www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
^etvrtak, 8. novembar 2012. Broj 12.974 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
SRBIJA SVIJET
Obama: Najboqi dani za Ameriku tek dolaze
странe 20 i 17 странa 21

VIJESTI

Radon~i}, Osmi} i \apo ulaze u Savjet ministara

PANORAMA HRONIKA

Robot Nao zaplesao u Bawaluci i progovorio srpski
странa 14 11

странa 2

Nada Te{anovi} o zloupotrebi memoranduma Ministarstva u privatne svrhe

Pomo}nika ministra ~eka disciplinski postupak
странa 5

Predsjednik RS poslao pismo generalnom sekretaru, a RS izvje{taj Savjetu bezbjednosti UN

DANAS

RS pozvala na ukidawe OHR-a
RS moli Savjet bezbjednosti da izbjegava pozivawe na poglavqe VII Poveqe UN, koje je neopravdano s obzirom na 17 godina mira i stabilnosti u BiH, istakao Dodik
странa 3
странa 7

Brz napredak u evropskim integracijama zaustavqen zbog sukoba dvije najve}e bo{wa~ke stranke, navedeno u izvje{taju RS

Jakov Gali}, v.d. direktora "[uma Republike Srpske"

Minus 5,3 miliona KM, vi{ak 2.400 radnika

RUGIP odlu~ila u korist Dje~ijeg doma "Rada Vrawe{evi}" u slu~aju otimawa 8,5 dunuma zemqe

странa 5

2 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Tu`ila{tva su poput "fi}a", a kriminalci imaju "formule".

Vijesti dana
Zlatko Lagumyija, lider SDP-a

Zdravko Kne`evi}, glavni federalni tu`ilac

Reforma pravosu|a nije dala rezultat
SARAJEVO - Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumyija rekao je ju~e da je sporazum SDP-a i SNSD-a veoma va`an, jer se najve}i broj dogovorenih mjera ti~e ekonomskog razvoja i kreirawa povoqnijeg poslovnog ambijenta koji }e omogu}iti otvarawe novih radnih mjesta i pove}awa efikasnosti javne uprave, prenijele su agencije. U razgovoru sa {efom Delegacije EU u BiH Peterom Sorensenom i predsjednikom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em, Lagumyija je pojasnio da dogovor nudi rje{ewa za kqu~ne probleme. - Evidentno je nezadovoqstvo gra|ana, ali i me|unarodne zajednice rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dosada{wa reforma pravosu|a u BiH nije dala o~ekivane rezultate u efikasnijem procesuirawu i obra~unu sa kriminalom - rekao je Lagumyija obrazla`u}i razloge za predlo`enu promjenu u na~inu izbora tu`ilaca.

Vjekoslav Bevanda u Parlamentu BiH

Predlo`eni novi ministri, u Parlamentu BiH iskristalisana nova ve}ina

Ruski general u Bawaluci

Saradwa sa Rusijom mora biti {iroka

Radon~i}, Osmi} i \apo ulaze u Savjet ministara
Lagumyija od Bevande zatra`io hitno imenovawe novih ministara u Savjetu ministara. Novu parlamentarnu ve}inu ~ini}e SNSD, SDS, SDP, dva HDZ-a i SBB
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

BAWALUKA - General-pukovnik Vojske Ruske Federacije Leonid Grigorijevi~ Iva{ov izjavio je ju~e u Bawaluci da se odnosi sa Rusijom ne mogu fokusirati na ekonomski aspekt, nego da je potrebno prioritet dati i sferama `ivota, od kojih }e svi biti na dobitku, kao {to su kultura, nauka i obrazovawe. Iva{ov je odgovaraju}i na pitawe novinara kakav je geostrate{ki polo`aj Rusije na Balkanu, kazao da "ne}e re}i da je dana{wi ruski uticaj na

Balkanu ozbiqan". - Rusija je tokom 20 godina poku{avala da se ugradi u zapadni model i na Balkan, a tokom tih godina bili smo svjedoci procesa razjediwewa i neprijateqskih procesa i sada je nastupilo vrijeme kada dolazimo do istine - rekao je Iva{ov. On je sino} trebalo da odr`i predavawe na bawalu~kom Univerzitetu o temi "Geostrate{ki interesi Rusije i wena uloga na Balkanu". V. K.

Procesno ro~i{te u Sudu BiH

Rasprava u "predmetu Starovlah" u februaru
SARAJEVO - Na sudskom ro~i{tu, koje je u "predmetu Starovlah" odr`ano ju~e u Sudu BiH, odlu~eno je da glavna rasprava u tom postupku bude odr`ana u februaru. Branilac porodice Starovlah Miqkan Pucar rekao je "Glasu Srpske" da bi za porodicu Starovlah potpunu satisfakciju predstavqalo kada bi Ustavni sud utvrdio kr{ewe wihovih qudskih prava i dosudio im naknadu {tete. Starovlasi su 2007. godine podnijeli tu`bu protiv BiH zbog akcije SFOR-a izvedene 2004. godine. Tada su im pripadnici me|unarodnih snaga provalili u ku}u u Palama i pretukli sve{tenika Jeremiju i wegovog sina, vjerou~iteqa Aleksandra, na osnovu la`ne dojave da se kod wih krije Radovan Karayi}. G. M.

SARAJEVO - Predsjednik SDP-a BiH Zlat ko La gumyija predlo `io je ju ~e predsjedavaju}em Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi Fahrudina Radon~i}a za novog ministra bezbjednosti, Zekerijaha Osmi}a za ministra odbrane i Editu \apo za zamjenika ministra finansija i trezora BiH. U dopisu koji je dostavqen Bevandi, SDP predla`e da se {to hitnije imenuju novi ministri u Savjetu ministara.

Lider SBB-a i kandidat za ministra bezbjednosti Fahrudin Radon~i} rekao je da je wegova kandidatura rezultat ko ali cionog do govo ra sa SDP-om.

ODGO\ENO izja{wavawe o nasqedniku Denisa Be}irovi}a
- Uvjeren sam da }e imenovawe novih kadrova imati u Predstavni~kom domu natpolovi~nu i entitetsku podr{ku - kazao je Radon~i} i dodao da se kao ministar bezbjednosti ne}e mije{ati u operativni rad policije, te da }e se posebno posvetiti borbi protiv organizovanog i ekonomskog kriminala, te terorizma. Nove ministre mora potvrditi i Parlament BiH. U SNSD-u i SDS-u ka`u da }e se tek odrediti o ovim prijedlozima.

Novi ministri
- Shodno potvr|ivawu odluke predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH o smjeni ministara i zamjenika ministara iz reda SDA Sadi ka Ahmetovi}a, Muhameda Ibrahimovi}a i Fuada Kasumovi}a, koju je 22. oktobra usvojio Dom naroda Parlamenta BiH, SDP predla`e da se u {to hitnijem roku pokrene procedura imenovawa ministara i zamjenika ministra u Savjetu ministara u skladu sa procedurama propisanim Ustavom BiH i Zakonom o Savjetu ministara - navedeno je u Lagumyijinom dopisu Bevandi. Generalni sekretar Savjeta ministara Zvonimir Kutle{a rekao je da prijedlozi za ministre i zamjenika jo{ nisu upu}eni Centralnoj izbornoj ko mi si ji i Dr`a vnoj agenciji za istrage i za{titu, koji treba da ih provjere, ali da }e to bi ti ura |e no vrlo brzo.

Parlament
Sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, koja je ju~e odgo|ena za 22. novembar na zahtjev Kluba poslanika

www.glassrpske.com
To ro|o, brate!... Tako se to radi kumeeee! Zajebi konkurs! Vaqda ti najboqe zna{ ko }e najvi{e platiti radno mjesto!... Svi tako rade! Borislav Mitrovi} Pa kako mo`e da sklopi sporazum, a nema sredstva tj. novac koji nudi u sporazumu, ispade da su sudije i tu`ioci veoma pametni, ti mene pusti, a ja }u platiti, a kad me pusti{ ja nemam pare, nema daqe. Ili je to smi{qeno?????????????? Predrag Vrani}

SDP-a, iskristalisala je novu parlamentarnu ve}inu koju }e ~initi SNSD, SDS, SDP, dva HDZ-a i SBB. Predstavni~ki dom trebalo je da izabe re novog za mje ni ka predsjedavaju}eg ovog doma iz reda bo{wa~kog naroda umjesto Denisa Be}irovi}a, koji je smijewen na pro{loj sjednici. Obrazla`u}i zahtjev za odga |awe sjedni ce, ko ji su podr`ali poslanici SNSDa, SDS-a, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SDP-a BiH i SBB-a, {ef Kluba poslanika SDP-a Sa{a Magazinovi} rekao je da treba sa~ekati okon~awe rekonstrukcije ve}ine u Parlamentu BiH, kao i najavqeni sastanak lidera vode}e {estorke, koji bi trebalo da bude odr`an 20. novembra. Predsjednik Kluba poslanika SDA Asim Sarajli} rekao je da je BiH ta lac politike lidera SDP-a BiH Zlatka Lagumyije od izbora 2010. godine do danas. - Dogovor lidera stranaka na pri jedlog La gumyije o smjeni ministara iz SDA bio je ne is kren i idu }ih da na treba da vidimo {ta je to jo{ obe}ano lideru SNSD-a Mi-

Fahrudin RADON^I]
Osniva~ i predsjednik Saveza za boqu budu}nost. Na op{tim izborima 2010. godine kandidovao se za ~lana Predsjedni{tva BiH iz reda bo{wa~kog naroda. Osniva~ i vlasnik vi{e firmi u Sarajevu, me|u kojima je najpoznatija grupacija "Avaz".

Zekerijah OSMI]
^lan SDP-a BiH. Od 1998. do 2006. godine u tri mandata bio je poslanik SDP-a u Narodnoj skup{tini RS. Radio kao savjetnik gradona~elnika Br~ko distrikta BiH za privredu i finansije 2006. godine. U Vladi Br~ko distrikta vodi Odjeqewe za javni registar.

loradu Dodiku i RS kako bi bila o~uvana Lagumyijina pozicija ministra inostranih poslova BiH - rekao je Sarajli} i dodao da je Lagumyija "mone ta za pot kusu ri vawe izme|u Dodika, Dragana ^ovi}a, Mladena Bosi}a, Fahrudina Radon~i}a i ko zna koga jo{". - Osnovni generator krize u BiH je Lagumyija jer u SDP-u nema kriti~ke misli da se suprotstavi samovoqi lidera - rekao je Sarajli}. Magazinovi} je rekao da ne `eli da komentari{e "takve paranoi~ne izjave", dodav{i da }e u idu }ih 20 da na biti zavr{ena rekonstrukcija Savjeta ministara BiH. - U tom smislu nema govora ni o kakvim blokadama, kako to pre ba cu ju ne ki pojedinci, koji zapravo `ele da kreiraju haos u BiH. Znate kako kod nas ka`u, u paranoji se sve uklapa. To je plod paranoje SDA i to je wihovo pravo. Svi do bro zna mo da to nije ni blizu istine - rekao je Magazinovi} i dodao da }e SDP najvjerovatnije ponovo predlo`iti Denisa Be}irovi}a za zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma. Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Milorad @iv kovi} op tu `io je SDA da svaki dobronamjeran sporazum poku{ava da sasije~e u korijenu. Poslanik SDSa Ale ksan dra Pan du re vi} ponovila je da SDS ne}e podr`ati eventualni prijedlog da Be }i rovi} ponovo bude izabran u Kolegijum Predstavni~kog doma.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 3

Vojska RS nije ga|ala civile u Sarajevu
HAG - Biv{i pripadnici Vojske RS Predrag Trapara i Slobodan Tu{evqak negirali su ju~e na su|ewu Radovanu Karayi}u u Ha{kom tribunalu navod optu`nice da je Vojska RS tokom rata namjerno artiqerijom i snajperima ga|ala civile u Sarajevu, javile su agencije. U pisanim izjavama, koje je odbrana uvela u dokaze, a ~ije je sa`etke Karayi} pro~itao u sudnici, svjedoci Trapara i Tu{evqak su naglasili da su jedinice Prve sarajevske motorizovane brigade, u kojima su bili, samo branile svoje polo`aje i srpska naseqa od napada muslimanskih snaga iz Sarajeva. Oni su istakli da je Armija RBiH, suprotno tome, stalno zloupotrebqavala civilne objekte, pucaju}i iz wih na srpske polo`aje.

Predsjednik RS poslao pismo generalnom sekretaru, a RS izvje{taj Savjetu bezbjednosti UN

RS moli Savjet bezbjednosti da izbjegava pozivawe na poglavqe VII Poveqe UN, koje je neopravdano, s obzirom na 17 godina mira i stabilnosti u BiH, istakao Dodik. Brz napredak u evropskim integracijama zaustavqen zbog sukoba dvije najve}e bo{wa~ke stranke, navedeno u izvje{taju RS
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Srpska pozvala na ukidawe OHR-a
FOTO:GLAS SRPSKE Milorad Dodik

Istaknuto je da Vlada RS sna`no podr`ava integrisawe BiH u EU i odlu~no radi u tom pravcu uz istovremeno o~uvawe decentralizovanog ustavnog sistema BiH uspostavqenog Dejtonskim sporazumom. - Ne postoji razlog zbog kojeg BiH ne mo`e postati ~lanica EU uz o~uvawe wene decentralizovane dejtonske strukture - navedeno je u izvje{taju.

Pravosu|e
U dijelu izvje{taja posve}enom pravosu|u navedeno je da mehanizam imenovawa i disciplinske odgovornosti sudija i tu`ilaca mora biti promijewen da bi funkcionisalo efikasnije i zadovoqilo me|unarodne i evropske standarde. - U BiH, koja je prema Dejtonu krajwe decentralizovana dr`ava, entiteti treba da zadr`e kontrolu nad imenovawem i disciplinskom odgovorno{}u sudija i tu`ilaca na entitetskom i ni`im nivoima - pi{e u izvje{taju RS. Istaknuto je da Sud BiH treba da bude zamijewen institucijom koja proizlazi iz Ustava BiH i evropskih standarda. - Sud BiH je u sada{wem obliku neustavan i mora mu biti oduzeta apelaciona nadle`nost - istaknuto je i nagla{eno da Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH mora biti reformisan. Kada je u pitawu procesuirawe ratnih zlo~ina, pi{e u izvje{taju, pravosudne insti tu ci je BiH poka za le su predubje|ewe protiv srpskih `rtava. - Nepridavawe pa`we srpskim `rtvama ogleda se u tome {to te institucije nisu osudile, pa ~ak ni procesuirale, po~inioce nekih od najgnusnijih zlo~ina po~iwenih tokom proteklog rata. Iako je utvr|eno da su bo{wa~ke snage po~inile nebrojena zvjerstva nad Srbima u okolini Srebrenice, pravosu|e BiH nije nikoga optu`ilo za te zlo~ine. Uprkos dokazima da je general Armije RBiH Atif Dudakovi} po~inio u`asne ratne zlo~ine nad Srbima i drugima, Tu`ila{tvo BiH nikada nije podiglo optu`nicu protiv wega - navodi se u izvje{taju i dodaje da identifikacija `rtava rata ne smije nositi pe~at politike.

BAWALUKA - Republika Srpska poziva na ukidawe Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), ~ija je uloga kontraproduktivna, a posebno wegovih nezakonitih bonskih ovla{}ewa.

zauzima za reforme da bi se obezbijedila efikasnost i od govornost or ga na BiH i wihovo po {tovawe Us ta va BiH - naveo je Dodik.

Izvje{taj RS
Is tim povodom Sa vje tu bezbjednosti UN upu}en je i osmi izvje{taj RS u kojem je dat pregled de{avawa u BiH od maja, kada je upu}en prethodni izvje{taj, i stavovi Vlade RS o kqu~nim pitawima koja se nalaze pred BiH. Izvje{taj, koji je usvojen na ju~era{woj posebnoj sjednici Vlade RS, upu}en je i ambasadama i zvani~nicima EU, Rusije, SAD i drugih zemaqa i me|unarodnih organizacija i institucija. U dijelu izvje{taja posve}enom politi~kim kretawima u BiH navedeno je da su u periodu od decembra pro{le do maja ove godine izabrani lideri u BiH ostvarili brz napredak u evropskim integracijama kroz zajedni~ki rad u duhu kompromisa, ali da je on zaustavqen krajem maja, kada su se sukobile dvije najve}e bo{wa~ke stranke.

Pismo predsjednika RS
Navedeno je to u pismu koje je ju~e generalnom sekretaru Ujediwenih nacija Ban Ki Munu uputio predsjednik RS Milorad Dodik. - RS moli Savjet bezbjednosti da izbjegava pozivawe na poglavqe VII Poveqe UN, koje je neopravdano, s obzirom na 17 godina mira i stabilnosti u BiH - navedeno je u pismu. Pred sjednik RS je infor mi sao ge ne ral nog se kre ta ra UN da se po sli je brzog napretka u prvih pet mje se ci 2012. godi ne i qetweg zastoja, zbog raskola izme|u dvije najve}e bo{wa~ke stranke, lideri u BiH ponovo dogovaraju o daqem napredovawu zemqe. - RS }e nastaviti da radi u duhu saradwe da bi pru`ila pomo} u rje{avawu hitnih pitawa u BiH, koja obuhvataju i sprovo|ewe odluke Evropskog suda za qudska prava u "predmetu Sejdi} i Finci protiv BiH". RS }e nastaviti i da se

PRAVOSU\E se mora uskladiti sa Ustavom BiH
U pismu se dodaje da Srpska kroz strukturisani dijalog sa EU radi na reformi pravosudnog sistema BiH, ~iji je ciq wegovo uskla|ivawe sa evropskim standardima i Ustavom. Osim toga, istaknuto je, RS insistira i na ravnopravnom tretmanu `rtava ratnih zlo~ina, bez obzira na wihovu etni~ku pripadnost. Dodik je pismo uputio da bi Savjetu bezbjednosti UN pojasnio situaciju u BiH i izvje{taj koji }e tom tijelu 13. novembra podnijeti visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

- Rukovodstvo RS }e nastaviti da radi na postizawu konsenzusa kako bi BiH mogla da nadogradi rezultate ostvarene u 2012. godini - navedeno je u izvje{taju. Isti~e se da je RS dala prijedlog za primjenu odluke Evropskog suda za qudska prava u "predmetu Sejdi}-Finci" koji su podr`ali i Dervo Sejdi} i Jakob Finci, koji su pokrenuli spor protiv BiH. - Wih dvojica su pohvalili prijedlog Srpske i zahvali li pred sjedni ku RS Mi lo radu Dodi ku na to me {to je prvi politi~ar u BiH koji je izrazio spremnost da sa wima raz gova ra o iz vr{ewu sudske odluke - istaknuto je u izvje{taju. Nagla{eno je i da je RS opredijeqena da pomogne da se u najkra}em mogu}em roku do |e do rje {ewa du go go di{weg spora u vezi sa statusom dr`avne i vojne imovine.

U izvje{taju je navedeno da institucije BiH moraju biti reformisane da bi se ispo{tovao Ustav i omogu}io napredak. - U zajedni~kim institucijama BiH vladaju neefikasnost i zloupotrebe. Organi vlasti na nivou BiH rade bez transparentnosti i odgovornosti prema gra|anima. Novac se ~esto rasipa na nivou BiH, umjesto da se iskoristi na nivou entiteta i kantona, gdje se usluge pru`aju gra|anima. RS je u nastojawima da se ubla`e negativne ekonomske posqedice neodgovornosti institucija BiH predlo`ila demilitarizaciju BiH - pi{e u izvje{taju.

SAMO decentralizovana BiH mo`e da funkcioni{e
Dodaje se da je decentralizovana BiH predvi|ena dejtonskim Ustavom i da samo takva BiH mo`e da funkcioni{e. - Decentralizacija pogodu je efi ka sni jem vr{ewu vlasti i uspje{no je primijewena u mno gim zemqama. Vladine slu`be su obi~no najefikasnije u pru`awu usluga gra|anima kada su organizovane na nivou koji je najbli`i gra|anima koje opslu`uju nagla{eno je u izvje{taju RS.

BEZBJEDNOST
U izvje{taju je nagla{eno da bezbjednosna politika na nivou BiH ugro`ava osnovne interese zemqe i da institucije na nivou BiH podrivaju borbu protiv terorizma. - Teroristi~ki napad na ameri~ku ambasadu u Sarajevu, koji se desio u oktobru pro{le godine, o~igledni je podsjetnik na opasnost koju teroristi, inspirisani islamskim radikalizmom, predstavqaju po gra|ane BiH, bilo da su Bo{waci, Srbi ili Hrvati. RS je, na`alost, jedina u BiH koja opasnosti od ovih nasilnih ekstremista pristupa sa ozbiqno{}u - navedeno je u izvje{taju i istaknuto da bi daqa centralizacija bezbjednosnih agencija podrila sposobnost i BiH i RS da se bore protiv terorizma.

4 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE
Zoran Jovi~i}

Komentar dana
Pi{e: Dragana KELE^

Krivi smo!
Nekako se ~ini da su penzioneri dio populacije koja uvijek ne{to ~eka... Bilo da `eqno i{~ekuju po{tara da im zakuca na vrata i donese penziju, bilo da u redovima u banci ispred {altera stoje kako bi platili ra~une, ili ~ekaju unuke i djecu da im navrate vikendom u posjetu. Ovih dana penzioneri opet ~ekaju, a wihove o~i su uprte u Dom penzionera Bawaluka. Dom koji bi trebalo da bude i wihov dom, da igrom slu~aja ili, boqe re~eno, igrom jednog ~ovjeka nije postao #hotel sa pet zvjezdica#. Hotel koji je izgra|en parama iz buU normalnim xeta RS i to ne malim, zemqama, kada vi{e od pet miliona. V. d. direktora Doma mediji penzionera Bawaluka argumentovano Ilija Vuji~i} na nepopi{u, oni koji zloupotrebqavaju znat na~in postavqen je na ~elo Doma. Konjavni novac bivaju kurs za izbor direktosmijeweni i ra pre ki nut je onog procesuirani. Kada tre nut ka ka da je ut mediji sla`u, onda vr|eno da on ne ispuwava uslove, jer nema oni idu na sud. ade kva tnu {kol sku Nerijetko i sami spremu. Vuji~i} je posnosioci tavqen za v. d. do daqeg, najodgovornijih jer je to najdu`i manfunkcija u medije dat bez ograni~ewa. plasiraju dokaze o Ve} na samom po~etku ne~ijim direktorske #karijere# u Domu, postao je kriminalnim medijska zvijezda u redjelima i tako pripremaju javnost gionu nakon {to je otkriveno da se nalazi u za wegovu smjenu morbidnom sukobu inili procesuirawe teresa. Naime, Vuji~i} je istovremeno i vlasnik pogrebnog preduze}a #Flor#, koje ima ugovor sa klijentima Doma o sahrawivawu i podizawu nadgrobnih spomenika. Tako Vuji~i}, kao direktor Doma, sahrawuje klijentelu i podi`e joj spomenike. Tri u jedan! Vuji~i} je sve to demantovao i u startu optu`io novinare da izmi{qaju i pi{u #neke ciqane teme#. I onda se opet sve sti{alo, sve do trenutka dok Ilija na 23 stanovnika, koliko penzionera ima u papreno skupom domu, nije primio u radni odnos 31 lice i to bez konkursa. Da bude jo{ skandaloznije, pomo}nik ministra rada i socijalne za{tite RS u tome ne vidi ni{ta sporno, jer je Ilija to uredio unutra{wim pravilnikom po kojem nije potreban konkurs za zapo{qavawe?! Nije poznato ni ko uop{te kontroli{e rad direktora Doma i ko je u Upravnom odboru. Navodno je i taj organ privremen. Kao {to nije poznato na osnovu ~ega je IRB RS, Domu koji posluje tek nekoliko mjeseci dao kredit od 300.000 KM za kupovinu hrane i ogreva i kako to da IRB mo`e davati kredite za teku}u potro{wu? Nije Vuja~i} jedini koji je funkciju u javnoj ustanovi shvatio kao privatno preduze}e, da mo`e da radi {ta ho}e i da niko ne smije o tome da pita. A kamoli da pi{e! Zato danas ka`e da je spreman da ponudi ostavku, jer se protiv wega vodi #medijska hajka# iza koje stoji #nalogodavac#. Da, da, dobro ste ~uli! Ne}e se povu}i zbog nezakonitih radwi koje je u~inio i ~ini, nego zbog toga {to mediji o tome pi{u. A ~im se usude da pi{u, to je hajka. U normalnim zemqama, kada mediji argumentovano pi{u, oni koji zloupotrebqavaju javni novac bivaju smijeweni i procesuirani. Kada mediji sla`u, onda oni idu na sud. Nalogodavac medijima je javnost i odgovornost prema javnosti. Nerijetko i sami nosioci najodgovornijih funkcija u medije plasiraju dokaze o ne~ijim kriminalnim djelima i tako pripremaju javnost za wegovu smjenu ili procesuirawe. Ali, daleko smo mi od normalnih demokratija u kojima potpuna javnost u poslovawu korupciju smawuje na najmawu mjeru. I na kraju, ostavqamo javnosti i penzionerima da procijene ~ija je (ne)odgovornost ovdje u pitawu, medija ili direktora Doma penzionera. Ako se Vi, gospodine Vuji~i}u, sla`ete, naravno?!

Srpska dijaspora u SAD i analiti~ari o rezultatima ameri~kih predsjedni~kih izbora

Izbor Obame povoqniji za Balkan
O~ekujem da Obama na spoqnopoliti~kom planu po{tuje RS, dogovor o pitawima izbeglica i nastavak dijaloga o Kosovu, rekao Jovi~i}. Za svet, ali i za Srbiju boqe {to je pobedio Obama, jer bi Amerika pod Romnijem bila agresivnija, rekao Anti}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Izetbegovi} i Mun
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} rekao je da o~ekuje nastavak dosada{weg anga`mana SAD na ubrzanijim integracijama u EU i NATO ~itavog regiona. - U posqedwih 20 godina SAD su bile kqu~ni saveznik BiH u zaustavqawu rata, obnovi zemqe i stabilizaciji kroz sprovedene reforme - rekao je Izetbegovi}. Ambasador SAD u BiH Patrik Mun izjavio je da se ameri~ka politika prema BiH ne}e zna~ajnije mijewati. nekih fundamentalnih promjena u ameri~koj spoqnoj politici, naro~ito u odnosu prema Srbiji. Istori~ar ^edomir Anti} rekao je da je za svijet, ali i za Srbiju boqe {to je pobijedio Barak Obama i istakao da bi Amerika pod Mitom Romnijem bila vjerovatno agresivnija. Spoqnopoliti~ki analiti~ar iz Beograda Nenad Radi~evi} rekao je da su interesi SAD uglavnom zacementirani i da }e ameri~ke diplomate insistirati na nezavisnosti Kosova i rje{avawu nes ta bil nos ti u funkcionisawu BiH. Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu @arko Puhovski smatra da je sre}a stanovnika Balkana da su neva`ni za ameri~ke izbore i wihovu politiku.

BAWALUKA - Zvani~nici i analiti~ari iz zemqa regiona ocijenili su da od novog-starog predsjednika SAD Baraka Obame ne o~ekuju promjenu kursa prema Balkanu, koji i daqe ostaje izvan fokusa spoqnopoliti~kog interesovawa SAD. Predsjednik Svjetskog srpskog kongresa Zoran Jovi~i} kazao je ju~e "Glasu Srpske" da od novog-starog predsjednika SAD Baraka Obame o~ekuje da na spoqnopoliti~kom planu po{tuje RS, dogovor o pitawima izbjeglica, kao i nastavak dijaloga o Kosovu, da bi se ovo pitawe rije{ilo na pravedan na~in. Srpski kongres podr`ao je Obamu i na prethodnim izborima. - Obama je tada u pismu

naveo da }e raditi na o~uvawu RS, po{tovawu Erdutskog spo ra zu ma i nas tav ku pregovora o Kosovu, dok se ne prona|e obostrano prihvatqivo re{ewe - rekao je Jovi~i} i dodao da je najva`nije da bude o~u va na Re pu bli ka Srpska. Komentari{u}i Obaminu pobjedu na predsjedni~kim izborima, predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} rekao je da ne treba o~eki va ti ozbiqnu pro mje nu ameri~ke spoqne politike prema Balkanu i BiH. - Balkan i BiH su daleko od fokusa ameri~ke spoqne politike, jer je fokus na nekim drugim geografskim du`inama i vjerovatno }e tako ostati i u idu}im godinama, ako ovdje ne bi bilo dramati~nog pogor{awa situacije -

rekao je Radoji~i} i dodao da bi Hilari Klinton, koja je najavila odlazak sa pozicije dr`avnog sekretara, mogao da zamijeni "stari poznavalac ovih prostora" senator Yon Keri.

BALKAN daleko od fokusa ameri~ke spoqne politike
Pred sjednik Ge ne ral ne skup{tine Ujediwenih nacija Vuk Jeremi} izjavio je da nema potrebe za velikim uzbu|ewem oko izbora predsjednika SAD i na gla sio da za Balkan i Srbiju ne}e biti razlike. Savjetnik predsjednika Srbije za spoqnu politiku Marko \uri} ocijenio je da reizbor Obame nije iznena|ewe i da ne o~ekuje da bude

Eskaliralo nezadovoqstvo pripadnika Oru`anih snaga BiH iz FBiH

Biv{i vojnici prijete da }e zapaliti zgradu Vlade
SARAJEVO - Vi{e stotina biv{ih pripadnika Oru`a nih sna ga BiH iz Federacije poku{alo je ju~e nasilno da u|e u zgradu Parlamenta FBiH, u vrijeme dok je za sjedao Pred sta vni ~ki dom, ali ih je sprije~ila policija. Wihov revolt izazvala je informacija da }e sa dnevnog reda sjednice biti skinuta ta~ka koja garantuje da wihove penzije budu ispla}ene iz fede ral nog buyeta. Tenzije su se smirile kada je u zgradu propu{tena nekolicina demonstranata, koje je primio predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Fehim [kaqi}.

POLICIJA sprije~ila vojnike da ne u|u u Parlament
Pred sta vni ci voj ni ka uputili su se iz Parlamenta u Vladu FBiH, gdje ih je primio pre mi jer Ner min Ni k{i}. Na sas tan ku je

dogovoreno da }e Vlada 12. novembra dobiti pisani odgovor od MMF-a u vezi sa izmje na ma Za kona o potvr|ivawu prava na prijevre me nu pen zi ju os tva re nu pod povoqnijim uslovima, poslije ~ega }e biti poznato da li }e taj zakonski prijedlog ostati u parlamentarnoj proceduri. - Nik{i}u, rije{io si nas se ove sedmice, sqede}e o~ekuj sva{ta - kazao je jedan od nezadovoqnih vojnika.

Drugi su prijetili da }e upasti u zgradu i zapaliti je. - Dvije godine nas la`ete! Kako vas nije stid. Nemamo {ta jesti, a vama plate po nekoliko hiqada maraka. Nik{i}u iza|i, sram te bilo kazao je jedan od prisutnih vojnika. Nik{i} je rekao da o~ekuje da }e sporni zakon biti vra}en u parlamentarnu proceduru poslije konsultacija sa MMF-om. @. D.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 5
FOTO: A. ^AVI]

RUGIP odlu~ila u korist Dje~ijeg doma "Rada Vrawe{evi}" u slu~aju otimawa 8,5 dunuma zemqe

^izmovi}
U obrazlo`ewu stoji da je "Malinovi}, zastupan po advokatu Jovanu ^izmovi}u, dostavio izja{wewe u kojem navodi da je prijedlog za ponavqawe postupka neosnovan te da bi se, ako su ~iwenice medijski napisi, moralo zakqu~iti da ti navodi nisu ~iwenice i dokazi". - U tom izja{wewu se navodi i da ovaj organ nije nadle`an da rje{ava pitawa nepostojawa testamenta i postojawa dvije smrtovnice, ve} sud pi{e u obrazlo`ewu.

Dom izborio obnovu postupka

Sporno zemqi{te Dje~ijeg doma

U zakqu~ku RUGIP-a navedeno da su u medijima iznesene nove ~iwenice, koje ukazuju na ~itav niz nepravilnosti i nezakonitih radwi. ^vrsto, i s razlozima, vjerujemo u pozitivan ishod, ka`e Kajkut
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP), podru~na jedinica Bawalu ka, usvo ji la je pri jedlog Dje ~i jeg do ma "Rada Vrawe{evi}" za ponavqawe postupka okon~anog rje {ewem od 5. decembra 2007. godine, kojim je pres ta lo dr`a vno vlasni{tvo nad 8,5 dunuma zemqi{ta koje je bilo u posjedu Doma. U obrazlo`ewu zakqu~ka bawalu~ke podru~ne jedinice RUGIP-a od 31. oktobra, ko ji je u po sjedu "Gla sa Srpske", na vede no je da je pre ma Za ko nu o op {tem upravnom postupku prijedlog

podnesen blagovremeno, izjavqen od ovla{}enih lica, te da su okolnosti na kojima se zasniva prijedlog vjerovatne. Istra`uju}i ovaj slu~aj novinari "Glasa Srpske" i RTRS-a ot kri li su broj ne nezakonitosti, izme|u ostaloga, da u sudskom spisu nema tes ta men ta, kao i da postoje dvije smrtovnice, od kojih je jedna neregularna. U zakqu~ku RUGIP-a je na vede no da su u medi ji ma iznesene nove ~iwenice, koje ukazuju na ~itav niz nepra vil nos ti i ne za koni tih radwi. - Neke od tih nezakonitosti prethodile su upravnom postupku, kao i izlazak na teren vje{taka geodetske

struke koji nije nadle`an za utvr|ivawe najbitnije ~iwenice u postupku - privedenosti zemqi{ta na mje ni stoji u obrazlo`ewu.

U zakqu~ku je navedeno da je u prijedlogu istaknuto da je rje{ewe bawalu~ke podru ~ne jedi ni ce RU GIP-a doneseno na osnovu la`nih isprava i neistinitih navoda, kojima je taj organ doveden u zabludu. Istaknuto je i da je, poslije saznawa iz medija, podno si lac pri jedlo ga do {ao do sa znawa o nei zvo |ewu

kqu~nog dokaza vje{ta~ewem po stalnom sudskom vje{taku gra |e vinske stru ke - urbanisti, koji je jedini kvalifi ko van da se izja sni o pitawu privedenosti zemqi{ta namjeni.

NOVE ^IWENICE ukazuju na niz nezakonitosti
- Nakon {to je ovaj organ izvr{io uvid u kompletan sadr`aj spisa, nesporno je utvrdio da Dom u toku pos tup ka ~i je se ponavqawe tra `i, ni je zas tu pa lo ovla{}eno lice. Po ocjeni ovog organa, stekla se mogu}nost da se upotrijebe novi dokazi, i to prije svega dokaz vje {ta~ewem - sto ji u obrazlo`ewu. Rje{ewe kojim se u cijelos ti pridru `u je zah tje vu Doma za ponavqawe postupka dostavilo je i Pravobrani la{ tvo RS, i to zbog novih ~iwenica koje ukazuju

na ~itav niz nezakonitosti koje su prethodile upravnom postupku uspostavqawa ranijeg vlasni~ko-pravnog odno sa u ko rist Veqka Malinovi}a. [ef bawalu ~ke podru ~ne jedi ni ce RU GIP-a Brankica Vrhovac rekla je "Glasu Srpske" da je odluka o obnovi postupka proslije|e na svim stra na ma u pos tupku. Pra vnik i se kre tar u Do mu Vladi mir Kaj kut re kao je da je zakqu~ak RU GIP-a najva`niji korak u postupku vra}awa placa. - O~ekujemo da }e o tome us ko ro bi ti odr`a na rasprava u RUGIP-u. ^vrsto, i s razlozima, vjerujemo u pozitivan ishod - ka`e Kajkut. Rije~ je o zemqi{tu koje je SFRJ 1972. godine preuzela uz nadoknadu od Darinke Ma li no vi} za po tre be Doma. Zemqi{te je pla}eno i privedeno namjeni. Plac Dje~ijeg doma povr{i ne 8,5 du nu ma dodi jeqen je Veqku Malinovi}u u decembru 2007, a on ga je u februaru 2008. godine prodao biznismenu Nenadu Lubu ri }u. Po tu `bi upra ve Dje~i jeg do ma taj predmet razmatra i Vrhovni sud RS.

Nada Te{anovi} o zloupotrebi memoranduma Ministarstva u privatne svrhe

Pomo}nika ministra ~eka disciplinski postupak
BAWALU KA - Mi nis tar po rodi ce, omladi ne i sporta RS Nada Te{anovi} rekla je ju~e "Glasu Srpske" da }e na sjedni ci Vla de iznijeti inicijativu za pokretawe disciplinskog postup ka pro tiv svog pomo}nika Gorana Race, koji je zloupotrijebio memorandum Ministarstva u privatne svrhe. - Po sli je to ga Vla da for mi ra ko mi si ju ko ja }e doni je ti odlu ku. Te {ko se mo`e i komentarisati ono {to je napravio Raca - kazala je Te{anovi}eva dodaju}i
Goran Raca

Ministarstva u dva navrata na~elniku Odjeqewa za inspekcijske poslove Adminis tra ti vne slu `be gra da Bawalu ka po slao pri va tne do pi se u ~i jem po tpi su je wegova supruga Bojana Raca, koja ne radi u tom ministarstvu.

da je napravqena gre{ka kakva se te{ko mo`e i zamisliti. Raca je na memorandumu

TE[ANOVI]: Te{ko i komentarisati ono {to je Raca napravio
Tim urgencijama Bojana Raca zatra`ila je da joj se odgovori na zahtjev koji je

podnijela za ru{ewe objekta "Hard rok kafe". Bojana Raca vodi pri va tni spor sa svojim kom{ijom, vlasnikom bawalu ~kog "Hard rok ka fea" Sini{om Tomi}em. To mi} je pro tiv Ra ce pri ja vu zbog zlo upo tre be slu `be nog polo `a ja i ovla{}ewa uputio premijeru RS Ale ksan dru Yom bi }u, predsjednicima RS i Narodne skup{tine, Okru`nom tu`ila{tvu Bawaluka, Pravobranila{tvu RS, gradona~el ni ku Bawalu ke te ministarstvima. G. M.

Odlaze}i reis Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} obi{ao je ju~e gradili{te tunela Vijenac na autoputu koridora 5C u pratwi direktora "Autoputeva FBiH" Ensada Kari}a, javile su agencije. Ceri} je uru~io poklone radnicima i zahvalio Kari}u i wegovim saradnicima na pru`enoj prilici da se upozna sa napretkom radova. Rekao je da je sre}an {to vidi da u BiH ima qudi koji znaju da prave autoputeve i da se nada da }e im se u budu}nosti pru`iti prilika da dobiju poslove na tr`i{tima {irom svijeta.

6 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Razmatraju se sve opcije, pa i ste~aj RAOP-a

Dru{tvo

BAWALUKA - Ministar industrije, energetike i rudarstva RS @eqko Kova~evi} izjavio je da se svakodnevno razmatraju sve opcije s ciqem rje{avawa problema u preduze}u "Energoinvest - Rasklopna oprema" (RAOP) iz Isto~nog Sarajeva, me|u kojima je i opcija ste~aj.

- Svakodnevno tra`imo najboqa rje{ewa za ovo preduze}e. Uvjeren sam da }e radnici biti zadovoqni prona|enim rje{ewem, iako nas sada{wi menayment nije uspio uvjeriti da imaju iskrene namjere u vezi sa razvojem RAOP-a - ka`e Kova~evi}, prenose agencije.

Narodna skup{tina razmatrala poseban privatizacioni program za lanac benzinskih pumpi

Univerzitet u Bawaluci

Sve~ano obiqe`ili 37 godina rada
BAWALU KA - Vi soko obra zovawe, kroz blis ku sa radwu sa naukom i poslovnim sektorom, treba da doprinese razvoju i unapre|ewu dru{tva, kao i poboq{awu uslova `ivota i rada svih stanovnika Srpske. Rekao je ovo ju~e potpredsjednik Vlade RS Jasmin Komi} na sve~anoj akademiji povodom 37 godina rada i razvoja bawalu~kog Univerziteta. Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je da je Univerzitet u Bawaluci institucija koja je po mno go ~e mu te meq Srpske. Re ktor Uni verzi te ta u Bawaluci Stanko Stani} rekao je da je ovaj univerzitet najboqa visoko{kolska ustanova u Srpskoj, koja }e i u idu}em periodu biti kqu~ni faktor razvoja RS. D. K.

Na prodaju 45,51 odsto "Krajinapetrola"
Paket akcija u vlasni{tvu Akcijskog fonda RS iznosi 8.563.098, a Fonda za restituciju 658.673 marke, rekla Vujni}eva
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

"BITKA ZA BEBE"

FOND PIO RS

Inkubator za bolnicu u Br~kom
BR^KO - Predstavnici Fonda B92 i kompanije "m:tel" u nastavku akcije "Bitka za bebe" uru~ili su ju~e Op{toj bolnici u Br~kom novi inkubator, koji je kupqen od donacija koje su SMS-om na broj 1411 donirali gra|ani BiH. Portparol kompanije "m:tel" Aida Halilovi} zahvalila je svim korisnicima "m:tel"-a koji su svojim u~e{}em u akciji "Bitka za bebe" omogu}ili kupovinu inkubatora.

Po~iwe isplata penzija
BAWALUKA - Fond penzijskoinvalidskog osigurawa RS danas }e po~eti isplatu penzija za oktobar za 235.178 penzionera. Iz Fonda PIO je saop{teno da 194.379 penzionera `ivi u Srpskoj, a 40.799 ima prebivali{te izvan RS. - Prosje~na penzija za oktobar je 311,31 marku i predstavqa 38,7 odsto prosje~ne plate u Srpskoj - navodi se u saop{tewu. D. K.

Odbor za reviziju NSRS

BAWALUKA - Vlada Republike Srpske zatra`ila je od Narodne skup{tine RS saglasnost za privatizaciju AD "Krajinapetrol" iz Bawaluke i prodaju 45,51 odsto akcijskog kapitala ovog predu ze }a za oko 9,2 miliona KM. Direktor Investicionorazvojne banke RS Swe`ana Vujni}, koja je poslanicima predstavila Prijedlog posebnog privatizacionog programa "Krajinapetrola", rekla je da je po~etna prodajna cijena 1,46 maraka po akciji, {to za paket akcija u vlasni{tvu Ak-

cijskog fonda RS iznosi 8.563.098, a Fonda za restituciju 658.673 marke. Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} rekao je da "Krajinapetrol" ima sudske sporove, ali da je procjena da oni treba da zavr{e pozitivno, te da je to mogu}e u slu~aju da pravosu|e bude nacionalno odgovorno. - Izme|u BiH i Hrvatske ne postoji bilateralni ugovor koji bi rije{io problem sukcesije, a sudovi u BiH i Srpskoj se ipak upu{taju u dono{ewe presuda. U Hrvatskoj i Srbiji to ne rade, a to {to je BiH najslabija karika i {to zbog toga imamo pro ble me u pri va ti za ci ji, to je pitawe za ovo takozvano nezavisno pravosu|e, koje

je u ko zna ~ijem interesu naglasio je Radoji~i}. Na izjave poslanika opozicije da je Vlada trebalo da ponudi na prodaju 52 odsto akcijskog kapitala "Krajinapetrola" kako bi kupca mogla da uslovi da zadr`i djelatnost i radnike, Radoji~i} je rekao da je opozicija sprovodila privatizaciju od 2001. do 2006. godine, naglasiv{i da je najgore bilo radnicima upravo u tim preduze}ima.

PO^ETNA prodajna cijena akcije 1,46 KM
Poslanik SDS-a Mladen Kr{i} rekao je da nema ni{ta sporno u prodaji "Krajinapetrola", ali da je trebalo

ZAPO[QAVAWE
Poslanici su ju~e razmatrali i informaciju o sprovo|ewu ~lana 3. Zakona o lokalnoj samoupravi za pro{lu godinu, kojim se defini{e nacionalna zastupqenost prilikom zapo{qavawa u jedinicama lokalne samouprave. Poslanik SDA Senad Brati} rekao je da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru.

Dejanovi} naru{io ugled Odbora
BAWALUKA - ^lanovi Odbora za reviziju pri Narodnoj skup{tini RS pokrenu}e pred nadle`nim sudom postupak protiv odgovornih lica u Centru za humanu politiku iz Doboja, zbog javnog naru{avawa ugleda i dostojanstva. Saop{teno je to poslije ju~era{we sjednice Odbora na kojoj je raspravqano o medijskom naru{avawu ugleda ~lanova Odbora za reviziju emitovawem spota Centra za humanu politiku i javnim istupawem wegovog predsjednika Momira Dejanovi}a. U saop{tewu se navodi da Odbor nije nadle`an za pokretawe krivi~nih postupaka po osnovu revizorskih izvje{taja. Dejanovi} je ranije optu`io Odbor za reviziju da nije adekvatno postupio po revizorskim izvje{tajima i da zbog toga snosi odgovornost za gubitak oko milijardu maraka javnog novca i drugu {tetu. Dejanovi}a nismo ju~e uspjeli da dobijemo za komentar. V. K.

da bude napravqen kontrolni paket akcija, te da se, uz postoje}e, prodaje i paket Penzionog fonda. - Tako bi Vlada mogla dirigovati kupcu da investira u preduze}e i zadr`i oko 150 radnika. Prodajom 45 odsto kapitala ne}e mo}i da postavqa uslove - kazao je Kr{i}. Dodao je da je na prodaju stavqena imovi na ko ja je ukwi`ena na "Inu" Zagreb i da postoji mogu}nost tu`be ove kompanije, zbog ~ega su prvo trebali da budu rije{eni imovinski sporovi. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} istakao je da su Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS i Pravobranila{tvo RS blokirali proces ukwi`a vawa imovi ne "Krajinapetrola". Predsjednik Konfederacije sindikata RS Obrad Belenzada predlo`io je da se budu}i vlasnik uslovi da inves ti ra u ovo pri vredno dru{tvo, da o~uva radna mjesta i po{tuje pojedina~ni i kolektivni ugovor.

Srpske stranke u Srebrenici uputile `albu na odluku CIK-a

Sud BiH da ispita mahinacije
SREBRENICA - Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) uputio je ju~e Apelacionom odjeqewu Suda BiH `albu na zakqu~ak Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojim je zahtjev "Koalicije za Republiku Srpsku" za poni{tavawe izbora u Srebrenici odba~en kao nedopu{ten. Potvrdio je ovo "Glasu Srpske" predsjednik Op{tinskog odbora SNSD-a u Srebrenici Radomir Pavlovi}. - O~ekujemo da }e sud `albu razmotriti odgovorno, stru~no i profesionalno. Nadamo se da }e sud pokazati ozbiqnost, za razliku od CIK-a, ~iji su ~lanovi `albu "Koalicije za Republiku Srpsku" odbacili preglasavawem - rekao je Pavlovi}. tinovi} rekao je da su ostale srpske stranke koje su ~ini le "Ko ali ci ju za RS" podr`ale `albu. Srpske stran ke u Srebre ni ci na ja vi le su da }e is tra ja ti u do ka zi vawu izborne prevare u ovoj op{tini, nagla{avaju}i da su glasovi fiktivnih bira~a presudili da srpske partije ne dobiju ve}inu u Skup{tini op{tine. Predstavnici koalicije upozorili su da su do{li do podatka da je oko 3.600 ne re gular nih ili sumwivih glasova za Srebrenicu odlu~ilo izborni rezultat. Pravi primjer izbornog in`eweringa u ovoj op{tini su stotine odjavqenih prebivali{ta. Prebivali{te u ovoj op{tini u toku registracije bira~a, izme|u ostalih, prijavili su sanya~ki muftija Muamer Zukorli}, muftija zagreba~ki Aziz Hasanovi} i novinar Du{ka Juri{i}. K. ].

OKO 3.600 neregularnih ili sumwivih glasova
Pred sjednik sre bre ni ~kog SDS-a Mom~ilo Cvje-

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 7

Imovina "Mqekare" ide pod hipoteku?
BAWALUKA - Na vanrednoj sjednici Skup{tine akcionara "Mqekare", koja }e biti odr`ana 22. novembra, bi}e razmatrana odluka o stavqawu hipoteke na nekretnine i opremu u vlasni{tvu "Mqekare". - Vanredna sjednica saziva se radi dono{ewa odluke o ukwi`bi zalo`nog prava, odnosno hipoteke na nekretninama "Mqekare" u Aleksandrovcu i Bawaluci, kao i u ukwi`bi hipoteke nad opremom "Mqekare" u Aleksandrovcu, a u korist Hipo Alpe Adrija banke Bawaluka radi obezbje|ewa dugoro~nog kredita od 10,9 miliona KM, te kredita od 977.915 KM, za potrebe preduze}a "Mlijekoprodukt" iz Kozarske Dubice - navodi se odluci UO "Mqekare" o sazivawu vanredne sjednice. M. ^.

JAKOV GALI], v.d. direktora "[uma Republike Srpske"

Vijesti
Predsjednik RS

Minus 5,3 miliona, vi{ak 2.400 radnika
"[ume RS" nisu humanitarna organizacija za podmirewe sva~ijih prohtjeva. Svi rukovodioci {umskih gazdinstava, ali i ostali koji ne budu striktno izvr{avali zadatke, ne}e biti po{te|eni. S wima se ne}u dogovarati dva ili vi{e puta, nego samo jednom, rekao Gali}
RAZGOVARALA: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com FOTO: G. [URLAN Jakov Gali}

Nemjerqiv doprinos boraca u stvarawu RS
BAWALUKA - Predsjednik RS Mi lo rad Dodik ~estitao je ju~e predsjedniku Bora~ke organizacije RS (BORS) Panteliji ]urguzu i svim ~lanovima ove organizacije Mitrovdan - krsnu slavu BORS-a. - I ovom prilikom `elim da na gla sim ne mjerqiv doprinos koji su da li borci Voj ske RS u borbi za slobodu i ravnopravnost na{eg naroda i stvarawe Srpske, zbog ~ega im dugujemo trajnu zahval nost i du bo ko po{tovawe - navodi se u ~es tit ki pred sjedni ka Srpske. ^estitke BORS-u uputio je i premijer RS Aleksandar Yombi}.

Ranka Mi{i}

O ekonomskoj politici 20. novembra
BAWALUKA - Dokument ekonomska politika RS za sqede}u godinu jo{ nije go tov i pri je ne go {to Vlada Srpske usvoji prijedlog ovog dokumenta, o wemu }e biti sprovedena javna rasprava, izjavila je ju ~e pred sjednik Sa ve za sindikata RS Ranka Mi{i}, prenijele su agencije. Mi{i}eva je rekla da su socijalni partneri ju~e na sastanku sa premijerom RS Ale ksan drom Yombi}em upoznati o dinamici sprovo|ewa javne rasprave. Ona je najavila da }e javna rasprava o ekonom skoj poli ti ci bi ti odr`ana u Savezu sindikata 20. novembra.

U

"[umama RS" nastavqen je trend negativnog poslovawa, a za de vet mje se ci ove godine preduze}e je ostvarilo gubitak od 5,3 mili ona KM, re kao je u intervjuu za "Glas Srpske" vr{ilac du`nosti direktora "[uma RS" Jakov Gali} i dodao da u preduze}u ima oko 2.400 radnika vi{ka. Naglasio je da }e svi direktori {umskih gazdinstava koja na kraju godine budu imala gubitak biti smijeweni i istakao da }e idu}e godi ne bi ti na pravqene u{tede na svim pozicijama. GLAS: Stupili ste na fun kci ju v.d. di re kto ra "[uma RS" prije nekoliko dana. Kakvu ste situaciju zatekli? GALI]: Preduze}e je u velikim problemima i gubicima, a red se mora uvesti. Ja imam ambicija da to uradim, ali nemam iluzija da }u to us pje ti bez podr{ke nadle `nih mi nis tar sta va, odnosno Vlade RS. Ima dosta kqu~nih stvari koje treba rije{iti. GLAS: Koji su najve}i problemi? GA LI]: Naj ve }i problem preduze}a je nenapla}ena roba, odnosno preduze}e mora da otpi{e 31 milion KM sumwivih i spornih potra`ivawa. To je dokaz da se lo {e radi lo i upravqalo "[umama RS". Roba je davana na "~asnu rije~", pa i preduze-

}ima koja su oti{la u ste~aj. Te firme nikada nisu izmiri le svo je oba ve ze i ta kva praksa se mora hitno presje}i. Za rje{avawe ovog proble ma ve} smo predu zeli radwe.

MORA SE otpisati 31 milion KM sumwivih i spornih potra`ivawa
GLAS: Koliki je gubitak za devet mjeseci ove godine? GALI]: Za {est mjeseci iskazan je gubitak od 3,9 miliona KM. Za tre}i kvartal ove godi ne ni su pravqeni precizni podaci, ali prema preliminarnim pokaza teqima, gu bi tak izno si 5,3 miliona KM. Podaci poka zu ju da je trend ne ga ti vnog poslovawa nastavqen, te da je zna~ajno naru{ena li kvidnost i sol ven tnost preduze}a. GLAS: Ka ko una pri jedi ti po slo vawe "[u ma RS"? Kakva je situacija u {umskim gazdinstvima? GALI]: Ima nekoliko stvari koje }emo hitno preduzeti. Prije svega, po~e}emo od {umskih gazdinstava, posebno onih koja su se do sada komotno pona{ala. Od deset do 12 gazdinstava posluje sa gubitkom i to su ona u kojima se gospodari i rasipa novac. Tome }emo stati

u kraj, jer "[ume RS" nisu hu ma ni tarna or ga ni za ci ja za podmirewe sva~ijih prohtjeva. Svi rukovodioci {umskih gazdin sta va, ali i ostali koji ne budu striktno izvr{avali zadatke ne}e biti po {te |e ni. S wima se ne}u dogovarati dva ili vi{e puta nego samo jednom. GLAS: Kako sprije~iti lo{e upravqawe {umskim gazdinstvima od strane pojedinih rukovodilaca? GALI]: Direktori gazdinsta va ima ju rok od dva mje se ca da po pra ve po slovawe i iza |u iz gu bit ka. Oni di re kto ri ko ji budu imali negativan rezultat na kraju godine sami sebe }e otpisati sa te funkcije. Ovu

Podr{ka
GLAS: Sastali ste se i sa premijerom RS Aleksandrom Yombi}em. O ~emu je bilo rije~i na sastanku? GALI]: Premijer je obe}ao podr{ku "[umama RS". Svi su se okomili na ovo preduze}e. Bilo je tu svega i tu agoniju treba presje}i. Moj utisak je da je premijer spreman da podr`i akcije koje smo ve} preuzeli.

odluku sam im ve} proslijedio, jer se odmah mora zaustaviti gomilawe gubitaka. Tako|e, u svim gazdinstvima napravi}emo nove pravilnike o organizaciji, jer {umska gazdin stva mo ra ju da posluju pozitivno i da budu lokomotiva koja "vu~e" preduze}e u pozitivnom smjeru. GLAS: Koliko je radnika vi{ak u "[umama RS"? Ka ko ri je {i ti taj problem? GALI]: Prema standardima Evropske unije, na hiqadu po sje ~e nih ku bi ka dolazi jedan radnik. U "[umama RS" godi{we se posije~e oko dva miliona kubnih metara drveta, {to zna~i da bi u predu ze }u tre ba lo da radi oko 2.000 radnika, prema standardima EU, a trenutno ih ima oko 4.400. Moj plan je da se vi{ka radnika oslo ba |a mo pri rodnim pu tem, a na taj na~in za dvije godine broj zaposlenih bio bi smawen za 300. GLAS: Ko je sve mje re {tedwe treba preduzeti u preduze}u? GALI]: U toku je dono{ewe proi zvodnog fi nansij skog pla na za idu }u godinu u kojem }emo srezati sve neracionalne tro{kove. Odnosno, preduze}e vi{e ne}e zapo{qavati nove radnike. Ura di }e mo sve da se naplati ono {to se proda i nikome vi{e ne}e biti da-

vana roba na odgo|eno pla}awe. Ranije se roba davala uz mjenicu, koja je nikakvo sred stvo obez bje |ewa pla }awa i toga vi{e ne}e biti. Tako|e, po {umskim gazdinstvima bi}e aktivirana interna kon trola, jer "[u me RS" do sada su imale internu kontrolu na nivou preduze}a, ali ti izvje{taji nisu uva`avani.

ROBA DAVANA na "~asnu rije~"
GLAS: Ho }e li bi ti smawewe plata radnika? GALI]: Ne vjerujem da }e biti smawewa plata. Mislim da nema potrebe za tom mjerom. GLAS: Kakva je snabdjevenost drvoprera|iva~a sirovinama? GALI]: Niko od drvopre ra |i va~a u pret hodnom periodu nije dobio onoliko sirovina koliko je predvi|eno ugovorom. U proizvodno-finansijskom planu za idu}u godinu bi}e navedeno koliko se kojih sortimenata proizvede po {umskim gazdinstvu. Na osnovu toga bi}e na pravqeni pla no vi isporuke robe drvoprera|iva~ima. Plan koji se izradi bi}e do najsitnijeg detaqa ispo {tovan. Ta ko |e, drvopre ra |i va~i }e mo ra ti da svoje obaveze pla}aju na vrijeme.

PKRS

Previsoke ~lanarine u STK BiH
BAWALUKA - Privredna komora RS o~ekuje da {to pri je bude ri je {en pro blem vi sokih ~la nari na u Spoqno trgovinskoj komori BiH i da se na taj na~in uklone optere }ewa za pri vredni ke, pre ni je le su agen ci je. Portparol PKRS Vladimir Blagojevi} rekao je da su ~la na ri ne za pri vredna dru{ tva ne pri hvatqivo vi so ke, te da nisu u skladu sa ekonomskom situacijom ni trenu tnim uslo vi ma poslovawa.

8 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Slijepi organizuju kwi`evni konkurs

Panorama
Skup{tina grada Bawaluka

SRBAC - Op{tinska organizacija slijepih i slabovidih lica Srbac organizuje konkurs pod nazivom "Svetosavqe je u nama" koji ima za ciq da podstakne i afirmi{e kwi`evno stvarala{tvo slijepih i slabovidih osoba.

- Imena najboqih autora }e biti saop{tena na Svetosavskoj akademiji 27. januara, na kojoj }e se najboqim stvaraocima uru~iti nagrade i diplome - ka`e ~lan Predsjedni{tva, Dejan Risti}. D. J.

Formirawe vlasti oko 20. novembra
BAWALUKA - Konstitutivna sjednica Skup{tine grada Bawaluke trebalo bi da bude odr`ana oko 20. novembra, rekao je ju~e "Glasu Srpske" novoizabrani gradona~elnik Bawaluke Slobodan Gavranovi}. Prema wegovim rije~ima, poslije dodjele sertifikata od strane Centralne izborne komisije BiH, bi}e zakazan sastanak sa predstavnicima odborni~kih klubova u gradskoj skup{tini da se dogovori ta~an termin konstitutivne sjednice. - SNSD }e pred sjednicu objaviti imena kandidata za pozicije u gradskoj upravi - rekao je Gavranovi}. Prema potpisanom Protokolu izme|u SNSD-a, DNS-a i SP-a, SNSD-ovi kadrovi bi}e na mjestu zamjenika gradona~elnika, potpredsjednika i sekretara Skup{tine i na ~elu pet odjeqewa u gradskoj upravi. DNS je dobio mjesto predsjednika skup{tine i tu }e do}i Budimir Balaban, a Mira Soviq je predlo`ena za na~elnika Odjeqewa za urbanizam i Novo Gruji} za na~elnika resora za bora~ko-invalidsku za{titu. SP je za na~elnika Odjeqewa za privredu predlo`io Radenka Komqenovi}a, a jo{ se ne zna ko }e od socijalista rukovoditi odjeqewima za dru{tvene djelatnosti i op{te uprave. V. K.

"Glas Srpske" predstavqa potencijale gradova i op{tina u Republici Srpskoj za privla~ewe investicija - Modri~a i Brod (X)

Dom penzionera u Prijedoru

Qubav i dru`ewe recept za dugovje~nost

Agrar neiskori{}en potencijal za razvoj
U op{tini Modri~a investitorima preporu~uju ulagawe u kapacitete za preradu mlijeka, mesa, vo}a i povr}a. Analize pokazale da op{tina Brod ima velike mogu}nosti za razvoj poqoprivrede
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

PRI JEDOR - [to vi {e dru`ewa i {to mawe nervirawa najboqi je recept za dugovje~nost, ~ulo se ju ~e u prijedorskom Domu penzionera gdje je odr`ano dru`ewe stanara ove ustanove i Socijalno-gerijatrijskog centra iz Bawaluke. Bila je ovo prilika da se na svoje poznanstvo prije dvije godine podsjete Branko Velega i Persa Petri} koji su se nedavno i vjen~ali. - Pravo da ka`em, ona mi je bi la qepu {kas ta i na {li

smo se na hodniku kad sam je pitao da li mi dozvoqava da je zamolim da skine maramu jer je jo{ qep{a bez we - pri~a Branko i potvr|uje da se od tada rado sje}a tih trenutaka ko ji su u~i ni li da qubav procvjeta i da u Domu sada ima suprugu. - Na{a djeca su se slo`ila da budemo zajedno i eto nas, ovaj dom je na{a ku}a. Posebno volimo dru`ewa, idemo redovno na ekskurzije i to nam je sva radost - kazala je Persa. S. Ta.

BAWALUKA - Ne iskori{}eni industrijski kapaciteti i poqoprivredno zemqi{te glavni su potencijali op{tina Modri~a i Brod za privla~ewe investicija.

Modri~a
U op{tini Modri~a isti~u da je ova lokalna zajednica, zahvaquju}i izgra|enim proizvodnim kapacitetima, sirovinama i tradiciji u hemijskoj, ko`arsko-obu}arskoj, metalskoj i drvoprera|iva~koj industriji dobro mjesto za razvoj industrije. U Modri~i postoji nekoliko objekata koji su trenutno neiskori{}eni i koje je mogu}e prilagoditi potrebama investitora. - Me|u wima je magacin [taba teritorijalne odbrane koji se nalazi u u`em centru grada. Namijewen je za proizvodni pogon za laku liniju proizvodwe, a saradwa bi se mogla ostvariti kroz javnoprivatno partnerstvo. Tu je i vojno skladi{te "Jabu~ik" koje je odlukom Vlade RS preneseno u vlasni{tvo op{tine radi izdavawa potencijalnim ulaga~ima. Objekat je potrebno renovirati, a pogodan je za turisti~ku djelatnost - istakli su u ovoj op{tini. Neiskori{}eni su i kapaciteti preduze}a "Remonttrans" koje je privatizovano, ali novi vlasnik nije zadr`ao

Najstarije grobqe u Rogatici

Stigao put poslije dvije stotine godina

wegovu raniju djelatnost. - Preduze}e se nalazi u Preduzetni~koj zoni uz magistralni put [amac-Modri~aSarajevo. Namijeweno je za servis vozila, a objekte je mogu}e iskoristiti i za druge djelatnosti. Pored ovog neiskori{}eni su i kapaciteti preduze}a "Kuzmanovi} komerc", "Metalrad" i "Plasmo" naglasili su u ovoj op{tini. Pored industrijskih kapaciteta Modri~a raspola`e i prirodnim resursima kao {to su oranice, ba{te, vo}waci i {ume. - Skoro dvije tre}ine povr{ine op{tine ~ini poqoprivredno zemqi{te, {to je dobar osnov za ulagawe u kapacitete za preradu mlijeka, mesa, vo}a i povr}a - naglasili su u op{tini Modri~a i dodali da su ve} spremili projekat za izgradwu hladwa~e ~ija je

ukupna vrijednost 1,2 miliona dolara. U op{tini Modri~a su se pohvalili da registraciju preduzetni~kih djelatnosti zavr{avaju u roku od jednog dana, dok je rok za izdavawe gra|evinske dozvole 30 dana. - Op{tina sufinansira zapo{qavawe daju}i poslodavcima 500 KM po zaposlenom radniku, dok je podsticaj za samozapo{qavawe qudi koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe 1.000 KM. Omogu}ili smo i olak{ice u postupku gra|ewa i na zahtjev investitora na~elnik op{tine mo`e odobriti pla}awe rente i naknade za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta u ratama - istakli su u ovoj op{tini i dodaju da prepreke za ulagawe predstavqaju zakoni na republi~kom nivou, koji sputavaju aktivnosti lokalnih zajednica.

tetnim poqoprivrednim zemqi{tem, koje je u velikom dijelu neiskori{}eno. Sve analize su pokazale da imamo velike mogu}nosti za razvoj poqoprivrede - istakli su u ovoj op{tini i dodali da bi se trebalo raditi na afirmisawu poqoprivrednog zadrugarstva, izgradwi sistema osigurawa od {teta u poqoprivredi i razvoju mre`e finansijskih institucija za podr{ku ruralnom razvoju.

OP[TINE skratile rokove za izdavawe dozvola
Pored poqoprivrednog zemqi{ta u Brodu postoji i nekoliko neiskori{}enih privrednih kapaciteta, ali na putu wihovog o`ivqavawa stoji problemati~na vlasni~ka struktura. - Op{tina ima usvojenu Strategiju razvoja od 2011. do 2016. godine kojom je definisan veliki broj projekata. Osim toga imamo osposobqenu radnu snagu, koja je va`na za potencijalne investitore - istakli su u ovoj op{tini. Za poslove registracije preduze}a nadle`an je Osnovni sud u Brodu, dok je za propise koji reguli{u obavqawe ugostiteqske, trgovinske i turisti~ke djelatnosti zadu`ena op{tina. - Rje{ewa o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti ispuwavamo odmah po podno{ewu zahtjeva - istakli su u op{tini Brod i dodali da poqoprivrednim proizvo|a~ima poma`u sufinansirawem nabavke |ubriva. Najpoznatiji investitor u ovoj op{tini je ruska kompanija "Zarube`weft" koja je kupila Rafineriju nafte Brod.

FOTO: ARHIVA

Brod
Op{tina Brod svoju investicionu ponudu zasniva na poqoprivredi. - Brod raspola`e sa kvali-

PROJEKAT "GLASA SRPSKE"
Glavni ciq projekta "Ekonomska ponuda op{tina RS doma}im i stranim investitorima", koji je pokrenuo "Glas Srpske", jeste promocija ekonomskih potencijala op{tina u RS. Uzimaju}i u obzir da gradovi i op{tine u RS imaju neiskori{}ene industrijske kapacitete i resurse u poqoprivredi, {umarstvu, rudnim bogatstvima, elektroenergetici, turizmu i drugim oblastima, ciq je da im kroz ovaj projekat pru`imo priliku da potencijalnim investitorima prezentuju svoju ponudu. Osim toga, `elimo i da zajedni~ki uka`emo na prepreke sa kojima se investitori suo~avaju prilikom dolaska u odre|enu lokalnu zajednicu u kojoj `ele da investiraju, da bi one, uz podr{ku nadle`nih institucija, bile uklowene.

ROGATICA - Trebalo je da pro|e 207 godina pa da pravoslavno grobqe na Matinom brdu u Rogatici, kao glavno gradsko srpsko grobqe, dobije pristupni put. Sve donedavno do wega se dolazilo seoskim sokacima i livadama, koje se ~im padne ki{a pretvaraju u kaqugu. - Sve je to sada pro{lost, zahvaquju}i anga`ovawu potomaka ~iji su preci sahraweni u ovom grobqu i razumijevawu biv{eg na~elnika Radomira Jovi~i}a koji je sa 20.000 maraka, iz buyeta op{tine, pomogao gradwu puta - rekao je predsjednik odbora za gradwu puta Milorad Sokolovi} dodaju}i da se na Matinom brdu nalazi najstarije rogati~ko grobqe. S. M.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 9

Opada vodostaj rijeke Save
GRADI[KA - Vodostaj rijeke Save u Gradi{ci ju~e je iznosio 520 centimetara, {to je za desetak centimetara mawe nego prethodnog dana i za sada nema opasnosti od poplava, rekao je Tihomir Dejanovi} iz Hidrometeorolo{kog zavoda Gradi{ka. On je ju~e procijenio da bi plavni talas iz Slovenije tokom no}i mogao da stigne do Gradi{ke, a u tom slu~aju Sava bi ponovo nado{la za oko 50 centimetara. M. V.

Srebreni~ki Dom zdravqa danima bez vode

Vijesti
Ugqevik

Strah od epidemije
Domu zdravqa u petak iskqu~ena voda, a nemamo novca da izmirimo dug "Poletu". Strahujemo od pojave epidemije, ako ovaj problem ne bude ubrzo rije{en, rekla Ivan~i}eva
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com Dom zdravqa u Srebrenici

Pomen za Posav~ane
UGQEVIK - U zaseoku Posavci ugqevi~ke mjesne zajednice Dowe Zabr|e ju~e je slu`en parastos za pripadnike Vojske RS koji su poginuli u proteklom ratu brane}i Majevicu. - Iz Doweg Zabr|a u otaybinskom ratu `ivot je dalo 15 boraca, od kojih su dvojica bili mje{tani Posavaca. Kao znak sje}awa na wihovu `rtvu mi smo i Domu kulture dali ime "Du{an i Radivoje" - rekao je predsjednik MZ Dowe Zabr|e Lazo Milo{evi}. R. J.

QEKARI rade u nemogu}im uslovima

SREBRENICA - Direktor sre bre ni ~kog Do ma zdravqa Qiqana Ivan~i} zatra`ila je pomo} od op{tine u rje{avawu problema ko ji je nas tao na kon {to je komunalno preduze}e "Polet" ovoj zdravstvenoj ustanovi pro{log petka iskqu~ilo vodu. Ona je "Glasu Srpske" rekla da je obavijestila v. d. na~el ni ka op {ti ne ]a mi la Du ra kovi }a da se u Do mu zdravqa od petka radi u nemogu}im uslovima i da strahuje od pojave epidemije, ako ovaj problem ne bude ubrzo rije{en. - Ne mo`emo rije{iti taj

Vukosavqe

Sprije~ena izborna prevara
FOTO: K. ]IRKOVI]

problem bez pomo}i osniva~a, odno sno op {ti ne, jer Dom zdravqa trenutno nema novca da izmiri "Poletu" dug za vodu. Nismo u mogu}nosti ni da potpi{emo ugovor o reprogramu zbog toga {to nemamo finansijske mogu}nosti da ga ispo {tu je mo. Du ra kovi} je obe}ao da }e nam pomo}i - rekla je Ivan~i}eva.

dostigla su 280.000 maraka, a zbog toga "Polet" ne mo`e da izmiri svoje obaveze prema dobavqa~ima i radnicima rekao je Mehmedovi}, dodaju}i da je ovo preduze}e obavije{teno da }e na vodozahvatu u Zele nom Jadru bi ti iskqu~ena struja zbog nepla}enog duga. Durakovi} je ocijenio da je Mehmedovi} "neodgovoran"

{to je posegnuo za tom nepopularnom mjerom. - Problem je {to direktor "Poleta" `ivi u Sanskom Mostu i {to ne pije srebreni~ku vodu. To preduze}e se finansira iz buyeta op{tine i ne funkcioni{e od napla }e ne vode - re kao je Durakovi}. Istakao je da je li~no poslao qude da prikqu~e vodu

OP[TINARI ukqu~uju, komunalci iskqu~uju vodu
Direktor srebreni~kog "Poleta" Hajrudin Mehmedovi} rekao je da je bio prinu|en da iskqu~i vodu Do mu zdravqa i jo{ desetak ustanova i preduze}a. - Na{a potra`ivawa od dru{tvenih objekata i doma}insta va za utro {e nu vodu

DOGOVOR
Ivan~i}eva je potvrdila da je Domu zdravqa pu{tena voda u ponedjeqak popodne, te istakla da je u utorak ujutro Dom zdravqa ponovo ostao bez vode. - Poku{ala sam danas da se dogovorim sa direktorom Mehmedovi}em o na~inu otplate duga od 23.000 maraka, ali mi je on rekao da Dom zdravqa mora da uplati polovinu tog iznosa da bismo potpisali ugovor o reprogramu - rekla je Ivan~i}eva.

Qiqana Ivan~i}

Domu zdravqa, Odjeqewu Pravnog fakulteta i ostalim subjektima. - Ko mu nal ci su ponovo iskqu~ili vodu. Takve qude treba protjerati iz Srebrenice - istakao je Durakovi}, dodaju}i da je op{tina ve}inski vlasnik kapitala u "Poletu" i da je odlu~na da rije{i taj problem. Mehmedovi} je optu`io Durakovi}a da radi protiv zakona. - Na~elnik podr`ava bezvla{}e, jer nije dozvolio komu nal nim poli caj ci ma da obave uvid u ~iweni~no stawe i preduzmu adekvatne mjere zbog neovla{}enog prikqu~ivawa vode. "Polet" je uputio do pis, ali oni odbi ja ju da iza|u. Treba li da tu`im Durakovi}a {to radi protiv zakona - rekao je Mehmedovi}.

VU KO SAVQE - Za je dni~ki kandidat srpskih stranaka za na~elnika op{ti ne Vu ko savqe Bo ri slav Ra ki} izja vio je agencijama da je odlukom CIK-a BiH o poni{tewu izbora na bira~kom mjestu Modri~ki Lug sprije~ena izborna prevara na koju su ukazivali SNSD, SDS, DNS, SP, PDP i brojni gra|ani.

Nevesiwe

Promocija romana "Na granici"
NEVESIWE - Novi roman Veli bo ra [i pov ca "Na granici", koji je izazvao veliku zainteresovanost ~i ta la~ke pu bli ke hercegova~kog podnebqa, promovisan je ju~e u parohijskom domu Crkvene op{tine u Nevesiwu. Autor je istakao da je `elio da poka`e koliko je mala granica izme|u "dva svijeta" i koliko je Bo`ija sila prisutna na tlu Hercegovine. S. K.

Potpisan koalicioni sporazum u Mrkowi} Gradu

SNSD-u {est op{tinskih funkcija
MRKOWI] GRAD - Op{tinski odbor SNSD-a u Mrkowi} Gradu potpisao je ju~e ugovor o koalicionom partnerstvu sa DNS-om i SPom, pa }e ova ko ali ci ja u sqede}em sazivu Skup{tine op{tine imati 17 od ukupno 25 odbornika. Prema koalicionom sporazumu koji su potpisali ~elnici ove tri stranke, od osam funkcija u op{tini, SNSD-u }e pripasti {est, a iz redova DNS-a bi}e izabran zamjenik na~elnika op{tine, dok }e na~elnik za dru{tvene djelatnosti biti iz SP-a. Predsjednik OO SNSD-a Mrkowi} Grad Zoran Tegeltija rekao je da su tri stranke koje ~ine skup{tinsku ve}inu i prije izbora imale dogovor da podr`e kandidata SNSD-a Divnu Ani~i} za na~elnika op{tine. ~eti pripreme. Pred sjednik OO SP-a Milenko Savanovi} rekao je da ih je ova koalicija obavezala da rade u interesu grada i gra|ana, dok je predsjednik DNS-a Radomir Popadi} poru~io da }e se truditi da rade za jedno u ko rist Mrkowi} Grada. SNSD }e u sqede}em sazi vu lokal nog parla men ta imati 12 odbornika, SDS ~eti ri, DNS tri, te po dva odbornika socijalisti, PDP i SRS Republike Srpske. S. D.

Kotor Varo{

P~elarima potrebni podsticaji
KOTOR VARO[ - U kotor va ro {kom Udru `ewu p~elara "Bagrem", koje broji 50 ~lanova, isti~u da su u velikim gubicima jer je zbog dugotrajne su{e podbacila medonosna godina. P~elar Tomo Erceg ka`e da im je pomo} neophodna kroz dodjelu podsticaja, kako bi se omogu}ila nabavka opre me i pove }awe broja dru{tava. D. K.

PO^IWU pripreme za prvu sjednicu
- U OO SNSD-a nije bilo nikakvih razgovora o perso nal nim rje {ewima za na~elni~ke funkcije u op-

Sa potpisivawa ugovora

{tini. Na{e je opredjeqewe da }e na~elnik op{tine Divna Ani~i} imati mogu}nost da bira svoje saradnike, dok }e o dvije skup{tinske fun-

kcije odlu~ivati stranka rekao je Tegeltija i dodao da }e se konstitutivna sjednica odr`ati do kraja mjeseca, a da }e ve} idu}e sedmice po-

10 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 11

Festival nauke u Kulturnom centru Banski dvor u Bawaluci

Vijesti
Bijeqina

Robot Nao ple{e i pri~a na srpskom
FOTO: A. ^AVI]

Konkurs za dodjelu stipendija
BI JEQINA - Grado na~elnik Bijeqine Mi}o Mi }i} ra spi sao je kon kurs za sti pen dirawe studenata u nastavnoj 2012/2013. godi ni. Pravo na u~e{}e na konkursu imaju redovni studen ti tre }e, ~et vrte, pe te i {es te godi ne prvog ci klusa studi ja, javile su agencije.

Iako izgleda kao igra~ka, Nao je napredan robot, vrijedan oko 20.000 evra. Visok je 58 centimetara, kre}e se, ple{e, izvodi karate zahvate, te govori i prima naredbe, rekao Popi}
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

Mili}i

Boqi uslovi za u~enike i vatrogasce
MILI]I - Zahvaquju}i stranim donatorima, uz u~e{ }e do ma }ih investitora i institucija u Mili}ima se realizuju dva zna~ajna projekta, izgradwa Vatrogasnog doma vrijednog 173.000 KM i obnova fasade i stolarije u O[ "Aleksa Jaki{i}", ko ja }e ko {ta ti oko 255.000 KM. Direktor {kole Jovan Ze ki} vjeruje da }e, poslije zavr{et ka radova, {kola bi ti qe p{a i to pli ja jer se ugra|uju kvalitetni ter mo-izola ci oni materijali. G. P.

BAWALU KA - Dru gi festival nauke na kojem su izlo`ena mala istra`iva~ka ~uda otvoren je ju~e u Kulturnom centru Banski dvor, a brojni znati`eqnici }e imati priliku da i u idu}a dva dana nauku upoznaju iz druga~ijeg, zanimqivijeg ugla. Osim doma}ih inovatora, sa mno{tvom eksponata i demonstracija kao {to su Teslin transfor ma tor, klu pa ^ukovskog, robotizovano vozilo, predstavili su se Centar za pro mo ci ju nauke i Institut "Mihajlo Pupin" iz Beo grada. Ipak, naj ve }u pa`wu privukao je humanoidni robot Nao, visok 58 centi me ta ra, ko ji se kre }e, ple{e, izvodi karate zahvate, te govori i prima naredbe. - Iako izgleda kao igra~ka, Nao je napredan robot, vrijedan oko 20.000 evra. Snabdjeven je senzorskim sistemi ma i ka me ra ma ko ji mu omogu}avaju da kada se kre}e ne udara u neku prepreku. Tako|e, ima ultrazvu~ne senzore

Robot Nao zvijezda festivala

za govor i mogu}nost da prima i da izda je na redbe na osam svjetskih jezika - rekao je pred sta vnik Insti tu ta

Program
U okviru Festivala nauke odr`a}e se i nau~nopopularna predavawa. U Tr`nom centru "Merkator" danas }e posjetioci imati priliku da u opu{tenom razgovoru sa nau~nicima do|u do odgovora na brojna pitawa. Zavjesa festivala bi}e spu{tena sutra u 19 ~asova Sve~anom akademijom u Banskom dvoru, kada }e biti dodijeqene nagrade.

"Mihajlo Pupin" iz Beograda Svemir Popi} i dodao da robot "razumije" i srpski jezik. Ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komi} rekao je da je ciq festivala da se u~ini transparentnim ono {to se u nauci, istra`ivawu i inovatorstvu radi.

poqu nauke. Profesor Elektrotehni~kog fakulteta u Bawaluci Dra`en Br|anin rekao je da ovaj festival zna~i mnogo kako za one koje imaju {ta da poka `u ta ko i za one ko je imaju priliku da vide nove tehnologije na jedan interesantan na~in.

Sredwo{kolcu Darku Tali}u iz Bawaluke se pored hemijskih reakcija i `ivotiwa pod mikroskopom dopao robot Nao, jer, kako ka`e, do sada je sli~no mogao da vidi samo u filmovima. - Zaista je fascinantno kako se kre}e i govori, kao da je `ivo bi}e - rekao je Tali}.

MLADI TREBA da se usavr{avaju na poqu nauke
- Na ovaj na~in poru~ujemo da je nauka jedan od osnovnih pokreta~a razvoja i da joj treba u dru{tvu obezbijediti mjesto kakvo zaslu`uje. Vlada RS za nau~no-tehnolo{ki razvoj ~ini maksimum, s obzirom na raspolo`iva sredstva i mogu}nosti - rekao je Komi} i istakao da treba animirati mlade da se usa vr{a va ju u

Jelena Triki} nastavqa borbu za `ivot

Hrabra majka kre}e na terapije
BAWALU KA - Hra bra majka Jelena Triki}, koja je prije mjesec rodila sina Nikolu uprkos tome {to ima tumor na moz gu, po~e }e ove sedmice sa hemoterapijom potvrdila je wena majka Milkica Triki}. - Veoma mi je te{ko kad vidim moju Jelenu u ovakvom stawu i molim Boga da joj ova terapija pomogne, da ozdravi i podi`e svog malog Nikolu sa jecajem je ispri~ala Milkica.

@IRO-RA^UN
Svi oni koji `ele da pomognu Jeleni novac mogu uplatiti na `iro-ra~un u markama - NLB Razvojna banka Bawaluka 562-099810-914-3264. Devizni `iro ra~un: NLB Razvojna banka Bawaluka ka`em da je ona dobro {to se ti~e poslijeporo|ajnog perioda, a kada je rije~ o tumoru, o tome treba da se izjasne onkolozi. Mali Nikola dobro napredu je i us ko ro bi smo ga mogli otpustiti, ali mislim da je zbog Jelene boqe da ostane jo{ malo. Ona ga vi|a dva puta dnevno i boqe joj bu14752561 (SWIFT BIC:RAZBBA22, IBAN: BA395620998109143361) Uplate treba vr{iti na ime Jelenine majke Milkice (Milorada) Triki}, sa naznakom: za lije~ewe Jelene Triki}. de kada je s wom jer joj on daje snagu - istakao je Grahovac. Pres-slu`ba Klini~kog centra Bawaluka je saop{tila da ne}e vi{e davati infor ma ci je o zdrav stve nom stawu Jelene Triki}, zbog ~ega nismo mogli saznati koliko je tumor uznapredovao. J. B.

MALI NIKOLA dobro napreduje
Ginekolog koji je obavio poro|aj Slobodan Grahovac je rekao da je Jelena zasad dobro i da beba napreduje. - Kao ginekolog, mogu da

12 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Mogu}e osnivawe novog "Jata" na proqe}e

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 44,87 0,22 52,99 85,25 44,64 47,03 1,58 2,80 0,65 0,29 1,52 0,81 Promet 41.424,49 33.000,00 22.351,18 19.006,49 8.112,55 5.055,72

BEOGRAD - Ministar finansija i privrede Mla|an Dinki} razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima "Erbasa" o mogu}nosti da se na proqe}e osnuje novi "Jat", koji bi od francuskog proizvo|a~a aviona kupio ~etiri nova aviona "A230".

- Dogovoreno je da se intenziviraju razgovori o zakqu~ewu ugovora sa "Erbasom", kojim bi se iskoristio stari ugovor, gdje je dr`ava Srbija dala avans od 23,5 miliona dolara, koji nikad nije iskori{}en, navedeno je u saop{tewu Ministarstva koje je dostavqeno Tanjugu.
FOTO: ARHIVA

Република Српска - измирење ратне штете 6 Рафинерија уља а.д. Модрича Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - стара девизна штедња 4 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 4

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,47 2,52 3,00 4,01 8,14 0,04 3,00 5,10 4,96 1,18 0,60 3,37 3,98 5,96 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 912,00 8.045,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,03

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

Uprava za indirektno oporezivawe BiH

UIO sumwa da su pojedina preduze}a nezakonito tra`ila vra}awe poreza

Pokupili PDV i zatvorili firme
Jedna od firmi koja je dobila 1,5 miliona maraka na ime vra}enog PDV-a i koja vi{e ne radi je "Ener Novi" iz Novog Grada, kazao izvor "Glasa Srpske"
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0.60 35,219.96

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF MI Group d.d. Sarajevo ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ZIF Herbos fond d.d. Mostar ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

4.20 1.70 3.85 5.20 5.65

5.00 0.00 0.00 1.96 0.71

28,618.10 19,255.90 4,238.85 1,788.80 2,853.25

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo [ipad komerc d.d. Sarajevo BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo Unis Vaq~i}i d.d. Kowic JP HT d.d. Mostar
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

1.71 18.84 2.70 65.66 5.00 6.00

0.00 1.28 0.00 1.02 0.00 0.00

3,933.00 30,168.07 1,701.00 39,708.53 4,245.00 2,508.00

DOBITNIK
Rafinerija uqa a.d. Modri~a
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad
Cijena (KM) Promjena

BAWALUKA - Uprava za indirektno oporezivawe (UIO) BiH otkrila je nekoliko slu~ajeva u kojima su na firme stavqeni katanci odmah po dobijawu povrata PDV-a. Kratki period u kojem su ta preduze}a dobila PDV i uga{ena izazvao je sumwu da su zahtjevi za povrat poreza nezakoniti. Ovi slu~ajevi otkriveni su tokom poja~anih kontrola zahtjeva za povrat PDV-a. Prema nezvani~nim informacijama, jedna od sumwivih firmi je "Ener Novi" iz Novog Grada, kojoj je vra}eno 1,5 miliona maraka PDV-a i koja je ubrzo uga{ena. - Ta fir ma se ba vi la proizvodwom i izvozom pele-

ta. Vlasnik firme je dr`avqanin Italije. Firma je dobila povrat PDV-a u iznosu od 1,5 miliona KM, ali ona vi{e ne radi i ne podnosi PDV prijave, a vlasnik je u Italiji - kazao je izvor "Glasa Srpske" iz UIO. Na~elnik Odjeqewa za komunikacije UIO Ratko Kova-

POSEBNA pa`wa na popis zaliha i opreme
~evi} rekao je da }e Odsjek za istrage pri UIO u idu}em periodu utvrditi eventu alno postojawe krivi~ne odgovornosti za sve obveznike koji su nezakonito tra`ili povrat

KAZNE
Krivi~nim zakonom BiH predvi|eno je da }e kaznom zatvora od jedne do deset godina biti ka`wen onaj ko, u namjeri da ostvari pravo na povrat ili kredit po osnovu indirektnih poreza, podnese poresku prijavu neistinitog sadr`aja sa iskazanim iznosom za povrat ili kredit indirektnih poreza koji prelazi 10.000 KM. - Ta kazna propisana je i za onoga ko u~ini krivi~no djelo poreske utaje ili prevare, a iznos obaveza ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 50.000 KM, ili ko u~ini krivi~no djelo, a iskazani iznos povrata ili kredita indirektnih poreza prelazi 50.000 KM - istakao je Kova~evi}.

PDV-a. - U idu }im kon trola ma posebna pa`wa bi}e usmjerena na popis zaliha i opreme kod odre|enog broja poreskih obveznika. S obzirom na to da poreski obveznici u svojim PDV prijavama, koje preda ju sva kog mje se ca, samostalno iskazuju svoje obave ze, UIO }e u po ja~a nim kontrolama zahtjeva za povrat PDV-a u svakom slu~aju gdje utvrdi da su poreski obveznici nezakonito tra`ili povrat PDV-a pri pre mi ti i proslijediti izvje{taje nadle`nom Tu`ila{tvu BiH kazao je Kova~evi}. On je istakao da }e sa svim obveznicima koji dobrovoqno prijavquju i podmiruju obaveze po osnovu indirektnih poreza UIO uspostaviti poseban partnerski odnos.

0,22

2,80%

0,44

-1,35%

Poslije presude suda u Strazburu u procesu protiv Qubqanske i Invest banke

Slovenija najavila `albu
FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC BP PLC Legal & General Group PLC

Cijena
44.58 167.6 235.95 433 142.3

Promjena
-0.73% -0.83% -2.32% -1.27% -1.32%

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp Intel Corp Cisco Systems Inc Microsoft Corp Pfizer Inc

Cijena
9.33 21.06 17.32 29.33 24.18

Promjena
-6.14% -3.06% -0.94% -1.84% -1.27%

QUBQANA - Slovenija }e podnijeti `albu na presudu Evropskog suda za qudska prava u Strazburu, koji je presudio da je Slovenija odgovorna za vra}awe stare devizne {tedwe {tedi{ama Qubqanske banke. Slovena~ki ministar inostranih poslova Karl Erjavec rekao je da o~ekuje da }e `alba biti podnesena u {to kra}em roku i da }e biti uspje{na, jer "argumentacija presude Evropskog suda ne odra`ava ~iweni~no stawe u vezi sa problemom {tedi{a, naro~ito {tedi{a iz BiH", prenijele su agencije.

Erjavec tvrdi da je presuda suda u Strazburu neosnovana, jer se odnosi na pitawe koje spada u nasqedstvo.

SLOVENIJA gra|anima BiH duguje 1,24 milijarde KM
Predstavnik slovena~ke Vlade za pitawa sukcesije Rudi Gabrovec izjavio je za "Delo" da je sud utvrdio odgovornost Slovenije "bez ikakvog dokaza". - Ni~im se ne mo`e dokazati da je Slovenija uzela novac tih {tedi{a ili da je od

wega imala koristi, jer on nikad nije stigao u Sloveniju. Novac je bio kori{}en putem jugoslovenske centralne banke, najvi{e za dinarske kredite na teritoriji gdje je banka djelovala - rekao je Gabrovec. On je istakao da bi Sloveniju ve} davno tu`ile druge dr`ave nasqednice da postoji dokaz da su Slovenija ili Qubqanska banka uzele taj novac. Evropski sud za qudska prava u Strazburu presudio je u utorak da je Slovenija odgovorna za vra}awe stare devi-

zne {tedwe {tedi{ama podru`nica Qubqanske banke izvan Slovenije, a da je Srbija odgovorna za vra}awe te vrste {tedwe {tedi{ama Invest banke izvan Srbije. Predsjednik Upravnog odbora Udru`ewa gra|ana za povrat stare devizne {tedwe u BiH i dijaspori Svetozar Ni{i} ka`e da Slovenija gra|anima BiH duguje 1,24 milijarde KM, a Srbija 400 miliona maraka. U BiH ima 120.000 qudi koji su imali {tedwu u Qubqanskoj banci. M. ^.

GLAS SRPSKE ~etvratak, 8. novembar 2012. 13

Za put ka EU bitan ekonomski rast
SARAJEVO - Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} rekao je da BiH bez novog rasta i razvoja vrlo te{ko mo`e rije{iti izazove koji stoje na wenom evropskom putu, te da je ovo ministarstvo spremno da realizuje sve preporuke iz Bijele kwige koje }e podsticati ino-investitore da hrabrije nastupe na ovom tr`i{tu, prenijele su agencije. [piri} je u utorak uve~e tokom sastanka sa predstavnicima Savjeta stranih investitora istakao da je BiH spremna da podr`i regionalnu dimenziju novog rasta i razvoja u kojem ino-investicije i ino-investitori moraju imati zapa`enu ulogu, saop{teno je iz Savjeta stranih investitora.

Postupak ratifikacije me|unarodnih sporazuma u BiH predugo traje

Vijesti
Svjetska banka

Birokratija ko~i 160 miliona dolara
FOTO: ARHIVA

Balkan u recesiji
BAWALUKA - Zemqe zapadnog Balkana ove godine se suo~avaju sa novom recesijom, upozorava Svjetska banka, navode}i da se najve}e slabqewe o~ekuje u Srbiji, kao i da }e oporavak u 2013. godini biti "veoma spor", prenijele su agencije. Koordinator SB za za padni Bal kan Yejn Ar mi ta` je is ta kla da BiH moraju da sprovedu dugo odga|ane strukturne reforme prije nego {to joj SB pusti zajam od 200 miliona dolara.

Sporazumi poslije izja{wavawa Savjeta ministara BiH bi}e proslije|eni u Predsjedni{tvo BiH, a odatle Parlamentarnoj skup{tini BiH, koja }e po okon~awu procedure ponovo ugovore uputiti Predsjedni{tvu BiH, kazali u Ministarstvu finansija BiH
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Vlada RS

Podr{ka ulaga~ima
BAWALUKA - Vlada RS nas ta vi }e da pru `a po dr{ku svima koji `ele da investiraju u Srpsku i da grade partnerske odnose, istakao je premijer Srpske Aleksandar Yombi} u razgovoru sa predstavnicima austrijske kompanije "KI Kelag In terne {nel" i "Interenergo" iz Slovenije, prenijele su agencije. Oni su upoznali Yombi}a o realizaciji projekata na izgradwi mini HE Novakovi}i, koja je pu{tena u rad, te mini HE "Zape}a" i "Medna", ~ija realizacija se tek o~ekuje.

BAWALUKA - Savjet ministara BiH u ponedjeqak }e razmatrati nacrte odluka o ratifikaciji sporazuma o kreditima Svjetske banke vrijednim 160 miliona dolara, a zbog komplikovane procedu re, sred stva bi u najboqem slu~aju mogla biti operativna do kraja godine. Svjetska banka odobrila je u maju BiH 120 miliona dolara kredita za mala i sredwa preduze}a i 40 miliona dolara za borbu protiv klimatskih posqedica vremenskih nepogoda, ali sredstva jo{ nisu dostu pna jer ni su pro {la proceduru ratifikacije u institucijama BiH. U Ministarstvu finansija i trezora BiH kazali su da je postupak ratifikacije me |u na rodnih spo ra zu ma u

BiH dug, te da ukqu~uje ve}i broj institucija. Naglasili su da }e sporazumi, poslije izja{wavawa Savjeta ministara BiH, biti proslije|eni u Predsjedni{tvo BiH, a odatle Parlamentarnoj skup{tini BiH, koja }e po okon~awu procedure ponovo ugovore uputiti Predsjedni{tvu BiH.

- Procedure su duge, jer je tako propisano zakonom. Ministarstvo inostranih poslova BiH predlaga~ je nacrta odluke o ratifikaciji sporazuma, koji }e se na}i na dnevnom redu sjedni ce Sa vje ta ministara BiH u ponedjeqak kazali su u Ministarstvu finansija BiH. Naglasili su da bi u naj-

boqem slu~aju sredstva Svjetske banke mogla biti dostupna do kraja godine, ali pod uslovom da se na vrijeme odr`e sjednice Predsjedni{tva BiH, te Parlamenta BiH.

MAJKI]: Izvr{na vlast treba da dr`i kormilo
Ovo pitawe razmatrale su i delegacije SNSD-a i SDP-a na posqedwem sas tan ku, a zakqu~eno je da je potrebno ubrzati ratifikaciju me|unarodnih sporazuma jer su do sada te pro cedu re predu go trajale. Poslanik SNSD-a u Par-

PODJELA
Od ukupnog iznosa kredita za mala i sredwa preduze}a Srpska bi od Svjetske banke trebalo da dobije 36 miliona dolara, a FBiH 84 miliona dolara. - Kada je u pitawu navodwavawe za Srpsku je planirano 20,5 miliona dolara, a FBiH 19,5 miliona dolara - istakli su u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

lamentu BiH Du{anka Majki} rekla je da je osnovni uzrok spore ratifikacije sporazuma to {to izvr{na vlast u BiH ne funkcioni{e kako treba, a posqedice toga osjete se na sve strane. - Izvr{na vlast treba da dr`i kormilo, a ne da dokumenti lutaju od institucije do institucije, a ne vidi im se ishod odnosno da li }e i kada biti usvojeni - istakla je Majki}eva. Premijer FBiH Nermin Nik{i} rekao je da su brojni krediti Svjetske banke i drugih finansijera postali `rtve birokratskog aparata BiH i zakonskih rje{ewa o odobravawu kredita.

Valute

Kraj dolara
WUJORK - Ekonomska do mi na ci ja SAD sve je ugro`enija. Na scenu izlaze valute Rusije i Kine, a neki svjetski finansijski eksperti najavquju i mogu}nost uvo|ewa rezervne svjet ske va lu te ko ja }e istisnuti dolar, navodi "Glas Rusije".

Prvi pregled sprovo|ewa stend-baj aran`mana BiH sa MMF-om

Buxete usvojiti po~etkom decembra
SARAJEVO - [ef misije MMF-a za BiH Ron van Roden rekao je ju~e da bi parlamenti u BiH {to prije, ve} po~etkom decembra, trebalo da usvoje buyete kako bi se ispunili uslovi za nastavak isplate tran{i iz stend-baj aran`mana. Delegacija MMF-a predvo|ena Ron van Rodenom ju~e je zvani~no po~ela prvi pregled sprovo |ewa stand-baj aran`mana. Van Roden je na sastanku sa rukovodstvom Centralne banke BiH rekao da su makroekonomski pokazateqi BiH za 2012. godinu ni`i u odnosu na prethodne prognoze MMF-a, kao i prognoze za 2013. godinu zbog stawa u evrozoni. Bevandom, gdje je iskazao uvjerewe da }e svi nivoi vlasti u BiH sproves ti do govo re ne obaveze u predvi|enim rokovima, kako bi prvi pregled sprovo|ewa stend-baj aran`mana dobio pozitivnu ocjenu na sastanku Odbora u Va{ingtonu. Sa pred sta vni ci ma MMF-a ju~e su se sastali i pred sta vni ci Fede ra ci je BiH, a delegacija MMF-a boravi}e u Bawaluci 12. i 14. novembra. M. ^.

Važi za dan 8.11.2012.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.559481 1.506029 25.299293 0.255642 1.873276 0.260528 0.220624 1.575687 2.388445 1.488432 1.635534 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.631457 1.575538 26.259369 0.267441 1.947977 0.272552 0.232741 1.645393 2.483983 1.558250 1.764655 1.000000 1.955830

DELEGACIJA MMF-a u Bawaluci 12. i 14. novembra
Van Roden se ju~e sastao i sa predsjedavaju}im Savjeta ministara BiH Vjekoslavom

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Prijavqen zbog napada na urednika radija "Korona"

Hronika
Uhap{eni dileri u Novom Sadu

TREBIWE - Protiv Dragoslava ]uka, brata odlaze}eg gradona~elnika Trebiwa Dobrosava ]uka, policija je dostavila izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Trebiwe zbog sumwe da je napao i lak{e povrijedio glavnog i odgovornog urednika trebiwskog radija

"Korona" Radoslava Ivankovi}a. ]uku se na teret stavqa da je 25. oktobra ove godine u jednom ugostiteqskom objektu u Trebiwu fizi~ki napao Ivankovi}a i nanio mu lak{e tjelesne povrede. R. Mi.

Glavni svjedok protiv duvanske mafije jo{ u zatvoru u BiH

Kokain iz Italije prodavali u BiH
NOVI SAD - Novosadska policija uhapsila je dr`avqanina BiH Mileta T. (34), Zorana J. (37) iz Ba~a i Milana B. (31) iz In|ije u Srbiji zbog sumwe da su se bavili preprodajom kokaina na podru~ju Novog Sada i BiH, javile su agencije. Iz novosadske Policijske uprave saop{teno je da se sumwa da je ova kriminalna grupa nabavqala kokain u Italiji od Dragana J. (35) iz Pe}inaca, protiv kojeg }e biti podnesena krivi~na prijava za neovla{}eno stavqawe u promet opojne droge. Policija je u automobilu Zorana J. prona{la oko 125 grama kokaina, koji je wemu i Miletu T. predao Milan B.

Kestner }e biti izru~en Wema~koj

Grani~ni prelaz Gradi{ka

Okru`ni sud Bawaluka

Bez odluke o pritvoru Milanu Ivankovi}u

Sre}ko Kestner

BAWALUKA - Iako je ju~e odr`ano ro~i{te u bawalu~kom Okru`nom sudu o prijedlogu za produ`ewe pritvora biv{em vlasniku bawalu~kog klu ba "Del ka po" Mi la nu Ivankovi}u i recepcioneru u hotelu "Talija" Miodragu Regodi}u, koji se terete za organi zovawe pros ti tu ci je, odluka }e biti donesena danas, potvrdio je ju~e sekretar suda Jefto Usorac. Specijalni tu`ilac Mla-

den Mitrovi} je rekao da je produ`ewe pritvora tra`eno zbog bojazni da }e osumwi~eni ukoliko se na|u na slobodi uticati na svjedoke ili ponovi ti kri vi ~no djelo. Ivankovi} i Regodi} se terete za organizovawe prostitucije u hotelima u kojima su djevojke, me|u kojima ima maloqetnica, za novac pru`ale seksualne usluge bawalu~kim biznismenima. N. T.

Sre}ko Kestner bi u Wema~koj trebalo da bude krunski svjedok na su|ewu o {vercu duvana na podru~ju Balkana po~etkom devedesetih godina
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

MUP Tuzlanskog kantona

Nelegalno eksploatisali ugaq
TUZLA - Devet osoba uhap{enih u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumwe da su se nekoliko godina bavili ilegalnom eksploatacijom ugqa poslije saslu{awa pu{teno je da se brane sa slobode, potvr|eno je u policiji. U policiji su rekli da su oni uhap{eni u utorak i da je pretreseno ukupno 18 lokacija. Prema nezvani~nim informacijama, ilegalnu eksploataciju po~inila je dobro organizovana kriminalna grupa, koja je na tom poslu anga`ovala desetine radnika. U policijskoj akciji u kojoj je bilo anga`ovano oko 150 policajaca, privremeno je zaplijeweno 13 bagera i rovokopa~a, devet traktora sa prikolicama, tri pu{ke i odre|ena koli~ina ugqa. G. O.

SARAJEVO - Sre}ko Kestner (58), dr`avqanin Crne Gore kojeg je Grani~na policija BiH 31. jula ove godine uhapsila na osnovu Interpolove potjernice na grani~nom prelazu u Gradi{ci, u idu}im danima }e biti izru~en Wema~koj, saznaje "Glas Srpske" iz izvora bliskih pravosu|u BiH. Potjernica za wim bila je raspisana zbog sumwe da je bio ~lan jedne od najve}ih duvanskih mafija. Kako nezvani~no saznajemo, wegovo izru ~ewe bi }e tajno, zbog toga niko od zvani~nih institucija nije htio da potvrdi ta~an datum. Wema~ki pisani mediji 24. oktobra ove godine prenijeli su saop{tewe Okru`nog suda u Aug sbur gu u kojem je navedeno da }e Kestner us ko ro bi ti izru ~en

Wema~koj iz BiH. Kestner bi u Wema~koj trebalo da bude krunski svjedok na su|ewu o {vercu duvana na Balkanu po~etkom devedesetih godina, a ranije je objavqivano kako je Kestner bio jedna od glavnih karika {verca cigareta na Balkanu. Kestner se izme|u ostalog tereti da je u qeto 1992. godine organizovao ilegalni tran-

sport velikih po{iqki cigareta iz Holandije preko Wema~ke na Balkan, na osnovu kojeg su on i wegovi saradnici ostvarili veliku imovinsku korist. Wema~ki mediji pi{u da je prije 11 godina Kestner nazvao premijera Crne Gore Mi lu \u ka novi }a "ku mom {verca". Prema pisawu medija iz

Srbi je i Crne Go re, on je jo{ 1994. godine dobio slu`benu dozvolu da na Aerodrom Pod go ri ca dovozi i istovara velike transportere sa cigaretama.

UHAP[EN na grani~nom prelazu u Gradi{ci
Potom je razvio posao pretovara brodova preko ilegalne luke u blizini Bara, uz asistenciju i obezbje|ewe crnogorske policije. Sre}ko Kestner je u intervjuu za hrvatski "Nacional" 2001. godine izjavio da nikada nije kontaktirao ni upoznao \ukanovi}a. Ali kasnije je izjavio da je bar jednom bio prisutan prilikom primopredaje torbe pune novca za \ukanovi}a. Mediji su ga povezivali sa Stankom Suboti}em Canetom i pisali da je bio jedan od wegovih glavnih saradnika.

SVJEDOK SARADNIK
Crnogorski mediji ranije su objavili da je Sre}ko Kestner bio za{ti}eni svjedok u sudskom procesu koji je pred Specijalnim sudom u Beogradu vo|en protiv duvanske mafije. Mediji su ranije objavili da je Kestner bio jedna od glavnih karika u {vercu cigareta iz Crne Gore u Italiju, a da je kasnije odlu~io da javno progovori o tim poslovima. U ispovijesti za zagreba~ki "Nacional" 2001. godine Kestner je rekao da je glavni organizator {verca cigaretama na Balkanu bio Stanko Suboti} Cane, ali je za u~e{}e u tim nelegalnim radwama optu`io i tada{weg crnogorskog predsjednika Mila \ukanovi}a, kao i pokojnog premijera Srbije Zorana \in|i}a.

"Vijena tur" opqa~kan u Austriji

Lopovi odvezli autobus od 350.000 KM
BR^KO - Autobus "setra" vlasni{tvo autoprevoznika "Vijena tur" iz Br~kog, vrijedan oko 350.000 maraka, ukraden je sa autobuske stanice u Be~u u Austriji u no}i izme|u 5. i 6. novembra. Potvrdio je ovo za "Glas Srpske" direktor i vlasnik "Vijena tur" Petar Ristani} i dodao da je autobus saobra}ao na redovnoj liniji Jawa - Be~. - Prije kra|e voza~i su, kao {to je bilo uobi~ajeno, parkirali autobus oko 22 ~asa na autobuskoj stanici Erdberg u Be~u, nakon {to su dovezli putnike iz Republike Srpske redovnom linijom Jawa - Be~ istakao je Ristani}. On je dodao da kada su u ponedjeqak ujutro voza~i do{li na autobusku stanicu, vidjeli su da nema vozila. - Kra|u su odmah prijavili policiji u Be~u. Potom su u policiji proveli vi{e od dva ~asa, jer su davali izjave {ao sa autobuske stanice, te da je oko 1.05 ~asova iza{ao na autoput.

VOZILO nije bilo osigurano od kra|e
- Utvr|eno je da je na{ autobus u 2.16 ~asova napustio teritoriju Austrije i krenuo prema Ma|arskoj - istakao je Ristani}. Naveo je da je autobus bio

i predstavqali dokumentaciju o autobusu - pojasnio je Ristani}.

Prema wegovim rije~ima, policija je obavila uvi|aj i utvr|eno je da je autobus iza-

vrijedan oko 350.000 maraka i da je bio "kasko" osiguran od {tete, ali ne i od kra|e. - Firma "Vijena tur" bavi se prevozom putnika 25 godina i ovo je prvi put da nam je ukraden autobus. To je bilo u vrijeme praznika, pa su u Be~u bila jo{ dva na{a autobusa. Oni su prevezli putnike koji su bili predvi|eni za prevoz vozilom koje je ukradeno - rekao je Petar Ristani}. G. O.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 15

Zaplijeweno deset automata za igre na sre}u
[EKOVI]I - Inspektori Republi~ke uprave za igre na sre}u oduzeli su deset automata za igre na sre}u iz poslovnice {ama~kog preduze}a "Bingo trejd" u [ekovi}ima. Preduze}e "Bingo trejd" ka`weno je sa 12.000 maraka. Portparol Republi~ke uprave za igre na sre}u Danijela Kova~evi} rekla je da su inspektori utvrdili da se u automat-klubu "Bingo trejd", koji se nalazi na Trgu palih boraca u [ekovi}ima, prire|uju igre na sre}u u suprotnosti sa odredbama Zakona o igrama na sre}u. Inspektori Uprave su za deset mjeseci ove godine oduzeli 174 predmeta koja su kori{}ena za nelegalno prire|ivawe igara na sre}u.

Policija

Izre~ene dvije presude u bawalu~kom Okru`nom sudu

Vijesti
Trebiwe

Dvojici pedofila 14 i po godina zatvora
Pero Gu`vi} iz Srpca osu|en na deset godina i {est mjeseci, a Stanko Domuz na ~etiri godine zatvora zbog polnog nasiqa nad tri djevoj~ice
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Oduzete bombe i eksploziv
TREBIWE - Protiv S. B. iz Trebiwa policija je dostavila Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taj kojim ga tereti da je po~inio nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja ili eksplozivnih materija. Iz CJB Trebiwe saop{teno je da je u prostorijama koje koristi S. B. prona|eno pet ru~nih bombi, 447 metaka, plasti~ni eksploziv i devet {tapina TNT eksploziva. N. T.

Trebiwe

BAWALUKA - Pero Gu`vi} (59) iz Srpca i Stanko Domuz iz Bawaluke osu|eni su u bawalu~kom Okru`nom sudu na dva odvojena su|ewa na ukupno 14 godina i {est mjeseci zatvora zbog polnog nasiqa nad djetetom po~iwenog u Srpcu i Bawaluci, saop{teno je iz bawalu~kog Okru`nog suda. Gu`vi} je osu|en na deset godina i {est mjeseci zatvora, jer je od oktobra 2010. do aprila 2011. godine po~inio polno nasiqe nad dvije djevoj~ice od jedanaest i od deset godina. Domuzu su izre~ene ~etiri godine zatvora, jer je po~inio nasiqe nad djevoj~icom u Bawaluci. Gu`vi}u je sud izrekao kaznu zatvora od pet godina za polno nasiqe nad jedanaestogodi{wakiwom, a za nasiqe nad godinu mla|om djevoj~icom {est godina. Sud je kaznu objedinio i izrekao deset godina i {est mjeseci zatvora. Prema navodima u optu`nici Gu`vi} je djevoj~ice zlostavqao dok ih je vozio na svom traktoru u jednom selu kod Srpca. Tom prilikom ih je dirao po intimnim dijelovima tijela. Osim toga on je u svojoj automehani~arskoj radwi jednom prilikom skinuo desetogo-

Prona|eni dijelovi automobila
TREBIWE - Trebiwci S. P. i D. \. uhap{eni su nakon {to je policija u utorak prilikom pretresa na lokacijama koje koriste prona{la dijelove "{kode oktavija" i automobil "{koda oktavija". Postoji sumwa da se na "{kodi oktavija" koja je prona|ena kod D. \. nalaze ukradeni dijelovi. Kod S. P. su prona|eni dijelovi "{kode oktavija" za koje se sumwa da su ukradeni na podru~ju Kantona Sarajevo. R. Mi. di{wu djevoj~icu i dirao je po intimnim dijelovima tijela. Istoj djevoj~ici je i u wenoj ku}i pokazivao svoj polni organ i dirao je. On je svaki put desetogodi{woj djevoj~ici prijetio da nikome ne govori ni{ta.

POLNO NASIQE
Prema podacima iz pet centara javne bezbjednosti u RS, u posqedwe ~etiri godine zabiqe`eno je 148 slu~ajeva polnog nasiqa nad djecom. I iz Ombudsmana RS je saop{teno da je u posqedwe ~etiri godine sve vi{e djece oba slu~aja bili su zatvoreni za javnost zbog za{tite `rtava. Domuz je uhap{en u januaru ove godine zbog sumwe da je po~inio polno nasiqe. Tom prilikom kod wega je policija u Republici Srpskoj izlo`eno seksualnoj eksploataciji. Osim toga iz MUP-a RS je saop{teno da je za prvih {est mjeseci ove godine u Srpskoj prijavqeno ukupno deset krivi~nih djela protiv polnog integriteta, od ~ega {est silovawa. prona{la ve}u koli~inu municije, eksplozivnih materija, minsko-eksplozivnih sredstava i pirotehni~ke opreme. Posqedwi slu~aj polnog nasiqa nad djetetom na podru-

SU\EWE bilo zatvoreno za javnost
Gu`vi}ev advokat Mirko Dabi} najavio je `albu na presudu. Istakao je da s ciqem za{tite `rtve i zakona nije `elio da komentari{e presudu i otkriva druge detaqe. Su|ewe i objava presude u

~ju koje je u nadle`nosti Centra ja vne bez bjednos ti Bawaluka zabiqe`en je u avgustu ove godine u Prijedoru. Zbog sumwe da je po~inio nasiqe nad djetetom uhap{en je H. M. (41) iz Prijedora 24. avgusta. U aprilu ove godine zbog polnog nasiqa uhap{en je i pritvoren @eqko Blagojevi}, ko ji se sumwi~i da je zlostavqao maloqetnu A. B. i zadovoqavao se u wenom prisustvu. Krajem januara ove godine uhap{en je i pritvoren Dragan Sandi} iz Bawaluke osumwi~en za polno nasiqe nad petnaestogodi{wom djevoj~icom.

Novi Grad

Pucao poslije sva|e
NOVI GRAD - Policija je uhapsila ^. B. iz Sredweg Dubovika kod Novog Grada jer je pucao iz pu{ke, a potom je kod wega prona{la oru`je koje je nelegalno posjedovao. Policija je utvrdila da je u utorak prije hap{ewa ^. B., poslije sva|e i tu~e sa \. B., ispalio tri hica iz pu{ke u vazduh. G. O.

Crnogorac preko BiH prevozio drogu u Hrvatsku
DUBROVNIK - Crnogorac (26) uhap{en je u utorak u Hrvatskoj zbog sumwe da je preko Crne Gore i BiH pro{vercovao vi{e od 15 kilograma marihuane vrijedne oko 150.000 maraka. Prije toga policija je u Vrgovcu kod Dubrovnika zaustavila automobil "opel" i uo~ila prepravke u unutra{wosti vozila, pa su posumwali da se u wemu nalazi droga. Na osnovu naloga suda u Dubrovniku pretreseno je vozilo i izme|u zadweg sjedi{ta i prtqa`nika prona|eno je 18 paketa sa marihuanom ukupne te`ine 15,626 kilograma. Prona|ena droga bila je namijewena hrvatskom tr`i{tu, a Crnogorac nije poznat policiji od ranije. G. O.

La`no prijavili kra|u "pasata"
PRWAVOR - Protiv dr`avqanina Austrije B. ^. B. policija iz Prwavora podnije}e izvje{taj zbog sumwe da je la`no prijavio kra|u "pasata" koji je registrovan u Austriji, saop{teno je iz CJB Bawaluka. On je 2. novembra policiji prijavio da mu je u no}i izme|u 1. i 2. novembra u Zanatskom centru u Prwavoru ukradeno vozilo. Istog dana policija je uhapsila vlasnika vozila i P. ^. zbog sumwe da su la`no prijavili kra|u. Tako|e 2. novembra u saradwi sa CJB Bijeqina prona|en je "pasat" u tom gradu i oduzet je od B. D. iz tog grada. U toku ove godine CJB Bawaluka rasvijetlio je 11 krivi~nih djela la`nih prijavqivawa kra|a skupocjenih vozila. G. O.

Falsifikovali uvjerewe Poreske uprave
ISTO^NO SARAJEVO - Policija je saslu{ala dvije osobe iz Isto~nog Sarajeva zbog sumwe da su povezane sa falsifikovawem uvjerewa Poreske uprave u preduze}u "Petrol MB", koje je zatim dostavqeno u Novu banku, saop{teno je iz policije. Navodi se da je saslu{ana slu`benica Nove banke, koja je preuzela uvjerewe i slu`benica op{tine Isto~no Novo Sarajevo, koja ga je ovjerila. Pretpostavqa se da je odgovorna osoba u preduze}u "Petrol MB" od ranije imala uvjerewe Poreske uprave, koje je skenirala, a potom upisala druge datume i odnijela na ovjeru. Istra`uje se da li je slu`benica koja je ovjerila dokument znala da je rije~ o falsifikatu. N. T.

16 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Nikada nije bilo va`no {ta }u postati, nego {ta }u posti}i.

Srbija
Vuk Jeremi}, predsjednik GS UN

Boris Tadi}, lider DS-a

FOTO: ARHIVA

Radim samo u interesu Srbije
BEOGRAD - Pratim doma}u politiku, ali u idu}ih deset meseci nosim dres reprezentacije, predstavqam Srbiju na najvi{oj diplomatskoj poziciji za na{u zemqu i nemam pravo da se odre|ujem prema unutra{wim politi~kim pitawima, izjavio je predsjednik Generalne skup{tine UN Vuk Jeremi}. - Svi me|unarodni procesi koji imaju dodira sa UN prolaze kroz Generalnu skup{tinu, a samim tim i kroz kancelariju predsednika, a u toj kancelariji je danas predstavnik Srbije rekao je Jeremi}, dodaju}i da je prostor me|unarodnih odnosa veliki onoliko koliko `elite da iskoristite {ansu da u~inite ne{to u korist svoje dr`ave. On je dodao da ima dosta stvari koje se ti~u politi~kih interesa najmo}nijih igra~a svijeta, koje zavise od onoga ko predsjedava Generalnoj skup{tini.

Afera "Jugoremedija"

Kongres genija u Tokiju

Istra`iva~u iz Zemuna titula svjetskog genija
FOTO: AGENCIJE Milo{ Stankovi} prima priznawe

ZEMUN - Istra`iva~ Milo{ Stankovi} iz Zemuna osvo jio je ti tulu svjet skog genija na Kongresu genija u Tokiju, gdje je predstavio svoje izume iz oblasti ekologije,

za{tite `ivotne sredine i energetike. Milo{ ima vi{e me|unarodnih priznawa, ali jo{ nema stalan posao, prenosi RTS. Svjetski kongres genija u Tokiju odr`ava se od 1987. godine. Ove godine okupio je 160 nau~nika, akademika, doktora nauka, pronalaza~a. Svoje najva`nije izume izlo`io je i 28-godi{wi Milo{ Stankovi}. Kako je istakao, o svojim projektima pregovarao je i sa pred sta vni ci ma Evropske unije u oblasti automobilske industrije. Stankovi} je dobitnik oko sto svjetskih priznawa, a izme |u os ta log i Ordena viteza Ruske me|unarodne akademije nauka.

Uhap{ena trojica direktora
BEOGRAD - Kriminalisti~ka policija uhapsila je ju~e biv{eg generalnog direktora "Jugoremedije" Jovicu Stefanovi}a Ninija, biv{eg direktora te fabrike Zlatka Markovi}a i direktora preduze}a "Nini DOO" Olgu Anti}, prenosi Tanjug. Oni se sumwi~e da su zloupotrebom slu`benog polo`aja na {te tu "Ju go re medi je" Stefanovi}u pribavili korist od oko 7,5 miliona evra. Stefanovi}, koji je vlasnik preduze}a "Jaka 80" iz Makedonije, putem firme MD "Nini" iz Ni{a 2002. godine je na javnoj aukciji od Agencije za privatizaciju kupio 42 odsto akcija zrewaninske fabrike iz dr`avnog portfeqa.

"Jugoremedija" jedna od 24 sporne privatizacije

Stefanovi}, koji je vlasnik preduze}a "Jaka 80" iz Makedonije, putem firme MD "Nini" iz Ni{a od Agencije za privatizaciju kupio 42 odsto akcija zrewaninske fabrike
je. Ta po tra `i vawa, ka ko sumwaju izvori bliski istrazi, stvorena su upravo na osnovu nabavke sirovina za izradu lijekova koje je "Jugoremedija" nabavqala od "Jake 80", a ta ko je Ste fa novi} postao ve}inski vlasnik fabrike lijekova. Iako je 2006. godine sud poni{tio dokapita li za ci ju, sve do mar ta sqede}e godine Stefanovi} je upravqao "Jugoremedijom". Ina~e, Stefanovi} je poznat i iz afere o privatizaciji "Srbole ka" 2005. godi ne, a zbog sumwe da je o{tetio tu farmaceutsku kompaniju za vi {e od pet mi liona evra uhap{en je 2010. godine, ali je ubrzo pu{ten. Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da }e u idu}ih sedam dana biti jo{ ve}ih predmeta nego {to je "Jugoremedija", jer se nastavqa rad i po drugim korupciona{kim predmetima, a ne samo kada je u pitawu ta kompanija. Podsjetiv{i da je "Ju go re medi ja" jedna od 24 sporne privatizacije, Vu~i} je rekao da se dr`ava pona{a odgovorno i da svakog dana radi te`ak posao kada je u pitawu borba protiv korupcije. On je dodao da su zbog toga izlo`eni sudu javnosti, a da su qudi koji se neposredno bave time izlo`eni raznim drugim pritiscima i opasnostima. - Dr`ava radi svoj posao. U ovoj zemqi }e se po{tovati zakon bez obzira na to ko je na vlasti - poru~io je Vu~i}.

VU^I]: Bi}e i ve}ih hap{ewa od "Jugoremedije"
Sqede}e godine "Jaka 80", umjesto da izvr{i dokapitali za ci ju "Ju go re medi je", vr{i konverziju duga u akci-

Suzana Grubje{i}, potpredsjednik Vlade

Bezvizni re`im nije ugro`en
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubje{i} izjavila je ju~e da bezvizni re`im Srbije trenutno nije ugro`en, navode}i da je zbog poja~anih mjera kontrole na grani~nim prelazima od 2. juna do danas vra}eno oko 5.000 gra|ana koji su imali namjeru da tra`e azil u zemqama zapadne Evrope, prenijele su agencije. Grubje{i}eva je najavila da }e Ministarstvo pravde kao jednu od mjera za smawewe broja la`nih azilanata predlo`iti izmjene Krivi~nog zakonika kojim }e se tra`ewe la`nog azila tretirati kao krivi~no djelo i da se nada da }e to uskoro i biti usvojeno. - Do ukidawa bezviznog re`ima ne}e do}i sada - rekla je Grubje{i}eva i dodala da to {to trenutno nije ugro`en bezvizni re`im ne zna~i da se taj problem ne}e ponovo javiti sqede}e godine.

JOVICA STEFANOVI]
U vrijeme sankcija Jovica Stefanovi} je na crno preprodavao lijekove slovena~ke firme "Krka" privatnim vlasnicima apoteka u Ni{u. Godine 1998, poslije afere sa fabrikom DIN i hap{ewa Smiqka Kosti}a, Jovica Stefanovi} je napustio zemqu. Osumwi~en je za krivi~na djela zloupotrebe slu`benog polo`aja tokom poslovawa sa Duvanskom industrijom Ni{ i Srpskom komercijalnom bankom. U Srbiju se vratio 2003. po{to mu je ukinuta potjernica koja je bila raspisana za wim zbog pomenutih krivi~nih djela. Polo`io je kauciju od 250.000 evra.

Jovica Stefanovi}

Du{ko Tanovi} svjedo~io u procesu protiv Luke Bojovi}a

Nikoli}ev tjelohraniteq biv{i ~uvar Nedovi}a?
BEOGRAD - Goran Gordi}, koji je prilikom napada na kontroverznog biznismena Zorana Nedovi}a [oka bio wegov {ef obezbje|ewa, sada ~uva predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a, rekao je Du{ko Tanovi}, penzionisani policajac i Nedovi}ev tjelohra ni teq, u ju ~e ra{wem svjedo~ewu u procesu protiv Luke Bojovi}a, optu`enog za tri ubistva 2004. godine, prenijele su agencije. Tanovi} je naveo da je Nedovi} poja~ao obezbje|ewe nekoliko dana prije atentata, ali da on ne zna za{to je to uradio.

DOBRA VIJEST

SMEDEREVO
Ispred zgrade suda u centru Smedereva ju~e oko devet ~asova mu{karac je poku{ao no`em da usmrti nekada{wu suprugu, a potom sebi zadao dva udarca no`em.

BEOGRAD
Otvarawe [oping centra "Stadion" na Vo`dovcu o~ekuje se na proqe}e 2013. godine. Investicija je vrijedna 50 miliona evra, a projekcije su da }e u ovom {oping centru zaposlewe na}i oko 800 qudi.

GORDI] BIO [EF obezbje|ewa Zorana Nedovi}a [oka
- Ti momci koji su do{li pri~ali su da su iz Vojske rekao je Tanovi}, koji je i rawen pri li kom poku {a ja ubistva Nedovi}a. On je opisao napad na au-

LO[A VIJEST

toputu, govore}i da je vozio Nedovi}a, koji je bio na mjestu suvoza~a, a ubijeni pripadnik obezbje|ewa sjedio je iza. Tanovi} je naveo da nije vidio ko je pucao, osim jednog koji je imao bijelu "fantomku". Naveo je i da ne `eli da tereti optu`ene Luku Bojovi}a, Sretka Kalini}a, Milo{a Simovi}a i Vladimira Milisavqevi}a i molio je sud da ga vi{e ne poziva kao svjedoka. Na su|ewe nisu do{li ni

tada{wi tjelohraniteqi Nedovi}a i Dra{kovi}a, me|u ko ji ma i Gordi}. Na ju ~e ra{we su|ewe u specijalnu sudnicu Okru`nog zatvora nije do{ao Nedovi}, a iz zatvora u Sremskoj Mitrovici nije doveden ni Andrija Dra{kovi}. Direkcija policije saop{tila je ju~e da Goran Gordi} ne radi u Ministarstvu unutra{wih poslova i da se ne nalazi u obezbje|ewu predsjednika Nikoli}a.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 17

Mi{kovi} i [ari} radili sa of{or firmama
BEOGRAD - Marko Mi{kovi}, sin vlasnika "Delte" Miroslava Mi{kovi}a, i odbjegli narko-bos Darko [ari} sara|ivali su putem dvije of{or kompanije registrovane u SAD, objavio je "Kurir". Of{or preduze}e "Finansijski an|eli", koje je osnovano u SAD, radilo je 2007. godine konsalting usluge za preduze}e "Grejt investments", iza kojeg je stajao Marko Mi{kovi}, objelodanio je u odbrani optu`eni za prawe [ari}evih para Neboj{a Jestrovi}, koji je bio direktor preduze}a "Municipijum S". Iako je Jestrovi} tvrdio da "Municipijum S" i "Finansijski an|eli" nemaju veze sa [ari}em, optu`nica Specijalnog tu`ila{tva pomiwe ih kao firme putem kojih je [ari} prao milione evra.

Aleksandar Vu~i}, potpredsjednik Vlade

Vijesti
Beograd

Bi}e promjena poslije afere prislu{kivawa
Odre|enih promena }e svakako biti, a na kojim nivoima, to }emo videti, rekao Vu~i} i ponovio da }e do kraja sedmice re}i sve {to ima da ka`e u vezi sa prislu{kivawem
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da misli da }e do}i do odre|enih promjena poslije afere pri slu {ki vawa, ali ni je precizirao na kojim nivoima, prenosi Tanjug. - Odre|enih promena }e svakako biti, a na kojim nivoima, to }emo videti - rekao je Vu~i} u Skup{tini Srbije. On je ponovio da }e do kraja sedmice re}i sve {to ima da ka`e u vezi sa prislu{kivawem najvi{ih dr`avnih funkcionera. - Do nedeqe }u vam saop{titi vi{e detaqa, ima tu vi{e interesantnih stvari. Rekao sam da }u do kraja nedeqe sve re}i, kao {to sam rekao da }u iza}i sa informacijama o "Politici", "Dnevniku" i "Novostima", tu sam kasnio dva dana, ovog puta ne}u kasniti - rekao je Vu~i}. Kako RTS saznaje, postoje ozbiqne sumwe da je je Slu`ba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) bez znawa pretpostavqenih uzimala listinge politi~ara. Izvori u Vladi i policiji su naveli da se sumwa da je
Aleksandar Vu~i} FOTO: ARHIVA

Hrvatska podr`ala Srbiju
BEOGRAD - U Zagrebu je dogovorena podr{ka Hrvatske Srbiji u procesu srpskih pregovora za ~lanstvo u EU u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podr{ka je dogovorena na sastanku dele ga ci je Ka bi ne ta potpredsjednika Vlade Srbije za evropske integracije sa hrvatskim glavnim tu`iocem Mladenom Baji}em i direktorom Kancelarije za suzbijawe korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske Dinkom Cvitanom, sa op {te no je iz Vlade Srbije.

Pri{tina

Sudije EULEX-a sprovode nasiqe
SBPOK uzimala listinge putem Odjeqewa za visokotehnolo{ki kriminal koriste}i ~iwenicu da ovo odjeqewe to mo`e da uradi, u izuzetnim si tu aci ja ma, bez tra `ewa ikakvih dozvola nadre|enih u UKP-u. Osim wih, kako saznaje RTS, i prvi potpredsjednik Vla de pri kupqa od BIA, MUP-a i drugih bezbjednosnih slu`bi sve podatke o pri slu {ki vawima i uzi mawu lis tin ga dr`a vnih funkcionera u prethodnom periodu. Vu~i} je u utorak na svom profilu na "Fejsbuku" napisao da je {okiran la`ima koje predstavnici MUP-a daju medi ji ma o afe ri pri slu {kivawa. Premijer Srbije Ivica Da~i} izjavio je u utorak da je u toku istraga u vezi sa prislu{kivawem. Policijski ekspert Marko Nicovi} ocijenio je ju~e da iza afere prislu{kivawa najvi{ih dr`avnih funkcionera stoji politi~ka borba napredwaka i socijalista oko imenovawa novog direktora policije i kontrole kriminalisti~ke policije. Srpski medi ji su ju ~e objavili da se {ef Uprave za me|unarodnu operativnu policijsku saradwu Milan Dimitrijevi} (43) i aktuelni direktor policije Milorad Veqovi} (54) pomiwu kao najozbiqni ji kan dida ti za prvog ~ovjeka Direkcije policije MUP-a Srbije. Prvi je kandidat premijera i ministra policije Ivice Da~i}a, dok je, prema nezvani~nim in for ma ci ja ma, Veqovi} bli zak To mi sla vu Nikoli}u, predsjedniku Srbije, i Aleksandru Vu~i}u, potpredsjedniku Vlade. Vlada Srbije bi u ~etvrtak trebalo da raspi{e konkurs za prvog ~ovjeka Direkcije policije, ali se u me|uvremenu u MUP-u i politi~kim krugovima spekuli{e o tome ko su najozbiqniji kandidati. PRI[TINA - Odluka istra`nog sudije EULEX-a u "slu~aju Ilin~i}, Milojevi}, Rali}, Krasni}i i Jovi}" pokazuje da je EULEX produ`ena ruka albanskih vlasti - tvrde okrivqeni i wihov advokat. Djelimi~no potvr|ivawe optu`nica u slu~aju Marijana Ilin~i}a, Dragana Milojevi}a, Miodraga Rali}a, Avnije Krasni}ija i Neboj{e Jovi}a, gdje stoji da su po~inili krivi~na djela od 14. do 17. marta 2004. godine, i potvr|ivawe u cijelosti optu`nice protiv Zorana ^avi}a pred stavqa na siqe nad pravosu|em, navodi advokat Qubomir Pantovi}.

SBPOK bez znawa pretpostavqenih uzimala listinge
Sektoru unutra{we kontrole, koji u~estvuje u istrazi afere u vezi sa prislu{kivawem, u utorak je stiglo obavje{tewe iz "Telekoma" da ne postoji registrovan zahtjev na~elnika Uprave kriminalisti~ke policije (UKP) za uzimawe listinga telefonskih razgovora Aleksandra Vu~i}a. Sektor nastavqa da provjerava organizacione jedinice policije.

JAVNE NABAVKE
Aleksandar Vu~i} je ju~e najavio da }e se zakon o javnim nabavkama, kojim }e biti efikasnije spre~avana korupcija u dr`avnoj upravi i koji }e omogu}iti povoqniji poslovni ambijent stranim investitorima, na}i pred poslanicima najkasnije za dvije sedmice. Vu~i} je u Skup{tini Srbije, na predstavqawu studije "Korupcijska mapa javnih nabavki", istakao da }e usvajawem tog zakona biti, tako|e, ispuweno jedno od va`nih predizbornih obe}awa Srpske napredne stranke.

Zoran Radoman

Dinki} prekr{io dogovor
NOVI SAD - Vojvo|anski sekretar za finansije Zoran Radoman optu`io je ministra finansija Srbije Mla|ana Dinki}a da je "prekr{io dogovor" o zajedni~koj izradi nacrta zakona o fi nansi rawu pokrajine i najavio da }e zbog toga Vlada Vojvodine samostalno napisati nacrt tog zakona. Rado man je re kao da je prije nekoliko sedmica u Vladi Vojvodine postignut dogovor izme|u Dinki}a i pokra jinskog pre mi je ra Bojana Pajti}a o zajedni~kom pisawu nacrta tog zakona, kao i da se formira zajedni~ka komisija za izradu tog akta.

Da~i} i Ta~i drugi put u Briselu
BRISEL - Dijalog Beograda i Pri{tine trebalo je da bude nastavqen ju~e na radnoj ve~eri predsjednika Vlade Srbije Ivice Da~i}a i kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija sa visokim predstavnikom Evropske unije Ketrin E{ton, prenijele su agencije. Iako dnevni red zvani~no nije potvr|en, prva tema razgovora trebalo je da bude integrisano upravqawe prelazima, ali i rasprava o sprovo|ewu ostalih sporazuma i garancije za srpsku kulturnu i vjersku ba{tinu. Napu{taju}i Rim, predsjednik Vlade Srbije Ivica Da~i} je, komentari{u}i nedavnu izjavu Ha{ima Ta~ija, odbacio bilo kakvu mogu}nost da pregovori budu zavr{eni me|usobnim priznavawem Srbije i Kosova. Sastanak Da~i}a i Ta~ija nije po~eo do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske".

Na Kosovu nestalo 1,4 miliona evra
PRI[TINA - Na Kosovu je nestalo 1,4 miliona evra koje je MUP dugovao austrijskoj firmi za izradu paso{a. Novac je podigla, uz pomo} nekih vi sokih zva ni ~ni ka MUP-a, biv {i zas tu pnik Aus tri ja na ca, pre ni jeli su pri {tinski mediji. Austrijska firma "Ostri{e Statdrukerai" za izradu pa so {a po tra `u je od ko sov skog MUP-a oko 1,4 miliona evra i upozorava da }e za taj dug podnijeti tu`bu, ukoliko joj ne bude ispla}en. U kosovskom MUP-u tvrde da su novac isplatili Nataliji Velija, ~ija je firma "Konsalting EU Sh. p.", po wihovim rije~ima, zastupala OeSD na Kosovu. Predstavnici OeSD-a su, me|utim, kazali da firma Natalije Velija nije imala nikakvu ugovornu obavezu da se woj ispla}uje novac.

Optu`nica zbog potkradawa goriva
BEOGRAD - Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je optu`nicu protiv 17 osumwi~enih za potkradawe goriva na NIS-ovim pumpama, me|u kojima je i biv{i zaposleni u Ministarstvu za regionalni razvoj Veqko Jerkovi}, prenosi Tanjug. Optu`nica je podnesena Vi{em sudu u Beogradu 30. oktobra na daqe postupawe, objavqeno je na sajtu portala sudova Srbije. Sumwa se da su optu`eni od 2007. godine do hap{ewa u policijskoj akciji "Pi{toq" novembra 2010. godine pribavili protivpravnu imovinsku korist od preko dva miliona evra. Od 22 tada uhap{enih, na optu`nici se na{lo wih 17. Optu`nica je podignuta i protiv {efova odjeqewa za odr`avawe instalacija "NIS Jugopetrol" za Kragujevac i Beograd, Gorana Dozeta i Mirka Kecmana.

18 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Problem nije rije{en, Slovenci i daqe pokazuju mi{i}e.

Region
Bla`o Dedi} priveden pa pu{ten

Jadranka Kosor, biv{i premijer Hrvatske

FOTO: ARHIVA

[ari}evom saradniku oduzeta dokumenta
PODGORICA - Budvanski biznismen Bla`o Dedi} privo|en je u podgori~ki Vi{i sud na saslu{awe, jer je za wim raspisana crvena Interpolova potjernica. Dedi} je poslije privo|ewa u Vi{i sud, gdje je obavije{ten da ga Beograd tra`i, pu{ten na slobodu, ali su mu oduzeta dokumenta. To je svojevrsni presedan, jer se optu`enima za krivi~na djela organizovanog kriminala automatski odre |u je pri tvor, u ovom slu ~a ju ekstra di ci oni, prenijeli su podgori~ki mediji. Dedi} je optu`en pred Specijalnim sudom u Beogradu, sa jo{ nekoliko osoba iz Srbije, za prawe para odbjeglog narko-bosa Darka [ari}a. Optu`nica u Srbiji podignuta je 9. decembra 2011. godine i na woj su [ari}, Dedi}, [ari}ev advokat Neboj{a Jestrovi} i Pqevqak Nemawa Krstaji} koji je nedavno iz Crne Gore izru~en Srbiji.

Panika ponovo zavladala Splitom

Snimak kru`i internetom

Titov dvojnik u Skopqu

Policija vr{i uvi|aj

Prona|ena dva le{a u moru
SKOPQE - In terne tom ovih dana kru`i fotografi ja ko ja je snimqena u Skopqu, a na kojoj je ~ovjek ko ji ne vje rova tno li ~i na nekada{weg jugoslovenskog pred sjedni ka Jo si pa Broza Tita, prenose agencije. ^o vjek ko ji se vo zio u grad skom pre vo zu, a ~i ji iden ti tet je za sada ne poznat, ni je ni slu tio da }e postati hit na dru{tvenoj mre `i zbog ne vje ro va tne sli ~nos ti sa ne kada{wim jugoslovenskim predsjednikom. Ovaj ~ovjek je tako, ne znaju}i, postao prava internet zvijezda.

Meksikanka

U luci Zenta u Splitu, ispred jednog restorana, otkriveno tijelo u moru. Deset ~asova kasnije prona|eno jo{ jedno tijelo mu{karca nedaleko od splitske rive
SPLIT - Dva mu{ka le{a prona|ena su u moru u Splitu, a kako je policija saop{tila, na wima nisu prona|eni znakovi nasiqa, prenijeli su hrvatski mediji. Tijelo mu{karca prona|eno je u srijedu oko {est ~asova u moru na Mateju{ci, nedaleko od splitske rive. Tijelo jo{ nije identifikovano i poslato je na Odjeqewe patologije gdje }e biti utvr|en uzrok smrti. Prema prvim informacijama, policija sumwa da se mu{karac utopio. Neslu`beno, kod mrtvog mu{karca prona|ena su li~na dokumenta, ta~nije li~na karta na ime 63godi{weg mu{karca iz Slavonskog Broda. Me|utim, policija ju~e nije utvrdila da li je to zaista on. zamjenik dr`avnog tu`ioca. Nezvani~no, na tijelu tako|e nisu prona|eni tragovi nasilne smrti, a mu{karac je vrlo brzo i identifikovan. Rije~ je o 51-godi{wem Spli}aninu koga su prepoznali ~lanovi porodice. Uzrok smrti utvrdi}e patolog. Po~etkom oktobra na istom mjestu gra|anin Splita uo~io je u moru raskomadano tijelo. U`asnut prizorom, ~ovjek je alarmirao policiju koja je detaqno pretra`ila teren. Drugi dan, nedaleko od mjesta pronalaska trupla, prona|ena je i glava, koja je navodno bila u vre}ici. Splitska policija je iz-

Na splitskom Marjanu 25. avgusta monstruozno je ubijena Meksikanka Selena Margarit Gracijano Masedo. Selena je nestala 22. avgusta, a prona|ena je zaklana tri dana kasnije. Splitska policija je po~etkom oktobra uhapsila ubicu Edija Mi{i}a iz Splita. vr{ila uvi|aj i ubrzo potom objavila fotorobot mu{karca ~ije je tijelo prona|eno na prostoru luke Zenta. Radi se o mu{karcu starijeg `ivotnog doba (vi{e od 65 godina). Prema mi{qewu patologa Antonije Alujevi}, ~ovjek je prvo ubijen, a potom raskomadan. Glava i ekstremiteti ukloweni su vrlo nestru~no, nekakvim predmetom. Policija u Splitu i daqe traga za po~iniocem ovog monstruoznog ubistva.

Rafet Husovi}, lider BS-a

POLICIJA nije prona{la tragove nasiqa
Deset ~asova ranije u utorak oko 20.30 ~asova u lu~ici Zenta, ispred jednog restorana, otkriveno je tijelo u moru. Kako je upravo na tom mjestu prije nekoliko sedmica prona|eno raskomadano tijelo mu{karca ~iji identitet policija jo{ nije otkrila, na teren je iza{ao ve}i broj policijskih istra`iteqa, kao i

Mogu}e da \ukanovi} bude novi mandatar
PODGORICA - Nakon {to je u utorak sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Crne Gore potpisao Sporazum o politi~kom djelovawu, ~elnik Bo{wa~ke stranke Rafet Husovi} izjavio je da }e lider DPS-a Milo \ukanovi} vjerovatno biti novi mandatar, prenijela je Anadolija. Husovi} je dodao da }e insistirati na mjestu potpredsjednika nove crnogorske vlade ili na nekom "od ja~ih resora". \ukanovi} je, podsjetimo, sporazum potpisao u ime koalicije "Evropska Crna Gora", a Husovi} u ime stranaka koje predstavqaju mawinske narode u toj zemqi, Bo{wake, Albance i Hrvate. - O~ekujemo da se sada DPS, unutar svojih redova usaglasi i imenuje mandatara vlade. Kada se odredi mandatar, onda se nastavqaju pregovori - rekao je Husovi}.

Materijalna {teta od poplava u Sloveniji oko deset miliona evra

Voda odnijela milione evra
QUBQANA - U Sloveniji je u bujicama i poplavama u ponedjeqak i uto rak, pre ma prvim pro cje na ma stru~waka, o{te }e no oko 2.200 objekata, a materijalna {teta samo u sjeveroisto~nom dijelu zemqe, koju je ve}inom izazvao vodeni talas na Dravi, iznosi desetak miliona evra, prenijele su agencije. Mnogo je {tete i u drugim krajevima zemqe usqed odrona i o{te}ewa puteva, mostova i druge infrastrukture. Ministar saobra}aja i okoline Zvonko ^erna~ izjaje evakuisano oko 300 mje{tana naseqa Otok Virje na podru ~ju Va ra `dinske `upanije.

DOBRA VIJEST

DANILOVGRAD
Ugqenisano tijelo @arka Jovanovi}a (56) prona|eno je u nasequ Orja Luka u Danilovgradu. Jovanovi} je, kako je saop{teno iz policije, stradao kada je upao u vatru, koja je bila nalo`ena u su{nici wegovog brata.

BIJELO POQE
Bolnice u Bijelom Poqu dobi}e novu opremu i na taj na~in }e biti stvoreni znatno boqi uslovi za novoro|en~ad, kazao je direktor bjelopoqske bolnice Tomislav Jeremi}.

HRVATSKA: Spasioci do ku}a dolazili ~amcem
U Sloveniji opao nivo vode

LO[A VIJEST

vio je u utorak prilikom posjete krajevima zahva}enim poplavama da su bujice o{tetile nekoliko hiqada stambenih i poslovnih objekata, a pomo} za sanaciju o{te}ene infrastrukture bi}e obezbi-

je|ena iz buyetskih zaliha. Stawe u Sloveniji se ju~e smirilo, dok je u Hrvatskoj i daqe bilo alarmantno. Zbog izlivawa Drave usqed vodenog talasa koji je iz Slovenije u{ao u Hrvatsku, u utorak

Voda u Otok Virju toliko je narasla da su spasioci do ku}a mogli do}i samo ~amcima. Poplavqeno je oko 150 ku}a na podru ~ju Lovre~an Otoka i Virje Otoka, a na terenu je bilo anga`ovano stotiwak va tro ga sa ca i policajaca.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 19

Svijet

Za stanovnike priobalnih podru~ja ameri~kih dr`ava Wujork i Wu Yersi ju~e je izdato novo upozorewe i mogu}nost evakuacije zbog nove oluje koja se pribli`ila. Iako slabija od prethodne "su-

TOP STORIES CNN

peroluje" "Sendi", koja je pogodila SAD pro{le sedmice, meteorolozi predvi|aju da bi nova oluja mogla dodatno o{tetiti ve} oslabqenu infrastrukturu. Tako|e, ve} je otkazano vi{e letova.

Eskalacija sukoba izme|u sirijske vojske i pobuwenika

Vijesti
Gana

"Lavovi islama" napali Asadovu palatu
FOTO: AGENCIJE

Sru{io se tr`ni centar
AKRA - [es tos pra tni tr`ni centar u Akri, glavnom gradu Gane, sru{io se danas, a u ru{evinama je, kako se strahuje, ostao zatrpan veliki broj qudi. O~evici su rekli da u ru{ewu zgrade sigurno ima mnogo `rtava, jer tr`ni centar "Melkom" redovno po sje }u je veli ki broj qudi.

Projektilima pogo|ena predsjedni~ka palata u Damasku i tada je stradalo troje qudi. Ista grupa tvrdi i da je napala jedan vojni aerodrom i jedan objekat obavje{tajne slu`be u prestonici
DAMASK - Sirijska pobuweni~ka grupa "Lavovi islama" ispalila je projektile na palatu predsjednika Ba{ara el Asada u Damasku i tada je stradalo troje qudi, dok je u odvojenom napadu iz zasjede ubijen brat predsjednika sirijskog parlamenta. Lokal no sta novni{ tvo reklo je agencijama da su projektili te{kog kalibra pogodili stambenu ~etvrt u kojoj `ive pripadnici mawinske alavitske sekte, ogranka {iitskog islama kojem pripada i Asad, a dr`avna televizija je izvijestila da je u napadu povrije|eno sedam osoba. Pobuweni~ka grupa "LavoPobuwenici pogodili {iitsku ~etvrt

Rusija

Ubio petoro kolega zbog qubavi
MOSKVA - Zaqubqeni Rus, koji je patio zbog neuzvra}ene qubavi, ju~e je ubio petoro svojih kolega, ukqu~uju}i i `enu koju je volio, i jo{ dvoje ranio na radnom mjestu u jednoj farmaceutskoj kompaniji u Moskvi, saop{tila je ruska policija. Osumwi~eni je u{ao u kancelariju farmaceutske kompanije gdje je radio i ispalio vi{e hitaca iz sa~mare koju je posjedovao. RIA Novosti javile su da je Rus patio zbog neuzvra}ene qubavi.

vi islama" saop{tila je da je ga|ala Asadovu palatu, smje{tenu na jednom brdu s pogledom na grad, a za sada nije poznato da li se predsjednik u woj nalazio u vrijeme napada.

IZ ZASJEDE ubijen brat predsjednika sirijskog parlamenta
Asad ima nekoliko rezidencija u Damasku. Ista grupa tvrdi i da je napala jedan vojni aerodrom i jedan objekat obavje{tajne slu`be u presto-

nici, ali za sada nema potvrde ovih informacija. Dr`a vna tele vi zi ja je izvijestila da je ju~e stradao i jedan sudija kada je eksplodirala bomba postavqena ispod wegovog automobila. Serija eksplozija potresla je sirijsku prestonicu i tokom no}i. U napadima na pristalice Ba{ara el Asada ubi je no je naj mawe 25 i raweno vi{e od 50 osoba. Tada su pobuwenici iz zasjede ubili brata predsjednika sirijskog parlamenta. Sirijska dr`avna televi-

zija javila je da je u jednom od napada ubijeno najmawe deset, a raweno 30 osoba. Taj napad bio je samo jedan u seriji eksplozija koje su potresle ~etvrt Haj el Varud, naseqenu porodicama elitnih jedinica oru`anih snaga. U ostalim napadima ubijeno je najmawe 15, i raweno nekoliko desetina osoba. U nasequ Ibn el Nafis razoreno je nekoliko zgrada. Borci ve}inski sunitske opozicije u Siriji poja~ali su ove sedmice napade u Damasku, a do sad su bar dvije
Serija eksplozija pogodila Damask

NOVA SOMALIJA
Izaslanik UN i Arapske lige Lahdar Brahimi izjavio je da bi ako gra|anski rat u Siriji ne bude uskoro zavr{en ta dr`ava mogla postati nova Somalija - zemqa u kojoj se ekstremisti povezani sa "Al-Kaidom" i u kojoj se plemenske vo|e decenijama bore. Brahimi je u intervjuu za arapski list "Al Hajat" rekao da bi gra|anski rat u Siriji mogao dodatno eskalirati. - Situacija u Siriji je veoma opasna - rekao je Brahimi i dodao da ako kriza ne bude rije{ena, "postoji opasnost od somalizacije", {to zna~i "propala dr`ava, uzdizawe gospodara rata i ekstremisti~kih grupa".

bombe aktivirane u alavitskim ~etvrtima i ubijeno najmawe dvo je qudi blis kih Asadovom re`imu. Krizi u Siriji, koja traje od marta pro{le godine, jo{ se ne nazire kraj, a napore me|unarodne zajednice u ciqu uspostavqawa mira ote`ava i razjediwenost opozicionih grupa u ovoj zemqi. Premijer Velike Britanije Dejvid Kameron ukazao je da bi se predsjedniku Sirije Ba{aru Asadu moglo omogu}iti bezbjedan izlazak iz zemqe, ako bi se time garantovalo okon~awe tamo{weg gra|anskog rata. Kameron je rekao televiziji Al Arabija da bi me|unarodna zajednica trebalo da razmotri sve {to bi "tog ~ovjeka izvuklo iz zemqe" i omogu}ilo "bezbjednu tranziciju vlasti" u Siriji. Podsekretar UN za politi~ka pitawa Yefri Feltman izjavio je u Wujorku da bi sirijska kriza mogla "eksplodirati" u preliti se u okolne zemqe, Liban, Tursku i Izrael.

Japan

Milijarde za sanaciju Fuku{ime
TOKIO - Tro{kovi sanirawa posqedica topqewa reaktora u japanskoj nuklearnoj elektrani Fuku{ima i isplate od{teta mogli bi da se pove}aju na 125 milijardi dolara, saop{tila je ju~e tokijska ele k t r o d i s t r i bu c i j a (TEPKO). Najvi{e novca bi}e potro{eno za ~i{}ewe kontaminiranog terena i isplatu nadoknada qudima koji su zbog zaga|ewa radijacijom izgubili imovinu.

Magazin daje otkaz prvoj dami Francuske
PARIZ - Ona je kao neeksplodirana granata i samo pravi probleme, izjavio je Arno Lagarde, vlasnik magazina "Pari ma~", misle}i na Valeri Trijerveler (47), nevjen~anu suprugu predsjednika Francuske Fransoa Olanda. Lagarde je najavio da na kraju godine ne}e biti potpisan novi ugovor sa Valeri, koja }e tako ostati bez posla u presti`nom magazinu. - To {to predsjednikova partnerka radi kod mene ne}e pomo}i da do|em bli`e Olandu. Ona je kao neeksplodirana granata i samo pravi probleme - rekao je Lagarde. Valeri je izazvala ogor~ewe predsjednikovih pristalica nakon {to je javno podr`ala protivnika Segolen Rojal, Olandove biv{e supruge, sa kojom on ima ~etvoro djece.

Uhap{eni gruzijski vojni zvani~nici
TBILISI - Biv{i ministar odbrane Gruzije Ba}o Akhalaja i sada{wi na~elnik general{taba \or|i Kalandadze uhap{eni su u okviru istrage o zloupotrebi slu`benog polo`aja u prethodnoj vladi Mihaela Saka{vilija, javile su agencije. Oni su osumwi~eni da su kao zvani~nici ministarstva odbrane fizi~ki i verbalno maltretirali vojnike. Za sada nisu zvani~no podignute optu`nice, a hap{ewa su uslijedila po{to je vlada milijardera Biyine Ivani{vilija preuzela du`nost poslije poraza Saka{vilija na parlamentarnim izborima pro{log mjeseca. Nova vlada je obe}ala da }e rije{iti slu~ajeve prekr{aja na~iwenih za vrijeme prethodne administracije, koja je vodila dr`avu devet godina.

DOBRA VIJEST

MAROKO
Vi{e od 90 ilegalnih migranata iz dowe Sahare poginulo je tokom posqedwe dvije nedjeqe u poku{aju da se iz Maroka domognu [panije, saop{tili su ju~e izvori marokanske bezbjednosne slu`be i imigrantske zajednice. Me|u poginulima ima `ena i djece, a jo{ dvije osobe se vode kao nestale.

SAD
Redovna umjerena fizi~ka aktivnost mo`e da produ`i o~ekivani `ivotni vijek ~ak i kod osoba s vi{kom kilograma, ukazuju rezultati jedne {vedske i pet ameri~kih studija, koje su analizirali stru~waci Nacionalnog instituta za rak SAD.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Pobjedni~ki govor Baraka Obame poslije trijumfa na izborima

Superautomobil za najmo}nijeg ~ovjeka
Nakon {to je ju~e ponovo izabran za predsjednika SAD, Barak Obama }e se kao najmo}niji ~ovjek svijeta i idu}e ~etiri godine voziti u najbezbjednijem automobilu na svijetu - specijalno opremqenom "kadilaku DTS", javile su agencije. Za one koji ne mogu odmah da prepoznaju o kakvoj je ta~no limuzini rije~ kada je vide na ulici, Obamin "kadilak" na predwem braniku nosi natpis "One" (jedan), osvijetqen uz pomo} LED lampi, pi{e ugledni wema~ki auto-~asopis "Auto motor und {port".

Izabrali gej brakove i marihuanu
Pojedine savezne dr`ave SAD su, uporedo sa predsjedni~kim izborima, na vi{e od 170 glasawa i referenduma podr`ale legalizaciju u`ivawa marihuane u rekreativne svrhe, brakova izme|u osoba istog pola, a odbacile su pozive na zabranu dr`avne pomo}i za abortuse. Obama, koji je izabran za predsjednika SAD, podr`ao je legalizaciju gej brakova nekoliko mjeseci pred izbore.

Pijana voditeqka u emisiji?
Popularna ameri~ka voditeqka Dajan Savier izvje{tavala je o predsjedni~kim izborima u SAD na televiziji ABC, a weno pona{awe bilo je sasvim ~udno, {to su mnogi protuma~ili da je bila pijana. Dajan Savier izgleda pomalo pijano i ~ula sam pri~e o tome da je ona pijana, ali zaista jest, samo je neki od komentara koje su gledaoci ABC objavqivali na "Tviteru" za vrijeme emisije.

[oumeni odu{evqeni, Tramp razo~aran
Ve}ina glumaca, pjeva~a i drugih li~nosti iz {ou biznisa, ali i poslovnih krugova, izrazila je zadovoqstvo zbog pobjede Baraka Obame na predsjedni~kim izborima. "Tviter" je poslije objavqivawa rezultata "planuo", a slavni su pohrlili da svoje zadovoqstvo podijele sa svojim fanovima. - Zapalimo jedan za predsjednika! Na{ dragi Obama, napisala je Rijana, a pridru`ila joj se i Ledi Gaga, koja nije mogla do~ekati da podijeli svoje odu{evqewe: - Upravo sam si{la sa pozornice u Kolumbiji! ^estitam predsjedniku Obami. Ve~eras smo ponosni {to smo Amerikanci! Da! Da! Da! Ne mo`emo biti sre}niji, ona radost koju imate kad sloboda prevlada - napisala je ona. Pobjedom Baraka Obame nije zadovoqan Donald Tramp. - Na{a zemqa je u ozbiqnim i nikad prije vi|enim problemima. Borimo se `estoko i zaustavimo ovu veliku i odvratnu nepravdu. Svijet nam se smije - napisao je Tramp.

Najboqi dani za Ameriku tek dolaze
Obama pobijedio Romnija osvojiv{i vi{e od 300 elektora u izuzetno izjedna~enim izborima, u kojima je ukupna razlika u glasovima ispod jednog procenta
WUJORK, ^I KA GO Iako je na{ put bio dug i te`ak, znamo da najboqi dani Amerike tek dolaze. Zahvaqujem svim Amerikancima koji su glasali. U~inili ste da se va{ glas ~uje. ^estitam Mitu Romniju i Polu Rajanu na sr~anoj borbi. Rekao je to ju~e ju~e Barak Obama u ~ika{kom Mekormik centru poslije progla{ewa pobjede na 45. predsjedni~kom izborima u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. Obama se obratio pristalicama poslije izborne pobjede koja mu je obezbijedila jo{ ~etiri godine u Bijeloj ku}i. Obama je pobijedio Mita Romnija osvojiv{i vi{e od 300 elektora u izuzetno izjedna~enim izborima, u kojima je ukupna razlika u glasovima ispod jednog procenta. Republikanski kandidat Mit Romni je izgubio seriju kqu~nih dr`ava i osvojio 203 elektorska glasa. Obama je najavio da }e u idu}em periodu okupiti pripadnike obje vode}e politi~ke partije u SAD i s wima napraviti plan oporavka ameri~ke ekonomije. - Ni kad ne za bo ra vi te,
Obamina baka Sara Husein Obama

Prva ~estitka iz Brisela
Evropski i svjetski zvani~nici ~estitali su Baraku Obami reizbor za predsjednika SAD. Prvu ~estitku uputio mu je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompej. - Veoma sam sre}an zbog reizbora predsjednika Obame - napisao je Van Rompej na svom nalogu na "Tviteru". Obami je ~estitao i predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo, {ef wema~ke diplomatije Gvido Vestervele, britanski premijer Dejvid Kameron, {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov, izraelski premijer Bewamin Netanijahu, kineski predsjednik i premijer Hu \intao Ven \iabao i mnogi drugi svjetski zvani~nici.

[ta ~eka Obamu u novom mandatu?
smawewe du •ve}i porezi ga SAD te za •rje{avawe situboga u je •Siriji bez u~esacivawa tvo ameri~kog naoru`awa u rukama pobuwenika suzbijawe iranskog nuklearnog programa pove}awe proizvodwe pitawe imigracije u SAD ja~awe uloge SAD na Pacifiku

Bijonse prekr{ila zakon?
Bijonse je odlu~ila da podstakne fanove na glasawe pa je dokaz o svom glasawu, fotografiju s glasa~kim listi}em, objavila na "Tumblru". Me|utim, zaboravila je da bi ta objava mogla biti protivzakonita, a na to su u medijima upozoravali i brojni stru~waci. [tavi{e, ako je prijave komisiji koja prati regularnost sprovo|ewa glasawa, moglo bi se dogoditi da joj glas poni{te.

Romniju nisu pomogle ni "magi~ne" duge ga}e
Mitu Romniju ni specijalni dowi ve{ nije pomogao da pobijedi Baraka Obamu u utrci za mjesto u Bijeloj ku}i. Romni je mormon, a prema wihovom vjerovawu, dowi ve{ koji pokriva ramena i se`e do koqena {titi vjernike od opasnosti, te i Romni ~esto ima taj ve{ na sebi. Ipak, na izborima mu to nije pomoglo.

• • • •
{irom svijeta qudi rizikuju `i vo te sa mo da bi do bi li priliku da se ovako sva|aju, da bi mogli da glasaju na izborima. Svi mi di jeli mo jednu stvar - svi `elimo dobro Americi. Svi ho}emo da na{a djeca odras ta ju u sa vr{e nim uslovima, bez dugova, sa svim potrebnim uslovima i dobrim {kolama. @elimo da iza sebe ostavimo dr`avu koja je bezbjedna i po{tovana, koju ~uva najja~a vojska na svijetu, ali i zemqu koja ima samopouzdawa dovoqno da mo`e da se poka`e u punom svjetlu i u miru. Ali postoje stvari oko kojih moramo da se slo`imo. Ekonomija mora da se oporavi, decenija rata je gotova. Kampawa je zavr{ena - rekao je Obama obra}aju}i se naciji. U ovim izborima, rekao je

Obama, ameri~ki narod nas je podsjetio da je ovo dug i te`ak put. - Gubili smo i vra}ali se, i sada znamo da je za na{u zemqu ono najboqe tek pred nama. Svi smo mi ameri~ka porodica, uspiwemo se i padamo zajedno, kao jedan narod kazao je Obama. Za protivkandidata je Obama imao mnogo lijepih rije~i.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 21

270 ELEKTORSKIH GLASOVA POTREBNO ZA POBJEDU

Biografija

303

Barak OBAMA

Mit ROMNI

206

Wash. Mont. Ore. Idaho Wyo. Nev. Calif. Ariz. Neb. Utah Colo. Kan. Okla. Iowa III. Mo. Ind. Ohio Ky. Tenn. Ark. Miss. Texas Alaska La. Fla. Hawaii Ala. Ga. S.D. N.D. Minn. Wis. Mich.

N.H V.t

Maine

N.Y. Pa.

W.Va. Va. N.C. S.C.

Mass. R.I. Conn. N.J. Del. Md. D.C.

N.M.

Rezultati 2012.

Ukupni rezultati

Barak Obama Mit Romni Ostali

58,855,47 56,549,422 1,814,774

glasovi procenat 50.2% 48.2% 1.6%

Rezultati 2008.
Barak Obama Yon Mekkejn Ostali

69,492,376 59,946,378 1,703,390

glasovi procenat 53.0% 45.7% 1.3%

- Pri~ao sam sa Romnijem i ~estitao na dobroj kampawi. @estoko smo se borili, samo zato {to mnogo volimo ovu zemqu i `elimo joj dobro. Porodica Romni mnogo je dala ovoj zemqi slu`e}i joj kroz generacije. Sje{}u sa Mitom i pri~a}emo o tome {ta mo`emo da uradimo za boqitak ove zemqe - istakao je Romni. Na kraju se reizabrani pred sjednik obra tio svim dru{tvenim grupama koje pripadaju onome {to ameri~ki analiti~ari zovu "Obaminom koalicijom".

"MI[EL, NIKAD TE NISAM VI[E VOLIO"
- Hvala i onoj koja me je u~inila ovakvim udav{i se za mene prije 20 godina. Re}i }u javno, Mi{el, nikad te nisam vi{e volio nego gledaju}i kako se cijela Amerika zaqubquje u tebe - rekao je Obama, zahvaliv{i se i k}erkama, ali uz opasku da ipak ne}e dobiti i drugog psa. ima {anse za pobjedu. Me|utim, veoma brzo je morao podi}i tele fonsku slu {a li cu, nazvati Obamin {tab i ~estitati novom/starom predsjedniku. - Upravo sam zvao Obamu da mu ~estitam na pobjedi. ^estitke zaslu`uju i wegove pristalice i qudi koji su radili na kampawi. Svima im `elim dobro, a posebno predsjedniku i wegovoj porodici kazao je Romni, ~iji su kratak govor wegove pristalice u {tabu u Bostonu ~esto prekidale aplauzom i ovacijama. Ro mni je is ta kao da se SAD nalazi u te{kim vremenima velike privredne krize. Zbog toga, poru~uje Romni, ne smije biti mjesta politi~kim prepucavawima ve} republikan ci i de mokra ti mo ra ju sjesti za isti sto i sara|ivati kako bi donijeli odluke kojima }e zastupati interese svih ameri~kih gra|ana. Osim u ^ikagu, slavqa je bilo i u drugim ameri~kim dr`avama, a najupe~atqivije je bi lo na wujor {kom Taj ms skveru, gdje je mno{tvo Obaminih pristalica izrazilo odu{evqewe pobjedom. Tako je bilo i u Barakovoj rodnoj Keniji, gdje se pobjedi najvi{e obradovala Barakova baka Sara Husein Obama, koja je poru~ila da je wen unuk pobijedio jer "umije da voli qude". Od wegove stare osnovne {kole u Indoneziji do primorskog grada (Obam) u Japanu koji dijeli wegovo ime, qudi {irom svijeta slavili su reizbor ameri~kog predsjednika Baraka Obame i izra`avali nadu da }e on pomo}i u ubla`a vawu svjet skih su ko ba i ekonomskih problema. U osnovnoj {koli Menteng u Yakarti, koju je Obama svojevremeno poha|ao, u~enici su sa zadovoqstvom mar{irali od u~ionice do u~ionice s posterima ameri~kog predsjednika nakon {to su ~uli da je pobijedio. Ovom pobjedom Demokratska stranka }e pove}ati svoju

ROMNI izgubio seriju kqu~nih dr`ava
- Bez obzira na to kakvog ste porijekla i koje rase, kakvog ste politi~kog ili seksual nog opredjeqewa, u Americi svi imate priliku. Nema ovdje crvenih i plavih dr`ava, ovo }e zauvijek biti Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, najqep{a zemqa na svijetu. Bog vas bla go slovio zakqu~io je Obama i uz ovacije napustio binu. Vi{e od sat vremena Mit Romni je odbijao da prizna poraz. Nadao se da glasovi u save znoj dr`a vi Oha jo ni su dobro izbrojeni, da i daqe

tijesnu ve}inu u Senatu, preotev{i republikancima mjesta u Masa~usetsu i Indijani i zadr`av{i ve}inu mandata koje su dosad imali, ukqu~uju}i one u ju`nim dr`avama Viryiniji i Misuriju. Amerikanci su cijelog dana u dugim redovima ~ekali da glasaju, ali cijeli proces, {to je ve} uobi~ajeno, pratila i serija problema, pa su ~uvene ma{ine za glasawe na nekoliko mjesta u Pensilvaniji glasove za Obamu automatski prebacivale na Romnijev konto. U San Francisku je, pak, "izbrisano" oko 25.000 glasa~a. Obama i Romni vodili su dugu i najskupqu trku u istoriji ameri~ke demokratije. Zvani~no, potro{eno je 2,6 milijardi dolara, mada analiti~ari u Americi tvrde da je suma znatno, znatno ve}a i iznosi oko {est milijardi dolara.

Wegova pri~a je ameri~ka pri~a, pi{e na sajtu Bijele ku}e. U sebi nosi vrijednosti domovine, odgajan je u duhu sredwe klase, u porodici koja je visoko cijenila naporan rad i obrazovawe, dok se li~na filozofija Baraka Obame oslikava u stavu da `ivot `ivi slu`e}i {iroj zajednici. Obamini majka i otac, bijela Amerikanka En iz Kanzasa i musliman iz Kenije, tako|e Barak, upoznali su se na Havajima i 4. avgusta 1961. dobili sina. Dvije godine poslije toga Obamini roditeqi se razvode i wegov otac se zauvijek vra}a u Afriku. Kasnije ga je sreo samo jednom kao dijete. Govore}i o wihovom odnosu, ka`e da ga je, kao ~ovjeka, vi{e oblikovalo o~evo odsustvo nego prisustvo. Za razliku od oca, Barak Obama je veoma privr`en svojim k}erkama, Maliji i Sa{i, koje ima sa suprugom Mi{el. Wih dvoje va`e za skladan par koji ove godine slavi dvije decenije braka. Do pozicije ~etrdeset ~etvrtog predsjednika Sjediwenih Dr`ava i prvog Afroamerikanca na tom mjestu, Barak Obama pre{ao je dug put. Diplomu pravnika stekao je na presti`nom univerzitetu Harvard i zatim godinama radio kao advokat i predava~ na fakultetu u ^ikagu. Politi~ku karijeru zapo~iwe devedesetih u dr`avi Ilinois da bi se 2004. godine, pobjedom nad republikanskim protivnikom za mjesto u ameri~kom Senatu, istakao kao jedna od najupe~atqivijih politi~kih figura u Va{ingtonu. Obaminu prvu predsjedni~ku kampawu obiqe`ilo je protivqewe ira~kom ratu, u drugoj su dominirale ekonomske teme. Obama se ove godine ponovo kandidovao za predsjednika. U ameri~ku istoriju ve} je u{ao. I idu}e ~etiri godine Obama }e, kao predsjednik, ispisivati wene stranice.

NAJVA@NIJI DETAQI
gdje su bile okupqene Obamine pristalice Trka mno ne •~etiri gogo neizvjesnija nego prije Em bilding u Wujor di •plapajer stejtdobio Romni, posku obojen u vo je tao ma osvojio ve}i kqu~nih dr`a •Oba}inijedr`ava rezulnuti potpuno o~eva vani Romni(da pristalicama u Bostonubi crven) se obratio •vi{e od sat i po poslije objave kona~nog •U ve ka izlaznost, od juta redovi, ki Veli •tehni~ki problemi, na trasawe se pobjednika gla Nepovjerewe re ~ekalo i po ~etiri sata •kona~nih rezultapublikanaca u ta~nost ta •Veliko slavqe na ulicama ^ikaga,

Slavqe Obaminih pristalica

22 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

8 10 Kraj mukama sa blatom i poplavama
djevoj~ica

dje~aka

Po~ela obnova ulice Ar~ibalda Rajsa u Debeqacima

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

FOTO: G. [URLAN

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

Radovima }e biti obuhva}ena izgradwa vodovoda, te regulacija dijela potoka. Vrijednost ugovorenih radova je 189.950 maraka, a rok za zavr{etak poslova 60 dana, ka`u u slu`bi grada
PI[E: ALEKSANDAR POPOVI] aleksandarp@glassrpske.com

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Mje{tane 50 doma}instava ulice Ar~ibalda Rajsa u Debeqacima kona~no vi{e ne}e mu~iti blatwav i poplavqen kolovoz zahvaquju}i obnovi ulice u ovom nasequ koja je ju~e po~ela. Kompletan posao bi trebalo da bude zavr{en do kraja godine, a u Odjeqewu za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja u Administrativnoj slu`bi grada su rekli da }e biti ure|eno 530 metara ulice. - Radovima }e biti obuhva}ena izgradwa vodovoda, te regula ci ja di jela po toka. Vrijednost ugovorenih radova je 189.950 maraka, a izvo|a~ radova je preduze}e "Energetik" iz Bawaluke. Oni imaju rok da za 60 dana zavr{e kompletne radove - dodali su u ovom odjeqewu. Predsjednik Savjeta MZ Debeqaci Vaso Dra{kovi} je rekao da su se mje{tani ove ulice godinama borili sa blatom i vodom koja se izlivala na ulicu. - Kad padne ki{a, putem se od blata nije moglo pro}i bez ~izama, a nerijetko je i

Radovi bi trebalo da budu gotovi do Nove godine

ulica bila pod vodom. Godinama je na kolovoz nasipan pijesak, ali bi ve}e padavine sve odnijele. Ovaj put je trebalo da bude odavno asfaltiran, ali nedle`ni zbog nedostatka para to nisu mogli da urade jer se ovdje radi i vodovodna mre`a. Oni su sada taj projekat ubacili mimo prioriteta jer je od izuzetnog zna~aja za na{e naseqe - kazao je Dra{kovi}.

Te{ana Podrugovi}a koja vodi preko pruge - naglasio je Dra{kovi}. Istakao je da }e voda iz

potoka kanalom dugim 400 metara biti sprovedena do propus ta u uli ci Te {a na Podrugovi}a gdje je izgra|en

NEOPHODAN TROTOAR
Prioritet mje{tana Debeqaka je ure|ewe dijela ulice Te{ana Podrugovi}a od pru`ne rampe do Osnovne {kole "Stanko Rakita". - Ta ulica je u lo{em stawu, a prolazi kroz centralni dio naseqa. Tu nema trotoara, a |aci ovuda idu u {kolu pa roditequ strahuju za wihovu bezbjednost. Kanal u toj ulici ~esto zaraste pa smo molili nadle`ne da ga o~iste jer kad padne ki{a cijela ulica bude pod vodom - rekao je Dra{kovi}.

RJE[AVAWE vi{egodi{weg problema
Dodao je da su potoci tokom padavina znali da potope cijelu saobra}ajnicu. - U gorwem dijelu se nalazi Ponir sa kojeg se voda sliva, a Ko~i}a mosti} ~esto je bio preplavqen i preko wega se nije moglo prolaziti prema Star~evici. Jedina veza sa gradom tada nam je bila ulica

Ko~i}a most ~esto pod vodom

odvod prema Vrbawi. - U tom dijelu Debeqaka ima oko 50 doma}instava koja su se morali prikqu~ivati na vodovodnu mre`u op{tine ^eli nac. Sada }e oni bi ti prikqu~eni na gradski vodovod. Zadovoqni smo {to }e ta saobra}ajnica kona~no biti u funkciji. Nadamo se da }e posao biti zavr{en u roku i da padavine ne}e pomrsiti ra~une gra|evincima - rekao je Dra{kovi}. Mje{tani ulice Ar~ibalda Rajsa nisu krili zadovoqstvo {to }e saobra}ajnica biti obnovqena. - Ovdje `i vim od 1995. godi ne i konstan tno smo imali problema sa vodom koja se izlivala iz potoka. Od blata u jesen i zimu i pra{ine na qeto ovuda se nije moglo prola zi ti - re kla je mje {tan ka uli ce Ne ven ka Podru`a.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" ARTIQERO @anr: komedija Uloge: Jovan Kolari}, Ana Kowovi}, Neboj{a Glogovac Termini: 16, 18, 20, 22 OTKROVEWE 3D @anr: horor, triler, fantazija Uloge: [on Ben, Keri-En Mos Termini: 18.30, 20.30, 22.30 GUMENI TARZAN @anr: animirana komedija Uloge: Yens Andersen, Bjern Henriksen Termini: 16.15, subotom i nedjeqom u 11.15, 14.30 SKYFALL 007 @anr: akcija Uloge: Danijel Kreg, Halen Mekrori Termini: 17.15, 18, 20.45, 22 subotom i nedjeqom u 13.15 MARKO MAKAKO @anr: animirani, komedija Termini: subotom i nedjeqom u 12 ASTERIKS I OBELIKS U BRITANIJI 3D @anr: komedija, avantura Uloge: @erar Depardije, Eduard Ber Termini: 16.15 subotom i nedjeqom u 11.45, 14 PARANORMALNA AKTIVNOST 4 @anr: horor Uloge: Keti Fiterston, Met [iveli Termin: 15.30 HOTEL "TRANSILVANIJA" @anr: komedija, animirani Uloge: Adam Sendler, Endi Semberg Termini: subotom i nedjeqom u 13.45 PRI^A O SAWARU @anr: animirani, avantura Uloge: Robi Dajmond, Debra Repa{i Termini: subotom i nedjeqom u 11.30 MORSKA AVANTURA 3D (sinhronizovano) @anr: animirani, avantura Uloge: Qubomir Kerke{, @eqko Vukmirica, Pero Juri~i} Termini: subotom i nedjeqom u 12.45 NARODNO POZORI[TE RS "Djelidba" Velika scena, 9. novembra u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba "[ta se desilo sa Zbirkom Dragiwe i Voje Terzi}" GALERIJA UDAS "Jesen grafike 2012" Izlo`ba grafika Nata{e Jovani}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 23

U toku odre|ivawe lokacija za parkove za pse
Slu`ba grada pokrenula je inicijativu za odre|ivawe lokacija za izgradwu parkova za pse, a trenutno su u izradi urbanisti~kotehni~ki uslovi kojim }e biti definisano vi{e lokacija na podru~ju grada i stvoreni uslovi za izgradwu parkova. - Nosilac izrade projekta je projektna ku}a licencirana za izradu planske dokumentacije "Routing" iz Bawaluke - saop{teno je iz Odjeqewa za prostorno ure|ewe slu`be grada. A. P.

FOTO: G. [URLAN

GRADSKE VIJESTI

Djeca u~e da ~uvaju prirodu
U okviru projekta "Zdrava okolina - zdrava djeca", koji je pokrenulo Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece "^etiri plus", a gradska uprava podr`ala sa 3.000 KM, u subotu }e u Bronzanom Majdanu biti odr`ana ~etvrta radionica, na kojoj }e djeca kroz predavawa i crtawe imati priliku da nau~e koliko je va`no o~uvawe biqnog i `ivotiwskog svijeta. - Do sada smo imali tri radionice, a odziv djece je bio odli~an. Profesor biologije mali{anima na projektoru pokazuje biqni i `ivotiwski svijet i skre}e pa`wu na va`nost wihovog o~uvawa. Poslije toga djeca na likovnoj radionici crtaju ono {to su vidjela - rekao je predsjednik Udru`ewa "^etiri plus" Jovan Radovanovi} i dodao da }e na kraju biti organizovana i izlo`ba ovih radova. Prema wegovim rije~ima, ciq je bu|ewe svijesti kod djece o va`nosti o~uvawa biqnog i `ivotiwskog svijeta, a projekat, koji traje od oktobra do kraja decembra, obuhvati}e vi{e od 100 mali{ana iz ovih porodica. N. D.

U~enici Gra|evinske {kole

Pri kraju ure|ewe novih prostorija Gra|evinske {kole

Inspektori napisali osam kazni

Na novoj adresi od poned jeqka
Preseqewe }e zvani~no otpo~eti u petak, mada je ono ve} uveliko po~elo. Vodilo se ra~una o tome da se nikako ne naru{i nastavni proces u ovoj {koli, ka`e Roga~eva
PI[E: NEDA DRE^ nedad@glassrpske.com

Investiciono-razvojne banke o ~ijoj je kupovini Vlada RS donijela odluku na sjednici odr`anoj 13. septembra, a ~ija je vrijednost 1,4 miliona maraka.

U OPREMAWE prostora ulo`eno 40.000 KM
Ova zgrada ina~e je namijewena za po tre be Dru ge bawalu~ke gimnazije, a u~enici Gra|evinske {kole ovdje }e poha|ati nastavu dok ne bude traj no ri je {en pro blem wenog smje{taja. U Ministarstvu prosvjete i kulture rekli su da }e u budu}em periodu biti razmatran na~in i mogu}nost rje{avawa trajnog smje{taja za u~enike ove {kole. Sredwa gra|evinska {kola bi}e izmje{tena iz prostora u kome se trenutno nalazi, jer su sanitarni inspektori krajem protekle {kolske godine tokom sanitarno-higijenske kontrole utvrdili da su prostorije u kojima se trenutno nalazi ova {kola, kao i objekat u cjelini, opasni po `i vot qudi, te da ne ispuwavaju osnovne uslove za daqe odvijawe nastave.

Tr`i{na inspekcija u oblasti prometa robe i usluga je proteklog mjeseca obavila ukupno 159 inspekcijskih nadzora i zbog utvr|e nih ne pra vil nos ti izdala osam prekr{ajnih naloga kojim su izre~ene nov~ane kazne u iznosu od 8.000 maraka. - Prekr{ajni nalozi su upu}eni zbog neizdavawa

fiskalnih ra~una i uli~ne proda je bez odo brewa. Kazna je izre~ena i jednoj zanatskoj radwi zbog nelegalnog rada, a inspektori tr`i{ne inspe kci je su pe~a }ewem privremeno zatvorili i jedan objekat - rekli su u Odjeqewu za inspekcijske poslove. A. P.

Biv{a zgrada IRB-a adaptirana za potrebe Gra|evinske {kole

U~e ni ci Gra |e vinske {kole od ponedjeqka }e poha|a ti nas ta vu u novoo premqenim prostorijama biv{e zgrade Investicionorazvojne banke u ulici Mladena Stojanovi}a, gdje }e ova {kola biti preseqena dok ne bude trajno rije{en problem wenog smje{taja. Slu`benik za odnose s javno{}u u Ministarstvu prosvje te i kul tu re RS Bran ka Roga~ rekla je da }e u~enici Gra|evinske {kole u novom prostoru imati mnogo boqe uslove za rad nego u starom objektu u kojem }e pratiti nasta-

vu jo{ danas i sutra. - Boqi uslovi za rad koje }e u~enici ove {kole imati u novim prostorijama sigurno }e doprinijeti i poboq{awu kvaliteta nastavnog procesa u ovoj {koli - kazala je Roga~eva. Prema wenim rije~ima, radovi u novom objektu su zavr{eni, a u toku je ~i{}ewe prostorija.

- Preseqewe }e zvani~no po~eti u petak, mada je ono ve} uveliko po~elo. Vodilo se ra~una o tome da se nikako ne na ru {i nas ta vni pro ces u ovoj {koli, jer ipak treba preseliti cijelu biblioteku, arhivu, upravu i jo{ mnogo stvari - rekla je Roga~eva. U adaptaciju ovog prostora ulo`eno je 40.000 KM. Rije~ je o dijelu biv{e zgrade

U~e mlade mirnom rje{avawu sukoba
Udru`ewe medijatora BiH u saradwi sa nevladinom organizacijom "Zdravo da ste" sprovodi projekat "Promocija vr{wa~ke medijacije u osnovnim {kolama" na nivou grada. - Na{ ciq je unapre|ewe edukativno-vaspitne prakse u osnovnim {kolama u~e}i djecu da sve konflikte rje{avaju mirno - kazao je koordinator projekta Dra`en Staji} i dodao da je kroz edukativne radionice na temu "Sukob u {koli" pro{lo oko 200 u~enika od {estog do devetog razreda. Poslije radionica, bi}e izabrani u~enici koji }e napredovati ka sticawu zvawa vr{wa~kog medijatora. D. S.

SELIDBE
Gra|evinska {kola je u objekat u ulici Bra}e Podgornika u kojem se trenutno nalazi privremeno premje{tena 2003. godine kada je morala da iseli iz zgrade Katoli~ke gimnazije, pa je ovdje ostala vi{e od osam godina.

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Krmine, Agino Selo i Bo~ac od osam do 14 ~asova i Konotari Han Kola od 8.30 do 10.30 ~asova. Struje ne}e imati ni naseqa Rekavice i Krupa na Vrbasu od devet do 12 ~asova, Tuwice - Han Kola od 11 do 13.30 ~asova i Vrawe{i, Jagare i Quba~evo od 13 do 14 ~asova. Bez struje }e biti i ulice Aleja svetog Save, Sime [olaje i Vase Pelagi}a od 8.30 do 11 ~asova, Beogradska i Korduna{ka od 11.30 do 13.30 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". D. S.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Branko Josipovi}, sin Sini{e i Branke; Tijana Gajanin, k}i Milomira i Dragane; Ratko Vurdi}, sin Drago mi ra i Su za ne; Uro{ Pet kovi}, sin Sa{e i Vere; Dejan Paji}, sin Ma ri ja i Zo ri ce; Jova na Po padi}, k}i Marka i Jasmine; Ana Kraq, k}i Davida i Dijane; Matej [ikawi}, sin Nedeqka i Ornele; Ema Baro{, k}i Dragana i Bojane; Adrijana Petrovi}, k}i Riste i Suzane.

Umrli:
Milan (Nikola) Vu~kovi}, ro|en 1927. godine; Angelina (Mirko) Todorovi}, ro|ena 1937. godine.

24 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Kultura
Premijera mjuzikla na Terazijama

Toni Parsons POTRAGA ZA SUNCEM

Du{an Radovi} BEOGRADE, DOBRO JUTRO

Sti`e "Zona Zamfirova"
BEOGRAD - Rediteq Kokan Mladenovi} rekao je ju~e da je u mjuziklu "Zona Zamfirova", ~ija je premijera sutra uve~e u Pozori{tu na Terazijama, poku{ao, zajedno sa autorskim timom, da napravi "jedan potpuno brodvejski standard na doma}u temu", javile su agencije. - Zona je jedno od slavnih dela na{e literature. Napisao sam tekst po motivima pripovetke Stevana Sremca i napisao sam songove, Marko Grubi} je napravio muziku, sjajna Mojca Horvat je koreograf. Probali smo da se dr`imo uistinu onoga {to je svetska klasa broj jedan u ovakvoj realizaciji - rekao je Mladenovi}. Zonu igra Ivana Popovi}, a Maneta Ivan Bosiq~i}. - Danas govorimo samo o "Zoni Zamfirovoj". Zona sumraka je tema nekih drugih konferencija - rekao je Mladenovi} povodom najave "Ateqea 212" da }e danas odr`ati vanrednu konferenciju za novinare.

Kubanska pjeva~ica u Beogradu

FOTO: AGENCIJE

Portuondo: Srpska publika odli~na
BEOGRAD - Pjeva~ica sa Kube Omara Portuondo, koja }e nas tu pi ti 24. novembra sa Or kes trom "Bu ena Vis ta So ci al Club" u Cen tru "Sava", najavila je da }e to biti prilika za srpsku publi ku da ~u je izu ze tne ku banske mu zi ~a re, ja vi le su agencije. - Sje}am se da srpska publika odli~no razumije muziku, pri to me ni je va `no {to tekstovi pjesama nisu 100 odsto razumqivi. Bili su to odli~ni koncerti - istakla je Omara Portuondo. Orkestar "Buena Vista Social Club" posqedwih nekoliko godi na je ras prodao koncerte u presti`nim dvora na ma po put pa ris ke "Olimpije", londonskog "Ro-

Sa promocije ~asopisa

Kwi`evne promocije u okviru "Vi{wi}evih dana"

"Srpska vila" pred ~itaocima
Sa manifestacijom "Vi{wi}evi dani" stasavao na{ ~asopis za kwi`evnost, nauku i kulturu "Srpska vila", koji izlazi u kontinuitetu dva puta godi{we, ka`e Novakovi}eva
PRIREDILA: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

jal Albert hola", "Licea" u Barseloni i "Koncerthausa" u Be~u, a Portuondo ka`e da je druga~ije svirati i pjevati u Evropi i na Kubi.

Najve}e francusko kwi`evno priznawe

@erom Ferari dobitnik "Gonkura"

BIJEQINA - U okviru manifestacije "Vi{wi}evi dani" u Bijeqini publici je u uto rak uve~e predstavqen 36. broj ~asopisa "Srpska vila", u kojem su objavqeni radovi 63 autora iz oblasti poezije, proze, zatim ogledi, besjede, prikazi i afo ri zmi, ja vi le su agencije. Jedan od autora, profesor Cvijetin Ristanovi}, rekao je da ovaj ~asopis u izdawu Op{tinskog odbora Srpskog pros vje tnog i kul turnog dru{tva "Prosvjeta" iz Bijeqine ovih dana navr{ava 18 godina postojawa, {to zna~i da je "sazrio", uprkos onima koji su sumwali da }e se ovaj

~asopis odr`ati. Ristanovi} ka`e da "Srpsku vilu" objavquju u saradwi sa ve}im brojem autora iz Republike Srpske i BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

di{we - ka`e predsjednik bijeqinskog odbora "Prosvjete" Du{anka Novakovi}. Program "Vi{wi}evih dana" obuhvatio je i okrugli sto "Uloga i zna-

OTVORENA izlo`ba "Mali formati"
Kwi`evnik Ranko Risojevi} isti~e da je "Srpska vila" za sredinu u kojoj izlazi zna~ajan pokazateq kulturnog razvoja, te da u ~asopisu djela objavquju i mladi autori. - Sa ma ni fes ta ci jom "Vi{wi}evi dani" stasavao je na{ ~a so pis za kwi`e vnost, nauku i kulturu "Srpska vi la", ko ji izla zi u kon ti nu ite tu dva pu ta go -

Moto
Moto ovogodi{wih "Vi{wi}evih dana" je "[ta bi Vi{wi} danas vidio". - Sve smo usmjerili na susret starog i novog, na po{tovawe tradicije u ime budu}nosti, na postavqawe na{ih velikana na mjesta gdje }e osvjetqavati putawu za sva vremena - ka`e Du{anka Novakovi}.

~aj periodike u wegovawu kulture". Tako|e, ju~e je polo`eno cvije}e na spomen-obiqe`je Filipu Vi{wi}u u Me|a{ima, gdje su u~enici Osnovne {kole "Petar Ko~i}" BrodacMe |a {i odr`a li pro gram Vi{wi}u u ~ast. Veliki srpski epski pjesnik Filip Vi{wi} `ivio je od 1771. do 1809. godine u semberskom selu Me|a{i, u dijelu koji se zove Vi{wica. Za qubiteqe likovne umje tnos ti or ga ni za to ri "Vi{wi}evih dana", predstavnici bijeqinske "Prosvjete", ju ~e su pri redi li izlo `bu "Ma li for ma ti" profesionalnih umjetnika iz Bi jeqine, ko ja }e bi ti otvorena do 25. novembra. Kwiga "Vi{wi}ev pje sni~ki spomenik revoluciji" autora Sa{e Kne`evi}a promovisana je u Centru za kulturu u Bijeqini, tako|e kao dio "Vi{wi}evih dana".

Kwiga @eqka Milo{evi}a predstavqena u Trebiwu

"We`ni snovi" za najmla|u publiku
PARIZ - Francuski pisac @erom Ferari ovogodi{wi je dobitnik nagrade "Gonkur", najve}eg francuskog kwi`evnog priznawa, za roman "Le Sermon sur la chute de Rome", javile su agencije. @iri za dodjelu "Gonkura" nagradio je pri~u o stanovnicima jednog planinskog sela na Korzici. U naju`em izboru za nagradu ove godine bili su i [vajcarkiwa @oel Diker, Francuskiwa vijetnamskog porijekla Linda Le i Patrik Devil. Nagrada "Gonkur" dobitnicima tradicionalno donosi veli ki ti ra` za na gra |e ni ro man ko ji se kre }e do 400.000 primjeraka. Ro|en 1968. u Parizu, @erom Ferari je profesor filozofije i pedago{ki savjetnik u Francuskoj gimnaziji u Abu Dabiju. TREBIWE - Kwiga "We`ni snovi" @eqka Milo{evi}a, koja je predstavqena u utorak uve~e u Narodnoj biblioteci u Trebiwu, sadr`i tri drame za djecu, "Princeza Du{ica", "Vule Vu~ko" i "Dva Nevena". Milo{evi}eva kwiga nedavno je predstavqena na Sajmu kwiga u Beogradu. - Stva ra ju }i moderne scenske komade za djecu Milo{evi}evi dramski zahvati idu od scenskog premodelovawa si`ea ve} postoje}ih bajki, preko ma{tovitih poigravawa sa naslije|enim motivima, pa do iskoraka u teme i situacije sasvim zbiqskog i aktuelnog - rekao je na promo ci ji kwi`e vnik iz Bawaluke Ranko Pavlovi}. O prvoj kwizi Trebiwca @eqka Milo{evi}a, koji je trebiwskoj publici poznat kao rediteq i glumac u predstavama lokalnog pozori{ta, govorila je i profesor srpskog je zi ka i kwi`e vni ca Olgica Cice.

ZBIRKA tri drame
- Milo{evi}eva kwiga predstavqa susret sa lijepim, we`nim, kao i sa dobrotom koja pobje|uje. Ova kwiga po-

ziva na igru, a to je uvijek rado prihva}eno kod djece zakqu~ila je Cice. Milo{evi} je rekao da su djeca najtoplija i najiskrenija publika. - Djeca reaguju iz srca i du{e i kod wih nema la`i i prevare. Ako je dobro, to oni odmah poka `u i za to sam odlu~io da moj prvenac bude posve}en najmla|ima - ka`e Milo{evi}. R. Mi.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 25

Harison Ford u "Ratovima zvijezda"
LOS AN\ELES - Holivudski glumac Harison Ford mogao bi da reprizira svoju ulogu Hana Sola u novom filmu iz serijala "Ratovi zvijezda", koji bi trebalo da se u bioskopima pojavi 2015. godine, javio je Tanjug. Sedamdesetogodi{wi glumac igrao je Hana Sola u prva tri dijela "Ratova zvijezda", ali nije iskqu~io mogu}nost da bude ukqu~en u snimawe sedmog filma iz serijala. "Ratovi zvijezda 7" bi}e premijerno prikazani 2015. godine.

Mihailo Mi{a Blam, yez kontrabasista i kompozitor

Vijesti
Bawaluka

Kruna karijere trostruki disk
Na jednom disku bi}e snimci sa stranim muzi~arima, na drugom sa "Big bendom" Radio-televizije Srbije, a na tre}em snimci sa srpskim muzi~arima. To }e biti kruna i retrospektiva moje karijere, rekao Blam
PI[E: ALEKSANDRA MAYAR aleksandram@glassrpske.com Mihailo Mi{a Blam

Promocija kwige
BAWALU KA - Kwiga "Dragi moj Aleksa", autora Nikole [uice, bi}e promovisana sutra u 19 ~asova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS. "Dragi moj Aleksa" neobi~na je pri~a o jednoj balkanskoj porodici u viho ru is to rij skih de {a vawa. O kwizi }e govoriti Mihajlo Orlovi} i autor. Roman je ove godine promovisan u Parizu, Herceg Novom, Frankfurtu i na sajmu kwiga u Beogradu. A. M.

BEO GRAD - Pla ni ram da objavim trostruki kompakt disk, gdje }e na jednom biti snimci sa stranim muzi~arima, na drugom sa "Big ben dom" Radio-tele vi zi je Srbije, a na tre}em snimci sa srpskim muzi~arima. To }e biti kruna i retrospektiva moje karijere. Re kao je ovo za "Glas Srpske" proslavqeni yez kontrabasista i kompozitor Miha ilo Mi {a Blam. On je jedini kontrabasista sa prostora Balkana koji je snimio tri solisti~ke plo~e yez muzike. Blam se prisjetio i sa-

radwe sa organizatorima yez fes ti va la u Re pu bli ci Srpskoj. - Za yez scenu Republike Srpske bio sam aktivno vezan kada se na Zelenkovcu odr`avao "Yez fest". Za taj period me vezuje neka posebna romantika, jer sam prilikom dolaska na "Yez fest" bio jedini

PRIJATNA sje}awa na "Yez fest" na Zelenkovcu
putnik u vozu za Bawaluku rekao je Blam. Muzi~ar je istakao da je megaloman i da se potpuno predaje svemu {to radi. - Po povratku iz Wujorka snimio sam singl pod uticajem fanka "Mi{a Blam i oni koji vole fanki". Posle toga sam zahvaquju}i nekim snimcima koje sam prethodno pravio sa ku pio dovoqno da objavim prvi album "Se}awe", a kasnije i kompakt disk "Dobri dani Jugoslavije" - kazao je Blam. Svoju qubav prema yez muzici i kontrabasu opisuje kao ~ist mazohizam. - Potekao sam iz porodice kojoj je muzika u krvi. Ve} sa ~etiri godine bio sam veoma "uspe{an neuspe{an" violinista i onda sam shvatio da sam jako netalentovan, ali po{to je moj otac insistirao da se bavim muzikom, upisao sam se na odsek za klavir prisje}a se Mi{a Blam.

Beogradski "Yez festival"
- Iako sam jedan od yez muzi~ara koji je pokupio brojne nagrade, otvarawe ovogodi{weg "Yez festivala" u Beogradu mi je jedno od najzna~ajnijih priznawa. Bio sam jako sre}an. Ekipa koja posledwih godina organizuje ovaj festival stvarno nam pru`a u`ivawe u razli~itim `anrovima kvalitetne muzike - rekao je Mi{a Blam.

Kako je rekao sve je po~elo u Narodnom pozori{tu u Beogradu. - Igra la je pred sta va

"Dor}olska posla", a na sceni je bio jedan ciganski orkestar u vrawanskim no{wama i prilikom jedne predstave ni-

je im do{ao basista. Otac mi je tada rekao: "Uzmi kontrabas i sviraj" i tog trenutka me uba cio u jednu ~a ro bnu pri ~u - is pri ~ao je Mi {a Blam. Popularni yezer je pripremnu i sredwu {kolu, koja ina~e traje {est godina, zavr{io za tri, upisao se na akademiju, a zatim po~eo da svira u filharmoniji. - Posle toga dobio sam stipendiju i oti{ao u Belgiju, gde sam magistrirao. Tada sam bio jedini iz Jugoslavije koji je polo`io audiciju kod velikog Herberta fon Karajana - dodao je Blam. Umjetnik koji je obi{ao cijeli svijet, svirao i upoznao najve}e qude iz svijeta yeza smatra da su mu se u `ivotu "poklopile kockice". - Oti{ao sam u Wujork, gde sam upoznao yezere. Materi jal no si ro ma {an yezer, ali pun snage i duhovnosti, re{io sam da se bavim yezom i osetim `ivot yezera - objasnio je Mi{a Blam. Smatra da je svoju karijeru ve} zavr{io i, kako je rekao, sada mo `e da bude dobronamjerni guru mladim qudima. - Srpska yez scena je veoma perspektivna i postoji budu}nost yeza u smislu mladih qudi. Ovo je period kada deca treba da se doka`u, a onda }e umetni~ki filter odvojiti ono {to nema dovoqan nivo, a ono {to ima to }e se pojaviti sa svojim imenima naglasio je Blam. Yez je, kako je kazao, planetarna umjetnost i mlad yez muzi~ar mora da se doka`e, ne samo na svom lokalitetu ve} i da se upusti u evropsku avanturu i da iskristali{e svoje ime.

Wujork

Preminula Teri [ilds
WUJORK - Teri [ilds, koja je lansirala i dugo godina uz kontroverze vodila karijeru svoje k}erke Bruk, preminula je u 79. godini, javio je Tanjug. Teri je preminula u Wujorku poslije duge bolesti vezane za demenciju. Ona je {okirala svijet kada je svojoj 11-godi{woj k}erki Bruk dozvolila da igra prostitutku u filmu "Pretty Baby" iz 1978. godine.

Novi Sad

Jubilej "Ju grupe"
NOVI SAD - "Ju grupa" }e koncertom 16. novembra obiqe`iti ~etrdeset dvije godine svog postojawa u maloj dvorani SPENS-a u Novom Sadu. Grupa je osnovana 1970. godine, pre`ivjeli su dva rata, na istoj adresi promijenili ~etiri dr`ave, posmatrali smrt gramofona, plo~e, kasete i diska i ostali do danas dosqedni rokenrol duhu, saop{teno je iz SPENS-a. A. M.

FOTO: AGENCIJE

Srpska kwi`evna zadruga

Poklon ~itaocima "Glasa Srpske"

Promocija kwige Milo{a Kova~evi}a
BEOGRAD - Obimna nau~na kwiga "Lingvistika kwi`evnog djela" prof. dr Milo{a Kova~evi}a bi}e predstavqena danas u 11 ~asova u Srpskoj kwi`evnoj zadruzi u Beogradu. Kova~evi} u ovoj kwizi razmatra jezi~ke i stilisti~ke osobine kwi`evnog djela, istra`uju}i na taj na~in wegove estetske i umjetni~ke dimenzije. Precizna lingvisti~ka matematika utvr|uje rasko{nu qepotu srpskog jezika u djelima starijih i savremenih pisaca, Alekse [anti}a, Momira Vojvodi}a, Petra Paji}a, Slobodana Rakiti}a, Rajka Petrova Noge, Tiodora Rosi}a, Vuka Krwevi}a, Zorana Kosti}a. Kwigu "Lingvistika srpskog jezika" predstavi}e profesori Mihailo [}epanovi} i Aleksandar Milanovi}, a izbor iz tuma~enih tekstova ~ita}e glumac Srba Milin. A. M.

Ulaznice za film "Artiqero"
tao uz pri ~e o us pje si ma Crvene zvezde, a da sam nikada nije okusio radost velike pobjede. Mladi} upoznaje djevojku Anu kojoj na poseban na~in svje tlu ca ju o~i i u povjerewu joj otkriva plan povratka svog fudbalskog heroja iz djetiwstva. Pored velikih gluma~kih imena poput Ne boj {e Glo gov ca, Zo ra na Cvijanovi}a, Nikole \uri~ka, u filmu se prvi put pojavquju Ana Kowovi}, Jovan Kolari} i Iva Kosovac. A. M.

U`ice

Pozori{ni festival
U@ICE - Sedamnaesti jugoslovenski pozori{ni festival "Bez prevoda" bi}e otvoren ve~eras u 19 ~asova u U`icu predstavom "Ribarske sva|e" Crnogorskog narodnog pozori{ta, javile su agencije. U programu festivala je devet predstava iz regiona, a u estetskom smislu ovogodi{wa ponuda nudi `anrovski razli~ito pozori{te.

BAWALU KA - "Glas Srpske" i bawalu~ki multipleks "Palas" i ove sedmice nagra|uju ~itaoce ulaznicama za novi film na repertoaru. ^itaoci treba da se u devet ~asova jave na broj telefona 051/342-900, a tri najbr`a do-

bi }e po dvi je ula zni ce za film "Artiqero", koji je na repertoaru u 16 ~asova. Film "Artiqero" po scenariju i u re`iji Sr|e An|eli}a govori o mladi}u ~iji je san da vrati Nemawu Vidi}a u Crvenu zvezdu. On je odras-

26 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Sjede Mujo i Haso u kafani i razgovaraju o svojim svadbama… Mujo duboko uzdahne i ka`e: - E moj Haso, meni ti je najdra`e pustiti snimak svadbe unazad, samo sjedim, gledam i u`ivam…

Haso ga zbuweno pogleda i upita: - Pa {to ba{ tako? Mujo uzdahne jo{ jednom: - Eh, vidi kako to ide… muzika vra}a pare, jagwe se sastavi, a Fata ode ku}i materi.

Sva|a voditeqki usred emisije
Voditeqke emisije "@ene" Irina Radovi} i Maja Volk posva|ale su se usred emisije koju, sa jo{ tri koleginice, u`ivo vode na jednoj televiziji, pi{u srpski mediji. Poslije zavr{etka snimawa urednici su obje voditeqke natjerali da se izmire i u sqede}oj emisiji upute izviwewe jedna drugoj. Netrpeqivost izme|u "`ena" traje ve} izvjesno vrijeme i bilo je samo pitawe dana kada }e kulminirati sva|om, ali niko nije o~ekivao da }e se to desiti u`ivo u emisiji. Koleginice Maji uglavnom zamjeraju {to se samopromovi{e u emisiji i {to od we ne mogu do}i do rije~i. Rasprava izme|u Irine i Maje po~ela je oko teme prirodnog poro|aja kada je Volk istakla da `ene treba da se pora|aju u ku}i jer su se tako ra|ala djeca i ranije. Na tu wenu konstataciju umije{ala se Radovi}eva. "To su nehumani uslovi naro~ito sada u 21. veku, kada postoje bolnice i epidural, doktori i sterilisane aku{erske sobe. Nije mi normalno da se `ena danas porodi u ku}i jer neke stvari mogu da krenu po zlu", sko~ila je Irina, poslije ~ega je nastala prava sva|a u`ivo u studiju u koju su se umije{ale i druge voditeqke Marija Kilibarda, Ivana Zari} i Nata{a Risti}. Odmah po zavr{etku, obje voditeqke su bile pozvane na sastanak, na kome im je sugerisano da se izmire uz me|usobno izviwewe, {to su i u~inile.

Fina i ukusna hrana. Zbiqa je jednostavno sve zajedno, ali jako, jako ukusno. Recept je od poznatih kuvara samo malo izmijewen i prilago|en na{im ukusima i o~ekivawima.

Ri`a iz rerne sa piletinom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: С, З, РОТКВА, МЛАКАР, ЂАКОВИЦА, Н, МО, АЗОТ, КЕСТЕН, Н, НА, ОД, НК, ТИСА, М, ТРЕСКАВИЦА, КИНА, СТАРЕ, АТИ, ЈЕМЕН, ТАСТ, А, АТОМИ, НЕ, ВИДРА, АСТАТ, ЛОАРА, ЕЕ, О, ОЛ, ПЛ, РОВ, ВАЛЕРИЈА, А, КИРИ, ИП, СРЖ, ЖИРИЛИЦА, А,

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 27

Mu` se uve~e vra}a s posla i na stolu ga do~eka `enina poruka: "Mama je bolesna, odvezla sam se kod we!" Zatim poruka na fri`ideru: "Hrana je u fri`ideru, samo je podgrij

u mikrotalasnoj!" Mu` krene u krevet, opet poruka: "Sawaj o meni!" Poludi, po~iwe obuvati cipele, a u wima poruka: "Kuda, kuda?!"

K}erka ka`e majci: - Mama, opet sam se posva|ala sa onim mojim, ne mogu vi{e da izdr`im, do}i

}u da `ivim s tobom. - Ne, draga, on mora da plati za svoje gre{ke! Ja }u do}i da `ivim sa vama!

Sastojci
2 ve}a komada pile}ih prsa 2 velike crvene paprike 1 luk 1 ~en bijelog luka 300 grama ri`e za ri`oto 3 ka{ike uqa 2 ka{ike omek{alog butera 2 dl bijelog vina 5 dl pile}eg temeqca 1 dl slatke pavlake so, biber

Priprema
1. Ukqu~iti rernu na 200 stepeni. Neka se rerna zagrije, dok pripremimo sve {ta nam treba. 2. Pile}a prsa prepoloviti pa isjeckati na male kockice. Paprike o~istiti i isje}i ih iste veli~ine kao meso. Luk i bijeli luk isto isjeckati na male kockice. 3. U tavi na uqu popr`iti meso, posoliti i biberiti, kada se meso ispe~e, pretresti ga u zdjelicu. U istoj tavi staviti sada jednu ka{iku butera pa ispr`iti malo luk, bijeli luk i papriku. Kada malo omekani, pretresti u istu zdjelu kao i meso. 4. Dodati onu jednu ka{iku butera {to nam je ostalo, pa opranu ri`u na tome promije{ati da uhvati svako zrno malo masno}e. Mije{ati tako oko jedan minut, zatim dodati u to meso i povr}e. Dodati vino, kratko prokuvati, kad prokqu~a u tavi, posoliti i biberiti po ukusu. 5. Sve zajedno pretresti u vatrostalni lim. Neka se pe~e prvo deset minuta bez folije, poslije deset minuta prekriti alu-folijom i jo{ 10 do 15 minuta ostaviti da se dope~e. Kada se ri`a ispe~e, preliti sa slatkom pavlakom i vratiti na tri minuta u uga{enu rernu da pavlaka dobro upije u ri`u, i gotovo.

Cijene u KM
pile}a prsa paprike luk bijeli luk ri`a uqe buter bijelo vino slatka pavlaka 2,5 0,5 0,3 0,5 0,5 3,5

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Ovnovi su u fazi pravqewa planova na duge staze. Po{to ste sve lijepo zamislili, sad slijedi akcija i sprovo|ewe u djelo. To je malo te`e, budu}i da danas lak{e komunicirate nego {to radite. ^uvajte se sva|a i prehlada, kojima ste skloni.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Sve ide po planu. Zvijezde su vam naklowene. Ukoliko imate problema, sami ste krivi. Ve}ina Vaga je komunikativna, kreativna i lijepo raspolo`ena. Iako su mogu}a verbalna dokazivawa, prvenstveno kad je partner u pitawu, neka vam to ne pokvari dan.

Bik
(21.4 - 20.5)
U odli~noj ste formi, pa bi bilo {teta ne iskoristiti konstruktivno planetarne uticaje. Sve lijepe stvari idu vam od ruke, prvenstveno one koje se odnose na qubav i umjetnost. Po{to odli~no sara|ujete sa Blizancima i Vagama, udru`ite snage. Bi}e svega po malo i qubavi i seksa.

[korpija
(23.10 - 22.11)
Nemilice se tro{ite na poslu i kod ku}e, a o provodu da ne govorimo. Uspijeva vam da ostvarite sve planove, a pojavquje se {ansa i za ne{to o ~emu ste doskora mogli samo da sawate. Ukoliko ste sanirali zdravstveni problem, mo`ete da planirate kardinalne promjene na duge staze. Super!

CIJENA RU^KA

7,8

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Veoma konstruktivan dan. Ako se ne rasplinete na vi{e strana, postoji {ansa da od situacije izvu~ete maksimum. Iako vas okolina ne slu{a najboqe, to do vas prosto ne dopire. Do te mjere ste preplavqeni pozitivnim mi{qewem da vam niko i ni{ta ne mo`e pokvariti raspolo`ewe.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Na stvari i doga|aje gledate iz prakti~nog ugla. Ne `elite da posao trpi zbog nekih va{ih pogre{nih stavova. Poku{avate da se {to je mogu}e vi{e distancirate i budete objektivni. To vam samo djelimi~no polazi za rukom. Kad se povu~ete, shvati}ete da ste se maksimalno istro{ili.

D je~ije la`i za postizawe ciqa
La` se pojavquje izme|u ~etvrte i pete godine, rje|e ranije. Pomo}u la`i dijete nastoji da do|e do `eqenog ciqa u razli~itim situacijama
Pred{kolsko razdobqe smatra se kriti~nim u razvoju djeteta. Ako je dijete u tom razdobqu pod optimalnim vaspitnim uticajima, ono }e posti}i i najboqi vaspitni uspjeh. Me|utim, postoje i razli~iti neprihvatqivi oblici pona{awa koji se manifestuju u pred{kolskom periodu, a javqaju se usqed neadekvatnog vaspitnog uticaja na dijete. Postoje razli~ite definicije la`i. La` se uglavnom defini{e: kao svjesni, pogre{ni iskaz kojim se posti`e odre|eni ciq. Kod male djece, u najranijoj dobi, susre}u se prividne la`i kojih dijete nije svjesno. Malu djecu roditeqi treba da upute da lak{e pre|u preko la`i kao odbrambene reakcije. Roditeqi moraju, strpqivo i razu-

Rak
(21.6 - 20.7)
Ukoliko imate zdravstvenih problema, znajte da su psihosomatske prirode i prolazni. Bolovi u stomaku nemaju konkretno obja{wewe. Oni se odnose na qude koje ne mo`ete da "svarite". Morate se prema wima mawe emotivno odnositi. Ponekad komuniciramo i sa onima koji nam nisu po voqi.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Pod uslovom da ste se oporavili od prethodnih doga|aja i {okova, polako ulazite uz normalu. Sa partnerom vodite borbu za dominaciju u kojoj nema pobednika, ali zato ima sva|e na pretek. Po{to ste trenutno u boqoj poziciji, popustite i poku{ajte da kompromisima izgladite odnose.

Lav
(21.7 - 21.8)
Po{to ste u fazi sticawa popularnosti i izlaska u javnost, posvetite pa`wu svom izgledu. Treba bqesnuti punim sjajem. Dan je uspje{an za posao i za stvari bez kojih vam se `ivot ~ini besmislenim. Qubav je na prvom mjestu. Pogledajte oko sebe. Vidje}ete da vam neko upu}uje sawala~ke poglede.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
U fazi ste vo|ewa bitke za golu egzistenciju. Imate osje}aj da na partnera slabo mo`ete da se oslonite, jer je on zaplovio u druge vode. Interesuju ga razli~ite stvari, pa nemate upliva u wegovo kretawe. To vas nervira. Spremni ste da se posva|ate zbog svake sitnice. Smirite se!

mno, bez prijetwi i fizi~kih ka`wavawa, postupno da ugu{e te za~etke la`i u ranoj dobi. Stru~waci ukazuju da u pred{kolskom uzrastu dje~ije zablude nastaju usqed razli~itih okolnosti, a naj~e{}e: zbog toga {to ne mogu da kontroli{u ma{tu (fantaziju), kod mla|e djece mo`e se pojaviti pogre{na percepcija, dijete nije sposobno du`i vremenski period hronolo{ki da poreda doga|aje pa mu se pomije{aju, {to ga navodi na izmi{qawe. Djeca su sugestibilna i ~esto ne umiju da izdvoje ono {to su sami zakqu~ili, od onog {to im je re~eno. Slabija im je mo} rasu|i-

vawa usqed nedovoqne intelektualne razvijenosti {to uslovqava slabiju mo} rasu|ivawa koja ne dopu{ta samokritiku. Dijete je afektivno, usqed ~ega ~esto nije pribrano, pa nije ni objektivno. La` se pojavquje izme|u ~etvrte i pete godine, rje|e ranije.

LA@ KAO SVJESNI pogre{ni iskaz kojim se posti`e odre|eni ciq
Pomo}u la`i dijete nastoji da do|e do `eqenog ciqa u razli~itim situacijama. Iskrivqavawe stvarnosti, pra}eno je afektivnim to-

nom, a motivi su razli~iti. Do pojave la`i dovode razli~iti faktori porodi~ne sredine, kao {to su pretjerani zahtjevi, prestrog i autoritaran odgoj, pretjerana razma`enost i sl. Mla|e dijete, koje zbog nedovoqne razvijenosti saznajnih procesa i nedovoqnog razlikovawa stvarnog od nestvarnog odnosa izme|u primarnih i sekundarnih procesa mi{qewa po pravilu neta~no prikazuje stvarnost. Wegov do`ivqaj doga|aja ili wegova zami{qena pri~a djeluju mu kao istinite i ono ih saop{tava naivno i dobronamjerno kao nedu`nu la`.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Iskoristite maksimalno povoqne planetarne uticaje, ne samo na poslovnoj strani. Ostavite malo vremena i za svoju du{u. Partner o~ekuje da mu pravite dru{tvo i provedete zajedno slobodne trenutke. Ukoliko niste u ozbiqnoj vezi, jedno poznanstvo }e vas uzdrmati.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Gradite kule u oblacima. Va{a glavna preokupacija je prili~no nerealna. Morate se spustiti na zemqu ako `elite da postignete uspjeh. Po{to ste okupirani novcem i zdravqem, morate biti oprezni i ne smijete ulijetati u neprovjerene kombinacije. Pod hitno recite "stop" porocima.

28 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Feqton

STOGODI[WICA PRVOG BALKANSKOG RATA 1912 - 2012. Borba za narodno ujediwewe

(3)

Zastra{ivawe Srba: "Turska je spremna"
DIMITRIJE POPOVI]

Rusija i Francuska najozbiqnije savjetovale saveznicima da ne ulaze u rat i ~ak im prijetile. Sazonov je poru~io u Beograd ovo: "Turska je spremna. Ona }e zakqu~iti mir sa Italijom odmah. Ako Srbija po|e za Bugarskom, Austrougarska }e odmah zauzeti srpske teritorije i Beograd Sve velike sile bile vrlo lo{e obavije{tene o vojnim snagama i balkanskih dr`ava i Turske. Sve do jedne ra~unale su da je Turska, sama, ja~a i da }e pobijediti saveznike

Za ~udo je kako su velike sile bile malo obave{tene o nameri i pripremama balkanskih dr`ava za rat; samo nekoliko dana pred rat one jo{ nisu bile videle da su saveznici ve} ~vrsto re{eni na rat i da je rat neizbe`an. Za ~udo je i to kako su sve velike sile, i pored `ivih svojih vojnih izaslanika, bile vrlo r|avo obave{tene o vojnim snagama i balkanskih dr`ava i Turske. Sve do jedne ra~unale su da je Turska, sama, ja~a i da }e pobediti saveznike. Ali one nisu sve istim okom gledale na rat, niti iste nade i o~ekivawa imale od rata. Rusija, Francuska i Engleska bile su iskreno miroqubive i bile su protiv rata, iz dva razloga: prvo {to su se bojale da se balkanski rat ne izmetne u op{ti rat; a zatim, {to su se, kao prijateqi balkanskih naroda, bojale da Turska ne pobedi saveznike.

Opomena saveznika
Ni Nema~ka, ni Italija nisu htele ve}e zaplete; Samo je Austrougarska `elela rat i, kao {to }e se videti u toku rata, vrebala priliku da Srbiju napadne. No i Nema~ka, a naro~ito Austrougarska, o~ekivale su i `elele pobedu Turske, naro~ito nad Srbijom, jer su u propasti Srbije gledale svoju korist. Rusija i Francuska najozbiqnije su savetovale saveznicima da ne ulaze u rat, i ~ak im pretile. Sazonov je jo{ 19. septembra poru~io u Beograd ovo: "Turska je spre-

mna. Ona }e zakqu~i ti mir sa Italijom odmah. Ako Srbija po|e za Bugarskom, Austrougarska }e odmah zauzeti srpske teritorije i Beograd. Neka Srbija ka`e Bugarskoj da zbog svega toga ne mo`e za wom po}i. Rusija skida sa sebe odgovornost. Balkanske dr`ave ne mogu ra~unati na to da }e se Rusija ume{ati". I ministar-predsednik Kokov cov i po mo }nik mi nis tra spoqnih poslova Weratov, zastupnik Sazonova koji je bio na putu po Evropi, govore srpskom poslaniku u Petrogradu: "Rusija nije odobrila va{ ugovor sa Bugarskom zato da ga upotrebite na rat. I car Nikola bi}e qut na vas ako ugazite u rat. Vas Bugarska uvla~i u tu opasnu pustolovinu. Ali znajte da su pro{la vremena iz 1876. i 1877. godine. Rusija se vi{e ne}e dati voditi ose}awima. Upamtite dobro da zbog vas Rusija ne}e i}i u rat!" Tako je i Sazonov govorio ~im se vratio u Petrograd. A predsednik francuske vlade Poenkare rekao je srpskom poslaniku u Parizu: "U svakom slu~aju, budite uvereni da su sile ~vrsto re{ene da odr`e mir. Ako se Srbija da uvu}i od Bugarske u rat, ona }e se uplesti u najopasniju pustolovinu." U tom trenutku, Sazonov je bio u Parizu. On i Poenkare, zajedno, pozvali su srpskog, bugarskog i gr~kog poslanika u Parizu i dali im isto tako energi~ne savete i opomene.

Beogradu, na Cetiwu, u Sofiji i u Atini u~ine predstavke protiv rata. Korak u Carigradu u~inile su sve velike sile, jer su sve one imale jednake interese u Turskoj, a predstavke u balkanskim prestonicama u~inile su, u ime svih sila, samo Rusija i Austro ugar ska, kao dr`a ve sa spe ci jal nim interesima na Balkanu.

Igre velikih sila
Da ovu predstavku u~ini zajedno sa Austrougarskom, sama Rusija je `elela. Wena stara taktika bila je da u balkanskim pitawima radi zajedno sa Austrougarskom, ali ne iz nekog prijateqstva ili solidarnosti sa wom, ve}, naprotiv, iz nepoverewa prema woj: da bi na taj na~in mogla kontrolisati wen rad. "Sa neprijateqem treba uvek biti u kontaktu", govorili su u Petrogradu. Predstavka u balkanskim prestonicama u~iwena je 8 oktobra, a glasila je: "1) Velike sile energi~no osu|uju svaku meru koja bi mogla poremetiti mir. 2) Oslawaju}i se na ~lan XXIII Berlinskog ugovora, velike sile uze}e u svoje ruke, u interesu stanovni{tva, ostvarewa reformama u evropskoj Turskoj - s tim da te reforme ne mogu povrediti suverenitet Wegovog carskog veli~anstva sultana i teritorijalni integritet Turske. 3) ako rat ipak izbije, velike sile ne}e dopustiti, posle svr{enog sukoba, nikakvu izmenu u teritorijalnom statusu kvo u evropskoj Turskoj. Na tre}oj ta~ki - da sile ne}e dopustiti nikakvih teritorijalnih izmena - najvi{e je nastojavao Sazonov; ne iz nekog neprijateqskog raspolo`ewa prema balkanskim saveznicima, ve}, naprotiv - kako je docnije i sam govorio - u dobroj i prijateqskoj nameri. I on se bojao turske pobede; bojao se da Turska, ako pobedi, ne tra`i teritorijalne naknade na {te tu sa ve zni ka. U tom is tom strahu od turske pobede, on je, ~im se vratio u Petrograd sa puta po inostranstvu, ovlastio ruskog ambasadora u Parizu Izvoqskog da, sa francuskom vladom, pripremi intervenciju velikih sila odmah posle prve odsudne bitke, da bi se spre~io potpun poraz saveznika. (Nastavi}e se)

VELIKE SILE NE]E dopustiti nikakve teritorijalne izmjene iako do|e do rata
…Uz savete, opomene i pretwe balkanskim narodima, velike sile su se latile jo{ jednog posla da bi spre~ile rat. Opet su se vratile na jedno staro pitawe, koje su odavna i s vremena na vreme pokretale a nikad ga nisu re{ile: na reforme u evropskoj Turskoj. One su izvesno znale da }e i ovoga puta taj posao biti uzaludan, ali su se "hvatale za slamku", kad ni~ega drugog nisu imale u rukama. Posle dugih razgovora i pregovora, sile su se najzad slo`ile: da u Carigradu u~ine korak da Turska uvede reforme, a da u

Osvaja~i
Osvaja~i su oduvijek imali svoju isto~nu (Austrija) i zapadnu (Turska) balkansku politiku. Sve do po~etka druge polovine 19. vijeka Austrija je bila zauzeta u Evropi. Turci su vijekovima dr`ali porobqene slovenske narode na Balkanskom poluostrvu, koji su vijekovima nastojali da skinu wen jaram sa sebe. Kumanovska bitka bila je velika pobjeda Srba nad Turcima u Prvom balkanskom ratu i skinuli su taj jaram.

8. novembar 1888. godine

8. novembar 1942. godine

8. novembar 1991. godine

Ro|en Sima Markovi}
1888 - Ro|en je srpski politi~ar, matemati~ar i filozof Sima Markovi}, profesor Beogradskog univerziteta i vo|a tzv. Desne frakcije u Komunisti~koj partiji Jugoslavije. Doktorirao je matematiku 1913. kod Mihaila Petrovi}a (Mika Alas). Od 1926. do 1928. bio je generalni sekretar KPJ, iz koje je iskqu~en 1929, a ponovo primqen 1935. Stradao je u Sovjetskom Savezu, u Moskvi, 1939. kao `rtva staqinisti~kih ~istki. Djela: "Nacionalno pitawe u svetlosti marksizma", "Iz nauke i filozofije", "Teorija relativnosti", "Tragizam malih naroda".

Saveznici na sjeveru Afrike
1942 - Savezni~ke snage su se iskrcale u Sjevernu Afriku, u prvoj ve}oj savezni~koj kombinovanoj operaciji u Drugom svjetskom ratu. U pomorskom desantu "Bakqa" pod komandom generala Dvajta Ajzenhauera, saveznici su se iskrcali kod al`irskih gradova Oran i Al`ir i kod Kazablanke u Maroku. Borbe protiv wema~ko-italijanskih trupa zavr{ene su 13. maja 1943. slomom snaga sila Osovine i francuskih trupa mar{ala Petena (vi{ijevskih), ~ime je okon~an rat u Africi. Iskrcavawe saveznika na Afri~ki kontinent predstavqalo je otvarawe novog fornta protiv Hitlera.

Uvedene sankcije Jugoslaviji
1991 - Evropska zajednica (sada Evropska unija) zavela je sankcije protiv Jugoslavije, kojima je predvi|en prekid sporazuma o trgovini i saradwi, brisawe sa spiska korisnika op{teg sistema preferencijala i ukidawe finansijske pomo}i u okviru programa pomo}i zemqama isto~ne Evrope. Sankcije su potom ukinute za ~etiri jugoslovenske republike i zadr`ane samo protiv Srbije i Crne Gore, s obrazlo`ewem da one ne sara|uju na miroqubiv na~in u rje{avawu jugoslovenske krize. Time su prakti~no zaobi|ene UN a sankcije je donijela EU iako Srbija nije bila wen ~lan.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
1.300 m 2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije, Rami}i, papiri 1/1, cijena 80.000 KM, tel. 065/636-545. Bawaluka - Zalu`ani, prodajem ku}u na sprat, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni +gara`a+stambeni prostor) ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u sa oku}nicom u Glamo~anima kod {kole, tel. 065/ 912-912. Prodajem ku}u 15h10, prizemqe, sprat-potkrovqe, 450 m 2, novogradwa na putu Kla{nice - Slatina, tel. 066/668-612. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, struja i voda razvedena, veli~ina placa 1.000 m2, tel. 065/ 213-691. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 1.000 m2 zemqe ili vi{e u Osje~anima, op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem povoqno ku}u sa pet stanova, gara`om, podrumom, na odli~noj lokaciji, tel. 066/292-575, 065/920-930. U Gradi{ci prodajem prizemqe ku}e 47 m2, lokal 46 m2 podrum 66 m2, dvori{te 270 m2 sa ~etiri parking mjesta, sve 1/1, cijena povoqna, tel. 065/275-826. Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763. Prodajem prizemnicu na ~ijoj parceli je predvi|ena izgradwa stambeno-poslovne zgrade Po+P+3, ul. Ranka [ipke 10, tel. 051/307514; 065/180-753. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 do 3.500.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}u u Bawaluci, Petri}evac - Qev~anska, plac 750 m2, cijena 275.000 KM, tel. 065/549687. Bawaluka - Josipovi}i, prodajem ku}u i 35 dunuma zemqe, tel. 065/ 569-294. Prodajem stariju ku}u sa 1.300 m2 zemqi{ta u Kuqanima, voda, struja, cijena 30.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem stariju ku}u sa 580 m2 zemqi{ta u nasequ Petri}evac, po~etak ul. Jovice Savinovi}a, tel. 065/763-941. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (pet {uma, ostalo obradivo) povoqno, ^arda~ani, tel. 00381112150-443, 051-314-523. Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva stana sa podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 051/307-445. Prodajem ku}u VP sa dvori{nim objektima na 700 m2 zemqi{ta u ul. @. Zgowanina, tel. 066/528-897. Prodajem staru ku}u na 500 m2 zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa objekta Po+P+ 2, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u, prelaz Trn Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012. Prodajem u Glamo~anima useqivu ku}u 8x9, P+1+M-plac 1.450 m2 ili mijewam za stan, tel. 066/913-106. Prodajem ku}u u Vrbawi kod `eqezni~ke stanice sa 450 m 2 zemqi{ta, cijena 110.000 KM, tel. 065/763-941.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u i zemqu u Maglajanima, op{tina Lakta{i, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 387 65/439-753. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u ^elincu kod Doma zdravqa i plac u Trnu, tel. 065/322144; 065/398-459; 051/436-593. Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo, 200.000 KM, 230.000 KM, 260.000 KM, 810.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem stariju ku}u sa podrumom (struja, voda), 21dunum obradive zemqe, 3 {ume 1/1, povoqno. Op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091-091. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem ku}u u nasequ Lazarevo, 300 m2 zemqi{ta, tel. 065/560-173. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545;. Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 066/360-674; 065/585-908. Prodajem ku}u spratnicu sa 500 m2 zemqi{ta, naseqe Novi grad u Subotici ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Kuqanima kod Pa`a na glavnoj cesti, tel. 065/249.183, 051/368-292. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 310.000 evra, reg. planom predvi|ena zgrada, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Dervi{ima, Podgori~ka ulica, tel. 066/130-333. Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/297732. Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u ulica Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a, {tala, 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, 22.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem noviju ku}u, 60 m2, 1/1, odmah useqiva, 1.300 m2 zemqe, ogra|eno, sa vo}em, selo Kri{kovci, cijena 10.000 KM, tel. 065/008-451. Prodajem ku}u na Lau{u na placu 862 m2, cijena po dogovoru, tel. 065/561-918. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/192-000. Prodajem imawe, {uma, zemqa, voda, struja, ispod Kozare, op{tina Prijedor, vl. 1/1, tel. 065/722-651; 065/626474. Prodajem ku}u u Sanskom Mostu,

ku}a + dvori{ni objekti, cijena 33.000 evra, naseqe Zdena, tel. 065/549-687. Prodajem useqivu prizemnu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/972-569; 065/528247. Prodajem ku}u u Prwavoru, ul. Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno grijawe, kablovska, internet, tel. 051/663-439; 051/436-711; 065/751-072. Gradi{ka - Drageqi, prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, tel. 065/569-294. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i poslovnim prostorom u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u, dupleks vel. 13h11m (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu i lokalom u prizemqu, sa centralnim grijawem, plac 500 m2, Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, kod "Naprijedovog" igrali{ta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u sa 1.000 m2 oku}nice na Petri}evcu kod `utih zgrada, papiri uredni, tel. 065/363103. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na placu od 640 m2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m 2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Trnu sa lokalom koji radi, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u i zemqu Ma|iru uz Vrbas, tel. 065/560-173. Prodajem ku}u na sprat sa vi{e ve}ih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu, u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, voda, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u na sprat 180 m2 u Bugojnu, sa 670 m2 oku}nice, ul. Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", hitno, tel. 065/636545. Prodajem ku}u u Boriku, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Lazarevu, mo`e zamjena za stan, tel. 066/633-885. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012. Prodajem novosagra|enu ku}u, 2008. godina, 9h8 m, na povr{ini od

Prodajem ku}u u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu Vukovi}i 210, tel. 051/397-249; 051/466-170; 065/192-390. Na ulazu u Glamo~, na putu Glamo~ - Livno - Split, na prodaju ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e zamjena za Novi Sad i okolinu, povoqno, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u Motikama pored {kole, tel. 066/130-333. Prodajem dvije ku}e u Jaku povcima sa dvije gara`e, ekosu{arom i {upom 1.050+800 m2, mo`e posebno, tel. 065/909-780. Prodajem imawe, starija ku}a i 16.000 m2 zemqi{ta, u Kuqanima, u blizini katoli~ke crkve, cijena 50.000 evra, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Zalu`anima, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u sa tri dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume, tel. 066/416-816. Prodajem ku}u u centru P+1, 12h12 m stambeno-poslovni objekat, parking, zamjena za stanove, cijena 500.000 evra, tel. 065/538-573. Prodajem nekoliko ku}a u Rosuqama, tel. 066/633-885. Prodajem ku}u u Motikama, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u na Lau{u ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 065/984166. Prodajem spratnicu od 200 m2, 300 KM/m2 na {est dunuma, Gorwe Motike, Bawaluka, tel. 065/725-630. Bakinci, prodajem ku}u pod krovom 10h9, P+1, na 3.650 m 2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od petqe Aleksandrovac, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003. Prodajem ku}u u Bawaluci, cijena 309.000 evra, tel. 065/406-984. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u niskoprizemnicu sa pomo}nim objektima, po~etak Kuqana, tel. 065/687-698. Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823. Prodajem noviju ku}u, 34 m2, ul. Trla kod br. 44, cijena 70.000 KM, iznad "Kosmosa", tel. 065/234-058. Prodajem vi{e ku}a, tel. 066/391747. Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100 m 2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja", povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u u Palama 12h9, centralno grijawe, gara`a, vo}wak i 1.000 m2 zemqi{ta na atraktivnoj lokaciji za bisnis, tel. 057/224-695. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektom na 1.500 m2 zemqe, Pionirska Bawaluka, tel. 065/260-908. ZAMJENA Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (ku}a+dvor. objekti) naseqe Zdena, ul. Prvomajska, za sli~no u Bawa-

luci - ku}a, stan, baraka, plac...., tel. 065/549-687. Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci, ku}a, stan, baraka, plac, tel. 065/549-687. Mijewam useqivu ku}u kod "Kosmosa" za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/528-247. Mijewam ku}u u Slatini za stan u Bawaluci, tel. 066/943-110. IZDAVAWE Izdajem staru nenamje{tenu ku}u, 2 90 m , struja, voda, telefon, na velikom placu, tel. 065/650-503. Izdajem trosobnu ku}u, totalno saniranu i sre|enu, hitno i na du`i period, kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/636-545; 065/192000. Izdajem namje{tenu ku}u blizu "Intereksa" cijena 250 KM, tel. 065/300-337. Izdajem nenamje{tenu ku}u u Trnu, tel. 065/914-747. Izdajem dvori{nu ku}u na Star~evici za dva studenta, cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Izdajem namje{tenu dvori{nu zgradu, 40 m2 (Rosuqe), 150 KM, slobodna od 5. novembra, tel. 065/667-484. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613. Izdajem dvori{nu ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828-437. Izdajem polunamje{tenu ku}u u Dervi{ima, povoqno, tel. 065/259596. Izdajem u Novoj varo{i prizemqe mawe ku}e, soba, kuhiwa, hodnik, kupatilo, namje{teno za dvoje, veliki parking, bez gazde, cijena 200 KM + struja, tel. 066/897-405. Izdajem djevojkama namje{ten sprat ku}e na Star~evici, odvojen ulaz, tel. 065/759-420. Izdajem ku}icu na Lau{u, povoqno, tel. 065/224-551; 065/714-079. Izdajem sprat ku}e, centralno, kablovska, blizu KC Paprikovac, povoqno, tel. 051/282-989; 066/391667. Izdajem komplet namje{tenu ku}u od 150 m2 za stanovawe,150 KM po osobi sa ukqu~enim grijawem. Ku}a je predvi|ena za osam osoba sa odvojenim sobama. Ulica Vasilija Ostro{kog br. 1. Lazarevo (iznad "Centrum marketa"). Zvati do 17 ~asova, tel. 065/896-422. Iznajmqujem sprat ku}e, 90 m2, nenamje{ten, ul. Milovana Hrva}anina, cijena 250 KM, mogu}nost dogovora za du`e iznajmqivawe, tel. 065/807-203.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem jednoiposoban stan od 44 m2 u podno`ju Star~evice, blizu fakulteta. Bezbjednosna vrata, klima, centralno grijawe, lift, balkon. Cijena 90.000 KM, tel. 065/779-685. Bawaluka, Star~evica, prodajem renoviran dvosoban stan, 43 m2, cijena 75.000 KM, tel. 387 66/054-444. Bawaluka, Borik, prodajem trosoban stan, 78 m2, cijena 114.000 KM, tel. 38766/054-444. Prodajem nov useqiv stan, 54 m2, dvije spava}e sobe, drugi sprat, Bawaluka, Rosuqe, tel. 38766/054444.

30 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem renoviran dvoiposoban stan 57 m2, cijena 1.850 KM/m2, Bawaluka, Obili}evo, kod Zelenog mosta, tel. 38766/054-444. Prodajem trosoban stan 62 m 2, gradwa 2008, cijena 1.850 KM/m2, Bawaluka, Rosuqe, tel. 38766/054-444. Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 m2 u Budvi za Bawaluku, tel. 387 65/400-458. Prodajem stan kod apoteke "1. maj". Trosoban 80 m, 30 m potkrovqa, ~etvrti sprat, stawe odli~no. Mogu}a zamjena, tel. 387 65/598-800. Prodajem dvosoban stan od 57 m2, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 387 65/662-919. Bawaluka, Borik, prodajem renoviran dvoiposoban stan, dvije spava}e sobe, 54 m2. Sve instalacije zamijewene, nov parket, nova stolarija. Cijena 1.800 KM/m2, tel. 387 66/054-444. Prodajem stan, 60 kvadrata, baraka, na odli~noj lokaciji, tel. 387 65/834227. Prodajem trosoban stan u Bawaluci, Obili}evo, 74 m2, prvi sprat, u odli~nom stawu, tel. 387 65/241922. Prodajem ili mijewam za dva mawa stana stan od 70 m2 u Boriku, kraj "Akvane", zvati od 19 do 20 ~asova, tel. 051/255-401. Prodajem dvoeta`ni trosoban stan, 93 m2, novogradwa, cijena 115.000 KM u nasequ Ada, tel. 065/562-426. Prodajem u centru Bawaluke nov stan 64 m2, peti sprat - lift, podzemna gara`a, tel. 066/913-106. Prodajem nove stanove 90 m2, 94 m2, 95 m2, "Topolino" zgrade, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 74 m2 novogradwa, ul. Kozarska, drugi sprat, lift, tel. 066/130-333. Prodajem nove stanove 39 m2, 47 m2 i 50 m2 u nasequ Dervi{i, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917. Prodajem ili mijewam stan 56 m2 u Derventi za Prwavor, tel. 065/661897. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992; 253-752. Prodajem stan na Ko{utwaku, filmski grad, 54 m2, tel. 051/437-505; 011/2396876. Prodajem stan 101 m2, {esti sprat, dvoeta`ni - Borik, cijena 200.000 KM, mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 64 m2, u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, ul. Carice Milice, saniran, povoqno, mogu} dogovor, ili mijewam za ve}i, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 57 m2, u Boriku, ul. @ivojina Mi{i}a, useqiv, ima lift, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 63 m2, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284-450. Prodajem stan u centru grada, Srpska ulica, 60 m2, drugi sprat, tel. 065/925-186. Prodajem stan iza "Ne{kovi}" pumpe, potkrovqe, 74 m2, cijena 1.150 KM/m2, namje{ten, tel. 065/601-772. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m2, lift, centralno grijawe, tre}i sprat, tel. 065/764-964. Prodajem stan 105 m2, ~etvrti sprat, saniran, u Boriku - Pentagon, cijena

105.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959. Prodajem stan 57 m2 u Boriku, 1.700 KM/m2, drugi sprat, ulica @ivojina Mi{i}a, tel. 065/485178. Prodajem nov stan 72 m2, ulica Kozarska, drugi sprat, tel. 065/601772. Prodajem stan 95 m2, ~etvorosoban u podno`ju Star~evice, tre}i sprat, tel. 065/601-772. Prodajem nov stan, 55 m2, u Kozarskoj ulici, Ko~i}ev vijenac, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 63 m2, u ulici Save Quboje, Star~evica, tre}i sprat. Cijena povoqna, tel. 065/685-800. Prodajem stan u Mejdanu - Obili}evu, 53 m2, drugi sprat, tel. 063/894-340. Prodajem stan, 126 m2, drugi sprat, u`i centar Bawaluke, ulica Branka Radi~evi}a, tel. 065/529-471. Prodajem dvosoban stan u strogom centru 61 m2, cijena 116.000 KM, tel. 065/156-183. Prodajem stan u Boriku, Bawaluka, 57 m2, tre}i sprat, kod kampusa, tel. 065/698-012. Prodajem trosoban stan 86,70 m2, mo`e zamjena za mawi, Star~evica, tel. 051/437-043; 065/191-858. Prodajem stan u Bawaluci, 68 m2, prvi sprat, po~etak Borika, tel. 065/698-012. Prodajem stan 55 m2, prvi sprat, novogradwa, ul. Kraqa Petra Prvog, ima dvije spava}e sobe, tel. 065/601772. Prodajem u Bawaluci jednosoban stan, 39 m2, prvi sprat, tel. 065/522838. Prodajem stan na Kalvanu, 44 m2, dvosoban, ~etvrti sprat, 2.200 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, Centar, ekstra gradwa sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Boriku kod "Maksi marketa", 54 m2, ~etvrti sprat. Potpuno renoviran, cijena povoqna, tel. 066/633-885. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, ~etvrti sprat, u Obili}evu, ul. Krfska, tel. 065/763-941. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, ~isti papiri, 75.000 KM, tel. 065/324-935. Prodajem trosoban stan u centru grada - potkrovqe, izdajem poslovni prostor u centru grada, tri kancelarije + WC, zvati od 12 do 15 ~asova, tel. 065/822-083. Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije 50 m2 ~etvrti sprat, 56 m2 - tre}i sprat, 70 m2 - drugi sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528897. Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 2 m , prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednoiposoban stan u novijoj zgradi, podno`je Star~evice, 44 m2, klima, lift, interfon, tre}i sprat, 90.000 KM, tel. 065/601-288 i 065/779-685. Prodajem stan 42 m2, u ul. Tarasa [ev~enka, zajedno sa namje{tajem, podrumom i gara`om, cijena 85.000 KM, tel. 065/514-873. Prodajem gotove stanove, novogradwa, od 65, 70, 75, 85, 90 i 110 m2,

u Kozarskoj ulici, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem hitno stan u Obili}evu, ul. Stevana Bulaji}a, ~etvrti sprat, 77 m2, tel. 065/560-173. Prodajem stan, 54 m2, peti sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem dvoiposoban stan, Borik, zgrada "Titanik", cijena po dogovoru, tel. 065/218-001; 051/423003. Prodajem garsowere u izgradwi od 29, 30 i 35 m2 kod "Intereksa", cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan u Boriku, ul. Kne`poqska, 87 m2, renoviran, prvi sprat, tel. 065/485-178. Prodajem stan 42 m2, novogradwa sa komplet namje{tajem kod Poqoprivredne {kole, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem nove gotove stanove u Lazarevu od 41, 42, 45, 48 i 52 m2, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan 48 m2, u izgradwi kod Rebrova~ke crkve, cijena 1.900 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dvoiposoban stan, 60 m2 na Star~evici, renoviran, cijena 1.500 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/561-195. Prodajem stan, 57 m2, u centru, cijena 100.000 KM, tel. 065/227-292. Prodajem jednosoban stan, namje{ten, 42 m2, ~etvrti sprat, lift, novija gradwa, tri km od centra ul. Kwaza Milo{a kod AMS, 75.000 KM, tel. 066/691-052. Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 61,61 m2 na Star~evici, strogo prizemqe, cijena 1.350 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem polovan stan, 46 m2, prvi sprat, kod starog SUP-a, cijena 85.000 KM, tel. 066/466-753. Prodajem komforan stan od 55 m2, ul. Talijanskog bataqona Mateoti, kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem stan od 48 m 2, novogradwa kod Auto-moto dru{tva, tre}i sprat, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, podrum 12 m2, a mo`e i gara`a, 16 m2, Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461655. Prodajem trosoban stan, 86 m2, prvi sprat, u Obili}evu, ul. Marka Kraqevi}a, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem stan u izgradwi, 46 m2, tre}i sprat, Nova varo{, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban, ure|en stan 50 m2 u centru Soluna - Gr~ka ili uz dogovor mijewam za ve}i u Bawaluci, tel. 066/528-897. Bawaluka, Ante Jaki}a, prodajem stan, 57 m2, prvi sprat, generalno renoviran, mo`e zamjena za stan od 40 do 45 m2, tel. 065/569-294. Prodajem stan, 39 m2, u Obili}evu, preko Vrbasa, stambena zgrada, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Bawaluka - Bulevar cara Du{ana, prodajem dvosoban stan 48,70 m2, tel. 065/569-294. Prodajem ili mijewam dvosoban stan 66 m2 namje{ten, sre|en u Barajevu kod Beograda za Bawaluku, tel. 00381 64 9210417. Prodajem noviju garsoweru povr{ine 31 m2, Romanijska, Paprikovac, cijena 65.000 KM, tel. 051/922-778; 065/794-304. Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem trosoban stan, 67 m2, tel. 065/569-294. Prodajem dva useqiva stana u cen-

tru grada, 82 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/986-453. Prodajem stan, 55 m2, u Novoj varo{i, novogradwa, dvije spava}e sobe, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 39 m2, u Boriku, Bawaluka, peti sprat, tel. 065/698012. Prodajem stan u Rosuqama, 55 m2, novograwa, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 42 m2, drugi sprat, novogradwa, Kozarska ulica, tel. 065/601-772. Prodajem ili mijewam ~etvorosoban stan u najstro`em centru Sarajeva, za ve}i dvoiposoban stan u Bawaluci uz doplatu, zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 318-028. Prodajem stan u Zeleniki kod Herceg Novog, 35 m2 sa balkonom i ba{ticom, tel. 051/381-396; 011/2337650. Prodajem nov jednosoban stan, uskoro useqiv, naseqe Novi Borik kod "Incelovog" bazena, tel. 065/510098. Izdajem jednosoban namje{ten stan za jednu ili dvije osobe (zaposlenim) kablovska, Wi-Fi, tel. 051/315-530. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897. Prodajem jednosoban stan, 47 m2, u zgradi, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740-356. Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897. Prodajem stan, 115 m2, sa dva parking mjesta, novogradwa, ul. Koste Jari}a, Star~evica, povoqno, tel. 066/391-747. Prodajem nov stan, 66 m2, drugi sprat, na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897. Prodajem dvosoban stan od 60 m2 na ^airama, ul. Radoja Domanovi}a, cijena 1.400 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897. Prodajem stan na ^airama, 59 m2, prvi sprat, saniran, tel. 066/633885. Prodajem stan u centru Bawaluke, iza parka "Petar Ko~i}", 58 m2, prvi sprat, tel. 066/633-885. Prodajem troiposoban stan, 94 m2, u centru, "Pentagon", prvi sprat, ekstra sre|en, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, drugi sprat, na Star~evici, ul. \ede Kecmanovi}a, kod "Ogwi{ta", tel. 065/763-941. Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem dva stana u Bawaluci, tel. 065/522-838. Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem stan na Star~evici, 75 m2, prvi sprat, saniran, cijena povoqna, tel. 066/633-885. Prodajem nov namje{ten trosoban stan 84 m2 sa gara`om, ulica Romanijska, Bawaluka, tel. 065/900144. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, u Boriku kod supermarketa "Maksi", cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz do-

platu, Bawaluka, tel. 065/419-294. Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012. KUPOVINA Ozbiqan kupac tra`i mawi dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, gotovina, tel. 066/939-995. Kupujem dvoiposoban stan do 85.000 KM, bez posrednika, isplata odmah, tel. 065/567-492. ZAMJENA Stan u centru od 79 m2 mijewam za mawi uz dogovor, tel. 051/463-419. Mijewam stan na Star~evici 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888. Dvosoban stan 54 m2 u Bawaluci mijewam za stan u Bijeqini, mo`e i ku}a, tel. 051/253-285. Mijewam jednosoban stan u Boriku za dvosoban u N. varo{i ili Rosuqama, tel. 065/864-301. Mijewam dvosoban stan 61 m2 za ve}i u ul. Krfska, Obili}evo, drugi sprat, tel. 066/528-485. Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban stan 44 m2, prvi sprat za dvoiposoban ili trosoban, tel. 065/785-526. Mijewam stan u Mladenovcu za Bawaluku i okolinu, tel. 00381 65/405-7183; 065/766-084. Mijewam otkupqen stan u RH za okolinu Bawaluke, vikendica ili sli~no, tel. 063/028-406. Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 50.000 evra, tel. 065/526-708. U strogom centru grada mijewam dvosoban (76 m2) i nezavr{en stan u potkrovqu (72 m2) za trosoban i dvosoban, tel. 051/216-643. Mijewam ili prodajem jednosoban stan 43 m2 u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. IZDAVAWE Izdajem stan, centar, prema fakultetima, za ~etiri studentkiwe, tel. 065/354-939; 065/639-405. Izdajem trosoban stan, prizemqe ku}e, 78 m2, ul. Maksima Gorkog br. 27, tel. 051 214-169. Izdajem namje{ten stan za tri u~enice ili studentkiwe u privatnoj ku}i u blizini kampusa, poseban ulaz, parking, centralno grijawe, 065/899-971. Izdajem, namje{ten jednosoban stan 30 m2 u Rosuqama, Vo`dovac~ka 43. Sve informacije na tel. 051/310-979. Iznajmqujem nov jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi blizu centra, drugi sprat, tel. 052/234-723;i 066/690-787; 387 65/746-522. Izdajem dvosoban namje{ten stan 65 m, sa posebnim ulazom u ku}i preko puta "Juvente", dvije klime, kabl. TV, parking, internet i besplatno grijawe, tel. 387 66/933-552. Izdajem potpuno renoviran namje{ten jednosoban stan u neposrednoj blizini Gradskog mosta, 300 KM plus re`ije, tel. 387 65/887-114. Izdajem namje{ten dvoiposoban stan u zgradi sa centralnim grijawem, Obili}evo, blizina fakulteta, tel. 065/937-190. Izdajem trosoban, namje{ten stan porodici, poseban ulaz, centralno grijawe, ul. Jovana Cviji}a br.2, tel. 065/644-933. Izdajem dva jednosobna stana, M. Kne`ine br. 7, Petri}evac, tel. 051/354-274. Izdajem jednosoban prazan stan, poseban ulaz i kupatilo u privatnoj ku}i, 150 KM, tel. 051/281-948. Izdajem dvosoban namje{ten stan pod Star~evicom kod Sama~kog

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 31

hotela, tel. 051/464-842;063/026-213. Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/189-137. Izdajem nov dvosoban stan, 51 m2, nenamje{ten, centar, ul. Skendera Kulenovi}a br. 30 A, Bawaluka, tel. 051/216-931; 066/273-233. Izdajem dvosoban stan sa grijawem, prizemqe ku}e, ul. Ilije Gara{anina 62, tel. 065/518-881. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, tel. 066/936-032. Izdajem stan 75 m2, ekskluzivno namje{ten, centralno grijawe, klima, na Petri}evcu kod {kole, ul. M. Oqa~e 3, tel. 065/236-402. Izdajem |acima ili studentima dvori{nu zgradu, tel. 051/465-131; 066/278-025. Izdajem stan za dvije studentkiwe, namje{ten, blizu kampusa, cijena 350 KM, tel. 065/487-485. Izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking, cijena po dogovoru, tel. 065/651-253. Izdajem stan, 58 m2, drugi sprat, Bawaluka, Cerska, 450 KM/mj.+ re`ije, namje{ten, tel. 065/549-687. Iznajmqujem dvosoban stan, Kuqani, tel. 065/249-183. Izdajem dvojici momaka namje{ten stan sa centralnim grijawem, sa re`ijama 150 KM, kod po{te u Obili}evu, tel. 065/774-475. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528-247. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, u Kosovskoj ulici br. 21 D, 250 KM, tel. 051/281632. Izdajem, prazan dvosoban stan na du`i period, drugi sprat, u ulici Rade Vrawe{evi} 16, tel. 051/438-673; 065/213-780. Izdajem de luks namje{ten trosoban stan u strogom centru Bawaluke, 95 m2, dva kupatila, za poslovne qude, tel. 065/650-503. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz, tel. 065/203-924. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa TV-om, ve{-ma{inom i fri`iderom za tri djevojke koje studiraju prvu ili drugu godinu, ul. Rade Vrawe{evi} 167, Borik, Bawaluka, tel. 051/254-414. Izdajem prazan dvosoban stan sa centralnim grijawem u Boriku, stambena zgrada, tel. 065/141-689. Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, ul. Stepe Stepanovi}a, naseqe Ada, kod "Incela", tel. 051/429-582; 065/368-341. Izdajem jednosoban stan blizu "^ajavca" dvjema studentkiwama ili radnicama, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 051/303-852; 065/057-660. Hitno izdajem dvosoban stan od 15.11.2012. godine, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/663-769. Izdajem dvosoban stan 51 m2 i trosoban 70 m2, novo, useqivo, povoqno, u Lazarevu, poseban ulaz, tel. 065/792-481. Izdajem prazan stan sa kuhiwom u ul. Srpskih rudara 48, na Lau{u, tel. 280-922; 066/884-431. Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897. Izdajem u zakup trosoban stan polunamje{ten (sprat ku}e), Zalu`ani, Nenada Kosti}a 304, tel. 065/169-469, 065/548-373. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijawem, kablovska, internet, cijena po dogovoru, tel. 066/999-828. Izdajem stan u ul. Kraqa Aleksandra Prvog Kara|or|evi}a 86, 150 KM, tel. 065/727-931. Izdajem jednosoban, namje{ten stan sa centralnim grijawem na Star~evici, Kosovke djevojke 20, stan 33,

povr{ine 44 m2, tel. 052/418-220; 065/433-296. Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i, poseban ulaz, pakring, centralno, Petri}evac, ul Majevi~ka, tel. 065/515-034. Izdajem ve}i stan studentima sredwo{kolcima blizu kampusa, PMF-a, tel. 065/337-777. Izdajem namje{ten stan na Lau{u, 70 m2, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 065/512216. Izdajem namje{ten dvosoban stan 65 m2 (grijawe) Star~evica, tel. 062/703-281. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, blizu centra grada, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem u centru dvoiposoban, namje{ten stan 60 m2, prvi sprat, ulica Sime [olaje, tel. 066/039025. Izdajem dvosoban stan na Paprikovcu u privatnoj ku}i, namje{ten, bez grijawa, tel. 065/281 -340. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, drugi sprat, u Obili}evu, od 1. decembra, tel. 066/703-101. Izdajem dvosoban namje{ten stan za tri-~etiri studenta, kablovska, internet, tel. 065/742-400. Izdajem dvosoban stan sa grijawem u ul. M. Jotanovi}a - Lazarevo, tel. 066/292-575, 065/920-930. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u "Integralovoj" zgradi, prednost, mla|i bra~ni par, tel. 065/217909. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, blizu centra grada, tel. 051/318-004; 066/621-363. U Wego{evoj izdajem jedan mawi stan u ku}i, niko ne stanuje, sa velikom ba{tom, 180 KM, tel. 051/ 355-478. Izdajem prazan, jednosoban stan, sve posebno, tel. 051/460-002. Izdajem dvosoban stan sa grijawem u ul. M. Jotanovi}, Bawaluka, Lazarevo, tel. 066/292-575. Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/305-308. Izdajem dvosoban stan u Bawaluci u nasequ Obili}evo, tel. 065/651-605. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, tel. 065/822-382. Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i, centralno, poseban ulaz, parking, Petri}evac ul. Majevi~ka, tel. 065/515-094. Izdajem prazan trosoban stan u stambenoj zgradi kod Zelenog mosta i restorana "Orhideja" na du`i period, tel. 065/636-545; 065/ 192-000. Izdajem u~enicama i studentkiwama nov ve}i dvosoban namje{ten stan u potkrovqu, sa centralnim grijawem, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/348-669. Izdajem ekstra namje{ten dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice 5, tel. 065/513-609. Izdajem stan, garsoweru i sobu namje{teno, ima grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195,051/212-697. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Lau{u, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 051/281629; 065/802-572. Izdajem veoma povoqno dvosoban namje{ten stan u ul. Stevana Bu-

laji}a 58 u Obili}evu, tel. 051/465708, 051/465-726. Izdajem stan na Star~evici 90 m2, u ul. Milovana Hrva}anina, tel. 065/382-775. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan sa centralnim grijawem, 50 m2, kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355-758. Izdajem dvosoban mawi namje{ten stan, ul. Majevi~ka, Petri}evac, blizu Fortune, tel. 051/216 -616. Izdajem dvoiposoban stan 74 m2, stambena zgrada u Obili}evu, tel. 065/729-600; 066/860-057. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i na Lau{u, tel. 051/224-100; 066/211-680. Stan u Rosuqama sa grijawem izme|u PMF-a i Fakulteta za{tite, dvije spava}e sobe, internet, kablovska, poseban ulaz, tel. 065/ 469-393. Izdajem stan sa velikom ba{tom, ul. Wego{eva, Petri}evac, nije namje{teno, 180 KM, tel. 051/355478. Izdajem namje{ten stan, 80 m2, drugi sprat, u centru Bawaluke, preko puta hotela "Palas", cijena 500 KM/mj+re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem jednosoban stan, namje{ten ili prazan, cijena 150 KM, tel. 051/281-331. Izdajem stan 52 m2 u ul. Krfska 52 A, prvi sprat, naseqe Obili}evo, tel. 066/286-456. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Ive Andri}a, centar grada, tel. 065/636-545. Izdajem namje{ten, jednosoban stan 54 m2 sa centralnim grijawem, ul. Podgrme~ka, kod {kole, na Lau{u, tel. 065/612-648. Izdajem namje{tenu garsoweru, ulica Jasimira Mal~i}a br. 6, 300 metara od Auto-{kole "Volan", tel. 065/858-064. Izdajem jednosoban stan, dvori{na zgrada, Lazarevo, cijena 200 KM, tel. 051/371-162. Bawaluka - Lau{, izdajem stan, 40 m2, polunamje{ten, tel. 065/569-294. Izdajem stan u ul. Frana Supila 30 C, tel. 051/307-564; 065/499-693. Izdajem komplet namje{ten i opremqen dvosoban stan 62 m2 sa gara`om 15 m2 u centru Beograda za poslovne qude, tel. 065/194-969. Izdajem nove stanove od 51, 70 i 50 m2 u Lazarevu, povoqno, gradski saobra}aj dva minuta, tel. 066/485494. Izdajem dvosoban i jednosoban stan, blizu "Klasa" M. Obili}evo 1/1, kablovska, gradsko grijawe, internet, tel. 065/333-770. Izdajem stan, 30 m2, dvori{na zgrada, ulaz poseban, 100 KM + re`ije, u S. toplicama, tel. 065/385405. Izdajem dvosoban, prazan stan poseban ulaz, ul. Ivana Gorana Kova~i}a 17, cijena 150 KM, tel. 065/630-561. Izdajem jednosoban namje{ten stan od 1. decembra, tel. 065/746-428. Izdajem jednosoban i dvosoban stan na Bulevaru 500 KM i 400 KM, tel. 065/140-027. Iznajmqujem nov, dvosoban, opremqen stan od 50 m 2 na prvom spratu u novoj Malba{i}evoj zgradi, na du`i period, tel. 066/714240. Polunamje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, tel. 051/280-281. Izdajem nov stan 34 m2 na Lau{u kod "Juvente", cijena 300 KM, tel. 065/650-315. Izdajem dvosoban namje{ten stan, preko puta kampusa, za tri djevojke, tel. 066/621-086.

Izdajem namje{ten stan 25 m2 sa grijawem, internetom u ul. Srpskih ustanika 48 D, tel. 065/194-969. Izdajem namje{ten, dvosoban stan u Bawaluci ul. S. Prvovjen~anog, drugi sprat, tel. 065/628-377. Izdajem hitno prazan komforan dvosoban stan u "Titaniku" u Boriku na du`i period, tel. 065/636545; 065/192-000. Izdajem jednosoban stan pogodan za studente, ulica Cara Lazara 73, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/911611. Izdajem polunamje{ten jednoiposoban stan, cijena 150 KM, tel. 051/281-331. Izdajem ili prodajem dvosoban stan u centru Bawaluke kod SUP-a, tel. 066/545-538; 051/551-611. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan kod O[ "Branko Radi~evi}", ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/489288. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking, ul. Majevi~ka, blizu bolnice, tel. 066/946555. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan, ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka, jeftino, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem prelijepo namje{ten trosoban stan u strogom centru kod meksi~kog restorana u stambenoj zgradi, centralno, tel. 065/636-545; 065/192-000. Izdajem prazan trosoban stan, prvi sprat, ul. \ure Jak{i}a kod O[ "Jovan Cviji}", na du`i period, tel. 065/636-545; 065/192-000. Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi u centru, prvi sprat, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/429-441; 065/836879. Izdajem dvosoban stan na Star~evici, pogodan za studentkiwe, tel. 065/592-652. Izdajem prazan stan u ku}i, u ul. Du{ana Suboti}a 8, tel. 065/710776. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem za studente u ul. Gavrila Principa 32, Obili}evo, tel. 065/900-474. Izdajem jednosoban namje{ten stan za tri studentkiwe, studenta ili bra~nom paru, blizu kompusa, tel. 066/643-141. Izdajem stan kod Rebrova~ke crkve, 46 m 2, tel. 065/227-280; 065/638-882. Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, Nova varo{, 450 KM, tel. 065/530-008. Izdajem u centru novu namje{tenu garsoweru u novoj stambenoj zgradi, cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/ 514-873. Izdajem jednosoban stan namje{ten ili prazan cijena 150 KM, tel. 051/281-331. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, tel. 065/775-801. POTRA@WA Izdajem dvosoban nenamje{ten 2 stan 56 m u Boriku kod Hrvatskog konzulata, ima kalorimetar, tel. 065/482-082.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem ili izdajem lokal uz taksi {tand i "@itopeku" u Obili}evu, moderan vi{enamjenski ukwi`en, 50 kvadrata, ul. Cara Lazara 43, tel. 387 66/154-289, 051/385-131. Prodajem poslovni prostor - halu na placu od 3.100 m2, Bawaluka Tuwice, tel. 065/549-687.

Prodajem poslovni prostor 38 m2 u Bawaluci, kod "Med. elektronike", ul. Petra Ra|enovi}a, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Bawaluci - Obili}evo, Bra}e Jugovi}a 29, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 24 m2, ul. Dragana Bubi}a 14A, tel. 065/699-569. Prodajem poslovni prostor, 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 065/685800. Prodajem halu 25h15 metara sa 2.600 m2 zemqi{ta, sa placem od 1.000 m2 za porodi~nu ku}u u Vujnovi}ima u blizini autoputa, tel. 065/763-941. Lokal, prodavnica, kancelarija, skladi{te 36 m2, ul. Branka Popovi}a 18, centralno grijawe, parking, tel. 370-385. Prodajem poslovni prostor u centru grada 30 m2, tel. 065/406-984. Prodajem poslovni prostor, 90 m2, ul. Vase Pelagi}a, kod Osnovnog suda, tel. 066/391-747. Prodajem poslovni prostor, ul. Srpska, preko puta hotela "Talija", prizemqe, 20 m2, vi{estruka namjena, tel. 066/737-485. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor, 18 m2, za sve namjene u Boriku, preko puta Hipo banke, tel. 065/909-128 i 065/406-983 Izdajem poslovni prostor 9 m2 u centru Bawaluke, tel. 065/602-883 Izdajem poslovni prostor 60 m2, ul. Kara|or|eva 2, zgrada "Energomonta", tel. 387 65/583-359. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor u Bawaluci u ul. Mladena Stojanovi}a 93 (40 m2 - dvije prostorije i sanitarni ~vor), tel. 051/314-180; 065/769-537. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor pored glavne ulice, sa vlastitim parkingom, grijawem, internetom, kablovskom, povoqno na du`i period, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, centar Bawaluke, 20 i 200 m2, tel. 066/136177. Izdajem poslovni prostor, 14 m2, kod pozori{ta u Bawaluci (u centru), odli~na lokacija, tel. 065/672186; 051/305-567. Izdajem kancelarijski prostor 85 m2 sa grijawem, u`i centar grada ul. Ranka [ipke 28, tel. 051/300-490, 065/176-559. Izdajem kancelarijski prostor, 80 m2, u ul. Ive Andri}a 14, Bawaluka, tel. 051/220-170; 065/664-074. Izdajem mawi kancelarijski prostor u u`em centru, tel. 065/826713. Izdajem poslovni prostor 55 m2, ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723. Izdajem halu pored autoputa, kod naplatne rampe, tel. 065/664-074 051/220-170. Izdajem kancelarijski prostor 12 m2, prizemqe, Borik, tel. 065/512292. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 85 m2 sa centralnim grijawem, u`i centar grada, ul. R. [ipke 28, tel. 051/300-490; 065/176559. Iznajmqujem dva poslovna prostora 35, 40 m2, mo`e i zajedno 75 m2, centar, ul. V. Pelagi}a 4, tel. 065/803-989. Izdajem poslovni prostor, 142 m2,

32 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

ul. Jevrejska (pet kancelarija, klima, alarm), lamela 2, tre}i sprat, deset KM/m2 (mo`e i dogovor), tel. 065/623-658. Iznajmqujem kancelarijski prostor u krugu "^ajavca", 36 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Izdajem namje{tenu kancelariju u PC "Ekvator", prvi sprat, 16 m2, tel. 065/517.821. Izdajem poslovni prostor 23 m2, u ul. Majke Jugovi}a 22, Bawaluka, tel. 066/296-111. Izdajem poslovni prostor u Zanatskom centru Star~evica, tel. 065/755-410. Izdajem poslovni prostor, 25 m2 (Rosuqe), kancelarija, prodavnica sa inventarom, na par mjeseci besplatno, tel. 065/618-380. Izdajem podrum 100 m2 kod "Mqekare" na glavnoj ulici za skladi{te, tel. 065/404-140. Izdajem poslovni prostor 70 m2 u Zelengorskoj ulici, cijena po dogovoru, tel. 051/312-742. Iznajmqujem polovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546333. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{tewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Pi{teqi}a, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor 30 m2 u centru Bawaluke, preko puta yamije Ferhadija, 800 KM/mj. +re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 48 m2/P u centru Bawaluke, preko puta hotela "Bosna", 700 KM/mj. + re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor, stari zanatski centar, tel. 066/808-510. RK "Kastel" lokali od 18 + 22 + 34 + 37 + 37 + 55 m2, mogu}e spajawe: pet namje{tenih kancalarija jedna cjelina od 95 m2 i prazno za kancelarije od 100 m2. Grijawe, klima, obezbje|ewe, lift, tel. 051/216-384; 216-161; 065/522-802. Izdajem poslovni porstor u centru, tel. 065/530-831; 065/550-831. Izdajem skladi{ni prostor, povoqno, u Zalu`anima, tel. 065/984-166. Izdajem restoran u funkciji na Petri}evcu, papiri uredni, cijena 600 KM, tel. 051/355-572; 066/658775. Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save 59, lokal br. 4, preko puta SD "Borik", tel. 051/461-019, 066/286-960. Izdajem povoqno prostor, stari zanatski, tel. 066/808-510. Izdajem poslovni prostor (stan), 82 m2, prvi sprat, u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 700 KM/mj.+re`ije, tel. 065/549687. Izdajem poslovni prostor, 130 m2, grijawe i pet parking mjesta, Borik, tel. 065/668-475. Izdajem dva poslovna prostora 35 i 40 m2, mo`e zajedno 65 m2, centar, V. Pelagi}a izme|u Nove i Rajfajzen banke, tel. 065/807'999; 065/588'194. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor, veoma povoqno, na glavnom putu, upotrebna dozvola, tel. 065/633-568. Izdajem poslovni prostor 20 m2, centar Prwavora, tel. 065/603-637. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 180 m2, kod Rebrova~ke crkve, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849.

Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870. Izdajem kancelarijski prostor, 56 m2, sa upotrebnom dozvolom, u strogom centru Bawaluke, Jevrejska ulica, tel. 065/902-567. Izdajem poslovne prostore za sve namjene, 20, 30 i 50 m2, ul. An|e Kne`evi} i Krfska, tel. 065/636546. Izdajem povoqno poslovni prostor od 42 m2 u ul. Pave Radana 12 a Nova varo{, tel. 065/974-716; 051/317-455. Izdajem kancelariju u centru Bawaluke, veoma povoqno, cijena 250 KM mjese~no, tel. 066/263-040. Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, pogodan za kancelarije, tel. 065/530-831. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, u poslovnom centru, prvi sprat, Jevrejska ulica, 300 KM, tel. 065/529-471. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/394-908. Izdajem vi{e poslovnih prostora na podru~ju Bawaluke, tel. 066/391747. Izdajem komplet namje{tenu kafero{tiqnicu - pekoteku, cijena 800 KM, tel. 065/643-621. Izdajem poslovni prostor, Veselina Masle{e bb (pasa` Gospodske), tel. 065/673-355. Izdajem poslovni prostor u centru grada (tri kancelarije) pogodan za vi{e namjena, tel. 065/415-752; 051/466-112. Izdajem kancelarisjki prostor 100 m2, prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/ 649-723. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 16,71 m2, ul. Gunduli}eva 76, Bawaluka, tel. 065/433-995; 065/539678. Izdajem poslovni prostor 28 m2, parking, tehni~ki prijem, 300 KM, tel. 065/062-764. Izdajem kancelarijski prostor, 64 m2, centar Bawaluke, Gunduli}eva 6 (tri kancelarije, ~ajna kuhiwa, parking, alarm, centralno grijawe), tel. 065/971-991; 065/622-609. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora, centar Bawaluke, glavna ulica, {est parking mjesta, klima, grijawe, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. POTRA@WA Potrebni poslovni prostori od deset do 15 m2 u u`em centru grada, tel. 066/915-710.

Izdajem zidanu gara`u sa strujom u odli~nom stawu 16 m2, u ul. Tihomira Tihe Damjanovi}a kod Zelenog mosta, tel. 065/051-243. Izdajem gara`u u ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 13, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/880-195. Izdajem gara`u i prazan sprat ku}e, povoqno, tel. 065/297-962.

PLACEVI
PRODAJA

GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`u, vlasnik 1/1, 15 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050. Prodajem zidanu gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/461-655. Prodajem zidanu gara`u ul. Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/776192. Prodajem u zgradi dvije gara`e, Gradi{ka, tel. 065/682-319. Prodajem zidanu gara`u, 20 m2, u ul. Kraqa Alfonsa, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem gara`u u ul. Simeuna \aka 62, vl. 1/1 15 m2, tel. 065/512822. KUPOVINA Kupujem gara`u kod Zavoda za izgradwu ili u Tepi}evoj ulici, tel. 065/870-004. IZDAVAWE Izdajem zidanu gara`u u ulici Save Mrkaqa, kod Medicinskog fakulteta, tel. 065/587-598.

Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636. Prodajem plac 3,2 dunuma u Kobatovcima, pored autoputa BawalukaGradi{ka. Cijena po dogovoru. Telefon: 065/367-498. Prodajem dva placa po 824 m2 uz asfalt desno, cijena 20 KM/m2 i {umu 2.779 m2, fiksno 10.000 KM u Prije~anima, Bawaluka, tel. 38765/333-966 i 051/212-981. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem zemqi{te, 1.500 m2, uz Vrbas u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e 10h10 P+S+M, cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem placeve povr{ine 971, 772 i 844 m2 u Drago~aju u blizini bolnice, uz asfalt, cijena 20 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem plac - zemqu u ^arda~anima 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 (reg. plan, dvije hale -voda+struja +mag. put), tel. 065/549-687. Prodajem plac, zemqu 11.500 m2, 120.000 KM, Kr~marice, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687. Podajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853. Prodajem plac - zemqu, 8.000 m2, Bawaluka - Kumsale kod "Vitaminke", pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687. Prodajem plac, 350 m 2 u Debeqacima, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012. Prodajem na Petri}evcu blizu {kole plac 528 m2 za gradwu ku}e 10h9 P+1+M, tel. 065/785-526. Prodajem dunum i vi{e zemqe, pogodno za vikendice u selu Bastasi, 15 km od centra grada, cijena 400 KM/m2, asfalt, struja, gradska voda, tel. 051/413-199; 065/090-243. Prodajem plac, 636 m2, na po~etku Motika, {est kilometara od centra preko Paprikovca, sun~ana strana, put, voda, struja, cijena 23 KM/m2, tel. 066/668-786. Prodajem zemqu u Dervi{ima, tel. 065/925-186. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545. Prodajem mawi plac, cijena povoqna, nalazi se na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem plac u Pavlovcu, tel. 051/217-507. Prodajem zemqu u Mi{inom Hanu, tel. 066/091-091. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku i plac od 1.000 m 2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem osam dunuma zemqe, cijena 3.000 KM/dunum, tel. 065/189137. Prodajem placeve u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 065/459-827. Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem tri dunuma zemqe i dva

{ume uz asfaltni put Bawaluka Sara~ica, od centra {est km, papiri 1/1, tel. 051/305-585; 065/607482. Prodajem placeve i parcelu {ume, ispod cijene, Ponir, Bawaluka, sedam km od centra, tel. 065/268-156. Bawaluka - Zalu`ani - prijedorska petqa, prodajem 7,5 dunuma zemqe, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569294. Prodajem placeve na Star~evici, u Trnu, Zalu`anima i Lau{u, tel. 065/562-426. Bawaluka, Dervi{i, prodajem tri placa, iza "Obija", tel. 065/569-294. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857159. Gradi{ka - Drageqi, prodajem 13 dunuma zemqe pored puta Gradi{ka Turjak, od autoputa pet kilometara, tel. 065/569-294. Prodajem plac u centru No`i~kog kod Srpca, 800 m2, tel. 065/174-698. Prodajem osam dunuma zemqe, sve 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik kod Gradi{ke, tel. 00385 52/543-601. Bawaluka - Mi{in Han prodajem 57.600 m2 zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu 4.000 m2, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/ 260-932. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem zemqu na Star~evici u ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vo}wak i vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, pored puta, tel. 065/178-581. Hitno i povoqno prodajem plac dva dunuma na Kr~maricama blizina lova~kog doma, tel. 065/418-301. Prodajem plac za ku}u kraj asfalta, 1/1, dozvoqena gradwa, 500 m2, sa papirima, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 051/424-876, 066/523 197. Prodajem plac 350 m2, sa dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644713. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe uz put Lakta{i Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu u Barlovcima 945 m2, hitno i povoqno, tel. 065/031193. Prodajem u Bawaluci na Baw brdu 6.500 m2 zemqe, povoqno, tel. 065/698-012. Bawaluka - Drakuli}, prodajem dva placa, tel. 065/569-294. Prodajem plac 600 m 2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713. Prodajem plac, 420 m2, u Krupi na Vrbasu uz samu obalu rijeke, tel. 065/538-602. Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424. Prodajem gra|evinski plac, 800 m2, kod "Tropika", ul. Dragana Bubi}a, predvi|ena gradwa ku}e 12h12, P+2+M, tel. 065/763-941. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem osam dunuma zemqe u Barlovcima - kod {kole, gra|evinska dozvola, 1/1, tel. 0038631745 848. Prodajem plac, 700 m2, u Lazarevu, ul. Vojvode Prijezde, tel. 370138; 370-385. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, uz

glavni put, ^arda~ani, na tre}em kilometru od Kla{nica, tel. 051/ 501-634. Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555. Prodaje se plac u Drago~aju kod Bawaluke pogodan za izgradwu ku}e ili vikendice. Bli`e informacije na tel. 0046 45/512-394. Prodajem plac, 2.200 m2 zemqe uz magistralni put Bawaluka - Prijedor, preko puta "Nora plasta", dozvoqena gradwa, tel. 066/325-606. Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2 za gradwu stambenih objekata, lokacija Prije~ani, tel. 066/528-897. Prodajem plac sa podumentom i 2,5 dunuma zemqe, cijena povoqna, tel. 065/159-677. Prodajem povoqno 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, struja, voda, asfalt, povoqno, 1/1, tel. 051/218-415; 051/ 216-067. Prodajem u Motikama 30 dunuma zemqe, ogra|eno, mo`e i placevi, tel. 066/325-606; 066/168-191. Prodajem placeve u [u{warima, asfalt, struja, voda, sve 1/1, posjedujem urbanisti~ku saglasnost, sve pla}eno, tel. 061/107-264. Prodajem plac, sedam dunuma u Rije~anima, ~etiri kilometra od Lakta{a i vikendicu, tel. 065/955895. Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosijerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622-572. Prodajem gra|evinske placeve u ul. @arka Zgowanina od 600 m2 do 800 2 m , dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897. Prodajem u Ma|iru ogra|en plac, voda, struja, sve 1/1, povoqno, tel. 065/008-451. Prodajem plac 500 m2 u ul. Slobodana Dubo~anina, Star~evica, Bawaluka, tel. 065/651-229. Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz glavnu ulicu, tel. 066/791-259. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene, 150 metara od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 8.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 066/206-553. Prodajem plac za gradwu stambeno-poslovnog objekta u Bawaluci kod Gimnazije, tel. 065/687-643. Prodajem zemqi{te pov. 5.800 m2 u Vujnovi}ima u blizini nadvo `waka, predvi|ena gradwa hale 40h40 metara, tel. 065/763-941. Prodajem placeve od 500, 800, 900 i 1.000 m2 u Kuqanima u blizini grobqa, cijena 20 KM/m 2, tel. 065/763-941. Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897. Prodajem plac, vo}wak, vinograd, zemqu, {umu, lokacija Derventa, tel. 066/485-496. Prodajem plac u ul. Jovana Ra{kovi}a - Paprikovac, tel. 066/152155. Prodajem 18.831 m2 {ume u Drageqima - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem tri dunuma zemqe, 1/1, Sara~ica, kraj glavnog puta, dozvoqena gradwa, struja, voda, cijena povoqna, tel. 051/272-438; 060/977719. Prodajem plac 736 m2, ul. Vida We`i}a, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem 20 dunuma zemqe i deset {ume sa starijom ku}om, voda, struja, tri km od bawe Slatina, povoqno, tel. 065/528-576. Prodajem dva placa po 1.000 m2 u centru ^elinca, tel. 066/946-172. Prodajem zemqi{te u Glamo~ani-

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 33

ma 35.000 m2, 1/1 sa monta`nim objektom, cijena 15.000 KM, tel. 066/411137; 051/309-122. Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012. Prodajem plac, 958 m2, na po~etku ulice Starog Vujadina, kod "Ekobela", Star~evica, tel. 065/085-097. Prodajem plac u Pavlovcu, 600 m2, povoqno sa infrastrukturom, tel. 065/601-772. Prodajem povoqno vi{e placeva po 500 m2 na Sara~ici uz asfalt, put prema ^okorskim poqima, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac 1/1, ulica Lipqanska preko puta "[eva" pumpe, povoqno, tel. 066/382-381; 066/626-297. Prodajem plac u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem plac, 4.000 m2, Vla{i}ka, Bawaluka, tel. 281-219. Prodajem plac u Glamo~anima 680 m2 voda, struja, dozvoqena gradwa, tel. 065/622-173. Prodajem plac od 1100 m 2 sa vo}wakom, Bla{ko, vodovod, struja, blizu asfalta cijena 5.500, tel. 051/436-448. Prodajem plac povr{ine 3.648 m2 u Kuqanima, asfalt, voda, struja, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem plac 430 m2 nalazi se prema Srpcu 1,5 km od Lakta{a, struja, voda, telefon, cijena 30 KM/m2, tel. 065/378-617. Prodajem plac od 1.650 m2 u Kuqanima, uz put, predvi|ena gradwa dvije porodi~ne ku}e, voda, struja, cijena 35.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosjerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 066/137-389. Prodajem plac u Motikama kod crkve 1.110 m2, 1/1, cijena 30.000 KM, tel. 065/329-733; 051/309-122. Prodajem sedam dunuma zemqe u Slatini, tel. 051/217-507. Prodajem u Slatini jedan i po dunum zemqe, u blizini bawe, povoqno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem plac u Drago~aju kod Bawaluke pogodan za izgradwu ku}e ili vikendice, tel. 00464/5512-394. Prodajem u [argovcu plac, 940 m2, 1/1, povoqno, tel. 051/388-094; 066/252-990. Hitno i povoqno prodajem tri dunuma zemqe u G. Drakuli}u, mo`e parcele, tel. 066/197-887. U Lakta{ima prodajem placeve 300 m od centra, dobra lokacija, tel. 065/584-802. Prodajem plac u Lakta{ima 700 m od centra, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem plac sa podumentom, cijena povoqna, i 3,5 dunuma zemqe u Kla{nicama kod novog autoputa, tel. 065/159-677. Prodajem povoqno plac 1.700 m2, 4,5 km od centra grada za gradwu ku}e vikendice, tel. 051/282-106; 065/635449. Prodajem gra|evinsku parcelu ul. Qev~anska, Petri}evac, tel. 051/282085. Prodajem vi{e gra|evinskih parcela, povoqno, tel. 066/391-747. Prodajem deset dunuma zemqe u okolini Slatine, cijena 1.500 KM po dunumu, hitno, tel. 588-150; 065/ 964-929. Prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382. Prodajem placeve preko puta "[eve", asfalt, struja, voda, ul. rasvjeta na parceli, tel. 065/755-410. Prodajem plac u Adi, ul. Marije Jotanovi}, tel. 066/091-091.

Prodajem plac u Zelenkovcu, op{tina Mrkowi} Grad, cijena tri evra/m2, tel. 065/583-306. Prodajem placeve od 706 i 500 m2, ulica Franca [uberta, Lau{ 2, Bawaluka, dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, tel. 051/437-862. Prodajem plac od 600 m 2, ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250. Prodajem zemqi{te, 27.000 m2, u Kuqanima, u blizini prodavnice "Luka~", cijena sedam KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem zemqu u Bla{ku, 4,5 dunuma, voda, struja, put, povoqno, tel. 387 65/561-328. KUPOVINA Kupujem zemqu za vo}wak, cijena do 500 KM po dunumu, tel. 470-621; 065/984-166. Kupujem plac ili stariju ku}u uz Vrbas od Karanovca prema Bawaluci, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem 15 dunuma zemqe u Barlovcima, tel. 065/752-754.

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem mawi kiosk postakqen od polovine sa svih strana, pogodan za ~uvara 200 KM, tel. 066/679527; 051/258-744.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/093-105. Izdajem dvije dvokrevetne sobe, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, centar, studentima, tel. 387 65/585-524, 066/240-360. Izdajem dvokrevetne sobe sa kuhiwom, kupatilom i centralnim grijawem, Obili}evo, tel. 387 65/515-135. Izdajem dvokrevetne sobe s kupatilom, kuhiwom, centralnim grijawem i posebnim ulazom, Obili}evo, tel. 387 65/515-135. Izdajem studentu ili |aku le`aj u dvokrevetnoj sobi u stanu zgrade sa centralnim grijawem i kablovskom televizijom u Obili}evu, tel. 051/462-167; 387 65/586918. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu u Boriku studentima, tel. 066/859-519. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz i kupatilo, Kara|or|eva 259, Lau{, tel. 051/281-948; 066/ 114-644. Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom i posebnim ulazom, blizu fakulteta, tel. 051/438-590; 065/093-187. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem dvokrevetnu sobu za studente, ul. @ivojina Mi{i}a 47, tel. 051/257-240; 065/005-782. Izdajem sobu za studentkiwe, tel. 051/463-296. Izdajem dvjema studentkiwama nepu{a~ima sobu u nasequ Borik, tel. 065/221-124. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/ 323-935. Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem u blizini fakulteta, tel. 065/938-992. Izdajem samcima namje{tenu sobu kod "Medicinske elektronike", tel. 066/981-536. Le`aji studentima - nepu{a~ima u stambenoj zgradi, cen-

tralno, Borik, zvati poslije 20 ~asova, tel. 065/462-889. Izdajem sobu studentkiwi ili studentu, centar preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 066/699-054. Izdajem sobu zaposlenim licima u centru grada, grijawe, kablovska TV, tel. 066/792-751. Izdajem dvokrevetnu sobu, centar grada, centralno grijawe, TV, kablovska, tre}i sprat, tel. 065/695-156. Izdajem djevojkama sobe sa kuhiwom, kupatilom i centralnim grijawem Nova varo{, tel. 065/519 -088. Povoqno izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu dvjema djevojkama u centru Bawaluke - kuhiwa, kupatilo, kablovska, tel. 066/802-275. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu za djevojku u centru grada ul. F.G. Lorke 23, tel. 065/ 228-768. Izdajem tri dvokrevetne sobe za studente ul. Akademika Miqana Vasi}a 34, tel. 065/640-053. Potrebna cimerka u dvokrevetnoj sobi, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, Obili}evo, tel. 063/893-982. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, internetom, poseban ulaz, blizu Univerzitetskog centra, tel. 051/438 -590; 065/093-187. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno, upotreba kuhiwe, kab lovska TV, tel. 065/713-688. Izdajem u Boriku dvokrevetnu sobu za dva studenta, tel. 066/202225. Izdajem sobe, tel. 065/546-658; 066/934-593. Izdajem profesorima i studentima dvokrevetnu sobu ili le`aj, preko puta kampusa, tel. 051/255425; 066/834-204. Izdajem dvije jednokrevetne sobe, blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, u stambenoj zgradi, tel. 065/301-515. Izdajem sobu u centru grada za 2 studentkiwe, tel. 065/925-922. Tra`im tri cimerke, studentkiwe u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi, povr{ina 80 m2, privatna ku}a sa grijawem, 120 KM po le`aju, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/270797. Izdajem jednokrevetnu sobu u centru grada, centralno grijawe, tel. 065/573-046. Izdajem sobu studentu sa dvojicom studenata kod PMF-a, tel. 066/973-063. Izdajem le`aje studentima i sredwo{kolcima - nepu{a~ima, stambena zgrada, Borik, zvati poslije 20 ~asova, tel. 065/462-889. Izdajem studentima sobu u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe, kupatila i kablovske televizije, tel. 065/454-478; 051/461-463. Izdajem dvije dvokrevetne sobe djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072. Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne sobe, kablovska, centralno grijawe, tel. 051/312-055. Izdajem sobu dvjema djevojkama u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 065/735-506. Izdajem jednokrevetnu sobu djevojkama u centru grada, tel. 065/824916. Izdajem sobu za dvije studen-

tkiwe, naseqe Borik, tel. 065/221124. Izdajem sobu djevojkama, upotreba kuhiwe, tel. 051/460-514. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, grijawe, kuhiwa, kablovska TV, Borik, tel. 051/251-182; 065/664-698. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu namje{tenu sobu u Boriku za studente ili studentkiwe, tel. 066/859-519. Izdajem namje{tenu sobu studentu, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, kablovska, internet, pogodno studentima PMF-a, tel. 051/301-109. Izdajem namje{tenu sobu na Petri}evcu, tel. 051/354-473. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u centru, 130 KM po krevetu uz sve re`ije, tel. 065/561328. Izdajem djevojci namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, naseqe Rosuqe, tel. 065/610-119. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi u stambenoj zgradi, grijawe, kupatilo, ~ajna kuhiwa, kablovska TV, Borik, tel. 051/251-182; 065/664-698. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu sa kuhiwom, kupatilom i centralnim grijanem, Nova varo{, tel. 065/519-088. Izdajem |acima ili samcima sobu u Obili}evu, tel. 065/613-398. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Drage Mali}a 13, tel. 051/216-011. Izdajem studentima ili u~enicima namje{tenu dvokrevetnu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 051/464-366; 065/988 020. Izdajem sobu studentima, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, TV, internet, tel. 065/491-942; 065/642-920. Izdajem studentima sobu u nasequ Borik, tel. 065/383-621. Izdajem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, tel. 051/463-392. Izdajem ozbiqnoj studentkiwi sobu sa balkonom u centru grada, grijawe, kablovska, cijena povoqna, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/313-477. Izdajem namje{tenu prostoriju sa kuhiwom i kupatilom djevojkama u Studeni~koj ulici, tel. 065/485-654. Izdajem sobu u centru grada, studentu mu{karcu nepu{a~u, tel. 065/797-368. Izdajem namje{tene sobe, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 051/281-664; 065/523-246. Izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 051/463-480. Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne novonamje{tene sobe kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613. Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982. Izdajem stan na spratu ku}e za 34 osobe, blizu kampusa, tel. 064/449-90-77; 065/902-541. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u ul. Vase Pelagi}a 50, tel. 051/319-267. Izdajem sobu studentima, ul. @ivojina Mi{i}a 65, Borik, kod kampusa, tel. 065/823-034; 051/255715. Izdajem sobu za djevojku, centar, kod Medicinskog fakulteta, tel. 051/216-146; 064-4236612.

Lakta{i - Jakupovci, povoqno, tel. 066/391-747. Prodajem vikendicu u Palama, blizu hotela "Panorama", 60 m2 na 980 m2 zemqi{ta, struja, voda, telefon, etaa`no grijawe, asfalt, tel. 065/396-710. Prodajem vikendicu i dva dunuma zemqe u Zalenom viru, voda, struja, telefon, zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/424-935. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra|evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu (devastiranu), kod Slatine u Gorwim Kadiwanima, od Bawaluke 18 km, struja, asfalt, vo}e, ograda, 40 m od rijeke, tel. 065/319-295. Prodajem mawu vikendicu sa pet dunuma zemqe u [u{warima, tel. 065/797-368. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, osam kilometara od Bawaluke, tel. 065/955-895. Bawaluka - Kr~marice, vikendica 6h4,5 metara sa 2.000 m 2 zemqi{ta, sa pogledom na Bawaluku, cijena 35.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem vikendice u Krupi na Vrbasu, Jaru`anima, Vrbawi i Rije~anima, povoqno, tel. 065/562426. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu na 30 dunuma zemqe, pogodno za vo}arstvo, povoqna cijena, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu u Slatini, 110 m2, sa 1.800 m2 zemqi{ta, tel. 051/257-206; 065/218-467. Prodajem vikend ku}u, asfalt, voda, struja, sedam km od centra Bawaluke, 1/1, sve ogra|eno, tel. 051/318-829. Prodajem vikendicu, [trbe ^elinac, tel. 065/466-503. Prodajem ve}u vikendicu - ku}u u [u{warima, tel. 065/797-368. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama 7h8 m, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem useqivu vikendicu u Mi{inom Hanu, tel. 065/746-295. Prodajem nedovr{enu vikendicu 6h7, P+S sa 1.500 m2 zemqi{ta u Drago~aju kod bolnice, tel. 065/ 763-941.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/ 528-238. Prodajem "pe`o" 607, 3.0 benzingas, 2003. g. p. ful oprema, tel. 38765/444-666. Prodajem "fijat tipo", 1989. godi{te, 1,4, registrovan do aprila 2013, metalik zeleni, cijena 1.500 KM, tel. 387 65/544-307. Prodajem kedi "foksvagen", 1990 . god., tel. 065/973-958. "Nisan laurel" dizel, 2,3 limuzina, odli~an, nema korozije, 1988. g.p. povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. "Pasat" 1,6 dizel 1987. g. p. odli~an, dobar motor i karoserija, sve ispravno, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "jugo 55", 1989. godina, ima gas atest, odli~an, crveni 1.400 KM za ke{, alu felge, tel. 065/297-493; 065/068-663.

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem vikendicu, op{tina

34 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem "reno klio". 92. benzinac, pet vrata, registrovan 22.3.2013. cijena 1.650 KM, dobro o~uvan, tel. 051/581-033. Prodajem "golf 1" dizel, 83. g. p., registrovan, u dobrom stawu, pet brzina, cijena po dogovoru, tel. 066/225356. Prodajem povoqno "stojadina" 1986. g. p. ispravan, registrovan, tel. 051/466-170; 065/192-390. "Ford eskort" 1.3 benzin 1992. g. p., registrovan do maja 2013. godine, tel. 065/365-163. Prodajem "pasat 5" karavan, 1998.g. p. gas, ko`a, digit. klima u odli~nom stawu, mo`e zamjena, cijena 8.800 KM, tel. 065/530-290. Prodajem bijeli "golf 2", g. p. 1991, sre|en i o~uvan, registrovan, tel. 066/617-811. Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897. Prodajem "ford eskort", 84. g. p. cijena po dogovoru, tel. 065/932-539. Prodajem "ford mondeo" 1,8 TD g. p. 1995. u dijelovima, tel. 065/955-100. Prodajem "mercedes 190" dizel, 1989. g. p. registrovan do 3/013., cijena 4.000 KM, tel. 065/933-231. Prodajem "golf 2", ofarban, sre|en, motor i registrovan, ra|en za li~no kori{}ewe, tel. 065/397138. Prodajem "koral 1.1-IN", jedan vlasnik, godina proizvodwe 2006, tel. 065/622-894. Prodajem "opel korsu 1,2" motor dobar, lakiran, povoqno, 1.100 KM, prepis odmah, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 190 E" 1986. g. p., 1.500 KM, dobar, mugu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 250" dizel, odli~an, sa~uvan, registrovan, povoqno ili mijewam za yip, tel. 065/297493; 065/068-663. Prodajem "reno lagunu" 1.6, 2000. g. p., ful oprema, registrovan do 15.8.2013., cijena 2.900 evra, tel. 066/716-484. Prodajem kamion hladwa~u furgon "fijat", kombinovani sa termo kingom, pet tona, pogodan za ugostiteqstvo, cijena 6.000 KM, tel. 065/585-733. Prodajem "reno megan" 2003. 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163. Prodajem "opel korsu", 1.2, g. p. 2000., registrovana, nove gume, klima, tel. 066/399-121. Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg., tel. 065/528-238. Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897. Prodajem "golf 3" 1.4 benzin, strane table, povoqno, tel. 065/295889. Prodajem "jugo koral" 55 GVL, g. p. 1989, registrovan do januara 2013. cijena po dogovoru, tel. 065/905-823. "Opel korsa" 2000 g. p. 1,5 dizel, reg. do 6.2013. godine, metalik plava, 4.500KM, tel. 065/566-964. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550; 052/911266. Prodajem "stojadina", tel. 066/247311. Prodajem" fijat uno", 2000. g. p., tel. 065/949-750.

Prodajem "golf 2", 1986. g. p., tel. 065/949-750. Prodajem "golf 5", proizvodwa 2004, registrovan do jula 2013., tel. 065/372-927. Prodajem "mercedes E 300" TD 1997 u odli~nom stawu ili mijewam za "mercedes E 220" 2004/2006, g, tel. 065/631-613. Povoqno prodajem "reno 5" u dobrom stawu, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Kedi "ford kurir" dizel, u odli~nom stawu, 1996 g. p. povoqno, mogu}a zamjena, prepis odmah, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 190 D" u dobrom stawu, {iroka lajsna, HBS, centralno zakqu~avawe, 1992. g. p., tel. 051/305-585; 065/217-039. Prodajem "alfa romeo" 1.600 benzin, 85 KV, 1999. godi{te, klima, u odli~nom stawu, tel. 065/569-294. Prodajem "VW polo" 1,9 SDI, 2003. g. p., registrovan do februara 2013. godine, tel. 065/329-165. Prodajem "golf 4", kraj 2001. limuzina, 1.9 TDI, tek uvezen iz Wema~ke, sve pla}eno do registracije, ekstra stawe, tel. 065/417119. Prodajem "VW sharan" 1,9 TDi, kraj 2004. g., automatik, u odli~nom stawu, povoqno, ful oprema, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem "reno megan sedan", 2003, registrovan, kao nov, crveni, 1.5 DCI, 9.500 KM, tel. 065/826-640. Prodajem "reno senik", 2004, 1.5 DCI, u odli~nom stawu, registrovan godinama, nove gume, 8.900 KM, tel. 065/826-640. "Pe`o" 1,6 2003 g. p. pre{ao 91.000 km, cijena 7.400 KM, mogu}a zamjena za model 206 karavan, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem automobil "da~ija sanadero", star dvije godine, tel. 065/984-166. Prodajem "reno klio", registrovan, 5.500 KM, tel. 065/919776. Prodajem "golf 4", 1998. god. proizvodwe, TDI 66 KW, crveni metalik cijena 7.800 KM, tel. 065/612-185. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, 1995. g. p. u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "opel askonu" 1.6 i, 1986 g. p., neregistrovana, tel. 065/568-658. Prodajem "reno megan sedan", 2003. registrovan, 1.5 DCI crveni, kao nov, nove gume, klima, tel. 065/040-404. Prodajem "opel rekord" 1,8 karavan, g. p. 1985. u voznom stawu, registracija do marta 2013., benzinac, tel. 066/548-592. Prodajem felge petokrake 16 tojota rav 4, tel. 065/513-795. Prodajem alu felge 14 "fijat" s gumama, tel. 065/513-795. Prodajem "VW buba 13035", 1972. g. p., u voznom stawu, registrovana, cijena 700 KM, tel. 065/435-851. Prodajem "opel astru" 20 DTI dizel 60 KW, 82 ks, 99 g. p. siva metalik 190.000 km, abs klima, centralno zakqu~avawe, registrovan do 28.8.2012. godine, cijena 5.600 KM, nov akumulator, tel. 065/633-378. Prodajem "audi 80" (jaje), 1990. g. p., 1.9 benzin u ekstra stawu, tel. 065/639-713. Prodajem "opel omega" 2,5 TDI, g. p. 2002, ful oprema, ekstra stawe ili mijewam za mawe vozilo uz doplatu, tel. 066/769-814. Prodajem "mercedes" A klasa 1,7 CDI 2001. g. p. u super stawu, mo`e zamjena za jeftinije, tel. 065/528247.

Prodajem "fijestu" g. p. 1995. u dobrom voznom stawu, registrovana do maja 2012. godine, tel. 065/953-506. Prodajem "mercedes 190 E", automatik, 1983. g. p., registrovan 6/2013, bijeli, odr`avan, sedam godina vlasnik, hitno, cijena 1.500 KM, tel. 065/522-374. Prodajem "mercedes" C klasa 220 cli, godina proizvodwe 2002, u odli~nom stawu, tel. 065/622-173. Kupujem o~uvan skuter do 100 KM, tel. 065/631-613. Prodajem "ford eskort", 1988. g. p., u voznom stawu, tel. 066/007-106. Na prodaju auto "audi A6" 2,5 TDI, 1996. g. p., karavan, registrovan do maja 2013, tel. 065/690459. Prodajem "mercedes 250 TD" tip 124, 1993. godina, klima, alarm, kanya, zimske gume, tel. 065/666435. Prodajem "golf 2, GTI", 1991. g. p. motor 1,8 66 KW, benzin, 2 vrata, 5 brzina, puno opreme registrovan do jula 2013, tel. 065/538-279. Prodajem "ford eskort" 1,8 dizel, 1996. g.p. u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/790484. Prodajem "oktaviju limuzina" 1,9 SDI pasatov motor, tek registrovana ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405. KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/636-004. Kupujem VW kombi stari tip T1, predwa {ajba iz dva dijela, u bilo kakvom stawu ili samo dijelove, tel. 065/342-713. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/ 859-069. Kupujem putni~ki kombi "mercedes vijano", tel. 065/631-613. DIJELOVI I OPREMA Prodajem aluminijumske felge sa gumama 195/50/15 petokrake, cijena 250 KM, tel. 065/828-437. Prodajem aluminijumske felge 16 sa {est krakova, pet rupa, sa dobrim gumama, tel. 066/072-531. Prodajem za VW, "audi", "mercedes" alu felge sa gumama 225-4517 ZR, u odli~nom stawu, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538048. Prodajem ~etiri gume M+S 14 za "mercedes jumba{", tel. 065/931383. Prodajem dvije gume 255-35+20, tel. 065/931-383. Prodajem stare i nove "opelove" dijelove, dizalice, dijagnostiku Bawaluka, tel. 065/668-475. Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/499-664. Prodajem autoprikolicu, sva potrebna oprema, izuzetno kvalitetna ili mijewam za drva, tel. 051/281-695. Prodajem dijelove za "jugo 45", motor, anlaser, hladwak, auspuh, gume itd., tel. 065/979-210. Prodajem nov krovni nosa~ + ispravne predwe amortizere za "pasat 3" karavan, cijena 80 KM, tel. 065/650-509. Prodajem auto-prikolicu te`ine 200 kg, a nosivosti 500 kg, sa ceradom i nastavcima, skoro nova, povoqno, tel. 065/671-190. Za "fijat" prodajem ~etiri zimske gume sa felgama, kao nove, 185-65-14, tel. 065/826-640.

Prodajem ili mijewam alu felge BBS petnaestke sa gumama - ~etiri rupe, tel. 066/488-811. Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383. Prodajem za "ford fijestu" ~etiri aluminijumske felge sa gumama sve kao novo, 200 KM, tel. 065/826-640. Prodajem felge za "{kodu" od 14 cola, felge za "opel vektru" al. 16 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem vrlo staru elektri~nu "singer" {iva}u ma{inu sa kabinetom, tel. 057/265-026; 387 65/272437. Prodajem mlin monofazni, kamen 60 cm, primjeren za jedno doma}instvo, o~uvan kao nov, Prwavor, tel. 065/750-402. Prodajem ru~nu ma{inu za mqevewe vo}a, tel. 065/548-744,051/303603. Prodajem kompresor "Trudbenik Doboj", 2hNF1010, rezervoar 1.500 l, remontovan, tel. 065/614-467. Prodajem ma{inu za sje~ewe kerami~kih plo~ica (povoqno), tel. 066/469-404. Prodajem polovnu {iva}u ma{inu "singer" u koferu i sobni tepih povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem profesionalnu polir ma{inu za polirawe automobila, nova, pet godina garancije, cijena 130 KM, tel. 065/826-640. Prodajem nareziva~ za vodovodne cijevi sa dr`a~em cijevi i komplet linijom za narezivawe, tel. 066/331-179. Prodajem aparat za varewe T-162, slovena~ka proizvodwa, nov nije ni{ta radio, mawi {krip i masku za aparat, cijena 200 KM, tel. 051/280-398. Prodajem ma{inu za pakovawe gaziranih sokova i sirupa, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297493; 065/068-663.

Prodajem staru gra|u, dobro o~uvana, cijena po dogovoru, tel. 051/380-015; 065/206-844. Prodajem upola cijene skoro novu vawsku stolariju za ku}u sa griqama, tel. 065/673-621. Prodajem polovnu stolariju, sobna vrata 200h90, ~etiri komada, balkonska vrata 220h80, prozori 140h140 dva komada, 140h120 dva komada, tel. 065/213-691. Prodajem fosne debqine 5-10 cm, razli~ite du`ine, tel. 065/861766. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem balkonska vrata, dva komada i dva prozora, dupla ostakqena, sa~uvani, 210h80; 140h120, tel. 051/281-331. Prodajem 1.000 kom. starog crijepa "kikinda 333", cijena po dogovoru, tel. 051/380-015, 065/206-844. Prodajem madru od tre{we debqine osam cm, sedam m3, tel. 065/510-098. Prodajem dva krila sobnih vrata, tel. 066/485-496. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 065/385-405. Prodajem ekstra stolariju, prozor 140h140, tri komada, balkonska vrata 220h80, tri komada sa roletnama, tel. 065/454-388. Prodajem dupla balkonska vrata sa prozorima, dva kom., 210h80 i 160h140, tel. 051/281-331. Prodajem dupla balkonska vrata dva kom. i duple balkonske prozore sve 100 KM, tel. 051/281-331.

RA^UNARI
PRODAJA

Kupujem polovni monitor LCD 19 ili 20 in~a, dobro o~uvan, tel. 065/870-004.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem nov telefon "nokia ASHA 305", uz wega i slu{alice i memorisana kartica, garancija dvije godine 189KM, tel. 065/188338.

ZANATSTVO
PRODAJA

Grijawe, radijator, nov, tri rebra, 70x10, ventili i dr`a~i, 30 KM, tel. 065/988-047.

MUZIKA
PRODAJA

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem motokultivator JMF 7 "kwa`evac", oprema tegovi, kanye, prikolica, to~kovi za frezu, cijena 1.000 KM, tel. 051/280-398.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem povoqno dobro o~uvanu stolariju, vrata i prozori, "Slovenijales", sa griqama, tel. 065/642-085; 051/500-240. Prodajem dva prozora ostakqeni i o~uvani, 140h100, roletne tri kom. 170h120 cm, tel. 065/548-744. Prodajem staru gra|u, cijena po dogovoru, tel. 065/206-844 i 051/ 380-015. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e sa plafonskim gredama za ku}u ili vikendicu, vel. 5h6 metara, tel. 065/611-654. Prodajem hrastova ulazna vrata sa dva krila, lijeva, gotovo nova, tel. 066/776-188. Prodajem krila prozora raznih dimenzija, postakqena, odli~na, totalno niska cijena, tel. 065/321 2-381. Prodajem radijatore gusane 680/4, 35 rebara ispravni i lakirani, tel. 065/690-499.

Prodajem harmoniku "Honner", 60 basova, pet registara i italijansku harmoniku, 32 basa, nova, cijena po vi|ewu, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem povoqno polovnu muzi~ku liniju AIWA, tel. 065/716678. Prodajem dobro o~uvane bubweve u kompletu, tel. 065/193-342. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele da pjevaju narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, tel. 051/460-898.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem polovan visoki fri`ider tipa "Gorewe" amortizovan oko 50%, potpuno ispravan, povoqno, tel. 065/728-549. Prodajem DVD "daevu" nov videorikorder, fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na, tel. 065/011-065. Prodajem TV "samsung" 55 cm ispravan, tel. 066/485-496. Polovan, ispravan {poret (gasstruja) "kon~ar", cijena 120 KM, tel. 065/836-947. Prodajem dva televizora, tel. 065/931-383.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 35

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem dva vunena tepiha, cijena 200 KM, mo`e kompenzacija za sudoper, vise}u kuhiwu, tel. 051/413199; 065/090-243. Prodajem kamin malo kori{}en, tel. 066/091-680. Prodajem garnituru trosjed, dvosjed, foteqa kao nova, tel. 051/470-621; 065/984-166. Prodajem trosjed kao nov, i dvosjed za 50 KM, tel. 065/980-038. Prodajem vise}u kuhiwu, dva dijela, gasne boce sa kuvalom, zapremine pet litara, tel. 066/433-032. Povoqno prodajem klasi~ni dje~iji krevetac, 120/60, sa du{ekom ili bez, tel. 065/891-644. [poret elektri~ni i {poret na drva desni na prodaju, tel. 065/687698. Povoqno prodajem plakar za hodnik, spava}u sobu, termoakumulacionu pe}, tel. 065/666-465; 051/585 -554. Prodajem sto za ra~unar, du`ina 1,20 m, {irina 0,60 metara, tel. 065/980-969. Prodajem vitrinu du`ina 1,47 m, {irina 0,53 m, gorwi dio u staklu, tel. 065/980-969. Prodajem dobro o~uvan francuski le`aj za 100 KM, tel. 065/594-247; 065/673-621. Prodajem krevet za dje~iju sobu sa pomo}nim krevetom i dijelom za posteqinu plus {est jastuka, tel. 065/671-117. Prodajem regal braon boje, pet elemenata, povoqno, tel. 065/394-923. Prodajem dvosjed za 50 KM i trosjed kao nov, tel. 065/980-038. Prodajem "Vrbasov" kredenac - puno drvo i sto sa {est stolica, rezbaren, tel. 065/856-888; 051/388-451. Prodajem TA pe} trojku, cijena 50 KM, tel. 065/612-185. Povoqno prodajem dva dje~ija kreveta, povoqno, tel. 051/316-011. Prodajem fri`ider 175 l, tel. 066/477-571. Prodajem komplet namje{taj, tel. 065/454-388. Prodajem trpezarijski sto i {est stolica, puno drvo, cijena povoqna, tel. 066/757-372. Prodajem stilski namje{taj (star preko 50 godina), tel. 065/722-309. Prodajem termo pe} tri KW, povoqno, cijena 150 KM, tel. 051/216-616; 066/946-555. Prodajem vrlo povoqno dnevnu i spava}u sobu, tel. 065/022-213. Prodajem elektri~ni {poret i {poret na drva "gorewe", tel. 065/ 305-559.

Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460898. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Penzionisana nastavnica srpskog obavqala bi sa osnovcima poslove u vezi sa {kolom i druge po dogovoru, tel. 065/220-867.
"The Hope" {kola stranih jezika, Vladike Platona 1, intenzivni kursevi za djecu i odrasle engleskog i ruskog jezika. Serbian for Foreigners. Upis svakog dana od devet do 15 ~asova, tel. 387 65/535-820.

USLUGE
OSTALO

Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Brzo kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, te strojno od{topavawe. Rako, tel. 387 65/546-390, 051/211-763. Ovla{teni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Aleja Sv. Save 30. Prijem dokumenata od osam do 20 ~asova, tel. 066/497-868; 387 65/535-820. Hidroizolacije ravnih krovova, podruma, bazena itd. izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051/253-769; 387 65/773-852. Izra|ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene...), tel. 065/388-044. Dajem instrukcije iz kwigovodstva, tel. 065/780-561.

Vr{im usluge klawa sviwa, prasi}a, teladi, jaradi i ostalo, tel. 065/566-181. Nudim usluge kre~ewa, radim unutra{we i vawske fasade, keramiku itd., tel. 066/536-311. Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 051/463-329; 065/321-392. Prevozim putnike automobilom u zemqi i inostranstvu, povoqno, po dogovoru, tel. 065/569-294. Dajem instrukcije iz hemije za osnovce i sredwo{kolce, tel. 065/305-559. Radim sve vodoinstalaterske radove i lijepim kerami~ke plo~ice, povoqno, tel. 051/262-647; 065/304-476. Profesorka u penziji radila bi sa djecom {kolskog uzrasta, pomagala u u~ewu, vodila u i iz {kole, tel. 065/305-559. Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/562-027. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684. Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377. Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589. Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika besplatni, tel. 051/435-000; 065/965-291. Servisiram ra~unare, di`em sisteme, instaliram sve vrste programa, tel. 066/852-373. Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227. Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodo instalacija, moleraj, kvalitetno i brzo, povoqno, tel. 065/898-454. Dajem instrukcije iz wema~kog jezika, pripremam za polagawe ispita A1, B1, C1, tel. 066/491699. Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/ 233-318. Instrukcije iz matematike u~e-

nicima osnovnih i sredwih {kola daje profesorica matematike, tel. 065/481-325. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Izra|ujem {amote za "alfa" {porete "sedmicu" i "devetku", {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923; 065/831-729. Ozbiqna `ena pomagala bi u ku}i starijoj `eni, tel. 065/876450. Profesor daje instrukcije iz matematike |acima i studentima, tel. 051/313-705. Brinula bih se o starijoj osobi koja `ivi sama u stanu u Bawaluci, tel. 066/943-110. Ozbiqna `ena ~istila bi poslovne prostore, stepeni{ta, tel. 066/790-685. Dajem instrukcije djeci od prvog do petog razreda, naseqe Nova varo{, centar jedan ili dva i Borik, tel. 065/767-645. Odgovorna `ena wegovala bi stariju osobu na podru~ju Bawaluke, tel. 065/848-829. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/818-425. Profesor wema~kog prevodi dokumenta, tel. 065/597-780, 051/303-775, 051/488-383. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430-105. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. @ena sa iskustvom ~uvala bi jedno ili dvoje djece, tel. 065/278634. ^istila bih poslovne prostore, kafi}e i ostalo, tel. 065/876-450. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Ma|ioni~ar Zoro, pozovite ma|ioni~ara na dje~iji ro|endan, od dvije do 15 godina, bi}ete odu{evqeni, tel. 065/399-041. Instrukcije iz engleskog za sve uzraste, fonetika, gramatika, idiomi, konverzacija, tel. 065/054805. Potrebna osoba za ~uvawe bebe, potrebno iskustvo, tel. 065/510098. Profesor razredne nastave davala bi ~asove djeci od prvog do petog razreda, naseqe Nova varo{, Centar 1 i 2, tel. 065/767-645. @ena tra`i ~uvawe djeteta, samo ozbiqne ponude, tel. 066/226935. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu ili stariju osobu u inostranstvu, tel. 066/086-550. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem u ul. Sime Matavuqa broj 6, tel. 066/315-839. Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane, fontane, bazene i radimo sve od kamena, tel. 065/631613. Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, monta`nih bazena, zavarivawe plastike, tel. 065/990-944. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/483-144; 065/670-639. Nau~ite da slikate po uzoru na strane majstore. [kola slikawa za sve generacije - Dace{in, tel. 065/538-994. Kvalitetno i sa garancijom

radim sve vrste vodoinstalaterskih radova, tel. 065/633-187. ^uvala bih jedno dijete ili stariju `ensku osobu, tel. 066/008-400. Radim sve zidarske radove, malterisawe i postavqawe plo~ica, tel. 051/488-959; 066/698-107; 066/691-216.

GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem 50 novih `enskih i mu{kih odjevnih predmeta, 50 odsto jeftinije, Bawaluka, tel. 066/429-643. Radi zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu, omladinski program jesewa i zimska kolekcija, tel. 065/680-861. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem `ensku kratku bundu od lisice, cijena 1.500 KM, tel. 051/215-639. Povoqno prodajem mu{ku crnu kratku bundu "meklaud", Boris, Bawaluka, tel. 066/058-793. Prodajem povoqno crnu bundu od krzna, cijena 150 KM, tel. 066/485496. Prodajem `ensku kratku krznenu bundu, lisica, tel. 051/214-787.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem vrlo povoqno kupinovo vino, razne rakije i likere vrhunskog kvaliteta, tel. 066/519-466, 051/465-626. Prodajem nov bojler 50 l, "kon~ar", cijena po dogovoru, tel. 065/981-421. Prodajem fiskalnu kasu "inventa", tel. 065/902-804. Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, veliku bocu 80 l za auto-gas, pogodna za kombi ili ve}i automobil, tel. 065/011-065. Prodajem pe} za eta`no grijawe "famok" 2,3 kW i TA pe} 6 kW, tel. 065/568-658. Prodajem mu{ku ko`nu aktovku sa kqu~em, cijena 50 KM, tel. 051/215-639. Prodajem kameru "cinerex" zvu~na XL 400 osammilimetarski film, tel. 066/653-792. Prodajem projektor "palas" coundmatik - 606 zvu~na osam mm film, tel. 066/653-792. Prodajem digitalni "vitafon", nov, nekori{}en, cijena 200 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem unikatnu etno-kolekciju, vez na staklu, pogodnu za poklone za svaku priliku, kao i za prodavnicu - butik, medijski poznati rad, tel. 051/501-642; 065/830352. Stari novac, pegle, slike, ordeni, verige, brna~e, kantari, kubure, kwige, tel. 065/628-973. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/ 206-060. Prodajem kwige za prvu godinu Pravnog fakulteta, ekstra cijena, 80 KM, tel. 065/612-185. Pogoni za pe~ewe, zidani i limeni, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 20 do 150 kg, tel. 065/ 548-744, 051/303-603. Prodajem muzi~ku liniju, tel. 051/302-196. Prodajem 70 vestern filmova, 30 KM, odli~an kvalitet, tel. 065/498-429. Prodajem dva grobna mjesta, pogodno za gradwu grobnice ~etvorke na Novom grobqu, tel. 066/316-867.

Prodajem tepih povoqno, tel. 065/672-507. Linija za dejonizaciju vode bez ulagawa na gorivo, povoqno, hitno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem kafe-aparat sa mlinom i fiskalnu kasu "altera", tel. 065/429-104. Prodajem balirano sijeno i jabuke zelenike - neprskane, tel. 051/272-647. Prodajem dva ru~na viqu{kara paletara 1.500 - 2.000 nosivost, cijena povoqna, tel. 051/314-756; 312566. Prodajem TA pe} u ispravnom stawu, {est kW, tel. 051/381-007; 065/413-754. Prodajem elektroagregat 16 KW, dizel, prikolica, u odli~nom stawu, cijena 3.900 KM, tel. 066/258-203. Prodajem PVC vawske roletne komplet za ugradwu 170h120, tri kom. i vrata i prozor postakqen, tel. 065/548-744. Prodajem nove dje~ije krevece dim. 120h60cm, cijena 130 KM, tel. 065/687-935. Prodajem sto za tehni~ko crtawe, rotring sa priborom, tel. 065/668000. Prodajem galeriju, mo`e za sva vozila, tel. 066/485-496. Prodajem dvije grijalice, cijena 25 KM, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem 200 komada zabavnika "Kekec" iz 1958-62. godine, tel. 065/811-058. Prodajem fri`ider 90, ispravan, dobro o~uvan, 100 KM, tel. 065/202-408; 051/438-937. Prodajem pi{toq "italijanska bereta", {estica, na dozvolu, tel. 066/152-155. Prodajem harmoniku "rojal standard", polovna, 120 basova, dobra za obu~avawe, tel. 066/469-404. Prodajem odli~nu prijedorsku {qivovicu, odli~ne ja~ine i ukusa, arome, pogodno za svadbe, slave, kr{tewa i sve prilike, prije kupovine degustacija, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem lova~ki CZ karabin sa dozvolom, tel. 065/988-109; 051/301571. Prodajem dupla kolica i sjedalice za djecu, tel. 066/168-191. Prodajem odli~na kola gumewak sa platnom, za prevoz raznog tereta, mogu se ka~iti za zapregu i traktor, Bawaluka, tel. 065/206060. Prodajem cipele gle`werice, crne, br. 44-45, tel. 066/485-496. Prodajem rakijski kotao od 100 litara, Bawaluka, tel. 065/977-755. Prodajem plasti~ne roletne malo kori{}ene, komplet za dvosoban stan, odgovara za stanove naseqa Drage Mali}a, Bawaluka, tel. 051/213-824. Prodajem grobnicu za dvoje na grobqu "Sveti Pantelija", odmah kod kapele uz ~esmu, tel. 065/745939. Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383. Prodajem grobnicu {esticu u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528. Prodajem servis za ru~avawe, dva kompleta "rojal", crveni, povoqno, tel. 066/168-191. Prodajem slike "Makovi" Bekira Mesirli}a i Mi}e Popovi}a, grafika, tel. 066/168-191. Prodajem jeftino vojnu enciklopediju JNA, tel. 065/650-509. Prodajem tepih povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem elektri~ni {poret, fri`ider i ve{-ma{inu, ugaonu

36 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

garnituru, regal most sa le`ajem, trpezarijski sto i stolice sa komodom, povoqno, tel. 065/897-013; 051437-040. Prodajem futrovane gumene ~izme br. 42, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem ku}ni bicikl, steper i orbitek, iz uvoza, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969. Prodajem profesionalni kozmeti~ki sto sa usisiva~em i hidraulikom i kozmeti~ku stolicu, tel. 065/711-563. Prodajem nov "Cepterov" tigaw, tri litra, tel. 065/980-969. Prodajem TA pe} trojku, povoqno, tel. 065/410-174. Prodajem unikatni karabin, lova~ki, kalibar 7,9 mm, izvanredan, cijena povoqna, tel. 061/107-264. Prodajem nekori{}ena invalidska kolica, cijena povoqna, tel. 066/331-123. Prodajem mu{ki bicikl, grijalicu i {tampa~, tel. 066/930-628. Prodajem povoqno TA pe} tri KW "elino", malo kori{}ena, tel. 051/355933. Prodajem du{ek za krevet 90h190, star tri godine, tel. 065/613-372. Prodajem veoma o~uvan klinsi usisiva~ "cepter", tel. 065/692-030. Prodajem debele sviwe do 150 kg, mo`e usluga klawa do polutki, tel. 051/272438. Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772.
Prodajem grobnicu sa {est mjesta na "Svetom Panteliji" u Bawaluci, tel. 065/938-438; 26889 G.

Prodajem mlin "mio standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/532-558; 065/256-793. Prodajem lova~ku pu{ku CZ-KG 16 mm, licima s dozvolom, tel. 065/666-197. Prodajem dva bureta za kupus po 100 litara, tel. 066/485-496. Prodajem pe} za centralno grijawe na ~vrsto gorivo, "toping", 50 kW, dvije sezone kori{}ena, tel. 065/887-833. Prodajem kamin ugradni, tu~ani, crni, tel. 066/168-191. Prodajem malo kori{ten antidekubitalni du{ek, tel. 065/856-888; 051/388451. Prodajem kopir aparat "kanon" F 232400-3050 FC1'2305, Japan, u ispravnom stawu, tel. 065/512-186; 051/215-695. Prodajem bide, bateriju, kupqen u "Art dekou", cijena 140 KM, tel. 051/215-639. Povoqno prodajem sobnu pe}icu u dobrom stawu, tel. 066/973-063. Prodajem 300 bala sijena na Rakova~kim barama u Bawaluci, tel. 065/211-488. Prodajem na Perduvovom grobqu grobnicu za {est osoba, betonirana, tel. 065/633-378. Prodajem "garmin nuvi" navigacije razne ima i za kamion, mu{ku ko`nu frizersku stolicu, usisiva~ sakura sa kompletom i pera~em, tel. 065/525-436. Prodajem 50 tegli sa poklopcem od 1 l, cijena 0,30 KM po komadu, tel. 051/215639. Prodajem gasnu bocu od 44 litra za automobil, tel. 065/385-405. Prodajem kwigu 30 ma|ioni~arskih trikova sa kartama, cijena deset KM, tel. 065/399-041. Prodajem pi{toq italijanska "bereta", 7,65 mm, licu sa odobrewem, plasti~ni ormari} sa dva ogledala, novo crijevo sa tu{ baterijom, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, jedan umivaonik, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem povoqno krevetac i dva heklana stolwaka, tel. 066/485-496. Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta na novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci, tel. 387 65/650-424. Prodajem dva kau~a drvena sa~uvana, dvije foteqe drvene sa~uvane, jednu TA pe} ~etvorku, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i voza~e, jednu ko`nu novu

bundu, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem dje~iji vikend krevet, cijena 50,00 KM, tel. 051/215-639. Prodajem rog jelena, sedmogodi{wak, tel. 065/650-509. Prodajem betoniranu grobnicu (tri mjesta) na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 066/681-873. Prodajem ovna te`ine oko 70 kg, tel. 066/681-873. Prodajem 33 ugostiteqske aluminijumske stolice i devet aluminijumskih stolova za ba{tu, tel. 065/683-125. Prodajem 40 ko{nica s ura|enim ramovima, cijena po dogovoru, tel. 063/025-153. Prodajem grobnicu {esticu oblo`enu mermerom na grobqu "Sveti Pantelija" iza kapele, uredna dokumentacija, tel. 065/527-758. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu u Bawaluci, tel. 065/953305. Prodajem pet kubika drveta, bukva i grab, u Drugovi}ima, tel. 066/860-892. Prodajem dje~ija dva du{eka vel. 60 i 120 cm, cijena 50,00 KM po komadu, tel. 051/215-639. Prodajem povoqno novu pr`ionicu kafe, mlin, pakericu, tel. 065/692276. Prodajem umjetni~ku sliku, slikar Kevi}, tel. 051/216-616. Prodajem kvalitetne duwe, cijena 1.50 KM/kg, tel. 051/212-869; 065/276398. Prodajem nov inkubator, kapaciteta 1.100 kom. jaja, mogu} dogovor, tel. 051/436-533. Prodajem pi{toq "valter", cijena 500 evra, tel. 065/583-306. Prodajem lova~ku pu{ku "zastava", kalibar 12 mm, cijena 550 KM, tel. 065/583-306. Prodajem tri grobna mjesta, zemqa, mo`e jedno ili dva posebno, grobqe "Sveti Pantelija" - Borik, tel. 065/819546; 065/581-032. KUPOVINA Kupujem lomqeni zlatni i srebreni nakit u Lakta{ima, tel. 387 66/614-955. Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog nakita po najboqim cijenama, tel. 387 66/257-048. Otkup zlata i srebra, Derventa, tel. 387 66/299-097. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, Prwavor, tel. 38766/381-700. Kupujem bojler od 50 litara, tel. 051/316-244; 065/919-895. Kupujem sadnice vinove loze i ukrasnog `buwa, tel. 051/211-585; 065/ 870-004. Kupujem o~uvan {poret na drva "alfa 90", lo`i{te lijevo, ror desni, tel. 065/603-410. Kupujem pi{toq i pet metaka, kalibar nije va`an, lice sa dozvolom, tel. 051/280-398. Kupujem {poret "alfa" na drva, desni da je dobro o~uvan, tel. 065/419-294. Kupujem rakijski kotao, tel. 065/631613. POTRA@WA Primam na poklon stare stvari koje bih sa~uvala od zaborava, tel. 065/984166. Tra`im {poret "alfa" 70 ili 90 na drva desni, polovan a dobro o~uvan, tel. 065/334-582. Primam na poklon etno-stvari, tel. 065/631-613. PONUDA Iza{la je kwiga o Drugovi}ima autora Drage Jovani}a, cijena 20 KM, tel. 065/517-821.

repovi, sa papirima, cijena po dogovoru, tel. 066/350-515. Prodajem lova~ku `enku, slova~ki goni~, tel. 065/994-720. POTRA@WA Primam na poklon psa maltezera ili bi{ona, tel. 065/631-613. PONUDA Poklawam ma~i}e, stare ~etiri mjeseca, o~i{}ene od parazita, tel. 066/813-885. Poklawam umiqato `ensko {tene staro ~etiri i po mjeseca, o~i{}eno od parazita, tel. 066/813-885.

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

ZAPO[QAVAWE
Potrebna radnica za rad u cvje}aripoklon {opu, sa radnim iskustvom na istim i sli~nim poslovima, tel. 387 66/413-545. Tra`i se `ena za ~uvawe starije osobe, tel. 066/665-935. Hitno potrebna kozmeti~arka sa iskustvom, tel. 066/928-469. Potrebna tri saradnika za finansijski marketing i menayment, minimum SSS, tel. 065/932-539. Potrebni menayeri prodaje, zarada po u~inku, tel. 0038121/419-605. Potreban IT menayer u "Centrumu". Radno iskustvo min. dvije godine i poznavawe osnova ra~unovodstva, tel. 051/366-814. Potreban radnik za rad u autopraonici, plata fiksna, tel. 051/371700; 065/885-944. Potrebna dva saradnika za marketing, dodatni posao, SSS ili vi{a sprema, tel. 066/247-277. Potrebna radnica za ~uvawe novoro|ene bebe, tel. 065/510-098. Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000. Tra`im posao konobara, voza~a, komercijaliste, tel. 065/031-942. Kuvarica sa dosta iskustva i pic majstor tra`i posao, tel. 066/091-680. Tra`im varioce TIG-MAG-ATEST za Sloveniju i Evropu, posao i plata sigurni, tel. 066/133-217. Dodatni posao, fleksibilno radno vrijeme, zarada po u~inku, tel. 381 69/353-63-69. Tra`i se po{tena `ena koja ne tro{i nikotin i alkohol za pomo} u ku}i u Drago~aju, tel. 065/458-621.

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

TURIZAM
IZDAVAWE

Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, sedam dana, 200 KM dnevno, tel. 065/811-058. Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644; 065/934-310.

LI^NI KONTAKTI
Diskretan fin mu{karac upoznao bi lijepu ozbiqnu stariju damu za povremene susrete uz dogovor i diskreciju, tel. 387 65/691-337. Visokoobrazovan, `estok ma~o tip, mlad 55 godina, poziva mlade Ba walu~anke, na uzbudqivo dru`ewe!, tel. 38766/789-056. Ako si usamqena, a `eli{ povremene susrete sa momkom iz Bawaluke od 30 godina, javi se, tel. 387 65/448-293. Usamqen udovac, 63 godine tra`i `enu kojoj fali pa`we razumijevawa, we`nosti za qep{i i boqi `ivot i starost udvoje, tel. 38765/869-208. Momak iz Bawaluke tra`i djevojku sa sela koja je zrela za brak, na primjer: Vla{i}, Kne`evo, Kupres, [ipovo, Mrkowi} Grad, Mawa~a, B. Majdan, Petrov Gaj, Han Kola, itd., tel. 387 66/745-594.

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tence kanane korso, vrhunsko leglo, vakcinisani, odsje~eni

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 37

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 097352 12 Ps Bawaluka, 4.6.2012. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI i to sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`iteqa "Nestro Petrol" a.d. Bawaluka, Poslovna jedinica "Prijedor", Brezi~ani bb, Prijedor, kao pravni sqednik "Petrol" a.d. Bawaluka, Poslovna jedinica "Prijedor", protiv tu`enog Milo{evi} Dragana, autoprevoznika iz Novog Grada, Vodi~evo bb, Novi Grad, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i

Bosna i Hercegovina DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU

Bosna i Hercegovina DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU

OGLAS
Dana 06.04.2012. godine tu`ilac "Nestro Petrol" a.d. Bawaluka, Poslovna jedinica "Prijedor", Brezi~ani bb, Prijedor, kao pravni sqednik "Petrol" a.d. Bawaluka, Poslovna jedinica "Prijedor", podnio je tu`bu protiv tu`enog Milo{evi} Dragana, autoprevoznika iz Novog Grada, Vodi~evo bb, Novi Grad. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Milo{evi} Dragana, autoprevoznika iz Novog Grada, Vodi~evo bb, Novi Grad da tu`itequ "Nestro Petrol" a.d. Bawaluka, Poslovna jedinica "Prijedor", Prijedor, isplatiti iznos od 4.971,15 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 296,64 KM po~ev od 15.09.2011. godine, - na iznos od 950,29 KM po~ev od 30.09.2011. godine, - na iznos od 449,06 KM po~ev od 15.10.2011. godine, - na iznos od 646,80 KM po~ev od 15.11.2011. godine, - na iznos od 619,11 KM po~ev od 30.11.2011. godine, - na iznos od 1.018,21 KM po~ev od 15.12.2011. godine, - na iznos od 940,98 KM po~ev od 30.12.2011. godine, - na iznos od 50,06 KM po~ev od 15.01.2012. godine, pa do kona~ne isplate, te da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana do dana dono{ewa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Obavje{tavamo tu`enog Milo{evi} Dragana, autoprevoznika iz Novog Grada, Vodi~evo bb, Novi Grad, da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoqnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

U skladu sa ~lanom 4.7 Zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11 ), ~lanom 78. Pravilnika o javnim raspravama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 38/05) i ~lanom 10. Pravilnika o licencama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 38/05), Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju, daje

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
U POSTUPKU IZDAVAWA LICENCE ZA OBAVQAWE DJELATNOSTI PRENOSA ELEKTRI^NE ENERGIJE

Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti prenosa elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. Zahtjev je podnio "Elektroprenos Bosne i Hercegovine", akcionarsko dru{tvo Bawa Luka (u daqem tekstu Kompanija), osnovan u skladu sa Zakonom o osnivawu kompanije za prenos elektri~ne energije u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 35/04). Djelatnosti Kompanije ukqu~uju prenos elektri~ne energije i djelatnosti vezane za prenos, u skladu s ~lanom 7. ovog zakona. Elektroprenos BiH je vlasnik petogodi{we licence za obavqawe iste djelatnosti ~ije trajawe isti~e 31. januara 2013. godine. Zahtjev }e se rje{avati u skladu sa pravilima i propisima DERK-a u postupku bez odr`avawa formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a. Zahtjev mora potvrditi tehni~ke, pravne i finansijske mogu}nosti podnosioca zahtjeva da nastavi obavqati istu djelatnost, u skladu sa kriterijumima, uslovima i standardima propisanim zakonom i pravilima DERK-a. Lica zainteresovana za sticawe statusa umje{a~a mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 22. novembra 2012. godine. Status umje{a~a DERK mo`e dodijeliti licu koje doka`e direktan interes za postupak izdavawa licence, koji je druga~iji od op{teg javnog interesa za izdavawe licence. Javnost ima priliku do 22. novembra 2012. godine ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, M. Jovanovi}a 4/II, faks 035/302-077, e-mail: info@derk.ba).

38 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

Otvoreni za promjene?

MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI

Izaberite pravi po~etak sa open start paketom ve} od 24 KM!
Otvorite vrata svoga doma i unesite prijatnu promjenu odabirom open start paketa. Prepustite se kvalitetu digitalne televizije, sjajnom izboru regionalnih i inostranih kanala, neograni~enom internetu brzine 2,5 Mbit/s i besplatnim razgovorima unutar mre`ne grupe u m:tel fiksnoj mre`i. Do`ivite digitalnu komunikaciju na pravi na~in, izborom open duo start ili open trio start paketa. Pogodnosti open usluge vaqan su razlog da se ovom prilikom detaqno upoznamo sa svim prednostima integrisane ponude koja i ovom prilikom dolazi iz m:tel-a. Open duo start paketi u sebi integri{u usluge digitalne televizije i fiksne telefonije, ili digitalne televizije i neograni~enog interneta. Uz doma}e i EX YU kanale u ponudi su inostrani kanali me|u kojima isti~emo FOX Life i FOX Crime kanale, a za qubiteqe sporta nezaobilazni Eurosport 1/2. Izborom open duo start paketa po cijeni od 24 KM bez PDV-a, uz ipTV startni paket i uslugu fiksne telefonije, korisnicima su obezbije|eni besplatni razgovori unutar m:tel mre`ne grupe sa ukqu~enom mjese~nom pretplatom za kori{}ewe telefonskog prikqu~ka. Nisu zanemarivi ni bogati, dodatni sadr`aji Open start paketa, a to su mogu}nost izbora be`i~nog Panasonic telefona ve} od 1 KM, prijateq broj u m:tel mobilnoj mre`i, te usluga identifikacije poziva. Nadaqe, integrisawem druge dvije usluge, uz neograni~en internet i ipTV start paket, postignut je dobar sklad ponude i tra`we zahtjevnog internet korisnika (brzine 2584/256) i TV gledaoca, sa cijenom koja za ovaj paket bez PDV-a iznosi 35 KM. I ovaj paket opremqen je do-

OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarske teze dr med. Sabahudina Komi}a pod nazivom "Zastupqenost arterijske hipertenzije kod trudnica Unsko-sanskog kantona i utjecaj na perinatalni ishod", odr`a}e se dana 28.11.2012. godine u 12 ~asova u sve~anoj sali dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskim radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani. v.d. Dekan Prof. dr Milan Skrobi}
datnom opremom koja podrazumijeva WiFi modem za be`i~nu konekciju u ku}i, 100 MB prostora na web serveru za mailbox, 5 MB za postavqawe li~ne prezentacije i mail adresu. I najzad, paket open trio start, sa pretplatom od 45 KM bez PDV-a, sadr`i sve potrebne usluge: ipTV, fiksnu telefoniju sa besplatnim razgovorima u m:tel mre`i i neograni~en internet. Ovo je zasigurno dobar poticaj za ve} postoje}e korisnike fiksne telefonije ili ADSL usluge, ali i za nove korisnike koji prilikom izbora usluga digitalne televizije, interneta i fiksne telefonije jo{ nisu sagledali prednosti integrisane ponude, i jo{ promi{qaju kome ukazati svoje povjerewe. Sada je jednostavno odlu~iti, poru~uju iz m:tel-a. PR

MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI

OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarske teze dr med. Nevene Todorovi} pod nazivom "Kvalitet `ivota pacijenata sa alergijskim rinitisom lije~enih kod porodi~nog doktora" odr`a}e se dana 13.11.2012. godine u 19 ~asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskim radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani. v.d. Dekan Prof. dr Milan Skrobi}

Sve na jednom mjestu, jednostavnije i jo{ povoqnije!
Ne propustite priliku za dodatnu u{tedu i mogu}nost da izborom open start paketa va{i m:tel ra~uni sti`u na jedinstvenom ra~unu sa 10% popusta na mjese~nu pretplatu za tri mjeseca, ukoliko se odlu~ite da vam ra~un umjesto u po{tansko sandu~e, sti`e na va{u email adresu. Akcija je namijewena postoje}im i novim korisnicima sa napomenom da novi korisnici ovu pogodnost mogu koristiti po isteku probnog perioda kori{}ewa ipTV usluge.

Na osnovu ~lana 120. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04; 42/05 i 118//05), na~elnik op{tine Qubiwe, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta I Na~elnik Op{tine raspisuje javni konkurs za popunu radnog mjesta, na neodre|eno vrijeme: 1. [ef Slu`be, koordinator razvoja i planirawa ............................ 1 izvr{ilac II Opis poslova Zaposleni iz ta~ke I ovog konkursa obavqa poslove utvr|ene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be Op{tine Qubiwe, od 18.6.2012. godine, {to, izme|u ostalog, ukqu~uje: - direktnu komunikaciju i koordinaciju sa na~elnikom Op{tine i preduzimawe potrebnih aktivnosti radi sprovo|ewa strate{kih i operativnih ciqeva Strategije razvoja Op{tine Qubiwe, - dnevno upravqawe realizacijom Strategije i raspore|ivawe zadataka saradnicima radi izrade projektnih planova, implementacije, kontrole i evaulacija u~inka; - inicijativu i predlagawe dono{ewa, ili izmjene, propisa i drugih akata organa Op{tine radi poboq{awa uslova razvoja; - pripremu, uspostavqawe i odr`avawe baze podataka i informacionog sistema; - rad na pripremi prijedloga revizije strate{kih i drugih planskih dokumenata u Op{tini. III Op{ti uslovi za prijem u radni odnos 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajawu od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije objavqivawa Konkursa, IV Posebni uslovi - visoka stru~na sprema – VSS, zavr{ena visoka {kola/fakultet za proizvodwu i menayment, - tri godine radnog iskustva, - poznavawe rada na ra~unaru, - polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi V Sukob interesa Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 34/02) i ~lanom 151. Zakona o lokalnoj samoupravi. Sa svim kandidatima koji budu u{li u u`i izbor Komisija za izbor kandidata, po Konkursu, obavi}e razgovor – intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VII Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Administrativna slu`ba Op{tine Qubiwe, Svetosavska br.2, 88 380 Qubiwe, sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za rad u Administrativnoj slu`bi Op{tine Qubiwe“. Javni konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Broj: 02-120-3/12 Dana, 1.11.2012. godine NA^ELNIK OP[TINE Vesko Budin~i} VI Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - fotokopiju li~ne karte, - uvjerewe nadle`nog suda da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, - potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz pod t.6. ta~ke III Konkursa, - izjavu o nepostojawu sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sukobu interesa i ~lanom 151. Zakona o lokalnoj samoupravi, - ovjerenu fotokopiju diplome o tra`enoj {kolskoj spremi, - uvjerewe o radnom iskustvu, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi, a kandidati koji nemaju polo`en stru~ni ispit du`ni su dostaviti potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu da }e polo`iti stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa, - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure.

"^AJAVEC" AD Jovana Du~i}a 23a Bawa Luka

Na osnovu ~lana 267 Zakona o privrednim dru{tvima Upravni odbor Dru{tva, dana 6.11.2012. godine, objavquje

POZIV
o zakazivawu 3. vanredne Skup{tine akcionara Dru{tva Skup{tina akcionara Dru{tva }e se odr`ati dana 6.12.2012. godine, u 10 ~asova, u prostorijama Dru{tva, u ulici Jovana Du~i}a 23a Bawa Luka. U slu~aju nedostatka kvoruma ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati isti dan, na istom mjestu u 11 ~asova.

Za Skup{tinu se predla`e sqede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine predsjednika Skup{tine, komisije za glasawe, komisije za imenovawe, zapisni~ara, ovjeriva~a zapisnika,

2. Izvje{taj komisije za glasawe, 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa 13. redovne Skup{tine akcionara, 4. Razmatrawe i usvajawe pre~i{}enog teksta Statuta ^ajavec ad, 5. Razmatrawe i usvajawe Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, 6. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2012. godinu, 7. Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora ^ajavec ad, 8. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora ^ajavec ad, 9. Dono{ewe Odluke o stavqawu van snage Odluke br.550/11. od 30.3.2011. godine

Pravo u~estvovawa u radu Skup{tine imaju svi akcionari, upisani u kwigu akcionara. Materijali za Skup{tinu akcionara mogu se preuzeti u Upravi Dru{tva, svakim radnim danom, od 9 do 11 ~asova. UPRAVNI ODBOR ^AJAVEC AD

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 39

MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI

OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarske teze dr med. Samira Hoyi}a pod nazivom "Faktori rizika za nastanak kolonizacije i komplikacija vezanih za inserciju i primjenu centralnih venskih katetera" odr`a}e se dana 23.11.2012. godine u 13 ~asova u sve~anoj sali dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci. Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskim radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvovati javnoj odbrani. v.d. Dekan Prof. dr Milan Skrobi}

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI BROJ: 57 0 Mals 007753 06 Mals Dana: 11.10.2011. godine Okru`ni privredni sud u Bawaluci sudija Asmir Kori~i} u pravnoj stvari tu`ioca d.o.o. "Zavariva~" Prijedor ul. Milana Tepi}a M-1, L-E, zastupan po punomo}niku Miroslavu Mike{u advokatu iz Bawaluke, protiv tu`enog "Una Trade" d.o.o. Prijedor ul. Milana Tepi}a bb, radi duga, na osnovu ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS (u daqem tekstu ZPP), objavquje sqede}i:

OGLAS
TU@BA Dana 19.09.2006. godine tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`enog "Una Trade" d.o.o. Prijedor, radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu, na ime glavnog duga, isplati iznos od 2.415,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29.08.2006. godine, te tro{kove parni~nog postupka, po~ev od dana presu|ewa pa do kona~ne isplate, sve u roku od 15 dana, pod prijetwom izvr{ewa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se ista obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a du`na najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Balkan Investment Management" AD, Bawa Luka, Ul. Aleja Sv. Save br.61, tel. 051/245-191, faks 051/245-199 Objavquje

Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`benih zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba, u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, sa pozivom na broj predmeta.

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan Investment Fond AD, za mjesec oktobar 2012. godine 9.362.636,30 KM i neto vrijednost po akciji 8,13 KM. Izvje{taji o utvr|ivawu vrijednosti imovine Fonda su dostupni u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, Ul. Aleja Sv. Save br.61, tel. 051/245-191.

Sudija Asmir Kori~i}

Sredwo{kolski centar "GAUDEAMUS" Bawa Luka Dru{tvo za upravqawe Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Bawa Luka organizuje prodaju municipalnih obveznica i trezorskih zapisa iz portfeqa PREF-a. Prodaja se organizuje izno{ewem limitiranih naloga na redovnom trgovawu od dana 9.11.2012. godine. Cijene, po kojima }e biti izno{ene municipalne obveznice, }e biti odre|ene na dan izdavawa naloga uz prinose koje su navedene HOV davale pri samoj emisiji. Nazivi i koli~ine municipalnih obveznica koji se iznose na prodaju su dati u sqede}oj tabeli: Simbol OLKI-O-A OPNS-O-A KSFO-O-A KSIN-O-A OSBD-O-A SPSD-O-A OZRN-O-A Naziv Koli~ina Prinos iz emisije 6,75% 6,00% 6,00% 6,00% 6,75% 7,00% 6,75% Na osnovu ~lana 25. Zakona o obrazovawu odraslih ("Slu`beni glasnik RS" br.59/09 i 01/12) i Rje{ewa Zavoda za obrazovawe odraslih, broj 07/5.1/604-89/12. od 11.4.2012. godine, Sredwo{kolski centar "GAUDEAMUS" Bawa Luka, objavquje

KONKURS
za upis polaznika u programe za sredwe stru~no obrazovawe odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za:

STRUKA EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA

ZANIMAWE Ekonomski tehni~ar Poslovno-pravni tehni~ar

Stepen Broj stru~ne polaznika spreme IV IV 24 24

Op{tina Lopare – prva emisija Op{tina Petrovo Op{tina Kostajnica – prva emisija Op{tina Kostajnica – druga emisija Op{tina Osmaci Op{tina [ipovo Op{tina Zvornik

650 1.000 2.700 1.800 875 4.250 2.800

Uslovi upisa: U program sredwo{kolskog obrazovawa odraslih mo`e se upisati lice starije od 18 godina `ivota, psihofizi~ke sposobnosti za savladavawe programa i da ima zavr{enu osnovnu {kolu, odnosno zavr{enu sredwu {kolu za program prekvalifikacije i dokvalifikacije. Programi za sredwe stru~no obrazovawe odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, izvode se na osnovu dobijene saglasnosti Zavoda za obrazovawe odraslih, Rje{ewem br. 07/5.1/604-89/12. od 11.4.2012. god., ~ime se polazniku osigurava sticawe odre|enih stru~nih zvawa i zanimawa. Uz prijavu za upis, kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije dokumenata: - svjedo~anstva osnovne {kole za programe sticawa sredwe stru~ne spreme, - razrednih svjedo~anstava i zavr{nog svjedo~anstva sredwe {kole za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - li~ne karte. Konkurs za upis polaznika ostaje otvoren 30 dana od dana objavqivawa. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem po{te ili li~no dostaviti na adresu: Sredwo{kolski centar "GAUDEAMUS" Bawa Luka, ul. Jovana Du~i}a br.23a. Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama Sredwo{kolskog centara "GAUDEAMUS" Bawa Luka, od 8 do 15 ~asova, na telefon broj 051 248-339.

Nazivi i koli~ine trezorskih zapisa koji se iznose na prodaju su dati u sqede}oj tabeli, dok }e cijene biti odre|ene na dan izno{ewa naloga uz prinos od 2,85%. Simbol Naziv Koli~ina Prinos koji }e definisati prodajnu cijenu 2,85%

RS12-T03 RS12-T05

Republika Srpska – trezorski zapisi 6M 18/01/13 Republika Srpska – trezorski zapisi 6M 02/04/13

400

250

2,85%

Na~in pla}awa je u skladu sa Pravilima Bawalu~ke berze i Pravilima tr`i{ta kratkoro~nih hartija od vrijednosti Republike Srpske. Valuta pla}awa je konvertibilna marka (KM).

40 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem
POSLOVNI PROSTOR 75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/620-717.

OGLASI Catholic Relief Services (CRS) Zagreba~ka 18 Sarajevo Tel: ++387 33 812 401
objavquje

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 41

JAVNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU
za izbor podobnih ponu|a~a u CRS-ovim projektima za podru~ja u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), {to ukqu~uje Hercegova~ko-neretvanski kanton (HNK), te op}ine/op{tine Gora`de, Srebrenica, Derventa i Brod, na osnovu tra`ene dokumentacije o ponu|a~ima. Predmet pretkvalifikacije je: 1. nabavka i isporuka kompleta sitnog poqoprivrednog alata (lopate, motike, krampe, kolica, itd.) 2. nabavka i isporuka sadnica i sjemenskog materijala 3. nabavka i isporuka krupne i sitne stoke i koka nosiqa, te vitaminsko-mineralne smjese za prihranu `ivotiwa 4. nabavka i isporuka plastenika i opreme za plastenike 5. nabavka i isporuka motokultivatora s frezom za odgovaraju}i motokultivator s kosilicom za odgovaraju}i motokultivator 6. nabavka i isporuka profesionalnih alata za zanatsku djelatnost 7. nabavka i isporuka drvenih ekolo{kih briketa Pod isporukom se podrazumijeva isporuka do stambenih jedinica krajwih korisnika gore navedenih projekata. Planirani period za navedene aktivnosti je 2013 – 2014. godina. Pravo u~e{}a u javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavqawe predmetnih djelatnosti i koji zadovoqavaju uslove propisane zakonima BiH, a koji nisu u postupku ste~aja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog nepla}awa obaveza po osnovu javnih prihoda. Za u~e{}e u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadr`i sqede}e: 1. izjavu o dostavqawu prijave na javni poziv s nagla{enim predmetnim djelatnostima za koje je ponu|a~ zainteresovan i osposobqen 2. izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadle`nog registarskog suda, ne stariji od 60 dana; 3. kopiju uvjerewa Poreske uprave sa identifikacijskim brojem i rje{ewe o razvrstavawu prema djelatnosti od Zavoda za statistiku (za firme registrovane u Federaciji BiH) 4. uvjerewe o izmirenim obavezama iz Poreske uprave i Socijalnog osigurawa, ne starije od 90 dana 5. referens-listu pravnog lica za gore navedene vrste radova, uz imena kontakt osoba investitora za period 2008 – 2012. godine (dostaviti i preporuke) 6. izjavu o spremnosti potpisivawa ugovora za predmetne aktivnosti bez avansa, uz pla}awe po izvr{enoj isporuci robe Prijave se dostavqaju iskqu~ivo na adresu: Catholic Relief Services (CRS), Zagreba~ka 18 (biv{i Poqoprivredni fakultet), Sarajevo i to do 7. decembra 2012. godine do 15 sati, gdje }e iste biti evidentirane. Prijave dostavqati u zape~e}enim kovertama s nazna~enim nazivom i adresom ponu|a~a i naznakom "PRIJAVE ZA PRETKVALIFIKACIJU, projekti za pomo} u odr`ivom povratku – NE OTVARAJ." CRS }e formirati komisiju koja }e ocjewivati podobnost ponu|a~a na osnovu dostavqenih dokumenata u okviru prijave, provjere referensi i saznawa o poslovnosti ponu|a~a pri izvr{avawu dosada{wih sli~nih ugovornih obaveza. CRS zadr`ava pravo na uvid, provjeru i dodatna poja{wewa u vezi s dostavqenom dokumentacijom. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni putem faksa o rezultatima pretkvalifikacije. CRS ne snosi nikakve tro{kove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni eventualno u tender procesu pripreme ponude. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO DOSTAVQENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRAWE I U^ESTVOVAWE U TENDER PROCESU.

REPUBLIKA SRPSKA REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BAWA LUKA PODRU^NA JEDINICA ^ELINAC
Ul. Prvi kraji{ki proleterski bataqon b.b.,78240 ^elinac, tel. i faks: 051/551-063, E-mail: rgu.pjcelinac@gmail.com

Na osnovu ~lana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 6/12), a u svrhu osnivawa katastra nepokretnosti KOMISIJA ZA IZLAGAWE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVR\IVAWE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.03/951-335/12 od 15.10.2012. godine objavquje

OGLAS
O IZLAGAWU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVR\IVAWU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U GRADU/OP[TINI ^ELINAC ZA KATASTARSKU OP[TINU ^ELINAC DOWI U mjestu ^elinac po~e}e dana 1.12.2012. godine izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvr|ivawe prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemqi{ta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge gra|evinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj op{tini ^elinac Dowi. Izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvr|ivawa prava na nepokretnostima zavr{i}e se do dana 28.2.2013. godine. Komisija }e svakom pravnom i fizi~kom licu, za koje su prikupqeni podaci i adrese, a za ~ije se nepokretnosti vr{i izlagawe, uputiti najkasnije 8 dana prije izlagawa podataka poseban poziv, da u ozna~eno vrijeme do|e u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje slu`e kao dokaz o pravima na nepokretnostima. Obavje{tavaju se lica koja pola`u pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, da su du`na da svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana ogla{avawa, te do|u u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima. Gra|ani treba da ponesu li~nu kartu sa upisanim jedinstvenim mati~nim brojem gra|ana, a predstavnik pravnog lica ovla{tewe za zastupawe sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB). Maloqetna lica treba da ponesu izvod iz mati~ne kwige ro|enih sa upisanim jedinstvenim mati~nim brojem gra|ana. Izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavqa}e se svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova u radnim prostorijama Komisije koje se nalaze u Ul. Vidovdanska b.b. u ^elincu - prostorije Stambene zadruge. Od dana po~etka osnivawa katastra nepokretnosti ne}e se provoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemqi{noj kwizi i kwigama ulo`enih ugovora, a nerije{eni i novi zahtjevi za upis promjena dostavqaju se nadle`noj podru~noj jedinici Uprave i rje{avaju se u postupku osnivawa katastra nepokretnosti. Broj: 21.51/95-4/12 ^elinac, 29.10.2012 Predsjednik Komisije Slavica ]eli}, dipl. pravnik, s. r.

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 006683 02 Ps Bawaluka, 2.11.2012. godine
U skladu sa ~lanom 38. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br. 65/08 i 92/09), Baji} (Jovo) Zoran, JMBG: 2712958101934, adresa Ul. Mladena Stojanovi}a 10, ^elinac, kao ponudilac i lica koje s wim zajedni~ki djeluju: Baji} (Jovan) Milovan, JMBG: 0208960103939, sa adresom stanovawa u Ul. Kosovska br.21J, Boji} (Stojan) Dragan, JMBG: 0106954100009, sa adresom stanovawa u Ul. \ure \akovi}a br.22, Bawa Luka, \uki} (Arsenije) Goran, JMBG: 1112964101473, sa adresom stanovawa u Ul. Nova Topola 260, Gradi{ka, Kremenovi} (Drago) Aleksandar, JMBG: 1802970100027, sa adresom stanovawa u Ul. Petra Me}ave 35, Bawa Luka, Iwac (Veqko) Dragan, JMBG 0301974192802, sa adresom stanovawa u Ul. Potkozarska 27, Bawa Luka objavquju:

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Uprava za indirektno oporezivawe Bosne i Hercegovine, zastupana po Pravobranila{tvu Bosne i Hercegovine sa sjedi{tem u Sarajevu, protiv tu`enog ODSP "Autotransport" Zvornik, Karakaj bb, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu: ZPP), iz razloga {to se tu`eni ne nalazi na adresi upisnoj u sudski registar, objavquje sqede}i:

IZVJE[TAJ O PREUZIMAWU
akcionarskog dru{tva "KRAJINAPROMET" Bawa Luka, adresa Mladena Stojanovi}a 117, Bawa Luka. Osnovni kapital emitenta iznosi 587.236,00 KM, podijeqen je na 587.236 redovnih (obi~nih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji. Ponudilac je dana 26.9.2012. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" a.d. Bawa Luka objavio javnu ponudu za preuzimawe akcija emitenta "Krajinapromet" Bawa Luka, lokalne oznake KRJP-R-A. Na dan objave javne ponude ponudilac Baji} Zoran je vlasnik 58.724 akcija emitenta "Krajinapromet" Bawa Luka, koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM, klase "A" {to predstavqa 58.724 glasova u skup{tini emitenta ili 10,00001% od ukupnog broja glasova. Baji} Milovan je vlasnik 145.864 akcije, odnosno 24,8391% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta, Boji} Dragan je vlasnik 144.171 akcije, odnosno 24,5508% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta, \uki} Goran je vlasnik 142.316 akcija, odnosno 24,2349% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta, Kremenovi} Aleksandar je vlasnik 29.362 akcije, odnosno 5,0000% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta i Iwac Dragan je vlasnik 20.000 akcija, odnosno 3,4058% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta. Ponudilac i lica koja s wim zajedni~ki djeluju ukupno su imali 540.437 akcija ili 92,030632% glasova koje daju akcije emitenta sa pravom glasa. Ponuda je istekla 26.10.2012. godine. Nije bilo izmjena na po~etnoj ponudi za preuzimawe. Za vrijeme trajawa javne ponude deponovano je 308.084 akcije, {to predstavqa 36.416 glasova u skup{tini emitenta ili 6,2013% od ukupnog broja glasova. Deponovane akcije ponudilac je isplatio i preuzeo u zakonskom roku. Nije bilo povla~ewa deponovanih akcija. Na dan zavr{etka ponude za preuzimawe, ponudilac je vlasnik ukupno 95.140 akcija, {to predstavqa 16,2013% glasova u skup{tini emitenta, dok ostali akcionari ukupno imaju 481.713 akcija, odnosno 82,0306% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u skup{tini emitenta, {to ukupno iznosi 576.853 akcije, odnosno 98,2319% glasova koje daju akcije emitenta sa pravom glasa. Ponudilac je, saglasno ~lanu 18. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 65/08 i 92/09), u javnoj ponudi za preuzimawe naveo da }e koristiti klauzulu prinudne prodaje u postupku preuzimawa. Broj akcija koje su bile predmet prinudne prodaje je 10.383 (1,7681% od ukupnog broja akcija). Nakon prenosa akcija koje su bile predmet prinudne prodaje, a koje je u zakonskom roku isplatio i preuzeo, ponudilac Baji} Zoran posjeduje 105.523 akcija sa pravom glasa, {to predstavqa 17,9694% glasova u skup{tini emitenta, dok ostali akcionari ukupno imaju 1.440.634 akcija, 481.713 akcija, odnosno 82,0306% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa u skup{tini emitenta, {to ukupno iznosi 587.236 akcija ili 100,0000% od ukupnog broja emitovanih akcija s pravom glasa. Ponudilac i lica koja s wim zajedni~ki djeluju: Baji} Zoran, Baji} Milovan, Boji} Dragan, \uki} Goran, Kremenovi} Aleksandar i Iwac Dragan, zastupani po punomo}niku: "Monet Broker" a.d. Bawa Luka

OGLAS
Poziva se tu`eni ODSP "Autotransport" Zvornik, Karakaj bb, da pristupi na glavnu raspravu zakazanu za dan 28.11.2012. godine u 12 ~asova, u ovaj sud , soba 23/II. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama "Glasu Srpske" i na oglasnoj tabli Suda.

NEZAVISNI UNIVERZITET BAWA LUKA Fakultet za politi~ke nauke Obavje{tava javnost da }e postdiplomac Fe|a Fetahagi}, 23. novembra 2012. godine sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama Univerziteta javno braniti magistarski rad na temu: "SPECIFI^NOSTI STILOVA VO\EWA U DIPLOMACIJI DUBROVA^KE REPUBLIKE". Magistarski rad mo`e se vidjeti svakog radnog dana od 10 do 16 ~asova do dana odbrane u biblioteci Nezavisnog univerziteta Bawa Luka, ulica Veqka Mla|enovi}a br.12 E.

42 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE
JAVNO PREDUZE]E "ZAVOD ZA UYBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA" a. d. ISTO^NO NOVO SARAJEVO - v. d. DIREKTOR Broj: 00-2- 6924 /12 Datum, 7.11.2012. godine Na osnovu ~lana 44. i 46. Statuta Javnog preduze}a "Zavod za uybenike i nastavna sredstva" a. d. Isto~no Novo Sarajevo, dana 7.11.2012. godine, v.d. direktora je donio

OGLASI

Na osnovu ^lana 268. Zakona o privrednim dru{tvima RS ("Sl. gl. RS" br. 127/08 od 25.11.2008. god.) i ^lana 31, 32, 33, 34, 35. i 36. Statuta Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka broj OPU br. 322-1/11 od 20.6.2011. godine i Odluke o sazivawu XX sjednice Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka, broj: 123 od 7.11.2012. godine, Upravni odbor Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka objavquje javni oglas kojim

SAZIVA
XX vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka XX sjednica Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka, saziva se za dan 10.12.2012. godine sa po~etkom u 12 ~asova, u Konferencijskoj sali Hotela "BOSNA" u Bawoj Luci, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 97. Za XX sjednicu Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka predla`e se sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine, zapisni~ara, ovjeriva~a zapisnika i komisije za glasawe; 2. Usvajawe izvje{taja komisije za glasawe o prisutnosti na XX sjednici Skup{tine akcionara; 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne, XIX redovne, sjednice Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka; 4. Razmatrawe i usvajawe odluke o zakqu~ewu posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti; 4.1. Razmatrawe i usvajawe odluke o kreditnom zadu`ewu 4.2. Razmatrawe i usvajawe odluke o obezbje|ewu kreditnog zadu`ewa 5. Teku}a pitawa. Razlog sazivawa: Sjednica Skup{tine akcionara saziva se radi dono{ewa odluka o sticawu i raspolagawu imovinom velike vrijednosti. Izvje{taj o uslovima posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti: a) Kreditno zadu`ewe Robna ku}a "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka ima namjeru izvr{iti dugoro~no kreditno zadu`ewe u iznosu od 3.000.000 KM, period otplate je 60 mjeseci uz kamatnu stopu od 8% na godi{wem nivou. Iz sredstava dobijenih dugoro~nim kreditnim zadu`ewem, Robna ku}a "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka }e izvr{iti izmirewe sqede}ih obaveza: - 1.000.000 KM za potrebe uskla|ivawa gotovinskih tokova (preina~ewe kredita odobrenog na 24 mjeseca na kredit odobren na 60 mjeseci) - Za potrebe izmirivawa teku}ih obaveza i kao trajna obrtna sredstva. b) Obezbje|ewe kreditnog zadu`ewa U svrhu obezbje|ewa kreditnog zadu`ewa iz prethodne ta~ke neophodno je donijeti odluku o stavqawu hipoteke na objekat u vlasni{tvu Robne ku}e "BOSKA" Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka upisan u ZK ul. br. 11101 k.~.3785/1 k.o.O Bawa Luka 7 (novi premjer) {to odgovara k.~.broj 3/11 k.o. Bawa Luka (stari premjer) na osnovu koje }e se konstituisati zalo`no pravo drugog reda u korist kreditnog povjerioca. Preporuka Upravnog odbora: Predla`e se Skup{tini akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka da donese Odluku o zakqu~ewu posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti koja se odnosi na kreditno zadu`ewe i stavqawe hipoteke na objekat u vlasni{tvu Robne ku}e "BOSKA" Trgova~kog akcionarskog dru{tva Bawa Luka upisan u ZK ul. br. 11101 k.~.3785/1 k.o.O Bawa Luka 7 (novi premjer) {to odgovara k.~.broj 3/11 k.o. Bawa Luka (stari premjer), kao obezbje|ewe za dugoro~ni kredit. Kredit }e omogu}iti poboq{awe likvidnosti, izmirewe dospjelih obaveza a {to }e preduze}e dovesti u poziciju da mo`e realizovati nove poslovne aran`mane koji }e unaprijediti poslovawe, a {to }e za posqedicu imati odr`awe planiranog tempa razvoja, a samim tim i poboq{ati poslovni rezultat Dru{tva. Obavje{tewe akcionarima: Obavje{tavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod dono{ewa odluka pod ta~kom 4. dnevnog reda da, u skladu sa ~lanom 435. Zakona o privrednim dru{tvima, imaju pravo da ne prihvate predlo`ene odluke i da, u slu~aju dono{ewa odnosno izglasavawa navedenih odluka, mogu iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima ("Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09 i 100/ 11). Pravo u~e{}a na XX vanrednoj sjednici Skup{tine akcionara neposredno ili putem punomo}nika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasni{tvu akcije Dru{tva s pravom glasa i bili su upisani u Kwigu akcionara Dru{tva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na deseti dan prije dana odr`avawa skup{tine akcionara, odnosno na dan 30.11.2012. godine. Punomo} za zastupawe, u~estvovawe u radu i glasawe na XX vanrednoj sjednici Skup{tine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadle`nog organa, u skladu s va`e}im propisima. Akcionari Dru{tva imaju pravo i mogu}nost da izvr{e uvid u tekst prijedloga odluka uvr{tenih u dnevni red XX vanredne sjednice Skup{tine akcionara svakim radnim danom od 9 do 14 ~asova u periodu od 9.11. do 9.12.2012. godine Ovim pozivom stavqaju se van snage svi ranije objavqeni pozivi za XX vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara Robne ku}e "BOSKA" Trgova~ko akcionarsko dru{tvo Bawa Luka. Broj: 125 Datum: 7.11.2012. god. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ODLUKU o raspisivawu Konkursa
za najboqi neobjavqeni roman za nagradu ZLATNA SOVA Povodom obiqe`avawa 20 godina postojawa i rada Javnog preduze}a "Zavod za uybenike i nastavna sredstva" a. d. Isto~no Novo Sarajevo, na{a ku}a poziva istaknute pisce, sa ijekavsko-ekavskog govornog podru~ja srpskog jezika, da uzmu u~e{}a na Konkursu za najboqi neobjavqeni roman za nagradu "Zlatna sova". Kwi`evna nagrada izdava~ke ku}e JP "Zavod za uybenike i nastavna sredstva" a.d. Isto~no Novo Sarajevo, kao jednog od stubova obrazovawa i kwi`evnosti Republike Srpske u proteklih 20 godina, pod imenom "Zlatna sova", obuhvata plaketu (povequ) za najboqi neobjavqeni roman, objavqivawe djela u tira`u ne mawem od 1.000 primjeraka, te nov~anu nagradu u iznosu od 15.000,00 konvertibilnih maraka. Tako|e, pored prvonagra|enog romana, na{a ku}a }e, prema odluci stru~nog `irija, objaviti jo{ dva visokoocijewena rukopisa. Pravo u~e{}a na Konkursu imaju svi pisci sa ijekavsko-ekavskog govornog podru~ja srpskog jezika, koji blagovremeno dostave svoj rukopis, pod uslovom da rukopis romana nije nikada ranije objavqen, kako na srpskom, tako ni na drugom jeziku. Rukopis koji je djelimi~no objavqen u {tampanim ili elektronskim medijima (npr. putem blog-a) ne ra~una se kao objavqeno djelo, te se pomenuta ~iwenica ne}e smatrati razlogom za iskqu~ivawe autora i wegovog djela iz konkurencije. Jedan autor mo`e konkurisati samo sa jednim rukopisom. U slu~aju nepo{tovawa navedenog pravila Konkursa, sva djela tog autora iskqu~i}e se iz konkurencije za nagradu "Zlatna sova". Autori tri najboqe ocijewena rukopisa, prema odluci stru~nog `irija, u~e{}em na ovom konkursu obavezuju se da }e prenijeti na Javno preduze}e "Zavod za uybenike i nastavna sredstva" a. d. Isto~no Novo Sarajevo, kao izdava~a, iskqu~ivo i teritorijalno neograni~eno pravo izdavawa autorskih djela sa kojima u~estvuju na konkursu, u periodu od tri godine od izdavawa istih. Na Konkurs slati neobjavqeni rukopis romana, {tampan u tri primjerka. Autori tri nagra|ena romana obavezuju da rukopise, nakon kona~ne odluke o izboru, dostave i u elektronskoj formi. Rukopise, potpisane {ifom, slati iskqu~ivo putem po{te, sa adresom i kontakt telefonom autora, u posebnoj, zatvorenoj koverti. Rukopisi eventualno dostavqeni putem elektronske po{te ili na drugi neodgovaraju}i na~in, ne}e se uzeti u razmatrawe i isti ne}e biti predmetom konkurencije za nagradu "Zlatna sova". Dostavqeni rukopisi se ne}e vra}ati autorima. Posqedwi dan za dostavu rukopisa na naprijed navedeni na~in je 6. maj 2013. godine. U Isto~nom Sarajevu, dana 7.11.2012. godine v.d. D I R E K T O R Rade Ristovi}

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 43
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 6.11.2012. godine, u 61. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na drage roditeqe

Dana 10.11.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

NE\O (Branka) TRNINI]
1952 - 2012. Sahrana }e se obaviti 8.11.2012. godine u 13 ~asova na porodi~nom grobqu u Rekavicama. Povorka kre}e ispred vikendice o`alo{}enih. O`alo{}eni: supruga Zorka, sin Danko, k}erka Branka, zet Ne|eqko, sestre, bra}a i snahe, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 26892 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom stricu

URO[A
8.11.2009 - 8.11.2012.

i

\UR\IJU
10.12.2008 - 10.12.2012.

BOJINOVI]
Dragi tata i mama, nema dana da ne mislim na vas. Uvijek }ete biti u mojim mislima i u mom srcu. Va{a k}erka Joja 26905 A-9 G Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom stricu

MILENKA PAUNOVI]A

NE\I TRNINI]U
Brat Drago sa porodicom 26900 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

NE\I TRNINI]U
Brankica, Qubi{a i Nik{a Savi} 26900 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

NE\I NE\I TRNINI]U
od pa{e Mome, svastike Nade i Dragi{e sa porodicom. 26892 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom pa{i od Tawe, Dalibora i Dragana. 26910 A-1 G Posqedwi pozdrav

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu [qivice, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Nevenka, sinovi Milan i Vladan

26865 B-1 G
Tu`no sje}awe na Mitrovdan Tu`no sje}awe

NE\I TRNINI]U
Sestra Miqa i zet Rajko Ra~i} 26900 A-1 G Tu`no sje}awe na majku i nanu

NE\I TRNINI]U
Sestra Stoja sa porodicom 26900 A-1 G Tu`no sje}awe na majku i nanu

NE\I TRNINI]U
od pa{anca Tomislava [trki}a sa porodicom. 26909 A-1 G Tu`no sje}awe na voqenu majku

MILANU VU^KOVI]U
od porodica Brkovi} i Prawi}. 26891 A-3 M

RISTO S. DEBEQAK
O`alo{}ena porodica 26902 A-1 G

MOM^ILO VERI[
8.11.2001 - 8.11.2012. Porodica 1031 A-1 Q

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 6.11.2012. godine, u 101. godini `ivota, preminula na{a draga majka, baka i prabaka

MINU (ro|. ^ar) VELI]
2004 - 2012. K}erka Munevera i unuka Melisa 26896 A-2 M

MINU (ro|. ^ar) VELI]
2004 - 2012. K}erka Hayera i unu~ad Larisa i Rijad sa porodicom 26896 A-2 M

ZORKU PANTELI]
8.11.2009 - 8.11.2012. K}erke Vesna i Vawa sa porodicom 26897 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

Dana 8.11.2012. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg brata

DU[ANKA (ro|. Popovi}) BOJI]
1912 - 2012.

DU[ANKI
od porodice Abramovi}. 26907 A-1 G

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 8.11.2012. godine, 13 ~asova na grobqu u Drugovi}ima. O`alo{}eni: k}erka Biqana, unuka Vesna, unuk Vojo, praunu~ad Nikica, Marko i Sara, te ostala o`alo{}ena rodbina 26907 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav dragoj zaovi i tetki Posqedwi pozdrav dragoj tetki

LUKE KARA]A
iz Vrbqana 2002 - 2012. Bio si na{ ponos, uzor i dobrota. U ti{ini tvog vje~nog mira, na{a qubav je ja~a od zaborava. Tvoji: brat Pero i sestra Nevenka 26906 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj priji

DU[ANKI
od porodice Plavawac. 26907 A-1 G

DU[ANKI DU[ANKI
od Nade, @eqka i Slavenka Popovi} sa porodicama. 26907 A-1 G od snahe Dragojle sa porodicom. 26907 A-1 G

DU[ANKI
od Nade, Jelene, Perside i Biqane Popovi} sa porodicama. 26907 A-1 G

44 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 45

Sport

Posledwa de{avawa na tribinama ubrza}e moju odluku da odem. Sva{ta se de{ava, takozvani navija~i sada forsiraju nebulozne pri~e politi~kog sadr`aja. Sve mi se smu~ilo i to zbog de{avawa koja nemaju veze sa fudbalom. Ranko Stoji}, finansijer Rada

Impresivan u~inak pionira Omladinskog fudbalskog kluba Sport tim

Liga BiH u streqa{tvu

Primili jedan, dali 80 golova
U konkurenciji 12 ekipa tim koji sa klupe predvodi trener Bogdan Krnojelac na 11 utakmica upisao deset pobjeda i samo jedan remi, uz nevjerovatnu gol-razliku 80:1
PI[E: BOJAN JAKOVQEVI] sport@glassrpske.com OFK Sport tim

Geofon ne posustaje
BAWALUKA - Seniorke Streqa~kog kluba Geofon nalaze se u vo|stvu poslije tre}eg kola Premijer lige BiH sa 29 osvojenih bodova. Rezultati tre}eg kola, seniori, pu{ka: 1. Sarajevo 1.730, 2. Geofon 1.718, 3. Zenica 1.689. Pojedina~no: 1. Neyad Fazlija (Sarajevo) 590, 2. @arko Lazi} (Geofon) 587, 3. Neyad Yankovi} (Sarajevo) 579. Plasman: 1. Sarajevo 29, 2. Geofon 28, 3. Zenica 24. Seniorke: 1. Geofon 1.161, 2. Sarajevo 1.142, 3. Mladost (Gacko) 1.118. Pojedina~no: 1. Sabrina Driwakovi} (Sarajevo) 397, 2. Tatjana \ekanovi} (Geofon) 394, 3. Darija Kiti} (Geofon) 391. Plasman: 1. Geofon 29 bodova, 2. Sarajevo 28, 3. Mladost 24. Pi{toq, seniori: 1. Geofon 1.643, 2. Leotar RVI (Trebiwe) 1.640, 3. Visoko 1.617. Pojedina~no: 1. Nihad Yino (Visoko) 557, 2. Ladislav Kremewa{ (Sarajevo) 556, 3. Bakir Brkani} (Sarajevo) 552. Plasman: 1. Geofon 30, 2. Leotar 26, 3. Visoko 25. M. Z.

Vaterpolo turnir u Kru{evcu

Dvije pobjede Bawalu~ana
BAWALUKA - Mladi ~lano vi Va ter polo klu ba Bawaluka ostvarili su dvije pobjede na otvorenom prvenstvu Srbije, region za central nu i za pa dnu Srbi ju koji je odr`an u Kru{evcu. U prvoj utakmici na turniru Bawaluka je pobijedila Les ko vac re zul ta tom 11:6 (3:0, 3:4, 3:1, 2:1) da bi u tre}em kolu savladali Go~ iz Vrwa~ke Bawe sa 11:2 (5:0, 1:1, 3:1, 2:0). Jedi ni po raz upisali su u drugom kolu od Rasine iz Kru{evca rezultatom 6:5 (2:1, 2:2, 1:0, 1:2). - Ostvarili smo dvije va`ne po bjede na tur ni ru u Kru{evcu koje su znak da dobro radimo sa mladim katego ri ja ma u na {em klu bu i time sam veoma zadovoqan. U ovom me~u koji smo izgubili samo sa golom razlike pokazali smo da se mo`emo nositi sa ekipama iz Srbije. Uspostavili smo kontakte sa ostalim u~esnicima i dogovorili se o sparinzima u Bawaluci - izjavio je trener Bawaluke Slobodan Grahovac. M. Z.

BAWALUKA - Pioniri Omladinskog fudbalskog kluba Sport tim ubjedqivo su najboqi sastav u jesewem dijelu omladinske lige Podru~nog saveza Bawaluka, jer su na 11 uta kmi ca za biqe`ili deset pobjeda i samo jedan remi, uz impresivnu gol-razliku 80:1. Dje~a ci ro |e ni 1998. i 1999. godine jedini pogodak primili su u prvom kolu, kada je savladan Omladinac sa 3:1. Uslijedila je fenomenalna serija od deset utakmica u kojima su golmani OFK Sport tima uspjeli da sa~uvaju svoju mre`u. Jedino je Krajina stigla do boda, a najubjedqiviji trijumf ostvaren je protiv Naprijeda. Bilo je ~ak 22:0. - Postignuti rezultati u prvom dijelu prvenstva pokazali su da se u na{em klubu radi izuzetno kvalitetno. Dominirali smo tokom jeseni, gdje smo prosje~no postizali

vi{e od sedam golova po me~u. Recimo, Borac smo savladali na wihovom terenu sa 3:0, {to je jo{ jedan pokazateq da se radi o izuzetno talentovanoj generaciji - rekao je trener pionirske selekcije Bogdan Krnojelac. On je istakao da bi osvajawem prvog mjesta u omladinskoj ligi Podru~nog saveza Bawaluka stekli pravo da se bore i za titulu prvaka

na ni vou ci jele Re pu bli ke Srpske.

NAJUBJEDQIVIJA pobjeda 22:0 protiv Naprijeda
- Na proqe}e imamo zadatak da nas ta vi mo sa us pje {nim partijama, kako bismo bili u mogu}nosti da se borimo za titulu {ampiona Repub-

TRENERI
Pored rada sa fudbalerima, dosta pa`we posve}uje se i edukaciji trenerskog kadra. - Od 30. novembra do 3. decembra o~ekuje me seminar za trenere omladinskih selekcija u organizaciji "Korver kou~inga" iz SAD. Maksimalno se radi na podizawu nivoa igre, ali i stru~nom usavr{avawu trenera u Sport timu, ~ime se poku{avaju poboq{ati svi segmenti jednog uspje{nog sportskog kolektiva - istakao je Krnojelac, kojem u radu poma`u Dalibor Vukeqa i Bojan Kosti}.

like Srpske, a kasnije i BiH. Ne sumwam da }emo osvojiti naslov prvaka u na{oj ligi i plasirati se na vi{i nivo takmi~ewa. Imamo ambicije da budemo najboqi u na{oj Republici Srpskoj, a za nekoliko godina da se ukqu~imo u borbu i za {ampionsku titulu BiH - dodao je Krnojelac. U ovoj selekciji imamo 22 igra~a koji predstavqaju budu}nost na {eg klu ba, kao i igra~a ostalih starosnih kategorija. - Radi se o grupi talentovanih igra~a, a svaka pozicija popuwena je sa dva podjednako kvalitetna mlada fudbalera. Ve} sada su pokazali da }e biti okosnica na{eg kluba u vremenu koje je pred nama i u takmi~ewima koja dolaze - rekao je rukovodilac trenerske slu`be OFK Sport tima Radomir Popovi}.

Igra~ Legije otvorio du{u

Radovi}: Mihajlovi} ne zove najboqe

KKI Vrbas

KKI "Vrbas" na turniru NLB lige u Austriji

FOTO:ARHIVA

Rivali Klagenfurt i Sarajevo
Idemo na turnir sa velikim optimizmom, uprkos problemima sa nedovoqnim brojem invalidskih sportskih kolica - rekao je predsjednik ovog kluba Marinko Umi}evi}. On je zahvalio ministru porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nadi Te{a novi}, gradona~el ni ku Bawaluke Dragoqubu Davidovi }u i Admi nis tra ti vnoj slu`bi grada, kao i fabrici obu}e "Bema", koji su finansijski pomogli odlazak KKI "Vrbas" na ovaj turnir.

Miroslav Radovi}

FOTO:AGENCIJE

BAWALUKA - Ko{arka{ki klub invalida Vrbas iz Bawaluke putuje sutra, 9. novembra, u Klagenfurt u Austriju gdje }e u~estvovati na turniru prvog kola NLB lige. Utakmice po~iwu u subotu, 10. novembra, po principu "svak sa svakim". - KKI "Vrbas" u grupi A igra prvu utakmicu sa austrij skim Kla gen fur tom, a dru gu sa eki pom Sa ra je va.

"VRBASU" nedostaju invalidska kolica
- KKI "Vrbas" okupqa lica sa invaliditetom - oboqele od paraplegije, dje~ije paralize, distrofije i ratne vojne invalide. Sportska aktivnost je od posebnog zna~aja za ovu populaciju jer, osim

na zdravqe, pozitivno uti~e i na samopouzdawe - naglasio je Umi}evi}. Prema wegovim rije~ima, KKI "Vrbas" se veoma uspje{no takmi~i u Ko{arka{koj ligi za lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj i BiH, ali i na me|unarodnim turnirima. On je pod sje tio da je KKI "Vrbas" osnovan 2002. godine i da je prvi osnovani sportski klub invalida u Republici Srpskoj.

VAR[AVA - Prvotimac poqske Legije Miroslav Radovi} istakao je da selektor Srbije Sini{a Mihajlovi} snosi odgovornost za lo{e rezultate i da ne zove najboqe igra~e. - Za rezultate je, kao i uvek, odgovoran trener. Logi~no je onda {to Mihajlovi} snosi krivicu za mizeran bodovni u~inak Srbije u A grupi. Pogrije{io je {to je naglo podmladio sastav. Ti mladi}i znatno kaskaju za doskora{wim standardnim ~lanovima dr`avnog tima - rekao je Radovi}. Smatra da Srbija ima mnogo boqe igra~e od onih na koje ra~una Mihajlovi}. - Stru~waci ka`u: u fudbalu sve po~iwe od odbrane, ali ne bih se kod we zadr`avao, ve} se usmerio na napad, koji je najve}a boqka. Nema realizacije i zato smo tu gde jesmo, daleko iza Belgijanaca i Hrvata - istakao je Radovi}.

46 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Prvi poraz Orlanda

Preokret Bulsa protiv Mexika
WUJORK - Ekipa ^ikaga savladala je Orlando rezultatom 99:93, a srpski internacionalac Vladimir Radmanovi} nije ulazio u igru kod Bulsa. Meyik je imao odli~nu igru i rezultat u prve tri ~etvrtine, ali onda su Bulsi uspjeli da preokrenu i slave. Najzaslu`niji za to bio je Luol Deng koji je 15 od 23 poena ubacio u drugom poluvremenu. Upravo su Deng i Nejt Robinson pokrenuli seriju od 15-2 kojom je ^ikago minus od pet poena pretvorio u plus od osam poena tako da je Orlando zabiqe`io prvi poraz u sezoni. Denver je savladao Detroit sa 109:97. Taj Louson bio je najboqi sa 15 poena i devet asistencija, dok je kod Pistonsa Greg Monro imao 27 poena i de set skokova. Okla ho ma je bi la boqa od To ron ta sa 108:88, a predvodio ih je Rasel Vestbruk sa 19 poena, Ser` Ibaka dodao je 17 poena.

Evrokup, prvo kolo

Valensija na kraju slomila otpor Banvita
Stefan Markovi} (Valensija)

Milo{ Triki} (Borac)
FOTO: V. TRIPI]

Milo{ Triki}, ko{arka{ bawalu~kog Borca

Sve podre|eno opstanku u ligi
VALENSIJA - Ko{arka{i Valensije opravdali su ulogu favorita protiv turskog Banvita i slavili pobjedu 88:78 iako su gos ti dr`ali prikqu~ak do sredine posqedwe ~etvrtine. Pau Ribas sa 23 poena bio je najefikasniji u {panskom timu, za ko ji je Ste fan Mar kovi} pos ti gao 12 po ena, uz {est skokova i dvije asistencije. Marko Ke{eq je za samo {est minuta provedenih na terenu postigao tri poena. Vladimir [timac je sa 13 po ena i {est skokova bio me|u najzapa`enijim igra~i ma tur skog ti ma, ali je brzo u{ao u problem sa li~nim gre{kama, pa je igrao sa mo 16 mi nu ta. U dru gom me ~u prvog kola gru pe D Vircburg je savladao Azovma{ sa 81:77. Sa 19 poena i deset skokova pobjednika je predvodio Dvejn Anderson, a u ekipi koju vodi Aleksandar Ke sar naj boqi je bio Mi ro slav Raduqica sa 20 poena i ~etiri skoka. Tadija Dra gi ~e vi} je pos ti gao osam, a Ivan Pauni} {est poena. Preostalih 14 utakmica igrano je sino}.

Nama je najbitnije da ostvarujemo pobjede kod ku}e, dok }emo u gostima poku{ati napraviti neko iznena|ewe i nekome pomrsiti ra~une, rekao Triki}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BAWALUKA - Ove sezone sve je podre|eno opstanku u Ligi BiH i nadam se da smo na dobrom putu da to i os tva ri mo iako je {ampionat tek po~eo, izjavio je ko {ar ka{ Bor ca Milo{ Triki}. Bawalu ~a ni su u prva tri kola ostvarili dvije pobjede (Varda HE, Servici-

takmi~ewe u Ligi BiH. Ostva ri li smo dvi je po bjede koje su nam dale motiva da se i daqe borimo jer `elimo samo da izborimo opstanak me |u naj boqim bh. eki pa ma i ni {ta vi {e od toga. Jedini poraz do`ivjeli smo u Mrkowi} Gradu, a

i to je bilo "na jednu loptu", {to poka zu je da do bro tre ni ra mo - re kao je Tri ki}. Prema wegovim rije~ima, me |u igra~i ma vla da odli~na atmosfera i to je razlog dvije pobjede. - Mlada smo ekipa koja

^APQINA
U ~etvrtom kolu Borac }e gostovati u ^apqini kod istoimenog protivnika koji do sada ima maksimalan skor. - Idemo u ^apqinu da odigramo {to boqe mo`emo. Oni su na najboqi mogu}i na~in zapo~eli takmi~ewe i nemaju poraz zasad, ali se mi ne optere}ujemo time. Ako nam se uka`e {ansa, poku{a}emo da napravimo iznena|ewe i sigurno je da }emo skupo prodati ko`u rekao je Triki}.

IMA OTVOREN ugovor sa klubom
jum) i jedan poraz (Mladost) i tako pokazali da nikome ne}e biti lak zalogaj. - Za sad smo zadovoqni na~inom na koji smo po~eli

Evroliga, peto kolo

Barsa gost "Armejaca"
BARSELONA - Derbi susret petog kola Evrolige odigra}e u Moskvi CSKA i Barselona. "Armejci" i Katalonci jedine su nepora`ene ekipe u grupi D u kojoj igra i beogradski Partizan. Aktuelni {ampion Evrope Olimpijakos gostova}e Emporio Armaniju u Milanu, gdje }e poku{ati do}i do svoje tre}e pobjede ove sezone. Parovi: CSKA - Barselona (17 ~asova), Lijetuvos Ritas - Be{ikta{ (18.30), [alon - Unikaha (19.30), Kantu - Fenerbah~e (20.45), Alba - Makabi (20.45), Emporio Armani - Olimpijakos (20.45).

ne ma dovoqno is kus tva da bi mogla da se nosi sa mnogo ja~im timovima. Nama je naj bi tni je da os tva ru je mo pobjede kod ku}e, dok }emo u gostima poku{ati napraviti neko iznena|ewe i nekome pomrsiti ra~une - dodao je Triki}. Krilo bawalu~kog tima ima otvoren ugovor sa klubom i u slu ~a ju ponude iz inos transtva mo gao bi da napusti sada{wu ekipu. - Tako sam se dogovorio sa upravom i ako mi iskrsne ne{to iz inostranstva, slobodan sam da idem. Imao sam ponudu iz [vedske, ali se na kraju ne{to zakomplikovalo pa sa odustao od prelas ka u Skan di na vi ju kazao je Triki} koji je pro{le sezone nastupao za Mladost iz Mrkowi} Grada, a pretpro{le je bio ~lan Borca.

Predsjednik OKS ostaje na ~elu ove organizacije

Divcu novi mandat
BEOGRAD - Dosada{wi predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Vlade Divac na ju~era{woj sjednici skup{tine te organizacije do bio je novi ~e tvo ro go di{wi mandat. Di vac }e bi ti na ~elu OKS do Olimpijskih igara u Rio De @aneiru 2016. godine. - Verujem da smo brojne izazove u proteklom olimpijskom ciklusu uspe{no prevazi{li veli kim radom, ener gi jom i po sve }e no{ }u svih zaposlenih u Olimpijskom komitetu Srbije. Istovremeno, svestan sam da smo onim {to je ve} ura|eno postavili zdrave osnove, a da je veliki posao tek pred nama rekao je Divac.
Vlade Divac
FOTO: TANJUG

[aj [triks demantovao medije

Pri{tina se ne takmi~i
BEOGRAD - Sportski direktor Balkanske ko{arka{ke lige [aj [triks oglasio se na sajtu ovog takmi~ewa povodom "slu~aja Pri{tina" i ista kao da Si gal ne }e u~estvovati u ovoj ligi. - @elim samo da razjasnim stvar sa dopisom koji smo poslali u vezi sa u~e{}em tima iz Pri{tine u na{oj ligi. Kao {to smo pomenuli, ovaj projekat je samo ideja i ne}e se realizovati a da ne bude zvani~no odobren od FIBA i FIBA Europe, jer se striktno pridr`avamo pravila i ne}emo ni{ta raditi mimo ovih organizacija - naveo je [triks. Pro{le sedmice mediji sa Kosova i Metohije prenijeli su da }e Ko{arka{ki klub Sigal iz Pri{tine dobiti pozi vni cu da se ta kmi ~i u Balkanskoj ligi i da bi prvi me~ trebalo da odigraju krajem novembra. U ovom takmi~ewu igraju OKK Beograd, Galil Galboa, Kumanovo, Kozv, \ura \akovi}, Tivat, Mornar, kao i Kavala, Rilski.

2009 - 2012. zakqu ~no sa Olimpijskim igrama u Londonu. Pred sjednik Di vac u svom izlagawu posebno je ista kao na predak re zul ta ta Olimpijskog tima Srbije na Olimpijskim igrama u Londonu u odnosu na prethodno izdawe Igara u Pekingu.

MANDAT traje ~etiri godine
On je dodao da rezultati ostvareni u Londonu obavezuju da u idu}em ciklusu OKS obezbijedi maksimalne uslove za trening, pripreme i takmi~ewa na putu za Rio. - Planovi su veliki, ali imaju}i u vidu {ta smo do sada postigli zajedno sa na{im partnerima, verujem de }emo posle Olimpijskih igara u Riju imati mnogo razloga za zadovoqstvo - poru~io je Divac. Skup {ti na je usvo ji la Izvje{taj o radu za period - Spor tis ti Srbi je u prethodnom olimpijskom ciklusu nastupili su na devet takmi~ewa iz kalendara MOK-a i s wih doneli ukupno 57 medaqa - 13 zlatnih, 23 srebrne i 21 bronzanu - rekao je Divac.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 47

Rukometa{i Borca m:tel u SEHA ligi gostuju Tatranu

Sportski centar u Rogatici

Uvertira za dva evropska okr{aja
FOTO: V. STOJAKOVI]

Teniseri dobili novo igrali{te
ROGATICA - Qubiteqi tenisa u Rogatici jo{ nemaju formiran klub ali su dobili teniski teren. Time Sportsko-rekreacioni centar u ovom gradu uz dva fudbalska terena, ko{arka{ko i odbojka{ko igrali{te, atletsku i stazu za moto-kros dobilo jo{ jedan novi sadr`aj. - U wegovu izgradwu po svim standardima za ovu vrstu objekata do sada je utro{eno ne{to vi{e od 50.000 maraka iz buyetskih sredstava op{tine. Podlogu od tenesita uradilo je specijalizovano preduze}e za izgradwu i odr`avawe teniskih terena "Tennis line sol" iz Br~kog - kazali su u op{tini Rogatica. Trenutno se rade elektroinstalacije, u okviru kojih treba da se instalira ~etiri reflektora i gromobranska za{tita, te pripremi teren za tribine gledalaca. Time }e tenisko igrali{te biti spremno da primi prve tenisere. S. M.

Ova utakmica odli~no }e nam poslu`iti kao priprema za me~eve tre}eg kola Kupa EHF, koje sa istim rivalom igramo 24. novembra u Bawaluci i 2. decembra u Pre{ovu, rekao Trnini}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Novi uspjeh mladog Prwavor~anina

Petrovi} najboqi na "Zagi kupu"
PRWAVOR - ^lan prwavorskog TK Bonito Dra`en Pe tro vi} po bi jedio je na nedavno odr`anom me|unarodnom teniskom "Zagi kupu" u Zagrebu. U kon ku ren ci ji igra~a uzrasta do 12 godina, ostvario je pet pobjeda. U polufinalu bio je boqi od Juraja Ko{~e sa iz Va ra`dina (4:6,6:4,6:1) dok je u me~u ko ji je odlu ~ivao o pobjedniku turnira savladao ~lan z a g r e ba ~ ko g Me d v e { ~ a ka Marko Lui}a 2:0 (6:4, 6:3). - Pobjedni~ki pehar mi je bio najqep{i dar za ro|endan jer sam 3. novembra napunio de set godi na. U ovoj starosnoj grupi ove godine osvojio sam 14 turnira, a trijumf u Zagrebu, gdje sam i lani pobijedio, je prvi uspjeh u ja~oj starosnoj kategoriji - rekao je Petrovi} po povrat ku iz gla vnog grada Hrvatske. Do kraja godine mladi prwavorski talenat ima}e jo{ nekoliko turnira u Srbi ji i Hrvatskoj. B.R.
Dra`en Petrovi}

BAWALUKA - Rukometa{i Borca m:tel gostova}e u osmom kolu Re gional ne SEHA lige u slova~kom gradu Pre{ovu gdje u subotu od 18 ~asova igraju prvu od ~etiri ovosezonske utakmice sa Tatranom, po{to se ova dva kluba sastaju i u Kupu EHF. - Me~e vi tre }eg kola u okviru evropskog takmi~ewa su na programu 24. novembra u Bawalu ci i 2. de cem bra Pre{ovu, tako da }e nam subotwa utakmica dobro do}i kao priprema za te okr{aje na gla sio je {ef stru ~nog {ta ba Bawalu ~a na Zo ran Trnini}. On je ra zo ~a ran {to Slovaci nisu prihvatili da

Igor Ra|enovi} (Borac m:tel)

se me~ regionalne lige odigra dan poslije revan{ utakmi ce tre }eg kola Ku pa EHF, 3. decembra. - Moli li smo Gostovawe ~el ni ke klu ba iz Pre {ova da nam iza|u u susret kaRukometa{i Tatrana u odgo|enom meko bi smawili ~u ~etvrtog kola pora`eni su na gostro {kove i dutovawu u Zagrebu od istoimenog go traj no pu to{ampiona Hrvatske sa 28:30. Povawe. Me |u tim, slije ove utakmice Tatran je prepusbi lo je uza lud, tio prvo mjesto Zagrep~anima, koji jer su se pravdali sada imaju 16 bodova.

ME^ u Pre{ovu u subotu od 18 ~asova
"Crveno-plavi" ni u ovom susretu ne}e biti kompletni.

Rukometa{ Prijedora Nemawa Bezbradica blista ove sezone

No}na mora za golmane
FOTO: N. \ERI]

PRI JEDOR - Jedan od najzaslu`nijih {to su rukome ta {i Pri jedo ra u prvih {est kola Pre mi jer li ge BiH zabiqe`ili tri pobjede je lijevi bek Nemawa Bezbradica. U uta kmi ci posqedweg {estog kola wegova ekipa pobijedila je na svom terenu Kowuh iz @ivinica sa 29:28, a on je bio strijelac ~ak 16 pogodaka. Sa 67 golova u {est susreta nalazi se na prvom mjestu liste strijelaca. Iako je u septembru napunio tek 20 godina svojim preciznim i jakim {utem protivni~ke golmane dovodi do o~ajawa. - Iza svega stoje rad, red i disciplina, {to podrazu-

Nemawa Bezbradica

knem da je u mom dosada{wem u~inku veliki doprinos i ostalih saigra~a, prije svega iskusnijih, jer rukomet je, zna se, kolektivna igra. Svakako da je lak{e kada igra~ ima i slobodu u igri, da mo`e bez straha da {utira i iska`e se - naglasio je Bezbradica.

NA [EST utakmica postigao 67 golova
mijeva veliku upornost i maksimalno odra|eni svaki trening. Dru gu se zonu sam u Prijedoru, gdje sam se veoma do bro sna {ao. Fi no sam primqen i osje}am se kao kod ku}e. Ipak, `elim da istaSna`ni delija visok 192 centimetra i te`ak 95 kilogra ma, ali ga je pro gonom srpskog sta novni{ tva iz Hrvatske 1995. godine, `ivotni put donio u Bawaluku. Rukometom je po~eo da se bavi

2004. godine u bawalu~kom Cepelinu. - Prvo mi je bila `eqa da budem golman, ali sam, ipak, pre{ao u bekovsku liniju i uvijek bio na pozicijama lijevog i sredweg beka. Rukometni idol bio mi je i ostao Neboj{a Goli}. Od 2006. godine sam u Borcu, gdje sam sezonu 2009/2010. bio u prvom timu. Me|utim, `ao mi je {to nisam dobio pravu priliku, jer vjerovatno i sada u klubu smatraju da nisam sazrio. Na meni je da radim i dokazujem se i trudim se {to vi{e potvrdim svoje mogu}nosti. To je ostvarqivo samo kroz utakmice - dodao je Bezbradica. N. \.

FOTO: V. TRIPI]

zauzeto{}u dvorane. [ta je, tu je, moramo putovati i poku{ati da se predstavimo u {to boqem svjetlu, mada je jasno da je doma}in apsolutni fa vo rit - nas ta vio je Trnini}.

- Mir ko Mi ki} se jo{ uvijek oporavqa od povrede aduktora, dok je Stefan Jankovi} zaradio upalu mi{i}a na pri pre ma ma ju ni or ske reprezentacije BiH. Iskusni Igor Ra |e no vi} ima pro ble ma sa pe tom, ali }e putovati u Slova~ku. Bez obzira na sve to ne idemo sa bijelom zastavom, ve} }emo poku{ati da odigramo {to kva li te tni je - dodao je Trnini}.

Dobojlije savladale ^elik

Sloga nagovijestila izlazak iz krize

Goran Biqak

DOBOJ - Rukometa{i Sloge savladali su u kontrolnom me~u ^elik iz Zenice (37:31). Poslije serije od sedam poraza u SEHA ligi, pobjeda nad Zeni~anima dobro je do{la pred okr{aj u osmom kolu Regionalne lige protiv Brest Me{kova. - Zadovoqan sam igrom i pobjedom protiv ^elika, za kojeg smatram da je najboqa ekipa u Premijer ligi BiH. Igra~i su ispunili sve {to smo dogovorili i nadam se da je ovo nagovje{taj boqih rezultata u nastavku sezone. Trening utakmica je ispunila o~ekivawa, najbitnije je da su igra~i vratili poquqano samopouzdawe - rekao je trener Sloge Aleksandar Dugi}. Nekoliko dana ranije, Dobojlije su u savladale Gra~anicu, tako da spremni do~ekuju subotwu utakmicu protiv Bjelorusa. D. R.

48 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

^etvrtfinale Kupa RS

Premijerliga{ pro{ao daqe
UGQEVIK - Sa dva gola u posqedwim minutama susreta fudbaleri Radnika u ko m{ij skom od mje ra vawu snaga savladali su Rudar u Ugqeviku rezultatom 2:0 i tako se plasirali u polufina le Ku pa Re pu bli ke Srpske. Po sli je kor ne ra ko ji je izveo Danijel ]ulum u 87. minutu najvi{i u skoku bio je de fan zi vac gos ti ju Bo {ko Takovac, koji je savladao Aleksandra Novakovi}a. Igrao se drugi minut sudijske na do kna de i gos ti su imali korner, a svi igra~i doma}ih zajedno sa golmanom su oti{li u kazneni prostor gostiju. Poslije dobre intervencije odbrane Bijeqinaca lopta je do{la do Zorana Niki}a, koji se u kontranapadu odupro na le tu Bo ja na Kr~e i ne ome tan po slao lop tu u mre`u. Kr~o je za ovaj start RUDAR (U) RADNIK 0 (0) 2 (0)
Strijelci: 0:1 Takovac u 87. minutu, 0:2 Niki} u 90. minutu. Stadion: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 150. Sudija: Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo) 7. @uti kartoni: Stjepanovi} (Rudar, Ugqevik), ]ulum, Kapetan, Mirkovi} (Radnik). Crveni karton: Bojan Kr~o (Rudar, Ugqevik) 90. minutu. Igra~ utakmice: Bo{ko Takovac (Radnik) 7.

RUDAR (UGQEVIK): Novakovi} 6,5, Stjepanovi} 6, Blagojevi} 6, Todorovi} 6,5, Cviji} 6,5 (od 71. minuta To{i} -), Simiki} 6,5 (od 80. minuta Stevanovi} -), Bogi}evi} 6, Kr~o 6, Radovanovi} 6,5, Be}arevi} 6, Davidovi} 6,5. Trener: Predrag Mari}. RADNIK: Lu~i} 6,5, Zeqkovi} 6, Milo{evi} 6 (od 76. minuta Novakovi} -), Mirkovi} 6,5, Koji} 6,5, Takovac 7, Basara 6 (od 70. minuta Ostoji} -), Kapetan 6, Risti} 6 (od 84. minuta Rikanovi} -), ]ulum 6,5, Niki} 6,5. Trener: Sr|an Baji}.

Dragan Risti}
FOTO: ARHIVA

Fudbaleri bijeqinskog Radnika prekinuli {trajk

sankcionisan crvenim kartonom. I. S.

Uprava obe}ala isplatu dugova
Dugovawa od 25.000 maraka za igra~e su zna~ajna, ali za na{u lokalnu zajednicu nisu velika i sigurno je da }e veoma brzo biti ispla}ena, rekao Mira`i}
PI[E: IGOR STANI[I] sport.bijeljina@gmail.com

Proleter izborio polufinale

Sigurni Tesli}ani
TESLI] - Ekipa Proletera iz Tesli}a savladala je Sutjesku rezultatom 2:0 i tako izborila plasman u polufi na le Ku pa Re pu bli ke Srpske. Prvi gol za Tesli}ane postigao je Vladimir Markovi}, koji je sa 30 metara efektnim udarcem loptu poslao u same ra{qe golmana Darjana Matovi }a, ko ji ni je mogao boqe da interveni{e. Drugi gol postigao je Nemawa Ra{i}, koji je u 55. minutu iskoristio centar{ut sa lijeve strane i sa dva metra loptu poslao u mre`u. Od 35. minuta Fo~a ci su igra li bez Mladena Novakovi}a koji je za radio crve ni kar ton. Posqedwa utakmica ~etvrtfinala izme|u Jedinstva iz @eravice i bawalu~kog Borca igra}e se 13. novembra. M. Z. PROLETER (T) SUTJESKA 2 (1) 0 (0)
Strijelci: 1:0 V. Markovi} u 25, 2:0 Ra{i} u 55. minutu. Stadion: "Radolinka" u Tesli}u. Gledalaca: 100. Sudija: Milo{ Gigovi} (Gradi{ka) 6. @uti kartoni: Lale, Kitanovi} (Proleter, Tesli}), R. Drakul (Sutjeska). Crveni karton: Mladen Novakovi} (Sutjeska) u 35. minutu. Igra~ utakmice: Nemawa Ra{i} (Proleter, Tesli}) 6,5.

PROLETER (TESLI]): Bajbi} 6, Jeli} 6,5, Kuzmanovi} 6,5, Lale 6,5, Galami} 6,5, Osmi} 6,5, Bo`ovi} 6,5, Kitanovi} 6 (od od 90. minuta Kovaqenko -), Gavri} 6,5, Markovi} 6 (od 83. minuta Vukani} -), Ra{i} 6,5 (od 76. minuta Smiqi} -). Trener: Darjan Grbi}. SUTJESKA: Matovi} 5,5, R. Radovi} 5 (od 59. minuta Mrgud 5), Tasi} 5,5, Novakovi} 5, Mitrovi} 5, Kruni} 5,5, Mojovi} 5,5, Papaz 5,5, Blagojevi} 5,5, Muminovi} 5 (od 54. minuta Petkovi} 5), V. Radovi} 5 (od 46. minuta R. Drakul 5). Trener: Darko Nestorovi}.

BIJEQINA - Fudbaleri Radnika ju~e su okon~ali jednodne vni {trajk i krenuli sa redovnim obaveza ma po sli je sas tan ka na kojem je rukovodstvo kluba obe }a lo da }e za os ta la primawa od 25.000 maraka bi ti upla }e na naj ka sni je za dvadesetak dana. Razlog za{to je tra`en ne{to du`i rok je formirawe vlasti na nivou Skup{tine grada Bijeqine, koja bi trebalo da pomogne Radniku. Rukovodstvo je uspjelo da uka `e fudba le ri ma na va `nost takmi~ewa u Kupu Republike Srpske i Premijer ligi BiH, koji su jednogla-

sno prihvatili da se nastavi sa radom. - Igra~i su i pored pote{ko}a u kojima se nalaze shvatili da nastavak {trajka ne bi mno go do nio ni wima, a ni klubu. Svi u klu-

bu su svjesni dugovawa prema igra~ima. Oni potra`uju 20 odsto ugovorne rate koja je bila na snazi 28. avgusta, oktobarsku platu i iznose za sta na ri nu igra~i ma sa strane. Sva ta dugovawa za

wih su zna~ajna, ali za na{u lokalnu zajednicu nisu velika i sigurno je da }e veoma brzo biti ispla}ena istakao je direktor Radnika @ivorad Mira`i}.

MIRA@I]: Utakmica sa Gradinom mo`da i presudna
On je naglasio da je dobro {to je prekinuta obusta va rada jer Bi jeqin ce u subotu o~ekuje veoma va`na me~ sa Gradinom u Premijer ligi BiH. - Do~ekujemo tim iz Srebrenika, koji je tako|e u te{kom polo`aju na tabeli. U slu ~a ju da ih po bi jedi mo, stekli bismo realne {anse za opstanak. Toga su igra~i svjesni i sigurno je da }e, bez obzira na ova dva dana "nerada", dati sve od sebe da ostvare trijumf - nastavio je Mira`i}.

\OKI]
Sportski direktor Boro \oki} istakao je da su u klubu svjesni da se igra~ima duguje. - Finansijski smo se iscrpili u proqe}nom dijelu sezone kada smo se borili za titulu prvaka Srpske. Osloweni smo na gradsku upravu, koja je za nas na godi{wem nivou izdvojila 340.000 maraka, dok je 62.000 na na{ ra~un upla}eno na osnovu Pravilnika o raspodjeli za sport. Po{to je i privreda u te{koj situaciji, nismo uspjeli da na|emo vi{e sredstava od onih koje nam je dao grad, kao ni generalnog sponzora. U ovom trenutku se igra~ima ukupno duguje 25.000 maraka i vjerujem da }emo dug brzo izmiriti - rekao je \oki} i dodao da se ~etvorici zaposlenih na Gradskom stadionu duguje 11 plata.

Zvorni~ani izbacili Rudar

Sa penala stigli do polufinala
DRINA (Z) RUDAR P. 0 0
(penalima 5:4) Strijelci iz penala: Lazarevi}, Nini}, A. Vasi}, Milojevi}, Ivanovi} za Drinu (Zvornik), Rov~anin, Lemonyava, Bajalica, Gigovi} za Rudar Prijedor. Stadion: Drine u Zvorniku. Gledalaca: 300. Sudija: Velimir Drini} (Modri~a) 7. @uti kartoni: Zdravkovi}, Kiki}, Nini}, Nikoli} (Drina, Zvornik). Igra~ utakmice: Goran Maksimovi} (Drina, Zvornik) 7,5. DRINA (ZVORNIK): Maksimovi} 7,5, Sredojevi} 7 (od 46. minuta Milojevi} 7), Simi} 7, Lazarevi} 7,5, Ivanovi} 7,5, Zdravkovi} 7, Kiki} 7,5, Nini} 7,5, Nikoli} 7, R. Vasi} 7 (od 84. minuta A. Vasi} -), Ili} 7,5. Trener: Svetozar Vuka{inovi}. RUDAR PRIJEDOR: Bodiroga 6,5, Rami} 6,5, Bajalica 7, Puqi} 7, Jankovi} 7, Gigovi} 6,5, Asevedo Kruz 7, Vukovi} 7 (od 85. minuta Vrane{evi} -), Rastoka 7 (od 60. minuta Rov~anin 7), Hanyi} 6,5, Srndovi} 6,5 (od 72. minuta Lemonyava ). Trener: Velimir Stojni}.

Podvig Dobojlija u prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH

Sloga boqa od GO[K-a
GA BE LA - Fudba le ri dobojske Sloge savladali su GO[K u Gabeli rezultatom 2:1 u prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH i tako do{li na korak od plasmana me|u ~etiri najboqe ekipe u najmasovnijem takmi~ewu. Utakmica nije dobro po~ela za Dobojlije. Ve} u drugom minutu GO[K je poveo kada je Sabahudin Jusufba{i} sa nekoliko metara glavom po godio mre `u Emi ra Hayi|ul bi }a. Ipak, Slo ga je us pje la da izjedna~i u posqedwim trenucima prvog poluvremena. Zlatko \ori} je upo slio Ale ksan dra Kr{i }a, ko ji je za tre sao mre`u doma}ih za 1:1. Tokom prvih 45 minuta doma}i su stvorili nekoliko izuzetno povoqnih pri li ka, ali je golman Dobojlija Hayi|ulbi} bio nesavladiv. GO[K SLOGA (D) 1 (1) 2 (1)

Goran Maksimovi} (Drina, Zvornik)

REVAN[ se igra 21. novembra
Samo {to je po~eo drugi dio igre, Dobojlije su stigle do potpunog preokreta. Poslije odli~nog kontranapada {utirao je Zlatko \ori} i do veo svoj tim u vo|stvo od 2:1, {to je bio i kona~an ishod ovog me~a. Rezultati prvih ~etvrtfi nal nih uta kmi ca Ku pa BiH: GRADA^AC: Zvijezda Grada~ac - Zriwski (Mos tar) 3:2, GABELA: GO[K Slo ga 1:2, SA RA JE VO: Olimpik - @eqezni~ar 0:1,

ZVOR NIK - Fudba le ri zvorni~ke Drine plasirali su se u polufinale Kupa Republike Srpske po{to su u ~etvrtfi na lu sa vlada li premijerliga{a Rudar Prijedor tek poslije boqeg izvo|ewa jedanaesteraca sa 5:4 (u regularnom toku bilo je 0:0). Odluka je pala u drugoj seriji penala kada je ~uvar mre`e doma}ina i najboqi akter susreta Goran Maksimovi} zausta vio {ut "ruda ra" Ha ri sa Hanyi}a. D. G.

Strijelci: 1:0 Jusufba{i} u 2, 1:1 A. Kr{i} u 45, 2:1 \ori} u 50. minutu. Stadion: "Podavala" u Gabeli. Gledalaca: 200. Sudija: Danijel Bojo (Kiseqak) 8. @uti kartoni: Grgi}, Bo{wak (GO[K), Dujkovi}, \ekanovi}, D. Pani} (Sloga, Doboj). Igra~ utakmice: Emir Hayi|ulbi} (Sloga, Doboj) 8.

Zlatko \ori}
FOTO: B. JAKOVQEVI]

[IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - ^elik (Zenica) igrano kasno sino}. Revan{i se igraju 21. novembra. B. J.

GO[K: Ba~ak 6, @deri} 7, Jelavi} 6, Kukavica 6, Helvida 6,5, Muwoz 6 (od 67. minuta Dodig -), Grgi} 6 (od 71. minuta Kara~i} -), Bo{wak 7, Bibi} 6, Jusufba{i} 7, Milinkovi} 5,5 (od 55. minuta Peri} 6). Trener: Ivan Katalini}. SLOGA (DOBOJ): Hayi|ulbi} 8, Pe{i} 7 (od 71. minuta Alayi} -), D. Pani} 7, Muj~i} 7, Filipovi} 8, Dujkovi} 7,5, \ekanovi} 7,5, A. Kr{i} 8, Dizdarevi} 7 (od 90. minuta Joksimovi}), \ori} 8, Kujunyi} 7 (od 78. minuta N. Pani} -). Trener: Zoran ]urguz.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 49

Dramati~an me~ u drugom kolu mastersa u Londonu

\okovi} preokretom do pobjede nad Marejem
LONDON - Novak \okovi} gra bi ka za vr{ni ci posqedweg masters turnira u 2012. godini - nakon {to je sa vladao @oa Vil freda Congu, u drugom kolu nadmetawa u Londonu sino} je poslije preokreta pobijedio i tre}eg tenisera svijeta Endija Mareja, sa 4:6, 6:3, 7:5. Srbin je dobio deseti od wihovih 17 duela i tako skoro obe zbi jedio prvo mjes to u grupi A. \okovi} je istakao da je publika mogla da u`iva u me~u. - Endi i ja smo terali jedan drugog da se borimo do posledwe loptice. U`ivao sam u ovom me~u, mogao je da pobedi i Marej, ne bi bilo nezaslu`eno. Igrao je sjajno u prvom setu, nisam ni{ta mogao da uradim u tom periodu - rekao je \okovi}. Novak je na zanimqiv na~in rekao da ga kalkulacije za polufinale ne interesuju. - U`iva}u u ovoj pobedi, ne interesuju me kalkulacije naglasio je \okovi}.

[kot poveo sa 1:0, ali se prvi reket svijeta trgnuo, pa dobio drugi i tre}i set. Posebno bilo dramati~no u tre}em setu, kada je poslije vo|stva \okovi}a 4:2 Marej preokrenuo na 4:5, da bi potom Srbin dobio tri gema zaredom i slavio pobjedu

Novak \okovi}

Nole je broj jedan
Janko Tipsarevi} o~ekuje da Novak \okovi} i sqede}e sezone dominira svjetskim tenisom. - Ne bih bio iznena|en ako \okovi} ostane broj jedan i slede}e sezone i osvoji sve {to `eli, ukqu~uju}i i Rolan Garos. Kada je re~ o Novaku nema ni{ta {to mo`e da me iznenadi - rekao je Tipsarevi}. trisani Novak. U situaciji od kojih bi se mnogim teniserima tresla koqena, poslije tri uzastopna gema za rivala, koji ga je ove godine savladao u Dubaiju, na Olimpijskim igrama i finalu US opena, \okovi} je odigrao bez gre{ke. Tri gema u nizu, od 15:40 u posqedwem gemu do kona~nih 7:5, bili su pe~at na ~et vrti Nole tov trijumf na zavr{nom mastersu koji je ostvaren preokretom. Prethodne "`rtve" bili su @il Simon 2008, Nikolaj Davidenko 2009. i Toma{ Berdih 2011. godine. Novakov sqede}i rival, u petak, bi}e upravo Berdih. Trenutno na tabeli vodi \okovi} sa u~inkom 2-0, Marej ima 1-1, a Berdih i Conga po 0-1. Ukoliko je u sino}wem duelu Conga savladao Berdiha, \okovi} se plasirao u polufinale, bez obzira na svoj nastup u tre}em kolu.

FOTO: AGENCIJE

Ba{ kao i u nedavnom finalu turnira u [angaju, Britancu je pripao prvi set, a onda je uslijedio veliki nalet najboqeg igra~a na planeti, koji je mu je pored trijumfa go tovo iz vje sno donio i plasman u polufinale. Na po~etku mnogo toga nije {timalo u Slavqe Ferera \okovi}evoj igri. ^ak 17 neiznu|enih gre {a ka, U drugom me~u prvog kola B grupe na isuvi{e oprezan masters kupu u Londonu David Fenastup sa osnorer je bio boqi od Huana Martina vne li ni je i del Potra i poslije dva sata i 17 30:30 u jednom minuta slavio sa 6:3, 3:6, 6:4. trenutku kao jedi-

ni prilazak {ansi za brejk, bi li su pre ma lo da bi se ugrozio razigrani Britanac. Marejev rani brejk donio mu je osvajawe prve dionice, no sve je po~elo da se mijewa u

drugom setu. I pored toga {to je tek u 16. gemu ovog me~a do{ao do svoje prve brejk {anse, iskoristiv{i je - Novak je krenuo po pobjedu. Od 2:2 u drugom setu, \okovi} je osvo-

jio sedam od sqede}ih devet gemova, a rani brejk u odlu~uju}oj dionici djelovao je kao "zavr{en posao".

LONDON DOMA]IN
Udru`ewe teniskih profesionalaca (ATP) saop{tilo je da }e London biti doma}in zavr{nog masters kupa do 2015. godine. Prethodno je petogodi{wim ugovorom bilo predvi|eno da se u britanskoj prestonici odr`i ovo elitno takmi~ewe jo{ sqede}e godine. Zavr{ni masters se poslije ~etiri godine, iz [angaja 2009. preselio u London. Prethodno su gradovi doma}ini ovog takmi~ewa bili Hjuston, Frankfurt i Wujork.

NOLETOV sqede}i rival Berdih
No, naprasna brzopletost u igri Mareja poslije toga je nestala, a umno`ile su se gre{ke \okovi}a, pa je poslije 4:2 za srpskog igra~a do{lo do 5:4. Na odu{evqewe publike u "O2 areni", Marej se na{ao na gem do trijumfa, ali na tom putu stajao je potpuno koncen-

Podloga US opena u Bawaluci
BAWALUKA - Ambasador Srbije Ninoslav Stoja di no vi} i ge ne ral ni se kre tar Vlade RS Vlado Blagojevi} odigrali su ju~e prvi me~ na te re nu sa US open podlo gom u bawalu ~kom par ku "Mla den Stojkanovi}" i na taj na~in otvo ri li nova tri igrali{ta Teniskog kluba Mla dost. Ovi te re ni je dinstveni su na prostorima Re pu bli ke Srpske i BiH. - Jo{ ranije sam obe}ao da }e Bawaluka dobiti terene sa tvrdom podlogom i to smo uradili. Veliko mi je zadovoqstvo {to je ambasador Srbije Ninoslav Stoja di no vi} uda rio prvu lop ti cu na ovoj podlo zi. Ima mo de set te re na sa {qakom, sada i tri terena sa brzom podlogom, tako da su u TK Mladost stvoreni svi uslovi za vrhunski te nis - rekao je direktor Tenis kog klu ba Mla dost
Milan Radakovi}, Vlado Blagojevi}, Ninoslav Stojadinovi} i Dra{ko Milinovi}

Otvorena tri terena u Teniskom klubu Mladost

Janko Tipsarevi} o mastersu

Zaslu`eno sam izgubio
Janko Tipsarevi}

neko od na{ih glavnih igra~a gostuje u Bawaluci - rekao je Stojadinovi}. Predsjednik TSRS Dra{ko Milinovi} imao je samo ri je ~i hva le za no ve terene.

PRVU LOPTICU udario ambasador Srbije
- Ovo je velika stvar za tenisere koji u Srpskoj nisu imali priliku da igraju na ovoj podlozi, jer znamo da su svi te re ni u BiH pod {qakom. ^estitam qudima u TK Mladost koji su pokazali da je ovo najorganizovani ji klub u RS, a u ne kim segmentima i {ire, s obzirom na to da je ovo prva podlo ga ova kve vrste u BiH. Ovo je prvenstveno plod wihovog rada, do ko jeg su do {li uz malu pomo} Saveza i prijateqa - kazao je Milinovi}. M. Z. LONDON - Srpski teniser Janko Tipsarevi} rekao je da je zaslu`eno izgubio od [vajcarca Royera Federera u prvom kolu zavr{nog mastersa sezone, bez obzira na to {to se tokom me~a zdravstveno nije osje}ao najboqe. - U prvom setu nisam se ose}ao dobro, iako sam ga izgubio. Nisam ga izgubio zato {to sam se ose}ao lo{e, kako god. Me|utim, kada smo kasnije igrali du`e poene moj servis je bio sve lo{iji, nisam potpuno fit. Ipak, iz dana u dan ose}am se sve boqe - izjavio je Tipsarevi}. On je naveo da nije imao rje{ewa da zaustavi kvalitetnog rivala. - Svi znaju da kada Royer povede, malo ko mo`e da ga zaustavi. Problem je nastao kada je on rano stekao brejk u oba seta. Verovatno najboqi igra~ na svetu tako ne{to retko propu{ta - rekao je Tipsarevi}, koji }e ve~eras od 20.45 ~asova igrati susret drugog kola protiv Huana Martina del Potra.

Milan Radakovi}. Am ba sador Srbi je Ninoslav Stojadinovi} veliki je qubiteq tenisa i pohvalio je nove terene. - Retkost je na Balkanu, a i u mnogim drugim bogatijim zemqama da se ova podlo-

ga mo`e i zimi koristiti, odno sno da ima dvo ra ne i balone. Samim tim podloga mnogo zna~i, svetlo treba da se sredi, ali ovo je fantasti~no. Saradwa saveza Republike Srpske i Srbije bi}e nas tavqena, o~e ku je mo da

FOTO: A. ^AVI]

50 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Mogu}e odga|awe vje~itog derbija

"Orlovi" pomjeraju me~ Zvezda - Partizan
BEOGRAD - Predstoje}i vje~iti derbi izme|u Crvene zvezde i Partizana planiran za 17. novembar mogao bi da bude odgo|en. Kao glavni razlog mogu}eg odga|awa 143. vje~itog derbija isti~e se ~iwenica da oba rivala u svojim redovima imaju veliki broj reprezentativaca koji }e idu}e nedjeqe imati obaveza u svojim nacionalnim timovima. Kako u svojim redovima imaju reprezentativce Srbije, ali i Crne Gore, te Makedonije i Bugarske, Beogra|ani bi svoj duel mogli odigrati u terminu koji bi trebalo da bude odre|en u skladu sa rasporedom reprezentativnih utakmica, ali i Kupa Srbije. Naime, samo ~etiri dana poslije vje~itog derbija na programu su utakmice ~etvrtfinala Kupa Srbije u kome se i daqe bori Crvena zvezda.

Nastavqen sudski proces protiv biv{eg predsjednika Crvene zvezde

Dragan Yaji}

U trci Inter, Barselona i Arsenal

Velikani prate Markovi}a
FOTO: AGENCIJE Lazar Markovi} (Partizan)

Nema dokaza protiv Xaji}a
Britanski "Tok sport" navodi da se uz Katalonce pojavio i Arsenal. Venger obo`ava mlade igra~e, a ovaj portal smatra da }e Francuz probati da preduhitri rivale ve} u januaru. U klubu su svjesni da }e ga te{ko zadr`ati, {to je posredno poslije me~a u Milanu priznao i trener Vermezovi}. Sam Markovi} se ne ogla{ava, sve je prepustio menayerima i razmi{qa jedino o utakmici sa Interom.

FOTO:AGENCIJE

BEOGRAD - Sini{a Mihajlovi} ve} je otkrio da je predsjednik Intera Masimo Morati pitao za Lazara Markovi}a, ali generalni stav u Humskoj je da mladi napada~ nije na prodaju, bar do idu}eg qeta. Barselona se tako|e raspitivala, Markovi} je definitivno jedan od igra~a kojeg prate, pa postoji mogu}nost da se i Katalonci ukqu~e u trku u idu}ih pola godine.

Niko od 19 saslu{anih svjedoka nije potvrdio navode optu`nice da je Yaji} s trojicom saradnika prisvojio oko osam miliona evra od transfera fudbalera, kazao Savi}
BEOGRAD - Odbrana biv{eg predsjednika FK Crvena zvezda Dragana Yaji}a predlo`ila je tu`ila{tvu da odus ta ne od kri vi ~nog gowewa optu`enog jer optu`nica nije potvr|ena, javile su agencije. Odbrana o~ekuje da }e se tu`ila{tvo u idu}a tri dana izjasniti o prijedlogu, a kako je u Vi{em sudu u Beogradu rekao advokat Dragan Savi}, niko od 19 saslu{anih svjedoka nije potvrdio navode optu`nice da je Yaji} s trojicom saradnika prisvojio oko osam miliona evra od transfera fudbalera. U Palati pravde ju~e je svjedo~io fudba ler Go ran Druli}, koji je kazao da mu FK Crvena zvezda od transfera u FK Saragosa duguje 1.022.000 evra, a Dragan Yaji} ni{ta. - U Zvezdu sam do{ao 1992. godine kao kadet, oni su mi na neki na~in dali sve, otvorili su mi vrata i dali mogu}nost da se bavim onim {to najvi{e volim - da igram fudbal - rekao je Druli}.

Disciplinci kaznili Partizan

Me~ bez publike i nov~ana kazna
BEOGRAD - Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kaznila je Partizan sa jednom utakmicom igrawa pred praznim tribinama i nov~ano sa 500.000 dinara zbog pona{awa navija~a na utakmici Superlige protiv Novog Pazara. - Partizan je ka`wen zbog transparenta i skandirawa navija~a, koji su na nacionalnoj i verskoj osnovi vre|ali na utakmi ci pro tiv Novog Pa za ra - re kao je pred sjednik Disciplinske komisije FSS Slobodan Pajovi}. Grobari su na pomenutom susretu istakli transparent na kojem je pisalo "Alija? A Spasoje Jugovi}?" i skandirali "No`, `ica, Srebrenica". Partizan }e pred praznim tribinama do~ekati Radni~ki 1923 u nedjequ, 11. novembra u 12. kolu Superlige Srbije.

On je naveo da mu Yaji} ne duguje novac ni po kom osnovu, kao i da ga nije o{tetio. Druli} je pred sudskim vi je }em obja snio da se sa ~elnicima Saragose dogovorio da mu klub isplati milion i po ma ra ka u ~e ti ri godine. - Da bi se izbegao porez, predlo`ili su da moja plata bude 500.000, a da Zvezdi u ~etiri godine bude ispla}en po milion, koji bi prebacili meni - rekao je Druli} i dodao da mu Zvezda nije ispatila novac koji duguje, odnosno, ispla}en mu je samo dio. Prema wegovim rije~ima, poseban sudski postupak pro-

tiv FK Crvena zvezda je zamrznut dok traje ovaj proces. Druli} je naveo i da se nije interesovao za detaqe ugovora iz 2001. godine, ve} je samo gledao cifru, jer je, kako ka`e, bio presre}an.

DRULI]: Yaji} mi ne duguje ni{ta
Su|ewe bi, ako tu`ila{tvo ne odustane od krivi~nog gowewa, trebalo da bude nastavqeno 17. i 18. januara. Osim Yaji}a, optu`eni su i biv {i prvi se kre tar kluba Milo{ Marinkovi}, finansijski direktor Vladimir Cvetkovi} i fudbalski menayer Ranko Stoji}. Oni su op tu `e ni da su protivpravno prisvojili oko osam miliona evra od prodaje ~e ti ri fudba le ra Crve ne zvezde - Gorana Druli}a, Zora na Wegu {a, Pe ri ce Ogwenovi}a i Ivana Dudi}a.

FARSA OD SU\EWA
Yaji} je novinarima poslije su|ewa rekao da ga niko od svjedoka nije teretio i izrazio o~ekivawe da }e tu`ilac odustati od krivi~nog gowewa. - Dok sam bio u Zvezdi, Druli}u je ispla}eno sve do jednog dinara, o~ekujem da se ova farsa zavr{i - rekao je Yaji}.

FIFA objavila najnoviju rang-listu reprezentacija
FOTO: AGENCIJE

Dogovor Zvezde i biv{eg trenera

Prosine~kom 120.000 evra
po{to "crveno-bijeli" trenutno nemaju potreban novac. - Robertu Prosine~kom sve treba da bude ispla}eno i tu iskreno nema ni{ta sporno. Imao sam korektan razgovor sa wegovim advokatom i nikada mi nije palo na pamet da se ne javim Robiju - rekao je prvi ope ra ti vac Zvezde Ste fan Pantovi}. U idu}ih nekoliko dana o~ekuje se priliv novca od Gasproma i sponzora, pa }e brzo uslijediti i isplata prve rate Prosine~kom. Do januara sqede}e godine trebalo bi da bude ispla}en kompletan dug.

Srbija pala na 42. mjesto
BEO GRAD - Fudbalska reprezentacija Srbije pala je za devet mjesta na najnovijoj FIFA listi najboqih svjet skih re pre zen ta ci ja i sada je 42. selekcija na svijetu. Po ra zi od Bel gi je i Makedonije u okviru kvalifi ka ci ja za Svjet sko prven stvo (SP) u Bra zi lu 2014. godine uslovili su veliki pad "orlova".

Fudbalska reprezentacija Srbije

BEOGRAD - Advokat Roberta Prosine~kog dogovorio se sa ~elnicima Crvene zvezde u vezi sa isplatom dugova koji iznose oko 120.000 evra. Robi potra`uje primawa za period od januara 2011. do avgusta, a rok je dodatno prolongiran

SRBIJA nazadovala devet mjesta
Najboqe rangirana reprezentacija iz regiona jugoisto~ne Evrope je Hrvatska koja se nalazi na desetoj poziciji po{to je napredovala za jedno mjesto na listi. Od rivala u kvalifika-

cionoj grupi za SP, Belgija je naj boqe ran gi ra na, na 20. mjestu, Vels je 66, [kotska 70, dok Makedonija zauzima 83. mjesto. Od Srbije su, poslije dva poraza u kvalifikacijama, boqe rangirane i BiH na 31. mjestu, kao i Crna Gora koja je 34. Promjena me|u deset najboqe rangiranih reprezenta-

cija nije bilo previ{e. Na prva dva mjesta su, kao i u oktobru, reprezentacije [panije i Wema~ke, dok se na tre}e probila Argentina i tako potisnula za jedno mjesto fudbalere Portugalije. Italija i Rusija zahvaquju}i pobjedama u oktobarskom terminu kvalifikacija za SP napredovale su na listi pa su "Azuri" sada peti, dok je Rusija deveta.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 51

Fudbaleri Partizana ve~eras do~ekuju Inter u Ligi Evrope

"Crno-bijeli" na popravnom ispitu
FOTO: AGENCIJE

^eka se 300. pogodak
Fudbaleri Partizana ima}e veliku {ansu da dobrom partijom i eventualnom pobjedom nad Interom ispi{u nove stranice klupske istorije. U krug besmrtnih igra~a mogao bi da se upi{e strijelac 300. pogotka za "crno-bijele", prema evidenciji UEFA za Kup (Ligu) {ampiona, Kup UEFA i Kup kupova. U dosada{wim me~evima tim iz Humske je na 194 utakmice u evrokupovima zabiqe`io 76 pobjeda, 36 remija i 82 poraza uz gol razliku 299:270. Napada~i su, dakle, na potezu, a ko zna, mo`da "iz drugog plana" u istoriju u|e Sa{a Ili}, Nemawa Tomi}, Ivan Ivanov ili neko ~etvrti.

Beogra|ani prije 14 dana odigrali odli~nu utakmicu u Milanu, ali su pora`eni spletom nesre}nih okolnosti, pa je ve~era{wi me~ prava {ansa da nadoknade propu{teno
BEOGRAD - Fudbaleri Partizana ve~eras (21.05) u okviru ~etvrtog kola Lige Evrope do~ekuju milanski Inter sa `eqom da kona~no prekinu crnu seriju od 270 minuta bez postignutog pogot ka i nadoknade pro pu {teno od prije 14 dana iz Milana. Daleko od toga da izabranike Vladimira Vermezovi}a ~eka lak posao, ali }e sigurno ste~eno iskustvo od prije dvi je sedmi ce uti ca ti na igra~e da se bez pritiska suprotstave jednom od najja~ih timova u Evropi. - Posle ubita~nog ritma koji smo imali u prethodne dve-tri nedeqe dolazi nam najja~i protivnik. Mo`da je to i dobro, jer bi duel u Beogradu mo gao da bude na {a {ansa da se re van {i ra mo "neroazurima" - rekao je napada~ "crno-bijelih" Marko [}epovi}. Iako je tre ner In te ra Andrea Strama}oni li{en

Grupa H
Parovi: Nef~i - Rubin (18), Partizan - Inter (21.05)

Tabela
1. Inter 2. Rubin 3. Nef~i 3 3 3 2 1 2 1 0 1 0 1 0 6:3 7 0 5:2 7 2 1:4 1 2 0:3 1

Aleksandar Mitrovi}

4. Partizan 3

usluga Valtera Samuela, Andrea Ranokije, Veslija Snajde ra, De ja na Stan kovi }a, Kris ti ja na Ki vua, Yoela Obi ja i Fi li pa Ku tiwa, dru gi na pada~ Par ti za na Aleksandar Mitrovi} zna da }e biti te{ko, bez obzira na to koji }e Interovi igra~i istr~ati na teren. - Nadam se da }emo sada po bedi ti. Igra li smo i u Milanu bez pritiska, pa smo se dobro pokazali. Verujem

da }e tako biti i ve~eras, bez obzira na to kojih 11 igra~a nam se suprotstavi. Izuzetno su jaki, ali da nisu takvi, verovatno ne bi igrali u klubu kakav je milanski. Stvarno, veoma dobri igra~i - rekao je 18-godi{wi Mitrovi}, koji nije bio ni ro|en kada je Partizan posqedwi put savladao neku italijansku ekipu. Wegov klub je posqedwi put sla vio pro tiv Rome (4:2) 1988. godine.

- Ne obaziremo se na tradiciju. Svi smo usredsre|eni na to da pru`imo {to boqu partiju i poku{amo da savladamo velikog rivala - rekao je Mitrovi}.

BEZ SLAVQA protiv Italijana od 1988. godine
Iako oslabqen, Inter u Beograd dolazi sa nevjerova tnom se ri jom od de vet

uzastopnih pobjeda na gostu ju }im me~e vi ma. Iako je tim Ma si ma Mo ra ti ja u sjajnoj seriji, [}epovi} se nada da }e se on i drugovi pitati na terenu. Milito i dru govi u do ma }em prvenstvu su za biqe`i li {est pobjeda na strani: Peskara 3:0, To ri no 2:0, Kje vo 2:0, Milan 1:0, Bolowa 3:1, Juven tus 3:1, dok su u Li gi Evro pe sa vla da li Nef ~i (3:1), a u kvalifikacijama

za LE Vasluji (2:0) i splitski Hajduk (3:0). - U odli~noj su formi. Me|u devet pobeda posebno bih istakao prekid Juventusove serije od 49 me~eva bez poraza. Ipak, oni dolaze kod nas u goste i nadam se da }emo mi biti ti koji se pitaju na terenu - zakqu~io je [}epovi}. U dru gom me~u gru pe H sastaju se Nef~i i Rubin, a me~ po~iwe u 18 ~asova.

Derbi ~etvrtog kola Lige Evrope igra se u Moskvi

@oze Muriwo nije odustao od engleza

An`i priprema osvetu Liverpulu
FOTO: AGENCIJE

Xerard na meti Reala
LIVERPUL - Ikona Liverpula Stiven Yerard spreman je da pre|e u Real Madrid. Ovu vijest prenio je britanski tabloid "San", koji se poziva na jo{ raniju `equ @ozea Muriwa da ga dovede u svoju ekipu, jer je Posebni jo{ 2005. i 2006. godine poku{ao da ga dovede u ^elzi, a navodno jo{ uvijek nije odustao od `eqe da ga ima u ekipi. U Realu bi Yerard ponovo igrao sa ^abijem Alonsom, kojeg izuzetno cijeni i sa kojim je pru`ao odli~ne partije u Liverpulu.

NION - ^et vrto kolo Lige Evrope donosi nekoliko vrlo zanimqivih me~eva, me|u kojima predwa~i utakmi ca An `i - Li ver pul u okviru grupe A. U tre}em kolu "redsi" su te {kom mu kom sa vla da li ekipu iz Maha~kale, a sada }e im biti jo{ te`e. An`i na "svom" terenu u Moskvi igra mno go agre si vni je i otvo re ni je, a Bren dan Royers vjerovatno ni ovaj put ne }e izves ti naj boqi sastav, jer Liverpul ve} za vikend o~ekuje gostovawe kod ^elzija.

Mubarak Busufa i Yonyo [elvi

BILBAO do~ekuje Lion
Od ostalih me~eva treba izdvojiti duel Atletik Bilbaoa i Liona, jer obje ekipe igra ju dos ta atra kti vno i mogu}e je da }e biti mnogo pogodaka na ovom me~u. Parovi: An`i - Liverpul (18 ~asova), Akademika -

Atletiko Madrid (19), Udineze - Jang Bojs (19), Plzen - Ha po el Tel Aviv (19), Marseq - Borusija M. (19), Bri` - Wukasl (19), Bordo Ma ri ti mo (19), Mol de Steaua (19), Ko pen ha gen [tutgart (19), AIK - PSV (19), Napoli - Dnipro (19), Fe ner ba h~e - AEL (19), Sporting - Genk (21.05), Toten hem - Ma ri bor (21.05), Ba zel - Vi de oton (21.05), Atle tik Bil bao - Li on (21.05), Lacio - Panatinaikos (21.05), Bajer L. - Ra pid Be~ (21.05), Ha no ver - Hel singborg (21.05), Tvente Le van te (21.05), Ha po el Kir jat [mo na Sparta (21.05), Metalist - Rozenborg (21.05).

Lionel Mesi otkrio idola

Brazilac Ronaldo najboqi napada~
BARSELONA - Zvijezda {panskog velikana Barselone Argentinac Lionel Mesi ot krio je da je bra zilski na pada~ Ronaldo bio wegov junak iz rane mladosti. - Obo`avao sam da gledam kako igraju Zinedin Zidan, Ronaldiwo i Ri val do, ali Ronal do je najboqi napada~ kojeg sam u `ivotu vidio. Niko nije imao udarac kao on. Bio je ta ko brz da je mo gao stvoriti priliku ni iz ~ega. On je bio moj junak u djetiwstvu - otkrio je Mesi.

52 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

Tabela

A
4 4 4 4 3 3 1 0 1 0 1 0 0 6:2 10 1 10:2 9 2 5:7 4 4 0:10 0

Tabela

B

Tabela

C
4 4 4 4 3 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 3 8:1 4:4 1:4 3:7 10 5 4 3

Tabela

D
4 4 4 4 2 2 1 0 2 1 1 2 0 6:4 8 1 10:7 7 2 6:8 4 2 6:9 2

Rezultati: PS@ - Dinamo Z. 4:0 (Aleks 16, Matuidi 61, Menez 65, Oaro 80), Dinamo K Porto 0:0. 1. Porto 2. PS@ 3. Dinamo K. 4. Dinamo Z.

Rezultati: [alke - Arsenal 2:2 (Huntelar 45, Farfan 67 - Volkot 18, @iru 26), Olimpijakos - Monpeqe 3:1 (Ma~ado 4, Greko 80, Mitroglu 82 - Belanda 66). 1. [alke 4 2 2 0 8:5 8 2. Arsenal 4 2 1 1 7:6 7 3. Olimpijakos4 2 0 2 7:7 6 4. Monpeqe 4 0 1 3 5:9 1

Rezultati: Milan - Malaga 1:1 (Pato 73 Eliseu 40), Anderleht - Zenit 1:0 (Mbokani 17). 1. Malaga 2. Milan 3. Anderleht 4. Zenit

Rezultati: Real Madrid - Borusija D. 2:2 (Pepe 34, Ozil 88 - Rojs 28, Gece 45), Man~ester Siti Ajaks 2:2 (J. Ture 22, Aguero 74 - De Jong 10, 17). 1. Borusija D. 2. Real M. 3. Ajaks 4. Man~ester S.

Real Madrid i Borusija Dortmund remizirali u ~etvrtom kolu Lige {ampiona

Gvardiola
U Milanu se ve} du`e vrijeme {apu}e ime Pepa Gvardiole, a sada sti`u i zvani~ne potvrde, jer je Gvardiolin brat, koji mu je ina~e i agent, vi|en u Milanu sa zvani~nicima italijanskog kluba. Iako je klub demantovao da je do{lo do sastanka, "Gazeta delo sport" tvrdi da se "sastanak dogodio", a Skaj sport je emitovao snimke dvojice [panaca kako napu{taju restoran "\anino" u pratwi zvani~nika Milana.

Ozil sprije~io radost "milionera"
Imali smo malo sre}e. Ako nema{ sre}e na "Bernabeuu", onda primi{ osam golova. Te{ko je napraviti plan za gostovawe kod Reala jer na svom terenu igra znatno agresivnije, rekao Klop
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

MADRID - Uprkos ofanzivi Reala u posqedwih nekoliko minuta me~a, Borusija je odoqela na "Santjago Bernabeuu" (2:2), sa~uvala ~elo tabele i do{la na korak od plasmana u drugu rundu, dok "kraqevi" imaju jo{ mnogo posla kako bi obezbijedili prolaz iz grupe D me|u 16 najboqih ekipa Evrope. ^etiri boda

iz dva me~a protiv Reala svakako je veliki uspjeh za bilo koji klub na svijetu, tako i za Borusiju i wenog trenera Jirgena Klopa, koji je majstorski postavio taktiku i umalo do{ao do druge pobjede. Kristijano Ronaldo se nije vidio na terenu, a velike zasluge za to ima i Neven Suboti}, koji je u paru sa Matsom Humelsom odigrao odli~an me~. Vodila je Borusija sa 1:0 i 2:1, ali je Mesut Ozil u 89. minutu majstorskim {utom iz slobodnog udarca donio mo`da i najpravednije izjedna~ewe. Klop je kao i uvijek bio vrlo iskren i priznao da je wegova ekipa uz dosta sre}e nepora`ena napustila Madrid. - Imali smo malo sre}e. Ako nema{ sre}e na "Bernabeuu", onda primi{ osam golova. Te{ko je napraviti plan za gostovawe kod Reala jer na svom terenu igra znatno agresivnije. Real se u drugom poluvremenu nametnuo, a mi nismo znali da odgovorimo na to, tako da smo uz malo sre-

Neven Suboti} zaustavio Kristijana Ronalda
FOTO: ROJTERS

}e do{li do boda - rekao je Klop. Potpuno druga~ijeg raspolo`ewa bio je @oze Muriwo, koji nije mogao a da ne spomene poni{teni pogodak Hozea Kaqehona zbog navodnog ofsajda. - Ne mogu da budem zadovoqan bodom. Pogledao sam snimak. Postigli smo tri gola, a priznali su nam dva, kako mogu da budem zadovoqan grmio je Muriwo. Naruku Realu i Borusiji ide rezultat iz Man~estera, gdje Siti nije uspio da savlada Ajaks (2:2) i tako se dovede u jo{ te`u poziciju pred dva posqedwa kola. "Gra|anima" su

potrebne dvije pobjede, protiv Reala u Engleskoj i Borusije u Wema~koj i jo{ da im se poklope neki rezultati kako bi pro{li u drugu rundu.

MURIWO bijesan na sudije
- Mislim da smo zavr{ili Ligu {ampiona - rekao je Roberto Man}ini, koji je bio o~ajan zbog poni{tenog pogotka Serhija Aguera i nedosu|enog penala nad Mariom Balotelijem. - Rekao sam sudiji da je bio ~ist gol. On i wegov tim bili su zaista o~ajni. Prosto je nevjerovatno da su poni{tili gol Aguera. [to se ti~e nedoRoberto Man}ini u raspravi sa kamermanom

DINAMO
Zagreba~ki Dinamo nastavio je sramo}ewe u grupi A porazom od PS@-a (0:4) u Parizu i tako ostao jedina ekipa koja nije postigla pogodak u ovoj sezoni najkvalitetnijeg takmi~ewa. Zlatan Ibrahimovi} nije postigao nijedan pogodak, ali je upisao ~etiri asistencije. U drugom me~u grupe A Dinamo Kijev i Porto su odigrali bez pogodaka, ~ime su Portugalci i definitivno obezbijedili plasman me|u 16 ekipa.

su|ene najstro`e kazne, mislim da je bio ~ist penal nad Balotelijem - rekao je Man}ini, koji ipak ne}e biti ka`wen zbog sva|e sa sudijama. Pod kolikim je Italijan pritiskom vidjelo se i poslije me~a, kada je napao kamermana. - Kamerman me je snimao i pratio sve vrijeme na terenu. Rekao sam mu da je gotovo, ne za mene, ve} da je utakmica gotova - objasnio je Italijan, mada engleski mediji tvrde da je razgovor bio druga~iji, a i fotografija sugeri{e da je okr{aj bio mnogo `e{}i. Milan i Malaga su remizirali u me~u grupe C (1:1), ~i-

me su [panci prakti~no pro{li u drugi krug, dok }e se drugi putnik tra`iti izme|u Milana, Anderlehta i Zenita, jer su se Belgijanci minimalnom pobjedom protiv ekipe iz Sankt Peterburga potpuno vratili u igru. Arsenal je bio nadomak pobjede u Gelzenkirhenu, ali je uporni [alke do{ao do remija iako je gubio 0:2 i na taj na~in zadr`ao prvu poziciju. Me|utim, u trku za prolaz ukqu~io se i Olimpijakos sa dvije pobjede protiv Monpeqea i sada je na tre}em mjestu sa samo dva boda zaostatka u odnosu na [alke.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 53

Barselona odlu~ila da se odu`i tvorcu wene novije istorije

Ronaldiwova magija na filmskom platnu
Dokumentarac koji }e opisati prelomne ta~ke u Barseloninoj novijoj istoriji svjetlo dana trebao bi ugledati prije Nove godine, a premijeru }e imati na Barselona TV-u
BARSELONA - Lionel Mesi je ikona Barselone i ~ovjek koji joj je donio mnogo trofeja, me|utim ~elnici kluba snimaju film o Ronaldiwu, fudbaleru najvi{e zaslu`nom za preporod kluba. Dokumentarac koji }e opisati prelomne ta~ke u Barseloni noj novi joj is to ri ji svjetlo dana trebao bi ugledati prije Nove godine, a premijeru }e imati na Barselona TV-u. Dola zak Ronal diwa na "Nou Kamp" 2003. godine opisuje se kao mo`da i najzna~ajniji trenutak u istoriji kluba, koji je u to vrijeme tavorio pri dnu tabele Primere. ^etiri godine nije bila prvak [panije, a u posqedwoj sezoni pod vo|stvom predsjednika Joana Ga{para zauzela je

Mesi
Zvijezda {panskog velikana Barselone Argentinac Lionel Mesi otkrio je kako je brazilski napada~ Ronaldo bio wegov junak iz rane mladosti. - Obo`avao sam da gledam kako igraju Zinedin Zidan, Ronaldiwo i Rivaldo, ali Ronaldo je najboqi napada~ kojeg sam u `ivotu vodio. Niko nije imao udarac kao on. Bio je tako brz da je mogao stvoriti priliku ni iz ~ega. On je bio moj junak u djetiwstvu - otkrio je Mesi. {ampiona. Laporta je postao najve}i predsjednik u istoriji Barse, a {kola "La Masija" je proradila punom parom. Ronaldiwo je gubitnike pretvorio u veli ~anstve ne pobjednike. Pod wegovim vo|stvom Barsa je poslije dugo vremena kona~no skinula sa le|a osje}aj inferiornosti u odnosu na Real Madrida.

Ronaldiwo
FOTO: AGENCIJE

LAPORTA ga ukrao Man~ester junajtedu
Iako se Barsa kasnije nije ponijela gospodski prema svom "dobro~initequ", koji je, dodu{e, znao da zastrani u porocima, ali to je mizerno u odnosu na ono {to je dao klubu, Ronaldiwo je oprostio Kataloncima. Ali i oni wemu. Do~ekan je ovacijama kada je stigao na "Nou Kamp" u dresu Milana, a sada }e svu potvrdu veli~ine dobiti i na filmskom platnu.

pora`avaju}e {esto mjesto. Ga{part je morao da ode, a ne wegovo mjesto do{ao je ambi-

ciozni Joan Laporta, koji dovodi na klupu tada neiskusnog trenera Franka Rajkarda. La-

VALDEZ
Golman Viktor Valdez, koji je bio od po~etka sa Ronaldiwom u Barseloni, priznao je da je ovaj Brazilac najboqi igra~ svih vremena. - Ronaldiwo je najboqi igra~ i najve}i talent kojeg sam vidio. On je promijenio istoriju Barselone. Da nije do{ao, ko zna {to bi bilo sa nama - izjavio je Valdes.

porta je na po~etku `elio da dovede Dejvida Bekama, ali mu se taj posao izjalovio, pa se latio plana B. Prakti~no je preoteo Ronaldiwa Man~ester junajtedu, ali nije sve krenulo kako treba. Brazilski ma|ioni~ar se povrijedio, a Barsa je prvi dio prvenstva zavr{ila na 12. mjestu, a onda je uslijedila Ronaldiwova bajka. Bar sa ni je iz gu bi la 17 utakmica zaredom i na kraju je

zauzela drugo mjesto iza Valensije, a ispred Deportiva i Reala koji su u imali veliku prednost na isteku prvog dijela sezone. Treba li re}i da je glavni razlog Barselonine transformacije bio genijalni Brazilac koji je drugi dio sezone, kada je u potpunosti zalije~io povredu, odigrao kao u transu. Idu}e sezone Barsa je osvojila prvenstvo, a potom i Ligu

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no sun~ano
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

14 oC 6 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Sun~ano
U Republici Srpskoj ujutro }e biti prete`no vedro i hladno. Tokom dana sun~ano uz malu do umjerenu obla~nost. Jutarwa temperatura na planinama od -4, u ostalim krajevima od -2 do 5, na jugu do 7, a najvi{a dnevna na planinama od 8, u ostalim krajevima od 10 do 16 na jugu do 17 stepena Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e tokom dana biti prete`no sun~ano. Jutarwa temperatura kreta}e se od -5 do 0 na planinama, u ostalim krajevima od 2 do 8, a najvi{a dnevna od 5 do 9 na planinama, u ostalima krajevima od 13 do 15 stepeni Celzijusa.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

16 oC 3 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 9 14 8 12 13 7
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 13 11 12 8 8 15 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 9 10 9 1 0 9 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 9 16 6 0 7 9

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE

HRT 2

13.30

Antena
BN 23.40

Maj~in dar
Megi je talentovana pjeva~ica i ma{ta o studiju opere u Wujorku. Ima i bogatog udvara~a, Eda Matevsa, ali postoji jo{ neko, Vil Dil, siroma{ni farmer, hrabar i odlu~an momak koji zna {ta `eli. Na po~etku rata, za vrijeme mobilizacije Vilov otac ne dozvoqava da Vil ode u vojsku, a Ed je mobilisan protiv svoje voqe. On nudi Vilu petsto dolara u srebru da ode u rat umjesto wega. Rat je dug. Megi strepi za Vila, koji se ne javqa. Ed joj pi{e redovno, te je i daqe uporno prosi. Vil se vra}a iz rata i prvi put priznaje Megi da je voli i da je oduvijek volio, ali se nije usudio da joj ka`e, jer je samo siroma{ni i neuki farmer. Megi je sre}na jer i ona wega voli, a kad Vil ka`e da je dr`ava veteranima dala besplatnu zemqu u Nebraski, oni se vjen~aju i odlu~e da zasnuju dom daleko od mjesta u kojem su odrasli. Uloge: Nensi Mekeon, Adrijan Pasdar, Lusi Dikins, Adam Stork Re`ija: Yeri London

Ju`noameri~ki zmaj
Prema va`noj tradiciji usamqenog heroja koji se misteriozno pojavquje u gradu kojem o~ajni~ki treba pomo}, pre`ivqavaju}i rat, a sada slu`e}i kao tajni agent vlade, Deni Silva preduzima svoj najve}i podvig: borbu protiv uli~nih bandi koje su zauzele wegov kraj.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 Info kanal Jutarwi program Vijesti Bio jednom jedan `ivot, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Nixo radoznalac Akademija Enciklopedija velikih li~nosti Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce Qetne qubavi, serija Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Kvadrat na znawe Srpska danas Strasti, serija Miris ki{e na Balkanu, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Rije~ vi{e 13.00 Zamlate 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM Ju`noameri~ki zmaj 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00 9.50 10.20 11.00 11.50 12.10 12.20 13.10 14.20 14.50 15.00 15.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Povratak otpisanih, serija Sasvim prirodno Moja lijepa Srbija Zbogom drugovi Dnevnik Sport plus Istra`iteqi iz Majamija, serija Kroz pra{ume ju`ne Amerike Zadwa ku}a Srbija Gastronomad Ovo je Srbija Nepobedivo srce, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik 6.00 6.40 7.20 8.10 10.00 10.30 11.00 11.40 12.00 12.30 13.00 14.00 15.10 15.40 16.40 17.00 17.50 19.10 20.00 20.30 21.00 21.50 23.20 23.50

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Beograd - vje~iti grad Srpske sportske legende Obrazovni program U svijetu Gitar art festival Trag u prostoru Trezor [kolski program Likovna kolonija TV lica Socijalne vje{tine Eliza iz Rivombroze, serija Odbojka: Vojvodina - Spartak Program za djecu @ivot i standardi Metropolis Eliza iz Rivombroze, serija FILM Bezimeni Gradske pri~e Reprizni program 7.30 8.40 9.30 10.00 10.30 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.20 23.50 0.00 1.00 1.50 -

B92
Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ho}u da znam Vijesti Crtani filmovi Ninxa ratnici Ameri~ki top-model Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Roki 2 Vijesti Sportski pregled Nikita, serija Ameri~ki top-model Najboqe godine, serija Info 6.00 7.00 10.00 11.00 11.10 12.30 13.40 14.40 15.50 16.00 17.00 17.50 18.30 19.20

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Balkanska posla Info top Simar, serija Brze pare Prvi VIP kuhar Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Balkanska posla Mala nevjesta, serija

9.30 10.00 10.05 10.20 10.50 11.00 11.20 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30

10.05
7.30 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i dvorac Kraj, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Privatno Vijesti Apostrof FILM ^ita~ misli Kraj, serija No}ni program

12.10
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Tito crveno i crno SMS box Vijesti Put za Ejvonli, serija Zemqa izvor `ivota Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Stav Novosti Mjesto zlo~ina, serija 6.40 9.00 10.05 10.20 11.00 11.50 11.55 12.05 13.15 14.00 14.30 16.30 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.05 0.05 1.00 1.40 1.55 2.00 2.10 2.40 4.20

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Aira, serija Qubav, vjera, nada, serija Sto za 4 Oluja u raju, serija Crtani film OBN info Najbr`i igra~, kviz Izgubqeni, serija In magazin Liga {ampiona: Seltik - Barselona, snimak Liga {ampiona, pregled OBN info Sto za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Telering Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN info OBN sport Vox populi In magazin Liga {ampiona: ^elzi - Juventus, snimak ^uvari planete

19.20

NIXO RADOZNALAC
20.10 Pe~at 20.50 Liga Evrope: Partizan - Inter 22.50 Dnevnik 23.10 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.30 Liga Evrope, pregled 0.40 FILM Tigar 2.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 3.00 Dnevnik 3.30 U fokusu 4.10 Pe~at 5.00 Kvadrat na znawe 5.30 Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce

SPORT PLUS
20.00 Nepobedivo srce, serija 20.50 Liga Evrope: Partizan - Inter 23.00 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.50 Dnevnik 0.00 Heroji, serija 0.50 FILM Momci i djevojke: Vodi~ do u`itka 2.20 Reprizni program 12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 15.20 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.00

MALA NEVJESTA, SERIJA
21.00 Prvi VIP kuvar 22.00 Zabraweni forum 23.30 Sve za qubav 1.00 Siti ekskluziv 1.30
FILM

Ro|ene ubice

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 12.30 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
2320
HRT 1

Nepodno{qiva lako}a postojawa

Tomas je hirurg i ubica `ena koji `ivi u ^ehoslova~koj {ezdesetih godina pro{log vijeka. Zaqubqen je u seqanku Terezu, konobaricu koju je upoznao na `eqezni~koj stanici, {to wegova povremena qubavnica Sabrina odobrava. I ne samo to, Sabrina i Tereza postaju ~ak bliske prijateqice. Trojka je zate~ena za vrijeme Pra{kog proqe}a 1968. Uloge: Danijel Dej-Luis, @ilijet Bino{, Lena Olin Re`ija: Filip Kaufman

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 55

NOVA

23.30

PINK BH

1.30

Mala djeca
Sara Pirs je neodlu~na doma}ica i majka iz imu}nog predgra|a Bostona. Udata je za Ri~arda Pirsa, uspje{nog, ali rezervisanog ~ovjeka koji je potajno opsjednut internetskom porno zvijezdom. Sara za svoju k}er Lusi ka`e da je "nedoku~iva mala osoba" te nikako ne mo`e da se uklopi s ostalim majkama iz naseqa na lokalnom dje~ijem igrali{tu. Bred Adamson je biv{i univerzitetski igra~ fudbala. U braku je s Keti, snimateqem dokumentarnih filmova, s kojom ima maloqetnog sina Arona. Bred je deprimiran i frustriran jer je wegova supruga hraniteq porodice, a on je preuzeo ulogu doma}ice nakon {to je dva puta pao na pravosudnom ispitu. Uloge: Kejt Vinslet, Yenifer Koneli, Patrik Vilson Re`ija: Tod Fild

Ro|ene ubice
Otac je seksualno zlostavqa, a majka joj je neuroti~na i pori~e zlo~ine u porodici. Melori upoznaje mesarskog pomo}nika Mikija, u kojeg se zaqubi i pronalazi utjehu. On joj pomogne da ubije roditeqe i poslije toga postaju bjegunci pred zakonom, te kre}u na put po SAD. Na putu ubijaju qude, ne iz osvete ili nekog drugog motiva, ve} iz puke `eqe za zabavom. Wihova ubistva su izuzetno krvava i okrutna, a `rtve ne biraju. Uskoro postaju hit tema u zemqi, a wihovoj popularnosti doprinose i mediji. Mediji ih glorifikuju zbog okrutnih i psihopatskih serijskih ubistava. Uloge: Vudi Harelson, Yulijet Luis, Robert Dauni Jr, Tomi Li Yons Re`ija: Oliver Stoun

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.10 9.25 9.40 10.10 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 15.30 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 20.55 Dobro jutro Sjaj Pariza, serija Crtani film Baletani, drama Samo naprijed Mini {kola Izgubqena ~ast, serija Intervju Vijesti Euroimpuls BH gastro kutak Sastajawe Vijesti Crtani film Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Ekologika BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija Rijana, koncert Evropska liga: Partizan - Inter 23.00 Dnevnik 23.30 Evropska liga, pregled 0.20 Hronika regija 0.45 BHT popodne 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Mitskim putovawima Kqu~ u ruke Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Trenutak spoznaje Pozitivno Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.40 6.00 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 9.00 10.00 13.30

HRT 2
Religijski program Prkosna qubav, serija Mala TV Hotel Zombi, crtani film Teletabis Djevoj~ica iz budu}nosti, serija Olujni svijet, serija [kolski sat
FILM FILM

NOVA
6.40 7.00 7.30 Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Kako vrijeme prolazi, serija Moja majka, serija Izgubqena ~ast, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.30 7.00

RTL
RTL danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 Neukro}ena Amerika Divqa Rusija [apta~ psima Drevni iks fajlovi Nisam to znao Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Apokalipsa: Drugi svjetski rat Megagra|evine Avionske nesre}e Nordijska divqina Neukro}ena Amerika Divqa Rusija

7.20 7.40 7.50 9.00 11.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

8.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

Maj~in dar 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 U uredu, serija 17.00 Globalno sijelo 17.30 FILM Recept za `ivot 19.20 Crtani film 19.30 Duet

16.10 17.10 18.00 19.00 19.50

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.20 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija TV jedna Gimnazijalci, serija Put u Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Ekstremni sportovi Gimnazijalci, serija Zakon qubavi, serija Put za Ejvonli, serija Eliza, serija Vijesti Sva moja djeca, serija Red magazin Dnevnik Potraga za pravdom, serija Ja biram goste Vijesti Mjesto zlo~ina, serija Dnevnik Ja biram goste No}ni program

13.30

23.50

6.40

15.00

13.30

DR OZ
Ki~? Spektar Paralele Pola ure kulture 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Nepodno{qiva lako}a postojawa 2.00 Regionalni dnevnik 2.30 FILM Maj~in dar 4.00 Dnevnik 4.30 Mitskim putovawima 5.20 Spektar 20.00 20.40 21.40 22.10

MJESTO ZLO^INA: MAJAMI, SERIJA
20.00 @ivot ide daqe, serija 21.00 Evropska liga: Atletik B - Lion 23.20 Za{titnica svjedoka, serija 23.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 0.40 24, serija 1.40 Koxak, serija 2.20 Darma i Greg, serija 2.40 Muzika

ASTRO BOJ, CRTANI FILM
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Izgubqena ~ast, serija 22.00 Provjereno 23.10 Vijesti 23.30 FILM Mala djeca 1.20 FILM Staklena ku}a 2 3.20 Klub otpisanih, serija 3.50 Ezo TV 4.50 Fla{ Gordon, serija 5.20 Dnevnik 6.20 In magazin

FLASHPOINT, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.30 Mjesto zlo~ina, serija 0.20 Mentalist, serija 2.00 Astro {ou 3.00 RTL danas

[APTA^ PSIMA
21.00 Neukro}ena Amerika 21.50 Divqa Rusija 22.50 Avionske nesre}e 23.40 Neukro}ena Amerika 0.40 Divqa Rusija 1.30 Avionske nesre}e 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Sekunde do katastrofe

2100
B92

Roki 2

1730
HRT 2

Recept za `ivot

Roki u`iva u novcu koje je zaradio od me~a sa Apolom Kridom. U me|uvremenu se o`enio, kupio svojoj `eni bundu, a sebi sportski automobil. Me|utim, sre}a ne traje dugo. Kada dogovor za snimawe reklama otpadne, po{to Roki nije u stawu da upamti tekst, on mora da se zaposli u kompaniji koja se bavi pakovawem mesa. U me|uvremenu, Apolov ego nikako ne mo`e da se oporavi od ~iwenice da je mogao zamalo da izgubi od potpunog autsajdera. Uloge: Silvester Stalone, Talija [ajer, Bert Jang Re`ija: Silvester Stalone

Yena `ivi u gradi}u na jugu Amerike, radi u pekari u kojoj pe~e izvrsne i originalne pite kojima se gosti dive. Nezadovoqna svojim bra~nim `ivotom i grubim mu`em infantilnih emocija, Yena bi rado pobjegla, ali kako skoro sav novac koji zaradi mora dati Erlu, ne preostaje joj ni{ta drugo nego da i daqe trpi i kri{om skupqa novac. Jedine prijateqice koje Yena ima su dvije koleginice, konobarice Beki i Daun. Uloge: Keri Rasel, Natan Filion, ^eril Hajns, Adrijen [eli, Yeremi Sisto Re`ija: Adrijen [eli

Muzi~ko-vizuelna poslastica "Brit Flojda"

Luda planeta

Orgije za radnika mjeseca
Wema~ka osiguravaju}a kompanija zavr{ila je na sudu zbog nesvakida{we nagrade za radnika mjeseca. Kompanija "Ergo" bila je na meti kritike kada se saznalo da je za godi{wu proslavu iznajmila velnes centar u Budimpe{ti i "napunila" ga prostitutkama. Na zabavi za 64 zaposlena u prodaji osigurawa pojavile su se desetine prostitutki, koje su bile uredno obiqe`ene trakama na rukama. Procjewuje se da je `urka ko{tala oko 50.000 evra.

PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

jesmom "Shine On You Crazy Diamond" liverpulski bend "Brit Flojd" po~eo je mu zi~ko-vizuelni spektakl, a u dva i po ~a sa besprijekorne svirke proveli su, ne ba{ brojnu publiku u dvorani "Borik" u Bawaluci, kroz gotovo sve periode rada legendarne gru-

P

pe "Pink Flojd". Tako je ipak probrana publika, istinski obo`avalac "flojdovskog" zvuka, u utorak uve~e u potpunosti u`ivala u magiji nota jedne od najboqih tribjut grupa, ne pre va zi |e nim "Pink Flojdima". Bend nastupa na svojoj drugoj svjetskoj turneji "A foot in the door", a turneja je posve}ena aktuel nom "Gre atest hits" al bu mu

ben da "Pink Flojd". Turne ja je vi zu el no kon ci pi ra na pre ma posqedwoj turneji benda "Pink Flojd", "Di vi si on Bell To ur" iz 1994. i ukqu~uje identi~nu rasvjetu i video-projekcije za svaku pjesmu. "Brit Flojd" su pozna ti po svom savr{enstvu izvo|ewa pjesama, jedinstvene animacije, umjetni~kim spojem zvuka i svjetla, pa su sa razlogom postali na{i-

ro ko pri zna ti kao naj ve }i "Pink Flojd" tri bjut {ou na svijetu, a to su definitivno i dokazali nastupom u Bawaluci. Koncert je bio ispuwen najve}im hitovima kao {to su "Learning to Fly", "Money", "Another Brick in the Wall', a poslije kratke pauze uslijedila je kompletna pjesma "Echoes" koja je izazvala gro mo gla san apla uz pu bli ke. Fanovi su uglas pjevali i numere "Wish You Were He re", "Hey You", "Comfortably Numb" i mnoge druge. "Brit Flojd" su dali potpuni oma` le gen da ma, i u~i ni li da wihova muzika do|e do onih generacija koje nisu imale prilike da u`ivo ~uju Dejvida Gilmora, Royera Votersa, Nika Mejsona, Ri~arda Vrajta i Sida Bareta.

Berni qut na k}erke zbog suludog tro{ewa
Berni Eklston je do sada kao vlasnik "formule 1" zaradio nevjerovatne 2,4 milijarde funti, ali i daqe ne mo`e da razumije suludo tro{ewe svojih k}erki. Naime, Tamara i Petra na glasu su kao rastro{ne i razma`ene bogata{ice, a Berniju to sve vi{e smeta jer obje od 18. godine imaju pristup milionima funti koji su se dotad nalazili u porodi~nom fondu u Lihten{tajnu i od tada neopisivo puno tro{e. Tamara je kupila ku}u vrijednu 45 miliona funti, a na kozmeti~ke tretmane vodi i svoje pse. Petra je stan u Londonu platila 56 miliona funti, a pro{le godine kupila je vilu u Los An|elesu. Maj ka Berni je vih k}er ki i wegova biv{a supruga Slavica Radi} ro|ena je u Lakta{ima, a udajom za Bernija postala je jedna od najbogatijih `ena na svijetu. - Rekao sam Tamari: O, Bo`e, ne mogu ni zamisliti da `ivim u tolikoj ku}i - ka`e 82-godi{wi Berni koji je uvijek bio {tedqiv pa i sada `ivi u "skromnom" stanu u Londonu.

FOTO: A. ^AVI]

Recept za dje~iju qutwu
Ameri~ki komi~ar Yimi Kimel i ove godine je zadao zadatak roditeqima {irom Amerike. U svojim emisijama, koje su me|u najgledanijim u Americi, popularni voditeq ~esto zadaje zadatke roditeqima u kojima oni treba ne{to da sla`u svoju djecu i ~ekaju wihovu reakciju. Jedan od najgledanijih klipova na "Jutjubu" pro{le godine bio je snimak djece kojima su roditeqi rekli da su im pojeli sve slatki{e koje su dobili za praznik "No} vje{tica".

Uhva}en krokodil bjegunac
[ef Slu`be za otpadne vode u sjevernom dijelu Gaze rekao je da je uhva}en krokodil koji je pobjegao iz zoolo{kog vrta prije dvije godine dok je bio mladun~e. - Palestinska policija koristila je ~amac kako bi uhvatila krokodila koji se krio u kanalizacionom sistemu - saop{tio je zvani~nik. Krokodil je dug 1,7 metara i uhva}en je `iv poslije nekoliko poku{aja kojima su prethodile `albe stanovnika zbog opasnosti po `ivot.

NEKAD BILO...
Francuski glumac Alan Delon ro|en je na dana{wi dan 1935. godine. Pojaviv{i se na filmu 1957. ubrzo se dokazao kao jedan od najatraktivnijih i najambicioznijih mladih francuskih glumaca. Prvu zapa`eniju ulogu Delon je tuma~io u kriminalisti~kom filmu "U zenitu sunca", a svjetsku slavu stekao je 1960. godine ulogom u filmu "Roko i wegova bra}a". Nedugo zatim, glumio je, ali ne ba{ uspje{no i u Holivudu. Krajem 1968. godine bio je u centru velikog skandala u vezi sa ubistvom wegovog tjelohraniteqa, kada je priznao veze sa podzemqem, ali je ipak bio oslobo|en krivice. Afera nije uticala na wegovu karijeru, ~ak su uloge u kriminalisti~kim filmovima, u kojima je otada sve ~e{}e igrao, imale za publiku pe~at vjerodostojnosti i time ve}e zanimqivosti.

POSQEDWA
Novi album kraqa "Gangnam Styla"
Psijev "Gangnam Style" mo`da je drugi najgledaniji spot u istoriji "Jutjuba", ali ju`nokorejska pop senzacija Psi smatra da }e mnogo toga morati da doka`e novim albumom koji se o~ekuje u martu. - Ne mogu da ka`em da sam uspje{an, jer je ovdje rije~ o fenomenu - rekao je 34-godi{wi muzi~ar novinarima u Parizu, gdje mu se oko 20.000 obo`avalaca dan ranije pridru`ilo u masovnom izvo|ewu plesa koji je nalik na jahawe. Kako prenosi svjetski mediji, novi album popularnog muzi~ara bi}e pola na korejskom, a pola na engleskom i predstavqa}e izbor pjesama iz wegove dvanaestogodi{we karijere. Psi je u Ju`noj Koreji velika zvijezda, a sve vi{e postaje popularan {irom svijeta.

Ro|en Alan Delon

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

DERBI SEDMICE
Lacio - Roma

2.60

3.00

2.60

Mauro Zarate (Lacio) i Danijele de Rosi (Roma)

Derbi sedmice: italijanska Serija A, 12. kolo, Lacio - Roma (nedjeqa, 15 ~asova)

"Orlovi" i "vu~ica" za prevlast u Rimu
Lagano
Bajern - Frankfurt Levante - Real Madrid Lil - Brest Peskara - Juventus Rubin - Krila Sovjetov 1 (1,20) 1 (1,30) 1 (1,35) 2 (1,35) 1 (1,40)

Realno
Arsenal - Fulam Augzburg - Bor. Dortmund 1 (1,50) 2 (1,50)

Rizi~no
Majnc - Nirnberg Ili~ivec - Dwepar Wukasl - Vest Hem ^elzi - Liverpul Espawol - Osasuna 1 (1,70) 2 (1,70) 1 (1,80) 1 (1,90) 1 (1,95)

Izazovno
[tutgart - Hanover Konkordija - Klu` Rostov - Amkar Monpeqe - PS@ Atalanta - Inter 1 (2,00) 2 (2,00) 1 (2,00) 2 (2,10) 2 (2,10)

Aston Vila - Man. junajted 2 (1,55) Genk - Mons Kopenhagen - Alborg 1 (1,55) 1 (1,60)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

3,98

8,65

19,27

35,28

2 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE TIKET

Engleska Premijer liga, 11. kolo

Derbi u Man~esteru
Fernando Tores i Danijel Ager

^elzi - Liverpul

DERBI KOLA

Tabela
1. Man~ester j. 2. ^elzi 3. Man~ester S. 4. Everton 5. Totenhem 6. VBA 7. Arsenal 8. Fulam 9. Vest Hem 10. Wukasl 11. Svonsi 12. Liverpul 13. Vigan 14. Nori~ 15. Stouk 16. Sanderlend 17. Aston Vila 18. Reding 19. KPR 20. Sautempton 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 8 7 6 4 5 5 4 4 4 3 3 2 3 2 1 1 2 0 0 1 0 2 4 5 2 2 3 3 3 5 3 5 2 4 6 6 3 5 4 1 2 1 0 1 3 3 3 3 3 2 4 3 5 4 3 2 5 4 6 8 26:14 22:10 18:9 19:13 17:14 15:11 15:8 21:16 13:11 12:14 15:14 13:15 11:16 8:18 8:10 6:9 8:14 12:18 8:19 14:27 Na{ tip 1 1 1 H2 H 1H 2 H 1 1 24 23 22 17 17 17 15 15 15 14 12 11 11 10 9 9 9 5 4 4

1.9 3.2 3.6

^elzi je u ne{to lo{ijoj formi a i wegovi igra~i su optere}eni igrawem po sistemu subotasrijeda tako da }e im gostovawe Liverpula biti te`ak ispit
Jedanaesto kolo engleske Pre mi jer li ge dono si dva vrlo zanimqiva duela, jer se sas ta ju ^el zi i Li ver pul,

odnosno Man~ester Siti Totenhem. [to se ti~e prvog me~a, ^el zi je u pro {lom kolu predao lider sku pozi ci ju Man~ester junajtedu poslije re mi ja u gos ti ma prot iv Svonsija, tako da vi{e nema prava na gre{ku. Ipak, ~ini se da je ekipa Roberta di Matea u maloj krizi, jer ne pru`a ba{ blistave partije u posqedwih nekoliko kola, dok za Liverpul to vrijedi od po~etka sezone. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati dobre predstave "redsa" ove se zo ne, {to ih po no vo

svrsta va u sredi nu ta bele, bez velikih {ansi da napreduju ka vrhu ukoliko ubrzo ne u|u u pravu formu. ^elzi je favorit u ovom me~u bez ob zi ra na ne {to lo {i ju for mu a i wegovi igra~i su optere}eniji zbog igrawa po sistemu subotasrijeda. Liverpul je poznat kao ekipa koja najboqe igra

velike utakmice. U posqedwih pet me|usobnih me~eva Liverpul je upisao ~ak ~etiri pobjede, a ^elzi samo jednu, pa je i to ote`avaju}a okolnost da doma}ina. Poslije jo{ jedne razo~a ra va ju }e par ti je u Li gi {ampiona protiv Ajaksa i minimalnim {ansama da se plasira me|u 16 najboqih,

Parovi 10.11. 16.00 Arsenal - Fulam 10.11. 16.00 Everton - Sanderlend 10.11. 16.00 Reding - Nori~ 10.11. 16.00 Sautempton - Svonsi 10.11. 16.00 Stouk - KPR 10.11. 16.00 Vigan - VBA 10.11. 18.30 Aston Vila - Man~ester j. 11.11. 14.30 Man~ester S. - Totenhem 11.11. 16.00 Wukasl - Vest Hem 11.11. 17.00 ^elzi - Liverpul eki pa Ro ber ta Man }i ni ja ima im pe ra tiv pro tiv To tenhema, ali sigurno da im ne }e bi ti la ko. An dre Viqa{ Bo a{ do bro je po slo`io redove "pijetlova" i da u pro{lom kolu nisu kiksali protiv Vigana bili bi na sa mo ~e ti ri boda za os tatka za Man~esterom. Ovako, mo ra ju da na do kna de propu{tenu {ansu, a po{to su ve} ove godi ne o~i ta li

Pro{lo kolo
Man~ester junajted - Arsenal 2:1, Fulam - Everton 2:2, Nori~ - Stouk 1:0, Sanderlend - Aston Vila 0:1, Svonsi - ^elzi 1:1, Totenhem - Vigan 0:1, Vest Hem - Man~ester Siti 0:0, KPR - Reding 1:1, Liverpul - Wukasl 1:1, VBA - Sautempton 2:0.

le kci ju Ju naj tedu na "Old Tra fordu" ni je iskqu~e no da isto ne}e uraditi i drugi put u istom gradu. Man ~es ter gos tu je As ton Vi li i tre ba lo bi da opravda ulo gu fa vo ri ta i poka`e da je u velikoj formi, dok Ar se nal u ma lom grad skom der bi ju do~e ku je Fulam, {to je idealna prilika za povratak na pobjedni~ki kolosjek.

Tabela
1. CSKA 2. An`i 3. Zenit 4. Kuban 5. Terek 6. Spartak 7. Rubin 8. Lokomotiva 9. Krasnodar 10. Amkar 11. Dinamo 12. Krila S. 13. Volga 14. Rostov 15. Alanija 16. Mordovija 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Parovi 9.11. 10.11. 10.11. 10.11. 11.11. 11.11. 11.11. 11.11. 16.00 Rostov - Amkar 10.30 Dinamo - Alanija 13.00 Terek - Mordovija 15.30 Kuban - CSKA 10.30 Lokomotiva - An`i 12.45 Rubin - Krila S. 15.00 Volga - Zenit 17.15 Spartak - Krasnodar 11 10 9 8 8 8 8 6 5 5 5 3 3 2 2 2 0 2 3 1 1 1 0 3 4 3 0 4 2 4 4 2 3 2 2 5 5 5 6 5 5 6 9 7 9 8 8 10 24:12 28:15 28:12 23:15 18:20 28:20 22:15 21:17 23:19 17:20 13:23 15:27 15:26 11:22 18:25 15:31 Na{ tip 1 1 1 2 H 1 2 1 33 32 30 25 25 25 24 21 19 18 15 13 11 10 10 8

Ruska Premijer liga, 15. kolo

Bili}u posqedwa {ansa
Lokomotiva - An`i

DERBI KOLA

2.65 3.0 2.55
Serija lo{ih rezultata Lokomotive dovela je u vrlo te {ku si tu aci ju tre ne ra Slavena Bili}a, koji je prema navodima ruskih medija blizu otkaza, tako da mu ne preostaje ni{ta drugo nego da svim snagama krene u napad na An `i i poku {a da stigne do pobjede. Klub iz Maha~kale ima sa mo dva po ra za u do sa da{wih 14 kola, tako da }e "`eqezni~arima" biti vrlo te{ko, ali umjeli su oni ove sezone ve} nekoliko puta da sa vla da ju naj boqe eki pe (Spartak, Terek, Zenit, Rubin). Veliki problem pred-

FOTO: AGENCIJE

Viktor Obiwa (Lokomotiva)

Pro{lo kolo
Alanija - Volga 0:2, Zenit - Rostov 2:1, Amkar - Kuban 0:3, Krila Sovjetov - Spartak 0:5, Mordovija - Rubin 1:3, CSKA Lokomotiva 2:1, An`i - Terek 3:1, Krasnodar - Dinamo 2:0.

stavqa im igra na doma}em terenu, na kojem su osvojili samo deset od 21 bod i tu se krije wihov zaostatak od desetak bodova za vode}im. U se ri ji su od pet uta kmi ca bez po bjede, pa bi im trijumf protiv An`ija mnogo

pomogao da vrate samopouzdawe, u suprotnom, vrlo mogu }e je da }e hrvat ski stru~wak dobiti otkaz. Po ra zom u Ka zawu u pretpro{lom kolu, An`i je prepustio lidersku poziciju CSKA, ko ja ima sa mo bod

prednosti, ali se ekipa Gusa Hidinka brzo vratila i upisala pobjedu protiv Tereka u pro{lom kolu. Dinamo je malo podigao formu i trebalo bi da slavi protiv Alanije, kako bi bar malo popravio utisak.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 3

[panska Primera liga, 11. kolo

Madridski derbi na "Visente Kalderonu"
Iako Atletiko va`i za favorita, okr{aji ova dva kluba uvijek su nepredvidivi. Posqedwi je zavr{en pobjedom Atletika, pretposqedwi Hetafea, dok su prije ta dva susreta remizirali

DERBI KOLA
Atletiko M. - Hetafe

Tabela
1. Barselona 10 2. Atletiko M. 10 3. Real Madrid 10 4. Betis 10 5. Malaga 10 6. Levante 10 7. Seviqa 10 8. Vaqadolid 10 9. Valensija 10 10. Hetafe 10 11. R. Vaqekano10 12. Saragosa 10 13. Majorka 10 14. A. Bilbao 10 15. Selta 10 16. Deportivo 10 17. R. Sosijedad 10 18. Espawol 10 19. Granada 10 20. Osasuna 10 Termin 9.11. 21.30 10.11. 16.00 10.11. 18.00 10.11. 20.00 10.11. 22.00 11.11. 12.00 11.11. 16.00 11.11. 17.50 11.11. 19.45 11.11. 21.30 9 8 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 0 2 2 1 4 1 3 2 2 0 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 6 4 6 5 6 7 32:12 22:11 25:7 17:15 14:7 12:14 12:11 15:11 13:12 12:16 13:23 9:15 10:15 14:20 11:14 15:20 10:15 12:15 9:17 8:15 28 25 20 19 18 17 15 14 14 13 13 12 11 11 10 10 10 9 8 5

1.35 4.20

7.70

Radamel Falkao (Atletiko Madrid)

Atletiko Madrid i Hetafe odigra}e gradski derbi na stadionu "Visente Kalderon". "Jor ganyije" su u pro {lom kolu do `i vjele prvi poraz u ovogodi{wem {ampionatu i to na gostovawu u Valensiji, gdje tradicionalno lo{e prolaze. I pored toga, zadr`ali su drugu poziciju

na tabeli i imaju tri boda mawe od lidera Barselone. [ansu za popravni ima}e na svom stadionu protiv Hetafea, koji zauzima desetu pozi ci ju na ta beli. Iako Atletiko va`i za favorita, okr{aji ova dva kluba uvijek su nepredvidivi. Posqedwi je zavr{en pobjedom Atletika, pretposqedwi Hetafea,

dok su prije ta dva susreta remizirali. Doma}in va`i za favorita, ali ne bi trebalo da ~udi da bude i ne ri je {en rezultat. Barselona ne zna za milost, tako da ni poslije desetog odigranog kola ne zna za po raz. U pro {lom kolu na svom terenu savladali su Sel-

tu, dok }e sada u goste Majorki. Ekipa sa Balearskih ostrva zauzima 13. poziciju na tabeli i znala je da napravi iznena|ewe protiv Barse, ali s obzirom na trenutnu formu, pravo ~udo bi moralo da se desi ovog vikenda pa da doma}in uzme barem bod. Naime, Majorka je vezala pet poraza i te{ko je da }e se taj niz prekinuti protiv trenutnog lidera. Zna~i, tri boda su gotovo zagarantovana za Katalonce. I u pro{lom kolu Real Madrid je nastavio sa dobrim igrama, te je lako iza{ao na kraj sa Saragosom, dok }e sada gostovati Levanteu. U dosada{wih deset okr{aja u Primeri Levante je slavio samo dva puta, a u prvom dijelu pro{le sezone napravio je iznena|ewe kada je minimalnim rezultatom porazio Madri|ane. Klub iz Valensije pri`eqkuje da se ponovi pro{losezonska partija, ali te{ko je o~ekivati da su u stawu da osvoje tri boda.

Parovi Betis - Granada R. Vaqekano - Selta Espawol - Osasuna Saragosa - Deportivo Malaga - Real Sosijedad Vaqadolid - Valensija A. Bilbao - Seviqa Majorka - Barselona Atletiko M. - Hetafe Levante - Real Madrid

Na{ tip 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

Pro{lo kolo
Hetafe - Betis 2:4, Seviqa - Levante 0:0, Granada - Atletik Bilbao 1:2, Osasuna - Vaqadolid 0:1, Deportivo La Koruwa - Majorka 1:0, Real Sosijedad - Espawol 0:1, Valensija - Atletiko Madrid 2:0, Real Madrid - Saragosa 4:0, Barselona - Selta 3:1, Malaga - Rajo Vaqekano 1:2.

Tabela
1. Porto 2. Benfika 3. Braga 4. Rio Ave 5. P. Fereira 6. V. Gimarae{ 7. V. Setubal 8. E{toril 9. @il Visente 10. Akademika 11. Maritimo 12. Olhanen{e 13. Sporting 14. Moreiren{e 15. Beira Mar 16. Nacional Termin 9.11. 21.15 10.11. 21.30 11.11. 17.00 11.11. 17.00 11.11. 19.00 11.11. 20.30 11.11. 21.15 12.11. 21.15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 5 4 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 2 4 3 3 5 2 4 4 3 3 2 0 0 1 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 5 22:5 22:6 20:11 10:9 10:7 7:13 7:11 13:13 7:11 9:10 4:13 12:14 6:9 10:12 11:18 11:19 20 20 17 14 11 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5

Portugalska Zon Sagre{ liga, deveto kolo

Braga kod posrnulog diva
mjesta koja vode u evropska takmi~ewa. Ulogu favorita kladioni ce su preNajza nimqi viji susret de ve tog kola portugalske Zon Sa gre{ lige odigra}e Sporting i Braga, ali ni{ta mawe za nimqiv ne }e bi ti ni okr{aj Rio Avea i Benfike. Tim iz Lisabona ove sezone igra veoma lo{e, trenutno zauzi ma za wih katastrofalnu 13. poziciju na tabeli i do sada su upisali samo jednu pobjedu, uz ~etiri remija, {to je veoma sla bo za eki pu wihovog renomea. U posqedwa ~etiri kola ostvarili su po dva remija i poraza, {to ih je i dovelo u situaciju da razmi{qaju o opstanku, umjesto o bor bi za ne ko od p us t i l e do ma }i nu i nude do bru kvotu na wihovu po bjedu. Ipak, s druge stra ne Bra ga igra do bro i u posqedwih pet kola ne zna za poraz, a pri

Sporting - Braga

DERBI KOLA

2.30 3.05

2.90

Parovi @il Visente - P. Fereira V. Gimarae{ - Nacional E{toril - Moreiren{e Olhanen{e - Beira Mar Porto - Akademika Rio Ave - Benfika Sporting - Braga Maritimo - V. Setubal

Na{ tip 1H 1 1 1 1 H2 1H 1

Pro{lo kolo
Vitorija Setubal - Sporting 2:1, Akademika - E{toril 0:2, Nacional - Beira Mar 2:4, Pako{ Fereira - Olhanen{e 0:0, Moreiren{e - Rio Ave 0:1, Benfika - Vitorija Gimarae{ 3:0, Braga - @il Visente 3:1, Porto - Maritimo 5:0.

Helder Barbosa (Braga)

tome je upisala samo jedan remi. Oni dolaze na "@oze Alvaldae" sa velikim ambicijama i nadaju se da }e produ`iti uspje{nu seriju i novim bodovima nas-

taviti {ampionsku trku sa Benfikom i Bragom. Drugoplasirana Benfika gostova}e ~etvrtoplasira nom Rio Aveu. Od tog susreta doma}in mnogo o~ekuje i nada se da }e nastaviti niz jer je sla vio u posqedwa tri kola. Gos ti imaju ~etiri pobjede u nizu i samo zbog gol razli ke mi jewaju se na prvoj poziciji sa Portom. Aktuelni lider deklasirao je Maritimo u pro{lom kolu i sada }e ponovo igra ti na stadionu "Dragao", i to protiv Akademike, koja je ima isto bodova kao i Maritimo. Sve osim pobjede doma}ina bi}e veliko iznena|ewe.

4 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE TIKET
Stefan El [aravi (Milan)
FOTO: AGENCIJE

Tabela

Italijanska Serija A, 12. kolo

"Viole" napadaju "San Siro"

1. Juventus 2. Inter 3. Napoli 4. Fjorentina 5. Lacio 6. Roma 7. Katanija 8. Atalanta (-2) 9. Parma 10. Milan 11. Udineze 12. Kaqari 13. Torino (-1) 14. Peskara 15. Kjevo 16. Sampdorija (-1) 17. \enova 18. Bolowa 19. Palermo 20. Sijena (-6)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 7 6 6 5 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 1 3

1 0 2 3 1 2 3 2 3 2 5 2 6 2 1 2 3 2 5 3

1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 3 5 3 6 7 6 6 7 5 5

23:8 22:10 16:7 16:8 16:15 26:20 15:16 10:13 14:16 17:13 14:16 11:17 12:10 8:17 10:21 13:16 10:15 12:17 9:17 12:14

28 27 23 21 19 17 15 15 15 14 14 14 11 11 10 10 9 8 8 6

Pro{lo kolo
Milan - Kjevo 5:1, Juventus - Inter 1:3, Peskara - Parma 2:0, Bolowa - Udineze 1:1, Katanija - Lacio 4:0, Fjorentina - Kaqari 4:1, Napoli - Torino 1:1, Sampdorija - Atalanta 1:2, Sijena - \enova 1:0, Roma - Palermo 4:1.

Milan do~ekuje ove godine sjajnu Fjorentinu, koja ne zna za poraz ve} pet utakmica. Na "Olimpiku" se igra rimski derbi: Lacio doma}in Romi
Dva me~a 12. kola Serija A pri vla~e naj ve }u pa`wu. Probu|eni Milan na "San Siru" do~ekuje ove godine veoma dobru Fjorentinu. Tim iz Firence u nizu je od pet me ~e va bez poraza, dok Milanezi imaju tri. Na rimskom "Olimpi ku" igra se 139. "Der bi dela Kapitale" izme|u Lacija i Rome. Mi la ne zi ne }e ima ti nimalo lak zadatak u duelu sa Fjo ren ti nom. Pod vo| stvom Vin }en ca Mon te le "viole" ove se zone pru `a ju ve oma do bre par ti je i sa svim zaslu`eno dr`e mjesto u vrhu tabele. Fjorentina je na 11 me~eva samo dva puta pora`ena, odli~na igra na doma}em terenu donijela im je vi sok pla sman, dok na gostovawima nisu pretjerano uspje{ni, tek jedna pobjeda i po dva remija i poraza. Sa druge strane Milan je i daqe u dowem dijelu tabele. Si gur no da 11. mjes to ne prija italijanskom velikanu, pa }e tim Masimilijana Ale gri ja po ku {a ti {to prije da se prikqu~i ekipama koje su u borbi za jedan od evro ku po va. Naj ve }a pri jetwa po gol ma na "qubi~astih" Emilijana Vi vi ja ni ja bi }e mladi italijanski napada~ Stefan El [aravi, koji je na 11 ovosezonskih utakmica u Seriji A postigao osam golova i prvi je strijelac lige.

Satnica 10.11. 18.00 10.11. 20.45 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 15.00 11.11. 20.45

Parovi Kaqari - Katanija Peskara - Juventus Palermo - Sampdorija Kjevo - Udineze \enova - Napoli Lacio - Roma Milan - Fjorentina Parma - Sijena Torino - Bolowa Atalanta - Inter

Na{ tip 1H 2 H 1H H 2, 3+ 1H 1 1 2

DERBI KOLA
Milan - Fjorentina

1.95

3.15 3.50

Jedan od najve}ih svjetskih derbija, rimski izme|u La ci ja i Ro me, ta ko |e }e obiqe`iti 12. kolo Serije A. Sudar gradskih rivala na rim skom "Olim pi ku", 139. "Derbi dela Kapitale", bi}e duel dva tima koji se bore za mjes to ko je vodi u Li gu {ampiona i godinama donosi spektakularan fudbal sa mno{tvom golova. La cio je po sli je odli ~nog starta i {est pobjeda iz uvodnih osam me~e va, u

posqedwa tri kola upi sao svega bod (odigrali nerije{eno sa Torinom u Rimu). U pro{lom kolu do`ivjeli su pravi debakl na gostovawu Kataniji (0:4), tako da su imali lo{u uvertiru za sudar sa gradskim rivalom. Sa druge strane Roma je vezala nekoliko dobrih parti ja, tim Zdeweka Ze ma na uvijek igra na gol vi{e, pa na ovom me~u treba o~ekivati mno{tvo golova.

Gr~ka Superliga, deseto kolo

Tabela
1. Olimpijakos 2. PAOK 3. Panionios 4. Asteras 5. Atromitos 6. Platanias 7. Panatinaikos 8. OFI 9. Aris 10. Kerkira 11. Jawina 12. Verija 13. Ksanti 14. Levadijakos 15. Pantrakikos 16. AEK Satnica 10.11. 10.11. 10.11. 11.11. 11.11. 11.11. 11.11. 12.11. 16.15 16.15 18.30 14.00 16.15 16.15 18.30 18.30 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Parovi Jawina - Ksanti OFI - Verija Levadijakos - Aris Atromitos - Panionios Pantrakikos - Asteras PAOK - Platanijas AEK - Olimpijakos Kerkira - Panatinaikos 8 6 6 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 0 2 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 0 2 0 1 3 2 1 3 1 3 3 3 4 4 4 5 7 6 22:5 14:5 10:9 12:4 8:5 10:8 9:7 9:11 8:12 6:10 7:8 6:10 6:13 3:10 7:15 4:9 25 20 18 17 14 12 12 (-2) 10 10 10 9 9 9 6 6 5

Lider na "fewera{a"
Konstantinos Mitroglu (Olimpijakos)

Atinski derbi izme|u AEK-a i Olimpijakosa obiqe`i}e deseto kolo gr~ke Superlige. Doma}in ovog susreta trenutno zauzima posqedwe mjesto na tabeli sa samo jednom pobjedom u dosada{wem dijelu {ampionata i ima}e te`ak zadatak da ostvari trijumf nad jedinom nepora`enom ekipom gr~kog prvenstva. "@uto-crni" se nalaze u lo{oj formi i nikako da ve`u dva dobra rezultata. S druge strane, klub iz atinske luke Pirej igra fenomenalno ove sezone. U doma}em

DERBI KOLA
AEK - Olimpijakos

7.70

4.20 1.35

Pro{lo kolo
Aris - Verija 2:1, Panatinaikos - AEK 1:0, Panionios - PAOK 1:2, Asteras Jawina 2:0, Ksanti - Levadijakos 1:0, Olimpijakos OFI 2:0, Platanijas Kerkira 1:1, Atromitos Pantrakikos 2:1.

{ampionatu ima samo jedan nerije{en rezultat, dok dobre partije pru`aju i u Ligi {ampiona. S obzirom na trenutne pozicije "crveno-bijeli" va`e za favorita, ali to treba uzeti sa rezervom. Naime, u posqedwa ~etiri susreta igrana na Olimpijskom stadionu ~ak tri puta su pora`eni, dok su u posqedwem me~u izvukli remi. Ekipa Panatinaikosa ne zna za poraz u posqedwih {est kola, dok su u posqedwem slavili pobjedu nad gradskim rivalom AEK-om. U sqede}em kolu gostova}e Kerkiri, koja ima

Na{ tip 1 1 H2 1H 2 1 H2 2

dva boda mawe od wih i koja je u pro{lom kolu uspjela da izvu~e remi na gostovawu Platanijasu.

Atiwani bi trebalo da do|u do pobjede jer, objektivno, kvalitet je na wihovoj strani.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 5

Wema~ka Bundesliga, 11. kolo

Tabela
1. Bajern 2. [alke 3. Ajntraht 4. Bajer L. 5. Borusija D. 6. Hanover 7. Verder 8. Majnc 9. Hamburger 10. [tutgart 11. Borusija M. 12. Frajburg 13. Hofenhajm 14. Nirnberg 15. Fortuna 16. Volfsburg 17. Gr. Firt 18. Augzburg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 2 2 3 4 2 2 2 1 4 4 3 2 2 4 2 4 3 1 2 2 2 2 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 6 5 6 30:4 20:11 21:14 18:14 20:11 20:16 17:15 13:12 11:14 10:15 13:19 14:13 16:22 8:15 9:15 6:17 7:16 5:15 27 20 20 18 16 14 14 14 13 13 13 12 11 11 10 8 7 6

Verder na muci u Gelzenkirhenu
Za razliku od gostiju iz Bremena, koji su posqedwih godina malo posustali, [alke je i daqe u naju`em krugu favorita za naslov prvaka, pa je samim tim i favorit u ovom me~u

[alke - Verder

DERBI KOLA

Pro{lo kolo

1.50

3.60 5.80

Ajntraht - Grojter Firt 1:1, Borusija D. - [tutgart 0:0, Borusija M. - Frajburg 1:1, Hanover - Augzburg 2:0, Nirnberg - Volfsburg 1:0, Hofenhajm - [alke 3:2, Hamburger - Bajern 0:3, Bajer L. - Fortuna 3:2, Verder - Majnc 2:1. Satnica 9. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 20.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 17.30 17.30 Parovi Majnc - Nirnberg Augsburg - Borusija D. Bajern - Frankfurt Fortuna - Hofenhajm Frajburg - Hamburger [alke - Verder Volfsburg - Bajer L. Gr. Firt - Borusija M. [tutgart - Hanover Na{ tip 1 2 1 1H H2 1 1H H2 GG

Derbi 11. kola Bundeslige igraju [alke i Verder, ne toli ko zbog tre nu tnog kvaliteta, nego zasluga koje su sakupqali proteklih godina, u kojima su bili stalni kan dida ti za naj vi {i plasman. Za ra zli ku od Verde ra, koji je posqedwih godina malo posustao, [alke je i daqe u naju`em krugu favorita za naslov prvaka, pa je samim tim i favorit na ovom me~u. Re mi jem u Li gi {am piona protiv Arsenala, do{li su nado mak pla sma na u dru gu rundu, pa sada mogu gotovo u po tpu nos ti da se po sve te Bun de sli gi u ko joj gu ra ju vrlo dobro i prvi su pratilac mo}nog Bajerna, ali te{ko je o~e ki va ti da ne ko mo `e ugrozi ti gi gan ta iz Bavarske ove godine. Po svemu sude}i, bori}e se za drugu poziciju, dok Verder ima ambicije da izbori nastup na evropskoj sceni. Za

Klemens Fric (Verder)

sada im ide prili~no dobro, a ~ini se da je Tomas [af dobro poslo`io ekipu u kojoj nema previ{e zvijezda, ali ima mno go mladih igra~a `eqnih dokazivawa. Bajern na "Alijanc areni" do~ekuje najve}e iznena|ewe dosada{weg prvenstva Ajntraht iz Frankfurta, koji ~ini se ipak malo posustaje, jer u posqedwa ~e ti ri me~a ima samo jednu pobjedu. Doma}i su apsolutni favoriti i sigurno }e htjeti da se odu`e navija~ima za ne-

planirani poraz protiv Leverkuzena u pretpro{lom kolu. Po sli je jo{ jedne briqantne partije u Ligi {ampiona i remija u Madridu, Bo rusi ja ide u gos te "fewera{u" Augzbugu i morala bi da upi{e pobjedu koja }e ih vratiti u sami vrh tabele. Sude}i prema igri, ~ini se da je samo pitawe vremena kada }e "milioneri" krenuti u pobjedni~ku seriju. Mo`da je ovo gostovawe idealan trenutak za to.

Austrijska T-Mobile Bundesliga, 15. kolo

Laki zadaci za favorite
Tabela
1. Austrija 2. Salcburg 3. Rapid 4. [turm 5. Rid 6. Admira 7. Volfsberger 8. Matersburg 9. Inszbruk 10. Noj{tad 14 10 14 9 14 8 13 6 14 5 14 4 13 4 14 4 14 4 14 2 2 2 3 2 2 4 3 4 2 7 4 6 3 6 3 7 0 10 4 8 30:11 33:16 21:9 19:17 19:22 28:28 17:20 17:25 10:29 11:28 32 30 26 21 17 16 15 15 12 10 Tri velike pobjede u posqedwa tri kola DERBI KOLA izbacile su Austriju u prvi plan, kao eki pu Inzbruk - Austrija koja je trenutno u najboqoj formi i koja }e biti veliki konkurent fa vo ri zo va nom Sal cburgu u borbi za titulu prvaka. 0 3.20 1.85 U 15. kolu ekipa iz 3.8 prestonice gostuje Inzbruku, sa kojim ne bi trebalo da ima problema ukoliko tabele morati da potra`e u ponovi partiju iz pro{lih duelima sa ekipama koje su mawe kvalitetne od Austrikola. Inzbruk je na pretpos- je. Ni Rapid iz Be~a ne bi qedwem mjestu, ali ima tri uzastopne pobjede, sa kojima trebao da ima ve}ih problesu prestigli Noj{tad i uko- ma u ovom kolu jer do~ekuje liko ovako nastave brzo }e Volfsberger, koji ne zna za se na}i u sigurnoj zoni, na- po bjedu ve} ~e ti ri kola, a ro~ito jer ni ostali klubo- tra`iti prekid crne serije vi pri dnu ta be le ne na "Gerhard Hanapi" stadionu nije ba{ realno o~ekibriqiraju. Ipak, te{ko je o~ekiva- vati. Pobjedu bi trebao upisati da momci iz Inzbruka zaustave zahuktalu Austriju i ti i Salcburg, koji gostuju vjerovatno }e bodove sa ko- posqedwe pla si ra nom Noj jim }e krenuti ka sredini {tadu.

Pro{lo kolo
Austrija - Rid 6:1, Matersburg - Volfsberger 1:1, Salcburg - Admira 5:0, [turm - Rapid 2:1, Noj{tad - Inzbruk 0:1. Satnica 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 16.00 18.30 18.30 16.00 18.30 Parovi Admira - [turm Inzbruk - Austrija Rid - Matersburg Noj{tad - Salcburg Rapid - Volfsberger Na{ tip 3+ 2 1 2 1

Stefen Hofman (Rapid)

6 ~etvrtak, 8. novembar 2012. GLAS SRPSKE TIKET

Francuska Liga 1, 12. kolo

[ampion na meti "svetaca"
DERBI KOLA
Monpeqe - PS@
Junes Belhanda (Monpeqe)

Tabela
1. PS@ 2. Olimpik M. 3. Lion 4. Tuluz 5. Valensijen 6. Sent Etjen 7. Bordo 8. Lil 9. Ren 10. Rems 11. Lorijen 12. Bastija 13. Brest 14. Monpeqe 15. Nica 16. A`aksio (-2) 17. Evijan 18. So{o 19. Troa 20. Nansi 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 6 7 6 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 2 3 2 2 1 1 4 1 3 4 3 3 6 5 1 3 6 2 1 3 6 4 2 1 4 2 1 2 1 2 3 3 1 2 5 4 2 5 6 5 3 4 6 7 6 8 17:7 14:8 19:10 18:11 23:12 19:8 13:10 15:12 13:14 12:9 19:21 17:26 11:17 16:16 15:17 10:15 10:17 9:17 11:20 4:18 22 22 21 19 18 18 18 17 16 15 15 14 13 12 12 11 8 7 7 5

3.20

3.10

2.10

Pro{lo kolo
Bordo - Tuluz 1:0, Lion - Bastija 5:2, A`aksio - Olimpik Marseq 0:2, Evijan - Lil 0:2, Nica - Nansi 2:1, Ren - Rems 1:0, Troa - Monpeqe 1:1, Valensijen - So{o 3:1, PS@ Sent Etjen 1:2, Brest - Lorijen 2:0. Termin 9. 11. 20.45 10. 11. 17.00 10. 11. 20.00 10. 11. 20.00 10. 11. 20.00 10. 11. 20.00 11. 11. 14.00 11. 11. 17.00 11. 11. 17.00 11. 11. 21.00 Parovi Nansi - Ren Lil - Brest Bastija - Valensijen Rems - Evijan Tuluz - A`aksio Sent Etjen - Troa Olimpik Marseq - Nica Lorijen - Bordo So{o - Lion Monpeqe - PS@ Na{ tip H2 1H, 1 1H 1H 1 1 1 1H H2, 2 H2, 2

Derbi }e se odigrati u nedjequ od 21 ~as na stadionu "De la Moson " u Monpeqeu, gdje }e aktuelni prvak Monpeqe ugostiti aktuelnog vice{ampiona PS@
Utakmica koja }e privu }i naj ve }u pa`wu u 12. kolu francuske Lige 1 bi}e odi gra na u nedjequ od 21 ~as na stadionu "De la Moson " u Mon peqeu, gdje }e aktuel ni prvak Mon peqe ugos ti ti aktuel nog vi ce {ampiona PS@. Do ma }in ovog susre ta o~ajno je otvorio sezonu i poslije prvih 11 kola nalazi se tek na 14. mjestu i ve} sada je jasno da }e im biti veoma te{ko da odbrane {ampionski trofej, koji su prvi put osvojili u pro{lom prvenstvu. U posqedwih pet kola osvojili su sedam bodova uz bilans od dvije pobjede, jednog remija i dva poraza, a taj nerije{en ishod ostvaren je u pro{loj prvenstvenoj rundi, kada je na gostovawu kod Troe bilo 1:1. U pet doma}ih utakmica osvojili su samo pet bodova (jedna pobjeda, dva remija i dva poraza), tako da }e biti veoma te{ko da zaustave "svece". Pari`ani su u pro{lom kolu neo~ekivano pora`eni

Tabela
1. Galatasaraj 2. Antalijaspor 3. Eski{ehirspor 4. Orduspor 5. Kasimpa{a 6. Fenerbah~e 7. Be{ikta{ 8. Gen~lerbirligi 9. Bursaspor 10. Trabzonspor 11. Sivaspor 12. Bujuk{ehir 10 13. Gazijantepspor 14. Kajzerispor 15. Aki{ar 16. Karabukspor 17. Mersin 18. Elazigspor Satnica 9. 11. 9. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 19.00 19.00 15.00 18.00 18.00 13.00 16.00 18.00 19.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 6 7 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 0 2 5 1 4 3 5 4 4 3 5 2 1 4 3 5 5 1 3 3 1 4 2 3 2 3 3 4 9:11 5 6 4 5 4 4 25:13 19:12 21:13 14:10 16:11 13:9 19:13 17:12 14:12 8:7 11:14 11 8:15 11:19 6:14 10:20 12:17 7:18 21 21 17 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10 10 9 8 8

Turska Superliga, 11. kolo

"Fener" kre}e ka vrhu
FOTO: AGENCIJE

FOTO: AGENCIJE

na svom terenu od Sente Etjena sa 2:1, a wihova prva zvijezda Zlatan Ibrahimovi} je me~ zavr{io u gledali{tu, jer je zaradio crveni karton. To }e mo`da biti ote`avaju}a okolnost za PS@ u derbi-

ju kola, ali u wega ipak ulaze kao blagi favoriti. U posqedwih 450 minuta osvojili su 10 bodova (tri pobjede, jedan remi i ve} pomenuti poraz). U gostima su bez poraza (tri pobjede i dva remija).

Parovi

Na{ tip

Sivaspor - Eski{ehirspor H2 Be{ikta{ - Bursaspor 1 Kasimpa{a - Antalijaspor 2 Karabukspor - Bujuk{ehir 1 Trabzonspor - Aki{ar 1 Gazijantepspor - Gen~lerbirligi H Mersin - Galatasaraj 2 Elazigspor - Kajzerispor 1H Fenerbah~e - Orduspor 1

U tur skom prven stvu po sli je de set odi gra nih kola aktuelni {ampion Galatasaraj izjedna~en je na ~elu tabele sa Antalijasporom. Tim iz Carigrada u ovom kolu ne bi trebao da ima te`ak zadatak na gosto vawu pre tposqedwem Mer si nu. Grad ski ri val Fenerbah~e u duelu sa Ordusporom `eli trijumf i proboj u sami vrh tabele. Poslije obaveza u Evropi, Fenerbah~e i Galatasaraj okre }u se do ma }em prvenstvu. Carigradski timovi favoriti su u 11. kolu. Fenerbah~e do~ekuje Orduspor, koji u gostima jo{ ne zna za pobjedu, ali je zato u pet odigranih me~eva ~ak ~etiri puta remizirao. Doma}in za os ta je pet bodova za gradskim rivalom i ukoliko `e li da os ta ne u trci za {ampionsku titulu ne smije dozvoliti kiks na doma}em terenu.

DERBI KOLA
Fenerbah~e - Orduspor

1.65

3.40

4.60

Mersin se i pro{le sezone borio za opstanak u ligi, a po re zul ta ti ma postignutim u prvih deset kola evidentno je da ih ~eka ista sudbina. Pretposqedwe mjesto sa svega osam bodova ne garantuju miran nastavak prvenstva, a sada im u goste dolazi lider koji `eli kompletan plijen na ovom me~u. I po red oba ve za u Li gi {ampiona, pro{logodi{wi prvak "gura" i u prvenstvu u `eqi da odbrani titulu, pa bi sve osim sigurnog trijumfa protiv Mersina bilo veliko iznena|ewe.

Dirk Kujt (Fenerbah~e)

Pro{lo kolo
Bujuk{ehir - Galatasaraj 1:2, Kajzerispor - Karabukspor 3:0, Aki{ar - Fenerbah~e 1:2, Eski{ehirspor - Gazijantepspor 4:0, Gen~lerbirligi - Elazigspor 1:2, Be{ikta{ Mersin 3:0, Orduspor - Sivaspor 2:0, Antalijaspor - Trabzonspor 2:1, Bursaspor - Kasimpa{a 1:2

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 8. novembar 2012. 7

Holandska Eredivizije, 12. kolo

Tvente gostuje tre}em na tabeli
Tabela
VITESE - TVENTE

DERBI KOLA

2.90 3.05

2.30

1. Tvente 2. PSV 3. Vitese 4. Utreht 5. Ajaks 6. Fejenord 7. NEC Najmehen 8. Den Hag 9. Herakles 10. Herenven 11. AZ Alkmar 12. Groningen 13. NAC Breda 14. Valvajk 15. Roda 16. Cvole 17. Viqem Drugi 18. Venlo Termin 9. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 20.00 18.45 19.45 19.45 20.45 12.30 14.30 14.30 16.30

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 7 6 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1

1 0 3 3 6 3 4 6 5 4 3 2 2 4 4 2 3 3

1 2 1 2 1 3 3 2 3 4 5 6 6 5 5 7 7 7

24:6 37:9 21:9 17:9 25:14 18:16 16:18 19:15 22:22 17:19 17:21 12:22 11:22 13:17 10:16 8:19 8:24 12:29

28 27 24 21 18 18 16 15 14 13 12 11 11 10 10 8 6 6

FOTO: AGENCIJE

Parovi

Na{ tip 1H H2 1H, 1 1H 1H, 1 H2 1 H2, 2 1

Du{an Tadi} (Tvente)

NAC Breda - Groningen Valvajk - Utreht Den Hag - Alkmar Venlo - Viqem Drugi NEC Najmehen - Herakles Vitese - Tvente Fejenord - Roda Cvole - Ajaks PSV - Herenven

U najzanimqivijem susretu ovog kola tre}eplasirani Vitese }e u nedjequ od 12.30 ~asova na stadionu "Gelre dom" u Arnhajmu ugostiti vode}i Tvente
Derbi 12. kola holandske Eredivizije bi}e odigran u nedjequ od 12.30 ~a sova u Arnhajmu na stadionu "Gelre dom", gdje }e tre}eplasira ni Vi te se ugos ti ti lidera prvenstva, Tvente. Vitese, koji je ove godine pro sla vio 120 godi na postojawa, jedan je od najstari jih holan dskih klu bova, ali nikada nije bio {ampi-

on. Pro{lu sezonu zavr{io je na sedmoj poziciji, me|utim, ambicije kluba iz Arnhaj ma u ovoj se zo ni su mnogo ve}e, {to pokazuju dosada{wi rezultati. U posqedwih pet uta kmi ca osvojili su deset bodova uz bilans od tri pobjede, jednog remija i jednog poraza, a u pro{loj prvenstvenoj rundi pobijedili su na gostovawu

slavni Ajaks sa 2:0 i priredili veliko iznena|ewe. Na svom terenu ba{ ne blistaju i u pet utakmica osvojili su samo {est bodova (jedna pobjeda, tri remija i jedan poraz) i to bi mogla da bude velika prednost Tventea. Lider iz En{edea u posqedwih 450 minuta tako|e je osvojio deset bodova uz identi~an skor, kao wegov sqede-

Pro{lo kolo
NAC Breda - Valvajk 2:1, AZ Alkmar - Venlo 1:2, Herenven - Cvole 2:1, Tvente - Fejenord 3:0, Groningen - NEC Najmehen 1:2, PSV - Herakles 4:0, Viqem drugi - Utreht 1:5, Ajaks - Vitese 0:2, Roda - Den Hag 0:0. }i rival, U pro{loj prvenstvenoj rundi, u derbiju kola, bez ve }ih pro ble ma je na svom terenu pobijedio Fejenord sa 3:0. Wihova prednost mogla bi da bude i doba forma u gostima, jer su na {est me~e va osvo ji li 13 bodova (~etiri pobjede, jedan remi i jedan poraz).

Tabela
1. Anderleht 2. Varegem 3. Genk 4. Lokeren 5. Kortrijk 6. Leuven 7. Klub Bri` 8. Standard 9. Mons 10. Gent 11. Mehelen 12. Ber{ot 13. Lirs 14. [arlroa 15. Vasland B. 16. Serkl Bri` Termin 9. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 20.30 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.30 18.00 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Parovi Lokeren - Standard Serkl Bri` - Gent Leuven - Kortrijk Lirs - Ber{ot Vasland Beveren - [arlroa Varegem - Mehelen Anderleht - Klub Bri` Genk - Mons 8 9 6 7 7 6 6 7 6 5 5 4 2 4 2 2 4 1 7 3 3 5 4 1 3 4 2 2 7 1 4 1 2 4 1 4 4 3 4 6 5 5 7 8 5 9 8 11 29:13 26:17 23:16 24:18 18:13 31:22 30:23 27:22 26:25 18:21 23:24 18:26 15:23 14:29 13:26 15:32 Na{ tip 1H, 1 H2 1H 1H 1H 1 1 1 28 28 25 24 24 23 22 22 21 19 17 14 13 13 10 7 [lager 15. kola belgijske Jupiler lige na programu je u nedjequ od 14.30 ~a so va na sta di onu "Konstant van den [tok" u Briselu, gdje }e aktuelni prvak i tre nu tno vode }i An derleht ugostiti pro{losezonskog vi ce {am pi ona Klub Bri`. Rije~ je o jednom od najve}ih derbija belgijskog fudbala i o~ekuje se da i ovaj susret pri vu ~e ve li ku pa`wu, iako ga u ova dva kluba do~ekuju sa razli~itim raspolo`ewem. An derleht je u posqedwih pet kola osvojio devet bodova ostvariv{i tri pobjede i dva remija, a u pro {loj prvenstvenoj rundi bez ve}ih problema do{ao je do ci jelog pli je na na gos tovawu kod Mehele na, gdje je slavio sa 4:1. ^eta iz Brisela ove se zone je {est pu ta bila doma}in uz bilans od pet pobjeda i jednog remija i mo`e se o~ekivati da nastavi trijumfalnu seriju. Klub Bri` je trenutno na osmoj poziciji, a za tako

Belgijska Jupiler liga, 15. kolo

Anderleht uzima mjeru Bri`u
FOTO: AGENCIJE

DERBI KOLA
ANDERLEHT - KLUB BRI@

1.60 3.60
lo{ pla sman naj ve}i krivac je posqedwih pet kola u ko jem je ovaj klub ostvario jedan remi, a potom ~etiri uzastopna poraza (posqedwi pred svojim navija~ima od Varegema sa 0:1). U gos ti ma su odi gra li sedam me~eva u kojima su os tva ri li dvi je pobjede, tri remija i dva poraza, ali ako budu pru`ali igre kao u posqedwim me ~e vi ma, nemaju nik a k v e {an se u Briselu.

5.20

Pro{lo kolo
Standard - Leuven 2:0, Klub Bri` - Varegem 0:1, Ber{ot Vasland Beveren 1:2, [arlroa - Lokeren 0:2, Gent - Genk 1:2, Kortrijk - Lirs 4:1, Mons - Serkl Bri` 3:2, Mehelen Anderleht 1:4.

Tom De Suter (Anderleht)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful