You are on page 1of 50

1

EWA LIKUS
A AR RC CH HI IW WU UM M K KA AZ ZI IM MI IE ER RZ ZA A T TW WA AR RD DO OW WS SK KI IE EG GO O
katalog
I Wykady Uniwersyteckie
Uniwersytet Wiedenski
1
Pol., niem. 1894-1895. mszps, rkps 21 x 17 i mniej cm.
K I, 292 /dwie karty oznaczone numerem 184/. Luzne.
Logik. Obejmuje 29 wykadw od 22 pazdziernika 1894 do 6 marca 1895 r.
1.Tekst wykadw k. 1-274.
2.Streszczenie wykadw Logiki. Kurs zimowy 1898/9 k. 275-288.
3.Notatki do wykadu k. 288-292.
Nr spisu inw. P.6
Uniwersytet Lwowski
2
Pol. 1895-1896. rkps 21 x 17 cm.
K I, 279 /po dwie karty z numerem 214, 215, 216/. Luzne.
Logika. Kurs zimowy 1895/6.
1.Tekst wykadw k. 1-244.
2.Streszczenie wykadw k. 245-269.
3.Uzupenienia do wykadw k. 270-279.
Karty 10-16 z P.9,7
Nr spisu inw. P.5,1, P.9,7
2
3
Pol. 1895-1896. Rkps z licznymi odrecznymi i maszynowymi dopiskami i poprawkami. 21 x
17 cm. K. 210. Luzne.
Przeglad dziejw filozofii od czasw najdawniejszych pod koniec wieku
XVIII. Kurs letni 1896. Rok akademicki 1895/6, semestr letni, 3 godz.
tygodniowo od 12-13 godz.
1.Tekst wykadw k. 1-210.
2.Notatki do filozofii starozytnej k. 211.
Nr spisu inw. P.1,1
4
Pol. 1895-1896. rkps 21 x 17 cm. K. 145. Luzne.
Teoryja badan indukcyjnych. Letnie pr.[ocze] 1896. Rok akademicki
1895/6.
1.Tekst wykadw k. 1-102.
2.Streszczenie wykadw k. 103-118.
3.Notatki do wykadw k. 119-145.
Nr spisu inw. P.5,2
5
Pol. 1896-1897. rkps z odrecznymi dopiskami.
21 x 17 cm. K. 57. Luzne.
Psychologia uczuc. Kurs letni 1897. Rok akademicki 1896/97, semestr letni.
1.Tekst wykadw 1-56.
2.Notatki do wykadw k. 57.
Nr spisu inw. P.12,2
6
Pol. 1897-1898. rkps 21 x 17 cm. K. 50. Luzne.
3
Zasadnicze pojecia psychofizyki Lato 98 2 godz.[iny]. Rok akademicki
1897/98, semestr letni.
Nr spisu inw. P.17,1
7
Pol. 1898-1899. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami. 21 x 17 cm.
K. II, 223 /numeracja odrebna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Historia filozofii greckiej
1.Hist.[oria] fil.[ozofii] greckiej I Thales - Sofisci etc. Kurs letni 1898. Rok
akademicki 1898/99, semestr zimowy, historia filozofii greckiej od poczatku do
atomistykw (Demokryt) k. I, 1-117.
1.1.Tresc wykadw k. 1-116.
1.2.Tabl.[ica] synchronistyczna dotyczaca filozofw greckich od Talesa do
Platona z lat 630-300 p.n.e. k. 117.
Nr spisu inw. P.2,1
2.Historya fil.[ozofii] greckiej II (w epoce rozkwitu) Sofisci, Sokrates, Platon.
K.[urs] letni 1899. Rok akademicki 1898/99, semestr letni. Historia filozofii
greckiej od okresu kosmologicznego (Diogenes z Apolonii na Krecie) do
Platona k. I, 1-106.
Nr spisu inw. P.2,2
8
Pol. 1898-1907. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K I, 135 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
O metodzie badan naukowych.
1.(Teorya) O Metodzie Badan Naukowych. Lato 1898-9. Semestr letni
1898/99 k. 1-67 /po k. 6, 6a/.
Nr spisu inw. P.7,1
2.O Metodzie Badan naukowych. Lato 1902/3 i Lato 906/7. Semestr letni
1902/3 i 1906/7.
4
2.1.Tekst wykadw k. 1-60.
2.2.Uzupenienie do wykadw o metodzie badan naukowych z lat 1898/9 i
1902/3 k. 61-66.
Nr spisu inw. P.7,4
9
Pol. 1898-1899. mszps, rkps 21 x 17 cm.
K. I-II, 1- 53. Luzne.
O zudzeniach wzrokowych. Kurs zimowy 1898/9 1 godz.[ina]
tyg.[odniowo].
1.Tekst wykadw k. 1-44.
2.Notatki k. 45-53.
Nr spisu inw. P.17,2
10
Pol. 1899-1908. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 168. Luzne.
Hist.[oria] fil.[ozofii] greckiej od Aryst.[otelesa] do Ojcw Koscioa. Kurs
letni 1900. Rok akademicki 1899/1900, semestr letni, 3 godz. tygodniowo.
1.Tekst wykadw k. 1-126, 132-168.
2.Uzupenienia do wykadw z roku akad. 1907/08 k. 127-131.
Nr spisu inw. P.2,3
11
Pol. 1899-1900. mszps z odrecznymi dopiskami.
21 x 17 cm. K 248. Luzne.
Zasadnicze zagadnienia teoryi poznania i metafizyki.. Rok akademicki
1899/1900, semestr zimowy, 4 godz. tygodniowo.
1.Tekst wykadw k. 1-110.
5
2.Streszczenie wykadw k. 1a-138a.
Nr spisu inw. P.7,2
12
Pol. 1899-1900. Rkps z odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K. I, 93 /po k. 80, 80a, po k.89, 89a/. Luzne.
O bedach w mysleniu. 2 godz.[iny] Lato 1900. Rok akademicki
1899/1900, semestr letni. Obejmuje 12 wykadw od 4 maja 1900 do 6 lipca
1900.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 165-202.
Ostatni wykad nr 12 bez daty
Nr spisu inw. P.7,3
13
Pol. 1900-1901. mszps, rkps z odrecznymi i maszynowymi dopiskami na odwrocie. 21 x 17
cm. K. I, 213 /numeracja oddzielna dla kazdej czesci/. Luzne.
Historia filozofii sredniowiecznej.
1.Historya fil.[ozofii] sredniowiecznej. Pr.[ocze] zim.[owe] 1900/1. (od
Philona do IX wieku po Chr.[ystusie]) k. I, 1-151 /2 karty z numerem 42/.
Nr spisu inw. P.2,4
2.Historya filozofii scholastycznej Pr.[ocze] letnie 1900/1. Obejmuje 13
wykadw od 26 kwietnia 1901 r. do 5 lipca 1901 r. k. 1-61.
Nr spisu inw. P.2,5
14
Pol. 1900-1901. mszps, rkps 21 x 17 cm. K. 168. Luzne.
Psychologia, kurs zimowy 1900/901. 4 godziny.
1.Wstep. Pojecie psychologii k. 1-12.
2.O Zjawiskach psychicznych w ogle k. 12-37.
6
3.O wrazeniach zmysowych k. 38-168.
Nr spisu inw. P.11,3
15
Pol. 1901-1927. mszps, rkps z licznymi odrecznymi i maszynowymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. II, 557 /numeracja osobna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Etyka naukowa.
1.Historyczno-krytyczny Przeglad gwnych kierunkw etyki naukowej.
Procze zimowe 1901/2. Obejmuje okres od starozytnosci do pierwszej
poowy XIX w. k. I, 1-352.
1.1.Uzupenienia z roku akad. 1913/14 k. 88-105.
1.2.Uzupenienia z roku akad. 1919/20 k. 187-193, 208-211.
1.3.Uzupenienia z roku akad. 1923/24 k. 261.
1.4.Prace polskie do r. 1927 o stoicyzmie i epikureizmie - rkps innej reki, k.
352.
Nr spisu inw. P.16
2.Wspczesne Kierunki Etyki Naukowej. Procze letnie 1901/2. Obejmuje
20 wykadw od 5 maja 1902 r. do 16 lipca 1902 r. Obejmuje okres od XVIII w.
do XIX wieku k. I, 1-205.
2.1.Etyka Utylitaryanizmu: (Utylitaryzmu): J. Bentham, A. Comte, J. S. Mill,
L. Feuerbach k. 1-140.
2.2.Etyka Ewolucyjna: K. Darwin, H. Spencer k. 140-204.
2.3.Notatki k. 205.
Nr spisu inw. P.14,2
16
Pol. 1901-1902. mszps 17 x 21 cm. K. 94. Luzne.
Psychologia Powonienia i Smaku. Procze letnie 1901/2. Obejmuje 12
wykadw od 6 maja 1902 r. do 15 lipca 1902 r.
7
1.Wstep k. 1-15.
2.Zmys powonienia k. 16-78.
3.Zmys smaku k. 79-94.
Nr spisu inw. P.11,4
17
Pol. 1902-1903. mszps 17 x 21 cm. K I, 1-139. Luzne.
Dydaktyka oglna. Procze letnie 1902/3.
1.Przedmiot i cele dydaktyki k. 1-12.
2.Organizacya nauczania k. 13-31.
3.Materya naukowy i jego rozkad k. 31-65.
4.Tok nauki k. 65-86.
5.O formach nauczania k. 86-105.
6.Pytania i odpowiedzi k. 106-118.
7.Nauczanie jako srodek ksztacenia formalnego k. 118-124.
8.O skutecznosci nauki k. 124-139.
Nr spisu inw. P.17,12
18
Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm.
K. I, 84 /numeracja oddzielna dla kazdej czesci/. Luzne
Filozofia w XIX w.
1.Rozwj fil.[ozofii] w XIX. wieku. Rok akademicki 1903/04, semestr
zimowy. Obejmuje gwnie: filozofie I. Kanta, J. G. Fichtego, F. W. J.
Schellinga k. 1-45.
Nr spisu inw. P.1,3
2.Filozofia francuska wieku XIX. Procze letnie 1903/4. 2 godz.[iny]
tyg.[odniowo]. Prezentuje rwniez krtki zarys historii filozofii francuskiej od
czasw Karola Wielkiego (Alkuin) k. I, 1-39.
Nr spisu inw. P.1,4
8
19
Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm. K I, 1-61. Luzne.
Psychologia pozadan i woli. 3 g.[odziny] Lato 1903/4.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 203-248.
Nr spisu inw. P.12,3
20
Pol. 1903-1904. mszps 17 x 21 cm.
K I, 1-176 /po k. 41, k. A, k. B/. Luzne.
Psychologia uczuc. Procze zimowe 1903/4. 4 godziny tygodniowo.
Obejmuje 39 wykadw od 15 pazdziernika 1903 r. do 8 marca 1904 r.
Brak daty pierwszego wykadu
Nr spisu inw. P.12,4
21
Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-73. Luzne.
Etyka i prawo karne wobec zagadnienia wolnej woli. Lato 1904/5. 3
godz.[iny]. Semestr letni 1904/05. Obejmuje 15 wykadw od 17 maja 1905 r.
do 10 lipca 1905 r.
1.Wstep k. 1-8.
2.Pojecie wolnosci woli k. 8-46.
3.Kwestya determinizmu i indeterminizmu k. 47-67.
4.Rozbir pojec odpowiedzialnosc etc. poczytywanie, poczytywalnosc k. 68-
73.
Nr spisu inw. P.13,3
22
Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-168. Luzne.
9
Filozofia Hegla. Zima 1904/5, 1 godz.[ina] Lato 1904/5, 2 godz.[iny].
Obejmuje 29 wykadw od 21 pazdziernika 1904 r. do 6 lipca 1905 r.
1. Semestr zimowy, tresc 19 wykadw od 21 pazdziernika 1904 r. do 31 marca
1905 r.: zycie i filozofia Hegla do 1807 r. k. 1-128.
2. Semestr letni, wtorek i czwartek, 7-8 rano, tresc 10 wykadw od 16 maja
1905 r. do 6 lipca 1905 r.: zycie i filozofia Hegla od 1807 r. do 1818 r., tekst nie
dokonczony k. 129-168.
Nr spisu inw. P.13,1
23
Pol. 1904-1905. mszps 17 x 21 cm. K. 276. Luzne.
Wstep do psychologii eksperymentalnej. Kolegium czterogodzinne,
procze zimowe, 1904/5. Obejmuje 57 wykadw od 17 pazdziernika 1904 r.
do 29 marca 1905 r.
Nr spisu inw. P.13,2
24
Pol. 1905-1906. mszps 17 x 21 cm. K. I, 52. Luzne.
Gwne kierunki etyki naukowej. Wykady w proczu zimowem 1905/6. 4
godzinne.
Druk. zob. 32
Nr spisu inw. P.17,4
25
Pol. 1905-1906. mszps z licznymi odrecznymi i maszynowymi dopiskami.
17 x 21 cm. K 134. Luzne.
O scept.[ycyzmie] etycznym. Lato 1906. Rok akademicki 1905/6, semestr
letni.
1.Tekst wykadu k. 1-51, 57-134
2.Praca K. Twardowskiego Czy czowiek postepuje zawsze egoistycznie? Iris
1899, z. 5, s. 211-215 wycinki naklejone na karty 52-56.
10
Druk.: K. Twardowski: Wykady z etyki. O zadaniach etyki naukowej, do druku przygot.
Izydora Dambska. Etyka T. 12, 1973, s. 125-155; K. Twardowski: Czy czowiek postepuje
zawsze egoistycznie? [W:] Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 329-335.
Nr spisu inw. P.15,7
26
Pol. 1905-1906. mszps 17 x 21 cm K I, 1-23. Luzne.
Psychologia supozycyi 1. godzina tygodniowo. Lato 1906. Rok akademicki
1905/06, semestr letni. Obejmuje 5 wykadw od 10 maja 1906 r. do 28 czerwca
1906 r.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 249-265.
Nr spisu inw. P.17,3
27
Pol. 1906-1907. mszps, rkps, 17 x 21 cm. K I-VII, 1-146. Luzne.
Filozofia Platona i Arystotelesa. Zima 1906/7. 1 g.[odzina] tyg.[odniowo].
od 6 do 7 wieczorem. Obejmuje zycie i dialogi Platona.
1.Semestr zimowy k. 1-73.
2.Semestr letni k. 74-146.
Nr spisu inw. P.15,1
28
Pol. 1907-1908. mszps z odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K II, 68 /numeracja oddzielna dla kazdej czesci/. Luzne.
Dzieje filozofii od Arystotelesa do konca ery starozytnej.
1.Cz. I. Zima 1907/8. 1-godz.[ina]. Obejmuje logike Arystotelesa k. I, 1-17.
Nr spisu inw. P.15,2,1
11
2.Cz. II. Lato 1907/8. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]. Obejmuje 9 wykadw od 8
maja 1908 r. do 10 lipca 1908 r. Przedstawia gwnie, oprcz oglnej
charakterystyki greckiej filozofii starozytnej: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm
k. I, 1-50 /po k.4, 4a/.
Nr spisu inw. P.15,2,2
29
Pol. 1907-1912. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami 17 x 21 cm.
K. VII, 304 /numeracja osobna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Zarys psychologii.
1.Czesc I. Kolegium 4 godzinne, Zima 1907/8 k. I-VI, 1-210.
1.1.Plan wykadw z roku akad. 1911/12 k. II-III.
1.2.Plan wykadw z roku akad. 1907/08 k. IV-VI.
1.3.Tresc 55 wykadw od 14 pazdziernika 1907 r. do 24 marca 1908 r. k. 1-
208.
1.4.Uzupenienia z roku akad. 1911/12 k. 51-53, 60-68, 88, 100.
1.5.Notatki k. 209-210.
To samo pt. Psychologia Cz. I Zima 1911/12, Cz. II Lato 1911/12 dopisek autora na k. I.
Nr spisu inw. P.10,1
2.Cz. II. (Psych.[ologia] Uwagi). Lato 1907/8 4 godz.[iny]. Obejmuje 22
wykady od 5 maja 1908 r. do 9 lipca 1908 r. k. I, 1-94.
2.1.Przeglad wykadw z procza zimowego, zagadnienia rozdziaw I, II, III
k. 1-10.
2.2.O uwadze k. 11-94.
Nr spisu inw. P.10,2
30
Pol. 1908-1918. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K 46. Luzne.
12
Filozofia epoki odrodzenia. Lato 1908/9. Jedna godz.[ina] tygodniowo.
Obejmuje 7 wykadw od 4 czerwca 1909 r. do 9 lipca 1909 r.
1.Tekst wykadw k. 1-16, 19-21, 25-26, 32-46.
2.Uzupenienia do wykadw z roku akad. 1917/18 k. 17-18, 22-24, 31.
Numeracja wykadw 5-11
Nr spisu inw. P.15,3
31
Pol. 1908-1909. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. II, 390 /numeracja kart oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Psychologia myslenia.
1.Cz. I. Zima 1908/9 4 godz.[iny]. Obejmuje 56 wykadw od 22
pazdziernika 1908 r. do 24 marca 1909 r. k. I, 1-248.
wykadaem w sali Polsk[iego] Tow.[arzystwa] pedagogicznego dopisek autora na k. I
Nr spisu inw. P.10,3
2.Cz. II Lato 1908/9. 4 godz.[iny] tygodniowo. O sadzeniu. Obejmuje 26
wykadw od 4 maja 1909 r. do 8 lipca 1909 r. k. I, 1-142.
2.1.Tekst wykadw k. 1-107.
2.2.Streszczenie wykadw k. 108-142.
Nr spisu inw. P.10,4
Por. druk. K. Twardowski: Psychologia myslenia. Filozofia Nauki R. 1, 1993, nr 4, s. 127-
149.
32
Pol. 1909-1928. Masz z licznymi odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K. II, 162 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Gwne kierunki etyki naukowej. 1909/10 Zima. 4 godz.[iny]. Procze
zimowe 1909/10.
1.Wykady. Tekst obejmuje 22 wykady od 25 pazdziernika 1909 r. do 21
lutego 1910 r. k. I, 1-106.
13
1.1.Wstep (etymologia, kierunki) k. 1-56.
1.2.Rozpoznanie gwnych kierunkw etyki naukowej w ich historycznym
przebiegu obejmuje gwnie sofistw, Sokratesa, Platona, Arystotelesa,
nastepnie stoikw i etyke chrzescijanska k. 57-106.
1.3.Uzupenienia z roku akad. 1913/14 k. 6, 48-56, 69-71, 84.
1.4.Uzupenienia z roku akad. 1927/8 k. 31, 44.
1.5.Uzupenienia z roku akad. 1923/24 k. 37.
Opracowane na podstawie wykadw 1. Historyczno-krytyczny przeglad gwnych
kierunkw etyki naukowej z Procza zimowego 1901/2 (15/1) i 2. Gwne kierunki etyki
naukowej Zima 1905/6 (24) dopisek autora na k. I
Nr spisu inw. P.17,5
2.Streszczenie wykadu. Tekst obejmuje 38 wykadw od 27 pazdziernika
1909 r. do 9 marca 1910 r. Obejmuje zagadnienia wstepne, etyke starozytnej
Grecji, etyke chrzescijanska i nowozytna w XVI-XVIII w. k. I, 1-55 /po k.10 k.
10a/.
2.1.Uzupenienie z roku 1913 k. 10a.
Nr spisu inw. P.17,6
Druk.: K. Twardowski: Wykady z etyki. Gwne kierunki etyki naukowej, do druku przygot.
Izydora Dambska. Etyka T.13, 1974, s. 197-226. Wykad ten by podstawa dla druku, ale
publikacja zawiera tez uzupenienia z innych lat, zob. 24, 35, 38, 45, 52.
33
Pol. 1909-1923. mszps, rkps 17 x 21 cm.
K II, 129 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Rozwj filozofii nowozytnej do Kanta.
1.Cz. I. Zima 1909/10 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]. Tekst 14 wykadw od 22
pazdziernika 1909 r. do 11 marca 1910 r. Obejmuje XVI i XVII w. k. I, 1-89.
Nr spisu inw. P.15,4
14
2.Cz. II Lato 1909/10. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]. Obejmuje 3 wykady od 12
maja 1910 r. do 16 czerwca 1910 r. Obejmuje okres od XVII w. k. I, 1-40.
2.1.Uzupenienia z II trymestru 1922/23 do powyzszych wykadw k. 8-10.
2.2.Notatki z historii filozofii dotyczace pelagianizmu, jansenizmu i J. Bhme
k. 26-40.
Nr spisu inw. P.15,5
34
Pol. 1912-1925. mszps z odrecznymi i maszynowymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 265 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Historya filozofii.
1.Cz. I. Zima 1912/13. Tresc 33 wykadw od 28 pazdziernika 1912 r. do 6
marca 1913 r. k. 1-242.
1.1.Historia filozofii w starozytnym Egipcie, Babilonii, Asyrii, Persji, Chinach
k. 1-40.
1.2.Historia filozofii w starozytnych Indiach k. 40-117.
1.3.Filozofia grecka od poczatku do V w. p.n.e. (Leucyp) k. 118-242.
1.4.Uzupenienie z roku akad. 1924/5 k. 229.
Numeracja wykadw 9-22, 29-56
Nr spisu inw. P.11,1
2.[Cz.] II. Lato, 1912/13. 3 godz.[iny] tyg.[odniowo]. Plan i tresc 26
wykadw od 8 kwietnia 1913 r. do 9 lipca 1913 r. Obejmuje okres V-IV w.
p.n.e., gwnie filozofie Platona k. 1-23.
Nr spisu inw. P.11,2
35
Pol. 1913-1914. mszps, rkps 17 x 21 cm.
K I-IV, 1-5. Luzne.
15
Gwne Kierunki Etyki naukowej 4 godz.[iny] 1913/14.
1.Plan wykadw w r. akad. 1913/14 k. I-IV.
2.Etyka angielska w XVIII w. k. 1-5.
Druk. zob. 32
Nr spisu inw. P.17,7
36
Pol. 1913-1920. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K 31. Luzne.
Sceptycyzm etyczny Lato 1914. Rok akademicki 1913/14. Tresc siedmiu
wykadw od 7 maja 1914 r. do 4 czerwca 1914 r.
1.Cz. I Rozbir agnostycyzmu etycznego k. 1-31.
2.Uzupenienie powyzszych wykadw z r. akad.1919/20 k. 23.
Druk. zob. 46
Numeracja wykadw 3-9
Nr spisu inw. P.15,8
37
Pol. 1917-1918. mszps, rkps 17 x 21 cm.
K. II, 1-33. Luzne.
Poczatki filozofii nowozytnej. Lato 1917/18. 3 godz.[iny] tygodniowo 7-8
rano. Obejmuje filozofie XIV i XV w.
1.Tresc wykadw k. 1-31.
2.Schemat wykadw k. II.
(Wykad ten znalaz kontynuacje swoja w wykadzie pt. Filozofia epoki odrodzenia z r.
1908/9) dopisek autora na k. I., zob. 30
Nr spisu inw. P.15,6
38
Pol. 1919-1920. mszps, rkps 17 x 21 cm. K. I, 1-11. Luzne.
16
Gwne Kierunki etyki naukowej. 4 godz.[iny]. Zima 1919/20. Plan i
zagadnienia 68 wykadw od 13 pazdziernika 1919 r. do15 marca 1920 r.
Druk. zob. 32
Nr spisu inw. P.17,8
39
Pol. 1919-1920. mszps 17 x 21 cm. K 11. Luzne.
Sceptycyzm etyczny. Lato 1919/20. 3 godz.: poniedziaek, wtorek, sroda 7-
8 rano. Rok akademicki 1919/20, semestr letni.
1.Plan i zagadnienia 28 wykadw od 19 kwietnia 1920 r. do 23 czerwca 1920 r.
k. 1-8.
2.Fragment wykadu k. 9-11.
Druk. zob. 46
Nr spisu inw. P.15,9
40
Pol. 1919-1922. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 i mniej cm. K. I, 1-46. Luzne.
Syllogistyka.
1.Wykad i cwiczenia. Lato 1919/20. 1 godz.[ina] tyg.[odniowo]. Semestr
letni k. 1-24.
2.Trymestr I. i II. 1921/2. 1 godzina tygodniowo. Zagadnienia i dodatki do 23
wykadw od 24 pazdziernika 1921 r. do 29 maja 1922 r. k. 25-33.
3.Notatki do wykadw m. in. bilans trybw sylogistycznych k. 34-46.
Nr spisu inw. P.3,3
41
Pol. 1919-1920. mszps z odrecznymi dopiskami.
17
17 x 21 cm. K 117. Luzne.
Z dziejw uniwersytetw. Zima 1919/20. Semestr zimowy. Powstanie i
organizacja uniwersytetw od ich poczatkw do XIX w. na swiecie i w Polsce
(krakowski, wilenski i lwowski).
Nr spisu inw. P.17,13
42
Pol. 1920-1931. mszps, rkps
21 x 17 cm. K. 34. Luzne.
Historya filozofii w zarysie. Wykad dwugodzinny w I. II. III trymestrze
roku 1930/1. Srody i czwartki od godz. 19 do 20.
1.Plan, zagadnienia i uzupenienia do 27 wykadw od 1 pazdziernika 1930 r.
do 12 marca 1931 r. k. 1-33
2.Plan wykadw 3 godz. Zarys dziejw filozofii w III trym.[estrze] 1920/1
k. 34.
K. Twardowski wykada jako profesor honorowy.
Nr spisu inw. P.4,1
43
Pol. 1920-1926. mszps 17 x 21 cm.
K. 16. Luzne.
Logika dla medykw.
1.Rok akademicki 1920/1. Zagadnienia X wykadw od 15 stycznia 1921 r. do
2 kwietnia 1921 r. k. 1-4.
2.Rok akademicki 1921/2. Zagadnienia 8 wykadw od 21 stycznia 1922 r. do
11 marca 1922 r. k. 5-7.
3.Rok akademicki 1925/6. Zagadnienia 9 wykadw od 16 stycznia 1926 r. do
20 marca 1926 r. k. 8-16.
18
Nr spisu inw. P.4,4
44
Pol. 1922-1923. mszps z odrecznymi i maszynowymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 139. Luzne.
Rozwj filozofii nowozytnej.
1.Czesc I. Zima 1922/3. Wykad dwugodzinny. Obejmuje filozofie od XVI w.
gwnie R. Descartesa, A. Geulincxa, B. Spinozy k. 1-81.
2.14 poz. bibliograficznych o B. Spinozie k. 82.
3.Cz. II. Lato 1922/3. od XVII w. (B. Spinoza) do XVIII w. (J. Locke) k. 83-
131.
4.Uzupenienia i plan wykadw k. 132-139.
Nr spisu inw. P.3,1
45
Pol. 1923-1924. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-6. Luzne.
Gwne kierunki etyki naukowej. I i II Trym.[estr] 1923/24. Cztery
godziny tygodniowo. Plan i zagadnienia 77 wykadw od 1 pazdziernika 1923
r. do 26 marca 1924 r.
Druk. zob. 32
Nr spisu inw. P.17,9
46
Pol. 1923-1924. mszps z licznymi odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 25. Luzne.
O sceptycyzmie etycznym. Lato 1923/24. 4 godz.[iny]. Obejmuje plan i
zagadnienia 26 wykadw od 5 maja 1924 r. do 25 czerwca 1924 r. z licznymi
odsyaczami do wykadw z lat ubiegych.
Druk.: K. Twardowski: Wykady z etyki. O sceptycyzmie etycznym, przygot. do druku
Izydora Dambska. Etyka T. 9, 1971, s. 171-222.
19
Nr spisu inw. P.15,10
47
Pol. 1924-1925. mszps, rkps innej reki z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 104. Luzne
Rozwj filozofii greckiej 4 godziny Pr.[ocze] zimowe 1924/5. Tekst i
zagadnienia 64 wykadw od 1 pazdziernika 1924 r. do 18 marca 1925 r.
Nr spisu inw. P.3,2
48
Pol. 1924-1925. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-86. Luzne.
Teorya poznania. Wykad czterogodzinny. Lato 1924/5. Tekst i
zagadnienia 25 wykadw od 20 kwietnia 1925 r. do 23 czerwca 1925 r.
Druk.: Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spoecznej, do druku przygot. Izydora Dambska,
sowo wstepne Tadeusza Czezowskiego T. 21, 1975, s. 239-299.
Nr spisu inw. P.3,5
49
Pol. 1925-1926. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. I, 1-65. Luzne
Syllogistyka.
1.I. i II Trm.[trymestr] 1925/6. 1 godzina w tygodniu, w poniedziaki.
Zagadnienia i tekst 19 wykadw od 5 pazdziernika 1925 r. do 15 marca 1926 r.
k. 1-36.
2.III Trym.[estr]. 1925/6. Tekst 7 wykadw od 26 kwietnia 1926 r. do 21
czerwca 1926 r. k. 37-65.
Nr spisu inw. P.3,4
20
50
Pol. 1926-1927. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 i mniej cm.K. 159. Luzne
Gwne Zasady Nauk filozoficznych. Wykad dwugodzinny, I. II. III.
trymestr 1926/7. Obejmuje 49 wykadw od 4 pazdziernika 1926 r. do 30
czerwca 1927 r. k. 1-131.
1.Tekst wykadw k. 1-131.
2.Pytania do wykadw k. 132-148.
3.Notatki i uwagi do wykadw k. 149-159.
Nr spisu inw. P.4,6
51
Pol. 1926-1930. mszps 17 x 21 cm.
K. 181 /po k. 169, 169a/ Luzne.
Wstep do psychologii. 1929/30. Wykad dwugodzinny I. II. III. Trymestr.
Obejmuje 38 wykadw od 2 pazdziernika 1929 r. do 26 czerwca 1936 r.
1.Plan i zagadnienia wykadw r. k. 1-21.
2.Tresc wykadw k. 20-172.
3.Rozdziay I-V pracy K. Twardowskiego O psychologii, jej przedmiocie,
zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, odbitka z
Encyklopedii Wychowawczej T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 1-27 wycinki
naklejone na 37 kartach.
Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do
innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Panst. Wydaw.
Naukowe, 1965, s. 241-265.
4.Eksperyment zeznaniowy. Eksperyment psychologiczny przeprowadzony
26 stycznia 1926 r. w ramach cwiczen psychologicznych - przebieg i
zestawienie wynikw k. 173-181.
21
Nr spisu inw. P.9,1
52
Pol. 1927-1928. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-10. Luzne.
Gwne kierunki etyki naukowej 1927/8 wykad 4-godz.[inny]. Plan i
zagadnienia 60 wykadw od 8 pazdziernika 1927 r. do 15 marca 1928 r.
Druk. zob. 32
Nr spisu inw. P.17,10
53
Pol. 1927-1928. mszps 17 x 21 cm. K. 8. Luzne.
Sceptycyzm etyczny. III. Trymestr, 1927/8. 4 godz.[iny] tyg.[odniowo].
Semestr letni. Plan i zagadnienia 27 wykadw od 23 kwietnia 1928 r. do 28
czerwca 1928 r. z licznymi odsyaczami do wykadw z lat ubiegych.
Druk. zob. 46
Nr spisu inw. P.15,11
54
Pol. 1928-1929. mszps, rkps
17 x 21 cm. K. 1. Luzna.
Gwne zasady nauk filozoficznych. Wykad trzygodzinny w I. i II.
trym.[estrze] 1928/9. Zagadnienia trzech wykadw z 2, 3 i 4 pazdziernika
1928 r.
Nr spisu inw. P. 4,7
II Materiay do zajec dydaktycznych
55
22
Pol. 1896-1906. mszps, rkps K. 60 + koperta. Luzne.
Tematy stawiane Kandydatom nauczycielskim (zad.[ania] domowe z
filozofii). Zadania dla kandydatw na nauczycieli szk srednich.
1.Lista osb i tematw k. 1-2.
2.Oceny prac k. 3-60.
Nr spisu inw. [P.18,8]
56
Pol. Prawdop. 1897. mszps 17 x 21 cm. K. 1. Luzna.
Wskazwki dla piszacych sprawozdanie z lektury seminaryjnej.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 322.
Nr spisu inw. [P.18,3]
57
Pol. Prawdop. 1897. mszps 17 x 21 cm.
K. 3 + koperta. Luzne.
Wstep do seminaryum fil.[ozoficznego] nizszeg.[o]. Okreslenie celw i
zasad uczestnictwa w seminarium k. 1-3.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 317-319.
Nr spisu inw. [P.18,3]
58
Pol. Po 1900. mszps 17 x 21 cm. K. 24. Luzne.
Ocena rozprawy doktorskiej dotyczacej filozofii E. Husserla.
Nr spisu inw. [P.18,7]
59
Pol. 1912, 1921. mszps, rkps wielu rak.
K. 158. Luzne.
23
Experyment nad rozpoznaniem stylu meskiego i zenskiego. Eksperyment
przeprowadzony w ramach cwiczen z psychologii eksperymentalnej w roku
akad. 1911/12 i 1920/21; materiay, notatki, zestawienie wynikw.
Nr spisu inw. T.25,49
60
Pol. Do 1914. rkps 21 x 17 cm. K. 113 + koperta. Luzne.
Odpowiedzi pisemne studentw K.T. na dwa zestawy pytan zadawanych
przy przyjeciu na proseminarium k. 1-55, 57-113.
1.Zestaw pytan mszps k. 56.
Nr spisu inw. [P.18,9]
61
Pol. Prawdop. miedzy 1917 a 1922. mszps
17 x 21 cm. K. 1-3. Luzne.
Rozbir logiczny I. Medytacyi Descartes`a..
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 320-321.
Nr spisu inw. [P.18,3]
62
Pol., greka, ac. 1918-1919. Rkps wielu rak w tym K.T.
11 x 17 cm. K. 52 + koperta. Luzne.
Cw.[iczenia] filozof.[iczne]. Egz.[amin] wstepny 1918/19. Materiay do
egzaminu z filozofii.
Nr spisu inw. [P.18,1]
63
Pol. 1934-1935. Formularz wypeniony recznie, rkps wielu rak w tym K.T.
K. 25. Luzne.
24
Materiay i notatki dotyczace egzaminw w roku akad. 1933/34 i 1934/35.
Egz.[aminy] ustne napis na kopercie reka K. T.
Nr spisu inw. [P.18,3]
III Rozprawy i inne prace
64
Niem. 1891. Rkps dwch rak w tym K.T. 34 x 21 cm.
K. I, 69 /numeracja osobna dla kazdej czesci/. Luzne.
Idee und Perception.
1.Tekst k. 1-35.
Prawdop. reka Kazimiery Twardowskiej zony
Nr spisu inw. T.26,52
2.Notatki k. I, 1-34.
Nr spisu inw. T.26,53/19
Druk.: K. Twardowski: Idee und Perception. Eine erkenntnis-theoretische Untersuchung aus
Descartes. Wien, Carl Konegen, 1982. Tumaczenie polskie: Elzbieta Paczkowska-agowska:
Idea i percepcja. Z badan epistemologicznych nad Kartezjuszem. Archiwum Historii Filozofii
i Myli Spoecznej T.22, 1976, s. 317-344.
65
Pol. Po 1891 r. rkps 34 x 21 i mniej cm. K. 36. Luzne.
Teorya Sadw.
Nr spisu inw. T.20,15
66
Niem. Prawdop. 1894. rkps 21 x 17 cm.
K. 13 /brak k. 6, 9-12/. Luzne.
25
Fragment rozprawy o wyobrazeniach i pojeciach.
Habil. I. Teil. - dopisek autora na k. 1
Nr spisu inw. P.3,7
67
Niem. Ok. 1894. rkps 21 x 17 i mniej cm.
K. VI, 475 /numeracja osobna dla kazdej czesci/. Luzne.
Materiay i notatki do pracy habilitacyjnej Zur Lehre vom Inhalt und
Gegenstand der Vorstellungen.
1.Als leiten der Gesichtspunkt der Arbeit k. I-IV, 1-117.
Nr spisu inw. T.26,53/2
2.Begriffs-Eigenschaften k. I, 1-33.
Nr spisu inw. T.26,53/1
3.Begriffs-Umfang (I) k. 1-29.
Nr spisu inw. T.26,53/4
4.Begriff und Allgemeine Vorstellung (Begriffs Umfang II) k. 1-8.
Nr spisu inw. T.26.53/12
5.Begr.[iffs]-Eigenschaften k. 1-20.
Nr spisu inw. T.26.53/18
6. Anschauung k. 1-27.
Nr spisu inw. T.26.53/6
7.Zeugnisse k. 1-7.
Nr spisu inw. T.26.53/7
8.Vorstellungswesen des Begriffs k. 1-7.
Nr spisu inw. T.26.53/9
9.Wessen k. 1-23.
Nr spisu inw. T.26.53/10
10.Historisches k. 1-7.
Nr spisu inw. T.26.53/11
11.Begriff, seine Definition k. 1-29.
26
Nr spisu inw. T.26.53/13
12.Merkmal k. 1-50.
Nr spisu inw. T.26.53/14
13.Begriffs-Inhalt und Begriffs-Gegenstand k. 1-27.
Nr spisu inw. T.26.53/15
14.Bolzanos u.[nd] Ulricis Def.[inition] Excerpte aus Ulrici k. 1-17.
Nr spisu inw. T.26.53/16
15.Begr.[iff]-Definition k. 1-20.
Nr spisu inw. T.26.53/17
16.Notizen k. 1-27.
Nr spisu inw. T.26.53/5
17.Materyay. Bibliografia k. 1-2.
Nr spisu inw. T.26.53/3
18.Varia k. I, 1-33.
na k. 21-29 pismo innej reki
Nr spisu inw. T.26.53/8
Druk.: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische
Untersuchung. Wien, Alfred Hlder, 1894. Tumaczenie polskie: Izydora Dambska: O tresci i
przedmiocie przedstawien. [W:] K. Twardowski: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa,
Panst. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 3-91.
68
Niem. 1894. rkps 21 x 17 cm. K. 11. Luzne.
Roger Baco. (sic!) (11. Juni 1294-1894). Sylwetka i filozofia Rogera
Bacona.
Nr spisu inw. T.1
69
Niem. 1895. rkps pismo dwch rak w tym K.T. z dopiskami na odwrocie.
21 x 17, K. 267 /brak kart 1-87, 90-269/ + koperta. Luzne.
27
Die Unsterblichkeitsfrage.
1.Tekst pracy k. 1-267.
2.Notatki i plan pracy k. 268-269.
Nr spisu inw. P. 4,5
70
Pol. Po 1896. rkps z odrecznymi dopiskami na odwrocie. 21 x 17 i mniej cm.
K. I, 1-225 / po k. 17, 17a, 17b/. Luzne.
Psychologia.
1.Okreslenie Psychologii k. 1-17.
2.Oglna charakterystyka zjawisk duchowych (psychicznych) k. 17-40.
3.Wrazenia zmysowe k. 41-92.
4.Wyobrazenia pierwotne niezmysowe k. 93-101.
5.Wyobrazenia pochodne oparte na pamieci k. 101-137.
6.Wyobrazenia oderwane k. 137-147.
7.Wyobrazenia twrcze k. 147-159.
8.Dodatek: Wyobrazenia symboliczne k. 160-164.
9.O sadach k. 165-189.
10.Spostrzezenia zmysowe k. 189-220.
11.Bibliografia prac w jezyku polskim, francuskim i angielskim k. 221.
12.Notatki k. 222-225.
Nr spisu inw. P.12,1
71
Pol. Prawdop. 1899. rkpsz odrecznymi dopiskami. 21 x 17 cm.
K. I-XIII, 1-243 /po k. 128, 128a, po k. 152, 152a/. Luzne.
Etyka. Prawdopodobnie szkic skryptu akademickiego.
1.Streszczenie pracy k. I-XIII.
2.Tekst pracy k. 1-243.
2.1.Etyka teoretyczna k. 1-123.
28
2.1.1.Ocena etyczna k. 10-80.
2.1.2.Kryterium etyczne k. 81-123.
2.2.Etyka praktyczna k. 124-243.
2.2.1.O powinnosciach (obowiazkach) i cnotach w ogle k. 124-176.
2.2.2.O poszczeglnych obowiazkach i cnotach k. 176-243.
Druk.: K. Twardowski: Etyka, przygot. do druku przedmowa i przypisami opatrzy Ryszard
Jadczak. Torun, Wydaw. Adam Marszaek, 1994, s. 20-108.
Tekst niedokonczony
Nr spisu inw. P.14,1
72
Pol. 1903 lub pzniej. Rkps z odrecznymi dopiskami i poprawkami.
21 x 17 cm. K. 41. Luzne.
Historja filozofii (filoz.[ofia] grecka i filoz.[ofia] franc.[uska] XVIII w.).
Historia filozofii od szkoy jonskiej do filozofii XVIII w.
Nr spisu inw. P.4,2
73
Niem. Po 1911. mszps z odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K. 70 /po k.64, k. a-f/ + koperta. Luzne.
Funktionen und Gebilde. Niemieckojezyczna wersja pracy O czynnociach i
wytworach.
1.Tekst pracy k. 1-64.
2.Rekapitulation des I. Vortrages vor dem II. Vortrag. k. a-f.
Por. druk.: K. Twardowski: O czynnosciach i wytworach. [W:] Wybrane pisma filozoficzne.
Warszawa, Panst. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 217-240.
Nr spisu inw. T.21,30
74
Pol. Przed 1912. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-7. Luzne.
29
Pojecie i podzia filozofii.
Nr spisu inw. T.6,9
75
Pol. 1913 lub pzniej. mszps z licznymi odrecznymi dopiskami., rkps
34 x 21 cm. K. I, 1-33. Luzne.
O pojeciu rozumowania.
Nr spisu inw. T.17,29
76
Pol. Po 1914. rkps 34 x 21 cm. K. 5. Luzne.
Wstep. 1. Sady a powiedzenia. 2. Sady a przedstawienia. 3 znaczenia
wyrazu myslec.
Prawdop. poczatek rozprawy
Nr spisu inw. T.24,16
77
Pol., fr. 1917-1921. rkps
K. 53 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Fonctions et produits.
1.Przekad pracy O czynnociach i wytworach do ?28 wacznie k. 1-22.
Nr spisu inw. T.21,30
2.Do francuskiego przekadu czynnosci i wytworw k. 1-31.
2.1.Luzne notatki k. 1-30.
2.2.Rewers biblioteczny z autografem K. Twardowskiego formularz
wypeniony recznie k. 31.
Nr spisu inw. [P.18,5]
K. Twardowski tumaczy razem z Maria Cieszynska.
Por. druk.: K. Twardowski: O czynnosciach i wytworach. [W:] Wybrane pisma filozoficzne.
Warszawa, Panst. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 217-240.
30
78
Pol. Przed 1917. mszps z odrecznymi dopiskami, rkps
K. 49. Luzne.
Symbolizm logiczny a myslenie. Omwienie systemu logiki algebraicznej
W. Jevonsa i F. Brentana.
1.Wersja I k. 1-26.
2.Wersja II k. 27-46.
3.Notatki k. 48-49.
Nr spisu inw. T.21,43
79
Pol. 1918. mszps 27 x 22 cm. K. 4. Luzne.
O szkolnictwie ludowem. Sytuacja obecna i zalecenia.
Nr spisu inw. T.23,44
80
Pol. 1919 lub pzniej. mszps, rkps
34 x 21 i mniej cm. K. I, 1-29. Luzne.
Cz. I. O pojeciach. Rozdzia I. O przedstawieniach w ogle. Rozdzia II. O
pojeciach. Prawdopodobnie poczatek rozprawy.
1.Tekst pracy k. 1-15.
2.Notatki k. 16-29.
O przedstawieniach i sadach - napis inna reka na k. I
Nr spisu inw. T.21,28
81
Pol. Po 1921. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-16. Luzne.
Przedmiot nauczania i przedmiot poszczeglnych nauk.
31
1.Tekst pracy k. 1-14.
2.Notatki k.15-16.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 435-445.
Nr spisu inw. T.20,38
82
Pol. Przed 1921. mszps 17 x 21 cm. K. 7. Luzne.
Rozgos a wpyw.
Tekst niedokonczony.
Nr spisu inw.T.10,19
83
Pol. 1924 lub pzniej. mszps, rkps
21 x 17 i mniej cm. K 24. Luzne.
Franciszek Brentano. Omwienie logiki formalnej F. Brentana.
1.Tekst pracy k. 1-24.
2.Notatki k. 22-24.
Nr spisu inw. P.4,3
84
Pol. 1925-1926. mszps z odrecznymi i maszynowymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 116. Luzne.
O psychologii.
1.V. 11. Behavioryzm 1925/6 k. 1-34.
2.V. 11. Psychoanaliza k. 35-70.
3.Rozdziay VI-VII i Literatura z pracy K. Twardowskiego O psychologii, jej
przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju,
odbitka z Encyklopedii Wychowawczej T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 27-50
wycinki naklejone na karty 71-116.
32
Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do
innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Panst. Wydaw.
Naukowe, 1965, s. 265-291.
Nr spisu inw. P.9,6
85
Pol., niem. Prawdop. 1927. mszps 17 x 21 cm.
K 14 /po k.16 k.A-H/. Luzne.
Kant Prolegomena w streszczeniu.
1.Tekst k. 1-6.
2.Anmerkung k. A-H.
Nr spisu inw. [P.18,7]
86
Pol. rkps z odrecznymi dopiskami.
21 x 17 cm. K. 97. Luzne.
Dusza i ciao.
Nr spisu inw. P.5,3
87
Pol. mszps, rkps K. 5. Luzne.
Dyletantyzm.
1.Tekst pracy k. 1-3
2.Notatki k. 4-5.
Nr spisu inw. T.10,18
88
Pol. mszps 29 x 23 cm. K. I, 1-6. Luzne.
Pojecie logiki jako nauki o prawdziwosci sadw. Czesc pierwsza. Rozdzia
pierwszy. Poczatek pracy.
33
Nr spisu inw. T.17,27
89
Pol. rkps 34 x 21 cm. K. 18. Luzne.
Przedmiot i zadania Psychologii.
Nr spisu inw. T.23,46
IV Tumaczenia, recenzje, omwienia
90
Pol. 1897. rkps 21 x 17 cm. K. 58. Luzne.
Materiay do recenzji prac ks. A. Pechnika Zarys psychologii (Lww,
Towarzystwo Pedegogiczne, 1895) i Logika elementarna (Tarnw 1897).
1.Materiay do recenzji Zarysu psychologii k.1-34.
Por. druk. Muzeum R. 12, 1896, z. 5, s. 282-290, 369-379.
Nr spisu inw. T.13,25,2
2.List Rady Szkolnej Krajowej do K.Twardowskiego z 12 marca 1897 r. z
prosba o recenzje Logiki elementarnej k.35.
3.Materiay do recenzji Logiki elementarnej k.36-58.
Nr spisu inw. T.13,25,1
91
Pol., fr. 1921. mszps, rkps dwch rak w tym K.T. 30 x 23 i mniej cm.
K. 130 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/ + koperta. Luzne.
Nowe rozprawy o rozumie ludzkim. Poczatek przekadu G. W. Leibniza
Nouveaux essais sur l`entendement humain k. 1-120.
1.Przedmowa 2 egz.: rkps, mszps k. 1-44.
34
2.Ksiega pierwsza O pojeciach wrodzonych. Rozdzia pierwszy Czy istnieja w
umysle ludzkim zasady wrodzone 3 egz.: 1 rkps, 2 mszps (orygina i kopia) z
odrecznymi poprawkami k. 45-72, 74-120, brak k. 73.
Por. druk. G. W. Leibniz: Nowe rozwazania dotyczace rozumu ludzkiego, z oryg. fr. prze.
Izydora Dambska. Warszawa, PWN, 1955, s. 3-70.
Nr spisu inw. T.18,31
3.Do Przekadu Leibniza. Luzne notatki do filozofii Leibniza k. 1-11.
Nr spisu inw. T.18,32
92
Pol., fr. 1921 i pzniej. mszps z licznymi odrecznymi poprawkami.
34 x 21. K. I, 1-19. Luzne.
Symbolomanie et pragmatophobie.
1.Wersja polska - dotyczy artykuu prof. fizyki z Uniwersytetu w Tuluzie H.
Bouasse`a na temat teorii A. Einsteina zamieszczonego w czasopismie Scientia
k. 1-7.
2.Wersja francuskojezyczna pracy Symbolomania i pragmatofobia k. 8-19.
Por. druk. K. Twardowski: Symbolomania i pragmatofobia [W:] Wybrane pisma filozoficzne.
Warszawa, Panst. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 354-363.
Tytu inna reka na k. I
Nr spisu inw. T.21,42
93
Pol. 1923. mszps z licznymi odrecznymi dopiskami.
30 x 21 cm. K. 26. Luzne.
Recenzja ksiazki I. Halperna Stanowiska w etyce. Wstp metodologiczny do
etyki, Warszawa 1918.
Druk.: Ruch Filozoficzny T. 7, 1923, nr 7/8, s. 101b-105a
Nr spisu inw. T.16,22
35
94
Pol. 1930. rkps z licznymi odrecznymi poprawkami.
34 x 21 i mniej cm. K. 12 /numeracja oddzielna dla kazdej czesci/. Luzne.
Materiay dotyczace pracy E. Rignana Premiers linaments d`une morale
fonde sur l`harmonie de la vie, Milano 1928.
1.Referat z pracy Eugeniusza Rignano k. 1-9.
1.1.Tekst k. 1-5.
1.2.Uwagi k. 6-9.
Nr spisu inw. T.17,37
2.Zarys etyki opartej na harmonii zycia (zyciowej). Cz. I. Postulaty etyczne
rznych szk filozoficznych a postulat harmonii. 1. Wybr najwyzszego
postulatu etycznego. Poczatek przekadu pracy E. Rignana k. 1-3 /numeracja
stron 1-6/.
Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski - twrca szkoy lwowsko-warszawskiej.
Torun, Wydaw. Adam Marszaek, 1991, s. 141-142.
Nr spisu inw. P.3,8
V Odczyty, wykady powszechne, przemwienia
95
Pol. 1894. rkps 21 x 17 cm. K I, 1-10. Luzne.
Odczyt o Przesadach naukowych miany w Ognisku 24. listopada 1894. r..
Odczyt w Polskim Akademickim Stowarzyszeniu w Wiedniu Ognisko.
Nr spisu inw. T.4,6
96
36
Pol. 1897. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-17. Luzne.
Indukcya w Metafizyce. Wykad wygoszony na posiedz.[eniu]
Tow.[arzystwa Przyrodnikw] im. Kopernika 1 VI 97. k. 1-17.
Por. druk. Sowo Polskie nr 27 z 2 czerwca 1897 r., s. 2, zob. 128; Gazeta Lwowska nr 127 z 5
czerwca 1897 r., s. 3; Gazeta Narodowa nr 156 z 6 czerwca 1897 r., s. 2; Kurier Lwowski nr
155 z 5 czerwca 1897 r., s. 2 streszczenia.
Nr spisu inw. T.6,10
97
Pol. 1899. rkps 29 x 23 cm. K. 19. Luzne.
O estetyce experymentalnej. Odczyt wygoszony w Czytelni dla Kobiet
dnia 18. lutego 1899.
Por. druk. Sowo Polskie nr 44 z 21 lutego 1890 r., s. 3 streszczenie.
Nr spisu inw. T.16,23
98
Pol. 1899. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-10. Luzne.
O poczytnosci [poczytalnosci] karnej Odczyt w Tow.[arzystwie]
prawniczym. Odczyt wygoszony na posiedzeniu Towarzystwa Prawniczego
we Lwowie 25 marca 1899 r.
Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski twrca szkoy lwowsko-warszawskiej.
Torun, Wydaw. Adam Marszaek, 1991, s. 119-123; K. Twardowski: Etyka, do druku
przygot., przedmowa i przypisami opatrzy Ryszard Jadczak. Torun, Wydaw. Adam
Marszaek, 1994, s. 119-123.
Nr spisu inw. T.5,8
99
Pol. Prawdop. 1902. rkps z odrecznymi dopiskami.
21 x 17 cm. K. I-V, 1-61. Luzne.
37
Filozofia XIX w.. Historia filozofii od XVII w. (Kartezjusz).
Prawdopodobnie odczyt wygoszony 14 marca 1902 r. we Lwowie, w sali obrad
Rady Miejskiej w cyklu Wiedza i Zycie w XIX Stuleciu.
1.Tekst odczytu k. I-V, 1-60.
2.Notatki k. 61.
Por. druk. Kurier Lwowski nr 80 z 21 marca 1902 r., s. 7 - streszczenie i ocena.
Nr spisu inw. P.1,2
100
Pol. 1903. mszps 17 x 21 cm. K. 8. Luzne.
Co to jest filozofia i po co sie jej uczymy? Wykad powszechny wygoszony
w Tarnopolu 22. XI. 1903..
Por. druk.: Powszechne Wykady Uniwersyteckie. Gazeta Sanocka I, 1904, nr 47 z 20
listopada 1904 r., s. 3 streszczenie.
Nr spisu inw. T.12,21
101
Pol. 1903. mszps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K I, 1-121. Luzne.
Dusza i ciao, historyczny przeglad gwnych teoryi o ich wzajemnym
stosunku. Powszechne Wykady Uniwersyteckie. Rok IV. Serya 2. i 3.
Styczen luty, marzec 1903. Obejmuje okres od spoeczenstw pierwotnych
Grecji starozytnej (Tales) do XIX w.
Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuy filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie.
Lww, Ksiaznica-Atlas, 1927, s. 444-445 program.
Nr spisu inw. P.9,2
102
Pol. 1905. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-12. Luzne.
38
O pamieci. Powszechny wykad uniwersytecki , wyg.[oszony] we Lwowie,
26. XI. 1905..
Por. druk. Program Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich. Rok VII (1905). Seria I.
Listopad i grudzien 1905, s. 12 program.
Nr spisu inw. T.6,11
103
Pol. 1906. mszps, rkps 17 x 21 cm. K. I, 1-20. Luzne.
Dlaczego lubimy muzyke? Powszechny Wykad Uniwersytetu, wygoszony
12. listopada 1906 we Lwowie w sali Gwiazdy.
1.Tekst wykadu k. 1-19.
2.Notatki k. 20.
Nr spisu inw. T.17,4
104
Pol. 1906. mszps 17 x 21 cm. K. I, 1-15. Luzne.
O Przesadach. Powsz.[echny] wykad uniwersytecki wygoszony w szkole
kolejowej w niedziele 18. marca, 1906..
Por. druk. Program Powszechnych Wykadw Uniwersyteckich. Rok VII (1905). Seria III.
Luty-kwiecien 1906, s. 13 program.
Nr spisu inw. T.4,7
105
Pol. 1910. mszps z odrecznymi dopiskami. 17 x 21 cm.
K. 6 /numeracja I-VI/. Luzne.
Streszczenia odczytw.
1.Okreslenie filozofii k. I.
2.Oglny poglad ma metode badan naukowych k. II.
3.Psychologia myslenia a Logika k. III.
4.Mysl i mowa k. IV.
39
5.Od czego zalezy sia uczuc? k. V.
6.Rzut oka na filozofie wieku XIX. k. VI.
Druk.: K. Twardowski: Rozprawy i artykuy filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie. Lww,
Ksiaznica-Atlas, 1927, s. 423-426.
Nr spisu inw. T.16,24
106
Pol. 1910. mszps 17 x 21 cm. K. 13. Luzne.
Zagajenie 100. posiedzenia Polskiego G[T]ow. filozoficznego. Piatek, 4
listopada, 1910.
Por. druk. Uczczenie zasug prof. dr. Kazimierza Twardowskiego przy sposobnosci setnego
posiedzenia polskiego Towarzystwa filozoficznego. Przegld Filozoficzny R. 14, 1911, s.
131-137 streszczenie.
Nr spisu inw. T.17,26
107
Pol. 1911 lub pzniej. mszps, rkps 17 x 21 i mniej cm.
K. I, 1-24. Luzne.
W sprawie klasyfikacyi pogladw na wzajemny stosunek duszy i ciaa
(P.[olskie] T.[owarzystwo] filozof.[iczne] 21/XI 908). Odczyt wygoszony na
siedemdziesiatym drugim posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
21 listopada 1908 r.
1.Tekst k. 1-11.
2.Notatki k. 12-24.
Druk.: K. Twardowski: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, Panst. Wydaw. Naukowe,
1965, s. 200-204.
Nr spisu inw. T.11,20
108
Pol. 1912. Masz z odrecznymi poprawkami.
40
17 x 21 cm. K. I, 1-25. Luzne.
Dlaczego wiedza jest potega? Wykad na otwarciu Powszechnych
Wykadw Uniwersyteckich we Lwowie 10. listopada, 1912.
Druk.: K. Twardowski: Dwa odczyty, do druku przygot. Izydora Dambska. Ruch Filozoficzny
T. 34, 1976, nr 1/2, s. 25-33.
Nr spisu inw. T.8,14
109
Pol. 1912. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. 26. Luzne.
Historyczne pojecie filozofii. Referat wygoszony w sekcyi filozoficznej XI.
Zjazdu lekarzy i przyrodnikw polskich. Krakw, 19. lipca, 1911.(sic!).
Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuy filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie.
Lww, Ksiaznica-Atlas, 1927, s. 427-428; Ksiega Pamiatkowa XI Zjazdu lekarzy i
przyrodnikw polskich w Krakowie, 18-22 lipca 1922. Krakw 1912, s. 90-92 streszczenia.
Bad autora w datowaniu - zjazd odby sie w 1912 r.
Nr spisu inw. T.7,12
110
Pol. 1912. mszps, rkps z odrecznymi dopiskami.
17 x 21 cm. K. I, 1-17. Luzne.
Nauki humanistyczne a psychologia. Odczyt na 130 posiedzeniu Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego 12 pazdziernika 1912 r. we Lwowie.
Druk.: K. Twardowski: Dwa odczyty, do druku przygot. Izydora Dambska. Ruch Filozoficzny
T. 34, 1976, nr 1/2, s. 17-24.
Nr spisu inw. T.8,13
111
Pol. 1914. mszps 17 x 21 cm. K. 16. Luzne.
41
O pojeciu wychowania. Odczyt wygoszony na Zjezdzie czonkw
Polskiego Tow.[arzystwa] pedagogicznego we Lwowie dnia 5 lipca 1914.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 411-422.
Nr spisu inw. T.3,5
112
Pol. Prowdop. do 1915 r. Rkps innej reki.
21 x 17 cm. K. I, 1-24. Luzne.
Podstawy wiedzy ludzkiej. Odczyt wygoszony w Bibliotece Polskiej w
Wiedniu.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, wybr i oprac.
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 302-314.
Reka Kazimiery Twardowskiej zony.
Nr spisu inw. T.15,55
113
Pol. 1916. mszps 17 x 21. K. 6. Luzne.
Przemwienie na posiedzeniu Komisji Planw i Podrecznikw Szkolnych
Towarzystwa Nauczycieli Szk Wyzszych we Lwowie 25 marca 1916 r.
1.Tekst przemwienia k. 1-6.
2.Zagadnienia przemwienia. k. 7.
Por. druk. Gazeta Polska nr 2809 z 26 marca 1916 r., s. 2; Wiek Nowy nr 4444 z 28 marca
1916, s. 3 streszczenia.
Nr spisu inw. T.14,51
114
Pol. 1917. mszps 17 x 21 cm. K. 2. Luzne.
Przemwienie nad grobem Maryana Smoluchowskiego w Krakowie
7.9.917.
42
Nr spisu inw. T.14,50
115
Pol. 1921. mszps 17 x 21 cm.
K. 3 /numeracja stron 1-6/. Luzne.
O wartosci poznawczej nauk przyrodniczych. Wykad wstepny,
wygoszony na otwarciu kursu uzupeniajacego dla nauczycieli
przedmiotw przyrodniczych w szkoach srednich we Lwowie, dnia 25.
kwietnia, 1921. (przewodnia mysl).
Nr spisu inw. T.2,2
116
Pol. 1922. mszps 17 x 21 cm. K. 11. Luzne.
Przemwienie na otwarciu kursu doksztacajacego [dla nauczycieli] z
zakresu matematyki, fizyki i geografii na nauczycieli szk srednich. Aula
Gimnazyum Batorego, poniedziaek, 9.I.1922. 10. rano.
1.Tekst przemwienia k. 1-8.
2.Plan przemwienia k. 9-11.
Por. druk. Gazeta Lwowska nr 8 z 11 stycznia 1922, s. 5 streszczenie.
K. Twardowski przemawia jako Przewodniczacy Panstwowej Komisji Egzaminacyjnej dla
Kandydatw na Nauczycieli Szk Srednich.
Nr spisu inw. T.9,17
117
Pol., fr. 1927. rkps 15 x 23 cm. K. 11 Luzne.
Zagajenie na otwarciu II Polskiego Zjazdu Filozoficznego 23-28 wrzesnia
1927 r.
Nr spisu inw. T.24,34
43
118
Pol. 1932-1933. mszps z licznymi odrecznymi dopiskami, rkps
K. 66 + 2 koperty /numeracja oddzielna dla kazdej czesci/. Luzne.
O dostojenstwie Uniwersytetu. Tekst napisany z okazji otrzymania przez K.
Twardowskiego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznanskiego (uchwaa
Senatu z 31 maja 1930 r.) i wygoszony w Auli Uniwersytetu Lwowskiego 21
listopada 1932 r.
1.Tekst przemwienia k. 1-14.
Druk.: K. Twardowski: Wybr pism psychologicznych i pedagogicznych, oprac. i wybr
Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 461-471.
Nr spisu inw. T.16,35
2.Materyay do uwag do ew. 2-ego wydania przemwienia poznansko-
lwowskiego z 1932 (21.XI). Tekst przemwienia O dostojestwie
Uniwersytetu k. 1-20 + koperta.
Nr spisu inw. T.16,36
3.Mysli, notatki, plan i uwagi do przemwienia k. 1-18 + koperta.
Nr spisu inw. T.24,41a
4.Streszczenie przemwienia k. 1-3.
Nr spisu inw. T.16,54
5.Materiay dotyczace rozsyania przemwienia O dostojestwie Uniwersytetu
zawierajace listy osb do ktrych wysano tekst k. 1-11.
Nr spisu inw. P.18,6
VI Projekty programw nauczania,
projekt statutu, orzeczenie sadowe
119
Pol. 1919. mszps z odrecznymi poprawkami i dopiskami.
29 x 21 cm. K.48. Luzne.
44
Projekt statutu ramowego uniwersytetw polskich.
Nr spisu inw. T.22,45
120
Pol. 1921. mszps z odrecznymi dopiskami.
34 x 22 cm. K. 8. Luzne.
Program psychologii. Projekt programu nauczania dla szk srednich.
Por. druk. Program nauczania psychologii w szkole sredniej. Muzeum R. 36, 1921, z. 1/2, s.
28-33.
Nr spisu inw. T.20,40
121
Pol. 1922-1923. mszps 30 x 24 i mniej cm.
K. 22 + koperta. Luzne.
Orzeczenie w sprawie pornografii, przygotowane dla sadu (nie
przedozone z powodu umorzenia (?) sprawy). Sprawa o obraze czci przed
Sadem okregowym karnym we Lwowie przeciwko Wacawowi Mejbaumowi
dotyczya wydawnictw Instytutu Literackiego Lektor.
1.Tekst orzeczenia k. 1-14.
Druk.: Ryszard Jadczak: Kazimierz Twardowski o pornografii. Ruch Literacki. T. 82, 1991, z.
4, s. 174-182.
2.Fragment brudnopisu k. 15-20.
3.Pisma z 25 wrzesnia i 13 pazdziernika 1922 r. w sprawie wypacenia zaliczki
K.Twardowskiemu i dr. Edwardowi Porebowiczowi jako biegym k. 21-22.
Nr spisu inw. T.19,33
122
Pol. Po 1922. mszps, rkps 30 x 24 i mniej cm.
K. 25 /numeracja oddzielna dla czesci 1 i 2/. Luzne.
Projekt programu logiki.
45
1.Zarys programu k. 1-3.
Nr spisu inw. T.20,41
2.Program logiki dla 8. klasy gimnazyw polskich. 3 godziny tygodniowo w
pierwszym proczu klasy smej. k. 1-22.
2.1.Wersja I k. 1-16.
2.2.Wersja II k. 17-22.
Pierwszy projekt tego programu pisany w lutym 1922 dopisek na k. 11
Nr spisu inw. T.20,39
123
Pol. 1935-1936. mszps 34 x 21 i mniej cm.
K. 8 + koperta. Luzne.
Materiay dotyczace wymagan i lektur obowiazujacych przy egzaminie z
pedagogiki i dydaktyki na nauczycieli szk srednich.
1.List z 16 grudnia 1935 r. i zaaczniki Komisji Egzaminw Panstwowych we
Lwowie na Nauczycieli Szk Srednich podpisany przez Przewodniczacego
Komisji Kazimierza Ajdukiewicza k. 1-4.
2.Propozycja K. Twardowskiego k. 5-8.
Wymagania przy egz.[aminie] ustnym napis na kopercie reka K. Twardowskiego
Nr spisu inw. [P.18,4]
124
Pol. 1935. mszps, rkps z licznymi odrecznymi poprawkami.
29 x 22 cm. K. 14 + koperta. Luzne.
Szkic programu nauczania propedeutyki filozofii w liceach
oglnoksztacacych..
1.Szkic programu dla klasy I i II k. 1-8.
1.1.Wersja I k. 1-4.
1.2.Wersja poprawiona k. 5-8.
46
2.Memorya Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie w sprawie
programu propedeutyki filozofii w liceum oglnoksztacacem. Tekst
przygotowany dla Ministerstwa Wyznan i Oswiecenia Publicznego k. 9-14.
Druk.: Ryszard Jadczak: Memoria Polskiego Tow. Filozoficznego we Lwowie w sprawie
wytycznych programu propedeutyki filozofii w liceach oglnoksztacacych (rekopis
Kazimierza Twardowskiego). Edukacja Filozoficzna Vol. 5, 1988, s. 491-496.
Protokoy i Materyay (projekty) Komisyi i podkomisyi, wybranej dla sprawy propedeutyki
filozofii w liceum oglno-ksztacacem. [Pismo, memorya, Szkic programu w aktach. L.
4/935 z 5.I.935] - napis na kopercie reka autora.
Nr spisu inw. T.16,56
VII Luzne notatki, zapiski
125
Pol. Prawdop.1905-1922. rkps K. 50. Luzne.
Luzne zapiski. Notatki dotyczace wykadw z historii filozofii.
1.1tabl. chronologiczna dotyczaca filozofw obcych z lat 1500-1900 k. 3.
2.1 tabl. chronologiczna dotyczaca filozofw polskich z lat 1500-1925 k. 4.
Nr spisu inw. P.3,6
126
Niem. rkps 33 x 21 i mniej cm. K. 8. Luzne.
Luzne notatki niem.[ieckie]. Notatki na temat pojec.
Nr spisu inw. T.24,47
127
Pol. rkps 21 x 17 cm. K. I, 1-12. Luzne.
47
Mysli. Rozmyslania religijne na Nowy Rok, Dzien Trzech Krli, pierwsza,
druga i trzecia niedziele po Trzech Krlach.
Nr spisu inw. T.2,3
VIII Wycinki z gazet
128
Sowo Polskie /Lww/ nr 27 z 2 czerwca 1897 r., s. 2: Tow.[arzystwo]
przyrodnikw im. Kopernika - notatka o wygoszeniu przez K.
Twardowskiego odczytu Indukcja w metafizyce w Towarzystwie
Przyrodnikw im. Kopernika 1 czerwca 1897 r. k. 1.
Zob. 96
Nr spisu inw. T.6,10
129
Wiek Nowy /Lww/ nr 11.269 z dnia 27 listopada 1938 r.: Zapiski. Ruch
Filozoficzny notatka o Ruchu Filozoficznym po smierci K. Twardowskiego
2 egz.
Nr spisu inw. P.9,5
130
Express Wieczorny /Lww/ nr 2631 z 30 listopada 1938 r.: Ruch Filozoficzny
notatka o Ruchu Filozoficznym po smierci K. Twardowskiego 2 egz.
Nr spisu inw. P.9,4
131
Fr. mszps 17 x 21 cm. K. 2. Luzne.
48
Odpis z druku Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques vol. 28,
1939, 1, s. 151, wzmianka o Ruchu Filozoficznym i K. Twardowskim jako jego
zmarym redaktorze.
1.Orygina k. 1.
2.Kopia k. 2.
Nr spisu inw. P.9,3
IX Druki
132
K. Twardowski: Mysl i mowa. Odczyty Towarzystwa Oswiaty Ludowej we
Lwowie. Odczyt VI. Lww 1900, s. 9.
Por. druk. K. Twardowski: Rozprawy i artykuy filozoficzne, zebrali i wydali uczniowie.
Lww, Ksiaznica-Atlas, 1927, s. 435-437.
Nr spisu inw. T.25,49
133
Institut fr experimentelle Psychologie. Programm des IV. Kongress der
Gesellschaft fr experimentelle Psychologie Insbrk vom 19. bis 22. April 1910
r. z o odrecznymi notatkami K. Twardowskiego w jez. pol. i niem. na temat
referatw k. 1-2.
Nr spisu inw. T.24,48
134
Programm des IV. Kongress der Gesellschaft fr experimentelle
Psychologie Insbrk vom 19. bis 22. April 1910, 12 s.
Nr spisu inw. T.24,48
49
135
K. Twardowski: O czynnosciach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza
psychologii, gramatyki i logiki. Odbitka z ksiegi pamiatkowej ku uczczeniu
250-tej rocznicy zaozenia Uniwersytetu Lwowskiego przez krla Jana
Kazimierza. Krakw, Skad Gwny Ksiegarni Gubrynowicza i Syna we
Lwowie, 1911, 33 s. 2 egz.
Nr spisu inw. [P.18,5], T.21,30
136
Religise Quellenschriften. Heft 73: Die Wissenschaft als Religion im 19.
Jahrhundert in Frankreich herausgegeben von Hermann Platz und Maria
Beermann.
Nr spisu inw. T.24,41a
X Materiay obce znajdujace sie w spusciznie
137
Pol. 1924. Formularz wypeniony recznie.
34 x 21 cm. K. 1. Luzna.
Swiadectwo z uczestnictwa w Seminarium filozoficznym Hermana Ungara
z roku akad. 1923/24 bez zaliczenia.
Nr spisu inw. T.18,31
50
138
Pol. 1925-1926. rkps 34 x 21 cm. K. 17 + koperta. Luzne.
Materiay ze studiw Jzefa Grabowskiego ucznia K. Twardowskiego.
Prawdopodobnie zwrot przesyki pocztowej wysanej przez profesora.
1.Prace kontrolne z roku akad. 1924/25 i 1925/26 z teorii poznania, wstepu do
psychologii i syllogistyki k. 1-10.
2.Swiadectwa kolokwialne z roku akad. 1924/25 i 1925/26 wystawione przez K.
Twardowskiego formularz wypeniony recznie k. 11-15.
Odbiorca sie wyprowadzi napis na kopercie inna reka
Nr spisu inw. [P.18,2]