ЕДНОПОСОЧНО АРМИРАНИ ПЛОЧИ

При проектирането на стоманобетонните плочи трябва да се имат предвид
следните опростяващи предпоставки:
– всички изчисления и оразмеряването на плочите се извършва за ивица с широчина 1 m ′ ;
– действащите в плочите напречни сили са обикновено с ниски стойности (изключение са зоните с тежки концентрирани товари) и обикновено не се вземат под
внимание в изчисленията;
– натискова армировка в плочите се поставя само в случаите, когато се изисква
по изчисление.
1. Полезна височина
Обикновено строителните конструкции за жилищни и обществени сгради работят в клас ХС1 по въздействие на околната среда и клас S4 при 50 години проектноексплоатационен срок. Класът на бетона се приема минимум С20/25.

При елементи с геометрия на плочи класът на конструкцията може да се намали
с 1 и да се приеме клас S3.
За определянето на номиналното бетонно покритие на опънната армировка cnom
за клас на конструкцията S3 и клас на околната среда ХС1 се получава зависимостта
c nom = c min + Δc dev = 10 + 10 = 20 mm ,
където
– cmin е минималното бетонно покритие на армировката, което при диаметър на
армировъчните пръти φ ≤ 10 mm и посочените по-горе класове на конструкцията и
на околната среда се получава c min = 10 mm . При получена армировка с по-голям
диаметър се налага новото й преизчисляване с променено минимално бетонно покритие c min = φ ;
– Δcdev е допустимото отклонение по време на изпълнение, което съгласно Националното Приложение се приема Δc dev = 10 mm . Допуска се това отклонение да
се приеме и в границите 10 mm ≥ Δc dev ≥ 5 mm при условие, че изпълнението на
елементите е обхванато от система за управление на качеството, в която наблюдението включва измервания на бетонното покритие.
Следователно полезната височина на сечението се получава
d = hs − a = hs − c nom − φ 2 [mm] .
Първоначално за провеждане на изчисленията се приема максималния диаметър
на армировъчните пръти за гредовите подови конструкции φ = 10 mm и при получена армировка с по-голям диаметър се налага новото й преизчисляване с променена полезна височина на сечението.
2. Ограничаване на пукнатините в плочите без директно изчисление
При плочи, за които са спазени изискванията за минимална площ на армировката и максимално разстояние между армировъчните пръти не е необходимо да се
проверява тяхната пукнатиноустойчивост.
гл. ас. д‐р инж. Васил Кърджиев 

Стр. 7 

300 mm} . 400 mm} . Препоръчва се разстоянието между прътите на основната армировка да не надвишава min{1. При съседни кръстосано армирани полета до разглежданото еднопосочно армирано поле в тази подпори се приема запъване. трябва да продължи в опората и да се закотви там.1. fyk e характеристичната стойност на границата на провлачане на армировката. където fctm e средната стойност на якост на осов опън на бетон. Таблица 2.min = ρ bd = 260d f ctm f yk ≥ 1. а за разпределителната армировка – min{3hs . половината от изчислената армировка в полето. Отчита се от таблица 2.3d . 3. При наличие на денивелация в плочата със съседните полета или при наличие на крайна подпора (фасадна греда). Васил Кърджиев  Стр.1 А разпределителната армировка на еднопосочно армираните плочи не трябва да бъде по-малко от 20% от минималната главна опънна армировка.5hs . откъдето за минималната площ на армировката се получава As . 8  . При просто подпрени плочи. д‐р инж. съгласно изискванията за изчислителната дължина на закотвяне l bd . ас. 200 mm}. Изчислителният отвор се приема: l = min{l min + hs .26 f ctm f yk ≥ 0. В зоните на концентрирани товари или максимални моменти. 400 mm} . 250 mm} и min{3hs . За плочи с дебелина до 200 mm разстоянието между прътите на основната армировка не трябва да надвишава min{3hs . тези стойности се редуцират на min{2hs .0013 .5hs . l nom } гл.Минималния коефициент на армиране се определя по формулата ρ = 0. то в тези подпори се приема свободно подпиране на плочата. а за разпределителната армировка – min{3. Статическа схема Определят се подпорните условия по дългата страна. 450 mm} .

Предполага се. д‐р инж. 4) Определя се необходимата площ на опънната армировка от: f As = 0. Коефициентът за натоварване от постоянни товари се приема γf = 1. За категория А (стълбища) нормативното временни въздействие се приема qk = 3. равна на дебелината на плочата и широчина 1. Васил Кърджиев  ) Стр. съгласно Еврокод 2 е постоянни и временни въздействия.В курсовия проект. 2) Проверява се условието α M ≤ α M . 3) Определя се относителната височина на натисковата зона: ξ = x d = 1.50 e изчислителната стойност на якост на натиск на бетон. • временни въздействия – отчита се характеристичната им стойност от Наредба №04/3 в зависимост от категорията на помещенията за които се извършва оразмеряването. – собствено тегло плоча . f yd ( гл.5 mm. избрали сме класа на бетона и на стоманата. определено за 1 m2 от плочата. 9  . Определят се изчислителните им стойности за 1 m2 от плочата.45d и нямаме нужда от поставяне на натискова армировка. Процедурата за оразмеряване е следната: M Ed . Оразмеряване на огъване Плочата в полето се оразмерява като правоъгълно сечение с височина. височината на натисковата зона x < xbal = 0. 1) Определя се коефициента α M = f cd bd 2 където f cd = f ck 1. 6. 5.50.bal = 0. • постоянни въздействия – собствено тегло архитектурен под – 50 mm. При самостоятелни полета се работи с пълното изчислително натоварване.25 1 − 1 − 2α M . Търсят се максималните стойности на действащите огъващи моменти МЕd и напречни сили VEd.8ξ cd bd . Натоварване (товарни въздействия) Основната класификация на товарите.5 ‰ и билинейна работна диаграма на армировъчната стомана с хоризонтален горен клон при ε ud = 25. Приета е идеализирана правоъгълна работна диаграма за бетона при ε cu = −3.295 и ако не е изпълнено се увеличава дебелината на плочата. Коефициентът за натоварване се приема γf = 1. – собствено тегло пожароустойчив гипскартон – 12.0 kN/m2.0 m. 4.hs. Статическо изчисление Извършва се по методите на строителната статика за приетата статическа схема на плочата. поради наличие на денивелация със съседните кръстосано армирани полета при едната подпора и крайна греда при другата статическата схема се приема „греда на две опори”. получили сме изчислителната стойност на действащия огъващ момент и търсим необходимата армировка As. ас. При обратната задача на оразмеряване са ни дадени размерите на напречното сечение на елемента.0 ‰.35. че при плочи.

4ξ. Удачно е и използването на табличен подход.bal = 0. След определянето на коефициента αМ от таблица 2. 7. въз основа на процента на армиране на плочата.15 e изчислителната граница на провлачане на армировката.където f yd = f yk 1. д‐р инж.min = max 260d f ctm f yk .45 . които надвишават изчислителната стойност на носимоспособността на срязване на бетона VRd. 5) Сравнява се дали получената армировка е по-голяма от минималната. При по тежки товари е необходимо да се направи проверка за изчислителна срязваща сила VЕd ≤ VRd. Обикновено при гредовите плочи срязването не достига стойности. min = max 260d f ctm f yk .2 се отчита чрез линейна интерполация коефициента η = 1–0.3d mm 2 .2.c = VRdc/(bd) и да се сравни с действащата относителна изгл.c и ако това е изпълнено не e необходимо поставянето на специална армировка за срязване.c и ако това условие е изпълнено не e необходимо поставянето на специална армировка за срязване.2 Приложената таблица е съставена до максималната стойност ξ = ξ bal = 0. За улеснение може да се ползва таблица 2. Проверка за поемане на напречните сили Обикновено при гредовите плочи срязването не достига стойности. 7) Определя се общия брой на армировъчните пръти за полето N s = n s l max.3. на която съответстват α M .1. В нея.1.295 и минимално относителна рамо на вътрешната двоица сили η bal = 0. След което необходимата площ на опънната армировка се определя от условието: M Ed As = ≥ As . Васил Кърджиев  Стр.c. при който се ползват таблици от типа на таблица 2. които надвишават изчислителната стойност на носимоспособността на срязване на бетона и обикновено не се вземат под внимание в изчисленията. и ако не се приема минималната { As ≥ As. 6) Определя се броя на прътите за 1m′ при приет техен диаметър ø n s = As Asφ1 . където Asφ1 е площта на напречното сечение на един армировъчен прът.cl . може да се отчете съпротивлението на срязване на плоча без напречна армировка vRd. 10  .3d } [mm 2 ]. Независимо от това е необходимо да се направи проверка за изчислителна срязваща сила VЕd ≤ VRd.82 . η f yd d { } [ ] Таблица 2. ас.

да поема появилите се в нея опънни сили.числителна напречна сила vЕd = VЕd/(bd). където lb.50 e изчислителната стойност на якостта на опън на бетона.4 гл.rqd e основната дължина на закотвяне – l b. При определяне на дължината на закотвяне при плочи се приема.е.min > max(0. трябва да бъде надеждно закотвена в крайните опори.rqd .min .100 mm – при закотвяне на опънати пръти. Отчита се от таблица 2.rqd = (φ 4) f yd (2. α2 е коефициент.25 f ctd ). т. За различни класове бетон да се ползват аналогичните таблици от Ръководството по ЕС2.min > max 0. д‐р инж. който отчита ефекта на меродавното бетонно покритие cd. Таблица 2.0. даден в таблица 2. Меродавното бетонно покритие cd се определя в зависимост от вида на армировъчните пръти и съгласно фигурата Таблица 2. В таблицата е прието.10φ .4. Конструиране на армировката За да може армировката да заработи.3 l b. че полезната височина на плочата е d ≤ 200 mm. Стойностите на lb.6 l b. че условията на бетониране са добри. − ( ) l b. без поява на надлъжни пукнатини или разцепвания. Таблицата важи само за бетон клас С20/25. 11  .10φ . Това обикновено се осъществява чрез сцеплението и с бетона. тъй като дебелините на плочите са обикновено до 250 mm.rqd .4. даден в таблица 2.0.1.100 mm ) – при закотвяне на натиснати пръти. α1 е коефициент. Тъй като при еднопосочните плочи дебелината на плочата обикновено е hs ≤ 150 mm.min са съответно: − l b.3 8.05 е характеристичната стойност на якостта на осов опън на бетона при 5% фрактил. то при тях се използват следните два варианти за закотвяне в крайните опори: Изчислителната „оразмерителна” стойност на дължината на закотвяне lbd за плочи може да се представи чрез израза l bd = α 1α 2 l b. ас.rqd ≥ l b. f ctd = f ctk . f ctk .05 1. който отчита ефекта на формата на пръта при меродавно бетонно покритие cd. Васил Кърджиев  Стр.

При различен клас стомана стойностите от таблицата се умножават по fyk /500.При закотвяне на армировъчни пръти от плочи за определяне на изчислителната стойност на (lbd /ø) може да се ползва таблица 2. Таблица 2. 12  .req As . ас.req и As.req = l bd As . prov .prov са съответно необходимата по изчисление и действително вложената армировка в полето. където Аs.4 в която е приета стомана клас В500.5 При закотвяне на цялата армировка в опората получената закотвяща дължина може да бъде намалена като се използва израза: l b. Васил Кърджиев  Стр. д‐р инж. Меродавното бетонно покритие cd се приема съгласно фигурата. гл.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful