© Camera Naional a Crii din Republica Moldova

14.02.05
1
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IANUARIE 2002


02-01 Raileanu, Valentina
Sisteme polimorfe lactoproteice si influenla lor asupra proprietalilor
tehnologice ale laptelui: Specialitatea 06.02.01 - Înmullirea, seleclia, genetica si
reproduclia animalelor: Autoref. al tezei de doctor în st. agricole / Raileanu Valentina;
Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (10 tit.)
[02-01]
575.174.015.3+637.334.2.03(478)
Com. Nr

02-02 Mocanu, Victor
Raportul dintre interesul nalional si interesul local în procesul descentralizarii
serviciilor publice: Specialitatea: 12.00.02 Drept constitulional. Administralia de stat.
Drept administrativ. Drept municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Victor
Mocanu; Acad. de Administrare Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (7 tit.)
[02-02]
342.9+351/354(043.2)
Com. Nr

02-03 Muchembled, Robert
O istorie a diavolului: Civilizalia occidentala în sec. XII-XX / Robert
Muchembled; trad. din fr.: Em. Galaicu-Paun. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 384 p.; 22 cm. – (Col. "Cartier istoric")
Tit. orig.: Une histoire du diable. – Bibliogr. p. 349-368 si în notele de subsol
ISBN 9975-79-129-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-03]
235.2(09):008
Com. Nr

02-04 Trifan, Valentina
Diagnosticul si tratamentul incluziei dentare: 14.00.21 - Stomatologie: Autoref.
tezei de doctor în st. medicale / Valentina Trifan; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 21 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (11 tit.)
[02-04]
616.31-089(043.2)
Com. Nr

02-05 Chiorsac, Mihail

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
2
Linii electrice flexibile de curent alternativ cu compensalie longitudinala
capacitiva dirijata: Specialitatea 05.14.02 - centrale electrice (partea electrica), relele
electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor: Autoref.: tezei pentru conferirea
titlului st. de doctor habilitat în st. teh. / Mihail Chiorsac; Acad. de 3t. a Rep. Moldova.
Inst. de Energetica. – Ch.: S. n., 2002. – 48 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43-45 (27 tit.)
[02-05]
621.315(043.2)
Com. Nr

02-06 Ciuntu, Angela
Contribulii la elucidarea variantelor evolutive, tratamentului diferenliat si
pronosticului glomerulonefritei primare la copii: 14.00.09 - Pediatrie: Autoref. al tezei
de doctor în st. medicale / Angela Ciuntu; Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul Ocrotirii
Sanatalii Mamei si Copilului. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-20 (20 tit.)
[02-06]
616.611-002-021.3-053.2/.6-036-037-085
Com. Nr

02-07 Revencu, Veronica
Argumentarea clinico-patogenica a conduitei gravidelor cu avort spontan
habitual de origine autoimuna: 14.00.01 - Obstetrica si Ginecologie: Autoref. al tezei
de doctor în st. medicale / Veronica Revencu; Inst. de Cercet. 3t. în Domeniul
Ocrotirii Sanatalii Mamei si Copilului. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (15 tit.)
[02-07]
618.39-021.3(043.2)
Com. Nr

02-08 $chiopu, Lidia
Perfeclionarea contabilitalii activelor materiale pe termen lung: Specialitatea
08.00.12 - Evidenla contabila, controlul si analiza activitalii economice: Autoref. al
tezei de doctor în st. economice / Lidia 3chiopu; Acad. de Studii Economice din
Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. ASEM). – 23, [2] p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[02-08]
657.421.4781(043.2)
Com. Nr

02-09 Calancea, Eduard
Gestiunea riscului în cadrul investiliilor internalionale: Specilaitatea:
08.00.14: Economie mondiala si relalii economice internalionale: Autoref. al tezei de
doctor în st. economice / Eduard Calancea; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – 23, [2] p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[02-09]
339.727.24(043.2)
Com. Nr


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
3
02-10 Munteanu, Igor
Fundamentarea teoretica si juridica a regionalismului în Moldova:
Specialitatea: 12.00.02 Drept administrativ. Drept constitulional. Drept public: Ref. st.
al tezei de doctor în Drept / Igor Munteanu; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – [26] p.: 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (9 tit.).
[02-10]
342.2(478)(043.2)
Com. Nr

02-11 Furdui, Galina
Monolog pentru Maica Maria: Poem / Galina Furdui; des.: Ion Puiu. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002. – 53, [2] p.: il.; 23 cm
ISBN 9975-60-083-2
F. prel, 500 ex. – [02-11]
821.135.1(478)-1 Furdui
Com. Nr

02-12 Morosan, Ion
Garanlii juridice privind drepturile si libertalile fundamentale ale omului în
Republica Moldova: Specialitatea: 12.00.02 Drept constitulional. Administralia de
stat. Drept administrativ. Drept municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Ion
Morosan; Uni. Libera Int. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (6 tit.).
[02-12]
342.7(478)(043.2)
Com. Nr

02-13 Bodarev, Pavel
Perfeclionarea organizarii si exercitarii auditului: Specialitatea 08.00.12 -
Evidenla contabila, control si analiza activitalii economice: Autoref. al tezei de doctor
în st. economice / Pavel Bodarev; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002 (Tipogr. ASEM). – 24, [2] p.: des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (6 tit.)
[02-13]
657.6(043.2)
Com. Nr 8


02-14 Chimie: man.: pentru cl. a 7-a / Svetlana Kudrilkaia, Boris Pasecinic, Galina
Dragalina, Nadejda Velisco; comisia de evaluare: Larisa Avdeev, ...; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Arc: Epigraf: Association of the Dutch
Chemical Industry - VNCI, 2002 (Combinatul Poligr.). – 115 p.: il. color., tab.; 24 cm.
+ An.: [1] f. împaturita în 3 parli.
ISBN 9975-61-203-2
F. prel, 70 100 ex. – [02-14]
54(075.3)
Com. Nr 11327© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
4
02-15 Fedorenco, Victoria
Drama istorica nalionala din secolul al XIX-lea: [analiza etico-filosofica, psihol.
si caracterologica]: "Petru Rares" de Gh. Asachi, "Razvan si Vidra" de B. P. Hasdeu,
"Despot-Voda" de V. Alecsandri: [monogr.] / Victoria Fedorenco. – Ch.: Tehnica-Info,
2001 [Combinatul Poligr.]. – 112 p.; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusa. – Bibliogr. p. 104-110 (102 tit.), în note si coment. p. 94-
103
ISBN 9975-63-094-4
F. prel, 600 ex. – [02-15]
821.133.1.09+792.072.3
Com. Nr

02-16 Lumina din Lumina / Fundalie culturala Petru Odava. – [Ch].: S. n., [2001]. – 12x12
cm. (XXI)
Vol. I.: Mileniul III. – 2001. – 40 p.: fotogr., il. color.
F. prel, F. tir. – [02-16]
Com. Nr

02-17 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of
Mathematics and Computer Science; edit.-in-chief: C. Gaindric; advisory board: N.
Adronaty,…. – Ch.: Inst. of Mathematics and Computer Science, 2001. – 22 cm.
Vol. 9, Nr 3(27). – 2001. – 380 p.: il., tab. – Text: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârsitul art. – Apare cu sprijinul al Nat. Commis. of the Rep. of Moldova for
UNESCO. – F. prel, F. tir. – [02-17]
519.6:004(082)=111
Com. Nr

02-18 Gusac, Valentina
Probleme cu si fara logica, care necesita, neaparat, logica / Valentina Gusac;
des., postfala: Ana Manole. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Bons-Offices"). – 27, [1] p.:
fig.; 20 cm.
ISBN 9975-9629-9-8
F. prel, 200 ex. – [02-18]
372.47(075.2)
Com. Nr

02-19 5øpm¡eøu, 5opøc
ñaptuëpctso paau ×usuu: [CLA – Poccu¤: õopeõa c teppopusnon] / 6opuc
6upateuu. – Ch.: Universul, 2002. – 127, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-944-42-6 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-19]
[323.28+327](470+73)
Com. Nr

02-20 Trofaila, Vasile
Cirese amare: Nuvele si schile docum. / Vasile Trofaila; fotogr.: Tudor Iovu. –
Ch.: "VAST-M" SRL, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 221, [3] p.; 20 cm
ISBN 9975-9682-0-1
F. prel, 1000 ex. – [02-20]
821.135.1(478)-32 Trofaila

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
5
Com. Nr 8939

02-21 Kappouuø, Aueaeo
leuv×uMe uactasneuu¤ saraaa: [nuõepanusn: ronutura, arouonura] /
Aneaeo Kappo++u; rep. c utan.: ßeouua ûnutpos; rpa1.: |ou XaaMpra; xvao×.
o1opnneuue: Epnenuuaa Tenenõu+. – Ch.: Garuda-Art, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 190, [1] p.: fotogr., il.; 24 cm. – (0patopM au¤; 1).
Texte: lb. ital., rusa. – A.: La pena di morte
ISBN 9975-933-04-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-21]
34:330.82
Com. Nr 2040

02-22 Mardare, Marcela
Nelimita iubirii: Nuvele / Marcela Mardare; graf.: Iurie Brasoveanu. – Ch.:
Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 166, [2] p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-938-65-5
F. prel, F. tir. – [02-22]
821.135.1(478)-32 Mardare
Com. Nr 1843

02-23 Tapes, Victor
Clima municipiului Balli: [studiu] / Victor Tapes; Univ. de Stat din Tiraspol cu
sediul la Chisinau. Fac. de Geografie. Catedra de Geografie regionala. – Ch.: S. n.,
2002 (Rotaprint SRL). – 172 p.: fig., tab.; 20 cm. + An.: [2] f. împaturite în 3 parli
Bibliogr. p. 167-170
ISBN 9975-9678-1-7
F. prel, F. tir. – [02-23]
551.58(478-21)
Com. Nr 40

02-24 Anghel, Rita
Perfeclionarea metodelor rapide de identificare a corinebacteriilor patogene:
03.00.07 - Microbiologie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Rita Anghel; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – 24 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-22 (25 tit.)
[02-24]
579.61:616.98-07(043.2)
Com. Nr

02-25 Usatîi, Agafia
Bazele fiziologico-biochimice si biotehnologice de cultivare a drojdiilor
oleogene si oblinere a preparatelor bioactive: 03.00.23 - biotehnologie: Autoref. al
tezei de doctor habilitat în st. biologice / Agafia Usatîi; Acad. de 3t. a Rep. Moldova.
Inst. de Microbiologie. – Ch.: S. n., 2002. – 34 p.: fig., tab.,schema; 20 cm.
Bibliogr. p. 27-32 (59 tit.)
[02-25]
573.6:579.222.121(043.2)
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
6

02-26 Sararu, Dinu
Niste larani: [roman] / Dinu Sararu; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si
Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 286, [2] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 215)
ISBN 9975-74-385-4 (Litera). – ISBN 973-8358-31-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-26]
821.135.1-31 Sararu
Com. Nr 20020

02-27 Agârbiceanu, Ion
Fefeleaga: [povestiri] / Ion Agârbiceanu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu; il.:
Emil Childescu. – Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 343, [1] p.: il., [1] f. portr.;
19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 296)
Ref. ist.-lit. p. 334-342
ISBN 9975-74-371-4
F. prel, F. tir. – [02-28]
821.135.1-34 Agârbiceanu
Com. Nr

02-28 Rebreanu, Liviu
Ion: [roman]: [în 2 vol.] / Liviu Rebreanu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. –
Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 19 cm. – (Bibl. scolarului, ser. noua 234)
[Vol. I]. – 2001. – 251, [2] p., [1] f. portr. – ISBN 9975-74-374-9: F. prel, F. tir.
– [02-28]
821.135.1-31 Rebreanu


02-29 Rebreanu, Liviu
Ion: [roman]: [în 2 vol.] / Liviu Rebreanu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. –
Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 19 cm. – (Bibl. scolarului, ser. noua 235)
[Vol. II], [Nr] 235. – 2001. – 253, [2] p. – Ref. ist.-lit. p. 225-254. – ISBN 9975-
74-375-7: F. prel, F. tir. – [02-29]
821.135.1-31 Rebreanu
Com. Nr

02-30 0iaeuøp, Hexue¡
8osaeuctsue pasnu+uMx cootuoaeuuu asota u 1oc1opa ua noaeneuMe
suaM ruapoõuoutos: (Chlorella vulgaris Beijer, Gammarus kischineffensis Schel.):
(creuuaneuocte 03.00.18 - ruapoõuonoru¤): Astope1. aucceptauuu ua coucrauue
v+euou ctereuu aortopa õuon. uavr / Vexnet 0saenup; Araa. lavr Pecr. Vonao-
sa. |u-t 8oonoruu. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[02-30]
574.4:504.05(043.2)
Com. Nr

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
7

02-31 Cantemir, Dimitrie
Descrierea Moldovei / Dimitrie Cantemir; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop. si il.: Emil
Childescu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 254, [2]
p.: il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 221)
Ref. ist.-lit. p. 220-253
ISBN 9975-74-367-6 (Litera). – ISBN 973-8358-20-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-31]
821.135.1-3 Cantemir
Com. Nr 11309

02-32 Bolintineanu, Dimitrie
Legende istorice: [în versuri] / Dimitrie Bolintineanu; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai
Cârmu; il.: Emil Childescu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul
Poligr.). – 276, [4] p.: il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 219)
Ref. ist.-lit. p. 264-271
ISBN 9975-74-372-2 (Litera). – ISBN 973-8358-24-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-32]
821.135.1-343 Bolintineanu
Com. Nr 11418

02-33 Solcan, Angela
Managementul micului business: [pentru uzul studenlilor] / Angela Solcan;
Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: ASEM, 2001. – 300 p.: fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. si în notele de subsol. – Index p. 296-300
ISBN 9975-75-131-8 (în cop.)
F. prel, 150 ex. – [02-33]
334.012.64:658.012.4(075.8)
Com. Nr

02-34 Armeanic, Alexandru
Drept fiscal: Teoria generala privind impunerea. Administrarea fiscala.
Reglementarea juridica a impozitului pe venit: (Note de curs) / Alexandru Armeanic,
Victor Volcinschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. Relalii Economice
Int. Catedra Drept. – Ch.: ASEM, 2001. – 159 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-75-127-X
F. prel, 500 ex. – [02-34]
346.62:351.713(075.8)
Com. Nr 145

02-35 Kudritkaia, Svetlana
Chimie: Ghidul profesorului: cl. a 7-a / Svetlana Kudrilkaia, Boris Pasecinic,
Nadejda Velisco; comisia de evaluare: Larisa Avdeev, ...; Min. Învalamântului al Rep.
Moldova. – Ch.: Arc: Epigraf, 2002 (Combinatul Poligr.). – 78, [2] p.: il., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 79 (16 tit.)
ISBN 9975-61-206-7
F. prel, 3 600 ex. – [02-35]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
8
372.854.046.14
Com. Nr 20059

02-36 Istoria Românilor: Epoca antica si cea medievala: man. pentru cl. a 10-a / Pavel
Parasca, Ion Negrei, Gheorghe Gonla, ...; comisia de evaluare: Sergiu Musteala,
Tamara Moraru; Min. Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Combinatul Poligr.). – 167 p.: harli color, il., tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 167
ISBN 9975-67-218-4
F. prel, 5 000 ex. – [02-36]
94(=135.1)"0/16"(075.3)
Com. Nr 20057

02-37 Diagnosticul financiar al activitalii firmei: (Material consultativ didactic pentru
masterat) / Min. Învalamântului din Rep. Moldova. Acad. de Studii Economice din
Moldova; elab. de Vladimir Balanula. – Ch.: ASEM, 2001. – 54, [1] p.: scheme, tab.;
29 cm.
F. prel, 150 ex. – [02-37]
334.72.012.4(075.8)
Com. Nr 6

02-38 Programa analitica a disciplinei "Previziune Social-economica" predata la toate
specialitalile: (cu exceplia specialitalii "Statistica") / aut.: Ion Pârlachi, Valentina
Tolpinschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. Catedra Statistica si Previziune
Economica. – Ch.: ASEM, 2002. – 21, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-22 (39 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-38]
338.27(073.8)
Com. Nr

02-39 Programa practicii de producere si de licenla: (anul 5) / aut.: E. Hriscev, P. Crudu, A.
Cotelnic,…; Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. "Management". Catedra
"Economia si Managementul Firmei". – Ch.: ASEM, 2002. – 10 p.; 20 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit.
F. prel, 200 ex. – [02-39]
334.7:658.012.4(073.8)
Com. Nr

02-40 Indicatii metodice: privind executarea tezelor anuale la disciplina universitara
"Metode si tehnici fiscale" pentru studenlii an. IV, specialitatea "Finanle si asigurari",
fac. "Finanle" / aut.: E. Busmachiu, R. Covali, L. Bacioi; Acad. de Studii Economice.
Fac. "Finanle". Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 10 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-40]
336.22(076.5)
Com. Nr

02-41 Indicatii metodice: privind elaborarea tezei anuale la disciplina universitara
"Finanlele întreprinderilor": pentru studenlii an. 3, specialitatea "Finanle si asigurari" /

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
9
I. Cobzari, N. Botnari, D. Dascaliuc; Acad. de Studii Economice. Fac. "Finanle".
Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 8, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [02-41]
334.72(076.5)
Com. Nr

02-42 Indicatii metodice: privind elaborarea tezelor anuale la disciplina universitara
"Gestiunea finanlelor publice" pentru studenlii an. V, specialitatea "Finanle si
asigurari", fac. "Finanle" / aut.: A. Casian, A. Petroia; Acad. de Studii Economice.
Fac. "Finanle". Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 8, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-42]
336.1/.5(076.5)
Com. Nr

02-43 Indicatii metodice: privind elaborarea tezelor anuale la disciplina universitara
"Managementul asigurarilor", pentru studenlii an. V, specialitatea "Finanle si
asigurari", fac. "Finanle" / aut.: S. Fotescu, A. Tugulischi, T. Vîsolcaia; Acad. de
Studii Economice. Fac. "Finanle". Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001.
– 9 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-43]
368:685.012.4(076.5)
Com. Nr

02-44 Programa practicii de licenla în Min. Finanlelor: pentru studenlii specialitalii "Finanle
si asigurari" / Acad. de Studii Economice. din Moldova. Fac. "Finanle". Catedra
"Finanle si Asigurari"; elab.: A. Casian, A. Petroia. – Ch.: ASEM, 2001. – 12, [1] p.:
tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-44]
336.132(073.8)
Com. Nr

02-45 Programa practicii de licenla: în soc. de asigurari, pentru studenlii specialitalii
"Finanle si asigurari" / aut.: S. Fotescu, A. Tugulischi; Acad. de Studii Economice.
Fac. "Finanle". Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 21, [1] p.; 20
cm.
F. prel, 100 ex. – [02-45]
336+368(073.8)
Com. Nr

02-46 Programa practicii de licenla: în unitalile economice, pentru studenlii specialitalii
"Finanle si asigurari" / aut.: L. Cobzari, N. Botnari, D. Dascaliuc; Acad. de Studii
Economice. Fac. "Finanle". Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 18
p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-46]
334.7(073.8)
Com. Nr


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
10
02-47 Programa practicii de licenla: în Inspectoratele Fiscale: pentru studenlii specialitalii
"Finanle si asigurari" / Acad. de Studii Economice. Fac. "Finanle". Catedra "Finanle
si Asigurari"; elab.: E. Busmachiu, .... – Ch.: ASEM, 2001. – 14 p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-47]
336.22(073.8)
Com. Nr

02-48 Programa practicii de licenla: în Dir. Financiare: pentru studenlii specialitalii "Finanle
si asigurari" / aut.: A. Casian, A. Petroia; Acad. de Studii Economice. Fac. "Finanle".
Catedra "Finanle si Asigurari". – Ch.: ASEM, 2001. – 14 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-48]
336.132(073.8)
Com. Nr

02-49 ßporpauua rpeaaurnonuou rparturu: s lanorosou |ucreruuu: an¤ ctvaeutos
creuuaneuoctu "1uuaucM u Ctpaxosauue" / Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM".
Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue"; coct.: ß. lurutuu, …. – Ch.: ASEM, 2001. –
10, [1] p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-49]
336.22(073.8)
Com. Nr

02-50 ßporpauua rpeaaurnonuou rparturu ua ñpearpu¤tu¤x an¤ ctvaeutos creuu-
aneuoctu "1uuaucM u ctpaxosauue" / Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM". Ka-
1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue"; coct.: l. 6otuape, …. – Ch.: ASEM, 2001. – 14
p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-50]
334.72(073.8)
Com. Nr

02-51 ßporpauua rpeaaurnonuou rparturu s Vuuuctepctse 1uuaucos an¤ ctvaeutos
creuuaneuoctu "1uuaucM u ctpaxosauue" / Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM".
Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue"; coct.: A. Kace¤u, A. ñetpo¤; – Ch.: ASEM,
2001. – 12 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-51]
336.132(073.8)
Com. Nr

02-52 ßporpauua rpeaaurnonuou rparturu: s 1uuaucosMx 0prauax an¤ ctvaeutos
creuuaneuoctu "1uuaucM u ctpaxosauue" / ast.: Au×ena Kace¤u, Auapeu ñetpo¤;
Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM". Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue". – Ch.:
ASEM, 2001. – 13 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-52]
336.132(073.8)
Com. Nr

02-53 ßporpauua rpeaaurnonuou rparturu: s CtpaxosMx Konrauu¤x an¤ ctvaeutos
creuuaneuoctu "1uuaucM u ctpaxosauue" / Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM".

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
11
Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue"; coct.: C. 1otecrv, T. 8Mcoura¤. – Ch.:
ASEM, 2001. – 15, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-53]
336+368(073.8)
Com. Nr

02-54 He¡oaøueckøe vrasauu¤: an¤ rvpcosMx paõot ro aucuurnuue "1uuaucM rpea-
rpu¤tu¤": an¤ ctvaeutos 3 rvpca creuuaneuoctu "1uuaucM u ctpaxosauue", 1ar.
"1uuaucM" / ast.: ß. Koõsape, T. Kuoc¤; Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM". Ka-
1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue". – Ch.: ASEM, 2001. – 12 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [02-54]
334.72(076.5)
Com. Nr

02-55 He¡oaøueckøe vrasauu¤ ro uarucauuk rvpcosou paõotM ro aucuurnuue "Ve-
uea×neut s ctpaxosauuu" an¤ ctvaeutos 5 rvpca creuuaneuoctu "1uuaucM u
ctpaxosauue", 1arvneteta "1uuaucM" / ast.: C. 1otecrv, T. 8Mcoura¤, A. Lvrvne-
cruu; Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM". Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue". –
Ch.: ASEM, 2001. – 11 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-55]
368:658.012.4(076.5)
Com. Nr

02-56 He¡oaøueckøe vrasauu¤: ro uarucauuk rvpcosMx paõot ro aucuurnuue "Veto-
aM u texuura uanorooõno×euu¤" an¤ ctvaeutos 4 rvpca, creuuaneuoctu "1uuau-
cM u ctpaxosauue", 1arvneteta "1uuaucM" / Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM".
Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue"; coct.: 8. 6v+aura¤, l. Kurv. – Ch.: ASEM,
2001. – 10 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-56]
336.22(076.5)
Com. Nr

02-57 He¡oaøueckøe vrasauu¤ ro uarucauuk rvpcosMx paõot ro aucuurnuue "/rpas-
neuue rocvaapctseuuMnu 1uuaucanu": an¤ ctvaeutos 5 rvpca, creuuaneuoctu
"1uuaucM u ctpaxosauue", 1arvneteta "1uuaucM" / ast.: A. Kace¤u, A. ñetpo¤;
Vona. 3rou. Araa. 1ar. "1uuaucM". Ka1eapa "1uuaucM u Ctpaxosauue". – Ch.:
ASEM, 2001. – 13 p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-57]
336.1/.5(076.5)
Com. Nr

02-58 ßporpauua rpoussoactseuuou u aurnonuou rparturu: (V rvpc) / Vona. 3rou.
Araa. 1ar. "Veuea×neut". Ka1. "3rouonura u Veuea×neut 1upnM"; paspaõ.: |.
CMpõv, …. – Ch.: ASEM, 2002. – 11 p.; 20 cm.
F. prel, 120 ex. – [02-58]
334.7:658.012.4(073.8)
Com. Nr


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
12
02-59 Auanø¡øueckaø rporpanna ro aucuurnuue "Couuaneuo-arouonu+ecroe rporuo-
suposauue" an¤ scex creuuaneuocteu (sa ucrnk+euuen creuuaneuoctu "Ctatu-
ctura") / ast.: 8aneutuua Tonruucru, |ou ñMpuaru; Vona. 3rou. Araa. Ka1eapa
Ctatucturu u 3rou. ñporuosuposauu¤. – Ch.: ASEM, 2001. – 18, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (38 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-59]
338.27(073.8)
Com. Nr

02-60 Un Iosif Sava al nostru: (Ion Pacuraru la 50 de ani): Manunchi omagial. – Ch.: S. n.,
2002. – 32 p.: fotogr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 8-9
F. prel, F. tir. – [02-60]
78.071.1+929 Pacuraru
Com. Nr

02-61 |anau, 6epreø
Ctepeo1otorpa1u¤ u ee rpartu+ecroe ucronesosauue / Cepreu lanau,
Anercauap +vrpuueuro; Konea× ñonuuuu un. "ûunutpu¤ Kautenupa". – Ch.: S.
n., 2002 (Tipogr. "Speranla"). – 16 p.: il.; 21 cm.
ISBN 9975-9675-2-3
F. prel, 11 ex. – [02-61]
778.4:343.982.5(076.5)
Com. Nr 12/22

02-62 Planificarea activitalii de marketing în construclii: material didactic / Nicolae
Turcanu, Evsei 3amis, Valentina Zubko, Iulia Malinina; ref. st.: Nicolae Turcanu;
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Evaluarea Bunrilor Imobile, Economie si
Management. – Ch.: UTM, 2002. – 62 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 60-61 (21 tit.)
8 lei, 100 ex. – [02-62]
69:339.138(075.8)
Com. Nr 2

02-63 Îndrumar metodic privind elaborarea capitolului. Proteclia muncii si a mediului
ambiant în proiectele de diploma / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Proteclia muncii si
a mediului ambiant; alcat.: Ion Cobuscean; red. resp.: Efim Olaru. – Ch.: UTM, 2002.
– 31 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28-30 (37 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-63]
331.45+331.4(076.5)
Com. Nr 4

02-64 Grammar Structures and Exercises for Translation: [pentru uzul studenlilor] / aut.:
Maria Anischievici; editor-in-chief: Ion Balmus; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Informatica si Limbi Moderne Aplicate. – Ch.: UTM, 2002. – 65, [2] p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 66 (3 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-64]
811.111'36(075.8=135.1)
Com. Nr 5

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
13

02-65 Orlov, Simion
Proteclia localitalilor si edificiilor contra deplasarilor de teren: Ciclu de
prelegeri / Simion Orlov; coord. st.: Ion Ciupac; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Geodezie, Cadastru si Geotehnica. – Ch.: UTM, 2002. – 64, [1] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 64 (20 tit.)
6 lei, 300 ex. – [02-65]
624.131.5(075.8)
Com. Nr 6

02-66 Mecanica teoretica: Cinematica: Material didactic pentru atestarea studenlilor / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Mecanica Teoretica; alcat.: Gheorghe Coman, .... – Ch.:
UTM, 2002. – 18 p.; 21 cm.
F. prel, 300 ex. – [02-66]
531.1:371.27(076.5)
Com. Nr 7

02-67 Fizica si chimia polimerilor: Progr. si îndrumar metodic privind efectuarea lucr. de
control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Chimie; elab.: Vasile Gulanu, Diana
Munteanu; ref. st.: Vasile Gutanu. – Ch.: UTM, 2002. – 30, [1] p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 9 (13 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-67]
53+541.64(073.8)
Com. Nr 8

02-68 Îndrumar metodic: privind practica de evaluare pentru studenlii specialitalii 2552
Evaluarea imobilului / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Evaluarea Bunurilor Imobile,
Economie si Management; elab.: Ion Albu; red. resp.: Nicolae Turcanu. – Ch.: UTM,
2002. – 15 p.: 21 cm.
F. prel, 150 ex. – [02-68]
332(076.5)
Com. Nr 9

02-69 Îndrumar metodic: privind practica manageriala pentru studenlii specialitalii 1802
Management, specializarea 1802.06 Economie si management în construclii / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie si Management;
elab.: Eduard Cojemeachin, Ion Albu; red. resp.: Nicolae Turcanu. – Ch.: UTM, 2002.
– 16 p.; 21 cm.
F. prel, 150 ex. – [02-69]
69:658.012.4(076.5)
Com. Nr 10

02-70 ßonuosaø ortura. 1usura atona. 1usura tsepaoro tena: Vetoau+ecrue vrasauu¤
r naõ. rparturvnv ro 1usure / Texu. vu-t VonaosM. Ka1. 1usuru; roarot.: |. 8.
luctupkr, …; ots. pea.; |. 8. Ctpatau. – K.: T/V, 2002. – 78 p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 77 (9 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-70]
535-1/-3+539(076.5)
Com. Nr 12

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
14

02-71 Metode optice de analiza: Îndrumar de laborator / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Chimie; alcat.: Rodica Sturza, ...; red. resp.: Veronica Amarii. – Ch.: UTM, 2002. –
88, [1] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88 (10 tit.)
F. prel, 300 ex. – [02-71]
543.4(076.5)
Com. Nr 13

02-72 Exploatarea drumurilor si organizarea circulaliei rutiere: Îndrumar de laborator /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Cai Ferate, Drumuri si Poduri; alcat.: Ghenadie
Pogorlelchi; red. resp.: Andrei Ababii. – Ch.: UTM, 2002. – 30, [1] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (6 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-72]
625.711.2+656.1.05(076.5)
Com. Nr 14

02-73 Bazele marketingului: Îndrumar de lucrari practice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
de Teorie Economica si Marketing; elab.: Victor Murzac. – Ch.: UTM, 2002. – 23 p.:
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (15 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-73]
339.138(076.5)
Com. Nr 15

02-74 Symposia studentium: Materialele Sesiunii st. din 27-28 apr. 2001: [în 6 vol.] / Univ.
Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM,
2001. – 21 cm.
Seria Economie. – 2001. – 103, [1] p.: fig., tab. – Text.: lb. rom., engl., fr.,
rusa. - ISBN 9975-920-55-1: F. prel, 55 ex. – [02-74]
[33:378.4](478)(082)
Com. Nr 215-01

02-75 Symposia professorum: Materialele Sesiunii st. din 4-5 mai 2001: [în 9 vol.] / Univ.
Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM,
2001. – 21 cm.
Seria Economie. – 2001. – 246 p.: tab., scheme. – Text.: lb. rom., engl., rusa.
– ISBN 9975-920-54-3: F. prel, 72 ex. – [02-75]
[33:378.4](478)(082)
Com. Nr 234-1

02-76 Goga, Octavian
Ne chema pamântul: Poezii / Octavian Goga; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Svetlana
Filonov. – Ch.: Litera; Bucuresti; Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 303, [1] p.,
[1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 225)
Pe cop.: La arat (detaliu) de Ioan Andreescu. – Ref. ist.-lit. p. 269-298
ISBN 9975-74-366-8: (Litera). – ISBN 973-8358-13-2: (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-76]
821.135.1-1 Goga

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
15
Com. Nr 11332

02-77 Minulescu, Ion
Nu sunt ce par a fi: [versuri] / Ion Minulescu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 2001
(Combinatul Poligr.). – 303, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua;
206)
Pe cop.: Portret de Lucia Dem. Balacescu (detaliu). – Ref. ist.-lit. p. 276-297
ISBN 973-8358-21-9: (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-77]
821.135.1-1 Minulescu
Com. Nr 11333

02-78 Rebreanu, Liviu
Adam si Eva: roman / Liviu Rebreanu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. –
Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 278, [2] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 297)
Ref. ist.-lit. p. 264-279
ISBN 9975-74-369-2: (Litera)
F. prel, F. tir. – [02-78]
821.135.1-31 Rebreanu
Com. Nr 11435

02-79 Slavici, Ion
Mara: [roman] / Ion Slavici; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan
Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2001 (Combinatul Poligr.). – 307, [4] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua; 232)
Pe cop.: Hanul de la Oralii de Nicolae Grigorescu (colaj). – Ref. ist.-lit. p. 293-
308
ISBN 9975-74-364-1: (Litera). – ISBN 973-8358-18-3: (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-79]
821.135.1-31 Slavici
Com. Nr 20028

02-80 La Fontaine, Jean de
Fabule / Jean de la Fontaine; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan
Vidrascu; trad. [din fr.]: Tudor Mainescu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir
Zmeev; il.: Gustave Doré. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul
Poligr.). – 399, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 318)
Pe cop.: Colaj cu ilustralie de Gustave Doré. – Ref. ist.-lit. p. 383-395
ISBN 9975-74-373-0: (Litera). – ISBN 973-8358-25-1: (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-80]
821.133.1-342 De la Fontaine
Com. Nr 20017

02-81 Budai-Deleanu, Ion
Tiganiada: [poem] / Ion Budai-Deleanu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.:

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
16
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 398, [2] p.; 19 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 220)
Pe cop.: Broboada rosie si Târg de Dragaica de Ioan Andreescu (colaj). –
Ref. ist.-lit. p. 391-399
ISBN 9975-74-37-6: (Litera). – ISBN 973-8358-22-7: (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-81
821.135.1-1 Budai-Deleanu
Com. Nr 20004

02-82 Ungureanu, Robert
Bocet de vlastar: [versuri] / Robert Ungureanu. – Bucuresti: Litera Int., 2001
(Combinatul Poligr.). – 62, [2] p.; 19 cm. – (Debut)
ISBN 973-8358-29-4
F. prel, F. tir. – [02-82]
821.135.1-1 Ungureanu
Com. Nr 11411

02-83 Ciubucciu, Vlad
Valcinel de la Sfârcul Bâcului: file de istorie: [jud. Ungheni] / Vlad Ciubucciu. –
Ch.: Iulian, 2001 (Tipogr. A. 3. a Rep. Moldova). – 175, [1] p.: fotogr., il., scheme; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-92-49-X
F. prel, 100 ex. – [02-83]
94(478-22)
Com. Nr

02-84 Matei, Vasile
Vorniceni: [jud. Chisinau: ist., tradilii, genealogii] / Vasile Matei, Veaceslav
Stavila, Galina 3cerban. – Ch.: S. n., 2002 [Tipogr. "Prag-3"]. – 192 p.: fotogr., il.,
tab., scheme; 20 cm.
Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul dlui Ion C. Budu
ISBN 9975-77-013-4
F. prel, 500 ex. – [02-84]
908(478-22)
Com. Nr

02-85 Saharneanu, Eudochia
Fenomenul "Sensul istoriei" în discursul filosofic si ideologic contemporan:
09.00.01 - Ontologia si teoria cunoasterii: Autoref. tezei de doctor habilitat în st.
filosofice / Eudochia Saharneanu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Asistenla sociala,
Sociologie si Filosofie. – Ch.: S. n., 2002. – 44 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 38-42 (33 tit.)
[02-85]
1/14:94
Com. Nr 11

02-86 |accep, An6ep¡ A.
8arvrra - ucto+uur rpuõMnu: ûn¤ pvrosoauteneu rotopMe aoõusaktc¤
vcrexa / Anõept X. laccep; rep.: 0rcaua ßurrauv, ûnutpuu ßurrauv. – Ch.: AMA

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
17
(Asoc. Mold. de Aprovizionare), 2000 (Tipogr. "Reclama"). – 100 p.: tab.; 20 cm. –
(losa¤ repcrertusa).
Tit. orig.: Einikauf als Gewinnbringer. – Bibliogr. p. 96 si în notele de subsol
ISBN 9975-9519-1-0
F. prel, F. tir. – [02-86]
334
Com. Nr

02-87 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of
Mathematics and Computer Science; edit.-in-chief: C. Gaindric; advisory board: N.
Adronaty,…. – Ch.: Inst. of Mathematics and Computer Science, 2001. – 22 cm.
Vol. 10, Nr 1(28). – 2002. – 95 p.: fig. – Text: lb. engl. – Bibliogr. la sfârsitul
art.
F. prel, F. tir. – [02-87]
519.6:004(082)=111
Com. Nr

02-88 Varo. Moldova: Producatori de marfuri si servicii: Catalog [include inf. pâna la 1
noiemb. 2001] / administratorul bazei de inf.: Cernoculskaia L. Iu.; marketing,
colectarea inf. si publicitatea: Burleai O. A., ... – Ch.: Varo-Inform SRL, 2002
(Combinatul Poligr.). – 600 p.: il. color., [5] f. separatoare; 26 cm.
01-88.1.1 '2002. – 2002. – Text: lb. rom., engl., rusa. – Indexul alf. al Produselor si Serviciilor,
întreprinderilor p. 51-164. – ISBN 9975-937-04-7 (în cop.): F. prel, f. tir. – [02-88]
659.3(478)(085.2)
Com. Nr

02-89 Balanta de plali a Moldovei, 2000 / Banca Nal. a Moldovei. – [Ch.]: S. n., [2001]. –
69 p.: diagr. color, tab.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-89]
336.711(478):657.37
Com. Nr

02-90 Gavriluta, Vasile
Maxilo-etmoidita recidivanta la copiii de vârsta precoce (diagnosticul,
tratamentul si prognozarea): 14.00.04 - otorinolaringologie: Autoref. al tezei de doctor
în medicina / Vasile Gavrilula; Univ. de Stat de medicina si Farmacie "Nicolae
Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (12 tit.).
[02-90]
[616.216.1+616.282]- 07-08-053.2(043.2)
Com. Nr


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
18

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul "Automatizare"


LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
FEBRUARIE 200202-91 Wael Ahmad Abu Dayyih
Senzori potenliometrici pe baza de compusi complecsi polinucleari pentru
determinarea conlinutului unor substanle medicamentoase: Specialitatea: 02.00.02 -
Chimie analitica: Autoref. al tezei de doctor în st. chimice / Wael Ahmad Abu Dayyih;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (8 tit.)
[02-91]
543.554:615.2/.3(043.2)
Com. Nr 23

02-92 Stutely, Richard
Planul de afaceri: perfect: Ghid sistematizat al planificarii de afaceri inteli-
gente pentru manageri si întreprinzatori / Richard Stutely; trad.: Rodica Levilchi. –
Ch.: Arc, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 358, [1] p.: fig.; 24 cm.
Tit. pe cop. paralel: lb. rom., engl. – Indice p. 355-359. – Apare în cadrul
proiectului Central European Univ. Translation Project, cu suportul Fundaliei Soros
Moldova, Open Society Inst., Budapest
ISBN 9975-61-202-4
F. prel, 2 000 ex. – [02-92]
658.012.4(036)
Com. Nr

02-93 Tudor Hariton Maleca: Biobibliogr. / Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova.
Biblioteca; alcat.: Iulia Melnic, Galina Zavtur; red. bibliogr.: Elena Sandula. – Ch.: S.
n., 2000 (Tipogr. "Elena - V. I."). – 70, [2] p.: fotogr., tab.; 20 cm. – (Col. "Bibl.
UCCM")
Texte: lb. rom., engl., rusa.
F. prel, F. tir. – [02-93]
016:334.7(478)+929 Maleca
Com. Nr 54

02-94 Pavel Dubalari, presedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din
Republica Moldova (MOLDCOOP): 60 ani: Un destin împlinit / alcat.: T. Talai; col.
red.: T. Maleca, L. 3avga. – Ch.: UCCM, 2001 (Tipogr. "Elena - V. I."). – 184 p.: il.,
schema, [20] p.: fotogr. color. – 20 cm.
Text parlial: lb. rusa. – Bibliogr. p. 140 (9 tit.)
ISBN 9975-905-89-7
F. prel, 100 ex. – [02-94]
334.735+929 Dubalari
Com. Nr 35

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
19
02-95 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli. Autore-
ferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Nal. a
Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Claudia Bâgu,…; red. resp. si coord.: Valentina Chito-
roaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002 (Rotaprint). – Text: lb.
rom., rusa, alte lb. straine. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 11, 2001. – 2002. – 197 p.
F. prel, 100 ex. – [02-95]
015(478)
Com. Nr 2

02-96 Pasat, Dumitru
Eminescu si fascinalia carlii / Dumitru Pasat; cop.: Ia. Oliinîk; Centrul Acad.
Int. Eminescu. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 58, [4] p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 57-58
ISBN 9975-938-83-3
F. prel, 1000 ex. – [02-96]
821.135.1.09
Com. Nr 9

02-97 Eminescu, Mihai
La steaua: [versuri] / Mihai Eminescu; col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu
si Marin Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera;
Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 86, [2] p.; 20 cm. – (Col. "O carte
pentru o seara")
ISBN 9975-74-344-7 (Litera). – ISBN 973-8358-01-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-97]
821.135.1-1 Eminescu
Com. Nr 30149

02-98 Shakespeare, William
Sonete / William Shakespeare; col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si
Marin Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucur-
esti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 87 p.; 20 cm. – (Col. "O carte pentru o
seara")
ISBN 9975-74-346-3 (Litera). – ISBN 973-8358-03-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-98]
821.111-1 Shakespeare
Com. Nr 30150

02-99 Caragiale, Mateiu Ion
Craii de curtea-veche: [versuri, povestiri, art., st., heraldice, însemnari, note]
/ Mateiu Ion Caragiale; col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu;
conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 279, [1] p., [1] f. fotogr.; 19 cm. – (Bibl.
scolarului: serie noua; 223)
Ref. ist.-lit. p. 256-278
ISBN 9975-74-362-5 (Litera). – ISBN 973-8358-16-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-99]
821.135.1.1+821.135.1-3 Caragiale
Com. Nr 20064

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
20

02-100 Neagoe, Basarab
Învalaturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Theodosie: [proza] / col.
iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.:
Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 300
p.: il.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 211)
Pe cop.: Neagoe Basarab si familia sa de Dragomir din Târgoviste. – Ref.
ist.-lit. p. 285-302
ISBN 9975-74-357-9 (Litera). – ISBN 973-8358-12-4 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-100]
821.135.1-3
Com. Nr 11226

02-101 Ziubritchi, M. F.
Mijloacele de reglementare a circulaliei rutiere = Cpeactsa pervnuposauu¤
asu×euu¤: Ghidul conducatorului AUTO / M. F. Ziubrilchi, V. M. Ziubrilchi; trad.: V.
Opinca. – Ed. a 3-a, revaz. si compl. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul
Poligr.). – 191 p.: des. color.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-67-254-2
F. prel, 5 000 ex. – [02-101]
656.11.05=135.1=161.1
Com. Nr 20105

02-102 Burlacu, Alexandru
Literatura româna din Basarabia. Anii ' 20-'30: [carte pentru studenli] / Ale-
xandru Burlacu. – Ch.: Tehnica-Info., 2002 (Combinatul Poligr.). – 226 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 219-226 (281 tit.) si la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul Fun-
daliei Soros Moldova
ISBN 9975-63-103-7
F. prel, 500 ex. – [02-102]
821.135.1(478)+821.135.1.09(075)
Com. Nr

02-103 Arseni, Alexandru
Cetalenia - o noua viziune si reglementare europeana: [pentru uzul
studenlilor] / Alexandru Arseni, Leontie Suholitco. – Ch.: Litera, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 135, [1] p.: an.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al I. M. moldo-
germane "Resan", vicepres. A. Z. Barg, si companiei "Lukoil-Moldova", pres. Nicolae
Ciornâi
ISBN 9975-74-391-9
F. prel, F. tir. – [02-103]
342.71
Com. Nr 20060

02-104 Darul cel mai prelios: [povestiri biblice pentru copii]. – Ch.: Serebia, 2002 (Tipogr.
"Universul"). – [32] p.: il color.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 45000 ex. – [02-104]
087.5:22

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
21
Com. Nr 356

02-105 Scoutismul - metoda de educalie: Culeg. de doc. si materiale / Org. Nal. a Scoulilor
din Moldova; col. red.: Valentina Ursu (red. coord.),…. – Ch.: Pontos, 2001
(Reclama). – 82, [1] p.: scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 82-83 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Fundaliei Soros - Moldova
ISBN 9975-938-87-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-105]
37.03(082)
Com. Nr 5

02-106 Carta studentului / Consiliul Europei; Liga Studenlilor Univ. Pedagogice de Stat "Ion
Creanga"; elab.: Elena Prus, .... – Ch.: Pontos, 2001. – 71, [1] p.; 22 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. p. 72 (10 tit.). – Apare
cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, ed. în cadrul proiectului "Educalia pentru
Cetalenie într-o Soc. Democratica"
ISBN 9975-938-86-8
F. prel, F. tir. – [02-106]
341.231.14:378.18
Com. Nr

02-107 Traianus
Poemele regretelor târzii: [versuri] / Traianus; prez. graf.: Petre Gheloi. –
Ch.: Lyceum, S. a. (Tipogr. Leova). – 56 p.; 20 cm. – (Col. "Pasarea phoenix")
F. prel, 1000 ex. – [02-107]
821.135.1(478)-1 Traianus
Com. Nr 1678

02-108 Traianus
Un clopot pentru Basarabia: 1987-1994: [versuri] / Traianus; graf.: Anatol
Adam. – Ch.: Lyceum, S. a. (Tipogr. or. Orhei). – 204 p.; 20 cm. – (Col. "Pasarea
phoenix")
ISBN 9975-939-69-4
F. prel, 1000 ex. – [02-108]
821.135.1(478)-1 Traianus
Com. Nr 1993

02-109 Traianus
Spitalele pentru îngeri: [versuri] / Traianus; prez. graf.: Petre Balan. – Ch.:
S. n., [1997] (CRIC "Informcom"). – 326 p.; 20 cm.
F. prel, 550 ex. – [02-109]
821.135.1(478)-1 Traianus
Com. Nr 995

02-110 Traianus
Zeii nu mor în cer: [versuri] / Traianus: prez. graf.: Petre Balan. - Ch.: S. n.,
[1997] (CRIC "Informcom"). - 304 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Într. "Mart" SA, dir. Iurii Derid

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
22
F. prel, 550 ex. – [02-110]
821.135.1(478)-1 Traianus
Com. Nr 994

02-111 Tibulschi, Iulia
Piano-forte: Florilegiu pentru micii pianisti: [man.] / Iulia Tibulschi. – Ch.:
Pontos, 2002 (Tipogr. Dinamo-poligraf). – 52 p.: n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-938-88-4
F. prel, 1000 ex. – [02-111]
786.2(075.4)
Com. Nr

02-112 Rumleanschi, Mihai
Direclii de cercetare, studii, activitali de crealie, specializari: Anuar / Mihai
Rumleanschi; trad.: Valentin 3matov, Mihail Rumleanschi; red. principal: Gheorghe
Popa; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Balli. Seclia 3t. si Relalii Int. – Balli: USB,
2000. – 199 p.: imagini, scheme; 30 cm.
Text: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – Index de
nume proprii p. 188-194
ISBN 9975-931-09-X
F. prel, F. tir. – [02-112]
009:378.4(478)-22=135.1=111=133.1
Com. Nr

02-113 Tu si corpul tau pentru un nou secol = Our Bodies, Ourselves for the New Century: O
carte despre si pentru femei / Boston Women's Health Book Collective; trad. din
engl.: Irina Digodi. – Ch.: Litera: Centrul Nal. de Studii si de Inf. pentru Problemele
Femeii, 2001 (Combinatul Poligr.). – 356, [2] p.: il.; 29 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-74-390-0
F. prel, F. tir. – [02-113]
613.99:618
Com. Nr 20061

02-114 Tabarcea, Ala
Particularitalile si factorii formarii prelurilor în condiliile concurenlei
monopolistice: Specialitatea 08.00.06 - Marketing si Logistica: Autoref.: al tezei de
doctor în st. econ. / Ala Tabarcea; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.:
USM, 2002. – 26 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (9 tit.)
[02-114]
338.51(478)(043.2)
Com. Nr

02-115 Andrusceac, Georgeta
Metotrexatul în tratamentul complex al artritei reactive urogenitale: 14.00.05
- boli interne: Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Georgeta Andrusceac; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2001. – 22 p.:
diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
23
[02-115]
616.72-002:616.6(043.2)
Com. Nr

02-116 Zamfirescu, Duiliu
Viala la lara: [versuri, romane] / Duiliu Zamfirescu; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 319, [1] p., [1] f. portr.;
19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 229)
ISBN 9975-74-388-9 (Litera). – ISBN 973-8358-34-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-116]
821.135.1-1/-3 Zamfirescu
Com. Nr 20049

02-117 Neculce, Ion
O sama de cuvinte: Letopiselul Tarii Moldovei / Ion Neculce; col. iniliata si
coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir
Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Lit. Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 411, [4] p.: re-
prod.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: serie noua; 231)
Tit. pe cop.: letopiselul Tarii Moldovei. – Pe cop.: Sf. evanghelist Ioan (de-
taliu). – Ref. ist.-lit. p. 384-410
ISBN 9985-74-387-0 (Litera). – ISBN 973-8358-33-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-117]
821.135.1-3 Neculce
Com. Nr 20036

02-118 Pycy, ßø¡anøø
kpuau+ecruu auanus u paccneaosauue routpaõauaM / 8utanuu Pvcv;
xvao×.: |. luua; 6eneuruu loc. /u-t un. A. Pvcco. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr.
"Bisness-Elita"). – 191 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlor N. E. Volc,
dir. într. |ñ "l. E. 8onr", nvu. 6anue, T. P. Condrea, "Kouap¤ T. ñ.", 1aneate,
000 "lpanap", 6upvuuua, …
ISBN 9975-938-89-2
F. prel, 500 ex. – [02-118]
343.359:339.194
Com. Nr 16

02-119 Bohantov, Eugenia
3tiinle: Caietul elevului: Cl. a V-a / Eugenia Bohanlov, Silvia Vulpe. – Ch.:
Lumina, 2001 (Combinatul Poligr.). – 80 p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-65-102-X
F. prel, 11000 ex. – [02-119]
502(075.3)
Com. Nr 10889
02-120 Cucuietu, Sergiu
Nostalgia altor ceruri: Cronici hristocentriste la ziarul "Tara" (1994-1999) /
Sergiu Cucuietu; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: ULYSSE, 2002 (Combinatul Poligr.). –
167 p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
24
Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultura pentru Copii si Tineret "Sergiu
Grosu"
ISBN 9975-9663-1-4
F. prel, F. tir. – [02-120]
821.135.1(478)-4 Cucuietu
Com. Nr 20092

02-121 Codul electoral = Koaerc o sMõopax: Ed. oficiala, modificata si compl. prin Legile:
Nr 268-XIV din 04.02.1999; 403-XIV din 14.05.1999; 480-XIV din 02.07.1999; 778-
XIV din 03.02.2000; 894-XIV din 23.03.2000; 1107-XIV din 30.06.2000; 1036-XIV din
09.06.2000; 1217-XIV din 31.07.2000; 1227-XIV din 21.09.2000; 1422-XIV din
15.12.2000; 1439-XIV din 28.12.2000; 796-XV din 25.01.2002. – Ch.: CUANT, 2002
(Combinatul Poligr.). – 176 p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa.
ISBN 9975-901-33-6
F. prel, 5000 ex. – [02-121]
342.8(094.4)
Com. Nr

02-122 Kudritkaia, Svetlana
Chimie: Man. pentru cl. a X-a de liceu: profil real, profil umanist / Svetlana
Kudrilkaia, Nadejda Velisco; comisia de evaluare: Mihail Popov, ...; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 297
p.: fig., scheme, tab.; 24 cm.
ISBN 9975-61-205-9
F. prel, 3 000 ex. – [02-122]
54(075.3)
Com. Nr 84

02-123 Ungurean, Stanislav
Deficienle medicale: cauze si consecinle: [pentru uzul studenlilor] /
Stanislav Ungureanu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu".
Catedra Medicina legala. – Ch.: C.E.-P. "Medicina", 2001. – 123 p.: scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 121-122
ISBN 9975-945-82-1
F. prel, 75 ex. – [02-123]
340.6(075.8)
Com. Nr

02-124 Registrul stagiului practic clinic al studentului facultalii medicina generala:
[programe] / Univ. De Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu"; elab.: O.
Cernelchi, V. Musteala. – Ch.: CEP „Medicina”, 2002. – 56 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, f. tir. – [02-124]
614.253.2(073.8)
Com. Nr


02-125 Strategia de dezvoltare regionala în judelul Ungheni (2001-2006): Elab. în cadrul
progr. MOL-97-011 „Consolidarea Guvernamântului Local II” în jud. Ungheni, apr.-

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
25
dec., 2001 / aut.: Victor Popa, Trevor O'Regan, Lilia Melnic, …; Fundalia Viitorul;
Human dynamics: consulting & research;. – [Ch.: S. n., 2002]. – 208 p.: fig., tab.; 20
cm.
Aut. indicali la p. 208
F. prel, f. tir. – [02-125]
303.4(478-21)
Com. Nr

02-126 Arama, E.
Fizica: man. pentru studenlii straini / E. Arama, S. Bajurea, V. Ialuhno; Univ.
de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemilanu”. – Ch.: CEP „Medicina”,
2001. – 131 p.: fig.; 20 cm.
ISBN 9975-945-93-7
F. prel, 200 ex. – [02-126]
53(075.8)
Com. Nr

02-127 Ambros, F.
Programe de studiu universitar la „Boli interne” si discipline conexe / F.
Ambros; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testimilanu”. Fac. „Medicina
generala”. Specialitatea „Medic de profil general”. – Ch.: CEP „Medicina”, 2001. –
113 p.: tab.; 20 cm.
Aut. indicat pe vs. cop. – Bibliogr. p. 98-111 si în notele de subsol. – F. f. de
tit.
ISBN 9975-945-81-3
F. prel, f. tir. – [02-127]
616.1/4(073.8)
Com. Nr

02-128 Txopøk, A. ß.
Vetoau+ecroe rocoõue ro xunuu: an¤ ctvaeutos-uuoctpauues roarot.
ota-uu¤ / loc. /u-t VeauuuuM u 1apnauuu un. lurona¤ Tectenuuauv. Ka1. oõa.
xun.; coct.: A. ñ. Txop¤r, T. l. Vourau. – Ch.: |ñL „Medicina”, 2001. – 240 p.:
scheme, tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 237 (5 tit.)
ISBN 9975-945-69-4
F. prel, f. tir. – [02-128]
54(076.5)
Com. Nr

02-129 McNeill, William H.
Ascensiunea Occidentului: o istorie a comunitalii umane si un eseu
retrospectiv: [st. istoric] / William H. McNeill; trad.: Diana Stanciu; cop.: Mihai
Bacinschi. – Ch.: Arc, 2000 (F.E.-P. „Tipogr. Centrala”). – 818 p.: il.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Indice de nume proprii, p. 792-818. – Apare
cu sprijinul financiar al „Central European University Translation Project”, Fundaliei
OSI-Zug, Center for Publishing Development of the Open Soc. Inst. Budapesta, Fun-
dalia Soros Moldova.
ISBN 9975-61-121-4 (în cop.)
F. prel, f. tir. – [02-129]
930.85+94(100)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
26
Com. Nr 2145

02-130 Cojocaru, Gheorghe E.
1989 la Est de Prut: [evoluliile socio-politice din Moldova] / Gheorghe E.
Cojocaru. – Ch.: Prut Internalional, 2001 (F.E.-P. „Tipogr. Centrala”). – 215 p.; 20
cm. – (CLIO / coord. al col.: Ion Negrei)
Bibliogr. în note la sfârsitul compartimentelor. – Indice de nume, p. 211-213
ISBN 9975-69-255-9
F. prel, f. tir. – [02-130]
323/324(478)”1989”
Com. Nr

02-131 Gagauz halk türküleri: [culegere de cântece populare] / Moldova Resp. Bilim Akad.
Milletlärarasi Aarastirmalar Inst.; alcat.: Lüba Çimpoes, Mariya Durbaylo; cop.: I.
Oliinîk. – Ch.: Pontos, 2001 (F.E.-P. „Tipogr. Centrala”). – 171 p.: n. muz.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-938-81-1
F. prel, 1000 ex. – [02-131]
398.8(=521.165)
Com. Nr 2186

02-132 Pavlovici, Florin Constantin
Tortura pe înlelesul tuturor: [memoriile aut., delinut politic rom. între 1959 si
1964] / Florin Constantin Pavlovici. – Ch.: Cartier, 2001 (F.E.-P. „Tipogr. Centrala”). –
383, [6] p.; 20 cm. – (Col. „Rotonda”: ser. „Memorii”).
Indice selectiv p. 385-388
ISBN 9975-79-123-9 (în cop.)
F. prel, f. tir. – [02-132]
323/324(498)
Com. Nr

02-133 Langa, Andrei
Expresionismul în poezia româna: de la Lucian Blaga la Leonard Tuchilatu /
Andrei Langa. – Ch.: Prut Internalional, 2001 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 94, [2]
p.; 20 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 93-95 (39 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
parlial al Ed. „Prut Int.”
ISBN 9975-69-264-8
F. prel, f. tir. – [02-133]
821.135.1.09+821.135.1(478).09
Com. Nr 2205

02-134 Paøckøø, ßøk¡op
Vatenatura: |torosMe tectM an¤ VI rn.: ñocoõue an¤ oueuusauu¤ /
8urtop Paucruu; trad. si red.: tatiana Rusu; red. trad.: Lidia Pasa. – Ch.: Prut
Internalional, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 64 p.: fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-252-4
F. prel, f. tir. – [02-134]
372.851.046.14
Com. Nr 2039

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
27

02-135 |opneuko, 4. H.
Pvccruu ¤sMr u nutepatvpa: 7 rn.: /+eõ. an¤ ar. c pvc. ¤s. oõv+euu¤ / 1.
V. lopneuro, T. k. ûvõposuua, T. l. Cvsaucra¤. – Ch.: Litera: Vector, 2001 (F. E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 462, [1] p.: il., tab.; 24 cm.
/ras. tepnuuos c. 457. – Apare cu sprijinul Ambasadei Federaliei Ruse în
Moldova, Companiei "Lukoil-Moldova".
ISBN 9975-74-353-6 (Litera). – ISBN 9975-9656-0-1 (Vector)
F. prel, f. tir. – [02-135]
811.161.1+821.161.1(075.3)
Com. Nr

02-136 Mass-media în Republica Moldova = The mass-media in the Republic of Moldova =
Vacc-neaua s Pecrvõnure Vonaosa: constatari – evaluari – tendinle: [raport anual,
2000]. – Ch.: Princeps: Uniunea Jurnalistilor din Moldova, 2001 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala". – 304 p.: tab.; 26 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu
sprijinul financiar parlial al Guvernului SUA
ISBN 9975-9660-1-2
F. prel, F. tir. – [02-136]
070(478):32.019.51(082)=135.1=111=161.1
Com. Nr

02-137 Imnuri crestine / Biserica Crestina a Adventistilor de Ziua a 3aptea; coord.:
Gheorghe Zamostean. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 396, [1] p.;
22 cm.
ISBN 9975-78-164-0 (în cop.)
F. prel, 5 000 ex. – [02-137]
286.3+245
Com. Nr 2173

02-138 Confidence Building Measures and Conflict Regulating Strategies in Divided Socie-
ties: Macedonia and Moldova: Joint project supported by the Soros Foundation
Moldova and the OSI-Macedonia: Struga and Chisinau, June-Dec. 2000 / ed. super-
viser: Ana Pascaru; ed.: Kathryn Stanton; transl.: Ana Gorea; East East Progr. of the
Open Soc. Inst. – Budapest. Soros Foundation Moldova. Open Society Inst. – Mace-
donia. Euro-Balkan Inst. and Law School, Fac. of Law-Postgraduate Course on Int.
Politics and Int. Law, Skopje. – Ch.: Arc, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 206, [1]
p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-61-204-0
F. prel, f. tir. – [02-138]
323.15:316.48(497.14+478)(082)=111
Com. Nr

02-139 Vieru-Isaev, Maria
Alexandru Cristea: (1890-1942): Viala si activitatea reflectate în timp:
[slujitor al bisericii, pedagog, compozitor] / Maria Vieru-Isaev; Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu" din Chisinau. – Ch.: Civitas, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 336 p.:
fotogr., n. muz.; 21 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
28
Bibliogr. p. 278-330 (854 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova, Primaria Mun. Chisinau
ISBN 9975-936-88-1
F. prel, 900 ex. – [02-139]
784.071.1+929 Cristea
Com. Nr

02-140 Consiliul Europei: 800 milioane de europeni: [despre activitatea CE: trad. din lb. fr.] /
Consiliul Europei. – Ch.: S. n., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 115 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei
ISBN 9975-78-166-7
F. prel, 1 000 ex. – [02-140]
341.176(4)
Com. Nr 2032

02-141 Gutu, Valentin
Diclionar al greselilor de limba / Valentin Gulu. – Ch.: Arc, 2001 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 282, [1] p.; 11 x 18 cm. – (dicl. ARC)
ISBN 9975-61-046-3
F. prel, 500 ex. – [02-141]
811.135.1'271.14(038)
Com. Nr 2160

02-142 ßepecuo¡peuuaø Esporeucra¤ Couuaneua¤ Xaptu¤ – s aeuctsuu / 6kpo |u1.
Coseta EsporM s Vonaose, ßura ro 8aaute rpas +enosera s Vonaose (LADOM);
pea. ron.: ñavn Ctpvuecrv (rpea.), ...; rep.: 8anepuv 6vcvuor. – Ch.: 6| CE s PV,
ßAû0 Vonaosa., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 128 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Consiliului Europei prin intermediul Biroului de Inf. al
Consiliului Europei în Moldova.
ISBN 9975-9683-1-7
F. prel, 1 500 ex. – [02-142]
341.176(4)
Com. Nr 2166

02-143 Traficul de fiinle umane în scopul exploatarii sexuale: Recomandarea Nr R (2000)
11 adopt. la Com. Ministrilor al Consiliului Europei la 19 mai 2000 si Rap. explicativ /
trad. în lb. rom.: Biroul de Inf. al Consiliului Europei în România. – Ch.: Biroul de Inf.
al Consiliului Europei în Moldova, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 57, [1] p.; 20
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.
ISBN 9975-78-160-8
F. prel, 500 ex. – [02-143]
343.6:341.231.14
Com. Nr 1800

02-144 Constantinescu, Elena
Notariat: Man. pentru studenlii fac. de drept / Elena Constantinescu,
Gheorghe Chibac, Olga Bondarciuc. – Ch.: Pontos, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 222, [1] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
29
Bibliogr. la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros
Moldova
ISBN 9975-938-82-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-144]
347.961(075.8)
Com. Nr 2077

02-145 Dumbraveanu, Victor
Traim ultima data: nuvele / Victor Dumbraveanu; cop.: Ruslan Purice,
Vladimir Sinilki. – Ch.: Prometeu, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 171, [1] p.; 20
cm.
Pe cop.: Constantin Brâncusi "Sarutul"
ISBN 9975-919-20-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-145]
821.135.1(478)-32 Dumbraveanu
Com. Nr

02-146 Jolondcovschi, Alexandru
Turismul ecologic si rural: realitali perspective / Alexandru Jolondcovschi,
Serafim Florea; Min. Ecologiei, Construcliilor si Dezvoltarii Teritoriului. Fondul
Ecologic Nal. – Ch.: Prometeu, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 101, [2] p.: harli,
[4] p. fotogr. color.; 20 cm.
Bibliogr. p. 100-102 (42 tit.)
ISBN 9975-919-22-7
F. prel, 700 ex. – [02-146]
338.48:379.85
Com. Nr 2156

02-147 Auec¡øaaø, ßacønøø
Ateporeues: (acrertM ratoõuonoruu): [nouorp.] / 8acunuu Auectuaau,
8naaunup laropues, Epeneu 8ota; loc. /u-t VeauuuuM u 1apnauuu un. luro-
na¤ Tectenuuauv. – K.: Caurt-ñetepõvpr, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 330
p.: des., tab.; 24 cm.
Adnot. paralela: lb. engl., rusa. – Bibliogr. p. 305-330
ISBN 7579-78-163-2 (Caurt-ñetepõvpr) (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-147]
616.13-004.6
Com. Nr 1055

02-148 Kyns¡ypa taõara: [man. pentru studenli] / T. l. Xutrv, l. ñ. Kvnurosa, P. A.
0curosa, ß. ñ. 3+uua; roa pea.: T. l. Xutrv, P. A. 0curosou. – Ch.: S. n., 2001
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 309, [1] p.: des., tab., [8] p. il. color., 20 cm.
Bibliogr. p. 303-306 (52 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al firmei
"Arsorcomp" OOO
ISBN 9975-78-156-X (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-148]
633.71(075.8)
Com. Nr 1889

02-149 Gamart, Andrei

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
30
Rosul comun: [versuri] / Andrei Gamarl; cop.: Mihai Bacinschi; fotogr.: Iulian
Sochirca. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 32, [1] p.; 24 cm. – (Prima
verba)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-197-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-149]
821.135.1(478)-1 Gamarl
Com. Nr 162

02-150 Hristov, Leo
Pastreaza ce ai: [versuri] / Leo Hristov; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch.: Arc,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 30, [1] p.; 24 cm. – (Prima verba)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-199-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-150]
821.135.1(478)-1 Hristov
Com. Nr 160

02-151 Uauuesaø, Kopuenøø
Koraa ¤ sepuvce…: [versuri] / Kopuenu¤ Lauuesa¤; oõn.: Vuxau
6a+uucru; 1oto: knuau Corupra. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
34, [1] p.; 24 cm. – (Prima verba)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-200-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-151]
821.161.1(478)-1 Lauuesa¤
Com. Nr 161

02-152 Vieru, Ion
Prin valuri: [versuri] / Ion Vieru; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch.: Prometeu,
2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 223 p.; 20 cm.
ISBN 9975-919-21-9
F. prel, 1 000 ex. – [02-152]
821.135.1(478)-1 Vieru
Com. Nr

02-153 Ciubara, Sezont
Geografia umana si economica a lumii: America de Nord, America Latina,
Africa, Australia si Oceania / Sezont Ciubara, Zinaida Calanda-Rosca, Ion Mironov. –
Ch.: S. n., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 163 p.: fig., harli, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 162
ISBN 9975-78-162-4
F. prel, 500 ex. – [02-153]
911.3(100):33(075.3)
Com. Nr 1939

02-154 Sîrodoev, Igor
Turismul în Republica Moldova: St. de geografie umana / Igor Sîrodoev. –
Ch.: C.I.I. "Regionica", 2002 (F.C.P. "Primex-com" SRL). – 188 p.: fig., harli, tab.; 21
cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
31
Adnot. paralela: lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 185-188 (60 tit.)
ISBN 9975-9689-0-2
F. prel, 50 ex. – [02-154]
911.3:338.48(478)
Com. Nr

02-155 Capcelea, Valeriu
Etica si deontologia juridica: [man. pentru studenli] / Valeriu Capcelea; cop.:
A. Gamarl. – Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.). – 228 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 224-227. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova si al Inst.
pentru Politici Legislative si Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-906-59-1
F. prel, F. tir. – [02-155]
17+34(075.8)
Com. Nr

02-156 Slavici, Ioan
Moara cu noroc: [proza] / Ioan Slavici; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 ( Combinatul Poligr.). – 310, [2] p., [1] f. portr.;
19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 240)
Ref. ist.-lit. p. 300-311
ISBN 9975-74-365-X (Litera). – ISBN 973-8358-19-1 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-156]
821.135.1.-3 Slavici
Com. Nr 11330

02-157 Cemortan, Stela
Caiet al prescolarului / Stela Cemortan; il.: N. Tescaru, E. Cemortan. – Ch.:
Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). –24 cm.
[Nr] 4. – 2000. – 31 p.: il. color.
F. prel, 11000 ex. – [02-157]
372.45
Com. Nr 929

02-158 Cemortan, Stela
Caiet al prescolarului / Stela Cemortan; il.: N. Tescaru, E. Cemortan. – Ch.:
Lumina, 2000 (Combinatul Poligr.). –24 cm.
[Nr] 3. – 2000. – 31 p.: il. color.
F. prel, 11000 ex. – [02-158]
372.5
Com. Nr 20191

02-159 Ciobanu, Domnica
Chimie Organica: Investigalii analitice: [man. pentru studenli] / Domnica
Ciobanu; ref. teh.-st.: Mircea Banciu, Doina Bâlba. – Ch.: Tehnica-Info, 2001. – 370
p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 357-358 (40 tit.)
ISBN 9975-63-086-3
F. prel, 100 ex. – [02-159]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
32
547(075.8)
Com. Nr

02-160 Ciobanu, Domnica
Chimia mediului ambiant: Investigalii analitice: [man. pentru studenli] /
Domnica Ciobanu, Romeo Cristian Ciobanu; ref. teh.-st.: Mircea Banciu, Doina
Bâlba. – Ch.: Tehnica-Info, 2001. – 186 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 180 (8 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-160]
574(075.8)
Com. Nr

02-161 Ghenghea, Laurentiu Dan
Teoria proceselor de sudare: [man. pentru studenli] / Laurenliu Dan
Ghenghea; Univ. Teh. "Gh. Asachi". Fac. Construclii de masini utilaje si tehnologii de
sudare. – Ch.: Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. AS Gevi-F). – 201 p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 199-201 (30 tit.)
ISBN 9975-63-077-4
F. prel, 100 ex. – [02-161]
621.791/.792-075.8
Com. Nr

02-162 Ulianov, Cristian
Procedee speciale de sudare: [man. pentru studenli] / Cristian Ulianov; ref.
st.: Octavian Pruteanu, Dragos Paraschiv; Univ. Teh. "Ghoerghe Asachi" Iasi. – Ch.:
Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. AS Gevi-F). – 242 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 239-242 (61 tit.)
ISBN 9975-63-080-4
F. prel, 85 ex. – [02-162]
621.791.317/.318(075.8)
Com. Nr

02-163 Azzouz, Abdelkrim
Concepte de Modelare si Elemente de strategie în Desigh-ul Industrial:
Creativitate. Estetica industriala. Strategie pentru modelare. Design de optimizare.
Design pentru ambalare. Ecodesign: [man. pentru studenli] / Abdelkrim Azzouz; U-
niv. Bacau. Fac. de Inginerie / CTPA. - Ch.: Tehnica-Info, 2001. – 249, [2] p.: fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 241-243. – Apare cu sprijinul Bancii Mondiale, Guvernului
României prin programul CNFIS 146/2000
ISBN 9975-63-097-9
F. prel, 100 ex. – [02-163]
7.05:62(075.8)
Com. Nr

02-164 Cohal, Viorel
Echipamente electrice pentru sisteme tehnologice neconvenlionale: [man.
pentru studenli] / Viorel Cohal; ref. st.: Laurenliu Slatineanu; Univ. Teh. "Gh. Asachi"
Iasi. – Ch.: Tehnica-Info, 2001. – 91, [1] p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 91-92 (26 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
33
ISBN 9975-63-059-6
F. prel, 85 ex. - [02-164]
621.31/39(075.8)
Com. Nr

02-165 $erb, Adrian
Proiectarea si încercarea structurilor sudate: [man. pentru studenli] / Adrian
3erb; ref. st.: Dragos Paraschiv, Ionel Sârbu. – Ch.: Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. AS
Gevi-F). – 24 cm.
Vol. I. – 2001. – 194 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 193-194 (24 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al dlui O. V. Pruteanu, Univ. Teh. "Ch. Asachi" Iasi. – ISBN 9975-
63-075-8: F. prel, 100 ex. – [02-165]
621.791/.792(075.8)
Com. Nr

02-166 Rujanu, Mircea
Pietre de construclii, lianli minerali si compozitele lor: [man. pentru studenli]
/ Mircea Rujanu; ref. st.: Ioan Hârhui, Doina Smaranda Nour. - Ch.: Tehnica-Info,
2001 (Tipogr. Iasi). – 241 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 241 (14 tit.)
ISBN 9975-63-095-2
F. prel, 100 ex. – [02-166]
691.2(075.8)
Com. Nr

02-167 Cohal, Viorel
Echipamente pentru sudare: Îndrumar de lab. / Viorel Cohal; ref. st.: Dragos
Paraschiv, Ionel Sârbu; Univ. Teh. "Gh. Asachi" Iasi. – Ch.: Tehnica-Info, 2001. –
117 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 117 (16 tit.)
ISBN 9975-63-078-2
F. prel, 110 ex. – [02-167]
621.791.03/.04(076.5)
Com. Nr

02-168 Eugen Doga: [65 de ani de la nasterea compoz.] / red. coord.: Aurelian Danila;
design: Simion Zamsa; fotogr.: Nicolai Gnisiuk, .... – Ch.: S. n., 2002 (Combinatul
Poligr.). – 16, [1] p.: fotogr.; 21 cm.
F. f. de tit. – Text parlial: lb. rusa.
F. prel, F. tir. – [02-168]
78.071.1+929 Doga
Com. Nr

02-169 Polevoi, Constantin
File din istoria scolii medii Nr 1 Hâncesti: [dedicata aniversarii a 25-a de la
formarea noului grup didactic si unirii bl. sc. Nr 1 cu Nr 3 Hâncesti] / Constantin Pole-
voi; red. st.: Ion Dron. – Ch.: S. n., 2001. – 21 cm.
Partea I: (1870-1998). – 2001. – 133 p.: fotogr., tab. – Bibliogr. p. 117-118.
– Apare cu sprijinul financiar al absolvenlelor sc.: Vasile Mahu, dir. I si Victor
Haralampol, dir. II într. de Stat pentru Silvicultura "Hâncesti-Silva", Dumitru Gresu,

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
34
dir. firmei "Sport-Invent", Chisinau, Sergiu Mahu, pres. firmei "Mx". – F. prel, F. tir. –
[02-169]
371.1(091)


02-170 Procese redox în mediul ambiant: [man. pentru studenli] / Gheorghe Duca, Cristinel
Zanoaga, Maria Duca, Viorica Gladchi…; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie.
– Ch.: USM, 2001. – 381, [1] p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 360-382 (381 tit.)
ISBN 9975-70-076-4
F. prel, 50 ex. – [02-170]
57+504(075.8)
Com. Nr 93
02-171 Ciobanu, Vasile
Analiza matematica: [pentru uzul studenlilor] / Vasile Ciobanu, Vasile
Neagu, Dumitru Taragan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematica si Informa-
tica. Catedra Analiza Matematica si Ecualii Diferenliale. - Ch.: USM, 2001. – 20 cm.
– (Ser. Liceu-Bacalaureat-Admitere-Facultate).
Partea I: Limite de siruri si de funclii. Funclii continue. – 2001. – 149 p. – Bi-
bliogr. p. 146-148 (24 tit.). – ISBN 9975-70-072-1: F. prel, 50 ex. – [02-171]
517(075.8)
Com. Nr 26102-172 Ciobanu, Vasile
Analiza matematica: [pentru uzul studenlilor] / Vasile Ciobanu, Vasile
Neagu, Dumitru Taragan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematica si Informa-
tica. Catedra Analiza Matematica si Ecualii Diferenliale. - Ch.: USM, 2001. – 20 cm.
– (Ser. Liceu-Bacalaureat-Admitere-Facultate).
Partea II: Funclii derivabile. Aplicalii ale derivatelor. – 2001. – 163 p. – Bi-
bliogr. p. 160-162 (24 tit.). – ISBN 9975-70-073-X: F. prel, 50 ex. – [02-172]
517(075.8)
Com. Nr 262

02-173 Gribincea, A.
Relalii economice internalionale si integrarea economica: [pentru uzul stu-
denlilor] / A. Gribincea; Acad. de Relalii Int. si Studii Diplomatice. Catedra REI. – Ch.:
USM, 2001. – 81 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 77-81 (78 tit.)
ISBN 9975-70-080-2
F. prel, 200 ex. – [02-173]
339.9(076.8)
Com. Nr 123c


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
35


02-174 Ceban, Vasile
Istoria apariliei si dezvoltarii jocului de dame / Vasile Ceban; Univ. de Stat
din Moldova. Catedra Educalie Fizica si Sport. – Ch.: USM, 2001. – 150 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 150 (9 tit.)
ISBN 9975-70-097-7
F. prel, 50 ex. – [02-174]
794.1(09)
Com. Nr 26602-175 Dorogan, Valentin
Semiotica: glosar: [suport. didactic pentru studenlii] / Valentin Dorogan; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Jurnalism si 3t. ale Comunic. Catedra de Jurnalism. – Ch.: S. n., 2001. – 43 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 39-40. – Indice p. 41-43
F. prel, 50 ex. – [02-175]
81'22(075.8)
Com. Nr 5402-176 |pø6øuua, A. h.
ñporpanna u rnauM cenuuapcrux sau¤tuu ro rvpcv "Vuposa¤ arouonu-
ra": /+eõ.-netoa. paspaõ. / A. |. lpuõuu+a; Araa. Ve×avuap. otuoaeuuu u au-
rnonat. suauuu VonaosM. Ka1. Ve×avuap. 3rou. otuoaeuuu. – Ch.: USM, 2001.
– 47 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32-38 (131 tit.) si la sfârsitul temelor
ISBN 9975-70-081-0
F. prel, 200 ex. – [02-176]
339.9.(076.5)
Com. Nr 123c02-177 +e6au, ü. h.
lnoõaneuMe attpartopM ueastouonuMx auuanu+ecrux cucten: [carte
pentru studenli] / û. l. +eõau; ots. pea.: A. |. lepro; Vona. roc. vu-t. Ka1. nat.
auanusa u au11epeuuuaneuMx vpasueuuu. – Ch.: |sa. ueutp Vona. roc-ta,
2002. – 386 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 365-386 (268 tit.). – ñpean. vras. c. 362-364
ISBN 9975-70-094-2
F. prel, 100 ex. – [02-177]
517.938(075.8)
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
36
02-178 Creanga, Ion
Amintiri din copilarie: [povesti si povestiri] / Ion Creanga; col. iniliata si coord. de Anatol si Dan
Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 307, [5] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 238)
Ref. ist.-lit. p. 298-308
ISBN 9975-74-395-1 (Litera). – ISBN 973-8358-41-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-178]
821.135.1-3 Creanga
Com. Nr 2018402-179 Blandiana, Ana
La cules îngeri: Poezii / Ana Blandiana; col. iniliata si coord. de Anatol si
Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Vasile Mosanu. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 359, [1] p.: il., [1] f.
portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 218)
Pe cop.: Improvizalie pe tema tabloului "Marea familie" de René Magritte. –
Ref. ist.-lit. p. 332-349
ISBN 9975-74-383-8 (Litera). – ISBN 973-8358-21-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-179]
821.135.1-1 Blandiana
Com. Nr 2004702-180 Gârleanu, Emil
Din lumea celor care nu cuvânta: [povestiri] / Emil Gârleanu; col. iniliata si coord. de Anatol si
Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 269, [3] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 239)
Ref. ist.-lit. p. 264-268
ISBN 9975-74-394-3 (Litera). – ISBN 973-8358-40-X (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-180]
821.135.1-32 Gârleanu
Com. Nr 2017502-181 Calinescu, George
Bietul Ioanide: [roman] / George Calinescu; col. iniliata si coord. de Anatol si Dan Vidrascu;
conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul
Poligr.). –20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 298)
[Partea 1-a]. – 2001. – 407 p., [1] f. portr. – ISBN 9975-74-381-1 (Litera). – ISBN 973-8358-23-5
(Litera Int.): F. prel, F. tir. – [02-181]
821.135.1-31 Calinescu
Com. Nr 11283
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
37
02-182 Legende populare românesti: [în proza] / col. iniliata si coord. de Anatol si Dan
Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 372, [4] p.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua; 295)
Pe cop.: Lumina lunii de William Holman Hunt (colaj), Keble College, Oxford
ISBN 9975-74-384-6 (Litera). – ISBN 973-8358-30-2 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-182]
821.135.1-343+398.21(=135.1)
Com. Nr 2002702-183 Cimpoies, Gheorghe
Pomicultura speciala: [man. pentru studenli] / Gheorghe Cimpoies; cop.: Andrei Ichim; Univ.
Agrara de Stat din Modlova. – Ch.: Colograf-Com, 2002 (Combinatul Poligr.). – 336 p.: fig., il. color., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 332-333. – Apare cu sprijinul proiectului Tempus Tacis JEP-
10201-96
ISBN 9975-9645-9-1 (în cop.)
F. prel, f. tir. – [02-183]
634.1(075.8)02-184 Moldova a leader in reforms: [privatizarea în Moldova. – [Ch.: S. n., 2002]. – 14, [1]
p.: il. color., tab.; 29 cm.
Text: lb. engl. – F. f. de tit.
F. prel, f. tir. – [02-184]
338.24.025.88(478)=111


02-185 Manual de planificare familiala: caietul cursantului / Anamaria Bucur Druc, Daniela
Ciudni, Constantin Enciulescu; ed.: Mihai Horga, ...; coord. al ed. pentru Rep.
Moldova: Boris Gâlca; versiunea adaptata pentru Rep. Modlova: As. Ionela Cozos. –
Ch.: Inst. Est European de Sanatate a Reproducerii: Univ. Geneva, Dep. de
Ginceologie si Obstetrica, 2002 (SRL Metrompas). –29 cm.
[Partea a 2-a]: caietul cursantului. – 2002. – 147 p.: diagr., tab. – Apare cu
sprijinul financiar al Fondului Naliunilor Unite pentru Populalie. – ISBN 9975-9613-3-
9: F. prel, 2 000 ex. – [02-185]
314.336(075.4)02-186 Burlea, Georgeta
Normal si patologic în evolulia limbajului: Esenlialul în logopedie / Georgeta Burlea, Veronica
Bâlbâie. – Iasi: Spiru Haret; Ch.: Tehnica-Info, 2001. – 280 p.: il., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 255-258 si în notele de subsol
ISBN 973-9259-95-2 (Spiru Haret). – ISBN 9975-63-068-5 (Tehnica-Info)
F. prel, 110 ex. – [02-186]
616.89-008.434.35+376.36(075.8)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
3802-187 "Information Technologies 2001", conf. int. (2001; Chisinau). I International
Conferences on Information technologies 2001, 11-13 apr., 2001, Chisinau, Rep.
Moldova / conf. chair: Andrei Andries; ed.: V. L. Perju; MoldInfoNet. Org. for Inf. In-
frastructure Consolidation of Rep. of Moldova, SPIE Moldova – The Int. Society for
Optical Engineering Branch, Poliproject Exhibitions Ltd. – Ch.: S. n., 2001 (Centrul
ed. al USM). –29 cm.
Vol. 1. – 2001. – 109 p.: fig. – Texte: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-
70-104-3: F. prel, 500 ex. – [02-187]
004(082)(063)=111=135.1=161.1
Com. Nr 15/02


02-188 Modernization and Informatization of Financial Management: Tempus Tacis Com-
pact Project funded by European Communities Commission NUM CP 20510-1999,
Dec. 15, 1999 – Dec. 14, 2001 / Tempus Tacis. Education and Culture. Univ. de
Alicante. Univ. Bordeaux. USM. – [Ch.: USM, 2002]. – 19 p.: fotogr., tab.; 30 cm.
Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-188]
378.4:658.15(478)=135.1=111


02-189 |peuansckø, Aua¡on
|u1opnatura: Ctpvrtvpa ronrektepa: /+eõ. an¤ X rn. / Auaton lpe-
nanecru, kpue Vorauv, ßvanuna lpenanecru; trad. din lb. rom.: Arcadie
Malearovici. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 135 p.: des.; 24 cm.
Bibliogr. p. 135 (18 tit)
ISBN 9975-67-225-6
F. prel, 3 000 ex. – [02-189]
004(075.3)
Com. Nr 20220

02-190 "Elitele politice si liderismul democratic în societatile post-totalitare", seminar
moldo-rom. (2001; Chisinau). Elitele politice si liderismul democratic în societalile
post-totalitare: Materiale ale Seminarului moldo-român: "Tinerii si liderismul
democratic în societalile post-totalitare; Chisinau, 8-11 noiemb. 2001 / com. org.:
Gheorghe Rusnac (pres.), ...; coord. resp.: Radu Gorincioi, .... – Ch.: CE USM: AC-
CEP, 2001. – 52 p.; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int., 3t. Politice si
Administrative, Inst. de Studii Politice si relalii Int., Asoc. pentru Cultura Civica si
Politica în Moldova. – Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Dep. Tineret si Sport al rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova,
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-70-098-5
F. prel, 100 ex. – [02-190]
321:316.344.42(063)(082)
Com. Nr 118c
02-191 Primovici, Fiodor

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
39
Voi lara ali vândut! : [versuri] / Fiodor Primovici; pict.: Alexei Grabco. – Ben-
der: Poligrafist, 2001. – 123 p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-9661-0-1
F. prel, 500 ex. – [02-191]
821.135.1(478)-17 Primovici
Com. Nr 105102-192 Schaeffer, Jean-Marie
Adio, estetica: [eseu filozofic] / Jean-Marie Schaeffer; trad. din lb. fr.: Adrian Ciubotaru; Presses
Univ. de France. – Ch.: 3tiinla, 2000. – 75 p.; 20 cm. – (Col. "Opera aperta")
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros
Moldova, Inst. Pentru o Societate Deschisa, Budapesta în cadrul Proiectului de trad.
al Univ. Central-Europene
ISBN 9975-67-274-0
F. prel, 1 000. – [02-192]
111.852
Com. Nr 20219


02-193 Rusu, $tefan
Relaliile dintre nivelul infestarii cu parazili si statusul morfo-funclional la bovine: Specialitatea
03.00.19 – parazitologie, helmintologie: Autoref. al tezei de doctor în st. biologice / 3tefan Rusu; Acad. de
3t. a Rep. Moldova. Inst. de Zoologie.. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (13 tit.)
[02-193]
576.89(043.2)


02-194 Cheibas, Ruxanda
Respecializarea larilor în tranzilie si reorientarea fluxurilor comerciale: Specialitatea: 08.00.01 –
Economie politica: Autoref. al tezei de doctor în st. economice / Ruxanda Cheibas; Acad. de Studii
Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 25, [2] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25 (7 tit.) si în notele de subsol.
[02-194]
330.341.4(043.2)02-195 Iurea, Dorina
Studiul si modificarea unor glicozide furostanolice. Caracterizare chimica si activitate biologica:
02.00.10 – Chimia bioorganica, chimia compusilor naturali si fiziologic activi: Autoref. tezei de doctor în st.
chimice / Dorina Iurea; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Chimie. – Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: fig.; 20
cm.
Bibliogr. p. 20-21 (17 tit.)
[02-195]
547.918(043.2)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
40


02-196 Berliba, Viorel
Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituliilor si
organizaliilor: (încriminare prevazuta în art. 164/2 C. pen. al Rep. Moldova):
Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal si criminologie, drept penitenciar: Autoref.
asupra tezei pentru oblinerea titlului de doctor în drept / Viorel Berliba; Acad. de
Polilie "3tefan cel Mare". – Ch.: S. n., 2002. – 27 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25 (7 tit.)
[02-196]
343.359.2(043.2)02-197 "Educatia prin arta în învatamântul preuniversitar"; conf. rep. (2001; Chisinau).
Materialele Conferinlei republicane "Educalia prin arta în învalamântul
preuniversitar", (8-9 dec. 2001) / comisia de org.: Verginia Goscina, .... – Ch.:
Grafema Libris, 2002. – 45 p., [8] p. il. color.; 20 cm.
Antetit.: Comisia Nal. a Rep. Moldova pentru UNESCO. Min. Învalamântului
din Rep. Moldova. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul Comisiei Nal. pentru
UNESCO din Rep. Moldova
F. prel, f. tir. – [02-197]
37.036(082)(063)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
41
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MARTIE 2002

02-198 Argyris, John
Physics of gravitation and the universe: [man. pentru studenli] / John Argyris,
Corina Marin, Corneliu Ciubotariu. – Ch.: Tehnica-Info; Iasi: Ed. "Spiru Haret", 2002.
– 24 cm.
Vol. 1: The Psysics of Gravitation. – 2002. – 482 p.: fig. – Bibliogr. p. 453-482
(401 tit.). – ISBN 9975-63-109-6 (Tehnica-Info). – ISBN 973-9259-99-5 (Ed. "Spiru
Haret"). – F. prel, f. tir. – [02-198]
531.5(075.8)02-199 Rujanu, Mircea
Laboratorul materialelor de construclii: [man. pentru studenli] / Mircea Rujanu;
ref. st.: Liviu Groll, Ioan 3erbanoiu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002. – 217 p.: fig., tab.; 24
cm.
Bibliogr. p. 217 (14 tit.)
ISBN 9975-63-096-0
F. prel, 100 ex. – [02-199]
691(075.8)02-200 Corobceanu, Vladimir
Beton armat: [man. pentru studenli] / Vladimir Corobceanu; ref. st.: Marcel
Patras, Nicolae Florea. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 206 p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 200-204 (48 tit.)
ISBN 9975-63-104-5
F. prel, 120 ex. – [02-200]
666.972(075.8)02-201 Ionescu, Ofelia
Consiliere parinli: Ghid metodologic pentru consilierea parinlilor / Ofelia
Ionescu, Magda Culbec, Bogdan Ionescu. – Ch.: Tehnica-Info, Iasi: Gunimea 2002. –
79, [1] p.: tab., il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (3 tit.)
ISBN 9975-63-115-0 (Tehnica-Info)
F. prel, 100 ex. – [02-201]
37.018.26


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
42
02-202 Hapurne, Tania Mariana
Introducere în tehnologia informaliei: hardware, software, networking: [man.
pentru studenli] / Tania Mariana Hapurne. – Ch.: Tehnica-Info (SC "Erota Tipo" SRL,
Iasi), 2001. – 175 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175
ISBN 9975-63-098-7
F. prel, f. tir. – [02-202]
004.382.7(075.8)02-203 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sumarul actelor oficiale: Anul.... – Ch.:
Moldpres, 2002. – 20 cm.
...1997. – 2002. – 179, [5] p. – ISBN 9975-63-113-4: F. prel, 1 000 ex. – [02-
203]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 535


02-204 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Coaep×auue o1uuuaneuMx aorvneutos:
loa.... – Ch.: Moldpres, 2002. – 20 cm.
...1997. – 2002. – 183, [1] p. – ISBN 9975-63-114-2: F. prel, 1 000 ex. – [02-
204]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 53602-205 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sumarul actelor oficiale: Anul.... – Ch.:
Moldpres, 2002. – 20 cm.
...1998. – 2002. – 208 p. – ISBN 9975-73-075-2: F. prel, 1 000 ex. – [02-205]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 660


02-206 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Coaep×auue o1uuuaneuMx aorvneutos:
loa.... – Ch.: Moldpres, 2002. –20 cm.
...1998. – 2002. – 208 p. – ISBN 9975-73-073-6: F. prel, 1 000 ex. – [02-206]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 661© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
43
02-207 3asøcøuoc¡s rpoavrtusuoctu suuorpaaa ot nectorono×euu¤ u neteoponoru+e-
crux vcnosuu roaa: (ua rpunepe suuorpaauMx uaca×aeuuu A0 "Kpurosa") / Par+a
Vuxaun ñasnosu+, Kopoõos Ponau Vuxaunosu+, Kucune Vuxaun 1eaoposu+, lu-
roneuro Anna 8naaunuposua; lau. uu-t suuorpaaa u suua, l|| rnoaosoactsa,
|u-t reorpa1uu Al Pecr. Vonaosa. – K.: S. n., 2002 (Tipogr. ICP). – 44 p.: des.,
tab.; 20 cm.
ISBN 9975-62-074-4
F. prel, 100 ex. – [02-207]
634.8:551


02-208 Limba si literatura româna: Modele de teste sumative pentru examenul de absolvire
a gimnaziului: Cl. a IX-a / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Angela Grama-Tomila,
….; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. Dir. Evaluare. – Ch.: Prut Internalional,
2001 (Tipogr. Concernului "Presa"). – 68, [2] p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-198-6
F. prel, F. tir. – [02-208]
811.135.1+821.135.1(079)
Com. Nr 53702-209 ßenøuaømøø us scex aapos. – [K.]: Cepeõu¤, 2002 (Tipogr. "Universul"). – [30] p.:
il; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 15 000 ex. – [02-209]
087.5:22
Com. Nr 357


02-210 Turcanu, Ianos
01-210.1.1 Ghiocelul si Buburuza: [versuri] / Ianos Turcanu; des.: red. pentru copii "Prichindel". –
Ch.: Prut Internalional, 2001. – [10] p.: il. color.; 10 x 9 cm.
Aut. indicat în caseta teh. – F. f. de tit. – Carte miniatura prez. poligr. în carton
ISBN 9975-69-256-7
F. prel, f. tir. – [02-210]
821.135.1-1-93(478) Turcanu


02-211 Turcanu, Ianos
Iepurasul Timica: [versuri] / Ianos Turcanu; des.: red. pentru copii "Prichindel".
– Ch.: Prut Internalional, 2001. – [10] p.: il. color.; 10 x 9 cm.
Aut. indicat în caseta teh. – F. f. de tit. – Carte miniatura prez. poligr. în carton
ISBN 9975-69-257-5
F. prel, f. tir. – [02-211]
821.135.1-1-93(478) Turcanu


02-212 Turcanu, Ianos

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
44
Mascarici si Mâzgalici: [versuri] / Ianos Turcanu; des.: red. pentru copii
"Prichindel". – Ch.: Prut Internalional, 2001. – [10] p.: il. color.; 10 x 9 cm.
Aut. indicat în caseta teh. – F. f. de tit. – Carte miniatura prez. poligr. în
carotn
ISBN 9975-69-258-3
F. prel, f. tir. – [02-212]
821.135.1-1-93(478) Turcanu


02-213 Turcanu, Ianos
3oriceii Gilly, Milly si Gally: [versuri] / Ianos Turcanu; des.: red. pentru copii
"Prichindel". – Ch.: Prut Internalional, [2001]. – [10] p.: il. color.; 10 x 9 cm.
Aut. indicat în caseta teh. – F. f. de tit. – Carte miniatura prez. poligr. în
carton.
ISBN 9975-69-193-5
F. prel, f. tir. – [02-213]
821.135.1-1-93(478) Turcanu02-214 Chisinau = Kuauuav: Schema turistica: Inf. valabila la data de 31.01.2002. – Ch.:
"3trih" SRL, 2002. – 1f. împaturita în 12 p.: harta; 24 x 11 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa
F. prel, f. tir. – [02-214]
912(478-25)02-215 Bantus, Igor
Proteclia mandatului parlamentar – mecanism inerent în realizarea
suveranitalii nalionale: 12.00.02 – dreptul constitulional; administralia de stat; dreptul
administrativ; dreptul municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Igpr Bantus;
Inst. de Filozofie, Sociologie si Drept al Acad. de 3t. a Moldovei. – Ch.: S. n., 2002. –
23 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (10 tit)
[02-215]
342.53(043.2)02-216 Isac, $tefania
Dezvoltarea competenlelor comunicative la studenli în procesul studierii
neologismelor de origine engleza: 13.00.02 – Teoria si metodica instruirii (pe
obiecte): Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / 3tefania Isac; Univ. Pedagogica
de Stat "I. Creanga". – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (10 tit.)
[02-217]
811.111'373.43(043.2)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
45


02-217 Levitki, Oleg
Lumea tracica si masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattiana timpurie
(secolele XII-X î. e. n.): Specialitatea – 07.00.06 – Arheologie: Autoref. tezei de
doctor habilitat în st. istorice / Oleg Levilchi; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n.,
2002. – 46 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 40-42 (37 tit.)
[02-217]
903(398.9)"652"(043.2)


02-218 Marin, Constantin
Societatea civila: abordari clasice si reconsiderari moderne: 23.00.01 – teoria
si istoria politologiei, institulii si procese politice: Autoref. al tezei de doctor habilitat în
st. politice / Constantin Marin; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int., 3t.
Politice si Administrative. – Ch.: S. n., 2002. – 37 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 33-35 (31 tit.)
[02-218]
321:316.77(043.2)02-219 Sumarul actelor oficiale: Anul 1999 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Ch.:
Moldpres, 2002. – 250 p.; 20 cm.
ISBN 9975-73-074-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-219]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 788


02-220 6oaep×auøe o1uuuaneuMx aorvneutos: loa 1999/ Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. – Ch.: Moldpres, 2002. – 252, [4] p.; 20 cm.
ISBN 9975-73-076-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-221]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 789


02-221 Calinescu, George
Bietul Ioanide / George Calinescu; col. iniliata. si coord. de Anatol Vidrascu si
Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Bibl. scolarului; ser. noua; 299)
[Partea a 2-a]. – 2001. – 367, [1] p. – Ref. ist.-lit. p. 351-367. – ISBN 9975-74-
382-X (Litera). – ISBN 973-8358-27-8 (Litera Int.): F. prel, F. tir. – [02-221]
821.135.1-3 Calinescu
Com. Nr 20013


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
46


02-222 Bacovia, George
Plumb: Versuri si proza / George Bacovia; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Lit-
era, 2002 (Combinatul Poligr.). – 327, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului;
ser. noua; 208)
Pe cop.: Abalie în stejaris de Caspar David Friedrich (detaliu), National-
galerie, Berlin. – Ref. ist.-lit. p. 304-318
ISBN 9975-74-396-X
F. prel, f. tir. – [02-222]
821.135.1-1+821.135.1-3 Bacovia
Com. Nr 20198


02-223 Marin, Constantin
Societatea civila: între mit politic si pledoarie sociala: [st. monogr.] /
Constantin Marin; cop.: G. Cornienco. – Ch.: Epigraf, 2002 (Combinatul Poligr.). –
181 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 167-181 (356 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-903-42-8
F. prel, 500 ex. – [02-223]
321+316.7702-224 Mereu prezent...: Grigore Cincilei: [in memoriam profesorului universitar, lingvist] /
coord. ed.: Anatol Lenla; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 109, [2] p.: fotogr.; 20 cm.
Adnot. paralela: lb. rom., fr. – Text parlial: lb. fr., rusa.
ISBN 9975-903-41-X
F. prel, 500 ex. – [02-224]
811.133.1(082)+811.135.1+929 Cincilei02-225 Iovu, Tudor
Poduri de foc: Cronica în alb-negru a unui razboi: [conflictul din Transnistria:
album] / Tudor Iovu; text: Ion Hadârca. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 116,
[2] p.: fotogr.; 27 cm.
Bibliogr. în text
ISBN 9975-61-210-5 (în cop.)
F. prel, 2 000 ex. – [02-225]
323/324(478)"1992"(084.1)
Com. Nr 20095
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
47
02-226 Dictionar rus-român = Pvccro-pvnMucruu cnosape / Gheorghe Bolocan, Elena
3oldescu-Silvestru, Tatiana Voronlova, ...; coord. ed.: Aliona Zgardan-Crudu. – Ed. a
2-a, rev. si adaugita. – Ch.: Arc: Gunivas, 2002 (Tipogr. "Universul"). – 1631 p.; 22
cm.
ISBN 9975-9622-6-2 (Gunivas). – ISBN 9975-61-209-1 (Arc) (în cop. si
supracop.)
F. prel, 1 200 ex. – [02-226]
811.161.1'374.822=135.102-227 Placintar, Emilia
Diclionar englez-român, român-englez / Emilia Placintar, Mircea Bertea;
coord.: 3tefan Oltean; cop.: V. Andreev. – Ch.: 3tiinla, 2000 (Concernul "Presa"). –
709 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 703-704 (22 tit.)
ISBN 9975-67-098-9 (în cop.)
F. prel, 5 000 ex. – [02-227]
811'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111


02-228 Solomon, Antonie
Comerlul exterior al României în noile tendinle mondiale: Specialitatea:
08.00.14 – Economie mondiala si relalii economice internalionale: Autoref. al tezei
de doctor în st. economice / Antonie Solomon; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:
S. n., 2002. – 18, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (11 tit.)
[02-228]
339.5(498)(043.2)02-229 Manual de planificare familiala: [Text de ref.] / aut.: Anamaria Bucur Druc, Damela
Ciudan, Constantin Enciulescu,...; ed.: Mihai Horga; versiunea adaptata pentru Rep.
Moldova: AS. Ionela Cozos; coord. al ed. pentru Rep. Moldova: Boris Gâlca; .... –
Ch.: Inst. Est European de Sanatate a Reproducerii: Univ. Geneva, 2002 (Metrom-
pas SRL). – [424] p.: fig., tab., scheme; 29 cm.
Bibliogr. p. 413-424 (354 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului
Naliunilor Unite pentru Populalie
ISBN 9975-9613-2-0
F. prel, 2 000 ex. – [02-229]
314.336(075.4)02-230 Râmbu, Nicolae
Geografia fizica a Republicii Moldova: Man. pentru cl. a VIII-a / Nicolae
Râmbu. – Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 215 p.: il. color., tab., scheme; 24
cm.
Bibliogr. p. 212-213 (54 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
48
ISBN 9975-74-287-4
F. prel, f. tir. – [02-230]
911. 2 (478)(075.3)
Com. Nr 10098


02-231 Romanciuc, Vasile
Poezii despre... cifre: [versuri] / Vasile Romanciuc; des.: Iulia 3cobari; red.
pentru copii "Princhindel". – Ch.: Prut Internalional, 2001. – [10] p.: des. color.; 16 x
15 cm.
Aut. indicat în caseta teh. – F. f. de tit. – Prez. poligr.: carton
ISBN 9975-69-259-1
F. prel, f. tir. – [02-231]
821.135.1(478)-1-93 Romanciuc


02-232 |a6øuckøø, H. A.
ñocoõue ro nop1onoruu aaroponaucroro rnarona: lnaroneuMe rateropuu
u aueropuu s cuuxpouuu u auaxpouuu / V. A. laõucucruu; Araa. lavr Pecr. Von-
aosa. |u-t FsMrosuauu¤. – K.: S. n., 2002 (Prag-3). – 206 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-77-014-2
F. prel, 750 ex. – [02-232]
Compendiu de morfologie a verbului daco-romanic
811.13.'366
Com. Nr 1886


02-233 Platon, Tomas
Marketingul: [man. pentru agenlii economici trad. din lb. greaca] / Tomas
Platon; Org. de Promovare a Exportului din Moldova, Org. de Promovare a
Exportului din Grecia. – Ch.: Bons Offices, 2001. – 68 p.: tab., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 68 (15 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-10-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-233]
658.8(075.4)


02-234 ßna¡ou, Touac
Vapretuur: [v+eõ. an¤ arou. areutos: rep. c rpe+.] / Tonac ñnatou; Org. de
Promovare a Exportului din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din Grecia. –
Ch.: Bons Offices, 2001. – 76 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 76 (15 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-11-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-234]
658.8(075.4)


02-235 Caraman, Ion

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
49
Cultivarea coacazului negru si zmeurului / Ion Caraman; Inst. de Cercet.
pentru Pomicultura. – Ch.: AGROinform, 2002. – 28 p.: fig.; 20 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Agenliei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID), Fundaliei Soros Moldova, East-West Manage-
ment Inst., progr. Tacis
F. prel, f. tir. – [02-235]
634.723+634.711


02-236 Nikiforov, Eugen
Cresterea si îngrijirea calului de munca / Eugen Nikiforov, Vladimir Radionov,
Grigorie Darie; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: AGROinform, 2002. – 24 p.:
il.; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicali. – Apare cu sprijinul financiar al Agenliei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID), Fundaliei Soros Moldova, East-West Manage-
ment Inst., progr. Tacis
F. prel, f. tir. – [02-236]
636.15


02-237 Babenco, Olga
Sistemul de impozitare în agricultura pentru anul... / Olga Babenco; Inst. de
cercet. pentru Pomicultura. – Ch.: AGROinform, 2002. – 30 cm.
...2002. – 2002. – 24 p.: scheme, tab. – Bibliogr. p. 23 (14 tit.). – Apare cu
sprijinul financiar al Agenliei Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID), Fundaliei
Soros Moldova, East-West Management Inst., progr. Tacis al Uniunii Europene
F. prel, f. tir. – [02-237]
336.22:63


02-238 Cercetari si repararea masinilor-unelte: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Utilaj Tehnologic si Scule; alcat.: V. Dandara,...; red. resp.: V. Javgureanu. –
Ch.: UTM, 2002. – 31, [4] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 31 (6 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-238]
621.9(076.5)
Com. Nr 19


02-239 Echipamente periferice: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Claculatoare; elab.: Victor Ababii; red. resp.: Vasile Gîsca. – Ch.: UTM, 2002. – 40,
[1] p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 40-41 (23 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-239]
004(076.5)
Com. Nr 21


02-240 Rudic, Marcel

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
50
Standardizarea în învalamântul secundar profesional: (set metodic) / Marcel
Rudic. – Ch.: "Valinex" SA, 2001. – 128 p.: fig., tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 104-126 (287 tit.)
ISBN 9975-9639-6-X
F. prel, 300 ex. – [02-240]
377:006
02-241 Cele mai performante experienle în recuperarea psihosociala / Centrul
Neguvernamental din Moldova "Proteclia Psihicului Uman"; ed.: Ruth Hughes, Diane
Weinstein; trad.: Marina Chiviriga. – Ch.: Nesprut, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 145
p.: tab.; 29 cm.
Tit. orig.: Best Partices in Psychosocial Rehabilitation. – F. f. de tit.: lb. engl. –
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA
ISBN 9975-62-071-X
Gratuit, 300 ex. – [02-241]
316.6(082)


02-242 Asigurarea Calitalii Asistenlei de Sanatate Psihica: Liste de evaluari si Glosarii: Vol.
1 si 2 / Centrul Neguvernamental din Moldova "Proteclia Psihicului Uman"; trad.:
Marina Chiviriga; ed.: J. M. Bertolote. – Ch.: Nesprut, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t.). –
86 p.: tab.; 29 cm.
Tit. orig.: Quality assurance in mental health care. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Guvernului SUA
ISBN 9975-62-072-8
Gratuit, 300 ex. – [02-242]
614.2:364.26402-243 Ghiduri pentru Promovarea Drepturilor Umane a Persoanelor cu Disabilitali Psihice:
Progr. de Sanatate Psihica / Centrul Neguvernamental din Moldova "Proteclia
Psihicului Uman"; trad.: Marina Chiviriga. – Ch.: Nesprut, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t.).
– 65 p.: tab.; 29 cm.
Tit. orig.: Guidelines for the promotion of human righeths of persons with
mental disorders. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA
ISBN 9975-62-070-1
Gratuit, 300 ex. – [02-243]
341.231.14:364.264


02-244 Învatamântul în municipiul Chisinau: (aspecte istorice. Învalamântul în municipiul
Chisinau la interseclie de milenii / col. de aut.: Anatol Mocrac, Gheorghe Rudic,
Andrei Negru,...; Primaria mun. Chisinau. Dep. educalie, st., tineret si sport. – Ch.:
Valinex S.A., 2001 (Combinatul Poligr.). – [24] p.; 40 p.: fotogr. color., il., tab.; 26
cm.
Carte prez. în format tridimensionae

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
51
ISBN 9975-9639-5-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-244]
37.0(478)(091)02-245 Usatiuc, Anastasia
Cunoasterea mediului înconjurator: Ghid metodologic pentru educatorii
grupelor pregatitoare / Anastasia Usatiuc, Silvia Melnic. – Ch.: Iulian, 2002 (Tipogr.
Acad. de 3t. a RM). – 60 p.: tab., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 59 (7 tit.)
ISBN 9975-922-51-1
F. prel, 300 ex. – [02-245]
372.32


02-246 Frunza, Valentin
Iniliere în limbajul de programare QBasic: [ghid de iniliere] / Valentin Frunza,
Raisa Puia, Grigore Secrieru; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Acad. de Transporturi,
Informatica si Comunicalii; Inst. de Matematica si Informatica. Catedra de Informatica
si Teh. de Calcul. – Ch.: Evrica, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t. a R. M.). – 130 p.: fig.,
tab.; 24 cm. – (Ser. Teorie Economica, Matematica, Informatica)
ISBN 9975-941-83-4
F. prel, 500 ex. – [02-246]
004.43(075.4)02-247 Alcaz, Tudor
Managementul transporturilor auto internalionale de marfuri: Ciclu de
prelegeri / Tudor Alcaz; red. resp.: Ion Sârbu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Inginerie si Management în Transport. – Ch.: UTM, 2002. – 98, [1] p.: fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 97-98 (24 tit.)
10 lei, 150 ex. – [02-247]
656.025.4:658.012.4(042)
Com. Nr 26


02-248 Gâsca, Dumitru
Procese si instalalii de transfer de caldura si masa: Culeg. de probleme /
Dumitru Gâsca, Nicolae Baboi, Larisa Tcaci; red. resp.: Dumitru Gâsca; Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra de Termotehnica. – Ch.: UTM, 2002. – 84, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 84 (9 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-248]
536.24(076.5)
Com. Nr 27© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
52
02-249 Molosniuc, A.
Theorie des probabilites et statistique mathematique: Matèriel didactique / A.
Molosniuc; Univ. Technique de Moldova. Filière Francophone "Informatique". – Ch.:
UTM, 2002. – 149 p.: fig., tab.; 20 cm.
Înt. lb. fr. – Bibliogr. p. 148 (5 tit.)
19 lei, 100 ex. – [02-249]
519.2(075.8)=133.1
Com. Nr 30


02-250 Proiectarea masinilor-unelte si sistemelor de masini: Îndrumar privind îndeplinirea
proiectului de an si de diploma / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Utilaj Tehnologic si
Scule; alcat.: Tudor Vrabie, V. Dandara; red. resp.: V. Gavgureanu. – Ch.: UTM,
2002. – 52, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 45 (9 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-247]
621.8/.9(076.5)
Com. Nr 28


02-251 Alimentarea cu energie electrica: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
de Electroenergetica; elab.: Ion Proluc,...; red. resp.: Ion Stratan. – Ch.: UTM, 2002.
–20 cm.
Partea I. – 2002. – 60, [1] p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 60 (12 tit.). – F. prel, 150
ex. – [02-251]
621.31(076.5)
Com. Nr 3102-252 Calculul arborelui principal la rigiditate: Îndrumar metodic pentru îndeplinirea
proiectelor de an si de diploma / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra "Utilaj tehnologic si
scule"; alcat.: Petru Stoicev, Maria Arefti; red. resp.: Petru Stoicev. – Ch.: UTM,
2002. – 28, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 28 (8 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-252]
621.9(076.5)
Com. Nr 32


02-253 Calculul, construirea si proiectarea masinilor-unelte: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra "Utilaj tehnologic si scule" alcat.: Petru Stoicev, Maria Arefti; red.
resp.: Petru Stoicev. – Ch.: UTM, 2002. – 32, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32 (9 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-253]
004.4+621.9(076.5)
Com. Nr 34


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
53

02-254 Protectia prin relee, automatica si telemecanica: Îndrumar metodic: pentru lucrari de
lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Electroenergetica; alcat.: Tudor Stanciu, Ion
Rudei; red. resp.: Ion Proluc. – Ch.: UTM, 2002. –20 cm.
Partea I. – 2002. – 49, [1] p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 45 (6 tit.). – F. prel, 200
ex. – [02-254]
621.316.925+681.58(076.5)
Com. Nr 38


02-255 Reforma fiscala în Republica Moldova / alcat.: A. N. Certan. – Ch.: INEI, 2001. – 13,
[1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 14 (5 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit.
F. prel, 181 ex. – [02-255]
336..02(478)
Com. Nr 23


02-256 Organizarea producerii strugurilor în gospodariile laranesti (de fermier) / alcat.: N. G.
Ciutac, .... – Ch.: INEI, 2001. – 27 p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de
Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 27 (17 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit. –
F. prel, 200 ex. – [02-256]
631.115:634.8
Com. Nr 38


02-257 üoua c rosMaeuuMn pecvpcoaueprocõepe×euuen – repcrertusuMu sua
ctpoutenectsa / coct.: l. 6att. – Ch.: INEI, 2001. – 11] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-
expres / Inst. Nal. de Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 11(5 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit. –
F. prel, 82 ex. – [02-257]
69.003.13
Com. Nr 26


02-258 Stratulat, Oleg
Cheltuielile publice pentru securitatea sociala: [monogr.] / Oleg Stratulat; red.
st.: Petru Rosca. – Ed. st. si didactica. – Ch.: Inst. Nal. de Economie si Inf., 2001. –
104, [1] p.: scheme, tab.; 20 cm. – (Finanle publice)
Bibliogr. p. 103 (38 tit.)
ISBN 9975-9654-3-1
F. prel, 500 ex. – [02-258]
336.5+364.05
Com. Nr 37
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
54
02-259 Egal între egali: Ghid pentru promovarea drepturilor umane a persoanelor cu
disabilitali psihice: [trad. din engl.] / Centrul Neguvernamental din Moldova "Proteclia
Psihicului Uman". – Ch.: Nesprut, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t.). – 40 p.; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA
ISBN 9975-62-069-8
Gratuit, 1 500 ex. – [02-259]
341.231.14:364.26402-260 Oleg Stratulat: Biobibliogr.: 45 ani / Inst. Nal. de Economie si Inf. Bibl. Rep.
Tehnologico-3t.; alcat.: Zinaida Ivanov, ...; red. resp.: Zinaida Ivanov. – Ch.: Inst.
Nal. de Economie si Inf., 2002. – 53, [1] p; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9654-4-X
F. prel, 200 ex. – [02-260]
[016:336]+929 Stratulat
Com. Nr 39


02-261 Plesca, Maria
Mecanismele psihologice de baza ale adaptarii studenlilor la activitatea de
învalare: Specialitatea: 19.00.07 – psihologie pedagogica: Autoref. tezei de doctor în
psihologie / Maria Plesca; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga". – Ch.: S. n.,
2002. – 23 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
[02-261]
37.015.3-057.875(043.2)


02-262 Kopeukaø, h. h.
Cõopuur vrpa×ueuuu ro pvccronv ¤sMrv: an¤ ctvaeutos roarot. 1ar. /
ast.: l. |. Kopeura¤, A. 0. ñerosa, ß. l. Pvccv; Ve×avuap. lesasucunMu /u-t
VonansM. Ka1. pvc. ¤s. – Ch.: ULIM, 2001. – 102 p.; 20 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-920-56-X
F. prel, 300 ex. – [02-262]
811.161.1(076.5)
Com. Nr 15302-263 5ymau, Høxaøn
Knuuura u texuonoru¤ usrotosneuu¤ netannorepanu+ecrux rpotesos: (ne-
toa. peroneuaauuu) / Vuxaun 6vaau, 8acune CrMuv; Ve×avuap. lesasucunMu
/u-t VonansM. – Ch.: ULIM, 2001. – 35, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-920-53-5
F. prel, 250 ex. – [02-263]
616.314-77-033.78(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
55
Com. Nr 28-0102-264 Gavriliuc, Ludmila
Biochemistry: (Lectures for the students of Medical Dep.) / Ludmila Gavriliuc;
Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2001. – 20 cm.
Chapter I. – 2001. – 142, [1] p.: fig. – ISBN 9975-920-57-8. – F. prel, 100 ex.
– [02-264]
577:821.111(075.8)
Com. Nr 78


02-265 $aptefrati, Lidia
Problemele sociale ale educaliei si socializarii adolescentului din mediul
urban: (în baza materialelor din Rep. Moldova): 22.00.04 – Structura sociala, institulii
si procese sociale: Autoref. tezei de doctor în sociologie / Lidia 3aptefrali; Acad. de
3t. a Rep. Moldova. Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.: S. n., 2002. – 31 p.:
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 28 (7 tit.)
[02-265]
316.334(043.2)02-266 Strechie, Maria
Fundamente conceptual-metodologice si tendinle de dezvoltare a statutului
social al genurilor: (în baza investigaliilor din Rep. Moldova): 22.00.04 – Structura
sociala, institulii si procese sociale: Autoref. tezei de doctor în st. sociologice / Maria
Strechie; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.:
S. n., 2002. – 26 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (14 tit.)
[02-266]
316.44(478)(043.2)02-267 Pobedinschi, V.
Probleme de selectare a tehnologiilor si utilajului pentru colectarea, pastrarea
si prelucrarea laptelui / V. Pobedinschi, V. Vrancean, P. Sclear. – Ch.: Inst. Nal. de
Economie si Inf., 2001. – 44, [2] p.: fig., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de
Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 45 (11 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 195 ex. – [02-267]
637.1.02(048.8)
Com. Nr 135© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
56
02-268 Bîzgu, I.
Avicultura – ramura de baza a sectorului zootehnic în perioada de
postprivatizare / I. Bîzgu. – Ch.: Inst. Nal. de Economie si Inf., 2001. – 28 p.: fig.,
tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 26-27 (23 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 164 ex. – [02-268]
338.43:636.5(048.8)
Com. Nr 29


02-269 Agricultura si industria de prelucrare: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de Economie
si Inf. Bibl. Rep. Tehnologico-3t.; alcat.: Nionila Dalnilchi. – Ch.: Inst. Nal. de
Economie si Inf., 2001. – 20 cm.
Fasc. II. – 2001. – 9 p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-269]
016:63
Com. Nr 20


02-270 Resurse naturale si proteclia mediului: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de Economie
si Inf. Bibl. Rep. Tehnologico-3t.; alcat.: Angela Catana. – Ch.: Inst. Nal. de
Economie si Inf., 2001. – 20 cm.
Fasc. II. – 2001. – 6, [1] p. – F. f. de tit.
F. prel, 150 ex. – [02-270]
016:504
Com. Nr 19


02-271 Cercetari privind utilizarea unor aditivi în industria alimentara / Inst. Nal. de
Economie si Inf. – Ch.: S. n., 2001. – 32 p.: fig., tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Rez.: lb. fr. – Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, f. tir. – [02-271]
664.6


02-272 3kououøueckaø ctatuctura: ñporp. u coaep×auue routponeuou paõotM / Texu.
/u-t Pecr. Vonaosa. Ka1. arouonuru u rpon. neuea×neuta; coct.: |. û. 6na×, l.
ñ. Kosauu. – K.: T/V, 2002. – 24, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25 (4 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-272]
330.101.52(076.5)
Com. Nr 20


02-273 Ludmila Tonceva
Ludmila Tonceva: Pictura / pict.-fotogr.: Ion Chistruga; des.: Grigore
Cornienco. – Ch.: Sigma I. G., 2002 (Combinatul Poligr.). – 71, [1] p.: reprod. color.;
21 x 20 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. p. 70. – Apare cu sprijinul
financiar al Fundaliei Soros Moldova

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
57
ISBN 9975-942-07-5
F. prel, f. tir. – [02-273]
75.071.1(478)(084.11)02-274 Gustiuc, Andrei
Drept bancar: [man. pentru studenli] / Andrei Gustiuc; Acad. de Polilie "3tefan
cel Mare", Asoc. Tinerilor Juristi Cercet. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 20
cm.
Vol. 1. – 2002. – 283 p.: fig., tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-
930-40-9: F. prel, 500 ex. – [02-274]
347.734(075.8)
Com. Nr 60


02-275 Trofimov, Igor
Dreptul mediului: [man. pentru studenli] / Igor Trofimov. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Elena-V.I."). – 203 p.: tab., scheme; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-930-42-5
F. prel, 500 ex. – [02-275]
349.6(075.8)02-276 Cusnir, Valeriu
Ghid în legislalia comerciala a Republicii Moldova/ Valeriu Cusnir, Andrei
Gustiuc; Acad. de Polilie "3tefan cel Mare". – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elena-V.I.").
– 171 p.; 20 cm.
ISBN 9975-930-30-1
F. prel, 300 ex. – [02-276]
347.72/.78(478)(035.5)02-277 Studii si comunicari practice privind managementul resurselor de apa în condiliile
unui mediu vulnerabil: (materialele seminarului din 20-23 noiemb. 2001) / Comisia
Nal. a Rep. Moldova pentru UNESCO, Asoc. "Calitatea Mediului", Asoc. "Ave
Natura", Inspectoratul Ecologic de Stat; col. red.: Valeriu Ropot, ...; îngrijirea textului:
Sergiu Nuca. – Ch.: Universul, 2002 . – 204, [1] p.: fig., harli, tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa. – Adnot. paralela; lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârsitul
art. – (În cop.)
Gratuit, 250 ex. – [02-277]
504.4(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 598© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
58
02-278 ßpøauec¡posse: cpeactsa naccosou uu1opnauuu. – K.: Veaua-1opvn, 2002
(Turorp. Al PV). – 111, [1] p.: diagr.; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusa. – Apare cu sprijinul Open Soc. Inst.
F. prel, f. tir. – [02-278]
070:659.3(478-3)


02-279 English reader / compiled: Dionisie Badarau, Zinaida Cameneva, Vera Iuhtimovschi;
Acad. of Transports, Computer science and Communications. Moldova State Univ. –
Ch.: Evrica, 2002 (Tipogr. Acad. de 3t. a RM). – 124 p.; 20 cm. – (Ser. 3t. Socio-
Umane si Limbi Moderne)
ISBN 9975-941-79-6
F. prel, 1000 ex. – [02-279]
821.111(082)(075)
Com. Nr 16


02-280 Badarau, Dionisie
Stories for schoolchildren / compiled by: Dionisie Badarau; Acad. of Trans-
ports, Computer science and Communications, Moldova State Univ. – Ch.: Evrica,
2002 (Tipogr. Acad. de 3t. a RM). – 48 p.. il.; 20 cm. – (Ser. 3t. Socio-Umane si Lim-
bi Moderne)
ISBN 9975-941-67-26
F. prel, 1000 ex. – [02-280]
821.111-93
Com. Nr 1702-281 Bulat, Eugenia
Stalactite: poezii / Eugenia Bulat; cop.: Auguste Rodin; imagini: Mihai
Vengher. – Ch.: Universul, 2002. – 114, [2] p.: il.; 19 cm.
În reg. aut. – Pe cop. Auguste Rodin. Danaida (fragment). – Apare cu sprijinul
financiar al dlor Toma Istrati (Brasov), Dan Panaitescu, Miron si Vali Zarnoveanu
(Bucuresti),....
ISBN 9975-944-46-9
F. prel, 500 ex. – [02-281]
821.135.1(478)-1 Bulat
Com. Nr 78602-282 Berdaga, Viorica
Accesul populaliei la servicii de sanatate din Republica Moldova: [studiu] /
Viorica Berdaga, Svetlana 3tefanel; Octavian Bivol; Miscarea Globala pentru Copii,
Fondul Naliunilor Unite pentru Copii. – Ch.: Gunivas, [2002]. – 104 p.: fig., il., tab.; 29
cm.
F. prel, f. tir. – [02-282]
614.2(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
5902-283 |øncosse rasorpeõuesMe rnutM / Cosnectuoe rpearp. "SMS Knauf". – Ch.: Tri-
ton, 2002. – [10] p.: il. color.; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-283]
692.253:691.311-41902-91 Aura
1001 nopli: [cântece de estrada] / Aura; PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc
Records, 2001
1 CD (44'12'')
Cuprinde: 1. Cu dragostea ta (3'29''); 2. Clopot (3'30''); 3. În gradina copilariei
(3'30''); 4. Cheila fermecata (2'59'') / muz., vers: Georgeta Voinovan. 5. Prima iubire
(3'25'') / muz.: Marian Stârcea; vers: Pavel Bechet. 6. M-ai încântat, baiete (3'26'') /
muz.: Valeriu Motovilnic; vers: Vsevolod Cernei. 7. Ai sa mi-o platesti (3'05'') / muz.:
Valeriu Motovilnic; vers: Gheorghe Urschi. 8. Am crezut mult (5'16'') / muz.: Marian
Stârcea; vers: Dan Dumitru. 9. Cânt în pustiu (5'33'') / muz.: Valeriu Motovilnic; vers:
Lora Plotnic. 10. Uneori (4'00'') / muz.: Valeriu Motovilnic; vers: Georgeta Voinovan.
11. Hei, prieteni (2'49'') / muz.: Vlad Sergheev; vers: Georgeta Voinovan. 12. 1001
nopli (3'10'') / muz.: Igor Mazurov; vers: Georgeta Voinovan.
F. prel, F. tir. – [02-284]
78402-284 Bivol, Irina
Am avut noroc de noroc: [cântece de estrada] / fralii Irina si Anatol Bivol;
PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records, 2000.
1 CD (57'41'')
Cuprinde: 1. Noroc (5'24'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 2. Florile
Dragostei (4'06'') / muz.: A. Bivol; vers: A. Sandu. 3. Amar (4'42'') / muz.: A. Bivol;
vers: A. Sandu. 4. Zurgalai (3'31'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 5. 3atra (4'51'') /
muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 6. Trenule (3'01'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 7.
Mai, Ioane (3'35'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 8. Un Artist (2'38'') / muz.: A.
Bivol; vers: I. Guzun. 9. Ninge (3'59'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 10. Hai la
dans (2'24'') / muz.: A. Bivol; vers: P. Bechet. 11. Asa Îmi Este Viala (4'08'') / muz.:
A. Bivol; vers: P. Bechet. 12. Baiatul Cu Chitara (3'20'') / muz.: A. Bivol; vers: P.
Bechet. 13. Iubirile-s Ca Florile (4'49'') / muz.: A. Bivol; vers: S. Ghimpu. 14. Vani-
Mani (3'09'') / muz.: A. Bivol; vers: O. Radova. 15. Malina (3'57'') / muz.: A. Bivol;
vers: A. Sandu.
F. prel, F. tir. – [02-285]
784

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
60
02-285 Crulicovschi, Nina
Când te-am iubit: [cântece de estrada, folk] Nina Crulicovschi; PoliDisc Radio.
– Ch.: PoliDisc Records, 2001.
1 CD (46'24'')
Cuprinde: 1. Când te-am iubit (3'55'') / muz.: P. Teodorovici; vers: E. Rotaru.
2. Cu numele tau (4'55'') / muz.: I. Aldea-Teodorovici; vers: D. Matcovschi. 3. Vârsta
dragostei (3'43'') / muz.: I. Aldea-Teodorovici; vers: D. Matcovschi. 4. Trandafirul
dragostei (3'11'') / muz.: D. Matievici; vers: N. Slutu. 5. Nu ma chema (3'59'') / muz.:
I. Enache; vers: S. Ghimpu. 6. Ramurea de iasomie (2'57'') / muz.: M. Todirascu;
vers: I. Ciocanu. 7. Sa vii (3'37'') / muz.: I. Aldea-Teodorovici; vers: D. Matcovschi. 8.
Dor, dor (2'24'') / muz.: I. Raiburg; vers: Gr. Vieru. 9. Saruta-ma (4'48'') / muz.: I.
Aldea-Teodorovici; vers: Gr. Vieru. 10. Tu vei ramâne, tu (3'50'') / muz.: D. Dimitriu;
vers: Gheorghe E. Marian. 11. Ninge, ninge (4'26'') / muz., vers: I. Grosu. 12. Hora
mare (2'30'') / cântec popular
F. prel, f. tir. – [02-286]
78402-286 Lozanciuc, Alexandru
Regina mea: [cântece de estrada, folk] / Alexandru Lozanciuc; PoliDisc
Radio. – Ch.: PoliDisc Records, 2001.
1 CD (1'07'45'')
Cuprinde: 1. Regina mea (2'52'') / muz.: Mircea Guru; vers: Gr. Vieru. 2.
Numai tu (2'57'') / muz.: Mihai Matiesu; vers: Anatol Caciuc. 3. Drochia (2'43'') / muz.:
Marian Gadenco; vers: Alexandru Lozanciuc. 4. Spectator (2'25'') / muz.: Zdravco
Ciorici; vers: Alexandru Lozanciuc. 5. Crede-ma (4'08'') / muz.: Petre Teodorovici;
vers: $tefan Petrache. 6. Magdalena (3'29'') / muz.: populara (greceasca); vers:
Iulian Filip. 7. Drumurile (4'01'') / muz.: Zdravco Ciorici; vers: Dan Spataru. 8. Hai, sa
cântam (2'15'') / muz., vers: Alexandru Lozanciuc. 9. O viala (3'38'') / muz.:
Alexandru Lozanciuc; vers: Ilie Telescu. 10. Ruga (4'41'') / muz., vers: Alexandru
Lozanciuc. 11. Dolarii (2'52'') / muz., vers: Alexandru Lozanciuc. 12. Ce frumoasa-i
seara asta (3'29'') / muz., vers: populara. 13. La crâsma din Calarasi (2'35'') / muz.:
populara; vers: Alexandru Lozanciuc. 14. Omul bun si pomul copt (4'28'') / muz.,
vers: populara. 15. Dor de mama (3'49'') / muz., vers: Alexandru Lozanciuc. 16. Sus
paharul (2'44'') / muz., vers: Alexandru Lozanciuc. 17. Ecnu tM vuaeae (3'32'') /
muz.: Valeriu Leontiev; vers: Andrei Dementiev. 18. lvn¤u (2'28'') / muz., vers:
Alexandru Lozanciuc. 19. Kvna (2'17'') / muz., vers: populara. 20. Polilistii si artistii
(3'06'') / muz., vers: Alexandru Lozanciuc. 21. Lacramioara (3'22'') / muz.: Gheorghe
Mustea; vers: Iulian Filip.
F. prel, F. tir. – [02-287]
78402-287 Mitriuc, Stela
Imposibila minune: [cântece de estrada] / Stela Mitriuc, Leonid Gorceac, Licu
Goncear; PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records, 2000.
1 CD (1'04''54')
Cuprinde: 1. Citadela Dragostei (4'49'') / muz.: Leonid Gorceac; vers: Steliana
Grama. 2. Imensitate (5'34'') / muz.: Leonid Gorceac; vers: Ianos Turcanu. 3. Ringul
Fermecat (4'15''); 4. Rana de Stea (5'01''); 5. Rezervalia de Meteorili (4'50''); 6.
Imposibila Minune (5'29''); 7. Labirintul Minciunilor (4'32''); 8. Carnavalul (4'47'') /

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
61
muz.: Leonid Gorceac; vers: Steliana Grama. 9. Carusela (3'33''); 10. Armonie
(4'31'') / muz.: Leonid Gorceac; vers: Ianos Turcanu. 11. Ploaia (4'22'') muz.: Daria
Radu; vers: Iulia Paladi. 12. O Gutuie pe masa (5'06'') / muz.: Mihai Dolgan; vers:
Dumitru Matcovschi. 13. De ce? (4'47'') / muz., vers: Geta Voinovan. 14. Blond
Vagabond (3'16'') / muz.: Anatol Gherman; vers: Steliana Grama.
F. prel, F. tir. – [02-288]
78402-288 Moskovich, Constantin
This song I play for you: Pan-flute: (We've met here together for joy because
the music is wonderful in our life) / Constantin Moskovich, Cristina Mudrea; des.: An-
drew Zaikin, Sergey Tsourkan; PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records, 2001.
1 CD (35'38'')
01-288.1.1 Cuprinde: 1. Jesus. The Very Thought of Thee (3'55'') / music: John B. Dykes. 2.
Redeemer Of Israel (3'29'') / music: from Bohemian Brethren. 3. Beautiful Savior
(2'52'') / music: Silesian folk song; attr. to Martin Luther, Germany melody. 4. Sacra-
ment Offering (4'34'') / music: Felix Mendelssohn, John H. Gower, Alexandr Schre-
iner. 5. Peace. Be Still (4'29'') / music: H. R. Palmer, Jean Sibelius, Swedish folk
melody. 6. More, Savior, Like Thee (4'14'') / music: Lowell Mason, Philip Langrave. 7.
Because I Have Been Given Much (4'19'') / music: anon., the Netherlands, Phillip
Langrave. 8. In Humility. Our Savior (4'35'') / music: Rowland H. Richard. 9. Alleluia
(3'11'') / music: Ralph Vaughan Williams, Vanja Y. Watkins.
Apare cu sprijinul dlor Rudolf V. Perina, Kendall Andrus, dnei Linda B. Andrus
F. prel, F. tir. – [02-289]
78402-289 Moskovich, Constantin
Virtual dreams: Pan-flute / Constantin Moskovich; PoliDisc Radio. – Ch.:
PoliDisc Records, 2000.
1 CD (35'02'')
01-289.1.1 Cuprinde: 1. Na-nai (3'58''). 2. Take you time (3'22''). 3. from Enigma (3'14''). 4. Long
waited Gift (5'24''). 5. My Heart Will Go On (4'23''). 6. Sun & Moon (3'55''). 7. Laguna
(4'51''). 8. Virtual Dreams (3'02''). 9. Highway To The Moon (3'13'').
F. prel, F. tir. – [02-290]
78402-290 $tirbu, Liviu
Filmul marii iubiri: [cântece de estrada] / muz., aranjament: Liviu 3tirbu;
PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records, 2001.
1 CD (46'27'')
01-290.1.1 Cuprinde: 1. Auren nou (3'58'') / vers: Olesea Rudeaghina. 2. Plecare (4'13'') / vers:
Vsevolod Ciornei. 3. Apocalipsis (3'21'') / vers: Tudor Tarna. 4. Livia (5'07''). 5. Filmul
marii iubiri (5'25'') / vers: Vsevolod Ciornei. 6. Doar cu tine (3'18'') / vers: Dinu Cio-
banu. 7. Omul nu are alin (3'59'') / vers: Ianos Turcanu. 8. Titanic (3'51''). 9. Daca-ai

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
62
fi (5'07'') / vers: Eugen Rotaru. 10. Les adieux (3'08''). 11. Asteptam o minune (5'02'')
/ vers: Ianos Turcanu.
F. prel, F. tir. – [02-291]
78402-291 Top Moldova: 1: [cîntece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
1999
1 CD (49'42'')
01-291.1.1 Cuprinde: 1. Daca-ai fi (5'06'') / interpret: Neli Ciobanu. 2. Fata Din Povesti (3'44'') /
interpret: $tefan Darie. 3. Haideli Sa Cântam (3'44'') / interpret: Fresh. 4. Prima Dra-
goste (3'53'') / interpret: Natalia Barbu. 5. Ramâi (4'37'') / interpret: Georgeta Voino-
van. 6. Ochii Verzi (2'48'') / interpret: Ion Suruceanu. 7. Singuratate (3'51'') / interpret:
Svetlana Bradescu. 8. Jazz Roada (2'34'') / interpret: Inesa Stratulat. 9. Primavara
(3'21'') / interpret: Ludmila Rosculer. 10. Corabie Pamânt (4'36'') / interpret: Milenium.
11. Un Sentiment Adevarat (3'24'') / interpret: Larisa Busuioc. 12. Am Crezut (4'18'') /
interpret: Aura. 13. Se Aprinde O Noua Stea (3'46'') / interpret: All Stars.
F. prel, f. tir. – [02-292]
784


02-292 Top Moldova: 2: [cântece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
1999
1 CD (52'04'')
Cuprinde: 1. O clipa în Paradis (5'21''). 2. Joc De O Zi (3'08''). 3. Dragoste
Între Cuvinte (3'49''). 4. Vacanla la Mare (3'26''). 5. Adio (4'36''). 6. O Seara De Vara
(4'41''). 7. Povestea Veche (3'21''). 8. Regasire (4'32''). 9. Gradina Copilariei (3'29'').
10. Când Ne Iubeam (3'54''). 11. O Singura Data (3'41''). 12. Du-ma Departe (3'07'').
13. Asteptam O Minune (4'59'').
F. prel, F. tir. – [02-293]
78402-293 Top Moldova: 3: [cântece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
1999
1 CD (47'21'')
Cuprinde: 1. Viala (3'18''). 2. Hei Prieteni (2'47''). 3. Muzica (3'27''). 4. Cine
joaca Horele (2'55''). 5. Traieste viala (34'59''). 6. Iubite ninge între noi (4'03''). 7.
Viala merge înainte (4'25''). 8. Doina (3'02''). 9. Frumusica si Dragula (3'17''). 10. Te
iubesc (4'05''). 11. Hora (4'11''). 12. Nu e o taina (4'05''). 13. Unde esti? (3'47'').
F. prel, F. tir. – [02-294]
78402-294 Top Moldova: 4: [cântece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
1999
1 CD (46'09'')

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
63
Cuprinde: 1. Primavara (4'10'') / muz.: A. Neamru; vers: O. Goga. 2. Iubire
Floare de Smarald (3'33'') / muz. populara; vers: V. Butnaru. 3. Noroc (5'22'') / muz.:
A. Bivol; vers: P. Bechet. 4. La Natanya (4'48'') / muz., vers: V. Dînga. 5. Nu Voi Uita
(4'50'') / muz.: V. Dînga; vers: Gr. Vieru. 6. C'est la vie (4'45'') / muz.: V. Lupu; vers:
D. Mudreac. 7. Take you Time (3'22'') / muz. populara. 8. Trandafir (4'52'') / muz.: L.
Goncear, vers: L. Melnic. 9. 8oaoraaua¤ ßkõose (3'00'') / muz., vers: A. Cosovan.
10. Primavara (2'42'') / muz.: $t. Darie; vers: G. Voinovan. 11. Lacrima (4'45'') / muz.,
vers: S. Popovciuc.
F. prel, F. tir. – [02-295]
784


02-295 Top Moldova: 5: [cîntece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
2000
1 CD (47'07'')
Cuprinde: 1. 1001 nopli (3'12''). 2. Du-ma cu tine (3'50''). 3. Zâmbet de
toamna (3'44''). 4. Maicula (4'32''). 5. From Enigma (3'12''). 6. VM netun (3'02''). 7.
Sa ne ascundem (3'13''). 8. Cine esti (3'19''). 9. Noi doi (4'21''). 10. Irina (2'42''). 11.
În aprilie (4'58''). 12. Cântec ciudat (4'45'').
F. prel, F. tir. – [02-296]
78402-296 Top Moldova: 6: [cântece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
2000
1 CD (58'46'')
Cuprinde: 1. Acasa (3'34'') 2. Clopot (3'30''). 3. Nu turna (4'01''). 4. Iubirea
mea (5'27''). 5. Anul Nou (4'37''). 6. Highway to the moon (3'15''). 7. Sa dansam
(3'47''). 8. Steaua mea (7'29''). 9. Te parasisem (3'24''). 10. Baiatul cu chitara (3'21'').
11. Filmul marii iubiri (5'24''). 12. O-LA-EH (Cu chitara ta) (3'06''). 13. Ningea (3'32'').
14. Fata ploii (4'19'')
F. prel, F. tir. – [02-297]
78402-297 Top Moldova: 9: [cântece de estrada] / PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc Records,
2002
1 CD (41'30'')
Cuprinde: 1. Nu-ntreba nimic (2'56'') / muz., vers: G. Voinovan. 2. Tara de dor
(3'18'') / muz., vers: A. Lupu. 3. Spune-mi mereu (4'31'') / muz.: S. Teaca; vers: V.
Madan. 4. Sa nu ma lasi (4'25'') / muz., vers: E. Bar. 5. 6enMu cuer (3'20'') / muz.: A.
Cosovan; vers: A. Raiu. 6. O lume de 20 de ani (3'46'') / muz., vers: L. Popescu. 7.
Ruga parinlilor (3'36'') / muz.: N. Caragia; vers: A. Creru. 8. Nu are rost (4'05'') /
muz., vers: A. Ursu. 9. |uoraa (3'49'') / muz., vers: O. Romanîcev. 10. Spune-mi tu
(3'44'') / muz., vers: D. Daranura. 11. Vruta mea (4'00'') / muz.: I. Mescoi.
F. prel, F. tir. – [02-298]
784© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
64


02-298 Top Moldova: konnekuøouusø: [actpaauMe recuu] / PoliDisc Radio. – Ch.:
PoliDisc Records, 2001
1 CD (46'12'')
Cuprinde: 1. 8ocronuuauue (4'42'') / ronrosutop, ctuxu: F+ Pauóyoc. 2. /
ranutru (2'08'') / ronrosutop: /. 5ueon; ctuxu: /. Tovu+. 3. lae ×e tM nkõuna¤
(3'29'') / ronrosutop: V. ûonca+; ctuxu: 3. 0y+deee. 4. Auren nou (3'58'') / ronro-
sutop: û. umuoóy; ctuxu: /. Pyd+cu+a. 5. F Ve+tan ßetate (4'10'') / ronrosutop:
/. |ocoea+; ctuxu: /. Pas. 6. Astonoõune (3'28'') / ronrosutop, ctuxu: l. Vaoua+.
7. ûse ne+tM (4'21'') / ronrosutop, ctuxu: 0. üonoevy|. 8. ßkõuna¤ (3'36'') / ron-
rosutop, ctuxu: T. üonoe. 9. VvsMra netu¤¤ (2'47'') / ronrosutop, ctuxu: n. ûe+-
ca. 10. losMu roa (3'38'') / ronrosutop, ctuxu: 0. uyo|a+. 11. Xeuauua (3'13'') /
ronrosutop, ctuxu: /. leova+. 12. 8ot roet aptuct (3'29'') / ronrosutop: V. ûon-
ca+; ctuxu: 3. 0y+deee. 13. A tM rvn¤u (3'14'') / ronrosutop, ctuxu: F+ Pauóyoc.
F. prel, F. tir. – [02-299]
7802-299 Fresh
Du-ma cu tine: [cântece de estrada] / Fresh; PoliDisc Radio. – Ch.: PoliDisc
Records, 1999
1 CD (46'09'')
01-299.1.1 Cuprinde: 1. Intro (3'11'')6 2. Du-ma cu tine (3'50''); 3. Zboara Spre Nori (3'39''); 4. Te
iubesc (3'52''); 5. Vara Asta (4'12''); 6. Spania (3'49''); 7. Sâmbata seara (3'27''); 8.
Mama (4'37''); 9. Haide Sa Cântam (3'45''); 10. Strigatura (3'29''); 11. Astonoõune
(3'28''); 12. Ctapa¤ ñnactuura (4'44'') / muz., vers: Nona Marian.
F. prel, F. tir. – [02-300]
7802-300 ßonøu, 5opøc
0t avau: [aaucou] / nvs., ctuxu: 6opuc ñonuu; PoliDisc Radio. – Ch.:
PoliDisc Records, 2000.
1 CD (41'21'')
01-300.1.1 Cuprinde: 1. loaM rponetenu (4'53''). 2. ûeueru (3'53''). 3. ñpo rarv (5'05''). 4.
0aecca (4'00''). 5. ûo+ra (3'44''). 6. LMraura (3'11''). 7. Xusue (4'37''). 8. 8ctpe+a
(3'40''). 9. 0auuo+ectso (4'54''). 10. 8 pectopaue (3'32'').
F. prel, F. tir. – [02-301]
78402-301 Biologie: Man. pentru cl. a X-a: Profil real. Profil umanist / Vasile Ciocoi, Victor
Donea, Valeriu Rudic, Vasile 3alaru; comisia de evaluare: Constantin Andon, Tatiana
Pârau. – Ch.: Lumina, 2001 (Combinatul Poligr.). – 151, [1] p.: fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-123-2
F. prel, 5000 ex. – [02-302]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
65
57(075.3)


02-302 Cântarile evangheliei: Cântari duhovnicesti / Uniunea Bisericilor CEB din Moldova. –
Ch.: Ed. "Dragostea lui Dumnezeu în acliune", 2002 (Combinatul Poligr.). – 484, [36]
p.; 18 x 11 cm.
Index tematic, alf. p. 485-520. – (În cop.)
F. prel, F. tir. – [02-303]
264-6802-303 Reklitis, Panaghiotis
Ambalajul – un element fundamental al exportului reusit: [man. pentru agenlii
economic] / Panaghiotis Reklitis, Nikos Karakasidis; Org. de Promovare a Exportului
din Moldova, Org. de promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons Offices, 2001.
– 136 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 135-136 (23 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-17-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-304]
658.788.4+339.5(075.4)02-304 Peknø¡øc, ßauarøo¡øc
Idem în lb. rusa: /rarosra – ocuosuou acrert vcreauoro arcropta: [v+eõ.
an¤ arou. areutos: rep. c rpe+.] / ñauaruotuc Pernutuc; Org. de Promovare a
Exportului din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons
Offices, 2001. – 152 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 151-152 (23 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-16-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-305]
658.788.4+339.5(075.4)02-305 Exarhos, Stephanos
Managementul calitalii totale si marketingul internalional: [man. pentru agenlii
economici: trad. din lb. greaca] / Stephanos Exarhos; Org. de Promovare a
Exportului din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons
Offices, 2001. – 127 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 127 (9 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-13-7
F. prel, 1 000 ex. – [02-306]
658.56+658.8(075.4)02-306 3kcapxoc, 6¡eæauoc

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
66
/rpasneuue totaneuMn ra+ectson u ne×avuapoauMu napretuur: [v+eõ.
an¤ arou. areutos: rep. c rpe+.] / Cte1au 3rcapxoc; Org. de Promovare a
Exportului din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons
Offices: HEPO, 2001. – 144 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 144 (9 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-14-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-307]
658.56+658.8(075.4)02-307 Lescu, Mihai
Luminatorii de joi: [versuri] / Mihai Lescu; des.: Alexandru Hmelnilchi, Mihai
Lescu; cop.: Marcel 3endrea. – Ch.: Prut Internalional, 2001 (Combinatul Poligr.). –
91, [3] p.: des.; 20 cm.
ISBN 9975-69-265-6
F. prel, F. tir. – [02-308]
821.135.1(478)-1 Lescu
Com. Nr 2034602-308 Parasca, Pavel
La obârsia Mitropoliei Tarii Moldovei: [studiu] / Pavel Parasca. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 103, [1] p.; 20 cm. – (CLIO)
Bibliogr. în note la sfârsitul cap.
ISBN 9975-69-270-2
F. prel, F. tir. – [02-309]
23/28+94(478)
Com. Nr 20345


02-309 Sainenco, Ala
Rolul loculiunilor în formarea noilor unitali lexicale: 1.02.01 Limba româna:
Autoref. tezei de doctor în filologie / Ala Sainenco; Acad. de 3t. a Moldovei. Inst. de
Lingvistica. – Balli: S. n., 2002. – 25 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.) si în notele de subsol
[02-310]
811.135.1'373.42(043.2)02-310 Stamati, Adela
Particularitalile de diagnostic etiologic si tratament antiviral imunomodulator în
miocarditele nonreumatice acute virale la copii: 14.00.06 – cardiologie: Autoref. al
tezei de doctor în st. medicale / Adela Stamati; Inst. de Cardiologie al Min. Sanatalii
din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 20, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (11 tit.)
[02-311]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
67
616.127-07-08-053.2(043.2)02-311 Leorda, Ana
Dereglarile funclionale stresogene ale tractului gastro-intestinal si profilaxia
lor la vilei prin utilizarea asocialiilor microbiene cu capacitali sintetizatoare a unor
vitamine din grupa B: 03.00.13 – Fiziologia omului si animalelor: Autoref. al tezei de
doctor în st. biologice / Ana Leorda; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Fiziologie
si Sanocreatologie. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (15 tit.)
[02-312]
636.2:579.62:616.008.61(043.2)02-312 Meleca, Anatolie
Influenla aplicarii îndelungate si sistematice a îngrasamintelor asupra
fertilitalii cernoziomului carbonatat si productivitalii porumbului în condiliile Moldovei:
06.01.04 – agrochimie: Autoref. tezei de doctor în st. agricole / Anatolie Meleca; Inst.
de Cercet. pentru Pedologie si Agrochimie "N. Dimo". – Ch.: S. n., 2002. – 23 p.:
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (5 tit.)
[02-313]
[631.89:633.15](478)(043.2)02-313 Pituscan, Feodosie
Activitatea de reclama ca forma de promovare a produselor pe piala:
Specialitatea 08.00.06 – Logistica si Marketing: Autoref. al tezei de doctor în st.
economice / Feodosie Pituscan; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – 23, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (10 tit.)
[02-314]
659:339.138(043.2)02-314 Mustuc, Svetlana
Constituirea sistemului informalional de marketing la întreprinderi:
Specialitatea 08.00.06 – Logistica si Marketing: Autoref. al tezei de doctor în st.
economice / Svetlana Mustuc; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S. n.,
2002. – 23, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (11 tit.)
[02-315]
658.8:004(043.2)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
68
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
APRILIE 200202-315 Gheorghiu, Gheorghe
Buna ziua, mullumesc, la revedere...: [povestiri] / Gheorghe Gheorghiu; prez.
graf.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 98,
[3] p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-60-065-4
F. prel, 2 000 ex. – [02-316]
821.135.1(478)-3-93 Gheorghiu
Com. Nr 125
02-316 Matcovschi, Dumitru
Vesnica teama: Versuri / Dumitru Matcovschi; pref.: Eliza Botezatu; prez.
graf.: Gheorghe Vrabie. – Ch.: Cartea Moldovei, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
214, [1] p.: il., [2] f. fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-60-087-5
F. prel, 2 000 ex. – [02-317]
821.135.1(478)-1 Matcovschi
Com. Nr 126
02-317 Eminescu, Mihai
Calin: (File din poveste): [poem] / Mihai Eminescu; prez. graf.: Igor Vieru. –
Ch.: Cartea Moldovei, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 35 p.: il.; 26 cm.
ISBN 9975-60-056-5
F. prel, 2 000 ex. – [02-318]
821.135.1-1-93 Eminescu
Com. Nr 124
02-318 $leahtitchi, Mihai
Anatomia societalii post-totalitare: [culeg. pentru uzul studenlilor] / Mihai
3leahtilchi (coord.); cop.: Adrian Javgureanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (F.E.P.
"Tipogr. Centrala"). – 392 p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Fundaliei
Soros Moldova
ISBN 9975-63-116-9
F. prel, 700 ex. – [02-319]
316.6:321/44(082)(075)
02-319 Blosenco, Andrei
Raspunderea civila delictuala / Andrei Blosenco. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 307 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 289-307 (301 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Progr.
de Drept al Fundaliei Soros Moldova, Inst. pentru Politici Legislative si
Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-61-207-5
F. prel, 500 ex. – [02-320]
347.5
Com Nr 226

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
69
02-320 Calendar Nalional / dir. general: Alexe Rau; aut.: Ruslana Gaisan (R. G.), Valeria
Matvei (V. M.), Maria 3vel (M. 3.); Min. Culturii al Rep. Moldova. Bibl. Nal. – Ch.:
Bibl. Nal., 2002. –27 cm.
2002. – 2002. – 381 p.: il. – Bibliogr. în text. – Indice alf. al personalitalilor si
datelor memorabile incluse în "Calendarul bibliotecarului" (1993-1999) si "Calendarul
Nalional" (2000-2001) p. 371-379. – ISBN 9975-9991-5-8: F. prel, 300 ex. – [02-321]
050.9(478)
Com. Nr 2
02-321 Izvorul care ne inspira: (Versuri, meditalii lirice si desene din crealia copiilor) / culeg.
pregatita de Claudia Partole, ...; prez. graf.: Viorica Oberst. – Ch.: S. n., 2001 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 75, [4] p.: des. color.; 30 cm.
Apare cu sprijinul org. BIOS cu surse din partea fundaliilor olandeze NOVIB,
CORDAID
ISBN 9975-78-168-3 (în cop.)
F. prel, 3 000 ex. – [02-322]
821.135.1(478)-1-93
Com. Nr 388
02-322 Materiale de construclie / Mold Construct Energy. – Ch.: S. n., [2002]. – 28 cm.
napt'02. – 2002. – 32 p.: il. – Text: lb. rusa. – F. prel, F. tir. – [02-323]
691=161.1
02-323 Oprea, Sergiu
Microsoft Excel: material didactic: pentru studenlii Univ. Cooperatist-
Comerciale din Moldova / Sergiu Oprea, Doina Oprea; MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist Comerciala din Moldova. – Ch.: U.C.C.M., 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 81 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 78 (6 tit.)
ISBN 9975-905-93-5
F. prel, 200 ex. – [02-324]
004.45(075.8)
Com. Nr 15
02-324 Goian, Ion
Bazele antreprenoriatului: [material didactic pentru învalamântul profesional] /
Ion Goian; Min. Învalamântului din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 175, [1] p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175-176 (36 tit.)
ISBN 9975-78-173-X
F. prel, 500 ex. – [02-325]
334.7:658.1(075)
02-325 Smochina, Andrei
Istoria universala a statutului si dreptului: Epoca Antica si Medievala: [pentru
uzul studenlilor] / Andrei Smochina; ref. st.: Valeriu Lebedev. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr.
Centrala", 2002. – 223, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 218-219
ISBN 9975-78-177-2
F. prel, 500 ex. – [02-326]
340.12(091)"0/14"(075.8)
Com. Nr 415
02-326 Gladii, Tudor
Diclionar legislativ explicativ = TonrosMu sarouoaateneuMu cnosape: Îndru-
mar: Culeg. de termeni juridici utilizali în legislalia în vigoare a Rep. Moldova / Tudor
Gladii; cop.: Grigore Cornienco. – Ch.: Epigraf SRL, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Cen-
trala"). – 268, [4] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
70
Indice de legi, de termeni, p. 235-264. – Apare cu sprijinul într. mixte "Tirex-
Petrol" SA, Companiei VOXTEL, Companiei de asigurari GALAS, ...
ISBN 9975-903-40-1
F. prel, 2 000 ex. – [02-327]
340.13(038)=135.1=161.1
Com. Nr 189

02-327 Bontea, Oleg
Drept internalional privat: Note de curs / Oleg Bontea; Univ. de Criminologie.
– Ch.: Centrul ed. al Univ. de Criminologie, 2002 (Complexul de Ed. al Bisericii
Ortodoxe din Moldova). – 184 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 178
ISBN 9975-9670-6-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-328]
341.9(075.8)
02-328 Osoianu, Tudor
Intentarea procesului penal: (note de curs) / Tudor Osoianu; Univ. de
Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 27 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26 (12 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9670-3-5
F. prel, 300 ex. – [02-329]
343.13(075.8)
02-329 0coøuy, Tyaop
/ronosuo-rpoueccvaneuoe rpaso Pecrvõnuru Vonaosa: (v+eõ. rocoõue):
+. oõa. / Tvaop 0co¤uv; Kpunuuon. vu-t. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002
(Tipogr. Orhei). – 114, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 110-111 (29 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9670-7-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-330]
Procedura penala
343.1(478)(075.8)
02-330 ßsuiaps, ß.
Ceneuuoe rpaso: [pentru uzul studenlilor] / 8. ñMusape, 8. Ln¤xtuuruu;
Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 192, [1]
p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9670-1-9
F. prel, 500 ex. – [02-331]
Dreptul familiei
347.6(478)(075.8)
02-331 Gutanu, Vasile
Chimie: Man. pentru cl. a X-a cu lucr. de lab. si teste de evaluare / Vasile
Gulanu; prez. graf.: Vladimir Sinilki. – Ch.: Cadran, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 277, [3] p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-9545-3-7
F. prel, F. tir. – [02-332]
54(075.3)
02-332 $inic, Galina
Chimie: Întrebari de autocontrol, exercilii, probleme, teste: cl. a X-a, profil real
si umanistic / Galina 3inic; Univ. de Criminologie. – Ch.: S. n., 2002 (Complexul de
Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova). – 69, [1] p.: il.; 20 cm.
Aut. indicat pe cop.
ISBN 9975-9970-4-3

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
71
F. prel, 300 ex. – [02-333]
54(079)(075.3)

02-333 Honekynøpuaø õuonoru¤: [v+eõ. an¤ ctvaeutos svsos] / |rop +enoptau, Csetna-
ua Kar+en¤, ßapuca Lapauos, ûvnutpv Anoaauu; uav+. pvrosoautene: luronae
6apõarap. – Ch.: S. n., 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 236, [1] p.: des., tab.,
scheme; 20 cm. – (În cop.)
Bibliogr. p. 233-237 (59 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-334]
577.1/.2(075.8)
Com. Nr 2035
02-334 Hensuøk, haae×aa
Varu¤×, susa×: ñoaõop usetosou rannM: Texuon. sMronueuu¤ naru¤×a:
Varu¤× uesectM / laae×aa Veneuur; oõn.: 8¤+ecnas ñoroscruu. – K.: S. n., 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 96 p., [4] p. il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-78-174-8
F. prel, 3 000 ex. – [02-335]
613.49:665.584.2:687.55
Com. Nr 2006
02-335 Penu, Aurel
Profesiunea mea: [scurt istoric al crearii serviciului de diagnostic în cadrul
asistenlei medicale rurale din Hâncesti] / Aurel Penu. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 82, [2] p.: fotogr., il.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Centrului de telecomunicalii Hâncesti al SA Moldtelecom,
Gospodaria Taraneasca "Timotin Vasile", satul Frumusica, jud. Lapusna
ISBN 9975-78-171-3
F. prel, 320 ex. – [02-336]
616-073+929 Penu
Com. Nr 135
02-336 Regulamentul provizoriu: cu privire la furnizarea serviciilor publice (comunale) de
alimentare cu apa si canalizare în mun. Chisinau / SA "Apa-Canal Chisinau", Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra "Ecotehnie, Management Ecologic si Ingineria Apelor"
UNESCO Cousteau; alcat.: Iurie Nistor, .... – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 174, [1] p.; 20 cm.
TIT. PE COP., TEXT PARALEL: LB. ROM., RUS/.
ISBN 9975-78-169-1
F. prel, F. tir. – [02-337]
[628.1.034.4+628.2](478-25)(083)
Com. Nr 248
02-337 Vacarciuc, Liviu
Filtrarea bauturilor: Ghid practic / Liviu Vacarciuc, Iurie Madan; sub. red.: Liviu
Vacarciuc; cop.: Veaceslav Popovschi. – Ch.: S. n., 2001 (F.E.-P: "Tipogr.
Centrala"). – 271, [1] p.: fig. color., tab., [8] p. il. color.; 20 cm.
Adnot., cuprins paralel.: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. p. 245-255. – Indicele
materiei, p. 266-269. – Apare cu sprijinul financiar al Aroma SA, Begerow Gmlh &
Co, Barza Alba SA, ...
ISBN 9975-78-152-7
F. prel, 1 500 ex. – [02-338]
663.2/.8(036)
Com. Nr 939
02-338 Cerepovschi, Leonid

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
72
Ghilea ai chaliba romani = Cântece si dansuri liganesti din Basarabia / Leonid
Cerepovschi; red. st.: Ion Dron; Centrul de Cultura si Arta a Tiganilor "Ama Roma"
din Moldova. – Ch.: Pontos, 2002. – 71, [1] p.: n. muz. [8] p. fotogr.; 26 cm.
Apare cu sprijinul Primariei mun. Chisinau
ISBN 9975-938-87-6
F. prel, F. tir. – [02-339]
784.4(478)(=214.58)
Com. Nr 225

02-339 Alinescu, Otilian
Dor de cutremur: versuri / Otilian Alinescu; cop.: Vitalii Leca. – Ch.: S. n.,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 63, [1] p.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa.
ISBN 9975-78-165-9
F. prel, 500 ex. – [02-340]
821.135.1(478)-1 Alinescu
Com. Nr 139
02-340 Constantin, Dumitru
Moartea Vaz-Duhului: [versuri] / aut.: Dumitru Constantin; ref.: Andrei
Tamazlâcaru, Sergiu Pavlicencu; des.: Iustina Coroban. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 151 p.; 20 cm. – (Col. "Poesis" / col. îngrijita de Angela
Munteanu)
Aut. indicat pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-78-172-1
F. prel, 500 ex. – [02-341]
821.135.1(478)-1 Constantin

02-341 Furdui, Galina
Contactul cu lumina: [rondeluri] / Galina Furdui; graf.: Romeo si Victoria
Schilco. – Ch.: Ruxanda, 2001 (F.E.-P: "Tipogr. Centrala"). – 107 p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-72-102-8 (în supracop.)
F. prel, f. tir. – [02-342]
821.135.1(478)-1 Furdui

02-342 Chetraru, Nicolae
Ion Casian Surucean în arheologia si muzeologia basarabeana / Nicolae
Chetraru, Nicolae Raileanu; trad., red. în greaca, latina: Aurelia Hanganu; red. st.:
Alexandru Levinschi; Tatiana Breahna; cop.: Veaceslav Popovschi; Muzeul Nal. de
Ist. a Moldovei. – Ch.: Tyragetia, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 256 p.: fig.; 22
cm. – (Bibl. "Tyragetia": Col. "Personalitali eminente"; IV).
Bibliogr. în note la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al firmei
"MobiGrup Anturaj", dir. general Nicolae Ciobanu
ISBN 9975-9667-1-3
F. prel, F. tir. – [02-343]
[902+069.01](478)+929 Surucean
Com. Nr 2161
02-343 Stici, Ion
Medicul poporului Timofei Mosneaga: [185 ani de la fondarea Spitalului Clinic
Rep. si 70 de ani de la nastere] / Ion Stici; red. coord.: Dumitru Donel. – Ch.: S. n.,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 301, [4] p.: il., fotogr. [1] p. portr., [40] p. fotogr.
color.; 22 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
73
ISBN 9975-78-175-6 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-344]
614.2+929 Mosneaga
Com. Nr 372
02-344 Lupan, Andrei
Scrieri: [în 2 vol.] / Andrei Lupan; seleclie, note si coment.: Haralambie Corbu,
familia Lupan: Nadejda, ....; sub patronajul lui Ion Drula; prez. graf: Iaroslav Oliinîk. –
Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
[Vol.] I. – 2002. – 392 p.: il., [1] f. portr. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN
9975-60-090-5 (în cop.): F. prel, 2 000 ex. – [02-345]
821.135.1(478)-2 Lupan + 821.135.1(478)-1 Lupan
Com. Nr 198
02-345 Lege privind actele de stare: Adoptata la 26 apr. a. 2001. Publ. în "Monitorul Oficial
al Rep. Moldova" la 17 aug. 2001. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
91, [1] p.; 20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [02-346]
347.18(094.5)
Com. Nr 2187
02-346 Corobca, Vladimir
Taierea si formarea vilei de vie / Vladimir Corobca, Gheorghe Nicolaescu;
Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 51 p.: fig., tab.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-347]
634.8
Com. Nr 292
02-347 Agropiese-TGR: rpauc-ratanor ro cocto¤uuk ua 10 1esp. 2001 r. / creu. rpearp.
texu. oõecre+euu¤ Agropiese-TGR. – Ch.: S. n., 2002. – 80 p.: il., tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-348]
631.3

02-348 Gheorghe Neaga: [compozitor, violonist, pedagog]: Biobibliogr. / Bibl. Nal. a Rep.
Moldova; alcat.: Cezara Neagu, Lilia Balan; consultant: Ion Pacuraru. – Ch.: BNRM,
2001. – 80 p.; 20 cm. – (Col. "Moldavica") (Compozitorii Moldovei).
F. prel, 100 ex. – [02-349]
016:78.071.1+929 Neaga
Com. Nr 13
02-349 Cronica vielii politico-administrative, social-economice si culturale a Moldovei / Bibl.
Nal. a Rep. Moldova; alcat.: Ala Andries. – Ch.: BNRM, 2001. – 20 cm.
iul.-dec. '99. – 2001. – 68 p. – F. prel, 50 ex. – [02-350]
016:308(478)
Com. Nr 11
02-350 Stoica, Valentina
În reverberaliile scenei: Spiru Haret – Paulina Zavtoni: [actori de teatru] / aut.:
Valentina Stoica, Anatol Ciocanu, Ianos Turcanu; des. Calin Mardare, Viorel
Mardare; co-producatori: Uniunea Teatrala din Moldova, Primaria mun. Chisinau,
Teatrul Rep. "Luceafarul". – Ch.: Dep. Ed. Unitem "Masca" (Centrul Ed.-Poligr.
"Chisinau-Prim"). – 39 p.: fotogr.; 20 cm.
Aut. indicali în caseta teh.
F. prel, F. tir. – [02-351]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
74
792.071.2.028+929 [Haret+Zavtoni]

02-351 Nesterov, Tamara P.
Monumentele de arhitectura de la Orheiul vechi – surse istorice în studierea
sitului: 17.00.04 – Arta plastica, arta aplicativa si decorativa si arhitectura: Autoref.
tezei de doctor în studiul artelor / Tamara P. Nesterov; Acad. de 3t. a Rep. Moldova.
Inst. Studiul artelor. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (7 tit.)
[02-352]
72.03(478-21)(043.2)

02-352 Jitaru, Victor
Arhitectura bisericilor de lemn din Basarabia: 17.00.04 – Arta plastica, arta
aplicativa si decorativa si arhitectura: Autoref. tezei de doctor în studiul artelor /
Victor Jitaru; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. Studiul artelor. – Ch.: S. n., 2002. –
20 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (9 tit.)
[02-353]
726.5(478)(043.2)

02-353 Catalog 2002 / Soc. de Distribulie a Carlii "Pro-Noi"; fondatori: ed. Arc, Prut
Internalional, 3tiinla. – Ch.: S. n., [2002]. – 37 p.; 24 cm.
F. prel, f. tir. – [02-354]
017.4

02-354 Corlat, Sergiu
Edilii electronice în format HTML: (note de curs) / Sergiu Corlat. – Ch.: USM,
2002. – 68 p.: fig., tab.; 20 cm.
ISBN 9975-70-110-8
F. prel, 50 ex. – [02-355]
004.438 HTML(075.8)
Com. Nr 61
02-355 Bodrug, Valentina
Gender si educalie: Note de curs / Valentina Bodrug, Silvia Saca, Ina
Poustovan; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Pedagogie si Psihologie, Fundalia
Soros Moldova. Progr. "Femei" Gender-Centru. – Ch.: USM, 2002. – 93 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91-93 si în notele de subsol
ISBN 9975-70-090-X
F. prel, 100 ex. – [02-356]
396:159.9+922.1:37.018(075.8)
Com. Nr 70(36/02)
02-356 Hoxopø, E. ß.
8seaeuue s norurv: /+eõ. rocoõue an¤ ctvaeutos kpua. u arou. creuuane-
uocteu svsos / E. ñ. Voxop¤; ots. pea.: 8. |. Kaõar; 6anuruu roc. vu-t un. A. Pvc-
co. – 6anue: S. n., 2002 (AO Tipogr. din Balli). – 135 p.: des., tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 134-135 (52 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-931-16-2
F. prel, 300 ex. – [02-357]
16(075.8)
Com. Nr 147

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
75
02-357 Cine Suntem Noi? / Uniunea Bisericilor Crestinilor Credinlei Evanghelice. – Ch.: S.
n., S. a. – 10, [1] ; 12, [1] p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., engl. – Prez. ed. inversate
F. prel, F. tir. – [02-358]
284.57(478)

02-358 Conferinta stiinlifica jubiliara: Comunicari, 25 sept. 2001 / Univ. de Stat din Moldova.
– Ch.: USM, 2002. – 110 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-70-115-9
F. prel, 50 ex. – [02-359]
009:378.4(478)(082)(063)
Com. Nr 36
02-359 Tehnologii moderne de ardere si de reducere a emisiilor poluante în atmosfera:
[monogr.] / Gheorghe Duca, Alexandru Craciun, Tudor Sajin,...; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 222, [1] p.: fig., tab.; 20 cm. – (Termoenergetica si
ingineria mediului ambiant)
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-70-077-2
F. prel, 300 ex. – [02-360]
504.05:614.72
Com. Nr 50(121c/02)
02-360 üapaayp, Høxaøn
|sneu+usocte u oueuru pucra arctpenaneuMx vcnosuu vsna×ueuu¤: [no-
uorp.] / Vuxaun ûapaavp; Al Pecr. Vonaosa. |u-t reorpa1uu. – K.: S. n., 2001
(Tipogr. "Elena-V.I."). – 160 p.: harli, scheme, tab.; 20 cm.
Adnot. paralela: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. p. 150-160 (172 p.)
ISBN 9975-62-064-7
F. prel, 100 ex. – [02-361]
551.583.16
Com. Nr 58
02-361 Vasiliev, Tudor
Narcomania: Situalia medico-sociala si judiciara în Rep. Moldova / Tudor
Vasiliev, Ion Stoiev; consultant st.: Constantin Ialco; Dispensarul Rep. de Narcologie.
– Ch.: Pontos, 2001 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 396, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 396-397 (19 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros
Moldova, UNDP Moldova, UNIDS Moldova, UNICEF-Moldova
ISBN 9975-938-90-6
F. prel, 300 ex. – [02-362]
613.83:351.761.3(478)
Com. Nr 410
02-362 Sprînceana, Elena
Alimentarea copiilor bolnavi de fenilcetonurie: (recomandari metodice pentru
parinli) / Elena Sprînceana, Mihai Sprînceana; Asoc. Reabilitarii Copiilor cu
Fenilcetonurie din Rep. Moldova, Org. Romano-Catolica de Dezvoltare si Asistenla
"CORDAID" (Olanda). – Ch.: USM, 2002. – 68 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-70-120-5
F. prel, 200 ex. – [02-363]
615.874:616.8-053.2(083.132)
Com. Nr 37/02

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
76
02-363 Balan, V.
Serviciul bacteriologic al instituliilor de combatere a tuberculozei în Republica
Moldova la etapa actuala / V. Balan; Inst. de Cercet. 3t. în Ftizio-pulmonologie. – Ed.
st. – Ch.: S. n., 2002. – 216 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 162-211 (622 tit.)
ISBN 9975-9646-3-X
F. prel, 100 ex. – [02-364]
616-078+616-002.5(478)

02-364 Recomandari de efectuare a lucrarilor silvo-tehnice în padurile afectate de polei în
...noiembrie 2000 / Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Gradina Botanica (Inst.), Org.
Obsteasca "Proteclia Biodiversitalii"; elab.: Gheorghe Postolache,... – Ch.: S. n.,
2001. – 23 p.: tab. – 20 cm.
Bibliogr. p. 22. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic
al Min. Ecologiei, Construcliilor si Dezvoltarii Teritoriului. – F. prel, F. tir. – [02-365]
630.4(049.3)

02-365 |AT6-2000: leuepaneuoe cornaaeuue ro toprosne vcnvranu. 0trpMtue pMuros
vcnvr / Esporeucra¤ Konuccu¤; ueo1uu. rep. ua pvc. ¤s. – [Ch.: S. n., 2001]. – 142
p.: graf., diagr., tab.; 29 cm.
Trad. dupa ed.: Brussels; Luxemburg, ECSC-EC-EAEC, 1998
ISBN 92-828-3495-6
F. prel, F. tir. – [02-366]
339.54

02-366 Broxholme, Christopher.
01-366.1.1 Universul standardelor nalionale si internalionale / Christopher Broxholme, Maria
Cernobrovciuc; Proiectul Politica Comerciala a Moldovei. – Ch.: S. n., 2001. – 138 p.;
29 cm.
F. prel, F. tir. – [02-367]
006.3


02-367 Comertul viitorului: Unofficial Translation into Romanian / [elab. si publ.] de Org.
Mondiala de Comerl. Dep. Inf. si Relalii cu Publicul. – Ed. a 2-a rev. – Ch.: OMC
1999. – 94 p.: tab., scheme; 29 cm.
F. prel, F. tir. – [02-368]
339.52


02-368 Tomas, Platon
Tehnicile studiului de piala: [man. pentru agenlii economici: trad. din lb.
greaca] / Platon Tomas; Org. de Promovare a Exportului din Moldova, Org. de
Promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons-Offices, 2001. – 135 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 132-135 (47 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-19-6
F. prel, 1000 ex. – [02-369]
658.8.012.12:339.138(075.4)
02-369 Touac, ßna¡ou

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
77
VetoaM uccneaosauu¤ pMura: [man. pentru agenlii economici: trad. din lb.
greaca] / Tonac ñnatou; Org. de Promovare a Exportului din Moldova, Org. de
Promovare a Exportului din Grecia. – K.: Bons Offices, 2001. – 155 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 152-155 (47 tit.). – Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-18-8
F. prel, 1000 ex. – [02-370]
658.8.012.12:339.138(075.4)

02-370 Periyaliotis, P. K.
Investiliile ca sursa de capital pentru întreprindere: [man. pentru agenli
economici: trad. din lb. greaca] / P. K. Periyaliotis; Org. de Promovare a Exportului
din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din Grecia. – Ch.: Bons Offices, 2001.
– 119 p.: tab., scheme; 20 cm.
Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-20-X
F. prel, 1000 ex. – [02-371]
[658152+330.332](075.4)

02-371 ßepøønøo¡øc, ß. K..
|usectuuuu – ucto+uur rarutana an¤ rpearpu¤tu¤ / ñ. K. ñepu¤nuotuc;
Org. de Promovare a Exportului din Moldova, Org. de Promovare a Exportului din
Grecia. – K.: Bons Offices, 2001. – 132 p.: tab., scheme; 20 cm.
Apare cu sprijinul HEPO
ISBN 9975-928-21-8
F. prel, 1000 ex. – [02-372]
[658.152+330.332](075.4)

02-372 Ursu, Andrei
Stopali cresterea râpelor! Vindecali ranile pamântului! / Andrei Ursu, Aurel
Overcenco, Ion Marcov; Soc. Nal. a Moldovei de 3tiinla Solului. – Ed. popular-inf. si
instructiva. – Ch.: SNM3S, 2001. – 14, [1] p.: il.; 21 cm.
Aut. indicali pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Centrului
Regional de Mediu din Moldova (REC-Moldova)
F. prel, F. tir. – [02-373]
624.131.54


02-373 Ypcy, Auapeø
0ctauosute poct osparos!: |u1opn.-rorvn¤puoe usa. / Auapeu /pcv, Av-
pen 0sep+euro, |sau Vapros. – K.: SNM3S (l0Vñ), 2001. – 14, [1] p.: il.; 21 cm.
Aut. indicali pe vs. cop. – F. f. de tit. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Pe-
ruouaneuoro 3ronoru+ecroro Leutpa (REC-Moldova)
F. prel, F. tir. – [02-374]
624.131.54

02-374 "Informatica în aplicatii"; conf. st.-metodica (7; 2001; Chisinau). Informatica în
aplicalii: Materialele conf. a VII-a st.-metodica si practica a profesorilor si studenlilor
"3tiinle aplicative în perioada de tranzilie", Chisinau, 22-23 mai 2001. – Ch.: U3AM,
2001 (Tipogr. Nestor). – 93, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Antetit.: Universitatea de 3t. Aplicative din Moldova. – Texte: lb. rom., engl.,
rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-9503-3-7
F. prel, 100 ex. – [02-375]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
78
519.7+004+378.4)(082) (063
02-375 Stepanov, Irina
Analiza si transformarea compusilor de azot în fumul de ligari si estimarea
riscului asupra sanatalii: Specialitatea: 11.00.11 – proteclia mediului înconjurator si
ocrotirea resurselor naturale: Autoref. tezei de doctor în st. chimice / Irina Stepanov;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. - 25 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (16 tit.)
[02-376]
574:613.84(043.2)

02-376 Alsalabi, Ahmed
Managementul proceselor inovalionale în unitatea scolara: 13.00.01 –
Pedagogia generala: Autoref. tezei de doctor în pedagogie / Ahmed Alsalabi; Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Inst. de st. ale Educaliei. – Ch.: S.
n., 2002. – 25 p.: diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (6 tit.)
[02-377]
37.14.3(043.2)

02-377 Caraman, Ion
Productivitatea capsunului si coacazului negru în funclie de soi, distanlele de
plantare si sistemul de fertilizare: Specialitatea 06.01.07 – pomicultura: Autoref. a l
tezei de doctor habilitat în st. agricole / Ion Caraman; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 46 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 41-44 (58 tit.)
[02-378]
634.75+634.72(043.2)

02-378 Dictionar de proverbe si zicatori românesti / alcat., pref. de Grigore Botezatu si
Andrei Hâncu; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia
graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2001 (Combinatul Poligr.). – 271, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua; 204)
Bibliogr. p. 266-268 si în notele de subsol.
ISBN 9975-74-334-X (Litera). – ISBN 973-99869-2-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-379]
398.9(=135.1)(038)
Com. Nr 20182
02-379 Calinescu, G.
Enigma Otiliei: [roman] / G. Calinescu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.:
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 499, [4] p., [1] f. portr.; 19
cm. – Bibl. scolarului: ser. noua; 230.
Pe cop.: Colaj din tablourile lui Giovanni Boldini si Guido Cadorin. – Ref. ist.-
lit. p. 486-500
ISBN 9975-74-399-4
F. prel, F. tir. – [02-380]
821.135.1-3 Galinescu
Com. Nr 20183
02-380 Pann, Anton

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
79
Povestea vorbii: [versuri] / Anton Pann; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Filimon
Hamuraru. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 499, [4]
p., [1] f. portr.; 19 cm. – Bibl. scolarului: ser. noua; 230.
Pe cop.: Anonim "Portretul lui Mihaila Filipescu" si Henrik Trenk "Târgul
mosilor" (colaj). – Ref. ist.-lit. p. 296-314
ISBN 9975-74-396-8 (Litera). – ISBN 973-8358-42-6 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-381]
821.135.1-1 Pann
Com. Nr 20185
02-381 Codreanca, Lidia
Sania cu zurgalai: Povestiri: [pentru copii] / Lidia Codreanca; des.: Cezara
Kolesnik; conceplia cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.).
– 68 p.: il.; 24 cm.
Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultura pentru Copii si Tineret
ISBN 9975-906-61-3 (În cop.)
F. prel, F. tir. – [02-382]
821.135.1(478)-32-93 Codreanca
Com. Nr 20267

02-382 Kyapøukaø, 6se¡naua
Xunu¤: 7 rn.: lua an¤ v+uten¤ / Csetnaua Kvapuura¤, laae×aa 8enuaro,
6opuc ñace+uur, comisia de evaluare: Larisa Avdeev,...; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – K.: Arc: Epigraf, 2002 (Combinatul Poligr.). – 77, [2] p.: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 78 (16 tit.)
ISBN 9975-61-214-8 (Arc)
F. prel, 1 250 ex. – [02-383]
372.854.046.14
Com. Nr 20324
02-383 |pekos, Kpøø
0, ×euauuM... / kpuu lperos. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 20 cm. – (3uuurn. kpu¤ lperosa ot A ao F)
[Ton] 3. – 2002. – 400 p.: il. – |neu. vras. c. 397-400. – ISBN 9975-69-269-9:
F. prel, F. tir. – [02-384]
396(031)(092):656.835.91


02-384 Curtea Europeana pentru Drepturile Omului: Culeg. de acte normative. – Ch.: S. n.,
2002 (Combinatul Poligr.). – 75 p.; 29 cm.
ISBN 9975-9696-0-7
F. prel, 1000 ex. – [02-385]
341.231.14(094)
Com. Nr 20399
02-385 Cristea, Sorin
Diclionar de pedagogie / Sorin Cristea; cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera
(Educalional), 2002 (Combinatul Poligr.). – 398 p.; 27 cm.
Bibliogr. p. 382-395
ISBN 9975-74-248-3
F. prel, F. tir. – [02-386]
37.01(038)
Com. Nr 20182

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
80

02-386 Xøuøø: v+eõ. an¤ 7 rn. / Csetnaua Kvapuura¤, 6opuc ñace+uur, lanuua ûpara-
nuua, laae×aa 8enuaro; comisia de evaluare: Larisa Avdeev,...; V-so oõpasosa-
uu¤ Pecr. Vonaosa, Assoc. of the Dutch Chemical Industry – VNCI. – K.: Arc: Epi-
graf, 2002 (Combinatul Poligr.). – 115 p.: il. color.; 24 cm. + An. (1 f. intercalata în 2
p.)
ISBN 9975-61-211-3 (Arc)
F. prel, 20 100 ex. – [02-387]
54(075.3)
Com. Nr 20323
02-387 Danila, Aurelian
Lilia Amarfii, regina operetei = ñpuuuecca orepettM / Aurelian Danila; red. si
trad. în lb. rusa: Violina Galaicu; red.-coord.: Tamara Osmochescu; dir. imag.: Mihai
Potârniche; fotogr.: Larisa Pedenciuck (Moscova),...; conceplia graf.: Simion Zamsa.
– Ch.: S. n.; Bucuresti: Ed. Enciclopedica, 2002 (Combinatul Poligr.). – 110 p.; [72]
p.: fotogr.; fotogr. color.; 25 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 110 si în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul dlui Fatih Bora, manager gen. firma "SUMMA"
ISBN 973-45-0380-4
F. prel, 1000 ex. – [02-388]
782.8+929 Amarfii = 135.1=161.1

02-388 Chiselita, Vasile
Muzica instrumentala din nordul Bucovinei: Repertoriul de fluier / Vasile
Chiselila; Acad. de 3t. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Combinatul Poligr.). – 406, [1] p.: n. muz.; 24 cm.
Rez.: lb. fr., rusa. – Bibliogr. p. 175-180 (14 tit.). – Indice de informatori, de tit.
p. 403-407. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 9975-67-256-6 (În cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-389]
788.51(477.85)
Com. Nr 20325
02-389 Dictionarul limbii române: pentru elevi / Vasile Bobancu, Silvia Colfescu, Mircea
Badulescu,...; ed. rev. si adaugita de Luiza Seche; red. resp. si conducatorii lucr.:
Luiza Seche, Mircea Seche; cop.: Vladimir Zmeev. – Ed. a 3-a. – Ch.: Litera;
Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 620 p.; 26 cm. – (Diclionare
scolare)
Aut. indicali pe vs. f. de it.
ISBN 9975-74-393-5 (Litera). – ISBN 973-8358-39-6 (Litera Int.) (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-390]
811.135.1'374.3(075.3)
Com. Nr 20176
02-390 Cimpoi, Mihai
Literatura româna: Man. pentru cl. a XII-a / Mihai Cimpoi, Constantin 3chiopu;
comisia de evaluare: Timotei Melnic,...; Min. Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.:
Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 318 p.: il.; 26 cm. – (Litera Educalional)
ISBN 9975-74-326-9
F. prel, F. tir. – [02-391]
811.135.1.09(075.3)
Com. Nr 11026


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
81
02-391 Prohin, Victor
Daca ar fu mânzul fotograf...: [povestiri pentru copii] / Victor Prohin; il.:
Victoria Rala. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p.: il.
color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-275-3
F. prel, F. tir. – [02-392]
821.135.1(478)-34-93 Prohin
Com. Nr 20387
02-392 Suceveanu, Arcadie
3tiu ca la scoala: [versuri pentru copii] / Arcadie Suceveanu; il.: Stela
Damaschin. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 30, [2] p.: il. color.;
26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova, Primariei Mun.
Chisinau, Bibl. Nal. pentru Copii "Ion Creanga"
ISBN 9975-69-274-5
Gratuit, F. tir. – [02-393]
821.135.1(478)-1-93 Suceveanu
Com. Nr 20386
02-393 Schoolland, Marian M.
Credinla crestina pe înlelesul celor mici: carte de învalaturi biblice pentru
copii / Marian M. Schoolland. – Ch.: Serebia SRL; Bucuresti: The Bible League,
[2002] (Ed. "Universul"). – 175 p.: il. color.; 26 cm.
ISBN 973-97047-4-3 (The Bible League) (în cop.)
F. prel, 35000 ex. – [02-394]
087.5:22
Com. Nr 707
02-394 Dragomir, Constantin
Hipopotamul fara dinli si alte prinlese si prinli, sau cuminli: [poezii pentru
copii] / Constantin Dragomir; il.: Andrei Turcanu; fotogr.: Petru Cazacu. – Ch.:
Dragodor , 2002 (Combinatul Poligr.). – [29] p.: il., fotogr. color; 26 cm.
ISBN 9975-9662-1-7
F. prel, F. tir. – [02-395]
821.135.1(478)-1-93 Dragomir
Com. Nr 20546
02-395 Hriscev, Eugeniu
Managementul inovalional: [man. pentru studenli] / Eugeniu Hriscev; Acad. de
Studii Economice din Moldova. – Ch.: ASEM, 2001. – 532, [1] p.: fig., scheme, tab.;
21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-75-124-5 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-396]
001.895+658.012.4(075.8)


02-396 "Învatamântul superior de scurta durata în contextul reformei educationale",
simpoz. int., (2001; Chisinau). Simpozionul internalional "Învalamântul superior de
scurta durata în contextul reformei educalionale", 12-13 oct. 2001. – Ch.: ASEM,
2002. – 85 p.: fig., tab.; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Politici Publice, Progr. Politici Educalionale, Colegiul
Financiar-Bancar din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. în notele de
subsol
ISBN 9975-75-143-1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
82
F. prel, 100 ex. – [02-397]
378.1:37.014.3(082) (063)=135.1=161.1

02-397 Programa privind efectuarea practicii de contabilitate pentru studenlii specialitalii
"Contabilitate si audit", seclia fara frecvenla / Acad. de Studii Economice din
Moldova. Catedra de Contabilitate si Audit; alcat.: Viorel Turcanu,.... – Ch.: ASEM,
2002. – 15 p.: fig., tab.; 21 cm.
F. prel, 150 ex. – [02-398]
657:378.1(073.8)

02-398 ßporpauua rvpca "3rouonu+ecrou reorpa1uu" / ast.: K. Vateu, 8. Cauucvc;
Vona. 3rou. Araaenu¤. Ka1. 1unoco1uu u 3rou. reorpa1uu. – K.: ASEM, 2002. –
21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 4 (12 tit.) si la sfârsitul temelor
F. prel, 100 ex. – [02-399]
911.3:33(073.8)


02-399 Baze de date si mijloace de comunicare: MS ACCESS-2000: (Material didactic) /
Dumitru Todoroi, Diana Micusa, Valentin Clocotici,....; Acad. de Studii Economice din
Moldova. Seminarul st. "Sisteme de informatizare si dezvoltare a societalii secolului
XXI". Catedra "Bazele informaticii economice". – Ch.: ASEM, 2002. – 330 p.: fig.; 20
cm. – (Ser. IEE – 2000)

Bibliogr. p. 330 (11 tit.)
ISBN 9975-75-141-5
F. prel, 400 ex. – [02-400]
004.45(075.8)

02-400 Date bases and communication tools: MS ACCESS – 2000: (Teaching aids) /
Dumitru Todoroi, Diana Micusa, Valentin Clocotici,....; Acad. of Economic Studies of
Moldova. "Economical Computer Science Bases". – Ch.: ASEM, 2002. – 337 p.: fig.;
20 cm. – Series: IEEE-2000
Bibliogr. p. 337 (11 tit.)
ISBN 9975-75-130-X
F. prel, 200 ex. – [02-401]
004.45(076.5)=111

02-401 Regulamentul circulaliei rutiere = ñpasuna aopo×uoro asu×euu¤: Cu privire la
raspunderea administrativa a participanlilor la trafic. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrala",
2002. – 111, [1] p., [28] p. semne de circulalie; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-78-167-5
F. prel, F. tir. – [02-402]
656.11.05:351.811

02-402 Începutul înlelepciunii: Marturiile rabinului Hil Slostovski, care l-a gasit pe Mesia
Israelului. – [Ch.]: S. n., [2002]. – 12 p.; 17 cm.
F. prel, F. tir. – [02-403]
296
Com. Nr 1228

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
83

02-403 hauano nvapoctu: csuaetenectso passuua Xuna Cnoctoscru, rotopMu uaaen
Veccuk |spaun¤. – [Ch.]: S. n., [2002]. – 12 p.; 17 cm.
F. prel, F. tir. – [02-403]
296
Com. Nr 1228
02-404 Oprisan, Cezar
Dinamica si controlul miscarii roboliolor: [pentru uzul studenlilor] / Cezar
Oprisan; ref. st.: Virgil Atanasiu,.... – Ch.: Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. AS. Gevi-F). –
258 p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 256-258 (49 tit.)
ISBN 9975-63-092-8
F. prel, 100 ex. – [02-405]
621.865.8(075.8)

02-405 haceneuøø VonaosM u tpvaosa¤ nurpauu¤: cocto¤uue u cospeneuuMe 1opnM /
lesasucunMu uccnea. coset ro nurpauuu ctpau Cll u 6antuu, Vona. loc. vu-t,
Leutp ñonut. Auanusa u Cou. Texuon. "CAPTES"; coct.: 8anepuu Voau¤ra. – K.:
S. n., 2000 (Turorp. "Elan Poligraf"). – 200 p.: tab.; 21 cm.
8 pea. ast. – |sa. rpu 1uu. roaaep×re 1ouaa Varaptvpos (CLA), 1ouaa
1opaa (CLA), pvrosoa. rpoerta Xauua A. 8auou+roscrou (Poccu¤). – Bibliogr. în
notele de subsol
ISBN 9975-9551-7-7
F. prel, F. tir. – [02-406]
331.556.4(478)(082)
02-406 uapauos, ß. h.
0+epru couuaneuo-arouonu+ecroro passutu¤ VonaosM (1940-1960 rr.) / 8.
|. Lapauos; Al Pecr. Vonaosa. |u-t |ctopuu, Accou. v+euMx VonaosM un. l.
Vunecrv-Cratapv. – K.: S. n., 2002 (Turorp. "Elan Poligraf"). – 218 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Indice de nume p. 216-217
ISBN 9975-9663-3-0
F. prel, 500 ex. – [02-407]
338+316(478)(091)"1940/1960"

02-407 Lascu, Mihail
Aspecte de teorie si practica judiciara în materia infracliunii de loviri sau
vatamari cauzatoare de moarte: [pentru uzul studenlilor] / Mihail Lascu, Octavian
Pop; Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2001 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 91 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 90-91 (32 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9670-6-X
F. prel, 300 ex. – [02-408]
343.61(075.8)

02-408 He¡oas u texuonoruu aronoru+ecroro socrutauu¤ / 0õaectseuuoe oõ-uue tvpu-
ctos "Kvpeep nupa"; roa pea.: Vap+ena ñacran¤. – K.: "Kvpeep nupa", 2002. – 100
p.: scheme, tab.; 21 cm.
|sa. rpu 1uu. roaaep×re Peruou. aron. ueutpa s Vonaose, 3ronor. o-sa
"BIOTICA". – Bibliogr. p. 98
ISBN 9975-9663-2-2
F. prel, 1000 ex. – [02-409]
37.033

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
84
02-409 Construieste un oras! : joc ecologic instructiv / aut. alcat.: Natalia Cravciuc; Publ.
obsteasca ecologista pentru copii si adolescenli "Gutta". – Ch.: "Gutta", 2001 (Elan-
Poligraf). – 28 p.: il., scheme; 21 cm. – (Bibl. "Guttei")
ISBN 9975-9676-0-4
F. prel, 1500 ex. – [02-410]
504+087.5

02-410 ßoc¡poø ropoa! : aronoru+ecra¤ urpa-v+eõa / ast.-coct. latane¤ Kpas+vr; 0õae-
ctseuua¤ aronoru+ecra¤ raseta an¤ aeteu u roapoctros "Gutta". – K.: "Gutta",
2001 (Elan-Poligraf). – 28 p.: il., scheme; 21 cm. – (6-ra "lvttM")
ISBN 9975-9676-1-2
F. prel, 2000 ex. – [02-411]
504+087.5

02-411 "The Mathematical Society of the Republic of Moldova", conf. (1; 2001; Chisinau).
First conference of The Mathematical Society of the Republic of Moldova: Chisinau,
Aug. 16-18, 2001: Abstracts / Mathematical Society of the Republic of Moldova,
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO; org.
com.: Mitrofan Ciobanu (chairman),…; scientific com.: V. Arnautov,….; resp. for the
ed.: M. Ciobanu,… - Ch.: S. n., 2001 (Elan-Poligraf). – 222 p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9551-9-3
F. prel, 250 ex. – [02-412]
51:061(478)(063)(082)

02-412 Costas, Ana
Teste la Matematica de la… si pentru Admitere si nu numai…: (pentru elevi,
studenli si profesori) / Ana Costas, Mihai Izman. – Ed. a 2-a (rev. si compl.). – Ch.:
U.T.M., 2002. – 189 p.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [02-413]
51(079)
Com. Nr 60
02-413 Hapurne, Tania
Modelarea si conducerea distribuita a relelelor de evacuare a apelor din
aglomerarile urbane: [pentru uzul studenlilor] / Tania Hapurne, Andrei Pricop. – Ch.:
Tehnica-Info, 2001. – 268, [4] p.: fig., scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 256-268
ISBN 9975-63-099-5
F. prel, F. tir. – [02-414]
628.2(075.8)


02-414 14 aeka6pø 1825 roaa: ucto+uuru uccnea. uctopuorp., õuõnuorp. / Poc. Al,
Caurt-ñetepõvpr. uu-t uctopuu; coct.: 8. ñ. |neu; pearon.: ñ. 8. |neuu (ots.
pea.),… - K.: "Nestor-Historia": Cñõ, 2001. – 20 cm. – (6-ra ×vpu. "lectop": |cto+-
uuru u uccnea. uctopuu u rvnetvpM Poccuu u 8octo+. EsporM / rn. pea.: |. 8. ßv-
ro¤uos). – Avantit.: Ve×avuap. rpoert "lectop": ñaptuepctso so un¤ uctopuu /
pvrosoautene: Cepreu 3pnux; usa.: Cepreu Vapap
Ton 4: 8Mr. 4: K 175-netuk socctauu¤ aeraõpuctos. – 606 p.: tab. – Sumar,
text parlial în lb. engl. – Bibliogr. p. 605-606 (21 tit.) la sfârsitul cap. si în notele de
subsol: ISBN 9975-9606-9-3 (în cop. si supracop.): F. prel, 500 ex. – [02-415]
94(470)(093.2)"1825.12.14"

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
85
Com. Nr 315

02-415 Azzouz, Abdelkrim
Utilaj si Tehnologie în Industria Laptelui: I. Laptele crud – materie prima în
industria produselor lactate. II. Laptele de consum – prelucrarea termica a laptelui.
III. Derivatele lactate: [pentru uzul studenlilor] / Abdelkrim Azzouz. – Ed. a 2-a, rev. si
adaug. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 321 p.: fig., scheme, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 321 (30 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al CNFIS-146/2000,
finanlat de Banca Mondiala si Guvernul României.
ISBN 9975-63-117-7
F. prel, 100 ex. – [02-416]
637.1(075.8)

02-416 $aptefrati, Lidia
Probleme sociale ale educaliei si socializarii adolescentului din mediul urban
(În baza materialelor din Republica Moldova): 22.00.04 – Structura sociala, institulii
si procese sociale: Autoref. al tezei de doctor în sociologie / Lidia 3aptefrali; Acad.
de 3t. a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.: USM, 2002. – 25 p.:
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (7 tit.)
[02-417]
316.334.56(478)(043.2)

02-417 Saca, Victor
Interesele si relaliile politice în condiliile tranziliei democratice: 23.00.01 –
Teoria si istoria politologiei; institulii si procese politice: Autoref. al tezei de doctor
habilitat în st. politice / Victor Saca; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int., 3t.
Politice si Administrative. – Ch.: USM, 2002. – 47 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 39-43 (37 tit.) si în notele de subsol
[02-418]
32.001(043.2)
Com. Nr 116

02-418 Stratan, Aliona
Mecanismul economic în sectorul agrar al Republicii Moldova: Specialitatea
08.00.05 – Economie si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al
tezei de doctor în st. economice / Aliona Stratan; Univ. Agrara de Stat din Moldova. –
Ch.: S. n., 2002. – 25 p.: scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (16 tit.)
[02-419]
338.43(478)(043.2)


02-419 Toderas, Lidia
Influenla factorilor ecologici asupra sistemului reproductiv la plante: 03.00.16
– Ecologie: Autoref. al tezei de doctor habilitat în st. biologice / Lidia Toderas; Inst.
Nal. de Ecologie. – Ch.: USM, 2002. – 57 p.: dendrogr., fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 49-54 (56 tit.)
[02-420]
574+575:635.64+633.14(043.2)
Com. Nr 118

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
86
02-420 Furdui, Vlada
Statusul hormonal si imun celular în diferite perioade ale ontogenezei
postnatale la bovinele sanatoase si infectate cu virusul leucozei: 03.00.13 –
Fiziologia omului si animalelor: Autoref. al tezei de doctor în st. biologice / Vlada
Furdui; Inst. de Fiziologie si Sanocreatologie al A3M. – Ch.: S. n., 2002. – 21 p.:
des.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (11 tit.)
[02-421]
636.2+619:616-006:591.1(0.43.2)

02-421 Nedelcu, Dumitru
Tehnologii de mecanica fina: Curs pentru studenlii fac. de mecanica si
construclii de masini, secliile de mecanica fina / Dumitru Nedelcu. – Ch.: Tehnica-
Info, 2001. – 466 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 460-463 (68 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-422]
681(075.8)


02-422 Besliu, Victor
Matematica discreta: Ciclu de prelegeri / Besliu Victor; red. resp.: A.
Molosniuc; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Tehnologii Informalionale. – Ch.: U.T.M.,
2002. – 142 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 142 (8 tit.)
15 lei, 400 ex. – [02-423]
51(042.3)
Com. Nr 29
02-423 Moraru, Gh.
Introducere în metoda elementelor finite si de frontiera: Ciclu de prelegeri /
Gh. Moraru; ref. st.: C. Mursa; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Construclii si
Mecanica Structurilor. – Ch.: U.T.M., 2002. – 176 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175-176 (22 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-424]
621.7.07(075.8)
Com. Nr 48
02-424 Planificarea activitalii economice: Indicalii metodice pentru proiectul de an / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Economie si Management Industrial; alcat.: Ivan Zaial,...;
red. resp.: Ilie Blaj. – Ch. U.T.M., 2002. – 12 p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-425]
338.45.01:378.1(076.5)
Com. Nr 50
02-425 Costurile instalaliilor electroenergetice: [pentru uzul studenlilor] / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Economie si Management în Energetica; elab.: Valentin Arion,...;
red. resp.: Valentin Arion. – Ch.: U.T.M., 2002. – 80 p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [02-426]
621.31:657.471.11(076.5)
Com. Nr 51
02-426 Chiciuc, Andrei
Metrologie, Standardizare si Masurari: Curs de leclii / Andrei Chiciuc, Angela
Corjan; ref. st.: Petru Todos; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Electromecanica. – Ch.:
U.T.M., 2002. – 130 p.: fig.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
87
Bibliogr. p. 130 (17 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-427]
006.91(073.8)
Com. Nr 59
02-427 Ambros, Tudor
Teorie si aplicalii pentru masini de curent continuu si transformatoare
electrice: Material didactic / Tudor Ambros, Leonid 3crebel; ref. resp.: Tudor Ambros;
ref. st.: Aurel Câmpeanu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Electromecanica. – Ch.:
U.T.M., 2002. – 20 cm.
Partea 1. – 2002. – 105 p.: fig., tab. – Aut. pe cop. nu sunt indicali. – Bibliogr.
p. 102 (6 tit.). – F. prel, 100 ex. – [02-428]
621.313.2+621.314(076.5)
Com. Nr 43

02-428 ßnauøposauøe napretuura s ctpoutenectse: /+eõ. rocoõue / l. Lvprauv, E.
Lanuc, 8. 8võro, k. Vanuuuua; ots. pea.: l. Lvprauv; Texu. /u-t VonaosM. Ka-
1eapa oueuru ueasu×unoctu, arouonuru u neuea×neuta. – K.: T/V, 2002. – 51,
[1] p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 51-52 (20 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-429]
69:658.8(075.8)
Com. Nr 33
02-429 Argyris, John
Physics of gravitation and the universe: [pentru uzul studenlilor] / John Argy-
ris, Corina Marin, Corneliu Ciubotariu. – Ch.: Tehnica-Info: Iasi: Spiru Haret, 2002. –
24 cm.
Vol. 2: Fractals and Cosmological Large-Scale Structure. – 2002. – 411 p.:
fig. – Bibliogr. p. 375-411 (433 tit.). – ISBN 9975-63-119-X: (Tehnica-Info). – ISBN
973-579-001-7: (Spiru Haret): F. prel, F. tir. – [02-430]
531.5(075.8)=111


02-430 Richicinschi, Gabriela
Organizarea lecliilor de educalie fizica cu elevii claselor liceale dupa interese
sportive: Specialitatea 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice,
antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Gabriela Richicinschi; Inst. Nal. de Educalie fizica si sport al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 26 p.: graf., des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (8 tit.)
[02-431]
372.879.6.046.14/043..2

02-431 Stanculescu, George Radu
Tehnologia formarii profesionale a studenlilor din facultalile de educalie fizica
si sport la disciplina fotbal: 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice,
antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / George Radu Stanculescu; Inst. Nal. de Educalie fizica si sport al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 26 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[02-432]
796.332:378.1(043.2)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
88
02-432 Rotaru, Tudor
Ameliorarea florii-soarelui la heterozis: 06.01.05 – ameliorarea si producerea
seminlelor: Autoref. al tezei de doctor habilitat în st. agricole / Tudor Radu; Inst. de
Genetica al Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 40 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 33-38 (57 tit.)
[02-433]
633.854.78:631.527(043.2)

02-433 Strajescu, Gheorghe
Tactica tratamentului chirurgical în echinococoza multipla si poliorganica:
14.00.27 – chirurgie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Gheorghe Strajescu;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. –
26 cm.: diagr., scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (14 tit.)
[02-434]
616.995.121-089(043.2)

02-434 Sofronie, Vasile
Optimizarea supravegherii sanitaro-epidemiologice la nivel de teritoriu rural:
14.00.30 – Epidemiologie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Vasile Sofronie;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova. –
Ch.: S. n., 2002. – 25 p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-23 (23 tit.)
[02-435]
614.3(043.2)

02-435 Crudu, Oleg
Optimizarea metodelor de diagnostic si tratament în perirectita anaeroba:
14.00.27 – chirurgie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Oleg Crudu; Univ. de
Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 27 p.:
diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (8 tit.)
[02-436]
616.353.1-002.3-071-08(043.2)

02-436 Vacarciuc, Mariana
Dezvoltarea spirituala a elevilor de vârsta scolara mica prin cânt (cl. III-IV):
Specialitatea 13.00.03 – Teoria si metodica instruirii (pe obiecte): Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Mariana Vacarciuc; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga"
din Chisinau. – Ch.: S. n., 2002. – 21 p.: scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (11 tit.)
[02-437]
372.878.046.12(043.2)


02-437 Moraru, Viorel
Particularitalile hemodinamicii portale în hipetensiunea portala cirogena si
splenectomie cu deconectare azygo-portala: 14.00.27 – Chirurgie: Autoref. al tezei
de doctor în medicina / Viorel Moraru; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 26 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-22 (26 tit.)
[02-438]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
89
616.36-004:616.149-008.341.1-616.005.93(043.2)

02-438 Buzatu, Victor N.
Organizarea si dezvoltarea învalamântului profesional tehnic de stat din
Republica Moldova (Aspecte istorico-pedagogice 1812-1991): 13.00.01 Pedagogia
generala: Teza de doctor în pedagogie / Victor Buzatu N.; Inst. de st. Pedagogice si
Psihologice. – Ch.: Valinex S. A., 2002. – 94 p.: diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88-94 (145 tit.)
ISBN 9975-9639-9-4
F. prel, 100 ex. – [02-439]
377.1(478)"1812/1991"(043.2)


02-439 Esanu, Ion
Diversificarea învalamântului secundar profesional în tranzilie la economia de
piala: Teza de doctor / Ion Esanu; conducator st.: Gheorghe Rudic; Inst. de 3tiinle
ale Educaliei. – Ch.: Valinex S. A., 2002. – 60 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 56-60 (184 tit.)
ISBN 9975-9639-8-6
F. prel, 100 ex. – [02-440]
377.1(478)

02-440 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sumarul actelor oficiale: Anul.... – Ch.:
Moldpres, 2002. –20 cm.
...2002. – 2002. – 336 p. – ISBN 9975-73-079-5: F. prel, 1000 ex. – [02-441]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 1488

02-441 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Coaep×auue o1uuuaneuMx aorvneutos:
loa .... – K.: Moldpres, 2002. –20 cm.
...2000. – 2002. – 336 p. – ISBN 9975-73-080-9: F. prel, 1000 ex. – [02-442]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 1487
02-442 Dreptul tau: accesul la informalie: Legislalia Rep. Moldova. Acte int. Extrase. / Cen-
trul de Promovare a Libertalii de Exprimare si a Accesului la Inf.; coord. de ed.: Vasi-
le Spinei; experli-consultanli: Victor Crelu,.... – Ch.: Universul, 2002. – 359 p.; 26 cm.
– (Acces info).
Indice alf. p. 345-351. – Apare cu sprijinul Guvernului S.U.A., Fundaliei
Soros-Moldova, Inst. pentru Politici Legislative si Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-944-47-7
Gratuit, 5000 ex. – [02-443]
342.72/73:002(094)
Com. Nr 1195
02-443 Catalogul marcilor postale ale Republicii Moldova 1991-200 / alcat. si coord.:
Nicolae Taraclia; Administralia de Stat a Postei si Comunicaliilor Întreprinderea de
Stat "Posta Moldovei". – Ch.: TISH, 2001 (Polirom, Iasi). – 158, [1] p.: il. color.; 22
cm. – Independenla Republicii Moldova – 10 ani
Pref.: lb. rom., engl., germ., rusa. – Lista marcilor în lb. engl., germ., rusa, p.
126-156. – Indice de nume p. 157-158
ISBN 9975-947-12-3
F. prel, 5000 ex. – [02-444]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
90
656.835.91(478)(084)


02-444 Perfectionarea contabilitalii, fiscalitalii si auditului în sectorul agro-alimentar: viziuni,
contribulii si recomandari / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de economie; sub
red.: A. Frecaulan. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. Universitalii Agrare). –21 cm.
(Partea 1): Lucrari stiinlifice. – 2002. – 87 p.: graf., scheme, tab. – Texte: lb.
rom., rusa. – ISBN 9975-9624-1-6: F. prel, 50 ex. – [02-445]
[657+336.2]:338.43(082)=135.1=161.1

02-445 Mereuta, Claudiu
Management si Marketing Sportiv: [pentru uzul studenlilor] / Claudiu Mereula,
Laurenliu Talaghir. – Ch.: Valinex, 2002 (S. C. "Don-Star" S.R.L. Galali). – 261 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 260-261 (27 tit.)
ISBN 9975-9639-7-8
F. prel, 150 ex. – [02-446]
796/799:[658.012.4+658.8]+(075.8)

02-446 Teme de conversalie la limba engleza: (pentru studenlii anului I) / Univ. Agrara de
Stat din Moldova. Catedra: Limbi moderne. – Ch.: S. n., 2001(Centrul de calcul
UASM). – 53 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-447]
811.111(076.5)=111

02-447 Moraru, Anatol
Nou tratat de igiena: nuvele / Anatol Moraru; cop.: Anatolie Tomoianu. – Ch.:
Gunivas, 2002 (Tipogr. ed. "Universul"). – 85, [2] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Nicolae Lescov ("Moldtelecom", Balli)
ISBN 9975-9622-9-7
F. prel, F. tir. – [02-448]
821.135.1(478)-32 Moraru
Com. Nr 1518
02-448 Geografia fizica. Republica Moldova: Atlas / colectivul de aut.: Gh. Bejenaru, A. Bilîc,
N. Boboc,...; col. red.: Tatiana Constantinov (pres.),.... – Ch.: Iulian, 2002. – 43, [2]
p.: harli, il., diagr. color.; 29 cm.
Aut. indicali pe p. 1. – F. f. de tit.
ISBN 9975-922-52-X
F. prel, F. tir. – [02-449]
911.2(478)(084.4)
Com. Nr 1179
02-449 Unitatea de învalamânt: Management educalional / Ion Achiri, Angela Cara, Elvira
Grîu,...; Inst. de 3t. ale Educaliei Lab. Management Educalional. – Ch.: Gunivas,
2002 (Tipogr. "Universul"). – 109 p.: scheme, tab.; 24 cm. – (3tiinlele educaliei)
Aut. indicali pe vs. de tit. – Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr. la
sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Î.E.-P. "3tiinla"
ISBN 9975-9622-7-0
F. prel, F. tir. – [02-450]
371
Com. Nr 1274

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
91
02-450 Omida de stepa = ßvrosou notMner / Min. Agriculturii si Industriei Alimentare a Rep.
Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. – Ch.: AGROinform,
2002. – 24 p.: des., tab.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 24 (11 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-451]
632.7(083.13)


02-451 Turcanu, Ianos
Liniste nu va mai fi: [versuri] / Ianos Turcanu; cop.: Anatol Tomoianu. – Ch.:
Gunivas, 2002 (Tipogr. ed. "Universul"). – 168 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9622-8-9
F. prel, F. tir. – [02-452]
821.135.1(478)-1 Turcanu
Com. Nr 1275
02-452 Calauza participantului la trafic / alcat.: Nicolae Ulica,.... – Ch.: CCRE "Presa", 2002
(Ed. "Universul"). – 169, [6] p.: fig.; 20 cm. – (Securitatea la trafic înseamna viala)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Inst. pentru Politici Legislative si
Constitulionale (COLPI), Budapesta, Firmei "Garanlie-Menegement"
Bibliogr. p. 169-170 (14 tit.)
ISBN 9975-9695-0-X
F. prel, 3000 ex. – [02-453]
656.11:625.7:351.81
Com. Nr 1143
02-453 Pycckøø ¤sMr: Cõ. utorosMx tectos an¤ ar. c pvc. ¤s. oõv+euu¤: IV rn. / 8. Ko-
×orapv, A. Kvpa+uura¤, |. ñpva¤r, ß. Coronosa; roopauuatopM: 8. lau+vr, 8. Ko-
×vxapv; Vuu-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. /rpasneuue oueuru oõpasosauu¤.
– Ch.: Prut internalional, 2002 (Tipogr. ed. "Universul"). – 55 p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-277-X
F. prel, F. tir. – [02-454]
811.161.1(079)(075.3)
Com. Nr 1340
02-454 $tirbu, Titus
Motanul poliglot: parodii / Titus 3tirbu; cop.: Petru Ghela; sarja: Glebus
Sainciuc. – Ch.: "Serebia" SRL, 2002. – 106, [1] p.; 17 cm.
Apare cu sprijinul Familiei Roscot
ISBN 9975-944-44-2
F. prel, 1000 ex. – [02-455]
821.135.1(478)-1 3tirbu
Com. Nr 1122
02-455 Traficul de fiinle umane: Îli poate rapi viitorul! / Asoc. Obsteasca "Onoarea si Dreptul
Femeii Contemporane". – Balli: S. n., 2002. – 14, [1] p.; 15 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA
F. prel, F. tir. – [02-456]
343.545(041)

02-456 Programa analitica si recomandari metodice la disciplina "Politologie": pentru
studenli (seclia zi si frecvenla redusa) / aut.: Petru Donloi; Acad. de Administrare
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. Catedra st. socio-umanistice. – Ch.: S. n.,
2002. – 58 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 53-54
F prel, 20 ex. – [02-457]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
92
32.001(073.8)


02-457 Lucrari de laborator la disciplina "Proiectarea de organizare intra-gospodareasca a
teritoriului": Îndrumari metodice pentru studenlii specialitalii "Cadastru si organizarea
teritoriului" / aut. T. Moraru; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra "Organizarea
teritoriului". – Ch.: S. n., 2002. – 37 p.: tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 37 (3 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-458]
332.334.2:631.1(076.5)

02-458 Metode economico-matematice si modelarea la organizarea teritoriului: Îndrumari
metodice pentru leclii practice destinate studenlilor specialitalii "Cadastru si
organizarea teritoriului" / aut.: Teodor Moraru, Dumitru Harula, Roman Harula; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra "Organizarea teritoriului". – Ch.: S. n., 2002. –
29 p.: tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 28 (4 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-459]
519.86:332.3(076.5)

02-459 Economia politica: îndrumari metodice în vederea efectuarii lucr. de curs la discipli-
na de profil si specialitate "Economie politica" / aut.: P. Movileanu, G. Baltag, O.
Gherman, V. Sînchetru; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de Economie.
Catedra "Economie politica". – Ch.: S. n., 2001. – 22 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-460]
330.1(0.76.5)

02-460 Contabilitatea activitalii de baza a întreprinderilor de prelucrare a carnii: Pentru
specialitatea 1806 "Contabilitate si audit": [îndrumari metodice] / Univ. Agrara de Stat
din Moldova. Catedra evidenla contabila; elab.: Veronica Bulgaru,.... – Ch.: S. n.,
2002 (Centrul de calcul UASM). – 22 p.: tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 21 (9 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-461]
657:637.52(076.5)


02-461 Ayaø¡ s cenecron xos¤uctse: Vetoa. vras. an¤ rpart. sau¤tuu ctvaeutos arou.
1ar.: ûn¤ creu.: 1806 "6vxrantepcruu v+et u avaut". 1801 "Veuea×neut". 1802
"Vapretuur". 1809 "3rouonura": +acte 1 / loc. ArpapuMu /u-t VonaosM. Ka1.
6vx. v+eta; roarot.: |. 6anau,…. – K.: S. n., 2001. – 26 p.: tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 26 (16 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-462]
657.6:631/638(076.5)


02-462 5yxran¡epckøø v+et s cenecron xos¤uctse: Vetoa. vras. an¤ sMronueuu¤ rpart.
sau¤tuu: an¤ creuuaneuocteu: 2705 "8ootexuu¤". 2807 "6uotexuonoru¤" / roarot.:
|. 6anau, ....; loc. ArpapuMu /u-t VonaosM. Ka1eapa 6vxrantepcroro v+eta. – K.:
S. n., 2001. – 34 p.: tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 28 (7 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-463]
657:631/638(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
93

02-463 Yue¡ rpoussoactsa ua n¤corepepaõatMsakaux rpearpu¤tu¤x: ûn¤ creu.: "6vx-
rantepcruu v+et" u avaut" / loc. ArpapuMu /u-t VonaosM. Ka1. 6vxr. v+eta; roa-
rot.: A. 1peravuau, 8. 6vnrapv. – K.: S. n., 2002 (Centrul de calcul UASM). – 25 p.:
tab.; 20 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 24 (10 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-464]
657.1:(636)(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
94
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
MAI 2002

02-464 Symposia Professorum: Materialele sesiunii st. din 26-27 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm.
Seria: Economie. – 2002. – 405, [1] p.: fig., tab. – Text: lb. rom., engl., fr.,
rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-68-3: F. prel,
128 ex. – [02-465]
[33:378.4](478)(082)(063)=00
Com. Nr 265

02-465 Gorobievschi, S.
Îndrumar metodic referitor la întocmirea tezelor de licenla la specialitatea
1801 "Management" / S. Gorobievschi, A. Gribincea; Univ. Libera Int. din Moldova.
Dep. 3t. Economice. Catedra Management. – Ch.: Centrul Ed. Poligr. ULIM, 2002. –
23, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17 (12 tit.)
F. prel, 75 ex. – [02-466]
[334.7:658.012.4]+378.2(076.5)
Com. Nr 246

02-466 Symposia Professorum: Materialele sesiunii st. din 26-27 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm. –- (Col. "Symposia
Professorum")
Seria Drept. – 2002. – 335, [1] p.: fig., tab. – Text: lb. rom., fr., rusa. – Bibliogr.
la sfârsitul art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-69-1: F. prel, 84 ex. – [02-
467]
[340:378.4](478)(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 259

02-467 Duca, Gheorghe
Chimie: Ghid pentru elevi si studenli / Gheorghe Duca, Alina Buga; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). –
218, [2] p.: fig., tab., scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 220
ISBN 9975-67-260-3
F. prel, 5 000 ex. – [02-468]
54(075.3)(036)
Com. Nr 20638

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
95
02-468 Symposia Studentium: Materialele sesiunii st. din 12-13 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica; resp. de ed.: Vladimir Vatamanu. – Ch.: ULIM,
2002. – 20 cm. – (Col. "Symposia Studentium")
Seria: Medicina. – 2002. – 371, [1] p. – Text: lb. rom., engl., fr., rusa. –
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-67-5: F. prel, 160 ex.
– [02-469]
[61:378.4](478)(082)(063)=00
Com. Nr 258

02-469 Woodruff, Roger
Controlul simptomelor în formele avansate de cancer / Roger Woodruff; trad.
din engl. de Alexandru si Pavel Jalba; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Ulysse, 2002
(Combinatul Poligr.). – 127 p.: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 118-121. – Indice p. 122-127. – Apare cu sprijinul Fundaliei
Soros-Modlova, OSI-NY
ISBN 9975-9663-4-9
F. prel, F. tir. – [02-470]
616-006
Com. Nr 20536

02-470 Cartea de telefoane Basarabeasca / Inf. Î.S. "Moldtelecom" Basarabeasca. – Ch.:
Proart, 2002 (Combinatul Poligr.). – 96 p.; 20 cm.
Text paralel parlial: lb. rom., rusa
ISBN 9975-901-35-2
F. prel, 3000 ex. – [02-471]
654.15(478-22)(058.7)
Com. Nr 20374
02-471 Ardezianu, Ricky
Asa e viala: [cântece de estrada] / Ricky Ardezianu;. – Ch.: Djanoma: Master
Music, [2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-471.1.1 Cuprinde: 1. Asa e viala. 2. Mi piacerebbe... 3. Te-am asteptat. 4. Canzoni lontane.
5. Oves, Romina. 6. Malinconia. 7. Povestea montana. 8. Calipso. 9. Ai fost cândva.
10. Nuovi cicli azzuri. 11. Doar cu tine steaua mea. 12. Storie di tutti giorni. 13. În-
suratoarea. 14. Asa cum esti de felul tau. 15. Viva veselia... 16. Noi
F. prel. F. tir. – [02-472]
784.3(478)


02-472 Balutel, Sergiu
Melodii alese: [cântece populare] / Sergiu Balulel. – Music Master SRL,
[2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-472.1.1 Cuprinde: Saxofon. 1. Hora lautareasca. 2. Sârba dinspre ziua. 3. Hora lui Budala. 4.
Suita banaleana. 5. Hora. 6. Doua sârbe oltenesti. 7. Hora lui Tarâla. 8. Joc de doi.
9. Hora lui Dorel. Clarinet. 1. Sârba. 2. Batuta. 3. Geamparale. 4. Sârba de concert.
5. Hora lautareasca. 6. Batuta lui Dascal. 7. Melodii din Banat. 8. Sârba si joc. 9.
Breaza de la Dragodana. 10. Sârba lui Ilie. 11. Învârtita.
F. prel, F. tir. – [02-473]
784.4(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
96
02-473 Bujor, Liuba Dragostita
"Iubirea mea": [cântece populare] / Liuba Dragostila Bujor. – Ch.: Djanoma
SRL: Master Music, 2000.
1 caseta audio. Stereo
01-473.1.1 Cuprinde: 1. Valsul dragostei (vals) lui Dorin. 2. Tu-mi esti visul meu (vals). 3. Ruga
catre Dumnezeu. 4. De ce? 5. Iubirea mea. 6. Vino, mai vino (vals). 7. Vesnicie. 8.
Departe ai plecat (tangou). 9. Nu vreau sa-mi amintesc (tangou). 10. Vino (vals) // zi-
le vin si se duc. 11. Nu pot privi ochii tai (vals) lui Dorin. 12. Visul din poveste (vals)
Duet. 13. Te caut iubire (vals) / vers: Vlad Zbârciog. 14. De ce, iubite întârzii (vals).
15. Iarta-ma. 16. Azi este ziua ta si a mea. 17. Te voi iubi. 18. Mai asteapta stai cu
mine. 19. Unde-mi esti. 20. Prin lume tu sa treci cântând. 21. Inspiralie. 22. Da-mi
iubirea ta. 23. Stropi de roua.
F. prel, F. tir. – [02-474]
784.4(478)

02-474 Bujor, L. D.
"Lacrima de dor": [cântece populare] / muz., versuri: L. D. Bujor. – Ch.: Music
Master SRL, 2000.
1 caseta audio. Stereo
01-474.1.1 Cuprinde: 1. Cântec de petrecere. 2. Mai badila mai. 3. Ce-ai face tu. 4. De mi-i dat.
5. Acea floare uitata. 6. Daca azi si daca mâine. 7. Iubite. 8. O, noaptea mea de
catifea. 9. Sarut lacrima ta / vers.: Vlad Zbârciog. 10. 3i daca / vers.: Mihai
Eminescu. 11. Pe carare de argint. 12. De ce ma lasi? 13. N-am avut cui zice mama.
14. Romanla sufletului meu. 15. Rataciri / vers.: Dumitru Târa. 16. Zii, zii lauta zii. 17.
Când tu-mi spuneai. 18. Daca vrei sa traiesti. 19. Mi-ai tot jurat. 20. Vei regreta. 21.
Când mi-ai spus ca sânt frumoasa. 22. Lumea, draga lume. 23. Cucusor cu pana
sura.
F. prel, F. tir. – [02-475]
784.4(478)

02-475 Burghila, Lenuta
Mi-e dor de tine = F ro teõe crv+ak: [cântece de estrada] / Lenula Burghila;
fotogr.: A. Roibu...; des.: Ion Buza. – Ch.: Asoc. "Euro-Moldova Art": Master Music,
2000.
1 caseta audio. Stereo (49'37'')
01-475.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. Aseara vântul batea... (3'50'') / aranj. N. Caragia. 2. Crasra s
uo+u (5'26'') / muz. M. Gulu; vers: S. Morozov. 3. Cuuuu usetor (3'42'') / muz.: A.
Lupu; vers: M. Eminescu. 4. ñvcte õvaet tar (4'04'') / muz., vers: A. Lupu. 5. 8on-
aeõuMu se+ep (4'04'') / muz.: E. Doga; vers: S. Morozov. 6. Cerul si iubirea (3'25'') /
muz.: I. Grosu; vers: Gr. Vieru. Fala B. 1. Întoarce-te la mine...... (4'43'') / muz.: V.
Botnaru; vers: I. Guzun. 2. Doina (4'10'') / aranj.: L. 3tirbu. 3. Mi-e dor de tine (3'50'') /
muz.: O. Ababii; vers: S. Ghimpu. 4. Maicula (4'17'') / muz.: N. Caragia; vers: Gr.
Vieru. 5. Ochiul tau... (4'19'') / muz.: E. Doga; vers: M. Eminescu; aranj.: A. Lupu. 6.
Ziua ta de ziua mea (3'47'') / muz.: A. Lupu; vers: I. Guzun.
Apare cu sprijinul "Ed-VIT"
F. prel, F. tir. – [02-476]
784.3(478)

02-476 Busuioc, Larisa
Suna-suna...: [cântece de estrada] / Larisa Busuioc; Music. – Ch.: Djanoma
SRL; Master 2002.
1 caseta audio. Stereo.
Cuprinde: Fala A. 1. Suna-suna... / muz.: V. Motovilnic; text: V. Delinski. 2.
Cearta / muz.: V. Motovilnic; text: V. Cernei. 3. Trenul tau / aranjament: A. Lupu; text:

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
97
I. Turcanu. 4. Bluz / muz.: N. Caragia; text: V. Cernei. 5. Un sentiment adevarat /
muz.: A. Lupu; text: I. Turcanu. 6. La historia de un amor / muz.: Azuka Moreno. Fala
B: 1. ñonuuae / aranjament: V. Dementev; text: G. Voinovan. 2. Magia simfoniei /
muz.: N. Caragia; text: L. Obolenski. 3. My funny Valentine / muz.: R. Rodgers; pian:
V. Dasevskii. 4. A fost o iubire / muz.: V. Dânga; text: Troianus. 5. O sa regreli /
muz.: B. Polin; text. I. Turcanu.
F. prel, F. tir. – [02-477]
784.3(478)

02-477 Cascaval, Valeriu
The virtuose of cymbal: [cântece populare] / Valeriu Cascaval. – Ch.: Emicas
SRL: Music Master, [2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-477.1.1 Cuprinde: Fala A: 1. Aliona. 2. Capriciul / N. Paganini. 3. Maramuresana. 4. Asa-mi
vine câte-o data. 5. Sârba-n caruta. 6. Zi de primavara. 7. Hora marlisorului. Fala B:
1. Singuratate. 2. Hora lautareasca si sârba-stuziu. 3. Sonata Cis-moll, opus 27/2
adagio / Lud-vig Van Beethoven. 4. Hora de ascultare. 5. Brâu. 6. Tristele tomnatica.
7. Sârba de concert.
F. prel, F. tir. – [02-478]
784.4(478)

02-478 Cazacu, Alexandru
Remember: [cântece de estrada] / Alexandru Cazacu, Anatol Cazacu. – Ch.:
Music Master SRL, 2000.
1 caseta audio. Stereo (57'54'').
01-478.1.1 Cuprinde Side: A. 1. Tara eterna (5'48'') / vers: V. Cernei. 2. Nucul de acasa (3'33'') /
vers: gr. Vieru. 3. Sunt vinovat (3'49'') / vers: L. Lari. 4. Dialog (3'27'') / muz.: M.
Dolgan; vers: E. Crimerman. 5. Dor, dorule (3'47'') / muz.: M. Dolgan; vers. A.
Strâmbeanu. 6. Adagio (4'20'') / muz.: J. Manoilovici. 7. De ce plâng chitarele (2'23'')
/ / muz.: M. Dolgan; vers: E. Crimerman. 8. La steaua (4'06'') / vers: M. Eminescu.
Side: B. 9. Cânta un artist (2'55'') / muz.: M. Dolgan; vers: E. Crimerman. 10. Tu sola
(4'37'') / Anselmio Genovezi. 11. Lacrimioare (4'20'') / vers: V. Alecsandri. 12.
Primavara (3'23'') / muz.: M. Dolgan; vers: A. Strâmbeanu. 13. De ce, de ce... (3'24'')
/ muz.: M. Dolgan; vers: E. Crimerman. 14. Melodii de ieri (8'02'').
F. prel, F. tir. – [02-479]
784.3(478)


02-479 Cântece, cântece, cântece...pe versurile lui Pavel Bechet: [cântece de estrada] /
vers.: Pavel Bechet. – Ch.: Can SRL: Music Master, 1997.
1 caseta audio. Stereo.
01-479.1.1 Cuprinde: 1. Juramântul nostru se dezleaga. 2. Surioara. 3. Mai Ioane. 4. Eu dansez,
tu dansezi. 5. Am venit cu flori aseara. 6. Vino iubire. 7. A fost un împarat odata. 8.
Prima iubire. 9. Nadia. 10. Vrajitoare. 11. Mai draga vecine. 12. Antonela. 13. Cânta
valul iar pe mare. 14. Pavalas. 15. Prima întâlnire. 16. Visele. 17. Dragoste la trecut.
F. prel, F. tir. – [02-480]
784.3(478)

02-480 Clepsidra (formatia)
Clepsidra: [cântece de estrada] / formalia Clepsidra: Victor Buruiana, Gicu
Cimbir, Viorel Taranu. – Ch.: Music Master SRL, [2002].
1 caseta audio. Stereo.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
98
01-480.1.1 Cuprinde: Fala A: 1. Rapsodii de vara / vers.: G. Topîrceanu. 2. Lacrima ta. 3. Para-
doxuri. 4. Etern si necrulator. 5. Traieste clipa. 6. Anotimpul dragostei. 7. Esti totul
pentru mine / vers.: I. Ciocanu. Fala B: 1. Trei crai de la rasarit. 2. Zâmbet cersit /
vers.: St. Grama. 3. Circul vielii. 4. În asta seara sa dansam. 5. Stop cardiac. 6. Naiv
/ vers.: I. Ciocanu. 7. Clepsidra. 8. Timpul mare înlelept / vers.: P. Popa.
F. prel, F. tir. – [02-481]
784.3(478)


02-481 Danco (formatia)
Norocu-i muzica noastra: vol. 2: [cântece de estrada] / formalia "Danco";
producator: Valeriu Gavrilian. – Ch.: CAN-Records SRL: Music Master, 1999.
1 caseta audio. Stereo.
01-481.1.1 Cuprinde: 1. Fetele din satul meu. 2. Ciobanasul. 3. Odorasul. 4. Gainusa. 5. Raza.
6. Buna-rea. 7. Izdavoi. 8. Costica. 9. Danco. 10. Ioane, Ioane. 11. Încredere. 12.
Suflecata. 13. Urare la nunta. 14. Solie cu avere. 15. Domnisoarele.
F. prel, F. tir. – [02-482]
784.3(478)

02-482 Emy
Chisinau-Bucuresti: [cântece de estrada] / Emy; muz.: Nicolae Caragia; vers.:
Grigore Vieru; aranjament muz.: Nicolae Caragia; fotogr.: Ghenadie Blazer; des.:
Sam Fotenko, Valeriu Grisco; produser: Iurie Cebotaras. – Ch.: Music Master SRL,
1998-1999.
1 caseta audio. Stereo (41'08'').
01-482.1.1 Cuprinde: Partea A. 1. Doua povesti (4'24''). 2. Iulia (3'22''). 3. Primul cer (5'10''). 4.
De ziua ta (4'11''). 5. Floarea mea (3'16''). Partea B. 6. La lara (3'06''). 7. Basarabia
(3'30''). 8. Unde esti tatal meu (4'47''). 9. Pacea (4'27''). 10. Copilaria (4'55'').
F. prel, F. tir. – [02-483]
784.3(478)

02-483 Emy
Visul: [cântece de estrada] / Emy; muz., text: Georgeta Voinovan; aranjament
muz.: Nicolae Caragia; versuri: Grigore Vieru; fotogr.: Ghenadie Blazer; des.: Sam
Fotenko, Valeriu Grisco; produser: Iurie Cebotaras. – Ch.: Music Master SRL, 2001.
1 caseta audio. Stereo.
01-483.1.1 Cuprinde: 1. Maicula. 2. O-la-eh (cu chitara ta). 3. Cereli de la mine prea mult. 4.
Visul. 5. Continua sa cânli. 6. Doar aici mi-e bine. 7. Afara ploua. 8. Alaturi de
prieteni. 9. Cine te crezi tu. 10. Albastrica.
F. prel, F. tir. – [02-484]
7843(478)


02-484 Fulgerul iubirii: Cântece pe texte de Steliana Grama. – Ch.: Music Master SRL:
Digital Master, [2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-484.1.1 Cuprinde: 01. Toma necredinciosul. 02. Prima noapte de amor. 03. Elegie pentru un
top-model. 04. Ringul fermecat. 05. Ora de iubire. 06. Noaptea inocenlei. 07. Delirul
dragostei. 08. Fulgerul iubirii. 09. Vampa. 10. Amanlii ploii. 11. Zâmbet cersit. 12.
Stea hoinara. 13. Phoenix. 14. Labirintul minciunilor. 15. Ochii de cicoare. 16.
Orhideea. 17. Blond vagabond. 18. Crai nou. 19. Ultima iubire.
F. prel, F. tir. – [02-485]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
99
784.3(478)

02-485 Gheras, Marin
Delvina: [melodii pentru nai] / Marin Gheras; pian: Angela Socolov; chitara:
Liviu 3tirbu; producator: Licu Goncear. – Ch.: Djanoma SRL: Music Master, 2000.
1 caseta audio. Stereo.
01-485.1.1 Cuprinde: Fala A: 1. Buna seara / muz.: Liviu 3tirbu. 2. Luminile orasului mare /
muz.: Charly Chaplin. 3. Dor de casa; 4. Cazanova; 5. Ecou Bucovinean / muz.: Oleg
Baraliuc. 6. Cuando Vuelvo; 7. Ja No Estas Mas Ami Lado; Fala B. 8. Ispita; 9. Cân-
tec de leagan; 10. Bacovia; 11. Pescarusul; 12. Daca-asi fi; 13. Nu pleca / muz.: Liviu
3tirbu.
F. prel, F. tir. – [02-486]
788.5/.8(478)

02-486 Gherman, Galina
Sa nu râdeli de mine oameni: [cântece de estrada] / Galina Gherman. – Ch.:
Emicas SRL: Music Master, 1997.
1 caseta audio. Stereo.
01-486.1.1 Cuprinde: 1. Maicula înlacramata. 2. Scumpa mama. 3. Galea, moldoveanca de la
Chisinau. 4. Cine-n viala n-a iubit. 5. Lumineaza stea. 6. Purpurie pe teme nalionale
moldovenesti. 7. Nu râdeli de mine oameni. 8. Femeia îndragostita. 9. Tu ai plecat.
10. La Mamaia. 11. În memoria Doinei si Ion Aldea Teodorovici. 12. Flori târzii. 13.
Satul meu.
F. prel, F. tir. – [02-487]
784.3(478)

02-487 Gonciar, Licu
Mândrulila de la munte: [cântece de petrecere] / Licu Gonciar; acordeon: Gila
Lipsiuc; saxofon: Gicu Sâlla. – Ch.: Djanoma SRL: Music Master SRL, [2002]. –
(Nunta moldoveneasca)
1 caseta audio. Stereo.
Cuprinde: 1. Cânta-mi lautare. 2. Taranii. 3. Inima de liganca. 4. Nevastuica
omului. 5. Alba ca zapada. 6. Anisoara. 7. Perinila. 8. Frate-frate. 9. Foaie verde trei
migdale. 10. Ileana-ileana. 11. Ochii negri si caprui. 12. Mândrulila de la munte. 13.
Gheorghe. 14. Hopa-lupa. 15. Compozilii instrumentale.
F. prel, F. tir. – [02-488]
784.4(478)

02-488 Hadârca, Petru
Nu-s parale...: D'ale lui I. L. Caragiale, C. Tanase, D. Mihaiescu: [miniaturi] /
Petru Hadârca. – Ch.: Djanoma SRL: Music Master, 2000.
1 caseta audio. Stereo.
01-488.1.1 Cuprinde: 1. Nu-s parale... 2. Zdrang, zdrang, zdrang. 3. Bani sa iasa. 4. Numai tata
sa nu fii. 5. De unde dracu gologani... 6. A trage... 7. Ca la noi la nimenea. 8. Vorba
vine! 9. Prea sarac.
F. prel, F. tir. – [02-489]
792.22


02-489 Lozanciuc, Alexandru

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
100
Sus paharul: [cântece de petrecere] / Alexandru Lozanciuc. – Ch.: Emicas
SRL: Music Master, 1997.
1 caseta audio. Stereo.
01-489.1.1 Cuprinde: Fala A: 1. Sus paharul. 2. Dolarii. 3. Polilistii si artistii. 4. Hai sa cântam. 5.
Ruga. 6. Viala-i ca omari. 7. Dor de viala. 8. Magdalena. 9. O palarie. 10. De ziua
nunlii. Fala B: 1. Fara tine. 2. Ce na-s da sa mor de seara. 3. Moldovenii când se
aduna. 4. Nunta cu samohonca. 5. Scrisoarea tatii. 6. Fraliorul meu. 7. Asa-mi vine
câte o data. 8. Buna ziua mama, tata. 9. Te-am visat aseara mama. 10. Nunta la Bri-
ceni. 11. Inima mea. 12. Uite asa îmi place sa traiesc. 13. Va poftim la Drochia. 14.
Zavistea. 15. Feciorasii tatii.
F. prel, F. tir. – [02-490]
784.4(478)

02-490 Manole, Costica
Vai ce repede trec anii: [cântece populare] / Costica Manole. – Ch.: Music
Master SRL, [2002]
1 caseta audio. Stereo.
01-490.1.1 Cuprinde: 1. Daca as sti ca mor ca mâine. 2. Vai ce repede trec anii. 3. Saraca
tinerele. 4. Ridicali paharul sus. 5. Lume, lume. 6. Cine are fata mare. 7. În sat la
parinlii mei. 8. De când lumea si pamântul. 9. Voi copii când va-nsurali. 10. Stai
codre în loc cu mine. 11. La fagul din poienila. 12. Vai, vai, vai, cum trece viala. 13.
Salcie ma tot gândesc. 14. Viala, viala esti prea scurta. 15. Omule cât ai trait.
F. prel, F. tir. – [02-491]
784. 4(478)

02-491 Marin, Vasile
Drag îmi este viala mea, cântecul si jocul [cântece populare] / Vasile Marin. –
Ch.: Djanoma SRL: Music Master, 2000.
1 caseta audio. Stereo.
01-491.1.1 Cuprinde: 1. Suita. 2. De la Chisinau. 3. Of dor, Of mor. 4. Mi-au spus toate fetele. 5.
Venea o mama plângând. 6. Paharul din poama aleasa. 7. Plângeli ochi si lacrimali.
8. Floare scumpa esti Marie. 9. De trei ori pe saptamâna. 10. 3i o fi sa mor deseara.
11. Azi e nunta liganeasca. 12. Coboara Mândra, coboara. 13. Foicica minta creala.
14. Mândrulila, muta-li casa.
F. prel, F. tir. – [02-492]
784.4(478)

02-492 Marin, Vasile
Lautari cu scripca veche: [cântece populare] / Vasile Marin. – Ch.: Music
Master SRL, [2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-492.1.1 Cuprinde: 1. Esti Moldova casa mare. 2. Mândra mea. 3. Venea o mama plângând.
4. Cântec de nunta. 5. Lautari cu scripca veche. 6. Multa lume zice asa. 7. S-ar gati
badea la nunta. 8. Pentru mândra mea frumoasa. 9. Anul Nou. 10. Frunza verde li-
liac. 11. Mi-au placut si le-am jucat. 12. Ana, Ana si Marie. 13. Cântec de dragoste.
14. Plângeli ochi si lacrimali. 15. La mormântul mamei. 16. Am o mândra c-am
hapsâna. 17. 3i de-o fi sa mor deseara.
F. prel, F. tir. – [02-493]
784.4(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
101
02-493 Melodii de voie buna interpretate la acordeon. – Ch.: Djanoma SRL: Music Master,
1999.
1 caseta audio. Stereo (59'49'')
Cuprinde: Fala A. 1. Brâul de la Leordeni (3'36''). 2. Hora (1'51''). 3. Sârba
lautareasca (2'25''). 4. Hostropal (2'08''). 5. Valsul zorilor (5'04''). 6. Inima
suparacioasa (2'20''). 7. Hora lautareasca (1'49''). 8. Sârba de la Turceni (1'56''). 9.
Melodie de petrecere (2'16). 10. Sârba (1'56). 11. Vals (2'11). 12. Melodie sârbeasca
(2'11). Fala B. 1. Hora de la Afumali (1'21''). 2. Sirtaki (3'22''). 3. Când m-apuca dor
de casa (2'42''). 4. Hora (4'08''). 5. Sârba (2'58''). 6. Hora si sârba ca la Briceni
(4'13''). 7. Geamparalele de la Fetesti (2'54''). 8. Hora lautareasca (2'09''). 9. Melodie
de ascultare (2'42''). 10. Sârba lui Pandulescu (3'25'').
F. prel, F. tir. – [02-494]
786.8(478)

02-494 Mocanu, Maria
Sus, mai sus, pe lânga cer: [muzica folk] / Maria Mocanu; fotogr: C. Grozdev,
N. Raileanu. – Ch.: Music Master SRL, [2002]
1 caseta audio. Stereo (48'40'')
01-494.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. Ajunul (2'55''). 2. Doamnele (2'45''). 3. Maria dalba, fata frumo-
asa (2'47''). 4. Malanca-n postu Craciunului (3'20''). 5. Cerbul (2'55''). 6. Colinda gal-
benei gutui (3'05'') / vers.: Adrian Paunescu. 7. Doi meri înflorili (3'50''). 8. Din datina
de lara (2'50'') / vers.: Ion Hadârca. Fala B. 9. Doi meri mari si-s minunali (2'45''). 10.
Colindul mare (4'35''). 11. Sus, mai sus, pe lânga cer (3'02''). 12. Cununa sa-li faci
(2'45''). 13. Prundurele... (3'31''). 14. Malanca (3'22''). 15. Dalba florilor (1'48'') / vers.:
Ion Hadârca. 16. Colind pentru Eminescu (2'25'') / vers.: Arcadie Suceveanu.
Apare cu sprijinul Într. Individuale "Creator – Iu. Bors".
F. prel, F. tir. – [02-495]
784.4(478)


02-495 Polin, Boris
Aprinde lumânarea: cântecele compoz. Boris Polin: [cântece de estrada] /
Boris Polin. – Ch.: Can SRL: Music Master, 1997.
1 caseta audio. Stereo.
01-495.1.1 Cuprinde: 1. Moldovenii. 2. Dor de viala. 3. Sa facem sa traiesc. 4. Dragoste
întârziata. 5. Leaganul speranlelor. 6. Inima, of. 7. Eu sper. 8. Muzica, mai cânta. 9.
Roi de vise. 10. Durere. 11. La mulli ani. 12. Toamna noastra. 13. Aprinde
lumânarea. 14. Soacra. 15. Pomul interzis. 16. Vremea pârgului. 17. Astept scrisori.
F. prel, F. tir. – [02-496]
784.3(478)


02-496 Prepelita, Carolina
Vis împlinit: [cântece de estrada] / Carolina Prepelila. – Ch.: S. n., 2001.
1 caseta audio. Stereo (47'32'')
01-496.1.1 Cuprinde: 1. Dragostea ta veni (3'58'') / muz., text: G. Voinovan. 2. Iarta-ma iubite
(3'34'') / muz., text: C. Prepelila. 3. Nu ma întreba (3'40'') / muz.: A. Lupu; text: A. Ia-
cub. 4. Nu pleca (3'48'') / muz., text: C. Prepelila. 5. Ningea (3'58'') / muz., text: G.
Voinovan. 6. Vorbe dulci pentru mama (4'58'') / text: V. Madan. 7. Dragostea dintre
cuvinte (3'50''); 8. Destinul (3'23'') / muz.: V. Motovilnic; text: V. Ciornei. 9. Floarea
dragostei (3'51'') / muz.: N. Caragia; text: V. Madan. 10. Un tren în noapte (4'54'') /
muz.: V. Motovilnic; text: V. Madan. 11. Sa ne ascundem (3'11'') / muz., text: G.
Voinovan. 12. Gelozie (4'27'') / muz.: V. Motovilnic; text: V. Madan.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
102
F. prel, F. tir. – [02-497]
784.3(478)

02-497 Pro Bacchus (formatia)
Vis tropical: [muzica de estrada] / formalia "Pro Bacchus"; impresar: Victor
Gândea. – Ch.: Danion SRL: Univ. Real-Umanistica: Music Master, 2001.
1 caseta audio. Stereo (47'55'')
01-497.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. O halba cu bere (3'21''); 2. Johny (3'43'') / text: Valentin Botnaru.
3. Banii (3'16'') / text: Anatol Smolnilkii. 4. Cheama-ma (4'46'') / muz., text: Viorel
Balan. 5. fata din vis (4'04'') / muz.: Paul Ciuci, "Compact". 6. Nostalgie (4'10'') /
muz.: Igor Savin. Fala B. 7. Vis tropical (3'54''). 8. Haiducesc (4'12''). 9. Fetilele
(3'16'') / text: Valentin Botnaru. 10. Asa beau oamenii buni (4'46''). 11. Oda Chisinau-
lui (4'33'') / muz.: Igor Savin; text: Ion Vieru. 12. Vis Tropical (3'54'').
F. prel, F. tir. – [02-498]
784.3(478)


02-498 Receanu, Adrian
Tezaur folcloric moldovenesc = Tresor folklorique de Moldova = Moldovan
thesaurus folk: Melodii cântate la clarinet, fluier si caval / Adrian Receanu. – Ch.:
Djanoma SRL: Music Master, 2000.
1 caseta audio. Stereo (29'15'')
01-498.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. Sârba (2'46''). 2. Melodie de ascultare (2'41''). 3. Ca la cimpoi
(1'33''). 4. Doina-nsingurarii (2'12''). 5. Amintiri oltenesti (1'33''). 6. Sârba de concert
(2'07''). 7. Hora ca la sud (1'28''). Fala B: 1. Hora glodenenilor (2'38''). 2. Colo-n vale
... (2'21''). 3. Tatal meu, ce esti departe (2'36''). 4. Polca lui Botnari (1'38''). 5. Foaie
verde maghiran (2'01''). 6. Batuta moldoveneasca (1'14''). 7. O hora lautareasca
(1'44'').
F. prel, F. tir. – [02-499]
784.4(478)


02-499 Romantic pop: [muzica de estrada], .... – Ch.: Music Master SRL: Digital Master,
2000.
1 caseta audio. Stereo
01-499.1.1 Cuprinde: 1. Tu esti viala mea; 2. Doar cu tine / Rodica Novac. 3. Revenire / Victoria
Lungu. 4. Jambo / Boris Lebediuc. 5. Nu te cred A. Parea.. 6. Sânt robul dragostei. 7.
Tânara sunt; 8. Primul zbor / Victoria Lungu. 9. Adio / Boris Lebediuc. 10. Marea ne-a
întâlnit pe noi / V. Pascaru. 11. O seara de vara / B. Lenediuc, A. Orlenco.
F. prel, F. tir. – [02-500]
784.3(478)

02-500 Rosculet, Ludmila
Lume draga, hai la joc! : [cântece populare] / Ludmila Rosculel; saxofon,
clarinet, fluier: Sergiu Balulel; vioara: Slavic Anton; acordeon: Igor Corjan; lambal:
Iurie Holovenco; orga electronica: Victor Cibotaru. – Ch.: Djanoma SRL: Master
Music, 1998
1 caseta audio. Stereo.
01-500.1.1 Cuprinde: [Partea] A: 1. Un'te duci, puisor? 2. Tinerelea. 3. 3tii, bade ce m-am gân-
dit. 4. Nimeni nu m-a întrecut. 5. Fântâna din rascruce. 6. Vecinele ma vorbesc. 7.
Merge neica leganat. 8. Cine-a pus cârciuma-n drum. [Partea] B: 1. Marine, la nunta

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
103
ta. 2. Hai la joc, Anula. 3. Sârba-n poienila. 4. Viala, draga-mi esti. 5. Tinerele, nu
pleca. 6. Hora-n satul meu. 7. Dorulel calator. 8. Dac-as sti ca mor ca mâine.
F. prel, F. tir. – [02-501]
784.4(478)


02-501 Rotaru, Constantin
01-501.1.1 Constantin Rotaru: Autor si interpret de muzica populara / Constantin Rotaru; muz. si
aranjamente: Constantin Rotaru, Mihai Amihalachioae, Gheorghe Banariuc. – Ch.:
Djanoma SRL: Music Master, 1998.
1 caseta audio. Stereo (40'12'')
01-501.1.2 Cuprinde: Fala A. 1. La poarta nunului (2'35''). 2. Busuioc moldovenesc (2'28''). 3. De
petrecere (2'38''). 4. Pentru tine mândr-o zac (2'36''). 5. Mult m-întreba inima (3'00'').
6. Hai la hora mare (2'04''). 7. De dor (4'43''). Fala B. 8. Piesa de concert (2'27''). 9.
Sârba codrenilor (2'05''). 10. Cântec mamei (4'00''). 11. Ca la Valeni (2'38''). 12. La
masa mare (3'21''). 13. Sârba de la Turceni (1'59''). 14. Dargu-mi-i mândrula-n joc
(1'40''). 15. Sârba de concert (1'58'').
F. prel, F. tir. – [02-502]
784.4(478)


02-502 Rudenco, Boris: Un virtuose de la flute de pan = A virtuoso of the pan-pipe: [muzica
pentru nai] / Boris Rudenco. – Ch.: Music Master SRL, 2000
1 caseta audio. Stereo
01-502.1.1 Cuprinde: 1. Sârba flacailor. 2. O melodie de dor. 3. Hora marunlica. 4. Sârba lui
fanica Luca. 5. Brâu muntenesc. 6. Lautareasca de petrecere. 7. La cules de
cucuruz. 8. Sârba. 9. Hora. 10. Rustemul. 11. Hora stramoseasca. 12. Sârba lui
Petrica. 13. Hora pe loc. 14. Batuta moldoveneasca. 15. Vine maica pe la mine. 16.
Sârba batrâneasca. 17. Doina. 18. Hora lautareasca. 19. Mi-amintesc de-a mea co-
pilarie. 20. Brâu pe opt.
F. prel, F. tir. – [02-503]
788.5/.8(478)


02-503 Reutsky, Vitaliy
The collection: [melodii pentru nai] / Vitaliy Reutsky; fotogr.: Petru Cazacu;
des.: Oleg Zahartchiuk, Natalia Papushina. – Ch.: Music Master, 1998.
1 caseta audio. Stereo (42'32'')
01-503.1.1 Cuprinde: Side A: 1. Ave Maria (4'53''); 2. Standchen (Serenade) (3'17'') / F. Schu-
bert. 3. Romance from "Metely" (4'33'') / G. Sviridov. 4. Habanera from "Carmen"
(3'54'') / G. Bizet. 5. Adagio (4'34'') / T. Albinoni. Side B: 6. Ave Maria (4'42'') / J. S.
Bach, Ch. Gounod. 7. Theme from Swan Lake (3'46'') / P. I. Tchakovsky. 8. Come
back to Sorrento (3'36'') / E. de Curtis. 9. The Lonely Shepherd (3'43'') / J. Last. 10.
Only love (5'01'') / V. Cosma.
F. prel, F. tir. – [02-504]
788.5/.8(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
104
02-504 Reutsky, Vitaliy
The Magic Sounds of Panpipes: [melodii pentru nai] / Vitaliy Reutsky; fotogr.:
Petru Cazacu; des.: Sam Fotenko, Natalia Papushina. – Ch.: Djanoma SRL: Music
Master, 1998.
1 caseta audio. Stereo (60'00'')
01-504.1.1 Cuprinde: 1. Can't Help Falling In Love (3'00''). 2. The Winner Takes It All (4'51''). 3.
Without You (3'40''). 4. Fragile (4'05''). 5. Don't Cry For Me, Argentina(5'47''). 6. Hello
(3'57''). 7. My Heart Will Go On (4'32''). 8. Caruso (5'11''). 9. Love Story (2'53''). 10.
Sleepy Shores (3'19''). 11. Greensleeves (2'45''). 12. A Woman In Love (4'09''). 13.
Memory (4'08''). 14. Everything's Alright (3'45''). 15. Chi Mai
F. prel, F. tir. – [02-505]
788.5/.8(478)


02-505 Sadovnic, Iurie
Enigmatic woman: Golden ballads: [muzica folk] / muz.: Iurie Sadovnic. – Ch.:
Music Master SRL, 2000.
1 caseta audio. Stereo (47'31'')
01-505.1.1 Cuprinde: 1. Enigmatica femeie (4'27''); 2. Mândr-o cui ma lasi (3'44'') / vers.: I. Sa-
dovnic. 3. Despre romanla (2'39'') / vers: I. Vieru. 4. Vesperala (4'27'') / vers.: I.
Minulescu. 5. Idee fara de stapân (3'55'') / vers.: L. Damian. 6. Toamna (4'55'') /
vers.: I. Vieru. 7. Maicula (2'32''); 8. Venii târziu (1'22'') / / vers.: Gr. Vieru. 9. Puisor
(2'32'') / vers.: I. Sadovnic. 10. Draga O'tee (2'19'') / vers.: Gr. Vieru. 11. În dragoste
(2'58'') / vers.: Lope de Vega. 12. Carmen (3'41'') / vers.: A. Paunescu. 13. Catrenele
dragostei (8'00) / vers.: L. Blaga.
F. prel, F. tir. – [02-506]
784.4(478)


02-506 Talambuta, Ion
Mult ma-întreaba inima: Serata de autor a maestrului în arte / Ion Talambula.
– Ch.: Emicas SRL: Music Master, 1997.
1 caseta audio. Stereo.
Cuprinde: Solisti: Iliana Turcanu, Vlad Gheorghilas, Eleonora Amihalachioae,
Arsine Butnaru, Gheorghe Urschi, Alexandru Lozanciuc, Larisa Talambula,Teodor
Negara, Valentina Cojocaru, Radu Talambula - vioara, Ion Talambula – acordeon –
orchestra "Folclor"
F. prel, F. tir. – [02-507]
784


02-507 Tineretea trecatoare: Melodii compuse de Gheorghe Crelu: [muzica populara]. –
Ch.: Djanoma SRL: Music Master, 1999
1 caseta audio. Stereo
01-507.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. Sârba de ascultare. 2. Tinerelea este trecatoare / vers.: V. Ro-
manciuc. 3. Ochii tai bade îmi plac / vers.: I. Turcanu. 4. Cine n-are dor. 5. Mai bine
eram un pom. 6. Paharul din poama aleasa / vers.: A. Busuioc. 7. Trece tinerelea
mea / vers.: I. Turcanu. 8. Când aveam parale multe / vers.: V. Romanciuc. 9. Eu cu
dor badea cu dor / vers.: I- Turcanu. 10. O hora de pe malul Prutului. Fala B. 1. O
sârba la clarinet. 2. Cui nu-i place Dragostea / vers.: P. Bechet. 3. Buna ziua maica
buna. 4. Mândra mea. 5. M-a facut maica frumoasa. 6. Frumos cânta cucu-n lunci. 7.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
105
Frunza verde trei nuiele. 8. Omul si pomul / vers.: gr. Vieru. 9. Crâsmula cu usa-n
drum. 10. Sârba la nai.
F. prel, F. tir. – [02-508]
784.4(478)

02-508 Toate dorurile noastre: [cântece de estrada] / muz.: Saveliu Cojocaru; aranjament
muz.: Vasile Adam, Jogr Turcanu, Anatol Roscovan; texe.: Mihai Lescu. – Ch.: Music
Master SRL: Digital Master, [2002].
1 caseta audio. Stereo.
01-508.1.1 Cuprinde: 1. Mai, badila. 2. De la tine. 3. Ce-ar fi omul. 4. Floarea de foc. 5. Clipa de
vis. 6. Tarm de vis. 7. Focul iubirii. 8. Maicula mea. 9. Astept sa revii. 10. Chipul tau.
11. Mi-e dor. 12. Lumina lacrimii. 13. Nu si da. 14. Floarea din prag. 15. Cânta-n ritm
cu mine. 16. Nucul copilariei.
F. prel, F. tir. – [02-509]
784.3(478)

02-509 Ungureanu, Lidia
"Floricea de lacaimioara": [muzica folk] / Lidia Ungureanu. – Ch.: Djanoma
SRL: Music Master, 2000.
1 caseta audio. Stereo
01-509.1.1 Cuprinde: 1. Cum rasare prima stea / muz.: C. Baranovschi; vers.: A. Ciocanu. 2.
Padure, soro, padure / muz.: C. Baranovschi; vers.: L. Ungureanu. 3. Eram mândra,
ca o floare / muz. V. Esanu; vers.: T. Boboc. 4. Numai, tu, maicula stii / muz.: C.
Baranovschi; vers.: N. Rusu. 5. Lânga apa de hotar / muz.: C. Baranovschi; vers.: D.
Matcovschi. 6. As muri, dar nu acuma. 7. Trece tinerelea / muz.: GH. Crelu; vers.: I.
Turcanu. 8. Dorule, dor / muz.: C. Baranovschi; vers.: Dorin Cîrchelan. 9. Ochii tai,
bade îmi plac / muz.: Gh. Crelu; vers.: I- Turcanu. 10. De ce nu teinsori Gheorghila.
11. Bade când te-ai însura. 12. Floricea de lacramioara. 13. Dac-as fi o pasarea. 14.
Un baiat avea maicula / muz.: C. Baranovschi; vers.: D. Matcovschi. 15. Vine dorul
de pe vale / muz.: L. Nujnei.
F. prel, F. tir. – [02-510]
784.4(478)

02-510 Pouauæk, ßøk¡op
ñpeanaraen rocne¤tc¤: [knopecru] / 8urtop Ponaukr. – Ch.: Djanoma
SRL: Music Master, 1998.
1 caseta audio. Stereo.
01-510.1.1 Cuprinde: 1. +to taroe csoõoaa? 2. Csou sarou. 3. ñepeneuM. 4. lecronero ron-
nep+ecrux cosetos. 5. C aoõpMn vtpon. 6. +to taroe xopoao? 7. 8epk – ue se-
pk… 8. ñouunak, uo ue sce. 9. | uenuoro ua aecept.
F. prel, F. tir. – [02-511]
792:22

02-511 Symposia Studentium: Materialele Sesiunii 3t. din 26-27 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm. – (Col. "Symposia
Studentium")
Seria: Filologie. – 2002. – 29, [2] p.: tab. – Text: lb. engl., fr. – Bibliogr. la
sfârsitul art. – ISBN 9975-920-65-9: F. prel, 35 ex. – [02-512]
[80:378.4](478)(082)(063)=111=133.1
Com. Nr 263b

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
106
02-512 Grossu, Sergiu
Copiii Gulagului: Cronica a copilariei oprimate în URSS / Sergiu Grossu; trad.
din lb. fr. de Mioara Izverna; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Museum, 2002: Paris: Ed.
France-Empire, 1979 (Combinatul Poligr.). – 235, [3] p.: fotogr.; 20 cm.
Carli publ. de Sergiu Grossu p. 236. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul Centrului Int. de Cultura pentru Copii si Tineret "Sergiu Grossu"
ISBN 9975-906-62-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-513]
94(47+57):929 Grossu
Com. Nr 20535

02-513 Lecturi filologice: Duplex st. Chisinau-Bucuresti / Univ. Libera Int. din Moldova. Ca-
tedra "Limba si literatura româna", Univ. Bucuresti. Fac. de litere; red.-sefi: Ion Dron,
Dan-Horia Mazilu; red. st.: Ana Vulpe. – Ch.: Pontos; Bucuresti: Univ. Bucuresti. Fac.
de Litere, 2002 (Tipogr. "Business-Elita"). – 20 cm.
[Vol.] 2. – 2002. – 189, [3] p. – Texte: lb. rom. si în lb. gagauza. – Bibliogr. la
sfârsitul art. – Indice de aut., red. si protagonisti p. 190. – ISBN 9975-938-94-9: F.
prel, F. tir. – [02-514]
80(082)

02-514 Un lingvist pentru secolul XXI: Materiale ale Colocviului Int. "Filologia secolului XXI"
organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua nasterii Prof. Eugeniu Coseriu (Balli, 18-19
mai 2001) / coord.: Gheorghe Popa, ...; red. resp. ed.: Elena Ungureanu. – Ch.: Î.E.-
P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 223 p.: tab.; 24 cm.
Texte: lb. rom., fr., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-67-293-0
F. prel, 200 ex. – [02-515]
80(082)(063)=135.1=133.1=161.1
Com. Nr 20652
02-515 Barbu, Ion
Joc secund: [versuri, proza] / Ion Barbu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Vasile
Mosanu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 263, [1] p.:
il., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 209).
Ref. ist.-lit. p. 243-260
ISBN 9975-74-392-7 (Litera). – ISBN 973-8358-36-1 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-516]
821.135.1-1+821.135.1-3 Barbu
Com. Nr 20167
02-516 Calinescu, George
Istoria literaturii române: Compendiu / George Calinescu; col. iniliata si coord.
de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 414, [2] p., [1] f. portr.;
20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 203).
Ref. ist.-lit. p. 399-405
ISBN 9975-74-333-1 (Litera). – ISBN 973-99869-1-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-517]
821.135.1.09
Com. Nr 20183© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
107
02-517 Ciornei, Vsevolod
Cuvintele dintre taceri: [versuri] / Vsevolod Ciornei; cop.: Vitalie Coroban. –
Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 61, [2] p.; 20 cm. – (Col. "Rotonda":
Poezie)
ISBN 9975-79-145-X
F. prel, F. tir. – [02-518]
821.135.1(478)-1 Ciornei

02-518 Negara-Rusnac, Tamara
Calatoria Gândului: Versuri / Tamara Negara-Rusnac; prez. graf. de Natalia
Gladun. – Ch.: S. n., 2001(L. P. Ed. Univ. de Stat din Moldova). – 78, [1] p.: il.; 20
cm.
ISBN 9975-9584-0-0
F. prel, 120 ex. – [02-519]
821.135.1(478)-1 Negara-Rusnac
Com. Nr 38

02-519 Rotaru, Ion
Comentarii si analize literare / Ion Rotaru; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.:
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2001 (Combinatul Poligr.). – 455, [1] p., [1] f. portr.; 20
cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 205).
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-74-324-2 (Litera). – ISBN 973-99869-4-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-520]
821.135.1.09
Com. Nr 20614


02-520 Bularga, Tatiana
Dezvoltarea interesului pentru muzica la preadolescenli în cadrul orelor de
educalie muzicala: 13.00.01 – Pedagogie generala: Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Tatiana Bularga; Inst. de st. ale educaliei. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 23 (5 tit.)
[02-521]
37.036(043.2)


02-521 Catan, Petru
Prognozarea si argumentarea economica a structurii suprafelelor productive:
Specialitatea 08.00.05 – Economie si management în ramura si domeniu de
activitate: Autoref. al tezei de doctor în st. economice / Petru Catan; Univ. Agrara de
Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 26, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26 (8 tit.)
[02-522]
631.158.3(042.3)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
108
02-522 Munteanu, Angela
Posibilitali de tratament si prognostic al metastazelor cancerului glandei
mamare în sistemul osos: 14.00.14 – Oncologie: Autoref. al tezei de doctor în st.
medicale / Angela Munteanu; Inst. Oncologic din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 20
p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (14 tit.)
[02-523]
618.19-006.6-033.2(043.2)

02-523 Namolovan, Ludmila
Fundamentele pedagogice ale educaliei ecologice a studenlilor ingineri:
13.00.01 – Pedagogie generala: Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Ludmila
Namolovan; Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (7 tit.)
[02-524]
37.033(043.2)

02-524 Potop, Vera
Caracterizarea climatica a secetelor în Republica Moldova: Specialitatea
11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie: Autoref. tezei de doctor în
st. geografice / Vera Potop; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Geografie. – Ch.:
S. n., 2002. – 20 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (20 tit.)
[02-525]
551.577.38(478)(043.2)

02-525 Rosca, Angelina
Estetica vahtangoviana si teatralitatea în experienlele regizorale
contemporane din Republica Moldova (1990-2000): 17.00.01 – Arta teatrala: Autoref.
al tezei de doctor în studiul artelor / Angelina Rosca; Acad. de 3t. a Moldovei. Inst.
Studiul Artelor. – Ch.: S. n., 2002. – 25 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (33 tit.)
[02-526]
792.03(478)''19''(043.2)

02-526 Biological Diversity Conservation National Strategy and Action Plan / aut.: Alexan-
dru Teleula, Arcadie Capcelea, Andrei Negru, ...; red. st.: Arcadie Capcelea, ...; Min.
of Ecology, Construction and Territorial Development, The World Bank. – Ch.: Î.E.-P.
"3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 96, [1] p.: fig., tab.; 29 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 96 (40 tit.). – Apare cu sprijinul Bancii
Mondiale, centrului Regional de Mediu Moldova
ISBN 9975-67-269-6
F. prel, 500 ex. – [02-527]
502.3(478)=111
Com. Nr 20625

02-527 Adunarea generala, 17 mai 2002: [a confederaliei nal. a Patronatului din rep.
Moldova] / Confederalia Nal. a Patronatului din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. –
[38] p.; 29 cm.
F. prel, F. tir. – [02-528]
331.105.422(478)061.2)(060.1/.9)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
109
02-528 Cemortan, Stela
Caiet al prescolarului / Stela Cemortan; il.: M. Proneaev. – Ch.: Lumina, 2000
(Combinatul Poligr.). –24 cm.
[Nr] 2. – 2000. – 48 p.: il. color. – F. prel, 11 000 ex. – [02-529]
372.45

02-529 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,…; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 1, 2002. – 2002. – 140 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-530]
015(478)
Com. Nr 14

02-530 "$tiinta, tehnica, medicina si bioetica în strategia de existenta umana:
probleme de interactiune si interconexiune", conf. st. int. (7; 2002; Chisinau).
3tiinla, tehnica, medicina si bioetica în strategia de existenla umana: probleme de
interacliune si interconexiune: Materialele Conf. a VII-a 3t. Int., 24 apr. 2002 / red.
resp.: Teodor N. Târdea. – Ch.: S. n., 2002 (Rotaprint). – 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din
Rep. Moldova. Asoc. de Bioetica din rep. Moldova. Catedra de Filosofie si Bioetica.
Inst. de 3t. Reale. Catedra Economie, Management si Psiho-pedagogie
Vol 2: Institutul de 3tiinle Reale: Studii si teze. – 2002. – 134, [1] p.: tab. –
Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-9674-3-4: F. prel, 100
ex. – [02-531]
[009+378.4](478)(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 13

02-531 "Problemele ecologice ale mileniului III în viziunea studentilor si profesorilor",
conf. (2000; Chisinau). Materialele conferinlei "Problemele ecologice ale mileniului
III în viziunea studenlilor si profesorilor" (8 apr. 2000). – Ch.: USM: I3R, 2001 (Rota-
print). – 65 p.: tab.; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. de 3t. Reale. – Texte: lb. rom., engl.
– Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-9674-0-X
F. prel, 100 ex. – [02-532]
[504:378.4] (082)(063))135.1=161.1
Com. Nr 40

02-532 Turculet, Mihai
Tehnologii geodezice spaliale: Man.: pentru studenlii specialitalii 2707 –
Cadastru si organizarea teritoriului / Mihai Turculel; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. Catedra Cadastru si Geodezie. – Ch.: S. n., 2002 (Rotaprint). – 152 p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 148-150
ISBN 9975-946-03-8
F. prel, 100 ex. – [02-533]
528.02/.028(075.8)
Com. Nr 9

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
110
02-533 Stan, Victor V.
Îndrumar la chimia generala si anorganica: (pentru studenlii an. I seclia fara
frecvenla) / Victor V. Stan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de 3t. Reale. – Ch.: USN:
I3R, 2002 (Rotaprint). – 100 p.: tab.; 29 cm.
ISBN 9975-9674-2-6
F. prel, 150 ex. – [02-534]
541+546(076.5)
Com. Nr 6

02-534 Guttul, Aurel
Igiena taberelor de odihna si întremare a sanatalii copiilor: [pentru lucratorii
medicali, dir. de tabere] / Aurel Gutlul. – Ch.: S. n., 2002 (Rotaprint). – 143 p.: tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 142 (20 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-535]
613.95

02-535 Siric, Ala
Sincopele neurogene la copii: (rolul hiperventilaliei si antecedentelor
perinatale): 14.00.13 – Neurologei: Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Ala
Siric; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n.,
2002. – 21 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (21 tit.)
[02-536]
616.8-009(043.2)


02-536 Crivoi, Aurelia
Electroencefalografia: [man. pentru uzul studenlilor] / Aurelia Crivoi, Ana
Sârbu; Univ. de Stat din Moldova. Inst. de 3t. Reale. – Ch.: USM: I3R, 2002
(Rotaprint). – 185, [1] p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 186 (6 tit.)
ISBN 9975-9674-1-8
F. prel, 100 ex. – [02-537]
616-073.7:612.82(075.8)
Com. Nr 5

02-537 Republica Moldova. Curtea Constitulionala: Culeg. de hotarâri si decizii, 2001. –
Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 238, [2] p.; 20 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Bibliogr. în notele de subsol. – Index alf., al art. din Constitulie al actelor int.
invocate în motivarea hotarârii / decizii p. 233-240. – Apare cu sprijinul Progr.
Naliunilor Unite pentru Dezvoltare, Progr. Guvernare si Democralie, proiectul
"Consolidarea Sistemelor Judiciar si Legislativ în Moldova
ISBN 9975-79-150-6
F. prel, F. tir. – [02-538]
342.565.2(478)(094.9)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
111
02-538 Manual de educalie pentru viala de familie: [pentru uzul profesoral] / Soc. de
Planificare a Familiei din Moldova, Fundalia "Tineri pentru Tineri", România, Agenlia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Int. (USAID), Univ. "Johns Hopkins", SUA; grupul de
experli: V. Bodrug,.... – Ed. 2-a. – Ch.: Arc, 2002 (Tipogr. "Metrompas"). – 368 p.il.,
tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naliunilor Unite pentru Populalie
(UNFPA)
ISBN 9975-9613-4-7
F. prel, 1 500 ex. – [02-539]
37.018.1+613.88(075)

02-539 Cimpoies, Dragos
Particularitalile economico-financiare ale managementului universitar în
perioada de tranzilie la economia de piala: Specialitatea 08.00.05 – Economie si
management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al tezei de doctor în st.
economice / Dragos Cimpoies; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002.
– 21, [2] p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (10 tit.)
[02-540]
336.6:378.11(043.2)

02-540 Axenti, Victor
Predicativitatea modurilor ne-personale: (infinitivul, gerunziul): Specialitatea:
Limbi romanice – 10.02.05: Autoref. tezei de doctor în filologie / Victor Axenti; Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Litere. – Ch.: S. n., 2002. – 21, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19 (10 tit.) si în note
[02-541]
811.135.1'367(043.2)

02-541 Regulamentul cu privire la serviciul patrulare rutiera al poliliei rutiere a MAI al
Republicii Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 156 p.: tab.; 17
x 11 cm.
(În cop.)
F. prel, F. tir. – [02-542]
351.811(478)(083.13)
Com. Nr 446

02-542 Overcenco, Aureliu
Elaborarea sistemelor informalionale pedologice în scopul evaluarii si
protejarii resurselor de sol: Specialitatea 11.00.11 – Proteclia mediului înconjurator si
folosirea ralionala a resurselor naturale: Autoref. al tezei de doctor în st. geografice /
Aureliu Overcenco; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Geografie. – Ch.: S. n.,
2002. – 20 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (20 tit.)
[02-543]
631.4:004(043.2)

02-543 Revenko, Sorin
Teoreme de tip Helly despre existenla dreptelor de sprijin pentru familii de
corpuri convexe în plan: 01.01.09 – cibernetica matematica: Autoref. al tezei de

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
112
doctor în st. fizico-matematice / Sorin Revenko; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002. – 14 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 12 (5 tit.)
[02-544]
519.1(043.2)

02-544 Sânchetru, Veronica
Eficienla economica a producliei legumicole: Specialitatea 08.00.05 –
Economie si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al tezei de
doctor în st. economice / Veronica Sânchetru; Univ. Agrara de Stat din Moldova. –
Ch.: S. n., 2002. – 27, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27 (11 tit.)
[02-545]
635.1/.8(043.2)

02-545 Baboglu, I. I.
Gagauz dili hem literatura okumaklari: 7 kl. / I. I. Baboglu, K. K. Vasilioglu, N.
I. Baboglu; comisia de evaluare: I. Bankova, ...; Min. Învalamântului al Rep. Moldova.
– Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 318, [1] p.: il., tab.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Învalamântului General Obligatoriu în
Rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-271-9
F. prel, 3 700 ex. – [02-546]
811.512.165+821.512.165(075.3)
Com. Nr 20790
02-546 Ciobanu, Ludmila
Specificul paternului vegetativ la copiii primului an de viala cu afecliuni
perinatale ale sistemului nervos central: (Studiu clinico-fiziologic): 14.00.27 –
Neurologie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Gheorghe Strajescu; Univ. de
Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 21 p.: fig.,
tab.; 20 cm.
[02-547]
616-092:612.825(043.2)

02-547 Coltun, Gheorghe
Particularitali lexico-gramaticale si semantico-stilistice ale frazeologismelor în
limba româna: Specialitatea. 10.02.05 Limbi romanice: Autoref. al tezei de doctor
habilitat în filologie / Gheorghe Collun; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002.
– 52 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 50-52 (33 tit.)
[02-548]
811.135.1'378(043.2)


02-548 Strategia nalionala si planul de acliune în domeniul conservarii diversitalii biologice /
aut.: Alexandru Teleula, Arcadie Capcelea, Andrei Negru, ...; red. st.: Arcadie
Capcelea, ...; Min. Ecologiei, Construcliilor si Dezvoltarii Teritoriului, Banca Mondiala,
Centrul Regional de Mediu. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 104,
[2] p.: fig., harli color., il., tab.; 29 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 104 (40 tit.). – Apare cu sprijinul
Bancii Mondiale, Centrului Regional de Mediu Moldova

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
113
ISBN 9975-67-199-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-549]
502.3(478)
Com. Nr 20624

02-549 Problemele metodologice ale prognozei demografice: [st. pentru uzul studenlilor
specialistilor] / Acad. de Studii Economice din Modlova, Acad. de Transporturi,
Informatica si Comunicalii; coord.: Constantin Matei. – Ch.: Evrica, 2002. – 152 p.:
diagr., tab; 20 c. – (Ser. "Teorie Economica, Matematica, Informatica).
Bibliogr. p. 150-151 (32 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului
INTAS-97
ISBN 9975-941-85-0 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-550]
314.1(478)

02-550 Epping, Randy Charles
Ghidul începatorului în economia mondiala = A beginner's guide to the world
economy: 81 de concepte economice fundamentale care va vor schimba conceplia
despre lume / Randy Charles Epping; trad.: Diana Stanciu. – Ch.: Arc, 2002
(Combinatul Poligr.). – 233 p.: harli; 20 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Open Soc. Inst. – Budapest
ISBN 9975-61-219-9
F. prel, 2 000 ex. – [02-551]
339.9(036)


02-551 Budu, Grigore
Aplicalii de calcul în chimia analitica calitativa / Grigore Budu; sub red.: Iacob
Tighineanu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac.
"Farmacie". Catedra chimie generala. – Ch.: C.E.-P. "Medicina", 2002. – 60 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 59 (6 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-945-72-4
F. prel, f. tir. – [02-552]
543(076.5)

02-552 Ivanov, Vasile
Teste de chimie: (Pentru probele de concurs) / Vasile Ivanov, Vasile Sârbu;
red. coord.: Lidia Ciobanu; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemilanu". – Ch.: C.E.-P. "Medicina", 2002. – 259, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 258 (13 tit.)
ISBN 9975-945-84-8
F. prel, 600 ex. – [02-553]
546/547(075.3)(079)


02-553 hsauos, ß. A.
TectM ro xunuu / 8. A. |sauos, 8. A. CMpõv; loc. Veauu. u 1apnau. /u-t
un. lurona¤ Tectenuuauv. – K.: C.E.-P. "Medicina", 2002. – 275, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 274 (10 tit.)
ISBN 9975-945-96-1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
114
F. prel, 400 ex. – [02-554]
546/547(075.3)(079)

02-554 ßonkouosøu, ß.
3ueprocõeperakaue, aronoru+ecrue cuctenM ectectseuuoro xonoaa an¤
xpaueuu¤ ruaesMx rpoavrtos: [nouorp.] / ß. 8onrouosu+, K. CMpru; loc. Arpap-
uMu /u-t Vonaos, Texu. /u-t VonaosM. – K.: 6. u., 2002 (Turorp. Al). – 334 p.:
des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 263-268 (61 tit.)
ISBN 9975-62-078-7 (în cop.)
F. prel, 200 ex. – [02-555]
621.311+637.133.1+664.8.037


02-555 Rotaru, Tudor
Ameliorarea florii-soarelui în Republica Moldova: [man. pentru studenli] /
Tudor Rotaru; red. resp.: Vasile Siminel; Centrul de Cercet. 3t. "Magroselect". – Ch.:
S. n., 2002. – 116 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 96-111 (185 tit.)
ISBN 9975-946-07-0
F. prel, 100 ex. – [02-556]
[633.85:631.527](478)(075.8)


02-556 Ypekøu, 6. A.
VvuuuuraneuMu neuea×neut u peruouaneua¤ arouonura / C. A. /per¤u;
roa pea.: E. |. Xpuaesa; Vona. 3rou. Araa. – K.: 6. u., 2002 (Combinatul poligr.).
– 348, [1] p.: des., tab.; 20 cm.
În caseta teh. aut.: Cepa1un Anercauaposu+ /per¤u. –Bibliogr. p. 334-348
(188 tit.). – (În cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-557]
332.1(478-22): 658.012.4

02-557 Dictionar ortografic al limbii române (DOR) / ed.: Anatol si Dan Vidrascu; introd.:
Vlad Pohila. – Ch.: Litera: Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 392 p.;
20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 281).
ISBN 9975-74-418-4 (Litera). – ISBN 973-8358-47-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-558]
811.135.1'374.2'35
Com. Nr 20615

02-558 Andriuta, Constantin
Pastile antiinvazive: Versuri / Constantin Andriula; Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: C.E.-P. "Medicina", 2002. – 91, [1] p.; 20
cm.
ISBN 9975-945-60-0
F. prel, 150 ex. – [02-559]
821.135.1(478)-1 Andriula

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
115
02-559 Besleaga, Vladimir
Jurnal 1986-1988: [marturii] / Vladimir Besleaga. – Ch.: Prut Internalional,
2002 (Combinatul Poligr.). – 401, [1] p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul ed. "Prut Int.", Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-69-271-0
F. prel, F. tir. – [02-560]
821.135.1(478)-94 Besleaga
Com. Nr 20572

02-560 Calinescu, George
Ion Creanga: (Viala si opera) / George Calinescu; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. –
Ch.: Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). – 339, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 237).
Bibliogr. p. 308-321 (250 tit.). – Ref. ist.-lit. p. 322-340
ISBN 9975-74-402-8
F. prel, F. tir. – [02-561]
821.135.1.09
Com. Nr 20351


02-561 Filimon, Nicolae
Ciocoii Vechi si Noi: [roman] / Nicolae Filimon; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.:
Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). – 260, [3] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului:
ser. noua; 246).
Pe cop.: il. de Marcela Codrescu. – Ref. ist.-lit. p. 248-259
ISBN 9975-74-412-5
F. prel, F. tir. – [02-562]
821.135.1-3 Filimon
Com. Nr 20368

02-562 Grosu, Valeria
Miere eretica: [versuri] / Valeria Grosu; cop.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier,
2002 (Combinatul Poligr.). – 44, [3] p.; 20 cm. – (Rotonda: Poezie)("Linia întîi" /
coord. Em. Galaicu-Paun)
Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-79-148-4
F. prel, F. tir. – [02-563]
821.135.1(478)- 1 Grosu

02-563 Leonte, Afanasie
Panacee vesele: [epigrame, fabule si povestiri umoristice] / Afanasie Leonte;
prez. graf.: E. Bogdanas. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. Orhei). – 96 p.: il.; 17 cm.
Apare cu sprijinul Consiliului judelean si mun. din orhei
ISBN 9975-9510-1-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-564]
821.135.1(478)-193.2+821.135.1(478)-342 Leonte
Com. Nr 2938

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
116
02-564 Minulescu, Ion
Corigent la limba româna. Rosu, galben si albastru: [romane] / Ion Minulescu;
col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si
cop.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). –
349, [2] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 264).
Ref. ist.-lit. p. 341-350
ISBN 9975-74-409-5
F. prel, F. tir. – [02-565]
821.135.1-3 Minulescu
Com. Nr 20468
02-565 $leahtitchi, Maria
Jocurile alteritalii: [eseu] / Maria 3leahtilchi; cop.: Vitalie Coroban. – Ch.:
Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 163, [3] p.; 20 cm. – (Rotonda: Eseu)(Linia întâi
/ coord.: Em. Galaicu-Paun)
Bibliogr. în note la sfârsitul eseurilor. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei
Soros Moldova
ISBN 9975-79-149-2
F. prel, F. tir. – [02-566]
821.135.1(478)-4 3leahtilchi

02-566 Hokau, Au×ena
"...ñaaeuue r ssesaan": [cõ. ctuxotsopeuuu] / Au×ena Vorau; xvao×.
o1opn.: C. Cvnuu. – K.; Eauueu: V. K. |uecca, 2002 (Turorp. A3M). – 95 p.; 14
cm.
|sa. rpu 1uuaucosou roaaep×. Kourp. pvc. oõauu Pecr. Vonaosa, ñpu-
napuu r. Kuauuav, Kuauu. oõauuM poccu¤u, …
ISBN 9975-9634-7-1
F. prel, 500 ex. – [02-567]
821.161.1(478)-1 Vorau

02-567 Anghel, Paul
O clipa în China: eseu despre eternitatea culturii chineze / Paul Anghel; cop.:
Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 236,
[3] p.; 18 cm.
ISBN 9975-74-417-6 (Litera). – ISBN 973-8358-45-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-568]
908(510)
Com. Nr 20616

02-568 Hobsbawm, Eric
Era imperiului, 1875-1914: [o istorie mondiala de la 1875 pâna la 1914] / Eric
Hobsbawm; trad. din engl. de Florin Sicoie. – Ch.: Cartier; Bucuresti: Codex 2000,
2002 (Combinatul Poligr.). – 503 p.: harli, tab.; 24 cm. – (Col. "Cartier istoric").
Tit. orig.: The age of Empire 1875-1914. – Bibliogr. în note p. 455-472 si în
text. – Indice p. 488-563. – Apare în cadrul proiectului de trad. al Univ. Central-
Europene, co-finanlat de Fundalia Soros Moldova, Inst. Soc. deschise, Budapesta
ISBN 9975-142-5 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-569]
94(100)"1875/1914"

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
117
02-569 Symposia Studentium: Materialele Sesiunii 3t. din 12-13 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm. – (Col. "Symposia
Studentium")
Seria: Psihologie. – 2002. – 131, [1] p. – Text: lb. rom., fr., rusa. – Bibliogr. la
sfârsitul art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-66-7: F. prel, 69 ex. – [02-570]
[159.9:378.4](478)(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 262b

02-570 Symposia Studentium: Materialele sesiunii st. din 12-13 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm. – (Col. "Symposia
Studentium")
Seria: Istorie. – 2002. – 193, [1] p. – Text: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul
art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-62-4: F. prel, 68 ex. – [02-571]
[93/94:378.4](478)(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 262a

02-571 ü×aæap Hyxauea Xyceøu Ans-ßøaøu
8osaeuctsue ternoanertpoctauuuu ua aronoru+ecroe cocto¤uue soaoena-
oxnaauten¤: Creuuaneuocte 03.00.18 – ruapoõuonoru¤: Astope1. auc. ua coucr.
v+euou cter. aortopa õuonor. uavr / û×a1ap Vvxanea Xvceuu Ane-8ua¤u; Al
Pecr. Vonaosa. – K.: S. n., 2002. – 21 p.: des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19 (9 tit.)
[02-572]
577.118:627.8(043.2)

02-572 Ene, Virgil
Ralionalizarea structurii si conlinutului pregatirii sportivilor pe perioada unui
macrociclu în pentatlonul militar: Specialitatea 13.00.04 – Teoria si metodica
educaliei fizice, antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei
de doctor în pedagogie / Virgil Ene; Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 29 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (7 tit.)
[02-573]
796.015(043.2)

02-573 Glijin, Aliona
Acliunea exogena a giberelinelor asupra proteosintezei la floarea-soarelui:
03.00.04 – Biochimie: Autoref. al tezei de doctor în st. biologice / Aliona Glijin; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.)
[02-574]
633.85:577.122.5+577.217(043.2)


02-574 Bors, Vladimir
Politica externa a Republicii Moldova: (procesul de formare si realizare):
23.00.01 – teoria si istoria politologiei: institulii si procese politice: Autoref. al tezei de
doctor în st. politice / Vladimir Bors; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int.,
3t. Politice si Administrative. – Ch.: S. n., 2002. – 24, [2] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
118
Bibliogr. p. 23-24 (14 tit.)
[02-575]
327(478)(043.2)

02-575 Chiaburu, Anghelina
Diagnosticul surditalii sensoroneurale la copiii de vârsta precoce cu patologie
perinatala a sistemului nervos central: 14.00.04 – otorinolaringologie: Autoref. al
tezei de doctor în st. medicale / Anghelina Chiaburu; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 27 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23-25 (19 tit.)
[02-576]
616.28-008.14(043.2)

02-576 6¡eøu, 3.
Xupou: [v+eõ. rocoõue ro actponoruu] / 8. Cteuu; rep. c aurn.: l. 6ora+e-
sou; roa pea.: l. Kv+epeuro. – K.: LA|, 2002 (Turorp. "Prag-3"). – 222, [2] p.; 20
cm.
ISBN 9975-9610-5-3
F. prel, F. tir. – [02-577]
133.52(075.8)

02-577 Poalelungi, Mihai
Modele de acte judecatoresti: Dosare civile: Aprobate prin Hotarârea nr. 8 de
Consiliul Suprem al Magistraturii din 28 mart. 2002 si Plenul Curlii Supreme de
Justilie la 25 mart. 2002 / Mihai Poalelungi. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.).
– 232 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier juridic").
Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectului
Consolidarea Sistemelor Judiciar si Legislativ în Moldova, Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 9975-79-154-9
F. prel, F. tir. – [02-578]
347.95(094.9)

02-578 Admiterea 2002 / Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau; aut. si col.
red.: M. Grosu (coord.), .... – Ch.: UPS "Ion Creanga", 2002. – 170 p.: il., tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., alte lb. straine
F. prel, 3 000 ex. – [02-579]
371.27:378.637(478-25)(073.8)

02-579 "Probleme ale stiintelor socio-umane si modernizarii învatamântului", conf. st.
(2002; Chisinau). Probleme ale stiinlelor socio-umane si modernizarii
învalamântului: Conf. st. anuala a Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creanga", (20-21
mart. 2002): Rez. de comunic. / coleg. red.: Nicolae Banuh (pres.), .... – Ch.: Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau, 2002. – 20 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau
Vol. I. – 2002. – 444 p.: graf., tab. – Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la
sfârsitul art. si în notele de subsol. – F. prel, F. tir. – [02-580]
37.0:378:009(082)(063)=135.1=161.1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
119
02-580 "Probleme ale stiintelor socio-umane si modernizarii învatamântului", conf. st.
(2002; Chisinau). Probleme ale stiinlelor socio-umane si modernizarii
învalamântului: Conf. st. anuala a Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creanga", (20-21
mart. 2002): Rez. de comunic. / coleg. red.: Nicolae Banuh (pres.), .... – Ch.: Univ.
Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau, 2002. – 20 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau
Vol. 2. – 2002. – 535 p.: tab. – Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
si în notele de subsol – F. prel, F. tir. – [02-581]
37.0:378:009(082)(063)=135.1=161.1


02-581 Grigore, Silvia
Ce folos...: [cântece de estrada] / Silvia Grigore. – Ch.: Djanoma SRL: Master
Music, 1998.
1 caseta audio. Stereo (55'43'').
01-581.1.1 Cuprinde: Fala A. 1. Ce folos... (2'21'') / muz.: S. Grigore; vers.: Ul. Rotaru. 2. Nu
miza (3'28'') / muz.: L. 3tirbu; vers.: V. Ciornei. 3. Lapte acru-n calimari (3'43'') / muz.:
N. Caragia; vers.: Gh. Urschi. 4. Tu si tacerea (4'05''); 5. Ah ce necaz (3'36'') / muz.:
S. Grigore; vers.: Gh. Urschi. 6. Marine (3'36'') / muz.: L. 3tirbu; vers.: Gh. Urschi. 7.
O noapte numai (4'10'') / muz.: S. Grigore; vers.: S. Grigore, G. Darie. 8. Rasai
(2'54'') / muz.: I. A. Teodorovici; vers.: G. Vieru. Fala B. 1. Un amor (3'55''). 2. Clipe
de iubire (3'08'') / muz., vers.: S. Grigore. 3. ...Casula mea (3'27'') / muz.: S. Grigore;
vers.: An. Codru. 4. Nu mai plânge (2'53'') / muz.: S. Grigore; vers.: G. Darie. 5. Arde
luna (3'34'') / muz., vers.: S. Grigore. 6. Inima mi-i casa mare (3'08'') / muz.: S. Grigo-
re; vers.: Gh. Urschi. 7. Tânara aripa (3'40'') / muz.: M. Toderascu; vers.: S. Belicov.
8. Mi-e dor de tine (4'05'') / muz.: S. Grigore; vers.: O. Capalâna.
F. prel, F. tir. – [02-582]
784.3(478)


02-582 Mocanu, Maria
"Spune-mi ceva": [muzica folk] / Maria Mocanu. – Ch.: Djanoma SRL: Music
Master, 1998.
1 caseta audio. Stereo (54'19'').
01-582.1.1 Cuprinde: Partea A. 1. Daca na-r fi sa fie (2'48'') / vers.: V. Romanciuc. 2. Haiducul
(1'47'') / vers.: L. Damian. 3. Portret cu cirese la urechi (1'55'') / vers.: A. Blandiana.
4. Trecui pe podul iubirii (1'52'') / vers.: V. Capalâna. 5. Lasa-mi, toamna, pomii verzi
(2'30'') / vers.: A. Blandiana. 6. Ici îmi place loc de casa (1'31'');. 7. Foaie verde de
cicoare (1'41''); 8. Ti-am cerut, Doamne... (2'21'') / muz., vers.: populare. 9. 3i daca
râul se pierde (2'16'') / vers.: L. Damian. 10. Foaie verde de trifoi (1'56''); 11. Spune-
mi neica (2'18'') / muz., vers.: populare. 12. Colind pentru Eminescu (2'31'') / vers.: A.
Suceveanu. 13. Ale vielii flori (1'59'') / vers.: A. Ciocanu. Partea B. 1. Barbar cânta
femeia ceea (3'00'') / vers.: G. Bacovia. 2. Steaua noastra (2'13'') / vers.: V.
Romanciuc. 3. Elegie de toamna (3'01'') / vers.: A. Suceveanu. 4. Romanla pentru
tine (2'47'') / vers.: M. Mocanu. 5. De dragoste (2'01'') / vers.: L. Lari. 6. De n-ai fi tu,
iubire (3'01'') / vers.: G. Vieru. 7. Târzie toamna (2'53'') / vers.: L. Lari. 8. Spune-mi
ceva (1'51'') / vers.: A. Asnic. 9. Balada pentru mama (3'02''); 10. Secunda care sunt
eu (3'05'') / vers.: A. Suceveanu.
Apare cu sprjinul Companiei "JAS" Group
F. prel, F. tir. – [02-583]
784.4(478)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
120
02-583 Caragiale, Ion Luca
Istoria se repeta: [piese, nuvele] / Ion Luca Caragiale; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Lica
Sainciuc. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 252, [3] p.,
[1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 222).
Ref. ist.-lit. p. 245-251
ISBN 9975-74-389-7 (Litera). – ISBN 973-8358-35-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-584]
821.135.1-2 Caragiale
Com. Nr 20048

02-584 Cosbuc, George
Cântece de vitejie / George Cosbuc; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu
si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera;
Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 334, [2] p., [1] f. portr.; 20 cm. –
(Bibl. scolarului: ser. noua; 245).
Pe cop.: Gornistul de Nicolae Grigorescu (colaj). –Ref. ist.-lit. p. 316-332
ISBN 9975-74-416-8 (Litera). – ISBN 973-8358-44-2 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-585]
821.135.1-1 Cosbuc
Com. Nr 20592

02-585 Labis, Nicolae
Moartea caprioarei: [versuri] / Nicolae Labis; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.:
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 263, [1] p., [1] f. portr.; 20
cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 227).
Ref. ist.-lit. p. 237-260
ISBN 9975-74-356-0 (Litera). – ISBN 973-8358-10-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-586]
821.135.1-1 Labis
Com. Nr 20256

02-586 üaø 6o×e ra×aonv rosuate 8 rpexosuoctu cs¤toe: Anenauax: [ctuxu, paccrasM] /
coct.: Anerceu Vap+ros; puc.: Fu Kennep, kpuu 6anuacrv. – K.: S. n., 2002 (ño-
nurpa1ronõuuat). – 56 p.: des.; 20 cm. – ñpuno×. r ×vpu. "8eprano".
ISBN 9975-901-34-4
F. prel, F. tir. – [02-587]
821.161.1(478)-82

02-587 Viata lui Bertoldo: [carte populara de înlelepciune]Un vechi manuscris românesc /
Acad. de 3t. a Moldovei. Inst. de Lingvistica; St. filologic, lingvistic, ed. de text si
indice de cuv. de Galaction Verebceanu; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Museum, 2002
(Combinatul Poligr.). – 256 p.; 24 cm.
Text faximil trad. din gr. p. 81-205. – Bibliogr. p. 72-77 si în note p. 67-71. –
Indice de cuvinte p. 207-256. – Apare cu sprijinul Firmei "MICO-CERC" SRL
ISBN 9975-906-60-5 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-588]
80+821.131.1
Com. Nr 20543


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
121
02-588 Istoria românilor: Materiale / colectivul de aut. Demir Dragnev, Gheorghe Postica,
Ion Varta, .... – Ch.: Civitas, 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 152 p.; 20 cm. – (Bacalaureat
2002)
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-936-90-3
F. prel, 1 500 ex. – [02-589]
94(=135.1)(076.5)

02-589 Negovschi, Eustafie
Românii si urmasii lor în Rusia si Ucraina / Eustafie Negovschi; col. coord. si
îngrijita de Iurie Colesnic; postfala: Igor Negovschi; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.:
Museum, 2002 (Combinatul Poligr.) – XXXVI p.; 59 p.: il., fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – Indice de nume p. 50-58. – Apare cu
sprijinul Centrului Int. de Cultura pentru Copii si Tineret "Sergiu Grossu"
ISBN 9975-906-63-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-590]
94(=135.1)+929 Negovschi
Com. Nr 20545
02-590 Mersul trenurilor = Pacrucauue asu×euu¤ racca×upcrux u rpuropoauMx roesaos
co 2 uku¤ 2002 r.: 2002-2003: Cnv×eõuoe / Într. de Stat "Calea Ferata din
Moldova"; coct.: 0. |. ßesuura¤. – Ch.: /rp. l. ñ. "X.-a. Vonaosa"., 2002 (|sa-so
"/uusepcvn").. – 128, [7] p.; tab.; 20 cm.
Text: lb. rusa
F. prel, F. tir. – [02-591]
656.222.5=161.1
Com. Nr 1568

02-591 Dobrov, Bella
Studiul relaliei dintre structura si activitatea biologica în sirurile compusilor
organici si coordinativi în baza hidrazoanelor: 02.00.04 - Chimia fizica: Autoref. tezei
de doctor în chimie / Bella Dobrov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. –
18 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (10 tit.)
[02-592]
547(043.2)

02-592 Feiger, Lilia
Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante aromatice în baza
studiului complexului aromatic volatil: 05.18.07. Tehnologia produselor alimentare
alcoolice si analcoolice: Autoref. al tezei de doctor în st. tehnice / Lilia Feiger; Inst.
Nal. al Viei si Vinului. – Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: fig., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (16 tit.)
[02-593]
663.223(043.2)


02-593 ße6eaes, ß. K.
Ve×avuapoauMu ronnep+ecruu apõutpa×: paspeaeuue sueauearouonu-
+ecrux cropos: /+eõ.-rpart. rocoõue / 8. k. ßeõeaes. – K.: [Centrul Ed. ULIM],
2001. – 428 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 428 (14 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
122
ISBN 9975-920-49-7
F. prel, 500 ex. – [02-594]
341.63(075.8)

02-594 üo6ponæ6ckøø, Auapeø
6opuc1eu – Xaa×uõeu – 0aecca: [/rpauua]: |ct.-apxeon. o+epru / Auapeu
ûoõponkõcruu, 0ner lvõape, Auapeu Kpacuo×ou; oõn.: Toran. û. A.; k×uovrp.
loc. ñea. /u-t un. K. û. /auucroro, 8Mca. Autporon. Lr., |u-t apesueu reorpa-
1uu. – 0aecca-K.: 8Mca. Autporon. Lr., 2002 (Turorp. "6usuecc-3nuta"). – 267,
[1] p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 260-267 si în notele de subsol. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×-
re V1 "8iapo×aeuu¤" u 0neru Csupuaosou
ISBN 9975-9607-3-1
F. prel, 500 ex. – [02-595]
[94(477.74)+902(477.74)]"0/19"
Com. Nr 154

02-595 Analele stiinlifice / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. Andrei Galben; coord.:
Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2000. – 29 cm.
Vol. 3: Medicina / col. red.: Vladimir Vatamanu. – 2000. - 172 p.: fig., tab. –
Texte: lb. rom, engl., rusa. – Rez.: lb. engl. - Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-
920-52-7: F. prel, 111 ex. – [02-596]
[61:378.4](478)(082)

02-596 Senicovscaia, Irina
Aspectele microbiologice ale utilizarii deseurilor de la fabricile de prelucrare a
sfeclei de zahar (namolurile de defecalie) pentru ameliorarea si sporirea fertilitalii
solurilor Moldovei: 03.00.07 – microbiologie: Autoref. al tezei de doctor în st.
biologice / Irina Senicovscaia; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Microbiologie. –
Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21(12 tit.)
[02-597]
579.64:631.46(478)(043.2)

02-597 Stavila, Vitalie
Combinalii coordinative heterometalice de tip cation-anion ale bismutului (III)
cu unele elemente 3d: 02.00.01 – Chimia anorganica: Autoref. al tezei de doctor în
chimie / Vitalie Stavila; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (17 tit.)
[02-598]
546.87(043.2)


02-598 Sali, Nicolae
Sectorul neguvernamental din Republica Moldova: (Studiu nalional) / coord.:
Nicolae Sali, Mihail Lascu; colectiv de aut.: Sorin Care, Vladimir Catlabuga, Liubomir
Chiriac,...; Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei).
– 151 p.: fig., tab.; 21 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
Centrului de Asistenla si Inf. a Org. Neguvernamentale din Rep. Moldova "Contact".

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
123
ISBN 9975-9670-8-6
F. prel, 500 ex. – [02-599]
061.2(478)

02-599 Haøaeu6epr, 3ayapa
Pvccrue notusM: rpa1ura / 3avapa Vauaeuõepr; terct: û. loneuos; ots. sa
sMr.: |rope 8acunees; 1oua cnas. ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr. Vonaosa,
ñpunapu¤ r. Kuauuësa. – K.: ñaparou, 2001. – 62, [1] p.; 29 cm. – (ßapeu; 13).
ISBN 9975-916-22-8
F. prel, F. tir. – [02-600]
76(084)

02-600 Integrarea umana: [culeg. de lucr. st] / aut. si dir. de proiect: Mihail I. Melnic;
conducator st. al proiectului: Mircea Gr. Revenco; ProUMAN Moldova. – Ch.: Bons
Offices, 2002. – 184 p.: fig., tab.; 20 cm.
Texte si în lb. rusa. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Soros -
Moldova.
ISBN 9975-928-28-5
F. prel, 300 ex. – [02-601]
316.6:364.264:616.89(082)

02-601 Xpømes, E. h.
3rouonu+ecra¤ ctpateru¤ nanMx ctpau s vcnosu¤x rnoõanusauuu: [v+eõ.
an¤ ctvaeutos] / E. |. Xpuaes. – K.: A.S.E.M., 2002. – 321 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 313-320 (108 tit.)
ISBN 9975-75-154-7: (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-602]
338.2:339.9(075.8)
Com. Nr 20706


02-602 Republica Moldova. Curtea de apel: Culeg. de practica judiciara 2000-2001. – Ch.:
Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 159 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Apare cu sprijinul Programului Naliunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul
Consolidarea Sistemelor Judiciar si Legislativ în Moldova si al Fundaliei Soros -
Moldova
ISBN 9975-79-153-0
F. prel, F. tir. – [02-603]
347.992(478)(094.9)

02-603 "Probleme actuale ale drepturilor omului", conf. st. (2001; Chisinau). Probleme
actuale ale drepturilor omului: materialele conf. st. din 10 dec. 2001 [dedicate celei
de-a 53-a aniversari a Declaraliei Universale a Drepturilor Omului] / coord.: Tudor
Osoianu; red. st.: Victor Gululeac; Univ. de Criminologie. – Ch.: Centrul Ed. al Univ.
de Criminologie, 2002. – 49, [2] p.; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Criminologie, Catedra Drept Privat. – Bibliogr. în notele de
subsol
ISBN 9975-9670-9-4
F. prel, 100 ex. – [02-604]
341.231.14(082)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
124
02-604 ßamky, Høxaøn
AanuuuctpatusuMu rpouecc: /+eõ. rocoõue / Vuxaun ßaarv, |uua ûop1-
nau; Univ. de Criminologie. – K.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 54,
[1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-9694-0-2
F. prel, 300 ex. – [02-605]
342.92(075.8)

02-605 ßamky, Høxaøn
Aanuuuctpatusuoe rpasouapvaeuue u aanuuuctpatusua¤ otsetctseu-
uocte: /+eõ. rocoõue / Vuxaun ßaarv, |uua ûop1nau; uav+. pea.: 8urtop lvuv-
n¤r; Univ. de Criminologie. – K.: Centrul Ed. al Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr.
Orhei). – 49, [1] p; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9694-1-0
F. prel, 300 ex. – [02-606]
342.9+343.232(075.8)

02-606 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Anul 2001. Sumarul actelor oficiale. – Ch.:
Moldpres, 2002. – 20 cm.
... 2001-2002. – 351, [1] p. – ISBN 9975-73-077-9: F. prel, 1000 ex. – [02-
607]
342.52(478)(048.4)
Com. Nr 1885

02-607 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Coaep×auue o1uuuaneuMx aorvneutos:
loa 2001. – Ch.: Moldpres, 2002. – 20 cm.
... 2001-2002. – 351, [1] p. – ISBN 9975-73-078-7: F. prel, 1000 ex. – [02-
608]
342.52(478)(048.4)=161.1
Com. Nr 1885

02-608 ßa¡auauæk, |anøua
ñocneactsue ranna paauauuu ua usneu+usocte ronu+ectseuuMx rpusua-
ros rvrvpvsM: 03.00.01 – Paauoõuonoru¤: Astope1. auc. ua coucr. v+eu. cter. a-
pa õuonor. uavr / lanuua 8atanaukr; lau. |u-t 3ronoruu. – K.: S. n., 2002. – 24
p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-23 (24 tit.)
[02-609]
633.15:577.34(043.2)

02-609 Enescu, George
Op. 11 Rapsodia româna Nr. 1 (La major). Rapsodia româna Nr. 2 (Re major)
/ George Enescu; transcriplie pentru acordeon solo: Ion Radu. –Balli.: S. n., 2002
(S.A. "Tipogr. din Balli"). – 31, [1] p.: n. muz.; 29 cm.
F. prel, 150 ex. – [02-610]
786.8
Com. Nr 509

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
125
02-610 Margineanu, Lilia
Dreptul familiei: [pentru uzul studenlilor] / Lilia Margineanu, Gabriel
Margineanu. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. firmei "Elena-V.I."). – 417 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 413-417 (96 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9548-6-3
F. prel, 400 ex. – [02-611]
347.61/.64(075.8)
Com. Nr 20

02-611 King, Charles
Moldovenii: România, Rusia si politica culturala / Charles King; trad.: Diana
Stanciu; fotogr.: Tudor Iovu; fotogr. de epoca din col. lui Aurel Marinciuc. – Ch.: Arc,
2002 (Combinatul Poligr.). – 273 p.: harli, tab., [20] p. fotogr.; 24 cm.
Bibliogr. p. 247-263 si în notele de subsol. – Indice p. 266-273. – Apare în
cadrul proiectului Central European Univ. Translation, cu sprijinul Fundaliei Soros
Moldova, Open Soc. Inst. – Budapesta
ISBN 9975-61-213-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-612]
323/324(478+498+470)+008+94(=135.2)
Com. Nr 20562


02-612 5ypuesa, 6se¡naua Au¡ouosua
6uonoru+ecru artusuMe seaectsa ctpertonuuetos: (õuocuutes, csouctsa,
repcrertusM rpuneueuu¤): 03.00.23 – õuotexuonoru¤: Astope1. auc. ua coucr.
v+eu. cter. a-pa xaõunutat õuonor. uavr / Csetnaua Autouosua 6vpuesa; |u-t
Vurpoõuonoruu. – K.: S. n., 2002. – 39 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 32-37 (77 tit.)
[02-613]
579.873.71(043.2)

02-613 Ypekøu, 6. A.
VvuuuuraneuMu neuea×neut s rpvruon ropoae / C. A. /per¤u; roa. pea.:
E. |. Xpuaesa; Vona. 3rou. Araa. – K.: A.S.E.M., 2002 (Combinatul Poligr.). –
115, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
În caseta teh. aut.: Cepa1un Anercauaposu+ /per¤u. – Bibliogr. p. 113-116
(49 tit.)
ISBN 9975-75-153-9: (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-614]
351/354:658.012.4


02-614 Cum sa comunicam cu copiii: Câte ceva despre relaliile dintre adulli si copiii de 2-7
ani / UNICEF(United Nation Children's Fund), Räada Barner – Swedish Save the
Children, CNETIF; des.: Anatoli Smîsleaev. – Ch.: Arc, [2002] (F.E-P. "Combinatul
Poligr."). – 27 p.: il.; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu spijinul UNICEF, Miscarea Mondiala pentru Copii
ISBN 9975-91-220-8
F. prel, F. tir. – [02-615]
37.018
Com. Nr 20714

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
126
02-615 Ghidul absolventului: Admiterea 2002: univ., colegii, sc. polivalente, licee: Ed.
speciala a saptamânalului "Faclia" / aut. ed.: Tudor Rusu. – [Ch.: Ziarul "Faclia",
2002] (Tipogr. "Prag-3"). – 96 p.: il., fotogr.; 30 cm.
ISBN 9975-9699-0-9
F. prel, 5000 ex. – [02-616]
371.12.1(478)(036)


02-616 Marinciuc, Mihai
Fizica: Culeg. de probleme pentru cl. VI-VII / Mihai Marinciuc, Vladimir Ghelu,
Mircea Miglei, Miron Potlog; Min. Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P.
"3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 118 p.: fig.; 24 cm.
ISBN 9975-67-261-0
F. prel, 10 000 ex. – [02-617]
53(075.3)
Com. Nr 20637

02-617 Cealîc, Sergiu
Metodele haploidiei în genetica si în ameliorarea porumbului: 03.00.15 –
Genetica: Teza de doctor habilitat în st. biologice. – Ch.: S. n., 2002. – 41 p.: fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35-39 (48 tit.)
[02-618]
633.15:631.527:57.087(043.2)

02-618 Filip, Iulian
Casa Greierului / text: Iulian Filip; muz.: Mircea Gulu; il.: Victoria Rala. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 22, [1] p.: il., n. muz.; 17 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-282-6
F. prel, F. tir. – [02-619]
821.135.1(478)-1-93 Filip
Com. Nr 20736
02-619 Lumina Cuvântului: secvenle din crealia tinerilor condeieri de la Liceul Teoretic
"Nicolae Iorga", Chisinau / coord.: Dina Medinschi; cop.: Angela Munteanu. – Ch.:
Pontos, 2002 (Tipogr. "Dinamo"). – 107 p.; 20 cm.
ISBN 9975-938-97-3
F. prel, 700 ex. – [02-620]
[821.135.1(478)-1-93+821.135.1(478)-3-93](082)

02-620 Hobsbawm, Eric
Era revoluliei, 1789-1848: [o istorie mondiala de la 1789 pâna la 1991] / Eric
Hobsbawm; trad. din engl. de Radu Sandulescu. – Ch.: Cartier; Bucuresti: CODEX
2000, 2002 (Combinatul Poligr.). – 383 p.: harli, tab.; 21 cm. – (CODEX 2000)
(Cartier istoric)
Tit. orig.: The Age of Revolution, 1789-1848. – Bibliogr. în note la sfârsitul
cap. si în text. – Indice de nume p. 375-383
ISBN 9975-79-134-6: (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-621]
94(100)"1789/1848"


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
127
02-621 Hobsbawm, Eric
Era capitalului, 1848-1875: [o istorie mondiala de la 1789 pâna la 1991] / Eric
Hobsbawm; trad. din engl. de Andreea Condruc, Florin Sicoie. – Ch.: Cartier;
Bucuresti: CODEX 2000, 2002 (Combinatul Poligr.). – 398 p.; 21 cm. – (Col. "Cartier
istoric")
Tit. orig.: The Age of Capital, 1848-1875. – Bibliogr. în note p. 367-381 si în
text. – Indice de nume p. 391-398. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova si
Inst. Soc. deschise, Budapesta
ISBN 9975-79-135-2: (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-622]
94(100)"1848/1875"

02-622 Anul 1812 în destinul Basarabiei. Basarabia – victima a expansionismului rusesc /
Asoc. pentru Lit. si Cultura Rom. "ASTRA" – "O. Ghibu"; coord.: Anton Moraru, Ana-
tol Petrencu; col. îngrijita de Nina Josu. – Ch.: Asoc. pentru Lit. si Cultura Româna
"ASTRA"-"O. Ghibu", 2002 (Combinatul Poligr.). – 50, [1] p.: fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-9701-0-9
F. prel, 1000 ex. – [02-623]
94(478)"1812"

02-623 $aptefrati, Liliana
Caracteristica morfologica a mastocitelor tractusului genital feminin în norma
si în adenocarcinomul endometrial: 14.00.15 – Anatomie patologica: Autoref. al tezei
de doctor în st. medicale / Liliana 3aptefrali; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 19 p.: diagr.; tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16-17 (11 tit.)
[02-624]
618.1-006.66+618.14-002(043.2)


02-624 Cartea mare a jocurilor / Centrul de Inf. si Documentare privind Drepturile Copilului
(CIDDC); UNICEF, Räada Barner; col. red.: Iosif Moldovanu (coord.),... . – [Ch.: S.
n., 2002] (Combinatul Poligr.). – 272 p.: il.; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al reprezentanlei UNICEF în Moldova, Räada
Barner – Suedia
F. prel, F. tir. – [02-625]
37.03

02-625 Cemortan, Stela
Caiet al prescolarului / Stela Cemortan; il.: M. Pronaev. – Ch.: Lumina, 2000
(Combinatul Poligr.). –24 cm.
[Nr] 1. – 2000. – 48 p.: il. color. – F. prel, 11000 ex. – [02-626]
372.45
Com. Nr 20200


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
128

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IUNIE 2002

(627-700)02-626 Braicov, Andrei
Algebra lie a operatorilor reprezentarii liniare a grupului GL (2, R) în spaliul
coeficienlilor sistemelor de ecualii diferenliale si aplicalii: (01.01.02 – Ecualii
diferenliale): Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice / Andrei Braicov; Acad.
de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Matematica si Informatica. – Ch.: S. n., 2002. – 16 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 14 (12 tit.)
[02-627]
517.925(043.2)


02-627 Port, Serghei Anton
Operatorii Lie si algebrele comitanlilor în studiul unor sisteme de ecualii
diferenliale: (01.01.02 – Ecualii diferenliale): Autoref. al tezei de doctor în st. fizico-
matematice / Serghei Anton Port; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Matematica
si Informatica. – Ch.: S. n., 2002. – 14, [2] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 14 (8 tit.)
[02-628]
517.925(043.2)


02-628 Honaosa: Crpaso+uur-rvtesoautene = Reference guide-book: An overview of the
history of Moldova: Useful information for visitors / xvao×. pea.: l. |. Kopuueuro;
rep.: Pvrcauaa lerpv; Adiabata SRL. – K.: 6. u., 2002 (Turorp. "Elan Poligraf"). –
80 p.: fotogr., harli color., [16] p. il.; 12x16 cm.
Text paralel: lb. engl., rusa
F. prel, 1 000 ex. – [02-629]
379.85(478)(036)=111=161.1


02-629 Ion Hâncu: Biobibliogr.: la 70 ani / Univ. Liera Int. din Moldova, Dep. Inf.-Bibl.; alcat.:
Valentina Cosmescu, ...; ed. îngrijita de Gheorghe Postica; red. biblliogr.: Valentina
Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2002. – 72 p.: daigr.; 20 cm. – (Col. "Universitaria"; nr. 7).
ISBN 9975-920-44-6
F. prel, 100 ex. – [02-630]
016:[901/904+929] Hâncu
Com. Nr 93


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
129

02-630 Symposia Studentium: Materialele sesiunii st. din 12-13 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica; resp. de ed.: Svetlana Rusnac. – Ch.: ULIM,
2002. – 20 cm.
Seria: Drept, 2002. – 202, [1] p. – Text: lb. rom., engl., fr., rusa. – Bibliogr. la
sfârsitul art. si în notele de subsol. – ISBN 9975-920-64-0: F. prel, 69 ex. – [02-631]
[340:378.4](478)(082)(063)
Com. Nr 263 a


02-631 Symposia Professorum: Materialele sesiunii st. din 26-27 apr. 2002: 10 ani de la
fondarea Univ. Libere Int. din Moldova / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei
Galben; coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. –20 cm.
Seria: Biblioteconomie. Informare. Documentare / col. red.: Zinaida Sochirca,
.... – 2002. – 69, [1] p. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-920-77-2: F. prel, F. tir.
– [02-632]
[02:378.8](478)(082)(063)
Com. Nr 260

02-632 Donica, Elena
Specificul manifestarii si modalitali de diminuare ale comportamentului
agresiv la preadolescenlii contemporani: Specialitatea: 19.00.07 – psihologie
pedagogica: Autoref. al tezei de doctor în psihologie / Elena Donica; Univ.
Pedagogica de Stat "I. Creanga" din or. Chisinau. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (7 tit.)
[02-633]
37.015.3-057.87(043.2)


02-633 Carte de cântece Nouapostolice: pentru comunitate / Biserica Nouapostolica din
Moldova; trad.: Eugen Cojocaru. – Ch.: Biserica Nouapostolica din Moldova, [2002]
(P. P. "Curierul pentru toli"). – 112 p.; 23 cm.
F. prel, 1 500 ex. – [02-634]
245:289


02-634 Saracii despre ei însisi: 20 de destine dramatice ale moldovenilor / Asoc. Ziaristilor
Economisti; coord. ed.: Vlad Bercu (coord.), .... – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 95 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Bancii Mondiale
F. prel, 1 000 ex. – [02-635]
331.556.46(082):308(478)
Com. Nr 64
02-635 Lîsîi, Ion
Statistica agriculturii: [man. pentru uzul studenlilor] / Ion Lîsîi; Univ. Agrara de
Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 285, [6] p.; 20 cm.
ISBN 9975-946-08-9
F. prel, 150 ex. – [02-636]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
130
631+311(075.8)
02-636 Sali, Nicolae
Etnia Roma în Republica Moldova / aut.: Nicolae Sali, Anatol Bulgaru,
Veaceslav Drosu; trad. în lb. engl.: Oleg Harea; Asoc. Obsteasca "Juvlia Romani". –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 60 p.: scheme, tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., engl. –
Apare cu sprijinul Minority Right Group Int. (MRG)
ISBN 9975-9690-0-3
F. prel, 500 ex. – [02-637]
323/324(478)(091)(=214.58)=135.1=111
Com. Nr 67

02-637 5øiuec, paõota, v+eõa sa pvõe×on: |u1opn. pvrosoactso an¤ tex, rto uaet
paõotv sa pvõe×on: Crpaso+uur / coct.: Cepreu 8urtoposu+ Tapacos. – Ch.:
Firma de Produclie si Comerl "ISAN" SRL, 2002(Tipogr. "Reclama"). – 46, [1] p.; 29
cm.
Pe cop.: Business, locuri de munca, studii peste hotare
ISBN 9975-900-95-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-638]
331.556:314.74(035)
Com. Nr 75


02-638 Stratulat, Olga
A Guide in Business English: [pentru uzul studenlilor] / Olga Stratulat, Natalia
Bolgari. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 255 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 253
ISBN 9975-932-12-6
F. prel, 100 ex. – [02-639]
811.111:334.7(075.8)
Com. Nr 141


02-639 |onsuos, üuø¡pøø
|sõpauuMe ctateu ucrvcctsoseaa ûnutpu¤ loneuosa: r 75-netuk co au¤
po×aeuu¤ / ûnutpuu loneuos; ots. sa sMr.: 8acunees |. l.; 1oua cnas. ruce-
neuuoctu u rvnetvpM s Pecr. Vonaosa, ñoconectso P1 s Pecr. Vonaosa, ñpu-
napu¤ r. Kuauuësa. – K.: ñaparou, 2002. – 99 p.: fotogr., pict., reprod.; 29 cm. –
(ßapeu; sMr. 14).
8arn. oõn.: |sõpauuMe ctateu oõ ucrvcctse
ISBN 9975-916-27-9
F. prel, 300 ex. – [02-640]
75(478)02-640 Baltag, Dumitru
Teoria generala a dreptului: curs teoretic / Dumitru Baltag, Alexei Gulu, Igor
Ursan; Acad. de Polilie "3tefan cel Mare. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). –
335, [1] p.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
131
Bibliogr. la sfârsitul prelegerilor si în notele de subsol
ISBN 9975-930-43-3
F. prel, 1 000 ex. – [02-641]
340.1(075.8)
Com. Nr 44

02-641 Hauuesckøø, 0ner
ñpasuna aorvctunoctu aorasatenects: ñocoõue an¤ aasoratos ro usv+.
natepuanos vronosuoro aena / 0ner Vau+escruu. – K.: 6. u., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 59 p.; 20 cm.
+. 1. – 2002. - Bibliogr. p. 52-53 (15 tit.) si în notele de subsol. – ISBN 9975-
900-91-7: F. prel, 1 000 ex. – [02-642]
343.14:347.965(076)
Com. Nr 100

02-642 Bucataru, Nicolae
Rase de animale, pasari si specii de pesti omologate în Republica Moldova /
Nicolae Bucataru, Vladimir Radionov, Ion Urzica; ACSA – Agenlia de Consultanla si
3colarizare în Agricultura. – Ch.: S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – [16] p.: il. color.;
29 cm.
F. f. de tit. – Apare cu spijinul financiar al proiectului RISP "Investilii si Servicii
Rurale", proiectul TACIS FDMOL 9901 "Suport pentru dezvoltarea Învalamântului,
Cercetarii si Serviciilor de Consultanla în Agricultura"
F. prel, F. tir. – [02-643]
636+639.2(478)(036)02-643 6ocua, 5. h.
8osneaeuue natepuaneuoro u nopaneuoro vaepõa, rpu+uueuuoro: uapv-
aeuuen tpvaosMx rpas; uapvaeuuen rpas rotpeõuteneu; uesarouuMnu aeuct-
su¤nu rpasooxpauuteneuMx oprauos; pacrpoctpaueuuen cseaeuuu, ropo+aaux
+ecte u aoctouuctso +enosera; artanu aanuuuctpatusuMx oprauos. 0õpasuM uc-
rosMx sa¤sneuuu: Crpas. rpart. rocoõue [an¤ svsos] / 6. |. Cocua, l. A. lopenro;
uav+. roucvnetaut: 8auruu A. û.; ots. pea.: 1. V. Karaa. – K.: S. n., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 71, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 70-72 (25 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-900-83-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-644]
347.426:349.2(075.8)
Com. Nr 46

02-644 Boiarinov, Natalia
Biologie: Ghidul profesorului: cl. a VII-a / Natalia Boiarinov, Natalia Lupascu,
Ion Ungureanu; comisia de evaluare: Constantin Andon, ...; Min. Învalamântului al
Rep. Moldova. – Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 80 p.: tab.; 20 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Învalamântului general Obligatoriu în
rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-65-126-7
F. prel, 3 000 ex. – [02-645]
372.857.046.14

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
132

02-645 Admiterea în instituliile de învalamânt superior din Republica Moldova: Progr. pentru
candidalii la admiterea în instituliile de învalamânt superior = ñporpannM an¤
roctvrakaux s sMcaue v+eõuMe saseaeuu¤ / resp. ed.: Victor Stan; Min.
Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Cartdidact, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 204
p.; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., rusa si alte lb. straine). – Bibliogr. la sfârsitul
disciplinelor
ISBN 9975-932-11-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-646]
371.27:378(478)(073.8)=00
Com. Nr 145


02-646 Cine cauta stapân devine sluga: proverbe si zicatori românesti: [pentru uzul elevilor,
studenlilor] / alcat.: Leon Bâcu; coord. si pref.: Victor Cirimpei; des.: Alina Odainic. –
Ch.: Labirint, 2002 (Patenta AA Nr 103463). – 63 p.: des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 63 (5 tit.)
ISBN 9975-941-06-0
F. prel, F. tir. – [02-647]
398.9(=135.1)
Com. Nr 2


02-647 Importanta nucului pentru dezvoltarea durabila si lichidarea saraciei în republica
Moldova / ONG "Ecostrategii"; REC Moldova; Ecaterina Kuharuk, Mihail Grecul,
Roman Kuharuk. – Ch.: ONG "Ecostrategii", 2002 Tipogr. "Reclama"). – 24 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 24 (8 tit.)
ISBN 9975-900-89-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-648]
502.3:634.51(478)

02-648 3uaueuøe rpeuroro opexa an¤ vctou+usoro passutu¤ u õopeõM c õeauoctek s
Vonaose / ONG "Ecostrategii"; REC Moldova; Ecaterina Kuharuk, Mihail Grecul,
Roman Kuharuk. – Ch.: ONG "Ecostrategii", 2002 Tipogr. "Reclama"). – 26, [1] p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 26 (8 tit.)
ISBN 9975-900-90-9
F. prel, 1 000 ex. – [02-649]
502.3:634.51(478)


02-649 Zona umeda a Prutului inferior: Ghid scolar / Centrul Regional de Mediu REC-
Moldova, Asoc. TABIECOM; Aurel Lozan, Mina Lozanu, Vasile 3alaru, .... – Ch., S.
n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 79 p.: fotogr., il. color.; 17 cm.
Bibliogr. p. 79 (26 tit.)
ISBN 9975-9641-0-9
F. prel, 1 500 ex. – [02-650]
502.7+574(036)(075.3)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
133
Com. Nr 34


02-650 Conceptia politicii de mediu a Republicii Moldova = Kouueruu¤ aronoru+ecrou
ronuturu Pecrvõnuru Vonaosa = Concept of the Environmental Policy of the
Republic of Moldova / Min. Ecologiei, Construcliilor si Dezvoltarii Teritoriului, Centrul
Regional de Mediu Moldova. Proiectul Tacis "Asistenla în implementarea Politicii de
Mediu si a PNAM în CSI"; colab.: Gh. Duca, ...; trad.: Arina Savcov, .... – Ch.: S. n.,
2002 (Tipogr. "Reclama"). – 42 p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa.
ISBN 9975-900-80-1
F. prel, 2 000 ex. – [02-651]
504.03(478)=135.1=111=161.1
Com. Nr 35


02-651 Didactica matematicii si informaticii / Soc. Matematica a Rep. Moldova; col. red.: M.
Ciobanu, .... – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 124 p.: fig., scheme; 20
cm.
Texte: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-9664-5-4
F. prel, 200 ex. – [02-652]
51:519.72+004(082)(063)=135.1=111=161.1

02-652 Pøios, h. ß.
8paaateneuo-ueutpuuua¤ teopu¤ aneneutapuMx +actuu, csetosMx, pa-
auo, anertponaruutuMx u rpasutauuouuMx sonu u roneu / |. 8. Pusos. – K.: |sa-
so "Reclama", 2002. – 80 p.: des.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-900-85-2
F. prel, 100 ex. – [02-653]
539.122:537.8:535.14
Com. Nr 54

02-653 Boiarinov, Natalia
Biologie: man. pentru cl. a VII-a / Natalia Boiarinov, Natalia Lupascu, Ion
Ungureanu; comisia de evaluare: Constantin Andon, ...; Min. Învalamântului al Rep.
Moldova. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Polig.). – 143 p.: fig., il. color., tab.; 24
cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Învalamântului general Obligatoriu în
Rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-65-125-9
F. prel, 61 000 ex. – [02-654]
57(075.3)
Com. Nr 20684


02-654 5y¡opos, h. ß.
Xpouu+ecroe nero+uoe cepaue: [an¤ spa+eu] / 6vtopos |. 8., 8epõutcruu
0. l.. – K.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 210 p.: il., tab., [2] p. il. color.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
134
Bibliogr. p. 206-210 (48 tit.)
ISBN 9975-932-10-X
F. prel, 150 ex. – [02-655]
616.131-008.331.1+616.12-008.46
Com. Nr 127
02-655 Sângerei: Carte de telefoane / Moldtelecom; Serviciul Comercial de Telecomunicalii
Sângerei. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 169 p.; 20 cm. – (Moldtelecom –
alegerea Ta!)
ISBN 9975-900-87-9
F. prel, 3 000 ex. – [02-656]
654.15(478-21)
Com. Nr 65

02-656 Gimnastica si metodica predarii: Curriculum univ. / Inst. Nal. de Educalie Fizica si
Sport. Catedra de Gimnastica; aut.-coord. st.: Teodor Grimalschi. – Ch.: S. m., 2002
(Tipogr. "Reclama"). – 75, [1] p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 74-75 (25 tit.)
ISBN 9975-900-88-8
F. prel, 500 ex. – [02-657]
796.4(073.8)+372.879.64.046.16(073)
Com. Nr 45

02-657 Palii, Alexei
Limba româna: în obiectiv: abilitali de comunicare în scris: [pentru uzul
liceenilor] / Alexei Palii, Adrian Ghica; cop.: Grigore Cornienco; Min. Învalamântului
al Rep. Moldova. – Ch.: Epigraf SRL, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 56 p.: scheme; 20
cm.
ISBN 9975-903-43-2
F. prel, 2 000 ex. – [02-658]
811.135.1(036)

02-658 Bulat, Eugenia
Scrisori de dragoste din Orasul Libertalii: poeme / Eugenia Bulat; fotogr.:
Petru Bal, .... – Ch.: S. n., 2002 (Prag-3). – 64 p.: fotogr., il.; 20 cm.
În reg. aut.
ISBN 9975-77-015-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-659]
821.135.1(478)-1 Bulat


02-659 Caragiale, Ion Luca
O faclie de pasti: [comedii] / Ion Luca Caragiale; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Isai
Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 308, [3] p.,
[1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 236).
Ref. ist.-lit. p. 290-307
ISBN 9975-74-414-1 (Litera). – ISBN 973-8358-38-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-660]
821.135.1-2 Caragiale
Com. Nr 20381

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
135

02-660 Capatâna, Olga
Tristelea ochilor de cerb: Versuri / Olga Capalâna; graf.: Arsan. – Ch.:
Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 79, [1] p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-938-93-0
F. prel, F. tir. – [02-661]
821.135.1(478)-1 Capalâna
Com. Nr 107


02-661 Dabija, Nicolae
În cautarea identitalii: istoria neamului românesc din Basarabia: povestita
pentru elevi / Nicolae Dabija; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan
Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 485, [2] p.: il., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 241).
Pe cop.: Colaj din imagini de Mihai Potârniche
Ref. ist.-lit. p. 469-484
ISBN 9975-74-430-3 (Litera). – ISBN 973-8358-53-1 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-662]
94(=135.1):821.135.1-3
Com. Nr 20711


02-662 Azzouz, Abdelkrim
Materialele zeolitice în tehnologiile noi: [Man.] / Abdelkrim Azzouz, Tudor
Sajin. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 259 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Bancii Mondiale,
Guvernului României prin progr. CNFIS 146/200
ISBN 9975-63-138-X
F. prel, 100 ex. – [02-663]
549.67:62(075.8)


02-663 Bechir, Anamaria
Morfologia dinlilor umani permanenli: [Man.] / Anamaria Bechir, Iuliana Toma,
Lucia Moldoveanu; coord.: Barascu Liviu Gabriel. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr.
Iasi). – 256 p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 249-256 (102 tit.)
ISBN 9975-63-119-3
F. prel, 100 ex. – [02-664]
616.314(075.8)02-664 Bohosievici, Cazimir
Strategia de fabricalie [a întreprinderilor din industria construcliilor de masini]:
[pentru uzul studenlilor] / Cazimir Bohosievici; ref. st.: Octavian Pruteanu, Laurenliu
Slatineanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. AS Gevi-F, Iasi). – 170 p.: fig., tab.; 24
cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
136
Bibliogr. p. 169-170 (35 tit.)
ISBN 9975-63-088-X
F. prel, 85 ex. – [02-665]
621(075.8)02-665 Paraschiv, Dragos
Procesarea suprafelelor metalice: [man. pentru studenli] / Dragos Paraschiv,
Doru Bardac, Constantin Rânea. – Ch.: Tehnica-Info, 2001 (Tipogr. Gevi-F, Iasi). –
180 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 177-180 (52 tit.)
ISBN 9975-63-043-X
F. prel, 85 ex. – [02-666]
621.7.015(075.8)02-666 Orban, Octavian
Fizica exploziei: Explozivi si detonalie: [man.] / Octavian Orban, Liviu
Dumitrascu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002. – 228 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 225-228 (71 tit.)
ISBN 9975-63-131-2
F. prel, 25 ex. – [02-667]
662.1/.4(075.8)02-667 Azzouz, Abdelkrim
Ingineria proceselor tehnologice: [man.] / Abdelkrim Azzouz; Univ. Bacau.
Fac. de Inginerie. catedra de Chimie si tehnologia Produselor Alimentare. – Ch.:
Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 24 cm.
Vol. 2: Ingineria Proceselor Chimice, Biochimice si Enzimatice. – 2002. – 153
p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 150 (21 tit.). – ISBN 9975-63-097-7: F. prel, 100 ex. – [02-
668]
62:66.0(075.8)


02-668 Georgescu, N.
Moartea antuma a lui Eminescu; 1883-1889 / N. Georgescu; col. coord. de
Em. Galaicu-Paun; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a, rev. – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 301, [2] p.; 24 cm. – (Col. "Cartier istoric")
ISBN 9975-79-138-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-669]
821.135.1.09
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
137
02-669 Moment poetic: Andrei Lupan – 90 [de la nastere]: [Versuri] / pref.: Mihai Cimpoi; ed.
îngrij.: Ianos Turcanu; cop.: Valentina Ciobanu. – Ch.: Cartier: Dep. Cultura al
Primariei mun. Chisinau, 2002 (Combinatul Poligr.). –20 cm.
[Nr] 20. – 2002. – 19, [1] p., [2] f. port. – Cuprins: Poezia "Înlelegerilor simple"
/ Acad. Mihai Cimpoi. Zodia cârtilei; Noi si pârcanenii; Ruga de mascarici; Amintirea;
Masca; Mea culpa; Ziua pe creste; [Spre larâmul în care te-ai dus); Grimasa;
Batrânul poet; Dosnicul final; Din amintiri; Geneza / Andrei Lupan. – ISBN 9975-79-
155-7: F. prel, F. tir. – [02-670]
821.135.1(478)-3 Lupan


02-670 Gheorghiu, Gheorghe
De si despre Gheorghe Gheorghiu / Gheorghe Gheorghiu. – Ch.: S. n.,
2002 (Tipogr. "Reclama"). – 118 p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. în text
ISBN 9975-900-88-7
F. prel, 300 ex. – [02-671]
821.135.1(478).09(082)+929 Gheorghiu
Com. Nr 8502-671 Heaseaeuko, 0kcaua
Ctpvuu cepu¤: [ctuxu] / 0rcaua Veaseaeuro; xvao×.: Fpocnas 0niuuur. –
Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 95, [4] p.; 20 cm.
Text în lb. ucr. – Apare cu sprijinul Ambasadei Ucrainei
ISBN 9975-938-91-4
F. prel, F. tir. – [02-672]
821.161.2(478)-1 Veaseaeuro
02-672 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole pentru
luna ... anul ... si recomandari de combatere a lor = ñporuos pacrpoctpaueuu¤
rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx rvnetvp s ... roaa u
peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si industriei prelucratoare al Rep.
Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Reclama" S.A.). – 20 cm.
...martie 2002. – 2002. – 26, [1] p., [4] p. il. color., tab. + [4] p.: fotogr. color.,
tab. – Text paralel: lb. rom., rusa. – F. f. de tit. – F. prel, F. tit. – [02-673]
632.914(478)(083.13)


02-673 Pronosticul raspândirii daunatorilor principali si a bolilor plantelor agricole pentru
luna ... anul... si recomandari de combatere a lor = ñporuos pacrpoctpaueuu¤
rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx rvnetvp s …. roaa u
peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si Industriei alimentare al Rep.
Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. – Ch.: S. n., 2002. –
20 cm.
....aprilie 2002. – 2002. – 38, [3] p., [12] p.: il. color. – Text paralel: lb. rom.,
rusa. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [02-674]
632.914(478)(083.13)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
138

02-674 Pronosticul raspândirii daunatorilor principali si a bolilor plantelor agricole pentru
luna ... anul... si recomandari de combatere a lor = ñporuos pacrpoctpaueuu¤
rnasueuaux rvnetvp s ... roaa u peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min.
Agriculturii si Industriei alimentare al Rep. Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru
Proteclia Plantelor. – Ch.: S. n., 2002. – 20 cm.
… mai 2002. – 2002. – 53, [4] p., [12] p. – Text paralel: lb. rom., rusa. – F. f.
de tit. – F. prel, F. tir. – [02-675]
632.914(478)(083.13)
Com. Nr 124


02-675 Pronosticul raspândirii daunatorilor principali si a bolilor plantelor agricole pentru
anul... si recomandari de combatere a lor = ñporuos pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux
speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx rvnetvp s… roaa u
peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si Industriei alimentare al Rep.
Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. – Ch.: S. n., 2002. –
20 cm.
...iunie 2002. – 2002. – 45, [4] p., [12] p. il. color. – Text paralel: lb. rom., rusa.
– F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [02-676]
632.914(478)(083.13)02-676 6ocua, 5. h.
TpvaosMe ruu×ru: ñop¤aor seaeuu¤ tpvaosMx ruu×er; 0ts. sa uapvaeuu¤
sarouoaatenectsa o tpvaosMx ruu×rax; ñono×euue (speneuuoe) o saronueuuu,
xpaueuuu u v+ete tpvaosou ruu×ru; 0õpasuM sa¤sneuuu ro cropan o tpva. ruu×-
rax: /+eõ.-rpart. rocoõue / 6. |. Cocua. – K.: S. n., 2002 (Turorp. "Pernana"). – 31
p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 1000 ex. – [02-677]
331.108.26(075.8)
Com. Nr 41


02-677 Turcanu, I.
Nucul, migdalul si alunul / Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agriultura;
elab.: l. Turcanu, E. Borozan. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 47 p.: an., [8]
p.: il. color., tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros Moldova
F. prel, 3 000 ex. – [02-678]
634.5
Com. Nr 91


02-678 Adascalitei, Mihai
Recomandari privind specificul taierii pomilor de mar si par în perioada de ... =
Peroneuaauuu ro oõpesre rnoaouoc¤aux aepesees ¤õnouu u rpvau s oceuue-
sunuuu repuoa ... / Mihai Adascalilei, Ion Grosu, Constantin Dadu; Agenlia de

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
139
Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 20
cm.
...toamna-iarna 2001-2002. – 2002. – 23, [1] p.: fig. – Text paralel: lb. rom.,
rusa. – Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros Moldova . – F. prel, 3000 ex. – [02-
679]
634.11/.13(083.132)=135.1=161.1
Com. Nr 42


02-679 Soia si fasolea: (Îndrumar) / Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura;
elab.: Maria Iacobula, .... – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 50 p.: tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros Moldova
F. prel, 3000 ex. – [02-680]
635.65(036)
Com. Nr 148


02-680 6ypckøø, 0ner
ûopora ões rouua: Ctuxu / 0ner Cvpcruu; roa pea.: lepaaeuro l. 8.. –
[Ch.]: S. n., 2002 (PRAG-3). – 114 p.; 20 cm.
ISBN 9975-77-016-9
F. prel, 500 ex. – [02-681]
821.161.1-1 Cvpcruu


02-681 Saloanele Moldovei = Salons of Moldova, 2001: Expoz.-concurs de arta plastica
contemporana: iunie-iulie. – Ed. XI, Bacau, Chisinau / organizatori: Min. Culturii si
Cultuleor din România, Min. Culturii din Rep. Moldova, Uniunea Artistilor Plastici din
România, ...; com. ed.: Nicolae Rurac,.... – Ch.: Atelier: Desicom Plus, 2001
(Combinatul Poligr.). – 24 p.: fotogr., reprod. color; 30 cm.
Tit. paralel: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul fundaliei Soros Moldova
F. prel, 1000 ex. – [02-682]
73/76(478+498):061.43(084.11)
Com. Nr 20678

02-682 Guy, John
01-682.1.1 Fantome: Case bântuite si povestiri stranii: [trad. din lb. engl.] / John Guy; trad.:
Adina Petrescu; red.: Gheorghe Chirila, Eugen Lungu. – Ch.: Arc: Snapping-turtle
guide, 2002 (Combinatul Poligr.). – 30, [3] p.: fotogr. color.; 24 cm. – (Col.
"Inexplicabilul") (Fapte, falsuri, fenomene absolut bizare)
F. f. de tit. – Indice p. 33. – (Apare într-o învelitoare comuna cu înca alte 3
carli)
ISBN 9975-61-215-6 (Arc). – ISBN 1860071031 (Snappinf-turtle guide): F.
prel, 5 000 ex. – [02-683]
398.42
Com. Nr 20631


02-683 Sertori, J. M.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
140
01-683.1.1 Monstrii: Aparilii misterioase pe uscat si pe mare: [trad. din lb. engl.] / J. M. Sertori;
trad.: Adina Petrescu; red.: Gheorghe Cirila, Eugen Lungu. – Ch.: Arc: Snapping-
turtle guide, 2002 (Combinatul Poligr.). – 30, [3] p.: fotogr., il. color.; 24 cm. – (Col.
"Inexplicabilul") (Fapte, falsuri, fenomene absolut bizare)
F. f. de tit. – Indice p. 33. – (Apare într-o învelitoare comuna cu înca alte 3
carli)
ISBN 9975-61-216-4 (Arc). – ISBN 186007104X (Snappinf-turtle guides): F.
prel, 5 000 ex. – [02-684]
398.46
Com. Nr 20631

02-684 Duncan, John
OZN: Lumini misterioase în noapte: [trad. din lb. engl.] / John, Duncan; trad.:
Adina Petrescu. – Ch.: Arc: Snapping-turtle guide, 2002 (Combinatul Poligr.). – 31,
[2] p.: fotogr. color.; 24 cm. – (Col. "Inexplicabilul") (Fapte, falsuri, fenomene absolut
bizare)
F. f. de tit. – Indice p. 33. – (Apare într-o învelitoare comuna cu înca alte 3
carli)
ISBN 9975-61-218-0 (Arc). – ISBN 1860071066 (Snappinf-turtle guides): F.
prel, 5 000 ex. – [02-685]
398.4:001.94
Com. Nr 20631

02-685 Lassiter, Rhiannon
Supranaturalul: Fenomene incredibile: [trad. din lb. engl.] / Rhiannon Lassiter;
trad.: Adina Petrescu. – Ch.: Arc: Snapping-turtle guide, 2002 (Combinatul Poligr.). –
29, [4] p.: fotogr., il. color.; 24 cm. – (Col. "Inexplicabilul") (Fapte, falsuri, fenomene
absolut bizare)
F. f. de tit. – Indice p. 33. – (Apare într-o învelitoare comuna cu înca alte 3
carli)
ISBN 9975-61-217-2 (Arc). – ISBN 1860071058 (Snappinf-turtle guides): F.
prel, 5 000 ex. – [02-686]
398.4
Com. Nr 20631

02-686 Nagît, Gheorghe
Bazele prelucrarii prin deformare plastica: Tehnologii de stanlare si matrilare:
[man. pentru studenli] / Gheorghe Nagîl, Vasile Braha, Bogdan Rusu; ref. st.: Dragos
Paraschiv, Gavrila Musca. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. GEVI-F Iasi). – 398 p.:
fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 395-398 (70 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Bancii Mondiale
si al Guvernului României
ISBN 9975-63-106-1
F. prel, 85 ex. – [02-687]
621.96:621.983(075.8)

02-687 Pricop, Andrei
Analiza si sinteza structurilor logice: Structuri logice cablate: [pentru uzul
studenlilor] / Andrei Pricop, Laurenliu Boboc; ref. st.: Corneliu Hulanu, Doru
Panescu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002. – 208 p. + an.: [34]; 24 cm. – (Structuri logice)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
141
Bibliogr. p. 33-34 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Univ. Tehn. "Gh.
Asachi" Iasi, Consiliului Nal. de Finanlare a Învalamântului Superior, Bancii Mondiale
ISBN 9975-63-101-0
F. prel, F. tir. – [02-688]
510.6(075.8)


02-688 Gramescu, Traian
Calitatea si fiabilitatea produselor: [man. pentru studenli] / Traian Gramescu,
Viorel Chirila; ref. st.: Octavian Pruteanu, Cazimir Bohosievici; Univ. Tehn. "Gh.
Asachi". – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. AS. Gevi-F Iasi). – 220 p.: fig., tab.; 24
cm.
Bibliogr. p. 218-220 (49 tit.)
ISBN 9975-63-100-2
F. prel, 85 ex. – [02-689]
658.56(075.8)


02-689 Croitoru, Irina
Control tehnic: [man. pentru studenli] / Irina Croitoru, Catalin Ungureanu; ref.
st.: Livia Tura,.... – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Gevi-F Iasi). – 207, [1] p.: fig.,
tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 208 (24 tit.)
Apare cu sprijinul financiar al Bancii Mondiale si al Guvernului României
ISBN 9975-63-133-9
F. prel, 70 ex. – [02-690]
620.179:621(075.8)


02-690 Moraru, Victor
01-690.1.1 Drepturile si interesele legitime ale condamnatului / Victor Moraru; cop.: Andrei Ga-
marl; Min. Justiliei al Rep. Moldova. Dep. Instituliilor Penitenciare. – Ch.: Museum,
2002 (Combinatul Poligr.). – 44 p.: 50 p.; 14 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., rusa. – Carte "valet" (re-
peseptMa). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros – Moldova, Inst. pentru Politici Leg-
islative si Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-906-65-6
F. prel, F. tir. – [02-691]
343.26/.29
Com. Nr 20756

02-691 Caragiale, I. L.
Canula, om sucit: [nuvele] / I. L. Caragiale; il.: Eduard Maidenberg; cop.:
Sergiu Stanciu. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 173, [2] p.: il.;
20 cm. – (Bibl. pentru toli copiii)
ISBN 9975-69-276-1 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-692]
821.135.1-32 Caragiale
Com. Nr 20795


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
142
02-692 Oloieru, Filaret
Diclionar scolar de fizica / Filaret Oloieru. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 247 p.: fig., scheme, tab.; 17 cm. – (Bibl. "ProDidactica")
Ed. de aut. – Bibliogr. p. 247 (14 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros -
Moldova
ISBN 9975-79-156-5
F. prel, F. tir. – [02-693]
53(038)(075.3)


02-693 Boboc, Nicolae
Harli-contur la geografie = KoutvpuMe raptM ro reorpa1uu: cl. 5 / Nicolae
Boboc, Vitalie Mamont. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 20, [1] p.:
harli; 29 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa
F. prel, F. tir. – [02-694]
912(084.3)=135.1=161.1
Com. Nr 1997

02-694 Filip, Victor
Politica macroeconomica a larilor în tranzilie (anii 1989-1999): [monogr.] /
Victor Filip; Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova. – Balli: Presa univ. balleana,
2002 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Balli). – 75 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 72-75 (26 tit.)
ISBN 9975-931-17-0
F. prel, 300 ex. – [02-695]
330.101.541"1989/1999":338.2(1-55)

02-695 Radu, Ion
Chiti, Miti (Folclor din satul Frecalei): [raionul Reni, Ucraina] / Ion Radu. –
Balli: S. n., 2002 (SA "Tipografia din Balli"). – p.: 119: n. muz.; 29 cm.
Apare cu sprijinul dlui Constantin Kinila, Firma IDC "Service" or. Kiev
F. prel. 130 ex. – [02-696]
398(477.7)
Com. Nr 908

02-696 6opouau, 0. ß.
Couuaneuo-arouonu+ecrue tpauc1opnauuu: creuu1ura roctcouuanusna:
[nouorp.] / 0. ñ. Copo+au; Vona. 3rou. Araa. – K.: Complexul ed.-poligr. al ASEM,
2002. – 252 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 233-252 (258 tit.) si în notele de subsol
ISBN 99754-75-147-4 (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-697]
316.422+338.24.021.8(478)


02-697 Turcov, Elena
Direclii de dezvoltare si promovare a turismului în Republica Moldova / Elena
Turcov. – Ch.: ASEM, 2002. – 143 p.: diagr., harli, tab.; 20 c.
Bibliogr. p. 124-126 (41 tit.) si în notele de subsol

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
143
ISBN 9975-75-138-5
F. prel, 300 ex. – [02-698]
338.48(478):379.85


02-698 Tuhari, Tudor
Contabilitatea operaliilor în comerl: [pentru uzul studenlilor] / Tudor Tuhari;
Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova. – Ch.: A.S.E.M., 2002. – 214, [1] p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 214-215 (26 tit.)
ISBN 9975-75-150-4
F. prel, 400 ex. – [02-699]
657:339.1(075.8)
Com. Nr 10


02-699 Tyxaps, Tyaop
6vxrantepcruu v+et tosapos u pacxoaos s toprosne: [pentru uzul
studenlilor] / Tvaop Tvxape; Koorepatusuo-toprosMu vu-t VonaosM. – K.: |sa.
V.3.A., 2002. – 222, [1] p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 222-223 (21 tit.)
ISBN 9975-75-145-8
F. prel, 500 ex. – [02-700]
657:339.1(075.8)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
144

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
IULIE 2002

(701-855)


02 Descentralizarea finanlelor locale: [st.] / aut.: Vlad Catlabuga, Liubomir Chiriac,
Tatiana Manole...; coord.: Valeriu Prohnilchi; IDIS "Viitorul". – Ch.: TISH, 2002
(Tipogr. Orhei). – 207 p.: tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul
financiar al Fundaliei Soros Moldova, LGI/OSI Budapesta
ISBN 9975-947-16-6
F. prel, 700 ex. – [02-701]
351.72071.6
Com. Nr 3242

03 Decentralization of local finances / aut.: Vlad Catlabuga, Liubomir Chiriac, Tatiana
Manole...; coord.: Valeriu Prohnilchi; trad. din lb. rom.: Olivia Gulu, Ruxanda Negru,
Stelian Rusu; IDSI "Viitorul". – Ch.: TISH, 2002 (Tipogr. Orhei). – 207 p.: tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul
financiar al Fundaliei Soros Moldova, LGI/OSI Budapesta
ISBN 9975-947-17-4
F. prel, 700 ex. – [02-702]
351.72=071.6
Com. Nr 3243
04 Popovici, Teodor
Teste la chirurgia orala si maxilo-faciala: [în 2 vol.] / Teodor Popovici. – Ch.:
A.S.E.M., 2002. – 20 cm.
Vol. 2. – 2002. – 228 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 219 (17 tit.)
ISBN 9975-75-148-2
F. prel, 450 ex. – [02-703]
616.31-089(079)(075.8)
Com. Nr 27

05 Turcanu, V.
Îndrumari teoretice si aplicalii practice la contabilitate: (lucr. metodico-
didactica): [pentru studenlii inst. cu profil economic] / V. Turcanu, A. Iachimovschi;
Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: A.S.E.M., 2002. – 187, [1] p.: tab.; 20
cm.
ISBN 9975-75-139-3 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-704]
657.1/.4(075.8)
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
145

06 ßoraues, ßnaaøuøp
6nusroe, aaneroe…: Cõ. paccrasos / 8naaunup ßora+es; Pvc. ûvxosuoe
Eauuctso. – K.: SERV-GRAFICA, 2002. – 92 p., [1] f. portr.; 20 cm.
|sa. rpu coaeuctsuu Leutpa pvc. rvnetvpM s Pecr. Vonaosa u 1uu. roa-
aep×re roc. rpearpu¤tu¤ "REGISTRU"
ISBN 9975-9666-7-5
F. prel, 200 ex. – [02-705]
821.161.1(478)-32 ßora+es


07 14 aeka6pø 1825 roaa: ucto+uuru uccnea. uctopuorp., õuõnuorp. / Poc. Al,
Caurt-ñetepõvpr. uu-t uctopuu; coct.: ñ. 8. |neuu; pearon.: ñ. 8. |neuu (ots.
pea.),… - K.: "Nestor-Historia": Cñõ, 2001. – 20 cm. – (6-ra ×vpu. "lectop": |cto+-
uuru u uccnea. uctopuu u rvnetvpM Poccuu u 8octo+. EsporM / rn. pea.: |. 8. ßv-
ro¤uos). – Avantit.: Ve×avuap. rpoert "lectop": ñaptuepctso so un¤ uctopuu /
pvrosoautene: Cepreu 3pnux; usa.: Cepreu Vapap
Ton 5: 8Mr. 5: lav+uMe +teuu¤ "ûeraõpuctM. losMe natepuanM". – 2001.
– 365 p.: tab. – Bibliogr. p. 355-365 (91 tit.), la sfârsitul art. si în notele de subsol:
ISBN 9975-9693-0-5: F. prel, 1000 ex. – [02-706]
94(470)(093.2)"1825.12.14"
Com. Nr 315

08 Topografie: Nivela. Verificare. Masurari: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra Cai Ferate, Drumuri si Poduri; elab.: Anatolie Cadocinicov. – Ch.: U.T.M.,
2002. – 15, [2] p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-707]
528.4(076.5)
Com. Nr 72

09 Conveiere: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Cai ferate, Drumuri si
Poduri; alcat.: Serghei Andrievschi; red. resp.: Victor Ursu. – Ch.: U.T.M., 2002. – 11,
[1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (3 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-708]
622.64(076.5)
Com. Nr 80
10 Topografie: Drumuirea cu teodolitul. Ridicarea tahimetrica: Îndrumar de lab. / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra Cai Ferate, Drumuri si Poduri; elab.: Anatolie Cadocinicov;
red. resp.: Nistor Grozavu. – Ch.: U.T.M., 2002. – 31, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-709]
528.4(076)
Com. Nr 73
11 Desen tehnic: Norme generale. Construclii geometrice. Reprezentarea în proieclie
ortogonala: Îndrumar metodic si lucr. grafice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
Geometrie Descriptiva si Desen; alcat.: Alexei Botez, red. resp.: Ion 3tirbul. – Ch.:
U.T.M., 2002. – 87 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 85 (3 tit.)
10 lei, 200 ex. – [02-710]
744(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
146
Com. Nr 70

12 Matematica discreta în inginerie: Indicalii metodice pentru seminare / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Tehnologii Informalionale; alcat.: Victor Besliu, ...; red. resp.:
Alexandru Molosniuc. – Ch.: U.T.M., 2002. – 55, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 56 (5 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-711]
519.1:62(076.5)
Com. Nr 69
13 üøckpe¡uaø natenatura an¤ uu×euepos: Vetoa. vrasauu¤ r rpartu+ecrun sau¤-
tu¤n / Texu. vu-t VonaosM. Ka1eapa uu1opnauuouuMx texuonoruu; coct.: 8.
6eanuv,…; ots. pea.: A. Vonoaukr. – K.: T/V, 2002. – 57, [3] p.: des., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 58 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-712]
519.1:62(076.5)
Com. Nr 68
14 Îndrumari metodice privind elaborarea compartimentului "Securitatea activitalii
vitale": în proiectul de diploma pentru studenlii FE, FRT, FCIM / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Proteclia Muncii si a Mediului Ambiant; elab.: O. Marian, E. Olaru.
– Ch.: U.T.M., 2002. – 42, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43 (11 tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-713]
331(076.5)
Com. Nr 65
15 Glosar de termeni energetici: [Lucrare metodica: pentru uzul studenlilor] / Univ. Teh.
a Moldovei. Catedra Economie si Management în Energetica; adapt. si îngrij.:
Valentin Arion,...; red. resp.: Valentin Arion. – Ch.: U.T.M., 2002. – 135, [1] p.: tab.;
20 cm.
Text: lb. rom., engl., rusa
F. prel, 200 ex. – [02-714]
620(038)=135.1=111=161.1(076.5)
Com. Nr 64
16 La français de l'alimentation: Première partie / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Limbi
Moderne; elab.: Maria Isac. – Ch.: U.T.M., 2002. – 80, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 80 (9 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-715]
811.133.1:664(076.5)
Com. Nr 63
17 Cucer, Igor
Managementul Resurselor Umane: Ciclu de prelegeri / Igor Cucer, Daniela
Secrieru; red. resp.: Vasile Mamaliga; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Inginerie si
Management în Sistemele de Produclie. – Ch.: U.T.M., 2002. – 92, [1] p.: fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 93 (9 tit.)
11 lei, 100 ex. – [02-716]
658.3(042)
Com. Nr 62
18 Zaiat, Ivan

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
147
Managementul întreprinderilor industriale: Indicalii metodice pentru lucrarea
de an / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Economie si Management Industrial; alcat.:
Ivan Zaial,...; red. resp.: Ilie Blaj. – Ch.: U.T.M., 2002. – 20, [1] p.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-717]
664:658.012.4(076.5)
Com. Nr 58

19 Parlons energetique: Elab. méthodique pour facultés d'énergétique / Univ. Tech. de
Moldova des Langues Modernes; elab.: Nadejda Stricov, Silvia Bucicov; red. resp.:
Nina Zgardan. – Ch.: U.T.M., 2002. – 121 p.: des.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [02-718]
811.133.1:620(076.5)
Com. Nr 54
20 Vinificatia secundara: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
Enologie; alcat.: Anatolie Balanula; red. resp.: Anatolie Balanula. – Ch.: U.T.M.,
2002. – 50, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 51 (4 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-719]
663.25(076.5)
Com. Nr 39
21 Materiale electrotehnice: Progr., îndrumar metodic si lucr. de control / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra de Electro-energetica; alcat.: Ion Drobencu; coord. de ed.: Ion
Proluc. – Ch.: U.T.M., 2002. – 32, [1] p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 32 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-720]
621.3(076.5)(073.8)
Com. Nr 78
22 Ambros, Tudor
Teorie si aplicalii pentru masini asincrone si sincrone: Material didactic /
Tudor Ambros, Nicolae Beldiman; ref. st. Aurel Câmpeanu; Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra de Electromecanica. – Ch.: U.T.M., 2002. – 20 cm.
P. 2. – 2002. – 120 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 117 (7 tit.). – F. prel, 100 ex. –
[02-721]
621.313.3(075.8)
Com. Nr 44
23 Programa pentru examenul de doctorat la disciplina "Economia politica si doctrine
economice": (disciplina generala) / aut.: D. Moldovan, N. 3iscan, E. Fauras; Acad. de
Studii Economice din Moldova. Catedra "Economie politica si doctrine economice". –
Ch.: A.S.E.M., 2002. – 21 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (24 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-722]
330.1(073.8)24 Caminschi, M. F.
Viala fara frica: Este oare posibil? / M. F. Caminschi; resp. de ed.: Gheorghe
Zamostean; trad.: Maria Cioaric. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 79,
[2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-179-9

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
148
F. prel, 275000 ex. – [02-723]
286.3
Com. Nr 444
25 Kauøuckøø, Høxaøn
Xusue ões ctpaxa. 3to peaneuo? / Vuxaun Kanuucruu; ots. pea.: 8. A. Ka-
uan; pea.: 8. 8. |seuro, C. 8. ñposopua¤. – [K.]: 6. u.; 2002 (|.-ñ.1. "Leutpaneua¤
Turorpa1u¤"). – 91, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-178-0
F. prel, 275000 ex. – [02-724]
286.3
Com. Nr 443
26 Constantinescu, Sergiu (Evanghelist)
Aproape Acasa: [evanghelizare, misionarism] / Sergiu Constantinescu. – Ch.:
S. n., 2002 (F. E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 219 p., [8] p. il.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [02-725]
266


27 Politica sociala si problemele ameliorarii calitalii vielii: [Materialele conf. st.-practice,
dec. 2001] / Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept al Acad. de 3t. a Rep. Moldova,
Asoc. Sociologilor si Demografilor din Rep. Moldova; sub red. st.: A. I. Timus. – Ch.:
S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 265 p.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa. – Cuprins paralel: lb. rom., engl., rusa. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar parlial al
F.E.-P. "Tipogr. Centrala"
F. prel, F. tir. – [02-726]
323/324:304(082)=135.1=111=161.1
Com. Nr 460

28 6øaopeuko, 6. 6.
/non, tpvaon u cosectek roroneuuu [paõota rapt., cos. u rpo1c. oprauos
sa 1940-1990 rr.] / C. C. Cuaopeuro. – K.: Cusnir & Co, 2002 ("F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 172, [1] p.; 21 cm. – (Cep. "8pen¤ sMõpano uac").
Bibliogr. p. 171-172(28 tit.)
ISBN 9975-9640-2-8
F. prel, 500 ex. – [02-727]
323/324(478)+94(478)"1940/1990"
Com. Nr 493

29 Yc¡øøu, hsau
ñvaruu u ronutarouonu¤: ot pesonkuuouuoro ponautusna r arou. pe-
1opnusnv: KvnetvpuMu uuctutvuuouanusn / |sau /ctu¤u; xvao×. o1opn.: F.
0nuuuMra. – K.: Kapt¤ Vonaoseu, 2002 (|.ñ.1. "Leutp. Turorp."). – 425, [2] p.,
[24] p. fotogr., [1] f. pict.; 20 cm.
Bibliogr. p. 380-383 (88 tit.). – Index de nume, p. 371-379
ISBN 9975-60-094-8 (în cop.)
F. prel, 1 500 ex. – [02-728]
330.1:821.161.1.09
Com. Nr 494
30 Smochina, Andrei

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
149
Istoria Universala a statului si dreptului: Epoca Moderna si Contemporana:
[curs univ.] / Andrei Smochina; ref. st.: Valeriu Lebedev. – Ch.: Univ. Libera Int. din
Moldova, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 295, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 290-292 si în notele de subsol
ISBN 9975-920-78-0
F. prel, 500 ex. – [02-729]
340.12(091)"16/19"(075.8)

31 Securitatea si apararea nalionala a Republicii Moldova / Inst. de Politici Publice; red.
st. Arcadie Barbarosie; trad. din lb. engl.: Nadejda Demian. – Ch.: Arc, 2002 ("Tipogr.
Centrala"). – 291 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului
"Evaluarea strategica a securitalii si apararii nal. a Rep. Moldova", finanlat de
Fundalia Soros Moldova, Inst. pentru o Soc. deschisa, Budapesta
ISBN 9975-61-212-1
F. prel, F. tir. – [02-730]
355.02:351.74(478)(082)
Com. Nr 440
32 Scripta scientiarum mathematicarum: Scripta seminarii investigationum scientiae
Toppologiae Systematum Subtilium et Applicationum / Soc. Topologiae, Systematum
Subtilium et Applicationum Moldaviae; ed. Petrus Osmatescus; red. resp.: Alexeius
Leahu, Demetrius Botnaru. – Ch.: Univ. Teh. Moldaviae: Tehnica-Info, [2001] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
T. 2: Fasc. I. – 2001. – 271 p.: des., [1] f. portr. – Texte: lb. rom. engl., fr.,
rusa, span. – Cuprins în mai multe lb. – Petre Cosma Osmotescu: profil bibliogr. p.
13-16. - Bibliogr. la sfârsitul art. - Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova;
mecenatului Alexeius Osmatescus. – ISBN 9975-63-073-1: F. prel, F. tir. – [02-731]
51(082)


33 Ha¡eua¡øka: Cõ. saaa+ u vrpa×ueuuu an¤ X rn. / |ou Arupu, Vapu¤ E1poc,
ñetpv E1poc, …; trad.: Andrei Braicov, Dorin Afanas. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 197, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 196 (25 tit.)
ISBN 9975-69-266-4
F. prel, F. tir. – [02-732]
51(076.5)(073.5)
Com. Nr 383


34 Ha¡eua¡øka: TectM an¤ X rn. / |ou Arupu, Vapu¤ E1poc, ñetpv E1poc, ….;
trad.: Ion Achiri,.... – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 176
p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 174 (17 tit.)
ISBN 9975-69-267-2
F. prel, F. tir. – [02-733]
51(079)(075.3)
Com. Nr 382© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
150

35 Ha¡eua¡øka: /+eõ. an¤ X rn. / |ou Arupu, 8aneutuu laput, Auapeu ñoatapv,
luronae ñpoaau; comisia de evaluare: Valeriu Gulu,...; trad.: Ion Achiri,...; red. trad.:
Lidia Pasa, Larisa Nosacenco. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 280 p.: des., graf.; 24 cm.
ISBN 9975-69-268-0
F. prel, F. tir. – [02-734]
51(075.3)
Com. Nr 381
36 Kposocua6×euøe u uuuepsauu¤ nMau +enosera: [v+eõ. rocoõue] / 8. l. Auapu-
ea, T. A. Fctpeõosa, l. ñ. Kpa+vu, û. l. 6atMp; oõn.: 8¤+ecnas ñoroscruu; loc.
/u-t VeauuuuM u 1apnauuu un. "l. Tectenuuauv". – K.: 6. u., 2002 (|. ñ. 1.
"Leutpan. turorp."). – 493, [2] p.: des.; 24 cm.
ISBN 9975-78-161-6 (în cop.)
F. prel, 2 000 ex. – [02-735]
[611.73+612.748]:612.15(075.8)
Com. Nr 1065

37 Vasilachi, Ana
Alimentalia ralionala si dietetica: (pentru studenli si medicii de familie) / Ana
Vasilachi, Georgeta Vasilachi; red. coord.: Lidia Ciobanu; Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina", 2001 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 482 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 474-475
ISBN 9975-945-58-9 (în cop.)
F. prel, 250 ex. – [02-736]
613.2/.3(075.8)
Com. Nr 2105
38 Îndrumari metodice pentru testarea produselor chimice si biologice de proteclie a
plantelor de daunatori, boli si buruieni în Republica Moldova / Centrul de Stat pentru
Atestarea Produselor Chimice si Biologice de Proteclie si Stimulare a Cresterii
Plantelor; trad.: O. Stegarescu; red. st.: M. Busuioc. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 286 p.: scheme, tab.; 21 cm.
ISBN 9975-9597-3-3 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-737]
632.911(478(083.132)

39 Inventarierea: pregatirea, efectuarea si reflectarea rezultatelor ei în contul evidenlei
contabile: = |useutapusauu¤: roarotosra, rposeaeuue u otpa×euue ee
pesvnetatos ua c+etax õvxrantepcroro v+eta: Îndrumar practico-inf. / alcat.:
Ceavdari Mihail; trad. din lb. rusa: Barbieru Lucia. – Ch.: "Vivar-Editor" O.O.O. 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 207 p.: tab.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9623-8-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-738]
657.371:334.71(075)=135.1=161.1

40 Un magician al dansului scenic: [Victor Tanmosan la 60 de ani de la nastere] /
conceplie, red. si trad.: Ion Diviza; Teatrul "Satiricus". – Ch.: Universitas, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 71, [1] p.: fotogr.; 18 cm. – (Col. "Satiricus"; 2).
Text paralel: lb. rom., rusa

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
151
ISBN 9975-913-18-0
F. prel, F. tir. – [02-739]
793.3:792(092)=135.1=161.1


41 Eminescu, Mihai
Luceafarul: [poem] / Mihai Eminescu; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea
Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 29, [2] p.: il. color.; 29 cm.
ISBN 9975-60-095-6
F. prel, 1000 ex. – [02-740]
821.135.1-1 Eminescu
Com. Nr 612

42 Madan, Gheorghe
Caii albi ai împaratului negru: Istoria adevarata a unui haiduc faimos devenit
mai apoi erou: Roman / Gheorghe Madan; pict.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: F.E.-P.
"Tipogr. Centrala", 2002. – 407 p.; 22 cm.
ISBN 9975-78-181-0
F. prel, 1000 ex. – [02-741]
821.135.1(478)-311.6 Madan
Com. Nr 616


43 Babian, Iurie
Clipa de dor a luminii: Versuri / Iurie Babian; graf.: Ada Tâbuleac. – Ch.:
Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 103, [3] p.: il., n. muz., [8] p.: fotogr.; 20
cm.
Apare cu sprijinul SA ASCOM-GRUP
ISBN 9975-938-95-7
F. prel, 1000 ex. – [02-742]
821.135.1(478)-1 Babian
Com. Nr 704
44 Fomit-Juc, Lidia
De-a pururi Cuvântul: versuri / Lidia Fomit-Juc. – Ch.: Universitas, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 103, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9657-2-5
F. prel, 500 ex. – [02-743]
821.135.1(478)-141 Fomit-Juc

45 Golovco, Vasile
Piatra stie, cerul vede...: Poeme / Vasile Golovco; col. îngrijita, il.: Ana
Manole; postfala: Constantin Gulanu; des. cop.: Valeriu Oprea; schila de portr.:
Glebus Sainciuc. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 50, [2] p.: il.; 20
cm. – (Col. "Poesis").
ISBN 9975-78-182-9
F. prel, 1000 ex. – [02-744]
821.135.1(478)-1 Golovco

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
152
46 Gusac, Valentina
Floarea din Gradina Mea: Poezii pentru copii de toate vârstele / Valentina
Gusac; conceplie graf., aforisme, postfala: Ana Manole; cop.: Valeriu Oprea. – Ch.:
S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 31, [1] p.; 22 cm. – (Col. "Ramurele").
ISBN 9975-900-81-X
F. prel, 2000 ex. – [02-745]
821.135.1(478)-1-93 Gusac

47 Hadârca, Ion
Bunicula zburatoare: [versuri] / Ion Hadârca; il.: Rodica Mocanu, Daniela
Mocanu. – Ch.: Garuda-art, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 76 p.: il. color.; 26
cm.
Apare în cadrul progr. st. si cultural al Univ. Libere Int. (ULIM)
ISBN 9975-933-05-X (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-746]
821.135.1(478)-1-93 Hadârca
Com. Nr 601
48 Martin-Alexeev, Loghin
Somnul naliunii naste monstri: [epigrame] / Loghin Martin-Alexeev; graf.:
Francisco de Goya. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 150, [1] p.: il.;
20 cm.
ISBN 9975-938-96-5
F. prel, 1000 ex. – [02-747]
821.135.1(478)-1-93.2 Martin-Alexeev
Com: Nr 718
49 Partole, Claudia
Grabeste-te încet...: (sapte ani de-acasa): [versuri, povestiri] / Claudia
Partole; pict.: N. Mândrescu, .... – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
61, [3] p.: il. color.; 27 cm.
ISBN 9975-938-56-6
F. prel, 3000 ex. – [02-748]
821.135.1(478)-93 Partole
Com. Nr 432
50 üørope, Anekceø
Tporapuou ro 3pato: [ctuxu] / Anerceu ûurope. – K.: V. K. "|uecca", 2002
(|.ñ.1. "Leutp. turorp."). – 39, [1] p.; 17 cm.
Tit. învelitoarei: Cõopuuru ctuxotsopeuuu. – Apare într-o învelitoare comuna
cu înca alte 3 carli. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-5-2
F. prel, 500 ex. – [02-749]
821.161.1(478)-1 ûurope

51 Kasuaukøø, 6epreø
/aapusauu 6ora: [ctuxu] / Cepreu Kasuauruu. – K.: V. K. "|uecca", 2002
(|.ñ.1. "Leutp. turorp."). – 63, [1] p.; 17 cm.
Tit. învelitoarei: Cõopuuru ctuxotsopeuuu. – Apare într-o învelitoare comuna
cu înca alte 3 carli. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-3-6
F. prel, 500 ex. – [02-750]
821.161.1(478)-1 Kasuauruu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
153
52 |auesa, ßøk¡opøø
ßaaouu: [ctuxu] / 8urtopu¤ lauesa. – K.: V. K. "|uecca", 2002 (|.ñ.1.
"Leutp. turorp."). – 31, [1] p.; 17 cm.
Tit. învelitoarei: Cõopuuru ctuxotsopeuuu. – Apare într-o învelitoare comuna
cu înca alte 3 carli. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-4-4
F. prel, 500 ex. – [02-751]
821.161.1(478)-1 lauesa

53 Pøiauues, 6epreø
Vuoroto+u¤: [ctuxu] / Cepreu P¤sauues. – K.: V. K. "|uecca", 2002 (|.ñ.1.
"Leutp. turorp."). – 39, [1] p.; 17 cm.
Tit. învelitoarei: Cõopuuru ctuxotsopeuuu. – Apare într-o învelitoare comuna
cu înca alte 3 carli. – |sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-6-0
F. prel, 500 ex. – [02-752]
821.161.1(478)-1 P¤sauues

54 Uømkau, Kouc¡au¡øu
Vonuuu s cuerv: Ponau / Kouctautuu Luarau. – K.: V. K. "|uecca", 2002
(|sa. "Leutpan. turorp."). – 318, [1] p., [1] f. portr.; 22 cm.
|sa. rpu 1uuaucosou roaaep×re Kourpecca pvc. oõauu Pecr. Vonaosa,
ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-7-9 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-753]
821.161.1(478)-31 Luarau

55 Cartea Memoriei: [persoane din Moldova, cazute în razboiul din 1939-1945] / col.
red.: Victor Gaiciuc (pres.); Min. Apararii al Rep. Moldova. – Ch.: Cusnir & C
o
, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
Vol. I: [Judelul Balli]. – 2002. – 367 p. – Adnot., rez.: lb. rusa. – ISBN 9975-
9640-3-6 (în cop.): F. prel, 3000 ex. – [02-754]
94(478):94(100)"1939/1945"(092)(083.81)

56 Tyragetia: Anuar / Muzeul Nal. de Istorie a Moldovei; col. red.: Nicolae Raileanu
(resp.)...; trad. în engl.: Mariana Balan. – Ch.: Tyragetia, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 26 cm.
[Vol.] 11. – 2002. – 432, [1] p.: fotogr., fig. – Sumar, rez. paralel: lb. rom., engl.
– Activitatea Muzeului Nalional de Istorie a Moldovei în anul 2001: publicalii p. 420-
424. – Bibliogr. în note la sfârsitul art. –ISBN 9975-9667-2-1: F. prel, F. tir. – [02-755]
94(478)(082)
Com. Nr 597
57 Ratiuc, Nelli
3tefanila si Iepurasul Albastru: [povestiri pentru copii] / Nelli Raliuc. – Ch.: S.
n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 32, [1] p.: il. color.; 27 cm.
821.135.1(478)-32-93 Raliuc
Com. Nr 600

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
154
58 Societatea informata: (Culeg. de materiale) / Asoc. femeilor cu studiu superioare
"Imperativ"; conceplie: Miroslava Luchiancicov; trad.: Marcela Mardare. – Ch.: Ed.
Ruxanda, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 59 p.; 60 p.;
Text: lb. rom., rusa. – Carte "valet" (repeseptMa). – Apare cu sprijinul
financiar al PNUD din Moldova
ISBN 9975-72-115-X
F. prel, F. tir. – [02-757]
061.2:659.3(082)=135.1=161.1
Com. Nr 473
59 Îngrijirea antenatala. Alimentarea sugarului: Curs de instruire / elab.: P. Rosca,...;
sub. red. coord.: P. Stratulat, .... – [Ch.]: IC3OSMC - UNICEF, [2002] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 96 p.: des., fig., tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul UNICEF din Rep. Moldova
F. prel, 600 ex. – [02-758]
618.2-083+613.221(0360)
Com. Nr 688

60 Evolutia pielei valorilor mobiliare: (Raport de activitate pe anul 2001) / Comisia Nal.
a Valorilor Mobiliare. – Ch.: S. n., 2002. – 74 p.: tab., diagr.; 27 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-759]
336.76(478)(047.1)

61 Holban, Dumitru
Ghid medical veterinar pentru proprietarii de porcine / Dumitru Holban;
Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 34 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al EWMI / Fundalia Soros Moldova în cadrul Progr.
de Asistenla pentru fermierii Privali (PAFP), co-finanlat de Agenlia SUA pentru
Dezvoltare Int. (USAID)
F. prel, F. tir. – [02-760]
619.636.4(036)
Com. Nr 505
62 Floarea-soarelui: (Îndrumar) / Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura;
elab.: Mihail Vronschih,.... – Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 48 p.:
tab; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al EWMI / Fundalia Soros Moldova în cadrul Progr.
de Asistenla pentru fermierii Privali (PAFP), co-finanlat de Agenlia SUA pentru
Dezvoltare Int. (USAID)
F. prel, 3000 ex. – [02-761]
633.85(036)
Com. Nr 636
63 Cosman, Sergiu
Alimentalia animalelor domestice / Sergiu Cosman; Agenlia de Consultanla si
3colarizare în Agricultura. – Ch.: ACSA., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 46, [1]
p.: tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al EWMI / Fundalia Soros Moldova în cadrul
Progr. de Asistenla pentru fermierii Privali (PAFP), co-finanlat de Agenlia SUA
pentru Dezvoltare Int. (USAID)
F. prel, F. tir. – [02-762]
636.084
Com. Nr 459

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
155
64 Utica, Oleg
Raporturile de munca în agricultura. Pensiile si asigurarile sociale ale
agricultorilor / Oleg Ulica; Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.:
S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 44 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44. – Apare cu sprijinul financiar al EWMI / Fundalia Soros
Moldova, co-finanlat de Agenlia SUA pentru Dezvoltare Int. (USAID), pr. "Investilii si
Servicii Rurale",...
F. prel, F. tir. – [02-763]
631.158+369.5(083.13)
Com. Nr 615

65 Histologia: [man.] / I. Melian, I. Toderas, L. Cepurnov, A. Breahna; Univ. de Stat din
Moldova. Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch.: CE USM, 2001. – 143 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 141 (12 tit.)
ISBN 9975-70-079-9
F. prel, 200 ex. – [02-764]
591.8(075.8)
Com. Nr 98

66 ßpeuø sMõpano uac… / ron. ast.: |. /ctu¤u, A. 6aprape, |. 6onõat,….; roa.
oõa. pea.: Vuxauna +onara, lpuropu¤ Kvauupa; Accou. arc-+neuos rpasutenect-
sa Pecr. Vonaosa. – K.: "CU3NIR & C
o
", 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 582,
[1] p; fotogr.; 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor: Nicolai Ciornîi, dir. general "Lucoil-
Moldova", Grigorii Cusnir, prezidentul Uniunii investitorilor si exportatorilor, Gheorghe
Postolache, dir. "Piala centrala",...
ISBN 9975-9647-0-2 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-765]
328(478)"19"(092)

67 Mecanismele bazate pe tratatele ONU si problemele refugialilor = UN Treaty Based
Mechanisms and Refugee Issues: Texte selectate de la seminarul [din 15-16 iun.,
2001, Chisinau] / Înaltul Comisariat al Naliunilor Unite pentru Refugiali în Rep.
Moldova / com. de publ. ICNUR: Katja Storch, ...; trad.: Loreta Moraru. – Ch.:
ICNUR, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
[Vol.] 3. – 2002. – 183 p. – Text paralel: lb. rom., engl., parlial rusa. – Bibliogr.
în notele de subsol. – Gratuit, 1 000 ex. – [02-766]
341.43(082)(063)=135.1=111=161.1
Com. Nr 167

68 5øiuec ceroau¤: aenosou crpaso+uur: [coaep×ut uu1. o 8000 opr. VonaosM u
ñpuauectpose¤] / Businessbank. – 2-oe usa. ucrp. u aor. – K.: 6. u., 2002 (Elan
Poligraf). –27 cm.
2002. – 2002. - 486 p.: il., harli color. – În cop. – F. prel, F. tir. – [02-767]
659.3(478)(036)


69 Edenhammar, Karin
Nu exista dezvoltare fara joc: Metode si condilii pentru jocul copiilor / Karin
Edenhammar, Christina Wahlund; coord. ed.: Maria Vrânceanu; des.: Anatoli
Smîsleaev; cop.: Mihai Bacinschi; Centrul Nal. pentru Educalie Timpurie si Inf.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
156
Familiei (CNETIF); UNICEF. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 38, [1] p.: des.
color.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Reprezentanlei Fondului Naliunilor Unite
pentru Copii (UNICEF) în Moldova si al organizaliei "Rädda Barnen", Suedia
ISBN 9975-61-222-9
Gratuit, F. tir. – [02-768]
159.922.73:37.015.3
Com. Nr 20803
70 Analele ATIC – 2001 / Acad. de Transporturi, Informatica si Comunicalii; coord. de
ed.: Dumitru Solomon, .... – Ch.: Evrica, 2002 (Tipogr. A3 a RM). – 20 cm.
Vol I (I). – 2002. – 214 p.: fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la
sfârsitul art. – ISBN 9975-941-86-9 (în cop.): F. prel, 300 ex. – [02-769]
099:378.665(478)(082)(063)
Com. Nr 19

71 Tomozei, Vlad
Riscuri si instrumente financiare de acoperire: [monogr. pentru uzul
studenlilor] / Vlad Tomozei, Igor Enicov, Iurie Oboroc; Acad. de Transporturi,
Informatica si Comunicalii. – Ch.: Evrica, 2002 (Tipogr. A3 a RM). – 262 p.; 20 cm. –
(Ser. "Finanle si Contabilitate)
Bibliogr. p. 254-257 (71 tit.)
ISBN 9975-941-82-6 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-770]
330.131.7(075.8):396
Com. Nr 32

72 Ciornâi, Nicolae
Tranzilia la economia de piala si investiliile straine în Republica Moldova: [st.
pentru uzul studenlilor] / Nicolae Ciornâi. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 302,[1] p.: tab., [1] f. portr. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 294-302 (132 tit.)
ISBN 9975-69-283-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-771]
[338.24.021.8+339.727.22](478)
Com. Nr 20744


73 Kpøuøuansuaø cvõrvnetvpa / V-so kctuuuu Pecr. Vonaosa. ûer. reuuteuuuap-
uMx v+pe×aeuuu; ast.: Cepeaa 8aneutuu, Tourornas 8¤+ecnas, ñnoxotukr 8a-
neutuua, 6onkx ßunu¤; xvao×.: lanapu Auapeu. – K.: Museum, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 167 p.; 15 x 10 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei
Soros Moldova, Inst. pentru Politici Legislative si Constitulionale (COLPI –
Budapesta)
ISBN 9975-906-64-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-772]
343.82+343(038)
Com. Nr 20755

74 Gonceariuc, Maria M.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
157
Salvia L.: [monogr.] / Maria M. Gonceariuc; ref. st.: Vasile D. Siminel; Acad.
de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Genetica. – Ch.: USAM, 2002. – 212 p.: fig., tab.,
diagr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 188-211 (567 tit.)
ISBN 9975-946-09-7
F. prel, 100 ex. – [02-773]
635.74:631.527


75 "Asistenta sociala în context European", conf. st. studenteasca int. (2002;
Chisinau). Asistenla sociala în context European: Materiale conf. st. studenlesti int.,
Chisinau 22-23 apr. 2002 / red. st. Maria Bulgaru. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. –
116 p. – 20 cm.
Antetit.: Centrul Republican de Resurse pentru Asistenla Sociala. – Text: lb.
rom., engl., rusa. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul UNICEF
ISBN 9975-70-142-6
Gratis, 200 ex. – [02-774]
364.2(082)(063)=135.1=111=161.1

76 Vieru, Grigore
Acum si în veac: Poeme, cântece, confesiuni / Grigore Vieru; col. iniliata si
coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev;
fotogr.: Mihai Potârniche, Valeriu Volontir; il.: Vasile Mosanu. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 316, [4] p.: il., n. muz., [1] f. port.; 20 cm. –
(Bibl. scolarului: ser. noua; 300).
Pe cop.: "Madona cu pruncul" de Andrea Mantegna (colaj). – Ref. ist.-lit. p.
289-307
ISBN 9975-74-437-0 (Litera). – ISBN 973-8358-59-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-775]
821.135.1(478)-1 Vieru
Com. Nr 20785

77 Boboc, Nicolae
Harli-contur la geografie = KoutvpuMe raptM ro reorpa1uu: cl. 6 / Nicolae
Boboc, Vasile Efros, Vitalie Mamot. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
24, [1] p.: harli; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. cop. - Text paralel: lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-776]
912.43(084.3)=135.1=161.1
Com. Nr 2141


78 Boboc, Nicolae
Harli-contur la geografie = KoutvpuMe raptM ro reorpa1uu: cl. 7 / Nicolae
Boboc, Vasile Efros, Vitalie Mamot. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
24, [1] p.: harli; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. cop. - Text paralel: lb. rom., rusa – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-777]
912.43(084.3)=135.1=161.1
Com. Nr 2142


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
158
79 Boboc, Nicolae
Harli-contur la geografie = KoutvpuMe raptM ro reorpa1uu: cl. 8-9 / Nicolae
Boboc, Vasile Efros, Vitalie Mamot. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). –
16, [1] p.: harli; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. cop. - Text paralel: lb. rom., rusa – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-778]
912.43(084.3)=135.1=161.1
Com. Nr 2143

80 Mamot, Vitalie
Harli-contur la geografie = KoutvpuMe raptM ro reorpa1uu: cl. 10 / Vitalie
Mamot. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 28, [1] p.: harli; 29 cm.
Aut. indicat pe vs. cop. – Text paralel: lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-779]
912.43(084.3)=135.1=161.1
Com. Nr 2144

81 Situatia copiilor si familiei în Republica Moldova: Evaluare si analiza, 2000-2001 /
UNICEF, Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 62 p.:
graf., il. color., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 61-62 si în notele de subsol
ISBN 9975-79-158-1
F. prel, F. tir. – [02-780]
342.7-053.2(478)


82 The situation of children and family in the Republic of Moldova: Assessment and
Analysis: 2000-2001 / UNICEF. Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 57 p.: graf., il. color., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 56-57
ISBN 9975-79-159-X
F. prel, F. tir. – [02-781]
342.7-053.2(478)


83 Bragaru, T.
Explorarea HTML / Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V.; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Matematica si Informatica. – Ch.: USM., 2002. – 118 p.: fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 104 (18 tit.)
ISBN 9975-70-13-2
F. prel, 50 ex. – [02-782]
004.55(075.8)
Com. Nr 62

84 Bejan-Volc, Iulia
Cine suntem noi? Ce stim noi unul despre altul? : [genderologie] / Iulia Bejan-
Volc. – Ch.: CE al USM, 2002. – 146 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 144 (10 tit.)
ISBN 9975-70-139-6
F. prel, 100 ex. – [02-783]
316.356.2:316.62

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
159
Com. Nr 67/02
85 5euæk, ßaneu¡øua
Koppvruu¤ u oprauusosauua¤ rpectvruocte – vrposa uauuouaneuou õeso-
racuoctu: ua rpunepe Pecr. Vonaosa u apvrux ctpau-+neuos Cll: [nouorp.] / 8a-
neutuua 6eukr, Cepreu lasapu¤, Anerceu Pvcuar; Araa. Ve×avuap. 0tuoaeuuu
u ûurnonat. 8uauuu. – Ch.: Ed. Fundaliei "Draghistea", 2002. – 110, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9700-0-1
F. prel, 150 ex. – [02-784]
32.001(478+41/99)

86 Rolul sindicatelor în societate: (Culeg. de materiale didactice pentru studenli si
profesori) / Confederalia Sindicatelor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova;
red. st.: Vsevolod Barbaneagra, Dumitru Strah. – Ch.: CE USM: CSRM, 2002. – 143
p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 138-142 (93 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului SUA
ISBN 9975-70-122-1
F. prel, 500 ex. – [02-785]
331.105.44(082)
Com. Nr 14/02

87 Arama, Elena
Istoria dreptului românesc: Tematica cursului si indicalii metodice pentru
studenlii Facultalii de Drept / Elena Arama, Valentina Coptilel; Univ. de Stat din
Moldova. Catedra Teoria si Istoria Dreptului. – Ch.: CE USM, 2002. – 139, [2] p.: an.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
ISBN 9975-70-117-5
F. prel, 50 ex. – [02-786]
340(478+498)(073.8)(076.5)
Com. Nr 65
88 Cobaneanu, Sergiu
Institulia avocatului parlamentar din Republica Moldova: (Material didactico-
st.) / Sergiu Cobaneanu, Teodor Cârnal; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Drept
Constitulional si Drept Administrativ. –Ch.: CE USM, 2002. – 140 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 131-140 (167 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-70-135-3
F. prel, 50 ex. – [02-787]
342.53(478)(075.8)
Com. Nr 79
89 Metode si tehnici în asistenla sociala: [pentru uzul studenlilor] / Maria Bulgaru
(coord.), Marcela Diion, Oxana Isac, Stela Milicenco; Univ. de Stat din Moldova. Fac.
Asistenla Sociala, Sociologie si Filosofie, Centrul Rep. de Resurse pentru Asistenla
Sociala. – Ch.: CE USM, 2002. – 432 p.: scheme, tab., il.; 21 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 343-348 (120 tit.) si în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul UNICEF
ISBN 9975-70-088-8
Gratis, 300 ex. – [02-788]
364(075.8)
Com. Nr 72/5/02

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
160
90 "Deficiente de integrare în societate si în cadrul universitar a tinerilor cu
disabilitati", conf. st.-practica nat. (2002; Chisinau). Deficienle de integrare în
societate si în cadrul universitar a tinerilor cu disabilitali: Materiale Conf. st.-practice
Nal., 18 apr. 2002 / col. red.: Natalia Buga,.... – Ch.: USM, 2002. – 31 p.; 21 cm.
Antetit.: Asoc. Studenlilor cu Disabilitali "GAUDEAMUS" RM. – Text: lb. rom.,
rusa. –.Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Moldova
ISBN 9975-70-156-6
F. prel, 300 ex. – [02-789]
364.262:378.1:061.213(478)(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 62/02

91 Purice, Mihail
Îndrumar si teste pentru admiterea – 2002: Lb. si lit. rom. pentru fac.
nefilologice / Mihai Purice; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 72 p.; 20
cm.
ISBN 9975-70-023-3
F. prel, 600 ex. – [02-790]
811.135.1+821.135.1(079)

92 Cataranciuc, Sergiu
Teoria grafurilor în probleme si aplicalii: (material didactic) / Sergiu
Cataranciuc; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematica si Informatica. – Ch.:
USM, 2001. – 102 p.: fig.; 21 cm.
ISBN 9975-70-107-8
F. prel, 50 ex. – [02-791]
519.1(075.8)
Com. Nr 278
93 Zolotarevschi, Vladimir A.
Rezolvarea aproximativa a ecualiilor integrale de spela a doua: Prelegeri:
[pentru uzul studenlilor] / Vladimir A. Zolotarevschi; red. resp.: G. Râbacov; Univ. de
Stat din Moldova. Catedra Matematica Aplicata. – Ch.: CE USM, 2002. – 135 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 134-135 (13 tit.)
ISBN 9975-70-121-3
F. prel, 75 tit.
519.64(075.8)
Com. Nr 76
94 Duca, Maria
Fiziologia vegetala: Tehnic speciale de lab.: [pentru uzul studenlilor] / Maria
Duca, Elena Savca, Angela Port; red. resp.: Maria Duca; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Biologie si Pedologie. Catedra Biologie Vegetala. – Ch.: USM, 2001. – 173
p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 173 (11 tit.)
ISBN 9975-70-105-1
F. prel, 50 ex. – [02-793]
581.13(075.8)
Com. Nr 52

95 Culegere de materiale stiinlifice ale colaboratorilor Facultalii Urbanism si Arhitectura
/ Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urbanism si Arhitectura. – Ch.: UTM, 2002(Centrul Ed.
al USM). – 212 p.: des., fig., tab.; 25 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
161
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-9638-9-7
F. prel, 100 ex. – [02-794]
71/72:69:378.4(478)(082)
Com. Nr 63/02
96 Gutu, Ion
Semnul estetic si dimensiunea nivelurilor sale de interpretare: (în baza
idiolectului poetic hugolian si eminescian): [st. pentru uzul studenlilor] / Gulu Ion;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 197 p.: fig.; 21 cm.
Rez.: lb. fr. – Bibliogr. p. 153-166
ISBN 9975-70-129-9
F. prel, 150 ex. – [02-795]
80:[811.13'22+811.1354.1'22]
Com. Nr 74(57/02)
97 Lenta, Anatol
Des verbes français dans leurs constructions syntaxiques / Anatol Lenla;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Limbi si Literaturi Straine. – Ch.: USM, 2001. –
177 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 176-177 (44 tit.)
ISBN 9975-70-096-9
F. prel, 250 ex. – [02-796]
Verbe franceze în construcliile lor sintactice
811.133.1'367.625(075)
Com. Nr 94(24/02)
98 Corniciuc, Sabina
Limba Româna: man. pentru translatori: grupe alolingve / Sabina Corniciuc,
Alexandra Gherasim; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2001. – 21 cm.
[Vol.] 2: Grupul verbal. – 202 p. – Text: lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 200-201.
– ISBN 9975-70-048-9: F. prel, 200 ex. – [02-797]
811.135.1'367.625(075.8=161.1=111=131.1)
Com. Nr 91/74 c
99 Vulpe, Ana
Verbele crearii în limba româna: Analiza semantica si trasaturi valenliale /
Ana Vulpe; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistica. – Ch.: CE USM, 2002.
– 129 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 104-126
ISBN 9975-70-126-4
F. prel, 50 ex. – [02-798]
811.135.1'367.625
Com. Nr 99 c
100 Ciocoi, Tatiana
Umberto Eco si romanul post-modernist: Curs special / Tatiana Ciocoi; Univ.
de Stat din Moldova. Fac. de Limbi si Literaturi straine. Catedra de Literatura
Universala. – Ch.: USM, 2001. – 158 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 151-157 (199 tit.)
ISBN 9975-70-116-7
F. prel, 50 ex. – [02-799]
821.131.1.09+82.02(075.8)
Com. Nr 69

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
162
101 Tomulet, Valentin
Politica comercial-vamala a larismului în Basarabia (1812-1830): Doc. inedite
din arhivele Rusiei, Ucrainei si Rep. Moldova / Valentin Tomulel: Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Istorie. Catedra Istorie Universala. – Ch.: CE USM, 2002. – 377 p.:
tab.; 21 cm.
Text: lb. rom., rusa, ucr. – Indice antroponimic, toponimic p. 361-368
ISBN 9975-70-118-3
F. prel, 50 ex. – [02-800]
[94(478)"1812/1830"+339.543](093.2)
Com. Nr 69
102 Bilantul activitalii stiinlifice a universitalii de Stat din Moldova: pentru anul 2001 /
Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercet. 3t. si Studii Postuniversitare; coord.: P.
Chetrus, L. Gorceac. – Ch.: CE USM, 2002. – 152 p.: tab.; 21 cm.
Lista publicaliilor de baza corpului didactico-stiinlific pentru anul 2001 p. 141-
151
F. prel, 60 ex. – [02-801]
378.4(478)(047.1)
Com. Nr 110
103 Kopo¡kos, ß. A.
1usura auanertpuros: 0cuosuMe rpeactasneuu¤: VetoaM uccneaosauu¤:
ñocoõue r rvpcv neruuu u naõopatopuMn paõotan / 8. A. Kopotros, C. A. ûauu-
nkr; Vona. loc. vu-t. Ka1eapa rpurnaauou 1usuru u uu1opnaturu. – K.: |sa.
Leutp Vona. rocvu-t, 2002. – 52 p.: des.; 21 cm.
Bibliogr. p. 52 (15 tit.)
F. prel, 50 ex. – [02-802]
537.226(076.5)
Com. Nr 67


104 Uaæøp, |anøua
lacneaosauue rpusuaros u csoucts ce¤uuanu aõpuroca: nouorp. / lanuua
La1up; roa pvrosoactson 8. K. CnMrosa. – K.: Serv-grafica, 2002. – 103 p.: tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 97-99 (10 tit.)
ISBN 9975-9709-1-5
F. prel, 50 ex. – [02-803]
634.21

105 Uaæøp, |anøua
8cen ot avau: ctuxu / lanuua La1up; oõn.: 3. Vauaeuõepr. – K.: Serv-
grafica, 2002. – 265 p., [1] f. portr.
ISBN 9975-9709-0-7
F. prel, 100 ex. – [02-804]
821.161.1(478)-1 La1up

106 Uaæøp, |anøua
VM ×unu, ×usM, õvaen ×ute: ctuxu / lanuua La1up; oõn.: 3. Vauaeuõepr.
– K.: Serv-grafica, 2002. – 170 p., [1] f. portr.
ISBN 9975-9666-9-1
F. prel, 100 ex. – [02-805]
821.161.1(478)-1 La1up


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
163
107 Uaæøp, |anøua
Tsop+ecruu rvte: ctuxu u recuu / lanuua La1up; oõn.: 3. Vauaeuõepr. –
K.: Serv-grafica, 2002. – 218, [8] p., [1] f. portr.
ISBN 9975-9666-8-3
F. prel, 100 ex. – [02-806]
821.161.1(478)-1 La1up

108 Functionarul de polilie. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 146, [1] p.; 17
cm. – (Col. "Cartier juridic") (Ghidul cetaleanului)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Inst. pentru Politici de Drept si
Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-79-152-2
F. prel, F. tir. – [02-807]
351.74(036)


109 Securitatea personala. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 77, [2] p.; 17 cm.
– (Col. "Cartier juridic")( Ghidul cetaleanului)
Bibliogr. p. 77 (8 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Inst.
pentru Politici de Drept si Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-79-157-3
F. prel, F. tir. – [02-808]
347.15/.2(036)

110 Inspectorul fiscal: Ghidul cetaleanului. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). –
92, [1] p.; 17 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Inst. pentru Politici de Drept si
Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-79-151-4
F. prel, F. tir. – [02-809]
336.225.2(036)


111 Comentariul Legii contenciosului administrativ: Rep. Moldova / Jens Meyer-
Ladewig, Anastasia Pascari, Valeriu Doaga, .... – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 174 p., scheme; 20 cm. – (Col. "Cartier juridic")
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite pentru
Dezvoltare, proiectul Consolidarea Sistemelor Judiciar si Legislativ în Moldova,
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-79-160-3
F. prel, F. tir. – [02-810]
342.531.43(478)(094.5)

112 Brigalda-Barbas, Eleonora
Evolulia picturii de gen din Republica Moldova, (1945-2000) / Eleonora
Brigalda-Barbas; fotogr.: Iurie Foca. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul
Poligr.). – 111 p.: reprod., reprod. color.; 20 x 22 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 104-105. – Lista il. p. 110-111. – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-67-291-4 (în cop.)
F. prel, 600 ex. – [02-811]
75/76(478)"1945/2000"
Com. Nr 20839

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
164
113 Basme populare românesti / alcat.: Grigore Botezatu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Lica Sainciuc.
– Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 309, [3] p.; 20 cm. –
(Bibl. scolarului: ser. noua; 294)
Ref. ist.-lit. p. 306-309
ISBN 9975-74-434-6 (Litera). – ISBN 973-8358-56-6 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-812]
821.135.1-343+398.21(=135.1)
Com. Nr 20750

114 Eminescu, Mihai
Geniu pustiu: Proza literara / Mihai Eminescu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplie graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Vasile
Mosanu, Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). –
382, [2] p.: il., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 202)
Ref. ist.-lit. p. 341-383
ISBN 9975-74-410-9 (Litera). – ISBN 973-8358-48-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-812]
821.135.1-3 Eminescu
Com. Nr 20804

115 Starea de nutrilie în Republica Moldova: Analiza situaliei si strategiile de intervenlie:
Raport 1996-2000 / UNICEF Moldova, Min. Sanatalii al Rep. Moldova; elab.: Nicolae
Opopol, …. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 38 p.: fig., fotogr.
color., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 38 (20 tit.). – Apare cu sprijinul UNICEF Moldova
ISBN 9975-67-273-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-814]
614.2+613.2-053.2-055.2(478)(047.1)
Com. Nr 20843

116 UTM: Promolia Anului 2002 / Univ. Teh. a Moldovei; fotogr.: Alexandru Savostin,
Dorin Saranciuc. – Ch.: S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – [112] p.: fotogr. color.; 29
cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-815]
378.662(478)(09)

117 Carte de rugaciuni: pentru tot crestinul / îngrijita de D. Ciurezu; cop.: Andrei Gamarl.
– Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.). – 176 p.; 13 x 9 cm.
Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultura pentru Copii si Tineret "Sergiu
Grossu"
ISBN 9975-906-52-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-816]
243:281.9
Com. Nr 20749

118 5eccuep¡ua nosa suuorpaaua¤ u nkau eë tsop¤aue: Ku. socronuuauuu sMrvcr-
uuros v+unuaa suuoaenu¤ u suuorpaaapctsa Pecr. Vonaosa / naret, xvao×.
o1opn., oõn., 1otorp.: lpuropuu Kopuueuro. – Ch.: S. n., 2002 (Combinatul
Poligr.). – 224 p.: fotogr., il.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
165
Apare cu sprijinul financiar al firmei "Kvint", Tiraspol, "Planta viei", AC
"Moldauditing", ....
ISBN 9975-901-36-0 (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-817]
377.3:634.8(478)(09)+929


119 5oøpøuosa, ha¡ansø
6uonoru¤: v+eõ. an¤ 7 rn. / latanu¤ 6o¤puuosa, latane¤ ßvraaro, |ou
/urvp¤uv; comisia de evaluare: Constantin Andon, …; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p.: des. color., tab.;
24 cm.
ISBN 9975-65-134-8
F. prel, 16 000 ex. – [02-818]
57(075.3)
Com. Nr 20684

120 Agenda juristului: Docum. în legislalia Rep. Moldova / alcat.: Nicolae Esanu, Petru
3arcov; cop.: Vladimir Sinilchi. – Ch.: Bons Offices SRL, 2002. – 30 cm.
Supl.: 1 ian. - 16 mai 2002: [conline inf. despre actele normative emise în
perioada 1 ian. – 16 mai 2002]. – 2002. – 48, [6] p. – ISBN 9975-927-08-4: F. prel,
F. tir. – [02-819]
34(478)(048.4)


121 Agenda juristului: Docum. în legislalia Rep. Moldova / alcat.: Nicolae Esanu, Petru
3arcov; cop.: Vladimir Sinilchi. – Ch.: Bons Offices S.R.L., 2002. – 30 cm.
Vol. 1: Legi. Ordonanle ale Guvernului. Hotarâri ale Parlamentului. Decrete
ale Presedintelui. Hotarâri ale Guvernului. Alte acte normative: (anii 1990-2001). –
321, [15] p. – 2002. – Indice de materii (nr. si data actului), de materii (cuv. cheie)
[33] p. înaintea textului. – ISBN 9975-927-27-7: F. prel, F. tir. – [02-820]
34(478)(048.4)

122 Agenda juristului: Docum. în legislalia Rep. Moldova / alcat.: Nicolae Esanu, Petru
3arcov; cop.: Vladimir Sinilchi. – Ch.: Bons Offices S.R.L., 2002. – 30 cm.
Vol. 2: Curtea Constitulionala. Plenul Curlii Supreme de Justilie. Tratate
internalionale(anii 1990-2001). – 113, [8] p. – 2002. – Indice de materii (nr. si data
actului), de materii (cuv. cheie) 4 p. înaintea textului. – ISBN 9975-927-26-9: F. prel,
100 ex. – [02-821]
34(478)(048.4)


123 Cum pot ajunge la Dumnezeu? : Curs prin corespondenla. – [Ch.: S. n., 2002]. – 40
p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-822]
268(075.4)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
166
124 Kak uautu nue 6ora? : 0cuosuMe õuõneucrue tenM: Kvpc an¤ sao+uoro
oõv+euu¤. – [Ch.: S. n., 2002]. – 40 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-823]
268(075.4)125 Cartasev, S.
Cultura toleranlei: Rezolvarea conflictelor. Arta comunicarii = Kvnetvpa
tonepautuoctu: |crvcctso oõaeuu¤. Paspeaeuue rou1nurtos: rua an¤
poauteneu / S. Cartasev: Centrul de Dezvoltare a Tineretului. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Reclama"). – 63 p.: il.; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. paralel: lb. rom., rusa. – Apare cu
sprijinul Fondului Iniliativelor pentru Tineret
ISBN 9975-932-16-9
F. prel, 400 ex. – [02-824]
316.647+316.48+316.77(036)
Com. Nr 172
126 Cartasev, S.
Cultura toleranlei: Rezolvarea conflictelor. Arta comunicarii = Kvnetvpa
tonepautuoctu: |crvcctso oõaeuu¤. Paspeaeuue rou1nurtos: rua an¤ reaaroros
/ S. Cartasev: Centrul de Dezvoltare a Tineretului. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 63 p.: il.; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. paralel: lb. rom., rusa. – Apare cu
sprijinul Fondului Iniliativelor pentru Tineret
ISBN 9975-932-14-2
F. prel, 800 ex. – [02-825]
316.647+316.48+316.77(036)
Com. Nr 166

127 Cartasev, S.
Cultura toleranlei: Rezolvarea conflictelor. Arta comunicarii = Kvnetvpa
tonepautuoctu: |crvcctso oõaeuu¤. Paspeaeuue rou1nurtos: rua an¤
nonoae×u / S. Cartasev: Centrul de Dezvoltare a Tineretului. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Reclama"). – 77 p.: il.; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Tit. paralel: lb. rom., rusa. – Apare cu
sprijinul Fondului Iniliativelor pentru Tineret
ISBN 9975-932-13-4
F. prel, 800 ex. – [02-826]
316.647+316.48+316.77(036)
Com. Nr 162

128 ßsceuko, 6epreø
ûeõatM: /+eõ. rocoõue / Cepreu ßMceuro; lau. ßura ûovuus. ûeõatos. –
K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 119 p.: il., scheme, tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 119 (34 tit.)
ISBN 9975-940-42-0
F. prel, 600 ex. – [02-827]
316.77:37.0(075)
Com. Nr 170
129 Renita, Alecu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
167
ABC-ul turismului rural, ecologic si cultural / Alecu Renila, Valeriu Rusu;
Miscarea Ecologista din Moldova, Org. Teritoriala Rezina. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 132 p.: il., scheme, tab.; 20 cm. – (Col. "Natura").
Cop.: fotogr. de Ioana Bobâna. – Bibliogr. p. 129 (17 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al Ambasadei SUA în Rep. Moldova si Guvernului SUA
ISBN 9975-932-17-7
F. prel, 1 000 ex. – [02-828]
338.48:502(478)
Com. Nr 191

130 5oøpøuosa, ha¡ansø
6uonoru¤: ñocoõue an¤ v+uten¤: 7 rn. / latane¤ 6o¤puuosa, latane¤ ßv-
raarv, |ou /urvp¤uv; comisia de evaluare: Constantin Andon,…; V-so oõpasosa-
uu¤ Pecr. Vonaosa. – K.: Lumina, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 143, [1] p.: tab.; 24
cm.
ISBN 9975-65-135-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-829]
372.857.046.14
Com. Nr 20684

131 Ksønøukosa, E. h.
laravscruu uapoauMu raneuaape: [ueprosuMe u uapoauMe rpasauuru] / E.
l. Ksunuurosa; Al Pecr. Vonaosa, |u-t Ve×atuu+. |ccnea., |u-t Apxeonoruu u
3tuorpa1uu. – Ch.: Pontos, 2002 (Turorp. A0 "6usuec-3nuta"). – 182 p.: il.; 20
cm.
Bibliogr. p. 149-156 (85 tit.). – 8Mxoaut rpu 1uu. roaaep×re |ñ "Vauonuc-
losar"; rpunapuu r. +aaMp-ßvura; rpunapv V. V. 1opnusan
ISBN 9975-902-03-0
F. prel, 500 ex. – [02-830]
398.3(478)(=512.165)
Com. Nr 123

132 Ghid de biologie: material didactic pentru studenlii alolingvi la seclia preuniversitara /
Larisa Taranov, Valentina Terehov, Natalia Cherdivarenco, Ludmila Rotaru; Univ. de
Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: C.E.-P. "Medicina" al
USMF, 2002. – 223, [1] p.: fig., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 221 (13 tit.)
ISBN 9975-945-59-7 (în cop.)
F. prel, 100 ex. – [02-831]
57:611/612(075.8)

133 Tec¡s ro õuonoruu: (ûn¤ sctvr. arsaneuos) / l. Kepausapeuro, ß. Lapauosa, |.
+enoptau, …; loc. /u-t VeauuuuM u 1apnauuu un. "lurona¤ Tectenuuauv". – 2-
e usa., repecnotp. u aor. – K.: |sa.-ñonurp. Leutp "Medicina", 2002. – 233 p.; 20
cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicali. – Bibliogr. p. 319 (9 tit.)
ISBN 9975-945-85-6
F. prel, 200 ex. – [02-832]
57(079)
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
168
134 Yue6uoe rocoõue ro õuonoruu: an¤ uuoctpau. ctvaeutos roarot. ota-uu¤ / ß. |.
Lapauosa, l. 8. Kepausapeuro, 8. V. Tepexosa, ß. |. Potapv; loc. /u-t Veauuu-
uM u 1apnauuu un. "lurona¤ Tectenuuauv". – Ch.: C.E.-P. "Medicina" al USMF,
2002. – 233 p.: des., fig., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 230 (10 tit.)
ISBN 9975-945-71-6 (în cop.)
F. prel, 100 ex. – [02-833]
57:611/612(075.8)


135 Bobkova, Svetlana
Bioorganic chemistry: Course of lectures / Svetlana Bobkova, Leonid Lysyi,
Constantin Cheptanaru; Stat Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemilanu".
Dep. of Biochemistry. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina", 2002. – 142, [1] p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 143 (10 tit.)
ISBN 9975-945-74-0
F. prel, 100 ex. – [02-834]
577.1(075.8)


136 Cheptanaru, C.
Bioorganic chemistry: Brief practical guide / C. Cheptanaru, Elena Rivneac;
Stat Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemilanu". Dep. of Biochemistry. –
Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina", 2002. – 27 p.; 20 cm.
ISBN 9975-945-86-4
F. prel, 50 ex. – [02-835]
577.1(076.5)


137 Ivanov, V.
Bioorganic chemistry: Practical guide / V- Ivanov, C. Cheptanaru, Elena Riv-
neac; Stat Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemilanu". Dep. of Biochem-
istry. – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina", 2002. – 69 p.; 20 cm.
ISBN 9975-945-98-8
F. prel, 100 ex. – [02-836]
577.1(076.5)
138 Stratulat, Iulia
Biochimia echilibrului acido-bazic: (Elab. metodica) / Iulia Stratulat; sub red.:
L. Lâsâi; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002.
– 54, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-837]
577.1/.2:612.015
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
169

139 Ostrofet, Gheorghe
Computerele: probleme actuale ale igienei si fiziologiei muncii operatorilor:
[monogr. pentru uzul studenlilor] / Gheorghe Ostrofel; red. coord.: Lidia Ciobanu. –
Ch.: C.E.-P. "Medicina" al USMF, 2002. – 235 p.: scheme, fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 223-234 (117 tit.)
ISBN 9975-945-83-X
F. prel, 150 ex. – [02-838]
613.6+331.471+654.071140 Alunecarile de teren: metode de stabilizare si monitoring / G. Dobrovolschi, P.
Smolianicov, V. Filipciuc, ...; Centrul Regional de Mediu Moldova, Org. obsteasca
"Envibio". – Ch.: Envibio, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 16 p.: harli; 20 cm.
Bibliogr. p. 15 (6 tit.)
ISBN 9975-932-18-5
F. prel, 800 ex. – [02-839]
632.125(478):551
Com. Nr 199

141 Frecautan, Alexandru
Contabilitatea manageriala în agricultura: Consumuri: Pentru contabilii
magazinelor agricole: Ghid didactico-aplicativ: / Alexandru Frecaulan, Tatiana Tapu,
Vadim Cojocari; The Citizens Network (CNFA): Agenlia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Int. (USAID). –. – Ch.: USM, 2002 (Centrul Ed. al UASM). – 30 cm.
Partea 1. – 2002. – 80 p.: tab., scheme. – ISBN 9975-946-12-7: F. prel, 150
ex. – [02-840]
657.1/.4:334.732:631.115.8(036)

142 Frecautan, Alexandru
Contabilitatea manageriala în agricultura: Consumuri: Pentru contabilii
magazinelor agricole: Ghid didactico-aplicativ / Alexandru Frecaulan, Tatiana Tapu,
Vadim Cojocari; The Citizens Network (CNFA): Agenlia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Int. (USAID). – Ch.: USM, 2002 (Centrul Ed. al UASM). –30 cm.
Partea 2. – 2002. – 131 p.: tab. – ISBN 9975-946-13-5: F. prel, 150 ex. – [02-
841]
657.1/.4:334.732:631.115.8(036)

143 Colesnic-Codreanca, Lidia
Socio-lingvistica: Mic diclionar terminologic / Lidia Colesnic-Codreanca; rec.
st.: Vlad Pohila; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.). –
47 p.; 17 cm.
Bibliogr. p. 45-46 (11 tit.)
ISBN 9975-906-67-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-842]
81'27(038)
Com. Nr 20882


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
170
144 Working Together: Student's book 10: [man.] / Galina Chira, Margareta Dusciac,
Maria Gâsca, ...; comisia de evaluare: Valentina Leu,...; Min. Învalamântului al Rep.
Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 215 p.: harli, il. color.; 27 cm. –
(English awareness)
Apare cu sprijinul financiar al Fundalie Soros Moldova, Peace Corps of USA
în Moldova
ISBN 9975-61-221-0
F. prel, 5 000 ex. – [02-843]
811.111(075.3)
Com. Nr 20914

145 Ciobanu, Anatol
Mic diclionar latin-român de expresii consacrate / Anatol Ciobanu, Lidia
Novac; cop.: Andrei Gamarl. – Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.). – 208 p.; 17
cm. – (Bibl. de buzunar)
Bibliogr. p. 199-201, 208. – Indice de aut. citali p. 203-207
ISBN 9975-906-68-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-844]
811.124'374.822'373.7=135.1
Com. Nr 20882

146 Atanasov, Iulia
Cahier d'exercice: 6e / Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Învalamântului
al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 87 p.: il.;
29 cm.
ISBN 9975-69-293-1
F. prel, F. tir. – [02-845]
811.133.1(075.3)
Com. Nr 2386

147 Ciobanu, Zinaida
Cahier d'exercice: 5e / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; Min. Învalamântului
al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 87 p.: il.;
29 cm.
ISBN 9975-69-292-3
F. prel, F. tir. – [02-846]
811.133.1(075.3)
Com. Nr 2385

148 Nastase, Corneliu
Diclionar rus-român român-rus = Pvccro-pvnMucruu, pvnMucro-pvccruu
cnosape / Corneliu Nastase; red. coord.: Victor Cusnirenco; cop.: Iaroslav Oliinîk. –
Ch.: Vector, 2002. – 604 p.; 20 cm.
ISBN 9975-9656-1-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-847]
811.161.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=161.1


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
171
149 Andriuta, Constantin
Dedicalii, omagieri, comemorari: Versuri / Constantin Andriula. – CH.: CEP
"Medicina", 2002. – 98 p.: fotogr.; 20 cm.
In memoria prof. univ. Nicolae Testemilanu – la 75 de ani de la nastere
ISBN 9975-945-62-7
F. prel, 150 ex. – [02-848]
821.135.1(478)-1 Andriula


150 Sava, Diana
În doi cu umbra: [versuri] / Diana Sava; Univ. Agrara de Stat din Moldova. –
Ch.: S. n., 2002 (Centrul ed. al UASM). – 75 p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-946-10-0
F. prel, 100 ex. – [02-849]
821.135.1(478)-1 Sava


151 ßy6euckaø, ßæauøna
| cuosa neto: Ctuxu an¤ aeteu / ßkanuna ßvõeucra¤. – K.: Serv-grafica,
2002. – 46 p.: des. color.; 30 cm.
ISBN 9975-9666-3-2 (în cop.)
F. prel, 400 ex. – [02-850]
821.161.1(478)-1-93 ßvõeucra¤


152 0¡kpssaø Kauaav: Anenauax / usa.: ûnutpuu luronaes. – K.: Topouto: Serv-
grafica, 2002. – 64 p.: il., [8] p. fotogr., fotogr. color.; 30 cm
Texte: lb. engl., rusa. – |sa. ro uuuuuatuse Vona. oõa. s Topouto u ee
rpea. |puuM ßu+uv
ISBN 9975-9666-24
F. prel, 500 ex. – [02-851]
908(71)(059)

153 Colesnic, Iurie
Basarabia necunoscuta: [personalitali distinse din trecutul Basarabiei] / text,
fotogr.: Iurie Colesnic; cop. I: "Asteptare" de Cezara Kolesnik. – Ch.: Museum, 2002
(Combinatul Poligr.). – 24 cm.
[Vol.] 4. – 2002. – 302 p.: il., fotogr. – Bibliogr. în text si în notele de subsol. –
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova, Centrului Int. de Cultura pentru Copii si
Tineret "Sergiu Grossu". – ISBN 9975-906-69-9 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-852]
94(478)+929
Com. Nr 20906
154 Boico, Nicolai Fiodor
Consideraliuni teoretice si practice privind realizarea efectiva a normelor de
drept administrativ în Republica Moldova: Specialitatea: 12.00.02 - Dreptul
constitulional; administralia de stat; dreptul administrativ; dreptul municipal: Autoref.
al tezei de doctor în drept / Nicolai Fiodor Boico; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:
S. n., 2002. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
[02-853]
342.9(478)(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
172

155 Dadia, Yoram
Ansamblul de principii si reguli în organizarea si funclionarea autoritalilor
publice în Israel: Specialitatea: 12.00.02 Drept constitulional. Administralia de stat.
Drept administrativ. Drept municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Dadia
Yoram; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (5 tit.)
[02-854]
342.9(569.4)(043.2)


156 Yaøn An Houauø
Paspaõotra sMcoroa11ertusuMx u aueprocõeperakaux texuonoruu
õuonoru+ecrou o+uctru ropoacrux cto+uMx soa: Creuuaneuocte: 11.00.11 – 0x-
paua orpv×akaeu cpeaM u pauuouaneuoe ucronesosauue rpupoauMx pecvpcos:
Astope1. ua coucrauue v+euou ctereuu aortopa texu. uavr / /aun An Vonauu;
locvu-t VonaosM. – K.: 6. u., 2002. – 24 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (9 tit.)
[02-855]
628.35+504.06(043.2)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
173
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
AUGUST 2002


157 +ëpusø, høkonaø
ñepexoa r pMuo+uou arouonure u uuoctpauuMe uusectuuuu s Pecrvõ-
nure Vonaosa / luronau +ëpuMu. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 303 p.: fotogr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 295-302 (132 tit.)
ISBN 9975-69-295-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-856]
338.24.021.8(478)+339.727.22
Com. Nr 20944


158 Hoxopø, E. ß.
1unoco1u¤ rpasa: /+eõ. rocoõue an¤ ctvaeutos: 8 3-x +. / E. ñ. Voxo-
p¤; ots. pea.: E. l. 6otuape; 6anu. loc. /u-t un. Anerv Pvcco. – 6anue: Presa
Univ. Balleana, 2002. – 20 cm.
+. 1. – 2002. – 86 p. – Bibliogr. p. 84-85 (23 tit.). – ISBN 9975-931-08-1: F.
prel, 100 ex. – [02-857]
340.12(075.8)
Com. Nr 68


159 Bazele curriculare si standardele învalamântului special / N. Bucun, A. Danii, N.
Andronachi, ...; Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Dinamo-
poligr.). – 71, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 71 (20 tit.)
ISBN 9975-902-06-5
F. prel, F. tir. – [02-858]
376.1/.2160 $erpii din bazinul Nistrului: (Diversitatea si proteclia lor) / N. Zubcov, V. Turcanu, V.
3tirbu, ...; Soc. Ornitologica-Herpetologica din Rep. Moldova, Centrul Regional de
Mediu din Rep. Moldova (REC Moldova). – Ch.: Cartdidact, 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 23 p.: fig., [7] p. il. color.; 20 cm.
ISBN 9975-932-15-0
F. prel, 1 000 ex. – [02-859]
[598.115:502.7](478)
Com. Nr 186


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
174

161 Cum se înregistreaza o marca în Republica Moldova / Agenlia de Stat pentru
Proteclia Proprietalii Ind.; alcat.: Veaceslav Crecetov, .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 23,
[1] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuala)
F. prel, F. tir. – [02-860]
347.772(478)

162 Kak sapeructpuposate tosapuMu suar s Pecrvõnure Vonaosa / coct.: 8¤+ecnas
Kpe+etos, …; loc. areutctso ro oxpaue rponManeuuou coõctseuuoctu. – Ch.:
AGEPI, 2001. – 23, [1] p.: il.; 20 cm. – (6uõn. uutennertvaneuou coõctseuuoctu)
F. prel, F. tir. – [02-861]
347.772(478)

163 Buga, Alina
Basmele vazduhului / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi; sub
red.: Gh. Duca. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 25 p.: il., 20 cm. – (Bibl.
ecologica "Terra Nostra").
Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-862]
614.71:504.3(076)
Com. Nr 159164 Taøus ueõecuoro oreaua / Anuua 6vra, Eneua 6vuavru, 8uopura lnaaru, …; roa
pea.: l. ûvra. – K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 35 p.: il., 20 cm. – (Bibl.
ecologica "Terra Nostra").
Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-863]
614.71:504.3(076)
Com. Nr 155
165 Buga, Alina
Ploi acide / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi; sub red.: Gh.
Duca. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 17 p.: il., 20 cm. – (Bibl. ecologica
"Terra Nostra").
Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-864]
551.577.13:504.3
Com. Nr 154


166 Køcno¡use ao×au / Anuua 6vra, Eneua 6vuavru, 8uopura lnaaru, …; roa pea.:
l. ûvra. – K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 18 p.: il., 20 cm. – (Bibl. ecologica
"Terra Nostra").

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
175
Bibliogr. p. 18 (6 tit.). - Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de
Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-865]
551.577.13:504.3
Com. Nr 153167 Goreaceva, Nelly
Apa si sanatatea / Nelly Goreaceva, Viorica Gladchi; sub red.: Gh. Duca. –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 35, [1] p.: fig., 20 cm. – (Bibl. ecologica "Terra
Nostra").
Bibliogr. p. 36 (5 tit.). - Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de
Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-866]
628.1+614.777:504.4
Com. Nr 156


168 |opøuesa, hennø
8oaa u saoposee / lennu lop¤+esa, 8uopura lnaaru; roa pea.: l. ûvra. –
K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 39 p.: des., 20 cm. – (Bibl. ecologica "Terra
Nostra").
Bibliogr. p. 39 (5 tit.). - Apare cu sprijinul REC Moldova, cofinanlat de
Comisia Uniunii Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-867]
628.1+614.777:504.4
Com. Nr 161


169 SOS! Natura în pericol / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica Gladchi, ...; sub red.:
Gh. Duca. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 29 p.: fig., 20 cm. – (Bibl.
ecologica "Terra Nostra").
Apare cu sprijinul REC Moldova, cu sprijinul financ. a Comisiei Uniunii
Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-868]
502.2
Com. Nr 160


170 6oxpauøu rpupoav, +toõM sM×ute / lennu lop¤+esa, 8uopura lnaaru, Eneua
6vuavru, ...; roa pea.: l. ûvra. – K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 35 p.: il., 20
cm. – (Bibl. ecologica "Terra Nostra").
Apare cu sprijinul REC Moldova, cu sprijinul financ. a Comisiei Uniunii
Europene
F. prel, 1 000 ex. – [02-869]
502.2
Com. Nr 157© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
176
171 Pronosticul raspândirii daunatorilor principali si a bolilor plantelor agricole pentru
luna … anul ... si recomandari de combatere a lor = ñporuos pacrpoctpaueuu¤
rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx rvnetvp s ... roaa u
peroneuaauuu s õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si Ind. alimentare al Rep.
Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
… iulie 2002. – 2002. – 39 p., [9] p. il. color, tab. – Text paralel: lb. rom., rusa. –
F. f. de tit. – F. prel, 500 ex. – [02-870]
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
Com. Nr 167

172 Pagini de Aur Moldova = 8onotMe ctpauuuM VonaosM …: E×eroa. õusuec-crpas.
VonaosM / Pagini de Aur Moldova. – [Ch.: S. n., 2002]. – 27 cm
…2002. – [2002]. – 264 p.: il., harli color. – Text paralel: lb. rom., rusa. –
Index alf. al firmelor si org., p. 216-236 – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [02-871]
659.4(036)
173 Botgros, Ion
Fizica: Man. pentru cl. a VII-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae
Constantinov; comisia de experli: Maria Cotoros, ...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 112 p.: fig., il.; 21 cm. – (Col. "Cartier
educalional").
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-79-161-1
F. prel, F. tir. – [02-872]
53(075.3)

174 Botgros, Ion
Fizica: Ghidul profesorului: Cl. a VII-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae
Constantinov; comisia de experli: Maria Cotoros, ...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 47, [1] p.: fig., il.; 24 cm. – (Col. "Cartier
educalional").
Bibliogr. p. 47 (6 tit.). – Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General
Obligatoriu în Rep. Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-79-166-2
F. prel, F. tir. – [02-873]
372.853.046.14


175 5o¡rpoc, hou
1usura: lua v+uten¤: VII rn. / |ou 6otrpoc, 8uopen 6orau+a, luronae
Kouctautuuos; comisia de experli: Maria Cotoros, ...; trad.: Galina Ivanova, Evelina
Bocancea; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). –
47, [1] p.: il.; 24 cm. – (Col. "Cartier educalional").
Bibliogr. p. 47 (6 tit.). – Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General
Obligatoriu în rep. Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-79-167-0

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
177
F. prel, F. tir. – [02-874]
372.853.046.14

176 Grossu, Silvia
Valenlele presei clericale din Basarabia (1918-1940): Specialitatea: 07.00.02
– Istoria Românilor: Autoref. tezei de doctor în st. istorice / Silvia Grossu; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de istorie si psihologie. – Ch.: S. n., 2002. – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (10 tit.) si în notele de subsol
[02-875]
94(478):070"1918-1940"(043.2)177 Programa concursului de admitere în rezidenliat 2002: Specialitalile profilului
farmaceutic / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac.
rezidenliat si secundariat clinic. – Ch.: S. n., 2002. – 36 p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul progr. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-876]
615(073.8)


178 Programa concursului de admitere în rezidenliat 2002: Specialitatea medicina
generala / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac.
rezidenliat si secundariat clinic; elab.: F. Ambros. – Ch.: S. n., 2002. – 40 p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul temelor. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-877]
61(073.8)

179 Programa concursului de admitere în rezidenliat 2002: Specialitalile profilului
stomatologic / Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Fac.
rezidenliat si secundariat clinic. – Ch.: S. n., 2002. – 25 p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul progr. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-878]
616.31(073.8)


180 Învatamântul gimnazial. Învalamântul liceal: Discipline reale: Proiect / Min. Înval. al
Rep. Moldova, Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: Lumina, 2002. – 34, [2] p.; 21 cm. +
An.: 1 f. chestionar. – (Standarde educalionale)
Bibliogr. p. 35 (10 tit.)
ISBN 9975-65-147-X
F. prel, 1500 ex. – [02-879]
373(083.94)


181 Învatamântul gimnazial. Învalamântul liceal: Discipline socio-umane: Standarde
educalionale: Proiect / Min. Înval. al Rep. Moldova, Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.:
Lumina, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 106, [2] p.; 21 cm. + An.: 1 f. chestionar. –
(Standarde educalionale)
Texte: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – Bibliogr. p. 108 (10 tit.)
ISBN 9975-65-148-8

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
178
F. prel, 1 500 ex. – [02-880]
37.03
Com. Nr 177
182 Învatamântul primar: Proiect / Min. Înval. al Rep. Moldova, Inst. de 3t. ale Educaliei.
– Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 43 p.; 21 cm. + An.: 1 f. chestionar. –
(Standarde educalionale)
Texte: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – Bibliogr. p. 43 (10 tit.)
ISBN 9975-65-145-3
F. prel, 1500 ex. – [02-881]
373.2(083.94)
Com. Nr 175


183 Educatia prescolara: Standarde educalionale: Proiect / Min. Înval. al Rep. Moldova,
Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 15, [1] p.; 21
cm. + An.: 1 f. chestionar. – (Standarde educalionale)
Bibliogr. p. 15 (10 tit.)
ISBN 9975-65-137-2
F. prel, 1500 ex. – [02-882]
372.3(083.94)
Com. Nr 174


184 Educatia civica: Ghid metodologic de implementare: pentru înval. gimnazial / aut.:
Eugenia Parlicov, Violeta Mija, Ludmila Dan, ....; Min. Înval. al Rep. Moldova.
Consiliul Nal. pentru Curriculum si Evaluare. – Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 28 p.; 21 cm.
Aut. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 28 (14 tit.)
ISBN 9975-65-138-0
F. prel, 1500 ex. – [02-883]
37.017.4(072)
Com. Nr 179


185 |pa×aauckoe socrutauue: Vetoa. peroneuaauuu: an¤ ucrones. s runuasu¤x /
ast.: Esreuu¤ ñapnuros, 8uoneta Vu×a, ßkanuna ûau, ....; V-so oõpasosauu¤
Pecr. Vonaosa. lau. coset ro rvppurvnvnv u oueure. – Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 27, [1] p.; 21 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 28 (14 tit.)
ISBN 9975-65-146-1
F. prel, 600 ex. – [02-884]
37.017.4(072)
Com. Nr 180186 Banca Nalionala a Moldovei: Raport anual. – [Ch.: S. n., 2002]. – 30 cm.
…2001. – [2002]. – 78, [1] p.: graf., diagr., scheme, tab. color. – F. prel, F. tir.
– [02-885]
336.711(478)(047.1)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
179

187 Infoinvent [doc. electronic]: col. / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind. –
Ch.: AGEPI, 2002
1993-2001: Invenlii protejate în Rep. Moldova: Cereri de brevet de invenlie.
Brevete de invenlie acordate. Brevete de invenlie eliberate. – 2002. – Microsoft
Windows 95/98/NT/2000/XP; 20 MB HDD; 16 MB Ram x 486. – Tit. si rez. invenliilor:
lb. rom., engl., rusa. – F. prel, F. tir. – [02-886]
001.894(478)


188 Regional Environmental Centre - Moldova: Anual Report 2001 / REC Moldova;
consiliul dir.: Gheorghe Ghidirim, .... – Ch.: S. n., [2002] (Tipogr. "Reclama"). – 26 cm
188-01.1.1 …2001. – 2002 – 16 p.: fotogr., il. color. – F. f. de tit. – F. prel, F. tir. – [02-887]
061.2(478)(047.1):504

189 Cum se protejeaza topografiile circuitelor integrate în Republica Moldova / Agenlia
de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind.; alcat.: Veaceslav Crecetov,.... – Ch.:
AGEPI, 20021. – 19, [1] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuala)
F. prel, F. tir. – [02-888]
347.783(478)


190 Kak oxpau¤kt tororpa1uu uuterpaneuMx cxen s Pecrvõnure Vonaosa / loc.
areutctso ro oxpaue rpon. coõctseuuoctu; coct.: 8¤+ecnas Kpe+etos, …. – Ch.:
AGEPI, 2002. – 19, [1] p.: il.; 20 cm. – (6uõn. uutennertvaneuou coõctseuuoctu)
F. prel, F. tir. – [02-889]
347.783(478)


191 Popovici, Gheorghe
Elaborarea teoriei, tehnologiei si a mijloacelor tehnice pentru introducerea
lichidelor în plantaliile multianuale: Specialitatea 05.20.01 "Mecanizarea agriculturii":
Autoref. al tezei de doctor în st. tehnice / Gheorghe Popovici; Univ. Agrara de Stat
din Moldova. - Ch.: S. n., 2002. – 52 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 47-50 (49 tit.)
[02-890]
631.3:634.8(043.2)


192 Kak ronv+ute rateut ua usoõpeteuue s Pecrvõnure Vonaosa / Areutctso ro ox-
paue rpon. coõctseuuoctu; coct.: 8¤+ecnas Kpe+etos, .... – Ch.: AGEPI, 2001. –
24 p.: il.; 20 cm. - (6uõn. uutennertvaneuou coõctseuuoctu)
F. prel, F. tir. – [02-891]
347.77(478)

193 Cum se înregistreaza un desen / model industrial în Republica Moldova / Agenlia de
Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind.; alcat.: Veaceslav Crecetov, .... – Ch.: AGEPI,
2001. – 24 p.: il.; 20 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuala)
F. prel, F. tir. – [02-892]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
180
347.783.028.4(478)
194 Cum se breveteaza o invenlie prin sistemul PCT / Agenlia de Stat pentru Proteclia
Proprietalii Ind.; alcat.: Veaceslav Crecetov, .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 19, [1] p.: il.;
20 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuala)
ISBN 9975-911-17-X
F. prel, 200 ex. – [02-893]
347.77.012
195 Aspecte ale înregistrarii marcilor / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind. –
Ch.: AGEPI, 2001. – 47, [1] p.: fig., il.; 20 cm. – (Bibl. de proprietate intelectuala)
Bibliogr. p. 47-48 (16 tit.). – ISBN 9975-9583-4-6
F. prel, F. tir. – [02-894]
347.772(478)(082)
196 Declaratia Mondiala de proprietate Intelectuala / Comitetul Politic Consultativ OMPI.
– Ch.: AGEPI: Org. Mondiala de Proprietate Intelectuala, 2001. – [9] p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-895]
347.779(100)
197 Legea privind brevetele de invenlie: nr. 461 din 18 mai 1995: (MO nr. 53-54 din
28.09.1995): Modif. prin Legea nr. 788 din 26 mart. 1996 (Monitorul Oficial nr. 40-41
din 20.06.1996); Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000 (Monitorul Oficial nr. 154-156
din 14.12.2000) / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind.; consiliul ed.:
Eugen Stascov (pres.), .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 80 p.: 20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-911-11-0
F. prel, F. tir. – [02-896]
347.77(478)(094.5)=135.1=161.1


198 Legea privind marcile si denumirile de origine a produselor: nr. 588 din 22 sept.
1995: (Monitorul Oficial nr. 8-8 din 08.02.1996) (MO Nr 8-9 din 08.02.1996) Modif.
prin Legea nr. 1009. XIII din 22 oct. 1996 (Monitorul Oficial nr. 80 din 12-12. 1996);
Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000 (Monitorul Oficial nr. 154-156 din 14.12.2000);
Legea nr. 65-XV din 12 aprilie 2001 (Monitorul Oficial nr. 55-56 din 24.05.2001) /
Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind.; consiliul ed.: Eugen Stascov (pres.),
.... – Ch.: AGEPI, 2001. – 68 p.: 20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-911-10-2

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
181
F. prel, F. tir. – [02-897]
347.772(478)(094.5)=135.1=161.1
199 Legea privind proteclia topografiilor circuitelor integrate: nr. 655 din 29 octombrie
1999: (MO Nr 1-4 din 06.01.2000) / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Ind.;
consiliul ed.: Eugen Stascov (pres.), .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 36 p.: 20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9583-2-X
F. prel, F. tir. – [02-898]
347.783(478)(094.5)=135.1=161.1

200 Legea privind proteclia soiurilor de plante: nr. 915 din 11 iulie 1996: (MO nr. 77 din
28.11.1996) Modif. prin Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000 (Monitorul Oficial nr.
154-156 din 14.12.2000) / Agenlia de Stat pentru Proteclia Proprietalii Industriale;
consiliul ed.: Eugen Stascov (pres.), .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 72 p.: 20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9583-9-7
F. prel, F. tir. – [02-899]
347.77(478)(094.5)=135.1=161.1

201 Legea privind proteclia desenelor si modelelor industriale: nr. 991 din 15 oct. 1996:
(MO Nr 10-11 din 13.02.1997) Modif. prin Legea nr. 1079-XIV din 23 iunie 2000
(Monitorul Oficial nr. 154-156 din 14.12.2000) / Agenlia de Stat pentru Proteclia
Proprietalii Ind.; consiliul ed.: Eugen Stascov (pres.), .... – Ch.: AGEPI, 2001. – 64 p.:
20 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-911-12-9
F. prel, F. tir. – [02-900]
347.773(478)(094.5)=135.1=161.1

202 Conceptia evaluarii rezultatelor scolare: în inst. de înval. preuniversitar din Rep.
Moldova: Proiect / aut.: Vlad Pâslaru (coord.), Ion Achiri, Aglaida Bolboceanu,....;
Min. Înval. al Rep. Moldova. Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: Lumina, 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 19 p.; 21 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. –Bibliogr. p. 19 (12 tit.)
ISBN 9975-65-136-4
F. prel, 1500 ex. – [02-901]
371.26(478)(083.94)
Com. Nr 178
203 Ps6uøua = Rybnitsa: C8A0 "Vona. netannvpr. s-a". – [Ch.: S. n., 2002]. – [18] p.:
scheme, fotogr. color.; 30 cm.
Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-902]
669.013(478-21)
204 3sour Aus Uou
ûorosop Ve×avuapoauou rvrnu-rpoaa×u tosapos: (rop¤aor sarnk+euu¤
u otsetctseuuocte): Creuuaneuocte: 12.00.03: lpa×aaucroe rpaso, ceneuuoe
rpaso, rpa×aaucruu rpouecc; Ve×avuapoauoe +actuoe rpaso: Astope1. auc. ua
coucrauue v+eu. ctereuu aortopa rpasa / 8Mour Auue Lou; Ve×avuap. lesasu-
cunMu /u-t Pecr. Vonaosa. – K.: 6. u.; 2002. – 24, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24-25 (6 tit.) si în notele de subsol
[02-903]
339.162(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
182


205 Regimul de comerl exterior al Republicii Moldova – 2002 / Min. Econ.; coord. ed.:
Emilia Cainarean. – Ch.: Gunivas, 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 208 p.: graf., tab.; 29
cm.
ISBN 9975-908-12-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-904]
339.5(478)(036)
Com. Nr 743

206 Cioinac, Ghenadie
Managementul unitalilor de produclie, prelucrare si comercializare a
tutunului: Specialitatea 08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniu de
activitate: Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Ghenadie Cioinac; Univ. Agrara de
Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 22, [2] p.: graf., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
[02-905]
631.115:658.012.4(478)(043.2)


207 Reteaua ecologica: Calea spre protejarea naturii în Moldova = The ecological
network: A way to the nature conservation in Moldova = 3ronoru+ecra¤ cete: ñvte
coxpaueuu¤ rpupoaM s Vonaose / Vitalie Climenco, Ilia Trombilki, Alexei Andreev;
red.: A. Andreev, ...; trad.: Iu. Trombilcaia, ...; red. versiunii rom.: B. Iarinchovschi;
Soc. Ecologica BIOTICA. – Ch.: Biotica, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 143 p.:
fig., harli; 29 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Apare în cadrul progr. AVA-Network, cu
suportul DANCEE
ISBN 9975-78-184-5
F. prel, 500 ex. – [02-906]
504.06(478)=135.1=111=161.1


208 Educatie pentru Dezvoltare: Ghidul Animatorului / Centrul de Inform. si Docum.
privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC); col. red.: Iosif Moldovanu (coord.),
.... – Ch.: S. n., 2001 (Trigraf-tipar). – 191 p.: tab., il.; 29 cm.
Bibliogr. p. 191 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanlei
UNICEF în Moldova, Org. Räada Barnen – Suedia
F. prel, F. tir. – [02-907]
37.03:372209 Caranfil, Tudor
Diclionar universal de filme / Tudor Caranfil; cop. si macheta: Vladimir
Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 767, [1] p.;
26 cm.
Indice de tit. p. 725-767
ISBN 9975-74-445-1 (Litera). – ISBN 973-8358-65-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-908]
791.43(100)(038)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
183
Com. Nr 20922


210 Educatia tehnologica în scoala auxiliara: conceplie si progr. de instruire / aut.: Anatol
Danii, Elena Postolachi, Aurelia Racu,...; coord. st.: Anatol Danii, Elena Postolachi,
Aurelia Racu,...; Min. Înval. al Rep. Moldova, Uniunea Mesterilor Populari din Rep.
Moldova. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 167 p.: il.; 28 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 167 (38 tit.). – Apare cu spri-
jinul financ. a World Bank Grup.
ISBN 9975-903-46-0
F. prel, 500 ex. – [02-909]
372.864.046.14:376.2(073.3)


211 Comanici, Ion
Botanica agricola si forestiera: [man. pentru studenli] / Ion Comanici, Alexei
Palancean; cop.: Veaceslav Popovschi; Min. Înval. al Rep. Moldova, Inst. de 3t.
Reale, Gradina Botanica (Inst.) a Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 454, [1] p.: fig., il.; 24 cm.
Bibliogr. p. 434-435. – Indice de denum. st. p. 436-455
ISBN 9975-78-180-2 (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-910]
581.4+582+630(075.8)
Com. Nr 751

212 Calenda, Ana
Geografia continentelor si oceanelor: Ghid pentru profesori: Cl. a VII-a / Ana
Calenda, Natalia Odoleanu, Ion Delinschi; comisia de evaluare: Vitalie Sochirca, ...;
Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 93, [2] p.: tab.,
scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 95 (17 tit.). – Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval.
General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinanlat de Banca Mondiala. –
ISBN 9975-61-225-3
F. prel, F. tir. – [02-911]
372.891.3(21/.26).046.14
Com. Nr 1053

213 Bazele chimiei analitice: man. pentru cl. a 12-a / Mihai Revenco, Petru Bulmaga,
Victor Cupcinenco, ...; comisia de evaluare: Mihai Popov, ...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 167 p.: fig., scheme, tab.; 24 cm.
ISBN 9975-61-224-5
F. prel, 5 000 ex. – [02-912]
543.2/.3(075.3)
Com. Nr


214 "Rolul autoritatilor publice în garantarea drepturilor si libertatilor
constitutionale", simpoz. nat. practico-st. (1999; Chisinau). Rolul autoritalilor
publice în garantarea drepturilor si libertalilor constitulionale: Materialele Simpoz. nal.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
184
practico-st., Chisinau, 17-18 dec. 1999 / coord.: Valeriu Zubco. – Ch.: S. n., 2002. –
160 p.: scheme, tab.; 24 cm.
Antetit.: Agenlia pentru Suslinerea Înval. Juridic si a Organelor de Drept "Ex
Lege", Agenlia Nal. pentru Dezvoltare Locala si Regionala. – Texte: lb. rom., rusa. –
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol
ISBN 9975-9703-0-3
F. prel, F. tir. – [02-913]
342.7:351/354(082)(063)=135.1=161.1

215 Zubco, Valeriu
Reprezentantul statului în teritoriu în dreptul comparat / Valeriu Zubco. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 104 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 102-103 (48 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-69-281-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-914]
340.5:351/352
Com. Nr 871


216 Ghid mass-media din Republica Moldova, 2001-2002 / coord. de proiect: Vitalie
Chiperi, Dan Guja; trad. în lb. engl.: Iulian Robu; corector versiunea engl.: John F.
Schmitt. – [Ed. a 2-a]. – Ch.: Centrul Independent de Jurnalism, 2002. – 240 p.; 20
cm.
Proiect al centrului Independent de Jurnalism, finanlat de Fundalia Press
Now (Olanda), Fundalia Soros-Moldova
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., engl. – Indice alf. p. 236-240. – F. prel, F.
tir. – [02-915]
659(478)(036)=135.1=111217 Craciun, Claudia
Teoria si practica negocierilor: [man. pentru studenli] / Claudia Craciun. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 215 p.: scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 185-192 (195 tit.), la sfârsitul cap. si în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 9975-69-280-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-916]
658.8.012:339.1:316.77(075.8)
Com. Nr 870

218 Tonu, Maria
Unghiul cercului: [versuri] / Maria Tonu; cop.: Vitalie Leca. – Ch.: Crin, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 126 p.; 20 cm.
Indice alf. al poeziilor p. 123
ISBN 9975-78-194-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-917]
821.135.1(478)-1 Tonu
Com. Nr© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
185

219 Tonu, Vitalie
Afecliunile neuro-musculare: ghid pentru pacienli si familiile lor / Vitalie
Tonu. – Ch.: Crin, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm. – (Supl. rev. "Buna
speranla")
[Vol.] 2. – 2002. – 175 p.: il. – Bibliogr. p. 167 (10 tit.). – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros-Moldova. – ISBN 9975-9576-3-3: F. prel, 1 000 ex. – [02-918]
616.7-08(036)
Com. Nr 692


220 Ko×yxap, K. 6.
8ecenra: ñ|apv+uur s vrpaïuceroï nosu ta +utauu¤ an¤ 1-ro rnacv / K. C.
Ko×vxap, T. l. Cv1t|ua, 0. V. +epes+euro; comisia de evaluare: Svetlana Pidlisna,
...; des.: A. Evtusenko; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Combinatul Poligr.). – 187, [4] p.: des. color.; 26 cm.
ISBN 9975-67-278-8
F. prel, 3 100 ex. – [02-919]
811.161.2(075.2)
Com. Nr 20994


221 üøuø¡posa, hsauøuka
Csetvnra: 6vrsap: ñepsa +utaura: /+eõ. sa 1 rn. / |sauu+ra ûunutposa,
Eratepuua ûepusonrosa; comisia de evaluare: Chiril Tankov, ...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 175 p.: il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-67-275-7
F. prel, 1 600 ex. – [02-920]
811.163.2=(075.2)
Com. Nr 20945


222 Ykpaïucska nosa | n|tepatvpa: ñ|apv+uur an¤ 7 rn. / K. C. Ko×vxap, V. 8. Tvuuue-
ra, A. l. l|r|t+euro, A. l. +opuosanosa; comisia de evaluare: Albina Liusnivsika, ...;
des.: Leonid Nikitin; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Combinatul Poligr.). – 313, [6] p.: il. color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-270-2
F. prel, 3 100 ex. – [02-921]
811.161.2+821.161.2(075.3)
Com. Nr 21026

223 Stahi, Galina
Manual de literatura româna: pentru cl. a XI-a a sc. alolingve / Galina Stahi,
Zinaida Casian, Tamara Cazacu; comisia de evaluare: Elena Aga, ...; macheta si
cop.: Alex Ussow; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 191, [1] p.: il.; 24 cm. – (Duminica sufletului)
ISBN 9975-65-133-X
F. prel, 3 000 ex. – [02-922]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
186
821.135.1+821.135.1(478)(075.3=161.1)
Com. Nr


224 üpoia, |. ü.
Poauoe cnoso: Pvc. ¤s.: /+eõ. an¤ ar. c pvc. ¤s. oõv+euu¤: 2 rn. / l. û.
ûposa, 0. 1. 6opoaaesa; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Litera: Vector,
2002 Combinatul Poligr.). – 215 p.: il. color.; 24 cm.
Paspaõ. s panrax ñpoerta pe1opnM oõa. oõ¤s. oõpasosauu¤ s Pecr.
Vonaosa rpu 1uu. roaaep×re 8cenupuoro õaura
ISBN 9975-74-321-8 (Litera). – ISBN 9975-9572-9-6 (Vector)
F. prel, F. tir. – [02-923]
811.161.1(075.2)
Com. Nr 20962
225 Cântece batrânesti ale românilor. Cântece istorice / col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; antologare, introd., glosar, coment: Grigore Botezatu,
Andrei Hâncu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 383, [1] p.: il.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua; 292)
Pe cop.: 3tefan cel Mare, miniatura din Evangheliarul de la Humor. – Ref. ist.-
lit. p. 375-377. – Bibliogr. p. 353-355
ISBN 9975-74-425-7 (Litera). – ISBN 973-8358-52-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-924]
398.8(=135.1)
Com. Nr 20676

226 Donici, Alecu
Fabule si satire / Alecu Donici; col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si
Dan Vidrascu; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop.: Lica Sainciuc; il.:
Gustave Doré. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 349,
[1] p., [1] f. portr., il.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 254)
Ref. ist.-lit. p. 343-346
ISBN 9975-74-438-9 (Litera). – ISBN 973-8358-60-4 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-925]
821.135.1-191 Donici
Com. Nr 20904
227 Spataru-Milescu, Nicolae
Descrierea Chinei / Nicolae Spataru-Milescu; col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; trad., tab. cron. si ref. crit.: Corneliu Barbulescu; conceplia
graf. a col.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). – 271, [1] p.; 19
cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 271)
ISBN 9975-74-424-9
F. prel, F. tir. – [02-926]
910.4(510)
Com. Nr 20731


228 Spataru-Milescu, Nicolae
Jurnal de calatorie în China / Nicolae Spataru-Milescu; col. iniliata si coord.
de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; ed. îngrijita, trad. si tabel cron. de Corneliu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
187
Barbulescu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 2002
(Combinatul Poligr.). – 387, [5] p.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua; 256)
Ref. ist.-lit. p. 384-388
ISBN 9975-74-422-2
F. prel, F. tir. – [02-927]
910.4(510)
Com. Nr 20642

229 Stevenson, Robert Louis
Insula comorilor: [roman] / Robert Louis Stevenson; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; trad.: Alexandru Cosmescu; conceplia graf. a col. si
cop.: Vladimir Zmeev; il.: George Roux. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 263, [1] p.: il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua;
321)
Ref. ist.-lit. p. 254-262
ISBN 9975-74-428-1 (Litera). – ISBN 973-8358-50-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-928]
821.111(73)-31 Stevenson
Com. Nr 20712

230 Vasilioglu, Konstantin
Masallar. Uygun sözilär. Bilmeycelär / Konstantin Vasilioglu; pict.: D. Spânu.
– Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed. "Universul"). – 111 p.: il.; 20 cm
ISBN 9975-67-267-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-929]
821.512.165(478).09(076.6)
Com. Nr 2458

231 Bulat, Ludmila
Românii moldoveni de dincolo de Bug / Ludmila Bulat. – Ch.: Civitas, 2002
(Cetini). – 84 p.: fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25 (6 tit.) si î notele de subsol
ISBN 9975-936-91-1
F. prel, F. tir. – [02-930]
94(=135.1)
Com. Nr
232 Evaluarea în învalamânt. Orientari conceptuale: Ghid metodologic / Vlad Pâslaru,
Valeriu Cabac (coord.), Ion Achiri, ...; Min. Înval. al Rep. Moldova. Inst. de 3t. ale
Educaliei. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. US "Alecu Russo" Balli). – 151 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 144-151 (121 tit.)
ISBN 9975-9685-1-1
F. prel, 500 ex. – [02-931]
37.014.5:371.136:371.26(036)
Com. Nr 41


233 Kouuepueckøe õauru / 8. ñ. 8võpuuruu, 8. ñ. 8aneuro, 8. ñ. 6v¤uos, V. ß. 8rv-
p¤u; roa pea.: E. |. Xpuaesa; Vona. 3rou. Araa. – K.: V3A, 2002. – 20 cm.
T. 2. – 2002. – 269, [1] p.: des., scheme, tab. – Bibliogr. la sfârsitul cap. –
ISBN 9975-75-146-6: F. prel, F. tir. – [02-932]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
188
336.71(075.8)
Com. Nr 69


234 "Rezultatele investigatiilor stiintifice pe anul 2000 ale corpului profesoral-
stiintific", conf. (9; 2001; Chisinau): Rezultatele investigaliilor stiinlifice pe anul
2000 ale corpului profesoral-stiinlific: (materialele conf. a IX-a, 26 apr. 2001) / col.
red.: S. Petrovici (red. resp.), ...; Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova. – Ch.: S.
n., 2002 (Tipogr. ASEM). – 322, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Antetit.: MOLDCOOP. – Texte: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul
art.
ISBN 9975-75-158-X
F. prel, 120 ex. – [02-933]
334:009:378.4(478)(082)(063)=135.1=111=161.1
Com. Nr 82


235 Tparøpa, ßacønøø
Otaci = Ataru: [jud. Edinel]: CtpauuuM uctopuu / 8acunuu Tparupa,
8acune Tpo1auna; uav+. pea.: |ou ûpou. – K.: "Vast-M" SRL, 2002 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 192 p.: fotogr. color., il.; 21 cm.
Text: lb. rusa. – Bibliogr. în note p. 188-191 (119 tit.)
ISBN 9975-9554-2-8 (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-934]
94(478-21)
Com. Nr 2329

236 Bors, Alexandru
Educalie muzicala: Man. pentru cl. a VII-a / Alexandru Bors, Eugen Coroi;
Min. Învalamântului al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed. "Universul").
– 87 p.: il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-223-8
F. prel, 5 000 ex. – [02-935]
78(075.3)
Com. Nr 2375

237 Dumbraveanu, Nicolae
Ghidul practic al Exportatorului de produse agricole / Nicolae
Dumbraveanu; Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: S. n.,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 67 p.: scheme, tab.; 24 cm.
Text parlial: lb. rusa. – Bibliogr. p. 67. – Apare cu sprijinul financ. al EWMI,
Fundalia Soros-Moldova
F. prel, 5 000 ex. – [02-936]
338.439.5:339.564:63(036)
Com. Nr 747


238 Evaluarea stiinlei si a oamenilor de stiinla: Un dialog Est-Vest despre evaluarea
cercet. în Europa post-comunista / ed. de Mark S. Frankel, Jane Cave; trad.: Florin

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
189
Tudor; cop.: M. Bacinschi. – Ch.: Tehnica-Info, 2002; Budapesta: Central European
Univ. Press, 1997 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 231 p.: tab., fig.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – Index p. 225-231. – Apare în
cadrul Translation Project, cu suportul Fundaliei Soros-Moldova, Open Soc. Inst.
Budapest
ISBN 9975-63-130-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-937]
001.89(082)
Com. Nr

239 Petrencu, Anatol
Istoria Universala. Epoca Contemporana: Man. pentru cl. a XII-a de liceu /
Anatol Petrencu, Ioan Chiper; aparat metodic: Maria Dobzeu; comisia de evaluare:
Vasile Vasilos,…; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Combinatul Poligr.). – 174, [2] p.: harli, il. color; 26 cm.
Bibliogr. p. 173-174 (74 tit.). I
ISBN 9975-69-289-3
F. prel, F. tir. – [02-938]
94(100)"19"(075.3)
Com. Nr 20956
240 Marian, Dumitru
Volum: parodii / Dumitru Marian; graf.: Sergiu Puica. – Ch.: Prometeu, 2002
(Tipogr."Prag-3"). – 111 p.: il.; 14 x 10 cm.
Pe cop.: fragm. din tripticul "Gradina placerilor" de Hyeronimus Basch
ISBN 9975-919-26-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-939]
821.135.1(478)-7 Marian
Com. Nr
241 Afanasiu, Sergiu
Primul meu abecedar: [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu; pict.: Petru
Gheloi. – [Ed. a 5-a]. – Ch.: Abecelus: SA "Cartea": ÎS "Cartea-Chisinau", 2002
(Tipogr. Ed. "Universul"). – [28] p.: des. color.; 29 cm. – ("Abecelus" lanseaza carlile
copilariei; ed. a 3-a)
Indice CZU trecut eronat pe carte
ISBN 9975-934-02-1
F. prel, F. tir. – [02-940]
821.135.1(478)-93 Afanasiu
Com. Nr 2482
242 Afanasiu, Sergiu
Numaratoarea vesela: [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu; prez. graf.:
Petru Gheloi. – Ch.: Abecelus: SA "Cartea", 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [12] p.:
des. color.; 29 cm. – ("Abecelus" lanseaza carlile copilariei)
ISBN 9975-934-10-8
F. prel, F. tir. – [02-941]
821.135.1(478)-93 Afanasiu
Com. Nr 2480
243 Afanasiu, Sergiu
Alfabetul în poezii si desene / Sergiu Afanasiu; prez. graf.: Petru Gheloi. –
Ed. a 2-a. – Ch.: Abecelus: SA "Cartea": ÎS "Cartea Chisinau", 2002 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – [16] p.: des. color.; 29 cm. – (Învalam sa citim)(Carte cu ochi)
ISBN 9975-9556-0-6

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
190
F. prel, F. tir. – [02-942]
821.135.1(478)-93 Afanasiu
Com. Nr 2479


244 Afanasiu, Sergiu
Alfabetul-ghicitoare / selecl.: Sergiu Afanasiu; prez. graf.: Petru Gheloi. –
Ch.: Abecelus: SA "Cartea", 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [16] p.: des. color.; 29
cm. – (Învalam sa citim)(Carte cu ochi)
ISBN 9975-9556-1-4
F. prel, F. tir. – [02-943]
821.135.1(478)-93 Afanasiu
Com. Nr 2481


245 Culegere de probleme: La disciplina "Analiza activitalii econ.-financ.": pentru
studenlii specialitalilor "Marketing" si "Turism, servicii hoteliere" / Acad. de Studii
Econ. din Moldova. Catedra "Analiza activitalii econ.-financ."; alcat.: Valentina
Gortolomei, Tatiana Mihaila. – Ch.: ASEM, 2002. – 52 p.: tab.; 29 cm.
ISBN 9975-75-157-1
F. prel, 100 ex. – [02-944]
339.1:658.6/8(076.5)
Com. Nr 61
246 Carrocci, Amedeo
Moldova din imaginalia mea: [politica interna si externa a Moldovei]/ Amedeo
Carrocci; în rom.: Ermelinda Telembici; rep. c utan.: ßeouua ûnutpos; prez. graf.:
Amedeo Carocci. – Ch.: Grafi Cart, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 66; 76 p., [1]
f. portr.; 17 x 11 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Carte "valet" ("repeseptMa").
ISBN 9975-9698-0-1 (Grafi Cart). – ISBN 88-87973-09-5 (Socogen Edizioni)
(în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-945]
323/324(478):308=135.1=161.1247 Kyaenøu, 5opøc
| rvcte octauetc¤ nkõose...: ßupura / 6opuc Kvaenuu; rpa1.: Cepreu
Cvnuu. – K.: 6. u., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 95, [1] p.: il., [1] f. portr.; 15 x
11 cm.
ISBN 9975-78-187-X (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-946]
821.161.1(478)-1 Kvaenuu© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
191

248 Tofan-Bâlici, Maria
Flori pentru mama: [versuri] / Maria Tofan-Bâlici; il.: Ludmila Furdui. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (Tipogr. "Sirius" SRL). – 32 p.: il. color., fotogr.; 29 cm.
ISBN 9975-60-089-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-947]
821.135.1(478)-1-93 Tofan-Bâlici


249 Stati, Vasile
Istoria Moldovei / Vasile Stati. – Ch.: Vivar-Editor, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 461, [1] p.: harli, tab.; 20 cm. – (Ser. Bibl. "Pro Moldova")
Bibliogr. p. 417-429. – Indice de persoane, localitali p. 430-462 / alcat. de V.
si P. Iranov
ISBN 9975-9706-0-5 (în cop.)
F. prel, 75 000 ex. – [02-948]
94(478)
Com. Nr

250 Mazilu, Gheorghe
Fie pâinea cât de rea: Eseuri. Dialoguri. Interviuri. Refleclii / Gheorghe
Mazilu. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 338, [1] p., [1] f.
portr.; 20 cm.
ISBN 9975-60-100-6
F. prel, 1000 ex. – [02-949]
821.135.1(478).09:323/324(478)
Com. Nr 916

251 Dunleavy, Patrick
Teoriile statului: Politica democraliei liberale / Patrick Dunleavy, Brendan
O'Leary; trad. din engl.: Vivia-Dolores Sandulescu. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 342 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 315-335. – Apare în cadrul Centrului European Univ. Translation
Project, cu suportul Fundaliei Soros Moldova, Open Soc. Inst. Budapest
Bibliogr. p. 315-335. – Indice p. 336-342
ISBN 9975-903-47-9
F. prel, 1 000 ex. – [02-950]
340.12:32.001
Com. Nr

252 Lupan, Andrei
Scrieri: [în 2 vol.] / Andrei Lupan; seleclie, note si coment.: Haralambie
Corbu, familia Lupan; sub patronajul lui Ion Drula; prez. graf.: Iaroslav Oliinîc. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
[Vol.] 2: Publicistica: Schile, eseuri, atitudini. – 2002. – 426, [3] p., [1] f.
portr., [12] f. fotogr. – ISBN 9975-60-030-5: F. prel, 2000 ex. – [02-951]
821.135.1(478)2 Lupan+821.135.1(478)-3 Lupan
Com. Nr

253 Gutu, Viorel

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
192
Metodologia restructurarii întreprinderilor / Viorel Gulu; Min. Agriculturii si
Ind. Alimentare. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 75, [1] p.: fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 71-76 (106 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
Proiectului TACIS "Suport la dezvoltarea înval., cercet. si serviciilor de consultanla în
agricultura"
ISBN 9975-78-190-X
F. prel, F. tir. – [02-952]
338.246.025.88+334.7
Com. Nr 1039

254 Vinereanu, Mihai
Originea traco-daca a limbii române: [monogr.] / Mihai Vinereanu; cop.: Ia.
Oliinîk; fotogr.: Andrei Vartic. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 198,
[1] p.; 22 cm.
În red. aut. – Bibliogr. p. 188-199
ISBN 9975-938-99-X
F. prel, 1000 ex. – [02-953]
811.135.1'232
Com. Nr 892
255 Craciun, Maria
Limba româna: Cl. I: 3c. alolingva. Ghidul învalatorului / Maria Craciun, Zina
Casian; comisia de experli: Lidia Vahnovan,...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. –
Ch.: Cartier, 2002. – 80 p.: tab., il.; 24 cm. – (Col. "Cartier educalional")
ISBN 9975-79-168-9
F. prel, F. tir. – [02-954]
372.881.113.51.046.12(=161.1)


256 Craciun, Maria
Izvorasul. Man. de lb. rom.: pentru cl. I a sc. alolingve / Maria Craciun, Zina
Casian; comisia de experli: Lidia Vahnovan,...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. –
Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Polig.). – 81, [15] p.: il. color.; 24 cm. – (Cartier
educalional)
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-79-171-9
F. prel, F. tir. – [02-955]
811.135.1(075.3=161.1)

257 Reportajul social: pentru tinerii jurnalisti si stud. de la Fac. de Jurnalism /
Centrul Independent de Jurnalism; coord. si red. Nelly Harabara. – Ch.: Colograf-
Com, 2002 ("Tipogr. Acad. de 3t."). – 127, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei Press
Now (Olanda)
ISBN 9975-9710-1-6
F. prel, 200 ex. – [02-956]
070.422(082)

258 Croitoru, Dumitru.
Teste de fizica = TectM ro 1usure: (Pentru probele de concurs) / Croitoru
Dumitru, Aurelian Volneanschi; red. coord.: Lidia Ciobanu; Univ. de Stat de Medicina

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
193
si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina" al USMF,
2002. – 363 p.; 20 cm.
Text paralel lb.: rom., rusa
ISBN 9975-945-30-9
F. prel, 250 ex. – [02-957]
53(079)=135.1=161.1259 Stascov, Mitrofan
Amintiri pentru viitor: [povestire autobiogr.] / Stascov Mitrofan; cop.: Andrei
Muscinschi. – Ch.: Grupul ed. "Helmax", 2001(Tipogr. "Poligraf Centru"). – 86 p.:
fotogr.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [02-958]
663.97(092)


260 Matematica: Ghid pentru profesori: Cl. VII-a / Ion Achiri, Victor Raischi, Aurelia
Raileanu, Mihaela Singer; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 160 p.; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-286-9
F. prel, F. tir. – [02-959]
372.851.046.14
Com. Nr 2428

261 Ha¡eua¡øka: Kuura an¤ v+uteneu: VII rn. / |ou Arupu, 8urtop Paucruu, Avpenu¤
Paun¤uv, Vuxaena Cuurep; trad.: Ion Ahiri, Tatiana Rusu; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 158, [2] p.; 22
cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-296-6
F. prel, F. tir. – [02-960]
372.851.046.14
Com. Nr 2490

262 Auapeøueuko, ßasen
ûec¤te tetpaaeu s rneto+rv: [rosecte] / ñasen Auapeu+euro; ausauu: 8na-
aunup Cuuuuruu. – Ch.: Prometeu, 2002 (|.ñ.-1. "Leutp. turorp."). – 175 p.: 18
cm.
la oõn.: 1parn. rapt. lurona¤ 6eccouosa "LMraucruu taõop". – |sa.. rpu
coaeuctsuu ñpunapuu nvu. Kuauuav u ûer. Ve×atu. otuoaeuuu
ISBN 9975-919-24-3
F. prel, 500 ex. –[02-961]
821.161.1(478)-31 Auapeu+euro
Com. Nr 872© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
194
263 6npasouuøk ro rouseuuuu TIR / Accou. Ve×avuap. astonoõ. repesos+uros Pecr.
Vonaosa, Leutp roarot. ne×avuap. repesos+uros "CIPTI"; coct.: û. |. Cononou.
– K.: S. n., 2002. – 351 p.: des.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-962]
339.52/.56:658.788:347.463(036)264 Contu, Oleg.
Tratamentul chirurgical multimodal al pneumotoracelui spontan nespecific:
14.00.27 – chirurgie: Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Oleg Conlu; Univ. de
Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (18 tit.)
[02-963]
616.25-003.219-089(043.2)265 Cealîc, Sergiu
Metodele haploidiei în genetica si ameliorarea porumbului: 03.00.15 -
Genetica: Autoref. al tezei de doctor habilitat în st. biologice / Sergiu Cealîc; Acad. de
3t. a Rep. Moldova. Inst. de Genetica. – Ch.: S. n., 2002. – 41 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35-39 (48 tit.)
[02-964]
633.15:631.527:57.087(043.2)


266 Fulga, Veaceslav
Caracteristica morfologica si îmunologica a ganglionilor limfatici în norma, în
procesele reactive si inflamatorii: 14.00.15 – Anatomie patologica: Autoref. al tezei
de doctor în st. medicale / Veaceslav Fulga; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie
"Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[02-965]
612.428+616-091+616.428(043.2)

267 Ordonarea notilelor bibliografice în bibliografii bazata pe clasificarea zecimala
universala: Tab. de clasificare / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; elab.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 101 p.; 21 cm.
ISBN 9975-9532-1-2
F. prel, 300 ex. – [02-966]
025.45 CZU
Com. Nr 22
268 Cartaleanu, Tatiana
Limba si literatura româna: Ghidul profesorului cl. a 7-a / Tatiana Cartaleanu,
Mircea Ciobanu, Olga Cosovan; comisia de evaluare: Gheorghe Popa,...; Min. Înval.
al Rep. Moldova. – Ch.: Î. E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 81, [2] p.: tab.:
20 cm.;

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
195
Bibliogr. p. 83 (11 tit.). – Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval.
General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-283-2
F. prel, 3 500 ex. – [02-967]
[372.881.113.51+372.882.113.51]046.14
Com. Nr 20997

269 ßæneuos, ß. ß.
CosetM cen¤uuuv: [arpapuMe pe1opnM] / ñ. 8. ßkneuos. – K.: 6. u, 2001
(|.ñ.-1. "Leutp. Turorp."). – 184 p.; 20 cm.
Indice CZU, ISBN trecut eronat pe carte
F. prel, F. tir. – [02-968]
338.43(478)
Com. Nr 2142
270 Frunza, Elena
Ulmu: [jud. Chisinau]. File de istorie. 3chile si Profiluri / Elena Frunza. – Ch.:
Pontos, 2002(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 199 p.: tab., [8] p. fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. în text si în notele de subsol
ISBN 9975-902-04-9
F. prel, F. tir. – [02-969]
94(478-22)+398(=135.1)
Com. Nr 926
271 Calancea, Angela
Psihocoreclia sferei afective a adolescenlilor: Specialitatea: 19.00.07:
psihologie pedagogica: Autoref. al tezei de doctor în psihologie / Angela Calancea;
Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. – Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: fig.;
21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (11 tit.)
[02-970]
37.015.3:159.922.8(043.2)
272 Zbârnea, Aurelia
Teleologia curriculumului psihopedagogic universitar la modulul "Profesor de
pedagogie": 13.00.01 Pedagogie generala: Autoref. tezei de doctor în pedagogie /
Aurelia Zbârnea; Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (15 tit.)
[02-971]
37.013.78(043.2)273 "Reforma învatamântului: teorie si practica"6 conf. int. st.-practica (2002;
Chisinau). Reforma învalamântului: teorie si practica: Conf. int. st.-practica, 20-21
apr. – Balli: S. n., S2002 (SA "Tipogr. din Balli"). – 230 p.; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "A. Russo", Balli. Univ. de Stat St. Cloud, Minnesota,
USA. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusa
F. prel, 160 ex. – [02-972]
37.014(082)(063)=00
Com. Nr 391© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
196
274 Rusu, Gheorghe
Banci, finanle, comerl Internalional: cu indexuri de termeni în lb. rusa si engl. /
Gheorghe Rusu. – Ch.: PRINCEPS, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 233 p.; 18
cm. – (Dicl. explicativ)
Aut. pe cop. nu este indicat. – În red. aut. – Text: lb. rom., engl., rusa. –
Bibliogr. p. 231-233 (41 tit.)
ISBN 9975-9660-3-9 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-973]
336+339.5(038)=135.1=161.1=111275 Marian Dumitru.
Soare: poezii / Dumitru Marian; graf.: Sergiu Puica. – Ch.: Prometeu, 2002
(Tipogr. Ed. "PRAG-3"). – 63, [1] p.: il.; 14 cm.
Pe cop.: "Gradina placerilor" de Hyeronimus Bosch
ISBN 9975-919-25-1
F. prel, 1000 ex. – [02-974]
821.135.1(478)-1 Marian276 Andries, Vasile
Curs introductiv la anatomia omului: Prelegere / Vasile Andries; Univ. de Stat
de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 87, [1] p.: fotogr., fig.; 20 cm.
ISBN 9975-945-20-1
F. prel, F. tir. – [02-975]
611(042)
Com. Nr 986
277 Auapøem, ß. h.
8seaeuue s rvpc uopnaneuou auatonuu +enosera: ßeruu¤ / 8. l. Auapu-
ea; loc. /u-t neauuuuM u 1apnauuu un. "lurona¤ Tectenuuauv". – K.: 6. u.,
2002 (|.ñ.1. "Leutp. Turorp."). – 87, [1] p.: fig.; 20 cm.
ISBN 99975-945-32-5
F. prel, F. tir. – [02-976]
611(042)
Com. Nr 987


278 ßec¡uøk Cnas¤ucroro /uusepcuteta / Cnas¤u. /u-t Pecr. Vonaosa; ots. pea. l.
8usuteu. – K.: 6. u., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
8Mr. 6. – 2002. - 159, [1] p. - Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-78-185-3:
F. prel, 500 ex. – [02-977]
[009+378.4](478)(082)
Com. Nr 748

279 Cultura sfeclei de zahar: (Îndrumar) / Agenlia de Consultanla si 3colarizare în
Agricultura; elab.: Valentin Perju,.... – Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala").
– 54 p.: fig., tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
197
Apare cu sprijinul financ. al EWMI / Fundalia Soros-Moldova cofinanlata de
USAID
F. prel, 2000 ex. – [02-978]
633.63(036)
Com. Nr 821

280 Copiii refugiali: fuga de perseculie si de razboi / United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR). – Ch.: S. n., [2002]. – 31 p.: fotogr., il. color.; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare în urma colab. între Reprezentanla UNHCR Bucuresti,
România si Reprezentanla UNHCR Chisinau, Rep. Moldova
F. prel, F. tir. – [02-979]
314.745.22:364.65-053.2

281 Programa cursului "Strategii ale Relaliilor Econ. Externe": (pentru st. an. III,
specialitatea "Relalii Econ. Int.") / Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Relalii Econ. Int."; elab.: Natalia Lobanov. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. Acad. de Studii
Econ.). – 11 p. [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [02-980]
339.9(073.8)


282 Programa pentru examenul de doctorat la specialitatea 08.00.14. – "Economia
mondiala" si "Relalii economice internalionale" / aut.: V. Carare, Ion Galaju; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Relalii Econ. Int.". – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr.
Acad. de Studii Econ.). – 10, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 10-11 (34 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-981]
339.9(073.8)

283 Tîbuleac, Ala
Implicaliile activitalii muzicale în constituirea orientarilor valorice ale
adolescenlilor: Specialitatea: 19.00.07 – psihologie pedagogica: Autoref. al tezei de
doctor în psihologie / Ala Tîbuleac; Univ. Pedagogica de Stat "I. Creanga" din
Chisinau. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (8 tit.)
[02-982]
37.015.3(043.2)

284 A lesson of tolerance the Dutch way = /por tonepautuoctu: Report Study Visit to
the (COC) Netherlands" / Inform. Center GenderDoc-M. – Ch.: S. n., 2002
(Combinatul Poligr.). – 79 p.: il., fotogr.; 20 cm.
Text paralel: lb. engl., rusa. – Apare în cadrul proiectului "Moldovan Lesbian
and Gay Empowerment", cofinanlat de Royal Netherlands Embassy în Moldova si
Ucraina si implementata de COC Netherlands and GenderDoc-M Moldova
F. prel, F. tir. – [02-983]
316.647.5:316.35-055.3(047.2)=111=161.1

285 Camera Nalionala a Carlii = National Book Chamber = lauuouaneua¤ ruu×ua¤
ranata: 45 de ani, 1957-2002 / aut.: Valentina Chitoroaga, Ion 3pac, Gheorghe
Bobâna,...; ed. îngrijita de Valentina Chitoroaga; red.-coord.: Tamara Osmochescu. –

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
198
[Ed. jubiliara]. – Ch.: Camera Nal. a Carlii, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 173
p.: fotogr.; 20 cm.
Aut. sunt indicali la p. 4. – Texte: lb. rom., engl., rusa. – Publ. Camerei Nal. a
Carlii din Rep. Moldova p. 51-54. – Publ. despre Camera Nal. a Carlii p. 55-62. –
Apare cu sprijinul financ. si al F.E.-P. "Tipogr. Centrala"
ISBN 9975-9532-6-3
F. prel, 500 ex. – [02-984]
01(478)(082)
Com. Nr 1159

286 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 2, 2002. – 2002. – 152 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-985]
015(478)

287 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare. Referinle. Recenzii: Se ed. din anul 1958:
Apare lunar / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red.
resp. si coord.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova,
2002 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 3, 2002. – 2002. – 214 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-986]
015(478)

288 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 4, 2002. – 2002. – 180 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-987]
015(478)


289 Bernaz-Sicorschi, Nina
Biologie: Man. pentru cl. a VII-a / Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil;
comisia de evaluare: Constantin Andon,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 143, [1] p.: fig. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-291-5
F. prel, F. tir. – [02-988]
57(075.3)
Com. Nr 2489

290 Matematica: Man. pentru cl. I / Zînica Loghin, 3tefan Pacearca, Adriana
Raducan,....; comisia de experli: Parascovia Coval,...; il.: Ioan Alex, Sandu
Chirilenco; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional; Bucuresti: Teora,
2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 144 p.: il. color.; 24 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
199
Elab. conform. Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-284-2
F. prel, F. tir. – [02-989]
51(075.2)
Com. Nr 2387

291 $ipa, Moise
Poezii si fabule crestine / Moise 3ipa. – Ch.: Micul Samaritean, [2002 (Ed.
"Universul"). – 434 p.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-990]
821.135.1(71)-141 3ipa
Com. Nr 2351

292 Stratan, Aliona
Mecanismul de funclionare a economiei agrare: evolulie, realizari,
perspective: [pentru uzul studenlilor] / Aliona Stratan; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. – Ch.: Centrul Ed. al UASM, 2002. – 178 p.: scheme, diagr. color., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 164-172 (103 tit.)
ISBN 9975-946-14-3 (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-991]
338.43(075)


293 Regulamentul de organizare si desfasurare a procesului didactic în Universitatea
Agrara de Sat din Moldova pe baza Sistemului de Credite Transferabile (ECTS) /
Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 20 p.: tab.; 21 cm.
Apare cu sprijinul Proiectului TACIS FDMOL 9901 "Suport la dezvoltarea
învalamântului, cercet. si serviciilor de consultanla în agricultura"
ISBN 9975-946-16-X
F. prel, 2500 ex. – [02-992]
378.633(478)

294 Curriculum: Specialitatea – 2803 Horticultura si viticultura / Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 116
p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfîrsitul disciplinelor. – Apare cu
sprijinul Proiectului TACIS FDMOL 9901 "Suport la dezvoltarea înval., cercetarii si
serviciilor de consultanla în agricultura"
ISBN 9975-946-06-2
F. prel, 200 ex. – [02-993]
634.1/634.8+378.633(478)(073.8)

295 Enarøu, høkauap
ñoõpatunM Aprturu: ûorvn.-rvõn., aructon¤puo-õuõnuorp., roucrosoe ro-
sectsosauue / lurauap Enaruu; 1ot.: 6opuc 6peu, …. – Tupacrone: l|ññ "Tu-
rap", 2002. – 118, [1] p.: il., fotogr.; 29 cm.
Bibliogr. în text. – |sa. rpu 1uu. roaaep×re ûvnM TaunMpcroro (ûonrauo-
leueuroro) ast. orpvra u ee ñpea. 8. 8. Cutuosa

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
200
ISBN 9975-914-04-7
F. prel, 2000 ex. – [02-994]
94(571.510)"1939/1945":929
Com. Nr 196

296 Barbu, Ion
Opera poetica: [versuri]: [în 2 vol.] / Barbu; text stabilit de Mircea Golosenco;
cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 17 x 12 cm. –
(Col. "Poesis").
[Vol.] 1. – 2002. – 92, [4] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o carte.
– ISBN 9975-79-163-8 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-995]
821.135.1-1 Barbu
Com. Nr

297 Barbu, Ion
Opera poetica: [versuri] / Barbu; text stabilit de Mircea Golosenco; cop. ser.:
Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 17 x 12 cm. – (Col.
"Poesis").
[Vol.] 2. – 2002. – 175, [5] p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o
carte. – ISBN 9975-79-164-6 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-996]
821.135.1-1 Barbu
Com. Nr298 Anuarul statistic al Republicii Moldova = Ctatuctu+ecruu e×eroauur Pecrvõnuru
Vonaosa, 2000 / Dep. Statistica si Sociologie al Rep. Moldova. – Ch.: Statistica,
2002 (Tipogr. SA "CRIO"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
2000. – 2002. – 501 p.: diagr., graf., tab. – Text paralel: lb. rom., rusa. –
Apare cu sprijinul financ. al Agenliei pentru Dezvoltare si Coop. Int. a Suediei (Sida).
– ISBN 9975-9506-9-8 (în cop.): F. prel, 500 ex. – [02-997]
338+316.42(478)(083.41)=135.1=161.1
Com. Nr 230

299 Republica Moldova în cifre = The Republic of Moldova in figures: Culeg. succinta de
inf. statistice, 2002 / Dep. Statistica si Sociologie al Rep. Moldova. – Ch.: Statistica,
2002 (Tipogr. S.A. "CRIO"). – 306 p.: diagr. color., graf., tab.; 20 cm. – (Statistica
Moldovei)
Text paralel: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Tacis al
Uniunii Europene
ISBN 9975-9713-0-X
F. prel, 350 ex. – [02-998]
338+316.42(478)(083.41)=131.1=111
Com. Nr 631
300 Situatia social-economica a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2002: (inf.
operativa) / Dep. Statistica si Sociologie al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 68 p.:
graf., tab.; 29 cm. – (Statistica Moldovei)
F. prel, F. tir. – [02-999]
338+316.42(478)(083.4)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
201

301 6ouøansuo-arouonu+ecroe rono×euue Pecrvõnuru Vonaosa s ¤usape-ukue
2002 roaa: (orepat. uu1.) / ûer. Ctatucturu u Couuon. Pecr. Vonaosa. – K.: 6. u.,
2002. – 71 p.: graf., tab.; 29 cm. – (Statistica Moldovei)
F. prel, F. tir. – [02-1000]
338+316.42(478)(083.41)

302 Situatia social-economica a Republicii Moldova în .... / Dep. Statistica si Sociologie
al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
.... ianuarie-martie 2002: (inf. operativa). – 2002. – 56 p.: diagr., tab. – Tit. pe
cop., text paralel: lb. rom., rusa. – F. prel, F. tir. – [02-1001]
338+316.42(478)(083.41)=135.1=161.1

303 Garaz, Marcel
Procesul afirmarii Republicii Moldova în sistemul institulional al Consiliului
Europei: 23.00.01 – Teoria si istoria politologiei; institulii si procese politice: Autoref.
al tezei de doctor în st. politice / Marcel Garaz; Acad. de 3t. a Moldovei. Inst. de
Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (5 tit) si în notele de subsol
[02-1002]
327.172(478):341.176(4)(043.2)

304 Auuen, ßaynøua
8osnkõneuuMe ue rpuuaane×at uuronv: Ponau. ñosecte. losennM.
PaccrasM. VuuuatkpM / ñavnuua Au+en; sctvr. cnoso: lanuuM Puncrou; xvao×.:
3asapa Vauaeuõepr. – K.: Ruxanda, 2002 (|.ñ.1. "Leutp. Turorp."). – 278, [1] p.:
il., n. muz.; 20 cm.
ISBN 9975-72-116-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1003]
821.161.1(478)-3 Au+en
Com. Nr 588

305 Activitatea agricola a gospodariilor personale auxiliare ale cetalenilor si a
gospodariilor laranesti (de fermier) în Republica Moldova în 2001 =
Cenecroxos¤uctseuua¤ ae¤teneuocte nu+uMx roacoõuMx xos¤ucts rpa×aau u
rpecte¤ucrux (1epnepcrux) xos¤ucts s Pecrvõnure Vonaosa s 2001 roav =
Agricultural activity of households and farms in the Republic of Moldova in 2001:
(rezultatele cercet. statistice) / Dep. Statistica si Sociologie al Rep. Moldova. – Ch.:
S. n., 2002. – 68 p.: diagr., harli, scheme color., tab.; 29 cm. – (Statistica Moldovei)
Text paralel lb.: rom., engl, rusa. – Apare cu sprijinul financiar al Dep.
Dezvoltarii Int. (DFID) al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de
Nord.
F. prel, F. tir. – [02-1004]
316.343.64(478)(083.41)=135.1=111=161.1306 Republica Moldova 2002: Breviar statistic / Dep. Statistica si Sociologie. – Ch.: S. n.,
2002. – 108 p.: diagr.; 10 x 15 cm. – (Statistica Moldovei)
Text paralel lb.: rom., rusa. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Tacis al
Uniunii Europene

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
202
F. prel, F. tir. – [02-1005]
338+316.42(478)(083.41)


307 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,…; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 5, 2002. – 2002. – 176 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1006]
015(478)
Com. Nr

308 Turcanu, Gheorghe
Fizica: Man. de alternativa pentru cl. a VII-a / Gheorghe Turcanu; comisia de
evaluare: Vasile Secrieru,...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.: Lumina, 2002
(Combinatul Poligr.). – 159, [1] p.: fig., tab.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-65-149-6
F, prel, 5000 ex. –[02-1007]
53(075.3)


309 hosak, Esreuøø
6vrsape: /+eõ. pvc. ¤s. an¤ 1 rn. / Esreuu¤ losar, 0nera ñorosa; arcrept-
ua¤ ronuccu¤: l. Xvrosa,…; uav+. pea.: Esreuu¤ losar; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – [K.]: ARC, 2002 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p.: il. color.; 26 cm. –
(Paavra)
Coct. s coots. c ñpoerton pe1opnM oõa. oõ¤sat. oõpasosauu¤ s Pecr.
Vonaosa rpu 1uu. roaaep×re 8cenup. 6aura
ISBN 9975-61-229-6
F. prel, 15 030 ex. – [02-1008]
811.161.1(075.2)
Com. Nr 210013


310 Ghinculova, Silvia
Perfeclionarea managementului resurselor informalionale si documentare ca
factor de dezvoltare a societalii informalionale în Republica Moldova: Specialitatea
08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al tezei
de doctor în st. econ. / Silvia Ghinculova; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.:
S. n., 2002 (ASEM). – 26, [2] p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (12 tit.)
[02-1009]
02:658.012.4:(478)(043.2)

311 Beresteanu, Constantin

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
203
Strategii si politici de management privind funclionarea parcarilor auto în
condiliile de piala (în baza materialelor Rep. Moldova): Specialitatea 08.00.05 –
Econ. si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. tezei de doctor în
st. econ. / Constantin Beresteanu; Acad. de Studii Econ. – Ch.: S. n., 2002 (ASEM).
– 22, [2] p.: diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (7 tit.)
[02-1010]
658.012.4:656.13.07(478)(043.2)


312 Fizica: Profil umanist: Man. pentru cl. a X-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae
Constantinov, Visarion Gamurari; comisia de evaluare: Ion Balmus,...; Min. Educaliei
al Rep. Moldova. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 119 p.: fig.; 24 cm. –
(Col. "Cartier educalional")
ISBN 9975-79-169-7
F. prel, F. tir. – [02-1011]
53(075.3)


313 Munteanu, George
Hyperion, 1. Viala lui Eminescu / George Munteanu. – Ed. a 2-a. – Ch.: Î.E-P.
"3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 347 p.: il.; 21 cm. – (Opera aperta). –
(Cuprinde si George Munteanu si fiinla hyperionica / Theodor Codreanu)
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova
ISBN 9975-67-292-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-1012]
821.135.1.09 Munteanu


314 5o¡rpoc, hou
1usura. /+eõ. an¤ VII rn. / |ou 6otrpoc, 8uopen 6orau+a, luronae
Kouctautuuos; trad.: Galina Ivanova, Evelina Baconcea; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – K.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 112 p.: des.; 22 cm. – (Col.
"Cartier educalional": ser. "Fizica")
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-79-165-4
F. prel, F. tir. – [02-1013]
53(075.3)

315 Tiba, Ion
Univers rural în romanul românesc: [pentru uzul studenlilor] / Ion Tiba. – Ch.:
Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 266, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 256-267 si în notele de subsol
ISBN 9975-67-304-X
F. prel, 1 100 ex. –[02-1014]
821.135.1.09(075)
Com. Nr 21070

316 Badrajan, Svetlana

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
204
Cântecul Miresei = Chanson de la mariée = The Bride's Song: Muz. în
ceremonialul nuplial din Basarabia: st. monogr. / Svetlana Badrajan; cop.: G.
Cornienco. – Ch.: Epigraf, 2002 (Combinatul Poligr.). – 220 p.: n. muz., [16] p.:
fotogr., harta, tab.; 26 cm.
Rez. lb. engl., fr. – Bibliogr. p. 119-122 (139 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei
Soros-Moldova
ISBN 9975-903-53-3
F. prel, 1000 ex. – [02-1015]
392.51(478):784.69


317 Ha¡eua¡øka: /+eõ. an¤ 1 rn. / 8Muura ßoruu, Lte1au ña+apra, Aapuaua
Paavrau,…; comisia de experli: Parascovia Coval,....; trad.: Valentina Gaiciuc; red.
trad.: Lidia Pasa; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional:
[Bucuresti]: Teora, 2002 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p.: il. color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-308-3
F. prel, F. tir. – [02-1016]
51(075.2)
Com. Nr 21038


318 Limba româna. Cl. a II-a: Ghid pentru învalatori si parinli / Irina Gantea, Galina
Ciubara, Viorica Goras-Postica, Iulian Filip; comisia de evaluare: Tatiana Rusu,...;
Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional: Lumina, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 120 p.: tab.; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova cofinanlat de Banca Mondiala. – Bibliogr. p. 119 (23 tit.)
ISBN 9975-69-318-0
F. prel, F. tir. – [02-1017]
372.881.113.51.046.12
Com. Nr 21075
319 Beznitchi, Lidia
Valorificari pedagogice: Matematica / Lidia Beznilchi, Roman Copaceanu;
red. resp.: Nadia Cristea. – Ch.: Centrul Educalional Pro Didactica, 2002
(Combinatul Poligr.). – 80 p.: tab., scheme; 21 cm. – (Supl. al rev. "Didactica Pro...";
Nr 5, 2002)
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros
Moldova
F. prel, F. tir. – [02-1018]
371.39:51


320 ßausko, ßøk¡op üuø¡pøesøu
Ctvpsosra – 150 net, 1852-2002: [jud. Balli]/ 8urtop ûnutpuesu+ ñauero;
rn. pea.: 8. ñ. Cterauos. – Balli: Satori, 2002 (Tipogr. Balli). – 79, [1] p.: il., fotogr.,
harli; 29 cm.
Text parlial: lb. rom. – Adnot. paralela: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. în
notele de subsol
ISBN 9975-9705 -0-8 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1019]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
205
94(478-22)


321 $apa, Vsevolod
Nucul comun: înmullirea vegetativa, agrotehnica ralionala a plantaliilor pe
baza de soi si combaterea integrata a bolilor si daunatorilor... = 0pex rpeuruu: sere-
tatusuoe pasnuo×euue, pauuouaneua¤ arpotexuura coptosMx rocaaor, uuterpu-
posauua¤ saauta ot speauteneu u õonesueu: crpas. usa. / Vsevolod 3apa. – Ch.:
S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – 217 p.: des., tab., [5] f. fotogr., il. color.; 20 cm.
Tit. pe cop.: lb. rusa. – Adnot., cuprins paralele: lb. rom., rusa. – Text si în: lb.
rom., engl., germ. – Bibliogr. p. 197-212
ISBN 9975-901-37-9 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1020]
634.511:632.9:615.322(036)


322 Popusoi, Anatolie
Tendinlele dezvoltarii si legitalile disciplinei sportive bazate pe evidenla
analizei datelor veridice privind sportivii de elita mondiala la alergarea 400 m garduri:
Specialitatea 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice antrenamentului sportiv si
culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Anatolie Popusoi;
Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 27 p.:
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (5 tit.)
[02-1021]
796.422(043.2)


323 Gönczi-Raicu, Maria
Formarea priceperilor activitalii didactice integrative la studenlii facultalilor de
educalie fizica si sport în cadrul disciplinei "Educalia ritmico-muzicala": Specialitatea
13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice, antrenamentului sportiv si culturii fizice
de asanare: Autoref. al tezei de doctor în st. pedagogice / Maria Gönczi-Raicu; Inst.
Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 30 p.: fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-28 (16 tit.)
[02-1022]
796.01.(043.2)324 Hanganu, Aurelia
Tipologia propoziliilor din perspectiva pragmatica: Specialitatea 10.02.01 –
limba româna: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Aurelia Hanganu; Acad. de 3t.
a Rep. Moldova. Inst. de Lingvistica. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (6 tit.)
[02-1023]
811.135.1'367© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
206
325 Symposia Professorum, edilia 2002: 10 ani de la fondarea Univ. Libere Int. din
Moldova: [în 2 vol.] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei Galben; coord.: Ghe-
orghe Postica. – Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm.
Vol. 2: Seria: Medicina: / col. red.: Vladimir Vatamanu, Natalia Rotaru - 2002.
– 419, [1] p.: tab. – Text.: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Index de
nume p. 417-420. – ISBN 9975-920-70-5: F. prel, 85 ex. – [02-1024]
[61+378.4](478)(082)=135.1=111=161.1
Com. Nr 257326 Symposia Professorum: 10 ani de la fondarea Univ. Libere Int. din Moldova: [în 2
vol.] / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei Galben; coord.: Gheorghe Postica. –
Ed. 2002. - Ch.: ULIM, 2002. – 20 cm.
Vol. I: Seria: Medicina: / col. red.: Vladimir Vatamanu, Natalia Rotaru. - 2002.
– 278, [12] p.: fig., tab. – Text.: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Index de
nume p. 287-290. – ISBN 9975-920-70-5: F. prel, 140 ex. – [02-1025]
[61+378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 257


327 Carare, Petru
Eu nu ma las de limba noastra, de limba noastra cea româna! : [versuri] /
Petru Carare; fotogr.: Nicolae Raileanu. – Ch.: Prut Internalional, [2002] (Combinatul
Poligr.). – 12 p.: fotogr., n. muz.; 18 cm.
ISBN 9975-69-006-8
F. prel, F. tir. – [02-1026]
821.135.1(478)-1 Carare
Com. Nr 70996


CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
SEPTEMBRIE 2002

02-01 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of
Mathematics and Computer Science; edit.-in-chief: C. Gaindric; advisory board: N.
Adronaty,…. – Ch.: Inst. of Mathematics and Computer Science, 2002. – 22 cm.
Vol. 10, Nr 2 (29). – 2002. – 244 p.: fig. – Text: lb. engl. – Bibliogr. la sfârsitul
art. – Apare cu sprijinul al Nat. Commis. of the Rep. of Moldova for UNESCO. – ISSN
1561-4042: F. prel, F. tir. – [02-1027]
519.6:004(082)=111

02-02 Pogolsa, Nicolae

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
207
Ralionalismul în sec. al XVII-lea: (Descartes si Cartezienii): (Material didactic)
/ Nicolae Pogolsa; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. Catedra de
Filosofie. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. UPS "Ion Creanga"). – 48 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, 50 ex. – [02-1028]
165.63"16"(075.8)


02-03 Vacarciuc, Mariana
Dezvoltarea spirituala a micului scolar prin muzica si cânt: Ghid metodic
pentru studenlii facultalii Pedagogie, învalatori si profesori de Educalie Muzicala /
Mariana Vacarciuc; Univ. Pedagogica de Stat "I. Creanga". – Ch.: Centrul Ed.-Poligr.
a Univ. Pedagogice "I. Creanga", 2002. – 91 p.: fig., scheme, n. muz.; 21 cm.
Bibliogr. p. 90-91 (32 tit.)
ISBN 9975-921-16-7
F. prel, 500 ex. – [02-1029]
372.878.046.14

02-04 Pregher, Elena
Curriculum psiho-pedagogic universitar: principii si criterii de integrare / Elena
Pregher; coord. st.: Vlad Pâslaru; Inst. de 3tiinle ale Educaliei. Lab. Teoria Educaliei.
– Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. UPS "Ion Creanga"). – 169 p.: an., fig.; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. p. 155-166 (217 tit.)
ISBN 9975-9685-2-X
F. prel, 1000 ex. – [02-1030]
37.015.3
02-05 Prigorski, Ana
Pvccra¤ pe+e: man. pentru cl. a VII-a: [sc. nal.]: Anul III de studiu / Ana
Prigorski, Emilia Luca; comisia de evaluare: I. 3arsova,...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Ed. "Universul"). – 63, [1] p.: tab.; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep. Moldova,
co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-298-2
F. prel, F. tir. – [02-1031]
811.161.1(075.3=135.1)
Com. Nr 2584

02-06 Croitoru, Sergiu
Educalie muzicala: Man. pentru cl. a 7-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim; Min.
Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed. "Universul"). – 135, [1] p.:
il., n. muz.; 24 cm.
ISBN 9975-67-222-1
F. prel, 5 000 ex. – [02-1032]
78(075.3)
Com. Nr 2821

02-07 Boboc, Nicolae
Geografia continentelor si oceanelor: cl. a VII-a: [man.] / Nicolae Boboc,
Natalia Odoleanu, Eugen Rusu; comisia de evaluare: Vitalie Sochirca,...; Min. Înval.
al Rep. Moldova. – Ed. Comerciala. – Ch.: ARC, 2002 (PRAG-3). – 174 p.: harli, il.
color., fig.; 24 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
208
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-61-223-7
F. prel, F. tir. – [02-1033]
913(21/26)(075.3)
Com. Nr 809

02-08 Bucatel, Natalia
Geografia fizica a Republicii Moldova: Caiet pentru elevi: Cl. a VIII-a / Natalia
Bucalel; Inst. de 3t. Pedagogice si Psihologice. – Ch.: Iulian, 1999 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 94, [1] p.: fig., harli, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 95 (9 tit.)
ISBN 9975-922-39-2
F. prel, F. tir. – [02-1034]
911.2(478)(075.3)
Com. Nr 2678
02-09 5o6ok, høkonae
leorpa1u¤ natepuros u oreauos: v+eõ. an¤ 7 rn. / luronae 6oõor,
latane¤ 0aon¤uv, Eva×eu Pvcv; rep. c pvn.: Tanapa Lnvua¤r; comisia de
evaluare: Vitalie Sochirca,...; ref. st.: Tatiana Constantina, Ana Calenda; V-so
oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – K.: ARC, 2002 (PRAG-3). – 174 p.: des., harli
color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-61-228-8
F. prel, F. tir. – [02-1035]
913.(21/26)(075.3)
Com. Nr 972
02-10 Buburuz, Petru (protoiereu)
Sfântul Ipolit Romanul si "Tradilia Apostolica" / protoiereu Petru Buburuz. –
Ch.: Bons Offices, 2002. – 264 p.: il.; 23 cm.
Bibliogr. p. 261-263 si în notele de subsol. – Cu dedic aut.
ISBN 9975-928-32-3
F. prel, 500 ex. – [02-1036]
235.3:929 Buburuz

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
209
02-11 Prigorski, Ana
Pvccra¤ pe+e: ghid pentru profesori: Cl. a VII –a / Ana Prigorski, Emilia Luca;
comisia de evaluare: T. T. 3arsova; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Ed. "Universul"). – 128 p.: il. color.; 26 cm.
Bibliogr. p. 63 (12 tit.). – Elab. conform Proiectului de Reforma s Înval. Gen.
Obligatoriu în Rep. Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-299-0
F. prel, F. tir. – [02-1037]
372.881.116.11.046.14
Com. Nr 2491
02-12 Comanda de stat privind cercetarile stiinlifice pe anul ... / Consiliul Suprem pentru
3t. si Dezvoltare Tehnologica (CS3DT); coord.: Iulia Malcoci; – Ch.: S. n., 2002. – 14
x 20 cm.
...2002. – 2002. – 183 p. – F. prel, F. tir. – [02-1038]
336.531.2:001.891(478)
02-13 Reabilitarea chirurgicala în oncologie: plastiile postmastectomice: (st. bibliogr.):
[monogr. pentru uzul studenlilor] / Ion Mereula, Silviu Sofronie, Anatol Bejan,...; Univ.
de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". Catedra Hematologie si Oncologie, Inst.
Oncologic din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 79 p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 71-78 (91 tit.)
ISBN 9975-9655-1-2
F. prel, 100 ex. – [02-1039]
618.19-006-089.87+617.541-089.844
02-14 Analele 3tiinlifice / Univ. Libera Int. din Moldova; dir.: Andrei Galben, coord.:
Gheorghe Postica, resp. de ed.: Petru Rosca; col. de red.: Alexandru Roman,.... –
Ch.: ULIM, 2001(Tipogr. "Reclama"). – 29 cm.
Vol. 2: Economie. – 2001. – 226 p.: fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusa.
– Rez.: lb. rom. – Bibliogr. la sfârsitul art.:
ISBN 9975-920-88-8
F. prel, 200 ex. – [02-1040]
[33:378.4](478)(082)
Com. Nr 183
02-15 Abecedar: Man. de lb. rom. pentru cl. 1 / Maria Buruiana, Silvia Cotelea, Aurelia
Ermicioi,...; comisia de evaluare: Tatiana Rusu,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.:
3tiinla: Prut Internalional, 2002. – 143 p.: il. color.; 26 cm.
Elab. conform Proiectului de reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-307-4 (3tiinla). – ISBN 9975-69-294-X (Prut Internalional)
F. prel, 54 000 ex. – [02-1041]
372.416.2(075.2)
02-16 Istoria universala. Istoria românilor: Man. pentru cl. a VII-a / Demir Dragnev,
Constantin Drachenberg, Igor Ojog (aut.-coord.),...; aparat metodic: Pavel
Cerbusca,...; comisia de evaluare: Pavel Parasca,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 26 cm.
Partea I: Epoca Moderna. – 2002. – 207 p.: il., harli color. – Elab. conform
Proiectului de Reforma a Învîl. în Rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala. –
ISBN 9975-67-287-0
F. prel, 67 000 ex. – [02-1042]
94(100)+94(=135.1)"16/18"(075.3)
02-17 ßceo6maø øc¡opøø. |ctopu¤ pvnMu: /+eõ. an¤ VII rn. / ûenup ûparues,
Koutcautuu ûpaxeuõepr, |rope 0×or,…; aparat metodic: Pavel Cerbusca,...;
comisia de evaluare: Pavel Parasca,...; trad. din lb. rom.: Serghei Digol, Rodica
Zlatov; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 26 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
210
+. I: losoe spen¤. – 2002. – 207 p.: il., harli color. – Elab. conform Proiectului
de Reforma a Înval. în Rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala. – ÎISBN 9975-
67-303-1: F. prel, 19 000 ex. – [02-1043]
94(100)+94(=135.1)"16/18"(075.3)
02-18 Ko×yxap, K. 6.
Kanuura: ñ|apv+uur s vrpaïuceroï nosu ta +utauu¤ an¤ 2 rn. / K. C. Ko×vxap,
T. l. Cv1tiua; comisia de evaluare: Albina Liusnivsika,...; des.: Ana Evtusenko; Min.
Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 207 p.: il. color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-280-1
F. prel, 3 100 ex. – [02-1044]
811.161.2+821.161.2(075.2)

02-19 üøuø¡posa, hsauøuka
Poaua pe+. 6ìnrapcru esur u +utaura: /+eõ. sa 2 rn. / |sauu+ra
ûunutposa, Eratepuua ûepusonrosa; comisia de evaluare: Maria Cerneva,...; pict.:
Daniela Spânu; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul
Poligr.). – 182, [1] p.: il. color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-281-8
F. prel, 1 600 ex. – [02-1045]
811.163.2+821.163.2(075.2)
Com. Nr 21097
02-20 |op6auësa, h. A.
Pvccruu ¤sMr u nutepatvpa: /+eõ. an¤ 7 rn. / l. A. lopõa+ësa, V. A.
8onroscra¤; comisia de evaluare: Vera Tudose,...; red. st. Irina Ionova; Min. Înval. al
Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 303, [1] p.: il.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-284-9
F. prel, 19 000 ex. – [02-1046]
811.161.1+821.161.1(075.3)

02-21 Vasilioglu, Konstantin
Gök Kusaa: Üüretmäk kiyadi gaguz skolalaın ana dilindä üürenän 2-ci
klaslarına deyni / Konstantin Vasilioglu; comisia de evaluare: Vera Kuleva,...; pict.:
Simion Coada; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 183, [1]
p.: il. color.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-279-5
F. prel, 3 300 ex. – [02-1047]
811.512.165(075.2)

02-22 Limba si literatura româna: Man. pentru cl. a 7-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea
Ciobanu, Olga Cosovan; comisia de evaluare: Gheorghe Popa,...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002. – 222, [1] p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-67-282-5
F. prel, 62 000. – [02-1048]
811.135.1+821.135.1(075.3)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
211
02-23 Lipsa, Eugen
Aschiere si scule aschietoare pentru mecanica fina: [pentru uzul studenlilor] /
Eugen Lipsa. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Gevi-F Iasi). – 256 p.: fig.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale, Guvernului României. – Bibliogr.
p. 254-256 (54 tit.)
ISBN 9975-63-136-3
F. prel, 70 ex. – [02-1049]
621.91.02:681(075.8)
02-24 Chirila, Viorel
Managementul calitalii: [pentru uzulstudenlilor] / Viorel Chirila; Univ. Teh. "Gh.
Asachi" Iasi. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. AS. GEVI-F Iasi). – 251 p.: fig.; tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 250-251 (20 tit.)
ISBN 9975-63-087-1
F. prel, 85 ex. – [02-1050]
658.56:658.012.4(075.8)
02-25 Hanganu, Stela Carmen
Stomatologie comunitara: [pentru uzul studenlilor] / Stela Carmen Hanganu,
Ioan Danila. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. As. GEVI-F Iasi). – 299 p.: fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 291-299
ISBN 9975-63-146-0
F. prel, 100 ex. – [02-1051]
616.31+614.2(075.8)
02-26 Hutanu, Corneliu
Microcontrolere MCS 51 si compatibile: Arhitectura si programare:
[pentru uzul studenlilor] / Corneliu Hulanu, Mihai Postolache. – Ch.: Tehnica-Info,
2001 (S.C. "Erota Tipo" S.R.L., Iasi). – 344 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 342-344
ISBN 9975-63-102-9
F. prel, F. tir. – [02-1052]
004(075.8)
02-27 Geografie generala: Atlas: Cl. 5 / aut.: Nicolae Boboc, Petru Drumea, Ion
Mironov,....; baza cortogr., cop. si conceplia lucr. Vitalie Mamot. – Ch.: Pontos, 2002
(Ed. "Universul"). – 48, [1] p.: harli, il. color.
Aut. indicali în caseta tipogr. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1053]
911(084.4)
Com. Nr 2863
02-28 Burlacu, Valentin
Instituliile culturale în Moldova. Anii 1944-1950: St. monogr. / Valentin
Burlacu. – Ch.: Ed. "Gunivas" SRL, 2002. – 168 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. în note la sfârsitul cap.
ISBN 9975-70-153-1
F. prel, F. tir. –[02-1054]
008 (478)(091)"1944/1950"

02-29 Limba româna. Clasa I: Ghidul învalatorului / Maria Buruiana, Silvia Cotelea, Natalia
Cubreacov,...; comisia de evaluare: Tatiana Rusu,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: 3tiinla: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 167, [1] p.: tab.; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-308-2 (3tiinla). – ISBN 9975-69-317-2 (Prut Internalional)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
212
F. prel, 3 500 ex. – [02-1055]
372.41

02-30 Braha, Vasile
Tehnologii de stanlare si matrilare: îndrumar de proiectare: [pentru uzul
studenlilor] / Vasile Braha, Gheorghe Nagâl; ref. st.: Dragos Paraschiv, Laurenliu
Slatineanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. GEVI-F Iasi). – 302 p.: fig., tab.; 24
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale, Guvernului României. – Bibliogr.
p. 301-302 (24 tit.)
ISBN 9975-63-105-3
F. prel, 85 ex. – [02-1056]
621.983.1/.5(075.8)

02-31 Neagu, Maria
Fenomene termice la prelucrarea materialelor: [pentru uzul studenlilor] / Maria
Neagu; ref. st.: Nicolae Oancea,..... – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. GEVI-F Iasi). –
130 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 130 (3 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale,
Guvernului României
ISBN 9975-63-134-7
F. prel, 70 ex. – [02-1057]
621.78(075.8)

02-32 Procese de aschiere: Experimente de lab.: [pentru uzul studenlilor] / N. Oancea, M.
Neagu, S. Totolici, C. Fetecau. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. GEVI-F Iasi). – 151
p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 149-151 (57 tit.)
ISBN 9975-63-135-5
F. prel, 100 ex. – [02-1058]
621.91(076.5)

02-33 Mihailide, Mircea
Scule aschietoare: conceplie, proiectare, utilizare: [pentru uzul studenlilor] /
Mircea Mihailide, Irina Croitoru, Mircea Cozmânca; ref. st.: Vitalie Belousov, Boris
Plahteanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 291, [1] p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 292 (35 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale,
Guvernului României
ISBN 9975-63-121-5
F. prel, 100 ex. – [02-1059]
621.9-01-(075.8)

02-34 Oprisan, Cezar
Mecanisme: [pentru uzul studenlilor] / Cezar Oprisan, Gheorghe
Adrian Popovici. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 294 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 287-290 (68 tit.)
ISBN 9975-63-093-6
F. prel, 100 ex. – [02-1060]
621.83(075.8)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
213
02-35 Abecedar: Man. de limba româna pentru cl. I / Valentina Lungu, Arcadie Suceveanu,
Uliana Boghiu; comisia de evaluare: Maria Harea,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: ARC, 2002 (Combinatul Poligr.). – 145, [2] p.: il. color.; 26 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-61-226-1
F. prel, 7 530 ex. – [02-1061]
811.135.1(075.2)
Com. Nr 21042
02-36 Limba româna: Man. pentru cl. a II-a / Irina Gantea, Galina Ciubara, Viorica Goras-
Postica, Iulian Filip; comisia de evaluare: Tatiana Rusu,...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Prut Internalional: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 160 p.: il.
color.; 26 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-69-303-2
F. prel, F. tir. – [02-1062]
811.135.1(075.2)

02-37 Responsabilitatea morala si juridica în activitatea medicala: (unele argumente
pentru viitor): Cod medical / Ion Mereula, Constantin Turcanu, 3tefan Galcan,...;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu", Inst. Oncologic din Moldova,
Liga Medicilor din Rep. Moldova, .... – Ch.: S. n., 2002 (Tipar "Hard-Soft"). – 274 p.:
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 185 (15 tit.)
ISBN 9975-9655-2-0
F. prel, 250 ex. – [02-1063]
614.253:340

02-38 Baltag, Inochentie
327-38.1.1 Matematica: Ghid de recapitulare si evaluare a cunostinlelor (exercilii, probleme,
teste): Geometrie. Algebra. Analiza matematica: [pentru absolvenlii liceelor, sc. de
cultura gen. si admiterea în inst. de învalamânt superior] / Inochentie Baltag, Iurie
Balta, Ion Scutelniciuc,.... – Ch.: LYCEUM, 2002 (Tipogr. mun. Orhei). – 219 p.; 21
cm. – (Bacalaureat si admitere)
Bibliogr. p. 217 (17 tit.)
ISBN 9975-939-99-6
F. prel, F. tir. – [02-1064]
51(076.3)
02-39 Rau, Alexe
327-39.1.1 Ochiul din oglinda paginii: [studii art. discursuri] / Alexe Rau; cop.: Dragos Popa Miu;
Casa de Ed. "Petru Movila". – Ch.: ULYSSE, 2002 (Tipogr. AGEPI). – 180, [3] p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 54-55 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Agenliei
pentru Proteclia Proprietalii Ind.
ISBN 9975-9663-5-7
F. prel, F. tir. – [02-1065]
02
Com. Nr 81

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
214
02-40 Biblioteca Nalionala a Republicii Moldova – 170 de ani: Bibliogr. (1982-2002) / Bibl.
Nal. a Rep. Moldova; alcat.: Prascovia Kaleva, Vasilisa Nichiforeac; dir. gen.: Alexe
Rau. – Ch.: Bibl. Nal., 2002. – 164 p.; 21 cm. – (Colofon)
ISBN 9975-9992-4-7
F. prel, 100 ex. – [02-1066]
016:027.5(478)
Com. Nr 13
02-41 Slutu-Grama, Claudia
Prin Galaxia Byblos: Investigalii istorico-literare / Claudia Slutu-
Grama; idee, coord.: Alexe Rau; Bibl. Nal. a Rep. Moldova. – Ch.: Bibl. Nal., 2002. –
151 p.; 21 cm. – (Col. "Clio & Biblon") (Colofon)
170 de ani BN. - Bibliogr. în note la sfârsitul art.
ISBN 9975-9991-6-6
F. prel, 100 ex. – [02-1067]
09+02(478) (091)
Com. Nr 7
02-42 Vasile Alecsandri: Bibliogr. / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; alcat.: Maria Coval. – Ch.:
Bibl. Nal., 2002. – 160 p.; 21 cm. – (Col. "Moldavica": ser. "Clasicii nostri")(Colofon)
170 de ani BN
ISBN 9975-9992-2-0
F. prel, 100 ex. – [02-1068]
016:821.135.1.09
Com. Nr 10
02-43 Negru, Nina
Bibliotecile Basarabiei si ale Transnistriei si constiinla de comunitate /
Nina Negru; idee, coord.: Alexei Rau; Bibl. Nal. a Rep. Moldova. – Ch.: Bibl. Nal.,
2002. – 191 p.: harta., il., tab.; 21 cm. – (Col. "Clio & Biblon")(Colofon)
170 de ani BN. – Bibliogr. în note
ISBN 9975-9992-5-5
F. prel, 100 ex. – [02-1069]
026/027(478)(091)
Com. Nr 14
02-44 Basarabenii în lume: (Col. de materiale si doc. prez. la Polipticul cultural-istoric si st.
omonim): 170 Ani BN / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rau; alcat. si
îngrijitor: Raisa Melnic; des.: Victor Zâmbrea. – Ch.: Bibl. Nal., 2002. – 21 cm. –
(Colofon). – ISBN 9975-9991-7-4
Vol. I. – 2002. – 187 p.: il. – 170 Ani BN. – Bibliogr. în note la sfârsitul art. –
Apare cu sprijinul dlui Vasile Petrea, vicepretor al sectorului Ciocana. – ISBN 9975-
9991-8-2: F. prel, 200 ex. – [02-1070]
929(478)
Com. Nr 8

02-45 Basarabenii în lume: (Col. de materiale si doc. prez. la Polipticul cultural-istoric si
st. omonim) / Bibl. Nal. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rau; alcat. si îngrijitor.:
Raisa Melnic; des.: Victor Zâmbrea. – Ch.: Bibl. Nal., 2002. – 21 cm. – (Colofon). –
ISBN 9975-9991-7-4
Vol. II. – 2002. – 209 p.: il. – 170 Ani BN. – Bibliogr. în note la sfârsitul art. –
Apare cu sprijinul dlui Vasile Petrea, vicepretor al sectorului Ciocana. – ISBN 9975-
9991-9-0: F. prel, 200 ex. – [02-1071]
929(478)
Com. Nr 9

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
215
02-46 Biblioteca Nalionala a Republicii Moldova. Cadru de reglementare (1995-2002) /
Bibl. Nal. a Rep. Moldova elab.: Centrul de management al Bibl. Nal.; dir. gen.: Alexe
Rau. – Ch.: B.N.R.M., 2002. – 113 p.: scheme; 30 cm. – (Colofon)
170 de Ani BN
ISBN 9975-9992-1-2
F. prel, 100 ex. – [02-1072]
027.54(478)(060.13)
Com. Nr 11
02-47 Cutasevici, Gheorghe
La Soroca în cetate: Poem pentru copii si adolescenli / Gheorghe Cutasevici;
cop.: Constantin Chirtoaca. – Ch.: Labirint, 2002 (Tipogr. A3RM). – 20 cm.
ISBN 9975-943-06-5
F. prel, 1 200 ex. – [02-1073]
821.135.1(478)-1-93 Cutasevici
Com. Nr 12
02-48 $pac, Ion
Academicianul Constantin Popovici: Savant, scriitor, publicist: Cercet. bibliogr.
si inf. / Ion 3pac; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Studii Interetnice. Bibl. 3t.
Centrala. – Ch.: Paragon, 2002. – 299 p., [1] f. portr., [32] p. fotogr. color.; 20 cm.
Text: lb. rom., rusa, ucr. – Aprecieri, marturisiri p. 79-81. – Opera acad. C.
Popovici p. 38-46 (97 tit.). – Studii, art. rec. p. 47-72 (363 tit.) – Publ. despre viala si
activitatea lui C. Popovici p. 73-78 (97 tit.). – Indexuri auxiliari p. 169-201
ISBN 9975-916-30-9
F. prel, 100 ex. – [02-1074]
016:[821.135.1(478).09]+929 Popovici
02-49 Cadelnic, Ina Gh.
Structuri moleculare si cristaline ale carboxilalilor homo- si heteronucleari cu
interacliune magnetica de schimb ce conlin fier: (01.04.18 – cristalografia si fizica
cristalelor): Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice / Ina Gh. Cadelnic; Acad.
de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Fizica aplicata. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elena-
V.I."). – 20 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (3 tit.)
[02-1075]
548.736:546.72:539.194(043.2)
Com. Nr 30
02-50 Madan, Ion
O fiica demna a Neamului: Tamara Isac / Ion Madan; Bibl. Nal. a Rep.
Moldova, Bibl. oraseneasca "Tamara Isac" din Criuleni. – Ch.: BNRM, 2002. – 58 p.:
fotogr.; 20 cm. – (Bibliologi basarabeni).
Tit., cuprins, pref. paralela: lb. rom., engl. – Biogr. – Lucr. st. si bibliogr.
semnate de TamaraIsac p. 42-43. – Ref. despre Tamara Isac p. 44-46. – Index de
tit., de nume p. 47-48
ISBN 9975-9992-6-3
F. prel, 100 ex. – [02-1076]
02(478)(092)
Com. Nr 15

02-51 Vasilioglu, Konstantin
Yildizçik: Üüretmäk kiyadi gagauz skolalarin 1-ci Klaslarina deyni /
Konstantin Vasilioglu; comisia de evaluare: Vera Kuleva, ...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 167 p.: il. color.; 26
cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
216
Elab. conform Proiectului de Reforma Înval. Gener. Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-67-277-1
F. prel, 3 300 ex. – [02-1077]
811.512.165(075.2)
Com. Nr 21198
02-52 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinle: Caietul elevului. Cl. a IV-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Svetlana Galben; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Combinatul Poligr.). – 87 p.: il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-69-211-7
F. prel, F. tir. – [02-1078]
502(075.2)
Com. Nr 21106


02-53 Matematica: Caietul elevului: Cl. a IV-a / Mihaela Singer, Victoria Padureanu,
Mariana Mogos, Aurelia Raileanu; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 95 p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-69-103-X
F. prel, F. tir. – [02-1079]
51(076.2)
Com. Nr 21129
02-54 Ha¡eua¡øka: Tetpaae v+euura: IV rn. / trad.: Valentina Gaiciuc; Mihaela Singer,
Victoria Padureanu, Mariana Mogos, ...; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa.
– Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 95 p.: il. color.; 24 cm.
ISBN 9975-69-106-4
F. prel, F. tir. – [02-1080]
51(076.2)
Com. Nr 21102

02-55 "Actualitati în diagnosticul si tratamentul tuberculozei si bolilor pulmonare
nespecifice", conf. st.-pract. a ftiziopneumologilor din Rep. Moldova (2001;
Chisinau). Actualitali în diagnosticului si tratamentul tuberculozei si bolilor
pulmonare nespecifice: Materiale ale conf. st.-practica a ftiziopneumologilor din Rep.
Moldova: Art., teze, 18 sept. 2002, Chisinau / red.-sef: Gh. Tâmbalarui. – Ed. st. –
Ch.: Inst. de Ftiziopneumologie, 2002 (Combinatul Poligr.). – 245 p.: fig., tab.; 20 cm.
Text: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul KRKA,
GlaxoSmithKline, Lek d.d. Pharmaceuticals, Vita Line
ISBN 9975-9646-4-8
F. prel, 200 ex. – [02-1081]
616.24-002.5(082)(063)=135.1=161.1
Com. Nr 21030

02-56 Yue6uøk ro õìnrapcru esur u nutepatvpa: sa 7 rn. / Eneua Paueesa, laae×aa
Kapa, Kupun Lauros; comisia de experli: Tatiana Stoianov (pres.),...; V-so ua
oõpasosauueto. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 320 p.: il. color.; 24 cm.
– (Col. "Cartier educalional").
Tit. pe cop.: 6ìnrapcruu esur u nutepatvpa. – Elab. conform Proiectului de
reforma a Înval. Gener. Obligatoriu în Rep. Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
217
ISBN 9975-79-174-3
F. prel, F. tir. – [02-1082]
811.163.2+821.163.2(075.3)
Com. Nr
02-57 Buzura, Augustin
Felele tacerii: [roman] / Augustin Buzura; col. iniliata si coord.: Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; conceplia col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera;
Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 653, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. –
(Bibl. scolarului: ser. noua; 270)
Ref. ist.-lit. p. 640-654
ISBN 9975-74-440-0 (Litera). – ISBN 973-8358-62-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1083]
821.135.1-3 Buzura
Com. Nr 20942
02-58 Cimpoi, Mihai
Zeul ascuns: microeseuri despre Labirint / Mihai Cimpoi; cop.: Marcel
3endrea. – Ch.: Prut Internalional 2002 (Combinatul Poligr.). – 101 p., [16] p. fotogr.,
[1] f. portr.; 15 x 11 cm.
Apare cu sprijinul Primariei Chisinau, Pretura Buiucani, Ed. Prut
Internalional,...
ISBN 9975-69-323-7 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1084]
821.135.1(478)-4 Cimpoi
Com. Nr 21107
02-59 Semne identitare: Semnul moldovenesc. Fabrica de memorie: expoz. de arta
contemporana... / Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau; Asoc. de Arte
Alternative ARTWATT; coord.: Petru Negura, Pavel Braila; trad.: Iulian Robu fotogr.:
Oleg Caneev, ...; des.: Igor Scerbina. – Ch.: Civitas, 2002 (Combinatul Poligr.). – [52]
p.: reprod., reprod. color.; 16 x 24 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Apare cu sprijinul Fundaliei ProHelvetia,
Primaria Mun. Chisinau, Fundalia Soros Moldova, ...
F. prel, F. tir. – [02-1085]
73/76(084)
02-60 Dictionar enciclopedic: 98 000 de definilii / aut.: Lacramioara Chihaia, Lucia Cifor,
Alina Ciobanu,...; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 25 cm. – (Cartier diclionar / coord. Valentin Gulu).
XXII, 1674 p. – Citate si loculiuni straine, p. I-XXII. – ISBN 9975-79-080-1
(în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1086]
030
02-61 Daradur, Mihai
Variabilitatea si riscurile climatice ale condiliilor extreme de umezeala: Spec.
11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie: Autoref. tezei de doctor
habilitat în st. geografice / Mihai Daradur; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
Geografie. – Ch.: S. n., 2002. – 37 p.: fig., tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 32-36 (49 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1087]
551.583.16


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
218
02-62 Filippova, Irina
Studiul röntgenstructural al compusilor complecsi ai metalelor de tranzilie si
post-tranzilionale cu acizii dicarbonici (malonic si tiosemicarbazidduacetic: Spec.
01.04.18 – Cristalografia si fizica cristalelor: Autoref. al tezei de doctor în st. fizico-
matematice / Irina Filippova; Acad. de 3t. a Rep. Moldova Inst. de Fizica aplicata. –
Ch.: S. n., 2002(Tipogr. firmei "Elena-V.I."). – 17 p.: fig., tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 12 (3 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1088]
539.26:548.312.4:548.33
Com. Nr 29
02-63 Urechean, Serafim
Rolul managementului municipal în dezvoltarea economiei regionale
(experienla mondiala si posibilitalile implementarii ei în Rep. Moldova): Spec.
08.00.05 – Economie si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al
tezei de doctor habilitat în st. econ. / Serafim Urechean; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. ASEM). – 46, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 43-46 (37 tit.)
F. prel, 50 ex. – [02-1089]
332.1:658.012.4(478)(043.2)
02-64 Balan, V.
Microbii – prietenii si dusmanii omului / V. Balan., M. Balan. – Ch.: S. n.,
2002. – 21 p.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 21 (8 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1090]
579
02-65 Strategii si politici energetice ale Uniunii Europene si Republicii Moldova: (Material
informativ): [pentru uzul studenlilor] / Univ. Teh. a Moldovei. Progr. Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare; elab.: Valentin Arion,.... – Ch.: U.T.M., 2002. – 104 p.: fig., tab.;
21 cm.
ISBN 9975-9704-2-7
F. prel, 200 ex. – [02-1091]
[620.9(478)+339.923:061.1 EU](075.8)
Com. Nr 84
02-66 Comsulea, Elena
Diclionar de expresii si loculiuni / Elena Comsulea, Valentina 3erban, Sabina
Teius; rev. st.: Vasile Breban; cop.: Oleg Besliu. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Imprimare: "Universul)". – 347 p.; 20 cm. – (Diclionare scolare)
Indice de cuv. p. 306-347
ISBN 9975-67-086-5 (în cop.)
F. prel, 5 000 ex. – [02-1092]
811.134.1'374'2'373.7
Com. Nr 2645
02-67 Vasilos, Vasile
Istoria Românilor: (antica si medievala): Ciclu de prelegeri: [pentru uzul
studenlilor] / Vasile Vasilos; red. resp.: Vasile Ursu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
3t. Socio-umane. – Ch.: U.T.M., 2002. – 270, [2] p.; 21 cm.
F. prel, 300 ex. – [02-1093]
94(=135.1)"0/14"(075.8)
Com. Nr 83

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
219
02-68 Automatica si automatizarea proceselor tehnologice în construclii: Îndrumar de lab. /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Cai Ferate. Drumuri si Poduri; elab.: Victor Ursu; red.
resp.: Mihai Vangheli. – Ch.: U.T.M., 2002. – 29, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 30 (2 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1094]
681.5:69(076.5)
Com. Nr 81
02-69 Analiza economico-financiara a activitalii întreprinderii: Îndrumar de lucr. de control /
Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Economie si Management Ind.; alcat.: Lidia Usacova,
Cornelia Crucerescu; red. resp.: Ilie Blaj. – Ch.: U.T.M., 2002. – 16, [1] p.: tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 17 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1095]
658.15(076.5)
Com. Nr 90
02-70 Auanøi 1uuaucoso-arouonu+ecrou ae¤teneuoctu rpearpu¤tu¤: Vetoau+ecrue
vrasauu¤ r sMronueu. routponeuMx paõot / Texu. /u-t VonaosM. Ka1. arouonu-
ru u rponManeuuoro neuea×neuta; coct.: ßuau¤ /aarosa, Kopuenu¤ Kpv+epe-
crv; ots. pea.: |nue 6na×. – Ch.: U.T.M., 2002. – 15, [1] p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (4 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1096]
658.15(076.5)
Com. Nr 91
02-71 Tehnologia vinului: Îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Oenologie;
elab.: Vasile Arhip,...; red. resp.: Anatolie Balanula. – Ch.: U.T.M., 2002. – 39, [1] p.:
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 39 (6 tit.)
F. prel, 150 ex. – [02-1097]
663.2(076.5)
Com. Nr 88
02-72 Regulile privind prestarea serviciilor postale = ñpasuna orasauu¤ vcnvr ro+tosou
cs¤su / Min. Transporturilor si Comunicaliilor. Într. de Stat "Posta Moldovei". – Ch.:
Posta Moldovei, 2002 (Tipogr. "ñonurpa1uct"). – 92, [1] p.; 21 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9717-0-9
F. prel, 1500 ex. – [02-1098]
656.8(083.13)=135.1=165.1
Com. Nr 1615

02-73 Mecanica. Fizica moleculara: Indicalii metodice: Pentru îndeplinirea lucr. de lab.:
[anul 2] / Acad. de Telecomunicalii si Informatica din Rep. Moldova. Catedra de
telecomunicalii; alcat.: P. Bardelchi, V. Chistoe; red. resp.: P. Bardelchi. – Ch.: ATIM,
2002 (Valinex). – 52 p.: fig., tab; 21 cm.
Tit. pe cop.: Fizica…. - Bibliogr. p. 51 (8 tit.)
ISBN 9975-9714-0-7
F. prel, 50 ex. – [02-1099]
539.19(076.5)

02-74 Matematica 1: Algebra. Geometrie analitica în plan: Rez. detaliat de curs si exercilii:
[pentru uzul studenlilor] / Alexandru Molosniuc, Elena Rusu, Ana Costas,....; coord. si

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
220
red. resp.: Alexandru Molosniuc; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematica. – Ch.:
U.T.M., 2002. – 200, [1] p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
14 lei, 300 ex. – [02-1100]
512+514.12(075.8)
Com. Nr 75
02-75 Istoria Moderna a Europei si Americii: [man. pentru uzul studenlilor] / aut.: Eugeniu
Certan, Valeria Cozma, Vasile Cristian, .... – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Combinatul Poligr.). – 24 cm.
[Partea] 2. – 2002. – 397, [2] p.: harli. – Aut. indicali pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. p. 384-398. – ISBN 9975-69-302-4: F. prel, F. tir. – [02-1101]
94(4+7/8)"1492/1914"(075.8)
Com. Nr 21128
02-76 Lecturi literare: Antologie pentru cl. V-VI / selecl. textelor: Mircea Ciobanu, Dumitru
Boicu. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 275 p.; 24 cm.
ISBN 9975-67-286-3
F. prel, 5 000 ex. – [02-1102]
821-93(075.3)
Com. Nr 21150
02-77 Bernaz-Sicorschi, Nina
Biologie: Caietul elevului: cl. a VII-a / Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil,
Gheorghe Rudic. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 79 p.: il.,
scheme, tab.; 26 cm.
ISBN 9975-69-324-5
F. prel, F. tir. – [02-1103]
57(075.3)
Com. Nr 21148
02-78 Cartaleanu, Tatiana
Limba româna: Man. pentru cl. X-XII / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan;
cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 2001 (Combinatul Poligr.). – 102, [1] p.: il.; 26
cm.
ISBN 9975-74-323-4
F. prel, F. tir. – [02-1104]
811.135.1(075.3)
Com. Nr 11009

02-79 Moldova: Feel at home in the heart of nature / aut.: N. Dabija, V. Miron, M. Ursu, T.
Lapicus; des.: V. Afanasiu; fotogr.: M. Potârniche; Nat. Tourism Agency of the Rep.
of Moldova. – [Ch.: UNDP Moldova, 2002]. – [18] p.: fotogr. color.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. cop. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1105]
379.85(478)

02-80 Botnaru, Dumitru
Exercilii si probleme la trigonometrie: [pentru elevi] / Dumitru Botnaru. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. ed. "Universul"). – 199, [1] p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-279-6
F. prel, F. tir. – [02-1106]
514.116(075.3)
Com. Nr 2965


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
221
02-81 Moldovan, Dumitru
Programa analitica la disciplina "Economie politica" / Dumitru Moldovan,
Eugenia Fauras; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Econ. politica si
doctrine econ.". – Ch.: ARC, 2002. – 15, [1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 16 (15 tit.). – Apare cu suportul financ. OSI-HESP Programul SEE
FDP
F. prel, F. tir. – [02-1107]
330.1/.8(073.8)
02-82 Popovici, Angela
Program de lucru pentru cursul "Bazele contabilitalii" / aut. Angela Popovici;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Contabilitate". – Ch.: ARC, 2002. – 11,
[1] p.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor. – Apare cu sprijinul financ. al OSI-HESP
Programul SEE FDP
F. prel, F. tir. – [02-1108]
657.1(073.8)
02-83 |op6auësa, h. A.
Pvccruu ¤sMr u nutepatvpa: Ku. an¤ v+uten¤: 7 rn. / l. A. lopõa+ësa, V. A.
8onroscra¤; comisia de evaluare: Vera Tudose,...; red. st.: Irina Ionova; Min. Înval.
al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 93, [2] p.; 20
cm.
Elab. conform Proiectului de reforma a Înval. Gen. Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
Bibliogr. p. 95 (24 tit.)
ISBN 9975-67-290-0
F. prel, 1 300 ex. – [02-1109]
372.881.116.11.046.14+372.882.116.11.046.14
Com. Nr 21152
02-84 Hocøou×uøk, ßeouøa A.
+enoser repea nuuon rvnetvpM: Kvpc neruuu: [pentru uzul studenlilor] / ß.
A. Vocuou×uur; oõn. u o1opn.: û. A. Toran; 8Mca. Autporon. Lr. – K.: 8Mca.
Autporon. Lr., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 391 p.: il.; 20 cm. – ("Vup – sep-
rano an¤ VonaosM")
Bibliogr. p. 385-391. – |sa. rpu roaaep×re 0neru Csupuaosou
ISBN 9975-9607-4-X (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1110]
008:130.2(075.8)
Com. Nr 217
02-85 ßømuøukøø, ß. 5.
8seaeuue s rpeuctopuk: ñpoõnenM autpororeuesa u ctauosneuu¤ rvne-
tvpM: Kvpc neruuu: [pentru studenli] / ß. 6. 8uau¤uruu; opur.-naret: ß. A. Vocu-
ou×uur; oõn.: û. A. Toran. – K., 8Mca. Autporon. Lr., 2002 (Turorp. "6usuec-
3nuta"). – 311 p.: des., tab.; 20 cm. - (Cep. "Vup – seprano an¤ VonaosM")
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor si în note
ISBN 9975-9607-6-6
F. prel, 500 ex. – [02-1111]
572.1/.4+316.722+930.85(075.8)
Com. Nr 218
02-86 Cum pot ajunge la Dumnezeu? : Curs prin corespondenla. – [Ch.: S. n., 2002]. – 40
p.: il.; 20 cm. – Cu caract. chir.
F. prel, F. tir. – [02-1112]
244(075.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
222
02-87 Paøckøø, ßøk¡op
Vatenatura: Cõ. saaa+ u vrpa×ueuuu an¤ VI rn. / 8urtop Paucruu; trad.:
Tatiana Rusu, Natalia Teleuca; red. trad.: Lidia Pasa. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 199, [1] p.: fig.; 24 cm.
ISBN 9975-69-278-8
F. prel, F. tir. – [02-1113]
51(075.3)
Com. Nr 2963
02-88 Programul practicii în produclie la specialitatea 2805 – Zootehnie si indicalii
metodice de îndeplinire / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de Zootehnie si
Biotehnologii. Catedra de Zootehnie Spec; elab.: A. 3umanschii (coord.),.... – Ch.: S.
n., 2002. – 24, [1] p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1114]
636(076.5)
02-89 ßporpauua rpoussoactseuuou rparturu ro creuuaneuoctu 2805 – 8ootexuu¤ u
netoau+ecrue vrasauu¤ ro ee sMronueuuk / ast.: A. Lvnaucruu (ropa.),…; loc.
Arpap. vu-t VonaosM. 1ar. 8ootexuuu u 6uotexuonoruu. Ka1. +actuou 8ootex-
uuu. – K.: 6. u.; 2002. – 26 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1115]
636(073.8)
02-90 Contabilitatea activelor ne-materiale si activelor materiale pe termen lung: Culeg. de
probl. si indicalii metodice pentru leclii practice cu studenlii specialitalii 1806 -
"Contabilitate si audit" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra Evidenla
contabila; elab.: Vadim Cojocari,.... – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 22, [1] p.: tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1116]
657.4(076.5)
02-91 Programul practicii în produclie si indicalii metodice de îndeplinire pentru studenlii
an. IV ai facultalii de Zootehnie si Bio-tehnologii la specialitatea 2808 Bio-tehnologii
în Zootehnie / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Fac. de Zootehnie si Bio-tehnologii.
Catedra "Bio-tehnologii în Zootehnie"; alcat.: G. Darie,... – Ch.: Centrul ed. UASM,
2002. – 22 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 22 (16 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1117]
636(076.5)

02-92 Culegere de teste si probleme la managementul aprovizionarii tehnico-materiale:
Pentru studenlii specialitalii: 18.02. "Management" / Univ. Agrara de Stat din
Moldova. Catedra "Management"; elab.: Ludmila Dobrovolschi. – Ch.: Centrul ed.
UASM, 2002. – 47, [1] p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 47 (3 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1118]
338:658.7(076.5)

02-93 Tehnologia producliei apicole: Îndrumari metodice privind îndeplinirea lucrarilor de
lab. si practice a studenlilor de la fac. de Zootehnie si Bio-tehnologii / Univ. Agrara de
Stat din Moldova. Fac. de Zootehnie si Bio-tehnologii. Catedra de Zootehnie Spec.;
elab.: N. Eremia. – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 38 p.: fig., forme; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 36 (10 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1119]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
223
638.1(076.5)
02-94 Îndrumari metodice cu privire la îndeplinirea lucrarii de curs la Nutrilia si alimentalia
animalelor domestice: Specialitatea Zootehnia 2805 / Univ. Agrara de Stat din
Moldova. Catedra Zootehnia Gen.; alcat.: I. Bularga,.... – Ch.: Centrul ed. UASM,
2002. – 19 p.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 19 (14 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1120]
636.084(076.5)
02-95 Normele de hrana pentru animalele domestice: Îndrumari metodice cu privire la lucr.
de laborator pentru studenlii specialitalii Zootehnie – 2805 / Univ. Agrara de Stat din
Moldova. Catedra de Zootehnie gen.; elab.: I. Bularga,.... – Ch.: Centrul ed. UASM,
2002. – 44 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1121]
636.084/.087(076.5)
02-96 hopus ropnneuu¤ an¤ cenecroxos¤uctseuuMx ×usotuMx: Vetoa. vrasauu¤ r
naõ. paõotan an¤ ctvaeutos creuuaneuoctu Zootehnia – 2805 / loc. ArpapuMu vu-
t VonaosM. Ka1eapa 0õaeu 8ootexuuu; coct.: |. 6vnapra,…. – K.: 6. u.; 2002. –
45 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1122]
636.084/.087(076.5)
02-97 Botanica: Îndrumari metodice pentru lucr. de laborator si lucrul de sine statator la
morfologia si anatomia plantelor: Pentru studenlii secliei f. frecvenla la specialitalile:
2801 - "Agronomie", 2803 - "Horticultura" / aut.: Tudor Rusu, Svetlana Manole; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Catedra de botanica si fiziologie a plantelor. – Ch.:
Centrul ed. UASM, 2002. – 46 p.: fig.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 45 (16 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1123]
581.4+581.8(076.5)
02-98 Teste de analiza matematica: Funclii elementare / Univ. Agrara de Stat din Moldova.
Catedra Matematici superioare si mecanica teoretica; alcat.: V. Platon, .... – Ch.:
Centrul ed. UASM, 2002. – 46 p.: fig.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 46 (5 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1124]
519.1(079)(075.3)
02-99 Viticultura: Îndrumari metodice pentru realizarea pr. de curs de catre studenlii fac.
de Horticultura specialitatea 2803 – Horticultura si Viticultura / Univ. Agrara de Stat
din Moldova. Catedra de Viticultura; alcat.: N. Perstniov, .... – Ch.: Centul ed. UASM,
2002. – 17 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 13-14 (41 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1125]
634.8(076.5)
02-100 ßøuorpaaapc¡so: Vetoau+ecrue vrasauu¤ r sMronueuuk rvpcosoro rpoerta an¤
ctvaeutos creuuaneuoctu 2803 "ñnoaoosoaesoactso u suuorpaaapctso" / loc.
ArpapuMu vu-t VonaosM. Ka1eapa 8uuorpaaapctsa; coct.: l. E. ñepctues, …. –
K.: Centrul ed. UASM, 2002. – 18 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 15 (22 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1126]
634.8(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
224
02-101 He¡oaøueckøe vrasauu¤ ro sMronueuuk rvpcosMx paõot ro aucuurnuue "Kopn-
neuue cenecroxos¤uctseuuMx ×usotuMx": Creuuaneuocte – "8ootexuu¤" 2805 /
loc. Arpap. vu-t VonaosM. Ka1eapa 0õa. 8ootexuuu; coct.: |. 6vnapra, …. – K.:
Centrul ed. UASM, 2002. – 19 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 19 (14 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1127]
636.0.84(076.5)
02-102 Indicatii metodice referitoare la compartimentul "Caracteristica naturala si
dezvoltarea economica a întreprinderii" a tezei de licenla pentru studenlii facultalii de
Economie, specialitalile: 1801 – "Economie gen.", 1802 – "Management", 1803 –
"Marketing", 1804 – "Relalii economice int.", 1805 – "Finanle", 1806 – "Contabilitate
si audit" / Univ. Agrara de Stat din Moldova. Catedra de "Economie, statistica si
analiza"; alcat.: E. Timofti, .... – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 12 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1128]
658.15(076.5)
02-103 He¡oaøueckøe ykaiauøø an¤ sMronueuu¤ pasaena aurnonuou paõotM
"Xapartepuctura rpupoauMx vcnosuu u vposeue arouonu+ecroro passutu¤ rpea-
rpu¤tu¤" an¤ ctvaeutos 3rouonu+ecroro 1arvneteta, creuuaneuocteu: 1801 -
"0õaa¤ arouonura", 1802 -"Veuea×neut", 1803 - "Vapretuur", 1804 -"Ve×avuap.
arou. otuoaeuu¤", 1805 -"1uuaucM", 1806 -"6vx. v+et u avaut" / loc. Arpap. vu-t
VonaosM. Ka1. "3rouonuru, ctatucturu u auanusa"; roarot.: E. Tuno1tu,…. – K.:
6. u., 2002. – 14 p.: tab.; 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1129]
658.15(076.5)
02-104 Îndrumari metodice referitor la îndeplinirea lucrarilor de curs la managementul
unitalilor agricole: Pentru specialitatea: 1802 "Management", 1801 "Economia gen.",
1806 "Contabilitate si audit", 1803 "Marketing" / Univ. Agrara de Stat din Moldova.
Catedra de "Management"; elab.: Aurelia Litvin. – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 20
p.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 11 (15 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1130]
631.115:658.012.4(076.5)
02-105 Acatistul Maica Domnului "Potirul Nesecat"; Viala si acatistul Sf. Mare mucenic mina
si a Sf. Ierarh Modest . – [Ch.]: S. n., [2002]. – 108 p.: il.; 20 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1131]
245+235
02-106 Viticultura: Tehnologia cultivarii vilei de vie în plantaliile viticole roditoare: Îndrumari
metodice pentru lucr. practice si de lab. pentru stud. de la Fac. de Horticultura,
Specialitatea 2803 "Horticultura si viticultura" / Univ. Agrara de Stat din Moldova.
Catedra de Viticultura; alcat.: N. Perstniov, .... – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 21
cm.
P. a 2-a. – 2002. – 46 p.: tab. – F. f. de tit. – Bibliogr. p. 45-46 (36 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1132]
634.8(076.5)
02-107 Badarau, Sergiu
Fitomicologie: (curs): [pentru uzul studenlilor] / Sergiu Badarau; ref. st.: Ion
Lazari; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 203 p.: fig.; 19 cm.
Bibliogr. p. 202-203 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului TACIS
FDMOL 9901 "Suport la dezvoltarea înval., cercet. si serviciilor de consultanla în
agricultura"

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
225
ISBN 9975-946-33-X
F. prel, 200 ex. – [02-1133]
581.2+582.28(075.8)
02-108 Bazele zooveterinariei: [man. pentru liceeni] / V. Macari, V. Buza, N. Gangal,...; red.
st.: Grigore Darie; Univ. Agrara de Stat din Moldova. Liceul Teoretic Agricol. – Ch.:
UASM, 2002. – 188 p.: fig., scheme, tab.; 19 cm.
Bibliogr. p. 187-188. – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului TACIS
FDMOL 9901 "Suport la dezvoltarea înval., cercet. si serviciilor de consultanla în
agricultura"
ISBN 9975-946-32-1
F. prel, 200 ex. – [02-1134]
636+619(075.3)

02-109 Curriculum: Specialitatea – 1801: Economie gen. / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean,
E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. –
114 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-26-7
F. prel, 150 ex. – [02-1135]
338.43+378.663(478)(073.8)
02-110 Curriculum: Specialitatea – 1804: Relalii economice internalionale / aut.: Gh.
Cimpoies, V. Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.:
Centrul ed. al UASM, 2002. – 105 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-25-9
F. prel, 100 ex. – [02-1136]
339.9+378.663(478)(073.8)

02-111 Curriculum: Specialitatea – 2601: Medicina veterinara / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 108 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-17-8
F. prel, 150 ex. – [02-1137]
619+378.663(478)(073.8)

02-112 Curriculum: Specialitatea – 2808: Bio-tehnologii agricole / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 114 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-19-4
F. prel, 150 ex. – [02-1138]
631.147+636+378.663(478)(073.8)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
226
02-113 Curriculum: Specialitatea – 1805: Finanle / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean, E.
Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. –
113 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-27-5
F. prel, 150 ex. – [02-1139]
631.16:336+378.663(478)(073.8)
02-114 Curriculum: Specialitatea – 2801: Agronomie / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean, E.
Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 113 p.: tab.; 29
cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-24-0
F. prel, 150 ex. – [02-1140]
631.52/.53+378.663(478)(073.8)


02-115 Curriculum: Specialitatea – 2802: Seleclia si genetica culturilor agricole / aut.: Gh.
Cimpoies, V. Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.:
Centrul ed. al UASM, 2002. – 116 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-23-2
F. prel, 150 ex. – [02-1141]
631.527/.532+378.663(478)(073.8)

02-116 Curriculum: Specialitatea – 2804: Proteclia plantelor / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 120 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-20-8
F. prel, 150 ex. – [02-1142]
632+378.663(478)(073.8)
02-117 Curriculum: Specialitatea – 1806: Contabilitate si audit / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 116 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-30-5
F. prel, 500 ex. – [02-1143]
[657.1:631.115+378.663](478)](073.8)

02-118 Curriculum: Specialitatea – 1802: Management / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean,
E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. –
116 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-29-1
F. prel, 150 ex. – [02-1144]
658.012.4+378.663(478)(073.8)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
22702-119 Curriculum: Specialitatea – 1803: Marketing / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean, E.
Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. –
112 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-28-3
F. prel, 150 ex. – [02-1145]
658.8:339.138+378.663(478)(073.8)

02-120 Maximova, Iulia
Mecanismul economico-organizatoric al operaliunilor valutare în bancile
comerciale: Specialitatea 08.00.05 – Economie si management în ramura si domeniu
de activitate: Autoref. al tezei de doctor în st. economice / Iulia Maximova; Univ.
Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 26, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (6 tit.)
[02-1146]
336.71:658.012.4 (478)(043.2)


02-121 Bivol, Leon
Leclii la analiza matematica: [pentru uzul studenlilor] / Leon Bivol, Mihai
Bulat; Acad. de Transporturi, Informatica si Comunicalii. – Ch.: Evrica, 2002 (Tipogr.
A3 a RM). – 20 cm. – (Ser. Teorie Econ., Matematica, Informatica).
Vol. 1. – 2002. – 237, [1] p.: fig. – ISBN 9975-941-87-7: F. prel, 500 ex. – [02-
1147]
517.1:517.5(075.8)


02-122 5øson, ß. |.
ßeruuu ro natenatu+ecronv auanusv: [an¤ ctvaeutos] / ß. l. 6uson, V.
C. 6vnat; Araa. tpaucropta, uu1opnaturu u ronnvuurauuu. – K.: 3spura, 2002
(Tipogr. A3 a RM). – 20 cm. – (Cep. 3rou. teopu¤, Vatenatura, |u1opnatura).
T. 1. – 2002. – 234, [1] p.: des. – ISBN 9975-941-87-5: F. prel, 500 ex. – [02-
1148]
517.1:517.5(075.8)
Com. Nr 68
02-123 Codul civil al Republicii Moldova: [aprob. prin legea nr. 1125-XV din 13 iunie 2002:
publ. în Monitorul Oficial al RM nr. 82-86 din 22 iunie 2002]. – Ch.: TISH, 2002
(Tipogr. Criuleni). – 263 p.; 22 cm.
ISBN 9975-947-18-2
F. prel, 2000 ex. – [02-1149]
347(478)(094.4)
Com. Nr 1324

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
228
02-124 |pa×aauckøø roaerc Pecrvõnuru Vonaosa: [vts. sarouon N 1125-XV ot 13 uku¤
2002: orvõn. s Monitorul Oficial al RM N 82-86 ot 22 uku¤ 2002]. – K.: TISH, 2002
(Tipogr. Criuleni). – 287 p.; 22 cm.
ISBN 9975-947-19-0
F. prel, 1000 ex. – [02-1150]
347(478)(094.4)
Com. Nr 1325
02-125 O personalitate de vaza în igiena: prof. univ. Iacov Reznic 100 [ani la nastere] /
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: Centrul Ed.-
Poligr. "Medicina", 2002. – 48 p.; 21 cm. – (Savanli medici ilustri)
Tit. pe cop.: Iacov Reznic. – Texte: lb. rom., rusa. – Teze st. suslinute sub
cond. lui I. Reznic, lista lucr. publ. de profesorul univ. Iacov Reznic, memorium p. 24-
48
F. prel, F. tir. – [02-1151]
613(01)+929 Reznic
02-126 "Prioritatile si mecanismele descentralizarii în Moldova", conf. st.-practica
(2002; Chisinau). Prioritalile si mecanismele descentralizarii în Moldova: conf. st.-
practica, 25-26 iunie 2002, Chisinau / resp. de ed.: Victor Popa. – Ch.: TISH, 2002
(Tipogr. Orhei). – 71 p: il., tab.; 30 cm.
Antetit.: Inst. pentru Dezvoltare si Iniliative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Bibliogr.
la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-947-21-2
F. prel, 500 ex. – [02-1152]
323/324(478)(063)
Com. Nr 4347
02-127 Nivelul intermediar al administraliei în larile europene: Democralie în pofida
complexitalii? / Inst. European de Administr. Publica, Maastricht, Olanda; coord.:
Torbjorn Larsson, Koen Nomden, Franck Petiteville; trad. din lb. fr.: Sivia Bucico, Ala
Simionica; red. coord.: Maria Cioaric. – Ch.: OO "Raza Soarelui", 2002 (Tipogr. Î .I.
"Elan Poligraf"). – 462 p.: fig., tab.; 24 cm.
Tit. orig.: Le niveau intermediare d'administration dans les pays europeans. –
Bibliogr. la sfârsitul art., si în note
F. prel, 500 ex. – [02-1153]
351/354(4)(082)

02-128 "Profilaxia-strategia principala a sanatatii publice", conf. st. int. (2002;
Chisinau). Profilaxia-strategia principala a sanatalii publice: Materialele conf. st. int.
"Centenarul de la nasterea ilustrului savant, Omului Emerit al Rep. Moldova,
doctorului habilitat în st. medicale, profesorului univ. Iacov Boris Reznic", sept. 2002 /
col. red.: Gh. Ostrofel (red. resp.),.... – Ch.: C.E.-P. "Medicina", 2002. – 397, [1] p.:
cartograma, fig., tab.; 20 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu", Soc.
Igienistilor, Centrul Nal. st.-practic de medicina preventiva. – Texte: lb. rom., rusa. –
Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, F. tir. – [02-1154]
613(082)(063)=135.1=161.1

02-129 Solomon, Constantin
Institulionalizarea si evolulia sistemului politic democratic în Republica
Moldova: (Aspecte istorico-politologice): 23.00.01 – Teoria si istoria politologiei;
institulii si procese politice: Autoref. al tezei de doctor habilitat în st. politice /

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
229
Constantin Solomon; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de relalii Int. 3t. Politice si
Administrative. – Ch.: USM., 2002. – 40 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35-38 (43 tit.) si în notele de subsol
50 ex. – [02-1155]
32.001(478)(043.2)
Com. Nr 197
02-130 Mija, Anisoara A.
Etape de afirmare a eminescologiei românesti: Specialitatea 10.01.01 –
Literatura româna: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Anisoara A. Mija; Acad. de
3t. a Rep. Moldova. Inst. de Literatura si Folclor. – Ch.: USM, 2002. – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (9 tit.)
50 ex. – [02-1156]
821.135.1.09(043.2)
Com. Nr 198
02-131 Regimul de comerl exterior al Republicii Moldova ....: [ghid inf.] / Min. Economiei;
coord. ed.: Emilia Cainarean. – Ch.: Gunivas, 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 29 cm.
... 2002. – 2002. – 208 p.: tab. – ISBN 9975-908-12-8: F. prel, 1 000 ex. –
[02-1157]
339.5(478)(036)
Com. Nr 743
02-132 Varta, Ion
Istoria românilor: Epoca moderna: Man. pentru cl. a XI-a de liceu / Ion
Varta, Demir Dragnev, Emil Dragnev; aparat metodic: Tatiana Varta. – Ch.: Civitas,
2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 199 p.: harli, il., tab.; 29 cm.
ISBN 9975-936-95-4
F. prel, F. tir. – [02-1158]
94(=135.1)"1640/1918"(075.3)
Com. Nr 1077
02-133 Enciu, Nicolae.
Istoria Românilor: Epoca contemporana: Man. pentru. cl. a 12-a de liceu /
Nicolae Enciu; aparat metodic.: Tatiana Naghibida, Tatiana Mistreanu; comisia de
evaluare: Sergiu Musteala, Tamara Moraru; coord. st.: Demir Dragnev; Min. Înval. al
Rep. Moldova. – Ch.: Civitas, 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 183, [1] p.: tab., harli, il.; 29
cm.
ISBN 9975-936-8-6
F. prel, F. tir. – [02-1159]
94(=135.1)"19"(075.3)
Com. Nr 1037
02-134 |an6eu-ßauuyk, 3øuaøaa
ñosuauue nupa: Tetpaae v+euura: IV rn. / 8uuauaa lanõeu-ñau+vr,
Ctena ûuarouv, Csetnaua lanõeu; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut
Internalional, 2001 (Combinatul Poligr.) . – 86, [1] p.: il., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-69-232-X
F. prel, F. tir. – [02-1160]
502(075.2)
Com. Nr 21138

02-135 Conduita integrata a maladiilor la copii / Org. Mondiala a Sanatalii, UNICEF
Moldova. – [Ch.: S. n., 2002]. – 36 p.: scheme color., tab.; 29 cm.
F. f. de tit. si cop. – Descrierea dupa p. 1
F. prel, F. tir. – [02-1161]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
230
613.95:616-053.2:649(049.3)
02-136 Istrati, Toma
România – inima mea: Cântece pe versurile poetului Toma Istrati / Toma
Istrati; selecl., red., corectare, postf.: Petru Popa. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Prag-
3"). – 112 p.: n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-77-018-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-1162]
821.135.1-192 Istrati
Com. Nr
02-137 Buzinschi, Elena
Formarea culturii ecologice elementare la copiii de vârsta prescolara mare (5-
7 ani): 13.00.07 – Teoria si metodica înval. prescolar: Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Elena Buzinschi; Univ. Pedagogica de Stat "I. Creanga" din Chisinau. –
Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (8 tit.)
[02-1163]
373.2(043.2)
02-138 Bodorin, Cornelia
Fundamente psihologice de activizare a structurilor senzoriale la copiii surzi:
Specialitatea: 19.00.10 – psihologie coreclionala: Autoref. de doctor în psihologie /
Cornelia Bodorin; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau. – Ch.: S. n.,
2002. – 19 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (8 tit.)
[02-1164]
159.922.7-056.263(043.2)

02-139 Toth, Alexandru
Socializarea elevilor din ciclul gimnazial prin jocuri sportive în cadrul lecliilor
de educalie fizica: 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice, antrenamentului
sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Alexandru Toth; Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch.: S. n.,
2002. – 29 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26-27 (7 tit.)
[02-1165]
796.3+371.3(043.2)
02-140 Balint, Gheorghe
Predarea si evaluarea programata a cunostinlelor teoretice la studenlii
facultalilor de educalie fizica si sport în cadrul disciplinei "Fotbal – curs de baza":
Specialitatea 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice, antrenamentului sportiv
si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor în st. pedagogice / Gheorghe
Balint; Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. –
26, [2] p.; fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (7 tit.)
[02-1166]
796.332: 371.3(043.2)
02-141 Probleme actuale de traducere si terminologie: [culeg.] / Centrul Nal. de
Terminologie; col. red.: Albina Dumbraveanu,.... – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "PRIMA").
– 100 p.; 20 cm.
Text: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. si în note
ISBN 9975-9582-9-X
F. prel, 150 ex. – [02-1167]
81'255+81'373(082)=135.1=133.1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
231
02-142 Raischi, Victor
Matematica: Culeg. de exercilii si probleme pentru cl. a VI-a / Victor Raischi. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. "Universul"). – 199, [1] p.; 24 cm.
ISBN 9975-69-235-4
F. prel, F. tir. – [02-1168]
51(075.3)
Com. Nr 2960

02-143 Iavorschi, Victor
Algebra: Culeg. de exercilii si probleme pentru cl. X-XII / Victor Iavorschi; red.:
Andrei Braicov. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. "Universul"). – 214, [2] p.; 24
cm.
ISBN 9975-69-226-6
F. prel, F. tir. – [02-1169]
51(075.3)
Com. Nr 2964
02-144 Galben-Panciuc, Zinaida
Limba româna: Lecturi literare: Cl. a IV-a / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana
Neculce. – Ed. a III-a. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Concernul "Presa"). – 239 p.:
il.; 24 cm.
ISBN 9975-69-242-7
F. prel, F. tir. – [02-1170]
821(100-93)(075.2)
Com. Nr 2994
02-145 Dragalina, Galina
Chimie organica: Man. pentru cl. a XI-a / Galina Dragalina; comisia de
evaluare: Mihai Popov, ...; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2001
(Combinatul Poligr.). – 191 p.: fig., il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-67-253-5
F. prel, 10 000 ex. – [02-1171]
54.7(075.3)
Com. Nr 21115

02-146 Botnaru, Maria
Chimie organica: Man. pentru cl. a XI-a: Profil real. Profil umanist / Maria
Botnaru, Maria Roman; comisia de evaluare: Mihai Popov, Rita Godoroja; Min.
Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 239, [1] p.:
fig., il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-150-X
F. prel, 5000 ex. – [02-1172]
547(075.3)
Com. Nr 21090
02-147 Caiet de matematica: cl. I / M. Buruiana, S. Cotelea, A. Ermicioi. – Ch.: Cadran, 2002
(Combinatul Poligr.). – 56 p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-9545-2-9
F. prel, 3000 ex. –[02-1173]
51(075.2)
Com. Nr 21159

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
232
02-148 Guza, Larisa
Lumina gândului: Man. de lb. rom.: pentru cl. a XI-a a sc. alolingve / Larisa
Guza, Mihai Olenschi; Min. Educaliei. – Ed. a 2-a. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 191 p.: il.; 24 cm. – (Col. "Cartier educalional": ser. "Lb. si lit. rom." / coord.
Tamara Cazacu; cop. col.: Vitalie Coroban)
ISBN 9975-949-76-2
F. prel, F. tir. – [02-1174]
811.135.1(075.3)(=161.1)

02-149 Carp, Simion
O simpla biografie: (In memoriam V. Gulu): [antrenor emerit al RM, vicepres.
al Com. Nal. Olimpic al RM] / Simion Carp; Acad. "3tefan cel Mare" a Min. Afacerilor
Interne al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. SIRIUS.). – 59, [1] p.: fotogr. [28]
p.; 27 cm.
Bibliogr. p. 58-59 (19 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-930-52-2
F. prel, 1000. – [02-1175]
796.8(478)+929
Com. Nr 21172
02-150 Pop, Octavian
Institulia liberarii condilionate în dreptul penal / Octavian Pop, Mihail Lascu;
Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 75 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 72-73 si în notele de subsol
ISBN 9975-9694-4-5
F. prel, 300 ex. – [02-1176]
343.265
Com. Nr 3796

02-151 Pop, Octavian
Cercetarea infracliunii de evadare / Octavian Pop, Valeriu Troenco; Univ. de
Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 55 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 52-53(38 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9694-5-3
F. prel, 300 ex. – [02-1177]
343.23
Com. Nr 3796
02-152 Bujor, Valeriu
Victimologie: Note de curs / Valeriu Bujor, Daniela Manole-Taranu; Univ. de
Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 46, [1] p.: tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 11 (10 tit.)
ISBN 9975-9708-1-8
F. prel, 300 ex. – [02-1178]
343.988.(075.8)
Com. Nr 3797
02-153 Osoianu, Tudor
Reforma judiciara si de drept în Republica Moldova – direclie principala în
vederea integrarii europene / Tudor Osoianu; Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de
Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 55 p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul Inst. de Politici Publ. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9708-3-4

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
233
F. prel, 300 ex. – [02-1179]
340(478)
Com. Nr 3794
02-154 Gandrabur, Gheorghe
Biodetectorul – mijloc de proba în procesul penal / Gheorghe Gandrabur,
Valeriu Bujor; Univ. de Criminologie. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr.
Orhei). – 62, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 62-63 (20 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9708-4-2
F. prel, 300 ex. – [02-1180]
343.144.5:343.97(478)
Com. Nr 3793
02-155 Delicventa juvenila: preventie si recuperare, conf. st. (2002, Chisinau).
Delicvenla juvenila: prevenlie si recuperare: conf. st. a profesorilor catedrei Asistenla
Sociala si Sociologie din 15-16 ian. 2002 / col. red.: Mihail Lascu (pres.),.... – Ch.:
Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 70 p.: scheme; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul comunic. si în notele de subsol
ISBN 9975-9708-0-X
F. prel, 300 ex. – [02-1181]
343.915(082)(063)
Com. Nr 3798
02-156 "Pedeapsa ca forma a raspunderii juridice si rolul ei în societatea de tranzitie",
conf. st.-practica int. (2002; Chisinau). Pedeapsa ca forma a raspunderii juridice si
rolul ei în societatea de tranzilie: Materiale ale conf. st.-practice int., 14-15 febr. 2002
/ col. red.: Mihail Lascu (red. st.),.... – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr.
Orhei). – 319 p.: planse, tab.; 22 cm.
Antetit.: Consiliul Europei, Dep. Inst. Penitenciare al Min. Justiliei, Univ. de
Criminologie, Asoc. Independenta de Criminologie din Rep. Moldova. – Bibliogr. la
sfârsitul comunic.
ISBN 9975-9694-3-7
F. prel, 300 ex. – [02-1182]
343.24(063)(082)

02-157 Turcanu, Petru
Planificarea si prognozarea producliei în întreprinderile agricole: man. pentru
studenli / Petru Turcanu; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. –
269 p.: fig., scheme, tab.; 20 cm.
ISBN 9975-946-35-6
F. prel, 100 ex. – [02-1183]
338.432:338.26(075.8)

02-158 Curriculum: Specialitatea – 2505: Îmbunataliri funciare / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 147 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-38-0
F. prel, 150 ex. – [02-1184]
332.21+378.663(478)(073.8)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
234
02-159 Curriculum: Specialitatea – 2551: Cadastru si organizarea teritoriului / aut.: Gh.
Cimpoies, V. Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.:
Centrul ed. al UASM, 2002. – 169 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-36-4
F. prel, 250 ex. – [02-1185]
332.2+378.663(073.8)

02-160 Curriculum: Specialitatea – 1904: Electrificarea agriculturii / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 106 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-22-4
F. prel, 150 ex. – [02-1186]
631.171/.173+378.663(478)(073.8)

02-161 Curriculum: Specialitatea – 2004: Mecanizarea agriculturii / aut.: Gh. Cimpoies, V.
Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al
UASM, 2002. – 118 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-21-6
F. prel, 250 ex. – [02-1187]
631.171+378.663(478)(073.8)

02-162 Curriculum: Specialitatea – 2805: Zootehnie / aut.: Gh. Cimpoies, V. Vrancean, E.
Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. –
112 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financiar al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-18-6
F. prel, 150 ex. – [02-1188]
636+378.663(478)(073.8)


02-163 Moldova turistica / aut.: N. Dabija, V. Miron, M. Ursu,...; des.: Afanasiu; fotogr.: M.
Potârniche; Proiectul PNUD Moldova "Dezvoltarea Durabila a Turismului"; Agenlia
Nal. de Turism a Rep. Moldova. – [Ch.: S. n., 2002]. – 18 p.: fotogr. color.; 29 cm.
327-163.1.1 Aut. sunt indicali pe vs. cop. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1189]
379.85(478)
02-164 Combinatul de Vinuri CRICOVA SA = Integrated Factory For Production Wine
CRICOVA = A0 Konõuuat ro ñpoussoactsv 8uu CRICOVA: [ghid inf.] / dir. gen.:
Valentin Bodiul. – Ch.: "Triton", [2002](Tipogr. "Tonkar"). – 28 p.: il. color.; 30 cm.
Text paralel lb.: rom., engl., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1190]
663.2(478)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
235
02-165 Scutaru, Ion
Dr. Moisei Grozman profesorul nostru: 80 ani: [de la nastere] (activitatea
didactica si crealia stiinlifica) / elab.: Ion Scutaru; Asoc. Medicilor Veterinari din
Moldova, Univ. Agrara se Stat din Moldova. Fac. de Medicina Veterinara, Într. de
Stat de Aprovizionare si Deservire Veterinara "Farmavet" din Rep. Moldova. – Ch.:
S. n., 2000 (Tipogr. UASM). – 70 p.: [1] f. portr.; 21 cm.
F. f. de tit. – Lista lucr. publ. de [M. Grozman]. p. 67-70 (51 tit.). – Texte: lb.
rom., rusa
F. prel, 100 ex. – [02-1191]
619:614.23+929 Grozman

02-166 Ursu, Nicolae
Rolul, locul si funcliile procuraturii: Specialitatea: 12.00.02 - dreptul
constitulional; administralia de stat; dreptul administrativ; dreptul municipal: Autoref.
al tezei se doctor în drept / Nicolae Ursu; Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept al
Acad. de 3tiinle a Moldovei. – Ch.: S. n., 2002. – 27 p.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 25 (5 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1192]
347-9623(043.2)

02-167 Popov, Lucia
Afectarea lesuturilor peri-articulare în gonartroza: 14.00.05 – boli interne:
Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Lucia Popov; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig.,
tab.; 21 cm.
F. f. de tit. – Bibliogr. p. 17-19 (17 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1193]
616.728.3(043.2)
02-168 hauøes, Anekcauap
ûeavaruu v+utene: [ctuxu] / lauues Anercauap; xvao×.: 8. Pvcv. – Ch.:
Pontos, 2002 (Turorp. "Dinamo Poligraf"). – 18, [1] p.: il.; 20 cm.
În red. aut.
ISBN 9975-902-13-8
F. prel, 2000 ex. – [02-1194]
821.161.1(478)-93

02-169 Limba româna: Modele de teste sumative: cl. a IV-a / T. Cartaleanu, O. Cosovan, A.
Zgardan,...; Min. Educaliei si 3t. Direclia Evaluare si Examene. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 31, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-109-9
F. prel, F. tir. – [02-1195]
811.135.1(079)
Com. Nr 2959
02-170 Cojocaru, Vasile
Particularitalile morbiditalii ortopedice si traumatismelor osteo-articulare în
arealul rural: (14.00.22 - traumatologia si ortopedia): Autoref. pentru oblinerea
gradului st. de doctor în medicina / Vasile Cojocaru; Univ. de Stat de Medicina si
Farmacie "N. Testemilanu" din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (14 tit.)
[02-1196]
616.71-001+617.3+614.2(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
236
02-171 Cristei, Tamara
Limba si literatura româna: Modele de teste sumative pentru examenul de
absolvire a gimnaziului: 3c. alolingva: cl. a IX-a / Tamara Cristei, Veronica
Roscovanu, Eugenia Stratu; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. Direclia Evaluare.
– Ch.: Prut Internalional, 2001(Tipogr. Ed. "Universul"). – 63, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-204-4
F. prel, F. tir. – [02-1197]
[811.135.1+821.135.1](079)(=161.1)
Com. Nr 2883
02-172 Matematica: Modele de teste sumative pentru examenul de absolvire a gimnaziului /
Lidia Costiuc, Aurelia Raileanu, Ion Achiri,...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ed. a
2-a. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 87, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-342-3
F. prel, F. tir. – [02-1198]
51(079)
Com. Nr 2961
02-173 Ha¡eua¡øka: 0õpasuM utorosMx tectos an¤ roarotosru r sMrvcruonv arsaneuv
sa rvpc runuasuu / ßuau¤ Koctkr, Avpenu¤ Paun¤uv, |ou Arupu; trad.: Olga
3puntenco. – 2-e usa. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 88
p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-343-1
F. prel, F. tir. – [02-1199]
51(079)
Com. Nr 2962
02-174 Matematica: Modele de teste sumative: Cl. a IV-a / L. Costiuc, V. Gaiciuc, A.
Raileanu,...; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. Direclia Evaluare si Examene. –
Ch.: Prut Internalional, 2000 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 48 p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-110-2
F. prel, F. tir. – [02-1200]
51(079)
Com. Nr 2867
02-175 Ha¡eua¡øka: 0õpasuM utorosMx tectos: IV rnacc / trad.: Valentina Gaiciuc; red.
trad.: Larisa Nosacenco; ß. Koctkr, 8. lau+vr, A. Paun¤uv,.... – Ch.: Prut
Internalional, 2000 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 48 p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-099-8
F. prel, F. tir. – [02-1201]
51(079)
Com. Nr 2868
02-176 Baurciulu, Afanasie
Controlul asupra activitalii organelor administrative în dreptul comparat:
Specialitatea: 12.00.02 – dreptul constitulional; administralia de stat; dreptul
administrativ; dreptul municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Afanasie
Baurciulu; Inst. de Filozofie, Sociologie si Drept al Acad. de 3t. a Moldovei. – Ch.: S.
n., 2002. – 18 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (6 tit.)
[02-1202]
340.5(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
237
02-177 Blaja, Valeriu
Tehnica numerica si tehnica de calcul: Progr. si îndrumari metodice privind
îndeplinirea lucr. de control / Valeriu Blaja; ref. st.: Valeriu Coseac; Acad. de
Telecomunicalii si Informatica din Rep. Moldova. Catedra Electronica si
Telecomunicalii. – Ch.: Valinex, 2002. – 23, [1] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (17 tit.)
ISBN 9975-9714-3-1
F. prel, 50 ex. – [02-1203]
004:654(073.8)(076.5)

02-178 5na×s, ßanepøy
Lu1posa¤ u sM+ucnuteneua¤ texuura: ñporpanna u netoau+ecrue vrasa-
uu¤ ro sMronueuuk routponeuou paõotM / 6na×a 8anepuv; Araa. cs¤su u uu-
1opnaturu Pecr. Vonaosa. Ka1eapa 3nertpouuru u teneronnvuurauuu. – Ch.:
Valinex, 2002. – 25, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (17 tit.)
ISBN 9975-9714-2-3
F. prel, 50 ex. – [02-1204]
004:654(073.8)(076.5)
02-179 Bazele electrotehnicii: Îndrumar de lab. / Acad. de Telecomunicalii si Informatica din
Moldova. Catedra Telecomunicalii; elab.: Valeriu Coseac. – Ch.: A.T.I.M., 2002. – 28
p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (10 tit.)
ISBN 9975-9714-1-5
F. prel, 80 ex. – [02-1205]
621.3(076.5)
02-180 Ciobanu, Mircea
Limba si literatura româna: Man. pentru cl. a X-a / Mircea Ciobanu, Grigore
Chiper, Iulian Ciocan; comisia de evaluare: Timotei Melnic,...; Min. Înval. al Rep.
Moldova. – Ch.: Arc, 2002(Combinatul Poligr.). – 186 p.: il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-61-196-6
F. prel, 4 000 ex. – [02-1206]
811.135.1+821.135.1(075.3)
Com. Nr 21183
02-181 Vulpe, Silvia
Biologie: Caietul elevului: cl. a VI-a / Silvia Vulpe, Constantin Subotin. – Ch.:
Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 94, [1] p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-65-159-3
F. prel, F. tir. – [02-1207]
57(075.3)

02-182 Cahier d'exercices 7
e
/ Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov, Maia Cotelea, Larisa
Cazanescu. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002(Combinatul Poligr.). – 87 p.: il.; 26 cm.
ISBN 9975-67-305-8
F. prel, 5 000 ex. – [02-1208]
811.133.1(075.3)
Com. Nr 21151
02-183 Honaosa / ast.: l. ûaõu×a, 8. Vupou, V. /pcv,…; ñpoert ñP00l Vonaosa "/c-
tou+usoe Passutue Tvpusna". – [K.: 6. u., 2002]. – 18 p.: fotogr. color.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. cop. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1209]
379.85(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
238

02-184 ßonkosckaø, H.
Pvccruu ¤sMr u nutepatvpa: Cõopuur tectos an¤ roarot. v+-c¤ IX rn. r roc.
arsaneuv sa rvpc runuasuu / V. 8onroscra¤, l. lopõa+esa, T. +epuMx; Vuu-so
oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa, /rp. routpon¤ u arsaneuos. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (Tipogr. ed. Universul). – 51 p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-69-191-9
F. prel, F. tir. – [02-1210]
[811.161.1+821.161.1](079)
Com. Nr 2869
02-185 "Piata tehnico-medicala din Republica Moldova: (actualitati si perspective)",
congres al Asoc. Teh. si Tehnologii Teh.-Medicale din Rep. Moldova (1; 2002;
Chisinau). Piala tehnico-medicala din Republica Moldova: (actualitali si respective):
[culeg de art. si teze] / sub. red. Ion Mereula. – Ch.: Inst. Oncologic, 2002. – 264, [6]
p.: fig., tab.; 20 cm.
Antetit.: Asoc. Teh. si Tehnologii Teh.-Medicale din Rep. Moldova, USMF "N.
Testemilanu", Inst. Oncologic din Rep. Moldova,... . – Text.: lb. rom., engl., rusa. –
Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-9655-3-9
F. prel, 300 ex. – [02-1211]
616-7(478)(082)(063)=135.1=111=161.1
02-186 Mereuta, Ion
Reglementarea serviciului oncologic în Republica Moldova: (actualitali si
perspective): Proiectul Legii "Cu privire la lupta anticancer si asistenla medicala a
bolnavilor oncologici" / Ion Mereula; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N.
Testemilanu", Catedra Hematologie si Oncologie, Inst. Oncologic din Moldova, Liga
Medicilor din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 67 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 66-67 (32 tit.)
ISBN 9975-9655-4-7
F. prel, 100 ex. – [02-1212]
616-006:340.13(478)
02-187 Minulescu, Ion
Opera poetica / Minulescu; cop.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Col. "Poesis")
Vol. I. – 2002. – 177, [6] p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu
înca o carte. – ISBN 9975-79-172-7 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1213]
821.135.1-1 Minulescu
02-188 Minulescu, Ion
Opera poetica / Minulescu. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 17 cm.
– (Col. "Poesis")
Vol. 2. – 2002. – 219, [6] p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu
înca o carte. – ISBN 9975-79-173-5 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1214]
821.135.1-1 Minulescu
02-189 Abecedar: Limba româna cl. I: Ghidul învalatorului / Valentina Lungu, Arcadie
Suceveanu, Uliana Boghiu. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 142, [1]
p.: tab.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-61-231-8
F. prel, 350 ex. – [02-1215]
372.881.113.51.046.12© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
239
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
OCTOMBRIE 200202-190 Lazari, Ion.
Daunatorii principali ai culturilor agricole în Republica Moldova: [material
didactic pentru studenli] / Ion Lazari, Mihai Busuioc; red. st.: M. Busuioc; Min.
Agriculturii si Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Centrul de Stat pentru Atestare
Produselor Chimice si Biologice de Proteclie si Stimulare a Cresterii Plantelor, Univ.
Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 2002. – 336 p.: il.
color.; 22 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr.
p. 334-335. – Index alf. de denum. st. ale speciilor de daunatori, de denum. populare,
de denum în lb. rusa. p. 322-333
ISBN 9975-78-191-8 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1216]
632.6/.7(478)(075.8)=135.1=111=161.1
02-191 Ghimpu, Gheorghe
Constiinla nalionala a românilor moldoveni: (Lucr. de sinteza cu texte antol.) /
Gheorghe Ghimpu. - Ed. a 2-a, rev. si compl. de aut. – Ch.: Garuda-art, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 498, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. în text si note la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul Fundaliei Culturale
Române si al lui Mihai Ghimpu
ISBN 9975-933-06-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1217]
130.3(=135.1)
Com. Nr 1085
02-192 Ghicavîi, Victor
Unele aspecte de utilizare ralionala a medicamentelor / Victor Ghicavîi. – Ch.:
S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 487 p.: il., tab., [16] p.: il. color.; 21 cm.
ISBN 9975-78-189-6 (în cop.)
F. prel, 600 ex. – [02-1218]
615.03
Com. Nr 1185
02-193 Postarencu, Dinu
Panasesti: [sectorul Straseni, jud. Chisinau]: File de istorie / Postarencu Dinu.
– Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 287 p.: des., harli, tab., [8] p.: harli,
fotogr. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 285-287 (33 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-78-201-9 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1219]
94(478-22)
Com. Nr 1169

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
240
02-194 Jamba, Afinoghent
Tehnologia pastrarii si industrializarii produselor horticole: [man. pentru uzul
studenlilor] / Afinoghent Jamba, Boris Carabulea; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 493 p.: fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 483-486 (94 tit.)
ISBN 9975-60-098-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1220]
634/635:663.81(075.8)
02-195 Bulgakov, Mihail Afanasievici
Maestrul si Margarita: [roman] / Bulgakov; trad. din rusa de Vsevolod Ciornei ;
cop., cop. seriei: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
489, [3] p.; 21 cm. – (Cartier Clasic / coord.: Em. Galaicu-Paun)
Tit. orig.: Vactep u Vapraputa
ISBN 9975-79-170-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1221]
821.161.1-31 Bulgakov
02-196 Rebreanu, Liviu
Padurea spânzuralilor: [roman] / Rebreanu; ed. îngrijita de Pavel Balmus;
cop., cop. seriei: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
259, [1] p.; 21 cm. – (Cartier Clasic / coord.: Pavel Balmus)
ISBN 9975-79-119-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1222]
821.135.1-31 Rebreanu

02-197 4pauuaøiøur: õusuec rpartura u sosno×uoctu an¤ rpearpuuunateneu / ast.:
Vuxau Poarosau, 8acunuu lonosro, 8¤+ecnas 6vnat,…; pea. pvc. sepcuu:
laauua leopruua; ñpoert 6|8ñP0 Vonaosa; Business Consulting Institute. – K.:
Business Consulting Inst., 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 79 p.: des., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 79 (33 tit.). – Paspaõ. rpu 1uu. roaaep×re ñpoerta 6|8ñP0
Vonaosa "Passutue nanMx u cpeauux rpearpu¤tuu s Pecr. Vonaosa"
ISBN 9975-77-020-7
F. prel, 500 ex. – [02-1223]
339.187.44
02-198 Koue¡kos, ßøk¡op
8osspaaeuue: usõpauuoe: ru. ctuxos pasuMx net / 8urtop Ko+etros; coct.:
Anercauap Vun¤x; xvao×.: 8. ñoroneaa. – K.: V. K. "|uecca", 2002 (|.-ñ.ñ.
"Leutp. turorp."). – 479 p.: il., [1] f. portr.; 21 cm.
|sa. rpu 1uu. roaaep×re: Kourp. pvc. oõauu Pecr. Vonaosa, ñpunapuu r.
Kuauuesa, Kuauues. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-8-7 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1224]
821.161.1(478) Ko+etros 2+ 821.161.1(478)-1 Ko+etros

02-199 Angelescu, Gabriel
Diclionar explicativ scolar / Gabriel Angelescu; cop., cop. ser.: Vitalie
Coroban. – Ch.: Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 285, [2] p.; 17 cm. –
(Cartier Diclionar / coord.: Valentin Gulu)
Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 287
ISBN 9975-79-139-5 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1225]
811.135.1'374.3(075.3)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
241
02-200 Irimia, Marian
327-200.1.1 Diclionar englez-român: 13000 de cuv. / aut.: Mariana Irimia (coord.), Roxana Elena
Sava; cuv. înainte: Cristian Teodorescu Soare; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. –
Ch.: Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 410, [1] p.; 17 cm. – (Cartier
Diclionar / coord.: Valentin Gulu)
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit.
ISBN 9975-79-162-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1226]
811.111'374.822=135.102-201 Ciocanu, Ion
Realitatea în cuvânt si cuvântul în realitate: Art. si eseuri de cultivare a limbii
si de socio-lingvistica / Ion Ciocanu. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 246 p.; 22 cm.
ISBN 9975-903-49-5
F. prel, 1000 ex. – [02-1227]
811.135.1'27

02-202 Iachim, Ion
Ca floarea de mar, fericirea: [povestiri] / Ion Iachim; cop.: Violeta Dabija. –
Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 197, [2] p.; 20 cm.
ISBN 9975-902-07-3
F. prel, 5000 ex. – [02-1228]
821.135.1(478)-32 Iachim
Com. Nr 1113

02-203 Turcanu, Ianos
Piligoiul în ciubote: Poezii si aforisme pentru copii de toate vârstele / Ianos
Turcanu; col. îngrijita, coord., conceplie graf., design: Ana Manole; cop.: Valeriu
Oprea. – Ch.: S. n., 2002 ( F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 31, [1] p.: il.; 22 cm. – (Col.
"Ramurele")
ISBN 9975-78-188-8
F. prel, 3000 ex. – [02-1229]
821.135.1(478)-1-93 Turcanu


02-204 5yna¡, ßø¡anøø
|l0. Xpouura rporasaeu arcreauuuu: PaccrasM / 8utanuu 6vnat. – K.:
Civitas, 2001. – 108 p.; 20 cm.
ISBN 9975-936-78-4
F. prel, 200 ex. – [02-1230]
821.161.1(478)-3 6vnat


02-205 Grecu, Vlad
Morcovel: Povestioara în 7 acliuni / Vlad Grecu; col. îngrijita, red.-coord.,
conceplie, des., ref.: Ana Manole; cop., il.: Natalila Dulgheru. – Ch.: S. n., 2002 (F.
E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 38, [1] p.: il. color.; 22 cm. – (Col. "Ramurele")
ISBN 9975-78-197-7

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
242
F. prel, 2000 ex. – [02-1231]
821.135.1(478)-32-93 Grecu
02-206 Micu, Vasile
Zile albe: [poezii] / Vasile Micu; cop.: 3tefan Esanu. – Ch.: Epigraf, 2002. – 96
p.; 17 cm.
ISBN 9975-903-52-5
F. prel, F. tir. – [02-1232]
821.135.1(478)-1 Micu


02-207 Grosu, Elena
Diclionar de pleonasme / Elena Grosu; cop.: Grigore Cornienco. – Ed. a 2-a,
rev. si compl. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 147, [3] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 144-145 (20 tit.). – Indice de pleonasme, de cuv. care au format
relalii pleonastice p. 128-143
ISBN 9975-903-22-3
F. prel, F. tir. – [02-1233]
811.135.1'374.2'373.612.4

02-208 Laszlo, Alexandru
Grâul si neghina: polemici si alte eseuri / Alexandru Laszlo; cop. si conceplie
graf. a col.: Ion Severin. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 146, [1]
p.; 21 cm. – (Opera aperta)
Bibliogr. în text si în notele de subsol. – Indice de nume p. 143-146. – Apare
cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-67-294-8
F. prel, 300 ex. – [02-1324]
82.09
Com. Nr 21198

02-209 Babara, Valeriu
Drept Internalional Privat: [pentru uzul studenlilor] / Valeriu Babara. – Ch.: S.
n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 271 p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Naliunilor
Unite pentru Dezvoltare în Moldova
ISBN 9975-78-200-0
F. prel, 1000 ex. – [02-1235]
341.9.(075.8)
Com. Nr 1047
02-210 Botnaru, Victor
Elemente de nefrologie / Botnaru Victor. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 227 p.: fig., tab., [16] p.: il. color.; 24 cm.
Bibliogr. p. 219 (16 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Medicale din Moldova
F. prel, 1000 ex. – [02-1236]
611.6:612.46

02-211 Baurciulu, Afanasie
Controlul asupra activitalii organelor administrative în dreptul comparat: Spec.:
12.00.02 – dreptul constitulional; administralia de stat; dreptul administrativ; dreptul
municipal: Autoref. al tezei de doctor în drept / Afanasie Baurciulu; Inst. de Filozofie,
Sociologie si Drept al Acad. de 3tiinle a Moldovei. – Ch.: S. n., 2002. – 18 p.; 21 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
243
Bibliogr. p. 15-16 (6 tit.) si în notele de subsol
[02-1237]
342.92(043.2)
02-212 Utica, Oleg
Proteclia drepturilor delinatorilor de terenuri si raspunderea pentru încalcarea
legislaliei funciare / Oleg Ulica; Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura.
– Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 71 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 71 (5 tit.). – Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros-Moldova
F. prel, F. tir. – [02-12387]
349.412.4
Com. Nr 1117

02-213 Rasoi, Mihail
Producerea legumelor timpurii în solarii si tunele de masa plastica / Mihail
Rasoi; Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: ACSA, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 50 p.: fig., tab.; 21 cm.
Text paralel lb.: rom., rusa. – Bibliogr. 50 (5 tit.)
F. prel, 3000. – [02-1239]
651.1/.7.03
Com. Nr 1148

02-214 $tiinte: Ghid pentru învalatori si parinli: Cl. a II-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Ion Botgros, Svetlana Galben; comisia de evaluare: Eugenia Popov,...; Min.
Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
144 p.: tab., scheme; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de banca Mondiala. –
Bibliogr. p. 143 (17 tit.)
ISBN 9975-69-297-4
F. prel, F. tir. – [02-1240]
372.850.2.046.12
Com. Nr 1110
02-215 ßoiuauøe nupa: Ku. an¤ v+uteneu u poauteneu: 2 rn. / 8uuauaa lanõeu-ñau+vr,
Ctena ûuarouv, |ou 6otrpoc, Csetnaua lanõeu; trad. [din lb. rom.]: Diana
Coscodan; comisia de evaluare: Eugenia Popov,...; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 144 p.:
scheme, tab.; 22 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala. – Bibliogr. p. 143 (17 tit.)
ISBN 9975-69-320-2
F. prel, F. tir. – [02-1241]
372.850.2.046.12
Com. Nr 1250
02-216 Kyapøukaø, 6se¡naua
Xunu¤: /+eõ. an¤ 10 rn. nuuees: peaneuMu rpo1une, rvnauutapuMu
rpo1une / Csetnaua Kvapuura¤, laae×aa 8enuaro; red. st.: Maria Bârca; comisia
de evaluare: Mihail Popov,...; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Arc, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 303 p.: des., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-61-234-2
F. prel, 3 000 ex. – [02-1242]
54(075.3)
Com. Nr 1186

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
244
02-217 hosak, Esreuøø
Pvccruu ¤sMr: 1 rn.: Ku. an¤ v+uten¤ / Esreuu¤ losar; arcreptua¤ ronuc-
cu¤: l. Xvrosa,…; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – K.: Arc, 2002 (|.-ñ.ñ.
"Leutp. turorp."). – 111, [1] p.: tab.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala. – Bibliogr. p. 111-112 (33 tit.)
ISBN 9975-61-239-3
F. prel, 1 220 ex. – [02-1243]
372.881.116.11.046.12
02-218 Capcelea, Valeriu
Filozofie: Man. pentru inst. de înval. superior / Valeriu Capcelea. – Ed. a 3- a
rev. si adaugita. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 443, [1] p.; 20 cm. –
(Col. "Alma Mater")
Bibliogr. p. 438-443 si în notele de subsol
ISBN 9975-61-236-6
F. prel, 750 ex. – [02-1244]
1/14(075.8)


02-219 Ionescu, Dan
From SSMR to the Republic of Moldova ± pmr: [Rep. Moldova în devenire: de
la socialism la democralie] / Dan Ionescu; cop.: Andrei Gamart. – Ch.: Museum,
2002 (Combinatul Poligr.). – 199 p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Indice de nume p. 189-195
ISBN 9975-906-70-2
F. prel, F. tir. – [02-1245]
323/324(478)"1984/1997"
Com. Nr 21220
02-220 Topîrceanu, George
Opera poetica / Topîrceanu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier,
2002 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Col. Poesis / coord. de Em. Galaicu-Paun)
Vol. I. – 2002. - 176 p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o carte. –
ISBN 9975-79-176-X (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1246]
821.135.1-1 Topîrceanu

02-221 Topîrceanu, George
Opera poetica / Topîrceanu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier,
2002 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Col. Poesis / coord. de Em. Galaicu-Paun)
Vol. 2. – 2002. - 192 p. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca o carte. –
ISBN 9975-79-177-8 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1247]
821.135.1-1 Topîrceanu
02-222 Fruntasu, Iulian
O istorie etno-politica a Basarabiei 1812-2002 / Iulian Fruntasu; cop., cop.
ser.: Vitalie Coroban; credit fotogr.: Valeriu Corcimari,.... – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 592 p.: tab., imag.; 22 cm. – (Col. Cartier istoric / coord. de
Inga Drula)
Bibliogr. p. 575-592, în note si în notele de subsol. – Index p. 585-592
ISBN 9975-79-146-8 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1248]
32(478)(091)+94(478)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
245
02-223 Kaneuaa, Auua
leorpa1u¤ natepuros u oreauos: Vetoa. peroneuaauuu: 7 rn. / Auua Ka-
neuaa, latane¤ 0aon¤uv, |ou ûenuucruu; rep. c pvn. Auua ûoavn; comisia de
evaluare: Vitalie Sochirca,...; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Arc, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 93, [2] p.: tab.; 24 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala. – Bibliogr. p. 95 (18 tit.)
ISBN 9975-61-235-0
F. prel, 1 220 ex. – [02-1249]
372.891.046.14

02-224 Zgardan, Nina
Économie générale. Économie d'entreprise. Diplomatie économique: Man. de
français: [pentru uzul studenlilor] / Nina Zgardan; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: Arc,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 193, [1] p.; 24 cm.
Cuv. înainte: lb. rom. – Bibliogr. p. 191-192 (64 tit.)
ISBN 9975-61-238-5
F. prel, 700 ex. – [02-1250]
811.133.1:330 (075.8)
Com. Nr 1211
02-225 Lipceanu, Ala
Stufe für stufe. Deutsch erwerben: Lehrbuch für Fortgeschrittene: [man. de lb.
si lit. germ. pentru uzul studenlilor] / Ala Lipceanu, Sergiu Rotaru. – Ch.: Arc, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 242, [2] p.: des.; 24 cm.
Bibliogr. p. 244 (11 tit.)
ISBN 9975-61-237-7
F. prel, 1 000 ex. – [02-1251]
821.112.2+811.112.2(075.8)
Com. Nr 1149
02-226 Rusnac, Emilian
Diclionar terminologic pentru energeticieni: român-rus si rus-român / Emilian,
Rusnac, Alexandru Rusnac. – Ch.: Cartea Moldovei, 2001(caseta tipogr. 2002) /
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 382, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 381(17 tit.)
ISBN 9975-60-099-9
F. prel , F. tir. – [02-1252]
621.311(038)=135.1=161.1
Com. Nr 1119
02-227 Bejenaru, Galina
Grammaire française: [pentru uzul elevilor] / Galina Bejenaru, Tamara
Andriula. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 2002. – 139 p.: tab.; 22 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1253]
811.133.1'36=133.1
Com. Nr 1121
02-228 Drepturile omului în Republica Moldova: [col. de rapoarte] / Com. Helsinki pentru
Drepturile Omului din Rep. Moldova. – Ch.: Colograf-Com: Com. Helsinki pentru
Drepturile Omului din Rep. Moldova, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 352 p.; 29
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comunitalii Europene
ISBN 9975-9710-0-8
F. prel, F. tir. – [02-1254]
342.7(478)(047.1)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
246

02-229 $andru, Serghei
Anestezia si terapia intensiva în cadrul tratamentului chirurgical la pacienlii cu
lipomatoza cervicala simetrica benigna: 14.00.37 – Anesteziologie si reanimatologie:
Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Serghei 3andru; Univ. de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova. Catedra
Anesteziologie-Reanimatologie. – Ch.: S. n., 2002. – 25 p.: diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (11 tit.)
[02-1255]
617.53-006-08+617-089.5(043.2)
02-230 Brinister , Alexandru
Contabilitatea si auditul: St. Comparativ / Brinister Alexandru; Uniunea
Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.:
TACIS, 2002. – 49 p.: tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 48-49 (32 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1256]
657:923:061.1EU

02-231 Filip, Igor
Transportul feroviar: St. Comparativ / Filip Igor; Uniunea Europeana si Rep.
Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 36
p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 35-36 (36 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1257]
656.2/.4:339.923.061.1EU


02-232 Certan, Simion
Organizarea pielelor agricole: St. Comparativ / Certan Simion; Uniunea
Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.:
TACIS, 2002. – 55 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 54-55 (35 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1258]
338.43:339.923:061.1EU
02-233 Munteanu, Lilia
Comerlul internalional: St. Comparativ / Munteanu Lilia; Uniunea Europeana
si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS,
2002. – 54 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 53-54 (26 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1259]
339.5:339.923:061.1 EU

02-234 Burunsus, Victor
Politica industriala: St. Comparativ / Burunsus Victor; Uniunea Europeana si
Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002.
– 41 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 41 (25 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1260]
338.45.01:339.923:061.1EU

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
247
02-235 Luscalov, Nona
Standardizarea: St. Comparativ / Luscalov Nona; Uniunea Europeana si Rep.
Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 62
p.: fig.; 29 cm.
Bibliogr. p. 61 (28 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1261]
006:339.923:061.1EU
02-236 Bajura, Tudor
Proteclia plantelor: St. Comparativ / Bajura Tudor; Uniunea Europeana si Rep.
Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 41
p.: tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 41 (11 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1262]
632:339.923:061.1EU
02-237 Magdâl, Sergiu
Proteclia mediului: St. Comparativ / Magdâl Sergiu, Teleula Alexandru;
Uniunea Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si
Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 43 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 43 (24 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1263]
504:339.923:061.1EU
02-238 Moroz, Victor
Subsidiile si impozitele în agricultura: St. Comparativ / Moroz Victor, Petrov-
Vrabii Viorica; Uniunea Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de
Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 63 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 60-62 (51 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1264]
[339.72+336.226]:338.43.01:339.923:061.1EU
02-239 Radu, Ghenadie
Regulile de origine: St. Comparativ / Radu Ghenadie; Uniunea Europeana si
Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002.
– 44 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 42-44 (61 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1265]
330.133:339.923:061.1EU
02-240 Cernobrovciuc, Maria
Proprietatea intelectuala: St. Comparativ / Cernobrovciuc Maria; Uniunea
Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.:
TACIS, 2002. – 64 p.: tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 61-64 (71 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1266]
347.77:339.923:061.1EU
02-241 Arion, Valentin
Piala energiei electrice si a gazelor: St. Comparativ / Arion Valentin; Uniunea
Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.:
TACIS, 2002. – 63 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 59-63 (110 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1267]
[621.3+622.39]:339.923:061.1EU

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
248
02-242 Arvinte, Vitalie
Serviciile de telecomunicalii: St. Comparativ / Arvinte Vitalie; Uniunea
Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.:
TACIS, 2002. – 42 p.: tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 39-42 (55 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1268]
654:339.923:061.1EU
02-243 Baies, Sergiu
Dreptul civil: St. Comparativ / Baies Sergiu; Uniunea Europeana si Rep.
Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 45
p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 44-45 (33 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1269]
347:339.923:061.1EU
02-244 Molosag, Marin
Serviciile bancare: St. Comparativ / Molosag Marin; Uniunea Europeana si
Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS,
2002. – 39 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 37-39 (45 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1270]
336.71:339.923:061.1EU
02-245 Cernei, Dumitru
Achiziliile publice: St. Comparativ / Cernei Dumitru; Uniunea Europeana si
Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. – Ch.: TACIS,
2002. – 50 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 50 (17 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1271]
339.72:339.923:061.1EU
02-246 Gudîm, Anatol
Republica Moldova si Uniunea Europeana ca parteneri / Anatol Gudîm;
Proiectul "Implementarea Acordului de Parteneriat si Cooperare RM-UE", Centrul de
Investigalii Strategice si Reforme. – Ch.: S. n., 2002. – 59 p.: fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 57-58 (43 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1272]
339.923:061.1EU
02-247 +euyø, 6¡auøcnas
Tano×euuoe u tpaucrpauu+uoe cotpvauu+ectso: CpasuuteneuMu auanus /
+e+vu Ctauucnas; Espor. Coks u Pecr. Vonaosa. Peanusauu¤ cornaaeuu¤ o
raptuepctse u cotpvauu+ectse. – K.: TACIS, 2002. – 45 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 44 (17 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1273]
339.543:339.923:061.1EU
02-248 |yasu, Aua¡onøø
Pecrvõnura Vonaosa u Esporeucruu Coks rar raptuepM / Auatonuu lv-
aMn; ñpoert "Peanusauu¤ Cornaaeuu¤ o raptuepctse u cotpvauu+ectse PV-
EC". Leutp ctpateru+ecrux uccnea. u pe1opn. – K.: 6. u., 2002. – 63 p.: fig., tab.;
29 cm.
Bibliogr. p. 61-62 (43 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1274]
339.923:031EU

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
249
02-249 ßømeuko, |anøua
8etepuuapu¤ u oxpaua saopose¤ rotpeõuteneu: CpasuuteneuMu auanus /
ߤaeuro lanuua: Espor. Coks u Pecr. Vonaosa. Peanusauu¤ cornaaeuu¤ o
raptuepctse u cotpvauu+ectse. – K.: TACIS, 2002. – 60 p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 44-60 (158 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1275]
619:339.923:061.1EU
02-250 Muntean, Iurie
Dreptul antreprenorial: St. Comparativ / Muntean Iurie, Carcevschi-Muntean
Elena; Uniunea Europeana si Rep. Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat
si Coop. – Ch.: TACIS, 2002. – 54 p.: tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 53-54 (30 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1276]
347.72:339.823:061.1EU
02-251 Perfectionarea sistemului de învalamânt economic superior: (din experienla fr.) /
Acad. de Studii Econ. din Moldova; Fac. de Relalii Econ. Int.; coord.: Dumitru
Moldovan, Alban Richard. – Ch.: Arc, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm.
Vol. 2. – 2002. – 92 p.: tab. – Texte: lb. rom., fr. – Bibliogr. în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. de dezvoltare a înval. superior în Europa
de Sud-Est (OSI-HESP SEEFDP). – ISBN 9975-61-241-5: F. prel, 200 ex. – [02-
1277]
378.633(082)=135.1=133.1
Com. Nr 231
02-252 Singer, Mihaela
Matematica: Ghid pentru învalatori si parinli: Cl. I / Mihaela Singer, Aurelia
Raileanu; comisia de evaluare: Parascovia Covali,...; Min. Înval. al Rep. Moldova. –
Ch.: Prut Internalional, 2002(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 200 p.: il., n. muz., tab.; 22
cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975—69-321-0
F. prel, F. tir. – [02-1278]
372.851.046.12

02-253 6øurep, Høxaena
Vatenatura: Ku. an¤ v+uteneu u poauteneu: I rn. / Vuxaena Cuurep, Av-
penu¤ Paun¤uv; comisia de evaluare: Parascovia Covali,...; V-so oõpasosauu¤
Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 215 p.:
il., n. muz.; 22 cm.
ISBN 9975-69-322-9
F. prel, F. tir. – [02-1279]
372.851.046.12
Com. Nr 1238
02-254 Matematica: Ghid pentru învalatori si parinli: Cl. a II-a / Mihaela Singer, Victoria
Padureanu, Aurelia Raileanu, Mihaela Neagu; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 240 p.: tab.; 22 cm.
ISBN 9975-69-301-6
F. prel, F. tir. – [02-1280]
372.851.046.12
Com. Nr 1126

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
250
02-255 Ha¡eua¡øka: Ku. an¤ v+uteneu u poauteneu: II rn. / Vuxaena Cuurep, 8urto-
pu¤ ñaavp¤uv, Avpenu¤ Paun¤uv, Vuxaena l¤rv; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Von-
aosa. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 240 p.: fig.; 22
cm.
ISBN 9975-69-319-9
F. prel, F. tir. – [02-1281]
372.851.046.12
Com. Nr 1237
02-256 Kudritkaia, Svetlana
Chimie: man. pentru cl. a 12-a: / Svetlana Kudrlikaia, Nadejda Velisco,
Aurelian Gulea; comisia de evaluare: Mihail Popov,...; red. st.: Boris Pasecinic; Min.
Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
Partea a 2-a. – 2002. – 114 p.: fig., tab. - ISBN 9975-61-232-6: F. prel, 3 000
ex. – [02-1282]
54(075.3)
Com. Nr 1185
02-257 Kyapøukaø, 6se¡naua
Xunu¤: 12 rn. / Csetnaua Kvapuura¤, laae×aa 8enuaro, Avpenuau lvn¤;
comisia de evaluare: Mihail Popov,...; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.:
Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 114 p.: fig., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-61-233-4
F. prel, 2 000 ex. – [02-1283]
54(075.3)
Com. Nr 1205
02-258 Stahi, Galina
Limba româna: Man. pentru cl. a X-a a sc. alolingve / Galina Stahi, Maria
Ciumac, Iulia Iordachescu; comisia de evaluare: Elena Aga,...; Min. Educaliei al Rep.
Moldova. – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 145 p.: il.; 26 cm.
ISBN 9975-91-227-X
F. prel, 3 000 ex. – [02-1284]
811.135.1(075.3=161.1)
02-259 Morari, Diana
Proteoliza enzimatica ca metoda de determinare a schimbarilor
conformalionale ale proteinelor: 03.00.04 – Biochimie: Autoref. al tezei de doctor în
st. biologice / Diana Morari; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM,
2002. – 20 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (6 tit.)
[02-1285]
577.152.34(043.2)
Com. Nr 261
02-260 Stahi, Galina
Duminica sufletului: Man. de lit. rom.: pentru cl. a XI-a a sc. alolingve / Galina
Stahi, Zinaida Casian, Tamara Cazacu; comisia de evaluare: Elena Aga,...; macheta
si cop.: Alex Ussow; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 191, [1] p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-35-133-X
F. prel, 3000 ex. – [02-1286]
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3=161.1)
Com. Nr 21203

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
251
02-261 ßnauøposauøe ceneu u perpoavrtusuoe saoposee: Pvrosoactso an¤ arvaepos-
ruueronoros u ceneuuMx spa+eu / ast. ron.: E. 8. lnaavu, 8. l. Voauu, C. A. lpo-
ra,…; roa. pea.: E. 8. lnaavu, 8. l. Voauu; l|| oxpauM saopose¤ natepu u pe-
õeura, loc. vu-t neauuuuM u 1apnauuu "l. Tectenuuauv", Accou. rnauup. ceneu
VonaosM. – K.: 6. u., 2002 (Tur. "Vetponraa"). – 350 p.: il.; tab.; 24 cm.
|sa. rpu coaeuctsuu 1ouaa laceneuu¤ 0õìeauueuuMx lauuu (UNFPA)
ISBN 9975-9613-7-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-1287]
314.33+612.6+618.1/.17
02-262 Îngrijiri Paliative: ghid / aut.: Irina Baicalov, Sergiu Besliu, Victor Botnaru,.... – Ch.:
Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 158 p.: tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali la p. 5. – Bibliogr. p. 158 (16 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-903-54-1
F. prel, 500 ex. – [02-1288]
616-083+364.04(082)(036)
02-263 Huezo, Carlos M.
327-263.1.1 Ghidul serviciilor de planificare familiala / Carlos M Huezo, Charles S. Carignan;
coord. ed. în lb. rom.: Borbala Koo, Ana Vasilache; resp. pentru versiunea din Rep.
Moldova: Boris Gâlca; Fondul Naliunilor Unite pentru Populalie. – Ch.: Soc. de
Educalie Contraceptiva si Sexuala, 2002 (ÎM "Metrompas" SRL). – XXIII, 351 p.: fig.;
24 cm.
Tit. orig.: Medical and Service Delivery Guidelines for Family Planning. - Soc.
de Educalie Contraceptiva si sexuala (SECS). – Bibliogr. p. 346-351. – Apare cu
sprijinul Fondului naliunilor Unite pentru Populalie (UNFPA), Soc. de Educalie
Contraceptiva si sexuala (SECS)
ISBN 9975-9613-6-3
F. prel, 1 700 ex. – [02-1289]
314.33:612.6:618(036)
02-264 Smith, Anthony D.
Nalionalism si Modernism: Un st. critic al teoriilor recente cu privire la naliune
si nalionalism / Anthony D. Smith; trad. din engl. de Diana Stanciu. – Ch.: Epigraf,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 278 p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 250-270. – Indice p. 271-278. – Apare cu sprijinul al Fundaliei
Soros Moldova, Open Soc. Insti. - Budapest
ISBN 9975-903-48-7
F. prel, 1000 ex. – [02-1290]
141.1:323.1
02-265 Republica Moldova: Dimensiunile reformelor / aut.: Constantin Popescu, Matin
Babeanu, Dumitru Ciucur,...; coord.: Pavel Cojocaru,...; Acad. de 3t. a Moldovei, Min.
Economiei al Rep. Moldova, Centrul de Studiere a Problemelor Pielei; cop.: Violeta
Zabulica-Diordiev. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 342, [1] p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali la p. 4. – Bibliogr. p. 339-343 (87 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Consiliului Suprem pentru 3t. si Dezvoltare Tehnologica
ISBN 9975-902-05-7
F. prel, F. tir. – [02-1291]
338(478)
Com. Nr 1066

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
252
02-266 Politica culturala în Rep. Moldova = Cultural Policy in Republic of Moldova / Min.
Culturii al Rep. Moldova; aut.: Rodica Avasiloaie, Ion Balteanu, Silvia Cibotaru,.... –
Ch.: Min. Culturii al Rep. Moldova, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 267 p.:
scheme, tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 258
ISBN 9975-78-195-0
F. prel, 500 ex. – [02-1292]
008:7.0(478)=135.1=111
02-267 Grunewald, Karl
Curs de pregatire: pentru specialistii si parinlii care au în grija persoane cu
disabilitali / Karl Grunewald; red. st.: Sergiu Racu; trad. de Carmen Lundgren. – Ch.:
Pontos: Agenlia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Int., 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 171 p.: il., tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Agenliei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare
Int. (ASOCI)
ISBN 9975-902-10-3
Gratuit, 3000 ex. – [02-1293]
376:37.018.1-056.26/.3
Com. Nr 1204
02-268 Activity Report 2000-2001 / Moldovan Research and Development Association. –
Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 19 p.: fotogr. color.; 29 cm.
ISBN 9975-67-313-9
F. prel, 550 ex. – [02-1294]
061.23(047)=111
02-269 Republic of Moldova: [ghid] / Min. of Economy; ed. coord.: Emilia Cainarean; fotogr.:
B. Capnin,.... – Ch.: Litera, 2002. – 79, [5] p.: fotogr. color.; 29 cm.
ISBN 9975-74-455-9
F. prel, F. tir. – [02-1295]
338(478)(036)
02-270 Procopiuc, Gheorghe
Probleme de algebra liniara si geometrie: [pentru uzul studenlilor] / Gheorghe
Procopiuc, Neculai Ionescu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. AS GEVI-F). – 170
p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 163-164 (33 tit.)
ISBN 9975-63-145-2
F. prel, 100 ex. – [02-1296]
512.64+514(075.8)
Com. Nr 2103002-271 Moment poetic: [culeg. de versuri] / pref.: Mihai Cimpoi; ed. îngrijita de Ianos
Turcanu; cop.: Valentina Ciobanu; des.: Iulian Filip. – Ch.: Cartier: Dep. Cultura al
Primariei mun. Chisinau, 2002 (Combinatul Poligr.). – 20 cm
[Nr] 21. – 2002. – 19, [1] p.: il. – Cuprins: "Ce face marea când îi moare
valul?"; "Fulgi albi pe masini negre..."; O sa te micsorez cu privirea"; Sfârsit de
august..."; Soarele arde" / Ruxanda Cojocaru. Amintirile; Râsul; Plânsul; Autoportret;
Un gol; Da-mi mâna / Ion Covaci. Poemul florii din lada cu gunoi / Gheorghe Doni.
"Dimineala si seara"; Poem; "Ea, rupta de altul"; "Las sa-mi treaca printre degete";
Necunosculii; Simplu (creion); Cardiograma...; Parc; Ars poetica; Haiku; "Lumina" /
Andrei Gamarr. (Stau între doua surogate); (Strigat sanguin); (Eu numar golurile-n
soarta); (Orchestre funerare anii) / Ion Margineanu. În oglinda; Adaos; Campion
distrat; Magicianul; Scrisori; Sfat inutil; Comparabil; Bufon; Viziune / Nicolae Motoc.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
253
Nu exista cuvinte; Caietul lui Atichin / Alexe Rau. Buburuza, ruza; "Norii galbeni au
luat liber"; Trapeze în lanl; "Fruct copt cu sucul dulce"; "Neliniste-si arunca navodul";
"Când rascolesc în minte" / Calina Trifan. – ISBN 9975-79-180-8: F. prel, F. tir. – [02-
1297]
821.135.1(478)-1(082)

02-272 5epuai-6økopckø, høua
6uonoru¤: v+eõ. an¤ 7 rn. / luua 6epuas-Curopcru, 8uoneta Korun;
comisia de evaluare: Constantin Andon, …; trad. din rom.: Diana Coscodan; red.
trad.: Lidia Pasa; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional, 2002
(Combinatul Poligr.). – 144 p.: des. color., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-347-4
F. prel, F. tir. – [02-1298]
57(075.3)
Com Nr 21273

02-273 Ungureanu, Oleg
Integrarea europeana: (curs univ.) / Oleg Ungureanu; Proiectul
"Implementarea Acordului de Parteneriat si Coop. RM-UE", Acad. de Administr.
Publica pe lânga Guvernul Rep. Moldova. – Ch.: TACIS, 2001. – 80 p.; 29 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului
"Implementarea APC" în cadrul Progr. TACIS
Gratis, F. tir. – [02-1299]
339.923:061.1EU(075.8)

02-274 Omul si Legea: [culeg. de doc.] / Asoc. pentru Solidaritate în Protejarea Drepturilor si
Libertalilor Fundamentale ale Omului din Rep. Moldova; alcat.: Constantin Ciobanu.
– Ch.: A.F.M.C.R.M., 2002. – 32 p.: fotogr.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-9712-0-2
F. prel, 500 ex. – [02-1300]
342.72/.73(478)(094)
02-275 Raileanu, Iurie
Judelul Orhei: [album] / Iurie Raileanu; consultant st.: Vlad Ghimpu; trad. în lb.
engl.: (Daniel Lachi), în lb. fr.: Cezara Vasilachi; fotogr.: Iurie Raileanu; Consiliul Jud.
Orhei. Dir. Jud. Cultura. – Ch.: Consiliul Jud. Orhei. Dir. Jud. Cultura, 2002
(Combinatul Poligr.). – 78, [1] p.: harta, fotogr., fotogr. color.; 30 cm.
Text si în lb. engl., fr. – Bibliogr. p. 80
În cop.
F. prel, F. tir. – [02-1301]
Com. Nr 20977
908(478-31)(084.12)
02-276 Carrocci, Amedeo
Moldova: [album] / Amedeo Carrocci; st. introd.; Anatolie Dubrovschi. – Ch.:
Graficart, 2002 (printed in Italy). – [144] p.: fotogr. color.; 31 cm.

Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Indicele imaginilor fotogr. p. 139
ISBN 9975-9698-2-8 (în cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [02-1302]
908(478)(084.12)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
254
02-277 Dictionarul literaturii române: de la origini pâna la 1900 / aut.: Lucia Berdan,
Constanla Buzatu, Lucia Ceres; coord.: Gabriela Dragoi, ....; norme lexicografice:
Corneliu Morariu; Acad. Româna. Inst. de Filologie Rom. "Alexandru Philippide", Iasi.
– Ed. a 2-a. – Ch.: Gunivas, Ed. Acad. Rom., 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – XXXII,
991 p.: il.; 24 cm.
Bibliogr. p. XI-XXXII. – Indice de aut. straini tradusi, p. 964-977. – Lista il. p.
978-991
ISBN 9975-908-13-6 (Gunivas). – ISBN 973-27-0914-6 (Ed. Acad. Rom.)
(în cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [02-1303]
821.135.1.09'374.81
Com. Nr 2630
02-278 Eriomov, Alexandru
Psalmi: pentru pian, acordeon si chitara: [culeg. de cântari spirituale] /
Alexandru Eriomov. – Balli: S. n., 2002 (SA "Tipogr. din Balli"). – 239 p.: n. muz.; 29
cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. pe cop., cuprins paralel: lb. rom., rusa. –
Text: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9572-6-9
F. prel, 1 000 ex. – [02-1304]
783.27
Com. Nr 913
02-279 Secretul numerelor: Matematica: Teste pentru cl. a 2-a / Mihaela Singer, Aurelia
Raileanu, Ileana Ionila, Elena Manciu; Min. Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 48 p.: il., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-69-138-2
F. prel, F. tir. – [02-1305]
51(079)(075.2)
Com. Nr 3351
02-280 Raileanu, Aurelia
Matematica: Teste pentru cl. a 3-a / Aurelia Raileanu, Mihaela Singer; Min.
Educaliei si 3t. al Rep. Moldova. – Ch.: Prut Internalional, 2000 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 63, [1] p.: il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-160-9
F. prel, F. tir. – [02-1306]
51(079)(075.2)
Com. Nr 3300


02-281 Psønøuy, Aypenøø
Vatenatura: TectM an¤ 3 rn. / Avpenu¤ Paun¤uv, Vuxaena Cuurep; trad.:
Valentina Gaiciuc; V-so oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut Interna-
lional, 2000 (Tipogr. Ed. "Universul") – 63, [1] p.: il., tab.; 24 cm. – (8araara +ucen)
ISBN 9975-69-133-1
F. prel, F. tir. – [02-1307]
51(079)(075.2)
Com. Nr 3292

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
255

02-282 Matematica: Teste pentru clasa a 10-a / Ion Achiri, Maria Efros, Petru Efros, .... –
Ch.: Prut Internalional, 2001 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 176 p.: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 174 (17 tit.)
ISBN 9975-69-225-7
F. prel, F. tir. – [02-1308]
51(079)(075.3)
Com. Nr 3291
02-283 Matematica: Man. pentru cl. a X-a / Ion Achiri, Valentin Garit, Andrei Postaru,
Nicolae Prodan; comisia de evaluare: Valeriu Gulu,...; Min. Educaliei al Rep.
Moldova. – Ed. a 2-a. – Ch.: Prut Internalional, 2001 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 280
p.: fig., scheme; 24 cm
ISBN 9975-69-216-8
F. prel, F. tir. – [02-1309]
51(075.3)
Com. Nr 3064

02-284 "Starea actuala si perspectivele stiintei criminologice în Republica Moldova",
conf. st. (2002; Chisinau). Starea actuala si perspectivele stiinlei criminologice în
Republica Moldova: (materialele conf.), 6 iul. 2002 /; cop.: O. Bejan, R. Griniuc. –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. firmei "Elena- V. I."). – 127, [2] p.; 21 cm.
Antetit.: Asoc. Tinerilor Juristi Cercet. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9716-0-1
F. prel, 250 ex. – [02-1310]
343.9(478)(082)(063)

02-285 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinle: Caietul elevului: Cl. a II-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Svetlana Galben. – Ed. rev. si compl. – Ch.: Prut Internalional, 2000 (Tipogr.
"Universul"). – 63, [1] p.: il; 24 cm.
ISBN 9975-69-346-6
F. prel, F. tir. – [02-1311]
502(075.2)
Com. Nr 2958
02-286 |an6eu-ßauuyk, 3øuaøaa
ñosuauue nupa: Tetpaae v+euura II rn. / 8uuauaa lanõeu-ñau+vr, Ctena
ûuarouv, Csetnaua lanõeu; trad. din rom.: Diana Coscodan. – Ch.: Prut
Internalional, 2000 (Tipogr. "Universul"). – 63, [1] p.: il; 24 cm.
ISBN 9975-69-349-0
F. prel, F. tir. – [02-1312]
502(075.2)
Com. Nr 3294
02-287 Galben-Panciuc, Zinaida
3tiinle: Caietul elevului: Cl. a III-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Svetlana Galben. – Ch.: Prut Internalional, 2000 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 92, [3]
p.: il; 24 cm.
ISBN 9975-69-166-8
F. prel, F. tir. – [02-1313]
502(075.2)
Com. Nr 3151

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
256
02-288 |an6eu-ßauuyk, 3øuaøaa
ñosuauue nupa: Tetpaae v+euura III rn. / 8uuauaa lanõeu-ñau+vr, Ctena
ûuarouv, Csetnaua lanõeu; pea. rep.: ßapuca loca+euro, ßuau¤ ñaaa. – Ch.:
Prut Internalional, 2000 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 92, [3] p.: il; 24 cm.
ISBN 9975-69-167-6
F. prel, F. tir. – [02-1314]
502(075.2)
Com. Nr 3280


02-289 Buruiana, Maria
Exercilii suplimentare la Abecedar / Maria Buruiana, Silvia Cotelea, Aurelia
Ermicioi. – Ch.: Prut Internalional: 3tiinla, 2002 (Tipogr. "Universul"). – 136 p.: il.; 26
cm.
ISBN 9975-69-344-X (Prut Internalional)
F. prel, F. tir. – [02-1315]
372.416.2
Com. Nr 2956


02-290 Lungu, Alexandru
Geografia generala: Atlas: Cl. 5 / Alexandru Lungu, Nina Volontir; elab.
harlii econ.: Olga Cazanlev,...; red. denum. geografice, text: Anatol Eremia; pict.:
Radu Diordiev. – Ch.: Iulian, 2002. – 31, [1], 8 p.: harli, il., diagr. color.; 29 cm
Aut. indicali pe vs cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-922-53-8
F. prel, F. tir. – [02-1316]
912.43(084.4)
Com. Nr 2679

02-291 Gorincioi, Elena
Derivali de sinteza ai drim-8-en-onei: 02.00.10 – Chimia bioorganica, chimia
compusilor naturali si fiziologic activi: Autoref. tezei de doctor în stiinle chimice /
Elena Gorincioi; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de chimie. – Ch.: S. n., 2002. –
22 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (12 tit.)
[02-1317]
547.1(043.2)
02-292 Serbin, Vladimir
Bazele teoretice ale procesului tehnologic de semanat culturi prasitoare si
elaborarii semanatorilor rotative: Spec. 05.20.01 "Mecanizarea agriculturii": Autoref.
al tezei de doctor habilitat în st. tehn. / Vladimir Serbin; Univ. Agrara de Stat din
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 53 p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 49-51 (27 tit.)
[02-1318]
631.33(043.2)
02-293 Cheianu, Diana
Evolulia stiinlei sociologice în Republica Moldova (în baza investigaliilor
realizate pe teritoriul republicii): Spec.: 22.00.04 – Structura sociala, institulii si
procese sociale: Autoref. tezei de doctor în sociologie / Diana Cheianu; Acad. de 3t.
a Rep. Moldova. Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.: USM, 2002. – 27 p.:
scheme; 21 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
257
Bibliogr. p. 24-25(15 tit.) si în notele de subsol
[02-1319]
316.42(478)(043.2)
Com. Nr 311

02-294 Voicu, Gabriel-Liviu
Influenlarea politico-mediatica: conceplie, mecanisme, modalitali: 23.00.01
Teoria si istoria politologiei. Institulii si procese politice: Autoref. al tezei de doctor în
st. politice / Gabriel-Liviu Voicu; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int., 3t.
Politice si Administrative. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (12 tit.)
[02-1320]
32.019.51:659.4(043.2)
Com. Nr 92
02-295 Bodorin, Cornelia
Metode stimulativ-compensatorii de suslinere a capacitalii de munca a elevilor
surzi: Ghid metodic / Cornelia Bodorin; coord. st.: Nicolae Bucun. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. Univ. "Ion Creanga"). – 28, [4] p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (20 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 9975-921-21-3
F. prel, F. tir. – [02-1321]
376.33(072)
02-296 Stratan, V.
Cruciada: [românismului: fragm.] / V. Stratan, A. Gorun. – Ch.: S. n.; Iasi: S.
n., 2000. – 64 p.; 17 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1322]
323/324(478)
02-297 ßausko, ßøk¡op
8arosopM cesepa VonaosM; ("rpunisru" u "descîntece") / 8urtop ñauero
rn. pea.: 8. ñ. Cterauos. – Balli: Satori, 2002 (A0 "Turorp. auu 6anue"). – 71 p.:
fotogr.; 21 cm.
Texte: lb. rom., rusa., ucr.
ISBN 9975-9705-1-6
F. prel, 200 ex. – [02-1323]
398.4(478)=135.1=161.2=161.1
Com. Nr 1008
02-298 Titus 3tirbu: Ghid bio bibliografic / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Seclia Copii. Centrul
de inf. si docum. "Chisinau"; alcat., pref.: Silvia Antufiev; ed. îngrijita de Lidia
Kulikovski; pict.: Victor Treakin. – Ch.: "Colograf-com", 2002 (Tipogr. A.3. a Rep.
Moldova). – 75 p.: des., [5] p.: fotogr.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Primariei Mun. Chisinau
ISBN 9975-9710-2-4
F. prel, 500 ex. – [02-1324]
[016:821.135.1(478).09]+929 3tirbu


02-299 Miron, Viorel
Turismul rural în Moldova: Îndrumar pentru autoritalile publice locale / Viorel
Miron. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 116 p.: fotogr. color., tab.;
22 cm.
Bibliogr. p. 98 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros-Moldova

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
258
ISBN 9975-67-289-4
F. prel, 1 100 ex. – [02-1325]
[338.48+379.85](478)(036)
Com. Nr 21272
02-300 Vieru-Isaev, Maria
Biblioteca Municipala "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" din Chisinau (1877-2002):
Etape, contexte, conexiuni si incursiuni istorice / Maria Vieru-Isaev; Bibl. Mun.
"Bogdan Petriceicu-Hasdeu" din Chisinau. – Ch.: "Colograf-com", 2002 (Tipogr. A.3.
a Rep. Moldova). – 20 cm.
Partea 1-a: (1877-1950). – 2002. – 256 p.: il., tab. – Text parlial: lb. rusa. –
Bibliogr. p. 196-222 (577 tit.).– ISBN 9975-9710-4-0 (în cop.): F. prel, 500 ex. – [02-
1326]
027.52(478-25)(091)"1877/2002"

02-301 Vlas, Vlad
CRICOVA: Împaralia subterana a vinului / Vlad Vlas; fotogr.: Iurie Raileanu. –
Ch.: S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – 156 p.: fotogr.; 24 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1327]
663.2(478-21)
Com. Nr 21166
02-302 ßnac, ßnaa
Kpurosa: roasenuoe suuuoe uapctso / 8naa 8nac; rep. c pvn.: 6opuc
Vapuauu; 1ot.: kpue Pauneauv. – K.: 6. u., 2002 (ñonurpa1. Konõuuat). – 156 p.:
fotogr., fotogr. color.; 24 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1328]
663.2/.3(478-21)
Com. Nr 21167
02-303 La petite fourmi: [culeg. de poezii; trad. din lb. rom.] / aut.-lcat., resp. de ed.: Sergiu
Gulu; pict.: Radu Diordiev, Vladimir Rusu. – Ch.: Agence Intergouvernamentale de
la Francophonie: Iulian, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 79 p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-922-50-3
F. prel, 5000 ex. – [02-1329]
821.135.1(478)-93+821.135.1(082)=133.1
Com. Nr 2677
02-304 Agenda juristului: Repertoriu de acte normative (1990-2002) / alcat.: Nicolae Esanu,
Petru 3arcov; resp. de ed.: Mariana Mândru. – Ch.: "Bons Offices" SRL, 2002. – 30
cm.
Supl. 2: 1 ian. – 10 oct. 2002. – 2002. – Index cron. p. [7-8] înaintea textului. –
72, [10] p. – ISBN 9975-928-36-6: F. prel, F. tir. – [02-1330]
016:340(478)

02-305 Biblioteca Municipala B. P. Hasdeu: 125 ani de activitate: Bibliogr. / Bibl. Mun. B. P.
Hasdeu. Centrul de Inf. si Docum. Chisinau; ed. îngrijita de Lidia Kulikovski. – Ch.:
Colograf-com, 2002 (Tipar. A3 a Rep. Moldova). – 159 p.: 20 cm.
Apare cu sprijinul Primariei Mun. Chisinau
ISBN 99759710-3-2
F. prel, 500 ex. – [02-1331]
016:027.52(478-25)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
259
02-306 Topa, Tudor
Calarasi: [jud. Ungheni]: Atestat docum. la 4 ian. 1432 cu numele Tuzara /
Tudor Topa, Vasile Trofaila, Victor Ladaniuc; red. st.: Ion Dron; trad.: Rodica
Butucel,.... – Ch.: VAST-M, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 128 p.: fotogr. color. ; 20
cm.
Cuvânt introd.: lb. rom., engl., fr., germ., rusa.
ISBN 9975-9554-5-2
F. prel, 2000 ex. – [02-1332]
94(478-21)
Com. Nr 2953
02-307 Iastremschi, Virginia
English Grammar: Theory and Exercises: [man. pentru elevi, studenli] /
Virginia Istremschi, Ecaterina Mucula. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Universul"). –
483 p.; 20 cm.
Pref.: lb. rom., rusa. – Apare cu contribulia dlui Iulian Andronic
ISBN 9975-902-12-X (în cop.)
F. prel, 3000 ex. – [02-1333]
811.111'36(075.3)
Com. Nr 2886
02-308 Hakaes, 4næp 3aøuy¡aøuosøu
CtepeocenertusuMu cuutes xupaneuMx õuonoru+ecru artusuMx coeauue-
uuu ua ocuose nouotepreuouaos (+)-3-rapeua u (+)- u (-)-rapsouos: 02.00.03 –
0prauu+ecra¤ xunu¤: Astope1. auc. ua coucr. v+eu. cter. aortopa xaõunutat
xun. uavr / 1nkp 8auuvtauuosu+ Varaes; Araa. uavr Pecr. Vonaosa. |u-t xunuu.
– K.: 6. u., 2002 (Turorp. "Elena-V.I."). – 47 p.: scheme; 21 cm.
Bibliogr. p. 41-45 (41 tit.)
[02-1334]
547.596/597+547.313+542.943.5+632.951
Com. Nr 33
02-309 Zubic, Aliona
Impactul politicii monetare asupra politicii antiinflalioniste; Spec. 08.00.10 –
Finanle, moneda si credit: Autoref. al tezei de doctor în st. economice / Aliona Zubic;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. Acad. de Studii
Economice). – 23, [3] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (6 tit.)
[02-1335]
338.23:336.74:336.748.12(478)(043.2)
Com. Nr 105
02-310 Busuioc, Andrei
Particularitalile contabilitalii si analizei activitalii economico-financiare în
asocialiile de economii si împrumut ale cetalenilor: Spec. 08.00.12 – Evidenla
contabila, controlul si analiza activitalii economice: Autoref. al tezei de doctor în st.
economice / Andrei Busuioc; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. Acad. de Studii Economice). – 25, [2] p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (6 tit.)
[02-1336]
657.1:336.773(478)(043.2)
Com. Nr 104

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
260
02-311 Paøckøø, ßøk¡op
Vatenatura: 5 rn.: |torosMe tectM: ñocoõue an¤ oueuusauu¤ / 8urtop
Paucruu; trad.: Elvira Naval. – Ch.: Prut Internalional, 2001 (Tipogr. Ed. "Universul").
– 31, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-69-189-7
F. prel, F. tir. – [02-1337]
51(079)(075.3)
Com. Nr 3293

02-1216 uypkauy, |eopre
1usura: /+eõ. an¤ 7 rn. / leopre Lvprauv; comisia de evaluare: Vasile
Secrieru,....; trad. de Vera Secrieru si Viorica Moglan; V-so oõpasosauu¤ Pecr.
Vonaosa. – Ed. comerciala. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 159, [1] p.:
des.; 24 p.
Elab. conform Proiectului de reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de banca Mondiala
ISBN 9975-65-161-5
F. prel, 2000 ex. – [02-1338]
53(075.3)
02-1217 Gutu, Vladimir
Luci, soare, luci…: Man. de lb. rom. pentru cl. a 2-a a sc. alolingve / Vladimir
Gulu, Zinaida Casian, Maria Codreanu; comisia de evaluare: Lidia Vahnovan,...;
coord.: Tamara Cazacu; il.: Igor Hmelnilchi, ...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. –
Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 110, [2] p.: il. color.; 26 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, co-finanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-35-157-7
F. prel, 15000 ex. – [02-1339]
811.135.1(075.2=161.1)
Com. Nr 21200
02-1218 Finley, M. I.
Uzul si abuzul de istorie: De la miturile grecilor la Lévi-Strauss, trecutul viu si
prezentul iluminat / M. I. Finley; trad. de Vivia Sandulescu. – Ch.: Arc, 2002 (Tipogr.
"Universul"). -299 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Indice p. 290-299. – Apare cu sprijinul
Fundaliei Soros Moldova, Open Soc. Inst.-Budapest
ISBN 9975-61-243-1
F. prel, 2 500 ex. – [02-1340]
930.1:291.13
Com. Nr 3354
02-1219 Fizica: Culeg. de probleme pentru cl. 6-7 / Mihai Marinciuc, Vladimir Ghelu,
Mircea Miglei, Miron Potlog; Min. Înval. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002
(Combinatul Poligr.). – 118 p.: fig.; 24 cm.
ISBN 9975-67-261-0
F. prel, 10 000 ex. – [02-1341]
53(076.5)(075.3)
Com. Nr 21295
02-1220 Universitatea Libera Internalionala din Moldova = Free International
University of Moldova = Universite Libre Internationale de Moldova =
Ve×avuapoauMu lesasucunMu /uusepcutet VonaosM / aut. conceplie, red.: Ana
Gulu; trad.: Ana Gulu, Diana Demidov. – Ch.: ULIM, 2002 (Combinatul Poligr.). – 36
p.: fotogr. color.; 30 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
261
Text paralel: lb. rom., engl., fr., rusa. - F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1342]
378.4(478)=00
02-1221 Plantele rare din flora spontana a Republicii Moldova: [monogr. pentru uzul
studenlilor] / A. Negru, G. 3abanov, V. Cantemir, ...; sub red.: Andrei Negru; Univ. de
Stat din Moldova, Gradina Botanica (Inst.) a A3M, Inst. de Cercet. si Amenajari
Silvice a ASS "Moldsilva", Soc. de Botanica din Rep. Moldova. – Ch.: CE USM,
2002. – 198, [1] p., [16] p.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs f. de tit. – Denum. plantelor în lb. latina. – Bibliogr. p.
189-191. – Index alf. al denum. speciilor în lb. rom. p. 192-198. – Apare cu sprijinul
Centrului Regional de Mediu din Moldova (REC Moldova), co-finanlat de DANCEE,
Comisia Europeana
ISBN 9975-70-149-3
F. prel, 500 ex. – [02-1343]
58(478)(075.8)
Com. Nr 10/02
02-1222 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoref. Teze. Art. din rev. si ziare. Referinle. Recenzii. N. muz. Arta: Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia
Macrinici,...; red. resp. si coord.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii
din Rep. Moldova, 2002 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN
0201-6761
Nr 6, 2002. – 2002. – 216 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1344]
015(478)
02-1223 Zecheru, Vasile
Management în cultura / Vasile Zecheru. – Ed. a 2-a rev. si augmentata. –
Bucuresti: Litera Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). –- 263, [1] p.: fig.; 23 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – Apare cu contribulia Bancii
Comerciale Româna, Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor
Interpreli, Uniunii de Crealie Interpretativa a Muzicienilor din România
ISBN 973-8358-75-2
F. prel, F. tir. – [02-1345]
008:658.012.4
02-1224 Serviciul Paza de Stat la 50 de ani / Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Dir. Generala Paza de Stat; col. red.: Constantin Vleju,...; fotogr.: Grigorii Cornienco,
Alexandr Cornienco. – Ch.: PROART, 2002 (Combinatul Poligr.). – 110, [1] p.: fotogr.
color.; 30 cm.
Text parlial: lb. rusa
ISBN 9975-9722-0-9 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1346]
351.741(478)
Com. Nr 21274
02-1225 Esaurenøe: rov+utenuo. – K.: 6. u., 2002 (Ed. "Universul"). – 456 p., XII p.:
il.; 29 cm.
(În cop.)
1arc. socrpousseaeuue usa.: 0aecca: Tur. ß. lut+e, 1905. – Leprosuo-
cnas¤ucruu. - |sa. ro uuuuuatuse rpotoupe¤ leopru¤ Laprosa u coaeuctsuu ar-
po1upnM "lsapauua"
F. prel, F. tir. – [02-1347]
226=163.1


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
262
02-1226 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova: [în 3 vol.] / col. red.:
Gheorghe Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Vol. 1: Seria "3tiinle socioumanistice". – 2002. – 350, [1] p. – Texte: lb. rom.,
rusa. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-144-2: F. prel,
110 ex. – [02-1348]
[009:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 153
02-1227 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova: [în 3 vol.] / col. red.:
Gheorghe Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Vol. 2: Seria "3tiinle socio-umanistice". – 2002. – 373 p. – Texte: lb. rom., rusa.
– Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-155-8: F. prel, 130 ex.
– [02-1349]
[009:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 154
02-1228 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova: [în 3 vol.] / col. red.:
Gheorghe Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Vol. 3: Seria "3tiinle socioumanistice". – 2002. – 343 p. – Texte: lb. rom., rusa.
– Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-159-0: F. prel, 130 ex.
– [02-1350]
[009:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 155

02-1229 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / col. red.: Gheorghe
Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Vol. 2: Seria "3tiinle filologice". – 2002. – 166, [1] p.: tab., il. – Texte: lb. rom.,
rusa. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-157-4: F.
prel, 90 ex. – [02-1351]
[80/81+378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 152
02-1230 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / col. red.: Gheorghe
Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Seria "3tiinle chimico-biologice". – 2002. – 447, [1] p.: fig., tab. – Texte: lb.
rom., rusa. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-145-0: F.
prel, 150 ex. – [02-1352]
[54+57:378.4](478)(082)
Com. Nr 150
02-1231 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / col. red.: Gheorghe
Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Seria "3tiinle fizico-matematice". – 2002. – 215, [1] p.: fig., tab. – Texte: lb.
rom., rusa. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-154-X: F.
prel, 90 ex. – [02-1353]
[53+51:378.4](478)(082)
Com. Nr 156
02-1232 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / col. red.: Gheorghe
Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Seria "Lucrari studenlesti". 3tiinle socio-umanistice". – 2002. – 335 p. – Texte:
lb. rom., rusa. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-167-1:
F. prel, 100 ex. – [02-1354]
[009:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 252

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
263
02-1233 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / col. red.: Gheorghe
Rusnac (red.-sef) ,... – Ch.: USM, 2002. – 29 cm.
Seria "Lucrari studenlesti": 3tiinle naturale. – 2002. – 130 p.: tab., scheme. –
Texte: lb. rom., rusa. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-70-
167-1: F. prel, 55 ex. – [02-1355]
[5:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 251
02-1234 Analele 3tiinlifice ale Universitalii de Stat din Moldova / Fac. de Drept. – Ch.:
USM, 2002. – 24 cm.
Seria noua: Nr 5: 3tiinle juridice: Probleme actuale ale jurisprudenlei / aut.:
Elena Arama, Iuliana Savu, Andrei Negru,.... – 2001. – 337, [2] p. – Aut. sunt indicali
pe vs. f. de tit. – Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. în note la sfârsitul art. – ISBN 9975-
70-147-7: F. prel, 200 ex. – [02-1356]
[34:378.4](478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 54/02
02-1235 Melenciuc, D.
Seminare la fonetica limbii engleze contemporane = Seminars in modern
English phonetics: [pentru uzul studenlilor]: [în 2 vol.] / D. Melenciuc; Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de lb. si lit. straine. Catedra filologie straina. – Ch.: CE USM, 2002.
– 20 cm. – ISBN 9975-70-099-3
Vol. 1: Fonologia Segmentala. – 2002. - 386 p.: il., tab. – Tit. pe cop., text
lb. rom., engl. –ISBN 9975-70-100-0: F. prel, 550 ex. – [02-1357]
811.111'342(075.8)
Com. Nr 57; 24/02-1
02-1236 Melenciuc, D.
Seminare la fonetica limbii engleze contemporane = Seminars in modern
English phonetics: [pentru uzul studenlilor]: [în 2 vol.] / D. Melenciuc; Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de lb. si lit. straine. Catedra filologie straina. – Ch.: CE USM, 2002.
– 20 cm. – ISBN 9975-70-099-3
Vol. 2: Fonologia Suprasegmentala. – 2002. - 326 p.: il., tab. – Tit. pe cop.,
text lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 322-325 (80 tit.). – ISBN 9975-70-101-9: F. prel, 550
ex. – [02-1358]
811.111'342(075.8)
Com. Nr 58; 24/02-1
02-1237 6suës, A. P.
1vuaaneutaneuMe u rpurnaauMe acrertM ronoreuuoro ratanusa
netannoronrnercanu: 0rcuauMe u reporcuauMe cuctenM: Vouorp: 8 2-x +. / A.
F. CM+ës, l. l. ûvra; Vona. roc. vu-t. – K.: |sa. Leutp Vona. roc. vu-ta, 2002. –
20 cm.
+. 1. – 2002. – 442 p.: des., tab. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-70-
109-4: F. prel, 50 ex. – [02-1359]
544.47:544.342
Com. Nr 80


02-1238 6suës, A. P.
1vuaaneutaneuMe u rpurnaauMe acrertM ronoreuuoro ratanusa
netannoronrnercanu: 0rcuauMe u reporcuauMe cuctenM: Vouorp: 8 2-x +. / A.
F. CM+ës, l. l. ûvra; Vona. roc. vu-t. – K.: |sa. Leutp Vona. roc. vu-ta, 2002. –
20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
264
+. 2. – 2002. – 332 p.: des., tab. – Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-70-
168-X: F. prel, 50 ex. – [02-1360]
544.47:544.342
Com. Nr 86
02-1239 Duca, Gheorghe
Ecological Chemistry: [monogr.] / Gheorghe Duca, Yurii Skurlatov; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch.: CE USM, 2002. – 289 p.: scheme; 29 cm.
Bibliogr. p. 271-279 (215 tit.)
ISBN 9975-70-172-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-1361]
574(075.8)=111
Com. Nr 91/02
02-1240 Roman, Maria
Chimie: man. pentru cl. a VII-a / Maria Roman, Eugenia Melentiev, Vasile
Gulanu; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.: Cadran; [Iasi]: Dosoftei, 2002
(Combinatul Poligr.). – 106, [6] p.: il. color. 24 cm. + An.: 1 f. intercalata, împaturita
în 3 p.
ISBN 9975-9545-5-3
F prel, 5 000 ex. – [02-1362]
54(075.3)

02-1241 Duca, Gh.
Combustibili si lubrifianli: Man. pentru uzul studenlilor / Gh. Duca, T. Sajin,
A. Craciun; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: CE USM, 2002. – 125 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 125 (10 tit.)
ISBN 9975-70-164-7
F. prel, 250 ex. – [02-1363]
62-61+621.892(075.8)
Com. Nr 98/02

02-1242 Botnarciuc, Vasile
Parli de propozilie în gramatica limbii române: (analize, cercet. si
reconsiderari) / Vasile Botnarciuc; sub red.: Ion Elcu; MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerciala din Moldova (UCCM). Catedra Lb. Materne si Limbaj
Economic. – Ch.: UCCM, 2002 (CE USM). – 207 p.: tab.; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusa. – Bibliogr. p. 155-171 la sfârsitul cap. si în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al dlui Tudor Maleca, rectorul UCCM
ISBN 9975-929-08-7
F. prel, F. tir. – [02-1364]
811.135.1'36
02-1243 Duca, Gheorghe
Procese de poluare si autoepurare a apelor naturale: [pentru uzul
studenlilor] / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 145 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 134-144 (179 tit.)
ISBN 9975-70-108-6
F. prel, 50 ex. – [02-1365]
504.4.054:574.4(075.8)
Com. Nr 68

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
265
02-1244 Lupu, Ilie
Practicum de rezolvare a problemelor de matematica / Ilie Lupu; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 519 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 519 (16 tit.)
ISBN 9975-70-158-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-1366]
51(075.8)(076.5)
Com. Nr 76/02
02-1245 Duca, Gheorghe
Îndrumar de laborator la cursul "Chimie ecologica" / Gheorghe Duca, Maria
Gonla, Vera Matveevici; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 176 p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-70-176-0
F. prel, 50 ex. – [02-1367]
574(076.5)
Com. Nr 99
02-1246 Arhiliuc, Serghei
Consecutivitatea ralionala în formarea acliunilor tehnico-tactice ale
judocanilor la etapa incipienta: Specialitatea: 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei
fizice, antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al tezei de doctor
în pedagogie / Serghei Arhiliuc; Inst. Nal. de Educalie Fizica si Sport al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (6 tit.)
[02-1368]
796.853.23.012.564(043.2)
02-1247 Corja, Ion
Lucrari practice la chimia organica: (pentru spec.: tehnologia chimica,
tehnologia produselor cosmetice si medicinale, biologie, ecologie si pedologie) / Ion
Corja, Maria Botnaru, Galina Dragalina; Univ. de Stat din Moldova. Catedra de
Chimie Analitica si Organica. – Ch.: USM, 2002. – 76 p.: fig.; 20 cm.
ISBN 9975-70-171-X
F. prel, 100 ex. – [02-1369]
547(076.5)
Com. Nr 92
02-1248 Cheianu, Silvia
Anatomia si fiziologia omului / Silvia Cheianu; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Biologie si Pedologie. Catedra Biologie Umana si Animala. – Ch.: USM,
2002. – 20 cm.
Partea 1: Teste-grila. – 2002. – 71 p. – ISBN 9975-70-169-8: F. prel, 50 ex.
– [02-1370]
611+612(079)
Com. Nr 205
02-1249 Stamat, Marina
Limba latina: Man. pentru studenlii de la profilurile "Biologie" si "Farmacie" /
Marina Stamat; red. resp.: Claudia Cemârtan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Litere. Catedra Filologie Clasica. – Ch.: USM, 2002. – 278 p.: tab.; 20 cm.
ISBN 9975-70-137-X
F. prel, 550 ex. – [02-1371]
811.124'36(075.8)
Com. Nr 85(82/02)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
266
02-1250 6¡aua¡, H. h.
ßatuucruu ¤sMr: /+eõ. an¤ ctvaeutos õuonor. u 1apnauest. creuuane-
uocteu / V. |. Ctanat; Vona. rocvu-t. 1unon. 1ar. Ka1. rnaccu+. 1unonoruu. –
K.: |sa. Leutp Vona. roc. vu-ta, 2002. – 312 p.: tab.; 20 cm.
ISBN 9975-70-138-8
F. prel, 50 ex. – [02-1372]
811.124'36(075.8)
Com. Nr 52

02-1251 +e6au, ü. h.
Acunrtotu+ecru ro+tu repuoau+ecrue peaeuu¤ au11epeuuuaneuMx
vpasueuuu: Vouorp. / û. l. +eõau; ots. pea.: A. |. lepro; Vona. roc. vu-t. Ka1.
natenat. auanusa u au11epeuuuaneuMx vpasueuuu. – K.: |sa. Leutp Vona. roc.
vu-ta, 2002. – 226 p.; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. - Bibliogr. p. 217-225 (107 tit.). – ñpean. vras. p. 214-
216
ISBN 9975-70-095-0
F. prel, 100 ex. – [02-1373]
517.925
Com. Nr 90(85/02)
02-1252 Kø6ak, |. A.
lpa×aaucroe rpaso: Kpatruu rvpc neruuu: otaeneuMe aorosopuMe oõ¤-
satenectsa / l. A. Kuõar; ots. pea.: A. l. Ko×vxape; Vona. roc. vu-t. – 2-e usa.,
aor. u repepaõ. – K.: Vona. roc. vu-t, 2002. – 238 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. la sfârsitul cap. si în notele de subsol
ISBN 9975-70-162-0
F. prel, 550 ex. – [02-1377]
347.45/.47(075.8)
Com. Nr 97(103/02)

02-1253 "$tiinta universitara la începutul mileniului trei", simpoz. st. int. (2002;
Chisinau). 3tiinla universitara la începutul mileniului trei: Simpoz. st. int., 15 oct.
2002: (rez. comunic.) / coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM: Pontos, 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 220 p.; 24 cm.
Antetit.: Univ. Libera Int. din Moldova. – În red. aut. - Texte: lb. rom., engl.,
fr., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-902-21-9
F. prel, F. tir. – [02-1375]
[082:378.4](478)(063)=00
02-1254 Furdui, Gheorghe
Educalia rutiera – educalie pentru viala : Recomandari metodice pentru
studierea regulamentului circulaliei rutiere de catre elevi, liceeni, studenli / Gheorghe
Furdui, Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Dir. Poliliei Rutiere. – Ch.: Serebia,
2002 (Tipogr. "Universul"). – 77, [1] p.: fig.; 20 cm.
ISBN 9975-9596-5-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-1376]
37.03:656.11(076.5)
Com. Nr 3475

02-1255 Nursele-lideri din Republica Moldova: Angajare si finalitali între 1994-2002:
[asistente medicale] / Asoc. de Nursing din Rep. Moldova; resp. de ed.: Elena
Stempovschi. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 124 p.: il.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
267
F. prel, F. tir. – [02-1377]
614.253.3(478)(092):364.04:061.2
Com. Nr 278
02-1256 Sarcini didactice: Posibilitali de diferenliere si individualizare a învalamântului
/ Centrul Educalional Pro Didactica; coord.-formatori: Otilia Dandara, Nina Bernaz. –
Ch.: S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – 68 p.: il., tab.; 20 cm. – (Supl. al rev.
"Didactica Pro..."; Nr 6, 2002).
Bibliogr. p. 66 (10 tit.) si în notele de subsol
F. prel, F. tir. – [02-1378]
371.3(082)


02-1257 Lecturi filologice: Triplex st. int. Chisinau-Bucuresti-Paris / Univ. Libera Int.
din Moldova. Dep. Limbi straine. Univ. Bucuresti. Fac. Litere, Univ. Catholique de
Paris, France, Inst. superieur d'interpretes et de traducteurs; red.-sefi: Ion Dron
(Chisinau), Dan-Horia Mazilu (Bucuresti); col. st. red.: Ana Gulu, .... – Ch.: Pontos;
Bucuresti: Univ. Bucuresti. Fac. de Litere ; Paris: Univ. Catholique. Inst. superieur
d'interpretes et de traducteurs, 2002 (Tipogr. "Business-Elita"). – 26 cm.
[Vol.] 3. – 2002. – 284 p.: il., tab. – Dedicat jubileului de 10 ani de la fondarea
ULIM Texte: lb. rom., engl., fr. – În red. aut. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Indice de
aut., red. si protagonisti p. 281. – Apare sub patronatul Rectorului ULIM acad.
Amdrei Galben. – ISBN 9975-902-17-0: F. prel, F. tir. – [02-1379]
80(082)© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
268

CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
NOIEMBRIE 2002


02-312 Drag îmi e sa fac armata: Din folclorul taberei militare / ed. alcat. si îngrijita de Tudor
Colac; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera
Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 372, [4] p.: n. muz.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 289)
Indice de motive si variante. p. 271-290. - ISBN 9975-74-452-4 (Litera). –
ISBN 973-8358-72-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1380]
398.8(=135.1)
Com. Nr 21189
02-313 Josan, N. S.
Microbiologie si imunologie: [man. pentru studenlii fac. de medicina
veterinara] / N. S. Josan; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. A3 a Moldovei). – 639 p.: il.; 21 cm.
Bibliogr. p. 631-633 (32 tit.). – Apare cu sprijinul financ. Dep. Medicina
Veterinara, Seclia din Moldova a Inst. de Cercet. 3t. pentru proteclia animalelor
(Federalia Rusa)
ISBN 9975-62-081-7 (în cop.)
F. prel, 200 ex. – [02-1381]
616-093/-098:619(075.8)
Com. Nr 34

02-314 Drumea, Petru
Valorificari pedagogice: Geografie / Petru Drumea, Nina Volontir; red. resp.:
Nadia Cristea. – Ch.: Centrul Educalional Pro Didactica, 2002 (Combinatul Poligr.). –
41 p.: il., scheme; 20 cm. – (Supl. al rev. "Didactica Pro..."; Nr 4, 2002).
Bibliogr. p. 41 (8 tit.). – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
F. prel, F. tir. – [02-1382]
372.8(075.8)
02-315 Curuci, Leonid
Esenla si forla expresiva a poeziei : (St. teoretico-critic) / Leonid Curuci. –
Ch.: Paragon, 2002. – 243 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 235-240 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul dlui Vitalie
Curuci si ed. "Paragon"
ISBN 9975-916-31-7
F. prel, 100 ex. – [02-1383]
82.09

02-316 Enachii, Stella
Singure în fala sorlii: [roman] / Stella Enachii; pict.: Natalia Badan-Dograu;
cop.: Oleg Vizir. – Ch.: Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). – 118, [1] p.: il.; 17 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Org. Int. pentru Migralie, în coop. cu Haruz
Imagine

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
269
ISBN 9975-74-417-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-1384]
821.135.1(478)-342 Enachii
02-317 Matematica: Man. pentru cl. a 2-a / Valentina Cimpoies, Valeriu Plîngau, Simion
Musteala, Galina Apostol-Ciubara; comisia de evaluare: Ludmila Ursu, ...; Min.
Educaliei al Rep. Moldova. – Ed. comerciala. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 192 p.: il. color.; 26 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-65-160-7
F. prel, 5 000 ex. – [02-1385]
51(075.2)
02-318 Geantâc, Ion
Slobozia Mare: Promolii, Promolii...: [sc. pedagogica, 1945-1998] / Ion
Geantâc. – Cahul: Tipogr. Cahul, 2002. – 145, [1] p.: fotogr.; 20 cm.
F. f. de tit. – Cu autogr. aut.
(În cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1386]
377.6(478-21)(091)+929
Com. Nr 562
02-319 Ksønøukosa, E. h.
laravscruu uapoauMu raneuaape: [ueprosuMe u uapoauMe rpasauuru] /
E. l. Ksunuurosa; roa. pea.: 8. C. 8eneu+vra; Al Pecr. Vonaosa. |u-t Ve×atu.
uccnea. |u-t Apxeonoruu u 3tuorpa1uu, Leutp u.-u. u v+eõ.-netoa. paõot larav-
suu, 1oua cnas¤u. ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr. Vonaosa. – K.: ñaparou,
2002. – 183 p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 151-158 (85 tit.). – Apare cu sprijinul: 1uoa cnas¤u.
ruceneuuoctu u rvnetvpM s Pecr. Vonaosa
ISBN 9975-902-03-0
F. prel, F. tir. – [02-1387]
398(478)(=512.165)
02-320 Hîncu, Rodica
Economia informalionala: aspecte manageriale si investilionale / Rodica
Hîncu. – Ch.: S. n., 2002 (Combinatul Poligr.). – 469, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 457-470 si în notele de subsol
ISBN 9975-901-39-5
F. prel, 300 ex. – [02-1388]
330.1+330.47:004
Com. Nr
02-321 Guscan, V.
Reglementarea remunerarii muncii în perioada de tranzilie la economia libera
/ V. Guscan, N. Cernelcaia. – Ch.: I.N.E.I., 2001. – 41, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de
sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 41-42 (22 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 115 ex. – [02-1389]
Pernaneutuposauue ornatM tpvaa s repexoauMu repuoa
331.21(048.4)
Com. Nr 46

02-322 Turcan, A.
Analiza forlei de munca din agricultura / A. Turcan. – Ch.: I.N.E.I., 2001. – 59,
[2] p.: diagr., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
270
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr.: p. 59-60 (34 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 171 ex. – [02-1390]
Auanus cocto¤uu¤ tpvaosMx pecvpcos s cenecron xos¤uctse
331.5:338.436.33(048.4)
Com. Nr 73
02-323 Emnova, E.
Principiile de control microbiologic al solului / E. Emnova. – Ch.: I.N.E.I.,
2001. – 38, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 33-39 (84 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 125 ex. – [02-1391]
ñpuuuurM nurpoõuonoru+ecroro routpon¤ ro+s
631.461(048.4)
Com. Nr 41
02-324 Kuzmina, O.
Practica mondiala de organizare a sistemelor fiscale si problema fiscalitalii în
Republica Moldova / O. Kuzmina. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 47, [2] p.: tab.; 20 cm. –
(Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 49 (7 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 171 ex. – [02-1392]
336.221(478)(048.4)
Com. Nr 88
02-325 Staritâna, L.
Direcliile conceptuale ale stabilitalii economice a sistemului bancar nalional /
L. Starilâna. – Ch.: I.N.E.I., 2001. – 46, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst.
Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 46-47 (25 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 132 ex. – [02-1393]
KouuertvaneuMe uarpasneuu¤ aronoru+ecrou vctou+usoctu uauuouane-
uou õauroscrou cuctenM
336.711(048.4)
Com. Nr 81
02-326 Mocanu, N.
Gospodariile laranesti în Republica Moldova. Relaliile cu sistemul financiar /
N. Mocanu. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 61, [1] p.: fig., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst.
Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 61 (18 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 222 ex. – [02-1394]
Kpecte¤ucrue xos¤uctsa s Pecrvõnure Vonaosa. 8saunootuoaeuu¤ c 1u-
uaucosou cuctenou
631.115.1(478):336(048.4)
Com. Nr 110
02-327 Akynaø, E.
8rnaa nanoro õusueca s arouonu+ecroe u couuaneuoe passutue peruoua /
E. Arvnau, l. Poauouosa, 8. 8esepuua. – K.: I.N.E.I., 2001. – 51, [1] p.: tab.; 20 cm.
– (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Rez.: lb. rom. – Bibliogr. p. 50-51 (23 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 168 ex. – [02-1395]
Aportul business-ului mic în dezvoltarea economica si sociala a regiunii
334.7+658.012.4(048.4)
Com. Nr 121


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
271


02-328 Servicii comunale. Arhitectura. Construclii. Design: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal.
de Economie si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat. Angela Catana. – Ch.: INEI, 2002. – 20
cm
Fasc. I. – 2002. – 10, [1] p. – F. F. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1396]
016:[64+72+69]
Com. Nr 80

02-329 Agricultura si industria de prelucrare: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de Economie
si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat. Angela Catana. – Ch.: INEI, 2002. – 20 cm.
Fasc. I. – 2002. – 11, [1] p. – F. F. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1397]
016:[631+663/664]
Com. Nr 90

02-330 Repertoriul publicaliilor periodice abonate de BRT3: în a. 2002: Index bibliogr. / Inst.
Nal. de Economie si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.: alcat.: N. Dalnilchi. – Ch.: INEI, 2002. –
12 p.; 20 cm. – F. F. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1398]
017.11:050
Com. Nr 96

02-331 Manuscrise depuse în Institutul Nalional de Economie si Informalie în anul…: Ind.
bibliogr. / Inst. Nal. de Econ. si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.: alcat. Nionila Dalnilchi. – Ch.:
INEI, 2002. – 20 cm.
…2001. – 2002. – 13, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1399]
017.2:[50+62]
Com. Nr 77

02-332 Problemele economiei de piala: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de economie si Inf.
Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat.: Nionila Dalnilchi. – Ch.: INEI, 2001. – 20 cm.
Fasc. 2. – 2001. – 19, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1400]
016:338.24
Com. Nr 18

02-333 Tehnologii informalionale: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de Economie si Inf. Bibl.
Rep. Teh.-3t.; alcat.: Angela Catana. – Ch.: INEI, 2002. – 20 cm.
Fasc. 1. – 2002. – 7 p. – F. f de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1401]
016:004
Com. Nr 92

02-334 Resursele naturale si proteclia mediului: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de
Economie si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat. Angela Catana. – Ch.: INEI, 2002. – 20
cm.
Fasc. I. – 2002. – 4, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1402]
016:504
Com. Nr 91


02-335 Problemele economiei de piala: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal. de Economie si Inf.
Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat.: Nionila Dalnilchi. – Ch.: INEI, 2002. – 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
272
Fasc. 1. – 2002. – 17, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1403]
016:330
Com. Nr 93
02-336 Politica bugetara actuala, reforma relaliilor inter-bugetare si influenla lor
asupra solulionarii crizei neplalilor în economia nalionala a Republicii Moldova /
alcat.: N. 3eico. – Ch.: INEI, 2002. – 21, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal.
de Econ. si Inf.)
Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 118 ex. – [02-1404]
Cospeneuua¤ õka×etua¤ ronutura, pe1opna ne×õka×etuMx otuoaeuuu
u ux snu¤uue ua paspeaeuue rpusuca uernate×eu s uauuouaneuo arouonure
Pecrvõnuru Vonaosa
336.143(478)
Com. Nr 78

02-337 Protejarea si suslinerea producatorului autohton din sectorul agro-industrial
/ alcat.: L. Iurasco, A. Criclivâi. – Ch.: INEI, 2002. – 26, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-
expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 26-27 (14 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 163 ex. – [02-1405]
ñoaaep×ra u saauta nectuoro rpoussoauten¤ s arporponManeuuon ron-
rnerce
338.431.2(478)
Com. Nr 79
02-338 Profilaxia si terapia vacilor în cazul afecliunilor obstetrical-ginecologice /
alcat.: A. Budanlev, M. Popovici. – Ch.: INEI, 2002. – 16, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-
expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 16-17 (10 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 156 ex. – [02-1406]
ñpo1unartura u ne+euue ropos rpu arvaepcro-ruueronoru+ecrux saõone-
sauu¤x
619:618.1-084
Com. Nr 75
02-339 Virusurile entomopatogene în combaterea noctuidelor / alcat.: P. Zavtoni,
L. Volosciuc. – Ch.: INEI, 2001. – 18 p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de
Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 16-18 (32 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 104 ex. – [02-1407]
3utonoratoreuuMe supvcM s õopeõe c cosranu
632.786+632.937.16
Com. Nr 48
02-340 Situatia viticulturii si vinificaliei în lume / alcat.: N. Taran, .... – Ch.: INEI,
2002. – 12, [2] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Economie si Inf.)
Bibliogr. p. 14 (3 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 152 ex. – [02-1408]
Cocto¤uue suuorpaaapctsa u suuoaenu¤ s nupe
634.8+663.2
Com. Nr 89

02-341 Pomicultura: realizari, probleme, perspective / alcat.: M. Rapcea, .... – Ch.: INEI,
2002. – 18 p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
273
Bibliogr. p. 17-18 (27 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 100 ex. – [02-1409]
ñnoaosoactso: rpoõnenM u repcrertusM
634.1
Com. Nr 120

02-342 Particularitatile tehnologice privind recoltarea fructelor / alcat.: Mihai
Adascalilei, Veaceslav Afanasiev. – Ch.: INEI, 2002. – 19 p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-
expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 19 (11 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 156 ex. – [02-1410]
Texuonoru+ecrue ocoõeuuoctu võopru vpo×a¤
634.1.076:631.55
Com. Nr 97

02-343 Seceta si masurile de combatere a ei în livezi / alcat.: Mihai Adascalilei, Veaceslav
Afanasiev. – Ch.: INEI, 2001. – 12 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Economie
si Inf.)
Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 151 ex. – [02-1411]
8acvxa u nepM õopeõM c ueu s caaax
634.1:551.577.38
Com. Nr 12

02-344 "Probleme regionale în contextul procesului de globalizare", simpoz.
int. (2002; Chisinau). Probleme regionale în contextul procesului de globalizare:
Simpoz. int., Chisinau, 9-10 oct. 2002 / col. red.: Vadim Cojocaru (pres.),.... – Ch.:
Ed. ASEM, 2002. – 487 p.: fig., tab.; 29 cm.
Antetit.: Acad. de 3t. a Moldovei. Acad. de Studii Econ. din Moldova, Inst.
Nal. de Cercet. Econ. al Acad. Române, Senatul Acad. Int.,... - Texte: lb. rom., engl.,
fr., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-75-164-4 (în cop.)
F. prel, 250 ex. – [02-1412]
338.2+339.9 (082) (063)=00
Com. Nr 98

02-345 Tratate Internalionale: la care Republica Moldova este parte, (1990-2002) /
Min. Afacerilor Externe al Rep. Moldova, Min. Justiliei al Rep. Moldova; coord.:
Alexei Barbaneagra, ..… -- Ed. oficiala. – Ch.: Moldpres, Monitorul Oficial al Rep.
Moldova ("Metrompas" SRL), 2002. – 19 cm. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat
al Naliunilor Unite pentru Refugiali, Agenliei Statelor Unite pentru Dezvoltare
(USAID, Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), ..
Vol. 29. – 2002. – 511 p.: tab. – ISBN 9975-73-085-X (în cop.): F. prel, 1000
ex. – [02-1413]
341.24(478)"1990/2002"(478)(094.2)
Com. Nr 1277


02-346 Anuarul statistic al Republicii Moldova = Ctatuctu+ecruu e×eroauur
Pecrvõnuru Vonaosa ... / Dep. Statistica si Sociologie al Rep. Moldova; col. red.:

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
274
Valcov Vitalie (pres.),.... – Ch.: Statistica, 2002 (Tipogr. S.A. "CRIO"). – 29 cm. –
(Statistica Moldovei)
2002. – 2002. - 524, [1] p.: diagr., tab. - Text paralel: lb. rom., rusa. - Apare
cu sprijinul financ. al Progr. Tacis al Uniunii Europene
ISBN 9975-9713-1-8 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1414]
338+316 (478)(083.41)=135.1=161.1
Com. Nr 1057
02-347 Afanasiev, V.
Organizalii, fonduri si programe internalionale în Moldova: Finanlare,
granturi, asistenla tehnica si consultativa, expertiza, instruire: Ghid / V. Afanasiev, A.
Andrian, V. Crasovschi; Min. Econ. al Rep. Moldova. Inst. Nal. de Econ. si Inf. – Ch.:
Inst. Nal. de Econ. si Inf., 2002 (Tipogr. INEI). – 191, [1] p.; 20 cm.
ISBN 9975-9654-1-5
F. prel, 100 ex. – [02-1415]
061.235(036)
Com. Nr 123
02-348 Sociologie: (Note de curs) / aut.: Lidia Cojocaru (coord.), Angela Bogus, Valentina
Cohanschi, ...; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Managementul social". –
Ch.: ASEM, 2002. – 319 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. si în notele de subsol
ISBN 9975-75-160-1
F. prel, 100 ex. – [02-1416]
316.1/.3(075.8)
Com. Nr 88
02-349 Gândirea economica contemporana: Principalele curente: (Note de curs) / Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Catedra "Econ. politica si doctrine econ."; coord.: D.
Moldovanu, G. Ulian. – Ch.: ASEM, 2002. – 197 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 191-197 si în notele de subsol
ISBN 9975-75-151-2
F. prel, 100 ex. – [02-1417]
330.88(075.8)
Com. Nr
02-350 Republica Moldova în cadrul proceselor mondiale contemporane: (Culeg. de art. st.
Catedra REI. Consacrata aniversarii a 10-a a ASEM) / Acad. de Studii Econ. din
Moldova; coord.: V. Carare. – Ch.: ASEM, 2002. – 126 p.: fig., graf., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol
ISBN 9975-75-159-8
F. prel, 50 ex. – [02-1418]
[339.922+339.5](478)(082)
Com. Nr 87

02-351 Conferinta a X-a stiinlifica studenleasca (4-5 apr. 2002) / Acad. de Studii Econ. din
Moldova; col. red.: Vadim Cojocaru (pres.), .... – Ch.: ASEM, 2002. – 290 p.: fig.,
tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusa,. – Bibliogr. la sfârsitul art. comunic.
ISBN 9975-75-161-X
F. prel, 100 ex. – [02-1419]
082+378.633(478)(063)=135.1=111=161.1
Com. Nr 89


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
275
02-352 Bîrgau, Mihail
Criminologia: (Scheme): Partea generala, partea speciala / Mihail Bîrgau, Ina
Bîrgau. – Ch.: S. n., 1999. – 81 p.: scheme; 20 cm.
ISBN 9975-930-07-7
F. prel, F. tir. – [02-1420]
343.9(078)
02-353 Bîrgau, Mihail
Diclionar de criminologie / Mihail Bîrgau, Ina Bîrgau. – Ch.: Acad. "3tefan
cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2002. – 76 p.; 20 cm.
ISBN 9975-930-58-1
F. prel, 300 ex. – [02-1421]
343.9(038)
02-354 Programul simpozionului internalional "Probleme regionale în contextul procesului
de globalizare", 9-10 oct. 2002, Chisinau / Acad. de 3t. a Moldovei, Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Inst. Nal. de Cercet. Econ. al Acad. Române,...; com. st.: Andrei
Andries, ...; com. de org.: Constantin Turta, .... – Ch.: S. n., 2002. – 45 p.: il., tab.; 20
cm.
F. prel, 250 ex. – [02-1422]
061.6(083.97)(063)
Com. Nr 99
02-355 Programme of the International Symposium "Regional Problems within the Process
of Globalization", 9-10 oct. 2002, Chisinau / The Acad. of Sciences of the Rep. of
Moldova. The Acad. of Econ. Studies of the Rep. of Moldova. The Nat. Inst. of Econ.
Investigations of the Romanian Acad. Int. Acad. Senate. The Assoc. of Economists
of Moldova. Confederation of Independent Trade Unions from the Rep. of Moldova
"Solidarity"; scientific com.: Andrei Andries,...; org. com.: Constantin Turta, .... – Ch.:
S. n., 2002. – 43 p.: il., tab.; 20 cm.
F. prel, 70 ex. – [02-1423]
061.6(083.97)(063)
Com. Nr 100
02-356 Belostecinic, Grigore
Parteneriatul în distribulie: [modalitali de implementare a marketingului] /
Grigore Belostecinic, Cazimir Buzichevici. – Ch.: ASEM, 2002. – 157 p.: fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 137-143 (104 tit.)
ISBN 9975-75-155-5
F. prel, 120 ex. – [02-1424]
339.138:658.3
Com. Nr 81
02-357 høkø¡øua, ß.
Ctpvrtvpuo-noru+ecrue cxenM u rou¤tuuuMu arrapat ro aucuurnuue
"locvaapctseuuMe 1uuaucM": /+eõ.-netoa. rocoõue / lurutuua ß., 6a+ou ß., +o-
õauv l.; Vona. 3rou. Araa. Ka1. "1uuaucM u ctpaxosauue". – K.: V3A, 2002. –
119 p.: tab.; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicali. – Bibliogr. p. 118-119 (48 tit.)
ISBN 9975-75-162-8
F. prel, 100 ex. – [02-1425]
336.1(075.8)
Com. Nr 36© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
276
02-358 Yaøn An Houauø
Paspaõotra sMcoroa11ertusuMx u aueprocõeperakaux texuonoruu
õuonoru+ecrou o+uctru ropoacrux cto+uMx soa: Creu.: 11.00.11 – 0xpaua orpv-
×akaeu cpeaM u pauuouaneuoe ucrones. rpupoauMx pecvpcos: Astope1. ua co-
ucr. v+eu. cter. a-pa texu. uavr / /aun An Vonauu; loc. /u-t VonaosM. – K.: 6. u.,
2002. – 24 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (9 tit.)
[02-1426]
628.35+504.06(043.2)

02-359 Hârbu, Stella
Culegere de teste cu cheie la limba germana: recomandate studenlilor fac.:
REI, TSH, BBV, MG / Stella Hârbu, Lidia Panainte; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Fac. "Relalii Econ. Int.". Catedra "Lb. moderne de Afaceri". – Ch.: S. n.,
2002. – 106 p.; 20 cm.
Tit. pe cop.: Testsammlung Witschaftsdeutsch. – Bibliogr. p. 105-106 (15
tit.)
F. prel, 200 ex. – [02-1427]
811.112.2(079)
Com. Nr 102
02-360 Vieru, Grigore
Strigat-am catre tine: Vol. antologic de aut. / Grigore Vieru; conceplia graf. a
col. si cop.: Vladimir Zmeev; il. cop.: Isai Cârmu; il. în text: Roman Culiuba. – Ch.:
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 546, [5] p.: il., n. muz.; 20
cm. – (Bibl. de aur, Nr 200 / ideea col.: Anatol Vidrascu; col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu).
Bibliogr. în text. – ISBN 9975-74-470-2 (în cop.) (Litera). – ISBN 973-8358-
86-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1428]
821.135.1(478)-1 Vieru
Com. Nr 21330
02-361 Codul Penal al Republicii Moldova = /ronosuMu roaerc Pecrvõnuru Vonaosa:
(Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr 128-129 din 13 sept. 2002, Nr 134 din 27 sept.
2002). – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 528 p.; 20 cm. – (Col. "Cartier
juridic").
Text paralel: lb. rom., rusa. – Apare cu sprijinul Programului Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare, Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-79-178-6 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1429]
343(478)(094.4)=135.1=161.1
02-362 Scrivner, Jane
Dezintoxicali-va mintea: [în 5 carli] / Jane Scrivner; trad. de Vivia Sandulescu;
Inst. Britanic de Terapii Complementare. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). –
163, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Secretele sanatalii").
Indice p. 160-164
ISBN 9975-61-253-9
F. prel, 2 000 ex. – [02-1430]
613.2.03:615.874(083.132)
Com. Nr 21315
02-363 Scrivner, Jane
Dezintoxicali-va ramânând tineri: [în 5 carli] / Jane Scrivner; trad. de Vivia
Sandulescu; Inst. Britanic de Terapii Complementare. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 199 p.; 20 cm. – (Col. "Secretele sanatalii").

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
277
ISBN 9975-61-254-7
F. prel, 2 000 ex. – [02-1431]
613.2.03:615.874(083.132)
Com. Nr 21317
02-364 Scrivner, Jane
Dezintoxicali-va viala: [în 5 carli] / Jane Scrivner; trad. de Vivia Sandulescu. –
Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). – 185, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Secretele
sanatalii").
Indice p. 179-186
ISBN 9975-61-251-2
F. prel, 2 000 ex. – [02-1432]
613.2.03:615.874(083.132)
Com. Nr 21316
02-365 ßourøuos, ßaneu¡øu
8aaa+a aaxnatuoro rou¤ / 8aneutuu ßouruuos. – K.: Cuant, 2002
(Combinatul Poligr.). – 111, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-901-38-7
F. prel, 500 ex. – [02-1433]
794.12:51
Com. Nr 21244

02-366 Comentariul Legii contenciosului administrativ: Rep. Moldova / Jens Meyer-
Ladewig, Anastasia Pascari, Valeriu Doaga. – Ed. a 2-a. – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 174 p.: scheme; 20 cm. – (Col. "Cartier juridic").
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare, proiectul "Suslinerea Dezvoltarii Judiciare în Moldova"
ISBN 9975-79-160-3
F. prel, F. tir. – [02-1434]
342.531.43(478)(094.5)

02-367 Dron, Ion
Ghid practic pentru grefieri / Ion Dron, Mihai Lupu. – Ch.: Cartier, 2002
(Combinatul Poligr.). – 121 p.; tab. – (Col. "Cartier juridic")
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite
pentru Dezvoltare, proiectul "Suslinerea Dezvoltarii Judiciare în Moldova", Fundaliei
Soros Moldova
ISBN 9975-79-179-4
F. prel, F. tir. – [02-1435]
347.964.2(036)


02-368 Kobayashi, Iwao
Metodologia implementarii sistemului 20 de chei / Iwao Kobayashi; trad. din
[lb. engl.]: Teo Chiriac, ...; coord. ed.: Daniel Isac. – Ch.: Gunivas, 2002 (Tipogr.
"Prag-3"). – 29 cm. – ISBN 9975-908-17-9
658.5.01
[Cartea 1-a]: Activizarea locului de munca. – 2002. – 10-28 p.: il., scheme,
tab. – ISBN 9975-908-18-7: F. prel, F. tir. – [02-1436]
331.103.1
Com. Nr 1398

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
278

02-369 Kobayashi, Iwao
Metodologia implementarii sistemului 20 de chei / Iwao Kobayashi; trad. din
[lb. engl.]: Teo Chiriac, ...; coord. ed.: Daniel Isac. – Ch.: Gunivas, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – ISBN 9975-908-17-9
[Cartea a 3-a]: Reducerea costului (îmbunatalirea productivitalii). – 2002. –
[125] p.: scheme, tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-908-19-5: F. prel,
F. tir. – [02-1437]
658.3.018
Com. Nr
02-370 Kobayashi, Iwao
Metodologia implementarii sistemului 20 de chei / Iwao Kobayashi; trad. din
[b. engl.]: Teo Chiriac, ...; coord. ed.: Daniel Isac. – Ch.: Gunivas, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – ISBN 9975-908-17-9
[Cartea a 4-a]: Îmbunatalirea calitalii. – 2002. – 166 p.: il., scheme, tab. –
Bibliogr. la sfârsitul cap. – ISBN 9975-908-20-92-5: F. prel, F. tir. – [02-1438]
658.56
Com. Nr
02-371 Kobayashi, Iwao
Metodologia implementarii sistemului 20 de chei / Iwao Kobayashi; trad. din
[lb. engl.]: Teo Chiriac, ...; coord. ed.: Daniel Isac. – Ch.: Gunivas, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – ISBN 9975-908-17-9
[Cartea a 2-a]: Reducerea stocurilor si a produselor intermediare. – 2002. –
[151] p.: scheme, tab. – Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 9975-908-21-7: F. prel,
F. tir. – [02-1439]
658.012.4
Com. Nr
02-372 Kobayashi, Iwao
Metodologia implementarii sistemului 20 de chei / Iwao Kobayashi; trad. din
[lb. engl.]: Teo Chiriac, ...; coord. ed.: Daniel Isac. – Ch.: Gunivas, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – ISBN 9975-908-17-9
[Cartea 5]: Dezvoltarea tehnologiilor. – 2002. – [52] p.: scheme, tab. – ISBN
9975-908-22-5: F. prel, F. tir. – [02-1440]
658.004
Com. Nr 21370
02-373 Tehnologia aplicarii operaliilor în verde în vii / alcat.: Mihai Adascalilei, .... – Ch.:
INEI, 2002. – 16, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 15-17 (34 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 155 ex. – [02-1441]
634.8
Com. Nr 113
02-374 Arpapuaø ronutura ctpau c passutou pMuo+uou arouonurou / coct.: 8. l.
ñocoauua, 8. C. Potapv. – Ch.: INEI, 2002. – 19, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres /
Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 19-20 (16 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 114 ex. – [02-1442]
332.021:63
Com. Nr 101
02-375 3kououøueckøe acrertM ucronesosauu¤ anetepuatusuMx ucto+uuros auepruu s
ctpauax nupa / coct.: |. A. 1aaeesa. – Ch.: INEI, 2002. – 7, [1] p.: tab.; 20 cm. –
(Inf.-expres / Inst. Nal. de Economie si Inf

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
279
Bibliogr. p. 8 (4 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 90 ex. – [02-1443]
620.92
Com. Nr 76
02-376 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
351.72:65.012.4(075.4)
Nr 1: Introducere. – 2002. – 49 p.: tab. – ISBN 9975-69-326-1: F. prel, F. tir. –
[02-1444]
336:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1345
02-377 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 2: Contabilitate. – 2002. – 102 p.: tab. – ISBN 9975-69-327-X: F. prel, F.
tir. – [02-1445]
657:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1346
02-378 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 4: Planificare financiara. – 2002. – 74 p.: tab. – ISBN 9975-69-329-6: F.
prel, F. tir. – [02-1446]
336.144:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1348
02-379 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 5: Buget curent. – 2002. – 100 p.: il., tab. – ISBN 9975-69-330-X: F. prel,
F. tir. – [02-1447]
336.14:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1349
02-380 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
280
Nr 6: Planificarea investiliilor. – 2002. – 68 p.: il., tab. – ISBN 9975-69-331-8:
F. prel, F. tir. – [02-1448]
336.581:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1350
02-381 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 7: Managementul datoriei. – 2002. – 88 p.: tab. – ISBN 9975-69-332-6: F.
prel, F. tir. – [02-1449]
336.27:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1351
02-382 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 8: Managementul lichiditalilor. – 2002. – 86 p.: tab. – ISBN 9975-69-333-4:
F. prel, F. tir. – [02-1450]
336.74:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1352
02-383 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; revizuire, trad. si adapt., cor.: Doru Cristian
Bularda. – [Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. –
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru
Reforma în Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa,
Budapesta, Ungaria – LGI/OSI
Nr 9: Maximizarea veniturilor. – 2002. – 72 p.: tab. – ISBN 9975-69-334-2: F.
prel, F. tir. – [02-1451]
336.25:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1353

02-384 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 10: Controlul costurilor. – 2002. – 32 p.: tab. – ISBN 9975-69-335-0: F.
prel, F. tir. – [02-1452]
336.5:338.5:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1354

02-385 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
281
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 11: Achizilii publice. – 2002. – 52 p.: tab. – ISBN 9975-69-336-9: F. prel, F.
tir. – [02-1453]
336.25:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1355
02-386 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 12: Masurarea performanlelor. – 2002. – 55 p.: tab. – ISBN 9975-69-337-
7: F. prel, F. tir. – [02-1454]
336.1:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1356
02-387 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 13: Managementul costurilor de construclie. – 2002. – 80 p.: fig., tab. –
ISBN 9975-69-338-5: F. prel, F. tir. – [02-1455]
336.5:69:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1357
02-388 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 14: Participarea cetaleneasca. – 2002. – 62 p.: tab. – ISBN 9975-69-339-
3: F. prel, F. tir. – [02-1456]
336:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1358
02-389 Seria de manuale de instruire în Managementul Financiar pentru Administralia
Publica Locala / coord.: Nicoleta Rala; trad. si adapt., cor.: Doru Cristian Bularda. –
[Ch.]: Prut Internalional, [2002] (F.E.-P-. "Tipogr. Centrala"). – 29 cm. – Apare cu
sprijinul financiar al Fundaliei Soros Moldova, progr. "Iniliativa pentru Reforma în
Administralia Publica si Serviciul Public" al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Budapesta,
Ungaria – LGI/OSI
Nr 15: Managementul granturilor. – 2002. – 72 p.: tab. – ISBN 9975-69-340-7:
F. prel, F. tir. – [02-1457]
336.563.1:658.012.4(075.4)
Com. Nr 1359
02-390 Furtuna, Angela
Cricova – crama Moldovei: 50 de ani de cautari si realizari, 1952-2002 /
aut.: Angela Furtuna, Petru Furtuna; pict.: I. Hmelnilki. – Ch.: Universitas: Combinatul
Cricova SA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 124, [3] p.: fotogr., tab.; 26 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 120-123 (43 tit.)
ISBN 9975-9657-41 (în cop.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
282
F. prel, 2 000 ex. – [02-1458]
663.25(478-21)(091)


02-391 Ababii, Ion
Otorinolaringologie: (pentru medicii de familie): [man.] / Ion Ababii, Vladimir
Popa; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: CEP
"Medicina" al USMF, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 234, [1] p.: fig., color., tab.;
22 cm.
Bibliogr. p. 230-232 (42 tit.)
ISBN 9975-945-70-8 (în cop.)
F. prel, 1 200 ex. – [02-1459]
616.21:614.254.3(076.4)
Com. Nr 2106
02-392 Panua, H. ß.
lav+uMe ocuosM anrenoaronoru+ecrou oueuru u ocsoeuu¤ suuorpaao-
suuoaene+ecrux ueutpos Pecrvõnuru Vonaosa: nouorp. / V. ñ. Par+a. – K.: 6. u.,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 332 p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 289-331 (413 tit.). – |sa. rpu 1uu. roaaep×re A0 "Kpurosa"
ISBN 9975-78-204-3 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1460]
[634.8.05:631.5:663.25](478)
Com. Nr 1195
02-393 Sanatate publica si management: [man. pentru uzul studenlilor] / Univ. de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". Catedra Sanatate publica si
management; col. aut.: D. Tintiuc, C. Elco, Iu. Grossu,...; red. resp.: Eugen Popusoi;
ed. si coord. st.: Iu. Grossu. – Ch.: C.E.P. "Medicina", 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 719, [1] p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 708-711
ISBN 9975-945-35-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1461]
614.2(075.8)
02-394 Casu, Igor
Istoria universala, contemporana, (1918-2002): Man. pentru cl. a 9-a / Igor
Casu, Sergiu Nazaria; aparat metodic: Ludmila Barbus; Univ. de Stat din Moldova,
Acad. de Relalii Int. si St. Dipl. – Ch.: Reclama: Civitas, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 120 p.: il., tab., harli; 29 cm.
ISBN 9975-932-24-X (Reclama). – ISBN 9975-936-94-6 (Civitas)
F. prel, 5 000 ex. – [02-1462]
94(100)"1918-2002"(075.3)

02-395 Marit, Alexandru
Drept penal. Partea Generala: [pentru uzul studenlilor] / Alexandru Maril. –
Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 24 cm.
Vol. 1: Legea penala. Teoria infracliunii. Participalia penala. – 2002. – 353,
[1] p. – Bibliogr. p. 343-354 (297 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. - ISBN 9975-78-198-
5: F. prel, 1 000 ex. – [02-1463]
343.2/.7(075.8)
Com. Nr 1048


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
283

02-396 Chetraru, Nicolae
Comoara pârcalabului Gangur: [culeg. de povestiri istorice] / Nicolae
Chetraru, Isac Rafalovici. – Ch.: Tyragetia, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 118,
[1] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. "Tyragetia"; V).
ISBN 9975-9667-3-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-1464]
902(478)
Com. Nr 793
02-397 Enciu, Nicolae
Populalia rurala a Basarabiei în anii 1918-1940: [studiu] / Nicolae Enciu. –
Ch.: Epigraf SRL, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 269 p.: fig., tab., 21 cm.
Bibliogr. p. 238-263 si în note la sfârsitul cap. – Indice de nume p. 264-269.
– Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-903-55-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-1465]
314.1/.8(498):94(478)"1918/1940"

02-398 Palii, Alexei
Cultura comunicarii: [norme de etica, logica si de ale comunicarii orale si
scrise, oadele de texte oficiale: man. pentru licieni, studenli] / Alexei Palii. – Ed. a 3-
a, compl. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 254 p.: tab., scheme; 20
cm.
Bibliogr. p. 252 (19 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-903-56-8
F. prel, F. tir. – [02-1466]
811.135.1'271(075.8)
02-399 Rudic, Valeriu
Biologia generala: man. pentru cl. a 9-a / Valeriu Rudic, Lidia Dencicov,
Valentina Marchitan; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.: Cartdidact: Reclama,
2002 (Tipogr. "Reclama" SA). – 160 p.: fig., il., tab.; 26 cm.
ISBN 9975-932-23-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-1467]
57(075.3)
02-400 Topa, Tudor
Condamnali la zbucium: (Eseuri si portr. lit.) / Tudor Topa; red.: Vasile
Trofaila. – Ch.: Vast-M, 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 271, [1] p.: fotogr., [1] f.
portr.; 20 cm. – (Contemporanei mei)
ISBN 9975-9554-4-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-1468]
821.135.1(478)-4 Topa
02-401 Presa Basarabeana: de la începuturi pâna în anul 1957: catalog / Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu". Bibl. publica "M. V. Lomonosov"; alcat. si culeg. computerizata: Margarita
3celcikova; ed. îngrijita de Lidia Kulikovski; red. st.: Ion Dron. – Ch.: Epigraf, 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 619 p.; 24 cm.
Cuprins paralel: lb. rom., engl., rusa. – Pref.: lb. rom., rusa. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusa. – Apare cu sprijinul Primariei mun. Chisinau
ISBN 9975-903-57-6 (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-1469]
016:070(478)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
284
02-402 Quo vadis Moldova? : Administralia publica / aut.: Orlov Maria, Negru Boris,
Cunelchi Tatiana,...; TACIS. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 224 p.:
scheme; 24 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – În cop. – Apare cu sprijinul financ. al
Comisiei Europene
F. prel, F. tir. – [02-1470]
351/354(478)=135.1

02-403 Turuta, Eugen
Circuite integrate. Amplificatoare audio de putere si echivalentele lor: Catalog
/ Eugen Turuta. – Ed. a 4-a. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 2002. – 275, [1] p.:
scheme; 26 cm. – (Ser. "MiRaJ")
ISBN 9975-78-202-7
F. prel, F. tir. – [02-1471]
621.3.049.77+621.375(085.2)

02-404 $cerbatchi, Ion C.
Curs de analiza matematica: [pentru uzul studenlilor: în 2 vol.] / Ion C.
3cerbalchi; ref. st.: Ion Valula, Vladimir Dragan; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.:
Amprenta, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 20 cm.
[Vol.] 2. – 2002. – 635 p. – Bibliogr. p. 630-631 (32 tit.) si în notele de
subsol. – ISBN 9975-63-158-4 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1472]
517(075.8)
Com. Nr 503

02-405 Dulghieru, Olga
Aspecte ale resorbliei colagenului în procesul involuliei post-partum a uterului:
(st. experimental): 14.00.17 – Fiziologie normala: Autoref. al tezei de doctor în st.
medicale / Olga Dulghieru; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemilanu", Lab. Central de Cercet. 3t. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (16 tit.)
[02-1473]
612.627+618.614(043.2)
02-406 Russu, Tudor
Aprecierea starii tehnice a articulaliilor sistemului de direclie al automobilului
conform caracteristicilor de vibrodiagnosticare: Spec.: 05.20.03 "Exploatarea,
renovarea si reparalia teh. agricole": Autoref. tezei pentru oblinerea tit. st. de doctor
în st. teh. / Tudor Russu; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 21
p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (10 tit.)
[02-1474]

629.1.014:62-752(043.2)
02-407 Fonoberov, Vladimir
327-407.1.1 Proprietalile electronice si optice ale firelor si punctelor cuantice semiconductoare:
Spec. 01.04.02 – fizica teoretica: Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice /
Vladimir Fonoberov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: USM, 2002. – 22 p.: fig.; 21
cm.
Bibliogr. p. 18-20 (20 tit.)
50 ex. – [02-1475]

530.1+538.915(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
285
02-408 Bors, Mihail
Terapia antioxidanta cu ceruloplasmina si mildronat în tratamentul intensiv
complex al pacienlilor cu infarct miocardic acut:14.00-37 – Anesteziologia.
Reanimatologia: Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Mihail Bors; Univ. de Stat
de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Elena-
V.I."). – 28 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25-26 (9 tit.)
100 ex. – [02-1476]
616.127-005.8-08+615.7+577.1/.2(043.2)
02-409 Rusanov, Alexei
Cinetica proceselor optice si nonradiante în sisteme cu dimensiuni limitate în
câmpul undei electromagnetice: Spec. DH 01.04.02 – Fizica teoretica: Autoref. tezei
de doctor în st. fizico-matematice / Alexei Rusanov; Acad. de 3t. a Rep. Moldova.
Inst. de Fizica Aplicata. – Ch.: S. n., 2002. – 15 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-15 (9 tit.)
[02-1477]
535.34:621.373(043.2)
02-410 Dima, Maria
Auditul decontarilor cu bugetul: Spec. 08.00.12 – Evidenla contabila, controlul
si analiza activitalii econ.: Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Maria Dima; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. Acad. de Studii Econ. din
Moldova). – 22, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (9 tit.)
[02-1478]
657.63(478)(043.2)
Com. Nr 110

02-411 Stratulat, Oleg
Cheltuielile publice pentru obiective si acliuni economice / Oleg Stratulat; red.
st.: Simeon Certan. – Ed. st. si didactica. – Ch.: Inst. Nal. de Econ. si Inf., 2002. – 19,
[1] p.: scheme; 21 cm. – (Finanle publice)
Bibliogr. p. 49-50 (26 tit.)
ISBN 9975-920-84-5
F. prel, 500 ex. – [02-1479]
336.5
Com. Nr 82


02-412 Stratulat, Oleg
Cheltuielile pentru serviciile publice generale si aparare / Oleg Stratulat; red.
st.: Silvestru Maximilian. – Ed. st. si didactica. – Ch.: Inst. Nal. de Econ. si Inf., 2002.
– 37, [1] p.; 21 cm. – (Finanle Publice)
Bibliogr. p. 37-38 (23 tit.)
ISBN 9975-9654-2-3
F. prel, 500 ex. – [02-1480]
336.5:355/359
Com. Nr 49

02-413 Bairac, Radu
Educarea creativitalii elevilor prin compunerea problemelor de matematica:
13.00.01 – Pedagogie generala: Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Radu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
286
Bairac; Inst. de 3t. ale Educaliei. – Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: fig., organigr., tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 22 (14 tit.)
[02-1481]
37.037(09)(043.2)
02-414 Stratulat, Oleg
Recomandari referitor la studierea disciplinei universitare "Finanle publice" /
Oleg Stratulat; red. st.: 3cerbanschi Alexandru; Univ. Libera Int. din Moldova. Dep.
"3tiinle Econ.". Catedra "Finanle". – Ch.: Inst. Nal. de Econ. si Inf., 2001. – 15, [1] p.:
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 15-16 (22 tit.). – F. f. de tit.
200 ex. –[02-1482]
336.1(076.5)
Com. Nr 45

02-415 Zbanca, Andrei
Organizarea si eficienla economica a producliei furajere: (în baza datelor
întreprinderilor agricole din jud. Balli): Spec. 08.00.05 – Economie si management în
ramura si domeniu de activitate: Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Andrei
Zbanca; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: UASM, 2002. – 23, [2] p.: scheme,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[02-1483]
631.15:636.085/.087(478)(043.2)
02-416 |ycesa, Ta¡søua |aspønosua
0coõeuuoctu roseaeuu¤ õpoa¤+ux u oau+anMx coõar s autpororeuuon
nauaaa1te: 03.00.08 – soonoru¤: Astope1. auc. ua coucr. v+eu. cter. a-pa õuon.
uavr / Tate¤ua laspunosua lvcesa; A. l. Pecr. Vonaosa. |u-t 8oonoruu. – K.: CE
USM, 2002. – 25 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
70 ex. – [02-1484]
591.5:636.7(043.2)
Com. Nr 131/02

02-417 Procedeele agrotehnice de sporire a rezistenlei la ger a butucilor de vila de vie /
alcat.: G. Gavrilov, D. Bratco. – Ch.: INEI, 2001. – 11 p. – 20 cm. – (Inf.-expres / Inst.
Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 9-11 (16 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
174 ex. – [02-1485]
Arpotexuu+ecrue rpuenM, rosMaeuu¤ vctou+usoctu suuorpaauMx rvctos r
noposv
634.8:631.5
Com. Nr 40

02-418 Galaju, Ion
Programa analitica a cursului oplional "Noile State Industrializate": (pentru
stud. fac. "Relalii Econ. Int.", a. 4) / Ion Galaju; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Catedra "Relalii Econ. Int.". – Ch.: A.S.E.M., 2002. – 19 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
50 ex. – [02-1486]
339.9(073.8)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
287
02-419 ßec¡uøk cnas¤ucroro vuusepcuteta / Cnas¤u. vu-t Pecr. Vonaosa; ots. pea.: l.
8usuteu. - K.: 6. u., 2002 (|.ñ.1. Leutp. Tur."). - 20 cm.
8Mr. 7. – 2002. - 185 p.: graf., tab. – Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de
subsol. – ISBN 9975-78-199-3: F. prel, 500 ex. – [02-1487]
[009+378.4](478)(082)

02-420 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Eminescu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch.:
Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17x12 cm. – (Col. "Poesis" / coord.:
Pavel Balmus)
Vol. I. – 2002. – 271 p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca
trei carli. – ISBN 9975-79-000-3 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1488]
821.135.1-1 Eminescu

02-421 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Eminescu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch.:
Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17x12 cm. – (Col. "Poesis" / coord.:
Pavel Balmus)
Vol. 2. – 2002. – 256 p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca
trei carli. – ISBN 9975-949-88-6 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1489]
821.135.1-1Eminescu
02-422 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Eminescu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch.:
Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. centrala"). – 17x12 cm. – (Col. "Poesis" / coord.: Pavel
Balmus)
Vol. 3. – 2002. – 302 p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca
trei carli. – ISBN 9975-949-89-4 (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1490]
821.135.1-1Eminescu
02-423 Eminescu, Mihai
Opera poetica / Eminescu; cop., cop. ser.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch.:
Cartier, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. centrala"). – 17x12 cm. – (Col. "Poesis" / coord.: Pavel
Balmus)
Vol. 4. – 2002. – 316 p., [1] f. portr. – Apare într-o învelitoare comuna cu înca
trei carli. – ISBN 9975-79-002-X (în cop.): F. prel, F. tir. – [02-1491]
821.135.1-1Eminescu
02-424 Motpan, Chiril
Cum sa te aperi de jurnalisti?! : Îndrumar privind relaliile cu mass-media /
Chiril Molpan; red. coord.: Eudochia Verdes. – Ch.: "Bastina-Radog" S.R.L., 2002. –
95 p.: des.; 20 cm.
Bibliogr. p. 92-93 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financ. a domnilor Alexandru
Rusu, Director General al Firmei Ed. Poligr. "Bastina-Radog", Valeriu Saharneanu,
Pres. al Uniunii Jurnalistilor din Moldova si Paul Strutzescu, Pres. al Ligii pentru
Apararea Dr. Omului din Moldova
ISBN 9975-9563-8-6
F. prel, 1000 ex. – [02-1492]
659.4:070
02-425 Andru, Vasile
Isihasmul, sau Mestesugul linistirii: [curent lice] / Vasile Andru; cop.: Iaroslav
Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002. – 144 p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-101-4
F. prel, F. tir. – [02-1493]
255

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
288
02-426 Knøueuko, ß. h.
Araaenu+ecra¤ uavra Vonaasuu = The academic science of Moldavia:
xpouura, coõMtu¤, 1artM (1960-1975 rr.): nouorp. / 8. |. Knuneuro. - K.: "|uecca",
2002 (|.-ñ. 1. "Leutp. tur."). – 258, [1] p.; 21 cm.
|sa. ro uuuuuatuse u rpu 1uu. roaaep×re Kourpecca pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9614-9-5 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1494]
001: 061.12(478)"1960/1975"02-427 Konauckøø, P. H.
6narotsoputeneuMe oprauusauuu espees 6ecapaõuu s ne×soeuuMu repu-
oa, 1918-1940 rr. / F. V. Korauucruu; A. l. Pecr. Vonaosa. |u-t ne×atu. uccnea.
– Ch.: Pontos, 2002 (|.-ñ.1. "Leutpaneua¤ tur."). – 499 p.; il.; 20 cm.
Bibliogr. în note p. 429-471. – Index de nume p. 472-495. - ñoarot. u usa. sa
cpeactsa Anep. Espeucroro 0õìeauueuuoro Pacrpeaen. Kon. "û×ouut"
ISBN 9975-902-09-X (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-1495]
061.235(=411.16(478))+94(=411.16(478))"1918/1940"
Com. Nr 1281

02-428 6ksopuosa, A. K.
Pvccrue 6eccapaõuu: orMt ×usuu s auacrope (1918-1940 rr.) / A. k.
Crsopuosa; oõno×.: F. 0nuuuMr; 1oto: ûeuuc 1ora; Araa. uavr Pecr. Vonaosa.
|u-t ne×atuu+ecrux uccnea. – K..: Pontos, 2002 (|.-ñ.1. "Leutpaneua¤ tur."). –
276 p.; tab.; 22 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. - |sa. ro uuuuuatuse: ûer. ne×atu. otuoaeuuu
Pecr. Vonaosa, Koopauuauuou. coseta pvc. oõauu (oõ-uuu s Pecr. Vonaosa)
rpu 1uu. roaaep×re ñoconectsa Poc. 1eaepauuu s Pecr. Vonaosa
ISBN 9975-902-14-6 (în cop.)
F. prel, 700 ex. – [02-1496]
94(=161.1(478))+94(478)"1918/1940"+323/324+94(498)
Com. Nr 1417
02-429 haiapøø, 6epreø
loseuaa¤ uctopu¤ sapvõe×uMx ctpau, (1914-2002): /+eõ. an¤ 9-ro rn. /
Cepreu lasapu¤; uav+. pea.: ûenup ûparues; Araa. ne×avuap. otuoaeuuu u
aurnonat. suauuu. – K.: Civitas, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 135, [1] p.: il.,
scheme, tab.; 24 cm.
ISBN 9975-912-05-2
F. prel, F. tir. – [02-1497]
94(100-87)"1914/2002"(075.3)
02-430 6øurep, Høxaena
Tauua +ucen: TectM ro natenature an¤ 1 rn. / Vuxaena Cuurep, Vapuaua
PMauos¤uv; trad.: Valentina Gaiciuc; red. trad.: Larisa Nosacenco; V-so
oõpasosauu¤ u uavru Pecr. Vonaosa. – Ch.: Prut Internalional, 2000 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 55, [1] p.: il.; 26 cm.
ISBN 9975-69-124-2
F. prel, F. tir. – [02-1498]
51(079)(075.2)
Com. Nr 1316

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
289
02-431 Hapøø, ha¡anøø
le+a¤uua¤ paaocte: Ctuxotsopeuu¤ u roanM / latanu¤ Vapu¤. - K.:
"|uecca", 2002 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 128 p.: il.; 14x11 cm. – (Cep.
"ûeõkt")
|sa. ro uuuuuatuse u rpu 1uu. roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr.
Vonaosa, ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9677-2-8
F. prel, F. tir. – [02-1499]
821.161.1(478)-1 Vapu¤
02-432 Poaøua, ha¡ansø
F suak…: ru. roasuu / latane¤ Poauua; xva.: V. 0pnosa. – K.: |uecca,
2002 (Tipogr. A3 a Rep. Moldova). – 111, [1] p.: il.; 14x11 cm. – (Cep. "ûeõkt")
|sa. rpu 1uu. roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr. Vonaosa, ñpunapuu r.
Kuauuesa, Kuauu. oõauuM poccu¤u,…
ISBN 9975-9677-1-X
F. prel, F. tir. – [02-1500]
821.161.1(478)-1 Poauua
02-433 Frecautan, Alexandru
Evidenla contabila în exploataliile agricole: [man. pentru uzul studenlilor] /
Alexandru Frecaulan, Igor Balan. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002. – 257 p.: tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 249 (6 tit.)
ISBN 9975-946-43-7
F. prel, 100 ex. – [02-1501]
657:631.1(075.8)
02-434 Bazele cadastrului si a ingineriei mediului: Curs de leclii: [pentru liceeni] / Univ.
Agrara de Stat din Moldova. Liceul teoretic Agricol; elab.: Oleg Horjan. – Ch.: Centrul
ed. al UASM, 2002. – 35, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 36 (6 tit.). – Apare cu sprijinul Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-41-0
F. prel, 100 ex. – [02-1502]
332.21/.3(075.3)


02-435 Bazele managementului si marketingului: Curs de leclii: [pentru uzul liceenilor] /
Univ. Agrara de Stat din Moldova. Liceul Teoretic Agricol; elab.: Petru Tomila. – Ch.:
Centrul ed. al UASM, 2002. – 34 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 34 (4 tit.)
ISBN 9975-946-42-9
F. prel, 100 ex. – [02-1503]
658.012.4+658.8(075.3)
02-436 Dîrul, Alexandru
Schile de gramatica funclional-semantica a limbii române / Alexandru Dîrul. –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. A3 Moldova). – 267 p.: scheme; 24 cm.
Bibliogr. p. 261-264. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaliei "Volkswagen-
Stiftung" (Germania)
ISBN 9975-62-082-5
F. prel, 400 ex. – [02-1504]
811.135.1'36
Com. Nr 21

02-437 Inginerie genetica si biotehnologii moderne: Materialele Simpoz. al 2-lea Nal. cu
participare Int. / Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Genetica, Soc. 3t. a

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
290
Geneticienilor si Amelioratorilor din Rep. Moldova. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2002.
– 417, [1] p.: des., fig., tab.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-946-40-2
F. prel, 150 ex. – [02-1505]
577.21+631.147(063)(082)=135.1=111 =161.1
02-438 Catalogul carlilor cu autografe din colecliile Bibliotecii Municipale din Chisinau /
Biblioteca Mun. "B.P. Hasdeu". Centrul de Inf. si Docum. "Chisinau"; alcat.: C.
Tricolici; ed. îngrijita de L. Kulikovski. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 250, [1] p., [16] p.: autogr.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Primariei Mun. Chisinau
ISBN 9975-902-16-2 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1506]
019.9
Com. Nr 1441
02-439 Computer Science Journal of Moldova / Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of
Mathematics and Computer Science; edit.-in-chief: C. Gaindric; advisory board: N.
Adronaty,…. – Ch.: Inst. of Mathematics and Computer Science, 2002. – 22 cm.
Vol. 10, Nr 3 (30). – 2002. – 350 p.: il., fig., tab. – Text: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul parlial al Supreme Council on
Science and Technological Development of the Rep. of Moldova. – F. prel, F. tir. –
[02-1507]
519.6:004(082)=111
02-440 Tonu, Maria
Unghiul cercului: [versuri] / Maria Tonu. – Ch.: Crin, 2002 (F.E.-P: "Tipogr.
Centrala"). – 126 p.; 20 cm.
ISBN 9975-78-194-2
F. prel, 1000 ex. – [02-1508]
821.135.1(478)-1 Tonu

02-441 Ciobanu, Domnica
Chimia produselor alimentare: investigalii analitice: [man. pentru uzul
studenlilor] / Domnica Ciobanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 357 p.: fig.,
scheme, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 344-352 (143 tit.)
ISBN 9975-63-155-X
F. prel, F. tir. – [02-1509]
661.7/.8+663/664(075.8)
02-442 Cristea, Ion
Bazele generarii suprafelelor prin aschiere: [pentru uzul studenlilor] / Ion
Cristea, Mihai Gherghel; ref. st.: Gheorghe Secara, Gheorghe Vrabie. – Ch.:
Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 245, [1] p.: fig., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 246 (23 tit.)
ISBN 9975-63-157-6
F. prel, 100 ex. – [02-1510]
621.91/.95(075.8)
02-443 Aditivi si ingrediente alimentare: investigalii analitice: [man. pentru uzul studenlilor] /
Domnica Ciobanu, Elena Mirela Grosu, Adriana Dabija, Pavel Eduard George. – Ch.:
Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 408 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 399 (20 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1511]
661.7/.8+664(075.8)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
291
02-444 Gherghel, Mihai
Bazele proiectarii sculelor aschietoare: [pentru uzul studenlilor] / Mihai
Gherghel, Ion Cristea, Vasile Pavel. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 278,
[2] p.: fig., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 279-280 (32 tit.)
ISBN 9975-63-161-4
F. prel, 100 ex. – [02-1512]
621.9.02:621.91(075.8)
02-445 Marcuta, Cornelia
Masurari electrice si electronice: teorie si probleme: [în 2 vol.]: [pentru uzul
studenlilor] / Cornelia Marcula, Mihai Crelu. - Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). –
24 cm.
Vol. 1: Metrologie, aparate analogice si numerice. – 2002. – 261 p.: fig., tab. –
Bibliogr. p. 259-261(54 tit.). – ISBN 9975-63-143-6: F. prel, 115 ex. – [02-1513]
621.317+53.08(075.8)
02-446 Radu, Andrei
Land Transportation Engineering: [pentru uzul studenlilor] / Andrei Radu; ref.
st.: Horia Gh. Zarojanu, Nicolae Vladimir Vlad. – Ch.: Tehnica-Info, 2002. – 204 p.:
fig., tab.; 21 cm.
Text: lb. engl. – Bibliogr. p.191-196 (113 tit.)
ISBN 9975-63-128-2
F. prel, F. tir. – [02-1514]
629:656(075.8)=111
02-447 Hanganu, Aurelia
Tipologia propoziliilor din perspectiva pragmatica: [pentru uzul studenlilor] /
Aurelia Hanganu; Acad. de 3t. a Moldovei, Inst. de Lingvistica. – Ch.: Centrul Ed. al
USM, 2002. – 122, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 110-123 (289 tit.)
ISBN 9975-70-199-X
F. prel, 50 ex. – [02-1515]
811.135.1'367.2(075.8)
Com. Nr 692
02-448 Agârbiceanu, Ion
Faraonii: [povestiri] / Ion Agârbiceanu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir
Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 310, [1] p.,
[1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; 272)
Pe cop.: Tîganca si Casa de lara de Nicolae Grigorescu. – Ref. ist.-lit. p. 286-
311
ISBN 9975-74-443-5 (Litera). – ISBN 973-8358-64-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1516]
821.135.1-32 Agârbiceanu
Com. Nr 20961
02-449 Bart, Jean
Jurnal de bord: [schile marine] / Jean Bart; conceplia graf. a col. si cop.:
Vladimir Zmeev; ed. îngrijita de Constantin Mohanu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera
Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 446, [1] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului:
ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 243)
Numele adevarat al aut.: Eugeniu P. Botez. - Ref. ist.-lit. p. 415-444
ISBN 9975-74-457-5 (Litera). – ISBN 973-8358-63-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1517]
821.135.1-94 Bart
Com. Nr 20950

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
292
02-450 ßapuaknø, ü.
3rouonura nanoro õusueca: /+eõ. rocoõue / û. ñapnarnu. – K.: |sa-so
V.3.A., 2002 (Tipogr. ASEM). – 271 p.: des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-75-163-6
F. prel, 200 ex. – [02-1518]
334.72+338.2(075.8)
Com. Nr 93
02-451 Scrivner, Jane
Dezintoxicali-va singuri: [în 5 carli] / Jane Scrivner; trad. de Vivia Sandulescu;
Inst. Britanic de Terapii Complementare. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). –
185, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Secretele sanatalii").
Indice p. 182-186
ISBN 9975-61-252-0
F. prel, 2 000 ex. – [02-1519]
613.2.03:615.874(083.132)
Com. Nr 21314
02-452 Scrivner, Jane
Dezintoxicarea totala: [în 5 carli] / Jane Scrivner; trad. de Genoveva Bolea;
Inst. Britanic de Terapii Complementare. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul Poligr.). –
222, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Secretele sanatalii").
Indice p. 216-220
ISBN 9975-61-250-4
F. prel, 2 000 ex. – [02-1520]
613.2.03:615.874(083.132)
Com. Nr 21313
02-453 Bujor, Liuba-Dragostita
Cântam gama do-major: [versuri melodice] Abecedar muz. pentru copii / text,
muz., des.: L. D. Bujor. – Ch.: Pontos, 2002 (Combinatul Poligr.). – 14, [1] p.: des.
color., n. muz.; 24 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Dlui Anatol Josanu
ISBN 9975-902-24-3
F. prel, F. tir. – [02-1521]
821.135.1(478)-192-93 Bujor
Com. Nr 21366
02-454 Gantea, Irina
Limba româna: Caietul elevului: Cl. a 2-a / Irina Gantea, Galina Apostol-
Ciubara, Viorica Goras-Postica. – Ch.: Lumina : Prut Internalional, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 96 p.: il.; 24 cm.
ISBN 9975-65-162-3
F. prel, 20 000 ex. – [02-1522]
811.135.1(075.2)

02-455 "COFrRoCA-2002", colloque franco-roumain de chimie applique (2; 2002;
Bacau, România). Actes du deuxième colloque franco-roumain de chimie appliquée
COFrRoCA-2002 / Organise par La Centre de Recherche "Chimie et genie des
produits naturels et de synthese et de la protection de l'environnement" de l'Univ. de
Bacau; ed.: Lucian Gavrila, .... – Ch.: Tehnica-Info; Bacau: Alma Mater, 2002 (AS
Gevi-F Iasi). – XII, 412 p.: fig., tab.; 30 cm.
Rez. – Bibliogr. la sfârsitul art. – Index de aut., p. 409-410. – Index inst., p.
411-412. – Apare cu sprijinul financiar al CNFIS-Bucuresti, co-finanlat de Banca
Mondiala si Guvernul României

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
293
ISBN 9975-63-140-1 (Tehnica-Info). – ISBN 973-8392-04-7 (Alma Mater)
F. prel, F. tir. – [02-1523]
54:66.0(082)(063)=133.1
02-456 The Republic of Moldova and the European integration / The Inst. for Public Policy;
red. st.: Arcadie Barbarosie, Valeriu Gheorghiu. – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 257, [4] p.; 24 cm.
ISBN 9975-79-181-6
F. prel, F. tir. – [02-1524]
339.92
02-457 Educatia civica: Man. pentru cl. a 9-a / Pavel Cerbusva, Tamara Cojocaru, Valeriu
Gorincioi,...; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.: Litera Educalional: Soc.
Independenta pentru Educalie si Drepturile Omului, 2002 (Combinatul Poligr.). – 103,
[1] p.: il.; 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Dep. de Stat al SUA, Univ. IOWA, Ambasada SUA
în Rep. Moldova
ISBN 9975-74-462-1
Gratis, F. tir. – [02-1525]
37.035(075.3)
Com. Nr 21235
02-458 Thuderoz, Christian
Negocierile: Eseu de sociologie despre liantul social / Christian Thuderoz;
trad. din lb. fr.: Olga Moraru. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 198
p.; 22 cm – (Col. "Liantul social").
Bibliogr. p. 192-198. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova si
al Inst. Pentru o Soc. Deschisa, Budapesta.
ISBN 9975-67-301-5
F. prel, 1 000 ex. – [02-1526]
316.48:316.285:316.77
Com. Nr 21380
02-459 Krog, Evald.
Zâmbeste din nou! : Istoria vielii lui Evald Krog: [pres. Alianlei Europene a
Asoc. Distrofiilor Musculare (EAMDA)] / repovestita de Mette Bock; trad. din lb. engl.:
Lilian Corelchi. – Ch.: Asoc. "Acasa", 2001 (Combinatul Poligr.). – 126 p.: fotogr.; 24
cm.
Tit. orig.: En Miskelsvindler – historien om Evald Krog. – Apare cu sprijinul
financ. al Cordaid
ISBN 9975-9507-1-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-1527]
364.262

02-460 Societatea pe Acliuni Introscop = Aruuouepuoe oõaectso |utpocror: Ghid. – [2-e
usa., repepaõ.]. - [Ch.: S. n., 2002](Combinatul Poligr.). – 23 p.: tab., il. color.; 30
cm.
Text: lb. rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1528]
621.3

02-461 "Biochimie si Biotehnologii în Industria Alimentara", simpoz. int. (1; 2002;
Chisinau). Biochimie si Biotehnologii în Industria Alimentara: Materialele I – Simpoz.
Int., Chisinau, 6-9 noiembr. 2002 / com. st. si organizatoric: Grigore Musteala, .... –
Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. UTM). – 313 p.: diagr., fig., tab.; 30 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
294
Antetit.: Univ. Teh. a Moldovei Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârsitul
art.
ISBN 9975-63-174-6
F. prel, 100 ex. – [02-1529]
577+66.0:663/664(082)(063)=135.1=111=133.1
Com. Nr 102
02-462 Eremeico, Natalia
Rinocerii pliocenului si pleistocenului din Republica Moldova, semnificalia lor
stratigrafica si paleogeografica: Spec. 03.00.08 – zoologie: Autoref. al tezei de doctor
în st. biologice / Natalia Eremeico; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Zoologie. –
Ch.: S. n., 2002. – 23 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19- 20
[02-1530]
569.722(478)(043.2)
02-463 Cârlig, Tatiana
Particularitalile biologice si comportamentul speciei Rana dalmatina Bonap.
(Amphibia, Anura) în Codrii Centrali: Spec. 03.00.08 – zoologie: Autoref. al tezei de
doctor în st. biologice / Tatiana Cârlig; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de
Zoologie. – Ch.: S. n., 2002. – 25 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23 (10 tit.)
[02-1531]
597.6+597.8+597.85(043.2)
02-464 Tripe, Adela-Florina
Grupuri de unitali în inele total marginite: 01.01.06 – logica matematica,
algebra si teoria numerelor: Autoref. tezei de doctor în st. fizico-matematice / Adela-
Florina Tripe; Acad. de 3t. a Moldovei. Inst. de Matematica si Informatica. – Ch.: S.
n., 2002. – 20 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-18 (58 tit.)
[02-1532]
512.556(043.2)
02-465 Manole Tatiana Maxim
Finanlele publice locale si rolul lor în consolidarea autonomiei financiare la
nivelul unitalilor administrativ-teritoriale: Spec. 08.00.10 – Finanle, moneda si credit:
Autoref. al tezei de doctor habilitat în st. econ. / Tatiana Maxim Manole; Univ. Agrara
de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. UASM, 2002. – 46, [2] p.: diagr., scheme,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 42-46 (42 tit.) si în notele de subsol
[02-1533]
336.14/.15:352(478)(043.2)
02-466 Erhan, Teodor
Determinarea influenlei valorilor curenlilor de scurtcircuit asupra fiabilitalii
relelelor electrice de distribulie si echipamentelor în sistemele electro-energetice:
05.20.02 "Electrificarea agriculturii": Autoref. al tezei doctor habilitat în st. teh. /
Teodor Erhan; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 37 p.: fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 33-35 (45 tit.)
[02-1534]
621.313:621.311.019.3(043.2)
02-467 Armasu, Ludmila
Structuri si formule narative în proza pentru copii a lui Spiridon Vangheli:
10.01.01 – Lit. rom.: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Ludmila Armasu; Acad.
de 3t. a Moldovei. Inst. de Lit. si Folclor. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. UPS "Ion
Creanga"). – 22 p.; 21 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
295
Bibliogr. p. 19-20 (13 tit.) si în notele de subsol
[02-1535]
821.135.1(478).09(043.2)
02-468 Cantâr, Grigore
Poezia contemporana basarabeana si fenomenul intertextualitalii: 10.01.01 –
Lit. rom.: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Grigore Canlâr; Acad. de 3t. a
Moldovei. Inst. de Lit. si Folclor. – Ch.: S. n., 2002. – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (7 tit.) si în notele de subsol
[02-1536]
821.135.1.09"19"(478)(043.2)
02-469 Silitrari, Elena
Polimorfismul morfofunclional al ciliatelor (Protozoa, Ciliata) în diferite condilii
ecologice: 03.00.08 – Zoologie: Autoref. al tezei de doctor în st. biologice / Elena
Silitrari; Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Zoologie. – Ch.: Centrul ed. USM,
2002. – 25 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (14 tit.)
70 ex. – [02-1537]
593.1+576.3(043.2)
Com. Nr 340
02-470 Melnic, Georgeta
Contabilitatea valorilor materiale: Spec.: 08.00.12 – Evidenla contabila,
controlul si analiza activitalii econ.: Autoref. al tezei de doctor în st. econ. / Georgeta
Melnic; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. ASEM). – 24,
[2] p.: fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 23-24 (6 tit.)
50 ex. - [02-1538]
657.422.6/.7(043.2)
Com. Nr 111
02-471 $avga, Alina
Formele infracliunii intenlionale dupa fazele ei de desfasurare: Spec. –
12.00.08 (drept penal si criminologie; drept penitenciar): Autoref. al tezei de doctor în
drept / Alina 3avga; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. USM, 2002. – 22
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (14 tit.)
50 ex. – [02-1539]
343.236(043.2)
Com. Nr 339

02-472 Stati, Vitalie
Raspunderea penala pentru infracliunile legate de insolvabilitate: Spec.:
12.00.08 – drept penal si criminologie; drept penitenciar: Autoref. al tezei de doctor în
drept / Vitalie Stati; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. USM, 2002. – 21 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (19 tit.)
50 ex. – [02-1540]
343.37(043.2)
Com. Nr 333

02-473 Rapcea, Mihai
Suportul stiinlific al aprecierii ampeloecologice si valorificarii centrelor viti-
vinicole ale Republicii Moldova: Spec. 06.01.08 – "Viticultura": Autoref. al tezei de

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
296
doctor habilitat în st. agricole / Mihai Rapcea; Inst. Nal. al Viei si Vinului. – Ch.: S. n.,
2002. – 44 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 38-41(44 tit.)
[02-1541]
634.8:631.527:581.5(043.2)
02-474 Acasa: Asocialia pentru Caritate si Asistenla Sociala / Asoc. pentru Caritate si
Asistenla Sociala; consiliul de administralie: Ioan Moca (pres.), .... – Ch.: S. n., 2002.
– 12 p.: fotogr.; 25 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1542]
364

02-475 Mohammadifard, Gholamali
Ideile politice ale Islamului si contemporaneitatea: Spec.: 23.00.01 – Teoria si
istoria politologiei, Institulii si procese politice: Autoref. al tezei de doctor în st. politice
/ Gholamali Mohammadifard; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Relalii Int., 3t.
Politice si Adm. – Ch.: S. n., 2002. – 21 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.) si în notele de subsol
[02-1543]
297:32(043.2)
Com. Nr 107
02-476 Cehov, Anton
Un roman cu contrabas: Nuvele si schile / Anton Cehov; trad. din lb. rusa: I.
Crelu,...; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera
Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 363, [4] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului:
ser. noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 324)
Ref. ist.-lit. p. 358-362
ISBN 9975-74-463-X (Litera). – ISBN 973-8358-80-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1544]
821.161.1-3 Cehov
Com. Nr 21300
02-477 Alecsandri, Vasile
Despot – Voda; Sânziana si Pepelea: [piese] / Vasile Alecsandri; conceplia
col.: Vladimir Zmeev; cop. si il.: Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 267, [5] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua /
col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; nr. 248)
Reprod. dupa ed.: Opere. VI-VII (Bucuresti: Minerva, 1979). – Ref. ist.-lit. p.
266-268
ISBN 9975-74-469-9 (Litera). – ISBN 973-8358-85-X (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1545]
821.135.1-2 Alecsandri
Com. Nn 21305
02-478 Balzac Honoré de
Taica Goriot: Roman / Honoré de Balzac; trad.: Victor Vasilache; conceplia
graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 319, [1] p.: gravuri, [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 317)
Ref. ist.-lit. p. 293-320
ISBN 9975-74-429-X (Litera). – ISBN 973-8358-51-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1546]
821.135.1-3 Balzac
Com. Nr 20937

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
297
02-479 Toiu, Constantin
Galeria cu vila salbatica: [roman] / Constantin Toiu; conceplia graf. a col. si
cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.).
– 462, [1] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.
de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 249)
Ref. ist.-lit. p. 453-463
ISBN 9975-74-451-6 (Litera). – ISBN 973-8358-72-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1547]
821.135.1-3 Toiu
Com. Nr 21376
02-480 Educatie pentru Sanatate: Ghid metodologic / aut.: Elizabeta Camerzan-Ionascu,
Nicolae Camerzan, Mariana Camerzan; coord. st.: I. Botgros,... Inst. de 3t. si
Educalie. – Ch.: S. n., 2002. – 100 p.: des., tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. - Bibliogr. p. 99
F. prel, F. tir. – [02-1548]
372.861.3
Com. Nr1764
02-481 Pascarel, Ion
Diclionar englez-român, român-englez: 42 de mii de cuvinte / Ion Pascarel,
Virginia Iastremschi, Andrei Prohin; pict.: l. Cusnirenco. – Ch.: Pontos, 2002 (Ed.
"Universul"). – 652 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 652 (7 tit.). – Apare cu contribulia dlor Vadim Molodeanu, Corneliu
Pascarel
ISBN 9975-938-61-2 (în cop.)
F. prel, 7 000 ex. – [02-1549]
811.111'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111
Com. Nr 3316
02-482 Blandiana, Ana
Întâmplari cu Arpagic / Ana Blandiana; il. de Ion Severin. – Ch.: Î.E.-P.
"3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 87 p.: il. color.; 20x22 cm. – (Col. "Pasarea
maiastra")
ISBN 9975-67-314-7
F. prel, 3 000 ex. – [02-1550]
821.135.1-1 Blandiana
Com. Nr 21397
02-483 Recomandarile Comitetului de Ministri al Consiliului Europei si ale Seminarului
"Predarea istoriei în Republica Moldova" desfasurat de reprezentanlii Asoc.
Profesorilor de Istorie din Europa (EUROCLIO) la Chisinau în perioada 14-18 aprilie
2002: [trad. din engl.]: (în ajutorul profesorilor de istorie din Rep. Moldova) / aut.:
Joke van der Leeuw-Roord, Huibert Crijns; pregat. de Valentina Haheu,... . – Ch.: S.
n., 2002. – 54 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1551]
371.3:94(478):341.176(4)

02-484 Gorgan, Ion
Visare: Poem / Ion Gorgan; pict.: Alexandru Hmelnilki. – Ch.: Litera, 2002
(Combinatul Poligr.). – 23 p.: il.; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. a SA "Teleconstruclia", Bucuresti, România
ISBN 9975-74-355-2
F. prel, 1 000 ex. – [02-1552]
821.135.1(478)-1 Gorgan

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
298
02-485 Masurari electronice: Îndrumar de lab. / Acad. de Telecomunicalii si Informatica din
Rep. Moldova. Catedra Telecomunicalii si Informatica; elab.: Nicolai Armencea. –
Ch.: A.T.I.M., 2002. – 116 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 116 (6 tit.)
ISBN 9975-9714-4-X
F. prel, 200 ex. – [02-1553]
621.317(076.5)
02-486 Istoria universala a statului si dreptului: (perioada moderna): [pentru uzul studenlilor]
/ Andrei Gustiuc, Liliana Chirtoaca, Veronica Rosca, Radomir Gârlea; Univ. Nal. din
Moldova, Acad. "3tefan cel Mare" a MAI al RM. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. firmei
"Elena-V.I."). – 21 cm.
Vol. 3. – 2002. – 144 p: tab. – Bibliogr. p. 140-143 (91 tit.) si în notele de
subsol. – ISBN 9975-70-180-9 (Univ. Nal. din Moldova). – ISBN 9975-930-60-3
(Acad. "3tefan cel Mare" a MAI al RM): F. prel, 300 ex. – [02-1554]
340(091)"1492/1914"(075.8)
Com. Nr 37


02-487 Mitina, Irina
Analiza genomurilor plantelor cu utilizarea elementelor genetice mobile:
03.00.15 – Genetica: Autoref. al tezei de doctor în st. biologice / Irina Mitina; Acad.
de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Genetica. – Ch.: S. n., 2002. – 20 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[02-1555]
575:577.21(043.2)
02-488 Sîromeatnicov, Iulia
"Variabilitatea somaclonala si indusa la hibrizii interspecifici de tomate":
03.00.15 – genetica: Autoref. tezei de doctor în st. biologice / Iulia Sîromeatnicov;
Acad. de 3t. a Rep. Moldova. Inst. de Genetica. – Ch.: S. n., 2002. – 19 p.: tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 17 (13 tit.)
[02-1556]
576.535:575.224:635.64(043.2)
02-489 Radu, Liliana
Acte normative necesare si mostra de oformare a materialelor anchetei de
serviciu referitor la încalcarile de disciplina admise de efectivul variabil: Îndrumar
metodic / L. Radu; Acad. de Polilie "3tefan cel Mare". – Ch.: Acad. de Polilie "3tefan
cel Mare", 2002. – 39 p.; 20 cm.
ISBN 9975-930-46-8
F. prel, 100 ex. – [02-1557]
351.741(075.8)
02-490 Constantinov, Vasile
Administrarea sistemelor informalionale automatizate cu caracter juridic:
[pentru uzul studenlilor] / Vasile Constantinov; Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. MAI). – 40 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 36-37 (20 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-930-54-9
F. prel, 100 ex. – [02-1558]
004.65:34(076.5)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
299
02-491 Constantinov, Vasile
Sisteme informalionale automatizate în organele polilienesti: [pentru uzul
studenlilor] / Vasile Constantinov; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Ch.: S.
n., 2002 (Tipogr. MAI). – 48 p.: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43-45 (34 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-930-55-7
F. prel, 100 ex. – [02-1559]
343.3/.7:004.65:34(076.5)
02-492 Constantinov, Vasile
Sisteme informalionale în organele juridice ale Republicii Moldova: [pentru
uzul studenlilor] / Vasile Constantinov; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Ch.:
S. n., 2002 (Tipogr. MAI). – 45, [2] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44 (15 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-930-56-5
F. prel, 100 ex. – [02-1560]
004.65:34(076.5)

02-493 Neuhaus, Norbert
Valorile democraliei crestine / Norbert Neuhaus. – Ch.: Alfa si Omega, 2002. –
20 cm.
Vol. I. – 2002. – 103 p. – An.: Declaralia universala a drepturilor omului. -
ISBN 9975-9618-2-7: F. prel, F. tir. – [02-1561]
32.001


02-494 hc¡opøø pvnMu: c apesueuaux speneu ao uaaux aueu: an¤ roarot. u sctvr. ar-
saneuos s 8/8M / ron. ast.: ûenup ûparues, Enun ûparues, 8naaunup Vucres-
ra,…; rep. c pvn.: Esreuuu Varcuneuro; Araa. uavr Pecr. Vonaosa. |u-t ucto-
puu, |u-t rea. u rcuxon. uavr. – K.: Civitas, 2002 (Turorp. "Prag-3"). – 303 p.; 20
cm.
ISBN 9975-936-67-9
F. prel, F. tir. – [02-1562]
94(=135.1)(075.3)

02-495 Prigorschi, Claudia
Voyage au pays des verbes conjugaison: (Material didactic) / aut.: Claudia
Prigorschi, Claudia Suhan, Tatiana Banzari. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Prag-3"). –
96 p.; 20 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Text: lb. fr.
ISBN 9975-77-010-X
F. prel, 5 000 ex. – [02-1563]
811.133.1'367.625(075.8)
Com. Nr 1311
02-496 ßesøu, H.
Lero+ru aucrosuuuu, rar asonkuuouuMu rvte passutu¤ +enosera: (v+eõ.
rocoõue ro actponoruu) / Vuxaun ßesuu, lanuua Kv+epeuro; Araa. Actponoruu. –
K.: Lû8, 2002 (Turorp. "Prag-3"). – 125, [4] p.: des., tab.; 20 cm. – (Ser.: /+eõ. nut.
an¤ ctvaeutos sMca. actponor. v+eõ. saseaeuuu)
ISBN 9975-9610-7-X
F. prel, F. tir. – [02-1564]
133.52(075.8)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
300

02-497 Stamatoglu, G.
Gagauzlarin. Tarihi hem etnogenezi / G. Stamatoglu. – Komrat, S. n.,
2002(Tipogr. "Prag-3"). – 20 cm.
I-ci kitab. – 2002. – 393 p.: il., fotogr. – Tit. pe cop.: Altin. – Text: lb. gagauza. -
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. p. 348-387 (773 tit.). – F. prel, F. tir. – [02-1565]
94(=512.1)+39(=512.165)

02-498 De la durabilitatea obiectelor renovate – la dezvoltarea durabila a comunitalilor:
Materialele seminarului organizat la Soroca, 09-11 aug. 2002 / Fondul de Investilii
Soc. din Moldova, Centrul Nal. de Asistenla si Inf. a Org. Neguvernamentale din
Rep. Moldova; resp.: Sergiu Gavrilila. – [Ch.: S. n., 2002] (Tipogr. "Prag-3"). – 66 p.;
il., scheme; 29 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 1 000 ex. – [02-1566]
[338:316.42:061.2](478)(082)(063)
02-499 Koonepa¡øsuoe oõpasosauue s routercte asonkuuu rotpeõutenecrou roorepa-
uuu s ctpauax Cll, ne×avuapoauoro roorepatusuoro asu×euu¤ u cospeneuuMx
oõpasosateneuMx ctauaaptos s ua+ane III tMc¤+enetu¤: (VatepuanM 5-ou Cec-
cuu Coseta pertopos s. v. sos. rotpeõ. roor. ctpau Cll ot 24-28 ceut. 2002 r.) /
Koor.-toprosMu vu-t VonaosM; pearon.: C. |. ñetposu+ (ots. pea.), …. . – K.:
Koorepatusuo-topr. vu-t VonaosM, 2002 (Centrul ed. al USM). – 21 cm.
+. 1. – 2002. – 103 p.: scheme. – ISBN 9975-929-09-5: F. prel, 70 ex. – [02-
1567]
378.633.9(478):334.735(063)(082)
Com. Nr 116/02

02-500 Miron, Valeriu Simion
Detectarea gazelor cu traductoare în baza materialelor calcogenice: 05.23.03
– Termoficarea, ventilarea, condilionarea aerului, gazificare si iluminare: Autoref.
tezei de doctor în st. teh. / Valeriu Simion Miron; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n.,
2002. – 14, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 13-14 (10 tit.)
[02-1568]
541.621.315(043.2)
02-501 6sø¡euko, ha¡anøø
Auanus roseaeuu¤ ctpvrtvpuou noaenu cpeaM rpu cno×uon nouotouuon
ueusotepnu+ecron uarpv×euuu: 01.02.04 – nex. tsepaoro ae1opnupvenoro tena:
Astope1. auc. ua coucr. cter. a-pa 1us.-nat. uavr / latanu¤ Cs¤teuro; Texu. /u-
t VonaosM. – K.: 6. u., 2002. – 22 p.: diagr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (6 tit.)
[02-1569]
539.3(043.2)
02-502 Zola, Èmile
Nana: [roman: trad. din fr.] / Èmile Zola; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir
Zmeev; trad.: Victor Vasilache. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul
Poligr.). – 463, [1] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si
coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 319)
Ref. ist.-lit. p. 439-464
ISBN 9975-74-477-X (Litera). – ISBN 973-8358-92-2 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1570]
821.133.1-31 Zola
Com. Nr 21344

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
301

02-503 Puskin, Aleksandr
Evghenii Oneghin: Roman în versuri / Aleksandr Puskin; trad. din lb. rusa:
George Lesnea; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Constantin
Rudakov. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 262, [2] p.,
[1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.: Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; 327)
Ref. ist.-lit. p. 244-263
ISBN 9975-74-476-1 (Litera). – ISBN 973-8358-91-4 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1571]
821.161.1-1 Puskin
Com. Nr 21345
02-504 Bacalbasa, Anton
Mos Teaca: [povestiri umoristice] / Anton Bacalbasa; alcat.: Andrei
Hropotinschi; conceplia graf. a col.: Vladimir Zmeev; cop. si il.: Isai Cârmu. – Ch.:
Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 346, [5] p., [1] p. portr.; 20
cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan
Vidrascu; 274)
Ref. ist.-lit. p. 332-343
ISBN 9975-74-448-6 (Litera). – ISBN 973-8358-68-X (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1572]
821.135.1-3 Bacalbasa
Com. Nr 21119
02-505 Ispirescu, Petre
Snoave sau povesti populare / Petre Ispirescu; conceplia col.: Vladimir
Zmeev; cop. si il.: Lica Sainciuc. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 283, [4] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua /
col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; nr. 288)
Reprod. dupa ed. Opere I-II. – Bucuresti: Minerva, 1969-1971. - Ref. ist.-lit.
p.276-281
ISBN 9975-74-460-5 (Litera). – ISBN 973-8358-66-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1573]
821.135.1-34 Ispirescu
Com. Nr 21213
02-506 Florea, Vasile
Diclionar de arta universala / text, il.: Vasile Florea, Gheorghe Székely;
conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2002 (Combinatul Poligr.). – 415, [1] p., [1] p. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 284)
Pe cop.: David de Michelangelo si Carnavalul Arlechinului de Joan Miró
(colag)
ISBN 9975-74-449-4 (Litera). – ISBN 973-8358-69-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1574]
7(031)
Com. Nr 21372
02-507 Ghimpu, Simion
Reversul sentimentelor: [versuri] / Simion Ghimpu; prez. graf.: A. Colâbneac.
– Ch.: Ruxanda, 2000 (Tipogr. "Reclama"). – 195 p. – 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlor Tudor Lozovanu si Costica Ursachi
ISBN 9975-9514-5-7
F. prel, F. tir. – [02-1575]
821.135.1(478)-1 Ghimpu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
302

02-508 Spânu, Constantin
Filimon Hamuraru. Grafica si pictura: [album] / Spânu Constantin. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul Poligr.). – [46] p.: il. color.; 22x21 cm. – (Ser.:
"Maestri ai Artei Plastice contemporane din Rep. Moldova")
Adnot.: lb. rom., engl., fr., rusa. – Lista il. p. 7
ISBN 9975-60-102-2
F. prel, 500 ex. – [02-1576]
75/76(478)(084)
Com. Nr 21279

02-509 Anexarea Basarabiei în anul 1940 de catre Uniunea Sovietica – o consecinla directa
a Pactului Molotov-Ribbentrop / Asoc. pentru Lit. si Cultura Româna "Astra" – "O.
Ghibu"; coord.: Alexandru Mosanu, Ion Buga; col. iniliata si îngrijita de Nina Josu. –
Ch.: Asoc. pentru Lit. si Cultura Româna "Astra" – "O. Ghibu", 2002 (Combinatul
Poligr.). – 127 p.; il.; 20 cm.
Text: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9701-1-7
F. prel, F. tir. – [02-1577]
94(478):94(470)"1940"(082)
02-510 üeuueuko, ß. h.
Pvccruu ¤sMr u nutepatvpa: /+eõ. an¤ nuuees c pvn. ¤s. oõv+euu¤: 10 rn. /
ß. |. ûen+euro, ß. V. lanvp¤r; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. - K.: Lumina,
2002 (Combinatul Poligr.). – 287 p.: il., scheme, tab.; 24 cm.
ISBN 9975-65-124-0
F. prel, F. tir. – [02-1578]
811.161.1+821.161.1(075.3=135.1)
Com. Nr 21401

02-511 houeukna¡ypusø ratanor: 3neneutua¤, anertpotexuu+ecra¤ rpoavruu¤, 2003
/ 8arpMtoe A0 "Tupacronecruu anertpoarrapatuMu sasoa". – Tupacrone:
"Triton", [2002]. – 26, [2] p.: scheme., tab.; 15x21 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1579]
621.31(085.2)
02-512 Tøpacnonsckøø anertpoarrapatuMu sasoa = Tiraspol electrical equipment plant. –
Tupacrone: "Triton", [2002]. – 6 p.: il. color.; 30 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1580]
621.31(085.2)
02-513 Munteanu, Liuba
Particularitalile asistenlei medico-sociale a batrânilor si optimizarea ei în
Republica Moldova: 14.00.33 – Medicina sociala si organizarea ocrotirii sanatalii:
Autoref. tezei de doctor în st. medicale / Liuba Munteanu; Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu" din Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 21, [1] p.:
fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 18-19 (23 tit.)
[02-1581]
616-053.9.364.4(043.2)
02-514 Andronic, Nicolae
Cotiujenii Mari: [sect. Floresti, jud. Soroca] / Nicolae Andronic, Veaceslav
Stavila. – Ch.: Fundalia "Draghistea", 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 253, [2] p.: il.,
fotogr., tab.; 20 cm. – (Col. "Cuibul stramosesc")
Apare cu sprijinul dlui Nicolae S. Andronic
ISBN 9975-9700-2-8

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
303
F. prel, 1 000 ex. – [02-1582]
908(478-22)
Com. Nr 3802
02-515 5y×op, ß. ß.
3neneutM spa+eõuou aeoutonoruu, spa+eõuou auaruocturu u nanou xu-
pvpruu: [ru. an¤ ctvaeutos rvpcos] / ñ. 8. 6v×op, C. ñ. 6v×op. – K.: Vetponraa,
000, 2002. – 63, [1] p.: des.; 22 cm.
Bibliogr. p. 64
ISBN 9975-9613-5-5
F. prel, 300 ex. – [02-1583]
614.253+616-07+617.5(075.8)
02-516 Cojocaru, Vasile Gh.
Management educalional: Ghid pentru dir. unitalilor de înval. / Vasile Gh.
Cojocaru; Min. Educaliei al Rep. Moldova. Consiliul Nal. pentru Curriculum si
Evaluare. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed. "Universul"). – 131 p.: diagr., fig., tab.; 24
cm.
Bibliogr. p. 130-131 (58 tit.)
ISBN 9975-67-317-1
F. prel, 4 000 ex. – [02-1584]
37.014:658.012.4(036)
Com. Nr 3781
02-517 +ø¡anouka: Xpectonatu¤ ro nut. +teuuk an¤ 3 rn. / Min. Educaliei al Rep.
Moldova; coct.: l. ûposa, 8. ñneara. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed. "Universul").
– 183 p.; 24 cm.
ISBN 9975-67-298-1
F. prel, 5 000 ex. – [02-1585]
821.(100)-93)(075.2)
Com. Nr 3870

02-518 Dictionar român-rus, rus-român = PvnMucro- pvccruu, pvccro-pvnMucruu cnosape
/ coord. ed.: Alina Ciobanu-Tofan. – Ch.: Arc: Gunivas, 2002 (Tipogr. "Universul"). –
1263 p.; 22 cm
ISBN 9975-61-240-7 (Arc). – ISBN 9975-908-14-4 (Gunivas) (în cop. si
supracop.)
F. prel, 1 500 ex. – [02-1586]
811.135.1'374.822=161.1+811.161.1'374.822=135.1
Com. Nr 2806


02-519 Povesti populare românesti / alcat.: Grigore Botezatu; conceplia graf. a col.: Vladimir
Zmeev; cop.: Lica Sainciuc. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul
Poligr.). – 403, [4] p.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de
Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 293)
Ref. ist.-lit. p. 338-402. – Bibliogr. p. 386-387
ISBN 9975-74-458-3 (Litera). – ISBN 973-8358-78-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1587]
821.135.1-91+398.21(=135.1)
Com. Nr 21211

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
304
02-520 Pacala si Tândala: Snoave populare / alcat.: Andrei Hropotinschi; conceplia graf. a
col.: Vladimir Zmeev; il. si cop.: Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 403, [4] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata
si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 290)
Ref. ist.-lit. p. 325-332. – Bibliogr. p. 333
ISBN 9975-74-447-8 (Litera). – ISBN 973-8358-67-1 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1588]
821.135.1-91+398.2(=135.1)
Com. Nr 21118
02-521 Melville, Herman
Moby Dick: [roman] / Herman Melville; trad. din engl. de Petre Solomon;
conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2002 (Combinatul Poligr.). – 671, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 332)
Ref. ist.-lit. p. 651-668
ISBN 9975-74-478-8 (Litera). – ISBN 973-8358-93-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1589]
821.111(73)-31 Melville
Com. Nr 21377

02-522 Jerome, Jerome K.
Gândurile trândave ale unui pierde-vara: [culeg. de povestiri] / Jerome K.
Jerome; trad. din lb. engl. de Carmen Patac; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir
Zmeev; il.: I. Semionov. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.).
– 314, [5] p.: il., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.
de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 326)
Ref. ist.-lit. p. 314-315
ISBN 9975-74-464-8 (Litera). – ISBN 973-8358-81-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1590]
821.111-3 Jerome
Com. Nr 21236
02-523 Defoe, Daniel
Robinson Crusoe: [roman] / Daniel Defoe; trad. din lb. engl.: Petru
Comarnescu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; il.: Jean Grandville. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 308, [2] p.: il., [1] f.
portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu si
Dan Vidrascu; 316)
ISBN 9975-74-456-7 (Litera). – ISBN 973-8358-76-0 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1591]
821.111-31 Defoe
Com. Nr 21207


02-524 Ghetie, Ion
Biruitorii: [roman] / Ion Ghelie; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu, Dan Vidrascu; 277,
278)
[Vol.] 1. – 2002. – 526, [2] p., [1] f. portr. – ISBN 9975-74-471-0 (Litera). –
ISBN 973-8358-87-6 (Litera Int.): F. prel, F. tir. – [02-1592]
821.135.1-31 Ghelie
Com. Nr 21301

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
305

02-525 Ghetie, Ion
Biruitorii: [roman] / Ion Ghelie; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. –
Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol Vidrascu, Dan Vidrascu; 278)
[Vol.] 2. – 2002. – 475, [5] p. – Ref. ist.-lit. p. 472-476. – ISBN 9975-74-472-9
(Litera). – ISBN 973-8358-88-4 (Litera Int.): F. prel, F. tir. – [02-1593]
821.135.1 Ghelie
Com. Nr 21302
02-526 Caranfil, Tudor
Diclionar de filme românesti: Lungmetraje de ficliune / Tudor Caranfil; cop.:
Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 360
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 359-360. – Indexul realizatorilor p. 256-358
ISBN 9975-74-479-6 (Litera). – ISBN 973-8358-94-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1594]
791.43(=135.1)(038)
Com. Nr 21414
02-527 Caiet de chimie: cl. 7-a / Eugenia Melentiev, Maria Roman, Vasile Gulanu, Ion Sima.
– Ch.: Ed. Cadran, 2002 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p.: il., tab.; 24 cm.
ISBN 9975-9545-4-5
F. prel, F. tir. – [02-1595]
54(075.3)
02-528 Chiriac, Sergiu
Comentariu al practicii judiciare de repertoriu funciar: (Aspecte teoretico-
practice) / Sergiu Chiriac, Nicolae Ghenciu, Victor Mocanu; cop.: Andrei Gamarl;
Agenlia pentru Suslinerea Înval. Juridic si a Organelor de Drept "Ex Lege". – Ch.:
Ulysse, 2002 (Combinatul Poligr.). – 331 p.; 24 cm.
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova si Inst. pentru Politici Legislative si
Constitulionale (COLPI), Budapesta
ISBN 9975-9663-6-5 (în cop.)
F. prel, 1000 ex. – [02-1596]
347.99:332.21/.28(478)(0.072)
Com. Nr 21298
02-529 Mazoyer, Marcel
Istoria agriculturilor din lumea întreaga. De la neolitic la criza contemporana /
Marcel Mazoyer, Laurence Roudart; trad. din fr.: Ecaterina Stamatin; cop.: Andrei
Gamarl. – Ed. revaz. si cor. – Ch.: Museum: CEU, 2002 (Combinatul Poligr.). – 450
p.: fig.; 24 cm. – (Col. "Puncte ale istoriei" / fondator: Michel Winock)
Tit. orig.: Histore des agricultures du monde. Du neolithique à la crise
contemporaine. – Bibliogr. p. 433-438. – Apare cu suportul Inst. Soc. Deschise din
Budapesta (OSI) si al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-906-71-0 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1597]
631(100)(09)
Com. Nr 21308
02-530 Franchising: tehnica de afaceri si oportunitali pentru antreprenori / aut.: Mihai
Roscovan, Vasile Golovko, Veaceslav Bulat,...; red. versiunii în lb. rom.: Sergiu
Burca; Proiectul BIZPRO Moldova; Business Consulting Inst. – Ch.: Proiectul
BIZPRO Moldova: Business Consulting Inst., 2002 (Prag-3 S.R.L.). – 79, [1] p.: fig.,
tab.; 29 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
306
Apare cu sprijinul financ. al Proiectului BIZPRO Moldova. – Bibliogr. p. 79 (23
tit.)
ISBN 9975-77-019-3
F. prel, 500 ex. – [02-1598]
339.187.44

02-531 "Microelectronics and Computer Science", int. conf. (3; 2002; Chisinau). Pro-
ceeding of the 3
rd
International Conference on Micorelectronics and Computer Sci-
ence, sept. 26-28, 2002, Chisinau / organized by Teh. Univ. of Moldova in coop. with:
Supreme Council for Research and Development, Academy of Sciences of Moldova,
…; ed.: I. M. Tiginyanu, V. Sontea. – [Ch.: Elan Poligraf, 2002]. - 29 cm.
Vol. I. – 2002. – 352 p.: fig., tab. – Text: lb. engl. - Bibliogr. la sfârsitul art. –
Ind. de aut. p. 349-351. - SBN 9975-9719-0-3: F. prel, F. tir. – [02-1599]
004 (082) (063)=111
02-532 Corlat, Sergiu
Sistemul editorial Adobe PageMaker: [man. pentru studenlii Fac. de Jurnalism
si 3tiinle ale Comunicarii] / Sergiu Corlat; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul
ed. al USM, 2002. - 115, [4] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 117 (9 tit.)
ISBN 9975-9695-1-8
F. prel, F. tir. – [02-1600]
004.45(075.8)
Com. Nr 208

02-533 Chibac, Gh.
Drept civil: Prelegeri. Unele categorii de obligalii: [pentru uzul studenlilor] / Gh.
Chibac, D. Cimil; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Drept. – Ed. a 2-a, rev. si com-
plet. - Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 203 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap. si în notele de subsol
ISBN 9975-70-179-5
F. prel, 50+1000 ex. – [02-1601]
347.45/.47(075.8)
Com. Nr 206-124/02
02-534 Un fecior demn al neamului - Gheorghe Rusnac = Un fils digne de son peuple
Gheorghe Rusnac: [rector al USM]: Biobibliogr / Univ. de Stat din Moldova: aut. [cuv.
introd. si bibliogr.]: Ion Madan; trad. în lb. fr.: Ion Gulu. – Ch.: Centrul ed. al USM,
2002. – 148, [3] p., [1] f. port.; 21 cm.
Text: lb rom., fr. – F. de tit. dubla. – ISBN 9975-70-183-3
F. prel, 200 ex. – [02-1602]
016:[378.113.1(478)+929] Rusnac
Com. Nr 325
02-535 Chimie organica: Ghid pentru seminarii si lucr. practice / Iacob Gulu, Ion Corja,
Galina Dragalina, Maria Botnaru; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie
Analitica si Organica. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 60 p.;21 cm.
Bibliogr. p. 59-60
F. prel, 100 ex. – [02-1603]
547(076.5)
Com. Nr 94

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
307
02-536 Slutu, Nina
Portret de rector – Gheorghe Rusnac: [interviuri, dialoguri, diverse secvenle
ale activitalii rectorului Univ. de Stat din Moldova] / Nina Slutu. – Ch.: Centrul Ed. al
USM, 2002. – 179 p.: il., fotogr.; 25 cm.
Bibliogr. p. 155-158 (38 tit.), 177 (14 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-70-178-7
F. prel, 500 ex. – [02-1604]
378.113.1(478)+929 Rusnac
Com. Nr 312

02-537 Popa, Nicolae
Sociogenetica: (Curs de prelegeri): [pentru uzul studenlilor] / Nicolae Popa;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Biologie si Pedologie. Catedra Biologie Vegetala.
– Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 241 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 236-239 (84 tit.)
ISBN 9975-70-140-X
F. prel, 50 ex. – [02-1605]
[575.1/.2+572.1/.4]:316.6(075.8)
Com. Nr 204
02-538 Roscovan, Dumitru
Vraja naturii: Ecologie si geografie distractiva: [pentru uzul studenlilor] /
Dumitru Roscovan, Ion Danilescu; ref. st.: Constantin Andon, Vasile Ciocoi; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Biologie si Pedologie. Catedra 3t. ale Solului si Ecologie. –
Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. – 224, [1] p.: il., harli, tab.; 21 cm.
ISBN 9975-70-188-4
F. prel, 50+250 ex. – [02-1606]
[502+911.9](478)(075)
Com. Nr 212(137/02)
02-539 Madan, Ion
Istorie, Arheologie, Etnografie = History, Archeology, Etnography, 1981-2001:
Contribulii bibliogr. / Ion Madan; red. resp.: Gheorghe Rusnac; trad.: Zinaida
Camenev; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 480 p.; 27
cm.
Text: lb. rom., engl., alte lb. straine
ISBN 9975-70-106-X
F. prel, 100 ex. – [02-1607]
016[94(=902/904)+39(=135.1)]
Com. Nr 59
02-540 Culegere de probleme la electrodinamica / Kazbek Kabisov, Visarion Gamurari,
Florentin Paladi, Elena Galeamov; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Fizica. Catedra
Fizica Teoretica. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. – 21 cm.
Partea a 3-a. Electrodinamica mediilor continue. – 2002. – 127 p.: des. – ISBN
9975-70-189-2: F. prel, 50 ex. – [02-1608]
537.8(076.5)
Com. Nr 82
02-541 ßonpocs u vrpa×ueuu¤ ro oprauu+ecrou xunuu: an¤ ctva. 3 rvpca xun. 1ar. /
Vona. roc. vu-t. Ka1. auanut. u oprau. xun.; coct.: |. ß. ñorpeõuou, A. ñ.
8aaopo×uMu. – K.: |sa. Leutp. Vona. roc. vu-ta, 2002. - 61 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 59-60 (36 tit.)
F. prel, 50 ex. – [02-1609]
547.(076.5)
Com. Nr 88

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
308

02-542 Rusnac, Gheorghe
Environmental Security of the State: (Political and military aspect) / Gheorghe
Rusnac, Constantin Manolache; trad. din lb. rom.: Dmitriev Serghei; Moldova State
Univ. – Scientific and Didactic Ed. - Ch.: CE USM, 2002. – 119 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-70-180-9
F. prel, 950 ex. – [02-1610]
323/324:355/359:351.746=111
Com. Nr 91/02
02-543 Camenev, Z.
English: Library Science and Informative Assitance: [man. de lb. engl.
pentru studenli] / Z. Camanev, V. Iuhtimovschi, V. 3inghirei; sub. red.: E. Ruga;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 181 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 180 (9 tit.)
ISBN 9975-70-152-3
F. prel, 100 ex. – [02-1611]
811.111:02(075.8)
Com. Nr 96, 83/2
02-544 Slove de foc si slove faurite: Antol. de poezie rom. interbelica / Univ. de Stat din
Moldova. Catedra de Lit. Rom.; selecl., microportr., bibliogr. de Elena Tau, ...;
coord.: Mihail Dolgan; red. gen.: Elena Tau. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 472
p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul compartimentelor.
ISBN 9975-70-160-4
F. prel, 50 ex. – [02-1612]
821.135.1+821.135.1(478)-1(082)
Com. Nr 91

02-545 Nu e om sa nu fi scris o poezie: culeg. de versuri ale studenlilor univ. prilejuita de
comemorarea a 56 de ani de la fondarea Univ. de Stat din Moldova / Univ. de Stat
din Moldova; alcat. si coord., selecl., red. si perfectarea, n. bibliogr., pref.: Mihail
Dolgan. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. – 20 cm.
Vol. 3 – 2002. – 174, [1] p.: fotogr. – ISBN 9975-70-186-8: F. prel, 150 ex. –
[02-1613]
821.135.1(478)-1(082)
Com. Nr 328© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
309
CAMERA NATIONALA A CARTII
Serviciul Statistica editorialaLISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA
DECEMBRIE 2002


02-1614 Javgureanu, Vasile
Aclionari hidraulice si pneumatice: [man. pentru studenli] / Vasile
Javgureanu, Iosif Bartha; ref. st.: Ilie Rusu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002. – 24 cm.
Vol. 2. – 2002. – 419 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 410-419 (120 tit.). – ISBN
9975-63-163-0 (în cop.): F. prel, 500 ex. – [02-1614]
532+621.22=82+621.22-85(075.8)
Com. Nr 97
02-1615 Inovarea în întreprinderile mici si mijlocii: [pentru uzul studenlilor] / Mircea
Cozmânca, Laurenliu Slatineanu, Gheorghe Nagâl,...; ref. st.: Vitalie Belousov,
Octavian Vasile Pruteanu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. AS GEVI-F. Iasi). – 242
p.: fig., tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale si al Guvernului României. –
Bibliogr. p. 236-242 (136 tit.)
ISBN 9975-63-125-8
F. prel, 200 ex. – [02-1615]
001.895+334.713(075.8)
02-1616 Pintilie, Gheorghe
Depistarea falsificarii produselor alimentare - proteclia consumatorului:
[pentru uzul studenlilor] / Gheorghe Pintilie. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). –
98 p.: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 97-98 (17 tit.)
ISBN 9975-63-139-8
F. prel, 100 ex. – [02-1616]
351.773:366.5(078.5)
02-1617 Gavrila, Lucian
Transportul fluidelor: aplicalii în ind. alimentara si biotehnologii: [pentru uzul
studenlilor] / Lucian Gavrila (cop.); ref. st.: Stelian Petrescu. – Ch.: Tehnica-Info,
2002 (Tipogr. AS. GEVI-F Iasi). – 205, [1] p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 203-205 (46 tit.). – Apare în cadrul programului CNFIS 146/2000
finanlat de catre Banca Mondiala si Guvernul României
ISBN 9975-63-141-X
F. prel, 100 ex. – [02-1617]
621.6:663/664(075.8)
02-1618 Hanganu, Lucian Constantin
Masini si procese tehnologice în filatura: Aplicalii: [pentru uzul studenlilor] /
Lucian Constantin Hanganu, Catalin Vîlcu, Cristina Piroi; ref. st.: Maria Vîlcu,
Gheorghe Hagiu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 170, [2] p.: fig., tab.; 24
cm.
Bibliogr. p. 171-172 (25 tit.)
ISBN 9975-63-129-0
F. prel, 100 ex. – [02-1618]
677.052(075.8)


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
310
02-1619 Fosalau, Cristian
Senzori si traductoare cu fire magnetice amorfe: [pentru uzul studenlilor] /
Cristian Fosalau, Mihai Crelu. – Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 166 p.: fig.,
tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 162-166 (76 tit.)
ISBN 9975-63-160-6
F. prel, 115 ex. – [02-1619]
53.08:006.91(075.8)

02-1620 Bazele proiectarii întreprinderilor mici si mijlocii: [pentru uzul studenlilor] /
Mircea Cozmînca, Alexandru Epureanu, Cristian Croitoru,...; ref. st.: Dumitru Zetu,
Octavian Vasile Pruteanu. - Ch.: Tehnica-Info, 2002 (Tipogr. Iasi). – 375 p.: fig., tab.;
24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale si al Guvernului României
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-63-124-X
F. prel, 200 ex. – [02-1620]
[658.15+334.713]:621(075.8)

02-1621 Bejan, Octavian
Traficul de fiinle umane: Material didactic / Octavian Bejan, Gheorghe
Butnaru; coord.: Irina Martîniuc, Svetlana Bezvoleva; Acad. "3tefan cel Mare" a Min.
Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Centrul de Cercet. 3t., Org. de Femei din Rep.
Moldova "Iniliativa civica", Winrock Int. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Dinamo-
Poligraf"). – 75 p.; 21 cm.
Apare cu sprijinul Dep. de Stat SUA
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-902-33-2
F. prel, 500 ex. – [02-1621]
343.54(075.4)
02-1622 Relatiile interetnice: aspecte actuale: [materialele simpoz. int., 28-29 iun.
2002, Chisinau] / Fundalia Friedrich Ebert; coord.: Valeriu Mosneaga. – Ch.: S. n.,
2002 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 58, [2] p.: scheme, tab.; 21 cm.
În red. aut. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 9975-9719-4-6
F. prel, 100 ex. – [02-1622]
323.15:327.58(082)(063)

02-1623 Topa, Tudor
Saharna, farmecul paradisului: [sectorul Rezina, jud. Orhei] / Tudor Topa,
Tudor Iascenco; fotogr.: Tudor Iascenco,.... – [Rezina: S. n.], 2002 (Tipogr. S.A.
"CRIO"). – 80 p.: fotogr.; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusa. – Apare cu suportul financiar parlial al Fundaliei
Soros Moldova, gestionat de Centrul Nal. de Asistenla si Inf. a ONG-urilor din
Moldova CONTACT
ISBN 9975-9723-0-6
F. prel, 1000 ex. – [02-1623]
94(478-22)
Com. Nr 1573
02-1624 Rezina = Pesuua: Schema turistica: Inf. valabila la data de 01.01.2003 /
consultanli: Eugen Bâzgu,...; des.: Artiom Cusci, .... – Ch.: Firma " 3trih" SRL, 2002.
– 1f. împaturita în 12 p.: harta, reprod. fotogr.; 24 x 11 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., rusa

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
311
F. prel, F. tir. – [02-1624]
912(478-21)(084.3)


02-1625 Analele Asocialiei Nalionale a Tinerilor Istorici din Moldova: An. istoric /
Asoc. Nal. a Tinerilor Istorici din Moldova; echipa red.: Sergiu Musteala, Maria
Neagu. – Ch.: Pontos: ANTIM, 2002 (Tipogr. "Dinamo Poligraf"). – 28 cm.
[Vol.] 3. – 2002. – 217, [1] p.: harli, fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., alte lb.
straine. – Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Ambasadei SUA în Rep. Moldova, ...
ISBN 9975-902-30-8
F. prel, 200 ex. – [02-1625]
94(478)(082):378.1
02-1626 Turcanu, Sergiu
Factorii de risc în managementul activitalii gospodariilor laranesti (de fermier):
Spec. 08.00.05 – Econ. si managementul în ramura si domeniu de activitate: Autoref.
al tezei de doctor în st. econ. / Sergiu Turcanu; Univ. Agrara de Stat din Moldova. –
Ch.: S. n., 2003. – 26 p.: des., scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (15 tit.)
[02-1626]
631.15(043.2)
02-1627 Scutaru, Alexandru
Organizarea business-ului produselor de cofetarie în S.A. "Bucuria": Spec.
08.00.05 – Econ. si management în ramura si domeniu de activitate: Autoref. al tezei
de doctor în st. econ. / Alexandru Scutaru; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.:
S. n., 2002. – 22 p.: fig., scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (9 tit.)
[02-1627]
338.439:664.144/.149.682
02-1628 "Republica Moldova si România – un deceniu de relatii complexe",
dezbateri nat. (2001; Chisinau). Republica Moldova si România – un deceniu de
relalii complexe: Materialele Dezbaterilor Nal., 27-28 noiemb. 2001, Chisinau /
coord.: Sergiu Musteala. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama" SA). – 254, [1] p.:
fotogr.; 20 cm.
Antetit.: Asoc. Nal. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Bibliogr. în notele de
subsol
ISBN 9975-902-28-6
F. prel, F. tir. – [02-1628]
94(478+498)+327(478)(082)(063)
Com. Nr 344
02-1629 "$tiinta universitara la începutul mileniului trei", simpoz. st. int. (2002;
Chisinau). 3tiinla universitara la începutul mileniului trei: Simpoz. st. int., 15 oct.
2002: (rez. comunic.) / coord.: Gheorghe Postica. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 220 p.: tab.; 24 cm.
Antetit.: Univ. Libera Int. din Moldova Texte: lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr.
în notele de subsol. – În red. aut.
ISBN 9975-902-21-9
F. prel, F. tir. – [02-1629]
082:378.4(063)

02-1630 Curriculum: Specialitatea – 2806: Silvicultura si gradini publice / aut.: Gh.
Cimpoies, V. Vrancean, E. Zacon,...; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.:
Centrul ed. al UASM, 2002. – 118 p.: tab.; 29 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
312
Aut. sunt. indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul cursurilor. – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului TACIS FDMOL 9901
ISBN 9975-946-46-1
F. prel, 150 ex. – [02-1630]
630.1/.5+378.663(478)(073.8)
02-1631 Zgureanu, Teodor
Coruri selecte / Teodor Zgureanu; pict.: Ia. Oliinîk. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 127 p.: n. muz.; 29 cm.
ISBN 9975-902-13-8
F. prel, 300 ex. – [02-1631]
783.6
02-1632 Martea, Ion
Pacat primordial: Roman / Ion Martea; fotogr.: Dimitro Akimov. – Ch.: Pontos, 2002
(Tipogr. "Reclama" SA). – 159, [1] p.; 20 cm.
În red. aut.
ISBN 9975-902-19-7
F. prel, F. tir. – [02-1632]
821.135.1(478)-31 Martea
Com. Nr 278
02-1633 Todica, Dumitru
Strigatul mândriei: [versuri] / Dumitru Todica. – Ch.: Cartdidact, 2002 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 64 p.; 14 x 10 cm.
Pe cop.: Sigiliul lui Avram Iancu. – Apare cu sprijinul dlor Alexandru
Cotorobai si Vasile Puscas
ISBN 9975-940-46-3
F. prel, 500 ex. – [02-1633]
821.135.1(478)-1 Todica
02-1634 5ykyp, ßacøne
/+ët uenatepuaneuMx artusos: [pentru uzul studenlilor] / 8acune 6vrvp. –
Ch.: Cartier, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 313 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 309-313 (55 tit.)
ISBN 9975-79-175-1
F. prel, F. tir. – [02-1634]
657.421.3:347.715(075)

02-1635 Brasoveanu, Eudochia
Dezvoltarea vorbirii la copiii hipoacuzici: ghid metodic / Eudochia Brasoveanu; coord.
st.: Svetlana Gonceariuc; Inst. de 3tiinle ale Educaliei. – Ch.: Epigraf, 2002. – 80 p.: tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 80 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Bancii Mondiale
ISBN 9975-903-59-2
Gratis, F. tir. – [02-1635]
376.34(072)
02-1636 Bantus, Igor
Proteclia mandatului parlamentar – mecanism inerent în realizarea suveranitalii
nalionale / Igor Bantus; Acad. "3tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova,
Inst. de Filosofie, Sociologie si Drept al Acad. de 3t. a Moldovei. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr.
"Reclama"). – 219 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 135-146 (140 tit.)
ISBN 9975-930-64-6
F. prel, F. tir. – [02-1636]
342.531.2:328.1
Com. Nr 331

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
313
02-1637 üpoia, |. ü.
Poauoe cnoso. Pvccruu ¤sMr: 2 rn.: Ku. an¤ v+uten¤: ûn¤ ar. c pvc. ¤s.
oõv+euu¤ / l. û. ûposa, 0. 1. 6opoaaesa; V-so oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – K.:
Litera: Vector, 2002. – 86, [1] p.: tab.; 24 cm.
ISBN 9975-74-442-7 (Litera). – ISBN 9975-9656-2-8 (Vector)
F. prel, F. tir. – [02-1637]
372.881.116.11.046.12
02-1638 Gumenâi, Ion
Istoria linutului Hotin: De la origini pâna la 1806 / Ion Gumenâi; coord. st.:
Ioan Caprosu; il.: Vasile 3oimaru; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Ist. al Acad. de
3t. a Moldovei. – Ch.: Civitas, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 304 p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 280-298 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-936-93-8
F. prel, 500 ex. – [02-1638]
94(498)"0/1806"(075)
Com. Nr 252
02-1639 Gribincea, Lilia
Contractul comercial de vânzare-cumparare internalionala: [pentru uzul studenlilor] /
Lilia Gribincea; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 293 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 286-292 (132 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-932-27-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-1639]
341.24+347.751(075.8)
Com. Nr 269
02-1640 Donciu, Anatolie
Fraudele economice si unele aspecte ale procesului de combatere a lor /
Anatolie Donciu, Gheorghe Rusu; Univ. Teh. din Moldova. – Ch.: Reclama, 2002. –
174 p.: scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 155-160 (68 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-932-29-0
F. prel, 200 ex. – [02-1640]
343.37
Com. Nr 318
02-1641 6sp6y, h. H.
0cuosM rpearpuuunatenecrou ae¤teneuoctu: (v+eõ. rocoõue) / |. V.
CMpõv; Vona. 3rou. Araa. – K.: |sa-so V.3.A., 2002. – 526, [1] p.: des., scheme,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-75-156-3
F. prel, 100 ex. – [02-1641]
338.22:334.7(075.8)
Com. Nr 84
02-1642 Renewable energy: Feasibility study / Petru Todos, Ion Sobor, Dumitru
Ungureanu, ...; scientific ed.: Valentin Arion; coord.: Nicolae Stratan,...; Min. of
Ecology, Constructions and Territorial Development, UNDP Moldova. – Ch.:
Cartdidact, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 158 p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârsitul cap.
ISBN 9975-9581-4-1
F. prel, F. tir. – [02-1642]
620.91:662.997

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
314
Com. Nr 356
02-1643 Rogoz, Ion
Genetica Umana: [pentru uzul studenlilor] / Ion Rogoz, Ludmila Perciuleac. –
Ch.: Cartdidact, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 273 p.: fig., tab., scheme; 24 cm. –
(Bibl. st. a ed. "Cartdidact")
Bibliogr. p. 260-273
ISBN 9975-932-19-3
F. prel, 100 ex. – [02-1643]
575.113+577.21+616-056.7(075.8)
Com. Nr 209
02-1644 Dezbateri: man. pentru elevi / P. Cerbusca, C. Cirimpei, M. Dusciac, ...;
Liga Nal. de Dezbateri Preuniv. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 104 p.: il.,
tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 104 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financ. a Org. pentru Securitate
si Coop. din Europa (OSCE) si Asoc. Educalionale Int. de Dezbateri (IDEA)
ISBN 9975-932-22-3
F. prel, 1 000 ex. – [02-1644]
316.77:37.0(075.3)
Com. Nr 171
02-1645 Manual CIMC: Conduita Integrata a Maladiilor la Copii / Org. Mondiala a
Sanatalii. Dep. Sanatalii si Dezvoltarii Copilului si Adolescentului al Rep. Moldova,
UNICEF, Min. Sanatalii al Rep. Moldova. – Ch.: Org. Mondiala a Sanatalii, 2002. –
183 p.: il., scheme, tab.; 30 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1645]
613.95:616-053.2:649.1

02-1646 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru luna ... anul ... si recomandari de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s ... roaa u peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si ind.
alimentare al Rep. Moldova. Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama" S.A.). – 20 cm.
...august 2002. – 2002. – 33 p.: tab., [6] p.: il. color. – Text paralel: lb. rom.,
rusa. – F. f. de tit. – F. prel, 500 ex. – [02-1646]
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
Com. Nr 200
02-1647 Pronosticul raspândirii vatamatorilor principali si a bolilor plantelor agricole
pentru perioada de ... anul ... si recomandari de combatere a lor = ñporuos
pacrpoctpaueuu¤ rnasueuaux speauteneu u õonesueu cenecroxos¤uctseuuMx
rvnetvp s ... roaa u peroneuaauuu ro õopeõe c uunu / Min. Agriculturii si ind.
alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Proteclia Plantelor. –
Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Reclama" S.A.). – 20 cm.
...toamna 2002. – 2002. – 21 p.: tab., [6] p. il. color. – Text paralel: lb. rom.,
rusa. – F. f. de tit. – F. prel, 500 ex. – [02-1647]
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
Com. Nr 226
02-1648 Gînu, Domnica
Copilul cu cerinle educative speciale / Domnica Gînu. – Ch.: Pontos; Criuleni: Centrul
de zi "Speranla", 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 66, [2] p.: fig., il.; 29 cm.
ISBN 9975-902-08-1
F. prel, 500 ex. – [02-1648]
376.2/.5

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
315
02-1649 De la misiune la strategie / Org. Mondiala a Miscarii Scout, Org. Nal. a
Scoulilor din Moldova; elab.: Iurie Emilian,...; red.-coord.: Valentina Ursu; trad. din lb.
fr.: Valentina Ursu. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 27 p.: scheme, tab.;
30 cm.
Tit. orig.: La strategie pour le scoutism
ISBN 9975-902-26-X
F. prel, F. tir. – [02-1649]
061.213:37.03
Com. Nr 337
02-1650 Biblioteca Municipala "B. P. Hasdeu": Ghid / ed. îngrijita de Lidia
Kulikovschi. – Ch.: Pontos: Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu", 2002 (Tipogr. "Reclama"). –
63 p.: il., tab.; 11 x 15 cm.
Apare cu sprijinul Primariei Mun. Chisinau
ISBN 9975-902-20-0
F. prel, F. tir. – [02-1650]
027.52(478-25)(036)
Com. Nr 277
02-1651 Programa analitica la disciplina "Bazele teoriei economice": (pentru a. I) /
aut.: E. Fauras, E. Isac, N. Coselev; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra
"Econ. politica si doctrine econ.". – Ch.: ASEM, 2002. – 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1651]
330.1(073.8)
Com. Nr 112
02-1652 Auanø¡øueckaø rporpanna ro aucuurnuue "0cuosM arouonu+ecrou
teopuu": (an¤ 1-ro roaa oõv+euu¤) / ast.: E. 1avpaa, E. |car, l. Koaenes; Vona.
3rou. Araa. Ka1. "ñonutu+ecra¤ arouonu¤ u arou. aortpuuM". – Ch.: V3A, 2002.
– 11 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 11 (10 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1652]
330.1(073.8)
Com. Nr 113
02-1653 Bucataru, Nicolae
Cresterea iepurilor de casa / Nicolae Bucataru; Agenlia de Consultanla si 3colarizare
în Agricultura ACSA. – Ch.: ACSA, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 91 p.: il. color., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 81 (8 tit.). – Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros Moldova
F. prel, 3 000 ex. – [02-1653]
636.92
Com. Nr 201
02-1654 Arcadie Suceveanu: Biobibliogr. / Bibl. Nal. pentru Copii "Ion Creanga";
alcat.: Tamara Maleru; ed. suslinuta si îngrijita de Claudia Balaban. – Ch.: Litera,
2002 (Tipogr. "Reclama"). – 142, [2] p.: il., fotogr.; 20 cm.
ISBN 9975-74-473-7
F. prel, F. tir. – [02-1654]
016:821.135.1(478).09+929 Suceveanu
Com. Nr 298
02-1655 "Apicultura: suport durabil pentru gimnaziile-internat", conf. st.-
practica (2002; Chisinau). Rezumatele comunicarilor conferinlei stiinlifico-practice
"Apicultura: suport durabil pentru gimnaziile-internat", 22 noiemb. 2002 Chisinau. –
Ch.: UASM, 2002. – 75 p.: tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
316
Antetit.: Org. pentru Reforma si Dezvoltarea Sistemului Educalional în Rep.
Moldova, Inst. de Cercet.-Dezvoltare pentru Apicultura Bucuresti, România, Inst. Nal.
de Zootehnie si Veterinarie. – Texte: lb. rom., rusa. –Tit. pe cop.: Implementarea
apriculturii în gimnaziile-internat. – Apare cu sprijinul financ. al Parteneriatului Int.
pentru Dezvoltare Umana al SUA
ISBN 9975-946-44-5
F. prel, 100 ex. – [02-1655]
[638.1:373.5](082)(063)=135.1=161.1
02-1656 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoref. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Nal.
a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red. resp. si coord.: Valentina
Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002 (Rotaprint). – 20 cm.
– Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 7, 2002. – 2002. – 163 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1656]
015(478)

02-1657 London, Jack
Martin Eden: roman: [trad. din engl.] / Jack London; trad.: D. Mazilu;
conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2002 (Combinatul Poligr.). – 471, [1] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser.
noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 329)
Ref. ist.-lit. p. 466-470
ISBN 9975-74-480-X (Litera). – ISBN 973-8358-95-7 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1657]
821.111(73)-31 London
Com. Nr 21122
02-1658 Voynich, Ethel Lillian
Taunul: roman: [trad. din lb. engl.] / Ethel Lillian Voynich; trad.: Alexandru
Cosmescu; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 307, [5] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 323)
Ref. istl.-lit. p. 306-308
ISBN 9975-74-466-4 (Litera). – ISBN 973-8358-83-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1658]
821.111-31 Voynich
Com. Nr 21393

02-1659 Druta, Gheorghe
Diclionar de antonime: [al limbii române] / Gheorghe Drula. – Ch.: Litera;
Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 306, [4] p.; 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua; 283)
Bibliogr. p. 304-306 (84 tit.)
ISBN 9975-74-433-8 (Litera). – ISBN 973-8358-55-8 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1659]
811.135.1'374.2'373.422
Com. Nr 20908
02-1660 Zamfirescu, Dan
Cultura româna – sinteza europeana: [eseuri] / Dan Zamfirescu; conceplia
graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 363, [4] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua /
col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 401)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
317
Ref. ist.-lit. p. 317-362. – Bibliogr. în note
ISBN 9975-74-488-5 (Litera). – ISBN 973-8358-77-9 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1660]
008(498)
Com. Nr 21514
02-1661 Twain, Mark
Jurnalul lui Adam si al Evei: [povestiri] / Mark Twain; conceplia graf. a col. si
cop.: Vladimir Zmeev; trad. din lb. engl. de Carmen Palac. – Ch.: Litera; Bucuresti:
Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 267, [5] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl.
scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 325)
Ref. ist.-lit. p. 264-268
ISBN 9975-74-465-6 (Litera). – ISBN 973-8358-82-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1661]
821.111(73)-3 Twain
Com. Nr 21121
02-1662 Horia, Matei
Pirali si corsari: [povestiri]: / Matei Horia; conceplia graf. a col. si cop.:
Vladimir Zmeev; reprod. fotogr.: Constantin Luchian. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera
Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 443, [4] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua /
col. iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 263) (Fascinalia aventurii)
ISBN 9975-74-483-4 (Litera). – ISBN 973-8358-97-3 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1662]
821.135.1-3 Horia
Com. Nr 21415
02-1663 Esenin, Serghei
Ceaslovul satelor: Poezii si poeme / Serghei Esenin; alcat.: Igor Crelu; trad.
din lb. rusa: Igor Crelu,...; conceplia graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev; gravuri: A.
Kravcenco,.... – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 260,
[3] p.: il., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. iniliata si coord.: Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; 330)
Ref. ist.-lit. p. 232-256
ISBN 9975-74-481-8 (Litera). – ISBN 973-8358-96-5 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1663]
821.161.1-1 Esenin
Com. Nr 21126
02-1664 Balta, Trifan
Dumbre-Negre: [poveste] / Trifan Balta; il.: Iaroslav Oliinâk. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 15, [1] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-367-9
F. prel, F. tir. – [02-1664]
821.135.1(478)-34 Balta

02-1665 Caragiale, Ion Luca
Lungul nasului: [basm] / Ion Luca Caragiale; il.: Stela Damaschin. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 15, [1] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-373-3
F. prel, F. tir. – [02-1665]
821.135.1-343 Caragiale

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
318
02-1666 Kreutzwald, Friedrich Reinhold
Omul cel bun la inima: [poveste: trad. din lb. germ.] / Friedrich Reinhold
Kreutzwald; în lb. rom.: Nina Ischimji; il.: Violeta Dabija. – Ch.: Prut Int., 2002. – 15,
[1] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-376-8
F. prel, F. tir. – [02-1666]
821.112.2-34 Kreutzwald

02-1667 Perrault, Charles
Scufila Rosie: [poveste: trad. din fr.] / Charles Perrault; în lb. rom.: Grigore
Vieru; il.: Dragos Popa. – Ch.: Prut Internalional, [2002]. – 14, [2] p.: il. color.; 17 cm.
– (Col. "O poveste cum alta nu este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-365-2
F. prel, F. tir. – [02-1667]
821.133.1-34 Perrault

02-1668 Eftimiu, Victor
Coada balaurului: [poveste] / Victor Eftimiu; il.: Ludmila 3evcenko. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 11, [5] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit. – Apare într-o fîsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-374-1
F. prel, F. tir. – [02-1668]
821.135.1-1 Eftimiu

02-1669 Creanga, Ion
Capra cu trei iezi: [poveste] / Ion Creanga; il.: Irina Oleinik. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – [21] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-369-5
F. prel, F. tir. – [02-1669]
821.135.1-34 Creanga

02-1670 Preisen, Alf
Povestea iedulului care stia sa numere pâna la zece: [poveste: trad. din lb.
norvegiana] / Alf Preisen; în lb. rom.: Igor Crelu; il.: Marina Andruhin. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 17, [3] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-386-5
F. prel, F. tir. – [02-1670]
821.113.5-34 Preisen
02-1671 Ispirescu, Petre
Aleodor împarat: [poveste] / Petre Ispirescu; il.: Violeta Dabija. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 22, [2] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-368-7
F. prel, F. tir. – [02-1671]
821.135.1-34 Ispirescu

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
319
02-1672 Batzaria Nicolae
Floarea de pe mormânt: [poveste] / Nicolae Batzaria; il.: Sergiu Stanciu. – Ch.:
Prut Internalional, [2002]. – 15, [1] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-386-5
F. prel, F. tir. – [02-1672]
821.135.1-34 Batzaria
02-1673 Grimm, Jacob
Fralior si surioara: [poveste: trad. din lb. germana] / Jacob Grimm; în lb. rom.:
Nina Ischimji; il.: Vladimir Smirnov. – Ch.: Prut Internalional, [2002]. – 18, [6] p.: il.
color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-370-9
F. prel, F. tir. – [02-1673]
821.112.2-34 Grimm
02-1674 Nemcová, Božena
Cei sapte corbi: [poveste: trad. din lb. ceha] / Božena Nemcová; în lb. rom.:
Nina Ischimji; il.: Victoria Rala. – Ch.: Prut Internalional, [2002]. – 23, [1] p.: il. color.;
17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-375-X
F. prel, F. tir. – [02-1674]
821.162.3-34 Nemcová
02-1675 Andersen, Hans Christian
Vesmântul cel nou al regelui: [poveste: trad. din lb. daneza] / Hans Christian
Andersen; în lb. rom.: Alexandru Cosmescu; il.: Victor Harabagiu. – Ch.: Prut
Internalional, [2002]. – 15, [1] p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "O poveste cum alta nu
este")
F. f. de tit.
ISBN 9975-69-366-0
F. prel, F. tir. – [02-1675]
821.113.4-34 Andersen
02-1676 Gheorghita, Ion
Rala la piala: [poezii pentru copii] / Ion Gheorghila; il.: Nadejda Sîrbu. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "Poezii
de seama voastra")
Apare într-o fîsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-362-8
F. prel, F. tir. – [02-1676]
821.135.1(478)-1-93 Gheorghila
Com. Nr 21441

02-1677 Deleanu, Liviu
Zapacila: [poezii pentru copii] / Liviu Deleanu; il.: Valeri Malearenko. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 6, [9] p.: il. color.; 17 cm. – (Col.
"Poezii de seama voastra")
Apare într-o fîsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-361-X
F. prel, F. tir. – [02-1677]
821.135.1(478)-1-93 Deleanu
Com. Nr 21436


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
320
02-1678 Meniuc, George
Vulpe isteala: [poezii pentru copii] / George Meniuc; il.: Vadim Rusu. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – [14] p.: il. color.; 17 cm. – (Col.
"Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-354-7
F. prel, F. tir. – [02-1678]
821.135.1(478)-1-93 Meniuc
Com. Nr 21437
02-1679 Filip, Iulian
Au vrut melcii sa se bata: [poezii pentru copii] / Iulian Filip; il.: Elena Garstea.
– Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 13, [2] p.: il. color.; 17 cm. –
(Col. "Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-351-2
F. prel, F. tir. – [02-1679]
821.135.1(478)-1-93 Filip
Com. Nr 21443

02-1680 Hadârca, Ion
De ce-i mare soarele? : [poezii pentru copii] / Ion Hadârca; il.: Victoria Rala. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.; 17 cm. – (Col.
"Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-363-6
F. prel, F. tir. – [02-1680]
821.135.1(478)-1-93 Hadârca
Com. Nr 21444

02-1681 Carare, Petru
Un motan citea o carte: [poezii pentru copii] / Petru Carare; il.: Dumitru Iazan.
– Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 13, [2] p.: il. color.; 17 cm. –
(Col. "Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-356-3
F. prel, F. tir. – [02-1681]
821.135.1(478)-1-93 Carare
Com. Nr 21439

02-1682 Vieru, Grigore
La scoala iepurasilor: [poezii pentru copii] / Grigore Vieru; il.: Isai Cârmu. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – [13] p.: il. color.; 17 cm. – (Col.
"Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-357-1
F. prel, F. tir. – [02-1682]
821.135.1(478)-1-93 Vieru
Com. Nr 21440
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
321
02-1683 Rosca, Valentin
Când doi se cearta: [poezii pentru copii] / Valentin Rosca; il.: Florina Breazu.
– Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 10, [5] p.: il. color.; 17 cm. –
(Col. "Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-353-9
F. prel, F. tir. – [02-1683]
821.135.1(478)-1-93 Rosca
Com. Nr 21438

02-1684 Romanciuc, Vasile
Doi iezi: [poezii pentru copii] / Vasile Romanciuc; il.: Stela Damaschin. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "Poezii
de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-364-4
F. prel, F. tir. – [02-1684]
821.135.1(478)-1-93 Romanciuc
Com. Nr 21442

02-1685 Suceveanu, Arcadie
Daca vrei sa fii Columb: [poezii pentru copii] / Arcadie Suceveanu; il.: Ludmila
3evcenko. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – [14] p.: il. color.; 17
cm. – (Col. "Poezii de seama voastra")
Apare într-o fâsie comuna împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-358-X
F. prel, F. tir. – [02-1685]
821.135.1(478)-1-93 Suceveanu
Com. Nr 21445
02-1686 Cazimir, Otilia
Fetila alintata: [poezii pentru copii] / Otilia Cazimir; il.: Jana Snejinski. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "Poezii
de seama voastra")
Numele adevarat al aut.: Alexandra Gavrilescu. – Apare într-o fâsie comuna
împreuna cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-355-5
F. prel, F. tir. – [02-1686]
821.135.1-1-93 Cazimir
Com. Nr 21435

02-1687 Farago, Elena
Calelusul schiop: [poezii pentru copii] / Elena Farago; il.: Olga Gorceag. – Ch.:
Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.; 17 cm. – (Col. "Poezii
de seama voastra")
Numele adevarat al aut.: E. Paximade. – Apare într-o fâsie comuna împreuna
cu înca 11 carli
ISBN 9975-69-352-0
F. prel, F. tir. – [02-1687]
821.135.1-1-93 Farago
Com. Nr 21434© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
322

02-1688 Republica Moldova. Curtea de apel: Culeg. de practica judiciara 2001-2002 / col.
red.: Svetlana Novac (pres.),... – Ch.: Cartier, 2002 (Combinatul Poligr.). – 172 p.; 20
cm. – (Col. "Cartier juridic")
Apare cu sprijinul Progr. Naliunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul
Suslinerea Dezvoltarii Judiciare în Moldova, al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-79-183-2
F. prel, F. tir. – [02-1688]
347.992(478)(094.9)

02-1689 Coanda, Ilie
Excel: Tehnici de prelucr. si analiza a inf.: [pentru uzul elevilor, studenlilor] /
Ilie Coanda; Acad. de Transporturi, Informatica si Comunicalii. – Ch.: Evrica, 2002
(Tipogr. A3M). – 175 p.: fig.; 20 cm. – (Ser. Teorie Econ., Matematica, Informatica)
ISBN 9975-941-92-3
F. prel, 500 ex. – [02-1689]
004.45(075.8)02-1690 Gârlea, Radomir
Sistemul organelor de drept: Scheme si culeg. de acte normative cu modificari
si completari pâna la 19.07.2002 / Radomir Gârlea. – Ch.: Acad. "3tefan cel Mare" a
MAI, 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 267, [2] p.: scheme; 20 cm.
ISBN 9975-930-53-0
F. prel, 350 ex. – [02-1690]
342(478)(094)
Com. Nr 31
02-1691 Tarus, Didina
Prospecliune economica: Aspecte structurale / Didina Tarus; Inst. Nal. de
Econ. si Inf. – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. INEI). – 196 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 192-196 (82 tit.)
F. prel, 100 ex. – [02-1691]
338.24
Com. Nr 132
02-1692 Patrascu, Dumitru
Psihologie generala: [pentru uzul studenlilor] / Dumitru Patrascu. – Ch.:
Centrul ed. al Univ. Pedagogice "Ion Creanga", 2002. – 76, [9] p.: scheme, tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 76 (9 tit.)
ISBN 9975-921-25-6
F. prel, 500 ex. – [02-1692]
159.9(075.8)

02-1693 Nemerenco, Valeriu
Buiucani: File din istoria satului si a sect. Buiucani, mun. Chisinau / Valeriu
Nemerenco. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (Combinatul Poligr.). – 199 p.: il.,
scheme, tab.; 29 cm.
Bibliogr. în text
ISBN 9975-69-341-5 (În cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [02-1693]
908(478-25)(084.12)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
323
Com. Nr 21460
02-1694 Rojco, A.
Determinarea pragului saraciei si stabilirea lui pentru diverse categorii de
populalie a Moldovei / A. Rojco, Z. Stremenovscaia. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 49, [2] p.:
tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 47-50(45 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 179 ex. – [02-1694]
0rpeaeneuue +eptM õeauoctu u eë vctauosneuue an¤ pasnu+uMx ratero-
puu uaceneuu¤ VonaosM
316.344.23(478)(048.8)
Com. Nr 133

02-1695 Cojocaru, P.
Acumularile nalionale nete în Republica Moldova / P. Cojocaru, N. Fedotova,
E. Marcova. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 38, [1] p.: fig., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza /
Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 38-39 (20 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 120 ex. – [02-1695]
+uctMe uauuouaneuMe cõepe×euu¤ s Pecrvõnure Vonaosa
336.72(478)(048.8)
Com. Nr 128
02-1696 Cooptarea si utilizarea investiliilor straine în dezvoltarea complexului
agroindustrial al Republicii Moldova / M. Adascalilei, V. Afanasiev, D. Bratco,.... –
Ch.: I.N.E.I., 2002. – 23, [2] p.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 23-24 (22 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 155 ex. – [02-1696]
ñpusne+euue u ucronesosauue uuoctpauuMx uusectuuuu s passutuu arpo-
rponManeuuoro ronrnerca Pecrvõnuru Vonaosa
338.436.33:339.727.22./24(478)(048.8)
Com. Nr 154
02-1697 Grigheli, Gh.
Aplicarea microîngrasamintelor de perspectiva (complexonatelor) în
combinalie cu macroîngrasamintele / Gh. Grigheli. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 28, [3] p.:
tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 27-29 (42 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 134 ex. – [02-1697]
ñpuneueuue repcrertusuMx nurpovaoõpeuuu (ronrnercouatos) cosnect-
uo c narpovaoõpeuu¤nu
631.8(048.8)
Com. Nr 136
02-1698 Dumitrasco, M.
Barierile netarifare în comerlul exterior / M. Dumitrasco, N. 3iscan, O.
Ogorodnic. – Ch.: I.N.E.I., 2002. – 42, [3] p.: diagr., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza /
Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rusa. – Bibliogr. p. 44 (12 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 198 ex. – [02-1698]
letapu1apuMe õapeepM so sueaueu toprosne
339.5(048.8)
Com. Nr 164

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
324
02-1699 6¡pa¡erøueckoe rnauuposauue napretuura s ctpoutenectse / l. l. Lvprauv, E.
E. Lanuc, 8. E. 8võro, k. /. Vanuuuua. - K.: l|3|, 2002. – 48, [3] p.: des., tab.;
20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Ref.: lb. rom. – Bibliogr. p. 47-49 (34 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 180 ex. – [02-1699]
Planificarea strategica de marketing în construclie
69:339.138(048.8)
Com. Nr 131
02-1700 ßo6eaøuckøø, ß. H.
Texuonoruu u oõopvaosauue an¤ võo¤ crota u repepaõotru n¤ca ua nuuu-
rpearpu¤tu¤x / 8. V. ñoõeauucruu, 8. l. 8pau+au, ñ. A. Crn¤p. - K.: l|3|, 2002.
– 81, [2] p.: des., tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si Inf.)
Bibliogr. p. 79-80 (20 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 184 ex. – [02-1700]
Tehnologia si echipamente pentru sacrificarea animalelor si prelucrarea carnii
de catre mini - întreprinderi
637.513.03(048.8)
Com. Nr 137
02-1701 Kpyneuøkos, h. A.
CuneuoapoauposauuMe ro+sM u ux pectaspauu¤ c rpuneueuuen rpupoa-
uMx nenuopautos / |. A. Kpvreuuros, |. C. Kouctautuuos, l. ñ. ûoõposonecruu. -
K.: l|3|, 2002. – 49, [3] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sinteza / Inst. Nal. de Econ. si
Inf.)
Ref.: lb. rom. – Bibliogr. p. 46-49 (69 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, 230 ex. – [02-1701]
Solurile puternic erodate si restaurarea lor cu amelioranli naturali
631.459:631.61(048.9)
Com. Nr 165
02-1702 Servicii comunale. Arhitectura. Construclii. Design: [semnalare bibliogr.] / Inst. Nal.
de Econ. si Inf. Bibl. Rep. Teh.-3t.; alcat.: Angela Catana. – Ch.: INEI, 2002. – 20 cm
Fasc. 2. – 2002. – 8, [1] p. – F. f. de tit. – F. prel, 150 ex. – [02-1702]
016:[64+72+69]
Com. Nr 159

02-1703 Republica Moldova. Ministerul Economiei. Planul de activitate al Ministerului
Economiei pe perioada 2001-2005 / Min. Econ. al Rep. Moldova. – Ch.: INEI, 2002. –
17, [7] p.: tab.; 14 x 21 cm.
F. f. de tit.
F. prel, 235 ex. – [02-1703]
[338.246.4:354.81](478)(083.94)
Com. Nr 146
02-1704 Prospect 2003 / Inst. Nal. de Econ. si Inf., Bibl. Rep. Teh.-3t. – Ch.: INEI, 2002. – 8
p.; 20 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – F. f. de tit.
F. prel, 130 ex. – [02-1704]
027.021:024.2(041)
Com. Nr 169


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
325
02-1705 hanpasneuøø u 1opnM oprauusauuu oõaectseuuMx paõot / coct.: 6.
Cvõaau. – K.: l|3|, 2002. – 21 p.: tab.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Econ.
si Inf.)
Bibliogr. p. 21 (10 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit. si cop.
F. prel, 173 ex. – [02-1705]
331.533
Com. Nr 161

02-1706 ßøiøur rar 1opna uusectuposauu¤: ote+ectseuuMu orMt / coct.: l.
Leuro. – K.: l|3|, 2002. – 29, [1] p.: schema, tab.; 20 cm . – (Inf.-expres / Inst.
Nal. de Econ. si Inf.).
Bibliogr. p. 30 (9 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit si cop.
F. prel, 176 ex. – [02-1706]
339.187.62
Com. Nr 166
02-1707 Pons nanMx u cpeauux rpearpu¤tuu s arouonure ctpauM / coct.: V.
lopoõuscra¤. - K.: l|3|, 2002. – 13 p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Econ.
si Inf.)
Bibliogr. p. 13 (15 tit.). – Descr. dupa 1 p. – F. f. de tit si cop.
F. prel, 147 ex. – [02-1707]
334.7.012.6
Com. Nr 167

02-1708 ßpøuuøns aronoro-arouonu+ecroro senneaenu¤ / coct.: 8. |. 8ouu¤r. - K.:
l|3|, 2002. – 12, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal. de Econ. si Inf.).
Bibliogr. p. 12 (8 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit si cop.
F. prel, 150 ex. – [02-1708]
631.5/.9
Com. Nr 170

02-1709 Pemeuøe rpoõnenM rosMaeuu¤ aueproa11ertusuoctu: (8apvõe×uMu orMt) /
coct.: |. A. 1aaeesa. - K.: l|3|, 2002. – 8, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. Nal.
de Econ. si Inf.).
Bibliogr. p. 8-9 (8 tit.). – Descrierea dupa 1 p. – F. f. de tit si cop.
F. prel, 90 ex. – [02-1709]
621.311+620.92
Com. Nr 130

02-1710 Crivceanschi, Nina
Civilisation française: lettres cursus / Nina Crivceanschi, Carolina Rotaru. –
Ch.: S. n., 2002. – 127 p.; 21 cm.
Tit. pe cop.: Note de curs la civilizalia Franlei. – Bibliogr. p. 127
F. prel, F. tir. – [02-1710]
008(44):811.133.1(075)

02-1711 Volosatîi, B.
Demers managerial în perspectiva dezvoltarii Liceului Teoretic Român-
Francez ""Gh. Asachi" / aut.: B. Volosatîi; Min. Educaliei al Rep. Moldova. – Ch.:
DesiCom Plus, 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 155, [1] p.: fig., scheme, tab.; 21 cm.
ISBN 9975-9578-4-6
F. prel, 200 ex. – [02-1711]
373.1(478)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
326

02-1712 Ha¡eua¡øka: /+eõ. an¤ 2 rn. / 8aneutuua +unroea, 8anepuv ñnMurav, Cunuou
Vvct¤ua, lanuua Arocton-+võapa; comisia de evaluare: Ludmila Ursu,...; V-so
oõpasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Lumina, 2002 (Combinatul Poligr.). – 192 p.: il.
color.; 27 cm.
Elab. conform Proiectului de Reforma a Înval. General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinanlat de Banca Mondiala
ISBN 9975-65-169-0
F. prel, 500 ex. – [02-1712]
51(075.2)

02-1713 Koc¡akø, |. h.
Aanuuuctpatusuoe rpaso: [pentru uzul studenlilor] / l. |. Koctaru, 8. ñ. |r-
uatees, 8. T. Kvanup; Araa. lavr VonaosM, |u-t 1unoc., Couuon. u ñpasa, ûue-
ctposcruu |u-t 3rou. u ñpasa. – K.: 6. u., 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 21 cm.
Ku. 1: 0õaa¤ +acte. – 2002. - 471, [1] p. - Bibliogr. la sfârsitul cap. si în
notele de subsol. – ISBN 9975-9631-4-5: F. prel, 1 000 ex. – [02-1713]
342(075.8)
Com. Nr 1535

02-1714 Noile frontiere în Europa de Sud-Est: Republica Moldova, Ucraina, România: [studii,
relatari la conf. int., 17-18 mai 2002, Chisinau] / Inst. de Politici Publice, Central
European Initiative; red. st.: Arcadie Barbarosie, Valeriu Gheorghiu. – Ch.: Î.E.-P.
"3tiinla" : Inst. de Politici Publice, 2002 (Combinaul Poligr.). – 287, [1] p.: graf., fig.,
scheme, tab.; 25 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul finac. al
Iniliativei Central Europene, al Inst. pentru o Societate Deschisa, Progr. LGI/PPCI
(Budapesta)
ISBN 9975-67-341-4
F. prel, 1500 ex. – [02-1714]
327(478+477+498)+341.222/.23+351.746.1(082)
Com. Nr 21467
02-1715 New Borders in South Eastern Europe: The Rep. of Moldova, Ukraine, Romania:
[trad. din lb. rom.] / Inst. for Public Policy, Central European Initiative; red. st.:
Arcadie Barbarosie, Valeriu Gheorghiu. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla" : Inst. for Public Policy,
2002 (Combinatul Poligr.). – 311 p.: graf., harli; 24 cm.
Bibliogr. p. 306 (8 tit.) si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Iniliativei Central Europene, al Inst. pentru o Soc. Deschisa, Progr. LGI/PPCI
(Budapesta)
ISBN 9975-67-342-2
F. prel, 550 ex. – [02-1715]
327(478+477+498)+341.222+351.746.1(082)=111
Com. Nr 21502
02-1716 Tranzitia: retrospective si perspective = Transition: retrospectives and prospectives
/ dir. de proiect: Igor Bolan; coord.: Sergiu Buscaneanu, .... - Ch.: Gunivas: ADEPT,
2002 (Combinatul Poligr.). – 470, [2] p.: diagr., tab.; 24 cm.
Cuprins, pref. paralel: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în note la
sfârsitul cap. – Proiect al Asoc. pentru Democralie Participativa "Adept". – Apare cu
sprijinul Ambasadei Regatului Tarilor de Jos
ISBN 9975-908-23-3
F. prel, F. tir. – [02-1716]
338.22:340:316.422(082)
Com. Nr 21487

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
327
02-1717 Crivceanschi, Nina
Adverbe: grammaire et exercices: [pentru uzul studenlilor] / aut.: Nina
Crivceanschi; Univ. pédagogique d' Etat "Ion Creanga". – Ch.: S. n., 2002. – 88 p.;
21 cm.
Aut. indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 88 (11 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1717]
811.133.1'367.624(076.5)=133.1


02-1718 Barometrul opiniei publice din Moldova: [sondaj, noiemb. 2002] / Inst. de Politici
Publice; realizat de Centrul de Analiza si Investigalii Sociologice Politologice si
Psihologice "Civis". – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. "Prag-3"). – 63 p.: diagr., tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaliei Soros
F. prel, F. tir. – [02-1718]
316.65(478)
Com. Nr 1575
02-1719 Limba româna: cl. a 4-a: Teste de evaluare: iniliala, formativa, sumativa. – Ch.:
Desicom Plus, 2002 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 51 p.; 24 cm. – (Calea spre
performanla)
ISBN 9975-9578-5-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-1719]
811.135.1(079)(075.2)
02-1720 Kaøpøk, ßë¡p
PoaocnosuMe apesa Taparnuu / ñëtp Kaup¤r; uav+. pea.: l. +epseuros;
lav+. o-so õonrapuctos Pecr. Vonaosa. – K.: Soc. 3t. de Bulgaristica, 2002
(Tipogr. "Biznes-Elita"). –28 cm.
Ku. 2. – 2002. – 135, [1] p.: il., fotogr., scheme. – Apare cu sprijinul C.-x.
ronrauuu "Kelley Grains Taraclia" SRL, 6onrap. oõauuM s PV,…. - ISBN 9975-
9568-1-5: F. prel, 1 000 ex. – [02-1720]
929.52:81'373.232

02-1721 "Administrarea publica: teorii, practici, perspective", conf. st.-practica (2002;
Chisinau). Administrarea publica: teorii, practici, perspective: Materiale ale conf. st.-
practice din 21 mai 2002 / col. red.: Mihail Platon, Aurel Sîmboteanu, Teodor
Popescu,.... – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. AAP). – 193 p.: tab.; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publ. pe lânga Guvernul Rep. Moldova. –
Bibliogr. la sfârsitul comunic.
F. prel, 100 ex. – [02-1721]
351/354(082)(063)

02-1722 Enciclopedia vitaminelor si a substanlelor minerale / consultant st.: Al Jashi Cristina
Gladys; trad. din lb. rusa: Anatol Tofan. – Bucuresti: Rovimed Publishers, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 26 cm. – (Encicl. sanatalii)
[Vol.] 1. – 2002. – Tit. orig.: 8utanuuM u nuuepaneuMe seaectsa: ISBN
973-85473-1-7 (în cop. si supracop.). – F. prel, F. tir. – [02-1722]
577.16(031)
Com. Nr 1654

02-1723 Enciclopedia dezintoxicarii organismului uman / consultant st.: Al Jashi Cristina
Gladys; trad. din lb. rusa: Anatol Tofan. – Bucuresti: Rovimed Publishers, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 26 cm. – (Encicl. sanatalii)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
328
[Vol.] 2. – 2002. – 303 p.: des. – Tit. orig.: 0+uaeuue oprauusna +enosera.
– ISBN 973-85473-3-9 (în cop. si supracop.): F. prel, F. tir. – [02-1723]
615.8(030)
Com. Nr 1655


02-1724 Enciclopedia artei îngrijirii si tratarii pielii / consultant st.: Al Jashi Cristina Gladys;
trad. din lb. rusa: Anatol Tofan. – Bucuresti: Rovimed Publishers, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 26 cm. – (Encicl. sanatalii)
[Vol.] 4. – 2002. – 304 p.: des. – Tit. orig.: |crvcctso ucueneuu¤ ro×u. –
ISBN 973-85473-2-8 (în cop. si supracop.): F. prel, F. tir. – [02-1724]
616.5(030)
Com. Nr 1656

02-1725 üparues, Euøn
8ceoõaa¤ uctopu¤. ûpesuuu nup u Cpeauue 8era: /+eõ. an¤ 10 rn.
nuuees / Enun ûparues, 8upa×un ñMcnapkr, Kopuenuv ñorosu+; netoa.
arrapat: ßuau¤ 8utuou; rourvpcua¤ ronuccu¤: 8acune 8acunoc,...; V-so oõpaso-
sauu¤ Pecr. Vonaosa. – K.: Civitas, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 200 p.: il.;
29 cm.
Bibliogr. p. 200
ISBN 9975-912-06-0
F. prel, F. tir. – [02-1725]
94(100)"0/16"(075.3)


02-1726 ßap¡a, hou
8ceoõaa¤ uctopu¤. losoe 8pen¤: /+eõ. an¤ 11 rn. nuuees / |ou 8apta,
Tate¤ua 8apta; roopa.: ûenup ûparues; rep. c pvn. E. Varcuneuro,….; V-so oõ-
pasosauu¤ Pecr. Vonaosa. – Ch.: Civitas, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 159,
[1] p.: il., harli; 29 cm.
ISBN 9975-912-07-9
F. prel, F. tir. – [02-1726]
94(100)"1640/1914"(075.3)
02-1727 Patras, Mihai
Diclionar economic si financiar-bancar englez-român = Economic and fi-
nancial-banking english-romanian dictionary: peste 125 000 de termeni si expresii
uzuale / Mihai Patras, Corina Patras. – Ch.: Litera, 2002 (Combinatul Poligr.). – 822,
[1] p.; 26 cm.
Bibliogr. p. 822-823 (74 tit.). – Apare cu sprijinul USAID
ISBN 9975-74-484-2 (în cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [02-1727]
33(038)=111=135.1
Com. Nr 21446
02-1728 Creanga, Ion
La cirese: Fragm. de povestire / Ion Creanga; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul Poligr.). – 23 p.: il. color.; 26 cm.
ISBN 9975-60-105-7
F. prel, 3 000 ex. – [02-1728]
821.135.1-3 -93 Creanga
Com. Nr 21522

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
329
02-1729 Maxime si cugetari despre noi si lume: 1000 de aforisme celebre / prez. graf.:
Cristina Bujor; cop.: Vadim Rusu. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
79 p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-903-60-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-1729]
82-84(082.2)
Com. Nr 1632
02-1730 Botu, Pavel
Lemn ceresc: Versuri / Pavel Bolu; seleclie si pref.: Ion Ciocanu; prez. graf.:
Ia. Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul Poligr.). – 141, [3] p.; 20 cm.
ISBN 9975-60-110-3
F. prel, 1500 ex. – [02-1730]
821.135.1(478)-1 Bolu

02-1731 Popa, Vasile
Ploi în toamna: [versuri] / Vasile Popa; cop.: Vladimir Sinilki. – Ch.: Prometeu,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 144 p., [1] f. portr.;18 cm.
ISBN 9975-919-31-6
F. prel, 1 000 ex. – [02-1731]
821.135.1(478)-1 Popa
Com. Nr 1508
02-1732 Ciupercile orientale: o sansa pentru fiecare: orezul de mare indian, ciuperca de lapte
tibetana, ciuperca de ceai / [Irina Filipova; ed.: Victor Medvelki; trad. din lb. rusa: Ina
Arpard]. – Bucuresti: Rovimed Publishers: Ves publishing house, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 153, [5] p.; 20 cm.
Aut., trad. indicali în CIP.
ISBN 973-85928-4-4 (Rovimed Publishers)
F. prel, F. tir. – [02-1732]
615.322+165.8:635.8
Com. Nr 1659
02-1733 Kapita, Grigori
3coala bioenergeticii / Grigori Kapila; trad. din lb. rusa: Ina Arpard. –
Bucuresti: Rovimed Publishers, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 546, [1] p.: fig.;
20 cm.
ISBN 973-85928-5-2 (Rovimed Publishers)
F. prel, F. tir. – [02-1733]
615.851
Com. Nr 1657
02-1734 Mesteritele din Butuceni: [jud. Orhei]: Din experienla dezvoltarii iniliativei obstesti a
femeilor din mediul rural / Asoc. Femeilor "Imperativ"; fotogr.: Iu. Foca; conceplie:
Miroslava Luchiancicova; red.: Marcela Mardare. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 47, [13] p.: il., tab.; 20 cm.
Apare cu suportul financ. al DFID
ISBN 9975-902-25-1
F. prel, 300 ex. – [02-1734]
745/749(478-22)-055.2(082)
Com. Nr 1608
02-1735 $tefan, Trofim
Exilul din noi: [poezii] / Trofim 3tefan; cuv. înainte: Mihai Cimpoi; pref.: Anatol
Ciocanu; fotogr.: Tudor Iovu. – Ch.: Gunivas, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 95
p.: il., fotogr.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
330
Apare cu sprijinul dlui Sergiu Cocieru
ISBN 9975-908-16-0
F. prel, F. tir. – [02-1735]
821.135.1(478)-1 3tefan
Com. Nr 1611
02-1736 Comanici, Ion
Botanica agricola si forestiera: [man. pentru studenli] / Ion Comanici, Alexei
Palancean; cop.: Veaceslav Popovschii; Min. Înval. al Rep. Moldova, Inst. de 3t.
Reale, Gradina Botanica (Inst.) a Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 454, [1] p.: fig.; 24 cm.
Bibliogr. p. 434-435. – Indice de denum. st., p. 436-455. – Apare cu sprijinul
financ. al Bancii Mondiale
ISBN 9975-78-180-2 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1736]
581.4+582+630(075.8)


02-1737 Novikov, Aleksei
Masajul oriental senzual: simfonia atingerilor / Aleksei Novikov; trad. din lb.
rusa: Gheorghe Ghelu. – Bucuresti: Rovimed Publishers, 2002 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrala"). – 140, [3] p.: il.; 20 cm. – (Ser. "Occident Orient")
ISBN 973-85433-3-9 (Rovimed Publishers)
F. prel, f. tir. – [02-1737]
615.82
Com. Nr 1658
02-1738 Plamadeala, Ion
Opera ca text: O introducere în stiinla textului / Ion Plamadeala. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 203, [1] p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 194-204 si în notele de subsol
ISBN 9975-69-350-4
F. prel, F. tir. – [02-1738]
82.0:81'22
Com. Nr 1643
02-1739 Balan, Oleg
Terorism si antiterorism / Oleg Balan, Grigore Besleaga. – Ch.: S. n., 2002
(Tipogr. "Elena-V.I."). – 139 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 136-138 (45 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-930-59-X
F. prel 100 ex. – [02-1739]
323.28+343.326
Com. Nr 34

02-1740 Planurile manageriale pentru habitatele naturale si agricole ale sectorului Purcari-
Crocmaz din zona umeda a Nistrului / elab.: Alexei Andreev,...; pref. si încheierea:
Ilia Trombilki. – Ch.: Soc. Ecologica "Biotica", 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 78,
[1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Sum. paralel: lb. rom., engl. – Apare cu suportul Convenliei Ramsar
ISBN 9975-9724-0-3
F. prel, 1 000 ex. – [02-1740]
504.06(478)(282.247.314)
Com. Nr 1705

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
331
02-1741 üou6posckaø, 3nø
6apMau¤ sonr us tou ×usuu: losennM + õenoe pouao / 3n¤ ûonõposcra¤;
xvao×.: Fpocnas 0nuuuMr. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 286,
[2] p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-902-15-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-1741]
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-32 ûonõposcra¤

02-1742 Boisteanu, Eduard
Încetarea contractului individual de munca / Eduard Boisteanu; cop.: Iaroslav
Oliinîk. – Ch.: Pontos, 2002 (Tipogr. "Reclama"). – 147, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 141-145 si în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Soc.
pe Acliuni "Boris Glavan"
ISBN 9975-902-31-6
F. prel, 500 ex. – [02-1742]
349.22:331.106.4
Com. Nr 1697


02-1743 Koponësa, 3.
ñëtp ßeouapau: Xusue u cvaeõa: [nona. õanetneuctep (1936-1966)] / 3.
Koponësa. – K.: |uecca, 2002 (|.ñ.-1. "Leut. tur."). – 127, [1] p.: fotogr.; 18 cm.
În caseta tipogr. aut.: Koponesa 3ne1puaa Anercauaposua. – Bibliogr. în
note p. 122-126. – |sa. rpu 1uu. roaaep×re Kourp. pvc. oõauu Pecr. Vonaosa,
ñpunapuu r. Kuauuesa, Kuauues. oõauuM poccu¤u,….
ISBN 9975-9561-6-5
F. prel, 500 ex. – [02-1743]
792.8.071.2.028+929 ßeouapau


02-1744 Pycy, ßø¡anøø
0coõeuuoctu vronosuoro rpoussoactsa ro aenan uecosepaeuuonetuux:
[pentru uzul studenlilor] / 8utanuu Pvccv; 6anu. loc. vu-t un. "A. Pvcco". – Ch.:
Pontos, 2002 (|.ñ.-1. "Leutp. tur."). – 205 p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul O.O.O. "Paaoa¤ura", O.O.O.
"Intelgrup-Com", "Rusnac",...
ISBN 9975-902-28-6
F. prel, 500 ex. – [02-1744]
343.137.5(075.8)
Com. Nr 1691
02-1745 6onoaaps, A. 6.
|ppauuouaneuMe vpasueuu¤ u uepaseuctsa / A. C. Conoaape. 3. A. Cono-
aape. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 157 p.; 22 cm.
Bibliogr. p. 153-155 (51 tit.)
ISBN 9975-69-348-2
F. prel, F. tir. – [02-1745]
512.1(075.3)
Com. Nr 1644
02-1746 Contributii la studierea vielii si activitalii membrelor familiei Hâjdau-Hasdeu / Bibl.
Mun. "Bogdan Petriceicu Hasdeu". Centrul Nal. de Hasdeulogie; selecl., pref. si
îngrijirea textelor: Pavel Balmus. – Ch.: Epigraf, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
22 cm. – (Pro Fide et Patria)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
332
Fasc. 1. – 2002. – 255 p.: il. – Bibliogr. în text si în note la sfârsitul art. – Apare
cu sprijinul financ. al Primariei mun. Chisinau. – ISBN 9975-903-61-4: F. prel, 500 ex.
– [02-1746]
821.135.1.09+929(082) Hâjdau-Hasdeu

02-1747 Mîrzac, Viorica
Controlul intern în Asocialiile de Economii si Împrumut ale cetalenilor: [pentru
uzul studenlilor] / Viorica Mîrzac, Igor Padure; Alianla Microfinanlare Moldova. – Ch.:
Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 197, [3] p.: scheme, tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 197 (9 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Agenliei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Int. (USAID), al East-West Management Inst. si Fundalia Soros
Moldova
ISBN 9975-61-230-X
F. prel, 660 ex. – [02-1747]
657.01:334.7(075.8)
Com. Nr 1820
02-1748 Protectia juridica a marcilor la nivel nalional si internalional / Agenlia pentru
Suslinerea Înval. Juridic si a Org. de Drept "Ex Lege"; conducatorul ed.: Valeriu
Zubco; resp. de ed.: Ion Creanga. – Ch.: S. n., 2002. – 248 p.: il, tab.; 24 cm.
Texte: lb. rom., rusa. – Cuv. înainte, sumar paralel: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârsitul art., în note si în notele de subsol. –Apare cu sprijinul Companiei Philip
Morris Management Services B. V.
ISBN 9975-9703-1-1
F. prel, F. tir. – [02-1748]
347.77(082)=135.1=161.1

02-1749 Captari, Vera
Învalam cu bucurie a vorbi corect si-a scrie: [pentru uzul elevilor cu deficienle
de vorbiri] / Vera Captari; il.: Vasile Captari, Vladimir Grusco. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 171, [1] p.: il.; 24 cm. – (Col. "Parinlii-Copii" / col. îngrijita de
Ana Manole)
ISBN 9975-78-203-5
F. prel, 2 000 ex. – [02-1749]
376.36(076)

02-1750 Biologie: Man. pentru cl. a 10-a / Oleg Botnaru, Petru Obuh, Vasile Grati,...; cop.:
Vladimir Sinilki. – Ch.: Prometeu, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 135, [1] p.: fig.;
26 cm.
ISBN 9975-919-32-4
F. prel, F. tir. – [02-1750]
57(075.3)

02-1751 Vieru, Grigore
Întregul cer: [versuri] / Grigore Vieru; cop.: Sergiu Stanciu; des.: Iulian Filip. –
Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 125, [3] p.: des.; 6x9 cm.
– (Carte de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Carte de buzunar
ISBN 9975-69-313-X
F. prel, F. tir. – [02-1751]
821.135.1(478)-1 Vieru
Com. Nr 1256
02-1752 Motoc, Nicolae

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
333
Senzalii (Texte pentru astronauli): [versuri] / Nicolae Motoc; cop.: Marcel
3endrea. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 123, [5] p.:
des.; 6x9 cm. – (Carte de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Carte de buzunar
ISBN 9975-69-311-3
F. prel, F. tir. – [02-1752]
821.135.1(478)-1 Motoc
Com. Nr 1254

02-1753 Diviza, Ion
Pilat din...poanta: [versuri] / Ion Diviza; cop.: Marcel 3endrea; des.: Iulian Filip.
– Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 123, [5] p.: des.; 6x9
cm. – (Carte de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Carte de buzunar
ISBN 9975-69-310-5
F. prel, F. tit. – [02-1753]
821.135.1(478)-1 Diviza
Com. Nr 1253

02-1754 Spinei, Vasile
Blândelea tacerii = Tender is the silence: [versuri] / Vasile Spinei; trad. de
Mihaela si Ion Codrescu; cop.: Sergiu Stanciu; des.: Iulian Filip. – Ch.: Prut
Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 127, [1] p.: des.; 6x9 cm. – (Carte
de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Text paralel: lb. rom., engl. – Carte de buzunar
ISBN 9975-69-314-8
F. prel, f. tir. – [02-1754]
821.135.1(478)-1 Spinei
Com. Nr 1255


02-1755 Dabija, Nicolae
Aschii de stele: [versuri] / Nicolae Dabija; cop.: Sergiu Stanciu; des.: Nicolae
Dabija. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 125, [3] p.: des.;
6x9 cm. – (Carte de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Carte de buzunar
ISBN 9975-69-315-6
F. prel, F. tir. – [02-1755]
821.135.1(478)-1 Dabija
Com. Nr 1252

02-1756 Butnaru, Leo
Strictul necesar: [versuri] / Leo Butnaru; cop.: Marcel 3endrea; des.: Leo
Butnaru, Iulian Filip. – Ch.: Prut Internalional, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
125, [3] p.: des.; 6x9 cm. – (Carte de vizita / col. îngrijita de Iulian Filip)
Carte de buzunar
ISBN 9975-69-312-1
F. prel, F. tir. – [02-1756]
821.135.1(478)-1 Butnaru
Com. Nr 1251

02-1757 Constantinov, T.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
334
Condiliile de iernare si amplasare a sîmburoaselor termofile (sfaturi pentru
fermieri) / elab.: T. Constantinov, M. Nedealcov, M. Rapcea; Inst. de Cercet. pentru
Pomicultura, Inst. de Geografie al Acad. de 3t. a Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 2002
(F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 43 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 43 (14 tit.). – Apare cu sprijinul Proiectului TACIS
F. prel, F. tir. – [02-1757]
551.581:634.2(083.132)
Com. Nr 1527

02-1758 Recomandari privind prepararea nutrelurilor combinate în spaliul rural / Inst. de
Cercet. pentru Mecanizarea si Electrificarea Agriculturii "Mecagro"; elab.: Ion
Habasescu,... . – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17 p.: il., fig., tab.; 20
cm.
Apare cu sprijinul Proiectului TACIS, FDMOL 9901
F. prel, 1 000 ex. – [02-1758]
636.085.55(083.132)
Com. Nr 1620
02-1759 Recomandari privind producerea si utilizarea conservelor de fructe si legume în
alimentalia curativ-profilactica si pentru copii / Inst. de Cercet. 3t. si Proiectari
Tehnologice în Ind. Alimentara; elab.: D. A. Nicolaeva, red. resp.: Eugen Iorga. – Ch.:
S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 17, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19 (6 tit.). – Apare cu sprijinul Proiectului TACIS, FDMOL 9901
F. prel, 600 ex. – [02-1759]
664.84/85:613.22(083.132)
Com. Nr 1690

02-1760 Musteata, Grigore
Plante medicinale: pentru sanatatea dumneavoastra / Grigore Musteala, Ion
Brânzila; Min. Agriculturii si Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Filiala pentru Plante
Aromatice si Medicinale a Inst. de Cercet. 3t. pentru Porumb si Sorg. – Ch.: S. n.,
2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 28, [1] p.: tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Proiectului TACIS "Suport la Dezvoltarea Înval., Cercet. si
Serviciilor de Consultanla în Agricultura Moldovei", FD MOL 9901
F. prel, 1 000 ex. – [02-1760]
633.88
Com. Nr 1492

02-1761 Cultura grâului de toamna: (îndrumar) / Agenlia de Consultanla si 3colarizare în
Agricultura; elab.: B. Boincean, .... – Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
29 p.: tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul EWMI / Fundalia Soros Moldova, Agenlia SUA pentru
Dezvoltarea Int. (USAID)
F. prel. 4 000 ex. – [02-1761]
633.11(036)
Com. Nr 1539

02-1762 Recoltarea fructelor: (Îndrumar) / M. Adascalilei, V. Bucarciuc, A. Iuraveli, ...;
Agenlia de Consultanla si 3colarizare în Agricultura. – Ch.: ACSA, 2002 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrala"). – 77, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Aut. nu sunt indicali pe cop. – Bibliogr. 77-78 (24 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al EWMI / Fundalia Soros Moldova

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
335
F. prel. 4 000 ex. – [02-1762]
634.1.076(036)
Com. Nr 154002-1763 Moldova-Tur va învita / Moldova-Tur; dir. gen.: Gheorghe Juraveli; fotogr.: A.
Palamari, .... – Ch.: Triton, 2002. – [18] p.: fotogr. color.; 21 cm.
Text paralel: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1763]
379.85(478)(084.12)=135.1=111


02-1764 Icoana facatoare de minuni a Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu "Cea cu trei
mîini" (Triherúsa) de la Sfântul Munte / trad.: Gh. Badea, Constantin-Bogdan Badea.
– Iasi: Ed. "Sf. Mina", 2002 [F.E.-P. "Tipogr. Centrala"]. – 30 p.: il. color.; 20 cm.
Tip. cu binecuvântarea Înalt Prea Sfintitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei si
Radaulilor
ISBN 973-99951-7-9
F. prel, F. tir. – [02-1764]
235

02-1765 Calea Ferata din Moldova, 2002-2003: [despre activitatea într.] / ÎS "Calea Ferata din
Moldova"; colab.: Liliana Nichiforov, ...; red.-sef.: Irina Craevschi; trad.: Ana Sîrcu;
imag.: Iurie Kozlov. – Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei". – Ch.: Ed. PP
"Depozit en Gros" SA, 2002 (Combinatul Poligr.). – 45, [2] p.: imag. color., calendar;
30 cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1765]
656.2(478)

02-1766 Aeneiuaø aopora VonaosM: 2002-2003 / lñ "Xenesua¤ aopora VonaosM"; coct.:
ßunuaua luru1oposa, …; rn.-pea.: |puua Kpaescra¤; 1oto: kpuu Kosnos. –
CreuuaneuMu sMrvcr ras. "Xenesuoaopo×uur VonaosM". – K.: |sa. PP "Depozit
en gros" SA, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 45, [1] p.: imag. color., calendar; 30
cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1766]
656.2(478)

02-1767 Bolboceanu, Ludmila
De dragul tau, Copile: Poezii si povestioare pentru toli copiii frumosi si buni /
Ludmila Bolboceanu; conceplie, aforisme des., ref.: Ana Manole; des. cop.: Nicolae
Sârbu. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 23, [1] p.: il.; 22 cm. – (Col.
"Ramurele" / col. îngrijita: Ana Manole)
Apare cu sprijinul dnei Lidia Baraliuc, a dlui Vasile Pântea, Pretura sect.
Ciocana, mun. Chisinau
ISBN 9975-78-209-4
F. prel, F. tir. – [02-1767]
821.135.1(478)-1-93 Bolboceanu© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
336
02-1768 Budusan, Valeria
Diclionar francez-român român-francez / Valeria Budusan, Clara Esztergár.
– Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 715 p.; 20 cm.
ISBN 9975-67-111-X (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1768]
811.135.1:811.133.1=135.1=133
Com. Nr 10058
02-1769 Bulgar, Gheorghe
Diclionar de sinonime / Gheorghe Bulgar. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla", 2002 (Ed.
"Universul"). – 271 p.; 20 cm.
ISBN 9975-67-008-3 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1769]
811.135.1
Com. Nr 2797

02-1770 $pac, Ion
Viala Basarabiei, 1932-1944: Cercet. bibliogr. si inf. / Ion 3pac; ed. îngrijita de
Lidia Kulikovski; Acad. de 3t. a Rep. Moldova, Bibl. 3t. centrala, Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu". – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –325, [1] p.; 22 cm.
Apare cu sprijinul Primariei Mun. Chisinau
ISBN 9975-902-37-5
F. prel, F. tir. – [02-1770]
016:070
Com. Nr 1725


02-1771 Drozd, Mali
Metoda Mali Drozd: secretul unei siluete zvelte / Mali Drozd. – [Bucuresti: S.
n., 2002]. – 123 p.: scheme, [8] p.: fotogr. color.; 21 cm.
ISBN 973-0-02846-X
F. prel, F. tir. – [02-1771]
613.2


02-1772 Fiziopatologie medicala: Curs teoretic: [pentru uzul studenlilor] / aut.: Vasile Lutan,
Tatiana Zorkin, Eleonora Bors, ...; sub. red.: Vasile Lutan; Univ. de Stat de Medicina
si Farmacie "Nicolae Testemilanu". – Ch.: Centrul Ed.-Poligr. "Medicina", 2002. – 20
cm.
Vol. 1: Nozologia generala: Procese patologice tipice. – 2002. – 507 p. – Aut.
indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 507 (25 tit.). – ISBN 9975-945-97-X (în cop.): F.
prel, F. tir. – [02-1772]
616-092(075.8)
Com. Nr 1500


02-1773 Republica Moldova. Curtea Suprema de Justitie. Plenul. Culegere de hotarîri ale
Plenului Curlii Supreme de Justilie (mai 1974-iulie 2002) / resp. de ed.: Valeria
3terbel; coord.: Constantin Platon. – Ch.: Centrul de Drept al Avocalilor, 2002 (F.E.-
P. "Tipogr. Centrala"). – 435 p.; 25 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
337
Tit. pe cop.: Culegere de hotarâri explicative. – Apare cu sprijinul financ. al
Guvernului SUA, al Asoc. Avocalilor Americani (ABA), Iniliativa Juridica pentru
Europa Centrala si de Est (CEELI)
ISBN 9975-9650-2-4 (în cop.)
F. prel, F. tir. – [02-1773]
342.531.43(478)(082)(094.4)
Com. Nr 1134
02-1774 Procopisin, Vasile
Bazele activitalii farmaceutice: (legislalie, organizare, evidenla, econ.): [pentru
uzul studenlilor] / Vasile Procopisin, Vladimir Safta, Mihail Brumarel. – Ed.
pedagogica. – Ch.: F.E.-P. "Tipogr. Centrala", 2002. – 492 p.: fig., scheme, tab.; 25
cm.
Bibliogr. p. 488-491 (53 tit.)
ISBN 9975-78-206-X (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-1774]
615(075.8)
02-1775 Clarke, Paul
Comunitali de învalare: scoli si sisteme / Paul Clarke; trad. de Diana Stanciu.
– Ch.: Arc: Centrul Educalional "Pro Didactica", 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
189, [1] p.: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 176-183. – Indice p. 184-190. – Apare cu sprijinul Fundaliei Soros
Moldova
ISBN 9975-61-244-X
F. prel, 2 000 ex. – [02-1775]
37.0+371.4
Com. Nr 1595
02-1776 Bryson, John M.
Planificarea strategica pentru organizalii publice si nonprofit: Strategic
planning for public and nonprofit organization: Ghid pentru consolidarea si suslinerea
realizarilor organizalionale / John M. Bryson; trad. de Diana Stanciu. – Ed. revaz. –
Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 353, [1] p.: fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 325-338. – Indice de nume, de materii p. 339-354. – Elab. în cadrul
Proiectului Central European Univ. Translation cu sprijinul Fundaliei Moldova si Open
Society Inst. – Budapest
ISBN 9975-61-247-4
F. prel, 1 000 ex. – [02-1776]
65.012.2"313"
Com. Nr 1514

02-1777 Cartea Rosie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova /
Min. Ecologiei, Construcliilor si Dezvoltarii Teritoriului, Acad. de 3t. a Moldovei; col.
red.: Ion Dediu (pres.),…; grupul de coord.: Nicolae Stratan,... – Ed. a 2-a. – Ch.: Î.E.-
P. "3tiinla", 2002 (Combinatul Poligr.). – 287 p.: il. color.; 31 cm.
Text paralel: lb. rom., engl., parlial în lb. latina. - Bibliogr. p. 280-287. – Indice
alf. de denumiri st. p. 276, 278. – Indice alf. de denumiri populare p. 277, 279
ISBN 9975-67-311-2 (în cop. si supracop.)
F. prel, F. tir. – [02-1777]
502.7(478)(03)
Com. Nr 10668
02-1778 Economie aplicata: Pentru uzul inst. participante în progr: Man. pentru liceeni /
Junior Achievement Moldova; coord. ed.: Adela Scutaru, Claudia Tcaciuc. – Ch.:
Ruxanda, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 163, [1] p.: il., fig.; 29 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
338
Apare cu sprijinul Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-72-118-4
F. prel, F. tir. – [02-1778]
330(075.3)

02-1779 Le français – c'est utile... Le français – c'est facile... / Agence Intergouvernementale
de la Francophonie, Min. de l'Èducation de la Rép. de Moldova; resp. de ed.:
Eugenia Brânza. – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 158, [1] p.: il., fig.,
tab.; 25 cm.
Apare cu sprijinul al Agence Intergouvernementale de la Francophonie
ISBN 9975-78-207-8
F. prel, 2 000 ex. – [02-1779]
372.881.113.31.046.12
Com. Nr 1593

02-1780 Orationes et Psalmi = Rugaciuni si Psalmi: în lb. latina: pentru elevii si studenlii
teologi / antol., note si vocabular lat.-rom. de Gh. Badea. – Iasi: Ed. "Sf. Mina", 2002
[F.E.-P. "Tipogr. Centrala"]. – 263, [2] p.;29 cm.
Text: lb. lat., rom. – Bibliogr. p. 2
ISBN 973-99951-8-7
F. prel, F. tir. – [02-1780]
243+223.2(075.8)=124=135.1

02-1781 Strategia de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentara a
Republicii Moldova pentru perioada 2002-2010 / Min. Agriculturii si Ind. Alimentare;
elab.: Veaceslav Afanasiev, .... – Ch.: S. n., 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 71
p.: scheme, tab.; 29 cm.
Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul Proiectului TACIS
FD MOL 9901
F. prel, F. tir. – [02-1781]
338.439.02(478)=135.1=111
Com. Nr 1811
02-1782 Mîndru, Valeriu
Studiu asupra Dezvoltarii Organizaliilor Neguvernamentale din Republica
Moldova = Study on the Development of Non-Governmental Organizations in the
Republic of Moldova / aut.: Valeriu Mîndru (coord., consultant st.), Aliona Niculila,
Mihai Godea; Centrul Nal. de Asistenla si Inform. a ONG-urilor din Moldova
"Contact". – Ch.: Arc, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 107 p.: fig., diagr., tab.; 29
cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Text paralel: lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-61-248-2
F. prel, 500 ex. – [02-1782]
061.2(478)=111=135.1
Com. Nr 1612

02-1783 Egalitatea genurilor în Republica Moldova în viziunea liderilor: St. sociologic / Progr.
Naliunilor Unite pentru Dezvoltare UNDP; colab.: Violeta Moraru,...; coord.: Silvia
Saca. – Ch.: Pontos, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 51; 51 p.: diagr., tab.; 21 x
29 cm.
Text paralel: lb. rom., engl. – Carte-valet ("repeseptMa")
ISBN 9975-902-32-4

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
339
F. prel, F. tir. – [02-1783]
303.4(478):316.4
Com. Nr 1773

02-1784 Gomien, Donna
Ghid (Vade-mecum) al Convenliei Europene pentru Drepturile Omului /
Donna Gomien; Dir. pentru Drepturile Omului a Consilului Europei Strasbourg; alcat.:
Donna Gomien. – Ch.: Ed. Consiliului Europei, [2002] (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). –
156 p.: tab., scheme; 17 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Ed. fr.: Vade-mecum de la Convention
Europeene des Droits de l'Homme. – ISBN 92-871-3753-6. – Bibliogr. p. 155-156
ISBN 9975-78-208-6
F. prel, 800 ex. – [02-1784]
341.231.14(036)
Com. Nr 1498

02-1785 Grama, Mariana
Participanlii la infracliune si particularitalile raspunderii lor: Spec.: 12.00.08 –
Drept penal si criminologie; drept penitenciar: Autoref. al tezei de doctor în drept /
Mariana Grama; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 24 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 22 (8 tit.)
[02-1785]
343.237(043.2)
Com. Nr 284
02-1786 Vremea, Igor
Reglementarea juridico-penala a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituliilor
si organizaliilor: Spec. – 12.00.08 (drept penal si criminologie; drept penitenciar):
Autoref. al tezei de doctor în drept / Igor Vremea; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.:
Centrul ed. al USM, 2002. – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (9 tit.)
[02-1786]
343.359.2(043.2)
Com. Nr 282
02-1787 Dumneanu, Ludmila
Analiza juridico-penala si criminologica a terorismului: Spec. – 12.00.08 (drept
penal si criminologie; drept penitenciar): Autoref. al tezei de doctor în drept / Ludmila
Dumneanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al. USM, 2002. – 22 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 20 (6 tit.)
[02-1787]
343.34:343.917(043.2)
Com. Nr 283

02-1788 Grosu, Vladimir
Problematica raspunderii penale a persoanelor juridice si a altor subiecte
colective de drept: (analiza situaliei prin prisma dreptului comparat): Spec. – 12.00.08
(drept penal si criminologie; drept penitenciar): Autoref. al tezei de doctor în drept /
Vladimir Grosu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 22 p.;
21 cm.
Bibliogr. p. 20 (5 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
340
[02-1788]
343.212.7(043.2)
Com. Nr 285

02-1789 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 8, 2002. – 2002. – 172 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1789]
015(478)

02-1790 Grozav, Parascovia
Culegere de teste cu cheie la limba engleza pentru specialitalile: REI, TSH,
BBV / Parascovia Grozavu, Tamara Geru; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac.
"Relalii Econ. Int.". Catedra "Lb. moderne de afaceri". – Ch.: A.S.E.M., 2002. – 92, [1]
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 93 (10 tit.)
ISBN 9975-75-165-2
F. prel, 200 ex. – [02-1790]
811.111:338(079) =111
Com. Nr 178

02-1791 ßporpauua ro avxosuo-upasctseuuonv socrutauuk: (1-4 rn.) / ûer. 0õpasosa-
uu¤, lavru, Vonoae×u u Cropta nvu. Kuauuav, lav+uo-netoa. ueutp avxosuo-
upasctseuuoro socrutauu¤ "ucrvcctso ctate +enoseron"; ast. ron.: luronau 6v-
×op, Poaura Kanuctpv, |oauu Vaxv,… - K.: 6. u., 2002. – 58 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 52-57 (72 tit.)
F. prel, F. tir. – [02-1791]
37.017.93(073.2)
Com. Nr
02-1792 Roata, Valentin
Managementul social al comunitalilor teritoriale locale în condiliile
descentralizarii administrative din România: 22.00.04 – Structura sociala, institulii si
procese sociale: Autoref. al tezei de doctor în sociologie / Valentin Roata; Inst. de
Filosofie, Sociologie si Drept. – Ch.: Centrul ed. al USM, 2002. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.) si în notele de subsol
[02-1792]
316.334.3(498):352.07(043.2)
Com. Nr 164/02

02-1793 Nicolau-Gorea, Artemisia
Morfologia funclionala si clinica a gingiei în prima faza de evolulie dinte -
parodonliu: 14.00.21 – Stomatologie: Autoref. tezei de doctor în st. medicale /
Artemisia Nicolau-Gorea; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". –
Ch.: S. n., 2002. – 24 p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (12 tit.)
[02-1793]
616.311.2(043.2)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
341
02-1794 Raevschi, Elena
Aspecte medico-sociale, principiile de diagnostic complex si tratament al
nevilor nevocelulari: 14.00.11 – Dermatovenerologie: Autoref. al tezei de doctor în st.
medicale / Elena Raevschi; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu".
– Ch.: S. n., 2002. – 23 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (13 tit.)
[02-1794]
616.5-006.52-07-08(043.2)
Com. Nr 307
02-1795 Duca, Dana
Quasag, sau Atomul sufletului: [versuri] / Dana Duca; il.: Dana Duca. – Ch.:
Gunivas, 2002 (Combinatul Poligr.). – 56 p.: il.; 21 cm.
ISBN 9975-908-24-1
F. prel, F. tir. – [02-1795]
821.135.1(478)-1 Duca
Com. Nr 21632
02-1796 5paaøk, |. H.
8aoposMu oõpas ×usuu s rocnosuuax u rorosoprax / l. V. 6paaur, A. 0.
6paaur. – K.: |sa. ñonurpa1. ueutp "Kuauuav-ñpun", 2002. – 18 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 9975-9684-2-2
F. prel, 500 ex. – [02-1796]
821.161.1(478)-84

02-1797 Lesco, Andrei
Litiaza biliara si colecistectomia laparoscopica: [pentru studenli, rezidenli,
medici: monogr.] / Andrei Lesco; fotogr.: Tudor Iovu. – Ch.: Arc, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 163 p.: il., tab. XX planse: reprod. fotogr.; 24 cm. – (Standardul de aur)
Bibliogr. p. 154-162 (140 tit.). – Apare cu sprijinul Centrului Nal. de
Management si Colaborare Int. în Chirurgia Laparascopica "Constant" (ONG)
ISBN 9975-61-258-X
F. prel, 1 000 ex. – [02-1797]
616.366-003.7-089.87(075.8)
Com. Nr 21535

02-1798 5paaøk, |. H.
0cuosM saoposoro oõpasa ×usuu: /+eõ. rocoõue / l. V. 6paaur, 0. 1.
6paaur. – K.: |sa. |.-ñ. ueutpe "Kuauuav-ñpun", 2002. – 105, [1] p.: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 105-106 (55 tit.)
F. prel, 500 ex. – [02-1798]
613/614(075.3)
Com. Nr


02-1799 Dictionar de probleme politice: 60 de mize ale Franlei contemporane / red. coord.:
Nelly Haudegand, Pierre Lefébure; trad. din fr. de Ecaterina Stamatin; cop.: Andrei
Gamarl. – Ch.: Museum, 2002 (Combinatul Poligr.). – 272 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 267-269. – Ind. general p. 270-272. – Apare cu suportul Fundaliei
Soros Moldova si al Inst. Soc. Deschise - Budapesta
Tit. orig.: Dictionnaire des questions politiques 60 enjeux de la France
contemporaine
ISBN 9975-906-73-7

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
342
F. prel, 1 000 ex. – [02-1799]
32+30(44)(038)
Com. Nr 21451

02-1800 Catedra "Ortopedie, traumatologie si chirurgie în campanie": la 40 de ani de la
fondare / Min. Sanatalii al Rep. Moldova. Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N.
Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 16 p.: il., fotogr.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1800]
378(478-25).096:617

02-1801 Stere, Constantin
Documentari politice / Constantin Stere; proiect, pref., selecl. si îngrijirea
textului, bibliogr., fotoarhiva, ed.: Iurie Colesnic; red. st.: Pavel Balmus; cop.: Andrei
Gamarl. – Ch.: Museum; Bucuresti: Muzeum: Fundalia Culturala Româna, 2002
(Combinatul Poligr.). – XLIII, 638, [1] p.: il., fotogr.; 24 cm. – (Col. "Testament")
Bibliogr. p. XLII si în notele de subsol
ISBN 9975-906-74-5 (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-1801]
94(498)+94(478)+929 Stere
Com. Nr 21525

02-1802 Pe un picior de plai... Ghelauza: [sectorul Straseni, jud. Chisinau] / aut. de proiect si
producator: Igor Petrea; fotogr.: Igor Beiu. – Ch.: Asoc. Ed. Independenta
"Mostenire", 2002 (C.E.-P. "Chisinau-Prim"). – 42 p.: fotogr.; 21 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1802]
94(478-22)
Com. Nr

02-1803 Comitetul privind Drepturile Copilului. Observalii finale ale Comitetului privind
Drepturile Copilului: Republica Moldova: Examinarea rap. înaintate de statele-parli în
temeiul art. 44 al Convenliei cu privire la drepturile copilului / Comitetul privind
drepturile copilului, Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului. – Ch.:
Gunivas: UNICEF, 2002 (Combinatul Poligr.). – 32 p.; 20 cm.
F. prel, F. tir. – [02-1803]
342.7-053.2(478)
Com. Nr 21617
02-1804 Zepca, Victor
Bazele securitalii vielii: Evitarea îmbolnavirii: Educalia pentru viala de familie:
[man. pentru cl. 7-8] / Victor Zepca; consultant st.: Patrascu Dumitru. – Ch.: [Ed.
Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chisinau], 2002. – 152 p.: il., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 151 (31 tit.)
ISBN 9975-9678-7-6
F. prel, 300 ex. – [02-1804]
613/614:371.7(075.3)

02-1805 Zepca, Victor
Bazele securitalii vielii: Stilul sanatos de viala: Securitatea vielii umane: [man.
pentru cl. 5-6] / Victor Zepca; consultant st.: Patrascu Dumitru. – Ch.: [Ed. Univ. de
Stat din Tiraspol cu sediul la Chisinau], 2002. – 148 p.: il., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 145 (25 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
343
ISBN 9975-9678-6-8
F. prel, 300 ex. – [02-1805]
613/614:371.7(075.3)

02-1806 Zepca, Victor
Bazele securitalii vielii: Sanatatea si factorii care o determina: Stilul sanatos
de viala: Educalia pentru viala de familie: Proteclia populaliei în caz de dezastre:
Evitarea îmbolnavirii: [pentru liceeni, studenli] / Victor Zepca; consultant st.: Patrascu
Dumitru. – Ch.: [Ed. Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chisinau], 2002. – 152 p.:
il., tab.; 23 cm.
Bibliogr. p. 151 (40 tit.)
ISBN 9975-9678-5-X
F. prel, 300 ex. – [02-1806]
613/614:371.7(075)

02-1807 Dan, Petre
Mica enciclopedie de cultura si civilizalie româneasca / Petre Dan; conceplia
graf. a col. si cop.: Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002
(Combinatul Poligr.). – 447, [1] p.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col. îngrijita si
coord. de Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 400)
Indice de nume p. 418-448
ISBN 9975-74-485-0 (Litera). – ISBN 973-8358-99-X (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1807]
008(=135.1)(031)
Com. Nr 21488

02-1808 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare. Referinle. Recenzii: Se ed. din anul 1958:
Apare lunar / Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red.
resp. si coord.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova,
2002 (Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761
Nr 9, 2002. – 2002. – 214 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1808]
015(478)
Com. Nr

02-1809 Ghervan, Petru
Pregatirea sportiva a handbalistilor în baza unei programe cu conlinut adaptat
pentru etapa de iniliere 9-12 ani: Spec. 13.00.04 – Teoria si metodica educaliei fizice,
antrenamentului sportiv si culturii fizice de asanare: Autoref. al disertaliei de doctor în
st. pedagogice / Petru Ghervan; Inst. Nal. De Educalie Fizica si Sport al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2002. – 26, [2] p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. P. 24-25 (9 tit.)
[02-1809]
796.322(043.2)

02-1810 Bibliografia Nalionala a Moldovei = National Bibliography of Moldova: Carli.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. si ziare: Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera
Nal. a Carlii din Rep. Moldova; alcat.: Efimia Macrinici,...; red. resp. si coord.:
Valentina Chitoroaga. – Ch.: Camera Nal. a Carlii din Rep. Moldova, 2002
(Rotaprint). – 20 cm. – Contin. ed. "Cronica presei". – ISSN 0201-6761

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
344
Nr 10, 2002. – 2002. – 169 p. – Text.: lb. rom., rusa, alte lb. straine. – F. prel,
100 ex. – [02-1810]
015(478)
Com. Nr 2

02-1811 Bejan, Octavian
Cum se evili crimele si criminalii: sfaturi utile / Octavian Bejan, Valeriu Turcan,
Igor Ursan; des.: I. Atanasie; Acad. "3tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al
Rep. Moldova. Centrul de cercet. st. – Ch.: Centrul ed. a Acad. "3tefan cel Mare",
2002 (Tipogr. "Servgrafica"). – 71 p.: des.; 21 cm.
ISBN 9975-930-63-8
F. prel, 1 000 ex. – [02-1811]
343.9(049.3)
Com. Nr 21

02-1812 Peæopua oõpasosauu¤ s nvuuuuruu Kuauuav: (aauuMe ua 2002 roa) / ûer. 0õ-
pasosauu¤, lavru, Vonoae×u u Cropta. – K.: 6. u., 2002. – 15 p.: scheme, tab.; 20
cm.
F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1812]
37.014.3(478-25)
Com. Nr

02-1813 Asociatia de Cercet. si Dezvoltare din Rep. Moldova. Raport de activitate / Asoc.
de Cercet. si Dezvoltare din Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla": Asoc. de Cercet.
si Dezvoltare din Rep. Moldova, 2002 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
2000-2001. – 2002. – 26, [1] p.: il., fotogr. color. – Text parlial: lb. engl.
ISBN 9975-67-285-6
F. prel, 550 ex. – [02-1813]
061.22(478)(047.1)
Com. Nr 20390

02-1814 Mass-media în Republica Moldova = The Mass-media in the Republic of Moldova =
Vacc-neau¤ s Pecrvõnure Vonaosa: constatari, evaluari, tendinle: raport an. 2001.
– Ch.: Uniunea Jurnalistilor din Moldova, 2002 (Tipogr. ed. "Universul"). – 275, [5] p.:
tab.; 29 cm.
Tit. pe cop. în lb. rom. - Text paralel: lb. rom., engl., rusa. – Apare cu sprijinul
financ. al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-9590-1-6
F. prel, F. tir. – [02-1814]
[070(478):32.019.51](047.1)=135.1=111=161.1


02-1815 Ko×okapy, ßacøne |.
Veuea×neut s oõpasosauuu: ñocoõue an¤ pvrosoauteneu v+eõ.
saseaeuuu / 8acune l. Ko×orapv; trad. din. lb. rom.: Vladimir Gulu; Min. Educaliei al
Rep. Moldova. Consiliul Nal. pentru Curriculum si Evaluare. – Ch.: Î.E.-P. "3tiinla",
2002 (Ed. "Universul"). – 119, [1] p.: graf., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 119-120 (58 tit.)
ISBN 9975-67-328-7

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
345
F. prel, 1 000 ex. – [02-1815]
37.014:65.012.4
Com. Nr 4286

02-1816 "Dezvoltarea economica si finantele publice în Moldova", conf. st.-practica
(2002; Chisinau). Dezvoltarea economica si finanlele publice în Moldova: conf. st.-
practica, 19-20 sept. 2002, Chisinau / resp. de ed.: Igor Munteanu. – Ch.: TISH, 2002
(Tipogr. Orhei). – 87 p.: graf., il., tab.; 29 cm.
Antetit.: Inst. pentru Dezvoltare si Iniliative Sociale. – Bibliogr. la sfârsitul
comunic. – Apare cu sprijinul financ. al LGI/OSI si al Fundaliei Soros Moldova
ISBN 9975-947-20-4
F. prel, 500 ex. – [02-1816]
[338+336.1/.5](478)(082)(063)
Com. Nr 539

02-1817 Carare, Viorica
Globalizarea si impactul ei asupra economiei nalionale / Viorica Carare. –
Ch.: CE USM, 2001. – 147 p.: diagr., scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 131-142 (238 tit.)
ISBN 9975-70-052-7
F. prel, 100 ex. – [02-1817]
338.2(478):339.52
Com. Nr 88c02-1818 Carare, Viorica
Schile din teoria politicii industriale / Viorica Carare. – Ch.: Prut
Internalional, 2000. – 124 p.: diagr., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 117-121 (77 tit.). – F. f. de tit.
F. prel, F. tir. – [02-1818]
338.45.01+339.9.0102-1819 Artists against corruption = Pictorii contra corupliei / Transparency Int. Moldova;
pict.: Alex Dimitrov, ... . – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL).
– 212 p.: il.; 29 cm.
Text paralel: lb. rom., engl.
ISBN 9975-9720-0-4
F. prel, 2 000 ex. – [02-1819]
741.5:328.185=135.1=111


02-1820 Jurnalistii contra corupliei: [în Rep. Moldova] / Transparency Int. Moldova. – Ch.:
Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 155 p.: tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa
ISBN 9975-9720-3-9
F. prel, 500 ex. – [02-1820]
[070:328.185](478)(082)=135.1=161.1

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
346

02-1821 Impactul corupliei asupra micului business / Transparency Int. Moldova,UNDP
Moldova. – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 18; 17 p.: il.;
20 cm.
Text paralel: lb. rom. rusa. – Carte-valet ("repeseptMa")
ISBN 9975-928-29-3
F. prel, F. tir. – [02-1821]
334.7:328.185:303.425=135.1=161.102-1822 Jurnalismul de investigalie în combaterea corupliei / Viorelia Gâsca, Igor Guzun,
Dmitrii Calac, ...; pict.: Alex Dimitrov, Ion Mâlu. – Ch.: Transparency Int. Moldova,
2002 (Bons Offices SRL). – 71 p.: il., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 70-71 (15 tit.) si în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului
"Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP
Moldova
ISBN 9975-9720-1-2
F. prel, 500 ex. – [02-1822]
070+328.185=135.102-1823 Aypuanøc¡ckoe paccneaosauue s õopeõe c roppvruueu / 8uopenua lMcra, |rope
lvsvu, ûnutpuu Kanar, ...; xvao×.: Anerc ûunutpos, |ou VMuv. – Ch.:
Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 83 p.: il., scheme; 20 cm.
Bibliogr. p. 82-83 (15 tit.) si în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului
"Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP
Moldova
ISBN 9975-9720-2-0
F. prel, 500 ex. – [02-1823]
070+328.185=161.102-1824 Obreja, Efim
Coruplia în Moldova: fapte, analiza, propuneri / Efim Obreja, Lilia
Carasciuc. – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 101 p.:
diagr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 98-101 (43 tit.) si în notele de subsol. – Apare în cadrul
proiectului "Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în
Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-9629-7-1
F. prel, 1 000 ex. – [02-1824]
343.352(478)=135.1


02-1825 Obreja, Efim
Corruption in Moldova: facts, analysis, proposals / Efim Obreja, Lilia
Carasciuc. – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 104 p.:
diagr.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
347
Bibliogr. p. 100-104 (43 tit.) si în notele de subsol. – Apare în cadrul
proiectului "Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în
Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-9629-8-X
F. prel, 500 ex. – [02-1825]
343.352(478)=111


02-1826 Sistemul Integritalii Nalionale: Republica Moldova / Lilia Carasciuc, Efim, Obreja,
Viorelia Gâsca, ...; pict.: Alex Dimitrov,.... – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002
(Bons Offices SRL). – 168 p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului "Consolidarea
Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-928-22-4
F. prel, 1 200 ex. – [02-1826]
[32+328.185](478)=135.102-1827 National Integrity System Indicators: Republic of Moldova / Lilia Carasciuc, Efim,
Obreja, Viorelia Gâsca, ...; pict.: Alex Dimitrov, ..... – Ch.: Transparency Int. Moldova,
2002 (Bons Offices SRL). – 168 p.: il.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului "Consolidarea
Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-928-23-4
F. prel, 500 ex. – [02-1827]
[32+328.185](478)=11102-1828 Localitatile Republicii Moldova: itinerar doc.-publicistic il. / col. de aut.: Ion Bazatin,
Ion Chiriac, Victor Dragos,...; alcat.: Victor Ladaniuc, Tudor Topa; coord. st.: Anatol
Eremia,...; dir. ed.: Dumitru Tara; fotogr.: Petru Cazacu,…; Fundalia "Draghistea". –
Ch.: Fundalia "Draghistea", 2002 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm.
Vol. 4: Ci-Cor. – 2002. – 657, [1] p.: fotogr., il., harli. – Bibliogr. p. 4-5 si la
sfârsitul denum. geografice. – (În cop.): F. prel, 2 000 ex. – [02-1828]
94:908(478)
Com. Nr 4076


02-1829 Obreja, Efim
Achiziliile Publice si Etica Publica: viziuni privind combaterea corupliei /
Efim Obreja, Viorelia Gâsca, Teodor Potîrniche. – Ch.: Transparency Int. Moldova,
2002 (Bons Offices SRL). – 160 p.: diagr., scheme; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului "Consolidarea
Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-928-24-2
F. prel, 500 ex. – [02-1829]
351.712+328.185=135.1


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
348


02-1830 Obreja, Efim
Public Procurement and Public Ethics: a focus on fighting corruption / Efim
Obreja, Viorelia Gâsca, Teodor Potîrniche. – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002
(Bons Offices SRL). – 150 p.: diagr.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare în cadrul proiectului "Consolidarea
Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în Moldova", UNDP Moldova
ISBN 9975-928-25-0
F. prel, 500 ex. – [02-1830]
351.712:328.185=111


02-1831 Coruptia si accesul la justilie în viziunea societalii si a experlilor / Lilia Carasciuc,
Efim, Obreja, Tudor Popovici, Valeriu Mîndru. – Ch.: Transparency Int. Moldova,
2002 (Bons Offices SRL). – 120 p.: diagr., tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 93-96 (72 tit.). – Apare în
cadrul proiectului "Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în
Moldova", finanlat de UNDP Moldova
ISBN 9975-9720-4-7
F. prel, 1 000 ex. – [02-1831]
328.185+342.5(478)


02-1832 Corruption and access to justice / Lilia Carasciuc, Efim, Obreja, Tudor Popovici,
Valeriu Mîndru. – Ch.: Transparency Int. Moldova, 2002 (Bons Offices SRL). – 120
p.: diagr., tab.; 29 cm.
Aut. sunt indicali pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 93-96 (72 tit.). – Apare în
cadrul proiectului "Consolidarea Capacitalilor Nal. pentru Combaterea Corupliei în
Moldova", finanlat de UNDP Moldova
ISBN 9975-9720-5-5
F. prel, 500 ex. – [02-1832]
328.185+342.5(478)


02-1833 Societies in transition / Viitorul Foundation. Caucasian Inst. for Peace, Democracy
and Development; ed. board: Gheorghe Cojocaru, ... – Ch.: Fundalia "Viitorul"; Tbi-
lisi: Caucasian Inst. for Peace, Democracy and Development, 2001. – 20 cm.
1: Moldova and Georgia. – 2001. – 111 p. – Antetit.: Anthology of
Comparative Studies. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul East-East
Progr. al Open Soc. – Georgia si Open Soc. Moldova Foundations. – ISBN 99928-
37-37-3 (Caucasian Inst. for Peace, Democracy and Development). – F. prel, F. tir. –
[02-1833]
=111
Com. Nr

02-1834 Dîrul, Lilia
Culegere de teste cu cheie la limba franceza pentru specialitalile: REI, TSH,
BBV, MG / Lilia Dîrul, Ina Maga; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. Relalii
Econ. Int. Catedra "Limbi moderne de afaceri". – Ch.: A.S.E.M., 2002. – 63 p.: tab.;
20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
349
Bibliogr. p. 62-63 (23 tit.)
ISBN 9975-75-165-2
F. prel, 400 ex. – [02-1834]
811.133.1:338(079)
Com. Nr 107


02-1835 Proiectarea îmbracamintei: Îndrumar pentru lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Fac. Industria Usoara. Catedra Modelarea confecliilor din lesaturi si tricoturi; elab.:
Stela Balan (red. resp.),.... – Ch.: UTM, 2002. – 20 cm.
Partea I: Date iniliale necesare proiectarii produselor de îmbracaminte:
Lucr. de lab. Nr 1-3. – 2002. – 48 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 120
ex. – [02-1835]
687.01(076.5)
Com. Nr 106


02-1836 Kouc¡pyøposauøe oae×aM: Vetoa. vrasauu¤ r naõ. paõotan / Texu. vu-t Vonao-
sM. 1ar. nerrou rponManeuuoctu. Ka1. noaenuposauu¤ aseuuMx u tpurota×uMx
usaenuu; coct.: C. |. 6anau,.... – K.: T/V, 2002. – 20 cm.
+. I: |cxoauMe aauuMe an¤ rpoertuposauu¤ oae×aM: ßaõ. paõotM Nr 1-
3. – 2002. – 50 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 60 ex. – [02-1836]
687.01(076.5)
Com. Nr 111


02-1837 Proiectarea îmbracamintei: Îndrumar pentru lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Fac. Ind. Usoara. Catedra Modelarea confecliilor din lesaturi si tricoturi; elab.: Stela
Balan, .... – Ch.: UTM, 2002. – 20 cm.
Partea I: Date iniliale necesare proiectarii produselor de îmbracaminte:
Lucr. de lab. Nr 4-7. – 2002. – 36 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 120
ex. – [02-1837]
687.01(076.5)
Com. Nr 10702-1838 Kouc¡pyøposauøe oae×aM: Vetoa. vrasauu¤ r naõ. paõotan / Texu. vu-t Vonao-
sM. 1ar. nerrou rponManeuuoctu. Ka1. noaenuposauu¤ aseuuMx u tpurota×uMx
usaenuu; coct.: C. |. 6anau,... – K.: T/V, 2002. – 20 cm.
+. I: |cxoauMe aauuMe an¤ rpoertuposauu¤ oae×aM: ßaõ. paõotM Nr 4-
7. – 2002. – 38 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 60 ex. – [02-1838]
687.01(076.5)
Com. Nr 109
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
350
02-1839 Proiectarea îmbracamintei: Îndrumar pentru lucr. de lab. / Univ. Teh. a Moldovei.
Fac. Ind. Usoara. Catedra Modelarea confecliilor din lesaturi si tricoturi; elab.: Stela
Balan,... – Ch.: UTM, 2002. – 20 cm.
Partea I: Date iniliale necesare proiectarii produselor de îmbracaminte:
Lucr. de lab. Nr 8-10. – 2002. – 5 p.: fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 120
ex. – [02-1839]
687.01(076.5)
Com. Nr 10802-1840 Kouc¡pyøposauøe oae×aM: Vetoa. vrasauu¤ r naõ. paõotan / Texu. vu-t Vonao-
sM. 1ar. nerrou rpon-tu. Ka1. noaenuposauu¤ aseuuMx u tpurota×uMx usaenuu;
coct.: C. |. 6anau,.... – K.: T/V, 2002. – 20 cm.
+acte I: |cxoauMe aauuMe an¤ rpoertuposauu¤ oae×aM: ßaõ. paõotM
Nr 8-10. – 2002. – 54 p.: des., fig., tab. – Bibliogr. la sfârsitul lucr. – F. prel, 60 ex. –
[02-1840]
687.01(076.5)
Com. Nr 11102-1841 Proiectare de arhitectura: Indicalii metodice / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
"Arhitectura"; alcat.: Rita Garconila; red. resp.: Vladimir Gaidas. – Ch.: UTM, 2002. –
21, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (8 tit.)
F. prel, 100 ex. – [01-1841]
72.012(076.5)
Com. Nr 117


02-1842 Calculul si alcatuirea elementelor planseului cu placi si grinzi din beton armat
monolit: Material didactic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra "Construclii si Mecanica
Structurilor"; alcat.: Ion Ciupac, Tudor Sârbu; red. resp.: Ion Ciupac. – Ch.: U.T.M.,
2002. – 84 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 74-75 (18 tit.)
F. prel, 100 ex. – [01-1842]
624.156.31(076.6)
Com. Nr 125


02-1843 Proiectarea de diploma: Îndrumar metodic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
"Economie si management în Ind."; alcat.: Valentin Svredlic; red. resp.: Ilie Blaj. –
Ch.: UTM, 2002. – 14 p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 200 ex. – [01-1843]
658:378.21(076.5)
Com. Nr 128


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
351


02-1844 Proiectarea sistemului de încalzire si alimentare cu apa calda: Sisteme de încalzire,
ventilare si alimentare cu apa calda: Îndrumar pentru proiectul de an / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra Termotehnica; alcat.: Nadejda Butenco, Iurie Tetelea; red. resp.:
Dumitru Gâsca. – Ch.: UTM, 2002. – 16, [1] p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (5 tit.)
F. prel, 100 ex. – [01-1844]
696.4(076.5)
Com. Nr 13102-1845 Bazele compoziliei si proiectarii de arhitectura: Indic. metodice / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra "Arhitectura"; alcat.: Rita Garconila; red. resp.: Vladimir Gaidas. –
Ch.: UTM, 2002. – 27, [1] p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27 (7 tit.)
F. prel, 100 ex. – [01-1845]
72.012(076.5)
Com. Nr 122


02-1846 Programarea în C++: Îndrumar de lab.: [pentru studenli] / Univ. Teh. a Moldovei.
Catedra "Calculatoare"; elab.: Elena Boian; red. resp.: Iurie Coropceanu. – Ch.: UTM,
2002. – 151 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 151 (12 tit.)
F. prel, 300 ex. – [01-1846]
004.43(076.5)
Com. Nr 98


02-1847 Relatii economice internalionale: Îndrumar metodic privind elab. pr. de licenla / Univ.
Teh. a Moldovei. Catedra "Economie si Management în Ind."; elab.: Ilie Blaj (red.
resp.), Rafael Ciloci;. – Ch.: UTM, 2002. – 12, [1] p.: tab.; 20 cm.
F. prel, 100 ex. – [01-1847]
339.97:378.22(076.5)
Com. Nr 114

02-1848 Parlons technique: (elab. methodique pour les fac. techn.) / Univ. Techn. de
Moldova. Dep. des Langues Modernes; aut.: Elena Gore; red. resp.: Nina Zgardan;.
– Ch.: UTM, 2002. – 20 cm.
Partea 1-a. – 2002. – 64 p.: tab. – F. prel, 200 ex. – [01-1848]
811.133.1:62(076.5)
Com. Nr 113
© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
352


02-1849 Kompass ...: Registrul de ind. si comerl al Rep. Moldova: sistemul int. de inf. /
Kompass Moldova SA. – Ed. a 6-a. – Ch.: S. n., 2001. – 29 cm.
2000-2001. – [2001]. – 661, [28] p. – Text: lb. rom., engl., rusa. – (În cop.):
F. prel, F. tir. – [01-1849]
659.3(478)(085.2)
Com. Nr02-1850 Anemiile la gravide: [elab. metodica] / I. Corcimaru, V. Friptu, I. Bologan, I. Peltec;
Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". – Ch.: S. n., 2002. – 30 p.:
tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al UNICEF / Moldova
F. prel, F. tir. – [02-1850]
618.3-005.4(076.5)02-1851 Bujor, V.
Deviantologie: Note de curs / V. Bujor, D. Taranu. – Ch.: Centrul Ed. al
Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 46 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 8 (12 tit.)
ISBN 9975-9694-7-X
F. prel, 300 ex. – [02-1851]
343.95:159.9(075)
Com. Nr 4594

02-1852 ßamky, H.
ñeuuteuuuapuoe rpaso: v+eõ. uarn¤auoe rocoõue: [aneõon cxen] / V.
ßaarv, l. Fsopcruu; Kpunuuon. vu-t. – Ch.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr.
Orhei). – 113 p.: tab.; 20 cm.
ISBN 9975-9708-6-9
F. prel, 500 ex. – [02-1852]
Drept penitenciar
343.82(075.8)
Com. Nr 4592

02-1853 ßamky, H.
ñeuuteuuuapuoe rpaso: Kvpc neruuu / V. ßaarv, l. Fsopcruu;
Kpunuuon. vu-t. – K.: Univ. de Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 212 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 181-182 (21 tit.)
ISBN 9975-9708-7-7
F. prel, 500 ex. – [02-1853]
Drept penitenciar
343.82(075.8)
Com. Nr 4593


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
353


02-1854 ßamky, H.
Cuctena rpasooxpauuteneuMx oprauos Pecrvõnuru Vonaosa: [v+eõ.
rocoõue] / V. ßaarv, 8. 0xpuneuro; Kpunuuon. vu-t. – Ch.: Centrul Ed. al Univ. de
Criminologie, 2002 (Tipogr. Orhei). – 102 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 97-100 (34 tit.) si în notele de subsol
ISBN 9975-9708-8-5
F. prel, 500 ex. – [02-1854]
Organele de ocrotire a normelor de drept
342(478)(075.8)
Com. Nr 4645

02-1855 Eseuri în psihiatria contemporana / Min. Sanatalii Rep. Moldova, Spitalul Clinic de
Psihiatrie "Costiujeni", Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu"; col.
red.: C. Turcan (red. resp.). – Ch.: S. n., 2002 (Tipogr. A3 a RM). – 356 p.: diagr.,
tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art. – În red. aut.
ISBN 9975-62-084-1 (în cop.)
F. prel, 300 ex. – [02-1855]
616.89(082)=135.1=161.1
Com. Nr


02-1856 Teleuca, Victor
Ninge la o margine de existenla: Poezii, refleclii si alte deziceri de sine /
Victor Teleuca; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 305, [1] p., [1] f. portr.; 21 cm.
ISBN 9975-60-115-4
F. prel, 1 500 ex. – [02-1856]
821.135.1(478)-1 Teleuca


02-1857 Alecsandri, Vasile
Pagini alese: [piese, povestiri, versuri] / Vasile Alecsandri; pref.: Elza
Botezatu; prez. graf.: Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul
Poligr.). – 215, [1] p.; 21 cm.
ISBN 9975-60-107-3
F. prel, 3 000 ex. – [02-1857]
821.135.1-1/-3 Alecsandri

02-1858 Negruzzi, Constantin
Proza / Constantin Negruzzi; pref. [p. 3-24]: Eliza Botezatu; prez. graf.:
Iaroslav Oliinîk. – Ch.: Cartea Moldovei, 2002 (Combinatul Poligr.). – 138, [2] p.; 21
cm.
Reprod. dupa ed.: Opere, 1 (Bucuresti: Minerva, 1979)
ISBN 9975-60-106-5
F. prel, 3 000 ex. – [02-1858]
821.135.1-3 Negruzzi


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
354


02-1859 Beecher-Stowe, Harriet
Coliba unchiului Tom: [roman: trad. din lb. engl.] / Harriet Beecher-Stowe;
trad. si pref.: Mihnea Gheorghiu; il. de Valeri Malearenko. – Ch.: Prut Internalional,
2002 (Combinatul Poligr.). – 21 cm. – (Bibl. pentru toli copiii)
Tit. orig.: Uncle Tom's Cabin
[Vol.] I. – 2002. – 256, [3] p.: il. – ISBN 9975-69-380-6 (în cop.): F. prel, F.
tir. – [02-1859]
821.111(73)-31 Beecher-Stowe
Com. Nr 2156002-1860 Beecher-Stowe, Harriet
Coliba unchiului Tom: [roman: trad. din lb. engl.] / Harriet Beecher-Stowe;
trad. si pref.: Mihnea Gheorghiu; il. de Valeri Malearenko. – Ch.: Prut Internalional,
2002 (Combinatul Poligr.). – 21 cm. – (Bibl. pentru toli copiii)
Tit. orig.: Uncle Tom's Cabin
[Vol.] 2. – 2002. – 292, [3] p.: il. – ISBN 9975-69-381-4 (în cop.): F. prel, F.
tir. – [02-1860]
821.111(73)-31 Beecher-Stowe
Com. Nr 2156102-1861 Balade populare românesti: Cântece batrânesti / conceplia graf. a col. de Vladimir
Zmeev; cop., il. în text: Isai Cârmu. – Ed. a 2-a. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int.,
2002 (Combinatul Poligr.). – 323, [5] p.: il.; 20 cm. – (Bibl. scolarului: ser. noua / col.
iniliata si coord.: Anatol Vidrascu si Dan Vidrascu; 291)
Ref. ist.-lit. p. 299-321
ISBN 9975-74-468-0 (Litera). – ISBN 973-8358-84-1 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1861]
821.135.1-144+398.87(=135.1)
Com. Nr 21504
02-1862 Ghica, Ion
Scrisori catre V. Alecsandri / Ion Ghica; conceplia graf. a col. si cop.:
Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucuresti: Litera Int., 2002 (Combinatul Poligr.). – 262,
[2] p., [1] f. portr.; 20 cm. – (Bibl. scolarului; ser. noua / col. iniliata si coord. de Anatol
Vidrascu si Dan Vidrascu; 262)
Ref. ist.-lit. p. 245-263
ISBN 9975-74-489-3 (Litera). – ISBN 973-7916-00-2 (Litera Int.)
F. prel, F. tir. – [02-1862]
821.135.1-6 Alecsandri
Com. Nr 21540


02-1863 Dimensiunea spirituala a comportamentului civilizat: Concepte. Repere teoretice si
practice. Opinii / Dep. Educalie, 3t., Tineret si Sport al mun. Chisinau, Univ.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
355
Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau, Lab. "Bazele tehnologiei si
maiestriei pedagogice"; col. red.: Virgil Mândâcanu (coord.),.... – Ch.: S. n., 2002. –
344 p.: fig., tab.; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
F. prel, F. tir. – [02-1863]
[37.03+316.62](082)
Com. Nr
02-1864 Darul cel mai prelios / [Samaritan's Purse]. – [Ch.: Universul], 2002 (Printed in
Moldova). – [32] p.: il. color.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 1 896658 806 (Rumanian)
F. prel, F. tir. – [02-1864]
22.046
Com. Nr 4331

02-1865 ßenøuaømøø us scex aapos / [Samaritan's Purse]. – [Ch.: Universul], 2002 (Printed
in Moldova). – [32] p.: il. color.; 20 cm.
F. f. de tit.
ISBN 1896658814 (Russian)
F. prel, F. tir. – [02-1865]
22.046
Com. Nr 4330

02-1866 Aprindeti luminile: [colinde] / Uniunea Muzicienilor din Moldova; culese si îngrijite de
Andrei Tamazlâcaru; il.: Mihai Statnâi, Marin Iliul. – Ch.: Sirius, 2002. – 116 p.: il., n.
muz., [4] p. fotogr.; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu contribulia dlui Zosim Bodiu
ISBN 9975-9603-6-7
F. prel, 750 ex. – [02-1866]
[398.8+783.65](478+477)
Com. Nr 18/s
02-1867 Programul de studii pentru rezidenli la specialitatea obstetrica-ginecologie / Univ. de
Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". Catedra Obstetrica si Ginecologie;
elab.: V. Friptu, .... – Ch.: S. n., 2002. – 92 p.: tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 91-92 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF / Moldova
F. prel, F. tir. – [02-1867]
618(073.8)
Com. Nr


02-1868 Examinarea nou-nascutului: Elab. metodica pentru studenli / Univ. de Stat de
Medicina si Farmacie "N. Testemilanu"; elab.: Petru Stratulat, ...; resp. ed.: I.
Bologan. – Ch.: S. n., 2002. – 64 p.: fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 64 (19 tit.). – Apare cu sprijinul al UNICEF / Moldova
F. prel, F. tir. – [02-1868]
612.648(076.5)
Com. Nr
02-1869 uypkauy, ßøopen
Kanervnuposauue ceõectounoctu: (v+eõ. rocoõue) / 8uopen Lvprauv;
Vona. 3rou. Araa. – K.: V3A, 2002. – 127 p.: des., tab.; 20 cm.

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
356
Bibliogr. p. 127 (15 tit.).
ISBN 9975-9547-9-0
F. prel, 500 ex. – [02-1869]
657.471.16(075.8)
Com. Nr
02-1870 Grigoroi, Lilia
Contabilitate comparata: probleme, teste, criptograme: [pentru uzul
studenlilor] / Lilia Grigoroi, Stela Caraman; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch.:
A.S.E.M., 2002. – 90, [1] p.: criptogr., des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 90-91 (15 tit.)
ISBN 9975-75-166-0
F. prel, 500 ex. – [02-1870]
657.1(076.5)
Com. Nr

02-1871 Kompass ...: Registrul de ind. si comerl al Rep. Moldova: sistemul int. de inf. /
Kompass Moldova SA. – Ed. a 6-a. – Ch.: S. n., 2002 (Elan Poligraf). – 29 cm.
2002-2003. – 2002. – 987, [16] p. – Text: lb. rom., engl., rusa. – ISBN 9975-
9664-8-9 (în cop.): F. prel, F. tir. – [01-1871]
659.3(478)(085.2)
Com. Nr
02-1872 Moldoscopie: (Probleme de analiza politica) / coord.: Valeriu Mosneaga, Victor
Saca; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: CE USM, 2002. – 20 cm.
Partea 19-a. – 2002. – 158 p.: tab. – Texte: lb. rom., rusa. – Bibliogr. p. 77-82
si în notele de subsol. – ISBN 9975-70-181-7: F. prel, 50 ex. – [02-1872]
32.001(478)(082)=135.1=161.1
Com. Nr 209

02-1873 Afaceri electronice: teorie si practica: [materialele conf. teh.-st. "Teoria si practica
afacerilor electronice", 18-19 oct. 2001, Chisinau] / Acad. de Studii Econ.; col. red.:
Ion Bolun (resp. de ed.),.... – Ch.: ASEM, 2001. – 431 p.: fig., tab.; 21 cm.
Texte: lb. rom., fr., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul art.
ISBN 9975-75-149-0 (în cop.)
F. prel, 200 ex. – [02-1873]
004+658.15(082)(063)


02-1874 Cursuri si seminare speciale: [culeg. de materiale metodologice în lingvistica] / Univ.
de Stat din Moldova, Catedra Limba Româna, Lingvistica Generala si Romanica;
com. de coord.: Anatol Ciobanu (pres.),.... – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2002. – 155 p.;
21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul art. – Apare cu sprijinul Fundalie Soros Moldova
ISBN 9975-70-177-9
F. prel, 250 ex. – [02-1874]
80+811.135.1(082)
Com. Nr 202
02-1875 Badminton: Lucr. didactica pentru catedrele de cultura fizica din inst. sup. de înval.
din Rep. Moldova / Vitalie Gavrilov, Sergiu Arhiliuc, Nicolai Botnarenco, Vasile
Gojan; red. resp.: V. Plîngau; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: Centrul ed. al USM,
2002. – 28 p.: des.; 21 cm.
Bibliogr. p. 28 (4 tit.)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
357
F. prel, 50 ex. – [02-1875]
796.344(076.5)
Com. Nr 214

02-1876 Ionas, Valeriu
Caldura iernii: Versuri / Valeriu Ionas; prez. graf.: Ludmila Furdui. – Ch.:
Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Centrala"). – 110, [2] p.: il.; 20 cm.
ISBN 9975-60-104-9
F. prel, 500 ex. – [02-1876]
821.135.1(478)-1 Ionas

02-1877 Slipenichi, Valentina
Coagularea ionoplasmica a corneei în tratamentul cheratitelor herpetice:
14.00.08 – oftalmologie: Autoref. al tezei de doctor în st. medicale / Valentina
Slipenichi; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "N. Testemilanu". – Ch.: S. n.,
2002. – 20 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17-18 (11 tit.)
[02-1877]
617.713-002.1-08(043.2)

02-1878 Duca, Maria
Fiziologia plantelor: Lucr. de lab. pentru studenlii Fac. de Biologie si Pedologie
si Fac. de Chimie / Maria Duca, Elena Savca; Univ. de Stat din Moldova. Catedra
Biologie Vegetala. – Ch.: CE USM, 2002. – 124 p.: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 120 (6 tit.)
ISBN 9975-70-123-X
F. prel, 50 ex. – [02-1878]
581.1(076.5)
Com. Nr 89

02-1879 Negru, Andrei
Mari sisteme de drept contemporan: Tematica cursului si indicalii metodice
pentru studenlii Fac. de Drept / Andrei Negru; Univ. de Stat din Moldova. Catedra
Teoria si Ist. Dreptului. – Ch.: Centrul ed. al. USM, 2002. – 63 p.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârsitul temelor
ISBN 9975-70-194-9
F. prel, 50 ex. – [02-1879]
340.15(076.5)
Com. Nr 273

02-1880 Alegerile într-o societate democratica: Ghid pentru profesori / aut. text.: Tatiana
Misstreanu; red. st., introd., anexa: Mihai Cernencu; aut. concepliei: Luminila Corbu-
Drumea, Larisa Olaru-Vârtosu. – Ch.: 3c. Asociate UNESCO: ONG "Dialog
Intercultural", 2002 (Tipogr. SA "Business-Elita"). – 160 p.: il., tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicali la p. a 3. – Bibliogr. p. 65 (13 tit.). - Apare cu sprijinul financ.
al Bancii Mondiale
ISBN 9975-9671-1-6
Gratuit, 2650 ex. – [02-1880]
323/324:321.7(478)(072)
Com. Nr 1516


© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
358
02-1881 Mosneaga, Valeriu
Marketingul politic: Curriculum la cursul univ. / Valeriu Mosneaga, Ala
Belostecinic, Ruslan Tanasa; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Relalii Int., 3t. Politice
si Adm., Catedra Politologie. – Ch.: CE USM, 2002. – 129 p.: tab.; 21 cm.
Text paralel: lb. rom., rusa. – Bibliogr. la sfârsitul temelor
ISBN 9975-70-182-5
F. prel, 50 ex. – [02-1881]
32.001+:658.8(073.8)=135.1=161.1
Com. Nr 207
02-1882 üonros, K. A.
Ctatuctu+ecroe noaenuposauue: /+eõ. an¤ svsos / k. A. ûonros; ñpuaue-
ctpos. loc. vu-t un. T. l. Les+euro. – Tupacrone: P|0 ñl/, 2002 (Tur. "ñonu-
rpa1uct"). – 279 p.: des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 269-270 (30 tit.)
ISBN 9975-9630-1-3 (în cop.)
F. prel, 500 ex. – [02-1882]
519.24(075.8)
Com. Nr 2141
02-1883 Trofaila, Vasile
Judelul Soroca: Monogr. il. / Vasile Trofaila; red. gen.: Tudor Topa; red. st.:
Ion Dron; fotogr.: Dumitru Doru,.... – Ch.: Consiliul jud. Soroca: VAST-M, 2002
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 96 p.: fotogr. color.; 29 cm.
Pre. paralela: lb. rom., engl., rusa
Bibliogr. p. 96
ISBN 9975-9554-6-0: (în cop.)
F. prel, 1 000 ex. – [02-1883]
94(478-31)
Com. Nr 4032

02-1884 üpesuoc¡s se+uo ×usa¤ / coct.: Anna Kopruua, ñetp ûouuos; Pvc. ûvxos-
uoe Eauuctso. – K.: Serv-Grafica, 2002. – 191, [2] p., [20] p. fotogr.; 20 cm.
Bibliogr. p. 184-185 (41 tit.). – Ind. de nume p. 186-188
ISBN 9975-9709-4-X
F. prel, 500 ex. – [02-1884]
281.93(478)+39(=161.1)(082)

02-1885 hocos, ß. h.
ñpartu+ecrue sau¤tu¤ ro nutepatvposea+ecrun aucuurnuuan "8seaeuue
s nutepatvposeaeuue", "Teopu¤ nutepatvpM" / 8. l. locos, |. 8. Penusosa, ß. A.
lepacuneuro; Vona. loc. vu-t, Ka1. pvc. 1unonoruu. – K.: Vona. loc. vu-t, 2002.
– 47 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârsitul temelor
F. prel, 50 ex. – [02-1885]
Introducere în teoria literaturii "Teoria literaturii"
82.0(076.5)

02-1886 ßyuesøu, ß. 4.
ñcantMpe s nutepatvpe: /+eõ. rocoõue ro creurvpcv / ß. 1. ßvuesu+;
Vona. roc. vu-t. Ka1. pvc. 1unonoruu. – K.: Vl/, 2002. – 20 cm.
+. 3: CtuxotsopuMe repeno×euu¤ rcannos s pvccrou roasuu rocneaueu
tpetu XVIII sera. – 2002. - 252, [1] p. – la oõn.: nuuuatkpa nuuesoro csoaa "Lap-
ctseuuou ruuru", cepeauua XVI s. – Bibliogr. p. 140-172 (629 tit.), în note si în notele
de subsol. – ISBN 9975-70-193-0: F. prel, 50 ex. – [02-1886]

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
359
Psaltirea în literatura
821.161.1.09+821.161.1-141(075.8)
Com. Nr 56


02-1887 5apcyk, A. A.
8seaeuue s acunrtotu+ecrue netoaM: /+eõ. rocoõue / A. A. 6apcvr, 8. l.
lanvpape; uav+. pea.: 1. ñanaau; Vona. loc. /u-t. Ka1. teopet. 1usuru, Leutp
uu1opn. texuon. – K.: |sa. Leutp Vl/, 2002. – 166 p.: des.; 29 cm.
Bibliogr. p. 164-165 (30 tit.)
ISBN 9975-70-173-6
F. prel, 50 ex. – [02-1887]
Introducere în metode asimptotice
511.33/35(075.8)
Com. Nr 87
02-1888 Scientific annals = Anale stiinlifice / Univ. de Stat din Moldova; ed. staff: Gheorghe
Ciocanu,... – Ch.: Centrul ed. al USM, 2001. – 26 cm.
Vol. 3, Nr 1: Fac. de Matematica si Informatica. – 2001. - 135 p.: fig., portr.,
tab. – text: lb. engl. – Bibliogr. la sfârsitul art. – ISBN 9975-917-27-5: F. prel, 50 ex. –
[02-1888]
[51+519.72+378.4](478)(082)(060.55)=111
Com. Nr 345

02-1889 3¡uoreuei u atuu+ecra¤ uctopu¤ raravsos: VatepuanM u uccnea., rocs¤aeuuMe
150-netuk 8. A. Voarosa / lav+. uct.-rvnet. o-so "lacneaue raravsos", Konpat.
loc. vu-t, Kpaesea. nvseu c. Etvnu¤; coct., pea.: C. C. Kvporno. – K.: Serv-Grafica
Centrul de ed. "Ekim" basimi, c. Etvnu¤, 2002. – 21 cm. – (ûe¤tenu uavru u rvnet.
Gagauz yeri). – Tit. pe cotor: Gagauzlarin etnogenezisi hem etnik istoriyasi. – Apare
cu sprijinul Primariei s. Etulia si aut.
8Mr. 1. – 2002. – 232 p.: fotogr., tab. – Text: lb. rom., gagauza, rusa. – Rez.
la sfârsitul art. – Bibliogr. în note la sfârsitul art. – ISBN 9975-9709-7-4: F. prel, 200
ex. – [02-1889]
39(=512.165)(082)
02-1890 5øpm¡eøu, 5opøc
Poccu¤ ua repenone seros: (8epcuu uoseuaeu uctopuu): |sõpauuoe / 6o-
puc 6upateuu. – K.: Universul, 2002. – 25 cm.
[Ton] 3. – 2002. - 432 p., [1] f. portr. - ISBN 9975-944-50-7 (în cop.): F. prel,
F. tir. – [02-1890]
323/324(470)

© Camera Naional a Crii din Republica Moldova
14.02.05
360
Cuprins

LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA................................................................................................... 1
IANUARIE 2002............................................................................................................................................. 1
FEBRUARIE 2002........................................................................................................................................ 18
BIBLIOGR. P. 278-330 (854 TIT.) 3I ÎN NOTELE DE SUBSOL. – APARE CU SPRIJINUL FINANCIAR AL MIN. CULTURII AL REP.
MOLDOVA, PRIMARIA MUN. CHI3INAU ............................................................................................................. 28
ISBN 9975-936-88-1.................................................................................................................................. 28
APARE CU SPRIJINUL CONSILIULUI EUROPEI PRIN INTERMEDIUL BIROULUI DE INF. AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN MOLDOVA. 28
ISBN 9975-9683-1-7.................................................................................................................................. 28
APARE CU SPRIJINUL FINANCIAR AL CONSILIULUI EUROPEI................................................................................... 28
ISBN 9975-78-160-8.................................................................................................................................. 28
MARTIE 2002............................................................................................................................................. 41
APRILIE 2002............................................................................................................................................. 68
TIT. PE COP., TEXT PARALEL: LB. ROM., RUSA.................................................................................................... 71
ISBN 9975-78-169-1.................................................................................................................................. 71
LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA................................................................................................. 94
MAI 2002 .................................................................................................................................................. 94
LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA............................................................................................... 128
IUNIE 2002 .............................................................................................................................................. 128
(627-700) ............................................................................................................................................... 128
LISTA CARTILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA............................................................................................... 144
IULIE 2002............................................................................................................................................... 144
(701-855) ............................................................................................................................................... 144