ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 5
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
Γ
Γαβαζίδης-Γιαβανίδης
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005

(Σημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για το γράμμα Γ)
Τόμος 2ος- Σελίδες 49–174