Nama : Randi Rahardja S Npm : 111000289 Tugas : PHI " Mencari asas asas dalam Hukum Pidana, Perdata, HTN

, dan Hukum Ekonomi.

1. Asas dalam Hukum Pidana beserta Pengertian nya :

No 1.

Nama Asas Asas Legalitas

Pengertiannya suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undangundang / seseorang dapat dituntut atas perbuaatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum / undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku di seluruh wilayah teritorialitas Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. ketentuan hokum pidana Indonesia diperluas kekuasaannya di luar wilayah Indonesia bagi setiap orang yang melakukan kejahatan yang bersifat mengancam kepentingan nasional atau keamanan nasional. ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan dimana menurut hukum pidana Indonesia hukum pidana negara dimana ia melakukan kejahatan dianggap sebagai suatu tindak pidana. suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bersifat merugikan keamanan internasional, maka dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana dimana orang tersebut diadili. Contohnya adalah kasus terorisme yang mengganggu keamanan dunia. TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM, KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU SURUT)

Dasar Hukum dan penjelasan nya Pasal 1 ayat 1 KUHP

2.

Asas Teritorialitas

Pasal 2 KUHP

3.

Asas Perlindungan / Nasional Pasif

4.

ASAS PERSONALITAS/ NASIONALITAS AKTIF

Pasal 5 KUHP

5.

Asas Universalitas

Pasal 4 (2), (3), (4) KUHP

6

ASAS RETRO AKTIF

PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) : HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SUATU PERUBAHAN PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN DILAKUKAN

PERATURAN YANG BARU ITU LEBIH MENGUNTUNGKAN ATAU MERINGANKAN PELAKU PERBUATAN 7 ASAS TERITORIALITEIT KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANG- DIRUMUSKAN SECARA UNDANGAN INDONESIA BERLAKU TERHADAP TEGAS DALAM PASAL 2 SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK KUHP : PIDANA DI DALAM WILAYAH INDONESIA  BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI MANAPUN KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)  ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA TINDAK PIDANA. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA YANG DILANGGAR DI LUAR WILAYAH INDONESIA DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS PASAL 5 AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP

8

ASAS PERSONALITEIT

9

ASAS PERLINDUNGAN

10

ASAS UNIVERSALITET

11

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH SUATU PERBUATAN BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA EKSTRADISI ( PENYERAHAN )  PENYERAHAN SESEORANG YANG  UU NO 1 TAHUN 1979 : MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH “PENYERAHAN OLEH SUATU NEGARA PD NEGARA LAIN. SUATU NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA / DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKAN DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMIDANANYA”

12

LOCUS DELICTIE

LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA

MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU (KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1) KUHAP) PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 dan 50 KUHAP

13

ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD (TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN)

14 15

Asas Peradilan Cepat Asas terbuka utuk umum

16

Asas Ne bis In idem

17

Asas ganti rugu dan rehabilitasi

Sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan rtidak memihak. Sidang pemeriksaan perkara pdana harus terbuka untuk umum, kecuali diatur dll uu dalm perkara tertentu seperti perkara kesusilaan,. Seserang tidak dapat dituntut lagi karena sempat perbuatan nya sudah diajukan kemuka pengadilan. Hak bagi tersangka atau terdakwa pidana untuk mendapatkan gant rugi, atau rehabilitas atas tindakan dirinya sejak dalam proses penidikan.

Pasal 95 dan 97 KUHAP

2. Asas Hukum Perdata beserta pengertiannya :
No 1 Asas asas nya Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. hak hak kebendaan tidak akan memberi kewenangan yang lain terhadap apa yang sudah ditentukan dalam UU Para pihak secara bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isinya sepanjang memenuhi ketentuan ketentuan yang beerlaku. Janji itu mengikat, Suatu perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sah nya kontrak

2

Asas kebebasan bekontrak

3

Asas Pacta Sunt Servanda

4

Asas Konsesnsualitas

5

Asas Batal demi hukum

6 7

Asas Dapat dibatalkan Asas Reciprositas

8

. Asas Totaliteit

9

Asas Vermenging

10

Asas Publiciteit

11

Asas Konsensualitas

12

Asas Actio Pauliana

13

Zakwaarneming

14

Asas Monogami.

Suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu batal demi hukum apabia tidak memenuhi syarat Obyektifnya Suatu perjanjian itu dapat dibatlakn jikantidak memenuhi syarat subyektifnya. Seorang anak wajib menghormati orang tuanya serta tunduk kepada mereka dan orang tua wajib memelihara dan membesarkan anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuanya masinh masing Seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu / bagian-bagian yang tidak tersendir Seseorang tidak akan untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai atau hak memungut hasil atas barang miliknya sendiri. . Dalam hal pembebanan tanggungan atas benda tidak bergerak ( Hipotik ) maka harus didaftarkan didalam register umum . Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi sayarat sahnya kontrak . Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya Asas dimana seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, maka ia wajib mengurusnya sampai tuntas. Dalam suatu perkawinan seorang laki - laki hanya boleh memiliki seorang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami

Pasal 1320 Kuhperdata.

Pasal 1320 Khupredata. Pasal 298 Kuhperdata

( 1345 BW ).

3. Asas asas yang terdapat dalam HTN beserta pengertianya adala sbb :

No Asas Desentralisasi.. Asas dimana urusan Pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah yang bersangkutan Asas dimana Urusan Pemerintah Pusat yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat pemerintah pusat didaerah yang bersangkutan. Penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan tetap ditangan pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat Suatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan Suatu asas dimana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara ( Indonesia ) melalui Pengadilan Negeri
Asas Teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini bahwa bahwa negara hukum bagi semua barang yang ada diwilayahnya.

Asas Dekonsentralisasi.

4

Asas Medebewind ( Tugas Pembantuan ).

5

. Asas Welfare state ( negera kesejahteraan )..

6

Asas Priorrestraint ( kendali dini )..

7

Asas Non Lisensi,

8

Asas Naturalisasi ( pewarganegaraan )..
saAsas teritorial

9

10

Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

4. Asas asas dalam Hukum Ekonomi beserta pengertianya dan contohnya sbb :

No 1
Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan TME

Dimana dalam perekonomian indonesia mengacu pada agama, sesuai apa yang ada dalam sila 1 Pancasila.

2

Azas manfaat

bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Asas yang berpicu kepada ekonomi masyarakat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

3 4

Azas demokrasi pancasila Azas adil dan merata.

bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilainilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5
Azas hukum.

bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

6

Azas kemandirian

bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggitingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara saksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilainilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

7

Azas Keuangan

8

Azas ilmu pengetahuan.

9

Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan...

bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional

10

Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

11

Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

12

Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuranrakyat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful