ISSN 1857-0550

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,50
Coli ed. 9,32
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 12/2

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN_Moldova@mail.md
ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26 B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46

Nr 11
2007

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

CNCM
Chişinău 2007

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
224

NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National
Bibliography of
Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2007
Nr 11

23/28 Creştinism. Religie creştină............................................................................ 154
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................................... 155
31 Statistică. Demografie. Sociologie ...................................................................... 155
32 Politică................................................................................................................. 155
33 Economie. Ştiinţe economice.............................................................................. 167
34 Drept. Jurisprudenţă............................................................................................ 174
35 Administraţie publică. Artă militară...................................................................... 176
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale..................................................................... 179
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.......................................................... 180
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ............... 187
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................................ 187
50 Generalităţi despre ştiinţele pure ........................................................................ 187
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .......................................................................... 187
61 Medicină.............................................................................................................. 187
62 Inginerie. Tehnică în general............................................................................... 190
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice.............................................................................................................. 191
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ............................... 192
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................................. 192
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale............................... 193
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii........................................................................................ 193
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ..................................................................... 193
72 Arhitectură........................................................................................................... 193
73/76 Arte plastice. Arte decorative ......................................................................... 194
73 Arte plastice ........................................................................................................ 194
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................................... 194
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie................................................... 194
78 Muzică................................................................................................................. 194
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................197
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ............................................................................ 200
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie................... 200
82 Literatură ............................................................................................................ 201
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE.................................................................................... 207
93/94 Istorie ............................................................................................................. 207
94 Istorie generală. Istorie universală ...................................................................... 208
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2007 .................................211
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2007
...................................................................................................................................219

NBCM
Chişinău 2007
2

223

58 Botanică.................................................................................................................97
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................98
61 Medicină ................................................................................................................98
62 Inginerie. Tehnică în general ...............................................................................124
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ..............................................................................................................125
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................126
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ...............................126
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................127
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...............................128
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT......................................................................129
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ....................................................................................................129
72 Arhitectură ...........................................................................................................129
73/76 Arte plastice. Arte decorative..........................................................................129
73 Arte plastice.........................................................................................................129
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ...........................................................130
78 Muzică .................................................................................................................130
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport..................................................................131
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................131
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................131
82 Literatură .............................................................................................................132
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................137
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ...........................138
93/94 Istorie..............................................................................................................138
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................................138
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2007..................................140

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958
Apare lunar

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica
articolelor de revistă" Nr 11-2007..............................................................................150

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ...........................................................................151
0 GENERALITĂŢI...............................................................................................................151
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...........................................................151
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general...................................................................................151
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............................................151
005 Management ...............................................................................................................151
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.........................................................................................151

2007
Nr 11

02 Biblioteconomie ...................................................................................................152
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee .....152
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii...................................................................152
070 Ziaristică. Presă...........................................................................................................152

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.................................................................................................153
1/14 Filozofie ............................................................................................................153
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...........................................................153
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................154
222

CNCM
Chişinău 2007
3

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................43
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.............................................................................. 45
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..................... 45
82 Literatură ............................................................................................................... 49
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE...................................................................................... 60

Alcătuitori : Claudia BÂGU
Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

908 Monografii ale localităţilor..............................................................................................60

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................. 60
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică.......................................................................................................................60

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

93/94 Istorie ............................................................................................................... 60
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 60
Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 11-2007 .....................................................................68
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2007 .......................................................................74

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ........................................................................... 76
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................ 76
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................. 76
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Rec. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă; design : Renata
Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2007 (Valinex SA). – ISSN 18570550
Nr 11, 2007. – 2007. – 215 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.
015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2007

4

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.....................................................................................76
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor..............................................76
005 Management .................................................................................................................76
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ...........................................................................................77

02 Biblioteconomie..................................................................................................... 77
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee ...... 77
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.....................................................................77
069 Muzee............................................................................................................................77
070 Ziaristică. Presă.............................................................................................................77

09 Manuscrise. Bibliofilie............................................................................................ 78
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................78
1/14 Filozofie.............................................................................................................. 78
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică.............................................................. 78
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................................... 78
23/28 Creştinism. Religie creştină.............................................................................. 78
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................................. 78
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................................. 78
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................ 79
32 Politică................................................................................................................... 80
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................................ 81
34 Drept. Jurisprudenţă.............................................................................................. 85
35 Administraţie publică. Artă militară........................................................................ 89
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale....................................................................... 90
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber............................................................ 91
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor ................. 95
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................................. 96
53 Fizică..................................................................................................................... 96
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ....................................................................... 97
221

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ..................................................................................................................5
0 GENERALITĂŢI...................................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...............................................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general.......................................................................................5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................................................6
005 Management ...................................................................................................................7
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.............................................................................................7

01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................................8
02 Biblioteconomie .......................................................................................................9
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee .........9
069 Muzee..............................................................................................................................9
070 Ziaristică. Presă.............................................................................................................10

08 Poligrafii. Lucrări colective.....................................................................................10
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE...................................................................................................13
2 RELIGIE. TEOLOGIE .........................................................................................................14
22 Biblia......................................................................................................................14
23/28 Creştinism. Religie creştină ..............................................................................14
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................14
31 Statistică. Demografie. Sociologie.........................................................................14
32 Politică ...................................................................................................................16
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................17
34 Drept. Jurisprudenţă ..............................................................................................20
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................................24
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................................25
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................27
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor..................31
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII...................................................................................32
51 Matematică ............................................................................................................32
53 Fizică .....................................................................................................................32
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................................33
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................34
57 Ştiinţe biologice .....................................................................................................34
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................................35
61 Medicină ................................................................................................................35
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................38
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................39
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ......................................40
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................................41
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT........................................................................42
72 Arhitectură .............................................................................................................42
73 Arte plastice...........................................................................................................42
220

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2007
NR 11
(2124-2414)

NOVEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2124. Coşciug, Angela
Introducere în cercetarea ştiinţifică : (domeniile Lingvistică, Ştiinţă literară, Glotodidactică) : Ghid metodologic cu exerciţii de aplicare şi consolidare / Angela Coşciug; Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Lb. şi Lit. Străine. Catedra Filologie Fr. – Bălţi : Presa
univ. bălţeană, 2007. – 21 cm.
Vol. 1, Partea 1-a : Indicaţii metodologice şi anexe. – 2007. – 83 p. : tab. – ISBN
9975-931-97-9 (eronat) : 50 ex. – [2007-2355]
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologie.
001.81:378.2

2125. Vol. 1, Partea a 2-a : Indicaţii metodologice şi anexe. – 2007. – 75 p. : tab.
– ISBN 9975-931-97-9 (eronat) : 50 ex. – [2007-2356]
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologie.
001.81:378.2

2126. Vol. 2, Partea 1-a : Exerciţii de aplicare şi consolidare. – 2007. – 111 p. :
tab. – Texte : lb. rom., fr. – ISBN 9975-931-97-9 (eronat) : 50 ex. – [2007-2358]
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologie.
001.81:378.2

2127. Vol. 2, Partea a 2-a : Exerciţii de aplicare şi consolidare. – 2007. – 111 p. :
tab. – Texte : lb. rom., rusă, fr. – ISBN 9975-931-97-9 (eronat) : 50 ex. – [2007-2357]
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Metodologie.
001.81:378.2

2128. Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova … : (Ind. alfabetic) / Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Rep. Moldova; alcăt. : Petru
Racu, …; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.),.... – Ch. : AGEPI, 2007. – 29 cm. – ISBN
978-9975-9583-5-6
…1994-2006. – 2007. – 208 p. : tab. – ISBN 978-9975-9583-8-7 : 100 ex. –
[2007-2324]
5

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Brevete de invenţie – Republica Moldova – Titulari. 2. Titularii brevetelor de
invenţie – Republica Moldova.

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 11-2007

001.815+347.77(478)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2129. Arnaut, Vsevolod
Iniţiere în C prin exemple : [limbajul C : pentru uzul studenţilor] / Vsevolod Arnaut;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Matematică şi Informatică. Catedra Informatica Aplicată.
– Ch. : CEP USM, 2007. – 202 p. : scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 201 (10 tit.)
ISBN 978-9975-70-179-2
50 ex. – [2007-2170]
- - 1. Limbajul de programare C.
004.43(075.8)

2130. Berzan, Ştefan
Limbajul de Programare C. Laborator de programare : Culeg. de probleme pentru
orele practice şi de lab. la cursul "Programarea calculatoarelor" : (pentru studenţii Fac. "Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică") / Ştefan Berzan; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Fac. "Cibernetică, Statistică şi Informatică Econ.". Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică". – Ch. : ASEM, 2007. – 119, [1] p.; 29 cm.
Bibliogr. p. 119 (16 tit.)
ISBN 978-9975-75-213-8
300 ex. – [2007-2216]
- - 1. Limbajul de programare C – Culegere de probleme.
004.43(076.5)

2131. Lupan, Oleg
Baze de date : Îndrumar metodic pentru lucr. de lab. / Oleg Lupan; red. resp. :
Victor Şontea; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
Catedra Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare. – Ch. : UTM, 2007. – 75 p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Aut este indicat pe vs. f. de tit.
100 ex. – [2007-2332]
- - 1. Baze de date (informatică).

1.

Alianţa Moldova Noastră

21. Săptămâna

2.

Capitala

22. Sport plus

3.

Comunistul

23. Timpul de dimineaţă

4.

Curierul ortodox

24. Univers pedagogic pro

5.

Democraţia

25. Vocea poporului

6.

Dezvoltarea

26. Ziarul de gardă

7.

Dreptul

27. Альянс Moldova Noastră

8.

Dreptul meu

28. Analytique Moldpresa

9.

Eco

29. Голос народа

10. Făclia

30. Деловая Молдова

11. Florile dalbe

31. Кишиневские новости

12. Flux continuu: cotid. naţ.

32. Кишиневский обозреватель

13. Flux continuu: ed. de vineri

33. Коммерсант plus

14. Glasul naţiunii

34. Коммунист

15. Jurnal de Chişinău

35. Молдавские ведомости

16. Integrarea europeană, pas cu pas

36. Независимая Молдова

(Noiemb.)

37. Новое время

17. Literatura şi arta

38. Право

18. Moldova suverană

39. Столица = Capitala

19. Natura

40. Экономическое обозрение

20. Pro farmacia (Noiemb.-Dec.)

004.6(076.5)

2132. Popov, Lidia
Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la
disciplina "Tehnologii informaţionale de comunicare" : Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 2000 Professional : Pentru studenţii Fac. "Econ. şi Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie" / Lidia Popov; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Fac. Tehn., Fizică, Matematică şi Informatică. Catedra Electronică şi Informatică. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007. –
119 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 119 (9 tit.)
6

219

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Ройтбурд, Елена 5711
Рязанов, Эльдар 5792

Фурман, Дмитрий 5434
Х

С

Хачатурян, Рафаэле 5745
Худичек, Ижи 5502

Светлова, Анна 5750
Святченко, Иван 5537
Семенова (Юдович), Юлия 5479
Сергеев, Георгий 5897
Сидоров, Дмитрий 5460, 5588-89, 5783
Силицкая, Hаталья 5456, 5608
Сима, Георгий 5433, 5484
Сичинский, Александр 5589
Соловьева, Татьяна 5670
Спыну, Константин 5711
Старовойтов, Андрей 5515
Степанова, Татьяна 5806, 5808
Стиглиц, Джозеф 5564
Стратулат, Ион 5608
Стрезева, Анна 5784
Стырча, Мариан 5784, 5808
Сырбу, Андрей 5819
Сырги, Серджиу 5559

Ц
Цуркан, Наталья 5736
Цэрнэ, Андрей 5435
Ч
Чеботарь, Наталья 5817
Челакова, Ольга 5677
Чертан, Сержиу 5621
Чиботару, Михаил 5537, 5538
Чмиль, Андрей 5820
Чобану, Лариса 5354
Чобану, Нелли 5787
Ш
Шалберова, Светлана 5727
Шикирлийская, Марина 5566, 5742
Шикирлийская, Татьяна 5534, 5557, 5925
Шимановская, Людмила 5621

Т
Такий, Александр 5536
Таран, Ангелина 5746-47
Тарнакин, Владимир 5670, 5670
Тира, Оля 5786
Тодорашко, Евгения 5809
Толс, Мартинш 5560
Торня, Нелли 5893
Тригазис, Панос 5485
Тулбуре, Алексей 5480
Тхоров, Александр 5516

Ю
Юнко, Александра 5809
Я
Яновский, Кирилл 5670
Яночко, Яно 5502
Янчева, Анна 5538, 5559

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9555-5-3
100 ex. – [2007-2351]
- - 1. Sisteme de operare (informatică).
004.451(076.5)

2133. Ţurcanu, Dinu
Software în sisteme de comutaţie : Ciclu de prelegeri / Dinu Ţurcanu; red. resp. :
Pavel Nistriuc; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra
Sisteme Optoelectronice. – Ch. : UTM, 2007. – 20 cm.
Partea întâi. – 2007. – 71, [2] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. p. 71 (8 tit.) : 100 ex. – [2007-2333]
- - 1. Software – Sisteme de comutaţie.
004.4(075)

2134. Ţurcanu, Dinu
Tehnologii informaţionale : Ciclu de prelegeri / Dinu Ţurcanu; red. resp. : Pavel
Nistriuc; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Radioelectronică şi Telecomunicaţii. Catedra Sisteme
Optoelectronice. – Ch. : UTM, 2007. – 20 cm.
Partea întâi. – 2007. – 87 p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.
p. 85 (9 tit.) : 100 ex. – [2007-2333]
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004(075)

005 Management
2135. Borcoman, Raisa
Corespondenţă economică şi juridică : [pentru uzul studenţilor] / Raisa Borcoman;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 425, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 424-425 (29 tit.)
ISBN 978-9975-75-238-1
500 ex. – [2007-2209]
- - 1. Corespondenţă (de birou) – Economie – Drept.
005.912:82-6(075.8)

У

2136. Secretar : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Lidia Spinei, …; experţi : L. Dumbrava, … . – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 152 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Profesia)
Apare cu sprijinul financ. al Foundation Liechtenstein development service
ISBN 978-9975-69-908-2
[2007-2146]
- - 1. Secretariat.

Узун, Елена 5780, 5785, 5805, 5807
Узун, Наталья 5401, 5457, 5610
Урекяну, Анатол 5481
Устиян, Иван 5504-06
Устурой, Николай 5607
Устюгова, Наталья 5609, 5732
Ф

005.9(075)

Фелпса, Э. 5504
Филимон, Георгий 5732
Фомин, Игорь 5716
Формузал, Михаил 5610
Форос, Валентин 5611
Фридмэн, Роман 5565

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2137. Aniversări culturale... : [anuar] / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă";
alcăt. : Lilia Tcaci, …; resp. de ed. : Claudia Balaban. – Ch. : Pontos, 2007. – 20 cm.
218

7

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

...2008. – 2007. – 179, [1] p. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – ISBN 978-9975102-51-3 : 500 ex. – [2007-2199]
- - 1. Aniversări culturale, 2008. 2. Cultură – Aniversări, 2008.
008(058)

2138. Бенгельсдорф, Серго
Жизнь в еврейской культуре : [cб. ст.] / Серго Бенгельсдорф. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2007. – 328 p. : fot., [12] p. fot. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-9665-6-6 (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-2240]
- - 1. Cultură – Evrei (rusă). 2. Evrei – Cultură (rusă).
008(=411.16)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2139. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muz. Publicaţii artă plastică. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, ...; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă; des. : Renata
Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550
Nr 6, 2007. – 2007. – 333 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
[2007-2115]
015(478)

2140. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :
Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova; alcăt. : Claudia Bâgu, ...; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă; des. : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2007 (Tipogr. "Valinex"
SA). – 20 cm. – ISSN 1875-0550
Nr 7, 2007. – 2007. – 158 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. –
[2007-2195]
015(478)

2141. Nr 8, 2007. – 2007. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2007-2196]
015(478)

2142. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM
/ Univ. Agrară de Stat din Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Ecaterina Madan. – Ch. :
S. n., 2007 (Centrul Ed. al UASM). – 21 cm. – (Ser. : "Publ. ale cadrelor didactice şi şt. ale
UASM")
Vol. 4 : Fac. "Mecanizarea şi automatizarea agriculturii" : (an. 1965-1995). – 2007.
– 308 p. – ISBN 9975-9855-6-4 (eronat) : 10 ex. – [2007-2137]
- - 1. Mecanizarea agriculturii – Indici bibliografici.
016:[378.663+631.3]

8

Горинчой, Георге 5740
Греку, Санду 5806
Гроссу, Петр 5607
Гудумак, Ева 5725
Гурбэ, Лилия 5587
Гуцу, Владимир 5697

Кузьмин, Валерий 5457
Кушнир, Анатолие 5719
Кушниренко, Виктор 5893
Кышлару, Анатолий 5737
Л
Леонард, Марк 5458
Леони, Бруно 5570
Леукэ, Георгий 5478
Лупу, Мариан 5432
Любимов, Никита 5717

Д
Дашкевич, Анатолий 5455
Дашков, Петр 5719
Дедов, Александр 5816
Димитрович, Маша 5817
Додон, Игорь 5555
Дойна, Аурика 5533
Дроздов, Андрей 5710
Дубоссарский, Борис 5782

М
Максименко, Ольга 5534
Маланчук, Ирина 5632
Мардарь, Ион 5889-91
Межуев, Вадим 5503
Мелека, Анна 5632, 5725
Микулец, Лариса 5479
Мингарди, Альберто 5570
Милях, Александр 5892
Моисеев, Сергей 5459
Мэйнард, Эндрю Д. 5346

Е
Емельянова, Ольга 5611
Ж
Жумабаев, Амангельды 5456
З

Н

Замуруев, Сергей 5736, 5740
Зарбаилова, Наталья 5726
Зенченко, Екатерина 5781, 5787

Нагнибеда-Твердохлеб, Татьяна 5676
Никитина, Влада 5731

И

О

Илиуц, Мария 5781
Ионко, Майя 5676
Иоффе, Г. 5367
Ипполитова, Ольга 5697
Иртышова, Ирина 5720, 5737
Исаев, Александр 5480, 5483

Ординат, Наталья 5554, 5608
П
Павлов, Родион 5748
Панченко, Анатолий 5720
Папанов, Анатолий 5793
Панчук, Василий 5514
Пашкан, Марианна 5743
Петиш, Константин 5556
Пожар, Сергей 5782
Попеску, Нику 5458
Попов, Алексей 5820
Попов, Руслан 5588
Попович, Александр 5818
Попович, Светлана 5722
Постикэ, Мария 5728
Пуй, Елена 5535

К
Казакова, Раиса 5784
Калак, Дмитрий 5569
Калякин, Сергей 5502
Кара-Мурза, Сергей 5368
Карауш, Юрий 5727
Кетрару, Николай 5897
Коваленко, Ирина 5533, 5555
Козуб, Александру 5807
Колун, Марчел 5571
Косарев, Валерий 5389-90, 5501
Косс, Александр 5748
Кропанцева, Татьяна 5560
Круз, Уэйн 5570

Р
Раду, Дарья 5783
Рашков, Петр 5745
217

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Tâltu, Ana 5511
Teleucă, Victor 5871, 5875
Teodorescu, Filip 5453-54
Tetelea, Margareta 5779
Tofan, Eugenia 5581, 5585-86
Toma, Vasile 5872
Tomşa, Natalia 5647
Tonu, Elena 5770
Topîrceanu, George 5839
Trifăuţan, Mihai 5664
Trofăilă, Vasile 5708, 5708
Tudor, Lucica 5400
Tulbure, Alexei 5473
Turea, Larisa 5804
Turuta, Călin 5873
Tverdohleb, Tatiana 5630

Voitun, Aneta 5706
Voronin, Vladimir 5431, 5461-62, 5464, 5468,
5474-76, 5904
Vrednic, Nicu 5627, 5702
Z
Zamura, Elena 5408
Zbârciog, Vlad 5888
А
Абабий, Ион 5709
Амбарцумян, Агаси 5752
Андон, Виктор 5792-93
Анищенко, Лаврентий 5816
Антонович, Татьяна 5620, 5714
Антосий, Владимир 5552
Арутюнова, Елена 5677

Ţ

Б
Ţap, Iurie 5605
Ţopa, Efimia 5885
Ţopa, Tudor 5876
Ţurcanu, Alina 5437, 5444, 5454, 5494, 5530,
5543, 5550
Ţurcanu, Igor 5380, 5931
Ţurcanu, Lidia 5417, 5606
Ţurcanu, Victor 5530
Ţuţea, Petre 5366

Бажура, Федор 5553
Банару, Максим 5818
Баторский, Олег 5815
Бодиштяну, Валентин 5744
Босенко, Григорий 5751, 5752
Ботнару, Виктор 5780
Ботнарь, Александра 5609
Брума, Октавиан 5532
Буга, Лариса 5512
Бурдила, Иван 5554
Бучковская, Лариса 5731

U
Untilă, Veaceslav 5429-30
Urechean, Serafim 5500, 5517, 5618
Ursu, Andrei 5734
Ursu, Silvia 5760
Ursul, Ala 5591

В
Ватаман, Элеонора 5717
Вашина, Марина 5354
Веверица, Лариса 5608
Великого, Петра 5505
Вискалов, Александр 5382, 5388
Власова, Ольга 5726, 5728
Волницкий, Игорь 5587
Воронин, Владимир 5477
Вулфенсон, Джеймс 5568
Вуткэрэу, Петру 5805

V
Vacarciuc, Mariana 5648
Vakulovski, Mihail 5758, 5764, 5801, 5832,
5840
Varta, Ion 5629, 5931
Vartic, Andrei 5381, 5901
Vatamanu, Leontina 5791
Vântu, Anatol 5831
Vârtosu, Valentin 5753
Verdeş, Eudochia 5659
Vidraşcu, Valentina 5754
Vieru, Boris 5896
Vieru, Nicolae 5874, 5877
Vieru, Vasile 5928
Vişniec, Matei 5631

Г
Галбен, Андрей 5900
Гачкевич, Григорием 5532
Георгиу, Натальи 5725
Гикавый, Виктор 5714
Глазова, Татьяна 5513, 5515
Голдберг, Майкл Д. 5565
216

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2143. Cărţi cu dedicaţii : (în col. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu") / Bibl. Mun. "B. P.
Hasdeu". Centrul de Inform. şi Doc. Chişinău; alcăt. : Claudia Tricolici; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 353 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-66-011-2
500 ex. – [2007-2244]
- - 1. Cărţi cu dedicaţii şi autografe – Cataloage.
019.9+099.3

2144. Cărţi rare din colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic :
Cat. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Informaţional Biblioteconomic; alcăt. : Victoria
Corcodel, Natalia Ghimpu; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă;
ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 64 p.; 21 cm. – (Col. "Patrimoniu";
Fasc. 1)
ISBN 978-9975-101-00-4
50 ex. – [2007-2144]
- - 1. Cărţi rare – Indici bibliografici.
016:09

02 BIBLIOTECONOMIE
2145. Codex DIB : [Dep. Informaţional Biblioteconomic] : la 1 octombrie 2007 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Informaţional Biblioteconomic; echipa de lucru :
Ludmila Corghenci, …; dir. publ. : Andrei Galben. – Ch. : ULIM, 2007. – 71 p. : scheme, tab.;
30 cm. – (Col. "Canonis"; Fasc. 1)
ISBN 978-9975-101-08-0
50 ex. – [2007-2145]
- - 1. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM – Documente reglementare.
027.7:378.4(478)(094)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MUZEE

2146. "Madame Butterfly", concurs intern. (9; 2007; Chişinău). Concursul Internaţional "Madame Butterfly" = The Worldwide "Madame Butterfly", competition, ed. a 9-a,
Chişinău, Rep. Moldova, 16-22 sept. 2007. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
32 p. : il. color; 30 cm.
Antetit. : Min. Culturii şi Turismului, Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Fundaţia "Madame Butterfly", … . – Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financ. al
Moldova Agroindbank, Agenţiei de publicitate "Standart", Capitoles Lux, …
[2007-2136]
- - 1. Festivaluri – Muzică de operă.
06.078:782=135.1=111

069 Muzee
2147. Postică, Gheorghe
9

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Orheiul Vechi : Complex muzeal sub cerul liber. Vatră de civilizaţii străvechi şi istorie milenară : ghid turistic / Gheorghe Postică; h., fot. de aut. – Ch. : Complexul muzeal
"Orheiul Vechi", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : fot. color; 15 x 21 cm.
[2007-2341]
- - 1. Orheiul Vechi – Republica Moldova – Complex muzeal – Ghiduri.
069(478)(036)

070 Ziaristică. Presă
2148. Димитрова, Л. И.
Газетный очерк в русской журналистике Молдовы 80-90 годов XX века : [pentru uzul studenţilor] / Л. И. Димитрова; отв. ред. В. И. Тудосе; Славян. Ун-т Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 58 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 57 (24 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-68-057-8
20 ex. – [2007-2322]
- - 1. Ziaristică – Istoria literaturii ruse din Republica Moldova (rusă).
070:821.161.1(478).09(091)(075.8)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2149. Conferinţa ştiinţifică studenţească : dedicată jubileului de 60 de ani de la
fondarea USM, 17-20 apr. 2006 : Rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. :
Svetlana Gaţcan, ... – Ch. : CEP USM, 2006. – 223 p. : fig., tab.; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-70-637-7
250 ex. – [2007-2296]
082+378.4(478)=135.1=161.1

2150. Славянский ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского университета
: 10-летию Слав. ун-та посвящается / Слав. ун-т Респ. Молдова; редкол. : Л. Г. Чумак
(отв. ред.), ...; пер. на англ. яз. О. Н. Бучкова. – К. : Слав. ун-т, 2007 (Tipogr. "Valinex"
SA). – 20 cm. – ISBN 978-9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X
Вып. 13. – 2007. – 211 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – ISBN 978-9975-68-047-9 : 80 ex. – [2007-2103]
082+378.4(478)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

2151. Animale : carte de colorat. – Ch. : "Sibis-Grafica" SRL, 2007. – [16] p. : il.,
il. color; 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9559-4-2
5000 ex. – [2007-2128]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

Popa, Ana 5529
Popa, Iulius 5828
Popa, Radu 5497
Popa, Stela 5739
Popa, Vitalie 5348
Popovschi, Valeriu 5922
Popuşoi, Liliana 5739, 5778, 5798
Porubin, Natalia 5698
Praporşcic, Sergiu 5387, 5422
Preoteasa, Svetlana 5628
Proca, Ion 5867, 5886
Procop, Galina 5666
Prodan, Andrei 5493, 5811
Puşcaşu, Iurie 5645
Puşcaşu, Victoria 5645

Său, Victor 5604
Sârbu, Antonina 5756
Sârbu, Veaceslav 5757
Scotigor, Gheorghe 5718
Secăreanu, Ştefan 5499
Selin, Ana 5510
Severovan, Mihai 5531
Silistraru, Mihail 5551
Singer, Peter 5450
Slutu-Grama, Claudia 5884
Smirnoff, Codrin V. 5374
Socor, Vladimir 5399, 5423, 5451
Soltan, Petru 5693, 5824
Soroceanu, Parascovia 5668
Sovetov, Pavel 5899
Spătaru, Tudor 5424-25
Spirache, Gabriela 5749
Staci, Gheorghe 5612
Stârcea, Eugenia 5931
Starciuc, Mariana 5803
Stas, Ana 5724
Steinhard, Nicolae 5373
Steinmeier, Frank-Walter 5452
Stepanenco, Olga 5757, 5761
Stepaniuc, Victor 5471, 5646
Stoica, Ion 5408, 5517
Stolear, Zinovii 5776
Strâmbeanu, Andrei 5834
Strelciuc, Ioan 5617
Strungaru, Ariadna 5572
Suceveanu, Arcadie 5882
Suruceanu, Ion 5777
Susarenco, Gheorghe 5426

R
Radu, Anastasia 5703
Radu, Doina 5675
Railean, Diana 5923
Raileanu, Anatol 5658, 5692
Raţă, Ion 5760
Raţă, Mariana 5525
Răcilă, Natalia 5664
Rădăuţan, Sergiu 5691
Răileanu, Gheorghe 5602
Răutu, Colea 5789
Reazanov, Eldar 5790
Reniţă, Alecu 5829
Rilke, Rainer Maria 5833
Robu, Ion 5814
Rogac, R. 5352-53
Roibu, Nicolae 5394, 5511, 5707, 5755, 5762,
5769
Roman, Alexandru 5694
Roman, Mihail 5868
Roşca, Agnesa 5869
Roşca, Dan 5763
Roşca, Iurie 5449, 5470, 5498, 5629
Roşca, Ludmila 5364
Roşca, Nicolae 5763
Roşca, Sergiu 5363, 5365
Roşca, Timofei 5887
Roşca, Virginia 5729
Roşcovan, Mihai 5603
Rusnac, Gheorghe 5696
Rusu, Alina 5666
Rusu, Tudor 5357, 5695-96

Ş
Şapoval, Gheorghe 5681
Şeican, Valeria 5931
Şeicaru, Vasile 5778
Şerpu, Valentina 5629
Şoimaru, Vasile 5927
Ştefârţă, Sorina 5898
T
Tamazlâcaru, Elena 5393, 5425, 5472
Tăbârţă, Ion 5524
Tănase, Alexandru 5427, 5580
Tănase, Constantin 5361, 5428, 5830
Tănase, Victor 5471
Tărâţă, Marius 5378
Tărîţă, Orest 5370

S
10

Sărătilă, Vlad 5664, 5870
215

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Lungu, Ion 5430
Lungu, Victoria 5772
Lungu-Ploaie, Raisa 5861
Lupan, Natalia 5575, 5585
Lupuşor, Tamara 5355, 5704

Muzicescu, Gavriil 5775
N
Nagacevschi, Igor 5921
Nantoi, Oazu 5531
Nazaria, Sergiu 5469
Nechit, Irina 5797, 5879
Negru, Nicolae 5420, 5447
Negruţă, Veaceslav 5518, 5550
Nemerenco, Valeriu 5572, 5600
Nicolenco, Olga 5577-79

M
Macapagal Arroyo, Gloria 5578
Mahu, Rodica 5773
Malcoci, Iulia 5662
Maleş, Doina 5523, 5592-93
Maleş, Petru 5546
Manea, Mihai 5365
Manole, Ion 5418
Marcu, Tatiana 5526, 5741
Marin, Dumitru 5355
Marin, Gheorghe 5360
Marinciuc, Aurel 5626, 5691, 5918
Marinescu, Marian-Jean 5446
Martin, Vasile 5542, 5547-48, 5561
Matcin, Gheorghe 5888
Matcovschi, Dumitru 5419, 5862-63, 5880
Mathisen, Johan 5562
Mânăscurtă, Ioan (trad.) 5417, 5763, 5767
Mândâcanu, Valentin 5903
Mândâcanu, Virgil 5625
Mereuţă (Grigoriev), Vera 5803
Mihail, Viorel 5495, 5882
Mihailescu, Constantin 5627
Mihăilă, Vlad 5378
Mihăilescu, Constantin 5702
Mihăilescu, Cristian 5801
Mihnea, Paul 5833
Mîndîcanu, Virgil 5377
Mîndrişor, Eleonora 5664
Mîndru, Ala 5663
Mocan, Efrosinia 5661
Mocanu, Tudor 5510
Moldovanu, Vasile 5919
Moraru, Alexandru 5920
Moraru, Haralambie 5864
Moraru, Maria 5664
Moraru, Silvia 5821
Mudrea, Andrei 5755
Munteanu, Ioana 5351
Muraru, Elena 5692
Muravschi, Alexandru 5549
Muruianu, Ion 5576
Muscalu, Grigore 5664
Musteaţă, Traian 5810
Muşuc, Eduard 5527, 5599

O
O’Neill, Luis 5448
Obreja, Efim 5584
Odoleanu, Vasile 5661
Olaru, Angelina 5349, 5383, 5615, 5751, 5753,
5759, 5791, 5794, 5797, 5908
Onilă, Tatiana 5661
Osoianu, Valentina 5664
Ostapciuc, E. 5528
Ostaş, Olga 5661
P
Paladi, Gheorghe 5921
Paladi, Ion 5774
Paladi, Mihail 5509
Palahniuk, Chuck 5832
Palladi, Tudor 5883-84
Panţa, Svetlana 5699
Parasca, Vasile 5531
Paşa, Argentina 5664
Pavliuc, Victor 5508, 5551
Pavlov, Valerii 5531, 5601
Păduraru, Pavel 5400, 5799, 5895
Păsat, Dumitru 5363-64
Pătraciu, Dan 5469
Pânzaru, Galina 5522, 5749
Pecican, Ovidiu 5398
Pereteatcu, Tamara 5356
Petrea, George 5865
Petrov, Andrei 5776
Petrova, Tatiana 5713
Pîslaru, Natalia 5665, 5679
Plagov, Vasile 5525
Platica, Aurelia 5644
Pleşca, Lidia 5680, 5866
Pohilă, Vlad 5823, 5841
Poiată, Petru 5379, 5417, 5598, 5606, 5931
Pojar, Serghei 5775, 5802
Pop, Valentina 5443
214

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2152. Flori : carte de colorat. – Ch. : "Sibis-Grafica" SRL, 2007. – [16] p. : il., il.
color; 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9559-0-4
1000 ex. – [2007-2125]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2153. Fructe : carte de colorat. – Ch. : "Sibis-Grafica" SRL, 2007. – [16] p. : il., il.
color.; 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9559-1-1
1000 ex. – [2007-2126]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2154. Gabie : Carte de colorat / des. : Alina Palanciuc, Elena Leşco. – Ch. : "MediaMagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – [12] p.; 30 cm. – (Cod 5GB 001)
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-73-140-9
1000 ex. – [2007-2212]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2155. Gabie : Carte de colorat / des. : Alina Palanciuc; Elena Leşco. – Ch. :
"MediaMagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 12 p.; 30 cm. – (Cod 5GB 002)
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-73-141-6
1000 ex. – [2007-2213]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2156. Gabie : Carte de colorat / des. : Alina Palanciuc, Elena Leşco. – Ch. : "MediaMagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 12 p.; 30 cm. – (Cod 5GB 003)
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-73-144-7
1000 ex. – [2007-2214]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2157. Gabie : Carte de colorat / des. : Alina Palanciuc, Elena Leşco. – Ch. : "MediaMagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 12 p.; 30 cm. – (Cod 5GB 004)
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-73-145-4
1000 ex. – [2007-2215]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
11

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2158. Imagini magice în mişcare = Волшебные движущиеся картинки : iluzii
optice animate. – Ch. : "MediaMagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Monarh"). – [32] p.; 10x15
cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-73-143-0
1000 ex. – [2007-2239]
087.5=135.1=161.1

2159. Învăţăm scăderea colorând : [carte de colorat] / texte : Ecaterina Macaria,
Lilian Popuşoi; prez. graf. : Rodica Zmeu. – Ch. : "Savronis" SRL, 2007 ("Sibis-Grafica"
SRL). – [15] p. : il., il. color; 30 cm. – (Învăţăm să scădem / concepţia ser. : Ion Buza)
ISBN 978-9975-9673-5-8
10000 ex. – [2007-2122]
- - 1. Cărţi de colorat
087.5

2160. Legume : carte de colorat. – Ch. : "Sibis-Grafica" SRL, 2007. – [16] p. : il.,
il. color; 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9559-5-9
5000 ex. – [2007-2129]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2161. Păsări : carte de colorat. – Ch. : "Sibis-Grafica" SRL, 2007. – [16] p. : il., il.
color; 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9559-3-5
5000 ex. – [2007-2127]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2162. Postolache, Gheorghe
Australia : carte puzzle / Gheorghe Postolache; pict. : Eugen Verebceanu. – Ch. :
Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – [12] p. : il. color. – 20 cm. – (Ser. "Fauna
continentelor")
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9754-1-4 (în cop. tare)
5000 ex. – [2007-2247]
087.5

2163. Rase de câini : carte-puzzle : Colorează imaginea de sub puzzle / texte :
Gheorghe Postolache; concepţia : Ion Buza; prez. graf. : Ion Buza. – Ch. : "Savronis" SRL,
2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [12] p. : il. color; 21 x 23 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9673-7-2 (în cop. tare)
12

Furdui, Galina 5768
Furdui, T. 5825
Fuştei, Nicolae 5375

H
Hadârcă, Ion 5827
Hadârcă, Natalia 5527, 5597, 5604, 5680, 5823
Hanganu, Ion 5362
Hazin, Mihail 5834
Hârjău, Victor 5730
Hîncu, Ion 5549
Hurskainen, Wilma 5756

G
Gagor, Franciszek 5443
Galben, Andrei 5899
Gamanjii, Alexandru 5567
Gamarţ, Alexandru 5790
Gandrabur, Aliona 5639
Ganea, Elena 5590, 5613
Garaz, Mihail 5883
Gavriliuc, Eugen 5721
Găină, B. 5825
Gheorghiţă, Nadina 5384, 5600, 5616, 5768,
5771-72
Gheorghiţă, Ştefan 7506
Gheorghiu, Natalia 5724
Gherasim, Arcadie 5396
Gherman, Timofei 5510
Gheţău, Vasile 5383
Ghimpu, Mihai 5525
Gluh, Ilie 5493
Godea, Mihai 5494
Goian, Ion 5693
Golubenco, Maria 5397
Goncear, Silvia 5769
Goreanu, Veaceslav 5376
Gorodenco, Anatolie 5542
Goşu, Armand 5407
Gotici, Nina 5640
Gotişan, Iurie 5518
Grajevskaia, Valentina 5595
Grappini, Maria 5444
Grecu, Sandu 5799
Grigorciuc, Pavel 5482
Griniuc, Maria 5729
Grossu, Sergiu 5911-12
Grosu, Aneta 5418
Grosu, Nicolae 5377
Grosu, Vladimir 5573-74
Gudumac, Anatol 5596
Gudumac, Eva 5724
Gudumac, Ion 5525
Gulpa, L. 5657
Gumovschi, Andrei 5733, 5735
Guţu, Ana 5690
Guţu, Ion 5517
Guţuţui, Veaceslav 5597

I
Iachim, Ion 5623, 5669, 5681
Iacubiţchi, Ludmila 5641
Ichim, Anatol 5658
Ioniţă, Veaceslav 5543
Iov, Dimitrie 5838
Isaev, Alexandr 5473
Istrati, Toma 5860
Iurcovschi, Nicolae 5598
Iutiş, Vadim 5596
Ivlev, Ana 5659-60
J
Jihnson Sirleaf, Ellen 5577
Jitaru, Valentin 5789
Josan, Cătălin 5770
Josanu, Efim 5414
Josu, Ion 5360
Josu, Nina 5917
K
Karsavina, Tamara 5802
Klipii, Igor 5415, 5524
Kouchner, Bernard 5452
Kovaliova, Elena 5369
L
Larin, Alexandr 5416
Lariuşin, Tatiana 5384
Lazariuc, Victoria 5642-43
Lazăr, Svetlana 5544-45
Lazo, Serghei 5918
Leahu, Galina 5701
Lina 5771
Lipcanu, Irina 5613
Lozanu, Mina 5362
Lozinschi, Raisa 5431, 5453
Luft, Bogumil 5445
Lungu, Alexei 5738
Lungu, Dan 5840
Lungu, Gabriela 5800
213

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Cernei, Oleg 5531
Chauvier, Jean-Marie 5902
Chiciuc, Constantin 5652
Chiper, Grigore 5852
Chiriac, Constantin 5795
Chirilă, Victor 5463
Chirilov, Viorica 5541, 5602, 5701, 5730
Chisnenco, Angela 5531, 5594, 5599, 5601,
5603, 5653, 5765, 5777
Cibotaru, Anatolie 5654
Cibotaru, Mihail Gheorghe 5880
Cibotaru, Sergiu 5593
Cibotaru, Viorel 5464
Cimpoi, Mihai 5405
Cincilei, Grigore 5821
Cioban, Mitrofan 5693
Ciobanu, Ala 5712
Ciobanu, Ion 5853
Ciobanu, Ion C. 5788
Ciobanu, Mihai 5707
Ciobanu, Mircea V. 5894
Ciobanu, Raisa 5465, 5796
Ciobanu, Victor 5417, 5931
Ciobanu, Z. 5655
Ciocanu, Anatol 5887
Ciocanu, Ion 5763
Ciochină, Stela 5673
Ciocoi, Valeriu 5574, 5590
Ciornei, Vsevolod 5406
Cioroianu, Adrian 5407, 5437
Ciuru, Igor 5417, 5931
Codrean, Irina 5612, 5723
Codreanu, Clemente 5708
Codreanu, Pavel 5544
Codru, Anatol 5881
Colesnic, Iurie 5408, 5417, 5488-89, 5826,
5908-13, 5930
Constantinidi, Mihail 5764
Conţiu, Mihai 5358
Corduneanu, Alexandru 5490, 5594
Corduneanu, Petru 5595
Coroi, Adelina 5413, 5427
Cosarciuc, Valeriu 5517
Cotovici, Svetlana 5674
Creţu, Felicia 5615
Cristal, Oleg 5409, 5438, 5466
Cristei, Tamara 5370
Crucerescu, Nina 5637
Crudu, Valentin 5623
Cubreacov, Vlad 5372, 5391-92, 5410, 5491
Cucereanu, Radion 5700

Cucoş, Nicolae 5705
Cuşnir, Victoria 5446
Cuzuioc, Ion 5854
D
Dabija, Nicolae 5350, 5914
Damaschin, Ana 5449
Damaschin, Veaceslav 5741
Damian, George 5439
Dan Pătraciu, 715
Dani, Vitalie 5765
Dascăl, Petru 5466, 5472
David, Eugenia 5855
Dănilă, Ecaterina 5779
Derevşcikov, Svetlana 5763, 5767
Desnos, Robert 5835
Diacov, Dumitru 5492
Dinescu, Violeta 5766
Dinescu, Viorel 5837
Diug, Eugen 5682, 5687
Dobrovolschi, Igor 5814
Dobzeu, Mina 5373, 5379
Dolgan, Mihai 5763, 5767
Dolghi, Gheorghe 5657
Don, Natalia 5678
Dovbaniuc, Anatol 5812-13
Drucec, Vitalie 5797
Druţă, Boris 5705
Duca, Gh. 5825
Duca, Gheorghe 5345, 5359
Duca, Procopie 5523
Dulgheru, Valeriu 5440, 5467
Dungaciu, Dan 5386-87, 5395, 5411, 5441-42,
5468, 5926
E
Egger, Maxime 5374
Eremia, Anatol 5915-16
Evora, Cezaria 5773
F
Federiuc, Nicolae 5392
Filat, Vladimir 5412
Filip, Iulian 5856-58
Florea, Corneliu 5841
Florea, Nicolae 5859, 5881
Focşa, Boris 5798
Formuzal, Mihail 5525
Fruntaşu, Iulian 5412-13
Frunză, Vlad 5507, 5562
Frunze, Viorica 5638
212

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5000 ex. – [2007-2124]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2164. Reguli de circulaţie pentru micii pietoni : [carte de colorat] / text : Ecaterina
Macaria, Lilian Popuşoi; concepţia : Ion Buza; prez. graf. : Dorina Jireghea-Tihonciuc. –
Ch. : "Savronis" SRL, 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [16] p. : il., il. color; 16 x 22 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9673-6-5 (broşat)
5000 ex. – [2007-2123]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

2165. Ursache, Silvia
Un abecedar cum găseşti mai rar / Silvia Ursache; pict. : Radu Diordiev, Violeta
Diordiev. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [16] p. : il.
color; 28 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-41-1 (cartonată)
[2007-2306]
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
2166. Donţoi, Petru
Istoria filozofiei : Suport de curs / Petru Donţoi, Ştefan Levinţa; Univ. de Stat din
Tiraspol. – Ch. : UST, 2007. – 137 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9630-2-2
300 ex. – [2007-2311]
- - 1. Filozofie – Istorie. 2. Istoria filosofiei.
1(091)(075.8)
159.9 Psihologie

2167. Platon, Carolina
Introducere în psihodiagnostic : Suport de curs / Carolina Platon; Univ. de Stat din
Moldova. Fac. de Istorie şi Psihologie. Catedra Psihologie. – Ch. : CEP USM, 2007. – 171 p.
: tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 169-171 (54 tit.)
ISBN 978-9975-70-134-1
250 ex. – [2007-2171]
- - 1. Psihoanaliză.
159.964.22(075.8)

2168. Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică : man. pentru colegiile pedagogice / Ig. Racu, C. Perjan, A. Bolboceanu, ...; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă",
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Univ. de Stat "Alecu Russo", ... – Ch. : Univers Pedagogic,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 160 p.; 24 cm.
13

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 11-2007

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 159 (31 tit.)
ISBN 978-9975-48-039-0
2500 ex. – [2007-2264]
- - 1. Psihologie pedagogică.
159.922.7+37.015.3(075)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
2169. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – [Ed. 5-a]. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională
din Rep. Moldova, 2007 (Soc. Biblică din Koreea). – 1223 p.; 12 x 17 cm.
Prezentare în teacă de piele
ISBN 978-9975-909-19-8
200 ex. – [2007-2116]
- - 1. Biblia.
222/225

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2170. Николаев, Дмитрий
Третий лик : о православном тринитаризме, старообрядчестве и русской диаспоре / Дмитрий Николаев, Петр Донцов; редкол. : Костецкий В. Н. – Ch. : "Grafic Design" SRL, 2007. – 323 p. : fig., [8] p. fot. color; 21 cm.
Bibliogr. p. 320-323 (84 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9709-3-8
1000 ex. – [2007-2180]
- - 1. Biserica rusă (rusă).
281.93:008(478)(=161.1)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

2171. Proiectul strategia naţională privind îmbătrânirea : [în Rep. Moldova]. –
Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 40 p.; 29 cm.
ISBN 978-9975-102-67-4
400 ex. – [2007-2217]
- - 1. Îmbătrânire – Republica Moldova – Strategii.
314.47(478)

2172. Idem în lb. engl. : The national strategy of overcoming the consequences
of ageing. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 40 p.; 29 cm.
ISBN 978-9975-102-67-4 (eronat)
14

Bojescu, Oltiţa 5671
Bojoncă, Iurie 5850, 5878
Bondarciuc, Nicolae 5519
Borisova, Ludmila 5519, 5591, 5694
Bostan, Galina 5582, 5592
Botgros, Nicolae 5759
Boţan, Igor 5385, 5462
Brădescu, Pavel 5812-13
Brînză, Sergiu 5583, 5619
Budeanu, Gheorghe 5448, 5877
Budurin, Mihai 5760
Bulat, Eugenia 5878
Bulat, Ion 5685
Bulat, Vladimir 5349
Bulhac, Eleonora 5800
Buliga, Valentina 5614, 5698
Burada, Theodor 5927
Burcatâi, Diana 5380
Burciu, Igor 5372, 5391
Burea, Irina 5686
Burian, Alexandru 5575
Bursuc, Alexandra 5636
Busuioc, Aureliu 5404, 5851, 5879
Busuioc, Leonid 5357
Busuioc, Sergiu 5596
Butnaru, Leo 5687
Buzu, Dumitru 5723

A
Ababii, Ion 5682
Acălugăriţei, Lina 5754
Achiri, Ion 5622
Achiruş, Galina 5649
Acker, Petra 5758
Aga, Irina 5683
Aldea-Teodorevici, Doina 5778
Aldea-Teodorovici, Ion 5778
Amihalachioaie, Valentina 5673
Andon, Victor 5788
Andrienko, Elena 5794
Andronic, Ion 5684
Anton, Ion 5875
Antosii, Vladimir 5540
Aramă, Angela 5486
Arbuz, Zinaida 5664
Arhip, Vlad 5659
Arnautov, Vladimir 5693
Axenti, Eufrosinia 5821
B
Bachelet, Michelle 5579
Baciu, Parascovia 5449
Badan, Vlad 5810
Balan, Eduard 5385, 5487, 5492
Balan, Galina 5704
Balan, Petru 5704
Balan, Z. 5650
Barbăroşie, Arcadie 5461
Barcari, Oleg 5613
Basiul, Valentina 5605
Bălănel, Vasile 5715
Bălteanu, Lorina 5848
Bâlici, Gheorghe 5842-47
Bechet, Pavel 5849
Belâi, Liviu 5876
Berejan, Silviu 5822, 5825, 5827-28, 5831
Berilă, Valeriu 5417
Bicec, Gheorghe 5633, 5651
Bivol, Lidia 5634
Boaghie, Dionisie 5541
Bobeică, Constantin 5905
Bodrug, Orest 5635
Bogatu, Petru 5402-03
Boghiu, Sofian 5371
Boguşevschi, Iuliana 5652, 5660, 5671
Boico, Marcela 5656, 5683

C
Caradja, Valeriu 5761
Caranfil, Ninela 5796
Caşu, Iulian 5811
Cazacu, Alexandru 5762
Cazacu, Nicolae 5789
Cazimir, Ştefan 5836
Căldare, Dumitru 5508
Căpiţă, Ionel 5906
Cârlan, Florin 5393
Ceban, Lidia 5661
Cebotari, Valeriu 5522
Cemortan, Leonid 5804
Cenuşă, Denis 5436
Cepleanu, Ion 5929
Cepoi, Jon 5394
Cerepenco, Larisa 5721
Cernavca, Doina 5774
Cernăuţan, Mariana 5672
Cernea, Gheorghe 5907
Cernei, Cristina 5688-89
211

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5924. Республика Молдова. Президент (2001 - ; В. Воронин). Навстречу
650-летию основания Молдавского Государства : [указ президента Респ. Молдова] //
Независимая Молдова. – 2007. – 7 нояб.
5925. Шикирлийская, Татьяна. Бессарабский дух в болгарской истории остался навечно, благодаря судьбам наших земляков : [конец XIX – нач. XX вв.] / Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2007. – 3 нояб. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 5392, 5626, 5646)
94(498) Istoria României

5926. Dungaciu, Dan. Reflecţii despre ocupaţia comunistă. Fenomenul Piteşti /
Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 10.
5927. Şoimaru, Vasile. Pe urmele lui Theodor Burada la românii din jurul României : [aspecte ist.] / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 3.
5928. Vieru, Vasile. Naţionalismul românesc mai continuă să falsifice istoria
României sau cum unioniştii proromâni din R. Moldova capătă profit din acest / Vasile Vieru
// Comunistul. – 2007. – 9 noiemb. – P. 7, 23, 30 noiemb. - 12. – Va urma.
94(=135.1) Istoria românilor

5929. Cepleanu, Ion. Istoria românilor în istoriografia din Apus (7-8) / Ion
Cepleanu // Florile dalbe. – 2007. – 15, 22 noiemb. – P. 2-3. – Art. 1 : 11 mai.
5930. Colesnic, Iurie. Miracolul Unirii : [din 1 dec. 1918] / Iurie Colesnic // Lit. şi
arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 1.
5931. 1 Decembrie: Balsam pentru salahorii ascensiunii europene a poporului
nostru / p. realizată de Petru Poiată // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. –
P. 14. – Cuprins : Un început de bun augur pentru toţi acei care s-au regăsit în statul unitar
român / Ion Varta; Integrarea în NATO şi UE echivalează cu realizarea idealului nostru naţional / Igor Ciuru; Fără această zi, citadela noastră culturală ar fi cedat / Valeria Şeican; Starea actuală de lucruri împiedică mişcarea noastră spre ceea ce merităm, pe bună dre ptate /
Igor Ţurcanu; Dumnezeu, Neamul şi Familia ne dau puterea şi vigoarea de a persevera /
Victor Ciobanu; Este de datoria noastră, a intelectualilor, de a fi atenţi la provocările istoriei /
Eugenia Stârcea.

210

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

400 ex. – [2007-2218]
- - 1. Îmbătrânire – Republica Moldova – Strategii (engl.).
314.47(478)
316 Sociologie

2173. Situaţia social-economică a Republicii Moldova… = Социальноэкономическое положение Республики Молдова... / Biroul Naţ. de Statistică. – Ch. : S. n.,
2007 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
ian.-sept. 2007. – 2007. – 123 p. : fig. color, tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. –
[2007-2184]
- - 1. Situaţie social-economică, 2007 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

2174. Bodrug-Lungu, Valentina
Sensibilizarea de gen a populaţiei : [studiu] / Valentina Bodrug-Lungu; Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 102 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 101-102 (39 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
proiectului "Promovarea egalităţii de gen în politicile şi planurile naţ. în Rep. Moldova"
UNIFEM în Moldova
ISBN 978-9975-70-397-0
100 ex. – [2007-2291]
- - 1. Egalitate de gen – Drepturi.
316.346.2:342.72/.73

2175. Monitorizarea implementării Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a Planului naţional "Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009" : Raport / Gender-Centru; experţi : Valentina BodrugLungu, …; consultanţi : Iurie Perevoznic, … . – Ch. : CEP USM, 2007. – 114 p. : fig., tab.;
24 cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. p. 70 (18 tit.) şi în notele
de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ucrainean pentru Femei, Misiunii OSCE în
Moldova
ISBN 978-9975-70-370-3
200 ex. – [2007-2289]
- - 1. Egalitate de gen – Implementarea legii.
316.346.2(047)=135.1=111=161.1

2176. Общество и прогресс = Суспільство та прогрес = Society and Progress
: Период. науч. публицист. и лит.-худож. альманах : Сб. лучших науч. трудов и публицист. работ, представлен. на Междунар. науч.-практ. конф. "Современные проблемы
жизнедеятельности человечества" (Одесса, 2007 г.) / Укр. акад. наук, Акад. соврем.
искусства, Междунар. содружество ассоц. творческого развития социума, Североамерик. центр гуманит. исслед.; редкол. : Н. В. Скоропадский, … – Бендеры : Полиграфист; Одесса : Б. и., 2007. – 30 cm. – ISBN 978-9975-9919-0-2. – ISSN 1857-1255
15

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Nr 3. – 2007. – 87, [1] p. : il. color. – Texte : lb. engl., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9784-5-3 : 300 ex. – [2007-2233]
316.32(082)=161.1=111=161.2

32 POLITICĂ

5913. Colesnic, Iurie. Unirea din 1918 : învăţăminte practice pentru fraţii bucovineni şi transilvăneni / Iurie Colesnic // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 7.

323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

2177. Şevcenco, Ruslan
Viaţa politică în R.S.S. Moldovenească (1944-1961) : Monogr. / Ruslan Şevcenco;
red. şt. : Valeriu Cozma; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 223, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 210-223
ISBN 978-9975-102-44-5
300 ex. – [2007-2098]
- - 1. Republica Moldova – 1944-1961 – Situaţia social-politică.
323/324(478)"1944/1961"

2178. Калин, И. П.
Годы борьбы и созидания. Республика Молдова была, есть и будет! : [situaţia
social-politică] / И. П. Калин. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 764 p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-78-556-3 (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-2273]
- - 1. Republica Moldova – Situaţia social – politică (rusă).
323/324(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

2179. Burian, Alexandru
Relaţiile internaţionale, politica externă şi diplomaţia : Curs de lecţii / Alexandru
Burian; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Studii Europene
din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. – Ed. a 3-a (rev. şi adăug.). – Ch. :
CEP USM, 2007. – 446 p.; 21 cm. – (Alma Mater)
Bibliogr. p. 389-445 (1018 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-193-8
1000 ex. (1 lot – 250 ex.). – [2007-2080]
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Politică externă.
327(075.8)

2180. Moraru, Anton
Integrarea europeană : retrospectivă istorică / Anton Moraru; red. şt. : Anatol
Petrencu. – Ch. : Labirint, 2007. – 51, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol.
ISBN 978-9975-943-27-7
300 ex. – [2007-2114]
- - 1. Integrare europeană – Istorie.
16

5912. Colesnic, Iurie. Un filozof nu îmbătrâneşte, ci doar înaintează în vârstă ... :
[scriitorul şi publicistul Sergiu Grossu] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2007. – 29 noiemb. – P. 7.

5914. Dabija, Nicolae. Patriotism antinaţional : [aspecte ist.] / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 1.
5915. Eremia, Anatol. Moscovei (1-2) : [din ist. comunei, raionul Cahul] / Anatol
Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2, 23 noiemb. – P. 8.
5916. Eremia, Anatol. Musaitu : [din ist. satului, raionul Taraclia] / Anatol Eremia
// Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 13.
5917. Josu, Nina. Simpozionul "Schimbarea la faţă a Basarabiei în 1917" : [21
noiemb. 2007, Chişinău] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 3.
5918. Marinciuc, Aurel. Biografia puţin cunoscută a lui Serghei Lazo : [comandant de oşti şi unităţi de partizani din timpul războiului civil din Rusia (1918-1920) / Aurel
Marinciuc // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 3.
5919. Moldovanu, Vasile. Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului ... :
[pe marginea atestării doc. a oraşului Floreşti şi a satelor din raion] / Vasile Moldovanu // Lit.
şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 1.
5920. Moraru, Alexandru. Povara de a fi român : (doc. acuză regimul de ocupaţie sovietic) / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 7.
5921. Paladi, Gheorghe. "Pentru a urma îndemnul conştiinţei, nu ai nevoie de
certificat" : [90 de ani de la convocarea primei şedinţe a Sfatului Ţării : interviu cu Gh.
Paladi, preş. Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova / pentru conformitate : Igor Nagacevschi //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 noiemb. – P. 12.
5922. Popovschi, Valeriu. Congresul militar moldovenesc din octombrie 1917 şi
constituirea Biroului de organizare a Sfatului Ţării / Valeriu Popovschi // Lit. şi arta. – 2007. –
1 noiemb. – P. 7.
5923. Railean, Diana. Arcaşii lui Ştefan : mărturii din Gulag / Diana Railean // Ziarul de gardă. – 2007. – 29 noiemb. – P. 5.

209

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice

5901. Vartic, Andrei. Paradoxul dacic (7) : [1900 de ani de la războiul dacoroman] / Andrei Vartic // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 10. – Art. 1 : Apr. (Nr 4).
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

5902. Chauvier, Jean-Marie. OUN, [Organizaţia Naţionaliştilor Ucraineni] Germania nazistă şi genocidul / Jean-Marie Chauvier // Săptămîna. – 2007. – 30 noiemb. – P. 3.
5903. Mândâcanu, Valentin. Laudă ţie, interbelic românesc : [implementarea
românofobiei de către statul sov.] / Valentin Mândâcanu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 23 noiemb. – P. 6; 30 noiemb. – P. 12. – Va urma.
5904. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Adevărata moştenire a lui Octombrie, într-adevăr, este vie!" : alocuţiunea preş. PCRM la şedinţa solemnă festivă consacrată
aniversării a 90-a a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie // Comunistul. – 2007. – 9
noiemb. – P. 2; Коммунист. – 2007. – 9 нояб. – Р. 2.
94(478) Istoria Republicii Moldova

5905. Bobeică, Constantin. Profesorul Constantin Bobeică despre foametea din
1946-1947 // Ziarul de gardă. – 2007. – 8 noiemb. – P. 7.
5906. Căpiţă, Ionel. Jugul de fier : [amintiri din perioada 1940-1945] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 7.
5907. Cernea, Gheorghe. Apogeul ascensiunii naţionale : [pe marginea Actului
Unirii Basarabiei cu România, anii 1917-1918] / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2007. – 29
noiemb. – P. 6.
5908. Colesnic, Iurie. Iurie Colesnic : "Politicienii de azi nu au demnitatea celor
din Sfatul Şării" : [interviu cu cercet.] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă.
– 2007. – 29 noiemb. – P. 8.
5909. Colesnic, Iurie. Mitul înstrăinării şi înstrăinarea mitului : [aspecte ist.] / Iurie
Colesnic // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
327(4)(091)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
2181. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (5; 2007; Chişinău).
Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : [în economia contemporană], Ed. a 5-a,
(19-20 apr. 2007) : [în 2 vol.] / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), .... – Ch. : ASEM, 2007. –
30 cm. – ISBN 978-9975-75-189-6. – Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova
Vol. 1. – 2007. – 301 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-195-7 (în cop. tare) : 50 ex. – [20072177]
- -1. Economie contemporană.
33(082)=00

2182. Vol. 2. – 2007. – 168 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-200-8 (în cop. tare) : 50 ex. – [2007-2178]
- - 1. Economie contemporană.
33(082)=00
330 Economie în general. Economie politică

2183. "Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării", conf. şt. intern.
(2; 2007; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională ediţia a II-a "Creşterea economică
în condiţiile internaţionalizării" = Second edition of International Scientific Conference "Economic growth in conditions of internationalization", 6-7 sept. 2007, Chişinău / com. org. :
Valentina Feteniuc, …. – Ch. : IEFS, 2007. – 364, [1] p. : fig., diagr.; 30 cm.
Antetit. : Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Econ. şi Comerţului al RM, Inst. de
Econ., Finanţe şi Statistică, Inst. Intern. de Management. – Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-9562-5-3
150 ex. – [2007-2219]
- - 1. Economie – Dezvoltare.
330(082)=135.1=111

2184. Luchian, Ivan
Managementul portofoliului de investiţii : (sinteze, scheme, st. de caz) / Ivan
Luchian, Aurelia Marianciuc; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Finanţe". Catedra
"Investiţii şi Pieţe de Capital". – Ch. : ASEM, 2007. – 172, [2] p. : fig., 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor
ISBN 978-9975-75-170-4
300 ex. – [2007-2208]
- - 1. Investiţii – Studii de caz.
330.322:005(078.7)

5910. Colesnic, Iurie. Sfatul Ţării – o experienţă parlamentară unică / Iurie
Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 23 noiemb. – P. 8-9.
5911. Colesnic, Iurie. Un filosof nu îmbătrâneşte ... : [scriitorul de origine basarabeană Sergiu Grossu] / Iurie Colesnic // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 10.
208

17

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

2185. Forţa de muncă în Republica Moldova = Labour force in the Republic of
Moldova : Ocupaţie şi şomaj… / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica,
2007 (Combinatul Poligr.). – 24 cm. – (Statistica Moldovei)
…2007. – 2007. – 130 p. : fig. color, tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – ISBN 9789975-901-68-0 : 300 ex. – [2007-2142]
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Date statistice.
331.55/57+316.42(478)(083.41)=135.1=111
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

2186. Galanton, Natalia
Practica activităţii camerelor de comerţ şi industrie : Lucrare de sinteză / Natalia
Galanton; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Fac. "Business şi Administrarea Afacerilor".
Catedra "Management". – Ch. : ASEM, 2007. – 107 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 105-106 (16 tit.)
ISBN 978-9975-75-263-3
50 ex. – [2007-2189]
- - 1. Camere de comerţ şi industrie – Istorie.
334.788(091)
336 Finanţe

2187. Petroia, Andrei
State Treasury and Budget Cash Execution in the Republic of Moldova : (case
study) / Andrei Petroia; Econ. Studies Acad. of Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 93 p. :
scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 82-84 (25 tit.)
ISBN 978-9975-75-182-7
100 ex. – [2007-2191]
- - 1. Buget public – Republica Moldova (engl.).
336.14(478)(075.8)

2188. Ulian, Galina
Finanţe publice : Note de curs şi aplicaţii pentru seminar / Galina Ulian, Mariana
Doga-Mîrzac, Lilia Rotaru; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ştiinţe Econ. Catedra Finanţe
şi Bănci. – Ch. : CEP USM, 2007. – 256 p. : diagr., scheme, tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 252-256 (59 tit.)
ISBN 978-9975-70-167-9
50 ex. – [2007-2169]
- - 1. Finanţe publice.
336.11(075.8)

2189. Батищев, Руслан
Основы банковской деятельности : (курс лекций) / Руслан Батищев; Молд.
Экон. Акад. Каф. "Банки и банковская деятельность". – К. : МЭА, 2007. – 21 cm. – ISBN
978-9975-75-311-1
18

5895. Păduraru, Pavel. Moaşele şi naşii "limbii moldoveneşti" (6-7) : [despre calitatea trad. în anii postbelici] / Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9, 30
noiemb. – P. 16. – Art. 1 : 28 sept.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

5896. Vieru, Boris. Tăbliţele de plumb de la Sinaia (7) : [lb. textelor dacice] /
Boris Vieru // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 10. – Art. 1 : Apr. (Nr 4).
5897. Кетрару, Николай. Успей зажечь светильник Артемиды : [100 лет со
дня рождения археолога Георгия Сергеева] / Николай Кетрару // Кишин. новости. –
2007. – 30 нояб. – Р. 7.
908 Monografii ale localităţilor

5898. Ştefârţă, Sorina. Lituania la timpul prezent; Evadarea din Ujupis : [Lituania
: jurnal baltic] / Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16 noiemb. – P. 1, 15-16;
23 noiemb. – P. 9. – Va urma.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Poiată, Petru. Arhimandritul Mina Dobzeu a împlinit 86 de ani / Petru Poiată //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 4. – Vezi Nr 5379
Marinciuc, Aurel. Biografia puţin cunoscută a lui Serghei Lazo : [comandant de
oşti şi unităţi de partizani din timpul războiului civil din Rusia (1918-1920) / Aurel Marinciuc //
Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 3. – Vezi Nr 5918
Marinciuc, Aurel. Calvarul rectorului Rădăuţan (2) : [Sergiu Rădăuţan, primul rector al Inst. Politehnic din Chişinău în anii 1964-1973] / Aurel Marinciuc // Alianţa Moldova
Noastră. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 9 нояб. – P. 10.
– Art. 1 : 21 sept. – Vezi Nr 5961

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

5899. Galben, Andrei. Omul care a devansat timpul : Pavel Sovetov, teoretician
remarcabil al gîndirii istorice din secolul XX / Andrei Galben // Lit. şi arta. – 2007. – 15
noiemb. – P. 6-7.
5900. Галбен, Андрей. Обогнавший время : Павел Васильевич Советов –
выдающийся теоретик ист. мысли XX века / Андрей Галбен // Независимая Молдова. –
2007. – 13 нояб.
207

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5883. Palladi, Tudor. "Steaua" de "după stele ..." : [creaţia scriitorului Mihail
Garaz] / Tudor Palladi // Glasul naţiunii. – 2007. – 22 noiemb. – P. 6.

Ч. 2. – 2007. – 269, [1] p. – Bibliogr. p. 268-69 (52 tit.). – ISBN 978-9975-75-3166 : 100 ex. – [2007-2210]
- - 1. Bănci (rusă).

5884. Palladi, Tudor. "Ţipătul de pasăre rănită" al Poeziei ... : [pe marginea vol.
de versuri "Cometele din sânge" de Claudia Slutu-Grama, Ch., ed. Phoenix, 2007] / Tudor
Palladi // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 7.
5885. Palladi, Tudor. O călătorie în lumea paradiziacă a copilului din om : [pe
marginea vol. de versuri "Pe o insulă cu flori" de Efimia Ţopa, Ch., 2006] / Tudor Palladi //
Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 4.
5886. Proca, Ion. Testamente pentru mai apoi / Ion Proca // Glasul naţiunii. –
2007. – 1 noiemb. – P. 7-8, 12. – Cuprins : Fabianus; Traianus; Fratele Demetrius.
5887. Roşca, Timofei. Anatol Ciocanu : firul ancestral al poeziei : [pe marginea
creaţiei poetului] / Timofei Roşca // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 noiemb. – P. 8.
5888. Zbârciog, Vlad. "Epopeea Sudului" : [pe marginea cărţii "Vâltoarea" de Gheorghe Matcin, Ch., Pontos, 2007] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5788)
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

5889. Мардарь, Ион. Билет в детство : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2007. – 30 нояб. – Р. 11.
5890. Мардарь, Ион. Любовь и лебеди : рассказ / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – Р. 10-11.
5891. Мардарь, Ион. Монблан пости не виден : [рассказ] / Ион Мардарь //
Независимая Молдова. – 2007. – 16 нояб. – Р. 12, 23.
5892. Милях, Александр. "Жива его мечта поныне …" : [стихи] / Александр
Милях // Независимая Молдова. – 2007. – 23 нояб. – Р. 25. – Содерж.: Назначение;
Бабка Степанида; Жива его мечта поныне …; Как воскресают речь и человек …; Бугаз
2007 г.; Курортный диалог; 25 декабря 1942 г.; А когда-нибудь скажут … .
5893. Кушниренко, Виктор. "Жизнь, зачем ты мне дана? .." : [интервью с
молд. пушкинистом В. Кушниренко] / беседовала Нелли Торня // Кишин. новости. –
2007. – 16 нояб. – Р. 5.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

5894. Ciobanu, Mircea V. Motivele politice ale unor drame umane : [pe marginea
lit. univ.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 30 noiemb. – P. 15.
206

336.71(075.8)

2190. Штаховская, А.
Банковский менеджмент в начале XXI века / А. Штаховская, А. Грибинча; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Ch. : ULIM, 2007. – 217 p. : scheme, tab.; 21 cm. –
ULIM – 15 ani de ascensiune
Bibliogr. p. 202-203
ISBN 978-9975-920-37-7
200 ex. – [2007-2176]
- - 1. Bănci – Management (rusă).
336.7:005
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri.

2191. "Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective", conf. intern. şt.-practică (2007; Bălţi). Materialele conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice "Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective"
= "Устойчивое, в. т. ч. экологическое земледелие – результаты, проблемы, перспективы" = "Sustainable, including ecological agriculture – results, problems and perspectives",
Bălţi, 21-22 iun. 2007 / col. red. : B. Boincean, ... – Bălţi : S. n., 2007 (Tipogr. USB). – 319 p.
: fig., graf., tab.; 21 cm.
Antetit. : Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova şi Filiala din Bălţi, Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Inst. de Cercet. pentru Culturile de Câmp "Selecţia", …
. – Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-4006-7-1
230 ex. – [2007-2352]
- - 1. Agricultura durabilă.
338.42(082)

2192. Bacal, Petru
Economia Protecţiei Mediului : (Note de curs) / Petru Bacal; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. Catedra de Geogr. şi Econ. Mediului. – Ch. : ASEM, 2007. – 414 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 406-414 şi la sfârşitul temelor
ISBN 978-9975-75-214-5
100 ex. – [2007-2188]
- - 1. Economia protecţiei mediului.
338.4:504.06(075.8)

2193. Rusu, Gheorghe
Stabilizarea şi creşterea economică : aspecte metodologice, probleme, soluţii :
(material didactic) / Gheorghe Rusu, Victoria Trofimov, Veaceslav Şevciuc; Univ. de Stat din
19

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moldova. Fac. de Ştiinţe Econ. Catedra Econ. Gen. şi Relaţii Econ. Intern. – Ch. : CEP USM,
2007. – 199, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 169 (174 tit.)
ISBN 978-9975-70-299-7
50 ex. – [2007-2205]
- - 1. Economie – Stabilizare – Creştere.

5871. Teleucă, Victor. Teroarea cuvântului scris, sau Tratat despre nemurire (IX)
: [fragm. din vol. "Improvizaţia nisipului"] / Victor Teleucă // Florile dalbe. – 2007. – 22
noiemb. – P. 5.

338.1(075.8)

2194. Мишковец, Н. М.
Экономика и бизнес : Учеб. пособие / Н. М. Мишковец, Д. М. Пармакли. – Кахул : Б. и., 2007. – 224 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 219-220 (25 tit.)
ISBN 978-9975-9585-5-4
100 ex. – [2007-2294]
- - 1. Antreprenoriat (rusă).
338.22(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

5872. Toma, Vasile. Lerul triştilor miei : [versuri] / Vasile Toma // Lit. şi arta. –
2007. – 29 noiemb. – P. 5. – Cuprins : Întîmplarea cu "a fi"; Cântec de viaţă; Atât de lină;
Cântec pentru furnic; Întâmplarea cu Phoenix; Dominus nobiscum; Urme pe ochii mei; Do
major în roşu; Divorţul se amână; Ultima ninsoare; Psalm; Starea de frunză; Inspiraţie; Poezie; Cântec popular; A nu fi; Portret; Unire; Trecerea prin "a fi"; Poem; Cântec pentru
Drăgostiţa; Poemă suavă.
5873. Turuta, Călin. Pământul geme; Blestem; Phoenix; Istoria noastră; Spovedanie : [versuri] / Călin Turuta // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 5.
5874. Vieru, Nicolae. Limba de stat şi varza murată : [povestiri] / Nicolae Vieru //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 noiemb. – P. 17.

339.1 Probleme generale. Piaţă

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară

2195. Gribincea, Alexandru
Îndrumar metodic pentru seminare şi lucrări practice la "Bazele marketingului" /
Alexandru Gribincea, Vitalie Cazacu, Tatiana Lîsîi; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. Fac.
Econ. Mondială şi Relaţii Econ. Intern. Catedra Relaţii Econ. Intern. – Ch. : IRIM, 2007 (CEP
USM). – 79 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 77-78 (40 tit.)
ISBN 978-9975-9699-9-4
50 ex. – [2007-2084]
- - 1. Marketing.

5875. Anton, Ion. "Ce suntem noi, ce zicem că suntem?" : [creaţia poetului Victor
Teleucă] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2007. – 22 noiemb. – P. 5.

339.138(076.5)

5878. Bulat, Eugenia. Iurie Bojoncă, noi toţi, pe malul râului Zero : [pe marginea
cărţii "Râul Zero şi plopul fără soţ" de Iurie Bojonca, Timişoara, ed. Augusta, 2007] / Eugenia
Bulat // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 5.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

2196. Мишковец, Н. М.
Современная внешнеэкономическая деятельность предприятий : Учеб. пособие / Н. М. Мишковец. – Кахул : Б. и., 2007. – 39 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 37-38 (15 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9585-7-8
100 ex. – [2007-2293]
- - 1. Economie internaţională (rusă).
339.9(075.8)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

2197. Гузун, Аурелий
20

5876. Belâi, Liviu. Voievodul voievozilor : [Tudor Ţopa, publicist, scriitor, la 75 de
ani de la naştere] / Liviu Belâi // Pro farmacia.– 2007. – Noiemb.- Dec. (Nr 11/12). – P. 12.
5877. Budeanu, Gheorghe. Nicolae Vieru : [in memoriam scriitorului] / Gheorghe
Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 noiemb. – P. 17.

5879. Busuioc, Aureliu. "Meseria de literat este non profit" : interviu cu scriitorul A.
Busuioc / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10.
5880. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Omul care mi-i drag : [poetul Dumitru
Matcovschi] / Mihail Gheorghe Cibotaru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4.
5881. Codru, Anatol. Poetul de la Molovata Nouă : [creaţia poetului Nicolae Florea] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 5.
5882. Mihail, Viorel. Îndureratul poet din înstrăinata Bucovină : [poetul Arcadie
Suceveanu] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8-9.
205

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5859. Florea, Nicolae. Rostit cuvîntul şi şoptit ...; Mă bucur pîn, la nebunie; Eu
vin ...; Rabdă, inimă ...; Nu cad ...; Şi totuşi ...; Necuprinsul : [versuri] / Nicolae Florea // Lit.
şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 5.

Общая теория права и государства : в схемах и определениях : (учеб. пособие) / Аурелий Гузун; Молд. Экон. акад. Фак. "Общая экон. и право". Каф. "Публ. право". – К. : МЭА, 2007. – 20 cm. – ISBN 978-9975-75-201-5
Ч. 1. – 2007. – 127 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – ISBN 978-9975-75-210-7 :
150 ex. – [2007-2237]
- - 1. Statul şi dreptul (rusă).

5860. Istrati, Toma. Legendă în viaţă ... :[versuri ] / Toma Istrati // Lit. şi arta. –
2007. – 1 noiemb. – P. 4.
5861. Lungu-Ploaie, Raisa. Casele din vis : [amintiri] / Raisa Lungu-Ploaie //
Săptămîna. – 2007. – 23 noiemb. – P. 11.
5862. Matcovschi, Dumitru. "Mă întorc din vreme în nemurire" : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 12. – Cuprins : Rugăciune; Declin;
Două toamne.
5863. Matcovschi, Dumitru. Rugăciunea : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi
arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 1.
5864. Moraru, Haralambie. Eram tare aproape : (fragm. din romanul "Cum se întâmplă numai într-o zi"] / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 4.
5865. Petrea, George. Cu tăticu; Furnicuţa gospodină; Aricică; Hai, bunu, şi neom juca; Ploaia : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 20007. – 8 noiemb. – P. 8.
5866. Pleşca, Lidia. Încăpăţânare; Lumina; Aş vrea …; Viaţă; Maternă; Femeie;
Reîntâlnire; Destin; Nostalgie; Cu tine; Somnolenţă; Scrisoare mamei; Maternă; Dor; Aş
vrea; Femeie; Troieniţi : [versuri] / Lidia Pleşca // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 5.
5867. Proca, Ion. Fragedă iarbă în mine pătrunză ... : [versuri] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 22 noiemb. – P. 12. – Cuprins : Ce frumos ...; Fotografii vechi; Ploi în
crâng coloniţean; Metamorfoze; Sufletul meu ...; Amintiri din nicăiri; La cetăţile Pontice; Înflorire; O dimineaţă frumoasă şi lină.
5868. Roman, Mihail. Cântare Patriei; Carpaţii; Se-nşiră roua ...; Singurătate;
Mână de chirurg; Stele cad în noapte; Gândurile mele toate ... : [versuri] / Mihail Roman //
Florile dalbe. – 2007. – 15 noiemb. – P. 8.
5869. Roşca, Agnesa. Zări şi drumuri : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit. şi arta. –
2007. – 1 noiemb. – P. 1.
5870. Sărătilă, Vlad. O poveste cu crini : [povestire] / Vlad Sărătilă // Florile dalbe. – 20007. – 8 noiemb. – P. 8.

340.12(075.8)
341 Drept internaţional

2198. Babără, Valeriu
Drept internaţional privat : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Babără. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Ch. : "Elena – V. I." SRL, 2007. – 20 cm.
Vol. 1. – 2007. – 147, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-99759779-9-9 : 300 ex. – [2007-2259]
- - 1. Drept internaţional privat.
341.9(075.8)

2199. Ghid pentru apărarea persoanelor cu disabilităţi mintale = Справочник
для защиты людей с психическими отклонениями / Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova. – Ch. : Universitas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 119 p. : tab.;
20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-913-00-3
3000 ex. – [2007-2277]
- - 1. Drepturile omului – Persoane cu disabilităţi mintale.
341.231.14:616.89-008(036)=135.1=161.1

2200. Staraşciuc, Roman
Protecţia juridică a drepturilor omului : note de curs şi principalele instrumente intern. / Roman Staraşciuc. – Ch. : "Elena – V.I." SRL, 2007. – 235, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-9636-8-8
200 ex. – [2007-2258]
- - 1. Drepturile omului – Protecţie juridică.
341.231.14(075.8)

2201. Recomandarea Comitetului de Miniştri REC (2004)10 către statelemembre privind protecţia drepturilor omului şi demnităţii persoanelor cu tulburări mintale şi
memorandumul explicativ / Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Rep. Moldova. – Ch. :
Universitas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63, [1] p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-913-13-3
500 ex. – [2007-2261]
- - 1. Drepturile omului – Persoane cu disabilităţi mintale.
341.231.14:616.89-008

204

21

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

5846. Bâlici, Gheorghe. Reflecţii de toamnă; Interdicţie pentru şcolari; Unui scriitor foarte prolific; Aproape adevăr : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. –
2007. – 6 noiemb. – P. 16; 9 noiemb. – P. 24.

2202. Acte normative : concordanţa cu Legea privind accesul la informaţie / Centrul "Acces-info"; elab. : Mihai Guzun,…; consultanţi : Vera Macinschi,... – Ch. : S. n., 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 289 p.; 30 cm.
ISBN 978-9975-78-554-9
1000 ex. – [2007-2272]
- - 1. Dreptul la informaţie – Acte normative.
342.732(094)

2203. Apără-ţi dreptul la informaţie! : Ghidul cetăţeanului / Centrul "Acces-info";
resp. ed. : Vasile Spinei, Alexandru Postică. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
167 p.; 10 x 15 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki pentru Drepturile Omului (Seudia)
ISBN 978-9975-100-28-1
Gratis, 7250 ex. – [2007-2161]
- -1. Drepturile omului – Ghiduri.
342.72/.73(036)

2204. Casaidi, Oleg
Regimuri politice contemporane : [studiu] / Oleg Casaidi, Sergiu Porcesu; consultant şt. : Alexandru Roşca. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 100 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 98-100 (51 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-900-67-6
500 ex. – [2007-2093]
- - 1. Puterea statului.
342.5

2205. Monitorizarea accesului la informaţie : Aspecte metodice / Centrul "Accesinfo"; elab. : Elena Vacarciuc, ... – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p.; 20
cm.
Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi Inst. Soc. Deschise (Budapesta)
ISBN 978-9975-78-555-6
2500 ex. – [2007-2266]
- - 1. Dreptul la informaţie.
342.732
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

2206. Bodrug-Lungu, Valentina
Violenţa domestică : strategii de prevenire şi combatere / Valentina BodrugLungu, Ludmila Zmuncila; Gender-Centru, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2007. – 147 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 146-147 (30 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
UNFPA
ISBN 978-9975-70-435-9
300 ex. – [2007-2290]
22

5847. Bâlici, Gheorghe. Unui asistent social; Definiţie : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 30 noiemb. – P. 24.
5848. Bălteanu, Lorina. Reprezentaţia toamnei începe : [versuri] / Lorina
Bălteanu // Florile dalbe. – 20007. – 8 noiemb. – P. 1.
5849. Bechet, Pavel. Clipa fulgerului : [nuvelă] / Pavel Bechet // Glasul naţiunii. –
2007. – 1 noiemb. – P. 6. – Contin. Începutul : 11 oct.
5850. Bojoncă, Iurie. "Dacă până azi n-ar fi fost ..."; Ce ai făcut astăzi?...;Ca să
pot ..."; Iluzia puterii; "Numai ea ştie să le împace pe toate ..." : [versuri] / Iurie Bojoncă // Lit.
şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 5.
5851. Busuioc, Aureliu. Coşmarul : [reflecţii] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 16 noiemb. – P. 9.
5852. Chiper, Grigore. Printre pomii despletiţi : [versuri] / Grigore Chiper // Florile
dalbe. – 2007. – 22 noiemb. – P. 1.
5853. Ciobanu, Ion. În pace bună; Cu dorul nu eşti sătul; De la discotecă; Statuia; Capriciile nevestei; Reproşurile soţiei; Inscripţii ... pe un gard : [epigrame] / Ion Ciobanu //
Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 10.
5854. Cuzuioc, Ion. Avertisment; Decepţie; Incriminare; La justa valoare; Unui
poet mediocru; Un ateu lângă butoi; Condiţie; Realitatea zilei; Jurământ; Ispită : [epigrame] /
Ion Cuzuioc // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 6.
5855. David, Eugenia. Nonconformistul : [povestire] / Eugenia David //
Săptămîna. – 2007. – 30 noiemb. – P. 13.
5856. Filip, Iulian. Arendă de familie : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2007.
– 29 noiemb. – P. 6.
5857. Filip, Iulian. Între gutui şi crizanteme : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. –
2007. – 1 noiemb. – P. 5.
5858. Filip, Iulian. Tehnologii moderne de comunicare în (cu?) singurătate (a) :
[versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 5.
203

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

821.133.1 Literatură franceză

5835. Desnos, Robert. A fost odat, ca niciodat, - o frunză : [versuri] / Robert
Desnos // Florile dalbe. – 2007. – 15 noiemb. – P. 1.
821.135.1 Literatură română

5836. Cazimir, Ştefan. Moldova cu stejari şi cetini : [versuri] / Ştefan Cazimir //
Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 1.
5837. Dinescu, Viorel. Porturile lunii : [versuri] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2007. – 8 noiemb. – P. 1.
5838. Iov, Dimitrie. Voroava : [versuri] / Dimitrie Iov // Lit. şi arta. – 2007. – 29
noiemb. – P. 1.
5839. Topîrceanu, George. Toamna în parc : [versuri] / George Topîrceanu //
Pro farmacia. – 2007. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 1.
821.135.1.09 Critică şi istorie literară

5840. Lungu, Dan. "Nu sincronismul cu orice preţ face succesul unei cărţi, ci autenticitatea" : [interviu cu D. Lungu, scriitor] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux
continuu : cotid. naţ. – 2007. – 15 noiemb.
5841. Pohilă, Vlad. Cu gândul la noi, un medic-scriitor de peste Ocean : [Corneliu Florea, scriitor român stabilit în Canada] / Vlad Pohilă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9
noiemb. – P. 17.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

5842. Bâlici, Gheorghe. Unei şefe; Proustiană : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
de Chişinău. – 2007. – 27 noiemb. – P. 16.
5843. Bâlici, Gheorghe. Emoţii de familie; "Vorba lungă-i sărăcia omului" : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 16 noiemb. – P. 24.
5844. Bâlici, Gheorghe. Inadvertenţe fraterne; Unui scriitor spiritist : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2 noiemb. – P. 24.
5845. Bâlici, Gheorghe. La îndemnul guvernanţilor de a se întoarce acasă cei
plecaţi peste hotare; Unui coleg de serviciu; La epigramele mele despre proşti; Unui amic
chefliu : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 noiemb. – P. 16; 23
noiemb. – P. 24.

202

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Violenţă domestică – Prevenire – Combatere.
343.55

2207. Gurschi, Constantin
Modele de acte procedurale penale / Constantin Gurschi, Valeria Şterbeţ; coord. :
Valeriu Zubco. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 24 cm. – ISBN 978-9975-10023-6
Vol. 2. – 2007. – 254 p. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. –
ISBN 978-9975-100-29-8 : 3000 ex. – [2007-2167]
- - 1. Procedură penală – Modele de acte.
343.13(094)

2208. Noua legislaţie penală şi procesual penală : (Realizări şi controverse. Impactul asupra detenţiei) : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Gladchi, Alexandru Mariţ, Viorel Berliba, …; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Helmax-exim" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 240 p. : tab., diagr.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol.
ISBN 978-9975-9511-9-7
2000 ex. – [2007-2268]
- - 1. Procese penale.
343.12(075.8)

2209. Spoială, Alexandru
Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Spoială; sub red. : Vasile Floarea. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2007. –
215 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 207-215 (122 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-930-33-8
150 ex. – [2007-2347]
- - 1. Probe – Proceduri penale.
343.14(075)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial

2210. Gajim, Ştefan
Istoria sistemului naţional de proprietate intelectuală în date şi imagini / Ştefan
Gajim; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). – Ch. : AGEPI, 2007. – 21
cm.
1992-2007. – 2007. – 192 p. : imagini. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.
p. 118 (6 tit.). – ISBN 978-9975-911-05-4 : 200 ex. – [2007-2168]
- - 1. Proprietate intelectuală –Republica Moldova – Istorie.
347.77(478)(091)

2211. Raport anual = Annual report : [al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Rep. Moldova AGEPI] / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.
Moldova; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.), ...; coord. : Ştefan Gajim; trad. : Nina
23

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Calpacci, Alexandra Cozlov; red. resp. : Ana Zavalistîi; fot. : Svetlana Tacu. – Ch. : AGEPI,
2007. – 29 cm.
2006. – 2007. – 96 p. : fig., fot., tab. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
[2007-2185]
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova.

noiemb.; Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8. – Semnat: Gh. Duca, T.
Furdui, B. Găină,…

347.77(478)(047.1)=135.1=111=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

2212. Romandaş, Nicolae
Dreptul muncii : Man. / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu. – Ch. : S. n., 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 396, [7] p.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-900-74-4
3000 ex. – [2007-2105]
- - 1. Dreptul muncii.

5826. Colesnic, Iurie. Savantul care a reprezentat tipajul clasic al academicianului // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 7. (Oamenii de cultură despre
marele dispărut).
5827. Hadârcă, Ion. La început, Silviu Berejan era pentru mine o legendă / Ion
Hadârcă // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 7. - (Oamenii de cultură
despre marele dispărut).
5828. Popa, Iulius. Ultimul autograf al lui Silviu Berejan ... Spre bună amintire /
Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3.
5829. Reniţă, Alecu. Omul Adevărului / Alecu Reniţă // Natura. – 2007. –
Noiemb. (Nr. 11). – P. 5.

349.2(075.8)

5830. Tănase, Constantin. Moartea patriarhului / Constantin Tănase // Timpul
de dimineaţă. – 2007. – 13 noiemb. – P. 2.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

2213. Ghidul funcţionarului public / Victor Popa, Liubomir Chiriac, Victor
Mocanu,…; coord. ed. : Victor Popa, …; Liga Naţ. a Asoc. de Primari din Moldova. – Ch. :
SC "Tehnologii Intelectuale", 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 446 p. : tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 428-429 (21 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al LGI/OSI Budapesta
ISBN 978-9975-9589-2-9 (în cop. tare)
2000 ex. – [2007-2283]
- - 1. Administraţie publică – Ghiduri.
351/354(036)

2214. Platon, Mihail
Administraţia publică : Curs univ. / Mihail Platon; red. gen. : Vasile Trofăilă. – Ch. :
Universul, 2007. – 926, [2] p.; 34 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-47-006-3 (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-2252]
- - 1. Administraţie publică.
35(075.8)

2215. Recensământul populaţiei = Перепись населения = Population census,
2004 : Culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Bir. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova, 2007 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Statistica Moldovei). – ISBN
978-9975-9786-3-7

24

5831. Vântu, Anatol. Urcarea spre Cuvânt a academicianului Silviu Berejan /
Anatol Vântu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 15 noiemb.
(Vezi de asemenea Nr 5408)

82 LITERATURĂ

82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

5832. Vakulovski, Mihail. Descântec marca Palahniuk : [pe marginea cărţii
"Cîntec de leagăn" de Chuck Palahniuk, Iaşi, ed. Polirom, 2007] / Mihail Vakulovski // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 8.
821.112.2(436) Literatură austriacă

5833. Rilke, Rainer Maria. Toamnă : [versuri] / Rainer Maria Rilke; trad. de Paul
Mihnea // Florile dalbe. – 2007. – 29 noiemb. – P. 1.
821.112.28 Literatură în idiş

5834. Strâmbeanu, Andrei. Scrisoare adresată bunului meu prieten din Boston,
SUA, scriitorului evreu de limbă rusă Mihail Hazin, cu ocazia apariţiei noii sale cărţi "Fericirea evreiască" şi a împlinirii vârstei de 75 de ani de la naştere: [9 noiemb. 2007] / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3.
201

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5816. Дедов, Александр. Александр Дедов : "Уехал повышать свое мастерство" : [интервью с молд. нападающим] / записал Лаврентий Анищенко // Молд. ведомости. – 2007. – 30 нояб. – Р. 5.

Vol. 4 : Condiţiile de locuit ale populaţiei = Жилищные условия населения =
Population living conditions. – 2007. – 191 p. : tab. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
ISBN 978-9975-901-69-7 (în cop. tare) : 200 ex. – [2007-2327]
- - 1. Recensământul populaţiei – Republica Moldova – Date statistice.

5817. Димитрович, Маша. Маша Димитрович : "Спокойная жизнь – не для
меня" : [интервью с каратисткой] / записала Наталья Чеботарь // Молд. ведомости. –
2007. – 16 нояб. – Р. 5.
5818. Попович, Александр. Александр Попович : "Футбол становится все
более скоростным" : [интервью с экс-игроком сборной Молдовы] / записал Максим
Банару // Молд. ведомости. – 2007. – 16 нояб. – Р. 5.
5819. Сырбу, Андрей. Молдавский футбол : время итогов / Андрей Сырбу //
Молд. ведомости. – 2007. – 23 нояб. – Р. 5.
5820. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль : "Реформы должны пойти на пользу
спорту" : [интервью с генер. дир. Агентства спорта Молдовы] / записал Алексей Попов
// Молд. ведомости. – 2007. – 2 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5596)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
5821. Axenti, Eufrosinia. Un nume de rezonanţă în ştiinţa lingvistică : [80 de ani
de la naşterea prof. Grigore Cincilei] / Eufrosinia Axenti, Silvia Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 30 noiemb. – P. 17.
811.135.1 Limba română

5822. Eminent cercetător şi promotor al limbii române : [in memoriam lingvistului
şi omului de şt. Silviu Berejan] // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3.
5823. Pohilă, Vlad. Vlad Pohilă : "Ştiu a găsi bucuria creaţiei cam în fiece text ..."
: [interviu cu filologul] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 5
noiemb. – P. 8.
5824. Soltan, Petru. DEXI – opinia unui amator în materie : [pe marginea "Dicţionarului Explicativ Ilustrat al Limbii Române"] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2007. – 22
noiemb. – P. 6.

351.755.361:316.334.54(478)(083.41)=135.1=111=161.1

2216. Secrieru, I. Gh.
Bazele manageriale ale activităţii profesionale a agentului de pază particular :
Curs univ. / I. Gh. Secrieru, I. A. Arsene, A. L. Budevici; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport. Catedra managementul culturii fizice. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 176
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 175-176 (31 tit.)
ISBN 978-9975-68-055-4
30 ex. – [2007-2102]
- - 1. Pază particulară – Management.
351.74:005(075.8)

2217. Попович, Корнелиу
Система органов публичного управления в АТО Гагаузия : Справ. / Корнелиу
Попович, Тудор Делиу. – К. : Б. и., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 196 p. : scheme,
tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 65-66 (12 tit.). – Изд. при фин. поддержке Интегриров. программы
местн. развития (ПРООН), Фонда Сороса в Молдове
ISBN 978-9975-78-560-0
400 ex. – [2007-2287]
- - 1. Administrare publică – Gagauz Yeri – Republica Moldova (rusă).
352.075(478-29)

2218. Попович, Корнелиу
Справочник местного выборного лица / Корнелиу Попович; Акад. Публ.
Управл. при Президенте Респ. Молдова. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
198, [1] p. : graf., tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 140-141 (33 tit.)
ISBN 978-9975-78-559-4
3500 ex. – [2007-2267]
- - 1. Administraţie locală – Îndrumar (rusă).
352:342.8(036)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

5825. Academicianul Silviu Berejan // Moldova suverană. – 2007. – 13 noiemb.;
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 12 noiemb. – P. 2.; Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 14

2219. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate copilului şi familiei : Ghid de aplicare practică / Claire Warrington, Stela Grigoraş, Svetlana Rijicova,…; col. red. : Jon
Barrett, Victor Moraru. – Ch. : "Multiart-SV" SRL, 2007. – 206 p.; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr. p. 205-206 (42 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Uniunii Europene

200

25

ÎN MEMORIAM LINGVISTULUI – SILVIU BEREJAN (1927-2007)

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5805. Вуткэрэу, Петру. "Наш театр немыслим без импровизации" : [интервью с дир. Театра "E. Ионеско" П. Вуткэрэу] / записала Елена Узун // Молд. ведомости.
– 2007. – 6 нояб. – Р. 3.

ISBN 978-9975-9766-2-6
1000 ex. – [2007-2211]
- - 1. Asistenţă socială – Copii.
364.04-053.2(036)

2220. Iniţiative locale. Sprijin pentru dezvoltare : Granturi pentru Strategiile Locale de Tineret / Centrul Naţ. de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret; text : Aurelia Guzun;
coord. : Liliana Palihovici, Natalia Catan; contribuţie : Igor Guzun. – Ch. : "Urma ta" PP SRL,
2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 31, [1] p. : fot. color; 20 x 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Org. Intern. a Francofoniei
ISBN 978-9975-9534-2-9
500 ex. – [2007-2183]
- - 1. Ajutor social – Tineret.
364.4-053.6(478)

2221. Leşco, Natalia
Ghidul voluntarilor din cadrul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor / Natalia
Leşco, Larisa Chirev; coaut. : Natalia Gandrabura, Elena Soltan; consultant : Veaceslav
Moşin. – Ch. : "Rolsi-Media" SRL, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 104 p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 104
ISBN 978-9975-9526-2-0
5000 ex. – [2007-2187]
- - 1. Voluntariat.
364.46(036)

2222. Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor
aflaţi în dificultate pe anii … / cuv. înainte : Vasile Tarlev, Emma Nicolson. – Ch. : Arc, 2007
(Combinatul Poligr.). – 20 cm.
2007-2009. – 70, [1] p. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl. – ISBN 978-9975-61420-7 : 1000 ex. – [2007-2228]
- - 1. Asistenţă – Copii în dificultate – Republica Moldova – Strategii.
364.242-053.2(478)
368 Asigurări

2223. Eţco, Constantin
Asigurările medicale (principii, metode, tehnologii) / Constantin Eţco, Iurie
Malanciuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra Econ.,
Management şi Psihopedagogie în Medicină, Centrul Şt.-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 456 p. : fig., tab.; 21 cm.
ISBN 978-9975-78-548-8 (în cop. tare)
150 ex. – [2007-2262]
- - 1. Asigurări medicale.
368.9.06

26

5806. Греку, Санду. Молдавский "сюр" в "Сатирикусе" : [интервью с гл. режиссером Театра "Сатирикус" С. Греку] / / записала Татьяна Степанова // Деловая
Молдова. – 2007. – 16 нояб. – Р. 12.
5807. Козуб, Александру. Открываем сезон премьерой : [интервью с худож.
руководителем Нац. Театра им. М. Еминеску А. Козуб] / записала Елена Узун // Молд.
ведомости. – 2007. – 23 нояб. – Р. 6.
5808. Стырча, Мариан. Новый сезон в Национальной филармонии : [интервью с артист. дир. Нац. филармонии М. Стырча] / записала Татьяна Степанова //
Молд. ведомости. – 2007. – 2 нояб. – Р. 6.
5809. Юнко, Александра. Сквозь смех и слезы : [актриса Рус. Драм. театра
им. А.П.Чехова, Евгения Тодорашко] / Александра Юнко // Независимая Молдова. –
2007. – 23 нояб. – Р. 22.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

5810. Badan, Vlad. Sportul, catalizator al succesului : [interviu cu V. Badan, asistent univ., Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / consemnare : Traian
Musteaţă // Sport plus. – 2007. – 27 noiemb. – P. 4.
5811. Caşu, Iulian. "Rugby-ul mă ajută să am un mod sănătos de viaţă" : [interviu
cu Iu. Caşu, rugbyst] / a dialogat Andrei Prodan// Sport plus. – 2007. – 20 noiemb. – P. 7.
5812. Dovbaniuc, Anatol. Victoria sau arta de a te învinge pe tine însuţi : [interviu cu A. Dovbaniuc, secretar gen. al Comitetului Paraolimpic din Moldova] / a consemnat
Pavel Brădescu // Sport plus. – 2007. – 13 noiemb. – P. 4.
5813. Dovbaniuc, Anatol. Vor ajunge oare paraolimpicii moldoveni la Beijing? :
[interviu cu A. Dovbaniuc, secretar gen. al Comitetului Naţ. Paraolimpic] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2007. – 20 noiemb. – P. 6.
5814. Robu, Ion. Igor Dobrovolschi, omul potrivit la locul potrivit : [realizări şi performanţe ale antrenorului în fotbal] / Ion Robu // Săptămîna. – 2007. – 9 noiemb. – P. 29.
5815. Баторский, Олег. Бейсбол : сезон завершен / Олег Баторский // Молд.
ведомости. – 2007. – 9 нояб. – Р. 5.

199

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

792 Teatru. Artă scenică

5794. Andrienko, Elena. "Bolşoi Teatr" la Chişinău : [interviu cu E. Andrienko,
artistă a poporului din Rusia] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007.
– 23 noiemb. – P. 16.
5795. Chiriac, Constantin. "Capitala culturală europeană Sibiu – 2007 e cel mai
bun studiu de caz" : [interviu cu C. Chiriac, vicepreş. al Capitalei Culturale Europene Sibiu] /
interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 30 noiemb. – P. 10.
5796. Ciobanu, Raisa. Înfiată de Teatru : [despre artista emerită Ninela Caranfil]
/ Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 1.
5797. Drucec, Vitalie. Vitalie Drucec : "Vrem ca teatrul nostru să aibă şi poveşti
..." : [interviu cu actorul şi regizorul Teatrului "Eugene Ionesco"] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 13 noiemb. – P. 8.
5798. Focşa, Boris. "S-a conturat o colaborare a teatrului nostru cu instituţii teatrale din Albania" : [interviu cu B. Focşa, dir. Teatrului Republican "Luceafărul"] / interviu de
Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 8.
5799. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Mă voi întrista atunci când nu mă va urî
nimeni" : [interviu cu dir. Teatrului municipal "Satiricus I. L. Caragiale"] / consemnare : Pavel
Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 26 noiemb. – P. 5.
5800. Lungu, Gabriela. Copilul din mine nu va muri niciodată : [interviu cu G.
Lungu, actriţă la Teatrul de Păpuşi "Guguţă"] / consemnare : Eleonora Bulhac // Capitala. –
2007. – 30 noiemb. – P. 14; Столица=Capitala. – 2007. – 30 нояб. – P. 14.
5801. Mihăilescu, Cristian. "Consider Braşovul unul dintre frumoasele oraşe europene cu o tradiţie culturală excepţională" : interviu cu C. Mihăilescu, regizor, dir. gen. al
Operei Braşov / consemnare : Mihail Vakulovski // Flux continuu: cotid. naţ. – 2007. – 8
noiemb.
5802. Pojar, Serghei. În Chişinău ea a scăpat de timiditate ... : [creaţia balerinei
ruse Tamara Karsavina] / Serghei Pojar // Comunistul. – 2007. – 30 noiemb. – P. 15-16.
5803. Starciuc, Mariana. Vera Mereuţă (Grigoriev). Profesiile unui actor / Mariana Starciuc // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 6.
5804. Turea, Larisa. Leonid Cemortan : teatrul ca autoritate morală : [creaţia istoricului şi criticului de teatru] / Larisa Turea // Timpul de dimineaţă.– 2007. – 1 noiemb. – P. 5.
198

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

2224. Briceag, Silvia
Psihologie pedagogică : Curs univ. / Silvia Briceag; Univ. de Stat "Alecu Russo".
Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2007 (Tipogr.
USB). – 201, [1] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 194-201 (141 tit.)
ISBN 978-9975-4006-8-8
50 ex. – [2007-2349]
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3(075.8)

2225. "Problematica educaţiei în mileniul III : naţional, regional, e uropean",
simpoz. şt. intern. (2006; Chişinău). Problematica educaţiei în mileniul III : naţional, regional, european : Comunic. la Simpoz. Şt. Intern., 2-3 noiemb. 2006, Chişinău / coord. : Nelu
Vicol. – Ch. : CEP USM, 2007. – 530 p. fig., histogr., tab.; 25 cm. – Jubileul de 65 ani de la
fondare
Antetit. : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-212-6
100 ex. – [2007-2175]
- - 1. Educaţie.
37.0(082)=00
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

2226. "Bright Ideas : English Language Teaching in Moldova", conf. (2006;
Cahul). Bright Ideas : English Language Teaching in Moldova : conf. proceedings, 15-16
April, 2006, Cahul. – Cahul : Univ. de Stat din Cahul, 2007 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). –
176 p.; 20 cm.
Antetit. : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu". Catedra de Filologie Engleză. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 978-9975-9626-6-7
50 ex. – [2007-2222]
- - 1. Limba engleză – Metodica predării (engl.).
37.016.046:811.111(082)

2227. Corlat, Sergiu
Computerul în predare şi învăţare : Ghid metodologic pentru formarea cadrelor d idactice din învăţ. pre-univ. / Sergiu Corlat, Lilia Ivanov; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova, Proiectul "Educaţia de Calitate în Mediul Rural din Moldova". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 52 p. : fig.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 51

ISBN 978-9975-67-265-8
3000 ex. – [2007-2140]
27

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Informatică – Metodica predării. 2. Computere – Metodica predării.
37.016.046:004

2228. Idem în lb. rusă : Компьютер в преподавании и обучении. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 51, [1] p. : fig.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 52
ISBN 978-9975-67-284-9
500 ex. – [2007-2141]
- - 1. Informatică – Metodica predării (rusă). 2. Computere – Metodica predării.
37.016.046:004

2229. Leahu, Raisa
Proverbul : Exerciţii şi jocuri didactice / Raisa Leahu. – Ch. : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : tab.; 24 cm. – (Col. "Didactica")
Bibliogr. p. 92-93 (29 tit.)
ISBN 978-9975-61-422-1
1000 ex. – [2007-2302]
- - 1. Proverbul – Exerciţii didactice. 2. Metodica predării – Literatură.
37.016+821-84

2230. Prigorschi, Ana
Русская речь : cl. a 7-a : Ghid pentru profesori / Ana Prigorski, Emilia Luca; comisia de evaluare : V. Carcea, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut
Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103, [1] p. : fig., tab.; 22 cm.
Bibliogr. p. 103 (12 tit.)
ISBN 978-9975-69-895-5
[2007-2153]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
37.016.046:811.161.1

2231. Rusuleac, Tatiana
Ghid de formare diferenţiată a competenţilor de rezolvare a problemelor la elevii
claselor I-IV : suport metodologic pentru învăţători / Tatiana Rusuleac; Univ. Pedagogică de
Stat "I. Creangă". Catedra Teoria şi Metodica Ştiinţelor Reale şi Estetice. – Ch. : S. n., 2007
(Tipogr. "Garamond Studio" SRL). – 42 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 42 (14 tit.)
ISBN978-9975-9503-9-8
[2007-2313]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

2232. Ursu, Ludmila
Formarea diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor 1-4 : monogr. / Ludmila Ursu, Tatiana Rusuleac; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Garamond Studio" SRL). – 200 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 164-176 (134 tit.)
28

5782. Пожар, Сергей. Волшебник звуков : [60 лет со дня рождения композитора Бориса Дубоссарского] / Сергей Пожар // Кишин. новости. – 2007. – 30 нояб. – Р. 7.
5783. Сидоров, Дмитрий. Песня родом из детства : [творчество композитора
Дарьи Раду] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 23 нояб. – Р. 29.
5784. Стрезева, Анна. "Не изгоняйте музыку из храма …" : [интервью с органисткой А. Стрезевой] / записала Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2007. –
9 нояб. – Р. 12.
5785. Стырча, Мариан. Филармония : новый сезон : [интервью с арт.-дир. Филармонии М. Стырча] / записала Елена Узун // Деловая Молдова. – 2007. – 9 нояб. – Р. 6.
5786. Тира, Оля. Оля Тира : Сербия и Евровидение не пустой звук для меня! :
[интервью с молд. исполнительницей] // Кишин. обозреватель. – 2007. – 22 нояб. – Р. 15.
5787. Чобану, Нелли. Нелли Чобану всегда знала, что станет певицей : [интервью с певицей] / записала Екатерина Зенченко // Новое время. – 2007. – 16 нояб. – Р. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

5788. Andon, Victor. E dureros : [creaţia scriitorului Ion C. Ciobanu în cinematografie : 80 de ani de la naştere] / Victor Andon // Comunistul. – 2007. – 16 noiemb. – P. 1516; Коммунист. – 2007. – 16 нояб. – Р. 15-16.
5789. Cazacu, Nicolae. Colea Răutu: actor de geniu necunoscut acasă : [95 de
ani de la naşterea actorului scenei şi filmului românesc] / Nicolae Cazacu, Valentin Jitaru //
Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 6.
5790. Gamarţ, Alexandru. La mulţi ani, maestre Reazanov! : [80 de ani de la
naşterea regizorului rus Eldar Reazanov] / Alexandru Gamarţ // Democraţia. – 2007. – 20
noiemb. – P. 13.
5791. Vatamanu, Leontina. Leontina Vatamanu : "Criza din cinematografie încă
n-a fost depăşită" : [interviu cu regizoarea şi scenarista] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 12 noiemb. – P. 8.
5792. Андон, Виктор. Режиссер, которого знают в лицо : к 80-летию Эльдара Рязанова / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2007. – 22 нояб.
5793. Андон, Виктор. Розы и хризантемы для трудящихся : [памяти рос. актера
Анатолия Папанова] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – Р. 24.
197

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5771. Lina. Lina : Pentru mine muzica este o plăcere, nu o sursă de existenţă :
[dialog cu interpreta de muz. uşoară] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2007. – 2 noiemb. – P. 15; Столица=Capitala. – 2007. – 2 нояб. – P. 15.
5772. Lungu, Victoria. Victoria Lungu : Cântecele mele sunt aşa cum sunt eu –
departe de a fi perfectă, dar sinceră în tot ce fac : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] /
dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 16 noiemb. – P. 15;
Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 15.
5773. Mahu, Rodica. Desculţă, dar liberă : [Cezaria Evora, interpretă din Rep.
Capul Verde] / Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 noiemb. – P. 20.
5774. Paladi, Ion. Ion Paladi : "Lăutarii" au fost şi rămân visul meu cel mare" :
[interviu cu interpretul de muz. populară] / consemnare : Doina Cernavca // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 30 noiemb. – P. 23.
5775. Pojar, Serghei. Fiu consacrat al pămîntului basarabean : 160 de ani de la
naşterea muzicianului Gavriil Muzicescu / Serghei Pojar // Comunistul. – 2007. – 2 noiemb.
– P. 16; Коммунист. – 2007. – 2 ноября. – Р. 16.
5776. Stolear, Zinovii. Cântec despre prieten : [creaţia compoz. Andrei Petrov] /
Zinovii Stolear // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 14; Столица=Capitala. – 2007. – 9
нояб. – P. 14.
5777. Suruceanu, Ion. Adevărul lui Ion Suruceanu : [interviu cu interpretul de
muz. uşoară] / dialog susţinut de Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 13;
Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 12.
5778. Şeicaru, Vasile. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, sau Despre prietenia care
durează şi dincolo de moarte : [interviu cu V. Şeicaru, interpret român] / consemnare :
Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 8.
5779. Tetelea, Margareta. Muzicolog consacrat : [creaţia muzicologului Ecaterina Dănilă] / Margareta Dănilă // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 6.
5780. Ботнару, Виктор. Возрождение молдавской кобзы : [интервью с кобзарем В. Ботнару] / записала Елена Узун // Деловая Молдова. – 2007. – 30 нояб. – Р. 11.
5781. Илиуц, Мария. Мария Илиуц : "Здоровье превыше всего" : [интервью
с солисткой ансамбля "Тэлэнкуцэ"] / записала Екатерина Зенченко // Новое время. –
2007. – 9 нояб. – Р. 7.

196

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9725-6-7
15 ex. – [2007-2301]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

2233. Ursu, Ludmila
Matematică : cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Ludmila Ursu, Ilie Lupu,
Iulia Iasinschi; comisia de evaluare : Liliana Saranciuc-Gordea, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. :
tab.; 22 cm.
ISBN 978-9975-69-889-4
[2007-2156]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

2234. Idem în lb. rusă : Математика : 3 кл. : пособие для учителей и
родителей / trad. din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 103, [1] p. : fig.;
ISBN 978-9975-69-890-0
[2007-2154]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

2235. Бондаренко, Нина
Технологическое воспитание : 7-8 кл. : Кн. для учителя / Нина Бондаренко,
Тудор Колак; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Litera AVN" SRL,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 80 p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 71 (13 tit.)
ISBN 978-9975-904-50-6
[2007-2100]
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:64
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

2236. Granaci, Lidia
Pauze dinamice : Ghid pentru cadrele didactice / Lidia Granaci. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 116 p.: il., n. muz.; 20 cm.
ISBN 978-9975-924-92-4
[2007-2271]
- - 1. Educaţie – Pauze dinamice.
37.091
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

2237. Belostecinic, Grigore
Doctori Honoris Cauza ai ASEM / Grigore Belostecinic (coord.), Nicolae Brânzilă,
Andrei Prodan. – Ch. : Dep. ed.-poligr. al ASEM, 2007. – 71 p. : fot. color; 20 cm.
29

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-75-252-7
100 ex. – [2007-2192]
- - 1. Doctori Honoris Cauza ai Academiei de Studii Economice din Moldova – Biografii. 2. Academia de Studii Economice din Moldova – Doctori Honoris Causa.

5761. Caradja, Valeriu. "O voce de aur" a Moldovei : [interviu cu V. Caradja, interpret de operă din Rep. Moldova] / interviu realizat de Olga Stepanenco// Alianţa Moldova
Noastră. – 2007. – 30 noiemb. – P. 11; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 30 нояб. – P. 10.

378(092)

5762. Cazacu, Alexandru. Alexandru Cazacu : "Mă pregătesc să plec în lume
..." : [interviu cu fost chitaristul formaţiei "Noroc"] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 8 noiemb. – P. 8.

2238. Beniuc, Valentin
Structura şi funcţionalitatea procesului de studii : Ghidul studentului IRIM / Valentin Beniuc, Angela Cheptea; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2007
(CEP USM). – 285 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9699-6-3
100 ex. – [2007-2085]
- - 1. Învăţământ superior – Îndrumare.
378(036)

2239. Conceptul educaţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova /
colectiv de aut. : Ana Guţu, Dumitru Baltag, Alexandru Şcerbanschi, …; dir. ed. : Andrei
Galben; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 232
p. : tab.; 24 cm. – ULIM – 15 ani de ascensiune
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-101-10-3
100 ex. – [2007-2315]
- - 1. Învăţământ superior – Educaţie – Concepte.
378.4(478):37.0

2240. Cozma, Valeriu
Rectorul Gheorghe Rusnac : [Univ. de Stat din Moldova, 1992-2007] / Valeriu
Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 241, [1] p. : fot., VIII p. fot.,
fot., il. color; 24 cm.
Bibliogr. p. 228-236 (210 tit.)
ISBN 978-9975-70-365-9
200 ex. – [2007-2202]
- - 1. Rusnac, Gheorghe, 1942 - …, rector – Biografie. 2. Universitatea de Stat din
Moldova – Rectori.
378(478-25)(092)

2241. Mereuţă, Ion
Prin tumultul anilor ne făurim istoria… : Cronica întâlnirii jubiliare a absolvenţilor
Fac. Curative a Inst. de Stat de Medicină din Chişinău, promoţia 1982 / Ion Mereuţă, Ion
Cuvşinov, Ion Arteni, Mihai Ţurcanu. – Ch. : "Elena – V.I." SRL, 2007. – 134, [1] p. : il., fot.;
20 cm.
ISBN 978-9975-9636-6-4
200 ex. – [2007-2257]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" – Republica
Moldova – Istorie.

5763. Ciocanu, Ion. Trei zile cu Mihai Dolgan : [pe marginea cărţii "Mihai Dolgan.
Taina vieţii mele = Тайна жизни моей : despre viaţa şi activitatea compozitorului M. Dolgan
/ aut. proiectului : Nicolae Roşca; text în lb. rusă : Svetlana Derevşcikov; trad. şi adapt. textului în lb. rom. : Ioan Mânăscurtă; coord. principal : Dan Roşca. – Ch. : "PresStar", 2007] /
Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 6.
5764. Constantinidi, Mihail. "Cred că barierele există doar în minţile oamenilor"
: [interviu cu M. Constantinidi, manager muzical] / consemnare : Mihail Vakulovski // Flux
continuu : cotid. naţ. – 2007. – 1 noiemb.
5765. Dani, Vitalie. Vitalie Dani : Pas cu pas, muzica de calitate va prinde rădăcini în sufletele oamenilor : [interviu cu interpretul] / dialog susţinut de Angela Chisnenco //
Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 15; Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 15.
5766. Dinescu, Violeta. Muzica – un univers viu! : [20 de ani de activitate artistică
a ansamblului cameral "Sirinx"] / Violeta Dinescu // Lit. şi arta.– 2007. – 29 noiemb. – P. 6.
5767. Dolgan, Mihai. Mihai Dolgan: Taina vieţii mele : [fragm. din cap. "DolganTarzan" din cartea cu acelaşi tit. de Svetlana Derevşcikov] / trad. din lb. rusă de Ioan
Mânăscurtă // Florile dalbe. – 2007. – 15 noiemb. – P. 8.
5768. Furdui, Galina. Premiile "Crizantemei de Aur" au ajuns la Chişinău : [pe
marginea rezultatelor Festivalului Naţ. de interpretare şi creaţie a romanţei rom âneşti "Crizantema de Aur", oct. 2007, Târgovişte, România : interviu cu G. Furdui, poetă] / a dialogat
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 2 noiemb. – P. 14; Столица=Capitala. – 2007. – 2
нояб. – P. 14.
5769. Goncear, Silvia. Silvia Goncear : "Mă bucur că romanţa întinereşte" : [interviu cu deţinătoarea Marelui Premiu al Festivalului "Crizantema de Argint", ed. a XV-a] /
consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 21 noiemb. – P. 8.
5770. Josan, Cătălin. Cătălin Josan . Norocul vine la cei care îl caută : [interviu
cu laureatul Concursului "Megastar"] / consemnare : Elena Tonu // Capitala. – 2007. – 23
noiemb. – P. 15; Столица=Capitala. – 2007. – 23 нояб. – P. 15.

378.661(478-25)(091)
30

195

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

2242. Top – 50. Absolvenţi ULIM / Univ. Liberă Intern. din Moldova; concept
orig. : Ana Guţu; trad. în lb. engl. : Valentina Stog. – Ch. : ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot"
SRL). – 53, [3] p. : fot. color; 21 cm. – ULIM – 15 ani de ascensiune
Texte : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-101-11-0
150 ex. – [2007-2316]
- - 1. Învăţământ superior – Absolvenţi – Biografii.

73 ARTE PLASTICE
5753. Vârtosu, Valentin. Valentin Vârtosu : "Artistul moldovean încă nu poate
circula liber ..." : [interviu cu sculptorul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 noiemb. – P. 8.

378.4(478)(092)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

5754. Vidraşcu, Valentina. Valentina Vidraşcu : "Modellingul este o şansă pe
care Dumnezeu o dă o dată în viaţă unei fete" : [interviu cu creatoarea de modă] / consemnare : Lina Acălugăriţei // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 13 noiemb. – P. 16.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
5755. Mudrea, Andrei. Andrei Mudrea : "Numai cultura ne poate scoate în Europa" : [interviu cu pict.] / moderator : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 30
noiemb. – P. 10, 15.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
5756. Hurskainen, Wilma. O întâlnire cu trecutul şi identitatea unei persoane :
[interviu cu W. Hurskainen, fotograf din Finlanda] / interviu de Antonina Sârbu // Ziarul de
gardă. – 2007. – 8 noiemb. – P. 8.
5757. Sârbu, Veaceslav. Veaceslav Sârbu : "Eram atât de emoţionat, încât înainte de şedinţă am mâncat 8 batoane de ciocolată ..." : [interviu cu maestrul fotograf] / interviu realizat de Olga Stepanenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 9 noiemb. – P. 11;
Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 9 нояб. – P. 11.

78 MUZICĂ
5758. Acker, Petra. "Ne-am cam găsit stilul, mai bine spus, el ne-a ales pe noi" :
[dialog cu P. Acker, vocalista trupei The Otners, România] / interlocutor : Mihail Vakulovski
// Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 22 noiemb.
5759. Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros : "Suntem mereu pe drumuri" : [interviu
cu dirijorul Orchestrei "Lăutarii"] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 14 noiemb. – P. 8.

2243. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : [din istoria univ.] / Univ.
Liberă Intern. din Moldova; concepţie : Ana Guţu; trad. în lb. engl. : Valentina Stog; trad. în
lb. fr. : Tatiana Prepeliţă. – Ch. : ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 31 p. : fot. color; 30
cm.
Text paral. : lb. engl., fr. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-101-13-4
250 ex. – [2007-2326]
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Istorie (engl., fr.).
378.4(478) =111=133.1

2244. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : [din istoria univ.] / Univ.
Liberă Intern. din Moldova; concepţie : Ana Guţu; trad. în lb. rusă : Svetlana Parmacli. – Ch. :
ULIM, 2007 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 31 p. : fot. color; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-101-12-7
250 ex. – [2007-2325]
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Istorie.
378.4(478)(091)=135.1=161.1

2245. Штефэнеску, Камелия
Методология написания дипломной работы в области менеджмента : [pentru
uzul studenţilor] / Камелия Штефэнеску, Игорь Бутук. – К. : Б. и., 2007. – 141 p. : des.,
graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88-94
ISBN 978-9975-9885-7-5
100 ex. – [2007-2106]
- - 1. Lucrări de diplomă – Elaborare (rusă).
378.2:005(076.5)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR

5760. Budurin, Mihai. "Cu timpul, am crescut şi noi, şi soţiile noastre ..." : [interviu cu M. Budurin şi Ion Raţă, solişti ai formaţiei "Catharsis"] / consemnare : Silvia Ursu //
Timpul sănătăţii. – 2007. – 16 noiemb. – P. 5. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

2246. Квилинкова, Е. Н.
Традиционная духовная культура гагаузов : этнорегион. особенности / Е. Н.
Квилинкова; науч. ред. : А. И. Локотко; Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т культ. населения, Ин-т ист., государства и права, …. – К. : Б. и., 2007 (Тип. АО "Бизнес-Элита"). –
835, [5] p. : il., fig., tab.; 21 cm.
Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. p. 625-659 şi în note la sfârşitul cap.

194

31

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5745. Рашков, Петр. Если не замерло сердце в груди : [о специалисте в
обл. виноделия Рафаэле Хачатурян] / Петр Рашков // Независимая Молдова. – 2007. –
2 нояб. – Р. 22-23.

ISBN 978-9975-9606-6-3 (în cop. tare)
500 ex. – [2007-2104]
- - 1. Etnografie – Găgăuzi (rusă). 2. Găgăuzi – Etnografie (rusă).
39(=512.165)

5746. Таран, Ангелина. Под натиском нелояльной конкуренции : [пробл. развития винодел. пром-сти] / Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 23.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
2247. Ursu, Ludmila
Matematică : Cl. a 3-a : Teste de evaluare sumativă / Ludmila Ursu. – Ch. : Prut
Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-900-6
[2007-2162]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

2248. Idem în lb. rusă : Математика : Тесты для итог. оценивания : 3-й кл. /
trad. din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (Tipogr. "Balacron"). – 56 p.
: fig., tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-901-3
[2007-2163]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

2249. Урсу, Людмила
Математика : 1 кл. : 2-ое полугодие : тетрадь ученика / Людмила Урсу; trad.
din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56
p. : fig.; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-078-2
[2007-2152]
51(075.2)

5747. Таран, Ангелина. Почему неконкурентноспособны молдавские вина? /
Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2007. – 30 нояб. – Р. 23.
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

(Vezi Nr 5559)
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

5748. Косс, Александр. Приоритетной отрасли необходимы взвешенные
решения : [интервью со спикером правления АО "Зюдцукер-Молдова" А. Косc] / записал Родион Павлов // Независимая Молдова. – 2007. – 29 нояб.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

5749. Spirache, Gabriela. Gabriela Spirache : În 2008, "Avon" vizează un ritm
de creştere peste media pieţei : [interviu cu dir. gen. "Avon" Moldova] / interviu realizat de
Galina Pânzaru // Eco. – 2007. – 21 noiemb. – P. 5.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

512 Algebră

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

2250. Белоусов, И. В.
Элементы линейной алгебры : Матрицы и определители : [pentru uzul studenţilor] / И. В. Белоусов; Слав. Ун-т Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA).
– 132 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 132 (5 tit.)
ISBN 978-9975-68-049-3
20 ex. – [2007-2319]
- - 1. Algebră liniară (rusă).

5750. Светлова, Анна. Высотное строительство – по европейским стандартам / Анна Светлова // Независимая Молдова. – 2007. – 15 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5602)

512.643(075.8)

53 FIZICĂ
2251. Marina, Vasile
32

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
5751. Olaru, Angelina. Construcţie grandioasă între lux şi artă : [ansamblul de locuinţe "Coliseum Palace"] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 23 noiemb. – P. 10.
5752. Босенко, Григорий. Памяти архитектора : [Агаси Амбарцумяна в
"Молдгипрострое"] / Григорий Босенко // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 37.
193

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

Mecanica newtoniană : [pentru uzul studenţilor] / Vasile Marina. – Ch. : UTM,
2007. – 456 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 450-456 (93 tit.)
ISBN 978-9975-45-051-5
100 ex. – [2007-2255]
- - 1. Mecanica newtoniană.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

5738. Lungu, Alexei. Orange – viitorul comunicării / Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 4.
5739. Popa, Stela. "Mă consider un om fericit, deoarece fac exact ceea ce mi-am
dorit!" : [interviu cu S. Popa, prezentatoare a postului EU TV] / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 12.
5740. Горинчой, Георге. Георге Горинчой : "Речь идет о защите информационного пространства суверенного государства" : [интервью с пред. Коорд. Совета по
телевидению и радио] / записал Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб.
– Р. 29.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

5741. Damaschin, Veaceslav. Translogistic – soluţii calitative de transport al
mărfurilor : interviu cu dir. companiei Translogistic SRL, V. Damaschin / interviu realizat de
Tatiana Marcu // Eco. – 2007. – 21 noiemb. – P. 2.
657 Contabilitate

5742. Шикирлийская, Марина. МСФО в Молдове: переходный период : [по
материалам междунар. конф. "Междунар. стандарты фин. отчетности в Респ. Молдова
: вызовы, выгоды, прогресс", нояб. 2007, Кишинэу] / Марина Шикирлийская // Экон.
обозрение. – 2007. – 30 нояб. – Р. 7.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

5743. Пашкан, Марианна. Копирайтер – звучит гордо / Марианна Пашкан //
Деловая Молдова. – 2007. – 30 нояб. – Р. 12.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

5744. Бодиштяну, Валентин. Приобретение акций – свидетельство серьезности намерений : интервью агентству "Инфотаг" дир. компании Valieschimp В. Бодиштяну // Кишин. обозреватель. – 2007. – 22 нояб. – Р. 9.

531(075)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2252. "Achievements and Perspectives of Modern Chemistry", intern. conf.
(2; 2007; Chişinău). The 2nd International Conference of the Chemical Society of the Republic of Moldova "Achievements and Perspectives of Modern Chemistry", oct. 1-3, 2007 :
Abstracts of communications / org. com. : Pavel Vlad, … . – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena
– V.I." SRL). – 154 p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Acad. of Sciences of Moldova, The Chemical Soc. of the Rep. of
Moldova, Dep. of Biological, Chemical and Ecological Sciences, … . – Bibliogr. la sfârşitul
art.
[2007-2337]
- - 1. Chimie (engl.).
54(082)

2253. Kudriţcaia, Svetlana
Chimie : Teste şi lucrări de control. Proiectare de lungă durată : pentru cl. 7-9 /
Svetlana Kudriţcaia, Nadejda Velişco, Elena Osadciaia. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 85, [3] p. : tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 86 (8 tit.)
ISBN 978-9975-61-348-9
[2007-2220]
- - 1. Chimie – Teste – Probleme.
54(076.5)

2254. Idem în lb. rusă : Химия : Тесты и контрольные работы. Планирование
для 7-9 кл. – Ch. : Arc, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 86, [2] p. : tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 87 (8 tit)
ISBN 978-997561-347-0
[2007-2221]
- - 1. Chimie – Teste – Probleme (rusă).
54(076.5)
547 Chimie organică

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

2255. Органическая химия : Синтез орган. соединений : (Метод. указания к
лаб. работам) / Техн. Ун-т Молдовы. Фак. Технологии и Менеджмента в Пищевой
Пром-сти. Каф. Химии. – К. : ТУМ, 2007. – 79 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 79 (11 tit.)
ISBN 978-9975-45-050-8

192

33

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-

150 ex. – [2007-2254]
- - 1. Chimie organică (rusă).

COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

547(076.5)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

630 Silvicultură

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

5731. Никитина, Влада. Хранители леса : [о деятельности гос. лесохоз.
предприятия, Глодень] / Влада Никитина; фот. Ларисы Бучковской // Новое время. –
2007. – 16 нояб. – Р. 3.

551.5 Meteorologie. Climatologie

2256. Stan, Victor V.
Chimia straturilor atmosferice inferioare : Man. / Victor Stan; Univ. de Stat din
Moldova. – Ch. : USM, 2007. – 238, [1] p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 233-236 (84 tit.)
ISBN 978-9975-70-165-5
50 ex. – [2007-2206]
- - 1. Structura atmosferei. 2. Compoziţia atmosferei.
551.510(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2257. Bernaz-Sicorschi, Nina
Biologie : Portofoliu : Caiet de lucru pentru cl. a 7-a : Teste sumative / Nina
Bernaz-Sicorschi, Gheorghe Rudic; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 88 p. : fig., tab., [26] p.; 27 cm.
ISBN 978-9975-69-899-3
[2007-2157]
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

2258. Ильвицкий, Д. Ю.
Экологический мониторинг техногенных загрязнений атмосферного воздуха
на урбанизированных территориях / Д. Ю. Ильвицкий. – К. : Лабиринт, 2007. – 159, [1]
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 158-159 (21 tit.)
ISBN 978-9975-943-58-1
30 ex. – [2007-2229]
- - 1. Ecologie – Poluare (rusă).
574
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie

2259. Grati, Vasile
Citologie generală : [man.] / Vasile Grati. – Ch. : Prut Internaţional, 2007. – 24 cm.
Partea a 2-a. – 2007. – 171 p. : fig. – Bibliogr. p. 168-169 (46 tit.). – ISBN 9789975-69-874-0. – [2007-2147]
- - 1. Citologie.
576.3(075)
34

5732. Филимон, Георгий. Острова, дарящие жизнь : [интервью с дир. ГП по
лесн. хоз-ву "Силва–Чентру" Г. Филимоном] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2007. – 8 нояб.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

5733. Gumovschi, Andrei. Resturile vegetale – rodnicia solului! / Andrei
Gumovschi // Florile dalbe. – 2007. – 29 noiemb. – P. 5.
5734. Ursu, Andrei. Frunzele pomilor – îmbogăţesc solurile / Andrei Ursu // Moldova suverană. – 2007. – 14 noiemb.
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole

5735. Gumovschi, Andrei. Apa, o problemă vitală a omenirii : [utilizarea apei
pentru irigaţii] / Andrei Gumovschi // Moldova suverană. – 2007. – 7 noiemb.
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură

(Vezi Nr 5522)
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general

5736. Цуркан, Наталья. ALBA выступает за молоко без границ : [интервью с
управляющей группой Lactalis в Молдове Н. Цуркан] / записал Сергей Замуруев //
Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 18.
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie

5737. Кышлару, Анатолий. Продукция "Carmez" украсит стол любой : [интервью с генер. дир. АО "Carmez" А. Кышлару] / записала Ирина Иртышова // Кишин.
новости. – 2007. – 23 нояб. – Р. 5.
191

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

va] / consemnare : Ana Stas // Comunistul. – 2007. – 30 noiemb. – P. 10; Коммунист. –
2007. – 30 нояб. – Р. 10.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

5725. Гудумак, Ева. Я красивых таких не видела : [о хирурге Натальи Георгиу : интервью с академиком Е. Гудумак] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2007. – 30 нояб. – Р. 7.
618 Ginecologie. Obstetrică

5726. Зарбаилова, Наталья. Долгожданная беременность: наблюдаем за
развитием : [интервью с доцентом каф. сем. медицины Гос. Ун-та медицины и фармации им. Н. Тестемицану Н. Зарбаиловой] / записала Ольга Власова // Новое время. –
2007. – 16 нояб. – Р. 5.
5727. Карауш, Юрий. Юрий Карауш : "Это нормальная ситуация?" : [интервью с зав. отд-нием НИИ охраны здоровья матери и ребенка] / записала Светлана
Шалберова // Молд. ведомости. – 2007. – 7 нояб.
5728. Постикэ, Мария. Любая беременность должна быть запланированной, или В каком возрасте пора задуматься о детях : [интервью с врачом кабинета
планирования семьи при Центре охраны здоровья матери и ребенка, гинекологом М.
Постикэ] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2007. – 9 нояб. – Р. 5.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere

5729. Griniuc, Maria. Lucrările de construcţie şi reabilitare a drumurilor vor demara în aprilie 2008 : [interviu cu M. Griniuc, şefa Dir. analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor din cadrul Min. Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor] / interviu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 20 noiemb.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

5730. Hârjău, Victor. Modificări noi la o hotărâre veche : [privind activitatea întreprinderilor de prestare a serviciilor ascensor : interviu cu V. Hârjău, dir. SRL "Grand-lift"] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2007. – 2 noiemb. – P. 4; Столица=Capitala. –
2007. – 2 нояб. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5541, 5554)

190

2260. Biologie moleculară : Cursuri speciale pentru studenţii Fac. de Biologie şi
Pedologie : (Spec. Biologie Moleculară) : Ciclul 2 / Maria Duca, Aliona Glijin, Angela Port, ...;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Biologie şi Pedologie. Catedra Biologie Vegetală. – Ch. :
CEP USM, 2007. – 252, [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-70-168-6
50 ex. – [2207-2201]
- - 1. Biologie moleculară.
577.2(075.8)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică

2261. Ostrofeţ, Gheorghe
Curs de igienă : Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare : [pentru uzul
studenţilor] / Gheorghe Ostrofeţ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". Catedra Igienă Gen. – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 226, [2] p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 227 (9 tit.)
ISBN 978-9975-918-46-6 (în cop. tare)
200 ex. – [2007-2274]
- - 1. Igiena alimentaţiei.
613.2(075.8)
613.4 Igienă personală. Îmbrăcăminte

2262. Enciu, Anne-Marie
Manual de cosmetică profesională / Anne-Marie Enciu, Michaela Enciu; Şc. Intern. de cosmetică "Déesse educaţional". – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007
(Combinatul Poligr.). – 122 p.; 21 cm.
ISBN 978-973-675-355-8
[2007-2367]
- - 1. Cosmetologie.
613.49(075)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

2263. Politica naţională de sănătate a Republicii Moldova = National health policy Republic of Moldova, … . – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Trigraf-tipar"). – 25 cm.
…2007-2021. – 2007. – 64 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – [2007-2342]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova. 2. Politică de sănătate – Republica
Moldova.
35

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
614.2(478)

2264. Politica naţională de sănătate a Republicii Moldova = Национальная
политика в области здоровья в Республике Молдова, … . – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Trigraf-tipar"). – 25 cm.
…2007-2021. – 2007. – 64 p. : fot. color. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Apare cu
sprijinul financ. al Reprezentanţei UNICEF în Resp. Moldova. – [2007-2343]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova. 2. Politică de sănătate – Republica
Moldova.
614.2(478)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

616 Patologie. Medicină clinică

5716. Фомин, Игорь. Статистика медицинской техники : [по итогам 2006 г.] /
Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2007. – 23 нояб . – Р. 24.
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

5717. Ватаман, Элеонора. Объединимся во имя здоровья наших сердец :
[интервью с гл. специалистом-кардиологом Минздрава Респ. Молдова Э. Ватаман] /
записал Никита Любимов // Независимая Молдова. – 2007. – 1 нояб.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

5718. Scotigor, Gheorghe. Tratarea hemoroizilor fără intervenţie chirurgicală :
[interviu cu Gh. Scotigor, medic proctolog la Centrul medical "On Clinic"] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2 noiemb. – P. 15.

2265. Хилько, Владимир
Обреченных раковых больных нет! / Владимир Хилько. – Ch. : S. n., 2007
(Tipogr. "Melil-Grafica"SRL). – 88 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 85-87 (46 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9734-1-0
250 ex. – [2007-2139]
- - 1. Fitoterapie – Boli oncologice (rusă).
615.32:616-006
616 Patologie. Medicină clinică

2266. Culegere de Probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) : Compendiu pentru consultanţi / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan, …;
sub red. lui Theodorus ten Cate; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 189, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-918-95-4
70 ex. – [2007-2224]
- - 1. Patologii – Cazuri clinice.
616(076.5)

2267. Culegere de Probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) : Compendiu pentru studenţi / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan, …;
sub red. lui : Theodorus ten Cate; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 60 p.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-918-96-1
100 ex. – [2007-2225]
- - 1. Patologii – Cazuri clinice.
616(076.5)

36

5719. Дашков, Петр. Откройте рот : [о Анатолие Кушнир, стоматологе, доц.
каф. терапевт. стоматологии усовершенствования врачей Кишин. гос. ун-та] / Петр
Дашков // Независимая Молдова. – 2007. – 16 нояб. – Р. 24.
5720. Панченко, Анатолий. Призвание врача – любить людей : [интервью с
дир. Муницип. стоматол. центра А. Панченко] / записала Ирина Иртышова // Кишин.
новости. – 2007. – 16 нояб. – Р. 4.
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

5721. Cerepenco, Larisa. Spatele gol şi pantalonii cu talie joasă – factori de risc
pentru pielonefrită : interviu cu medicul nefrolog de la Centrul Republican de Diagnosticare
Medicală, L. Cerepenco / consemnare : Eugen Gavriliuc // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 23 noiemb. – P. 5.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

5722. Попович, Светлана. ВИЧ : лечение необходимо начать своевременно
: [интервью с зав. отд-нием Респ. кожно-венерол. диспансера С. Попович] // Молд.
ведомости. – 2007. – 7 нояб.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

5723. Buzu, Dumitru. Dumitru Buzu : "Paza bună trece primejdia rea" : [interviu
cu şeful Secţiei chirurgia mâinii din cadrul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie din Chişinău] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 20 noiemb. – P. 8.
5724. Gudumac, Eva. În fiecare zi se susţin examene ... : [93 de ani de la naşterea acad. Natalia Gheorghiu : interviu cu E. Gudumac, deputat în Parlamentul Rep. Moldo189

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5705. Druţă, Boris. Omenit de harul sufletului : [Nicolae Cucoş, specialist în medicina internă şi medicina de familie] / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 5.
5706. Gheorghiţă, Ştefan. Întru prevenirea maladiei incurabile – un comportament responsabil şi sănătos : interviu cu Şt. Gheorghiţă, prim-vicedir. al CNŞMP / pentru
conformitate : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2007. – 30 noiemb.
5707. Roibu, Nicolae. Stpânul de la "Sfântul Arhanghel Mihail" : [Mihai Ciobanu,
dir. Spitalului Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail"] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 23 noiemb. – P. 15.
5708. Trofăilă, Vasile. Ani la rând durere alinând : [medicul Clemente Codreanu,
Eminent al ocrotirii sănătăţii] / Vasile Trofăilă] // Vocea poporului. – 2007. – 23 noiemb. – P.
7; Голос народа. – 2007. – 23 нояб. – Р. 7.
5709. Абабий, Ион. Ион Абабий : "Только с участием всего общества будет
возможна ликвидация туберкулеза" : интервью министра здравоохранения по итогам
визита делегации Респ. Молдова в Берлин, где проходил межминистерский форум
"Вместе против туберкулеза" // Независимая Молдова. – 2007. – 20 нояб.
5710. Дроздов, Андрей. Вы – не "скорая помощь"! ..: [пробл. мед. обслуживания населения] / Андрей Дроздов // Коммерсант plus. – 2007. – 30 нояб. – Р. 11.
5711. Спыну, Константин. Вирус : найти и обезвредить : об эпидемии гриппа : [интервью с зам. генер. дир. Нац. науч.-практ. центра превентив. медицины] / беседовала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2007. – 23 нояб. – Р. 4.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

5712. Ciobanu, Ala. Despre rolul farmacistului în sistemul de sănătate din Republica Moldova / Ala Ciobanu // Pro farmacia. – 2007. – Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 1-2.
5713. Petrova, Tatiana. "Punem accentul pe păstrarea continuă a nivelului de
calitate" : [art. dir. gen. al soc. "Eurofarmaco"] / Tatiana Petrova // Pro farmacia. – 2007. –
Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). – P. 6.
5714. Гикавый, Виктор. Изобретения фармакологов : [интервью с проф.
Гос. ун-та Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану В. Гикавым] / записала Татьяна
Антонович // Экон. обозрение. – 2007. – 2 нояб. – Р. 24.
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2268. Culegere de Probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) : Compendiu pentru studenţi-coord. / T. ten Cate, V. Vovc, C. Hangan, …; sub red. lui : Theodorus ten Cate; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 137, p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-918-97-8
70 ex. – [2007-2223]
- - 1. Patologii – Cazuri clinice.
616(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

2269. Bajurea, Nicolae
Edentaţia subtotală : Aspecte clinice şi tratament protetic : (Recomandare metodică) / Nicolae Bajurea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Catedra
Stomatologie ortopedică. – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 30, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 28-30 (30 tit.)
ISBN 978-9975-918-88-6
50 ex. – [2007-2226]
- - 1. Ortodonţie.
616.314-089.23(076.5)

2270. Кушнир, Анатолий
Гигиенические и деонтологические аспекты стоматологии : [pentru uzul studenţilor] / Анатолий Кушниренко; отв. ред. : Д. В. Тинтюк. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 149, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 144-149 (103 tit.)
ISBN 978-9975-78-564-8
520 ex. – [2007-2263]
- - 1. Stomatologie (rusă).
616.31:614.253(075)
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

2271. Muşet, Gheorghe
Dermatita atopică : [aspecte de etiologie, patogenie : diagnostic clinic şi tratament] / Gheorghe Muşet; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
Catedra Dermatovenerologie. – Ch. : "Ericon" SRL, 2007. – 27, [9] p. : il. color; 20 cm.
Bibliogr. p. 27 (11 tit.)
ISBN 978-9975-9679-2-1
500 ex. – [2007-2235]
- - 1. Dermatită atopică.
616.521-07-08
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze

5715. Bălănel, Vasile. Protecţia radiologică a pacientului / Vasile Bălănel // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 12; Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 12.

2272. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
Isteriile vieţii – Studiu psihologo-psihiatric / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Ch. : "Labirint" ÎI, 2007. – 115, [1] p.; 20 cm.

188

37

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5697. Гуцу, Владимир. "Тайны" болонской системы : [интервью с
разработчиком стратегии проведения образоват. реформы в Респ. Молдова В. Гуцу] /
записала Ольга Ипполитова // Молд. ведомости. – 2007. – 2 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 5363)

Bibliogr. p. 112-113 (29 tit.)
ISBN 978-9975-943-41-3
100 ex. – [2007-2230]
- - 1. Isterie – Psihonevroze. 2. Psihonevroze – Isterie.
616.891.2
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR

2273. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova. Anale Ştiinţifice
= Scientific Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova; col. red. : Eva
Gudumac (red. şef), ... – Ch. : Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova, 2007 (CEP
"Medicina"). – 30 cm. – ISBN 978-9975-9807-2-2. – ISSN 1857-0631
Vol. 9. – 2007. – 88 p. : fig., tab. – Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– ISBN 978-9975-9807-4-6 : 250 ex. – [2007-2328]
- - 1. Chirurgie pediatrică. 2. Pediatrie – Chirurgie. 3. Asociaţia Chirurgilor Pediatri
Universitari din Republica Moldova – Anale.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

617:616-053.2(082)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică

2274. Electrotehnica şi bazele electronicii : Culeg. de probleme / Lilian Curevici,
Liviu Volconovici, Valeriu Coseac, ...; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. –
Ch. : Evrica, 2007 (Tipogr. AŞM). – 20 cm. – (Ser. : Inginerie, Transport şi Logistică). –
ISBN 978-9975-62-199-1
Partea 1-a. – 2007. – 71, [1] p. – Bibliogr. p. 70 (13 tit.). – ISBN 978-9975-62-2004 : 250 ex. – [2007-2231]
- - 1. Electrotehnică – Culegere de probleme.
621.3+621.38(076.5)

2275. Волновые явления в неоднородных линиях : [моногр.] / В. К. Римский,
В. П. Берзан, В. И. Пацюк, …; под ред. : В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Тип. АН Молдовы, 2007. – 20 cm. – ISBN 978-9975-62-075-8
Т. 3 : Передача мощности по цепям постоянного и переменного напряжения.
– 2007. – 327, [1] p. – Bibliogr. p. 321-322 (17 tit.). – ISBN 978-9975-62-197-7 : 200 ex. –
[2007-2232]
- - 1. Curent electric – Tensiune (rusă).
621.3.027
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de
particule. Tuburi cu raze X

2276. Codreanu, C.
Aplicaţii a standardelor : pentru reprezentările grafice şi topografice a elementelor
(obiectelor) electroenergetice şi electrotehnice în scheme, pe planuri şi ridicări topografice :
38

5698. Buliga, Valentina. În cadrul PDM vocea femeilor se face auzită : interviu
cu V. Buliga, deputat în Parlament, preş. Organizaţiei de femei PDM / interviu realizat de
Natalia Porubin // Democraţia. – 2007. – 13 noiemb. – P. 3.
5699. Panţa, Svetlana. Bune în primării, puţine în Guvern : [femeile-lideri în
administr. publică locală] / Svetlana Panţa // Ziarul de gardă. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

5700. Cucereanu, Radion. Din tolba cu naturisme adunate de Radion
Cucereanu // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 5.
5701. Leahu, Galina. Dacă nu creăm, cel puţin să nu distrugem : [interviu cu G.
Leahu, şef adjunct al Asoc. de Gospodărire a Spaţiilor Verzi] / consemnare : Viorica Chirilov
// Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 6; Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 6.
5702. Mihăilescu, Constantin. Informarea, instruirea şi educaţia ecologică devin
priorităţi : interviu cu C. Mihăilescu, ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale / pentru
conformitate : Nicu Vrednic // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 2.
5703. Radu, Anastasia. Un oraş mai curat – un oraş civilizat : [pe marginea implementării proiectului "Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în
oraşul Făleşti"] / Anastasia Radu // Natura. – 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5627)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

5704. Balan, Galina. O viaţă ca struna viorii, sau Destin în doi : interviu cu Galina
şi Petru Balan, medici din raionul Orhei] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului.
– 2007. – 2 noiemb. – P. 3; Голос народа. – 2007. – 2 нояб. – Р. 3.
187

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5686. Burea, Irina. Integrarea socială a studenţilor străini în Republica Moldova /
Irina Burea // Dreptul. – 2007. – 30 noiemb. – P. 3.

[pentru uzul studenţilor] / C. Codreanu, I. Terzi; red. resp. : Ion Proţuc; Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Energetică. Catedra Electroenergetică. – Ch. : UTM, 2007. – 179 p. : tab.; 21 cm.
Aut sunt indicaţi pe vs. f. de tit.
100 ex. – [2007-2331]
- - 1. Electroenergetică.

5687. Butnaru, Leo. Jalonare de vârstă şi vocaţie : [Eugen Diug, prof. univ., farmacist, la 60 de ani de la naştere] / Leo Butnaru // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10;
Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 10.
5688. Cernei, Cristina. Delimitări conceptuale privind randamentul conceptualizării şi aprecierea performanţelor studenţilor / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. –
2007. – 15 noiemb. – P. 7.
5689. Cernei, Cristina. Efecte perturbatoare de diminuare a conceptualizării şi
aprecierii performanţelor studenţilor / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2007. – 29
noiemb. – P. 6.
5690. Guţu, Ana. Universitatea Europeană – edificator al noului umanism : [pe
marginea lucr. simpoz. int. "Un nou umanism pentru Europa – rolul universităţilor", Roma,
2007] / Ana Guţu // Glasul naţiunii. – 2007. – 22 noiemb. – P. 3, 9.
5691. Marinciuc, Aurel. Calvarul rectorului Rădăuţan (2) : [Sergiu Rădăuţan,
primul rector al Inst. Politehnic din Chişinău în anii 1964-1973] / Aurel Marinciuc // Alianţa
Moldova Noastră. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 9 нояб.
– P. 10. – Art. 1 : 21 sept.
5692. Muraru, Elena. Moldova – parte componentă a spaţiului european : [interviu cu E. Muraru, prorector al Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2007. – 22 noiemb. – P. 4.
5693. Profesorul Ion Goian la 70 de ani / Petru Soltan, Mitrofan Cioban, Vladimir Arnautov, ... // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3.
5694. Roman, Alexandru. De ce trebuie să înveţe şi ei? : [funcţionarii publ. îşi fac
studiile : interviu cu A. Roman, rector al Acad. de Administraţie Publică pe lîngă Preş. Rep.
Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova// Comunistul. – 2007. – 16 noiemb. – P. 10-11.
5695. Rusu, Tudor. Disputa despre plafonarea studiilor universitare continuă /
Tudor Rusu // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 1-2.
5696. Rusu, Tudor. Rectorul USM – nume de legendă : [acad. Gheorghe
Rusnac] / Tudor Rusu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 1.

621.38(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

2277. Ungureanu, Dumitru
Proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti : Îndrumar metodic pentru întocmirea proiectului de an / Dumitru Ungureanu, Iacob Liurca; red. resp. : Sergiu Calos;
Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Urbanism şi Arhitectură. Catedra Ecotehnie, Management
Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch. : UTM, 2007. – ISBN 978-9975-45052-2
Partea a 2-a : Epurarea mecanică a apelor uzate. – 2007. – 100 p. : fig., tab; 20
cm. – Bibliogr. p. 100. – ISBN 978-9975-45-053-9 : 50 ex. – [2007-2256]
- - 1. Purificarea apelor uzate – Proiectare. 2. Ape uzate orăşeneşti.
628.358(076.5)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
633/635 Culturi specifice. Horticultură

2278. Managementul riscurilor dezastrelor în Republica Moldova : [în horticultură : studiu] / Vasile Buza, Pintilie Pârvan, Ilie Boian, ...; Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală
(ACSA) din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 104 p. : fig., tab.,
[8] p. fig. color; 20 cm.
Bibliogr. p. 102 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Org. Naţiunilor Unite pentru
Agricultură şi Alimentaţie (FAO)
ISBN 978-9975-78-558-7
1000 ex. – [2007-2286]
- - 1. Horticultură – Secetă – Republica Moldova.
633/635:551.577.38(478)(082)
634 Horticultură în general

2279. Cercetări în pomicultură : [culeg. de lucr. şt.] / Min. Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Pomicultură; col. red. :
Mihail Rapcea (red.-şef), ... – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). – 20 cm. – ISBN 978-997562-137-3
Vol. 6. – 2007. – 379, [1] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-62-198-4 : 200 ex. – [2007-2131]
- - 1. Pomicultură.
634:061.61(082)=135.1=111=161.1

186

39

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

634.8 Viticultură

5677. Челакова, Ольга. Воспитать и подготовить : [пробл. воспитания детей
в подгот. к шк. группе : интервью с педагогом О. Челаковой] / записала Елена Арутюнова // Молд. ведомости. – 2007. – 28 нояб.

2280. Рапча, М. П.
Технология возделывания орошаемых виноградников : (науч. изд.) / М. П.
Рапча, М. Ф. Кисиль, С. М. Кисиль; Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия. – К. : Б. и.,
2007 (Tipogr. AŞM). – 92 p. : fig., tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 90-91 (22 tit.)
ISBN 978-9975-62-201-1
200 ex. – [2007-2130]
- - 1. Viticultură.
634.8:631.6=135.1=161.1

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

5678. Don, Natalia. Cuvînt către părinţii care educă un copil cu deficienţă de auz
/ Natalia Don // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 5616)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

2281. Lobcenco, Vitalii
Piscicultura : man. il. destinat elevilor şc. medii, liceelor şi colegiilor / Vitalii
Lobcenco, Ion Toderaş. – Ch. : ONG "Eco-Tiras"; Talmaza : ONG "Renaşterea", 2007
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 79 p. : il. color, tab.; 15 cm.
Bibliogr. p. 79 (10 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-66-013-6
500 ex. – [2007-2243]
- - 1. Piscicultură.

5679. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca – actualitate şi perspectivă / p. realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2007. – 29 noiemb. – P. 7.

639.3(075.3)

5681. Şapoval, Gheorghe. Numele bun al şcolii : [interviu cu Gh. Şapoval, dir. şi
Zinaida Melnic, dir. adjunct al Colegiului Pedagogic "Alexandru cel Bun", Călăraşi] / consemnare : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 noiemb. – P. 3.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
2282. Технологическое воспитание : учеб. для 7-8 кл. / Т. Колак, А. Гыскэ,
Г. Постернак, …; коорд : Т. Колак. – Ch. : Litera, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 166, [2]
p.; 30 cm.
ISBN 978-9975-904-63-6
[2007-2249]
- - 1. Educaţie tehnologică (rusă).
64+74(075.3)
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

2283. Chelner-barman : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Angela
Socolovscaia, Ion Culicov; experţi : R. Mazur, V. Mocanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 114 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Profesia)
Apare cu sprijinul financ. al Foundation Liechtenstein development service
ISBN 978-9975-69-904-4
[2007-2148]
- - 1. Chelner-barman – Deservire.
642(075)

40

5680. Pleşca, Lidia. Lidia Pleşca : "Pentru mine, elevul şi profesorul sunt doi
subiecţi egali" : [interviu cu dir. adjunct pentru problemele de instruire la Colegiul Naţ. de
Comerţ al ASEM] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16
noiemb. – P. 17.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

5682. Ababii, Ion. Profesorul universitar Eugen Diug la 60 de ani : [şef catedră la
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4.
5683. Aga, Irina. Irina Aga : "Principalul obiectiv al evenimentului este de a promova tineretul" : [pe marginea Forumului pe problemele educaţiei, ştiinţei şi amplasării în
câmpul muncii a tinerilor din spaţiul GUAM : interviu cu preş. Forumului tinerilor GUAM pentru Rep. Moldova] / a consemnat Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15
noiemb. – P. 1.
5684. Andronic, Ion. Conferinţa Naţională de Învăţămînt Virtual CNIV-2007: (2628 oct. 2007, Constanţa) / Ion Andronic // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 2.
5685. Bulat, Ion. Mesaj de felicitare : [cu prilejul Zilei mondiale a Studenţilor :
adresat de către preş. Consiliului Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Ion Bulat //
Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 1.

185

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5666. Procop, Galina. Lumina din ochii copilului : [interviu cu G. Procop, dir. Şc.internat nr. 2, mun. Chişinău] / interviu realizat de Alina Rusu // Capitala. – 2007. – 16
noiemb. – P. 11; Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 11.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

5667. Sesiunea examenelor naţionale 2008 : stricteţe şi principialitate // Făclia. –
2007. – 24 noiemb. – P. 11.
5668. Soroceanu, Parascovia. Obiectiv al întregului colectiv pedagogic : [formarea capacităţilor de comunicare la Liceul Teoretic "A. Mateevici" din Căuşeni] / Parascovia
Soroceanu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 3.
5669. Trei recorduri ale şcolii din Cociulia : [din raionul Cantemir] / p. realizată de
Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 noiemb. – P. 5.
5670. Тарнакин, Владимир. Скромный труженик нивы просвещения : [Кирилл Яновский, бывш. дир. 1-й муж. гимназии, Кишинэу] / Владимир Тарнакин, Татьяна
Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2007. – 1 нояб. – Р. 14.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

5671. Bojescu, Oltiţa. "Îngeraşul" – o lume a dulcei copilării : [interviu cu O.
Bojescu, dir. Grădiniţei nr. 100 "Îngeraşul" din mun. Chişinău] / p. realizată de Iuliana
Boguşevschi // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 3.
5672. Cernăuţan, Mariana. Strategii didactice de diminuare a insuccesului şcolar
la elevii mici / Mariana Cernăuţan // Făclia. – 2007. – 10 noiemb. – P. 2.
5673. Ciochină, Stela. "Aşa e toamna totdeauna" – activitate literar-artistică : [în
grădiniţe] / Stela Ciochină, Valentina Amihalachioaie // Univers pedagogic pro. – 2007. – 22
noiemb. – P. 7.
5674. Cotovici, Svetlana. "Galbenă gutuie" : activitate literar-muzicală propusă pentru copii de 5-6 ani / Svetlana Cotovici // Univers pedagogic pro. – 2007. – 22 noiemb. – P. 7.
5675. Radu, Doina. Cum ne respectăm, atunci cînd comunicăm? : [în cl. primare]
/ Doina Radu // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 2.
5676. Нагнибеда-Твердохлеб, Татьяна. Взрослые проблемы дошколят :
[интервью с генер. дир. гл. упр. образования, молодежи и спорта мун. Кишинэу Т. Нагнибеда-Твердохлеб] / интервью взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2007. – 30
нояб. – Р. 2.

184

657 Contabilitate

2284. Bugaian, Larisa
Managementul strategic al costurilor : monogr. / Larisa Bugaian. – Ch. : CEP
USM, 2007. – 271 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 223-238 (226 tit.)
ISBN 978-9975-70-169-3
100 ex. – [2007-2088]
- - 1. Costuri (contabilitate) – Management.
657.47:005
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

2285. Nederiţa, Alexandru
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : teorie şi practică : (Monogr.)
/ Alexandru Nederiţă; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 300 p. : fig.,
tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 227-242 (272 tit.)
ISBN 978-9975-75-220-6
50 ex. – [2007-2179]
- - 1. Contabilitatea întreprinderii.
658.14/.17

2286. Губер, Юрие
Практикум по дисциплине "Менеджмент гуманитарных ресурсов" / Юрие Губер, Т. Алказ, Н. Шестенко; Техн. ун-т Молдовы. Фак. Инженерии и менеджмента в
механике. Каф. инженерии и менеджмента транспорта. – Ch. : UTM, 2007. – 20 cm. –
ISBN 978-9975-45-042-3
Ч. 1 : Личность, группа, коллектив. – 2007. – 124, [1] p. : tab. – ISBN 978-997545-043-0 : 150 ex. – [2007-2253]
- - 1. Resurse umane – Management – Teste – Probleme (rusă).
658.3:005(076.5)

2287. Мишковец, Н. М.
Основные и оборотные фонды предприятий : Учеб. пособие / Н. М. Мишковец. – Кахул : Б. и., 2007. – 74 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 73 (12 tit.). – În red. aut.
ISBN 978-9975-9585-6-1
100 ex. – [2007-2292]
- - 1. Administrare financiară – Întreprinderi (rusă).
658.15(075.8)

2288. Петруску, Ион
Управление эффективностью деятельности современной фирмы / Ион
Петреску, Тудор Бутук. – Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
286 p. : fig.; 20 cm.
41

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 279-286 (132 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9717-5-1
500 ex. – [2007-2265]
- - 1. Întreprinderi – Conducere (rusă).

5657. Gulpa, L. Un liceu unic în mozaicul educaţiei : [interviu cu L. Gulpa, dir. Liceului Teoretic "C. Popovici" din Nihoreni, Răşcani] / p. realizată de Gheorghe Dolghi // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 7.
658

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

2289. Cosmetician : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Lidia Spinei, …; experţi : L. Colomieţ, … – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 164 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Profesia)
Apare cu sprijinul financ. al Foundation Liechtenstein development service
ISBN 978-9975-69-905-1
[2007-2149]
- - 1. Cosmetologie.
687.55(075)

2290. Frizer : Suport didactic / Gheorghe Rudic, Liubovi Bulah, Anjela
Socolovscaia, …; experţi : I. Ciumac, … . – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 163 p. : fig., tab.; 20 cm. – (Profesia)
Apare cu sprijinul financ. al Foundation Liechtenstein development service
ISBN 978-9975-69-906-8
[2007-2150]
- - 1. Îngrijirea părului.
687.53(075)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
2291. Zagaievschi, Vitalie
Dăinuie credinţa în veacuri : Bisericile din protopopiatul Drochia : retrospectivă şi
actualitate / Vitalie Zagaievschi; red. ecleziatic : Pavel Vuluţă; fot. : Alexandru Vinogradov,
Vitalie Zagaievschi. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 164 p. : fot. color; 24
cm.
Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-78-552-5
3000 ex. – [2007-2275]
- - 1. Biserici – Raionul Drochia – Republica Moldova – Istorie.

5658. Ichim, Anatol. Accentul pe o instruire de calitate : [interviu cu A. Ichim, şef
Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport Cantemir] / p. realizată de Anatol Raileanu // Univers
pedagogic pro. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.
5659. Ivlev, Ana. "Educăm cetăţeni apţi de a se integra în societatea europeană
..." : interviu cu A. Ivlev, dir. Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes Saavedra" / coord. ed. :
Eudochia Verdeş, Vlad Arhip // Florile dalbe. – 20007. – 8 noiemb. – P. 4.
5660. Ivlev, Ana. Liceul "Cervantes" – un "brand" preuniversitar mereu modern :
[interviu cu A. Ivlev, dir. Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes Saavedra"] / consemnare :
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2007. – 10 noiemb. – P. 7.
5661. Liceul "M. Eminescu" din Căuşeni – pe calea performanţelor / materiale pregătite de Vasile Odoleanu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 8-9. – Cuprins : [Interviu cu Lidia
Ceban, dir. Liceului]; Imnul Liceului; Creaţie individuală a profesorului / Olga Ostaş; Necesitatea de a respecta toate etapele / Tatiana Onilă; Legătura cu viaţa / Efrosinia Mocan.
5662. Malcoci, Iulia. Savanţii şi reforma în învăţămîntul preuniversitar : [pe marginea lucrărilor Conf. Fizicienilor din Moldova CFM – 2007, 11-12 oct. 2007, Chişinău] / Iulia
Malcoci // Făclia. – 2007. – 10 noiemb. – P. 8.
5663. Mîndru, Ala. Pedagogul trebuie să coboare de la înălţimea sa, ca să stea
de vorbă prieteneşte cu elevul / Ala Mîndru // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 2.
5664. Ocrotiţi de savoarea florilor de tei : [pe marginea activităţii Liceului
"Pantelimon Halippa" din satul Cubolta, raionul Sîngerei] / p. realizată de Vlad Sărătilă //
Făclia. – 2007. – 10 noiemb. – P. 4-5. – Cuprins : Pentru cei mici creativitatea este primordială / Eleonora Mîndrişor; Un bun profesor e o personalitate / Zinaida Arbuz; Reguli de aur
ale comunicării / Maria Moraru; Focul ce trebuie menţinut / Argentina Paşa; Bunul nume
obligă : (dialog cu Valentina Osoianu, dir. Liceului); Să depăşim sindromul muţeniei / Grigore
Muscalu; Locul unde trecutul are viitor / Natalia Răcilă; problemele liceului sînt şi ale mele /
Mihai Trifăuţan.

726.54(478)(091)

73 ARTE PLASTICE
2292. Marian, Ana
Sculptura din Republica Moldova, secolul XX : St. de sinteză / Ana Marian. – Ch. :
Universul, 2007. – 130, [50] p. : reprod. fot.; 22 cm.
42

5665. Pîslaru, Natalia. Treizeci de ani – 30 de file-n calendar : [jubileul şc. medii
din satul Japca, raionul Floreşti] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15
noiemb. – P. 3.

183

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5644. Platica, Aurelia. Formarea atitudinii faţă de frumos în cadrul orelor de
educaţie plastică / Aurelia Platica // Săptămîna. – 2007. – 2 noiemb. – P. 11.
5645. Puşcaşu, Iurie. Doar profesorul poate "aduce" elevii la lecţie : [probleme
de gândire logică] / Iurie Puşcaşu, Victoria Puşcaşu // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 3.
5646. Stepaniuc, Victor. Studierea istoriei Moldovei – o necesitate socialeducativă : [art. preş Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi
mijloace de informare în masă] / Victor Stepaniuc // Moldova suverană. – 2007. – 22 noiemb.
5647. Tomşa, Natalia. Performanţele la lecţiile de geografie – obiectiv real /
Natalia Tomşa // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 12.
5648. Vacarciuc, Mariana. Audiţia muzicii – factor important în educaţia muzicală a elevilor mici / Mariana Vacarciuc // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 7.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

5649. Achiruş, Galina. Cheia cu care poţi deschide suflete : [aspecte de comunicare] / Galina Achiruş // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 2.
5650. Balan, Z. Liceul Teoretic "V. Stroescu" din satul Brînzeni, Edineţ – un liceu
cu ambiţii / Z. Balan // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P.6.
5651. Bicec, Gheorghe. Manualul şcolar – instrument principal în procesul de
învăţare / Gheorghe Bicec // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4.
5652. Chiciuc, Constantin. Pe podiumul artei educaţionale cahulene – Liceul
Teoretic "Ioan Vodă" : [interviu cu C. Chiciuc, dir. Liceului Teoretic "Ioan Vodă" din Cahul] /
material pregătit de Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 4.
5653. Chisnenco, Angela. 60 de ani de tradiţii şi prestigiu : [60 de ani de la fondarea Liceului teoretic "Miguel de Cervantes Saavedra", mun. Chişinău] / Angela Chisnenco
// Capitala. – 2007. – 2 noiemb. – P. 9; Столица=Capitala. – 2007. – 2 нояб. – P. 9.
5654. Cibotaru, Anatolie. "Recunoaşte-ţi şi trăieşte-ţi emoţiile" : activitate
extracurriculară / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 7.
5655. Ciobanu, Z. Drumul spre inima elevului trece prin labirintul comunicării / Z.
Ciobanu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 3.
5656. Din nou despre examene! : [pe marginea organizării examenelor de bacalaureat 2008] / pentru conformitate : Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15
noiemb. – P. 6.
182

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. p. 103-114 (211 tit.)
ISBN 978-9975-944-38-0 (în cop. tare)
300 ex. – [2007-2250]
- - 1. Sculptură – Republica Moldova – Istorie.
730(478)(091)

2293. Simpozion de numismatică = Symposium de numismatique : organizat cu
ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29
sept. – 2 oct. 2004 : Comunic., studii şi note / Fundaţia Culturală "Onisifor şi Octavian
Ghibu", Inst. de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei
din Chişinău; col. red. : Eugen Nicolae (red. resp.), …. – Ch. : Muzeul Naţ. de Arheologie şi
Istorie a Moldovei; Bucureşti : Ed. enciclopedică, 2007 (Tipogr. "Monitorul Oficial", Bucureşti). – 275 p. : fig., tab.; 25 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul comunic.
ISBN 978-9975-9818-4-2 (în cop. tare şi supracop.)
500 ex. – [2007-2118]
- - 1. Numismatică.
737(082)=135.1=111=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

2294. Pelin, Pavel
Privitor ca la teatru : (carte despre artişti) / Pavel Pelin; cop. : Eudochia Zavtur. –
Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 240, [82] p. : fot.; 20 cm. – (Col.
pentru elevi, studenţi)
ISBN 978-9975-60-111-5
4000 ex. – [2007-2269]
- - 1. Actori de teatru – Biografii.
792.071.2.028(092)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

2295. "Cultura fizică : Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului",
conf. şt. intern. (2007; Chişinău). Cultura fizică : Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi
sportului : Materialele conf. şt. intern. a doctoranzilor, Ed. a 5-a, 26-27 oct. 2007 / col. red. :
Sergiu Danail, ... . – Ch. : USEFS, 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 357 p. : fig., tab.; 21 cm.
Antetit. : Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport. Centrul de Cercet. Şt. al USEFS, … . – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
ISBN 978-9975-68-054-7
100 ex. – [2007-2317]
- - 1. Cultură fizică.
796.01:378(082)=135.1=161.1

2296. Gheorghiu, Gabriel
43

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Metodologia cercetării în domeniul educaţiei fizice şi sportului : [pentru uzul studenţilor] / Gabriel Gheorghiu. – Ch. : Academica, 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 112 p. :
diagr., fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 112 (10 tit.)
ISBN 978-9975-68-046-2
100 ex. – [2007-2101]
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Metode de cercetare.
796.01(075)

2297. Jocuri sportive : Curs de bază : (lecţii teoretice) / Constantin Ciorbă, Olga
Cucereavâi, Andrei Rotaru, ...; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Catedra Jocuri
Sportive. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 152 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-68-056-1
50 ex. – [2007-2321]
- - 1. Jocuri sportive.

5631. Vişniec, Matei. Crearea copilului unic pe planetă / Matei Vişniec //
Săptămîna. – 2007. – 2 noiemb. – P. 11.
5632. Маланчук, Ирина. Подарите тепло своих сердец : [о создании дет.
домов семей. типа: интервью с экспертом UNICEF по защите прав ребенка И. Маланчук] / записала Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2007. – 6 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5702)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

5633. Bicec, Gheorghe. Interferenţa undelor mecanice : (cl. a 9-a) / Gheorghe
Bicec // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 3.
5634. Bivol, Lidia. Observaţia – metodă de bază în studiul biologiei / Lidia Bivol
// Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 noiemb. – P. 7.

796(075.8)

2298. Tehnica turismului pedestru : restricţii regulamentare faţă de inventar şi de
executarea unor procedee tehnice / Grigore Crăciun, Ala Baciu-Cazacu, Iurii Berlinschi, ... –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 44 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 39 (11 tit.)
ISBN 978-9975-68-061-5
100 ex. – [2007-2320]
- - 1. Turism pedestru – Restricţii regulamentare.
796.5

2299. Tipa, Lazăr
Strategii şi management strategic în organizaţiile sportive şi antrenament : (îndrumar metodico-didactic) / Lazăr Tipa, Anatolie Budevici, Veaceslav Manolache. – Ch. :
"Valinex" SA, 2007. – 151 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 149-151 (44 tit.)
ISBN 978-9975-68-059-2
30 ex. – [2007-2318]
- - 1. Sport – Organizare şi management.
796.062(076.5)

2300. Трибой, Василе
Менеджмент спортивных сооружений : (Учеб. пособие) / Василе Трибой; Гос.
унт- по физ. воспитанию и спорту. Каф. менеджмент физ. культуры. – К. : Б. и., 2007
(Tipogr. "Valinex" SA). – 308 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 305-308 (41 tit.)
ISBN 978-9975-68-058-5
100 ex. – [2007-2323]
- - 1. Sport – Organizare şi management (rusă).

5635. Bodrug, Orest. Forme de lucru la lecţia de biologie / Orest Bodrug // Univers pedagogic pro. – 2007. – 29 noiemb. – P. 6.
5636. Bursuc, Alexandra. Randamentul motoarelor termice : [la orele de fizică] /
Alexandra Bursuc // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 6.
5637. Crucerescu, Nina. Învăţarea creativă / Nina Crucerescu // Făclia. – 2007.
– 3 noiemb. – P. 6.
5638. Frunze, Viorica. Comunicativitatea în studiul limbii străine / Viorica Frunze
// Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 noiemb. – P. 7.
5639. Gandrabur, Aliona. Dezvoltarea limbajului chimic prin metode creative /
Aliona Gandrabur // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 2.
5640. Gotici, Nina. Evaluarea prin intermediul Jocului didactic "Domino" la fizică
/ Nina Gotici // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 noiemb. – P. 7.
5641. Iacubiţchi, Ludmila. Test de cunoştinţe şi capacităţi la limba şi literatura
română / Ludmila Iacubiţchi // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 noiemb. – P. 6.
5642. Lazariuc, Victoria. Excursia şi rolul ei în studierea istoriei / Victoria
Lazariuc // Făclia. – 2007. – 3 noiemb. – P. 6.
5643. Lazariuc, Victoria. Istoria – educarea conştiinţei de neam / Victoria
Lazariuc // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 14.

796.062(075.8)
44

181

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

368 Asigurări

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

5621. Чертан, Сержиу. Сержиу Чертан : "Основы бизнес-стратегии SIGURASIGUR – социальная ответственность" : [интервью с гл. менеджером страх. компании
SIGUR-ASIGUR] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2007. –
15 нояб. – Р. 8.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

5622. Achiri, Ion. Cîteva propuneri de optimizare a învăţămîntului în Republica
Moldova / Ion Achiri // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 7.
5623. Crudu, Valentin. "Nu mi-a fost ruşine atunci când am venit de la Ciocana la
Minister" : interviu cu V. Crudu, viceministru al educaţiei şi tineretului / consemnare : Ion Iachim
// Univers pedagogic pro. – 2007. – 29 noiemb. – P. 3. – Contin. Începutul: 22 noiemb.
5624. Crudu, Valentin. "Nu mi-a fost ruşine atunci când am venit de la Ciocana
la Minister" : interviu cu V. Crudu, viceministru al educaţiei şi tineretului / consemnare : Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007. – 22 noiemb. – P. 3. – Va urma.
5625. Mândâcanu, Virgil. Ecologia spiritului începe de la şcoală / Virgil
Mândâcanu // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 6.
5626. Marinciuc, Aurel. Tragedia celor şapte directori : [a şc. secundare, anul
1940] / Aurel Marinciuc // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 7.
5627. Mihailescu, Constantin. "Homo ecologicus" trebuie educat din copilărie :
interviu cu ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale , C. Mihailescu / pentru conformitate :
Nicu Vrednic // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 4. +502/504
5628. Preoteasa, Svetlana. România reorganizează şi restructurează programa
şcolară : [interviu cu Z. Preoteasa, secretar de stat pentru învăţămîntul preuniv. în Min. Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România] // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 6.

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2301. Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani : [doctor în filologie] / Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra Lb. Rom., Lingvistică Gen. şi Romanică; com. coord. : Anatol Ciobanu (preş.), …. – Ch. : CEP USM, 2007. – 406 p. : fig.; 21
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 15-23, la sfârşitul art. şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-211-9
80 ex. – [2007-2087]
- - 1. Purice, Mihail, 1936-…, doctor în filologie.
80/81:378.4(478)(082)=135.1=161.1

2302. Popa, Elena
Miracolul textelor literare : Curs opţional : lb. rom. : cl. a 3-a / Elena Popa, Maria
Braghiş. – Ch. : Interprint, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 60 p.; 23 cm.
ISBN 978-9975-9619-6-7
3000 ex. – [2007-2241]
- - 1. Texte literare – Limba română.
801.82:821.135.1(075.2)

2303. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova : 15 ani de ascensiune / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. publ.
: Andrei Galben; coord. şt. : Ana Guţu, Elena Prus; red. resp : Silvia Sofronie, Olga Dimo. –
Ch. : ULIM, 2006. – 30 cm. – ISBN 978-9975-920-44-5
Vol. 4 : Ser. : Filologie. – 2006. – 230 p. : scheme, tab. – Texte : lb. rom., fr., engl.,
alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-920-48-3 : 100 ex. – [2007-2288]
- - 1. Filologie. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Anale.
80/81+378.4(478)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

5629. Profesorii creştin-democraţi solicită reintroducerea studierii religiei în şcoală
: [luări de cuvânt în cadrul Conf. naţ. a Organizaţiei Profesorilor Creştin-Democraţi, 4 noiemb.
2007. Chişinău] // Flux continuu: ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 7. – Cuprins: Dacă
doar prin politică se obţin pârghiile de influenţă, atunci avem obligaţia să facem politică /
Valentina Şerpu; Schimbarea elitelor va interveni datorită efortului şcolii naţionale / Iurie Roşca;
Rolul cadrelor didactice în dezvoltarea unei societăţi este convingător / Ion Varta.

2304. Cataraga, Angela
English Grammar in Tables and Schemes : [pentru uzul studenţilor] / Angela
Cataraga; Moldova State Univ. Foreign Languages and Lit. Dep. – Ch. : CEP USM, 2007. –
148 p. : scheme, tab.; 30 cm.
Bibliogr. p. 148 (22 tit.)
ISBN 978-9975-70-146-4
50 ex. – [2007-2086]
- - 1. Limba engleză – Gramatică (engl.).

5630. Tverdohleb, Tatiana. Suntem pe calea cea dreaptă : [art. dir. gen. al Dir.
gen. Educaţie, Tineret şi Sport al mun. Chişinău] / Tatiana Tverdohleb // Capitala. – 2007. –
30 noiemb. – P. 8; Столица=Capitala. – 2007. – 30 нояб. – P. 8.

2305. Gogu, Tamara
On the structure and formation of words : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu.
– Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Garamond Studio" SRL). – 170 p.; 21 cm.

180

45

811.111'36(075.8)

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

Bibliogr. p. 163-168
ISBN 978-9975-9725-4-3
20 ex. – [2007-2312]
811.111'36(075.8)

2306. Gogu, Tamara
On word semantics and semantic change : [pentru uzul studenţilor] / Tamara
Gogu. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Garamond-Studio" SRL). – 146 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 135-144
ISBN 978-9975-9503-5-0
20 ex. – [2007-2314]
- - 1. Limba engleză – Semantică.
811.111'37(075.8)
811.112.2 Limba germană

2307. Damanciuc, Lidia
Wortfamilien in Übungen (Verben) : [pentru uzul studenţilor] / L. Damanciuc, O.
Simac, L. Cabac; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. Catedra Filologie Germană. – Ch. :
Presa univ. bălţeană, 2007 (Tipogr. USB). – 203 p.
Bibliogr. p. 201-202 (29 tit.)
ISBN 978-9975-50-001-2
50 ex. – [2007-2348]
- - 1. Limba germană – Verbe.
811.112.2’367.625(075)
811.133.1 Limba franceză

2308. Ciobanu, ZInaida
Manuel de français : 10 / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov, Emilia Bulgac; comisia
de evaluare : Lidia Ranga, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. rev. – Ch.
: Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 168 p. : fig. color, tab.; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-891-7
[2007-2159]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)

2309. "Connexions et perspectives en philologie contemporaine", colloque
intern. (2006; Chişinău). Connexions et perspectives en philologie contemporaine, 2-ième
éd. : Actes du Colloque Intern., 20-21 oct. 2006 / com. sc. : Ion Guţu (red.), … . – Ch. : CEP
USM, 2007. – 403 p. – Consacré à Victor Banaru Docteur d'Etat, Professeur titulaire, écrivain, traducteur, Directeur du Dép. de Philologie Française de l'UEM dans la période 19841997, à l'occasion du 65-ième anniversaire de sa naissance
Antetit. : Univ. d'Etat de Moldova. Fac. des Langues et Littératures Etrangères.
Dep. de Philologie Fr. "Grigore Cincilei", Univ. Libre Intern. de Moldova. Fac. Des langues
étrangers. Dep. de Philologie Fr. – Texte : lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele
de subsol
46

5612. Staci, Gheorghe. Gheorghe Staci : "Abia aştept Ziua abonatului ..." : [interviu
cu vicepreş. Asoc. Veteranilor Războiului pentru Independenţa Rep. Moldova din raionul
Ialoveni] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 26 noiemb. – P. 8.
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

5613. Barcari, Oleg. Sistemul de asistenţă socială devine mai eficient : [interviu
cu O. Barcari şi Elena Ganea, consultanţi, secţia reformă în asistenţă socială, Min. Protecţiei
Sociale, Familiei şi Copilului] / interviu realizat de Irina Lipcanu // Planul naţional de dezvoltare : bul. inf. – 2007. – 26 oct.
5614. Buliga, Valentina. Politica statului în domeniul asigurărilor sociale este
una distructivă : declaraţie în şedinţa plenară a Parlamentului a V. Buliga, deputat PDM //
Democraţia. – 2007. – 27 noiemb. – P. 5.
5615. Creţu, Felicia. Felicia Creţu : "Solidaritatea socială nu se învaţă de la alţii"
: [interviu cu managerul Asoc. "ACASĂ"] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 27 noiemb. – P. 8.
5616. Gheorghiţă, Nadina. Fiecare are dreptul la o şansă : [aspecte ale incluziunii sociale a copiilor cu disabilităţi] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 2 noiemb. –
P. 8; Столица=Capitala. – 2007. – 2 нояб. – P. 8.
5617. Strelciuc, Ioan. Sărăcia reduce durata medie de viaţă a bătrânilor din Moldova / Ioan Strelciuc // Dreptul meu – 2007. – 28 noiemb. – P. 3.
5618. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Alianţa "Moldova Noastră" insistă
asupra suplimentării alocaţiilor sociale" : declaraţia fracţiunii AMN pe marginea proiectului
Bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2008, prez. în şedinţa plenară a Parlamentului din
22 noiemb. 2007 // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 23 noiemb. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 5590-91)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

5619. Brînză, Sergiu. Cu privire la poziţia Plenului Curţii Supreme de Justiţie în
materie de aplicare a legislaţiei penale privind protecţia consumatorilor / Sergiu Brînză //
Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4, 6.
5620. Антонович, Татьяна. Альтернативное разрешение конфликтов :
[пробл. защиты прав потребителей] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2007. –
30 нояб. – Р. 24.

179

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5603. Roşcovan, Mihai. Mihai Roşcovan : Dacă va exista voinţă politică, investiţiile nu vor întârzia să vină în municipiu : [interviu cu ex-consilierul municipal] / consemnare :
Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 23 noiemb. – P. 4; Столица=Capitala. – 2007. – 23
нояб. – P. 4.
5604. Său, Victor. Victor Său : "Deflagraţia a schimbat viaţa tuturor sorocenilor" :
[interviu cu primarul de Soroca] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 23 noiemb. – P. 4.
5605. Ţap, Iurie. Iurie Ţap : "La noi, oamenii cu păreri proprii sunt presaţi ..." : [interviu cu primarul oraşului Floreşti] / consemnare : Valentina Basiul // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 21 noiemb. – P. 5.
5606. Ţurcanu, Lidia. Aleşii din partea comuniştilor şi ai celor din "PatriaRodina–Ravnopravie" blochează şedinţele organului reprezentativ : [interviu cu L. Ţurcanu,
consilier orăşenesc Edineţ] / a dialogat Petru Poiată // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007.
– 23 noiemb. – P. 7.
5607. Гроссу, Петр. Петр Гроссу : "С помощью людей многое можно сделать" : [интервью с примаром коммуны Вэлчинец, р-н Окница] / записал Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2007. – 28 нояб.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-191-4
90 ex. – [2007-2173]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(082)=135.1=133.1

2310. Grădinaru, Angela
Fenomenul atracţiei paronimice în limba franceză : Monogr. / Angela Grădinaru;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 212 p.; 21 cm.
Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. p. 195-207 (155 tit.)
ISBN 978-9975-70-286-7
50 ex. – [2007-2079]
- - 1. Limba franceză – Paronime.
811.133.1’373

2311. Le discours en action – étude théorique et pratique sur la discursivité :
[pentru uzul studenţilor] / Sanda-Maria Ardeleanu, Eufrosinia Axenti, Ioana-Crina Coroi, ...;
Agence Univ. de la Francophonie, Univ. D’état de Moldova, Univ. "Ştefan Cel Mare", Suceava, Roumanie, ... – Ch. : CEP USM, 2007. – 146 p. : fig., tab.; 21 cm. – (Col. "Limbaje şi
comunicare")
Bibliogr. p. 141-146
ISBN 978-9975-70-133-4
250 ex. – [2007-2297]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.8)

5608. Стратулат, Ион. Ион Стратулат : "Мое кредо = жесткая, но корректная
дисциплина, законопослушание и порядок" : [интервью с примаром г. Орхей] / записали : Лариса Веверица, Hаталья Силицкая, Наталья Ординат // Новое время. – 2007. –
30 нояб. – Р. 3.
5609. Устюгова, Наталья. Они строят свой город : [о деятельности примара
Хынчешть Александра Ботнарь] / Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2007.
– 7 нояб.
5610. Формузал, Михаил. Михаил Формузал : "Деньги любят тишину, они
идут туда, где спокойно и стабильно. Мы говорим об этом с жителями Гагаузии каждый день" : [интервью с башканом Гагаузии] / записала Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2007. – 3 нояб. – Р. 8, 17.
5611. Форос, Валентин. Автомобили вне закона : [гос. надзор. : интервью с
дир. Гл. упр. регистрации транспорта и квалификации водител. состава ГП "Registru"
В. Форосом] / записала Ольга Емельянова // Независимая Молдова. – 2007. – 14 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5546, 5551)

2312. Sclifos, Valeriu
Dicţionar francez-român de frazeologisme / Valeriu Sclifos; Acad. de Ştiinţe a Rep.
Moldova. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 103 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-937-41-2
1000 ex. – [2007-2193]
- - 1. Limba franceză – Frazeologisme – Dicţionare. 2. Dicţionar francez-român de
frazeologisme.
811.133.1' 374.2'373.7=135.1

2313. Илия, Л. И.
Слово и предложение – базисные единицы языка : [фр.] / Л. И. Илия; сост. и
науч. ред. : Анатол Ленца; Молд. гос. ун-т. Фак. иностр. яз. и лит. Каф. фр. филологии
им. Григория Чинчлея. – К. : USM, 2007. – 184 p. : fig., [1] f. portr.; 21 cm.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-177-8
50 ex. – [2007-2172]
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36=133.1=135.1=161.1
811.135.1 Limba română

2314. Bahnaru, Vasile
178

47

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul
Poligr.). – 390, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Dicţ. şc.")
Bibliogr. p. 391 (11 tit.)
ISBN 978-9975-67-259-7 (broşat)
3000 ex. – [2007-2304]
- - 1. Limba română – Antonime – Dicţionare. 2. Dicţionar de antonime.

5594. Corduneanu, Alexandru. Alexandru Corduneanu : Ţinem foarte mult la viziunile şi modul de a gândi al noii generaţi : interviu cu liderul fracţiunii PPCD în Consiliul
Municipal Chişinău / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 16 noiemb. – P. 3;
Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 3.

811.135.1'374.2'373.422

2315. Bahnaru, Vasile
Dicţionar de antonime / Vasile Bahnaru. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul
Poligr.). – 390, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Dicţ. şc.")
Bibliogr. p. 391 (11 tit.)
ISBN 978-9975-67-261-0 (în cop. tare)
3000 ex. – [2007-2305]
- - 1. Limba română – Antonime – Dicţionare. 2. Dicţionar de antonime.
811.135.1'374.2'373.422

2316. Comşulea, Elena
Dicţionar explicativ al limbii române de azi / Elena Comşulea, Valentina Şerban,
Sabina Teiuş. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). –
1087 p.; 18 cm.
ISBN 978-973-675-397-8 (Litera Internaţional) (în cop. tare)
[2007-2365]
- - 1. Limba română – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative – Limba
română.
811.135.1'374.3

2317. Hâncu, Dumitru I.
Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru I. Hâncu. – Ed. rev. şi actualizată. – Ch. : Î.E.P. "Ştiinţa", 2006 (Combinatul Poligr.). – 463, [1] p.; 20 cm. – (Col. "Dicţ. şcolare")
Bibliogr. p. 462-463
ISBN 978-9975-67-539-0 (broşat)
[2006-2186]
- - 1. Limba română – Dicţionare explicative. 2. Dicţionare explicative – Limba română.

5595. Corduneanu, Petru. Paza – un obiectiv al statului = Охрана – задача
государственная : [interviu cu P. Corduneanu, şef Dir. Gen. a Serviciului Pază de Stat a
Rep. Moldova] / consemnare : Valentina Grajevskaia // Деловая Молдова. – 2007. – 9
нояб. – Р. 8-9.
5596. Gudumac, Anatol. Visul unui primar devine realitate : [contribuţii la dezvoltarea sportului în localitate : interviu cu A. Gudumac, primar de Trinca] / consemnare : Vadim Iutiş, Sergiu Busuioc // Sport plus. – 2007. – 6 noiemb. – P. 8-9.
5597. Guţuţui, Veaceslav. Veaceslav Guţuţui : "Vrem să asigurăm mai multă
transparenţă în primărie" : [interviu cu dir. executiv al Inst. de rezolvare a conflictelor INRECO] /
consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 7 noiemb. – P. 5.
5598. Iurcovschi, Nicolae. Nicolae Iurcovschi : "Voi face tot ce-mi stă în puteri
ca locuitorii din comuna Chirca să aibă parte de un trai decent" : [interviu cu primarul comunei Chirca, Anenii Noi] / interviu realizat de Petru Poiată // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007.
– 8 noiemb.
5599. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : Mai presus de toate vom pune bunăstarea chişinăuienilor : interviu cu preş. fracţiunii social-democrate în Consiliul Municipal Chişinău / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 3;
Столица=Capitala. – 2007. – 9 нояб. – P. 3.
5600. Nemerenco, Valeriu. Valeriu Nemerenco : Iniţiativa de a delega mai multe
atribuţii preturilor urmăreşte interesul cetăţeanului : [interviu cu pretorul sect. Buiucani, mun.
Chişinău] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 16 noiemb. – P. 4;
Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 4.

811.135.1'374.3(075)

2318. Popa, Gheorghe
Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române / Gheorghe Popa;
red. şt. : Silviu Berejan. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 227, [1] p. : tab.;
22 cm.
Bibliogr. p. 192-206
ISBN 978-9975-67-262-7
1000 ex. – [2007-2303]
- - 12. Limba română – Locuţiuni.
811.135.1'373.7
48

5601. Pavlov, Valerii. Valerii Pavlov : Trebuie să gândim în perspectivă : interviu
cu membrul fracţiunii comuniştilor din Consiliul Municipal Chişinău / interviu realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 30 noiemb. – P. 4; Столица=Capitala. – 2007. – 30
нояб. – P. 4.
5602. Răileanu, Gheorghe. Gheorghe Răileanu : În 2007 am demolat doar 45
de construcţii neautorizate. Şi acestea mai mult garduri : [interviu cu dir. Dir. Autorizare şi
Disciplină în Construcţii] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2007. – 16 noiemb. –
P. 7; Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 7.
177

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5585. Tofan, Eugenia. Argumente în determinarea rolului dreptului discreţionar :
[pe marginea lucr. seminarului "Dreptul discreţionar al procurorului: noi perspective în desfăşurarea procesului penal"] / Eugenia Tofan, Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. –
P. 1-2; Право. – 2007. - 9 нояб. – Р. 1, 3.

811.161.1 Limba rusă

5586. Tofan, Eugenia. Cultura juridică – formă de excludere a comportamentului
coruptiv : reflecţii de la conf. int. şt.-practică "Cultura juridică şi prevenirea corupţiei", 1
noiemb. 2007 / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 9 noiemb. – P. 1, 3; Право. – 2007. – 23
нояб. – Р. 4-5.
5587. Гурбэ, Лилия. Исчез ли трафик человеческих органов в Молдове? /
Лилия Гурбэ, Игорь Волницкий // Деловая Молдова. – 2007. – 16 нояб. – Р. 5-6.
5588. Попов, Руслан. Гражданин, пройдемте! Вы задержаны : [интервью с
нач. отдела Упр. по контролю уголов. преследования Генер. прокуратуры Р. Поповым ]
/ записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 14 нояб.
5589. Сичинский, Александр. Молдавский Клондайк : [о нарушениях Кодекса о недрах : интервью с зам. нач. отд. фин.-экон. расследований Генер. прокуратуры А. Сичинским] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 16
нояб. – Р. 8.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social

5590. Ganea, Elena. Un proiect de Lege în favoarea familiilor socialmente defavorizate : [interviu cu E. Ganea, consultant în secţia reformă în asistenţa socială a Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. –
2007. – 9 noiemb. – P. 4; Голос народа. – 2007. – 9 нояб. – Р. 4.
5591. Ursul, Ala. Asigurarea legislativă a protecţiei sociale a invalizilor : [interviu
cu A. Ursul, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / pentru conformitate : Ludmila Borisova
// Comunistul. – 2007. – 23 noiemb. – P. 5; Коммунист. – 2007. – 23 нояб. – Р. 5.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

5592. Bostan, Galina. Galina Bostan : Am venit în pretură pentru a face totul ca
oamenii să trăiască mai bine : [interviu cu pretorul sect. Ciocana, mun. Chişinău] / consemnare : Doina Maleş // Capitala. – 2007. – 30 noiemb. – P. 6; Столица=Capitala. – 2007. – 30
нояб. – P. 6.
5593. Cibotaru, Sergiu. Sergiu Cibotaru : Cuvintele întotdeauna trebuie să fie urmate
de fapte : [interviu cu primarul comunei Tohatin, mun. Chişinău] / consemnare : Doina Maleş //
Capitala. – 2007. – 2 noiemb. – P. 10; Столица=Capitala. – 2007. – 2 нояб. – P. 10.
176

2319. Prigorschi, Ana
Русская речь : Man. pentru cl. a 7-a / Ana Prigorschi, Emilia Luca; comisia de
evaluare : V. Carcea, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fig. color.; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-892-4
[2007-2155]
- -1. Limba rusă.
811.161.1(075.3)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.124 Literatură în limba latină

2320. Ovidiu (Publius Ovidius Naso)
Arta iubirii : [trad. din latină : poeme] / Publius Ovidius Naso; ed. îngrijită de Dorin
Onofrei; cop. : Domenic Sora. – Ch. : Gunivas, 2007 (Tipogr. "Balacron"). – 302, [1] p.; 20
cm.
Bibliogr. în note p. 265-284. – Index p. 285-300
ISBN 978-9975-908-60-3
1000 ex. – [2007-2165]
821.124-1Ovidiu

2321. Ovidiu (Publius Ovidius Naso)
Lirica exilului : Tristele. Ponticile : [poeme] / Publius Ovidius Naso; ed. îngrijită de
Dorin Onofrei; cop. : Domenic Sora. – Ch. : Gunivas, 2007 (Tipogr. "Balacron"). – 256 p.; 20
cm.
Bibliogr. în note p. 221-240. – Index p. 241-252
ISBN 978-9975-908-62-7
1000 ex. – [2007-2166]
821.124-1Ovidiu

2322. Ovidiu (Publius Ovidius Naso)
Metamorfoze : [trad. din latină : poeme] / Publius Ovidius Naso; ed. îngrijită de Dorin Onofrei; cop. : Domenic Sora. – Ch. : Gunivas, 2007 (Tipogr. "Balacron"). – 525, [3] p.;
20 cm.
Bibliogr. în note p. 397-504. – Index p.504-525
ISBN 978-9975-908-61-0
1000 ex. – [2007-2164]
821.124-1Ovidiu
821.135.1 Literatură română

2323. Caragiale, Ion Luca
49

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Momente şi schiţe : [povestiri] / Ion Luca Caragiale; concepţia graf. a col. : Vladimir Zmeev; cop. : Lică Sainciuc. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional,
2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 257, [7] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 526)
Ref. ist.-lit. p. 249-255
ISBN 9975-74-389-7 (Litera). – ISBN 978-973-675-359-6 (Litera Internaţional)
[2007-2364]
821.135.1-32 Caragiale

2324. Cuceu, Ion
Dicţionarul proverbelor româneşti : 7777 texte din Dicţ. tezaur al paremiologiei
rom. / Ion Cuceu. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). –
346, [4] p.; 18 cm.
ISBN 978-973-675-306-0 (Litera Internaţional) (în cop. tare)
[2007-2366]
- - 1. Proverbe româneşti – Dicţionare.
821.135.1-84(038)

2325. Elogiu limbii române / ed. îngrijită de Anatol Ciobanu; concepţia graf. a
col. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Combinatul
Poligr.). – 351 p.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului / coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu;
524)
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-973-675-412-8 (Litera Internaţional)
[2007-2360]
- - 1. Elogiu limbii române.
[821.135.1+821.135.1(478)-82]:811.135.1

2326. Eminescu, Mihai
Luceafărul : Antume : [culeg. de poezii] / Mihai Eminescu; concepţia graf. a col. şi
cop. : Vladimir Zmeev; il. : Isai Cârmu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 276 p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului / col.
iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 525)
Ref. ist.-lit. p. 259-273
ISBN 9975-74-540-7 (Litera). – ISBN 978-973-675-357-2 (Litera Internaţional)
[2007-2363]
821.135.1-1 Eminescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

2327. Codrea-Boj, Vally
Denissa – fata pe care o poţi cunoaşte doar o dată la 12 ani : (roman de dragoste)
/ Vally Codrea-Boj; il. : Carolina Naconecinîi. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). –
105, [2] p. : il.; 20 cm.
ISBN 978-9975-900-68-3
500 ex. – [2007-2097]
50

5574. Grosu, Vladimir. Dreptatea nu doar de la CEDO poate veni : [interviu cu
V. Grosu, reprezentantul Guvernului Rep. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2007. – 23 noiemb. – P. 4; Голос
народа. – 2007. – 23 нояб. – Р. 4.
5575. Lupan, Natalia. Savant, diplomat, un mare jurist printre istorici, un mare istoric printre jurişti : Alexandru Burian, dir. Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4; Право. – 2007. - 9 нояб. – Р. 6.
5576. Muruianu, Ion. Realizarea dreptului de acces efectiv la justiţie prin prisma
achitării taxei de stat : [art. preş. Curţii Supreme de Justiţie] / Ion Muruianu // Moldova suverană. – 2007. – 27 noiemb.
5577. Nicolenco, Olga. Portret politic feminin : [Ellen Jihnson Sirleaf, preş a Liberiei] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2007. – 13 noiemb. – P. 2.
5578. Nicolenco, Olga. Portret politic feminin : [Gloria Macapagal Arroyo, preş.
Filipinelor] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2007. – 27 noiemb. – P. 2.
5579. Nicolenco, Olga. Portret Politic Feminin : [Michelle Bachelet, preş. Rep.
Chile] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2007. – 20 noiemb. – P. 5.
5580. Tănase, Alexandru. Voronin şi drepturile omului sunt noţiuni incompatibile
/ Alexandru Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 14 noiemb. – P. 6; 16 noiemb. – P. 4.
5581. Tofan, Eugenia. Eveniment de referinţă în justiţia autohtonă : [pe marginea inaugurării Inst. Naţ. al Justiţiei] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 16 noiemb. – P.
1,3; Право. – 2007. – 23 нояб. – Р. 1, 3.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

5582. Bostan, Galina. Corupţia, un fenomen constant de distrugător : interviu cu
G. Bostan, dir. Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei // Ziarul de gardă. – 2007. – 15
noiemb. – P. 5.
5583. Brînză, Sergiu. Perspectivele evoluţiei culturii anticorupţie în Republica
Moldova / Sergiu Brînză // Dreptul. – 2007. – 30 noiemb. – P. 4-6.
5584. Obreja, Efim. Educaţia anticorupţională a persoanei : cît de importantă este ea? : interviu cu E. Obreja, expert al Transparency Int.-Moldova / interviu realizat de Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 5; Право. – 2007. – 9 нояб. – Р. 4.

175

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5565. Фридмэн, Роман. Можно ли замедлить падение доллара? : [ст. авт.
кн. "Экономика несовершенных знаний: валютные курсы и риск" / Роман Фридмэн,
Майкл Д. Голдберг] // Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 40.
5566. Шикирлийская, Марина. "Будущее в Молдове начинается сегодня" :
[иностр. инвестиции в Молдове: по материалам междунар. конф., 13 нояб. 2007, Кишинэу] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 7.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

5567. Gamanjii, Alexandru. Moldova în raitingurile economice internaţionale /
Alexandru Gamanjii // Eco. – 2007. – 7 noiemb. – P. 12-13.
5568. Вулфенсон, Джеймс. Прощай, старое экономическое неравенство :
[ст. бывш. президента Всемир. банка] / Джеймс Вулфенсон // Экон. обозрение. – 2007.
– 30 нояб. – Р. 39.
5569. Калак, Дмитрий. Обратная сторона "болгарского синдрома" : [по материалам молд.-болгар. делов. форума "Новые перспективы экон. сотрудничества
между Болгарией и Молдовой", нояб. 2007, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 8.
5570. Круз, Уэйн. Хищная конкурентная политика : [ст. вице-президента по
полит. вопросам в Ин-те конкурентноспособности предприятии в Вашингтоне и генер.
дир. в Ин-те Бруно Леони, Милан] / Уэйн Круз, Альберто Мингарди // Экон. обозрение.
– 2007. – 9 нояб. – Р. 40.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional

5571. Колун, Марчел. Большинство беженцев считает Молдову транзитной
страной : интервью агентству Инфотаг юрисконсульта представительства Верхов.
комиссара ООН по делам беженцев в Молдове М. Колуна // Кишин. обозреватель. –
2007. – 1 нояб. – Р. 2.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

5572. "A avea cultură juridică înseamnă, întîi de toate, a conştientiza că eşti parte integrantă a societăţii" : [interviu cu Tudor Popovici, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Valeriu Nemerenco, pretor al sectorului Buiucani, Ariadna Strungaru, red.-stilizator, ...] //
Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3; Право. – 2007. - 9 нояб. – Р. 3.
5573. Grosu, Vladimir. 10 + cîteva întrebări pentru reprezentantul Guvernului la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dl. Vladimir Grosu : [interviu cu reprezentantul Guvernului Rep. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului] // Dreptul. – 2007. – 23
noiemb. – P. 4-5.
174

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821.135.1(478)-31 Codrea-Boj

2328. Doga, Alexandru
De după infinit : Versuri / Alexandru Doga; pref. : G. Furdui; graf. : E. Răileanu. –
Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 104 p. : il.; 18 cm.
ISBN 978-9975-900-56-0
500 ex. – [2007-2198]
821.135.1(478)-3 Doga

2329. Druţă, Ion
Vatra blajinilor : [roman] / Ion Druţă; cop. : Radu Modîrcă. – Ch. : Cartea Moldovei,
2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 513, [2] p., [18] p. fot.; 25 cm. – (Col. pentru elevi, studenţi)
Bibliogr. p. 512-513
ISBN 978-9975-60-108-5 (în cop. tare)
4000 ex. – [2007-2295]
821.135.1(478)-3 Druţă

2330. Garaz, Mihail
Dator o veşnicie : Pagini alese : [versuri] / Mihail Garaz; cop. : Igor Hmelniţchi. –
Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 287, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-65-066-3
1000 ex. – [2007-2090]
821.135.1(478)-1 Garaz

2331. Grama, Steliana
Speranţa moare ultima : Poveşti adevărate de dragoste / Steliana Grama; concepţie, sel. şi îngrijire, pref. : Claudia Slutu-Grama; des. de Mariana Jioară. – Ch. : Pontos,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 113, [3] p. : des.; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-58-2
500 ex. – [2007-2236]
821.135.1(478)-3 Grama

2332. Loteanu, Emil
Ritmuri : Versuri / Emil Loteanu; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei,
2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 223 p., [64] p. fot.; 20 cm. – (Col. pentru elevi, studenţi)
Bibliogr. p. 220
ISBN 978-9975-60-109-2
4000 ex. – [2007-2299]
821.135.1(478)-1 Loteanu

2333. Lupan, Andrei
Intrare în baladă : Versuri / Andrei Lupan; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 295, [1] p., [40] p. fot.; 20 cm. – (Col. pentru elevi,
studenţi)
Bibliogr. p. 292-293
ISBN 978-9975-60-117-7
4000 ex. – [2007-2300]
51

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821.135.1(478)-1 Lupan

2334. Matcin, Georghe
Vâltoarea : Roman / Georghe Matcin; pref. : Ion Druţă; cop. : Ruxanda Romanciuc.
– Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 566, [1] p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-102-42-1
500 ex. – [2007-2099]
821.135.1(478)-31 Matcin

2335. Mămăligă, Dumitru
Între lună şi soare : roman / Dumitru Mămăligă; cop. : Vitalie Leca. – Ch. : S. n.,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 155 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-78-543-3
1000 ex. – [2007-2280]
821.135.1(478)-31 Mămăligă

2336. Mămăligă, Dumitru
Margine de orizont : roman, eseuri / Dumitru Mămăligă; cop. : Vitalie Leca. – Ch. :
Ancestrala, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 222 p. : il.; 20 cm.
ISBN 978-9975-78-557-0
2000 ex. – [2007-2285]
821.135.1(478)-31 Mămăligă

2337. Melnic, Ion
Roagă-te : Cântece pentru coruri omogene pe versuri de Alexei Mateevici / Ion
Melnic; pref. de Andrei Tamazlâcaru; red. muz., notografie : Gheorghe Trifăuţan. – Ch. :
Atelier, 2007 (CEP USM). – 45, [1] p. : n. muz.; 30 cm.
ISMN M-3480-0031-2
ISBN 978-9975-9558-2-9
500 ex. – [2007-2298]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Melnic

2338. Mihailov, Timotei P.
Curcubeul îngemănat : [povestiri] / Timotei P. Mihailov; sel., îngrijire şi cuv. înainte
: Vladimir Beşleagă; cop. : Dragoş Popa-Miu. – Ch. : S. n., 2007 (Imprimeria BNRM). – 249
p. : fig.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9954-6-7
100 ex. – [2007-2329]
821.135.1(478)-3 Mihailov

2339. Nagacevschi, Viorica
Eroul zilei : versuri / Viorica Nagacevschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). – 90, [2] p. : n. muz.; 20 cm.
ISBN 978-9975-69-919-8 (în cop. tare)
[2007-2207]

5556. Петиш, Константин. Проект национального плана развития: есть резервы / Константин Петиш // Независимая Молдова. – 2007. – 9 нояб. – Р. 7.
5557. Шикирлийская, Татьяна. АПК : в ожидании стабильности в системе
субсидирования, налогообложения и регуляторном режиме : [экон. аспекты] / Татьяна
Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2007. – 24 нояб. – Р. 6.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

5558. Comerţul exterior al Moldovei – oglindă a economiei naţionale : [tendinţe
pentru perioada ian.-sept. 2007] // Dezvoltarea. – 2007. – 30 noiemb. – P. 5.
5559. Сырги, Серджиу. "Мы не против импорта, а против ввозимого суррогата" : [интервью с пред. Ассоц. производителей крепких алкоголь. напитков Молдовы
С. Сырги] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2007. – 23 нояб. – Р. 6.
5560. Толс, Мартинш. Мартинш Толс : "Уровень контрафакта определяется
и экономической составляющей, и самосознанием. Пока средняя зарплата 150 евро,
нельзя надеяться, что люди перестанут интересоваться пиратской продукцией" : [интервью с гл. тамож. экспертом проекта "Менеджмент на границе – упрощение и гармонизация таможенных процедур в Республике Молдова"] / записала Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2007. – 17 нояб. – Р. 8, 17.
339.7 Finanţe internaţionale

5561. Martin, Vasile. Corporaţia americană "Provocările Mileniului" va acorda
asistenţă Republicii Moldova: [investiţii nerambursabile] / Vasile Martin // Moldova suverană.
– 2007. – 28 noiemb.
5562. Mathisen, Johan. FMI anticipează o reducere a ritmului de creştere economică : [pe marginea întâlnirii cu presa a reprezentantului permanent al Fondului Mo netar
Int. în Rep. Moldova J. Mathisen, 19 noiemb. 2007] / consemnare : Vlad Frunză // Eco. –
2007. – 21 noiemb. – P. 3.
5563. Рекордные темпы роста в регионе, но реформам нужен толчок : [по
материалам доклада ЕБРР о процессе перехода за 2007 год] // Экон. обозрение. –
2007. – 16 нояб. – Р. 41.
5564. Стиглиц, Джозеф. Финансовое лицемерие : [ст. лауреата Нобелев. премии в обл. экономики] / Джозеф Стиглиц // Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 40.

821.135.1(478)-1 Nagacevschi
52

173

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5545. Lazăr, Svetlana. Turismul rural – o şansă pentru revitalizarea satului şi a
ţării / Svetlana Lazăr // Dezvoltarea. – 2007. – 30 noiemb. – P. 8.

2340. Negru-Taran, Ada
La răscruce de vis : Versuri / Ada Negru-Taran; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 57, [2] p., [8] p. : fot. color; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-57-5
200 ex. – [2007-2094]

5546. Maleş, Petru. Despre preţul agentului termic, evacuarea deşeurilor, biletele de călătorie în troleibuze şi timpul consilierilor : [pe marginea activităţii Consiliului municipal Chişinău: notiţe subiective] / Petru Maleş // Capitala. – 2007. – 30 noiemb. – P. 2-3;
Столица=Capitala. – 2007. – 30 нояб. – P. 2-3.
5547. Martin, Vasile. Agrobusiness-ul din Moldova ca propulsor al creşterii economice : [pe marginea lucrărilor Forumului cu acelaşi generic] / Vasile Martin // Moldova
suverană. – 2007. – 21 noiemb.
5548. Martin, Vasile. Proiecte finanţate de Uniune Europeană : [dezvoltarea turismului în raionul Hânceşti] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2007. – 22 noiemb.
5549. Muravschi, Alexandru. Agricultura ca factor primordial pentru creşterea
economică a Moldovei : [pe marginea comunic. lui A. Muravschi, expert în dezvoltarea
agrobusinessului, prez. în cadrul conf. intern. "Agrobusinessul din Moldova: propulsor al
creşterii economice"] / consemnare : Ion Hîncu // Democraţia. – 2007. – 20 noiemb. – P. 11.
5550. Negruţă, Veaceslav. Veaceslav Negruţă : "Iniţiativele lui Voronin n-au nimic în comun cu liberalismul economic" : [interviu cu economistul] / consemnare : Alina
Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 noiemb. – P. 9.
5551. Silistraru, Mihail. Mihail Silistraru : O agricultură depăşită nu ţine piept
provocărilor timpului : [interviu cu preş. raionului Ialoveni] / consemnare : Victor Pavliuc //
Vocea poporului. – 2007. – 23 noiemb. – P. 3; Голос народа. – 2007. – 23 нояб. – Р. 3.
5552. Антосий, Владимир. Развитая промышленность – гарантия процветания страны : [ст. министра пром-сти и инфраструктуры Респ. Молдова] / Владимир
Антосий // Независимая Молдова. – 2007. – 15 нояб.
5553. Бажура, Федор. Субсидирование аграрного сектора : настоящее и
будущее / Федор Бажура // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – Р. 8.
5554. Бурдила, Иван. Снова о воде : [интервью с дир. по экономике А.О.
"Апэ-Канал Кишинэу" И. Бурдила] / записала Наталья Ординат // Новое время. – 2007.
– 2 нояб. – Р. 1.

821.135.1(478)-1 Negru-Taran

2341. Radu, Daria
Hai cu mine, clopoţel / Daria Radu; pict. : Irina Josan-Canaşina. – Ch. : Lyceum,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : n. muz.; 24 cm.
ISMN M-3480-0026-8
ISBN 978-9975-48-033-8
3000 ex. – [2007-2278]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Radu

2342. Rucan, Lora
Voci umane, destine neordinare. Carte de publicistică despre personalităţi cu voci
distincte / Lora Rucan. – Ed. a 2-a. – Ch. : CEP USM, 2007. – 281, [1] p. : fotogr., [4] p.
fotogr. color; 27 cm.
Texte : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-70-124-2
100 ex. – [2007-2174]
821.135.1(478)-9 Rucan

2343. Stratan, Ion Ştefan
Axa axiomei axonului : [versuri] / Ion Ştefan Stratan. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 175 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-900-59-1
500 ex. – [2007-2092]
821.135.1(478)-1 Stratan

2344. Tarlapan, Daniela
Vreau cuvinte! : poeme / Daniela Tarlapan; trad. în engl. de aut.; il. : Ana Manole;
cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 50, [1] p. : il.; 11 x 20 cm.
– (Col. "Poesis" / coord. de Ana Manole)
Text : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-900-66-9
300 ex. – [2007-2096]
821.135.1(478)-1 Tarlapan =135.1=111

5555. Додон, Игорь. Легализация капитала и приватизация собственности :
[по материалам пресс-конф. министра экономики и торговли Респ. Молдова И. Додон] /
материалы подготовила Ирина Коваленко// Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 14.

2345. Vârţanu, Mihail
Trandafirul şi Mărăcinele : alte fabule / Mihail Vârţanu; cop. : Natalia Tighineanu. –
Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA) – 87, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-65-068-7
1000 ex. – [2007-2095]

172

53

821.135.1(478)-342 Vârţanu

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

5536. Такий, Александр. Трудная доля карточных леев / Александр Такий //
Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 4.

2346. Бахрушина, Светлана
Возлюби ближнего… : пьесы / Светлана Бахрушина. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 182 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-66-012-9
1000 ex. – [2007-2245]
821.161.1(478)-2 Бахрушина

2347. Волик, Владимир
Сквозь призму лет : стихи : избранное / Владимир Волик; облож. : Руксанда
Романчук. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 119, [3] p., [8] p. fot. color; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-49-0
200 ex. – [2007-2089]
821.161.1(478)-1 Волик

2348. Каюров, Георгий
Азиатский зигзаг : [повесть] / Георгий Каюров; худож. : Майденберг Эдуард. –
Ch. : "Grafic Design" SRL, 2007. – 103 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9709-8-3
1000 ex. – [2007-2353]
821.161.1(478)-3 Каюров

2349. Кобрин, Анатолий
Болеро на канате : [стихи] / Анатолий Кобрин. – Ch. : "MediaMagnat Grup"
SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 96 p.; 15 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-73-142-3
400 ex. – [2007-2238]
821.161.1(478)-1 Кобрин

2350. Логачев, Владимир
Отражение звезды : (сб. рассказов) / Владимир Логачев; худож. : Александр
Сидалковский. – К. : Grafic Design, 2007. – 140 p. : il.; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Центром рус. культуры в РМ, Междунар. Дельф.
Ком., Рус. Общины РМ, …
ISBN 978-9975-9709-3-8 (eronat)
1000 ex. – [2007-2354]
821.161.1(478)-3 Логачев

2351. Павлов, Юрий
Заблудившийся бумеранг : [стихи] / Юрий Павлов; cop. : Mihai Bacinschi. –
Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 199 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-65-061-8
700 ex. – [2007-2091]

5537. Чиботару, Михаил. "Рулевой" мегарегулятора : [интервью с пред.
Нац. комис. фин. рынка М. Чиботару] / записал Иван Святченко // Экон. обозрение. –
2007. – 9 нояб. – Р. 16.
5538. Чиботару, Михаил. Михаил Чиботару : "В ближайшие годы мы станем
свидетелями бурного развития индустрии инвестиционных фондов и частных пенсионных фондов : [интервью с пред. Нац. комис по ценным бумагам] / записала Анна
Янчева // Независимая Молдова. – 2007. – 8 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 5742)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri

5539. Казахстан : первый этап долгосрочной стратегии : [рыноч. экономики :
материал Посольства Респ. Казахстан в Украине и Респ. Молдова] // Экон. обозрение.
– 2007. – 2 нояб. – Р. 39.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

5540. Antosii, Vladimir. O industrie dezvoltată este garanţia prosperării ţării :
[art. ministrului ind. şi infrastructurii Rep. Moldova] / Vladimir Antosii // Moldova suverană. –
2007. – 15 noiemb.
5541. Boaghie, Dionisie. Majorarea tarifului presupune reorganizarea sistemului
locativ-comunal : [interviu cu D. Boaghie, dir. Dir. Gen. Locativ-Comunale şi Amenajare,
mun. Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2007. – 2 noiemb. – P. 6;
Столица=Capitala. – 2007. – 2 нояб. – P. 6.
5542. Gorodenco, Anatolie. Acţiunile de lungă durată se vor solda cu o dezvoltare durabilă a agriculturii : dialog cu A. Gorodenco, ministru al Agriculturii şi Ind. Alimentare
/ a dialogat Vasile Martin // Moldova suverană. – 2007. – 23 noiemb.
5543. Ioniţă, Veaceslav. Veaceslav Ioniţă : "Suntem de patru ori mai săraci decât România" : [interviu cu analistul econ.] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16 noiemb. – P. 5.
5544. Lazăr, Svetlana. Numai sectorul privat va reabilita turismul moldovenesc :
interviu cu Sv. Lazăr, preş. "Antrec-Moldova" / interviu realizat de Pavel Codreanu // Dreptul.
– 2007. – 30 noiemb. – P. 4.

821.161.1(478)-1 Павлов

2352. Сокирка, Лариса
54

171

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5527. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Noi propunem surse concrete de suplimentare a bugetului" : [pe marginea proiectului bugetului mun. Chişinău pentru anul 2008 :
interviu cu liderul fracţiunii social-democrate din Consiliul municipal Chişinău] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 28 noiemb. – P. 5.

Нежданно : Миниатюры : [рассказы] / Лариса Сокирка. – К. : Б. и., 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 54 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-900-60-7
100 ex. – [2007-2117]

5528. Ostapciuc, E. Orientarea spre soluţionarea problemelor sociale : [pe marginea Bugetului de stat pentru anul 2008 : cuvântarea liderului fracţiunii parlamentare a
PCRM la şedinţa plenară a Parlamentului Rep. Moldova, 26 oct. 2006] / E. Ostapciuc // Comunistul. – 2007. – 2 noiemb. – P. 6-7; Коммунист. – 2007. – 2 ноября. – Р. 6-7.
5529. Popa, Ana. "Trecerea treptată la ţintirea directă a inflaţiei este posibilă" /
Ana Popa // Eco. – 2007. – 28 noiemb. – P. 8.
5530. Ţurcanu, Victor. Victor Ţurcanu : "Dacă ai o afacere profitabilă, nimereşti
în vizorul rechinilor" : [interviu cu preş. "Victoriabank"] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 5 noiemb. – P. 5.
5531. Vom supravieţui sau ne vom dezvolta? : [pe marginea bugetului pentru
anul 2008 al mun. Chişinău] / consemnare : Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 16
noiemb. – P. 5; Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 5. – Cuprins : În loc de buget,
deviz de cheltuieli / Oleg Cernei; Să renunţăm la întreprinderile municipale nerentabile /
Mihai Severovan; Vom crea condiţii favorabile în vederea atragerii investiţiilor / Vasile
Parasca; Proiectul propus este mult subevaluat / Valerii Pavlov; Interesele de grup ne împiedică deseori să obţinem mijloace solide / Oazu Nantoi.
5532. Брума, Октавиан. Банк с особенной стратегией : [интервью с О. Брума,
нач. упр. Казначейства Banca de Economii, Александру Мишовым, нач. упр. кредитов и
Григорием Гачкевич, пред. правления] // Экон. обозрение. – 2007. – 23 нояб . – Р. 12.
5533. Дойна, Аурика. Гарантийный фонд страхового рынка : [интервью с
зам. пред. Нац. комис. фин. рынка А. Дойна] / записала Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 14.
5534. Максименко, Ольга. Главный приз – 10 тысяч леев : [интервью с руководителем отд. депозитов КБ "Energbank" АО О. Максименко] / записала Татьяна
Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2007. – 17 нояб. – Р. 6.
5535. Пуй, Елена. Ликвидация инвестфондов не означает крах надежд акционеров : интервью агентству "Инфотаг" чл. Адм. совета Нац. комис. фин. рынка Е.
Пуй // Кишин. обозреватель. – 2007. – 15 нояб. – Р. 4.; Analytique Moldpresa. – 2007. –
17 нояб. – Р. 6.

170

821.161.1(478)-3 Сокирка

2353. Харламов, Юрий
Смех без границ : Кн. пародий и эпиграмм / Юрий Харламов. – К. : Inversia,
2007. – 103, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9530-3-0
100 ex. – [2007-2234]
- - 1. Parodii (rusă). 2. Epigrame (rusă).
821.161.1(478)-7Харламов
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

2354. Рогова, Галина
Присутнiсть : [стихи] / Галина Рогова. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 84 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-66-015-0
500 ex. – [2007-2242]
821.161.2(478)-1 Рогова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii

2355. Alba-ca-Zăpada : [poveste] / trad. din lb. rusă : Vsevolod Cernei; pict. : I.
Prihodkin. – Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – [14] p. : il. color; 17 x 19 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9576-0-1
5000 ex. – [2007-2109]
- - 1. Poveşti.
821-93

2356. Băieţel-degeţel : [poveste] / trad. : Vsevolod Cernei; pict. : I. Prihodkin. –
Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., Tveri, Rusia). – [14] p. : il. color; 17 x 19 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9576-7-0
5000 ex. – [2007-2111]
- - 1. Poveşti.
821-93

2357. Maşa şi ursul : [poveşti] / trad. : Vsevolod Cernei; pict. : Igor Prihodkin. –
Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri,
Rusia). – 63 p. : il. color; 23 cm. – (Cinci poveşti)
ISBN 978-9975-9576-9-4 (în cop. tare)
5000 ex. – [2007-2113]
55

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Poveşti.
821-93

2358. Motanul încălţat : [poveste] / trad. : Vsevolod Cernei; pict. : I. Prihodkin. –
Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., Tveri, Rusia). – [14] p. : il. color; 17 x 19 cm. – (Citim pe silabe)
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9576-6-3
5000 ex. – [2007-2110]
- - 1. Poveşti.
821-93

2359. Stepanov, V.
Educaţi şi buni amici : [poezii, poveşti] / V. Stepanov, pict. : I. Prihodkin; trad. în lb.
rom. de Constantin Dragomir. – Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007
(Combinatul Poligr., Tveri, Rusia). – [44] p. : il. color; 21 cm. – (Man. pentru cei mici)
ISBN 978-9975-9576-8-7 (în cop. tare)
5000 ex. – [2007-2112]
821-93
821.111(73)-93 Literatură americană, în limba engleză

2360. Twain, Mark
Prinţ şi cerşetor : [trad. din engl : roman] / Mark Twain; trad. : Eugen B. Marian;
concepţia graf. a col. şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 238, [1] p. : il., [1] f. port.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu; 384)
Ref. ist.-lit. p. 232-235
ISBN 978-973-675-360-2 (Litera Internaţional)
[2007-2362]
821.111(73)-93 Twain
821.112.2-93 Literatură germană

2361. Grimm, Jacob
Cele mai îndrăgite poveşti : [trad. din germ.] / Fraţii Grimm; trad., adapt. : Corneliu
Năstase; pict. : Victor Ceaiciuc, Alexandru Tcaciuc; cop. : Iaroslav Oliinîc. – Ch. : "Vector VN" SRL; Iaşi : Nasticor; Minsk : Interpresservis, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63, [1] p.
: il.; 24 cm.
ISBN 978-9975-9671-8-1
5000 ex. – [2007-2260]
- - 1. Poveşti.

Cosarciuc, ..., 14 noiemb. 2007] / consemnare : Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. –
2007. – 16 noiemb. – P. 2-3; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 16 нояб. – P. 2-3;
5518. Banca centrală caută o "ţintă" pentru inflaţie // Eco. – 2007. – 28 noiemb. –
P. 7. – Cuprins : "Consecinţele pot fi imprevizibile" : [interviu cu Veaceslav Negruţă, economist]; "BNM nu este pregătită pentru trecerea la ţintirea directă a inflaţiei" : [interviu cu Iurie
Gotişan, expert în economie ADEPT].
5519. Bondarciuc, Nicolae. Cum va fi principalul document financiar al ţării? :
[pe marginea Bugetului de Stat pentru anul 2008 : interviu cu N. Bondarciuc, preş. Comisiei
pentru politica economică, buget şi finanţe a Parlamentului Rep. Moldova] / pentru conformitate : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2007. – 2 noiemb. – P. 7; Коммунист. – 2007. – 2
ноября. – Р. 7.
5520. Bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul 2008 : [analize şi perspective : material al Comisiei ideologice a CC al PCRM] // Comunistul. – 2007. – 30
noiemb. – P. 7; Коммунист. – 2007. – 30 нояб. – Р. 7.
5521. Cauzele şi premisele trecerii la ţintirea directă a inflaţiei // Eco. – 2007. –
28 noiemb. – P. 8-9.
5522. Cebotari, Valeriu. În acest an vom acorda primul credit ipotecar pentru
plantarea viţei de vie : interviu cu V. Cebotari, dir. gen. interimar al SC MoldVinIpoteca SA /
interviu realizat de Galina Pânzaru // Eco. – 2007. – 28 noiemb. – P. 11.
5523. Duca, Procopie. Pentru transparenţă şi stabilitate : interviu cu P. Duca, şef
al Inspectoratului Fiscal de Stat, mun. Chişinău / consemnare : Doina Maleş // Capitala. –
2007. – 16 noiemb. – P. 10; Столица=Capitala. – 2007. – 16 нояб. – P. 10.
5524. Klipii, Igor. Igor Klipii : Legea Bugetului pentru anul 2008 este un document politic : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / a intervievat Ion Tăbârţă
// Democraţia. – 2007. – 27 noiemb. – P. 4.
5525. Legea bugetului de stat devine mijloc de represiune / realizat de Mariana
Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 noiemb. – P. 5. – Cuprins : "Au de suferit în primul
rând oamenii simpli" / Vasile Plagov; "Pentru că nu suntem de aceeaşi culoare politică" / Ion
Gudumac; "Preşedintele Voronin se ţine de cuvânt" / Mihai Ghimpu; "Banii nu ajung nici
pentru a repara un centru medical dintr-un sat" / Mihail Formuzal.

821.112.2-93 Grimm
821.131.1-93 Literatură italiană

2362. Amicis, Edmondo de
56

5526. Marcu, Tatiana. Accesul agrobusinessului la credite depinde şi de calitatea afacerilor / Tatiana Marcu // Eco. – 2007. – 7 noiemb. – P. 10-11.

169

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

: Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2007. – 16 noiemb. – P. 3; Голос народа. – 2007. – 16
нояб. – Р. 3.

Cuore : [trad. din it. : roman] / Edmondo de Amicis; trad. de Rodica Chiriacescu; il.
de Cristiana Călinescu-Fodor; cop. : Vladimir Zmeev. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Prut Internaţional,
2007 (Combinatul Poligr.) – 307 p. : il.; 21 cm. – (Col. "Bibl. pentru toţi copiii")
Tit. orig. : Il Cuore
ISBN 978-9975-69-902-0 (în cop. tare)
[2007-2143]

5510. Un efort depus întru modernizarea mişcării sindicale : [materiale ale şedinţei în plen a Consiliului Gen. al Confederaţiei Naţ. a Sindicatului din Moldova, 25 oct. 2007] //
Vocea poporului. – 2007. – 2 noiemb. – P. 4-5; Голос народа. – 2007. – 2 нояб. – Р. 4-5. –
Cuprins : Să educăm luptători consecvenţi pentru dreptul de a te simţi om / Ana Selin; Să
stopăm declinul demografic, altfel veşnicia va muri la ţară / Tudor Mocanu; Să ne debarasăm de mentalitatea depăşită / Timofei Gherman; Apelul Consiliului General al Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) către Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC) cu sediul la Bruxelles.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

5511. Tâltu, Ana. Ana Tâltu : "Toţi vorbesc de problemele ţăranului, însă nimeni
nu le rezolvă" : [interviu cu preş. filialei regionale Bălţi a Federaţiei Naţ. a Fermierilor] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2 noiemb. – P. 24.
5512. Буга, Лариса. Качественная характеристика жилья и формирование
его рыночной стоимости / Лариса Буга // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 38.
5513. Глазова, Татьяна. Новые проекты первичного рынка : [о жилой недвижимости] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2007. – 16 нояб. – Р. 35.
5514. Панчук, Василий. Василий Панчук : "Необходимы кардинальные изменения в жилищном законодательстве" : [интервью с примаром мун. Бэлць] // Кишин.
новости. – 2007. – 9 нояб. – Р. 1, 6.
5515. Старовойтов, Андрей. Доступное жилье в России и Молдове : опыт
Рос. Федерации : [интервью с зам. руководителя Федер. агентства по строительству и
жил.-коммун. хоз-ву Рос. Федерации А. Старовойтовым] / записала Татьяна Глазова //
Экон. обозрение. – 2007. – 2 нояб. – Р. 36.
5516. Тхоров, Александр. "Mormint" для Приднестровья : [aграр. реформа] /
Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2007. – 2 нояб. – Р. 8-9.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

(Vezi Nr 5526)
336 Finanţe

5517. "Cea mai mare lacună a bugetului de stat pentru anul 2008 constă în centralizarea absolută a resurselor financiare" : [pe marginea conf. de presă a preş. fracţiunii
parlamentare a Alianţei "Moldova Noastră" Serafim Urechean, membrilor Ion Guţu, Valeriu
168

821.131.1-93 Amicis
821.133.1-93 Literatură franceză

2363. Perrault, Charles
Scufiţa roşie : [trad. din fr. : poveste] / Charles Perrault; versiunea în rom. : Gheorghe Postolache; pict.-il. : Simion Coadă. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis-Grafic" SRL).
– 8 p.; 30 cm.
ISBN 978-9975-9754-2-1(în cop. tare)
5000 ex. – [2007-2248]
821.133.1-93 Perrault

2364. Saint-Exupéry, Antoine de
Micul prinţ : [trad. din fr. : povestire] / Antoine de Saint-Exupéry; des. aut.; trad. în
rom. de Igor Creţu. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – 63,
[1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 978-9975-103-27-5
3000 ex. – [2007-2310]
821.133.1-93 Saint-Exupéry
821.135.1-93 Literatură română

2365. Raţiu, Iuliu
Alo, la telefon... Soarele! : piese, scenarii, fantezii dramatice, scenete, momente,
dialoguri, monologuri / Iuliu Raţiu; coord. : Vasile Romanciuc; il. de Lilia Popa. – Ch. : Prut
Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 234, [3] p. : il.; 21 x 23 cm. – (Col. "Teatru
pentru copii")
ISBN 978-9975-69-886-3 (în cop. tare)
[2007-2158]
821.135.1-93 Raţiu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

2366. Antologie a lucrărilor tinerilor condeieri prezentate la Concursul "Arca lui
Noe II" / col. red. : Ion Condrea, …. – Străşeni : S. n., 2007 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM). – 54 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-75-245-9
100 ex. – [2007-2190]
821.135.1(478)-93(082.2)

2367. Gramaţki, Valeriu
57

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Povestea celor trei măscărici / Valeriu Gramaţki; trad. în rom. de Silvia Ursache;
prez. graf. : Valeriu Malearenco. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica"
SRL). – 27, [1] p. : il. color; 30 cm.
ISBN 978-9975-103-33-6
3000 ex. – [2007-2308]
- - 1. Poveşti.

5501. Косарев, Валерий. Покорение действительности : шедевр молдсоца
– триумф новояза : [о 12-м Пленуме ЦК Партии Коммунистов Респ. Молдова, нояб.
2007] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2007. – 23 нояб. – Р. 4.

821.135.1(478)-93 Gramaţki

2368. Idem în lb. rusă : Сказка о трех клоунах. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V"
SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – 27, [1] p. : il. color; 30 cm.
ISBN 978-9975-103-40-4
2000 ex. – [2007-2309]
- - 1. Poveşti (rusă).
821.135.1(478)-93 Грамацки

2369. Gusac, Valentina
Norocel : povestire pentru copii mari şi mici / Valentina Gusac; il. : Rodica
Capmare; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : "Reclama" SA, 2007. – 14, [1] p. : il.; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-900-97-3
500 ex. – [2007-2197]
821.135.1(478)-93 Gusac

2370. Laur-balaur şi fetele de împărat : Poveste populară românească din Basarabia / repovestită de Silvia Ursache; il. de Lilia Popa. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL),
2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – 20 p. : il. color; 30 cm. – (Ser. "Înşiră-te, mărgăritare" / concepţia : Silvia Ursache, Violeta Diordiev)
ISBN 978-9975-103-39-8
3000 ex. – [2007-2307]
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93

2371. Platon, Ion
Vânătorii de cireşe : [poezii pentru copii] / Ion Platon; pict. : Petru Gheţoi. – Ch. :
Pontos, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 60 p. : il. color; 21 cm.
Tit pe cop., text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-102-63-6
500 ex. – [2007-2284]

5502. Левые политики большой Европы изучают проект программы ПКРМ //
Коммунист. – 2007. – 30 нояб. – Р. 5. – Содерж. : "Проект новой программы ПКРМ направляет в будущее современных коммунистов" / Сергей Калякин; "Программа коммунистов Молдовы имеет четко выраженное практическое измерение" / Яно Яночко; "Это
программа современной партии" / Ижи Худичек.
5503. Межуев, Вадим. Вадим Межуев : "Один из самых значительных документов современного коммунистического движения" : [о Компартии Молдовы : ст. гл.
науч. сотрудника Ин-та философии Рос. Акад. Наук] // Независимая Молдова. – 2007.
– 28 нояб.; Коммунист. – 2007. – 30 нояб. – Р. 2-3.
(Vezi de asemenea Nr 5599)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

5504. Устиян, Иван. "Розовая чайка" Эдмунда Фелпса или "Межвременной
выбор в макроэкономических моделях" Э. Фелпса – лауреата Нобелeвскoй премии по
экономике 2006 года / Иван Устиян // Экон. обозрение. – 2007. – 2 нояб. – Р. 18.
5505. Устиян, Иван. Политэкономия Петра Великого : посвящается 335летию со дня рождения Петра I / Иван Устиян // Деловая Молдова. – 2007. – 9 нояб. –
Р. 7; 16. – Р. 13.– Оконч. Начало : 5 окт.
5506. Устиян, Иван. Экономические концепции Дмитрия Кантемира : вехи
жизни и деятельности / Иван Устиян // Деловая Молдова. – 2007. – 23 нояб.- Р. 13, 30
нояб. – Р. 4-5. – Продолж. следует.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

5507. Frunză, Vlad. Piaţa muncii – modernizarea este inevitabilă / Vlad Frunză //
Planul naţional de dezvoltare : bul. inf. – 2007. – 26 oct.

821.135.1(478)-93 Platon=135.1=111

2372. Zaporojanu, Ada
Zdrenţurică : [povestire pentru copii] / Ada Zaporojanu; pict. : Petru Gheţoi. – Ch. :
Pontos, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 19 p. : il. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-927-93-2
3000 ex. – [2007-2279]

331.105.44 Sindicate

5508. Căldare, Dumitru. Problema spaţiului locativ : [în viziunea liderului sindical: interviu cu D. Căldare, preş. comitetului sindical al Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2007. – 2 noiemb. – P. 2; Голос народа. – 2007.
– 2 нояб. – Р. 2.

821.135.1(478)-93 Zaporojanu

58

5509. Paladi, Mihail. Un lanţ rezistă prin trăinicia tuturor verigilor lui : [interviu cu
M. Paladi, preş. Centrului teritorial Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / consemnare
167

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5491. Cubreacov, Vlad. Agenda politică a R. Moldova a devenit agenda politică a
Partidului Popular Creştin Democrat : discursul vicepreş. PPCD, V. Cubreacov, rostit la Congresul IX al PPCD din 25 noiemb. 2007 // Flux continuu : cotid. naţ.– 2007. – 27 noiemb.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

5492. Diacov, Dumitru. PDM – o punte de conciliere în politica naţională : interviu cu D. Diacov, preş. Partidului Democrat din Moldova / interviu realizat de Eduard Balan //
Democraţia. – 2007. – 6 noiemb. – P. 3.

2373. Postolachi, Veronica
Cuvântul ca instrument al magicului în poezia lui L. Blaga şi Gr. Vieru : st. comparat / Veronica Postolachi; cuv. înainte : Petru Ursachi. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 262, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 253-262 şi în note p. 230-252. – Apare cu sprijinul financ. al dlor Grigore Vieru, Călin Vieru, Roman Nicu,…
ISBN 978-9975-102-40-7
500 ex. – [2007-2200]
- - 1. Blaga, Lucian, 1895-1961, poet – Critică şi interpretare. 2. Vieru, Grigore,
1935 - …, poet – Critică şi interpretare.

5493. Gluh, Ilie. Promisiunile electorale trebuie respectate necondiţionat : interviu cu I. Gluh, preş. Organizaţiei raionale Căuşeni PDM / a dialogat Andrei Prodan // Democraţia. – 2007. – 13 noiemb. – P. 4.
5494. Godea, Mihai. Mihai Godea : "Noi optăm pentru un alt fel de a face politică" : [interviu cu membrul grupului de iniţiativă de constituire a formaţiunii politice Partidul
Liberal Democrat din Moldova] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007.
– 2 noiemb. – P. 9.
5495. Mihail, Viorel. Partidele politice şi loazele lor / Viorel Mihail // Săptămîna. –
2007. – 2 noiemb. – P. 8.
5496. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova : proiect // Comunistul. – 2007. – 20 noiemb. – P. 3-12;
Коммунист. – 2007. – 20 нояб. – Р. 3-12.
5497. Popa, Radu. Dezvoltare după modelul scandinav : [pe marginea proiectului noului program polit. al Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Radu Popa // Moldova
suverană. – 2007. – 30 noiemb.
5498. Roşca, Iurie. Vreme de două decenii, mişcarea noastră a fost şi rămâne în
epicentrul vieţii publice : [discursul lui Iu. Roşca, preş. PPCD, în faţa delegaţilor la Congresul al IX-lea al PPCD] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 6-7.
5499. Secăreanu, Ştefan. PPCD, o echipă care ştie să-şi îndeplinească cu
onoare misiunea sa istorică : discursul vicepreş. Partidului Popular Creştin Democrat, preş.
al Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului, Şt. Secăreanu, rostit la Congresul al IXlea al PPCD // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 28 noiemb.
5500. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "AMN a trecut un test electoral
principal" : rap. de bază la şedinţa Consiliului Politic Naţ. al AMN din 17 noiemb. 2007 "Despre situaţia actuală şi sarcinile Alianţei "Moldova Noastră" // Alianţa Moldova Noastră. –
2007. – 30 noiemb. – P. 8-9.

82.09 Critică literară
821.135.1.09 Literatură română

821.135.1.09+821.135.1(478).09

2374. Rusu, Mihai
Dialog epistolar : Mihai Eminescu – Veronica Micle : (st. critico-literar în 2 vol.) /
Mihai Rusu; cuv. înainte : Ion Ciocanu; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-102-60-5
Vol. 1. – 2007. – 263, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-10261-2 : 1000 ex. – [2007-2281]
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român – Critică şi interpretare. 2. Micle,
Veronica, 1850-1889, poetă română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09

2375. Vol. 2. – 2007. – 263, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9789975-102-62-9 : 1000 ex. – [2007-2282]
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român – Critică şi interpretare. 2. Micle,
Veronica, 1850-1889, poetă română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09

2376. Ţarălungă, Ecaterina
Dicţionar ilustrat al scriitorilor români / Ecaterina Ţarălungă; concepţia graf. a col.
şi cop. : Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2007 (Combinatul
Poligr.). – 463 p. : il., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului / col. iniţiată şi coord. de Anatol
Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; 485) (Dicţ. şi encicl.)
Bibliogr. p. 9 (26 tit.)
ISBN 978-973-675-401-2 (Litera Internaţional)
[2007-2361]
- - 1. Scriitori români – Dicţionare.
821.135.1.09'374
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

2377. Corbu, Haralambie
166

59

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Faţa ascunsă a cuvântului : St. şi eseuri literare / Haralambie Corbu; cop. :
Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 499, [3] p. : il.,
[28] p. fot.; 20 cm. – (Col. pentru elevi, studenţi)
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor şi în notele de subsol. – Ind. de nume p. 491-500
ISBN 978-9975-60-103-0
1000 ex. – [2007-2276]

5481. Урекяну, Анатол. Что ждет Кишинев от саммита в Мадриде? : [интервью с дир. Деп. многосторон. сотрудничества М-ва иностр. дел и европ. интеграции А.
Урекяну] // Независимая Молдова. – 2007. – 30 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5431)

821.135.1(478).09 Corbu

5482. Grigorciuc, Pavel. Dialogul dintre Vestul şi Estul european : [pe marginea
lucr. Conf. Partidului Stîngii Europene cu participarea reprezentanţilor partidelor din CSI, 2728 oct. 2007, Chişinău] / Pavel Grigorciuc // Comunistul. – 2007. – 9 noiemb. – P. 5;
Коммунист. – 2007. – 9 нояб. – Р. 6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
2378. Hânceşti : [album] / текст, фот. : Григорий Корниенко, Александр
Корниенко; пер. на рум. и англ. : Диана Кроитору. – Ch. : "Proart" SRL, 2007 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – [40] p.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-9722-5-3
3000 ex. – [2007-2246]
- - 1. Hânceşti – Oraşe – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084)=135.1=111=161.1

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
2379. Plămădeală, Gheorghe
Lucrări practice pe teren la geografia fizică / Gheorghe Plămădeală; Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi. – Ch. : Presa univ. bălţeană, 2007 (Tipogr. USB). – 75 p. : des.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 74 (15 tit.)
ISBN 978-9975-50-000-5
100 ex. – [2007-2350]
- - 1. Geografie fizică.

329 Partide şi mişcări politice

5483. Исаев, Александр. Левые : европейская надежда Молдовы : [по материалам конф. "Европейская политика соседства ЕС: отношения между Партией европ. левых и левыми силами Восточной Европы", окт. 2007, Кишинэу] / Александр
Исаев // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – Р. 6.
5484. Сима, Георгий. Коммунисты и конформисты / Георгий Сима // Коммерсант plus. – 2007. – 2 нояб. – Р. 18.
5485. Тригазис, Панос. Панос Тригазис : "Мы не хотим жить в крепости под
названием "Европа" : [выступление междунар. секретаря Партии европ. левых на
конф. "Европейская политика соседства ЕС: отношения между ПЕЛ и левыми силами
Восточ. Европы", окт. 2007, Кишинэу] // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – Р. 7.
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

5486. Aramă, Angela. Creştin-democraţii europeni sunt şansa noastră de a avea
o mai mare vizibilitate în Europa : discursul A. Aramă, deputat PPCD, la Congresul al IX-lea
al PPCD // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 28 noiemb.
5487. Balan, Eduard. Filat şi votul din 4 aprilie : [portret de lider în politică] /
Eduard Balan // Democraţia. – 2007. – 27 noiemb. – P. 3.

911.2(076.5)

5488. Colesnic, Iurie. Partidele mici : [conspect politic] / Iurie Colesnic // Alianţa
Moldova Noastră. – 2007. – 16 noiemb. – P. 5.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2380. Istorie : Man. pentru cl. a V-a : (şc. auxiliară) / G. Gavriliţă, M. Dobzeu, V.
Haheu, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : h., il. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-9950-8-5 (eronat)
700 ex. – [2007-2359]
- - 1. Istorie.

5489. Colesnic, Iurie. Restructurarea PCRM – o utopie / Iurie Colesnic // Alianţa
Moldova Noastră. – 2007. – 23 noiemb. – P. 5.
5490. Corduneanu, Alexandru. Spiritul capitulard ne este străin : [discursul rostit
la Congresul IX al PPCD de către liderul filialei municipale Chişinău a PPCD A. Corduneanu,
25 noiemb. 2007] // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 27 noiemb.

94+376(075.3)
60

165

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5473. Tulbure, Alexei. "Pentru noi este un mare succes diplomatic" : [pe marginea deţinerii de către Rep. Moldova a statutului de membru al Consiliului Economic şi Social
ONU : interviu cu A. Tulbure, reprezentant permanent al Rep. Moldova pe lîngă ONU] / consemnare : Alexandr Isaev // Comunistul. – 2007. – 16 noiemb. – P. 3; Коммунист. – 2007. –
16 нояб. – Р. 3.
5474. Voronin, Vladimir. "România, ultimul imperiu al Europei!" : [interviu cu V.
Voronin, preş. al Rep. Moldova : reluat din "Evenimentul zilei", 12 noiemb. 2007] // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 13 noiemb. – P. 4-5; Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 13 noiemb.;
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 6.; Săptămîna. – 2007. – 16 noiemb.
– P. 4-5.
5475. Voronin, Vladimir. În integrarea europeană a Moldovei nu se prevăd pauze ... : interviu acordat AIC "Moldpres" de către V. Voronin, preş. Rep. Moldova // Moldova
suverană. – 2007. – 16 noiemb.
5476. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Noi am fi putut face mai mult pentru
statele noastre" : [interviu acordat de către preş. Rep. Moldova ziarului român "Evenimentul
zilei"] // Comunistul. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8-9.
5477. Воронин, Владимир. Передышки в европейской интеграции Молдовы
не предвидится : интервью Президента Респ. Молдова Гос. агентству "Молдпрес" //
Коммунист. – 2007. – 16 нояб. – Р. 2; Независимая Молдова. – 2007. – 16 нояб. – Р. 2.;
Кишин. новости. – 2007. – 16 нояб. – Р. 1.
5478. Леукэ, Георгий. ЕCОSОС: и выгодно и ответственно : [о членстве
Молдовы ЕСОSOC : интервью с нач. упр. ООН и специализир. агентства М-ва иностр.
дел и европ. интеграции Респ. Молдова Г. Леукэ] // Независимая Молдова. – 2007. – 16
нояб. – Р. 5.
5479. Микулец, Лариса. Лариса Микулец : "Надеюсь, сотрудничество между
нашими странами будет развиваться по нарастающей" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Респ. Молдова в Государстве Израиль] / записала Юлия Семенова
(Юдович) // Независимая Молдова. – 2007. – 8 нояб.
5480. Тулбуре, Алексей. "Для нас это огромный дипломатический успех" :
[об избрании Респ. Молдова чл. Экон. и Соц. Совета ООН : интервью с постоян. представителем Молдовы при ООН А. Тулбуре] / записала Александр Исаев // Независимая Молдова. – 2007. – 14 нояб.

164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2381. Pastoureau, Michel
Ursul : Istoria unui rege decăzut : [raportul dintre om şi animale] / Michel
Postoreau; trad. din fr. de Em. Galaicu-Păun; consultant şt. : Silviu Andrieş-Tabac; cop. :
Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 459, [5] p.; 21 cm. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă)
Tit. orig. : L'ours. Histoire d'un roi déchu. – Bibliogr. p. 436-460 şi în note p. 355434
ISBN 978-9975-79-442-8 (în cop. tare)
610 ex. – [2007-2182]
94
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(44) Istoria Franţei

2382. Cocârlă, Pavel
De la Clovis la Richelieu : (Istoria Franţei din cele mai vechi timpuri până la mijlocul sec. al XVII-lea) : Suport de curs / Pavel Cocârlă; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de
Istorie şi Psihologie. Catedra Istorie Univ. – Ch. : CEP USM, 2007. – 20 cm. – ISBN 9789975-70-242-3
Vol. 1. – 2007. – 279, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70246-1 : 200 ex. – [2007-2203]
- - 1. Franţa – Istorie.
94(44)"0/16"(075.8)

2383. Vol. 2. – 2007. – 266, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9789975-70-270-6 : 200 ex. – [2007-2204]
- - 1. Franţa – Istorie.
94(44)"0/16"(075.8)
94(478) Istoria Republicii Moldova

2384. Cereteu, Igor
Satul Drochia : [raionul Drochia] : Pagini de istorie / Igor Cereteu. – Ch. : Pontos,
2007 (Tipogr. "Euro-Pres"). – 133 p. : fot., tab., facs.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – În red. aut. – Apare cu sprijinul financ. al dlui
Veaceslav Cheorghelaş
ISBN 978-9975-102-53-7
1000 ex. – [2007-2160]
- - 1. Drochia – Sate – Raionul Drochia – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

2385. Condrea, Raisa
Corjova, leagăn de dor : [raionul Orhei] / Raisa Condrea. – Ch. : Universul, 2007.
– 332 p. : fot.; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-944-45-8
1000 ex. – [2007-2251]
61

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Corjova – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

2386. Eşanu, Valentina
Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea – părinţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt / Valentina
Eşanu, Andrei Eşanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P."Tipogr. Centrală"). – 156, [3]
p. : fig., h.; 20 cm. – (Col. "Din negura de vremi…" / coord. : Ion Negrei)
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-69-863-4
[2007-2151]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

2387. Primele istorii ale Moldovei : Cronografia moldo-slavonă / alcăt. şi compl.,
red. şt. de Vasile Stati. – Ch. : Lumina, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 326, [2] p.; 21
cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Ind. onomastic, etnonimic, toponimic p. 305-327
ISBN 978-9975-65-069-4 (în cop. tare)
1500 ex. – [2007-2270]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

2388. Гюлмянцы : родословные корни и семейные истории : [bulgari din
Rep. Moldova] / сост. : И. Ф. Грек. – К. : Б. и., 2007 (Тип. "Business-Elita" SRL). – 205, [1]
p. : tab., [28] p. fot.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9606-3-2
100 ex. – [2007-2194]
- - 1. Bulgari –Republica Moldova – Istorie (rusă). 2. Istoria familiilor – Bulgari (rusă).
94(478-22)(=163.2)+929.52
Autoreferate
Pentru titlul de doctor

2389. Al Khalaf, Irina
Valorificarea metodologică a textului literar ca factor al învăţării limbii franceze (în
clasele primare) : Spec. 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză) : Autoref.
al tezei de doctor în pedagogie / Irina Al Khalaf; Univ. de Stat Pedagogică "Ion Creangă". –
Ch. : S. n., 2007 (CEP UPS "Ion Creangă"). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (9 tit.)
[2007-216 Teze]
811.133.1’42:373.3(043.2)

2390. Bacalov, Sergiu
Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al 17-lea – începutul secolului al 18lea (Studiu istorico-genealogic) : Spec. : 07.00.02 – Istoria Românilor : Autoref. şt. al tezei
62

5462. Boţan, Igor. Voronin, prin atitudinea sa, încearcă să polarizeze opinia publică : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin, acordat ziarului "Evenimentul zilei", Bucureşti] / Igor Boţan // Flux continuu : ed. de vineri.– 2007. – 16 noiemb. – P. 6.
5463. Chirilă, Victor. Perspective incerte în 2008 : [pe marginea relaţiilor dintre
Rep. Moldova şi Uniunea Europeană] / Victor Chirilă // Integrarea Europeană, pas cu pas. –
2007. – Noiemb. (Nr 10). – P. 1, 3. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
5464. Cibotaru, Viorel. Şeful statului operează cu sintagme din perioada războiului rece : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin, acordat ziarului
"Evenimentul zilei", Bucureşti] / Viorel Cibotaru // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16
noiemb. – P. 6.
5465. Ciobanu, Raisa. Doamne, ocroteşte-l pe cel ce vine către Tine! : [in memoriam ambasadorului Petru Dascăl] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 8.
5466. Cristal, Oleg. Moldova pe plan internaţional : [pe marginea anului polit.
2007] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 21 noiemb.
5467. Dulgheru, Valeriu. Spinoasa cale spre integrarea europeană / Valeriu
Dulgheru // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 7.
5468. Dungaciu, Dan. "Nu poţi polemiza cu o prejudecată!" : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin, acordat ziarului "Evenimentul zilei", Bucureşti] /
Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 6.
5469. Nazaria, Sergiu. Avem nevoie de o alianţă strategică cu Rusia : [interviu
cu S. Nazaria, conf. la Inst. de Stat de Relaţii Int. din Moldova] / pentru conformitate : Dan
Pătraciu // Moldova suverană. – 2007. – 16 noiemb.
5470. Roşca, Iurie. De ce s-a supărat dl Voronin şi cum să depăşim războiul
identitar? : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin, acordat ziarului
"Evenimentul zilei" de la Bucureşti, 12 noiemb. 2007] / Iurie Roşca // Flux continuu: cotid.
naţ. – 2007. – 13 noiemb.
5471. Stepaniuc, Victor. Victor Stepaniuc : Dacă Petru Movilă mă va invita la
Bucureşti, atunci o să accept propunerea, deoarece este un lucru normal să avem relaţii
bune cu deputaţii din ţările vecine : [interviu cu preş. Comisiei parlamentare pentru cultură,
ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mass-media] / interviu realizat de Victor Tănase // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 2.
5472. Tamazlâcaru, Elena. Excelenţa Sa, Ambasadorul Petru Dascăl ... : [in
memoriam] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 8.
163

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

maniei şi Franţei] / Frank-Walter Steinmeier, Bernard Kouchner // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 8 noiemb. – P. 5.

de doctor în ştiinţe istorice / Sergiu Bacalov; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie,
Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007. – 28 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (5 tit.)
[2007-209 Teze]

5453. Teodorescu, Filip. Filip Teodorescu : "Între România şi R. Moldova avem un
patrimoniu comun important" : [pe marginea conf. de presă a Ambasadorului României la Chişinău] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 30 noiemb. – P. 8.
5454. Teodorescu, Filip. Relaţiile cu R. Moldova, prioritate pentru România : [pe
marginea conf. prilejuită de Ziua Naţ. a României a Ambasadorului României la Chişinău F.
Teodorescu] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 29 noiemb. – P. 3.
5455. Дашкевич, Анатолий. Шагреневая кожа толерантности : [по поводу
отношений между Италией и Румынией] / Анатолий Дашкевич // Независимая Молдова. – 2007. – 23 нояб. – Р. 7.
5456. Жумабаев, Амангельды. Амангельды Жумабаев : "Каждый народ посвоему прекрасен" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Респ. Казахстан в Украине и Респ. Молдова] / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2007. – 9 нояб. –
Р. 3.
5457. Кузьмин, Валерий. Валерий Кузьмин : "Россия позитивно восприняла
последние инициативы президента Молдовы. Но это не документ, а предложение к
размышлению" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Рос. Федерации в Респ.
Молдова] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2007. – 10 нояб. – Р. 8, 17.
5458. Леонард, Марк. Расстановка сил в отношениях Европейского Союза и
России / Марк Леонард, Нику Попеску // Экон. обозрение. – 2007. – 30 нояб. – Р. 39.
5459. Моисеев, Сергей. Взгляд из Вильнюса на Евросоюз / Сергей Моисеев
// Экон. обозрение. – 2007. – 2 нояб. – Р. 38.
5460. Сидоров, Дмитрий. Беларусь – Молдова : дружбе и братству – многая лета! : [по материалам междунар. науч.-практ. конф. "Беларусь – Молдова : 15 лет
дипломат. отношений", нояб. 2007, Кишинэу] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 22 нояб. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; nr. 9).
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

5461. Barbăroşie, Arcadie. Declaraţiile lui Voronin exprimă poziţia doar a unor
comunişti : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin, acordat ziarului
"Evenimentul zilei", Bucureşti] / Arcadie Barbăroşie // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. –
16 noiemb. – P. 6.

162

94(=135.1)(043.2)

2391. Botnariuc, Ludmila
Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină : 13.00.01 –
Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Ludmila Botnariuc; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2007(CEP USM). – 21 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 19 (15 tit.)
[2007-222 Teze]
81'276.6:61(043.2)

2392. Childescu, Valentina
Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice : Spec.
08.00.01 – Economie politică; doctrine economice : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Valentina Childescu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2007(Tipogr. ASEM). – 28 p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (7 tit.)
[2007-214 Teze]
330.111.62(478)(043.2)

2393. Ciocan, Iurie
Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova) : Spec.
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor / Iurie Ciocan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofice, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2007(CEP USM). – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (10 tit.)
[2007-210 Teze]
329(478)(043.2)

2394. Costea, Dumitru
Particularităţi ale managementului calităţii produselor alimentare în activităţile de
producţie şi comercializare : Spec. 08.00.05 – Economie şi management : Autoref. al tezei
de doctor în econ. / Dumitru Costea; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2007(Tipogr. USM). – 21 p; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (7 tit)
[2007-205 Teze]
339.166.82:005(043.2)

2395. Criclivaia, Diana
Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) : Spec. 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe econ. / Diana Criclivaia; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007(Tipogr. DEP ASEM). – 22 p. : tab; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.)
63

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2007-206 Teze]
658.1:336.225.676(478)(043.2)

2396. Cristei, Tamara
Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural : Spec.
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Tamara Cristei;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007(CEP USM). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22 (18 tit.)
[2007-213 Teze]
81'42(043.2)

2397. Lupaşcu, Victor
Aspecte în evaluarea plantelor modificate genetic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi)
şi metode de identificare a acestora : 03.00.15 – Genetică : Autoref. al tezei de doctor în
biologie / Victor Lupaşcu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (11 tit.)
[2007-207 Teze]
577.218:575.822(043.2)

2398. Malaeştean, Iurie
Sinteza şi studiul complecşilor unor metale de tip 3 d cu acizi mono- şi dicarboxilici
: 02.00.01 – Chimie anorganică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Iurie Malaeştean;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de chimie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena – V.I." SRL).
– 25 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-22 (26 tit.)
[2007-202 Teze]
546.56+547.29(043.2)

2399. Mânzală, Traian
Rolul Dreptului Internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice : Spec. : 12.00.10 – drept internaţional public : Autoref. al tezei de doctor
în drept / Traian Mânzală; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. Centrul
Stat şi Drept. Secţia Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : S. n., 2007. – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (7 tit.)
[2007-219 Teze]
341.1/.8:343.97(043.2)

2400. Mărgărit, Nicolae
Asigurări şi fraude maritime : Spec. 12.00.03 – drept privat (cu specificarea : drept
civil, dreptul afacerilor). : Autoref. al tezei de doctor în drept / Nicolae Mărgărit; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 16 (10 tit.)
[2007-201 Teze]
347.73.(043.2)

2401. Munteanu, Alexandru
64

5442. Dungaciu, Dan. Integrarea, populismul şi ţiganii / Dan Dungaciu // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 1-2.
5443. Gagor, Franciszek. NATO va avea un rol în asigurarea securităţii energetice : [interviu cu F. Gagor, şef al statului major pol. : reluat din "România Liberă"] / consemnare : Valentina Pop // Democraţia. – 2007. – 20 noiemb. – P. 10.
5444. Grappini, Maria. Maria Grappini : "Voi face lobby pentru Moldova în Parlamentul European" : [interviu cu vicepreş. Partidului Conservator din România] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 19 noiemb. – P. 5.
5445. Luft, Bogumil. 1-2. Convorbire despre Europa / Bogumil Luft // Săptămîna.
– 2007. – 9,16 noiemb. – P. 3.
5446. Marinescu, Marian-Jean. Marian-Jean Marinescu : Europarlamentarii români vor face tot posibilul ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană : interviu acordat în exclusivitate de europarlamentarul, raportor în cazul Acordului semnat între Comunitatea Europeană şi Rep. Moldova, privind facilitarea regimului de vize şi readmisia persoanelor / consemnare : Victoria Cuşnir // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 7 noiemb.; Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 3.
5447. Negru, Nicolae. Umilirea României : [conflictul transnistrean în context int.]
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 noiemb. – P. 6.
5448. O’Neill, Luis. Luis O’Neill : "Noi lucrăm pentru reîntregirea R. Moldova" :
[interviu cu şeful Misiunii OSCE în Rep. Moldova] / consemnare : Gheorghe Budeanu //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 15 noiemb. – P. 5.
5449. Roşca, Iurie. Rusia doreşte tensionarea relaţiilor din Chişinău şi Bucureşti
pentru a nu admite aderarea R. Moldova la UE : [pe marginea conf. de presă din 30 oct.
2007, Iaşi, a vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova, Iu. Roşca] / au consemnat : Ana
Damaschin, Parascovia Baciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 7.
5450. Singer, Peter. L’ami Vladimir : [Rusia în context int.] / Peter Singer //
Săptămîna. – 2007. – 2 noiemb. – P. 3.
5451. Socor, Vladimir. Mai imprevizibilă decât oricând: apropiata conferinţă ministerială a OSCE : [noiemb. 2007, Madrid] / Vladimir Socor // Flux continuu : cotid. naţ. –
2007. – 26 noiemb.
5452. Steinmeier, Frank-Walter. Europa şi securitatea sa : [Rusia şi Tratatul privind Forţele armate convenţionale în Europa (FACE) : apel al miniştrilor de Externe ai Ger161

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bucureşti, 12 noiemb. 2007] / selecţie de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 13
noiemb. – P. 3.

Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel : Spec. : 12.00.03 –
Drept Privat (dreptul procesual civil) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Alexandru
Munteanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 26 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 26 (6 tit.)
[2007-200 Teze]

5432. Лупу, Мариан. Мариан Лупу : "Качество элит напрямую связано с политической культурой и уровнем сознания каждого гражданина" : [интервью с пред.
Парламента Респ. Молдова] // Analytique Moldpresa. – 2007. – 24 нояб. – Р. 8, 17.
5433. Сима, Георгий. "Новые румынизаторы" отрицают право молдавского
народа на национальную идентичность / Георгий Сима // Коммерсант plus. – 2007. – 30
нояб. – Р. 5.
5434. Фурман, Дмитрий. Дмитрий Фурман : "Удивительная Молдова" : [демокр. процессы в Респ. Молдова: перепеч. из журн. "Россия в глоб. политике"] // Независимая Молдова. – 2007. – 27 нояб.; Коммунист. – 2007. – 30 нояб. – Р. 4.
5435. Цэрнэ, Андрей. Смене системы власти нет альтернативы : [ст. лидера
Партии "Patria–Moldova"] / Андрей Цэрнэ // Коммерсант plus. – 2007. – 23 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5461-62, 5464, 5468)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

5436. Cenuşă, Denis. Provocarea Kosovo : [context int.] / Denis Cenuşă // Integrarea Europeană, pas cu pas. – 2007. – Noiemb. (Nr 10). – P. 7. – (Supl. al cotid. "Timpul
de dimineaţă").
5437. Cioroianu, Adrian. Adrian Cioroianu : "Anul 2007 le-a adus românilor un
plus de siguranţă ..." : [pe marginea relaţiilor dintre România şi Rep. Moldova : interviu cu ministrul Afacerilor Externe al României] / consemnare : Alina Ţurcanu// Integrarea Europeană,
pas cu pas. – 2007. – Noiemb. (Nr 10). – P. 5-6. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
5438. Cristal, Oleg. Ucraina reconfirmă: Kosovo nu poate fi nicidecum precedent
pentru Transnistria : [pe marginea lucr. forumului int. "Reglementarea conflictelor îngheţate"
în contextul securităţii şi stabilităţii regiunii Mării Negre", 14-15 noiemb. 2007, Kiev] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 15 noiemb.
5439. Damian, George. Bun-simţ pentru Basarabia : [context int. : reluat din "Ziua"] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 12 noiemb. – P. 6.
5440. Dulgheru, Valeriu. România şi Rusia în opiniile străinilor / Valeriu
Dulgheru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 7.

347.955/958(043.2)

2402. Munteanu, Tatiana
Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei : Spec.
08.00.01 – Economie politică; doctrine economice : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Tatiana Munteanu; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. PrepressPrint-SD). –
23 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (7 tit.)
[2007-215 Teze]
330.564.2(043.2)

2403. Nalivaico, Oxana
Particularităţile funcţionale ale reactivităţii vasculare pulmonare şi sistemice la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară : 14.00.06 –Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Oxana Nalivaico; IMSP Inst. de Cardiologie.
– Ch. : S. n., 2007. – 24 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 21 (9 tit.)
[2007-203 Teze]
616.131-008-091(043.2)

2404. Negritu, Ghenadie
Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în
agricultură : Spec. 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Autoref. al tezei de
doctor în economie / Ghenadie Negritu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2007 (Centrul Ed. al UASM). – 28 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (6 tit.)
[2007-199 Teze]
631.3:005(043.2)

2405. Nicorici, Liliana
Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova : 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică,
decorativă, aplicată) : Autoref. al tezei de doctor în studiul artelor / Liliana Nicorici; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : S. n., 2007
(CEP USM). – 28 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (7 tit.)
[2007-198 Teze]
739.03(478)(043.2)

5441. Dungaciu, Dan. Fantoma lui Kozak şi demilitarizarea R. Moldova / Dan
Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 1-2.

2406. Proca, Ludmila
Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (Aspect instituţional-administrativ) : Spec. : 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei

160

65

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

publice : Autoref. al tezei de doctor în drept / Ludmila Proca; Acad. de Administrare Publică
pe lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007 ("Moldpres"). – 25 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 25 (9 tit.)
[2007-220 Teze]

aderării Republicii Moldova la NATO; Rezoluţia privind situaţia economică a Republicii Moldova; Rezoluţia privind autonomia publică locală; Rezoluţia privind protecţia socială a populaţiei; Rezoluţia privind promovarea femeii în societate şi în politică; Rezoluţia privind situaţia
din domeniul ocrotirii sănătăţii; Rezoluţia privind etapele şi elementele obligatorii pentru
soluţionarea paşnică, democratică şi durabilă a diferendului transnistrean; Rezoluţia privind
Armata Naţională // Flux continuu: ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 7.

349.3:364(043.2)

2407. Puşcaş, Victor
Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat : Spec. : 12.00.02. Drept
public (constituţional), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de
doctor în drept / Victor Puşcaş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 24 p.; 21 cm
Bibliogr. p. 21 (21 tit.)
[2007-218 Teze]
342.1(043.2)

2408. Rocaciuc, Victoria
Ambiţia artistică din Republica Moldova. Anii 1940-1990 : 17.00.04 – arte vizuale
(arta plastică, decorativă, aplicată) : Autoref. al tezei de doctor în studiul artelor / Victoria
Rocaciuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2007. – 28
p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (14 tit.)
[2007-197 Teze]
73.03"1940/1990"(478)(043.2)

2409. Scutelnic, Valeriu
Evoluţii sociale în satul Basarabean după reforma agrară (1868-1905) : 07.00.02 –
Istoria românilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe istorice / Valeriu Scutelnic; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007. – 24 p.; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol.
[2007-208 Teze]
94(=135.1)(043.2)

2410. Ţauleac, Micaela
Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la
orele de limba engleză) : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Micaela Ţauleac; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2007. – 27 p. : fig.,
tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 24 (13 tit.)
[2007-221 Teze]
37.016:811.111(043.2)

2411. Ţăranu, Lilia
Influenţa genelor mutate în stare homo-şi heterozigotă asupra caracterilor cantitative la tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) : 03.00.15 – genetica : Autoref. al tezei de
doctor în ştiinţe biologice / Lilia Ţăranu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de genetică şi
fiziologie a plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 25 p. : fig., tab.; 21 cm.
66

5422. Praporşcic, Sergiu. Fiind român, preşedintele Voronin crede cu tărie că
este moldovean / Sergiu Praporşcic // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 13 noiemb.
5423. Socor, Vladimir. Lingvistica politică : [pe marginea recunoaşterii termenului de lb. mold. de către Uniunea Europeană] / Vladimir Socor // Flux continuu : cotid. naţ. –
2007. – 22 noiemb.
5424. Spătaru, Tudor. Cu dor de Basarabia : Fundaţia "Iuliu Maniu" îngrijorată
de situaţia românilor basarabeni / Tudor Spătaru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3.
5425. Spătaru, Tudor. Tudor Spătaru (SUA): "Cel de Sus dă doar dacă suntem
gata să primim ..." : [aspecte soc.-pol. : interviu cu prof. univ., de origine basarabeană, stabilit în SUA] / consemnare : Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 3.
5426. Susarenco, Gheorghe. 56 deputaţi pcrm + ppcd : [care participă la votarea legilor din Parlament : interviu cu parlamentarul Gh. Susarenco] // Ziarul de gardă. –
2007. – 8 noiemb. – P. 5.
5427. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : "Regimul Voronin se menţine pe
un singur lucru – pe frică" : [interviu cu preş. fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Consiliul Municipal Chişinău] / interviu realizat de Adelina Coroi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2
noiemb. – P. 9.
5428. Tănase, Constantin. Ideologia urii : [aspecte soc.-pol.] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16 noiemb. – P. 7.
5429. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm. din vol. cu
acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 2, 9, 16, 23, 30 noiemb.
– P. 5. - Contin. Începutul: 2 mart.
5430. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Demilitarizarea ar trebui să înceapă
prin retragerea trupelor militare ruseşti din stânga Nistrului" : [interviu cu prim-vicepreş. al
AMN] / interlocutor : Ion Lungu // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 2 noiemb. – P. 6.
5431. Voronin, Vladimir. "Limba poate să se asemene moto-moto" : [selecţii din
interviul cu V. Voronin, preş. al Rep. Moldova, acordat ziarului "Evenimentul zilei" de la
159

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

5413. Fruntaşu, Iulian. Iulian Fruntaşu : "Avem ambiţia de a reinventa domeniul
politic în Moldova" : [interviu cu dir. Progr. de Integrare Europeană la Fundaţia Soros Moldova] / interviu realizat de Adelina Coroi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 noiemb. – P. 8.
5414. Josanu, Efim. Decor pentru alţi actori : [aspecte soc.-pol.] / Efim Josanu //
Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3.
5415. Klipii, Igor. "Comuniştii au cîştigat două mandate dar au pierdut legitimitatea politică!" : [pe marginea alegerilor pentru Consiliul raional Rezina : din discursul deputatului I. Klipii, prez. în Parlamentul Rep. Moldova, 15 noiemb. 2007] // Democraţia. – 2007. –
20 noiemb. – P. 5.
5416. Larin, Alexandr. Unionismul este puternic prin lipsa de opunere a adepţilor
statalităţii / Alexandr Larin // Comunistul. – 2007. – 30 noiemb. – P. 9; Коммунист. – 2007. –
30 нояб. – Р. 8-9.
5417. Majoritatea fiinţelor umane care a trecut prin maşina de tocat creiere sovietică a fost aruncată într-o fundătură a preistoriei / p. realizată de Petru Poiată // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 noiemb. – P. 10. – Cuprins : Trebuie să mai avem şi puţin
noroc, condiţionat de factorul geopolitic / Igor Ciuru; Moldovenii nu poartă nici o vină pentru
faptul că le-a fost viciată mentalitatea / Lidia Ţurcanu; Vocaţia noastră europeană nu poate fi
contestată / Iurie Colesnic; Insuccesul dezvoltării economice a Republicii Moldova nu constă
în sărăcia existentă, ci în sărăcia din mentalitatea noastră / Victor Ciobanu; Evoluţia actuală
a mentalităţii lui ex-homo sovieticus este în plină accelerare / Ioan Mânăscurtă; Perspectiva
integrării europene depinde de fiecare dintre noi / Valeriu Berilă.
5418. Manole, Ion. Despre Transnistria fără miracole : interviu cu I. Manole, avocat, preş. Asoc. "Promo-lex" / interviu de Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2007. – 22
noiemb. – P. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 21-22 (19 tit.)
[2007-212 Teze]
575.1:572.2:635.64(043.2)

2412. Ţurcanu, Veronica
Pronosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip 2 la supravegherea de durată : 14.00.06 – Cardiologie
şi reumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Veronica Ţurcanu; IMSP Inst. de
Cardiologie. – Ch. : S. n., 2007. – 22 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (13 tit.)
[2007-204 Teze]
616.132.2- 008:616.379-008.64(043.2)

2413. Viorel, Elena
Partidele politice din România postdecembristă : realităţi şi probleme : Spec. :
23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor / Elena Viorel; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofice, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 19 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 17 (7 tit.)
[2007-211 Teze]
329(498)(043.2)

2414. Zaporojan, Veaceslav
Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova :
Spec. : 12.00.02. Drept public (constituţional), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de
drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Veaceslav Zaporojan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 24 p.; 21 cm
Bibliogr. p. 21 (10 tit.)
[2007-217 Teze]
342(478)(043.2)

5419. Matcovschi, Dumitru. Maşina : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru Matcovschi //
Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 7.
5420. Negru, Nicolae. Degetul opoziţiei în gura PCRM / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2007. – 23 noiemb. – P. 6.
5421. Partidului Popular Creştin Democrat din Moldova. Congresul (9; 2007;
Chişinău). Congresul IX al Partidului Popular Creştin Democrat din Moldova : [rezoluţii din
25 noiemb. 2007]. – Cuprins : Rezoluţia privind problema identitară din Republica Moldova;
Rezoluţia privind necesitate predării religiei în şcoală; Rezoluţia privind predarea istoriei în
şcoală; Rezoluţia privind relaţiile Republicii Moldova cu România şi Ucraina; Rezoluţia privind situaţia din învăţământ; Rezoluţia privind situaţia social-economică a tinerilor; Rezoluţia
privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană; Rezoluţia privind necesitatea
158

67

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 11-2007

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

Budevici, Anatolie 2299
Bugaian, Larisa 2284
Bulah, Liubovi 2136, 2283, 2289-90
Bulgac, Emilia 2308
Burian, Alexandru 2179
Buza, Ion (alcăt.) 2159, 2164; (pict.) 2163
Buza, Vasile 2278

A
Al Khalaf, Irina 2389
Amicis, Edmondo de 2362
Andrieş-Tabac, Silviu (consultant) 2381
Ardeleanu, Sanda-Maria 2311
Arnaut, Vsevolod 2129
Arsene, I. A. 2216
Arteni, Ion 2241
Atanasov, Iulia 2308
Axenti, Eufrosinia 2311

C
Cabac, L. 2307
Calos, Sergiu (red.) 2277
Calpacci, Nina (trad.) 2211
Capmare, Rodica (pict.) 2369
Caragiale, Ion Luca 2323
Carcea, V. (expert) 2230, 2319
Casaidi, Oleg 2204
Catan, Natalia (coord.) 2220
Cataraga, Angela 2304
Cate, T. ten 2266-68
Cazacu, Vitalie 2195
Cârmu, Isai (pict.) 2326
Călinescu-Fodor, Cristiana (pict.) 2362
Ceaiciuc, Victor (pict.) 2361
Cereteu, Igor 2384
Cernei, Vsevolod (trad.) 2355-58
Cheptea, Angela 2238
Childescu, Valentina 2392
Chirev, Larisa 2221
Chiriac, Liubomir 2213
Chiriacescu, Rodica (trad.) 2362
Chiroşca, Dorian (expert) 2128, 2211
Chitoroagă, Valentina (red., coord.) 2139-41;
(red.) 2144
Ciobanu, Anastasia 6
Ciobanu, Anatol (coord.) 2301; (îngrijirea ed.)
2325
Ciobanu, ZInaida 2308
Ciocan, Iurie 2393
Ciocanu, Ion (pref.) 2374-75
Ciorbă, Constantin 2297
Ciumac, I. (expert) 2290
Coadă, Simion (pict.) 2363
Cocârlă, Pavel 2382-83
Codrea-Boj, Vally 2327
Codreanu, C. 2276
Cojocaru, Vadim (red.) 2181-82

B
Babără, Valeriu 2198
Bacal, Petru 2192
Bacalov, Sergiu 2390
Bacinschi, Mihai (pict.) 2351
Baciu-Cazacu, Ala 2298
Bahnaru, Vasile 2314-15
Bajurea, Nicolae 2269
Balaban, Claudia (îngrijirea ed.) 2137
Baltag, Dumitru 2239
Banaru, Victor (2309)
Barrett, Jon (red.) 2219
Bâgu, Claudia (alcăt.) 2139-41
Belostecinic, Grigore 2237
Beniuc, Valentin 2238
Berejan, Silviu (red.) 2318
Berliba, Viorel 2208
Berlinschi, Iurii 2298
Bernaz-Sicorschi, Nina 2257
Berzan, Ştefan 2130
Beşleagă, Vladimir (alcăt., pref.) 2338
Blaga, L. 2373
Bodrug-Lungu, Valentina 2174, 2206;
(expert) 2175
Boian, Ilie 2278
Boincean, B. (red.) 2191
Boişteanu, Eduard 2212
Bolboceanu, A. 2168
Borcoman, Raisa 2135
Botnariuc, Ludmila 2391
Braghiş, Maria 2302
Brânzilă, Nicolae 2237
Briceag, Silvia 2224
Budevici, A. L. 2216
68

5402. Bogatu, Petru. Sezon mort pentru vampirii mici : [aspecte soc.-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 noiemb. – P. 7.
5403. Bogatu, Petru. Singura soluţie – retragerea din parlament a opoziţiei : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 noiemb. – P. 7.
5404. Busuioc, Aureliu. Săracii de noi ... : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10.
5405. Cimpoi, Mihai. O eroare istorică la nivel european : [pe marginea recunoaşterii de către Uniunea Europeană a termenului "lb. mold."] / Mihai Cimpoi // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 22 noiemb.
5406. Ciornei, Vsevolod. Fauna politică şi folclorul electoral : [aspecte soc.-pol.]
/ Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2007. – 23 noiemb. – P. 2.
5407. Cioroianu, Adrian. Doresc depolitizarea dezbaterii despre Moldova : [interviu cu A. Cioroianu, ministru al Afacerilor Externe al României] / interviu realizat de Armand Goşu // Glasul naţiunii. – 2007. – 22 noiemb. – P. 1-2, 7.
5408. Colesnic, Iurie. Iurie Colesnic : "Legea fundamentală a Europei proclamă
unirea, nu dezbinarea" : [pe marginea oficializării de către Parlamentul European a sintagmei "lb. mold." : interviu cu vicepreş. Alianţei "Moldova Noastră"] / consemnare : Elena
Zamura, Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 30 noiemb. – P. 2-3; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 30 нояб. – P. 3.
5409. Cristal, Oleg. Fundamentalismul moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 2 noiemb.
5410. Cubreacov, Vlad. Român, moldovean, etnonim, infranim, politonime : interviu cu deputatul creştin-democrat V. Cubreacov // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. –
16 noiemb. – P. 4.
5411. Dungaciu, Dan. "Românii e fascişti!" : [aspecte identitare din Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 23 noiemb. – P. 1-2.
5412. Fruntaşu, Iulian. "Totul poate fi spulberat mai rapid decât ne închipuim" :
[interviu cu Iu. Fruntaşu, membru al grupului de iniţiativă al proiectului polit. al lui Vladimir
Filat] // Ziarul de gardă. – 2007. – 1 noiemb. – P. 5.

157

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

322 Relaţii dintre biserică şi stat

5391. Cubreacov, Vlad. Dialogul este necesar şi posibil : [problema jurisdicţiilor
Bisericilor ortodoxe din Rep. Moldova : interviu cu V. Cubreacov, deputat creştin-democrat] /
a consemnat Igor Burciu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 6 noiemb.
5392. Cubreacov, Vlad. Vlad Cubreacov : Delegaţia rusă nu a putut argumenta
în nici un fel sfâşierea şi anexarea canonică a Mitropoliei Moldovei în 1812 : [interviu cu
deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / a consemnat : Nicolae Federiuc // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 1, 3.
323/324 Politică internă

5393. Cârlan, Florin. Cu Florin Cârlan despre Zeiţa Democraţiei, Reagan,
Gorbaciov şi Zidul Berlinului de pe Prut ... : [interviu cu reprezentantul diasporei româneşti
din SUA] / consemnare : Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2007. – 8 noiemb. – P. 3.
5394. Cepoi, Jon. Jon Cepoi : "Toată viaţa am fost independent" : [interviu cu
amer. de origine basarabeană] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 16 noiemb. – P. 24.
5395. Dungaciu, Dan. "Cine suntem noi?" : [aspecte de identitate naţ.] / Dan
Dungaciu // Flux continuu: ed. de vineri. – 2007. – 30 noiemb. – P. 1.
5396. Gherasim, Arcadie. Ce se face în Georgia? : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie
Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 noiemb. – P. 6.
5397. Golubenco, Maria. Moldoveni uitaţi : legende, credinţe, presupuneri despre ţinutul Ananiev : [regiunea Odesa, Ucraina] / Maria Golubenco // Lit. şi arta. – 2007. – 8
noiemb. – P. 7.
5398. Pecican, Ovidiu. Filologie politică : [aspecte sociolingvistice : din "România liberă"] / Ovidiu Pecican // Săptămîna. – 2007. – 30 noiemb. – P. 14.
5399. Socor, Vladimir. Rădăcinile crizei georgiene / Vladimir Socor // Flux continuu :
cotid. naţ. – 2007. – 14 noiemb.; Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 7.
5400. Tudor, Lucica. Lucica Tudor : "Cred că ostilitatea italienilor va trece – a
fost un vânt" : [interviu cu regina romilor din Italia] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul
de dimineaţă. – 2007. – 12 noiemb. – P. 5.
5401. Узун, Наталья. Между олигархическим переворотом и выборами :
[предвыбор. ситуация в России] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2007. – 24
нояб. – Р. 7.
156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Colomieţ, L. (expert) 2289
Comşulea, Elena 2316
Condrea, Ion (red.) 2366
Condrea, Raisa 2385
Corbu, Haralambie 2377
Corcodel, Victoria (alcăt.) 2144
Corghenci, Ludmila (red.) 2144; (alcăt.) 2145
Corlat, Sergiu 2227-28
Coroban, Vitalie (pict.) 2381
Coroi, Ioana-Crina 2311
Coseac, Valeriu 2274
Costea, Dumitru 2394
Coşciug, Angela 2124-27
Cozlov, Alexandra (trad.) 2211
Cozma, Valeriu (red.) 2177; 2240
Cozonac, Renata (pict.) 2139-41
Crăciun, Grigore 2298
Creţu, Igor (trad.) 2364
Criclivaia, Diana 2395
Cristei, Tamara 2396
Cucereavâi, Olga 2297
Cuceu, Ion 2324
Culicov, Ion 2283
Curevici, Lilian 2274
Cuvşinov, Ion 2241

Eţco, Constantin 2223
F
Feteniuc, Valentina (organizator) 2183
Floarea, Vasile (red.) 2209
Furdui, G. (pref.) 2328
G
Gajim, Ştefan 2210; (coord.) 2211
Galaicu-Păun, Em. (trad.) 2381
Galanton, Natalia 2186
Galben, Andrei 2145, 2239, 2303
Gandrabura, Natalia 2221
Garaz, Mihail 2330
Gaţcan, Svetlana (organizator) 2149
Gavriliţă, G. 2380
Gheorghiu, Gabriel 2296
Gheţoi, Petru (pict.) 2371-72
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 2144
Gladchi, Gheorghii 2208
Glijin, Aliona 2260
Gogu, Tamara 2305-06
Grama, Steliana 2331
Gramaţki, Valeriu 2367-68
Granaci, Lidia 2236
Grati, Vasile 2259
Grădinaru, Angela 2310
Gribincea, Alexandru 2195
Grigoraş, Stela 2219
Grimm, Jacob 2361
Gudumac, Eva (red.) 2273
Gurschi, Constantin 2207
Gusac, Valentina 2369
Guţu, Ana 2239; (alcăt.) 2242-44; (coord.)
2303
Guţu, Ion (red.) 2309
Guzun, Aurelia 2220
Guzun, Igor (organizator) 2220
Guzun, Minai (elab.) 2202

D
Damanciuc, Lidia 2307
Danail, Sergiu (red.) 2295
Dimo, Olga (red.) 2303
Diordiev, Radu (pict.) 2165
Diordiev, Violeta (pict.) 2165; (alcăt.) 2370
Dobzeu, M. 2380
Doga, Alexandru 2328
Doga-Mîrzac, Mariana 2188
Donţoi, Petru 2166
Dragomir, Constantin (trad.) 2359
Druţă, Inga (coord.) 2381
Druţă, Ion 2329; (pref.) 2334
Duca, Maria 2260
Dumbrava, L. (expert) 2136

H
Haheu, V. 2380
Hangan, C. 2266-68
Hâncu, Dumitru I. 2317
Hmelniţchi, Igor (pict.) 2330

E
Eminescu, Mihai 2326
Enciu, Anne-Marie 2262
Enciu, Michaela 2262
Eşanu, Andrei 2386
Eşanu, Valentina 2386

I
Iasinschi, Iulia 2233-34
69

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Ivanov, Lilia 2227-28

Mărgărit, Nicolae 2400
Melnic, Ion 2337
Mereuţă, Ion 2241
Mihailov, Timotei P. 2338
Mocanu, V. (expert) 2283
Mocanu, Victor 2213
Modîrcă, Radu (pict.) 2329
Moraru, Anton 2180
Moraru, Victor (red.) 2219
Moşin, Veaceslav (consultant) 2221
Munteanu, Alexandru 2401
Munteanu, Tatiana 2402
Muşet, Gheorghe 2271

J
Jioară, Mariana (pict.) 2331
Jireghea-Tihonciuc, Dorina (pict.) 2164
Josan-Canaşina, Irina (pict.) 2341
K
Kudriţcaia, Svetlana 2253-54
Kulikovski, Lidia (îngrijirea ed.) 2143
L
Leahu, Raisa 2229
Leca, Vitalie (pict.) 2335-36
Leşco, Elena (pict.) 2154-57
Leşco, Natalia 2221
Levinţa, Ştefan 2166
Liurca, Iacob 2277
Lîsîi, Tatiana 2195
Lobcenco, Vitalii 2281
Loteanu, Emil 2332
Luca, Emilia 2230, 2319
Luchian, Ivan 2184
Lupan, Andrei 2333
Lupan, Oleg 2131
Lupaşcu, Victor 2397
Lupu, Ilie 2233-34

N
Naconecinîi, Carolina (pict.) 2327
Nagacevschi, Viorica 2339
Nalivaico, Oxana 2403
Năstase, Corneliu (alcăt., trad.) 2361
Nederiţa, Alexandru 2285
Negrei, Ion (coord.) 2386
Negritu, Ghenadie 2404
Negru-Taran, Ada 2340
Nicolae, Eugen (red.) 2293
Nicolson, Emma (pref.) 2222
Nicorici, Liliana 2405
Nistriuc, Pavel (red.) 2133-34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5381. Vartic, Andrei. Reactivarea străvechimii noastre ortodoxe / Andrei Vartic //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 noiemb. – P. 6.
5382. Вискалов, Александр. Православие и либерализм / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2007. – 23, 30 нояб. – Р. 17.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

5383. Gheţău, Vasile. Până în 2050, populaţia Europei se va înjumătăţi : [interviu
cu V. Gheţău, preş. Centrului demografic al Acad. Române] / consemnare : Angelina Olaru
// Timpul de dimineaţă. – 2007. – 30 noiemb. – P. 20.
5384. Lariuşin, Tatiana. Migraţia soluţionează una din cele mai grave probleme
ale statului – sărăcia populaţiei : [interviu cu T. Lariuşin, expert al IDIS "Viitorul"] / dialog
susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 9 noiemb. – P. 8; Столица=Capitala. –
2007. – 9 нояб. – P. 8.

32 POLITICĂ

5385. Boţan, Igor. Politicienii care nu pot negocia nu au ce căuta în Parlament :
interviu cu analistul polit. I. Boţan / a dialogat Eduard Balan // Democraţia. – 2007. – 20
noiemb. – P. 3-4.

M

O

5386. Dungaciu, Dan. Ce înseamnă depolitizarea problemei identitare? / Dan
Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 1-2.

Macaria, Ecaterina 2159, 2164
Macinschi, Vera (consultant) 2202
Madan, Ecaterina (alcăt.) 2142
Malaeştean, Iurie 2398
Malanciuc, Iurie 2223
Malearenco, Valeriu (pict.) 2367-68
Manolache, Veaceslav 2299
Manole, Ana (pict., coord.) 2344
Marian, Ana 2292
Marian, Eugen B. (trad.) 2360
Marianciuc, Aurelia 2184
Marina, Vasile 2251
Mariţ, Alexandru 2208
Matcin, Georghe 2334
Mateevici, Alexei 2337
Mazur, R. (expert) 2283
Mânzală, Traian 2399
Mămăligă, Dumitru 2335-36

Oliinâk, Iaroslav (pict.) 2340, 2361, 2374-75
Onofrei, Dorin (îngrijirea ed.) 2320-22
Osadciaia, Elena 2253-54
Ostrofeţ, Gheorghe 2261
Ovidiu (Publius Ovidius Naso) 2320-22

5387. Dungaciu, Dan. Comunismul – "Islamul secolului XX" : convorbire cu D.
Dungaciu, expert în sociologia religiilor / pentru consemnare : Sergiu Praporşcic // Flux continuu: ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 10.

P
Palanciuc, Alina (pict.) 2154-57
Palihovici, Liliana (coord.) 2220
Parmacli, Svetlana (trad.) 2244
Pastoureau, Michel 2381
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2272
Pârvan, Pintilie 2278
Pelin, Pavel 2294
Perevoznic, Iurie (consultant) 2175
Perjan, C. 2168
Perrault, Charles 2363
Petrencu, Anatol (red.) 2180
70

5388. Вискалов, Александр. Православие и либерализм / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2007. – 23 нояб. – Р. 17.
5389. Косарев, Валерий. Европейская трещина, или Полеты во сне и наяву
/ Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2007. – 30 нояб. – Р. 4.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

5390. Косарев, Валерий. Простые вещи советской системы / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2007. – 2 нояб. – Р. 4.

155

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5371. Boghiu, Sofian . Despre rugăciune (2) / părintele Sofian Boghiu // Natura.
– 2007. – Noiemb. (Nr. 11). – P. 11. – Art. 1 : Oct. (Nr 10).
5372. Cubreacov, Vlad. Rusia simte că pierde controlul spiritual asupra românilor din Transnistria : [situaţia Ortodoxiei de dincolo de Nistru : interviu cu deputatul creştindemocrat V. Cubreacov / a consemnat Igor Burciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. –
2 noiemb. – P. 4.
5373. Dobzeu, Mina (arhimandrit). Ce reprezintă botezul lui Nicolae Steinhard?
O comunicare cerească / arhimandrit Mina Dobzeu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. –
23 noiemb. – P. 4.
5374. Egger, Maxime. Cum am devenit ortodox : [mărturisiri ale ziaristului elv.] / Maxime Egger; în rom. de: Codrin V. Smirnoff // Curierul ortodox. – 2007. – 15 noiemb. – P. 1, 3, 5.
5375. Fuştei, Nicolae. Activitatea sfinţitoare. Administrarea şi exercitarea puterii
sfinţitoare. Sfânta taină a mirungerii / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2007. – 15
noiemb. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 29). – Cuprins : Săvârşitorul tainei sfântului
mir; Primitorul sfintei taine a mirungerii; Săvârşirea tainei sfântului mir; Efectele juridice ale
tainei sfântului mir.
5376. Goreanu, Veaceslav. Cel de-al XVIII-a Congres al Societăţii pentru Dreptul Bisericilor Răsăritene: Cluj-Napoca, 10-15 sept. 2007 / Veaceslav Goreanu // Curierul
ortodox. – 2007. – 15 noiemb. – P. 6.
5377. Grosu, Nicolae. Să apărăm cu bărbăţie dreapta credinţă a Bisericii noastre / Nicolae Grosu, Virgil Mîndîcanu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 4.
5378. Mihăilă, Vlad. Postul Crăciunului ne duce spre Mântuire : [interviu cu părintele V. Mihăilă de la Biserica "Sf. Teodora de la Sihla"] / consemnare : Marius Tărâţă //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 23 noiemb. – P. 4.
5379. Poiată, Petru. Arhimandritul Mina Dobzeu a împlinit 86 de ani / Petru Poiată // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 noiemb. – P. 4.
5380. Ţurcanu, Igor. 71 de ani de la naşterea lui Antonie Plămădeală : [proiect
privind construcţia Casei – Muzeu "Antonie Plămădeală" : interviu cu I. Ţurcanu, vicepreş. al
raionului Hânceşti] / a consemnat Diana Burcatâi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. –
23 noiemb. – P. 4.
154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Petroia, Andrei 2187
Platon, Carolina 2167
Platon, Ion 2371
Platon, Mihail 2214
Plămădeală, Gheorghe 2379
Popa, Elena 2302
Popa, Gheorghe 2318
Popa, Lilia (pict.) 2365, 2370
Popa, Victor 2213
Popa-Miu, Dragoş (pict.) 2338
Popov, Lidia 2132
Popuşoi, Lilian 2159, 2164
Porcesu, Sergiu 2204
Port, Angela 2260
Postică, Alexandru (îngrijirea ed.) 2203
Postică, Gheorghe 2147
Postolache, Gheorghe 2162-63; (trad.) 2363
Postolachi, Veronica 2373
Prepeliţă, Tatiana (trad.) 2243
Prigorschi, Ana 2230, 2319
Prihodkin, I. (pict.) 2355-59
Proca, Ludmila 2406
Prodan, Andrei 2237
Proţuc, Ion (red.) 2276
Prus, Elena (coord.) 2303
Purice, Mihail (2301)
Puşcaş, Victor 2407

Rusu, Mihai 2374-75
Rusu, Tatiana (trad.) 2234, 2248-49
Rusuleac, Tatiana 2231-32
S
Sainciuc, Lică (pict.) 2323
Saint-Exupéry, Antoine de 2364
Saranciuc-Gordea, Liliana (expert) 2233-34
Sârbu, Nicolae (pict.) 2344, 2369
Sclifos, Valeriu 2312
Scutelnic, Valeriu 2409
Secrieru, I. Gh. 2216
Simac, O. 2307
Slutu-Grama, Claudia (alcăt., pref.) 2331
Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.) 2144
Socolovscaia, Anjela 2283, 2290
Sofronie, Silvia (red.) 2303
Soltan, Elena 2221
Sora, Domenic (pict.) 2320-22
Spinei, Lidia 2136, 2289
Spinei, Vasile (îngrijirea ed.) 2203
Spoială, Alexandru 2209
Stan, Victor V. 2256
Staraşciuc, Roman 2200
Stati, Vasile (alcăt., red.) 2387
Stepanov, V. 2359
Stog, Valentina (trad.) 2242-43
Stratan, Ion Ştefan 2343

R

Ş

Racu, Ig. 2168
Racu, Petru (aclăt.) 2128
Radu, Daria 2341
Ranga, Lidia (expert) 2308
Rapcea, Mihail (red.) 2279
Raţiu, Iuliu 2365
Răileanu, E. (pict.) 2328
Rijicova, Svetlana 2219
Rocaciuc, Victoria 2408
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2334
Romanciuc, Vasile (coord.) 2365
Romandaş, Nicolae 2212
Roşca, Alexandru (consultant) 2204
Rotaru, Andrei 2297
Rotaru, Lilia 2188
Rucan, Lora 2342
Rudic, Gheorghe 2136, 2257, 2283, 2289-90
Rusnac, Gheorghe (2240)
Rusu, Gheorghe 2193

Şcerbanschi, Alexandru 2239
Şerban, Valentina 2316
Şevcenco, Ruslan 2177
Şevciuc, Veaceslav 2193
Şontea, Victor (red.) 2131
Şterbeţ, Valeria 2207
T
Tacu, Svetlana (fot.) 2211
Tamazlâcaru, Andrei (pref.) 2337
Tarlapan, Daniela 2344
Tarlev, Vasile (pref.) 2222
Tcaci, Lilia (alcăt.) 2137
Tcaciuc, Alexandru (pict.) 2361
Teiuş, Sabina 2316
Terzi, I. 2276
Tighineanu, Natalia (pict.) 2345
Tipa, Lazăr 2299
71

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Toderaş, Ion 2281
Tricolici, Claudia (alcăt.) 2143
Trifăuţan, Gheorghe (red., notografie) 2337
Trofăilă, Vasile (red.) 2214
Trofimov, Victoria 2193
Twain, Mark 2360

Zavalistîi, Ana (red.) 2211
Zavtur, Eudochia (pict.) 2294, 2332, 2333,
2377
Zmeev, Vladimir (pict.) 2323, 2325-26, 2360,
2362, 2376
Zmeu, Rodica (pict.) 2159
Zmuncila, Ludmila 2206
Zubco, Valeriu (coord.) 2207

Ţ
Ţarălungă, Ecaterina 2376
Ţauleac, Micaela 2410
Ţăranu, Lilia 2411
Ţurcanu, Dinu 2133-34
Ţurcanu, Mihai 2241
Ţurcanu, Veronica 2412

А
Алказ, Т. 2286
Б
Батищев, Руслан 2189
Бахрушина, Светлана 2346
Белоусов, И. В. 2250
Бенгельсдорф, Серго 2138
Берзан, В. П. 2275
Бондаренко, Мария 62
Бондаренко, Нина 2235
Бутук, Игорь 2245
Бутук, Тудор 2288
Бучкова, О. Н. (пер.) 2150

U
Ulian, Galina 2188
Ungureanu, Dumitru 2277
Ursache, Silvia 2165; (trad.) 2367-68, 2370
Ursachi, Petru (pref.) 2373
Ursu, Ludmila 2232-34, 2247-48
V
Vacarciuc, Elena (elab.) 2205
Vârţanu, Mihail 2345
Velişco, Nadejda 2253-54
Verebceanu, Eugen (pict.) 2162
Vicol, Nelu (coord.) 2225
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 2323, 2325-26,
2360, 2376
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 2323, 2325-26, 2376
Vieru, Gr. 2373
Vinogradov, Alexandru (fot.) 2291
Viorel, Elena 2413
Vlad, Pavel (organizator) 2252
Volconovici, Liviu 2274
Vovc, V. 2266-68
Vuluţă, Pavel (red.) 2291

В
Волик, Владимир 2347
Г
Грек, И. Ф. (сост.) 2388
Грибинча, А. 2190
Губер, Юрие 2286
Гузун, Аурелий 2197
Гыскэ, А. 2282
Д
Делиу, Тудор 2217
Димитрова, Л. И. 2148
Донцов, Петр 2170

W

И

Warrington, Claire 2219

Илия, Л. И. 2313
Ильвицкий, Д. Ю. 2258

Z

К

Zagaievschi, Vitalie 2291
Zaporojan, Veaceslav 2414
Zaporojanu, Ada 2372
Zavalistâi, Vasile 22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5361. Tănase, Constantin. Cine distruge statalitatea R. Moldova : [condiţia jurnalistului profesionist] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă.– 2007. – 30 noiemb. – P. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5362. Lozanu, Mina. "Hermeneutica – miracolul cunoaşterii umane" : [pe marginea
lucrării cu acelaşi tit. de Ion Hanganu] / Mina Lozanu // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 8.
5363. Păsat, Dumitru. Filosofia unei vieţi : [filosoful, prof. univ., Sergiu Roşca] /
Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2007. – 22 noiemb. – P. 8.
5364. Păsat, Dumitru. Supravieţuirea omului moral : [pe marginea cărţii "Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane: analiză teoretico-metodologică de
Ludmila Roşca, Ch., 2007] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2007. – 17 noiemb. – P. 8.
5365. Roşca, Sergiu. Filosof între oameni şi om între filosofi : [interviu cu S.
Roşca, dr. habilitat în filosofie] / pentru conformitate : Mihai Manea // Făclia. – 2007. – 10
noiemb. – P. 2.
5366. Ţuţea, Petre. ... din cugetările lui Petre Ţuţea (IX-XII) // Florile dalbe. –
2007. – 8, 15, 22, 29 noiemb. – P. 3. – Art. 1 : 13 sept.
5367. Иоффе, Г. Подъем и падение большевизма / Г. Иоффе // Коммерсант
plus. – 2007. – 2 нояб. – Р. 16. – Оконч. следует.
5368. Кара-Мурза, Сергей. Взгляд из XXI века : "Мы еще поборемся" ; [философ. об основания Октябр. революции 1917 г. в России] / Сергей Кара-Мурза // Коммерсант plus. – 2007. – 2 нояб. – Р. 17.
159.9 Psihologie

5369. Kovaliova, Elena. Psihologul – tămăduitorul sufletului / Elena Kovaliova //
Capitala. – 2007. – 30 noiemb. – P. 9.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
5370. Cristei, Tamara. Un model de tratat deontologic al profesiunii de credinţă :
[pe marginea cărţii "Tratat de protocol şi comportament civilizat. Studiu teoretico-aplicativ"
de Orest Tărîţă, Chişinău, Bons Offices, 2007] / Tamara Cristei // Făclia. – 2007. – 24
noiemb. – P. 5.

Калин, И. П. 2178
Каюров, Георгий 2348
Квилинкова, Е. Н. 2246
72

153

Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2007  Newspaper article annals Nr 11-2007

02 BIBLIOTECONOMIE
5351. Munteanu, Ioana. "Cartea, biblioteca, bibliotecarul" : (montaj literarmuzical) / Ioana Munteanu // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 13.
5352. Rogac, R. Însemne pe file de carte : [130 de ani de la fondarea Bibl. Municipale
"B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / R. Rogac // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3, 5.
5353. Rogac, R. O bibliotecă aleasă e ca o Casă ... : [pe marginea inaugurării
Bibl. de Lit. şi Cultură Poloneză "Adam Mickiewicz", Chişinău] / R. Rogac // Glasul naţiunii. –
2007. – 22 noiemb. – P. 8.
5354. Чобану, Лариса. Хозяйка библиотеки : [интервью с библиотекарем
Дворца профсоюзов Л. Чобану] / записала Марина Вашина // Новое время. – 2007. – 9
нояб. – Р. 4.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
5355. Marin, Dumitru. Ca o lacrimă, ca o lumină, ca o tămadă ... : [interviu cu D.
Marin, preş. Fundaţiei culturale "Nicolae Sulac"] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea
poporului. – 2007. – 23 noiemb. – P. 6; Голос народа. – 2007. – 23 нояб. – Р. 6.
5356. Pereteatcu, Tamara. Toamna Salonului ieşean : [pe marginea ed. a XVI-a
a Salonului de Carte Românească, Iaşi, 8-10 oct. 2007] / Tamara Pereteatcu // Lit. şi arta. –
2007. – 8 noiemb. – P. 4.
070 Ziaristică. Presă

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Кисиль, М. Ф. 2280
Кисиль, С. М. 2280
Кобрин, Анатолий 2349
Колак, Т. 2282
Колак, Тудор 2235
Корниенко, Александр 2378
Корниенко, Григорий 2378
Костецкий, В. Н. (ред.) 2170
Кроитору, Диана (пер.) 2378
Кушнир, Анатолий 2270

Р
Рапча, М. П. 2280
Римский, В. К. 2275
Рогова, Галина 2354
Романчук, Руксанда (худож.) 2347
С
Сидалковский, Александр (худож.) 2350
Скоропадский, Н. В. (ред.) 2176
Сокирка, Лариса 2352

Л

Т

Ленца, Анатол (сост., ред.) 2313
Логачев, Владимир 2350
Локотко, А. И. (ред.) 2246

Тинтюк, Д. В. (ред.) 2270
Трибой, Василе 2300
Тудосе, В. И. (ред.) 2148

М

У

Майденберг, Эдуард (худож.) 2348
Мишковец, Н. М. 2194, 2196, 2287

Урсу, Людмила 2249

Н

Х

Николаев, Дмитрий 2170

Харламов, Юрий 2353
Хилько, Владимир 2265

П

Ч

Павлов, Юрий 2351
Пармакли, Д. М. 2194
Пацюк, В. И. 2275
Петруску, Ион 2288
Попович, Корнелиу 2217-18
Постернак, Г. 2282
Постолатий, В. М. (ред.) 2275

Чумак, Л. Г. (ред.) 2150
Ш
Шестенко, Н. 2286
Штаховская, А. 2190
Штефэнеску, Камелия 2245

5357. Busuioc, Leonid. Scrisul – ca filosofie a vieţii : [dialog cu L. Busuioc, red.şef al ziarului "Mesager universitar" a Univ. Tehn. din Moldova] / interlocutor : Tudor Rusu //
Făclia. – 2007. – 10 noiemb. – P. 1, 6.
5358. Conţiu, Mihai. Libertatea presei moldoveneşti / Mihai Conţiu // Moldova
suverană. – 2007. – 1 noiemb. – Art. 1 : 31 oct.
5359. Duca, Gheorghe. Un deceniu şi jumătate alături de savanţi : [mesajul preş.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei cu prilejul consemnării a 15 ani de la apariţia primului număr al
rev. "Săptămîna"] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2007. – 23 noiemb. – P. 9.
5360. Marin, Gheorghe. Schimbând şuierul locomotivei pe iureşul stiloului : [ziaristul
Ion Josu : schiţă de portret] / Gheorghe Marin // Săptămîna. – 2007. – 9, 16 noiemb. – P. 27.
152

73

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2007
Acte normative 2202
Alba-ca-Zăpada 2355
Anale Ştiinţifice 2273
Analele Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova 2303
Animale 2151
Aniversări culturale 2008 2137
Annual report 2006 2211
Antologie a lucrărilor tinerilor condeieri
prezentate la Concursul "Arca lui Noe
II" 2366
Apără-ţi dreptul la informaţie! 2203
Băieţel-degeţel 2356
Biblia 2169
Bibliografia Naţională a Moldovei 213941
Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM 2142
Biologie moleculară 2260
Bright Ideas : English Language Teaching in Moldova, 15-16 Aprilie, 2006,
Cahul 2226
Cărţi cu dedicaţii 2143
Cărţi rare din colecţiile departamentului
Informaţional Biblioteconomic 2144
Cercetări în pomicultură 2279
Chelner-barman 2283
Codex DIB 2145
Conceptul educaţional al Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova
2239
Concursul Internaţional "Madame Butterfly", ed. a 9-a, Chişinău, Rep. Moldova,
16-22 sept. 2007 2146
Conferinţa ştiinţifică internaţională ediţia
a II-a "Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării", 6-7 sept. 2007,
Chişinău 2183
Conferinţa ştiinţifică studenţească 2149
Connexions et perspective sen philologie
contemporaine, 2-ième èd., 20-21 oct.
2006 2309
Cosmetician 2289

Culegere de probleme pentru metoda de
instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) 2266-68
Cultura fizică : Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului, Ed. a 5-a, 26-27 oct.
2007 2295
Dezvoltarea serviciilor sociale destinate copilului şi familiei 2219
Electrotehnica şi bazele electronicii 2274
Elogiu limbii române 2325
Flori 2152
Forţa de muncă în Republica Moldova 2007
2185
Frizer 2290
Fructe 2153
Gabie 2154-57
Ghid pentru apărarea persoanelor cu
disabilităţi mintale 2199
Ghidul funcţionarului public 2213
Hânceşti 2378
Imagini magice în mişcare 2158
Iniţiative locale. Sprijin pentru dezvoltare
2220
Istorie 2380
Învăţăm scăderea colorând 2159
Jocuri sportive 2297
Labor force in the Republic of Moldova 2007
2185
Laur-balaur şi fetele de împărat 2370
Le discours en action – étude théorique et
pratique sur la discursivité 2311
Legume 2160
Managementul riscurilor dezastrelor în Republica Moldova 2278
Maşa şi ursul 2357
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Agricultura durabilă, inclusiv
ecologică – realizări, probleme, perspective", Bălţi, 21-22 iun. 2007 2191
Monitorizarea accesului la informaţie 2205
Monitorizarea implementării Legii cu privire la
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi şi a Planului naţional "Promovarea
egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009" 2175
74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2007
NR 11
(5345-5931)

NOVEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
5345. Duca, Gheorghe. Puntea de legătură dintre ştiinţă şi societate – o realitate
a zilei : [pe marginea Zilei Mondiale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare : art. Preş. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2007. – 8 noiemb.
(Vezi de asemenea Nr 5662)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
5346. Мэйнард, Эндрю Д. В безопасное будущее с нанотехнологиями : [ст. ст.
науч. консультанта Проекта развивающихся нанотехнологий в Междунар. центре Вудро
Вильсона для ученых] / Эндрю Д. Мэйнард // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 40.
005 Management
5347. În căutarea personalului : [aspecte manageriale] // Vocea poporului. –
2007. – 16 noiemb. – P. 6; Голос народа. – 2007. – 16 нояб. – Р. 6.
5348. Popa, Vitalie. Cum să desfăşurăm cu succes procesul de recrutare /
Vitalie Popa // Eco. – 2007. – 21 noiemb. – P. 2. – (Supl. "Capital uman"; Nr 3).
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
5349. Bulat, Vladimir. Vladimir Bulat : "Speranţa mea este tânăra generaţie" :
[interviu cu istoricul şi criticul de artă] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă.
– 2007. – 22 noiemb. – P. 8.
5350. Dabija, Nicolae. Ecologia spiritului : [atitudinea statului faţă de oamenii de
cultură] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 1 noiemb. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5795)

151

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

"a"Mic. – 2007. – Nr 11. (lb. rom., rusă).
Administrarea publică. – 2007. – Nr 3.
Alunelul. – 2007. – Nr 11.
Aquarelle. – 2007. – Nr 11.
Arta Medica. – 2007. – Nr 3/4.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5.
Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţii muncii : Materialele Conf. Şt.
Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – [2007-1988]
Congresul II de Medicină Internă cu participare internaţională, 24-26 oct. 2007 : Vol. de rez.
– Ch., 2007. – [2007-1962]
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11.
Cugetul. – 2007. – Nr 4.
Curier medical. – 2007. – Nr 5.
Intellectus. – 2007. – Nr 2.
Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu
participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – [2007-1811]
Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf.
Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – [2007-1918]
Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – Nr 1/2.
Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10.
Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2.
Moldoveanca. – 2007. – Nr 1.
Moldovian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Nr 1.
Noi. – 2007. – Nr 11.
Punkt. – 2007. – Nr 4/6.
Revista de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi muzeologie : ser. nouă. – 2007. – Nr 5.
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2007. – Nr 2.
Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr 11.
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6.
Semn. – 2007. – Nr 3.
Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3.
VIP magazin. – 2007. – Nr 11.
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. (lb. rom., rusă).
Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 5.

150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Motanul încălţat 2358
National Bibliography of Moldova 213941
National health policy Republic of
Moldova 2007-2021 2263
Noua legislaţie penală şi procesual penală 2208
Omagiu profesorului universitar Mihail
Purice la 70 de ani 2301
Păsări 2161
Politica naţională de sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 2263-64
Population census, 2004 2215
Primele istorii ale Moldovei 2387
Problematica educaţiei în mileniul III :
naţional, regional, european, 2-3
noiemb. 2006, Chişinău 2225
Proiectul strategia naţională privind îmbătrânirea 2171
Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică 2168
Raport anual 2006 2211
Rase de câini 2163
Recensământul populaţiei, 2004 2215
Recomandarea Comitetului de Miniştri
REC (2004) 10 către statele-membre
privind protecţia drepturilor omului şi
demnităţii persoanelor cu tulburări
mintale şi memorandumul explicativ
2201
Reguli de circulaţie pentru micii pietoni
2164
Scientific Annals 2273
Second edition of International Scientific
Conference "Economic growth in conditions of internationalization", 6-7
sept. 2007, Chişinău 2183
Secretar 2136
Simpozion de numismatică, Chişinău, 29
sept. – 2 oct. 2004 2293
Simpozionul internaţional al tinerilor
cercetători, Ed. a 5-a, (19-20 apr.
2007) 2181-82
Situaţia social-economică a Republicii
Moldova ian.-sept. 2007 2173
Society and Progress 2176

Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009 2222
Sustainable, including ecological agriculture –
results, problems and perspectives, Bălţi,
21-22 iun. 2007 2191
Symposium de numismatique, Chişinău, 29
sept. – 2 oct. 2004 2293
Tehnica turismului pedestru 2298
The 2nd International Conference of the
Chemical Society of the Republic of
Moldova "Achievements and Perspectives
of Modern Chemistry", oct. 1-3, 2007 2252
The national strategy of overcoming the consequences of ageing 2172
The Worldwide "Madame Butterfly", competition, ed. a 9-a, Chişinău, Rep. Moldova,
16-22 sept. 2007 2146
Titularii brevetelor de invenţie acordate în
Republica Moldova 1994-2006 2128
Top – 50. Absolvenţi ULIM 2242
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 2243-44
Вестник Славянского университета 2150
Волновые явления в неоднородных линиях 2275
Волшебные движущиеся картинки 2158
Гюлмянцы : родословные корни и семейные истории 2388
Национальная политика в области здоровья в Республике Молдова 2007-2021
2264
Общество и прогресс 2176
Органическая химия 2255
Перепись населения, 22204 2215
Социально-экономическое положение
Республики Молдова ian.-sept. 2007
2173
Справочник для защиты людей с психическими отклонениями 2199
Суспільство та прогрес 2176
Технологическое воспитание 2282
Устойчивое, в. т. ч. экологическое земледелие – результаты, проблемы, перспективы, Bălţi, 21-22 iun. 2007 2191

75

Cronica cărţii Nr 11-2007  Book annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINES
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958
2007
NR 11
(4025-4566)

NOIEMBRIE

NOVEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4025. Cuciureanu, Gheorghe. Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării domeniului de cercetare–dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2007. - Nr
2. – P. 34-40 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4026. Timuş, Andrei. Ştiinţa în slujba societăţii / Andrei Timuş // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 87-94 : tab. – Rez. în lb. engl.
4027. Новикова, Лариса. Международная Патентная Классификация : история создания, задачи и реформирование / Лариса Новикова // Intellectus. – 2007. – Nr
2. – P. 41-44 : fot. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4138)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 4156)

005 Management

4028. Certan, Simion. Aspecte privind metodologia investigaţiei modalităţilor de
eficientizare a sistemului de management / Simion Certan // Modalităţi de eficientizare a
managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 34-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
4029. Jalencu, Marian M. Analiza contextului de derulare a managementului resurselor umane în Republica Moldova / Marian M. Jalencu // Modalităţi de eficientizare a
managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 296-301. – Bibliogr. : 10 tit.
4030. Munteanu, Ion. Schimbarea şi organizaţiile – viziune globală / Ion Munteanu
// Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt.
Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 89-93. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
76

Никишин, Л.Ф. 4435
Новикова, Лариса 4027

Целихова, Илона 4491
Цуркану, Георгий 4325
Цынцару, Н. И. 4438

О
Олейникова, Елена 4299
Онофрей, Александр 4070
Оуату, Василий 4325

Ш
Шит, С. М. 4256
Шишкану, Борис Григориевич 4369
Шпак, Галина 4145

П
Паночек, Татьяна 4161
Пелин, Н. 4156
Пелин, С. 4156
Перетятку, Мария 4154
Поломошных, Александр 4073
Постолаки, А. 4368
Привалова, Е. 4272

Ю
Яворская, Э.Ф. 4327
Яворский, Константин 4327-28

Р
Ревенко, И. 4300
Рудик, В. 4271
Русу, Сергей Петрович 4369
Рябова, Елизавета 4255
С
Сажин, Юрий 4453
Самоилэ, Александр 4491
Сасу, Б. 4210
Синицина, Н. 4326
Сирош, Неонила 4155, 4185-86
Сокирко, Юлия 4484
Соколова, Анна 4032
Стратулат, Наталья 4073
Сырбу, Эдуард 4092
Т
Тихман, Яков 4456
У
Урсул, Аркадий 4100
Ф
Фегю, Николай Георгиевич 4369
Фролова, Ж.Н. 4464-65
Фрунзе, Николай 4325
Фуркало, С.Н. 4435
Ц
149

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

W

Григориев, В.М. 4367
Гричук, Петру 4145
Гроссу, А. 4300
Гроссу, Ф.П. 4199
Губер, Юрий 4069
Гуцу, Светлана 4478

Walker, Brenda 4498
X
Xenofontov, Ion 4563
Z

Д

Zabulică, Violeta 4539
Zamă, Iulia 4307
Zarija, Diana 4566
Zepca, Victor 4212
Zota, Larisa 4330

Дариенко, С. И. 4238-39
Деменюк, Ю.А. 4382
Добростомат, А.Н. 4382
Дони, Николай 4326
Доценко, С.В.4464-65
Думански, К. 4300

А
Алказ, Ольга 4186
Алказ, Федор 4069
Альтман, И.В. 4435
Андриеш, Л. 4272
Аникин, Владимир 4068

З
Заватин, Галина 4299
Золотой, В.И. 4382
Зорило, Лариса 4154

Б

И

Баев, О.М. 4464
Батечко, С. А. 4238-39
Белевский, С. С. 4438
Беломенова, Алена 4160
Бирюков, В.С. 4238
Блажко, Владимир 4059
Блощицын, В.В. 4199
Бобанова, Ж. И. 4436
Бодруг, Н. И. 4254
Болога, М.К. 4199
Болотникова, Валентина 4327-28
Бонарь, Елена 4299
Борцой, Ф. В. 4437
Ботезату, А. 4422
Брумару, А. 4271
Буторов, И.В. 4254
Буторов, С.И. 4254

Иванова, Нина 4053
Иванченко, Ольга 4326
Ивашку, С. Х. 4436

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4031. Postolachi, Valentin. Tendinţe în domeniul managementului personalului :
(aspecte macroeconomice) / Valentin Postolachi // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
292-295. – Bibliogr. : 12 tit. Bibliogr. p. 295 (12 tit. în lb. rom., engl.).
4032. Соколова, Анна. Особенности организационного климата и культуры
в национальном менеджменте / Анна Соколова // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. –
P. 226-232 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4033. Ларюшкин, Юрий. Проблемы повышения квалификации персонала
фирмы (из опыта молд. и зарубеж. фирм) / Юрий Ларюшкин // Modalităţi de eficientizare
a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 289-291.
(Vezi de asemenea Nr 4062, 4064, 4097, 4179, 4203, 4208, 4364)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 4561)

02 BIBLIOTECONOMIE

4034. Racu, Petru. Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale / Petru Racu, Ana Sofroni // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 94-96. – Rez. în lb. engl.

К
Квилинкова, Елизавета 4483
Кондратенко, Ольга 4155, 4185
Корня, Наталья 4210
Крапивка, И.В. 4088

4035. Rău, Alexe. Tezaur de lumină şi adevăr : [Bibl. Naţ. la 175 de ani] / Alexe
Rău // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 14–16 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MU-

Л
Ларюшин, Юрий 4033
Лешан, И.М. 4088
М

Володина, Г. Ф. 4438

Маликов, Дмитрий 4484
Мельникова, Наталья 4554
Миху, И. 4272
Мотынга, И. А. 4240
Мочалов, О. 4210

Г

Н

Гамов, Игорь 4084
Гинда, С. 4271-72
Гинда, Сергей 4325
Гологан, В. Ф. 4436

Наливайко, Николай 4327-28
Наталья Барбу 4485
Недерица, Александр 4453

В

148

ZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
(Vezi Nr 4238)

069 Muzee

4036. Tabuică, Raisa. Cetăţenii Republicii Moldova susţin dezvoltarea muzeului
prin donaţii / Raisa Tabuică // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 323-333. – Bibliogr. în note, p. 333 (3 tit.).
070 Ziaristică. Presă
4037. Colesnic, Iurie. Autori de la "Viaţa Basarabiei" : [file din biogr.] / Iurie
Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 262-304 : fot. – Contin. Începutul : Nr 1.
(Vezi de asemenea Nr 4194)
77

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 4474)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE

4038. Pascaru, Ana. Raport şi motivare în condiţionarea valorilor societale / Ana
Pascaru // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 14-21 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4039. Troianowski, Lidia. Valori estetice : globalizare versus uniformizare / Lidia
Troianowski // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 22-28. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (9 tit.).

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
4040. Briceag, Silvia. Satisfacţia profesională – bon de asigurare pentru succesul în carieră : [a profesorilor] / Silvia Briceag // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi
cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
137-139.
(Vezi de asemenea Nr 4152)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4041. Belîi, Liviu. Mănăstirea de pe Movila Măgurii : [despre sihastrul Vlasie din
satul Bocani, raionul Ungheni] / Liviu Belîi // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 2628 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4042. Eşanu, Andrei. Episcopul Mitrofan – tipograf şi cărturar : [file din biogr. tipografului primei Biblii româneşti] / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Cugetul. – 2007. – Nr
4. – P. 31-34. – Bibliogr. în note, p. 34 ( 14 tit.).

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă

4043. Măşcăuţeanu, Mariana. Impactul transformărilor socio-economice asupra
stării sănătăţii populaţiei ţării / Mariana Măşcăuţeanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 132-138. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit. – P. 138 (17 tit.
în lb. rom., engl.).

78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Şauga, Elena 4281
Şceenkov, Alexei 4557
Şciuca, Svetlana 4251, 4317, 4319
Şendrea, O. 4340
Şeremet, Elena 4434
Şevcenco, Ruslan 4193
Şipitco, Natalia 4421
Şişcanu, Dumitru 4433
Şlapac, Mariana 4470
Şleagun, Galina 4467
Ştirbu, Andrei 4445

Ţernă, Eudochia 4252
Ţibuleac, S. 4313, 4413
Ţîbîrnă, I. 4332, 4335, 4364
Ţîbuleac, S. 4413
Ţurcan, Constantin 4406
Ţurcanu, Adela 4343
Ţurcanu, Aurel 4386
Ţurcanu, Lucia 4503
Ţurcanu, Nicolae 4538
Ţurcanu, Svetlana 4128, 4346
Ţurcanu, Vasile 4414
Ţurcanu, Victor 4078
Ţurea, Valentin 4407
Ţuţuianu, Ion 4099

T
Tabac, Dimitru 4386
Taban, Elena 4452
Tabuică, Raisa 4036
Talmaci, Cornelia 4320
Tamazlîcaru, Dinu 4490
Tampei, Dumitru 4545-46, 4548
Taran, Nicolae 4461
Tăbârţă, Ion 4056
Tănase, Alexandra 4159
Teleucă, Victor 4540, 4544
Tereşcenco, Alexandru 4441
Testemiţanu, Nicolae 4184
Timuş, Andrei 4026
Tintiuc, Dumitru 4184
Tintiuc, Elena 4357
Tofan, Elena 4322
Tofan, Vera 4244
Tofan-Scutaru, Liudmila 4358-59
Tomasi, Giuseppe 4504
Trofimov, Rodica 4071, 4078, 4480, 4482
Troianowski, Lidia 4039
Tuciac, Carolina 4333
Tudor, Elena 4064
Tudor, Ştefan 4518
Tudos, Silvia 4334
Turcanu, Adela 4361
Turcu, Oxana 4284, 4319
Turiac, Florea 4519
Tverdohleb, Tatiana 4153

U
Ulian, Galina 4079
Ungurean, Tatiana 4398
Ungureanu, Maria 4195
Ungureanu, Simion 4446
Urîtu, Dionisie 4448
Ursu, Mihai 4194
Ursu, Pavel 4236
Uşurelu, Natalia 4407
Uşurelu, Octavian 4407
V
Vartician, Ana 4410
Varzari, Pantelimon 4056
Vasiliev, Maria 4170, 4178
Vataman, Eleonora 4290
Vatamanu, Ion 4544
Văcărescu, Elena 4527
Vianu, Tudor 4522
Vicol, Corina 4237
Vieriu, Dumitru 4138
Vinocurova, Marina 4096
Vioreanu, L. 4502
Vitiuc, Ana 4080
Vlasov, Lilia 4365
Voicu, Constantin 4520
Voiculescu, Vasile 4539
Volneanschi, Victor 4324
Vrânceanu-Beneş, A. 4366
Vremiş, Laura 4248, 4394

Ţ
Ţâbirneac, Maia 4260
Ţâbuleac, Sava 4362
Ţârdea, Teodor 4285
147

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Rău, Alexe 4035
Reşetnicov, Artur 4104
Revenco, Cornelia 4169
Revenco, M. 4397
Revenco, Nineli 4395
Rîbaliov, Roman 4482
Robu, Maria 4370
Rojnoveanu, Gheorghe 4333, 4360
Roman, Alexandru 4135
Roman, Mihail 4536
Romanciuc, Vasile 4543
Roşa, Andrian 4060
Roşca, Alexandru N. 4048
Roşca, Andrei 4263, 4268, 4270
Roşca, Angela 4269, 4350
Rotaru, Anatol 4064
Rotaru, Larisa 4397
Rotaru, Liliana 4410
Rotaru, Natalia 4295, 4306-07, 4424, 4427
Rotaru, Vitalie 4052
Rujan, Viorica Ştefania 4527
Rumleanschi, Mihail 4493
Rusnac, Alexandra 4231
Russu, E. 4377
Russu, Gheorghe 4144
Rusu, Doina 4308, 4315
Rusu, Ludmila 4411
Rusu, Nicoleta 4080
Rusu-Haraba, Anastasia 4183, 4490

Seleţki, Serghei 4486
Selevestru, Rodica 4317
Senic, Iurie 4462
Serbenco, A. 4431
Silistraru, Nicolae 4152
Simbareva, Nadejda 4270
Siminovici, Svetlana 4354
Sineavscaia, Natalia 4474, 4555-56
Sîmboteanu, Aurel 4136
Sîrbu, D. 4419
Sîrbu, Elena 4257
Socoliuc, Pavel 4203
Sofroni, A. 4346
Sofroni, Ana 4034
Soldatenco, Eugenia 4461
Sorescu, Marin 4514, 4523
Sorici, Natalia 4411, 4430
Spânu, Constantin 4234
Spinei, Larisa 4141
Spivacenco, Anatolie 4086
Spînu, C. 4350
Stamati, Constantin 4518
Stan, Mihai 4515
Starciuc, Nicolae 4281
Stasiuc, Violeta 4283
Stati, Nicoleta 4480
Stati, Vitalie 4110, 4121
Stavinschi, Tatiana 4077
Stănescu, Emil 4516
Stănescu, Nichita 4517
Stratan, Alexandru 4087
Stratilă, Valera 4427
Stratulat, M. 4277
Stratulat, P. 4277
Stratulat, Tatiana 4203
Sturza, Alexei 4137
Sturza, Rodica 4466
Sturza, Tamara 4355
Suceveanu, Arcadie 4537
Suleacov, Lidia 4140
Surdu, T. 4385
Suveica, Luminuţa 4274
Suveică, Luminiţa 4356
Swift, Jonathan 4495, 4497

S
Sajin, Valeria 4399
Salii, V. 4294, 4378
Salomatov, Serghei 4306
Samotîia, Evghenia 4302
Sasu, Boris 4365
Sasu, Silvia 4290, 4290
Sava, Valeriu 4217
Savciuc, Elena 4353
Savin, Gheorghe 4467
Sârcu, Raisa 4203
Scalnîi, Ludmila 4196
Sciuca, Svetlana 4284
Scobioală, Aurel 4541
Scorpan, A. 4264
Scutaru, Alexandru 4083
Secania, Tatiana 4352, 4363
Sedleţki, Serghei 4187

Ş

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4044. Mocanu, Victor. Modul de trai şi obiectivele populaţiei referitor la propria
sănătate / Victor Mocanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. –
P. 113-121 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4151)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

(Vezi Nr 4207)
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie

4045. Bădescu, Ilie. Avem nevoie de o grabnică restaurare morală... : [interviu
cu I. Bădescu, preş. al Asoc. Sociologilor din România] / interlocutor : Argentina Ciocanu –
Gribincea // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 10-19.
4046. Capcelea, Valeriu. Funcţiile normelor sociale / Valeriu Capcelea // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 29-38. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 37-38 (27 tit.).
4047. Cobzac, Iosif. Calitatea vieţii: elucidarea conceptului / Iosif Cobzac // Rev.
de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 100-106. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.
4048. Roşca, Alexandru N. Considerente cu privire la modelele contemporane
ale libertăţii şi protecţiei sociale / Alexandru N. Roşca // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 39-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 46 (18 tit.).
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

4049. Apetri, Luminiţa. Marketingul social / Luminiţa Apetri // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 145-146. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
4050. Costandachi, Gheorghe. Politica socială a statului şi problemele finanţării
sferei sociale în Republica Moldova / Gheorghe Costandachi // Administrarea Publică. –
2007. – Nr 3. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4051. Florea, Serafim. Însemnătatea factorului uman în dezvoltarea socioeconomică durabilă / Serafim Florea // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 324-328. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

Şarpe, Vasile 4206
146

79

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

316.6 Psihologie socială

4052. Rotaru, Vitalie. Fenomenul războiului şi conştiinţa socială / Vitalie Rotaru
// Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 153-158. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 13 tit.
4053. Иванова, Нина. Этническая идентичность у детей. Особенности ее
формирования и методы исследования / Нина Иванова // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 135-141. – Rez. în lb. rom., rusă. –
Bibliogr. : 28 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4433)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

(Vezi Nr 4188)

32 POLITICĂ

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

(Vezi Nr 4048)
322 Relaţii dintre biserică şi stat

4054. Mehedinţi, Simion. Simbioza între biserică şi stat, fără antagonism / Simion Mehedinţi // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 3-9 : fot. – Bibliogr. în note, p. 9 (13 tit.).
323/324 Politică internă

4055. Budeancă, Cosmin. Imaginea etnicilor germani la românii din Transilvania
după 1918 / Cosmin Budeancă // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 154-163. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 162-163 (27 tit.).
4056. Vărzari, Pantelimon. Factorul etno-naţional în procesul de democratizare a
spaţiului postcomunist (I) / Pantelimon Vărzari, Ion Tăbârţă // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 47-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4068)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

(Vezi Nr 4050)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

4057. Josanu, Yuri. Schimbările de regim în Europa postcomunistă / Yuri
Josanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 79-86. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 85-86 (29 tit.).

80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Negară, A. 4288
Nemerenco, Valeriu 4133
Nesterenco, Constantin 4086
Netreba, Ludmila 4444
Netreba, Natalia 4467
Nicolaescu, Dorina 4400-02
Nicolaescu, Gheorghe 4445
Nicula, Nicolas 4071
Niguleanu, R. 4410

Peteu, Nataşa 4168
Petrescu, Silvia-Melania 4062
Petrescu, Victor 4526, 4561
Petrov, Victor 4428
Petrovici, V. 4275, 4416
Pisarenco, Nadejda 4312
Piscorschi, Natalia 4218
Plăcintă, Gh. 4313
Ploşniţă, Elena 4562
Plugaru, Lilia 4065
Pokatilov, E.P. 4198
Ponomari, Tatiana 4157
Popa, Dumitru 4201
Popa, Maria 4467
Popa, Mariana 4410
Popa-Mazilu, Teodora 4501
Popescu, Maria 4370
Popescu, Mihai Gabriel 4449
Popovici, Corneliu 4134
Popovici, Cristina 4466
Popovici, Ion 4295
Postică, Maia 4066
Postolachi, Alexandru 4338
Postolachi, Valentin 4031
Postolachi-Iarovoi, Elena 4108
Potlog, Vladimir 4559
Prepeliţa, Sergiu 4263
Prepeliţă, Cornel 4306
Pripa, Silvia 4334
Pripa, Valerii 4334
Prisăcaru, Veronica 4067
Procopciuc, V. 4396
Procopenco, Olga 4419
Procopişin, Larisa 4316
Protase, Dumitru 4158
Puică, Sergiu 4518
Puiu, Ivan 4282
Piu, Andrei 4349
Puiu, Sergiu 4349, 4381
Purdescu, Iulian Denis 4139
Putinţev, Vadim 4187, 4191-92, 4474-75,
4555

O
Obadă, Anatol 4324
Oboloşev, Galina 4408
Obrişte, Natalia 4127
Ocudjava, Bulat 4545
Offermans, P. 4202
Olaru, Angelina 4140
Oleinic, Vera 4408
Onoi, Lidia 4219
Onu, Vera 4253, 4278-79
Opopol, Nicolae 4234, 4280
Osama, Hellis 4387
Osoianu, Ala 4177
Otdelinova, Svetlana 4244
Ouş, Mihai 4232
P
Padure, Galina 4260, 4359
Padure, Rodica 4260
Palanciuc, Elena 4281
Palistrant, N. 4468
Pamuk, Orhan 4550
Pancenco, Anatolie 4345
Pantea, Valeriu 4233, 4234, 4280
Parasca, V. 4260
Parii, S. 4318
Pascal, Rodica 4242
Pascari, Ludmila 4455
Pascari-Negrescu, Ala 4347
Pascaru, Ana 4038
Pascaru, Vlad 4196
Pastoureau, Michel 4505
Patraş, Mihai 4076
Patraşcu, Dumitru 4082
Pădure, Andrei 4206
Pădure, Galina 4225
Perciun, Natalia 4167

R
Raba, Tatiana 4353
Racu, Petru 4034
Raevschi, Elena 4265, 4376
Raevschi, Mihai 4265, 4376
145

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Koenraad, P.M. 4202
Kogălniceanu, M. 4525
Kravets, L. 4468
L
Lascu, Stoica 4565
Lavric, Alexandru 4212, 4222, 4229, 4231
Leahu, Nicolae 4550
Leşan, Nicolae 4363
Lindgren, Astrid 4502
Lipeţ, Margareta 4066
Lîsîi, D. 4290
Lojkina, Kira 4192, 4475
Luca, Iulia 4342
Luca, Nicolae 4454
Lungu, Daniela 4166
Lungu, Diana 4494
Lungu, Eugen 4499
Lungu, Ludmila 4206
Lungu, Vera 4408
Lupaşco, Iuliana 4245, 4335, 4337
Lupaşcu-Volentir, Felicia 4384
M
Magola, Alexandru 4189
Maimescu, Sava 4116
Malai, Valeriu 4126
Malanciuc, Irina 4123
Manea, Diana 4297
Maniuc, M. 4305, 4318
Manoil, Olesea 4492
Marandiuc, Svetlana 4312
Marga, Semion 4396
Marghescu, Georgeta 4176
Margine, Ludmila 4336
Marin, Ion 4393, 4417
Martiniuc, Constantin 4309
Marţiniuc, V. 4248
Marusin, Drago; 4389
Maslova, T. 4497
Matcin, Gheorghe 4532
Matcovschi Serghei 4302
Matcovschi, Dumitru 4533
Matcovschi, S. 4302
Matcovschi, Sergiu 4320, 4365
Mateevici, Alexe 4542
Matricală, Angela 4095
Maxian, V. 4405

Maximenco, Elena 4211
Mazur-Nicorici, Lucia 4296
Mărăcineanu-Călin, Maricica 4534
Măşcăuţeanu, Mariana 4043
Mecineanu, A. 4277
Mehedinţi, Simion 4054
Melinte, Maxim 4473
Melnic, Stanislav 4393
Melville, Herman 4499
Mereuţă, A. 4463
Mereuţă, Ion 4276
Midrigan, Ion 4363
Midrigan, Vasile 4209
Midrigan, Virginia 4098, 4117
Mihailova, Silvia 4222
Mihalache, Iurie 4122
Mihăilă, I. 4293
Mihu, C.M. 4432
Mihu, D. 4432
Mihu, I. 4249
Mija, Violeta 4150
Mişin, Igor 4360
Mocanu, Angela 4151
Mocanu, Victor 4044
Mogoreanu, Elena 4375
Moiceanu, Ion 4565
Morari, Lilia 4171
Moraru, Constantin 4440
Moscalciuc, Irina 4118
Moscovciuc, Ana 4311
Moşin Veaceslav 4430
Motruc, Natalia 4171
Mucuţă, Sergiu 4182
Munteanu, Alexandru 4129
Munteanu, Ion 4030
Munteanu, Leonid 4276
Munteanu, Oxana 4314
Munteanu, Ruslan 4119
Mutu-Strulea, Maria 4120

4058. Juc, Victor. Elaborarea conceptelor de ordine mondială şi sistem internaţional / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 69-78.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 77-78 (36 tit.).

N

4064. Managementul resurselor umane în sistemul de cercetare-dezvoltare /
Anatol Rotaru, Constantin Eţco, Elena Tudor, ... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 252-257 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

Nagacevschi, Viorica 4130
Nagacevschi, Vitalie 4130
Nalivaico, Nicolae 4261, 4310-11, 4396
Nalivaico, Oxana 4311
Nautre, Benoît 4230
Nechit, Irina 4535
Nederiţa, Alexandru 4451
144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4059. Блажко, Владимир. Международное сотрудничество в еврорегионе
"Верхний Прут" : проблемы, перспективы / Владимир Блажко // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 107-112. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

4060. Roşa, Andrian. Impactul planului de acţiuni Republica Moldova – UE pentru integrarea europeană a ţării / Andrian Roşa // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P.
81-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

4061. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Pentru un bărbat lupta este esenţa vieţii" : [ interviu
cu parlamentarul mold., vicepreş. al Com. pentru securitate, ordine publică şi apărare] /
interlocutor : Angela Braşoveanu; fot. : Dumitru Doru // Punkt. – 2007. – Nr 4. – P. 8-18 : fot.
329 Partide şi mişcări politice

(Vezi Nr 4198)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

4062. Petrescu, Silvia-Melania. Analiza şi evaluarea riscului în afaceri / SilviaMelania Petrescu // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei
concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 199-206 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 4039, 4079, 4081)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

4063. Amariei, Valentin. Orientarea profesională şi angajarea în câmpul muncii
a studenţilor – componente a calităţii învăţământului profesional tehnic / Valentin Amariei //
Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int.,
Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 18-22 : fig.

4065. Plugaru, Lilia. Rolul educaţiei şi formării profesionale în dezvoltarea capitalului uman / Lilia Plugaru, Olga Danii // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. –
2007. – Nr 2. – P. 146-152. – Bibliogr. : 10 tit.
81

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4066. Postică, Maia. Impactul migraţiei asupra pieţei forţei de muncă / Maia
Postică, Margareta Lipeţ // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 302-306 : tab. – Rez. în
lb. engl.
4067. Prisăcaru, Veronica. Resursele umane ale spaţiului rural / Veronica
Prisăcaru // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 285-288 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.
4068. Аникин, Владимир. Институт социального партнерства: проблемы и
перспективы развития : [в контексте глобализации труда] / Владимир Аникин // Rev. de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 58 (8 tit.).
4069. Губер, Юрий. Проблема трудоустройства и направленность подготовки выпускников технических вузов / Юрий Губер, Федор Алказ // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27
oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 23-25 : des.
4070. Онофрей, Александр. Совершенствование механизма управления
трудовой миграцией / Александр Онофрей // Modalităţi de eficientizare a managementului
în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 322323. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

4071. Nicula, Nicolas. Covoarele de la Ungheni, un nou brand moldovenesc :
[interviu cu N. Nicula, dir. gen. al Holdingului "Acvila-Grup" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2007. – Nr 11. – P. 48-55 : fot.
4072. Республика Молдова. Парламент. Закон об акционерных обществах
: [Nr 1134 – XIII от 2 апр.1997 г. с доп. от 13.07.2007 г. : Monitorul Oficial al Rep. Moldova.
– 2007. – Nr 141/145] // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P. 66-110.
4073. Стратулат, Наталья. Проблемы экономической интеграции предприятий после их юридического объединения / Наталья Стратулат, Александр Поломошных // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale :
Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 110-115 : des. – Bibliogr. : 7 tit.
336 Finanţe

4074. Griciuc, Petru. Modul de corectare a greşelilor comise în dările de seamă
privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată / Petru Griciuc, Sergiu Cârlig // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P. 22-28 : tab.
82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Galearschii, Vasile 4216
Gamurari, Vitalie 4103
Ganea, Mihai 4403
Ganea, Mihail 4404
Gangan, Zinaida 4148
Gavrilaşenco, Igor 4307
Gâscă, Lilia 4144
Ghelimici, Tatiana 4337
Gheorghiţa, Şt. 4412
Gheorghiţă, Ana 4165
Gherman, Vladimir 4224
Gheţoi, Petre 4536
Ghidirim, Gheorghe 4333, 4360
Gîju, Dan 4511
Gladun, Nicolae 4386
Glavan, Adela 4225, 4226
Global, Nina 4223
Godoroja, Pavel 4355
Golovin, Boris 4227, 4235, 4261
Golubciuc, S. 4291, 4385, 4391
Golubciuc, V. 4291, 4385, 4391
Golubev, Svetlana 4149
Goma, Ludmila 4223
Gonţa, M. 4463
Gorea, Dorin 4334
Gorelco, Tatiana 4246
Gorobievschi, Svetlana 4093
Gramma, Rodica 4285
Graur, I. 4343
Grec, A. 4246
Grejdeanu, Tudor 4342
Grejdianu, Tudor 4281
Griciuc, Petru 4074
Grigore, Grigore 4512
Grigoriev, Vladimir 4338
Griţco, Adriana 4425
Groppa, Liliana 4298, 4348, 4383, 4388-89,
4391, 4394, 4434
Groppa, St. 4409
Groppa, Stanislav 4404
Grossu, Iulian 4184
Grosu, Victoria 4292
Grumeza, D. 4291
Gudumac, Eva 4275
Gura, Vladimir 4399
Gurgurova, Tatiana 4173
Guţalov, Lilia 4174
Guţu, E. 4293

Guţu, Elena 4175
Guzun, E. 4416
Guzun, Nicolae 4295
H
Harea, Dumitru 4373
Harghel, Tatiana 4219
Hâncu, Oleg 4230
Heliade-Rădulescu, Ion 4526
I
Iachim, D.4429
Iachim, Diana 4241
Iachim, L. 4429
Iacob, Gabriela 4230
Iancu-Vale, Ion 4513
Iancu, Cristina Diana 4273
Iarovoi, Petru 4228, 4426
Ichim, Andrei 4297
Ilco, Alexandru 4339
Ionaş, Alexandra 4353
Iorga, Nicolae 4564
Isac, Oxana 4115
Isaicu, A. 4294
Ishiguro, Kazuo 4551
Istrate, V. 4340-41
Istrati, Nina 4392
Istrati, V. 4264
Istrati, Valeriu 4297
Ivanov, Gheorghe 4091
Ivasîşen, Natalia 4549
Iziumov, Nina 4214-15
Izvoreanu, A. 4288, 4298
J
Jalencu, Marian M. 4029
Jeltov, Ina 4489
Jero, Serghei 4557
Josan, Doina 4247, 4298
Josanu, Yuri 4057
Jovmir, Vasile 4427
Juc, Victor 4058
Juncu, Mariana 4231
K
Karsakova, Alexandra 4191
Kleemans, N.A. 4202
143

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Coresi, Ion 4449
Corlăteanu, Alexandru 4308
Cornogolub, Lidia 4408
Corotaş, Valeriu 4387
Costachi, Gheorghe 4131
Costandachi, Gheorghe 4050
Costin, N. 4432
Coşciug, Virginia 4102
Coşulinschi, Iuvenalii 4427
Cotelea, Elena 4348, 4434
Cotelea, Svetlana 4208, 4387
Cotruş, Aron 4509
Cotruţă, Ion 4147
Coţofană, Nicolae 4475
Covalciuc, Ala 4419
Cozub, Sandu 4489
Creangă, Elena 4257, 4331-32, 4364
Cristalov, Gh. 4293
Cristea, Tudor 4525
Crivoi, Aurelia 4274
Croitor, Gheorghe 4420
Croitoru, M.D. 4200
Cruşca, S. 4267
Cuciureanu, Gheorghe 4025
Cuharschi, Mihail 4446
Culesin, Tatiana 4246
Curteanu, A. 4277
Curtescu, Margareta 4496
Cuvşinov, Ion 4097

Donos, Veaceslav 4416
Doru, Dumitru 4061, 4480
Dreglea, Victoria 4375
Druţă, Ion 4532
Duca, Gh. 4463
Duca-Gribincea, Aurelia 4081
Dudnic, Petru 4530
Dumbrava, Vlada 4335
Dumbrava, Vlada-Tatiana 4245, 4253, 4343,
4346, 4358-59, 4361
Dumbrăveanu, Victor 4488, 4531
Dumitrescu, Iulius-Cezar 4107
Dutca, Lucia 4384, 4389-90
Dyck, D. Van. 4200
E
Egorov, V. 4409
Enicov, Igor 4075
Erofeev, Venedikt 4547
Esterhazy, Peter 4549
Eşanu, Andrei 4042
Eşanu, Valentina 4042
Eţco, Constantin 4064, 4142, 4180, 4184,
4211, 4216, 4223, 4404, 4433
Eţco, Ludmila 4428
F
Fede, Vasile 4330
Ferdohleb, Alina 4216
Filat, Vlad 4061
Filip, Iulian 4543
Florea, Serafim 4051
Florea, Vasile 4113
Fomin, V.M. 4198
Fornea, Iulian 4180
Fotescu, Emil 4172, 4493
Fowles, John 4496
Freneau, André 4510
Friptuleac, Grigore 4207
Frumusachi, M. 4385
Frunză, Nicolae 4232
Furdui, Sergiu 4114

D
Damaşcan, Gheorghe 4144
Danii, Olga 4065
Danilişin, Anatol 4479
Danilov, L. 4305
Danilov, Tatiana 4305
Darciuc, Larisa 4372
Darii, A. 4205
Dânga, Veaceslav 4263
Deseatnicove, Elena 4388
Deseatnicov, Olga 4171, 4466
Diaconu, Tudor 4270
Dmitrienco, Valeria 4412
Dmitriev, S. 4468
Dobreanschi, V. 4412
Dodu, Gheorghe 4222
Dolghi, Cristina 4143
Donica, Elena 4355

G
Gaidău, R. 4336
Gaina, Boris 4443
Galaicu-Păun, Emilian 4505, 4551
Galben, Andrei 4181
142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4075. Enicov, Igor. Principii de modelare a riscului băncii comerciale / Igor
Enicov // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale :
Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 237-241. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4076. Patraş, Mihai. Direcţii prioritare de eficientizare a politicilor monetarvalutare şi bancare ale Republicii Moldova : (Perioada 2007-2013) / Mihai Patraş // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int.,
5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 158-165 : tab. – Bibliogr. : 41 tit.
4077. Stavinschi, Tatiana. Privind administrarea facilităţilor fiscale prevăzute de art.
492 din Codul fiscal / Tatiana Stavinschi // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P. 28-29.
4078. Ţurcanu, Victor. Un om ca o stâncă : [interviu cu V. Ţurcanu, preş. BC
"Victoriabank"] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2007. – Nr 11. – P. 28-34 : fot.
4079. Ulian, Galina. Armonizarea politicii fiscale în perspectiva stabilizării macroeconomice / Galina Ulian, Răduţu Asavetei // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 149157 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
4080. Vitiuc, Ana. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.)
– etapele tranziţiei / Ana Vitiuc, Nicoleta Rusu // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P.
36-41 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 4239, 4453)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri

4081. Duca-Gribincea, Aurelia. Particularităţile managementului schimbărilor în
sectorul real al economiei / Aurelia Duca-Gribincea // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. –
P. 81-88 : tab.
4082. Patraşcu, Dumitru. Problema educaţiei economice în contextul liberalizării
economiei / Dumitru Patraşcu // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 56-59. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4083. Scutaru, Alexandru. Influenţa situaţiei economice asupra dezvoltării businessului / Alexandru Scutaru // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile
economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 75-80. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

83

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4084. Гамов, Игорь. Некоторые проблемы информатизации современного
молдавского общества / Игори Гамов // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 60-64.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4051, 4069)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

4085. Certan, Simion. Consideraţii cu privire la integrarea sectorului agroalimentar din Republica Moldova în comunitatea europeană / Simion Certan, Ion Certan // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int.,
5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 391-398 : tab. – Rez. în lb. engl.
4086. Nesterenco, Constantin. Agricultural policies in Central and Eastern European countries / Constantin Nesterenco, Anatolie Spivacenco // Administrarea Publică. –
2007. – Nr 3. – P. 42-47 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 4 tit.
4087. Stratan, Alexandru. Agricultura Republicii Moldova la începutul mileniului
trei : perspective pentru integrarea europeană / Alexandru Stratan // Modalităţi de eficient izare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. –
Ch., 2007. – P. 399-402 : tab. – Rez. în lb. engl.
4088. Крапивка, И.В. Программа оживления экономики Республики Молдова / И.В. Крапивка, И.М. Лешан // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 30-36 : tab. –
Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4442, 4556)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 4049)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

4089. Balan, Aliona. Vectori de bază în dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii
vamale în Republica Moldova / Aliona Balan // Modalităţi de eficientizare a managementului
în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 71-74. –
Rez. în lb. engl.
4090. Baltag, Ion. Aderarea la Uniunea Europeană – obiectiv strategic, prioritar
al Republicii Moldova / Ion Baltag, Sergiu Bodean // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. –
P. 436-440 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
4091. Ivanov, Gheorghe. Gheorghe Ivanov : " Vinurile moldoveneşti revin în Rusia într-o calitate nouă..." : [interviu cu preş. Uniunii participanţilor la piaţa băuturilor alcoolice
84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Brînză, Sergiu 4110
Buburuz, Petru 4472
Budeancă, Cosmin 4055
Budişteanu, Alexandru 4471
Buga, Mihai 4144
Buga, Mircea 4142, 4217, 4235
Bularga, Angela 4290
Bulat, Ionela 4243
Bulgac, Valeriu 4560
Burac, Andrei 4498
Busch, Wilhelm 4500
Butmalai, Rita 4111
Butnaru, Leo 4529
Butorov, I. 4266-67, 4344, 4351
Butorov, I.V. 4250, 4321, 4323
Butorov, S. I. 4250, 4321, 4323
Butorov, Serghei 4304
Buzilă, Varvara 4469
Buzu, D. 4418
Buzu, Nicolae 4116

Cerneţchi, Svetlana 4125
Certan, Ion 4085
Certan, Simion 4028, 4085, 4095, 4139
Cheianu, Carolina 4522
Chelaru, Oleg 4122
Chelban, Viorica 4309
Cheptănaru, Ludmila 4242
Chetruş, Ulian 4106
Chiaburu, Lealea 4347, 4388
Chihai, Jana 4164
Chioroglo, Elvira 4284, 4319
Chiriţa, Olga 4450
Chiroşca, Dorian 4124
Chirtoacă, Dorin 4132
Chişlaru, Svetlana 4257, 4331, 4336
Cibotaru, A. 4340
Cibotaru, Anatol 4314
Cibotaru, Arhip 4540
Cimpoi, Mihai 4504
Ciobanu, Constantin Gh. 4472
Ciobanu, Gheorghe 4289, 4415
Ciobanu, Igor 4112
Ciobanu, M. 4331
Ciobanu, Mihai 4219
Ciobanu, Mircea V. 4506
Ciobanu, Nelli 4482
Ciobanu, Tudor 4441
Ciobanu-Gribincea, Argentina 4045
Ciocanu, Ion 4541
Ciocanu, M. 4220
Ciocanu, Maria 4190
Ciocanu, Mihai 4142, 4221
Cireş, Lucia 4523
Ciubotaru, Adrian 4547
Coandă, Gheorghe 4524
Cobâleanschi, Oleg 4400-02
Cobâleanu, Zina 4213
Cobzac, Iosif 4047
Cojocaru, Maria 4343
Colesnic, Iurie 4037, 4542
Colîbneac, Alexei 4552
Conarev, Mihail 4333
Condrachi, Ludmila 4262
Condrea, Eugeniu 4371
Condrea, Silviu 4315, 4371
Conovali, Cezara 4313
Constantin, Ion 4564
Corcimaru, I. 4370

C
Caciuc, Anatol 4481
Calamanciuc, Gheorghe 4521
Calenici, Eugenia 4287
Calenici, O. 4286
Calenici, Oleg 4295
Calinschi, Tatiana 4353
Camîş, Elena 4411
Capcelea, Valeriu 4046
Caproş, Natalia 4204, 4247
Caproş, Nicolae 4396
Carauş, A. 4286
Cardaniuc, Ludmila 4288
Carpov, Sofronie 4443
Castraveţ, Lucia 4094
Cazacu, Andrei 4203
Călcâi, Gheorghe 4188
Cârlig, Sergiu 4074
Cârnaţ, Teodor 4105
Ceaichişciuc, V. 4247
Cebotari, Svetlana 4218, 4243-44
Cepoi, Vasile 4257
Cepoi-Bulgac, Daniela 4259
Cepoida, Elena 4424
Cepoida, P. 4294, 4378, 4379
Cepoida, Petru 4380
Cereteu, Igor 4189
141

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 11-2007

din Rusia] / interlocutor : Ion Bătrînu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. –
P. 26-27.

Balaeţ, Tania Liliana 4273
Balan, Aliona 4089
Balica, Ion 4301, 4303
Baltag, Ion 4090
Baltag, Natalia 4348, 4434
Barba, Doina 4374
Barbacar, N. 4364
Barbu, Ion 4476
Bassam, Alhabeebi 4423
Batâraliev, T. 4286
Batîr, Dumitru 4201
Bădescu, Ilie 4045
Bălteanu, Ion 4477
Bătrînu, Ion 4091
Bâtcă, Veronica 4471
Bâzgu, Eugen 4439
Bejan, Valerian 4459
Bejenari, A. 4267
Beldeanu, Ion 4508
Beleuţă, Tatiana 4242
Belîi, Liviu 4041
Belova, Olga 4187, 4486
Benesco, Irina 4298
Beril, S.I. 4197
Berliba, Elina 4245, 4335
Bernic, Vladimir 4207
Bezu, Gh. 4332
Bianu, Corin 4495
Bieşu, Maria 4486-87
Blaga, Lucian 4522
Blaja-Lisnic, Natalia 4302
Blanovschi, Axentie 4528
Bodean, Sergiu 4090
Bodrug, N. I. 4250, 4321, 4323
Bodrug, N. 4264, 4266, 4344, 4351
Boguşevschi, Iuliana 4195
Bontea, Oleg 4101
Borges, Jorge Luis 4506
Borisova, Irina 4146
Botnarenco, Andrei 4446
Botnaru, Victor 4303, 4308, 4314-15
Bounegru, Tudor 4460
Braşoveanu, Angela 4061, 4132, 4476, 4489
Bregvadze, Nani 4548
Briceag, Silvia 4040
Brihuneţ, Emanuil 4553
Brînză, Liuba 4109

A
Ababii, I. 4318
Ababii, Ion 4235, 4261
Adajuc, Victoria 4461
Afanas, Aliona 4162
Agachi, Svetlana 4383, 4384, 4394
Alexa, Zinaida 4329
Amariei, Valentin 4063
Amărîtu, Cornelia 4457
Anatolie, G. 4253
Andersen, Hans Cristian 4501
Andrieş, Lucia 4225, 4274, 4361, 4375, 4409
Andrieş-Tabac, Silviu 4558
Andriţchi, Viorica 4163
Andriuţă, C. 4350
Andronati, V. 4241
Anestiade, Vasile V. 4330
Anestiadi, Zinaida 4248, 4320, 4330
Angelescu, M. 4500
Antoci, Alexandru 4446
Antohi, Maria 4461
Antonova, Natalia 4264, 4266, 4344, 4351
Apetri, Luminiţa 4049
Apruda, Panfil 4441
Aramă, Marina 4246
Arapu, Natalia 4428
Arion, Marian 4399
Arpentin, Gheorghe 4457
Arteni, I. 4332
Asavetei, Răduţu 4079
B
Babansky, Valeriu 4479
Babin, Alexandru 4317
Babiuc, C. 4294, 4377, 4378, 4379
Babiuc, Constantin 4242
Babuci, V. 4275
Baciu, Gheorghe 4097, 4206
Baciu, Sergiu 4179
Baciu, Ştefan 4507
Baev, Oleg 4458
Bahnarel, Ion 4211, 4234, 4280
Bajura, Tudor 4442
Balaeţ, Constantin 4273
140

4092. Сырбу, Эдуард. Таможенное представительство в Республике Молдова / Эдуард Сырбу // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P. 58-63 : fot.
339.7 Finanţe internaţionale

4093. Gorobievschi, Svetlana. Impactul procesului investiţional al economiei
României / Svetlana Gorobievschi // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 63-70 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

4094. Castraveţ, Lucia. Priorităţile Republicii Moldova în dezvoltarea relaţiilor
economice cu România / Lucia Castraveţ // Modalităţi de eficientizare a managementului în
condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 98-101. –
Bibliogr. : 15 tit.
4095. Certan, Simion. European Integration : theoretical issues / Simion Certan,
Angela Matricală // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 383-386.
4096. Vinocurova, Marina. The process of establishing international business
relations and increasing role of Small Business Association of Moldova (SBA) in this process
/ Marina Vinocurova // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei
concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 370-374 : des., tab. – Bibliogr.
: 6 tit.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

4097. Baciu, Gheorghe. Managementul actual al serviciului medico-legal din
Republica Moldova / Gheorghe Baciu, Ion Cuvşinov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 147-149. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4098. Midrigan, Virginia. Legalitatea activităţii profesionale medicale / Virginia
Midrigan // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 277282. – Bibliogr. : 18 tit.
4099. Ţuţuianu, Ion. Regimul juridic al Principatelor Române după domniile fanariote / Ion Ţuţuianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 72-75. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 75 (8 tit.).
85

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4100. Урсул, Аркадий. Право третьего тысячелетия : методолог. аспекты /
Аркадий Урсул // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 5-13. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

4562. Ploşniţă, Elena. Eternizarea şi muzeificarea faptelor eroilor primului război
mondial în Basarabia (1914-1940) / Elena Ploşniţă // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 315-322. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p.
321 (22 tit.)

341 Drept internaţional

4101. Bontea, Oleg. Privire teoretico-practică asupra anchetei şi concilierii internaţionale / Oleg Bontea // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 52-54. – Rez. în lb. engl.
4102. Coşciug, Virginia. Problema egalităţii suverane a statelor-membre şi candidate la Uniunea Europeană / Virginia Coşciug // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. –
P. 87-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
4103. Gamurari, Vitalie. Compatibilitatea prevederilor statutului Curţii Penale Internaţionale cu normele Constituţiei Republicii Moldova / Vitalie Gamurari // Rev. Naţ. de
Drept. – 2007. – Nr 11. – P.25-33. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 33 (28 tit.).
4104. Reşetnicov, Artur. Răspunderea pentru falsificarea documentelor în legislaţiile penale ale unor state din Estul Europei / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. –
2007. – Nr 11. – P. 34 -38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (9 tit.).
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

4563. Xenofontov, Ion. Colectivizarea agriculturii (1947-1950) în memoria colectivă a localităţilor Echimăuţi şi Cinişeuţi, judeţul Orhei, r-nul Rezina. Studiu de istorie orală /
Ion Xenofontov // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. –
Nr 5. – P. 215-229. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note. p. 227-229 (64 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4189, 4194, 4473)
94(498) Istoria României

4564. Constantin, Ion. Conceptul balcanic în viziunea lui Nicolae Iorga / Ion
Constantin // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 26-30. – Bibliogr. în note, p. 30 (23 tit.).
4565. Lascu, Stoica. Despre savantul de reputaţie mondială Nicolae Iorga: [dialog
cu S. Lascu, dr. în ist.] / consemnare : Ion Moiceanu // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 20-25.
4566. Zarija, Diana. Unele consideraţii privind vânătorile domneşti în Ţările Române / Diana Zarija // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2006. – Nr 5. – P. 201-206. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 205-206 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4056, 4099, 4560)

4105. Cârnaţ, Teodor. Egalitatea în drepturi – condiţie primordială a statului de
drept în garantarea non-discriminării / Teodor Cârnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11.
– P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 22 (7 tit.).
4106. Chetruş, Ulian. Rolul aplicării constrângerii juridice în asigurarea ordinii
de drept şi a legislaţiei în vigoare / Ulian Chetruş // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P.
69–71. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 71 (11 tit.).
4107. Dumitrescu, Iulius-Cezar. Dreptul la libertatea individuală şi siguranţa
persoanei. Raportul dintre tratatele internaţionale şi dreptul intern în materia drepturilor omului / Iulius-Cezar Dumitrescu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 76-78. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 78 (7 tit.).
4108. Postolachi-Iarovoi, Elena. Renaşterea şi dezvoltarea durabilă a statului
din Republica Moldova: necesităţi şi repere etnografice / Elena Postolachi-Iarovoi // Rev. de
Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. – 2006. – Nr 5. – P. 105-120. – Rez. în lb. rom.
– Bibliogr. în note, p. 119-120 (16 tit. în lb. rom., rusă).
(Vezi de asemenea Nr 4114, 4136)

86

139

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4556. Sineavscaia, Natalia. Prin Ivancea: pe urmele boierului Balioz / Natalia
Sineavscaia; fot. : Serghei Juravskii // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 8-15 : fot. –
Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4193)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii

4557. Şceenkov, Alexei. Cu barca pe Nistru la vale : [jurnalul călătorului] / Alexei
Şceencov; fot. : Serghei Jero // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 64-71 : fot. – Text şi
în lb. engl., rusă.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite

(Vezi Nr 4201)
929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii

4558. Andrieş-Tabac, Silviu. Un proiect heraldic pentru satul Talmaz / Silviu
Andrieş-Tabac // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. –
Nr 5. – P. 207-214 : des. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 212-214 (24 tit.).

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice

4109. Brînză, Liuba. Instituţia de reabilitare a persoanei în procesul penal al
României şi al Federaţiei Ruse / Liuba Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P.
39-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43 (7 tit.).
4110. Brînză, Sergiu. Infracţiunea de organizare a migraţiunii ilegale (art. 362
Cod penal RM) : Analiza juridico-penală / Sergiu Brînză, Vasile Stati // Rev. Naţ. de Drept. –
2007. – Nr 11. – P. 2-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 10-11 (46 tit.).
4111. Butmalai, Rita. Delimitarea eutanasiei de determinarea la sinucidere şi
suicidul propriu-zis / Rita Butmalai // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 79-81. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 81 (18 tit.).
4112. Ciobanu, Igor. Tendinţe moderne în politica penală : tendinţa neoclasică /
Igor Ciobanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 14 (13 tit.).
4113. Florea, Vasile. Infracţiunile medicale împotriva vieţii şi sănătăţii pacienţilor
/ Vasile Florea // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 239-240. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4114. Furdui, Sergiu. Cu referire la autoritatea lucrului judecat în cauza contravenţională când fapta constituie infracţiune / Sergiu Furdui // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. –
Nr 11. – P. 23–24 . – Rez. în lb. fr.

4559. Potlog, Vladimir. Marcus Ulpius Traianus – optimus princeps : (53-117) :
[împaratul Imperiului Roman (98-117)] / Vladimir Potlog // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 3541 : fot. – Bibliogr. în note, p. 41 (17 tit.).

4115. Isac, Oxana. Probaţiunea – proces asistenţial al individului infractor: aspecte teoretice / Oxana Isac // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2.
– P. 125-131. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

94(398.2) Istoria Daciei

4116. Maimescu, Sava. Cumulative smuggling and customs evasion under the
criminal legislation of the Republic of Moldova / Sava Maimescu, Nicolae Buzu // Rev. Naţ.
de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 85-88. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 88 (16 tit.).

(Vezi Nr 4158)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 4564)
94(478) Istoria Republicii Moldova

4560. Bulgac, Valeriu. Organizarea meşteşugurilor din Moldova în bresle şi frăţii în
secolele XV-XVIII / Valeriu Bulgac // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 181-200. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 197-200 (102 tit.).
4561. Petrescu, Victor. Ştefan cel Mare – ctitor de cultură şi civilizaţie românească / Victor Petrescu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 105-109.
138

4117. Midrigan, Virginia. Acordul pacientului pentru efectuarea intervenţiei medico-biologice ca circumstanţă ce anulează caracterul penal al faptei / Virginia Midrigan //
Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu
participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 268-277. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
4118. Moscalciuc, Irina. Stabilirea obiectului juridic al infracţiunilor săvârşite în
sfera consumului de produse şi servicii / Irina Moscaliuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr
11. – P. 44 - 51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 50-51 (61 tit.).
87

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4119. Munteanu, Ruslan. Tipologia violenţei / Ruslan Munteanu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 82 – 84 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 84 (13 tit.).

821.353.1 Literatură gruzină

4120. Mutu-Strulea, Maria. Concretizarea obiectului de reglementare a dreptului
penal / Maria Mutu-Strulea // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 15-16. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 16 ( 5 tit.).
4121. Stati, Vitalie. Delimitarea infracţiunilor şi contravenţiilor administrative în
cazul prejudicierii proprietăţii intelectuale / Vitalie Stati // Intellectus. – 2007. - Nr 2. – P. 3033 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
347 Drept civil
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

4122. Chelaru, Oleg. Aspecte cu privire la obiectul şi forma contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic / Oleg Chelaru, Iurie
Mihalache // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 60-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 63 (16 tit.).
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

4548. Bregvadze, Nani. Ninsoarea : [romanţă gruzină] / Nani Bregvadze; trad.
din rusă : Dumitru Tampei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 260.
821.511.141 Literatură maghiară

4549. Ivasîşen, Natalia. "Un strop de pornografie maghiară ..." : [despre romanul
cu acelaşi tit. de Peter Esterhazy] / Natalia Ivasîşen // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 27-28.
821.512.161 Literatură turcă

4550. Leahu, Nicolae. Pamuk, băsnuitorul postmodern, sau A săpa o fîntînă cu
un ac : [despre romancierul turc Orhan Pamuk, deţinătorul Premiului Nobel pentru lit. în anul
2006] / Nicolae Leahu // Semn. – 2007. – Nr 3. – P.29 -33 : fot.
821.521 Literatură japoneză

4551. Galaicu-Păun, Emilian. Ishiguro : "Să nu mă părăseşti" : [despre creaţia scriitorului japonez Kazuo Ishiguro] / Emilian Galaicu-Păun // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 26 : fot.
821.531 Literatură coreeană

4123. Malanciuc, Irina. Particularităţile statutului de copil orfan în Republica
Moldova / Irina Malanciuc // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 90-91 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4552. Băiatul cu ghiveciul fără flori : poveste populară coreeană / des. de Alexei
Colîbneac // Alunelul. – 2007. – Nr 11. – P. 4 -5.

347.7 Drept comercial

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

4124. Chiroşca, Dorian. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv la difuzarea operei / Dorian Chiroşca // Intellectus. – 2007. - Nr 2. – P. 7-14 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în notele de subsol.
4125. Cerneţchi, Svetlana. Litigiile judiciare în domeniul protecţiei mărcilor /
Svetlana Cerneţchi // Intellectus. – 2007. - Nr 2. – P. 23 - 29 : fot. – Rez. în lb. engl.
4126. Malai, Valeriu. Comercializarea invenţiilor nebrevetate şi nebrevetabile.
Know–how–ul / Valeriu Malai // Intellectus. – 2007. - Nr 2. – P. 15-18 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
4127. Obrişte, Natalia. Unele principii privind elaborarea şi promovarea mărcilor
/ Natalia Obrişte // Intellectus. – 2007. - Nr 2. – P. 19–22 : fig. – Rez. în lb. engl.
4128. Ţurcanu, Svetlana. Unele aspecte ce ţin de contabilizarea dreptului de autor : [modul de reflectare a dreptului de aut. în contabilitate] / Svetlana Ţurcanu // Modalităţi
de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6
oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 193-196. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
88

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

4553. Brihuneţ, Emanuil. Stâlpi de piatră din zona Orheiului Vechi / Emanuil
Brihuneţ // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. –
P. 62-71 : fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 70-71 (22 tit.).
4554. Мельникова, Наталья. Сарматское погребение у с. Талмаз : [р-на
Штефан-Водэ] / Наталья Мельникова // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 300-314 : des. – Rez. în lb . rom., rusă. – Bibliogr. : 127 tit.
908 Monografii ale localităţilor

4555. Sineavscaia, Natalia. O duminică de vis la Trebujeni : [raionul Orhei] /
Natalia Sineavscaia; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 95-101 :
fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

137

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4536. Roman, Mihail. Micul prinţ; Casă nouă; Puiul de plop; Iedul poznaş; Tîrziu;
Călinul; Tatăl meu e pădurar : [versuri] / Mihail Roman; des. : Petre Gheţoi // Alunelul. –
2007. – Nr 11. – P. 6-7 : des.
4537. Suceveanu, Arcadie. Între fulg şi crizanteme; Dor de-acasă; Mama; Tata;
Bunica; Bunicul; Fratele mai mare; Fratele mai mic; Sora mai mare; Sora mai mică; Ţara;
Dacă vrei să fii Columb : [versuri] / Arcadie Suceveanu // "a" MIC. – 2007. – Nr 11. – Supl.
4538. Ţurcanu, Nicolae. Către ţară : [versuri] / Nicolae Ţurcanu // Noi. – 2007. –
Nr 11. – P. 8.
4539. Voiculescu, Vasile. Ţării mele : [versuri] / Vasile Voiculescu ; des. de Violeta Zabulică // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. 9.
821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară

4540. Cibotaru, Arhip. Nisipul de aur din sertarul poetului : [Victor Teleucă] /
Arhip Cibotaru // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 255-258.
4541. Ciocanu, Ion. Aurel Scobioală : [in memoriam scriitorului (1941-2007)] /
Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 331-343. – Bibliogr. : 6 tit.
4542. Colesnic, Iurie. Testamentul lui Alexe Mateevici / Iurie Colesnic // Moldova
: ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 20-22 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4543. Filip, Iulian. Busuiocul din cărările poetului Vasile Romanciuc / Iulian Filip
// Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 34-36 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4544. Teleucă, Victor. O poezie cu două comentarii şi al treilea (posibil), dar de
ordin metafizic : [despre poezia "Nimic nu-i zero" de Ion Vatamanu] / Victor Teleucă // Viaţa
Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 203-206.
(Vezi de asemenea Nr 4037)
821.161.1 Literatură rusă

4545. Ocudjava, Bulat. Ostaşul de hârtie : [versuri] / Bulat Ocudjava; trad. din
rusă : Dumitru Tampei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 261.
4546. Tu străluceşte, steaua mea : [romanţă rusă] / trad. : Dumitru Tampei // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 259.
821.161.1 Literatură rusă

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4027, 4121)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

4129. Munteanu, Alexandru. Sarcinile recursului împotriva deciziilor instanţei de
apel / Alexandru Munteanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 64-68. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (22 tit.).
4130. Nagacevschi, Vitalie. Confidenţe : cu Vitalie [avocat] şi cu Viorica
Nagacevschi [notar] / Vitalie Nagacevschi, Viorica Nagacevschi // VIP magazin. – 2007. – Nr
11. – P. 64-71 : fot.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.4 Drept funciar. Drept agrar

4131. Costachi, Gheorghe. Cu privire la definirea dreptului de proprietate asupra pământului în dreptul comparat / Gheorghe Costachi // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr
11. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (5 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

4132. Chirtoacă, Dorin. Trei zile până la şi după marea victorie : [ interviu cu D.
Chirtoacă, primarul gen. al mun. Chişinău ] / interlocutor: Angela Braşoveanu; fot. : Roman
Rîbaliov // Punkt. – 2007. – Nr 5/6. – P. 16–26 : fot.
4133. Nemerenco, Valeriu. Evoluţia administraţiei publice în municipiul Chişinău
/ Valeriu Nemerenco // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 11. – P. 55–59 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 59 (12 tit.).
4134. Popovici, Corneliu. Consideraţii privind principiile de funcţionare a mecanismului de coordonare a serviciilor de instruire a personalului din autorităţile administraţiei
publice din Republica Moldova / Corneliu Popovici // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3.
– P. 49-55 – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
4135. Roman, Alexandru. Promovarea politicii de stat în domeniul serviciului
public din Republica Moldova / Alexandru Roman // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. –
P. 10-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
4136. Sîmboteanu, Aurel. Capacitatea administrativă în contextul descentralizării şi autonomiei locale / Aurel Sîmboteanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice.
– 2007. – Nr 2. – P. 59-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 67-68 (20 tit.).

4547. Ciubotaru, Adrian. Fizica şi metafizica beţiei : [pe marginea poemului "Moscova-Petuşki" de Venedikt Erofeev] / Adrian Ciubotaru // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 23 -26.
136

89

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4137. Sturza, Alexei. Learning organization – a new perspective of efficient public management in the Republic of Moldova / Alexei Sturza // Administrarea Publică. – 2007.
– Nr 3. – P. 76-80. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.

4524. Coandă, Gheorghe. Eminescu, geoistoricianul şi geopoliticianul avant-lalettre / Gheorghe Coandă // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 65-69 : fot.

4138. Vieriu, Dumitru. Interdisciplinaritatea ştiinţei administraţiei şi a cercetării
ştiinţifice a administraţiei publice / Dumitru Vieriu // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. –
P. 25-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4109)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

(Vezi Nr 4061)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

4525. Cristea, Tudor. M. Kogălniceanu – prozator / Tudor Cristea // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 144-152.
4526. Petrescu, Victor. Eliad zidea din visuri şi din basme seculare ...: [despre
creaţia scriitorului rom. Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872)] / Victor Petrescu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 99-105 : fot.
4527. Rujan, Viorica Ştefania. Elena Văcărescu, un mesager al României în
Franţa şi în lume : [scriitoare rom. de lb. fr. (1864-1947)] / Viorica Ştefania Rujan // Viaţa
Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 118-122.
(Vezi de asemenea Nr 4449)

4139. Certan, Simion. Consideraţii cu privire la strategia dezvoltării sistemului de
asigurări sociale / Simion Certan, Iulian Denis Purdescu // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 387-390. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4528. Blanovschi, Axentie. La vatra dorului : [povestire] / Axentie Blanovschi //
Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 168-198 : fot.

4140. Olaru, Angelina. Sufletul Azilului : [republican pentru invalizi şi bătrâni din
Chişinău – Lidia Suleacov] / Angelina Olaru // Moldoveanca. – 2007. – Nr 1. – P. 19 : fot.

4529. Butnaru, Leo. Furnicile; Ruleta românească : [povestiri] / Leo Butnaru //
Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 36-37.

4141. Spinei, Larisa. Caracteristica invalidităţii populaţiei din Republica Moldova
/ Larisa Spinei // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 109-111 : tab., fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4237, 4403)

4530. Dudnic, Petru. Iertaţi-mă, alte pământuri : [versuri] / Petru Dudnic ; des. de
Violeta Zabulică // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. 9.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

(Vezi Nr 4118)
368 Asigurări

4142. Buga, Mircea. Preocupările importante în elaborarea politicilor în cadrul
asigurărilor sociale de sănătate în ţările din Europa de Vest / Mircea Buga, Constantin Eţco,
Mihai Ciocanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 35-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
4143. Dolghi, Cristina. Asigurarea – element inevitabil al economiei de piaţă în
gestiunea riscurilor în afaceri / Cristina Dolghi // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 242248 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4144. Unele totaluri ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova / Gheorghe Russu, Mihai Buga, Lilia Gâscă, Gheorghe Damaşcan
90

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

4531. Dumbrăveanu, Victor. Subiect pentru o nuvelă; Coarnele de tren; Dorul de
aventură : [nuvele] / Victor Dumbrăveanu // Viaţa Basarabiei.– 2007. – Nr 2/3. – P. 230-248.
4532. Matcin, Gheorghe. Vâltoarea : [roman] / Gheorghe Matcin; pref. : Ion
Druţă // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 305-330. – Va urma.
4533. Matcovschi, Dumitru. Preafrumoasa moarte : [dramă neoclasică] / Dumitru Matcovschi // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 10-49.
4534. Mărăcineanu-Călin, Maricica. De-ar vorbi îngerii; Coroana în făclie; Stea;
Seminar creator : [versuri] / Maricica Mărăcineanu-Călin // Moldoveanca. – 2007. – Nr 1. –
P. 28 : fot.
4535. Nechit, Irina. Burg; Nici un plan; Zugrăvite cu sânge; Se repetă cutremurul; A intrat o fiară; Amigdale; Privire de criminal; Păpuşa se chinuieşte să meargă; Poem
turbat : [poeme] / Irina Nechit // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 34-35 : fot.

135

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4514. Sorescu, Marin. Dumneata; La lilieci; Ale ieşirii sufletului. Sărindarul ţărânii
: [versuri] / Marin Sorescu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie: ser. nouă.
– 2006. – Nr 5. – P. 20-27.
4515. Stan, Mihai. Ieşirea din Paradis : [roman : fragm.] / Mihai Stan // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 88-98 : fot.
4516. Stănescu, Emil. Insesizabil; Prigoniţi; Desculţi; Ne; Şi; O; Linişte; Umbra;
Pe; Deschid; Stăpânită; Într-o; Pământ; Păstrează-ţi; Apă; Descopăr : [versuri] / Emil
Stănescu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. - P. 123-142.
4517. Stănescu, Nichita. Panta Rhei : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi. – 2007.
– Nr 11. – P. 8.
4518. Tudor, Ştefan. Prieteşugul cîinesc : [scenetă după o fabulă cu acelaşi tit. de
Constantin Stamati] / Ştefan Tudor; des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2007. – Nr 11. – P. 8-10.
4519. Turiac, Florea. Trupul va bea lumină; Când colindăm lumina; Cum înfloreşte nimbul; Lăsând-mă risipei ...; Când ochiului, nevârsta ...; Lumini pe roua lumii; Echilibrul iubirii; Câmp de poeme; Doar atât; Minţind frumos; Natura în echilibru; S-alung sălbăticia; Seară fecundă; Lumina, Doamne...; Blestem aproape metafizic : [versuri] / Florea Turiac
// Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 154-160.
4520. Voicu, Constantin. Desfacerea de întuneric : [versuri] / Constantin Voicu //
Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 162-167.
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord

4521. Calamanciuc, Gheorghe. În toamnă, cu târziul : [versuri] / Gheorghe
Calamanciuc // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 207-214. – Cuprins : Toamna mea,
iubito; Târziul distihurilor; Moartea-ntinerind; Căţărat pe-o stea; Încă o toamnă; Bogăţii sărace; Cine-ţi înfloreşte visul?; Tristeţea; Surâsul târziului; Să-ţi trimit lacrima; Paşi pierduţi; E
târziu; Ca scândura scenei; O senzaţie, o presimţire; Gelozie.
821.135.1.09 Critică şi istorie literară

4522. Cheianu, Carolina. Criterii de clasificare şi ierarhizare a valorilor la Tudor
Vianu şi Lucian Blaga : studiu comparativ / Carolina Cheianu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi
Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 139-145. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 145 (9 tit.).
4523. Cireş, Lucia. Poezia etnografiei. Rituri funerare în ciclul "La lilieci" de Marin Sorescu / Lucia Cireş // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
2006. – Nr 5. – P. 5-28. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 27-28 (22 tit.).
134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 43-46 : tab.
– Rez. în lb. engl.
4145. Шпак, Галина. Новое в порядке вычета расходов по страхованию
экономических агентов / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr
11. – P. 17-22 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 4220, 4232, 4357)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

4146. Borisova, Irina. Strategii şi tehnologii didactice în pregătirea calitativă a
specialiştilor / Irina Borisova // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei
muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 80-82 : tab.
4147. Cotruţă, Ion. Managementul proceselor de schimbare şi inovaţie în sistemul de învăţământ prin implementarea reformelor şcolare / Ion Cotruţă // Calitatea învăţ ământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 2627 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 41-51 : fig. – Bibliogr. : 9 tit.
4148. Gangan, Zinaida. Inteligenţa emoţională – pilon pentru un învăţământ de
calitate / Zinaida Gangan // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 7779. – Bibliogr. : 5 tit.
4149. Golubev, Svetlana. Realizarea Programului prezidenţial "Salt" : [de implementare a tehnologiilor informaţionale în şc. din Moldova] / Svetlana Golubev // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 31-32.
4150. Mija, Violeta. Managementul strategic în unitatea de învăţământ / Violeta
Mija // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf.
Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 112-113.
4151. Mocanu, Angela. Probleme sociale ale educării personalităţii în cadrul
procesului de învăţământ / Angela Mocanu // Rev. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice.
– 2007. – Nr 2. – P. 122-124. – Rez. în lb. engl.
4152. Silistraru, Nicolae. Dimensiuni ale culturii în formarea profesională iniţială
: [stiluri educaţionale] / Nicolae Silistraru // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi
cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
140-143 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

91

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4153. Tverdohleb, Tatiana. Managementul democratic în şcoală. Parteneriatul:
elevi – părinţi – cadre didactice / Tatiana Tverdohleb // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 5-19 : tab., fig.

821.131.1 Literatură italiană

4154. Зорило, Лариса. Использование тренинговых технологий в коммуникативном обучении менеджера образования / Лариса Зорило, Мария Перетятку // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int.,
Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 83-86.
4155. Кондратенко, Ольга. Критерии оценки эффективности применения
инновационных педагогических технологий / Ольга Кондратенко, Неонила Сирош //
Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int.,
Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 91-94.
4156. Пелин, Н. О формализации и использовании знаний при дистанционном обучении / Н. Пелин, С. Пелин // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 65-74 :
des., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

4157. Ponomari, Tatiana. Evaluarea formativă a competenţelor : [limba şi lit.
rom. în liceu] / Tatiana Ponomari // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. –
P. 25-30 : tab.
4158. Protase, Dumitru. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiu Roman :
[în ajutorul liceenilor] / Dumitru Protase // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 42-43.
4159. Tănase, Alexandra. Interogarea multiprocesuală : [la lecţiile de lit. rom.:
pentru profesori] / Alexandra Tănase // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2.
– P. 71-76.
4160. Беломенова, Алена. Использование NetMeeting на уроках информатики / Алена Беломенова // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 3544. : fig.
4161. Паночек, Татьяна. Применение методов личностно – ориентированной педагогики в преподавании темы "Электронные таблицы Excel" в 8-х классах /
Татьяна Паночек // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 50-55 : des.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

4162. Afanas, Aliona. Impactul strategiilor didactice în formarea profesională iniţială /
Aliona Afanas // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale
Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 66-71 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
92

4503. Ţurcanu, Lucia. Amestecarea cărţilor de citire cu cărţilor de tarot : [despre
creaţia scriitorului italian Italo Calvino (1923-1985)] / Lucia Ţurcanu // Semn. – 2007. – Nr 3.
– P. 21-22.
4504. Cimpoi, Mihai. Lampedusa : ghepardul, emblemă a agoniei : [despre creaţia scriitorului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1956)] / Mihai Cimpoi // Semn. –
2007. – Nr 3. – P. 9-11.
821.133.1 Literatură franceză

4505. Pastoureau, Michel. Părintele omului : [fragm. din "Ursul. Istoria unui rege decăzut"] / Michel Pastoureau; trad.: Emilian Galaicu-Păun // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 38-43.
(Vezi de asemenea Nr 4527)
821.134.2(82) Literatură argentiniană

4506. Ciobanu, Mircea V. Nuvelele lui Borges, poliţiste şi cinematografice :
[despre creaţia scriitorului argentinian Jorge Luis Borges (1899-1986)] / Mircea V. Ciobanu //
Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 12-18.
821.135.1 Literatură română

4507. Baciu, Ştefan. Patria : [versuri] / Ştefan Baciu // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. 8.
4508. Beldeanu, Ion. Nedumerire; Vis colorat; Şoim coborând din înalturi; Ştiu
totul; Exerciţiu cu repetiţie; Când trece mielul; Numărând corăbiile eşuate; Muntele galben;
Netezând porţile paradisului; Cum se face poezia : [versuri] / Ion Beldeanu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 5-9 : fot.
4509. Cotruş, Aron. Mărul : [versuri] / Aron Cotruş // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. 8.
4510. Freneau, André. Ţara obţinută : [versuri] / André Freneau // Noi. – 2007. –
Nr 11. – P. 8.
4511. Gîju, Dan. Arbaletierul din turnul chindiei : [versuri] / Dan Gîju // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 59-64 : fot.
4512. Grigore, Grigore. Ciclul Cărticică de identitate : [poem] / Grigore Grigore //
Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 71-78 : fot.
4513. Iancu-Vale, Ion. Versul, dragostea şi moartea; Acolada mare; Scriu şi mă
rog; Convorbire telefonică; Vânătoare de îngeri; Să nu iubeşti poetul niciodată; Căldicel;
Nesperatul sfânt; Ieşirea în oraş; Scrisoare de pe baricadă : [versuri] / Ion Iancu-Vale // Viaţa
Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 79-87 : fot.
133

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4494. Lungu, Diana. Modalităţi de stimulare a motivaţiei învăţării limbii engleze
pentru viitorul specialist / Diana Lungu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele
pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 95-100.

4163. Andriţchi, Viorica. Repere pentru asigurarea educaţiei în căminele de
elevi / studenţi / Viorica Andriţchi // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele
pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 76-79.

82 LITERATURĂ

4164. Chihai, Jana. Proiectul – metodă ne-tradiţională de evaluare : [din experienţa profesoarei de istorie de la Liceul Teoretic "Liviu Damian" din Râşcani] / Jana Chihai //
Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 49–52.

82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză

4495. Bianu, Corin. Jonathan Swift în vizită la fericita Matilda, care fabrică frigidere... : [frag. din "Agremin şi încă ceva"] / Corin Bianu // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3.
– P. 50-57.
4496. Curtescu, Margareta. Un roman conştient de sine : ["Iubita locotenentului
francez" de prozatorul engl. John Fowles] / Margareta Curtescu // Semn. – 2007. – Nr 3. –
P. 19-20.

4165. Gheorghiţă, Ana. Posibilităţi de formare a orientărilor valorice : [din experienţa dir. Liceului " Principesa Natalia Dadiani "] / Ana Gheorghiţă // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 20-24. – Bibliogr. : 6 tit.
4166. Lungu, Daniela. Comunicarea didactică şi impactul ei asupra formării viitorului specialist / Daniela Lungu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele
pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 169-171 :
diagr.

4497. Swift, Jonathan. Călătoriile lui Guliver : [fragm.] / Jonatham Swift; trad. : T.
Maslova // "a" MIC. – 2007. – Nr 11. – Supl.

4167. Perciun, Natalia. Rolul psihologului şcolar în eficientizarea învăţării elevilor
/ Natalia Perciun // Modernitate în învăţământul municipal. – 2007. – 1/2. – P. 80-84. –
Bibliogr. : 6 tit.

4498. Walker, Brenda. Gândurile pentru fiece zi; Vârsta; Să-mi scrieţi un cântec;
Timpul în secole se prefăcea; Criminalii; Incident : [versuri] / Brenda Walker; trad. : Andrei
Burac // Viaţa Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 199-202.

4168. Peteu, Nataşa. Consideraţii cu privire la programa şi manualele de Istoria
Românilor : [în ajutorul profesorilor] / Nataşa Peteu // Cugetul. – 2007. – Nr 4. – P. 53-56. –
Bibliogr. în note, p. 56 ( 6 tit.).

821.111(73) Literatură americană în limba engleză

4499. Lungu, Eugen. Moby Dick, un paradis al simbolurilor : [despre creaţia scriitorului american Herman Melville (1819-1891)] / Eugen Lungu // Semn. – 2007. – Nr 3. – P. 3-8.
821.112.2 Literatură germană

4500. Busch, Wilhelm. Max şi Moritz: [fragm. din cartea " Max şi Moritz – o poveste cu băieţi în şapte pozne"] / Wilhelm Busch; trad. : M. Angelescu // "a" MIC. – 2007. –
Nr 11. – Supl.
821.113.4 Literatură daneză

4501. Andersen, Hans Cristian. Povestea vieţii mele / Hans Cristian Andersen;
trad. : Teodora Popa-Mazilu // Noi. – 2007. – Nr 11. – P. 49-56. – Contin. Începutul : Nr 5.
821.113.6 Literatură suedeză

4502. Lindgren, Astrid. Noi, copiii din Satul Gălăgios : [fragm. din cartea cu acelaşi tit.] / Astrid Lindgren; trad. : L. Vioreanu // "a"MIC. – 2007. – Nr 11. – Supl.
132

4169. Revenco, Cornelia. Calitatea formării continue a profesorilor – imperativ al
timpului / Cornelia Revenco // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii
: Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 153-157 : fig., tab.
4170. Vasiliev, Maria. Rolul mentoratului în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice / Maria Vasiliev // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei
muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 133-136.
(Vezi de asemenea Nr 4040)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

4171. Deseatnicov, Olga. Eficientizarea performanţelor practice – etapă cheie în
învăţământul profesional tehnic / Olga Deseatnicov, Natalia Motruc, Lilia Morari // Calitatea
învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 63-65.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4172. Fotescu, Emil. Cultura tehnică – obiect educaţional general al învăţământului profesional preuniversitar formal şi informal / Emil Fotescu // Calitatea învăţământului
profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 57-60. – Bibliogr. : 6 tit.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

4173. Gurgurova, Tatiana. Accesibilitatea şi calitatea învăţământului mediu de
specialitate / Tatiana Gurgurova // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele
pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 36-40.
4174. Guţalov, Lilia. Cooperarea profesorilor de diferite specialităţi în promovarea activităţilor formale şi non-formale cu caracter tehnic în învăţământul preuniversitar / Lilia
Guţalov // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale
Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 114-117. – Bibliogr. : 5 tit.
4175. Guţu, Elena. Standardizarea învăţământului mediu de specialitate / Elena
Guţu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf.
Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 26-35 : tab.
4176. Marghescu, Georgeta. Educaţia inginerească – nevoia unei educaţii pentru lumea reală / Georgeta Marghescu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 124126. – Bibliogr. : 10 tit.
4177. Osoianu, Ala. Problematica învăţământului profesional tehnic contemporan / Ala Osoianu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii :
Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 52-56.
4178. Vasiliev, Maria. Direcţii de ameliorare a calităţii învăţământului profesional
şi tehnic : [secundar] / Maria Vasiliev // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 7-9.
(Vezi de asemenea Nr 4063, 4478)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

4179. Baciu, Sergiu. Asigurarea calităţii produsului instituţiei de învăţământ superior / Sergiu Baciu // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii :
Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 14-17 : fig., tab.
4180. Eţco, Constantin. Importanţa şi menirea socială a universităţii contemporane / Constantin Eţco, Iulian Fornea // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 250-251. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

792 Teatru. Artă scenică

4486. Belova, Olga. În ospeţie la Maria Bieşu : Concursul internaţional "Madame
Butterfly" la Chişinău / Olga Belova; fot. : Serghei Seleţki // Moldova Turistică. – 2007. – Nr
2. – P. 72-76 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4487. Bieşu, Maria. Cale bună, "Madame Butterfly" : [file din istoria Concursului
Int.] / Maria Bieşu // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 41-45 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
4488. Dumbrăveanu, Victor. Semicentenar de sublim şi armonie : [a Teatrului
Moldovenesc de Stat de Operă şi Balet] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. –
2007. – Nr 9/10. – P. 40-42 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4489. Jeltov, Ina. Alt Sandu Cozub : [actor, regizor, dir. artistic la Teatrul Naţ. din
Chişinău] / Ina Jeltov; fot. : Angela Braşoveanu // Punkt. – 2007. – Nr 5/6. – P. 28-31 : fot.
4490. Rusu-Haraba, Anastasia. Moldoveanul de la Staatsballett : [Berlin – Dinu
Tamazlîcaru] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 60 63 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4491. Самоилэ, Александр. Александр Самоилэ : "Настоящее искусство
живет по законам любви : [интервью с гл. дирижером Опер. театра] / записала : Илона
Целихова // Aquarelle. – 2007. – Nr 11. – P. 20-22.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

4492. Manoil, Olesea. Jocul popular – mijloc de transmitere a valorilor naţionale /
Olesea Manoil // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. –
Nr 5. – P. 91-97. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 97 (15 tit.).

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4493. Fotescu, Emil. Cursuri opţionale cu caracter tehnic – activităţi formale
esenţiale destinate pregătirii profesionale a traducătorilor la facultăţi de limbi străine / Emil
Fotescu, Mihail Rumleanschi // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei
muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 158-160.
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

94

131

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

4181. Galben, Andrei. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – 15 trepte de ascensiune / Andrei Galben // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 30-33 : fot.
– Text şi în lb. engl., rusă.

4477. Bălteanu, Ion. Ţesutul decorativ în creaţia meşterilor populari contemporani / Ion Bălteanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006.
– Nr 5. – P. 72-78 : fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 76 (7 tit.).
4478. Гуцу, Светлана. "Школа дизайна" – форма обучения и развития
творческих способностей / Светлана Гуцу // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi
cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
87-90. – Rez. în lb. engl.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
4479. Babansky, Valeriu. Anatol Danilişin, sau coborârea la Geneză : [creaţia
pictorului] / Valeriu Babansky // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 56 - 59 : fot.,
reprod. – Text şi în lb. engl., rusă.
4480. Stati, Nicoleta. Profesoara de pictură : [interviu cu pictoriţa mold. N. Stati] / interlocutor : Rodica Trofimov; fot. : Dumitru Doru // VIP magazin. – 2007. – Nr 11. – P. 56-63 : fot.

78 MUZICĂ
4481. Caciuc, Anatol. Steaua " Norocului " nu va apune niciodată : [despre formaţia de muzică uşoară] / Anatol Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 5255 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4482. Ciobanu, Nelli. Cântăreaţa dintre două secole : [interviu cu N. Ciobanu, interpretă de muz. uşoară] / interlocutor : Rodica Trofimov; fot. : Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2007. – Nr 11. – P. 36-46 : fot.
4483. Квилинкова, Елизавета. Страницы ветхозаветной истории в
гагаузских народных песнях / Елизавета Квилинкова // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale
Naturii şi Muzeologie: ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 142-153. –Rez. în lb. rom., rusă. –
Bibliogr. : 31 tit.
4484. Маликов, Дмитрий. "Дочка называет меня pianoman" [интервью с
эстрад. певцом Д. Маликовым] / записала: Юлия Сокирко // Aquarelle. – 2007. – Nr 11. –
P. 16-18.
4485. Наталья Барбу. Наша первая "обложка" : [интервью с эстрад. певицей Н. Барбу] / записала : Юлия Сокирко // Aquarelle. – 2007. – Nr 11. – P. 10-11.

4182. Mucuţă, Sergiu. "Suntem, dintotdeauna, un popor de luptători" : [ file din
biogr. profesorului univ. Nicolae Testemiţanu (1927-1986)] / Sergiu Mucuţă // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 19-20. – Rez. în lb. engl.
4183. Rusu-Haraba, Anastasia. O vorbire între oameni şi cărţi ... : [în memoria
lui Ion Osadcenco, prof. univ. şi om de ştiinţă] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser.
nouă. – 2007. – Nr 9/10. – P. 17-19 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4184. Tintiuc, Dumitru. Nicolae Testemiţanu – personalitate notorie în învăţământ, ştiinţa medicală şi ocrotirea sănătăţii : [omagiu proeminentului savant la 80 de ani de
la naştere] / Dumitru Tintiuc, Constantin Eţco, Iulian Grossu // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 7-12 : fot.
4185. Кондратенко, Ольга. Перспективность формирования профессиональных знаний при подготовке инженеров лёгкой промышленности : [в высшем учебном заведении] / Ольга Кондратенко, Неонила Сирош // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. –
Ch., 2007. – P. 144-146.
4186. Сирош, Неонила. Новые педагогические технологии обеспечивающие
условия формирования профессиональных компетенций будущих специалистов
лёгкой промышленности / Неонила Сирош, Алказ, Ольга // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007.
– Ch., 2007. – P. 72-75. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4198, 4223, 4228, 4417, 4452)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
391/395 Etnografie

4187. Belova, Olga. Sărbătoarea vinului în Moldova / Olga Belova; fot. : Serghei
Sedleţki, Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 26-31 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
4188. Călcâi, Gheorghe. Sărbătorile ca valori sociale / Gheorghe Călcâi // Rev.
de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – 2007. – Nr 2. – P. 95-99. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 99 (3 tit.).
4189. Cereteu, Igor. Valori bibliofile din colecţia Muzeului Naţional de Etnografie
şi Istorie Naturală al Republicii Moldova (1747-1911) / Igor Cereteu, Alexandru Magola //

130

95

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 276299. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 298-299 (9 tit.).

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

4190. Ciocanu, Maria. Florile în panteonul românesc : [aspecte etnobotanice] /
Maria Ciocanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. –
Nr 5. – P. 79-90. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 89-90 (52 tit.).
4191. Karsakova, Alexandra. Competiţii la făcut plăcinte de Ziua vinului /
Alexandra Karsakova; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 109113 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4192. Lojkina, Kira. La Muzeul de Etnografie exponate mai scumpe ca ... aurul /
Kira Lojkina; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 78-84 : fot. –
Text şi în lb. engl., rusă.
4193. Şevcenco, Ruslan. Ziua oraşului pe strada principala a Chişinăului /
Ruslan Şevcenco; fot. : Ruslan Şevcenco // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 40-48 :
fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
4194. Ursu, Mihai. Evoluţia activităţii ştiinţifice a Muzeului Zemstvei din Basarabia şi apariţia primei publicaţii periodice muzeale / Mihai Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe
ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 260-275. – Rez. în lb. rom., rusă. –
Bibliogr. în note, p. 272-275 (62 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4108, 4469, 4514, 4523)
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

4195. Boguşevschi, Iuliana. Generalul cu o armată de ... 19 copii : [despre Maria Ungureanu din Căpriana, raionul Străşeni, mamă a celei mai numeroase familii din Rep.
Moldova] / Iuliana Boguşevschi // Moldoveanca. – 2007. – Nr 1. – P. 10-12 : fot.
4196. Scalnîi, Ludmila. Doamna mesageră a speranţelor : [dialog cu L. Scalnîi,
preş. al Asoc. Femeilor din Moldova] / consemnare: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2007. –
Nr 1. – P. 4-6 : fot.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

4469. Buzilă, Varvara. Fântânile în sistemul de valori al culturii populare /
Varvara Buzilă // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. –
Nr 5. – P. 29-45 : fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 42-44 (55 tit.).
4470. Şlapac, Mariana. Urbanismul Basarabiei în secolul al XIX – lea. Caracteristică generală / Mariana Şlapac // Administrarea Publică. – 2007. – Nr 3. – P. 18-24. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4439)

72 ARHITECTURĂ
4471. Budişteanu, Alexandru. Nu mi-am rupt legăturile, rădăcinile mele sunt aici
: [interviu cu arhitectul rom. A. Budişteanu] / consemnare de Veronica Bâtcă // Cugetul. –
2007. – Nr 4. – P. 44-48.
4472. Ciobanu, Constantin Gh. Protoiereul Petru Buburuz – promotor al revenirii la stilul arhitectonic bisericesc tradiţional / Constantin Gh. Ciobanu // Rev. de Etnografie,
Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. – P. 236-258 : fot. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. în note, p. 252-253 (32 tit.).
4473. Melinte, Maxim. Istoria demolării bisericii "Sfântul Ilie" din Chişinău / Maxim Melinte // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr
5. – P. 230-235 : fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 234. (11 tit.).
4474. Sineavscaia, Natalia. Frumoasa codrilor din Călăraşi : [Mănăstirea Frumoasa] / Natalia Sineavscaia; fot. : Vadim Putinţev, Natalia Sineavscaia // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 20-25 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

73 ARTE PLASTICE

53 FIZICĂ

4475. Lojkina, Kira. Un om devotat ceramicii : [meşterul popular Nicolae Coţofană] / Kira Lojkina; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2007. – Nr 2. – P. 50-56 : fot.
– Text şi în lb. engl., rusă.

530.1 Principii de bază ale fizicii

4197. Beril, S.I. The knight of science / S.I. Beril // Moldavian Journal of the
Physical Sciences. – 2007. – Nr 1. – P. 14-17.

741/744 Desen

4476. Barbu, Ion. Trăieşte-ţi viaţa conform gramaticii ! : [interviu cu caricaturistul
român I. Barbu] / interlocutor : Angela Braşoveanu// Punkt. – 2007. – Nr 4. – P. 36 – 40 : fot.
96

129

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4463. Transferul tehnologic în cadrul programului de stat "Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi" / Gh. Duca, A.
Mereuţă, M. Gonţa, ... // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 14-17 : fig.

4198. Fomin, V.M. Scientific treasury created by professor E.P. Pokatilov / V.M.
Fomin // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Nr 1. – P. 7-13. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 31 tit.

4464. Баев, О. М. Современные поточные способы обработки коньяков и
коньячных спиртов / О. М. Баев, Ж. Н. Фролова, С. В. Доценко // Виноградарство и
Виноделие в Молдове. – 2007. – Nr 4. – P. 26-29 : des., fot., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor

(Vezi Nr 4199)
537 Electricitate. Magnetism

4465. Фролова, Ж.Н. Внедрение высокоэффективных методов контроля качества спиртов и алкогольной продукции / Ж.Н. Фролова, С.В. Доценко // Виноградарство и Виноделие в Молдове . – 2007. - Nr 4. – P. 21-23 : des., fot.
(Vezi de asemenea Nr 4187)

4199. Зарядообразование в жидких диэлектриках под воздействием электростатического поля / Ф.П. Гроссу, М.К. Болога, В.В. Блощицын, … // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 5. – P. 16-38 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine

4466. Popovici, Cristina. Fabricarea uleiului vegetal fortificat cu iod / Cristina
Popovici, Olga Deseatnicov, Rodica Sturza // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 68-72 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

4200. Croitoru, M.D. Influence of thermal diffuse scattering on image contrast in
scanning transmission electron microscopy / M.D. Croitoru, D. Van. Dyck // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Nr 1. – P. 48-57 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 43 tit.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară

4467. Contribuţii la tehnologia deshidratării strugurilor de soiuri apirene / Galina
Şleagun, Gheorghe Savin, Maria Popa, Natalia Netreba // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 8-10 : tab. – Bibliogr. : 10 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
(Vezi Nr 4186)
677 Industrie textilă

538.9 Fizica substanţelor condensate

539 Structura fizică a materiei

(Vezi Nr 4202)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
4201. Batîr, Dumitru. Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa : [doctor în chimie (1927-1997)] / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 83-85 : fot. –
Rez. în lb. engl.
544 Chimie fizică

plastice

4202. Atomic-scale characterization and the aharonov-bohm effect in selfassembled InxGa1-xAs quantum rings IN GaAs / P. Offermans, N.A. Kleemans, P.M.
Koenraad, ... // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Nr 1. – P. 18-24 :
des., fig. – Bibliogr. : 24 tit.

4468. Use of track membranes as templates for synthesis of nanomaterials
based on polymeric compositions / L. Kravets, S. Dmitriev, N. Palistrant, ... // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Nr 1. – P. 103-109 : fig., des. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 18 tit.

4203. Managementul substanţelor chimice în Republica Moldova / Raisa Sârcu,
Pavel Socoliuc, Andrei Cazacu, Tatiana Stratulat // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 220-221. – Rez. în lb. engl.

(Vezi Nr 4071)
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor

546 Chimie anorganică

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 4190)

128

97

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

rinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
149-152 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

4204. Caproş, Natalia. Rolul apolipoproteinei E în bolile cardiovasculare / Natalia
Caproş // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. –
Ch., 2007. – P. 64-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4205. Darii, A. Aspecte macro-micromorfologice ale plexurilor coroide / A. Darii //
Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 13-15 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
4206. Indicii mortalităţii copiilor conform datelor serviciului medico-legal / Gheorghe
Baciu, Ludmila Lungu, Andrei Pădure, Vasile Şarpe // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 98-101 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4225, 4271, 4392)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

4207. Friptuleac, Grigore. Evaluarea igienică a particularităţilor sociodemografice ale populaţiei, relevante pentru starea sănătăţii / Grigore Friptuleac, Vladimir
Bernic // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 207209 : tab. – Rez. în lb. engl.
613.2 Dietetică

4208. Cotelea, Svetlana. Managementul dietetic în sindrom metabolic – dieta
mediteraneană versus dieta hipocalorică / Svetlana Cotelea // Congresul II de Medicină
Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 232-234 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4387)
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

4455. Pascari, Ludmila. Analiza activităţii de marketing la întreprinderile mici şi
mijlocii din Republica Moldova / Ludmila Pascari // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
174-177 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4456. Тихман, Яков. Социальные программы на предприятии и роль
Департамента человеческих ресурсов в их разработке и реализации : (из опыта СП
"EFES VITANTA Moldova Brewery" AO) / Яков Тихман // Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale : Conf. Şt. Int., 5-6 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 52-56.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

4457. Arpentin, Gheorghe. Vinul din noi : [ dialog cu Gh. Arpentin, şeful Lab. de
control al calităţii vinului din Moldova] / consemnare de Cornelia Amărîtu // Punkt. – 2007. –
Nr 4. – P. 46-50 : fot.
4458. Baev, Oleg. Tradiţii seculare, tehnologii moderne :[la Fabrica de vinuri şi
divinuri " KVINT" din Tiraspol] / Oleg Baev // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr
4. – P. 20 : fot. – Text şi în lb. rusă.
4459. Bejan, Valerian. Studiu comparativ privind utilajul tehnologic vinicol din
spaţiul european şi ex-URSS / Valerian Bejan // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 54-56 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4209. Midrigan, Vasile. Condiţiile legalităţii riscului medical / Vasile Midrigan //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 234-236. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4460. Bounegru, Tudor. Cum să valorificăm deşeurile vinicole ce conţin albastru
de Prusia / Tudor Bounegru // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 48-51 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 14 tit.

4210. Некоторые метаболические изменения и их взаимосвязь с артериальной гипертонией у работников швейной фабрики "Одема" / Б. Сасу, Наталья Корня,
О. Мочалов, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 98-101 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4461. Premise reale de substituire a importului de levuri pentru industria vinicolă naţională / Nicolae Taran, Maria Antohi, Eugenia Soldatenco, Victoria Adajuc // Viticultura
şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 19. – Rez. în lb. engl.

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn

98

4462. Senic, Iurie. Schema tehnologică de producere a vinurilor ecologice / Iurie Senic
// Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 21 : tab. – Sfârşit. Începutul : Nr 3.

127

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

(Vezi de asemenea Nr 4443)
639.1 Vânătoare

(Vezi Nr 4566)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4211. Evaluarea cunoştinţelor, a atitudinii şi practicilor tinerilor privind activitatea fizică
/ Constantin Eţco, Elena Maximenco, Ion Bahnarel, ... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 224-225 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

4212. Zepca, Victor. Evaluarea consumului de droguri la elevii claselor 9-12 din
Republica Moldova / Victor Zepca, Alexandru Lavric // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 119-120. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4231, 4406)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

4213. Cobâleanu, Zina. Date statistice privind născuţii-prematuri în Republica
Moldova / Zina Cobâleanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 96-98 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

(Vezi Nr 4186)

4449. Popescu, Mihai Gabriel. O ipoteză: Diaconul Coresi, dâmboviţian : [despre originea ilustrului tipograf rom. Ion Coresi (1559-1583)] / Mihai Gabriel Popescu // Viaţa
Basarabiei. – 2007. – Nr 2/3. – P. 111-117. – Bibliogr. 52 tit.
(Vezi Nr 4042)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

4214. Iziumov, Nina. Evaluarea stării de sănătate a adolescenţilor prin aplicarea
standardelor dezvoltării fizice a adolescenţilor de vârstă premilitară şi a recruţilor (15-18 ani)
din R. Moldova / Nina Iziumov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 73-74 : tab. – Rez. în lb. engl.

4450. Chiriţa, Olga. Contribuţii la cercetarea transportului tradiţional în Moldova /
Olga Chiriţa // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie: ser. nouă. – 2006. – Nr
5. – P. 98-104. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 103-104 (34 tit.).

4215. Iziumov, Nina. Structura morbidităţii cronice a adolescenţilor de vârstă
premilitară şi a recruţilor (15-18 ani) / Nina Iziumov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 75-76 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

657 Contabilitate

4216. Unele opinii ale lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară privind
conduita de supraveghere a copiilor / Constantin Eţco, Alina Ferdohleb, Vasile Galearschii,
... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 77-79 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4451. Nederiţa, Alexandru. Comentarii la noţiunile de bază utilizate în Legea
contabilităţii / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 11. – P. 31-35 : tab.
4452. Taban, Elena. Contabilitatea cheltuielilor de personal şi a decontărilor cu
personalul în instituţiile de învăţământ superior de stat / Elena Taban // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : Materiale Conf. Şt. Int., Chişinău, 26-27
oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 118-123 : tab.
4453. Недерица, Александр. Предоплата и суммовые разницы : бухгалтерские и налоговые аспекты / Александр Недерица, Юрий Сажин // Contabilitate şi audit. –
2007. – Nr 11. – P. 13–17 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 4128)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

4454. Luca, Nicolae. Promovarea managementului întreprinderilor mici şi mijlocii
prin formarea la distanţă / Nicolae Luca // Calitatea învăţământului profesional tehnic şi ce126

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

4217. Buga, Mircea. Parteneriatul public-privat în sistemul de sănătate din Republica Moldova : realităţi şi perspective / Mircea Buga, Valeriu Sava // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
4218. Cebotari, Svetlana. Controlul calităţii la producerea produselor sanguine
labile, diagnostice şi stabile : [securitatea transfuzională] / Svetlana Cebotari, Natalia
Piscorschi // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 249253 : tab. – Rez. în lb. rom.

99

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4219. Ciobanu, Mihai. Reforma în sistemul de sănătate. Studiu de caz în instituţia medico-sanitară publică / Mihai Ciobanu, Lidia Onoi, Tatiana Harghel // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 52-54 : diagr. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 5 tit.

4440. Moraru, Constantin. Apele subterane industriale ale Republicii Moldova /
Constantin Moraru // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 57-63 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 31 tit.

4220. Ciocanu, M. Expertiza calităţii asistenţei medicale spitaliceşti prestate persoanelor asigurate / M. Ciocanu // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 56-60 : tab., fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
4221. Ciocanu, Mihai. Argumentarea direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate / Mihai Ciocanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 27-31 : tab., fig. – Rez. în lb. engl.
4222. Dodu, Gheorghe. Experienţe conceptuale cu privire la reforma sistemului
ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova / Gheorghe Dodu, Silvia Mihailova, Alexandru
Lavric // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 5556. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4223. Eţco, Constantin. Direcţii şi realizări ştiinţifice ale Catedrei Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină / Constantin Eţco, Ludmila Goma, Nina Global //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 139-144. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4224. Gherman, Vladimir. Crearea şi funcţionarea sistemului tehnico-medical
prin prisma conceptului managerial / Vladimir Gherman // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 163-168 : tab., fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
4225. Glavan, Adela. Actualităţi şi perspective de dezvoltare a serviciului imunologic în municipiul Chişinău / Adela Glavan, Lucia Andrieş, Galina Pădure // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 47-49.
4226. Glavan, Adela. Implementarea sistemului informaţional Medex în IMSP
AMT Centru : [în cadrul Proiectului Reforma în Sănătatea Publică în Moldova] / Adela
Glavan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 161162. – Rez. în lb. engl.
4227. Golovin, Boris. Argumentarea ştiinţifică a direcţiilor de dezvoltare a serviciilor medicale individuale / Boris Golovin // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 32-34 : tab. – Rez. în lb. engl.

100

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
(Vezi Nr 4087)
631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură

4441. Apruda, Panfil. Cu privire la alegerea soiurilor de masă pentru înfiinţarea
plantaţiilor noi / Panfil Apruda, Tudor Ciobanu, Alexandru Tereşcenco // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 4-5 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.
4442. Bajura, Tudor. Dezvoltarea sectorului vitivinicol autohton în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană / Tudor Bajura // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 22-24 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.
4443. Carpov, Sofronie. Urmând chemarea străbunilor, Boris Gaina devine un
savant notoriu : [în oenologie] / Sofronie Carpov // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2007. – Nr 4. – P. 18 : fot.
4444. Netreba, Ludmila. Un examen dificil pentru viticultori şi vinificatori : [recoltarea şi realizarea strugurilor] / Ludmila Netreba // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2007. – Nr 4. – P. 2.
4445. Nicolaescu, Gheorghe. Lucrările necesare în vii şi pepiniere în lunile septembrie-octombrie : [sfaturi practice] / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 12-13 : fig.
4446. Rezultate privind comportarea unor clone de struguri pentru vin în condiţiile Republicii Moldova / Mihail Cuharschi, Simion Ungureanu, Andrei Botnarenco, Alexandru
Antoci // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 4. – P. 6 – 7 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.
4447. Soiuri noi de struguri de masă admise pentru testare în condiţiile de producere ale Republicii Moldova // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova.– 2007. – Nr 4. – P. 11 : fig.
4448. Urîtu, Dionisie. Tehnologia obţinerii seminţelor de struguri / Dionisie Urîtu
// Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 52-53 : tab. – Rez. în lb. engl.
125

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4434. Tratamentul hormonal al menopauzei şi riscul cardiovascular / Natalia Baltag, Elena Cotelea, Liliana Groppa, Elena Şeremet // Congresul II de Medicină Internă cu
participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 238-241. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4228. Iarovoi, Petru. Contribuţia lui Nicolae Testemiţanu la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii medicinii preventive / Petru Iarovoi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl.

4435. 10-ти летний опыт применения метода эмболизации маточных
артерий в лечении миомы матки / И.В. Альтман, Л.Ф. Никишин, С.Н. Фуркало,… // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 113-116 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4411)
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

(Vezi Nr 4413)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
(Vezi Nr 4172)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.35 Tehnică electrochimică

4436. Особенности влияния параметров индуктивно-емкостного устройства
на процесс никелирования / В. Ф. Гологан, Ж. И. Бобанова, С. Х. Ивашку, … // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 5. – P. 4-8 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4437. Борцой, Ф. В. Возможности развития статистических методов оценки
рассредоточенных параметров электрохимических осадков на макроуровне / Ф. В.
Борцой // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 5. – P. 67-74 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit .
4438. Состав, структура и коррозионные свойства покрытий из сплавов СоW, электроосажденных на постоянном токе / Н. И. Цынцару , С. С. Белевский, Г. Ф.
Володина,… // Электронная обработка материалов. – 2007. – Nr 5. – P. 9-15 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

(Vezi Nr 4436)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

4439. Bâzgu, Eugen. Procedee tradiţionale de captare a apei potabile / Eugen
Bâzgu // Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2006. – Nr 5. –
P. 46-61 : fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. în note, p. 56-57 (42 tit.).
124

4229. Lavric, Alexandru. Evaluarea calităţii vieţii în contextul monitorizării stării
de sănătate / Alexandru Lavric // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 217-219. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4230. Nautre, Benoît. Spitalul privat nonprofit şi noua guvernare publică : de la
organizaţia pluralistă la proiectul strategic / Benoît Nautre, Gabriela Iacob, Oleg Hâncu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 159-160. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.
4231. Organizarea serviciilor comunitare pentru sănătatea mintală : [despre activitatea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală] / Alexandra Rusnac, Alexandru Lavric,
Mariana Juncu, ... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr
6. – P. 106-108 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4232. Ouş, Mihai. Experienţa activităţii IMSP Spitalul Clinic Republican în condiţiile implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală / Mihai Ouş, Nicolae Frunză //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 62-63 : tab.,
fig. – Rez. în lb. engl.
4233. Pantea, Valeriu. Principiul profilactic – direcţia cost-eficienţă de dezvoltare
a sistemului de sănătate / Valeriu Pantea // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 210-212. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.
4234. Sănătate publică – concept fundamental al politicii naţionale în sănătate /
Ion Bahnarel, Nicolae Opopol, Valeriu Pantea, Constantin Spânu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 57-61 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 31 tit.
4235. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate / Ion Ababii, Boris
Golovin, Mircea Buga, ... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007.
– Nr 6. – P. 21-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4236. Ursu, Pavel. Parteneriatul internaţional în fortificarea sistemului sănătăţii
din Republica Moldova / Pavel Ursu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 47-49. – Rez. în lb. engl.
4237. Vicol, Corina. Opinia populaţiei rurale şi a medicilor-specialişti referitor la
calitatea asistenţei medicale spitaliceşti şi la medicina prin asigurare / Corina Vicol // Sănă101

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 155-156 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4423. Bassam, Alhabeebi. O retrospectivă a metodelor de tratament medicamentos şi chirurgical al glaucomului terminal dureros / Alhabeebi Bassam // Arta Medica. –
2007. – Nr 3. – P. 16-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4238. Батечко, С. А. Роль общественных организаций содействия здравоохранению (больничных касс) в формировании солидарной системы дополнительного
финансирования медицинской помощи населению / С.А. Батечко, В.С. Бирюков, С.И.
Дариенко // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P.
176-179 : tab. – Rez. în lb. engl.
4239. Батечко, С. А. Формирование общественно-солидарных систем финансирования медицинской помощи населению в Украине / С. А. Батечко, С. И. Дариенко // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 173175. – Rez. în lb. engl.
4240. Мотынга, И. А. Современные проблемы последипломной подготовки
медицинских работников по профилактическим основам медицинской деятельности /
Мотынга И. А. // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 226-231. – Bibliogr. : 33 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4043-44, 4098, 4113, 4117, 4123, 4142, 4144, 4182, 4184,
4288, 4299, 4412, 4415)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

4241. Andronati, V. Eficienţa statinelor în tratamentul artritei reumatoide şi lupusului eritematos sistematic / V. Andromati, Diana Iachim // Congresul II de Medicină Internă
cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 102-104 : tab. - Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4242. Caracteristica influenţei remediilor antitrombotice asupra hemostazei la
pacienţii cu lupus eritematos sistemic / Tatiana Beleuţă, Constantin Babiuc, Rodica Pascal,
Ludmila Cheptănaru // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26
oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 109-112 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4243. Cebotari, Svetlana. Autohemotransfuzia şi avantajele ei / Svetlana Cebotari,
Ionela Bulat // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 256-261.
4244. Cebotari, Svetlana. Donarea de sânge voluntară – transfuzie de încredere
/ Svetlana Cebotari, Vera Tofan, Svetlana Otdelinova // Materialele congresului II naţional al
imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept.
2007. – Ch., 2007. – P. 254-255.
102

4424. Cepoida, Elena. Corps et etrangers intraorbitaire : sonografhie oculaire et
methode de diagnostique des corps entrangers avec sonde / Elena Cepoida, Natalia Rotaru
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 125-128 : fig. – Rez.
în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.
4425. Griţco, Adriana. Ambliopia – aspecte clinice şi terapeutice / Adriana Griţco //
Arta Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 29-33 : tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.
4426. Iarovoi, Petru. Combaterea trahomei în Republica Moldova / Petru Iarovoi
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 204-206 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
618 Ginecologie. Obstetrică

4427. Diagnostic radiologique du cancer du sein / Natalia Rotaru, Vasile Jovmir,
Iuvenalii Coşulinschi, Valera Stratilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 5. – P. 86-90 : fig. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 29 tit.
4428. Eţco, Ludmila. Aprecierea factorilor de risc ai mortalităţii perinatale în managementul obstetrical / Ludmila Eţco, Victor Petrov, Natalia Arapu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 92-95 : fig. – Rez. în lb. engl.
4429. Iachim, L. Influenţa sarcinii asupra evoluţiei maladiilor reumatice / L.
Iachim, D. Iachim // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 146-149 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4430. Moşin Veaceslav. Abordarea actuală a managementului infertilităţii tuboperitoneale / Veaceslav Moşin, Natalia Sorici // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 135-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4431. Serbenco, A. Diabetul zaharat în obstetrică / A. Serbenco // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 67-72 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.
4432. Sindromul antifosfolipidic în obstretică / N. Costin, D. Mihu, C.M. Mihu, ... //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 269-280. – Bibliogr. : 67 tit.
4433. Şişcanu, Dumitru. Factorii sociali ca determinanţi ai greutăţii mici la naştere / Dumitru Şişcanu, Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 80-85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 41 tit.
123

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4277, 4362, 4366)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

4415. Ciobanu, Gheorghe. Epidemiologia urgenţelor medico–chirurgicale în
rândurile populaţiei Republicii Moldova / Gheorghe Ciobanu // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 66-70 : tab., fig. – Rez. în lb. engl.
617.3 Ortopedie

4416. Donos, Veaceslav. Radiodiagnosticul precoce al displaziilor coxofemurale
în ortopedia pediatrică / Veaceslav Donos, E. Guzun, V. Petrovici // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 148-150 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
4417. Marin, Ion. Contribuţia profesorului Nicolae Testemiţanu la fondarea şi
dezvoltarea Serviciului Traumatologie şi Ortopedie din Republica Moldova / Ion Marin //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 13-15. – Rez,
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

4418. Buzu, D. Unele aspecte de tratament chirurgical în complicaţiile traumatismelor oaselor carpiene / D. Buzu // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 48-51 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
4419. Covalciuc, Ala. Radiodiagnosticul de urgenţă al traumatismelor
maxilofaciale / Ala Covalciuc, D. Sîrbu, Olga Procopenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 139-143 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
4420. Croitor, Gheorghe. Planningul preoperator şi evaluarea postoperatorie în
endoprotezarea şoldului / Gheorghe Croitor // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 156-159 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
4421. Şipitco, Natalia. Priorităţile tratamentului chirurgical în herniile hiatale axiale / Natalia Şipitco // Arta Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 6-10 : tab., fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 15 tit.
4422. Ботезату, А. Аутодермальная пластика свободным погружным
лоскутом / А. Ботезату // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 76-78. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4275, 4339)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

122

4245. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Acidul ursodeoxicolic în tratamentul hepatitei
alcoolice / Vlada-Tatiana Dumbrava, Elina Berliba, Iuliana Lupaşco // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 32-35 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4246. Eficienţa preparatului Fencarol în tratamentul dermoafecţiunilor alergice
acute la copii / Tatiana Gorelco, Tatiana Culesin, A. Grec, Marina Aramă // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 154-159 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 8 tit.
4247. Heparinele cu greutatea moleculară mică în sindromul coronarian acut fără supra-denivelare persistentă a segmentului ST / Natalia Caproş, V. Ceaichişciuc, Doina
Josan, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. –
Ch., 2007. – P. 62-64. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4248. Implicarea hormonilor androgeni în evoluţia clinică al artritei reumatoide
la bărbaţi // Laura Vremiş, Zinaida Anestiadi, V. Marţiniuc, ... // Congresul II de Medicină
Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 166-169 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4249. Mihu, I. Eficacitatea preparatului Hepaphyl în tratamentul copiilor cu afectări virale şi toxice ale ficatului / I. Mihu // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 43-47 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
4250. Studiul administrării Fenspiridului la pacienţii cu patologie pulmonară
bronho-obstructivă / S. I. Butorov, I. V. Butorov, N. I. Bodrug, ... // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 137-143 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4251. Şciuca, Svetlana. Abordarea imunologică şi principiile de recuperare a
copilului frecvent bolnav : [utilizarea remediilor imuno-profilactice la tratarea infecţiilor respiratorii] / Svetlana Şciuca // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 66-71.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4252. Ţernă, Eudochia. Aspecte clinico-funcţionale ale tratamentului bronhopneumopatiei obstructive cronice cu teofilină retard / Eudochia Ţernă // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 199-200 : tab.
– Rez. în lb. engl.

103

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4253. Un caz clinic de sindrom Stevens-Johnson la administrarea medicamentelor /
Vlada-Tatiana Dumbravă, Vera Onu, G. Anatolie, … // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 35-38 : fig. – Rez. în lb. engl.
4254. Патогенетическое обоснование применения иммунокорректора полиоксидоний при язвенной болезни / И. В. Буторов, С. И. Буторов, Н. И. Бодруг, … //
Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu
participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 226-232 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4255. Рябова, Елизавета. Особенности конкуренции на медицинском рынке
: [товаров и услуг медицинского назначения] / Елизавета Рябова // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 169-172 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 4 tit.
4256. Шит, С. М. Клиническая эффективность "Имудона" у детей с атопическими заболеваниями / С. М. Шит // Materialele congresului II naţional al imunologilor,
alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch.,
2007. – P. 245-246. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 4218, 4297, 4300, 4434)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

4257. Aspecte clinico-biologice şi ecografice la pacienţii cu hepatită virală C cronică cu manifestări de steatoză hepatică / Elena Creangă, Svetlana Chişlaru, Elena Sîrbu,
… // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 27-29 : tab., fig. – Rez. în lb. engl.
4258. Cepoi, Vasile. Terapia ionoplasmică în bolile reumatice / Vasile Cepoi //
Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007.
– P. 113-118 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4406. Ţurcan, Constantin. Sănătatea mintală a populaţiei prin prisma periculozităţii bolnavului psihic / Constantin Ţurcan // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 104-105. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4407. Uşurelu, Natalia. Managementul reabilitării copiilor cu fenilcetonurie /
Natalia Uşurelu, Octavian Uşurelu, Valentin Ţurea // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 188-190 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4409)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

4408. Despre invazia cu lamblia intestinalis la copii cu diferite stări morbide /
Vera Lungu, Galina Oboloşev, Lidia Cornogolub, Vera Oleinic // Arta Medica. – 2007. – Nr 3.
– P. 42-43 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr : 3 tit.
4409. Egorov, V. Evaluarea mecanismelor imunogenetice în patogenia acceselor
febrile şi de epilepsie / V. Egorov, St. Groppa, Lucia Andrieş // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 31-36 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4410. Infecţia papilomovirală – valoarea comparată a diferitor tehnici de diagnostică / Liliana Rotaru, Ana Vartician, R. Niguleanu, Mariana Popa // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28
sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 55-60 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4411. Sorici, Natalia. Infecţiile genitale şi infertilitatea tubo-peritoneală / Natalia
Sorici, Elena Camîş, Ludmila Rusu // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007.
– P. 182-188. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4259. Cepoi-Bulgac, Daniela. Tratamentul ionoplasmic în osteocondroza intervertebrală / Daniela Cepoi-Bulgac // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 118-121 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl.

4412. Supravegherea epidemiologică şi imunologică a infecţiei HIV în Republica
Moldova / Şt. Gheorghiţa, Valeria Dmitrienco, V. Dobreanschi, ... // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 37-43 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4260. Componentele adaosurillor bioactive şi acţiunea lor asupra organismului
uman / V. Parasca, Maia Ţâbirneac, Galina Padure, Rodica Padure // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 222-224 : tab.

4413. Ţîbuleac, S. Patogenia leziunilor organice şi tisulare determinate de larva
S2 Toxocara Canis / S. Ţîbuleac // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P.73 - 75. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 22 tit.

4261. Conceptul optimizării activităţii serviciului de radiodiagnostic în Republica
Moldova / Ion Ababii, Boris Golovin, Nicolae Nalivaico,... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 313-318.

4414. Ţurcanu, Vasile. Contribuţia ecografiei la depistarea complicaţiilor acute
rezultate din infecţiile intraabdominale / Vasile Ţurcanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 224-233 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., fr. –
Bibliogr. : 18 tit.

104

121

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4396. Rezonanţa magnetico-nucleară – metodă imagistică de elecţie în
vertebrologie / V. Procopciuc, Nicolae Nalivaico, Nicolae Caproş, Semion Marga // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 137-138. – Rez. în lb. engl.

4262. Condrachi, Ludmila. Remediul BioR în tratamentul encefalopatiei hepatice / Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 22-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4397. Rotaru, Larisa. Elementele clinice şi psihosomatice ale bolnavilor cu artrită
reumatoidă / Larisa Rotaru, M. Revenco // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 157-160. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4263. Eficienţa, asigurarea calităţii şi radioprotecţiei în cadrul examenelor radiofotografice preventive din municipiul Chişinău în 1996-2007 / Veaceslav Dânga, Andrei
Roşca, Sergiu Prepeliţa,... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr
5. - P. 29-32 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.

4398. Ungurean, Tatiana. Posibilităţile sonografiei în diagnosticul patologiilor articulaţiei genunchiului / Tatiana Ungurean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P.159 -162. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr . : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4248, 4258-59, 4296, 4418, 4420, 4429)
616.8 Neuropatologie. Neurologie

4264. Ozonoterapia – metoda contemporană de profilaxie şi tratament / A.
Scorpan, V. Istrati, N. Bodrug, Natalia Antonova // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 194-196 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

4399. Anevrisme cerebral. Evoluation comparative des methodes de diagnostic /
Marian Arion, Vladimir Gura, Valeria Sajin,... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 244-249 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. : 8 tit.

4265. Raevschi, Mihai. Strategia dezvoltării serviciului balneoclimateric din Republica Moldova / Mihai Raevschi, Elena Raevschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 137-138 : tab. – Rez. în lb. engl.

4400. Cobâleanschi, Oleg. Principii de reabilitare a pacienţilor cu epilepsie /
Oleg Cobâleanschi, Dorina Nicolaescu // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 190-192. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4266. Rolul ozonoterapiei în optimizarea tratamentului complex al ulcerului duodenal la persoanele vârstnice / Natalia Antonova, I. Butorov, N. Bodrug, … // Congresul II de
Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 9-11 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl.

4401. Cobâleanschi, Oleg. Reabilitarea pacienţilor cu epilepsie în condiţii de
ambulatoriu / Oleg. Cobâleanschi, Dorina Nicolaescu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 193-195. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
4402. Cobîleanschi, Oleg. Contribuţii la diferenţierea crizelor de nevroză isterică
şi nevroza organică / Oleg Cobîleanschi, Dorina Nicolaescu // Arta Medica. – 2007. – Nr 3. –
P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
4403. Ganea, Mihai. Deficienţe invalidizante după traumatisme cranio-cerebrale
şi ictusuri cerebrale / Mihai Ganea // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 112-114. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4404. Ganea, Mihail. Patologia asociată la invalizii cu consecinţe tardive ale traumatismelor cranio-cerebrale / Mihail Ganea, Constantin Eţco, Stanislav Groppa // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 114-118 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4405. Maxian, V. Valoarea tomografiei computerizate în diagnosticul hematomului primar intracerebral / V. Maxian // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 16-21 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
120

4267. Rolul ozonoterapiei în recuperarea bolnavilor cu bronho-pneumopatie cronică obstructivă / I. Butorov, S. Cruşca, A. Bejenari,... // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. –
P. 79-84 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
4268. Roşca, Andrei. Importanţa asigurării şi respectării radioprotecţiei în activitatea cu instalaţiile de radiodiagnostic moral şi fizic depăşite din Republica Moldova în 20052007 / Andrei Roşca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P.
23-26 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
4269. Roşca, Angela. Evoluţia şi specificul activităţii serviciului de imagistică
medicală din Republica Moldova în 2000-2006 / Angela Roşca // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P.15-20 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
4270. Simbareva, Nadejda. Dinamica investigaţiilor de radiodiagnostic ale tubului digestiv în instituţia medico-sanitară publică spitalul municipiului Bălţi în 1997-2006 /
Nadejda Simbareva, Andrei Roşca, Tudor Diaconu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P.26-29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

105

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4271. Иммунорегулирующее влияние препарата BioR на функциональную
активность нейтрофилов / С. Гинда, В. Рудик, А. Брумару, … // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 233-237 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4272. Нейрорегуляторное влияние микро-электрофореза с даларгином на
показатели реакции асептического воспаления при поражении слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки у детей / Е. Привалова, И. Миху, Л. Андриеш, С.
Гинда // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 237245 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4405, 4407)
615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)

(Vezi Nr 4343)
616 Patologie. Medicină clinică

4273. Corelaţii fiziopatologice şi interpretări de laborator privind viteza de sedimentare a hematiilor şi electroforeza proteinelor / Constantin Balaeţ, Cristina Diana Iancu,
Tania Liliana Balaeţ, ... // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. –
Nr 6. – P. 196-198 : fig., diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4274. Crivoi, Aurelia. Factorii ecologici în declanşarea reacţiilor alergice alimentare la copii / Aurelia Crivoi, Lucia Andrieş, Luminuţa Suveica // Materialele congresului II
naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 143-147. – Rez. în lb. rom., engl.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4387. Cotelea, Svetlana. Artrita reumatoidă. Aspectele dietoterapeutice /
Svetlana Cotelea, Valeriu Corotaş, Hellis Osama // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 126-128. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
4388. Deseatnicova, Elena. Particularităţile gutei în dependenţă de debut articular / Elena Deseatnicove, Liliana Groppa, Lealea Chiaburu // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 128-131 : tab., fig. – Rez.
în lb. engl.
4389. Dutca, Lucia. Eficacitatea comparativă a tratamentului patogenic în
osteoartroza şoldului şi genunchiului / Lucia Dutca, Liliana Groppa, Dragoş Marusic // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
132-134 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4390. Dutca, Lucia. Particularităţile epidemiologice, clinice şi evolutive ale
osteoartrozei genunchiului şi articulaţiei coxofemurale / Lucia Dutca // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 134-136. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4391. Groppa, Liliana. Eficacitatea tratamentului cu alendronat la pacientele cu
osteoporoza de menopauză / Liliana Groppa, S. Golubciuc, V. Golubciuc // Congresul II de
Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 139-142 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4275. Dificultăţi de diagnostic în chistul bronhogen congenital cervicomediastinal
la copil de vârstă fragedă / Eva Gudumac, V. Babuci, V. Petrovici, ... // Arta Medica. – 2007.
– Nr 3. – P. 3-5 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4392. Istrati, Nina. Dereglările imune şi tratamentul imunomodulator în patologia
degenerativ-distrofică a coloanei vertebrale / Nina Istrati // Materialele congresului II naţional
al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept.
2007. – Ch., 2007. – P. 262-267 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4276. Mereuţă, Ion. Principii generale ale sistemului managerial complex de tratament al durerii / Ion Mereuţă, Leonid Munteanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 150-154 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4393. Melnic, Stanislav. Osteocondromul (exostoza osteocartilaginoasă), diagnostic, aspecte de tratament / Stanislav Melnic, Ion Marin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 152-155 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4277. Noi abordări în combaterea infecţiei nosocomiale în serviciul Reanimare şi
Terapie Intesivă Neonatală / P. Stratulat, A Curteanu, M Stratulat, A Mecineanu // Curierul
medical. – 2007. – Nr 5. – P. 30-34 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4394. Particularităţile de debut şi evoluţie a sindromului articular la bărbaţi şi
femei cu artrita reumatoidă / Laura Vremiş, Liliana Groppa, Svetlana Agachi, ... // Congresul
II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 170172 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4278. Onu, Vera. Epidemiologia şi evoluţia naturală a maladiilor alergice în Republica Moldova / Vera Onu // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P.
161-167 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
106

4395. Revenco, Nineli. Complianţa la tratament de fond în artrita idiopatică juvenilă / Nineli Revenco // Arta Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 11-13 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
119

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4378. Cepoida, P. Modificările metabolismului fosfocalcic la pacienţii ci pielonefrită cu insuficienţă renală şi influenţa lor asupra dereglărilor cardiovasculare / P. Cepoida, C.
Babiuc, V. Salii // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 207-210 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4279. Onu, Vera. Starea serviciului alergologic şi evoluţia naturală a maladiilor
alergice în Republica Moldova / Vera Onu // Congresul II de Medicină Internă cu participare
Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 41-43 : tab. – Rez. în lb. engl.

4379. Cepoida, P. Particularităţile modificărilor indicilor funcţionali renali la pacienţii cu pielonefrită cronică, complicată cu insuficienţă renală / P. Cepoida, C. Babiuc //
Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007.
– P. 204-207 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4380. Cepoida, Petru. Modificările hemodinamice la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică / Petru Cepoida // Arta Medica. – 2007. –
Nr 3. – P. 25-28 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
4381. Puiu, Sergiu. Locul ecografiei transrectale a prostatei în identificarea şi diferenţierea calculilor şi calcinatelor în prostată / Sergiu Puiu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 263-266 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4382. Золотой, В.И. Роль ультразвукового исследования в диагностике эмфизематозного пиелонефрита / В.И. Золотой, Ю.А. Деменюк, А.Н. Добростомат // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 259-263 : fig. – Bibliogr. :
11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4294, 4365)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

4383. Agachi, Svetlana. Factorii de prognostic nefavorabil pentru evoluţia artritei
reumatoide precoce / Svetlana Agachi, Liliana Groppa // Congresul II de Medicină Internă cu
participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 105-107 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4384. Aspecte comparative ale bolii mixte a ţesutului conjunctiv şi lupusului eritematos sistemic / Felicia Lupaşcu-Volentir, Svetlana Agachi, Lucia Dutca, ... // Congresul II
de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 149-151
: tab. – Rez. în lb. engl.
4385. Aspecte socio-medicale şi epidemiologice ale fracturilor osteoporotice / V.
Golubciuc, M. Frumusachi, S. Golubciuc, T. Surdu // Congresul II de Medicină Internă cu
participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 142-143 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4386. Ateroscleroza obliterantă a membrelor inferioare. Protocol clinic / Nicolae
Gladun, Dumitru Tabac, Aurel Ţurcanu, ... // Arta Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 44-46. –
Bibliogr. : 11 tit.
118

4280. Pantea, Valeriu. Contribuţii la argumentarea implementării conceptului de
supraveghere epidemiologică a bolilor non-transmisibile / Valeriu Pantea, Ion Bahnarel,
Nicolae Opopol // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 213-216 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.
4281. Particularităţile teoretice ale calităţii vieţii pacienţilor cu cancer / Nicolae
Starciuc, Elena Şauga, Tudor Grejdianu, Elena Palanciuc // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 102-103. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4282. Puiu, Ivan. Tipul de interacţiune mamă-copil şi eficienţa intervenţiei timpurii
asupra copilului cu tulburări de dezvoltare / Ivan Puiu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 86-89 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4283. Stasiuc, Violeta. Analiza generală a particularităţilor tehnice şi dificultăţilor
specifice în cadrul efectuării anesteziei combinate spinale-epidurale / Violeta Stasiuc // Arta
Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 19-24 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 23 tit.
4284. Turcu, Oxana. Caracteristica fenomenelor imuno-umorale şi imunopatologice la copiii cu fibroză chistică / Oxana Turcu, Svetlana Sciuca, Elvira Chioroglo // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare
internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 282-287 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
4285. Ţârdea, Teodor. Problema conflictului de interese în studiul clinic / Teodor
Ţârdea, Rodica Gramma // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007.
– Nr 6. – P. 245-247. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4421)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

4286. Angoigrafia arterei mamare interne în revascularizarea miocardului la pacienţii cu cardiopatie ischemică / O. Calenici, A. Carauş, T. Batâraliev,... // Curierul medical.
– 2007. – Nr 5. – P. 35-37 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
4287. Calenici, Eugenia. Particularităţile sindroamelor anxios şi depresiv în asocierea cu ideile hipocondriace la bolnavii cu hipertensiune arterială esenţială (HTA) / Eugenia Calenici // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 60-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

107

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4288. Cardiomiopatia hipertrofică. Date clinice şi instrumentale la bolnavi spitalizaţi în SCM "Sf. Treime" / Ludmila Cardaniuc, A. Izvoreanu, A. Negară, ... // Congresul II de
Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 66-68. –
Rez. în lb. engl.
4289. Ciobanu, Gheorghe. Evaluarea protocoalelor de diagnostic a bolnavilor cu
infarct miocardic acut la etapa de prespital : [în cadrul Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă] / Gheprghe Ciobanu // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 2426 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 68-71 : tab. – Rez. în lb. engl.
4290. Evaluarea factorilor ce determină mortalitatea pacienţilor cu sindromul de
insuficienţă cardiacă cronică : [studierea parametrilor clinici] / Eleonora Vataman, D. Lîsîi,
Angela Bularga, Silvia Sasu // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională,
24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 96-98 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4291. Golubciuc, V. Anemie aplastică. Prezentare de caz clinic / V. Golubciuc,
S. Golubciuc, D. Grumeza // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională,
24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 252-253. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4292. Grosu, Victoria. Opţiuni în evaluarea şi tratamentului sindromului de insuficienţă cardiacă în hipertensiunea arterială la adolescenţi / Victoria Grosu // Congresul II de
Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. - P. 76-79 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4293. Guţu, E. Metode contemporane de tratament în hemoroizi / E. Guţu, Gh.
Cristalov, I. Mihăilă // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 38-39. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 4 tit.
4294. Influenţa modificărilor din sistemul renină-angiotensină-aldosteron asupra
hemodinamicii centrale şi periferice la pacienţii cu pielonefrită cronică / P. Cepoida, C.
Babiuc, V. Salii, A. Isaicu // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională,
24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 211-214 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4295. Les méthodes contemporaines de diagnostique et de traitement de la cardiopathie ischémique / Ion Popovici, Oleg Calenici, Nicolae Guzun, Natalia Rotaru // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 100-103 : tab. – Rez. în lb. engl.
4296. Mazur-Nicorici, Lucia. Factorii care induc ateroscleroza precoce şi impactul lor în instalarea bolii coronariene în lupusul eritematos sistemic / Lucia Mazur-Nicorici //
Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007.
– P. 154-157 : tab. – Rez. în lb. engl.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine

4370. Caracteristica clinico-morfologică a limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea
primară a ganglionilor limfatici mediastinali în aspect de vârstă / Maria Popescu, I.
Corcimaru, Maria Robu, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională,
24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 257-259 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4371. Condrea, Silviu. Aspectele clinico-computer tomografice ale adenoamelor
hipofizare / Silviu Condrea, Eugeniu Condrea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 249-252 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
4372. Darciuc, Larisa. Hipotiroidia primară cauzează dereglări hormonalmetabolice şi afectează sistemul cardiovascular / Larisa Darciuc // Congresul II de Medicină
Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 242-244. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4373. Harea, Dumitru. Insuficienţa corticosuprarenaliană primară de etiologie tuberculoasa : caz clinic / Dumitru Harea // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 244-247. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

4374. Barba, Doina. Unele particularităţi clinico-evolutive ale urticariei cronice
recidivante şi perspective de tratament / Doina Barba // Materialele congresului II naţional al
imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept.
2007. – Ch., 2007. – P. 131-136. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4375. Dreglea, Victoria. Urticaria cronică : probleme de diagnostic şi tratament /
Victoria Dreglea, Elena Mogoreanu, Lucia Andrieş // Materialele congresului II naţional al
imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept.
2007. – Ch., 2007. – P. 148-154 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4376. Raevschi, Elena. Nevii nevocelulari : aprecieri medico-sociale / Elena
Raevschi, Mihai Raevschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 184-185. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4377. Russu, E. Aspecte genetice în artropatia psoriazică – viziunile contemporane asupra problemei / E. Russu, C. Babiuc // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 160-162 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4241-42, 4246, 4256, 4422)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

108

117

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

4361. Turcanu, Adela. Imunodereglări la pacienţii cu hepatită cronică virală C
asociată cu infecţia herpetică / Adela Turcanu, Lucia Andrieş, Vlada-Tatiana Dumbrava //
Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu
participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 85-94 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 23 tit.
4362. Ţâbuleac, Sava. 20 de ani de la adoptarea Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova Nr 326 : [privitor la problema infecţiei VHB] / Sava Ţâbuleac // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 201-203. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 21 tit.
4363. Valoarea ecografiei intervenţionale în formele complicate ale pancreatitei
acute / Tatiana Secania, Ion Midrigan, Nicolae Leşan,...// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 218-223 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.
4364. Viziuni contemporane în managementul tratamentului ulcerului
gastroduodenal / Elena Creangă, I. Ţîbîrnă, N. Barbacar, … // Congresul II de Medicină
Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 29-32 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4365. Vlasov, Lilia. Impactul renal al bolilor hepatice şi modificări hemodinamice
renale în hepatitele virale şi ciroze / Lilia Vlasov, Serghei Matcovschi, Boris Sasu // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
219-221. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4366. Vrânceanu-Beneş, A. Transmiterea perinatală a virusului hepatitei B în
rândul copiilor vaccinaţi / A. Vrânceanu -Beneş // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P. 4043 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
4367. Григориев, В.М. Растрескивание дентина при препарировании полостей алмазными борами различной зернистости / В.М. Григориев // Curierul medical.
– 2007. – Nr 5. – P. 9-13 : tab., des. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4297. Prevalenţa variantelor alelice GLU298ASP ale genei NOS3 la pacienţii cu
infarct miocardic / Andrei Ichim, Valeriu Istrati, Diana Manea, ... // Arta Medica. – 2007. – Nr
3. – P. 34-36 : tab., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.
4298. Tratamentul trombolitic în infarctul miocardic acut / Irina Benesco, Liliana
Groppa, A. Izvoreanu, Doina Josan // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4299. О железодефицитных состояниях в муниципальной больнице "Сфынта Треиме" / Елена Олейникова, Галина Заватин, Елена Бонарь, … Congresul II de
Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 253-256. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
4300. Ревенко, В. Особенности патогенеза атеросклероза. Роль Симвалимита в лечении дислипидемий / И. Ревенко, К. Думански, А. Гроссу // Curierul medical. –
2007. – Nr 5. – P. 52-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4204, 4247, 4330, 4378)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

4301. Balica, Ion. Sepsisul pulmonar – realitate medico-chirurgicală / Ion Balica
// Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 173-176 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4302. Blaja-Lisnic, Natalia. Particularităţile clinico-imunologice ale pneumoniilor
comunitare la vârstnici / Natalia Blaja-Lisnic, Evghenia Samotîia, S. Matcovschi // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare
internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 7-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
4303. Botnaru, Victor. Pneumonii comunitare severe. Importanţa diagnostică şi
prognostică a tabloului radiologic / Victor Botnaru, Ion Balica // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 66-70 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.

4368. Постолаки, А. Техника моделирования окклюзионной поверхности
первым моляров прямым методов / А. Постолаки // Curierul medical. – 2007. – Nr 5. – P.
21-29 : des. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4304. Butorov, Serghei. Suportul patogenetic în tratamentul pacienţilor cu
bronho-pneumopatie cronică obstructivă / Serghei Butorov // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 184-186 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4369. Фегю, Николай Георгиевич. Эхографические особенности желчного
пузыря при жировой дистрофии печени / Николай Георгиевич Фегю, Борис Григориевич Шишкану, Сергей Петрович Русу // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2007. – Nr 5. – P. 211-215 : fig. - Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4245, 4254, 4257, 4262, 4266, 4272, 4320, 4346, 4431)

4305. Danilov, L. Modalităţi de terapie conservativă a amigdalitei cronice la copii
/ L. Danilov, M. Maniuc, Tatiana Danilov // Materialele congresului II naţional al imunologilor,
alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch.,
2007. – P. 15-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

116

109

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4306. Diagnosticul diferenţial al infarctului pulmonar / Cornel Prepeliţă, Serghei
Salomatov, Natalia Rotaru, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. –
Nr 5. – P. 46-51 : tab., fig. – Rez. în lb. rom., engl.

4352. Secania, Tatiana. Eficacitatea intervenţiilor ecoghidate în formaţiunile chistice retroperitoneale / Tatiana Secania // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 5. – P. 256-259 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

4307. Gavrilaşenco, Igor. Diagnosticul radiologic al cancerului pulmonar periferic /
Igor Gavrilaşenco, Iulia Zamă, Natalia Rotaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 43-46 : tab., diagrame. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4353. Semnificaţia diagnostică a imunoglobulinelor serice în hepatita cronică şi
ciroza hepatică de etiologie virală B şi D la copii / Tatiana Raba, Alexandra Ionaş, Elena
Savciuc, Tatiana Calinschi // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor
şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 4954 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4308. Managementul pacienţilor cu bronho-pneumopatie cronică obstructivă şi
pneumonie comunitară / Victor Botnaru, Alexandru Corlăteanu, Doina Rusu, ... // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 121-122. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4309. Martiniuc, Constantin. Hipertensiunea pulmonară primară / Constantin
Martiniuc, Viorica Chelban // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr
5. - P. 119-122. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
4310. Nalivaico, Nicolae. Cu privire la optimizarea depistării tuberculozei în condiţiile actuale / Nicolae Nalivaico // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 5. - P. 33-34. – Rez. în lb. rom., engl.
4311. Nalivaico, Oxana. Diagnosticul clinico-funcţional şi radiologic al bronhopneumopatiei cronice obstructive / Oxana Nalivaico, Nicolae Nalivaico, Ana Moscovciuc //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 34-35. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.
4312. Pisarenco, Nadejda. Les particularites clinico-radiologiques de la
tuberculose infiltrative / Nadejda Pisarenco, Svetlana Marandiuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 52- 56. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 18 tit.
4313. Plăcintă, Gh. Unele caracteristici epidemiologice ale hipereozinofiliei sangvine la pacienţii cu leziuni pulmonare / Gh. Plăcintă, S. Ţibuleac, Cezara Conovali // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 167-172. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 17 tit.
4314. Pneumonia comunitară – aspecte evolutive radiologice / Victor Botnaru,
Doina Rusu, Oxana Munteanu, Anatol Cibotaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 79-83 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
4315. Pneumonitele interstiţiale idiopatice – manifestări radiologice / Victor
Botnaru, Oxana Munteanu, Doina Rusu, Silviu Condrea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 70-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
110

4354. Siminovici, Svetlana. Aspecte manageriale ale serviciului stomatologic în
contextul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală / Svetlana Siminovici // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 128-130 : tab. – Rez. în lb.
– Bibliogr. : 9 tit.
4355. Sturza, Tamara. Aspecte din organizarea şi dezvoltarea asistenţei stomatologice pediatrice, acordate copiilor municipiului Chişinău / Tamara Sturza, Elena Donica,
Pavel Godoroja // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. –
P. 131-134 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4356. Suveică, Luminiţa. Rolul intervenţiilor educaţionale în conduita pacientului
cu diabet zaharat tip 2 / Luminiţa Suveică // Congresul II de Medicină Internă cu participare
Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 247-249. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4357. Tintiuc, Elena. Activitatea serviciului stomatologic de ambulator în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii / Elena Tintiuc // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 125-127. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4358. Tofan-Scutaru, Liudmila. Estimarea rolului etiopatogenetic al infecţiilor
HBV şi HCV în dezvoltarea pancreatitelor cronice / Liudmila Tofan-Scutaru, Vlada-Tatiana
Dumbravă // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007.
– Ch., 2007. – P. 46-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4359. Tofan-Scutaru, Liudmila. Markerii infecţiilor virale HBV şi HCV în serul
sangvin şi în conţinutul duodenal al pacienţilor cu diferite forme de pancreatite cronice /
Liudmila Tofan-Scutaru, Vlada-Tatiana Dumbrava, Galina Pădure // Materialele congresului
II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională,
27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 71-85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 34 tit.
4360. Transpoziţia gastrică în ocluziile neoplazice şi leziunile traumatice ale duodenului: aspecte clinico-imagistice / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin,
... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 203-207 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
115

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4344. Optimizarea tratamentului ulcerului duodenal la persoanele vârstnice /
Natalia Antonova, I. Butorov, N. Bodrug, … // Congresul II de Medicină Internă cu participare
Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 11-13. – Rez. în lb engl.

4316. Procopişin, Larisa. Prevalenţa manifestărilor astmatiforme în populaţia de
adulţi / Larisa Procopişin // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi
imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 173176 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4345. Pancenco, Anatolie. Unele aspecte ale managementului calităţii serviciilor
stomatologice acordate populaţiei de structurile medicale private urbane / Anatolie
Pancenco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P.
157-158. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
4346. Particularităţile epidemiologice şi clinice ale colitei ulceroase nespecifice
în Republica Moldova : [analiza dinamicii indicilor epidemiologici] / Svetlana Ţurcan, VladaTatiana Dumbravă, A. Sofroni, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 51-53 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4317. Selevestru, Rodica. Statutul atopic al copiilor cu astm bronşic / Rodica
Selevestru, Svetlana Şciuca, Alexandru Babin // Materialele congresului II naţional al
imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept.
2007. – Ch., 2007. – P. 177-181 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.
4318. Surditate neurosenzorială: generalităţi şi aspecte actuale de reabilitare
auditivă electro-acustică / I. Ababii, M. Maniuc, S. Parii, ... // Curierul medical. – 2007. – Nr
5. – P. 61-66 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.

4347. Pascari-Negrescu, Ala. Manifestări extrahepatice reumatice la pacienţi cu
hepatite cronice de origine virală (B, C, Delta) / Ala Pascari-Negrescu, Lealea Chiaburu //
Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007.
– P. 43-46 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4319. Şciuca, Svetlana. Fibroza chistică la copii şi adulţi : [la plămâni] / Svetlana
Şciuca, Oxana Turcu, Elvira Chioroglo // Congresul II de Medicină Internă cu participare
Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 201-203 : des. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4348. Posibilităţile de prevenţie a diabetului zaharat tip 2 / Elena Cotelea,
Liliana Groppa, Natalia Baltag, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 235-238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4320. Talmaci, Cornelia. Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniei comunitare la bolnavii cu diabet zaharat / Cornelia Talmaci, Sergiu Matcovschi, Zinaida Anestiadi
// Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 196-199. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4349. Puiu, Sergiu. Structură hiperecogenă periapendiculară. Important criteriu
ecografic în identificarea apendicitei acute / Sergiu Puiu, Andrei Puiu // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 238-243 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
4350. Răspunsul imun anti-HBsAg şi rezultatele de investigare a ADN-VHB la
convalescenţii cu HVB acute HBsAg-negative / Angela Roşca, C. Andriuţă, C. Spînu, ... //
Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu
participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 61-66 tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 8 tit.
4351. Redresarea dereglărilor imune şi al proceselor de peroxidare lipidică în ulcerul duodenal la persoanele vârstnice / Natalia Antonova, N. Bodrug, I. Butorov, ... // Materialele congresului II naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 97-104 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

114

4321. Tendinţe noi în tratamentul bronhopatiei cronice obstructive / S.I. Butorov,
I.V. Butorov, N.I. Bodrug, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională,
24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 186-188 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4322. Tofan, Elena. Dinamica funcţiei sistolice şi diastolice a ventriculului drept
la pacienţii cu cord pulmonar cronic supuşi tratamentului de durată cu Ramipril / Elena Tofan
// Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch.,
2007. – P. 91-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4323. Tratamentul complex al bronho-pneumopatiei cronice obstructive / S.I.
Butorov, I.V. Butorov, N.I. Bodrug, ... // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 180-183. - Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4324. Volneanschi, Victor. Diagnosticul radiologic convenţional în modificările
de debit ale circulaţiei pulmonare / Victor Volneanschi, Anatol Obadă // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 95-100 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
111

Cronica articolelor de revistă Nr 11-2007  Magazines article annals Nr 11-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4325. Лабораторный менеджмент иммуномодулирующей терапии в клинике легочной патологии / Сергей Гинда, Николай Фрунзе, Василий Оуату, Георгий Цуркану // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 199200 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4334. Diagnosticul radioimagistic al ulcerului duodenal simptomatic, cauzat de
malformaţia duodenală / Valerii Pripa, Silvia Tudos, Silvia Pripa, Dorin Gorea // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P.187-191 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.

4326. Лучевая диагностика пороков развития диафрагмы у новорожденных /
Ольга Иванченко, Н. Синицина, Николай Дони,… // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 193-198. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit.
4327. Пневмонии у детей с точки зрения педиатра и рентгенолога / Валентина Болотникова, Константин Яворский, Николай Наливайко, Э.Ф.Яворская // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. - P. 39-43. – Rez. în lb. rom., engl.
4328. Современные подходы к диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания / Валентина Болотникова, Николай Наливайко,
Константин Яворский , … // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr
5. – P. 36-39 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 4250-51, 4268)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

4329. Alexa, Zinaida. Aspecte clinice, hormonal-imunologice şi metabolice ale
diabetului zaharat primar depistat la maturi cu vârsta cuprinsă între 30 şi 45 ani / Zinaida
Alexa // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. –
Ch., 2007. – P. 222-225 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4330. Aspecte contemporane ale diabetului zaharat şi prevenirea complicaţiilor
angiopatice / Zinaida Anestiadi, Larisa Zota, Vasile V. Anestiadi, Vasile Fedaş // Congresul II
de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 225229. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4331. Ciroza biliară primitivă – modalităţi de diagnostic pozitiv şi diferenţial /
Elena Creangă, M. Ciobanu, Svetlana Chişlari, … // Congresul II de Medicină Internă cu
participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 24-27 : tab. – Rez. în lb. engl.

4335. Dumbrava, Vlada. Dezechilibre imune în hepatită alcoolică / Vlada Dumbrava, Elina Berliba, Iuliana Lupaşco // Materialele congresului II naţional al imunologilor,
alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare internaţională, 27-28 sept. 2007. – Ch.,
2007. – P. 21-30 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.
4336. Gastropatia portal hipertensivă / Svetlana Chişlaru, I. Ţîbîrnă, R. Gaidău,
Ludmila Margine // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct.
2007. – Ch., 2007. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
4337. Ghelimici, Tatiana. Helicobacter pylori şi afecţiunile gastrointestinale la
pacienţii cu hepatitele cronice virale B şi C / Tatiana Ghelimici, Iulianna Lupaşco // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P.
38-40 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
4338. Grigoriev, Vladimir. Metodica diagnosticării dereglărilor ocluzale : [ale dinţilor] / Vladimir Grigoriev, Alexandru Postolachi // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 64-67 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
4339. Ilco, Alexandru. Epidemiologia factorii predispozanţi şi prevenţia cancerului colorectal / Alexandru Ilco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 186-187. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
4340. Istrate, V. Diagnosticul imagistic şi tratamentul mini-invaziv al obstrucţiilor
căilor biliare / V. Istrate, O. Şendrea, A. Cibotaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 207-209. – Rez. în lb. rom., engl.
4341. Istrati, Valeriu. Unele aspecte etiopatogenetice în boala hepatică alcoolică
/ Valeriu Istrati // Arta Medica. – 2007. – Nr 3. – P. 14-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 14 tit.

4332. Corelaţii dintre procesele de peroxidare lipidică, sistemul antioxidant şi
unele determinante clinice în ulcerul duodenal cu multiple defecte / I. Arteni, I. Ţîbîrnă, Gh.
Bezu, Elena Creangă // Congresul II de Medicină Internă cu participare Internaţională, 24-26
oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4342. Luca, Iulia. Unele măsuri de depistare şi profilaxie a diabetului zaharat /
Iulia Luca, Tudor Grejdeanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2007. – Nr 6. – P. 123-124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4333. Criterii clinico-imagistice în aprecierea tacticii non-chirurgicale în leziunile
traumatice ale ficatului / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe Ghidirim, Carolina Tuciac, Mihail
Conarev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 5. – P. 199-202. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4343. Maladii hepatice Drong-Induse : [afecţiuni medicamentoase] / Adela
Ţurcanu, Vlada-Tatiana Dumbrava, Maria Cojocaru, I. Graur // Congresul II de Medicină
Internă cu participare Internaţională, 24-26 oct. 2007. – Ch., 2007. – P. 53-56 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl.

112

113

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful