Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 6. 11. 2012.

Godina LXIX • Broj 23.671

CIKBiH odbacio zahtjev za poni{tenje izbora u Srebrenici, ali

Propusti odga|aju potvr|ivanje!
3. strana

Interesantno je da jedino ranija odluka o odbacivanju zahtjeva za poni{tenje rezultata donesena 29. oktobra nije na vrijeme sa~injena i dostavljena podnosiocu, kao i da se osam dana tragalo za prigovorom Koalicije za Republiku Srpsku

Almir Be}arevi}

BiH JE GAZPROMOVA GRE[KA U MJERENJU
Ivani} o dogovoru Dodika i Lagumd`ije

4-5. strana

SPORAZUM ZA IZVLA^ENJE NOVCA
6. strana

OBAMA ILI ROMNEY?
7. strana

Predsjedni~ko finale u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama

DANAS PRILOG

Helez u petak s predstavnicima RVI-ja, Instituta i {efovima timova

ZDK jo{ ~eka na promjene

Na novu reviziju ~eka 155 RVI-ja TRGOVINA UVELIKO TRAJE iz Gora`da
7. strana 7. strana

U @I@I
Vlada Federacije BiH

2

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Zasjedala Skup{tina HN@-a

Porasli prihodi namjenske industrije

Po~ela provedba sudske odluke
Imenovano je povjerenstvo da se rije{i problem dvije {kole pod jednim krovom, kazao je Denis Lasi}, premijer HN@-a
Skup{tina Hercegova~ko-neretvanske `upanije usvojila je ju~er niz zaklju~aka kojima je cilj pobolj{ati stanje u obrazovanju u ovoj `upaniji. Na zahtjev SDP-a, ju~er je odr`ana tematska sjednica Skup{tine HN@-a o stanju u obrazovanju u ovoj `upaniji. Zaklju~eno je, izme|u ostaloga, da se svi zakonski propisi u sektoru obrazovanju moraju primjenjivati te da se `urno usvoje nedostaju}i podzakonski akti. Zaklju~eno je i da Vlada HN@a, u skladu s usvojenim stavkama u ovogodi{njem prora~unu, izvr{i financiranje visoko{kolskih ustanova te da {to prije preuzme njihova osniva~ka prava. Skup{tina je zaklju~ila i da se u narednim godinama treba stabilizirati financiranje visoko{kolskih ustanova i to u skladu s prora~unskim mogu}nostima. Tako|er, usvojen je zaklju~ak da se dostavi informacija o radu Komisije za provedbu presude o ukidanju diskriminacije u~enika (dvije {kole pod jednim krovom, op.a). U prora~unu za 2013. godinu trebalo bi izdvojiti sredstva za obnovu osnovnih i srednjih {kola u @upaniji.

Federalni ministri ju~er usvajali izvje{taje, a danas }e raspravljati o izmjenama Zakona o poreznoj upravi

Tematska sjednica posve}ena obrazovanju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za danas je najavila redovnu sjednicu na kojoj }e se ministri, izme|u ostalog, baviti izmjenama Zakona o poreznoj upravi. Vlada FBiH ju~er je na tematskoj sjednici usvojila niz izvje{taja o poslovanju, ali ne i izvje{taj o svom radu za prvih {est mjeseci ove godine, iako je bila druga ta~ka dnevnog reda.

Legalno lihvarenje
Oslobo|enje saznaje da se planirane izmjene Zakona o poreznoj upravi odnose isklju~ivo na promjenu na~ina pla}anja dugova firmi. Kako nam je poja{njeno, izmjenama }e se predlo`iti da firme Poreznoj upravi prvo plate glavnice koje duguju, a tek potom kamate. Sada{nji zakonski propisi upravo nala`u da se prvo pla}aju kamate. - Radnici nemaju ni{ta od toga {to firme uplate kamate na dug za doprinose. To je legalno lihvarenje, poja{njeno je za Oslobo|enje. Me|u nizom ju~er usvojenih izvje{taja o pro{logodi{njem poslovanju, Vlada je prihvatila i onaj o namjenskoj industriji. Prema tom izvje{taju, ukupan prihod namjenske industrije u 2011. iznosi 55.333.955 KM i ve}i je za 8.242.895 KM ili za 17 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi bili su 69.235.127 KM i manji su za 313.747 KM. Poslovni gubitak iznosi 13.902.947 KM i manji je za 8.554.867 KM, ili za 59 posto nego u 2010. - Zbog izra`enog nedostatka kvalificirane radne snage u namjenskoj industriji, zadu`ena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te obrazovanja i nauke da, shodno nadle`nostima, pokrenu inicijativu kod kantonalnih ministarstava obrazovanja po pitanju obuke i edukacije potrebnog profila radnika, saop{teno je nakon ju~era{nje sjednice Vlade FBiH. Osim pomenutih, pred federalnim ministrima ju~er su bili izvje{taji o pro{logodi{njem poslovanju privrednih dru{tava iz

oblasti energije, industrije i rudnika u kojima federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravlja~ka prava po osnovu dr`avnog kapitala. Razmatrani su i izvje{taji o pro{logodi{njem poslovanju Rudnika u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ali i izvje{taji o pro{logodi{njem radu federalnog Tu`ila{tva, Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Komisije za koncesije FBiH, te informacije o pro{logodi{njem poslovanju dru{tava za osiguranje, privrednih dru{tava iz nadle`nosti federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. Vlada je raspravljala i o stanju prehrambene industrije u FBiH uz pregled uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH.

Osniva~ka prava
Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i spor ta HN@-a Zlatko Had`iomerovi} izjavio je kako novca za obrazovanje nedostaje, ali kako }e Ministarstvo nastojati kroz sve budu}e aktivnosti preuzeti barem privremeno osniva~ka prava Sveu~ili{ta u Mostaru i Univerziteta “D`emal Bijedi}”, kako bi te obrazovne ustanove mogle tra`iti kredite. On je naveo kako trendovi pokazuju da }e zbog zloupotreba u zapo{ljavanju u {kolama uskoro svako radno mjesto u obrazovanju biti dovedeno u pitanje, jer }e se u opasnost dovesti sistem financiranja obrazovnog sektora. Predsjednik Vlade HN@-a Denis Lasi} je, pak, rekao kako se krenulo u proceduru provo|enja odluke Op}inskoga suda u Mostaru u slu~aju dvije {kole pod jednim krovom. - Trebamo znati da samo Ministarstvo obrazovanja to ne mo`e iznijeti bez potpore i op}inskih struktura, pa i cijele Vlade. Imenovano je povjerenstvo da se taj problem rije{i i da se ta sudska odluka provede. Kada je u pitanju visoko obrazovanje, problem je {to se ono nedovoljno financira s razine @upanije i mi smo toga svjesni. Nastojat }emo to maksimalno popraviti kroz rebalans prora~una kako bi se njihove osnovne potrebe mogle pokriti, izjavio je premijer HN@-a.

Tehnolo{ki vi{ak
- Svi su zaklju~ci usvojeni jednoglasno. Ova je sjednica dala mogu}nost da nadle`no ministarstvo kreira informaciju o problemima u financiranju obrazovanja. Mi moramo na{e obrazovanje poku{ati dovesti na nivo Europske unije. Imamo i tehnolo{kog vi{ka u {kolama, a istovremeno {kole raspisuju natje~aje za nove uposlenike, rekao je zastupnik SDP-a u Skup{tini HN@-a Aner @uljevi}.

Racionalizacija kadrova
Govore}i, pak, o racionalizaciji osnovnog i srednjeg obrazovanja, Lasi} je istaknuo kako u HN@u postoji problem jer na 12 u~enika dolazi jedan nastavnik, dok je standard da jedan nastavnik dolazi na minimalno 18 u~enika.
J. GUDELJ

Samo jedna privatizacija
Razmatran je izvje{taj o realizaciji Plana privatizacije i programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH (FAP) za prvo polugodi{te 2012. u kojem periodu su aktivnosti usmjerene na pripremu i objavu javnih poziva za prodaju dr`avnog kapitala UNIS d.d. Sarajevo i [ipad Export Import d.d. Sarajevo, prodaju imovine u maloj privatizaciji, kontrolu ugovora, pasivnog podbilansa i ostale privatizacijske aktivnosti. FAP je u ovom periodu realizovao jednu prodaju imovine u maloj privatizaciji (prihod pripada preduze}u), dok kantonalne agencije nisu imale realizovanih prodaja. Na ju~era{njem dnevnom redu tematske sjednice bio je i niz zahtjeva za saglasnost Vlade za raspisivanje konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta, kao i niz pravilnika o unutra{njoj organizaciji federalnih organa uprave i upravnih organizacija ~iji je cilj efikasnija unutra{nja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, kao i omogu}avanje za po {lja van ja oni ma ko ji su obrazovanje stekli kroz bolonjski proces. M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

SDPBiH

Zaprepa{teni pismom BHAAAS-a
SDPBiH zaprepa{ten je sadr`ajem pisma koje je grupa ljudi iz Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) uputila predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumd`iji u vezi s postignutim dogovorom o programsko/projektnoj saradnji izme|u SDP-a i SNSD-a, prenosi Fena. Iz SDP-a poja{njavaju da se sadr`ajem pisma “dr`i predavanje o patriotizmu ~ovjeku koji je skoro `rtvovao svoj `ivot time {to je ostao u opkoljenom Sarajevu i koji je, za razliku od mnogih drugih koji se danas busaju u prsa tzv. patriotizmom, istinski slu`io svojoj domovini”. - Niko nema prava, pa ni doti~ne osobe, osporavati dokazani patriotizam bilo kome pa ni ~ovjeku koji je ranjen na ulicama Sarajeva, i to u momentu dok je obna{ao du`nost potpredsjednika Vlade RBiH, i koji je zbog tog istog ranjavanja imao 12 te{kih operacija. Svako ima pravo da se osje}a patriotom, pa i pojedina~no svako od potpisnika pisma, {to ne sporimo, ali niko nema pravo to spo~itavati drugima, pogotovo ne dr. Zlatku Lagumd`iji, navedeno je u saop}enju SDP-a. Napominju da je jedan od potpisnika ovoga pisma u inter vjuu od prije pola godine rekao “da je patriotizam posljednje uto~i{te hulja”.

- Ne pada nam na pamet bilo kome osporavati pravo na mi{ljenje, ali s obzirom na to da je osnovni princip u akademskoj i nau~noj zajednici raspolaganje ~injenicama i faktima, te da se radi o predstavnicima akademske zajednice, sramota je da ljudi daju tako te{ke kvalifikacije i formiraju stavove i mi{ljenje, a da nisu ni pro~itali dokument koji je objavljen 24 sata nakon {to je ovo pismo napisano, stav je SDP-a. SDP izra`ava `aljenje {to su se ovi ljudi stavili na stranu i postali oru|e u rukama dijela SDA koji se posljednjih dana slu`i identi~nim medijskim aktivnostima koji su svojevremeno kori{teni u Milo{evi}evoj Srbiji kada je pripreman medijski teren za likvidaciju pokojnog Zorana \in|i}a, navedeno je u saop}enju SDP-a BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

U @I@I

3

CIKBiH odbacio zahtjev za poni{tenje izbora u Srebrenici, ali

Propusti odga|aju potvr|ivanje!
Interesantno je da jedino ranija odluka o odbacivanju zahtjeva za poni{tenje rezultata donesena 29. oktobra nije na vrijeme sa~injena i dostavljena podnosiocu, kao i da se osam dana tragalo za prigovorom Koalicije za Republiku Srpsku
Centralna izborna komisija BiH danas, izme|u ostalih, ne}e potvrditi rezultate lokalnih izbora za na~elnika i Skup{tinu op{tine Srebrenica. Razlog takve situacije mogli bi biti i ozbiljni propusti koje je na~inio Sekretarijat CIK-a BiH, s obzirom na to da je to produ`ilo rokove za `albeni postupak, a sve otvorilo i mogu}e dodatne sumnje i daljnju politizaciju izbornim rezultatima u Srebrenici. Vrlo indikativno, ali upravo jedino odluka CIK-a BiH, donesena na sjednici u ponedjeljak, 29. oktobra, kojom se odbacuje zahtjev za poni{tenje lokalnih izbora u Srebrenici po slu`benoj du`nosti, kao i nedopu{tenim progla{ava isti zahtjev SNSD-a, nije na vrijeme dostavljena podnosiocu prigovora?! skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, s obzirom na to da politi~ki subjekti ne mogu tra`iti poni{tenje izbornih rezultata. Koalicija za RS u svom prigovoru navela je kako je prebivali{te nakon izbora u Srebrenici “odjavilo 360 Bo{njaka, da su evidentirana 283 neva`e}a glasa~ka listi}a i da postoje prijave o kupovini glasova od nezavisnog kandidata za na~elnika Radojice Ratkovca” . Sa dva glasa za (Branko Petri} i Tihomir Vuji~i}) i pet protiv CIKBiH je odbacio i prijedlog predsjednika CIK-a BiH Branka Petri}a da se poni{te rezultati lokalnih izbora u Srebrenici i za na~elnika i SO Srebrenica.

CIKBiH: Kudi} optu`uje predsjednika Branka Petri}a

Foto: S. GUBELI]

}nost poni{tenja lokalnih izbora u Srebrenici. - Obavljena su ponovna brojanja sa redovnih bira~kih mjesta, ali i glasova pristiglih putem po{te uz strana~ke posmatra~e i nije evidentirana niti jedna primjedba. Sve do ~ega se do{lo, pa i broj fiktivnih pre-

Novi izbori za na~elnika I. Mostara
Ve}inom glasova, ~etiri za (Branko Petri}, Tihomir Vuji~i}, Stjepan Miki} i Irena Had`iabdi}) te tri protiv (Vedran Had`ovi}, Suad Arnautovi} i Mile Kudi}), u drugom krugu, CIKBiH je donio odluku o poni{tenju rezultata lokalnih izbora za na~elnika u Op{tini Isto~ni Mostar. - Odre|en broj bira~a fiktivno se prijavio u Srebrenici, bez namjere da se tu stalno nastani, {to potvr|uje njihova odjava prebivali{ta, a svojim su glasanjem na izborima mogli utjecati na dodjelu mandata. Zbog toga izbore treba poni{titi, obrazlo`io je svoj zahtjev Petri}. Vedran Had`ovi}, ~lan CIK-a BiH, istakao je kako nema niti jednog elementa kojim bi se utvrdila mogubivali{ta nije mogao uticati na rezultat, naglasio je Had`ovi}. ^lan CIK-a BiH Mile Kudi} ocijenio je da se u zahtjevu predsjednika CIK-a BiH o poni{tenju rezultata lokalnih izbora u Srebrenici radi o fiktivno izmi{ljenim razlozima. Kudi} je burno reagirao i na evidentirane propuste koji se odnose na nedostavljanje odluke CIK-a BiH sa sjednice od 29. oktobra i prigovora koji je zagubljen u

Kudi} ne vjeruje Petri}u
Tako|er, u protokolu CIK-a BiH zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poni{tenje rezultata lokalnih izbora u Srebrenici je spojen sa onim koji je dostavio SNSD isti dan, 25. oktobra, iako se radi o dva posebna politi~ka subjekta, {to se nije smjelo desiti. Prigovor je prona|en tek u petak, 2. novembra, osam dana nakon podno{enja, te stavljen na ju~era{nju hitnu sjednicu samo dan prije dono{enja odluke o potvr|ivanju rezultata lokalnih izbora odr`anih 7. oktobra. CIKBiH je ju~er zahtjev Koalicije za RS odbacio kao nedopu{ten, u

protokolu te dr`avne institucije. - Vrlo je simptomati~no da se radi o dvije odluke u kojima predsjednik CIK-a BiH ima druga~ije stajali{te. Postoji sumnja da se sve to desilo jer je nekome, a gledam ga (mislio na Petri}a, op. aut), stalo i u interesu ne{to drugo, odnosno da se ishodi druga~iji stav (poni{tenje rezultata izbora u Srebrenici, op. aut), zaklju~io je Kudi}. On je zatra`io i da se ju~era{nje odluke prije dostavljanja daju na uvid jer, kako je rekao, ne vjeruje ljudima za stolom (predsjedniku CIKa, op. aut).

Istraga i odgovornost
Provo|enje istrage kojom }e se utvrditi odgovornost u Sekretarijatu CIK-a BiH, te sankcionirati po~inioci koji su doveli do ovog stanja zatra`ili su i ~lanovi CIK-a BiH Suad Arnautovi}, Stjepan Miki}, Irena Had`iabdi} i Vedran Had`ovi}. - Napravljena su dva krupna propusta koja dovode u sumnju rad CIKa BiH {to se nije smjelo desiti, navela je Had`iabdi}.

Uzaludna su bila pravdanja Radoja [upete, {efa Sektora za pravne poslove i primjenu Zakona o sukobu interesa, da se “nije radilo o namjernoj pogre{ci, ve} ~injenici da je bio veliki broj prigovora i `albi (287), kao i da su za njega sve politi~ke stranke samo brojevi, te tvrdnje da rezultati svakako ne bi mogli biti objavljeni za Srebrenicu zbog mogu}eg `albenog postupka koji bi svakako trajao” . Kako Apelacioni odjel Suda BiH odluke po `albama donosi u roku tri dana od podno{enja prigovora na odluke CIK-a, a {to je vidljivo i iz ~injenice da je ve} potvr|ena odluka o poni{tenju rezultata lokalnih izbora za SO Isto~ni Mostar koju je CIKBiH donio na istoj sjednici, 29. oktobra, jasno je da iznesene tvrdnje nisu do kraja argumentirane. U skladu s tim, CIKBiH je nalo`io generalnoj sekretarki Bo`ici Ban da pokrene postupak utvr|ivanja i identificiranja li~ne odgovornosti uposlenika za po~injene nepravilnosti, nakon ~ega }e im biti izre~ene sankcije. Almir TERZI]

INICIJATIVA GLASA]U ZA SREBRENICU

BO@O LJUBI]

UDRU@ENJE SUDIJA BiH

Pozdravljena odluka SNSD-a
Gra|anska inicijativa Glasa}u za Srebrenicu pozdravlja odluku SNSD-a i Milorada Dodika da bojkotuje rad Skup{tine op{tine Srebrenica, saop}eno je iz Gra|anske inicijative Glasa}u za Srebrenicu, javlja Fena. - Smatramo da par tija koja je od ulaska u vlast potro{ila milione maraka poreznih obveznika na negiranje genocida i ne treba u~estvovati u vlasti Op{tine Srebrenica. Njihovo dosada{nje u~e{}e u vlasti, odnosno u radu Skup{tine je u svakom slu~aju bilo ~in politi~ke travestije prvog reda, navodi se u saop}enju. Iz Inicijative navode da ve}ina odbornika SNSDa svakako ne `ivi u Srebrenici, odnosno BiH, nego u Srbiji i Dodikovu odluku pozdravlja kao na~in da novac poreznih obveznika BiH namijenjen za isplatu odborni~kih pau{ala ostane u na{oj zemlji. - Sigurni smo da }e nova op}inska administracija novac koji bude u{te|en na taj na~in iskoristiti na najkonstruktivniji na~in i za nove projekte povratka i osiguranja radnih mjesta za povratnike, isti~u iz Inicijative. Glasa}u za Srebrenicu nije iznena|ena Dodikovim zahtjevima, ali koristi ovu priliku da najo{trije osudi pona{anje predsjednika CIK-a Branka Petri}a, ko-

ji ne priznaje i podriva odluke dr`avnog organa kojim predsjedava. Rije~ je o odluci CIK-a da se odbije zahtjev tzv. Koalicije za Srpsku za poni{tenje izbora u Srebrenici. - Petri}eve izjave o tome smatramo zloupotrebom polo`aja i pritiskom na nezavisno sudstvo, odnosno Sud BiH pred kojim se mo`e na}i kona~na odluka o izborima u Srebrenici. Nagla{avamo da su izbori u Srebrenici odr`ani u skladu s Ustavom dr`ave BiH, njenog entiteta RS i izbornim zakonodavstvom BiH, te da je izborna pobjeda ]amila Durakovi}a, odnosno ve}ina koju su u Skup{tini op{tine ostvarile par tije i nezavisni kandidati koji ne pori~u genocid, SDP, SDA, SBiH, SBB, zakonita i legitimna, navodi se u saop}enju.

Prihvatljiv sporazum
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} kazao je ju~er za Fenu da je ta stranka dobila sporazum koji su postigli predstavnici SDP-a BiH i SNSD-a, dodaju}i da danas imaju sjednicu u`eg Predsjedni{tva gdje }e taj sporazum detaljno analizirati. - Generalno gledano, mislim da u tom sporazumu nema za nas su{tinski neprihvatljivih stvari, ali postoje neke to~ke koje tra`e analizu i jedno, da tako ka`em, razja{njenje od aktera sporazuma, kazao je Ljubi}. S druge strane, dodao je, ono {to je za ovu stranku puno va`nije, postoji dosta ta~aka koje nisu dio tog sporazuma, a koje su bitne za HDZ 1990 i uop}e za hrvatski blok u toj parlamentarnoj ve}ini.

Puna podr{ka VSTV-u
Udru`enje sudija BiH najo{trije osu|uje “poku{aje slabljenja BiH kroz podrivanje pravosudnog sistema, a povodom nedavnih razgovora i neprimjerenih pritisaka politi~kih lidera na bh. pravosu|e, koji su uzdrmali kako doma}u javnost, tako i predstavnike me|unarodne zajednice”. Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH ima zakonom propisanu ulogu koja ne smije biti ugro`ena politi~kim uticajem, “a {to je posebno istaknuto u okviru preporuka Venecijanske komisije, kao i na strukturiranom dijalogu izme|u EU i BiH. VSTVBiH ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosu|e koje BiH vodi ka dostizanju standarda EU”.

4

INTERVJU

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Sve politi~ke partije u RS-u jedinstvene su da BiH ne treba da ulazi u NATO, jer ne `elimo vojnu granicu na Drini

Almir Be}arevi}, dugogodi{nji

BiH JE GAZPROM
Hrvatska je znala za trasu Ju`nog toka jer zadnje dvije godine gas kupuje od Italije Sporazum o kraku gasovoda kroz RS samo je bio Dodikov predizborni trik Jedino rje{enje i za RS je gasovod Brod - Zenica
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

Milorad ke Srpske Dodik, predsjednik Republi

DOBAR LO[

ZAO

STEFANO SANNINO
Mo`da su oni {to su po`urili zahvatiti iz Elektroprenosove kase vjerovali kako }e {ef Direkcije Evropske komisije stati na verbalnoj reakciji, a nakon {to su oni obznanili aleksandrova~ki pakt. No, Sannino nije stao samo na ru`enju iz daljine nego je idu}eg tjedna pozvao resorne ministre na roditeljski sastanak. Federalni ministar Trhulj u Bruxelles ide opu{ten, dok eresovskom Kova~evi}u i dr`avnom [arovi}u ne}e biti lako.

BH INTELEKTUALCI
Mo`da se iz daleka doista bolje vidi, pa su zato Lagumd`iji, nakon vezivanja zastave sa Dodikom, otvoreno pismo uputili intelektualci iz Amerike, a ne ovi domicilni, koji su, ~ini se, nezadovoljni Profesorom, ali to svoje nezadovoljstvo dr`e u sebi. A svoje (intelektualne) bitke biju sa eresovskim vo`dom. [to }e u novim okolnostima biti ote`ano; jer ko udari na Dodika, udario je i na Lagumd`iju!

SLOBODAN POPOVI]
Je li to zbog ~injenice da je Predsjednik poslu{ao doktore pa se odmara, ili je mo`da demokratija pokucala i na esdepeovska vrata, tek dva ~lana u`eg rukovodstva nisu odu{evljena sporazumom sa SNSD-om. Naro~ito je bio otvoren i konkretan Popovi}, koji se skandalizira nad mogu}no{}u da netko tko je, primjerice, u nedjelju sjedio s njim, a onda ga kooptira za predsjednika suda.

• Jesu li iskrene izjave hrvatskih politi~ara u kojima `ale za tim {to Ju`ni tok ne}e i}i kroz Hrvatsku? - Gazprom je napokon objavio trasu budu}eg Ju`nog toka, dosad je sve to bilo na nivou {pekulacija. Ono {to je odredilo ovu trasu su potro{nja gasa i teren. Nikakve geopoliti~ke i veze sa ruskim biznismenima. Hrvatska je znala. Znate za{to? Izme|u ostalog, Hrvatska zadnje dvije godine gas uop{te ne kupuje od Gazproma nego od Italije. Uz svoju proizvodnju od 60 posto, ostatak nabavlja u Italiji. Ponavljam, trasu gasovoda su odredili potro{nja i teren. Normalno je da }e trasa i}i kroz Vojvodinu. Rumunija ima Karpate i prili~no razvijeno tr`i{te, dok sa Srbijom to nije slu~aj. Tu ne treba biti pametan. Ukupna potro{nja zemalja kroz koje prolazi budu}i gasovod je trenutno 27 milijardi kubika gasa sa perspektivom za pet do deset godina da ta potro{nja bude pove}ana na 35 milijardi. Tu ra~unamo Bugarsku, Srbiju, Ma|arsku, Austriju i Sloveniju. Da bi bilo jasno o kakvim se koli~inama radi, Gazprom godi{nje proizvede 500 milijardi kubika, od toga 140 milijardi izveze prema Evropi, a 340 milijardi potro{i za svoje potrebe. • Gdje se u sve to uklapa pri~a o memorandumu Milorada Do di ka u rus kom So ~i ju sa predstavnicima Gazproma, kojim je predvi|ena izgradnja kraka Ju`nog toka kroz RS, kao i izgradnja dvije gasne elektrane u RS-u? To je najavljeno kao strate{ki projekat. - Lobisti su odradili taj protokol, to je pri~a za malu djecu. Ove zemlje ve} tro{e 27 milijardi kubika

gasa. Da bi im obrazlo`ili to neko strate{ko partnerstvo, nacrtali su kod Bijeljine na toj nekoj karti do Bosanskog Novog, usput re~eno to je trasa duga skoro tri stotine kilometara, ponavljam nacrtali dvije termoelektrane na gas koje i kad bi se izgradile, a ne}e nikad zbog cijene gasa, tro{ile bi maksimalno 600-700 miliona kubika gasa. I vi na 500 milijardi proizvodnje, 30 milijardi ve} osiguranog konzumenta na zacrtanoj trasi, pri~ate o nekom

kubika. Kada se on izgradi, jer smo tad ve} znali da Ju`ni tok nikad ne}e pro}i kroz na{u zemlju. Bilo bi neozbiljno da nemate protokol i izra`enu spremnost da u~estvujete u projektu, jer preko sada{njeg gasovoda kroz Srbiju mi }emo biti na Ju`nom toku. I {ta }e nam onda novi gasovod iz Bijeljine. Ono {to je potrebnije Republici Srpskoj kao nasu{na potreba o kojoj pri~amo pet godina jeste gasovod Brod - Zenica. Pogledajte tre-

Garancija Bir~a
• Kako rije{iti dugove Bir~a prema BH gasu? - Pro{le sedmice je odr`an sastanak sa predstavnicima Bir~a. Prvi put su sa predstavnicima te kompanije sjeli ~lanovi stare i nove uprave BH gasa i dogovorili sporazum po kojem je Bira~ obavezan da da garanciju na milion eura. To je ve} dostavljeno. Dogovorena je dinamika pla}anja, {to zna~i kvalitetan je dogovor napravljen do kraja godine, ali samo do kraja 2012. [ta }e se dalje de{avati ne znam, jer u decembru treba praviti novi dogovor za 2013. godinu. Pomo}i Bir~u od Vlade RS-a vi{e nema. Moraju se sami sna}i. Vlada ima toliko obaveza da za njih vi{e nema prostora. Oni su napravili zamjenu gasa za ugalj, time }e smanjiti potro{nju gasa {to nije lo{e za Bira~ (omjer }e u potro{nji biti pola - pola), {to nije lo{e i za BH gas, jer }e dobiti jef tiniju glinicu. Ali u decembru treba dogovoriti {ta dalje. Opet }e se tro{iti zna~ajne koli~ine gasa, mjese~no }e to za Bira~ biti tri miliona maraka, da vra}a stari dug i izmiruje teku}u potro{nju. Rekli smo im da imaju dvije solucije, da po~nete pla}ati ili da BH gas pokrene ste~aj, {to je za njih lijepa opcija kakvih ima. Vjerujem da su obje strane shvatile da jedna bez druge ne mogu. strate{kom partnerstvu. Pa to je jedna obi~na statisti~ka gre{ka, Gazpromova gre{ka u mjerenju. nutno zaga|enje u Brodu. Rafineriji radi modernizacije i ako je Zarube`njev zaista zainteresovan da radi modernizaciju, treba gas. Gasovod, konekcija Ma|arske i Hrvatske pro{le je godine zavr{ena Miholjac - Slavonski Brod. Osam kilometara od Rafinerije. Kapaciteta pet milijardi kubika. I sad meni objasnite da }e neko graditi 200 kilometara gasovoda i otpla}ivati vam taj kredit, opteretit }ete time cijenu gasa, a ima energent na osam kilometara daljine. To je suludo. Sve evropske studije i Svjetska banka su rekle da je jedini

Potro{nja pet hotela
• Je li to onda bio samo Dodikov potez pred lokalne izbore? - To jeste bio potez pred lokalne izbore. Ono {to potro{i RS, potro{i i pet hotela u Moskvi. I onda ste vi strate{ki partner. Prije dvije godine su u Gazpromu Energoinvest i BH gas potpisali protokol, gdje smo izrazili spremnost da BiH `eli biti u sistemu Ju`nog toka, ali kako? Kupovinom gasa od milijardu
Foto: Amer KAJMOVI]

RUKOMETA[I BiH
Ve} nakon dvije utakmice, na{i su rukometni reprezentativci, zapravo, zavr{ili kvalifikacije. Nakon debakla u Be~u, uslijedio je i poraz u Sarajevu. Na{i su protiv Srbije imali snage tek za jedno poluvrijeme. Tako im sada preostaje da se na prolje}e vade protiv Rusa. [to je, naravno, nemogu}a misija.

Vjeronauka u {kolama

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

miliona konvertibilnih maraka vrijednosti zlata uvezla je Bosna i Hercegovina za devet mjeseci ove godine.

3,5

Poruka ove konferencije treba da bude - u svojoj razli~itosti tra`imo puteve saradnje i pomo}i jedni drugima i tako gradimo su`ivot, istaknuo je ju~er u Sarajevu u ime Me|ureligijskog vije}a u BiH kardinal Vinko Pulji}, otvaraju}i konferenciju vjerou~itelja u BiH. On je, komentiraju}i opciju drugog predmeta - kulture religija, naglasio da takav predmet mo`e postojati u {kolama, ali da on ne mo`e biti zamjena za vjeronauku. Stru~ni savjetnik za nauku pri Vjersko-prosvjetnoj slu`bi Rijaseta IZ-a u BiH Nezir Halilovi} isti~e da je termin uvo|enje vjeronauke u {kole u potpunosti pogre{an, jer je rije~ o vra}anju tog predmeta u {kole.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

INTERVJU

5

MOVA GRE[KA U MJERENJU
Milion vi{e za Energoinvest
• Svake godine u istom periodu aktuelizira se pri~a da Sarajevo ostaje bez grijanja. Ima li tu opravdanog straha ili ne? - Prvi put ovo govorim za medije. Sve ove godine kada je bila fama da li }e gasa biti ili ne, nikad to nije bilo upitno. Razlog zbog kojeg sam ja pravio dramu jeste da se pove}a naplata. BH gas je pravio halabuku kad je na ra~unu bilo manje od 15 miliona maraka, slobodnih sredstava. Ja sada ne `elim pri~ati o trenutnom stanju, jer ne `elim nikoga da povrijedim i nisam ~lan uprave. Ali da}u vam primjer finansijske snage BH gasa prije dvije-tri godine. Tada je re~eno da perspektivni projekat u BiH, kada je o gasovodu rije~, potez Brod - Zenica. RS se, mo`da, mo`e zadu`iti kod Kineza, ali }e taj gasovod Zvornik - Novi zavr{iti kao Air Srpska ili RiTE Gacko. • Da li je iko dosad iz RS-a za taj projekat rekao da je dobar? - Ne}e da ka`u. Razlog je jednostavan - jer bi se to odmah sutra realizovalo. To im ne odgovara jer je bolje `ivjeti u ubje|enju da }e se ne{to izgraditi pa pred svake izbore potpisati neki protokol i na to dobiti glasove. Neka mi bilo ko objasni kako mo`e biti isplativ gasovod od Zvornika do Banje Luke, gdje su tu veliki gradovi? Od`ak, Ora{je, Modri~a... ^itav potencijal RS-a koji je najperspektivniji po ovom pitanju je regija Banje Luke sa Brodom, sa potro{njom do stotinu, najvi{e 150 miliona kubika gasa. Da bi se izgradila termoelektrana na gas, imamo primjer projekta u Zenici koji je dobio suglasnost, ali jo{ nije po~ela realizacija, optere}enje je cijena gasa koja je trenutno 500 dolara. A kad su se tek pojavile termoelektrane po Evropi, hiljadu kubnih metara gasa je ko{talo 70 dolara, a ne 500. I ovo gra|ani trebaju znati. Neozbiljno je pri~ati o dvije termoelektrane i to jo{ na rasponu od 150 kilometara. Pa to nema Amerika. Trebate uraditi kompletnu infrastrukturu jer nemate ni{ta, a uz to i dvije termoelektrane. Ko }e to platiti? Ekonomske ra~unice nema u gasovodu od Zvornika do Novog. Ako su namjere za Elektroprenos dobre, tih stotinu miliona maraka trebaju utro{iti za izgradnju gasovoda Brod - Zenica. Energoinvest ide u prodaju, formirana je or ta~ka grupa koja ga je trebala kupiti. Tad sam sa politi~arima pri~ao da koliko god or ta~ka grupa dadne para za Energoinvest, BH gas }e dati za milion vi{e. Takva je snaga na{a bila. Platili bismo ga ke{om, samo da poka`emo politi~arima kako se mo`e poslovati. U RS-u pri~aju o gradnji gasovoda. BH gas je izgradio 18 kilometara gasovoda, sada se gradi Zenica - Travnik 40 kilometara, u roku pet godina. Sada znam da je te{ko stanje, ali BH gas je tada pravio halabuku, ali i dobijao garanciju na 22 miliona bez kolaterala, to nam banke nisu tra`ile. Da li je stanje takvo danas, to Vlada treba vidjeti. bi bila kreditno zadu`ena. Sva je filozofija u tome. Da ne bude zabune, ja nisam rekao da Ju`ni tok nije dobro rje{enje, jer on sa sobom, prije svega, nosi sigurnost ~itavog sistema. Kroz Srbiju }e pro}i gasovod gdje ga uop{te nije bilo. Vi tu ra~unate na novo tr`i{te i kroz to }e Srbija zaraditi, kroz izgradnju distributivnih sistema, da }e fabrike pre}i sa mazota na gas, to su benefiti, a ne ovo {to politi~ari pri~aju. • Da li je ijedna banka izrazila spremnost da podr`i izgradnju gasovoda Brod - Zenica? - Prvo odobrenje kredita za gasovod Brod - Zenica Evropska banka za obnovu i razvoj je ve} dala. Hajmo pri~ati o ne~emu {to je realno. Uradili smo studiju u BH gasu. Hrvatskoj je bitniji terminal u Krku. Dok sam bio direktor, uradili smo studiju gasifikacije Unsko-sanskog kantona, da se na Plitvi~kim jezerima priklju~imo na gasovod Hrvatske. Sva logika je da se ide bli`e, a ne dalje. Manje tranzita je manje optere}enje cijene. Ne treba bje`ati od Rusa, to je najstabilniji izvoz, ali niko ne mo`e zabraniti Hrvatskoj da gradi terminal i Kataru da to investira. Na kraju tvrdim da je ta investicija puno bolja od nekog kraka koji bi zavr{io u Hrvatskoj. • Ju`ni tok kroz Hrvatsku pominjan je i zbog nastavka tranzita do sjeverne Italije? - Uradite terminal na teritoriji Hrvatske pa snabdijevajte cijelu Italiju. A druga stvar, Hrvatska trenutno kupuje gas od Italije. • Kojem projektu }e se Hrvatska okrenuti? - Hrvatska ima puno va`niji projekat od Ju`nog toka. Hrvatska je tu u tom crtanju trebala ionako biti samo krak koji bi mo`da zavr{io na njenoj teritoriji. A mo`da bi nekad oti{ao dalje. Oni imaju projekat izgradnje terminala na Krku. Dan nakon {to je objavljeno da Ju`ni tok ne}e i}i kroz Hrvatsku, katarski emir je izrazio ponovnu zainteresovanost da ulo`i milijarde dolara u terminal na Krku. Znate {ta su ju~er odlu~ili Josipovi} i ^a~i}? Da idu idu}e sedmice u Katar. Taj projekat je tri puta vredniji za Hrvatsku nego neki ju`ni tok. Jer ljudi imaju pogre{nu percepciju.

direktor BH gasa

Zarade od transporta nema
• Da li }e zemlje zaraditi na transportu gasa? - Ne}e niko ni{ta zaraditi. Vrlo je jednostavno. Uslov ruskih partnera svim zemljama je formiranje novih firmi. Da se kreditno zadu`e i je li vi mislite u periodu otplate tih kredita da }e ijedna zemlja zaraditi na transportu gasa. I ono {to svi zaboravljaju je to da je uslov u~e{}a u Ju`nom toku da gas kupujete na svojoj granici. Dakle Gazprom prodaju rje{ava preko svojih firmi. Mi bismo gas kupovali na Drini, za tre}e zemlje prodaju gasa }e rje{avati Gazprom. Politi~ari pri~aju o naplati tranzita zato {to je to jedino {to znaju objasniti, a opet nije ta~no. • U Hrvatskoj su ~ak izra~unali da bi godi{nje zemlja zaradila 25 miliona eura? - Nema teorije. I kad ta firma ne

TAKORE]I... PODR[KA
Ambasador [vicarske u BiH André Schaller i ministar zdravlja i socijalne za{tite RSa Ranko [krbi} potpisali su ju~er sporazum o finansijskoj podr{ci vlade [vicarske za nabavku potrebne medicinske i nemedicinske opreme za Zavod za forenzi~ku psihijatriju Sokolac od 2.150.000 KM. - Zavod je jedina ustanova ovog tipa na teritoriji BiH. Zvani~nim otvaranjem Zavoda i zdravstveni i pravosudni sistemi u oba entiteta i distriktu Br~ko }e profitirati, jer }e biti osiguran adekvatan psihijatrijski tretman za osobe kojima su u krivi~nom postupku izre~ene mjere sigurnosti, u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, rekao je ambasador Schaller prilikom potpisivanja sporazuma.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Ivani} o dogovoru Dodika i Lagumd`ije

SPORAZUM ZA IZVLA^ENJE NOVCA
FTV i Had`iomerovi} moraju platiti 5.334 KM
Okru`ni sud u Banjoj Luci donio je presudu kojom se Radio-televizija FBiH i novinar Bakir Had`iomerovi} obavezuju da dekanu banjalu~kog Pravnog fakulteta Vitomiru Popovi}u isplate 5.334 KM za nadoknadu nematerijalne {tete, javlja Fena. FTV je 1. oktobra 2007. u emisiji “60 minuta”, urednika i voditelja Bakira Had`iomerovi}a, emitovao tematski prilog pod naslovom “Sprije~imo novi mandat Vitomira Popovi}a na funkciju ombudsmana BiH”. U toj, kao i emisijama 8. i 15. oktobra 2007, izneseno je niz uvreda i kleveta na ra~un Popovi}a, koji je 23. oktobra iste godine tu`io ovu medijsku ku}u i njihovog urednika Bakira Had`iomerovi}a. Popovi}u su dosu|eni i tro{kovi parni~nog postupka u iznosu od 2.334 KM.

Rije~ je o kreditiranju entiteta iz obaveznih rezervi, {to je nezabilje`eno u svijetu, smatra predsjednik PDP-a
Lider Partije demokratskog progresa (PDP) Mladen Ivani} izrazio je nezadovoljstvo radom Centralne komisije BiH. U ju~era{njem obra}anju novinarima u Banjoj Luci, Ivani} je naveo da CIKBiH, u zakonom odre|enim rokovima, nije od go vo rio na pri go vo re PDP-a vezane za na~in brojanja glasova na lokalnim izborima u Kotor-Varo{i, kako onih domicilnog stanovni{tva, tako i glasa~a u odsustvu. a i ostavljaju nas u uvjerenju da ni{ta od toga {to se de{ava nije slu~ajno” kazao je Ivani}. , Iz tih razloga PDP obratio se Sudu BiH od koga o~ekuje da utvrdi da li su postojale neregularnosti vezane za na~in utvr|ivanja izbornih rezultata u Kotor-Varo{i. Ivani} se osvrnuo i na sporazum ko ji su po tpi sa li li de ri SNSD-a i SDP-a BiH Milorad Do dik i Zlat ko La gu md`i ja, nazvav{i ga “sporazumom za iz vla ~e nje nov ca i krpljen je entitetskih bud`eta” . “Evidentno je da se tra`i da Centralna banka BiH daje kredit iz obaveznih dr`avnih rezervi i kupuje obveznice vlada entiteta, jer komercijalne banke to vi{e ne ~ine po{to nemaju povjerenja u obveznice vlada en ti te ta. To je pra kti ~no kreditiranje entiteta iz obaveznih rezervi, {to je nezabilje`eno u svijetu” podvukao je Iva, ni}. Ista stvar je i s namjerom da se no vac iz Elek tro pre no sa BiH usmjeri u bud`etsku potro{nju, rekao je lider PDP-a, do da ju }i da su “sva dru ga obra zlo `e nja pri ~a za ma lu djecu” .

Krpljenje bud`eta
“Navode da su nam odgovor proslijedili po{tom, te odbijanjem da nam ga dostave u nekoj drugoj formi dovode u sumnju regularnost rada CIK-

Biranje tu`ilaca
Komentari{u}i najavu izmjena Za ko na o Vi so kom sud skom i tu`ila~kom vije}u, prema kojima bi se tu`ioci birali u entitetskim parlamentima, Ivani} je rekao da bi “takvo {to bilo pri hva tlji vo pod uslo vom da se tu`ioci biraju dvotre}inskom ve}inom, ~ime bi se otklonile sumnje u politi~ki utjecaj na pravosu|e” G. KATANA .

Neuspjeli pregovori o prodaji FDM-a
Povjerenstvo Agencije za privatizaciju u FBiH za prodaju dr`avnog kapitala poduze}a Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar metodom neposredne pogodbe, okon~alo je pregovore sa direktorom Virtual Channel LTD, USA Naveenom Aggarwalom nakon njegovog izja{njenja da nije dalje spreman korigirati ponudu, javlja Fena. Ponu|a~ nije prihvatio zadr`avanje radnika na tri godine, izmirenje obveza prema njima kao i Poreznoj upravi Federacije BiH, a {to je minimum prihvatljivosti ponude. Za kupovinu 67 posto dr`avnog kapitala FDM-a, ponu|eno je 1.000 KM u gotovini za kapital, u FDM bi investirali 250.000 KM te nisu mogli jam~iti zapo{ljavanje radnika, odnosno zapo{ljavanje bi realizirali po potrebi.
Mladen Ivani}: Zamjerke CIK-u

OBRATILI SE SUDU BiH PDP se obratio Sudu BiH od koga o~ekuje da utvrdi da li su postojale neregularnosti vezane za na~in utvr|ivanja izbornih rezultata u Kotor-Varo{i

Obuka op}inskih i kantonalnih koordinatora za deminiranje

Ljudi danas stradaju u potrazi za hljebom
U Bosni i Hercegovini je jo{ 2,8 posto povr{ine pokriveno minama, ta~nije 1.368 kvadratnih kilometara
Centar za uklanjanje mina u BiH i Koalicija za uklju~ivanje protuminskih akcija u razvojne programe organizovali su ju~er u Sarajevu obuku za vi{e od stotinu op}inskih i kantonalnih koordinatora za deminiranje. Cilj trodnevne obuke je ukazati na model povezivanja protuminskog djelovanja i razvojnog sektora.
Prvi put razgovarano o prioritetima protuminskog djelovanja
Foto: S. GUBELI]

Sabitu [kampi {est godina zatvora
@upanijski sud u Mostaru donio je ju~er nepravomo}nu presudu kojom je Sabit [kampo (1954) iz Jablanice, optu`en za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva 1993. u selu Doljani, op}ina Jablanica, osu|en na kaznu zatvora od {est godina, javlja Fena. [kampo je progla{en krivim da je za vrijeme oru`anog sukoba izme|u Armije RBiH i HVO-a u svojstvu pripadnika 44. brdske brigade IV korpusa ARBiH, obu~en u maskirnu uniformu i naoru`an pu{kom s tromblonskom minom, 28. jula 1993. u mjestu Doljani, zaseoku Krka~a, op}ina Jablanica, ispalio u ku}u Ivana @ari}a tromblonsku minu, usljed ~ega je ovaj od krhotina mine zadobio ranu u predjelu stomaka, od koje je nakon tri dana preminuo. U ku}i s ubijenim Ivanom @ari}em bili su jo{ troje civila i troje maloljetne djece.

Razvojni projekti
- Prvi put smo razgovarali o problematici i prioritetima protuminskog djelovanja. Veoma je dobro {to predstavnici mnogih op}ina iz Federacije prisustvuju ovom treningu, koji je organizovala Koalicija sastavljena od 12 deminerskih kompanija, kazao je pomo}nik direktora

BHMAC-a Ahdin Orahovac te dodao kako na dr`avnom bud`etu nemaju sredstva za unapre|enje komunikacije u~esnika i nau~noistra`iva~kih radova. Orahovac je pojasnio kako je va`no da se odrede prioriteti bilo kojeg problema, pa i ovoga, te kako je veoma bitno djelovati na podru~jima gdje je potrebno. U po~etku su to bile lokacije povratka i obnove infrastrukture i na tim podru~jima zavr{en je posao. Sada se de mi ni ra nje, ugla vnom, us mjerava na razvojne projekte. Veoma je va`no da se, u saradnji sa partnerima iz op}inskih slu `bi i ci vil nom za {ti tom, do|e do jo{ mnogo razvojnih projekata, da se prepoznaju novi projekti na podru~ju op}i-

na na kojima do sada nisu prepoznati. - To su mjesta na koja ljudi idu da sijeku {ume, da skupljaju otpad, itd. Takvi ljudi su naj~e{}e i `rtve. Sada namjeravamo ~istiti te zone, pokrenuti neke socijalne projekte da se ti resursi daju na uslugu stanovni{tvu kojem to uistinu treba do te mjere da ~ak stavljaju `ivot na kocku da bi za porodicu osigurali sredstva, dodao je Orahovac. Pomo}nik na~elnika za civilnu za{titu i vatrogastvo Op}ine Konjic Husein Hod`i} istakao je kako sva finansiranja deminiranja idu isklju~ivo preko BHMACa te kako su ona do sad bila simboli~na. Hod`i} je kazao i kako deminiranje veoma sporo te~e te kako bi se svi nivoi vlas-

ti trebali puno vi{e uklju~iti na rje{avanju ovog problema.

Me|unarodna sredstva
- Mislimo da su me|unarodna sredstva koja dobijamo jako zna~ajna, s obzirom na to da smo svi svjedoci smanjenog interesa i ulaganja, pogotovo u smislu deminiranja. Upravo su ovo planiranje i odre|ivanje prioriteta doprinijeli boljem odre|ivanju deminiranja, ali i drugih aktivnosti koje dolaze iz ove akcije, poru~ila je organizatorica treninga u ime Koalicije za priklju~ivanje i udru`ivanje protivminskih akcija sa razvojnim projektima Almedina Musi}. U BiH je jo{ 2,8 posto povr{ine pokriveno minama, ta~nije 1.368 kvadratnih kilometara.
M. PAMUK

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Helez u petak s predstavnicima RVI-ja, Instituta i {efovima timova

Na novu reviziju ~eka 155 RVI-ja iz Gora`da
Ministar Helez se svojevremeno ponadao da }e Institut imati razumijevanja prema tim ljudima i da }e u ponovnom postupku ispraviti gre{ke ako ih je bilo
Oko 150 ratnih vojnih invalida (RVI) iz Gora`da, koji su sada{njom kontrolom bora~ke populacije ostali bez naknade ili im je invaliditet smanjen, jo{ nije, kako im je Zukan Helez, ministar za bora~ka pitanja Federacije BiH, obe}ao, na njihov zahtjev, oti{lo na novu reviziju. Oti}i }e, kako nam je objasnio Ale Ho{i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, onda kad u Ministarstvu naprave operativni plan njihove nove revizije.

Karad`i} tra`i osloba|anje za genocid
Radovan Karad`i} zatra`io je od Apelacionog vije}a Ha{kog tribunala da odbije `albu optu`be na odluku kojom je oslobo|en krivice za genocid izvr{en u sedam op}ina u Bosni i Hercegovini, te da “jednom zauvijek utvrdi kako genocid nije po~injen 1992”. - Va`no je da se jednom zauvijek pot vrdi ono {to su Me|unarodni sud pravde i ~etiri vije}a Ha{kog tribunala zaklju~ili - da doga|aji u op}inama u BiH 1992. nisu genocid. To ne zna~i da `rtve nisu podjednako patile ili da zlo~ini protiv njih nisu zna~ajni. Oni koji povezuju genocid sa stepenom patnje `rtava ~ine tim `rtvama veliku nepravdu, istakao je Karad`i}, javio je BIRN. Optu`eni je dodatno tra`io da Apelaciono vije}e odr`i dva javna ro~i{ta o ovom pitanju, u Sarajevu i Banjoj Luci, kako bi se promicalo pomirenje i mir u zemlji.

Sudbina revizije
“U petak svih 11 {efova revizorskih timova, predstavnici Instituta za medicinsko vje{ta~enje FBiH, sedam kantonalnih predsjednika saveza RVI-ja i ja imamo sastanak s ministrom Helezom. Na tom bi sastanku trebalo da postignemo dogovor o novoj reviziji 155 ratnih vojnih invalida iz Gora`da, ali i o sudbini dalje revizije, odre|ivanjem njenog toka, a sve u skladu dogovorom Vlade FBiH s Me|una-

Zukan Helez: Ispravljanje gre{aka

Ale Ho{i}: Formiranje konzilija

Safet Sijer~i}: Prilika za dogovor

uradio novu procjenu ratnog vojnog invalida” napominje Ho{i}. , Safet Sijer~i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, ka`e kako je s ministrom Helezom bio dogovor da onih 155

OBE]ANJE Ministar Helez je obe}ao da }e, ukoliko se poka`e da je makar u jednom od pet slu~ajeva Institut pogrije{io pri ocjeni invaliditeta, poni{titi rje{enja
rodnim monetarnim fondom i naredbom ministra o prioritetima u kontroli bora~ke populacije. Naravno da se ratni vojni invalidi iz ostalih kantona bune protiv rerevizije u Gora`du bez obzira na njen razlog. Uzgred, Ministarstvo je s Institutom za medicinsko vje{ta~enje sklopilo sporazum koji u pojedinim, iznimnim slu~ajevima dozvoljava formiranje konzilija koji bi RVI-ja iz Gora`da na rereviziju ode 15 dana nakon ministrovog obe}anja. No, pro{lo je ve} 18 dana, od rerevizije ni{ta, a ni Sijer~i} nije uspio dobaciti do ministra. U petak }e Sijer~i} iskoristiti priliku da definitivno dogovori novu reviziju za 155 RVI-ja iz BPK-a. Sad, kako je ministar Helez, mimo Zakona o kontroli revizije, uredbi i naredbi, odlu~io omogu-

}iti rereviziju 155 ratnih vojnih invalida iz Gora`da?! Pritisnut stalnim `albama ratnih vojnih invalida na proces revizije u BPK-u, pet ratnih vojnih invalida iz Gora`da i{lo je novu procjenu invaliditeta. Tim povodom ministar Helez je obe}ao da }e, ukoliko se poka`e da je makar u jednom od pet slu~ajeva Institut pogrije{io pri ocjeni invaliditeta, poni{titi rje{enja i da }e 155 ratnih vojnih invalida koji su o{te}eni u procesu revizije biti ponovo revidirani!? Nakon pola godine ~ekanja, pokazalo se da je ljekarska komisija Instituta pogre{no ocijenila dva od pet RVI-ja. Tako da ministar nije imao kud no put pod noge pa u Gora`de i ispuniti obe}anje, poslati svih 155 RVI-ja iz Gora`da Institutu na novu procjenu. No, budu}i nema ingerencija nad radom Instituta, morat }e, barem je tako objasnio na sastanku kojega je

imao u Gora`du, zamoliti Institut da uradi ponovnu reviziju.

Nada
“Nadam se da }e Institut imati razumijevanja prema tim ljudima i da }e u ponovnom postupku, ako je bilo gre{aka, ispraviti tu gre{ku. Mislim da je potpuno svejedno gdje }e se raditi revizija ako su ljudi iskreni i po{teni i ako rade profesionalno. Ja sam pozivao i sad pozivam sve ljekare iz Gora`da i one koji su davali prvostepenu ocjenu invalidnosti i one koji to nisu, ko god ho}e, neka do|e, ja }u sa njima oti}i u Institut, neka oni razgovaraju sa kolegama i neka ra{~iste, jer niko drugi, osim ljekara, to ne mo`e uraditi. I prvi put sam ih pozvao i samo jedan ljekar je do{ao da se suo~i sa kolegama ljekarima” rekao je , svojevremeno ministar Helez na sastanku s ratnim vojnim invalidima u Gora`du. A. BE^IROVI]

Ugro`ena neovisnost sudstva
U povodu spora zuma postignutog izme|u lidera politi~kih par tija SNSD-a i SDP-a, kojim se izbor glavnih tu`itelja u Bosni i Hercegovini vra}a u skup{tine entiteta i kantona, Upravni odbor Udru`enja tu`ilaca BiH smatra da to predstavlja poku{aj vra}anja na ranija, razvojem demokratskih trendova, prevazi|ena rje{enja, javlja Fena. Upravni odbor Udru`enja, tako|er, smatra da rje{enje za koje se zala`u lideri politi~kih par tija ozbiljno ugro`ava neovisnost sudske vlasti u cjelini, saop}eno je iz Udru`enja tu`ilaca BiH.

ZDK jo{ ~eka na promjene

Trgovina uveliko traje
Zeni~ko-dobojski kanton jo{ }e odre|eno vrijeme ~ekati na promjenu vlasti. Stvaranje nove parlamentarne ve}ine gotovo je izvjesno, ali isto tako i kupovina vremena i glasova posebno od troje zastupnika iz reda Narodne stranke Radom za boljitak. Svjesni kako su postali bitni, koketiraju sa dvjema stranama, SDP-om sa kojim su dio aktuelne parlamentarne ve}ine i sa SDA, sa kojom bi to mogli postati. Za 14. novembar zakazana je nova sjednica kantonalne Skup{tine. Na posljednjoj sjednici Igor Matanovi}, Hermina Herco - Bilajac i Toni Pendi} iz NSRB-a jednostavno su izostali, te se desilo neusvajanje izvje{taja o izvr{enju bud`eta ZDK-a za prvih {est mjeseci ove godine. Ovo otvara mogu}nost da se po zahtjevu tre}ine zastupnika Skup{tine (njih 12) mo`e glasati o povjerenju Vladi ZDK-a. Ali, da li bi u tom slu~aju postojala natpolovi~na ve}ina, te{ko je re}i. Vlada }e izraditi rebalans u narednim danima, do kada }e se vjerovatno ne{to vi{e znati. Iz izvora bliskih SDA saznali smo da dogovori traju jako dugo, da postoje odre|ena obe}anja od ~lanova NSRB-a, te da }e se uskoro pokrenuti stvari koje svi o~ekuju. Nezavisni Zaim Imamovi} Kaze nam je rekao da nije glasao ni za prvu Vladu ZDK-a u kojoj su bili SDP i SDA, kao ni za ovu drugu
Zenica: Vlada ZDK-a }e u narednim danima uraditi rebalans bud`eta

Stanje u sigurnosti
Predsjedavaju}a Du{anka Majki} i ~lanovi Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost BiH u~estvuju na ju~er zapo~etoj dvodnevnoj radionici o temi Odbrambeno-sigurnosni sektor u BiH godinu dana poslije, koja se u organizaciji Zajedni~ke komisije PSBiH odr`ava u Tesli}u. Cilj odr`avanja je da se godinu nakon odr`avanja radionice o temi “Zakonodavni okvir, nadle`nosti i planovi institucija BiH u oblasti odbrane i sigurnosti”, cjelovito i konkretno sagleda {to su institucije iz sektora odbrane i sigurnosti uradile na realizaciji zaklju~aka. Na radionici u~estvuje i parlamentarni vojni povjerenik BiH Bo{ko [iljegovi}, kao i ~elni ljudi te predstavnici institucija odbrane i sigurnosti u BiH. Tok radionice prate i predstavnici OSCE-a, NATO-a u BiH, Ambasade SAD-a u BiH, EUSR-a, EUFOR-a, USAID-a, ICITAP-a, te Centra za sigurnosne studije.

u kojoj su SDP, SBB, HDZBiH i NSRB. - Na posljednjoj sjednici Skup{tine sam sa govornice rekao da je izgleda tre}a - sre}a. Vjerovatno }e se na}i neka ve}ina. Mi samo `elimo ljude eksperte u Vladi da rade svoj posao, da podr`imo Sindikat, ljude koji rade. Mnogima su samo fotelje va`ne. Nama nisu. Nama je va`na Vlada koja radi. Ja }u podr`ati ve}inu koja ima dobar

program i koja }e raditi u interesu gra|ana ZDK-a, a ova aktuelna ni{ta ne radi, kazao je Imamovi}. Dr. Harun Drljevi}, zastupnik iz redova BPS-a, objasnio je da je po de{avanjima u prolje}e ove godine najavio da }e biti uz one koji rade za narod, da {to prije profunkcioni{e vlast. Trenutno se vode brojni pregovori izme|u stranaka i, kako nam veli, sada su svi i pozicija i opozicija. M. DAJI]

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Nezadovoljni tuzlanski studenti

UNIVERZITET ZA BOGATE
Jedinstvo Crkve
Biskupska konferencija BiH ju~er u Sarajevu zapo~ela je 56. zasjedanje koje }e trajati do 7. novembra, javlja Fena. Konferencijom predsjedava biskup banjalu~ki Franjo Komarica, a sudjeluju svi ~lanovi Biskupske konferencije BiH. - Na{a je crkva i u pro{losti bila, a i u sada{njosti, materijalno siroma{na, ali je ona Bo`ijim darom du{evno-duhovno bogata. Ona ima i sadr`aja, i volje da, zajedno s drugim ljudima dobre volje u ovoj zemlji, u~inkovito pomogne rje{avanju barem nekih od mnogobrojnih aktualnih problema i da oboga}uje svoju, po mnogo ~emu specifi~nu, `ivotnu sredinu, osobito siroma{ne, obespravljene, mlade i stare, ka zao je biskup Komarica. Kardinal Vinko Pulji} je, izme|u ostalog, uka zao na potrebu da se trajno radi na jedinstvu Crkve te da svi njezini ~lanovi budu graditelji mira.

Ned`ad Hod`i} smatra da se predlo`enim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju od dr`avnog `eli napraviti privatni univerzitet
Predstavnici Unije studenata Univerziteta u Tuzli sutra }e na Medicinskom fakultetu u Tuzli odr`ati hitan sastanak, povodom prijedloga Vlade Tuzlanskog kantona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Kao jedina ta~ka dnevnog reda, razmatranje prijedloga i dono{enje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, na}i }e se u ~etvrtak pred poslanicima Skup{tine Tuzlanskog kantona.

Cije|enje novca
Prema rije~ima Ned`ada Hod`i}a, predsjednika Unije studenata Univerziteta u Tuzli, prijedlog izmjene i dopune Zakona, novo je cije|enje novca od studenata i njihovih roditelja. Tako|er, kako nam je kazao, ovim se, od dr`avnog, `eli napraviti privatni univerzitet. “Imamo problem oko ~lana 104. Radi se o studentima koji su dva puta obnovili godinu i oni su izgubili status studenta. Mi tra`imo da obnova ko{ta 100 maraka, a svaku narednu godinu, kada upi{u, da ne mogu i}i na bud`et, ve} da pla}aju punu cijenu. Me|utim, oni ho}e da cijena obnove bude ista ko-

Ja~anje borbe protiv pu{enja
U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH, vlade [vicarske i Svjetske banke, ju~er je u Sarajevu po~ela dvodnevna me|unarodna konferencija o kontroli duhana u BiH. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} podsjetio je da je BiH potpisnica Konvencije o borbi protiv duhana i istakao da se uspje{no javno zdravstvo ne mo`e zamisliti bez ofanzivne borbe protiv pu{enja. Dodao je da }e se zalagati da zna~ajan dio sredstava od akciza na duhanske proizvode bude usmjeren u javno zdravstvo i nabavku lijekova, a visine iznosa akciza bi, po njegovom mi{ljenju, mogle biti znatno ve}e.

Prijedlog Vlade TK-a koji smeta studentima

Ned`ad Hod`i}: Izlazimo na ulice

lika je i cijena jednogodi{njeg studija. To je u slu~aju Medicinskog fakulteta 1.800 maraka” kazao nam , je Hod`i}, navode}i da je sli~na situacija i na Elektrotehni~kom, Ekonomskom i Pravnom fakultetu. Drugi problem u predlo`enim iz-

mjenama i dopunama Zakona, navodi on, jeste ~lan 125. koji se odnosi na studente koji su upisali samofinansiraju}i studij. Oni, prema trenutnom zakonu, kada o~iste godinu ili daju uslov, mogu pre}i na bud`et i narednu godinu pla}ati 100 maraka.

Skuplji od Be~a
Prema rije~ima Hod`i}a, univerziteti u Tuzli i Sarajevu imaju najve}e cijene {kolovanja u regionu. U Banjoj Luci, navodi on, upis jedne godine ko{ta 40 maraka. “U Be~u je 19 eura upis godine. Kod nas je 100 maraka. A govorimo o Zapadu. Sa ovakvim cijenama tjeramo na{e studente na druge fakultete. Ne}u spominjati koje, ali koji za mene ne vrijede. Na privatne fakultete, od Bijeljine, Fo~e, do ne znam ti gdje”, kazao je Hod`i}.

Hiljade pogo|enih
“Oni to sad ho}e da ukinu. I ako student samo jednom obnovi studijsku godinu, da do kraja studija nema prava da se vra}a na bud`et. Do kraja mora svaku godinu da pla}a, kao {to je slu~aj na Medicinskom fakultetu 1.800 maraka. Na nekim fakultetima je to 1.600” ka,

zao nam je Hod`i}. On navodi da je Unija studenata uputila prijedlog Skup{tini Tuzlanskog kantona za rje{avanje ovog problema. No, {ta ako Skup{tina u ~etvrtak usvoji izmjene i dopune Zakona? “Mi }emo iza}i na ulice. Ovdje je masa studenata, bi}e ih na hiljade. Oko 1.000 studenata je pogo|eno ~lanom 104. Dosta ih je diglo dokumente sa fakulteta i mo`da su negdje drugo nastavili {kolovanje. A ovo {to se radi o samofinansiraju}im, tu se radi o 50-60 posto studenata. Ne znam ko se usudio da udari na takvu masu” kazao , nam je Hod`i}. S. KARI]

Dan otvorenih vrata u Zenici
Strategija za procesuiranje zlo~ina
S obzirom na to da }e Tribunal vrlo skoro biti zatvoren, vrlo je va`no da Bosna i Hercegovina uspje{no nastavi procesuiranje ratnih zlo~ina i su|enja na nacionalnom nivou. To zahtijeva uspje{no provo|enje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina, adekvatnu podjelu rada izme|u dr`avnih i kantonalnih pravosudnih vlasti, kao i pravosudnih vlasti distrikta, te dobru saradnju s dr`avama u regiji, izjavio je za Fenu Frederick Swinnen, specijalni savjetnik glavnog tu`ioca Ha{kog tribunala Sergea Brammer tza, uo~i podno{enja izvje{taja Vije}u sigurnosti UNa o saradnji dr`ava biv{e Jugoslavije s tu`ila{tvom ICTY-a. Nedavno je Brammertz rekao da ka{njenja u provo|enju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina predstavljaju problem koji jako zabrinjava.
Doc. dr. Zlatan Me{ki} prezentirao mogu}nosti Mre`e

Vi{estruka korist za pravne fakultete
Zeni~ko-dobojskog kantona, premijera Fikreta Plevljaka i ministre Romanu Brki} i Mirka Trifunovi}a. Nakon toga 45-minutnu prezentaciju je izvr{io doc. dr. Zlatan Me{ki}, ~lan Upravnog odbora Mre`e SEELS. “Mogu}nosti Mre`e SEELS su vi{estruke. Prije svega u povezivanju i razmjeni iskustava nastavnika, ali i studenata. Kao najmla|a i najmanja ~lanica Mre`e, mo`emo imati zna~ajne benefite od ovog umre`avanja, prije svega, kroz razmjenu iskustava i priliku za nau~noistra`iva~ku nadogradnju na{ih nastavnika, a na{i studenti neposredno kroz predavanja eminentnih gostuju}ih profesora, odnosno posredno kroz pobolj{anje pristupa nastavi na{ih nastavnika” rekao je , doc. dr. Zlatan Me{ki}.

Dan otvorenih vrata Mre`e pravnih fakulteta jugoisto~ne Evrope (South East European Law School Network - SEELS) odr`an je ju~er u Zenici u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Razmjena iskustava
Mre`a trenutno okuplja 12 pravnih fakulteta iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Osim zeni~kog, koji je najmla|i ~lan ove presti`ne mre`e, u njoj je jo{ iz na{e zemlje i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tu su, izme|u os-

talih, pravni fakulteti univerziteta u Beogradu, Ni{u, Kragujevcu, Zagrebu, Rijeci, Splitu, Podgorici i Tirani. Ovom prilikom prezentovane su mogu}nosti Mre`e SEELS, osnovni ciljevi, dosada{nji projekti i planovi za budu}nost. Prof. dr. Halid Kurtovi}, dekan Pravnog fakulteta u Zenici, pozdravio je nastavno osoblje, studente dodiplomskog i postdiplomskog studija zeni~kog Pravnog fakulteta, predstavnike kantonalnog i op}inskih sudova, tu`ila{tva, advokate i notare, te predstavnike Vlade

Sjedi{te u Skoplju
Prema Me{ki}evim rije~ima, da bi se izbjegle negativne politi~ke konotacije osnivanja Mre`e, za sjedi{te je izabrano Skoplje, jer se u trenutku osnivanja Mre`e, Makedonija od svih ~lanica ~inila najmanje zavisnom.
Mi. D.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Ponovljeno su|enje za zlo~in na Kori}anskim stijenama
U ju~era{njem nastavku obnovljenog su|enja koje se pred Sudom BiH vodi protiv Zorana Babi}a, Milorada [krbi}a, Du{ana Jankovi}a i @eljka Stojni}a, optu`enih za zlo~in po~injen na Kori}anskim stijenama, istra`itelji Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) negirali su da su vr{ili pritisak na dvojicu svjedoka, koji su to ranije tvrdili na su|enju. Ejub Zuki} i Mevludin Mujezinovi}, istra`itelji SIPA, potvrdili su da su 2006. godine, s ciljem istra`ivanja zlo~ina na Kori}anskim stijenama, uzeli izjave od Luke Ignjatovi}a i Vitomira Laki}a, voza~a kamiona u konvoju kojim je odvo`eno stanovni{tvo iz Prijedora.

Istra`itelji negirali pritisak na svjedoke
Istra`itelji SIPA pozvani nakon {to su svjedoci Ignjatovi} i Laki}, na ro~i{tu 23. oktobra, negirali da su optu`enog Du{ana Jankovi}a vidjeli na lokalitetu Kori}anskih stijena

Novinari gube bitku
Situacija s medijskim slobodama i za{titom novinara u Bosni i Hercegovini gora je nego {to je ikada bila u povijesti BiH, nikada nije bilo te`e raditi po uzusima novinarske profesije i nikada nije bilo te`e oduprijeti se pritiscima i napadima politi~ara i vlasnika medija na novinare koji `ele raditi posao profesionalno. Ovo je za Fenu kazala generalna sekretarka Udru`enja BH novinari Borka Rudi} povodom obilje`avanja 5. novembra, Evropskog dana odbrane novinarstva. Izrazila je stav da je sada presudni trenutak za bh. novinarstvo u smislu da su se potpuno izmije{ali interesi vlasnika medija, upravnih odbora i politike, ali i kriminalnih krugova, tako da }e novinarstvo i novinari najvjerovatnije izgubiti ovu bitku.

Optu`eni u sudnici

Spremni za suo~enje
Istra`itelji SIPA pozvani su nakon {to su svjedoci Ignjatovi} i Laki} na ro~i{tu odr`anom 23. oktobra, negirali da su optu`enog Du{ana Jankovi}a vidjeli na lokalitetu Kori}anskih stijena, kazav{i da su u istrazi govorili suprotno zbog pritiska istra`itelja SIPA. - Apsolutno nismo vr{ili pritisak, a nismo ni bili u toj poziciji. U tom momentu nismo imali informacije o izvr{iocima, rekao je istra`itelj Zuki}. Zuki} je, tako|er, kazao da je njegov kolega Mujezinovi} postavljao pitanja svjedocima, a da je on kucao njihove izjave, te da

je Ignjatovi} prvi koji je spomenuo optu`enog Du{ana Jankovi}a. - Prvi put je spomenuto ime jednog od osumnji~enih kao ime lica koje je rukovodilo ekipom, Du{an Jankovi}. To ime nam je u tom momentu bilo apsolutno nepoznato. Rekao je da mu je to kom{ija. Kazao je da je te policajce predvodio njegov kom{ija Du{an Jankovi}, rekao je Zuki}. Svjedok Zuki} je naveo da je dan nakon Ignjatovi}a saslu{an Vitomir Laki}, ali da se njihove izjave, iako su bili u istom kamioni, nisu podudarale. Oba istra`itelja su kazala da su

RAZLI^ITE IZJAVE Svjedok Zuki} je naveo da je dan nakon Ignjatovi}a saslu{an Vitomir Laki}, ali da se njihove izjave, iako su bili u istom kamioni, nisu podudarale
spremna da se suo~e sa Ignjatovi}em i Laki}em. Istra`itelj Mujezinovi} rekao je da je iznena|en {to su Ignjatovi} i Laki}, koji su, prema njegovom iskazu,

bili korektni prema njemu i njegovom kolegi, promijenili iskaz.

Nema blokade carinskih terminala
Ne}e biti blokade carinskih terminala koju su najavljivali pojedini prevoznici i {pediteri iz Republike Srpske, nezadovoljni jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije stavila van snage naredbu o nadle`nostima carinskih ispostava za carinjenje odre|enih vrsta robe iz azijskih i afri~kih zemalja, javlja Fena. Ovo je drugi put da je propala najava blokade carinskih terminala i grani~nih prelaza nakon {to je UIOBiH 10. oktobra donio naredbu da se roba afri~kog i azijskog porijekla carini samo na odre|enim terminalima. Predsjednik Udru`enja prevoznika za unutra{nji i me|unarodni transport RS-a Nikola Grbi} rekao je da sastanak u Privrednoj komori RS-a u Banjoj Luci nije rezultirao nikakvim konkretnim dogovorom, te da prevoznici jesu za blokade, ali da ih u tome ne podr`avaju {pediteri.

Danas nastavak
Za ovaj zlo~in, osim Jankovi}u, sudi se Babi}u, [krbi}u i Stojni}u, nekada{njim pripadnicima prijedorske policije. Prvostepenom presudom, Jankovi} je, kao biv{i komandir stanice milicije Prijedor, osu|en na 27 godina zatvora, Babi} i [krbi} na po 22, a Stojni} na 15 godina. Apelaciono vije}e je ukinulo ovu presudu i nalo`ilo odr`avanje novog su|enja. Nastavak su|enja zakazan je za danas, kada bi, u svoju korist, trebao svjedo~iti optu`eni Jankovi}. D. M.

Sve~anost u Gora`du

Krov nad glavom za 26 porodica
Kamen temeljac za gradnju objekata u kojima }e trajni smje{taj na}i porodice iz kolektivnog centra Splavi{te polo`ili su ambasadorica Knotz i na~elnik Ramovi}
Polaganjem kamena temeljca za gradnju stambenih objekata u naselju Splavi{te ozvani~ena je izgradnja novih stanova za 26 porodica, koje godinama borave u neuslovnom kolektivnom centru. nju, koji }e poslu`iti kao dobar primjer i ostalim kantonima. Za Op}inu Gora`de, koja je za ovaj projekt obezbijedila lokaciju i infrastrukturu, ovaj dan ima poseban zna~aj. - Radovi su zvani~no po~eli i mi smo jako sretni jer kona~no }e ove porodice na}i krov nad glavom, a veliku zaslugu u tome ima Angelina Jolie, kazao je na~elnik Ramovi}.

Kampanja protiv korupcije
Distrikt Br~ko BiH odlu~io je da se uhvati uko{tac sa korupcijom kao bole{}u modernog dru{tva krenuv{i upravo iz svoje ku}e - iz redova javne uprave. Na pres-konferenciji odr`anoj ju~er u pres-sali u Gradskoj vije}nici, prisutni novinari imali su priliku upoznati se s kampanjom koja je zapo~ela pod sloganom “MI TO ne}emo” koji je trebalo da najavi po~etak kampanje pod nazivom “MITO ne}emo u svojoj ku}i” uz prate}i slogan “Br~ko distrikt BiH - distrikt odgovorne javne uprave”. Gradona~elnik Br~ko distrikta BiH Miroslav Gavri} pozvao je sve prisutne, kao i sve ostale ~inioce dru{tva distrikta Br~ko BiH da na besplatan telefonski broj 049/217-717 prijave bilo kakav oblik korupcije s kojim su se susreli oni ili neko njima blizak.

Angelina Jolie skrenula pa`nju
Projekt finansiraju federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njema~ke, UNHCR i CRS. Kamen temeljac za gradnju objekata u kojima }e trajni smje{taj na}i porodice iz kolektivnog centra Splavi{te polo`ili su njema~ka ambasadorica u BiH Ulrike Knotz i na~elnik Op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} u prisustvu brojnih zvani~nika i osoba koje }e, nakon nepune dvije decenije `ivota u te{kim uslovima, kona~no imati svoj krov nad glavom. Na te{ke uslove njihovog `ivota pa`nju svjetske javnosti skrenu-

Sretna starica
Hajrija Osmanagi} do~ekala zvanice

la je Angelina Jolie tokom posjete ovom centru u aprilu 2010. Specijalnoj izaslanici UNHCR-a pro{le godine u Berlinu uru~en je ~ek od million eura, a rezultat je po~etak gradnje zgrada u Gora`du. - Ovo je za nas poseban projekt i sredstva koja je obezbijedila vlada Njema~ke bi}e iskori{tena za

trajno zbrinjavanje porodica koje `ive u nu`nom smje{taju, kazala je ambasadorica Knotz. Projekt je specifi~an i zbog podr{ke izgradnji zakonskih propisa, ta~nije, zbog ~injenice da }e BPK Gora`de biti prvi u BiH u kojem bi ve} u decembru trebao biti donesen zakon o socijalnom stanova-

A krov nad glavom kona~no }e na}i i porodica Osmanagi}. Sedamdesetogodi{njoj Hajriji Osmanagi} sre}a se kona~no osmijehnula nakon 15 godina izbjegli{tva. Sretna je u svom domu do~ekala visoke goste. - Mo`da ne}u ni do~ekati taj dan da uselim u novi dom, ali }e bar moja djeca, moji sinovi. Kako ne}u biti sretna, kazala je ona.
A. H.

10
EKONOMSKI BAROMETAR

KOMENTARI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Spas bh. ekonomije finansijski interesi
O
Pi{e: Eldar DIZDAREVI]

Nema govora o bilo kakvom upumpavanju novca u ovda{nju privredu, a posebno nema govora o tome da }e sada entitetske vlade biti u poziciji da ne posu|uju novac. Jedina razlika izme|u ove dvije opcije, to jeste izme|u opcije da entitetska vlada uzme kredit ili da proda obveznice banci, u tome je da }e u prvom slu~aju vlada odmah, ve} prvog mjeseca, morati po~eti pla}ati rate kredita, dok }e u drugom slu~aju, pri prodaji obveznica, dug isplatiti na kraju roka emisije obveznica

tkako je svijeta i vijeka samo su tri pronalaska obilje`ila civilizaciju vatra, to~ak i centralno bankarstvo. Ovu ~uvenu re~enicu izrekao je ameri~ki komi~ar Will Rogers, aludiraju}i s njom na na~in na koji danas centralno bankarstvo stvara novac iz ni~ega. I zaista, centralno bankarstvo i s njim povezana monetarna politika veoma jednostavno stvaraju novac, i to na na~in koji se, vjerovali ili ne, mo`e prili~no jednostavno i razumljivo objasniti ~ak i djeci u osnovnim {kolama. Me|utim, nasuprot tome, danas se svuda u svijetu sve stvari vezane za centralno bankarstvo i monetarnu politiku smi{ljeno odr`avaju jako kompliciranim i nerazumljivim kako bi se ljudi demoralisali da uop}e razmi{ljaju, naprimjer, o tome kako nastaje novac. Jer, kada bi ljudi {irom svijeta shvatili kako se zapravo stvara novac, onda bi, psiholo{ki gledano, povjerenje u novac bilo toliko poljuljano da bi svjetske elite bukvalno preko no}i ostale i bez uticaja i bez mo}i. Naprimjer, kada bi na{i politi~ari bili u stanju da shvate koliko je zapravo jednostavno stvoriti novac iz ni~ega, onda bi ih stavovi Evropske komisije, MMF-a i Svjetske banke o BiH interesirali upravo toliko koliko ih danas zanimaju

P

problemi razmno`avanja gljiva iz sporagnija u {irokim prostranstvima tundre i stepe u ruskom Sibiru. Na`alost, ta kompliciranost svega vezanog za centralno bankarstvo i monetarnu politiku slu`i danas {irom svijeta i za zbunjivanje javnosti te za pogre{ne interpretacije svega i sva~ega. Takvih je primjera bezbroj i kod nas, a ovog puta }emo se osvrnuti na samo dva koja su okupirala ovda{nju javnost protekle sedmice. ro{le je sedmice, naprimjer, objavljena informacija iz Centralne banke BiH da je u bankama u BiH tokom ove godine zabilje`en rekordan rast depozita stanovni{tva za 6,1 posto. Paralelno s tim je objavljena i informacija da je pro{le godine u na{oj zemlji registriran pove}ani priliv novca iz dijaspore, ~emu je dodata i vijest Svjetske banke da najve}i priliv novca iz dijaspore na Balkanu imaju BiH i Srbija. Lokalni su mediji prenijeli ovu vijest sa naslovima tipa “dijaspora spa{ava ekonomiju BiH” . Pomenute dvije informacije jasno sugeri{u da gra|ani u BiH {tede vi{e, te da dijaspora spa{ava ekonomiju BiH. Me|utim, svima koji `ive u BiH je prili~no jasno da to nije ta~no. Ve}ina ovda{njih gra|ana nema novca da

S

podmiri osnovne `ivotne potrebe, a o spa{avanju bh. ekonomije od dijaspore je bespredmetno razgovarati jer, naprimjer, doznake iz dijaspore ve} godinama konstantno rastu a, paralelno tome, stanje u bh. ekonomiji je svake godine sve gore i gore. O ~emu se zapravo radi u ovom slu~aju lucidno je primijetio makroekonomista Igor Gavran iz Vanjskotrgovinske komore BiH, koji je kazao da zna~ajan dio {tednje u na{oj zemlji poti~e od dijaspore i to, isklju~ivo, zbog toga {to su kamatne stope na {tednju u BiH uglavnom znatno vi{e nego u ve}ini razvijenih zemalja u kojima na{a dijaspora ostvaruje prihode od posla, penzija, socijalne pomo}i i sli~no. Dakle, veoma jednostavno, ljudi iz dijaspore dr`e novac u bankama u BiH zbog toga {to su im ovdje pasivne kamate ve}e nego drugdje, a ti se rezultati tuma~e kako kome odgovaraju. lijede}i slu~aj vezan za centralno bankarstvo i monetarnu politiku proizlazi iz nedavno potpisanog sporazuma SNSD - SDP, odnosno sporazuma Dodik - Lagumd`ija. U ta~ki 2.5. pomenutog sporazuma se precizira izmjena ~lana 36. Zakona o Centralnoj banci BiH kojim se omogu}ava kori{tenje obveznica BiH, entite-

N

ta, kantona ili op}ina do 10 posto ukupnih obveznih rezervi banaka. Sam Lagumd`ija je pojasnio da se tim `eli omogu}iti bankama da kupuju obveznice dr`ave, entiteta, kantona i op}ina u BiH, ~ime bi se, prema njemu, dobilo 150 miliona KM koji se mogu upumpati u na{u privredu. Dodao je jo{ i da danas entitetske vlade za krpljenje bud`etskih rupa uzimaju kredite od komercijalnih banaka po kamatnoj stopi od 6 do 9 posto, a da bi sa pomenutim izmjenama komercijalne banke mogle kupovati ovda{nje obveznice ~ime entitetske vlade ne bi vi{e bile u poziciji da uzimaju od banaka svoj kapital sa kamatom! a prvi pogled, zaista zvu~i sjajno! Na`alost, situacija je potpuno suprotna, ali lijepo je zamaskirana komplicirano{}u karakteristi~nim za centralno bankarstvo i monetarnu politiku. Evo o ~emu se radi. Prema va`e}im zakonskim propisima, Centralna banka BiH primjenjuje takozvani valutni odbor (engleski Currency Board) kojim je njena uloga potpuno minimizirana i svedena na funkciju jedne malo ve}e mjenja~nice. Od svih poluga monetarne politike koje danas postoje, na{oj je Centralnoj banci ostavljena samo jedna - kore-

OSVRT

Clinton-Ashton Balkan
je ovo u`urbano putovanje i bilo dio Obamine predsjedni~ke kampanje, to je zato {to su njegova i Clintonova administracija na ovim prostorima imale ipak bolje rezultate nego, naprimjer, u Afganistanu ili na Srednjem istoku. Zamalo da i ja ne upadnem u klopku mnogih zvani~nika i medija koji su govorili da je ovo bila turneja Hillary Clinton, zapostavljaju}i, ili stavljaju}i u njenu sjenu Catherine Ashton, {eficu diplomatije Evropske unije. ^ak i u prate}oj terminologiji ameri~kih, i ne samo ameri~kih, izjava i komentara nije se tvrdilo da su dvije dame obilazile ovu regiju “zajedno”nego da se druga od , njih “pridru`ila” prvoj. Rijetko gdje se citirala Ashton, pa se i tako pokazalo ko to jo{ dominira svjetskom, pa i balkanskom politikom. Mo`da je toj zapostavljenosti EU partnerice doprinijela i brzina kojom su se Clinton i Ashton kretale, tako da se te{ko pratilo koja kuda ide i sti`e. Ashton je do{la u Sarajevo dva sata poslije Clinton, iz Beograda su zajedno letjele avionom State Departmenta u Pri{tinu, a onda je Clinton sama produ`ila u Zagreb, pa se opet vratila na jug, u Tiranu, zaobilaze}i Podgoricu. U Crnoj Gori nije ni imalo {ta da se tra`i i ka`e, ona sigurno gazi prema NATO-u i EU. Ali je zaobila`enje Makedonije naljutilo mnoge koji misle da se gospo|a Clinton - ona ni na obilasku regiona u januaru 2011. nije svratila u Skoplje - svrstala na stranu Gr~ke u sporu oko imena dr`ave ~ije su ustavno ime Republika Makedonija SAD odavno priznale. Najva`nije su destinacije ove turneje ipak bile osovina Srbija Kosovo i razgovori ili, bolje re~eno, dijeljenje lekcije politi~arima BiH u Sarajevu. Ameri~ka i evropska diplomatija su se prvi put zajedno obratile novim srbijanskim liderima zahtjevom da nastave razgovore s Pri{tinom o normalizaciji odnosa ukoliko `ele da se ubrza njihov put prema Evropskoj uniji. Pri tome niko vi{e ne postavlja uslov da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu dr`avu. Predsjednika Tomislava Nikoli}a i premijera Ivicu Da~i}a obradovalo je odlu~no uvjeravanje gospo|e Clinton, koja je rekla da “mi razumijemo ustavne i politi~ke te{ko}e u tom smislu”Dobroj atmo. sferi razgovora u Beogradu doprinio je i nedavni, kako ka`u, istorijski susret premijera Da~i}a i Hashima Thacija u Bruxellesu, koji se spremaju za nove razgovore. Iako su zapadni partneri zazirali da bi novi srbijanski dvojac na vrhu vlasti, poznat po svojoj nacionalisti~koj pro{losti jo{ iz vremena Slobodana Milo{evi}a, mogao zao{triti problem Kosova, okrenuti se od Zapada i skrenuti vi{e prema Moskvi, sada ne kriju zadovoljstvo {to se Kosovo, iako nepriznato, u Beogradu smatra realno{}u koju niko izvan Srbije ne dovodi u pitanje. Ili gotovo niko, po{to ni Moskvi nije stalo da od Kosova pravi problem u odnosima sa Zapadom. Predsjednik Nikoli} je, dan po{to su visoke go{}e napustile Beograd, rekao na RTS-u: “Srbija ima dvoja vrata, na Istok i na Zapad i spona je i kop~a izme|u EU i Rusije. Tako ja vidim Srbiju kada o njoj razmi{ljam” . Gospo|e Clinton i Ashton, a posebno prva od njih, morale su se, prirodno, druk~ije osje}ati u Beogradu i Pri{tini. Beogra|ani ne mogu zaboraviti da je suprug prve stajao iza naredbe NATO-u da bombarduje njihov grad, ba{ zbog Kosova. U Pri{tini, opet, sasvim suprotno, to bombardovanje smatraju presudnim za sticanje nezavisnosti Kosova, pa se nije ~uditi {to su, po stilu i ukusu vi{e balkanski nego evropski, podigli veliku statuu Billa Clintona, i {to se Hillary Clinton, opet vi{e po ameri~kom nego evropskom ukusu, slikala ispred te statue i radnje koja nosi njeno ime. U svakom slu~aju, kosovskim liderima bilo je najva`nije da je dr`avna sekretarka SAD-a rekla: “Opiremo se bilo kakvim diskusijama o teritorijalnim promjenama ili ponovnom otvaranju pitanja statusa nezavisnosti Kosova... Granice nezavisnog, suverenog Kosova su jasne i utvr|ene” . O tome kako je pro{ao boravak

Neka su Clinton-Ashton bile u Sarajevu i lijepo je {to nam je Hillary Clinton izrekla tople rije~i o Bosni. Ali meni i onima koji gorak utisak da i ona, a pogotovo oni koji }e je naslijediti, ovaj preostali dio Balkana prepu{ta Evropi. Evropi koja je, izdvajaju}i ogoljen predrasudama, ali i neprijatnim ~injenicama koje su izrodile termin “balkanizacija”
Pi{e: Hajrudin SOMUN

N

ije malo neobi~no da druga ili tre}a li~nost Obamine administracije nekoliko dana prije izbora odlazi izvan zemlje, na ekspres turneju po dalekom brdovitom Balkanu. Opravdanje je iz demokratskog {taba da je dr`avna sekretarka Hillary Clinton ionako odlu~ila da }e napustiti posao ko god pobijedio na izborima, pa je tako mogla lak{e da krene u opro{tajnu posjetu regionu kojem je bra~ni par Clinton posvetio dramati~ne dane svojih karijera i koji im je posebno prirastao srcu. Ko god da je naslijedi, kao {to je bilo i sa suprugom Billom, bi}e manje sentimentalan, a vi{e pragmati~an i realan prema Balkanu, smatraju}i da je te{ko naslije|e koje su ostavili ratovi ‘90-ih rezultat gra|anskih ratova, a ne agresija. I ostavljaju}i Evropi da tamo obavi ameri~ke “nedovr{ene poslove”: ohrabrivanje demokratije, stabilnosti i napretka po Balkanu i njegovog priklju~enja evropskim integracijama. Ako

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

KOMENTARI

11

i li~ni
kcija stope obvezne rezerve. Komercijalne banke du`ne su dr`ati na ra~unima Centralne banke BiH odre|eni iznos novca koji se naziva obveznom rezervom. Centralna banka odre|uje taj iznos procentualnim brojem i on predstavlja postotak u rasponu od depozitnog novca do dugoro~nih depozita svake pojedina~ne banke. Promjena stope obvezne rezerve se primjenjuje kada se `eli smanjiti ili pove}ati likvidnost (i kreditna aktivnost) banaka. No, u na{em slu~aju ova mjera nema nekog prevelikog zna~aja jer banke ionako dr`e znatno vi{e novca od propisanog na ra~unima Centralne banke BiH. o su, naravno, primijetili lideri SNSD-a i SDP-a i dogovorili su se da “oslobode” i taj novac kako bi banke mogle nastaviti kupovati entitetske obveznice. Ovda{nje su banke, naime, glavni kupci ovda{njih obveznica (~ak 95 posto tih vrijednosnih papira do sada su kupile banke), ali je zbog drugih propisa koji reguliraju stabilnost bankarskog sektora za entitetske vlade “presahnula i ta ~esma” Zbog toga Dodik i Lagu. md`ija `ele promijeniti taj propis, ~ak uprkos ~injenici da se BiH obavezala prilikom sklapanja posljednjeg sporazuma sa MMF-om da }e se uzdr`ati od svih promjena u Zakonu o CBBiH sve dok je na snazi stand by aran`man?!?

U

T

pomenutom slu~aju, dakle, nema govora o bilo kakvom upumpavanju novca u ovda{nju privredu, a posebno nema govora o tome da }e sada entitetske vlade biti u poziciji da ne posu|uju novac. Jedina razlika izme|u ove dvije opcije, to jeste izme|u opcije da entitetska vlada uzme kredit ili da proda obveznice banci, u tome je da }e u prvom slu~aju vlada odmah, ve} prvog mjeseca, morati po~eti pla}ati rate kredita, dok }e u drugom slu~aju, pri prodaji obveznica, dug isplatiti na kraju roka emisije obveznica. Naprimjer, ako federalna Vlada sada uzme kredit, ve} }e narednog mjeseca pristi}i joj prva rata na naplatu. A ako proda obveznice sa rokom dospije}a od pet godina, onda }e taj dug koji }e napraviti i potro{iti sada{nja izvr{na vlast vra}ati tek neka naredna vlada. I da ne zaboravimo - i u jednom i u drugom slu~aju, bez obzira na to da li podigle kredit ili prodale obveznice, entitetske vlade morat }e platiti kamatu i to u rasponu od 6 do 9 posto! Eto, tako se dakle koristi sistemski iskonstruisana kompliciranost i nerazumljivost centralnog bankarstva i monetarne politike u dnevnopoliti~ke svrhe i u na{oj zemlji. Deklarativno, svima su usta puna pri~a o spa{avanju bh. ekonomije, a svi ustvari samo gledaju svoj finansijski interes.

Obama }e (opet) biti predsjednik P
FOKUS

Ekspres
ljube a ne nipoda{tavaju svoju domovinu ostaje Sloveniju i Hrvatsku, ostavila ovaj dio jo{ vi{e
Clinton-Ashton u Sarajevu, dosta je ve} re~eno i na stranicama ovog lista. One su, kao i za Kosovo, uvjeravale u neupitnost suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH. Clinton je rekla da je neprihvatljivo da taj integritet “17 godina poslije rata neki stavljaju pod znak pitanja” . Odmah iza toga istakla je da se “Dejtonski sporazum mora po{tivati i sa~uvati, i ta~ka”! Posebni ameri~ki naglasak na tu “ta~ku”upotre, bom ovamo u Evropi gotovo nepoznatog termina “period” koji bi bilo prikladnije prevoditi “i gotovo!” prihvatljiv je kad se odnosi na suverenitet dr`ave BiH zagarantovan te{ko izborenom preambulom u Daytonu. Ali ako se odnosi na nabrzinu tamo sklepani ustav, onda nema ba{ mjesta toj “ta~ki” Prema . onome {to je izbilo u javnost, Bakir Izetbgovi} je ljubazno odgovorio na uvjeravanja visokih go{}a, ali se nadam da nije do kraja prihvatio njihov stav da je ba{ “sva odgovornost za trenutni zastoj i napredak BiH ka EU i NATO-u isklju~ivo na BiH politi~arima” Prate}i kako je posjeta . Clinton-Ashton Sarajevu protekla u kritikama i optu`bama, a ona Beogradu i Pri{tini u pohvalama i ohrabrivanju da se nastavi zapo~etim putem normalizacije, sama mi se nametnula misao: “Lako je njima, oni nemaju Dayton” . Neka su Clinton-Ashton bile u Sarajevu i lijepo je {to nam je Hillary Clinton rekla takve stvari i izrekla tople rije~i o Bosni. Ali meni i onima koji ljube a ne nipoda{tavaju svoju domovinu ostaje gorak utisak da i ona, a pogotovo oni koji }e je naslijediti, ovaj preostali dio Balkana prepu{taju Evropi. Evropi koja je, izdvajaju}i Sloveniju i Hrvatsku, ostavila ovaj dio jo{ vi{e ogoljen predrasudama, ali i neprijatnim ~injenicama koje su izrodile termin “balkanizacija” Jedan detalj nije mogao . proma}i pa`ljivom oku jedne sarajevske dame - kako je Hillary Clinton u Sarajevo stigla u jakni, po ameri~ki le`erno, ali je za Zagreb odjenula sve~anu, po evropski elegantnu tamnu haljinu.

tvarila, izme|u ostalog i a zar su ve} pro{le zato jer ih je bilo previ{e i ~etiri godine? Usjer su bila prevelika. Naraprkos ~injenici da vno i da je bilo ne~eg, u najAmerika u globalmanju ruku, neobi~nog u noj imaginaciji nije ono ~injenici da mu je maltene {to je bila sedamdesetih i na samom po~etku manosamdesetih godina protedata dodijeljena Nobelova klog vijeka, usprkos velinagrada za mir. (A ipak, kom an ti ame ri ka ni zmu nije ta odluka bila apsurskoro svuda u svijetu, a dna i groteskna kao ona posebno u Evropi (kako ovogodi{nja. Ako ni{ta druAle{ Debeljak skoro dugo, Barack Obama je ljudhovito re~e, zapravo svusko bi }e, a ne ne ka kav gdje u Evropi osim na Koadministrativni entitet.) Ali sovu), ipak su ameri~ki opet, i nije da se ni{ta nije predsjedni~ki izbori onaj Pi{e: Muharem BAZDULJ promijenilo. Uostalom, iz doga|aj po kojem velike muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba ameri~ke perspektive nije mase svjetskog stanovnibe zna ~aj no ni to {to je {tva, politi~ki vrlo ~esto tek pre|en Rubikon i {to je za rudimentarno pismene, predsjednika SAD-a prvi prate i notiraju protok vreput izabran jedan Afroamemena, sli~no na~inu na rikanac. Usporedivo je to koji ljubitelji fudbala mjedonekle sa onovremenim re vrijeme od svjetskog izbo rom Ken nedya kao prven stva do svjet skog prvog katolika na istu funprvenstva. kciju. Naravno, neko mo`e Onomad su, sje}amo se Neizvjesnost ishoda da ka`e kako poslije Kensvi, takmaci za mjesto u Bi je loj ku }i bi li Ba rack dana{njih izbora podgrijava nedya vi{e nije bilo katolika-predsjednika i kako tu Obama kao kandidat deupravo razo~arenje onih prednost od pro{log puta mokrata i John McCain koji misle da su u politici Obama vi{e nema. Tu, nakao kandidat republikavi{e ma kvog naca. Dirljivo je bilo koliko mogu}i koraci od sedam ime, kona.neto tanikaneizRubi Is ko, je gotovo cijeli svijet navijao za Obamu. Bilo je tu i milja. To su oni Amerikanci vjesnost ishoda dana{njih izbora podgrijava upravo neu mje re nih po hva la. koji, uz svu opasnost od razo~arenje onih koji misle Autor teksta koji upravo da su u politici mogu}i konepreciznih analogija, u ~itate je, recimo, prije raraci od sedam milja. To su vno ~etiri godine, na sam Obami vide ono {to su oni Amerikanci koji, uz svu dan izbora, na ovom isopasnost od nepreciznih tom mjestu pisao: “Ameripojedini intelektualci u analogija, u Obami vide ka je bila i ostala najve}a Srbiji fakturisali Borisu ono {to su pojedini intelepri~a Zapada, najbli`i koktualci u Srbiji fakturisali rak ka Novoj Atlantidi, zeTadi}u Borisu Tadi}u (i tako presumlja koja grani~i sa Utopidno utjecali na izbor Tomijom. Dokazuje to i pri~a o slava Nikoli}a na mjesto Baracku Husseinu Obami. predsjednika Srbije): pro1961. godine, u vrijeme ma{enu priliku. Za njih, Obaminog ro|enja, na veeto, nije bitno ko je protivlikim prostranstvima Sjedikandidat, va`na je puka njenih Ameri~kih Dr`ava, mogu}nost promjene. Ipak, rasizam je jo{ bio institucionaliziran. Tek tri godine kasnije, Lyndon Joh- jedan od razloga zbog ~ega je Amerika u dru{tvenson je potpisao The Civil Rights Act, odnosno nom smislu zna~ajno druk~ija od Evrope jest i zakon koji je u cijelim Sjedinjenim Dr`avama drasti~no manje po{tovanje takozvanih intelecrncima garantirao potpunu ravnopravnost. ktualaca u {irokoj javnosti. Njihov utjecaj na poDje~ak ro|en u vrijeme kada na cijeloj teritori- liti~ki `ivot je skoro pa nepostoje}i. Cinik bi kaji svoje domovine nije imao ni puna gra|anska zao: blago Amerikancima. Tako da nije ba{ izgleprava natje~e se, evo, danas za mjesto predsje- dno da }e Obamu skupo ko{tati “Tadi}ev sin. dnika. Himna borbe za gra|anska prava crnaca drom” Odlu~uju, naravno, Amerikanci i odlu~i}e, (bila) je stara gospel pjesma We Shall Overcome. U augustu 1963. godine pjevala ju je Joan Baez po svemu sude}i, primarno iz razloga koji se tizajedno s tri stotine hiljada ljudi za vrijeme ~u tamo{nje unutra{nje politike, a mnogo mamar{a za Washington koji je predvodio Martin nje one vanjske. A iz neameri~ke perspektive, raLuther King, a spomenuti Lyndon Johnson ju je zloge za preferiranje Obame zgodno je ovih citirao obra}aju}i se Kongresu u martu 1965. Mi dana sumirao Bo{ko Jak{i}: “Kada bih mogao da }emo pobijediti jednog dana, ka`e pjesma; du- glasam, opredelio bih se za Obamu. Iz jednosboko u svom srcu vjerujem da }emo pobijediti tavnog razloga. Njegova pobeda nije samo njejednog dana, ka`e pjesma; Svi }emo biti slobo- gova, ve} je to - porede}i s rivalom - pobeda dni jednog dana, ka`e pjesma; duboko u svom odre|enih univerzalnih vrednosti sveta. Postosrcu vjerujem da }emo pobijediti jednog dana, ji mnogo toga {to isti taj svet ne voli kod Amerika`e pjesma; Na cijelom bijelom svijetu jednog ke - ~estu aroganciju, surovu mo} ili nedostatak dana, ka`e pjesma; duboko u svom srcu vjeru- vizije kako da upotrebi tu mo}. Ali, postoji jedna jem da }emo pobijediti jednog dana, ka`e pje- stvar koju svet voli kod Amerike: njenu demokratiju. Obama bi u drugom mandatu, rastere}en sma. (...) Obama }e biti predsjednik.” Po svim anketama, danas je mnogo manje mu- daljih ambicija, tu demokratiju mogao efikasnidro praviti ovako direktnu prognozu koja mo`e je da upotrebi kao oru|e promena o kojima je tobiti demantovana za manje od dvadeset i ~etiri liko govorio.” Ponovimo, dakle: Obama }e (opet) biti predsata. Ipak, mislim: Obama }e (opet) biti predsjednik. Naravno, da se mnoga o~ekivanja nisu os- sjednik.

12

CRNA HRONIKA
Pripadnici PS Zavidovi}i uhapsili su Enesa D`. zbog sumnje da je u tu~i nanio te{ke povrede 31-godi{njem H. M. iz Zavidovi}a. Po kompletiranju, izvje{taj zbog nano{enja te{kih povreda bi}e dostavljen Tu`ila{tvu ZDK-a. Ina~e, o ovom doga|aju policiju je petak obavijestio ljekar Doma zdravlja Zavidovi}i, gdje je dovezen povrije|eni. Policija je ubrzo ustanovila da je tu~a izbila u mjestu Lijev~a, na lokalnom putu, a nakon koje se Enes Mi. D. D`. udaljio.

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Povrije|en u tu~i

Razbojni{tvo u Konzumu

Maskirani razbojnik u nedjelju poslijepodne upao je u prodavnicu Konzum, koja se nalazi u sarajevskoj Ulici Marka Maruli}a, te prijete}i pi{toljem od radnice oteo odre|enu sumu novca. Potom je sa plijenom pobjegao u nepoznatom pravcu. O razbojni{tvu je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policijski slu`benici rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

Prihva}en prijedlog za produ`enje pritvora osumnji~enom za silovanje

Dr`avljani BiH i Srbije osu|eni zbog {verca skanka

Dragan Kljaji}
ostaje iza re{etaka
Dvadesetjednogodi{njem Prijedor~aninu Draganu Kljaji}u, zvanom Frka, osumnji~enom za silovanje 17-godi{nje M. P. ju~er je, na prijedlog Tu`ila{tva, u Okru`nom sudu u Banjoj Luci produ`en pritvor za jo{ 30 dana. Sud je tokom ispitivanja prijedloga Tu`ila{tva utvrdio da je na~in na koji je Kljaji} izvr{io krivi~no djelo bio brutalan, i da postoje osnovi sumnje da bi mogao ponoviti krivi~no djelo, a da bi njegovo pu{tanje na slobodu moglo da dovede do uznemirenja javnosti. Kljaji} je, podsje}amo, 7. oktobra maloljetnu M. P. povezao automobilom, a zatim je odveo u napu{tenu ku}u u naselju ]ele u Prijedoru i tu je silovao. Maloljetnica se sve vrijeme opirala i molila ga da prestane. Me|utim, to Kljaji}a nije zaustavilo, nego joj je zaprijetio da nikome ne smije re}i {ta se desilo. Me|utim, M. P. je sve ispri~ala svojoj majci, koja je Kljaji}a prijavila policiji. Iako je u po~etku negirao, Kljaji} je tokom ispitivanja priznao siloD. P. vanje.

Veli}u i Bogdanovi}u 15 GODINA ROBIJE
Bajro Veli} osu|en jer je rukovodio zlo~ina~kom organizacijom, koju je organizovao radi me|unarodne trgovine droge, a kojoj je pristupio i Ivan Bogdanovi}
Bajro Veli} (1957) iz Velike Kladu{e osu|en je na 10 godina zatvora, dok je policajac PU Kosovska Mitrovica Ivan Bogdanovi} (1971) iz Ra{ke, dr`avljanin Srbije, dobio pet godina zatvora zbog organizovanog kriminala, odnosno neovla{tenog prometa opojnih droga. Ovu nepravomo}nu presudu ju~er je izreklo Vije}e Suda BiH, kojim predsjedavao sudija Mirsad Strika, ali njenoj objavi nisu prisustvovali optu`eni, a ni, kako nam je potvr|eno iz Suda BiH, njihovi advokati, ~ije prisustvo svakako nije obavezuju}e.

Produ`en pritvor
Naime, optu`eni su se na ro~i{tu odr`anom u ~etvrtak, kada su iznesene zavr{ne rije~i optu`be i odbrane, izjasnili da nema potrebe da se privode na objavu presude iz pritvorskih jedinica u Biha}u, odnosno Bijeljini. Ina~e, ju~era{njom presudom, pritvor, u kojem se nalaze od hap{enja 28. novembra 2011, im je produ`en, a Bajro Veli} je ogla{en krivim i osu|en jer je rukovodio zlo~ina~kom organizacijom, koju je organizovao radi me|unarodne trgovine droge, preciznije marihuane-skank, kojoj je, me|u ostalim, pristupio i Bogdanovi}. Podsje}anja radi, preostala trojica optu`enih u istom predmetu, dr`avljanin Srbije Aleksandar Radojkovi} (1989) iz Leskovca, te Kasim (1968) i Be}ir (1970) Veli} iz Velike Kladu{e, ranije su, po nagodbama sa Tu`ila{tvom osu|eni. Tako je Radojkovi} dobio 12 mjeseci zatvora, te mu je produ`en pritvor, dok su Kasim i Be}ir Veli} osu|eni na uslovne kazne od po dvije godine, koje ne}e biti iz-

Bajro Veli} i ostali optu`eni sa advokatima na jednom od ranijih ro~i{ta

OP]INSKI SUD U @IVINICAMA ZEMLJI[NOKNJI@NI URED Broj: 033-0-Dn-12-000991 @ivinice, 25. 10. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 19/03 i 54/04), Zemlji{noknji`ni ured u Op}inskom sudu u @ivinicama

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 033-0-Dn-12-000991 postupaju}i po zahtjevu Planike d.o.o. Sarajevo, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak ozna~ene su kao: 1. k.~. broj: 383 u naravi poslovni prostor 1 ~ini sastavi dio stambeno-poslovne zgrade, ozna~en kao eta`ni dio DN-PL-121 u povr{ini od 62 m2, upisan u katastarsko-knji`nom ulo{ku broj: 246, k.o. Banovi}i. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave uspostave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje narednih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Sabina Had`uki}

vr{ene ukoliko u roku od tri godine ne po~ine novo krivi~no djelo. A u optu`nici, po kojoj su u kona~nici izre~ene presude, navodi se da je droga iz Albanije i sa Kosova prebacivana u BiH i Hrvatsku, pri ~emu su se ~lanovi ove peto~lane grupe povezali sa osobama iz Slovenije i Hrvatske, uz ~iju pomo} su u vi{e navrata organizovali nabavku, krijum~arenje i sakrivanje droge u BiH. Tako su od 30. septembra do 26. novembra 2011. u vi{e navrata poku{ali u na{u zemlju unijeti i dalje prokrijum~ariti vi{e od 26,6 kg skanka, u ~emu su ih sprije~ili pripadnici policije Hrvatske, Grani~ne policije BiH i MUP-a USK-a. Oni su, podsje}amo, uhap{eni u Velikoj Kladu{i u sklopu akcije Ma~, a kojoj je prethodila saradnja sa hrvatskom policijom, koja je du`e vrijeme nad Bajrom Veli}em provodila posebne istra-

`ne radnje, odnosno prislu{kivala telefonske razgovore preko mre`e hrvatskih operatera.

“Ono dobro, ono skupo”
Istra`ni organi tako su “upratili” i Veli}evu poruku da tra`i “ono dobro, ono lijepo, ono skupo” upu}enu Bogdanovi}u, ko, jeg je uhapsila GP, te je utvr|eno da je kontaktirao s Radojkovi}em. Podsje}anja radi, Grani~na policija je u no}i s 27. na 28. novembar 2011. zaustavila reno srbijanskih registracija, kojim je upravljao Radojkovi}, i u autu otkrila 15 paketa sa oko osam kilograma skanka. Uslijedio je pretres objekata u Velikoj Kladu{i, te je u blizini ku}e Bajrinog ro|aka Kasima Veli}a na|eno i oduzeto jo{ sedam kilograma droge. Kasim Veli} je tu drogu, navodno, ~uvao za ro|aka. Ubrzo je Be}ir Veli} policiji dobrovoljno predao jo{ 10 kilograma L. S. marihuane.

Foto: Arhiv Suda BiH

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 231315 12 P Sarajevo, 29. 10. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija EKI Sarajevo, zastupana po punomo}niku Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Merdan Jasmin, Vogo{}a, Slatinski put 12 - zadnja poznata adresa, 2. Merdan Elvir iz Olova, ul. Klin~i}i bb i 3. Merdan Ra{id iz Olova, ul. Klin~i}i bb, radi isplate duga, vsp. 3.307,80 KM, vanraspravno 29. 10. 2012. godine, donio je slijede}u

- zbog propu{tanja Tu`eni su du`ni isplatiti tu`itelju du`no potra`ivanje u novcu u iznosu od 3.307,80 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama koje se imaju ra~unati na iznos od 2.968,76 KM (dospjela glavnica) i to po~ev od dana podno{enja tu`be 5. 1. 2012. godine pa do isplate pod prijetnjom izvr{enja, kao i naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 555,45 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave presude. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 183. ZPP-a FBiH.

PRE SU DU

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

CRNA HRONIKA
Muharem Mujkanovi} te{ko je ranjen u nedjelju tokom lova u mjestu Miljanovci na lokalitetu Bukovac. Nesretnim slu~ajem iz lova~ke pu{ke ranio ga je Edis Mujkanovi}. Policiju su o ovom doga|aju izvijestili iz Slu`be hitne medicinske pomo}i Te{anj, gdje je ranjeni Muharem Mujkanovi} dovezen. Uvi|aj na mjestu nesre}e izvr{ili su istra`itelji PS-a Te{anj, koji rade na dokumentovanju ovog doga|aja. Mi. D.

13

Ranjen u lovu

D`eta sletjela sa ceste

Dvije osobe povrije|ene su u nesre}i koja se u no}i sa nedjelje na ponedjeljak desila na magistralnom putu Tuzla Ora{je, u mjestu Je`inac, op}ina Srebrenik. Do udesa je do{lo kada je A. K. (1990), nastanjen u op}ini Srebrenik, upravljaju}i d`etom (A18-A764), usljed neprilago|ene brzine, izgubio kontrolu nad upravlja~em, te je vozilo sletjelo sa ceste. Voza~ je u ovoj nesre}i zadobio lak{e povrede, dok se o povredama suvoza~a M. J. (1990), ljekari tuzlanskog UKC-a nisu izjasnili.

etnaestogodi{nji Banjalu~anin D. B. u nedjelju popo dne, na kon pre pir ke izme|u roditelja, no`em je poku{ao ubiti svog oca Dra{ka B. Ova porodi~na drama odigrala se u njihovoj porodi~noj ku}i u Ulici Jovana Ra{kovi}a u banjalu~kom naselju Paprikovac.

P

Porodi~na drama u Banjoj Luci

^este sva|e
Povrije|eni Dra{ko B. smje{ten je u Klini~ko-bolni~ki centar Banja Luka, gdje je konstatovano da se radi o povredama opasnim po `ivot. Prema rije~ima dr. Darka Goli}a, na~elnika Klinike za anesteziju i intenzivno lije~enje Klini~kog centra Banja Luka, Dra{ko B. primljen je u Kliniku za anesteziju i intenzivno lije~enje sa te{kim povredama koje uklju~uju ubodnu ranu na le|ima, sa o{te}enjem dijafragme, pri ~emu je pacijent jako iskrvario. “Dra {ko B. ju ~er uju tro je odvojen od aparata za vje{ta~ko disanje, a sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne i preuranjene” , rekao je Goli}. Nezvani~no se moglo ~uti da su se roditelji maloljetnog D. B. ~esto sva|ali, te da se to ponovilo i u nedjelju popodne. Maloljetni D. B. je, da bi za{tito majku, no`em nasrnuo na oca i ubo ga u le|a. Kada je Dra{ko B. po~eo obilno krvariti, njegova supruga i sin su se zbunili, te istr~ali napolje tra`e}i pomo} od kom{ija.

15-godi{njak poku{ao ubiti oca da za{titi majku
D. B. je, nakon prepirke roditelja, no`em nasrnuo na oca i ubo ga u le|a • Zbog pretrpljene traume smje{ten na Odjeljenje dje~ije psihijatrije
Policijski slu`benici CJB-a Banja Luka su iza{li na mjesto do ga|aja, oba vi li uvi|aj i u nedjelju nave~er priveli maloljetnika. On je ju~er, uz izvje{taj, predat u nadle`nost Okru`nog tu `i la {tva. Na vo dno je tokom uvi|aja majka poku{ala da za{titi sina rekav{i da nije on ubo Dra{ka B, ali je policija, ipak, utvrdila da je maloljetnik odgovoran, poslije ~ega je i priveden. “Na prijedlog psihologa, a u najboljem interesu maloljetnika, s obzirom na to da ima odgo|enu reakciju na traumu i da njegovo emocionalno stanje ne prati verbalni iskaz, predlo`ena je profesionalna pomo} smje{tanja na Odjeljenje dje~ije psihijatrije u Banjoj Luci s ciljem prevazila`enja pote{ko}a” , navodi se u saop{tenju Tu`ila{tva, te dodaje da }e Odjeljenje za maloljetnike ovog tu`ila{tva nastaviti pripremni postupak radi predlaganja Sudu adekvatne vaspitne mjere prema maloljetniku. Prema rije~ima stanara Ulice Jovana Ra{kovi}a, Dra{ko B. je pripadnik Grani~ne policije Dobrljin. On se sa porodicom nedavno doselio na Paprikovac, te su ih kom{ije povr{no D. P. poznavale.

Pripremni postupak
Tatjana Ninkovi}, tu`ilac za maloljetnike Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka ju~er je ispitala D. B. u skladu sa Zakonom o za{titi i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi~nom postupku, u prisustvu psihologa, predstavnika Centra za socijalni rad i OEBS-a.

Ulica Jovana Ra{kovi}a: Kom{ije povr{no poznaju porodicu Dra{ka R.

TRA@ILI POMO] Kada je Dra{ko B. po~eo obilno krvariti, njegova supruga i sin su se zbunili, te istr~ali napolje tra`e}i pomo} od kom{ija

Sud BiH

Slobodan Radivojevi}, direktor preduze}a Improkom iz Pelagi}eva, nepravomo}nom presudom Suda BiH zbog porezne utaje osu|en je na dvije godine zatvora te obavezan da vrati ste~enu imovinsku korist od 143.856,26 KM, za koliko je o{tetio bud`et BiH. Dr`avni sudija Mirsad Strika u obrazlo`enju presude istakao je da je Radivojevi} kriv jer kao direktor i odgovorna osoba preduze}a Improkom iz Pelagi}eva, u namjeri da izbjegne pla}anje poreza na promet proizvoda i usluga, Poreznoj upravi RS-a tokom 2005. nije prikazao nikakav promet, iako je ova firma u toj godini zabilje`ila 249 uvoza.

zatvora za utaju poreza

DVIJE GODINE

Istraga razbojni{tava u Zenici

\ulanu odre|en pritvor
Sudija za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici odredio je 30-dnevni pritvor 19-godi{njem Dini \ulanu iz Zenice zbog sumnje da je po~inio dva razbojni{tva na podru~ju grada. Tako|e, na Op}inskom sudu u Zenici pokrenut je i odgovaraju}i postupak i protiv njegovog maloljetnog sau~esnika Zijada \. Dino \ulan i njegov maloljetni sau~esnik sumnji~e se da su 26. septembra izvr{ili razbojni{tvo nad Fehimom J. u njegovoj porodi~noj ku}i u Ulici Bistua Nuova. Razbojnici su u ku}u u{li maskirani fantomkama, te uzeli ru~ni sat, nov~anik sa novcem, li~nim dokumentima i bankovnim karticama, ne{to zlatnog nakita, set no`eva te klju~ od ulaznih vrata. Oni su provaljivanjem kroz prozor u prizemlju ku}e, u{li u unutra{njost objekta, izvr{ili premeta~inu stvari te tom prilikom o{te}enom Fehimu J. nanijeli lak{e tjelesne povrede. Mjesec kasnije, 27. oktobra, dvojac je izvr{io razbojni{tvo nad radnicom trgovinske radnje Dunja u istoj ulici. Uvi|ajem je utvr|eno kako su dvojica napada~a nakon du`eg promatranja objekta, iskoristili pogodan trenutak kada u radnji nije bilo kupaca, te brzo u{li u objekat i odmah o{te}enom N. R. zadali vi{e udaraca metalnom {ipkom, nanijev{i mu lak{e povrede. Nakon toga su iz kase uzeli 360 maraka, koliko je bilo. Razbojni~ki dvojac uhap{en je 31. oktobra, i prona|eni su ukradeni predmeti.
Mi. D.

Uvoz je zabilje`en iz Ma|arske, i to 242 uvoza p{enice, ~etiri sojine sa~me, te tri salonit-plo~a u vrijednosti od 1.329.757,10 KM. Roba je uvezena putem {peditera Kontakt-{ped [amac, Tar {ped Bijeljina i Jelih - poslovna jedinica Br~ko. To potvr|uju ra~uni poru~ioca koji glase na firmu Improkom Pelagi}evo, a osu|eni je prilikom uvoza dao pisanu izjavu da uvezena roba slu`i za dalju prodaju. Me|utim, za uvezenu robu firma Improkom Pelagi}evo ne posjeduje nikakvu knjigovodstvenu dokumentaciju, kao ni dokumentaciju o prodaji tih roba, a niti se ova roba nalazila na zalihama preduze}a. Sudija Strika je naveo da je tu

Slobodan Radivojevi}

Foto: Arhiv Suda BiH

robu Radivojevi} njemu poznatim kupcima prodao za gotovinu, bez knji`enja, obra~unavanja i uplate poreza na promet roba i usluga. Na taj na~in on je svjesno izbjegao da plati porez na uvezenu robu u iznosu od 143.856,26 KM. D. P.

14

OGLASI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 46 /12 Datum: 1.11.2012. godine Na osnovu ~lana 344. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09), ~lana 26. stav. 7. Statuta Javnog preduze}a RAD d.d. Te{anj, Nadzorni odbor Javnog preduze}a RAD d.d. Te{anj objavljuje

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju 8. redovne Skup{tine Javnog preduze}a RAD d.d. Te{anj I. Osma redovna Skup{tina Javnog preduze}a RAD d.d. Te{anj, odr`a}e se 30.11.2012. godine (petak) sa po~etkom u 14 sati, na adresi sjedi{ta preduze}a: Trg `rtava 3. avgusta bb, Te{anj, u prostorijama uprave preduze}a. II. Dnevni red Skup{tine: 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor 2 (dva) ovjeriva~a zapisnika; 3. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP RAD d.d. Te{anj; III. Radna tijela Skup{tine: - Skup{tinom do izbora predsjednika Skup{tine, predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa; - Skup{tina ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. - Nadzorni odbor je izvr{io imenovanje Odbora za glasanje u sastavu: Spre~ak Iso, Vehab Haris, Ajanovi} D`emal. IV. Podno{enje prijedloga od dioni~ara: Dioni~ar koji ima ili predstavlja najmanje 5% dionica, mo`e u roku od 8 dana od dana sazivanja Skup{tine, od Nadzornog odbora pisano zahtijevati da odre|eno pitanje uvrsti u dnevni red Skup{tine, uz navo|enje razloga. V. U~e{}e u radu Skup{tine i odlu~ivanje: - Skup{tina mo`e odlu~ivati ako su zastupljeni, li~no ili preko punomo}nika, dioni~ari sa vi{e od 30% ukupnog kapitala. - Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. - Dioni~ari svoje pravo glasa ostvaruju li~no ili preko punomo}nika. U slu~aju da dioni~ar pravo glasa ostvaruje preko punomo}nika, punomo}nik ne mo`e biti ~lan uprave ili Nadzornog odbora preduze}a. - Punomo} se daje nakon objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Punomo} se daje za jednu Skup{tinu, a va`i i za ponovljeno zasjedanje Skup{tine. - Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari, odnosno punomo}nici koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine, pisanom prijavom za prisustvo Skup{tini uz kopiju li~ne karte za identifikaciju, neposredno u sjedi{tu preduze}a, preporu~enom po{tom na adresu JP RAD d.d. Te{anj, Trg `rtava 3. avgusta bb, Te{anj ili fax-om na brojeve: 032 650-566, 032 650-428. - Prijava za u~e{}e na Skup{tini preduze}a mo`e se dobiti kod sekretara preduze}a, u sjedi{tu preduze}a. - Odbor za glasanje }e prilikom prijema prijave za u~e{}e na Skup{tini preduze}a izdati dioni~aru ili punomo}niku dioni~ara potvrdu o prijemu prijave, koju je dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara obavezan predati odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. - Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara, naziv odluke o kojoj se glasa, broj glasova kojim raspola`e i naznaku “za” i “protiv”. - Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u “za” ili “protiv” prijedloga ili odluke. - O ta~kama 1. i 2. dnevnog reda Skup{tina odlu~uje ve}inom glasova prisutnih dioni~ara, a o ta~ki 3. dvotre}inskom ve}inom prisutnih ili po punomo}i zastupljenih dioni~ara.

VI. Objavljivanje i dostavljanje obavje{tenja o sazivanju Skup{tine: - Obavje{tenje o sazivanju Skup{tine objaviti u dnevnom listu, web stranici preduze}a, na oglasnoj tabla preduze}a, te dostaviti Komisiji za vrijednosne papire FBiH. - Obavje{tenje o sazivanju Skup{tine i prijedlozi odluka i ostalih dokumenata koji }e se razmatrati na Skup{tini ne}e se dostavljati dioni~arima koji imaju manje od 0,5% dionica sa pravom glasa, ali su prijedlozi odluka i ostalih dokumenata koji }e se razmatrati na Skup{tini na raspolaganju dioni~arima u sjedi{tu javnog preduze}a kod sekretara. Predsjednik Nadzornog odbora Adis Mehinovi}, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 065-0-Mal-06-010818 Sarajevo, 1. 10. 2012. godine Op{tinski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`ene Nedeljka Kaljanac, ul. Sutjeska 8, Sarajevo, radi duga od 608,20 KM, van ro~i{ta 1. 10. 2012. godine, donio je BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056598 08 P Sarajevo, 12. 9. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja “ZVIJEZDA” d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlova~ka bb, koju zastupa advokat Cocali} Fikret iz Sarajeva, protiv tu`enih SINDIKAT PENZIONERA U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo, Alipa{ina 9/III, [UNJE NUSRET iz Sarajeva, Trg solidarnosti br. 25, “VARO[ 1962” d.o.o. Sarajevo, ul. Lukavi~ka cesta br. 2 i PAVEL PAVELKA iz Gornjeg Vakufa, ul. Nikole Milisava br. 12/III, radi naknade {tete, vsp. 346.060,69 KM u predmetu broj 65 0 P 056598 08 P, 12. 9. 2012. godine objavljuje 08 P, za UTORAK, 13. 11. 2012. godine, sa po~etkom u 14 sati, u sobu broj 319/III. Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti na glavnoj raspravi, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, pripremno ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA [eta Altijana - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da isplati tu`iocu iznos od 1.608,20 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to - na iznos od 287,60 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 212,90 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 107,70 KM po~ev od 8. 8. 2005. godine do dana uplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 45,60 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

PRESUDU

za pripremno ro~i{te “VARO[ 1962” d.o.o. Sarajevo i PAVEL PAVELKA pozivaju se u svojstvu tu`enih na PRIPREMNO RO^I[TE u predmetu broj 65 0 P 056598

POZIV

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

SRBIJA Jo{ ni{ta zvani~no o aferama prislu{kivanja

Slovenci podr`avaju proteste
Slovenci smatraju da su najavljeni sindikalni protesti protiv Vladinih mjera {tednje opravdani, a nisu uvjereni da }e sada{nja vlada zemlju izvu}i iz krize, pokazala je ju~er objavljena telefonska anketa ljubljanskog Dela. Da su masovne demonstracije koje su sindikati najavili za subotu, 17. novembra, opravdani, ocijenilo je 56 posto ispitanika, a da nisu 36 posto. Na pitanje ho}e li sada{njoj vladaju}oj koaliciji premijera Janeza Jan{e uspjeti zemlju izvu}i iz krize, 63 posto ispitanika odgovorilo je negativno, a 28 posto potvrdno. Mirovinsku reformu po kojoj bi odlazak u redovnu mirovinu za mu{karce i `ene bio mogu} tek sa 65 godina `ivota, odnosno sa 60 godina uz uvjet da ve} imaju 40 godina radnog sta`a, podr`ava 53 posto, a protiv nje je 33 posto ispitanika.

Poku{aj atentata NA NIKOLI]A?
Nema zvani~nih detalja o aferi prislu{kivanja ni o incidentu na autoputu Odbor za bezbjednost tra`i informacije od MUP-a General Dragi{a Simi} tvrdi da nije umije{an
General policije i na~elnik Uprave saobra}ajne policije Dragi{a Simi}, kojeg mediji povezuju sa incidentom na predsjedni~ku kolonu na autoputu, demantuje da je njegov slu`beni d`ip u~estvovao u tom incidentu. On je za Telegraf.rs rekao da je ta informacija “crtani film, da nema nikakve veze s tim, da je sve saznao iz medija i da ga niko od nadle`nih nije kontaktirao u vezi sa ovim slu~ajem” . zakona u toj oblasti radi boljeg preciziranja toga ko, na koji na~in i u kojim situacijama mo`e da se bavi tim poslom. On je dodao da su u Odbor iz MUP-a i Ministarstva odbrane stigli redovni izvje{taji o radu, ali da u njima nije bilo detalja o slu~ajevima prislu{kivanja, jer oni tretiraju raniji period. Bajatovi} je dodao da je jo{ rano da se govori o formiranju anketnog odbora koji bi se bavio slu~ajem prislu{kivanja. Osim na aferu prislu{kivanja, od ju~er je pa`nja usmjerena i na incident koji se desio na autoputu kada je u petak u kolonu automobila u kojoj je bio predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} uletio automobil. Osim {to je kabinet predsjednika Srbije potvrdio da se incident dogodio i da vjeruje u rad MUP-a, drugi detalji nisu poznati. Komentator dnevnog lista Politika je podsjetio da je predsjednik Srbije Tomislav Nikoli}, koji je i vrhovni komandant oru`anih snaga, sam izabrao da ga {titi civilno obezbje|enje, za razliku od svog prethodnika Borisa Tadi}a, kojeg je ~uvala specijalna jedinica VS-a Kobre.

Ni{ki odbor LDP-a napustilo 11 ~lanova
Nezadovoljni odnosom centrale prema ni{kom odboru i nepo{tivanjem strana~ke procedure u odlu~ivanju, 11 funkcionera Liberalno-demokratske par tije iz Ni{a, uklju~uju}i potpredsjednika i poslanika te par tije, napustilo je stranku. LDP je napustila poslanica te partije Sanja Jefti} i ona }e ubudu}e nastupati kao nezavisni poslanik, re~eno je na konferenciji za novinare u Ni{u. Dosada{nji potpredsjednik LDP-a i poslanik u prethodnom sazivu Skup{tine Srbije Neboj{a Ran|elovi} kazao je da ne `eli da bude ~lan stranke koja se pretvorila u, kako je rekao, Liberalno-beogradsku par tiju. On je na pitanje da li }e ni{ki odbor LDP-a “preuzeti struja u Demokratskoj stranci nezadovoljna izborom Dragana \ilasa za predsjednika”, rekao da je “ovo zemlja Srbija u kojoj je sve mogu}e”.

Potvrdio Nikoli}
Kako saznaje B92, voza~ slu`benog d`ipa generala Simi}a jeste u petak sustigao kolonu slu`benih vozila na autoputu u pravcu prema Kragujevcu, ali on tvrdi da je nije presreo. Izvor B92 iz MUP-a tvrdi da je voza~ d`ipom sustigao kolonu, da je vidio pratnju, ali da nije znao ~ija je, kao i da nije bilo ni kontakta ni signalizacije ni sa jedne strane. Voza~ navodi da se bez ikakvih problema isklju~io sa autoputa kod Smedereva, a navodno je spreman da ide i na poligraf. Predsjednik skup{tinskog Odbora za bezbjednost Du{an Bajatovi} je najavio da }e od MUP-a tra`iti informacije o slu~aju prislu{kivanja. Bajatovi} je novinarima u Skup{tini Srbije rekao da }e, nakon {to dobije te informacije, sazvati sjednicu Odbora na kojoj }e se razmatrati pitanje bezbjednosti zemlje, ali i taj konkretan slu~aj. Bajatovi} je dodao da afera prislu{kivanja dr`avnih funkcionera pokazuje da su potrebne izmjene

Vu~i} i Nikoli}: Ko, na koji na~in i u kojim situacijama mo`e da prislu{kuje?

PREKIDA BOLOVANJE Direktor policije Milorad Veljovi} izjavio je da prekida bolovanje kako bi istra`io aferu s prislu{kivanjem Aleksandra Vu~i}a i Tomislava Nikoli}a, a prvi potpredsjednik Vlade da je neko tra`io spisak ljudi sa kojima su on i Nikoli} razgovarali
da je kroz taj spisak mogao da dobije i njihovo kretanje, {to je krucijalno za cio slu~aj. Oglasio se i Nezavisni policijski sindikat Srbije, koji je zatra`io da se hitno preduzmu mjere kojima bi se osujetili paralelni i neformalni lanci komandovanja u MUP-u i da se bez odga|anja saop{ti ime i funkcija visokog funkcionera koji je poku{ao da presije~e kolonu vozila s predsjednikom Srbije. NPSS-a upozorava da je stanje u policiji alarmantno, {to dokazuje ~itav niz doga|aja koji su se odigrali u posljednjih nekoliko dana i u kojima se nedvosmisleno vidi da je bezbjednost dr`ave i najvi{ih nosilaca vlasti ozbiljno ugro`ena. Taj sindikat je saop{tio da iza takve situacije u MUP-u stoje najve}e zloupotrebe u novijoj srpskoj istoriji, a vjerovatno i direktna za{tita tajkunskih interesa.

Tajkunski interesi
Direktor policije Milorad Veljovi} izjavio je da prekida bolovanje kako bi istra`io aferu s prislu{kivanjem Aleksandra Vu~i}a i Tomislava Nikoli}a, a prvi potpredsjednik Vlade izjavio je za Prvu televiziju da je neko tra`io spisak ljudi sa kojima su on i Nikoli} razgovarali, a

^a~i} i dalje najnepopularniji
Socijaldemokratska par tija i Ivo Josipovi} - najpopularnija su stranka i politi~ar u Hrvatskoj, dok HDZ i dalje zaostaje po rejtingu, pokazuje anketa koju je po~etkom novembra provela agencija Promocije plus o dru{tvenim i politi~kim preferencijama (CRO demoskop). Predsjednik Hrvatske Josipovi} dominira na listi najpozitivnijeg politi~ara, premijer Zoran Milanovi} je drugi, a Dragutin Lesar, predsjednik laburista, tre}i. Prvi potpredsjednik Vlade Radimir ^a~i} i dalje je politi~ar koga bira~i do`ivljavaju na najnegativniji na~in. Sanader je malo popravio rejting nakon gostovanja na Hrvatskoj televiziji, dok je lider HDZ-a Tomislav Karamarko napredovao na listi negativnog do`ivljaja javnosti.

Crvena uzbuna Evakuacija
Obilne padavine tokom protekle no}i donijele su velike probleme u cijeloj Sloveniji. Ceste su poplavljene, a saobra}aj dodatno ometaju polomljene grane i stabla. Ju~er je na jugu i jugozapadu zemlje progla{en najve}i stepen opasnosti od poplava, crveni alarm, dok je opasnost u ve}em dijelu zemlje ne{to manja i rangirana kao narand`asti. Prema pisanju slovenskog portala 24ur, najve}i problem predstavljaju rijeke So~a, Sava i Sava Bohinjka, a meteorologe najvi{e zabrinjava rijeka Drava, ~iji je vodostaj, tako|er, u znatnom porastu. Najavljuje se i kako }e Austrijanci iz hidroelektra-

u Sloveniji i Hrvatskoj
Spominje se kako je u Novoj Gorici evidentirano 116 odrona zemlji{ta, dok su vatrogasci iz vode izvla~ili poplavljena vozila. U podru~ju oko Vipave {tete su, sre}om, zasad manje od o~ekivanih. U najugro`enijim podru~jima ve} je u nedjelju bilo pripravno i oko 200 slovenskih vojnika, a stanovni{tvu je preporu~eno da ne izlazi iz ku}a te da prokuhava vodu za pi}e. Zbog jake ki{e poplavljen je i zatvoren dio prometnica. Vo de ni val sti gao je pred Hrvatsku. Rijeka Drava se po~ela prelijevati iz korita, a po~ele su prve evakuacije kod Vara`dina.

Rekordni vodeni val stigao je u Hrvatsku: Po~ele evakuacije kod Vara`dina

ne pustiti ve}e koli~ine vode, zbog ~ega }e Drava enormno porasti. Tokom protekle no}i u nekim mjestima je nestajala i elektri-

~na energija, ali su ekipe uspijevale otkloniti kvarove. Tako|er, posla su imali i vatrogasci te ekipe civilne za{tite, budu}i da je voda prodirala i u ku}e.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

REGION
VIJESTI

17

Ekolo{ka katastrofa prijeti Slavonskom Brodu

Da~i} i Ta~i sutra ponovo sa Ashton
Nastavak dijaloga Beograda i Pri{tine odr`a}e se sutra u Bruxellesu gdje }e premijeri Srbije i Kosova Ivica Da~i} i Ha{im Ta~i na radnoj ve~eri sa visokom predstavnicom EU Catherine Ashton razmotriti najva`nije teme. To su ju~er agenciji Beta potvrdili evropski diplomatski izvori u Bruxellesu koji su istakli da }e se najvjerovatnije klju~ni razgovori voditi oko integrisanog upravljanja prelazima, provo|enju postignutih dogovora i garancijama za srpsku kulturnu i vjersku ba{tinu. Da~i} i Ta~i trebalo bi najprije odvojeno da se sastanu sa visokom predstavnicom, poslije ~ega je planiran zajedni~ki trojni sastanak na radnoj ve~eri. Prvi sastanak Da~i}a i Ta~ija uz posredovanje Ashton, 19. oktobra u Bruxellesu, i EU i SAD pozdravile su kao pozitivan korak u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Pri{tine, {to je za Srbiju jedan od klju~nih uslova za dalje nepredovanje ka EU.

Gra|ane savjetuju da ne napu{taju svoje domove bez velike potrebe

Protesti u Slavonskom Brodu: Dodik obe}ao modernizaciju pro{le godine

Rafinerija truje prve susjede
Mjerna postaja u Slavonskom Brodu izmjerila je prije dva dana koncentraciju sumporvodika u zraku 11 puta ve}u od grani~ne vrijednosti, dok je registrirana koncentracija kancerogenog benzena ~ak trostruko ve}a od dopu{tene
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Stanovnici Slavonskog Broda di{u na {krge zbog zaga|enja zraka uzrokovanog procesom proizvodnje nafte u Rafineriji Bosanski Brod. Lokalne vlasti poku{avaju za{tititi gra|ane, a iz resornog ministarstva oficijelno isklju~uju ozbiljnu opasnost po ljudsko zdravlje. Iz Republike Srpske i Rafinerije sti`u obe}anja, sli~na onim od prije gotovo dvije godine: da se radi na rje{avanju situacije. Slu`beni predstavnik bosanskobrodske rafinerije javio se u program hrvatske dr`avne televizije da bi izjavio kako }e se stanje srediti do kraja 2015. godine.

im tada obe}ao kao i kompletnoj hrvatskoj javnosti da }e se Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu “modernizirati tijekom 2011.” Ispri~ao je tada i pri~u o “podizanju ekolo{kih standarda na najvi{u razinu” itd. a spominjao je i hrpu od 500 milijuna eura navo-

du izmjerila je prije dva dana koncentraciju sumporvodika u zraku 11 puta ve}u od grani~ne vrijednosti, dok je registrirana koncentracija kancerogenog benzena ~ak trostruko ve}a od dopu{tene. Gradona~elnik Slavonskog Broda Mirko Duspara apelirao je na gra|ane

OBE]ANJE Delegaciju Rafinerije Bosanski Brod primio je prije toga i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}, {efu dr`ave obe}ala je tada da }e ba{ 2011. ugraditi filtere
dno ve} pripremljenih za re~enu modernizaciju plus jo{ 100 milijuna eura za unapre|enje ekostandarda. Delegaciju Rafinerije Bosanski Brod primio je prije toga i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}, {efu dr`ave obe}ala je tada da }e ba{ 2011. ugraditi filtere. A realna situacija u Slavonskom Brodu po pitanju zaga|enja zraka u posljednjih nekoliko dana je alarmantna. Mjerna postaja u Slavonskom Broda ne izlaze iz svojih ku}a ako ba{ ne moraju. Gradske vlasti upozoravaju sve stanovnike Slavonskog Broda da prate izvje{taje mjerne postaje pa tek onda planiraju svoje kretanje, ljudima se savjetuje da ne napu{taju svoje domove bez velike potrebe. Pritom, gra|anima S. Broda je dosta `ivota u vjerojatno najzaga|enijem gradu u dr`avi pa su rije{ili uzeti sudbinu u svoje ruke. Dosta im je “davljenja u okvi-

rima normale” Oko 2.000 ljudi su. djelovalo je pro{log ~etvrtka u mirnom prosvjedu na ulicama ovog grada. Prosvjedovalo se pod sloganom “Kad ako ne sad Bro|ani, ne dajte da nas truju!” Ljudi su ogor~eni. Opisuju `ivot usred otrovnog, kiselkastog, neugodnog dima, koji {tipa o~i, gu{i, uvla~i se u kosu, odje}u...

Vlasnik Euroherca opet izbjegao su|enje
Vlasnik osiguravaju}e ku}e Euroherc Dubravko Grgi} po drugi put se nije odazvao USKOK-ovom pozivu za svjedo~enje na su|enju u slu~aju Fimi medija na kojemu je ju~er troje poduzetnika posvjedo~ilo da im je istoimena marketin{ka tvrtka uredno platila poslove koje su radili za njezine klijente, me|u ostalim i za HDZ. Vlasnik tvrtke za iznajmljivanje video, audio i rasvjetne opreme Eldra Igor Dra`i} posvjedo~io je da je preko Fimi medije radio za Hrvatsku elektroprivredu, Hrvatsku lutriju i HDZ. S tom je tvrtkom poslovao od 2005. do 2009. godine, a suradnju je uspostavio njegov pokojni otac. Bez obzira na krajnje korisnike njegovih usluga, ra~une je, kako je rekao, uvijek uspostavljao Fimi mediji.

Remont?!
Najvi{e strahuju od kancerogenog benzena, `ive u velikom strahu za zdravlje svojih najmilijih, pogotovo djece. Prema neslu`benim izvorima, u Slavonskom Brodu je u porastu broj oboljelih od raznih vrsta karcinoma. Posebno iritantno za njih je saznanje da je najnoviji porast zaga|enosti zraka u Slavonskom Brodu uslijedio nakon obe}anja da Rafinerija u susjednom Bosanskom Brodu navodno prestaje s radom na dva mjeseca zbog remonta. Jadranka DIZDAR

Zatvorite prozore!
Prije gotovo dvije godine sli~nu pjesmu pjevao je predsjednik RS-a Milorad Dodik koji se upravo u Slavonskom Brodu sastao s predstavnicima gradske vlasti pa

18

SVIJET
VIJESTI
Posljedice krize na tr`i{tu rada

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Bugari `ele gr~ke penzije
Prosje~an penzioner u Bugarskoj dobija sto eura mjese~no, dok je minimalna gr~ka penzija 486 eura U palestinskom kampu kod Damaska 20 mrtvih
Sirijska vojska granatirala je pobunjeni~ke pozicije u palestinskom izbjegli~kom kampu na obodu Damaska i ubila 20 ljudi, saop{tile su opozicione grupe. Izbjegli~ki kamp Jarmuk nalazi se na ju`nom ulazu u Damask i bio je popri{te posljednje bitke izme|u snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu i pobunjenika. - Jarmuk je gusto naseljena oblast i njegovo granatiranje se uvijek zavr{i humanitarnom katastrofom. Sada je ubijeno 20 ljudi, uklju~uju}i i ljekare koji su poku{avali da pomognu ranjenima na ulicama, a vi{e desetina je ranjeno, rekao je opozicioni aktivista Muhamad al-Hur. U Siriji se nalazi pola miliona palestinskih izbjeglica, ve}inom potomaka onih koji su napustili ku}e za vrijeme i poslije osnivanja Izraela 1948. godine, prenio je Reuters. Britanska agencija navodi da su se Asad i njegov otac, pokojni predsjednik Hafez al-Asad uvijek predstavljali kao junaci palestinske borbe, sponzori{u}i nekoliko gerilskih grupa. Me|utim, ustanak u Siriji podijelio je Palestince u odnosu prema toj zemlji, jer neki podr`avaju borbu protiv Asada, dok drugi podr`avaju sirijskog predsjednika. Bugari i Rumuni koji su odre|eno vrijeme radili u Gr~koj poku{avaju da, uz pomo} la`nih dokumenata, do|u do gr~ke penzije, ~iji je minimalni iznos barem ~etiri puta ve}i od prosje~ne penzije u njihovim zemljama.

Sezonski radnici
Iako se za gr~ke penzionere ~esto govori da su najpogo|eniji krizom u kojoj Gr~ka grca, njima zavide balkanski susjedi iz Bugarske i Rumunije, koji se nadaju da }e, kao biv{i sezonski ili privremeni radnici u toj zemlji, uspjeti da ostvare minimalnu gr~ku penziju od 486 eura, {to je veoma visoka suma u Bugarskoj, gdje prosje~an penzioner primi jedva stotinjak eura mjese~no. Kako prenosi francuski list Express, hiljade Bugara i Rumuna nedavno su podnijele zahtjeve za penziju najve}em privatnom penzijskom fondu u Gr~koj Ika-Etam. Jednostavno, neki su shvatili da je, prema propisima koji su na snazi u EU, dovoljno tek nekoliko mjeseci upla}ivati doprinose u Gr~koj da biste mogli da podnesete zahtjev za minimalnu penziju, obja{njava neimenovani funkcioner bugarskog ministarstva finansija. Prema njegovim rije~ima, ta vijest se brzinom munje pro{irila me|u svima onima koji su nekada radili u Gr~koj, a koji u toj zemlji mogu ~ak da podnesu i zahtjev za dodatak od 230 eura, koji dobijaju penzioneri sa najni`im primanjima, ukoliko im se prethodno odobri zahtjev za penziju.

Grafit na ulicama Sofije: Hiljade Bugara i Rumuna nedavno su podnijele zahtjeve za penziju najve}em privatnom penzijskom fondu u Gr~koj

Prema gr~kom zakonu, potrebno je imati stalno boravi{te u toj zemlji da bi se ostvarilo pravo na penziju i socijalnu pomo}.

La`ne potvrde o mjestu boravka
Kako navodi gr~ki ekonomski dnevnik Imersija, podmitljivi slu`benici redovno strancima izdaju la`ne potvrde o mjestu boravka, pa su istra`itelji fonda Ika-Etam tako otkrili da je vi{e prekograni~nih pen-

zionera registrovano na istoj adresi. Osim toga, takvi penzioneri ~esto uspijevaju da ostvare pravo na svote novca koje nemaju nikakve veze sa brojem godina tokom kojih su upla}ivali doprinose. Gr~ki list navodi slu~aj jedne 66-godi{nje Bu garke koja je pro{le godine do{la u Gr~ku, a koja je, prema dokumentima koje je podnijela, ~ak 25 godina upla}ivala doprinose fondu Ika-Etam.

Ve}ina holandskih medija ocijenila je da zemlju ~eka te`ak po~etak

Nova proevropska vlada u Holandiji
Otvoren slu~aj zlostavljanja u Walesu
Britanska vlada saop{tila je da }e istra`iti slu~ajeve zlostavljanja djece na sjeveru Walesa tokom sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log vijeka. Potrebno je utvrditi za{to prethodne istrage ovih slu~ajeva nisu razmotrile sve raspolo`ive dokaze, rekao je ju~er Steve Field, por tparol premijera Davida Camerona. U inter vjuu za BBC, `rtva zlostavljanja Steve Messham rekao je da je vi{i zvani~nik Konzer vativne par tije umije{an u prsten pedofilije, ali da to nije istra`eno kako je trebalo. BBC nije naveo ime te osobe. Niko povezan sa Cameronovom Konzer vativnom par tijom u to vrijeme nije bio optu`en za zlostavljanje. Field je rekao da se ovi slu~ajevi moraju adekvatno istra`iti, ali nije `elio da ka`e da li premijer podr`ava poziv komesara za djecu da zvani~no ponovo bude otvorena nova istraga. Vlada je pokrenula istragu o slu~ajevima seksualnog zlostavljanja u domu za nezbrinutu djecu u sjevernom Walesu tokom '70-ih i '80-ih godina, nakon tvrdnji jedne od `rtava da ju je zlostavljao vode}i konzervativni politi~ar iz vremena Margaret Thatcher. Po~etkom '90-ih optu`be o zlostavljanju u gotovo 40 domova za djecu u Walesu po~ele su da izbijaju na povr{inu, a u mar tu 1994. godine formirana je posebna komisija za nezavisnu istragu velikog broja slu~ajeva zlostavljanja. Nova holandska, proevropski orijentisana vlada, predvo|ena liberalom Markom Rutteom, polo`ila je ju~er zakletvu u jeku kritika zbog najavljenih mjera {tednje. Novi ministri polo`ili su zakletvu pred kraljicom Beatrix i u prisustvu premijera. Od kada je 29. oktobra vlada najavila mjere {tednje, na meti je kritika opozicije. Mjere {tednje predvi|aju u{tedu od 16 milijardi eura do 2017. godine. Ve}ina holandskih medija ocijenila je da novu vladu ~eka te`ak po~etak. Parlamentarni izbori koji su odr`ani u septembru, nakon {to je prethodna vlada podnijela ostavku prije kraja mandata, peti su u posljednjih deset godina. Od 27 koalicionih vlada koje su bile na vlasti od 1945, mediji navode da ih je samo sedam uspjelo da se odr`i do kraja ~etvorogodi{njeg mandata, a u prosjeku su trajale 2,5 godina.

Novi ministri polo`ili su zakletvu pred kraljicom Beatrix i u prisustvu premijera

Putin u javnosti nakon spekulacija o zdravlju
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ju~er se pojavio u javnosti prvi put od kada su sumnje u vezi sa njegovim zdravljem zna~ajno porasle pro{le nedjelje. Putin je obilje`io dr`avni praznik, Dan nacionalnog jedinstva, polaganjem cvije}a na spomenik borcima koji su istjerali poljsko-litvanske okupatore 1612. godine, podignut na Crvenom trgu. Putin se u posljednjih nekoliko nedjelja malo pojavljivao u Kremlju i otkazao je pojedina putovanja u inostranstvo. Jedan novinski izvje{taj objavljen pro{le nedjelje naveo je da se Putin povrijedio prilikom medijski {iroko propra}enog ljeta u motorizovanom zmaju, koji je izveo u septembru. Putinov portparol rekao je da je on povrijedio mi{i}, ali da tu povredu nije dobio prilikom leta. Ruski premijer je do spomenika hodao polako, ali bez pomo}i i njegovo stanje nije bilo jasno.

Vladimir Putin i italijanski premijer Silvio Berlusconi

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Predsjedni~ko finale u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama

Obama ili Romney?
Budu}nost u koju vjerujemo je u na{em vidokrugu. Zato tra`im va{ glas ovoga utorka, naglasio je Obama Nudim stvarnu promjenu i stvarni izbor, poru~io je bira~ima Romney
Dok kolumnistkinja Washington Posta Anne Applebaum primje}uje kako je malo ko od njenih prijatelja ostajao budan zbog ameri~kih predsjedni~kih debata te da ovo i nisu tako va`ni ameri~ki izbori, Andrew Marr za BBC pi{e da jeste iznena|enje da se danas, zapravo, Obama bori za svoj politi~ki `ivot. U finalu predsjedni~ke utrke vrijedi podsjetiti {ta to svaki od ameri~kih predsjedni~kih kandidata nudi bira~ima. Barem dok nisu izabrani. energetske tehnologije. Tako|er, obe}ao je ulaganja u obrazovanje i prekvalifikaciju radnika za poslove budu}nosti te iskazao namjeru da se razvoj tih obrazovnih programa povjeri saveznim dr`avama i privatnom sektoru. Ekonomske slabosti u zadnjih nekoliko godina alarmantno su potaknule slabosti u na{em vanjskopoliti~kom polo`aju, upozorio je Romney, po-

Pucnjava ispred Erdoanove kancelarije
Turska policija uhapsila je ~ovjeka koji je ju~er ispalio tri "la`na metka" u zgradu u kojoj se nalazi kancelarija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana. Erdoan je u trenutku incidenta imao sastanak sa ministrima, navodi dr`avna agencija Anadolija. Privatna televizijska stanica NTV objavila je da niko nije povrije|en, kao i da su ministri nastavili sastanak. Policija je brzo intervenisala i uhapsila ~ovjeka koji je pucao u vazduh nakon {to je u{ao u zgradu kroz sporedni ulaz. Mediji navode da se postavlja pitanje kako je ~ovjek uspio da u|e sa oru`jem u obezbije|enu zgradu, dok se Turska suo~ava sa u~estalim napadima kurdskih pobunjenika i rastu}im tenzijama sa susjednom Sirijom.

Ju`na Koreja zatvorila dva nuklearna reaktora
Ju`na Koreja je zatvorila dva nuklearna reaktora nakon {to je utvr|eno da neki njihovi dijelovi nisu pro{li odgovaraju}u provjeru, izjavili su ju~er zvani~nici. Ministar ekonomije Hong Suk Vu izjavio je da nije rije~ o klju~nim dijelovima reaktora i da bezbjednost ovih postrojenja nije bila ugro`ena. Zvani~nici navode da je problem u tome {to odre|eni osigura~i, ventilatori i prekida~i nemaju neophodne industrijske cer tifikate. Hong je rekao da zbog ga{enja reaktora u narednih nekoliko zimskih mjeseci mo`e do}i do nesta{ica elektri~ne energije "bez presedana" u ovoj zemlji, prenio je BBC. On je dodao da vi{e od 5.000 ovakvih i sli~nih dijelova mo`e da se koristi bez ograni~enja u drugim industrijskim granama, ali im je za ugradnju u nuklearni reaktor potreban me|unarodni cer tifikat.

The Economist za Obamu
The Economist predvi|a da }e Amerikanci ove godine na birali{ta iza}i s manje nade nego na pro{lim 2008, no da ih sada ~eka puno te`a odluka nego tada. Obaminom protivniku Romneyu, izme|u ostalog, prebacuju {to je u pro{losti mijenjao politi~ka stajali{ta te da su njegovi planovi o smanjenju poreza i pove}anju tro{kova za odbranu nerealni. Zala`u se da Obama ponovno bude izabran jer je, pi{e The Economist, to zaslu`io zato {to je bio uspje{an kao predsjednik, pogotovo u vanjskoj politici. vezuju}i nekontroliranu doma}u potro{nju s Obaminim prijedlozima za smanjenje izdvajanja za vojsku za stotine milijardi dolara. Bira~ima je obe}ao da }e on kao vrhovni zapovjednik poni{titi Obamine duboke i arbitrarne rezove vojsci. Naglasio je da problemi koje sada treba prevladati nisu ve}i od nekada{njih te da ih se mo`e rije{iti. "Nudim stvarnu promjenu i stvarni izbor", poru~io je bira~ima Romney. Predizborna istra`ivanja pokazuju da su Obama i Romney veoma blizu, ali kandidat republikanaca, ipak, ima ne{to te`i put do Bijele ku}e zbog izbornog sistema u SAD-u i tzv. elektorskih glasova. Procjenjuje se da bi za dostizanje magi~ne cifre od 271 elektorskog glasa Romney morao da pobijedi u ve}ini od takozvanih svwing dr`ava: Ohajo, Florida, Vird`inija, Sjeverna Karolina, Kolorado, Nevada, Viskonsin, Ajova i Nju Hemp{ir.

Obamina vizija Amerike
Obama je istaknuo da je prije ~etiri godine, kada je u{ao u Bijelu ku}u, Amerika vodila dva rata i bila u najte`oj ekonomskoj krizi od velike depresije iz '30-ih godina. "Zajedno smo izborili na{ izlaz iz toga. Rat u Iraku je zavr{en, Osama bin Laden je mrtav, a na{i heroji se vra}aju ku}i. Na{e firme stvorile su gotovo 5,5 miliona novih radnih mjesta u zadnje dvije i po godine. Vrijednost ku}a i mirovinske {tednje raste. Manje smo ovisni o uvoznoj nafti nego ikad u zadnjih 20 godina. Ameri~ka autoindustrija se vratila", rekao je Obama. Ocijeniv{i da je rije~ o stvarnom napretku, Obama je upozorio da oporavak jo{ nije zavr{en te poru~io bira~ima da u utorak biraju izme|u dvije temeljito razli~ite vizije onoga {to Ameriku ~ini jakom. Po njegovoj je viziji prosperitet Amerike izgra|en na snazi srednje klase i na tome da svi igraju po istim pravilima.

Sve zavisi od 271 elektorskog glasa

Obama je istakao da u{tede od okon~anja ratova u Iraku i Afganistanu treba iskoristiti za obnovu Amerike - za ceste, mostove i {kole. Tako|er, zajam~io je nastavak smanjenja deficita i javne potro{nje, ali i zadr`avanje zdravstvene skrbi za milione siroma{nih, starijih i nemo}nih.

"Budu}nost u koju vjerujemo je u na{em vidokrugu. Zato tra`im va{ glas ovoga utorka", naglasio je Obama.

EU nije zaslu`ila Nobelovu nagradu za mir?
Nobelova nagrada za mir koja je pro{log mjeseca dodijeljena Evropskoj uniji je nezakonita zbog toga {to EU nije "zagovornik mira" kakvog bi osniva~ te nagrade Alfred Nobel `elio da nagradi, smatra Me|unarodni biro mira. U otvorenom pismu koje je uputila Fondaciji Nobel u [vedskoj, ta organizacija je ju~er zatra`ila da nagrada u visini od 932.000 eura ne bude uru~ena EU, {to je Nobelov komitet, koji tradicionalno dodjeljuje ovu nagradu, odmah odbacio, prenio je AFP. "Jasno je da EU nije jedan od 'zagovornika mira' koje je Alfred Nobel imao na umu i kakve je opisao u svom testamentu", isti~e se u pismu Me|unarodnog biroa mira. U tom testamenu, navodi se u tekstu, {vedski industrijalac i filantrop Nobel, koji je preminuo 1896. godine, ocijenio je da nagrada za mir treba da ode u ruke "onome ko najvi{e ili najbolje djeluje u cilju gra|enja bratskih veza me|u narodima, ukidanja ili smanjenja stalnih vojski, kao i formiranja i {irenja mirovnog kongresa".

Romneyeva vizija Amerike
Mitt Romney je kazao da vjeruje u Ameriku kao zemlju slobode i mogu}nosti, ali da za previ{e Amerikanaca tih mogu}nosti vi{e nema jer je zemlja zaglibila u privredno usporavanje u kojem su milioni gra|ana ostali bez posla. On je ponudio izlaz iz tih problema s planom privrednog oporavka s pet glavnih elemenata, uz koji bi se u ~etiri godine otvorilo 12 miliona radnih mjesta. Najavio je potporu nuklearnim i obnovljivim izvorima energije te ulaganja u nove

Romney za Fox News ve} novi predsjednik
Rezultati se gotovo svaki sat mijenjaju i iako ve}ina ozbiljnih analiti~ara tvrdi kako su sve izborne okolnosti naklonjene Obami, ne isklju~uje se mogu}nost iznena|enja i velik odziv neodlu~nih glasa~a koji }e u zadnjem trenutku zaokru`iti Romneya. ^injenica je da su Romneyevi simpatizeri energi~niji od Obaminih jer se na njegovim skupovima ne mogu vi{e vidjeti deseci hiljada gra|ana kao prije ~etiri godine. CNN je u subotu prikazao dokumentarni film o Romneyu i Obami, poku{avaju}i zadr`ati neutralnost, za razliku od TV stanice Fox News.

20

OGLASI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

LCD

6 dobitnika

Ba{i} Enver, Vrap~i}i Mostar Nuhi} Mira, Jablanica Skorupan Alka, Vrap~i}i Mostar Enela Spahi}, Sarajevo Omar ^orbad`i}, Mostar Mirsad Potur, Konjic

Drugo izvla~enje dobitnika nagradne igre "Igraj i doprinesi, samo doma}e u tvojoj kesi!" je odr`ano u TC Vrap~i}i u Mostaru 03. 11. 2012. godine.

Fri`ider

6 dobitnika

Automobil Škoda Fabia

Goran Kazazi}, Mostar Kalubi} Admira, Sarajevo [alji} Adis, Sarajevo Dervi{evi} Hasib, Sarajevo Arnautovi} Anela, Sarajevo Agle~evac Zijada, Sarajevo

Mirsada Varatanovi}, Sarajevo
Mikrovalna

Ma{ina za su|e

6 dobitnika

Kuhalo za vodu

15 dobitnika

Fen za kosu

15 dobitnika

10 dobitnika

Hod`i} Azra, Sarajevo Kadri} Larisa, Mostar Maki} Rasema, Sarajevo Hrnji} Muvehida, Sarajevo Mici} Ornela, Sarajevo Efendi} Mirsada, Sarajevo

Elektri~ni {poret

7 dobitnika

Halilovi} Adna, Sarajevo Hod`i} Smajil, Mostar Pemba Imamovi}, Sarajevo Pa{idovi} Jasna, Sarajevo Be{}o Alibegovi}, Sarajevo Mirnes Balti}, Vogo{}a Rahi} \ulsa, ^apljina

Omer Kova~, Mostar Pintul Mumin, Mostar Bijedi} Izet, Sarajevo Pi{mo Semir, Mostar Bili} Alma, Sarajevo Bor~ak Velija, Sarajevo Fazli} Melika, Sarajevo Kenan Krupalija, Sarajevo Durak Nusreat, Sarajevo Sandra Bajramovi}, Mostar Fatima Jelovac, ^apljina Zloji} Fata, Mostar Nik{i} Emina, Konjic Pezo D`evada, Vogo{}a Minka Suljevi}, Sarajevo

Dino Zvoni}, Mostar Husein Miljakovi}, Sarajevo Janji} Demirela, Mostar Jasmin Drobi}, Sarajevo Pozder Fatima, Sarajevo Halilovi} Samir, Sarajevo [ebo Sadija, Vogo{}a Ma{i} Admir, Vogo{}a Karolina Kulfi}, ^apljina Amelina ^osi}, Jablanica Enesa [afro, Mostar Kadri} Muhamed, Sarajevo Neziri Selver, Sarajevo Mujan Ramo, Mostar Mahira Mirvi}, Sarajevo

Duran Selia, Sarajevo Efendi} Belma, Vogo{}a Habibija Sabrija, Mostar Hod`i} Rabija, Vogo{}a Edisa Jazvin, Konjic Golubovi} Aida, Sarajevo Havi} Hajra, Sarajevo Salih ]emanovi}, Mostar Suada Tanovi}, Mostar Ba{}elija Mahira, Sarajevo

Sokovnik

10 dobitnika

Blender
Ma{ina za ve{
7 dobitnika
Omeragi} Megdin, Vogo{}a Klepo Hajna, Sarajevo Mirsudin D`afovi}, Sarajevo Kadira Had`i}, Sarajevo Tabakovi} Emso, Mostar Dalila Spahi}, Mostar Tabakovi} ^amka

15 dobitnika

Mikser {tapni

15 dobitnika

Poklon bon kupovine 50 KM
20 dobitnika Halilovi} Zaha, Konjic Branka Meki}, Sarajevo Danica Mandi}, Mostar Bajro ^olakovi}, Sarajevo Maslo Eldina, Sarajevo Saraj~i} Fehka, Vogo{}a ^evla Kadira, ^apljina Vejzovi} Sejda, Mostar [emi} Elmin, Blagaj Mostar Alen @uni}, Sarajevo [alaka Elvira, Sarajevo Nuhi} Munira, Konjic Vejsik Krpo, ^apljina Karaga Sabiha, Sarajevo Almir ^ekro, Sarajevo Selak Sanela, Sarajevo Zumra ^avi}, Sarajevo Edin Mahmutovi}, Sarajevo Ho{i Lirija, Sarajevo Mehmed Had`i}, Sarajevo

Sabina Turak, Konjic Krzi} Emir, Sarajevo Sokolovi} Enisa, Sarajevo Zuhri} Amir, ^apljina Bajri} Sead, Sarajevo Bilalovi} Rasema, Mostar Vuk Hana, Mostar Japalak Nejra, Mostar Habibovi} Aziz, Konjic Rami} Edin, Jablanica [egetalo Amira, Mostar Aganovi} Merisa, Sarajevo Polovina Minel, Sarajevo [ehovi} Amra, Sarajevo Fuad Nogo, Sarajevo

@ero D`evad, Vogo{}a Vejselovi} Jasmina, Sarajevo Eldin ^osi}, Jablanica Lejla Zorlak, Vogo{}a Arma Ku~ukovi}, Sarajevo Ajla Ja`i}, Sarajevo Be{irovi} Abdulah, Sarajevo Dahi} Aldin, Sarajevo Barac Fata, Sarajevo Amela [ljivo, Sarajevo Kari{ik Amina, Sarajevo Gubelji} Jadranka, Mostar ]ati} D`emal, Mostar Miroslav Juri}, Sarajevo Huri} Edina, Vogo{}a

Islamovi} D`enana, Jablanica Arif Islamovi}, Sarajevo Mezit Hamdija, Sarajevo ^ili} Zekerijah, Jablanica Vanesa Tanovi}, Mostar Halilba{i} Sakib, Sarajevo Mu{anovi} Selueta, Sarajevo Ko{arac Mirjana, Sarajevo Pa{i} Mirza, Sarajevo Huri} Hasija, Sarajevo

Usisiva~

10 dobitnika

Toster sendvi~

15 dobitnika

Pegla

15 dobitnika

Hui} Meho, Mostar Abaza Aid, Mostar Ala|uz ^amila, Sarajevo O{ijan Indira, Sarajevo Masle{a Ermin, Konjic Ga{tan Maja, Mostar Hatibovi} Amrina, Sarajevo Kadri} Muhamed, Sarajevo Nizija Kalajd`i}, Mostar Sultani} Azra, Konjic Opija~ Mesud, ^apljina Ajla Emki}, Sarajevo Jasmina Sokolovi}, Sarajevo Mirjana Glavo~evi}, Sarajevo Mezit Mirza, Sarajevo

Fejzi} Safija, Sarajevo Brkan [erif, Mostar Lihana Vejzovi}, Sarajevo [emsudin Erko~evi}, Sarajevo Almir ^ekro, Sarajevo Mahira Mirvi}, Sarajevo Zahirovi} Muharem, Vogo{}a Lejla Pljaki}, Sarajevo Mirvi} Danijela, Sarajevo \ono Alen, Sarajevo ^au{evi} Samir, Mostar Naida Zati}, Sarajevo Halebi} Ibrahim, Jablanica Paji} Jasmina, Mostar Zolj [erif, Mostar

Ilma Hod`i}, Sarajevo Pehilj Tarik, Mostar Ru`a [aravanja, Sarajevo Huki} Fehas, Sarajevo Mad`id ]ati}, Mostar Rasim [etki}, Vogo{}a Begovi} Aida, Sarajevo Potagija Nedim, Sarajevo Jusetbegovi} Ismeta, Konjic Romana D`imi}, Sarajevo

Friteza

10 dobitnika

Red`epi Adisa, Sarajevo Sarajli} Adila, Jablanica Ismar Dahi}, Sarajevo Maksumi} Senad, Mostar Edin Spahi}, Sarajevo Bajraktarevi} Zineta, Sarajevo \ozo Ferida, Sarajevo Javja Mijo~evi}, ^apljina [ehovi} Ramadan, Sarajevo Ro`ajac Senada, Sarajevo

Dobitnici nagrada drugog kruga izvla~enja nagradne igre "Igraj i doprinesi, samo doma}e u tvojoj kesi!" po svoje nagrade mogu do}i od petka, 09. 11. 2012. godine i to u sljede}im poslovnicama Amko komerca: Hipermarket Mojmilo, Olimpijska 52- mjesto preuzimanja za dobitnike iz Sarajeva i Vogo{}e; TC Vrap~i}i, Vrap~i}i bb- mjesto preuzimanja za dobitnike iz Mostara i ^apljine; PJ 44, Trg dr`avnosti A.I. - mjesto preuzimanja za dobitnike iz Konjica i Jablanice. Nagrade se mogu preuzeti u roku od sedam dana od po~etka preuzimanja nagrada.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SVIJET FINANSIJA

21

Evropska centralna banka pokrenula istragu

BiH

EU

[panija dobila
jeftinije zajmove?
[panske banke zahvaljuju}i precijenjenim kolateralima u{tedjele ~ak 16,6 milijardi eura na zajmovima koje su osigurale kod ECB-a, prenose njema~ki mediji
Evrop ska cen tral na ban ka (ECB) pokrenula je istragu nakon pritu`bi da je {panskim bankama omogu}ila povoljnije zajmove na osnovu precijenjenih trezorskih zapisa, pi{e evropski informativni portal EUObserver. “ECB istra`uje taj slu~aj” pot, vrdila je glasnogovornica ECBa u razgovoru za taj internetski portal. Njema~ki sedmi~nik Welt am Sonntag je objavio, pozivaju}i se na vlastito istra`ivanje, da su {panske banke zahvaljuju}i precijenjenim kolateralima u{tedjele ~ak 16,6 milijardi eura na zajmovima koje su osigurale kod ECB-a. Na osnovu kvaliteta kolaterala ECB odre|uje ho}e li banka platiti ve}u ili manju cijenu za dobijeni kredit.

ECB odre|uje koliku }e banka platiti cijenu za dobijeni kredit

Trezorski zapisi
U slu~aju {panskih trezorskih zapisa ECB je garancijama dodijelio rejting na donjoj granici kategorije A, iako im je trebao biti dodijeljen rejting B prema ocjenama vode}ih agencija poput Moody’sa odnosno Standard & Poor’sa. ECB se, pak, uzdao u manje poznatu agenciju za kreditne rejtinge DBRS, koja jo{ {panske trezorske zapise svrstava u kategoriju A, pi{e nadalje Welt am Sonntag. List nadalje napominje kako je irskim trezorskim zapisima dodijeljen primjeren rejting u ka-

KATEGORIJA B Irskim trezorskim zapisima dodijeljen primjeren rejting u kategoriji B, {to zna~i da su irske banke bile primorane platiti ve}u cijenu zajmova nego {panske
tegoriji B, {to zna~i da su irske banke bile primorane platiti ve}u cijenu zajmova nego {panske. “U Irskoj zabranjeno, u [paniji dozvoljeno” glasio je naslov u , tom njema~kom sedmi~niku. ma plana za prenos nadzornih ovlasti na ECB za svih 6.000 banaka u eurozoni. Njema~ka sredi{nja banka, protive}i se ubla`avanju uvjeta za dobijanje ECB-ovih zajmova, kao i skorom pokretanju ban~inog programa kupovina dr`avnih obveznica kojim se `eli pomo}i sni`avanje tro{kova zadu`ivanja [panije, opetovano je upozoravala da ECB u svojoj bilansi skuplja previ{e rizi~ne instrumente.

Poljuljan kredibilitet
Ako istraga potvrdi navedene optu`be, kredibilitet ECB-a bit }e ozbiljno poljuljan upravo dok ministri u Evropskoj uniji i zastupnici u Evropskom parlamentu pregovaraju o pojedinosti-

Evropski sud pravde potvrdio je raniju odluku da su aviokompanije ~iji avioni kasne vi{e od ~etiri sata du`ne da isplate nov~anu kompenzaciju o{te}enim putnicima, u iznosu od 250 i 600 eura, bez ob zi ra na uzro ke ka {njenja. Odluka se odnosi na linije kompanija sa sjedi{tem u EU, odnosno na avione koji polije}u ili slije}u na nekoj od evropskih destinacija. U odluci Suda nisu specifikovane okolnosti koje su dovele do ka{njenja ili otkazivanja leta, kao niti da li je ka{njenje prouzrokovano krivicom avioprevoznika. Navodi se samo da je odluka u skladu sa va`e}im propisima EU iz 2004. godine. Mada je standardna praksa avioprevoznika da se putnicima na letovima koji kasne ponudi neka vrsta kompenzacije, analiti~ari smatraju da bi nove mjere mogle da uti~u na pove}anje cijena avionskih karata.

Od{teta putnicima ~iji letovi kasne

Na odluku EU da su kompanije du`ne putnicima na letovima koji kasne obezbijediti hranu i smje{taj, ~ak i u slu~aju “vi{e sile” kao, na pri, mjer, vulkanske erupcije, najve }i evrop ski pre vo znik Ryana ir za pri je tio je uvo|enjem dopunskih taksi. Evropska potro{a~ka organizacija smatra da bi Evropska komisija trebalo da u~ini vi{e na za{titi potro{a~kih prava. Prema rije~ima generalnog direktora ove organizacije Monique Goyens, Komisija bi trebalo da ovu i sli~ne regulatorne mjere u~ini ~vrstom zakonskom osnovom za budu}i razvoj i dorade potro{a~kog zakonodavstva u EU. Ko men ta ri {u }i odlu ku Evrop skog su da prav de, Goyens je istakla da se ne zahtijeva radikalna reforma, ne go strik tno pro vo|enje postoje}ih mjera. Ona je dodala da bi trebalo sprije~iti pritiske aviokompanija da se ovaj zakon “razvodni” .

[vicarska

Kraj najmanje banke

Najmanja banka u [vicarskoj, {tedionica u Trogenu u kantonu Appenzell Ausserrhoden, prekida s djelatno{}u krajem godine, prenosi business.hr. Banka je za nepoznat iznos svoju djelatnost prenijela na banku Acrevis u St. Gallenu. [tedionica u Trogenu utemeljena je 1821, a klijentima je zadnjih 20 godina usluge pru`ala na jednom {alteru smje{tenom u po{ti u Trogenu. [vicarska po{ta nije obnovila zakup te je banka morala okon~ati svoju djelatnost zbog pomanjkanja prostora. Zarada od prenosa aktivnosti dat }e se zakladi koja }e finansirati projekte od javnog zna~aja. Time zadruga kani ispo{tovati ideju utemeljitelja banke Johanna Jacoba Zellwegera, ko-

[tedionica u Trogenu zatvara vrata

ji je {tedionicu 1821. osnovao u korist siroma{nih. [tedionica u Trogenu trenutno

ima 900 klijenata i bilans od 18 mi li ona {vi car skih fra na ka, odnosno 15 miliona eura.

Ekonomija Italije }e ove godine oslabiti za 2,3 posto, a sljede}e za pola procenta, saop{tio je ju~er nacionalni zavod za statistiku Istat, ~ime su potvr|ena o~ekivanja o nastavku recesije, prenose agencije. Vlada je u septembru objavila prognozu o ekonomskom padu za 0,2 posto u 2013. godini, ali je zavod za statistiku objavio pesimisti~nije podatke. Ekonomski pad ove godine najvi{e je rezultat pada doma}e potro{nje, a situaciju }e donekle ubla`iti smanjenje uvoznih aktivnosti, prenio je AFP. Ukupne investicije }e zna~ajno opasti usljed nepovoljnih kreditnih uslova i nastavka negativnog ekonomskog okru`enja, uz o~ekivanje daljeg pada privatne potro{nje, sma-

Italija: Ekonomski pad za 2,3 posto

njenja kupovne mo}i i rasta nezaposlenosti, navodi Istat. Zavod je upozorio da prolongiranje tenzija u finansijskom i kreditnom sektoru eurozone i sporiji oporavak globalne trgovine vr{e pritisak na italijanske dr`avne obveznice, zbog ~ega }e recesija biti nastavljena i u 2013. godini. Istat je objavio prognozu o rastu nezaposlenosti na 11,4 posto sljede}e godine sa 10,6 posto ove godine.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Za{to se krije ugovor o izgradnji TE Ugljevik 3?

Uvod u privatizaciju
Ivo Bradvica

Elektroprivrede RS-a
U TE Ugljevik 3 RS je unio vlasni{tvo i infrastrukturu, dalo koncesije na rudnike uglja, a zauzvrat }e imati 10 posto vlasni{tva. Serdarov jedino garantuje da vlasni~ki udio RS-a ne}e pasti ispod tog procenta
Objavljivanje sadr`aja ugovora izme|u ruske kompanije Komsar Enerxy i Elektroprivrede RS-a o izgradnji Termoelektrane Ugljevik 3 i davanje koncesije na eksploataciju uglja u rudniku Stanari nai{lo je na niz o{trih kritika u javnosti RS-a. Vlasnik nove termoelektrane kontroverzni ruski biznismen Ra {id Ser da rov sho dno tom ugovoru nema obavezu tr`i{te RS-a snabdijevati elektri~nom energijom. “Da bi se izbjegla svaka sumnja, Elektroprivreda RS-a ne}e imati obavezu da zaklju~i dugoro~ni kupoprodajni ugovor za elektri~nu energiju proizvedenu u novoj TE. Elektroprivreda RS-a ne ograni~ava vlasnika da struju proizvedenu direktno ponudi na slobodnom tr`i{tu tre}im licima” navodi se u ugovoru. , tpuno netransparentno i bez javnog poziva, a da su pritom uslovi nepovoljni za RS i da vlasnici koncesija imaju malo obaveza prema RS-u te prakti~no odrije{ene ruke da rade {ta `ele” .

Hercegova~ki privredni gigant Aluminij Mostar planira da u tvorni~kom krugu izgradi vlastitu termoelektranu, rekao je ju~er u Mostaru direktor Aluminija Ivo Bradvica, saop}eno je iz ove kompanije. Bradvica je, govore}i na okruglom stolu pod nazivom “Uloga, razvoj i perspektive Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar” koji je , odr`an u mostarskom hotelu Ero povodom obilje`avanja 20 godina postojanja EPHZHB, kazao da je Aluminij svoje snage usmjerio u projekat izgradnje elektrane, {to je njegov strate{ki cilj. Prvi ~ovjek Aluminija je potvrdio da ova kompanija `eli izgraditi termoelektranu zajedni~kim ulaganjem, te da za to ve} ima gotovu studiju opravdanosti projekta. - Uskoro }emo zaokru`iti financijski plan izgradnje, a iskreno vjerujemo i nadamo se kako }e ~elni ljudi EPHZHB prepoznati u tom projektu i veliki interes svoje elektroprivredne ku}e i pokazati zanimanje za zajedni~ko ulaganje, s ~ime }e biti itekako dobrodo{li, rekao je, izme|u ostalog, direktor Aluminija, poru~iv{i kako }e i Elektroprivreda HZHB tek s termoelektranom ste}i prijeko potrebnu stabilnost.

Aluminij gradi vlastitu TE

Preispitivanje opravdanosti
“^injenica da ugovor nije dat na uvid ~ak ni poslanicima u Narodnoj skup{tini jasno daje do znanja da prema prirodnim bogatstvima RS-a postoji odnos kao prema privatnom vlasni{tvu sa kojim mo`ete raditi {ta `elite bez uvida javnosti i bez po{tovanja procedura” naglasila je portparol , TIBiH Ivana Korajli}. Ovakav na~in sklapanja ugovora, podsje}a Korajli}, do sad se u brojnim slu~ajevima pokazao {tetnim, pri ~emu vlasnici koncesija nisu ispunjavali ni minimum obaveza propisanih ugovorom, ali se ista praksa uporno nastavlja, te smo ~ak do{li do toga da u samom ugovori postoje stavke koje zabranjuju uvid ne samo javnosti ve} i zakonodavnim organima u RS-u. “Na`alost, umjesto da se oglasi Narodna skup{tina i zahtijeva preispitivanje opravdanosti i zakonitosti ovakvog ugovora, to ~ine jedino mediji i na kraju sve ostaje na tome” zaklju~ila je Korajli}. , Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojevi} isti~e da “usporedan rad termoelektrana u razli~itim svojinskim oblicima nije mogu}” “Nema ta. kvog primjera ni u kolonijalnim ni u slobodnim zemljama. Odluka da se u Ugljeviku gradi privatna nasuprot postoje}oj dr`avnoj termoelektrani je sa tog iskustvenog stanovi{ta neosnovana. Upornost na{eg najvi{eg politi~kog, dr`avnog i rukovodstva preduze}a RiTE Ugljevik na ostvarenju ovog nemogu}eg rje{enja nu`no dobiva karakter organizovane prevare” istakao je Milojevi}. Pre, ma njegovim rije~ima, “ovo je samo prvi korak u pravcu privatizacije Elektroprivrede RS-a, ~ime }e po RS i njene gra|ane biti nanijeta nepopravljiva {teta” .
G. KATANA

Ugljevik - privatna pored dr`avne termelektrane

Ko je Ra{id Serdarov?
Ra{id Serdarov Selimovi~ ro|en je 27. juna 1955. godine u Dagestanu, autonomnoj pokrajini onda{njeg Sovjetskog saveza. Diplomirao je geofiziku na dr`avnom univerzitetu Dagestana. Od 1983. do 1991. radio je u nau~nim institucijama Rusije gdje se bavio uglavnom istra`ivanjem zemlji{ta. Od 1991. nalazi se na poziciji direktora Ju`nouralske energetske korporacije. Smatra se jednim od najbogatijih Rusa, a njegova imovina se u 2011. godini procjenjivala na oko 4,9 milijardi dolara. Ruska policija je u vi{e navrata istra`ivala poslovanje Serdarova, u kojem navodno ima mnogo nepravilnosti. Da sve nije bez osnova pokazuje i ~injenica da je u istra`iva~kom izvje{taju o ruskoj mafiji Serdarov ozna~en “dijamantskom oznakom” odnosno kao osoba , koja se bavi kriminalom na federalnom nivou. Interesantno je da je Serdarov za potrebe svojih projekata koje }e realizovati u RS-u registrovao posebnu of-{or kompaniju na Kipru. arbitra`ni postupak voditi u [vicarskoj. Vlada RS-a Serdarovu je, osim koncesija za eksploataciju uglja, dala i za hidroelektranu (oktobar 2012) Mrsovo snage 37 megavata na rijeci Limu. Trajanje koncesije je 30 godina, a Rusi }e RS-u za to platiti naknadu od 123.000 KM i manje od tri posto bruto prihoda na godi{njem nivou. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivani} istakao je da svi ugovori “koji se sklapaju u ~etiri oka nikako nisu dobri za RS” “Sve vezano za izgra. dnju TE Ugljevik 3 je sporno, od zanemarivog vlasni~kog u~e{}a RS-a u tom poslu, pa do male koncesione naknade za eksploataciju uglja. Umjesto da sklapa nepovoljan ugovor po RS, Elektroprivreda RS-a je uz pomo} Vlade trebala vlastitim sredstvima pristupiti izgradnji ove TE” kazao je , Ivani}. Komentari{u}i ~injenicu da se od javnosti poku{avaju sakriti svi detalji vezani za sklapanje ovog posla Ivani} je rekao da “takvo stanje }e trajati sve dok ova vlast ima ve}inu u Narodnoj skup{tini RS-a: opozicija je na to i ranije upozotavala, ~init }e to i ubudu}e, ali sada ni{ta ne mo`e u~initi. A jednoga dana kada mognemo na te stvari utjecati, bi}e kasno za RS” podvukao je Ivani}. , Iz Transparency Internationala BiH upozoravaju da je ugovor o izgradnji Ugljevika 3 jo{ jedan “primjer ustaljene prakse da se koncesije na prirodna bogatstva daju po ubrzanom postupku, po-

Samo za ovla{tene
U TE Ugljevik 3 RS je, podsje}amo, unio vlasni{tvo i infrastrukturu, dao koncesije na rudnike uglja, a za uzvrat }e imati 10 posto vlasni{tva. Sredarov jedino garantuje da vlasni~ki udio RS-a ne}e pasti ispod tog procenta. Cijeli ova posao sklopljen je direktnom pogodbom pa Narodna skup{tina RS-a nikada nije dobila informaciju o sadr`aju ugovora izme|u Komsara i ERS-a. Cijeli posao nosi na sebi oznaku strogo povjerljivo, a {to je i naro~ito nazna~eno u ugovoru. Naime, u njegovom posebnom dijelu navodi se da }e svaka strana ~uvati sve detalje, te ih ne}e znati ni ministri u Vladi RS-a ve} “samo ovla{teni ljudi i Ministarstvo rudarstva i energetike” Samo limitiran broj . predstavnika obje ugovorene strane }e biti upoznat s odredbama ugovora.” Ugovorene strane }e sara|ivati i kada su u pitanju saop{tenja za javnost, tako da nijedno saop{tenje za javnost, s ~ijim sadr`ajem se nisu saglasile obje strane, ne}e biti objavljeno” nave, deno je u ugovoru. U ugovoru koji je u ime Komsara potpisao Timur Serdarov navodi se da }e u slu~aju spora

Nastaviti s poticajima
Nakon {to je ju~er razmotrila informaciju o stanju prehrambene industrije u FBiH za 2011. godinu (s pregledom uvoza i izvoza po je di nih pre hram be nih proizvoda i njihovih skupina), Vlada FBiH je obavezala federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva da nastavi sa poticajima prehrambene industrije sukladno Programu nov~anih potpora. Najve}i rast cijena je zabilje`en kod najva`nijih `ivotnih namirnica, kao {to su kruh i `itarice (9,2 posto), ri`a (7,1), bra{no i ostali proizvodi od `itarica (13).

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

BIZNIS/BERZE
1.588,99 834,01
Dioni~ko dru{tvo

23

Preduze}a u vlasni{tvu FBiH

BIFX

731,84 1.707,99
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

921,02 783,94
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. novembar/studeni 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH stara devizna {tednja serija T FBiH stara devizna {tednja serija V PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar IK Banka dd Zenica Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Vakufska Banka d.d. Sarajevo TERCIJARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros veletrgovina dd Sarajevo 70,00 45,83 70,00 70,00 83 5.810,00 3 64,00 -20,00 64,00 64,00 83 5.312,00 3 18,87 2,72 21,00 31,92 64,96 64,93 6,00 1,40 -0,48 3,65 6,39 3,04 1,43 5,26 18,87 2,78 21,00 32,00 65,00 65,00 6,00 18,87 2,70 21,00 30,00 64,90 63,00 6,00 61 2.397 10 410 110 829 6.000 1.151,07 6.512,75 210,00 13.089,45 7.146,00 53.829,05 36.000,00 2 6 1 5 2 12 3 35,00 97,01 87,50 3,98 0,00 1,16 35,00 97,01 87,50 35,00 372.227 97,01 4.500 87,50 25.988 130.279,45 4.365,45 22.739,50 3 1 1 4,00 3,84 5,61 4,06 0,00 6,32 0,00 0,00 4,00 3,85 5,61 4,06 4,00 3,80 5,61 4,06 48 1.682 137 99 192,00 6.456,05 768,57 401,94 2 7 1 1 14,00 0,00 14,00 14,00 2.688 37.632,00 5

Industrijska proizvodnja ve}a 2,5 posto u 2011.

MALI BROJ FIRMI posluje pozitivno
Sva dru{tva koja su poslovala s gubitkom u 2011. obavezna napraviti sanacijski plan
Vlada FBiH usvojila je na ju~era{njoj sjednici izvje{taje o polsovanju kompanija u dr`avnom vlasni{tvu u sektorima industrije, energetike, poljoprivrede, prehrambene industrije te izvje{taj o polsovanju rudnika za 2011. godinu. }i uvoz od 8,8 milijardi KM, {to je 86,8 posto ukupnog uvoza. Od ukupno devet industrijskih privrednih dru{tava u kojima Vlada ima upravlja~ka prava {est je imalo negativan finansijski rezultat. Ukupni gubitak u 2011. godini je 16,8 miliona KM, {to predstavlja smanjenje u odnosu na onaj iz 2010. godine koji je iznosio oko 40 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat su imali Aluminij d.d. Mostar, Energoinvest d.d. Sarajevo i Bosnalijek d.d. Sarajevo. [to se ti~e energetskog sektora, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je 2011. ostvarila ukupne prihode od 958,5 miliona KM, uz ukupne rashode i tro{kove od 957 miliona KM, tako da je ostvarena dobit od 1,5 miliona KM.

Deficit 4,7 milijardi KM
Zaklju~eno je da su sva dru{tva koja su poslovala s gubitkom u 2011. obavezna napraviti sanacijski plan, kako bi ga upravlja~ke strukture razmotrile i usvojile, te postupile sukladno tome. Ukupna industrijska proizvodnja u 2011. u odnosu na 2010. godinu ve}a je za 2,5 posto, dok je prera|iva~ka industrija ostala na istoj razini. Zabilje`eno je pove}anje intermedijarnih proizvoda za pet, a netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 1,8 posto, dok su smanjeni kapitalni proizvodi za 3,9 posto i trajni za {iroku potro{nju za 2,2 posto. Federacija BiH je u 2011. godini ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5,4 milijarde KM, {to je 14,5 posto vi{e u odnosu na izvoz prethodne godine, dok je uvoz iznosio oko 10 milijardi KM, osnosno za 14,3 posto vi{e. U 2011. je izvoz u prosjeku svaki mjesec padao za 0,01 posto, a uvoz rastao prosje~no za 2,9 posto, dok je trgovinski deficit iznosio 4,7 milijardi KM. Najve}u vrijednost izvoza ostvarila je prera|iva~ka industrija od 4,7 milijardi KM, {to iznosi 88,2 posto. Ona je ostvarila i najve-

Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 335.180,28 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 37.632,00 KM, a u sklopu pet transakcija prometovano je 2.688 dionica. Kurs

SASE: Promet 335.180 KM

ovog emitenta iznosio je 14 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo u iznosu od 6.456,05 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,84 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se u iznosu od 130.279,45 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 27.104,95 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. novembar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Neraspore|ena dobit
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je 2011. okon~ala s gubitkom od 14.994.675 KM, koji }e biti pokriven iz neraspore|ene dobiti iz ranijih godina (8.381.338 KM) i iz rezervi dru{tva (6.613.337 KM). Iako je protekle godine BH gas imao ukupan prihod od 206.053.000 KM, {to je 35 posto vi{e nego u 2010. godini, a 19 posto vi{e od planiranog, u 2011. godini iskazan je gubitak od 1.667.000 KM. Naime, i ukupni rashodi od 207.720.000 KM ve}i su za 33 posto nego godinu ranije, te za 21 posto od planiranih, saop}eno je iz Vlade FBiH.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,502 2,5 4,01 8,12 0,041 3 5,01 1,18 3,37 5,93 0 0,81 0 0,12 -2,38 0 -0,99 0 0 -0,34 0,502 2,5 4,01 8,12 0,041 3 5,02 1,18 3,37 5,96 0,502 2,5 4,01 8,12 0,041 3 5,01 1,18 3,37 5,82 1.522 11.136 112 20 7.952 79 186 42 20 275 764,05 27.840,00 449,12 162,40 326,03 237,00 932,38 49,56 67,40 1.630,59 0,22 1,58 0,46 0 0,22 1,58 0,22 1,58 80.922 985 17.802,84 1.556,30

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 217 - 6. 11. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Mrkonji}putevi a.d. Mrkonji} Grad Posavina a.d. Srbac Romanijaputevi a.d. Sokolac Trgoprom a.d. Kotor Varo{ Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 1 0,6 0,3 0,28 85 49,59 50,95 47 43,3 44,41 0 0 0 0 0 -0,82 -0,02 0 0 1,69 1 0,6 0,3 0,28 85 49,62 50,96 47 43,65 44,97 1 497 0,6 883 0,3 5.000 0,28 765 84,5 140.035 49,5 16.535 50,95 34.000 47 5.000 43 19.800 43,64 225.647 497,00 529,80 1.500,00 214,20 119.023,76 8.199,82 17.324,15 2.350,00 8.572,50 100.211,96

EMU 978 EUR Australija 036 AUD Kanada 124 CAD Hrvatska 191 HRK Ceska R 203 CZK Danska 208 DKK Maðarska 348 HUF Japan 392 JPY Litvanija 440 LTL Norveska 578 NOK Svedska 752 SEK Svicarska 756 CHF Turska 949 TRY V.Britanija 826 GBP SAD 840 USD Rusija 643 RUB Kina 156 CNY Srbija 941 RSD SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 11. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 11. 2012 =

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.581245 1.532313 25.926118 0.077314 0.261558 0.690403 1.901501 0.565032 0.265705 0.227674 1.617293 0.855939 2.438980 1.526916 0.048192 0.244417 1.713352

1.955830 1.585208 1.536153 25.991096 0.077508 0.262214 0.692133 1.906267 0.566448 0.266371 0.228245 1.621346 0.858084 2.445093 1.530743 0.048313 0.245030 1.717646

1.955830 1.589171 1.539993 26.056074 0.077702 0.262870 0.693863 1.911033 0.567864 0.267037 0.228816 1.625399 0.860229 2.451206 1.534570 0.048434 0.245643 1.721940 USD 1.53439 BAM 2.335417

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

105,27 3,54

$ 0,39 %

1.681,80

$ 0,39 %

869,25 742,25

$ 0,55 %

PLIN
$ 0,31 %

SREBRO

KUKURUZ
$ 0,37 %

31,02 $

0,53%

24

OGLASI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
Sa nama u Kamerni

25

PLA]ANJE POSTDIPLOMSKOG STUDIJA NA KRIMINALISTICI

U toku predistra`ne radnje

Po nalogu Kantonalnog suda, izuzeta dokumentacija o finansijskom poslovanju Fakulteta Istraga o primanjima {efice ra~unovodstva

Bolest porodice M
Predstava koja }e vas nasmijati, rastu`iti i na kraju potaknuti na razmi{ljanje o porodici i odnosima unutar nje. Prema opisu mladog uspje{nog italijanskog pisca Fausta Paravidina, porodica M `ivi u malom mjestu u Italiji, onom kroz koje je brzina kretanja ograni~ena na 50 kilometara na sat, iako je dio puta koji je presijeca potpuno prav... Porodica M je vrlo funkcionalna u svojim i{~a{enjima, ba{ kao i ve}ina na{ih... isuvi{e je lako identificirati se sa porodicom M, sa njihovim sitnim dnevnim prepirkama, sa besmislenim pitanjima i odgovorima, sa nedostatkom su{tine u komunikaciji, sa malim la`ima... Pro}i }emo kroz njihovo malo mjesto, smatraju}i ograni~enje u brzini samo preprekom jer, kako ka`e rediteljica predstave Selma Spahi}, zaustavljanje bi zna~ilo suo~avanje sa ~injenicom da podrazumijevamo prirodu odnosa sa ljudima sa kojima provodimo ve}inu `ivota. Prva dva ~itatelja Oslobo|enja koja se jave od 10 sati na na{ de`urni telefon 276 982, mo}i }e prisustvovati ovoj predstavi. Dobitnici karte mogu podi}i najkasnije pola sata prije po~etka predstave.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Postupaju}i tu`ilac preduzeo je predistra`ne radnje u tom predmetu, jedino je {to smo ju~er uspjeli saznati od D`enite Gobelji}, portparolke Kantonalnog tu`ila{tva, na pitanje da li je dokumentacija koju su inspektori uz podr{ku pripadnika federalnog MUP-a izuzeli sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA otvorena te da li je tome prisustvovao i v.d. dekan ove visoko{kolske ustanove prof. dr. Ramo Masle{a. Podsje}amo, prosvjetni i inspektori za{tite na radu 19. oktobra htjeli su izuzeti dokumentaciju o finansijskom poslovanju FKN-a, posebno u dijelu koji se

odnosi na postdiplomski studij uspostavljen sa fakultetom u Pri{tini. Taj dan im je to onemogu}eno, ali je dokumentacija izuzeta 24. oktobra i to po nalogu Kantonalnog suda. Prema nezvani~nim informacijama, predistra`ne radnje trebaju obuhvatiti i provjeru upisa na postdiplomski studij 2009/2010, koji su upisala 83 studenta sa Kosova, od kojih je njih vi{e od 50 diplomiralo tek naredne 2010/2011. godine. Uz to, studenti su taj postdiplomski studij, umjesto 800 maraka (koliko on po Bolonji ko{ta), pla}ali nevjerovatnih 2.900 eura. Istraga }e obuhvatiti i primanja

{efice ra~unovodstva ovog fakulteta, jer su inspektori uvidjeli da je ona sa srednjom spremom godinama imala koeficijent na platu od 12,5. O svemu ovome najvi{e informacija, uz dugogodi{njeg dekana FKN-a Masle{u, najvi{e saznanja trebao bi imati docent Eldan Mujanovi}, kao koordinator postdiplomskog i specijalisti~kog studija u Pri{tini. Istraga bi trebala pokazati i da li je odugovla~enje u imenovanju prof. Ned`ada Korajli}a na mjesto dekana FKN-a ura|eno kako bi se zadr`avanjem prof. Masle{e na tom mjestu prikrilo sve {to su inspektori otkrili.
J. M.

Za starogradske osnovce

Besplatna {kola karatea
Karate klub Satori tokom novembra }e organizovati besplatnu {kolu karatea za sve zainteresovane starogradske osnovce do 12 godina. Karate klub Satori poziva djecu s podru~ja Starog Grada da se u~lane u ovaj klub. Prijaviti se mogu u Domu kulture Logavina. - Svoj zainteresovanoj djeci, uzrasta do 12 godina, omogu}ili smo besplatan upis i treninge tokom novembra. Treninzi }e biti organizovani svake srijede i nedjelje u 19 sati u Domu kulture Logavina, saop}eno je iz Karate kluba Satori.

Sa nama u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Erna Penji}, Kasim [er tovi} i Ismar Harbinja. Svi koji `ele dobiti po dvije kar te za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. Dobitnici kar te podi`u na blagajni 1 multiplexa.

Isklju~enja struje
Zbog radova na odr`avanju energetskih postrojenja, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 13.30 do 15 sati Osjek 3, od 9 do 15 Boljakov Potok 2, Ivan~i}i, ZZ ^evljanovi}i, Safeta Zajke 3, 4, Tar~in silos, od 12 do 14 Gornji Mrkovi}i 2, od 8 do 16 Had`imustafina, od 10.30 do 12 Kamenja~a, od 9 do 10.30 Bla`uj crkva, Osjek 1, od 10.30 do 15 Osjek 2, 5, 6, od 12 do 13.30 Vreoca.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 121795 09 Ip Sarajevo, 30. 10. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Aida Spahi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, ul. Franjeva~ka broj 15, protiv izvr{enika “BH Discoteka” Sur Ilija{, ul. Had`i}i bb, radi izvr{enja, v.s.p. 7.623,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

O B J AV L J U J E
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno 6. 1. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF2437060 sa izdatim protestom 9. 12. 2009. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 7.623,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 9. 12. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 283,69 KM. Ovim putem se izvr{eniku BH “Discoteka” Sur Ilija{, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom nov~anih sredstava izvr{enika na transakcijskom ra~unu izvr{enika broj: 1602000024006068, koji se vodi kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, i namirenja tra`ioca izvr{enja i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 154001-110000-5578, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH. SUDIJA Aida Spahi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU BROJ: 22 01 019830 12 I DANA: 30. 10. 2012. godine OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU, sudija Botonji} \emal u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv izvr{enika MUJKANOVI] EDIN, Jezernice 21 A - Sanski Most, radi plate`a v.s. 55.245,59 KM, a na osnovu ~l. 11. stav 3. ZIP-a FBiH, donio je 30. 10. 2012. godine slijede}i

Karajkovi} Anela kao korisnika kredita i Karajkovi} Mirsada kao sudu`nika. Navedeno zalo`no pravo se temelji na sporazumu stranaka o zasnivanju zalo`nog prava na navedenoj nekretnini, radi obezbje|enja nov~anog potra`ivanja iz Ugovora o dugoro~nom kreditu br. 70723 od 24. 5. 2010. godine u iznosu od 55.000,00 KM. S obzirom na to da korisnik kredita nije izvr{avao svoje mjese~ne obaveze u skladu sa otplatnim planom i predmetnim ugovorima, isti je pao u docnju, o ~emu ga je tra`ilac izvr{enja vi{e puta opominjao, te je po sudu donijeto sljede}e

RJE[ENJE
ODRE\UJE SE izvr{enje prodajom po odredbama ~l. 67. do 113. Zakona o izvr{nom postupku FBiH (osim odredaba o izuzimanju od izvr{enja) nekretnine izvr{enika MUJKANOVI] EDINA, a koja u naravi predstavlja dvosoban stan gore opisan, a radi namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja po osnovu Ugovora broj 70723 od 24. 5. 2010. godine i to obaveza po osnovu glavnice, iznos od 52.515,18 KM, obaveze po osnovu redovne ugovorene kamate iznos od 2.415,56 KM, obaveze po osnovu ugovorene zatezne kamate 186,85 KM, obaveze po osnovu naknade za opomene 128,00 KM, ili ukupno 55.245,59 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu od dana podno{enja prijedloga za izvr{enje, tj. od 19. 1. 2012. godine na navedeni ukupan iznos visine duga, pa do dana isplate. Tro{kovi dosada{njeg izvr{nog postupka se odre|uju u iznosu od 1.657,00 KM. Dostava ovog rje{enja o izvr{enju se ima smatrati obavljenom izvr{eniku Mujkanovi} Edinu protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog. Nala`e se tra`iocu izvr{enja i isti se ovla{}uje da izvr{i objavu navedenog ovog rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, te da dokaz o tom dostavi ovom sudu uz dostavu tro{kova objavljivanja, radi daljeg toka postupka. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. 12. stav 6. ZIP-a). Sudija Botonji} \emal

ZA KLJU ^AK
OVLA[]UJE SE tra`ilac izvr{enja da mo`e izvr{iti objavu skra}ene verzije Rje{enja o izvr{enju ovog suda broj gornji od 7. 5. 2012. godine, a koje glasi: SUD odre|uje predlo`eno izvr{enje, te je donio 7. 5. 2012. godine slijede}e

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu Ugovora o zasnivanju zalo`nog prava broj OPUIP-591/2010, zaklju~enog pred notarom Tro`i} [efikom, 1. 6. 2010. godine izme|u Volksbank BiH d.d. kao zalo`nog povjerioca, Karajkovi} Anela kao korisnika kredita - du`nika zalogodavca, Karajkovi} Mirsada kao sudu`nika i Mujkanovi} Edina kao zalogodavca, uknji`eno je zalo`no pravo u korist Volksbank BH d.d. na nekretnini zalo`nih du`nika koja u naravi predstavlja: dvosoban stan u Sanskom Mostu, ul. Jezernice 21 A, IV sprat, povr{ine 61,68 m2 u zgradi sagra|enoj na k.~. 2035/13, KPU br. 127/2005, K.O. Sanski Most I, vlasni{tvo Mujkanovi} Edina sa dijelom 1/1, procijenjene vrijednosti na iznos od 82.290,37 KM, a prema procjeni stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Obradovi} Dare, nalazom od maja 2010. godine. Hipoteka je zasnovana u korist povjerioca Volksbank BH d.d. radi obezbje|enja potra`ivanja po osnovu: Ugovora o dugoro~nom kreditu br. 70723 od 24. 5. 2010. godine u iznosu od 55.000,00 KM sa rokom otplate od 180 mjeseci zaklju~en izme|u Volksbank BH d.d. kao banke, te

26

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

20. godi{njica 9. brdske brigade Armije BiH

^eka se na prijedlog SDU za ~elnog ~ovjeka MUP-a

Poznata imena
11 novih ministara
Uz Zeljkovi}a, Kozadru, [ari}a i Luki}a, u Vladi }e biti i Memi}, Bubica, Lokmi}, Marjanovi}, Petrovi}, Hrenovica, Bandi} i D`ambasovi}
Sva imena za sastav novog saziva Vlade Kantona Sarajevo trebala bi biti poznata danas. Nova skup{tinska ve}ina, odnosno predstavnici stranaka koji je sa~injavaju, dostavili su imena svojih kandidata, a ~eka se jo{ samo na prijedlog SDU za prvog ~ovjeka u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo.
Delegacije su polo`ile cvije}e na spomen-obilje`ja {ehidima i palim borcima

Moramo i danas

biti jedinstveni
Pored polaganja cvije}a na {ehidska mezarja i spomen-obilje`ja, odr`ana je sve~ana akademija povodom Dana Brigade
Nizom aktivnosti proteklih dana Udru`enje 9. brdske brigade i Op}ina Had`i}i obilje`ili su godi{njicu osnivanja ove slavne jedinice Armije BiH. Manifestaciju, pod nazivom 20 godina 9. brdske brigade, pratila su sportska takmi~enja, u~enje tevhida u svim had`i}kim d`amijama, obilazak i polaganje cvije}a na {ehidskim mezarjima u Kahrimanima i Mokrinama i spomen-obilje`jima ispred osnovnih {kola u Tar~inu, Pazari}u i Had`i}ima, Bukovici i Rakovici. Obilje`avanje je zavr{eno sino} sve~anom akademijom u atriju Osnovne {kole 6. mart, kojoj su prisustvovali pre`ivjeli borci ove i drugih brigada ABiH, predstavnici bora~kih udru`enja, Op}ine Had`i}i i brojni gra|ani. rata branila je Put spasa, a njeni hrabri borci su se morali boriti sa dva neprijatelja, po{to su ve} krajem 1992. godine po~eli napadi HVO-a na slobodnu had`i}ku teritoriju.

Saobra}aj BPS-u
Prema rije~ima Nermina Pe}anca, predsjednika SDU, ova stranka }e danas predlo`iti ime kandidata za ministra unutra{njih poslova. - Ime }e biti poznato sutra (utorak, op.a) u toku dana, s tim {to ostavljamo sebi pravo da do|e i do eventualne zamjene do konstituisanja Vlade. To je zbog toga {to imamo mnogo stru~nih ljudi koji su radili u policiji i to }e biti ljudi koji su spremni u ove dvije godine odraditi posao na najbolji mogu}i na~in, istakao je Pe}anac. Kada su u pitanju ostala ministarstva, imena su ve} kompletirana. Tako }e, kao {to je odranije poznato, uz mandatara Suada Zeljkovi}a, tri biv{a ministra iz SDA biti ponovo u Vladi. To su ministar finansija Muhamed Kozadra, ^edomir Luki} koji }e se vratiti u Ministarstvo stambene politike, te Ivica [ari} u Ministarstvo kulture i sporta. Jo{ jedna ministrica iz ove stranke koja je bila smijenjena na nelegalan na~in vra}a se, a to je Velida Memi} koja }e ovaj put rukovoditi Ministarstvom pravde i uprave.

Marjanovi}

Foto: S. GUBELI]

Bubica

Put spasa
- Pored svakodnevnih borbi, najbitnija misija brigade je bila da se odbrani Put spasa, `ila kucavica koja je prolazila iz Konjica, preko Pazari}a, Had`i}a i Ilid`e kroz tunel do Sarajeva. To je tada bio jedini put kojim su stizali hrana i oru`je u opkoljeni grad i nikada nije smio biti prekinut. Kroz brigadu je pro{ao 5.671 borac, od ~ega su 264 {ehida polo`ila `ivote, a preko 800 njenih pripadnika je te`e ili lak{e ranjeno. Sa ponosom se trebamo sje}ati na{ih heroja. Moramo biti jedinstveni, jer je 9. brdska brigada svetinja i iznad bilo kakvih strana~kih interesa. Samo tako mo`emo biti dobar primjer mladim generacijama, kazao je E{ref Bajrektarevi}, jedan od ratnih komandanata Brigade. Bajrektarevi} je ukazao i na te`ak polo`aj branitelja koji su bez posla i bilo kakvih primanja, prepu{teni sami sebi. Vlasti moraju izna}i na~in za njihovo zapo{ljavanje i u~initi sve da pripadnici ove populacije prestanu biti gra|ani drugog reda.
Z. T.

Iz sada{njeg sastava Vlade na svojoj poziciji ostat }e Zlatko Petrovi} u Ministarstvu prostornog ure|enja. Jusuf Bubica, kao kadar BPS-a, bit }e novi minis tar sao bra }a ja, a Asim D`ambasovi} dolazi na poziciju ministra za bora~ka pitanja.

Biografije spremne
Mi nis tar stvom zdrav stva upravljat }e Eldar Lokmi}, direktor Reumala Fojnica, a koji je uz Farisa Gavrankapetanovi}a bio kandidat za poziciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a. Na poziciju ministra privrede dolazi Emir Hrenovica. Damir Marjanovi} bi od naredne sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo tre bao ru ko vo di ti Mi nis tar stvom nauke i obrazovanja, a Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica upravljat }e Muamer Bandi}.

Nagrade i zahvalnice
Uru~ene su nagrade u~enicima za najbolje literarne radove i najuspje{nijim takmi~arima turnira u strelja{tvu, kao i zahvalnice istaknutim li~nostima, udru`enjima i institucijama. Sve je pratio bogat kulturno-umjetni~ki program. Deveta brdska brigada je bila prva organizovana formacija ABiH koja je pru`ila otpor agresoru na teritoriji had`i}ke op}ine. U~estvovala je u svim zna~ajnim bitkama od Ko{~ana, Igmana, Treskavice, Bjela{nice, Kre{eva, Kiseljaka i Ilid`e. Tokom cijelog

Elmedin Konakovi}, {ef Kluba zastupnika SDA u kantonalnoj Skup{tini, naglasio je kako je sve spremno, ali i potvrdio da se ~eka jo{ prijedlog iz SDU. - Sve je spremno sa biografijama i jo{ samo ~ekamo da nam iz SDU dostave ime kandidata za ministra unutra{njih poslova. Kada nam se dostavi i to ime, odmah }emo dokumente pre da ti pred sje da va ju }oj Skup{tine Mirjani Mali}, kako bi se zakazala sjednica Komisije za izbor i imenovanja, ali i Kolegija Skup{tine. To bi sve trebalo zavr{iti u jednom danu. Nakon sjednice Kolegija, materijal se {alje zastupnicima i odre|uje se termin sjednice Skup{tine koja bi mogla biti odr`ana 19, 20, 21. ili 22. novembra. Na toj sjednici bi trebala biti imenovan novi saziv Vlade, zaklju~io je Konakovi}.
S. HUREMOVI]

Izgradnja zida u Ulici Vinograd
Rekonstrukcija potpornog zida u Ulici Vinograd broj 11 u sta ro grad skoj mjesnoj zajednici Sumbulu{a odvija se planiranom dinamikom. Radi se o starom dotrajalom potpornom zidu gdje je postojala opasnost od obru{avanja. - Sanacija podrazumijeva ru{enje postoje}eg starog potpornog zida, iskop, armiranje, betoniranje i izradu drena`e iza zida, pojasnili su u Slu`bi za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad. Novi kaskadni zid }e biti izgra|en u du`ini od 21 metar i visini od oko 2,5 metara. Projekat sa 28.500 KM finansira Op}ina Stari Grad, a izvo|a~ radova je fir ma Ne ima ri. Rok za okon ~a nje ra do va je 30 dana.

Za sarajevske penzionere

Po~ela prodaja kupona
Prodaja kupona za penzionere ~ija je visina penzije iznad 311 KM po~inje danas. Penzioneri su obavezni donijeti iskaznicu, original i kopiju ~eka od penzije za septembar ako penziju ispla}uje Federalni za vod PIO, odno sno za august ako penziju ispla}uje PIO RS-a ili ako penziju ostvaruju iz drugih fondova, kao i li~nu kartu na uvid. Prodaja penzionerskih kupona vr{it }e se na prodajnim mjestima Grasa, od 7 do 14.30 sati. Penzioneri su obavezni zamijeniti kupo-

ne do 13. novembra. Period va`enja besplatnih penzionerskih kupona produ`en je do 31. decembra.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012. Odgo|ena delo`acija @GP-a

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

Slu~aj vra}en na
ponovni postupak
Iako u RP Kvadrant 30, koji je usvojen 1989, bespravno izgra|eni objekti @GP-a nisu zadr`ani, oni se jo{ nalaze na ^engi}-Vili • Pet sudskih presuda u korist Op}ine nije dovoljno za dislokaciju @GP-a
Spor Op}ine Novo Sarajevo i @GP-a zbog zemlji{ta na ^engi}-Vili traje ve} nekoliko godina. Vlasnici @GP-a zemlji{te su dobili na kori{tenje 40 i neke, na 20 godina, a prije isto toliko trebali su ga napustiti. Iako je za ju~er bilo najavljeno da }e @GP-ovi pogoni biti delo`irani, to je po ko zna koji put odgo|eno.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Otkazano ru{enje
Na konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta, po~etkom februara 2007. godine, prijavilo se pet ponu|a~a, izme|u ostalih, Miprogradnja i @GP. Nakon konkursa, Op}insko vije}e dodijelilo je zemlji{te Miprogradnji, koja je za njega ponudila gotovo tri miliona vi{e nego @GP. Jedna od obaveza budu}eg investitora je da vlasniku betonare i ostalih gra|evinskih sadr`aja @GP-a isplati naknadu za eksproprisane nekretnine koje se nalaze na ovom lokalitetu, u iznosu koji je potreban za kupovinu takvih objekata... Kako nam je kazala Dijana ]u}ula, glavni inspektor u Op}ini Novo Sarajevo, iako je bilo zakazano prinudno ru{enje, odnosno uklanjanje bespravno izgra|enih objekata i drugih izvedenih radova betonare u krugu pogona mehanizacije i gra|evinskog pogona GP @GP-a, ono je moralo biti otkazano. - Razlog otkazivanja je poni{tenje rje{enja o ru{enju urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora Op}ine od Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a, ta~nije Odjeljenja za drugostepeno upravno rje{avanje u inspekcij-

Zemlji{te Miprogradnje, @GP na njemu

Foto: D. TORCHE

skom postupku, koje nam je dostavljeno u ~etvrtak, obja{njava ]u}ula.

Sve ispo~etka
Regulacionim planom Kvadrant 30, koji je usvojen 1989, bespravno izgra|eni objekti @GP-a nisu zadr`ani. Op}ina je vodila pet sudskih postupaka u posljednje ~etiri godine, a svi su okon~ani u njenu korist. No, Ministarstvo prostornog ure|enje i za{tite okoli{a KSa uva`ilo je `albu @GP-a podnijetu protiv rje{enja urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora Op}ine Novo Sarajevo. Prvostepeno rje{enje se

poni{tava, a predmet se vra}a prvostepenom organu na ponovni postupak. - Stvarno nemam rije~i. Ne mogu da vjerujem da resorno ministarstvo mo`e pobiti sudsku odluku koja je pravosna`no donesena poslije upravnog spora. Uva`avanjem `albe @GP-a sve po~injemo ispo~etka. Ovo mo`e i}i unedogled, kako stvari stoje, nikad se ne}e zavr{iti, a ja o~ito nikad ne}u kro~iti na svoje zemlji{te koje sam jo{ prije pet godina dobio na tenderu, razo~arano i ljutito nam je kazao Mirsad Prohi}, direktor Miprogradnje. M. TATAREVI]

na Zavr{e obnova

Mali{ani ponovo

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

u vrti}u Kekec
njihova djeca kona~no vratila u svoj vrti}. Sve je ura|eno dobro, s tim da bi pod hitno trebali jo{ promijeniti stolariju jer je u jako lo{em stanju, navela je Jovanovi} - Halilovi}, kazav{i kako je sada kompletno saniran krov, okre~ene prostorije, zakrpljeni parketi i plo~ice, te postavljene tapete u tri sobe. Za sanaciju vrti}a Kekec Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH izdvojilo je 35.000 KM, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS-a 45.000 KM, Op}ina Novo Sarajevo 20.000, a JU Djeca Sarajeva 5.000 maraka. E. A.

Zavr{ena je sanacija vrti}a Kekec i od ju~er mali{ani ponovo borave u ovom objektu, kazala je za Oslobo|enje Mirjana Jovanovi} - Halilovi}, direktorica JU Djeca Sarajeva. Ona isti~e da }e sve~ano otvorenje vrti}a biti uprili~eno u utorak, 13. novembra, u znak zahvalnosti svima koji su pomogli obnovu ovog vrti}a. - Nakon pet mjeseci od zatvaranja vrti} je ponovo po~eo sa radom na na{e veliko zadovoljstvo. Posebno su radosni roditelji koji su `eljno i{~ekivali zavr{etak obnove kako bi se

PORODILI[TA

Sve~ano otvorenje vrti}a 13. novembra svaki dan u 12.15 sa ti, Bo sanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30,

7 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30, ^apljina 8.05

10.35, Beograd 11.25 i 21.40, Koeln 12.30, Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna 14.20 i 21.40, Istanbul 18.00 i 23.00, Zagreb 22.00

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20, 17.00 i 18.55, Koeln 13.10, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35, ^apljina 18

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sa ti, Pa riz pet kom u 9 sa ti, Ber lin ~et vrtkom u 8 i su bo tom u 17 sa ti, Dor tmund, Es sen i Dus sel dorf po ne djel -

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25, 18.00 i 23.00, Ancona

jkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingol stadt i Nur nberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i su botom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utor kom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Ri jeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bi jelji na svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod

13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

28

KULTURA

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Uskoro po~inje snimanje filma Faruka Lon~arevi}a

Berinine ~akre
Novi film na{eg reditelja, nakon te{ke borbe za finansijsku podr{ku, prvu klapu }e do`ivjeti 10. novembra
Sarajevo, deset godina nakon {to je rat zavr{io. U jednoj porodici vlada nemir. Majka i supruga pati od raka i njen kraj je neizbje`an. Njen mu` se vrlo te{ko nosi s time, posebno jer sa suprugom ima dvije k}erke. Mla|a k}erka je introvertna i pona{a se djetinjasto. Ali, Berina, starija k}erka, mlada umjetnica, poku{a}e da na|e rje{enje problema.

Drugi dugometra`ni film
Tako zvu~i sinopsis filma “Berinine ~akre” koji mladi bh. reditelj , Faruk Lon~arevi}, nakon mukotrpnog finansiranja, napokon po~inje snimati 10. novembra. U filmu }e glavne uloge tuma~iti dokazana imena kao {to su Mira Furlan i Branko \uri}, ali i novootkriveni talent Marija Piki}. Podsje}amo, ova mlada Banjalu~anka dobila je Srce Sarajeva za svoju ulogu u filmu “Djeca” Aide Begi}, koji je bio prikazan u takmi~arskom programu najve}e filmske smotre u regiji. Ne{to ranije, “Djeca” su dobila i specijalno priznanje u Cannesu. Faruku Lon~arevi}u je ovo drugi dugometra`ni igrani film. Prije {est godina, premijeru je do`ivio njegov prvijenac, drama “Ma-

“Berinine ~akre” su Faruku Lon~arevi}u drugi dugometra`ni film

U filmu }e jednu od glavnih uloga tuma~iti i Marija Piki}

ma i tata” koja je u eksperimen, talnom maniru karikirala sve ve}u opsjednutost ljudi sa reality show programima. Film je osvojio nagradu `irija SFF-a i ostvario je zapa`en uspjeh na festivalima {irom svijeta. Ovaj put, Lon~arevi} se odlu~io da ispri~a dramu u klasi~nom stilu, a nadzorne kamere, koje su bile glavno tehni~ko sredstvo kod snimanja prvijenca, zamijeni}e one profesionalne. U tu svrhu, anga`ovan je i jedan od najboljih direktora fotografije u ovom dije-

lu Evrope - Rumun Oleg Mutu, koji stoji iza najuspje{nijih rumunskih filmova zadnjih godina, redom onih za koje je re`iju potpisivao sada ve} dobrano poznati Cristian Mungiu: “4 mjeseca, 3 sedmice, 2 dana” i “Iza brda” (oba prikazana na SFF-u, prvi nagra|en u Cannesu).

Koprodukcija tri dr`ave
Producent filma je SCCA/Pro.ba, dok koproducenti dolaze iz Njema~ke (Detailfim Gasmia & KAMM Gbr) i Slovenije (Vertigo i Res-

tart). Nedavno nas je obradovala i vijest iz Eurimagesa, koji je, nakon {to je donio odluku da sufinansira film “Cure” Andree [take, odlu~io da podr`i i “Berinine ~akre” sa 220.000 KM. Faruk Lon~arevi} je teatarski i filmski reditelj, ro|eni Sarajlija, sa zavr{enom Akademijom scen skih umje tnos ti. Sa svojom prvom profesionalnom predstavom “Ko{mar o Bosni” osvaja nagradu Hrabri novi svijet Me|unarodnog pozori{nog festivala MESS 2001. Nakon {to

je dvije godine proveo u Indone zi ji na pos tdi plom skom iz tradicionalnog pozori{ta, 2005. se vra}a se u Sarajevo, gdje snima pomenuti igrani film “Mama i tata” Docent je na Ele. mentima filma u Sarajevu (Akademija scenskih umjetnosti) i u Tu zli (Aka de mi ja dram skih umjetnosti). Uz povremene anga`mane na televiziji i pozori{tu, jedno vrijeme je radio kao i v.d. direktora Kinoteke Bosne i Hercegovine.
N. SELIMOVI]

Eko-kolonija u [irokom

O austrijskoj knji`evnoj moderni

Blizina i distanca
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu od 8. do 10. studenog bit }e odr`ana me|unarodna znanstvena konferencija pod nazivom “Blizina i distanca u austrijskoj knji`evnoj moderni” Konferenciju or. ganizira Katedra za njema~ku knji`evnost na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu u suradnji s Kolegijem doktorskog studija Njema~ki jezik i njema~ka knji`evnost u kontekstu medijske kulture i uz podr{ku Ambasade Republike Austrije u BiH. Izlaganja na konferenciji bavit }e se fenomenima blizine/bliskosti i distance i distanciranosti u austrijskoj knji`evnosti izme|u 1880. i 1930, najplodnijem periodu evropske estetske moderne. “Referenti }e pokazati na koji se na~in kod austrijskih autora kao {to su Arthur Schnitzler (~ija se 150. godi{njica ro|enja obilje`ava ove godine), Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Richard Beer-Hofmann, Robert Musil i drugih mijenja struktura opa`anja nakon naglog ubrzanja tempa `ivota i razvitka komunikacijskih tehnologija oko 1900. Postavlja se pitanje na koji se na~in ove promjene preta~u u nove poetske modele. Govore}i o ovom knji`evnopovijesnom razdoblju referenti, ujedno, govore o po~e-

Slike, duhan i safari
Sutra }e s po~etkom u 19 sati u prostoru Duhanske stanice biti uprili~eno otvorenje izlo`be radova s tre}e likovne Eko-kolonije odr`ane ove godine od 18. do 23. lipnja u prostorima Duhanske stanice na [irokom Brijegu. Na likovnoj koloniji sudjelovalo je 30 umjetnika, {to studenata ALU [iroki Brijeg, {to gostuju}ih studenata iz regije. Gosti izlaga~i su redom s Fakulteta likovnih umetnosti Beograd, Umjetni~ke akademije Osijek, ALU Sarajevo, nastavni~kog smjera Fakulteta “D`emal Bijedi}” iz Mostara, te studenti s ALU Banja Luka, a novina ove godine je predstavljanje radova sudionika fotosafarija, me|u kojima su i dvojica [irokobrije`ana. Izlo`bu organizira udruga Dogana Kulturni centar u suradnji s nosi teljem pro je kta, Udrugom EKO-ZH koja ve} tre}u godinu zaredom omogu}uje mladim umjetnicima da se kroz likovnu koloniju bar malo likovno afirmiraju, a kolonijom se ostvaruje interakcija studenata Akademije s gradom, kao i razmjena iskustava sa studentima iz regije, koji su ove godine u`ivali u predivnoj atmosferi uz bogat popratni program. Projekt je ove godine realiziran sredstvima ameriD. M. ~ke ambasade u BiH.

Arthur Schnitzler

Robert Musil

cima civilizacijske moderne u kojoj i danas `ivimo” navodi se u naj, avi ovog doga|aja. Na konferenciji }e sudjelovati oko 20 znanstvenika (germanisti, kulturolozi i filozofi) iz BiH, Austrije, Hrvatske, Republike Irske i Francuske: Irma Durakovi}, Wolfgang Müller-Funk, Walter Schübler, Daniela Strigl, Stephanie Weismann (Univerzitet u Be~u); Clemens Ruthner (Trinity College, Dublin); Judith Strobich (Univerzitet Le Mans, Francuska), Samir Arnautovi}, Almir Ba{ovi}, Vikica Mati}, Ivana Nevesinjac, Asja Osman~evi}, Vahidin Preljevi}, Vedad Smailagi},

Naser [e}erovi} (Univerzitet u Sarajevu) Marijan Bobinac (Sveu~ili{te u Zagrebu), Jure Zovko (Sveu~ili{te u Zagrebu/ Zadru) i Tomislav Zeli} (Sveu~ili{te u Zadru). Na otvorenju ove trodnevne konferencije koje je zakazano s po~etkom u 14 sati osmog studenog pozdravne rije~i }e uputiti dr. Donatus Köck, ambasador Austrije u BiH, prof. dr. Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Jasmin D`indo, prodekan Filozofskog fakulteta i doc. dr. Vahidin Preljevi}, inicijator projekta i predsjednik Organizacionog odbora An. [. konferencije.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

KULTURA
Ars Aevi susreti

29

No} teatra BiH

Lorand Hegyi

Iz druge vizure
Program obuhvata pozori{ne predstave, ali i ostale oblike scenskih umjetnosti kao {to su me|unarodne koprodukcije i gostovanja, ~itanja i uprizorenja tekstova savremenih evropskih autora, koncerte, izlo`be, igraonice...
Uposlenici Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica tre}i put bit }e koordinatori teatarske manifestacije No} teatra BiH.

u art-depou
Susret sa Lorandom Hegyijem, jednim od najzna~ajnijih evropskih kustosa i histori~ara umjetnosti, bit }e uprili~en sutra u 17 sati u art-depou Ars Aevija. Ovom prilikom Hegyi }e odr`ati predavanje o “Muzeolo{koj politici Muzeja moderne umjetnosti Saint Etiennea u kontekstu muzeolo{kih tendencija u francuskim i internacionalnim muzejima savremene umjetnosti” . Tako|er, bit }e potpisan protokol o saradnji Muzeja moderne umjetnosti Saint Etiennea i Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi kada }e biti predstavljen projekt Kolekcije Saint-Etienne, prvi nukelus Kolekcije Ars Aevi u Francuskoj. Povod Hegyijevoj posjeti je izlo`ba francuskih umjetnika Dreams & Ruins, koja }e biti otvorena u petak u 19 sati u Umjetni~koj galeriji BiH. Hegyi jedan je od osniva~a Kolekcije Ars Aevi koji je 1998. u ulozi direktora Muzeja moderne umjetnosti fondacije Ludwig u Be~u (MUMOK) organizirao veliku reprezentativnu izlo`bu formiraju}i nukleus Be~, koju ~ine djela 46 renomiranih internacionalnih umjetnika, od Latinske Amerike do Koreje, koja je trenutno smje{tena na drugom spra-

Iz 18 bh. gradova
Ova teatarska manifestacija, koja ima me|unarodni karakter, ima za cilj da okupi sve radnike i ljubitelje teatarske umjetnosti i ujedini ih u promociji teatarske i izvedbene umjetnosti i ostavlja mogu}nost publici da upozna pozori{te i iz jedne potpuno druge vizure posje}uju}i scenske izlo`bene prostore, radionice i da se upozna sa gluma~kim ansamblom i uposlenicima pozori{ta. Na pro{logodi{njoj manifestaciji No} teatara BiH u~estvovalo je 36 teatara i institucija kulture iz 18 bosanskohercegova~kih gradova i prvi put je jedan takav projekt u Bosni i Hercegovini okupio gotovo sve ustanove, institucije, udru`enja i teatarske trupe iz BiH.

Lorand Hegyi

Sa ju~era{nje konferencije za novinare u BNP-u Zenica

U~esnici teatarske manifestacije
Iz Banje Luke - Akademija umjetnosti, Gradsko pozori{te Jazavac, Narodno pozori{te RS-a, Nevid teatar i Studentsko pozori{te RS-a, Br~ko - Susreti kazali{ta/pozori{ta BiH, Busova~a - kino-teatar, Kakanj - JU za kulturu i obrazovanje, Konjic - amatersko pozori{te Neretva, Lakta{i - dramski studio Daske/JU Centar za kulturu i obrazovanje i PIR pozori{te/UG Pozori{te, igrali{te, radili{te, Mostar - Hrvatsko narodno kazali{te, Lutkarsko kazali{te, Mostarski teatar mladih 1974, Narodno pozori{te i Pozori{te lutaka, Novi Grad - Scena, Sarajevo - Akademija scenskih umjetnosti, Centar za kulturu Sarajevo, Kamerni teatar 55, Magacin Kabare, Narodno pozori{te i Sarajevski ratni teatar, Srebrenik - Gradski teatar, Travnik - Hrvatsko kazali{te, Tuzla - Lutkarski teatar Sale, Narodno pozori{te, Teatar Kabare i UG Malo sutra, Zavidovi}i - JU Centar za kulturu, Zenica - BNP, Muzej grada Zenice i Filozofski fakultet. me|unarodne teatarske manifestacije European Theater Night, koja okuplja i ujedinjuje teatarske radnike iz cijele Evrope sa njihovom publikom su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Austrija, Ma|arska i Slova~ka, a cilj je da se u narednom periodu ovom projektu priklju~e i ostale zemlje regiona i Evrope. Ovogodi{nja jednodnevna, ali i cjelono}na manifestacija No} teatra BiH, kada }e scenski prostori da postanu mjesta susreta, dijaloga, dru`enja i novih spoznaja o teatarskoj umjetnosti, u subotu je 17. novembra. D. D.

tu art-depoa. Kao trenutni direktor Muzeja moderne umjetnosti u Saint Etienneu intenzivno priprema novi, francuski nukleus za Ars Aevi sa najpresti`nijim umjetnicima svijeta koja }e biti predstavljena 2014. Posjetu Loranda Hegyija i izlo`bu francuskih umjetnika Dreams & Ruins, Ars Aevi realizira u saradnji sa Umjetni~kom galerijom BiH, Muzejem moderne umjetnosti Saint Etienne, Gradom Sarajevom, Ministarstvom za kulturu i sport KS-a i federalnim Ministarstvom kulture i Mr. S. sporta.

U Galeriji Java

17. novembar
Program No}i teatra primarno obuhvata pozori{ne predstave, ali i ostale oblike scenskih umjetnosti kao {to su me|unarodne koprodukcije i gostovanja, ~itanja i uprizorenja tekstova savremenih europskih autora, vi{ejezi~nost, okrugle stolove i susrete s izravnim internetskim uklju~ivanjem, koncerte, izlo`be, igraonice i radionice za djecu, te prigodnu gastronomsku ponudu. U~e sni ce ove zna ~aj ne

Kultura sje}anja
Radi se o li~nim pri~ama pedeset sudionika iz {est zemalja
U Galeriji Java sutra }e biti otvorena izlo`ba pod nazivom “Kultura sje}anja” kao zavr{ni dio projekta “Mre`a za participativnu kulturu sje}anja” koji je , podr`ao {vicarski program za kulturu na zapadnom Balkanu. Cilj projekta je bio da se kroz umjetnost i kulturu doprinese razvojnim procesima s ciljem afirmacije tolerancije i demokratizacije dru{tava zapadnog Balkana. U realizaciji projekta sudjeluju Festival MESS, Loja Tetovo, Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda i Multimedia centar iz Pri{tine, a izlo`ba u Sarajevu realizira se uz pomo} Galerije Java i Sarajevskog ratnog teatra i bit }e otvorena do 13. novembra. Nakon toga, izlo`ba }e biti postavljena u Beogradu, Tetovu i Pri{tini. Sudionici projekta iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Njema~ke, sa Kosova i iz Srbije pozvani su da po{alju fotografiju i napi{u kratku pri~u vezanu za tu fotografiju, te da ako `ele i sami pozovu svoje prijatelje da u~estvuju na izlo`bi. - Fotografije koje }e biti prezentirane na izlo`bi su raznolike. Neke su iz li~nih albuma, a neke snimljene nedavno, amaterske i profesionalne, razli~itih formata. Na nekima vidimo nasmijana dje~ja lica sa proslava ro|endana ili u igri, na drugima li~ne predmete djece koja su, na`alost, stradala u ratu, najavila je Lejla Hod`i}, kustosica izlo`be. Hod`i}eva je objasnila da fotografije skoro 50 sudionika koje }e posjetioci imati priliku vidjeti zapravo su podsjetnici na neka sretnija vremena, nasuprot onima koje su snimljene tokom rata ili prikazuju posljedice ratova i sukoba vo|enih na prostoru biv{e Jugoslavije. Svaka fotografija, ili vi{e njih, predstavlja sje}anje na jedan trenutak ili period iz pro{losti koji je ispri~an u kratkim li~nim pri~ama. Pri~e ne opisuju uvijek fotografiju koju vidimo, ve} su ~esto samo intimni vizuelni podsjetnik doga|aja koji je opisan. U okviru ovog projekta do sada je realiziran ve}i broj programa u regiji, a u Sarajevu je 17. maja u koprodukciji SARTR-a i MESS-a postavljena premijera predstave “Bio je lijep i sun~an dan” Tanje Mileti}Oru~evi}.

U bh. kinima

“Djeca” Aide Begi}
Film “Djeca” Aide Begi}, nakon niza uspje{nih internacionalnih i regionalnih sudjelovanja na festivalima i osvojenih nagrada, od 8. studenog bit }e predstavljen {iroj bh. publici kada po~inje njegovo prikazivanje u bh. kinima. Film, bh. kandidat za nagradu Oscar, ove je godine svjetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Cannesu u sklopu zvani~ne selekcije Un Certain regard i nagra|en je specijalnim priznanjem `irija, zatim njime je otvoreno 18. izdanje Sarajevo Film Festivala, na kojemu je protagonistica u filmu Marija Piki} nagra|ena Srcem Sarajeva za najbolju glumicu. Pored ovih nagrada i priznanja s kojima je film Aide Begi} zapo~eo svoj `ivot, tu su i Nagrada Cineuropa 18. Sarajevo Film Festivala, Nagrada za najbolji film - Lino Micciche, Nagrada Pesaro Young Cinema, Amnesty Italia Cinema nagrada i Human Rights Award na festivalu Pesaro New Cinema, nagrada za najbolju re`iju “@ivojin @ika Pavlovi}” na Festivalu LIFFE, Nagrada za re`iju i NaInsert iz filma

grada za najbolju glumicu na Montenegro Film Festivalu, te Nagrada za najbolju glumicu na Mojkovac film festivalu, navodi Art servis. Glavne uloge tuma~e Marija Piki} i Ismir Gagula, a tu su i Aleksandar Seksan, Nikola \uri~ko, Jasna Ornela Bery, Bojan Navojec, Sta{a Duki}, Velibor Topi}, Mirela Lambi}, Sad`ida [eti}, Mario Knezovi}, Vedran \eki}, Sanela Pepeljak, Semir Krivi}, Mehmed Por~a, Adnan Omerovi}, Ravijojla Le{i}, Vedrana Seksan. Film }e biti na repertoaru kina u Sarajevu, Tuzli, Biha}u, Gra~anici, Gora`du... An. [.

30

OGLASI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INA FOJNICA OSNOVNA [KOLA “MUHSIN RIZVI] FOJNICA Dana, 2. 11. 2012. godine Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Slu`bene novine SBK broj 11/01 i 17/04) i ~lana 93. Pravila Osnovne {kole “Muhsin Rizvi}” u Fojnici, Upravni odbor [kole na svojoj sjednici odr`anoj 1. 11. 2012. godine raspisuje

- Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu Kandidati mogu prilo`iti dokumentaciju potrebnu za primjenu Pravilnika o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta O[ “Muhsin Rizvi}” Fojnica (dokaz da je kandidat progla{en tehnolo{kim vi{kom ili da ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u drugoj {koli na podru~ju SBK, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, dokaz o radnom sta`u u obrazovanju, uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija, ku}nu listu i uvjerenje o socijalnom statusu). Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se 16. 11. 2012. godine u 10 sati u prostorijama [kole. Kandidat koji bude primljen konkursom, do zasnivanja radnog odnosa treba dostaviti uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak i ljekarsko uvjerenje. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju dostaviti u Sekretarijat [kole isklju~ivo putem po{te na adresu: O[ “Muhsin Rizvi}”, Novo Naselje br. 7, 71 270 Fojnica, sa naznakom “ za konkurs” Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR [KOLE

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika za rad u centralnoj {koli i podru~nim {kolama Prokos, Ostru`nica i Dusina (puna norma)................................................1 izvr{ilac. Kandidat se prima na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2012. godine. Pla}a }e se obra~unavati prema va`e}em Kolektivnom ugovoru za djelatnost osnovnog obrazovanja SBK. Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i ostale uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu na konkurs, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidati su du`ni prilo`iti:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 065-0-Mal-06-010902 Sarajevo, 1. 10. 2012. godine Op{tinski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog Adi Korjeni}, Trg ZAVNOBiH-a 25, Sarajevo, radi duga od 463,90 KM, van ro~i{ta 1. 10. 2012. godine, donio je

P -R E Spu{tanja -U UD zbog pro
Tu`eni je du`an da isplati tu`iocu iznos od 463,90 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to - na iznos od 199,90 KM po~ev od 8. 9. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 175,20 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 88,80 KM po~ev od 8. 11. 2005. godine do dana uplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 34,80 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 065-0-Mal-06-006604 Sarajevo, 1. 10. 2012. godine Op{tinski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog Vlado Govoru{i}, ul. Safeta Had`i}a 102, Sarajevo, radi duga od 1.404,40 KM, van ro~i{ta 1. 10. 2012. godine, donio je - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da isplati tu`iocu iznos od 1.404,40 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to: - na iznos od 1.089,70 KM po~ev od 8. 9. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 294,60 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 20,10 KM po~ev od 8. 11. 2005. godine do dana uplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 84,00 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 215353 11 I Sarajevo, 30. 10. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA “EKI” koju zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, ul. M. Fadilpa{i}a br. 1, protiv izvr{enika VASI] TATJANE iz Sarajeva, ulica Vrbovska br. 14 i VASI] MIRJANE iz Sarajeva, ulica Had`i Idrizova br. 4, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 4. 11. 2011. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj PC420880265 od 29. 1. 2009. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.420,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 6. 5. 2011. godine pa do isplate, uz tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 336,80 KM. Obavezuju se izvr{enici da namire potra`ivanje tra`iocu izvr{enja zajedno sa ozna~enim tro{kovima u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. Ukoliko izvr{enici u ostavljenom roku ne namire potra`ivanje, niti ulo`e prigovor, odre|uje se izvr{enje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom, uplatom na ra~un tra`ioca izvr{enja broj ra~una 16100000-262-00002 koji se vodi kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Merdita Tufo, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

DOBRINJA, izdajem dvosoban namje{ten stan. Mob. 061/141-417.k CENTAR strogi centar, trosoban, namje{ten, eta`no, III kat, parking, zaposlenim, povoljno. Mob. 061/350448.k KOMPLETNO namje{ten trosoban stan 86 m2, [oping-Grbavica. Mob. 061/325-077.k GRBAVICA, Vraca, dvosoban namje{ten stan u ku}i, 400 KM. Mob. 061/950-000, 971-458.k IZDAJEM gara`u, centar, Dalmatin ska, 120 KM. Tel. 212-022, 061/502-773.k IZDAJEM stan u Centru 40 m2. Tel. 061/144-607.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ul. Zagreba~ka kod OHR-a. Tel. 060/321-9639.k IZDAJEM pos. prostor 25 m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252663.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

TROIPOSOBAN stan u centru, ul. Mula Mustafe Ba{eskije, I kat, 109 m2, cijena 1.200 eura/l m2. Mob. 066/801-737.k GRBAVICA, stan 37 m2, II sprat, useljiv, adaptiran, 77.000 KM. Mob. 062/619-361.k DVOSOBAN stan na Dobrinji C5, II kat, 68 m2, potrebna adaptacija, ul. Luja Pastera br. 5. Mob. 061/320-439.k STAN, Dobrinja, ul. Esada Pa{ali}a, 77 m2, sre|en, III sprat, 119.000 KM. Mob. 063/732-410.k GARA@A 12, 5 m2, centar, Marijin dvor, centar, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k TOPAL Osman Pa{e 66 m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700 KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128 m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59 m2 po 1.200 KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. MOJMILO, Olimpijska, 79 m2, VP, 1.300 KM/m2, ^engi} V. ul. f. Be~irbegovi}a, 56 m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DVOSOBAN stan 54 m2, 3 sprat, adaptiran, ^. Vila-D`. Bijedi}a. Mob. 063/595-406.k VALTERA P. petosoban stan 138 m2, 1. sprat, 380.000 KM, D`. Bijedi}a, 15 sprat, 59 m2, 96.000 KM. Mob. 061/320-439.k VIKENDICA, Nahorevo, 100 m2 + 100 m2 zemlje, 55.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM garsonjeru 24 m2, Muvekita 7 (Ferhadija), 82.000 KM. Mob. 061/902-710.k VIKENDICA, Vidikovac, 100 m2 + 1000 m2 zemlje, pogled na grad, 55.000 KM. Mob. 062/619-361.k MARIJIN Dvor, 84 m2, A. Brauna, VP, 300.000 KM. Mob. 062/619361.k TRAVNIK u strogom Centru prodajem 4-sobni adaptiran stan 120 m2 II sprat, eta`no, grijanje, svi priklju~ci.Cijena 400 eura/m2. Tel. 061/158794.k SEMIRA F. 1 sprat, adaptiran, 64 m2, 96.000 KM, H. Red`i}a 18/4, 80.000 KM. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Mob. 062/868-328.k DVOSOBAN stan 54 m2, 3 sprat, adaptiran, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/595-406.k STAN 59 m2, dvosoban, komforan, 2 balkona, A. Bu~e, 1 sprat, et. grijanje, novo, 1 m2/1.450 KM. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM parcelu 1800 m2 u Svra ka ma, sa gra|. do zvo lom, ura|eni temelji, prilaz sa glavne ceste. Tel. 223-223, 061/565-923.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 0617199-845.k CENTAR Titva 4, 5 atraktivan stan od 146 m2. pgodan i za poslovni prostor. Tel. 061/893-105.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM za Hrvatsko primorje renoviranu vikend ku}u 125 m2, sa parcelom 1.819 m2, sa lijepim pogledom, Kanton Sarajevo. Tel.062/849606.sms MIJENJAM stan 75 m2 + gara`a, Ote{kog bataljona, Otes-Ilid`a, za Bijeljinu. Mob. 063/790-480.k MIJENJAM dvosoban stan, na ^engi} Vili, za troiposoban u centru, Grbavica, uz doplatu. Mob. 061/864651.k VE]A ku}a i 600 m2 ba{te u Rudom, za nekretnine u Sarajevskom Kan to nu, po do go vo ru. Mob. 061/709-430.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan u Centru Doboja za Sarajeva ili Tuzlu. Tel. 062/930705.k

IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili. Mob: 061/183-437. IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k ISTO^NO Sarajevo - Lukavica, kod kneza na raskrsnici izdajem kafanu sa inventarom 60 m2, 250 KM. Tel. 057/340-862 i 061/047-960.k IZDAJEM sobu studentici Grada~a~ka 120/II ^. Vila II informacije na. Tel: 640-200.k IZDAJEM gara`u u centru grada, ul. [trosmajrova. Mob. 061/908-587.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samcima mo`e i bra~ni par 150Km. Tel. 061/358-772.k IZDAJEM namje{tnu garsonjeru 100 KM i dvosoban stan 150 KM vi{e Ba{~ar{ije ulica Mihrivode 13 Aposebni ulazi. Tel. 063/557-037.k NAMJE[TEN trosoban stan sa dvije terase, internet, kablovska, alarm, parking, mogu i studenti, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru studentima. Tel. 033/615-544.k DJEVOJKAMA izdajem dvokrevetnu sobu Mula Mustafe Ba{eskije br. 3. Tel. 061/252-663.k IZDAJEM 2 poslovna prostora, zgrada papagajke, jedan 40 m2 a drugi od 20 m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM samcima jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 0617320-843.k DAJEM u zakup ili prodajem gra|. zemlji{te 1400 m2, mo`e i manje, Ilid`a-Bla`uj, kod nadvo`njaka. Tel. 228-528, 062/183-365.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, u blizini studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652293.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, ul. Trebevi~ka. Tel. 033/443620.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ul. Zagreba~ka kod OHR-a. Tel. 060/321-9639.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa grijanjem na ^. Vili I blizu Merkatora, 300 KM + re`ije. Tel. 033/678-117.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa upotrebom banje i kuhinje, i zidane gara`a. tel. 033/810-387.k IZDAJEM jednosoban stan, Dobrinja V, ne namje{ten. Tel. 214-245, iza 18 sati.k IZDAJEM povoljno konfornu namje{tenu garsonjeru, zaseban objekat uz obiteljsku ku}u, vlastito dvori{te, parking, vrt. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM jednospratnu ku}u sa 4 sobe i nus prostorijama u odli~nom stanju, namje{teno, sa dvori{tem, parkingom i vrtom. Mob. 061/869396.k@ IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici. Mob. 061/132359.k IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Mob. 0627975087.k

IZDAJEM dvosoban prazan stan, 56 m2, D. Malta. Mob. 065/046670.k OPREMLJEN stan 40 m2, ul. H. Kre{evljakovi}a. Mob. 061/835865.k IZDAJEM sobu djevojci kod Gra|. fakulteta i Medic. fakultet, a cen. grij. kupatilo. Tel. 033/213-629.k IZDAJEM prazan stan u ku}i, Pofali}i. Mob. 063/972-038.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, cen. gr. P. Ribar, Hrasno. Tel. 544-863, 061/809-336.k IZDAJEM sobu namje{tenu, sve odvojeno sa cimerom u dvosobnom stanu, centar, Bjelave. Mob. 065/250223.k IZDAJEM namje{ten stan, komplet, grijanje, kab. inter. Alipa{ino polje A1. Mob. 061/156-340.k IZDAJEM na Grbavici, B. Muteveli}a, dvosoban namje{ten, II kat, balkon, 300 KM. Tel. 061/526-243.k IZDAJEM na Socijalnom Ul. Zmaja od Bosne, 40 m2 jednosoban, centralno grijanje, IV kat, lift. tel. 066/340-748.k IZDAJEM gara`u u Radi}evoj, 100 metara od BBI na du`i period. Tel. 061/388-858.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Ma rin Dvo ru. Mob. 066/775-459.k IZDAJEM poslovniprostor, Alipa{i no Po lje C fa za, 18 m 2 . Tel. 033/541-215.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i, centar. Tel. 033/204-984.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampu sa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300 KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM gara`u u ul. ^ekalu{a ~ikma br. 8. Mob. 061/926-212.k IZDAJEM pos. prostor preko puta Su da, 36 m 2 , [e no ina 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM gara`u prostranu, na Ko{evskom brdu. Mob. 062/008931.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k

IZDAJEM p{olunamje{ten jednosoban stan na Trgu Heroja. Mob. 061/337-764.k IZ DA JEM lu ksu zno opre mljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, studentici. Zmaja od Bosne 28. Tel. 613251.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant, ^engi} vila. Mob: 062/326484.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan, Nova Breka, ul. Jovana Bijeli}a. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evin skog fa kul te ta. Tel. 033/205-396.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255827.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u centru grada. Tel. 070/201479.k PRODAJEM stan 71 m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti ~ki sa lon.Tel: 061/809-319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM vikendicu na Jahorini kod hotela [ator, sa dva apartmana. Mob. 066/136-470.k IZDAJEM namje{ten pos. prostor za granap 40 m2, 300 KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM stan u Titovoj, 80 m2, pogodan za kancelarijski prostor. Mob. 0627346-855.k IZDAJEM jednosoban stan sa dva kreveta po 100 KM + re`ije. Mob. 060/317-4359.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 2 sprat, neboder pored TC Robot, Hrasno, 300 KM. Mob. 061/390538.k IZ DA JEM so bu stu den ti ca ma, A.B.[imi}a. Tel. 523-661.k
2

PRODAJA
BISTRIK - prodajem jednosoban stan 32 m2, III sprat. Tel. 061/722558.sms SAR POLJE dvoiposoban 61 m2 renoviran balkon ustakljen vl 1/1 fiksno 91.500 KM. 062/451-068.sms VIKENDICU novu prodajem ili mijenjam za putni~ko vozilo vrijednosti 17.000 KM, Mokro Brezovice. Tel. 062/316-911.sms DOBRINJA 2, garsonjera 28 m2, terasa, lift, plin, centralno grijanje, pvc prozori, blindo vrata, odmah use lji va, bez po sre dni ka. Tel. 062/303-614.sms NAJPOVOLJNIJE tr`i{ne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 56 -72 m2, cijena 1 m2/1399 sa PDV, gratis parking, ugrun~eni. Tel 061/548-023.sms STAN u centru, ul. Josipa Vanca{a, I sprat, 85 m2, 270.000 KM i centar, ul. Ko{evo, III sprat, 83 m2/2.200 KM. Mob. 063/034-355.k PRODAJEM ugostiteljski objekat sa svim inventarom u blizini fakulteta i osnovne {kole, ul. ^ekalu{a, cijena na upit, povoljno. Tel. 062/959129.k PRODAJEM stan 77 m2 Dobrinja C5, II sprat, 2 terase, 2 mokra ~vora, plin. Tel. 061/530-925.k VOGO[]A, ul. B. Kr{o, 77 m2, I sprat, centralno grijanje, 99.000 KM. Mob. 061/702-881.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77 m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji van je. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k POTREBANI prazni i namje{teni stanovi za najam. Tel: 061/350-448.

PONUDA
IZNAJMLJUJE se jednoiposoban stan namje{ten na A. Polju C faza, Trg nezavisnosti 6, V sprat, okre~en, dubinski o~i{}en, parno grijanje, lift, balkon, cijena 300 KM + re`ije. Tel 063/322-310.sms DOBRINJA Mustafe Latifi}a 60 m2, 1 spra, bez stvari 300 KM. plinsk grijanje. Tel: 066/995-944.k IZDAJEM dvosoban renoviran namje {ten stan u Hra snom. Tel. 061/453-399.k IZDAJEM astudentu namje{tenu sobu sa zasebnom kuhinjom i banjom, povoljno, ul. Merhemi}a trg 19, Ciglane. Mob. 061/745-745.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod Pozori{ta-Sarajevo, zasebno grijanje, kab. satelitska, klima, blind vrata, parking mjesto. Mob. Mob. 061/133-191.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno. 650 KM. Tel: 061/170-461.k

32

mali

Oglasi
PRODAJEM stan 65 m2, centar Hrasnice-Ilid`a. Tel. 0046313381598, 033/511-966.k PRODAJEM u Starom gradu lijepu ku}u 150 m2 sa velikom gara`om i ura|enom ba{tom 400 m2. tel. 061/262-336.k PRODAJEM povoljno gara`u u [opingu-Grbavica. tel. 061/548-875.k PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106 m2 trosoban sa terpezarijom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, povoljno. Tel. 062/254-859.k HRASNO, ul. A. [a}irbegovi}, 80 m , tek renoviran, 2 wc-a, 2 balkona, I sprat. Mob. 062/795-494.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/263-029.k CENTAR, troiposoban stan 88 m2, balkon, 2 kat, eta`no, po vi|enju. Mob. 061/350-448.k ^ETVEROSOBAN stan M.M.Ba{eskije, 1 kat, 109 m2, 1.200 eura/m2. Mob. 061/320-439.k TROSOBAN stan, R. Alva|a, 74 m2 + gara`a, 115.000 KM. Mob. 061/320439.k PRODAJEM vikendicu Gladno polje - Mi{evi}i sa placem za ku}u na lijepom mjestu, mo`e zamjena za auto i sl. Mob. 061/268-442.k DVOSOBAN stan 62 m2 + balkon 6 m2, 4 kat, 120.000 KM, E. [ehovi}a. Mob. 066/801-737.k DVOSOBAN 56 m , D`. Bijedi}a, ostava, balkon, 83.000 KM. Mob. 066/801-737.k NOVA Breka, 50 m2 + 70 m2 terasa i dvori{te, 135.000 KM. Mob. 062/619361.k GRADA^A^KA, renoviran stan, 63 m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2, H. Brki}a 37 m2, 2.200 KM/m2, A. Jabu~ice 62 m2, 2 sprat, 140.000 KM. Mob. 062/959-129.k TROIPOSOBAN 91 m , 2 kat, M. Krle`e, 120.000 KM. Mob. 066/801737.k GRBAVICA, Splitska, 1 sprat, 54 m2, 84.500 KM. Mob. 063/732-410.k DVOSOBAN stan, Grbavica, H. ^emerli}a, 6 kat, 52 m2 + balkon, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.k CENTAR, M. dvor, K. Tvrka, 94 m2, 3 sprat, 205.000 KM. Mob. 066/801711.k KU]A, Gornja Breka, kod BMW servisa, gara`a, parking, 1.000 m2 oku}nice, 500 KM. Mob. 062/959129.k OTES, stan, Trg ote{. bataljona, 6 sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2, 100.000 KM. Mob. 063/034-355.k TROSOBAN stan, Bolni~ka, 1 kat, 77 m2 + balkon, 1.200 eura/m2. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM ku}u i zemlji{te na Pelje{cu ili mijenjam za stan-ku}u u Sarajevu. tel. 033/657-189, 062/639517.k PRODAJEM dvosoban stan, 60 m2 u Bnaja Luci. Tel. 051/370-141.k PRODAJEM ~etverosoban stan 103 m2 na Dobrinji II, cijena 160.000 KM. tel. 062/851-668.k PRODAJEM ku}u sa trosobnim i jednosobnim stanom i sa ba{tom na Marin Dvoru. Tel. 062/758-887.k PRODAJEM stan 116 m2 Alipa{ino polje pored Moja Banka mogu~nost podjele na dva stana. Tel. 062/758-887.k PRODAJEM 81 m2 na Ciglanama Husrefa Re|i}a, trosoban, I kat, veli ka te ra sa, 159.000 KM. Tel. 061/899-209.k KO[EVSKO brdo P + I + I, parcela 300 m2-400.000 Km, Vranik 125.000 KM, Kasindo-parcela 4.000 m2. Mob. 066/488-818.k ASIMA Ferhatovi}a, 78 m2, 2 eta`ni, kao nov. Mob. 061/484-505.k
2 2 2

utorak, 6. novembar/studeni 2012.
PRODAJEM 54 m2 na ^. Vili (Grada~a~ka) dvosoban, V kat, balkon, 78.000 KM. tel. 062/295-919.k PRODAJEM 50 m2, centar (Josipa Vanca{a) dvosoban, II kat, plin, 120.000 KM. Tel. 033/956-098.k PRODAJEM 48 m2, Vogo{~a (novogradnja) dvosoban, II kat, 1499 KM/m2 sa pdv-om. tel. 033/711-666.k PRODAJEM 44 m2, Centar (Odoba{ina) jednoiposoban, I kat, plinsko eta`no, 79.000 KM. Tel. 061/150-519.k PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 Ul. A. Benca 2 N. Sarajevo, cijena 85.000 KM. Tel. 647-840.k PRODAJEM u Rakovici vikend ku}u sa oku}nicom 1800 m2, gara`om, potokom i priklju~cima. tel. 643043.k PRODAJEM vikendicu u Gladnom polju, 40 m2 sa 1.450 m2 oku~nice. Kroz imanje prot}e mali potok. Mob. 061/276-496.k PRODAJEM stan u Centru. Mob. 061/439-302.k PRODAJEM useljivu ku}a na Ba{~ar{iji 300metara od Sebilja 170 m2 sa ba{~om. Tel.061/713-168.k ^ENGI] V. 35 m2, 4 sprat, renoviran, 70.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac-Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje + sprat + potkrovlje + ba{ta 350 m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800 m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k KU]E: Gladno polje, uz put, P + I, parcela 1.000 m2x15.000 KM, Reljevo P + I, parcela 1.000 m2-70.000 KM. Mob. 066/488-818.k STANOVI: Mojmilo 55 m , Ist. Sarajevo 60 m2, 28 m2, Ba{~ar{ija 43 m2, Mejta{ 49 m2, 54 m2, Dobrinja 55 m2, 68 m2, 89 m2, Centar, 84 m2, 110 m2, Hrasno, 53 m2, 65 m2. Mob. 061/375787.k PRODAJEM stan 85 m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k CIGLANE, A. Hangija 33 m2, ve}i balkon, 4 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA 77 m , balkon, trosoban. Mob. 061/148-810.k CIGLANE, H. Red`i}a 78 m2, 2 balkona, trosoban. 061/148-810.k BREKA, J. Najtharta 69 m2, dvoiposobani H. Su{i}a 105 m2, 2 eta`e, ~etverosoban, 2 balkona. Mob. 063/555858.k ^EKALU[A 74 m , trosoban, balon, 3 sprat. Mob. 063/555-858.k ^ENGI] Vila, zgrada Tvina, 90 m2, troiposoban, 150.000 KM. Mob. 063/555-858.k POLJINE, zemlja 8 + 2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669-696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljnoa. Mob. 061/217897.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 64 m2 u strogom centru grada, ptrebna adaptacija. Tel. 062/119-403.k MOJMILO 74 m2, trosoban, 1 kat, balkon. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM trosoban stan 70 m2, Hrasno - Aleja Lipa, I sprat, centralno grijanje. tel. 445-371 poslije 15 sati.k
2 2 2

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
VIKENDICA na trebevi}u + 700 m2 placa, 16.000 KM, vikendica u Rje~ici + 500 m2 placa, 32.000 KM. Mob. 065/819-136.k TRG Zavnobiha, 2 sprat, 112 m2, 150.000 KM, N. Smajlagi}a 69 m2, dvoiposoban, adaptiran, 105.000 KM. Mob. 061/320-439.k JEDNOSOBAN, 34 m2 - centar, I sprat, ul. Zaima [arca br. 98, Sarajevo, bez posrednika, fiksno 72.000 KM. Mob. 062/225-508.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67 m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383064.k PRODAJEM gara`u u “[opingu” Grbavica. Tel. 061/548-875.k PRODAJEM u Starom gradu ku}u 150 gara`a 25 m2 i ure|enom ba{tom. Tel: 061/262-336.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60 m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k SOCIJALNO dvoiposoban stan 65 m2 centralno grijanje. Tel. 644-294. i mob: 063/866-930.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61 m2 cijena povoljna. Tel. 061/284875.k PRODAJEM zemlju na Ni{i}koj visoravni. Tel. 061/483-262.k GARSONJERA 28 m2 u Vi{egradu za Sarajevo ili okolina. Tel. 061/530314 i 033/228-446.k PRODAJEM jednosoban stan 42 m2 + 8 m2 balkona, Centar. Tel. 033/210327 poslije 17 sati. Mob: 061/212856.k PRODAJEM stan 84 m , V. Peri}a, Marijin dvor. Mob. 066/783-856.k GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM dvosoban stan, ^engi} Vila, 56 m2, Vranicin neboder, 105.000 KM, u dobrom stanju. Mob. 061/330-761.k PRODAJEM stan 48 m , 2 sprat, Vojni~ko polje. Mob. 061/170-218.k STAN Grbavica 55 m2 VI kat. Tel. 063/157-832.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500 m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM stan 47 m , Ko{evsko brdo, A. Hangija, sa namje{tajem. Tel. 659-870, od 20-23 sata.k ^EKALU[A, stan 70 m2, sa terasom, 3 sprat. Mob. 061/370-207.k VI[E STANOVA u Centru Austrougarska gradnja od 75 m2 do 170 m2. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan 60 m2, Trg Heroja - hra sno. Tel. 033/647-462 i 061/047-960.k ISTO^NO Sarajevo, prodajem ku}u kod Sipe, stadiona. Tel. 033/647462 i 061/047-960.k CIGLANE, 33 m2, sa balkonom, 4 sprat. Mob. 061/370-207.k STANOVI od 84 m2 i 96 m2, oba na ^obaniji. Mob. 061/370-207.k KU]A Kova~i 150 m + gara`a na 300 m2 placa. Tel. 063/157-832.k STAN Breka 79 m2 I. Mujezinovi}a I kas. 48 m2 H. Su{i}a sa ba{tom. Tel. 062/758-330.k STAN Breka 105 m2 dvoeta`ni H. Su{i}a. Tel. 061/299-911.k PRODAJEM vikendicu, povoljno. Mob. 061/169-900.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27 m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383064.k DVOIPOSOBAN stan 50 m , strogi centar, potkrovlje, cijena po dogovoru. Tel. 0038641825544.k
2 2 2 2 2

KRALJA T. 96 m2, 110 m2, 120, cijena do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484505.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, II sprat kod Doma Armije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM stan 52 m2 na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM ~etvorosoban stan 116 m2 na Ba{~ar{iji, I sprat, eta`no grijanje, pogodan za kancelarijske poslove. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k KU]A u Pofali}ima sa ba{tom, nova, useljiva, 1/1, blizu FDS, cijena po dogovoru. Mob. 061/709-430.k PRODAJEM useljivu ku}u sa 500 m2 oku}nice, Hladivode, Stari Grad. Mob. 0617534-319.k TITOVA, stan(pos. prostor od 44 m2, prizemlje. Mob. 061/370-207.k GRBAVICA, prodajem dvosoban stan, 2 sprat, 62 m2, zagreba~ka. Mob. 061/177-897.k TITOVA 80 m2, 3 kat i 120 m2, 4 kat, lift, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148810.k PRODAJEM stan 66 m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PRODAJEM dvosoban stan 62 m2 Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/177-897.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69 m2 + parking, trosoban. Tel. 033/222508.k PRODAJEM stan 85 m2 Kralja Tvrtka I sprat. Tel. 062/232-378.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k PRODAJEM trosoban stan 69 m2 na 4 spratu Ilid`a Lu`ani. Tel. 033/621976.k PRODAJEM 550 m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. B. Nu{i}a 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM dvosoban stan 57 m2, kod Socijalnog, ul. Kolodvorska. Mob. 061/905-212.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k
4926

PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com POFALI]I, blizu FDS i OBN, ku}a p + s dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e. Mob. 061/437-719, 066/430-574.k PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u, pored mag. puta, 1200 m2 zemlje, sve pod vo}em. Mob. 061/223-208.k PRODAJEM dvosoban komforan stan, A. Bu~e 59 m2, 1 sprat, 1 m2/1.450 KM, eta`no grijanje, 2 balkona. Mob. 061/552-163.k STANOVI: titova 68 m , Alipa{ino 65 m2, Dobrinja 90 m2, vikendice: Kijevo, selo Jablanica i Ilovica. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM ve}i trosoban stan u centru, povoljno i bez posrednika. Mob. 066/848-420.k PRODAJEM manji stan na Alipa{inom polju, u blizini toplana i O[. Mob. 066/848-420.k STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat, 68 m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sarajev. olimp. 33 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130 m2, oku}nice 1.000 m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54 m , Hrasnica. Mob. 062/229-677.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k
2 2

PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k RENOVIRAN stan 120 m2, centar, preko puta Predsjedni{tva, 2 sprat. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k DVOSOBAN stan 5 m2, 3 sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/959-406.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM useljivu ku}u sa 500 m2 oku}nice, Hladivode, stari Grad. Tel. 061/534-319.k KU]A u Kasindolskoj, sa zavr{enim prizemljem, sprat i podkrovlje u izgradnji i jo{ jedan plac za ku}u sa 600 m2 povr{ine, Ilid`a. Tel. 621-445.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u, Kova~i-Halilba{i}a, Stari grad. Tel: 061/620-000.k

NAMJE[TAJ
STARINSKI ormar i natkasla rezbarena, Tito bronza, gril pili}i. Mob. 061/550-936.k PRODAJEM klasi~ni namje{taj, spava}a soba, komoda, vitrina, puno drvo orahov furnir. Tel. 033/201221, 062/921-419.k PRODAJEM trosjed na razvla~enje, sme|a boja. Tel. 450-940.k

VRLO povoljno prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM imovinu, povoljno, Pazari}. Mob. 060/319-2255.k

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
PRODAJEM namje{taj skoro nov sobnu salonsku garnituru od fibera, trosjed na izvla~enje, dvosjed i fotelju. Tel. 033/534-087, 062/682690.k PRODAJEM namje{taj skoro nove vise}e zidne kuhinjske elemente, nov drveni element. Tel. 033/534087, 062/682-690.k TROSJED, foteljja i TV stalak u kompletu, sme|a boje, jako povoljno. Tel. 450-940.k PRODAJEM kau~, malo upotrebljavan. Mob. 061/926-212.K PRODAJEM Zastavu 101, o~uvanu, registrovanu. Mob. 061/623-131.k PRODAJEM Renault Megan 1.6 2000. god, full oprema, reg do aprila 2013. god, servisna knjiga, pre{ao 146.000km, cijena 5.900 KM. Tel. 062/690-900.k GOLF 2 benzin, 1.6, 88. god. 5 vrata, tek registrovan. Tel. 443-767.k GOLF 2 benzin, 1.6, 88. god. 5 vrata, tek registrovan. Tel. 443-767.k PRODAJEM skoro nov akumulator Silwer hor se 12V 100ah. Tel. 062/054-858.k POLO 1, 4 benzinac, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, puna oprema. Mob. 061/555-270.k DIJELOVI auto Zastava balkonska vrata i prozori. umivaonik. Tel. 061/530-314.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k PRODAJEM vanjske plastificirane klupice za prozore. Tel. 202-917.k PRODAJEM auto djelve, nove zimske auto gume m + s 135x13x70 sa felgama za Reno 4. Tel. 033/534-087, 062/682-690.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova, 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM nove `enske ~izmice ko`ne uvozne br. 37-38 i mu{ke cipele br. 43 uvoz. Tel. 033/616-787.k PRODAJEM 200 kom. polovne cigle, fiksno 80 KM, Centar. Mob. 062/315-540.k PRODAJEM kamin za ve}e prostore, po vi|enju. Mob. 0617645743.k KOLEKCIJA 503 topografske karte BiH mjerilo 1: 25.000, izrada JNA na DVD-u. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat super Slavica i Pfaff u koferu, 2 plinske grijalice + punu bocu 5 kg, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PLINSKA pel 11 kw proto~ni bojler 5 litara, motori za {krinju i ve{ ma{inu. Tel: 061/530-314.k PRODAJEM dvije plinske pe}i na dimnjak. Tel. 062/827-908.k PRODAJEM stomatolo{ki inventar. Tel: 066/973-852.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe} holandska. Tel. 061/506-287.k PRODAJEM bagat {iva}u ma{inu u kabinetu 20Km. Tel. 061/027955.k KNJIGU priru~nik perfeksno samostalno krojenje i {ivenje. Tel. 033/207-638.k PISA]U ma{inu TOP - m2 Ljublana dimenzije 30x31. el. 207-638.k od 16-23.h PRODAJEM novu uvoznu `ensku haljinu plave boje za stasitije viso~je osobe. Tel: 033/616-787.k PRODAJEM Baunove mre`ice za brijanje i el. aparate braun. Tel: 061/323-906.k PLINSKE pe}i na dimnjak, jeftino. Mob. 062/827-908.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100 KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM dugu bundu od zeca iz Njema~ke, duga crna dlaka. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stam. ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM ugao na izvla~enje kao nov. Tel: 061/411-096 i 537-908.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRO DA JA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM novu bundu od nutrije, dugu, 2 {ubare. Mob. 066/966105.k PRODAJEM nov ruksak sa metalnom konstrukcijom i turisti~kom stolicom. Tel. 678-283.k GALERIJA za kombi, fabri~ka, 150 KM. Mob. 061/274-450.k PRODAJEM `enku-labrador, 1, 5 god. sa rodovnikom. Tel. 057/233328.k PRODAJEM plinske boce 2, 3 i 5kg, pune, sa kuhalom i lampom, 2 {iva}e ma{ine kofer, povoljno, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k RAKIJA kvalitetna prepe~enica {ljivovica i jabukova~a od 45% cijena 7 KM litar. Tel. 061/893-105.k PRO DA JEM sto lar sku ma {i nu kombinirku. Tel. 032/676-018, iza 16 sati. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer, ljevica, 300 KM. Mob. 061/160-439.k PRODAJEM nove planinarske cipele. Mob. 061/514-301.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM Gril za pe~enje pili}a 500Km. Tel. 061/375-168.k

mali
KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste certifikta, akcija, vau~era i obveznica sa Sarajevo i Banjalu. berze. 061/188-488.sms KUPUJEM umjetni~ke slike starinske sablje, ordenje, ordenje, baklje i me ta lje od Olim pi ja de. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zlatne statove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM poslovni prostor do 40.000 eura na relacji Ba{~ar{ijaIlid`a. Tel. 033/621-119, 062/006319.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323906.k KUPUJEM grobno mjesto na Barama, ate is ti ~ka parce la. Mob. 066/714-408.k KUPUJEM pe{kune, demirli tepsije, srmali vez, starinske zidne satove i ostalo. Mob. 061/965-125.k KUPUJEM sve vrste di oni ca akci ja i ob ve zni ca sa Sa ra jev ske i Ba nja lu ~ke ber ze. Tel. 061/188488.k KUPUJEM troiposoban stan u centru ili mijenjam za dvosoban na ^en gi} Vi li, uz do pla tu. Mob. 061/864-651.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405.k KU PU JEM sta re sa to ve zi dne, |epne, ru~ne ordenje, zna~ke i osta lo. Tel. 033/456-505, 061/214405.k KUPUJEM poslovni prostor do 40.000 eura na relacji Ba{~ar{ijaIlid`a. Tel. 033/621-119, 062/006319.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata odmah, cijela BiH, najpvoljnije 100%. Tel. 063/351-572.k KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, isplata odmah cijela BiH, najpovoljnije. Tel. 061/517897.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM romane, knjige, plo~e, razno, dolazim na adresu. Mob. 061/165-248.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

Oglasi

33

ZAPOSLENJE
DJEVOJKE i gospo|e, zaradite novac i uklju~ite se besplatno u kozmeti~ku kompaniju. Tel. 061/210-994.sms HITNO potrebna radnika za rad u piceriji. Tel. 062/059-452.k POTREBNA djevojka za rad u caffe piceriji “La Canzona”, uslovi radi i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/618-855, 033/558-820.k POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623690.k SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda. tel. 032/244-417.k POTREBNA pomo}na radnica restoranu Op{tina Stari grad. Tel. 061/173835.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 816 sati.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Kontakt telefon: 033/717-061.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

TEHNIKA
PRODAJEM polovnu ve{ ma{inu Grenje. Mob. 061/778-402.k [PORET, struja-plin, Kon~ar, 80 KM. Mob. 065/346-222.k PRODAJEM TA pe} 4KW sa stalkom, ci je na po do go vo ru. Tel. 061/223-393.k PRODAJEM plinsku pe} na od`ak, kuhinjsku mapu-nova. Tel. 062/468356.k PRODAJEM TV Gorenje, ravni ekran sa antenom sobnom, 100 KM, TV Goston sa antenom, ravni ekran 100 KM, oba ispravna. Tel. 665-230.k

OSTALO
KOLEKCIONARI, zna~ke, {esdeset punih albuma velikih, ozbiljnu zbir ku fi la te li je pro da jem. Tel. 066/451-409.sms PRODAJEM 2 `drjebadi i 2 jaradi cijena po dogovoru. Tel. 065/534135.sms ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106-540.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel. 061/515-235.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu, za 2m bukovih drva iscjepanih, ili 200 KM. Tel: 061/553-633.k PRODAJEM auto sjedalicu Chico, 50 KM, hranilicu s to~ki}ima, 50 KM, kreveti} drveni s ladicom, 70 KM. Mob. 061/161-461.k PRO DA JEM har mo ni ka vra ta. Mob. 061/199-845.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cje na po do go vo ru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM plinsku pe} novu i {poret na drva Metalac. Zvati na tel: 061/553-633.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat u kabinetu, 120 KM. Mob. 061/027955.k PRODAJEM mobitel Nokija 2 kartice cijena 150Km. Tel. 065/776942 Sarajevo.k

VOZILA
PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k FIAT Punto 2002. god. 1.9 JTD, dizel, 92.000 km, cijena 5.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM Renault Megan DTI, 1900 ccm3, limuzina, 4 + 1, 5 vrata. Tel. 032/244-417.k VRLO povoljno prodajem renault Clio, 2007. god. 1, 5 dizel. Mob. 061/272-769.k [KODA Oktavija karavan, SLX TDI 1, 9 crveni, 81kw, 2.000godine. Mob. 061/341-640.k PRODAJEM Mercedes 230C, 1998. godina u ispravnom stanju. Tel. 062/577-638. PRODAJEM Opel Corsa 1, 2 benzin registrovana. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM Jettu 2 1990. god, 1600m3, tek re gis tro va na. Tel. 063/337-113.k PRODAJEM Opel Kadet, 1988 godina, u voznom stanju. Tel. 214090.k DIJELOVI za Golfa I D i za benzinca, novi i valjak za peglanje. Tel. 033/619-184 i 061/449-822.k PRODAJEM za golf 2, 3, 4 alnaser altenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k

USLUGE
VKV kuhar, 30 godina radnog iskustva, radio u inostranstvu. Tel. 063/033-551.sms VKV Vo do in sta la ter po vo ljno opravlja staru, montira novu instalaciju te renovira kupatila. Tel. 060 312 0992.sms MIKADO Platnene roletne 25, 00 KM/m, Al. `aluzine, trakaste zavjese, vanjske PVC i alu. roletne, gara`na rolo i harmonika vrata. Mob. 061/551-515 i 033/789-999.
1601

KUPOVINA
AKO IMATE zlato, kupujem u bilo kojem obliku, lomljeno, ispravno, dukate {orvane, cijene do 80 KM, do la zak na adre su, is pla ta odmah!.Tel. 061/430-784.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i di oni ce po po vo ljnoj ci je ni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k

“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100 KM, 2-sob. oko 150 KM, 3sob. oko 200 KM. Mob. 062/073-760, 033/630-332.sms

34

mali

Oglasi
USLUGE
OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k SREDNJOBOSANSKI kanton kerami~arske usluge radi. Tel: 063/684566.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, dolazim na adresu.Mob. 063/897-356, 061/622-118.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k IZVODIM sve vrste gra|evinskih radova ~istim, podrume, tavane sa svojim prevozom, zvati na Tel: 062/373-535.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga povoljno. Mob. 061/268-442.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 062/916-472.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara instalacija vindowsa ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654-140.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 100 KM, 2-sobni oko 150 KM, 3sobni oko 200 KM. Mob. 062/073-760, 630-332.k DAJEM instrukcije ih hemije, studentima i u~enicima. Mob. 062/331-174.k MOLER brzo, ~isto i povoljno radi molersko-farbarske usluge. Mob. 061/331-932.k FARBAM stolariju, ograde i ostranjujem feke na zidovima i plafonima. Tel.066/068-461.k USPJE[NO uni{tavam buba{vabe, garancija tri godine. Mob. 061/605437.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stam. pos. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k VK BRAVAR, popravlja brave, pravi ograde i gitare. Mob. 062/907-356.k MOLERSKO-farbarski poslovi, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/323906.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k INSTRUKCIJE iz njema~kog, bosanskog i esperanta, daje iskusni nastavnik, dolazim 2 sata= 15 KM. Tel. 659750, 066/897-870.k POTREBNE instrukcije iz latinskog. Mob. 062/008-931.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k URE DNO i pe dan tno, ~is tim i odr`avam mezare i grobove. Mob. 061/203-772.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. KU]NI majstor za vodoinstalacije, elektri~ar, kerami~ar, stolar, bravar, ~i{~enje bojlera. Mob. 062/689-577.k VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi sda radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.k NUDIMO povoljno vo|enje knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Tel. 061/160020.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 541-878, 062/421-050.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k MOLERI nude usluge moleraj, gletovanje, stolarija, tapete, radijatore i dr. Mob. 061/219-768, 456-979.k MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu trakama i podrnim najlonima. Mob. 061/606-441.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, sa radnom snagom. Mob. 0617227-189.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k KOMBI prevoz razne selidbe, povoljno, ispomo} radne snage po dogovoru. tel. 061/513-948.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u nove i stare sdanitarije, ~i{~enje kanala. Mob. 061/779-969.k INSTRUKCIJE za osnovce svi {kolski predmeti uklju~uju}i engleski i njema~ki jezik.Tel. 061/670-078 Novo Sarajevo.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k

utorak, 6. novembar/studeni 2012.
KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminata. Tel. 062/466-093.k IZDRADA i monta`a plo~astog namje{taja. Tel. 062/466-093.k TAPETAR radi kau~e i stolice i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 070/240-754, 062/522-986.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije, vr{im zamjenu konvektora i stale popravke na grijanju. Mob. 061/922-476.k ODR@AVALA bih stanove isklju~ivo starijim i nemo}nim osobama. Mob. 066/973-793.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796.k ENGLESKI za u~enike i odrasle, instruktor provjereno uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732.k KNJIGOVODSTVO za SUR, STR, SZR i usluge, cijena oko 120 KM. Tel. 615-732.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/752-732.k ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 219-761, 061/234-026.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 216-373, 061/928-535.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035.k

OSLOBO\ENJE

DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156-728.k 061/926-560.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 541-878, 062/421-050.k STAKLOREZA^KA radnja Edo uramljujemo slike i ogledala, vr{imo sve staklarske poslove. Tel. 061/130034.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. tel. 061/227-189.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

PROFESORICA instruira matema ti ku fi zi ku i he mi ju us pje sno.062/313-773.sms SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172948.k ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugra dnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.
001

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.
458

ELEKTRI^ARSKE usluge TA pe}i, el. bojleri, banjski indikatori, uti~nice, plafonjera, grijalice i ostali aparati. Tel. 061/048-497.k DIPL. pravnik, penzioner, biv{i uposlenik Ustavnog suda BiH, veoma uspje{no pi{e apelacije Ustavnom sudu i sudu za ljudska prava u Strazburu. Mob. 061/893-105.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214303.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl. radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%! Mob: 061/935-697.k

APARTMANI
U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 00385 21 611523, 00385 91 5406089.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/886-364.k

IZGUBLJENO-NA\ENO
POKLANJAM pahuljicu bijelo ma~e ljubitelju `ivotinja koji imaju uslova. Tel. 061/557-162.k

RAZNO
PRODAJEM Hylasse ampule 300 ij. ja~ina 6 ampula va`e do 3.2016. k ODGOVORNA obrazovana `ena vdila bi brigu o djetetu od bebice do 10 gdina starosti. Tel. 033/678-005.k

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SCENA

35

Festival posve}en gitari
Predstavit }e se Marcin Dylla (Poljska), Fabien Degryse trio (Belgija), Jon Gomm (Velika Britanija), te Grisha Goryachev (SAD/Rusija) Za takmi~are su obezbije|ene i vrijedne nagrade (koferi za gitare i yamaha klasi~ne gitare ukupne vrijednosti oko 5.000 KM)
Ove godine banjalu~koj publici }e se predstaviti Marcin Dylla (Poljska) - klasi~na gitara, Fabien Degryse trio (Belgija) d`ez trio, Jon Gomm (Velika Britanija) - akusti~na gitara, te Grisha Goryachev (SAD/Rusija) - flamenko gitara. Pored koncerata, bi}e organizovano i takmi~enje mladih gitarista podijeljeno u {est kategorija. ^lanovi `irija su, pored navedenih izvo|a~a, Sr|an To{i} i Vera Ogrizovi} (Fakultet muzi~kih umetnosti u Beogradu), Ra{ko Radovi} i @ivojin Kuzmanovi} (Asocijacija gitarista Vojvodine iz Novog Sada), Danijel Cerovi} i Goran Peri{i} (Nik{i} guitar festival iz Nik{i}a). }a - generalnog zastupnika yamaha instrumenata za BiH (koferi za gitare i yamaha klasi~ne gitare ukupne vrijednosti oko 5.000 KM). Pokrovitelji ovogodi{njeg GitarFesta su, kao i prethodnih 6 godina, Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a i Grad Banja Luka, zatim Ambasada Republike Poljske, kabinet predsjednika Narodne skup{tine RS-a i kompanija Promet Tehno iz Biha}a.

U Banjoj Luci od 14. do 17. novembra

Besplatno usavr{avanje
S obzirom na ~injenicu da u na{oj zemlji ne postoji sistemski ure|en program stru~nog usa vr{a va nja za pe da go ge u muzi~kim {kolama, na ovogodi{njem GitarFestu }e biti omogu}eno besplatno u~e{}e i mogu}nost usavr{avanja svakom nas ta vni ku ili pro fe so ru ko ji prijavi najmanje jednog u~enika kao akti vnog ili pa si vnog u~esnika festivala. Organizator GitarFesta je Asocijacija gitarista Banja Luka.
N. S.

Vrijedne nagrade
U okviru festivala, bi}e organizovani i individualni ~asovi sa pomenutim izvo|a~ima i pedagozima, radionice i predavanja te koncert najboljih takmi~ara. Za takmi~are su obezbije|ene i vrijedne nagrade u saradnji sa kompanijom Promet Tehno iz Biha-

Na festivalu }e biti odr`an i koncert poznatog poljskog gitariste Marcina Dylle

“Na{ prvi album sa putovanja”

Promocija Frajli u Sarajevu
Debitantski CD {armantnih No vo sa|an ki oku plje nih u bendu Frajle kona~no je stigao i u BiH, u izdanju Hayata, a bit }e promovisan u sarajevskom klubu Rooms danas u 15 sati. Istu ve~er Frajle }e u Roomsu uprili~iti koncert, gdje }e osim pjesama sa svog prvijenca, otpje va ti i ve li ke hi to ve pop, rock, r’n’b i soul muzike, kako stranih, tako i izvo|a~a sa na{ih prostora. Ina~e, njihov album nastajao je izme|u 2009. i 2011. godine, a sniman je u Beogradu, u studiju Go Go, od augusta 2011. do aprila 2012. Kako sam naziv ka`e, klju~na inspiracija djevojkama su bila upravo putovanja. Jedina pjesma koju djevojke ne potpisuju je “@ena na sve spremna” kompozitora Zorana Simjanovi}a. Pjesme su nastajale u automobilima, avionima, brodovima, u raznim gradovima, hotelima, u kuhinji, na svim obi~nim i neobi~nim mjestima. Od “vojvo|anskog tanga” do “`enskog be}arca” Frajle }e vas svojom , mu zi kom po ku {a ti vra ti ti u neka davna vremena, kad se plesalo, kad se vjerovalo u ljubav, kada su se ljudi vi{e radovali muzici i pjesmi.

Povratak New York Netsa u Brooklyn

Jay Z i Beyonce u`ivali u ko{arci
Pjeva~ i pjeva~ica i zaljubljeni par Jay-Z i Beyonce pratili su povratak Brooklyn Netsa na njujor{kom parketu. Oni su bili prisutni na premijernoj utakmici ove ekipe protiv Toronto Raptorsa. Na otvaranju najja~e ko{arka{ke lige na svijetu, Netsi, za koje igra reprezentativac BiH Mirza Teletovi}, upisali su pobjedu na doma}em terenu. U ovoj utakmici u`ivale su mnogobrojne javne li~nosti iz svijeta politike, muzike, kulture i sporta. Brooklyn je utakmicu odigrao pred 17.732 gledatelja i ovo je bilo prvi put od 1957. godine da ovaj dio New Yorka ima profesionalnu ekipu u bilo kojem sportu nakon odlaska Dodgersa u Los Angeles.

36

[TAMPA•TISAK

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Kosovo i Srbija im
{e misle na svoju vlast nego na interes srpskog naroda. Nije bio srpski nacionalni interes da se po~nu svi ti ratovi, niti da se ugnjetavaju mali narodi zarad interesa nekog stale`a, neke klase. Ali to se desilo i, na nesre}u, opet se u Srbiji oko vlasti motaju svi ti ljudi koji su napravili ~itav darmar koji se zove rat i krvoproli}e. Kao da se igramo `murke. Umesto da u Srbiji do|u na vlast ljudi koji shvataju da je ~itava ta srpska politika od 1912. godine do dan narod bude oteran sa svoje teritorije, potpuno o~i{}en sa Kosova. Vi{e od milion Albanaca je bilo proterano. veliki broj ljudi je ubijen, `ene su bile silovane. A ljude koji su odgovorni za to srpski narod je opet doveo na vlast. Vuk Dra{kovi}: Veoma po{tujem gospodina Dema}ija, ali mo`da mu se omaklo kada je malo~as govorio o Kumanovskoj bitci, pa je izgovorio neke re~i sa kojima se verovatno ni on ne bi slo`io, kaljudski. Ne bih lagao narod Srbije da nam Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija garantuje nekakav suverenitet nad Kosovom. To nije ta~no. Upravo ta rezolucija nalo`ila je Srbiji, a Srbija to prihvatila i potpisala, da se kao dr`ava sa svim svojim organima i institucijama povu~e sa cele teritorije Kosova i Metohije. Ta rezolucija je garantovala Albancima pravo na samoopredeljenje. Oni su to pravo iskoristili i 2008. proglasili nezavisnost. Srbija je stavila prigovor Me|unarodnom sudu pravde koji je presudio da tim progla{enjem nije prekr{ena ni Rezolucija 1244, ni me|unarodno pravo. Rekao bih gra|anima Srbije da nam Kosovo nije samo sused nego i vi{e od toga - najva`niji i najspecijalniji sused, zbog svega onoga {to Kosovo zna~i Srbima u epskom, mitskom i istorijskom smislu. Rekao bih im da s tim Kosovom moramo odr`avati najbolje mogu}e i svestrane odnose, bez ikakve obaveze formalnog priznavanja i slanja ambasadora Srbije u Pri{tinu ili ambasadora Kosova u Beograd.

U najnovijem Mostu razgovaralo se o mogu}nosti istorijskog pomirenja Srba i Albanaca. Sagovornici su bili Vuk Dra{kovi}, predsjednik Srpskog pokreta obnove, i Adem Dema}i, istaknuti borac za prava albanskog naroda
Omer Karabeg: Gospodine Dema}i, Vi ste ovih dana izjavili da nedavni briselski susret kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija i srpskog premijera Ivice Da~i}a predstavlja po~etak nove epohe u odnosima na Balkanu. Za{to taj susret smatrate toliko zna~ajnim? Adem Dema}i: Taj susret smatram zna~ajnim jer je kod nas na vlasti Ha{im Ta~i. On je na{ premijer. U Beogradu je na vlasti Ivica Da~i}, koji je isto tako premijer, mada je on nastavlja~ one vlasti s kojom smo se mi borili. I sam Da~i} je priznao da je bio u ratu sa Ha{imom Ta~ijem. Na{i prijatelji, Evropljani i Amerikanci, uspeli su da ubede vladu u Beogradu da mora razgovarati sa onima koji su na vlasti na Kosovu. Druge nema. Ako budemo odugovla~ili, gubimo i mi i Srbija i na{i prijatelji, jer se oni ne mogu nama baviti ceo vek. Mislim da je ovo prekretnica i prvi korak, vrlo va`an. Istorija je u~inila svoje, Bog je u~inio svoje. I Srbi i mi smo ne{to hteli. Bog je nama bio na pomo}i, pa smo uspeli da donekle ostvarimo to {to smo hteli. I mi nismo sasvim zadovoljni ovim {to smo stekli, ali mislim da su sazreli uslovi da stavimo veliku ta~ku na ovu na{u krvavu istoriju. Ceo jedan vek mi imamo problema sa vlastima u Beogradu, ali nismo napravili gre{ku da okrivimo ~itav srpski narod. Mi smo se uvek borili protiv onih koji su bili na vlasti u Srbiji. To je nama pomoglo da iza|emo iz ovog sukoba sa manje problema, dok beogradska strana jo{ govori da nas nikada ne}e priznati. Daju sebi za pravo da to govore i u ime budu}ih vlada i budu}ih generacija. Ne priznati Kosovo zna~i ne priznati stvarnost, za`muriti na ~itavu ovu situaciju. Me|utim, Kosovo i Srbija su dve dr`ave koje imaju isti interes da idu u Evropu. Ne}emo mo}i da zaboravimo sve ono {to se desilo, ali treba da shvatimo da smo kom{ije, a kom{ije ne mo`emo birati. Mi smo tu. Vi ste do{li tu. Zna se kada ste do{li, ali ste se dobro situirali. Vi{e ne mo`emo diskutirati o tome ho}ete li ili ne}ete biti na{e kom{ije. Vi ne mo`ete vi{e o nama da odlu~ujete. Red je da otvorimo kom{ijski proces, jer svako oduglova~enje je gubitak i za nas i za vas. Vuk Dra{kovi}: Kad je re~ o susretu Da~i}-Ta~i, bio bih rezervisan i oprezan. Premijeri Srbije i Kosova sreli su se u Bruxellesu i rukovali, ali ne verujem da bi bilo tog susreta i rukovanja da nije bilo pritiska iz Bruxellesa i Washingtona. To rukovanje mi na neki na~in deluje kao iznu|eno, pod pritiskom, ili kao da su se rukovali stisnutih pesnica. Kada se ~ovek sa ~ovekom rukuje, onda nema stisnutih pesnica. Onda je to otvorena ruka, od srca, iskreno.

Odbijena ponuda
Adem Dema}i: Mislim da je mogu}nost da Kosovo bude specijalni sused Srbije propu{tena. To nije bilo prihva}eno, kada sam februara 1992. godine do{ao u Beograd i imao susret sa gledaocima TV Beograd. Bio sam jedno 100 minuta gost te emisije. To je bila poslednja {ansa da Srbija uspostavi specijalne odnose sa Kosovom. Predlo`io sam: “Dajte da se sporazumemo. Vi niste doneli Kosovo kada ste do{li preko Karpata, nego ste ga ovde na{li. Imate pravo da volite Kosovo, nama to ne smeta, ali ta teritorija je prvenstveno albanska i onih koji su tu `iveli i koji su spremni da `ive zajedno sa nama” Ta . ponuda je grubo odbijena. Odgovor je stigao posle nekoliko godina - rat, krvoproli}e i poku{aj istrebljenja i isterivanja Albanca sa Kosova. Zna~i, najgori odgovor. Radujem se, gospodine Dra{kovi}u, da ste vi prvi od istaknutih srpskih politi~ara koji ima snage, a to je va{a veli~ina, da uvidi da je taj put bio pogre{an. Dajte da ostavimo te mitove i pri~e i da vodimo politiku koja }e biti u interesu oba naroda, a ne u interesu garnitura koje su na vlasti. To ka`em Vuku i drugim mojim prijateljima, koji misle kao Vuk, a ima ih jo{ u Srbiji, kao {to su Lazar Stojanovi}, Latinka Perovi} i drugi. I Milo{ Mini} je bio na strani pravde i istine. Svi vi ste pravi Srbi. Vi {titite interese srpskog naroda, a ne oni koji ga hu{kaju na neprijateljstvo, na mr`nju i nastavak krize. Nadam se da vreme radi za vas i za nas i mislim da }e srpski narod da uvidi da je bio prevaren. Va{ je zadatak da srpskom narodu ka`ete isto {to ste meni i Albancima sada rekli i da otvorimo novu stranicu u na{im odnosima i batalimo neke snove koji su nam nametnuti. Mislim da je ve}ina u srpskom narodu kao Vuk, ali njima treba dozvoliti da di{u slobodno, da izaberu ljude koji }e zastupati njihove istinske inte-

Adem Dema}i: Srpski narod je prevaren

UGNJETAVANJE Mislim da je glavna prepreka to {to su u Srbiji jo{ na vlasti oni koji su u~estvovali u ratu. To su ljudi koji vi{e misle na svoju vlast nego na interes srpskog naroda. Nije bio srpski nacionalni interes da se po~nu svi ti ratovi, niti da se ugnjetavaju mali narodi zarad interesa nekog stale`a, neke klase, veli Dema}i
danas bila pogre{na, Srbiju jo{ vode ljudi koji se pozivaju na tu politiku. Evo, nedavno je gospodin Nikoli} slavio pobedu srpske vojske u Kumanovskoj bitci, a mi znamo kakva je to bila bitka i za {ta su se srpski vojnici borili. Nije to bila borba protiv Turaka, nego protiv Albanaca. To je bio poku{aj Grka i Srba da raspar~aju na{u teritoriju i naciju i da ih zauvek uni{te. [to se ti~e poslednjeg rata, srpski narod jo{ nije informisan {ta se ustvari desilo. Krivi Atlantski pakt, Ameriku i Evropu zato {to su intervenisali i nisu dozvolili da je-

Kumanovska bitka
Omer Karabeg: [ta je danas glavna prepreka uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa izme|u Kosova i Srbije? Adem Dema}i: Mislim da je glavna prepreka to {to su u Srbiji jo{ na vlasti oni koji su u~estvovali u ratu. To su ljudi koji vi-

da bi malo bolje razmislio. Na po~etku 20. veka prvi ustanak sa ciljem progona Turaka nisu podigli Srbi nego Albanci. Mislim da se sa nekim njegovim tezama o karakteru Prvog balkanskog rata ne bi slo`ile ni onda{nje albanske vo|e, me|u kojima bih pomenuo, recimo, Isu Boljetinca. Ali ostavimo to. Bilo je {to je bilo. Ja }u sada biti vrlo direktan i kazati ovo. Da sam to {to nisam, da predstavljam Srbiju, bez ikakvog ustru~avanja bih oti{ao u Pri{tinu i sreo se s mojim dragim prijateljem Ademom Dema}ijem, s predsednikom kosovske vlade, s predsednikom Kosova, s predsednikom kosovskog parlamenta, sa svima koji predstavljaju Kosovo i rekao: “Ljudi, bra}o, molim vas da ne pripi{ete ni srpskom narodu, ni na{oj istoriji, ni na{oj tradiciji one u`ase, one zlo~ine, one hladnja~e kojima su, tobo`e u ime srpskog naroda, a na njegovu istorijsku sramotu, prevozili Albance i bacali ih mrtve u jezera i reke Srbije, zakopavali ih na policijskim poligonima u Beogradu. Ovo bih rekao bez ikakvih uslova. Njima bih prepustio da se prema svojoj savesti odrede prema @utoj ku}i i zlo~inima koji su neki Albanci ~inili nad Srbima. Dobro poznajem Albance. Me|u njima imam mnogo dragih prijatelja. Znam da su veoma po{teni i veoma dobri ljudi i znam da bi na ovakvu ljudsku poruku odgovorili

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

[TAMPA•TISAK

37

aju isti interes - Evropu
rese. Po{to sada to nije mogu}e, moramo da se zadovoljimo onim {to je Da~i} bio primoran da napravi. Vuk Dra{kovi}: Mislim da ne treba da se mnogo bavimo onim {to je bilo, jer to ni Bog ne mo`e da promeni. Nemojmo biti, bar ja to ne}u da budem, robovi nikakvih nacionalnih epova i mitova, ma koliko ja dr`ao do njihove lepote. [ta }e meni ep o Vuku Brankovi}u kao izdajniku, kada znamo da to nije ta~no. Ili o Marku Kraljevi}u kao najve}em srpskom nacionalnom junaku, kada znamo da ni to nije ta~no, ali ep je lep, lepo je sve to ispevano. To, me|utim, ne mo`e biti dr`avni projekt. Nadam se da dolaze dani kada }e Srbija dobiti vodstvo koje }e da preuzme odgovornost za budu}nost, kada }emo imati lidere koji se ne}e rukovoditi raspolo`enjam ve}ine koja je izmanipulisana i obmanuta. Nama su potrebni lideri kao {to je De Gol koji je na sudbinskom raskr{}u poveo Francusku, kao {to je Kemal Pa{a koji je u trenutku, kada je Turskoj pretilo nestajanje, odlu~io da sprovede ono zbog ~ega ga je 90 odsto Turaka proklinjalo - ukinuo je arapski i uveo turski, uveo latinicu, oterao hod`e i imame u d`amije i nije im dozvolio da se me{aju u dr`avne poslove. Ali veoma brzo ta ista ve}ina proglasila ga je ocem Turaka i dala mu ime Ataturk.

Vuk Dra{kovi}: Najva`niji i najspecijalniji susjed

Ahtisarijev dokument
Omer Karabeg: Gospodine Dema}i, da li u pro{losti, pored silnog neprijateljstva, postoji i ne{to {to spaja Srbe i Albance, {to bi moglo da bude osnova istorijskog pomirenja? Adem Dema}i: Te{ko mo`e da se na|e ne{to {to nas spaja, jer smo sve vreme, od kada su Srbi po~eli da nadiru ovamo, do`ivljavali samo zlo od srpskih re`ima. Taj kosovski ciklus jeste sjajan, ali je i otrovan. Jo{ taj otrov i ta psihoza dr`e jedan deo srpskog naroda i podsti~u mr`nju. Nemojmo da stvari ulep{avamo, treba im dati pravo ime. Albanci su sve vreme bili ugnjetavani i zbog toga su bili protiv srpskih re`ima. Ali to je ne{to o ~emu ne}emo da diskutiramo. Ne}emo da budemo robovi pro{losti. Ho}emo da budemo pregaoci, saradnici, da gradimo sada{njost i budu}nost, ali na pravednim osnovama, na potpunoj ravnopravnosti, na me|usobnom priznavanju nacionalnih kultura i svega onoga {to nosi jedan narod. Ne bi bilo dobro da se istorija ponavlja, pa da kod Srba prevlada uverenje da Albance ne treba prihvatiti, da Kosovo ne treba priznati, da ga na svaki na~in treba ometati. Vidim da Vuk to ne prihvata, a takvih kao Vuk je mnogo, ali ne mogu da do|u do izra`aja, jer je vlast jo{ u rukama velikosrba, onih koji samo misle na pare, na zaradu, na fotelje, a zaboravljaju pravi interes srpskog naroda - da bude slobodan, da `ivi u prijateljstvu sa svim narodima, a u prvom redu sa Albancima kojima je, bez svoje volje, ostao du`an. Znam da smo i mi ovde imali mnogo Srba koji su {titili Albance i krili ih po svojim ku}ama, ali ipak nisu mogli da spre~e ogroman pogrom koji je vr{en nad Albancima. Nama je ~injena velika nepravda od 1912. na ovamo, a mi smo digli ustanak protiv Turske, dok su Srbija, Crna Gora, Gr~ka, Rumunija i Bugarska pripremale tajni pakt da ne dozvole da se formira prva

PRITISAK Kad je rije~ o susretu Da~i} - Ta~i, bio bih rezervisan i oprezan. Premijeri Srbije i Kosova sreli su se u Bruxellesu i rukovali, ali ne vjerujem da bi bilo tog susreta i rukovanja da nije bilo pritiska iz Bruxellesa i Washingtona, veli Dra{kovi}
slobodna albanska teritorija. To su prave ~injenice. Ja Evropi ka`em: “[ta }e vam Srbija koja ne}e mir, ne}e razumevanje, ne}e saradnju sa Kosovom, koja ne priznaje Kosovo” Ali oni uporno insistiraju . i teraju nas na neke pregovore. I zato je mogu}e da se postigne neki sporazum koji ne}e biti pravedan, a bez pravednog sporazuma nema mogu}nosti da `ivimo u dobrim kom{ijskim odnosima, da polako zaboravljamo zla vremena i da po~nemo da gradimo Evropu koja }e biti na{a domovina i u kojoj }e svako biti gospodar na svojoj zemlji. Omer Karabeg: Gospodine Dra{kovi}u, postoji li ne{to {to spaja Srbe i Albance? Vuk Dra{kovi}: Naravno. Vekovima zajedno `ivimo na istoj zemlji, jedni pored drugih, mnogo je me{ovitih brakova i prijateljstava. Mislim da je mnogo vi{e toga {to nas spaja, nego {to nas razdvaja. Dragi Ademe, znam koliki je tvoj ugled me|u kosovskim Albancima, pa te molim da pomogne{ u podizanju mosta velikoga pomirenja izme|u Srba i Albanaca na Kosovu. Albanaca je danas na Kosovu blizu dva miliona, a Srba jedva ne{to preko sto hiljada - i ju`no i severno od Ibra. Ovo je prilika da albanski narod i njegovi predstavnici poka`u svoje ~ojstvo, da u~ine sve da za{tite srpsku manjinu - ne od albanske ve}ine, jer albanska ve}ina ne ugro`ava Srbe na Kosovu - nego od mnogih ekstremista koji Srbima ~ine zlo u Gora`devcu, u Velikoj Ho~i, u onom jadu od geta u Orahovcu i da ne nabrajam dalje. Ademe, molim te, iskoristi svoj uticaj i pomozi da kosovski Srbi, koji iza sebe vi{e nemaju ni Jugoslaviju, ni Srbiju, budu za{ti}eni. Ogromna bi to bila investicija u zajedni~ku budu}nost Srbije i Kosova, Srba i Albanaca. Adem Dema}i: Ne morate, gospodine Vu~e, da me molite. Ja sam o tome govorio jo{ pre nego {to smo se oslobodili Srbije i imao sam malo problema sa ekstremistima. Ina~e, {to se ti~e polo`aja Srba na Kosovu, vi sigurno znate da Ahtisarijev plan za njih predvi|a takva prava kakva nema nijedna manjina u svetu. Gde ste videli da je jezik manjine, koja broji 78 posto od ukupnog stanovni{tva, ravnopravan jeziku ve}inske nacije na ~itavoj teritoriji dr`ave? Mi u na{em ustavu imamo odredbu da, ako 10 srpskih poslanika od 15, koliko je Srbima garantovano mesta u parlamentu. odbije neki zakon, taj zakon ne mo`e biti usvojen. Gde to ima? A pogledajte {ta se zbiva sa na{im zemljacima u Srbiji - u Pre{evu, Bujanovcu i Medve|i. Oni su ugnjeteni i obespravljenji. Kada za njih tra`imo ista prava koja smo dali Srbima na Kosovu, srpska vlada nam odgovara: “To je na{a stvar” Go. spodine Vu~e, ne brinite vi za srpsku manjinu na Kosovu. Dok ovde bude Adema, a verujte da ih je puno, nijednom pripadniku srpskog naroda ne}e ni{ta faliti. Nemojte da brinete tu brigu nego vodite ra~una o tome da srpski narod bude slobodan, da iska`e svoju volju i da dovede na vlast vas i ljude poput vas, kao {to su ^edomir Jovanovi}, Lazar Stojanovi} i mnogi drugi. Takvi ljudi neka do|u na vlast i onda }e re{enje biti tu, na dlanu. A dok nama biv{i ~etnici budu predsednici vlade, a predsednici dr`ave ljudi kao Ni-

koli}, te{ko }e to i}i. Ali mi moramo da prihvatimo ono {to od nas tra`e na{i prijatelji sa strane. Ima ljudi koji su izgubili oca, majku, decu, ~itavu familiju. Oni se ne}e lako pomiriti, ali ve}ina Albanaca je spremna na saradnju, ako sa druge strane bude Srbija koja }e biti prava prijateljica, prava kom{inica, prava saradnica. Vuk Dra{kovi}: Sa velikim ka{njenjem i uz velike gubitke Srbija na kraju nema kuda nego u Evropsku uniju. Ta Srbija }e zaista biti ono {to Adem `eli - najve}i i najbli`i prijatelj Kosova. Mislim da }e na kraju i kod Albanaca i kod Srba pobediti princip da je uvek polo`aj onoga ko je progonjen, ko je u manjini, zapravo ogledalo za ve}inu. Nemam ni{ta da prigovorim onome {to je Adem rekao o Ahtisarijevom dokumentu. Javno predla`em da vlada Srbija saop{ti da prihvata taj Ahtisarijev dokument kao osnovu za dalje dogovore izme|u Beograda i Pri{tine. I odmah da ti ka`em, Ademe. Ja sam za to da ista takva prava dobiju i Albanci u Srbiji. Adem Dema}i: Na{a vlada ne treba da prihvati nikakav sporazum o pravima Srba na Kosovu, ako ta ista prava ne dobiju i Albanaci koji su pod srpskom administracijom. To treba da bude alfa i omega svih pregovora.

Dogovor je mogu}
Omer Karabeg: U zaklju~ku, da li je mogu}an istorijski dogovor izme|u Srba i Albanaca? Adem De ma }i: Is to rij ski do go vor izme|u Srba i Albanaca je mogu} kao {to je bilo mogu}e prolivati krv i me|usobno se ubijati. Mi moramo i}i napred. A i}i napred sa starim, lo{im mislima i ube|enjima - to se ne mo`e. Srbija mora da zauzme pravu poziciju i da digne ruke od ambicije da nam uzme teritoriju i da nam name}e svoje zakone. Vuk Dra {ko vi}: Is to rij ski do go vor izme|u Srba i Albanaca je mogu} i bi}e ga, jer ga mora biti, a mora ga biti jer je u jednakom interesu oba naroda.

38

POMO] U KU]I

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Kako da znate kada je jelo gotovo?

Kuhano ili pe~eno
Savjeti za mlade i jo{ neiskusne doma}ice, ali i doma}ine, kako procijeniti da li je dovoljno dugo pe~eno meso ili je ostalo `ivo? Kako ne prekuhati povr}e?
Iskusnim doma}icama ovaj savjet nije potreban. One, po boji, mirisu ili samo jednom ubodu vilju{kom, znaju da li je ne{to dovoljno kuhano ili pe~eno. Ali, kako da mlade doma}ice procijene da li su dovoljno dugo pekle meso ili je ono ostalo `ivo? Kako da ne prekuhaju povr}e? Kuhanje Povr}e: za kuhanje krompira potrebno je 15 do 30 minuta, kelja i praziluka od 15 do 20, karfiola - 15, isje~ene mrkve - pet do 10, gra{ka - 10, kukuruza (u klipu) - 5 do 7 minuta... Meso: dva kilograma teletine trebalo bi kuhati od 1,5 do dva sata, a dva kilograma govedine - 2,5 sati, za pile je dovoljno 60 minuta, za koko{ku dva do tri sata... Ribe: pastrmka se kuha od devet do 10 minuta, sku{a 10-12, losos 20 do 30, morski list 10-12 minuta... Pe~enje U obzir je uzeto pe~enje na 200 stepeni, a ura~unato je i 15 minuta od trenutka kada je rerna isklju~ena. Meso: za dva kilograma pile}ih grudi sa kostima potrebno je 45 minuta, za pile}e batake - 45, za pile od 1,5 kilograma - sat i po, pe~enicu od 750 grama - 50 minuta, za 1,5 kilograma pe~enja sa rebrima - sat i po, za pure}e grudi - 50, pure}e batake 50 minuta... Kada pe~enje izvadite iz rerne, nemojte ga odmah sje}i, ve} ga izvjesno vrijeme ostavite na pultu.

Prirodni na~ini za ja~anje imuniteta
Hladniji dani kucju na vrata, a s njima su sti`u i prve prehlade. Ima puno na~ina da oja~ate imunitet na prirodan na~in i izbjegnete bolesti, a ovo su najva`niji. Ako svaki dan pi{ete dnevnik, rije{i}ete se nakupljenog stresa i negativnih emocija, a do pozitivnih promjena dolazi zbog povezanosti uma i tijela. Bavite se fizi~kom aktivno{}u svakodnevno 30 minuta, jer tako smanjujete {anse za prehladu za 50 posto, ka`e studija univerziteta u Sjevernoj Karolini. Uzmite mlaku vodu i so pa grgoljite, jer tako ~istite grlo od bakterija. Nau~nici u Japanu su dokazali da ovaj svakodnevni tretman smanjuje rizik za prehladu za 34 posto. Dru`enje s prijateljima s kojima vam je prijatno smanjuje rizik za prehladu ~ak 75 posto, ka`e istra`ivanje univerziteta Vilkes iz Pensilvanije. Svaki put kada pr`ite hranu, stvaraju se nezasi}ene masne kiseline koje slabe imunitet, a ima ih u nekim gotovim proizvodima i poslasticama.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Sve u svoje vrijeme
Kako biste i u zrelim godinama izgledale elegantno i moderno, izbacite neke odjevne predmete iz ormara, a garderobu koncipirajte na modelima od prvoklasnih tkanina savr{ene izrade. Popularni skini-d`ins i helanke rijetko kome stoje dobro, a prili~e samo mladim, zgodnim djevojkama u opu{tenim prilikama. Ako ve} ne `elite da ih se odreknete, nosite ih uz du`e majice ili tunike u kombinaciji s blejzerom. Savr{ena zamjena su klasi~ne cigaret-pantalone. Dovoljno su uske da mo`ete da istaknete noge, a u njima }ete izgledati primjereno i `enstveno. Iz bje ga vaj te modele suknji i haljina koje su superkratke ~ak i ako imate vitku liniju. Izuzetak su nis ke `e ne, ko je mo gu da nose ne{to kra}e mo de le, ali za ve}inu je po`eljna du`ina suknje ili haljine do deset centimetara iznad koljena. Za vas vi{e nisu modeli sje~eni u struku ili s nagla{enim strukom. Po~nite da no si te mo de le koji }e vam dati lepr{avu siluetu.

Mlijeko, voda ili ulje?
Va`no je da svakodnevno ~istite lice. ^ak i ako stavljate minimalno {minke, lice uvijek prije spavanja o~istite mlijekom za ~i{}enje. Kako biste uklonili i ostatke kreona, nanesite mlijeko za ~i{}enje na lice i masirajte predio oko o~iju. Uzmite vatu i o~istite to podru~je. Mo`ete koristiti i kremu za uklanjanje {minke. Ako ste u velikoj `urbi i `elite da uklonite ostatak olovke za o~i, samo operite lice vodom. Ispod o~iju nje`no utrljajte pjenu za lice i sperite. Mo`ete koristiti i piling za ~i{}enje lica. Jedan od najboljih savjeta za uklanjanje kreona i spre~avanja tamnih krugova ispod o~iju jeste masa`a uljem svaku ve~er prije odlaska na spavanje. U tu svrhu, mo`ete koristiti maslinovo ulje. Uzmite nekoliko kapi ulja i masirajte ispod o~iju. Ricinusovo ulje }e ukloniti olovku za o~i i pove}ati rast trepavica. Ako ste u `urbi, samo masirajte dio ispod o~iju uljem, a zatim protrljajte pamu~nom krpicom. Nakon toga se dobro umijte.

Pile}a prsa sa {pinatom i fetom
Potrebno:
3 komada pile}ih prsa 1 pakovanje zamrznutog {pinata 3-4 ka{ike feta-sira 3-4 ka{ike rikote so, biber 2-3 ka{ike prezle

Priprema:
Pile}a prsa operite i osu{ite. Rasijecite prsa, ali ne skroz do kraja. Posolite ih i pobiberite. U smjesu {pinata dodajte 3-4 ka{ike fetasira i 1-2 ka{ike rikote. Posolite, pobiberite i filujte prsa. Prsa prema`ite maslinovim uljem i pospite prezlom. U pleh stavite alu-foliju, nauljite, zatim stavite piletinu da se pe~e u zagrijanoj rerni na 200 stepeni C 35-40 minuta.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
U skladu sa ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u FBiH (“Slu`beni list Federacije BiH”, broj 1/02) i “Slu`benog lista Federacije BiH” 40/10), te na osnovu Zakona o igrama na sre}u i zabavnim igrama Br~ko distrikta BiH, objavljuju se

OGLASI

39

PRAVILA NAGRADNE IGRE “IGRAJ IGRICU I OSVOJI NAGRADU”
^lan 1. Naziv i sjedi{te organizatora nagradne igre “EXTRA MUSIC” d.o.o, sa adresom Ul. Oslobo|enja PC “Park”, 75270 @IVINICE registrovan kod KANTONALNI SUD U TUZLI pod brojem U/I 1299/03 Broj upisa 1-11702 PDV broj 209293750000 ID broj 4209293750000 ^lan 2. Svrha Nagradne igre Svrha Nagradne igre je promocija i prodaja originalnih igrica za PC na CD-u i DVD-u. ^lan 3. Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre Nagradna igra traje u periodu od 10.11.2012. do 22.2.2013. godine i organizuje se na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine. ^lan 4. Nagradni fond Redni broj 1. 2. 3. 4. NAGRADA 1x SKUTER “LIFAN LF 50QT-8D” 1x PLAY STATION 2 1x SAMSUNG GALAXY GIO S5660 30x IGRICA ZA PC “PYROBLAZER” UKUPNO FOND NAGRADA IZNOS BEZ PDV-a (KM) 1.035,00 323,93 243,59 230,77 1.833,29 PDV (KM) 175,95 55,07 41,41 39,23 311,66 IZNOS SA PDV-om (KM) 1.210,95 379,00 285,00 270,00 2.144,95

Pojedina~na vrijednost nagrade pod rednim brojem 4. u maloprodaji je 9,00 KM, dok su ostale pojedina~ne vrijednosti nagrada pod rednim brojem 1, 2, i 3 definisane u gornjoj tabeli. ^lan 5. Uslovi za u~estvovanje u Nagradnoj igri Pravo u~estvovanja u Nagradnoj igri imaju fizi~ke osobe dr`avljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivali{tem u BiH koji nakon kupovine tri proizvoda koji su posebno ozna~eni, izre`u kupone sa promotivnog letka, tri kupona stave u kovertu i po{alje na adresu Organizatora. Na koverti ispisuju svoje podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona). Sve koverte koje pristignu na adresu Organizatora zaklju~no sa 22.2.2013. godine do 13.30 sati u~estvuju u izvla~enju. Nemaju pravo u~estvovati zaposlenici “EXTRA MUSIC” d.o.o, te ~lanovi njihovih u`ih porodica (roditelji, bra}a i sestre, polubra}a i polusestre, supru`nici, djeca). ^lan 6. Objava pravila Nagradne igre Pravila nagradne igre }e biti objavljena u dnevnim novinama Oslobo|enje i Euroblic sedam dana prije po~etka prodaje proizvoda sa nagradnim kuponima i na internet-stranici Organizatora www.extramusic.co.ba. ^lan 7. Izvla~enje dobitnika Izvla~enje dobitnika odr`at }e se 22.2.2013. godine (petak) u 14 sati u prostorijama Organizatora uz prisustvo tro~lane komisije kojom prilikom }e se sa~initi Zapisnik. ^lan 8. Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada Rezultati nagradne igre bit }e objavljeni u dnevnim novinama Oslobo|enje i Euroblic najkasnije sedam dana od dana izvla~enja i na internet-stranici Organizatora www.extramusic.co.ba. Organizator }e dobitnike obavijestiti telefonom odmah nakon izvla~enja, a nagrade }e mo}i preuzeti u @ivinicama u prostorijama Organizatora Nagradne igre. Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana izvla~enja. Nagrade pod rednim brojem 4. Organizator mo`e dostaviti po{tom na adresu dobitnika ako dobitnik izrazi takvu `elju. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac niti neke druge robe. ^lan 9. Prava organizatora Svi dobitnici bit }e provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i bit }e poni{teni i odba~eni ako je bilo koji dio nagradnog kupona umno`en, krivotvoren ili izmijenjen na bilo koji na~in ili ako se u koverti na|e manje od tri kupona. U slu~aju neregularnosti kupona Organizator ne}e snositi nikakvu odgovornost. ^lan 10. Mogu}nost otkazivanja Nagradne igre Organizator Nagredne igre zadr`ava pravo odgode ili prekida istu u slu~aju nepredvi|enih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slu~aju vi{e sile. ^lan 11. Porezi Organizator nagradne igre du`an je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a fizi~ko lice koje je ostvarilo dobitak je du`no izvr{iti uplatu obra~unatog poreza prije preuzimanja nagrade. ^lan 12. Obaveze dobitnika U~estvovanjem u ovoj nagradnoj igri u~esnici u cijelosti prihvataju gore navedena pravila. ^lan 13. Nadle`nost suda Svaki spor }e se poku{ati rije{iti sporazumno, a ukoliko to ne bude mogu}e ugovara se mjesno nadle`an Sud. ODOBRENJA: - Nagradna igra je odobrena po RJE[ENJU broj 05-15-725/12-A.P. od 30.10.2012. godine izdatog od Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, - Nagradna igra je odobrena po RJE[ENJU broj 14.7-04.3-9806/12 od 5.11.2012. godine izdatog od Direkcije za finansije Porezne uprave Br~ko distrikta BiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. ustani~ka br. 19 Broj: 65 0 Mals 127252 10 Mals Sarajevo, 30. 10. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja NOTAR SELMA HUSKI], Sarajevo, ul. Bajrama Zenunija br. 3, zastupanog po Sara~evi} Sejfi, advokatu iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 17, protiv tu`enog “AZAP” DOO SARAJEVO, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe br. 3, radi isplate duga, v.p.s. 872,26 KM, 30. 10. 2012. godine, donio je

dla`e da sud donese odluku kao u izreci, a sve u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine FBiH” broj 53/03, 73/05 i 19/06), tj. predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja kojom se usvaja postavljeni tu`beni zahtjev. Sud je dostavio tu`enom tu`bu na odgovor i to putem oglasne plo~e suda i objavljivanjem oglasa u novinama. Ta vrsta dostave, u skladu sa ~lanom 348. stav 3. i 4. ZPP-a, smatra se urednom sa danom 28. 4. 2012. godine. Kako u ostavljenom roku tu`eni nije dostavio pisani odgovor na tu`bu, sud je donio, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine FBiH” broj 53/03, 73/05 i 19/06) presudu zbog propu{tanja, kojom je usvojio tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbama ~lanova 383, 386, stav 3 i 396 ZPP-a (“Slu`bene novine Federacije BiH” br. 53/03), a isti se, u skladu sa tarifom o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 22/04 i 24/04), sastoje od tro{kova sastava opomene pred tu`bu u iznosu od 50,00 KM, sastava tu`be u iznosu od 240,00 KM, te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 44,00 KM i takse na presudu u iznosu od 22,00 KM, a prema tarifnom broju 1. ta~ka 1. i tarifnom broju 2. ta~ka 2. Zakona o sudskim taksama (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 21/09, 29/09). STRU^NA SURADNICA ENA BAHTIJAREVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba u smislu ~lana 183. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~lanom 329. istog zakona. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim novinama koje se distribuiraju na podru~ju FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 872,26 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos, po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 11. 2. 2010. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 356,00 KM, a sve u roku od 15 dana.

Obrazlo`enje
Dana 11. 2. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 872,26 KM. U tu`bi se navodi da je tu`itelj izvr{io notarske usluge tu`enom 28. 3. 2008. godine u vidu notarske obrade odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u i odluke o osnivanju podru`nice u Zenici, Banja Luci, te tu`enom izdao ra~une broj 11/08, 13/08 i 14/08 za navedene usluge. Kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu do dana podno{enja ove tu`be, to tu`itelj pre-

40

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Srednjo{kolski centar “Ned`ad Ibri{imovi}” Ilija{ Ilija{, ulica Kakanjska broj 16

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: I-2431/12 od 1.11.2012. godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za raspisivanje javnog konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2012/2013. godinu broj: 11-38-22633-32-1/12 od 27.9.2012. godine, Javna ustanova Srednjo{kolski centar “Ned`ad Ibri{imovi}” Ilija{ iz Ilija{a raspisuje

JZA POPUNU UPRA@NJEO N DNIHU R S A V N I K NIH RA K MJESTA
Nastavnici za nastavne predmete: 1. Sociologija, jedan izvr{ilac, 6 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2013. godine 2. Estetika, jedan izvr{ilac, 4 ~asa, na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2013. godine 3. Gra|ansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, jedan izvr{ilac, 12 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2013. godine U skladu sa ~lanom 11. stav 8. Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo, prednost pri prijemu imaju kandidati koji su aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11.12.2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika, odnosno u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo, o ~emu su du`ni prilo`iti dokaz. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju uvjete za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, odnosno uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehni~ke i stru~ne {kole i to: pod rednim brojem 1. - Fakultet politi~kih nauka - odsjek za sociologiju, profesor sociologije - Filozofski fakultet - odsjek filozofija i sociologija, profesor filozofije i sociologije, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa pod rednim brojem 2. - Akademija primijenjenih, odnosno likovnih umjetnosti, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje I ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - Polo`ena pedago{ko-psiholo{ka i metodi~ko-didakti~ka grupa predmeta Pod rednim brojem 3. - Zavr{en fakultet dru{tvenog smjera, VII stepen stru~ne spreme, odnosno zavr{en najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa - Polo`ena pedago{ko-psiholo{ka i metodi~ko-didakti~ka grupa predmeta - Certificirani profesor u organizaciji CIVITAS-a i Vije}a Evrope Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti slijede}a dokumenta: - Diplomu (ovjerena kopija) - Uvjerenje o polo`enoj pedago{koj grupi predmeta - Certifikati (pod rednim brojem 3) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena kopija) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerena kopija) - Biografiju sa navodima o kretanju u slu`bi Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se u prostorijama {kole ili na adresu {kole: Srednjo{kolski centar Ilija{, ulica Kakanjska br. 16, Ilija{ - 71380. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 12. decembra 2012. godine, u 17 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Lamije Smailovi}, pod naslovom:

Upravljanje kreditnim rizikom banke u poslovanju sa corporate klijentima
Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u petak, 7. decembra 2012. godine u 16 sati, odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Azre Ba{~elija, pod naslovom:

Filantropski marketing: od tradicionalnog do strate{kog pristupa korporativnoj filantropiji, studija slu~aja BH Telecom
Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 065-0-Mal-06-006617 Sarajevo, 1. 10. 2012. godine Op{tinski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`ene Aldijana Kustura, ul. Humska 2, Sarajevo, radi duga od 1.370,00 KM, van ro~i{ta 1. 10. 2012. godine, donio je - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an da isplati tu`iocu iznos od 1.370,00 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to: - na iznos od 582,20 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 547,60 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 240,20 KM po~ev od 8. 8. 2005. godine do dana uplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 82,20 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Puna firma: Dru{tvo za proizvodnju autodijelova “PREVENT FAD” d.d. Jelah - Te{anj Skra}ena firma: “PREVENT FAD” d.d. Jelah - Te{anj Titova bb, 74264 Jelah tel. 032/667 000, fax: 032/667 004, infofad@prevent.ba, http://www.preventgroup.com Promjena revizora - odredba ~lana 240. stav 1. ta~ka f) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira 1. 11. 2012. god. Za 2012. godinu izabran je vanjski revizor: KPMG B-H d.o.o. Zmaja od Bosne 7-7A/III, 71000 Sarajevo direktor Jelah, 5. 11. 2012. godine

PRESUDU

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 22476 11 Ps Sarajevo, 31. 10. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Volksbank BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih 1. Sur Caffe bar Valentino, vlasnik Grbo Kemal, 2. Kemal Grbo i 3. Sabrudin Had`iabdi} radi duga, v.sp. 5.985,57 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

OGLAS
Dana 30. 12. 2011. godine tu`ilac Volksbank BH d.d. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enih 1. Sur Caffe bar Valentino, vlasnik Grbo Kemal, 2. Kemal Grbo i 3. Sabrudin Had`iabdi} radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu. Tu`eni Sur Caffe bar Valentino, vl. Grbo Kemal, Grbo Kemal i Had`iabdi} Sabrudin obavezuju se isplatiti tu`iocu iznos od 4.838,39 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos 387,94 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 8. 12. 2011. godine, iznos 285,89 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 8. 12. 2011. godine, iznos od 473,35 KM na ime naknada za opomene uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 179,57 KM, takse na presudu u iznosu od 179,57 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana do-

no{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 179091 10 Ps Sarajevo, 30. 10. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH DD Sarajevo, protiv tu`enih: 1. Flexo-Team d.o.o. Br~ko, ul. Ivana Franje Juki}a br. 33, Br~ko, 2. BMD SOCK DC d.o.o. Br~ko, ul. Dragana Veseli}a br. 4/2, 3. M TEMO d.o.o. Br~ko distrikt, ul. Bosne srebrene br. 24, Br~ko, 4. Jovanovi} Milo{, ul. Svetog Save br. 41, Br~ko, 5. \uran Slobodan, ul. Mladena Maglova 11, Br~ko, 6. MARKOVI] MI]O, ul. Donja Slatina bb [amac, 7. Markovi} Zora, ul. Me{e Selimovi}a br. 13, Br~ko, radi duga, vs.p. 27.238,84 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

OGLAS POZIV
Pozivaju se I-tu`eni Flexo-Team d.o.o. Br~ko i IV-tu`eni JOVANOVI] MILO[ IZ BR^KOG, da pristupe na pripremno ro~i{te zakazano za PONEDJELJAK, 21. 1. 2013. godine, u 11.15 sati, soba broj 223, sprat II. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. Sudija Aleksandra Vuleta

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

KORAK NAPRIJED
Zynga CityVille 2
Imaju}i u vidu ~injenicu da se Zynga suo~ava sa sve ve}im kritikama zbog sla bog pri ho da od mo bil nih ure|aja, ~elnici ove kompanije odlu~ili su da daju jo{ jednu priliku njihovoj popularnoj desktop-fran{izi, CityVille. Zynga je objavila CityVille 2, 3D interaktivnu igru baziranu na originalnoj premisi izgradnje sopstvenog grada u kojem je igra~ gradona~elnik. Najve}i broj igra~a koji je ikada zabilje`en bio je 100 miliona, a danas se taj broj smanjio na 16,2 miliona korisnika koji su aktivni na mjese~nom nivou i 2,1 milion igra~a koji svakodnevno igraju ovu igru.

41

Apple Fusion Drive tehnologija
Jedno od unapre|enja koje je Apple obezbijedio za njegovu nedavno osvje`enu iMac liniju jeste obuhvatanje Fusion Drive tehnologije. Kao {to je to slu~aj sa bilo kojima hibridnim solid state drajvovima i Intel SRT, Fusion Drive unapre|uje performanse SSD NAND flash memorije kapacitetima mehani~kog hard drajva sa ciljem da se ponudi najbolje iz oba svijeta. Me|utim, sve ukazuje na to da je Fusion Drive u potpunosti druga~ija tehnologija koju sami Mac korisnici mogu kreirati. Apple navodi da Fusion Drive dramati~no unapre|uje performanse tokom intenzivnih zadataka, od pokretanja sistema do pokretanja aplikacija i importovanja fotografija.

Windows 7 popularniji u odnosu na XP
Net Applications navodi da je Windows 7 zabilje`io tr`i{ni udio od 44,7 posto u toku proteklog mjeseca, {to je blagi porast u odnosu na 44 posto zabilje`ena pro{log mjeseca. U toku istog perioda, udio popularnog XP operativnog sistema pao je sa 41,2 na 40,7 posto. Uprkos tome {to je razlika izme|u septembra i oktobra gotovo minorna, ovi brojevi pokazuju da Windows 7 operativni sistem postaje sve popularniji i da lagano preuzima sve ve}i broj korisnika 11 godina starog XP operativnog sistema. Nakon dugog niza godina dominantne pozicije XP OS, Windows 7 kona~no se izdvojio kao najpopularniji operativni sistem.

Avast! Free Antivirus 7.0.1474
Avast! Free Antivirus je odli~no rje{enje za za{titu od virusa i ova verzija je besplatna za ku}nu upotrebu. Me|u glavnim odlikama ovog softvera su antispyware za{tita, Web Shield, ugra|eni antirootkit, jaka samoza{tita, integrisani ~ista~ virusa, podr{ka za 64-bitni Windows, kao i P2P i IM Shields, izme|u ostalog. Avast! Free Antivirus 7.0.1474 sa sobom donosi zakrpu za slabu ta~ku u okviru Win8 BSOD, zakrpe za slabe ta~ke koje su dovodile do krahiranja aplikacije i zamrzavanja na 64-bitnom WinXP. Nova verzija donosi i unapre|enja stabilnosti Sandboxa.

DANSKA KOMPANIJA THE EYE TRIBE

Telefon kontrolisan pogledom
Ovaj izum mogao bi da izazove pravu revoluciju u kori{tenju elektronskih ~ita~a knjiga i telefona
Zamislite da sljede}i put kada po`elite da otklju~ate smartfon, to uradite pogledom. Danska kompanija The Eye Tribe to je u~inila mogu}im. Ona je razvila program za kontrolu pomo}u pogleda, koji koristi infracrvenu tehnologiju. - Mi projektujemo infracrvenu svjetlost prema oku, a odraze sakuplja infracrvena kamera. Imamo program koji mo`e veoma precizno da ka`e gdje gledate u ekran. I to poma`e kontroli uz pomo} pogleda, obja{njava Alstrup Johansen, jedan od ~etvorice doktora nauka sa univerziteta u Kopenhagenu koji u~estvuje u razvoju programa. U augustu oni su sakupili 615.000 eura od privatnih investitora kako bi napravili prototip. Johansen i njegove kolege vjeruju da je kontrola uz pomo} pogleda i pokreta sljede}a velika stvar nakon kontrole dodirom, {to je sada ve} standard kada je rije~ o mobilnim telefonima. ProMe|utim, postavlja se pitanje {ta je sa {tetnim efektima kao {to je naprezanje o~iju. U centralnom udru`enju opti~ara u Njema~koj poru~uju da, po{to tehnologija jo{ nije ispitana, nije poznato ni kakav uticaj mo`e imati. Alstrup Johansen, me|utim, ka`e da se o~i ne napre`u ako samo gledate u ure|aj na prirodan na~in. The Eye Tribe `eli da njihova tehnologija postane sveprisutna. Zbog toga su i izbacili besplatne komplete softvera, kako bi podstakli programere da prave aplikacije koje bi koristile ovu tehnologiju. Ali pred njima je velika prepreka, da ubijede velike kompanije kao {to su Apple i Samsung da u narednu generaci ju ure|aja uklju ~e kom po nente koje su neophodne za kon tro lu po gle dom. Uko li ko kontrola pogledom postane sljede}a velika stvar u mobilnoj telefoniji, onda }e iPhone dobiti sasvim novo zna~enje.

gram opisuje kao dodatni na~in kontrole i kao korak ka jo{ pametnijim ure|ajima. On ka`e da bi to moglo su{tinski promijeniti na~in igre, zabave, pa ~ak i u~enja.

- Zamislite elektronsku knjigu koja automatski okre}e novu stranu, zato {to ta~no zna kada ste pro~itali cijelu stranu, telefon koji zna da ste to vi kada gledate

u njega, a kada gledate u stranu, mo`e da se isklju~i ili igrate neku igru, ona }e znati gdje je ta~no usmjerena va{a pa`nja, ilustruje Johansen.

Tinejd`er smislio hit-aplikaciju za iPhone
Aplikacija za ~itanje vijesti za iPhone, koju je napravio londonski srednjo{kolac, na{la se na devetom mjestu sitea za distribuciju aplikacija App Store i to samo dva sata po{to je lansirana u SAD-u. Kako pi{e britanski javni servis BBC, u aplikaciju za ~itanje vijesti Summly, koju je napravio 17-godi{nji Nick D’aloisio iz Londona, investitori su ulo`ili vi{e od milion dolara. Me|u zna~ajnim li~nostima koje su je podr`ale su engleski glumac Stephen Fry, direktorica Tech Citya Joanna Shields i medijski mogul Rupert Murdoch. Iako su neki kriti~ari rekli da je konfuzna, korisnici su joj u prosjeku dali ~etiri od pet zvjezdica. Aplikacija Summly, koja se mo`e skinuti besplatno, koristi algoritme za sa`imanje vijesti objavljenih na internetu, a korisnici mogu da iza-

Po IT istra`ivanjima

Gmail globalno najpopularniji
Googleov e-mail servis ima najvi{e korisnika, objavio je comScore. Prema njihovim podacima, u svijetu ima gotovo 300 mi li ona ko ri sni ka Gmaila. Iako je Google jo{ tokom ljeta objavio da Gmail ima najve}i broj korisnika, dominaciju na ovom polju tek su sada potvrdili nezavisni analiti~ari. Googleov broj korisnika od onih koje je objavio comScore razlikovao se za ~ak 136 miliona, dok su se slu`beni podaci za Hotmail i Yahoo ma il ugla vnom poklapali s procjenama analiti~ara. Na podru~ju SAD-a, najpopularniji e-mail servis je Yahoo, a koristi ga ~ak 41 pos-

beru one koje ih zanimaju i pro~itaju ih u cjelini. - Ulo`ili smo mnogo truda da napravimo interfejs koji se po izgledu razlikuje od ostalih aplikacija za iPhonea, rekao je D’aloisio za BBC. D’aloisio je rekao i da bi njegova aplikacija mogla postati defa-

kto format za ~itanje vijesti na mo bil nim te le fo ni ma, obja sniv{i da korisnici ne skroluju do dna ~lanka, ve} tra`e kratku informaciju. D’aloisiev dugoro~ni plan je da korisnicima napla}uje ~itanje pojedinih cijelih ~lanaka po niskoj cijeni.

to Amerikanaca s pristupom internetu. Na drugom mjestu je Gmail s gotovo 38-postotnim udjelom, a na tre}em Hotmail s udjelom od 19 posto u SAD-u. Yahoo i Gmail najve}i broj korisnika imaju u SAD-u, Japanu i Indiji, dok Hotmail pored ovih dr`ava, zna~ajniji broj korisnika ima jo{ i u Brazilu, te Meksiku.

42

FELJTON

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Dr. Fadil Ademovi}: Drama istorijskog zaokreta (1941-1945) (36)

NA DANA[NJI DAN
[vedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovo|a i vojni reformator, poginuo je u tridesetogodi{njem ratu u bici kod Licena, u kojoj je njegova vojska potukla snage Protivreformacije pod komandom generala Valen{tajna.

DOKTRINA ^EKANJA “pogodnog trenutka”
Kako je i zbog ~ega nastao istorijski zaokret u politici i propagandi Velike Britanije od za{titnika Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta do podr{ke Titu i partizanima u ju`noslovenskim zemljama
“Borbom protiv okupatora odr`a}emo ljude na okupu i do}i do plena” - mnoga upozorenja su stizala sa terena u Mihailovi}ev {tab. Posve kasno sada, nakon kraljevog govora, na to upozoravaju ppuk. Zaharije Ostoji} i ppuk. Petar Ba}ovi}. “Ako se sa saveznicima ne na|e najhitnije politi~ko re{enje za na{u stvar i to se ja vno obja vi, svi Muslimani i Hrvati }e listom pri}i Titu. Posle toga na{e jedinice u Bosni i Hercegovini bez municije i hra ne ne }e se mo }i odr`ati. Zato smatramo da je potrebno zatra`iti od saveznika da nas okupiraju i spre~e gra|anski rat, u protivnom mi smo izgubili bitku i politi~ki i vojni~ki.” djeli i u tome da se bar “ovamo spusti jedan ameri~ki oficir sa stanicom”. To bi bio dokaz da nisu napu{teni. Partizane podr`avaju sva tri velika saveznika - nas su sva tri ostavila i napustila. Ostoji} i Ba}ovi} poru~uju Dra`i: “Odu{evljenje za borbu protiv crvenih je sve manje odjeka u narodu i ujedno bio jedini dokaz da nismo napu{teni” . Zahtjevi pojedinih komandanata sklonih da prihvate stavove saveznika o borbi s okupatorom kao normalne nipoda{tavani su i ignorisani. Ti glasovi razuma, nastali tu i tamo u ~etni~kim redovima naspram savezni~kih zahtjeva, gubili su se u okrutnosti doktrine po kojoj od prvih dana rata jo{ “treba ~ekati” dok za to “ne do|e pogodan trenutak”.

1632. 1661.

Ro|en {panski kralj Karlos II, posljednji monarh iz dinastije {panskih Habsburga (1665-1700). Poslije njegove smrti po~eo Rat za {pansko naslije|e (1701-14). Po{to nije imao muVuk S. Karad`i} {kog potomka, za nasljednika je odredio Filipa An`ujskog, unuka Luja XIV i osniva~a burbonske dinastije u [paniji koji je kao Filip V stupio na prijesto nakon Ro|en Vuk SteUtrehtskog mira 1714.

1787.

fanovi} Karad`i}, reformator srpskog jezika i pravopisa. Izdao je vi{e zbirki narodnih pjesama i pripovjedaka, Ro|en belgijski proizvo|a~ duva~kih in- prvu srpsku grastrumenata Adolf Saks, koji je 1840. izu- matiku (“Pismenica”) i rje~nik mio muzi~ki instrument nazvan po njemu saksofon. (1818). Umro u BeRo|en kanadski trener D`ejms Nej~u 1864, a njegovi smit, koji je 1891. izmislio ko{arku, posmrtni ostaci su kao dopunski sport za igra~e ameri~kog nogometa. U 1897. prenijeti iz Evropu je stigla preko ameri~kih vojnika, a u na{e kraBe~a u Beograd i jeve ko{arku je donio izaslanik Crvenog krsta Amerisahranjeni uz Dokanac Vilijem Viland 1923. prikazav{i je na kursu za siteja Obradovi}a u~itelje u Beogradu. ispred Saborne Francuski mikrobiolog [arl Laveran, do- crkve u Beogradu.
Ro|en njema~ki izdava~ i {tampar Alojz Zenefelder, koji je 1796. prona{ao hemijski postupak {tampanja, autografiju i litografiju, a 1826. litografiju u vi{e boja. Napisao je “Ud`benik litografije”.

1771. 1814.

1861.

“U susret saveznicima”
Taj “pogodan trenutak” je zapravo ~ekanje na iskrcavanje savezni~kih vojnih formacija na Balkan. I na tom planu su se tkale mnoge iluzije. Sve nade, maltene, polagane su u tu in va zi ju. Pothranjivane su i u vrijeme kada je sasvim bi lo ja sno da do iskrcavanja na ovim prostorima ne}e do}i. I pored toga major Vojislav Luka~evi} 3. septembra 1944. godine komandantima ~etni~kih jedinica i srezova u Sand`aku nare|uje prikupljanje snaga radi mar{a u susret save zni ci ma. Ka `e u tom na re|enju da “novo stvorena vojnopoliti~ka situacija... zahteva da operativne snage Starog Rasa krenu u susret Saveznicima ka Moru, a drugi deo osta}e na teritoriju Starog Rasa.” Luka~evi} nare|uje “da predsednik nacionalnog Odbora Starog Rasa odmah popuni odbor sa predvi|enim brojem ~lanova i da po~ne sa politi~kim radom i da se odmah evakui{e iz Pljevalja i stupi u vezu sa kapetanom Kalaitovi}em Vukom kojem davati potrebna obave{tenja i uputstva. Izdavati letke u duhu ovog nare|enja i u svemu potpomagati bor bu pro tiv oku pa to ra i uspostavljanje narodne vlasti. Odbor ima da bude `i`a za {irenje nacionalne vlasti. Raditi i danju i no}u i ne `aliti truda... Susedima poslati letke i obavestiti ih o na{em stanju i pozivati ih da pri|u nama za borbu protiv okupatora. Svaki komandant da pozove svoje prijatelje i da svo ljudstvo prikuplja i formira jedinice.”
(Kraj)

bitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907, otkrio je uzro~nika malarije, ali nije mogao da objasni na koji na~in dospijeva u organizam. Engleski ljekar Ronald Ros je 15 godina kasnije utvrdio da malariju prenose komarci.

1880. 1893.

Podgrijavanje iluzija
Ova dvojica potpukovnika su najzad do{li do saznanja da je jedini spas u oru`anom sukobu sa okupatorom. Po{to nije do{lo do te borbe, pronalaze rje{enje u savezni~koj okupaciji. Zahtjeve za tu bitku sa okupatorom postavljali su, tek u novonastalim okolnostima, i drugi ~etni~ki komandanti, ali nijedan od njih to nije i u~inio. Pod teretom orijentacije na ~ekanje i odga|anja te borbe u ~etverogodi{njem ratu oni se ni sami nisu mogli osloboditi vlastitih zabluda. Te iluzije su i sami podgrijavali. U bezizlazu spasenje su vi-

U Petrogradu umro slavni ruski kompozitor Petar Ilji~ ^ajkovski, kojeg mnogi smatraju klasikom ruske muzike. Njegovo djelo, inspirisano narodnom muzikom, bajkama i ruskom historijom, obuhvata sve muzi~ke vrste, a najpoznatiji su {est Abraham Linkoln simfonija, tri klavirska koncerta, opere “Evgenije Onjegin” i “Pikova dama”, balet “Labudovo jezero” i uvertira “Romeo i Julija”.

1860.

pored svih njihovih zlo~ina, jer narod ose}a da njih podr`avaju sva tri velika saveznika, dok su nas sva tri ostavila. Ponovo molimo da se najhitnije ovamo spusti jedan ameri~ki oficir sa stanicom, jer bi to imalo prili~no

Za predsjednika SAD-a izabran Abraham Linkoln, Porfirija Dijasa. koji je u januaru 1863. proglasio oslPoslije pet mjeseci borbi, u Prvom svjetskom ratu pobjedom zapadnih save- oba|anje ameri~kih robova. znika nad Nijemcima okon~ana tre}a bitka kod belgijTokom njegovog skog grada Ipr. Linija fronta pomjerena je za nepunih mandata vo|en deset kilometara, a poginulo je 240.000 vojnika. Ameri~ki gra|anOdr`an antire`imski protestni skup na ski rat (1861-65), u Beogradskom univerzitetu, nakon kojeg kojem je Unija sjesu studenti krenuli u protestnu {etnju Knez Mihailovom vernih dr`ava poulicom. Policija je uhapsila 13 i ranila {est studenata. bijedila robovlaSovjetska armija je u Drugom svjetsni~ki Jug. [est daskom ratu oslobodila Kijev nakon dvona po zavr{etku ragodi{nje njema~ke okupacije. ta ubijen je u pozoU saobra}ajnoj nesre}i poginuo Slobo- ri{noj lo`i u atentatu koji je izvr{io dan Penezi} Krcun, predsjednik vlade glumac J. W. But. Srbije i visoki funkcioner Komunisti~ke partije. Poslije

1911. 1917. 1931. 1943. 1964. 1975. 1996. 1999. 2001.
2005.

Predsjednik Meksika postao Fransisko Madero, vo|a revolucije protiv diktatora

Zbog ~ega su britanska vlada i njen predsjednik Winston Churchill krajem 1943. godine prenijeli svoju podr{ku - materijalnu, moralnu, politi~ku, diplomatsku i propagandnu - sa generala Dra`e Mihailovi}a i ravnogorskog pokreta na Tita i NOP u Jugoslaviji? To odvajkada klju~no, ako ne i pitanje svih pitanja, i danas se ~ini predmetom mnogih preokupacija, razli~itih pristupa, vje{ta~kih dilema, a ponajvi{e {irokih politi~kih manipulacija. U stopu ga prate pronala`enja izokrenutih formulacija mogu}ih odgovora suprotstavljenih istorijskoj istini. Tim odgovorima se umno`ava mozaik isfabrikovanih novih dokaza kojim se nastoji izvr{iti revizija istorije Drugog svjetskog rata. I to revizija bitnih, nau~no meritornih i potvr|enih odrednica njegovog istorijskog ishoda 1945. Izumitelji tih dokaza, maltene, osporavaju antifa{isti~ki karakter one koalicije koja je suprotstavljena hitlerizmu postala pobjednica nad silama Osovine u globalnim razmjerama. Naro~ito nipoda{tavaju jedinog saveznika te koalicije u licu NOP-a na unutra{njem planu - u ju`noslovenskim zemljama od 1941. do 1945. Pri definisanju svojih tuma~enja su{tine toga pitanja slije, ne bez zluradosti, optu`be na adresu britanske vlade i njenog premijera Winstona Churchilla. Obznanjuju nove dokaze friziranjem fakata i ignorisanjem. Devalviraju ono {to je historijski verifikovano. U ovom feljtonu se izla`e dio saznanja autora ste~enih istra`ivanjima autenti~nih istorijskih dokumenata o tome {ta se doga|alo u vrhovima britanske politike i propagande, na ~emu se spoticalo i kako je evoluiralo gledanje Velike Britanije na pona{anje i ulogu Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta - uz asistenciju kraljevske izbjegli~ke vlade u Londonu - na ratnom popri{tu u ju`noslovenskim zemljama u toku Drugog svjetskog rata.

Drugog svjetskog rata bio je na~elnik OZNA za Srbiju, a potom ministar unutra{njih poslova Srbije. Na inicijativu kralja Hasana po~eo Zeleni mar{ u kojem je 350.000 Marokanaca sa zastavicama i Kur’anom u rukama pre{lo u Zapadnu Saharu, tra`e}i dekolonizaciju te oblasti. Narednih dana u Madridu je potpisan sporazum kojim je [panija predala Zapadnu Saharu Maroku i Mauritaniji. Biv{a jugoslovenska republika Hrvatska postala 40. ~lan Savjeta Evrope. Stjepan Kljui}

Australijanci na referendumu sa 55 prema 45 posto glasova odbacili prijedlog ^lan Predsjeda britanski monarh kao {ef dr`ave bude zamijenjen re- dni{tva RBiH Stjepublikanskim ustrojstvom dr`ave. pan Kljui} podnio Medijski magnat, republikanac Majkl Blumberg izabran za novog gradona~elnika Njujorka. On je na tom mjestu naslijedio Rudolfa \ulijanija, koji je bio gradona~elnik u vrijeme septembarskih teroristi~kih napada.

1992.

ostavku na tu funkciju. Njegova ostav ka usli je di la na kon sas tan ka ~el ni ka HDZ-a BiH u Po su {ju, Monsinjor Kiro Stojanov postavljen je u gdje je zatra`eno Skoplju u katedrali Presvetog srca Isusoda po dne se os vog za skopskog biskupa i apostolskog egzarha u Makedoniji. On je prvi Makedonac koji je poslije 104 godine tavku.
preuzeo rukovo|enje Katoli~kom crkvom u zemlji.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012. Said Husejinovi} nije pogrije{io u izjavama pred derbi

SPORT
LISTA STRIJELACA

43

STATISTIKA 12. KOLA BHT PLBiH
8 golova - Belo{evi} (Sarajevo); 7 golova - Had`i} (Sarajevo), ]emalovi} (Vele`); 6 golova - Stoki} (Borac); 5 golova - Jusufba{i} (GO[K), Wagner ([iroki Brijeg), Miki} (Rudar); 4 gola - Adilovi} (@eljezni~ar), Basara (Radnik), Filipovi} (Leotar), Bari{i} ([iroki Brijeg); 3 gola - Svraka (@eljezni~ar), Me{anovi}, Kajkut (^elik), Hebibovi}, Oki} (Vele`), Jankovi} (Leotar), Smaji} (Olimpic), Torlak, Husejinovi} (Sarajevo), Roskam ([iroki Brijeg), Halilovi} (Zvijezda), Turbi} (Gradina); 2 gola - Selimovi}, Zeba (@eljezni~ar), D`afi}, Huseinba{i} (Gradina), Kordi}, Bajano, [ili} ([iroki Brijeg), Bara} (^elik), Stojki}, Pehar, Are`ina (Zrinjski), Ramovi} (GO[K), Savi} (Zvijezda), Ra{evi}, Vidi} (Slavija), Zatagi}, Popovi}, Ribi} (Travnik), Kruni}, Kuni}, Raspudi} (Borac), ]uri} (Vele`), Kari} (Olimpic), [araba (Leotar), Hand`i} (Rudar); 1 gol - Zoleti}, Popara, Zeljkovi}, Katanec (Gradina), Cimirot, Vasiljevi}, Su{i}, Radivojevi}, Novakovi} (Leotar)...

Trijumf nad @eljom poklanjamo navija~ima: Said Husejinovi}

@UTI KARTONI
40 37 36 33 31 30 28 27 26 24 21 20 Vele` GO[K Zrinjski Travnik, Gradina Rudar, ^elik Leotar Sarajevo Slavija, [iroki Brijeg, Borac Radnik Olimpic @eljezni~ar Zvijezda

ISPUNIO SAM obe}anje o pobjedi
Bili smo koncentrisaniji i vi{e `eljeli pobjedu od gostiju. Zaslu`ili smo tri boda. Trud se isplatio, izjavio je najbolji fudbaler Sarajeva
Najbolji fudbaler Sarajeva Said Husejinovi} rekao je uz osmijeh da nikada nije pogrije{io u izjavama, pa tako i prije 100. prvenstvenog derbija sa @eljezni~arom, kada je najavio siguran trijumf i svoj opro{taj od fudbala ako se to ne desi. Podsjetio je kako je prije odmjeravanja snaga protiv ekipe sa Grbavice u proljetnom dijelu pro{log prvenstva kazao da }e dati gol, {to je i u~inio. “Ovaj put sam rekao da }emo pobijediti @elju i ispunio obe}anje. Utakmica je bila obostrano otvorena. Obje ekipe imale su svoje {anse. Presudio je na{ pogodak. Bili smo koncentrisaniji i vi{e `eljeli pobjedu od gostiju. Iz @eljezni~ara su govorili da bi im bod u derbiju bio dobar, a mi ne bismo bili zadovoljni nerije{enim rezultatom. Zaslu`ili smo tri boda. Trud se isplatio. Drago mi je {to je Nuhanovi} postigao gol. On dobro radi na treninzima, bio je na pravom mjestu i mo`e biti neizmjerno sretan po{to je ju~e proslavio i ro|endan. Sve je dobro ispalo. Zadovoljan sam na{om igrom” izjavio je Husejinovi} i , dodao da teren na ko{evskom stadionu nije bio u najboljem stanju. Nosilac igre vode}e ekipe BH Telecom Premijer lige BiH naglasio je da je pobjeda u najve}oj utakmici na{eg fudbala poklon za simpatizere Sarajeva. “Znamo koliko ona zna~i navija~ima, ali i nama igra~ima. Proslavili smo je u subotu nave~e u restoranu Bosna, gdje je bila cijela ekipa. Jesenas smo oborili nekoliko tradicija. Pobijedili smo @eljezni~ar nakon pet i po godina na doma}em terenu, Borac poslije dvije i po godine, te [iroki Brijeg, protiv kojeg smo ~ekali na trijumf nekoliko utakmica. @ao mi je {to nismo trijumfovali u gostima kod Zvijezde.”

CRVENI KARTONI
3 2 1 Olimpic Vele`, Travnik, @eljo, ^elik, Zvijezda, Slavija, Gradina Borac, Radnik, [iroki Brijeg, GO[K, Zrinjski.

SUDIJE
6,83 6,75 6,74 6,67 6,64 6,57 6,50 6,49 6,41 6,35 6,33 6,22 6,19 6,00 5,87 Husein Terzi} (3) Darko Obradovi} (4), Dragan Skaki} (4) Elmir Pilav (8) Vladimir Bjelica (6), Ognjen Valji} (3) Muamer Burekovi} (7) Eldis Pro{i} (7) Ilija @ivkovi} (4), Tomislav ^ui} (3), Danijel Bojo (1), Irfan Peljto (1) Edin Jakupovi} (7) Radosav Vukasovi} (6) Danijel Paji} (7) Predrag Stanki} (3) Vedran Zovko (3) Emir Ale~kovi} (5) Goran Parad`ik (6), Adis Mulahasanovi} (2), Elvis Muji} (1) Dragan Petrovi} (4)

Te{ko protiv Slavije
Husejinovi} smatra da }e naredno gostovanje kod Slavije biti te{ko, kao i preostala dva susreta u prvom dijelu prvenstva sa Zrinjskim kod ku}e i Radnikom u Bijeljini. “O~ekujem osvajanje tri boda. Bi}emo jesenji prvaci ukoliko zabilje`imo pobjedu u Lukavici. Ne sumnjam da }e nas navija~i podr`ati u velikom broju. Narednog protivnika ne poznajem dovoljno jer od dolaska u Sarajevo nisam igrao protiv njega. Nastupao sam za Slobodu prije pet-{est godina protiv Slavije, ali otad je ona promijenila kompletan igra~ki kadar. Va`no je da ostanemo prvi do kraja jeseni i mirno odemo na zimsku pauzu” is, takao je Husejinovi}. On misli da }e Zoran Belo{evi}, koji je napustio igru zbog povrede lista noge u 58. minuti me~a protiv aktuelnog prvaka na{e zemlje, biti spreman za duel 13. kola sa Slavijom.
Z. RA[IDOVI]

Presudio gol
U subotnjem me~u Husejinovi} je uzdrmao pre~ku iz slobodnjaka sa 25 metara sredinom drugog poluvremena, da bi odbijenu loptu Samir Nuhanovi} udarcem glavom pospremio u mre`u Marijana Antolovi}a za pobjedu od 1:0 i ogromno slavlje navija~a bordo sastava. Opet se pokazalo da je Husejinovi} pokreta~ka snaga tima sa Ko{eva, kao {to je to bio i u revan{u drugog pretkola Evropske lige protiv Levskog (3:1), pogodiv{i dva puta protivni~ku mre`u na velemajstorski na~in, te u prvenstvenom me~u sa [irokim Brijegom (2:1) kada je svojim pogotkom otvorio put ka osvajanju punog bodovnog plijena.

TIM KOLA

FILIPOVI]
(Leotar)

BARI[I]
([iroki B.)

ARE@INA
(Zrinjski)

MIKI]
(Rudar)

\URI]
(Olimpic)

HORI]
(^elik)

Direktor Rome poru~io

Zeman je siguran na klupi
Iako su u posljednjem duelu Serie A slavili protiv Palerma sa 3:1, Roma generalno ove sezone igra lo{e. To je bio razlog za raspravu o budu}nosti ~e{kog stru~njaka Zdeneka Zemana u klubu. Ipak, generalni direktor vu~ice smatra da Zemanova budu}nost nije upitna. “Ve} smo ove sedmice istakli da na{ trener nije predmet rasprave. Ekipa je sastavljena od jakih igra~a i to oni mogu dokazati. Mislim da na{ trener vi{e radi na odbrani, usavr{iv{i pritom igru cijelog tima. Kada rezultati po~nu sti-

zati, po~et }e rasti i samopouzdanje. Zemanova igra ima vrlo agresivan stil, {to odgovara timu” kazao je Claudio Fenucci, te , nastavio: Fenucci se osvrnuo i na malu minuta`u Miralema Pjani}a, koji ~esto sjedi na klupi. “Istina, Destro i Pjani} su ponovo bili na klupi, ali mislim da bismo trebali biti ponosni {to imamo toliko snage i dubinu tima” diplo, matski je odgovorio Fenucci.

(Rudar)

SAVI]

([iroki B.)

]ORI]

[ARABA
(Leotar)

DUPOVAC
(Sarajevo)

BANDOVI]
(Sarajevo) Trener kola: Vladimir Ga}inovi} (Leotar)
S. [

44

SPORT

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

KUP BiH Zrinjski danas gost na Banji Ilid`i

Peri} pri`eljkuje trijumf ili remi uz postignuti gol
Od uloge favorita u ovom duelu ne bje`imo i mislim da smo objektivno favoriti za plasman u polufinale, mi{ljenje je trenera Zrinjskog
Da visoko pucaju u Kup takmi~enju, iz Zrinjskog su pokazali minule subote. U prvenstvenom me~u protiv Gradine suprotstavili su prakti~no drugi tim, a sve va`nije igra~e sa~uvali su za dana{nji susret sa Zvijezdom u okviru ~etvrtfinala Kupa BiH.

Prve utakmice ~etvrtfinala Kupa BiH

UTORAK, 13.30 SATI GRADA^AC: Zvijezda - Zrinjski (Sudije: Skaki}, Udovi~i}, Mari}) SRIJEDA, 13.30 SATI SARAJEVO: Olimpic - @eljezni~ar (Ale~kovi}, Turudi}, Tomas) GABELA: GO[K - Sloga (Doboj) (Bojo, Grabus, \ozi}) SRIJEDA, 16.30 SATI [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - ^elik (Pilav, Ibri{imbegovi}, Bakovi})

Svjesno odmarao
Mostarska ekspedicija se ina~e nakon me~a u Grada~cu protiv Gradine nije vra}ala u Mostar ve} je svoj boravak u Modri~i produ`ila za jo{ dva dana. Dragan Peri}, nakon trijumfa u subotu sli~an scenario o~ekuje i danas. “Svi igra~i su spremni za dana{nji me~. Svjesno smo poveli njih 20, a neke smo smo od njih i po{tedjeli nastupa protiv Gradine. Danas }e za utakmicu konkurisati najboljih 18 kojima trenutno raspola`em, a na teren }e u ovom trenutku najkvalitetnijih 11. Morate imati u vidu da u novembru imamo sedam utakmica, od kojih smo jednu ve} odigrali. Nije to ba{ jednostavno izdr`ati. I zbog toga smo malo promije{ali karte u subotu” ka, `e Peri}.

Zrinjski ima velike ambicije u Kupu

Kup takmi~enje je uvijek nepredvidivo i u dva me~a je obi~no sve mogu}e. Nekada samo jedan postignuti gol mo`e zna~iti plasman u dalju rundu. Peri} danas pri`eljkuje trijumf ili mo`da remi uz postignuti gol. “Bio bih zadovoljan ukoliko GRUPA

ne bismo izgubili. I remi uz postignuti gol bi svakako bio obe}avaju}i. Od uloge favorita u ovom duelu ne bje`imo i mislim da smo objektivno favoriti za plasman u polufinale.” O dana{njem protivniku Peri} govori biranim rije~ima. Mi{ljenGRUPA

ja je da trenutni plasman Zvijezde na tabeli Premier lige ne oslikava uvjerljivo njihov trenutni kvalitet.

Poraz od Zvijezde
“Ve} smo se jednom sastali sa njima i do`ivjeli smo poraz. U priGRUPA

premi utakmice gledao sam neke snimke i ponovo se uvjerio da je Zvijezda tim koji ima kvalitet i koji ne zaslu`uje mjesto na kojemu se trenutno nalazi. D`afi}, Pand`a, Savi}, Ma{i}, Husi} i ostali su imena za svaki respekt” do, A. DEMI] dao je Peri}. GRUPA
1. Borussia D. 2. Real Madrid 3. Ajax 4. Man. City Parovi: Man. City Dor tmund (20.45)

LIGA PRVAKA Real Madrid ~eka vode}u Borussiju
Manchester City na Etihadu mora pobijediti Ajax ukoliko `eli da se nada kako }e na prolje}e igrati u nekom od evropskih kupova. Gra|ani `ele da to bude eliminaciona runda Lige prvaka, ali kako su odigrali uvodna tri kola, bi}e sretni ukoliko izbore nastup u Evropskoj ligi.

A

B

C

D
3 2 3 2 3 1 3 0 - Ajax 1 0 0 1 0 2 1 2 (20.45), 4:2 7 8:5 6 4:6 3 4:7 1 Real Madrid -

1. Por to 3 3 0 0 6:2 9 2. PSG 3 2 0 1 6:2 6 3. Dynamo K. 3 1 0 2 5:7 3 4. Dinamo Z. 3 0 0 3 0:6 0 Parovi: Dynamo Kyiv - Por to (20.45), PSG - Dinamo Zagreb (20.45)

1. Schalke 3 2 1 0 6:3 7 2. Arsenal 3 2 0 1 5:4 6 3. Olympiacos 3 1 0 2 4:6 3 4. Montpellier 3 0 1 2 4:6 1 Parovi: Schalke - Arsenal (20.45), Olympiacos Montpellier (20.45)

1. Malaga 3 3 0 0 7:0 9 2. Milan 3 1 1 1 3:3 4 3. Zenit 3 1 0 2 3:6 3 4. Anderlecht 3 0 1 2 0:4 1 Parovi: Anderlecht - Zenit (20.45), Milan - Malaga (20.45)

Cityevo biti ili ne biti protiv Ajaxa
Gra|ani, za koje vjerovatno ne}e po~eti Edin D`eko, moraju pobijediti Holan|ane ukoliko `ele zadr`ati kakvu-takvu nadu za plasman u narednu rundu • Schalke do~ekuje Arsenal, a Milan igra ku}i protiv Malage, koja je do sad osvojila maksimalnih devet bodova
al {est bodova, s tim da je u pro{lom kolu Borussija na svom stadionu slavila protiv Madri|ana sa 2:1. Portugalac Jose Mourinho na raspolaganju ima kompletan igra~ki kadar, dok se Jurgen Kloop ne mo`e pohvaliti zdravljem igra~a. Jedan od bitnijih izostanaka bi}e onaj kapitena Sebastiana Kehla, koji se povrijedio ve} u 20. minuti. Jedan od najzanimljivijih duela bi}e odigran u grupi B, gdje }e Schalke na doma}em terenu do~ekati Arsenal. Nijemci su u pro{lom kolu savladali topnike i probili se na prvo mjesto na tabeli, a sigurni smo da Englezi ne}e ostati du`ni u Gelsenkirchenu i da }e poku{ati sve da se osvete za poraz na Emiratesu. Remiju u njihovom duelu nada se Olympiakos, koji ku}i ~eka duel protiv Montpelliera i u slu~aju trijumfa, mogao bi se uklju~iti u ravnopravnu borbu za prolazak dalje. U grupi A, maksimalni Porto }e u goste kod kijevskog Dinama, dok bi PSG trebao imati lagan zadatak protiv zagreba~kog Dinama, koji u dosada{nja tri kola, ne samo da nije uspio ni osvojiti bod, ve} ni posti}i pogodak, a primio ih je {est.

Olympiakos ~eka kiks

Kao i pro{le sezone, City u Premiershipu stoji jako dobro, iako ni tamo ne pru`a blistave partije, ali u Evropi nikako ne mo`e da do|e do daha. Nakon uvodnog poraza od Reala na Santiago Bernabeu od 3:2 u posljednjim minutama utakmice, o~ekivalo se da City protiv Borussije ili Ajaxa ostva ri naj ma nje ~e ti ri bo da. Me|utim, osvojio je samo jedan i sada je ubjedljivo posljednji u grupi smrti, te je pobjeda nad Holan|anima sada imperativ. Kada je u pitanju nastup na{eg reprezentativca Edina D`eke, sumnjamo da }e po~eti me~ protiv Ajaxa, s obzirom na to da ga je Roberto Mancini ostavio svih 90 minuta na terenu protiv West Hama (0:0). U istoj grupi, Real }e se poku{ati osvetiti Borussiji za poraz u Dortmundu. Borussija ima sedam, a Re- Edin D`eko i City moraju osvojiti tri boda protiv Ajaxa

Malaga blizu naredne runde
I na kraju, Anderlech, koji je posljednji u grupi C sa osvojenim bodom, u Briselu do~ekuje Zenit, koji bi pobjedom napravio ogroman korak u borbi za drugo mjesto. Naime, Milan na doma}em terenu do~ekuje Malagu koja je ubilje`ila maksimalnih devet bodova i najprijatnije je iznena|enje u odigrana tri kola, s obzirom na to da se radi o debitantu u Ligi prvaka. [panci, uprkos toj ~injenici, nisu favoriti u duelu protiv Milana, s obzirom na tradiciju, ali ukoliko ponovo sli~nu igru kao u pro{lom kolu protiv rossonera, mo`da i ostanu nepora`eni, ~ime bi napravili ogroman korak ka narednoj fazi takmi~enja u Ligi prvaka. J. LIGATA

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SPORT

45

Sjajni Semir [tili} probudio uspavani Karpaty

Dva gola i dvije
asistencije u dvije

vezane pobjede
Iza [tili}a je sjajna sedmica. Najprije je sa golom i asistencijom odveo svoj Karpaty u naredni krug Kupa (pobjeda od 2:1), a onda je isti u~inak upisao i u prvenstvu u pobjedi protiv Kryvbasa od 6:0
Nakon {to je napustio poljski Lech, s kojim se rastao po isteku ugovora, Semir [tili} karijeru je nastavio u ukrajinskom Karpaty Lvivu. Daleko od o~iju javnosti, [tili} je polako vra}ao stari sjaj svojoj igri, a na po~etku je i{lo malo te`e, s obzirom na to da nije pro{ao pripreme sa svojim novim klubom (trenirao sam tri mjeseca u Sarajevu).

Najbolji igra~ Karpatya
Ipak, kako je vrijeme odmicalo tako je i [tili} bio sve bolji, pa mo`da ~ak i najbolji pojedinac svog tima, koji se i ne mo`e ba{ pohvaliti dobrim rezultatima na po~etku sezone. Naime, Karpaty se nakon 14 odigranih kola nalazi na 14. mjestu sa 13 osvojenih bodova (tri pobjede, 4 remija i sedam poraza). Posljednja dva rezultata, me|utim, daju nadu da }e Karpaty ipak uspjeti krenuti ka sredini, odnosno vrhu, {to je i bio cilj sa po~etka sezone. Naime, najprije su u srijedu pobijedili Metalist u okviru Kupa Ukrajine rezultatom 2:1, a onda u nedjelju su trijumfovali i u prvenstvu u duelu protiv Kryvbasa sa ubjedljivih 6:0. Protiv Metalista najbolji igra~ utakmice bio je upravo [tili}, koji je postigao fenomenalan gol, te upisao asistenciju. Nekoliko dana poslije, predvodio je Karpaty do ubjedljivog trijumfa, a i u ovom me~u je postigao gol (~etvrti na me~u) i upisao asistenciju. “Sve je lak{e i bolje kada se pobje|uje” , ka`e nam na po~etku razgovora [tili}, koji je u Ukrajinu stigao nakon ~etiri godine provedene u Poljskoj. “U Karpaty sam stigao bez ikakvih o~ekivanja. Nisam znao kakva je ekipa, jer ni-

Semir [tili} slavi pogodak protiv Kryvbasa

sam pro{ao pripreme s njima i morao sam se upoznavati na utakmicama sa suigra~ima. Istina je da smo krenuli lo{e, ali kad pobijedi{ nekoga 6:0 to ti daje za pravo da se nada{ kako dolaze bolji dani” optimis, ti~an je [tili}, koji je i vi{e nego zadovoljan svojim igrama...

Mo`emo vi{e
“Trebalo mi je vremena da se spremim i adaptiram na ukrajinski nogomet. Razlikuje se od poljskog, a kao plod mukotrpnog rada i odricanja, sada su stigli golovi i asistencije. Osje}am kako sam napokon dostigao `eljeni nivo forme i to se odmah osjeti i na igri.” [tili} je, prema izvje{tajima ukrajinskih medija, uprkos ~injenici da nije pro{ao pripreme, uz napada~a Lucasa, najbo-

lji pojedinac Karpatya, koji ima evropske ambicije. Ipak, situacija na tabeli nije obe}avaju}a. “Ima jo{ mnogo kola do kraja sezone i ukoliko budemo igrali kao u posljednje dvije utakmice siguran sam da mo`emo mnogo vi{e od 14. mjesta na tabeli. Vidje}emo {ta }e se de{avati u nastavku, ali smatram da imamo kvalitet za mnogo vi{e od trenutnog stanja” rije~i su [tili}a, , koji u Karpatyu igra zajedno sa Makedoncem, Srbinom i Slovencem. “Atmosfera je u klubu sjajna. Stekao sam dosta prijatelja, ali naravno, najvi{e se dru`im sa na{im ljudima” otkriva nam [ti, li}, ~ija ekipa narednog vikenda ide u goste Metalistu, koji su uspjeli pobijediti u Kupu. Ho}e li uspjeti i u prvenstvu?
J. LIGATA

Poznati kandidati za najboljeg igra~a Afrike

U zamjenu za D`eku?

Yaya Toure predvodi listu
Pro{logodi{nji dobitnik nagrade za najboljeg fudbalera Afrike Yaya Toure i ove godine predvodi listu kandidata za to presti`no priznanje koje }e biti dodijeljeno idu}i mjesec, objavio je Afri~ki fudbalski savez. Na listi deset kandidata osim Tourea su i reprezentativci Obale Slonova~e Didier Drogba i Gervinho. Napada~ Newcastlea Demba Ba, igra~ Chelsea John Obi Mikel i biv{i veznjak Arsenala Alexandre Song fudbaleri su koji su igrali ove godine u engleskom Premiershipu a kandidati su za naslov najboljeg igra~a Afrike. Toure i Drogba }e vjerovatno najve}u konkurenciju imati u Marokancu Younesu Belhandi, koji se pokazao klju~nim igra~em u osvajanju naslova francuskog prvaka za Montpellier. Na listi kandidata mjesto je na{ao i kapiten Zambije osvaja~a Afri~kog kupa nacija Chris Katongo. Lista kandidata bi}e svedena na samo tri imena prije progla{enja i dodjele u Accri 20. decembra.

Wenger daje Walcotta i milione
Theo Walcott ne `eli produ`iti ugovor s Arsenalom, ali je Arsene Wenger prona{ao na~in kako zaraditi na krilnom nogometa{u. Trener Arsenala nikada nije krio da ga Edin D`eko odu{evljava i da na{eg reprezentativca `eli u Arsenalu, a nezadovoljstvo Walcotta mo`e mu pomo}i u tome. Prema pisanju engleskih medija, Wenger }e u januaru poslati u City Walcotta i milione eura kako bi dobio dijamanta, pi{u engleski mediji u jo{ jednom u nizu poku{aja da na{eg Edina D`eku presele sa Etihada. D`eko, kojeg je City prije 18 mjeseci doveo za 35 miliona

Pro{logodi{nji dobitnik nagrade za najboljeg fudbalera Afrike: Yaya Toure

eura iz Wolfsburga, je ove sezone najbolji strijelac gra|ana u engleskom prvenstvu iako je samo tri utakmice po~eo kao starter. Roberto Mancini ima ~etiri sjajna napada~a, ali mu nedostaje brzo i prodorno krilo.

46

SPORT

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

rvoplasirani Vitez odigrao je jo{ jednu sjajnu utakmicu, a ovaj put slavili su na te{kom gostovanju u Banovi}ima, gdje su nadigrali Budu}nost s 4:2. Nakon dvije uzastopne pobjede koje su im vratile nadu u eventualni povratak u dru{tvo najboljih, tuzlanska Sloboda dobila je u Cazinu novi {amar. Pora`ena je rezultatom 0:2 od Krajine koja je tako prekinula niz od tri uzastopna poraza. U Gra~anici, Bratstvo je pregazilo Branitelja sa 6:0 za ~vrsto drugo mjesto na tabeli, dok je Gora`de kod ku}e pobijedilo Rudar s 2:0 vrativ{i tako nadu u opstanak.

P

PRVA LIGA FEDERACIJE BiH ^etvrti uzastopni trijumf Viteza

Sloboda pala u Cazinu
Had`imejli} (Zenica). Strijelci: 0:2 - Trumi} (48), 0:2 - A. Dizdarevi} (77ag). @uti kartoni: Er. [abi}, Ed. [abi} (Kraji{nik), Nuri}, D`ani}, Gogi}, Jusufovi} (Radni~ki). Crveni karton: Bekanovi} - drugi `uti (Kraji{nik). KRAJI[NIK: [u{njar, Bajri}, Bekanovi}, Hod`i}, Torni}, Er. [abi}, Ed. [abi}, Kova~evi}, Kurtovi} (od 76. Alibegi}), Omeragi} (od 46. A. Didzarevi}), E. Dizdarevi} (od 46. Arfad`an). RADNI^KI: Lugavi}, ^ejvanovi} (od 46. Red`i}), [ubi}, Jusufovi}, Trumi}, Mehanovi}, Nuri}, Salihovi} (od 46. Gogi}), Bekri}, D`ani} (od 77. Zuli}), Slomi}.
BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga Federacije BiH 13. kolo uta pob ner por d:p-g bod

Iskra Jedinstvo

2 1

Bugojno. Stadion Jakli}. Gledalaca: 150. Sudija: Mirko Buljan (Mostar). Strijelci: 1:0 - Hara~i} (53), 1:1 - Me{i} (68), 2:1 - Zeko (89). @uti kartoni: Zec, Vrlji}, Kara{in, Kova~ (Iskra), Sefi}, Dizdari} (Jedinstvo). ISKRA: Kara{in, Kula{, Vrlji}, Kova~, Zec, Kmeta{, Seferovi} (od 46. Hara~i}), Batini}, Zeko, Su~i} (od 46. Mirvi}), Nebi} (od 74. Smaji}). JEDINSTVO: Drlja~a, Mei{i}, Dizdari}, Be{i} (od 82. Ahmedovi}), Hod`i} (od 72. D`aferovi}), ^izmi}, Nuhanovi}, Treji}, Galin, Sefi}, Kova~evi}.

1. Vitez 2. Bratstvo 3. Branitelj 4. Bosna V. 5. Troglav 6. Radni~ki 7. Pogrme~ 8. Sloboda 9. Budu}nost 10. ^apljina 11. RudarK. 12. Krajina 13. Jedinstvo 14. Iskra 15. Gora`de 16. Kraji{nik

Budu}nost Vitez

2 4

Krajina Sloboda

2 0

Cazin. Gradski stadion. Gledalaca: 120. Sudija: Dario Kara~i} (^itluk). Strijelci: 1:0 - Deli} (41), 2:0 Deli} (90+1). @uti kartoni: Red`i}, Babi}, ^au{evi}, Ljeljak, Stambolija, Be~i} (Krajina), [i{i}, Pr{e{ (Sloboda). KRAJINA: Karali}, Hu{i}, Muzgonja, Pali}, Be~i}, Babi}, Ljeljak (od 90. Horozovi}), Nuhi}, Red`i} (od 70. Reki}), Stambolija, Deli}. SLOBODA: Divkovi}, Gojkovi}, Nezi}, Jahi}, [i{i}, Muminhod`i} (od 77. Pr{e{), Ceri}, Peji}, Musi} (od 66. Jusufovi}).

Banovi}i. Stadion FK Budu}nost. Gledalaca: 250. Sudija: Admir [ehovi} (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Dolaver (7), 0:2 - Vidovi} (14), 1:2 - Muji} (55), 1:3 - Dilaver (56), 1:4 - Livaja (64), 2:4 - Ikanovi} (83). @uti kartoni: Kova~evi}, Lugavi} (Budu}nost), Mi{i} (Vitez). BUDU]NOST: Husi}, Sli{ko, ^oli} (od 66. Kavazovi}), Ikanovi}, Kova~evi}, Husi} (od 46. Sulji}), Imamovi}, Muji}, D`ini}, ^ergi} (od 61. Deli}), ^ugavi}. VITEZ: @ivkovi}, Ali}, Juri}, Hasanovi}, Dilaver (od 90. Vidovi}), Dedi}, Imamovi}, Grbavac (od 81. [anti}), Vidovi} (od 60. Livaja), Mi{i}, Pranjkovi}.

13 9 2 2 13 8 3 2 13 7 2 4 13 7 1 5 13 6 3 4 13 5 5 3 13 6 2 5 13 6 1 6 13 5 3 5 13 5 2 6 13 5 2 6 13 5 2 6 13 5 1 7 13 4 4 5 13 4 1 8 13 0 0 13 IDU]E KOLO Troglav - Podgrme~ Branitelj - Bosna V. Jedinstvo - ^apljina Rudar K. - Bratstvo Iskra - Krajina Sloboda - Kraji{nik Radni~ki - Budu}nost Vitez - Gora`de

33:12 20:5 23:22 12:15 18:16 14:10 15:18 19:14 17:16 19:18 12:13 14:16 21:19 13:15 21:27 9:44

29 27 23 22 21 20 20 19 18 17 17 17 16 16 13 0

Imamovi} (Vitez): Nova pobjeda

Foto: D`. KRIJE[TORAC

ca), ^uilov, Prolaz. RUDAR: Tiri}, Tomi} (od 45. Muri}), Kobilica (67. Musi}), Prki} (od 45. Topalovi}), Goralija, B. Spahi}, M. Spahi}, Kubat, Hrustanovi}, Duro, [aboti}.

Bratstvo Branitelj

6 0

(od 57. Omerovi}), [u{a, Kadri}, Efendi}, Rizvanovi}, Mevki}, Kadi}, Mujki} (od 68. Husejnovi}). BRANITELJ: Rami}, Cvitkovi} (od 44. Budimir), Ani~i}, Margeta (od 46. [imunovi}), Bebani}, Pinjuh, Dragi~evi}, Vazge~ (od 80. Zovko), Petrovi}, Do Nacimento, Corando.

ut), [iljak, Lepi}, Hasanhod`i}, Frljak (od 46. D`afi}), Pleh. TROGLAV: Vrgo~, Krivi}, Musli, Milo{, Crnjak, Semren (od 57. Kai}), Vukadin, Novokmet (od 25. Juri}), Peraica, ]osi}, Grani} (od 16. Radi}).

Podgrme~ ^apljina

1 0

Gora`de Rudar K.

2 0

Kraji{nik Radni~ki

0 2

Velika Kladu{a. Gradski stadion. Gledalaca: 150. Sudija: Senad

Gora`de. Stadion “Midhat Drljevi}” Gledalaca: 200. Sudija: Emir . Spahali} (Mostar). Strijelci: 1:0 [eko (55), 2:0 - Drljevi} (75). @uti kartoni: [unti}, Okovi}, Jeli}, Kamenica, Prolaz, Drljevi}, Geca (Gora`de), Tomi}, Duro, Kobilica (Rudar). GORA@DE: Efendi}, Jeli}, Ad`em, Drljevi}, Okovi} (od 70. ^ehaja), Lamenica, [utni}, Ra{idovi} (od 88. Oputar), [eko (od 79. Ge-

Gra~anica. Gradski stadion Luke. Gledalaca: 400. Sudije: Danijel Zrni} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Mujki} (11), 2:0 - Mujki} (20pen), 3:0 Rizvanovi} (23), 4:0 - Rizvanovi} (35), 5:0 - Mujki} (45pen), 6:0 - Rizvanovi} (84). @uti kartoni: Timkov, [u{a, Panti}, Husejnovi}, Omerovi} (Bratstvo), Mergeta, Bebani} (Branitelj). Crveni kartoni: Rami} i Petrovi} - obojica drugi `uti (Branitelj). BRATSTVO: [abi}, Panti}, Muslimovi} (od 63. Dijabang), Timkov

Bosna V. Troglav

2 1

Visoko. Stadion Luke. Gledalaca: 100. Sudija: Nermin Musli} (Biha}). Strijelci: 0:1 - ^osi} (18pen), 1:1 - Hasanhod`i} (59), 2:1 - D`afi} (73). @uti kartoni: Hasanhod`i}, Lepi}, Pleh, D`afi} (Bosna), Milo{, ]osi}, Krivi}, Vrgo~, Radi} (Troglav). BOSNA: Bekan, Mujezinovi}, ^esa (od 90. Hod`urda), Fo~i}, Kraji{nik, ^abaravdi} (od 66. Arna-

Sanski Most. Gradski stadion. Gledalaca: 200. Sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je). Strijelac: 1:0 Kranti} (80). @uti kartoni: Ibri~i}, Brki}, Hod`i}, Kranti}, D`afi}, Podunavac (^apljina), Delali}, Puljui}, Zubac (^apljina). PODGRME^: Hamzabegovi}, Dedi} (od 33. Brki}), Kranti}, Fifi}, Hod`i}, Podunavac, Burni} (od 33. Rizvan), Kaltak, D`afi}, Ibri~i}, Saliba{i} (od 66. [ehovi}). ^APLJINA: Kaltak, Delali} (od 70. Zubac), Pulji}, Cvitanovi}, Rai~, Bo{njak, Zubac, Obad, Vrbica (od 13. Kuki}), [iljeg, Dre`njak.
Pripremio: M. KADI]

U duelu protiv Newcastlea

Gerrard upisao 600.

NASTUP ZA REDSE
Najbolju sezonu u dresu Liverpoola Steven Gerrard je imao 2004/05, kada je sa redsima osvojio Ligu prvaka u finalu protiv Milana
Ka pi ten en gles kog Li ver po ola Steven Gerrard upisao je 600. nastup u dresu redsa u utakmici 10. kola protiv Newcastlea (1:1) na Anfieldu. Gerrard (32), koji je za Liverpool debitovao davne 1998. go di ne u do ma }oj po bje di nad Blackburnom, postao je 10. igra~ u klupskoj historiji sa 600 i vi{e nastupa. "^estitke Stevie G na 600. utakmici. Veliko je to ostvarenje!", napisao je na svom Twitter-profilu na pa da~ Man ches ter Uni te da Wayne Rooney. Gerrard je kao igra~ redsa osvojio Ligu prvaka, Kup UEFA, dva FA Cupa i tri Carling kupa. Najupe~atljivija sezona je definitivno bila ona 2004/05, kada je pokrenuo veliki povratak Liverpoola u finalu Lige prvaka protiv Milana. Podsjetimo, italijanski sastav vodio je na poluvremenu sa 3:0, a Gerrard je zabio prvi pogodak Liverpoola, koji je na kraju slavio pobjedu boljim izvo|enjem jedanaesteraca.

Steven Gerrard 10. igra~ u historiji Liverpoola sa 600 i vi{e me~eva

Reuters

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

SPORT

47

^ekaju}i bolje dane na{e rukometne reprezentacije

Adio Evropskom prvenstvu
Mo`e li iko povjerovati u pri~u o podizanju iz pepela i magi~nom preokretu u preostalim kvalifikacionim utakmicama? Da, ali jedino u domenu pukog teoretisanja. U realnosti, to izgleda poput nemogu}e misije
Nije to bio samo lo{ dan. Naprosto, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostaje uporna u nizanju izgubljenih me~eva u ovim kvalifikacijama grupe 7 za odlazak na Evropsko prvenstvo u Danskoj 2014. godine. Dvije utakmice, dva neuspjeha, a nalet poraza tek treba zaustaviti u aprilu naredne godine, kada se igra protiv favorizovane Rusije, koja je u nedjelju savladala Austriju sa 38:31. Podsjetimo, nakon brukanja u Linzu kada su izabranici selektora BiH Dragana Markovi}a pora`eni od doma}e Austrije sa uvjerljivih 35:24 u utakmici prvog kola, u nedjelju su u drugom kolu u Sarajevu poslije vodstva u prvom dijelu protiv selekcije Srbije od 12:8, u nastavku do`ivjeli novi krah i izgubili 21:24. Kada se moglo pomisliti da je po isteku pola sata igre prva pobjeda na vidiku, u nastavku me~a raspala se igra na{eg tima, a sa njom su se prakti~no raspr{ili i snovi o plasmanu na EP. Velikim brojem gre{aka u odbrani i napadu, uz tri neiskori{tena sedmerca u prvom poluvremenu, slabo izvedenim akcijama trasiran je put u novi gubitak bodova u trci za plasman na {ampionat Starog kontinenta. I {ta sada o~ekivati? ^emu se nadati? Mo`e li iko povjerovati u pri~u o podizanju iz pepela i nekakvom magi~nom preokretu u preostalim kvalifikacionim utakmicama? GRUPA
1. Srbija 2. Rusija 3. Austrija 4. BiH

7
2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 54:50 67:61 66:62 45:59 4 2 2 0

Rezultati: 1. kolo: Austrija - BiH 35:24, Srbija Rusija 30:29, 2. kolo: BiH - Srbija 21:24, Rusija Austrija 38:31, 3. kolo (3/4. april 2013): Austrija - Srbija, BiH - Rusija, 4. kolo (6/7. april 2013): Srbija - Austrija, Rusija - BiH, 5. kolo (12/13. juni): Rusija - Srbija, BiH - Austrija, 6. kolo (15/16. juni): Srbija - BiH, Austrija - Rusija. Mnogi koji su protekle decenije pratili nerealizovane poku{aje odlaska na{e reprezentacije na najja~e smotre su ve} podobro osijedili u jalovom ~ekanju da se to dogodi. To traje godinama, selektori odlaze i prolaze, igra~i isto tako, a na kraju svih kvalifikacija se konstatuje kako }e neki drugi, naredni put biti bolje. Pitanje glasi - kojeg datuma? Mo`da bi trebalo osnovati svojevrsno rukometno vije}e, metafori~no re~eno nazovi staraca, odnosno neki savjet koji bi okupljao najiskusnije stru~njake, biv{e selektore i velika rukometna igra~ka imena koji bi zajedni~ki, savjetodavno, radili na mijenjanju prilika u na{em reprezentativnom rukometu, kojem, ako sve ostane po starom, nema izlaza iz slijepe ulice u kojoj se sada nalazi.
G. VRANJE[

Bh. rukometa{i razo~arali na startu kvalifikacija za EP 2014. u Danskoj

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Da, ali jedino u domenu apstraktnog razmatranja ili pukog teoretisanja. U realnosti, to izgleda poput nemogu}e misije. Nakon dva poraza na startu kvalifikacija ve} sada bi se moglo re}i - adio jo{ jednom Evropskom prvenstvu. Naj`alosnije je {to smo svjedoci gorke istine da godine idu, a ni{ta se ne mijenja. Da nije tragi~no, bilo bi smije{no jer ta otu`na

istorija u vezi sa poku{ajima plasmana na velika takmi~enja redovno se ponavlja. Uo~i svih dosada{njih kvalifikacija razvla~i se pri~a kojom se budi velika nada da }e ovog puta napokon biti ostvaren cilj, to jest da }e se oti}i na SP ili EP, a ve} nakon nekoliko me~eva ista nadanja i{~eznu k’o mjehur od sapunice.

Dragan Markovi} nakon poraza rukometa{a BiH od Srbije

Ponestalo snage i ideja
Na{i igra~i, koji su po~eli me~, nisu mogli fizi~ki izdr`ati cijeli susret u istom tempu, rekao je selektor bh. tima
Selektor rukometne reprezentacije BiH Dragan Markovi} bio je rezigniran nakon poraza od Srbije sa 21:24. “Zahvaljuju}i golmanu Enidu Tahirovi}u i Muhamedu Toromanovi}u bili smo bolji rival u prvom dijelu, a u drugom je to bila Srbija predvo|ena odli~nim golmanom Darkom Stani}em, koji je bio prevaga. Na krilnim pozicijama nismo imali mnogo rje{enja. Ponestalo je snage i ideja. Na{i igra~i, koji su po~eli me~, nisu mogli fizi~ki izdr`ati cijeli susret u istom tempu. Ali, dobro, ima jo{ puno stvari. Recimo, karakter igra~a. Vidjelo se da mo`emo pobijediti Srbiju, pa samim tim i druge rivale, ali ako se ovako budemo pona{ali, nema ni{ta od toga” rekao je Mar, kovi}, aludiraju}i na reakciju iskusnog Adnana Harmandi}a, koji je odbio u}i u igru jer je bio bijesan {to nije igrao od prve minute. Selektor Srbije Veselin Vukovi} izjavio je da je BiH bolja nego {to to rezultati pokazuju u dva posljednja me~a: “Na{i igra~i su upali u zamku duboke odbrane. Na po-

Povrije|en fotoreporter Oslobo|enja
Tokom kvalifikacione utakmice za EP BiH - Srbija dogodila se nemila scena kada je bh. reprezentativac Vuka{in Stojanovi} u napadu loptom pogodio u glavu fotorepor tera Oslobo|enja D`enana Krije{torca, koji je u tom trenutku vrijedno obavljao svoj posao, prave}i najzanimljivije kadrove sa ovog me~a. Lopta je direk tno udarila u lice Krije{torca, nakon ~ega je morao potra`iti ljekarsku inter venciju i pomo}. Na{em D`enanu, kojem su povrije|eni arkada i nos, `elimo brz oporavak od neugodne povrede i vra}anje redovnim aktivnostima. luvremenu smo se konsolidovali i zaigrali bolje, uvezali nekoliko napada, a to je bilo dovoljno za trijumf.” Uo~i ovog susreta, grupa na{ih navija~a bacila je mrlju na sportski ambijent okrenuv{i zadnjice gostuju}im igra~ima tokom intoniranja himne isto~nih susjeda. G. V.

Dragan Markovi}: Vidjelo se da mo`emo pobijediti Srbiju, ali...

Test - Nissan Note 1.4 Acenta

Funkcionalnost prije svega
Vozili smo - Dacia Dokker i Dokker VAN

Juri{ u vrh segmenta
Brabus Bullit Coupe 800

Izaziva strahopo{tovanje

Foto: D@. KRIJE[TORAC

48

SPORT

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Rondo Cup 2012. u ritmi~koj gimnastici

NBA Atlanta smirila Thunder

Lakersi napokon

POBIJEDILI
Elena Zendeli, Vanessa Tinji}, Vanesa Klopi}, Amina Serhatli} (stoje), Irma Juki}, Sara Klopi}, Nejla Muradbegovi} i Dijana Gegi} (sjede)

Nakon -10 na poluvremenu, Orlando je u nastavku razbio Phoenix i pobijedio 115:94. U tre}oj ~etvrtini su igra~i Orlanda imali sjajnu napada~ku dionicu, te su u tih 12 minuta zabili ~ak 40 poena
Do{la je i ta ve~er - ko{arka{i Los Angeles Lakersa su pobijedili. @rtvu su prona{li u Detroitu, na kojem su o~igledno iskalili sav bijes i pobijedili s uvjerljivih 108:79. Podsjetimo, Lakersi su izgubili svih osam predsezonskih utakmica, kao i tri uvodne u osnovnom dijelu sezone. Ipak, slaba{ni Detroit nije bio pravi protivnik, te je tokom tre}e ~etvrtine zaostajao i preko trideset poena za Lakersima. Kobe Bryant se stavio u potpunu slu`bu ekipe, te je uglavnom odlu~io razigravati svoja dva centra - Dwighta Howarda i Paua Gasola. Uputio je Kobe samo deset {uteva, a ukupno je zabio 15 poena, ali je imao i sedam skokova, te osam asistencija. Statisti~ki je prvi igra~ bio Howard sa 28 poena, sedam skokova i tri blokade, uz odli~an {ut 12-14, makar su u pitanju mahom bila zakucavanja. Iznena|enje ve~eri priredili su ko{arka{i Atlante koji su pobijedili lanjskog finalistu Oklahoma City, i to na gostuju}em parketu sa 104:95. Atlanta je uz to morala igrati bez svog ponajboljeg igra~a Josha Smitha, ali niti ta ~injenica nije zasmetala. Al Horford je bio odli~an pod ko{evima, te je zabio 23 poena uz 12 skokova, dok je Jeffe Teague dodao 16 ko{eva uz pet asistencija. Najbolji strijelac Thundera je bio ovoljetno poja~anje Kevin Martin sa 28 poena. Za Oklahomu je ovo drugi poraz sezone, a opet je ekipu gurao prema natrag Russell Westbrook koji je potro{io ~ak 18 lopti za samo pet uspje{nih {uteva. Nakon -10 na poluvremenu, Orlando je u nastavku razbio Phoenix i pobijedio 115:94. U tre}oj ~etvrtini su igra~i Orlanda imali sjajnu napada~ku dionicu, te su u tih 12 minuta zabili ~ak 40 poena. Najbolji su igra~i kod Orlanda bili J.J. Redick sa 24

[est odli~ja za gimnasti~arke Slobode
Proteklog vikenda u Osijeku (Hrvatska) je odr`an internacionalni turnir u ritmi~koj gimnas ti ci Ron do Cup 2012. U~estvovalo je 117 gimnasti~arki, a me|u njima i takmi~arke Kluba ritmi~ko-sportske gimnastike Slobode iz Tuzle. Bio je to sjajan nastup mladih Tuzlanki koje su osvojile {est medalja: dvije zlatne, jednu srebrenu i tri bronzane me da lje. Va nes sa Ti nji} je osvojila zlato u vje`bi sa obru~em, srebro u vi{eboju i bronzu u vje`bi sa loptom. Vanessa Klopi} je zaslu`ila zlato u vje`bi bez rekvizita, dok su bronzane bile Nejla Muradbegovi} i Irma Juki}. “Osijek je grad gimnastike. KRSG Rondo organizuje jak i kvalitetan turnir i uvijek se rado odazivamo pozivu za u~e{}e. I ovog puta smo bili jako uspje{ni i osvojili {est medalja. Na{e gimnasti~arke nemaju vremena za predah, jer ve} u petak putujemo na turnir u Krakowu (Poljska)” rekla je , trenerica Svitlana Tinji}.
S. K.

Toronto slomio Minnesotu u drugom dijelu

Reuters

Premijer liga BiH za stonotenisere

poena, te Glenn Davis sa 22 poena, osam skokova i pet asistencija. U drugom poluvremenu je i Toronto slomio Minnesotu za 105:86 pobjedu, i treba re}i da Minnesota igra bez sto`ernih igra~a Lovea i Rubija, pa je Andrej Kirilenko (17 poena, {est skokova, te po tri asista i blokade) bio premalo za uspjeh gostiju. NBA liga, nedjelja: New York - Philadelphia 100:84, Orlando - Phoenix 115:94, Toronto - Minnesota 105:86, Oklahoma City - Atlanta 95:104, LA Lakers - Detroit 108:79.

LIGA 12 Borac dobio Servetium

Mladost bolja od Vogo{}e
U derbiju drugog kola mu{ke stonoteniske Premijer lige BiH, odigranom u Vogo{}i, Mladost je kao gost savladala Vogo{}u sa 4:3. U ostalim susretima postignuti su ovi rezultati, subota: Kreka Mostar 1:4, Stens 73 - STAD 2:4, nedjelja: Stens 73 - Alad`a 1:4, Bosna - Mladost 0:4. Na tabeli Premijer lige vodi Mostar sa {est bodova, a drugo mjesto zauzima sarajevska Alad`a.

Posu{je deklasiralo Kakanj
Dvije utakmice tre}eg kola Lige 12 ko{arka{kog prvenstva Bosne i Hercegovine odigrane su u nedjelju, a pobjede su upisale ekipe Posu{ja i banjalu~kog Borca. Posu{je je na svom parketu deklasiralo Kakanj sa ubjedljivih 90:57. Ipak, nakon prvih 20 minuta ~inilo se kako }e doma}i imati dosta problema sa Kakanjcima, ali u nastavku su razbili svoje goste. Nakon plus pet na poluvremenu (41:36), u drugom dijelu je Kakanj ubacio svega 21 poen, a Posu{je ~ak 49, {to je zna~ilo potpunu katastrofu gostiju (90:57). Posu{je je do pobjede predvodio Ivan Begi} sa 25 poena, dok je za Kakanj Narcis Begovac ubacio 17 poena. Borac je na doma}em parketu rezultatom 71:63 savladao ekipu Servetiuma. Banjalu~ani su nakon prvog poluvremena imali osam poena prednosti, {to su na kraju utakmice uspjeli i sa~uvati za kona~nu pobjedu. Najefikasniji u pobjedni~kom sastavu bio je Ranko Ivi} sa 20 poena, a kod gostiju Neboj{a Makimovi} je ubacio 14 poena.

Veliki uspjeh malog kluba iz Klju~a

Otvoreno prvenstvo u taekwondou Bijeljina 2012.

SEDAM ZLATNIH MEDALJA ZA NOVI GRAD
Uspjeh mladih stonotenisera: Kenan Ja{arevi} i Haris Hrn~i}

Ja{arevi} dr`avni prvak
Ovog vikenda u Vitezu je odr`ano drugo kolo dr`avnog prvenstva u stonom tenisu u kategoriji subkadeta. ^lan Stonoteniskog kluba Sana Klju~ Kenan Ja{arevi} osvojio je prvo mjesto i time se okitio titulom prvaka dr`ave u svojoj konkurenciji. Za njegov klub nastupali su jo{ i Haris Hrn~i}, koji je osvojio tre}e mjesto i bronzanu medalju, te Amer Kalabi} i Edin Ha`bi}, koji su pro{li grupnu fazu takmi~enja, ali su izgubili u eliminacijama. Na ovim odli~no ostvarenim rezultatima mladim stonoteniserima iz kluba Sana Klju~ li~no je ~estitao selektor mlade bh. reprezentacije Danijel Berezovski.
F. BENDER

Takmi~ari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo ostvarili su jo{ jedan u nizu uspjeha. Na tek okon~anom otvorenom prvenstvu u taekwondou, Bijeljina Open 2012, ekipa Novog Grada ostvarila je 31 pobjedu i vratila se sa ukupno 12 medalja i to sedam zlatnih, ~etiri srebrene i jednom bronzanom, a na osnovu pojedina~nih rezultata osvojeno je 4. mjesto ekipno u ukupnom poretku takmi~enja. Za najbolje takmi~are prvenstva progla{eni su predstavnici Novog Grada Adna Bori} i Kerim Omerbegovi}. U organizaciji taekwondo kluba

Sokol iz Bijeljine takmi~enje je okupilo 380 takmi~ara iz 26 klubova iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Tim Novog Grada nastupio je sa 15 takmi~ara. “Ovo je ve} dvadeseti nastup na{eg tima u ovoj godini i o~igledno je da su na{i takmi~ari, sa svakim izlaskom na tatami, sve bolji i bolji. Solidan uspjeh na{e ekipe, me|u veoma jakom i brojnom konkurencijom, ostao je veoma zapa`en. Pogotovo kada se uzme u obzir da su u Bijeljini uzeli u~e{}a isklju~ivo takmi~ari na{e kadetske selekcije. U svakom slu~aju, ve} u

narednom periodu, ta~nije 17. novembra, na{i najbolji kadeti }e u~estvovati na takmi~enju u Slova~koj. Turnir u Bijeljini bio je izbornog karaktera i poslu`io je da se stekne bolji uvid u formu na{ih takmi~ara” izjavili su treneri kluba , Belmir Berberovi} i Haris Husi}. Zlatne medalje:Asja Kla~ar, Ned`ad Husi}, Kerim Omerbegovi}, Sadmir Habibovi}, Adna Kla~ar, Adna Bori} i Delila Rami}; Srebrene medalje:Jusuf Ali Ra{idagi}, Edna Abaspahi}, Emir Memi{evi} i Muhamed \onko; Bronzana meA. M. dalja: Lejla Tutund`i}.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

50

OGLASI

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Kova~i}ima za ve}i u Novom Sarajevu ili Centru. Tel: 062/449-929.sms SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa grijanjem na ^. Vili I blizu Merkatora, 300KM+re`ije. Tel. 033/678-117.k IZDAJEM sobu studentici Grada~a~ka 120/II ^. Vila II informacije na. Tel: 640-200.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samcima mo`e i bra~ni par 150Km. Tel. 061/358-772.k CENTAR strogi centar, trosoban, namje{ten, eta`no, III kat, parking, zaposlenim, povoljno. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru studentima. Tel. 033/615-544.k DJEVOJKAMA izdajem dvokrevetnu sobu Mula Mustafe Ba{eskije br. 3. Tel. 061/252-663.k IZDAJEM gara`u u ul. ^ekalu{a ~ikma br. 8. Mob. 061/926-212.k IZDAJEM pos. prostor preko puta Suda, 36m2, [enoina 6. Mob. 062/326886.k OPREMLJEN stan 40m2, ul. H. Kre{evljakovi}a. Mob. 061/835-865.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, dvijema djevojkama, cen. gr. P. Ribar, Hrasno. Tel. 544-863, 061/809-336.k IZDAJEM gara`u prostranu, na Ko{evskom brdu. Mob. 062/008-931.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM samcima jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, u blizini studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM p{olunamje{ten jednosoban stan na Trgu Heroja. Mob. 061/337-764.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, studentici. Zmaja od Bosne 28. Tel. 613-251.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant, ^engi} vila. Mob: 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan, Nova Breka, ul. Jovana Bijeli}a. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAN Grbavica 55m2 VI kat. Tel. 063/157-832.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k VI[E STANOVA u Centru Austrougarska gradnja od 75m2 do 170m2. Tel. 062/758-330.k KU]A Kova~i 150m2 +gara`a na 300m2 placa. Tel. 063/157-832.k STAN Breka 79m2 I. Mujezinovi}a I kas. 48m2 H. Su{i}a sa ba{tom. Tel. 062/758330.k STAN Breka 105m2 dvoeta`ni H. Su{i}a. Tel. 061/299-911.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 77m2 Dobrinja C5, II sprat, 2 terase, 2 mokra ~vora, plin. Tel. 061/530-925.k PRODAJEM plinsku pe} novu i {poret na drva Metalac. Zvati na tel: 061/553633.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova, 300 KM. Tel. 532-497.k RAKIJA kvalitetna prepe~enica {ljivovica i jabukova~a od 45% cijena 7 KM litar. Tel. 061/893-105.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM mobitel Nokija 2 kartice cijena 150Km. Tel. 065/776-942 Sarajevo.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob.

MALI OGLASI
KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM romane, knjige, plo~e, razno, dolazim na adresu. Mob. 061/165-248.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

51

SREDNJOBOSANSKI kanton kerami~arske usluge radi. Tel: 063/684-566.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k IZVODIM sve vrste gra|evinskih radova ~istim, podrume, tavane sa svojim prevozom, zvati na Tel: 062/373-535.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k VK BRAVAR, popravlja brave, pravi ograde i gitare. Mob. 062/907-356.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k UREDNO i pedantno, ~istim i odr`avam mezare i grobove. Mob. 061/203-772.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 100 KM, 2-sobni oko 150 KM, 3-sobni oko 200 KM. Mob. 062/073-760, 630332.k MOLER brzo, ~isto i povoljno radi molersko-farbarske usluge. Mob. 061/331932.k DAJEM instrukcije ih hemije, studentima i u~enicima. Mob. 062/331-174.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k USPJE[NO uni{tavam buba{vabe, garancija tri godine. Mob. 061/605-437.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBANI prazni i namje{teni stanovi za najam. Tel: 061/350-448.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k POTREBNA pomo}na radnica restoranu Op{tina Stari grad. Tel. 061/173835.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Kontakt telefon: 033/717-061.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM klasi~ni namje{taj, spava}a soba, komoda, vitrina, puno drvo orahov furnir. Tel. 033/201-221, 062/921419.k PRODAJEM kau~, malo upotrebljavan. Mob. 061/926-212.K

061/809- 763.k PRODAJEM ugao na izvla~enje kao nov. Tel: 061/411-096 i 537-908.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM nove `enske ~izmice ko`ne uvozne br. 37-38 i mu{ke cipele br. 43 uvoz. Tel. 033/616-787.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM novu bundu od nutrije, dueu i 2 {ubare. Mob. 066/966-105.k PRODAJEM auto sjedalicu Chico, 50 KM, hranilicu s to~ki}ima, 50 KM, kreveti} drveni s ladicom, 70 KM. Mob. 061/161-461.k PRODAJEM harmonika vrata. Mob. 061/199-845.k GALERIJA za kombi, fabri~ka, 150 KM. Mob. 061/274-450.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjesek~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000 IZDAJEM astudentu namje{tenu sobu sa zasebnom kuhinjom i banjom, povoljno, ul. Merhemi}a trg 19, Ciglane. Mob. 061/745-745. 1665 IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Kova~ima, Ba{~arsija.Tel: 062/751738.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici. Mob. 061/132-359.k IZDAJEM gara`u u centru grada, ul. [trosmajrova. Mob. 061/908-587.k IZDAJEM poslovni prostor 60m2 odli~na lokacija, pogodan za sve djelatnosti. Tel. 610-151 poslije 17 sati.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod Pozori{ta-Sarajevo, zasebno grijanje, kab. satelitska, klima, blind vrata, parking mjesto. Mob. Mob. 061/133191.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k DOBRINJA Mustafe Latifi}a 60m2, 1 spra, bez stvari 300KM. plinsk grijanje. Tel: 066/995-944.k IZDAJEM dvosoban renoviran namje{ten stan u Hrasnom. Tel. 061/453-399.k IZDAJEM 2 poslovna prostora, zgrada papagajke, jedan 40m2 a drugi od 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno. 650 KM. Tel: 061/170461.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili. Mob: 061/183-437. IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM sobu djevojci kod Gra|. fakulteta i Medic. fakultet,a cen. grij. kupatilo. Tel. 033/213-629.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, ul. Trebevi~ka. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u centru grada. Tel. 070/201-479.k PRODAJEM stan 71m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ul. Zagreba~ka kod OHR-a. Tel. 060/3219639.k

TEHNIKA
PRODAJEM plinsku pe} na od`ak, kuhinjsku mapu-nova. Tel. 062/468-356.k PRODAJEM polovnu ve{ ma{inu Gorenje. Mob. 061/778-402.k [PORET, struja-plin, Kon~ar, 80 KM. Mob. 065/346-222.k

VOZILA
PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Zastavu 101, o~uvanu, registrovanu. Mob. 061/623-131.k PRODAJEM Opel Corsa 1,2 benzin registrovana. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM Mercedes 230C, 1998. godina u ispravnom stanju. Tel. 062/577638.k PRODAJEM Opel Kadet, 1988 godina, u voznom stanju. Tel. 214-090.k DIJELOVI za Golfa I D i za benzinca, novi i valjak za peglanje. Tel. 033/619-184 i 061/449-822.k POLO 1,4 benzinac, prvi vlasnik, pre{ao 58.000 km, puna oprema. Mob. 061/555270.k PRODAJEM za golf 2, 3, 4 alnaser altenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

PRODAJEM dugu bundu od zeca iz Njema~ke, duga crna dlaka. Mob. 061/159507.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat super Slavica i Pfaff u koferu, 2 plinske grijalice + punu bocu 5 kg, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM profesionalnu obu~arsku ma{inu Singer, ljevica, 300 KM. Mob. 061/160-439.k PRODAJEM nove planinarske cipele. Mob. 061/514-301.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM Gril za pe~enje pili}a 500KM. Tel. 061/375-168.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob:061/482-882. 001

PRODAJA
PRODAJEM dvoiposoban stan 78 m2 sprat 2 lok Ciglane ul. Husrefa Red`i}a cijena 176 000 km. Tel: 061/825-679.sms TRAVNIK u strogom Centru prodajem 4-sobni adaptiran stan 120m2 II sprat, eta`no, grijanje, svi priklju~ci.Cijena 400 eura/m2. Tel. 061/158-794.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. MOJMILO, Olimpijska, 79m2, VP, 1.300 KM/m2, ^engi} V. ul. f. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k JEDNOSOBAN, 34m2 - centar, I sprat, ul. Zaima [arca br. 98, Sarajevo, bez posrednika, fiksno 72.000KM. Mob. 062/225-508.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172948. 001

INSTRUKCIJE iz njema~kog, bosanskog i esperanta, daje iskusni nastavnik, dolazim 2 sata=15 KM. Tel. 659-750, 066/897-870.k POTREBNE instrukcije iz latinskog. Mob. 062/008-931.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u nove i stare sdanitarije, ~i{~enje kanala. Mob. 061/779969.k INSTRUKCIJE za osnovce svi {kolski predmeti uklju~uju}i engleski i njema~ki jezik.Tel. 061/670-078, Novo Sarajevo.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 062/916-472.k FARBAM stolariju, ograde i ostranjujem feke na zidovima i plafonima. Tel.066/068-461.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara instalacija vindowsa ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654-140.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k

ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

OSTALO
PRODAJEM tribine, ~eli~na konstrukcija, trajno za{ti}ena 350 sjedi{ta. Tel. 610-151, iza 17 sati.k ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106-540.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM `enku-labrador, 1,5 god. sa rodovnikom. Tel. 057/233-328.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu, za 2m bukovih drva iscjepanih, ili 200 KM. Tel: 061/553-633.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate braun. Tel:061/323906.k

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM umjetni~ke slike starinske sablje, ordenje, ordenje, baklje i metalje od Olimpijade. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zlatne statove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553640.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k

MIKADO Platnene roletne 25,00KM/m, Al. `aluzine, trakaste zavjese, vanjske PVC i alu. roletne, gara`na rolo i harmonika vrata. Mob. 061/551-515 i 033/789-999. 1601

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 458 PROF.dajem sate gitare. Tel: 063/930078.sms “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po odgovoru. Tel. 061/841-309.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
na{em cijenjenom kolegi

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

[estog novembra 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a najdra`a

POSLJEDNJI POZDRAV

ZEMA BITI], ro|. DELI]
6. 11. 2011 - 6. 11. 2012.

HAJRI DAUTBA[I]U

Sa beskrajnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{e sje}anje i uspomene. Tvoji: suprug Muharem, sin Suvad, k}erka Sabina sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Ul. Alojza Benca 1/IV.
933

Pamti}emo tvoju dobrotu i ~estitost. Guverner Kemal Kozari}
952

ZAHVALNICA
Povodom lije~enja na Neurolo{kom odjelu Kantonalne bolnice Zenica na{e drage

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA - MEDIHE GAVRANOVI]
dugujem veliku zahvalnost svim ljekarima, a posebno prim. dr. Mirsadi Hod`i}, {efu intenzivne njege i prim. Rahmanu Kova~u, {efu Odjela, na izuzetnoj stru~nosti i ljudskom odnosu prema svim pacijentima. Velika hvala vrijednim i po`rtvovanim medicinskim sestrama, kao i drugom osoblju. Porodica
951

MURIS SUDO (SALIHA) KARIN^I]
1952 - 2012.

had`inica \ULKA (HIMZE) ZUKI], ro|. KULOVAC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 80. godini.

iznenada preselio na ahiret 5. novembra 2012. u 61. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 6. novembra 2012. godine (22. zu-l-hid`d`e 1433. h. g.) u 14 sati ispred D`indijske d`amije, poslije ikindija-namaza, a zatim na gradsko mezarje Trnovac. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u D`indijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Atifa, k}erke Amela i Indira, unu~ad Ademir, Adna i Mia, zetovi Mustafa i Ademir, {ure Mirsad i Muhidin, svastika Mirsada, snahe Sabina, Slavica i Senada, porodice Karin~i}, ^elikovi}, Salkovi}, Br~anovi}, Kova~evi}, Mustajba{i}, [tauber i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. novembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Gazije - Rogatica. O`alo{}eni: suprug had`i Sunija, sinovi Enes i Muhidin, k}erke Bisera i Sedina, snahe Mersida, Izeta i Jadranka, zetovi Omer i Muharem, unu~ad Ermin, Edin, Muamer, Arijana, Berina, Dijana, Midheta i Amina, sestra Mejra, bra}a Nusret, Hilmo i Mujo, svak Enver, snahe Galiba, Mersida i Sena, zaove Ai{a i Alija, brati}i i brati~ne, sestri}, te porodice Zuki}, Kulovac, Kutlovac, Tabakovi}, [ov{i}, Aljevi}, Bajraktarevi}, Hrustemovi}, [uvalija, Konakovi}, Gazija, Kozadra, Alagi}, Mili}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. gornjevakufska 25. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

USLUGE
DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796.k ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije, vr{im zamjenu konvektora i stale popravke na grijanju. Mob. 061/922-476.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k MOLERSKO-farbarski poslovi, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/323-906.k ELEKTRI^ARSKE usluge TA pe}i, el. bojleri, banjski indikatori, uti~nice, plafonjera, grijalice i ostali aparati. Tel. 061/048-497.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga povoljno. Mob. 061/268-442.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 219-761, 061/234-026.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 216-373, 061/928535.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k

KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 541-878, 062/421-050.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu trakama i podrnim najlonima. Mob. 061/606-441.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, sa radnom snagom. Mob. 0617227-189.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k- NA\ENO

S bolom u srcu javljamo svim ro|acima i prijateljima da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ZORKA VILU[I], ro|. MAD@AREVI]
1936 - 2012.

FETHIJA ([EFIKA) KADRI]

pre mi nu la 5. no vem bra 2012. u 5 sa ti u 77. go di ni. Ispra}aj i sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u srijedu, 7. novembra 2012. godine, u 14 sati na groblju Husino. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: suprug Petar, k}erka Milica, sin Zdenko, zet Tomislav, snaha Zumreta, unuci Zvjezdan i Sandro, brat Mijo sa obitelji, sestra Mara, obitelji Vilu{i}, Mad`arevi}, Pranji}, Konki}, ostala rodbina i prijatelji
000

preselila na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 60. godini poslije kratke i te{ke bolesti. D`enaza }e se obaviti 6. novembra 2012. godine u 14 sati poslije ikindija-namaza u haremu d`amije u Hrasnici, a ukop obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. O`alo{}eni: brat Hajrudin, sestre Hedka, Hasija, sestri} Sead, porodice Kadri}, Hrnjevi}, Hasanbegovi}, Svraka, Grci}, Beganovi}, Mla}o, Mehmedagi}, Ba{i}, Sari}, Hara~i}, Had`iabdi}, Popara, Rov~anin, Muratovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u mesd`idu u Hrasnici.
000

RAZNO
PRODAJEM Hylasse ampule 300 IJ ja~ina 6 ampula va`e do 3.2016.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

mom dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

ENVERU ]ERIMOVI]U

U dubini moje du{e `ivje}e lijepo sje}anje na na{e prijateljstvo i prijateljstvo na{ih porodica dok hodamo na ovom dunjaluku. Tvojim preseljenjem ni{ta ne}e biti kao prije. Neka je veliki rahmet i lijep d`ennet tvojoj plemenitoj du{i `eli ti tvoj ahbab Mustafa Mehanovi} sa porodicom i uposlenicima firme “A`urnost” d.o.o Sarajevo

950

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i RAMIZ ef. (BE]IRA) DUMANJI]

HALIM (ISANA) [EHOVI]

ZIFA (AVDE) [AHOVI], ro|. [ILJAK

preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Behija, sin Bilal, k}erke Latifa i Lejla, bra}a Ibrahim, Dervi{ i [aban, snahe Sulejmana, Mevlija, Munira i Kasima, brati}i D`evad, Izet, Nihad, Kemal i Haris, brati~ne Alma, Sanela, Amela i Azra, {urjak Enver [titkovac sa sinovima Hazimom i Hakijom i k}erkom Nizamom sa porodicama, Damir i Jasmina sa porodicama, te porodice Dumanji}, [titkovac, Ferhatovi}, Su}eska, Rad`o, Karaman, U`i~anin, Helji}, Arnautovi}, Brankovi}, Huremovi}, Su{i}, Imamovi}, Osmanovi}, Kulovac, Mednolu~anin, Dedaji}, Hod`i}, ^av~i}, [abanovi}, Vatre{, Zimi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u gradskoj d`amiji u Vogo{}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo - Aleja veterana. O`alo{}eni: supruga Refida, sinovi Nermin i Hajrudin, snaha Elma, unuke Lejla i Naida, brat Aziz, sestra Fatima, zetovi Omer i Mustafa, snaha Sena, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Dervi{ i Refid sa porodicama, te porodice [ehovi}, Sulji}, Husovi}, Omanovi}, Telo, [abanovi}, Klinac, Ramovi}, Glu{ac, Gro{onja, Durak, Mehmedagi}, Hodovi}, Be~kovi}, Klapuh, ^elo, Stovrag, Dikonja, Muco, Brkovi}, Sinanovi}, Hajdarevi}, Muratovi}, Bukva, Ahmi}, ^engi}, Dedovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije u Ulici oslobodilaca Sarajeva br. 9/IV - Dobrinja 1.
000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. novembra 2012. godine,, u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: suprug Mehmed, sin Senad, k}erka Senada, snaha Zilha, unuke Berina i Nejra, brat Zi}rija, sestra Ziza, zet [ukru, brati}i, brati~ne, sestri}i, setri~ne, te porodice [ahovi}, [iljak, Kara~i}, Tiro, Podrug, D`ani}, ^engi}, Brankovi}, Hodo, Palavra, Aganspahi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, Ul. Semira Fra{te 2. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI SELAM

dragoj kom{inici i prijateljici

[estog novembra 2012. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg sina, tate, mu`a, brata i zeta

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu majku

ARMINA (IBRAHIMA) IBRAHIMPA[I]A
MIRSADI HAD@OVI]
Imala si veliko srce, puno ljubavi za sve. Hvala ti za tvoju dobrotu i plemenitost. Neka te dragi Allah nagradi d`ennetom Sabiha Kazi} sa porodicom
1695

20. 2. 1969 - 6. 11. 2009.

HAJRIJA SPAHI]
6. 11. 1987 - 6. 11. 2012.

Dragi na{ Armine, tuga koja je nastala tvojim preranim odlaskom ne jenjava. Ostaje nam vjera i molba dragom Allahu d`.{ da ti podari smiraj i lijepi d`ennet. Tvoji: otac Ibrahim, sinovi Faris i Mirza, supruga Amila, sestra Amila, te D`emal, Fata, Nud`ejma i Nidal
943

Sinovi: D`eko [emsudin sa porodicom i Salko Selimovi} sa porodicom
949

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HUSNIJA (HASIBA) ADILOVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Rabija, k}erke Amela i Aida, zet Edin, unuk Ajdin, bra}a Ragib, Mujo i Murat, te porodice Adilovi}, Sijer~i}, Ra{ljanin, Kora~, Suljevi}, Asoti}, Had`ifejzovi}, Jahovi}, Fazli}, Brbutovi}, Biberovi}, Hajradinovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Bjelave. Ku}a `alosti: Ul: [ekerova br. 4.
002

U dubokoj tuzi obavje{tavamo sve na{e drage da je

Adio Benito! Posljednji put, sa ovoga svijeta, dobri moj ade{u i ahbabu!

TU@NO SJE]ANJE

na dragog

DESANKA GAKOVI], ro|. LU^I]
preminula 4. novembra 2012. u 85. godini. Sahrana na{e drage majke i bake obavit }e se u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica Gakovi}
000

Bio si {eret i dobri~ina, kakve se ra|aju, `ive i umiru - samo u sarajevskoj ~ar{iji! Gdje god si i sa kim si, ja znam da je njima veselo s tobom, a znam i kad se osami{ ili spava{ - da o Saraj’vu sanja{... Braco Kulenovi}
001

AZERA
Tvoja Irina
926

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAJRUDIN (HILME) ALIBEGOVI]

VLADIMIRU POLOVINI

BISERA (HAKIJE) BEGOVI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: Ida, Adi i Adnan Arslanagi}, te porodice Karamehmedovi}, Arslanagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji, radne kolege i kom{ije
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: supruga Almasa, brat Muharem, sestre Emina i Jasminka, tetke Hana i Sadeta, zetovi Hajrudin, Ra{id i Tarik, punica Zumra, snahe Zineta, Adisa, Amira i Ines, daid`inice Nisveta i Sabina, brati}i Emir i Amir sa porodicama, sestri}i Edin i Jasmin sa porodicama, sestri~ne Edina i Aida sa porodicama, te porodice Alibegovi}, \ulbi}, [ehi}, Melez, Elezovi}, Ke~anovi}, Bajramovi}, Mujakovi}, Buljuba{i}, Hondo, Genorio, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, Ul. paromlinska 55 C. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Od kom{ije Ranka [ilj i njegove porodice
940

SJE]ANJE

na

ATU HEBIBA

~estitog ~ovjeka i dragog prijatelja. Vera i Braco Alikalfi}
946

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi i nikad pre`aljeni sin, brat i suprug

55

JUSUF (DERVE) GUTA

VLADIMIR (BRANKA) POLOVINA

preselio na ahiret nakon kra}e bolesti u nedjelju, 4. novembra 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Zijo, snahe Suada i Zahida, unu~ad D`enan, Kemal, Emir, Edin i Nejla, snaha Belma, praunuka Berina, brat Hamid, sestre Hankija i [emsa s porodicama, snahe Fata i Bisera sa porodicama, svastika Fadila i bad`o Suljo sa porodicom, {ure Zahir i Salko sa porodicama, te familije Guta, ^oko, [ahovi}, [kamo, Osmankovi}, Halilagi}, Klino, Efendi}, Katana, Karahod`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici [kaljin sokak br. 18.
002

preminuo 2. novembra 2012. u 52. godini. Sahrana milog nam pokojnika }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, na groblju Vranje{ - Lukavica u 14 ~asova. O`alo{}eni: majka Olga, sestra Milica, supruga Dragana, tetke Sojka, Zora i Dara, stri~evi Ilija i Mima sa porodicom, strina Luca, punica Mira, ro|ak Slavko Do{lo sa porodicom, rodice Milka, Mirjana i Mira, zet Ray, svastika Vlasta sa k}erkom Ivonom, te porodice Polovina, Gavrilovi}, Krstovi}, Do{lo, Nosovi}, \oki}, Mla|en, @ugi}, Kula{inac, Josipovi}, Jaj~anin kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
939

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

GALIB SALEM (MEHMEDA) TANOVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 71. godini.

MILO[ MI[O STANIMIROVI]
6. 11. 2011 - 6. 11. 2012.

D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Jasmin, k}erka Aida, zet Sadik, snaha Edisa, unuka Selma, sestre Saliha, Sabaheta i Safija, zetovi Ibrahim, Fahrudin i Muhamed Dino, te porodice Tanovi}, Gvozden, Karahmetovi}, Hasanovi}, Pa{agi}, Haznadarevi}, Dizdar, Mehanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
030

Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: Mira, Sanja, Emir, Alen i Boris

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. kunovska br. 5/prizemlje - Dobrinja II.
002

Danas se navr{ava godina otkako nije sa nama na{ prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremajte se -(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dragom prijatelju

MILO[ MI[O STANIMIROVI]

[ERIJU

IBRO (ALIJE) JA@I]

Svaki dan mislimo na Tebe i svaki dan nam nedostaje{... Prijatelji Sija i Muhamed sa djecom
030 938

od Ranke i Zlate

preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. novembra 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Je`eprosina - Bjelimi}i. O`alo{}eni: sin Alija, k}erke Ziba, [emsa i Jasmina, snaha Edina, zetovi Re{ad, Alija i Adem, unu~ad Alma, Anela, Senad, Armin i Nejra, snaha Zibija, brati} Suad, brati~na Suada, sestri} Senad, sestri~na Sena, teti}i i teti~ne, bad`o Meho, svastika Hava, te porodice Ja`i}, [urkovi}, Paji}, Ljevo, [ito, Granulo, ^opra, Priganica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije na Otoci, sa polaskom u 11 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

SJE]ANJE

LJUBICA DROBAC, ro|. ANDRIJEVI]
6. 11. 1964 - 6. 11. 2012.

S ljubavlju, njeni najmiliji
937

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENVER (FEHIMA) ]ERIMOVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Amira, sinovi Nedim i Nihad, unu~ad Din, Emana i Daris, snahe Mirha i Aida, brat Ekrem i snaha Emina, brati} Amel i brati~na Melika sa porodicama, daid`e Hamo i Ahmed sa porodicama, tetka Rapka i tetak Reuf sa porodicom, Mineta sa porodicom, tetka Remza Fehimovi}, daid`i~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, prije Fata i Vasva, prijatelj Mustafa Muharemovi} i Sena, te porodice ]erimovi}, Mujki}, Cico, Kara~i}, Tan~ica, Sara~evi}, Peku{a, Voloder, Alihod`i}, Musi}, Bakal, Pa{i}, Ha}imi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 27/II, ^engi}-Vila - Kvadrant.
002

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e najdra`e

BURAZEROVI]

MUGDIM (GALIBA) D@ANANOVI]
preselio na ahiret u 59. godini, u [paniji, nakon kratke i te{ke bolesti. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare, Sarajevo. O`alo{}eni: majka [efika, supruga Mirzeta, k}erka D`enita, sin Nedim, daid`a [efik, tetke Neska, Ismeta, Razija i Vehba, {ura had`i Muharem, svastika Mirhunisa, tetci had`i Vekaz i Hamdo, amid`a Ahmed, teti}i, teti~ne, daid`i}i, daid`i~ne, te porodice D`ananovi}, Pe{to, U{tovi}, Za~iragi}, Kulenovi}, Had`imuratovi}, Katica, Korjen, Brankovi}, Komarica, [ahinpa{i}, Zuki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u d`amiji na ^engi}-Vili. Ku}a `alosti: Ul. D`emala Bijedi}a br. 35/III.
000

D@IHAD
10. 10. 1981 - 6. 11. 2012.

NAMIK
6. 11. 1992 - 6. 11. 2012.

h. DIKA
6. 11. 2008 - 6. 11. 2012.

Beskrajno ponosni na va{e dostojanstvo, ~estitost i hrabrost sa kojima ste `ivjeli ovaj `ivot, svakodnevno vas se sje}amo sa na{om djecom i unucima. Va{i: D`enan, D`enana i Damir sa svojim porodicama
936

POSLJEDNJI SELAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

mom dragom bratu

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENVER (FEHIMA) ]ERIMOVI]

NURKO (HAMIDA) ^AN^AR
preselio na ahiret u nedjelju, 4. novembra 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 6. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Obad. O`alo{}eni: supruga Zineta, sinovi Hamdo, [a}ir i Mujo, k}erke Vasvija, Hasnija i [a}ira, snahe Envera Biba, Azra i Sanela, zetovi Rasim, Sabit i Sabit K, unu~ad Izudin, Mersudin, Emin, Elvis, Elvira, Minela, Lejla, Mevludin, Mevzet, Lamija, Omer i Adem, praunu~ad Ajdina, Almin, Ajna, Nedim, Bakir i Melisa, {urjaci Bajro, Vahid i Ra{id, svastika Dervi{a, {uri~na Dika, te porodice ^an~ar, Drakovac, Mrakovi}, Kepe{, Muharemovi}, Kadri}, D`ani}, Peljto, ^au{evi}, Koljenovi}, Kurti}, Pedljak, Aganovi}, Kari}, Kulovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Molimo dragog Allaha d`.{ da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

IN MEMORIAM

Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun. Sestra had`i Rabija i had`i Reuf Kara~i} sa porodicom
002

na{em istaknutom sportisti
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom “BOJCU”

MUGDIMU D@ANANOVI]U
S po{tovanjem, FK Bosna - Sarajevo
931

MI[O TALAJA
6. 11. 1988 - 6. 11. 2012.

ENVER (FEHIMA) ]ERIMOVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

S tugom i sje}anjem, supruga Mira
910

Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun. Tvoji: Nermin, Amela, Amna, Atan, Mirza i Leila
002

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
U utorak, 6. novembra 2012. godine, navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret moga dragog oca

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

57

[estog novembra navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog daje

prim. dr. ABDULAH ZIJO (AHMED) KAPETANOVI]
doktor stomatologije

ATAUDINA ATE HEBIBA
6. 11. 2011 - 6. 11. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}u uspomenu na tebe. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bakijskoj d`amiji (Sagrd`ije). Tvoj sin Kenan
923

S ljubavlju i po{tovanjem, Zlatan i Goran
915

SJE]ANJE

Danas, 6. novembra 2012, navr{ava se tu`na godina od smrti dragog brata, {ure i daje

Danas, 6. novembra 2012, navr{ava se godina od smrti dragog supruga, oca i djeda

ATAUDINA ATE HEBIBA
6. 11. 2011 - 6. 11. 2012.

ATAUDINA ATE HEBIBA
6. 11. 2011 - 6. 11. 2012.

^uvamo najljep{e uspomene, s tugom, ljubavlju i ponosom na Tebe. Sestre Amira, Zafra i Edina sa porodicama
913

@ivot na{eg najdra`eg ugasio se u trenutku, ali vjernost, ljubav i po{tivanje prema tebi ostaje vje~no. Supruga Antonija Zvonka i k}erke @enja i Sandra sa porodicama
914

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

[estog novembra 2012. navr{ava se 20 godina od smrti moje drage mame

NEDELJKU SKENDER
5. 11. 1997 - 5. 11. 2012.

CECILIJE GU[O, ro|. HORVAT

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju, S ljubavlju i ponosom, porodica
111

sin Jasmin sa porodicom
919

Danas se navr{ava sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a plemenita i draga SJE]ANJE

prof. FAZLIJA ALIKALFI]

MIRSADA (D@AVIDA) HAD@OVI]

Sve {to si bila i {to si nam dala ostaje u nama. Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet. Porodica

Njegova djeca
893

Tevhid }e se prou~iti u utorak, 6. novembra, u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ul. Behd`eta Muteveli}a 23/5, stan ]ori}.
929

58

PREDAH

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Komunikativnost i snala`ljivost pomo}i }e vam da u~vrstite svoju poziciju. Impresionirani va{im kvalitetama, nadre|eni }e vas po~eti promatrati u novom svjetlu. Dan je idealan za dru`enje i izlaske. Zra~it }ete posebnom privla~no{}u na koju niko ne}e ostati ravnodu{an, stoga biste mogli ste}i novog udvara~a. Prijat }e vam ve~ernji izlazak u veselom dru{tvu. Nemojte nasjedati na pri~e o lakoj zaradi. Izbjegavajte ulagati novac u mutne radnje i radije po~nite razmi{ljati o povoljnom na~inu za {tednju. Partner ne}e imati previ{e strpljenja za va{e kritike i prigovore. Budite malo tolerantniji prema njegovim manama ukoliko ne `elite da vam uzvrati istom mjerom. Klonite se te{ke i masne hrane. Ne}ete o~ajavati ukoliko vam se omakne kakva gre{ka, jer }ete se uz pomo} {arma izvla~iti iz neugodnih situacija. Ipak, nemojte previ{e iskori{tavati ne~iju susretljivost. Raskinut }ete odnose koji vas ve} du`e vrijeme sputavaju. Iako vam ne}e biti lako, bit }ete svjesni da je to jedini na~in da krenete dalje. Puni ste energije, no bilo bi dobro da izbjegavate prevelike vratolomije. Previ{e }e vas poga|ati svaka kritika, ~ak i ako je dobrona mjer na. Umjes to da po ku {a te shva ti ti u ~e mu gri je {i te, po vu }i }ete se u sebe. Ne}ete biti od akcije i te{ko }ete prihvatati kritike. Odbit }ete sve pozive prijatelja, zavaliti se na kau~ i u`ivati u gledanju televizije. Lo{ san rezultirat }e umorom i slabom koncentracijom. Rado }ete dijeliti savjete mla|im kolegama. Svojim prijateljskim pristupom ste}i }ete po{tovanje i zahvalnost okoline. Osjetit }ete privla~nost prema jednom prijatelju. Nemojte poduzimati nikakve korake dok ne budete sigurni da to ne}e upropastiti va{e prijateljstvo. Iako ne}ete paziti {to jedete i kako `ivite, zdravstvene tegobe }e vas zaobilaziti. Ljutit }e vas tu|i nemar, a najvi{e ~injenica da niko ne po{tuje va{e mi{ljenje. Nemojte biti previ{e kriti~ni prema kolegama. Zaputite li se u izlazak, pripazite da ne pretjerate s alkoholom. Ohrabreni njegovim djelovanjem, bit }ete skloniji sva|ama i raspravama. Ne}ete imati volje ni energije za bavljenje sportom. Odr`ite kondiciju {etnjom u prirodi. Energi~ni i `eljni izazova, prionut }ete na rje{avanje najzahtjevnijih zadataka. Na taj na~in dokazat }ete nadre|enima da ste nezamjenjivi. Vrlo ste dru{tveni i komunikativni. Na va{u neupitnu privla~nost niko ne}e ostati imun, stoga pri|ite osobi koja vam je zanimljiva. Posjeta teretani ili fitnes-centru bit }e idealan na~in da potro{ite vi{ak energije. Nije povoljno vrijeme za ve}e nov~ane transakcije. Klonite se rizi~nih investicija i pazite kako raspola`ete te{ko zara|enim novcem. Ostavljat }ete dojam da ste sami sebi dovoljni. Samci, nemojte se previ{e uzrujavati ukoliko danas ne budete okru`eni udvara~ima. Nemojte pretjerivati s lo{im navikama, kako ne biste jo{ vi{e pali u mra~no raspolo`enje. Budite oprezni prilikom sklapanja novih partnerstava. Obratite vi{e pa`nje na svoj imid` i izbjegavajte davanje nepromi{ljenih izjava. Ako ste u vezi, poku{at }ete vratiti bliskost zajedni~kim izlascima s voljenom osobom. Samce }e privla~iti neobi~ne osobe s bogatim `ivotnim iskustvom. Sve zdravstvene tegobe bit }e usko povezane s psihi~kim nezadovoljstvom. Zalaganjem i marljivim radom izazivat }ete divljenje mla|ih kolega. Nemojte se za~uditi ako budu tra`ili va{e savjete. Poslovne brige potpuno }e vam okupirati misli. Izbjegavat }ete dru{tvo bli`njih, iako bi vam vi{e koristilo da s njima porazgovarate o svemu {to vas mu~i. U svemu }ete vidjeti negativne strane, a svojim pesimizmom bit }ete idealna meta raznim psihosomatskim smetnjama. Nemojte se ustru~avati koristiti svoj {arm da se izborite za bolju poziciju. Najve}e uspjeha ostvarivat }e Vodolije ~iji posao zahtijeva ma{tu i kreativnost. Osjetit }ete `elju za uzbu|enjem i zabavom. Nagovorite dru{tvo na izlazak, koji }e prema{iti sva va{a o~ekivanja. Preventivno se za{tite od virusa, po~nite konzumirati vi{e vitamina. Problemi }e sna}i male poduzetnike i sve one koji sara|uju s ~lanovima obitelji. Neslaganje u mi{ljenju moglo bi dovesti u pitanje budu}nost va{e saradnje. Problemi s uku}anima izbacivat }e vas iz takta. Imat }ete osje}aj da vas niko ni najmanje ne po{tuje, {to ne}e biti daleko od istine. Posvetite se sebi i stvarima koje vas opu{taju.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: adonis, nabori, emetik, ti, ega, brisa, e, liti, ini, minos, or, vaza, sinatra, embrioni, ri~, arsk, grci, a, izbori, orkan, malj, arome, ni, otac, skaske, vitaskin, amk, i, inka, timor, naser, miline, ade, boa, anam.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne umjereno obla~no, poslije podne ja~e naobla~enje, u sjevernim i centralnim predjelima sa ki{om i pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Na jugu suho. Puha}e slab vjetar, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna od 10 do 15, na jugu do 19 °C. Sutra prije podne prete`no obla~no sa ki{om, na jugu suho. U toku prijepodneva u sjevernim predjelima prestanak padavina i razvedravanje, poslije podne i u ostalim. U ~etvrtak prete`no sun~ano, u no}i naobla~enje. U petak prete`no obla~no, u no}i u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje sa ki{om. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Tiho i bez vjetra. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15 °C.

Iznad ve}eg dijela Evrope danas }e biti promjenljivo obla~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. Jak vjetar puha}e u oblasti zapadnog Mediterana, Crnog, Balti~kog i Sjevernog mora. Najhladnije }e biti na Skandinavskom poluostrvu i na sjeveroistoku Evrope sa temperaturom od 2 do 6, najtoplije na istoku Mediterana i na jugu Balkanskog poluostrva sa temperaturom od 21 do 27 °C. Na ve}em dijelu Balkana promjenljivo obla~no sa ki{om, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak zapadni. Maksimalna temperatura od 10 do 20, na jugu Gr~ke do 27 °C.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner Birsel... po~etak u 19.30 sati.

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
SARTR
1984
autor: George Orwell, re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}, igraju: Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi}, Jasenko Pasi} po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati omogu}uju detaljnije upoznavanje sa izlo`enim postavkama i kulturnom historijom BiH. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 15, 18, 19 i 20.30 sati.

mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

HALIMIN PUT
drama, re`ija: Arsen A. Ostoji}, uloge: Alma Prica, Olga Pakalovi}, Mustafa Nadarevi}... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BANJA LUKA

KINA
CINEMA CITY
SKYFALL

PARANORMALNA AKTIVNOST 4

KAMERNI
BOLEST PORODICE M.
autor: F.Paravidino, re`ija: Selma Spahi}, igraju: Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi}, Boris Ler, Miodrag Trifunov, Senad Alihod`i}, Muhamed Had`ovi} po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
SKYFALL
horor, re`ija: Henry Joost i Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt Shively... po~etak u 15.30, 17.15, 20.15 i 21.30 sati. triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 16.45, 18, 20.45 i 21.45 sati.

SARAJEVO

triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 14, 17 i 20 sati.

GALERIJE
BLACK BOX
Izlo`ba “Elema Monochromatic” u sklopu festivala Pravo Ljudski Filmski festival o ljudskim pravima/Human Rights Film Fest. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 12. novembra. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

DELFIN: PRI^A O SANJARU

MARKO MAKAKO
animirani, komedija re`ija: Jan Rahbek, glasovi: Mille Lehfeldt, Toke Lars Bjarke, Jess Ingerslev... po~etak u 16.15 sati.

96 SATI: ISTANBUL

USTANI^KA ULICA

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba radova studenata, profesora i suradnika Akademije likovne umjetnosti Sarajevo nazvane "Akademija u vremenu". Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 10. novembra, svakim danom osim nedjelje, od 10 do 18 sati. akcioni triler, re`ija: Olivier Megaton, uloge: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace... po~etak u 16 sati.

BORIS SMOJE
Izlo`ba radova Davorke An|eli} i Milomira Kova~evi}a Stra{nog, koja nosi naziv Ulice i lica, sje}anja. Rije~ je izlo`bi fotografija Milomira Kova~evi}a nastalih 1987. godine, kojima portretira kultna mjesta i ulice Sarajeva tog vremena. Djevojka sa tih fotografija, Davorka An|eli}, intervenirala je na njima ~etvrt vijeka kasnije, i dodala im nova lica i nove `ivotne pri~e. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 11. novembra.

BIHA]

animirana avantura, re`ija: Eduardo Schuldt, glasovi: Robbie Daymond, Debra L. Repashy, Michael Ferreri... po~etak u 14.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

HALIMIN PUT

triler, re`ija: Miroslav Terzi}, uloge: Gordan Ki~i}, Rade [erbed`ija, Jelena \oki}… po~etak u 22.15 sati.

DIVLJACI
triler, re`ija: Oliver Stone, uloge: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively… po~etak u 19.30 sati.

KINA
UNA
HALIMIN PUT
drama, re`ija: Arsen A. Ostoji}, uloge: Alma Prica, Olga Pakalovi}, Mustafa Nadarevi}... po~etak u 18 i 19.45 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
drama, re`ija: Arsen A. Ostoji}, uloge: Alma Prica, Olga Pakalovi}, Mustafa Nadarevi}... po~etak u 18.10 i 20.10 sati. Izlo`bu radova Igora Zergola, koji je pro{le godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Nastavni~kom odsjeku. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

TUZLA

PARANORMALNA AKTIVNOST 4

DIVLJACI
triler, re`ija: Oliver Stone, uloge: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively… po~etak u 17.55 i 20.35 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

DIVLJACI

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

POZORI[TA
NARODNO
SUMNJIVO LICE
triler, re`ija: Oliver Stone, uloge: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively... po~etak u 20 sati. autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Nijaz Alispahi}, igraju: Milenko Iliktarevi}, Milica Kero{evi}, Nikolina Ba{karad, Midhat Ku{ljugi}, Nenad Tomi}, Zlatko Jugovi}, Nermin Omi}, Adnan Omerovi}, Enver Hasi}, Sini{a Udovi~i}, Besim Tufek~i}, Nedim Malko~evi} po~etak u 19.30 sati.

PARANORMALNA AKTIVNOST 4
horor, re`ija: Henry Joost i Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt Shively... po~etak u 17.15, 19.10 i 21.05 sata.

horor, re`ija: Henry Joost i Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt Shively... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

ASTERIX I OBELIX U BRITANIJI 3D
komedija, re`ija: Laurent Tirard, uloge: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne... po~etak u 15.30, 17.45 i 20 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

[ANGAJ
ljubavna drama, re`ija: Marko Naber{nik, uloge: Senad Ba{i}, Asli Bayram, Sa{a Petrovi}... po~etak u 20.15 sati.

ZENICA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “[ta se desilo sa Zbirkom Draginje i Voje Terzic”. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 16. novembra.

KINOTEKA
DERVI[ I SMRT
re`ija: Zdravko Velimirovi}, uloge: Vojislav Miri} Voja, Velimir @ivojinovi} Bata, Boris Dvornik... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MUZEJI

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

METTING POINT
BILO JEDNOM U ANADOLIJI
drama, krimi re`ija: Nuri Bilge Ceylan,

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SKYFALL
triler,

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Real Madrid - Borussia D.
20.35 BHT1, FTV
NOGOMET: LIGA PRVAKA

Robinja Isaura
17.55 BHT

SE

RI

JE

Grof je mrtav. Svi sumnjaju da dvoboj nije bio pravedan, jer su se ~ula dva pucnja sa jedne strane. Leoncio je osumnji~en, ali uspijeva nagovoriti dvojicu svjedoka da la`u kako bi ga spasili. Zapovjedniku Almeidi se privi|a preminula supruga kako zahtijeva Isaurino osloba|anje...

Zvjezdana pra{ina
Stardust, 2007.

00.00 PINK

PORODI^NI
Re`ija: Matthew Vaughn Uloge: Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller, Robert de Niro, Michelle Pfeiffer…

Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz na{eg svijeta u ~arobno kraljevstvo Stormhold, koje se mje{tani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet ~arolija, mladi Tristan Thorn obe}a seoskoj ljepotici kako }e joj je donijeti. Hrabro kre}e u Stormhold, gdje ubrzo doznaje kako zvijezda nije meteorit, nego djevojka Yvaine. No, Tristan nije jedini koji tra`i Yvaine - tri vje{tice, koje predvodi Lamia, `ele da ih ona opet u~ini mladima; a kraljevi sinovi tra`e signal prava na krunu...

Larin izbor
20.00 OBN

33. Ton~i pobjesni nakon [imunove izjave da je Nikol njegova k}i. Ne `eli mu vjerovati, ali samouvjereni [imun nadvlada ga argumentima. Ton~i je potpuno shrvan saznanjem. Nikol napada Nelu, govori joj kako joj je uni{tila `ivot i da vi{e ne `eli imati ni{ta s njom. Ka`e joj da ju vi{e nije briga za vlastiti `ivot i da ju je uni{tila, zbog ~ega je mrzi. [imun je Ton~iju platio jam~evinu. Ton~i dolazi ravno k Neli u [imunovu vilu, zahtijeva od nje priznanje prave istine. Nela priznaje Ton~iju - Nikol nije njegovo dijete. Ton~i jednako kao Nikol napada Nelu zbog la`i i najgore mogu}e izdaje. Ka`e joj da ne vjeruje da joj ikad mo`e oprostiti. Ton~i se vra}a ku}i u vilu Zlatar. Lara pru`a utjehu Dorianu zbog smrti njegove sestre. Jakov svjedo~i njihovom prisnom razgovoru i postaje sumnji~av. Lara otkriva Karmen svoj plan. @eli napustiti Jakova i Zlaju kako bi ih po{tedjela patnje. Dinkovo i Dalijino vjen~anje treba zapo~eti, me|utim, Dalija kasni.

Povratak Sandokana 1
01.30 TV1
Il ritorno di Sandokan, 1996.

FIL

M

Napoleon i ja
23.05 OBN
Napoleon And Me, 2006.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Enzo G. Castellari Uloge: Kabir Bedi, Mandala Tayde, Romina Power, Fabio Testi, Tobias Hoesl, Randi Ingerman

KOMEDIJA
Re`ija: Paulo Virzi Uloge: Daniel Auteuil, Elio Germano, Monica Bellucci...

Sandokan se vra}a u svoju zemlju kako bi oslobodio Suramu, kraljicu Asama, i spasio njeno kraljevstvo da ne padne u ruke zlog Crnog Rad`e. Ali, jedan oficir iz indijske kompanije ubija engleskog guvernera, ~ine}i da izgleda kao da je Sandokan kriv za ubistvo. Prelijepa grofica lejdi Dora Parker, koja je tek doputovala u Indiju, `uri da pomogne Tigru iz Malezije...

Martino je mladi nastavnik na otoku Elbi 1814. godine. On je idealist protunapoleonskih uvjerenja, zaljubljen u predivnu i plemenitu barunicu Emily. Mladi} postane knji`ni~ar omra`enog velikog cara u izgnanstvu te uskoro po~ne bilje`iti Napoleonove memoare upoznavaju}i ga i u~e}i cijeniti ~ovjeka iza legende.

Izvan kontrole
01.20 NOVA
Out of control, 2009.

FIL

M

Tko sam ja?
23.30 NOVA
Who Am I, 1998.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Benny Chan, Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczak, Ed Nelson

TRILER
Re`ija: Jean-Claude Lord Uloge: Laura Vandervoort, Chris Kramer, Amy Sloan, Francis X. McCarthy, Leni Parker

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

Marcie Cutler je pametna mlada forenzi~arka koja `eli postati detektivka. Nakon {to je ubijen policijski dou{nik, Marcie po~inje istra`ivati kao prikriveni policajac. Ovaj slu~aj dodijeljen je Lisi Grant i Gusu Suttonu. Me|utim, Lisa je sva izvan sebe nakon smrti njenog supruga, a i u lo{im odnosima s partnerom Gusom. Uskoro postaje jasno da je korumpirani policajac me|u njihovim redovima...

Sve je po~elo kad je skupina komandosa otela tri znanstvenika koji su prou~avali krhotine meteorita. Misija je uspje{na, sve dok ih jedan nadre|eni ne prevari. Svi komandosi tada poginu, osim Jackieja, koji je ispao iz helikoptera. Njega nakon toga na|e pleme Ju`noafrikanaca koje ga upita za ime. Na`alost, izgubio je pam}enje te samo vikne "Tko sam ja?", pa oni pomisle da mu je to ime. Po~inje upoznavati njihovu kulturu i obi~aje, a u~i i njihov jezik. Poslije se po~ne prisje}ati doga|aja te odlu~i otkriti svoj identitet...

Sarah, neugledna i visoka:

FIL

Na kraju zime
13.35 HRT2
Sarah, Plain And Tall: Winter's End, 1999.

M

Lov na zeleni dijamant
20.00 HRT2
Romancing The Stone, 1984.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Robert Zemeckis Uloge: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Zack Norman, Alfonso Arau, Manuel Ojeda

DRAMA

47. Nigar je uvjerena da je Sumbul-aga osoba koja je prijavila Ibrahimu da je ona kurir izme|u Lea i Hurem. Za to vrijeme Ibrahim i Hatid`e u svom dvoru prave prijem za Grittija i njegovu sestru Monicu Teresse. Hatid`e biva uznemirena Monicinom ljepotom. Na kraju prijema Matrak~i donosi pismo od Ludvika slu{kinji Victoriji u kojem nala`e da {to prije izvr{i dato obe}anje. Koje posljedice }e donijeti Huremina i Leova tajna? Ho}e li Sulejman saznati tu veliku Hureminu tajnu koju krije od njega? Ho}e li se Victoria, koja gori u `elji za osvetom, na kraju osvetiti sultanu Sulejmanu?

Re`ija: Glenn Jordan Uloge: Glenn Close, Christopher Walken, Jack Palance, Lexi Randall, Christopher Bell, Emily Osment

Godine 1918. obitelj Witting - bra~ni par Jacob i Sarah te njihovo troje djece - Anna, Caleb i Cassie - mirno, radi{no i sretno `ive na svojoj farmi. Uskoro Anne odlazi u grad raditi kao medicinska sestra, jer poma`u}i ranjenicima koji sti`u s boji{ta, lak{e podnosi odvojenost od svog de~ka, za kojega ne zna je li `iv ili mrtav. No, kada na farmu stigne tajanstveni stranac John, sve se mijenja...

Joan Wilder autorica je ljubavnih romana ~ije junakinje pro`ivljavaju sve ono {to ona ne uspijeva u vlastitom `ivotu - istinsko uzbu|enje i pravu ljubav. Stvari }e se promijeniti nakon {to Joaninu sestru Elaine u Kolumbiji otme zlikovac Ira tra`e}i za njezin `ivot zemljovid s ucrtanim blagom, koji je upravo stigao na Joaninu newyor{ku adresu. Joan otputuje u Kolumbiju, gdje je treba do~ekati Irin pomo}nik Ralph. Njih se dvoje mimoi|u, te Joan zaglavi u pra{umi...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Program za djecu 09.35 Kralj dinosaura, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Mu}ke, humoristi~ka serija 11.10 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 11.45 An|ela Anakonda, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.10 Asi, serija, 68. ep. 13.05 Larin izbor, serija 13.55 Po{teno, dijalo{ka emisija (r) 14.50 Vijesti 14.55 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija

utorak, 6. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 06.30 09.00 09.10 09.35 10.00 10.05 11.00 11.25 12.00 12.15 13.05 14.00 14.10 15.00 Info kanal Jutarnji program Vijesti Bio jednom jedan `ivot, crtana serija Viva pinjata, crtana serija Za{to? Kako stvari rade?, Obrazovni program Enciklopedija velikih li~nosti Ljetne ljubavi, serija Dnevnik 1 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) Strasti, serija (r) Vijesti Larin izbor, serija Vi{nji}evi dani, sve~ana akademija, snimak

TV1
06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 150. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.10 Red magazin, showbiz magazin 08.00 Promo 08.05 Gimnazijalci, 2/12 09.00 Promo 09.05 Put za Avonlea, serija, 46. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Sva moja djeca, serija, 30. ep. (r) 11.00 Potraga za pravdom, serija, 46. ep. (r) 12.00 Promo/Music box 12.15 Okusi kultura, serijal o hrani, 5/14 13.00 Promo 13.05 Gimnazijalci, serija, 2/12 14.00 Promo

HAYAT
06.00 Bandini, 178. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 54. ep. 08.15 Take{ijev dvorac, sportski TV show 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Hello Kitty, crtani film 09.30 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.40 Garfield, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Monsuno, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bandini, 178. ep. 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.55 Muzi~ki program 15.50 Krv nije voda, 37. ep.

PINK
06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Balkanska posla, reality show (r) 11.00 Info top,vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Simar, indijska serija (r) 12.30 Brze pare, kviz 13.45 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 14.50 Nasljednici, telenovela

OBN
06.40 Hairy Scary, crtani film 06.55 Dibidogs, crtani film 07.20 Dje~iji program 09.00 Princ iz Bel Aira, humor. serija (r) 10.05 Ljubav, vjera,nada, serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.00 Oluja u raju, sapunica 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz 13.15 Izgubljeni, serija (r) 14.05 Odba~ena, serija (r) 14.55 Larin izbor 2, hrvatska serija (r) 15.50 Sulejman Veli~anstveni, serija (r) 17.00 OBN Info

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Sjaj Pariza, 29/80 (r) Program za djecu (r) 08.40 Sandokan, animirana serija, 21/35 09.05 Nema problema 09.25 Frenderi u BiH, animirana serija 09.35 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 75/77 11.00 TV Liberty (r) 11.35 EURO panorama (r) 12.00 Vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Tre}a strana, info. program (r) 14.15 Vijesti Program za djecu 14.30 Sandokan, animirana serija, 22/35 14.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.25 Dje~ji festivali 15.45 Robinja Isaura, serija, 20/167 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 16.55 Vijesti 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 17.55 Robinja Isaura, igrana serija, 21/167 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 12/32 19.00 Dnevnik 19.35 Sjaj Pariza, serija, 30/80 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Real Madrid Borussia Dortmund, prijenos Business News (u poluvremenu utakmice) 22.45 Dnevnik 23.05 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.15 Ameri~ki predsjedni~ki izbori 2012, specijalni program 05.00 Pregled programa za srijedu

Mu}ke
10.05
15.30 MasterChef, reality show (r) 17.00 Federacija danas 17.30 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 18.30 Lud, zbunjen, normalan, serija 12+ 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 20.35 Nogomet: Liga prvaka: Real Madrid Borussia D, prijenos 22.40 MasterChef, reality show 23.40 Dnevnik 3 23.55 Pregled LP u nogometu 01.15 Mu}ke, humoristi~ka serija 02.15 Larin izbor, serija, 147. ep. 03.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 03.25 Ha{ki dnevnik 03.55 Dnevnik 3 (r) 04.25 Pregled programa za srijedu

Miris ki{e na Balkanu
18.05
15.50 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.10 Strasti, TV novela 18.05 Miris ki{e na Balkanu, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Fudbal - liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - liga {ampiona: Real Madrid - Borusija Dortmund, direktan prenos 22.55 Dnevnik 3 Sport 23.30 Fudbal - liga {ampiona, pregled 01.20 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) 02.10 Dnevnik 2 (r) 02.35 Vi{nji}evi dani, sve~ana akademija, snimak (r)

Potraga za pravdom
20.00
14.05 Zakon ljubavi, serija, 151/187 15.00 Promo 15.05 Put za Avonlea, serija, 47. ep. 16.00 Najava Vijesti u 17 16.01 Dosije: Ubistva sa potpisom mafije, dok. program 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sva moja djeca, serija, 31. ep. 18.14 Najava Dnevnika 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Potraga za pravdom, serija, 47. ep. 21.00 Otok, serija, 9/26 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Promo / Music box 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, 10 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija, 10. ep. 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Povratak Sandokana 1, igrani film 03.00 No}ni program

Po spisku
18.05
16.28 Sport centar 16.30 Take{ijev dvorac, sportski TV show 17.00 Kraj, serija, 43. ep. 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.55 Bandini, 179. ep. 20.55 Jingl ZMBT televoting 21.00 Krv nije voda, serijski program, 39. ep. 22.00 Kraj, serija, 44. ep. 23.00 Za{titnik, igrani film 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Krv nije voda, serijski program, 39. ep. 05.10 Muzi~ki program Pregled programa za srijedu

Brze pare
12.30
15.50 Info top, vijesti 16.05 Mala nevjesta, indijska, serija (r) 17.00 Simar, indijska serija 18.00 Info top, centralne vijesti 18 17 Vremenska prognoza 18.30 Balkanska posla, reality show 19.20 Mala nevjesta, indijska, serija 20.30 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 21.30 Grand: Narod pita, zabavna emisija 22.30 Multimilioner, kviz (r) 23.30 City exclusive, zabavna show biz emisija 00.00 Zvjezdana pra{ina, film

Ru`a vjetrova
17.55
17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Larin izbor 2, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Odba~ena, serija 22.55 Vox populi 23.05 Napoleon i ja, film 00.50 Sulejman Veli~anstveni, serija (r) 01.45 Odba~ena, serija (r) 02.30 OBN Info (r) 02.45 OBN Sport (r) 02.50 Vox populi (r) 02.55 In Magazin, show magazine (r) 03.30 Liga prvaka: Manchester City-Borussia Dortmund, snimka utakmice 05.15 ^uvari planete, dokumentarni program

Potraga za pravdom
20.00 TV1/MRE@A
Sipsi i Ali odlu~ili su sklopiti mir i ostaviti iza sebe nesuglasice iz pro{losti. Uz pomo} oca Suzan se vra}a svom prija{njem `ivotu. Bülent postaje svjestan da mu je Zilha svojim prisustvom pomogla da se oporavi. Seljani pozdravljaju izgradnju Sineklidaga. Fehime i Izmarit u`ivaju u zajedni~kom `ivotu. Zilhin dolazak u Sineklidag promijenit }e njen `ivot.

SE

RI

JA

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Dje~iji program(r) 10.40 Pusti muziku (glasajte) 11.00 Leonard Bern{tajn, (r) 12.15 Raspar~ana svijest, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin, (r) 14.05 Zloglasna Bettie Page, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Dje~iji program 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih 20.55 Vijesti TVSA 21.00 Heroji oslobodila~kog rata, 21.30 Vraca, zaboravljena pri~a 22.10 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Strijelac, film 00.45 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
07.00 Jutarnji program 09.05 Put za Avonlea, (r) 10.05 Sva moja djeca, (r) 11.00 Potraga za pravdom, (r) 12.00 Vijesti 12.20 Glas Amerike 13.00 Sport 7 14.00 U no}nom vrtu 14.20 Fragolanija 15.00 Put za Avonlea 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Pe~at u vremenu 17.15 Sva moja djeca 18.15 Putokaz 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Potraga za pravdom 21.00 Prepreke 21.45 Dnevnik 3 22.00 Liberty TV 22.40 CSI: New York, serija (8. sezona) 23.30 CSI: New York, serija (7. sezona) 00.15 Glas Amerike

MRE@A
09.05 Put za Avonlea, igrana serija, 46 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, 30 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, 46 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, 47 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, 31 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, 47 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, 10 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija

TV MOSTAR

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, 46 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, 30 (r) 11.00 Potraga za pravdom, igrana serija, 46 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, 47 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, 31 20.00 Potraga za pravdom, igrana serija, 47 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, 10 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija

TV ZENICA
08.00 Jutarnji program 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas,(r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.05 Zdrava kuhinja, (r) 13.30 Putopisi, repriza 14.00 Iz dana u dan 14.05 Ze sport (r) 14.30 TV Liberty, (r) 15.00 Vijesti 15.05 Serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas ze sport plus 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Serija 21.05 Selu u pohode 21.50 Za svaku bolest trava raste 22.40 Serija 00.30 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike 01.00 Odjava programa

TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Dje~ije jutro 09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Hazreti Merjem, serija 10.30 Svako mo`e kuhati 11.00 Ludo srce, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Hazreti Merjem, serija 13.00 Put istine 14.00 Biografije 15.00 Dje~ije popodne 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Budimo humani 17.30 TV Liberty 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Radoznali Sre}ko 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.30 BH RITAM 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TV VOGO[]A
08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Te{anjska hronika (r) 09.00 Hronika op}ine Novi Grad (r) 09.30 Liberty TV (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Razgoli}ena nauka 12.40 Te{anjska hronika (r) 13.10 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.35 Liberty TV (r) 14.00 Tvoja sam sudbina 15.00 Hazreti Jusuf 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sedam dana u Maglaju 21.00 Tvoja sam sudbina 21.50 Auto Shop Magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r)

TV USK
08.05 Lea Parker, serija 09.05 Put za Anvoli, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 Moje dijete (r) 13.00 Time out, program za mlade (r) 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.35 Avanture [irli Holms, serija (r) 15.05 Put za Anvoli, serija 16.00 ^itaj BiH - doma}a lektira (r) 17.16 Sva moja djeca, serija 18.15 Gradovi svijeta, dok.program 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Potraga za pravdom, serija 21.00 Tragovi sudbina, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 CSI New York, serija

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.17 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Putopisi, dokumentarni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 FBI: Pregovara~, film 01.30 Zvezdano nebo

TV ATV
07.30 Dolina sunca, serija 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Hello Kitty 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Monsuno 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.20 Zauvijek susjedi, serija 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.05 Kraj, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Apostrof 23.00 Za{titnik, film 00.30 Sport centar 00.35 Kraj, serija 01.30 No}ni program

OSLOBO\ENJE utorak, 6. novembar/studeni 2012.
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.20 09.25 10.00 10.10 11.10 12.00 12.15 12.22 12.40 13.30 14.10 14.20 14.30 14.55 15.35 16.05 16.40 16.58 17.00 17.10 18.00 18.20 19.10 19.30 19.59 20.10 21.05 22.30 22.50 22.58 23.01 23.10 00.35 00.45 01.15 01.35 02.05 02.25 03.05 03.50 04.00 04.10 04.30 04.38 04.41 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Mitskim putovima 3, dok. serija Dokumentarci stila `ivota Dnevnik Sport TV kalendar (r) Prkosna ljubav, serija Dr. Oz, talk show Skica za portret Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Kulturna ba{tina Me|u nama [alter, dok. film Luda ku}a, humoristi~na serija TV kalendar (r) Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo Kontakt: Slova do krova 8. kat, talk-show Tema dana Dnevnik Sport Paravan Ameri~ki izbori specijal Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Sport Vrijeme sutra Ledena `etva, ameri~ki film Vijesti - ameri~ki izbori Seks i grad 6, humoristi~na serija Regionalni dnevnik (r) Doma}i dokumentarni film (r) Reprizni program Dr. Oz, talk show (r) Dr. House 8, serija (r) Vijesti - ameri~ki izbori Skica za portret Dnevnik 3 (r) Vijesti iz kulture (r) Sport (r) Vrijeme sutra (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
07.30 Sportski Magazin (r) 08.00 Druga strana Srbije, 38. ep. (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Razglednice iz Centralne Azije: Tad`ikistan, 3. dio (r) 09.30 Sportski Magazin (r) 10.00 [irom svijeta, Bratstvo i Mubarak, 8. ep. (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Sportski Magazin (r) 15.00 Pri~e sa Istoka: Prokletstvo Australijskih gradova u usponu, ep.7 (r) 15.30 Kontekst, talk show (r) 16.00 Vijesti 17.00 Finansijski krah, 1. ep. (r) 18.00 Vijesti 19.05 Finansijski krah, 2. ep. (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Mi nismo {vorc 00.00 Vijesti

63
SE RI JA

HRT2
06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 Mala TV: TV vrti}: Olovka 07.30 Hotel Zombi, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 Djevoj~ica iz budu}nosti 1, serija za djecu 08.45 Olujni svijet, serija za mlade 09.10 [kolski sat: Trema pred javne nastupe i kako je suzbiti Navrh jezika 10.00 Strani igrani film 11.40 Idemo na put s Goranom Mili}em (r) 12.25 Glas domovine (r) 13.00 Obrtnik i partner (r)

NOVA
07.05 Monsuno, crtana serija 07.30 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 08.30 TV izlog 08.45 Moja majka, serija 09.45 TV izlog 10.00 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.00 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.35 IN magazin (r) 13.20 Larin izbor, serija (r) 14.20 Masterchef, reality show (r) 15.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.00 Masterchef, reality show 23.10 Ve~ernje vijesti 23.30 Tko sam ja?, film 01.20 Izvan kontrole, film 03.00 Flash Gordon, serija 03.45 Ezo TV, tarot show

RTS
11.00 Vijesti 11.04 Slagalica, kviz (r) 11.23 Verski kalendar (r) 11.32 Srbija na vezi (r) 11.57 Srbija od srca 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Sexperti, {kolski program 12.53 Program za dijasporu (r) 13.22 [panski zahtev, (r) 15.13 Srbija od srca 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Nepobjedivo srce, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Bleja 2, program za decu 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobjedivo srce, serija (r) 21.03 RTS karavan, zabavni program 21.55 Vijesti 22.00 Upitnik, dok. program 23.00 Vijesti 23.07 Oko magazin (r) 23.43 Evronet, dok. program

RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.05 Zapis 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Otvoreno (r) 13.05 U centar (r) 13.30 A tempo 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija 14.35 Muzika 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.30 Dnevnik 1 15.45 Otvoreno (r) 16.45 Muzika 17.00 Meridijanima putopisi 17.30 Crna gora u`ivo 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dokumentarna emisija 20.35 Muzika 21.00 Sat tv 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 2 22.30 U centar 23.00 Dokumentarna emisija 23.30 Obrazovna emisija 00.00 Vijesti

Sjaj Pariza
19.35 BHT

Lorene nalazi staru sliku Marca Guerina. Po~inje sumnjati da je njena majka imala vezu s njim, a Tara joj obe}ava da }e sve provjeriti. Philippe je bijesan kad ~uje da Marc nije odletio u Rio, ali uvjerava Alfreda da }e sprije~iti Lorene da razgovara s njim...

IzgubljenaERIJA ~ast
10.10 BHT

S

Teletubbies
07.55
13.35 Sarah, neugledna i visoka: Na kraju zime, film (r) 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 U uredu 6, humoristi~na serija 17.05 Potro{a~ki kod (r) 17.35 Devet mjeseci, ameri~ki film (r) 19.15 Crtani film 19.30 Toskana na tanjuru 1, dok. serija 19.43 Toskana na tanjuru 1, dok. serija 20.00 Lov na zeleni dijamant, film 21.50 Dr. House 8, serija 22.35 Whitechapel 3, serija 23.20 Za{titnica svjedoka 2, serija 00.05 CSI: Miami 9, serija 00.50 Retrovizor: 24, serija 01.35 Retrovizor: Kojak 2, serija (r) 02.25 Retrovizor: Dharma i Greg 1, serija 02.45 No}ni glazbeni program

Kerim misli da bi Mustafa mogao u~initi ne{to na Fatmagulin ro|endan. Fatmagul i Kerim ponovo ple{u zajedno, {to }e biti poseban trenutak za oboje. Ali, Mustafa je i dalje prisutan u njihovim `ivotima, a Kerim ne mo`e ni{ta u~initi protiv toga...

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Snuker, Kina, finale 10.15 Eurogoals 11.00 Futsal, SK Tajland, u`ivo, Kolumbija Solomonska Ostrva 12.30 Konji~ki sport 12.45 Watts 13.00 Futsal, SK Tajland, u`ivo, Rusija Gvatemala 14.30 Futsal, SK Tajland, Kuvajt Srbija 15.00 Futsal, SK Tajland, u`ivo, Egipat - ^e{ka 16.30 Eurogoals 17.15 Snuker, Kina, finale 18.30 Umjetni~ko klizanje, Kina 20.00 Watts 21.00 Boks, IBF Title Heavy Weight, T. Adamek, Poljska - T. Walker, USA 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 FIA touring car 23.45 Reli, Kipar 00.15 Motorsports weekend magazin 00.30 Futsal, SK Tajland, Egipat - ^e{ka

EUROSPORT 2
07.00 Fudbal, 2. Bundesliga, Kaiserslautern - FC Erzgebirge Aue 08.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska 10.00 Snuker, Kina, finale 11.00 Umjetni~ko klizanje, Kina

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Cup London 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Na danasnji dan 10.15 Pregled FA Cup 10.45 Euroleague Magazin 11.15 Pregled ruske lige 11.45 Pregled championship 12.15 Tenis Studio, direktno 13.00 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 14.45 ATP Masters Cup London Single, direktno 16.30 Pregled Premier League 17.30 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 Na danasnji dan 18.15 Tenis Studio, direktno 19.00 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 20.45 ATP Masters Cup London Single, direktno 22.30 NBA: San Antonio Indiana 00.30 Vijesti 01.45 Premier League News 02.00 Na danasnji dan 02.15 ATP Masters Cup London

ARENASPORT 1
09.00 Rukomet, EHF L[: Budu}nost Thüringer 11.00 Fudbal, Italja: Fiorentina - Cagliari 13.00 Fudbal, Francuska: Psg - Saint-Etienne 15.00 Liverpool TV 17.00 Magazin ESPN: Summer X Games 18.00 Fudbal, Premijer Liga BiH: Sarajevo @eljeznicar 20.00 Liga {ampiona: Studio 20.45 Liga {ampiona: Manchester City Ajax, prenos 23.00 Liga {ampiona: Highlights 00.00 World Poker Tour

ARENASPORT 2
07.00 Ko{arka, Endesa liga: Caja Laboral Barcelona 09.00 Box: Kotv Classics Ep 61. 10.00 Fudbal Mls Liga: Chichago Or Houston Dynamo Sporting Kc 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Philadelphia New Orleans 14.30 Olympic Series 15.30 Racing Trough Time 16.30 Rukomet, Bundesliga: Flensburg - Berlin 18.00 Ko{arka, ABA liga: Crvena zvezda Szolnoki Olaj 20.00 Motosport Mundial: Magazin 20.45 Fudbal Liga {ampiona: Multiprenos Arsenal - Schalke 22.45 Box: Marco Huck Firat Arslan 00.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Pittsburgh Ny Giants

Umjetni~ko klizanje
12.00 Fudbal, Bundesliga, HSV Hamburg Bayern Munich 13.00 Futsal, SP Tajland: u`ivo, Kuvajt - Srbija 14.30 Ples 16.00 Futsal, SP Tajland: Rusija - Gvatemala 17.00 Futsal, SP Tajland: Egipat - ^e{ka 18.00 Snuker, Kina, finale 20.00 Umjetni~ko klizanje, Kina 22.00 Najja~i ~ovjek 23.00 Futsal, SP Tajland: Egipat - ^e{ka 23.45 Futsal, SP Tajland: Kuvajt - Srbija 00.30 Fudbal, Bundesliga, Werder Bremen Mainz

DISCOVERY

10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Generalka 13.30 Trgovci automobilima- 2 epizode 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Razotkrivanje mitova 21.00 Presjek ma{ine 22.00 Najboljih pet na svijetu: 5 vrhunskih svjetskih automobila 23.00 Krizne situacije 00.00 Pecanje golim rukama

N. GEOGRAPHIC

09.50 [apta~ psima 10.45 Drevni X fajlovi 11.40 Nisam to znao 12.35 Sekunde do katastrofe 13.30 [apta~ psima 14.25 Najte`e popravke na svijetu 15.20 Apokalipsa 16.15 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e 18.05 Nordijska divljina19.00 Megafabrike 19.55 Uni{tavanje najve}ih 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Uni{tavanje najve}ih 22.50 Avionske nesre}e 23.45 Sekunde do katastrofe 00.40 Uni{tavanje najve}ih

Sarajevo @eljezni~ar
18.00

VIASAT HISTORY

10.00 Problem sa Tolstojem 11.00 Saga o vikinzima 12.00 Najgori poslovi u istoriji 13.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Pri~a o struji 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Najgori poslovi u istoriji 19.00 Napoleon 20.00 Rusija kroz vijekove 21.00 Kosa koja je promijenila istoriju 22.00 Lovci na naciste 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Problem sa Tolstojem 01.00 Snimanje rata 02.00 Lovci na naciste 03.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

10.55 Klinika za `ivotinje, Aljaska 11.50 Spa{avanje divljih `ivotinja 12.15 [amvari12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.35 Ostrvo orangutana 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Nevaljali ljubimci 16.25 Ro|eni lovci 17.20 Sve o ljubimcima 18.15 @ivot majmuna 18.40 [amvari 19.10 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 19.35 Ostrvo orangutana 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Slu`ba za spa{avanje aligatora 21.55 Budu}i veterinari u Africi 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Tigrov napad

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Misterije Ostrva Senki, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Otkako te nema, igrani film 19.20 Monk 20.20 Vidovnjak 21.20 Kraljevski bolesnici 22.20 Panduri novajlije 23.20 Havaji 5-0 01.20 Voker, teksa{ki rend`er 02.20 Dobra `ena 03.20 Bra}a i sestre 04.15 Dijagnoza ubistvo 05.10 Erika

TV1000

06.00 Nada i slava, igrani film 08.00 Nepogre{ivi prijatelj, igrani film 09.50 Eni, igrani film 12.00 Te`ak izbor, igrani film 14.00 Septembar, igrani film 16.00 Avanture Prisile, kraljice pustinje, igrani film 18.20 Lako}a, igrani film 20.00 Zlo~ini i prestupi, igrani film 22.00 Misterija Invud parka, igrani film 00.00 Novo meso, igrani film 01.30 Erotski susreti, igrani film 02.40 Sudar na slijepo, igrani film

FOX LIFE

09.15 Ludnica u Klivlendu, serija 09.45 Kugar Taun, serija 10.15 O~ajne doma}ice, serija 11.10 Ali Mekbil, serija 12.05 Houp i Fejt, serija 13.05 Nova djevojka, serija 14.05 Kugar Taun, serija 15.15 Ali Mekbil, serija 16.15 Vill i Grejs, serija 17.15 @ivot u predgra|u, serija 17.50 Ludnica u Klivlendu, serija 18.20 Kugar Taun, serija 18.50 Houp i Fejt, serija 19.50 O~ajne doma}ice, serija 20.50 [tiklama do vrha, serija 21.55 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 23.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija

FOX CRIME

06.05 Detektiv na Floridi 07.05 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 08.05 Monk 09.00 Put osvete 09.55 Pisac i detektiv 10.50 Medijum 11.45 Detektiv na Floridi 12.45 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 13.50 Bolni propusti 14.50 Zlo~in 16.00 Pisac i detektiv 17.00 Monk 18.00 Put osvete 18.55 Red i zakon 19.55 Medijum 20.55 Smrt u raju 22.00 Prevaranti 23.05 Detektiv na Floridi 00.10 Red i zakon 01.10 Bjekstvo iz zatvora 02.40 Monk 03.25 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 04.15 Dekster 05.05 Pisac i detektiv

HBO

06.00 Taj divni zagrobni `ivot, film 07.40 Djevojka sa zimovanja, film 09.15 Ja u ljubav vjerujem, film 11.20 Snovi o bejzbolu, film 13.10 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 45, serija 13.40 Rango, film 15.30 Robin Hood, film 18.05 Promjena igre, film 20.05 Zajedno je previ{e, film 21.40 Carstvo poroka III, ep. 8, serija 22.40 Igra prijestolja II, ep. 2, serija 23.35 Jackass 3.5, film 01.00 Tucker i Dale protiv zla, film 02.30 Br`i od pravde, film 04.05 Dimna zavjesa, film 05.30 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 45, serija

CINESTAR

09.00 Buka, igrani film 11.00 Beach Boys: Ameri~ki band, igrani film 13.00 Neo~ekivano putovanje, igrani film 15.15 Nestali u Americi, igrani film 17.15 Ameri~ki bizon, igrani film 19.15 Bra}a, igrani film 21.15 Nepodno{ljivi Boudu, igrani film 23.15 Kellyjeva banda, igrani film 01.30 Muriel se udaje, igrani film

Dragan Markovi} nakon poraza rukometa{a BiH od Srbije

Ponestalo snage i ideja
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 6. novembar/studeni 2012.

Nasilje nad `enama

u drugom planu

Interesi `rtava

Ostvarivanje prava `ena u BiH onemogu}eno strukturom politi~kih institucija u zemlji, ali i ~injenicom da niti jedan organ na nivou dr`ave nema ovlasti da osigura adekvatnu provedbu obaveza u domenu me|unarodnih ljudskih prava
Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija o nasilju nad `enama Rashida Manjoo posjetila je Bosnu i Hercegovinu, gdje je kroz razgovore sa `enama `rtvama nasilja, udru`enjima koja se bore za spre~avanje zlostavljanja nje`nijeg pola te pred sta vni ci ma vlas ti BiH, nastojala prikupiti {to vi{e informacija o ovom problemu koji, kako je istakla na ju~era{njoj konferenciji za novinare, ostavlja duboke i bolne posljedice.

Ubrzati ratifikacije sporazuma
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar finansija i trezora Nikola [piri} primio je ju~er u opro{tajnu posjetu direktoricu Svjetske banke za BiH i regionalnu koordinatoricu za zemlje jugoisto~ne Evrope Jane Armitage. Konstatovano je da zastoja ima u dugim procedurama ratifikacije me|unarodnih sporazuma u BiH, a ministar [piri} naglasio je da je ve} pokrenuta inicijativa za izmjene zakona kako bi se izbjegle ovakve situacije i pojednostavile procedure. Naglasio je da }e Vije}e ministara BiH danas na sjednici razmatrati nacrt bud`eta za 2013, te da je i ovaj bud`et restriktivan i ne predvi|a rast zapo{ljavanja u odnosu na 2012.

Male kazne
- ^injenica je da je nasilje nad `enama usmjereno i na problem nasilja u porodici. Svjesna sam ~injenice da `ene u ovoj zemlji tek odnedavno otvoreno govore o ovom problemu dru{tva. Pravosu|e ima presudnu ulogu u za{titi prava, a Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e ima mandat da nadgleda rad pravosu|a, ali, na`alost, njegove procjene, statistika i evaluacija su te{ko dostupne javnosti i nisu dio godi{njih izvje{taja, naglasila je Manjoo te dodala da je ostvarivanje prava `ena onemogu}eno strukturom politi~kih institucija u zemlji, ali i ~injenicom da niti jedan organ na nivou dr`ave nema ovlasti da osigura adekvatnu provedbu

Izvjestiteljica UN-a Rashida Manjoo u Sarajevu

Foto: [. SULTANOVI]

obaveza u domenu me|unarodnih ljudskih prava koje je dr`ava preuzela na sebe. Tokom razgovora sa Manjoo, `rtve su ukazale na izrazito male kazne koje se izri~u po~initeljima, ali i na zabrinjavaju}u ~injenicu po kojoj po~initeljima djela nasilja nije zabranjeno roditeljsko staranje nad djecom.

Razli~ite brojke
Novinari su upitali Manjoo da li je dobila podatak o broju `ena `rtava silovanja tokom rata u BiH, na {ta je ona odgovorila da je nevladin sektor govorio o cifri koja se kre}e od 15.000 do 50.000 `rtava. Istakla je da na nivou dr`ave taj podatak ne postoji te da je svjesna da se ove informacije ne prikupljaju i izrazila zabrinutost zbog toga.

Fokus na po~initeljima
- Ve }i na za {ti tnih mje ra ni je u di rek tnom in te re su `rta va, ne go im je cilj pro -

mi je ni ti po na {a nje po ~i ni te lja kroz li je ~e nje bez dje lo tvor nog osi gu ra nja za {ti tne sre di ne za `e ne `rtve na si lja i nji ho vu dje cu, re kla je spe ci jal na iz vjes ti te lji ca UN-a. Ona je posjetila tri sigurne ku}e u BiH koje vode NVO te izrazila zabrinutost kada je u pitanju stavljanje fokusa na pomirenje isti~u}i da se policija i centri za socijalni rad ne fokusiraju uvijek na interese `rtava.
E. GODINJAK

Otrovna riba u Jadranu
Dubrova~ki Prirodoslovni muzej izvijestio je ju~er kako je riba koju je ulovila obitelj Miroslava Palunka kraj otoka Jakljana dosad bila nezabilje`ena vrsta u Jadranskom moru. Primjerak je, kako se navodi, dug 66 centimetara i mase je 3,5 kilograma. Ova indijska-pacifi~ka vrsta u Sredozemno more stigla je kroz Sueski kanal. Riba predstavlja potencijalni rizik za ljudsko zdravlje, jer njena ko`a i unutarnji organi sadr`e tetrodoksin, koji mo`e paralizirati ner vni i respiratorni sustav.

POSLJEDNJE VIJESTI
13 POGINULIH KURDA - Turska pje{adija, uz pomo} zra~nih snaga, ubila je 13 kurdskih pobunjenika u ju~era{njoj operaciji na jugoistoku Turske. Turski borbeni avioni bombardirali su mete Kurdistanske radni~ke partije (PKK) u planinama Cudi i Kato u Sirnaku, u pokrajini koja grani~i s Irakom i Sirijom. IZETBEGOVI]: POJEDINI SDP-ovci ]E BITI PROTIV SPORAZUMA- Odgovaraju}i na brojna pitanja voditeljice Du{ke Juri{i} u sino}njoj emisiji Po{teno FTV, Bakir Izetbegovi} predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH i visoki funkcioner SDA je kazao da njegova stranka, odnosno, njeni poslanici ne}e podr`ati najnoviji sporazum SDP-a i SNSDa. Izetbegovi} smatra da ni svi poslanici SDP-a ne}e podr`ati taj sporazum. - Lagumd`ija je pani~no krenuo da izbaci SDA iz vlasti i pokrene neke nove koalicije. Dobio je reakciju intelektualaca i stru~nih ljudi. Nisam ja kriv {to je htio da stavi pod kontrolu tu`ioce, policiju, medije, ovu ku}u (FTV), rekao je izme|u ostalog Izetbegovi}, dodav{i da nije razmi{ljao o kandidaturi za predsjednika SDA na njenom narednom kongresu. - O takvim stvarima ne odlu~ujem ja sam, ve} u sadejstvu sa strana~kim ljudima sa terena, kazao je. PACIJENT IZVR[IO SAMOUBISTVO- Pacijent na Odjeljenju hirurgije vranjanskog Zdravstvenog centra Bora Zlatanovi} (57) iz Vranja izvr{io je samoubistvo sko~iv{i kroz prozor. Incident se dogodio u no}i izme|u 3. i 4. novembra, kada se Zlatanovi} bacio sa prvog sprata bolnice.

Koncert za pomo} Gradskoj narodnoj kuhinji

Dragana i prijatelji za Zenicu
“Dragana i prijatelji za Zenicu” naziv je kon, certa Dragane Mirkovi}, jedne od najve}ih folk-zvijezda na Balkanu, na kojem }e nastupiti zajedno sa svojim prijateljima, grupom Plavi orkestar i pjeva~ima Hankom Paldum, Halidom Muslimovi}em i Bobanom Rajovi}em, koji }e se odr`ati sutra u Gradskoj areni u Zenici. Radi se o humanitarnom koncertu za pomo} zeni~koj Gradskoj narodnoj kuhinji, koja dnevno spravlja i distribuira oko 2.000 obroka za socijalno najugro`enije Zeni~ane. Cijena ulaznice je 10 maraka, a u prodaju su pu{tene i VIP ulaznice od 20 KM. Prodaja ulaznica u Zenici se vr{i na platou ispred Multiplex kina Ekran, u agenciji Biss tours i u Gradskoj areni. Tako|er, prodaja ulaznica organizovana je u Vitezu, Travniku, Zavidovi}ima i Kaknju. Do sada je prodano vi{e od 2.000 ulaznica od ukupno 8.000, koliko je pu{teno u prodaju. Planirano je da koncert traje tri i po sata. Zanimljivo je da je ova estradna umjetnica, koja ve} du`e vrijeme ne pravi solisti~ke

Ja~anje veza s Azerbejd`anom
Predsjedavju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er u Sarajevu Jakuba Ejubova, zamjenika premijera Republike Azerbejd`an, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. Razgovarano je o saradnji dviju zemalja, posebno na ekonomskom planu, uz zajedni~ku ocjenu da te odnose ubudu}e treba intenzivirati konkretnim projektima. Izetbegovi} je svoju nedavnu posjetu Azerbejd`anu ocijenio veoma uspje{nom, posebno istaknuv{i da postoje zna~ajne mogu}nosti za azerbejd`anske investicije u BiH.

koncerte, odmah prihvatila poziv kada je saznala da se radi o ovakvoj humanoj akciji, te pozvala prijatelje da se priklju~e akciji. Tako|er, stavila je na raspolaganje i DM SAT, preko kojeg }e pozvati sve ljude dobre volje da se, ako su u mogu}nosti, uklju~e u akciju i pomognu onima kojima je ovakva vrsta pomo}i poMi. D. trebna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful