ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI
Nr 8
2008

CNCM
Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2008
Nr 8

NBCM
Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958
Apare lunar

2008
Nr 8
CNCM
Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 9789975-9730-3-8
Nr 8, 2008. – 2008. – 196 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– ISBN 978-9975-9730-4-5
50 ex.
015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

2008
NR 8
(1440-1634)

AUGUST

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1440. BIT+ "Tehnologii Informaţionale – 2007", conf. intern. (7 ; 2007 ; 8 ;
2008 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii Informaţionale", ed. a 7-a, 2426 apr., 2007 ; Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008", ed. a 8-a,
15-17 apr., 2008, Chişinău : culeg. de abstracte. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Chişinău-Prim"
SRL). – 30 cm. – Antetit.: MoldInfoNet, Min. Dezvoltării Informaţionale al Rep. Moldova. –
Carte-valet ("перевертыш"). – ISBN 978-9975-9728-0-2. – [2008-1528]
[Vol. 7]. – 2008. – 70 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9728-6-4.
[Vol. 8]. – 2008. – 161 p. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex. – ISBN 978-9975-9728-7-1.
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(082)=135.1=111=161.1

1441. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 9-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei ;
Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova ; comisia de evaluare : Sergiu
Corlat, Eugen Pîrvan, Aurel Cimpoeş. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2006 (Tipogr. "Tipopres"). –
127, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-541-3
[2008-1596]
- - 1. Informatică.
004(075)

1442. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 9 кл. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2006 (Tipogr. "Tipopres") . – 131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-547-5
5

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1597]
- - 1. Informatică (rusă).
004(075.3)

005 Management
1443. Graur, Elena
Management : Note de curs / Elena Graur ; MoldCoop, Univ. Coop.-Comerc. din
Moldova (UCCM). – Ch. : CEP USM, 2008. – 227 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217-227 (209 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-712-1
[2008-1600]
- - 1. Management.
005(075.8)

02 BIBLIOTECONOMIE
1444. Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de prezenţă în comunitate / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Chişinău, Bibl. "Alba Iulia" ; alcăt. : Elena Roşca ; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 182 p. : fot. ; 20
cm.
Lucrări elaborate de Bibl. "Alba Iulia": p. 159-163. – Bibliogr. presei: p. 168-178
(105 tit.). – Ind. de aut., publ.: p. 164-167. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-159-1
[2008-1562]
- - 1. Biblioteca "Alba Iulia" – Chişinău – Istorie.
027.52(478-25)(091)(082)

1445. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu". Raport de activitate / Bibl. Mun.
"B. P. Hasdeu" ; aut., text, resp. de ed. : Lidia Kulikovski ; elab. : Larisa Câşlaru, Tatiana
Coşeriu, Valentina Dorofti [et al.] ; concept şi coord. : Tatiana Coşeriu. – Ch. : S. n., 2006
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 29 cm.
… 2005. – 2006. – 20 p. : fot. color. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-055-6. –
[2008-1490]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Rapoarte.
027.52(478-25)(047)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1446. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : Ştiinţe socio-umane, Ed. a 8-a / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii, Vasile Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch. :
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008. – 181 p. ; 29 cm. – ISSN 1857-0976.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-930-03-1
[2008-1566]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova –
Anale.
082+378.635.5(478)=135.1=111=161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1447. Animale domestice / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("EverestImpex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-1-8
[2008-1450]
- - 1. Animale domestice.
087.5:591.5

1448. Animale domestice / il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti :
Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-973-1968-01-8 (Teopiticot)
[2008-1443]
- - 1. Animale domestice.
087.5:591.5

1449. Animale sălbatice / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("EverestImpex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-0-1
[2008-1449]
- - 1. Animale sălbatice.
087.5:591.5

1450. Animale sălbatice / il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti :
Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-973-1968-02-5 (Teopiticot)
[2008-1442]
- - 1. Animale sălbatice.
087.5:591.5

1451. Asia : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Iurie Balan ; pict. : Eugen
Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. –
(Fauna continentelor) (Carte puzzle : Colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-29-6 (cartonată)
[2008-1423]
- - 1. Carte puzzle.
7

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
087.5:591.5

1452. Carabet, Natalia
Anotimpurile : [carte de colorat] / Natalia Carabet ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă". – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 18 p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-7-3
[2008-1580]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:502

1453. Carabet, Natalia
Despre cifre în versuri / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 35
p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-9-7
[2008-1582]
087.5:373.2

1454. Carabet, Natalia
Învaţă cu noi / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL, 2008. – 45 p. : il. ; 21
cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-8-0
[2008-1581]
087.5:373.2

1455. Carabet, Natalia
Literele vesele : carte de colorat / Natalia Carabet. – Ch. : "Acomed plus" SRL,
2008. – 49 p. : il. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9955-6-6
[2008-1579]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1456. Coroban, Vitalie
Colorăm animale : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-500-5
[2008-1464]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1457. Coroban, Vitalie
Colorăm flori şi insecte : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-501-2
[2008-1465]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1458. Coroban, Vitalie
Colorăm păsări : [carte de colorat] / Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [16] p. : il. ; 21 cm. – (Cartier codobelc).
Aut. este indicat în caste tehn. – F. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-499-2
[2008-1463]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1459. [Desene animate] : [carte de colorat]. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul
Poligr.). – [16] p. : il., il. color ; 29 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-901-03-1
[2008-1555]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1460. Lupul şi cei şapte iezi : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei
Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23
cm. – (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-3-1
[2008-1519]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1461. Muzicanţii din Bremen : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei
Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23
cm. – (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-2-4
[2008-1518]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

9

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1462. Ratatouille : [carte de colorat]. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). –
[16] p. : il. ; 29 cm. – (Colorează-mă).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9508-9-3
[2008-1556]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1463. Răţuşca cea urâtă : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23 cm.
– (Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-5-5
[2008-1521]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1464. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm : eroii mei preferaţi : [carte de colorat] / Ilie Sârbu ; pict. :
Ana şi Stanislav Babiuc. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi pătrăţelele).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-100-52-6
[2008-1589]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1465. Sârbu, Ilie
Desenăm şi colorăm : jucării : [carte de colorat] / Ilie Sârbu ; pict. : Ana şi
Stanislav Babiuc. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – [18] p. : il., il. color ; 20 cm. – (Urmăriţi
pătrăţelele).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-100-51-9
[2008-1588]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1466. Scufiţa Roşie : carte de colorat / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici
("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 16 p. : il., il. color ; 23 cm. –
(Colorăm).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-4-8
[2008-1520]
- - 1. Cărţi de colorat.
10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
087.5

1467. Specii de pisici : [carte puzzle] : 20 piese / text : Iurie Balan ; pict. : Dorina
Jireghea-Tihonciuc. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21
cm. – (Carte-puzzle : colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-28-9 (cartonată)
[2008-1422]
- - 1. Carte puzzle.
087.5

1468. Южная Америка : [животные : книга puzzle] : 20 элементов / авт.
текстa : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("SibisGrafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга puzzle :
Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-32-6 (cartonată)
[2008-1426]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1469. Marian, Liliana
Etica profesională şi bazele comunicării : Ciclu de prelegeri / Lilia Marian ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Ch. : UTM, 2008. – 96, [1] p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96 (12 tit.). – 200 ex.
[2008-1508]
- - 1. Etică profesională.
174(075)

1470. Mereuţă, Ion
Virtuţile spiritului şi umanismul : Divinitatea, Moralitatea, Biosfero-homocentrismul
– paradigmă contemporană a progresului şi supravieţuirii : [pentru uzul studenţilor] / Ion
Mereuţă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova,
Asoc. pentru Demnitatea Umană. – Ch. : Elan Inc, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 248
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 244-248. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-077-8
[2008-1492]
- - 1. Virtuţi. 2. Morală spirituală. 3. Umanism.
17:241.5(075)
11

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie

1471. Situaţia social-economică a Republicii Moldova în … = Социальноэкономическое положение Республики Молдова в янвape-июне 2008 г. / Biroul Naţ. de
Statistică. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm. – (Statistica Moldovei).
… ian.-iun. 2008. – 2008. – 107 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
[2008-1481]
- - 1. Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1

32 POLITICĂ
323/324 Politică internă

1472. Бирштейн, Борис
Россия великих потрясений : (драмы новейшей истории) / Борис Бирштейн.
– Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 243 p., [1] f. portr. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9946-2-0 (în cop. tare)
[2008-1468]
- - 1. Rusia – Politică internă (rusă).
323/324(470)

1473. Бирштейн, Борис
Россия на переломе веков : (Версии новейшей истории) / Борис Бирштейн. –
Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 500 p., [1] f. portr. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9946-1-3 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1469]
- - 1. Rusia – Politică internă (rusă).
323/324(470)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1474. Roşca, Iurie. Dinozaurii regimului sovietic, tartorii corupţiei moldoveneşti /
Iurie Roşca ; Partidul Popular Creştin Democrat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
– 96 p. : fot. ; 29 cm. – (PPCD contra corupţiei ; Vol. 2). – ISBN 978-9975-77-087-3.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-089-7
[2008-1532]
- - 1. Partidul Popular Creştin Democrat – Republica Moldova.
323/324(478)

12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Realizarea dreptului la libera circulaţie în regiunea de est a Republicii. – Vezi Nr
1483
Tănusă, Ruslan. Sistemele electorale contemporane. – Vezi Nr 1484

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

1475. Econometrie : [pentru uzul studenţilor] / Dionis Lica, Gheorghe Mişcoi,
Dragoş Cimpoieş [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul ed. al UASM,
2008. – 310 p. : fig., tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 306-310 (64 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-64-123-4
[2008-1529]
- - 1. Econometrie.
330.43(075.8)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

1476. Grama, Vasile
Lexicon cadastral / Vasile Grama, Mihail Turculeţ, Livia Nistor-Lopatenco ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi
Geotehnică. – Ch. : UTM, 2008. – 248 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 248 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-45-067-6
[2008-1499]
- - 1. Cadastru – Terminologie.
332.2(038)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1477. Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova, în
… = Сельскохозяйственная деятельность мелких сельхозпроизводителей в Республике Молдова в 2007 году : (rezultatele cercetării statistice) / Biroul Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova ; col. red. : Vladimir Golovatiuc, Oleg Cara, Elena Orlova [et al.]. – Ch. : Statistica,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2007. – 2008. – 54 p. : diagr. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 150
ex. – ISBN 978-9975-9594-9-0. – [2009-1599]
- - 1. Cooperative agricole – Republica Moldova – Date statistice.
334.734:631.115.8(478)(083.41)=135.1=161.1

13

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri

1478. Graur, Elena
Note de curs la disciplina "Istoria şi teoria cooperaţiei de consum" : (pentru studenţii tuturor spec. anului 1 de studii) / Elena Graur ; MOLDCOOP ; Univ. Coop.-Comerc.
din Moldova (UCCM). – Ch. : CEP USM, 2008. – 153 p. : diagr., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 141-143 (30 tit. în lb. rom., rusă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-737-4
[2008-1526]
- - 1. Cooperaţie de consum – Teorie – Istorie.
334.735(091)(075.8)

Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2008. – Vezi Nr
1471
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

1479. Comerţul exterior al Republicii Moldova = External Trade of the Republic
of Moldova : Anuar statistic / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica,
2007 (Combinatul Poligr.). – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2006. – 2007. – 668 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 200 ex. – ISBN 9789975-901-44-4 (eronat) (în cop.). – [2008-1577]
- - 1. Comerţ exterior – Republica Moldova – Date statistice.
339.5(478)(083.41)=135.1=111

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1480. Cuşmir, Marcel
Teoria sistemelor constituţionale contemporane / Marcel Cuşmir ; Inst. Nistrean
de Econ. şi Drept, Fac. de Drept. – Ch. : "Adriga-Vis" SRL, 2008. – 214 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-214 (160 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9798-3-2
[2008-1502]
- - 1. Sisteme constituţionale contemporane.
342.4

1481. Dreptul la informaţie: pe hârtie şi în realitate : Raport de monitorizare / Vasile Spinei, Alexandru Postică, Elena Vacarciuc [et al.] ; colab. : Lucia Bacalu, Nicolae
Braşoveanu, Gheorghe Budeanu [et al.] ; coord. : Vasile Spinei ; consultanţi : Vera
Macinschi, Leonid Antohi, Eugeniu Rîbca ; Centrul "Acces-info". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 219 p. : diagr., tab. ; 29 cm.
14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Eurasia Moldova, Agenţiei Suedeze pentru
Dezvoltare şi Coop. Intern. (Asdi/Sida). – 350 ex.
ISBN 978-9975-78-646-1
Gratuit. – [2008-1475]
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.732:070(047)

1482. Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din poliţie : Ghidul formatorului / Gheorghe Botnaru, Igor Ursan, Octavian Bejan [et al.] ; coord. şi contribuţie : Angela Dumitraşco, Ana Racu, Ecaterina Doicov. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
336 p. ; 31 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-145-4 (în mapă)
[2008-1575]
- - 1. Drepturile omului – Poliţie.
342.7:351.74(075)

1483. Realizarea dreptului la libera circulaţie în regiunea de est a Republicii
Moldova = Реализация права на свободу передвижения в восточном регионе Республики Молдова = The Right to Freedom of Movement in the Transnistrian Region of Moldova : Studiu / aut. : Pavel Postica ; au contribuit : Ion Manole, Alexandru Postica, Viorel
Chetruşca ; trad. şi adapt. : Irina Saviţchi ; Asoc. Promo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 132 p. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia pentru Drepturile
Omului şi SIDA. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-082-2
Gratuit. – [2008-1494]
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.7(478)+323(478)=135.1=111=161.1

1484. Tanasă, Ruslan
Sistemele electorale contemporane : Ghid metodic / Ruslan Tanasă ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Politice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 81 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-81. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-724-4
[2008-1436]
- - 1. Sisteme electorale.
342.8+324(075)

1485. Zaharia, Victor
Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar
: Ghidul formatorului / Victor Zaharia, Valeriu Ţurcan, Silvia Romanciuc ; coord. şi contribu15

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

ţie : Angela Dumitraşco, Ana Racu, Ecaterina Doicov. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. –
252 p. : tab. ; 31 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-144-7 (în mapă)
[2008-1574]
- - 1. Drepturile omului – Sistemul penitenciar.
342.7:343.8(075)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1486. Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii : an. şt., ed. a 8a / Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii (red. coord.), Vasile
Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2008.
– 299 p. ; 21 cm. – ISSN 1857-0984.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-48-2
[2008-1568]
- - 1. Criminalitate – Prevenire – Combatere.
343.9:378.635.5(478)(082)=135.1=161.1

1487. Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană", conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău).
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană = Межотраслевые проблемы предупреждения и борьбы против преступности в среде несовершеннолетних на современном этапе = Die interdisziplinäre
Probleme der Vorbeugung und Bekämpfung von Jugendkriminalität in der aktuellen zeit :
Materiale ale conf. şt.-practice intern., 5 oct. 2007 / col. red. : Ion Guceac (preş.), Rainer
Gepperth, Serghei Zagornîi [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova,
2008. – 268 p. : scheme ; 24 cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare", Fundaţia "Hanns Seidel" (Germania). – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-36-9
[2008-1567]
- - 1. Infracţiuni – Minori – Prevenire – Combatere.
343.224.1(082)=135.1=161.1
347 Drept civil
347.1 Generalităţi

1488. Chirtoacă, Leonid
Drept civil : Partea generală : Curs de lecţii / Leonid Chirtoacă ; Univ. de Studii
Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 166 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 165-166 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-701-5
16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1431]
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.7 Drept comercial

1489. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 (Monitorul Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008). – Ch. : AGEPI, 2008. – 156 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-09-2
[2008-1598]
- - 1. Legea privind protecţia mărcilor – Republica Moldova.
347.772(094.5)=135.1=161.1

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

1490. Ghid de iniţiative etice la nivel local : Ed. adaptată la practicile administrative din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare / IDIS "Viitorul" ; coord. ed. :
Olesea Cruc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 127 p. : tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Consiliul Europei şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. şi Cooperare
Gratuit. – [2008-1572]
- - 1. Administraţie locală – Ghiduri.
352(036)

1491. Platon, Mihail
Administraţia publică : Curs de lecţii / Mihail Platon ; red. gen. : Vasile Trofăilă ;
Acad. de Administrare Publică pe lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul" ÎS). – 736 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-016-2
[2008-1456]
- - 1. Administraţie publică.
351/354(075.8)

1492. Sâmboteanu, Aurel
Teoria administraţiei publice : Suport de curs / Aurel Sâmboteanu ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. – Ch. : CEP USM, 2008. – 220 p. : scheme, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 201-208 (110 tit.) la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 50+100 ex.
ISBN 978-9975-70-727-5
[2008-1437]

17

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

- - 1. Administraţie publică.
351/354(075.8)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

1493. Manole, Ion
Obligaţiile militare ale locuitorilor regiunii Transnistrene a Moldovei = Военные
обязанности жителей Приднестровского региона = The Military Service Obligations of
the Inhabitants from the Transnistrian Region of Moldova : Studiu / Ion Manole ; au contribuit : Pavel Postica, Alexandru Postica, Vitalie Călugăreanu ; trad., adapt. : Irina Saviţchi ;
Asoc. Promo-Lex, Centrul de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 143, [1] p. : h. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în
notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia pentru Drepturile
Omului. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-081-5
Gratuit. – [2008-1493]
- - 1. Obligaţii militare.
355.245(478)=135.1=111=161.1

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1494. Asistenţa Socială în contextul transformărilor din Republica Moldova :
[studiu] / aut. : Maria Bulgaru, Nicolae Sali, Tatiana Gribincea [et al.] ; coord. : Marcela
Dilion, Valentina Prişcan ; consultant şt. : Maria Bulgaru. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 438, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 3000
ex.
ISBN 978-9975-80-146-1 (în cop. tare)
[2008-1480]
- - 1. Asistenţă socială – Republica Moldova.
364.6(478)

1495. Chisari, Aliona
Ce trebuie să ştii despre pensii = Что нужно знать о пенсиях : Ghid / Aliona
Chisari, Ludmila Goncear ; AO Iniţiativa pentru o nouă Europă, Bibl. Publică de Drept, Filială a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 48 ;
48 p. : tab. ; 13 x 18 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare
cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Susţinere în implementarea Planului Naţional de
acţiuni în domeniul drepturilor omului", Progr. de Granturi Mici – 2007. – 800 ex.
ISBN 978-9975-9926-8-8
[2008-1523]
18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Pensie – Ghiduri.
364.3(036)=135.1=161.1

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1496. Cuzneţov, Larisa
Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei / Larisa Cuzneţov ; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Ch. : CEP USM, 2008. – 623, [1] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 607-624 (285 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-717-6
[2008-1525]
- - 1. Educaţie pentru familie.
37.018

1497. Loghin, Petru C.
Reforma învăţământului nu mai poate fi amânată… : Interviu… până la… publicare / Petru C. Loghin. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 52, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52 (7 tit.) – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-092-2
[2008-1448]
- - 1. Reforma învăţământului.
37.014.3

1498. Melinte, Diana
Aprobarea şi dezaprobarea în educaţia familială : (Ghid metodologic) / Diana
Melinte ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2008. – 156 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 144-156 (176 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-716-9
[2008-1434]
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.262
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1499. Budevici, Anatolie
Managementul învăţării independente şi rapide : (Curs master) / Anatolie
Budevici, Ghenadie Dumanschi, Nicolae Platon. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-159 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-153-9
[2008-1560]
- - 1. Învăţare independentă – Repere.
37.016(075.8)
19

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1500. Ghidul profesorului la manualul de Biologie pentru clasa a 8-a / Maria Duca, Aurelia Crivoi, Lidia Dencicov [et al.] ; comisia de evaluare : Gheorghe Şişcanu, Natalia
Curea, Nicolae Moraru ; Min. Educaţiei şi Tineretului şi Rep. Moldova. – Ch. : Editerra Prim
SRL, 2008 (Tipogr. "Universul ÎS). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (13 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9717-2-0
[2008-1457]
- - 1. Biologie – Metodica predării.
37.016.046:57

1501. Idem în lb. rusă : Биология : Пособие для учителя : 8-го кл. – К. :
Editerra Prim SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 79, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (13 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9717-3-7
[2008-1458]
- - 1. Biologie – Metodica predării (rusă).
37.016.046:57

1502. Gremalschi, Anatol
Informatică : Ghidul profesorului : Cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Irina Ciobanu,
Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare : Grigore Secrieru, Romeo Ciupercă, Vitalie
Gurău ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 88 (26 tit.). – 15000 ex.
ISBN 978-9975-67-602-1
[2008-1549]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004

1503. Idem în lb. rusă : Информатика : 7-й кл. : Пособие для учителя. – Ch. :
Î. E. -P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 89, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (26 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-607-6
[2008-1550]
- - 1. Informatică – Metodica predării.
37.016.046:004

1504. Purice, Tamara
Ghidul învăţătorului la manualul de Limbă Română : pentru şc. cu predare în lb.
rusă : cl. a 4-a / Tamara Purice, Mihail Purice ; comisia de evaluare : Ion Melniciuc, Raisa
Ciornîi, Maria Nartea ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-561-7
20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1471]
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1'243

1505. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература. : 8 кл. : Для шк. с обуч. на рус. яз. : Кн. для учителя / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; эксперт. ком. : Елена Сирота, Светлана Маноле, Галина Сребняк ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector VN" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 79 p. ; 24 cm.
1020 ex.
ISBN 978-9975-9811-4-9
[2008-1545]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă). 2. Literatură rusă – Metodica predării
(rusă).
37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1506. Alfabetul în cubuleţe / pict. : Simion Coadă. – Ch. : Carusel, 2008 (Tipogr.
"Sibis-Grafica" SRL). – 31 f. il., il. color ; 27 cm. – (Cubuleţul Magic).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-31-9 (cartonată)
[2008-1425]
- - 1. Carte jucărie.
373.2:811.135.1

1507. Ghiozdanul piciului : Învăţăm cifrele. Învăţăm literele. Colorăm desenele.
– Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis-Grafica" SRL). – 16 f. il., il. color ; 23 x 31 cm.
Apar într-o cutie comună. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-30-2
[2008-1424]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

1508. Jestcov, Elena
Limba română. Limba rusă = Румынский язык. Русский язык : Primii paşi / Elena Jestcov, Radu Năstase, Tatiana Catrinescu. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : des. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9811-6-3
[2008-1484]
- - 1. Limba română – Studiere. 2. Limba rusă – Studiere.
373.3:[811.135.1+811.161.1]

1509. Moraru, Haralambie
21

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Abecedar : Fac un pas şi sunt şcolar / Haralambie Moraru ; prez. graf. : Petru
Gheţoi. – Ch. : "Biblion" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. : il. color ; 27 cm.
ISBN 978-9975-9900-4-2 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1466]
- - 1. Abecedare – Preşcolari.
373.2.016

1510. Бабова, Виорика
Досуг дошкольника / Виорика Бабова ; aut. poezii, red., coord. proiect : Corneliu Năstase ; trad. poezii : Elena Jestcov ; pict. : Viorel Popa, Viorica Babov, Tatiana
Varvariuc. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64
p. : des. ; 29 cm. – (Prichindel).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9811-5-6
[2008-1485]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

1511. Colegiul de Medicină din Orhei : [din istoria instituţiei] / Silvia Golubiţchi,
Eugenia Pascari, Liliana Cazacu [et al.]. – Orhei : S. n., 2007 (Tipogr. din Orhei). – 120 p. :
fot., tab. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9753-2-2
[2008-1489]
- - 1. Colegiul de Medicină din Orhei – Republica Moldova – Istorie.
377.36:61(478)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne a Rep. Moldova. Anale Ştiinţifice. – Vezi Nr 1448

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
1512. Ştefanucă, Petre V.
Datini şi creaţii populare / Petre V. Ştefănucă ; text ales şi stabilit, st. introd., note
şi coment. de Grigore Botezatu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 437, [2]
p. : fot., n. muz. ; 22 cm. – (Seria "Moştenire").
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Consiliului raionul
Ialoveni, Secţia Cultură. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-603-8(în cop. tare)

22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1557]
- - 1. Datini. 2. Creaţii populare. 3. Obiceiuri.
39
398 Folclor

1513. Băieşu, Nicolae
Sărbători domneşti : (închinate Maicii Domnului şi Mântuitorului) : Studiu : Culeg.
de texte etnografice şi folclorice / Nicolae Băieşu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 22 cm. – ISBN 9789975-60-091-0.
[Vol.] 2. – 2008. – 428, [2] p. : il., n. muz. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare
cu sprijinul financ. a lui Dumitru Dediu, "Regutgaz" SRL, "Media Monitoring" SRL [et al.]. –
500 ex. – ISBN 978-9975-60-168-9. – [2008-1479]
- - 1. Folclor – Sărbători.
398.33
398(=135.1) Folclor românesc

1514. Hanganu, Lilia
Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor / Lilia
Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Lit. şi Folclor. – Ch. : Pontos, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 137, [28] p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 105-113 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-927-58-1 (în cop. tare)
[2008-1461]
- - 1. Folclor româno-bulgar.
398(=135.1)+398(=163.2)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1515. Educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile : (Omagiu savantului
filosof-ecolog-biotetician Teodor N. Ţîrdea – 70) / Isidor Doctoreanu (coord.), P. Cocîrţă, I.
Codreanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 104 p. : n. muz. ; 20 cm. –
(Seria "Cultură Americano-Europeană şi Unitate în Credinţă" ; 3).
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-47-014-8
[2008-1498]
- - 1. Educaţie ecologică.
502/504(082)

1516. Ştiinţe : Man. pentru cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ;

23

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 127, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
41000 ex.
ISBN 978-9975-69-976-1
[2008-1585]
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)

1517. Ştiinţe : Man. pentru cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu,
Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 120 p. : fig. color ; 26 cm.
43000 ex.
ISBN 978-9975-69-980-8
[2008-1586]
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)

1518. Шалару, В. В.
Некоторые аспекты инженерной защиты окружающей среды : Учеб.-метод.
пособие / В. В. Шалару, Т. И. Дудниченко ; Молд. гос. ун-т, Биолого-почвен. фак., Каф.
экологии, ботаники и лесоводства. – К. : CEP USM, 2008. – 81 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 79-81 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-719-0
[2008-1435]
- - 1. Mediu înconjurător – Protecţie (rusă).
504.062/.064(075.8)

51 MATEMATICĂ
1519. Ursu, Ludmila
Matematică : Man. pentru cl. a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram,
Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 136 p. : fig. color ;
26 cm.
ISBN 978-9975-69-972-3
[2008-1539]
- - 1. Matematică.
51(075.2)

1520. Idem în lb. rusă : Математика / trad. din lb. rom. : Ludmila Ursu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008. – 136 p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-973-0
[2008-1540]
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică (rusă).
51(075.2)

53 FIZICĂ
1521. Ботгрос, Ион
Физика : Учеб. для 8 кл. / Ион Ботгрос, Виорел Боканчя, Николаев Константинов ; trad. : Evelina Bocancea, Galina Ivanova ; comisia de experţi : Eugen Gheorghiţă,
Grigore Opaţchi, Nina Coteci ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Изд. 2ое, пересмотр. и доп. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm.
– (Colecţia "Cartier educaţional").
13240 ex.
ISBN 978-9975-79-493-0
[2008-1543]
- - 1. Fizică (rusă).
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

1522. Caraganciu, Vladimir
Mecanică teoretică : Compendiu şi probleme / Vladimir Caraganciu ; Univ. Tehn.
a Moldovei. – Ch. : Tehnica-Info, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 220 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 220 (8 tit.). – 1300 ex.
ISBN 978-9975-63-090-0 (în cop. tare)
[2008-1467]
- - 1. Mecanică teoretică.
531(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1523. Gheţiu, Mihail
Lignina – componentă principală a lemnului : Note de curs / Mihail Gheţiu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie.
– Ch. : UTM, 2008. – 108 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 105-107 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-081-2
[2008-1500]
- - 1. Lignină.
547.922(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1524. Биология : Учеб. для 8-го кл. / Мария Дука, Аурелия Кривой, Лидия
Денчиков [и др.] ; оцен. комиссия : Георге Шишкану, Наталия Куря, Николае Морару ;

25

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

М-во Просвещения и Молодежи Респ. Молдова. – К. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr.
Ed. "Universul" ÎS). – 135, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
13200 ex.
ISBN 978-9975-9801-6-6
[2008-1459]
- - 1. Biologie (rusă).
57(075.3)

58 BOTANICĂ
1525. "Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova : evaluarea, co nservarea şi utilizarea", simpoz. naţ. (2008 ; Chişinău). Agrobiodiversitatea vegetală în
Republica Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materialele simpoz. naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 470, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice, Centrul de Resurse Genetice Vegetale al Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.
– Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-62-230-1
[2008-1487]
- - 1. Biodiversitate vegetală – Republica Moldova.
58:631(478)(082)=135.1=111=161.1

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1526. Tofan, Maria
Anatomia sistemului nervos central : Compendiu / Maria Tofan, Victoria Plămădeală ; Min. Educaţiei din Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – [Ed. a
2-a]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Pimex-Com" SRL). – 121 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120 (17 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9999-1-5
[2008-1595]
- - 1. Anatomie – Sistem nervos central.
611.8(075.8)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1527. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău = Муниципальный
Центр Превентивной Медицины Кишинэу : [prospect] / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău ; elab. : Eudochia Tcaci, Ion
Cebotari, Valentina Goraş. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 19 p. : fot. color ; 24
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
[2008-1553]
26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău – Prospecte.
614.2(478-25)

1528. Sărătilă, Vlad
Portrete în alb : Spitalul raional Căuşeni: o sută de ani în numele sănătăţii / Vlad
Sărătilă ; col. red. : Alexandru Cojocaru, Victor Vasian, Timofei Bucuci. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 98 p. : fot. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-86-5
[2008-1430]
- - 1. Spitalul raional Căuşeni – Republica Moldova – Istorie.

614.2(478-21/-22)(091)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială

1529. Анестиади, В.
Патоморфоз атеросклероза : (иммуноаспекты) : [монография] / В. Анестиади, В. Нагорнев, Е. Зота. – К. : Б. и. ; Санкт-Петербург : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 318 p. : fig., fig., color ; tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 288-318. – 100 ex.
ISBN 978-9975-78-643-0 (în cop. tare)
[2008-1474]
- - 1. Arterioscleroză – Imunitate (rusă).
616.13-004.6:612.017
616.8 Neuropatologie. Neurologie

1530. Gavriliuc, M.
Teste de autoevaluare şi autocontrol la neurologie şi neurochirurgie / M. Gavriliuc
; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Inst. de
Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
432 p. : fig. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-915-40-3 (în cop. tare)
[2004-1482]
- - 1. Neurologie – Teste. 2. Neurochirurgie – Teste.
616.8(079)

1531. Gherman, Diomid
Aşa a fost să fie … : [evenimente din istoria Univ. de Medicină şi Farmacie "N.
Testemiţanu" şi din viaţa savantului neurolog D. Gherman] / Diomid Gherman. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. AŞM). – 340 p. : fot., [32] p. fot., fot. color ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-62-228-8 (în cop. tare)
27

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1503]
- - 1. Neurologie. 2. Gherman, Diomid, 1928-…, medic neurolog – Biografie.
616.8+929Gherman

1532. Pascal, Oleg
Tulburările posturale la bolnavii cu accident vascular cerebral : [studiu] / Oleg
Pascal ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, IMSP Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. :
Tipogr. AŞM, 2008. – 134, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 113-134 (215 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-62-233-2
[2008-1569]
- - 1. Accident vascular cerebral – Tulburări postulare.
616.831-005:616.89
618 Ginecologie. Obstetrică

1533. Cerneţchi, Olga
Obstetrică. Ginecologie : (man. pentru studenţii fac. de Stomatologie, Medicină
preventivă şi Sănătate publică) / Olga Cerneţchi, Taisia Eşanu, Zinaida Sârbu; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 268-272 (78 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-36-6 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1483]
- - 1. Obstetrică. 2. Ginecologie.
618(075.8)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

1534. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования : Цикл
лекций / Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в механике, Каф. Промыш. технолог. оборудования ; разраб. : Владимир Дмитриев. – К. : ТУМ, 2008. – 112
p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 111 (5 tit.). – 100 ex.
[2008-1510]
- - 1. Maşini frigorifice (rusă).
621.57.04(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport

1535. Lăcustă, Ion
Diagnosticarea automobilelor : Îndrumar de lab. / Ion Lăcustă, Boris Rusu, Eduard Antoci ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Colegiul de Transporturi din or. Chişinău. –
Ch. : UASM, 2008. – 147 p. : fig., tab. ; 21 cm.
28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 115-116 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-115-9
[2008-1455]
- - 1. Automobile – Diagnosticare.
629.33.078(076.5)

1536. Lisnic, Anatolie
Recondiţionarea pieselor auto : Curs univ. / Anatolie Lisnic ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Transport Auto. – Ch. : UTM, 2008.
– 20 cm.
Partea a 2-a. – 2008. – 102, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 102 (10 tit.). – 100 ex.
– [2008-1509]
- - 1. Piese auto – Recondiţionare.
629.33.02(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general

1537. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie ; alcăt. : Eugeniu Revenco, Valeriu Lupaşcu, Asea Timuş. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 388 p. : fig., fot., [28] p. fot. ;
22 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 358-379. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-232-5 (în cop. tare)
[2008-1505]
- - 1. Agricultură. 2. Lupaşcu, Mihail, 1928-…, academician – Biografie.
631(082)(092)=135.1=161.1
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

1538. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor
de cultură : [monografie] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologica ; col. red. : Simion Toma (red. şt.), Larisa Andronic, Tatiana
Constantinov [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 339, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 22
cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 600 ex.
ISBN 978-9975-62-231-8 (în cop. tare)
[2008-1504]
- - 1. Pedologie – Plante de cultură.
631.43:633/635

29

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1539. Крупеников, И. А.
Черноземы : Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения : [монография] / И. А. Крупеников ; отв. за изд. кн. : Д. М. Балтянский ; АН Респ. Молдовы, М-во сел. хоз-ва и пищ. пром-cти Респ. Молдова, Ин-т почвоведения и агрохимии им. Н. А. Димо. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 285 p. : fig., tab., [1] f. portr. ; 25 cm.
Библиография печатных работ И. А. Крупенникова: p. 201-243. – Bibliogr.: p.
280-282 (29 tit.) şi la sfârşitul cap. – În red. aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-66-7 (în cop. tare)
[2008-1462]
- - 1. Soluri cernoziomice (rusă). 2. Cernoziom (rusă). 3. Крупеников, Аркадий
Михайлович,1912- ..., почвовед. – Биография.
631.445.4(092)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1540. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru perioada ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
осенний период 2008 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорняками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... toamnă 2008. – 2008. – 44 p. : tab., [5] p. : il. color. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
F. f. de tit. – [2008-1594]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile

1541. Asolamentele furajero-cerealiere pe terenurile arabile ale Republicii Moldova : Recomandări / Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM ; colab. : Mihail
Lupaşcu, Mihail Lala, Valerian Darie [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
65 ex.
ISBN 978-9975-70-714-5
[2008-1432]
- - 1. Asolamente furajero-cerealiere – Tipuri.
633.2:631.4(049.3)

1542. Darie, Valerian
Raigrasul aristat : Îndrumări practice privind valorificarea tehnologiei de cultivare /
Valerian Darie, Mihail Lala, Nistor Bolocan ; Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.
– Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. : tab. ; 21 cm.
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

65 ex.
ISBN 978-9975-70-715-2
[2008-1433]
- - 1. Raigrasul aristat – Cultivare.
633.2(076.5)
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1543. Carte de telefoane. Raionul Drochia : la data de 25 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 376, [10] p. : il. color ; 21
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-9-0
[2008-1441]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Drochia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Drochia – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1544. Carte de telefoane. Raionul Făleşti : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 336 p., [8] p. fig. color ;
21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9604-6-5
[2008-1534]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Făleşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Făleşti – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1545. Carte de telefoane. Raionul Rezina : la data de 17 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 208, [12] p. : il. color ; 21
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9518-7-6
[2008-1440]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Rezina – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Rezina – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1546. Carte de telefoane. Raionul Soroca : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 424 p., [16] p. fig. color ;
21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9565-0-5
31

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1535]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane.
2. Carte de telefoane – Raionul Soroca – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

1547. Harta drumurilor Republicii Moldova / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni
Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 250 000. – Ch. : Ingeocad, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 1 h. împăturită în 18 părţi.
5000 ex.
ISBN 978-9975-901-78-9
[2008-1552]
- - 1.Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi.
656.022(478)(084.3-14)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1548. Puică-Vasilache, Eliza
Educaţie plastică : Man. pentru cl. a 5 – 6-a / Eliza Puică-Vasilache, Zinaida Ursu
; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 175, [1] p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-74-015-9
[2008-1530]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.3)

73 ARTE PLASTICE
1549. Galeria de sculptură contemporană : din col. Muzeului Naţ. de Artă al
Moldovei : [album] / aut. şi alcăt. : Valeria Suruceanu ; trad. : Gheorghe Chirţă, Natalia
Sârghi ; imagini : Iurie Foca ; Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de
Artă al Moldovei. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (Combinatul Poligr.). – 181 p. : imagini ; 28
cm.
Lista lucrărilor: p. 152. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-085-9
[2008-1558]
- - 1. Sculptură contemporană – Albume.
730:069.5(084.1)

32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1550. Creaţii corale ale compozitorilor din Moldova : [antologie] / alcăt. : Teodor
Zgureanu, Margareta Belâh ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 140, [3] p. : n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-60-135-1
ISMN M-3480-0035-0
1000 ex. – [2008-1439]
- - 1. Muzică corală.
783.8(082.2)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

1551. Argint viu pe scândura scenei : [despre actorul Mihai Curagău] / Teatrul
Satiricus "Ion Luca Caragiale" ; coord. : Victoria Cazacu ; sub îngrijirea lui Ion Diviza. – Ed.
rev. şi compl. – Ch. : Casa Ed.-poligr. "Bons Offices", 2008. – 137 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia Teatrul "Satiricus" ; 9).
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-156-0
[2008-1561]
- - 1. Curagău, Mihai, actor de teatru – Creaţie.
792.071.2.028(082)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

1552. Lifari, Viorica
Câmpul funcţional semantic al categoriei de diateză în limba engleză : Monografie / Viorica Lifari ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 261 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 242-261. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-730-5
[2008-1603]
- - 1. Limba engleză – Semantică.
811.111'37

1553. Magic english : Work book : 3-rd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 106, [1] p. : fig. ;
26 cm.

33

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

5000 ex.
ISBN 978-9975-69-990-7
[2008-1537]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)

1554. Magic english : Work book : 4-th form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila
Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 99 p. : fig. ; 26
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-991-4
[2008-1538]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
811.112.2 Limba germană

1555. Babin-Rusu, Tatiana
Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în limbile germană şi română : (Monografie) / Tatiana Babin-Rusu ; sub red. lui Ion Dumbrăveanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine [et al.]. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 194 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 160-175 (231 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-70-736-7
[2008-1438]
- - 1. Limba germană – Semantică. 2. Limba română – Semantică.
811.112.2'37+811.135.1'37

1556. Lifari, Viorica
A study in Germanic languages / Viorica Lifari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : CEP USM, 2008. – 90 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-725-1
[2008-1602]
- - 1. Limba germană.
811.112.2(075.8)
811.124 Limba latină

1557. Stamat, Marina
Limba latină pentru biologi : Caiet de studiu / Marina Stamat, Claudia Cemârtan ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Clasică. – Ed. a 2-a (rev. şi
compl.). – Ch. : CEP USM, 2008. – 197, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Text: lb. rom., latină, rusă. – Bibliogr.: p. 196 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-731-2
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1604]
- - 1. Limba latină.
811.124:57(075.8)
811.133.1 Limba franceză

1558. Bejenaru, Galina
Gramatica limbii franceze : [pentru uzul elevilor] / Galina Bejenaru, Veronica
Gărbălău. – Ch. : S. n. ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 153 p. : tab. ; 22
cm.
ISBN 973-85-826-6-0 (Nasticor)
[2008-1486]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.2)
811.135.1 Limba română

1559. Acsan, Alexei
Gramatică funcţională în structuri comunicative şi imagini : (Ghid gramatical pentru studiul RLN) / Alexei Acsan. – Ch. : Casa Limbii Române "Nichita Stănescu", 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9529-3-4.
Nivelul 1, Ciclul 1. – 2008. – 108 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. – 150
ex. – ISBN 978-9975-9529-4-1. – [2008-1590]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243

1560. Nivelul 1, Ciclul 2. – 2008. – 154 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
150 ex. – ISBN 978-9975-9529-5-8. – [2008-1591]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243

1561. Nivelul 1, Ciclul 3. – 2008. – 182 p. : fig., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
150 ex. – ISBN 978-9975-9529-6-5. – [2008-1592]
- - 1. Limba română – Gramatică – Alolingvi.
811.135.1'36'243

1562. Dicţionar de sinonime : 30000 cuvinte. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 424 p. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-923-57-6
[2008-1476]
- - 1. Limba română – Sinonime – Dicţionare. 2. Dicţionar de sinonime – Limba
română.
811.135.1 374.2'373.421

1563. Marin, Mariana
35

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Limba română : Cl. a 4-a : Caietul elevului / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. –
Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 75, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-505-0
[2008-1606]
811.135.1(075.2)

1564. Marin, Mariana
Limba română : Man. pentru cl. a 4-a / Mariana Marin, Tatiana Niculcea ; comisia
de experţi : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : il. color ; 26 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. : Liliana Nicolaescu Onofrei).
43100 ex.
ISBN 978-9975-79-496-1
[2008-1544]
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)

1565. Purice, Tamara
Limba română : pentru şc. cu predare în lb. rusă : cl. a 4-a / Tamara Purice, Mihail Purice ; comisia de evaluare : Ion Melniciuc, Raisa Ciornîi, Maria Nartea ; Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 154, [1] p. : il.
color ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-78-640-9
[2008-1473]
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1’243(075.3)
811.161.1 Limba rusă

1566. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература : 8 кл. : Учеб. для шк. с обучением на рус. яз. / Ф.
М. Горленко, Т. Н. Сузанская ; эксперт. комиссия : Елена Сирота, Светлана Маноле,
Галина Сребняк ; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-N"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 306, [5] p. : fig., tab. ; 24 cm.
13525 ex.
ISBN 978-9975-9811-3-2
[2008-1551]
811.161.1+821.161.1.09(075.3)

36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(411) Literatură scoţiană în limba engleză

1567. Scott, Walter
Ivanhoe : [roman : trad. din engl.] / Walter Scott ; trad. de Petre Solomon ; il. de
Vladimir Cravcenco ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 546, [4] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-951-8 (în cop. tare)
[2008-1541]
821.111(411)-31 Scott
821.131.1 Literatură italiană

1568. Baldassi, Francesco
Frunzele, Stelele… = Le Foglie, le Stelle… : versuri / Francesco Baldassi ; trad.
din lb. it. de Valentina Corcodel ; il. : Ana Manole ; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Bibl. "Meşterul Manole", 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 187 p. : il. ; 11 x 20 cm.
Text paral.: lb. rom., it. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-937-94-8
[2008-1584]
- - 1. Literatură italiană – Poezie.
821.131.1=135.1=131.1 Baldassi

1569. Baldassi, Francesco
Înflorate petale de suflet = Infiorate petali d'anima / Francesco Baldassi ; trad. de
Valentina Corcodel. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 109 p. : fot. ; 12 x 20 cm. – (Încercarea zborului ; 2).
Tit. pe cop.: lb. rom. – Text paral.: lb. rom., it. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9986-6-6
[2008-1501]
- - 1. Literatură italiană – Poezie.
821.131.1-1=131.1=135.1 Baldassi
821.135.1 Literatură română

1570. Ureche, Grigore
Letopiseţul Ţării Moldovei / Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce ; cop., il. :
Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 429, [2] p. : il.
; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-60-164-1
[2008-1478]
37

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

- - 1. Literatură română – Scrieri istorice. 2. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri istorice.
821.135.1-94+821.135.1(478)-94 Ureche
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1571. Băluţă, Dumitru
Linia limită : [versuri] / Dumitru Băluţă. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 183, [5] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-075-5
[2008-1427]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Băluţă

1572. Cibotaru, Mihail Gh.
Sârjoaca : [roman] / Mihail Gh. Cibotaru ; postf. : Ion Ciocanu ; cop. : Natalia
Tighinean. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 323 p.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-085-4
[2008-1583]
821.135.1(478)-3 Cibotaru

1573. Cocarcea, Vasile
Drumul afirmării : Versuri / Vasile Cocarcea. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr.
"Dinamo"). – 148 p. : n. muz. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-72-100-4
[2008-1593]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cocarcea

1574. Drăgan, Grigore
Surâsuri cu dinţi : [epigrame] / Grigore Drăgan ; resp. ed. : Vlad Arhip ; caricaturi
de Margareta Chiţcatîi. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 95, [1] p. : il. ; 10
x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-044-0
[2008-1488]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Drăgan

1575. Mămăligă, Dumitru

38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Umbre şi lumini : Din viaţa oamenilor de geniu : [povestiri] / Dumitru Mămăligă. –
Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 276 p.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-638-6 (în cop. tare)
[2008-1472]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Mamaliga

1576. Meniuc, George
Delfinul : Povestiri / George Meniuc ; cop., il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Carte
Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 197, [2] p., [20] p. fot. ; 20 cm. – (Colecţie
pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 191-193. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-152-8
[2008-1477]
821.135.1(478)-3 Meniuc

1577. Toma, Vasile
Osanale la pachet : Poezie satirică, parodii şi epigrame / Vasile Toma. – Ch. :
"Phoenix-X" SRL (Tipogr. "Balacron" SRL), 2008. – 123 p. ; 19 cm.
500 ex
ISBN 978-9975-9759-5-7
[2008-1587]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Parodii – Epigrame.
821.135.1(478)-1 Toma

1578. Ţopa, Tudor
Din cuvinte-mi este casa : (Autoreportaj ilustrat) / Tudor Ţopa. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 146, [1] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9986-0-4 (în cop. tare)
[2008-1563]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Ţopa
821.161.1 Literatură rusă

1579. Сато-Абаби, Арина
Аромат Cакуры : роман / Арина Сато-Абаби ; худож. : Т. Н. Николаева. – К. :
Б. и., 2008 (Tipogr. "Grafic-Design" SRL). – 244, [1] p. : il., [16] p. il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9897-5-6 (în cop. tare)
[2008-1559]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-31 Сато-Абаби
39

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1580. Rocov, Bogdan
Ramzia : Povestire / Bogdan Rocov ; trad. din lb. rusă : Manole Neagu ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 32 p. ; 20 cm. – (Din
viaţa gasterbaiterilor).
Numele adevărat al aut.: Bogdan Boleac. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-084-7
[2008-1428]
821.161.1(478)-31 Rokov

1581. Idem în lb. rusă : Рамзия : [повесть]. – Ch. : Pontos, 2008. – 32 p. ; 20
cm. – (Из жизни гастарбайтеров).
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-085-4
[2008-1429]
821.161.1(478)-31 Роков

1582. Бабили, Майкл
Вор : Роман / Майкл Бабили. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). –
241 p. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Ничайнику Михаил. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9926-7-1
[2008-1522]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).
821.161.1(478)-312.4 Бабили

1583. Кичигина, Ольга
Когда синеет небо… : стихи / Ольга Кичигина ; худож. : Юрий Мелешко. – К. :
Inversia-Dub ÎI, 2008. – 96, [4] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9998-0-9
[2008-1533]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Кичигина

1584. Люленов, П. В.
Легкой жизни не бывает : Роман в 2-х кн. / П. В. Люленов. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 418, [1] p. ; 25 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-546-4 (în cop. tare)
[2008-1470]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).
821.161.1(478)-31 Люленов

40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1585. Слетова, Л. А.
Полигон – II : Философ. сказка / Л. А. Слетова. – Тирасполь : Б. и., 2008
(Tipogr. "Tipar"). – 87 p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-914-09-3
[2008-1524]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-3 Слетова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii

1586. Căsuţa din oală. Coliba iepuraşului. Povestea puişorului îngâmfat : [poveşti] / Elena Farago ; il. : Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008
(Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; Nr 2) (Bibliografie preşcolară ; 3-7 ani).
ISBN 978-973-1968-00-1 (Teopiticot)
[2008-1445]
- - 1. Literatură universală pentru copii – Poveşti.
821-93

1587. Greierele şi furnica şi alte poveşti / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafic" SRL). – [16] p. : il. color ;
30 cm. – (Colecţia "Poveşti cu tâlc" ; 2).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-3-2
[2008-1512]
- - 1. Poveşti.
821-93

1588. Pinocchio. Muzicanţii din Bremen. Vulpea şi barza : [poveşti] / il. : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "3 Poveşti").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-8-7
[2008-1517]
- - 1. Poveşti.
821-93

1589. Povestea ursului cafeniu şi alte poveşti / il. şi adaptare text : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafic" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti cu tâlc" ; 1).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-2-5
41

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

[2008-1511]
- - 1. Poveşti.
821-93

1590. Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor. Lupul stăpân la oi / il. : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-0-0
[2008-1451]
- - 1. Poveşti.
821-93

1591. Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor. Lupul stăpân la oi : [poveşti] / il. :
Cătălin Nedelcu. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). –
[16] p. : il. color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit.
ISBN 978-973-88505-8-3 (Teopiticot)
[2008-1446]
- - 1. Poveşti.
821-93

1592. Scufiţa Roşie; Povestea împăratului prefăcut în copac. Rândunica şi vrăbiile / il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il.
color ; 30 cm. – (3 Poveşti).
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-1-7
[2008-1452]
- - 1. Poveşti.
821-93

1593. Idem. – [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – 16 p. – (3 Poveşti).
F. f. de tit.
ISBN 978-973-88505-7-6 (Teopiticot)
[2008-1447]
- - 1. Poveşti.
821-93

1594. Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color
; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-7-0

42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1516]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.135.1-93 Literatură română

1595. Capra cu trei iezi : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. – Ch. :
Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 30
cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-6-3
[2008-1515]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93

1596. Farago, Elena
Căsuţa din oală; Coliba iepuraşului; Povestea puişorului îngâmfat : Poveşti / Elena Farago ; il. : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr.
"Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 2) (Bibliografie
preşcolară ; 3-7 ani).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-7-9
[2008-1454]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago

1597. Farago, Elena
Idem. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – [16] p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 1) (Bibliografie preşcolară ; 3-7
ani).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9997-6-2
[2008-1453]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago

1598. Farago, Elena
Căţeluşul şchiop şi multe altele : Poezii / Elena Farago ; il. : Cătălin Nedelcu.
– [Ch. : S. n.] ; Bucureşti : Teopiticot, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [14] p. : il.
color ; 30 cm. – (Colecţia "Grădiniţa" ; nr. 1) (Bibliografie preşcolară ; 3-7 ani).
ISBN 978-973-88505-9-0 (Teopiticot)
[2008-1444]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93 Farago

43

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1599. Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin
Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16]
p. : il. color ; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-4-9
[2008-1513]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93

1600. Punguţa cu doi bani : [poveste] / il. şi adaptare text : Cătălin Nedelcu. –
Ch. : Trei Pitici ("Everest-Impex" SRL), 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – [16] p. : il. color
; 30 cm. – (Colecţia "Poveşti ilustrate").
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-5-6
[2008-1514]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93

1601. Slavici, Ioan
Floriţa din codru : [poveşti] / Ioan Slavici ; antologie, pref. şi note de Constantin
Mohanu-Lovişteanu ; il. de Lilia Popa ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(Combinatul Poligr.). – 148, [3] p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-69-953-2 (în cop. tare)
[2008-1542]
- - 1. Literatură română – Poveşti.
821.135.1-93 Slavici
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1602. Moraru-Mironaş, Varvara
Iepurică-morcovică-ecolog : [povestioare] / Varvara Moraru-Mironaş. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 44 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-47-013-1
[2008-1497]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Moraru
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova

1603. Точилкин, В.
Современные басни. Сказка "Пастух и принцесса" / В. Точилкин. – К. : Универсул, 2008. – 95 p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-47-017-9
[2008-1546]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii (rusă).
821.161.1(478)-93 Точилкин
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română

1604. Dolgan, Mihai
Eminesciene, Druţiene, Vierene : (O hermeneutică a imaginarului celor mai mari
scriitori naţionali) / Mihai Dolgan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit.
Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM, 2008. – 415, [1] p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-729-9
[2008-1601]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

1605. Roşca, Timofei
Structuri lirice în poezia anilor' 60 : Studiu / Timofei Roşca ; Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 229 p. ;
21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-032-7
[2008-1491]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.512.165(478).09 Literatură găgăuză din Republica Moldova

1606. Дьячук, Иван
Путь к признанию : поэма-эпопея о гагаузах / Иван Дьячук ; худож. : Дмитрий
Савастин ; фот. и репродукции Ивана Дьячука. – Комрат : Б. и., 2008 (Tipogr. "SafinGrup" SRL). – 349, [2] p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9621-4-8
[2008-1605]
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.512.165(478).09

45

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1607. Trofăilă, Vasile
Oraşul Floreşti : Istorie şi contemporaneitate / Vasile Trofăilă ; trad. : lb. rusă :
Valentina Trofăilă, lb. engl. : Irina Dubovic, lb. it. : Lucia Costin. – Ch. : Vast-M SRL, 2008
(Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 224 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., it., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9593-2-2 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-1460]
908(478-21)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr afie teoretică
1608. Geografia fizică a Republicii Moldova : Man. pentru cl. a 8-a / Vitalie
Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc [et al.] ; comisia de evaluare : Mihai Hachi, Iordan Casapu, Nina Mihalache ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p. : fig. color ; 24 cm.
50500 ex.
ISBN 978-9975-67-546-8
[2008-1548]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.
911.2(478)(075.3)

1609. Idem în lb. rusă : Физическая география Республики Молдова / trad. din
lb. rom. : Elena Capusta-Dursunova, Vitalie Sochircă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008. – 127,
[1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
13200 ex.
ISBN 978-9975-67-606-9
[2008-1576]
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova (rusă).
911.2(478)(075.3)

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1610. Republica Moldova : Harta teritorial-administrativă / "Ingeocad" ÎS ; red.
denum. geografice A. Eremia. – Ed. a 6-a. – Scara 1 : 400 000. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 1 h. color ; 80 x 70 cm.
46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-901-87-1
[2008-1536]
- - 1. Republica Moldova – Hărţi.
912.43(478)

1611. România. Bucureşti : [hartă]. – Ch. : "Edit-Prest" SRL, 2008 (Tipogr. Ed.
"Universul"). – 1 h. ; 22 x 30 cm. – Scara 1 : 3 000 000 ; 1 : 2 000 000.
ISBN 978-9975-922-24-1
[2008-1531]
- - 1. România – Hărţi. 2. Bucureşti – Hărţi.
912.43(498)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova

1612. Republica Moldova = Республика Молдова : cl. 8-9 : hărţi-contur / Ed.
"Iulian" ; consultanţi : Valeriu Botnaru, Olga Cazanţeva, Ghenadie Sîrodoev. – Ch. : Iulian,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 16, [1] p. : h. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-922-05-0 (eronat)
[2008-1547]
- - 1. Republica Moldova – Hărţi-contur.
913(478)(084.3)(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
1613. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (sec. al XIX-lea –
prima jumătate a sec. al XX-lea) : [personalităţi notorii] : dicţ. / alcăt. : Gheorghe Bobână,
Lidia Troianowski ; pref. : Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2007 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 312 p. : fig.; 25 cm.
Bibliogr.: p. 294-307 (287 tit.) şi la sfârşitul fişierelor biogr. – Apare cu sprijinul
financ. al Dep. pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni
ISBN 978-9975-928-95-3 (eronat)
Gratuit, 3000 ex. – [2008-1573]
- - 1. Basarabeni – Dicţionare.
929(031)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova

1614. Butnaru, Timofei

47

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Nemţeni – un sat plin de izvoare : [raionul Hînceşti] / Timofei Butnaru, Marin
Butnaru ; coord. : Alexandru Postica. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 192
p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 191 (16 tit.) şi în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-083-9
[2008-1578]
- - 1. Nemţeni – Sate – Raionul Hînceşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1615. Colesnic, Iurie
Un dosar uitat al istoriei : Pământenia basarabeană de la Dorpat – prima organizaţie naţională / Iurie Colesnic. – Ch. : "Ulysse" SRL : Museum, 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 127 p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Pantheon" / concepţia graf. a col. : Andrei
Gamarţ).
Apare cu sprijinul financ. al dlui Serafim Urechean, Preş. Partidului Alianţa "Moldova Noastră". – 100 ex.
ISBN 978-9975-9785-9-0
[2008-1565]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

1616. Madan, Gheorghe V.
Un sat basarabean de codru : Truşenii : [mun. Chişinău] : (Text stabilit, note,
coment., corespondenţă, doc., fot., bibliogr.) / Gheorghe V. Madan ; ed. îngrijită de Grigore
Botezatu, Tamara Apostol-Macovei ; st. biografic de Iurie Colesnic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Inst. Patrimoniului Cultural [et al.]. – Ch. : Museum, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 324 p. : fot., tab., facs. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 308-317. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-906-35-7 (în cop. tare)
[2008-1564]
- - 1. Truşeni – Sate – Municipiul Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1617. Raionul Rezina în cifre şi imagini. – [Ch. : S. n.,] 2008 [(Tipogr. "Bons
Offices" SRL)]. – 20 p. : fot. color ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă
[2008-1571]
- - 1. Raionul Rezina – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

1618. Gonciar, Veaceslav
48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei : 14.00.25 –
Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină /
Veaceslav Goncear ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-41
[2008-146 Teze]
615.246.2+615.835.2(043.2)
Pentru titlul de doctor

1619. Alexa, Zinaida
Particularităţile clinice, gormonal-metabolice şi opţiuni de tratament ale diabetului
zaharat primar depistat la maturi cu vârsta 30-45 ani : 14.00.03 – Boli interne (Endocrinologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Zinaida Alexa ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 22 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.)
[2008-139 Teze]
616.379-008.64-053.086-08+615.252(043.2)

1620. Borovic, Djina
Aspecte de patogenie şi tratament al glaucomului primitiv : 14.00.08 – oftalmologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Djina Borovic ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 34 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30
[2008-137 Teze]
616.7-007.681-08(043.2)

1621. Cebanu, Sergiu
Evaluarea fiziologico-igienică a condiţiilor de antrenament a sportivilor în edificiile
sportive de tip închis : 14.00.07 – Igiena : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Sergiu
Cebanu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (15 tit.)
[2008-134 Teze]
613.5+613.72:612.1/.8(043.2)

1622. Cornea, Valentina
Probleme sociale ale perfecţionării activităţii administraţiei publice locale : (în baza
investigaţiilor sociologice efectuate în Rep. Moldova) : Spec. 22.00.04 – Structura socială,
instituţii şi procese sociale : Autoref. al tezei de doctor în sociologie / Valentina Cornea ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Centrul
Ed. a UASM, 2008. – 34 p. : fig. ; 21 cm.

49

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Bibliogr.: p. 34 (16 tit.)
[2008-144 Teze]
316.354:351/352(478)(043.2)

1623. Dumitraş, Tatiana
Unele aspecte etiologice, clinico-evolutive şi de tratament antibacterian în pneumoniile comunitare : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Tatiana Dumitraş ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "PressPrint-SD"). – 22 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (19 tit.)
[2008-148 Teze]
616.24-002-008.87-07+615.281(043.2)

1624. Movilă, Alexandru
Diversitatea genetică a căpuşelor ixodes ricinus L. şi microorganismelor transmisibile în focarele Republicii Moldova : 03.00.15 – Genetică : Autoref. al tezei de doctor în
biologie / Alexandru Movilă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a
Plantelor. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-136 Teze]
579.895.421+595.421(478)(043.2)

1625. Palhovici, Serghei
Reforma administraţiei publice din Republica Moldova în contextul integrării Europene : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice / Serghei Palihovici ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Politice şi Educaţie Civică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 10 (7 tit.)
[2008-132 Teze]
351/354(478)(043.2)

1626. Parpauţ, Vladimir
Tratamentul endovascular al malformaţiilor arteriovenoase cerebrale şi al fistulelor
carotido-cavernoase _ 14.00.28 – neurochirurgia : Autore. al tezei de doctor în medicină /
Vladimir Parpauţ ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Ch. : S. n., 2008. – 36 p. :
diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-32 (17 tit.)
[2008-133 Teze]
616.831-089+616.13/.14(043.2)

1627. Rizescu, Constantin

50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători pe baza eşalonării mijloacelor specifice : Spec. : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi
culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Constantin Rizescu ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 34 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (14 tit.)
[2008-143 Teze]
796.322.015.134(043.2)

1628. Rusu, Natalia
Căile contemporane de reglare a regenerării tegumentare în tratamentul plăgilor
regiunii maxilo-faciale : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Natalia Rusu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (5 tit.)
[2008-141 Teze]
617.52-001.4-08+615.26(043.2)

1629. Seiciuc, Eleonora
Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale cu instrumentar Software inteligent :
01.01.09 – Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale : Autoref. al tezei de doctor în
ştiinţe fizico-matematice / Eleonora Seiciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică
şi Informatică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 27 p. : fig., 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (20 tit.)
[2008-135 Teze]
004.5:519.6(043.2)

1630. Şaragov, Natalia
Probleme sociale ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii :
(în baza materialelor Rep. Moldova) : Spec. 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese
sociale : Autoref. tezei de doctor în sociologie / Natalia Şaragov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2008. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (10 tit.)
[2008-140 Teze]
316.356.2:316.42(478)(043.2)

1631. Şepeli, Diana
Analiza şi standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale şi cromatografice : 02.00.02 – Chimia analitică : Autoref. al tezei de doctor în
chimie / Diana Şepeli ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-VI"
SRL). – 21 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (26 tit.)
[2008-147 Teze]
543.63+615.4.54(043.2)
51

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

1632. Tihon, Aliona
Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă cu computerele ale angajaţilor
din telecomunicaţii la diferite etape ale ciclului de muncă : 14.00.07 – Igiena : Autoref. al
tezei de doctor în medicină / Aliona Tihon ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2008. – 22, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20
[2008-145 Teze]
613.6:004:621.395(043.2)

1633. Ursanu, Grigore
Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de
începători şi avansaţi în atletism : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Grigore Ursanu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. :
S. n., 2008. – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32 (9 tit.)
[2008-142 Teze]
796.42.015(043.2)

1634. Vareaghin, Ion
Dilemele instituţionalizării procedurilor democratice în contextul tranziţiei EstEuropene : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese
politice : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice / Ion Vareaghin ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Ch. : CEP USM, 2008. – 19 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 17 (7 tit.)
[2008-138 Teze]
32(043.2)

52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2008
A

C

Acsan, Alexei 1559
Aladin, Lara 1553-54
Alexa, Zinaida 1619
Andronic, Larisa 1538
Antoci, Eduard 1535
Antohi, Leonid 1481
Apostol-Macovei, Tamara 1616
Arhip, Vlad 1574
Avram, Maria 1516-18, 1564

Călugăreanu, Vitalie 1493
Capusta-Dursunova, Elena 1609
Cara, Angela 1516-18, 1564
Cara, Oleg 1477
Carabet, Natalia 1452-55
Caraganciu, Vladimir 1522
Casapu, Iordan 1608
Câşlaru, Larisa 1445
Catrinescu, Tatiana 1508
Cazacu, Liliana 1511
Cazacu, Victoria 1551
Cazanţeva, Olga 1612
Cebanu, Sergiu 1621
Cebotari, Ion 1527
Cemârtan, Claudia 1557
Cerneţchi, Olga 1533
Chetruşca, Viorel 1483
Chirţă, Gheorghe 1549
Chirtoacă, Leonid, 1488
Chisari, Aliona 1495
Chiţcatîi, Margareta 1574
Chitoroacă, Valentina 4
Cibotaru, Mihail Gh. 1572
Cimpoeş, Aurel 1441
Cimpoieş, Dragoş 1475
Ciobanu, Irina 1502
Ciocanu, Ion 1572
Ciornîi, Raisa 1504, 1565
Ciupercă, Romeo 1502
Coadă, Simion 1506
Cocarcea, Vasile 1573
Cocîrţă, P. 1515
Codreanu, I. 1515
Cojocaru, Alexandru 1528
Colesnic, Iurie 1615, 1616
Constantinov, Tatiana 1538
Corcodel, Valentina 1568-69
Corghenci, Ludmila 4
Corlat, Sergiu 1441
Cornea, Valentina 1622
Coroban, Vitalie 1456-58

B
Babin-Rusu, Tatiana 1555
Babiuc, Ana 1464-65
Babiuc, Stanislav 1464-65
Babov, Viorica 1510
Bacalu, Lucia 1481
Băieşu, Nicolae 1513
Balan, Iurie 1451, 1467
Baldassi, Francesco 1568-69
Băluţă, Dumitru 1571
Baranceanu, Nina 1516-18, 1564
Bejan, Octavian 1482
Bejenaru, Galina 1558
Belâh, Margareta 1550
Bobână, Gheorghe 1613
Boboc, Nicolae 1608
Bocancea, Evelina 1521
Bolocan, Nistor 1542
Borovic, Djina 1620
Botezatu, Grigore 1512, 1616
Botgros, Ion 1516-17
Botnaru, Gheorghe 1482
Botnaru, Valeriu 1612
Braşoveanu, Nicolae 1481
Bucuci, Timofei 1528
Budeanu, Gheorghe 1481
Budevici, Anatolie 1499
Bulgaru, Maria 1494, 1494
Butnaru, Marin 1614
Butnaru, Timofei 1614

53

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
Coşeriu, Tatiana 1445
Costin, Lucia 1607
Costin, Miron 1570
Coteci, Nina 1521
Cravcenco, Vladimir 1567
Crivoi, Aurelia 1500
Cruc, Olesea 1490
Curagău, Mihai 1551
Curea, Natalia 1500
Cuşmir, Marcel 1480
Cuzneţov, Larisa 1496

Gamarţ, Andrei 1615
Gavriliuc, M. 1530
Gărbălău, Veronica 1558
Gepperth, Rainer 1487
Gheorghiţă, Eugen 1521
Gherman, Diomid 1531
Gheţiu, Mihail 1523
Gheţoi, Petru 1509
Golovatiuc, Vladimir 1477
Golubiţchi, Silvia 1511
Goncear, Ludmila 1495
Gonciar, Veaceslav 1618
Goraş, Valentina 1527
Grama, Vasile 1476
Graur, Elena 1443, 1478
Gremalschi, Anatol 1441-42, 1502-03
Gremalschi, Ludmila 1502
Gribincea, Tatiana 1494
Guceac, Ion 1487
Gurău, Vitalie 1502
Guştiuc, Andrei 1446, 1486

D
Darie, Valerian 1541-42
Dencicov, Lidia 1500
Diaconu, Stela 1516, 1517
Dilion, Maracela 1494
Diviza, Ion 1551
Doctoreanu, Isidor 1515
Doicov, Ecaterina 1482, 1485
Dolgan, Mihai 1604
Dorofti, Valentina 1445
Drăgan, Grigore 1574
Dragnev, Demir 1613
Dubovic, Irina 1607
Duca, Maria 1500
Dumanschi, Ghenadie 1499
Dumbrăveanu, Ion 1555
Dumitraş, Tatiana 1623
Dumitraşco, Angela 1482, 1485

H
Hachi, Mihai 1608
Hanganu, Lilia 1514
I
Iasinschi, Iulia 1519
Ignatiuc, Iulia 1553, 1554
Ivanova, Galina 1521

E

J

Eremia, A. 1610
Eşanu, Taisia 1533

Jestcov, Elena 1508, 1510
Jireghea-Tihonciuc, Dorina 1467

F

K

Farago, Elena 1586, 1596-98
Florea, Vasile 1446, 1486
Florea, Vasilie 1446, 1486
Foca, Iurie 1549
Foca, Ludmila 1553-54
Foiu, Taisia 1444

Kulikovski, Lidia 1444-45
L
Lăcustă, Ion 1535
Lala, Mihail 1541-42
Larii, Iurie 1446, 1486
Lica, Dionis 1475
Lifari, Viorica 1552, 1556
Lisnic, Anatolie 1536

G
Galben-Panciuc, Zinaida 1517

54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Loghin, Petru C. 1497
Lupaşcu, Mihail 1537, 1541
Lupaşcu, Valeriu 1537
Lupu, Ilie 1519

P
Palhovici, Serghei 1625
Parpauţ, Vladimir 1625
Pascal, Oleg 1532
Pascari, Eugenia 1511
Pîrvan, Eugen 1441
Plămădeală, Victoria 1526
Platon, Mihail 1491
Platon, Nicolae 1499
Popa, Lilia 1601
Popa, Viorel 1510
Postica, Alexandru 1481, 1493, 1614
Postica, Pavel 1483, 1493
Prişcan, Valentina 1494
Puică-Vasilache, Eliza 1548
Purice, Mihail 1504, 1565
Purice, Tamara 1504, 1565

M
Macinschi, Vera 1481
Madan, Gheorghe V. 1616
Mămăligă, Dumitru 1575
Manole, Ana 1568
Manole, Ion 1483, 1493
Marian, Liliana 1469
Marin, Mariana 1469, 1563-64
Melinte, Diana 1498
Melniciuc, Ion 1504, 1656
Meniuc, George 1576
Mereuţă, Ion 1470
Mihalache, Nina 1608
Mişcoi, Gheorghe 1475
Mocanu, Iurie 1441
Mohanu-Lovişteanu, Constantin 1601
Moraru, Haralambie 1509
Moraru, Nicolae 1500
Moraru-Mironaş, Varvara 1602
Movilă, Alexandru 1624

R
Racu, Ana 1482, 1485
Revenco, Eugeniu 1537
Rîbca, Eugeniu 1481
Rizescu, Constantin 1627
Rocov, Bogdan 1580
Romanciuc, Silvia 1485
Romanciuc, Ruxanda 1580
Roşca, Elena 1444
Roşca, Iurie 1474
Roşca, Timofei 1605
Rusu, Boris 1535
Rusu, Natalia 1628

N
Nartea, Maria 1504, 1565
Năstase, Corneliu 1510
Năstase, Radu 1508
Neagu, Manole 1580
Neculce, Ion 1570
Nedelcu, Cătălin 1447-50, 1460-61, 1463,
1466б 1586-96, 1598-1600
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1563-64
Niculcea, Tatiana 1563-64
Nistor-Lopatenco, Livia 1476

S
Sali, Nicolae 1494
Saviţchi, Irina 1483, 1493
Sărătilă, Vlad 1528
Sârbu, Ilie 1464-65
Sârbu, Nicolae 1568
Sârbu, Zinaida 1533
Sârghi, Natalia 1549
Scott, Walter 1567
Secrieru, Grigore 1502
Seiciuc, Eleonora 1629
Sîmboteanu, Aurel 1492
Sîrodoev, Ghenadie 1612

O
Odoleanu, Natalia 1608
Oliinâk, Iaroslav 1550
Opaţchi, Grigore 1521
Orlova, Elena 1477

55

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
Slavici, Ioan 1601
Sochircă, Vitalie 1608-09
Solomon, Petre 1567
Spinei, Ion 1441
Spinei, Vasile 1481
Stamat, Marina 1557
Suruceanu, Valeria 1549

Verebceanu, Eugen 1451
Z
Zagornîi, Serghei 1487
Zaharia, Victor 1485
Zavtur, Eudochia 1570, 1576
Zgureanu, Teodor 1550
Zmeev, Pavel 1567, 1601

Ş
Şaragov, Natalia 1630
Şepeli, Diana 1631
Şişcanu, Gheorghe 1500
Ştefanucă, Petre V. 1512

А

T

Бабили, Майкл 1582
Бабова, Виорика 1510
Балтянский, Д. М. 1539
Бирштейн, Борис 1472-73
Боканчя, Виорел 1521
Ботгрос, Ион 1521

Анестиади, В. 1529
Б

Tanasă, Ruslan 1484
Tcaci, Eudochia 1527
Tighinean, Natalia 1572
Tihon, Aliona 1632
Timuş, Asea 1537
Tofan, Maria 1526
Toma, Simion 1538
Toma, Vasile 1577
Trofăilă, Valentina 1607
Trofăilă, Vasile 1491, 1607
Troianowski, Lidia 1613
Turculeţ, Mihail 1476

В
Веребчан Евгений 1468
Г
Горленко, Ф. М. 1505, 1566
Д

Ţ

Денчиков, Лидия 1524
Дмитриев, Владимир 1534
Дудниченко, Т. И. 1518
Дука, Мария 1524
Дьячук, Иван 1606

Ţîrdea, Teodor N. 1515
Ţopa, Tudor 1578
Ţurcan, Valeriu 1485
U

З

Ureche, Grigore 1570
Ursan, Igor 1482
Ursanu, Grigore 1633
Ursu, Ludmila 1519-20
Ursu, Zinaida 1548

Зота, Е. 1529
К
Кичигина, Ольга 1583
Константинов, Николаев 1521
Кривой, Аурелия 1524
Крупеников, И. А. 1539
Куря, Наталия 1524

V
Vacarciuc, Elena 1481
Vareaghin, Ion 1634
Varvariuc, Tatiana 1510
Vasian, Victor 1528
56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Л

С

Люленов, П. В. 1584

Маноле, Светлана 1505, 1566
Мелешко, Юрий 1583
Морару, Николае 1524

Савастин, Дмитрий 1606
Сато-Абаби, Арина 1579
Сирота, Елена 1505, 1566
Слетова, Л. А. 1585
Сребняк, Галина 1505, 1566
Сузанская, Т. Н. 1505, 1566

Н

Т

Нагорнев, В. 1529

Точилкин, В. 1603

Николаева, Т. Н. 1579

Ш

М

Носаченко, Лариса 1468

Шалару, В. В. 1518
Шишкану, Георге 1524

57

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2008
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 1446
Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi
patriarh al agriculturii 1537
Activitatea agricolă a micilor producători
agricoli în Republica Moldova, în …
1477
Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea, simpoz. naţ. (2008 ; Chişinău) 1525
Alfabetul în colecţie 1506
Animale domestice 1447-48
Animale sălbatice 1449-50
Argint viu pe scândura scenei 1551
Asia 1451
Asistenţa Socială în contextul transformărilor din Republica Moldova 1494
Asolamentele furajero-cerealiere pe
terenurile arabile ale Republicii Moldova : Recomandări 1541
Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de
prezenţă în comunitate 1444
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu".
Raport de activitate 1445
BIT+ Tehnologii Informaţionale – 2007 ,
conf. intern. ( 7 ; 2007 ; 8 ; 2008 ; Chişinău) 1440
Capra cu trei iezi 1595
Carte de telefoane. Raionul Drochia : la
data de 25 iulie 2008 1543
Carte de telefoane
- Raionul Făleşti : la data de 28 iulie
2008 1544
- Raionul Rezina : la data de 17 iulie
2008 1545
- Raionul Soroca : la data de 28 iulie
2008 1546
Căsuţa din oală. Coliba iepuraşului.
Povestea puişorului îngâmfat 1586
Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău 1527
Colegiul de Medicină din Orhei 1511

Comerţul exterior al Republicii Moldova
1479
Creaţii corale ale compozitorilor din Moldova 1550
Desene animale 1459
Dicţionar de sinonime : 30000 cuvinte
1562
Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de
cultură 1538
Dreptul la informaţie : pe hârtie şi în
realitate : Raport de monitorizare 1481
Econometrie 1475
Educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile : (Omagiu savantului filosof-ecolog-biotetician Teodor N.
Ţîrdea – 70) 1515
External Trade of the Republic of Moldova 1479
Fata babei şi fata moşneagului 1599
Galeria de sculptură contemporană : din
col. Muzeului Naţ. de Artă al Moldovei
1549
Geografia fizică a Republicii Moldova :
Man. pentru cl. a 8-a 1608-09
Ghid de iniţiative etice la nivel local : Ed.
adaptată la practicile administrative
din Republica Moldova şi la legislaţia
aferentă în vigoare 1490
Ghidul profesorului la manualul de Biologie pentru clasa a 8-a 1500
Ghiozdanul piciului : Învăţăm cifrele.
Învăţăm literele . Colorăm desenele
1507
Greierele şi furnica şi alte poveşti 1587
Harta drumurilor Republicii Moldova
1547
Instruirea în domeniul drepturilor omului
a colaboratorilor din poliţie : Ghidul
formatorului 1482
Legea privind protecţia mărcilor nr. 38XVI din 29 februarie 2008 (Monitorul
Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008)
1489
58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Lupul şi cei şapte iezi 1460
Magic english : Work book : 3-rd form
1553-54
Muzicanţii din Bremen 1461
Pinocchio. Muzicanţii din Bremen. Vulpea şi barza 1588
Povestea ursului cafeniu şi alte poveşti
1589
Prezenţe basarabene în spiritualitatea
românească : (sec. al XIX-lea – prima
jumătate a sec. al XIX-lea) 1613
Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii : an. şt., ed. a 8-a
1486
Probleme interdisciplinare în materia
prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană, conf.
şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău)
1487
Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru perioada … anul … şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor 1540
Punguţa cu doi bani 1600
Raionul Rezina în cifre şi imagini 1617
Ratatouille 1462
Răţuşca cea urâtă 1463
Răţuşca cea urâtă. Crăiasa albinelor.
Lupul stăpân la oi 1590-91
Realizarea dreptului la libera circulaţie în
regiunea de est a Republicii Moldova
1483
Republica Moldova : cl. 8-9 : hărţi-contur
1612
Republica Moldova : Harta teritorialadministrativă 1610

România. Bucureşti 1611
Scufiţa Roşie 1466
Scufiţa roşie. Povestea împăratului prefăcut în copac. Rândunica şi vrăbiile
1592-93
Situaţia social-economică a Republicii
Moldova în … 1471
Specii de pisici 1467
Ştiinţe 1516-17
The Right to Freedom of Movement in
the Transnistrian Region of Moldova
1483
Ursul păcălit de vulpe 1594
Биология : Учеб. для 8-го кл. 1524
Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования 1534
Муниципальный Центр Превентивной
Медицины Кишинэу 1527
Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в осенний
период 2008 года и рекомендации
по борьбе с ними и с сорняками
1540
Реализация права на свободу
передвижения в восточном регионе
Республики Молдова 1483
Республика Молдова : cl. 8-9 : hărţicontur 1612
Сельскохозяйственная деятельность
мелких сельхозпроизводителей в
Республике Молдова в 2007 году
1477
Социально-экономическое положение
Республики Молдова в январе-июне
2008 г. 1471
Южная Америка 1468

59

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008

Index de subiecte
Abecedare – Preşcolari 1509
Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor al Rep. Moldova – Anale 1446
Accident vascular cerebral – Tulburări
postulare 1532
Administraţie locală – Ghiduri 1490
Administraţie publică 1491-92
Agricultură – Lupaşcu, Mihail, 1928-…,
academician – Biografie 1537
Anatomie – Sisteme nervos central 1526
Animale domestice 1447-48
Animale sălbatice 1449-50
Arterioscleroză – Imunitate (rusă) 1529
Asistenţa socială – Republica Moldova
1494
Asolamente furajero-cerealiere – Tipuri
1541
Automobile – Diagnosticare 1535
Basarabeni – Dicţionare 1613
Biblioteca "Alba Iulia" – Chişinău – Istorie
1444
Biblioteca Municipală "B. P. Haşdeu" –
Chişinău – Rapoarte 1445
Biodiversitate vegetală – Republica Moldova 1525
Biologie – Metodica predării (rusă) 1501
Biologie – Metodica predării 1500
Biologie (rusă) 1524
Boli – Plante agricole – Combatere.
Plante agricole – Boli – Combatere
1540
Cadastru – Terminologie 1476
Carte jucărie 1506
Carte puzzle 1451, 1467-68
Cărţi de colorat 1452, 1455-66
Centrul de Medicină Preventivă municipal Chişinău – Prospecte 1527
Colegiul de Medicină din Orhei – Republica Moldova – Istorie 1511
Comerţ exterior – Republica Moldova –
Date Statistice 1479
Cooperative agricole – Republica Moldova – Date Statistice 1477

Cooperaţie de consum – Teorie – Istorie
1478
Criminalitate – Prevenire – Combatere
1486
Curagău, Mihai, actor de teatru – Creaţie
1551
Datini. Creaţii populare. Obiceiuri 1512
Dreptul la informaţie 1481
Drepturile omului – Poliţie 1482
Drepturile omului – Republica Moldova
1483
Drepturile omului – Sistemul penitenciar
1485
Econometrie 1475
Educaţie ecologică 1515
Educaţie în familie 1498
Educaţie pentru familie 1496
Educaţie plastică 1548
Etică profesională 1469
Fizică (rusă) 1521
Folclor – Sărbători 1513
Folclor româno-bulgar 1514
Geografia fizică a Republicii Moldova
(rusă) 1609
Geografia fizică a Republicii Moldova
1608
Informatică – Metodica predării 1502-03
Informatică (rusă) 1442
Informatică 1441
Infracţiuni – Minori – Prevenire – Combatere 1487
Învăţare independentă – Repere 1499
Învăţământ preşcolar (rusă) 1510
Învăţământ preşcolar 1507
Legea privind protecţia mărcilor – Republica Moldova 1489
Lignină 1523
Limba engleză – Semantică 1552
Limba engleză 1553-54
Limba franceză – Gramatică 1558
Limba germană – Semantică. Limba
română – Semantică 1555
Limba germană 1556
Limba latină 1557
60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Limba română – Gramatică – Alolingvi
1559-61
Limba română – Sinonime – Dicţionare.
Dicţionar de sinonime – Limba română 1562
Limba română – Studiere. Limba rusă –
Studiere 1508
Limba română 1564
Limba română pentru alolingvi – Metodica predării 1504
Limba română pentru alolingvi 1565
Limba rusă – Metodica predării (rusă).
Literatura rusă – Metodica predării
1505
Linii telefonice – Raionul Drochia – Republica Moldova – Carte de telefoane.
Carte de telefoane – Raionul Drochia
– Republica Moldova 1543
Linii telefonice – Raionul Făleşti – Republica Moldova – Carte de telefoane.
Carte de telefoane – Raionul Făleşti –
Republica Moldova 1544
Linii telefonice – Raionul Rezina – Republica Moldova – Carte de telefoane.
Carte de telefoane – Raionul Rezina –
Republica Moldova 1545
Linii telefonice – Raionul Soroca – Republica Moldova – Carte de telefoane.
Carte de telefoane – Raionul Soroca –
Republica Moldova 1546
Literatură găgăuză din Republica Moldova – Critică şi interpretare 1606
Literatură italiană – Poezie 1568-69
Literatură română – Critică şi interpretare. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare 1604
Literatură română – Poveşti 1601
Literatură română – Scrieri istorice. Literatură română din Republica Moldova
– Scrieri istorice 1570
Literatură română din Republica Moldova
– Critică şi interpretare 1605
Literatură română din Republica Moldova
– Epigrame 1574, 1578
Literatură română din Republica Moldova
– Poezie – Parodii – Epigrame 1577

Literatură română din Republica Moldova
– Poezie 1571, 1573
Literatură română din Republica Moldova
1575
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii 1602
Literatură română pentru copii – Poezie
1596-98
Literatură rusă 1579
Literatură rusă din Republica Moldova –
Poezie (rusă) 1583
Literatură rusă din Republica Moldova –
Romane (rusă) 1582, 1584
Literatură rusă din Republica Moldova
(rusă) 1585
Literatură rusă din Republica Moldova
pentru copii (rusă) 1603
Literatură universală pentru copii – Poveşti 1586
Management 1443
Maşini frigorifice (rusă) 1534
Matematică (rusă) 1520
Matematică 1519
Mecanică teoretică 1522
Mediu înconjurător – Protecţie (rusă)
1518
Muzică corală 1550
Nemţeni – Sate – Raionul Hînceşti –
Republica Moldova – Istorie 1614
Neurologie – Teste. Neurochirurgie –
Teste 1530
Neurologie. Gherman, Diomid, 1928-…,
medic neurolog – Biografie 1531
Obligaţii militare 1493
Obstetrică. Ginecologie 1533
Partidul Popular Creştin Democrat –
Republica Moldova 1474
Pedologie – Plante de cultură 1538
Pensie – Ghiduri 1495
Piese auto – Recondiţionare 1536
Poveşti 1587-95, 1599, 1600
Raigrasul aristat – Cultivare 1542
Raionul Rezina – Republica Moldova –
Istorie 1617
Reforma învăţământului 1497
Republica Moldova – Hărţi 1610
61

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
Republica Moldova – Hărţi-contur 1612
Republica Moldova – Istorie 1615
România – Hărţi. Bucureşti – Hărţi 1611
Rusia – Politică internă (rusă) 1472-73
Sculptură contemporană – Albume 1549
Sisteme constituţionale contemporane
1480
Sisteme electorale 1484
Situaţie social-economică, 2008 – Republica Moldova – Date statistice 1471
Soluri cernoziomice (rusă). Cernoziom
(rusă). Крупеников, Аркадий

Михайлович, 1912-…, почвовед. –
Биография 1539
Spitalul raional Căuşeni – Republica
Moldova – Istorie 1528
Ştiinţe al naturii 1516-17
Tehnologii informaţionale 1440
Trasee auto – Republica Moldova – Hărţi
1547
Truşeni – Sate Municipiul Chişinău –
Republica Moldova – Istorie 1616
Virtuţi. Morală spirituală. Umanism 1470

62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1446,
1486-87
Acomed plus SRL 1452-55
Adriga-Vis SRL 1480
AGEPI 1489
Balacron SRL 1464-65, 1516-17, 1559,
1577
Bibl. Meşterul Manole 1568
Biblion SRL 1509
Bons Offices SRL 1444, 1482, 1485,
1490, 1499, 1551, 1578, 1613, 161517
Cartea Moldovei 1513, 1549-50, 1570,
1576
Cartier 1456-58, 1521, 1563-64
Carusel 1467-68, 1506-07
Casa Limbii Române "Nichita Stănescu"
1559
Chişinău-Prim SRL 1440
Civitas 1613
Combinatul Poligrafic 1459, 1462, 1479,
1502-03, 1505, 1512, 1519, 1521,
1547, 1563-64, 1566-67, 1601, 1608,
1610
Cu Drag SRL 1494
Cuşnir & Co SRL 1472-73
Dinamo 1497, 1573
Dragiştea, Fundaţia 1569
Editerra Prim SRL 1500-01, 1524
Edit-Prest SRL 1611
Elan Inc 1470
Elan Poligraf SRL 1445, 1470, 1483,
1493, 1574, 1605, 1614
Elena-VI SRL 1624, 1631
Ghianăia 1562
Grafic-Design SRL 1579
Ingeocad 1547
Inversia-Dub ÎI 1583
Iulian 1612
Litera AVN SRL 1548
Lumina 1572
Media Morning SRL 1513
Medicina CEP 1530, 1533

Mitra-Grup SA 1543-46
Museum 1615-16
Nasticor (Iaşi) 1558
Phoenix-X SRL 1577
Pontos 1497, 1514, 1528, 1539, 1571,
1573, 1580-81
Prag-3 SRL 1474
PressPrint-SD 1623
Primex-Com SRL 1495, 1526, 1582
Prut Internaţional 1516-17, 1519-20,
1553-54, 1567, 1601
Reclama SA 1528, 1540, 1550, 1568,
15772, 1580
Regutgaz SRL 1513
Safin-Grup SRL 1606
Sibis Grafica SRL 1447-51, 1460-61,
1463, 1466-68, 1506-07, 1586-1600
Sirius SRL 1527
Statistica 1477, 1479
Ştiinţa Î.E.-P. 1441-42, 1502-03, 1512,
1608-09
Tehnica-Info 1522
Teopiticot : Bucureşti 1586, 1591-92,
1598
Tipar 1585
Tipogr. AŞM 1525, 1531-32, 1537-38
Tipogr. Centrală F.E.-P. 1456-58, 147173, 1477, 1481, 1494, 1504, 1508-10,
1513-14, 1522, 1529, 1530, 1533,
1539, 1553-54, 1558, 1562, 1565,
1570, 1575-76, 1584
Tipogr. din Orhei 1511
Tipopres SRL 1441-42
Trei Pitici (Everest-Impex SRL) 1460-61,
1463, 1466, 1592, 1587-90, 1592,
1594-97, 1599-1600
UASM 1475, 1535, 1621-22, 1632
UCCM 1478
Ulysse SRL 1615
Universul ÎS 1491, 1500-01, 1515, 1524,
1548, 1602-03, 1607, 1611-12
USM CEP 1443, 1478, 1484, 1488,
1492, 1496, 1498, 1518, 1541-42,
63

Cronica cărţii Nr 8-2008 ≡ Book annals Nr 8-2008
1552, 1555-57, 1604, 1625, 1629,
1634
UTM 1469, 1476, 1523, 1534, 1536

Vast-M SRL 1607
Vector V-N SRL 1505, 1508, 1510, 1566

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-9946-1-3 1473
ISBN 978-9975-901-44-4 1479
ISBN 978-9975-9900-4-2 1509
ISBN 978-9975-915-36-6 1533
ISBN 978-9975-922-05-0 1612
ISBN 978-9975-928-95-3 1613

64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINE
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

NR 8
2008
(3121-3475)

AUGUST

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3121. Afanasiev, Veaceslav. Strategia naţională în domeniul inovării :
componentele structural-instituţionale şi informaţionale / Veaceslav Afanasiev //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 98-102.
3122. Cojocaru, Igor. SIA Potenţialul Ştiinţific al RM – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării / Igor Cojocaru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 54-57 : fig. –
Bibliogr. : 12 tit.
3123. Jalobeanu, Dana. Londra – locul în care s-a născut ştiinţa modernă / Dana Jalobeanu // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 80-86 : il.
3124. Roşca, Alfreda. Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi
de dezvoltare şi integrare în cercetarea internaţională / Alfreda Roşca // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
145-147.
003 Sisteme de scriere şi notare
3125. Rău, Alexe. Abordarea scrierii de către ştiinţe / Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 87-90 : il. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3151)

65

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3126. Academic Network Infrastructure Development / Petru
Bogatencov, Alexandru Cocean, Andrei Ceban [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 45-49 : fig. –
Bibliogr. : 5 tit.
3127. Altuhov, A. See-grid-sky : New EC project on infrastructure for regional Science / A. Altuhov, P. Bogatencov, V. Sidorenco // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 24-29 : fig. –
Bibliogr. : 5 tit.
3128. Balmuş, Nicolae. Modelarea matematică şi elaborarea softwarelor
pentru realizarea experimentelor numerice de mecanică cu multe grade de libertate
/ Nicolae Balmuş, Ion Balmuş // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 10 : fig.
3129. Balmuş, Nicolae. Studierea asistată de calculator a fenomenului
de interferenţă a undelor sonore / Nicolae Balmuş, Olesea Croitoru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 11 :
fig.
3130. Buceaţchi, Pavel. Bazele metodologice ale creării Sistemului naţional de prestare a serviciilor informaţionale în Republica Moldova / Pavel
Buceaţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 106-108 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
3131. Certan, Valeriu. Proiectul "Comanda la distanţă a documentului cu
identificarea persoanei prin intermediul fişierului video sau a camerei web. Rolul
serviciului în lupta cu traficul de fiinţe umane" / Valeriu Certan // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 1-2.
3132. Colesnicov, Alexander. Engine independent checks in the calculator model shells for computer algebra systems / Alexander Colesnicov, Ludmila
Malahova // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008.
– Ch., 2008. – P. 58-60. – Bibliogr. : 5 tit.
3133. Cosuleanu, Ion. Estonia, an example of international best practice
in i-voting,-a model for Moldova? / Ion Cosuleanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale
– 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 4-8 : fig., tab.

66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3134. Cosuleanu, Ion. Metadata Driven Integrated Statistical Data Processing and Dissemination System – a reality for Moldova? / Ion Cosuleanu // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
9-12. – Bibliogr. : 4 tit.
3135. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei / Gheorghe Cuciureanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 61-65. – Bibliogr. : 10 tit.
3136. Cuşcă, Andrei. E-servicii publice în Republica Moldova : Realizări
şi perspective / Andrei Cuşcă // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 13-14.
3137. Doţenco, Denis. The problem of processing big data files : the
need of parallel programming / Denis Doţenco, Florentin Paladi // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-31 : tab.
3138. Extension of regional and international connectivity of RENAM
network / A. Andrieş, P. Bogatencov, E. Peplow [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 40-44 : fig. –
Bibliogr. : 9 tit.
3139. Implementation of Modern Technologies and Services in RENAM
Network / Andrei Andrieş, Peter Bogatencov, Tudor Cibotaru [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 5-6.
3140. Macari, Veaceslav. 3G Mobile Network Monitoring / Veaceslav
Macari // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 77-78 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.
3141. Manipulating mathematical objects in the interface generation
toolkit for symbolic computation systems / S. Cojocaru, L. Burtseva, L. Malahova [et
al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 22-23 : fig.
3142. MD-Grid: National grid initiative of Moldova for science and education / A. Altuhov, P. Bogatencov, V. Pocotilenco [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 1-2. – Bibliogr. : 3
tit.

67

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3143. Nastas, Vitalie. Elemente de referinţă pentru impedanţmetre cu
rezonanţă simulată în coordonate Carteziene / Vitalie Nastas // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 43 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 4 tit.
3144. Necitailo, Daria. Cum să alegem şi unde să cumpărăm un computer personal? / Daria Necitailo // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 78-81 : il.
3145. Objelean, Nicolae. Dezvoltarea metodelor de prelucrarea a semnalelor sonare / Nicolae Objelean // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 79-83 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
2 tit.
3146. On the control of discrete event systems and output error model
structure / Victoria Boghanastjuk, N. Kobiliatzky, S. Păduraru [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 15.
3147. On-line control of discrete event systems and perturbation analysis / Victoria Boghanastjuk, N. Kobiliatzky, L. Erhan [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 14.
3148. Papanaga, Victor. Bazele de Cunoştinţe în mediul Bazelor de Date Relaţionale / Victor Papanaga // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 44. – Bibliogr. : 3 tit.
3149. Păduraru, S. Sistemul informaţional pentru crearea documentelor
tipice / S. Păduraru, Iu. Dubcoveţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 45.
3150. Perju, Veaceslav. Computer recognition system base don SDF filtering / Veaceslav Perju, Ana Ţurcanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 84-87 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
3151. Rău, Alexe. Hyper (cyber) scrierea / Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 112-116 : tab. – Bibliogr. : 12 tit.
3152. Rotaru, Oleg. Some aspects regarding the information society
building in the Republic Moldova / Oleg Rotaru // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 148-151.

68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3153. Secrieru, Iu. Knowledge Structure Modelling in Ultrasound / Iu.
Secrieru, O. Popcova, S. Puiu, D. Sologub // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 59-60. – Bibliogr. : 4 tit.
3154. Self-Mixing Techniques and their applications / A. Andrieş, V. Bivol, Meshalkin A. [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 37-39 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
3155. Sidorenco, V. Grad de calcul : tehnologia, arhitectura şi viitorul /
V. Sidorenco // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 61-62. – Bibliogr. : 5 tit.
3156. Sidorenco, V. Modern Grid Services for Wide Utilization / V.
Sidorenco, P. Bogatencov, G. Secrieru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 156-161. – Bibliogr. : 10 tit.
3157. Sidorenco, Veaceslav. Intelligent Document Technologies for eGovernment Services / Veaceslav Sidorenco // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-23 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
3158. Simularea criteriilor de stabilitate în estimarea fiabilităţii reţelelor
de calculatoare / Victoria Bohanastiuc, V. Ghieşu, C. Dumitraşco [et al.] // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
16.
3159. Software for gas analyzer device / A. Rusu, S. Shisiyanu, O. Lupan [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 92-94 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.
3160. Алтухов, А. Развитие сервисов по анализу и предотвращению
инцидентов RENAM / А. Алтухов, П. Богатенков, А. Голубев, В. Сидоренко [et
al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 3-4.
3161. Гулка, Зинаида. Концепция систем управления рисками / Зинаида Гулка, Ирина Балина // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 109-112 : tab., fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 3 tit.

69

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3162. Дворник, В. Г. Проектирование Распределенной информационной системы / В. Г. Дворник // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 32.
3163. Лавреш, Иван. Основные свойства самоорганизации объектов
управления и подведомственных объектов искусственных систем / Иван Лавреш, Валерий Грибанов, Валерий Чесноков // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 113-116 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 2 tit.
3164. Мардаре, Игорь. Определение требуемой точности аппроксимации функции восстановления изображения объекта / Игорь Мардаре, Вячеслав Пержу, Валентин Покотиленко // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 38-41 : fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.
3165. Мардаре, Игорь. Определение оптимального количества нейронов в сети / Игорь Мардаре // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-37 : fig., tab.
3166. Марчински, Родика. К вопросу об использовании системных
методов в проектировании элементов информационного законодательства /
Родика Марчински, Алексей Баженов // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 120-121. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.
3167. Моложен, Владимир. Базовые законы, рекомендуемых к использованию при построении Национальной информационной системы Республики Молдова / Владимир Моложен, Владимир Фотенко // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 127-131. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 27 tit.
3168. Моложен, Владимир. Итоги информационного строительства
в Республике Молдова. Новый этап : (1989-2007 год) / Владимир Моложен //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 137-139. – Rez. în lb. engl.
3169. Моложен, Владимир. Об основах методологии информационного строительства в Республике Молдова / Владимир Моложен, Владимир
Фотенко, Руслана Ротару // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 132-136 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3170. Шкилев, В. Д. О квантово-волновых эффектах при защите
цифровой информации на материальных носителях / В. Д. Шкилев, А. Н.
Адамчук // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008.
– Ch., 2008. – P. 152-155. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3171, 3238, 3244, 3246, 3251-52, 3254, 3283,
3304, 3306, 3436)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3171. Мартин, Евгений. Информологический подход к определению
понятия "культурное пространство" / Евгений Мартин, Диана Краевски // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
124-126. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
3172. Мартин, Евгений. Система информационных ресурсов в области культуры как часть информационно-культурного пространства / Евгений
Мартин // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 122-123. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
3173. Lefevre, Patrick. "Identitatea unei BN se întemeiază pe responsabilităţile mondiale ale acesteia…" : (Dialog cu dir. gen. al Bibl. Regale a Belgiei) /
interlocutor : Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 7-16 : il.
3174. Osoianu, Vera. "Suntem şi noi un neam al cărţii?" / Vera Osoianu
// Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 59-63 : il.
3175. Panici, Ala. Evoluţia tehnologiilor informaţionale contemporane.
Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova / Ala Panici // Magazin bibliologic. –
2008. – Nr 1/2. – P. 37-40 : il. – Bibliogr. : 2 tit.
3176. Sochircă, Zinaida. Departamentul Informaţional Biblioteconomic –
instituţie de succes / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 31-36. – Bibliogr. : 10 tit. P. 36.
3177. Ţurcan, Nelly. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în
Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 1730 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

71

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

050 Publicaţii periodice şi seriale
3178. Danilov, Maria. Tribut de jertfă şi de lumină : [100 de ani de la
apariţia rev. "Luminătorul"] / Maria Danilov // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 91-97 : il. – Bibliogr. în note de subsol.
070 Ziaristică. Presă
3179. Bordeianu, Leo. O revistă a trezirii duhovniceşti : [rev. "Clopotarul"] / Leo Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 68.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3180. Брук, Наталья. Представление знаний с помощью онтологий
в системе Sonares / Наталья Брук // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-53. – Bibliogr. : 8 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
3181. Colesnic, Iurie. Moartea lui a plâns-o toată Basarabia : [despre
părintele, Constantin Popovici] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr
1/2. – P. 106-107 : il.
3182. Enache, George. Episcopul Antim Nica şi poziţia sa faţă de relaţiile stat-biserică / George Enache // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 51-55.
– Bibliogr. în note.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

3183. Grigor, Viorel. Etapa pre-spital în terapia trombolitică a AVC : studiu de un an în CNSPMU (Centrul Naţ., Şt.-Practic Medicina de urgenţă) / Viorel
Grigor, Mihail Ganea, Stanislav Groppa // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 141- 144 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

(Vezi de asemenea Nr 3235)

32 POLITICĂ
323(478) Politica internă a Republicii Moldova

3184. Petrencu, Anatol. "Integrarea Moldovei în UE depinde de voinţa
politică a Chişinăului" : [interviu cu liderul partidului Mişcării Acţiunea Europeană] /
"Profit "// Profit. – 2008. –Nr 7/8. – F. intercalată.
3185. Рошка, Юрий. Про life : [интервью с лидером ХДНП, Юрием
Рошкой] / записала : гл. ред. МТРК "Мир" в Молдове, Наталья Анисимова и
Светлана Платон // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 140-144 : fot.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

3186. Gong Jianwei. Toate drumurile duc la Beijing : [dialog cu Gong
Jianwei, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Populare Chineze în
Rep. Moldova] / interlocutorii : Boris Marian, Ion Sandu; fot. : Sergiu Ţurcanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 18-21 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

Vezi de asemenea Nr 3184

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

3187. Guţu, Alexandru. Cum să ne ajutăm pe noi înşine? : [despre ipoteca în construcţiile de locuinţe : interviu cu doctorul în economie] / interlocutor : rev.
"Profit" // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 52-55 : il., schemă, tab.
3188. Loghin, Vlad. Patimi ipotecare / Vlad Loghin // Profit. – 2008. – Nr
7/8. – P. 60-62 : il.
3189. Loghin, Vlad. De ce scade amploarea construcţiilor de locuinţe? /
Vlad Loghin // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 58-59 : il. - Idem şi în lb. rusă.

73

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

3190. Volniţchi, Igor. Dar este oare îndreptăţit riscul? : [despre procedura simplificată de lichidare a întreprinderilor] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr
7/8. – P. 12-13 : il. – Idem şi în lb. rusă.
336 Finanţe

3191. Balaban, Sergiu. O piaţă neinteresantă, deocamdată, sau De ce
în Moldova nu există o asigurare deplină contra riscurilor financiare / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 42-44 : il. - Idem şi în lb. rusă.
3192. Berzedean, Victor. Povara devine tot mai grea : [politica bugetarfiscală] / Victor Berzedean // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-37 : il. – Idem şi în lb.
rusă.
3193. Cotos, Ala. Aspecte ale taxării indirecte aferente importului de
programe informatice / Ala Cotos // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 66-68.
3194. Furtună, Grigore. Pedepsirea consumatorilor, sau Fenomenul
monopolismului în Chişinău : [aspecte bancare] / Grigore Furtună // Profit. – 2008. –
Nr 7/8. – P. 63-65 : il. - Idem şi în lb. rusă.
3195. Grei, Serghei. Cine va plăti pentru tăcere? : [transparenţa în sectorul bancar]/ Serghei Grei // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 38-39 : il. – Idem şi în lb.
rusă.
3196. Groza, Vitalie. Microfinanţare de la BC "Moldinconbank" SA /
Vitalie Groza // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – F. intercalată.– Idem şi în lb. rusă.
3197. Pui, Elena. Epilogul va fi scris mai târziu : [interviu cu membrul
consiliului de administraţie al comisiei Naţ., a Pieţei Financiare] / interlocutor : Maria
Trifan // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 40-41 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
3198. Sanat, Alexandru. Încotro este condusă economia? : [situaţia în
sectorul bancar] / Alexandru Sanat // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 18-21 : il. – Idem
şi în lb. rusă.
3199. Sturzu, Ion. Politica fiscală pentru 2009 – mai multă echitate şi
transparenţă : [interviu cu vice-ministrul finanţelor] / interlocutor : Maria Trifan // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 34-35 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3200. Şpac, Galina. Particularităţile aplicării impozitului pe venit în contextul modificărilor de ultimă oră : [din codul fiscal] / Galina Şpac, Petru Griciuc //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 14-20.
3201. Tabuncic, Mariana. Mai multe date despre clienţii bancari : necesitate sau moft? / Mariana Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 28-30 : il. – Idem
şi în lb. rusă.
3202. Ursu, Dumitru. Suprimarea inflaţiei cu bani scumpi : [opinia preş.,
Asoc. Băncilor din Moldova] // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 31-33 : il. – Idem şi în lb.
rusă.
3203. Згеря, Людмила. О документировании конструкций на место
их установки : [калькуляция себестоимости ] / Людмила Згеря // Contabilitate şi
audit. – 2008. – Nr 8. – P. 68-70 : tab.
3204. Кауш-Цапу, Лилия. Проведение рекламных акций : последствия по подоходному налогу / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. –
Nr 8. – P. 21-27.
3205. Ставинский, Игорь. Новое в применении НДС и акцизов /
Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 9-13.
3206. Цуркану, Игорь. Об изменениях в применении сбора за воду /
Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 28-30.
(Vezi Nr 3124)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

3207. Bozianu, Irina. Criza alimentară mondială ameninţă şi Moldova /
Irina Bozianu // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 76-77 : il. Idem şi în lb. rusă.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

3208. Loghin, Vlad. Dedesubturile crizei cimentului / Vlad Loghin // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 56-57 : il.
3209. Untilă, Veaceslav. "Saltul tigrului" în variantă moldovenească :
[redresarea economiei după programul "Saltul tigrului est-european" propus de fracţiunea "Alianţa Moldova Noastră" : interviu acordat de către prim-vicepreş. Alianţei

75

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

"Moldova Noastră"] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 46-47
: fot.
3210. Баженов, Алексей. Проблемы становления специальных экономических зон в Республике Молдова / Алексей Баженов, Родика Марчински
// BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 103-105. – Rez. în lb. engl., rusă.
338.48 Turism. Economia turismului

3211. Gurez, Lilia. Tocotour – imposibilul este posibil : [turismul şi industria hotelieră] / Lilia Gurez // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 66-68 : il. - Idem şi în lb.
rusă,
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.7 Finanţe internaţionale

3212. Vicol, Carmina. "Prime Capital" a primit după merite : [un credit de
la corporaţia financ. amer. "World business capital" : interviu cu dir. gen. "Prime
Capital"] / interlocutor : Serghei Grei // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

3213. Baciu, Gheorghe. Problema de cauzalitate în medicină / Gheorghe Baciu, Andrei Pădure // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 2. – P. 100-105. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

3214. Aramă, Elena. Principiul egalităţii în jurisprudenţa constituţională
franceză / Elena Aramă // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие.
– 2008. – Nr 3. – P. 30-31.
3215. Dimin, Vitalie. Responsabilitatea contravenţională a minorilor /
Vitalie Dimin // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05
oct. 2007. – 2008. – P. 205-208. – Bibliogr. : 5 tit.
3216. Drilea, Marian. Echilibrul puterilor în stat – valoare inestimabilă a
constituţionalităţii / Marian Drilea // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii
şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 246-249. – Bibliogr. : 8 tit.
76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3217. Guceac, Ion. Mecanisme naţionale de protecţie a drepturilor copilului / Ion Guceac // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii
criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern.,
05 oct. 2007. – 2008. – P. 36-50. – Bibliogr. : 19 tit.
3218. Guceac, Ion. Socializarea juridică a individului – condiţie indispensabilă pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova / Ion Guceac // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 10-13. –
Bibliogr. : 14 tit.
3219. Negru, Boris. Constituţia Republicii Moldova şi relaţia dintre reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor omului / Boris Negru, George Gruia // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие. –
2008. – Nr 3. – P. 25-26. – Bibliogr. : 15 tit.
3220. Osmochescu, Nicolae. Drepturile omului : mecanisme naţionale
de protecţie / Nicolae Osmochescu // Justiţia Constituţională = Конституционное
Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 14-20. – Bibliogr. : 7 tit.
3221. Pîrlog, Vitalie. Alinierea la lege! : [Legea cu privire la partidele politice : interviu cu ministrul justiţiei] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr
7/8. – P. 8-9 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

3222. Пулбере, Думитру. Конституционный суд Республики Молдова : Актуальные проблемы и перспективы : (Докл. на междунар. конф. в Киеве,
16 мая 2008 г.) / Думитру Пулбере // Justiţia Constituţională = Конституционное
Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 35-37.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

3223. Axentiev, Eugeniu. Criminalitatea juvenilă şi combaterea ei în
municipiul Chişinău / Eugeniu Axentiev // Problemele interdisciplinare în materia
prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale
Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 51-58.
3224. Berliba, Viorel. Răspunderea penală pentru infracţiunea de pruncucidere, săvârşită de minore / Viorel Berliba, Radion Cojocaru // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contem77

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

porană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 135-141.
– Bibliogr. : 8 tit.
3225. Cananău, Anatolie. Metode şi tehnici de cercetare a delincvenţei
juvenile / Anatolie Cananău // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 224-230. – Bibliogr. : 6 tit.
3226. Carp, Simion. Efectele mediului penitenciar asupra minorilor condamnaţi / Simion Carp // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 10-18. – Bibliogr. : 9 tit.
3227. Cernomoreţ, Sergiu. Conceptul delincvenţei juvenile / Sergiu
Cernomoreţ, Adrian Paladii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 239-245. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
14 tit.
3228. Costachi, Gheorghe. În actualitate : Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile / Gheorghe Costachi, Vugar Navruzov // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană :
Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 250-256. –
Bibliogr. : 7 tit.
3229. Costachi, Gheorghe. În combaterea delincvenţei juvenile este
necesar suportul statului şi al întregii societăţi / Gheorghe Costachi // Problemele
interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P.
142-147.
3230. Filip, Victor. Metode şi procedee moderne de prevenire şi combatere a fenomenului delincvenţei juvenile / Victor Filip // Problemele interdisciplinare
în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană :
Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 216-223. –
Bibliogr. : 3 tit.
3231. Grati, Veaceslav. Personalitatea infractorului minor / Veaceslav
Grati // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii
juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct.
2007. – 2008. – P. 154-159. – Bibliogr. : 6 tit.
78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3232. Larii, Iurie. Profilaxia victimologică a infracţiunilor săvârşite împotriva minorilor / Iurie Larii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 115-124. – Bibliogr. : 6 tit.
3233. Paladii, Adrian. Tactica învinuirii inculpatului minor în cazul infracţiunii de viol / Adrian Paladii // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 235-238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit.
3234. Perevoznic, Iurie. Prevenirea delicvenţei juvenile : realităţi şi deziderate / Iurie Perevoznic // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 68-74.
3235. Ţurcanu, Sergiu. Legătura cauzală dintre migraţiune şi delincvenţa juvenilă / Sergiu Ţurcanu // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi
combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 231-234. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3
tit.
3236. Zosim, Alexandru. Justiţia juvenilă şi legislaţia penală ale Republicii Moldova / Alexandru Zosim // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii
şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 148-153. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi Nr 3215, 3240-41)
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. organizare şi personal judiciar

3237. Braşoveanu, Dumitru. Unele aspecte privind calitatea actului de
justiţie / Dumitru Braşoveanu // Justiţia Constituţională = Конституционное Правосудие. – 2008. – Nr 3. – P. 27-29.

79

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

3238. Chirev, Pavel. Premise şi realizări privind informatizarea administraţiei publice / Pavel Chirev, Mihai Grecu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008"
: Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 3.
3239. Ciupac, Mihai. Profilaxia generală şi individuală în rândurile minorilor efectuată de serviciile poliţiei criminale ale MAI / Mihai Ciupac // Problemele
interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa
contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P.
193-197.
3240. Dogotari, Ian. Rolul poliţiei în prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile / Ian Dogotari // Problemele interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice
intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 166-170. – Bibliogr. : 4 tit.
3241. Guţu, Alexei. Rolul şi importanţa poliţiei comunitare în prevenirea
şi contracararea delincvenţei juvenile / Alexei Guţu // Problemele interdisciplinare în
materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 05 oct. 2007. – 2008. – P. 178-183. – Bibliogr. : 2
tit.
3242. Usturoi, Nicolae. Regulile securităţii rutiere sunt unice pentru toţi
= Правила дорожного движения едины для всех / Nicolae Usturoi // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 48-49 : fot. – Text : lb. rom., rusă.
3243. Vlasov, Anatol. Omul care întrece timpul : [interviu cu primarul or.
Râşcani] / interlocutor : Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P.
24-26 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

3244. Нищий, Михаил. Система электронных услуг социального
страхования – новое качество обслуживания населения / Михаил Нищий //
BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008. – P. 143-144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
368 Asigurări

3245. Chifariuc, Pavel. Numărul de dosare la CEDO se va reduce datorită asiguraţilor : [interviu cu avocatul] / Agenţia INFOTAG // Profit. – 2008. – Nr 7/8.
– P. 74-75 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

3246. Bragaru, Tudor. Modernizarea sistemului de învăţământ în perioada edificării societăţi informaţionale / Tudor Bragaru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 20.
3247. Cîrhană, Vitalie. Modele de organizare a procesului de instruire la
distanţă / Vitalie Cîrhană, Carolina Rusu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 21.
3248. Conţescu, Ion. La şcoala lui Aristotel : [aspecte ale educaţiei] / Ion
Conţescu // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. 21.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

3249. Кротевич, Ольга. Элитное образование / Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 32-34 : fot.
3250. Целихова, Илона. Сам себе преподаватель / Илона Целихова
// Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-38 : il.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

(Vezi de asemenea Nr 3288)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

3251. Crăciun, Ion. Instrumente ale studentului într-un mediu de Instruire Bazat pe Web / Ion Crăciun // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 27.
3252. Croitor, Ludmila. Sistem on-line de testare a cunoştinţelor /
Ludmila Croitor, Oleg Chirca, Florentin Paladi // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 28-29 : fig.

81

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3253. Fornea, Iuliana. Percepţia socială a profesorului instituţiei de învăţământ superior medical (IÎSM) / Iuliana Fornea // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 254-258 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
3254. Păduraru, S. Sistemul informaţional de alcătuire a orarului universitar / S. Păduraru, Iu. Dubcoveţchi // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" :
Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 46.
3255. Un bun pentru alte bunuri = Кооперативно-торговый университет Молдовы (КТУМ) = Cooperative-Trade University of Moldova / foto : Denis
Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot. – Text : lb. rom.,
engl., rusă.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
53 FIZICĂ
3256. Andriesh, A. Diffraction optical elements for fabrication of fiberoptic communication accessories / A. Andriesh // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 7-9. – Bibliogr. : 22 tit. P. 89 (22 tit. în lb. rom., engl., rusă).
3257. Efficiency enhancement of relief-phase gratings forming in thin
films of chalcogenide vitreous semiconductors / G. M. Triduh, V. V. Bivol, A. M.
Prisacar [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr.
2008. – Ch., 2008. – P. 97 : fig.
3258. Influence of the composition and Sun impurity on optical properties of light-sensitive amorphous As100-xSex, As2Se3 and Sb2Se3 thin films / Diana
Harea, Mihail Iovu, Eduard Colomeico, Ion Cojocaru // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 66-72 : fig. – Bibliogr.
: 33 tit.
3259. Формирование субмикронных дифракционных решеток в
слоях сульфида мышьяка в атмосфере воздуха и в жидких средах / Г. М.
Тридух, А. М. Андриеш, В. В. Бивол [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 69-70. – Bibliogr. : 3 tit.

82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
3260. Sun-doped Zn O thin films as NO2 gas sensor / S. Shishiyanu, O.
Lupan, V. Braguta [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern.,
15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 95-96 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3259)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
3261. Анти-радикальная активность и содержание полифенолов
как признак биологического разнообразия растений / Р. А. Иванова, А. П. Даскалюк, Л. Мусатенко, А. Оганесян // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova
: evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 190-195 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3262. Бабицкий, А. Ф. Статистические параметры для оценки биологических количественных признаков / А. Ф. Бабицкий // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 201-207. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

3263. Barbacar, Nicolae. Aspecte moleculare în biodiversitatea vegetală
/ Nicolae Barbacar // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 30-38 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3264. Străjeru, Silvia. Strategii de conservarea a agrobiodiversităţii vegetale în România / Silvia Străjeru, Dana Constantinovici, Manuela Ibănescu //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 39-45 : fig.,
foto. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3265. Чебан, А. Н. Современные проблемы протеомики в характеристике биологического разнообразия растений IN SITU и в коллекциях / А. Н.
Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 4662. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 98 tit. P. 55-62 (98 tit. în lb. engl., rusă).

83

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie

3266. Cauş, Maria. Izo-enzimele glutaminsintezei ale sistemului simbiotic glycine maxl-dradyrhizobium japonicum / Maria Cauş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 340-349 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 25 tit. P. 347-349 (25 tit. în lb. engl., rusă).
(Vezi Nr 3402)
3267. Romanciuc, Gabriela. Conţinutul şi fundamentele unui sistem de
documentare în domeniul resurselor genetice vegetale / Romanciuc, Gabriela //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 166-169. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3268. Romanciuc, Gabriela. Managementul datelor de conservare a resurselor genetice vegetale / Gabriela Romanciuc // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 309-312. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3269. Бивол, Инна. Использование морфологических признаков и
молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия вида
vigna unguiculata / Инна Бивол, Анатолий Ганя, Николае Барбакар //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 170-177 : des.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi Nr 3367, 3370, 3372, 3416, 3418, 3421)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

3270. Limited proteolysis controls massive degradation of glycinin, storage 11S globulin from soybean seeds / Angela Rudakova, Serghei Rudacov, Irina
Kakhovskaya [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 396-402 : fig. – Bibliogr. : 19 tit.
3271. Lupascu, L. Particularităţi de acţiune a enotaninurilor modificate
asupra creşterii fungului Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. / L. Lupascu // Curierul
medical. – 2008. – Nr 4. – P. 14-18 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
3272. Protopop, Svetlana. Modificări ale lipoproteinelor pro-şi
antiaterogene la pacienţii cu tiroidită autoimună / Svetlana Protopop // Bul. Acad. de
84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ştiinţe a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 57-62 : tab. – Rez .rom., engl.
– Bibliogr. : 18 tit.
3273. Qualitative pharmacological evaluation of capsicoside as cytostatic agents / Pincu Rotinberg, Dorina Iurea, Mihai Cosmin [et al.] //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 388-395 : fig.,
tab. – Bibliogr. : 19 tit.
3274. Tagadiuc, Olga. Modificările intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor induse de carnozină şi complexul carnozină-ZN în ţesutul osos şi în serul şobolanilor / Olga Tagadiuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 48-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

58 BOTANICĂ
3275. Ciocârlan, Nina. Cercetări biochimice la specia satureja
parnassică heldr. et. sart. ex boiss. cultivată în Grădina Botanică (Institut) a AŞM /
Nina Ciocârlan // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008.
– P. 439-444 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
3276. Ciorchină, Nina. Biologia dezvoltării şi multiplicării în Moldova : [a
plantei erbacee Ceratostigma] / Nina Ciorchină // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 129-135 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
4 tit.
3277. Dascaliuc, Alexandru. Systemic approach in organizing collection
of plant genotypes / Alexandru Dascaliuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 17-24. – Bibliogr. : 12 tit.
3278. Jacotă, Anatolie. Biodiversitatea genetică – baza securităţii alimentare / Anatolie Jacotă // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 11-16 : fig., tab.
3279. Mârza, Mihai. Caracteristica florei sinantrope necultivate a Republicii Moldova / Mihai Mârza // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : eva-

85

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

luarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 77-81 : fig. – Rez. în lb. engl.
3280. Romanciuc, Gabriela. Particularităţile regenerării unor specii ale
genului actinidia / Gabriela Romanciuc, Nina Ciorchină // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 266-274. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
9 tit.
3281. Оценка влияния миллиметрового излучения на семена клещевины (ricinus communis L.) в условиях консервации ex situ / Л. Б. Корлэтяну,
С. Н. Маслоброд, И. В. Гушкан [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 142-150 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi Nr 3359, 3382)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
3282. Legislaţia Republicii Moldova în problemele calităţii serviciilor medicale / Mihai Ciocanu, Victor Talmaci, Victor Cătană, Ştefan Mahovici // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 59-65. – Rez. în
lb. engl.
3283. Липин, Геннадий. Предложения по созданию системы
управления и поддержки единой информационной среды в области телемедицины в рамках Содружества / Геннадий Липин, Дмитрий Липин // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
117-119. – Rez. în lb. engl., rusă.
3284. Натаров, Николай. Повышение эффективности и качества
медицинских услуг путем их автоматизации на базе выполнения требований
стандартов ИСО серии 9000 / Николай Натаров, Геннадий Липин, Сергей Горбатков // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. –
Ch., 2008. – P. 16-18; 140-142. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3253)

86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
611 Anatomie. Anatomie comparată

3285. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulinorezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 248-254. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 60 tit. (60 tit. în lb.
engl.).
3286. Topor, B. Aspecte anatomoclinice în artroplastia totală de şold / B.
Topor // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 73-77 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 19 tit.
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

3287. Evaluarea purităţii şi a cantităţilor de ADN genomic uman extras
din sânge decongelat / Victor Popescu, Cristina Butovscaia, Anastasia Zuieva [et
al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 66-70 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi Nr 3330)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

3288. Tutunaru, Mariana. Evaluarea igienică a procesului instructiveducativ al elevilor din instituţiile de învăţământ secundar profesional / Mariana
Tutunaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3.
– P. 39-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note : 11 tit.
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

3289. Caracteristica morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la
operatorii centrului calcul (CC) şi serviciului de informaţie (SI) din telecomunicaţii /
Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu // Bul. Acad. de
Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 26-28 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

3290. Eţco, Constantin. Aspecte de dezvoltare a sistemului de sănătate
în Republica Moldova / Constantin Eţco, Mihai Ciocanu, Mircea Buga // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 219-225 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3291. Friptuleac, Grigore. Evaluarea igienică a impactului calităţii aerului atmosferic asupra morbidităţii populaţiei din or. Chişinău / Grigore Friptuleac,

87

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Marina Lupu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P.
22-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3292. GIPAP (Glivec International Patient Assistance Program) în Republica Moldova : realizări şi perspective [progr. în domeniul terapiei anticancer] / Vasile Musteaţă, Ion Corcimaru, Mircea Sofroni [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 226-228 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.
3293. Leonte, Afanasie. Aspecte medico-sociale ale temperaturilor caniculare / Afanasie Leonte // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 24-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3294. Nemerenco, Ala. Evaluarea unor activităţi ale echipei medicului
de familie în condiţii de reformă / Ala Nemerenco // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 4-8 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 7 tit.
3295. Pânzaru, I. Caracteristica particularităţilor igienei muncii ţăranilor
împroprietăriţi (fermierilor) / I. Pânzaru, G. Friptuleac // Curierul medical. – 2008. –
Nr 4. – P. 64-70. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit. (20 tit. în lb. rom., engl.,
rusă)
3296. Rusnac, Svetlana. Raportul dintre stările afective şi activitatea
profesională a medicilor : (Studiu empiric) / Svetlana Rusnac, Ioana Aşevschi,
Galina Maistrenco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2008. – Nr 3. – P. 15-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3297. Tintiuc, Dumitru. Evaluarea procesului de spitalizare a bolnavilor
în condiţii rurale / Dumitru Tintiuc, Corina Vicol // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P.9-11 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.
3298. Vicol, Corina. Asigurarea populaţiei rurale a Republicii Moldova
cu paturi spitaliceşti / Corina Vicol // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – Nr 3. – P. 12-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după stilul lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

3299. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulinorezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 248-254. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 60 tit. (60 tit. în lb.
engl.).
3300. Podgurschi, Lilia. Eficacitatea tratamentului cu Regesan la pacienţii cu ulcer duodenal / Lilia Podgurschi, Victor Ghicavîi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 171-175 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3314)
616 Patologie. Medicină clinică

3301. Cojocaru, S. Arhitectura sistemului suport decizii pentru diagnosticul ultrasonografic SonaRes / S. Cojocaru, C. Gaindric, V. Ţurcanu // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 24-26.
– Bibliogr. : 6 tit.
3302. Ferdohleb, Alina. Riscul social al managementului calităţii în serviciul asistenţei primare prestat populaţiei pediatrice cu vârsta sub 5 ani / Alina
Ferdohleb // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 2933 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3303. Gudumac, Eva. Sindromul hipertensiunii portale la copil / Eva
Gudumac, Gheorghe Hîncu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 229-242 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3304. Jantuan, Elena. Instrumentar de validare a cunoştinţelor : [ecografice în medicină] / Elena Jantuan // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 33-34.
3305. Miron, Anna. Depistarea precoce a afectărilor inflamatorii, ischemice şi hemoragice la nou-născuţii prematuri şi la termen prin intermediul citokinelor
pro-inflamatorii / Anna Miron // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 51-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 50 tit. P. 57- 58 (50
tit. în lb. engl.).

89

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3306. Tîbîrnă, Ion. Sisteme de clasificări, diagnosticul de laborator şi instrumental (II) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 151-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15
tit. – Art.1
3307. Информационная система скорой медицинской помощи / В.
Бешлиу, Д. Чорбэ, А. Романенко [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008"
: Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 12-13 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

3308. Aspecte clinico-hemodinamice şi modificări ale spectrului glucidic
la pacienţii cu sindrom metabolic / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Viorica Ochişor [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 120126 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3309. Bîtca, Angela. Alterarea celulară în şocul hemoragic şi proprietăţile acidului hialuronic / Angela Bîtca, Vasile Lutan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 52-56 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
23 tit. (23 tit. în lb. engl.).
3310. Crivceanschii, Lev. Managementul la etapa de pre-spital a pacienţilor cu traumatismul cardiac închis şi elevaţia segmentului „ST” / Lev
Crivceanschii // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P.
126-130. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3311. Dănilă, Aurel. Frecvenţa valvulopatiilor mitrale asociate, dereglările de ritm cardiac, insuficienţa cardiacă congestivă şi tratamentul acestora cu
digoxină / Aurel Dănilă // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 105-120 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note 19 tit.
3312. Hacina,Tamara. Rolul unor particularităţi morfologice ale aortei în
afectarea ei aterosclerotică / Tamara Hacina // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 62-66 : diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
12 tit.
3313. Lizinoprilul în medicaţia pacienţilor hipertensivi în condiţii de ambulatoriu / L. Suveica, I. Burlacu, C. Jucovschi, Ch. Curocchin // Curierul medical. –
2008. – Nr 4. – P. 19-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.

90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3314. Sindromul antifosfolipidic catastrofal asherson / N. Costin, D.
Mihu, Carmen Mihaela Mihu, [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 79-90 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 62 tit.
(62 tit. în lb. engl.).
3315. Strategii de diagnostic şi tratament în miocarditele acute la copii /
Neli Mătrăgună, Nicolae Ciobanu, Adela Stamati [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 130-136 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 17 tit.
3316. Suveica, Luminiţa. Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arterială asociată diabetului zaharat tip 2 cu preparatul lisinopril-lopril (Bosnalijek) / Luminiţa Suveica, Ghenadie Curocichin, Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 176-183 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 21 tit. (21 tit. în lb. engl., rusă.)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

3317. Morfologia mucoasei coardei Vocale cicatrizate, în intervenţiile
chirurgicale cu instrumente "reci" si cu laserul CO2 / I. Ababii, V. Popa, V. Osman [et
al.] // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 6-9 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă, –
Bibliogr.: 7 tit.
3318. Palihovici, Constantin. Tratamentul coercitiv al tuberculozei pulmonare / Constantin Palihovici // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 31-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
3319. Pneumonitele interstiţiale idiopatice : abordări contemporane / V.
Botnaru, D. Rusu, V. Vataman, O. Munteanu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. –
P. 59-64. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 20 tit. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

3320. Adezivul glutar-albuminic în leziunile traumatice ale ficatului: eficacitate şi histopatologie : (Studiu experimental) / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe
Ghidirim, Sergiu Rusu [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 70-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
3321. Atamni, F. Effects of dental implanting after repair of maxillary sinus with collagen membrane / F. Atamni // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 35. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.
91

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3322. Condraţchi, Ludmila. Managementul pacientului cu encefalopatie
hepatică / Ludmila Condraţchi, // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 46-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit. (22 tit. în
lb. rom., engl., rusă.).
3323. Dumbrava, Vlada. Modificările hemostazei primare şi secundare
la pacienţii cu ciroză hepatică / Vlada Dumbrava, Ion Corcimaru, Lucia Cobîltean //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 136-141 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.
3324. Elevaţia planşeului sinusului maxilar (SM) prin abord crestal cu instalarea simultană a implantelor dentare endoosoase / Valentin Topalo, Fahim
Atamni, Dumitru Sîrbu [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 90-94 : diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.
3325. Hîţu, Dumitru Ilie. Tratamentul sinuzitei odontogene / Dumitru Ilie
Hîţu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 243-247.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.
3326. Holban, Tiberiu. Necesitatea unui management eficient în hepatita virală B cronică / Tiberiu Holban, Valentina Potâng-Raşcov // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 26-30. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 15 tit.
3327. Optimizarea tratamentului hepatitei cronice virale B / Elena Tofan,
Maia Ţîbîrneac, Svetlana Nichita [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 206-210 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
3328. Participarea catepsinel l la biodegradarea colagenului în procesul
de regresie a cirozei hepatice experimentale / Victor Rîvneac, Valentin Gudumac,
Nicolae Eşanu, Elena Rîvneac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe Medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 41-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.
3329. Tîbîrnă, Ion. Pancreatita cronică. Actualitate, etiologie şi patogenie
(I) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P.144-150 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 37 tit. (37 tit. în
lb. engl., rusă.).

92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3330. Ţibuleac, S. Hiperbilirubinemiile ereditare : diagnosticul diferenţial,
tratamentul / S. Ţibuleac // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 70-73. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr.: 17 tit.
3331. Zănoagă, Oleg. Complicaţiile hemoragice după intervenţii chirurgicale stomatologice la pacienţii cu medicaţie antitrombotică / Oleg Zănoagă, Valentin
Topală // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 94 -97.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3332. Тофан, Е. Цирроз печени с резистентным и контролируемым
асцитом / Е. Тофан // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 25-30 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3300, 3316, 3345)
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine

(Vezi Nr 3272)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

3333. Tănase, Adrian. Strategiile contemporane de prevenire a bolii
cronice de rinichi / Adrian Tănase, Petru Cepoida // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 202-206 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

3334. Groppa, Liliana. Osteoporoza şi osteoartroza, este posibilă oare
preîntâmpinarea imposibilului ? / Liliana Groppa, Elena Deseatnicova, Lia Chişlari //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 158-163 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
3335. Moroz, Petru. Malformaţia luxată a şoldului la copil / Petru Moroz,
Argentina Sandrosean, Iurie Sandrosean // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 183-186. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

3336. Bodiu, A. Evaluarea comparativă a calităţii vieţii pacienţilor operaţi
pe motiv de hernie discală lombară / A. Bodiu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. –
P. 10-14 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3337. Casian, Neonila. Rolul examenului ecografic în diagnosticul molei
hidatiforme / Neonila Casian // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 36-38 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
3338. Darii, Alexei. Morfometria aparatului nervos din plexurile coroide
ale ventriculelor encefalului / Alexei Darii // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 215-218 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
10 tit.
3339. Deliv, Inga. Depresia la persoanele anxioase / Inga Deliv // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr2. – P.211-214 . – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
3340. Hadjiu, Svetlana. Opţiuni diagnostice ale crizelor non-epileptice la
copii / Svetlana Hadjiu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr
2. – P. 164-171 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 41 tit. (41 tit. în lb. rom.,
engl., germ.)
(Vezi de asemenea Nr 3183, 3342)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

3341. Iarovoi, Petru. Combaterea tularemiei în Republica Moldova / Petru Iarovoi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr
3. – P. 44-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3342. Prisacari, Viorel. Particularităţi epidemiologice în infecţiile neurochirurgicale / Viorel Prisacari, Elena Roic // Bul. Acad. de şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 13-21 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
11 tit.
3343. Prisacaru, V. Particularităţile epidemiologice şi evolutive ale procesului epidemic în infecţia HIV, în Republica Moldova / V. Prisacaru, L. Guţu //
Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 51-58 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr.: 10 tit.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

(Vezi Nr 3317)

94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

3344. Ababii, Ion. Aspecte actuale ale chirurgiei rinosinuzale la copii /
Ion Ababii, Mihail Maniuc // Bul. Acad. de şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. –
Nr 2. – P. 7-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.
3345. Guţu, Eugen. Pancreatojejunostomia cu sutură monoplanică continuă în pancreatoduodenectomie / Eugen Guţu, Vladimir Iacub, Dumitru Casian //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 75-79 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

3346. Alhabeebi, B. Echilibrul acido-bazic în glaucomul dureros / B.
Alhabeebi, E. Bendelic // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 21-25 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 10 tit.
3347. Aportul tomografiei computerizate la evaluarea traumatismului orbitar, complicat cu corpul străin intraorbitar / Elena Cepoida, Vasile Bairac, Silviu
Condrea, Dragoş Marusic // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 2. – P. 199-202. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3348. Examenul imagistic în patologia aparatului lacrimal / Elena
Cepoida, Eugen Bendelic, Vladimir Boişteanu, Dragoş Marusic // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 195-198. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 14 tit.
618 Ginecologie. Obstetrică

3349. Casian, N. Incidenţa molei hidatiforme : [în ginecologie] / N.
Casian // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 46-50 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr.: 8 tit.
3350. Grimut, A. Conduita gravidelor în funcţie de grupul de risc, în instituţiile de asistenţă medicală primară / A. Grimut, A. Eţco, N. Zarbailov // Curierul
medical. – 2008. – Nr 4. – P. 38-46: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 9 tit.
3351. Paladi, Gheorghe. Sarcina oprită în evoluţie : Aspecte Medico Sociale. Reviul Literaturii / Gheorghe Paladi, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 34-41: tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 31 tit. (P. 39-41 (31 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă)

95

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3352. Varodi, Viorica. Diagnosticul imagistic complex al cancerului de
col uterin / Viorica Varodi, Natalia Rotaru // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 187-195 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 8 tit.
3353. Згурская, Софья. Медико-социальные аспекты здоровья женщин, страдающих раком молочной железы в Молдове / Софья Згурская // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 20-23 :
il., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3354. Эпидемиологическая характеристика беременных, страдающих запорами / Е. М. Самохвалова, Л. В. Спиней, В. А. Думбрава, [et. al] // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 33-37: des., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr.: 10 tit.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
3355. Konopko, L. Instalaţii computerizate în baza complexului de refrigerare "Cool power 4.2 GM" pentru studiul fenomenelor de transport la temperaturi
criogenice / L. Konopko, V. Canţer, A. Sodorenko // BIT+ "Tehnologii informaţionale
– 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 73-76 : fig. – Bibliogr. : 4
tit.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

3356. Bozianu, Irina. Piaţa apelor minerale în Moldova / Irina Bozianu //
Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 69-73 : il. – Idem şi în lb. rusă.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general

3357. Lupaşcu, Mihail. Academicianul Mihail Lupaşcu – o istorie deschisă a ştiinţelor agricole moldoveneşti : [interviu cu academicianul] / interlocutor :
Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 9-11 : fot. – Text : lb.
rom., engl., rusă.
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

3358. Veliksar, Sofia. Acumularea metalelor grele de către diferite specii
de plante în condiţii de exces de cupru / Sofia Veliksar, Simion Toma //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 324-330 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3359. Влияние стрептомицетов различных типов почв Молдовы на
прорастание семян тритикале / С. Н. Маслоброд, С. А. Бурцева, Л. Н. Намолован [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
411-417 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
631.5 Lucrări agricole

3360. Corlateanu, Ludmila. The ex situ conservation of plant genetic
resources and the agriculture stability / Ludmila Corlateanu, Anatol Ganea //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 25-29 : fig. –
Bibliogr. : 11 tit.
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor

3361. Gaibu, Z. Starea fitosanitară a cerealierelor de toamnă / Z. Gaibu,
T. Stepanova // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 30-31.
3362. Lisnic, S. Efectul sulfaţilor în reducerea nitraţilor şi fito-extragerii
metalelor grele la sfecla de zahăr şi soia la poluarea solului cu metale grele / S.
Lisnic, S. Toma // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 360-364 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3363. Pîntea, M. Studiu comparativ al gradului de atac al soiurilor de cais
de către monilinia laxa / M. Pîntea // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 252-256 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
3364. Гайбу, З. П. Развитие и распространение основных вредителей и болезней сельскозкультур в августе / З. П. Гайбу // Agricultura Moldovei. –
2008. – Nr 7/8. – P. 30.
633 Cultura plantelor de câmp

3365. Lazu, Ştefan. Agrobiodiversitatea plantelor furajere în perspectiva
extinderii sortimentului cu specii din flora autohtonă a Republicii Moldova / Ştefan
Lazu, Alexandru Teleuţă, Gheorghe Postalache // Agrobiodiversitatea vegetală în
97

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 64-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
633.1 Cereale. Recolte de grâne

3366. Badicean, Dumitru. Polimorfismul fragmentelor amplificate de
DNA la genotipurile de porumb contraste după rezistenţa la stresul secetei / Dumitru
Badicean, Anatol Jacotă // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 331-339 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
3367. Lupaşcu, Galina. Utilizarea metodelor fiziologice şi statistice de
testare a rezistenţei genotipurilor de grâu la unii factorii biotici / Galina Lupaşcu,
Saşco Elena, Svetlana Gavzer // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 377-382 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3368. Micu, Vasile. Crearea şi implementarea hibrizilor de porumb – factor important de eficientizare a agriculturii durabile / Vasile Micu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 22-25 : tab. – Bibliogr.: 9 tit.
3369. Musteaţa, Simion. Sursele de germoplasmă utilizate în ameliorarea porumbului timpuriu / Simion Musteaţa // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 83-88 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3370. Veveriţă, Efimia. Sinteza nou material iniţial de triticale hexaploide
în baza utilizării formelor noi din centrul de resurse genetice vegetale al IGFP al
AŞM / Efimia Veveriţă, Anatol Ganea Petru Buiucli // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 316-322 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.
3371. Буюкли, П. И. Формообразование овса при летнем посеве / П.
И. Буюкли, Е. К. Веверицэ, А. И. Горе // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 185-189. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3372. Былич, Е. Н. Изучение некоторых признаков коллекционных
образцов кукурузы / Е. Н. Былич // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 208-212 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3373. Выявление в геномах некоторых сельскохозяйственных культур нуклеотидных последовательностей, гомологичных транспозоны кукурузы
activator / А. В. Дягилева, Л. И. Паша, В. А. Митин, Л. Г. Туманова //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 221-224 : des.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3374. Тома, З. Г. Фенолоксидаза и однородность семян злаковых
культур / З. Г. Тома, А. Н. Чебан, А. Ф. Бабицкий // Agrobiodiversitatea vegetală
în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.,
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 418-424 : des., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile

3375. Gojineţchi, Ortanţa. Reacţia genotipică a soei la conţinutul glucidelor în dependenţă de nutriţia minerală şi stresul hidric / Ortanţa Gojineţchi, Vladimir Rotaru // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
350-354 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
3376. Rotaru, Vladimir. Evidenţierea modificărilor în conţinutul formelor
de azot la genotipurile de soia în dependenţă de factorii abiotici / Vladimir Rotaru,
Ortanţa Gojineţchi // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 383-387 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3377. Utilizarea metodelor fiziologice de testare a toleranţei plantelor de
soia la condiţiile nefavorabile din timpul vegetaţiei / A. Ştefîrţă, V. Pojoga, L. Brânză
[et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 370376 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
3378. Будак, А. Б. Пластичность и стабильность по продуктивности
у сортов коллекции сои / А. Б. Будак // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 178-184 : des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3379. Состояние воды на начальных этапах набухания семян сои в
связи с определением масличности семян: исследование методами магнитного резонанса / Олег Харчук, Александр Кириллов, Сергей Аксенов [et al.] //
99

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 425-430 : des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale

3380. Calchei, Elena. Evaluarea rezistenţei plantelor de tutun la organismele nocive / Elena Calchei, Elena Petrova // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 104-110 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.
3381. Colţun, Maricica. Negrilica – plantă de importanţă terapeutică /
Maricica Colţun // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 445-447. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3382. Corcodel, Virginia. Activitatea antibacteriană şi antifungică a uleiului volatil de rosmarinus officinalis L. / Virginia Corcodel, Viorel Prisăcaru //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 448-452 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3383. Cotelea, Ludmila. Utilizarea genotipurilor de provenienţă genetică
şi geografică diferită pentru obţinerea soiurilor timpurii de salvia sclarea L / Ludmila
Cotelea, Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep.
Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău,
26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 151-154 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.
3384. Evaluarea hibrizilor simpli creaţi cu concursul liniilor
consangvinizate de salvia sclarea L. / Zinaida Balmuş, Maria Gonceariuc, Ludmila
Cotelea [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008.
– P. 99-103 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3385. Ganea, Anatol. Withania somnifera (L.) dunal – specie medicinală
valoroasă. Particularităţile biologice şi utilizarea / Anatol Ganea, Nina Ciorchină //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 464-471. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 37 tit. P. 469-471 (37 tit. în lb. engl., rusă).
100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3386. Gonceariuc, Maria. Chimionul – carum carvi L. / Maria
Gonceariuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 121-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit. P 126-128 (29 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).
3387. Procedee de regenerare a plantaţiilor de lavandă / Grigore Mustaţă, Ion Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 244-251 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.
3388. Soi timpuriu de lavandula angustifolia mill. / Svetlana Maşcovţeva,
Pantelimon Botnorenco, Violeta Butnaraş, [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 295-297 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.
3389. Soiurile de lavandula angustifolia mill. Create şi omologate în Republica Moldova / Violeta Butnaraş, Maria Gonceariuc, Zinaida Balmuş, [et al.] //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 241-243 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3390. Surse genetice valoroase de mentă / Grigore Musteaţă, Ion
Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 283-289 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3391. Vornicu, Zina. Metode de cercetare şi testare a culturilor aromatice şi medicinale / Zina Vornicu, Tamara Jelezneac, Constantin Timciuc //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 459-463 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3392. Флоря, В. Н. Итоги интродукции однолетних лекарственных
растений в Республике Молдова / В. Н. Флоря // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 303-308. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15
tit.

101

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
634 Horticultură în general

3393. Cecan, Anatol. Unele aspecte privind căderea fructelor în dependenţă de intensitatea înfloririi şi creşterii vegetative la pomii de măr / Anatol Cecan //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 116-121 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3394. Dadu, Constantin. "Renovarea ramurii pomiculturii Republicii
Moldova în baza rezultatelor ştiinţifice" – lucrare prezentată pentru decernarea Premiului de Stat / Constantin Dadu, Mihail Chisili, Savelie Griţcan // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36.
3395. Influenţa preparatului melangozid asupra activităţii regulatorilor
endogeni de creştere în diferite organe ale pomilor de măr / M. Rusu, Gh. Şişcanu,
Gh. Balmuş [et al.] // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 403-406 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
3396. Jamba, A. Calitatea şi capacitatea de păstrare a soiurilor de măr
pentru export / A. Jamba // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 35 : tab.
3397. Melnicenco, Ludmila. Utilizarea donatorilor autohtoni în ameliorarea piersicului / Ludmila Melnicenco // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova
: evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 111-115. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3398. Pasat, Olga. Evaluarea şi utilizarea genofondului de păr în Moldova / Olga Pasat // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 257-260. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
3399. Profesorul Ilie Donica la 50 de ani : [cercetător în domeniul pomiculturii] / M. Rapcea, M. Chisili, I. Caraman [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2008. –
Nr 7/8. – P. 38-39 : il.
3400. Studii asupra conţinutului de pigmenţi la diferite soiuri de măr tratate cu ecostim / Dorina Iurea, N. Munteanu, M. Istrate [et al.] // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 355-359 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3401. Şişcanu, Gheorghe. Impactul activităţii enzimatice în procesele
creşterii vegetative şi inducţiei florale la pomii de măr / Gheorghe Şişcanu, Anatol
Cecan, Gheorghe Balmuş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 407-410 : fig. – Bibliogr. : 4 tit.
3402. Ганя, А. И. Проблема консервации IN SITU лещины обыкновенной (corylus avellana L.) в Молдове / А. И. Ганя, С. А. Третьякова //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 68-76 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3403. Действие природных астероидных гликозидов на пигментный
фонд растений абрикоса / Г. В. Шишкану, Н. В. Титова, П. К. Кинтя, С. А. Швец
// Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 431-347 :
des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3404. Комарова, В. П. Содержание фото-активных пигментов в листьях саженцев яблони, обработанных капсикозидом при гидрострессе / В. П.
Комарова, Г. В. Шишкану // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 365-369 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3405. Третьякова, С. А. Исследование посевных качеств семян
ореха грецкого (juglans regia L.) в Молдове / С. А. Третьякова, А. И. Ганя, А. П.
Мищенко // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea
şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P.
453-458 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
3406. Цыганок, В. Д. Ценное пособие : [pe marginea monogr. "Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea plantelor de cultură" de C.
В. Андриеш / В. Д. Цыганок // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 37.
3407. Чебан, Екатерина. Изучение взаимоопыляемости у сортов
черешни / Екатерина Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008.
– Ch., 2008. – P. 313-315 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3363)

103

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
634.8 Viticultură

3408. Alexandrov, Eugenia. Analiza biomorfologică a hibrizilor distanţi
de viţă de vie vitis vinifera L. X vitis rotundifolia michx. De F4 / Eugenia Alexandrov //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 233-240. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
3409. Alexandrov, Eugeniu. Caracterele agrobiologice şi însuşirile tehnologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie vitis vinifera L. X vitis rotundifolia de F 4 /
Eugeniu Alexandrov // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch.,
2008. – P. 94-98 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3410. Cornea, Vladimir. Crearea sistemului informatic al geno-fondului
viţei de vie al I.N.V.V. / Vladimir Cornea // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 89-93 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3411. Savin, Gheorghe. Agrobiodiversitatea resurselor autohtone de viţă de vie în Republica Moldova / Gheorghe Savin // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 213-220 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 17 tit.
635 Plante de grădină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

3412. Florea, Vasile. Particularităţile biologice şi ontogenetice ale speciei altharea officinalis L. în condiţii de cultură / Vasile Florea // Agrobiodiversitatea
vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 160-166 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 18 tit.
3413. Mărîi, Liliana. Utilizarea speciilor spontane de tomate şi a infecţiei
virale în mărirea diversităţii în populaţiile segregate după caractere valoroase /
Liliana Mărîi, Gheorghe Chiriac, Valeriu Bujoreanu // Agrobiodiversitatea vegetală în
Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 225-232 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.
3414. Cliciuc, Dorin. Rezistenţa formelor M4 – M7 de năut la condiţiile
nefavorabile de mediu / Dorin Cliciuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldo104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

va : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27
iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 136-141 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3415. Grosu, Radu. Lucrările de întreţinere a culturii de cartof / Radu,
Grosu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 26-27 : il., tab.
3416. Sîromeatnicov, Iulia. Biodiversitatea genetică în investigaţiile caracterului de rezistenţă la tomate, utilizate în cultura in vitro / Iulia Sîromeatnicov,
Anatol Jacotă, Eugenia Cotenco // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova :
evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch., 2008. – P. 275-282 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
3417. Корлэтяну, Л. Б. Влияние предпосевной обработки семян томатов миллиметровым излучением на энергию прорастания и продуктивность
растений в полевых условиях / Л. Б. Корлэтяну, С. Н. Маслоброд //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 261-265 : des.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3418. Кравченко, А. Н. Выявление разнообразия генных комплексов
устойчивости к повышенной температуре мужского гаметофита томатов / А. Н.
Кравченко, Л. П. Анточ // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 196-200 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3419. Куршунжи, Д. К. Изучение коллекции нута и оценка наиболее
урожайных генотипов в условиях центральной зоны Молдовы / Д. К. Куршунжи
// Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 155-159 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3420. Маковей, М. Д. Изменчивость признаков мужского гаметофита
у генотипов томата на фоне пониженной температуры / М. Д. Маковей, А. Н.
Кравченко // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 290-294 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.
3421. Оценка изменчивости признаков мужского гаметофита томатов на фоне осмотического стресса / Т. И. Салтанович, А. Н. Кравченко, Н. И.
Михня, В, В. Беженарь // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – P. 298-302. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
105

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
636.4 Porci. Porcine

3422. Осипчук, Г. В. Влияние органической формы селена на
уровень кальция, фосфора и железа у лактирующих свиноматок / Г. В. Осипчук, С. С. Вачевский // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 7/8. – P. 28-29 : des.,
tab.
636.5/.6 Păsări

3423. Выпуск фазана // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8.
– P. 4-5 : il., tab.
636.7 Câini

3424. Экспертиза собак: [выставки собак охотн. пород]./ Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 14-15 : tab.
639.1 Vânătoare

3425. Бешляга, Ф. Приказ об открытии сезона охоты в 2008 г. /
Бешляга, Ф. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 2.
3426. Вакуленко, А. Охота на куликов / А. Вакуленко // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 10-12 : il.
3427. Вакуленко, А. Уход за ружьем / А. Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 18.
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

3428. Fiber optic sensors for industrial and telecommunication application / A. M. Andriesh, I. P. Culeac, M. S. Iovu, Iu. H. Nistor // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 30-36 : fig., tab.
– Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3289)

106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
656Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

3429. Scutaru, Vasile. "Ruta-Prim" SRL – prima tranzacţie = Необходимое сотрудничество = A necessary collaboration : [colaborarea dintre Compania
de transport "Ruta-Prim" şi "Hyundai Motor Co" din Coreea de Sud] / Vasile Scutaru
// Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 46-47 : fot. – Text : lb. rom., engl.,
rusă.
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

3430. Voscoboinic, Victor. Calea ce nu vrea să fie întreruptă : [despre
întreprinderea Calea Ferată a Moldovei] / Victor Voscoboinic // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – Nr 7-8. – P. 4-5 : fot.
3431. Гагауз, Мирон. Думать, искать, работать : [интервью с ген.
дир. предприятии "Железная дорога Молдовы" Мироном Гагаузом] / записал
Виктор Воскобойник // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 4-7 : fot. – Text :
lb. rom., rusă.
657 Contabilitate

3432. Nederiţa, Alexandru. Direcţii prioritare de perfecţionare a cadrului
normativ al contabilităţii în Republica Moldova / Alexandru Nederiţa // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 8. – P. 71-77.
3433. Недерица, Александр. О порядке изготовления, применения
и учета печатей и штампов / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2008.-Nr 8. – P. 31-34.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

3434. Balan, Xenia. "Vismos" e asemenea unui vis : [despre combinatul
de vinuri spumante şi de calitate din Chişinău] / Xenia Balan; foto : Denis Chicu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 60-61 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.
3435. Bozianu, Irina. Vinul – aurul şi petrolul Moldovei / Irina Bozianu //
Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P. 22-27: fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.

107

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică

3436. Шестакова, Т. Повышение надежности изделий электронной
техники на стадии технологического процесса / Т. Шестакова // BIT+ "Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 64-66. –
Bibliogr. : 3 tit.
685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele

3437. Bodarev, Petru. Petru Bodarev : "Mă odihnesc muncind": [interviu
cu dir. fabricii de încălţăminte "Cristina"] / Lilia Lozan // Profit. – 2008. – Nr 7/8.Foaie intercalată. – Idem şi în lb. rusă.
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

3438. Эрис, Ирэна. Ирэна Эрис: Настоящий капитал у человека в
голове : [интервью с совладелицей космет. лаб. Dr Irena Eris и ее дир. по развитию Ирэной Эрис] / записала Людмила Чурару // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 28-30 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

3439. Frunze, Tamara. La mai mult şi la mai mare, "Monolit" S.A.! :
[compania de construcţii la 60 de ani] / Tamara Frunze; foto de Iurie Foca // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 27-29 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor

(Vezi Nr 3208)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73 ARTE PLASTICE
3440. Rusu-Haraba, Anastasia. Între oameni înaripaţi şi oameni-cactuşi
: [despre sculptorii din Rep. Moldova şi sculptura lor] / Anastasia Rusu-Haraba //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 52-55 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.

108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte plastice. Design

3441. Între motivul popular şi motivaţia artistică : [despre Nadejda
Vidraşcu, maestră a croşetei] // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 64-65 :
fot. – Text : lb. rom., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3442. Zbîrnea, Tudor. Muzeul nu e un loc de veci pentru bunuri culturale
: de vorbă cu pictorul Tudor Zbîrnea, dir. Muzeului Naţ., de Arte Plastice / interlocutor : Gheorghe Doni // Noi. – 2008. – Nr 8. – P. 6-7.

78 MUZICĂ
3443. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu – crâmpeie de suflet… : [interviu
cu interpretul de muzică populară] / interlocutor : Marcela Gafton // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 14-17 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.
3444. Pojar, Serghei. Memoria faptei : [despre Grigori Lvovski, autor de
muz. de cult, originar din Lencăuţi, Ocniţa] / Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 7/8. – P. 56-58 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.
3445. Pojar, Serghei. Un dar din partea noastră…: [despre Natalia
Gavrilan, cântăreaţă de operă de la teatrul "La Scala" din Milano, Italia] / Serghei
Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 62-63 : fot. – Text : şi în lb. engl.,
rusă.
3446. Surucheanu, Ion. Cântecul uneşte neamul : [interviu cu interpretul
de muzică de estradă] / interlocutor : Victor Dumbrăveanu; foto : Andrei Mardari //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 34-37 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.
3447. Trifăuţanu, Gheorghe. Un ales al muzicii : [despre Ion Josanu –
violoncelist] / Gheorghe Trifăuţanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 4143 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

3448. Будина, Ольга. Ольга Будина : У меня нет мечты сняться у
Бондарчука : [интервью с рус. актрисой Ольгой Будиной] / записала Екатерина
Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 14-18 : fot.

109

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

3449. Савицкая, Валентина. Примадонна оперной сцены : [интервью с оперной певицей Валентиной Савицкой] / записала Александра Маркова
// Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. – P. 172-174 : fot.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

3450. Robul, Natalia. Atunci când oamenii vin la oameni : [despre clubul
de noapte "Booz Time" din Chişinău] / Natalia Robul // Profit. – 2008. – Nr 7/8. – P.
86-87 : il.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

3451. Sandu, Ion. Speranţele olimpice ale Moldovei : [la jocurile olimpice
de la Beijing, aug., 2008]/ Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P.
70-72 : fot. – Text : şi în lb. engl., rusă.
3452. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль: Мне удалось превратить детское увлечение и профессию : [интервью с мастером спорта и ген. дир. нац.
агентства по спорту] / записала Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8. –
P. 20-23 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

3453. Mircea, Petic. Probleme în popularea resurselor lingvistice electronice prin derivarea automată cu sufixul lexical verbal – iza / Petic Mircea // BIT+
"Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P.
88-91 : tab. – Bibliogr. : 4 tit.
3454. On grammar material stating in e-learning course on Romanian
language : how and why / E. Boian, C. Ciubotaru, S. Cojocaru [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 1719. – Bibliogr. : 14 tit.
3455. Petic, Mircea. Derivarea automată cu prefixele ne- şi re- pentru
adjective şi verbe / Mircea Petic // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf.
Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 54-56 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatura română din Republica Moldova

3456. Bivol, Efim. Găina şi vrabia; Vânătoare; Fotbal; Raţa isteaţă; Nenea Păcală; Motănaşul; Brotăceii : [versuri] / Efim Bivol // Alunelul. – 2008. – Nr 7/8.
– P. 10-11.
3457. Druţă, Ion. Bunelul : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. – 2008. – Nr
7/8. – P. 9.
3458. Druţă, Ion. Familia : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. – 2008. – Nr
7/8. – P. 8.
3459. Romanciuc, Valentina. Biserica din Borzeşti : [povestire] /
Valentina Romanciuc // "a" MIC. – 2008. – Nr 7/8. – P. 1 : il. – Idem. şi în lb. rusă.
3460. Rusu, Nicolae. Casa : (scenetă) / Nicolae Rusu // Alunelul. –
2008. – Nr 7/8. – P. 16-18.
3461. Ştirbu, Titus. Scumpe, dragi educatoare; Cocoşelul; Trenul; Văcuţa; Greieraşul cu vioara; Căluţul; Oiţa; Puişorii; Răţuştele; Curcanul; Ciocârlia : [versuri] / Titus Ştirbu // Alunelul. – 2008. – Nr 7/8. – P. 4-5.
821.161.1 Literatură rusă

3462. Ţvetaeva, Marina. Iataganul ? …; Cântam ca săgeata şi morena…; Aş vrea să trăiesc cu dumneata într-o urbe mică …; În beznă începu al lumii
zel nomad …; Eu am spus, iar altul auzi …; Eu nu dansez-dar fără vina mea …;
Cântă rana-n piept de cneaz…; Spre cerul albastru făcând ochi mari, spre-a privi…;
Unde sânt lebedele?…; Mândria şi sfiala – gemene surori…; Cine casă nu-nalţă…;
Parcă lacrimi calde…; Întreaga splendoare-a …; Deschis - am venele: de neoprit…;
Fereastră : [versuri] / Marina Ţvetaeva ; trad. de Leo Butnaru // Noi. – 2008. – Nr 8.
– P. 8-9.
821.161.1(478) Literatura rusă din Republica Moldova

3463. Воронов, П. Странный егерь : [рассказ] / П. Воронов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 8. – P. 19-22.

111

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.0 Teorie şi critică literară

3464. Călinescu, Matei. A citi, a reciti : modele de lectură / Matei Călinescu // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 73-79.
821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova

3465. Colesnic, Iurie. Anonimatul ar fi pentru el o pedeapsă prea cruntă…: [despre scriitorul Antonie Luţcan, originar din Basarabia (1903-1948)] / Iurie
Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 103-105 : il.
3466. Colesnic, Iurie. O ţară fără poeţi se aseamănă cu o hartă fără fluvii : [despre poetul Gheorghe Păun, basarabean (1848-1875)] / Iurie Colesnic //
Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 108-109 : il.
3467. Colesnic, Iurie. Povara uitării : [despre criticul literar, Ramil
Portnoi] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 110-111 : il.
3468. Colesnic, Iurie. Un promotor al autodafeului literar : [despre scriitorul Gheorghe N. Viforeanu, din perioada interbelică] / Iurie Colesnic // Magazin
bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 98-102 : il.
3469. Corbu, Haralambie. Ca o piramidă în faţa timpului : Ion Druţă - 80/
Haralambie Corbu; foto : I. Grecu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7-8. – P. 3033 : fot. – Text : lb. rom., engl., rusă.
3470. David, Eugenia. Iubitoare de oameni, flori şi animale : [Raisa
Lungu-Ploaie la 80 de ani de la naştere] / Eugenia David // Alunelul. – 2008. – Nr
7/8. – P.14-15.
3471. Harabagiu, Pavel. Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea "Druţiana", 1990] // Alunelul. – 2008. –Nr 7/8. – P. 6.
3472. Marian, Boris. Dominte Timonu se întoarce la baştină : [pe marginea carţii "Scara din umbră şi lumină" de acelaşi aut., apărută la Ch., 2008] / Boris
Marian // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 7/8. – P. 66-67 : fot. – Text : şi în lb.
rusă.
3473. Tudor, Ştefan. Rege al prozei : [scriitorul Ion Druţă] / Ştefan Tudor
// Alunelul. – 2008. – Nr 7/8. – P. 7.

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Савицкая, Валентина. Примадонна оперной сцены. – Vezi Nr 3451

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

3474. Negru, Nina. De la Neamţ la Noul Neamţ : secularizarea ca prilej
pentru înstrăinarea de valori patrimoniale româneşti / Nina Negru // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 41-50 : il., tab. – Bibliogr. : 25 tit.
94 (478) Istoria Republicii Moldova

3475. Colesnic, Iurie. O victorie postumă : [despre istoricul Emanoil
Catelly] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 64-66 : il.

113

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008
A

Bozianu, Irina 3207, 3356, 3435
Bragaru, Tudor 3246
Braguta, V. 3260
Brânză, L. 3377
Brânzilă, Ion 3390
Braşoveanu, Dumitru 3237
Buceaţchi, Pavel 3130
Buga, Mircea 3290
Bugai, Rodica 3306, 3329
Buiucli, Petru 3370
Burlacu, I. 3313
Burtseva, L. 3141
Butnaraş, Violeta 3388-89

Ababii, Ion 3317, 3344
Afanasiev, Veaceslav 3121
Alexandrov, Eugenia 3408-09
Alhabeebi, B. 3346
Altuhov, A. 3127, 3142
Andriesh, A. 3256
Andriesh, A. M. 3428
Andrieş, Andrei 3138-39, 3154
Aramă, Elena 3214
Aşevschi, Ioana 3296
Atamni, Fahim 3321, 3324
Axentiev, Eugeniu 3223

C
B
Calchei, Elena 3380
Cananău, Anatolie 3225
Canţer, V. 3355
Caraman, I. 3399
Carp, Simion 3226
Casian, Dumitru 3345, 3349
Casian, N. 3349
Casian, Neonila 3337
Cauş, Maria 3266
Călinescu, Matei 3464
Cătană, Victor 3282
Cecan, Anatol 3393, 3401
Cepoida, Elena 3347-48
Cepoida, Petru 3333
Cernomoreţ, Sergiu 3227
Certan, Valeriu 3131
Chicu, Denis 3255, 3434
Chifariuc, Pavel 3245
Chirca, Oleg 3252
Chirev, Pavel 3238
Chisili, Mihail 3394, 3399
Chişlari, Lia 3334
Cibotaru, Tudor 3139
Ciobanu, Elena 3289
Ciobanu, Mihai 3443
Ciobanu, Nicolae 3315-16
Ciocanu, Mihai 3282, 3290
Ciocârlan, Nina 3275

Baciu, Gheorghe 3213
Badicean, Dumitru 3366
Bairac, Vasile 3347
Balaban, Sergiu 3191
Balan, Xenia 3434
Balmuş, Gheorghe 3395, 3401
Balmuş, Ion 3128
Balmuş, Nicolae 3128-29
Balmuş, Zinaida 3383-84, 3389
Barbacar, Nicolae 3263
Bendelic, E. 3347-48
Berliba, Viorel 3224
Berzedean, Victor 3192
Bivol, Efim 3456
Bivol, V. 3154, 3257
Bîtca, Angela 3309
Bodarev, Petru 3437
Bodiu, A. 3336
Bogatencov, Petru 3126, 3127, 3138-39,
3142, 3156
Boghanastjuk, Victoria 3146-47
Bohanastiuc, Victoria 3158
Boian, E. 3454
Boişteanu, Vladimir 3348
Bordeianu, Leo 3179
Botnaru, V. 3319
Botnorenco, Pantelimon 3388
114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Ciorchină, Nina 3276, 3280, 3385
Ciubotaru, C. 3454
Ciupac, Mihai 3239
Cîrhană, Vitalie 3247
Cobîltean, Lucia 3323
Cojocaru, Igor 3122
Cojocaru, Ion 3258
Cojocaru, Radion 3224
Cojocaru, S. 3141, 3301, 3454
Colesnic, Iurie 3181, 3465-68, 3475
Colesnicov, Alexander 3132
Colomeico, Eduard 3258
Colţun, Maricica 3381
Condraţchi, Ludmila 3323
Condrea, Silviu 3347
Constantinovici, Dana 3264
Conţescu, Ion 3248
Corbu, Haralambie 3469
Corcodel, Virginia 3382
Corghenci, Ludmila 3176
Corlateanu, Ludmila 3360
Cosmin, Mihai 3273
Costachi, Gheorghe 3228-29
Costin, N. 3314
Cosuleanu, Ion 3133-34
Cotelea, Ludmila 3383-84
Cotenco, Eugenia 3416
Cotos, Ala 3193
Crăciun, Ion 3251
Crivceanschii, Lev 3310
Croitor, Ludmila 3252
Croitoru, Cătălina 3289
Croitoru, Olesea 3129
Cuciureanu, Gheorghe 3135
Culeac, I. P. 3428
Curocchin, Ch. 3313
Curocichin, Ghenadie 3285, 3299, 3316
Cuşcă, Andrei 3136

Dănilă, Aurel 3311
Deliv, Inga 3339
Deseatnicova, Elena 3334
Dimin, Vitalie 3215
Dogotari, Ian 3240
Doni, Gheorghe 3442
Donica, Ilie (3399)
Doţenco, Denis 3137
Drilea, Marian 3216
Druţă, Ion 3457-58
Dubcoveţchi, Iu. 3149, 3254
Dumbrava, Vlada 3323
Dumbrăveanu,Victor 3446
Dumitraşco, C. 3158
E
Enache, George 3182
Eşanu, Nicolae 3328
Eţco, A. 3350
Eţco, Constantin 3290
F
Ferdohleb, Alina 3302
Filip, Victor 3230
Foca,Iurie 3439
Fornea, Iuliana 3253
Friptuleac, Grigore 3291, 3295
Frunze, Tamara 3439
Furtună, Grigore 3194
G
Gafton, Marcela 3357, 3443
Gaibu, Z. 3361
Gaindric, C. 3301
Ganea, Anatol 3360, 3370, 3385
Ganea, Mihail 3183
Gavrilan, Natalia 3445
Gavzer, Svetlana 3367
Gheţu, Veronica 3176
Ghicavîi, Victor 3300
Ghidirim, Gheorghe 3320
Ghieşu, V. 3158
Gojineţchi, Ortanţa 3375-76

D
Dadu, Constantin 3394
Danilov, Maria 3178
Darii, Alexei 3338
Dascaliuc, Alexandru 3277
David, Eugenia 3470
115

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
Gonceariuc, Maria 3383-84, 3386, 3389
Grati, Veaceslav 3230
Grecu, I. 3469
Grecu, Mihai 3238
Grei, Serghei 3195, 3212
Grib, Liviu 3308
Griciuc, Petru 3200
Grigor, Viorel 3183
Grimut, A. 3350
Griţcan, Savelie 3394
Groppa, Liliana 3334
Groppa, Stanislav 3183
Grosu, Radu 3415
Groza, Vitalie 3196
Gruia, George 13219
Guceac, Ion 3217-18
Gudumac, Eva 3304
Gudumac, Valentin 3328
Gurez, Lilia 3211
Guţu, Alexandru 3187
Guţu, Alexei 3241
Guţu, Eugen 3345
Guţu, L. 3343

Jalobeanu, Dana 3123
Jamba, A. 3396
Jantuan, Elena 3304
Jelezneac, Tamara 3391
Jianwei, Gong 3181
Josanu, Ion 3447
Jucovschi, C. 3313
K
Kakhovskaya, Irina 3270
Kobiliatzky, N. 3146-47
Konopko, L. 3355
L
Larii, Iurie 3232
Lazu, Ştefan 3365
Lefevre, Patrick 3173
Leonte, Afanasie 3293
Lisnic, S. 3362
Loghin, Vlad 3188-89, 3208
Lozan, Lilia 3437
Lupan, O. 3159, 3260
Lupascu, L. 3271
Lupaşcu, Galina 3367
Lupaşcu, Mihail 3357
Lupu, Marina 3291
Lutan, Vasile 3309

H
Hacina,Tamara 3312
Hadjiu, Svetlana 3340
Harabagiu, Pave 3471
Harea, Diana 3258
Hîncu, Gheorghe 3303
Hîţu, Dumitru Ilie 3325
Holban, Tiberiu 3326

M
Macari, Veaceslav 3140
Mahovici, Ştefan 3282
Maistrenco, Galina 3296
Malahova, Ludmila 3132, 3141
Maniuc, Mihail 3344
Mardari, Andrei 3446
Marian, Boris 3472
Marusic, Dragoş 3347-48
Mârza, Mihai 3279
Maşcovţeva, Svetlana 33388
Mătrăgună, Neli 3315
Melnicenco, Ludmila 3397
Meshalkin A. 3154
Micu, Vasile 3368

I
Iacub, Vladimir 3345
Iarovoi, Petru 3341
Ibănescu, Manuela 3264
Iovu, M. S. 3428
Iovu, Mihail 3258
Istrate, M. 3400
Iurea, Dorina 3273, 3400
J
Jacotă, Anatol 3278, 3366, 3416
116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Mihalcean, Luminiţa 3351
Mihu, Carmen Mihaela 3314
Mihu, D. 3314
Miron, Anna 3305
Moroz, Petru 3335
Munteanu, N. 3400
Munteanu, O. 3319
Musteaţa, Simion 3369
Musteaţă, Grigore 3387, 3390
Musteaţă, Vasile 3292

Petic, Mircea 3453, 3455
Petrencu, Anatol 3184
Petrova, Elena 3380
Pîntea, M. 3363
Pîrlog, Vitalie 3221
Pocotilenco, V. 3142
Podgurschi, Lilia 3300
Pojar, Serghei 3444
Pojoga, V. 3377
Popa, V. 3317
Popcova, O. 3153
Popovici, Constantin 3181
Postalache, Gheorghe 3365
Potâng-Raşcov, Valentina 3326
Prisacar, A. M. 3257
Prisacari, Viorel 3342-43, 3382
Protopop, Svetlana 3272
Pui, Elena 3197
Puiu, S. 3153

N
Nastas, Vitalie 3143
Navruzov, Vugar 3228
Necitailo, Daria 3144
Nederiţa, Alexandru 3432
Negru, Boris 3219
Negru, Nina 3474
Nemerenco, Ala 3294
Nichita, Svetlana 3327
Nistor, Iu. H. 3428

R
Rapcea, M. 3399
Rău, Alexe 3125, 3151, 3173
Revenco, Valeriu 3308
Rîvneac, Elena 3328
Rîvneac, Victor 3328
Robul, Natalia 3450
Roic, Elena 3342
Rojnoveanu, Gheorghe 3320
Romanciuc, Gabriela 3267-68, 3280
Romanciuc, Valentina 3459
Roşca, Alfreda 3124
Roşca, Nina 3387, 3390
Rotaru, Natalia 3352
Rotaru, Oleg 3152
Rotaru, Vladimir 3376
Rotinberg, Pincu 3273
Rudacov, Serghei 3270
Rudakova, Angela 3270
Rusnac, Svetlana 3296
Rusu, Carolina 3247
Rusu, A. 3159
Rusu, D. 3319
Rusu, M. 3395
Rusu, Nicolae 3460

O
Objelean, Nicolae 3145
Ochişor, Viorica 3308
Osman, V. 3317
Osmochescu, Nicolae 3220
Osoianu, Vera 3174
Ostrofeţ, Gheorghe 3289
P
Paladi, Florentin 3137, 3252
Paladi, Gheorghe 3351
Paladii, Adrian 3227, 3233
Palihovici, Constantin 3318
Panici, Ala 3175
Pânzaru, I. 3295
Papanaga, Victor 3148
Pasat, Olga 3398
Pădure, Andrei 3213
Peplow, E. 3138
Perevoznic, Iurie 3234
Perju, Veaceslav 3150
117

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
Rusu, Sergiu 3320
Rusu-Haraba, Anastasia 3440

Topalo, Valentin 3324
Topor, B. 3286
Triduh, G.M. 3257
Trifan, Maria 3197, 3199
Trifăuţanu, Gheorghe 3447
Tudor, Ştefan 3473
Tutunaru, Mariana 3288
Ţibuleac, S. 3330
Ţîbîrneac, Maia 3327
Ţurcan, Nelly 3177
Ţurcanu, V. 3301
Ţurcanu, Ana 3150
Ţurcanu, Sergiu 3186, 3235
Ţvetaeva, Marina 3462

S
Sanat, Alexandru 3198
Sandrosean, Iurie 3335
Sandu, Ion 3451
Saşco Elena 3367
Scutaru, Vasile 3429
Secrieru, Iu. 3153
Shishiyanu, S. 3159, 3260
Sidorenco, V. 3127, 3155-57
Sidorenco, Veaceslav 5
Sîrbu, Dumitru 3324
Sîromeatnicov, Iulia 3416
Sochircă, Zinaida 3176
Sodorenko, A. 3355
Sofroni, Mircea 3292
Sologub, D. 3153
Stamati, Adela 3315
Stepanova, T. 3361
Străjeru, Silvia 3264
Sturzu, Ion 3199
Surucheanu, Ion 3446
Suveica, Luminiţa 3313, 3316
Şişcanu, Gheorghe 3395, 3401
Şpac, Galina 3200
Ştefîrţă, A. 3377
Ştirbu, Titus 3461

U
Untilă, Veaceslav 3209
Ursu, Dumitru 3202
Usturoi, Nicolae 3242-43
V
Varodi, Viorica 3352
Vataman, V. 3319
Veliksar, Sofia 3358
Vicol, Carmina 3212
Vicol, Corina 3297-98
Vidraşcu, Nadejda 3441
Vlasov, Anatol 3243
Volniţchi, Igor 3190, 3209, 3221
Vornicu, Zina 3391
Voscoboinic, Victor 3430

T
Tabuncic, Mariana 3201
Tagadiuc, Olga 3274
Talmaci, Victor 3282
Tănase, Adrian 3333
Teleuţă, Alexandru 3365
Tihon, Aliona 3289
Timciuc, Constantin 3391
Timonu, Dominte 3472
Tîbîrnă, Ion 3306, 3329
Tofan, Elena 3327
Toma, S. 3362
Toma, Simion 3358
Topală, Valentin 3331

Z
Zarbailov, N. 3350
Zănoagă, Oleg 3331
Zbîrnea, Tudor3442
Zosim, Alexandru 3236
А
Адамчук, А. Н. 3170
Аксенов, Сергей 3379
Алтухов, А. 3160
118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Андриеш, А. М. 3259
Анисимова, Наталья 3185
Анточ, Л. П. 3418

Даскалюк, А. П. 3261
Дворник, В. Г. 3162
Думбрава, В. А. 3354
Дягилева, А. В. 3373

Б
Бабицкий, А. Ф. 3262, 3374
Баженов, Алексей 3166, 3210
Балина, Ирина 3161
Барбакар, Николае 3269
Беженарь, В, В. 3421
Бешлиу, В. 3307
Бешляга, Ф. 3425
Бивол, В. В. 3259
Бивол, Инна 3269
Богатенков, П. 3160
Брук, Наталья 3180
Будак, А. Б. 3378
Будина, Ольга 3448
Бурцева, С. А. 3359
Буюкли, П. И. 3371
Быдзина, Екатерина 3448
Былич, Е. Н. 3372

З
Згеря, Людмила 3203
Згурская, Софья 3353
И
Иванова, Р. А. 3261
К
Кауш-Цапу, Лилия 3204
Кинтя, П. К. 3403
Кириллов, Александр 3379
Комарова, В. П. 3404
Корлэтяну, Л. Б. 3281, 3417
Кравченко, А. Н. 3418, 3420-21
Краевски, Диана 3171
Кротевич, Ольга. 3249
Куршунжи, Д. К. 3419

В
Вакуленко, А. 3425-26
Вачевский, С. С. 3422
Веверицэ, Е. К. 3371
Воронов, П. 3463

Л
Лавреш, Иван 3163
Липин, Геннадий 3283-84
Липин, Дмитрий 3283

Г
Гагауз, Мирон 3421
Гайбу, З. П. 3364
Ганя, А. И. 3402, 3405
Ганя, Анатолий 3269
Голубев, А. 3160
Горбатков, Сергей 3284
Горе, А. И. 3371
Грибанов, Валерий 3163
Гропа, Людмила 3206
Гулка, Зинаида 3161
Гушкан, И. В. 3281

М
Маковей, М. Д. 3420
Мардаре, Игорь 3164-65
Маркова, Александра 3449
Мартин, Евгений 3171-72
Марчински, Родика 3166, 3210
Маслоброд, С. Н. 3281, 3359, 3417
Митин, В. А. 3373
Михня, Н. И. 3421
Мищенко, А. П. 3405
Моложен, Владимир 3167-69
Мусатенко, Л. 3261

Д
119

Cronica articolelor de revistă Nr 8-2008 ≡ Magazine article annals Nr 8-2008
Тофан, Е. 3332
Третьякова, С. А. 3402, 3405
Тридух, Г. М. 3259
Туманова, Л. Г. 3373

Н
Намолован, Л. Н. 3359
Натаров, Николай 3284
Недерица, Александр 3433
Нищий, Михаил 3244

Ф
Флоря, В. Н. 3392
Фотенко, Владимир 3167, 3169

О
Оганесян, А. 3261
Осипчук, Г. В. 3422

Х
Харчук, Олег 3379

П
Ц
Паша, Л. И. 3373
Пержу, Вячеслав 3164
Платон, Светлана 3185
Покотиленко, Валентин 3164
Пулбере, Думитру 3222

Целихова, Илона 3250, 3452
Цуркану, Игорь 3206
Цыганок, В. Д. 3406
Ч

Р
Чебан, А. Н. 3265, 3374
Чебан, Екатерина 3407
Чесноков, Валерий 3163
Чмиль, Андрей 3452
Чорбэ, Д. 3307
Чурару, Людмила 3438

Романенко, А. 3307
Ротару, Руслана 3169
Рошка, Юрий 3185
С
Савицкая, Валентина 3449
Салтанович, Т. И. 3421
Самохвалова, Е. М. 3354
Сидоренко, В. 3160
Спиней, Л. В. 3354
Ставинский, Игорь 3205

Ш

Т

Э

Титова, Н. В. 3403
Тома, З. Г. 3374

Эрис, Ирэна 43438

Швец, С. А. 3403
Шестакова, Т. 3436
Шишкану, Г. В. 3403, 3404
Шкилев, В. Д. 3170

120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor, ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr
7/8.
Agrobiodiversitatea vegetala în
Republica Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materiale
Simpoz. Naţ., Chişinău, 26-27 iun.
2008. – Ch. – 2008.
Alunelul. – 2008. – Nr 7/8.
Aquarelle. – 2008. – Nr 7/8.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2.
Conferinţa ştiinţifică internaţională
BIT+"Tehnologii informaţionale –
2008", 15-17 apr. 2008. – Ch.,
2008.
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr
8.
Curierul medical. – 2008. – Nr 4.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

121

Justiţia Constituţională =
Конституционное Правосудие. –
2008. – Nr 3.
Magazin bibliologic. – 2008. – Nr
1/2.
Moldova : serie nouă. – 2008. – Nr
7/8.
Noi. – 2008. – Nr 8.
Problemele interdisciplinare în
materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 05 oct. 2007. – Ch.,
2008.
Profit. – 2008. – Nr 7/8.
Sănătate publică, economie, şi
management în medicină. – 2008.
– Nr 3.
Охотник и Рыбалов Молдовы. –
2008. – Nr 8.

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

2008
NR 8
(3796-4329)

AUGUST

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3796. Buceaţchi, Pavel. Pavel Buceaţchi : "În următorii ani în domeniul
comunicaţiilor electronice vor surveni schimbări esenţiale" : interviu acordat agenţiei
Moldpres de către ministrul Dezvoltării Informaţionale // Moldova suverană. – 2008.
– 6 aug.
3797. Mocanu, Iurie. Programul "SALT" – azi şi mâine / Iurie Mocanu //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.
3798. Сакс, Джеффри Д. Цифровая война с бедностью : [ст. проф.
экономики при Колумб. ун-те] / Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2008. –
29 авг. – Р. 21.
(Vezi Nr 3849)
006 Standardizare şi standarde
3799. Споялэ, Евгения. Кредит доверия заслужите ! : [интервью с
руководителем Центра аккредитации в обл. оценки соответствия продукции Е.
Споялэ] / беседу вела Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р.
7.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3800. Козма, Артур. Артур Козма : "Заповедник "Orheiul Vechi" может быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже будущей весной" : интервью министра культуры и туризма агентству Молдпрес // Независимая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 5.
122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
3801. Scutelniciuc, Ion. Cartea şi dibăcia – izvor al inspiraţiei unei întregi vieţi : [Zinaida Manea-Calistru, resp. de bibl. şcolare la Dir. raională Învăţământ, Tineret şi Sport, Râşcani] / Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 28 aug. – P. 7; Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 11.
050 Publicaţii periodice şi seriale
3802. Anton, Ion. "Florile dalbe" s-a înălţat până la "Steaua Calităţii" :
[pe marginea decernării Premiului intern. rev.] / Ion Anton // Lit. şi arta. – 2008. – 7
aug. – P. 7.
3803. Наниев, Александр. У истоков "Кодр" : [из кн. воспоминаний
"Моя борозда" перв. ред. журн. "Кодры"] / Александр Наниев // Независимая
Молдова. – 2008. – 7 авг.
070 Ziaristică. Presă
3804. Stici, Ion. Un popas septuagenar : nanu Colea – aşa cum îl ştim :
[ziaristul Nicolae Bătrânu] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 11.
3805. Untilă, Olga. Jurnalism "a la Turca" : [aspecte ale jurnalismului în
Turcia] / Olga Untilă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 9.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3806. Bernaz, Oleg. Despre idei şi blocaje : parcursul unui eseu : [pe
marginea vol. "Despre idei şi blocaje" de Horia-Roman Patapievici, Bucureşti,
Humanitas, 2008] / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4.
159.9 Psihologie
3807. Forster, Fr. W. Stăpânirea de sine : [fragm. din "Cartea vieţii"] / Fr.
W. Forster // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 7. – Contin. Începutul : 19 apr.

123

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3808. Bel, Valer. Familia şi Biserica / Valer Bel // Curierul ortodox. –
2008. – 15 aug. – P. 5.
3809. Cine a pricinuit degradarea imaginii Bisericii Neamului? : (declaraţia unui grup de intelectuali cu privire la evenimentele recente din cadrul Mitropoliei
Basarabiei) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 5; 15 aug. – P. 6. – Semnează : Mihai Cimpoi, Vladimir Beşleagă, Nina Negru [et al.].
3810. Cubreacov, Vlad. Patriarhia Moscovei între ignoranţă şi ipocrizie
imperială (3) : interviu cu deputatul V. Cubreacov / a consemnat Sergiu Praporşcic //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P. 12. – Art. 1 : 18 iul.
3811. Cubreacov, Vlad. Republica Moldova este binecuvântată şi apărată de Patriarhia Română / Vlad Cubreacov // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 29 aug. – P. 1, 6.
3812. Declaraţia unui grup de intelectuali din R. Moldova : [privind amestecul PPCD în conducerea şi activitatea Mitropoliei Basarabiei] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 10. – Semnează: Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Vladimir
Beşleagă [et al.].
3813. Fuştei, Nicolae. Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite / Nicolae
Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 15 aug. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia a
37-a). – Cuprins : Originea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite; Timpul săvârşirii;
Rânduiala Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite.
3814. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului). Fericiţi veţi fi când vă vor
ocărî pe voi şi vă vor prigoni, şi vor zice cuvântul rău împotriva voastră : interviu cu
Înalt Preasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh
al Plaiurilor // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 4.
3815. Pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Teodora de la Sihla, care
a sihastrit mulţi ani, la sfârşitul secolului al XVII-lea, într-o peşteră din preajma Schitului Sihla-Neamţ // Curierul ortodox. – 2008. – 15 aug. – P. 4.
3816. Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ // Curierul ortodox. – 2008. – 15
aug. – P. 4.
124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

3817. Cebanu, Pavel. Încotro se îndreaptă fotbalul moldovenesc ? :
[sondaj cu participarea : P. Cebanu, preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Vladimir Ţincler, veteran al fotbalului, Anatol Teslev, fost antrenor al selecţionatei Moldovei] / sondaj realizat de Vladimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 12 aug. – P. 10.
3818. Mocanu, Victor. Corupţia la noi: rezultatele unui studiu : [pe marginea studiului sociologic privind fenomenul corupţiei în Rep. Moldova şi impactul lui
asupra soc.: interviu cu V. Mocanu, preş. Asoc. sociologilor şi demografilor din Rep.
Moldova] / a dialogat Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 8 aug.
3819. Rusnac, Svetlana. Violenţa în familie – o problemă majoră de sănătate publică în RM : [cercet. sociol.] / Svetlana Rusnac // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 1 aug. – P. 18.
311 Statistică

3820. Головатюк, Владимир. Владимир Головатюк : "Высокий
имидж статистики не упадет сверху, как манна небесная" : [интервью с руководителем Нац. бюро статистики] / записала Галина Варикаш // Независимая
Молдова. – 2008. – 7 авг.
314 Demografie. Studiul populaţiei

3821. Ciobanu, Tatiana. Femeia-minotaur, simbolul moldovean al noilor
timpuri : [feţele exodului] / Tatiana Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8).
– P. 27.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

(Vezi Nr 4039)

32 POLITICĂ
3822. Bogatu, Petru. Rusia de lângă noi : [aspiraţii velicoruse] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 7.

125

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3823. Codiţă, Cornel. Eurocorupţia : [în spaţiul politic : reluat din "Cronica română"] / Cornel Codiţă // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 14.
3824. Colesnic, Iurie. Omul şi epoca lui : conspect politic / Iurie Colesnic
// Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 8 aug. – P. 6.
3825. Postelnicu, Andrei. Giganţii bolnavi : [aspecte geopolitice : reluat
din "Evenimentul zilei"] / Andrei Postelnicu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug.
– P. 6.
3826. Rupnik, Jacques. 1. Cele două primăveri 1968 : [pe marginea
evenimentelor din Praga] / Jacques Rupnik // Săptămîna. – 2008. – 29 aug. – P. 3.
3827. Фергюсон, Найалл. Найалл Фергюсон : "Не думаю, что кто-то
может сказать наверняка, что в ближайшем будущем войны будут забыты" :
[интервью британ. историка междунар. информ.-аналит. агентству Washington
ProFile] // Analitique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р. 8, 17.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

3828. Republica Moldova. Parlamentul. Declaraţia de independenţă a
Republicii Moldova : adopt. de Parlamentul Rep. Moldova, 27 aug. 1991 // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 3.
323/324 Politică internă

3829. Asociaţia Social-Culturală a Românilor din Republica Moldova
"Bucovina". Domnului Victor Iuşcenko, Preşedintele Ucrainei : [memoriu privind
politica statului ucrainean faţă de minorităţile naţ.] // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 3.
3830. Dulgheru, Valeriu. Sunt oare românii inferiori vecinilor lor ? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 3.
3831. Lozovanu, Dorin. Dorin Lozovanu : Populaţia românească din
Balcani are acum nevoie de protecţie şi susţinere mai mult decât oricând : [interviu
cu preş. Asoc. Europene de Geografie şi Etnologie din Rep. Moldova] / consemnare
: Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 6-7.
3832. Moraru, Ion. "M-am întâlnit cu Soljeniţîn într-o secţie de turnătorie
din Kazahstan" : [in memoriam disidentului rus Aleksandr Soljeniţîn : interviu cu I.

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moraru, fost deţinut al Gulagului stalinist] / a consemnat Lucia Gnatiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 8.
3833. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : "Voronin va răspunde în istorie ..." : [interviu cu scriitorul şi omul politic din România] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P.10.
3834. Praporşcic, Sergiu. Coloana a cincia a Moscovei în acţiune, sau
Serafim Urechean, vârful de lance al imperialismului rus / Sergiu Praporşcic // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 7.
3835. Rusu, Ştefan. Artiştii români şi basarabeni se solidarizează în
identificarea problemelor celor două Moldove de pe ambele maluri ale Prutului :
[interviu cu Şt. Rusu, curator al proiectului "Ro-MD" / Moldova în două scenarii] / a
consemnat Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 4 aug. – P. 3.
3836. Soljeniţîn, Aleksandr. Orice popor, fie cât de mic – este o reflecţie irepetabilă în cugetarea lui Dumnezeu : fragm. din vol. "Cum să reaşezăm Rusia"
/ Aleksandr Soljeniţîn // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P. 10.
3837. Tărâţeanu, Vasile. "Ucrainenii tipăresc sau retipăresc diverse cărţi
care dau apă la această moară pe care ei au pus-o în funcţiune pentru a demonstra
ucrainismul sau caracterul ucrainean al oraşului Cernăuţi, chiar pur ucrainean" :
interviu cu V. Tărâţeanu, preş. Fundaţiei "Casa Limbii Române" din Cernăuţi / interviu realizat de Mihai Vicol // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P.10.
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

3838. Buburuz, Petru. Nu am instituit această sărbătoare pentru a spune lumii care este limba noastră ci, pentru a ne bucura de ea ca de o mireasă : interviu cu protoiereul P. Buburuz, paroh al Bisericii "Sfinţii Petru şi Pavel" / consemnare : Corina Rezneac // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 3.
3839. Bujor, Leonid. Leonid Bujor: "De ce Guvernul nu face publice numele donatorilor?" : [interviu cu deputatul în Parlament] / consemnare : Marina
Timotin // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 2; Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 2.
3840. Burciu, Igor. Agresiunea rusească din Georgia, testul de credibilitate a lui Serafim Urecheanu / Igor Burciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
22 aug. – P. 7.

127

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3841. Cheianu, Constantin. Cel mai păcătos om din Moldova : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 6.
3842. Cheianu, Constantin. Cele trei proiecte pentru Moldova : [aspect
soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 6.
3843. Cimpoi, Mihai. Limba română trebuie să fie nu doar o bună gospodină la ea acasă, dar şi o bună stăpână : interviu cu M. Cimpoi, preş. Uniunii Scriitorilor din Moldova / consemnare : Vitalie Răcilă // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P.
3.
3844. Ciobanu, Anatol. Eu cred sincer în izbânda limbii române şi a
neamului românesc ! : interviu cu A. Ciobanu, prof. univ., membru-cor. al AŞM /
consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 5
3845. Ciornei, Vsevolod. Valenţele politice ale naturii : [aspecte soc.pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 1 aug. – P. 2.
3846. Colesnic, Iurie. 1989. Cine a trăit acele vremuri se poate considera om fericit ... / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 6.
3847. Condrea, Irina. Noi vorbim despre un fapt care există : limba română : interviu cu I. Condrea, dr. hab. în filologie, decanul Fac. de Litere, Univ. de
Stat din Moldova / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P.
4.
3848. Constantin, Corneliu. Va avea loc decomunizarea Republicii
Moldova în 2009 ? / Corneliu Constantin // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. –
P. 7.
3849. Coşuleanu, Ion. Ion Coşuleanu : "La scrutinul din 2013 alegătorii
ar putea vota prin Internet" : [interviu cu managerul proiectului Guvernului şi al
Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare "Edificarea guvernării electronice în Moldova"] / consemnare : Natalia Costaş // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P.
6.
3850. Dabija, Nicolae. Lista Naţională : [pe marginea viitoarelor alegeri
parlamentare din anul 2009] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 1.
3851. David, Eugenia. Convingeri sau mimări ? : [aspecte soc.-pol.] /
Eugenia David // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 13.

128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3852. Dulgheru, Valeriu. Ce facem, fraţilor ? Încotro mergem ? : [aspecte soc.-pol. ] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 3.
3853. Dumeniuk, Ion. Suntem o colonie sub protectoratul Rusiei : [interviu imaginar cu I. Dumeniuk, savant, realizat la 26 aug. 2003] / interlocutor : Ala
Mândâcanu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 3.
3854. Fusu, Corina. Că limba natală este cea română am fost învăţată
de mică : interviu cu C. Fusu, consilier municipal /consemnare : Vitalie Răcilă //
Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 2.
3855. Grosu, Nicolae. Brâul încrederii : [16 ani de la proclamarea independenţei Rep. Moldova : interviu cu N. Grosu, ex-parlamentar] / consemnare :
Grigore Teslaru // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 7.
3856. Hadârcă, Ion. Funcţionarii de rang înalt continuă să vorbească o
limbă destul de stâlcită şi neconcordantă cu normele literare uzuale : interviu cu I.
Hadârcă, prim-vicepreş. al primului parlament democrat din Moldova / consemnare :
Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 5.
3857. Lipcan, Alexandru. Vom trăi bine, dacă vom depăşi frica : [interviu cu A. Lipcan, deputat în Parlamentul Rep. Moldova: reluat din ziarul "Unghiul"] //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 1 aug. – P. 3-4; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 1 авг. – P. 3-4.
3858. Matei, Valeriu. Independenţa ţării : realităţi şi confuzii / Valeriu Matei // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 1-2; Голос народа. – 2008. – 29 авг.
– Р. 1-2.
3859. Mândâcanu, Ala. Drumul nostru spre Europa trece prin … limba
română : [art. semnat cu 5 noiemb. 2002] / Ala Mândâcanu // Glasul. – 2008. – 28
aug. – P. 1, 3.
3860. Melniciuc, Ion. Astăzi alfabetul latin este o realitate : interviu cu I.
Melniciuc, conf. univ. / consemnare : Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 31 aug.
– P. 4.
3861. Moraru, Haralambie. Un moldovean din Chişinău şi o moldoveancă din China : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 26 aug. – P. 8.

129

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3862. Negru, Gheorghe. Moldovenismul şi mişcarea pentru drepturile
etnice ale românilor basarabeni / Gheorghe Negru // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P.
20.
3863. Negru, Nicolae. Agresiunea rusă şi alegerile parlamentare din RM
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 6.
3864. Negru, Nicolae. Tarlev porneşte la atac : [pregătirea omului politic
Vasile Tarlev pentru alegerile din 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 26 aug. – P. 6.
3865. Praporşcic, Sergiu. Cine zdruncină din temelii stabilitatea politică? : [pe marginea situaţiei în Găgăuzia] / Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de
vineri. –2008. – 1 aug. – P. 3.
3866. Reniţă, Alecu. Atunci : [despre perioada renaşterii naţ., 1988-90] /
Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 1.
3867. Roşca, Iurie. Independenţa Republicii Moldova a fost sfinţită cu
sânge : (declaraţia vicepreş. Parlamentului Iu. Roşca, rostită pe 27 aug. 2008, în
cadrul emisiunii "Epicentru" de la EURO TV) // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 29 aug. – P. 2.
3868. Socor, Vladimir. În Republica Moldova se profilează o tabără politică pro-rusească care va dezorienta alegătorii / Vladimir Socor // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 3.
3869. Şalaru, Anatol. Este de datoria fiecărui cetăţean să cunoască
adevărul istoric : interviu cu A. Şalaru, politician / consemnare . Vitalie Răcilă // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 2.
3870. Tănase, Constantin. Paradoxurile de astăzi ... : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 aug. – P. 6.
3871. Tănase, Constantin. Transnistria : mai există o soluţie / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 aug. – P. 6.
3872. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) /
Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 1, 8, 15 aug. – P. 5. –
Contin. Începutul : 2 mart.

130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3873. Vartic, Andrei. Sângele lor, lacrimile noastre : [aspecte soc.-pol.] /
Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. – P. 6.
3874. Vartic, Andrei. Tragismul jumătăţii de gură : [aspecte soc.-pol.] /
Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 aug. – P. 6.
3875. Vodă, Gheorghe. Nivelarea fără buldozer : [aspecte de identitate
naţ.: art. semnat în anul 1997] / Gheorghe Vodă // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 1.
3876. Боцан, Иорь. Дата выборов и три сценария : [парламент. выборы 2009 г. : интервью с исполн. дир. Ассоц. за демократию через участие И.
Боцан] / записал Игорь Волницкий // Analytique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р.
18.
3877. Воронин, Владимир. Позитивную динамику переломить уже
невозможно : [речь президента Респ. Молдова на торжеств. приеме по случаю
Дня Республики, 27 авг. 2008] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. –
2008. – 29 авг. – Р. 4.
3878. Гречаная, Зинаида. Наш долг – действовать быстро и эффективно : обращение премьер-министра З. Гречаной, сделанное на заседании
правительства 30 июля 2008 г. // Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 5.
3879. Нантой, Оазу. Оазу Нантой : "Пока что мы простые второгодники, не выполнившие cвою домашнюю работу за 17 лет" : [интервью политолога агентству Инфо-Прим Нео] // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р. 1.
3880. Сорочану, Тудор. Трудное бездорожье независимости : [27
авг. – нац. праздник Респ. Молдова] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 29 авг. – Р. 7.
3881. Сорочану, Тудор. Что же будет с Родиной и с нами?, или О
некоторых парадоксах демократии / Тудор Сорочану // Независимая Молдова.
– 2008. – 15 авг. – Р. 4.
3882. Формузал, Михаил. Михаил Формузал : "За кризисом в Гагаузии стоят крупные собственники-коммунисты" : [пути преодоления кризиса в
Нар. Собрании гагаузии : интервью башкана Гагаузии ИА Регнум] // Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 1 авг. – P. 6.

131

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3883. Цеслюк, Владимир. Страшно : [обществ.-полит. аспекты : ситуация в АТО Гагауз Ери] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 22
авг. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3946)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

3884. Aladashvili, Irakli. Irakli Aladashvili : "Rusia se pregăteşte de război cu NATO" : [interviu cu expertul militar din Georgia] / consemnare : Pavel
Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 8-9.
3885. Baciu, Valentina. Băsescu la Chişinău : [pe marginea vizitei preş
României Traian Băsescu la Chişinău, 20 aug. 2008] / Valentina Baciu // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 4.
3886. Bank, Erhard von der. Problemele din Moldova pot fi rezolvate
doar de către moldoveni, nu de UE, nu de Rusia şi nici de alţi actori externi : [interviu cu E. von der Bank, dir. Inst. Robert Schuman din Budapesta, Ungaria, şi Kinga
Szabo, manager de Programe şi Instruire al Centrului pentru Educaţie Politică Parlamentară şi Training din cadrul Grupului Parlamentar al Partidului Popular European] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8
aug. – P. 9.
3887. Benu, Aureliu. Un triunghi sângeros : Georgia, Osetia, Rusia / Aureliu Benu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 10.
3888. Bogatu, Petru. Băsescu la Chişinău : [pe marginea vizitei preş.
României Traian Băsescu la Chişinău] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 22 aug. – P. 7.
3889. Bogatu, Petru. Începutul sfârşitului pentru Rusia : [pe marginea
conflictului dintre Rusia şi Georgia] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 aug. – P. 4.
3890. Ce conţine raportul aprobat de Parlamentul European : [privind
noile condiţii de extindere a UE] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P.
9.
3891. Ciornei, Vsevolod. Ciocanul, nicovala şi iarba : [pe marginea
evenimentelor din Caucaz] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P.
2.

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3892. Ciornei, Vsevolod. Tendinţe şi oscilaţii : [pe marginea conflictului
ruso-georgian] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 2.
3893. Corai, Tatiana. Logica Rusiei : [pe marginea conflictului rusogeorgian] / Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 6.
3894. Frâncu, Eliza. Greşeala Georgiei : Rusia nu e Serbia : [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Eliza Frâncu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12
aug. – P. 5.
3895. Geremek, Bronislaw. Cele două comunităţi ale Europei : [aspecte
ale integrării europene] / Bronislaw Geremek // Săptămîna. – 2008. – 22 aug. – P. 3.
3896. Gherasim, Arcadie. Dreptul moral : [pe marginea recunoaşterii independenţei de către Rusia a regiunilor din Georgia] / Arcadie Gherasim // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 26 aug. – P. 6.
3897. Gherasim, Arcadie. Ţara lui Otmorozok : [pe marginea conflictului
ruso-georgian] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 6.
3898. Hulsman, John. Vot împotriva elitelor tehnocratice supranaţionale
: [pe marginea respingerii de către cetăţenii Irlandei a Tratatului de la Lisabona privind integrarea europeană : interviu cu J. Hulsman, om politic] // Săptămîna. – 2008.
– 1, 8 aug. – P. 3.
3899. Karagiannis, Emmanuel. Gânduri elene la început de secol : (interviu cu E. Karagiannis, expert în Relaţii intern., lector la Univ. Macedonia,
Tesalonic, Grecia) / interlocutor : Cristina Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 19.
3900. Liderii fostelor state captive din Europa de Est se pronunţă : [declaraţie pe marginea conflictului ruso-georgian : semnată de Toomas Hendrik Iives,
preş. al Rep. Estonia, Valdis Zatiers, preş. Rep. Letona, Valdas Adamkus, preş.
Rep. Lituania, Lech Kaczyski, preş. al Rep. Polone] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P.
1.
3901. Luca, Alex. Trupele ruseşti nu se retrag total din Georgia / Alex
Luca // Flux continuu. Economic. – 2008. – 25 aug. – P. 5.
3902. Lungu, Alexei. Rusia atacă în mod criminal Georgia : [pe marginea cauzelor conflictului ruso-georgian] / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. –
2008. – 11 aug. – P. 1-2.
133

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3903. Lupan, Vlad. Georgia a căzut pradă provocărilor ruseşti : efectele
războiului inform. / Vlad Lupan // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P. 5.
3904. Lupan, Vlad. Georgia a deschis focul după şase ore de bombardament intens şi inuman al federaţiei Ruse asupra populaţiei paşnice georgiene :
interviu cu V. Lupan, expert în politică externă şi securitate intern., acordat în cadrul
emisiunii Post-Factum de la postul de televiziune EU TV, 10 aug. 2008 / au consemnat : Alex Luca, Octavian Racu, Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 15 aug. – P. 10.
3905. Marandici, Ion. Georgia – nouă ne pasă : [pe marginea conflictului
ruso-georgian] / Ion Marandici // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 9.
3906. Marian, Mircea. Georgia, un avertisment pentru România : [pe
marginea conflictului ruso-georgian : reluat din "Evenimentul zilei"] / Mircea Marian //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 6.
3907. Mititelu, Christian. Mesajul Rusiei către NATO : [pe marginea
conflictului ruso-georgian : reluat din "Evenimentul zilei"] / Christian Mititelu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 6.
3908. Negru, Nicolae. Cine l-a minţit pe Saakaşvili ? : [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P.
6.
3909. Negru, Nicolae. Rusia se umflă degeaba în pene : [pe marginea
conflictului dintre Rusia şi Georgia] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 aug. – P. 6.
3910. Negru, Nicolae. Teme-te de ruşi chiar şi atunci când aduc daruri :
[conflictul transnistrean în contextul recunoaşterii de către Rusia a republicilor separatiste din Georgia] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 6.
3911. Negru, Nicolae. Voronin va plăti pentru că i-a deschis lui Băsescu
: [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 aug. – P. 6.
3912. Nye, Joseph S. Viitorul alianţei nipono-americane / Joseph S. Nye
// Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 3.

134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3913. Partidul Ecologist "Alianţa verde" din Moldova. Declaraţia Partidului Ecologist "Alianţa verde" din Moldova, cu privire la Războiul dintre Rusia şi
Georgia // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 2.
3914. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la recunoaşterea de către Federaţia Rusă a
independenţei republicilor separatiste Abhazia şi Osetia de Sud : [Ch., 26 aug.
2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 5.
3915. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană. Declaraţia Partidului
Mişcarea Acţiunea Europeană privind situaţia din Georgia : [11 aug. 2008] // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 8.
3916. Partidul Naţional Liberal. Conflictul militar ruso-georgian : o lecţie
pentru Republica Moldova : [declaraţia Partidului Naţ. Liberal, 11 aug. 2008] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 2.
3917. Partidul Popular Creştin Democrat. Cu privire la situaţia din
Georgia : declaraţia PPCD, 11 aug. 2008 // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
15 aug. – P. 3. – Semnat : Iurie Roşca.
3918. Popescu, Nicu. "Argumentul dependenţei energetice de Rusia este foarte exagerat" : [despre conflictul ruso-georgian : interviu cu N. Popescu, expert
pentru Caucaz la Consiliul European pentru Relaţii Externe de la Londra] // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 13 aug. – P. 5.
3919. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Recunoaşterea aşa-zisei independenţe a Abhaziei şi a Osetiei de Sud de către Federaţia Rusă este un blat : interviu acordat de analistul politic intern. postului de televiziune EURO TV // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 6.
3920. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia nu atacă şi Republica
Moldova doar pentru că, spre deosebire de Georgia, nu are hotar comun cu aceasta
: [interviu cu analistul intern.] / interviu realizat de Oana Serafim // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 3.
3921. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia va coopera cu Chişinăul
dacă îşi va putea asigura o influenţă hotărâtoare în afacerile interne ale R. Moldova
: interviu cu analistul politic american, acordat postului de radio Europa Liberă /
consemnare : Ileana Gurchescu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. –
P. 6.
135

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3922. Tănase, Constantin. Coloanele ruseşti : [similitudini între situaţia
din Georgia şi Moldova] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26
aug. – P. 6.
3923. Tănase, Victor. Atacul militar al Rusiei asupra Georgiei reprezintă
o strategie ce ţinteşte şi în Moldova : [pe marginea declaraţiei experţilor din cadrul
Asoc. pentru Politici Externe, Inst. Pentru Politici Public] / Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 7.
3924. Tănase, Victor. Următoarele obiective ale Rusiei ar putea viza
Ucraina şi Moldova / Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug.
– P. 6.
3925. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Rusia este un agresor militar" : [pe marginea conflictului ruso-georgian : interviu cu prim-vicepreş. Alianţei
"Moldova Noastră"] / interviu realizat de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 19 aug. – P. 3.
3926. Varga, Gyorgy. Gyorgy Varga : "Declaraţia comună a avut drept
scop să încurajeze progresele" : [interviu cu Ambasadorul Ungariei la Chişinău] /
consemnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 4.
3927. Vartic, Andrei. Modelul Hong Kong : [pe marginea conflictului dintre Rusia şi Georgia] / Andrei Vartic // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 aug. – P. 5.
3928. Гончаров, Петр. Турция примеривается к роли кавказского
лидера / Петр Гончаров // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 21.
3929. Дашкевич, Анатолий. Огонь по статус-кво : [по поводу рос.груз. конфликта] / Анатолий Дашкевич // Независимая Молдова. – 2008. – 22
авг. – Р. 8-9.
3930. Дочия, Фридон. "Война началась 5, а не 8 августа" : интервью
с Ф. Дочия, зам. гл. ред. "Georgian Times"" (Тбилиси) / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р.6-7.
3931. Жнецов, Виктор. Опасные параллели : Бендеры-1992 и
Цхинвал-2008: эпоха расстрелянной правды / Виктор Жнецов // Коммерсант
plus. – 2008. – 22 авг. – Р. 5.

136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3932. Западинский, Роберт. Кровавые уроки Цхинвала : [по поводу
рос.-груз. конфликта] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 22
авг. – Р. 3.
3933. Карасев, Вадим. Украинские политики выжидают : [по поводу
вооруж. конфликта между Грузией и Россией] / Вадим Карасев // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 21.
3934. Маргелов, Михаил. Сильная Россия не значит страшная : [по
поводу конфликта между Россией и Грузией] / Михаил Маргелов // Независимая Молдова. – 2008. – 20 авг.
3935. Муази, Доминик. На Кавказе проигрывают все : [ст. ст. советника Фр. Ин-та Междунар. Отношений] / Доминик Муази // Экон. обозрение. –
2008. – 29 авг. – Р. 21.
3936. Немцова, Анна. Саакашвили : грешник или герой ? : [по поводу конфликта между Россией и Грузией] / Анна Немцова // Альянс Moldova
Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 9.
3937. Пирожков, Сергей. "Наш потенциал сотрудничества неисчерпаем .." : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Украины в Молдове С. Пирожковым] / беседовал Эдуард Шалимов // Кишин. новости. – 2008. – 22 авг. –
Р. 3.
3938. Пирожков, Сергей. Пути социального прогресса : [интервью с
Чрезв. и Полномоч. Послом Украины в Респ. Молдова С. Пирожковым] / беседовал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р. 5.
3939. Семенова (Юдович), Юлия. Новый парад суверенитетов ? :
[по поводу пресс-конф. Чрезв. и Полномоч. Посла Рос. Федерации в Респ.
Молдова Валерия Кузьмина] / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2008. – 29 авг. – Р.12.
3940. Супрович, Кшиштоф. Неиспользованные шансы и будущие
перспективы : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Польши в Респ. Молдова К. Супровичем] / беседовал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 1 авг. – Р. 8

137

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3941. Федяшин, Андрей. "Кавказский совет" НАТО : [по материалам
Экстрен. Совета НАТО в Брюсселе, 19 авг. 2008] / Андрей Федяшин // Экон.
обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 21.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

3942. Bogatu, Petru. Va exista Republica Moldova până în 2009 ? : [aspecte ale integrării intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. –
P. 7.
3943. De ce Republica Moldova n-are poziţie oficială ? : [pe marginea
conflictului dintre Rusia şi Georgia: interviu cu deputaţii în Parlament: Vitalia
Pavlicenco, Vladimir Filat, Leonid Bujor [et al.] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 aug. – P. 4.
3944. Gherasim, Arcadie. Varianta R. Moldova : [aspecte de integrare
intern.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 aug. – P. 6.
3945. Vrabie, Radu. Radu Vrabie : "Am intrat într-o nouă etapă a relaţiilor internaţionale" : [interviu cu expertul la Asoc. pentru Politică Externă] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 aug. – P. 5.
329 Partide şi mişcări politice

3946. Musolino, Alessandro. "Italienii au o impresie extrem de pozitivă
faţă de moldovenii care lucrează în Italia" : [interviu cu A. Musolino şi Giuliano Godino, reprezentanţi ai Partidului Forza Italia] / interlocutor : Nicolae Federiuc // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29 aug. – P. 9.
3947. Рокар, Мишель. Бессильная власть европейской социальной
демократии : [ст. б. премьер-министра Франции] / Мишель Рокар // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 20.
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

3948. 69 de ani în Pactul Molotov-Ribbentrop : [plan de acţiuni în vederea unificării partidelor de orientare naţional-patriotică şi proeuropeană elaborat de
Mişcarea Unionistă din Rep. Moldova] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. –
P. 5.
3949. Bratu, Ilie. A fi patriot în aceste teritorii înseamnă a fi unionist :
[plan de acţiuni al Mişcării Unioniste din Rep. Moldova] / Ilie Bratu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 4.
138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3950. Rusu, Anatol. De ce Roşca scrie cărţi despre Filat ? : [partidul
Popular Creştin Democrat în preajma alegerilor 2009] / Anatol Rusu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 11.
3951. Socor, Vladimir. Etichetele partidelor din Republica Moldova sunt,
în cele mai multe cazuri, forme fără fond / Vladimir Socor // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 1 aug. – P. 9.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

3952. Сингер, Питер. Скрытая стоимость денег : [ст. проф. биоэтики
в Принстон. ун-те] / Питер Сингер // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 20.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

3953. Суандарам, Джомо Кваме. Достойный труд для всех : [ст. помощника генер. секретаря ООН по экон. развитию и дир. отд. соц. политики и
развития в Департаменте по экон. и соц. вопр. ООН] / Дж. Кв. Суандарам, Йохан Шёлвинк // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 20.
3954. Холбан, Ион. Трудности трудоустройства, Как найти работу
молодым ? : [интервью с генер. дир. Нац. агентства занятости населения И.
Холбан] / записала Ирина Мазурян // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 2.
331.105.44 Sindicate

3955. Goţonoga, Nicolae. Parcul Urban de Autobuze : necesităţi şi posibilităţi : [interviu cu N. Goţonoga, preş. comitetului sindical de la Parcul Urban de
Autobuze, mun. Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008.
– 22 aug. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.
3956. Negocierile privind majorarea salariilor în sectorul bugetar au intrat în impas // Vocea poporului. – 2008. – 22 aug. – P. 1-2; Голос народа. – 2008.
– 22 авг. – Р. 1-2. – Cuprins: Noi trebuie să rămânem pe poziţii sindicaliste / Petru
Chiriac; Astăzi parteneriatul social nu-i / Victor Benu; Nu ne-am ales cu nimic / Nicolae Garaz.
3957. Rădulescu, Raluca. Luptăm în continuare pentru majorarea salariilor : [pe marginea conf. de presă a Sindicatului Educaţiei şi Şt., 5 aug. 2008] /
Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
139

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3958. Selin, Ana. Sfera deservirii nu e cenuşăreasă : [art. preş. Comitetului Republ. al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Serviciilor şi Producerii de Mărfuri
"Sindindcomservice"] / Ana Selin // Vocea poporului. – 2008. – 22 aug. – P. 4;
Голос народа. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.
3959. Talmaci, Victor. Victor Talmaci : Ne mândrim cu profesia noastră :
[interviu cu preş. Federaţiei "Sindicons"] // Vocea poporului. – 2008. – 8 aug. – P. 4;
Голос народа. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

3960. Frunză, Eugeniu. Acelaşi apartament, alt preţ : [aspecte ale pieţei
imobiliare] / Eugeniu Frunză // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 4.
3961. Taraburcă, Dmitri. Apartamentele din capitală nu se vor ieftini :
[interviu cu D. Taraburcă, dir. companiei "Gofma Consulting"] / consemnare : Alexei
Lungu // Flux continuu. Economic. -- 2008. – 18 aug. – P. 3.
3962. Ботезату, Мариана. Ипотечное кредитование. Анализ рынка :
[интервью с консультантом по ипотеч. кредитованию проекта Агентства по
Междунар. Развитию США "Инициатива Содействия Кредитованию" М. Ботезату] / записал Игорь Беликов // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 38.
(Vezi de asemenea Nr 4045)
336 Finanţe

3963. Dolarul împinge în jos cursul leu/euro : [aspecte ale pieţei valutare] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 aug. – P. 4.
3964. Durleşteanu, Mariana. Mariana Durleşteanu : "Supra-încasări la
Buget, generate de politici fiscale durabile, impulsionează atragerea şi dezvoltarea
antreprenoriatului privat" : interviu acordat Agenţiei Moldpres de ministrul Finanţelor
// Moldova suverană. – 2008. – 19 aug.
3965. Durleşteanu, Mariana. Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale "Ziua lucrătorului Sistemului Financiar" : [mesaj al ministrului Finanţelor] /
Mariana Durleşteanu // Moldova suverană. – 2008. – 15 aug.

140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3966. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Situaţia de pe piaţa financiară reflectă interesul puterii de a se îmbogăţi pe seama cetăţenilor : [declaraţia
PLDM, 21 aug. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 7.
3967. Мунтян, Юрий. Кредит под предпринимательскую инициативу
: [о льгот. финансировании предприним. инициатив с целью поддержки молодежи : интервью с зам. министра экономики и торговли Ю. Мунтян] / записала
Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 14.
3968. Такий, Александр. Курс лея под прицелом критики / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 4.
3969. Такий, Александр. Цена удержания курса : [молд. лей на фин.
рынке] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 4.
3970. Швейкина, Ольга. Пластиковая реальность : плюсы и минусы
безналичного расчета / Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7
авг. – Р. 7.
3971. Шикирлийская, Марина. Налоги и политика / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 7.
3972. Шикирлийская, Марина. Фактические расходы на содержание : [по материалам отчета Счетной палаты о формировании и использовании средств бюджета гос. соц. страхования в 2007 году] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 7.
3973. Шикирлийская, Марина. Чековая лотерея как метод налогового администрирования / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. –
15 авг. – Р. 7.
3974. Янчева, Анна. Уведенные от налогов : [эффективность функционирования налог. системы] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008.
– 15 авг. – Р. 4.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

3975. Starea economiei americane se agravează pe zi ce trece, iar
companiile continuă sa facă concedieri // Eco. – 2008. – 6 aug. – P. 14.

141

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3976. Коман, Александр. Александр Коман : "Ситуация будет меняться, и уже в ближайшее время рынок это почувствует" : интервью с генер.
дир. компании Rompetrol-Moldova / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 18.
3977. Федяшин, Андрей. Испания стала полигоном энергоэкономии
/ Андрей Федяшин // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 8.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

3978. Baldovici, Vladimir. Un motor de bază al economiei naţionale : interviu cu V. Baldovici, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului // Moldova
suverană. – 2008. – 8 aug.
3979. Gorodenco, Anatolie. Anatolie Gorodenco : "Pentru Moldova
agricultura este businessul viitorului" : interviu acordat Agenţiei Inform. de Stat
"Moldpres" de către ministrul Agriculturii şi Ind. Alimentare // Moldova suverană. –
2008. – 21 aug.
3980. Lachi, Inga. A fost lansat un nou program de susţinere a tinerilor –
PASET : [proiect în cadrul Progr. "Abilitatea socio-economică a tineretului", susţinut
de Banca Mondială, UNICEF şi USAID] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. –
21 aug.
3981. Negruţă, Veaceslav. "Scumpirea gazelor pe motive politice îi sărăceşte pe oameni şi îmbogăţeşte guvernarea" : [interviu cu V. Negruţă, economist]
/ consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 5.
3982. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia Partidului Liberal Democrat din Moldova cu privire la politica tarifară în sectorul energetic : [11
aug. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 7.
3983. Untilă, Veaceslav. "Saltul tigrului" în variantă moldovenească : [relansarea economiei : interviu acordat de către prim-vicepreş. AMN V. Untilă] / consemnează : Igor Volniţchi // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 4.
3984. Бажура, Федор. Приватизация – фундамент реформы. Нужна
надстройка : [пробл. приватизации земель и производ. фондов с.-х. назначения] / Федор Бажура // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.

142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3985. Коваленко, Ирина. Экономические последствия : [ущерб от
наводнений на реках Днестр и Прут] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 8 авг. – Р.1, 16.
3986. Краткая характеристика социально-экономического положения Республики Молдова в январе-июне 2008 года // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 27.
338.48 Turism. Economia turismului

3987. Porcesco, Cristina. Valenţe turistice ale patrimoniului cultural prin
prisma copiilor : [pe marginea lucr. Şc. de Vară "Orheiul Vechi 2008"] / Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 6 aug.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

3988. Маценко, Ирина. Автомат без кассового чека : [молд. рынoк
торгов. автоматов] / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р.
24.
339.3 Comerţ interior

3989. Lungu, Alexei. Piaţa petrolieră din Republica Moldova, între interes şi incompetenţă / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. -- 2008. – 18 aug. –
P. 1-2; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 5.
3990. Семенова, Анна. Если душа родилась крылатой : [о Валерии
Городецком, дир. респ. оптов. базы "Молдкоопа" по материально-техн. снабжению] / Анна Семенова // Независимая Молдова. – 2008. – 8 авг. – Р. 7.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

3991. Lungu, Alexei. România rămâne a fi principalul partener comercial
al R. Moldova / Alexei Lungu // Flux continuu. Economic. – 2008. – 11 aug. – P. 5.
3992. Калак, Дмитрий. Диагноз : хроническая импортозависимость /
Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 8.
3993. Калак, Дмитрий. Экспорту Молдовы преференции не подмога
/ Дмитрий Калак // Коммерсант plus. – 2008. – 22 авг. – Р. 10.

143

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

3994. Каленик, Наталья. Право на защиту торговых марок : [интервью с нач. отд. анализа, стратег. планирования и европ. интеграции Тамож.
cлужбы Н. Каленик] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 1
авг. – Р. 8.
3995. Ломборг, Бьорн. Провал свободной торговли : [ст. руководителя Центра "Копенгаг. консенсус"] / Бьорн Ломборг // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 20.
339.7 Finanţe internaţionale

3996. Фельдштейн, Мартин. Какова жизнеспособность доллара ? :
[ст. проф. экономики в Гарварде] / Мартин Фельдштейн // Экон. обозрение. –
2008. – 1 авг. – Р. 20.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

3997. Максемчук, Джон. Американская торговая палата создает новое бизнес-сообщество : [интервью с президентом Амер. торг. палаты в Молдове Дж. Максемчук] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 8
авг. – Р. 8.
3998. Рубин, Нуриэль. Идеальный шторм глобальной рецессии :[ст.
проф. экономики в Шк. Бизнеса Стерн при Нью-Йорк. ун-те] / Нуриэль Рубин //
Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 20.
3999. Синн, Ханс-Вернер. Назревающий шторм в мировой экономике : [ст. проф. экономики и финансов в Мюнхен. ун-те] / Ханс-Вернер Синн //
Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 20.
4000. Стиглиц, Джозеф Е. Примкните к левым, чтобы обеспечить
рост : [экон. развитие : ст. проф. Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон.
обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 20.
4001. Хаас, Ричард. "Беспроигрышные" Олимпийский игры : [аспекты экон. интеграции Китая] / Ричард Хаас // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. –
Р. 20.
4002. Юргенс, Игорь. Как положить коней скрытой русскоевропейской войне : [экон. аспекты : ст. пред. совета дир. Ин-та соврем. развития] / Игорь Юргенс // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 20.
144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3798)
34 Drept. Jurisprudenţă
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

4003. Aspecte generale privind aplicarea apostilei : [despre suprimarea
cerinţei supra-legalizării actelor oficiale străine] // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 6.
4004. Burea, Irina. Cu paşi siguri spre integrare europeană : [pe marginea rap. Min. Justiţiei privind integrarea europeană] / Irina Burea // Dreptul. – 2008.
– 1 aug. – P. 4.
4005. Cârnaţ, Teodor. Apărarea drepturilor pacienţilor nu este lipsită de
riscuri : [art. dir. executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova] / Teodor Cârnaţ // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 5.
4006. Ciobanu, Steliana. Viaţa în ochii copilului : [dreptul la un mediu
familial favorabil] / Steliana Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 3.
4007. Ciobanu, Stelina. Drepturile tinerilor din regiunea de est a Republicii Moldova sânt încălcate în mod flagrant / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. –
15 aug. – P. 5.
4008. Dumbravă, Laura. Avem legi bune, dar prost implementate : [pe
marginea studiului "Implementarea legilor în Rep. Moldova – probleme actuale",
efectuat de IDIS "Viitorul] / Laura Dumbravă // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 4.
4009. Justiţie legată la ochi : [material al Centrului de Investigaţii Jurnalistice] // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 4.
4010. Lazăr, Constantin. Constantin Lazăr : “Închei o lucrare despre
tranziţia intelectuală" : [interviu cu ex-avocatul parlamentar] / consemnare : Natalia
Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 aug. – P. 8.
4011. Pulbere, Dumitru. Ne aliniem la standardele constituţionalismului
modern : [art. preş. Curţii Constituţionale] / Dumitru Pulbere // Săptămîna. – 2008. –
29 aug. – P. 9-10.
4012. Reformele instituţionale din Republica Moldova sunt blocate : [pe
marginea studiului "Implementarea legilor în Republica Moldova – probleme actua-

145

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

le", efectuat de Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] // Flux continuu.
Economic. -- 2008. – 18 aug. – P. 2.
4013. Suceveanu, Natalia. Centrul de Armonizare a Legislaţiei evaluează progresele înregistrate în procesul de transpunere a acquis-ului comunitar în
legislaţia naţională : interviu cu dir. Centrului de Armonizare a Legislaţiei N.
Suceveanu // Moldova suverană. – 2008. – 15 aug.
4014. Tănase, Victor. În Moldova, judecătorii continuă să fie dependenţi
de factorul politic / Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. -- 7 aug. – P. 6.
4015. Марков, Сергей. Сто дней Медведева : [правления нового
президента России Дмитрия Медведева] / Сергей Марков // Независимая Молдова. – 2008. – 6 авг.
4016. Пулбере, Думитру. На уровне стандартов современного конституционализма : [ст. пред. Конституц. суда Респ. Молдова] / Думитру Пулбере // Независимая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 3.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

4017. Burea, Irina. Societatea civilă despre corupţie : [monitorizarea performanţelor agenţiilor guvernamentale în implementarea politicilor publice] / Irina
Burea // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 3, 7.
4018. Starea criminalităţii şi rezultatele activităţii organelor Procuraturii
pe parcursul lunii iulie 2008 // Dreptul. – 2008. – 22 aug. – P. 2.
4019. Пушкуцэ, Серджиу. Серджиу Пушкуцэ : "Вся деятельность
ЦБЭПК осуществляется в интересах государства и общества" : интервью дир.
Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией агентству "Молдпрес"
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 7.
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

4020. Талпэ, Раду. Преступление и наказание : [интервью с воен.
прокурорами отд. по контролю над исполнением законности в Вооруж. Силах
Генпрокуратуры Респ. Молдова Р. Талпэ и Майей Бордя] / записал Дмитрий
Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 6 авг.

146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

4021. Garanţii şi compensaţii pentru salariaţii care îmbină munca cu
studiile // Dreptul. – 2008. – 15 aug. – P. 6.
4022. Республика Молдова. Парламент. Об охране здоровья и
безопасности труда : закон Nr 186-XVI от 10 июля 2008 года // Экон. обозрение.
– 2008. – 29 авг. – Р. 40-41.
349.3 Drept social

4023. Aspecte generale privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat // Dreptul. –
2008. – 22 aug. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

4024. Chirtoacă, Dorin. Un vot "cumpărat" în CMC – până la 10 mii de
euro : interviu cu D. Chirtoacă, primar gen. de Chişinău // Ziarul de gardă. – 2008. –
21 aug. – P. 5.
4025. Ciontoloi, Ion. Ion Ciontoloi : "Am salvat recolte de câteva milioane de lei!" : [interviu cu preş. raionului Căuşeni] / interviu realizat de Svetlana Berghi
// Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 1, 5.
4026. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : Toate schimbările din CMC, promovate de Eduard Muşuc – favorabile comuniştilor şi împotriva intereselor cetăţenilor Capitalei – s-au făcut anume cu mâna şi cu concursul direct al lui Alexandru
Tănase : [interviu cu ex-preş Consiliului Municipal Chişinău] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 aug. – P. 10.
4027. Guznac, Valentin. Valentin Guznac : "Dezvoltarea regională în
Republica Moldova ca o necesitate stringentă este orientată spre diminuarea impactului negativ cauzat de declinul economic al anilor ’90" : interviu acordat agenţiei
Moldpres de către ministrul Administraţiei Publice Locale // Moldova suverană. –
2008. – 20 aug.
4028. Loghin, Vlad. Problema locativă – preocupare marginală a conducerii capitalei / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 8 aug.

147

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4029. Munteanu, Ion. Cum poate fi îmbunătăţită imaginea poliţistului /
Ion Munteanu // Dreptul. – 2008. – 1 aug. – P. 5.
4030. Silistraru, Mihail. Silistraru, Mihail : "Se conturează schimbări vizibile în infrastructura oraşului Ialoveni, dar şi în raion în ansamblu": [interviu cu
preşedintele raionului Ialoveni] / interlocutor : Ion Sîrbu // Alianţa Moldova Noastră. –
2008. – 1 aug. – P. 4; Алиянс Moldova Noastră. – 2008. – 8 авг. – P. 6.
4031. Tănase, Alexandru. Iluzia anului 2009 : [pe marginea situaţiei din
Consiliul municipal Chişinău] / Alexandru Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
29 aug. – P.10, 15.
4032. Tănase, Alexandru. Mihai Ghimpu este responsabil direct de
pierderea puterii în Consiliul municipal Chişinău : [interviu cu A. Tănase, preş. fracţiunii PLDM în Consiliul municipal Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. –
P. 11
4033. Tonu, Daniel. Daniel Tonu : "Citesc Timpul şi mă gândesc la proiecte comunitare" : [interviu cu primarul de Zâmbreni, raionul Ialoveni] / consemnare
: Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 aug. – P. 8.
4034. Гузнак, Валентин. Местная демократия – основа современного общества : интервью с министром мест. публ. упр. В. Гузнак / записал Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 19 авг.
4035. Дорожная полиция после аттестации : [по материалам прессконф. зам. министра внутр. дел Андрея Погурского, 26 авг. 2008] // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р. 26.
4036. Калараш, Владимир. Дрокия как центр севера : [интервью с
пред. р-на Дрокия В. Калараш] / фот. Бориса Капнина // Независимая Молдова.
– 2008. – 12 авг.
4037. Святченко, Иван. Превратности паспортизации / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 8 авг. – Р. 15.
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

(Vezi Nr 3925)

148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

4038. Preguza, Ion. Sistemul de pensii : modificare prin unificare / Ion
Preguza // Vocea poporului. – 2008. – 15 aug. – P. 7; Голос народа. – 2008. – 15
авг. – Р. 7.
4039. Voitun, Aneta. "Dimensiunea de gen în politicile de protecţie socială" : [pe marginea lucr. conf. naţ. cu acelaşi subiect, aug. 2008, Chişinău] / Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 21 aug.
4040. Цеслюк, Мария. Делая праздниками будни : [о дефектологе
О-ва слепых Ларисе Челан] / Мария Цеслюк // Независимая Молдова. – 2008. –
15 авг. – Р. 4.
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

4041. Aspecte legale ce ţin de protecţia vieţii, sănătăţii, eredităţii şi securităţii consumatorului // Dreptul. – 2008. – 1 aug. – P. 6.
4042. Старуш, Денис. Надо ли привыкать к лапше на ушах ? : [интервью с дир. Центра по защите прав потребителей Д. Старушем] / интервью
взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 1 авг. – Р. 3.
368 Asigurări

4043. Bortă, Maria. Casa Naţională de Asigurări Sociale a RM – o deschidere către toţi beneficiarii : interviu cu M. Bortă, preş. CNAS / consemnare : Raluca Rădulescu // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 3, 5.
4044. Loghin, Vlad. Cresc încasările, scade rata daunei : [pe marginea
activităţii companiilor de asigurare] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 22
aug. – P. 1-2.
4045. Loghin, Vladimir. Cât o să mai cerşim banul public ? : [aspecte
ale asigurării locuinţelor] / Vladimir Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 12 aug.
4046. Штирбу, Владимир. Качественные изменения страхового
рынка : [интервью с руководителем Нац. ком. фин. рынка В. Штирбу] / записала Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 15.

149

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

4047. Găluşcă, Ion. Pedagogie fără suflet : [reflecţii privind locul şi destinul pedagogiei] / Ion Găluşcă // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 2; Făclia. – 2008. –
30 aug. – P. 6.
4048. Moraru, Haralambie. Calamitate naţională : [situaţia în domeniul
învăţământului] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 8.
4049. Muntean, Angela. Parteneriatul educaţional – unul din factorii
esenţiali în şcolarizarea minorilor şi prevenirea abandonului şcolar / Angela Muntean, Nina Butucea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.
4050. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Mesajul de felicitare al doamnei
Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director general al DGETS, cu ocazia debutului
anului de studii 2008-2009 // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.
4051. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Modernizarea multiaspectuală
şi consecventă a sistemului de educaţie – asigurarea dezvoltării şi bunăstării cetăţeanului : secvenţe din rap. prez. de T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. gen.
educaţie, tineret şi sport // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 2-8; Столица = Capitala.
– 2008. -- 20 авг. – P. 2-8; Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 4-5.
4052. Niculcea, Tatiana. Priorităţile politicilor educaţionale din Republica
Moldova / Tatiana Niculcea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 1-2.
4053. Partidul Liberal Democrat. Declaraţia Partidului Liberal Democrat
cu privire la situaţia din învăţământ // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 7.
4054. Rusu, Antonina. Un om curat la suflet : [in memoriam Aureliei
Răileanu, pedagog] / Antonina Rusu // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 8.
4055. Şavga, Larisa. Mesajul de felicitare al doamnei Larisa Şavga, ministru al Educaţiei şi Tineretului, cu ocazia începutului anului de studii 2008-2009 //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 1.
4056. Tănase, Victor. Elevii şi studenţii basarabeni din România vor
avea burse cu peste 80 la sută mai mari / Victor Tănase // Flux continuu. Studentul.
-- 2008. – 19 aug. – P. 2.

150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4057. Velişco, Nadejda. Modernizarea învăţământului preuniversitar condiţie de asigurare a competitivităţii şi prosperităţii ţării / Nadejda Velişco // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 2.
4058. Шавга, Лариса. "Молдова – это я, Молдова – это ты …" : [интервью с министром образования и молодежи Респ. Молдова Л. Шавга] // Независимая Молдова. – 2008. – 29 авг. – Р. 6-7.
4059. Шавга, Лариса. Для молодежи в год молодежи : интервью министра просвещения Л. Шавга информагентству "Молдпрес" // Независимая
Молдова. – 2008. – 13 авг.
(Vezi de asemenea Nr 3797)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

4060. Bivol, Vera. "oscilaţii mecanice şi unde" : [în sprijinul lecţiei-conf.] /
Vera Bivol // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 8.
4061. Cibotaru, Anatolie. "Lovituri" logistice la început de an şcolar : [la
primele ore de geometrie] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 7.
4062. Herţa, Valentina. Méthodes et procèdes pour enrichir le vocabulaire et développer l’imagination créative a partir des fables de La Fontaine /
Valentina Herţa // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 7.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară

4063. Berezovschi, Nelly. Ne implicăm, cu dragoste : [din experienţa Liceului Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Nelly Berezovschi // Capitala. –
2008. -- 20 aug. – P. 6.
4064. Bucatca, Anatol. Caracuşenii Vechi – localitate cu o şcoală de vis
: [interviu cu A. Bucatca, dir. al Liceului Teoretic Caracuşenii Vechi, Briceni] / consemnare : Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 14 aug. – P. 5.
4065. Burlacu, Eugenia. Centru de perfecţionare şi autoperfecţionare a
cadrelor didactice : [la Liceul Teoretic "Al. I. Cuza", mun. Chişinău] / Eugenia
Burlacu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 4.
4066. Cerbuşcă, Pavel. Activitatea ştiinţifică şi metodică în liceu : [din
experienţa Liceului "Gaudeamus", mun. Chişinău] / Pavel Cerbuşcă // Făclia. –
2008. – 23 aug. – P. 2.
151

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4067. Cernei, E. Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2007-2008
/ E. Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 4.
4068. Cibotaru, Anatolie. Cine pe cine "trage-n poză" ? : [pe marginea
evaluărilor finale în procesul educaţional] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 23
aug. – P. 3.
4069. Ciobanu, Ludmila. Arta ca factor educaţional : [din experienţa Şc.
nr. 39, mun. Chişinău] / Ludmila Ciobanu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.
4070. Ciorchină, Maria. Căutări şi soluţii în Anul Tineretului : proiect didactic la ora de dirigenţie în cl. a 9-a / Maria Ciorchină // Univers pedagogic pro. –
2008. – 28 aug. – P. 6.
4071. Daniţă, Ghenadie. De ce "Columna" ? : [art. dir. Liceului privat
"Columna", mun. Chişinău] / Ghenadie Daniţă // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 5.
4072. Fusa, Zinaida. Parteneriat viabil pentru o nouă paradigmă educaţională : [din activitatea Liceului Teoretic "Tudor Vladimirescu", mun. Chişinău] /
Zinaida Fusa // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.
4073. Ghicov, Adrian. Raţiunea socio-funcţională a Agenţiei de Evaluare şi Examinare / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 3.
4074. Iachim, Ion. O şcoală model – Liceul din Larga : [despre activitatea Liceului Teoretic Larga, Briceni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. –
14 aug. – P. 4.
4075. Incitant şi la temă : [pe marginea lucr. conf. an. a cadrelor didactice din raionul Ştefan Vodă] // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 8.
4076. Iurco, Valentina. Ambianţă eficientă : [activităţi reprezentative la
Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Valentina Iurco // Capitala. – 2008. -- 20
aug. – P. 4.
4077. Leşanu, Mihai. Participarea Republicii Moldova la proiectele de
evaluare internaţională / Mihai Leşanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. –
P. 7.
4078. Lupuşor, Tamara. Semănătorii de lumină merită alt fel de tratament : [pe marginea conf. cadrelor didactice din învăţământul preuniv.] / Tamara
152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 29
авг. – Р. 3.
4079. Macari, Pavel. Monitorizarea procesului educaţional / Pavel
Macari // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 8.
4080. Ocinschi, Maria. Mai departe de ieri, mai aproape de mâine : [40
de ani de la fondarea Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar", mun. Chişinău] / Maria Ocinschi // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 5.
4081. Paraşciuc, Oxana. Anenii Noi : studii de calitate pentru toţi : [pe
marginea lucr. conf. cadrelor didactice şi manageriale din raionul Anenii Noi] /
Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 3.
4082. Raileanu, Anatol. Modernizarea sistemului de educaţie – asigurarea bunăstării cetăţeanului : [pe marginea lucr. conf. pedagogilor din raionul
Ialoveni, 22 aug. 2008] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28
aug. – P. 2.
4083. Raileanu, Anatol. Obiectivul esenţial în noul an – promovarea reformelor : [pe marginea lucr. conf. cadrelor didactice din raionul Cahul, 21 aug.
2008] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 1-2.
4084. Rădulescu, R. Un an de studii şi trei ore de bilanţ : [pe marginea
lucr. conf. an. a cadrelor didactice, mun. Chişinău] / R. Rădulescu // Glasul. – 2008.
– 28 aug. – P. 5.
4085. Sava, Panfil. O viaţă consacrată sportului, pedagogiei şi nu numai
: [Ilie Malac, prof. de educaţie fizică, Liceul Profesional nr. 1, mun. Chişinău] / Panfil
Sava // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 10.
4086. Sănduţă, Galina. Conferinţa anuală a cadrelor didactice din Chişinău – bilanţuri şi obiective : [21 aug. 2008] / Galina Sănduţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 28 aug. – P. 5.
4087. Sireţeanu, Ion. Lecţia – laborator al omeniei şi cunoaşterii / Ion
Sireţeanu // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.
4088. Şavga, Larisa. Organizarea primei ore a anului şcolar 2008-2009 :
[art. ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Univers pedagogic pro. –
2008. – 21 aug. – P. 3.
153

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4089. Şcoala de astăzi – generatoarea viitorului : [pe marginea lucr.
conf. municipale a cadrelor didactice, Chişinău] / material pregătit de R. Rădulescu
// Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 4-5.
4090. Ungureanu, Lidia. Şapte ani fără abandon şcolar : [din activitatea
Liceului Teoretic "Petru Rareş", mun. Chişinău] / Lidia Ungureanu // Capitala. –
2008. -- 20 aug. – P. 4.
4091. Untilov, Valentina. Liceul "Hyperion" – tradiţii şi inovaţii : [din
Durleşti mun. Chişinău] / Valentina Untilov // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.
4092. Vacarciuc, Daniela. Afirmarea personalităţii – obiectiv principal al
educaţiei contemporane : [din activitatea Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri", mun.
Chişinău] / Daniela Vacarciuc // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 6.
4093. Volosatîi, Boris. Eficientizarea procesului de predare-învăţare /
Boris Volosatîi // Capitala. – 2008. -- 20 aug. – P. 7.
4094. Zemllinschi, Galina. Oră de dirigenţie : Moldova - 650 de ani /
Galina Zemllinschi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 28 aug. – P. 6.
4095. Барбус, Л. Ф. Проектная деятельность – основа современного
образования : [из опыта Теорет. Лицея "Светоч", мун. Кишинэу] // Столица =
Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 6.
4096. Катранжиу, Е. А. Не для школы, а для жизни учимся : [о деятельности Лицея "Б. П. Хашдеу", мун. Кишинэу] / Е. А. Катранжиу // Столица =
Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 6.
4097. Носач, Е. И. Учитель - это звучит гордо ! : [из опыта шк.-лицея
"Титу Майореску", мун. Кишинэу] / Е. И. Носач // Столица = Capitala. – 2008. –
20 авг. – Р. 5.
4098. Рафиева, Л. О. Воспитание эффективно, если оно системно :
[из опыта Теорет. Лицея "Петру Мовилэ", мун. Кишинэу] / Л. О. Рафиева // Столица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.
4099. Толпинский, Геннадий. Какая школа нам нужна ? : [интервью
с дир. Лицея им. Кирилла и Мефодия, мун. Кишинэу, Г. Толпинским] / записал
Марина Волкова // Новое время. – 2008. – 29 авг. – Р. 5.

154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4100. Хынку, Аурелия. Молодежь – наша "машина времени" : [интервью с дир. Респ. центра детей и молодежи А. Хынку] / записала Мария Кожокару // Независимая Молдова. – 2008. – 13 авг. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; Nr 5).
4101. Шутка, Л. П. Теоретический Лицей имени А. С. Пушкина / Л. П.
Шутка // Столица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

4102. Jereghi, Alexei. Elemente de cultură fizică la grădiniţa de copii /
Alexei Jereghi // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 9.
4103. Nistor, Galina. Talmaza: aceeaşi problemă – statutul pedagogului
: [interviu cu G. Nistor, educatoare, şi Viorica Osipov, dir. al grădiniţei "Romaniţa"
din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea
poporului. – 2008. – 15 aug. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 15 авг. – Р. 4.
4104. Ипатий, Л. А. Дошкольное и начальное образование – единый
развивающий мир / Л. А. Ипатий // Столица = Capitala. – 2008. – 20 авг. – Р. 4.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

4105. Bolboceanu, Ludmila. Instituţii medii de specialitate (colegii) –
propuneri / Ludmila Bolboceanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 7.
4106. Calcea, Andrei. Pe un mugure de pământ : [despre Dumitru
Vascan, fost dir. al Şc. profesionale Agricole din Cucuruzeni] / Andrei Calcea // Moldova suverană. – 2008. – 21 aug.
4107. Nogai, Vasile. Orientare spre necesităţile pieţei muncii : [art. şefului Dir. Învăţământului Profesional al Min. Educaţiei şi Tineretului] / Vasile Nogai //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

4108. Ababii, Ion. Natalia Cherdivarenco la 80 de ani : [prof. univ., dr.
hab. în şt. medicale] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 aug. – P. 4.
4109. Cernei, Cristina. Principiul notării în contextul evaluării performanţelor studenţilor / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 14 aug. – P. 7.

155

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4110. Fulga, Valeriu. Pasionat de domeniul cunoaşterii : [Valeriu Zbârciog, prof. Univ., Acad. de Studii Economice din Moldova] / Valeriu Fulga // Lit. şi arta.
– 2008. – 7 aug. – P. 7.
4111. Isac, Victoria. Studii peste hotare : [aspecte de promovare a mobilităţii academice] / Victoria Isac // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 6.
4112. Matei, Constantin. Prestigiul şcolii superioare este făurit şi de Matei Mâtcu : [75 de ani de la naşterea conferenţiarului universitar, Acad. de Studii
Economice din Moldova] / Constantin Matei // Moldova suverană. – 2008. – 20 aug.
4113. Planul de admitere la studii prin doctorat şi post-doctorat pentru
anul de studii 2008-2009 // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 4-5.
4114. Trofaila, Lidia. Cât de mari şi importante sunt interesele cognitive
ale studenţilor? / Lidia Trofaila // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 6.
4115. Usaci, Doina. Învăţământul superior naţional – realizări şi perspective / Doina Usaci // Univers pedagogic pro. – 2008. – 21 aug. – P. 8.
4116. Абабий, Ион. Цена медицинского образования : [интервью с
ректором Гос. Ун-та Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану И. Абабий] /
записала Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 4059, 4135)
5 Matematică. Ştiinţe ale naturii
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

4117. Natura va beneficia de cunoştinţele şi atitudinea noastră : calitatea
apei după inundaţii şi viituri : [aspecte ecologice] / Maria Sandu, Viorica Gladchi,
Oleg Bogdevici [et al.] // Moldova suverană. – 2008. – 14 aug.
4118. Burea, Irina. Ecologia necesită prioritate : [implicaţii ale asoc.
"Eco-Tiras"] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 8 aug. – P. 4.
4119. Jigău, Gheorghe. Valea Morilor îşi macină nămolul : [interviu cu
Gh. Jigău, dir. Centrului de Certificare a producţiei agroalimentare ecologice] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 6; Голос
народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 6.

156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

51 MATEMATICĂ
515.1 Topologie

4120. Ignat, Anatol. Impactul oscilaţiilor climei / Anatol Ignat // Vocea
poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 6.
4121. Moroz, Victor. "Avem nevoie de un sistem de combatere a riscurilor naturale" : [interviu cu V. Moroz, manager de cercetări la proiectul "Strategia
naţională de atenuare a riscurilor naturale şi de schimbare a climei"] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 aug. – P. 8.
4122. Гараба, Иван. Противоградовая служба Молдовы не дремлет
: [интервью с дир. Спец. Службы по активному воздействию на метеорол. процессы И. Гараба] / записала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2008. – 15 авг. –
Р. 3.
4123. Казаку, Валерий. Простые уроки географии и жизни : [интервью с дир. гос. гидрометеослужбы В. Казаку] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2008. – 19 авг.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

4124. Marinciuc, Aurel. Marile inundaţii de la Chişinău : [aspecte ist.] /
Aurel Marinciuc // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 6; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 15 авг. – P. 7.
4125. Melniciuc, Orest. Inundaţiile din iulie – parte a catastrofelor de
proporţii din lume / Orest Melniciuc, Igor Cojocaru // Moldova suverană. – 2008. –
12 aug.
4126. Маринчук, Аурел. Наводнение 1932 года в Сороках / Аурел
Маринчук // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 8 авг. – P. 9.
4127. Мельничук, Орест. О наводнениях на реках Днестр и Прут /
Орест Мельничук, Игорь Кожокару // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 28.

157

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4128. Munteanu, Andrei. Magia adevărului ştiinţific : [60 de ani de la
naşterea academicianului Ion Toderaş] / Andrei Munteanu, Mircea Vicol, Laurenţia
Ungureanu // Săptămîna. – 2008. – 15 aug. – P. 12.
4129. Opera ştiinţifică a savantului Ion Toderaş va rezista în timp : [60 de
ani de la naşterea academicianului-biolog] / Vasile Şalaru, Aurelian Gulea, Gheorghe Mustaţă [et al.] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. –
15 aug.
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

4130. Рудик, Валерий. Нанотехнологии : широкое поле приложения
: [интервью дир. Ин-та микробиологии и биотехнологии АН Молдовы В. Рудик
инф. агентству "Новости-Молдова"] // Независимая Молдова. – 2008. – 20 авг.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

4131. Porubin, Natalia. Poţi să mori cu zile în aşteptarea medicului : [rolul şi condiţiile de lucru ale medicului de familie] / Natalia Porubin // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 aug. – P. 15-16.
4132. Пантя, Валерий. Последствия стихии : [о предотвращении
эпидемий : интервью с нач. Упр. охраны здоровья и превентив. медицины Мин.
Здравоохранения Респ. Молдова В. Пантя] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 19.
616 Patologie. Medicină clinică

4133. Brinişte, Sergiu. Cancerul pulmonar, cea mai răspândită maladie
oncologică : [interviu cu S. Brinişte, medic chirurg din cadrul Inst. Oncologic] / consemnare : Rodica Sajin // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 22 aug. – P. 5.
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

4134. Grosu, Aurel. Nu lăsaţi infarctul miocardic acut să devină o sentinţă : [interviu cu A. Grosu, vicedir. al Inst. de Cardiologie] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 13 aug. – P. 3.

158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

4135. Rotaru, Tatiana. Soţia rectorului : [Zinaida Anestiadi, endocrinolog
principal al Min. Sănătăţii, soţia fostului rector al USMF "Nicolae Testemiţanu", Vasile Anestiadi] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 29 aug. – P. 8, 10.
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

4136. Muşet, Gheorghe. Luaţi micozele sub control : [interviu cu Gh.
Muşet, specialist dermatovenerolog principal la Min. Sănătăţii din Rep. Moldova] //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 7.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

4137. Mihai Ganea : [in memoriam savantului, medicului neurolog
(1944-2008)] // Moldova suverană. – 2008. – 20 aug. – Semnat : I. Ababii, N. Eşanu,
V. Hotineanu [et al.].
4138. Pleşco, Andrei. Hidrocefalia sau copilul cu "cap mare" : [interviu
cu A. Pleşco, medic neurochirurg pediatru în cadrul Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 6 aug. – P. 3.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

4139. Railean, Silvia. Anomalii de dezvoltare a cavităţii bucale : [interviu
cu S. Railean, conf. univ. la Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi
Pedodonţie a USMF "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare : Victoria Babin // Flux
continuu. Sănătate. – 2008. – 27 aug. – P. 3.
62 Inginerie. Tehnică în general
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

4140. Пушкэ, Федор. ООО "Штефан-Водэ газ": обаяние как важный
атрибут : [интервью с дир. предприятия ООО "Штефан-Водэ газ" Ф. Пушкэ] /
записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 19 авг.
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

4141. Ochrimenco, Ecaterina. Piaţa autoservice-urilor este permanent
activă şi permite să obţii venituri : [interviu cu E. Ohrimenco, manager gen. al reţelei

159

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

de autoservice Claxon / interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 13 aug.
– P. 5-6.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură

4142. Gumovschi, Andrei. Dezastrul din pădure : [probl. ale dezvoltării
şi utilizării resurselor forestiere] / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 6 aug. – P. 1112.
631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

4143. Gumovschi, Andrei. Resturile vegetale – o sursă sigură de energie : [metode de igienă a solului] / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 13 aug. – P.
12.
633/635 Horticultură

4144. Rotaru, Tatiana. Imensitatea câmpurilor în visele unui savant : [80
de ani de la naşterea cercetătorului în biologia plantelor, Mihail Lupaşcu] / Tatiana
Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 6.
634 Horticultură în general

4145. Rapcea, Mihail. Profesorul Ilie Donică la 50 de ani / Mihail Rapcea
// Moldova suverană. – 2008. – 1 aug.
635 Plante de grădină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental

4146. Мурин, Анатолий. Звезды Анатолия Мурина рождаются на
земле : [интервью с академиком-цветоводом] / записал Виктор Запорожец //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 12.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

4147. Colesnic, Iurie. "Aştept să-mi apară Un dosar al istoriei" : [interviu
cu Iu. Colesnic, scriitor şi editor] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 aug. – P. 8.

160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4148. Vidraşcu, Anatol. Ca să urmăreşti o "eclipsă de minte" tot ai nevoie de sticlă afumată : interviu cu A. Vidraşcu, dir. gen. al Grupului Ed. "Litera" / a
dialogat Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 8 aug. – P. 5; Голос
народа. – 2008. – 8 авг. – Р. 5.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

(Vezi Nr 3955)
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

4149. Martin, Vasile. Căile ferate din Moldova : [probleme şi realizări] /
Vasile Martin; fotogr.: Iurie Cozlov // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 2.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

4150. Bucsan, Silvia. Cum găsiţi oamenii care să vă vândă produsele ?
: [reluat din "Idei de afaceri"] / Silvia Bucsan // Eco. – 2008. – 20 aug. – P. 13-14.
4151. Алимбаева, Зарина. PR : интересно и перспективно : [о профессии пиар-менеджера или public relations] / Зарина Алимбаева // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 20.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

4152. Абашкин, Геннадий. Геннадий Абашкин : "Сегодня за "Молдова-газ" я спокоен" : [интервью с экс-представителем правления АО "Молдова-газ"] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 22 авг. – Р.
18.
4153. Устюгова, Наталья. ООО "Единец-газ": прогресс на фоне газификации / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.
(Vezi de asemenea Nr 3976, 3989)
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

4154. Fişer, Anatol. Efim Curmei : Unica unitate de măsură, cu care ne
apreciază semenii, sînt faptele noastre : [despre dir. gen. al ÎS Combinatul Vitivinicol
"Naţional-vin"] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 3.

161

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4155. Варикаш, Галина. Запланированные издержки технического
регулирования : [пробл. качества винодел. продукции] / Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 14 авг.
663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

4156. Филип, Павел. "Отечественные менеджеры способны добиться больших результатов, чем иностранные" : интервью с генер. дир. АО
"Тутун-КТК" П. Филипп / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008.
– 15 авг. – Р. 18.
664.4/.5 Alimente minerale. Arome. Condimente

4157. Perjun, Ghenadie. Ghenadie Perjun : Piaţa condimentelor migrează spre produsele naturale : [interviu cu dir. companiei Gemini Natromind] /
interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 20 aug. – P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice

4158. Купцов, Анатолий. "Я не сторонник революционного движения в бизнесе" : [интервью с генер. дир. АО "Агат" А. Купцовым] / записала
Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. – Р. 18.
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală

4159. Moscaliuc, Ecaterina. Ecaterina Moscaliuc – una dintre cele mai
cunoscute modele basarabene în România : [interviu cu top-modelul] / consemnare
: Olga Stepanenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 8 aug. – P. 11; Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 1 авг. – P. 11.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢIE
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

4160. Балаур, Юрий. Мечта обретает реальность, или Сколько стоит дом построить : [интервью с генер. дир. строит. фирмы "Editor Plus" SRL Ю.
Балаур] / записал Борис Мащенко // Независимая Молдова. – 2008. – 7 авг.

162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4161. Балдович, Владимир. Перспективы у строителей хорошие :
[интервью с министром стр-ва и развития территории В. Балдовичем] / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.
(Vezi Nr 4028)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4162. Повар, Юрий. На генеральном направлении : [интервью с генер. дир. Нац. исслед. проект. ин-та "Урбанпроект" Ю. Повар] / беседовала
Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 8 авг. – Р. 4.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
4163. Kolesnik, Cezara. "Întreaga Europă e Patria mea" : interviu cu C.
Kolesnik, pictoriţă / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. –
P. 10; Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 15 aug. – P. 9.
4164. Perjovschi, Dan. "Anumite teritorii cucerite de arta contemporană
din R. M. au regresat" : [interviu cu D. Perjovschi, artist plastic din România] / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 12.
4165. Perjovschi, Dan. Dan Perjovschi : "După războiul rece, a venit încălzirea globală" : [interviu cu artistul plastic] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 aug. – P. 4-5.
4166. Platon, Iurie. Iurie Platon : "Vreau să fie apreciat tabloul, nu rama"
: [interviu cu pictorul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 25 aug. – P. 8.
4167. Us, Vlad. Reprezentanţii artei contemporane din Republica Moldova şi România, întruniţi la Chişinău în cadrul unui proiect comun : interviu cu artiştii
plastici V. Us şi Alina Popa / consemnare : Corina Rezneac // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 12 aug. – P. 3.

78 MUZICĂ
4168. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Geografia pentru artă e o noţiune relativă. Ori poate că nici nu există" : [interviu cu compozitorul] / interviu realizat de
Rodica Iuncu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 20-21.
163

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4169. Marin, Eugenia. "Visul lor a fost să înalţe o biserică" : [in memoriam interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : interviu cu E. Marin, mama interpretei] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 1 aug. – P.
8.
4170. Olaru, Angelina. O artistă basarabeancă a făcut carieră în Germania : [Nina Radvan, interpretă de operă] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 1 aug. – P. 5.
4171. Proca, Ion. Tristă casă de la margine de sat : [in memoram interpretului Nicolae Sulac : fragm. din cartea "Mai aproape de departe"; în curs de apariţie] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 16-17.
4172. Vakulovski, Mihail. Jurnal de Stufstock Festival : (14-16 aug.
2008, Vama Veche) / Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 29
aug. – P. 8.
4173. Бурлаку, Дорел. Международный фестиваль барабанщиков и
перкуссионистов "Chisinau Drum Day" : [интервью с организатором фестиваля
Д. Бурлаку] / записал Александр Голуб // Независимая Молдова. – 2008. – 22
авг. – Р. 3, 7.
4174. Гордиенко, Наталья. Наталья Гордиенко в номинации "Вокал" : [интервью с молд. певицей] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 30.
4175. Няга, Лариса. Дорогами творчества : [по материалам кн. "А. Л.
Соковнин", авт. Ирина Столяр, изд-во "Pontos", 2008] / Лариса Няга // Независимая Молдова. – 2008. – 26 авг. – Р. 5.
4176. Суляк, Сергей. От Бессарабии до … : [о рус. певце Петре Лещенко(1898-1954)] / Сергей Суляк // Analitique Moldpresa. – 2008. – 2 авг. – Р.
20, 23.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

4177. Crăciun, Victor. Victor Crăciun : "Cum l-am cunoscut pe Emil ..." :
[in memoriam regizorului Emil Loteanu : interviu cu omul de cultură] / consemnare :
Ion Proca // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 13.

164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4178. Croitoru, Alecu. Alecu Croitoru, actor şi regizor român : "Mi-au
prins bine lecţiile lui Loteanu şi ale fratelui Grigore" : [interviu cu actorul şi regizorul
român] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4179. Gherman, Marcel. Filme Made in Hong Kong : [realizări ale cinematografiei din Hong Kong, China] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Iul.Aug. (Nr 7/8). – P. 10.
4180. Proca, Ion. O poveste cu un tablou buclucaş : [in memoriam regizorului Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 12. – Contin. Începutul : 26 iun.
4181. Toma, Svetlana. Svetlana Toma : "Loteanu a avut doar două femei de suflet" : [interviu cu actriţa de film] // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 12.
4182. Văzut de actori, regizori şi compozitori : [pe marginea creaţiei regizorului Emil Loteanu : impresii de Grigore Grigoriu, Victor Babuşkin, Svetlana Toma
[еt al.] / consemnare : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4183. Национальное кино : камо грядеши? / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р. 6-7. – Содерж.: "Мы пойдем
другим путем" / Евгений Собор; "Пора очистить авгиевы конюшни" / Виктор
Андон.
792 Teatru. Artă scenică

4184. Balan, Maria. Trecând podurile vieţii … : interviu cu M. Balan, actriţă / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 14-15.
4185. Cucereanu, Radion. Artist – tribun : [despre actorul Sandu AristinCupcea] / Radion Cucereanu, Teodora Tătaru // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 6.
4186. Королева, Эльфрида. Дарование – чудо необыкновенное :
[интервью с д-ром искусствоведения Э. Королевой] / записала Раиса Казакова
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 авг. – Р. 24.
4187. Самарцева, Альбина. "Каторга" в цветах … : [интервью с актрисой А. Самарцевой] / записала Раиса Казакова // Независимая Молдова. –
2008. – 29 авг. – Р.23.

165

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
65 de ani de la naşterea artistului de operă Mihail Munteanu

4188. Munteanu, Mihail. Un tenor în vogă la 65 de ani : "Îmi place să
merg desculţ prin iarbă" : interviu cu solistul M. Munteanu / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 11.
4189. Краевская, Ирина. Сила судьбы, или Талант трудиться : [о
молд. теноре Михаиле Мунтян] / Ирина Краевская // Кишин. новости. – 2008. –
15 авг. – Р. 4.
4190. Мунтян, Михаил. "Театр и музыка – без них не могу представить свою жизнь" : из интервью опер. певца М. Мунтян информ. агентству "Новости-Молдова" // Экон. обозрение. – 2008. – 15 авг. – Р. 29.
4191. Мунтян, Михаил. Михаил Мунтян : "Понимать искусство не
надо …" : [интервью с опер. певцом] / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 8 авг. – Р. 6-7.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

4192. Aura. Frumoase sunt nunţile în Moldova ... : [interviu cu Aura, dir.
Agenţiei "Aura"] / a consemnat Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. –
15 aug. – P. 12.
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

4193. Ciobanu, Viorel. Levon Aronian, învingător la Soci : [pe marginea
etapei a 2-a Grand Prix FIDE la şah clasic] / Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2008. –
19 aug. – P. 11.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

4194. Balan, Anatol. Anatol Balan : "Bravo atleţilor care au arătat rezultate destoinice" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Atletism] // Sport plus.
– 2008. – 26 aug. – P. 4.
4195. Brădescu, Pavel. Vom avea o medalie la Beijing ! : [rezultate şi
performanţe ale sportivilor moldoveni la Olimpiada de la Beijing aug., 2008] / Pavel
Brădescu, Nicolae Buceaţchi // Sport plus. – 2008. – 19 aug. – P. 2-6.
4196. Busuic, Aureliu. Citius, Altius, Fortius ... : [aspecte Olimpice] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. – P. 5.

166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4197. Busuioc, Aureliu. Fenomenul chinez : [pe marginea rezultatelor
participanţilor la Jocurile Olimpice, Beijing, august 2008] / Aureliu Busuioc // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 5.
4198. Busuioc, Aureliu. Fortius ?... Fortius. Fortius !!!... : [dopajul şi performanţele sportive] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P.
4.
4199. Cravţov, Mihail. Mihail Cravţov : "Pentru a reuşi avem nevoie de
investiţii din partea statului" : [art. antrenorului emerit] // Sport plus. – 2008. – 26
aug. – P. 5.
4200. Cristea, Olga. Olga Cristea : "Am făcut un salt considerabil faţă de
Atena" : [interviu cu atleta] // Sport plus. – 2008. – 26 aug. – P. 5.
4201. Gojan, Veaceslav. Veaceslav Gojan : "Asemenea momente trebuie să le simţi" : [interviu cu deţinătorul medaliei de bronz al Olimpiadei de la Beijing
şi antrenorul Petru Caduc] // Sport plus. – 2008. – 26 aug. – P. 3.
4202. Gruşac, Vitalie. Vitalie Gruşac : "Suntem o mahala olimpică" : [interviu cu pugilistul moldovean] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008.
– 26 aug. – P. 7.
4203. Hadei, Vitalie. Medalie după opt ani la Jocurile Olimpice : [pe
marginea calificării boxerului moldovean Veaceslav Gojan] / Vitalie Hadei // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 11.
4204. Hadei, Vitalie. Rally-ul bate Olimpiada : [pe marginea rezultatelor
participării echipei Rep. Moldova la Jocurile Olimpice din Beijing, 2008] / Vitalie
Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 11.
4205. Juravschi, Nicolae. Mesajul preşedintelui CNO : [pe marginea ed.
a 29-a a Jocurilor Olimpice din China] / Nicolae Juravschi // Sport plus. – 2008. – 5
aug. – P. 3.
4206. Luchianov, Ion. Ion Luchianov, atletul din cohorta monştrilor sacri
: [interviu cu atletul moldovean] / a dialogat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. –
26 aug. – P. 6-7.

167

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4207. Rusu, Veaceslav. Indiferenţa taie aripile sportului moldovenesc :
[interviu cu V. Rusu, antrenor de fotbal în satul Ciuciulea, raionul Glodeni] / consemnare : Ion Gnatiuc // Sport plus. – 2008. – 12 aug. – P. 12.
4208. Sava, Panfil. O viaţă în sport : [Maria Cotolupenco, prof. de educaţie fizică, Colegiul Ped. "A. Mateevici" din Chişinău] / Panfil Sava // Sport plus. –
2008. – 5 aug. – P. 6.
4209. Toma, Sergiu. Sergiu Toma : "Experienţa acumulată la Beijing îmi
va da mai multă încredere în viitor" : [interviu cu judoca moldovean] // Sport plus. –
2008. – 26 aug. – P. 4.
4210. Журавский, Николай. Олимпиада-2008: премия за участие :
[интервью с президентом Нац. Олимп. Комитета Н. Журавским] / записала
Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 1 авг. – Р. 30.
4211. Киртока, Василий. "Медаль любого достоинства – большой
успех для Молдовы" : интервью с президентом Федерации бокса Молдовы В.
Киртока / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – Р.
18.
4212. Шлягун, Василий. Луч света на баскетбольной карте страны :
[интервью с президентом Федерации баскетбола Молдовы В. Шлягун] / записал Анатолий Пытов // Кишин. обозреватель. – 2008. – 7 авг. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 3817)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

4213. Eţcu, Ion. Nu ne uita, dragă Silviu Berejan ... : [in memoriam lingvistului] / Ion Eţcu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 aug. – P. 16.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

4214. Atanasov, Petar. Tot ce am realizat datorez limbii române : interviu cu prof. megleno-român P. Atanasov / a consemnat : Vlad Cubreacov // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 9.

168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4215. Bojoga, Eugenia. "Limba moldovenească", un proiect politic eşuat
: secvenţe din dialogul purtat între E. Bojoga, prof. la Univ. Babeş-Bolyai din ClujNapoca, şi Sergiu Praporşcic, în cadrul emisiunii "Epicentru" din 11 aug. 2008 //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 15 aug. – P. 8-9.
4216. Bojoga, Eugenia. Limba "moldovenească" şi dicţionarul lui V. Stati
: [pe marginea "Dicţionarului moldovenesc-românesc" de Vasile Stati, Ch., 2003] /
Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 3. – Bibliogr.: 10 tit.
4217. Ciobanu, Anatol. Despre fruntaşii marii bătălii pentru limba română ar trebui să scriem şi să vorbim mereu generaţiilor tinere : interviu cu A. Ciobanu,
membru cor. al AŞM / a consemnat : Boris Vieru // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). –
P. 4-5.
4218. Codreanca, Lidia. Ideea "limbii moldoveneşti" vine de la ţarism /
Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 6.
4219. Doroşenco, Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului :
[pe marginea cărţii "Şi totuşi limba română" de Vlad Pohilă, Ch., Prometeu, 2008] /
Ludmila Doroşenco // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 7.
4220. Melniciuc, Ion. Eu ce am făcut pentru Limba Română ? : [dialog
cu I. Melniciuc, filolog] / interlocutor : Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3847, 3860)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

4221. Updike, John. Rabbit Redux : fragm. de roman / John Updike;
trad. din engl. de George Volceanov // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P.
31-32.
821.135.1 Literatură română

4222. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. – 7,
14, 28 aug. – P. 6.

169

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4223. Barbu, Ion. Orbite : [versuri] / Ion Barbu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 15 aug. – P. 24.
4224. Codruţ, Mariana. Îngerii mei : jurnal / Mariana Codruţ // Contrafort.
– 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 10.
4225. Diaconescu, Ioana. Iubirea ce-ar fi fost să fie : [versuri] / Ioana
Diaconescu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 aug. – P. 24.
4226. Hasdeu, Iulia. Cântec de leagăn; Poveştile feerice : [versuri] / Iulia
Hasdeu // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 18.
4227. Iosif, Ştefan Octavian. Cântec sfânt : [versuri] / Ştefan Octavian
Iosif // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 24.
4228. Isanos, Magda. Bărbatul : [versuri] / Magda Isanos // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 1 aug. – P. 24.
4229. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler //
Săptămîna. – 2008. - 22 aug. - P. 14
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

4230. Alexeev-Martin, Loghin. Raportul duhurilor; Ezitare; Incomoditate;
Nedumerirea unei doamne înşelate : [epigrame] / Loghin Alexeev-Martin // Lit. şi
arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4231. Bâlici, Gheorghe. Epigramistului Ion Diviza, autorul cărţii "Săgetat
de o idee"; Poetului, prozatorului, publicistului şi epigramistului Ion Cuzuioc : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 aug. – P. 16
4232. Bâlici, Gheorghe. Înmormântarea vecinului; Unuia care m-a întrebat ce am cu proştii de-i critic în epigramă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 15 aug. – P. 16.
4233. Bâlici, Gheorghe. Mintea (constatare estivală); Efectele modei :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 16.
4234. Bâlici, Gheorghe. Nonşalanţă; Brichetă fotbalistică : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 16.

170

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4235. Bâlici, Gheorghe. Răsturnare de valori; capra vecinului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 aug. – P. 16.
4236. Bâlici, Gheorghe. Recunoştinţă; Precizarea beţivului : [epigrame]
/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 16.
4237. Bâlici, Gheorghe. Unui înfumurat; Licoarea lui Bachus : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 16.
4238. Bâlici, Gheorghe. Unui politician fricos; Cuplu fericit : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 aug. – P. 16.
4239. Bejenaru, Ion. Cântarul înţelepciunii : [legendă] / Ion Bejenaru //
Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 10.
4240. Bejenaru, Ion. Mai mare decât Vodă : legendă / Ion Bejenaru //
Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 7.
4241. Blanovschi, Axentie. Caravela – vas pripit : [versuri satirice] /
Axentie Blanovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4242. Butnaru, Leo. Retorul recuperat : cosmogramă / Leo Butnaru //
Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 8.
4243. Calamanciuc, Gheorghe. Osul neamului; Cea dintâi; În loc de
motto; Frig ruşinos; Uitarea de neam; Cadavre-ale neamului; Campion la trădări;
Monstru blând, neamule; Puşcariaş de Basarabia; Din ceruri străine; Ipoteză; Întrebări; Crede, neamule; Dealurile, mohorul Herţei; Trădări; Basarabia; Progres; Cuminţi, cu capul întreg; Solist; Jivinele roşii; În loc de prolog : [versuri] / Gheorghe
Calamanciuc // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 5.
4244. Cenuşă, Zina. Jurnal scris pe genunchi / Zina Cenuşă // Glasul. –
2008. – 7 aug. – P. 11.
4245. Chiriac, Ion. Sămânţa pomului şi fructul : [versuri : fragm.] / Ion
Chiriac // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 16.
4246. Ciobanu, Raisa. Să-mi spui ... : [versuri] / Raisa Ciobanu // Lit. şi
arta. – 2008. – 7 aug. – P. 8.

171

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4247. Esinencu, Nicolae. Moş Gobjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae
Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1, 15, 22, 29 aug. – P. 6. – Contin. Începutul : 9 mai.
4248. Gorgan, Ion. Raiul sau iadul : (nuvelă) / Ion Gorgan // Lit. şi arta. –
2008. – 7 aug. – P. 4.
4249. Grosu, Ion. Schiţă umoristică aproape adevărată între două viituri
… / Ion Grosu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4250. Guralivu, Emanuel. Poeme noi / Emanuel Guralivu // Contrafort. –
2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7. – Cuprins : o viaţă secretă pe măsura ta; tatăl şi
fiul; ca două mâini retezate; cafelele; foaia A4: un eveniment; blues liliputan : 24 ian.
2008; bregovic blues; green trip; grădina bunicilor; înşiruirea cea dreaptă; aproape
de miezul nopţii; "no country for old men"; "matchpoint"; întins pe gresia din baie.
4251. Iachim, Ion. Balada pupatului : [versuri satirice] / Ion Iachim // Lit.
şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4252. Lungu-Ploaie, Raisa. Portretul : [povestire] / Raisa Lungu-Ploaie
// Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 8-9.
4253. Madan, Alexandru. Unor alegători; Altor alegători; Celorlalţi alegători : [epigrame] / Alexandru Madan // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4254. Malachi, Sergiu. Debila : (nuvelă) / Sergiu Malachi // Lit. şi arta. –
2008. – 28 aug. – P. 4.
4255. Matcovschi, Dumitru. "Cuvinte simple numai din vocale …" : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 24. – Cuprins : Basarabia; Limba română; Ţara dorului.
4256. Matcovschi, Dumitru. Îngustă lumea : [versuri] / Dumitru
Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 1.
4257. Nucă, Sergiu. Cu limba pe un hexametru : [povestire] / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 6.
4258. Portas, Valentin. Şoarecii şi mâţa : (fabulă) / Valentin Portas // Lit.
şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.

172

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4259. Puică, Grigore. Studentul; Dor; Inscripţie pe un copac istoric; Autobiografică : [epigrame] / Grigore Puică // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4260. Romanciuc, Vasile. O. Doamne, nu mai vine înţeleptul : [versuri] /
Vasile Romanciuc // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 15.
4261. Rusnac, Anatol. Regăsi-ne-vom cândva : [versuri] / Anatol
Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 5.
4262. Rusnac, Ludmila. Fără tine ...; Rondelul ochilor femeii; Nicicând
de la nimeni…; Să ai timp : [versuri] / Ludmila Rusnac // Univers pedagogic pro. –
2008. – 14 aug. – P. 5.
4263. Spătaru, Nicolae. Într-o zi de vară, la spital : [povestire] / Nicolae
Spătaru // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 26.
4264. Tudose, Vasile. Alarmă în sânul familiei Voronin : [versuri satirice]
/ Vasile Tudose // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 12.
4265. Vatamanu, Ion. Viaţă de toate zilele : [versuri] / Ion Vatamanu //
Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 1.
4266. Vicol, Sultana, Mihai. Baladă; Primăvară la Chişinău : [versui] /
Mihai Sultana Vicol // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 16.
4267. Vieru, Grigore. Cântare scrisului nostru; Limba Română; Răsai; În
limba ta : [versuri] / Grigore Vieru // Capitala. – 2008. – 31 aug. – P. 6.
4268. Mateevici, Alexe. Limba noastră : [versuri] / Alexe Mateevici // Natura. – 2008. – Aug. (Nr 8). – P. 8.
821.161.1 Literatură rusă

4269. Soljeniţîn, Aleksandr. Rugăciune : [versuri] / Aleksandr Soljeniţîn;
trad. de Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

4270. Мардарь, Ион. Сердец унисон : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 22 авг. – Р.11.

173

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova

4271. Peicev, Dimitr. Frumoasă limbă de acasă ... : [versuri] / Dimitr
Peicev; trad. din lb. bulg. de Ion Proca // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 16. – Cuprins : Limba mea; Scrisoare maicăi mele; "Din zori până-n zori ..."; "Şi salcâmii
bătrâni şi păsările cerului ..."; "Printre proşti necredincioşi ...".
821.172 Literatură lituaniană

4272. Venclova, Tomas. Un poet din Ţara Dainelor, Tomas Venclova :
[versuri] / Tomas Venclova; trad. şi prez. de Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 7
aug. – P. 5. – Cuprins : Privind în urmă piatra de notar; Pe culmile Iordanului;
Ormond Quay; Întoarcerea cântăreţului.
821.511.141 Literatură maghiară

4273. Bartis, Attila. Despre grăniceri şi alţi împeliţaţi : [eseu] / Attila
Bartis; trad. din maghiară de Marius Tabacu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 17-18.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.112.2.09 Literatură germană

4274. Gârneţ, Vasile. Cititorul – o capodoperă a literaturii germane : [pe
marginea romanului "Cititorul" de scriitorul german Bernhard Schlink, Iaşi, Polirom,
2002] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22-23.
4275. Năstase, Răzvan Mihai. Odisee germană : [pe marginea romanului "Întoarcerea acasă" de Bernhard Schlink, Iaşi, Polirom, 2007] / Răzvan Mihai
Năstase // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22.
821.135.1.09 Literatură română

4276. Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu : [120 de ani de la moarte] / Ion
Bejenaru // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 18.
4277. Chiper, Grigore. "răsare curând întunericul" : [pe marginea vol. de
versuri "Ultima patrie" de Mariana Codruţ, Iaşi, Ed. Paralela 45, 2007] / Grigore
Chiper // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 5.
4278. Mărgineanu, Ion. Pe mine mă doare limba română : [interviu cu I.
Mărgineanu, scriitor român] / consemnare : Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 7 aug. –
P. 8-9, 15.

174

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4279. Mocanu, Igor. Copacul din curte şi caietul de desen : [pe marginea romanului "Caiet de desen" de Adrian Chivu, Bucureşti, ed. Curtea Veche,
2008] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.
4280. Watt, Sanda. Înapoi şi de la capăt – Caiet de desen expresionist :
[pe marginea romanului "Caiet de desen" de Adrian Chivu, Bucureşti, ed. Curtea
Veche, 2008] / Sanda Watt // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

4281. Bătrânu, Nicolae. Semnele dăinuirii în timp : [pe marginea cărţii
"Semnele şarpelui" de Mihail Garaz] / Nicolae Bătrânu // Glasul. – 2008. – 7 aug. –
P. 13.
4282. Botezatu, Gr. Cu Ion Druţă în Casa Mare / Gr. Botezatu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 29 aug. – P. 16.
4283. Burlacu, Alexandru. Poezia lui Andrei Ţurcanu: exorcizarea demonicului / Alexandru Burlacu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 6.
4284. Cimpoi, Mihai. Gheorghe Ciocoi : sentiment, meditaţie, inspiraţie :
[pe marginea creaţiei poetice] / Mihai Cimpoi // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 9.
4285. Cimpoi, Mihai. Scriitorii strigă şi azi, dar Leviatanul nu-i aude : interviu cu academicianul M. Cimpoi, preş. Uniunii Scriitorilor din Moldova / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 29 авг. – Р. 4.
4286. Ciocanu, Ion. De la salahorie pornind : [in memoriam scriitorului
Vasile Vasilache] // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14.
4287. Dabija, Nicolae. Asemenea albinei ... : [pe marginea cărţii "Pe-o
margine de vis" de Anatol Rusnac, Ch., 2008] / Nicolae Dabija // Glasul. – 2008. – 7
aug. – P. 13.
4288. Ernu, Vasile. "Scriu o carte mai scandaloasă decât "Născut în
URSS" : [interviu cu V. Ernu, scriitor] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 18 aug. – P. 8.
4289. Marin, Gheorghe. Îmi sunt dragi cărţile mele ca şi copiii pe care iam avut ... : [interviu cu Gh. Marin, scriitor] / consemnare : Raia Rogac // Glasul. –
2008. – 7 aug. – P. 7.
175

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4290. Palladi, Tudor. Arcaşul soarelui : [pe marginea creaţiei literare a
lui Emil Nicula] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 14.
4291. Palladi, Tudor. Darul ceresc al bunătăţii, sau Druţă despre Druţă :
[pe marginea creaţiei druţiene] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 8-9,
22-23.
4292. Pădureţ, Ludmila. Strângător de doruri neîmplinite : [pe marginea
vol. "Pe-o marginea de vis" de Anatol Rusnac, Ch., 2008] / Ludmila Pădureţ // Lit. şi
arta. – 2008. – 7 aug. – P. 5.
4293. Povestea, elegia, surâsul ... : [in memoriam scriitorului Vasile
Vasilache : interviu cu scriitorii : Leo Butnaru, Iulian Filip, Călina Trifan [et al.] // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 11-15.
4294. Proca, Ion. Irepetabila poezie : [pe marginea creaţiei poetice a lui
Emil Loteanu] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 12-13. – Va urma.
4295. Proca, Ion. Nu toate drumurile duc spre Nicăieri : [pe marginea
creaţiei literare a Zinei Cenuşă] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 10.
4296. Rusu, Nicolae. Nicolae Rusu – scriitor din Chişinău : [interviu cu
scriitorul : reluat din revista "Formula AS", 2-9 aug. 2008] / consemnare : Ion
Longin-Popescu // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 7.
4297. Soltan, Petru. Cu academicianul Petru Soltan despre literatură şi
matematică : [interviu] / a consemnat : Erica Druţă // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. –
P. 4.
4298. Ţurcanu, Andrei. Prea multe taine ne risipesc în vorbe : interviu
cu criticul literar şi poetul A. Ţurcanu / pentru conformitate : Igor Nagacevschi //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 29 aug. – P. 10.
4299. Zbârciog, Vlad. Misterele unui spirit inconfundabil : [in memoriam
scriitorului Vasile Vasilache] // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 14-15.
821.161.1.0 Literatură rusă
In memoriam scriitorului rus Aleksandr Soljeniţîn

4300. Busuioc, Aureliu. "Soljeniţîn a fost un prooroc" / Aureliu Busuioc //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 10; Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 2.
176

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4301. Cimpoi, Mihai. O conştiinţă: Aleksandr Soljeniţîn / Mihai Cimpoi //
Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
4302. Ciobanu, Vitalie. Lecţia lui Soljeniţîn / Vitalie Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P. 10.
4303. Ciobanu, Vitalie. Moştenirea lui Soljeniţîn / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 2.
4304. Ciornei, Vsevolod. Călăuze spre oriunde / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2008. – 8 aug. – P. 2.
4305. Hadârcă, Ion. Soljeniţîn, solul deşteptării / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
4306. Marele disident şi scriitor rus Aleksandr Soljeniţîn a plecat la Domnul / consemnare : Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 8 aug. – P.
10. – Cuprins : Soljeniţîn a fost un geniu al gândirii ruse din perioada contemporană
/ Mihai Adauge; ... Avea nişte ochi strălucitori şi când se uita la om parcă toată făptura lui vroia să te întrebe ceva ... / Ion Moraru; Soljeniţîn este un exemplu de intelectual al exilului / Vasile Ernu; Aleksandr Soljeniţîn a fost un patriot excesiv al poporului rus / Ion Varta.
4307. Saka, Serafim. "A vorbit pentru toată lumea în numele celor 60 de
milioane de surghiuniţi" / Serafim Saka // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 aug. – P.
10.
4308. Saka, Serafim. "A vorbit pentru toată lumea în numele celor 60 de
milioane de surghiuniţi" / Serafim Saka // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 2.
4309. Vartic, Andrei. Rugându-ne pentru sufletul lui Aleksandr Soljeniţîn
/ Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
821.161.1(478).09 Critică şi teorie literară

4310. David, Eugenia. Maria, fiica principelui Dimitrie : [pe marginea romanului "Maria Cantemir – Prokleatie vizirea" a scriitoarei ruse Zinaida Cirkova, M.,
Astreli "Transitkniga", 2006] / Eugenia David // Săptămîna. – 2008. – 8 aug. – P. 13.

177

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
821.172 Literatura lituaniană

4311. Venclova, Tomas. "Sunt adept al optimismului istoric" : interviu cu
scriitorul lit. T. Venclova / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 19 aug. – P. 10.
821.511.141.09 Literatura ungară. Maghiară

4312. Bartis, Attila. Attila Baris : "Dacă Răsăritul, ca lume mentală, sentimentală şi morală, poate fi generalizat, în sensul unei legături de viaţă, timp şi
spaţiu, atunci această generalizare reprezintă şi raportul meu cu mine însumi" :
[interviu cu prozatorul din Ungaria] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 16

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

4313. Borziac, Ilie. Coloana vertebrală a neamului : [din ist. timpurie a
devenirii poporului român şi a etniilor lui constituante] / Ilie Borziac // Natura. – 2008.
– Aug. (Nr 8). – P. 6.
908 Monografii ale localităţilor

4314. Băicuş, Iulian. Japonia într-o ceaşcă de ceai aburindă. Sporovăind despre Japonia cu Nicolae Steinhardt, Okakura Tenshin, Claudia Golea şi Mircea Eliade/ Iulian Băicuş // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 24-25. –
Bibliogr. : 29 tit.
4315. Bolocan, Vlad. Călătorie în Kosovo : jurnal balcanic / Vlad
Bolocan // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 28-29.
4316. Vrednic, Nicu. Riga şi oamenii ei : jurnal de călătorie / Nicu Vrednic // Făclia. – 2008. – 30 aug. – P. 8. – Va urma.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu. – Vezi Nr 4276
Platon, Alexandru-Florin. O necesara biografica. – Vezi Nr 4329
Твое величество, Дмитрий Кантемир. – Vezi Nr 4328

178

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

4317. Havel, Vaclav. Vaclav Havel : "O vară prea frumoasă ca să se
termine cu bine" : [40 de ani de la evenimentele petrecute în Cehoslovacia : preluat
din "Ziua"] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 aug. – P. 5.
94(478) Istoria Republicii Moldova
4318. Bejenaru, Ion. Domn creştin : [domn al Ţării Româneşti, anii domniei (1688-1714), Constantin Brâncoveanu] / Ion Bejenaru // Glasul. – 2008. – 7 aug.
– P. 5, 15.
4319. Cernea, Gheorghe. Elena Alistar : [membru al Sfatului Ţării] /
Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 7 aug. – P. 3.
4320. Grosu, Nicolae. Jertfindu-se pentru acest miraculos meleag : [67
de ani de la eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa de sub
ocupaţia sovietică] / Nicolae Grosu // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P. 3.
4321. Halippa, Pantelimon. Unirea Basarabiei cu România (1) : [studiu
despre istoria constituirii şi activităţii Sfatului Ţării (1917-1918)] / Pantelimon Halippa
// Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 8. – Va urma.
4322. Moraru, Anton. Pentru o interpretare obiectivă a istoriei : (ocuparea Basarabiei la 24 aug. 1944) / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P.
7.
4323. Nagacevschi, Igor. Corjova şi corjovenii : [pe marginea monogr.
"Corjova, leagăn de dor" de Larisa Condea, Ch., Universul, 2007, 306 p.] / Igor
Nagacevschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 aug. – P. 9.
4324. Negoescu, Olga. Sentinela de la Nistru : [din istoria satului
Corjova şi a locuitorilor acestuia] / Olga Negoescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
26 aug. – P. 9.
4325. Nestor-Şoimu, Maria Eugen. Surghiunul : [amintiri despre Gulag]
/ Maria Eugen Nestor-Şoimu, Elena Porfirie Şoimu-Postolachi // Glasul. – 2008. – 28
aug. – P. 11.

179

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008

4326. Şoimu-Postolachi, Elena. Drumul patimilor prin Siberia de gheaţă; Surghiunul : [pe marginea represiunilor din perioada regimului comunist-stalinist]
/ Elena Şoimu-Postolachi // Glasul. – 2008. – 14 aug. – P. 10; 28 aug. P. 11.
4327. Taşcă, Mihai. Pan Halippa – cronica unei condamnări : [125 de
ani de la naşterea preş. Sfatului Ţării] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 1 aug. – P. 17.
4328. Твое величество, Дмитрий Кантемир : [памяти господаря,
философа, энциклопедиста] // Независимая Молдова. – 2008. – 21 авг.
94(498) Istoria României
4329. Platon, Alexandru-Florin. O necesară restituţie biografică : [pe
marginea lucr. "Alexandru Şafran : o viaţă de luptă, o rază de lumină" de Carol Iancu, Bucureşti, ed. Hasefer, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 6.

180

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2008
Bogdevici, Oleg 4117
Bojoga, Eugenia 4215-16
Bolboceanu, Ludmila 4105
Bolocan, Vlad 4315
Bortă, Maria 4043
Borziac, Ilie 4313
Botezatu, Gr. 4282
Bratu, Ilie 3949
Brădescu, Pavel 4195, 4202, 4206
Brâncoveanu, Constantin 4318
Brinişte, Sergiu 4133
Buburuz, Petru 3838
Bucatca, Anatol 4064
Buceaţchi, Nicolae 3796, 4195
Buceaţchi, Pavel 3796
Bucsan, Silvia 4150
Budeanu, Gheorghe 3925
Bujor, Leonid 3839, 3943
Burciu, Igor 3840
Burea, Irina 4004, 4017, 4118
Burlacu, Alexandru 4283
Burlacu, Eugenia 4065
Busuic, Aureliu 4196-98, 4300
Butnaru, Leo 4242, 4293
Butucea, Angela 4049

A
Ababii, Ion 4108, 4137
Adamkus, Valdas 3900
Adauge, Mihai 4306
Aladashvili, Irakli 3884
Aldea-teodorovici, Doina 4169
Aldea-teodorovici, Ion 4169
Alexeev-Martin, Loghin 4230
Alistar, Elena 4319
Anton, Ion 3802
Aristin-Cupcea, Sandu 4185
Atanasov, Petar 4214
Aura 4192
B
Babansky, Valeriu 4148, 4285
Babin, Victoria 4138, 4139
Babuşkin, Victor 4182
Baciu, Valentina 3885, 3945
Balan, Anatol 4194
Balan, Maria 4184
Baldovici, Vladimir 3978
Bâlici, Gheorghe 4231-38
Bank, Erhard von der 3886
Barbu, Eugen 4222
Barbu, Ion 4223
Bartis, Attila 4273, 4312
Băicuş, Iulian 4314
Bătrânu, Nicolae 3804, 4281
Bejenaru, Ion 4239-40. 4276, 4318
Bel, Valer 3808
Benu, Aureliu 3887
Benu, Victor 3956
Berejan, Silviu 4213
Berezovschi, Nelly 4063
Berghi, Svetlana 4025
Bernaz, Oleg 3806
Beşleagă, Vladimir 3809, 3812
Bivol, Vera 4060
Blanovschi, Axentie 4241
Bogatu, Petru 3822, 3888-89, 3942

C
Caduc, Petru 4201
Calamanciuc, Gheorghe 4243
Calcea, Andrei 4106
Cârnaţ, Teodor 4005
Cebanu, Pavel 3817
Cenuşă, Zina 4244, 4295
Cerbuşcă, Pavel 4066
Cernea, Gheorghe 4319
Cernei, Cristina 4109
Cernei, E. 4067
Cheianu, Constantin 3841-42
Chiper, Grigore 4277
Chiriac, Ion 4245
Chiriac, Petru 3956
Chirtoacă, Dorin 4024
181

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
Chivu, Adrian 4279-80
Cibotaru, Anatolie 4061, 4068
Cimpoi, Mihai 3809, 3812, 3843, 428485, 4301
Ciobanu, Anatol 3844, 4217
Ciobanu, Ludmila 4069
Ciobanu, Raisa 4246
Ciobanu, Steliana 4006
Ciobanu, Stelina 4007
Ciobanu, Tatiana 3821
Ciobanu, Viorel 4193
Ciobanu, Vitalie 4302-03, 4312
Ciocanu, Ion 4220, 4286
Ciocoi, Gheorghe 4284
Ciocoi, Valeriu 3955, 4119
Ciontoloi, Ion 4025
Ciorchină, Maria 4070
Ciornei, Vsevolod 3845, 3891-92, 4304
Cirkova, M. 4310
Codiţă, Cornel 3823
Codreanca, Lidia 4218
Codrean, Irina 3833
Codruţ, Mariana 4224, 4277
Cojocaru, Igor 4125
Colesnic, Iurie 3824, 3846, 4147
Condea, Larisa 4323
Condrea, Irina 3847, 4033
Constantin, Corneliu 3848
Corai, Tatiana 3893
Costaş, Natalia 3849
Coşuleanu, Ion 3849
Cotolupenco, Maria 4208
Cozlov, Iurie 4149
Cravţov, Mihail 4199
Crăciun, Victor 4177
Cristea, Olga 4200
Croitoru, Alecu 4178
Cubreacov, Vlad 3810-11, 4214
Cucereanu, Radion 4185
Cuzuioc, Ion 4231

Doga, Eugen 4168
Doroşenco, Ludmila 4219, 4219
Druţă, Erica 4297
Druţă, Ion 4282
Dulgheru, Valeriu 3830, 3852
Dumbravă, Laura 4008
Dumeniuk, Ion 3853
Durleşteanu, Mariana 3964-65
E
Eliade, Mircea 4314
Emil Nicula 4290
Ernu, Vasile 4288, 4306
Esinencu, Nicolae 4247
Eşanu, N. 4137
Eţcu, Ion 4213
F
Federiuc, Nicolae 3886, 3946
Filat, Vladimir 3943
Filip, Iulian 4293
Fişer, Anatol 4154
Forster, Fr. W. 3807
Frâncu, Eliza 3894
Frunză, Eugeniu 3960
Fulga, Valeriu 4110
Fusa, Zinaida 4072
Fusu, Corina 3854
Fuştei, Nicolae 3813
G
Ganea, Mihai 4137, 4281
Garaz, Nicolae 3956
Gârneţ, Vasile 4274
Găluşcă, Ion 4047
George Volceanov 4221
Geremek, Bronislaw 3895
Gherasim, Arcadie 3896-97, 3944
Gherman, Marcel 4179
Ghicov, Adrian 4073
Ghimpu, Mihai 4026
Gladchi, Viorica 4117
Gnatiuc, Ion 4207
Gnatiuc, Lucia 3832
Gojan, Veacesalv 4201, 4203
Golea, Claudia 4314

D
Dabija, Nicolae 3850, 4287
Daniţă, Ghenadie 4071
David, Eugenia 3851, 4310
Diaconescu, Ioana 4225
182

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Gorgan, Ion 4248
Gorodenco, Anatolie 3979
Goţonoga, Nicolae 3955
Grigoriu, Grigore 4182
Grosu, Aurel 4134
Grosu, Ion 4249
Grosu, Nicolae 3855, 4320
Gruşac, Vitalie 4202
Gulea, Aurelian 4129
Gumovschi, Andrei 4142-43
Guralivu, Emanuel 4250
Gurchescu, Ileana 3921
Guznac, Valentin 4027

Kolesnik, Cezara 4163
L
Lachi, Inga 3980
Lazăr, Constantin 4010
Leşanu, Mihai 4077
Lipcan, Alexandru 3857
Loghin, Alexeev-Martin 4230
Loghin, Vlad 4028, 4044
Loghin, Vladimir 4045
Longin-Popescu, Ion 4296
Loteanu, Emil 4177, 4180, 4182, 4294
Lozovanu, Dorin 3831
Luca, Alex 3835, 3901, 3904, 4192, 4306
Luchianov, Ion 4206
Lungu, Alexei 3902, 3961, 3989, 3991
Lungu-Ploaie, Raisa 4252
Lupan, Vlad 3903-04
Lupaşcu, Tatiana 3844, 3847, 3856,
3860, 4144
Lupuşor, Tamara 4078, 4103

H
Hadârcă, Ion 3856, 4272, 4305
Hadârcă, Natalia 4010, 4121, 4269
Hadei, Vitalie 4203-04
Halippa, Pantelimon 4321
Hasdeu, Iulia 4226
Havel, Vaclav 4317
Hendrik, Toomas 3900
Herţa, Valentina 4062
Hotineanu, V. 4137
Hulsman, John 3898

M
Macari, Pavel 4079
Madan, Alexandru 4253
Maftei, Vladimir 3817
Malachi, Sergiu 4254
Mândâcanu, Ala 3853, 3859
Mărgineanu, Ion 4278
Manea-Calistru, Zinaida 3801
Marandici, Ion 3905
Marcu, Tatiana 4141, 4157
Marian, Mircea 3906
Marin, Eugenia 4169
Marin, Gheorghe 4289
Marinciuc, Aurel 4124
Martin, Vasile 4149
Matcovschi, Dumitru 4255-56
Mateevici, Alexe 4268
Matei, Constantin 4112
Matei, Valeriu 3858
Mărgineanu, Ion 52
Melniciuc, Ion 3860, 4220
Melniciuc, Orest 4125
Mititelu, Christian 3907

I
Iachim, Ion 4074, 4251
Iancu, Carol 4329
Ignat, Anatol 4120
Iives, Toomas Hendrik 3900
Iosif, Ştefan Octavian 4227
Isac, Victoria 4111
Isanos, Magda 4228
Iuncu, Rodica 4168
Iurco, Valentina 4076
J
Jereghi, Alexei 4102
Jigău, Gheorghe 4119
Juravschi, Nicolae 4205
K
Kaczyski, Lech 3900
Karagiannis, Emmanuel 3899
183

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
Mocanu, Igor 4279
Mocanu, Iurie 3797
Mocanu, Victor 3818
Moraru, Anton 4322
Moraru, Haralambie 3861, 4048
Moraru, Ion 3832-33, 4306
Moroz, Victor 4121
Moscaliuc, Ecaterina 4159
Muntean, Angela 4049
Munteanu, Andrei 4128
Munteanu, Ion 4029
Munteanu, Mihail 4188
Musolino, Alessandro 3946
Mustaţă, Gheorghe 4129
Muşet, Gheorghe 4136
Muşuc, Eduard 4026

Pavlicenco, Vitalia 3943
Păduraru, Pavel 3884, 4165, 4288
Pădureţ, Ludmila 4292
Păunescu, Adrian 3833
Peicev, Dimitr 4271
Perjovschi, Dan 4164, 4165
Perjun, Ghenadie 4157
Petru (Arhiepiscop al Chişinăului) 3814
Platon, Alexandru-Florin 4329, 4329
Platon, Iurie 4166
Pleşco, Andrei 4138
Pohilă, Vlad 4219
Popa, Constanţa 4164
Popescu, Nicu 3918
Popuşoi, Liliana 4169
Porcesco, Cristina 3987
Portas, Valentin 4258
Porubin, Natalia 4131
Postelnicu, Andrei 3825
Praporşcic, Sergiu 3810, 3834, 3865,
4215
Preguza, Ion 4038
Proca, Cristina 3899
Proca, Ion 4171, 4177-78, 4180, 4182,
4271, 4294, 4295
Puică, Grigore 4259
Pulbere, Dumitru 4011

N
Nagacevschi, Igor 4298, 4323
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4050-51
Natromind, Gemini 4157
Năstase, Răzvan Mihai 4275
Nechit, Irina 4163, 4188, 4311
Negoescu, Olga 4324
Negru, Gheorghe 3862
Negru, Nicolae 3863-64, 3908-11
Negru, Nina 3809
Negruţă, Veaceslav 3981
Nestor-Şoimu, Maria Eugen 4325
Niculcea, Tatiana 4052
Nistor, Galina 4103
Nogai, Vasile 4107
Nucă, Sergiu 4257
Nye, Joseph S. 3912

R
Racu, Octavian 3904
Radvan, Nina 4170
Railean, Silvia 4139
Raileanu, Anatol 4082-83
Rapcea, Mihail 4145
Raţă, Mariana 3926
Răcilă, Vitalie 3843, 3854, 3869
Rădulescu, Raluca 3957, 4043, 4084,
4089
Răileanu, Aureliea 4054
Reniţă, Alecu 3866
Rezneac, Corina 3838, 4167
Rogac, Raia 4184, 4278, 4289
Roibu, Nicolae 4147
Romanciuc, Vasile 4260
Roşca, Iurie 3867
Roşca, Virginia 3831

O
Ochrimenco, Ecaterina 4141
Ocinschi, Maria 4080
Olaru, Angelina 4166, 4170
Osipov, Viorica 4103
P
Paler, Octavian 4229
Palladi, Tudor 4290-91
Paraşciuc, Oxana 4081
Patapievici, Horia-Roman 3806
184

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Rotaru, Tatiana 3818, 4129, 4135, 4144
Rupnik, Jacques 3826
Rusnac, Anatol 4261, 4287, 4292
Rusnac, Ludmila 4262
Rusnac, Svetlana 3819
Rusu, Anatol 3950
Rusu, Antonina 4054
Rusu, Nicolae 4296
Rusu, Ştefan 3835
Rusu, Veaceslav 4207
Rusu, Veronica 4064

Tarlev, Vasile 3864
Taşcă, Mihai 4327
Tănase, Alexandru 4026, 4031-32
Tănase, Constantin 3870-71, 3922
Tănase, Victor 3904, 3923-24, 4014,
4056
Tărâţeanu, Vasile 3837
Tătaru, Teodora 4185
Tenshin, Okakura 56
Teslaru, Grigore 3855
Teslev, Anatol 3817
Timotin, Marina 3839
Toma, Sergiu 4209
Toma, Svetlana 4181-82
Tonu, Daniel 4033
Trifan, Călina 4293
Trofaila, Lidia 4114
Tudose, Vasile 4264

S
Sajin, Rodica 4133-34
Saka, Serafim 4307-08
Sandu, Maria 4117
Sava, Panfil 4085, 4208
Sănduţă, Galina 4086
Schlink, Bernhard 4274-75
Scutelniciuc, Ion 3801
Selin, Ana 3958
Serafim, Oana 3920
Silistraru, Mihail 4030
Sireţeanu, Ion 4087
Sîrbu, Ion 4030
Socor, Vladimir 3868, 3919-21, 3951
Soljeniţîn, Aleksandr 3832, 3836, 4269
Soltan, Petru 4297
Spătaru, Nicolae 4263
Steinhardt, Nicolae 4314
Stepanenco, Olga 4159
Stici, Ion 3804
Suceveanu, Natalia 4013
Sulac, Nicolae 4171

Ţ
Ţincler, Vladimir 3817
Ţurcanu, Alina 3943, 3981
Ţurcanu, Andrei 4283, 4298
U
Ungureanu, Laurenţia 4128
Ungureanu, Lidia 4090
Untilă, Olga 3805
Untilă, Veaceslav 3872, 3925, 3983
Untilov, Valentina 4091
Updike, John 4221
Urechean, Serafim 3834, 3840
Usaci, Doina 4115
Us, Vlad 4167

Ş

V

Şalaru, Anatol 3869
Şalaru, Vasile 4129
Şavga, Larisa 4055, 4088
Şoimu-Postolachi, Elena Porfirie 4325-26

Vacarciuc, Daniela 4092
Vakulovski, Mihail 4172
Varga, Gyorgy 3926
Varta, Ion 4306
Vartic, Andrei 3873-74, 3927, 4309
Vasilache, Vasile 4293, 4299
Vatamanu, Ion 4265
Velişco, Nadejda 4057
Venclova, Tomas 4272, 4311

T
Tabacu, Marius 4273
Talmaci, Victor 3959
Taraburcă, Dmitri 3961
185

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
Vicol, Mihai 3837
Vicol, Mircea 4128
Vicol, Sultana, Mihai 4266
Vidraşcu, Anatol 4148
Vieru, Boris 4217
Vieru, Grigore 3812, 4267
Vodă, Gheorghe 3875
Voitun, Aneta 4039
Volceanov, George 4221
Volosatîi, Boris 4093
Volniţchi, Igor 3983
Vrabie, Radu 3945
Vrednic, Nicu 4316

Г
Гараба, Иван 4122
Головатюк, Владимир 3820
Голуб, Александр 4173
Гончаров, Петр 3928
Гордиенко, Наталья 4174
Гречаная, Зинаида 3878
Гузнак, Валентин 4034
Д
Дашкевич, Анатолий 3929
Дорошенко, Анна 4132
Дочия, Фридон 3930

W

Ж

Watt, Sanda 4280

Жнецов, Виктор 3931
Журавский, Николай 4210

Z
Zatiers, Valdis 3900
Zbârciog, Vlad 4110, 4299
Zemllinschi, Galina 4094

З
Западинский, Роберт 3932
Запарожец, Виктор 4146

А

И

Абабий, Ион 4116
Абашкин, Геннадий 4152
Алимбаева, Зарина 4151
Андон, Виктор 4183
Антонович, Татьяна 4116

Ионко, Майя 4042, 4122
Ипатий, Л. А. 4104
К
Казакова, Раиса 4186-87
Казаку, Валерий 4123
Калак, Дмитрий 3992-94, 3997
Калараш, Владимир 4036
Каленик, Наталья 3994
Капнин, Борис 4036
Карасев, Вадим 3933
Катранжиу, Е. А. 4096
Киртока, Василий 4211
Коваленко, Ирина 3967, 3985, 4046
Кожокару, Игорь 4127
Кожокару, Мария 4100
Козма, Артур 3800
Коман, Александр 3976
Королева, Эльфрида 4186
Краевская, Ирина 4189
Купцов, Анатолий 4158

Б
Бажура, Федор 3984
Балаур, Юрий 4160
Балдович, Владимир 4161
Барбус, Л. Ф. 4095
Беликов, Игорь 3962
Ботезату, Мариана 3962
Боцан, Иорь 3876
Бурлаку, Дорел 4173
В
Варикаш, Галина 3820, 4155
Волкова, Марина 4099
Волницкий, Игорь 3876
Воронин, Владимир 3877

186

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Л

Рудик, Валерий 4130

Литовцева, Елена 4162
Ломборг, Бьорн 3995

С
Сакс, Джеффри Д. 3798
Самарцева, Альбина 4187
Святченко, Иван 4037
Семенова (Юдович), Юлия 3939
Семенова, Анна 3990
Сидоров, Дмитрий 4020, 4183
Силицкая, Наталья 3930
Сингер, Питер 3952
Синн, Ханс-Вернер 3999
Сливенко, Нелли 3799
Смешная, Татьяна 3976, 4152, 4156,
4158, 4211
Собор, Евгений 4183
Сорочану, Тудор 3880-81, 3938, 3940,
4034
Споялэ, Евгения 3799
Старуш, Денис 4042
Стиглиц, Джозеф 4000
Столяр, Ирина 4175
Суандарам, Джомо Кваме 3953
Суляк, Сергей 4176
Супрович, Кшиштоф 3940

М
Мазурян, Ирина 3954
Максемчук, Джон 3997
Маргелов, Михаил 3934
Мардарь, Ион 4270
Марина Волкова 4099
Маринчук, Аурел 4126
Марков, Сергей 4015
Маценко, Ирина 3988
Мащенко, Борис 4160
Мелека, Анна 4123
Мельничук, Орест 4127
Мигулина, Татьяна 4174, 4210
Муази, Доминик 3935
Мунтян, Михаил 4189-91
Мунтян, Юрий 3967
Мурин, Анатолий 4146
Н
Наниев, Александр 3803
Нантой, Оазу 3879
Немцова, Анна 3936
Носач, Е. И. 4097
Няга, Лариса 4175

Т
Такий, Александр 3968-69
Талпэ, Раду 4020
Толпинский, Геннадий 4099

П

У

Пантя, Валерий 4132
Пирожков, Сергей 3937-38
Повар, Юрий 4162
Погурского, Андрей 4035
Пулбере, Думитру 4016
Пушкуцэ, Серджиу 4019
Пушкэ, Федор 4140
Пытов, Анатолий 4212

Устюгова, Наталья 4140, 4153
Ф
Федяшин, Андрей 3941, 3977
Фельдштейн, Мартин 3996
Фергюсон, Найалл 3827
Филип, Павел 4156
Формузал, Михаил 3882
Фридон, Дочия 3930

Р
Рафиева, Л. О. 4098
Ройтбурд, Елена 4161
Рокар, Мишель 3947
Рубин, Нуриэль 3998

Х
Хаас, Ричард 4001
Холбан, Ион 3954
187

Cronică articolelor de gazetă Nr 8-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2008
Хынку, Аурелия 4100
Ц
Цеслюк, Владимир 3883
Цеслюк, Мария 4040
Ш
Шавга, Лариса 4058-59
Шалимов, Эдуард 3937
Швейкина, Ольга 3970
Шёлвинк, Йохан 3953
Шикирлийская, Марина 3971-73
Шлягун, Василий 4212
Штирбу, Владимир 4046
Шутка, Л. П. 4101
Ю
Юнко, Александра 4191
Юргенс, Игорь 4002
Я
Янчева, Анна 3974

188

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 8-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alianţa Moldova Noastră
Analytique Moldpresa
Capitala
Contrafort
Curierul ortodox
Dreptul
Eco
Făclia
Flux continuu : ed de vineri
Flux continuu. Anchetă
Flux continuu. Economic
Flux continuu. Sănătate
Flux continuu. Studentul
Glasul
Jurnal de Chişinău

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

189

Literatura şi arta
Moldova Suverană
Natura
Săptămâna
Sport plus
Timpul de dimineaţa
Univers Pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Независимая Молдова
Новое время
Экономическое обозрение

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 5
0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................. 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Management ................................ ................................ ................................ .... 6

02 Biblioteconomie ......................................................................................... 6
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 6
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 7

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 11
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.............................................. 11
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politică .................................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ ................................................................................ 14
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 17
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................... 18
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 19
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor
................................................................................................................. 22
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII............................................................... 23
51 Matematică .............................................................................................. 24
53 Fizică ....................................................................................................... 25
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 25
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 25
58 Botanică................................................................................................... 26
190

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 26
61 Medicină .................................................................................................. 26
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 28
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 29
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 32
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................. 32
73 Arte plastice ............................................................................................. 32
78 Muzică ..................................................................................................... 33
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 33
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 33
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 33
82 Literatură................................................................................................. 37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 46
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 46

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........... 46
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică................................ ................................ ........................ 46
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ ....................... 46
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 47

94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 47
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 8-2008 ................................ ....................... 53
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 8-2008 ................................ ....................... 58
Index de subiecte ................................ ................................ ................................ .. 60
Index de editori................................ ................................ ................................ ..... 63
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 64

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ..................................................... 65
191

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................ 65
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................... 65
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ................................ ...... 65
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ ............ 65
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 66
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ........... 71

02 Biblioteconomie ....................................................................................... 71
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ......... 72
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 72

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 72
1/14 Filozofie ................................................................................................ 72
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 72
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .................................................. 72
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 72
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................... 72
31 Statistică. Demografie. Sociologie........................................................... 73
32 Politică .................................................................................................... 73
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................... 73
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................ 76
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................ 80
36 asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................... 80
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 81
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................... 82
53 Fizică ....................................................................................................... 82
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 83
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................... 83
58 Botanică................................................................................................... 85
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 86

192

61 Medicină .................................................................................................. 86
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 96
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice................................................................................. 96
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 107
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 108
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţii ..................................................... 108
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 108
73 Arte plastice........................................................................................... 108
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 109
78 Muzică ................................................................................................... 109
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 109
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 110
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 110
82 Literatură............................................................................................... 111
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 113
93/94 Istorie................................................................................................ 113
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008 ............................. 114
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor, ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 8-2008 ................................ ................. 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 122
0 GENERALITĂŢI .............................................................................................. 122
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................. 122
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 122
006 Standardizare şi standarde................................ ................................ ............ 122
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ......... 122

02 Biblioteconomie ..................................................................................... 123
193

050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ....... 123
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 123

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................. 123
1/14 Filozofie .............................................................................................. 123
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ . 123

2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 124
23/28 Creştinism. Religie creştină .............................................................. 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 125
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................. 125
32 Politică .................................................................................................. 125
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................. 139
35 Administraţie publică. Artă militară ...................................................... 147
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 150
51 Matematică ............................................................................................ 157
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................. 157
57 Ştiinţe biologice ..................................................................................... 158
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 158
61 Medicină ................................................................................................ 158
62 Inginerie. Tehnică în general ................................ ................................ ......... 159

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole
şi ale vieţii sălbatice............................................................................... 160
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 160
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 161
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 162
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţie .................................................... 162
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................... 163

194

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini........................................................................ 163
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 163
78 Muzică ................................................................................................... 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 164
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 168
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 168
82 Literatură............................................................................................... 169
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 178
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 178

93/94 Istorie................................................................................................ 179
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 179
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ ................................ .... 179
94(498) Istoria României ................................ ................................ .................... 180
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 8-2008.............................. 181
Lista gazetelor ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
8-2008................................ ................................ ................................ ......... 189

195

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,40
Coli ed. 8,50
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 12/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md
ISSN_Moldova@mail.md

ISMN_Moldova@mail.md

WWW.BOOKCHAMBER.MD

Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26 B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

196

197

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful