ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2007

CNCM
Chişinău 2007
1

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National
Bibliography of
Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2007
Nr 7

NBCM
Chişinău 2007
2

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar 9,18
Coli ed. 6,4
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 110

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: ISBN_Moldova@mail.md ISSN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Bibliografia
Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958
Apare lunar

2007
Nr 7

CNCM
Chişinău 2007
158

3

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Alcătuitori : Claudia BÂGU
Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................... 123
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................... 123
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ........... 124
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ............................ 125

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ................................................ 125

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................... 125
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Rec. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova;
alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2007 (Valinex
SA). – ISSN 1857-0550
Nr 7, 2007. – 2007. – 158 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.
015(478)

Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ................................................ 125
72 Arhitectură ....................................................................................... 126
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură...................................... 126
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ............................. 126
78 Muzică .............................................................................................. 126
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .............................................. 128
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................... 132
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filo logie
.......................................................................................................... 132
82 Literatură ......................................................................................... 132

Prefaţă – Vezi Nr 1

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................. 140
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2007

94 Istorie generală. Istorie universală .................................................. 141
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2007 .............. 144
Lista gazetelor, a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 7-2007................................ ................................ .............................. 151

4

157

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

02 Biblioteconomie ................................................................................. 94
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee ................................................................................................. 95
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ............. 95

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ....................... 95

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 96
1/14 Filozofie .......................................................................................... 96
159.9 Psihologie................................ ................................ ............................. 96

2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 96
23/28 Creştinism. Religie creştină .......................................................... 96
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 97

IULIE

2007
NR 7
(1393-1560)

JULY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

34 Drept. Jurisprudenţă........................................................................ 111

1393. Duca, Gheorghe
Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (knowledge society) : [comunicări, alocuţiuni, interviuri, art. ale acad. Gh. Duca] / Gheorghe Duca. – Ch. : Î.E-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 287 p. : fig., tab.; 24 cm. – (Strategia schimbării)
Texte : lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-9975-67-235-1
1000 ex. – [2007-1492]
- - 1. Ştiinţă şi cunoaştere.

35 Administraţie publică. Artă militară ................................................ 113

001.1

30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .............................. 97
31 Statistică. Demografie. Sociologie ..................................................... 97
32 Politică............................................................................................... 98
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................... 107

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................. 115
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................... 115
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ............................................................................................. 119
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................... 119
50 Generalităţi despre ştiinţele pure .................................................... 119

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1394. Cocîrţă, Petru
Sisteme şi informaţii electronice de mediu în Republica Moldova / Petru
Cocîrţă; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n.,
2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 31, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 29-31
ISBN 978-9975-9548-7-7
500 ex. – [2007-1440]
- - 1. Sisteme informaţionale de mediu – Republica Moldova.

55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................... 120

004.78:502/504(478)

57 Ştiinţe biologice ............................................................................... 121

1395. Gremalschi, Anatol
Informatică : Man. pentru cl. a 10-a / Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu,
Ludmila Gremalschi; comisia de experţi : Elena Boian, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 187, [1] p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 187 (23 tit.)

58 Botanică........................................................................................... 121
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................. 121
61 Medicină .......................................................................................... 121
156

5

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-237-5
5000 ex. – [2007-1493]
- - 1. Informatică.

61 Medicină............................................................................................. 72
62 Inginerie. Tehnică în general ............................................................. 78
004(075.3)

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări şi ale

1396. Idem în lb. rusă : Информатика / trad. din lb. rom. : Arcadie
Malearovici, Veronica Musteaţă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). –
187, [1] p. : des., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 187 (23 tit.)
ISBN 978-9975-67-249-8
6800 ex. – [2007-1551]
- - 1. Informatică.

vieţii sălbatice..................................................................................... 79

004(075.3)

1397. Sacara, Andrei
Informatica. Limbajul de programare Pascal : Caietul elevului : Cl. a 9-a / Andrei Sacara. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 32 p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-903-28-8
3000 ex. – [2007-1510]
004.43(075.3)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei.................... 80
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ............. 81
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .............................. 82
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................................. 83
73 Arte plastice ....................................................................................... 83
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură........................................ 83
78 Muzică ................................................................................................ 83
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................ 84
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..................................................... 84
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. FIlologie

1398. Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău – Hasdeu în
bibliotecile chişinăuene : Cat.-Bibliogr. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". Centrul Naţ. de
Hasdeuologie. Centrul de Inform. şi Documentare; alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş;
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 190
p.; 21 cm. – (Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" – 130 ani)
ISBN 978-9975-9664-1-2
500 ex. – [2007-1529]
- - 1. Literatură română – Indici bibliografici.
016:[821.135.1.09+929]

1399. Publicaţiile Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" : cat. / Bibl. Mun. "B.
P. Hasdeu". Dep. Marketing. CID "Chişinău"; echipa de creaţie : Genoveva Scobioală,
…; resp. ed. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu", 2007 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 63, [1] p. : il. color; 15 x 30 cm. – (Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" – 130 ani)
ISBN 978-9975-9665-7-3 (broşat)
300 ex. – [2007-1528]
016:027.52(478-25)

............................................................................................................ 84
82 Literatură ........................................................................................... 85
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2007 ................ 87
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole
sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2007 ........................ 92

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................ 93
0 GENERALITĂŢI ........................................................................................... 93
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ......................................... 93
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .93
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ................................ ......93
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ......................... 94
005 Management ................................ ................................ ............................ 94
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ .....94

6

155

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ............................................... 55
0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 55
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ......................................... 55

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE

1/14 Filozofie .......................................................................................... 55

1400. Paladi, Cristina
Cosmologia : pentru şi despre părinţi / Cristina Paladi, Tana Daocon. – Ch. :
S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 67, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9779-7-5
500 ex. – [2007-1438]
- - 1. Cosmologie.

17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ........................................ 56

113/119

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ 55
005 Studiul organizării................................ ................................ ................... 55

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 55

2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 56
21 Teologie naturală. Teodicee .............................................................. 56
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 56
31 Statistică. Demografie. Sociologie ..................................................... 56
32 Politică............................................................................................... 56
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 57
31 Statistică. Demografie. Sociologie ..................................................... 57
33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................. 57

2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
1401. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – [Ed. 2-a]. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). – 1223 p.; 12 x
17 cm.
Prezentare în teacă de piele
ISBN 978-9975-909-16-7
1950 ex. – [2007-1475]
- - 1. Biblia.

34 Drept. Jurisprudenţă.......................................................................... 61

222/225

35 Administraţie publică. Artă militară.................................................. 66

1402. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a]. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). – 1223 p.; 14 x
21 cm.
Prezentare în teacă de piele
ISBN 978-9975-909-17-4 (în cop.)
1850 ex. – [2007-1476]
- - 1. Biblia.

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................... 66
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................... 67
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ......................................................... 70
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.................................................. 70
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ............................................. 70

222/225

57 Ştiinţe biologice ................................................................................. 71
58 Botanică............................................................................................. 71
59 Zoologie ............................................................................................. 71
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................... 72

154

1403. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – [Ed. a 4-a]. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). – 1223 p.; 13 x
19 cm.
7

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-909-18-1 (în cop. tare)
5000 ex. – [2007-1477]
- - 1. Biblia.

57 Ştiinţe biologice.................................................................................. 22
59 Zoologie ............................................................................................. 24
222/225

1404. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – [Ed. a 6-a]. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2007 (Tipogr. Soc. Biblică din Coreea). – 1223 p.; 11 x
15 cm.
ISBN 978-9975-909-20-4 (în cop. tare)
4000 ex. – [2007-1478]
- - 1. Biblia.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................... 24
61 Medicină............................................................................................. 24
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice............................................................. 27
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ............. 27
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................................. 28

222/225

73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................ 28

1405. Calea. Adevărul. Viaţa : [sfaturi duhovniceşti]. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n.,
2007 (Tipogr. "Prospectprint"). – 15 p. : il. color; 11 x 16 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9590-9-4
20000 ex. – [2007-1448]

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură........................................ 28

244

1406. Idem în lb. rusă : Путь. Истина. Жизнь. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Prospectprint"). – 15 p. : il. color; 11 x 16 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9608-2-3
20000 ex. – [2007-1449]
224

1407. Gelderen, John R. Van
Adevărurile "Locomotivei" : Viaţa plină de Duhul Sfânt în dependenţă de Dumnezeu prin intermediul Duhului / John R. Van Gelderen; cuv. înainte de Jeff Musgrave;
trad. în lb. rom. : Victor Chiper, Monica Covaci. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 107 p.; 20 cm.
Tit. orig. : Engine Truths. – Bibliogr. p. 106-107 (22 tit.) şi în note la sfârşitul
cap.
ISBN 978-9975-932-74-5
500 ex. – [2007-1415]
244

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................ 29
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ..................................................... 30
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
............................................................................................................ 30
82 Literatură ........................................................................................... 34
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................... 42
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ......................... 42

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ..... 42
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunoştinţelor geografice) ................................ .................42
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne .........43
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................ ................................ .....43

93/94 Istorie ............................................................................................ 44
94 Istorie generală. Istorie universală .................................................... 44
Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 7-2007 ........................................ 48
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2007 ................................ .................53

8

153

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ......................................................................................... 5

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică

01 Bibliografie. Cataloage ....................................................................... 6

1408. Pârţachi, Ion
Statistica social-economică : [man. pentru uzul studenţilor] / Ion Pârţachi, Silvia Caraivanova; coord. : Ion Pârţachi; Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. – Ch. :
ASEM, 2007. – 220 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 218-220 (33 tit.)
ISBN 978-9975-75-174-2
100 ex. – [2007-1473]
- - 1. Statistica social-economică.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................... 7

311:[316+338](075.8)

0 GENERALITĂŢI ............................................................................................ 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................... 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .. 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .......................... 5

1/14 Filozofie ............................................................................................ 7
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..................................................................................... 7
22 Biblia ................................................................................................... 7
3 ŞTIINŢE SOCIALE ......................................................................................... 9
31 Statistică. Demografie. Sociologie ....................................................... 9
32 Politică................................................................................................. 9

314 Demografie. Studiul populaţiei

1409. Republica Moldova – problemele migraţiei / Inst. Muncii din Rep. Moldova; colectiv de aut. : Valentina Postolachi, Olga Poalelungi, Valeriu Moşneaga, ...;
coord. : Petru Chiriac. – Ch. : "Crio" SA, 2007. – 381 p. : fig., tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p. 151-154, 379-381 (83 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului D.A.C. – Y.D.A.C. – YE Grecia
ISBN 978-9975-9507-7-0
300 ex. – [2007-1471]
- - 1. Migraţie – Republica Moldova.
314.7(478)=135.1=161.1

33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................. 10
34 Drept. Jurisprudenţă.......................................................................... 12
35 Administraţie publică. Artă militară .................................................. 14
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................... 15
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................... 16
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.

316 Sociologie

1410. Situaţia social-economică a Republicii Moldova = Социальноэкономическое положение Республики Молдова / Biroul Naţ. de Statistică. – Ch. : S.
n., 2007 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
ian.-iun. 2007. – 2007. – 129 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. –
[2007-1485]
- - 1. Situaţie social-economică, 2007 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=161.1

Folclor ............................................................................................... 20
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ......................................................... 20
51 Matematică ........................................................................................ 20
53 Fizică ................................................................................................. 21
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie.................................................. 22
152

32 POLITICĂ
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1411. Republica Moldova. Guvernul. Raport cu privire la evoluţia economiei
naţionale şi realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării – bunăstarea poporului" în… / Guvernul Rep. Moldova. – Ch. : S. n.,
2007. – 72 p. : fig.; 21 cm.
9

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

…semestrul I al anului 2007. – 72 p. : fig. – Tit. pe cop., text paral. : lb. rom.,
rusă. – [2007-1495]
- - 1. Guvernul Republicii Moldova.

Lista gazetelor, a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr
7-2007

328.13(478):316.422=135.1=161.1

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

1412. Feuraş, Eugenia
Aplicaţii la disciplina "Teorie economică (Micro- şi Macroeconomie)" : (pentru
lucrul independent al studenţilor) / E. Feuraş; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Teorie economică şi Doctrine economice". – Ch. : ASEM, 2007. – 224 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 224 (18 tit.)
ISBN 978-9975-75-185-8
300 ex. – [2007-1474]
- - 1. Teorie economică. 2. Microeconomie. 3. Macroeconomie.
330.101.54(075)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

1413. Albu, Ion
Analiza factorială a valorii de piaţă a imobilului rezidenţial : Monogr. / Ion Albu,
Svetlana Albu, Nicolae Ţurcanu; red. resp. : N. Ţurcanu. – Ch. : UTM, 2007. – 149 p. :
des., diagr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 114-121 (119 tit.)
ISBN 978-9975-9888-5-8
100 ex. – [2007-1481]
- - 1. Valoare imobiliară. 2. Imobil rezidenţial.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alianţa Moldova Noastră
Altarul credinţei
Capitala
Comunistul
Contrafort (Iul.)
Dezvoltarea
Dreptul
Dreptul meu
Eco
Făclia
Flux continuu : cotit. naţ.
Flux continuu : ed. de vineri
Glasul naţiunii
Jurnal de Chişinău
Integrarea europeană, pas cu pas (Supl. al
cotid. "Timpul de dimineaţă")
Literatura şi arta
Moldova suverană
Natura
Pro farmacia (Iul. – Aug.)
Săptămâna
Socius

332.6+330.131
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1414. Генова, Светлана
Основы организации процесса управления ассортиментной политикой
предприятия : (Учеб. пособие) / Светлана Генова; Комрат. Гос. Ун-т. Каф. Экон. –
Комрат : Б. и., 2007 (Тип. Комрат. Гос. Ун-та). – 31 p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 30-31 (13 tit.)
ISBN 978-9975-9744-1-7
100 ex. – [2007-1559]
- - 1. Întreprinderi – Organizare (rusă).
334.02(075.8)
10

151

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sport plus
Timpul de dimineaţă
Timpul satiric (Iul.)
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Альянс Moldova Noastră
Analytique Moldpresa
Голос народа
Деловая Молдова
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Коммунист
Молдавские Ведомости
Независимая Молдова
Новое время
Право
Столица = Capitala
41. Экономическое обозрение

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007
Пирожков, Сергей 3531
Плешка, Валерия 3610
Плюшкин, Александр 3747
Погодина, Екатерина 3716
Пожар, Сергей 3857
Понятовская, Вероника 3612
Потемкин, Григори 3857

Тофан, Еуджения 3594
Тряпкин, Николай 3828
Тулник, Виталие 3807
Тхоров, Александр 3510, 3585
Тэнасе, Александр 3604

Р

Узун, Елена 3694, 3712, 3714, 3718
Узун, Наталья 3551-52, 3731
Устурой, Николай 3556

У

Рабинович, Роман 3858
Раковицэ, Эмиль 3660
Ревуцкий, Всеволод 3717
Резник, Александр 3671
Ройбу, Зиновий 3471, 3533
Рокотов, Андрей 3501

Ф
Флоря, Владимир 3687
Фрэсыняну, Пантелемон 3691
Функ, Иосиф 3737, 3750

С

Х

Савицкая, Валентина 3717
Сакарэ, Виктория 3664
Семенова (Юдович), Юлия 3701
Сидоров, Дмитрий 3430, 3613
Силицкая, Наталья 3530
Сима, Георгий 3534
Сливенко, Нелли 3611
Слусарь, Александр 3584
Смешная, Татьяна 3651
Смирнов, Игорь 3535
Старик, Виктор 3591, 3691
Степан, Илона 3718
Степанова, Татьяна 3719
Стеценко, Галина 3700
Сырбу, Андрей 3737, 3750

Хазин, Михаил 3758

Ц
Цуркан, Вячеслав 3595
Цуркану, Георгий 3672

Ч
Чернат, Виктория 3616
Чиботару, Архип 3808
Чобану, Эдуард 3749

Ш
Шикирлийская, Татьяна 3436, 3586
Шимановская, Людмила 3687
Шкляревский, Игорь 3829
Щукин, Марк 3836

Т
Таркан, Оздемир 3749
Твердохлеб, Гарри 3719
Тигиняну, Ион 3430
Ткачук, Марк 3541, 3836
Ткачук, Тимур 3509

Ю
Юнко, Александра 3433

150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1415. Генова, Светлана
Формирование ассортимента продукции предприятия : (Учеб. пособие) /
Светлана Генова; Комрат. Гос. Ун-т. Каф. Экон. – Комрат : Б. и., 2007 (Тип. Комрат.
Гос. Ун-та). – 47, [1] p. : des., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 44-45 (17 tit.)
ISBN 978-9975-9744-0-0
100 ex. – [2007-1558]
- - 1. Întreprinderi – Organizare(rusă).
334.02(075.8)
336 Finanţe

1416. Baurciulu, Angela
Dimensiunea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic în Republica
Moldova : [pentru uzul studenţilor] / Angela Baurciulu; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 285 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 275-285 (127 tit.)
ISBN 978-9975-75-144-5
50 ex. – [2007-1462]
- - 1. Finanţe publice.
336.5:330.101.541(478)(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

1417. Cărare, Viorica
Problemele de abordare a politicii industriale în lumea contemporană :
monogr. / Viorica Cărare, Dorina Clichici; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Econ.,
Finanţe şi Statistică. – Ch. : IEFS, 2007. – 268 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 250-258 (188 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9871-8-9
300 ex. – [2007-1406]
- - 1. Politică industrială.
338.45:339.9
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

1418. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică. Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică şi evoluţiile pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi informatică în
anul ... = Report On activity of National regulatory Agency for Telecommunications and
Informatics and Development of Telecommunications and Informatics Market in 2006 /
Agenţia Naţ. pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică; elab. : Stanislav
Gordea, ... – Ch. : Pontos, 2007 (Combinatul Poligr.). – 29 cm.
11

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

...2006. – 2007. – 35; 33 p. : fig. color, tab. – Text paral. : lb. rom., engl. –
Pag. paral. – Carte "valet" ("перевертыш"). – ISBN 978-9975-102-35-3 : 300 ex. –
[2007-1484]
- - 1. Economia comunicaţiilor.
338.47(478)(047.1)=135.1=161.1

Situaţia social-economică a Republicii Moldova. – Vezi Nr 1410
1419. Welcome to Moldova / Intern. Women's Club of Moldova; phot. : Tatiana Corcotsenco. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL, 2007. – 84 p. : fot. color, tab.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9551-6-4 (broşat)
500 ex. – [2007-1526]
- - 1. Turism – Republica Moldova (engl.).
338.48(478)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

1420. Chistruga, Boris
Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est : realităţi şi perspective : [pentru uzul studenţilor] / Boris Chistruga; Acad. de Studii Econ. din Moldova.
– Ch. : ASEM, 2007. – 479 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 453-476 (307 tit.)
ISBN 978-9975-75-152-0
50 ex. – [2007-1463]
- - 1. Integrare economică europeană.
339.92(075.8)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1421. Copilul meu e singur acasă : Carte pentru părinţii care pleacă la muncă în străinătate / Centrul de Inform. şi Documentare privind Drepturile Copilului; text :
Daniela Platon; coord. : Cezar Gavriliuc. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2007 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 35, [1] p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. p. 36. – Apare cu sprijinul financ. al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii"
(Rädda Barnen), Org. pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Org. Intern.
pentru Migraţie (OIM)
12

Воскобойник, Виктор 3679-80

Косарев, Валерий 3508
Крецу, Вера 3636
Кропанцева, Татьяна 3593, 3595, 3604,
3660
Крэчун, Николай 3694
Кудин, Евгений 3436
Куняев, Станислав 3826
Кушнир, Елена 3731
Кушнир, Лаврентие 3507

Г
Гаина, Борисом 3431
Глазова, Татьяна 3692
Гончарова, Ольга 3506
Гуревич, Яков 3505
Гуцул, Николай 3591

Д

Л

Дашкевич, Анатолий 3470, 3830
Деляну, Ливиу 3806
Дмитриев Сергей 3431
Дмитриенко, Николая 3700
Дога, Евгений 3713
Донос, Ефим 3507
Дорошенко, Анна 3598
Дьяков, Дмитрий 3550-51

Лазарев, Октавиан 3613
Литовцева, Елена 3678
Лицкай, Валерий 3542
Лозован, Андрей 3732
Лунгу, Анатолий 3612
Лупан, Наталья 3856
Лупу, Михаил 3556
Лычкин, Макс 3578
Ляхова, Ольга 3715

Е
Евстратьев, Сергей 3758
Елков, Олег 3542

М
Мабучи, Муцуо 3530
Мардарь, Ион 3831-33
Марков, Сергей 3827
Мартин, Джерри 3748
Масон, Вадим 3836
Мединский, Виктор 3716
Мелека, Анна 3507, 3661
Мироник, Алла 3507
Михалаке, Георгий 3578
Могоряну, Николай 3579-80, 3617
Мороз, Виктор 3581
Мунтяну, Андрей 3679
Мунтяну, Галина 3465, 3594, 3616
Муравский, Александр 3582

З
Зенченко, Екатерина 3713
Зенькович, Геннадий 3587

И
Иванов, Александр 3610
Иванов, Николай 3506
Иванов, Владимир 3693
Илиуц, Мария 3714
Ионко, Майя 3664

К
Казакова, Раиса 3732
Казанцев, Василий 3825
Килдеску, Эмиль 3699
Клейн, Лев 3836
Кобзон, Иосиф 3715
Коваленко, Ирина 3560
Козак, Игорь 3592
Константинова, Валентина 3611

Н
Нестерова, Оксана 3583

П
Павлова, Галина 3582
Пасат, Валерия 3606
Петрусевич, Наталья 3748
149

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007
Teleuţă, A. 3663
Teodorescu, Cristian 3765
Terente, Victor 3744
Testemiţanu, Nicolae 3645-46
Tihman, Iacob 3698
Tkaciuk, Mark 3489
Tofan, Eugenia 3601-02
Traianus 3803
Tulbea, Ghenadie 3745
Turcu, Svetlana 3668
Turcuş, Aurel 3686
Tverdohleb, Tatiana 3634

Voronin, Vladimir 3491-92, 3496-99, 3525,
3540, 3545, 3733

W
Wagner, Andreas 3746
Wieland, Rainer 3529
Wodehouse, P. G. 3756

Z
Zadnipru, Vanda 3681-82
Zalevschi, Ion 3630
Zamura, Elena 3588, 3607
Zava, Alexandru 3805
Zbârciog, Vlad 3481
Zenin, Iuri 3665
Zîmbreanu, Fedot 3841

Ţ
Ţâbârnă, Gheorghe 3674
Ţapeş, Larisa 3448
Ţurcanu, Alina 3540, 3558
Ţurcanu, Anatol 3669

А
Абабий, Ион 3670
Абрамов, Виталий 3747
Амихалакиоае, Георгий 3603
Андрушевская, Татьяна 3672
Астахова, Ирина 3500, 3531
Афанасьевым, Вячеславом 3431

U
Ungureanu, Larisa 3690
Untilă, Veaceslav 3495
Urechean, Serafim 3574
Urschi, Gheorghe 3804
Ursu, Adrian 3711
Ursu, Silvia 3684, 3703, 3711
Urşianu, Malvina 3722

Б
Бабчинецкий, Андрей 3680
Балабан, Сергей 3559
Балан, Штефан 3500
Банев, Виктор 3575
Бердников, Евгений 3693
Бодюл, Иван 3501
Бородаев, Вячеслав 3688
Ботгрос, Николае 3712
Булгарь, Валерий 3576

V
Vakulovski, Mihail 3702, 3710, 3769, 3813
Varga, Mihai 3728
Vartic, Andrei 3842
Vasilache, Vasile 3818, 3823
Vasileanu, Marius 3765
Vataman, Gheorghe 3635
Vatamanu, Ion 3822
Velişco, Nadejda 3620
Vieru, Boris 3446-47, 3714, 3835
Vieru, Diana 3709
Vieru, Grigore 3645, 3764, 3771, 3809,
3812, 3824
Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al
întregii Moldove) 3459
Voitun, Aneta 3615, 3666

В
Варикаш, Галина 3577, 3581
Васильева, Евгения 3576
Веверица, Лариса 3550
Визант, Валентин 3688
Вискалов, Александр 3549, 3693
Воронин, Владимир 3502-05
148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9534-0-5
15 000 ex. – [2007-1487]
- - 1. Drepturile copilului.
342.7-053.2

1422. Гуцуляк, Виктор Иванович
Административное право Республики Молдова : Учеб. для юрид. вузов и
фак. / В. И. Гуцуляк; Акад. публ. управления при Президенте Респ. Молдова, Независ. междунар. ун-т Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 463,
[1] p.; 24 cm.
Bibliogr. p. 459-464 (96 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9779-5-1 (în cop. tare)
300 ex. – [2007-1436]
- - 1. Drept administrativ – Republica Moldova (rusă).
342.9(478)(075.8)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

1423. "Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene", conf. şt.-practică (2006; Chişinău). Dreptul naţional în contextul proceselor
integraţioniste europene = National Law in the Context of Integration of European Processes = Национальное право в контексте европейских интеграционных проектов :
Materialele conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2006 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.),....
– Ch. : IRIM, 2006 (CEP USM). – 544 p.; 24 cm.
Antetit. : Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9699-5-6 : 120 ex. – [2007-1553]
- - 1. Drept naţional – Republica Moldova – Integrare europeană.
342.5(478):341(082)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1424. Carp, Simion
Drept execuţional penal : [pentru uzul studenţilor] / Simion Carp, Cornel
Osadcii, Oleg Rusu. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2007. – 446, [1] p. :
fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 430-447 şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-930-19-2 (în cop. tare)
100 ex. – [2007-1402]
- - 1. Drept execuţional penal.
343.8(075.8)

1425. Cuşnir, Valeriu

13

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Drept penal : Culeg. de teste şi speţe pentru examenul de licenţă / Valeriu
Cuşnir, Viorel Berliba, Radion Cojocaru; coord. ed. : Constantin Boeşteanu. – Ch. : S. n.,
2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 126 p. : tab.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9892-4-4
300 ex. – [2007-1444]
- - 1. Drept penal – Teste.
343(079)

1426. Ordinul "Cu privire la evidenţa unică a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a
actelor de evidenţă primară" = Приказ "Об едином учете лиц совершивших преступления, результатов расследования уголовных дел, способа заполнения и представления документов первичного учета" : nr. 198/84/11/166/10/2-30/44 / Min. Justiţiei, Procuratura Gen., Min. Afacerilor Interne, ... – Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.).
– 27; 28 p. : tab.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
[2007-1412]
- - 1. Infracţiuni – Evidenţă – Ordine.
343.3/.7(094.7)=135.1=161.1

1427. Уголовное право Республики Молдова : Особенная часть (в схемах) : Учеб.-метод. пособие / сост. : Н. Белый, …; под ред. : Алексея Барбанягрэ;
Междунар. Независимый Ун-т Молдовы (ULIM). – К. : Б. и., 2007 (Dinamo-Poligraf). –
157 p. : tab.; 28 cm.
Bibliogr. p. 152-156
ISBN 978-9975-9670-5-1
200 ex. – [2007-1483]
- - 1. Drept penal – Republica Moldova (rusă).
343.2(478)(075.8)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

1428. "Administraţia publică în perspectiva integrării Europene", sesiune (2006; Chişinău). Administraţia publică în perspectiva integrării Europene : Materiale
ale sesiunii de comunic. şt., 27-28 oct., 2006 / secretar gen. red. : Liliana Belecciu. – Ch.
: S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 24 cm. – ISSN 1875-2286
Caietul Ştiinţific 1/2006. – 2007. – 650 p. – Antetit. : Inst. de Şt. Administrative
din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. : lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol – Descriere după cop. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova. – ISBN 978-9975-9674-2-6 : 500 ex. – [2007-1447]
- - 1. Administraţie publică.
14

Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Plaiurilor) 3457
Petru, Ana-Maria 3815
Petru, Gheorghe 3708
Pîslaru, Natalia 3440, 3634
Platon, Alexandru-Florin 3860
Plăieşu, Raisa 3800
Politkovskaia, Anna 3472
Polikarpov, V. 3657
Pop, Mihail 3557
Popa, Constanţa 3757
Popa, Gheorghe 3754
Popa, Iulius 3630
Popescu Tăriceanu, Călin 3512, 3523
Popescu, D. R. 3818
Popov, Andrei 13524
Popovici, Teodor 3801
Popuşoi, Liliana 3709, 3823
Praporşcic, Sergiu 3489, 3491, 3525, 3548
Pricochi, Ecaterina 3623
Proca, Ion 3641, 3727, 3819-20
Proca, Pavel 3802
Procopii, Tudor 3743
Prodan, Andrei 3644
Pruteanu, George 3755
Puiu, Tudor 3667

Rusnac, Vladimir 3821
Russu, Ghenadie 3553
Rusu, Alina 3647
Rusu, Dinu 3458
Rusu, S. 3628
Rusu, Tudor 3649

S
Saharneanu, Valeriu 3448
Sainciuc, Lică 3697, 3817
Sârbu, Antonina 3606, 3697, 3708
Sârbu, Vasile 3572-73
Scobioală, Aurel 3810, 3820
Sergentu, Octavian 3526-27
Simion, Eugen 3450
Singer, Peter 3662
Smith, Corinne 3601
Smochină, Andrei 3643
Socor, Vladimir 3528, 3539
Straistă, Eugen 3608
Stănculescu, Ileana 3728
Stici, Ion 3645
Strâmbeanu, Andrei 3683
Stratu, Valeriu 3588, 3607
Strelciuc, Ioan 3434-35, 3492
Strelkov, Valeri 3665
Stropşa, Liuba 3632
Surucean, Vasile 3668

R
Radu, Alina 3451
Raevschi, M. 3646
Railean, Diana 3855
Raileanu, Anatol 3620, 3638
Raţă, Mariana 3483
Reniţă, Alecu 3446-47, 3658
Revenco, Mihai 3647
Rink, Monika 3757
Robu, Nicolae 3607
Rogac, Raia 3441
Roibu, Nicolae 3674, 3682
Roşca, Alexandru 3840
Roşca, Iurie 3489-91
Roşca, Virginia 3462, 3499, 3568, 3608
Rotaru, Tatiana 3676
Rusnac, Gheorghe 3597, 3648

Ş
Ştefârţă, Sorina 3511, 3652

T
Tamazlâcaru, Elena 3730
Tanasoglo, Liuba 3432
Tarkovski, Andrei 3720
Tarlev, Vasile 3733
Tavitian, Harry 3710
Tănase, Alexandru 3609
Tănase, Constantin 3493-94
Tănase, Maria 3706
Tănase, Victor 3659
Tecuci, A. 3633
Teleucă, Victor 3822
147

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007
Guţu-Bârcă, Veronica 3795
Gyuiris, Adalbert 3824

Melinte, Valentina 3555
Menzel, Jiri 3725
Mereuţă, Daniela 3838
Meşină, Grigore 3629
Michnik, Adam 3473
Mihăilscu, Magda 3726
Mişin, Dumitru 3491, 3529
Mocanu, Igor 3770
Mocanu, Spiridon 3733
Mizsei, Kalman 3514, 3517, 3519, 3528
Moldovan, Silviu B. 3859
Morăraş, Mihai 3795, 3798
Moscovici, Constantin 3707
Moşanu, Alexandru 3853
Moşin, Octavian 3459
Movileanu, Valeriu 3799
Munteanu, Galina 3543, 3602
Musteaţă, Filip 3742

H
Hadei, Vitalie 3746
Hâncu, Dragoş 3744
Hropotinschi, Andrei 3641

I
Iachim, Ion 3619, 3796
Iliciuc, Ion 3676
Ioniţă, Veaceslav 3464, 3564, 3568
Iordan, Veaceslav 3775
Iuteş, Vadim 3740, 3745
Ivaşcenco, Ghenadie 3569-70

J
Jeltov, Ina 3724

N

K

Nagacevschi, Igor 3853
Naniescu, Iosif 3452
Năstase, Răzvan-Mihai 3756
Nechit, Irina 3698, 3739
Negru, Andrei (3663)
Negru, Constantin 3854
Negru, Nicolae 3487, 3547
Negru, Nina 3456
Neguţă, Andrei 3538

Kirsan, Iliumjinov 3736
Kersnovskaia, Eufrosinia 3852

L
Labiş, N. 3623
Ladaniuc, Victor 3815
Lariuşina, Tatiana 3564
Loghin, Andrei 3736, 3743
Lozinschi, Raisa 3498, 3596
Luca, Alex 3491. 3499
Lungu, Alexei 3499, 3536, 3600, 3605
Lupan, Natalia 3642-43
Lupu, Marian 3545, 3548, 3733

O
Odoleanu, Vasile 3629
Olaru, Angelina 3467, 3614, 3849
Onică, Tatiana 3597
Ostapciuc, Natalia 3675

M

P

Malamen, Iolanda 3766
Manolache,Veaceslav 3644
Manole, Ion 3590
Marcu, Tatiana 3565
Marin, Gheorghe 3843
Marinciuc, Aurel 3852
Marinciuc, M. 3628
Matcovschi, Dumitru 3797, 3816

Palade, Toader 3817
Pantaz, Ion 3606
Pânzaru, Galina 3563
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3844
Păunescu, Adrian 3474, 3763-64, 3771
Petrencu, Anatol 2488

146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
352/354(082)=135.1=111=161.1

1429. Situaţia privind abuzul şi traficul ilicit de droguri în anul ... = Drug situation : Raport anual. Republica Moldova / grupul de aut. : Otilia Scutelniciuc, Mihai
Ciocanu, Diana Postoronca, ...; consultanţi teh. : Tudor Vasiliev, ...; Centrul Şt.-Practic
Sănătate Publică şi Management Sanitar, Monitorizarea şi Evaluarea Progr. Naţ. de
Sănătate, Observatorul Naţ. pentru Droguri. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Reclama" SA).
– 29 cm.
...2005. – 2006. – 83; 83 p. : fig., tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – Pag.
paral. – Carte "valet" ("перевертыш"). – ISBN 978-9975-937-01-6 : 5000 ex. – [20071416]
- - 1. Droguri – Trafic ilicit – Republica Moldova – Raport, 2005. 2. Trafic ilicit –
Droguri – Republica Moldova – Raport, 2005.
351.761(478)(047)=135.1=111

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1430. Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova /
colectiv de aut. : M. E. Baskakova, E. A. Ballaeva, E. V. Ivanova, ...; Min. Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Rep. Moldova. – Ch. : AER "Asigurarea socială şi de pensionare", 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 93 p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 91-93 (79 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9779-1-3
500 ex. – [2007-1432]
- - 1. Sistem de pensionare – Republica Moldova.
364.3:316.342.6(478)

1431. Idem în lb. engl. : Gender Aspects of the Republic of Moldova's Pension System. – Ch. : REA "Social and pension insurance", 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL).
– 91 p. : fig., tab.; 30 cm.
Bibliogr. p. 89-91 (79 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9779-3-7
250 ex. – [2007-1434]
- - 1. Sistem de pensionare – Republica Moldova (engl.).
364.3:316.346.2(478)

1432. Idem în lb. rusă : Гендерные аспекты пенсионной системы Республики Молдова. – К. : РИА "Социальное и пенсионное страхование, 2007 (Tipogr.
"Elena-VI" SRL). – 101 p. : fig., tab.; 30 cm.
Bibliogr. p. 99-101 (80 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-9779-2-0
250 ex. – [2007-1433]
15

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Sistem de pensionare – Republica Moldova (rusă).
364.3:316.342.6(478)

1433. Sistemul de pensionare al Republicii Moldova : expertiza actuarială /
colectiv de aut. : Valerii Baskakov, Elena Krîlova, Anna Selivanova, ...; trad. în lb. rom. :
Veronica Maevschi; Min. Protecţiei Soc., Familiei şi Copilului al Rep. Moldova. – Ch. : S.
n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 95 p. : fig., tab.; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-9892-6-8
500 ex. – [2007-1445]
- - 1. Sistem de pensionare – Republica Moldova.
364.3(478)

1434. Idem în lb. rusă : Пенсионная система Республики Молдова : актуарная экспертиза. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 98 p. : fig., tab.; 30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-9892-7-5
250 ex. – [2007-1446]
- - 1. Sistem de pensionare – Republica Moldova(rusă).
364.3(478)

1435. Анализ социальной защиты инвалидов в Республике Молдова :
рапорт / М-во Соц. Защиты, Семьи и ребенка; подгот. : Алфредас Забиета; эксперты : Эгле Капликиене, … – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). –134 p. : tab.; 28
cm.
ISBN 978-9975-9750-4-9
250 ex. – [2007-1441]
- - 1. Invalizi – Republica Moldova – Protecţie socială (rusă).
364.044.2/.262(478)(047)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1436. Asigurarea unei educaţii de calitate : Ghidul mentorului / Progr. Educaţional "Pas cu Pas"; elab. : Aigul Iskakova, …; trad. : Olga Olevschi. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 122, [6] p.; 22 cm.
Bibliogr la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-903-26-4
1000 ex. – [2007-1512]
- - 1. Educaţie de calitate.
37.0

1437. Cojocaru, Vasile Gh.
16

Codru, Anatol 3785
Codruţ, Mariana 3762
Coelho, Paulo 3760
Cojocari, Eugenia 3642
Cojocaru, Gheorghe 3468
Cojuhari, Olesea 3741
Colesnic, Iurie 3515, 3848
Colţun, M. 3663
Constantin, Ion 3516
Conţiu, Mihai 3480, 3537
Corneanu, Constantin 3469
Corobceanu, Svetlana 3454
Cosarciuc, Valeriu 3566
Cosniceanu, Maria 3751
Courbet Jean Desire Goustave 3696
Covaci, Boris 3481
Covrig, Andrei 3482
Cozmin-Condrea, Teodosia 3849
Crăcană, Violina 3771
Cristal, Oleg 3496
Cristea, Iana 3618
Cruceniuc, Petrea 3819
Crudu, Dumitru 3813
Cubreacov, Vlad 3455
Cucereanu, Radion 3655
Cucereanu, Viorica 3569
Cuzuioc, Ion 3821

Donos, Alexandru 3484
Dranca, Gavriil 3454
Druţă, Boris 3637
Dulgheru, Valeriu 3485, 3640
Dumbrăveanu, Victor 3625
Dună, Teodor 3765
Dungaciu, Dan 3519-22
Durbală, Anatol 3729

E
Eremia, Anatol 3850-51
Erizanu, Gheorghe 3685

F
Filip, Iulian 3792-93
Fişer, Anatol 3460-61, 3523
Frişcu, A. H. 3794
Furdui, Galina 3449, 3669, 3675, 3681

G
Gafencu, Valeriu 3859
Garaba, Vladimir 3656
Garibaldi, Giuseppe 3843
Gavriliţă, Elena 3626
Gavriliţă, Raisa 3753
Gârlă, Corina 3444
Gârneţ, Vasile 3768
Gheo, Radu Pavel 3769
Gheorghiţă, Nadina 3553, 3564, 3704-05,
3707
Gherman, Diomid 3645
Gherman, Doiniţa 3704
Ghinculov, Silvia 3650
Gluksmann, Andre 3472
Gombrowicz, Witold 3834
Gorbaciov Mihail 3469
Gorceac, Lilia 3451
Gorea, Grigore 3596
Grăjdieru, Anton 3445
Grigore, Silvia 3705
Grişin, Evgheni 3696
Griţco, Elena 3622
Grosu, Viorica 3667
Guţan, Valentin 3738

D
Dabija, Nicolae 3445, 3786-87, 3800, 3803,
3814
Danero, Julien 3483
Dediu, Ariadna 3639
Deleu, Ecaterina 3455, 3590, 3686, 3723,
3810
Diaconu, Mircea A. 3767
Dimisianu, Gabriel 3767
Dinulescu, Maria 3723
Diviza, Ion 3788-90
Djuvara, Neagu 3860
Doga, Eugen 3703
Dogaru, Anton 3517-18
Dolganiuc, Valentin 3437
Doni, Gheorghe 3791
145

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 7-2007

Calitatea în educaţie. "Managementul calităţii" / Vasile Gh. Cojocaru; Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă". – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
267, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-78-524-2
3000 ex. – [2007-1508]
- - 1. Educaţie – Management. 2. Management educaţional. 3. Calitatea în
educaţie.

Budeanu, Gheorghe 3513
Bujor, Nicolae 3449
Busuioc, Sergiu 3742, 3745
Butnaru, Leo 3834

A
Afanasiev, Vlad 3772, 3809
Alexandrescu, Ion, 3738
Alexandrov, E. 3663
Andon, Victor 3720
Andrieu, Pierre 3511

C
Cabac, Ana 3665
Caloianu, Silvia 3781
Can, Alexandra 3563
Caranfil, Ninela 3730
Carauş, Vasile 3555
Carp, Gheorghe 3734
Căpiţă, Ionel 3782
Cărtărescu, Mircea 3765,
Cebanenco, Veaceslav 3735
Cernat, Paul 3770
Cernei, Valeriu 3452
Cheianu, Constantin 3438, 3476
Chiper, Grigore 3766
Chiriac, Vlad 3463
Chirtoacă, Dorin 3484, 3775
Chisnenco, Angela 3474, 3570, 3677
Chivriga, Viorel 3564-65
Chivu, Mircea 3466
Cibotaru, Viorel 3536
Cimpoi, Mihai 3812
Ciobanu, Ala 3666, 3673
Ciobanu, Anatol 3752
Ciobanu, Ghenadie 3650
Ciobanu, Ion 3783
Ciobanu, Raisa 3784, 3846
Ciobanu, Veaceslav 3689
Ciobanu, Viorel 3734-35
Ciobanu, Vitalie 3514, 3722, 3726
Ciocanu, Ion 3439
Ciocanu, Sergiu 3685
Ciocoi, Valeriu 3656
Ciolac, Foma 3740
Ciornei, Vsevolod 3477-79
Ciubară, Maricica 3847
Ciubucciu, Vlad 3751, 3840-41
Cleopa 3453
Cocîrţă, Petru 3654

B
Balaban, Claudia 3810
Bâlici, Gheorghe 3773-79
Balmoş, Galina 3544
Baltaga, Sergiu 3589
Barbaroş, Tamara 3621
Barbera, Berti 3702
Basiul, Valentina 3609, 3837
Bălan-Popa, Victoria 3653-54
Bălteanu, Lorina 3652
Beigbeder, Frederic 3759
Bejenaru, Ion 3780
Belei, Elena 3600
Belostecinic, Grigore 3650
Bercu, Vlad 3554
Berejan, Silviu 3752, 3754
Berilă, Valeriu 3605
Blaga, Lucian 3761
Bobeică, Constantin 3845
Bodrug, Nicoleta 3648
Bogatu, Petru 3475, 3512, 3545-46
Boguşevschi, Iuliana 3627
Boico, Marcela 3624, 3639
Boldişor, Veronica 3482
Bonino, Emma 3443
Borş, Constantin 3744
Borşevici, Ion 3811
Botez, Ilie 3640
Bozianu, Irina 3457
Bradu, Lina 3562
Bran, Paul 3650
Brădescu, Pavel 3739-41, 3745
Brescanu, Vasile 3721, 3724
Buciucci, Rodion 3721
144

37.014:005
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1438. Canţîru, Ion
Educaţia plastică pentru clasele 3-4 : Ghid pentru învăţători / Ion Canţîru, Alexandru Vatavu, Olga Carauş; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Arc,
2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 78, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 79
ISBN 978-9975-61-236-4
[2007-1430]
- - 1. Educaţie plastică – Metodica predării.
37.016.046:75/76

1439. Chimie : cl. a 7-a : Ghidul profesorului / Maria Roman, Eugenia
Melentiev, Maria Botnaru, Nina Şaptefraţi; comisia de evaluare : Iacob Guţu, ...; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). –
95, [2] p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 95 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului
ISBN 978-9975-65-047-2
2000 ex. – [2007-1549]
- - 1. Chimie – Metodica predării.
37.016.046:54

1440. Geografia continentelor şi oceanelor : cl. a 7-a : Ghidul profesorului /
Maria Primenciuc, Zinaida Calanda, Maria Grosu, Larisa Mironov; comisia de evaluare :
Tudor Dubovca, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 79, [1] p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 79 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului
ISBN 978-9975-65-055-7
2000 ex. – [2007-1550]
- - 1. Geografie – Metodica predării.
37.016.046:913
17

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1441. Ghid metodologic pentru profesori : Educaţia fizică pentru cl. 1-4 / Teodor Grimalschi, Ion Carp, Olga Aftimiciuc, Svetlana Şipilov; coord. : Teodor Grimalschi;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr.
Orhei). – 147, [1] p. : des., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 144-146 (43 tit.)
ISBN 978-9975-48-013-0
2000 ex. – [2007-1538]
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796/799

1442. Niculcea, Tatiana
Limba română : cl. a 3-a : Ghidul învăţătorului / Tatiana Niculcea, Mariana
Marin; comisia de experţi : Liliana Saranciuc-Gordea, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 78, [2] p.; 24 cm. –
(Col. "Cartier educaţional")
Bibliogr. p. 78-79 (31 tit.)
ISBN 978-9975-79-416-9
3000 ex. – [2007-1509]
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1

1443. Горленко, Ф. М.
Русский язык и литература. : 7 кл. : Для шк. с обуч. на рус. яз. : Кн. для
учителя / Ф. М. Горленко, Т. Н. Сузанская; эксперт. комис. : В. П. Гонцова, …; М-во
просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 93, [3] p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-9656-6-8
3000 ex. – [2007-1516]
- - 1. Limba rusă – Metodica predării (rusă). 2. Literatură rusă – Metodica predării (rusă).

3856. Лупан, Наталья. 66-летие первых депортаций / Наталья Лупан //
Право. – 2007. – 13 июля. – Р. 5.
3857. Пожар, Сергей. "Эпоха Потемкина" в Молдове : [вклад гос. и воен.
деятеля Григория Потемкина в развитии культуры и искусства Молдовы во второй
пол. 18 века] / Сергей Пожар // Кишин. новости. – 2007. – 13 июля. – Р. 7.
3858. Рабинович, Роман. Карпато-Днестровские земли и Киевская Русь
: особенности взаимодействия : [по материалам докл. на междунар. конф. "Русская
культура – многовековое достояние народов Молдавии"] / Роман Рабинович //
Analytique Moldpresa. – 2007. – 21 июля. – Р. 20, 22.
(Vezi de asemenea Nr 3515)
94(498) Istoria României

3859. Moldovan, Silviu B. Valeriu Gafencu – unul din "sfinţii închisorilor" :
[fragm. din cartea "Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist"] /
Silviu B. Moldovan // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 13 iul. – P. 4.
3860. Platon, Alexandru-Florin. Noi interpretări despre geneza statelor medievale româneşti : [pe marginea vol. "Un voievod de origine cumană la începuturile Ţării
Româneşti" de Neagu Djuvara, Bucureşti, Humanitas, 2007] / Alexandru-Florin Platon //
Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

37.016.046:[811.161.1+821.161.1]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1444. Admiterea = Учеба … : Cat. anual / elab. : Eduard Robu, ... – Ch. : PP
"Business Media Grup", 2007. – 9 cm.
…2007. – 2007. – 80, [1] p. : il., tab. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 10
250 ex. – [2007-1486]
- - 1. Admiterea în instituţiile de învăţământ, 2007 – Republica Moldova.
37.091(478)(036)

1445. Standarde de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul
secundar general : Proiectul "Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova" / Angela
Cara, Vladimir Guţu, Anatol Gremalschi, …; coord. : Angela Cara; Min. Educaţiei şi Tine18

143

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

94(478) Istoria Republicii Moldova

3845. Bobeică, Constantin. La cercetări : [din istoria deportărilor moldovenilor în Siberia] / Constantin Bobeică // Ziarul de gardă. – 2007. – 5 iul. – P. 4.
3846. Ciobanu, Raisa. Strigătul pietrei : [pe marginea deportărilor basarabenilor din anii 1940, 1941, 1944-45, 1949, 1951] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2007. –
12 iul. – P. 1.
3847. Ciubară, Maricica. Primele deportări din Hiliuţi. Tragedia familiei
Hariton-Gorcea (13-14 iunie 1941) / Maricica Ciubară // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 27 iul. – P. 8.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

retului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 85, [1] p. :
tab.; 22 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
Bibliogr. p. 82 (19 tit.)
ISBN 978-9975-79-418-3
3500 ex. – [2007-1501]
- - 1. Învăţământ secundar general – Standarde.
37.091.12
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1446. ABC-ul minunilor : Căsuţa cu litere şi cifre : [pentru preşcolari] / il. :
Vadim Rusu. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (Combinatul Poligr.). – 56 p. : il. color.; 22 cm.
ISBN 978-9975-924-62-7
[2007-1497]
373.2

3848. Colesnic, Iurie. Faianţă de Saxonia în conacul de la Cubolta / Iurie
Colesnic // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 7.
3849. Cozmin-Condrea, Teodosia. Teodosia Cozmin-Condrea : "Legea privind foştii deportaţi este o mare bătaie de joc" : [interviu cu fosta deportată] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 iul. – P. 15.
3850. Eremia, Anatol. Holercani : [din istoria comunei, raionul Dubăsari] /
Anatol Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 8.
3851. Eremia, Anatol. Iepureni : [din istoria satului, raionul Cantemir] / Anatol Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 8.
3852. Marinciuc, Aurel. Fenomenul Eufrosinia Kersnovskaia : [victimă a Gulagului] / Aurel Marinciuc // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 2.
3853. Nagacevschi, Igor. Inima şi dinţii : [prof. Alexandru Moşanu la 75 de
ani de la naştere] / Igor Nagacevschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 iul. – P. 3.
3854. Negru, Constantin. Finalul tragic al unei familii de răzeşi din lunca
Prutului : [victime ale deportărilor staliniste din 6 iul. 1940] / Constantin Negru // Ziarul de
gardă. – 2007. – 5 iul. – P. 4.
3855. Railean, Diana. Mărturii din Ţara celor 3F : frica, foametea şi frigul :
[58 de ani de la cel de-al doilea val de deportări al moldovenilor] / Diana Railean // Ziarul
de gardă. – 2007. – 12 iul. – P. 7.
142

1447. Abecedar : [man. pentru cl. 1] / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia
Ermicioi, ...; comisia de evaluare : Tatiana Rusu, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. – Ed. rev. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" : Prut Internaţional, 2007 (Combinatul
Poligr.). – 143 p. : il. color.; 26 cm.
ISBN 978-9975-67-240-5 (Î.E.-P. "Ştiinţa")(eronat)
ISBN 978-9975-69-180-2 (Prut Internaţional)
45000 ex. – [2007-1466]
- - 1. Abecedare.
373.3.016(075.2)

1448. Lungu, Valentina
Şotron matematic / Valentina Lungu, Sergiu Puică. – Ch. : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 48 p. : il.; 26 cm.
ISBN 978-9975-61-334-7
[2007-1494]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2

1449. Новак, Евгения
Букварь : Учеб. рус. яз. для 1 кл. / Евгения Новак, Ольга Попова; науч.
ред. : Евгения Новак; эксперт. комис. : Г. Жукова, ….; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – Ch. : Arc, 2007 (Полигр. комб.). – 127, [1] p. : il. color.;
26 cm.
ISBN 978-9975-61-227-2
[2007-1407]
- - 1. Abecedare (rusă).
373.3.016(075.2)
19

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1450. Федорец, Н.
Авторская образовательная концепция "Intelectualitatea" – "Интеллигентность" / Н. Федорец; консультанты : В. Березовский, Е. Кирьянова. – Ch. : Pontos,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. – ISBN 978-9975-927-35-2
Ч. 1 : Дошкольное воспитание и начальное образование. – 2007. – 126,
[2] p. – Bibliogr. p. 100-105 (142 tit.). – ISBN 978-9975-927-49-9 : 700 ex. – [2007-1543]
- - 1. Educaţie preşcolară (rusă). 2. Învăţământ primar (rusă).

908 Monografii ale localităţilor

373.2/.3

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLC-

3838. Mereuţă, Daniela. Strasbourg, o Veneţie franceză / Daniela Mereuţă //
Integrarea europeană, pas cu pas. – 2007. – Iul. (Nr 6). – P. 8. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
3839. Выбраны новые семь чудес света // Независимая Молдова. –
2007. – 11 июля.

LOR

1451. Бабоглу, Николай
Правда о гагаузском народе : Ист. очерк / Николай Бабоглу. – Ch. :
Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 36 p.; 13 x 20 cm.
ISBN 978-9975-102-30-8
100 ex. – [2007-1488]
- - 1. Găgăuzi – Istorie (rusă).
39:94(478)(=512.165)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Dulgheru, Valeriu. "Omul trebuie să-şi aleagă destinul, nu să şi-l accepte :
prof. univ. Ilie Botez la 70 de ani. – Vezi Nr 3640
929.5 Genealogie

3840. Roşca, Alexandru. O viaţă consacrată cercetării, învăţământului şi
culturii : [Vlad Ciubucciu] / Alexandru Roşca // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. –
P. 6.

398 Folclor

Basme populare româneşti. – Vezi Nr 1521

3841. Zîmbreanu, Fedot. Cuvinte, fapte, amprente, influenţări, consecinţe... :
[despre Vlad Ciubucciu, cercetător şi scriitor] / Fedot Zîmbreanu // Săptămîna. – 2007. –
6 iul. – P. 9.
93/94 ISTORIE

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
1452. Raischi, Tudoriţa
Caiet de matematică : pentru cl. a 3-a / Tudoriţa Raischi, Victor Raischi. – Ch.
: Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 215, [1] p. : fig., tab.; 27 cm.
ISBN 978-9975-48-025-3
3000 ex. – [20071541]
51(075.2)

1453. Ursu, Ludmila
Matematică : Man. pentru cl. a 3-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi;
comisia de evaluare : Liliana Saranciuc-Gordea, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). – 134, [2] p. : il. color; 26
cm.
ISBN 978-9975-69-887-0
20

3837. Basiul, Valentina. Europa în stil polonez : [pe marginea vizitei la Varşovia] / Valentina Basiul // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2007. – Iul. (Nr 6). – P.
4. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice

3842. Vartic, Andrei. Paradoxul dacic (4) : [1900 ani de la războiul dacoroman] / Andrei Vartic // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 10. – Art. 1 : Apr. (Nr 4).
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

3843. Marin, Gheorghe. Eroul secolelor : (la 200 de ani de la naşterea generalului Giuseppe Garibaldi) / Gheorghe Marin // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 7.
3844. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ce sărbătoresc francezii la 14 iulie? /
Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 7.
141

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3827. Марков, Сергей. Русская речь : [стихи] / Сергей Марков // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
3828. Тряпкин, Николай. Летела гагара : [стихи] / Николай Тряпкин //
Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
3829. Шкляревский, Игорь Летят во Франции вороны… : [стихи] / Игорь
Шкляревский // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

3830. Дашкевич, Анатолий. Чей ты друг, Лоппи? : рассказ / Анатолий
Дашкевич // Независимая Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р. 24-25.
3831. Мардарь, Ион. Золушка : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая
Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р. 9.
3832. Мардарь, Ион. Молдавская пленница : [рассказ] / Ион Мардарь //
Независимая Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 10.
3833. Мардарь, Ион. Нельзя без боли прерывать полет : [рассказ] / Ион
Мардарь // Независимая Молдова. – 2007. – 27 июля. – P. 8
821.162.1 Literatura poloneză

3834. Butnaru, Leo. Witold Gombrowicz : Idei pentru realitatea românească
(II) : [pe marginea vol. "Jurnal" de Witold Gombrowicz, ed. Univers, 1998] / Leo Butnaru
// Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 8-9. – Art. 1 : Iun. (Nr 6).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

3835. Vieru, Boris. Tăbliţele de plumb de la Sinaia (V) : [limba textelor dacice] / Boris Vieru // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 10. – Art. 1 : Apr. (Nr 4).
3836. Известнейшие русские ученые выступили в защиту научной репутации : [о науч. вкладе археолога Марка Ткачук] / Вадим Масон, Лев Клейн, Марк
Щукин, … // Независимая Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р. 4.
140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2007-1421]
- - 1. Matematică.
51(075.2)

1454. Idem în lb. rusă : Математика : Учеб. для 3-го кл. / trad. din lb. rom. :
Ludmila Ursu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (Combinatul Poligr.). – 134, [2] p.; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-888-7
[2007-1515]
- - 1 Matematică.
51(075.2)
512 Algebră

1455. Raischi, Victor
Caiet de algebră : pentru cl. a 7-a / Victor Raischi. – Ch. : Univers Pedagogic,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 274, [4] p. : fig.; 26 cm.
ISBN 978-9975-48-026-0
1000 ex. – [2007-1496]
512(075.3)
514 Geometrie

1456. Raischi, Victor
Caiet de geometrie: cl. a 7-a : Teste pentru autoevaluare / Victor Raischi. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr. Orhei). – 30, [2] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-48-012-3
1000 ex. – [2007-1539]
- - 1. Geometrie – Teste.
514.1(079)

53 FIZICĂ
1457. Botgros, Ion
Fizică : Man. pentru cl. a 7-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Nicolae
Constantinov; comisia de experţi : Virgil Cheptea, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 144 p. :
fig., tab.; 24 cm. – (Col. : Cartier educaţional)
ISBN 978-9975-79-284-4
50850 ex. – [2007-1482]
- - 1. Fizică.
53(075.3)

1458. Idem în lb. rusă : Физика. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). –
144 p. : des., tab.; 24 cm. – (Col. "Cartier educaţional")
ISBN 978-9975-79-332-2
21

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3816. Matcovschi, Dumitru. Neg şi deneg : [probleme ale dramaturgiei naţ.]
/ Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 7.

13 350 ex. – [2007-1490]
- - 1. Fizică (rusă).
53(075.3)

1459. Fizică : Culeg. de probleme : Cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiridon
Rusu, Ion Scutelnic, ... – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). –
249, [3] p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-48-018-5
3000 ex. – [2007-1540]
- - 1. Fizică – Probleme.
53(075.8)

1460. Marinciuc, Mihai
Fizică : Man. pentru cl. a 10-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu; comisia de
experţi : Ion Stratan, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 178, [2] p. : fig.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-238-2
20000 ex. – [2007-1514]
- - 1. Fizică.
53(075.3)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1461. Chimie : Man. pentru cl. a 7-a / Maria Roman, Eugenia Melentiev, Maria Botnaru, Nina Şaptefraţi; comisia de evaluare : Iacob Guţu, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2007 (Combinatul Poligr.). – 144 p. : fig. color,
tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-65-046-5
50750 ex. – [2007-1454]
- - 1. Chimie.

3817. Palade, Toader. Cartea de care ne era tare dor : [pe marginea cărţii
"Enciclopedia P. Guitz" de Lică Sainciuc : Ch. Cartier, 2006] / Toader Palade // Lit. şi
arta. – 2007. – 4 iul. – P. 6.
3818. Popescu, D. R. Corul morilor de vânt : [pe marginea nuvelei "Elegie
pentru Ana-Maria" de Vasile Vasilache] / D. R. Popescu // Jurnal de Chişinău. – 2007. –
6 iul. – P. 17.
3819. Proca, Ion. La căscioara din Valea lui Roman : [in memoriam poetului
Petrea Cruceniuc] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 4.
3820. Proca, Ion. S-au mutat în ceruri : [in memoriam scriitorului Aurel
Scobioală] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 13.
3821. Rusnac, Vladimir. Vladimir Rusnac : "Scrisul este respiraţia mea" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Ion Cuzuioc // Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5) .– P.
3. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3822. Teleucă, Victor. Formula poetică a lui Ion Vatamanu : [in memoriam
poetului] / Victor Teleucă // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 13.
3823. Vasilache, Vasile. O să sărbătoresc jubileul la 100 de ani! : [interviu
cu scriitorul V. Vasilache] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux continuu : cotid. naţ. –
2007. – 4 iul.

54(075.3)

1462. Şoitu, Ecaterina
Chimia în întrebări şi răspunsuri : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Şoitu,
Larisa Avdeev. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 128, [2] p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-937-37-5
500 ex. – [2007-1548]
- - 1. Chimie.
54(075)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

3824. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Patriotismul nostru nu este o slăbiciune sentimentală, ci o datorie bărbătească" : [interviu cu poetul] / întrebări adresate poetului de către Adalbert Gyuiris // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3641)
821.161.1 Literatură rusă

3825. Казанцев, Василий. "Высоченны лесные палаты…" : [стихи] / Василий Казанцев // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
3826. Куняев, Станислав. "Рифмачи, трубачи, хохмачи…" : [стихи] /
Станислав Куняев // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.

1463. Bernaz-Sicorschi, Nina

22

139

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3806. Деляну, Ливиу. Бессмертие; Я : [стихи] / Ливиу Деляну // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
3807. Тулник, Виталие. Расточительство; Сон пахарей : [стихи] / Виталие Тулник // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Biologie : man. pentru cl. a 7-a / Nina Bernaz-Sicorschi, Violeta Copil, Gheorghe Rudic; comisia de experţi : Zinaida Dolinţă, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 144 p. : fig. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-240-5
50850 ex. – [2007-1456]
- - 1. Biologie.
57(075.3)

3808. Чиботару, Архип. Ночное купание : [стихи] / Архип Чиботару //
Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 3655)

3809. Afanasiev, Vlad. De ce generaţiei mele îi place Grigore Vieru / Vlad
Afanasiev // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 7.

1464. Dencicov-Cristea, Lidia
Biologie : cl. a 6-a : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă / Lidia
Dencicov-Cristea, Natalia Curea; consultanţi : Maria Duca, ... – Ch. : "Cartdidact" SRL,
2007. – 24 cm. – ISBN 978-9975-940-14-6
Varianta "A". – 2007. – 30 p. : il., tab. – Bibliogr. p. 30 (6 tit.). – ISBN 9789975-940-15-3 : 1500 ex. – [2007-1467]
- - 1. Biologie – Teste.

3810. Balaban, Claudia. Fără Aurel Scobioală : [in memoriam scriitorului :
interviu cu C. Balaban, dir. al Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / a consemnat Ecaterina Deleu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 9 iul.

1465. Varianta "B". – 2007. – 30 p. : il., tab. – Bibliogr. p. 30 (6 tit.). – ISBN
978-9975-940-17-7 : 1500 ex. – [2007-1468]
- - 1. Biologie – Teste.

821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară

57(079)

57(079)

3811. Borşevici, Ion. Întâlnire cu Mihai : [pe marginea cărţii "Întâlnire cu Mihai" de Ion Bejenaru, Timişoara, ed. Augusta, 2007] / Ion Borşevici // Glasul naţiunii. –
2007. – 5 iul. – P. 11.
3812. Cimpoi, Mihai. Cu Grigore Vieru, prin România / Mihai Cimpoi // Lit. şi
arta. – 2007. – 12 iul. – P. 4.
3813. Crudu, Dumitru. "Oraşul se schimbă spre bine" : [interviu cu D. Crudu,
dramaturg] / consemnare : Mihail Vakulovski // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 19
iul.
3814. Dabija, Nicolae. Basarabia e o lacrimă independentă de ochiul care a
plâns-o... : [interviu cu N. Dabija, poet] / interlocutor : Boris Vieru // Natura. – 2007. – Iul.
(Nr 7). – P. 5.
3815. Ladaniuc, Victor. Victor Ladaniuc : Să nu ne trântească Europa cumva uşa în nas... : [interviu cu scriitorul şi publicistul] / consemnare : Ana-Maria Petru //
Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 6.

138

1466. Dencicov-Cristea, Lidia
Biologie : cl. a 7-a : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă / Lidia
Dencicov-Cristea, Agnesa Godorogea; consultanţi : Maria Duca, ... . – Ch. : "Cartdidact"
SRL, 2007. – 24 cm.
Varianta "A". – 2007. – 36 p. : il., tab. – ISBN 978-9975-932-20-2 (eronat) :
1500 ex. – [2007-1469]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)

1467. Varianta "B". – 2007. – 36 p. : il., tab. – ISBN 978-9975-932-21-9 (eronat) : 1500 ex. – [2007-1470]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

1468. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия : [моногр.] / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис
Гаина; АН Молдовы. Ин-т химии АН Молдовы, Н.-и. Центр Прикл. и Экол. химии
Молд. гос. ун-та, Молд. Нац. ин-т виноградарства и вина. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr.
AŞM). – 343 p. : fig., graf., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 332-343 (137 tit.)
23

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3794. Frişcu, A. H. Bumerang – la cei cu rang : [epigramă] / A. H. Frişcu //
Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5). – P. 2-3, 5. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").

ISBN 978-9975-62-188-5 (în cop. tare)
200 ex. – [2007-1532]
- - 1. Ecologie – Vinificaţie – Deşeuri (rusă).
574+663.25

59 ZOOLOGIE
1469. Lumea animală a Moldovei / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. – Ch. : Î.E-P. "Ştiinţa",
2007 (Combinatul Poligr.). – 27 cm. – (Col. "Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei" / com. naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihăilescu (preş.),…). – ISBN 978-9975-67157-6
Vol. 1 : Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia
Neculiseanu; red. şt. : Ion Toderaş. – 2007. – 195, [4] p. : fot. color, tab. – Bibliogr. p.
196. – Index p. 197-198. – ISBN 978-9975-67-597-0 (în cop. tare) : 1000 ex. – [20071411]
- - 1. Nevertebrate – Republica Moldova.
592(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ

3796. Iachim, Ion. Povestea unui hingher adevărat : (nuvelă) / Ion Iachim //
Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 4.
3797. Matcovschi, Dumitru. Moldova se usucă : [versuri] / Dumitru
Matcovschi // Săptămîna. – 2007. – 27 iul. – P. 10.
3798. Morăraş, Mihai. Tristeţea mea, fecioară... : [versuri] / Mihai Morăraş //
Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 1.
3799. Movileanu, Valeriu. Drumul patimilor : [fragm. din cartea "Destinul
virajat al Basarabiei"] / Valeriu Movileanu // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 8-9.
3800. Plăieşu, Raisa. Lacrima prin rugă-mi şopteşte : (rugă pentru poetul Nicolae Dabija) / Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 8.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată

1470. Crivoi, Aurelia
Probleme actuale de fiziologie a activităţii nervoase superioare : Material didactic : [pentru uzul studenţilor] / Aurelia Crivoi, Lidia Cojocari, Iurie Bacalov; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Biologie şi Pedologie. Catedra Biologie Umană şi Animală. –
Ch. : CEP USM, 2007. – 145, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 144-145 (20 tit.)
ISBN 978-9975-70-075-7
50 ex. – [2007-1560]
- - 1. Fiziologie – Sistem nervos. 2. Sistem nervos – Fiziologie.
612.8(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică

1471. Popovici, Mihail
Alimentaţia echilibrată – factor benefic pentru sănătate : [studiu] / Mihail
Popovici, Uliana Jalbă, Victoria Ivanov; IMSP Inst. de Cardiologie, Biroul European al
OMS. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 52 p. : il. color, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 52 (15 tit.)
24

3795. Guţu-Bârcă, Veronica. Regăsire; Stare; Şansă, Monologul unei clipe :
[versuri] / Veronica Guţu-Bârcă; prez. de Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P.
5

3801. Popovici, Teodor. Despre prieteni şi duşmani : [maxime şi reflecţii] /
Teodor Popovici // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 8.
3802. Proca, Pavel. Ca-n târgul lui Cremene : [povestire satirică] / Pavel
Proca // Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5). – P. 7. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3803. Traianus. Semănătorul de clopote : [versuri dedicate poetului Nicolae
Dabija] / Traianus // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 4.
3804. Urschi, Gheorghe. Trei întâmplări... : [povestire satirică] / Gheorghe
Urschi // Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5). – P. 7. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3805. Zava, Alexandru. Zacusca deputatului de Transbâcia : [povestire satirică] / Alexandru Zava // Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5). – P. 4. – (Supl. al cotid.
"Timpul de dimineaţă").
137

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3783. Ciobanu, Ion. Rugă zădarnică : [epigramă] / Ion Ciobanu // Timpul satiric. – 2007. – Iul. (Nr 5). – P. 2. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3784. Ciobanu, Raisa. Geneză : (crochiu) / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. –
2007. – 26 iul. – P. 8.
3785. Codru, Anatol. Întrezăriri; Sie de prisos; Acest nimic; Uitat pe de rost;
Sper, desigur că nu sper; Un timp cândva acum...; Eşti obligat; Lacrimi care-s îndurate...; Hai, nenaşte-te odată : [versuri] / Anatol Codru // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. –
P. 16.
3786. Dabija, Nicolae. Sub teiul lui Stamati : [eseu] / Nicolae Dabija // Glasul
naţiunii. – 2007. – 26 iul. – P. 12.
3787. Dabija, Nicolae. Ţîpova : [versuri] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2007. – 12 iul. – P. 1.
3788. Diviza, Ion. Hoţul în bibliotecă; Gândesc, deci rezist; Unul "ics cunoscut"; Satisfacţii de oameni culţi : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. –
23, 24, 26 iul. – P. 8.
3789. Diviza, Ion. Marşul inocenţilor; Animale intangibile; Geneză lumească;
Maestrul şi Margarita : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2, 3, 4, 5
iul. – P. 8.
3790. Diviza, Ion. Şedinţă în plen; Viaţă de student; La mare, la soare...; Criticul pedepsit : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9, 10, 11, 12 iul.
– P. 8.
3791. Doni, Gheorghe. Răvaşul, pe care am uitat să ţi-l las pe masă; Postmodernism; Orfeu; Copaci; Apoteoză; Confluenţă; Elogiul morţii; Iertarea : [versuri] /
Gheorghe Doni // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 5.
3792. Filip, Iulian. Noapte peste spitalul naţional : [versuri] / Iulian Filip // Lit.
şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 4.
3793. Filip, Iulian. Pahare de vorbe-n tranziţie : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2007. – 26 iul. – P. 6.

136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9665-9-7
500 ex. – [2007-1530]
- - 1. Alimentaţie raţională.
613.2
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

1472. Мой ребёнок гомосексуал. Что делать? : (Пособие для родителей
геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов) / сост. : Наталья Есманчук; консультант : Лилия Райляну. – К. : Б. и., 2007 (Полигр. комб.). – 44 p.; 21 cm.
Bibliogr. p.43 (23 tit.). – Изд. при фин. поддержке Ассоц. геев и лесбиянок
"СОС" (Голландия)
[2007-1479]
- - 1. Homosexualitate (rusă).
613.885
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul

1473. Колобанова, О.
Настольная книга моей мамы / О. Колобанова; Каф. педиатрии КГМУ им.
"Н. Тестемицану" – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 80, [2] p., [22] p. :
il. color; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9665-8-0
Gratis, 1000 ex. – [2007-1522]
- - 1. Sănătatea şi igiena copiilor mici – Sfaturi (rusă).
613.953(049.3)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

1474. Laza, Doru
Îndreptar profilactic şi terapeutic de medicină naturistă / Doru Laza; ref. şt. :
Pavel Chirilă; Soc. "Sănătate şi Educaţie". – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 291, [5] p. : il. color, fig.; 23 cm.
Bibliogr. p. 263-264 (24 tit.)
ISBN 978-9975-9879-0-5
5000 ex. – [2007-1505]
- - 1. Medicină naturistă.
615.81/.83(036)

1475. Шульц, Ян

25

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Лекарства из Божьей аптеки : Исцеление без медикаментов / Ян Шульц,
Эдита Уберхубер; пер. с пол. : С. Н. Гульянц; науч. ред. : В. И. Пыко. – Ch. : S. n.,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 296 p. : des. color., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 285-288 (93 tit.)
ISBN 978-9975-78-519-8 (eronat) (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-1345]
- - 1.Tratamente nemedicale (rusă).

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

615.8
616 Patologie. Medicină clinică
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1476. Chetruş, Viorica
Aspecte de etiologie, diagnostic şi tratament ale parodontitelor marginale cronice : Monogr. / Viorica Chetruş. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 108, [2] p., [8] p. il. color; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-903-27-1
500 ex. – [2007-1513]
- - 1. Parodontită marginală cronică – Boli. 2. Boli – Parodontită marginală cronică.
616.311.2-02-07-08
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

3772. Afanasiev, Vlad. Învăţătorule iubit : [versuri] / Vlad Afanasiev // Lit. şi
arta. – 2007. – 4 iul. – P. 7.
3773. Bâlici, Gheorghe. Copilul din flori; Invidia între epigramişti : [epigrame]
/ Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 10 iul. – P. 16.
3774. Bâlici, Gheorghe. La un festival de epigramă; Unui profesor de liceu :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 27 iul. – P. 24.
3775. Bâlici, Gheorghe. Lui Veaceslav Iordan; Consilierii comunişti îl atacă
pe primarul Dorin Chirtoacă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007.
– 6 iul. – P. 24.
3776. Bâlici, Gheorghe. Soţul fericit; Bărbatul la o anumită vârstă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 3 iul. – P. 16.
3777. Bâlici, Gheorghe. Soţul încornorat; Oaspetele nepoftit; Noi; Groapa :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 17 iul. – P. 16; 20 iul. – P.
24.
3778. Bâlici, Gheorghe. Tablou rural; "Omul nu ia cu el în pământ nimic" :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 24 iul. – P. 16.

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

1477. Lupan, Dumitru
Strabismul : [monogr.] / Dumitru Lupan, Eudochia Magdei; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 171 [1] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 171-172 (40 tit.)
ISBN 978-9975-78-525-9
120 ex. – [2007-1502]
- - 1. Strabism – Boli. 2. Boli – Strabism.
617.758.1

3779. Bâlici, Gheorghe. Unui ministru; Unor cântăreţe autohtone : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 16.
3780. Bejenaru, Ion. Lege nescrisă : [legendă] / Ion Bejenaru // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 11.
3781. Caloianu, Silvia. Prin vene suc de rodii; miroseam a farmacie; liniştea
urcă la etaj; tu eşti o tragedie a creierului meu zicea; să aprinzi o ţigară de la glezna mea
înfierbântată; mă ruga o viaţă de om; subiect cu amerigo vespucci; alergică la fericire;
alpinistă; uşi : [versuri] / Silvia Caloianu // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 7.
3782. Căpiţă, Ionel. Bulboana : [povestire] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2007. –
Iul. (Nr 7). – P. 6.

26

135

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

către stat; Fără scăpare; Preocupare; Poziţia de drepţi; Ieşirea din cerc; Câine şchiop;
Scrisoare către Niculae; Basarabia; Către călăi; Prizonierul de război moare în pace;
Dispărem.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

821.135.1.09 Critică şi istorie literară

3765. Cărtărescu, Mircea. Mircea Cărtărescu despre Orbitor : [fragm din interviuri cu scriitorul român] // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 20-21. – Cuprins : "Am
lucrat în fiecare dimineaţă, inclusiv sâmbetele şi duminicile, în regim de galere..." : [din
interviul acordat lui Teodor Dună pentru rev. "Time out", Bucureşti, 20 iul. 2007]; "Coşmarul meu, în toţi aceşti ani, a fost că nu-mi voi putea termina trilogia" : [din interviul
acordat lui Cristian Teodorescu pentru "Cotidianul", Bucureşti, 2 iul. 2007]; "Un mare
scriitor nu e nimic în lipsa unui mare cititor" : [din interviul acordat lui Marius Vasileanu
pentru "Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, 25 iul. 2007].
3766. Chiper, Grigore. Simbolul unei iluzii : [pe marginea cărţii "Scrisoarea
lui Lavoisier" de Iolanda Malamen, Bucureşti, ed. Muzeul Lit. Rom., 2003] / Grigore
Chiper // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 5.
3767. Diaconu, Mircea A. Gabriel Dimisianu, la o reeditare... : [pe marginea
vol. "Constantin Negruzzi" de Gabriel Dimisianu, ed. a II-a, Bucureşti, Cartea Românească, 2007] / Mircea A. Diaconu // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 4.
3768. Gârneţ, Vasile. În orice anotimp – Orbitor : [pe marginea romanuluitrilogie "Orbitorul" de Mircea Cărtărescu] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr
7). – P. 20.
3769. Gheo, Radu Pavel. "La urma urmei, când un om renunţă la o sumă de
bani ca să citească nişte lucruri scrise de tine, simţi o oarecare responsabilitate" : [interviu cu R. P. Gheo, scriitor român] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu
: cotid. naţ. – 2007. – 12 iul.

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

1478. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур в июле 2007 года и рекомендации по борьбе с ними и с сорняками / Min.
Agriculturii şi ind. alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
...iulie 2007. – 2007. – 50, [1] p. : tab., [4] p. : il. color. – Text paral. : lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – [2007-1419]
- - 1. Boli – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea
animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

1479. Smirnov, E.
Metode de creare a tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc :
[monogr.] / E. Smirnov, V. Focşa, A. Constandolgo; red. coord. : Smirnov E. D.; Inst. de
Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). –
178, [1] p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 174-175 (18 tit.)
ISBN 978-9975-9750-5-6
500 ex. – [2007-1442]
- - 1. Taurine – Rase – Metode de creare.
636.2.082.26

3770. Mocanu, Igor. O primă arheologie a avangardei : [pe marginea vol.
"Contimporanul : istoria unei rev. de avangardă" de Paul Cernat, Bucureşti, ed. Inst.
Cultural Român, 2007] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 12.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

3771. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Adrian Păunescu este un poet de geniu şi un nebun de mare curaj" : [interviu cu poetul] / interlocutor : Violina Crăcană // Lit.
şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 4.

1480. Calea Ferată din Moldova : [despre activitatea într.] / ÎS "Calea Ferată
din Moldova"; elab. : Liliana Nichiforov, ...; trad. : Ana Sîrcu; red.-şef. : Irina Craevschi;
imagini : Iurie Kozlov. – Ch. : Ed. PP "Depozit en gros" SA, 2007 (Combinatul Poligr.). –
45, [2] p. : imagini color; 30 cm.

134

27

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3756. Năstase, Răzvan Mihai. Jeeves : [pe marginea cărţii "Bucuria matinală" de P. G. Wodehouse, Iaşi, ed. Polirom, 2007] / Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 23.

Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei". – F. f. de tit.
[2007-1457]
- - 1. Calea Ferată din Moldova – Prospecte.
656.2(478)

1481. Idem în lb. rusă : Железная дорога Молдовы. – Ch. : Ed. PP "Depozit
en gros" SA, 2007 (Combinatul Poligr.). – 45, [2] p. : imagini color; 30 cm.
Спец. вып. газ. "Железнодорожник Молдовы". – F. f. de tit.
[2007-1458]
- - 1. Calea Ferată din Moldova – Prospecte (rusă).
656.2(478)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1482. Curcă-Cioban, Lidia
Ghid de evaluare : Teste de evaluare la educaţia artistico-plastică pentru învăţ.
gimnazial : (cl. a 5-7-a) / Lidia Curcă-Cioban. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Dinamo"). –
17, [2] p.; 14 x 21 cm.
ISBN 978-9975-102-33-9
1000 ex. – [2007-1489]
- - 1. Educaţie artistico-plastică – Teste.

821.112.2 Literatură germană

3757. Rink, Monika. "Poezia implică voci, sunete, ritmul limbii" : interviu cu
poeta germană M. Rink / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. –
2007. – 10 iul. – P. 14.
821.112.28 Literatură în idiş

3758. Евстратьев, Сергей. Новая книга нашего земляка : [о кн. "Еврейское счастье" Михаила Хазина изд. : в Бостоне изд-вом Hermitag Publihere] / Сергей
Евстратьев // Независимая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 25.

821.133.1 Literatură franceză

3759. Beigbeder, Frederic. Scriitorul care ucide mituri : [din jurn. aut.] /
Frederic Beigbeder // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 27 iul. – P. 21.

73/75(079)

1483. Канцыру, Ион
Изобразительное искусство : учеб. для 3-4 кл. / Ион Канцыру, Александру
Ватаву, Ольга Карауш; пер. с рум. Тамары Шмундяк; comisia de evaluare : Ana
Simac, ...; М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Комерч. изд. – Ch. :
Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : des.; 24 cm.
ISBN 978-9975-61-330-9
[2007-1410]
- - 1. Educaţie plastică (rusă).
73/76(075.2)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1484. Mihail Petric : [pictor : album] / [alcăt.] : Constantin I. Ciobanu, Elena
Petric; red. pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală; red. pentru textele în rusă :
Larisa Nosacenco; imagini : Iurie Foca; cop., concepţie graf. şi prelucr. imaginilor : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 143 p. : reprod. color; 28 cm.
Texte : lb. rom.,engl., rusă. – Bibliogr. p. 143. – Lista reprod. p.138-140
ISBN 978-9975-61-220-3 (în cop. tare şi supracop.)
1000 ex. – [2007-1423]
28

821.134.3(81) Literatură braziliană

3760. Coelho, Paulo. Lumea ca o oglindă : [povestiri] / Paulo Coelho //
Săptămîna. – 2007. – 13 iul. – P. 14. – Cuprins : Întâlnirea uitată; Generozitatea şi recompensa; Umplînd paharul celuilalt; Învăţăcelul hoţ.
821.135.1 Literatură română

3761. Blaga, Lucian. Ceas de vară : [versuri] / Lucian Blaga // Pro farmacia.
– 2007. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 1.
3762. Codruţ, Mariana. Mierla : [jurnal] / Mariana Codruţ // Contrafort. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 9.
3763. Păunescu, Adrian. Măi, soldat de grăniceri : [versuri] / Adrian
Păunescu // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 1.
3764. Păunescu, Adrian. Poeme de Adrian Păunescu / selecţia versurilor :
Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 4-5. – Cuprins : Rugăciunea poporului
133

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Petric, Mihail, 1923-2005, pictor – Creaţie – Biografie. 2. Pictură.
3749. Таркан, Оздемир. В Молдове появился свой "Бешикташ" : [интервью с основателем ФК "Бешикташ" О. Таркан] / записал Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2007. – 27 июля. – Р. 5.
3750. Функ, Иосиф. Хлопцы, чьи вы будете? : [пробл. ведомств. принадлежности спорт. шк. : интервью с засл. тренером Респ. Молдова И. Функ] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2007. – 27 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3644)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3751. Cosniceanu, Maria. Personalitate care emană lumină : [scriitorul şi
lingvistul Vlad Ciubucciu] / Maria Cosniceanu // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 6.
811.135.1 Limba română

3752. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan, cap de şcoală lingvistică : [80 de ani de la naşterea savantului lingvist] / Anatol Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 27 iul. – P. 17.
3753. Gavriliţă, Raisa. Valenţele stilistice ale creaţiei eminesciene / Raisa
Gavriliţă // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P. 5.
3754. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan – un nume de mare
rezonanţă în ştiinţa limbii / Gheorghe Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 6.
3755. Pruteanu, George. Să scriem precum se aude / George Pruteanu //
Săptămîna. – 2007. – 6 iul. – P. 9.
811.512.165 Limba găgăuză

75.071.1(084)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

1485. Filmografia studioului "Moldova-Film" : (1952-2007) / Studioul cinematografic "Moldova-Film"; alcăt. : Victor Andon. – Ch. : "Paragon" SRL, 2007. – 180, [2] p.;
20 cm.
ISBN 978-9975-916-21-9
200 ex. – [2007-1537]
- - 1. Studioul "Moldova-Film" – Istorie.
791.43(478)(091)
792 Teatru. Artă scenică

1486. Moldova-Japonia = Moldova-Japan : atât de departe, atât de aproape :
Unsprezece ani de schimburi teatrale moldo-nipone / Teatrul "Eugène Ionesco"; concepţie şi realizare : Sorina Ştefârţă, ... – Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). – [41] p. : fot.
color; 28 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Japoneze, Agenţiei pentru Afaceri Culturale din Japonia, Min. Culturii şi Turismului din
Moldova
[2007-1401]
792.07(478+520)=135.1=111
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

1487. Скрипченко, Федор
Для Вас, родители : "Почему и как, нужно обучать детей играть в шахматы?" / Ф. Ф. Скрипченко; гл. ред. : Наира Агабабян. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 222, [2] p. : diagr., fot. color; 22 cm.
ISBN 978-9975-78-528-0 (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-1507]
- - 1. Şah – Instruire (rusă).
794.12
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

(Vezi Nr 3433)

821.111 Literatura engleză

1488. Zimbru – 60 de ani glorioşi : [istoria clubului de fotbal "Zimbru"] / F.C.
"Zimbru"; aut. idei şi concepţii : Vladimir Ţincler; aut. text : Alexei Popov, Serghei
Lisevici; red.-coord. : Zinaida Jioară; fot. : Boris Harcenco. – Ch. : "Elan Poligraf" SRL,
2007. – 193, [1] p. : fot. color; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-9665-0-4 (în cop. tare şi supracop.)

132

29

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1000 ex. – [2007-1527]
- - 1. Clubul de Fotbal "Zimbru" – Istorie.
796.332(091)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

1489. Working Together : English as a major language : Student's book 10 /
Galina Chira, Margareta Duşciac, Maria Gîscă, ...; comisia de evaluare : Dumitru
Milenciuc, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a. – Ed. comerc. –
Ch. : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 143 p. : il., tab.; 26 cm. – (English awareness)
Finanţată din Fondul special pentru man.
ISBN 978-9975-61-321-7
[2007-1409]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză

1490. Ciobanu, Zinaida
Manuel de français : Man. pentru cl. a 10-a / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov,
Emilia Bulgac; comisia de evaluare : Lidia Ranga, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ed. rev. – Ch. : Prut Internaţional, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
168 p.; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-891-7
[2007-1506]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)

1491. Lecture, language et expression : [pentru uzul studenţilor] / Emilia
Bulgac, Lidia Ranga, Serafima Lupan, Veronica Păcuraru; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Lb. şi Lit. Străine. Catedra Filologie Fr. "Grigore Cincilei". – Ed. reed. şi compl. –
Ch. : CEP USM, 2007. – 255 p.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul Alianţei Fr. din Rep. Moldova, Agenţiei Univ. a Francofoniei
ISBN 978-9975-70-182-2
100 ex. – [2007-1552]
- - 1. Limba franceză – Lexicologie – Gramatică (fr.).
811.133.1'374’36(075.8)

30

3739. Brădescu, Pavel. Belgradul, centrul sportului olimpic juvenil : [pe marginea ed. a 9-a a Festivalului Olimpic al Tineretului European] / Pavel Brădescu // Sport
plus. – 2007. – 31 iul. – P. 4.
3740. Ciolac, Foma. O viaţă trăită prin sport şi pentru sport : [cursa vieţii maratonistului moldovean F. Ciolac] / au înregistrat : Vadim Iuteş, Pavel Brădescu // Sport
plus. – 2007. – 3 iul. – P. 6-7.
3741. Cojuhari, Olesea. Fără idoli : [interviu cu O. Cojuhari, atletă] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2007. – 31 iul. – P. 5.
3742. Musteaţă, Filip. Ziua Mondială Olimpică : [interviu cu F. Musteaţă, dir.
Agenţiei Teritoriale Olimpice, Căuşeni] / consemnare : Sergiu Busuioc // Sport plus. –
2007. – 3 iul. – P. 3.
3743. Procopii, Tudor. Tudor Procopii : "Haiducii" de bronz pot deveni şi de
aur : [interviu cu antrenorul selecţionatei Rep. Moldova de rugbi-7] / consemnare : Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 13 iul. – P. 23.
3744. Terente, Victor. "Numele lui Dragoş Hâncu să nu fie asociat cu cel al
Daciei!" : [interviu cu V. Terente, vicepreş. al formaţiei chişinăuiene "Dacia"] / consemnare : Constantin Borş // Sport plus. – 2007. – 24 iul. – P. 11.
3745. Tulbea, Ghenadie. "Mergem până la capăt, căci nu ne vom opri la jumătate de drum..." : [interviu cu Gh. Tulbea, luptător moldovean] / consemnare : Pavel
Brădescu, Vadim Iutiş, Sergiu Busuioc // Sport plus. – 2007. – 10 iul. – P. 4-5.
3746. Wagner, Andreas. Milionarii de la Hamburg se tem de "Dacia" : [pe
marginea calificării FC "Dacia" în finala Cupei UEFA : interviu cu A. Wagner, jurnalist la
ziarul "Die Welt" din Hamburg] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. –
2007. – 20 iul. – P. 20.
3747. Абрамов, Виталий. Александр Плюшкин – чемпион мира! : [о
проф. успехах молд. велосипедиста] / Виталий Абрамов // Молд. ведомости. –
2007. – 6 июля. – Р. 5.
3748. Мартин, Джерри. Молдавская история американского бейсбола :
[интервью с волонтером Корпуса Мира Дж. Мартин] / подготовила Наталья Петрусевич // Деловая Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 13.
131

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3731. Кушнир, Елена. Елена Кушнир : "Любовь и радость имеют реальную метафизическую основу. А праздник – это ворота в истинную реальность" :
[интервью с режиссером и писателем] / записала Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2007. – 7 июля. – Р. 8, 17.

1492. Onufrei, Eugenia
Manuel de français : 10e cl. : (deuxième langue, première année d'étude) /
Eugenia Onufrei, Zinaida Vîrlan, Maria Scobioală; coord. : Eugenia Brînză; comisia de
evaluare : Lidia Ranga, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ed. comerc.
– Ch. : Arc, 2007 (Combinatul Poligr.). – 103, [1] p. : il., tab.; 26 cm.
Finanţată din Fondul special pentru man.
ISBN 978-9975-61-291-3
[2007-1408]
- - 1. Limba franceză.

3732. Лозован, Андрей. Спасибо, минувший – здравствуй, грядущий
день : [50-летие Театра Оперы и Балета : интервью с генер. дир. Нац. театра оперы и балета А. Лозован] / записала Раиса Казакова // Независимая Молдова. –
2007. – 27 июля. – Р. 9.

811.133.1(075.3)
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

811.135.1 Limba română

3733. Spiridon Mocanu : [solist al Ansamblului Naţ. Acad. de Dansuri Populare "Joc", 1932-2007 : necrolog] // Moldova suverană. – 2007. – 24 iul. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian Lupu, Vasile Tarlev, ... .

1493. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : Iniţială, formativă, sumativă : Lb. rom. : cl. a 1-a : Exerciţii
pentru lucru independent / Maria Braghiş. – Ch. : "Interprint" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 47, [1] p.; 23 cm.
ISBN 978-9975-9587-9-0
2000 ex. – [2007-1525]
- - 1. Limba română – Teste.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

3734. Carp, Gheorghe. Gheorghe Carp : "Şahul este marea mea pasiune!" :
[interviu cu antrenorul de şah din satul Costuleni, raionul Ungheni] / consemnare : Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2007. – 24 iul. – P. 5.
3735. Cebanenco, Veaceslav. Veaceslav Cebanenco : "Universalismul este
pivotul şahului modern..." : [in memoriam: interviu acordat de către teoreticianul şi antrenorul de şah în iul. 1997] / consemnare : Viorel Ciobanu // Sport plus. – 2007. – 31 iul. –
P. 8-9.
3736. Loghin, Andrei. Un centru de şah modern la Chişinău : [pe marginea
vizitei la Chişinău a lui Kirsan Iliumjinov, preş. al Federaţiei Int. de Şah] / Andrei Loghin //
Sport plus. – 2007. – 31 iul. – P. 10.

811.135.1(079)

1494. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : Iniţială, formativă, sumativă : Lb. rom. : cl. a 2-a : Exerciţii
pentru lucru independent / Maria Braghiş. – Ch. : "Interprint" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 72 p.; 23 сm.
ISBN 978-9975-9587-7-6
2000 ex. – [2007-1523]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1495. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : Iniţială, formativă, sumativă : Lb. rom. : cl. a 4-a : Exerciţii
pentru lucru independent / Maria Braghiş. – Ch. : "Interprint" SRL, 2007 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 51, [1] p.; 23 cm.
ISBN 978-9975-9587-8-3
2000 ex. – [2007-1524]
- - 1. Limba română – Teste.

3738. Alexandrescu, Ion. Stima oamenilor este mai de preţ decât orice bogăţie : [contribuţii ale primarului de Cricova Valentin Guţan la dezvoltarea sportului] / Ion
Alexandrescu // Sport plus. – 2007. – 3 iul. – P. 9.

1496. Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 10-a a şc. alolingve /
Tamara Cristei, Liuba Objelean, Galina Stahi, Tamara Cazacu, ...; comisia de evaluare :

130

31

3737. Функ, Иосиф. Отечественные шашки : все меньше оптимизма :
интервью с гл. тренером сборной команды Молдовы по шашкам И. Функ / записал
Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2007. – 20 июля. – Р. 5.

811.135.1(079)

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ana Bantoş, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2007
(Combinatul Poligr.). – 255 p. : il.; 26 cm.
ISBN 978-9975-65-045-8
7000 ex. – [2007-1465]
- - 1. Limba română – Alolingvi. 2. Literatură română – Critică şi interpretare –
Alolingvi.

3722. Ciobanu, Vitalie. Malvina Urşianu – o aristocrată a filmului românesc :
[pe marginea cărţii "Aceste gioconde fără surâs : convorbiri cu Malvina Urşianu" de
Magda Mihăilescu, Bucureşti, ed. Curtea Veche, 2006] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 17.

[811.135.1+821.135.1'09]'243(075.3)

1497. Niculcea, Tatiana
Limba română : cl. a 3-a : Teste de evaluare formativă şi sumativă / Tatiana
Niculcea, Mariana Marin. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 35, [1] p.;
24 cm. – (Col. "Cartier educaţional" / coord. : Valentina Ciobanu)
ISBN 978-9975-79-422-0
17000 ex. – [2007-1511]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

1498. Niculcea, Tatiana
Limba română : Man. pentru cl. a 3-a / Tatiana Niculcea, Mariana Marin; comisia de experţi : Liliana Saranciuc-Gordea, …; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : il. color; 24 cm. – (Col. "Cartier educaţional" / coord. : Valentina Ciobanu)
ISBN 978-9975-79-420-6
41900 ex. – [2007-1554]
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)

1499. Sclifos, Valeriu
1200 de frazeologisme ale limbii române : dicţionar / Valeriu Sclifos; Acad. de
Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Filologie. – Ch. : Atelier, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). –
88 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-932-77-6
5000 ex. – [2007-1542]
- - 1. Frazeologisme – Limba română.
811.135.1'374.2'373.7

1500. Ungureanu, Elena
Dicţionar ortografic şcolar : (Cu elemente de punctuaţie) / Elena Ungureanu,
Aliona Zgardan-Crudu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 373, [2] p.;
20 cm.
ISBN 978-9975-67-182-8 (în cop. tare)
2000 ex. – [2007-1418]

32

3723. Dinulescu, Maria. Maria Dinulescu : "Reacţia publicului de la Chişinău
a fost foarte bună" : [interviu cu actriţa din România] / a consemnat Ecaterina Deleu //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 8.
3724. Jeltov, Ina. Vasile Brescanu : "Ştiu să fac totul, în afară de bani" :
[creaţia regizorului şi actorului Vasile Brescanu] / Ina Jeltov // Glasul naţiunii. – 2007. –
26 iul. – P. 9.
3725. Menzel, Jiri. Primul meu rol ca actor seamănă cu mine : [interviu cu J.
Menzel, regizor şi actor ceh] // Săptămîna. – 2007. – 6 iul. – P. 3.
3726. Mihăilescu, Magda. Magda Mihăilescu : "Cinematograful, care este o
artă atât de legată de oameni, ar putea să şteargă sentimentul uitării dintre români, ar
putea să-l facă mai puţin dureros" : [interviu cu criticul de film din România] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 18-19.
3727. Proca, Ion. Vraja de dincolo de celuloid... : [55 de ani de la fondarea
studioului "Moldova-film"] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 26 iul. – P. 8.
3728. Stănculescu, Ileana. "Istoria mare printr-o poveste locală" : [interviu
cu I. Stănculescu, regizoare din România] / consemnare : Mihai Varga // Contrafort. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 14-15.
792 Teatru. Artă scenică

3729. Durbală, Anatol. "Îmi place teatrul şi punct" : interviu cu actorul şi regizorul A. Durbală / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 iul. – P.
15.
3730. Tamazlâcaru, Elena. Ninela Caranfil şi excepţionalul său cadou jubiliar... : [repere omagiale ale actriţei] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. –
P. 6.

129

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3713. Дога, Евгений. Евгений Дога : "Моя жизнь – серия новелл" : [интервью с композитором] / записала Екатерина Зенченко // Новое время. – 2007. –
20 июля. – Р. 7.
3714. Илиуц, Мария. Песня изменила мою жизнь : [интервью с исполнительницей нар. песен М. Илиуц] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2007.
– 27 июля. – Р. 6.
3715. Кобзон, Иосиф. Иосиф Кобзон : "Эпидемия попсы пройдет, истинное останется" : [интервью с исполнителем эстрад. песни по поводу сольн.
концерта посвящ. 70-летию] / записала Ольга Ляхова // Деловая Молдова. – 2007.
– 6 июля. – Р. 12.
3716. Мединский, Виктор. Виктор Мединский планирует организовать
фестиваль молдавской музыки в Румынии : [интервью с продюсером групы. "Gândul Mâţei"] / записала Екатерина Погодина // Кишин. обозреватель. – 2007. – 19
июля. – Р. 15.
3717. Ревуцкий, Всеволод. О настоящем человеке : [об опер. певице
Валентине Савицкой, певица] / Всеволод Ревуцкий // Столица = Capitala. – 2007. –
27 июля. – Р. 9.
3718. Степан, Илона. "Унивокс" : восемь лет вместе : [интервью с артдир. джазов. группы "Унивокс" И. Степан] / записала Елена Узун // Деловая Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 12.
3719. Степанова, Татьяна. Джаз Гарри Твердохлеба : [творчество перкуссиониста группы "Тригон"] / Татьяна Степанова // Молд. ведомости. – 2007. – 27
июля. – Р. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

3720. Andon, Victor. Tarkovski – aşa cum era cunoscut : [75 de ani de la
naşterea regizorului Andrei Tarkovski] / Victor Andon // Comunistul. – 2007. – 20 iul. – P.
15; Коммунист. – 2007. – 20 июля. – P. 15.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Dicţionare ortografice. 2. Dicţionare ortografice – Limba
română.
811.135.1’374.2’35(075.3)

811.161.1 Limba rusă

1501. Дьячук, Иван
Русско-гагаузско-турецкий
разговорник
=
Rusça-gagauzça-türkçä
konuşmak sözlüü = Rusça-gagauzça-türkçe konşumak kilavuzu / Иван Дьячук, Лидия
Баурчулу. – Комрат : Б. и., 2006 (Tipogr. "Safin-Grup" SRL). – 99 p.; 13 x 17 cm.
Text paral. : lb. rusă, găgăuză, turcă
ISBN 978-9975-9605-7-1
100 ex. – [2007-1464]
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionar rus-găgăuz-turc.
811.161.1-25=512.161=512.165

1502. Мингел, Е.
Тетрадь по русскому языку : для 5-го и 6-го кл. нац. шк. / Е. Мингел, З.
Штефанец. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 51 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-188-0
3000 ex. – [2007-1426]
811.161.1(075.3)=135.1

1503. "Русский язык в Республике Молдова : реалии и перспективы", научно-практ. конф. (2007; Кишинев). Русский язык в Республике Молдова :
реалии и перспективы : Материалы респ. научно-практ. конф. / редкол. : Т. В.
Аникьева, … – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 312 p. : fig., tab.; 21 cm.
– Навстречу Всемирному году русского языка и 11 Конгр. МАПРЯЛ (Варна-2007)
Antetit. : Центр рус. культуры в РМ. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Изд. при
поддержке М-ва просвещения и молодежи Респ. Молдова, Посольства Рос. Федерации в Респ. Молдова, Росзарубежцентра, …
ISBN 978-9975-9666-5-8
1000 ex. – [2007-1403]
- - 1. Limba rusă.
811.161.1(082)

3721. Buciucci, Rodion. Visul unui regizor : [actorul şi regizorul Vasile
Brescanu] / Rodion Buciucci // Glasul naţiunii. – 2007. – 26 iul. – P. 9.

1504. Штефанец, З. И.
Тесты по русскому языку и литературе : 5-9 кл. / З. И. Штефанец, Т. А.
Варзаева; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 107 p. : tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-215-3

128

33

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

3000 ex. – [2007-1428]
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatură rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3703. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Visez la un concert la Ateneul Român" :
[interviu cu compozitorul] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul de dimineaţă. – 2007. –
13 iul. – P. 21.
3704. Gherman, Doiniţa. Doiniţa Gherman : "Nu-s o fată ca oricare" : [interviu cu interpreta de muz. ethno] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2007. – 27 iul. – P. 15; Столица = Capitala. – 2007. – 27 июля. – P. 15.

811.163.2 Limba bulgară

1505. Рацеева, Елена
Български език и литература : за 7 кл. / Елена Рацеева, Надежда Кара,
Кирилл Цанков; comisia de experţi : N. A. Dimitrova, ...; М-во на образованието и
младежта. – Изд. 2-е, прераб. – Ch. : Cartier, 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 320 p. :
fig., tab.; 24 cm. – (Cartier educaţional)
ISBN 978-9975-79-207-3
1100 ex. – [2007-1429]
- - 1. Limba bulgară. 2. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.)
811.163.2+821.163.2.09(075.3)
811.512.165 Limba găgăuză

1506. Gagauz dili hem literatura okumaklari : 7 kl. / I. I. Baboglu, K. K.
Vasilioglu, I. D. Bankova, N. I. Baboglu; comisia de experţi : Maria Mavrodi, ...; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul
Poligr.). – 303, [1] p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-175-0
[2007-1456]
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare (găgăuză).
811.512.165+821.512.165(478).09(075.3)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale

3705. Grigore, Silvia. Silvia Grigore : "Sunt ca şopârla – mă regenerez din
resurse interne" : [interviu cu interpreta] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 6 iul. – P. 15; Столица = Capitala. – 2007. – 6 июля. – P. 15.
3706. Măiastră şi spioană : [interpreta Maria Tănase : după "Jurnalul naţ."] //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 iul. – P. 24.
3707. Moscovici, Constantin. Constantin Moscovici : Artistul care a făcut
din nai un brand al Moldovei : [interviu cu naistul] / dialog susţinut de Nadina Gheorghiţă
// Capitala. – 2007. – 20 iul. – P. 15; Столица = Capitala. – 2007. – 20 июля. – P. 15.
3708. Petru, Gheorghe. În ritmul trompetelor marine : [interviu cu Gh. Petru,
membru al fanfarei "Capela" din Jora de Mijloc] / a dialogat Antonina Sârbu // Ziarul de
gardă. – 2007. – 19 iul. – P.8.
3709. Popuşoi, Liliana. Diana Vieru ne reprezintă cu muzică şi meşteşuguri
populare la Alba Iulia : [Diana Vieru, interpretă de muz. populară] / Liliana Popuşoi //
Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 24 iul.
3710. Tavitian, Harry. "Magistrul meu este Dumnezeu" : [interviu cu H.
Tavitian, pianist] / realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 26
iul.

821.135.1 Literatură română

1507. Cântecele dăinuirii noastre : [culeg. de versuri melodice] / sel. :
Marcela Mardare; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 52 p.; 17 cm.
ISBN 978-9975-72-016-8
2000 ex. – [2007-1556]
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1+821.135.1(478)-192(082)

3711. Ursu, Adrian. Adrian Ursu : "Aştept acel "ceva", ca să renunţ la burlăcie" : [interviu cu interpretul moldovean] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul sănătăţii. –
2007. – 13 iul. – P. 5. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3712. Ботгрос, Николае. Знаменитые "Лэутары" Европы : [интервью с
маэстро Н. Ботгрос] / записала Елена Узун // Деловая Молдова. – 2007. – 27 июля.
– Р. 12.

1508. Petrescu-Redi, Nicolae
34

127

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

72 ARHITECTURĂ
3695. Ciocanu, Sergiu. Noi paşi întru renovarea Complexului Monastic
Condriţa : [aspecte ist. şi arhitecturale] / Sergiu Ciocanu // Altarul credinţei. – 2007. – 20
iul. – P. 8-9.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Muşcă îngerul din măr : Epigrame şi Madrigaluri : Antologie / Nicolae
Petrescu-Redi; cop., concepţie : Iaroslav Oliinîk; graf. : Inga Edu. – Ch. : Pontos, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 71, [1] p. : il.; 8 x 14 cm. – (Col. "Pegasus" / concepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela Mardare)
ISBN 978-9975-927-42-0
500 ex. – [2007-1414]
821.135.1-1 Petrescu-Redi

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

3696. Grişin, Evgheni. "Bună ziua, domnule Courbet!" : [creaţia pictorului
francez Courbet Jean Desire Goustave (1819-1877)] / Evgheni Grişin // Comunistul. –
2007. – 27 iul. – P. 15; Коммунист. – 27 июля. – Р. 15.

1509. Alexianu, Şerban
File din viaţa tatălui meu : [profesorul univ. Gh. Alexianu] / Şerban Alexianu. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 299 p., [1] f. portr.; 21 cm.
Studii şi lucrări publ. de profesorul univ. Gheorghe Alexianu p. 295-296. –
Bibliogr. p. 297-298 (47 tit.)
ISBN 978-9975-9892-2-0
1000 ex. – [2007-1443]

3697. Sainciuc, Lică. Scrierea limbii româneşti cu grafie rusă a fost şi mai
este o unealtă de represalii : [interviu cu L. Sainciuc, pictor] / pentru conformitate :
Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2007. – 1 iul. – P. 5.
3698. Tihman, Iacob. "Pictez doar din inspiraţie" : interviu cu Iacob Tihman,
dir. gen. al IM EFES Vitanta Moldova, pictor / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 27 iul. – P. 15.
3699. Килдеску, Эмиль. "Легких путей в искусстве не искал…" : [размышления худож.] / Эмиль Килдеску // Кишин. новости. – 2007. – 6 июля. – Р. 4.
3700. Стеценко, Галина. Карета для дюймовочки : [творчество худож.
Николая Дмитриенко] / Галина Стеценко // Деловая Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р.
11.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
3701. Семенова (Юдович), Юлия. Личный фотограф президента и две
его жизни : [творч. деятельность Валерия Корчмарь] / Юлия Семенова (Юдович) //
Независимая Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р. 6-7.

78 MUZICĂ
3702. Barbera, Berti. "Hello, Berti? Hi, this is Alice Cooper" : [pe marginea
festivalului muzical B’Estival, 29 iun. – 1 iul. 2007, Bucureşti : interviu cu B. Barbera,
muzician] / interlocutor : Mihail Vakulovski // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 5 iul.

126

821.135(478)-94 Alexianu

1510. Darienco, Claudia
Itinerar prin vîltoarea anilor : (Memorii. Schiţe. Eseuri) / Claudia Darienco. –
Ch. : Iulian, 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 267, [1] p. : fot., [16] p. fot. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-9779-6-8
200 ex. – [2007-1437]
821.135.1(478)-9 Darienco

1511. Fialcovschi, Ecaterina
Calea spre lumină : poezii, eseuri / Ecaterina Fialcovschi; sel. : Raisa Plăieşu;
des. : Violeta şi Viorica Didic. – Ch. : Labirint, 2007. – 39, [1] p. : il.; 20 cm. – (Atelierul
lit.-artistic "Cuvântul")
ISBN 978-9975-943-15-4
50 ex. – [2007-1519]
821.135.1(478)-1 Fialcovschi

1512. Frişcu, Alexandru Horaţiu
Greaua ieşire din simulacru : Publicistică / Alexandru Horaţiu Frişcu; cop. :
Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 127, [1] p.; 17 cm.
Bibliogr. în text
ISBN 978-9975-102-24-7
300 ex. – [2007-1555]
821.135.1(478)-92 Frişcu

1513. Graur, Victoria
Aripi frânte : versuri / Victoria Graur. – Ch. : Labirint, 2007. – 27, [1] p.; 19 cm.
35

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
657 Contabilitate

ISBN 978-9975-943-14-7
100 ex. – [2007-1518]
821.135.1(478)-1 Graur

1514. Mardari, Anatolie
Eu prin cîntecul meu : Versuri / Anatolie Mardari; cuv. înainte : Mihai Mardari;
cop., concepţie : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA ). – 96 p. :
fot.; 8 x 14 cm. – (Col. "Pegasus" / concepţie şi îngrijire : Manole Neagu, Marcela
Mardare)
ISBN 978-9975-102-14-8
500 ex. – [2007-1413]
821.135.1(478)-1 Mardari

1515. Popovici, Teodor
Muza cu seringă : (epigrame şi catrene satirice medicale) / Teodor Popovici;
il. : Margareta Chiţcatîi. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2007. – 87 p. : il.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9779-4-4
2000 ex. – [2007-1435]
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Popovici

1516. Soltan, Petru
Între Scylla şi Charybda : [eseuri] / Petru Soltan. – Ch. : Î. E.-P. "Ştiinţa", 2006
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 147 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-67-555-0
[2007-1431]
821.135.1(478)-4 Soltan

1517. Zbârciog, Vlad
Timp răstignit : roman / Vlad Zbârciog; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 236, [2] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-927-56-7
500 ex. – [2007-1546]
821.135.1(478)-31 Zbârciog
821.161.1 Literatură rusă

3689. Ciobanu, Veaceslav. TVA şi rapoartele financiare : [art. preş. Consiliului Dir. al Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova] / Veaceslav
Ciobanu // Eco. – 2007. – 4 iul. – P. 4.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

3690. Ungureanu, Larisa. Femeia – victimă a publicităţii stradale / Larisa
Ungureanu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 8.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

3691. Фрэсыняну, Пантелемон. Пантелемон Фрэсыняну : "Блага цивилизации не всегда во благо нам…" : [интервью с дир. ООО "Бэлць-газ"] / записал
Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2007. – 4 июля.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

3692. Глазова, Татьяна. Строительный бум на фоне строительных проблем / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 12.
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor

3693. Бердников, Евгений. "Мы двигаемся от худших времен к лучшим…" : [интервью с дир. Рыбниц. цемент. комб., Е. Бердниковым и коммерч.. дир.
Владимиром Ивановым] / беседу провел Александр Вискалов // Коммерсант plus. –
2007. – 20 июля. – Р. 16.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-

1518. Бессарабская весна А. С. Пушкина, 1821 год : стихотворения, поэмы, дневник, записки, письма, автографы, рисунки поэта / сопровод. тексты, коммент. : В. Ф. Кушниренко; фот. : Виктор Кушниренко, Юрий Козлов. – Ch. : "Vector
V-N" SRL, 2007 (Combinatul Poligr.). – 207 p. : il., fot.; 21 x 25 cm.
Bibliogr. p.203 (19 tit.)
ISBN 978-9975-9671-6-7 (în cop. tare)
1000 ex. – [2007-1480]

3694. Крэчун, Николай. Николай Крэчун : "В Кишиневе достаточно объектов, не нужно создавать ничего нового, нужно лишь с умом развить то, что есть" :
[интервью с нач. Упр. землепользования примэрии мун. Кишинэу] / записала Елена
Узун // Analytiqie Moldpresa. – 2007. – 14 июля. – Р. 8, 17.

36

125

NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

3681. Furdui, Galina. Vanda Zadnipru : [in memoriam red. de la red. emisiunilor literar-dramatice radio] / Galina Furdui // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 8.
3682. Roibu, Nicolae. A plecat dintre noi Vanda Zadnipru : [in memoriam exred. şef al Red. literare radio] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 5 iul. –
P. 4.
3683. Strâmbeanu, Andrei. Semne bune, şi nu prea, la Televiziunea Naţională / Andrei Strămbeanu // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 8.
3684. Ursu, Silvia. De la 4 iulie, familia ORANGE numără 1 milion de clienţi /
Silvia Ursu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 iul. – P. 7.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

3685. Erizanu, Gheorghe. Gheorghe Erizanu : Piaţa de carte este încă în
faza embrionară : [interviu cu dir. ed. "Cartier"] / interviu de Tatiana Marcu // Eco. –
2007. – 25 iul. – P. 5.
3686. Turcuş, Aurel. "Simt aici un puls sănătos al sufletului românesc" : interviu cu editorul A. Turcuş, Timişoara, România / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P.4.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

3687. Флоря, Владимир. О дальних рейсах и транспортном бизнесе :
[интервью с президентом Ассоц. междунар. автомоб. перевозчиков В. Флоря] /
записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2007. – 5 июля. – Р. 8.
656.7 Transport aerian

3688. Визант, Валентин. Валентин Визант : "Эти непопулярные меры
были вынужденными" : [интервью с генер. дир. ГАГА] / беседовал Вячеслав Бородаев // Новое время. – 2007. – 6 июля. – Р. 1, 3.

124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837, русский поэт.
821.161.1-1+821.161.1.09

1519. Лоза : лит. альманах / сост. : Р. Кожухаров; редкол. : А. Загородний, …; худож. : А. Загородний. – Тирасполь : Б. и., 2007 (Тип. "Литера" ООО). –
172 p.; 24 cm. – 215-летию основания Тирасполя посвящается
Изд. при поддержке Гос. администрации г. Тирасполь и Тираспол. Город.
Совета народ. депутатов
ISBN 978-9975-9969-0-7
500 ex. – [2007-1499]
821.161.1-82

1520. Пахомов, Борис
Светлячки : (роман) / Борис Пахомов; граф. диз. : О. Никодимов. – Ch. :
S. n., 2007 (Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 236, [2] p.; 20 cm.
Изд. при содействии Центра Рус. Культуры в РМ
ISBN 978-9975-9709-5-2
100 ex. – [2007-1405]
821.161.1-31 Пахомов

1521. Пахомов, Борис
Смутное время : (поэмы) / Борис Пахомов; граф. диз. : О. Никодимов. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Grafic Design" SRL). – 90 p.; 13 x 18 cm.
Изд. при содействии Центра Рус. Культуры в РМ
ISBN 978-9975-9666-6-5
100 ex. – [2007-1404]
821.161.1-1 Пахомов
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1522. Батрачкин, Иван
Моя экспрессия : Анекдоты, байки, шутки, замечания, зарисовки,
эпиграммы, подражания / Иван Батрачкин; худож. : В. М. Игнатенко. – Ch. :
"Paragon" SRL, 2007. – 161, [1] p. : il.; 20 cm.
Numele adevărat al aut. : Кец Иван Александрович
ISBN 978-9975-916-23-3
60 ex. – [2007-1533]
- - 1. Anecdote (rusă).
821.161.1(478)-36 Батрачкин

1523. Варфоломей, А.
Сожженный путь : [стихи] / А. Варфоломей; рис. авт. – Тирасполь : Б. и.,
2007 (ООО "Литера"). – 140, [2] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9591-9-3 (în cop. tare)
37

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

200 ex. – [2007-1498]
821.161.1(478-24)-1 Варфоломей

616.8 Neuropatologie. Neurologie

3676. Rotaru, Tatiana. Dorul de ţară şi de popor l-a întors acasă : [prof. Ion
Iliciuc, dir. Clinicii de Neuropediatrie din cadrul Inst. Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului]
/ Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2007. – 13 iul.
1524. Домбровская, Эля
Смерть кукушки, или Мониторинг верховного комиссара : романмистерий / Эля Домбровская; худож. : Аркадий Антосяк – Ch. : Ruxanda, 2007 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 384 p.; 17 cm. – (Kол. : Эзотерические новеллы или тайны
мистерий)
Numele adevărat al aut. : Эля Николаевна Кулак
ISBN 978-9975-102-26-1 (Pontos)
1000 ex. – [2007-1500]
821.161.1(478)-3 Домбровская

1525. Наниев, Александр
Моя борозда : [рассказы] / Александр Наниев; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 204 p. : il.; 20 cm.
ISBN 978-9975-102-28-5
100 ex. – [2007-1544]
821.161.1(478)-3 Наниев

1526. Придорожнов, Сёмен
Кунича, до востребования... : [рассказы, стихи] / Сёмен Придорожнов;
фот. : Еремчук Татьяна; облож. : Денис Топал. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Elena-VI"
SRL). – 261, [1] p. : fot. color.; 21 cm.
Изд. при содействии Посольства Рос. Федерации в Респ. Молдова
ISBN 978-9975-9779-8-2
1000 ex. – [2007-1439]
821.161.1(478)-3+821.161.1(478)-1 Придорожнов

1527. Серебряный, Леонид
Зеленые холмы Молдовы : Избран. стихотворения / Леонид Серебряный.
– Ch. : "Paragon" SRL, 2007. – 114, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-916-11-0
40 ex. – [2007-1534]
821.161.1(478)-1 Серебряный

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

3677. Chisnenco, Angela. Problema SA "Apă-Canal Chişinău" nu este una
particulară, ci colectivă, a întregii societăţi / Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 27
iul. – P. 3; Столица = Capitala. – 2007. – 27 июля. – P. 3.
629 Tehnica mijloacelor de transport

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

3678. Литовцева, Елена. Серебряный возраст авторемонтного : [о деятельности рем.-эксплуатац. предприятия М-ва сел. хоз-ва и пищ. пром-сти] / Елена
Литовцева // Кишин. новости. – 2007. – 27 июля. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3556)
639.1 Vânătoare

3679. Мунтяну, Андрей. Охотничья Мекка в Молдове : [о развитии охотоведения в стране : интервью с дир. Ин-та зоологии Акад. Наук Респ. Молдова А.
Мунтяну / записал Виктор Воскобойник // Независимая Молдова. – 2007. – 20 июля.
– Р. 25.
3680. Бабчинецкий, Андрей. О лисах, зайцах и связанных с ними проблемах : [интервью с пред. о-ва охотников и рыболовов Криулень, А. Бабчинецким]
/ записал Виктор Воскобойник // Независимая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 29.

1528. Шляпо, Николай Иосифович
Мечты : [стихи] / Николай Иосифович Шляпо. – Ch. : Paragon, 2007. – 103,
[1] p.; 20 cm.
38

123

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3669. Ţurcanu, Anatol. Cauza în numele căreia activăm : [interviu cu A.
Ţurcanu, medic-şef la sanatoriul "Bucuria-Sind", Vadul lui Vodă] / a intervievat Galina
Furdui-Ciuhrii // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 6.
3670. Абабий, Ион. Ион Абабий : "Молдова и Израиль расширяют сотрудничество в области медицины" : [об итогах визита в Израиль : интервью с министром здравоохранения Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2007. – 25
июля.
3671. Резник, Александр. Спрос нуждается в предложении : [пробл.
поддержания запасов крови] / Александр Резник // Независимая Молдова. – 2007.
– 3 июля.
3672. Цуркану, Георгий. Диагностика европейского уровня – в Кишиневе : [интервью с дир. Респ. центра мед. диагностики Г. Цуркану] / записала Татьяна
Андрушевская // Деловая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3645)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

3673. Ciobanu, Ala. Să nu admitem închiderea farmaciilor de la sate! : [art.
preş. Asoc. Farmaciştilor din Rep. Moldova] / Ala Ciobanu // Pro farmacia. – 2007. – Iul.
– Aug. (Nr 7/8). – P. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-916-16-6 (eronat)
100 ex. –[2007-1535]
821.161.1(478)-1 Шляпо
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova

1529. Vasilioglu, Konstantin
Bucak dannari : (Siir toplumu) / Konstantin Vasilioglu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2007 (Combinatul Poligr.). – 208 p.; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-67-139-2
500 ex. – [2007-1425]
821.512.165(478)-1 Vasilioglu

1530. Vasilioglu, Konstantin
Olimpiada : (Yaratma toplumu) / Konstantin Vasilioglu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 208 p.; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-67-154-5
500 ex. – [2007-1424]
821.512.165(478)-3 Vasilioglu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii

1531. Lecturi literare : Antologie pentru cl. 5-6 / sel. textelor : Mircea
Ciobanu, Dumitru Boico. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 275
p.; 24 cm.
ISBN 978-9975-67-200-9
5000 ex. – [2007-1427]
821-93(075.3)

3674. Ţâbârnă, Gheorghe. Gheorghe Ţâbârnă : "Cancerul este ultima verigă
într-un lanţ de schimbări patologice" : [interviu cu acad.] / consemnare : Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2 iul. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3666)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-

1532. Poveşti auzite de la bunicuţa / il. : Vadim Rusu, ... – Ed. a 2-a. – Ch. :
["Epigraf" SRL, 2007 (Combinatul Poligr)]. – 78, [2] p. : il. color; 27 cm. – (Col. : Cărţile
Copilăriei)
ISBN 978-9975-924-82-5 (în cop. tare) (eronat)
[2007-1491]
- - 1. Poveşti.

parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

(Vezi Nr 3598)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

3675. Ostapciuc, Natalia. A trata inima omului înseamnă a lua contact cu
sufletul lui : dialog cu N. Ostapciuc, şefa Secţiei de Cardiologie de la sanatoriul "Bucuriasind" / a consemnat : Galina Furdui // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 6.
122

821(100)-93

1533. Basme pentru Prichindel / sel., trad. : Corneliu Năstase; des. : Victor
Ceaiciuc, ... – Ch. : "Vector V-N" SRL; Iaşi : Nasticor; Minsk : Interpresservis, 2007
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. : des. color; 24 cm.
ISBN 978-9975-9671-5-0 (în cop. tare)
3000 ex. – [2007-1517]
- - 1. Basme.
821-93

39

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1-93 Literatură română

1534. Basme populare româneşti / alcăt. : Grigore Botezatu; cop. : Lică
Sainciuc. – Ed. a 3-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2003 (Combinatul
Poligr.). – 309, [3] p.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. nouă / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu şi Dan Vidraşcu; concepţie graf. a col. : Vladimir Zmeev; 294)
Ref. ist.-lit. p. 306-309
ISBN 9975-74-812-0 (Litera). – ISBN 973-675-203-5 (Litera Internaţional)
[2007-1521]
- - 1. Basme populare româneşti.
821.135.1-93+398.21(=135.1)

1535. Creangă, Ion
Amintiri din copilărie; Povesti; Povestiri / Ion Creanga; concepţie graf. a col. si
cop. : Vladimir Zmeev; il. : Emil Childescu. – Ed. a 5-a. – Ch. : Litera; Bucureşti : Litera
Internaţional, 2005 (Combinatul Poligr.). – 335, [1] p., [1] f. portr.; 19 cm. – (Bibl. şcolarului : ser. noua / col. iniţiată şi coord. de Anatol Vidraşcu si Dan Vidraşcu; 238)
Ref. ist.-lit. p. 325-334
ISBN 9975-74-912-7 (Litera)
ISBN 973-675-289-5 (Litera Internaţional)
[2007-1520]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

1536. Slavici, Ioan
Păcală în satul lui : [poveşti] / Ioan Slavici; ed. îngrijită de Valentin
Sângereanu junior. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 48 p. : il.; 27 cm.
ISBN 978-9975-9664-3-6
1000 ex. – [2007-1531]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Sângereanu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1537. Botezatu, Grigore
Coroana de aur : Poveşti populare / Grigore Botezatu; il. de Eudochia Zavtur.
– Ch. : Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254 [2] p. : il.; 20 cm. –
(Col. pentru elevi, studenţi)
ISBN 978-9975-60-062-0
4000 ex. – [2007-1504]
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93+398.2 Botezatu

1538. Zaporojanu, Ada
40

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie

(Vezi Nr 3664)

58 BOTANICĂ
3663. Academicianul Andrei Negru la celebrarea celor 70 de ani de viaţă :
[preş. al Soc. de Botanică din Rep. Moldova] / A. Teleuţă, E. Alexandrov, M. Colţun, ... //
Moldova suverană. – 2007. – 31 iul.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
3664. Сакарэ, Виктория. Генетический "привет" от предков : [интервью
с зав. Отд. Центра репродуктив. здоровья и мед. генетики В. Сакарэ] / интервью
взяла Майя Ионко // Кишин. новости. – 2007. – 6 июля. – Р. 3.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

3665. Cabac, Ana. Ana Cabac : "E bine acolo, unde sîntem noi" : [interviu cu
asistenta medicală la Spitalul republ. de acordare a asistenţei medicale de urgenţă] /
consemnare : Valeri Strelkov; fot. de Iuri Zenin // Comunistul. – 2007. – 6 iul. – P. 16;
Коммунист. – 2007. – 6 июля. – P. 16.
3666. Ciobanu, Ala. E timpul vacanţei şi trebuie să te gândeşti la sănătate! :
interviu cu A. Ciobanu, manager al Companiei farmaceutice "Hoffman-La Roche LTD" /
pentru conformitate : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2007. – 11 iul.; Pro farmacia.
– 2007. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 7.
3667. Puiu, Tudor. Tudor Puiu : "Consumatorii de apă potabilă n-au de ce se
teme ..." : [interviu cu şeful Secţiei igiena mediului şi habitatului uman din cadrul Centrului de medicină preventivă din Chişinău] / consemnare : Viorica Grosu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 4 iul. – P. 4.
3668. Surucean, Vasile. "Bolnavul nu trebuie lăsat să moară ca un câine" :
[interviu cu V. Surucean, şeful "Hospisului Carolina de Nord" din Zubreşti, raionul
Străşeni] / consemnare : Svetlana Turcu // Ziarul de gardă. – 2007. – 19 iul. – P. 7.
121

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Moldovei] / interviu realizat de Victoria Bălan-Popa] // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P.
3.

Misterele Anotimpurilor : [versuri, scenete, povestiri, melodii despre anotimpuri] / Ada Zaporojanu; graf. : Petru Gheţoi; notografiere : Maria Munteanu, Galina
Prodan. – Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). – 126, [1] p. : n. muz., il. ;
24 cm.
ISBN 978-9975-901-15-4
2000 ex. – [2007-1420]

3655. Cucereanu, Radion. Din tolba cu naturisme / Radion Cucereanu // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 4.
3656. Garaba, Vladimir. Tronsonul de cale ferată Cahul – Giurgiuleşti : o catastrofă naturală? : [opinie a lui V. Garaba, vicepreş. al Mişcării Ecologiste din Moldova] /
consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2007. – 6 iul. – P. 5; Голос народа. –
2007. – 6 июля. – P. 5.
3657. Polikarpov, V. "Trei treceri" la ecologie : [aspecte ale protecţiei mediului înconjurător în China] / V. Policarpov // Comunistul. – 2007. – 6 iul. – P. 12, 15;
Коммунист. – 2007. – 6 июля. – P. 12,15.
3658. Reniţă, Alecu. "Guvernul nu înţelege cât de gravă e problema din
Lunca Prutului" : [pe marginea construcţiei tronsonului de cale ferată Cahul Giurgiuleşti :
interviu cu A. Reniţă, preş. Mişcării Ecologiste din Moldova: reluat din "Timpul de dimineaţă", 28 iun. 2007] // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 3.
3659. Tănase, Victor. Râul Bâc, o catastrofă ecologică pentru Chişinău /
Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 9.
3660. Кропанцева, Татьяна. Подземные реки, гипсовые берега : [о
пещере Эмиль Раковицэ] / Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2007. – 7
июля. – Р. 20, 22.
3661. Мелека, Анна. Днестр – река многонациональная : [11 июля –
Нац. день реки Днестр] / Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2007. – 13 июля.
– Р. 5.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551.5 Meteorologie. Climatologie

3662. Singer, Peter. Un tîrg echitabil privind schimbarea climatică : [art. prof.
de bioetică la Univ. Princeton] / Peter Singer // Săptămîna. – 2007. – 27 iul. – P. 3.
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

821.135.1(478)-93 Zaporojanu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova

1539. Лопатин, Игорь
Почти не ложь : Сказки и драмат. произведения в стихах и прозе / Игорь
Лопатин. – Ch. : "Paragon" SRL, 2007. – 150 p., [16] p. : il. color; 25 cm.
ISBN 978-9975-916-20-2
100 ex. – [2007-1536]
821.161.1(478)-93 Лопатин
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară

1540. Pavlicenco Sergiu
Literatura universală : Man. pentru liceele cu profil umanistic : cl. a 10-a / Sergiu Pavlicenco; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Litera, 2007
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 152 p. : il.; 26 cm.
ISBN 9975-74-935-6 (eronat)
[2007-1459]
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
82(100).09(075.8)
821.135.1.09 Literatură română

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1496
821.161.1.09 Literatură rusă

Бессарабская весна А. С. Пушкина, 1821 год. – Vezi Nr 1518
Штефанец, З. И. Тесты по русскому языку и литературе. – Vezi Nr 1504
821.163.2.09 Literatură bulgară

Рацеева, Елена. Български език и литература. – Vezi Nr 1505
1541. Симеонов, Иван

(Vezi Nr 3661)
120

41

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Европейские горизонты болгарской литературы XIX – первой половины
XX века : (Сб. ст.) / Иван Симеонов; Таракл. гос. ун-т. – Ch. : Soc. Şt. de Bulgaristică
din RM, 2007 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 90, [2] p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. p. 88-90 şi la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-9568-0-2
300 ex. – [2007-1557]
- - 1. Literatură bulgară – Critică ţi interpretare (bulg.).

tere 2007, Univ. de Stat din Moldova] / p. realizată de Alina Rusu // Capitala. – 2007. –
27 iul. – P. 6; Столица = Capitala. – 2007. – 27 июля. – P. 6.

821.163.2.09

3649. Rusu, Tudor. Unde-i patriotismul? : [aspecte ale admiterii în inst. de
învăţământ superior] / Tudor Rusu // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 2.

821.512.165(478).09 Literatură găgăuză

Gagauz dili hem literatura okumaklari. – Vezi Nr 1506

3648. Rusnac, Gheorghe. Un regat pentru un cal... : [interviu cu Gh.
Rusnac, rector al Univ. de Stat din Moldova : reluat din rev. "Capitala"] / consemnare :
Nicoleta Bodrug // Glasul naţiunii. – 2007. – 26 iul. – P. 7.

3650. Un an fără Paul Bran : [in memoriam rectorului, ctitorului Acad. de Studii Economice din Moldova] / Grigore Belostecinic, Silvia Ghinculov, Ghenadie Ciobanu,
... // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1542. Кетрару, Николай
Сокровища пыркалаба Гангура : [об открытиях и памятниках археологии
Молдовы] / Н. А. Кетрару, И. А. Рафалович; редкол. : В. А. Токмаков (гл. ред.), …;
Кишин. клуб коллекционеров, Нац. Музей Археологии и Истории Молдовы. – Изд.
2-е, перераб. и доп. – К. : Б. и., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103, [1] p. : fig.; 24
cm. – (Labirint M; 2)
Bibliogr. p. 104
[2007-1472]
- - 1. Arheologie – Republica Moldova (rusă).
902(478)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

3651. Смешная, Татьяна. Квота на высшее образование / Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 3559, 3597)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

3652. Bălteanu, Lorina. Lorina Bălteanu : "Nu există Chişinău, Paris sau
Bucureşti, ci perseverezi, munceşti şi insişti" : [interviu cu femeia de afaceri, poetă] /
moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 27 iul. – P. 10, 15.

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Im agini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

cunoştinţelor geografice)

50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE

1543. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova = Социальноэкономическое развитие Республики Молдова = Social-economic development of the
Republic Moldova : Harta economică / O. Cazanţeva, M. Mucilo, V. Conovalova, ...;
coord. proiectului : Gh. Sîrodoev; consultanţi : A. Capcelea, … . – Scara 1 : 600 000. –
Ch. : F.E.-I. "ŞTRIH" SRL, 1998. – 1 h. color; 70 x 98 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Mediului
al Rep. Moldova
[2007-1460]
- - 1. Hărţi economice – Republica Moldova.
42

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

3653. Bălan-Popa, Victoria. Ucrainenii lasă Nistrul fără apă : [aspecte ecologice] / Victoria Bălan-Popa // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 2.
3654. Cocîrţă, Petru. Durerea din Lunca Prutului de Jos : [pe marginea construcţiei tronsonului de cale ferată Cahul Giurgiuleşti : interviu cu P. Cocîrţă, şef de laborator Standarde şi Normative de Mediu al Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Şt. a
119

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

3639. Dediu, Ariadna. Ariadna Dediu : "Bulgaria a oferit 56 de burse pentru
Moldova" : [interviu cu consultantul superior, Dir. relaţii intern. şi integrare europeană] /
consemnare : Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2007. – 5 iul. – P. 3.
3640. Dulgheru, Valeriu. "Omul trebuie să-şi aleagă destinul, nu să şi-l accepte: : prof. univ. Ilie Botez la 70 de ani / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul.
– P. 6.
3641. Hropotinschi, Andrei. Spovedania unui autoexilat : [interviu cu A.
Hropotinschi, şef catedră filologie moldovenească la Univ. "Taras Şevcenko" din
Tiraspol, scriitor] / interlocutor : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 10.
3642. Lupan, Natalia. "Secretul reuşitei mele este faptul că am muncit mult
şi iubesc această profesie" : [Eugenia Cojocari, prof. univ., şefa catedrei Drept al
Antreprenoriatului, Fac. de Drept, Univ. de Stat din Moldova] / Natalia Lupan // Dreptul. –
2007. – 6 iul. – P. 5; Право. – 2007. – 27 июля. – Р. 5.
3643. Lupan, Natalia. Un savant la vîrsta înţelepciunii : [Andrei Smochină,
prof. univ. la Univ. Liberă Intern. din Moldova] / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 20 iul.
– P. 5.
3644. Manolache, Veaceslav. Veaceslav Manolache : "Cel mai important
obiectiv al nostru este pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii
fizice şi a sportului" : interviu cu rectorul Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / a
dialogat Andrei Prodan // Sport plus. – 2007. – 3 iul. – P. 4-5.
3645. Nicolae Testemiţanu : erou al neamului : 80 de ani de nemurire [din
cartea în curs de apariţie a publicistului Ion Stici] // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 7. –
Cuprins : Grigore Vieru : "Ne-a fost contemporan, ne este strămoş..." : [interviu cu poetul]; Martir al neamului / Diomid Gherman.
3646. Raevschi, M. În memoria ilustrului medic Nicolae Testemiţanu : [din
ist. învăţ. medical din Moldova] / M. Raevschi // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2 iul. –
P. 6.

912.43:338(478)

1544. Republica Moldova. Conservarea biodiversităţii = Республика
Молдова. Сохранение биоразнообразия = The Republic of Moldova. Biodiversity
Conservation : [hartă] / O. Cazanţeva, M. Mucilo, Gh. Sîrodoev, ...; coord. proiectului :
Gh. Sîrodoev; consultanţi : A. Capecelea, ... – Scara : 1 : 1 500 000. – Ch. : F.E.-I.
"ŞTRIH" SRL, 1999. – 1 h. color; 68 x 98 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Mediului
al Rep. Moldova
[2007-1461]
- - 1. Hărţi – Biodiversitatea Republicii Moldova.
912.43:502(478)

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi m oderne
1545. Primenciuc, Maria
Geografia continentelor şi oceanelor : Man. pentru cl. a 7-a / Maria
Primenciuc, Zinaida Calanda, Ion Mironov; comisia de evaluare : Tudor Dubovca, ...;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2007 (Combinatul Poligr.).
– 143, [1] p. : fig., h. color; 24 cm.
Bibliogr. p. 144 (15 tit.)
ISBN 978-9975-65-044-1
50850 ex. – [2007-1422]
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor.
913(21+26)(075.3)

1546. Roşcovan, Serafima
Geografia continentelor şi oceanelor : cl. a 7-a : Caietul elevului / Serafima
Roşcovan. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : fig., h.; 24 cm. – (Col.
"Cartier educaţional")
Bibliogr. p. 126 (22 tit.)
ISBN 978-9975-79-307-0
5000 ex. – [2007-1417]
913(21+26)(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdeu – Hasdeu în bibliotecile chişinăuene. – Vezi Nr 1398

3647. Revenco, Mihai. "Cea mai bună soluţie pentru universităţi e să ia
supraplan 30% din studenţi" : interviu cu M. Revenco, secretar resp. al Comis. de admi-

118

43

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE

3631. Starea actuală şi tendinţele dezvoltării reţelei instituţiilor de învăţământ
preuniversitar din Republica Moldova : [material al Dir. analiză, monitorizare şi evaluare
a politicilor a Min. Educaţiei şi Tineretului] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P.
3.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova

1547. Pahomi-Lozovanu, Ionela
Un clopot la porţile uitării : (Lozova – file din istorie) : [raionul Nisporeni] /
Ionela Pahomi-Lozovanu. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 263, [1] p. : fot.,
facs., tab.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-937-35-1
500 ex. – [2007-1547]
- - 1. Lozova – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1548. Şevcenco, Ruslan
Statutul internaţional al Moldovei : Aspecte ist.-juridice (1359-1991) / Ruslan
Şevcenco. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 111, [1] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 101-111 (300 tit.)
ISBN 978-9975-102-29-2
500 ex. – [2007-1545]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"1359/1991"+327
Autoreferate

3632. Stropşa, Liuba. Cercetarea pedagogică şi creşterea profesională a
cadrului didactic / Liuba Stropşa // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 8.
3633. Tecuci, A. Lecţia – verigă principală în şcoală. Fizica şi legile vieţii / A.
Tecuci // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P. 5.
3634. Tverdohleb, Tatiana. "În capitală examenele s-au desfăşurat în condiţii stabilite" : interviu cu T. Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport,
Chişinău] / p. realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2007. – 5 iul. – P.
4.
3635. Vataman, Gheorghe. Un liceu în care orice vis poate deveni realitate :
[interviu cu Gh. Vataman, dir. al Liceului Teoretic "Mihai Eminescu", din raionul AneniiNoi] // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 4.
3636. Крецу, Вера. Кто защитит детей от школы? : [о результатах анкетирования учащихся сред. шк. nr. 1, Вулкэнешть] / Крецу Вера // Деловая Молдова.
– 2007. – 20 июля. – Р. 14.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

Pentru titlul de doctor habilitat

1549. Coşman, Sergiu
Optimizarea sistemului de alimentaţie a taurinelor în Republica Moldova :
06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în agricultură / Sergiu Coşman; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 50 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 47-49 (49 tit.)
[2007-118 Teze]

3637. Druţă, Boris. Şcoala profesională din Teleneşti cheamă tineretul romantic... / Boris Druţă // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 8.
3638. Raileanu, Anatol. Probleme şi perspective ale învăţământului mediu
de specialitate cu profil agrar : [pe marginea şedinţei comune a colegiilor Min. Educaţiei
şi Tineretului şi Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare, 28 iun. 2007] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2007. – 5 iul. – P. 1-2.

636.2.084.2(478)(043.2)
Pentru titlul de doctor

1550. Albu, Natalia
44

117

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

3621. Barbaroş, Tamara. Lecţia netradiţională – structură de eficientizare a
învăţămîntului matematic / Tamara Barbaroş // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 14.
3622. Griţco, Elena. Matematica: Corpuri rotunde. Rezolvare de probleme;
Fiecare etapă a lecţiei cu logica ei / Elena Griţco // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 14.
3623. Pricochi, Ecaterina. Poezia "Întîlnire cu mama" de N. Labiş : (cl. a 4a, lb. rom.] / Ecaterina Pricochi // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 8.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară

3624. Boico, Marcela. Olimpiada Balcanică la Informatică : [7-13 iul. 2007,
Chişinău] / Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P. 1.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Influenţa procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii
Moldova : Spec. 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor intern. şi dezvoltării globale :
Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice / Natalia Albu; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 20
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (6 tit.)
[2007-119 Teze]
327:316.422(478)(043.2)

1551. Camerzan, Inga
Proprietăţi structurale ale reţelelor petri temporizate : 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref. al tezei de doctor în inform atică / Inga Camerzan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Matematică şi Informatică. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 17 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 14 (7 tit.)
[2007-128 Teze]
519.7(043.2)

3625. Dumbrăveanu, Victor. Liceul Teoretic din Mereni, ctitorie de personalităţi : [raionul Anenii Noi] / Victor Dumbrăveanu // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 10.
3626. Gavriliţă, Elena. Iniţierea cercetării ştiinţifice la elevi / Elena Gavriliţă //
Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P. 5.
3627. Liceul cu doi patroni spirituali : [liceul "Alexandru cel Bun" din s.
Vărzăreşti, raionul Nisporeni] / consemnare : Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2007. – 7
iul. – P. 12-13. – Cuprins : Poziţie printre lideri; Premiile "Ovidiu Creangă"; Cei doi naşi
ai Liceului; Autoconducerea; Unicii în raion; Perfecţiunea – coloană infinită a educaţiei;
Proiecte; Caracterul unei şcoli bune...; O seră pentru creşterea legumelor; Artişti la lecţie, menestrei în scenă; File de istorie.

1552. Coadă, Ludmila
Instituţia zemstvelor în Basarabia : Aspecte istorico – juridice : Spec. 07.00.02
– Istoria Românilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe istorice / Ludmila Coadă; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 18
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (5 tit.)
[2007-125 Teze]
94(=135.1)(043.2)

3629. Meşină, Grigore. Grigore Meşină : "Tinerii specialişti nu vin în şcoli, şi
aceasta ne îngrijorează mult..." : [interviu cu dir. Liceului Teoretic "Alexei Mateevici",
Căinari, raionul Căuşeni] / materiale pregătite de Vasile Odoleanu // Făclia. – 2007. – 7
iul. – P. 6-7.

1553. Dima, Marius Dumitru
Optimizarea procesului de educaţie fizică la nivelul învăţământului gimnazial în
dependenţă de factorii de mediu : Spec. 13.00.04. – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor
în pedagogie / Marius Dumitru Dima; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep.
Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 30 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 25-27 (14 tit.)
[2007-117 Teze]
37.091:796 (043.2)

3630. Popa, Iulius. Directorul Zalevschi, plecat de-aici cu... România Mare :
[Ion Zalevschi, fost dir. al Liceului "Ion Creangă" din mun. Bălţi în 1939-1940] / Iulius
Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 12 iul. – P. 6.

1554. Gheorghiţă, Andrian
Efecte optice şi cuantice oscilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii
purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb : 01.40.10 – fizica

3628. Marinciuc, M. Curriculum modernizat prin reducerea studierii fizicii
moderne / M. Marinciuc, S. Rusu // Făclia. – 2007. – 7 iul. – P. 3.

116

45

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

semiconductorilor şi dielectricilor : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice
/ Andrian Gheorghiţă; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 25 p.;
20 cm.
Bibliogr. p. 19-22 (22 tit.)
[2007-121 Teze]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

621.315.592(043.2)

1555. Iordache, Florin
Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare econom ică a României în UE : Spec. 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Autoref. al tezei de doctor în economie / Florin Iordache; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 28 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-24 (32 tit.)
[2007-122 Teze]
339.92(498)(043.2)

1556. Luchian, Tatiana
Categoria funcţional – semantică a aspectualităţii în limba română : 10.02.01 –
Limba română : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Luchian; Acad. de Ştiinţe
a Rep. Moldova. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (6 tit.)
[2007-120 Teze]
811.135.1’36(043.2)

1557. Meşina, Victor
Estimarea stării sănătăţii a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu
condiţiile de muncă : 14.00.07 – Igiena : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Victor
Meşina; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2007. – 22 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (12 tit.)
[2007-125 Teze]
613.6:663.2/.3(043.2)

1558. Palanciuc, Elena
Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia
mediului rural : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Autoref. al tezei de doctor
în medicină / Elena Palanciuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (21 tit.)
[2007-127 Teze]
614.2:351.77(478)(043.2)

1559. Porcescu, Grigore
46

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

3614. Olaru, Angelina. R. Moldova rămâne o ţară exportatoare de carne vie
: [despre rolul centrelor de reabilitare a victimelor] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 13 iul. – P. 20.
3615. Voitun, Aneta. Rolul societăţii civile în combaterea traficului de fiinţe
umane : [pe marginea conf. naţ. "Integrarea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru
victimele traficului de fiinţe umane în sistemul protecţiei sociale de stat", iun. 2007, Chişinău] / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2007. – 6 iul.
3616. Чернат, Виктория. "Наша цель – обеспечить достойное будущее
детей, покинутым родителями" : интервью с дир. Центра по размещению сирот и
покинутых детей "Căsuţa mea" В. Чернат / записала Галина Мунтяну // Право. –
2007. – 27 июля. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3451)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

3617. Могоряну, Николай. Не чиновник, а закон должен защищать потребителя : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии] / Николай Могоряну // Независимая Молдова. – 2007. – 3 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3461)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

3618. Cristea, Iana. Comuniştii vor să naţionalizeze învăţământul privat : [pe
marginea implementării art. 36 din Legea învăţământului] / Iana Cristea // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 iul. – P. 9.
3619. Iachim, Ion. Despre simţul umorului şi Povestea Poveştilor : [aspecte
educaţionale] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007. – 5 iul. – P. 1-7.
3620. Velişco, Nadejda. Un document necesar şcolii : [pe marginea "Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ secundar general
(şcoală primară, gimnaziu, şcoală medie de cultură generală" : interviu cu N. Velişco,
şefa Dir. gen. învăţământ preuniv. din cadrul Min. Educaţiei şi Tineretului] / consemnare
: Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 12 iul. – P. 3.
115

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3607. Robu, Nicolae. Nicolae Robu : "Poziţia mea este fermă – trebuie să
realizăm tot ceea ce am promis" : [interviu cu preş. raionului Străşeni] / consemnare :
Elena Zamura, Valeriu Stratu // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 6 iul. – P. 3; Альянс
Moldova Noastră. – 2007. – 6 июля. – P. 8-9.

Morfologia comparativă a tractului digestiv la struţul african negru, găină şi
curcan : 16.00.02 – patologia, oncologia şi morfologia animalelor : Autoref. al tezei de
doctor în medicina veterinară / Grigore Porcescu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2007. – 25 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 23 (8 tit.)
[2007-123 Teze]

3608. Straistă, Eugen. Fiţi atenţi când cumpăraţi produse de origine animalieră : interviu cu E. Straistă, şef adjunct al Serviciului Sanitar Veterinar de Stat al mun.
Chişinău] / a dialogat Virginia Roşca // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 30 iul.
3609. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase : "Nu liderii politici vor vota
proiectele propuse de primarul general..." : [interviu cu preş. fracţiunii PD în Consiliul
municipal Chişinău] / consemnare : Valentina Basiul // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9
iul. – P. 5.

619:619.98-092(043.2)

1560. Zosim, Liliana
Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat
de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase : 03.00.23 – biotehnologie : Autoref. al
tezei de doctor în biologie / Liliana Zosim; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena-VI"). – 22 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (18 tit.)
[2007-124 Teze]
573.6.086.+582.232(043.2)

3610. Иванов, Александр. Жертва на алтаре алчности : [по поводу отставки министра обороны Респр. Молдова Валерия Плешка] / Александр Иванов //
Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р.14.
3611. Константинова, Валентина. Торговля – не ремесло, искусство :
[интервью с нач. Упр. торговли, обществ. питания и услуг Кишин. муницип. совета
В. Константиновой] / беседовала Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2007. – 13
июля. – Р. 4.
3612. Лунгу, Анатолий. За безопасность отвечаем : [интервью с нач.
Гос. вет. службы на границе и транспорте А. Лунгу] / записала Вероника Понятовская // Кишин. новости. – 2007. – 27 июля. – Р . 4.
(Vezi de asemenea Nr 3738)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

3613. Лазарев, Октавиан. Нам стихия – не беда… Но проблемы остаются : [интервью с нач. отд. контроля над исполнением законов в Вооруж. Силах
Респ. Молдова в составе Генер. прокуратуры О. Лазаревым] / записал Дмитрий
Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3536)

114

47

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 7-2007

3599. Общие аспекты деятельности рынков // Право. – 2007. – 27 июля.
– Р. 6-7.

A

C

Aftimiciuc, Olga 1441
Albu, Ion 1413
Albu, Natalia 1550
Albu, Svetlana 1413
Alexianu, Gh. (1509)
Alexianu, Şerban 1509
Andon, Victor (alcăt.) 1485
Atanasov, Iulia 1490
Avdeev, Larisa 1462

Calanda, Zinaida 1440, 1545
Camerzan, Inga 1551
Canţîru, Ion 1438
Capcelea, A. (consultant) 1543-44
Cara, Angela 1445
Caraivanova, Silvia 1408
Carauş, Olga 1438
Carp, Ion 1441
Carp, Simion 1424
Cazacu, Tamara 1496
Cazanţeva, O. 1543-44
Cărare, Viorica 1417
Ceaiciuc, Victor (pict.) 1533
Cheptea, Virgil (expert) 1457-58
Chetruş, Viorica 1476
Childescu, Emil (pict.) 1535
Chiper, Victor (trad.) 1407
Chira, Galina 1489
Chiriac, Petru (coord.) 1409
Chirilă, Pavel (expert) 1474
Chistruga, Boris 1420
Chiţcatîi, Margareta (pict.) 1515
Ciobanu, I. Constantin (alcăt.) 1484
Ciobanu, Mircea (alcăt.) 1531
Ciobanu, Valentina (coord.) 1497-98
Ciobanu, Zinaida 1490
Ciocanu, Mihai 1429
Clichici, Dorina 1417
Coadă, Ludmila 1552
Cocîrţă, Petru 1394
Cojocari, Lidia 1470
Cojocaru, Radion 1425
Cojocaru, Vasile Gh. 1437
Conovalova, V. 1543
Constandolgo, A. 1479
Constantinov, Nicolae 1457-58
Copil, Violeta 1463
Corcotsenco, Tatiana (fot.) 1419
Coşman, Sergiu 1549
Cotelea, Silvia 1447
Covaci, Monica (trad.) 1407

B
Baboglu, I. I. 1506
Baboglu, N. I. 1506
Bacalov, Iurie 1470
Bacinschi, Mihai (pict.) 1484
Ballaeva, E. A. 1430-32
Balmuş, Clara (alcăt.) 1398
Balmuş, Pavel (alcăt.) 1398
Bankova, I. D. 1506
Bantoş, Ana (expert) 1496
Baskakov, Valerii 1433-34
Baskakova, M. E. 1430-32
Baurciulu, Angela 1416
Belecciu, Liliana (red.) 1428
Beniuc, Valentin (red.) 1423
Berliba, Viorel 1425
Bernaz-Sicorschi, Nina 1463
Bocancea, Viorel 1457-58
Boeşteanu, Constantin (coord.) 1425
Boian, Elena (expert) 1395-96
Boico, Dumitru (alcăt.) 1531
Botezatu, Grigore (alcăt.) 1534; 1537
Botgros, Ion 1457-58
Botnaru, Maria 1439, 1461
Braghiş, Maria 1493-95
Brînză, Eugenia (coord.) 1492
Bulgac, Emilia 1490-91
Buruiană, Maria 1447

48

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

3600. Belei, Elena. Fiecare angajat are dreptul la concediu : [interviu cu E.
Belei, dr. în drept şi Adrian Bobeică, şef adjunct al Dir. de Monitorizare a Aplicării Legislaţiei Muncii al Inspecţiei Muncii] / consemnare : Alexei Lungu // Dreptul meu. – 2007. –
25 iul. – P. 3.
3601. Smith, Corinne. "Voi lua cu mine în SUA amintirile minunate despre
clipele trăite în Moldova" : interviu cu C. Smith, dir. Asoc. Avocaţilor Americani Iniţiativă
pentru Supremaţia Legii / consemnare : Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 27 iul. – P.
4-5.
3602. Tofan, Eugenia. Corupţia şi presiunea asupra justiţiei – probleme grave ale Rep. Moldova : [pe marginea Rap. cu privire la Indicatorii Reformei în Justiţie
pentru Moldova al Asoc. Avocaţilor Americani] / Eugenia Tofan, Galina Munteanu //
Dreptul. – 2007. – 6 iul. – P. 3.
3603. Амихалакиоае, Георгий. Георгий Амихалакиоае : "Эта власть уже
ничему не научится" : [интервью адвоката в деле б. гос. деятеля Валерия Пасат
агентству "Ника-прес"] // Коммерсант plus. – 2007. – 13 июля. – Р. 12.
3604. Тэнасе, Александр. Александр Тэнасе : "У нас часто путают понятия, и в итоге наведение порядка деградирует в чиновничий беспредел" : [интервью с адвокатом] / записала Татьяна Кропанцева // Analytiqie Moldpresa. – 2007. –
21 июля. – Р. 8, 17.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

3605. Berilă, Valeriu. Valeriu Berilă : Rezultatele alegerilor locale reprezintă
începutul sfârşitului Partidului Comuniştilor în Republica Moldova : [interviu cu noul preş.
al raionului Ştefan Vodă] / consemnare : Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 6 iul. – P. 3.
3606. Pantaz, Ion. Revoluţia minţilor a început : [monolog al lui I. Pantaz,
primar de Jora şi Lopatna, raionul Orhei] / pentru conformitate : Antonina Sârbu // Ziarul
de gardă. – 2007. – 12 iul. – P. 8.
113

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2007. – 26 июля. – Р. 3. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; nr. 7).
3592. Козак, Игорь. Кадровый кризис судебной системы / Игорь Козак //
Кишин. обозреватель. – 2007. – 5 июля. – Р. 4.
3593. Кропанцева, Татьяна. Судебную систему укрепили : [о "Стратегии
об укреплении судебной системы", утв. Парламентом Респ. Молдова] / Татьяна
Кропанцева // Analytiqie Moldpresa. – 2007. – 21 июля. – Р. 3.
3594. Тофан, Еуджения. Серьезные проблемы правосудия Республики
Молдова : по поводу втор. докл. о показателях реформы правосудия по Молдове
aсоц. амер. адвокатов / Еуджения Тофан, Галина Мунтяну // Право. – 2007. – 13
июля. – Р. 3.
3595. Цуркан, Вячеслав. Вячеслав Цуркан : "Потенциально Молдова
находится под угрозой проигрыша новых дел в Евросуде. Причина – отношение к
правам человека представителей всех ветвей власти" : [интервью с коорд. программы "Адвокаты и права человека" орг. "Международная амнистия"] / записала
Татьяна Кропанцева // Analytiqie Moldpresa. – 2007. – 28 июля. – Р. 8, 17.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

3596. Gorea, Grigore. Grigore Gorea s-a aflat ilegal sub arest! : [interviu cu
ex-ofiţerul de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 iul. – P. 8.
3597. Rusnac, Gheorghe. Gheorghe Rusnac : Nu am certitudinea că în universităţile noastre totul este curat : [corupţia în învăţământul superior : interviu cu rectorul Univ. de Stat din Moldova] / consemnare : Tatiana Onică // Flux continuu : cotid. naţ.
– 2007. – 9 iul.
3598. Дорошенко, Анна. Лекарственный контрафакт : [пробл. подделывания фармац. продукции] / Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2007. – 19
июля. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 3460, 3462, 3603)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Craevschi, Irina (red.) 1480-81
Creangă, Ion 1535
Cristei, Tamara 1496
Crivoi, Aurelia 1470
Curcă-Cioban, Lidia 1482
Curea, Natalia 1464-65
Cuşnir, Valeriu 1425

Grimalschi, Teodor 1441
Grosu, Maria 1440
Guţu, Iacob (expert) 1439, 1461
Guţu, Vladimir 1445

D

I

Daocon, Tana 1400
Darienco, Claudia 1510
Dencicov-Cristea, Lidia 1464-67
Didic, Violeta (pict.) 1511
Didic, Viorica (pict.) 1511
Dima, Marius Dumitru 1553
Dimitrova, N. A. (expert) 1505
Dolinţă, Zinaida (expert) 1463
Dubovca, Tudor (expert) 1440, 1545
Duca, Gheorghe 1393
Duca, Maria (consultant) 1464-67
Duşciac, Margareta 1489

Iasinschi, Iulia 1453-54
Iordache, Florin 1555
Iskakova, Aigul (elab.) 1436
Ivanov, Victoria 1471
Ivanova, E. V. 1430-32

H
Harcenco, Boris (fot.) 1488

J
Jalbă, Uliana 1471
Jioară, Zinaida (red.) 1488

K
Kozlov, Iurie (pict.) 1480-81
Krîlova, Elena 1433-34
Kulikovski, Lidia (îngrijirea ed.) 1398-99

E
Edu, Inga (pict.) 1508
Ermicioi, Aurelia 1447

L

F

Laza, Doru 1474
Lisevici, Serghei 1488
Luchian, Tatiana 1556
Lungu, Valentina 1448
Lupan, Dumitru 1477
Lupan, Serafima 1491
Lupu, Ilie 1453-54

Feuraş, Eugenia 1412
Fialcovschi, Ecaterina 1511
Foca, Iurie (pict.) 1484
Focşa, V. 1479
Frişcu, Alexandru Horaţiu 1512

G

M

Gavriliuc, Cezar (coord.) 1421
Gelderen, John R. Van 1407
Gheorghiţă, Andrian 1554
Gheţoi, Petru (pict.) 1538
Gîscă, Maria 1489
Godorogea, Agnesa 1466-67
Gordea, Stanislav (elab.) 1418
Graur, Victoria 1513
Gremalschi, Anatol 1395, 1445
Gremalschi, Ludmila 1395

Maevschi, Veronica (trad.) 1433
Magdei, Eudochia 1477
Malearovici, Arcadie (trad.) 1396
Mardare, Marcela (alcăt.) 1507; (îngrijirea
ed., pict.) 1508, 1514
Mardari, Anatolie 1514
Mardari, Mihai (pref.) 1514
Marin, Mariana 1442, 1497-98
Marinciuc, Mihai 1459-60
49

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007
Mavrodi, Maria (expert) 1506
Melentiev, Eugenia 1439, 1461
Meşina, Victor 1557
Mihăilescu, Constantin (îngrijirea ed.) 1469
Milenciuc, Dumitru (expert) 1489
Mironov, Ion 1545
Mironov, Larisa 1440
Mocanu, Iurie 1395
Moşneaga, Valeriu 1409
Mucilo, M. 1543-44
Munteanu, Maria (notografier) 1538
Musgrave, Jeff (pref.) 1407
Musteaţă, Veronica (trad.) 1396

Poalelungi, Olga 1409
Popov, Alexei 1488
Popovici, Mihail 1471
Popovici, Teodor 1515
Porcescu, Grigore 1559
Postolachi, Valentina 1409
Postoronca, Diana 1429
Primenciuc, Maria 1440, 1545
Prodan, Galina (notografier) 1538
Puică, Sergiu 1448

R
Raischi, Tudoriţa 1452
Raischi, Victor 1452, 1455-56
Ranga, Lidia (expert) 1490-92
Robu, Eduard (elab.) 1444
Roman, Maria 1439, 1461
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1507
Roşcovan, Serafima 1546
Rudic, Gheorghe 1463
Rusu, Oleg 1424
Rusu, Spiridon 1459-60
Rusu, Tatiana (expert) 1447
Rusu, Vadim (pict.) 1446, 1532

N
Năstase, Corneliu (alcăt., trad.) 1533
Neagu, Manole (îngrijirea ed., pict.) 1508,
1514
Neculiseanu, Zaharia 1469
Nichiforov, Liliana (elab.) 1480-81
Niculcea, Tatiana 1442, 1497-98
Nosacenco, Larisa (red.) 1484

O
Objelean, Liuba 1496
Olevschi, Olga (trad.) 1436
Oliinâk, Ia. (pict.) 1517, 1525
Oliinîk, Iaroslav (pict.) 1508, 1512, 1514
Onufrei, Eugenia 1492
Osadcii, Cornel 1424

S
Sacara, Andrei 1397
Sainciuc, Lică (pict.) 1534
Sângereanu junior, Valentin (îngrijirea ed.)
1536
Saranciuc-Gordea, Liliana (expert) 1442,
1453-54, 1498
Sclifos, Valeriu 1499
Scobioală, Genoveva (elab.) 1399
Scobioală, Maria 1492
Scutelnic, Ion 1459
Scutelniciuc, Otilia 1429
Selivanova, Anna 1433-34
Simac, Ana (expert) 1483
Sîrcu, Ana (trad.) 1480
Sîrodoev, Gh. (coord.) 1543-44
Slavici, Ioan 1536
Smirnov, E. 1479
Smirnov, E. D. (red.) 1479

P
Pahomi-Lozovanu, Ionela 1547
Paladi, Cristina 1400
Palanciuc, Elena 1558
Pavlicenco, Sergiu 1540
Pârţachi, Ion 1408
Păcuraru, Veronica 1491
Petrescu-Redi, Nicolae 1508
Petric, Mihail (1484)
petric, Elena (alcăt.) 1484
Platon, Daniela 1421
Plăieşu, Raisa (pict.) 1511
Plămădeală, Zinaida (red.) 1484
50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3584. Слусарь, Александр. Сельхозпроизводителям необходимо помочь справиться с засухой : [интервью с вице-пред. Респ. Союза ассоц. сельхозпроизводителей "Uniagroprotect" А. Слусарь] // Независимая Молдова. – 2007. – 12
июля.
3585. Тхоров, Александр. Шок, и никакой терапии : [ситуация нац. экономики] / Александр Тхоров // Деловая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 4.
3586. Шикирлийская, Татьяна. Позитив – отдельно, экономика – отдельно : [о результатах экон. исслед. "Индекс потребительского доверия" Центра
экон. политик IDIS "Viitorul"] / Татьяна Шикирлийская // Analytiqie Moldpresa. – 2007.
– 21 июля. – Р. 5.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.3 Comerţ interior

3587. Зенькович, Геннадий. Меркурий дразнит, сулит, сердится, улыбается... : [по поводу Дня торг. работника] / Геннадий Зенькович // Независимая
Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 6.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

3588. Zamura, Elena. Se pregăteşte o redistribuire a pieţei serviciilor de vămuire a mărfurilor / Elena Zamura, Valeriu Stratu // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. –
20 iul. – P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 20 июля. – Р. 3.
339.7 Finanţe internaţionale

3589. Baltaga, Sergiu. Republica Moldova... Statul paradis al investiţiilor
străine? / Sergiu Baltaga // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 20 iul. – P. 10.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

3590. Manole, Ion. Încălcarea dreptului la libera circulaţie – unul dintre cele
mai grave abuzuri în Republica Moldova : interviu cu preş. Asoc. "Promo-Lex", I. Manole
/ consemnare : Ecaterina Deleu // Dreptul meu. – 2007. – 25 iul. – P. 5.
3591. Гуцул, Николай. Старый друг лучше новых двух : [интервью с
пред. правления Славян. правозащитной орг. "Вече" в Молдове Н. Гуцул] / записал
111

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3574. Urechean, Serafim. 1. Cultura pămîntului : [aspecte econ. : art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Serafim Urechean // Săptămîna. – 2007. – 27 iul.
– P. 9.
3575. Банев, Виктор. "Молдавский транзит" : [шв. пром-сть в контексте
нац. экономики] / Виктор Банев // Деловая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 3.
3576. Булгарь, Валерий. Молдова ремитентная, или На какие деньги
мы живем? : [интервью с пред. Респ. союза ассоц. с.-х. производителей В. Булгарь]
/ записала Евгения Васильева // Деловая Молдова. – 2007. – 27 июля. – Р. 1-2.
3577. Варикаш, Галина. К интеллигентной и инновационной экономике :
[по поводу проекта закона о пром. парках] / Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2007. – 12 июля.
3578. Михалаке, Георгий. Не жарой страшна стихия, а недородом : [интервью с консультантом Гл. дирекции земледелия и аграр. технологий М-ва сел.
хоз-ва и пищ. пром-сти Г. Михалаки] / записал Макс Лычкин // Кишин. новости. –
2007. – 6 июля. – Р. 3.
3579. Могоряну, Николай. С либерализацией рынка электроэнергии мы
подождем – подождут ли нас? : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] /
Николай Могоряну // Кишин. обозреватель. – 2007. – 26 июля. – Р. 6.
3580. Могоряну, Николай. Тарифы на электроэнергию: страна в ожидании : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] / Николай Могоряну // Кишин. обозреватель. – 2007. – 19 июля. – Р. 6.
3581. Мороз, Виктор. На "зеленом бензине" до Европы ближе : [состояние отечеств. и миров. биотоплив. рынка : интервью с д-ром экон. наук В. Мороз] /
записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2007. – 25 июля.
3582. Муравский, Александр. Знойное лето 2007-го : [попытка соц.экон. прогноза д-ра экономики А. Муравского] / записала Галина Павлова // Новое
время. – 2007. – 6 июля. – Р. 2.
3583. Нестерова, Оксана. Приватизация и энергетическая география /
Оксана Нестерова // Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 3.
110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Soltan, Petru 1516
Stahi, Galina 1496
Stratan, Ion (expert) 1460

Аникьева, Т. В. (ред.) 1503
Антосяк, Аркадий (худож.) 1524

Б

Ş
Şaptefraţi, Nina 1439, 1461
Şevcenco, Ruslan 1548
Şipilov, Svetlana 1441
Şoitu, Ecaterina 1462
Ştefârţă, Sorina (alcăr.) 1486

Бабоглу, Николай 1451
Барбанягрэ, Алексея (ред.) 1427
Батрачкин, Иван 1522
Баурчулу, Лидия 1501
Белый, Н. (сост.) 1427
Березовский, В. (консультант) 1450

T

В

Toderaş, Ion 1469

Варзаева, Т. А. 1504
Варфоломей, А. 1523
Ватаву, Александру 1483

Ţ
Ţincler, Vladimir (alcăt.) 1488
Ţurcanu, N. (red.) 1413
Ţurcanu, Nicolae 1413

Г
Гаина, Борис 1468
Генова, Светлана 1414-15
Гонцова, В. П. (эксперт) 1443
Горленко, Ф. М. 1443
Гульянц, С. Н. (пер.) 1475
Гуцуляк, Виктор Иванович 1422

U
Ungureanu, Elena 1500
Ursu, Ludmila 1453-54

V

Д

Vasiliev, Tudor (consultant) 1429
Vasilioglu, K. K. 1506
Vasilioglu, Konstantin 1529-30
Vatavu, Alexandru 1438
Vidraşcu, Anatol (col. ser.) 1534-35
Vidraşcu, Dan (col. ser.) 1534-35
Vîrlan, Zinaida 1492
Vladimirov, Mihail 1469

Домбровская, Эля 1524
Дука, Георгий 1468
Дьячук, Иван 1501

Е
Еремчук, Татьяна (фот.) 1526
Есманчук, Наталья (сост.) 1472

Z

Ж

Zaporojanu, Ada 1538
Zavtur, Eudochia (pict.) 1537
Zbârciog, Vlad 1517
Zgardan-Crudu, Aliona 1500
Zmeev, Vladimir (pict.) 1534-35
Zosim, Liliana 1560

Жукова, Г. (эксперт) 1449

З
Забиета, Алфредас (разраб.) 1435
Загородний, А. (ред., худож.) 1519

И

А

Игнатенко, В. М. (худож.) 1522

Агабабян, Наира (ред.) 1487
51

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007

К

Р

Канцыру, Ион 1483
Капликиене, Эгле (эксперт) 1435
Кара, Надежда 1505
Карауш, Ольга 1483
Кетрару, Николай 1542
Кирьянова, Е. (консультант) 1450
Ковалев, Виктор 1468
Ковалева, Ольга 1468
Кожухаров, Р. (сост.) 1519
Козлов, Юрий (фот.) 1518
Колобанова, О. 1473
Кушниренко, В. Ф. 1518
Кушниренко, Виктор (фот.) 1518

Райляну, Лилия (консультант) 1472
Рафалович, И. А. 1542
Рацеева, Елена 1505

С
Серебряный, Леонид 1527
Симеонов, Иван 1541
Скрипченко, Федор 1487
Сузанская, Т. Н. 1443

Т
Токмаков, В. А. (ред.) 1542
Топал, Денис (худож.) 1526

Л

У

Лопатин, Игорь 1539

Уберхубер, Эдита 1475

М

Ф

Мингел, Е. 1502

Федорец, Н. 1450

Н

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Veaceslav Ioniţă, Tatiana Lariuşina] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. –
2007. – 6 iul. – P. 8; Столица = Capitala. – 2007. – 6 июля. – P. 8.
3565. Chivriga, Viorel. Piaţa cărnii : Care va fi situaţia şi cum vor evolua preţurile ca urmare a secetei : [interviu cu V. Chivriga, expert în domeniul agriculturii din
cadrul IDIS "Viitorul"] / consemnare : Tatiana Marcu // Eco. – 2007. – 11 iul. – P. 12.
3566. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc : "Parlamentul trebuie să oblige
Guvernul să ia măsuri urgente pentru salvarea agriculturii şi a satului moldovenesc" :
[declaraţie a fracţiunii parlamentare a Alianţei "Moldova Noastră", făcută public în şedinţa plenară din 19 iul. 2007 a Parlamentului de către Valeriu Cosarciuc] // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 20 iul. – P. 5.
3567. Declaraţia Mişcării Acţiunea Europeană şi a Forului Democrat al Românilor din Moldova : [privind situaţia din industria gazului, 10 iul. 2007] // Lit. şi arta. –
2007. – 12 iul. – P. 8.
3568. Ioniţă, Veaceslav. Presiunea politică va constitui un impediment în
implementarea noii strategii energetice : [interviu cu V. Ioniţă, analist economic] / consemnare : Virginia Roşca // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 30 iul.

Ц

Наниев, Александр 1525
Никодимов, О. (худож.) 1520-21
Новак, Евгения 1449

Цанков, Кирилл 1505

Ш

П

Шляпо, Николай Иосифович 1528
Шмундяк, Тамары (пер.) 1483
Штефанец, З. 1502
Штефанец, З. И. 1504
Шульц, Ян 1475

Пахомов, Борис 1520-21
Попова, Ольга 1449
Придорожнов, Сёмен 1526
Пыко, В. И. (ред.) 1475

3569. Ivaşcenco, Ghenadie. Ghenadie Ivaşcenco : "Fără dezvoltare regională, provincia degenerează în deşert ..." : [interviu cu expertul în domeniul dezvoltării
regionale] / consemnare : Viorica Cucereanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 13 iul. –
P. 15.
3570. Ivaşcenco, Ghenadie. Pierderile sunt prea mari pentru a mai tărăgăna
procesul de dezvoltare : interviu cu Gh. Ivaşcenco, expert în domeniul dezvoltării regionale / a intervievat Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 27 iul. – P. 11; Столица =
Capitala. – 2007. – 27 июля. – P. 11.
3571. "Poarta de acces" a Moldovei la Marea Neagră : [Regiunea de Dezvoltare Sud] // Dezvoltarea. – 2007. – 6 iul. – P. 7.
3572. Sârbu, Vasile. Liberalizarea pieţei energiei electrice se amână pentru
anul 2015 / Vasile Sârbu // Eco. – 2007. – 4 iul. – P. 6.
3573. Sârbu, Vasile. Tariful intern la energia electrică va depăşi nivelul de un
leu / Vasile Sârbu // Eco. – 2007. – 11 iul. – P. 7.

52

109

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3556. Лупу, Михаил. Михаил Лупу : "Наши труды не напрасны" : [интервью с дир. ООО "Коликауцанул"] / записал Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2007. – 12 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3443)
336 Finanţe

3557. Pop, Mihail. Mesaj de felicitare : [adresat de către ministrul Finanţelor
cu prilejul zilei profesionale a lucrătorilor Serviciului Fiscal] / Mihail Pop // Moldova suverană. – 2007. – 3 iul.
3558. Ţurcanu, Alina. În 2008, se reduce impozitul pe venitul persoanelor fizice / Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 iul. – P. 4.
3559. Балабан, Сергей. Под кредитование образования нужна государственная программа / Сергей Балабан // Кишин. обозреватель. – 2007. – 19 июля. –
Р. 7.
3560. Коваленко, Ирина. Целевой социальный налог / Ирина Коваленко
// Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 6.
3561. Обновленный Меморандум по экономической и финансовой политике на 2007 год : [утв. Междунар. валют. фондом, 25 июня 2007] // Кишин. обозреватель. – 2007. – 26 июля. – Р. 8-9; Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 2021.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

3562. Bradu, Lina. O nouă industrie se naşte – turismul de vânătoare / Lina
Bradu // Eco. – 2007. – 4 iul. – P. 11.
3563. Can, Alexandra. Alexandra Can : "Suntem într-o gravă criză de oameni apţi de muncă" : [interviu cu dir. gen. al fabricii de marochinărie "Artima"] / interviu
realizat de Galina Pânzaru // Eco. – 2007. – 11 iul. – P. 5.
3564. Chivriga, Viorel. Economia Moldovei : realităţi alarmante, prognoze
pesimiste : [opinii ale experţilor Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale : V. Chivriga,
108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2007
ABC-ul minunilor 1446
Abecedar 1447
Administraţia publică în perspectiva integrării
Europene 1428
Admitere 2007 1444
Asigurarea unei educaţii de calitate 1436
Aspectele gender ale sistemului de pensionare al
Republicii Moldova 1430
Basme pentru Prichindel 1533
Basme populare româneşti 1534
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului
Testament 1401-04
Calea Ferată din Moldova 1480
Calea. Adevărul. Viaţa 1405
Cântecele dăinuirii noastre 1507
Chimie 1439, 1461
Copilul meu e singur acasă 1421
Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova 1543
Dreptul naţional în contextual proceselor
integraţioniste europene 1423
Drug situation 1429
Filmografia studioului "Moldova-Film" 1485
Fizică 1459
Gagauz dili hem literatura okumaklari 1506
Gender Aspects of the Republic of Moldova's
Pension System 1431
Geografia continentelor şi oceanelor 1440
Ghid metodologic pentru profesori : Educaţia
fizică pentru cl. 1-4 1441
Lecture, language et expression 1491
Lecturi literare 1531
Limba şi literatura română 1496
Lumea animală a Moldovei 1469
Mihail Petric 1484
Moldova-Japan 1486
Moldova-Japonia 1486
Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari
Hâjdău – Hasdeu în bibliotecile chişinăuene
1398
National Law in the Context of Integration of
European Processes 1423
53

Ordinul "Cu privire la evidenţa unică a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni,
a rezultatelor examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a actelor de evidenţă primară"
1426
Poveşti auzite de la bunicuţa 1532
Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru luna iulie anul 2007 şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor 1478
Publicaţiile Bibliotecii Municipale "B. P.
Hasdeu" 1399
Raport cu privire la evoluţia economiei
naţionale şi realizarea programului de
activitate a Guvernului pe anii 20052009 "Modernizarea ţării – bunăstarea
poporului" în semestrul I al anului
2007 1411
Raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică şi evoluţiile pieţei serviciilor de telecomunicaţii şi informatică în anul 2006 1418
Report On activity of National regulatory
Agency for Telecommunications and
Informatics and Development of Telecommunications and Informatics Market in 2006 1418
Republica Moldova – probleme migraţiei
1409
Republica Moldova. Conservarea
biodiversităţii 1544
Sistemul de pensionare al Republicii
Moldova 1433
Situaţia privind abuzul şi traficul ilicit de
droguri în anul 2005 1429
Situaţia social-economică a Republicii
Moldova 1410
Social-economic development of the
Republic Moldova 1543

Cronica cărţii Nr 7-2007 ≡ Book annals Nr 7-2007
Standarde de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general 1445
The Republic of Moldova. Biodiversity Conservation 1544
Welcome to Moldova 1419
Working Together 1489
Zimbru – 60 de ani glorioşi 1488
Анализ социальной защиты инвалидов в республике Молдова 1435
Бессарабская весна А. С. Пушкина, 1821 год
1518
Гендерные аспекты пенсионной системы Республики Молдова 1432
Железная дорога Молдовы 1481
Лоза 1519
Мой ребёнок гомосексуал. Что делать? 1472
Национальное право в контексте европейских
интеграционных проектов 1423
Основы процессов обезвреживания
экологически вредных отходов виноделия
1468
Пенсионная система Республики Молдова
1434

Приказ "Об едином учете лиц совершивших преступления, результатов
расследования уголовных дел, способа заполнения и представления
документов первичного учета" 1426
Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур в
июле 2007 года и рекомендации по
борьбе с ними и с сорняками 1478
Путь. Истина. Жизнь 1406
Республика Молдова. Сохранение
биоразнообразия 1544
Русский язык в Республике Молдова
1503
Социально-экономическое положение
Республики Молдова 1410
Социально-экономическое развитие
Республики Молдова 1543
Уголовное право Республики Молдова
1427
Учеба 2007 1444

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3548. Praporşcic, Sergiu. Declaraţia lui Marian Lupu, start pentru destrămarea PCRM? : [pe marginea declaraţiilor în cadrul conf. de presă a preş. Parlamentului
Rep. Moldova] / Sergiu Praporşcic // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 30 iul.
3549. Вискалов, Александр. Народ и партия едины? : [ПКРМ в обществ.-полит. контексте] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 12.
3550. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков : "Мы никогда не будем участвовать в каком-либо сговоре" : [интервью с пред. Демокр. партии Молдовы] / беседовала Лариса Веверица // Новое время. – 2007. – 27 июля. – Р. 1-2.
3551. Дьяков, Дмитрий. Индикатор качества для молдавских партий :
[интервью с пред. Демокр. партии Молдовы Д. Дьяковым] / записала Наталья Узун
// Analytiqie Moldpresa. – 2007. – 14 июля. – Р. 7.
3552. Узун, Наталья. Политики снова делят страну на своих и чужих :
[полит. партии в предвыбор. гонке] / Наталья Узун // Analytiqie Moldpresa. – 2007. –
28 июля. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3488)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe

3553. Russu, Ghenadie. Piaţa de locuinţe din Moldova între paradox şi populism : [interviu cu Gh. Russu, expert] / interviu realizat de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 20 iul. – P. 8-9; Столица = Capitala. – 2007. – 20 июля. – P. 8-9.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

3554. Bercu, Vlad. Managerii cred într-o evoluţie favorabilă, dar lucrurile se
schimbă prea încet : [pe marginea studiului "Costul reglementării de stat a activităţii
întreprinderilor", realizat de ONG "Alternative Internaţionale de Dezvoltare"] / Vlad Bercu
// Eco. – 2007. – 11 iul. – P. 8-9.
3555. Carauş, Vasile. Sîntem pe calea cea dreaptă : interviu cu V. Carauş,
preş. Biroului Executiv Moldcoop / pentru conformitate : Valentina Melinte // Moldova
suverană. – 2007. – 6 iul.
54

107

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3539. Socor, Vladimir. De ce tace Moldova? : [pe marginea luării de atitudine privind tratatul despre armamentele convenţionale : art. analistului int.] / Vladimir
Socor // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 25 iul.
3540. Voronin, Vladimir. Tezele din iunie, sau La sfat cu ambasadorii : [secvenţe din discursul preş. Rep. Moldova V. Voronin la întâlnirea informală cu ambasadorii
acreditaţi la Chişinău] / tradadapt. de Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6
iul. – P. 5.
3541. Июньские тезисы : "Тезисы к встрече с послами. О двухсторонней
встрече с президентом РФ" / авторство текста приписывается Марку Ткачук //
Молд. ведомости. – 2007. – 4 июля.
3542. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай : "Признание – это единственное лекарство, которым можно вылечить постсоветские конфликты" : [интервью с
"министром иностр. дел" Приднестровья] / записал Олег Елков // Коммерсант plus.
– 2007. – 13 июля. – Р. 7.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINE ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958
NR 7
2007
(2438-2651)

IULIE

JULY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 2432, 2543, 2606)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

3543. Munteanu, Galina. Percepţia faţă de fenomenul corupţiei / Galina
Munteanu // Dreptul. – 2007. – 27 iul. – P. 1.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

005 Studiul organizării
2438. Mancaş, Maria. Perspective etice în comunicarea managerială / Maria
Mancaş, Svetlana Bîrsan // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 22-26 : tab. – Rez. în lb.
engl.

3544. Balmoş, Galina. Galina Balmoş : "Noi nu am birocratizat activitatea
noastră" : [din rap. preş. Uniunii Femeilor de Orientare Socialistă din Rep. Moldova la
Conf. a 7-a de dare de seamă şi alegeri] // Comunistul. – 2007. – 6 iul. – P. 4;
Коммунист. – 2007. – 6 июля. – P. 4.

2439. Roşca, Olga. Eficienţa economică şi planificarea strategică a activităţii
corporaţiei / Olga Roşca // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2520, 2525, 2535)

3545. Bogatu, Petru. Marian Lupu împotriva lui Vladimir Voronin? : [pe marginea reformării Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 5.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

3546. Bogatu, Petru. Se naşte partidul care îi va învinge pe comunişti? :
[Partidul Liberal Democrat din Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. –
20 iul. – P. 7.
3547. Negru, Nicolae. Înlocuirea brandului "PCRM" / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2007. – 24 iul. – P. 6.
106

1/14 FILOZOFIE
2440. Creţu, Constantin. Dricul aiurit / Constantin Creţu // Clipa siderală. –
2007. – Nr 3. – P. 22-23.
(Vezi de asemenea Nr 2643)
159.9 Psihologie

55

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2441. Turchină, Tatiana. Aş vrea multe să vă spun, dar mi-e frică! Ce mă
fac! : [despre frică şi depăşirea ei în diferite situaţii sociale] / Tatiana Turchină // Clipa
siderală. – 2007. – Nr 3. – P. 42-43 : fig.

3530. Мабучи, Муцуо. Муцуо Мабучи : "Наши народы объединяют трудолюбие и доброта" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Японии в Киеве и по
совместительству в Респ. Молдова] / записала Наталья Силицкая // Новое время.
– 2007. – 6 июля. – Р. 3.

2442. Turchină, Tatiana. Vine, vine primăvara şi cu ea evaluarea... teze, teze, examene – ce mă fac! : [psihologul în ajutorul elevilor] / Tatiana Turchină // Clipa
siderală. – 2007. – Nr 2. – P. 43-45 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2445, 2523)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

3531. Пирожков, Сергей. "Когда нет доверия, о нормальном переговорном процессе говорить весьма проблематично" : интервью С. Пирожкова, Чрезв. и
Полномоч. посла Украины в Респ. Молдова / записала Ирина Астахова // Кишин.
обозреватель. – 2007. – 5 июля. – Р. 3.
3532. Приднестровские радикалы готовятся к срыву любого плана урегулирования : коммент. агентства "Молдпрес" // Независимая Молдова. – 2007. – 5
июля.

(Vezi Nr 2438, 2529)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
2443. Eţco, Diana. Cine a fost Gavriil Bănulescu-Bodoni : [Mitropolitul Ţării
Moldovei, păstor al basarabenilor] / Diana Eţco // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6.
– P. 16-18 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

2444. Gonţa, Victoria. Consecinţele migraţiei de muncă a părinţilor pentru
personalitatea copiilor / Victoria Gonţa // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 36-39 : fot.

3533. Ройбу, Зиновий. Больше звону, чем смысла, или Камо грядеши,
ГУАМ? : [пробл. функционирования сообщества ГУАМ] / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2007. – 6 июля. – Р. 8-9.
3534. Сима, Георгий. Георгий Сима : Дамоклов меч Косово над Европой
: [ст. лидера Союза труда "Patria-Родина"] // Коммерсант plus. – 2007. – 20 июля. –
Р. 14-15.
3535. Смирнов, Игорь. Игорь Смирнов : "Став на молдавскую сторону,
Украина из страны-посредника превратилась в участника конфликта" : [интервью
"президента ПМР" газете "Киевский Телеграфъ"] // Коммерсант plus. – 2007. – 6
июля. – Р. 7.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

2445. Furtuna-Şevcenco, Oxana. Familie dezmembrată – copii neîncrezuţi
în sine / Oxana Furtuna-Şevcenco // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 40-43 : fot.,
fig. – Bibliogr. : 11 tit. şi în notele de subsol.

3536. Cibotaru, Viorel. Suspendarea Tratatului FACE va afecta Moldova :
interviu cu V. Cibotaru, dir. Inst. pentru Politici Publice / interviu realizat de Alexei Lungu
// Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 20 iul. – P. 9.

32 POLITICĂ

3537. Conţiu, Mihai. Cîteva soluţii de eliminare a tensiunilor politicodiplomatice moldo-române / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2007. – 31 iul.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

2446. Ţâmbaliuc, Valentin. Cu privire la unele paradoxuri ale democraţiei /
Valentin Ţâmbaliuc // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.

56

3538. Neguţă, Andrei. Moldova la Consiliul Europei. 12 ani de la aderare :
[art. Reprezentantului Permanent al Rep. Moldova pe lîngă Consiliul Europei] / Andrei
Neguţă // Moldova suverană. – 2007. – 11 iul.

105

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

3521. Dungaciu, Dan. Rusia pierde în Rep. Moldova, dar nici Occidentul nu
câştigă! / Dan Dungaciu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 4 iul.; Flux continuu : ed.
de vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 7.
3522. Dungaciu, Dan. Transnistria mon amour?... Memorandumul de pe
hârtie şi realităţile de pe teren : [problema transnistreană în context intern. : art. analistului politic] / Dan Dungaciu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 17 iul.; Flux continuu :
ed. de vineri. – 2007. – 20 iul. – P. 7.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

322 Relaţii dintre biserică şi stat

2447. Marian, Boris. Mai mult decât o greşeală : [examinarea "Legii cu privire la culte şi părţile lor componente"] / Boris Marian; fot. : Valeriu Corcimari, Mihai Potârniche // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 4-7 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
323/324 Politică internă
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

3523. Fişer, Anatol. În capul mesei se instaurează pragmatismul : [relaţii
moldo-române : pe marginea vizitei oficiale a prim-ministrului României Călin PopescuTăriceanu în Rep. Moldova, iun. 2007] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2007. – 3
iul.
3524. Popov, Andrei. Preşedinţia portugheză nu lasă loc de iluzii : [pe marginea lucrărilor "mesei rotunde", privind Politica Europeană de vecinătate, Lisabona, 8-9
iul. 2007] / Andrei Popov // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2007. – Iul. (Nr 6). – P.
7. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
3525. Praporşcic, Sergiu. Moscova nu crede lacrimilor, sau Vladimir
Voronin, tovarăş de drum : [conflictul transnistrean: context intern.] / Sergiu Praporşcic //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 20 iul. – P. 6.
3526. Sergentu, Octavian. În faţa ţarului rus : [interese geostrategice ruseşti] / Octavian Sergentu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 13 iul. – P. 9.
3527. Sergentu, Octavian. Ofensiva agenţilor geografiei active : [problema
transnistreană în context int.] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2007. – 26 iul. – P.
3-4.
3528. Socor, Vladimir. Recomandările domnului Mizsei relatate incorect, înţelese greşit : [pe marginea declaraţiilor reprezentantului Uniunii Europene pentru Rep.
Moldova Kalman Mizsei privind relaţiile moldo-române] / Vladimir Socor // Moldova suverană. – 2007. – 26 iul.; Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 2.

2448. Greceanîi, Zinaida. Mileniul ne provoacă, dar ne şi susţine : [interviu
cu Z. Greceanîi, prim-viceprim-ministru al Rep. Moldova : despre proiectul inovator de
finanţare al Corporaţiei "Provocările Mileniului"] / interlocutor : Victor Dumbrăveanu; fot. :
Igor Zenin, Teodor Bordeanu, Mihai Potârniche, ... // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr
5/6. – P. 8-11 : fot. – Text şi în lb. engl.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică

(Vezi Nr 2589)
314 Demografie. Studiul populaţiei

(Vezi Nr 2562)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

2449. Pîşchina, Tatiana. Aspectele metodologice de realizare a concepţiei
noii dezvoltări structurale : (trecerea la modelul economiei inovaţional-orientate) / Tatiana Pîşchina // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 31-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
5 tit. şi în notele de subsol.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

3529. Wieland, Rainer. Partidele-stat au dispărut din Europa : [interviu cu R.
Wieland, europarlamentar din partea Uniunii Creştin Democrate din Germania] / a consemnat Dumitru Mişin // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 3.

104

(Vezi Nr 2656)

57

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

3512. Bogatu, Petru. Cazul Republica Moldova văzut de premierul
Tăriceanu : [pe marginea vizitei prim-ministrului României Călin Popescu-Tăriceanu la
Chişinău, iun. 2007] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 3 iul. – P. 5.

2450. Ursu, Veronica. Monitorizarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor de stat / Veronica Ursu // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 103-104. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2439)
336 Finanţe

2451. Balan, Anastasia. Conţinutul etapelor procesului de insolvabilitate sub
aspect analitico-financiar / Anastasia Balan // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 106-109 :
fig. – Rez. în lb. engl.
2452. Bruma, Inesa. Rolul leasingului financiar în cadrul actvităţii investiţionale / Inesa Bruma // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 54-58 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
2453. Hîncu, Rodica. Rolul instituţiilor investiţionale în soluţionarea problemelor investitorilor individuali / Rodica Hîncu, Tatiana Iovv // Economica. – 2007. – Nr 2.
– P. 45-47. – Rez. în lb. engl.
2454. Luchian, Ivan. Abordări conceptuale privind valorile mobiliare hibride /
Ivan Luchian, Stela Ciobu // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 51-54 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2455. Marianciuc, Aurelia. Diacronia conceptelor legate de risc / Aurelia
Marianciuc // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 58-60. – Rez. în lb. engl.
2456. Nederiţa, Alexandru. Contabilitatea operaţiunilor privind amnistia fiscală şi legalizarea capitalului / Alexandru Nederiţa, Lidia Foalea // Contabilitate şi audit.
– 2007. – Nr 7. – P. 23-29 : tab.
2457. Republica Moldova. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Scrisoare metodologică privind aplicarea amnistiei fiscale în condiţiile stabilite de Legea
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr 111-XVI din 27.04.2007, Nr
17-6-06/564-3115 din 11.07.2007 : [privind amnistia fiscală] // Contabilitate şi audit. –
2007. – Nr 7. – P. 104-110.

3513. Budeanu, Gheorghe. NATO, o structură internaţională care ne priveşte / Gheorghe Budeanu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2007. – Iul. (Nr 6). – P. 6.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
3514. Ciobanu, Vitalie. Paraşutiştii în caniculă : [pe marginea declaraţiilor
reprezentantului Uniunii Europene în Rep. Moldova Kalman Mizsei privind relaţiile moldo-române] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 3.
3515. Colesnic, Iurie. Câte ceva despre ambasadorii Basarabiei : [reprezentanţii familiei Krupenski, sec. al XIX-lea] / Iurie Colesnic // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). –
P. 10. – (File din Enciclopedia Naţ.).
3516. Constantin, Ion. Denunţarea Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 –
necesitate stringentă / Ion Constantin // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 20 iul. –
P. 9.
3517. Dogaru, Anton. Kalman Mizsei vorbeşte cu accent rusesc, nu maghiar
: [pe marginea declaraţiilor reprezentantului Uniunii Europene pentru Rep. Moldova cu
privire la relaţiile moldo-române] / Anton Dogaru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 27 iul. –
P. 9.
3518. Dogaru, Anton. Transnistria şi războiul informaţional rusesc / Anton
Dogaru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 25, 26 iul. – P. 5.
3519. Dungaciu, Dan. "Europa" vorbeşte la Chişinău cu accent maghiar? :
[pe marginea declaraţiilor reprezentantului Uniunii Europene pentru Rep. Moldova
Kalman Mizsei privind relaţiile moldo-române] / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2007. – 20, 27 iul. – P. 2.
3520. Dungaciu, Dan. O "soluţie" care ar exclude definitiv opţiunea NATO
pentru R. Moldova înseamnă o formă de transnistrizare! Şi ar pecetlui victoria Rusiei în
războiul început în 1992! / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul.
– P. 9.

2458. Republica Moldova. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Ordin
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere : [№
58

103

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3503. Воронин, Владимир. Президент – пресса. Общение без посредников : [по материалам пресс-конф. президента Респ. Молдова, июль 2007, Кишинэу] / Владимир Воронин // Кишин. новости. – 2007. – 27 июля. – Р. 1.

289, 7.06.2007] // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 80-103. – An. : Darea de
seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în
Republica Moldova. – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi prezentare a dării
de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în
Republica Moldova (Forma TFD-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi
prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele
admise (Forma TDL-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi prezentare a
dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma
TCM-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului
localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07). – Instrucţiune cu
privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folos irea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea
obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR-07). – Instrucţiune cu privire la
modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru comercializarea
gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport
auto (Forma TGN-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi prezentare a
dării de seamă privind calcului sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (ATRI-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi
prezentare a Informaţiei (Forma TANM-07). – Instrucţiune cu privire la modul de completare şi prezentare a Informaţiei (Forma TDLM-07). – Instrucţiune cu privire la modul de
completare şi prezentare a Informaţiei (Forma TCMM-07). – Instrucţiune cu privire la
modul de completare şi prezentare a Informaţiei (TAPM-07). – Instrucţiune cu privire la
modul de completare şi prezentare a Informaţiei (TAORM-07).

3504. Воронин, Владимир. Президент Молдовы провел итоговую ежегодную пресс-конференцию : [по материалам пресс-конф., 25 июля 2007] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2007. – 26 июля. – Р. 1-2.
3505. Воронин, Владимир. У президента – секретный план? : [по материалам передачи "Беседы с президентом" от 20 июля 2007, телекомпании NIT, с
участием президента Респ. Молдова В. Воронина] / записал Яков Гуревич // Кишин.
новости. – 2007. – 27 июля. – Р. 2.
3506. Гончарова, Ольга. Полиэтничность – наша сильная сторона : [интервью с генер. дир. Бюро этн. отношений Респ. Молдова О. Гончаровой] / записал
Николай Иванов // Кишин. новости. – 2007. – 13 июля. – Р. 2.
3507. Как живете, ветераны? : [интервью с пред. Респ. орг. ветеранов
Респ. Молдова Аллой Мироник, пред. kом. ветеранов войны и Вооруженных сил
Ефимом Донос, пред. ком. ветеранов труда Лаврентием Кушнир, …] / материалы
подготовила Анна Мелека // Независимая Молдова. – 2007. – 4 июля.
3508. Косарев, Валерий. Ломать не строить : [обществ.-полит. аспекты]
/ Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2007. – 13 июля. – Р. 4.
3509. Ткачук, Тимур. Проблема Y2009 : [обществ.-полит. аспекты] / Тимур Ткачук // Молд. ведомости. – 2007. – 4 июля.
3510. Тхоров, Александр. Муза дальних странствий : обществ.-полит.
аспекты / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2007. – 20 июля. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3549, 3610)

2459. Апосту, Андрей. Новое в налогообложении доходов / Андрей
Апосту // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 15-22 : scheme, tab.
(Vezi de asemenea Nr 2602)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

ei. Producţie. Servicii. Preţuri

3511. Andrieu, Pierre. "Problemele există şi ele sunt motivaţia ca să nu staţi
pe loc" : [interviu cu P. Andrieu, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Rep. Franceze la Chişinău] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2007. – Iul. (Nr 6). – P. 3. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").

2460. Gribincea, Alexandru. Semnificaţia tratatului de la Maastricht în dezvoltarea turismului / Alexandru Gribincea // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI :
conf. int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 12-15.

102

59

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2461. Pîslaru, Pavel. Turismul în contextul aprofundării relaţiilor internaţionale / Pavel Pîslaru, Tatiana Cerga, Dumitru Rotari // Dezvoltarea turismului la începutul
sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 29-31 : scheme.

3494. Tănase, Constantin. Tristeţi provinciale şi patimi municipale : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 24 iul. – P. 3.

2462. Poloz, Irina. Problemele actuale ale infrastructurii în condiţiile economiei de piaţă / Irina Poloz // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 35-37 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl.
2463. Popa, Mihaela. Avantajele electronicii în serviciul industriei turistice /
Mihaela Popa, Alexandru Gribincea // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf.
int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 95-101. – Bibliogr. : 6 tit.
2464. Буликан, А. Морское побережье Болгарии на туристическом рынке Республики Молдовы и проблемы в его развитии / А. Буликан, Н. Цуркан // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 4648.
2465. Кротенко, Ю. И. Методология классификации услуг по размещению туристов / Ю. И. Кротенко // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf.
int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 71-77. – Bibliogr. : 5 tit.
2466. Сырбу, Виктория. Управление страхованием туристов и туристических организаций / Виктория Сырбу // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI :
conf. int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 120-126 : des. – Bibliogr. : 5 tit. – [2007-851]
(Vezi de asemenea Nr 2515)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

2467. Turcov, Elena. Problemele dezvoltării turismului în Moldova / Elena
Turcov // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005. – Ch.,
2005. – P. 8-11.
2468. Казанцева, О. И. Экономика Республики Молдова : поиск концепции развития / О. И. Казанцева // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf.
int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. – P. 64-71 : des. – Bibliogr. : 5 tit.
2469. Ларюшин, Ю. Д. Пригородный туризм в Молдове и его проблемы /
Ю. Д. Ларюшин // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005.
– Ch., 2005. – P. 78-82.

60

3495. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm. din
cartea cu acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 6, 13 iul. –
P. 5; 20 iul – P. 10. – Contin. Începutul : 2 mart.
3496. Voronin, Vladimir. Nemulţumiri, îngrijorări şi speranţe : [pe marginea
discursului preş. Rep. Moldova V. Voronin la conf. de presă anuală, 25 iul. 2007] / consemnare : Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 26 iul.
3497. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Nouă ne revine întreaga răspundere politică pentru apărarea intereselor statului şi poporului" : [cuv. introd. la conf.
de presă a preş. Rep. Moldova] // Comunistul. – 2007. – 27 iul. – P. 2; Коммунист. – 27
июля. – Р. 2.
3498. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Partidul nostru a câştigat alegerile totalmente!" : [pe marginea conf. de presă a preş. Rep. Moldova V. Voronin, 25 iul.
2007] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 27 iul. – P. 4.
3499. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Mă gândesc la acele rezultate
minunate pe care le-am avut în ultimii 4 ani şi nu înţeleg de ce nu am primit sprijinul
alegătorilor : [fragm. ale interviului preş. Rep. Moldova postului TV NIT] / tradadapt. :
Alexei Lungu, Alex Luca, Virginia Roşca, ... // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 23 iul.;
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 6.
3500. Балан, Штефан. "Молдаванам нужен свой Моисей" : [интервью с
аналитиком Шт. Балан] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2007.
– 26 июля. – Р. 2-3.
3501. Бодюл, Иван. Иван Бодюл : "Говорю правду". Первое лицо прошлого о Молдове сегодняшней и будущей : [интервью с бывш. перв. секретарем
ЦК КП Молдовы] / записал Андрей Рокотов // Деловая Молдова. – 2007. – 13 июля.
– Р. 11.
3502. Воронин, Владимир. Политические итоги местных выборов : из
выступления Президента Респ. Молдова В. Воронина на пресс-конф., (Кишинев,
25 июля 2007 г.) // Экон. обозрение. – 2007. – 27 июля. – Р. 17.

101

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3484. Donos, Alexandru. "Secretul" victoriei lui Dorin Chirtoacă / Alexandru
Donos // Săptămîna. – 2007. – 6 iul. – P. 8.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

3485. Dulgheru, Valeriu. Reflecţii postelectorale / Valeriu Dulgheru // Lit. şi
arta. – 2007. – 12 iul. – P. 1.

2470. Bejenaru, Olga. Potenţialul de export al produselor vinicole – sintagmă
sau certitudine? / Olga Bejenaru // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 88-91 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl.

3486. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Apelul Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova (FDRM) în legătură cu noul război al
guvernării comuniste împotriva democraţiei : [din 24 iul. 2007] // Lit. şi arta. – 2007. – 26
iul. – P. 1.

2471. Букатынский, А. Цели, задачи и принципы функционирования
Единого внутреннего рынка ЕС / А. Букатынский // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr
6. – P. 10. – Окончание. Начало : Nr 3.

3487. Negru, Nicolae. Iurie Roşca contra Mark Tkaciuk : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 6.
3488. Petrencu, Anatol. Ministrul Pârlog ne-a interzis participarea la alegeri :
[interviu cu A. Petrencu, preş. Mişcării Acţiunea Europeană din Rep. Moldova] // Ziarul
de gardă. – 2007. – 5 iul. – P. 5.
3489. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Mark Tkaciuk, groparul lui Vladimir Voronin
: [interviu cu vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare : Sergiu Praporşcic //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 9.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

339.7 Finanţe internaţionale

2472. Doltu, Constantin. Tendinţe noi în evoluţia investiţiilor străine directe
pe plan mondial / Constantin Doltu // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 95-97 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl.
2473. Petroia, Andrei. Finanţarea internaţională şi gestiunea ajutorului străin
/ Andrei Petroia, Oleg Glibiciuc // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 86-88 : fig. – Rez. în
lb. fr.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

3490. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Puterea a declarat război tuturor : discursul
liderului PPCD, rostit la finalul sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 30 iul.

2474. Polearuş, Vlad. Achiziţii şi fuziuni corporative în baza globalizării / Vlad
Polearuş // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 92-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3491. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Războiul pe care l-a declanşat preşedintele
Voronin este unul nedorit şi regretabil : [pe marginea interviului preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin postului TV NIT : interviu cu vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova] / interviu de Sergiu Praporşcic, Dumitru Mişin, Alex Luca, ... // Flux continuu : cotid. naţ. –
2007. – 24 iul.; Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 7.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie

3492. Strelciuc, Ioan. Preşedintele Voronin atacă frontal opoziţia : [pe marginea declaraţiilor preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin în cadrul conf. de presă, 26 iul.
2007] / Ioan Strelciuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 9.
3493. Tănase, Constantin. CEDO şi capra : [aspecte soc.-pol.] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 13 iul. – P. 7.

100

mondială

(Vezi Nr 2461)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

(Vezi Nr 2508, 2542)
341 Drept internaţional

(Vezi Nr 2491)

61

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

3474. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : "Cine-şi pierde identitatea, merită să şi-o piardă" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu poetul român] / a dialogat Angela
Chisnenco // Capitala. – 2007. – 27 iul. – P. 9.

2475. Arseni, Alexandru. "Rechtsstaat" sau doctrina germană a statului de
drept / Alexandru Arseni, Rodica Popescu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 916. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 16 (31 tit.).
2476. Chetruş, Ulian. În actualitate : garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului în aplicarea măsurilor de constrângere juridică /
Ulian Chetruş // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 45-48. – Rez. în lb. engl.
2477. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Drepturile copiilor aflaţi în conflict cu
legea / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 35-40.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 40 (22 tit.).
2478. Costachi, Gheorghe. Raportul dintre statul de drept şi societate /
Gheorghe Costachi // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
2479. Drilea, Marian. Cu privire la definirea puterii de stat / Marian Drilea //
Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 77-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
78 (15 tit.).
2480. Gribincea, Lilia. Izvoarele dreptului comunitar / Lilia Gribincea // Rev.
Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 20-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 23 (24
tit.).
2481. Paşcaneanu, Tudor. Aspecte de drept comparat privind autonomia
regională a Găgăuziei / Tudor Paşcaneanu // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 56-58.
– Rez. în lb. fr.
2482. Pogoneţ, Galina. Principiul respectării drepturilor omului – esenţa statului de drept / Galina Pogoneţ // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 41-44. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 44 (7 tit.).
2483. Ţigănescu, Ana-Maria. Codificarea administrativă – o necesitate reală
la nivelul administraţiei publice / Ana-Maria Ţigănescu // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. –
P. 33-34. – Rez. în lb. engl.

62

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

3475. Bogatu, Petru. Vor guverna comuniştii până în 2009? / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 iul. – P. 7.
3476. Cheianu, Constantin. Când devenim cu toţii politicieni : [aspecte soc.pol.] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 4.
3477. Ciornei, Vsevolod. Caravana avansează înapoi : [pe marginea rezultatelor alegerilor în mun. Chişinău] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2007. – 13 iul. –
P. 2.
3478. Ciornei, Vsevolod. Umanismul administrativ şi hora politică : [aspecte
soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2007. – 6 iul. – P. 2.
3479. Ciornei, Vsevolod. Unirea moldovenilor şi venirea marţienilor : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2007. – 27 iul. – P. 2.
3480. Conţiu, Mihai. Lunga vară fierbinte a politicii moldoveneşti / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2007. – 13 iul.
3481. Covaci, Boris. Numai adevărul sfînt, pocăinţa şi unirea ne vor salva ...
: [aspecte soc.-pol.] / Boris Covaci; prez. de Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul.
– P. 5.
3482. Covrig, Andrei. Andrei Covrig : "Sângele vărsat de românii basarabeni
în războiul de la Nistru nu ne dă voie să pierdem Transnistria" : [interviu cu participantul
la războiul de la Nistru 1991-1992] / consemnare : Veronica Boldişor // Lit. şi arta. –
2007. – 4 iul. – P. 7.
3483. Danero, Julien. În opinia unui belgian, Francofonii din Belgia sunt ruşii
de la Chişinău : [problemele lingvistice din Rep. Moldova : interviu cu J. Danero, cercetător din Belgia] / consemnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 iul. – P.
9.

99

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3464. Ioniţă, Veaceslav. Veaceslav Ioniţă : "Cel de-al patrulea val de exod
masiv din Rep. Moldova va viza România" : [opinie a analistului econ.] // Socius. – 2007.
– 13 iul. – P. 3.

2484. Трагира, В. Конституционный статус права человека и гражданина
на предпринимательскую деятельность / В. Трагира // Закон и жизнь. – 2007. – Nr
7. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

3465. Мунтяну, Галина. Материнская смертность в Молдове остается
высокой / Галина Мунтяну // Право. – 2007. – 27 июля. – Р. 4.

2485. Федоров, Г. Человек. Личность. Гражданин : (философскоюридич. интерпретация) / Г. Федоров // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 4-8. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2450, 2513)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

3466. Chivu, Mircea. Românii ca europeni : [aspecte sociologice : reluat din
"România Liberă"] / Mircea Chivu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 3 iul. – P. 6.
3467. Olaru, Angelina. O premisă pentru dezvoltarea durabilă : egalitatea de
gen : [pe marginea lucrărilor "mesei rotunde"] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. –
2007. – 27 iul. – P. 18.

32 POLITICĂ

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

2486. Bacal, Petru. Sancţiunile economice pentru poluarea aerului atmosferic în Republica Moldova / Petru Bacal // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 40-44 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
2487. Brînză, Sergiu. Unele reflecţii asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru omorul intenţionat : (Partea II) / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Rev. Naţ. de
Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 2-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (30 tit.).

3468. Cojocaru, Gheorghe. Voronin expune Moldova unor enorme riscuri
geopolitice : [problema transnistreană] / Gheorghe Cojocaru // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 6.

2488. Chitic, Andrei. Unele referinţe privind determinantele criminalităţii recidive / Andrei Chitic // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 75-76. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 76 (11 tit.).

3469. Corneanu, Constantin. Mihail Gorbaciov şi "complotul de fum" (I-II) /
Constantin Corneanu // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 12; 26 iul. – P. 10.

2489. Hadîrcă, Igor. Răspunderea penală pentru traficul ilicit de droguri şi
precursori în legislaţia Română şi Ucraineană / Igor Hadîrcă // Rev. Naţ. de Drept. –
2007. – Nr 7. – P. 56-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 62 (14 tit.).

3470. Дашкевич, Анатолий. Косовский синдром / Анатолий Дашкевич //
Независимая Молдова. – 2007. – 20 июля. – Р. 10.
3471. Ройбу, Зиновий. Европа : общий дом или казарма НАТО? / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2007. – 13 июля. – Р. 14-15.

2490. Moscalciuc, Irina. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.
254-256 C. pen. RM / Irina Moscalciuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 50-55.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (35 tit.).

323/324 Politică internă

2491. Nastas, Ion. Reglementările internaţionale cu privire la prevenirea şi
combaterea corupţiei / Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 63-68. –
Rez. în fr. – Bibliogr. în note, p. 68 (26 tit.).

3472. Gluksmann, Andre. Anna Politkovskaia şi sindromul "cordonului cecen" : [fragm. din pref. filosofului francez pentru cartea ziaristei ruse A. Politkovskaia
"Tchetchenie, le deshonneur russe", Paris, 2003] / Andre Gluksmann // Contrafort. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 23-24.

2492. Paroşanu, Niculina. Unele aspecte privind evoluţia conceptului de pedeapsă în istoria gîndirii politico-juridice / Niculina Paroşanu // Legea şi viaţa. – 2007. –
Nr 7. – P. 30-32. – Rez. în lb. engl.

3473. Michnik, Adam. Cealaltă Polonie : [aspecte soc.-pol.] / Adam Michnik
// Săptămîna. – 2007. – 20 iul. – P. 3.
98

63

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2493. Pop, Octavian. Organizaţii criminale mafiote din Rusia, Asia, China,
Japonia şi România / Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 18-21 : fig. –
Rez. în lb. engl.

3457. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Nu putem numai să cerem de la Dumnezeu atunci când suntem în necaz : [interviu cu ÎPS Petru,
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor] / consemnare : Irina Bozianu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 3.

2494. Reşetnicov, Artur. Reglementarea răspunderii penale pentru falsificarea documentelor în legislaţia unor ţări europene : analiză juridică comparativă / Artur
Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 27-31. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 31 (8 tit.).
2495. Милушев, Д. Некоторые вопросы совершенствования уголовнопроцессуального законодательства / Д. Милушев // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 7. –
P. 13-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2477, 2572, 2574)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
2496. Сосна, Б. О некоторых аспектах правового регулирования защиты
прав потребителей электроэнергии / Б. Сосна, И. Ротару, А. Булгару // Закон и
жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 9-12.
(Vezi de asemenea Nr 2454)
347 Drept civil

2497. Prodan, Mariana. Reglementarea juridică a raportului cauzal în cadrul
instituţiei răspunderii juridice civile / Mariana Prodan // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. –
P. 49-53. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 11 tit.
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

3458. Rusu, Dinu. Sunt şapte mari păcate ... / Dinu Rusu // Natura. – 2007.
– Iul. (Nr 7). – P. 11.
3459. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove). Rolul religiei în stabilirea principiilor umane şi a normelor etice : [discursul Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove la Forul Int. "Globalizarea şi Dialogul între Civilizaţii", Tbilisi,
Georgia, 24-26 mai 2007] / a consemnat Octavian Moşin // Altarul credinţei. – 2007. – 20
iul. – P. 5.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

3460. Fişer, Anatol. Corupţia se află pe locul cinci : [pe marginea sondajului
"Percepţia şi atitudinea faţă de fenomenul corupţiei în Rep. Moldova", realizat de Inst. de
Marketing şi sondaje IMASinc] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2007. – 27 iul.
3461. Fişer, Anatol. Săracul mai optimist decît bogatul : [pe marginea studiului "Indicele încrederii consumatorilor", efectuat de IDIS "Viitorul"] / Anatol Fişer //
Moldova suverană. – 2007. – 25 iul.

2498. Grigore, Gabriel. Sistemul englez în materia normelor conflictuale
aplicabile contractului internaţional de navlosire charter party / Gabriel Grigore // Legea
şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 38-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 41 (14 tit.).

3462. Roşca, Virginia. Medicii şi învăţătorii au devenit mai corupţi ca vameşii şi poliţiştii : [pe marginea rezultatelor sondajului realizat de Inst. de Marketing şi Sondaje IMAS-Inc] / Virgina Roşca // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 25 iul.

2499. Кырмызы, Е. Понятие и особенности договоров с оффшорными
компаниями / Е. Кырмызы // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 52-56. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

347.7 Drept comercial

2500. Ţurcanu, Radu. Măsurile legislative necesare privind promovarea producerii şi comercializării biocombustibililor lichizi în Republica Moldova / Radu Ţurcanu,
Corina Chirmidci // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 44 (7 tit.).
64

314 Demografie. Studiul populaţiei

3463. Chiriac, Vlad. Migraţiunea – mijloc de relansare a afacerilor în Moldova : [pe marginea proiectului "Dincolo de reducerea sărăciei : Elaborarea unui cadru
legislativ, regulator şi instituţional pentru a îndrepta remitenţele migranţilor spre creşt erea activităţii antreprenoriale în Moldova"] / Vlad Chiriac // Dezvoltarea. – 2007. – 6 iul. –
P. 4.

97

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3449. Bujor, Nicolae. Muzica – o necesitate socială : [aspecte filosofice : interviu cu N. Bujor, magistru în filosofie] / interlocutor : Galina Furdui // Glasul naţiunii. –
2007. – 26 iul. – P. 8.
3450. Simion, Eugen. Spiritul mediteranean : [comentări filosofice : reluat
din "Ziua"] / Eugen Simion // Săptămîna. – 2007. – 13 iul. – P. 14.
159.9 Psihologie

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2501. Раца, А. Становление информационного права в Республики
Молдова / А. Раца // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit. P. 47 (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2625)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

2502. Chifa, Felicia. Degrevarea de probaţiune în temeiul faptelor unanim
cunoscute (de notorietate publică) / Felicia Chifa // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. –
P. 79-82. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 82 (12 tit.).

3451. Gorceac, Lilia. Trădaţi de părinţi, copiii nu mai cred în nimeni : interviu
cu L. Gorceac, psiholog, Centrul de reabilitare OIM / interviu de Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2007. – 12 iul. – P. 5.

2503. Cocoş, Mariana. Clauza compromisorie şi compromisul în convenţia
de arbitraj / Mariana Cocoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 83-88. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 88 (35 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

2504. Puşcaş, Victor. Opinie separată expusă în temeiul art. 27 alin. (5) din
Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 67 din Codul jurisdicţiei constituţionale /
Victor Puşcaş // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 9.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3452. Cernei, Valeriu. Un basarabean, Iosif Naniescu, Mitropolit al Moldovei
: [1818-1902] / preot Valeriu Cernei // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P.
4.
3453. Cleopa. Cum să prăznuim duhovniceşte / părintele Cleopa // Natura. –
2007. – Iul. (Nr 7). – P. 11.
3454. Corobceanu, Svetlana. A plecat din România pentru a lucra în
Transnistria : [preotul Gavriil Dranca din com. Molovata Nouă, raionul Dubăsari] /
Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 4.
3455. Cubreacov, Vlad. Martirii basarabeni – pietre neclintite în zidul credinţei ortodoxe : [pe marginea cărţii "Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist", Bucureşti, ed. Inst. Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
2007 : [interviu cu V. Cubreacov, unul dintre aut. Cărţii] / consemnare : Ecaterina Deleu
// Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 6 iul. – P. 4.
3456. Negru, Nina. Mai nou : "parohialismul" / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 17 iul. – P. 14.

96

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

2505. Mîrzac (Mititelu), Didina. Răspunderea contravenţională şi penală a
angajatorilor în domeniul relaţiilor de muncă / Didina Mîrzac (Mititelu) // Legea şi viaţa. –
2007. – Nr 7. – P. 54-56. – Rez. în lb. fr.
2506. Negru, Teodor. Salariul / Teodor Negru, Cătălina Scortescu // Legea şi
viaţa. – 2007. – Nr 7. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
2507. Гарага, О. К вопросу о дисциплинарной ответственности / О. Гарага // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. –
Окончание. Начало : Nr 5.
349.4 Drept funciar. Drept agrar

2508. Costache, Gheorghe. Cu privire la definirea dreptului de proprietate
asupra pământului în dreptul comparat / Gheorghe Costache // Rev. Naţ. de Drept. –
2007. – Nr 7. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 19 (5 tit.).

65

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

2509. Султ, Г. Внутригосударственное право и основные формы осуществления суверенитета над природными ресурсами и богатствами / Г. Султ // Закон
и жизнь. – 2007. – Nr 7. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

MUZEE
3442. "Cu privire la Concursul Premiul pentru Tineret în domeniul Ştiinţei,
Tehnicii, Literaturii şi Artelor, ediţia 2007" : notă inf. // Univers pedagogic pro. – 2007. – 5
iul. – P. 6.

349.6(478) Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător din Republica Moldova

2510. Guceac, Ion. Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova : aspecte istorice / Ion Guceac, Victor Ursu // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P.
24-26. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 26 (23 tit.).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

2511. Automatizarea proceselor financiare în primării cu asistenţa CAAP –
primul pas spre consolidarea autonomiei financiare locale : [progr. de activitate al Centrului pentru Asistenţă a Autorităţilor Publice] // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P.
56-58 : fot.
2512. Blanovschi, Andrei. Constituirea şi evoluţia sectorului economic public în Republica Moldova / Andrei Blanovschi // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 27-31 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2513. Mărgineanu, Lilia. Rolul administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească / Lilia Mărgineanu // Rev. Naţ. de Drept. –
2007. – Nr 7. – P. 69-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 74 (14 tit.).
2514. Nemerenco, Valeriu. Autorităţile executive ale municipiului Chişinău /
Valeriu Nemerenco // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2483)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
368 Asigurări

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
3443. Bonino, Emma. Emma Bonino întâmpină la Bari femeile întreprinzătoare din Balcani, Marea Caspică şi Caucaz : [Forumul Femeilor Întreprinzătoare – Bari
"Fiera del Levante", 13-14 sept. 2007 : art. al ministrului italian pentru Comerţul Int. şi
Politici Europene] / Emma Bonino // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 13 iul. – P. 5.
3444. Fundaţia Culturală Allianz, Munchen – un promotor al noii identităţi europene : [despre activitatea fundaţiei] / trad. şi adapt. : Corina Gîrlă // Contrafort. – 2007.
– Iul. (Nr 7). – P. 13.
070 Ziaristică. Presă
3445. Dabija, Nicolae. Un om care a schimbat lumea : [in memoriam ziaristului Anton Grăjdieru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 1.
3446. Reniţă, Alecu. Viaţa ca o Coloană a Infinitului : [despre ziaristul Boris
Vieru] / Alecu Reniţă // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 6.
3447. Reniţă, Alecu. Viaţa ca o Coloană a Infinitului : [despre ziaristul Boris
Vieru] / Alecu Reniţă // Natura. – 2007. – Iul. (Nr 7). – P. 9.
3448. Saharneanu, Valeriu. Ziariştii basarabeni vor avea un sindicat afiliat
celui din România : [interviu cu V. Saharneanu, preş. Uniunii Jurnaliştilor din Moldova] /
interviu realizat de Larisa Ţapeş // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 17 iul. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3472)

2515. Platon, Nicolae. Aspectul economico-financiar al asigurării în turism /
Nicolae Platon // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005. –
Ch., 2005. – P. 92-95. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

66

95

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2007 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2516. Teacă, Aliona. Rolul şi locul asigurărilor în economie / Aliona Teacă //
Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 60-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2466)

3434. Strelciuc, Ioan. Performanţa locului doi după indicele pirateriei : [în
producerea de soft-uri] / Ioan Strelciuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 20 iul. –
P. 5.
3435. Strelciuc, Ioan. Suntem săraci, dar cu Internet / Ioan Strelciuc // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 5.
3436. Кудин, Евгений. "Мир доступной техники" : [интервью с дир. департамента маркетинга компании "Tehnomir" Е. Кудиным] / записала Татьяна Шикирлийская // Analytiqie Moldpresa. – 2007. – 28 июля. – Р. 5.
005 Management
3437. Dolganiuc, Valentin. Forţa magnifică a eşecului (I-III) / Valentin
Dolganiuc // Eco. – 2007. – 11, 25 iul. – P. 15.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3438. Cheianu, Constantin. Străinii ne cunosc mai bine decât noi : [despre
politica culturală a Rep. Moldova] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2007. –
3 iul. – P. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE
3439. Ciocanu, Ion. Biblioteca şi cultivarea limbii : [pe marginea activităţilor
reprezentative ale Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / Ion Ciocanu // Lit. şi
arta. – 2007. – 12 iul. – P. 5.
3440. Pîslaru, Natalia. O bibliotecă model : [pe marginea activităţii bibl. din
cadrul Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2007. – 5 iul. – P. 4.
3441. Rogac, Raia. Biblioteca Publică "O. Ghibu" – 15 ani de la fondare /
Raia Rogac // Glasul naţiunii. – 2007. – 5 iul. – P. 6-7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

2517. Cuzneţov, Larisa. Cultură şi optim familial : arta înţelegerii şi educaţiei
copilului de la naştere pînă la şcoală / Larisa Cuzneţov // Didactica Pro. – 2007. – Nr
3/4. – P. 61-66 : fig., fot. – Bibliogr. : 6 tit.
2518. Hadârcă, Ion. Şapte-ani-de-acasofia / Ion Hadârcă // Didactica Pro. –
2007. – Nr 3/4. – P. 3-7 : il. – Bibliogr. : 14 tit.
2519. Moldovan-Bătrînac, Viorelia. Proiectul Educaţie pentru Toţi - Iniţiativă
de Acţiune Rapidă / Viorelia Moldovan-Bătrînac // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P.
11-12 : fot.
2520. Paniş, Aliona. Aspecte ale deciziunii ca dimensiune pedagogică /
Aliona Paniş // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 73-77 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2444, 2533)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ special

2521. Ixari, Aliona. Noţiunea de limbă engleză pentru scopuri specifice şi
semnificaţia lor / Aliona Ixari // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 114-116 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ

2522. Baranov, Maria. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie /
Maria Baranov // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 24-26 : fot., tab.
2523. Coman, Lucia. Tehnica colajului şi procesul integrării / Lucia Coman //
Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 90-93 : fig., fot. – Bibliogr. : 10 tit.
2524. Gafton, Marcela. Ultimul sunet – un nou început : [la Liceul Teoretic
"N. Iorga" din capitală] / Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P.
12-13 : fot. – Text şi în lb. rusă.

94

67

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

2525. Lungu, Valentina. Învăţământul timpuriu. Realizări şi probleme : [interviu cu V. Lungu, managerul Şc.-grădiniţă Nr 152 mun. Chişinău şi Liviu Dascăl, dir. Şc.
Medii de Cultură Gen. Waldorf] / interlocutor : rep. rev. // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4.
– P. 8-10.
2526. Olaru, Valentina. Competenţa de a învăţa să înveţi prin prisma
autoformării metacognitive a cadrelor didactice / Valentina Olaru // Didactica Pro. –
2007. – Nr 3/4. – P. 69-72 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.
2527. Palaghioiu, Lucia. Impactul jocului didactic asupra formării elementelor culturii economice la elevii mici / Lucia Palaghioiu // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. –
P. 94-97 : fig., fot. – Bibliogr. : 6 tit.
2528. Suhan, Claudia. Jocul didactic – metodă interactivă de comunicare
orală / Claudia Suhan // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 81-83. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 8 tit.
2529. Tănase, Marinela. Implicaţii culturale în formarea profesională iniţială /
Marinela Tănase // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 78-80 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
2530. Zotea, Natalia. Profesorul este, înainte de toate, "discipolul" elevilor
săi... / Natalia Zotea // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 49-50 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2442)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

2531. Bolboceanu, Aglaida. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu // Didactica Pro. –
2007. – Nr 3/4. – P. 19-23 : fot.
2532. Calmaţui, Liliana. Regîndid educaţia preşcolară din Moldova : Centre
de resurse pentru părinţi şi copii de la 0 la 7 ani / Liliana Calmaţui // Didactica Pro. –
2007. – Nr 3/4. – P. 28-29 : fot.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

2007
NR 7
(3430-3860)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3430. Тигиняну, Иoн. В Молдове родился рынок новых технологий : [частные инвестиции и реал. науч. разработки : интервью с проф. И. Тигиняну] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 11 июля.
3431. Тигиняну, Ион. Технологический парк инновационного периода :
по поводу принятия закона "О научно технологических парках и инновационных
инкубаторах" : [интервью с вице-президентом Акад. наук Молдовы И. Тигиняну,
генер. дир. Агентства по инновациям и технол. трансферту Вячеславом Афанасьевым и учен. секретарем Акад. наук Молдовы Борисом Гаина] / записал Сергей
Дмитриев // Деловая Молдова. – 2007. – 13 июля. – Р. 4.
003 Sisteme de scriere şi notare
3432. Tanasoglo, Liuba. Scrisul – o valoare a culturii : [50 de ani ai scrisului
găgăuz] / Liuba Tanasoglo // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 31 iul. – P. 5.
3433. Юнко, Александра. "Ана димилис" – "Родной язык" : [50 лет со
дня введения гагауз. письменности] / Александра Юнко // Независимая Молдова. –
2007. – 27 июля. – Р. 10.

2533. Cazac, Angela. Educaţia şi cultivarea democraţiei în grupele de grădiniţă / Angela Cazac // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 55-56.

68

JULY

93

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole

2534. Cemortan, Stela. Oportunitatea dezvoltării Curriculumului preşcolar în
conformitate cu teoria noilor educaţii / Stela Cemortan // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4.
– P. 14-16 : fot. – Bibliogr. : 6 tit.

sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 6.
Buletinul Academiei de Ştiinţe A Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3.
Clipa siderală. – 2007. – Nr 2, Nr 3.
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7.
Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005. – Ch., 2005. –
[07-851]
Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4.
Economica. – 2007. – Nr 2.
Legea şi viaţa. – 2007. Nr 7.
Mediul Ambiant. – 2007. Nr 3.
Moldova : serie nouă. – 2007. Nr 5/6.
Noi. – 2007. Nr 7.
Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr 7.
Закон и жизни. – 2007. – Nr 7.
Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. Nr 7.

2535. Chicu, Valentina. Managementul implementării curriculumului în instituţia de învăţămînt preşcolar / Valentina Chicu // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P.
16-19 : fig., fot.
2536. Cojocaru, Viorica. Reabilitarea şi educaţia incluzivă pentru vîrsta
preşcolară / Viorica Cojocaru // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 30-31 : fot.
2537. Gîlcă, Marcela. Există, cu certitudine, o inimă de pedagog... / Marcela
Gîlcă // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 52 : fot.
2538. Straliuc, Nina. Rolul de părinte-educator îi revine cadrului didactic de
la instituţia preşcolară / Nina Straliuc // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 51 : fot.
2539. Vasiliev, Maria. Aplicarea de către preşcolari a cunoştinţelor matematice în alte tipuri de activitate / Maria Vasiliev // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 5354 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2519, 2527)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

(Vezi Nr 2536)
377 Învăţământ specializat de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcolii, institute,
colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

2540. Pojar, Sergiu. Un leagăn al muzelor : [Şc. de Arte "V. Poleacov" la 60
de ani de activitate] / Sergiu Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 57-59 :
fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

2541. Baciu, Sergiu. Asigurarea calităţii procesului educaţional din ASEM /
Sergiu Baciu // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 110-113 : tab. – Rez. în lb. engl.
2542. Postovan, Dumitru. Despre unele aspecte ale educaţiei juridice şi
pregătirea cadrelor juridice în sistemul de învăţământ / Dumitru Postovan // Rev. Naţ. de
Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 32-34. – Rez. în lb. engl.
92

69

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

(Vezi Nr 2547)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Р

Ф

Раца, А. 2501
Ротару, И. 2496

Федоров, Г. 2485

Ц

С
504(478) Ecologia în Republica Moldova

(Vezi Nr 2486)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică

Цуркан, Н. 2464

Скалецкая, Валентина 2595
Сосна, Б. 2496
Султ, Г. 2509
Сырбу, Виктория 2466

Ч
Чокой, О. 2553

Я

Т

Яворский, Константин 2596

Трагира, В. 2484

(Vezi Nr 2618)
547 Chimie organică

2543. Batîr, Alexandr. Alexandr Şamşurin pe cîntarul timpului : [despre savantul, chimistul organician Al. Şamşurin] / Alexandr Batîr // Moldova : ser. nouă. – 2007.
– Nr 5/6. – P. 22-24 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.8 Geologie şi geologie aplicată

2544. Ursu, A. Măgura – fenomen geomorfologic şi peisagistic : [Movila Măgurii din Stepa Bălţului] / A. Ursu, P. Vladimir, I. Marcov // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr
3. – P. 1-3 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului

2545. Boboc, Nicolae. Aspecte privind relieful complexului istorico-natural
"Orheiul Vechi" / Nicolae Boboc, Lazăr Chirică, Tudor Castraveţ // Mediul Ambiant. –
2007. – Nr 3. – P. 6-10 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
2546. Mihailescu, C. Caracterizarea de ansamblu a hazardurilor naturale / C.
Mihailescu, V. Cazac, I. Boian // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 37-41 : fig., tab. –
Bibliogr. : 12 tit.

70

91

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007
Ştefaneţ, Mihail 2600
Şumanschii, A. 2609

А
Апосту, Андрей 2459

T

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2547. Volontir, Valerie. Nopţi fără stele : [despre peştera de ghips "E.
Racoviţa", satul Criva, raionul Briceni] / Valerie Volontir // Moldova : ser. nouă. – 2007. –
Nr 5/6. – P. 60-63 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

Б

Tănase, Marinela 2529
Teacă, Aliona 2516
Tudor, Elena 2571
Turchină, Tatiana 2441-42
Turcov, Elena 2467

Болотникова, Валентина 2596
Брумару, Альбина 2594
Букатынский, А. 2471
Булгару, А. 2496
Буликан, А. 2464

Ţ

В

Ţâmbalari, Gheorghe 2562, 2576, 2585
Ţâmbalari, Vitalie 2589, 2593
Ţâmbaliuc, Valentin 2446
Ţăranu, Marius 2618
Ţernă, Eudochia 2592
Ţigănescu, Ana-Maria 2483
Ţîbîrnă, Ion 2569
Ţurcanu, Radu 2500

Вакуленко, А. 2551

551.5 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

2548. Boian, Ilie. Fenomene optice în Moldova / Ilie Boian // Mediul Ambiant.
– 2007. – Nr 3. – P. 42-44 : fig.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

(Vezi Nr 2552)

Г
Гарага, О. 2507
Гаркуша-Божко, Юлий 2595
Горшунов, В. 2611
Грибинча, А. И. 2613
Гуров, Андрей 2610

U

Д

Ursu, A. 2544
Ursu, Veronica 2450
Ursu, Victor 2510
Ustian, Aurelia 2568, 2573, 2575

Деревич, Виктор 2558
Дима, Марчела 2620

E

V

Емельянов, Олег 2596

Vangheli, Spiridon (2646)
Vasiliev, Maria 2539
Vataman, Vladimir 2565
Vilc, Valentina 2568
Vitiuc, Ana 2619
Vladimir, P. 2544
Vladîcec, Ana 2626
Volontir, Valerie 2547
Volovei, Victor 2602

К
Казанцева, О. И. 2468
Кротенко, Ю. И. 2465, 2613
Кырмызы, Е. 2499

Л
Ларюшин, Ю. Д. 2469

М

Z

Меренюк, Г. 2605
Милушев, Д. 2495
Мунжиу, Оксана 2552

Zabulică, Violeta 2645
Zavtoni, Paulina (2635)
Zbanţ, Alexandru 2568, 2575
Zenin, Igor 2448
Zotea, Natalia 2530

579 Microbiologie

(Vezi Nr 2588, 2590)

58 BOTANICĂ
2549. Cuza, Petru. Contribuţii la cunoaşterea fenomenului de consangvinizare la stejarul pedunculat (Quercus Robur L.) / Petru Cuza // Mediul Ambiant. – 2007. –
Nr 3. – P. 19-22 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

59 ZOOLOGIE
2550. Jalbă, Liliana. Comportamentul nupţial al tritonului crestat (Triturus
Cristatus Laur.) în ecosistemele Codrilor Centrali / Liliana Jalbă // Mediul Ambiant. –
2007. – Nr 3. – P. 14-18 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2551. Вакуленко, А. Барсук обыкновенный / А. Вакуленко // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 11-12 : il.
2552. Мунжиу, Оксана. Двустворчатые моллюски (кл. Bivalvia) как тестобъект при оценке некоторых аспектов качества воды р. Прут / Оксана Мунжиу //
Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 4-5 : des. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2553. Чокой, О. Еще раз о дикой утке / О. Чокой // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 6-7 : fot.

Н
Недерица, Александр 2622
90

71

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

(Vezi Nr 2579-80)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

2554. Bejan, Marcel. Analiza managerială a sistemului de ocrotire a sănătăţii
în Republica Moldova / Marcel Bejan // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 8-10. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.
2555. Mahmud, Haj Assaf. Sarcinile actuale ale managementului în domeniul ocrotirii sănătăţii / Haj Assaf Mahmud // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 11-13 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2556. Malai, Andrei. Importanţa organizării activităţii de sănătate şi securitate a muncii la nivel de unitate / Andrei Malai, Alina-Maria Bercea // Economica. – 2007. –
Nr 2. – P. 5-8. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7-8 (13 tit.).
2557. Situaţia epidemiologică şi sarcinile serviciului de ftiziopneumologie în
cadrul realizării Programului Naţional de Control şi Profilaxie a Tuberculozei în Republica Moldova, 2006-2010 / Silviu Sofronie, Nicolae Nalivaico, Dumitru Sain, ... // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 8-12. – Rez. în lb.
rom., engl.
2558. Деревич, Виктор. Метрологические требования внедрения новых
средств измерений в деятельности Национального научно-практического центра
превентивной медицины / Виктор Деревич // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 34-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2576, 2585, 2596, 2601)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

2559. Kulciţkaia, Stela. Complicaţiile imunizării BCG în Moldova în anii
1994-2003 / Stela Kulciţkaia // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007.
– Nr 3. – P. 106-109 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Marianciuc, Aurelia 2455
Martîniuc, Constantin 2578
Matcovschi, Sergiu 2583
Mărgineanu, Lilia 2513
Mătrăgună, Nelly 2561
Mihaila, Svetlana 2614
Mihailescu, C. 2546
Mîrzac (Mititelu), Didina 2505
Moldovan-Bătrînac, Viorelia 2519
Morari, Galina 2624
Moscalciuc, Irina 2490
Moscovciuc, Ana 2576, 2585
Munteanu, Oxana 2565

Poloz, Irina 2462
Pop, Octavian 2493
Popa, Mihaela 2463
Popa, Vladimir 2598
Popa-Mazilu, Teodora 2642
Popescu, Rodica 2475
Postolache, Dragoş 2603
Postolache, Gheorghe 2603
Postovan, Dumitru 2542
Potârniche, Mihai 2447, 2448, 2646
Procopişin, Larisa 2584
Prodan, Mariana 2497
Puică, Sergiu (2632)
Puşcaş, Victor 2504

N

R

Nalivaico, Nicolae 2557, 2576
Nastas, Ion 2491
Nederiţa, Alexandru 2456
Negru, Teodor 2506
Nemerenco, Valeriu 2514
Nicu, Dan 2643
Niguleanu, Adriana 2560

Reşetnicov, Artur 2494
Rîmiş, Constantin 2597
Romanciuc, Vasile 2648
Roşca, Olga 2439
Rotari, Dumitru 2461
Rudic, Valeriu 2579
Rusu, Doina 2565-66

O

S

Olaru, Valentina 2526

Sain, Dumitru 2557, 2562-63, 2589-90,
2593
Sajin, Iurie 2617
Scorpan, Vasile 2618
Scortescu, Cătălina 2506
Selevestru, Rodica 2586
Simionică, Iurie 2587
Sîrcu, Svetlana 2574
Sobor, Serghei 2625
Sofronie, Silviu 2557, 2585, 2590
Sprînceanu, Gheorghe 2588
Stati, Vitalie 2487
Straliuc, Nina 2538
Suceveanu, Arcadie 2649
Suhan, Claudia 2528

P
Palaghioiu, Lucia 2527
Palihovici, Constantin 2580
Paliţ, Iulia 2631
Paniş, Aliona 2520
Paroşanu, Niculina 2492
Paşcaneanu, Tudor 2481
Pelin, Victor (2631)
Petroia, Andrei 2473
Pisarenco, Nadejda 2581
Pisarenco, Serghei 2563, 2571, 2582
Pîslaru, Pavel 2461
Pîşchina, Tatiana 2449
Platon, Nicolae 2515
Pogoneţ, Galina 2482
Pojar, Serghei 2636
Pojar, Sergiu 2540
Polearuş, Vlad 2474

Ş
Şamşurin, Alexandru (2543)
Şciuca, Svetlana 2599
89

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007
Costachi, Gheorghe 2478
Coşman, S. 2608
Coşman, V. 2608
Creţu, Constantin 2440, 2651
Crudu, Valeriu 2590
Cruşca, Stanislav 2591
Cuza, Petru 2549
Cuzneţov, Larisa 2517

Gribincea, Alexandru 2460, 2463
Gribincea, Lilia 2480
Grigore, Gabriel 2498
Grigoroi, Lilia 2616
Guceac, Ion 2510
Gudumac, Eva 2570
Gulea, Olga 2574
Gumaniuc, Alexei 2607

D

H

Daghi, Ion 2630
Dascăl, Liviu 2525
Dicusar, Alexandru 2577
Djugostran, Valeriu 2560
Doltu, Constantin 2472
Doltu, Svetlana 2572, 2574
Donos, Ala 2561
Dragancea, Svetlana 2628
Drilea, Marian 2479
Druţă, Inga 2641
Dumbrăveanu, Victor 2448, 2637, 2646
Dumitraş, Grigore 2583
Dumitraş, Tatiana 2583

Hadârcă, Ion 2518
Hadîrcă, Igor 2489
Haidarlî, Ion 2562-63, 2571, 2589, 2593
Hîncu, Rodica 2453

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2560. Eficacitatea curativă a stimulării transportului interstiţial-humoral cu
preparatele osmotice reosorbilact şi sorbilact în tuberculoză pulmonară / Valeriu
Djugostran, Vasile Antipa, Adriana Niguleanu, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 78-82 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.
(Vezi de asemenea Nr 2567, 2594)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

(Vezi Nr 2577)
616 Patologie. Medicină clinică

(Vezi Nr 2559, 2566, 2578, 2581)

I
Iarovoi, Petru 2597
Ionesii, Laurenţiu 2602
Iordăchescu, Iulia 2650
Iovv, Tatiana 2453
Isac, Marina 2597
Ixari, Aliona 2521

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

2561. Aspecte paraclinice ale sistemului cardiovascular la copiii cu alterări
ale sistemului respirator / Nelly Mătrăgună, Ala Donos, Lilia Bichir, ... // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 112-116 : graf., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

J

E

Jalbă, Alexandru 2570
Jalbă, Liliana 2550
Jaloba, Liliana 2616

Eţco, Diana 2443

F
Feghiu, Maria 2569
Filipciuc, V. 2604
Foalea, Lidia 2456
Furtuna-Şevcenco, Oxana 2445

K

G

Lazariuc, Anastasia 2633
Luchian, Ivan 2454
Luchian, Vasile 2577
Lungu, Valentina 2525

Kulciţkaia, Stela 2559

L

Gafton, Marcela 2524
Gamaiun, Irina 2607
Gariuc, Elvira 2598
Gavriliuc, Adrian 2629, 2647
Gherbîş, Tatiana 2582
Ghinda, Serghei 2579
Gîlcă, Marcela 2537
Glibiciuc, Oleg 2473
Gonţa, Victoria 2444
Greceanîi, Zinaida 2448

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

2562. Aspecte ale incidenţei şi mortalităţii prin tuberculoză în anul 2005 /
Gheorghe Ţâmbalari, Ion Haidarlî, Dumitru Sain, ... // Bul. Acad. de Ştiinţele a Moldovei.
Ştiinţele medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 59-61. – Rez. în lb. rom., engl.
2563. Aspecte clinice ale recidivei tuberculozei pulmonare / Dumitru Sain,
Ion Haidarlî, Serghei Pisarenco, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 62-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2564. Blaja-Lisnic, Natalia. Unele particularităţi ale pneumoniilor comunitare
la vârstnici / Natalia Blaja-Lisnic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 140-144 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

M
Mahmud, Haj Assaf 2555
Malai, Andrei 2556
Mancaş, Maria 2438
Marcov, I. 2544
Marian, Boris 2447
88

2565. Botnaru, Victor. Abordări contemporane ale fibrozei pulmonare idiopatice (Revistă a literaturii) / Victor Botnaru, Doina Rusu, Oxana Munteanu, Vladimir Vataman // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 195-202
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 36 tit.

73

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2566. Botnaru, Victor. Pneumoniile cu agenţi atipici – corelaţii clinicoradiologice / Victor Botnaru, Doina Rusu, Alexandru Corlăteanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 98-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 12 tit.

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 7-2007

2567. Brumaru, Albina. Investigaţie comparativă a preparatelor BioR şi
PRIMI-stimulin-3 asupra activităţii funcţionale a neutrofilelor la bolnavii cu tuberculoză
pulmonară / Albina Brumaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007.
– Nr 3. – P. 103-106 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2568. Caracteristica tuberculozei rezistente în mun. Chişinău / Aurelia
Ustian, Alexandru Zbanţ, Valentina Vilc, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 14-16 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2569. Cauzele erorilor de diagnostic ale pneumoniei comunitare / Maria
Feghiu, Valentina Butorov, Ion Ţîbîrnă, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 132-136 : tab. – Bibliogr. : 18 tit.
2570. Chisturile mezenterice gigante la copil / Eva Gudumac, Veaceslav
Babuci, Alexandru Jalbă, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007.
– Nr 3. – P. 167-173 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.
2571. Depistarea tuberculozei în cadrul strategiei DOTS / Serghei Pisarenco,
Ion Haidarlî, Elena Tudor, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 38-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
2572. Doltu, Svetlana. Aspecte clinico-radiologice ale tuberculozei pulmonare diseminate la deţinuţi / Svetlana Doltu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 64-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
2573. Eficacitatea tratamentului în cadrul strategiei DOTS în municipiul Chişinău / Maria Cetulean, Aurelia Ustian, Sofia Alexandru, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 71-73 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2574. Eficacitatea tratamentului standardizat la pacienţii cu tuberculoză pulmonară în penitenciare / Svetlana Doltu, Svetlana Sîrcu, Olga Gulea, ... // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 73-77 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

74

Bordeianu, Leo 2632
Botnarciuc, Vasile 2638
Botnaru, Victor 2565, 2566
Brînză, Sergiu 2487
Bruma, Inesa 2452
Brumaru, Albina 2567
Bucătaru, Nicolae 2618
Bulmaga, Irina (2637)
Burinschi, Victor 2602
Busuioc, Aureliu 2644
Butnaru, Leo 2639-40
Butorov, Ivan 2591
Butorov, Valentina 2569

A
Adam, Ianoş 2599
Alexandru, Sofia 2573
Andersen, Hans Christian 2642
Andreev, Natalia 2627
Andrieş, S. 2604
Andronic, Ştefan 2634
Antipa, Vasile 2560
Arseni, Alexandru 2475
Azrican, Arnold (2636)

B
Babuci, Veaceslav 2570
Bacal, Petru 2486
Baciu, Diana (2637)
Baciu, Sergiu 2541
Bahcivanji, M. 2608
Balan, Anastasia 2451
Banaru, Ilie 2598
Baranov, Maria 2522
Bârdan, Liliana 2584
Batîr, Alexandr 2543
Bănulescu-Bodoni, Gavriil (2443)
Bejan, Marcel 2554
Bejenaru, Olga 2470
Berbeu, Svetlana 2584
Bercea, Alina-Maria 2556
Bichir, Lilia 2561
Bivol, Rodica 2615
Bîrca, Ludmila 2601
Bîrsan, Svetlana 2438
Bîzgu, I. 2609
Blaja-Lisnic, Natalia 2564
Blanovschi, Andrei 2512
Boboc, Nicolae 2545
Bodrug, Nicolae 2591
Boian, I. 2546
Boian, Ilie 2548
Boincean, Boris 2606
Bolboceanu, Aglaida 2531
Bordeanu, Teodor 2448

C
Caciuc, Anatol 2633
Calmaţui, Liliana 2532
Castraveţ, Tudor 2545
Cazac, Angela 2533
Cazac, V. 2546
Cemertan, Silvia 2534, 2619
Cerbari, V. 2604
Cerga, Tatina 2461
Cetulean, Maria 2573, 2575
Chetruş, Ulian 2476
Chicu, Denis 2635
Chicu, Valentina 2535
Chifa, Felicia 2502
Childescu, Emil (2630)
Chiriac, Tatiana 2579
Chirică, Lazăr 2545
Chirmidci, Corina 2500
Chitic, Andrei 2488
Ciobu, Stela 2454
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 2477
Cîrchelan, Iuliu 2645
Cocoş, Mariana 2503
Cojocaru, Viorica 2535
Colîbneac, Alexei 2642
Coman, Lucia 2523
Corcimari, Valeriu 2447
Corlăteanu, Alexandru 2566
Costache, Gheorghe 2508
87

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2649. Suceveanu, Arcadie. Dumnezeu e un palimpsest; Paharul cu golul din
el; Sucevenii; Ce zeu e acesta?; Argint şi penubră : [versuri] / Arcadie Suceveanu //
Clipa siderală. – 2007. – Nr 2. – P. 12-13.

2575. Evoluţia endemiei tuberculoase în mun. Chişinău în perioada anilor
1960-2005 / Alexandru Zbanţ, Aurelia Ustian, Maria Cetulean, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 12-14 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl.

821.135.1.09 Critica literară din Republica Moldova

2650. Iordăchescu, Iulia. Redactarea unui eseu / Iulia Iordăchescu // Clipa
siderală. – 2007. – Nr 3. – P. 39-40 : fig.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

2651. Creţu, Constantin. Despre snobismul literar / Constantin Creţu // Clipa
siderală. – 2007. – Nr 2. – P. 14-16 : il.

2576. Frecvenţa bolilor nespecifice ale aparatului respirator conform datelor
adresării la Centrul Medicului de Familie / Ana Moscovciuc, Gheorghe Ţâmbalari, Nicolae Nalivaico, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P.
116-119 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2577. Luchian, Vasile. Autoinfuzia sângelui iradiat cu raze ultraviolete în tratamentul complex al bolnavilor de bronşită acută cu evoluţie trenantă şi recidivantă /
Vasile Luchian, Alexandru Dicusar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 152-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 28 tit.
2578. Martîniuc, Constantin. Tromboembolismul pulmonar : diagnosticul instrumental / Constantin Martîniuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 188-195 : scheme. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
2579. Modificările activităţii funcţionale a limfocitelor şi neutrofilelor sub influenţa preparatului BioR la bolnavii cu tuberculoză pulmonară / Serghei Ghinda, Valeriu
Rudic, Tatiana Chiriac, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. –
Nr 3. – P. 94-98 : diagr., fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
2580. Palihovici, Constantin. Contribuţii iminente psihologo-psihiatrice în
tratamentul bolnavilor de tuberculoză pulmonară / Constantin Palihovici // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 83-87. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 21 tit.
2581. Pisarenco, Nadejda. Utilizarea sistemelor de radiografie digitală în
respirologie / Nadejda Pisarenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 202-205. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2582. Pisarenco, Serghei. Cauzele şi pericolul diagnosticului întârziat al tuberculozei în cadrul strategiei DOTS / Serghei Pisarenco, Tatiana Gherbîş // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 42-46 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
2583. Pneumonia experimentală prin Streptococcus Pyogenes rezistent la
penicilină : aspecte evolutive, morfologice şi tratamentul antibacterian / Tatiana

86

75

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Dumitraş, Sergiu Matcovschi, Grigore Dumitraş, .. // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 145-149 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
20 tit.

82 LITERATURĂ

2584. Prevalenţa sindromului bronhoobstructiv la adolescenţi / Larisa
Procopişin, Liliana Bârdan, Svetlana Berbeu, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 109-111 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5
tit.
2585. Profilaxia secundară a afecţiunilor pulmonare nespecifice / Ana
Moscovciuc, Gheorghe Ţâmbalari, Silviu Sofronie, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 158-161 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2586. Selevestru, Rodica. Indicii funcţionali spirometrici în diferite grade de
severitate a astmului bronşic la copiii de vârsta şcolară / Rodica Selevestru // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 125-128 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.
2587. Simionică, Iurie. Perfectarea diagnosticului şi tratamentul leziunilor
bronşice în tuberculoza pulmonară / Iurie Simionică // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 67-70. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2588. Sprînceanu, Gheorghe. Fenomenul tuberculozei. Metodologia
uniecosistemică a cauzalităţii în ftiziologie. Aspecte de ecoetiologie şi etioecologie în
ecologia epidemiologică şi epidemiologia ecologică a tuberculozei / Gheorghe
Sprînceanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 1634. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 62 tit.
2589. Structura şi dinamica mortalităţii prin tuberculoză în Republica Moldova / Ion Haidarlî, Dumitru Sain, Vitalie Ţâmbalari, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 90-94 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.
2590. Structura şi frecvenţa rezistenţei medicamentoase în recidiva tuberculozei pulmonare / Valeriu Crudu, Silviu Sofronie, Dumitru Sain, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 46-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2591. Terapia antiinflamatorie în bronhopneumopatie cronică obstructivă /
Ivan Butorov, Stanislav Cruşca, Nicolae Bodrug, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 149-152. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
76

82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.4 Literatură daneză

2642. Andersen, Hans Christian. Povestea vieţii mele / Hans Christian
Andersen; trad. : Teodora Popa-Mazilu; il. : Alexei Colîbneac // Noi. – 2007. – Nr 7. – P.
17-24. – Va urma.

821.135.1 Literatură română

2643. Nicu, Dan. Poveste fără sfârşit / Dan Nicu // Clipa siderală. – 2007. –
Nr 3. – P. 30-32 : fig.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

2644. Busuioc, Aureliu. D'ale vânătorii. Rodajul echipei / Aureliu Busuioc //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 20-22 : fot. – Contin. Începutul : Nr
3, Nr 4, Nr 5.
2645. Cîrchelan, Iuliu. Amintiri – flori ofilite; Floarea copilăriei mele; Păcat!...;
Ziua-nimfă; ...împart lumina; Mii de ani; E umbra mea...; Flori de cîmp; Dar nici o clipă...;
Îmi place să fiu singur... : [versuri] / Iuliu Cîrchelan; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2007. –
Nr 7. – P. 8-9.
2646. Dumbrăveanu, Victor. El a lăsat eroul să-l întreacă : [despre Spiridon
Vangheli, părintele lui Guguţă] / Victor Dumbrăveanu; fot. : Mihai Potârniche // Moldova :
ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 42-44 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
2647. Gavriliuc, Adrian. Poemul; Exchange; Ultimul dans; Disper; Îngeri
strangulaţi; Geneză; Singur de mine : [versuri] / Adrian Gavriliuc // Clipa siderală. –
2007. – Nr 2. – P. 10-11 : il.
2648. Romanciuc, Vasile. Un ochi; Noi; Varianta posibilă; Partea leului; Bibliotecile; Arta compătimirii; Cuvintele; Luminaţi de-un mac; E toamnă, cad măştile :
[versuri] / Vasile Romanciuc // Clipa siderală. – 2007. – Nr 3. – P. 20-21.

85

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

2635. Irezistibilă, atracţia scenei : [despre actriţa teatrului "Luceafărul"
Paulina Zavtoni] / consemnare : red.; fot. : Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2007. –
Nr 5/6. – P. 32-35 : fot. – Text şi în lb. engl.
2636. Pojar, Serghei. Cel mai impresionant Othello : [actorul şi regizorul
Arnold Azrican] / Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 19-21 : fot.
– Text şi în lb. engl., rusă.
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

2637. Dumbrăveanu, Victor. Flori de îngheţată pentru campioane :
[şahmatistele Diana Baciu (12 ani) şi Irina Bulmaga (14 ani)] / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 67-69 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2638. Botnarciuc, Vasile. Izomorfismul dintre îmbinarea de cuvinte şi derivatul lexical / Vasile Botnarciuc // Didactica Pro. – 2007. – Nr 3/4. – P. 66-69. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 8 tit.
2639. Butnaru, Leo. În zodia tratativelor / Leo Butnaru // Clipa siderală. –
2007. – Nr 2. – P. 17-19 : fig.
2640. Butnaru, Leo. Micşorarea distanţelor sau efectul textului / Leo Butnaru
// Clipa siderală. – 2007. – Nr 3. – P. 26-27 : il.
2641. Druţă, Inga. Eto - ... / Inga Druţă // Clipa siderală. – 2007. – Nr 3. – P.
38 : fig.
811.111 Limba engleză

(Vezi Nr 2521)

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2592. Ţernă, Eudochia. Impactul dereglărilor permeabilităţii bronşice asupra
ventilaţiei pulmonare şi a gazelor sangvine la pacienţii cu BPCO / Eudochia Ţernă // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 128-132 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
2593. Unele particularităţi ale mortalităţii prin tuberculoză în Republica Moldova în anul 2005 / Ion Haidarlî, Dumitru Sain, Vitalie Ţâmbalari, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 87-90. – Rez. în lb. rom., engl.
2594. Брумару, Альбина. Влияние препарата BioR функциональную активность лимфоцитов у больных лекарственно-чувствительным и устойчивым
туберкулезом легких / Альбина Брумару // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 119-121 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2595. Скалецкая, Валентина. Проницаемость для кислорода тканей и
клеток организма у больных с хроническими болезнями органов дыхания и туберкулезом легких (гистогематический барьер) / Валентина Скалецкая, Юлий Гаркуша-Божко // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 121125 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2596. Характеристика современных групп риска по инфицированию и
заболеванию туберкулезом детей и пути повышения эффективности диагностических и профилактических мероприятий / Валентина Болотникова, Константин
Яворский, Олег Емельянов, … // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2007. – Nr 3. – P. 55-59. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2557, 2560, 25999)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

2597. Iarovoi, Petru. Evoluţia procesului epidemic al hepatitelor virale B, C şi
D acute, strategia şi tactica de combatere a lor / Petru Iarovoi, Constantin Rîmiş, Marina
Isac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 173-179 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
2598. Popa, Vladimir. Complicaţiile nazofaringolaringiene ale reflusului
gastroesofagian / Vladimir Popa, Elvira Gariuc, Ilie Banaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 137-140. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
: 9 tit.

77

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2599. Şciuca, Svetlana. Sindroame respiratorii în refluxul gastroesofagian la
copil / Svetlana Şciuca, Ianoş Adam // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2007. – Nr 3. – P. 205-210. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.

(Vezi Nr 2470)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine

(Vezi Nr 2626)

2600. Ştefaneţ, Mihail. Caracteristica morfofuncţională a vaselor limfatice /
Mihail Ştefaneţ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P.
161-167 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

2601. Bîrcă, Ludmila. Infecţia congenitală cu Cytomegalovirus – aspecte actuale clinico-epidemiologice, de diagnostic, tratament şi profilaxie (referat) / Ludmila
Bîrcă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 179-184.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 28 tit.
2602. Realizările Grantului fondului global de combatere a SIDA, tuberculozei şi a malariei în Republica Moldova la componenta "tuberculoza" la 4 ani de implementare / Victor Burinschi, Victor Volovei, Laurenţiu Ionesii, ... // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 3. – P. 185-187 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

(Vezi Nr 2500)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X

(Vezi Nr 2463)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general

2629. Gavriliuc, Adrian. Imaginea peisajului în peisajul imaginaţiei / Adrian
Gavriliuc // Clipa siderală. – 2007. – Nr 2. – P. 7-8 : il.
(Vezi de asemenea Nr 2540)

73 ARTE PLASTICE
2630. Daghi, Ion. Emil Childescu : [maestru în arte] / Ion Daghi // Moldova :
ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 36-40 : il., fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
2631. Paliţ, Iulia. O bucată de lemn – operă de artă : [creaţia sculptorului în
lemn Victor Pelin] / Iulia Paliţ // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 54-56 : fot. –
Text şi în lb. engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2632. Bordeianu, Leo. Un creator al universului copilăriei : [...pictorul Sergiu
Puică] / Leo Bordeianu // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 64-66 : il. – Text şi
în lb. engl.

78 MUZICĂ
2633. Lazariuc, Anastasia. "Oriunde s-ar afla, artistul nu trebuie să rupă legătura de suflet cu admiratorii săi..." : [interviu cu. A. Lazariuc, cântăreaţă] / interlocutor :
Anatol Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 45-47 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
2634. Ştefan Andronic – cea mai pregnantă "voce" a "Vocilor Primăverii" : [dirijor al corului de la Liceul Teoretic "Ion Creangă"] / consemnare : red. // Moldova : ser.
nouă. – 2007. – Nr 5/6. – P. 28-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

78

83

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

от 30 мая 2007 г. : din Monitorul Oficial al Rep. Moldova, № 86-89 din 22.06.2007] //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 61-62.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI ŞI

2622. Недерица, Александр. Новый Закон о бухгалтерском учете : основные положения и порядок их применения / Александр Недерица // Contabilitate
şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 11-15 : scheme.

ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură

2623. Республика Молдова. Парламент. Закон о бухгалтерском учете
№ 113-XVI, 27. 04.2007 : [din Monitorul Oficial al Rep. Moldova, № 90-93 din
29.06.2007] // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 63-79.
(Vezi de asemenea Nr 2457)

2603. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Cabac" : [situată la nord de
comuna Vulcăneşti, raionul Nisporeni, atribuită la categoria Rezervaţiei naturale Silvice]
/ Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 2728 : fig., tab. – Bibliogr. P. 28 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2549)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

631/638 Agricultură

2624. Morari, Galina. Importanţa informaţiei privind consumurile relevante la
adoptarea deciziilor de înlocuire a utilajului / Galina Morari // Economica. – 2007. – Nr 2.
– P. 69-72 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2625. Sobor, Serghei. Administrarea obiectelor de proprietate intelectuală :
problemele şi căile de soluţionare a lor în întreprinderile din Republica Moldova /
Serghei Sobor // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2626. Vladîcec, Ana. Evidenţa consumurilor materiale directe în producţia
spirtului / Ana Vladîcec // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 73-77 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 6 tit.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

2627. Andreev, Natalia. Factorii necesari pentru crearea echipelor eficiente
în cadrul organizaţiilor de business / Natalia Andreev // Economica. – 2007. – Nr 2. – P.
13-15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2628. Dragancea, Svetlana. Structura mesajului publicitar / Svetlana
Dragancea // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 82-85 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 10
tit.

631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

2604. Andrieş, S. Calitatea solurilor şi măsurile de sporire a productivităţii lor
/ S. Andrieş, V. Cerbari, V. Filipciuc // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 6. – P. 7-9.
2605. Меренюк, Г. Разработка единой (гигиенической и экологической)
системы установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в
почвах Республики Молдова / Г. Меренюк // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 2326 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
631.5 Lucrări agricole

2606. Boincean, Boris. Simpozion ştiinţific internaţional "Fitotehnie" : [21-22
iun. 2007, Bălţi : pe marginea lucr. simpoz.] / Boris Boincean // Agricultura Moldovei. –
2007. – Nr 6. – P. 17-20 : tab.
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole

2607. Gumaniuc, Alexei. Priorităţile agriculturii irigate / Alexei Gumaniuc, Irina Gamaiun // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 6. – P. 12-15 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
82

631.9 Alte întrebări

(Vezi Nr 2605)

79

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2007 ≡ Magazine article annals Nr 7-2007

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

633 Cultura plantelor de câmp

640(478) Tipuri de conducere şi administrare casnică din Republica Moldova

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de rădăcinoase

2613. Грибинча, А. И. Гостиничная индустрия Молдовы / А. И. Грибинча,
Ю. И. Кротенко // Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. int., 27 sept. 2005.
– Ch., 2005. – P. 25-28. – Bibliogr. : 6 tit.

2608. Bahcivanji, M. Bagasa şi borhotul din sorg zaharat în raţiile animalelor
/ M. Bahcivanji, S. Coşman, V. Coşman // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 6. – P. 3031 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
633.6 Plante de zahăr şi amidon

(Vezi Nr 2608)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor şi a peştelui. Înmulţirea
animalelor domestice

(Vezi Nr 2618)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

2614. Mihaila, Svetlana. Piaţa comunicaţiilor electronice : reglementare,
structură şi tendinţe de dezvoltare / Svetlana Mihaila // Economica. – 2007. – Nr 2. – P.
78-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

636.5/.6 Păsări

2609. Şumanschii, A. Aprecierea calităţilor morfoproductive şi reproductive a
rasei intermediare de găini Harco / A. Şumanschii, I. Bîzgu // Agricultura Moldovei. –
2007. – Nr 6. – P. 25-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură
639.1 Vânătoare

2610. Гуров, Андрей. Как охотятся в Италии. Скворцы прилетели – зима! / Андрей Гуров // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 16-18 : fot. –
Продолж. Нач. : Nr 6.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură⨪

2611. Горшунов, В. Карповые рыбы. Лещи / В. Горшунов // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 24-25 : il.
2612. Ловим карася на донную снасть – Feeder // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2007. – Nr 7. – P. 26-27 : il.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică

(Vezi Nr 2465)

2615. Bivol, Rodica. Unele aspecte ale analizei potenţialului economicofinanciar al întreprinderii de transport / Rodica Bivol // Economica. – 2007. – Nr 2. – P.
105-106. – Rez. în lb. engl.
657 Contabilitate

2616. Grigoroi, Lilia. Contabilitatea decontărilor prin acreditiv / Lilia Grigoroi,
Liliana Jaloba // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 64-66 : fig. – Rez. în lb. engl.
2617. Sajin, Iurie. Unele probleme privind contabilitatea decontărilor prin
cambii / Iurie Sajin // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 66-69 : tab. – Rez. în lb. fr.
2618. Ţăranu, Marius. Rezultatele inventarierii în Republica Moldova a emisiilor de metan de la fermentarea enterică în perioada 1989-2005 / Marius Ţăranu, Nicolae Bucătaru, Vasile Scorpan // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 33-36 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
2619. Vitiuc, Ana. Legea privind activitatea de audit – viziune de perspectivă
/ Ana Vitiuc, Silvia Cemertan // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 48-52.
2620. Дима, Марчела. О влиянии событий, происшедших после отчетной даты, на финансовую отчетность и аудиторское заключение / Марчела Дима //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 7. – P. 52-55.
2621. Методические указания по отражению в бухгалтерском учете
легализации капитала и налоговой амнистии : [утв. приказом м-ра Финансов № 52

80

81

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful