr. al ASEM). – 16 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 13-14 (43 tit.)
F. prel, 100 ex. – [99-1161]
339.72(073.8)
Com. Nr
99-1162 Programa Cursului "Transporturi si expedilii internalionale" : Spec. REI :
(pentru studenlii anului 5 si 3) / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. Relalii Econ.
Int. Catedra Relalii Econ. Int.; elab. Eduard Calancea. – Ch. : S. n., 1999 (Centrul
ed.-poligr. al ASEM). – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. în text
F. prel, 100 ex. – [99-1162]
339.9(073.8)
Com. Nr
99-1163 Programa cursului "Riscurile în afacerile economice internalionale" / Acad.
de Studii Econ. din Moldova. Catedra Relalii Econ. Int.; alcat. : Olesea Sârbu. – Ch. :
S. n., 1999 (Complexul ed.-poligr. ASEM). – 10 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-1163]
339.72(075.8)
Com. Nr
99-1164 Programa analitica a cursului "Economia mondiala si Relalii Economice
Internalionale" : pentru studenlii anilor 1, 2 si 3 : (secliile de zi si f. f.) / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra Relalii Econ. Int.; elab. de I. Galaju. – Ch. : S. n.,
1999 (Complexul ed.-poligr. al ASEM). – 31 p. : tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-1164]
339.9(073.8)
Com. Nr
99-1165 Programa privind practica de contabilitate si analiza activitalii economico-
financiare pentru studenlii specialitalii "Contabilitate si audit" anul 5 / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra de contabilitate si audit; elab. de Viorel Turcanu, Vasile
Bucur. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. ASEM). – 30 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [99-1165]
657(073.8)
Com. Nr
99-1166 Unele probleme de teorie si practica ale presei si comunicarii : [culeg. de
art.] / Univ. de Stat din Moldova. Fac. Jurnalism si 3tiinle ale Comunicarii; coord.
Efim Romanciuc. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 185 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol
F. prel, 100 ex. – [99-1166]
[070:316.77+02](082)
Com. Nr 36
99-1167 Fruntasu, Iulian
Tranzilia democratica în Republica Moldova în contextul evoluliei etno-
politice : 23.00.01 – Teoria si istoria politologiei, institulii si procese politice : Autoref.
tezei de doctor în st. politice / Iulian Fruntasu; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
Filozofie, Sociologie si Drept. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. USM). – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
[99-1167]
Com. Nr 252

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
184
99-1168 Eminescu – steaua singuratalii : Efigii si secvenle literare : 150 ani de la
nasterea lui Mihai Eminescu : 1850, 15 ian. – 2000. Corpus Eminescu în 10 vol. /
coord. Mihai Cimpoi, …; ed., antol., aparat crit. de Cristiana Craciun, Victor Craciun;
st. introd. de Victor Craciun; conceplia graf. Vladimir Zmeev; fotogr. : Vasile Blendea.
– Ch. : Litera; Bucuresti : David, 1999. – 20 cm. - Apare cu sprijinul Guvernului
României prin Min. Culturii al României.
[Vol.] 3. – 1999. – 621 p. - Bibliogr. p. 607-620. – ISBN 9975-74-225-4
(Litera). – ISBN 973-9355-44-7 (David) : F. prel, F. tir. – [99-1168]
859.0.09+859.0+859.0(478)
Com. Nr
99-1169 Eminescu - pe mine mie reda-ma : Contribulii ist.-lit. pâna la 1939 : 150 de
ani de la nasterea lui Mihai Eminescu : corpus Eminescu în zece vol. / elab. Mihai
Cimpoi; antol., aparat critic de Cristina Craciun si Victor Craciun; st. introd. de Mihai
Cimpoi; conceplia graf. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucuresti : David, 1999. – 20
cm.
Vol. 5. – 1999. – 525 p. – ISBN 9975-74-235-1 (Litera). – ISBN 973-9355-46-
3 (David) : F. prel, F. tir. – [99-1169]
859.0.09+859.0
Com. Nr
99-1170 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst.
of Mathematics; prepared by T. Verlan; editor-in-chief : G. Gaindric. – Ch. : Institute
of Mathematics : Cultural Foundation Basarabia, 1999 (Tipogr. ASEM). – 21 cm.
Vol. 7, Nr 3(21). – 1999. – 342 p. – Bibliogr. p. 340-341 (6 tit.). – F. prel, F.
tir. – [99-1170]
519.6:004(082)
Com. Nr
99-1171 Codreanu, Teodor
Dubla sacrificare a lui Eminescu / Teodor Codreanu; ed. a 3-a revaz. si
adaug. cu pref. de Zoe Dumitrescu-Busuleanca. – Ed. a 3-a. – Ch. : Civitas, 1999
(Tipogr. "Prag-3"). – 224 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Ind. de nume p. 213-220
ISBN 9975-936-53-9
F. prel, F. tir. – [99-1171]
859.0.09
Com. Nr
99-1172 Cantemir, Dimitrie
Istoria ieroglifica : [în 2 vol.] / Dimitrie Cantemir; cop. Isai Cârmu. – Ch. :
Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Bibl. scolarului; 128). – Reprod. dupa
ed. : Bucuresti; Minerva, 1983.
Vol. 2. – 1998. – 383 p. – Ref. crit. p. 374-383. – ISBN 9975-74-083-9 : F.
prel, F. tir. – [99-1172]
859.0(478)-31 Cantemir
Com. Nr

99-1173 Relatii internalionale : istorie si contemporaneitate : [culeg. de art.] / Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de 3t. Politice. Catedra REI. Asoc. politologilor din Moldova;
red. st. Gh. Rusnac, V. Beniuc. – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr. USM). – 21 cm.
P. 1. – 1998. – 96 p. : tab., scheme. – Bibliogr. la sfârsitul art. – F. prel, 100
ex. – [99-1173]
327(075.8)(082)
Com. Nr 50

© Camera Nalionala a Carlii din Moldova
18.03.2005
185
99-1174 Relatii internalionale : istorie si contemporaneitate : [culeg. de art.] / Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de 3t. Politice. Catedra REI. Asoc. politologilor din Moldova;
red. st. Gh. Rusnac, V. Beniuc. – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr. USM). – 21 cm.
P. 2. – 1998. – 160 p. – Bibliogr. la sfârsitul art. – F. prel, 50 ex. – [99-1174]
327(075.8)(082)
Com. Nr 51