ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢

ΜΕΡΟ΢ 5 (2)
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
Γ
Γιαβανίδης-Γκαϊτατζθς
mas.gr

2012

[ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΗ΢ΣΕ

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΗ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢]

ΜΕΡΟ΢ 5°(2)
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005

(΢ημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για το γράμμα Γ)
Τόμος 2ος- Σελίδες 175–300