You are on page 1of 26

Poczone Biblioteki Wydz.

Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Spucizna Mieczysawa Wallisa Katalog rkopisw PTF 04- 38


Oprac. Teresa Danuta Woyciechowska
Warszawa 1997

W S T P Mieczysaw Wallis (1895-1975) filozof i historyk sztuki, profesor Uniwersytetu dzkiego oraz wykadowca uczelni artystycznych (teatralnej i filmowej), dziaacz towarzystw naukowych, autor ponad 900 publikacji z zakresu filozofii, estetyki, semiotyki, historii i teorii sztuki oraz krytyki artystycznej, w tym ksiek: Wyraz i ycie psychiczne (1939), Dzieje zwierciada (1956), Sztuka dwudziestolecia (1959), Stanisaw Noakowski (1960, 1965), Malarze i miasta (1961), Autoportret (1964), Autoportret artystw polskich (1966), Secesja (1967), Przeycie i warto (1968), Pne dziea wielkich artystw (1975). Archiwalia Mieczysawa Wallisa to - z nielicznymi wyjtkami materiay powojenne, bowiem w postaniu warszawskim uleg zniszczeniu cay jego dorobek, m.in. dzienniki, rkopisy prac (wszystkie materiay przygotowane do publikacji Autoportretu), rysunki, obrazy, ksiki itd. Elbieta GrabskaWallis (synowa) spucizn rkopimienn Profesora zoya w dwu bibliotekach warszawskich: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Sztuki PAN. Spucizna rkopimienna przekazana do zbiorw biblioteki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego opracowana w niniejszym Katalogu zawiera nastpujce materiay Mieczysawa Wallisa: - dokumenty osobiste oraz papiery dot. pracy i dziaalnoci (rps 04-07); - dzienniki i wspomnienia osobiste (rps 08, 09 T.I-IV, 10 T.I-XIII); - wspomnienia (notatki), artykuy i materiay warsztatowe do biografii uczonych i artystw (rps 11-15); - korespondencja - ok.1200 listw (rps 16 T.I-III, 17 T.I-VI, 18); - twrczo literacka i artystyczna - poezja, utwory wojenne (rps 19-20); - twrczo naukowa, dydaktyczna i publicystyczna (autografy i materiay warsztatowe), a w tym:

- filozofia - szkice, eseje i rozprawy (rps 21, 27-31); - estetyka (rps 22-24); - semiologia (o znakach) (rps 25- 26); - krytyka artystyczna (rps 32); - materiay warsztatowe (m.in. recenzje i korespondencja wydawnicza) dot.

ksiek: Wyraz i ycie psychiczne, Autoportret i Autoportrety artystw polskich (rps 33-37); - bibliografia prac M. Wallisa oraz zbir wycinkw prasowych i portretw uczonych i mylicieli (rps 38). Opracowanie spucizny polegao na takim jej uporzdkowaniu, i w miar szczegowym opisaniu poszczeglnych jednostek, aby umoliwi badaczowi pene jej poznanie i dodarcie do interesujcego go materiau i nazwisk w czym zapewne bdzie pomocny zaczony indeks. W niniejszym katalogu, poza tytuami czasopism, kursyw zaznaczono wycznie tytuy prac M. Wallisa (ich fragmenty czy nawet zapiski, ale z nadanym przeze nagwkiem) oraz cytowane adnotacje. Wszystkie publikowane autografy i bruliony tekstw zostay sprawdzone, a informacj o ich druku podano w nawiasie kwadratowym [ ]. Bardziej interesujce materiay to m.in: wzajemna korespondencja z Henrykiem Elzenbergiem; teksty gotowe do druku a nie opublikowane (np. Skrty rozwaania (rps 19.1,3), szkice napisane w oflagu w Woldenbergu (rps 21.1,4)) oraz przygotowane do wznowienia eseje i rozprawy (rps 31)); Wspomnienia (rps 10), w ktrych Mieczysaw Wallis opisa pwiecze swego ycia niestety cika choroba uniemoliwia mu ich opracowanie i wydanie; wspomnienia - notatki (rps 11-15) do biografii znanych mu osb. Niewtpliwie godne uwagi s dzienniki prowadzone przez Mieczysawa Wallisa w latach 1945-1975 (rps 9)). Dzienniki - to bogate rdo wiedzy o nim samym i waki dokument epoki. Dokument, ktry ukazuje obraz rodowisk naukowych (gwnie dzkiego i warszawskiego) i dziaalno stowarzysze, w ktrej uczestniczy. Zaprzyjaniony z luminarzami nauki polskiej, m.in. z Michaem Walickim, Tadeuszem i Janin Kotarbiskimi, Mari i Stanisawem Ossowskimi, majcy take kontakty z uczonymi z innych miast i krajw w dziennikach wanie przytacza ich opinie i pogldy. We wspomnieniach i dziennikach przyblia ich i swj sposb mylenia; przyblia nam sposb ycia i widzenie wiata pokolenia humanistw, do ktrego nalea Mieczysaw Wallis czowiek o wielkim umiowaniu pikna, o wielkiej kulturze osobistej i wiedzy. Spucizna rkopimienna Mieczysawa Wallisa wzbogaca wiedz o jego twrczoci i warsztacie pisarskim, umoliwia wydanie nieznanych dotd tekstw, a nade wszystko stanowi podstawowy materia rdowy do monografii o Profesorze.

Wykaz waniejszych skrtw


BHS BN bd. IFiS PAN k. KUL TN masz. MKiS MN NN. PAN PINwA PIS PTF PWN r rps SHS TNW U UW v z d. Biuletyn Historii Sztuki Biblioteka Narodowa bez daty Instytut Filozofii i Socjologii PAN karta Katolicki Uniwersytet Lubelskie dzkie Towarzystwo Naukowe maszynopis Ministerstwo Kultury i Sztuki Muzeum Narodowe niewiadomego nazwiska Polska Akademia Nauk Polski Instytut Naukowy w Ameryce Pastwowy Instytut Sztuki Polskie Towarzystwo Filozoficzne Pastwowe Wydawnictwo Naukowe recto rkopis Stowarzyszenie Historykw Sztuki Towarzystwo Naukowe Warszawskie Uniwerystet dzki Uniwersytet Warszawski verso z domu

RKOPISY PTF 04 - 38
04 Rjz., 1913-1975r., 48x56cm i mniej, rps, masz., druk, fot., k.162 Papiery i dokumenty osobiste Mieczysawa Wallisa 1. Dokumenty osobiste: Odpis aktu chrztu z 1921 r. z ksig parafii w. Aleksandra, Warszawa 1951 k.1.Odpis wycigu aktu maestwa z R Kapan w1926 r., d 1951 k.2.- Ksieczka stanu suby oficerskiej, Warszawa 1933 k.3-7 (karty lune, brak s.5-6).- Legitymacja wojskowa z okrg pieczci Dowdztwa Obrony Przeciwlotniczej Warszawy wydstawiona 22 wrzenia 1939 k.8.- Zawiadczenie o prowadzeniu wykadw w Oflagu XI A, Osterode 1940 k.9.wiadectwo z pracy (wykady z filozofii i historii sztuki) w Oficerskim Obozie Jecw Wojennych II C w Woldenbergu w latach 1941-1945 potwierdzone przez Ministerstwo Owiaty (podpis. Stanisaw Kwiatkowski, Jzef Wjcik), Warszawa 1946 k.10-12, zacz. legitymacja Koa Naucz. Obozu IIC k.13.- Zezwolenie prezydenta miasta (i odpis notarialny) na zmian nazwiska z Walfisz na Wallis (podpis. Stanisaw Duniak), d 1946 k.1415.- Karta czonkowska (z fot.) Zwizku Zawodowego Literatw Polskich (podpis. Jarosaw Iwaszkiewicz), Warszawa 1945 k.16-17.- Legitymacja wojskowa oficera rezerwy (z fot.), d 1955 k.18-29.- Legitymacje do przyznanych przez Rad Pastwa odznacze: medalu 10lecia Polski Ludowej oraz krzya kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa 19551956 k.30-33.
K.8 uszkodzona.

2. wiadectwa i tytuy naukowe:

wiadectwo ukoczenia Praskogo Muskogo Gimnazija [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV], Warszawa 1913 k.34-37.- wiadectwo ukoczenia w latach 1913-1914 studiw przyrodoznawczych i filozofii w Ruprecht-Karls-Universitt, Heidelberg 1917 k.3841.- Duplikaty (2) i odpis dyplomu uzyskania tytuu doktora filozofii na Uniwerystecie Warszawskim, 1921 k.42-44.- Decyzja ministra owiaty zatwierdzajca habilitacj M. Wallisa (podpis. Czesaw Wycech), Warszawa 1946 k.45.- Dekrety Prezydenta Krajowej Rady Narodowej [pn. Rzeczypospolitej Polskiej] mianowania M. Wallisa profesorem nadzwyczajnym estetyki oraz historii sztuki (podpis. Bolesaw Bierut, a take Edward Osbka-Morawski, Czesaw Wycech, Jzef Cyrankiewicz, Adam Rapacki), Warszawa 19461951 k.46-47.- Uchwaa Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracownikw Nauki o przyznaniu tytuu profesora zwyczajnego (podpis. Stefan kiewski), Warszawa 1958 k.48. Na k.46v adnotacja Tadeusza Kotarbiskiego. 3.Umowy, pisma i wiadectwa pracy: Nominacja na naczelnika Wydziau Zagranicznego Departamentu Sztuk Plastycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz podzikowanie za prac (podpis. W[incenty] Rzymowski W[adysaw] Kowalski), Warszawa 1945 k.49-52.- Umowy i pisma zwizane z prac na Wydz. Humanistycznym Uniwersytetu dzkiego, m.in.: propozycja objcia katedry estetyki w charakterze profesora nadzwyczajnego (podpis. Tadusz Kotarbiski) 1945 k.53; powoanie na kierownika Katedry historii sztuki (podpis. E[ugenia] Krassowska) 1951 k.56; powierzenie funkcji kuratora Katedry logiki (podpis. Jzef Chaasiski) 1952 k.57; powoanie przez Ministra Szkolnictwa Wyszego na funkcj dziekana Wydz. FilozoficznoHistorycznego 1955 k.59 oraz podzikowanie za jej penienie (podpis. Stefan kiewski) 1956 k.60, zacz. legitymacja subowa, d 1962 k.61-62.- Pisma Uniwersytetu Warszawskiego dot. pracy docenta estetyki na wydz. Humanistycznym (podpis. Kazimierz Michaowski) oraz rezygnacja, M. Wallisa, Warszawa 1945-1950 k.63-65, zacz. legitymacja subowa k.66-67.- Pisma (2) Leona Schillera do M. Wallisa z propozycj prowadzenia wykadw w Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej w odzi oraz zezwolenie Min. Owiaty, d-Warszawa 1946-1949 k.68-72, zacz. legitymacja subowa k.73-74.- Pismo Jerzego Toeplitza i zezwolenie Min. Owiaty (podpis. Eugenia Krassowska) na objcie wykadw w Wyszej Szkole Filmowej, d - Warszawa 1949-1950 k.75-76.- Powoanie przez Sekcj Studiw Uniwersyteckich Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego M. Wallisa na czonka Zespou Rzeczoznawcw Historii Sztuki (podpis Kazimierz Ajdukiewicz) oraz podzikowania za prac w szkolnictwie wyszym (podpis. H[enryk] Golaski), Warszawa 1957-1965 k.77-79. 4. Materiay auto biograficzne: M. Wallisa curriculum vitae (autograf) oraz wyc. prasowe z lat 1945-1946; yciorys naukowy pisany w 1973 r.; biogram drukowany i notatka Na wypadek mojego odejcia-dla pamici i Materiay do nekrologu k.80-88.- Odpowiedzi na ankiety: Zwizku Nauczycielstwa Polskiego - Komisji dla badania dziaalnoci owiatowo-spoecznej nauczycieli w czasie II wojny wiatowej. Podkomisji Pracy w Obozach - w sprawie dziaalnoci nauczycieli w obozach jecw wojennych podczas II wojny wiatowej k.89-94; Pracowni Bada Kultury Wspczesnej PAN oraz wypeniony kwestionariusz redakcji Sownika filozofw polskich przygotowywany przez IFiS PAN (podpis. Bronisaw Baczko, Janusz Krajewski), Warszawa 1958 - 1969 k.95-102. Tekst (i brulion) nekrologu M. Wallisa k.103-104.- Jerzy Pelc: Wspomnienia pozgonne o Mieczysawie Wallisie (nadbitka z 1975) k. 105-108. Zacz. portrety i fotografie zbiorowe M. Wallisa z lat 1937 - 1975 (szt 19) k. 109127. Nadto:

5. Papiery rodziny: Odpis rk Mieczysawa Wallisa aktu zgonu ojca - Abrama Bronisawa Walfisza zmarego w r. 1942 w Kirovie k.128.- Papiery ony - Ry: Trudovaja Knika wyd. przez Soveta Narodnych Komissarov Sojuza SSR; legitymacja tymczasowa Ubezpieczalni Spoecznej i ksieczka oszczdnociowa PKO, Moskwa - d 1941-1959 k.129-160.Kopia pisma M. Wallisa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie powrotu ony i syna do kraju z zesania w ZSRR, Warszawa 1945 k.161, zacz. fot. syna - Aleksandra k.162.
Uwaga! Do roku 1944 w dokumentach Mieczysawa Wallisa widnieje nazwisko Walfisz, a w publikacjach: Wallis-Walfisz (zob. k.14). Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

05

Pol., 1954-1957 r., 29,5x21 cm i mniej, rps, masz., listw 7, k.29 Papiery Mieczysawa Wallisa zwizane z uzyskaniem tytuu profesora zwyczajnego

1. Wypeniona ankieta personalna dla ubiegajcych si o tytu samodzielnego pracownika nauki oraz zaczniki (m.in Ocena wasnej dziaalnosci oraz charakterystyka swego rozwoju i dorobku naukowego, Moje przyczynki do estetyki i nauki o sztuce) i bibliografia prac, 1954-1956 k.1-13. 2. Opinie (listy i teksty) o dorobku naukowym M. Wallisa nastpujacych: Ossowski Stanisaw 1957 k.14.- Szablowski Jerzy 1955-1957 (2) k.15-18, zacz. Ocena dorobku naukowego prof. dr Mieczysawa Wallisa k.19-26; odpow. k.17.- Szpunar Adam, rektor U 1956 k.27 (odpis).- Szuman Stefan 1957 k.28.- Walicki Micha 1956 k.29 (kopia).
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

06

Pol., ros., 1945-1970 r., 48x32,5 cm i mniej, masz., druk, listw 5, k. 61 Papiery Mieczysawa Wallisa dot. pracy w ministerstwie kultury i w stowarzyszeniach dziaalnoci

1. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Delegacje subowe - m.in. do Moskwy (podpis. Leon Kruczkowski), Warszawa 1945 k.1-4.- Przemwienie Naczelnika Wydziau Wsppracy z Zgranic [Mieczysawa Wallisa] na Zjedzie Naczelnikw Wojewdzkich Wydziaw Kultury i Sztuki w Warszawie, dnia 24 czerwca 1945 roku. k. 5-6.- Mj pobyt w Moskwie. (Przemwienie, nadane przez radiostacj Moskiewsk 26 i 27 IX 1945) k.7-9, zacz. wyc. pras., w tym wywiad z M. Wallisem, 1945 (szt. 4) k.10-13. 2. dzkie Towarzystwo Naukowe. Uchway Zrzdu powoujce M. Wallisa na czonka korespondenta i czonka czynnego TN (podpis. T. Kotarbiski), 1947-1950 k.14-15.- Protokoy zebra Komitetu Redakcyjnego Logika(podpis. m.in. Jan Szczepaski), 1954-1955 (3) k.16-20.- Listy Maria Ossowskiej (dot. druku swojej ksiki pt. Moralno mieszczaska) do Marii Hessenowej 1954 k.21, za. odpow. k.22; brulion listu M. Wallisa i odpowied Tadeusza Kotarbiskiego 1954-1955 (2) k.23-27.
Na k.26 dopisek Janiny Kotarbiskiej.

3. Polska Akademia Nauk - Wydzia I i IV. Powoanie M. Wallisa w skad: Komisji dla Opracowania Monografii i Wydania Prac Stanisawa Noakowskiego; Komisji Historii i Teorii Sztuki; Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN; Komitetu Nauk o Sztuce (podpis. m.in. Jzef Chaasiski, Edward Hao, W[itold] Nowacki, Stefan kiewski), Warszawa 1953-1969 k.28-38. 4. Uchwaa Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej powoujca M. Wallisa na czonka Rady Konserwatorskiej przy Woj. Konserwatorze Zabytkw w odzi (podpis. Eugeniusz Konopacki), 1956 k.39 5. Stowarzyszenie Historykw Sztuki. Program Sekcji Naukowej Oddziau dzkiego SHS na rok 1960 (podpis. Mieczysaw Wallis), 1960 k.40.- Dyplom nadania godnoci honorowego czonka za wybitne osignicia naukowe i zasugi dla Stowarzyszenia (podpis. m.in. Jerzy Baranowski, Jan Biaostocki), Warszawa 1969 k.41-42, zacz. pismo i lista imienna (38) goci zaproszonych na t uroczysto k.44.- Legitymacja czonkowska SHS, Oddzia Warszawski 1970 k.45-46. Zacz. zaproszenie na odczyt M. Wallisa k.47. 6. Dane o mojej dziaalnosci ...(poza Wydz. Humanistycznym U) k.48-49.- Program zjazdu naukowo-literackiego im. B. Prusa w Warszawie [uzupeniony przez M. Wallisa], 1946 k.50-51.- Porzdek dzienny I Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa 1951 k.52-53.Afisze prelekcji i odczytw M. Wallisa z lat 1952-1961 (szt.8) k.54-61.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

07

Pol., 1945-1970 r., 30x21 cm i mniej, rps, masz., k. 187 Papiery i materiay zwizane z dziaalnoci naukow i organizacyjn Mieczysawa Wallisa na Uniwersytecie dzkim

1. Plany proseminarium, seminarium i wykadw w U, 1945-1964 k.1-17, zacz. imienne listy czonkw proseminarium i seminarium z estetyki i historii sztuki z lat 19451959 k.18-24. - Wykaz wykadw w U w latach 1946-1965 (2 egz.) k.25-31, zacz. program wykadw na r. 1947/48 w Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej w odzi k.32.Wyc. pras. dot. katedry estetyki i studium filmologii na U, 1947-1948 (szt.2) i masz. rozmowy M. Wallisa w Polskim Radio w odzi, w dniu 28.XII.1949 r. (z cyklu: W pracowniach naszych uczonych) k.33-36. 2. Pisma Min. Szk Wyszych (Szkolnictwa Wyszego) powoujace M. Wallisa na przewodniczcego Komisji Przydziau Pracy dla Absolwentw Wydziau Humanistycznego [pn. Filologicznego i Filzoficzno-Historycznego] U (podpis. Adam Rapacki), Warszawa 1951-1952 k.37-40, zacz. sprawozdanie oraz odwoanie M. Wallisa z funkcji, Warszawa 1955 k.41-43. 3. Uczniowie. Opinie i oceny Mieczysawa Wallisa: Przemwienie na zebraniu magistrw i absolwentw historii sztuki U, 7.II.1953 k.44-45.- Historia sztuki na Uniwersytecie dzkim w latach 1945-1955, k.46-50, zacz. wykaz prac magisterskich z historii sztuki wykonanych na U w latach 1945-1952 k.51-52.Oceny prac magisterskich i opinie o studentach (bruliony i kopie masz. z lat 19501955) nastpujcych: Anders Henryk k.53, 54-55.- Andersowa Barbara k.56.- Czarnecka Barbara k.57.-Drozdowska Zdzisawa k.58.- Fabiaska Krystyna k.59.- Fidenkiewicz Halina

k.60-62.- Forelle Danuta k.63-65,67, zacz. pismo Instytutu Wzornictwa Przemysowego 1953 k.66.- Jakubowska Daniela k.68.- Kondratiukowa Krystyna k.53, 69-71.-Korkuciowa Janina k.72.- Kowalska Hanna k.73.- Kozubkiewicz Maria k.74.- Lutomska Anna k.53, 75.Niemierowski Zbigniew k.76.- Oczkowska Jadwiga k.77.- Pluta Julia k.78.- Potemski Mieczysaw k.53, 79-80.- Rubczyska Maria Gabriela k.53, 81.- Rukyo Wanda k.82.niady Jzef k.83.- Zaborowski Jerzy Juliusz k.53, 84. Opinie o ubiegajacych si o stypendium doktoranckie lub etat naukowy i oceny dysertacji nastpujacych: Koblewska-Wrblowa Janina (1948-1949) k.85-88.- Nowakowska Wanda (1952-1972) k.89-91, 93, zacz. yciorys teje k.92.- Popawska Irena (1951-1965) k.53, 94-98, zacz. yciorys teje k.100.- Wicek Adam (1959-1960) k. 101-102, zacz. masz. bibliografii oraz autoreferatu pt.: Sebastian Dadler. Rzebiarz-medalier gdaski XVII wieku i yciorys tego k.103-112.- Zagaowa Janina [z Balkowskich] (1950) k.113-114, zacz. teje: Estetyka, historia sztuki, muzykologia [w U] k.115-116. Pismo Muzeum Sztuki w odzi (podpis. Marian Minich), 1956 k.117; odpowied M. Wallisa wraz z danymi opiniami dla Komisji Weryfikacyjnej o nastpujcych pracownikach Muzeum: Michale Bohdziewiczu, Danieli Jakubowskiej, Krystynie Kondriatukowej, Hannie Kowalskiej, Jadwidze Potemskiej, Mieczysawie Potemskim i Marii Gabrieli Rybczyskiej k.118-125. Brulion spisu studentw i absolwentw historii sztuki U k. 126-127. 4. Projekty, plany i sprawozdania z prac naukowo-badawczych katedry historii sztuki U za lata 1953-1964 k.128-162. Sprawozdania ze swoich zagranicznych podry naukowych (USA, Francja, Holandia), 1961-1964 k.163-167,170, zacz. karta biblioteczna Bibliotheque Nationale w Paryu k.168-169. Analiza planu rozwoju modej kadry naukowej na Wydziale FilozoficznoHistorycznym Uniwersytetu dzkiego. Referat wygoszony na konferencji w sprawie rozwoju modej kadry naukowej U.. w dniu 3 grudnia 1955 r. [jako dziekan tego wydziau] k.171174.- Odpowied na ankiet [dot. dziaalnoci Komisji Egzaminacyjnej], 1960 k.175. 5. Mieczysaw Wallis: Przemwienie w dyskusji po referacie prof. dra J. Z. Jakubowskiego Z zagadnie literatury polskiej epoki imperializmu na I Sesji Naukowej Uniwersytetu dzkiego dnia 25 czerwca 1950 r. k.176-177.- Materiay do wydawnictwa Pitnastolecie Uniwersytetu dzkiego, 1960 k.178-181; Zacznik: Wacaw Husarski; Alicja Simon; Mieczysaw Wallis k.182-184 .- Notatka i wyc. pras. dot. U k.185-187.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

08

Pol., 1944-1970r., 22x15,5 cm i mniej, rps, k.186 Mieczysaw Wallis: Dzienniczki.

Diariusz - od 4 lutego 1945 do 3 wrzenia 1970 roku - z zapisami rnych wydarze, w tym: opisy wycieczek i podry, udziay w konferencjach, a take refleksje zwizane z yciem codziennym.
Na k.1-3 Do siebie samego (tekst napisany w Oflagu w Woldenbergu w 1944 r.). Lune karty. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

0 09 Pol., 1945-1975 r., 14,5x10 cm i mniej, notesw kieszkonkowych 230, tomw 4 Dziennik Mieczysawa Wallisa Tom I: Kwiecie 1945 - Listopad 1953, bd. k. Tom II: Listopad 1953 - Czerwiec 1959 k. Tom III: Lipiec/Sierpie 1959 - Listopad 1965 k.1621 Tom IV: Grudzie - Maj 1965 - Sierpie 1975 k.1987, zacz. potwierdzenie przez Kazimierza Piotrowskiego zwrotu dziennika oraz notatka NN. k.1988-1989.
Na k.1943 nagwek rk Elbiety Grabskiej-Wallis: Dzienniczek (ostatni) Mieczysawa Wallisa w ostatniej fazie choroby 1975.

Przez 30 lat prowadzone niejednolite zapiski - cytaty, notatki z lektur, maksymy (pisane grek), notowane na gorco myli i opinie, a po form pamitnikarsk - obszerne relacje z kongresw i sympozjw, wyjazdw zagraniczych i tam nawizanych kontaktw, posiedze i wasnych odczytw oraz z dyskusji o filozofii i sztuce w krgach naukowych dzkich i warszawskich; wspomnienia i opinie o przyjacioach; informacje o sprawach prywatnych oraz bardzo osobiste, przejmujce zapiski z ostatnich tygodni ycia.
Liczne karty czyste. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

10 Pol., ang., 1945-1975 r., 22x15,5 cm, rps, druk, fot., tomw 13 Mieczysawaw Wallis: Wspomnienia [Notatki]
Wspomnienia - zapiski obejmuj okres do koca roku 1945 (sporadycznie do r. 1950). Na lunych kartkach opisywane ex post fakty (szcztkowe i fragmentaryczne - nieraz wielokrotnie powtrzone) i anegdoty z ycia wasnego, rodziny i przyjaci - na tle zdarze historycznych, take rerfleksje nad dziejami spoecznoci i narodw.

Tom I: Chronologia k.73.


Moje ycie - w ukadzie chronologicznym. Uwagi syntetyczne - dzieje zainteresowan intelektualnych, stosunek do ycia i mierci.

Tom II: Rodzina k.91, zacz. odpis listu Alfreda Walfisza do Alfreda Wilnera z 1925 r. k.63-67
Genealogia rodziny. Wspomnienia dot. gwnie ojca - Arona Bronisawa Walfisza, stryjw Aleksandra, Ludwika, Zygmunta oraz matki Heleny z Liwszycw i wujw - Wadysawa i Ignacego, a take kuzynw: Mieczysawa Gordona, Halpernw i siostry - Eugenii Trilling.

Tom III: Dziecistwo k.87.


Wspomnienia o domu rodzinnym, wakacjach (Sopot), pierwszych przyjaniach, lekturach, zainteresowaniach i pasjach kolekcjonerskich.

Tom IV: Pobyt w Niemczech 1905-1908 k.67, zacz. druk. plan Berlina k.68-80.
Opisy Berlina i Wiesbaden. Charakterystyka cesarza Wilhelma II i Niemcw.

Tom V: Warszawa 1908-1913. Szkoa 1910-1913 k.98


O domu, wakacjach (m.in. w Koobrzegu, Zakopanem), o teatrach warszawskich, studiach biologicznych i zainteresowaniach modzieczych, o szkole i nauczycielach pastwowego (carskiego) mskiego gimnazjum na Pradze [obecnie LO nr VIII im. Wadysawa IV].

1 Tom VI: Heidelberg 1913-1914 k.33, za. fot. miasta (szt. 4) k.34-38.
ycie studenckie - koledzy (m.in. Gustaw Bychowski, Jzef Kramsztyk) i profesorowie Uniwersytetu (Wilhelm Windelband) Opis miasta.

Tom VII: Homburg w Taunusie 1914-1915 k.29


Wybuch I wojny wiatowej zaskoczy M. Wallisa w uzdrowisku Homburg vor de Hhe (w pobliu Frankfurtu nad Menem), gdzie jako poddany rosyjski zosta internowany jako jeniec cywilny. Opis internowania, prace i lektury, refleksje o wojnie.

Tom VIII: Wojna 1914/1918 i [1919-1920] k.43


Warszawa w latach 1916 - 1918 - opis zaj i nastrojw spoecznych. Osobiste wspomnienia z Zakopanego z grudnia roku 1919. Zacig do wojska w lipcu i udzia w wojnie 1920 r. Chronologia wydarze I wojny wiatowej.

Tom IX: Uniwersytet Warszawski 1916-1921 k.97


Gwnie o swojej drodze intelektualnej (w tym: Dzieje mych pogldw estetycznych. Mj stosunek do Kanta, Moje prace), o Uniwersytecie (referaty, semianaria) i o Kole Filozoficznym Studentw UW (Stanisaw Krzywoszewski, Henryk Suchorzewski, take Tadeusz Kotarbiski) i nauczycielach (Jan ukasiewicz), zacz. wyc. pras. (2): J. ukasiewicz O metod w filozofii oraz
Wincenty Kosiakiewicz: Duch nowego czasu. Z powodu poegnalnej lekcji prof. ukasiewicza [1918r.] k.9497.

Tom X: Midzy wojnami 1921-1939 k.76, za. Spis ksiek 1939 k.77 oraz mapa Europy z zanaczon lini odbytych podry k.78.
Chronologia zdarze. Chrzest. lub. Podre do Francji i Hiszpanii. Wykady w Pastwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie 1936/1937 (m.in. o Aleksandrze Zelwerowiczu i Leonie Schillerze, Stanisawie Adamczewskim). Zakopane 1935-1937. Kongres Estetyki w Paryu (1937) - uczestnicy. Podr do Anglii na Kongres Historykw Sztuki w Londynie lipiec-sierpie 1939 r. (opis take w jz. angielskim).

Tom XI: Wojna wiatowa 1939-1945. W niewoli. k.42, zacz. wyc. pras. o Woldenbergu 1946-1965 (5) oraz katalog wystawy Plastyka za drutami k.43-71.
Chronologiczny, dzienny zapis wydarze od 15 sierpnia do koca wrzenia 1939 roku. Udzia w obronie Warszawy. Niewola w Oflagu II C w Woldenbergu - anegdoty z ycia obozowego, prace, wykady, lektury (wykaz tytuw), wystawy. Powrt z niewoli.

Tom XII: Po II wojnie wiatowej k.42


Po powrocie. Warszawa 1945 roku. Wykaz utraconych rkopisw (dziennikw i materiaw przygotowanych do druku ksiek), rysunkw i obrazw. Praca w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Przeniesienie do odzi - Uniwersytet i PWST. Pobyty w Wojcieszowie 1948-1950.

Nadto: Tom XIII: Ludzie kultury. Przyjaciele i znajomi sprzed wojny k.79
Tom zawiera lune notki wspomnieniowe o nastpujcych: Baruch-Wiley Irena k.1.- Bluth Marceli Rafa k.2-3.- Dbrowska Maria k.4.- Fiszer Franc k.5.- Glass Stefan k.6-24, zacz. wiersz tego k.25.- G[oldman] Wacaw k.26-27.- Herbaczewski Albin k.28.- Jesenin S., Duncan I. k.29.Kachel Zofia k.30.- Knaster Bronisaw k.31.- Korian Tola [masz. w jz. ang.] k.32-33.- Mann Tomasz k.34-36.- Marinetti k.37.- Perl Feliks k.38. - Parandowski Jan k.39-40.- Radliska Helena (zapis rozmowy) k.41.- Read Herbert k.42-48.- Savery Frank k.49-50.- Schiller Leon k.51-56.- Schultz Bruno k.57-60.- Simmel Georg k.61.- Solska Irena k.62.- Strug Andrzej k.63-64. - Suchorzewski Henryk k.65.- Tuwim Julian k.66-67.- Wittlin Jzef k.68-73.- Zimiska Mira k.74-78.- Znamierowski Czesaw k.79

2
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

11

Pol., ang., 1948-1972 r., 29,5x21 cm i mniej, rps, masz., druk., listw 6, k.241 Mieczysawa

Artykuy, biogramy, przemwienia in memoriam oraz notatki Wallisa do biografii ludzi kultury i nauki

1. Artykuy wspomnieniowe: Gustaw Bychowski psychoanalityk i humanista (1895-1972) - czystopis i brulion k.111, zacz. notatki, wyc. pras. oraz bibliografia prac tego k.12-35.
[Druk w: Ruch Filozoficzny R.XXXI: 1973 s.105-108]

Wacaw Husarski (wspomnienie pomiertne) k. 36-42


[Druk w: Biuletyn Historii Sztuki 1951 nr 2/3 s.181-185].

2. In memoriam nastpujcym: Glcksman Rafa k.43-46, zacz. wyc. pras. k.47.- Olszewski Czesaw k.48-49, zacz. nekrolog tego k.50.- Strzemiski Wadysaw k.51-52, zacz. zaproszenie Ksiegarni Pegaz w odzi k.53-54.- Szymanowski Zygmunt k.55, zacz. nekrolog i wspomnienie tego o Marcelim Landsbergu k.56-58.- Zajczyk Szymon k.59-64. Na k.46v notka dot. Janusza Krajewskiego. 3. Biogramy, notatki wspomnieniowe i materiay warsztatowe do przygotowywanych publikacji o nastpujcych: Maksymilian Fajans k.65. Pawe Hulka-Laskowski k.66-77, zacz. listy do M. Wallisa od: Adolfa Badury (Komitet uczczenia Pamici Pawa Hulki-Laskowskiego, Skoczw) 1948 k.78-79 i Kazimiery Hulki-Laskowskiej 1949 (2) k.80-82; odpow. k.79,80 oraz wyc. pras.(szt.2) k. 83-84. Jan Knothe k.85-87. Tadeusz Kulisiewicz - notatki k.88-106, zacz. wyc. pras. 1952-1974 (szt.11) k.107117. Maria Ossowska z Niedwieckich k.118-126, zacz. nekrolog i wyc. pras. 19661974 (szt.6) k.127-133. Stanisaw Ossowski k.134-140, zacz. fot. (szt.1), zaproszenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na zebranie powicone pamici S. Ossowskiego oraz nekrologi i wyc. pras. 1956-1967 (szt.6) k.141-158. Antoni Paski k.159-160. Zacz. genealogia Bergsonw (Berek, Berekson) k.161. Nadto: 4. Wyc. prasowe dot.: R. Ingardena, B. Krystalla, T. Manetuffla, W. Tatarkiewicza, M. Walickiego 1961-1970 (szt.10) k.162-173.- Nekrologi Woldenbergczykw i znajomych osb k.174-238.- Nadbitki artykuw z dedykacjami dla M. Wallisa od J. Biaostockiego i J. Chmielewskiego (szt.3) k.239-241.
Nekrologi w ukadzie alfabetycznym. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabska-Wallis.

12

Pol., franc., 1943 - 1966 r., 27x21cm i mniej, rps, masz., druk, fot., listw 16 , k.147 Wspomnienia Mieczysawa Wallisa i inne materiay o Sewerynie Walfiszu*

3 1. Wspomnienia (notatki) Mieczysawa Wallisa o Sewerynie Walfiszu k.32, zacz. klepsydra i fotografie tego (7) k.33-41.- Lubodziecki Stanislas : Seweryn Walfisz k.42-44 (odpis).- Muller Arthur: Un Juge - Humaniste k.45-51(odpis).
*Seweryn Walfisz - brat stryjeczny M. Wallisa.

2. Listy Seweryna Walfisza do Mieczysawa Wallisa 1945-1948 (7) k.52-63, zacz. pismo Prezydium Rady Ministrw (podpis. M[aurycy] Jaroszyski), Warszawa 1947 do S.Walfisza k.66 oraz notatki i wyc. pras. 1947-1949 (szt.2) k.67-73; odpow. k.64-65. 3. Seweryn Walfisz: Pamici Bolesawa Miciskiego k.74-91 tekst z poprawkami oraz kopia maszynowa czystopisu k.92-110 [Odpis przemwienia nad mogi (?) - Grenoble 1943]. Nadto: 4. Listy Elbiety Walfisz (z d. Raszkes) do Mieczysawa Wallisa 1945 - 1949 (8) k.111-121, zacz. yciorysy ma - Seweryna; zawiadczenie Mieczysawa Biesiekierskiego o jego zatrudnieniu jako czonka Komisji Rewizyjnej Polskiego Czerwonego Krzya w Paryu oraz fotokopie dokumentw niezbdnych do otrzymania renty wdowiej (m.in. pisma Ambasady Polskiej w Paryu; zawiadczenie Pierwszego Prezesa, i by zatrudniony na stanowisku sdziego Sdu Najwyszego) k.122-139. Zacz. - nadbitka artykuu o Arnoldzie Z. Walfiszu k.140-147.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabska-Wallis.

13

Pol., franc., ros., 1950-1967 r., 30,5x21cm i mniej, rps., masz., k.131 Materiay Mieczysawa Wallisa (m.in wspomnienia) o Sergiuszu Hessenie

1. Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie: Jeden trudny ywot - wspomnienia - zapiski k.1-33, zacz. notatka Mieczysawa Wallisa z odczytu S. Hessena pt.:Intelektualizm etyki staroytnej wygoszonym na posiedzeniu PTF w Toruniu 26 maja 1950 r. oraz z przemwienia Tadeusza Kotarbinskiego (i N.N?) na pogrzebie S. Hessena k.34-40.- Tadeusz Kotarbiski: Tre Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie, wygoszonego na posiedzeniu Wydziau 1-go dzkiego Tow. Naukowego d. 9.XII. 1950 z dedykacj dla Marii Hessenowej k.41-58 (rkopis i odpis masz.).- Andrzej Walicki: Wspomnienia o Sergiuszu Hessenie k.59-82. Zacz. odpis masz. tekstu nekrologu k.83. 2. Sergiusz Hessen: Moja izn k.84-131 (maszynopis z odrcznymi poprawkami).
Wg paginacji autora brak stron 9-14. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis

14

Pol., 1944 - 1975 r., 30,5x21,5cm i mniej, rps., masz., druk, fot., listw 45, k.256 Wspomnienia Mieczysawa Wallisa, korespondencja i inne materiay dot. Tadeusza Kotarbiskiego

1. Wspomnienia Mieczysawa Wallisa o Tadeuszu Kotarbiskim jako o czowieku, mylicielu, etyku, a take dane biograficzne (genealogia rodziny k.1-66, zacz. notatki z wykadw, odczytw i wywiadw z lat 1948-1967 k.67-87 Materiay wykorzystane w publikacjach. Lune karty.

4 2. Teksty okolicznociowe Mieczysawa Wallisa o Tadeuszu Kotarbiskim: Przemwienie na zebraniu koleeskim...2 maja 1953 w Warszawie k.88.[Wystpienie] 17. X. 1959 r. (wspomnienie roku 1916) k.89.- Prof. Tadeusz Kotarbiski k.9094.- Zacz. Tadeusz Kotarbiski: O moich nauczycielach. Przemwienie wygoszone w odzi dnia 25 kwietnia 1948 r. na Zjedzie uczniw Profesora w trzydziestolecie Jego pierwszego wykadu na Uniwersytecie Warszawskim. Odtworzy na podstawie notatek M. Wallis. k.95-97 Zacz. Nadbitka artykuu M. Wallisa: Tadeusz Kotarbiski jako myliciel k.98-104. 3. Listy Tadeusza Kotarbiskiego do Mieczysawa Wallisa 1944 - 1973 (35) k.105139, zacz. list kondolecyjny do Aleksandra Wallisa k.140.- Zaproszenia komitetw organizacyjnych uroczystoci jubileuszowych Tadeusza Kotarbiskiego w U i UW 1949 1966 (8) k.141-148, zacz. kopia i bruliony adresu Uniwersytetu dzkiego k.149-151.Fotografie portretowe i grupowe Tadeusza Kotarbiskiego, w tym z on - Janin (szt.19) k.152-170 oraz fot. popiersia ojca - Miosza k.171.
Na k.105 - list z 5 grudnia 1944 r. na specjalnym druku, z pieczcia Oflagu II C w Woldenbergu. Karta u gry postrzpiona.

Nadto: 4. Wyc. pras. - publicystyka i wywiady T. Kotarbiskiego oraz artykuy o nim z lat 1946-1974 (szt.58) k.172-250.- Nadbitki artykuw Tadeusza (5) i Janiny (1) Kotarbiskich z dedykacj dla M. Wallisa k.251-256.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

15 Pol., franc., 1947-1973r., 30x21cm i mniej, rps, masz., druk., listw 19, tomw 3, k.271+123+144. Wspomnienia Mieczysawa Wallisa i innych o Henryku Elzenbergu oraz E l z enbergiana Tom I. Wspomnienia Mieczysawa Wallisa o Henryku Elzenbergu k.271.
Notatki - wspomnienia osobiste, a take jako o mylicielu, uczonym i o jego twrczoci (m.in.: Czowiek, Pesymizm, Dzieje myli).
Materiay do biografii - wykorzystane w recenzjach i artykuach wspomnieniowych. Notatki na lunych kartkach

Tom II. Artykuy o Henryku Elzenbergu i recenzje jego prac k.123. Cz. 1: Mieczysaw Wallis: Przemwienie nad mogi Henryka Elzenberga na cmentarzu Powzkowskim w Warszawie, dnia 10 kwietnia 1967 r. k.1-4.
[Druk w: Studia Estetyczne 1968 s. 366-368]

Henryk Elzenberg (wspomnienie pomiertne) [brulion] k.5-25.


[Druk (z drobnymi zmianami) w: Ruch Filozoficzny R.26:1967 mr 2 s.97-108]

Elzenberg Henryk. [Biogram]. k.26-30.


[Druk (ze skrtami) w: Filozofia w Polsce. Sownik pisarzy. Wrocaw 1971 s.83-83]

Henryka Elzenberga Filozfia dziejw (rec.) k.31-33. Recenzja ksiki prof. dr Henryka Elzenberga Humanistyka i filozofia. Rozprawy, artykuy, fragmenty [wydanej pt: Warto i czowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii] k.34-36 Henryka Elzenberga walka z pesymizmem (rec.) k.37-47.
[Druk w: Twrczo 1969 nr 5 s.91-97]

5 Cz. 2: Artykuy i recenzje nastpujcych: Czeowski Tadeusz: Henryk Elzenberg (1887-1967) [Nekrolog]. k.48-53. [Druk w: Studia Filozficzne 1967 nr 3 s.283-285] Krzemie-Ojak Sawomir: Estetyka i etyka [rec. Warto i czowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii] k.54-60. [Druk w: Studia Estetyczne 1967 T.4 s.403-406] Tatarkiewicz Wadysaw: [O Henryku Elzenbergu. Fragment z Historii filozofii T.III] k.61 Vois Waldemar: Henryk Elzenberg czyli przeklestwo mdroci [fragment] k.62. Maszynopisy i kopie maszynowe. Zacz. wyc. pras. - artykuy o Henryku Elzenbergu: A. Biernackiego, T. Czeowskiego, J. Gaeckiego, Z. Kubiaka i N. ubnickiego (nadbitka z dedykacj) i S. Pacuy - 1966-1970 (szt.6) k.63-102. Nadto: Listy (dot. wspomnie o H. Elzenbergu) do M. Wallisa z 1967 r. od nastpujcych: Czeowski Tadeusz (4) k.103-112, zacz. odpis curriculucm vitae H. Elzenberga k.106.Koakowski Leszek k.113-114.- Privat Philippe k.115.- Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu k.116.- Vois Waldemar k.117-118, zacz. brulion listu M. Wallisa do Alane Baker k.119-120 oraz list Thorne Glena do H. Elzenberga z 1966 k.121-123. Tom III: Elzenbergiana k.144 Cz.1 Poezje Henryka Elzenberga k.2-31, zacz. list do M. Wallisa k.1.
Autografy i maszynopisy 27 wierszy z poprawkami i adnotacjami autorskimi oraz Marsylianka potpionego (???) z 1953 r. - nie publikowany - z komentarzem dla M. Wallisa. [Druk w: ycie i Myl R.XX: 1970 nr 5 s.62-75]

Cz. 2 Artykuy i eseje Henryka Elzenberga: Artysta i teoretyk sztuki [Tadeusz Makowiecki] k.32-39, zacz. nadbitka tego k.40-44.
[Druk w: Tadeusz Makowiecki. TNT Toru 1956 s.26-34]

Lidalisme de Berkeley est-il un idalisme immanent?k.45-53.


[Druk w: Actes du XIe Congrs International de Philosophie (Bruxelles 20-26 Aout 1953), Amsterdam 1953 s.78-86]

O pocztkach mojego filozofowania k.54-61, zacz. kopia listu do red. ycia Szkoy Wyszej w Warszawie i M. Wallisa 1959 (2) k.62-63.
[Druk w: Prby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Znak, Krakw 1966 s.123-130]

Odpowied na kwestionariusz w sprawie przey ludzkich zwizanych z przyrod. k.64-78 [Tekst z 12 kwietnia 1947 r.]
[Druk w: Znak R.21: 1969, nr 7/8 s.984-996]

Subiektywizm Berkeleya w zmienionej interpretacji k.79-84. Uzupenienia do ksigi aforyzmw (.I. Zapiski skrelone z urzdu w czasie druku. II. Zapiski pierwotnie opuszczone przez autora) k.85-92.
[Druk w: Pisma. T.II. Kopot z istnieniem. Aforyzmy w porzdku czasu. Krakw 1994] Kopie maszynowe z poprawkami.

Zacz. nadbitki artykuw H. Elzenberga 1916-1964 (3) k.93-113. Nadto: Pismo Z[ygmunta] Kolankowskiego (Archiwum PAN, Warszawa) 1969 do M. Wallisa k.114; odpow. i zaczniki: Recenzja spucizny rkopimiennej po Henryku Elzenbergu i Papiery Henryka Elzenberga [spis] k.114-120; bruliony tego k.121-136 oraz H. Elzenberga: Konspekt dziaw mojej niewykoczonej produkcji rkopimiennej(1953); Opracowania c.d. [fragment bibliografii] k.137-144.

6
[yczeniem Henryka Elzenberga byo, aby to wanie Mieczysaw Wallis mia piecz nad jego spucizn (zob. list z 18.VI.1953 - sygn. PTF 15 T.II k.120v-121)] Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

16

Pol., 1929 - 1966 r., 30x21 cm i mniej, rps, masz., listw 487, tomw 3, k.282+309+351 Korespondencja wzajemna Mieczysawa Wallisa z Henrykiem Elzenbergiem

Tom I Listy Wallisa do Elzenberga 27.IV.1929 - 7.XII.1966 (200) k.1-279, zacz. listy Marii [Znamierowskiej] - Prfferowej i Aleksandra Wallisa, 1961 - 1965 (3) k. 280-282.
Na k.120-121 rekonstrukcja listu na podstawie brulionu z 16.IX.57r. Z lat 1929-1939 -listw 12.

Tom II Listy Elzenberga do Wallisa 20.X.1945 - 16.VIII.1966 (283) k.1-307, zacz. list do Michaa Walickiego, 1946 k.308-309.
Brak autografw 9 listw z 12. V. - 18. X. 1945 r. (zob. Tom III).

Tom III Odpis maszynowy listw H. Elzenberga do M. Wallisa 12.V.1945 16.VIII.1966 (256) k.1-350, zacz. list Tadeusza Czeowskiego (k.263) oraz notatka M. Wallisa k.351.
Odpis maszynowy z 1973 dla celw edytorskich, pomimo stara M. Wallisa (zob. te list Z. Herberta sygn. PTF 17.1 T.II k.47-51) do druku listw H. Elzenberga nie doszo. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiete Grabsk-Wallis.

17

Rjz., 1945-1975, rps., masz., druk., listw 505, tomw 6 Korespondencja Mieczysawa Wallisa 1. Listy od nastpujcych: Tom I. A - E (listw 68, k.81)

AICA (Association Internationale des Critiques dArt). Oddzia New York (podpis. James Johnson Sweeney), Oddzia w Warszawie (podpis. Wadysawa Jaworska) 1959 - 1975 (3) k.1-3.- Ajdukiewicz Kazimierz 1962 k.4.- The American Society for Aesthtics (podpis. Max Schoen), Pittsburgh 1947 k.5; odpow. k.6- Association Internationale dEsthetitique Experimentale (podpis. R. Frances), Paris 1971 k.7.- Berezowska Maja 1947 k.8.- Beylin Karolina 1954 - 1966 (2) k.9-10, zacz. wyc. pras. o teje (szt.3) k.11-13.- Biaostocki Jan 1970 k.14.- Birnbaum Henryk (University of California, Los Angeles) 1966 k.15.- Boski Jan (Teksty, red. Warszawa) 1971 k.16- Borkowski Jerzy Dunin 1961 k.17.- Brzeziska Halina 1945 - 1967 (2) k.18-19.- Brzozowski Tadeusz 1964, bd. (2) k.20-23; odpow. k.21.- Buzek Romana 1967 k.24.- Bychowska Maria 1972 - [1974] (3) k.28-32; odpow. k 25-27,29-30.Bychowski Gustaw 1960 - 1970 (12) k.35-50; odpow. k.34,38-41.- Chaasiski Jzef 1946 k.51-52.- Chruszczewski Czesaw 1969 - 1970 (4) k.53-57, zacz. rec. ksiki tego k.59.Czajkowska Anna 1960 k.59, zacz. folder wystawy Stanisawa Czajkowskiego k.60.Czeowski Tadeusz 1949 - 1973 (11) k.61-76, zacz. biogram Ireny Schiller [z Filozofw] i odpow. k.65-66, 70, 72, 74.- Dictionary of International Biography (podpis. Teresa

7 Mulrooney), London 1969 k.77.- Dobrzyski Kazimierz 1975 k.77.- Dziamski Seweryn 1963 k.79.- Ehret Henri 1959 k.80.- Epsztein L. 1963 k.81. Tom II. F - J (listw 72, k.95) Fabiaska K[rystyna], Drozdowska Z[dzisawa] 1951 k.1.- Fajans Lusia i Kazimierz 1946 - 1963 (2) k.2-4, zacz. biogramy i fot. Kazimierza k.5-8.- Falski M[arian] 1967 1970 (2) k.9-10.- Fijakowski St[anisaw] 1967 k.11-13.- The Ford Foundation (podpis. Stanley T. Gordon), New York 1959 k.15, zacz. kopia listu Tadeusza Kotarbiskiego do tego k.16; odpow. i list do Sheparda Stone k.14,17-20.- Fryde Mieczysaw 1961 (3) k.21-27; odpow. k.25-26. - George Waldemar 1962 (3) k.28-30.- Goldman Maria i Wacaw 1966 - 1970 (8) k.31-40; odpow. k.38, 41-44.- Guggenheim Museum (podpis. James Johnson Sweeney), New York 1959 (2) k.45-46.- Herbert Zbigniew 1971 - 1972 (3) k.47-51; odpow. k.48.- Hertz Aleksander 1970 - 1974 (5) k.53-57, zacz. list tego do Aleksanra Wallisa k.58; odpow. k.52, 54.- Hessen Maria [z Niemyskich] 1966 k.59.- Hofmann Werner (Museum des 20. Jahrhunderts), Wien 1968 k.60; odpow. i art. Expressionismus und Formismus k.61-64.Holt Stefania 1961 - 1967 (3) k.65-67.- Holzman Marek b.d. k.68.- Ingarden Roman 1947 -1967 (8) k.69-77; odpow. k.76.- Isskustvo. Wyd. (podpis. B. D. Suris), Leningrad 1970 (3) k.78-80.- Jakobson Roman b.d. k.81.- Jaro Jerzy i Halina 1961- 1969 (4) k.82-86.Jastrzbska Halina 1945 - 1964 (6) k.87-95. Tom III. K - M (listw 78, k.102) Kalinowski Lech 1960 - 1961 (2) k.1-2.- Kaszyski Stanisaw 1971 k.3.- Katolicki Uniwersytet Lubelski (podpis. Marian Rechowicz, Mieczysaw Krpiec), 1964 - 1970 (2) k.45.- Klein Waldemar Verlag, Baden-Baden 1957 (2) k.6-8.- Ksika i Wiedza, Spdzielnia Wydawnicza (podpis. M. Mieciski), Warszawa 1970 k.9, zacz. odpow. - recenzja pracy Haliny Taborskiej k.10-11.- Koakowski Leszek 1968 k.12.- Koos Claus 1975 (2) k.13-16; odpow. k.14, 17.- Kozikowski Edward 1949 (2) k.18-21.- Kramsztyk Andrzej i Irena 1966 1969 (3) k.22-24.- Kruszelnicki Zygmunt 1965 k.25.- Krzyanowska Anna 1946 k.26.- Le Witt Jan 1970 k.27.- Lednicki W[acaw] (University of California, Los Angeles), 1963 (2) k.28-29.- Lenica Alfred 1974 (druk zaprosz. na wystaw) k.30.- Linke B[ronisaw] 1947 k.31.- Lubovitch E. 1965 k.32.- [abcka Anna] 1966 - 1967 (2) k.33-35.- Makowski Zbigniew 1974 k.36.- Makowski T[adeusz] (Pastwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Krakw), 1951 k.37, zacz. list tego do[Wandy Jedlickiej] k.38.- Markiewicz Henryk 1973, b.d (3) k.39-45; odpow. k.41-42, 44.- Malinski Antoni 1955 - 1968 (2) k.46-47.- May Derwent 1963 (2) k.48-49.- Meyers Bernard S. (McGraw - Hill Book Company, Inc., New York) 1962 - 1967 (7) k.50-62; odpow. k.52, 56, 58-61.- Ministere de lEducation Nationale (podpis. Sylvie Beguin), Paris 1962 (2) k.67-68, zacz. list teje do Ren Cheval k.63; odpow. k.64-66.- Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarzd Muzew i Ochrony Zabytkw, Warszawa 1965 k.69.- Morawski Stefan 1960 - 1961 (4) k.70-75; odpow. k.74.- Morelowski M[arian] 1954 k.76.- Mortkowicz-Olczakowa Hanna 1959 k.77-78.- Mouton Publishers (podpis. Peter de Ridder), Hague 1973 k.79-81.- Mroewski Stefan 1975 k.82.- Mller Edith b.d. k.83.- Munro Thomas (The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Cleveland) 1947 1960 (5) k.84-91; odpow. k.85, 87, 92-95, take kopia raportu dla Ford Foundation k.96-99.Muzeum Sztuki w odzi (podpis. Ryszard Stanisawski), 1975 k.101; odpow. k.100.Muzeum lskie we Wrocawiu (podpis. Maria Starzewska), 1970 k.102. Tom IV. N - R (listw 105, k.129)

8 [Narbski Stefan] 1960 k.1; odpow. k.2. - Niesioowski Tymon 1957 k.3; odpow. k.4.- Nowak Stefan 1973 k.5.- [Nowakowska] Wanda 1966 k.6.- Nowakowska Zofia [z Maliskich] 1963 - 1969 (15) k.7-36.- Nowe Ksiki (podpis. Zenona Macuanka), Warszawa 1968 k.37-38.- Ossowski Stanisaw 1955 - 1958 (2) k.39-40.- sterreichische Galerie (podpis. Fritz Novotny), Wien 1967 k.41.- Pastwowe Wydawnictwo Naukowe (podpis. Henryk Bonecki), Warszawa 1973 k.43; odpow. k.42.- Pgowski Zygmunt 1967 k.44.- Pelc Jerzy 1968 - 1971 (2) k.45-46.- Pomieski J[erzy] E[ugeniusz] b.d. k.47.- Popiel [Jan] 1949 k.48.- Podwysocki St[anisaw] (m.in. Wiedza i ycie, Warszawa) 1946 (2) k.4950.- Politechnika Warszawska. Wydzia Architektury (podpis. Andrzej Tomaszewski), 1975 (2) k.51-52.- Polska Akademia Nauk (podpis. Jan Szczepanski); PAN - Komitet Nauk o Sztuce (podpis. Ksawery Piwocki); PAN - Rada Naukowa Zakadu Prakseologii (podpis. Bohdan Gliski), Warszawa 1970 - 1974 (3) k.53-55; odpow. k.56.- Polskie Towarzystwo Filozoficzne (podpis. Tadeusz Kotarbiski), Warszawa 1963 - 1975 (2) k.57-58.- Polski Instytut Naukowy w Ameryce (podpis. Zygmunt Nagrski, Jan Wszelaki, Damian S. Wandycz, Anna Maria Lipska), New York 1962 - 1973 (11) k.59-84 (na k.68v pismo Profesorskiej Spdzielni Bud.-Mieszkaniowej Brzozowa w Warszawie, na k.84v kopia listu do Rijksmuseum Krller-Mller w Otterlo); odpow. (14).- Popawska Irena 1963 - 1970 (6) k.85-91.- Poznaski Edward 1946 - 1965 (4) k.92-98; odpow. k.95-97.- Przegld Artystyczny (podpis. Krzysztof Kostyrko), Warszawa 1973 k.99.- Przegld Humanistyczny (podpis. Jan Zygmunt Jakubowski), Warszawa 1973 (2) k.100-102; odpow. k.101.- P [rzeworska] Irena 1964 - 1970 (6) k.103-109.- Przypkowski [Tadeusz] (Muzeum, Jdrzejw) 1967 k.110.- Puciata - Pawowska Jadwiga 1962 k.111.R.J. 1946 k.112-113.- Rieser Max 1965 - 1970 (6) k.114-128, zacz. odpis recenzji Autoportretu k.115-116; odpow. k.117-118, 120, 122-123, 125, 127, 129. Tom V. S - (listw 96, k.118) [Sadzyski] Lucjan 1969 k.1-2.- [Sawicki Stefan] 1970 k.3-4.- Schapiro Meyer 1967 k.5.- Semiotica (podpis. Thomas A. Sebeok), Bloomington 1972 (2) k.6-7,12 zacz. odpis listu Julien Yoseloff do Zygmunta Gebethnera k.15; odpow. k.8-11, 13-14.- Sikora Wadysaw 1960 - 1973 (43) k.16-65; odpow. k.18-21.- Skwarczyska Stefania 1947 - 1966 (5) k.66-71.- Skwarczyski Zdzisaw (rektor U) 1970 k.72.- Sobodnik Wodzimierz 1947 k.73.- Sopoko K[onstanty] M. 1967 k.74.- Souriau Etienne 1963 k.75.- Srebrny St[efan] 1961 k.76.- Stedelijk Museum (podpis. H. L. C. Jaff), Amsterdam 1956 - 1971 (2) k.77-79; odpow. k.78, 80.- Sterling Charles (Karol) 1956 (2) k.81-82.- Stern A. 1963 k.83.Stowarzyszenie Historykw Sztuki (podpis. Jan Biaostocki, Andrzej Rottermund), Warszawa 1971 (2) k.84-85 (na k.84v kopia listu M. Wallisa do Pol. Inst. Nauk. w Ameryce). - Studia Filozoficzne (podpis. Janusz Kuczyski), Warszawa 1973 - 1975 (3) k.86-88.- Stykowa Barbara 1974 k.89.- Sddeutsche Zeitung (podpis. Immanuel Birnbaum), Mnchen 1955 1970 (7) k.90-100, zacz. kopia listu M. Wallisa do Jzefa Chaasinskiego k.96; odpow. k.91-92, 97, 101-104.- Syrkus Helena 1968 - 1973 (2) k.15-107, zacz. ocenzurowany fragment artykuu teje k.108.- Szapiro K. 1967 (2) k.109-110.- Szczepaski Jan 1948 k.111.Szoc Maksymilian 1970 k.112-113.- Sztaudynger Jan 1957 k.114-115.- Szternfeld Ary 1964 k.116.- lendziski Ludomir 1947 k. 117-118. Tom VI. T - , NN. (listw 80, k.104) Taborska Halina 1965 - 1971 (3) k.1-5, na k.3v list Jadwigi Najdowej; odpow. k.3-4, 6-7.- Tatarkiewicz Wadysaw 1946 - 1969 (11) k.8-23, zacz. zaproszenie na uroczysto 80-lecia; odpow. k.18.- Toczyska - Dietrich Krystyna 1966 - 1971 (2) k.24-25; odpow. k.26. - Trilling Eugenia i Maksymilian 1968 k.27.- Trybowski Ignacy (Towarzystwo Przyjaci

9 Sztuk Pieknych, Krakw) 1965 k.28.- Turyn Aleksander i Felicja 1965 - 1969 (6) k.29-36, zacz. fot. Aleksandra k.37.- Unger Oswald E. 1946 k.38.- Universit de Paris. Facult des Lettres et Sciences Humaines (podpis. Ren Etiemble), 1961 - 1966 (4) k.39-46; odpow. k.4142, 44.- Uniwersytet dzki - Zbiorowe yczenia studentw 1953 k.47-48.- Uniwersytet Warszawski. Wydzia Historyczny (podpis. Wadysaw Tomkiewicz), 1960 k.49.- Uziembo Adam 1947 k.51.- Walicki Andrzej 1958 - 1959 (2) k.51-53.- Walicki Micha 1946 - 1965 (2) k.54,57 (k.54 rk Jana Biaostockiego); odpow. k.55,56.- Wegner Jan 1967 k.58.- Weintraub Wiktor 1967 k.59-60.- Wierzyski Kazimierz 1962 k.61 (odpis masz.).- Wilner Alfred (Fred) 1946 - 1967 (2) k.62-63.- Wirska Helena 1967 k.64, zacz. notatka M. Wallisa k.65.- Wittlin Jzef 1963 - 1972 (11) k.66-77; odpow. k.76.- [Witwiska] Magdalena] 1966 k.78.Woniakowski Jacek 1968 - 1969 (2) k.79-80.- Zawadzka Nela 1966 k.81.- Zieliska Wadysawa 1959 - 1960 (2) k.82-88.- Znamierowska-Prfferowa 1973 k.90; odpow. k.89, 91-92.- Znamierowski Czesaw 1963 k.93-94.- kiewski Stefan 1973 (2) k.95-96.[ygulski Zdzisaw] 1970 k97-98.- NN. 1945 - 1958 (2) k.99-101. Nadto: The British Council (podpis. C. G. Bidwell) do [Kazimierza] Czachowskiego, Warszawa 1946 k.102.- Klepsydra Will Grohmanna 1968 k.103-104.
Znajdujce si wrd korespondencji bruliony i kopie odpowiedzi lub listw M. Wallisa zaznaczono w opisie jako (odpow.), wyrnikiem za obu tych form jest numeracja kart w odniesieniu do listw nadawcy.

2. Bruliony i kopie listw Mieczysawa Wallisa (6) do nastpujcych: Eco Umberto 1970 k.1- Fahs Charles B (Rockefeller Foundation, New York) 1961 k.2-4.- Wallis Aleksander 1957 k.5-6.- NN. 1956 - 1963 (3) k.7-11.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

18

Pol., 1947 - 1972 r., 30x21,5cm i mniej, rps., masz., druk., listw 89, k. 126 Korespondencja, recenzje i decyzje zwizane z wydaniem Dziejw zwierciada (o pierwotnym tytule: Czowiek a lustro) Mieczysawa Wallisa

1. Umowy i recenzje wydawnicze oraz listy do M. Wallisa od nastpujcych: Buczkowski [Kazimierz] 1956 k.1-2.- Choynowski Mieczysaw 1949 k.3.Dembiska Zofia (Czytelnik. Spdzielnia Wydawnicza w Warszawie) 1948 k.4.Gebethner i Wof. Wydawnictwo, Warszawa 1948 k.5.- Jadewski Konrad [rec.] 1951, 1955 k.6-11.- Nadolski Andrzej [rec.] bd.k.12.- Ossowski Stanisaw ([rec.] w licie do Bolesawa Kielskiego) 1951 k.13 (kopia masz.).- Pastwowy Instytut Wydawniczy (podpis. Jzef Zaremba), Warszawa 1948 k.14.- Polska Akademia Nauk - Prezes i Wydz. I Nauk Spoecznych (podpis. Jan Dembowski, Kazimierz Wyka) Warszawa 1953 (2) k.21-22, zacz. odpisy rec. MKiS, Komitetu Teorii i Historii Sztuki PAN oraz Pastwowego Instytutu Sztuki k.15-20, 23-24; odpow. k.15-17.- Szletyski Henryk 1956 k.25.- Trzaska, Evert i Michalski Wydawnictwo, Warszawa 1948 k.26.- Trzynadlowski Jan (Zakad im. Ossoliskich Wydawnictwo, Wrocaw) 1954 - 1972 (5) k.28-34; odpow. k.27,29,33,35-37.- Walicki Micha 1956 k.38 (zob. te sygn. 17 T.VI).- Wallis Aleksander 1956 k.39-40.- Wiedza-Zawd-Kultura. Wydawnictwo Tadeusz Zapir i Ska, Krakw 1948 - 1951 (20) k.42-94, zacz. kopia umowy wydawniczej k.62-63 oraz recenzja i decyzja MKiS (podpis. W. Filipowiczowa) k.95,96; zezwolenie na skad ksiki (z pieczci Woj. Urzdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk) k.98-100; odpow. k.41,97.- Wroczyski Ryszard 1951 k.101.- Zaremba Jzef (Centralna Komisja Wydawnicza, Warszawa) 1950 k.103; odpow. k.102.- Zawadzki Wacaw (Wiedza. Spdzielnia Wydawnicza, Warszawa) 1948 (3) k.106; odpow. k.104-105. - NN. 1956 k.107.

0
Listy nadawcw prywatnych z 1956 r. to adresy i komentarze po ukazaniu si ksiki. Recenzje wydawnicze z lat 1951-1955 oznaczono jako [rec.].

2. Kopie masz. listw M. Wallisa do nastpujcych: Recenzentw mej pracy Czowiek a lustro (w tym do PIS) 1951-1952 (2) k.108109.- Skwarczyska Stefania (dzkie Towarzystwo Naukowe), 1947 - 1951 (5) k.110-114, zacz. odpisy odmownych decyzji wydania ksiki Min. Szk Wyszych i Nauki oraz PAN wraz z recenzj dla TN k.115-117.- Wydawnictwo Jzef Nawrocki, Katowice 1948 k.118. Nadto: 3. Wspomnienia (notatki) M. Wallisa o dziejach wydania, czyli o 7-letniej batalii o publikacj Dziejw zwierciada k.119-125, zacz. rec. Mariana Minicha - wyc. pras. 1957 k.126.
Dzieje zwierciada - druk w r. 1956 Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

19

Pol., ang., franc., 1941-1965 r., 30x21,5 cm i mniej, rps, masz., rys. k.237 Wiersze, proza poetycka, rozwaania i rysunki Mieczysawa Wallisa . 1. Wiersze k.1-107.

Chronologicznie wg ukadu autora. Nie publikowane. Datowane od 1910 po rok 1965. Wiersze modziecze i z okresu midzywojennego zrekonstruowane w latach czterdziestych

2. Modlitwa do Ateny k.108-158.


Brulion. Zapiski na lunych kartach w kilku wersjach, take w jz. angielskim.

3. Skrty k.159-184.
Rozmylania filozoficzne. Adnotacja M. Wallisa:Wikszoc tych myli pochodzi z lat 1942-1944.

4. Pary k.185-188 [Druk w: Robotnik 1925 nr 354].[Druk w: Robotnik 1939 nr 196] Oba teksty przygotowane do wznowienia.

W dolinie Dunajca k.189-193.

Zacz. notatki z podry do Grecji w 1963 r. k.194-203. 5. Rysunki owkiem i kredk z lat 1948 - 1961 (szt.27) k.204-230, zacz. wykaz z opisem rysunkw i akwarel zniszczonych w 1944 r. k.231-237.
Prace datowane, nie sygnowane. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

20

Pol., 1945-1946r., 30,5x21cm, masz., kopia masz., k.29 Mieczysaw Wallis o jecach oflagu w Woldenbergu Drzeworyt w obozie II. C. k.1-6. [Druk w: ycie Literackie (Pozna) 1946 nr 10 s. 10-11] Powrt z niewoli k.7-16. Psychika jeca wojennego k.17-23, zacz. brulion k.24-29. [Druk w: ycie Literackie (Pozna) 1946 nr 5/6 s.17-19]

1
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

21

Pol., 1942- 1970 r., 30x21 cm i mniej, rps., masz., k.206 Prace Mieczysawa Wallisa napisane w niewoli w Oflagu II C w Woldenbergu w latach 1942-1944

1. Szkice o wspczesnych filozofach polskich: Stanisaw Brzozowski i Kazimierz Twardowski k.1-4.- Jan ukasiewicz k.4-7.Wadysaw Witwicki k.7-11.
Kopia maszynowa. Tekst datowany: Woldenberg, Oflag II C, 1942; odrczne poprawki naniesione po 1956 r. Papier wysuszony. K.11 postrzpiona.

Zacz. maszynopis z ok. r. 1970 tyche Szkicw o .. (bez tekstu o W. Witwickim) k.12-29. 2. Dialog o religii, k.30-65.
Rkopis. Notatki na lunych kartkach

3. Sztuka z punktu widzenia semantycznego. (Zarysy i fragmenty), k.66-82


Kopia masz. z odrcznymi poprawkami, datowana: kwiecie 1944. K.81 i 82 naderwane.

4. Uwagi o nauce k.83-138, zacz. brulion i notatki k.139-205.


Maszynopis przygotowany do druku.

Zacz.: Prace z zakresu filozofii i historii sztuki. [Wykaz] k.206


Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

22

Pol., 1945 - 1946 r., 31x22 cm, masz., k.50 Mieczysaw Wallis: Wstp do estetyki i Dzieje estetyki [Wykady]
Tekst (skrypt?) wykadw z estetyki wygoszonych na Uniwersytecie dzkim w r. 1945/46.
Maszynopis z odrcznymi poprawkami.

Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

23

Pol., ang., 1945 - 1971r., 22x16cm , rps, tomw 2, k.100+75 Notatki Mieczysawa Wallisa do wykadw i seminariw z estetyki Tom I: Wstp do estetyki i nauki o sztuce k.100.
Konspekt zaj i notatki do seminariw z lat 1945-1948.

Tom II: Notatki do seminariw i odczytw z estetyki z lat 1962-1971 (m.in.: Funkcja dziea sztuki, polemika z Romanem Ingardenem i Stanisawem Ossowskim). k.1-75.
[Na k.62 zapis przemwienia W. Tatarkiewicza ku czci R. Ingardena z 13 marca 1971 r.] Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

2 24 Pol., ang., franc., 1948 - 1968 r., 31x22cm, rps, kopia masz., k.49 Referaty i artykuy Mieczysawa Wallisa z estetyki i nauki o sztuce Estetyka i nauka o sztuce w Polsce wspczesnej (referat przygotowawczy dla Podsekcji Filozofii i Nauk Spoecznych I Kongresu Nauki Polskiej) k.1-7 (kopia masz. z licznymi poprawkami) Klasyfikacja sztuk k.8-18 [masz. z poprawkami przygotowany do wznowienia na podstawie druk w: Wiedza i ycie 1932 nr 10 k.585-594] Medieval Art as a Language k.19-23. [Druk W.: Actes du Cinquieme Congres International d Esthetique. La Huye 1968 s. 427-429] Moje przyczynki do estetyki i nauki o sztuce [w jz. pol. i franc.] k.24-28. Polish Publications on Aesthetics in the Years 1945-1948 k.29-32. Semantyka a nauki o sztuce (streszczenie referatu wygoszonego na posiedzeniu Komitetu Nauk o Sztuce PAN dnia 20 kwietnia 1963 r.) k.33-34 [Johann Joachim] Winckelmann. Spr o Lakoona [Tekst referatu wygoszonego 26.XI.1964 na sesji naukowej SHS w Toruniu?] k.35-42. The World of Arts and the World of Signs k.43-49. [Druk w.: Actes du IV Congres International dEsthetique. Athenes 1962 s. 397-400]
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

25 Pol., ang., franc., 1966 - 1970r., 21x15cm, rps, druk, k.75 Notatki Mieczysawa Wallisa z konferencji semiologicznych 1. Szczegowe omwienie referatw (m.in. Jerzego Pelca, Romana Jakobsona) oraz druk. program Colloque International de Smiologie, Kazimierz Dolny 12-19. IX. 1966 k.122.- Notatki z konferencji, streszczenia wystpie m.in. Umberto Eco, E[mile] Benveniste i program Symposium Semiotique, Warszawa 25.VIII-1.IX. 1968 k.23-40.
Notatki gwnie w jz. ang. i franc.

2. Semiotyka a nauka o sztuce - brulion wykadu wygoszonego na KUL w roku 1970 k.41-75.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

26 Pol., ang., franc., 1949-1973 r., 21x15cm i mniej, rps, masz., tomw 4 Materiay warsztatowe Mieczysawa Wallisa do prac o znakach (semiotyka, semiologia) Tom I: wiat znakw; Spoeczne podoe znakw; Dzieje znakw jako skadnik dziejw kultury k. 76. Tom II: Dzieje semiotyki (semiotyka, semantyka, semiologia) k.96. Tom III: Semiologia amerykaska (Charles Peirce, Charles Morris, Suzanne K. Langer) k.93. Tom IV: Arts and Signs k.86.
W wikszoci to lune zapiski do artykuw, referatw i odczytw. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

27 Pol., ang., 1947r., 30x21cm, rps, kopia masz., k.32 Mieczysawa Wallis: O przypadkach, ktrych badanie zmienia przedmiot badany Referat na X Midzynarodowy Kongres Filozoficzny w Amsterdamie w r. 1948 k.1-11 (kopia masz. z poprawkami w jz. pol.. i ang.), zacz. brulion i notatki k.12-32. [Druk w: Przegld Filozficzny (R.43): 1948 s. 382-388]
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

28 Pol., 1951 r., 30x21 cm., masz., k.25 Mieczysaw Wallis: O cigoci i niecigoci (ze szczeglnym uwzgldnieniem cigoci i niecigoci w dziejach sztuki) Odczyt wygoszony na Dorocznym Zebraniu Uroczystym [dzkiego Towarzystwa Naukowego] dnia 28 stycznia 1951 r. k.1-24, zacz. odpis pisma Wydz. I Nauk Spoecznych PAN nie zezwalajce TN na druk tekstu k.25.
Liczne poprawki i skrelenia. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

29 Pol., 1957-1959 r., 30x21cm i mniej, rps, kopia masz.,druk, k.69 Mieczysaw Wallis: Koncepcje biologiczne w humanistyce Kopia masz. z poprawkami k.1-33, zacz. uzupenienia i notatki k.34-51. [Druk w: Fragmenty Filozficzne. Seria Druga. Ksiega pamitkowa ku uczczeniu czterdziestolecia
pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbiskiego. Warszawa 1959 s. 307-330]

Nadto: Recenzja Henryka Elzenberga: Uwagi do Koncepcji biologicznych k.52-56.Nadbitka Koncepcji z odrcznymi poprawkami w tekcie i adnotacj M. Wallisa: Materiay do nowej edycji k.57-69.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

30 Pol., 1974r., 30x21cm i mniej, rps, masz., fot., k.36 Mieczysaw Wallis: Wspomnienia i uwagi o Wadysawie Witwickim

4 "Odczyt wygoszony na uroczystym wieczorze powieconym jego pamieci zorganizowany przez Zarzd PTF w zwizku z Walnym Zebraniem w dniu 23. III. 1974 pt: ycie i dzieo Wadysawa Witwickiego k.1-14, zacz. brulion tekstu oraz Wykaz prac Wadysawa Witwickiego i jego fotografie (2) k.15-36. [Druk w: Ruch Filozficzny T.XXXIII 1975 nr 1 s.15-22]
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

31 Pol., [1960-1970 r.], 30x21 cm, masz., tomw 3, k.69+24+39 Eseje i rozprawy Mieczysawa Wallisa przygotowane do wznowienia na podstawie publikacji sprzed roku 1939 T I: Obrona humanistyki w metodologii wspczesnej k.69 (rozprawa doktorska), zacz. notatki dot. jej wznowienia k.70-73. . [Druk w: Przegld Filozoficzny (R.25): 1922 s.95-142] T II: ycie umysowe w Niemczech k.24. [Druk w: Przegld Warszawski 1923 nr 26 s.270-281] T III: Henryk Rickert . k.39 [Druk w: Przegld Filozoficzny R.XL:1937 s.295-319]
Maszynopisy z niewielkimi zmianami - gwnie uwspczeniajcymi stylistyk i pisowni. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

32 Pol. franc., 1945-1969r., 34x22 cm i mniej, rps, kopia masz., fot., k.132 Artykuy z zakresu historii sztuki, notatki o sztuce oraz bruliony przemwie Mieczysawa Wallisa na forum SHS 1. Krytyka artystyczna: Autoportret Sofonisby Anguisciola w acucie k.1-7, zacz. listy: Jerzego] rawskiego (Muzeum w acucie) 1965 (wraz z opisem dokumentacji konserwatorskiej i 3 fot. obrazu) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (podpis. Jan Biaostocki, Andrzej Rottermund) 1967 (3) k.8-21. [Druk w: Muzeum i twrca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr Stanisawa Lorentza. Warszawa 1969 s. 191-197] Autoportrety artystek k.22-26 [maszynopis IX rozdziau pierwszej redakcji Autoportretu z 1950 r.], zacz. notatki k.27-34. Dwa wieki portretu polskiego. Wystawa w Muzeum Sztuki k.35-40 [Druk w: d Literacka 1955 stycze s. 11] Galeria Tretiakowska w Moskwie k.41-43. [Druk w: Wiedza i ycie 1952 nr 8 s.755-759] O nowy stosunek do Matejki. Prba bilansu Sesji Matejkowskiej Pastwowego Instytutu Sztuki k.44-58, zacz. Ideologia Matejki k.59. [Druk w: Nauka Polska 1954 nr 2 s.146-151] Polska Ludowa a polska sztuka ludowa k.60-65. [Druk w: Kalendarzyk - terminarz 1952. d 1951 BWA i Lud. CPLiA s.131-144] Portret [haso encykl.?] k.66-68, zacz. notatki-wypisy k.69-75.

5 Sztuka polska a przewrt spoeczny k.76-79, na kocu artykuu odrczna adnotacja: Koniec kwietnia 1945 r. do ycia Literackiego (Pozna). [Zachta]-fragment o wystawie obrazw Henryka Siemiradzkiego k.80-81 [odpis tekstu z r. 1939]. Liczne poprawki. Papier kopii maszynowych wystrzpiony. 2. Artykuy popularyzujce sztuk: Jak Velasquez otrzyma order w. Jakuba k.82-84.- Jak wielki malarz hiszpaski zosta kawalerem orderu w. Jakuba k.85-86 [Druk w: Przyjaciel (d) 1946 nr 26 s.8-9].- Kilka sw a autoportrecie k.87-89 [Druk w: wietlica (d) 1946 nr 9 s.16-17].- Kilka sw o martwej naturze k.90-92 [Druk w: wietlica (d) 1946 nr 10-11 s. 16-17].- O rnych deniach w malarstwie k.93-96 [Druk w: wietlica (d) 1946 nr 5 s. 16-17].- Perykles i Fidiasz - o pewnej przyjani z przed 2400 lat k.97-98 [Druk w: Przyjaciel 1948 nr 40 s.632-633]. 3. Teksty przemwie oraz notatki o sztuce: Gos w dyskusji na Sesji Naukowej XII Walnego Zjazdu Delegatw Oddziaw Stowarzyszenia Historykw Sztuki w dniu 26 wrzenia 1956 w Krakowie k.99 [omwienie druk w: BHS R.XIX: 1957 nr 1].- Przemwienie w SHS w Warszawie dnia 29 marca 1969 r. k.100105.- Do modych historykw sztuki k.106-109.- Notatki na spotkania autorskie powicone sztuce i swoim ksikom (gwnie Secesji) k.110-132.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

33 Pol., 1948-1966 r., 21,5x16cm, rps, masz. powiel., k.181 Zapiski rne i materiay warsztatowe Mieczysawa Wallisa dot. Wyrazu i ycia psychicznego 1. Wypisy, cytaty i notatki odrczne nowej wersji ksiki Wyraz i ycie psychiczne na bazie wydania z r. 1939 oraz Samotno - brulion nowego rozdziau (?) k. 1-127, zacz. N.N.: Psychologia wyrazu zewntrznego k.128-133. 2. Notatki i rozwaania dot. dziejw filozofii (m.in. Buddyzm, epikureizm, chrzecijastwo; Schopenhauer) k.134-171 oraz dziejw kultury (literatura, fragment artykuu o Goethem) k.172-181.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

34 Pol., 1945-1965 , 29,5x21cm i mniej, rps, masz., listw 12, tomw 2, k.152+72 Materiay warsztatowe, pisma i recenzje pierwszej wersji Autoportretu Mieczysawa Wallisa Tom I.: Notatki, wypisy oraz bruliony fragmentw Autoportretu (m.in. dot. Rembrandta) k.152 Tom II: Recenzje wydawnicze i pisma od nastpujych: Elzenberg Henryk 1952 k.1-15 (list i dwie recenzje).- Lorentz Stanisaw 1950 k.16.Pastwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952 k.17, zacz. odpisy i kopie recenzji z lat 1950-1951 (Stanisawa Lorentza, Lecha Niemojewskiego, Pastwowego Instytutu Sztuki, Wadysawa Tatarkiewicza i Wadysawa Tomkiewicza) k.18-26.- Sunderland J[an] 1949

6 k.27-28.- Towarzystwo Naukowe Warszawskie (podpis. Bogdan Suchodolski, M[ieczysaw] Brahmer), 1950 - 1952 (4) k.30-35, zacz. odpis pisma Centralnego Urzdu Wydawnictw. informujce o skreleniu Autoportretu z planu wydawniczego TNW, a pozostawienie w planach PIW k.36; odpow. k.29,32,33.- Wallis Aleksander 1951 k.37. Zacz.: recenzja Andrzeja Oski - wyc. pras. z 1965 r. (szt.2) k.38-40. Nadto: Brulion wspomnie o inspiracji, procesie pisania i dziejach wydania Autoportretu k.4163; notatki o metodzie zbierania materiau ilustracjyjnego dot. m.in. autoportretu Franois Desportesa, Artura Grottgera i [Karola ukasza] Hbla oraz list Istornis-Etnografinis Muziejus, (podpis,. V. Zilnenas), Vilnius 1957 k.64-72.
Autoportret zosta wydany (przez WAiF) dopiero w r. 1964. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

35 Pol., 1952-1957r., 29x21cm i mniej, rps, masz.,druk, fot., listw 9, k.103 Materiay warsztatowe Mieczysawa Wallisa oraz listy dot. Autoportretw Cypriana Norwida 1. Dane biograficzne, notatki i wypisy o Cyprianie Kamilu Norwidzie, wykorzystane jako materia do artykuu i fragmentu AAP k.1-75, zacz. odbitki fotogr. autoportretw C.K. Norwida (szt. 10) oraz wyc. pras. 1953 k.76-87.- Autoportrety Cypriana Norwida - fragment masz. (wraz z nadbitk) pracy przedstawionej na posiedzeniu naukowym TN dnia 22. I.1955 r. k.88-92.
Na k.89r dedykacja M. Wallisa dla J[adwigi] i M[ieczysawa] Potemskich.

2. Listy od nastepujcych: Biblioteka Narodowa (podpis. Elbieta Skierkowska), Warszawa 1954 k.93.- Gomulicki [Juliusz Wiktor] 1954 - 1957 (3) k.95, 98, 103v, zacz. recenzja tego k.102-103; odpow. k.94,96,97r-v,99. . Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis. 36 Pol., 1945-1962r., 22x16cm, rps, tomw 2, k.140+135 Materiay warsztatowe Autoportretw artystw polskich Mieczysawa Wallisa Tom I. Notatki, wypisy, teksty o portrecie i autoportrecie, bruliony fragmentw rozdziaw AAP k.140 Tom II. Noty i zapiski dot. poszczeglnych artystw (take obcych) w ukadzie alfabetycznym k.135.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

37 Pol., 1945-1967r., 29x22cm i mniej, rps, masz., druk, listw 9, k.44

7 Dziennik, listy i recenzje Autoportretw artystw polskich Mieczysawa Wallisa 1. Autoportrety artystw polskich 1953-1955 k.1-22. Dziennik - z zapiskami o miejscach i etapach pracy, o dyskusjach i spotkaniach wydawniczych - prowadzony od 28. XII. 1953 - 9. XI. 1955 roku.
Zeszyt. Karty 12-22 czyste.

2. Kopia podania M. Wallisa do Dep. Nauki i Szk Wyszych Ministerstwa Owiaty o subwencj na odtworzenie materiaw AAP (tekst i ilustracje) z adnotacj odrczn: 4.V. 1945 dostaem 10.000.- k.23. Kwerenda dot. obiektw. Listy do M. Wallisa od nastepujcych: Estreicher Karol 1951 k.24.- Forelle Danuta 1951 k.25.- Jewsiewicki Wadysaw 1953 k.26-27; odpow. k.28.Meisenowa Zofia 1951 k.29-30.- Ryszkiewicz Andrzej 1949-1954 (2) k31-32, zacz. rec.wydawnicza tego z 1965 r. k.33-36 oraz list - recenzja z 1962 r. Henryka Elzenberga k.37-38. Spis rzeczy - pierwsza wersja spisu treci AAP k. 39-41. Zacz. rec. Teofila Sygi i Andrzeja Oski - wyc. pras. 1967 (szt.2) k.42-44.
Autoportret Artystw Polskich zosta wydany w Warszawie przez WAiF w 1966 r. Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

38 Pol., 1966-1975 r.,rps., masz.,kopia masz., druk, odb. fot., tomw 3, k.179+204+74 Bibliografia prac i wycinki prasowe artykuw Mieczysawa Wallisa oraz zbir portretw mylicieli i uczonych Tom I: Bibliografia prac prof. dr Mieczysawa Wallisa za okres 1917-1965;[19661974] k.1-84.
K.1-78 - czystopis [przygotowany do druku?], od k. 79-84 (1966-1974) - brulion z poprawkami M. Wallisa i dopisanymi odrcznie pozycjami bibliograficznymi na kartkach doczonych k.75,82.

Zacz. materiay pomocnicze do Bibliografii - na lunych kartach maszynopisy i odrczne notatki - wykazy publikacji (np. Prace drukowane z filozofii (z estetyk i psycholigi wcznie); Prace o Stanisawie Noakowskim) k.85-95. Nadto: Kopia maszynowa Bibliografii k.96-179. Tom II: Nadbitki oraz wycinki prasowe artykuw Mieczysawa Wallisa publikowane w latach 1935-1975 (szt. 42) k.204, w ukadzie alfabetycznym wg tytuw (w nawiasie rok publikacji):
Architektura Odrodzenia w wojewdztwie dzkim (1953) k.1.- Architektura rosyjska w ujciu Stanisawa Noakowskiego (1954) k.2-4.- Autoportret (1950) k.5-12.- Ceramika chiska (1949) k.13.- Jzef Chemoski (1954) k.14.- Film uczy patrze na dziea sztuki (1948) k.15-16.- Galeria Tretiakowska (1946) k.17.- Galeria Tretiakowska w Moskwie (1952) k.18-20.- Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego (1960) k.21-35 (z odrczne poprawkami).- The History of art as the history of semantic structures (1970) k.36-42.- Inscriptions in Paintings (1973) k.43-56.- Jak wielki malarz hiszpaski zosta kawalerem orderu w. Jakuba (1946) k.57-58.- Wacaw Kondek - malarz o wielu stylach (1956) k.59.- Tadeusz Kotarbiski jako myliciel (1958) k.60-66.- Leonardo da Vinci (1952) k.67.- Malarstwo w walce o lepszy wiat [dopisek rk M.W: Bronisaw Linke] (1948) k.68.Medieval art as a Language (1964) k.69-70.- Myliciel i obywatel [Tadeusz Kotarbiski] (1958) k.71-

8
72.- La Notion de champ smantique et son application a la thorie de lart (1966) k.73-75.- [O filmie mickiewiczowskim (1956) k.76.- O maym Champollionie, hieroglifach egipskich i wzekach peruwiaskich (1947) k.77-78.- [O Modoci Chopina] (1952) k.79.- On Iconic Signs (1973) k.80103.- O pewnych trudnociach zwizanych z pojciem znaku (1967) k.104-108.- O przypadakach, w ktrych badanie zmienia przedmiot badany (1948) k.109-112.- The Origin and Foundations of NonObjective Painting (1963) k.113-118.- O rnych deniach w malarstwie (1946) k.119-120.- O znakach (1935) k.121-123.- O znakach ikonicznych (1969) k.124-131 (z odrcznymi licznymi poprawkami).- Perykles i Fidiasz - o pewnej przyjani sprzed 2400 lat (1948) k.132-133.- Pierwiastki zmysowe i znaczeniowe w dziele malarskim (1936) k.134-145.- Podoe spoeczne autoportretu (1948) k.146-157 (z odrczne poprawkami).- Pogbiajmy uczucia patriotyczne. Obywatele Polski w swej Konstytucji (1952) k.158.- Przedproe .Gdaskie (1956) k.159.- Psychika jeca wojennego (1956) k.160-161.- Semantic and Symbolic Elements in Architecture (1973) k.162-171.- Sztuka redniowieczna jako jzyk. Prba zastosowania poj semiologicznych do historii sztuki (1965) k.172-173 (fragment).- Wkraczamy w epok filmu barwnego (1947) k.174- Wraenia z kongresw mizynarodowych - filozoficznego i estetycznego (1937) k.175-181.- Wspomnienia i uwagi o Wadysawie Witwickim (1975) k.182-185.- Wyspiaski-plastyk (1937) k.186-189 (nadbitka przedarta).Zagadnienia wspczesnego filmu (1946) k.190.- Z kamer filmow u artystw. Filmy dokumentalne o plastykach (1946) k.191-192.

Zacz. recenzje prac M. Wallisa: Henryka Andersa, Jolanty Bieguszewskiej, Pantalejmona Juriewa, Hieronima Waliszewskiego, Ignacego Witza - wyc. pras. 1948-1960 (szt. 12) k.193-204. Tom III: Portrety uczonych (gwnie nauk przyrodniczych) i mylicieli - m.in. Immanuela Kanta, Heinricha Rickerta, Moritza Schlicka, Kazimierza Twardowskiego.
Zbir grafik i fotografii pocztwkowych, prasowych i z rnych wydawnictw (w tym wyd. Mathesis Polskiej), a take podobizny na znaczkach pocztowych k.1-72, zacz. 2 fot. rzeb sakralnych k.73-74.
Ze spucizny Mieczysawa Wallisa przekazanej przez Elbiet Grabsk-Wallis.

Related Interests