ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 5 (3)
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
Γ
Γκαϊτατζής-Γωργωτζόγλου
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

ΜΕΡΟ΢ 5° (3)
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005

(΢ημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για το γράμμα Γ)
Τόμος 2ος- Σελίδες 301–416