2.

Technologie betonowego budownictwa monolitycznego

1

2. TECHNOLOGIE BETONOWEGO BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO
2.1.Podział konstrukcji monolitycznych
Konstrukcje monolityczne dzielą się na 3 grupy: a) konstrukcje ścianowe siatka projektowa o wymiarach 0,6×0,6 m; rozpiętości statki wynoszą od 1,8 (dla klatek chodowych)i sięgają do 7,8 m w budynkach mieszkalnych i hotelach; grubości ścian: • 0,15 m - budynki do 16 kondygnacji • 0,20 m - budynki do 100 m • 0,30 m - budynki powyżej 100 m

Rys. 2.1

b) konstrukcje bezbelkowe grubość stropu 0,2; 0,22; 0,24 m wymiary słupów 0,3×0,4 m odległości między słupami 6,60; 7,20; 7,80 m słup jest odsunięty od ściany o pewną odległość modularną 1,8; 2,4 m

Rys. 2.2
c) konstrukcje belkowe w płaszczyźnie słupów ułożony jest dodatkowy podciąg wymiary słupów 0,2; 0,3; 0,4×0,3÷1,5 m odległości modularne między słupami prostopadle do belki podciągowej 6,00; 7,20; 7,80 m ; równolegle do belek nie więcej niż 18 m słup jest odsunięty od ściany o prostopadłej do żeber więcej niż 3 m, natomiast równolegle do żeber 1,2; 1,8m

Rys. 2.3

Wszystkie wyżej wymienione systemy wykonuje się bezpośrednio na budowie przy pomocy specjalnych urządzeń formujących. 2.2.Rodzaje urządzeń formujących KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ FORMUJĄCYCH
TRADYCYJNE INWENTARYZOWANE
PŁASKIE PRZESTRZENNE

- jednorazowe indywidualne - kilkukrotnie powtarzalne

- drobnowymiarowe - średniowymiarowe - wielkowymiarowe

- tunelowe - półtunelowe - kopułkowe - pneumatyczne

- ślizgowe pionowe - ślizgowe poziome

Józef Jasiczak - „Technologie budowlane II” 2003r.

Alma Mater

sklejka .płyty stolarskie impregnowane . Rys.tworzywa sztuczne .5 Wykresy parcia betonu wg doświadczeń ACJ Józef Jasiczak . Grubość warstwy masy betonowej i przekrój formy wywierają inny wpływ w słupkach o wymiarze boku do 180 cm niż w ścianach. a tym samym zwiększa parcie boczne o 10÷20%. Siły działające na deskowanie podczas układania mieszanki betonowej Podczas układania mieszanki betonowej na deskowanie działa szereg sił. jeżeli przebiega ono niż 3m/h. Wszelkie domieszki opóźniające wiązanie oraz plastyfikatory zwiększają parcie boczne. Masę betonową układa się na ogół warstwami o grubości 45÷60 cm i zagęszcza wibratorami. Alma Mater . a maksymalne parcie boczne 9.2. przez co zwiększa się kąt tarcia wewnętrznego z 20÷30° do około 50°. należy parcie uwzględnić na całej wysokości słupa i przyjmować jako maksymalne.3.4 Rozkład parcia betonu wg Böhma Rys.aluminium .7 kN/m2. 2.drewno .guma . Podczas szybkiego betonowania małych powierzchni parcie jest stałe. Zagęszcza ono masę betonową. Wibrowanie zwiększa jeszcze parcie boczne betonu.w deskowaniach traconych: • beton zbrojony • zrębkobeton • styropian 2. Parcie rośnie liniowo dopóki mieszanka ma postać cieczy gdy rozpoczyna się wiązanie wykres ma charakter prostokątny. Zaleca się aby nie dopuszczać do parcia przekraczającego 50 kN/m2 przy betonowaniu słupów z wibrowaniem. Słupy są betonowane przeważnie w krótkim czasie na całą wysokość.„Technologie budowlane II” 2003r. 2.stal (blacha + profile) . Deskowanie przy tym powinno być obliczone na 100 kN/m2 W ścianach grubość układanej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 120 cm. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 2 MATERIAŁY STOSOWANE DO WYKONYWANIA DESKOWANIA Preferuje się materiały umożliwiające gładkie ułożenie mieszanki betonowej w ścianie: .

Alma Mater .współczynnik korekcyjny w zależności od konsystencji.62γ b 3 Vm η1η 2η gdzie: 3 . γb .beton zagęszczany ręcznie Józef Jasiczak . a dla słupów 150 kN/m2. p = 750 + 2170 14000 R + T T kG m2 Dla wolniejszego betonowania (< 1m/h) oraz dla słupów p = 750 + 45000 R T kG m2 Wzór Rodina określający wielkość parcia Pm w funkcji szybkości układania masy betonowej: Pm = γ b H m = 1.maksymalne parcie betonu na głębokości Hm od poziomu układania mieszanki betonowej.kN / m 2 Pm . 2.współczynnik korekcyjny w zależności od proporcji składników.0 kN/m3 w przypadku zagęszczania wibratorami wgłębnymi. η1 .zastępczy ciężar objętościowy masy betonowej w kN/m3 równy 17.Wykres zależności pomiędzy wysokością H. 2. η2 . które są tu niżej przedstawione.szybkość układania masy betonowej.6 Związek pomiędzy wielkością parcia Pm a szyb. kN/m2. η3 . m/godz. Dla szybkiego betonowania (1m/h) wtedy parcie mieszanki betonowej wynosi 100 kN/m2. Rys.7 Rys. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 3 Wielkość parcia bocznego jest określona różnymi wzorami. Vm .6 kN/m3 w przypadku zagęszczania ręcznego oraz 24.„Technologie budowlane II” 2003r.współczynnik korekcyjny w zależności od temperatury. na kością układania masy betonowej Vm której parcie betonu osiąga wielkość maksy1 .2.beton zagęszczany mechanicznie malną a szybkością układania betonu Vm 2 .

5 m. Tablica 2. Przez M należy rozumieć moment – w przypadku elementów zginających.Wytrzymałości rozformowania konstrukcji Przed 1980 r. rozpiętości przegród poziomych itp.16 m2 i ścian betonowych wykonywanych za pomocą form przestawnych.2.40 co 0. MR ME Józef Jasiczak . w okresie pełnej eksploatacji konstrukcji (na taką wielkość obciążeń konstrukcja jest zaprojektowana).oczekiwana 28-dniowa wytrzymałość betonu. lub siłę podłużna – w przypadku elementów osiowo ściskanych.5 MPa beton w ścianach 4 MPa 10 MPa W okresie zimowym należy beton chronić przed zimnem bo poniżej -4°C wystąpi zjawisko wysadzinowe w betonie (pobiera się próbki i bada się wytrzymałość na ściskanie). 5 dni lub 50% R28 . spowodowanych obciążeniami zewnętrznymi. Rb28 . 28 dni lub co najmniej 100% R28 dla konstrukcji o większych rozpiętościach.20 m.„Technologie budowlane II” 2003r.wartość sił wewnętrznych. w chwili rozformowania konstrukcji. Alma Mater .5 MPa dla usunięcia bocznych elementów deskowań formujących belki. sklepienia i łuki oraz słupy o powierzchni przekrojów powyżej 0. MR . W warunkach zimowych podane terminy rozformowania ulegają oczywiście wydłużeniu. Obliczanie wytrzymałości rozformowania opiera się na następującym kryterium praktycznym: RbR MR = E Rb 28 M RbR = Rb 28 gdzie: RbR . 4 dni lub 5 MPa dla usunięcia elementów deskowań filarów i słupów o przekroju do 0. MPa. Terminy te wynosiły odpowiednio: 2 dni lub 2. spowodowanych obciążeniami zewnętrznymi. ME .dla stropów o rozpiętości do 2.wartość sił wewnętrznych.16 m2.wytrzymałość betonu w chwili rozformowania. MPa.4. Aby wyznaczyć wielkość RbR należy przeprowadzić obliczenia statyczne konkretnych układów konstrukcyjnych na przykład o rozpiętości stropów od 2.1 Wytrzymałość rozformowania w zależności od pory roku i elementu konstrukcyjnego (wg BN-79/8812-02) Element Pora roku konstrukcyjny lato zima beton w stropach 10 MPa 12. obowiązywały normatywne wytrzymałości i terminy rozformowania konstrukcji uzależnione od smukłości elementów. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 4 2.60 do 7.

2. poprzeczne ze ścianą korytarzową i zamknięte. dwa pasma skrajne i jedno środkowe zbrojone jednokierunkowo. Rys. zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i ogólnym i użyteczności publicznej. a przy zamkniętych występuje jedynie pasmo krzyżowo zbrojone.9. W układach tych występują stropy oparte na trzech krawędziach.2. które mogą występować jako układy poprzeczne przelotowe. Obliczenia sprowadzają się do ustalenia wielkości obciążeń występujących w fazie realizacji i eksploatacji oraz rozważenia warunków równowagi przekroju żelbetowego. tj. wybrano dla dalszych obliczeń rozwiązania ze ściana korytarzową.9 Warunki równowagi przekroju żelbetowego Józef Jasiczak . Układy takie występują najczęściej w praktyce. przy czym do obliczeń statycznych i wymiarowania przyjmuje się podział płyty stropowej na trzy strefy. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 5 Rys.8 Podział płyty stropowej na trzy strefy i zasięg tych stref Ograniczając rozważania dla układów ścianowo-płytowych. zgodnie z rysunkiem 2. Alma Mater .„Technologie budowlane II” 2003r.2.

a po przekształceniach RbR ⋅ b ⋅ x = Ra ⋅ Fa x M R = RbR ⋅ b ⋅ x ⋅ (h0 − ) 2 RbR = Ra ⋅ Fa MR 2b ⋅ (h0 − ) Fa ⋅ Ra W wyrażeniach tych h0 jest wysokością użyteczną płyty. ∑M=0. Wprowadzenie w 1999 roku nowej normy żelbetowej (PN-99/B-03264) nie spowodowało zmiany podejścia do warunków równowagi zginanego przekroju prostokątnego.10 Schemat rozkładu sił w zginanym przekroju prostokątnym pojedynczo zbrojonym (metoda uproszczona) Józef Jasiczak . natomiast nie jest znana wielkość strefy ściskanej x oraz wytrzymałości rozformowania betonu RbR . Rys. Z warunków równowagi dla rozważanego przekroju (przy szerokości obliczeniowej płyty b) otrzymujemy równania: ∑X=0. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 6 W sytuacji.2.„Technologie budowlane II” 2003r. Alma Mater . Ra. gdy konstrukcja jest zwymiarowana na obciążenia eksploatacyjne. Fa. zmieniono natomiast oznaczenia jak na rysunku. Warunki równowagi pozostały nie zmienione. Ra obliczeniową wytrzymałością stali.2. a Fa przekrojem zbrojenia dla fazy eksploatacyjnej. w momencie rozformowania znane są wielkości h0.

5xeff Scc.effzeff = bxeff(d-0.5xeff) Dokonując obliczeń według metody stanów granicznych ustalona wielkość RbR uważana jest za obliczeniową wytrzymałość rozformowania. Aby otrzymać gwarantowana wytrzymałość rozformowania należy : R wyznaczyć charakterystyczną wytrzymałość rozformowania Rbk mnożąc wielkość RbR przez współczynniki 1.65 SR. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 7 Prostokątny kształt strefy ściskanej przekroju pozwala na wprowadzenie do równań równowagi następujących opisów: Acc. Alma Mater .76 . ): R R bk = (0.5xeff) MSd = As1fyd(d – 0. zależna od wytrzymałości gwarantowanej i wielkości rozrzutu wytrzymałości (SR).2.0.002 W praktyce większe znaczenie ma średnia wytrzymałość rozformowania.5776 .eff = Acc. Wielkość tę można wyznaczyć z zależności: R R b = R GR + 1.0.76-0.5xeff) Równania równowagi – po wprowadzeniu opisów wynikających z wymiarów geometrycznych przekroju – przyjmują postać: ∑M = 0 ∑X =0 As1fyd = αfcdbxeff MSd = αfcdbxeff(d – 0. b Józef Jasiczak .eff = bxeff zeff = d.15 (współczynniki te przyjęto z normy PN-76/B-03264) przekształcić zależność (norma jw.0001 R GR )R GR b b i z równania drugiego stopnia z niewiadomą R GR .3.0.„Technologie budowlane II” 2003r. Rozwiązując równanie otrzymuje b się: R GR = b 0.0004 R R bk 0. 1. wyliczyć tę wartość.

• • • pasma pozostałe . .dla pozostałej części stropu .40 m: pasmo skrajne .8. .5 kN/m2 g + p = 6.pomieszczenia od 5. Obciążenia występujące w fazie eksploatacji wynoszą: a) obciążenia stałe: .dla pomieszczeń o szerokościach większych.7.16x25 .wykładzina = 4.1.2. Alma Mater .86 kN/mb.06 kN/m2 g = 4.1 kN/m2 Ponadto skrajne pasmo stropu o szerokości 0.ciężar stropu 0.0 kN/ m2 1. Łączne obciążenia stropów w fazie eksploatacji są równe: .2 kN/mb .75 kN/mb .6.03 kN (siła skupiona).41 kN/mb + 1. natomiast w pomieszczeniach od 5.7. pasma pozostałe . której sprawdzony ciężar wynosi: .0 kN/m2 = 0.8 m nie są obciążone ściankami działowymi.44 kN/m2 = 0.6 kN/m2 b) obciążenia użytkowe .10 kN/m2 = 0.25 kN/m2 . Pomieszczenia o szerokości do 4.4.dla pasma o szerokości 0.80 m: • pasmo skrajne .dla pomieszczeń o szerokości do 4. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 8 Przykład obliczenia wytrzymałości rozformowania Obliczenia przeprowadzone według zasad sformułowanych powyżej dla konkretnego budynku wykonywanego w systemie SBM-75 na terenie kraju.6 m .4. Obciążenia występujące w fazie eksploatacji wynoszą: a) obciążenia stałeb) obciążenia zmienne ciężar stropu ciężar urządzeń formujących 4.03 kN.0kN/m2 Józef Jasiczak .80 m.005x19 .gładź 0.0kN/m2 _________ razem g + p = 5.6 m obciążone jest ścianą osłonową.pomieszczenia mieszkalne Razem p = 1.zatarcie stropu 0.02x22 .pomieszczenia do 4.1.40 m dodatkowo do wyliczonych obciążeń dodać należy ciężar ścianek działowych: .1 kN/m2 .35 kN/m2 .„Technologie budowlane II” 2003r.

147+0. Dalsza część obliczeń dotyczy wyznaczenia wielkości momentów przypodporowych i przęsłowych dla trzech. zaznaczonych na rysunku 2. Tak więc obciążenia występujące w fazie realizacji są zdecydowanie mniejsze od obciążeń eksploatacyjnych.przy rozpiętości stropu 7. Wytrzymałości przy rozformowaniu. Przy tych zabiegach należy zwrócić uwagę na Józef Jasiczak .8 Mpa . Posługując się zależnościami. Uwzględniając także kwestie mrozoodporności betonu rozformowania konstrukcji można dokonać przy mniejszej wytrzymałości.11 Czas uzyskiwania gwarantowanych wytrzymałości rozformowania przegród betonowych przy różnych rozpiętościach stropów i temperaturach dojrzewania.2 m.przy rozpiętości stropu do 3. . może być także mniejsza.4. .8.6 Mpa .7 Mpa .2m.6 m.2. przekroje zbrojenia różne dla poszczególnych rozpiętości stropów.przy rozpiętości stropu 5.7.6 m.2. Rys.136 m.0 m są znaczne i wymagają dłuższego okresu dojrzewania w lecie oraz intensywniejszej termoobróbki w zimie (rys.3.16 m. . Alma Mater zmianę schematu statycznego stropu (powstaje moment ujemny.2 m. h=0.przy rozpiętości stropu 4. stal 34GS o R = 360MPa. stosując stemplowanie stropów. Obliczono gwarantowane wytrzymałości betonu.2 Mpa . . są następujące: . stref. W wyniku przeprowadzonych obliczeń ustalono. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 9 Sprowadzone obciążenia dla pasma skrajnego wynoszą 3. .10. .4m. przyjęte z dokumentacji technicznej są następujące: beton klasy B18. ho =0.przy rozpiętości stropu 4.8 m. W związku z tym niezbędna wytrzymałość betonu. Wytrzymałości rozformowania dla rozpiętości stropów powyżej 6.17 Mpa . gwarantująca stateczność konstrukcji. Dane wyjściowe.0 kN/mb.11). gwarantowane przez producenta mieszanek z 95% prawdopodobieństwem ich nią. 2. na który konstrukcja nie jest zbrojona).przy rozpiętości stropu 6. że największe wielkości momentów występują w paśmie A.13 Mpa .„Technologie budowlane II” 2003r. .2 Mpa .2.przy rozpiętości stropu 7.

65 SR b gwarantowane wytrzymałości należy zwiększyć o 2.5 MPa.takiego sterowania procesami produkcyjnymi. Na przykład przy rozrzucie SR = 1.„Technologie budowlane II” 2003r. Technologie betonowego budownictwa monolitycznego 10 schematu statycznego stropu (powstaje moment ujemny.5 MPa. zgodnie z R zależnością: R b = R GR + 1. Jeśli przekroczenie naprężeń występuje. na który konstrukcja nie jest zbrojona). należałoby stosować dodatkowe zbrojenie na realizacyjny moment ujemny lub zagęścić rzędy stempli. Ustalenie średnich wytrzymałości rozformowania wymaga dodatkowo analizy rozrzutów wytrzymałości produkowanych betonów.o 5 MPa. a przy wielkości rozrzutu 3. iż przy obecnie obowiązujących normach producent betonu zmuszony jest do kontroli jakości produkowanych mieszanek oraz do . by rozrzuty wytrzymałości były możliwie najmniejsze. czy nastąpiło przekroczenie naprężeń rozciągających w górnych warstwach płyty betonowej. Wynika stąd wniosek. Sytuacja taka wymaga sprawdzenia.0 MPa . Józef Jasiczak .2. Alma Mater .