You are on page 1of 103

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
CULEGERE DE ACTE NORMATIVE
realizată de

A.N.R.S.C.
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Direcţia Informatică şi Pregătirea Personalului Operatorilor – Mariana Toma

- A.N.R.S.C. -

SISTEMUL DE REGLEMENTĂRI PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Bucureşti 2008
2

LEGEA NR. 51
din 8 martie 2006

CUPRINS
Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor comunitare de utilităţi publice. (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care se asigură următoarele utilităţi: a) alimentarea cu apă; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public;
4

5

Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public . . 88

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public 111 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Ordinul Preşedintelui A.N.R.E. şi al preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public . . . . . . . . 190

3

g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; h) transportul public local. (3) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularităţi: a) au caracter economico-social; b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; c) au caracter tehnico-edilitar; d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene; h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă; j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se face prin preţuri, tarife sau taxe speciale. Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: a) asociaţie de dezvoltare comunitară - asocierea intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi publice şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate; b) autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutieră Română, denumită în continuare A.R.R., sau autorităţile administraţiei publice locale, după caz;
5

c) autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor; d) avizare preţuri şi tarife - activitatea de analiză şi verificare a preţurilor şi tarifelor, desfăşurată de autorităţile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate; e) delegare de gestiune a unui serviciu - procedură prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociaţie de dezvoltare comunitară atribuie ori încredinţează unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile prezentei legi, gestiunea unui serviciu de utilităţi publice a cărui răspundere o are, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent; f) licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice; g) operator - persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.Operatori pot fi: - autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora cu personalitate juridică; - asociaţiile de dezvoltare comunitară; - societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale; - societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt; h) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii; i) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări funcţionale, specific unui
6

de asociaţiile de dezvoltare comunitară sau. 3. precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Dacă amplasarea şi realizarea componentelor sistemelor de utilităţi publice.serviciu de utilităţi publice. asociaţiile de dezvoltare comunitară sau.procedura de analiză a structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente. Art.(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează. prin natura lor sau potrivit legii. prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie.procedura de analiză a calculaţiei preţurilor şi tarifelor. Art. elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente. 2 lit. întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. care. dezvoltării. de 7 consiliile judeţene. altele decât cele prevăzute la lit. definiţi potrivit art. l) domeniu privat .totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii. domeniului public ori privat al unităţilor administrativteritoriale. fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora. consiliile judeţene. consiliile locale. (4) Detalierea înfiinţării. j) infrastructură tehnico-edilitară . (2) În organizarea. (3) În funcţie de necesităţi. după caz. funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice. infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private. m) monopol în domeniul serviciilor de utilităţi publice . 4. (2).procedura de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor existente. dezvoltarea celor existente.totalitatea bunurilor mobile şi imobile. de importanţă economico-socială a localităţilor. potrivit legii ori prin natura lor.(1) Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale. intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege. 8 . altele decât cele aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativteritoriale. interesul general al comunităţilor locale este prioritar. sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin. pe o arie teritorială delimitată. aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale. protejarea intereselor acestora. după caz. respectiv. Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot înfiinţa în condiţiile prezentei legi şi alte servicii de utilităţi publice având ca obiect alte activităţi decât cele prevăzute la art. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente. se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de consiliile locale. de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. .ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice. care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciilor. după caz. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor. . elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente. prin care se stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor. o) ajustarea preţurilor şi tarifelor . prin norme şi reglementări sectoriale adoptate prin hotărâri ale Guvernului şi prin ordine ale autorităţilor de reglementare competente.situaţie de piaţă caracteristică unor servicii de utilităţi publice care.1 alin. impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri. k). în funcţie de gradul de urbanizare. pentru serviciile de utilităţi publice. (5) Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori. pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator. finanţării. acestea vor fi trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevăzute de lege. precum şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. g). prin ale cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului. sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean. funcţionării şi gestionării fiecărui serviciu de utilităţi publice se face prin legi speciale. p) modificarea preţurilor şi tarifelor . n) stabilirea preţurilor şi tarifelor . declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public naţional. organizării. potrivit legii. după caz. k) domeniu public . aplicabilă în situaţiile când intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor.

în tot ceea ce priveşte înfiinţarea. reparaţii şi remediere a avariilor sunt lucrări de utilitate publică. juridică şi socială a utilizatorilor. (2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice. cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice. CAPITOLUL II Autorităţi şi competenţe SECŢIUNEA 1 Autorităţile administraţiei publice locale Art. bunurilor şi mediului. d) responsabilităţii şi legalităţii. de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor. e) transparenţă şi protecţia utilizatorilor. în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului. d) funcţionarea optimă. coordonarea. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei. conform legii. descentralizarea administrativă şi financiară. . . natura capitalului sau ţara de origine. în conformitate cu normele tehnice elaborate de autorităţile competente. precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor. în condiţii contractuale. 5. monitorizarea şi controlul funcţionării 10 . g) protejarea domeniului public şi privat şi a mediului. e) asocierii intercomunitare. j) participării şi consultării cetăţenilor. . dezvoltare. . organizarea. Art. instalaţiilor. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. politicilor. echipamentelor şi dotărilor. asigurarea unui mediu concurenţial. e) introducerea unor metode moderne de management. b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii. d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public.(1) Serviciile de utilităţi publice trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale: a) universalitate. sistemele de utilităţi publice se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (4) Lucrările de înfiinţare. restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. reabilitare şi retehnologizare a sistemelor de utilităţi publice. 6. b) descentralizării serviciilor publice. se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora. exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure: a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor. i) respectarea principiilor economiei de piaţă. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 7. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. Art. au dreptul de servitute legală asupra sistemelor de utilităţi publice destinate realizării serviciilor. c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung. f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor. în condiţii contractuale. h) informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii.(3) Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi publice. descrierii şi reprezentării pe hărţi şi planuri cadastrale. 9 b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. (2) Organizarea. corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini.(1) În vederea identificării. precum şi în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. dezvoltarea regională. 8. înregistrării. de forma de proprietate. indiferent de modul de organizare. Art. în condiţiile legii. finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor: a) autonomiei locale. precum şi lucrările de revizii. în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă.Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală. corespunzător prevederilor contractuale. c) protecţia economică.

elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente. h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor. supuse normelor juridice de drept public. e) participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de interes local. ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor. Art. urbanism şi mediu. g) garantarea. 11 i) stabilirea. 9. 12 . e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor. după caz. ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor. de amenajare a teritoriului. sunt raporturi juridice de natură administrativă. organizării. k) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol. a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. precum şi în ceea ce priveşte crearea. tarifelor şi taxelor speciale. pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor. cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială. adoptate în aplicarea prezentei legi. c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante. b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice. precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme. extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente. d) delegarea gestiunii serviciilor. stabilite pe baza prevederilor prezentei legi. intercomunitar sau judeţean.(1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi utilizatori. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. precum şi darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. c) asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării. utilizând principiul planificării strategice multianuale. modificarea şi aprobarea preţurilor. (3) Impotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale. persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ. f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării. inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice. modernizarea. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. j) aprobarea stabilirii. d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare. în condiţiile legii. gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii. ajustarea. (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice. autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor. l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. în condiţiile legii. f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora. administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. după caz.serviciilor de utilităţi publice. . aferente sistemelor de utilităţi publice. inclusiv cu consultarea operatorilor. dezvoltarea. în cazul gestiunii directe. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. a programelor de reabilitare. reabilitării şi modernizării sistemelor existente.

10. SECŢIUNEA a 2-a Asociaţiile de dezvoltare comunitară Art. exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 14 . b) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. autorităţile administraţiei publice locale au. d) să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciilor. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. . după caz. stabilite în baza prevederilor prezentei legi. republicată. e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. la cererea uneia dintre părţi. confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor. asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public. h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor. inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. c) să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului. se face pe baza avizului de specialitate emis de autoritatea de reglementare competentă. 13 f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori. finanţării şi realizării unor servicii de utilităţi publice. aprobarea stabilirii. pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora. transparent şi loial. (2) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori. corespunzător clauzelor contractuale. iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol.g) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori. în funcţie de forma de gestiune adoptată. în condiţiile legii. c) să invite operatorul pentru audieri. reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale. (1). ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii. pot coopera în scopul înfiinţării.(1) Unităţile administrativ-teritoriale. dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea. (4) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice: a) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii. g) să refuze. ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator. de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat. respectarea Legii concurenţei nr. în condiţii justificate. gestionarea şi exploatarea în interes comun a acestor servicii. după caz. altele decât cele de interes public. să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente. respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. indiferent de forma de proprietate. sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat. afectate serviciilor. de ţara de origine. în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor. încredinţate pentru realizarea serviciului. în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice. În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. următoarele drepturi: a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. a parametrilor de calitate asumaţi. e) să păstreze. aprobarea preţurilor şi tarifelor. precum şi pentru organizarea. asigurarea protecţiei utilizatorilor. b) să asigure un mediu de afaceri concurenţial. într-un interval de timp prestabilit. 21/1996.

îşi asumă şi exercită.(2) Cooperarea se materializează prin realizarea unor asociaţii de dezvoltare comunitară. 16 . al cărei capital social este deţinut în totalitate sau în parte de consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale care formează asociaţia. modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor. 215/2001. respectiv pentru reabilitarea. (2) şi (3) se completează cu prevederile actelor normative specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice. (9) Structurile teritoriale şi naţionale pentru dezvoltarea regională împreună cu organizaţiile neguvernamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale vor sprijini şi vor încuraja formarea asociaţiilor de dezvoltare comunitară. corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor. b) îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiinţării. potrivit atribuţiilor şi competenţelor proprii. Partea I. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. legislative şi economico-financiare. pentru şi în numele autorităţilor administraţiei publice locale asociate. definite ca instituţii publice de cooperare intercomunitară. În actele juridice de constituire a asociaţiei de dezvoltare comunitară se prevăd şi bunurile ori resursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei unităţi administrativ-teritoriale implicate. c) acordarea garanţiilor guvernamentale pentru obţinerea creditelor interne şi externe necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau judeţean. (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin măsuri administrative. intercomunitar sau judeţean. principiile de organizare şi modul de funcţionare ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară se vor reglementa prin hotărâre 15 a Guvernului în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. d) acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de interes local. aceasta poate înfiinţa o societate comercială pe acţiuni de interes intercomunitar. (1). (2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor de utilităţi publice şi stabileşte măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora. 108/2004. în condiţiile prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. (3) Asociaţiile de dezvoltare comunitară. (8) Statutul-cadru. 45/2003 privind finanţele publice locale. drepturile şi obligaţiile pe domeniul strict limitat al serviciului/serviciilor care i-a/i-au fost transferat/transferate. pe baza unor strategii sectoriale specifice. (6) Prevederile alin. Gestionarea directă se realizează prin crearea unui compartiment sau serviciu intern. în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii cantitative şi calitative a serviciilor de utilităţi publice şi al asigurării funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. în condiţiile mandatelor aprobate de consiliile judeţene. prin: a) aprobarea şi actualizarea Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 11. (7) Actele juridice de constituire a asociaţiilor de dezvoltare comunitară şi statutul acestora sunt semnate de preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale implicate în formarea asociaţiei. În cazul în care asociaţia de dezvoltare comunitară decide gestiunea serviciului în regim de gestiune delegată. cu modificările şi completările ulterioare. (4) Serviciilor şi sistemelor de utilităţi publice ce fac obiectul unei asocieri intercomunitare le sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun privind coproprietatea. după caz. ori poate angaja şi organiza procedura legală de delegare a gestiunii serviciului. exploatării şi gestionării eficiente a serviciilor de utilităţi publice. consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. organizării. în concordanţă cu Programul de guvernare şi cu obiectivele Planului Naţional de dezvoltare economico-socială a ţării. SECŢIUNEA a 3-a Autorităţile administraţiei publice centrale Art. toate competenţele şi atribuţiile.(1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilităţi publice. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. . (5) Asociaţia de dezvoltare comunitară poate decide gestionarea directă sau delegată a serviciilor de utilităţi publice.

protecţia şi conservarea mediului. la nivel central. prin crearea unui mediu concurenţial. f) promovarea asocierii intercomunitare pentru înfiinţarea şi exploatarea unor sisteme de utilităţi publice. dezvoltării. i) colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări şi reprezintă Guvernul în relaţiile internaţionale pe linia serviciilor de utilităţi publice. (1). inclusiv a programelor de investiţii realizate prin cofinanţare externă din fonduri ale Uniunii Europene sau împrumuturi de la organismele financiare internaţionale. d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piaţă în sfera serviciilor de utilităţi publice. . h) iniţiază şi propune măsuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional necesar întăririi capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administratiei publice locale cu privire la înfiinţarea. d) fundamentează. hotărâri ale Guvernului şi alte acte normative pentru domeniul său de activitate. sinteză. b) descentralizarea serviciilor de utilităţi publice şi consolidarea autonomiei locale cu privire la înfiinţarea. Art. e) coordonează şi monitorizează implementarea programelor guvernamentale de investiţii în sectorul serviciilor de utilităţi publice. g) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ce au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor specifice serviciilor de utilităţi publice. urbanismul şi amenajarea teritoriului. cu respectarea principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. modernizării şi exploatării unor servicii de utilităţi publice. coordonare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice este încredinţată Ministerului Administraţiei şi Internelor. g) promovarea colaborării. e) întărirea capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale în exercitarea atribuţiilor acestora privind înfiinţarea. precum şi în ceea ce priveşte administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. organizarea. intercomunitar sau judeţean cu cele privind dezvoltarea socioeconomică. (2) şi (3) Guvernul urmăreşte: a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul serviciilor de utilităţi publice de interes local. precum şi persoanelor fizice sau juridice. altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. f) elaborează politica de restructurare. c) iniţiază. gestionarea şi controlul funcţionării acestora. c) elaborarea strategiilor şi politicilor locale cu privire la serviciile de utilităţi publice şi la implementarea acestora. coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice. promovarea formelor de gestiune delegată. atragerea participării capitalului privat. cu privire la activităţile specifice utilităţilor publice. respectiv a bunurilor specifice infrastructurii tehnicoedilitare aferente acestora. în conformitate cu Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi publice. dintre autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat pentru finanţarea înfiinţării. cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale.(4) În exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor menţionate la alin. k) solicită informaţii ministerelor. decizie. ca autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate. 17 b) elaborează şi promovează strategiile sectoriale pe termen mediu şi lung cu privire la dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 12. avizează şi coordonează. reorganizare şi privatizare a operatorilor furnizori/prestatori înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale. 18 . având următoarele atribuţii: a) elaborează şi promovează Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi publice. stabilirea priorităţilor în alocarea resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor. sub diferite forme. h) restrângerea şi reglementarea ariilor unde prevalează condiţiile de monopol caracteristice unor servicii de utilităţi publice. coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice. elaborează şi promovează proiecte de legi. organizarea. j) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniul serviciilor de utilităţi publice sau în legătură cu acestea.Exercitarea funcţiei de analiză.

A. potrivit competenţelor acordate prin prezenta lege. b) canalizarea şi epurarea apelor uzate. (5) A. g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. îşi exercită competenţele şi atribuţiile conferite prin prezenta lege faţă de toţi operatorii. potrivit competenţelor acordate prin prezenta lege. orientate către rezultat. la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. eliberează licenţe.(1) A. este autoritatea de reglementare competentă pentru următoarele servicii de utilităţi publice: a) alimentarea cu apă.E. elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare şi pentru piaţa acestor servicii şi monitorizează modul de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile acestor servicii.R. (2) A.N. îşi exercită prerogativele de autoritate publică în condiţii de echidistanţă şi echilibru atât faţă de utilizatori şi operatori. d) producerea. f) iluminatul public. gestiunea serviciilor de utilităţi publice. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local şi.R. e) asigurarea egalităţii de tratament şi de şanse în relaţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu operatorii serviciilor de utilităţi publice.R. A. elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru transportul public de persoane. distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat. 318/2003 şi de prevederile legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică. 20 . au calitatea de autoritate de reglementare.C.C. precum şi a legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere.C. îşi desfăşoară activitatea în temeiul următoarelor principii: a) protejarea intereselor utilizatorilor în raport cu operatorii care acţionează în sfera serviciilor de utilităţi publice.S.. c) colectarea. e) salubrizarea localităţilor.C. canalizarea şi evacuarea apelor pluviale. Competenţele şi atribuţiile A. cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare. accesibilităţii. şi A. cu A.. este instituţie publică autonomă de interes naţional.N. de ţara de origine şi de modalitatea în care este organizată şi se desfăşoară.R.E. sunt reglementate de Legea energiei electrice nr.N.R. cât şi faţă de autorităţile administraţiei publice locale..C.R.R. reglementării şi controlului A. colaborează cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.S. de organizarea acestora.R.E. cu Consiliul Concurenţei. SECŢIUNEA a 4-a Autorităţi de reglementare Art.R. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale. cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.R. 14.E.S.R.S. 13.l) furnizează informaţii cu privire la activităţile specifice serviciilor de utilităţi publice altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Construcţiilor şi Turismului.N.N. pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.R.R. ce funcţionează în coordonarea primului-ministru.N.R.R. eficacităţii şi eficienţei economice în sectorul serviciilor de utilităţi publice care funcţionează în condiţii de monopol. monitorizează şi controlează respectarea de către operatori a condiţiilor 19 impuse prin licenţele de transport.N.R. . Ministerul Transporturilor.(1) A. cu personalitate juridică..N. .R. tratamentului nediscriminatoriu şi protecţiei utilizatorilor. acordă licenţe de transport. d) promovarea relaţiilor contractuale echilibrate.S. Art.N.S. A. precum şi faţă de agenţii economici sau instituţiile publice care desfăşoară în condiţii de monopol unele activităţi specifice serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare.N. f) conservarea resurselor.C.S. (2) A. c) promovarea principiilor transparenţei. protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. transportul. b) promovarea concurenţei. (3) A.N.R. (4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare este supusă licenţierii.C. cu A.S. (3) A.N.C. indiferent de forma de proprietate şi natura capitalului. în sensul prezentei legi.

cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice ori în legătură cu acestea, cu asociaţiile utilizatorilor, cu agenţii economici specializaţi care prestează servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile patronale şi sindicale. Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanţează integral din venituri proprii obţinute din tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, din tarifele pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, din contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare sau ale organismelor internaţionale, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finanţele publice. (2) Nivelul tarifelor şi cel al contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se aprobă în fiecare an prin hotărâre a Guvernului. (3) A.N.R.S.C. întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice în vigoare. (4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.N.R.S.C. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepresedinte, ale căror funcţii sunt asimilate celei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat, numiţi de primul-ministru. (2) Calităţii de preşedinte şi, respectiv, de vicepreşedinte al A.N.R.S.C. le sunt aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiilor de secretar de stat şi, respectiv, de subsecretar de stat. Aceste calităţi sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori. (3) Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea exercitării mandatului pentru o perioadă mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la apariţia unei incompatibilităţi prevăzute de lege;
21

f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele se revocă de către autoritatea care i-a numit pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (5) În cazul în care preşedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, vicepreşedintele preia atribuţiile acestuia, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. (6) Preşedintele reprezintă A.N.R.S.C. în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. (7) În exercitarea prerogativelor sale, preşedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine şi decizii. Preşedintele A.N.R.S.C. este ordonator principal de credite. (8) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Art. 17. - (1) Preşedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează. (2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiţi prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. Componenţa consiliului consultativ este următoarea: - un membru propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor; - un membru propus de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; - un membru propus de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; - un membru propus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; - un membru propus de Federaţia Autorităţilor Locale din România; - un membru propus de organizaţiile sindicale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice; - un membru propus de asociaţiile patronale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice; - un membru propus de asociaţiile cu reprezentativitate la nivel naţional ale utilizatorilor serviciilor de utilităţi publice; - un membru propus de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice.
22

(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de către o persoană desemnată prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (4) Consiliul consultativ armonizează interesele operatorilor din domeniul serviciilor de utilităţi publice cu cele ale utilizatorilor şi cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale, evaluează impactul reglementărilor A.N.R.S.C. şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C. (5) Consiliul consultativ se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau la cererea preşedintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmează să fie aprobate prin ordin al preşedintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind domeniul de activitate al instituţiei. (6) Sarcinile şi atribuţiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C. Art. 18. - (1) În cadrul A.N.R.S.C. funcţionează direcţii, servicii sau compartimente. Structura organizatorică a A.N.R.S.C. se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (2) În structura A.N.R.S.C. se organizează şi funcţionează agenţii teritoriale fără personalitate juridică, conform zonelor de dezvoltare regională. (3) Sediile, sarcinile, atribuţiile şi competenţele, precum şi modul de coordonare a agenţiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (4) Repartizarea numărului de posturi pentru aparatul central şi agenţiile teritoriale se face prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (5) Prefecţii, împreună cu consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii agenţiilor sale teritoriale. Art. 19. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 16 alin. (2) sunt aplicabile şi personalului. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, prin fişa postului.
23

(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (4) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. Art. 20. - (1) A.N.R.S.C. are următoarele competenţe şi atribuţii privind serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare: a) elaborează şi stabileşte reglementări sectoriale de nivel secundar şi terţiar cu caracter obligatoriu; b) acordă, modifică, suspendă sau retrage licenţele ori autorizaţiile, după caz; c) solicită autorităţilor administraţiei publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, după caz; d) elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor; e) eliberează, în condiţiile legii, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice care funcţionează în condiţii de monopol; f) avizează proiectele de acte normative elaborate şi promovate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu impact asupra domeniului său de activitate; g) organizează sistemul informaţional de culegere, prelucrare şi sinteză a datelor cu privire la serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestora, precum şi la activitatea operatorilor; h) întocmeşte şi gestionează baza de date necesară desfăşurării activităţii proprii şi pentru furnizarea de informaţii Guvernului, ministerelor sau altor autorităţi centrale şi locale interesate; i) organizează sistemul de monitorizare, evaluare şi control în teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi şi a legislaţiei sectoriale specifice fiecărui serviciu; j) monitorizează aplicarea şi respectarea de către operatori şi autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei primare din
24

domeniu, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării acestora; k) monitorizează respectarea şi îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor şi măsurilor stabilite în condiţiile de emitere sau de menţinere a licenţei ori autorizaţiei; l) elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru şi contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare şi le aprobă prin ordin al preşedintelui; m) elaborează şi adoptă criterii şi indicatori de performanţă care să permită monitorizarea, compararea şi evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor; n) sesizează ministerul de resort şi Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţă ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă; o) propune autorităţilor administraţiei publice locale, ministerului de resort şi Consiliului Concurenţei măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii de monopol, precum şi pentru prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor; p) iniţiază şi organizează programe de instruire şi pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate; q) prezintă anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare şi la activitatea proprie. Raportul se dă publicităţii; r) colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări în domeniul său de activitate; s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) Raportul anual al A.N.R.S.C., împreună cu baza de date gestionată de A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare şi actualizare a Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi a strategiilor proprii adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. (3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. şi autorităţile administraţiei publice locale sunt raporturi de cooperare şi îndrumare metodologică, iar raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. şi operatorii
25

serviciilor de utilităţi publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare şi control privind respectarea condiţiilor de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor. (4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la informaţiile cuprinse în documentele operatorilor legate de domeniul său de activitate, inclusiv la cele din evidenţele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul să facă publice orice date sau informaţii care sunt de interes public. Art. 21. - (1) A.N.R.S.C. emite avizul de specialitate în vederea aprobării de către autorităţile administraţiei publice locale a preţurilor şi tarifelor numai în cazul serviciilor de utilităţi publice care funcţionează în condiţii de monopol. (2) A.N.R.S.C. este abilitată să adopte în termen de un an de la publicarea prezentei legi, prin ordin al preşedintelui acesteia, următoarele reglementări: a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor aplicabile serviciilor de utilităţi publice; b) regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale; c) regulamentul pentru autorizarea agenţilor economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor; d) normele privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă rece, agent termic pentru încălzire, apă caldă de consum; e) normele metodologice de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a consumului total înregistrat la nivelul branşamentului condominiului. (3) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licenţelor, aplicabil operatorilor care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale şi îl supune spre aprobare Guvernului. (4) Acordarea licenţelor se face de către comisiile de acordare a licenţelor stabilite potrivit Regulamentului privind acordarea licenţelor, prevăzut la alin. (3).
26

S. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. bunurile proprietate publică ori privată necesare furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice se 28 . 24. (2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfăşurate în baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice.(1) Bunurile proprietate publică ori privată a unităţilor administrativ-teritoriale. precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. .R.N. în condiţiile legii. 22. CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice SECŢIUNEA 1 Gestiunea serviciilor de utilităţi publice Art. a regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora. (2) În cazul societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a direcţiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. ordine şi decizii în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare. la restrângerea. după caz.S.N. 25. b) concesionate. împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice. (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâre a consiliilor locale. în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. a consiliilor judeţene. în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. indiferent de modul de organizare.(1) Preşedintele A. respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate. de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate. în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. indiferent de forma de gestiune aleasă. elaborat de autoritatea de reglementare competentă. Art.(1) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare. de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale. pot fi: a) date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă a serviciilor de utilităţi publice. cu rol consultativ. Art. (5) Se interzic orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate dintre operatori. (3) Ordinele şi deciziile emise de preşedintele A.(1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. (2) Ordinele şi deciziile preşedintelui A.R. cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României. în funcţie de natura şi starea serviciului. privat sau mixt.S. 23. se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. operatorilor organizaţi ca societăţi comerciale cu capital public. b) hotărâri şi contracte prin care se deleagă gestiunea serviciilor . care exercită gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice. forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată. 27 (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice. şi operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt reglementate prin: a) hotărâre de dare în administrare .R.C. potrivit competenţelor conferite de prezenta lege. Partea I. b) gestiune delegată. Art.în cazul gestiunii delegate.C.în cazul gestiunii directe. emite. după caz. funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.C. şi specialişti desemnaţi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice.(5) Din comisiile de acordare a licenţelor fac parte. . (2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directă. după caz. utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. Partea I. . a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltare comunitară. care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilităţi publice.N. .

. vor fi transferate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. În acelaşi termen.A.A. respectiv a creanţelor. (5) În cazul gestiunii delegate. care pot fi: 30 . unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora. (2) Contractul de performanţă are ca obiect stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă. înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale. 28.A. aferente sistemelor de utilităţi publice. este angajată pe baza unui contract individual de muncă. îşi asumă. 27. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. cu respectarea contractului colectiv de muncă şi a Codului muncii. (2) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.(1) Conducerea executivă a operatorilor furnizori/ prestatori. în urma procesului de privatizare. intrate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului . prin preluarea 29 şi compensarea creanţelor în acţiuni.N. Art. 29. nu pot fi înstrăinate/valorificate decât cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea cărora se află societăţile comerciale şi care au drept de preempţiune la cumpărarea acţiunilor. Noul patronat rezultat este obligat să menţină furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică timp de 5 ani de la preluarea acestora. ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară.(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. precum şi creanţele deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală .S. intrate în portofoliul A. imprescriptibile şi insesizabile. .A. indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea. natura capitalului ori ţara de origine a operatorilor. (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară. aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. forma de proprietate. toate sarcinile şi responsabilităţile ce le revin. extracontabil. . bunurile aparţinând domeniului public a căror valoare a fost inclusă în aceste acţiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. SECŢIUNEA a 2-a Gestiunea directă Art. nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau ca participare la constituirea unor societăţi comerciale cu capital mixt şi nu pot constitui garanţii pentru creditele bancare contractate de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatori. . la care se anexează un contract de performanţă. la expirarea contractului. Art. (3) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.S.(1) Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor de utilităţi publice sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct. după caz. (2) Acţiunile societăţilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice.V. concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor. ale consiliilor judeţene. 26. potrivit legii. Art. prin atribuire directă. după caz. înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari majoritari. gratuit şi libere de orice sarcini.V. (4) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare.concesionează acestora odată cu gestiunea serviciului. Persoanele cu funcţii de conducere. Orice modificare privind furnizarea/prestarea serviciului respectiv se face numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale. în patrimoniul operatorilor. precum şi personalul cu funcţii de execuţie au calitatea de personal contractual. fiind inalienabile.F. cu privire la furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente.(1) Acţiunile societăţilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. celelalte categorii de personal sunt angajate pe baza unui contract de muncă individual. .A. bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept. în calitate de operator.

se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. având autonomie financiară şi funcţională. cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale. pe baza unui contract. înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. 30. transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. de consiliile judeţene. (5) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare. Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau 31 împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. SECŢIUNEA a 3-a Gestiunea delegată Art. (2) Încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale. organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale. 32 . buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. de consiliile judeţene. al căror capital social este deţinut. b) servicii publice sau direcţii de specialitate. în calitate de proprietar/coproprietar. înregistrării şi recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preţ. c) servicii publice sau direcţii de specialitate. pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului. gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcţională. fără personalitate juridică. (3) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice. după caz. b) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie funcţională şi financiară. precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale. după caz. aceşti operatori întocmesc. rămase la finele exerciţiului bugetar. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. cu personalitate juridică. organizate în subordinea consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. după caz. elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. posedă un patrimoniu propriu. adoptată de consiliile locale. fără personalitate juridică. precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. în totalitate sau în parte. denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. care pot fi: a) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice. c) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice cu capital social privat sau mixt.a) compartimente de specialitate. (6) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de specialitate. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. (7) Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în regim de gestiune directă au obligaţia calculării. de unităţile administrativ-teritoriale. având patrimoniu propriu. cu personalitate juridică. .(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. în condiţiile legii. care gestionează un serviciu comunal de utilităţi publice. (3) Operatorii organizaţi ca servicii publice de specialitate cu personalitate juridică sunt subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale. după caz. (4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă furnizează/prestează un serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia.

e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări. (7) Contractul de delegare a gestiunii. Caietele de sarcini şi criteriile de selecţie aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. a contractului de delegare a gestiunii. n) condiţii de restituire sau repartiţie. de consiliile judeţene. atât fizic. reparaţii planificate. q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat. b) contract de parteneriat public-privat. după caz. m) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului. h) tarifele practicate şi procedura de stabilire. stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului. g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului. a bunurilor. i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/ prestate. s) alte clauze convenite de părţi. p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii. după caz. proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului. reparaţii curente. şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora. dezvoltări de capacităţi. la programele de reabilitări. obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere. din orice cauză. condiţii şi garanţii. c) inventarul bunurilor mobile şi imobile. l) forţa majoră. (2) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor. elaborate de autorităţile de reglementare competente şi cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat. reparaţii şi renovări. renovări. 31. (5) În cazul operatorilor serviciilor de utilităţi publice rezultaţi prin reorganizarea pe cale administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a direcţiilor sau serviciilor publice de specialitate 34 . b) regulamentul serviciului. f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii.(1) Delegarea gestiunii se face în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract. după caz.c). r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia.(4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează/prestează un serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia. (3) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unei delegări a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile deja existente. d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. indiferent de tipul contractului. precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. . şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. c) durata contractului. la încetarea. aprobat de consiliile locale. (4) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract. va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: a) denumirea părţilor contractante. precum şi la condiţiile de finanţare a acestora. reabilitări. 33 j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. Procedurile de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii sunt cele aplicabile tipului de contract de delegare de gestiune ales de autoritatea administraţiei publice locale responsabilă. (6) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele anexe: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului. cât şi valoric. (5) Contractul de delegare a gestiunii poate fi: a) contract de concesiune. k) răspunderea contractuală. pe baza caietelor de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru. o) menţinerea echilibrului contractual. după caz. modificare sau ajustare a acestora. inclusiv a investiţiilor realizate. după caz. Art. b) obiectul contractului. d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.

(3) În funcţie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptată. vor asigura elaborarea şi vor aproba. tipul de proprietate ori ţara de origine din Uniunea Europeană.subordonate autorităţilor administraţiei publice locale şi care au avut în administrare bunuri. CAPITOLUL IV Operatori şi utilizatori SECŢIUNEA 1 Operatorii serviciilor de utilităţi publice Art. la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru 35 extinderea sistemului de utilităţi publice. conservare şi menţinere în funcţiune. stabilire. respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice. de către consiliul local. (4) Prelungirea va fi decisă. precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de concesiune valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi pot continua activitatea pe baza acestor contracte.(1) În cazul gestiunii delegate. 38 de autorităţile de reglementare competente. prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor. b) calitatea serviciilor furnizate/prestate. indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic. modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. 49 alin. în temeiul prezentei legi. de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice. după caz. care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii directe. a 36 . Această durată nu poate fi prelungită decât în condiţiile prezentei legi. (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără licenţă atrage răspunderea administrativă sau contravenţională. consiliul judeţean. exploatare. precum şi obligaţia de a urmări. odată cu infrastructura aferentă serviciului. autorităţile administraţiei publice locale păstrează. c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate. după caz. în condiţiile alin. (3) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi. a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. e) modul de formare. operatorii îşi pot desfăşura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice numai după emiterea hotărârii de dare în administrare . aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii. fără posibilitate de prelungire. (4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilităţi publice existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi. un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. inclusiv în relaţia cu utilizatorii. d) modul de administrare. precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. respectiv: a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori. până la expirarea acestora. 32. caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani. (4). consiliile judeţene. delegarea gestiunii serviciului se atribuie în mod direct acestora prin contract de concesiune. (3). consiliile locale. Art. forma de organizare. 33. durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investiţiilor. . b) în cazul în care operatorul. dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice. natura capitalului. (2) Operatorii de servicii de utilităţi publice au.(1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilităţi publice care îşi desfăşoară activitatea pe baza licenţei eliberate în condiţiile art. în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat. după caz.în cazul gestiunii delegate. 50 alin. în următoarele cazuri: a) pentru motive de interes general. respectiv a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii .în cazul gestiunii directe. potrivit legii. (1) şi ale art. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. numai în condiţiile respectării prevederilor art. în conformitate cu competenţele ce le revin. activităţi sau servicii de utilităţi publice. fără a depăşi 49 de ani. .

pot fi privatizaţi.(1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale. normelor şi normativelor tehnice în vigoare. g) să servească utilizatorii din aria de acoperire. în condiţiile legii. 38 . Art. Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei de dezvoltare comunitară. Art. astfel încât activităţile sale din diferite sectoare şi localităţi să fie uşor de evaluat. conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor. cu condiţia păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizării. respectiv a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. pe baza unui caiet de sarcini. indiferent de statutul juridic. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine. 35. având statut de societăţi comerciale cu capital al unităţilor administrativteritoriale.(1) Societăţile comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice. precum şi operatorii având statut de societăţi comerciale cu capital majoritar public au calitatea de autorităţi contractante şi au obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile publice de bunuri.celor vinovaţi şi îndreptăţeşte autoritatea de reglementare competentă sau autorităţile administraţiei publice locale să ceară instanţei judecătoreşti constatarea nulităţii hotărârii de dare în administrare. . autorităţile administraţiei publice locale vor proceda şi la renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza căruia noul operator va furniza/presta serviciul. . conform prevederilor legale. în conformitate cu normele tehnice în vigoare. deranjamente sau avarii apărute în funcţionarea sistemelor de utilităţi publice şi să limiteze durata intervenţiilor. (6) Operatorii serviciilor de utilităţi publice înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. după caz. în funcţie de subordonarea operatorului. Art. pot participa.(1) Raporturile juridice dintre operatorii şi utilizatorii serviciilor de utilităţi publice sunt raporturi juridice de natură contractuală şi sunt supuse normelor de drept privat. după caz. h) să respecte indicatorii de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare în administrare. după caz. extindere şi modernizare aprobate. la procedurile concurenţiale organizate pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor. deţinătoare de licenţe corespunzătoare. (2) Hotărârea privind privatizarea şi alegerea metodei de privatizare aparţin consiliului local. d) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă. operatorul va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate. cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare în parte. funcţionarea şi verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a consumului la branşamentul utilizatorului. în condiţiile programelor de reabilitare. (2) Operatorii serviciilor de utilităţi publice au faţă de utilizatori următoarele obligaţii principale: a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. 36. precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale sau ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate. în condiţiile legii. 34. consiliului judeţean. inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecţie instituite. în calitate de operatori. monitorizat şi controlat. . b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni. e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării serviciilor şi să acorde bonificaţii utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de furnizare/prestare. (7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control. servicii sau lucrări. c) să asigure montarea. (3) Privatizarea se organizează şi se derulează în conformitate cu procedurile legale în vigoare. 37 (2) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeaşi localitate sau a aceluiaşi serviciu în mai multe localităţi. f) să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile şi obiectivele afectate de lucrările de intervenţie sau de investiţii în starea anterioară începerii acestor lucrări.

a)-f).C.N. dar nu mai mult de 24 de ore. . extindere. pe perioada intervenţiilor respective. b) neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor. după cum urmează: a) A. (11). fără plata vreunei penalizări şi fără preaviz.pentru activitatea prevăzută la art. 13 alin. j) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfăşurării activităţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. aflate în administrarea lor. operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor. Art.13 alin. în condiţiile legii. 42 alin. (3) Operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori. fără plata vreunei penalizări. stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 13 alin. se face de către comisiile constituite în acest scop.(1) Acordarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice intră în sfera de competenţă a autorităţilor de reglementare competente. provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii ori instalaţii aferente infrastructurii edilitarurbane a localităţilor. la nivelul autorităţilor administraţiei publice.E.S.R. c) utilizarea neautorizată. modernizări sau extinderi. acestea se efectuează în maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale. în cazuri de forţă majoră. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile. 37. cu un preaviz de 5 zile. (4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie.R. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilităţi publice. întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi publice. . cu plata penalizărilor prevăzute în contracte. de a monta. reconstruiri. astfel cum acestea sunt definite în contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilităţi publice. înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de furnizor. utilizatorilor. (3) În cazul în care intervenţiile operatorilor.(2) lit. 40 . operatorii de servicii de utilităţi publice sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor. modificări. . 38. operatorii au obligaţia să plătească despăgubiri acestora. e) branşarea ori racordarea fără acordul operatorului la reţele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea. retehnologizare. 39 (2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii. d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare. necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii. (4) În cazuri de forţă majoră. SECŢIUNEA a 2-a Acordarea licenţelor Art. (5). a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare. se aduc la cunoştinţă utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată. c) A. .R. în condiţiile legii. stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. se va face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri şi cu plata despăgubirilor cuvenite.R. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilităţi publice. (5) Operatorii serviciilor de utilităţi publice nu răspund faţă de utilizatori pentru întreruperea furnizării/prestării serviciilor sau pentru calitatea acestora.i) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale. acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice. înfiinţare.(1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare. stabilite prin programele anuale convenite cu autorităţile administraţiei publice locale. în cazul serviciului de transport public local. b) A. (2) Acordarea licenţelor de traseu. depăşesc 24 de ore. fără aviz de racordare. deţinătorilor de terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate. în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale. (4). respectiv autorităţilor de reglementare competente. . fără acordul operatorului.pentru serviciile menţionate la art. verifica. când acestea se află pe proprietatea utilizatorului. reparaţii şi revizii planificate la sistemele de utilităţi publice. care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor. în următoarele cazuri: a) depăşirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prevederilor art.pentru serviciul prevăzut la art.N. prevederile alin. care se execută într-o perioadă mai mare de 72 de ore.

perioadă în care operatorul în cauză este obligat să furnizeze/presteze serviciul respectiv în condiţiile contractului.(1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice este permisă numai pe baza licenţei emise de autorităţile de reglementare competente. în condiţiile contractului de furnizare/prestare. c) instituţiile publice. despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare. la un număr nelimitat de participări la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor. . 42 . SECŢIUNEA a 3-a Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice Art. indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptată la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale. precum şi de statutul juridic. în cazul licenţelor acordate operatorilor români. acordurile şi autorizaţiile necesare derulării serviciului. în condiţiile legii. furnizorii/prestatorii de servicii de utilităţi publice sunt obligaţi să facă dovada că deţin toate avizele. 41. (6) Licenţa emisă de autorităţile de reglementare competente este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii şi îndreptăţeşte operatorul. îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) cunoaşterea şi însuşirea actelor normative care reglementează domeniul serviciilor de utilităţi publice. 40. d) dotarea şi capacitatea tehnică. şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator. în principal. direcţi ori indirecţi. (2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenţei de operare emise de autorităţile de reglementare competente. . până la intrarea în vigoare a prezentei legi. după caz. organizate şi derulate în condiţiile prezentei legi. forma de organizare. în condiţiile prezentei legi. parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare. (7) Regulamentele privind acordarea licenţelor pentru operatorii de utilităţi publice se elaborează de autoritatea de reglementare în a cărei sferă de competenţă se află aceste servicii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor. b) agenţii economici. şi ale contractelor de furnizare/prestare. prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile specifice acestuia. serviciile de utilităţi publice. b) de către autoritatea de reglementare română competentă. (5) Operatorii din ţările Uniunii Europene care deţin licenţe în ţara de origine. . (2) Utilizatorii au. au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca operatorii români. Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte. (4) Licenţa poate fi suspendată sau retrasă astfel: a) de către autoritatea de reglementare română emitentă. (2) Pentru obţinerea licenţei. 39. construcţiilor şi turismului. ai serviciilor de utilităţi publice: a) utilizatorii casnici. recunoscute de autorităţile de reglementare române corespondente. (4) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea 41 contractului de delegare a gestiunii. liber şi nediscriminatoriu. b) capabilitatea managerială şi organizatorică. b) să solicite şi să primească. pe toată durata de valabilitate a licenţelor.(3) Deţinerea licenţei este obligatorie. în cazul suspendării licenţelor operatorilor străini licenţiaţi în ţara de origine. pe perioada sa de valabilitate. natura capitalului. după caz. Art. următoarele drepturi: a) să utilizeze.(1) La acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice se va urmări. c) capabilitatea economico-financiară. Fac excepţie furnizorii/prestatorii în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi. tipul de proprietate ori ţara de origine din Uniunea Europeană ale operatorilor. (3) Participarea operatorilor la procedurile organizate de autorităţile administraţiei publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice este permisă numai pe baza licenţei emise de autorităţile de reglementare competente. persoane fizice sau asociaţii de proprietari/ locatari. cu precădere.(1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi. calitativ şi cantitativ. Art.

canalizarea şi epurarea apelor uzate. beneficiază.alimentarea cu apă rece. utilizarea. în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. individual ori colectiv. g) să fie consultaţi. în principal. au. (4) Contravaloarea serviciilor de utilităţi publice se stabileşte în conformitate cu metodologia de calcul. 42. pe trotuarele şi aleile din jurul imobilelor. h) să se adreseze. colectarea şi evacuarea apelor pluviale. de ajutoare sociale de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale. (3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul reţelelor de conducte . d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare. în calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilităţi publice.(1) Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice se realizează în una dintre următoarele modalităţi: a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator şi utilizatorul direct. în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora. promovarea şi susţinerea intereselor proprii. după caz. f) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl vizează. prin intermediul unor asociaţii reprezentative. e) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea. pe baza preţurilor/tarifelor şi a consumurilor/ cantităţilor de utilităţi publice furnizate/prestate. aprobată de autoritatea de reglementare competentă. persoane fizice. 43 e) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare. (4) Membrii comunităţilor locale. contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator şi utilizator pe termen nedeterminat. c) să achite. îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor. alimentarea cu agent termic pentru încălzire -. sistemele de măsurare-înregistrare se montează pe 44 . indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. în condiţiile legii. b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet. d) să renunţe. în hotărârea de delegare a gestiunii. necesare desfăşurării activităţii specifice serviciilor de utilităţi publice în spaţiile ori pe suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu. alimentarea cu apă caldă pentru consum. facturarea şi plata unui serviciu de utilităţi publice. anumite categorii de utilizatori. direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative. extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare. precum şi al utilajelor operatorilor. strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor de utilităţi publice. în condiţiile legii. autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti. SECŢIUNEA a 4-a Furnizarea/prestarea. . în situaţia în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator şi utilizatorul indirect nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi comercial sau în situaţia în care. următoarele obligaţii: a) să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de utilităţi publice. (5) Determinarea consumurilor/cantităţilor de utilităţi publice în vederea facturării se face prin măsurare directă cu ajutorul sistemelor de măsurare-înregistrare a consumurilor/cantităţilor de utilităţi furnizate/ prestate. (2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre operator şi utilizator cu privire la furnizarea/prestarea. precum şi cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat. contravaloarea serviciilor furnizate/prestate. şi se plăteşte pe baza facturii emise de operator. este prevăzută această modalitate. contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice Art. după caz. în termenele stabilite. (3) Pentru plata serviciilor de utilităţi publice. b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciilor pentru execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare. persoane fizice sau persoane juridice. c) prin achitarea unei taxe speciale. la serviciile contractate.

a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii. a costurilor financiare asociate creditelor contractate. sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor. în cazul distribuţiei orizontale. b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice. (3) Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează. precum şi pentru întreţinerea. b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. cât şi pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie din imobil. bazate pe măsurători şi calcule având la bază prescripţiile tehnice în vigoare. (12) Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plăţii. cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente.(1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice. în vederea asigurării condiţiilor pentru individualizarea consumurilor şi încheierea unor contracte-abonament individuale. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice. este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil. (6) În cazul imobilelor condominiale existente. b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. racordate la reţelele publice de distribuţie. după cum urmează: a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei. se suportă de utilizator. respectiv reluării furnizării/prestării serviciului. persoane fizice sau juridice. fie: a) prin contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi. 45 c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului. pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare. (7) La proiectarea şi realizarea imobilelor condominiale. indiferent de destinaţie. a costurilor derivând din 46 . c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii publice de interes general. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. operator sau de utilizator. după caz. individualizarea consumurilor de utilităţi în vederea contractării şi facturării individuale se realizează. în cazul distribuţiei verticale. în punctul de delimitare a instalaţiilor.branşamentul care deserveşte fiecare utilizator individual sau colectiv. data emiterii se înscrie pe factură. inclusiv penalităţile. sub formă de preţuri sau tarife. operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. (8) În cazul serviciilor pentru care nu există sisteme de măsurareînregistrare ori metoda măsurării directe nu se poate aplica. CAPITOLUL V Finanţarea serviciilor de utilităţi publice Art. exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale. din alocaţii de la bugetele locale. (9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii. a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii. a costurilor pentru protecţia mediului. mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor. cu respectarea următoarelor principii: a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului. (11) Dacă sumele datorate. (2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori. în funcţie de sistemul de distribuţie adoptat. indiferent de serviciu. 43. determinarea consumurilor/cantităţilor serviciilor furnizate/prestate se face în regim pauşal sau prin metode indirecte. . d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/ prestării serviciilor. cheltuielile aferente suspendării.

(4) Stabilirea.contractul de delegare a gestiunii şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice. cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. după caz. b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 44. Hotărârile consiliilor locale. aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori. ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau. în funcţie de consumul efectiv înregistrat de dispozitivele de măsurare-înregistrare montate pe 47 branşamentele utilizatorilor. (5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc. în condiţiile legii. f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii. (6) În cazul unor divergenţe cu privire la stabilirea. b) credite bancare. tarifele şi taxele speciale stabilite şi practicate cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi sunt nule de drept. ce pot fi garantate de către autorităţile administraţiei publice locale. service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea. . ca participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu finanţare externă. ale consiliilor judeţene. potrivit legii. cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor. urbanism. după caz. e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. potrivit legii. fundamentarea. (2) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale. se asigură din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local. ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară. tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale. ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente. c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale. amenajarea teritoriului şi protecţia mediului. verificarea documentaţiilor tehnico-economice. precum şi o cotă de profit. d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale. în temeiul următoarelor principii: a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice.(1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea. c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor. expertize tehnice. promovarea şi aprobarea investiţiilor publice. de Guvern sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare. instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale. (9) Operatorii au dreptul de a propune autorităţii administraţiei publice locale tarife compuse. d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare şi pentru exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemelor de utilităţi publice şi una variabilă. litigiile se soluţionează de instanţele de judecată competente. ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau. ajustarea sau modificarea preţurilor şi/sau tarifelor între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori. ale consiliilor judeţene. (7) Preţurile. 48 . după caz. ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară vor ţine seama de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente. iar sumele încasate necuvenit şi constatate ca atare de către autorităţile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale. se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale consiliilor locale. e) fonduri transferate de la bugetul de stat. Tarifele compuse se fundamentează luându-se în considerare ponderea costurilor fixe şi a celor variabile în cheltuielile anuale şi se stabilesc în conformitate cu metodologia elaborată de autoritatea de reglementare competentă. în punctele de delimitare a instalaţiilor. care cuprind o componentă fixă. (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice. Art. în conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor. aferente sistemelor de utilităţi publice.

se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale anexate la bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale. echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare. e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor. dacă au fost realizate cu finanţare privată în cadrul unor programe de investiţii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului. b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat.000 lei la 10. constituite potrivit legii. când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa. c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare. deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor. (5) Obiectivele de investiţii menţionate la alin. ca bunuri de retur. Art.000 lei următoarele fapte: a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor. în scopul efectuării controlului. specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilităţi publice. după caz.(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. contravenţională sau penală. (4) se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea. c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante. 50 . utilajelor. se face cu diligenţa unui bun proprietar. în condiţiile legii.Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin otrăvirea în masă. avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie. a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 46. CAPITOLUL VI Răspunderi şi sancţiuni Art. civilă. (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 5. aferente sistemelor de utilităţi publice. 45. precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate conform legii. . precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente.Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară. echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice. . (3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 49 Art. a persoanelor vinovate. b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori. ce implică fonduri de la bugetele locale sau transferuri de la bugetul de stat. . h) alte surse. 47. provocarea epidemiilor. înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. la expirarea acestuia. d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice. după caz. sau revin în proprietatea publică a acestora. respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator. f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construieşte-operează-transferă” şi variante ale acestuia. g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori. utilajelor. consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. infestarea surselor de apă. respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament. dacă sunt finanţate din fonduri publice.000 lei următoarele fapte: a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare. (4) Obiectivele de investiţii promovate de autorităţile administraţiei publice locale. (6) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde. Art. construcţiilor şi turismului.(4). dacă acest lucru se impune. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor. . în condiţiile legii. încăperi. b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control. oraşelor.. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă.000 lei la 50. potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 49. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatori fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat. ai preşedinţilor A. 51 g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei. adoptate potrivit legii. la data intrării în vigoare a prezentei legi.000 lei următoarele fapte: a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale. care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice. (1) . 180/2002.N.R. în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente. A. 48. cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat. precum şi să execute măsurători şi determinări. la cerere. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau. (5) Consiliile locale ale comunelor. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor.E. e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi şi a legislaţiei specifice fiecărui serviciu. A. sprijin reprezentanţilor împuterniciţi. f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnicoedilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism. după caz.000 lei următoarele fapte: a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă. conform competenţelor stabilite în prezenta lege. Atât operatorii. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. 2/2001. stabilite de autorităţile de reglementare competente. d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia. 180/2002. . în clădiri.R.C. ai ministrului transporturilor. (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor. 28. se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare. furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în 52 . (1) .R. a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului. asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili. (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. la instalaţii şi în orice alt loc..2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. ai ministrului administraţiei şi internelor. amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului. 47. prevăzute la art. cu excepţia prevederilor art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (1) au acces.(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii. d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor. 47 şi la alin.R.000 lei la 50.N. precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor. şi alte fapte decât cele prevăzute la alin.(3) ale prezentului articol. reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi la alin. municipiilor. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.(1) Furnizorii/prestatorii care. precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale.S.

modul de organizare ori ţara de origine a operatorului. respectiv administrarea. . autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilităţi publice. 1 alin.Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (3) Consiliile locale vor introduce în conţinutul regulamentelor. respectiv caietele de sarcini-cadru şi criteriile de selecţie-cadru aplicabile procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor. 51. Art. (1). (2). aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective. executarea contractelor reglementate de prezenta lege. funcţionarea. nr. 50. 326/2001.La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.S. iar contractele respective îşi încetează valabilitatea. (2) Licenţele eliberate de autorităţile de reglementare competente până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea. (3) Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea.Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate. 53 alimentarea cu energie termică. în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A. 53. În cazul în care bunul ce urmează a fi înstrăinat este un apartament situat într-un bloc proprietate condominială. caietelor de sarcini şi contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea. . 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 54 .(1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciilor de utilităţi publice va fi aplicat de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice. eliberată de asociaţia de proprietari. în procedură de urgenţă. Art. în conformitate cu modalităţile de gestiune prevăzute la art. este necesară şi dovada achitării la zi a datoriilor. publicată în Monitorul Oficial al României. 23. contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor. cu modificările şi completările ulterioare. 14 alin. 54. Partea I. şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. exploatarea şi finanţarea obiectivelor de investiţii din infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor. . eliberată de furnizorii/prestatorii acestor servicii.R. (2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilităţi publice vitale alimentarea cu apă. indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de proprietate. .. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Regulamentele-cadru. caietele de sarcini-cadru ale serviciilor de utilităţi publice specificate la art. Art. 42 alin. salubrizarea. în funcţie de particularităţile acestora şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţilor respective. 55. Art. iluminatul public şi transportul public este supus restricţiilor aplicabile ramurilor de activitate în care nu se poate declara greva cu întreruperea totală a activităţii. Partea I. canalizarea şi epurarea apelor uzate. În caz contrar. şi Hotărârea Guvernului nr. potrivit prevederilor Legii nr. gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilităţi publice. după caz. în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. cu precădere. în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare a imobilelor sau a societăţilor comerciale fără dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilităţi publice de care sunt grevate acestea. 52. 359 din 4 iulie 2001.C. . în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4). Partea I. Art.N. 143/1999 privind ajutorul de stat. . (7). 31 alin. cu excepţia prevederilor art. (4) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanţele de judecată competente. prevăzute la art. Partea I. prevăzut la art. Art. precum şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/ prestate este de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face. (4) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. şi se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia. în condiţiile legii. se elaborează de autoritatea de reglementare competentă. republicată.gestiune directă sau pe baze contractuale şi care nu deţin licenţă au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea acesteia. În timpul conflictelor de muncă deschise şi pe perioada soluţionării acestora se asigură respectarea principiului continuităţii serviciului şi al serviciului minim şi se iau măsuri pentru asigurarea exploatării şi funcţionării în siguranţă a sistemelor şi pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătăţii populaţiei.

Legea administraţiei publice locale nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. Oportunitatea promovării acestei ordonanţe de urgenţă rezultă din necesitatea eliminării contradicţiilor semnalate între principalele acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice . cu modificările şi completările ulterioare. 8 martie 2006. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 51.. republicată.N. NICOLAE VĂCĂROIU Bucureşti. ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR.S. DAN RADU RUŞANU PREŞEDINTELE SENATULUI. 215/2001. nr. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR. 76 alin.Mediu. precum şi din necesitatea clarificării. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării şi/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice de interes local. Nr. 145 din 26 februarie 2008 p. Necesitatea amendării în regim de urgenţă a legislaţiei privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare rezultă din 56 . aprobat de Comisia Europeană. 337/2006 . Partea I.C. intervenite după publicarea. 51/2006. 55 Prezenta reglementare are un caracter urgent şi este impusă de schimbările şi de evoluţia cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilităţi publice. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. 272 din 23 aprilie 2002.A.R. compatibilizării şi armonizării acestora cu prevederile Programului Operaţional Sectorial . 241/2006 Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (1) din Constituţia României. Legea nr. cu respectarea prevederilor art. respectiv după intrarea în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. republicatã. 51/2006 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 şi ale art. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare -.

prin prezenta ordonanţă de urgenţă se introduc precizările necesare cu privire la natura juridică. la definirea conceptului de delegare a gestiunii şi a contractului de delegare a gestiunii. canalizarea şi evacuarea apelor pluviale. b) canalizarea şi epurarea apelor uzate. f) iluminatul public. organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor. 1. Partea I. judeţelor. la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. 57 d) producţia. exploatării. în condiţiile legii. În acest sens. La articolul 2. sub conducerea. orăşeneşti. obiectivele. 2. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În tot cuprinsul legii.” 3. c) colectarea. modul de constituire. e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „a) asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice . Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. (2). Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. e) salubrizarea localităţilor. organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale. (2) În înţelesul prezentei legi. (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice definite la alin. 254 din 21 martie 2006. competenţele. h) transportul public local. f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate. respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitãţi publice. k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului „beneficiarul plăteşte”. sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: a) alimentarea cu apă.asociaţia de dezvoltare intercomunitară 58 . (4) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularităţi: a) au caracter economico-social. d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu. înfiinţate. h) sunt înfiinţate. atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării. finanţării. j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în baza reglementărilor de drept public. fie în baza reglementărilor de drept privat. municipiilor. organizării. serviciile comunitare de utilităţi publice. − Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. în calitate de stat membru al Uniunii Europene. monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. republicată. c) au caracter tehnico-edilitar.(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar. 51/2006. e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol. gestionării. oraşelor. b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică. . i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă. literele a). Art.faptul că neadoptarea acestui proiect de act normativ pune în pericol implementarea Programului Operaţional Sectorial . l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife reglementate sau taxe speciale. (4) din Constituţia României. municipale sau judeţene.Mediu. municipiului Bucureşti şi. distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat. după caz. I. denumite în continuare servicii de utilităţi publice. precum şi altele asemenea. g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale. nr. controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. În temeiul art. 115 alin. coordonarea. transportul. accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013 şi realizarea obligaţiilor ce revin României în acest sector. organizare şi funcţionare ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. publicată în Monitorul Oficial al României. sintagma „asociaţie de dezvoltare comunitară” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice”.

.... delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice implică dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii delegate....... 4... organizarea.. cât şi concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia....... a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat.....definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr... dupã litera g) se introduce o nouă literă. alineatul (1) se modifică şi va avea urmãtorul cuprins: „Art..... g) operator . 249/2007 ...... inclusiv administrarea.... ... reglementarea.. în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora.. ... republicată. în condiţiile reglementărilor în vigoare...... având ca obiectiv înfiinţarea. cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul asociaţiei....... 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale. precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării.... operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr..acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă... e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ........ funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora.... recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de reglementare competentă ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene... a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii...... La articolul 3. finanţarea... exploatarea......societate comercială cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice... monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre...... care are competenţa şi capacitatea. litera 1 g ). La articolul 2.. destinate înfiinţării.... structură fără personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.. 3......... în funcţie de gradul de urbanizare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. precum şi administrarea........ de importanţa economico-socială a localităţilor. modernizării şi/sau dezvoltării.... cu următorul cuprins: 59 g1) operator regional ... de a furniza/presta.... după caz.” 5.. funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia... operatorul regional se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr.....persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau..” 6. modernizării şi/sau.. în baza unui mandat special acordat de acestea...(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează........ atât gestiunea propriu-zisă a unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are......... republicată...... un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii........ în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate... .. operatorul regional asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate.... La articolul 3..... alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 60 .. 215/2001. de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.”. inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi.. La articolul 3. în condiţiile prezentei legi..... 7......... cu modificările şi completările ulterioare. subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale........ după caz........ 31/1990 privind societăţile comerciale. alineatul (3) se abrogă.......... Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.. după caz. dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi........ se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale..... inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă..

. d) alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilitãţi publice şi darea în administrare sau.”. d) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale... . La articolul 7 alineatul (2)....” 8. după litera d) se introduce o nouă literă. ajustarea sau. c) servicii publice de interes local sau judeţean. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „d) să aprobe stabilirea. cu următorul cuprins: „d1) urmărirea... monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori...... după caz... 11. în condiţii contractuale reglementate.. La articolul 9 alineatul (2).”. în conformitate cu reglementările specifice în vigoare...(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale. a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice. al consiliilor judeţene.. după caz. fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale.... d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public........ La articolul 8 alineatul (2)... a sistemelor de utilităţi publice aferente.. c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung... 7.. prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.. organizării.. fără personalitate juridică. şi anume: a) universalitate.... în condiţiile legii. în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea... .. înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale......... e) societăţi comerciale cu capital social privat. d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 61 „c) asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării. g1). litera d1).. h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor. (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate 62 . literele c).... a caietelor de sarcini.... La articolul 8 alineatul (2). gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice... 12. g).. Operatorii pot avea următorul statut: a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau...... b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ. concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice.. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art..„(5) Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. după caz. în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive. inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice...(1) Serviciile de utilităţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general... modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori. 2 lit.. 13.. litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: „g) dezvoltarea durabilă. protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului.. La articolul 7..”..... f) societăţi comerciale cu capital social mixt..... b) servicii publice de interes local sau judeţean... pot să coopereze şi să se asocieze.. 10. pe baza regulamentelor-cadru.... a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. respectiv lit... în condiţii contractuale reglementate..”... după caz... cu personalitate juridică... înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale... modernizarea şi/sau dezvoltarea.. e) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. 10.. în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială.......” 9..

atribuţiile.juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii. (2) şi (3) este condiţionată de primirea în prealabil a unui 63 mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor prezentei legi. pe care o şi deservesc. (2) lit. pe baza următoarelor criterii: a) bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativteritoriale. (2) lit. 215/2001. 8 alin. 32 alin. 9 alin. În acest scop. 8 alin. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. (1) lit. la art. aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativteritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. să exercite. (4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata. drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. dacă aceste unităţi administrativteritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru. d) e). ale Legii nr. Monitorizarea. pe baza actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru. d) şi g). 32 alin. (2). republicatã. 9 şi la art. republicată. dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei. 215/2001. dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor. d). (5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Prin derogare de la prevederile art. după caz. (3) şi la art. 195/2006. i) şi j). inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice. de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau. prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative. să exercite. (2) lit. la art. consiliul director şi comisia de cenzori. h). (4) lit. (7) Statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează.” 64 . în condiţiile legii. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. a). aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (8) Modul de organizare şi de funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei. realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. c) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii. drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. (1) lit. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Exercitarea atribuţiilor. pe seama şi în numele lor. hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a asociaţilor trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către asociaţii a mandatului special încredinţat. (3) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se constituie. cu excepţia celor prevăzute la art. funcţionează şi dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32. de preşedinţii consiliilor judeţene. în numele şi pe seama acestora. d) şi la art. 8 alin. c). la art. a). şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. respectiv alin. 9 alin. 246/2005. în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei. 9 alin. (6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora. b). (4). în numele şi pe seama lor. la art. la art. 9 alin. b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului. organele asociaţiei sunt adunarea generală. 13 din Legea nr. f) şi g). centralizarea şi evaluarea modului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice intră în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. vor aparţine domeniului public al acesteia. destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice.

C.. 15.. potrivit prevederilor legale privind finanţele publice..Exercitarea funcţiei de analiză. Ministerul Transporturilor. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncã.. cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile patronale şi sindicale.. .. La articolul 12. care funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. .. La articolul 13.. conform competenţelor acordate prin legea specială........ cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice ori în legătură cu acestea... litera g1).. respectiv a condiţiilor impuse prin licenţele de transport.....C... .. monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice este încredinţată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative....(1) A.” 22...R.(1) Activitatea A... ..” 21. se finanţează integral din venituri proprii obţinute din tarifele percepute pentru acordarea licenţelor..” 66 .. cu operatorii economici specializaţi care prestează servicii de sector.E... coordonare.N.C.. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.. cu primăriile şi consiliile judeţene.. La articolul 16. La articolul 14. 14.S..S. Calitatea de salariat al A. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat..” 18.. alineatul (9).” 19.... .. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art..S.R. precum şi din alte surse.. cu următorul cuprins: „g1) transport public local. (5) A. Partea I. 19..N.R. centralizează şi evaluează realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile comunitare de utilităţi publice. (2) Modalitatea de stabilire şi aprobare a nivelului tarifelor şi al contribuţiilor menţionate la alin.R.R.” 17.N. A. cu A.N.. numiţi şi revocaţi de primul-ministru la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative..14. acordă licenţe de transport şi monitorizează şi controlează respectarea de către operatori a legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere. alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art.N.R..R. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale. dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat. cu A. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. cu Autoritatea Naţională pentru 65 Protecţia Consumatorilor... dupã litera d) se introduce o nouă literă.N... este incompatibilă cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. „Art.R. în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate. după litera g) se introduce o nouă literă.S..N.. cu Consiliul Concurenţei..R.C.. elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru transportul public de persoane.....” 20.C..... aprobat prin hotărâre a Guvernului.. sinteză....R. din tarifele pentru consultanţă şi prestãri de servicii acordate la cerere... cu asociaţiile utilizatorilor.... este instituţie publică.. reglementării şi controlului A. decizie. cu personalitate juridică. precum şi cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu. (1) se prevede în regulamentul de organizare şi funcţionare al A.S.R. cu următorul cuprins: „d1) monitorizează..... este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local şi. cu ministerele. colaboreazã cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. La articolul 12..N. ..(1) A. La articolul 15... La articolul 13 alineatul (2).. ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat...... din contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare sau ale organismelor internaţionale. La articolul 19. La articolul 16.S...S. 12.R...R... cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României... litera d1)..R. 15. 16...C. având următoarele atribuţii:”. potrivit competenţelor acordate de prezenta lege şi de legea specială.(1) Personalul A.. cu următorul cuprins: „(9) Ordinele şi deciziile preşedintelui A. partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art.E...C. 16. din tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor...N.C...N.”. alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(4) Producerea energiei termice în cogenerare este supusă licenţierii. alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:.S.

”. 30 din prezenta lege.în cazul gestiunii directe. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate. 24. în condiţiile mandatului prevăzut la art. . (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice.” 27.” 29. 25.în cazul gestiunii delegate. 26.în cazul gestiunii directe. aceşti operatori pot fi: a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau. regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei. în baza hotărârii de dare în administrare . în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.(1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativteritoriale sau.” 28.în cazul gestiunii delegate. de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale. La articolul 24. precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. prin una dintre modalităţile prevăzute la art. odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate. după caz. alineatele (1)−(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. Articolul 22 se abrogă. este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre.23. în numele unităţilor administrativteritoriale pe care le reprezintă. . aceste bunuri se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii. respectiv la administrarea. litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: „e) eliberează. b) concesionate operatorilor în condiţiile legii. în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora. după caz. 29. 10 alin. utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor. adoptate. concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice. după caz. potrivit competenţelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice. (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 67 b) hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a gestiunii. 25. ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. respectiv aprobate. La articolul 21. 68 . dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori sunt reglementate prin: a) hotărâri de dare în administrare.(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. pot fi: a) date în administrare şi exploatare operatorilor. şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei. La articolul 20 alineatul (1). (5). elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. . de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale . La articolul 29. La articolul 23. avizul de specialitate cu privire la stabilirea. alineatul (1) se abrogă. în funcţie de natura şi starea serviciului. alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. al consiliilor judeţene. 24. indiferent de forma de gestiune aleasă. (2) În cazul gestiunii delegate. îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului .(1) Bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice. în baza contractului de delegare a gestiunii. funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii. atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale. adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale .

Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului. şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului. în baza mandatului acestora. în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativteritoriale. b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean. respectiv operarea. în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. . c) societăţi comerciale cu capital social privat. cu personalitate juridică. (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat. (3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale şi se semnează de primari. sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unitãţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc. fără personalitate juridică. 30.” 30. denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. d) societăţi comerciale cu capital social mixt. după caz. în calitate de asociat sau de acţionar unic.(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau. pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului. aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal. se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor. pe baza unui contract. se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. cu personalitate juridică.b) servicii publice de interes local sau judeţean. c) servicii publice de interes local sau judeţean. care pot fi: a) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice. în condiţiile legii. concretizate într-un studiu de oportunitate. au patrimoniu propriu. funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională. precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor. administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente. (6) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică. (5) Operatorii care îşi desfăşoarã activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 69 „Art. precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. pe baza unor analize tehnicoeconomice şi de eficienţă a costurilor de operare. după caz. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 70 . înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora. care gestionează servicii de utilităţi publice. (4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestuia. înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean. respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora. de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. inclusiv la administrarea. de preşedinţii consiliilor judeţene sau. existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. care acţionează pe riscul şi răspunderea sa. proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului. În cazul în care. precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. (13) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului.(5) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.S. (2) lit. cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi. dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice sau. (6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă.procedura prin care unităţile administrativteritoriale sau. nu a fost desemnat un câştigător. în schimbul unei redevenţe. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. b) negocierea directă . inclusiv redevenţa. în calitate de delegat. e). în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. (8)−(10) nu se aplică pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. e). după caz. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. (9). (8) ori poate fi atribuit direct. 1 alin. g) şi h). delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. în urma publicării anunţului. 1 alin. după caz. 72 . potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local. pe o perioadă determinată. (9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă.C. (2) lit. 554/2004. 337/2006 . cu modificãrile şi completările ulterioare. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. f). prin care una sau mai multe unităţi administrativteritoriale. f) şi g). negociază clauzele contractuale. 311. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu 71 obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/ activităţilor furnizate/prestate. dupã caz. atribuie. după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. în calitate de delegatar. procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. b) regulamentul serviciului. (7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prevăzute la alin. activităţi din componenţa acelui serviciu. h). 1 alin.N.procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă. după caz. individual sau în asociere.R. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului. c) inventarul bunurilor mobile şi imobile. (11) Prevederile alin. nu au fost depuse cel puţin 3 oferte. (10) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai dacă. (12) În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. (8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt: a) licitaţia publică deschisă . sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care au calitatea de delegatar. unui operator licenţiat. conform dispoziţiilor art. atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza Normelorcadru elaborate de A. Operatorii cu statut de societăţi comerciale al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţi administrativ-teritoriale se organizează şi îşi desfãşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau. (2) lit.

(2) Alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau. l) forţa majoră. f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii. în baza mandatului primit. b). reparaţii planificate. m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale. se supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Regulamentul serviciului. în baza mandatului primit. cât şi valoric. şi se aprobã de adunarea generalã a asociaţiei. n) condiţiile de restituire sau repartiţie.” 32. precum şi la condiţiile de finanţare a acestora. inclusiv a investiţiilor realizate. la programele de reabilitări. în calitatea acesteia de organ deliberativ. (2) lit. (4) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. s) alte clauze convenite de părţi. r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia. i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. modificare sau ajustare a acestora. c). renovări. desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului. (14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: a) denumirea părţilor contractante. k) răspunderea contractuală. reparaţii curente. b) obiectul contractului. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii. după caz. condiţii şi garanţii. în condiţiile mandatului prevãzut la art. o) menţinerea echilibrului contractual. şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora. după caz. reabilitări. c) durata contractului. reparaţii şi renovări. g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului. 1 alin. desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice. j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii. .” 31. c) şi d) se fac în baza unei 73 documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea. d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. documentaţia de atribuire se elaborează în cadrul asociaţiei. la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. h) tarifele practicate şi procedura de stabilire. după caz.d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru corespunzătoare serviciului delegat. caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat se elaborează şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale pe baza regulamentului-cadru. După articolul 31 se introduce un nou articol. (3) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor. corectă şi explicită cu privire la modul de organizare.(1) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru servicii de utilităţi publice prevăzute la art. 10 alin. precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. dezvoltări de capacităţi. caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat. (5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă. a). stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului. q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat. după caz. obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere. articolul 311. prin hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. atât fizic. e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări. 31. (5). cu următorul cuprins: 74 . a bunurilor.

după intrarea în vigoare a prezentei legi. alineatele (2)−(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii. respectiv asociaţia de dezvoltare 76 . după caz. cu condiţia ca durata totală să nu depăşeascã 49 de ani. respectiv unităţile administrativ-teritoriale. în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional. (3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani. asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. performanţele operatorului regional. în condiţiile legii. a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean existente la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au avut în administrare şi exploatare bunuri. în condiţiile legii. prin reorganizarea pe cale administrativă. b) operatorul regional. respectiv operatorul regional. de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. .” 33. prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie. membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativteritoriale membre ale asociaţiei. Contractul de delegare va fi prelungit. în calitate de delegat. participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat. similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe. delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. respectiv ale operatorului. contractul de delegare a gestiunii serviciilor. autorităţile administraţiei publice locale sau. respectiv de unitatea administrativ-teritorială.(1) Prin excepţie de la prevederile art. (2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale înfiinţaţi. respectiv operatorul. vor evalua. 311. precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă. exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat. (8). în calitate de delegatar. se atribuie direct: a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativteritoriale. (8). (4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional.„Art. pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială. respectiv operatorului. 30 alin. (4) Prelungirea va fi aprobată. c) capitalul social al operatorului regional. (6) din prezenta lege. (3). 75 (3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice atribuite în baza prevederilor alin. în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului. repetată sau prelungită a indicatorilor de performanţă în furnizarea/prestarea serviciilor. şi unităţile administrativ-teritoriale. asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba. în baza condiţiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii. contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat. unitatea administrativ-teritorială. activităţi sau servicii de utilităţi publice. la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina operatorului/operatorului regional. În cazul în care se constată nerespectarea gravă. printr-un act adiţional încheiat între operator. respectiv a unităţii administrativteritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului. 30 alin. Această durată poate fi prelungită doar o singurã dată. La articolul 32. 30 alin. respectiv al operatorului. definit potrivit prevederilor art. un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. prin intermediul asociaţiei sau. în condiţiile alin. după caz. precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. (1) şi (2).

după caz.... cu următorul cuprins: „(11) Prin excepţie de la prevederile alin........ (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără licenţă atrage răspunderea administrativă sau contravenţională. întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi publice. conform procedurilor concurenţiale prevăzute de legislaţia privind privatizarea...... pe perioada intervenţiilor respective.. cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.. după caz... operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor......... modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice pot fi privatizaţi.. respectiv a hotărârii de atribuire.”..... în condiţiile legii.. a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice...... (2) lit. respectiv autorităţilor de reglementare competente. cu acordul asociaţiei.. contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice... La articolul 33. alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art.intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice........ 29 alin.... La articolul 36 alineatul (2).... operatorii regionali care au beneficiat sau beneficiază de fonduri europene pentru implementarea unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional pentru înfiinţarea... normelor şi normativelor tehnice în vigoare. i) să furnizeze cu regularitate autorităţilor administraţiei publice locale. precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale......(1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare.... c) au obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziţii publice.... cu plata penalizărilor prevăzute în contracte.... stabilite prin programele anuale convenite cu autorităţile administraţiei publice locale sau.... precum şi de reziliere a contractului de delegare a gestiunii... după caz.. informaţii privind modul de realizare a indicatorilor de performanţă.. ....... a celor vinovaţi şi constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare...... acestea se efectuează în maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale sau........ în condiţiile legii. a deţinătorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate.............” 35... .. să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilităţi publice..... conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor... după caz...” 36........... Privatizarea se va 77 realiza prin aport de capital privat... în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului regional.” 34..... precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea până la expirarea acestor contracte. ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice sau.. a utilizatorilor..... La articolul 37... La articolul 34.... 37..... (6) Operatorii prevăzuţi la art... după caz..... alineatul (11)... (7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control...... dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat......... ........” 78 .. delegatarul poate propune modificări ale contractului de delegare a gestiunii.. care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii directe...... ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate... Cu ocazia privatizării................ 37.. alineatele (4)−(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilităţi publice existenţi la data intrării în vigoare a prezentei legi. literele a) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice la limita de proprietate... în baza mandatului primit.... (1). care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoştinţa utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată......... (3) În cazul intervenţiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depăşesc 24 de ore.....

............. alineatul (2) se abrogă..” 42.......... (2) şi (4) au caracter minimal şi se dezvoltă în regulamentele-cadru şi în contractele-cadru de furnizare/prestare a 79 serviciilor. după caz. prin intermediul unor asociaţii reprezentative.. ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice...” 43.. La articolul 43.. literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente sau. în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect... de autorităţile de reglementare competente. după caz........ după caz......... (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice..... cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor. 40. care sunt asimilaţi operatorilor şi care au obligaţia obţinerii licenţei în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.. h) să se adreseze...... asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora... La articolul 44 alineatul (2)..” 41... .. 39....... (2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenţei emise sau recunoscute..... ........... ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.................... după caz. service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea..... Fac excepţie furnizorii/prestatorii aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi... cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă... după caz.... cu următorul cuprins: „(41) Prevederile alin...... La articolul 40.. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 80 .. aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară... (6) În cazul gestiunii delegate.. după caz.. după caz... după caz.. individual ori colectiv......(1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice este permisă numai pe baza licenţei emise sau recunoscute... verificarea documentaţiilor tehnico-economice..... de autorităţile de reglementare competente. Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau. alineatele (5). se soluţionează de instanţele de judecată competente potrivit legii. alineatele (1)−(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art.. după caz.... după caz....... alineatul (41). după alineatul (4) se introduce un nou alineat.......... ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice..... după caz. La articolul 41......... .. de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice este permisă numai pe baza licenţei emise sau recunoscute.....” 39.. îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor... (6) şi (8) ale se modifică şi vor avea următorul cuprins: „(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc.... în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilităţi publice.... de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente..... în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre... asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ori instanţelor judecătoreşti.. respectiv a hotărârii de dare în administrare... litigiile cu privire la stabilirea.... (3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau...... La articolul 41 alineatul (2). în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre. autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.. vor ţine seama.. La articolul 39. de autorităţile de reglementare competente şi a contractului de delegare a gestiunii.. se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativteritoriale ori.....38....... ajustarea sau modificarea preţurilor şi/sau tarifelor intervenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sau între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori.. expertizele tehnice. după caz...... tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori.

” 46. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/ 82 . după alineatul (2) se introduce un nou alineat. alineatul (21). c) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice. după caz. cu următorul cuprins: Unităţile administrativ-teritoriale sau. ce pot fi garantate de unităţile administrativteritoriale. precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor. ale adunărilor generale ale asociaţiilor. „(21) operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării. (3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10. . de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. d) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor. precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte.000 lei la 10. promovate de autorităţile administraţiei publice locale ori. La articolul 44. b) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare. după caz. inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autoritãţile de reglementare competente. se nominalizează în listele anuale de investiţii anexate la bugetele locale.000 lei următoarele fapte: a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor. de statul român sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare. precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnicoeconomic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente.000 lei următoarele fapte: a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciilor de utilităţi publice. c) sistarea nejustificatã a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupã achitarea la zi a debitelor restante. respectiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. după caz.” 45. respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator. b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. 47. utilajelor. alimentării şi utilizării unui fond de rezervă necesar pentru întreţinerea. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. în scopul efectuării controlului. transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare. echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.„b) credite bancare. ce implică fonduri de la bugetele locale. în numele şi pe seama unităţilor administrativteritoriale membre. când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa. 81 înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau. modernizării şi/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice au obligaţia constituirii.000 lei următoarele fapte: a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale. înlocuirea şi dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice.(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1. 44. (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 5. b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori. după caz. La articolul 44.”.000 lei la 50.

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului internelor şi reformei administrative. fie în gestiune delegată. A. f) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism. A. după caz. b) şi c) şi ale alin. dupã alineatul (1) se introduc două noi alineate. (4) lit. e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori a mai multor activităţi aferente acestora. b) şi c) se aplică corespunzător şi operatorilor economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.. (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.N. cu modificările şi completările ulterioare.(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. a). ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. şi alte fapte decât cele prevăzute la alin.” 49. (5) Autoritãţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili. după caz.C. adoptate potrivit legii. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului. e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente. a). ai ministrului transporturilor. ai preşedinţilor A. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi aferente acestora fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat ori fără hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii. fie în gestiune directă. care constituie contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.” 48. (3) lit. conform competenţelor stabilite în prezenta lege. în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (1)−(4). aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective. 48. g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei. cu următorul cuprins: 84 83 . La articolul 49.000 lei la 50. conform legilor speciale aferente fiecărui serviciu de utilităţi publice.R. amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului. au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea acesteia.R. b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control. precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale. (6) Prevederile alin.R. . ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă. a legislaţiei specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. La articolul 49. dar care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. ai preşedinţilor consiliilor judeţene.000 lei următoarele fapte: a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă. 180/2002 . în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente.” 47.N. iar contractele îşi încetează valabilitatea. de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. d) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale ori. d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor. alineatele (11) şi (12). ai primarilor sau.R.. La articolul 48. În caz contrar.S. în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre. .. fără respectarea prevederilor prezentei legi.E. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac.(1) Furnizorii/prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu deţin licenţă. 49.

” 50. publicată în Monitorul Oficial al României. Cererea se introduce la instanţele de judecată în a căror competenţă teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului. Operatorul are obligaţia de a solicita şi obţine eliberarea licenţei în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. Partea I. (1) din Legea nr.” 51. se realizează de instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Hotărârea Guvernului nr. prevăzute la art. 903 din 17 decembrie 2003.„(11) Pentru obţinerea licenţei. 1. dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori în legãtură cu atribuirea. şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestora. (8) din prezenta lege. cu modificările ulterioare. La articolul 50. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. cu următorul cuprins: „(31) Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau. nr. 351 din 22 aprilie 2004. inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate.561/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru al serviciilor de iluminat public. nr.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. nr. 1. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice este un model orientativ şi se adaptează potrivit nevoilor şi situaţiilor specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. se elaborează de autorităţile naţionale de reglementare competente. 31 alin. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile specifice acestuia. încheierea. prevăzute la art. acordurile şi autorizaţiile necesare derulării serviciului. 51/2006. publicată în Monitorul Oficial al României.” Art. 554/2004.C. Hotărârea Guvernului nr. 23 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Regulamentele-cadru şi caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice.N. astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (12) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice. publicatã în Monitorul Oficial al României. în termen de un an de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 24 alin. 30 alin. prevăzutã la art. Partea I. Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii. La articolul 51. după caz. obţinerea licenţei este condiţie suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. − (1) Procedura-cadru privind organizarea. Hotărârea Guvernului nr. Cererea se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul operatorului. publicată în Monitorul Oficial al României. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare. furnizorii/prestatorii prevăzuţi la alin. nr. II. (2) Actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se elaborează de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. precum şi contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor. alineatul (31). executarea.R. 85 din 11 februarie 2003.” 52. La articolul 51. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator. precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. (1) sunt obligaţi să facă dovadă că deţin toate avizele. Partea I. Partea I. iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. (5). derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Partea I. 31 alin. după caz. cu 85 modificările şi completările ulterioare.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se elaborează de A. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a 86 . cu modificările ulterioare.S. criteriile de selecţie-cadru prevăzute la art. În caz contrar. (2). contractul de delegare a gestiunii este nul de drept. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 950 din 18 octombrie 2004. 1. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. (4).

gestionarea. Partea I. 87 LEGEA NR. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. după aprobarea acesteia prin lege. V. Antonel Tãnase. Partea I. precum şi orice alte dispoziţii contrare. Dumitru Pantea Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile. în scopul asigurării iluminatului public.(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar privind înfiinţarea. se va republica. instalaţii şi echipamente specifice. 254 din 21 martie 2006. dându-se textelor o nouă numerotare. publicată în Monitorul Oficial al României. Attila Korodi p. 323 din 14 aprilie 2004. Varujan Vosganian Bucureşti. Art. coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor. cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. publicată în Monitorul Oficial al României. cutii de distribuţie. organizarea. Ministrul transporturilor. denumit în continuare sistem de iluminat public. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr.. dându-se textelor o nouă numerotare. alcătuit din construcţii. Cristian David p. secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor. monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public în comune. (3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier. (2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea.Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune. exploatarea. oraşe şi municipii.(1) Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional. 51/2006 . Art.] Art. . secretar de stat Departamentul pentru Afaceri Europene. finanţarea. după aprobarea acesteia prin lege. nr. 1. − Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 13. cutii de 88 . 241/2006. − Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. Nr. Partea I. nr. . 517 din 15 iunie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. se modifică şi se completează după cum urmează: […………………………………………………………………………. Art. 2. se va republica. nr. Adrian Ciocãnea. Partea I. iluminatul stradal-pietonal. publicată în Monitorul Oficial al României. Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice. (2) În înţelesul prezentei legi. − Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere. 563 din 29 iunie 2006. nr. 20 februarie 2008. IV. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemneazã: Ministrul internelor şi reformei administrative. III. iluminatul arhitectural. 241/2006. cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 563 din 29 iunie 2006. oraşelor şi municipiilor.

C. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea 90 . cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv. echipamente de comandă. cu excepţia elementelor care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice.iluminatul căilor de acces pietonal.ansamblul format din puncte de aprindere.R. f) iluminat stradal-pietonal . cutii de distribuţie. (4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. e) iluminat ornamental-festiv . posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior. publicată în Monitorul Oficial al României. h) licenţă . instalaţii de legare la pământ. armături. g) iluminat stradal-rutier . care se stabileşte la 89 punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie. cleme. k) sistem de distribuţie a energiei electrice .(1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale care. c) iluminat arhitectural . echipamente de comandă. 254 din 12 martie 2006. în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. aparţin proprietăţii publice a acestora şi se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale.punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public. cutii de trecere. inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora. elemente de susţinere a liniilor. 3. (3) În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public. . părţile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. console.punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public. pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice.Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează: a) autorităţi de reglementare competente . (2). . 2 alin. i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public . pe toată durata existenţei acesteia. l) sistem de iluminat public .iluminatul zonelor destinate parcurilor. linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene.totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii. staţii electrice. izolatoare.R. astfel cum este definit prin prezenta lege. accesorii. denumită în continuare A. 51/2006. accesorii.N.S. d) iluminat ornamental .R. Partea I. corpuri de iluminat. Art. nr.aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia.. corpuri de iluminat. fundaţii. conductoare. automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică. denumită în continuare A. (4). cleme. şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. (2). prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public. cât şi pentru distribuţia energiei electrice .trecere. 4.N.C..iluminatul căilor de circulaţie rutieră.E.iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive. j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public. armături. conductoare. console. b) dispozitiv (corp) de iluminat . linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene. spaţiilor de agrement. sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin.. Art.iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală. automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.N. autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice. pieţelor. precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu.S. fundaţii. instalaţii de legare la pământ.actul tehnic şi juridic emis de A. târgurilor şi altora asemenea. (2) În situaţia în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art. izolatoare. stâlpi.

a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente.S. a asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. la nivelul comunităţilor locale.(1) Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public.N. a regulamentului propriu al serviciului. dezvoltarea. . după caz. monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Contractul prevăzut la alin. 51/2006. ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (1) au la bază Strategia naţională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi ţin cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii.Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale. . 7. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale.R. . în cazul gestiunii directe.R.(1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini. în întregul lor. 2 alin. precum şi înfiinţarea. respectiv prin hotărârea de dare în administrare. după caz. c) punerea în valoare. (5) În cazul prevăzut la art. altele decât iluminatul public. (4) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale vor să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice existent. precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale. şi A. precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase. e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă. a caietului de sarcini. .N. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. în conformitate cu prevederile contractului-cadru. Art. 91 Art. (6) Sistemele de iluminat public se amplasează. CAPITOLUL II Autorităţi şi competenţe Art. se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale. b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor. 9. d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor. 8. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale. prin iluminat adecvat.Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. Art. (2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială. organizarea. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. modernizarea. de starea tehnică şi de eficienţa sistemului de iluminat public existent. 6. (2) se încheie în baza contractuluicadru emis prin ordin comun al preşedinţilor A.(1) Înfiinţarea. refuzul proprietarilor sistemului de distribuţie a energiei electrice de a încheia contractul prevăzut la alin. (4). a confortului şi a calităţii vieţii. de 92 . Art. coordonarea.E. indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale. (2) Strategiile şi reglementările menţionate la alin. de regulă.condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. 5. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. . şi anume: a) ridicarea gradului de civilizaţie. (2) obligă operatorul de distribuţie a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. (7) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice este obligat să accepte utilizarea solicitată. (2) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului şi se aprobă în baza unui studiu de specialitate care va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale.C. alegerea modalităţii de gestiune.

elaborate de A. în conformitate cu regulamentul-cadru şi caietul de sarcinicadru. individuală şi colectivă. după caz.R. . h) asigurarea unui iluminat arhitectural. . privitoare la: a) aprobarea programelor de dezvoltare. autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. f) promovarea investiţiilor. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. emise de autorităţile de reglementare competente. în condiţiile legii. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase.În raport cu comunităţile locale pe care le reprezintă. a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii şi modernizări ale sistemelor de iluminat public.În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul administrării şi gestionării serviciului de iluminat public. la care România este afiliată. conform prevederilor legale. 94 . extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat public existente. ornamental şi ornamentalfestiv.N. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.R. Art. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internaţională de Iluminat. hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de iluminat public. respectiv de Comitetul Naţional Român de Iluminat. b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare. g) asigurarea. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă. cu respectarea reglementărilor în vigoare. c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate.C. în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public. reabilitare. precum şi de reglementările specifice domeniului. în condiţiile legii. 10.. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat. autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi: a) să aducă la cunoştinţă publică. b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public. precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnicoeconomic.N. d) asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. denumit în continuare C. extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public.. m) promovarea metodelor moderne de management. 11.S. f) elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului şi a caietului de sarcini. de urbanism şi de mediu. precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi reţele de iluminat public. la nivelul localităţilor. vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor. precum şi încredinţarea exploatării bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localităţilor. studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici. d) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public. l) promovarea formelor de gestiune delegată. e) contractarea sau garantarea. h) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora şi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. aferente serviciului.I. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. 93 n) promovarea profesionalismului. Art. prevăzute de normele în vigoare. (3) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari. g) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public. cu costuri minime.programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativteritoriale.

Art.N. e) să rezolve sesizările cu privire la deficienţele apărute în prestarea serviciului de iluminat public. inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanţarea investiţiilor necesare. c) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public. a supraveghea şi a controla. în condiţiile legii. date în aplicarea prezentei legi. şi următoarele obligaţii: a) să asigure şi să respecte independenţa managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice.C. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor de iluminat public. 17.. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acestea.N.(1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă. în colaborare cu C. d) să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat public.. au fost supuşi dezbaterii publice. . (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de toţi operatorii. după caz. în prealabil. A.C. cu privire la serviciul de iluminat public. şi următoarele drepturi: a) să aplice clauzele sancţionatorii. Art. CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 Gestiunea serviciului de iluminat public Art.S.S.b) să stabilească şi să aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public numai după ce. 13. autorităţile administraţiei publice locale au..(1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de iluminat public. Art. natura capitalului. după caz: a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire.. monitorizarea şi compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în domeniu. realizării şi exploatării în interes comun a serviciului 95 de iluminat public şi a infrastructurii aferente acestuia.Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării. 12.N. 14. indiferent de forma de organizare. .I.(1) Indiferent de forma de gestiune adoptată. b) să asigure menţinerea echilibrului contractual. 51/2006. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie de interes public deţinută de A. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. ajustare sau de modificare a acestora.S. 51/2006.R. pe lângă obligaţiile prevăzute în Legea nr. ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.C. .R. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară. la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcţionării acestuia.Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale. va realiza şi va dezvolta un sistem informaţional ce va permite colectarea.S. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului.N. Art. stabilit prin contractul prin care se deleagă gestiunea. în virtutea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii. persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ. c) să elaboreze şi să aprobe strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente. după caz.R. Art.R.N.C. în condiţiile stabilite prin Legea nr.R.(1) În raport cu operatorii. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. 96 . . (2) A. emise de A. b) gestiune delegată. . pe lângă drepturile prevăzute în Legea nr. . 16. autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a aproba. cu consultarea prealabilă a cetăţenilor. 51/2006. îşi exercitp competenţele şi atribuţiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 15.

organizarea. c) posibilităţile locale de finanţare a exploatării. Prin derogare de la dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice locale. vor aproba indicatorii de performanţă. elaborate de A. 20.S. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. d) infrastructura aferentă serviciului. respectiv exploatarea şi funcţionarea infrastructurii aferente. (4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi. adoptată de autorităţile administraţiei publice locale. gestionarea. 7. 18. excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care gestionează şi exploatează un serviciu de iluminat public. administrarea. elaborate şi aprobate de consiliile locale. cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru. după caz.(1) În cazul gestiunii directe. finanţarea. b) starea sistemului de iluminat public existent. coordonarea.(1) Gestiunea la nivelul comunelor. gradul de dezvoltare şi particularităţile economicosociale ale localităţilor. (2) Propunerile de indicatori de performanţă a serviciului de iluminat public. (3) Operatorii menţionaţi la alin. (2) Activităţile specifice serviciului de iluminat public. municipiilor sau al asociaţiilor de dezvoltare comunitară a serviciului de iluminat public. SECŢIUNEA a 3-a Gestiunea delegată Art. îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea. a infrastructurii tehnicoedilitare aferente şi în baza licenţei eliberate de A. (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori definiţi conform prevederilor Legii nr. a nivelurilor de iluminare şi luminanţă prevăzute de normativele specifice domeniului şi ţinând seama de următoarele: a) mărimea. autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. d) modul de administrare. pe zone caracteristice. după caz.C. în baza regulamentuluicadru al serviciului de iluminat public şi a caietului de sarcini-cadru. elaborate în conformitate cu prevederile art.(1) În cazul gestiunii delegate. se organizează astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanţă. de exploatare. Art. oraşelor. stabiliţi conform legii. . SECŢIUNEA a 2-a Gestiunea directă Art. corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului. (2) prestează serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului. e) raporturile operator-utilizator. c) condiţiile tehnice.R. 51/2006.R. fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea. (4) Regulamentele proprii ale serviciului şi caietele de sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc cel puţin următoarele: 97 a) nivelurile de iluminat. de conservare şi de menţinere în funcţiune. c) calitatea şi eficienţa serviciului prestat.S.N. . denumit 98 . 19.N. rămase la finele exerciţiului bugetar. care au caracter minimal. transferă. după caz. . exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public. asociaţiile de dezvoltare comunitară sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. după caz. (3) Consiliile locale. autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al serviciului de iluminat public şi ale caietului de sarcini.b) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia. se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public.C. b) indicatorii de performanţă a serviciului. vor fi supuse unor consultări şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta soluţia optimă pentru comunitate. întreţinerii şi dezvoltării serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. indiferent de forma de gestiune adoptată.

criteriile de selecţie şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor. (1). precum şi drepturile şi competenţele precizate la art. bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale. iar cele privind indicatorii de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice locale.gestionare. exploatare. sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului. (6) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului.în continuare contract de delegare a gestiunii. 51/2006. precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public. 43. precum şi activităţile de pregătire. Art. autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului. după caz. în condiţiile legii. se elaborează de autorităţile administraţiei publice locale. se concesionează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii. conţinutul şi anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. c). 36 alin. (2)−(5). (2) prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii. aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă. un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a 100 . (7) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept. (2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii. Art. . (4) Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizează şi se derulează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 99 (3) Până la finalizarea transferului prevăzut la art. 22. (2) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată sunt definiţi conform prevederilor Legii nr. (2) Activităţile de monitorizare şi control privind modul de respectare de către operatori a condiţiilor de emitere şi menţinere a licenţelor revin A. . oraşelor. (5) Documentaţia de delegare a gestiunii. în condiţiile art..R. în situaţia în care infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sau părţi componente ale acesteia nu sunt proprietatea unităţii administrativteritoriale. utilizate pentru realizarea serviciului. . forma. 21.(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii. în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii. în funcţie de regimul juridic ce urmează a fi adoptat pentru delegarea gestiunii. Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unei delegări de gestiune în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori asociaţiile de dezvoltare comunitară. autoritatea administraţiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile şi obligaţiile ce derivă din contractele încheiate conform prevederilor art. 51/2006 şi corespunzător legislaţiei aplicabile fiecărei modalităţi de delegare a gestiunii serviciului. ale prezentei legi şi în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii. 4 alin.S. precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. 23. finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public. consiliile locale ale comunelor. precum şi în cazul retragerii licenţei de operare. vor întocmi şi vor aproba. cuprinzând caietele de sarcini. Părţile pot să prevadă în contracte şi alte clauze de reziliere. 17 alin. întreţinere -. Art. (2) lit.C. 51/2006. administrare.N. odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului. (3) Operatorii menţionaţi la alin.(1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activităţile de operare propriu-zisă . (4) Tipul contractului de delegare a gestiunii. autoritatea administraţiei publice locale va notifica operatorului de distribuţie a energiei electrice intenţia de cesionare cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului. în baza prevederilor legislaţiei aplicabile fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii. privat sau mixt. respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public.(1) În procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public. unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public.

natura capitalului.R. în cazul gestiunii directe. Art. . fără a depăşi 49 de ani. în virtutea principiului liberei concurenţe pe piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice. în cazul gestiunii delegate. au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi operatorii autohtoni. . (5). Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei de dezvoltare comunitară. având statut de societăţi comerciale cu capital social aparţinând unităţilor administrativteritoriale. Art.(1) Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate. CAPITOLUL IV Operatorii şi utilizatorii SECŢIUNEA 1 Operatorii serviciului de iluminat public Art. 102 101 . (2). 29. Art. b) în cazul în care operatorul. durata unui contract prin care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizarii investiţiilor. Această durată poate fi prelungită numai în următoarele cazuri: a) pentru motive de interes general. forma de organizare. pe toată durata de valabilitate a licenţelor. caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani. 22 alin. denumiţi în continuare operatori. în condiţiile legii. . indiferent de statutul juridic. (2) Licenţierea operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. (2) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii. tipul de proprietate. în mod direct sau prin intermediul unei filiale. . 27. 51/2006. . (3) Prelungirea va fi decisă.gestiunii serviciului. are obligaţia să ţină evidenţe şi contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte. de către consiliul local.N. (2) Sub rezerva contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.S. Art. 51/2006. precum şi documentaţia prevăzută la art. în funcţie de subordonarea operatorului.N. pot fi privatizati.(1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale. modalitatea de gestiune adoptată sau ţara de origine din Uniunea Europeană. după caz. (2) Operatorii serviciului de iluminat public beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raport cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu beneficiarii serviciului. Art. (2) Hotărârea de privatizare şi alegerea metodei de privatizare aparţin consiliilor locale. la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public. 24.(1) Serviciul de iluminat public se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor prestatori licenţiaţi. după caz. a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale. 26.R. b) contractul de delegare a gestiunii. de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acesteia. (3) Operatorii din ţările Uniunii Europene care deţin licenţe în ţările de origine. recunoscute de A.(1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în regulamentul serviciului şi în: a) hotărârea de dare în administrare. cu condiţia păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizării. (3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. în una sau mai multe localităţi. pe baze contractuale. 25. 28.(1) Atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiilor de dezvoltare comunitară. (2) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii..C. în condiţiile alin. . după caz.C.(1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei eliberate în condiţiile legii de A.S.

informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public.S. persoane fizice şi persoane juridice.S.(1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale. b) servitute de trecere subterană.N. Art. (2) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat 103 public. f) să pună în aplicare metode performante de management. A. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară. 33. (3) În scopul prestării serviciului de iluminat public. operatorii pot produce sau cumpăra. g) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. statului. SECŢIUNEA a 2-a Utilizatorii şi beneficiarii serviciului de iluminat public Art. . 30. în mod nediscriminatoriu. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. a A. 32.N. 104 . (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.(1) Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică.C. aparţinând. în condiţiile legii. care să conducă la reducerea costurilor de operare. şi a operatorilor de a aduce la cunoştinţă publică deciziile cu privire la serviciul de iluminat public. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.I. e) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale. 31. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. şi C. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.(2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. după caz. după caz. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. unor persoane fizice ori juridice. Art. . c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare. energia electrică necesară. (2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor. (3) Autorităţile administraţiei publice locale.(1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. după caz. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului. stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. oraşelor şi municipiilor trebuie să conţină prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii. c) obligaţia consiliilor locale. şi anume: a) accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. de respectarea regulamentului serviciului şi a prevederilor prezentei legi. unităţilor administrativ-teritoriale. . după caz. b) să promoveze dezvoltarea. comunităţile locale componente.(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. după caz. Art.R.R. b) dreptul oricărui locuitor şi al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. .R.N.C.

în contractul 106 . modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public. după caz. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară.(1) În vederea asigurării continuităţii serviciului de iluminat public. c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante. 51/2006. f) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. (6) Hotărârile de dare în administrare. . regulamentul serviciului de iluminat public şi prin contractele de delegare a gestiunii. după caz. a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat. (3) Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului. în cazul gestiunii delegate. CAPITOLUL V Finanţarea serviciului de iluminat public Art. în conformitate cu reglementările legale. (2) Cuantumul şi regimul taxelor speciale necesare asigurării finanţării serviciului de iluminat public se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (7) Bunurile rezultate din investiţiile pentru reabilitarea. după caz. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii. (3) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere. e) să încurajeze investiţiile de capital.(1) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi de exploatare a serviciului de iluminat public se asigură din veniturile proprii ale operatorilor. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară. care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor. b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietul de sarcini. . au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare asigurării funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. 34. prin hotărâre a consiliilor locale. potrivit legii. (2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din: a) alocaţii bugetare. 35. (3) Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciului de iluminat public se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea. în cazul gestiunii directe. vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 105 d) să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativteritoriale. dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel şi dacă. respectiv operatorului. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public. afectate serviciului de iluminat public. în acest scop se vor întocmi programe de investiţii bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar. (10) din Legea nr. 42 alin. în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligaţi să achite sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate. nu fac parte din categoria bunurilor publice. data emiterii se înscrie pe factură.(2) Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestaţia. respectiv contractele de delegare a gestiunii. funcţionarea şi exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale. conform legii. Art. în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea investiţiilor. respectiv asociaţiile de dezvoltare comunitară. autorităţile administraţiei publice locale. rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. (4) Finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea. 51/2006. b) încasarea de la autorităţile administraţiei publice locale. în condiţiile art. (5) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor Legii nr.

38. 107 b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale. . . cu modificările şi completările ulterioare. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL VI Răspunderi şi sancţiuni Art. de către primarul general al municipiului Bucureşti. şi de persoanele împuternicite de aceştia. în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului. precum şi pentru eficientizarea serviciului de iluminat public.E. municipiilor. 180/2002. timp de 12 luni de la încheierea acestuia. şi A. oraşelor şi municipiilor.N. b) încălcarea oricărei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege.R.N. şi se sancţionează cu amendă de la 10. Art. c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenţă de operare. 180/2002.000 lei (RON) următoarele fapte: a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului. 108 . prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. respectiv încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenţă de operare. Art. contravenţională sau penală. 37 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. oraşelor. retrage sau anula licenţele de operare. de către primarii comunelor.R. b) solicitarea adresată autorităţii de reglementare competente de a suspenda. după caz. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. operatorul va putea constitui garanţii asupra dreptului de a exploata bunurile publice existente sau nou-create. cu aprobarea titularului dreptului de proprietate. (2) Constituie contravenţii.000 lei (RON) la 50. 36. după caz.. altele decât cele prevăzute în Legea nr. de regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sancţiune specifică. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. altele decât cele prevăzute în Legea nr. . c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă. şi alte fapte.Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. (8) În scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea.S.C. şi se sancţionează cu amendă de la 30. Art.000 lei (RON) la 30. (1) şi (2). asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili.Consiliile locale ale comunelor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau în hotărârea de dare în administrare. în hotărârea de dare în administrare sau în regulamentul serviciului. după caz. 2/2001. penalizările vor fi precizate în contractul de delegare a gestiunii.(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau. 51/2006. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. civilă. 37 alin. 28.de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea contractului. 37. conform competenţelor acestora. (1) şi (2) se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai preşedinţilor A. decât cele prevăzute la art. 51/2006. cu excepţia art.(1) Constituie contravenţii. se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. care constituie contravenţii în domeniul serviciului de iluminat public. patrimonială.000 lei (RON) următoarele fapte: a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii. 39. . extinderea sau reabilitarea sistemului de iluminat public.

a Legii nr. . cu respectarea prevederilor art. la cererea acestora. valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. autorităţile administraţiei publice locale vor stabili forma de gestiune a serviciului de iluminat public. conform prevederilor prezentei legi. Partea I.În aplicarea prevederilor art. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR. (1) şi (2) din Legea nr.R. 230. după caz. . 4 alin. 109 Art.Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. A. . (2) din Constituţia României. aprobat prin ordin comun al preşedinţilor celor două autorităţi. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public. 46.La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. Art. 47.R. 41. (2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi. şi se acordă numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. care se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia. NICOLAE VĂCĂROIU Bucureşti. în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3). 143/1999 privind ajutorul de stat. BOGDAN OLTEANU PREŞEDINTELE SENATULUI. autorităţilor administraţiei publice locale.N. 75 şi ale art. . îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi. 43. 2 alin. Art. . republicată.N. .N. 51/2006.C. (3) şi (4). 45. 44. Art. operatorii de distribuţie a energiei electrice care prestează în prezent serviciul de iluminat public vor asigura continuitatea acestuia.(1) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României. şi A. conform prevederilor art. Art. Partea I.S. în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat. vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi de desemnare a unui nou operator. consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. cu avizul A. 4 alin. republicată. 16 alin. vor fi transferate. cu recuperarea costurilor aferente. cu justa despăgubire. .Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.S.E. (2). 51/2006. sistemele de iluminat prevăzute la art. 51/2006. publicată în Monitorul Oficial al României.N. va elabora regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru ale serviciului de iluminat public. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. 475/2003. vor elabora contractul-cadru prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7 iunie 2006.C. 40. 76 alin. după caz.R. .R. Art.(1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public. A. în baza unui contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale prin negociere directă. nr. 68 din 2 februarie 2003.Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică potrivit prevederilor Legii nr. 42.E.CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. Art. (3) Până la atribuirea sau darea în administrare a serviciului de iluminat public. 110 . Nr. aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat.

N. 17 alin. . a) din Legea serviciului de iluminat public nr. 111 . CAPITOLUL II Domeniul de aplicare Art. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A. e) iluminatul ornamental-festiv al comunelor. cu modificările şi completările ulterioare. 3. d) iluminatul ornamental. (2) lit. . 2. . cât şi interesele utilizatorilor. 230/2006. 77. (1) şi ale art. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.(1) Prezentele norme metodologice stabilesc modul de calcul al valorii activităţilor specifice pentru serviciul de iluminat public.Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 17 alin. Jeanina Preda Bucureşti. (3) Activităţile specifice serviciului de iluminat public cuprind două componente: a) întreţinere.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I.C. 15 alin. Art. ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public. ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public CAPITOLUL I Scop Art. 3. 201 din 26 martie 2007 NORME METODOLOGICE de stabilire. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 51/2006. 21 alin. 15 alin. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.Se aprobă Normele metodologice de stabilire. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. (2) Valorile activităţilor specifice pentru serviciile de iluminat public trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor de iluminat public. Art. 112 Având în vedere prevederile art. ale art. ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public Emitent: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. Nr. în temeiul art.R..(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de determinare a valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public. 1. 230/2006. (2) lit.S. . 14 martie 2007. 51/2006. (2) Serviciul de iluminat public cuprinde următoarele activităţi: a) iluminatul stradal rutier. ale art. Art. b) iluminatul stradal pietonal. oraşelor şi municipiilor. b) modernizare. c) iluminatul arhitectural. 10 alin. 77 din 14 martie 2007 ANEXĂ privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire. preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin: Art. 2. (1) lit.ORDIN NR.Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. (1) şi ale art. 1. 21 alin. . . Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea valorii existente.S. cutii de trecere.. 51/2006.ansamblul format din puncte de aprindere. spaţiilor de agrement.iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală.activităţile de pregătire. cât şi fără înlocuirea acestora. elemente de susţinere a liniilor. care se realizează atât cu înlocuirea de componente. izolatoare. 4. g) iluminat stradal pietonal . i) întreţinere . accesorii. cleme. k) modernizare . . c) Legea concurenţei nr. pentru operatorii nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii cu autorităţile administraţiei publice locale. finanţare şi realizare a investiţiilor în sistemul de iluminat public. fundaţii.Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 114 113 . linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene. pieţelor. conductoare.R. . m) sistem de iluminat public . armături. b) Legea serviciului de iluminat public nr. cu respectarea normelor metodologice de stabilire. 5. c) ajustarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public . d) iluminat arhitectural . republicată.activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli.iluminatul căilor de acces pietonal.N..S. h) iluminat stradal rutier . 230/2006.iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive. conform normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.C.iluminatul zonelor destinate parcurilor.actul tehnic şi juridic emis de A.iluminatul căilor de circulaţie rutieră. echipamente de comandă.Termenii folosiţi în prezentele norme metodologice au următoarele semnificaţii: a) autoritate de reglementare competentă . corpuri de iluminat.ansamblul activităţilor de menţinere în funcţiune a sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici normaţi. desfăşurată de autoritatea administraţiei publice locale implicate. prin care se asigură corelarea nivelului valorii activităţilor serviciului de iluminat public stabilit anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie. CAPITOLUL IV Acte normative de referinţă Art.C. n) stabilirea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public . instalaţii de legare la pământ.operaţiunea de analiză a nivelului valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public şi a structurii acestora. târgurilor şi altora asemenea. cutii de distribuţie. automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. concretizată prin emiterea unor hotărâri. 21/1996. console.N. în vederea adaptării la cerinţele şi exigenţele stabilite în normele legale în vigoare şi în programele de dezvoltare. precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu. potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. e) iluminat ornamental .Prezentele norme metodologice au la bază următoarele acte normative de referinţă: a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.CAPITOLUL III Definiţii şi abrevieri Art. b) aprobarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public pentru o anumită perioadă . ajustare sau modificare a valorii aferente activităţilor serviciului de iluminat public. denumită în continuare A.operaţiunea de analiză a nivelului existent al valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public şi a structurii elementelor de cheltuieli.R. prin care se recunosc calitatea de operator al serviciului de iluminat public. f) iluminat ornamental-festiv . potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.operaţiunea de analiză a nivelului existent al valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public şi a structurii acestora. j) licenţă . l) modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public .

1.Stabilirea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei: V = Ct + p. 116 . unde: V . . c) memoriul tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii. ajustare sau modificare. care conţine nivelul propus al valorii activităţilor serviciului de iluminat public. .cheltuieli totale. a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Art. Art. . a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii. (3) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale. structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr. cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale.(1) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se poate ajusta. b) fişa de fundamentare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public. p . Art. ajustare sau modificare. prevăzut în contractul de delegare a gestiunii. luând în calcul numai cheltuielile care sunt specifice activităţii respective. (4) În cazul stabilirii valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public.Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă în aprobarea valorii activităţilor de iluminat public. Art.Valorile activităţilor serviciului de iluminat public se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare. a costurilor financiare asociate creditelor contractate. .(1) Valorile activităţilor specifice serviciului de iluminat public se stabilesc. conform anexelor nr. 6. (2) Operatorul de servicii care solicită stabilirea. în conformitate cu prevederile normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. 8. (2) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se determină de către operatori. 115 CAPITOLUL VI Stabilirea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public Art.valoarea stabilită a activităţilor specifice serviciului de iluminat public pentru o anumită perioadă. prestatori ai serviciului de iluminat public. ajustării sau modificării valorii aferente activităţilor serviciului de iluminat public.profit. d) alte date şi informaţii necesare fundamentării valorilor propuse. 12. în baza cererilor de ajustare. 11. . a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii. nivelul în vigoare în cazul ajustării sau modificării şi justificarea propunerii de stabilire. precum şi pentru cei care încheie contracte de delegare a gestiunii cu autorităţile administraţiei publice locale. pe elemente de cheltuieli. 9. a costurilor pentru protecţia mediului. valorile activităţilor specifice serviciului de iluminat public propuse în cererea înaintată la autoritatea administraţiei publice locale vor fi determinate exclusiv cota de TVA. însoţite de documentaţia de fundamentare. ajustarea sau modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public transmite la autoritatea administraţiei publice locale următoarele: a) cererea de stabilire. la solicitarea operatorilor.(1) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se stabileşte pentru operatorii nou-intraţi pe piaţa acestor servicii. în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum sau a altui parametru de ajustare. care se facturează separat. se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor. 10. CAPITOLUL VII Ajustarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public Art. Ct . 1 şi 2. . 7. precum şi a unei cote de profit.Valorile activităţilor serviciului de iluminat public nu cuprind cheltuielile cu energia electrică consumată pentru iluminat.CAPITOLUL V Dispoziţii generale Art. .

ΔV . . ΔV . V0 . ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie. unde: V1 . structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr.creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri.creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public. unde: Δct . 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 14. 13.creşterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustărilor intervenite în costuri.valoarea ajustată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public.cota de profit. (4) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale. . .valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public.creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public. ΔV = [Δct + Δct x r%].Anexele nr. structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr. (3) Nivelul valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public se determină avându-se în vedere influenţele reale primite în costuri.valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public.(1) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se poate modifica în următoarele situaţii: a) la modificarea majoră a costurilor. 2. în vederea îmbunătăţirii calitative a serviciului de iluminat public. V0 . (3) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale. r% . Art. 2. 16. unde: V1 . cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale. (5) În cazul ajustării valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public. (2) În cazul modificării valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public. 117 b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor materiale. 15. Art.cota de profit.Modificarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei: V1 = V0 + ΔV. a cheltuielilor cu protecţia mediului şi a cheltuielilor de securitate şi sănătate a muncii. .valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public. determinate de realizarea modernizării sistemului de iluminat public. r% . 118 . unde: Δct . cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale. ΔV = [Δct + Δct x r%].(2) Nivelul rezultat al valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public nu poate depăşi nivelul actual ajustat cu indicele de creştere al parametrului de ajustare. CAPITOLUL VIII Modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public Art. Art.Ajustarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei: V1 = V0 + ΔV.

fond garantare creanţe salariale 3.Valoare activitate de iluminat public (I+II).ANEXA Nr. Cheltuieli cu munca vie.salarii . exclusiv TVA Întreţinere activitate − lei − Întreţinere activitate Modernizare activitate Creştere Creştere Actual Propus Actual Propus % % Ct V = Ct + p Ct V = Ct + p creşterea valorii ΔV = creşterea valorii ΔV = V1 = ΔV = V0 + ΔV creşterea valorii V0 V1 = V0 + ΔV creşterea valorii ΔV = 119 120 . din care: − salarii − CAS − fond şomaj − CASS − fond de risc − cota de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii − fond garantare creanţe salariale 3.CASS . Profit III. 1 la normele metodologice ANEXA Nr.amortizarea . Cheltuieli operaţionale (utilaje etc. Cheltuieli de exploatare (1+2+3) II. Cheltuieli de exploatare (1+2+3) II. din care: . Cheltuieli cu munca vie.CAS .) I. exclusiv TVA V0 Specificaţie 1.) I. Cheltuieli operaţionale (utilaje etc.alte cheltuieli materiale 2. din care: − materii prime şi materiale − amortizarea − alte cheltuieli materiale 2. Cheltuieli materiale. 2 la normele metodologice FIŞA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public − lei − Modernizare activitate FIŞA DE FUNDAMENTARE pentru ajustarea sau modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public Specificaţie 1.fond şomaj . Cheltuieli materiale.Valoare activitate de iluminat public (I+II). din care: . Profit III.fond de risc .materii prime şi materiale .cota de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii .

condiţiile tehnice. 1. (2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public. Partea I. preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin: Art. ale art. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 40 alin. nr. (4) Operatorii serviciului de iluminat public. (3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică.R. pe baza unor studii de specialitate. Nr. 51/2006 . Partea I. 10 alin. pot aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public. 1. consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. . 320 din 14 mai 2007 şi este reprodus şi în numărul 320 bis din 14 mai 2007.A. asociaţiile de dezvoltare comunitară.). 121 . denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A. Art. 122 ) Ordinul nr.S. Art.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. după caz.C. (1).Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public. 17 alin. 2. (6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament-cadru. . în temeiul art. .N. ∗* ) Conform prevederilor Legii nr. şi anume: a) ridicarea gradului de civilizaţie. Art. executarea. indiferent de mărimea acestora. ale art. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală . 50 alin. indicatorii de performanţă. 51/2006 . prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. . cu modificările şi completările ulterioare. 86/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României. 86 din 20 martie 2007 ANEXA pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public*) Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 3. 20 martie 2007. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului. indiferent de forma de proprietate. Jeanina Preda Bucureşti. la proiectarea.∗*) nr. 15 alin.Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin. se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. de asemenea. a confortului şi a calităţii vieţii.R.ORDIN NR. 2.S. utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public. * REGULAMENT–CADRU al serviciului de iluminat public CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. oraşe şi municipii.(1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului de iluminat public din localităţile în care există sisteme de iluminat public. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.Desfãşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale.C. (2) şi ale art. Consiliile locale. începând cu data de 21 martie 2007. recepţionarea.N. raporturile dintre operator şi utilizator în comune. 373/2002. 320 din 14 mai 2007 Având în vedere prevederile art. . 230/2006 . 86.

În sensul prezentului regulament-cadru.14 iluminare medie Em .senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică.raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial. 3.10 flux luminos Ø . lampa funcţionând în condiţiile specificate. prin iluminat adecvat.iluminatul zonelor destinate parcurilor.19 iluminat stradal-pietonal .parametri ai serviciului de iluminat public prestat.4 caracteristici tehnice . 3. având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară. 3.aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia. dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune. precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public. şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale.15 iluminare minimă Emin .22 indicatori de performanţă generali . 3. evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă.21 indicatori de performanţă garantaţi .comunităţile locale în ansamblul lor.5 dispozitiv (corp) de iluminat . 3. c) punerea în valoare..media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere. precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase. 3.11 grad de asigurare în furnizare .18 iluminat ornamental-festiv . 3. 3.C. 124 123 .2 balast . filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior. 3. 3.raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă. 3. 3. urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei.aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat.N.R.Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.parametri ai serviciului de iluminat public prestat. în cazul nerealizării lor. ..12 igniter . 3. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune. într-un interval de timp.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public .N.cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere.ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calitãţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare.7 efect de grotă neagră .13 iluminare E . a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor. spaţiilor de agrement.9 factor de menţinere a fluxului luminos .iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive. precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale.nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului. termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 3.17 iluminat ornamental . Art. d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor. pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate.iluminatul căilor de circulaţie rutieră.dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fãrã preîncălzirea electrozilor.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public . 3.dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări.1 autorităţi de reglementare competente . 3.S.totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică.20 iluminat stradal-rutier .R. în cazul nerealizării lor. 3.iluminatul căilor de acces pietonal. pieţelor. 3. denumită în continuare A. denumită în continuare A. 3.16 iluminat arhitectural . târgurilor şi altora asemenea.mărimea derivată din fluxul energetic.iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală. referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat. 3. 3.6 echipament de măsurare .E. e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului. 3. 3.

de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie. având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor.cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere. în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie.actul tehnic şi juridic emis de A.R.25 întreţinere . 3.media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere.40 reabilitare . cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv. conductoare. instalaţii de legare la pământ.23 indice de prag TI . console.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public ansamblu de posturi de transformare. 3.lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric.raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin. dacă aceasta este mai mică de 5 m. 3. pietonal.26 lămpi cu descărcări .persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare.3. fundaţii.lămpi cu filament central.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public . 3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă .36 operator . precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu.31 luminanţa L .43 sistem de distribuţie a energiei electrice . 3. 125 3. 3.punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public. 3. lămpi ornamentale. ornamental şi ornamental-festiv.33 luminanţa medie Lm . lămpi cu reflector. şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie. lămpi foto.cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere. izolatoare.raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie. caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual. destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de 126 . un mediu de un anumit halogen. 3.N.30 licenţă . armături. posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public. 3. cleme. care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto.nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei.27 lămpi cu incandescenţă .totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii. 3. stâlpi. 3. echipamente de comandă/control şi măsură.ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care.ansamblul de operaţii de volum redus. prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public. executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare.lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici.activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general. 3. arhitectural. fără modificarea tehnologiei iniţiale. 3.raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată. 3. 3.34 luminanţa minimă Lmin . cutii de distribuţie. aflată sub autoritatea administraţiei publice locale. care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant. aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public. cât şi pentru distribuţia energiei electrice . staţii electrice.32 luminanţa maximă Lmax . care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie. 3.creşterea pragului percepţiei vizuale TI.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale . 3. dacã spaţiul nu o permite. 3.punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public.24 intensitate luminoasă I . în balonul de construcţie specială. restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public.39 raport de zonă alăturată SR . 3.42 serviciu de iluminat public .S. care conduce la orbirea inconfortabilă.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen .C. emisă de autoritatea competentă..lămpi incandescente având. inclusiv elemente de sustinere şi de protecţie ale acestora.

3. conectare/ deconectare . 3. destinat sistemului de iluminat public. . capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi. cleme. a cărui culoare. conductoare. 3.autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale. . cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire. . respectiv prin hotărârea de dare în administrare. 128 . utilizate pentru iluminatul public.R. protejat împotriva accesului accidental. modernizarea. Art.Comitetul Naţional Român de Iluminat.53 C.44 sistem de iluminat public . sport.Comisia Internaţională de Iluminat.I. percepută datorită încălzirii. monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.54 C.I. indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru. dezvoltarea.fundaţii. distribuţie.echipamente de comandă. izolatoare. având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului. în cazul gestiunii directe.transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică.51 utilizatori .(1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] . alcătuit din construcţii.raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie. măsură şi control. stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. 3. 3. pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.suprafaţă din vecinătatea imediată a căii de circulaţie.(1) Sistemele de iluminat public se amplasează. .puncte de aprindere.corpuri de iluminat. automatizare. . produse prin conversie de energie. ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale. precum şi înfiinţarea.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] .linii electrice de joasă tensiune.ansamblu tehnologic şi funcţional.temperatura radiatorului integral. console şi accesorii. 3. (3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată. 3. 3.E. instalaţii de legare la pământ. la nivelul comunităţilor locale. cutii de distribuţie. amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic. se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale. după caz.E.raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă. care cuprinde: .(1) Înfiinţarea.obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile. armături. ambele considerate în 127 axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier. comandă. subterane sau aeriene. coordonarea. 6. 3. (2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială. circulaţiei. . în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările C. spectacol. 4.raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie. . .I.52 zonă alăturată . ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul. se aseamănă cel mai mult. 5. a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele.47 temperatură de culoare corelată Tc . echipamentul de protecţie. autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă. instalaţii şi echipamente specifice.N. de regulă. aflată în câmpul vizual al observatorului. .ansamblu fizic unitar ce poate conţine. fotometrice şi/sau mecanice.45 sursă de lumină/lampă . ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul. în întregul lor. 3. după caz. organizarea. (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice. în condiţiile de observare precizate. Art. 3.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] .46 tablou electric de alimentare. şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. automatizare şi măsurare. elemente de susţinere a liniilor. altele decât iluminatul public. Art. cutii de trecere. administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.

d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat. b) adaptabilitate la cerinţele concrete. în calitatea lor de beneficiari ai serviciului. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale. diferenţiate în timp şi spaţiu.(2) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară. care dispun sau înfiinţează un sistem de iluminat public. g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit. (3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru al serviciului. pot aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seamă cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale.Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească. b) satisfacerea cât mai completî a cerinţelor beneficiarilor. e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativteritoriale. a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor. 130 129 . a confortului şi a calităţii vieţii. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. Art. b) descentralizării serviciilor publice. cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. concomitent. CAPITOLUL II Desfăşurarea serviciului de iluminat public SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public Art. j) crearea unui ambient plăcut. . precum şi de standardele minimale privind iluminatul public. c) protejarea intereselor beneficiarilor. f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului. 7. f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale. c) satisfacerea judicioasă. d) responsabilităţii şi legalităţii. e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. h) ridicarea gradului de civilizaţie.I. f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele. Art. Art. 8. . j) participării şi consultării cetăţenilor. (2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din localităţile urbane şi rurale. i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale. prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. prin iluminat adecvat. e) asocierii intercomunitare.E. distribuţiei şi utilizării energiei electrice. următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ. d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale. 9. i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. . 10. . g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public. de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente. care sunt identice cu cele ale C. h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei.(1) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localităţilor urbane sau rurale.. indiferent de mărimea şi gradul de dezvoltare economico-socială a acestora.Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: a) satisfacerea interesului general al comunităţii. k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: a) autonomiei locale. ale comunităţii locale. c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii. k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului. g) punerea în valoare.

n) promovarea profesionalismului. ornamental şi ornamentalfestiv. precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii. g) asigurarea.(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării. a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. 11.(1) Fiecare operator trebuie să deţină.R. Art. c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.. obligaţiile proiectantului de specialitate. h) asigurarea unui iluminat arhitectural. a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. membri ai comunităţii. în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa. e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante. m) promovarea metodelor moderne de management. avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă. iluminat stradal-pietonal. ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea.E. b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public.l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă. k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces. va actualiza permanent următoarele documente: a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire.. după caz. . SECŢIUNEA a 2-a Documentaţie tehnică Art.În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public.I. 13. a caietului de sarcini. iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare. (5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier. păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii. a regulamentului propriu al serviciului.I. specifice principalelor tipuri de instalaţii. 12. . necesară desfãşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public. reactualizarea. păstrarea şi manipularea acestor documente. autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară vor urmări atingerea următoarelor obiective: a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari. iluminat arhitectural. la nivelul localităţilor. Art. f) promovarea investiţiilor. a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios. i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante. alegerea modalităţii de gestiune. în condiţiile alin. rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului. să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire. a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate. adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase. completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru. la care România este afiliată. 131 l) promovarea formelor de gestiune delegată.N. individuală şi colectivă. j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă. (1). prevăzute de normele în vigoare. 132 . respectiv de C. cu costuri minime. d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public. (2) Operatorul. prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat. la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene. . la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

examinarea şi autorizarea personalului. c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările. s) registre de control. actualizate cu toate modificările sau completările. q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii. în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi. 14. instalaţii de măsură. j) schemele de funcţionare a instalaţiilor. în final. laboratoare. o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri.(1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public. analiză şi încercări.(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării. în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor. 15. planurile de ansamblu. de dare şi retragere din exploatare. se va preda câte un exemplar din aceste planuri. (2) Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie. Art. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale. fără avizul acestuia. conform instrucţiunilor în vigoare. fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi. aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate. r) documentele referitoare la instruirea. planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. . desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren.. h) proiectele de execuţie ale lucrărilor. originale. inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii.procese-verbale de măsurãtori cantitative de execuţie. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea. Art. inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb. după caz. precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor. . exploatarea. să înlocuiască aceste planuri cu altele noi. întocmite de agenţi economici specializaţi în proiectare. precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi 134 .procese-verbale de preluare ca mijloc fix. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant.procese-verbale de punere în funcţiune. f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi. datele geologice.b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare. inclusiv în format optoelectronic. k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul.procese-verbale de dare în exploatare.procese-verbale de verificări şi probe. . planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii. având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. . buletinele de verificări. să predea şi schemele. preluare şi terminare a lucrărilor cu: .lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice. . i) documentele de recepţie.procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici. . întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse. geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare. de sesizări şi reclamaţii. de manevre. d) studiile. breviarele de calcul. cuprinzând memoriile tehnice. se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca. . 133 m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament. . devizul general. e) cărţile tehnice ale construcţiilor. inclusiv cele subterane. inclusiv probele de performanţă şi garanţie. odată cu predarea lucrărilor. întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor. împreună cu instrucţiunile necesare exploatării. devizele pe obiecte. n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul. actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul. de admitere la lucru etc. autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora. p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice.

13 alin. să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului. precum şi conductele.organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. schemele şi documentele aflate în arhivă. j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării. h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă. instalaţiile de legare la pământ. din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie sp confirme corespondenţa lor cu realitatea. (2) Pe durata exploatării. Art. f) data fiecărei revizii sau actualizări. (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului. se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă. g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate. (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile. prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului. b) numărul de exemplare originale. date privind: a) incidentele sau avariile. e) necesitatea copierii. 16. (4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de procesverbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei. . fundaţii.(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare. posturi de transformare. j) buletinele de încercări periodice şi dupã reparaţii. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii dupã documentul revizuit/actualizat. c) calitatea celui care a întocmit documentul. cât şi schemele normale de funcţionare. (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care sp conţinp toate datele din proiect. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat. 136 . numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea. echipamentele de comandă.(1) Toate echipamentele. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei. planificată sau accidentală. . exacte. asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie. 17. (5) Separat. (1). (3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură. metodelor pentru controlul stării acestuia. instalaţiile independente. în fişele tehnice se trec. revizii tehnice. organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren. Art. d) numărul de copii executate. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare. (4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare. după caz. trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă. reparaţii curente şi capitale). (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor. 135 c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză. barele electrice. f) perioada cât a durat reparaţia. automatizare. i) data scadentă a următoarei verificări profilactice. Art. (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor. fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. revizii tehnice. iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). 18. protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii. reparaţii curente şi capitale. numele. .

Art. semnalizări şi protecţii. . menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei.. (4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie. 21. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări.Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare.(1) Fiecare operator care desfăşoarã una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze.Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior.(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea.(1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice. f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea. după caz. Art. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente. cel puţin: a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale. responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire. (3) Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire. după caz: 137 . inclusiv scheme şi schiţe explicative. d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor.. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde. . diferite de cea normală. certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ştampile "valabil pe anul. manevre de scoatere şi punere sub tensiune).. cu care vor fi dotate locurile de muncă.". dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului. SECŢIUNEA a 3-a Îndatoririle personalului Art. menţionându-se data intrării în vigoare. care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare. 23. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor. să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne. g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. (3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens. 20. . e) reguli de anunţare şi adresare. precum şi modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă. manevre în timpul exploatării. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toţi operatorii vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire. întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin: a) îndatoririle.(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat 138 .. Art.instalaţiile de comandă. 22.instalaţii de măsură şi automatizare. . b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale. .reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public. 19. . Art. . Modificările şi completările se aduc la cunostinţă sub semnatură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă. (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente..

privitor la exploatare şi execuţie.(1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural. fără întreruperea furnizării serviciului.Se consideră incidente următoarele evenimente: a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat. pod sau altele asemenea. 139 SECŢIUNEA a 4-a Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor Art.(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia. b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice. . în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor. Art. e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă. 25. ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente: 140 . . pe o durată mai mare de 15 minute. indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu. într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. parc. alei. regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută. tunel.Prin excepţie de la art. . operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite. îmbunătăţirea activităţii de exploatare. d) lucrări de întreţinere periodică. . dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie. drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/ procedurile tehnice interne. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii. în principal. b) controlul curent al instalaţiilor. 26. c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului. (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor. la: a) defecţiuni curente. e) lucrări de întreţinere neprogramate. avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. (4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului. întreţinere. c) executarea de manevre. b) gradul de automatizare a instalaţiilor.(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente. 24. (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie. precum şi obligaţiile. 28. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă. impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.â (2) Evenimentele ce se analizează se referă. Art. Art. operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat. f) lucrări de intervenţii accidentale. care nu influenţează în mod substanţial asupra calitãţii serviciului. stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice. b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări. de regulă. Art. 27. d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat. fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. constau în: a) supravegherea instalaţiilor. (5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire. reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. c) incidentele şi avariile. indiferent de durată. .

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia. dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat. totală sau parţială a iluminatului arhitectural. în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie. care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore. b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau pãrţi a acesteia. e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi. Art. dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore. asociaţia de dezvoltare comunitară asupra tuturor avariilor care au avut loc. cu indicarea abaterilor de la aceasta. acesta îşi schimbă categoria de încadrare. valoarea pagubelor estimate sau alte efecte.Se consideră avarii următoarele evenimente: a) întreruperea accidentală. k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie. ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte.a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare. indiferent de efectul asupra beneficiarilor. dacă a fost înlocuit automat cu rezerva. împreunã cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale. d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni. j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor. l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor. b) întreruperea accidentală. h) stadiul verificărilor profilactice. înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului. de regulă. reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător. dacă se funcţiona sau nu în schema normală. e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului. i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente. corespunzătoare scopului acestora. c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor. 141 Art. g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat. f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcãri ale celor existente. 31. 30.(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. 142 . . evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei. respectiv din incident devine avarie. totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore. (2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau. d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor. Art. ornamental şi ornamental-festiv. . rapoartelor. dacă a rezultat echipament deteriorat. datoritã unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice.(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupã producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului. 29. ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie. cu descrierea deteriorării. b) situaţia înainte de incident sau avarie. c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat. după caz. (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei. f) efectele produse asupra instalaţiilor. şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici. prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei. cu excepţia celui arhitectural. ca urmare a consecinţelor avute. . concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. durata de întrerupere.

iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului. operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze. (6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici. 32. dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii. înlocuire sau reparaţie capitală. încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare. 35. . (4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune dupã montare. (4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei. calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat. rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fişă pentru echipament deteriorat". furnizorului de echipament şi/sau a executantului. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor.(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale. (3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe. cu participarea proiectantului. operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor. Art. . (3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice. după caz. 15 alin.m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor. 143 Art.(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare. Art. . care se anexează la fişa incidentului. rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere. iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii. (4). Art. deficienţe ale echipamentului.(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişă de incident". (2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor. (5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective. . (2) Procedurile prevăzute la alin. a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public. .Manevrele în instalaţii se execută pentru: 144 . 37. operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. manipulării. SECŢIUNEA a 5-a Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor Art. analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte. participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale. 31 alin. 33. (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează. (1). reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare. (2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia. Art. operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului. (2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 36. termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate.(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. . 34.

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra. (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. denumit în continuare foaie de manevră. b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printrun număr minim de operaţii.(1) Întocmirea. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. 146 . 39. 40. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare. b) foaie de manevră pentru manevre programate. denumite manevre de lichidare a incidentelor.anumite manevre în caz de incident. având un caracter curent.manevre curente. stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta. Art. pe baza instrucţiunilor de exploatare. 43. d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra. în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră. care trebuie să conţină: a) tema manevrei.În sensul prezentului regulament-cadru. 40. iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate. . g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. reducerea pierderilor etc. 145 e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt. în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare. Art.(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră. să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel. e) persoanele care executî sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului. putându-se folosi la: . 38. Art. al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.Prin excepţie de la art. . denumite manevre programate. denumite manevre curente. care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnicoadministrativ. cu ocazia apariţiei unui incident. cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta. . b) scopul manevrei. realizarea unor regimuri optime de funcţionare. Art. nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj. . cu caracter curent.Dupã scopul manevrei. . d) notaţii în legatură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor. (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora. . 42. c) succesiunea operaţiilor. manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră. . . Art. 41. verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator. Art. fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.anumite manevre programate. f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii. al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne. foaia de manevră poate fi: a) foaie de manevră permanentă.

pe clădiri. unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale.(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament. precum şi orele la care s-au executat 147 operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor. din zonele declarate istorice ale localităţilor. manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie directă. cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric. cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE. Art. pasaje sub şi supraterane. (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii. 47. a confirmărilor făcute. Pentru anumite căi de circulaţie înguste. (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri. chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă. . unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor. trotuare. instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză. dacă condiţiile tehnice nu permit.(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră.(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică. pasaje. 48.. configuraţia etc. (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora. Art. 46. semidirectă sau directă-indirectă. (2) În perioadele de probe. (5) Manevrele curente. (2) Dupã terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră. programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. respectiv de CNRI. ora începerii şi terminării manevrei.(1) În zonele urbane. 45. a operaţiilor executate. cu acordul proprietarilor. în care s-au adus echipamentele respective. nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite. (3) Din motive estetice şi de securitate. 148 . reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran şi numai în cazuri particulare. parcări. corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori. instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. SECŢIUNEA a 6-a Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public Art. Art. . . Art. (2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. în condiţiile legii. treceri pietonale. starea operativă. 44. (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. conform procedurilor aprobate. aerian. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public. . străzi. programate. de acelaşi personal.(3) În funcţie de necesitate. (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări. poduri. pieţe. (3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne. de regulă. după caz. (4) Foaia de manevră întocmită. se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă [Tc = 2700 K]. probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru. la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează. astfel încât costurile de exploatare să fie minime.(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată. verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul. toate acestea operându-se în foaia de manevră. . când condiţiile tehnice nu permit. intersecţii.

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice. . estetic. exterior. medii agresive. prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei. (2) În cazul reglajului în trepte. se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice. b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrareieşire. c) ora oficială de vară. adaptate fiecărui caz în parte. iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului. . în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public. 52. e) condiţiile de exploatare . optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi. c) condiţiile de montaj pe stâlpi. . şocuri mecanice. Art.(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. 149 (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct. cu pericol de explozie.Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: a) tipul corpului de iluminat. 49. corelat cu condiţiile meteorologice. 53. programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de conectare/deconectare a iluminatului public. 150 . 50. . c) tipul stâlpului. d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar. . 51. local. d) cerinţele de ordin estetic impuse.(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă. Art.Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit. (2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: a) longitudinea localităţii. b) luna calendaristică.(4) În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană. Art. Art.vibraţii. i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere. arhitectural. (2) În zonele cu arhitectură specială. şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. montat la baza fiecărui stâlp. Art. f) randamentul corpurilor de iluminat. . unicate. corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: a) prin manşon de derivaţie. care trebuie să fie conforme cu: a) destinaţia iluminatului. b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). 54. după caz. b) condiţiile de mediu . dupã caz. 55. cu umiditate. luându-se în calcul luminanţele sau iluminările. cu racordare la reţea. se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară. cu cerinţe estetice şi arhitecturale. încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. nivelul de iluminat sau luminanţă. conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator. suspendat. d) protecţia împotriva electrocutării.normal. . Art.(1) Iluminatul public se va realiză prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice. j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat.(1) De regulă. cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate. h) cerinţele estetice şi arhitecturale. Art. cu praf. care este general. b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează. montată la baza fiecărui stâlp. trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora.(1) În localităţile urbane cu mai multe puncte de alimentare a reţelei sistemului de iluminat public. . alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată. cu numeroase puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public. (5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu. (3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie. conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: a) acţionare manuală. 60. urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată. asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public.Art. . Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. 59. . 56.În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice. mentinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora. prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa. în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clpdirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană.(1) În sistemele de iluminat public. Art. asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. Art. asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. care poate fi pozată împreunã cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici. (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. Art. c) acţionare automată individuală. 58. care poate fi: a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune. b) acţionare automată. (3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionatp astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de 152 . (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor. (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ. (4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie . alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată. conform standardelor în vigoare. 57. (2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. 151 c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie. . prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice. (7) În parcuri. Art. (3) În oraşele mari. secvenţial. . cu funcţionare radială. prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. (4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus. operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintrun singur loc.cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă.

pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 Ώ. (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare; b) conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare. Art. 61. - (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse. (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08. (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere. (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. SECŢIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi Art. 62. - (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat
153

corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai cãilor de circulaţie din localitate. (2) Autoritãţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. Art. 63. - (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente. (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare. (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării. (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat. (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto; b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete. (6) Parametrii calitativi sunt: a) uniformitatea pe zona de calcul; b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. Art. 64. - (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
154

(3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor. (4) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. Art. 65. - (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. Art. 66. - (1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare. (2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei. Art. 67. - (1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât sp se obţinp o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%. (2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual. (3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă. (4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.
155

Art. 68. - (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor. (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie. (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin. (1) se poate mări până la 100%. Art. 69. - (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic. (2) Inălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.
156

(5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire. (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră. (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale. (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. Art. 70. - (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. (2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos. Art. 71. - Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară. Art. 72. - (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. (2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
157

(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial. (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol. Art. 73. - (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei. (2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1. (3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum: a) 100 cd/m2 în zonele de acces în tunel; b) 10 cd/m2 în zona de tranziţie a tunelului; c) 6 cd/m2 în zona centrală a tunelului. (4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora. (5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră. Art. 74. - (1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă. (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5. (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. Art. 75. - (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru
158

având ca referinţă standardul SR 13433:1999. având ca referinţă standardul SR 13433:1999. din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici. luminanţa zonei de tranziţie. indicele de prag. luminanţa zonei interioare. (2) În mediul rural. căile de circulaţie principale. raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces. (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie. cu căile de circulaţie cu trafic mediu. în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie. d) axial. în unul dintre următoarele moduri: a) unilateral. raportul de zonă alăturată. uniformitatea generală a luminanţei. f) catenar.posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public. (4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza. iluminarea medie. corpurile de 159 iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi. 160 . se pot asimila. luminanţa zonei de acces. Art. iluminarea minimă.(1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat. b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc. 77. . (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10. . luminanţa zonei de ieşire. uniformitatea generală a iluminării.(1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfãcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie.asigurarea respectării condiţiilor de iluminat. 76. SECŢIUNEA a 8-a Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public Art. cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor. uniformitatea longitudinală a luminanţei. de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere. tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi. temperaturii de culoare corelată. putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. e) central.000 de ore. conform normelor în vigoare. în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora. în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier.În aplicarea prevederilor art. următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la hotărârea de dare în administrare sau. (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile. Art. care va verifica dacă modul în care se realizează montarea. 13. după caz. pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare. c) bilateral faţă în faţă. 78. iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. b) bilateral alternat. vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier. în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public. cu: . la contractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri. în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. după caz. . cu excepţia drumurilor naţionale.

tipul de îmbrăcăminte rutieră. Art. 162 .tipul reţelei electrice de alimentare. împărţitã pe categorii de căi de circulaţie. numărul acestora şi puterea lămpilor. .). k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente. j) demontări sau demolãri de elemente ale sistemului de iluminat public. 79. .lungimea şi lăţimea.tipul corpurilor de iluminat. care trebuie să cuprindă: .denumirea.schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului. . i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite. 80. c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei.Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de: a) admitere la lucru. 82. . cu toate modificările operate.traseul reţelei. b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activitãţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi.punctele de alimentare şi conectare/deconectare. Art. d) procesele-verbale de recepţie. b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/ deconectare. ploi torenţiale. d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic.În cadrul lucrãrilor operative se vor executa: a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor. cu indicarea punctelor de alimentare.punctele de conectare/deconectare a iluminatului public. prin remedierea tuturor 161 defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. cum ar fi: vânt puternic. f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat. igniter. . 81. . formarea de chiciură. curăţarea. . . având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată. siguranţă etc. reglarea. numărului lămpilor şi a puterii totale consumate. 77.Operaţiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. conform prevederilor art.În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. b) supravegherea lucrărilor. viscol. d) control al lucrărilor. înãlţimea de montare şi unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat. . . breviarele de calcul şi avizele obţinute. .tipul şi distanţa dintre stâlpi.. Art. însoţite de certificatele de calitate. h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite. .modul de amplasare a corpurilor de iluminat. b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public. Art. b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări. .amplasarea corpurilor de iluminat. condensator. e) analiza stării tehnice a instalaţiilor.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv. . cu indicarea tipului şi puterii lampii. în baza unor programe. g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie. . c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat.

. d) refacerea inscripţionărilor. conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii: a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare. c) verificarea ancorelor şi întinderea lor. aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune. pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei. de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă. cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou. d) verificarea şi strângerea contactelor. Art. b) tablouri electrice de alimentare. f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia. b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte. 86. f) îndreptarea.La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare. e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate. c) înlăturarea cuiburilor de păsări.La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii: a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine. Art. b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor. d) verificarea stării conductoarelor electrice. c) înlocuirea. d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare. 88. 163 j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. a uşilor tablourilor de distribuţie. distribuţie şi conectare/ deconectare. a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat.c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare. dacă este cazul. Art. . legatura la priza de pământ etc. g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare. 87. h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică. dacă există o defecţiune. (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală). c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. b) ştergerea dispersorului. 83. Art. cu remedierea tuturor defecţiunilor. g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte. conectare/deconectare se execută următoarele: a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor. e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la reţeaua electrică. distribuţie. înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi. f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. 164 . . c) verificarea siguranţelor fuzibile. după caz. .). 85.În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare. după caz.În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele. a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii. Art.(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune. dacă este cazul. dacă este cazul. distribuţie. i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului. Art. b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi. 84. . identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect).Reparaţiile curente se execută la: a) corpuri de iluminat şi accesorii. dacă este cazul. . a consolelor.

valorile măsurate.Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în: a) regulamentul serviciului.Art. precum şi marile aglomerări urbane. locurile şi intersectiile cu grad mare de periculozitate. instalaţii de comunicaţii. e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor inclinaţi. sub 30. dacă este necesar. . clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. inclusiv a fundaţiilor acestora. deformate. Art. conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare. corespunzând clasei sistemului de iluminat M3. având ca referinţă STAS 12604:1988. (3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă astfel: a) foarte intens. o) în cazul în care. b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţa. şi luarea măsurilor de consolidare. gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie. peste 600. se va măsura şi se va reface priza de pământ. Cele deteriorate se înlocuiesc. în funcţie de condiţiile locale. fisurate ori rupte. 92. corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. corectate cu temperatura. e) foarte redus. brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate. distribuţie. la verificarea săgeţii. înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc. linii de înaltă tensiune şi alte obiective. . l) la console. glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare. k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte. corespunzând clasei sistemului de iluminat M2. Art. strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie. se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră. rosături ori lipsa izolaţiei. j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi.(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. se reface legătura. diferă de cele din tabelul de săgeţi. m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte. precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat. între 30 şi 160. 91. . precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpaturi. conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani. f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor. .În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări: a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii. c) mediu. d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. între 160 şi 360. corespunzând clasei sistemului de iluminat M1. b) intens. iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. h) verificarea stării conductoarelor electrice. corespunzând clasei sistemului de iluminat M4. g) repararea ancorelor şi întinderea acestora.Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare. în funcţie de rezultatul determinărilor. i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune. remediere sau înlocuire. CAPITOLUL III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public Art. n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la 165 acesta. 89. între 360 şi 600. iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp. 90. c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public. Elementele deteriorate se înlocuiesc. d) redus. înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate. (2) Autoritãţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili. 166 .

95. în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii.Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată. 94.R. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. . inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere. 167 h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi. d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public. (3) Autoritãţile administraţiei publice locale. unor persoane fizice ori juridice. .. b) să promoveze dezvoltarea. c) contractul de delegare a gestiunii. caietului de sarcini şi hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii. . şi C.S. după caz. e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament. (2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau. anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii. 97. 96. în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară.Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: 168 .N. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. . care să conducă la reducerea costurilor de operare.C.Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate. fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. Art. dupã caz. aparţinând. f) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale.(1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.R.N.C. b) servitute de trecere subterană. de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public. c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. unităţilor administrativ-teritoriale. după cum urmează: a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public. Art. Art. 98. c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare.Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale. . informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public.b) hotărârea de dare în administrare. statului.N. d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A. 94. 93. . dacă condiţiile meteorologice le permit. în cazul gestiunii directe. 99. Art. sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public. în cazul gestiunii delegate. Art. modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. după caz.S. . g) să pună în aplicare metode performanţe de management. stabiliţi de autoritãţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului. A. în mod nediscriminatoriu. de respectarea prezentului regulament. Art. inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri.Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii: a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică.R.I. b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public. după caz. la un nivel calitativ corespunzător. comunităţile locale componente.(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale. Art. c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii. persoane fizice şi persoane juridice.

102. c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea. . exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului.Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public. echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale. 103. d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor. diferenţiate în timp şi spaţiu. f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public. ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator. . 170 . . 101. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public. Art. în condiţii justificate.tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia. ale comunităţii locale. 100.starea sistemului de iluminat public. g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii.planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public. c) satisfacerea judicioasă. e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii. după caz. avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ.Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale. creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea. d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale. modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public. . modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului. după caz. inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta. reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere. aprobarea stabilirii.Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice. respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat. Art. . . b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public. e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului. f) să refuze. fiind informaţi periodic despre: .(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. prevăzute de normele naţionale în acest domeniu. în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. b) adaptările la cerinţele concrete.stadiul de realizare a planurilor de reabilitare. întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului. .planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public.a) să aplice clauzele sancţionatorii. după caz. . CAPITOLUL IV Indicatori de performanţă Art. distribuţiei şi utilizării energiei electrice.eficienţa măsurilor luate. b) să verifice respectarea clauzelor de administrare. în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii. Art. c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere. 169 .

calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici. organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public. exploatare. normativele şi tarifele legale.modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni. . e) creşterea gradului de siguranţă rutieră. CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat. valabile la data încheierii acestora. 172 171 . . . .calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu. dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii. cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei pãrţi. .(1) Regulamentele de serviciu proprii se elaborează şi se aprobă de consiliile locale ale comunelor. indiferent de modul de gestiune adoptat. oraşelor. Art. d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Art. . (4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare. în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin.c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor. f) scăderea infracţionalităţii.modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public. conform prevederilor contractuale.modului de administrare. . în conformitate cu prezentul regulament-cadru. în termen de 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial. civilă. conservare şi menţinere în funcţiune. . 106.În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele. periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie. organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora. 109. contravenţională sau penală. (2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea. 108. după caz. . la informaţiile necesare stabilirii: .În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii.modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate. d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public. 107. . 104. Art. facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuate. . Art. 110.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară. c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor. (3) Măsurătorile precizate la alin. (1). Art. 105. patrimonială. . municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţia de dezvoltare comunitară. şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea. operatorii vor respecta prezentul regulament-cadru.stadiului de realizare a investiţiilor. b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare.Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru. în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament. Art. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului. operatorul trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public. în condiţiile legii.În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă. (5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin.

pietonal. b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare. ornamental etc. pe tipuri de iluminat . RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului. monumente afectate de întreruperile neprogramate. e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI a) numărul de întreruperi neprogramate constatate. pietonal. pe tipuri de iluminat .stradal. e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). b) numărul de străzi. ornamental etc. c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare. 173 I 2 Trimestrul Total II III IV an 3 4 5 6 2. 1.stradal. pietonal. alei. b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale. d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor.2. b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.2. c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat . monumente afectate de întreruperile programate. 1 2 3 4 5 6 ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public.stradal. pietonal.stradal.. pe tipuri de iluminat . c) numărul de facturi contestate de utilizator. d) numărul de întreruperi programate. pietonal. b) şi c) rezolvate în 48 de ore. Indicatori de performanţă 1.3.stradal. c) durata medie a întreruperilor programate.. ornamental etc. pe tipuri de iluminat . 1. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE a) numărul de întreruperi programate. b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrãtoare. anunţate utilizatorilor. d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a). 1 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat . 0 1.2. alei. 1. ornamental etc. ornamental etc. b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă. ornamental etc. care au depăşit perioada de întrerupere programată.ANEXA Nr. 1 la regulamentul serviciului de iluminat public 0 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC Nr. – notificate operatorului. pietonal. 2.3.1. crt. 2.stradal.1. 1..2.2.1. b) numărul de străzi.2. 1 2 3 4 5 6 b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). 174 . INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului. 0 1.

după caz. .R. * CAIET DE SARCINI-CADRU al serviciului de iluminat public OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU Art. 87. cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public. . după cum urmează: a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Art. Partea I. art.S. 175 . 373/2002. care înfiinţează. organizează.S.C. (1). 1. .C.Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale. . (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. cu excepţia numerelor de articole care vor capata o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcinicadru. consiliul local sau asociaţia de dezvoltare comunitară. 1.Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală − A. 87/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României. după caz. (2) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. Nr. în temeiul art. după caz. Jeanina Preda Bucureşti. consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiilor de dezvoltare comunitară. 320 din 14 mai 2007 şi este reprodus şi în numărul 320 bis din 14 mai 2007. b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale. 3. (2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale.). 2. 87 din 20 martie 2007 ANEXĂ pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public*) Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin: Art. denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.La întocmirea caietelor de sarcini. . 230/2006 . coordonează şi controlează funcţionarea serviciul de iluminat public şi care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestuia. începând cu data de 21 martie 2007. ∗* ) Conform prevederilor Legii nr. 20 martie 2007. 2. conduc. 50 alin.(1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii administraţiei publice locale sau ale asociaţiei de dezvoltare comunitară. 51/2006 .R. ale art. 17 alin. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 176 ) Ordinul nr. 51/2006. Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară. precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 320 din 14 mai 2007 Având în vedere prevederile art. după caz. 15 alin. Art. Partea I. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.∗*) nr. . indiferent de forma de gestiune adoptată. nr. Art. are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru. Art. 40 alin. 3.N. 10 alin.ORDIN NR.Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. b) exploatarea.Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura: a) respectarea legislaţiei. Art. a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public. condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea. 4. are obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice. indiferent de tipul de gestiune.N. 4. k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru 178 . în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă. la prevenirea şi stingerea incendiilor şi 177 protecţia mediului. Art. siguranţă în exploatare. 1. care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.. la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului. Art. astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională. i) conducerea operativă prin dispecer. 2.(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ. . prin reducerea costurilor de producţie. precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic. . e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale. h) personal de intervenţie operativă. la verificarea. . simboluri. c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii. procedee şi metode de exploatare şi întreţinere.R. g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii. urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public. terminologie. 6. sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public. inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor. prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii. 5. Art.S.Consiliul local sau asociaţia de dezvoltare comunitară.c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii. tehnici. în condiţiile legii. . f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor.Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public. prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public. j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor. întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat.Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public. energie electrică şi prin modernizarea acestora. după caz. CAPITOLUL II Cerinţe organizatorice minimale Art. .Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurãrii activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. respectiv A. normelor. a consumurilor specifice de materiale şi materii. precum şi sisteme de asigurare a calităţii. stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 3.C. protecţia mediului.Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public. (2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul. CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini Art. d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public. . prevenirea şi combaterea incendiilor. tehnic şi de performanţă. .

w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi. puncte de aprindere etc...... inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice locale. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. (se va preciza numărul anexei). (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea cu delimitările acesteia). avariilor şi analiza acestora.eliminarea abaterilor. . 13.. 7. 11. 180 .Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr.. v) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală. p) lichidarea operativă a incidentelor. .. q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public.. instalaţii de forţă. sunt prezentate în anexa nr. .... . 8. n) statistica incidentelor.. t) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală.. .Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente. r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public. 9. Art.Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public şi cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul.... 1...În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale).. Art. Art. y) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare. . . 12.. 179 z) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară.. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. ... l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri.... 10. investigare.Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimenteazã instalaţiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr.. CAPITOLUL III Sistemul de iluminat public Art.. cu datele necesare identificării reţelei de alimentare cu energie electrică). în aria administrativteritorială . a sistemului de iluminat public. soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor..Operatorul are permisiunea de exploatare comercială. Art.. . (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.. u) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare. după caz. Art. instalaţii de automatizări..... o) instituirea unui sistem de înregistrare.. m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. instalaţii de legare la pământ. încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă..Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).. măsură şi control. 2. cu datele de identificare a surselor de alimentare cu energie electrică). în condiţiile legii. s) aplicarea de metode performanţe de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare. . specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator. x) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public. Art. . (se trece numărul anexei).

Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr. după caz: a) factorul de menţinere va fi de ..În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar. 16. cu datele necesare identificării podurilor şi a pasarelelor). (se va preciza numărul anexei). anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. Art. cu datele necesare identificării căilor de circulaţie). 21. Art..Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice. (se trece numărul anexei).Parcurile. Valoarea stabilită va fi de minim 70%). . . denumirea arterei/străzii. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.Art. 22. . 24. târgurilor şi altora asemenea). anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.. . spaţiile de agrement.. . d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public. Art.. posturilor de transformare. 9.. istorice. tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia. sportive. e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor.. . d) programul de reabilitare şi extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. . . . Art. 19. 4..% (se va trece valoarea factorului de menţinere. anexă la prezentul caiet de sarcinicadru. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr. ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală. la care trebuie realizat iluminatul ornamental-festiv). .. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr..Caracteristicile podurilor.. tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate. pieţelor. . 5. 20. (se trece numărul anexei).Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr.. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat. Art..Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în anexa nr.Inventarul zonelor de risc. târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. spaţiilor de agrement. cu datele necesare identificării căilor de circulaţie).. 7... anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru... (se trece numărul anexei care se va completa 181 cu datele din tabelul nr. 23. 8. anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru. b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului.. . c) controlul calităţii serviciului asigurat. Art. . Art. . inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în anexa nr.. . Art.. (se trece numărul anexei). . . (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. b) descrierea instalaţiilor. cu datele necesare identificării căilor de circulaţie).. 3.Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate în anexa nr. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.. inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare. 14. cu datele necesare identificării căilor de circulaţie destinate pietonilor şi bicicliştilor). . 18. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din Tabelul nr. Art. 25.Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în anexa nr. Art. tipul reţelei de alimentare. cu datele necesare identificării monumentelor de artă. lungimea acesteia. . sunt prezentate în anexa nr.. .. e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public.. 182 . cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat..Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public. modul de realizare a iluminatului. Art. . . 6. . în caietul de sarcini se vor trece. cu datele necesare identificării parcurilor. 15. pieţele. 17. (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. de importanţă publică sau culturală. înălţimea de montare a corpurilor de iluminat. . cu precizarea categoriei arterei de circulaţie.Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze: a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune. 10.. cu datele necesare identificării acestora). (se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr.

1 Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat Nr.. l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică. materiale şi piese de schimb. după caz. Tabelul nr. în condiţiile legii. r) asigurarea. întreţinerea acestora. realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente. a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă. n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat. crt. i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat. prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri. n 184 . j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei. disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat. în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/ modernizare elaborate de către consiliul local. echipamentelor.f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public. p) dezvoltarea/modernizarea. 6. 7. 183 s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice.. m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora. 5. h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente. în conformitate cu programele aprobate. k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară. prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice. . 2. de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public. specificaţi în regulamentul serviciului. Locaţia Denumirea Puterea nominală Anul punerii în funcţiune Ultimul RK Tensiunea nominală Up/Us Puterea instalată Puterea disponibilă 1. planificarea reparaţiilor capitale. 4. o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi. după caz. servicii. s) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem. t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public. g) întocmirea sau reactualizarea. q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa. 8. având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public. pe toată durata de executare a serviciului. sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 3.

. zone cu risc infracţional. central. 6. altele locaţia. Locaţia tronsonului în reţea Subteran/ aerian Secţiunea Materialul Anul punerii în funcţiune Ultima revizie Trifazic/ monofazic Lungimea Nr. n 1. crt. catenar asfalt. crt. n 1 2 1. 3. 6. Denumirea tronsonului Clasa sistemului de iluminat Amplasarea dispozitivelor de iluminat1 Lăţimea tronsonului Lungimea tronsonului Tipul carosabil2 2 incandescenţă. 5. Tipul zonei de risc1 Locaţia Lungimea/suprafaţa2 Clasa sistemului de iluminat 1.. Denumirea tronsonului Tabelul nr. 5. altele decât tunelurile şi pasajele subterane rutiere Nr. altele 185 treceri de pietoni. 4. în funcţie de tipul zonei de risc 186 1 . 2. vapori de sodiu. scadenţa metrologică Tabelul nr. 4. n bilateral alternat. 6. bilateral faţă în faţă. 3.. grădiniţe etc. vapori cu mercur. şcoli. 2 Situaţia reţelelor de distribuţie a energiei electrice Nr. 6. 7. seria. puterea. 3. LED... 8. crt.. . 7. lungimea sau suprafaţa. 5.Tabelul nr. 4. . 2. 8. 2. caracteristici transformator de curent. . 7. n 1 Tabelul nr. 4 Inventarul corpurilor de iluminat Numărul stâlpilor de susţinere Numărul Tipul Puterea corpurilor/ sursei de instalată stâlpilor lumină1 Denumirea staţiei de alimentare Identificarea punctului de conectare/ deconectare Identificarea punctului de măsură2 1. 3 Clasificarea căilor de circulaţie Nr.. fluorescente. intersecţii semaforizate şi nesemaforizate. beton. după caz. . 2. 8. pavaj. 4. 2 se va specifica. 5. 7.. 8. 3. crt. fără electrozi. 5 Zonele de risc. axial.

. n 188 . . n 1 Amplasarea Specificaţia obiectivului Tipul sursei de lumină1 Puterea instalată 1. LED. crt. corpuri de iluminat Iluminat de siguranţă Orientarea Lungimea tip sursă de lumină distanţa dintre corpuri iluminat puterea instalată înălţime montare corp Monumente de artă.. 9 . n incandescenţă. 4. nr. 9 . fără electrozi. 4. Tabelul nr. vapori de sodiu. 4. 6. 7. 7. 3. 3. obiective de importanţă publică sau culturală Nr. 2.. 4. 8. 7 Situaţia tunelurilor/pasajelor subterane rutiere Iluminat normal Orientarea Lungimea Lăţimea Locaţia distanţa dintre corpuri iluminat puterea instalată înălţime montare corp Nr. fluorescente. n 187 1. 6. corpuri/stâlp Distanţa dintre stâlpi Înălţimea montare corp Tipul sursei de lumină Numărul stâlpilor de susţinere Puterea instalată Locaţia Lungimea Lăţimea 1.. 8. 6 Lăţimea Locaţia Numărul dispozitivelor de iluminat Nr. 5. crt.. istorice. 8. 7. tip sursă de lumină nr. 2. 5. 6. corpuri de iluminat Nr. 2. crt. 9 . crt.. 3. 5. 2. 5.. 6. 8 Caracteristicile podurilor şi pasarelelor Nr. vapori cu mercur. 8.Tabelul nr. 3. 1.. altele Tabelul nr. 7.

(5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. al art. nr. 320 bis din 14 mai 2007. 6. corpuri de iluminat/ stâlp Puterea instalată Având în vedere prevederile art. (2) lit. 5/93 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public*) Emitent: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr.S.N. Art.C. n Tabelul nr. 10 Parcurile. 5/93/2007 a fost publicat şi în Monitorul Oficial al României. târgurile şi altele asemenea Nr.. 320 din 14 mai 2007 1. 5.Departamentele şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi ) Ordinul nr. . 4. 2. 3. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A. Locaţia Clasa sistemului de iluminat Numărul corpurilor/stâlpilor Numărul stâlpilor de susţinere Tipul sursei de lumină Puterea instalată ORDIN NR.. 7. 6. (1). a) din Legea energiei electrice nr. stâlpi susţinere Lungimea Lăţimea Nr.. 10 alin. n 1 date necesare identificării amplasării aleilor. 8. 230/2006. . 7..Se aprobă Contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.Tabelul nr. 190 * 1. Partea I. Tipul locaţiei Locaţia Zona1 Nr. 4 alin. crt. 13/2007. cu modificările şi completările ulterioare.. 1. 5. 3. 11 alin. preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emit urmãtorul ordin: Art. spaţiile de agrement. 2. (2) şi alin. 189 . crt. 9 Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor Nr. (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. . al art. . în temeiul art. 11 alin. 8. căilor de circulaţie interioare etc. 4. 2.R. pieţele. precum şi referatele de aprobare întocmite de Departamentele de specialitate din cadrul autorităţilor de reglementare. prevăzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

........ ...... Durata contractului Contractul de folosire a infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public se încheie pe durata existenţei acesteia....................... deschis la Banca ..............N................. CUI nr...............1..... fax nr........... 3........... conform anexei nr. având funcţia de ........... denumite în continuare Părţi........................... Partea I. înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului cu numãrul.......... . având funcţia de ............................ 3.. telefon nr...... 2. s-a convenit încheierea prezentului contract.. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul localităţii .. în calitate de proprietar al sistemului de distribuţie a energiei electrice...C.............. denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.......... cu sediul în localitatea ........... .. ................... având funcţia de ......... 192 Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. ANEXĂ CONTRACT – CADRU privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr..................................).................S... 51/2006. în calitate de autoritate a administraţiei publice locale.................R........ judeţul/sectorul ......... Art... reprezentatã prin .. .............. ........... Nicolae Opriş Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.................. şi: Consiliul local/Primăria localităţii .... str........C.... ........ . / ... ........ reprezentată prin ........... ............ având funcţia de ...... şi prin .............. fax nr... şi prin ..................................... 191 * ....... respectiv .... .... telefon nr..... cu respectarea prevederilor de mai jos........ cont nr.. 93 din 20 martie 2007 ) Conform prevederilor Legii nr.. denumit în continuare Proprietar..Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală*) vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.. Jeanina Preda Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Nr.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României.... Părţile contractante Între S.............. nr....... ..... 1.......... judeţul/sectorul .... începând cu data de 21 martie 2007................... 5 din 20 martie 2007 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală Nr..... denumit în continuare Autoritate locală......

. în punctele de aprindere. . sunt. . siguranţe. 8. 3)..schema de acţionare şi a cascadei pentru conectare/deconectare automată a iluminatului. 6..punctele de delimitare a celor două sisteme. 2 la prezentul contract. a tipului şi numărului de corpuri. cu precizarea celor din care se alimentează reţeaua de iluminat public.2 În cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public. condensatoare.1 În cazul sistemelor folosite atât pentru distribuţia energiei electrice.. Definiţii Termenii şi expresiile care se regăsesc redactate cu caractere italice au semnificaţia prezentată în anexa nr.. 8.demontări de elemente ale sistemului de iluminat public. .. după caz: a) documentaţia tehnică a sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a sistemului de iluminat public. balasturi. după caz. în primul caz. indicându-se lungimile pe tronsoane. şuruburile de prindere a cablurilor fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice. ploi torenţiale. Preţul contractului Folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând Proprietarului de către Autoritatea locală.analiza stării tehnice a instalaţiilor. 1) cu: . . . la punctele de racord ale cablurilor de plecare către punctele de aprindere. dacă acest lucru nu este posibil. cu indicarea tipului de stâlp. secţiunea şi tipul conductoarelor. Intrarea în vigoare a contractului Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi.. la clemele la care se racordează coloanele de alimentare ale corpurilor de iluminat public în reţeaua aeriană. numărului lămpilor şi a puterii totale absorbite. . .intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii. formarea de chiciură etc..intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări.. înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesoriilor (lămpi. Contorul de măsurare este în sarcina distribuitorului de energie electrică.. pentru realizarea serviciului de iluminat public...punctele de conectare/deconectare a iluminatului. respectiv.posturile de transformare. revizii tehnice şi reparaţii curente.. care va conţine planul cu schema detaliată a reţelei de distribuţie şi a instalaţiilor de iluminat public (anexa nr. .1 Autoritatea locală are dreptul de a executa exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public. 5.controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite: vânt puternic. cu precizarea tipurilor de lucrări şi a condiţiilor pentru executarea acestora conform normelor. din sistemul de iluminat public. . cât şi pentru iluminatul public. se face în mod gratuit. numărul. clemele şi implicit contactele electrice se consideră ca făcând parte din sistemul de iluminat public. respectiv. Puncte de delimitare Punctele de delimitare sunt: 8. al circuitelor de iluminat public. iar în cel de-al doilea caz. la punctele de racord ale cablurilor care le alimentează. 9. .. ignitere. 193 c) convenţia de lucrări..amplasarea corpurilor de iluminat.locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv. cu indicarea punctelor de alimentare. în aval de punctele de delimitare.. de regulă în tablourile de distribuţie..4. anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (anexa nr. d) copii ale/a avizelor tehnice de racordare.. b) convenţia de exploatare. coloa194 . . respectiv de a efectua lucrări operative... care constituie anexe ale acestuia.revizia şi....traseul reţelei de distribuţie şi. Drepturile Autorităţii locale 9.. Documentele contractului Documentele contractului. cum ar fi: . Convenţia se încheie pe baza unei convenţii-cadru propuse de operatorul de distribuţie şi aprobată de autorităţile de reglementare competente. a numărului şi puterii lămpilor etc.. viscol. 7.

în condiţiile legii: a) dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate. respectiv pentru modernizarea sau retehnologizarea acestuia. revizii. d) dreptul de a efectua. care cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a sistemului de distribuţie a energiei electrice din localitate. în cazul în care vrea să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului. tăierile de modelare a vegetaţiei dacă aceasta afecteazã funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de iluminat public din aval de punctele de delimitare. 9. din categoriile prevăzute în convenţia de la pct. prin aparataj reglat/calibrat corespunzător. în aval de punctele de delimitare. dacă acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. f) să solicite Proprietarului încheierea unui program de lucrări pentru fiecare lucrare în parte. f). şi să suporte. respectiv prin operatori economici atestaţi conform „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. cu personal specializat. 7 lit. costurile acestei dezvoltări. Drepturile Proprietarului Proprietarul are următoarele drepturi. elaborate conform legii. 10. dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme. impozite şi alte obligaţii de plată.ne de alimentare etc. reparaţii şi avarii.acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite (conectarea şi deconectarea ghirlandelor etc. g) să respecte etapele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. c) să solicite prin cerere Proprietarului luarea de măsuri suplimentare de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii. la realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de iluminat public. Obligaţiile Autorităţii locale Autoritatea locală are următoarele obligaţii: a) să asigure exploatarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemului de iluminat public. care necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare şi să execute lucrările numai în baza acestui program. e) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare. c) dreptul de a beneficia de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute cu titlu gratuit. cu personal specializat. pentru reviziile. şi cu respectarea prevederilor acesteia şi a obligaţiei precizate la pct. . Lucrările se execută cu anunţarea proprietarului. 7 lit. f) să solicite despăgubiri Autorităţii locale în cazul în care. 9. reglementările de securitate a muncii în vigoare şi instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în exploatare. d) să asigure permanent. lucrările de defrişare a vegetaţiei şi/sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei minime faţă de reţeaua electrică de distribuţie din localitate. în condiţiile legii. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”. de suprafaţă sau aeriană. e) dreptul de a fi scutit de plata de taxe. b) să respecte. funcţionarea selectivă a protecţiilor din sistemul de iluminat public în raport cu cele din sistemul de distribuţie a energiei electrice. lucrările respective se proiectează şi se execută numai cu 196 .).3 Dreptul de a efectua. execută.2 Autoritatea locală are dreptul de a dezvolta serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice a Proprietarului.înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de iluminat. 11 lit. ca urmare a unor intervenţii neautorizate sau ca urmare a unor defecţiuni produse în instalaţia acestuia. reparaţiile şi intervenţiile necesare. g). 195 11. în condiţiile legii. c). b) servitutea de trecere subterană. cu ocazia intervenţiei pentru modernizări. . instituite de către autorităţile publice. c) sau prin programele prevăzute la lit.). numai cu personal calificat şi autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale. s-au produs daune la instalaţiile aflate în exploatarea Proprietarului.

pe toată perioada în care aceasta acţionează. pentru remedierea deranjamentelor. pentru realizarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere/ mentenanţă a sistemului de iluminat public. pe cât posibil. să impună acestora obligaţiile specifice ce derivă din prezentul contract. f) să încheie cu Autoritatea locală o convenţie de exploatare. 13. Obligaţiile Proprietarului Proprietarul are următoarele obligaţii: a) să permită. dacã acestea nu sunt convenite prin convenţia de la pct. k) să restituie Proprietarului.1. h) să obţină avizele. în condiţiile prezentului contract. complet. precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare. 14. cu confirmarea autorităţii competente de la locul producerii evenimentului 198 . apreciind şi perioada în care urmările ei încetează. ce se execută în instalaţia Autorităţii locale. 14. cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare. e). precum şi cu nominalizarea personalului Părţilor cu competenţă în exploatarea instalaţiilor proprii şi modalităţile de contactare. c). e) să încheie program de lucrări cu Autoritatea locală. 7 lit. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic”. folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice care îi aparţine pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea locală. la solicitarea acesteia. anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract. 197 b) să respecte reglementările şi normele generale şi specifice de protecţie şi securitate a muncii în vigoare pentru activitatea de distribuţie şi utilizare a energiei electrice.3 Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi. Norme Activitãţile de exploatare şi de mentenanţă a sistemului de distribuţie a energiei electrice. acestea să coincidă ca perioadă de execuţie cu lucrările planificate ale Proprietarului şi să colaboreze cu acesta în scopul de a se afecta cât mai puţin alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Forţa majoră 14. respectiv a sistemului de iluminat public se fac de către Părţi. anexă la contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau la contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi la prezentul contract. j) la încheierea contractelor cu operatori ai serviciului de iluminat public sau operatori economici atestaţi. d) să nu execute manevre sau lucrări în instalaţiile Autorităţii locale situate în aval de punctul de delimitare.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. ghirlande etc. dacă acestea sunt necesare şi prevăzute de norme pentru executarea unor lucrări în instalaţiile Autorităţii locale.2 Forţa majoră exonerează Părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. bunurile acestuia dezafectate ca urmare a executării de către Autoritatea locală a unor lucrări de reabilitare sau modernizare a sistemului de iluminat public. execută.operatori economici titulari de atestat conform „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. cu respectarea normelor. l) să programeze lucrările în sistemul de iluminat public care necesită scoaterea de sub tensiune şi a reţelei de distribuţie a energiei electrice astfel încât. în decurs de 48 de ore de la apariţia acesteia. 7 lit. corpuri de iluminat. în vederea casării şi valorificării ca materiale recuperabile.) sau prin înlocuirea celor existente cu altele de alt tip. pe bază de proces verbal. acordurile şi autorizaţiile stabilite de actele normative în vigoare pentru modificarea sistemului de iluminat public prin montarea de elemente suplimentare (console. 14. dar necesită intervenţii şi în instalaţiile Proprietarului situate în amonte de punctul de delimitare. c) să ia măsuri de protecţie şi securitate a muncii în instalaţiile proprii. la cererea acesteia. i) să încheie cu Proprietarul o convenţie de exploatare. braţe. c) sau prin programele prevăzute la lit. 12. cu stabilirea modului de colaborare dintre Părţi pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la pct. 9. pentru fiecare lucrare din categoriile prevăzute în convenţia de la pct.

1 În cazul extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice.1. dacă aceasta va fi folosită şi pentru iluminatul public. prin tratative directe. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Părţile îşi vor îndeplini în continuare obligaţiile care le revin conform prezentului contract.1 Contractul se reziliază. 14. cu justa despăgubire. fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă. 14. Dimensionarea extinderii sistemului de distribuţie a energiei electrice se va face în mod corespunzător deciziei părţilor. 199 18. în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării. Părţile vor stabili.6 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.. 22. 20. Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare. Comunicări. a adresei. poate fi preluată de către Autoritatea locală. Legea aplicabilă contractului. Rezilierea contractului 16. Dispoziţii finale 22. 20. 21. de comun acord. documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. Soluţionarea litigiilor 18. calculată la valoarea neamortizată a infrastructurii disponibilizate. sau al reconstrucţiei celui existent. după 15 zile de la începerea acestor tratative. În cazul în care. se va comunica în scris celeilalte Părţi. Plata de daune Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi dă dreptul Părţii lezate de a pretinde plata de daune . 18. 17.2.4 Partea care invocă forţa majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. se suportă. în cazul realizării unui sistem de iluminat public cu infrastructură proprie. Părţile contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.interese.1. de către Autoritatea locală.1.1 şi prin actualizarea acesteia. 20. 20. Modificarea contractului 15. Până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. fax sau email. respectiv de către Proprietar. Limba care guvernează contractul. a numărului de telefon sau de fax etc. după caz: a) la cererea Autorităţii locale. dar antrenează obligaţia Părţii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi contractante prin faptul necomunicării. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon. infrastructura aferentă sistemului de distribuţie care nu mai este necesară acestuia. Orice comunicare între Părţi. dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestora.2 În cazul în care Proprietarul modifică traseul liniei electrice aeriene. 22. după caz. 16. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 200 . 15. Limba care guvernează contractul este limba română.2 Modificarea contractului se face prin acte adiţionale în care se menţionează modificările intervenite în anexa nr.3.2 Eventualele costuri aferente unor lucrări în sistemul de distribuţie a energiei electrice sau în sistemul de iluminat public.1 Contractul se modifică în situaţiile în care intervin modificări sau extinderi în instalaţiile menţionate în anexa nr.2. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. 16. 14. conform legii.ce constituie forţă majoră şi certificarea ei de către Camera de Comerţ şi Industrie. 19. finanţată în condiţiile legii.5 Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlatură efectul exonerator de răspundere al acesteia. trebuie să fie transmisă în scris. b) prin acordul părţilor. 15. generate de rezilierea contractului.

a adresei. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic.3. 22. în totalitate sau parţială. Proprietarul transmite Autorităţii locale propunerea de contract. Autoritate locală. semnat de ambele Părţi. se va comunica în scris celeilalte Părţi.c. prin care se acordă o permisiune unui operator economic. asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică. c) a prezentului contract. propuneri pentru convenţia−cadru prevăzutã la pct.. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract.. 22. Prezentul contract s-a încheiat astãzi .22. 7 lit.. Toate modificările intervenite în prezentul contract se vor face numai prin act adiţional. aval Noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile sistemului de distribuţie a energiei electrice spre instalaţiile sistemului de iluminat public Act tehnic şi juridic... pentru desfăşurarea de activităţi de proiectare sau executare de instalaţii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament. în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării. în 2 (două) exemplare....6 Propunerea de contract se iniţiazã de către Autoritatea locală şi se transmite Proprietarului.. 22. emis în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. deopotrivă originale. 2 la contractul-cadru DEFINIŢII Amonte. execută.. prin care se precizează aspecte legate de delimitarea 202 Atestat Autorităţi de reglementare competente Aviz tehnic de racordare Balast Convenţie de exploatare 201 . Pentru neexecutarea... a numărului de telefon sau de fax etc. din care unul la Proprietar şi unul la Autoritatea locală. prevăzute la solicitarea avizului Dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară Act juridic încheiat între operatorul de distribuţie (distribuitor) şi un utilizator al reţelei de distribuţie.. Proprietar. ANEXA Nr. persoană juridică..4 Orice schimbare privind numele uneia din Părţile semnatare..7 Operatorii de distribuţie vor elabora şi transmite spre aprobare până la 30 aprilie a.. în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului.. Părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. Dupã completarea cu anexe.5. 22. care se emite de către operatorul de reţea la cererea unui consumator...

la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine. revoluţii. fără a crea o imposibilitate de executare. sau pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale Daune interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale Un eveniment mai presus de controlul părţilor. care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor. dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi. o reţea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea. asigurarea întreţinerii şi dacă este necesar. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora. respectiv. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care. care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină Prejudicii suferite de una sau ambele părţi semnatare ale contractului Daune interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială. acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN. restricţii apărute ca urmare a unei carantine. contracte sau alte documente oficiale Orice persoană care deţine. condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor. filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior. pot fi considerate asemenea evenimente: rpzboaie. realizarea conducerii operative prin dispecer. intervenţii în caz de incidente/deranjamente etc. reglementări. circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare. hotărâri şi alte acte normative. interconectarea 204 Licenţă Daune Daune interese compensatorii Daune interese moratorii Forţă majoră Lucrări operative Mentenanţă Norme Operator de distribuţie . acolo unde este aplicabil. care nu putea fi prevpzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilp executarea şi. urmărirea comportării în timp a instalaţiilor Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor.instalaţiilor. prin care. incendii. enumerarea nefiind exhaustivă. prescripţii energetice. reglajul protecţiilor. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi 203 Igniter Dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor Actul tehnic şi juridic emis de ANRE. coduri. respectiv pieţei de energie electrică Ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor. Corp de iluminat Aparat care serveşte la distribuţia. ci enunţiativă. îndeplinirea contractului. embargou. executarea manevrelor. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale. executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor. regulamente. sub orice titlu. instrucţiuni. instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor considerate mijloace fixe aflate în exploatare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate Standarde.

fotometrice şi/sau mecanice Sistem de iluminat public Reparaţii curente Reţea electrică de distribuţie (RED) Revizii tehnice Sursă de lumină/lampă Serviciul de iluminat public 206 . instalaţii de legare la pământ. eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese. prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv Ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea. având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată Serviciu comunitar care cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea. linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene. destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică Ansamblul format din puncte de aprindere.acesteia cu alte sisteme. console. cu excepţia acelora dintre elementele care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice Obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice. fundaţii. cutii de distribuţie. cutii de trecere. echipamente de comandă. precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice Operator de iluminat public Punct de delimitare Persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare. în scopul asigurării iluminatului public Sistem de distribuţie a energiei electrice Totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii. coordonarea şi responsabilitatea 205 autorităţilor administraţiei publice locale. staţii electrice. accesorii. corpuri de iluminat. curăţirea. elemente de susţinere a liniilor. conductoare. automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public. inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora. emisă de autoritatea competentă. cât şi pentru distribuţia energiei electrice reprezintă punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public Ansamblu de operaţii executate periodic. cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv. în baza unor programe. posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. care asigură prestarea serviciului de iluminat public În cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public. armături. izolatoare. reglarea. cleme.