Rat u Hrvatskoj iz

pera obavjestajca
Prepisidijelovaratnogdnevnika

“…nisammogaodaēekamdvedecenijedavidim,hođelinekou
Hrvatskojdameubije.Nisamimaomoguđnostinidabiram,imaosam
samoovajputinijedanviše.Nijanibilokomojnijeubionijednog
hrvata,aonimenijesu…izabraosamovajputinanjegasamdoBoga
ponosan”

“Našnarodjeiseljen,raseljen,opljaēkanmaterijalnoiduhovno,
nikadavišeneđenaseljavatiteprostore,tojeēinjenica,nemanas
višetamo.Nijenamsvejednoinikadaneđebitiiovebesjedesu
samoizrazneizmjernetugezanarodomizaviēajom.”
Nestor
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 1

RAT U HRVATSKOJ IZ
PERA OBAVJESTAJCA

Prepisidijelovaratnogdnevnika

Objavljeno2009nakrajiskiͲpatrioti.comikrajinaforce.com
Grafickidizajn–Krajinaforce
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 2

UVOD
Pisanjednevnikasamotpoēeoranije,alionnijevoĜensistematski,podatumimaipo
celinamakojesumeneprivlaēilesvojimsadržajem.Intenzivno,svakodnevnobeleženje
dogaĜajazapoēeosamsadatumomjasnijepolitiēkekomplikacijeuHrvatskoj,kadasu
dogaĜajinagoveštavali,dabimoglodođidootvorenihsukobasaveznihorganaSFRJsa
secesionistiēkimsnagamauHrvatskoj.NajveđaopasnostjepretilaodsukobaJNAi
spomenutihsnaga,kojesusistematskirušilepostojeđidruštvenoͲpolitiēkisistemtadašnje
države.Komplikacijajebilatimveđa,štosunaprostorimaHrvatske,pojavomnovih
politiēkihēinioca,Srbibiliizloženiprogonukrozpritiskenarastajuđeghrvatskog
nacionalizmaͲseparatizma.
EkstremnoneprijateljstvoinetrpeljivostpremaSrbimaraslojeizdanaudan,poprimajuđi
formeisadržajekojisuveđbiliregistrovaninatimprostorimazavremenapostojanja
NezavisnedržaveHrvatske.
KolektivnoistrebljenjeSrbaibestijalnostkojajeuvremepostojanjaNDHispoljenau
postupkuistrebljenjanijezaboravljena.Svestougroženosti,nesamopolitiēkoj,veđ
biološkoj,bilajedubokousaĜenausvakogSrbinakojijeroĜenuHrvatskoj.Vekovni
zajedniēkiživottadvaslovenskanarodaͲSrbaiHrvata,doveojedovelikemržnjeiapsolutne
željeHrvatadazasvagdaproterajuSrbeizHrvatske.Gdesukoreniirazlozitakvojmržnjinije
teškoutvrditi.
SvakakodajepresudanmomenatuzajedniēkomživotubioperiodpostojanjaNDHivrlo
velikiprocenatHrvatakojisupodržalitufašistiēkutvorevinu.Iakosepozavršetkurata
Hrvatska,kaoēlanicaJugoslavije,našlanastranipobednika,mnogiunutrašnjiprocesi
raspirivalisumeĜusobnumržnju.
Velikibrojpripadnikaustaškihidomobranskihjedinicajeubijen,mnogiosuĜenina
višegodišnjurobiju,ēlanovinjihovihporodicasubilimetaUDBͲeidr.AkcijeioperacijeUDBͲ
euposleratnomperiodunahvatanjuratnihzloēinacabilisuisvojevrsnaprovera
raspoloženjastanovnikaHrvatskedaprihvateiliodbaceubaēenegrupeipojedince,kojisuiz
inostranstvaulaziliuJugoslavijuunameripodizanjaustankairušenjakomunistiēkevlasti.
Biojetotestnjihovograspoloženja,daprihvatenovudržavuilidaseutvrdi,dasuonijoš
uveknalinijiustaštvaifašizma.
RaznimperfidijamatadašnjaUDBͲajemnogeljudestavljalanasvakojakekušnjeisvako,
najmanjekolebanje,bilojekažnjavano.OvakvimpostupcimabilisuizloženiiHrvatiiSrbi,ali
zbogbrojnosti,srazmernovišesustradaliHrvati.
SvetojepripisivanoSrbimakaoorganizatorimaiosvetnicimaigeneracijeHrvatasu
odgajaneivaspitavanenatomfonu.
Noveproklamovanevrednostisocijalistiēkogdruštva,bratstvoijedinstvo,jednakosti
ravnopravnostsvihnarodainacionalnihmanjina,nisudaliželjenerezultate.Katoliēkacrkva
uHrvatskoj,kaojednoodautentiēnihobeležjaNDHinjenkardinalAlojzijeStepinac,bilisu
nametinovevlasti.StepinacjeosuĜenkaoivelikibrojsveštenikakojisujavnoilitajno
pomagalipolitikuAntePaveliđa,vršilipokrštavanjeSrbaiblagoslovilipostupkeustašau
progonuSrba.
KakojecrkvakodHrvataokosnicavaspitanja,mladinaraštajisuuēeniinauēenidamrze,da
tražeosvetuidaradenapripremamazadankonaēnogobraēuna.Svakakodajeusvemu
velikapomođdobijanaodVatikana,kakoumoralnomtakoimatrijalnompogledu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 3

Gotovodanijebilomladogēovjeka–Hrvata,kojinijekršten,kojiudjetinjstvunijeodlaziou
crkvuikojinijeēuo«istine»ovjekovnomneprijateljuipotrebizasamostalnimživotomi
samostalnomdržavom.

Sdrugestrane,SrpskaPravoslavnaCrkvauHrvatskojjeuposleratnomperiodupreživljavala
vrloteškeidramatiēnetrenutke.Prvo,nastojanjasocijalistiēkevlastiuHrvatskojdarazbije
jedinstvoSPC,takoštojepostojaoplanformiranjaSPCHrvatske,pouzorunaistipostupak
kojijesprovedenuMakedoniji.DanasseistiscenariopokušavarealizovatiuCrnojGorisa
scenariomiukoreografijinajnižihljudskihstrastiiprimitivizma.

Drugo,velikibrojporušenihpravoslavnihcrkavanaprostorimakojejenastanjivaoveđinski
Srpskinarodnikonijeobnavljao.VlastjeCrkvupotisnulaudrugiplan,astanovnistvopo
parohijamanijeimalodovoljnosredstavadaosopstvenomtroškutouradi.Nisuimali,anisu
nismelidakrenuutakveakcije,jerimjepretilaopasnostodtadašnjevlasti.Bilisuizloženi
progonuipodmetanju,jerjeSPCoptuženadapodržavaKraljaiēetniēkipokret,kojisusvoje
aktivnostisprovodiliizinostranstva.
Crkvekojesuostaleēitaveveđimdelomsubileopljaēkaneiunutrašnjostdevastirana.

Tređe,vršenjeprogonsveštenikazbogpodršekeēetniēkompokretugeneralaDraže
Mihajloviđa.Novavlastjeupotpunostiizjednaēilaēetnikeiustašeipremanjimanastupala
osvetniēkiibezkrupulozno.

Utakvimokolnostima,veđizbledeleigotovozaboravljeneslike,ponovosusepojavilepred
oēimaSrba,aliiHrvata.
Ja,kojisambioaktivnipripadnikvojske,pripadnikkontraobaveštajneslužbeJNA,poprirodi
poslakojegsamradio,baviosamseproblematikomdelovanjasnagaunutrašnjegispoljnjeg
neprijateljapolinijamaispoljavanja.
JošprepolitiēkihpromenauHrvatskoj,jasnijenegoranije,bilajeuoēavanaspregajednogi
drugogneprijatelja,potpomognutaobaveštajnimslužbamaonihzemaljakojesusvoje
intereseimalinaBalkanu.Interesisubilirazliēiti,alinijedannijemogaobitirealizovandok
postojiSFRJ.Dakle,tutvorevinujetrebalorazbitinavišecelinaionda,posegmentima,
osvajatiteritorijuirealizovatiplaniraneciljeve.
BiranjesaveznikaiuēesnikaurazbijanjuJugoslavijevršenojepažljivoistudiozno.
DodetaljajeizuēenaunutrašnjasituacijauJugoslavijiijasnosuapostrofiranipojedinaēni
interesisvakeodēlanicafederacije.Pojedinaēniinteresisusesudaralipomnogimpitanjima,
aposebnospornidetaljisubiliokoraspodeleteretanaēlaniceuciljuobezbeĜivanja
funkcionisanjazajedniēkedržave.

1.ͲRepublikaSlovenijajebilanajrazvijenijarepublikausastavufederacije.Mentalitet
Slovenacaseznaēajnorazlikujeodmentalitetaostatkastanovništva.Titovofavorizovanje
EdvardaKardeljastvorilojepogrešnuslikudasuSlovenciupotpunostizadojeniidejama
socijalizmaikomunizmaidasuporedekonomskogaspekta,lideriuideološkomsmislu.
NjihoviinteresizazajedniēkiživotuJugoslavijidavnosuprestaliineđetrebatimnogo
naporadaseuSlovenijipokrenusnagekojeđetražitiotcepljenjeiizrazitiželjuza
samostalnimživotomuvlastitojdržavi.Ovompitanjunijeposveđivanavelikapažnja,kaoda
jepostojalapotajnaželjamnogih,daseoslobodeSlovenijeinjenogeksploatatorskog
odnosapremaostalimēlanicama.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 4

2.ͲRepublikaHrvatskasaveđinskimHrvatskimstanovništvombilajeužižiinteresovanja,jer
jeprocenjeno,dapokretanjemsecesionistiēkihsnagauHrvatskojipružanjepomođiu
ostvarenjuciljastvaranjasamostalnedržave,Jugoslavijanemanikakvušansuzaopstanak.
akniuokrnjenomsastavu.
Bilajepoznatapovezanostunutrašnjihnacionalistiēkihsnagasapripadnicimaekstremne
ustaškeemigracijeiVatikanom,kojisuotvorenozagovaraliotcepljenjeodJugoslavijei
formiranjenezavisneHrvatskekaokontinuitetapostojanjaNDH.
EkstremizamuzahtevimajepodsticannaroēitomeĜuonimsnagamakojesuzbogtakvog
ispoljavanjaprogonjeneposlerazbijanja«maspoka»sedamdesetihgodina20.veka.
GenetskiuroĜenaželjaosamostalnojdržavi,kao«tisuđuljetnom»snupotpomaganaje
obeđanjimaiparadigmom,dajezajedniēkiživotSrbaiHrvatauHrvatskojnemoguđ.Dakle,
otvorenojestavljenodoznanjadadržavumogudaimaju,alinesapostojeđimprocentom
Srba,kojijeutokritiēnovremebiooko15%odukupnogbrojastanovnikauHrvatskoj.
SeparatistiēkesnageuHrvatskojsuprimilesignal,dauostvarivanjusvogciljamogu
primenitisiluidazatakavpostupakneđesnositimeĜunarodnekonzekvence.

3.RepublikaBosnaiHercegovinajeposmatranakaoteritorijagdeđesenajverovatnije
odigratinajbrutalnijiobraēun.Tarepublikajeprocenjenakaoneprirodnatvorevinau
sastavuJugoslavije,kaoiveđinskimuslimanskinarod,kojijeuJugoslavijidobioverskoͲ
nacionalnoobeležjeiizjednaēiosesaostalimnacijamauzemlji.TeritorijaBosnei
Hercegovinejeprijeizbijanjasukobapostalapredmet«trgovine»izmeĜutadašnjeg
hrvatskogisrpskogpolitiēkogvodstva,odnosnoTuĜmanaiMiloševiđa.
MuslimanskifundamentalizamjejaēaopodvodstvomAlijeIzetbegoviđa,potpomognut
matrijalnoimoralnoodveđegbrojamuslimanskihzemalja,kojisusvakakoželeledauEvropi
dobijumuslimanskudržavuipolaznutaēkuzaširenjeislamanaZapad.

Demografskiprocesi,posebnomigracionakretanjausvojojosnoviciuveksekređupravcem
istokͲzapad.Samonasilnapreseljenjaimigracijeremetetuosnovicu.Prodorislamau
Evropuzapoēeojejošu14.vekuiupravonaprostorimaJugoslavijejezaustavljenivrađen
napolaznutaēku.Procesjetrebalonastaviti.
PreotimanjeteritorijeizmeĜuTurskeiAustroͲUgarskezavršenojenaprostoruBosnei
Hercegovine,aukoristAustroͲUgarske.PokušajprodoranaIstokiprelazakDrinenijeuspeo
u20.vekunitiAustroͲUgarskoj,nitiNemaēkoj,nitiVatikanu.Iovajprocesjetrebalo
nastavitiudiskreciji,isticanjemdrugihu«prviešelon»,azainteresovani,presvegaNemaēka
jebilaspremnadasvetofinancira.
PoprocenamaBosnajeteritorijagdeđeserešitikonaēnistatusostalihēlanicaJugoslavije.

4.RepublikaSrbija,najveđainajkomplikovanijaēlanicaJugoslavije.Zemljakojajebilanosioc
objedinjavanjasvihslovenskihnarodaujednudržavu,najpreuKraljevinuSHS,potom
KraljevinuJugoslavijuinakrajuSocijalistiēkuJugoslaviju.Takvanjenaulogakrozistoriju,
smišljenoiplanskijeokarakterisanakaohegemonizamnadostalimnarodimauJugoslaviji.
PronaĜenjesigurankljuēzanesuglasice,svaĜuimeĜusobnotrvenje.
ProblemkojegjeSrbijaimalanaKosovuiMetohijisaalbanskimnacionalizmomi
iredentizmom,kojiseod11.03.1981.godinepoēeojavnomanifestovatikrozzahtevza
formiranje«Kosovorepublike»,podsticanjeipotpomaganodsnagaunutrašnjegivanjskog
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 5

nepijatelja.SlabljenjeSrbijejeimalozaciljdasepotpunoneutrališeuspreēavanjuostalihda
seosamostale.
TvrdokornosocijalistiēkokrilookupljenookoSlobodanaMiloševiđaišlojenaruku
neprijatelju,jersuunjegovomponašanjuidelovanjupronalaziliagrumentezasvojetvrdnje
ipropagandnodelovanjeohegemonistiēkimciljevimaSrbije.Postojanjedelovasrpskog
nacionalnogkorpusauHrvatskojiBosniiHercegovinijeupotpunostiignorisano.
MitinzikojisupoēelinaGazimestanu28.06.1989.godineidaljesamosupodsticali
neraspoloženjepremaSrbijiiSrbima.
DalijetobioneēijiplanilispletnesređnihokolnostipoSrbijuutvrdiđeistorija.
LudilojezahvataloēitavuJugoslaviju.Jednezbogpodrške,adrugezbogotpora.

5.ͲRepublikeCrnaGoraiMakedonijanisuposebnorazmatrane,posmatranisukaonebitni
ēiniociuprocesurazbijanjaJugoslavije.NisumogliostatiuJugoslaviji,jertimenebibio
završenprocesrazbiojanja.Obeđanojeiostvarenonjihovoosamostaljivanjemirnimputem.
Izovedverepublikesuprobranikadroviizpolitiēkogipartijskogrukovodstva,kojisuza
razliēitenadoknadeprihvatilidauēestvujuurušenjupostojeđeg
društvenoͲpolitiēkogsistema.

SnagomekonomskemođiSaveznaRepublikaNemaēkaineofašistiēkesnagekojesunjom
vladale,otpoēelesuvršenjepritiskanasvojesaveznikeuEvropiivannje,daprihvatenjen
konceptrazbijanjaJugoslavije.NemaēkajeposvakucenuhteladaJugoslavijanestane,jerje
bilauobavezidaplativelikuratnuodštetukaoratnikrivacizDrugogsvetskograta.Ta
odštetanijeplađenanikada.
NemaēkanijenikadaodustalaodimperijalistiēkihciljevaprodoranaIstokzacrtanihjošu19.
veku,aekonomskaidruštvenaekspanzijanemaēkogdruštvaudrugojpolovini20.vekajoš
višejeuēvrstilapotrebudasetajciljostvari.
Poslejednogperiodaopiranja,nakrajunemaēkikonceptjeprihvađeninesređajekrenula.
SrbijaisporadiēnoCrnaGorasuoptuženezaraspadJugoslavijeizasvezloēinekojesu
poēinilipripadnicinaoružanihformacijasecesionistiēkihdržava.
ProtivSavezneRepublikeJugoslavijejepokrenuta,dotadaneviĜena,kampanja,ultimatumi,
uceneiponiženja.
NemaēkainjenisavezniciužurbanoradenadonošenjurezolucijeuUjedinjenimnacijamao
formiranjumeĜunarodnogsudazaratnezloēinenaprostorimabivšeSFRJ.Ciljnijebiodase
sankcionišupravizloēinciizloēinikojesupoēinilinadsrpskimnarodomnegodaosudeSrbe
zbognavodnihzloēinanadHrvatimaimuslimanimaidaSrbijakaoglavnikrivacplatiratnu
odštetu.
DasenebijavnopojavljivalausvojimaktivnostimaNemaēkajeplatilaenormneiznoseSAD,
kojesuSudformirale,odabralisudijeipritiscimanadrugesaveznike,obezbedilipotrebna
sredstvazanjegovrad.

ProcesidezintegracijaSSSRikolapsukojijetajdivdospeoomoguđiojetvorcimanovog
svetskogporetkadaradepovlastitomnahoĜenju.
Jošuveknijepotpunojasno,kakojemoguđedaseevropskisocijalizamraspao
nezapamđenomžestinom.NajveđadramadesilaseuJugoslaviji.Tonikonijemogaoda
spreēinitidaumanji.FarsajebilaodlukaoupuđivanjumeĜunarodnihmirovnihsnagana
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 6

ratomzahvađenapodruēja.MisijaUNjeomoguđilaHrvatskojdaunekolikonavratanapada
nazaštiđenapodruējapodkontrolomUN,aonda1995.godineomoguđenojojjedaizvrši
napadipoēiniratnizloēinnadstanovništvomRepublikeSrpskeKrajine.
EtniēkoēišđenjeHrvatskeodSrbaizvršenojeuprisustvumeĜunarodnihmirovnihsnagaiuz
njihovupomođ,kojaseogledalaupasivnomdržanjuiposmatranjuzloēinakojisedogaĜa.
Iovdesutezezamenjene.NijeHrvatskaizvršilagenocidiproterivanjeSrba,veđsuoniotišli
svojevoljeuSrbijunapozivSlobodanaMiloševiđa!
IznetogovorioosvetizasveštosuSrbiēiniliu20.vekukaosavezniciiprijateljiEngleske,
FrancuskeiAmerike,auveknaštetuNemaēkeiAustrije.SrbisukrivištoNemcinisuna
Crnommoru,štonijeformirananajveđadržavauEvropiujedinjenjemobeNemaēke,
AustrijeiostalihēlanicaAustroͲUgarskemonarhije.
StvorenasvestodugogodišnjemprijateljstvuizajedniēkojborbisaEnglezimaiFrancuzima
teškoserazbilaoglavusvakogSrbina.Njihovoprijateljstvojebilosraēunatonavlastite
interese,anašepunoemocija.Takojebiloiverovatnodađetakobitiidalje.

EnglezisuimalisraēunatinteresdapodstiēuSrbijudaseprotiviNemaēkojiAustriji,jerje
nemaēkoͲaustrougarskiimperijalizamimaoosnovnutežnjudaovladaBalkanom,radi
ostvarenja«Prodoranaistok»(DrangnachOsten).NatomputususenalazileBosna,Crna
Gora,SrbijaiMakedonija.IzlaskomNemaēkenaCrnomoreiSolunbiobiotvorenputpreko
MaleAziještodirektvopogaĜaVelikuBritaniju.
Prematome,nemaēkoͲaustrougarskiimperijalizamjebio,najpre,glavnineprijatelj
oslobaĜanjajugoslovenskihzemalja,kaoinjihovihmeĜusobnihprijateljskihodnosaͲsaveza.
KadajeposlePrvogsvetskogrataNemaēkaizgubilaprimat,aAustroͲugarskamonarhijase
raspala,došlojedoformalnogsavezaJužnihSlovenauzajedniēkudržavu.
Tajprvipokušajzajedniēkogživotabiojepunproblemainezadovoljstva.Srbija,kaonosioc
ujedinjenjaikojajesvojekraljevstvoproširilanasvejužnoslovenskezemljepoēelajenajviše
datrpi.KraljuAleksandrujesugerisanoraspuštanjetogsaveza,jer«fukarasaZapada»ne
želizajedniēkudržavu,priēemusenajvišeapostrofiraloimeSlovenijeiHrvatske.Kodnjega
jeipakpreovladaointeresvelikekraljevineiodbaciojetakveprimedbe.Njegovaodlukabila
jetemeljenanaželjamaistrateškiminteresimaVelikeBritanije.
Ustaškaemigracija,potpomognutaVMRO,svojenezadovoljstvoizrazilajeatentatomna
KraljauMarseju1933.godine.IstegodineuNemaēkojpoēinjeekspanzijafašizmanaēelusa
AdolfomHitlerom.
Izbijanjemdrugogsvetskograta,ponovodolazidodirektnihsukobaNemaēkesaJužnim
Slovenima,kojisuovajputveđrazjedinjeni.Slovenijajepraktiēnoanektiranaiapsorbovana
uAustriju,naprostoruHrvatske,deluBosneiHercegovineiVojvodineformiranajeNDH,
Srbijaokupiranasamarionetskomvladomuslužbiokupatora,CrnaGoraiMakedonija
okupiraneodstraneitalijanskihibugarskihokupatora.
Iutakološojpoziciji,naprostoruSrbijepoēinjeoružaniustanak.PodižegaHrvatͲJosipBroz.
Bezobziranaprethodnepozicije,stepenpovezanostisaokupatorom,JužniSloveniizrata
izlazekaopobedniciponovoobjedinjeniujednudržavuͲJugoslaviju.
Tapobedaiujedinjenjepodnovimuslovima,poredsvihpozitivnihēinjenica,proizvelajei
velikibrojneprijateljakojisuseposlerataorganizovaliuinostranstvukaopolitiēkai
neprijateljskaemigracija.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 7

NijebilonacijeusastavusocijalistiēkeJugoslavijekojanijeimalapolitiēkueigraciju,ali
najjaēusuimaliSrbiiHrvati.etniēkaemigracijajestarilaigubilaprimat,dokjeustaškabila
izuzetnoaktivnaiagresivna.Onajeimalakoreneuinostranstvujošizvremenakasnih
dvadesetihgodina20.vekainastavilajekontinuitetborbezasvojeciljeve.Sveštojebilo
jugoslovenskoisrpskouinostranstvubilisuciljeviustaškeemigracije.Poēevod1947.
godinepado1990.godineustaškaemigracijajeslalapojedinceigrupeuJugoslavijusciljem
rušenjapolitiēkogsistema.Napadinaambasade,konzularnaiprivrednapredstavništvai
zaposlene,teroristiēkeakcijeotimanjaavionaipostavljanjeminskoͲekspolzivnihnapravana
javnimmestimabilisumetodustaškeemigracije.Takvihakcijajeunaznaēenompriodubio
velikibroj.
UvremeeksplozijenacionalizmauHrvatskoj1971.godinesaustašamaseraēunalokaosa
jezgromnovehrvatskevojske,alijetajpokušajzaustavljenirazbijen.
Uperioduod1980.do1990.godinemeĜusobniodnosiuJugoslavijisusepogoršalidotaēke
kadasemoralopronađinovorešenjezazajedniēkisuživotilizarazlaz.Poduticajemmođnika
igospodaraSveta,gospodaraživotaismrti,odabranojetragiēnorešenje–rat.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 8

DOGA0AJIKOJISUPRETHODILIRATNIMSUKOBIMA

NarastanjemeĜunacionalnenetrpeljivosti

Mojratpoēeojemnogoranije.Službakojojsampripadaoimalajezadatakdablagovremeno
otkriva,pratiipresecaneprijateljskudelatnostizsredinaižarištaizkojihjetakvadelatnost
dolazila.
Krajemosamdesetihgodina20.vekastanjenaterenubilojeopteređenonizomdogaĜajaod
kojihjesvakipretiodaseizrodiuneželjenompravcu.RaspadSKJsvakakodajebionajteži
udarackohezijipostojeđedržave.JNAjeostalajedinasnagakojajeusvomimenusadržavala
prefiksjugoslovenski.DabisestvorilerealnepretpostavkezarazbijanjeJugoslavije
bilojeneophodnodaseiJNArazbijeposvimlinijama,kakobiseonemoguđilauspreēavanju
narastajuđeopasnosti.

PojavaSLOBODANAMILOŠEVIAnapolitiēkojsceniuSrbijiiJugoslaviji,brojnimitinzii
okupljanjaraspirivalojenacionalistiēkestrastinasvestrane.

Gotovodanijedanmasovniskup,bilodaseradiookulturnim,sportskimilinauēnim
manifestacijamanijeprotekaobeznekogincidenta.Sportskepriredbepostalesusceneza
ispoljavanjerazliēitihstremljenjauzneverovatnoiskazivanjeagresivnostiinasilja.

Krajem1989.godineuHrvatskojsunajavljeniprvivišestranaēkiizbori.Formiranaje
HRVATSKADEMOKRATSKAZAJEDNICA,višekaopokretnajširihmasa,amanjekaopartijaili
stranka.PoredHDZformiranjeinizdrugihstranakananacionalnojosnovi,aodpostojeđih
biojeSDPnaēelusaIvicomRaēanom.
SRPASKADEMOKRATSKASTRANKAformiranaje17.02.1990.godine.

Veđtokompredizbornihkampanjavidelosedahrvatskestrankeusvojimprogramimateže
kaformiranjusamostalnedržaveHrvatskeiizlaskuizsastavaSFRJ.PrednjaēilajeHDZ–
strankaopasnihnamera,kakojeujednomintervjuurekaoRaēan.NaēeluHDZbiojeFRANJO
TUMAN,general,istoriēar,disident.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 9

Imaosamprilikunavišemestadaprisustvujempredizbornojkampanjistrankenaēijemēelu
jebioTuĜman.PrvoiznenaĜenjebiojebrojprisutnih,kojijeznaēajnoprelaziobrojke
oēekivaneposete.Društvonamitinzimajebilošaroliko,odseljakairadnikado
intelektualaca.SkupovisuobezbeĜivalebrojnesnagebezbednostiuuniformi,avideosam
dasmoimiucivilubilijednakobrojni.
UpratnjiTuĜmana,višeͲmanjesubilanepoznatalicaširojjavnosti,osimStipeMesiđaijoš
nekihkojisuseispoljavalisapozicijahrvatskognacionalizmauvreme«mapoka».
Poredspomenutih,nadrugimmestimasusepojavljivaliSAVKADABEVIͲKUAR,MARKO
VESELICA,ŠIMEODANidrugi,odēijeprošlostiiprogramakojenudesvimasedizalakosa
naglaviiSrbimaiHrvatima.
Svisubiliuporniupriēioboljojbuduđnosti,ugroženostihrvatskihgraĜana,neophodnosti
samostalnogživotaiodbacivanjusocijalizmaͲkomunizmakaobuduđepolitiēkeopcije.
Skupovisuprolazilibezveđihincidenata.

Razgovorekojesamimaonaterenusakolegamaizsrodnihslužbisvodilisusenanekuvrstu
ēuĜenjaineverice,dasetakviskupovidozvoljavaju,daseprovereninacionalistijavno
izjašnjavajuidapredokupljenimaiznosesvojeprograme.Nekakopoprirodiorganizacije
kojojsampripadao,najvišepitanjajebiloupuđenomeni.Pitanjasuseodnosilanatoda
jedinoJNAmožedaspreēitakvemanifestacije,daukorenurazbijenarastajuđihrvatski
nacionalizamiukrajnjem,dajedinoonamožedaspaseJugoslaviju.
Kakojevremeodmicalo,takojesvemanjibrojuēesnikanaokupljanjimapravioprimedbena
sadržajgovoraiTuĜmanaiostalih.Stepenzabrinutostirastaojeizdanaudan.Mnogisuse
poēelimenjatiipolakoprestrojavati.Poēelisudaverujuuonoštoēuju.

IzvozantibirokratskerevolucijeizSrbijeinastupiSlobodanaMiloševiđasamosupomagalii
davalilegitimitetTuĜmanuiostalima,dausvomobrađanjutražejedinstvohrvatskenacije,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 10

daukazujunaopasnostodSrbaisrbijanskepolitikeitimeopravdavajusvojenastupekao
jedinoispravne.
ŠtajemoglovišeiboljedaujediniHrvateodmržnjeistrahaodSrbaipolitikekojujevodio
njihovvoĜa?

Sveštojeproklamovanonapredizbornimskupovimaitribinamasvodilosenanekoliko
kljuēnihporuka:

1.ͲDaHrvatskaupostojeđempolitiēkomsistemuSFRJnemanikakvubuduđnost,

2.ͲDajemodelsamoupravnogsocijalizmaistrošen,dajekomunizamistorijskautopija,koja
nijedalanitiđedatipodsticajudaljemrazvojudruštvaidaijednoidrugotrebaodbaciti,

3.ͲDajeHrvatska,sasvojimljudskimimatrijalnimresursima,spremnaisposobnadakrene
samostalnoubuduđnost.Isticanisuistorijskiuspesihrvatskognaroda,nepravdekojesumu
ēinjenekrozistoriju,tisuđuljetnisanosamostalnojdržaviinakraju,dasehrvatskodruštvo
nalazinaprekretniciidaimavelikušansudaizborisvojunezavisnost,

4.ͲPoruēenojesatribine,daSrbiimajusvojumatiēnudržavu–SrbijuidauHrvatskojne
moguimatipovlašđenstatuskakavsuimalidotada,

5.ͲProklamovanasunovanacionalnaobeležjabezsocijalistiēkihsimbola.Posebnoje
forsiranahimna«Lijepanaša»izastavasa«šahovnicom»bezzvezdepetokrake.

Sveštojegovorenojavno,radioiTVstanicesuprenosileuširimilikrađiminformacijama.
InformacijesudošleidonajudaljenijihmestaidosvakoggraĜanina.Naterenusepoēeo
ispoljavatiekstremizamiprimitivizamkrozotvorenepretnje,ucene,ošteđenjaimovinedo
pretnjifiziēkomlikvidacijom.Slikajebilaidentiēnaonojizsedamdesetihgodinakadaje
Hrvatskomdivljao«maspok».

SrpskinaroduHrvatskoj,upolitiēkomsmislu,biojeopredeljenzaSDPinovoformiranuSDS
naēelusaJOVANOMRAŠKOVIEM.Podelanaovedvestrankenanelajevelikupolitiēku
štetuSrbima,aliinizdrugihorganizacijskihpropustaupripremiizlaskastrankenaizbore.

Imaosamēastiretkozadovoljstvodaupoznamtogvelikogēoveka.Bilojetonastadionuu
Pakracu02.03.1991.godine.GospodinRaškoviđjedošaouPakracnapozivpredsednikaSDS
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 11

izPakraca–VeljkaDžakule,apovodomnemirauPakracuizazvanihnasilniēkimponašanjem
MUPͲaRH,kojajenabrutalannaēinhteladapreuzmapolicijskustanicuuPakracu.Sukob
policijeigraĜanapoprimiojeveđerazmereodoēekivanih.
Jasamsetamonašaoneplanirano.
Dana01.03.1991.godine,zajednosajošjednimkolegom,krenuosamuVelikeZdencepo
zadatku.TamosmotrebaliukuglanidaopserviramosupruguIvanaBelanijaizSuhopoljakod
Virovitice,kojajeimalautakmicuukuglanju.Belanijajetrebalouhapsitinaosnovu
poternice,jerjebiooptuženpoēlanu114.KZSFRJͲkontrarevolucionarnougrožavanje
postojeđegdruštvenoͲpolitiēkogsistema.OnjekaoēlanHDZbioukljuēenuilegalniuvozi
distribucijuoružjapostranaēkojlinijinaprostoruVirovitice.
UtokuputaokoIvaniđGradaprimiosamradioͲporuku,daodustanemodplaniranog
zadatkaidaprodužimouPakrac,jersetamoneštokrupnodešava.Ništaviše,nikakveupute
zapostupanje,nikakveorjentacije.
DošlismodoNovskeoko11,00ēasova.OdmahpoiskljuēenjusaautoͲputa,poprisustvu
velikogbrojapolicajacasevidelo,daneštonijeuredu.
PolicijanasnijezaustavljalaikrenulismokaLipikuunameridaprekonjegadoĜemou
Pakrac.

Uneposrednojblizinimotela«Trokut»naputuNovska–Lipikjedanpripadnikspecijalne
jediniceMUPͲaRHnasjepokušaodazaustavi,aliminismopostupiliponjegovomzahtevu.
Nekolikokilometaradaljeušumismonaišlinabarikaduiondashvatilidanasjezbogtoga
zaustavljao.Isprednas,ublagojdesnojkrivininaudaljenostioko60metaravidelase
barikadaodbalvanaisastranezaseēenaioborenastablaprekoputa.Videosamdasena
barikadikređunekalica.Nakonkrađegēekanjaiisēekivanjahođelinamnekopriđi,odluēim
dajapriĜemnjima.Kadasamprišaonanekolikometara,jedanodljudimireēedasuonitu,
jernemogudaproĜuidanemajunikakvevezesabarikadama.Pitamga,daliznaštase
dešavauPakracuionprepriēa,dasutokomnođiuPakracpristiglejakepolicijskesnageiz
ZagrebaiBjelovaraunameridazauzmupolicijskustanicuuPakracuidasastavpolicije,
kojegsuēiniliSrbiraspusti.Dodaojedajedošlodooružanogsukobaidaimažrtava.
Doksmopriēali,izšumesudošladvojicacivilanaoružanilovaēkimpuškama.Onisubili
ēuvaribarikade.Raspitivalisuseštatražimoikadasmoraklidasmotusamoizrazlogašto
senemožeprođi,prihvatilisuobjašnjenjeinisupravilinikakveprobleme.
Odluēiosamdasevratimonatrag,paprekoKutineiDaruvarauĜemuPakrac.
UDaruvarusmobilioko12,30upravoutrenutkukadajepoēeomitingSKPJ.Nekakosmose
provukliidošliuseloDoljane,gdejeJNAimalaskladišteikomandudivizijelakogsastava.
PukovnikMariđ,komandantdivizijejebioodsutan,pasamrazgovaraosamajoromKrošnjar
Petrom.Informacijekojemijedaopoobimuisadržajunisusebitnorazlikovaleod
informacijakojesamēuonabarikadi.Krošnjarmijerekaodadosadaima11poginulihida
jejednaodžrtavasveštenikizPakracapoimenuSava.

UPakracsamdošaooko14,00ēasova.Gradjebiopunpolicijeivojske.Ispredgradske
bolniceumarševskomporetkubilajejedinicaJNAoklopnoͲmehanizovanogsastava.
Pitamjednogdesetara,kokomandujejedinicomionmiodgovori:potpukovnikMilan
eleketiđizBjelovara.Milansepojavionakonnekolikominuta.BiojeēovekblizakSlužbiisa
njimsamimaovrlodobreodnose.SaopštiomijedajeupravostigaoizBjelovaraida
oēekujejošjedandivizionizVirovitice.Onnijeimaonikakveinformacije
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 12

ozbivanjimauPakracuosim,dajeneophodnospreēiitiMUPdaupostupkupreuzimanja
policijskestaniceneprimenisilu.Kako?Natopitanjenijeimaoodgovor.
Stajalismonamestuspojanoveistarebolniceiizstarogdelabolnicedopiralisuurlicii
vriskakakvedotadanisamimaoprilikudaēujem.Rekošemidasetamonalazi
neuropsihijatrijaidasuduševnibolesniciveomauznemireninođašnjompucnjavomi
opštomgužvom.(SlikaPakracasarasporeĜenimoklopnimvozilima)

Kakoeleketiđnijeznaopojedinostiušaosamubolnicuitamokrozrazgovorsadežurnim
osobljemutvrdiodanisuimaliintervencije,daimnikonijeprijaviostradanjebilokoganiti
dasunekogasmestiliumrtvaēnicu.VidimodmahdanekomanipulišedogaĜajimaidadoliva
uljenavatru,alinisamznaonikotoradinizaštotoradi.

Oko15,00ēasovapozvansamuLipik,jerdametamoēekageneralAleksandarVasiljeviđ.U
Lipiksamstigaozanekolikominuta.Vasiljeviđmijedaozadatakdaposvakucenustupimu
vezusaVeljkomDžakulomidavidimpozadinudogaĜanja,odnosno,dalioniSDSstojeiza
buntanarodaipolicije.
VratiosamseuPakracneznajuđikudadakrenemigdedatražimDžakulu.Pogradusuveđ
kolaleglasinedajeDžakulauhapšenisprovedenuZagreb,padajeubijen,panijednoni
drugo,veđdajepobegaouBeogradisl.
SreosammajoraVladuKlaēmera,kojijerodomizPakraca,abiojenaslužbiuVaraždinu.On
mireēedaseDžakulanenalaziuseluKukunjavackakvusmoinformacijuimaliveđdajesa
grupomljudiubrdimaupavcuBuēja.Kakonisampoznavaoputeveiokolinujedvasamga
namoliodameizvedeizgradaupravcugdeseDžakulanalazi.Pristaojedameodvezedo
prvihkuđa.Poēeojedapadamrak.KolimasmodošlidonekevododerineiKlaēmermejetu
ostavio.Biosamobuēenucivilnoodelo.Krenuosamunepoznato.Veđnakonnekoliko
stotinametarazaustavilamejegrupanaoružanihmlaĜihljudi.Prišaomijejedanipita,ko
sam?Kažemsvojeimeiizvadimslužbenulegitimaciju.Onjetopogledaoprisvetlubaterijei
vrađajuđimilegitimacijuzahtevadagapratim.Skrenulismosaputaupravcukuđasakojihje
dopiralosvetlo.Kadasmosepribližilikuđama,dvojicaizgrupesuotišalanapredinakon
desetakminutaglasompozvalidapriĜemo.Uvelisumeujednukuđu.Ušlismouprostoriju
kojajekorištenaikaokuhinjaikaodnevniboravak.Imojipratiociiukuđanisudavali
znakovevelikeuznemirenostiistraha.Ponovosutražililiēnukartuiproveravajupodatke
kojeimsaopštavam.Doksamgovorio,jedanodprisutnihpozvaojeonogštojedržaomoju
liēnukartudaiziĜeizprostorije.Nisusevrađalivišeoddvadesetakminuta.Kadasusevratili,
bilisunasmejaniiveseli.Pojedinaēnomipružajuruku,aostalimasaopštavaju:»Našje!»

Nisamznaoštasedesilo.Pitamejedan,daliznamEvicuKovaēeviđizLiēkeJesenice?
Odgovoriosamdamijeprezimeiimepoznato,alisenemogusetiti.Pitameponovo,dali
imamkumapoimenuRadeKovaēeviđijapotvrdnoodgovaramidodajemdajebiolugarida
jesamojimocembiouizuzetnimodnosima.Predstavujezavršioreēima:»Spasilatejekuma
Evica,Radetovakđer,kojajeovdeudata.Onatejeprepoznalaipotvrdilatvojidentitet.»
Nisammogaodaverujemnakojisamnaēinizašaoiz,zamene,delikatnesituacije.Poēelisu
dapriēajuuglasutrkujuđisekojiđevišeiglasnijedagovori.Nudilisumihranuipiđe,nudili
svakojakeinformacije,aipitanjakojasuupuđivalibilasuēudna.Pitaju,daliznamdaje
MilanMartiđsasvojim«martiđevcima»krenuoizKninaupomođ,dalisamēuokakosu
pristiglenaoružanegrupeipojedinciizrazliēitihmestaizKrajineiBosanskeKrajineisl.Ništa
odtognisammogaodapotvrdim.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 13

Svakojakihsamseplanovaikombinacijanaslušaoividimdajegotovosveplasiranosa
nameromdaseuznemire,dasepripremajuzaborburadioēuvanjanacionalnogidentiteta
idađesaovimljudimauraznimsituacijamabitivrloteškovladati.
Naziraosevelikiproblem,aliniblizuonogkakavđesenapraviti.
NakrajupristajudamevodekodDžakuleubrda.Izašlismoizkuđeiprišlimestugdesume
presreli.Krenulismodaljeinakonokopolakilometravidimdanamsepribližavajudvojica
ljudi.PrililikomsusretavidimdajejedanodljudigeneralJevremCokiđ,adruginjegov
pratioc.Prepoznaionmene.Pitamgaodkudonsamuovimbrdimaionmireēedase
vrađasasastankasaDžakulomidanemampotrebedaidemknjemu,jerđemionsve
ispriēati.Takojeibilo.PoēelismosvizajednodasevrađamouPakrac.Pozdraviosamsesa
mojimpratiocimainikadnikognisamvišesusreo.
Ujednomtrenutkumojživotjezavisioodnjihovevolje,stepenauznemirenostiisumnjeko
samištoradimmeĜunjima.DanijebiloEviceneznamkakobisesvezavršilo.

PešaēeđidoPakracaCokiđmijepriēaodajeDžakuladostatogazakuvao,daseiznjegove
priēenemožetaēnorazaznatištahođe,alidamunaroddostaverujeipostupaponjegovim
zahtevima.(SlikaVeljkaDžakule)
IzPakracasmoseodvezlidoLipika.ULipikuveselokaodasenaparkilometaradaljeništa
nedešava.TusunovinariodkojihsuipotekleprveinformacijeožrtvamanapadanaPakrac.
RazgovaraosamsajednimodnjihpoprezimenuRaduloviđ.BiojeizBeograda.Upornoje
tvrdiodasupolicajciubilipopaSavuijednudevojēicu,apotomnjenumajku.Nijeprihvatao
mojetvrdnjedaseradiodezinformacijamaštojeuovimprilikamabiloizuzetnoopasno.
Nikakvaobjašnjenanisupomagala,ēaknionodasambioubolniciradiprovereinformacije,
namojutvrdnjudanijenikostradaoovajnovinarseosionookrenuoirekao:»Moradatije
informacijudaonekiustaša»:
MadasamsebiodogovoriosaVasiljeviđemdasenaĜemouLipiku,javilisumidadoĜemu
skladišteDoljaniidametamoēekageneral.
GeneralCokiđjeostaouLipiku,ajakolimakrenuouDoljane.Utrenutkukadasamu
PakracudošaonaputniprelazprekoprugeotpoēelajepaljbaizpešadijskogͲautomatskog
naoružanja.Izleteosamizvozilaisakrioseunekišanacpunvode.Nakonnekolikominuta
paljbajeutihnulaijasamnastaviodalje.
UDoljanimasamispriēaogeneraluVasiljeviđuštamisedesiloištamijegeneralCokiđ
ispriēao.Onsesložiosatominformacijom,adelovaomijekaodaveđznaonoštomu
priēam.
JaviosamseuZagrebikratkopreneodogaĜajetogdana.Reklisumidaostajemdodaljegu
Pakracuidađuujutrodobitipojaēanjeisvedrugoštomitreba.Takosuiuradili.
TogdananastadionuuPakracubilajezakazanasednicadelaPredsedništvaSFRJ,kojemje
trebalodaraspravisituaciju,donesemerenastabilizacijistanjaisl.
NasedniciPredsedništavabilisuprisutni:STIPEMESI,BOGIBOGIEVI,VASIL
TUPURKOVSKI,PETARGRAANIN,JOSIPBOLJKOVAC,ministarunutrašnjihposlovaHrvatske,
generaliAleksandarVasiljeviđiJevremCokiđ.Bilojejošnekolikolicameninepoznatih.
ImaosamovlašđenjedamogudauĜemnasednicu,akoprocenimdanekaprispela
informacijatrebadabudesaopštenasvima.
SaokopolasatazakašnjenjaodpoēetkasednicepojavioseakademikJovanRaškoviđ.Tražio
jedauĜeuzgraduidaprisustvujesednici.KadamejevodnikJovanoviđobavestiokoje
došaoištatražiistogtrenutkasamizašaoizprostorijeisavelikimuzbuĜenjemprišaovozilu
«audiͲ80».GospodinRaškoviđjesedeonamestusuvozaēa.Prišaosamipozdravioga,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 14

predstavljajuđisepoimenuiēinu.Pogledaomejeumornimpogledom.Pitame,gdemije
uniformaidodaje:»Znam,znam.»SaopštiomijedagajepozvaoVeljkoDžakulaidahođeda
prisustvujesednici.Otvoriojevrataodautomobilaikadajeizašaoondasmoserukovali.
Kretaoseteškim,umornimkorakom.Doksmoišlipremazgradividimdamupertlena
cipelamanisusvezane.Njegovapojavaprivuklajevelikupažnjuokupljenih.Zamoliosamga
dasaēekadokjaneobavestimonjegovomdolaskunesluteđidađetoizazvatipravuburu
negodovanjakodprisutnihnasednici,posebnoodstraneStipeMesiđa.Izašaosamiz
prostorijeisaopštiogospodinuRaškoviđudamijesaopšteno,daonnijepoželjannasednicii
damunedozvoljavajuulazak.Gledaomejeuoēi.Potapšaomeporamenuireēe:»Oni
raspravljajuoSrbimauHrvatskoj,anijedannepredstavljateSrbe.Ništa.Odohjakod
Veljka,atidaznašgdesam,akoseovipredomisle.»
Dugosmoserukovaliiimaosamoseđajdaneželimdaispustimnjegovurukuizmoje.Oko
nasjeveđbilagomilanaroda.Otvoriosamvrataionjeseouautomobil.Mahnuojeimenii
ostalimakojisuseokupili.Skandiralisunjegovoime.
Otišaoje,anitajdannitikasnijenisugatražili.Nijeimtrebaonekokođesvojimautoritetom
zaustavitizlo.
Umnogimmestimanisuformiraniodboristranke,mnogiuticajniSrbisusedvoumilii
izbegavaliodgovornostieksponioranjesapozicijeēistonacionalnestranke,nadajuđisedaje
stanjeprolazneprirodeidađenekosvetopromenitiidovestiuprethodnostanje.
Velikibrojēlanovastrankebiojezahvađenekstremnimnacionalizmom.Vrloteškojesuditi,
kojekogavišeizazivaoikojijenacionalizamproizvodioreakcijekoddrugog.
KolikojekodSrbapojavaSlobodanaMiloševiđaizazivalaushiđenjeinadu,toliko,akonei
više,koddrugihjeizazivalastrahiteralaihnajavnepostupke,kojebiudrugimprilikama
izbegavali.
Otvorenoisticanjeustaškihsimbola,propagiranjeustaškihifašistiēkihideja,isticanjeNDH
kaotvorevinekojajebilaizrazželjehrvatskognaroda,negiranjeiliminimiziranjesrpskih
žrtavauDrugomsvetskomratu,raspaljivalojekodSrbauHrvatskojneverovatnukoliēinu
željeihtenjadasesuprotstavetakvojpolitici.Ionisupoēelidaodbacujuidejesocijalizma,
jugoslovenstvaisvihdrugihvrednostikojesunastaletokomSocijalistiēkerevolucijei
posleratneizgradnjedruštva.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 15

PRITISCI

ProlazeđikrozmnogamestauKrajini,preizbijanjarataiurazgovorimasarazliēitim
sagovornicima,dolaziosamdozakljuēka,damnogiuliēnostiSlobodanaMiloševiđavide
vožda,kojiđeSrbekonaēnoujediniti,pomiritizavaĜenestrane,partizanskuiēetniēku,i
izvestinarodnaputboljitkaisređe.
UlaziosamumnogestanoveikuđeēijivlasnicisubiliSrbi.Umnogimodtihdomovavideo
samMiloševiđevefotografijenavidnimmestima.Mojidomađiniisagovornicisubileosobe
razliēitogspola,obrazovnogprofilaidruštvenogstatusa.Bilisujedinstveniispremnidase
suprotstavenovojpoliticiuHrvatskojkojuzagovaraHDZistrankesliēneprogramske
orjentacije.
VideosamidoživeodaipojedinipripadniciēetniēkeemigracijepodržavajuMiloševiđa,da
utiēunasvojurodbinudaseioniukljuēeusveakcijekojeMiloševiđnameđe,poēevodzajma
zapreporodSrbije,padalje.
Nekimenibliskiljudiinekiēlanovimoješireporodiceveđtadasumigovorilidasejanalazim
napogrešnojstrani,danedovoljnoispoljavamsvojunacionalnupripadnost,danedovoljno
izražavamsvojupolitiēkuorjentaciju.Menijetobiloēudnoiporažavajuđe,timpre,što
nisamvaspitavanuduhunacionalizmaimržnjepremadrugimakojinisumojenacije,što
samkrozposaopotpunoodbaciotakveidejeinisamverovaodaseSrbiiHrvatimogumeĜu
sobomzaratiti.
MeĜutim,iztakvihkontakataizlaziosamzamišljen,nervozanipomaloljutnasamogsebe
štouveđojmerinisamsasvojima.Crvsumnjemejenagrizaoizdanaudan,poēeosamdase
menjamidapopuštampredpritiscima.Svojesagovornikedrugenacionalnostipoēeosam
pažljivijedaslušam,daunjimaposmatrambuduđeneprijatelje,daotkrivamskriveneporuke
ilipretnjekojemisaopštavaju.
PoēelojemeĜusobnonadmudrivanje.Jednidrugimasmo«slaliruže»kaoizraze
tajansvenostiispremnostinazavere.

Fokusiraosamdruge,adrugimene,postaosamobjekatinteresovanjaprvenstvenomojih
sunarodnjaka,prozivalisumeinazivalisvakakvimimenima,jernisambiosanjima.imnisi
sajednima,podrazumevasedapodržavašdrugustranu.Takojebilodostadugo,stalno
nekeprovere,nekapodmetanja,nekespletkeizkojihjetrebaloizlazitiēasno,poštenoibez
ispoljavanjaemocija.
Jasamdotadauglavnomživeoiradiouvišenacionalnimsredinamaukojimajedominirala
hrvatskanacija.Nikadasetimenisamopteređivaonitisamtoposmatraosanegativne
strane.Štaviše,imaosamvelikibrojpoznanika,drugovaiprijateljaHrvatasakojimasamse
svakodnevnoviĜaoiprivatnoislužbeno.Vodilismobogatisadržajanživot.MeĜusobnosmo
seutrkivalidajednidrugimauēinimonekodobrodeloiliuslugu.
Upisivalismodecuuželjeneškoleiakonisuimalipretpostavkezato,zapošljavalitamogde
nijebilootvorenogradnogmesta,podizalikreditezakojenikonijeniznaodapostoje,
upuđivalidecunaodsluženjevojnogrokaugarnizonekojinisudalekoodkuđe,obezbeĜivali
lekoveilekarskepreglede,organizovaliizleteilovoveunajbogatijimlovištima,praviližurke,
zabaveisvaštadrugo.
TakomeĜusobnopovezaniēinilismoneki«establišment»kojijeimaosnaguidelovao«iz
senke».
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 16

Znaosamdasusvetološenavike,dasutoradnje«narubu»,alinisamsmeodadozvolimda
budemutomezaobiĜen.Tojebiomanirtogiprethodnogvremenaikojetražiodrugaēije
biojezaobiĜen.Posaominijedozvoljavaodabudemdalekoodtesredine.
Prihvatiosampravilaigre.

JošmnogopreodlukeovišestranaēkimizborimauHrvatskoj,anaroēitood1989.godine,
primetiosampromenekodnekihpojedinaca.Krozrazgovoreidebatespominjalismosve
moguđeopcije,paimoguđu,daseSFRJraspadnenasilnimputem.Kakojekospomenuo
takvumoguđnostodmahsmojeodbacivalikaoneželjenuinemoguđu.Teškosmosevarali.
Jedanbrojljudi,odbaēenihoddruštvazbogprethodnognacionalistiēkogponašanja,postaje
sveaktivniji,akadajeformiranHDZ,postajujavnoviĜeniisvetraženijiuraznimsredinama.
Jedanodnjihbiojepenzionisanipukovnik,pripadnik«maspoka»,osuĜivan,alkoholiēari
bolestan.Mogaosevidetisamoujeftinimkafanama,pijaniliuteškommamurluku.
«Oživeo»jeupredizbornojkampanjiHDZ.Poēinjedapriēaneosvrđuđisenadruštvokojega
sluša.Unjegovojneposrednojbliziniimaosamsaradnika,kojijepukovnikapoznavaoiz
zatvoraLepoglava.
Licekojejekasnijevrbovano,izdržavaojevišegodišnjukaznuzatvorazbogubistvaiu
zatvorujeupoznao,uglavnom,svelidere«maspoka»,apoizlaskuizzatvoraostaosanjimau
bliskimiprijateljskimodnosima.
DabisvebilointeresantnijeutomdruštvuvrloēestosepojavljivaoTuĜmanovmlaĜisin
Stjepan,kojisebaviotrgovinomhrastovogiorahovogdrveta.
IztihrazgovorauslobodnoͲvulgarnojvarijanti,dolazilesupriēeosamostalnostiHrvatske,
proterivanjuSrba,oduzimanjusteēenihprava,udaljavanjusaposla,pokretanjukriviēnih
prijavaprotivlicakojasusvojimdotadašnjimdelovanjemnanosilištetuHrvatskoj.
Krugokopukovnikaseširio,asvinovikojisudolaziliimalisuzajedniēkukarakteristiku:bili
suēlanoviilisimpatizeri«maspoka».Stvaranajeneformalnagrupa,kojajesastanovišta
zakona,širilaneprijateljskupropaganduipravilaplanovezaprevrat.
Imaosamposredneinformacije,datakvihisliēnihgrupaimaširomHrvatske.Ništanije
preduzimano,jerjetotumaēenokao«evociranjeuspomenanaproteklavremenainerealna
nadanjakojasenikadaneđeostvariti.»
Faktorvremenaipromenekojesunastalenisuuvažavani,paseraēunalodađesvebiti
prekinutonanaēinkakojetouraĜeno1971.godine.Samosenijeznalo,kođetoda
prekine?

Poredveđpostojeđihizvorabilesumipotrebnenovepozicijekakobihimaoštovaljanije
informacije.Kakosusadržajibiliuznemiravajuđiivrloupozoravajuđi,trudiosamsedapre
izveštavanjasvakuinformacijuproverimvišeputaiizvišeizvora.
Poēeosamsevrađationimakojisumetražilijošizvremena«afereGaži».
PavleGaži,ēovekkojijesvojomvizijomudariotemelje«Podravke»iodKoprivniceiokolnih
mestanapraviovrloprimamljivamestazaživotirad.Tujebiloljudiizsvihkrajeva
Jugoslavije,svihnacionalnostiivera.
Gažije1983.godinesmenjensadužnostiministraunutrašnjihposlovaHrvatske.Smenaje
legendiranabolešđu,alisupravirazlozibilidrugeprirode.
Taaferajeuprviplanizbacilanekolikoljudi.Jasamod1984.godinepadaljeuspeosa
svakimodnjihdauspostavimkontakte.PavleGažijesmenjensaspomenutedužnostiiz
ēisteosvetepremanjemu.Te1983.godineikasnije,nosiocuništavanjajednogēovekabioje
MikaŠpiljak.OnjezbogsebeisvogsinaVanjeuništavaoēoveka,kojijeradeđisvojposao
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 17

naišaonaputevekriminala,špijunažeidrugihaktivnostikojejesprovodiloŠpiljakiklikaoko
njega.
Kadauništavašēovekanemožešsamonjegadazahvatiš.Svimorajudastradaju,žena,decai
štojemoguđevišeēlanovašireporodicesaobestrane,najodanijiprijateljiisl.
Tomformulom,oprobanomuvremeinformbiroaikasnije,krenulosepremaGažiju.
MeĜuzahvađenimaokonjegabiojeibratnjegovesuprugeLjubiceͲVelimirͲVeljoMaraviđ.
Diplomiranipravnik,šefpravneslužbeu«Podravci».Kadasmoseupoznalinijebioništa.
Imaojekancelarijuukojunikonijeulazio,nikogazaništanijepitao,anaposaojemoraoda
dolaziredovnoiuredno.
MaraviđisurodomizDrežnice,auKoprivnicusudošlipredDrugisvetskirat.Velimirjeu
Koprivnicikrenuouosnovnuškolu1942.godine.TajdeoHrvatskenijebiozahvađenratnim
dejstvima,tojebilasigurnateritorijaNDH,pajePoglavnikPaveliđumestuŽdalablizu
granicesaMaĜarskomkoristioletnjikovaczaodmorilumperajke.Takojeprijednom
dolasku,naželezniēkojstaniciuKoprivnici,organizovannjegovdoēek.Ispredokupljenih
cveđePoglavnikupredaojemaliVeljo.Svejetozabeleženo,fotografisanoiunovinama
objavljeno.
KadajepoēeoobraēunsaGažijemizarhiveCKSKHidržavnebezbednostiizvuēenisuti
matrijali.Korištenisu,dasepokažesakimGažiživiikogaonprotežira.Injemusupoēelida
lepeetiketeneprijateljaidestruktivnogelementa.Pratilisuga,prisluškivalimutelefon,
otvaralipismaikoznaštajoš.
Stavljenjepraktiēnoukuđnipritvorizkojegnijeuzašaodoizbijanjarata,anijeprihvationi
novupolitiēkuopciju.
KadasamupoznaoMaraviđaveđjebio«ruševina»odēoveka.TeškojeoptuživaoMiku
Špiljaka,JakovaBlaževiđa,MilutinaBaltiđa,eduGrbiđa,JelicuPavliēiđidruge.Optuživaoih
jezakriminalneviĜenihrazmera,antisrpskodelovanjeiprogonpodokriljempolitikeSKH.
NisammogaodaverujemdasuSrbiuHrvatskojgraĜanidrugogreda.Samoprobrani
pojedinciizsrpskognarodaimalisupovlašđendruštvenipoložaj.Onisudržalikljuēusvojim
rukama.KrugjeproširivanpopotrebidoodreĜenogbrojadasenenaruši«nacionalnikljuē»,
aliuveknanaēindazanjihukontinuitetuostajeprostorzanasleĜeuprivilegijama.
SamooninajpronicljivijisuuoēavalipravostanjeuHrvatskoj.Nisumoglidareaguju,nisu
imaliadresunakojubiseobratili,jertaadresajebilaSKJͲSKH,aupravosuonibilinosioci
togzloēinaēkogdelovanjapremaSrbimauHrvatskoj.
Nijanisamimaohrabrostiotomedaizveštavam,jersamznaogdeđetisadržajizavršitiida
đuimatinesaglediveposledice.
Utomesamveđimaoiskustvoigreškunisamhteodaponovim.
NekolikogodinaranijeupoznaosamseuBrodMoravicamasatadašnjimpredsednikom
mesnezajednice.Prilikomupoznavanjaonjeumestosvogimenarekaodasezove«Firer».
Tomejezainteresovaloipoēeosamdaistražujem.Došaosamdoneverovatnihpodataka.O
svakomnovompodatkusamizveštavao.Guralisumenapred,hvalilikakodobroradimida
surezultatiizvanredni.
«Firer»,pravimimenomBrankoDelaējebiopripadniknemaēkedivizije«PrincEugen»,
ranjenpodneobjašnjivimokolnostima1944.godineido1955.godinemusegubisvakitrag.
NjegovamajkabilajeroĜenasestraustaškogfunkcioneraBožidaraKavrana.
Popovratkuurodnomestonikoganedira.Onsvojimradomodopštegdruštvenoginteresa
skupljasamolovorikeitakosvedo1983.godinekadajepovodomDanarepublike29.11.
dobioorden«zaslugazanarod».
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 18

JasampozvanuZagrebdadonesemnjegovdosije,gdejepreuzet.Tomprilikomsumi
ponovili,dasamodliēnoradio,dasamna«Firera»paziokaonadeteidasammnogo
doprineoukupnomradusanjim.Onjebiosaradnikjošod1945.godinekadagajeUDBͲa
vrbovala.NagraĜensamsa10danaplađenogodsustva!
Posletogiskustvasampazioštaradimioēemuizveštavam.

ProšlojegotovopetgodinaodprvihinformacijakojesamprimioodMaraviđa,kadamise
ukazalaprilikadarazgovaramsageneralomKOSͲauVaraždinskimtoplicama.Generalje
bolovaoodteške,neizleēivebolesti.Kakojevoleodamesluša,ispriēaosammuštaznam.
Gledaomejejednovreme,aondapoēeodapriēa:»Tajtvojizvorznamnogo.Rekaotije
istinuištetaštonasnisimalo«zagolicao»timsadržajima.Tisimladivolišsvojposaou
ostalomjasamteprimiouSlužbu.Takavsamisambio.Nekestvariseradekrađenekeduže,
anekenikadanestignemodauradimo.Meniseēitavogživotaokređeuželucuodraznih
tipovasakojimasemoramviĜati,rukovatiirazgovarati,aznamdobrookakvimse
neljudimaradi.Moraškodsebeizgraditimehanizam«zaštite»dasepreteranoneuzbuĜuješ
naonoštoēuješividiš.Sveđedođinasvojemesto.»

Pomommišljenju,problemjebio,štojetakvihprotuvabilovišeodnormalnogbrojana
prostoruēitaveJugoslavije.Onjimaseznalo,aliihjebilonemoguđezaustavitiieliminisati.
Množilisusekaozeēevi.
Takoseurušavalodruštvo,kojesmo,izgleda,gradilinalošimtemeljimaukojemsuliēne
pretenzijeiinteresinadvladaliopšteibuduđnostnamjebilavrlonestabilna.
Proširivanjemvezadošaosamukontaktsajednimmagistromekonomskihnauka,
profesoromnaEkonomskomfakultetuuZagrebu.HrvatizHercegovine,odgojenna
vrednostimaKatoliēkecrkveinacionalneiskljuēivosti.Radiojekaodirektorujednom
javnompreduzeđu.Biojevrloobavešten.udiosamsedaje«slobodan»zarazgovorei
kontakte.Nekolikomeseciodpoēetkanašihsusreta,primetiosamdamojekolegeiz
državnebezbednostiHrvatskesveēešđedolazekodmene,damesveēešđepozivajuna
raznaokupljanja.Razgovorisubiliiprivatniistruēni,alinikadanijednomreējunije
spomenutoimemojeveze.Poēeosamdasumnjamunjihovedobrenamereipraverazloge
druženja.Teknakongodinudanadoznaosamdajemojavezanjihovobjekatinteresovanjai
operativnogangažovanja.Onisuseēudilidatajuopštehođedarazgovarasamnom.udili
suseisvemuštomijedotadarekao.Dakle,onisuēitavovremeprisluškivalinaše
razgovore,tajnonasfotografisaliipratili,bilinamzaleĜimasvakesekunde.
NisamseprevišeuzbuĜivao,jersamznaodaradimkrajnjeprofesionalnoidanisamništa
uradioštobimebrinulo.
Saovomvezombiosamuvrlobliskimodnosimasvedo10.09.1991.godinekadasmose
srelinabenzinskojpumpiuDubravi,naseljuuZagrebu.Tadamejeljutitoijavnopred
ostalimanazvaoēetnikomiokupatorom,zapretivšidađemoseuskoroobraēunati.Nijeme
iznenadionitiuplašio,odgovoriosammusledeđe:»Bilismodobriinikadatenisamizneverio
nitislagao.Neđunisada.Nisamniēetnikniokupator,alidatenebihizneveriobiđuēetnik
kakvogtinemožešniubujnojmaštidazamisliš.»
Takosmoserastali,anašedruženjejepoēeloujesen1984.godine.

Upoznalismosenamojuinicijativu.Imaosamoseđajkaodajejedvaēekaodanekoizmoje
službedoĜedonjega.Nudiojeinformacijekojesuposadržajubilevalidneiupotrebljive.
Trudiosedanasvakinaēinpomogne,damibudepriruci.Nudiojesitneikrupne
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 19

usluge.Nametaosenasvemoguđenaēine.Biojefamilijaranēoveksabrojnomporodicom,
pasamijanjemunudiouslugeipomođ.SvakuponuĜenujeprihvatio.Svejebilodobrodo
poēetka1990.godine.Ukontaktimajeneprekidnoodmeravaoiproveravaomojereakcije
nanjegoveiznetestavove.Težišteinteresovanjajebilo,kakvesušansedauHrvatskojdoĜe
dopromena,adapritomevojskanereaguje.Usamompoēetkubiojeprotivprogramske
orjentacijeHDZ,ēakjeizvrgavaorugluipodsmehuTuĜmanainekeoduticajnijihēlanova
stranke.Vremenomsemenjaoisvejejasnijeapostofiraoispravnoststavovaipolitike,kako
TuĜmana,takoicelokupnestranke.Namojnagovorpostaojeēlanstranke.Izdanaudan
postajaojesvezagriženijiēlanstrankeiupotpunostijeprihvatioprogramskeciljeve.Prema
menijebioidaljekorektan.Poēeojedameupoznajesapojedincimakojisubili«jaēi»
ēlanoviHDZ,adapritomenijekrioštajemojposao.Napraviosamprimedbunatakvo
ponašanjeocenjujuđiganeprimerenim,jerkontaktikojesmoimalimogudiskreditovatii
meneinjega.Uveravaomejedazatakvubrigunemamestaidaonimeneznajuiznekih
drugihizvora.Smatrajudasamkorektanineopteređen.Osetiosamdamineštospremajui
svakiputkadasamišaonasastanakposebnosamsespremaozatrenutakkadađemi
saopštitištaihinteresuje.
Ionisusepripremali.Posebnosuseinteresovaliomomimovnomstanjuidalisam
zainteresovanzanekepogodnosti,kojeonimogusrediti.Pogodnostisuserviranepo
principu«uzmiiliostavi»bezposebnognuĜenjaiinzistiranja.
Otvorenosamupitao,kojajecenasvegaovoga?ObligacioniodnosinepoznajuvarijantuͲ
dajem,aneuzimam.Želeosamdaēujemštaoniodmeneoēekuju.Jedanodnjih,profesor
hrvatskogjezika,mijesvepojasnio.
«Odtebenetražimoništaspecijalno.Netražimodaseuposlukompromituješ.Dopromena
đesvakakodođi,milomilisilom.Miželimo,akodoĜedoprimenesile,dažrtavabudešto
manje.BilobinajboljedasveproĜebezsukoba.Nasinteresuještađevojnivrhda
preduzme?DaliđeoniupotrebitisiludaspreēedemokratskepromeneuHrvatskoj.Ti
svakakonisisam.Mismoseveđdobroobezbedili,alisvakadobrainformacijabinamdobro
došla.»
ObeđavalisumiunovimokolnostimaodreĜenidruštvenipoložajprimerenstepenu
obrazovanja,iskustvuizaslugamazastvaranjenovogdruštva.
Znaosamdaveđimajudoušnikeuvojsci,pasamija,danebihremetioatmosferuidobro
raspoloženje,prihvatioponudu.Bilisuoduševljeni.Ljubilimeikovaliuzvezde.Mojsaradnik
jesavcvetao,jerjeonbioinspiratorēitavogdogaĜaja.
Sedelismourestoranu«Okrugljak»uZagrebu.Sluēajnoiline,okonasjebilocveđeukojem
jeružadominirala.Dotadatonisamprimeđivao.

PreuzimanjemvlastiodstraneHDZ,posleizbornepobede,poremetilisuintenzitet
sastanaka.Potpunosusepredaliopijumupobedeiizborumestaunovonastalojsituaciji.
Te1990.godineDanustankauHrvatskojnijeobeležavan.Natajdansamsevideosa
saradnikom.Biojepriliēnoagresivanunastupugovoređi:»OvitvojiuSrbupreteruju.Našta
toliēi?Nosešajkaēeiēetniēkekokarde,mašuzastavamaizSrbije.»Umirivaosamgaidodao,
dasutovideliodHrvata,kojisuskinulizvezdupetokrakusazastave,danosešubarei
kokarde,jersuvidelidaizinostranstvadolazepraveustaše,dasuustašaStjepanSulimanaci
NikoliđušliuSaborsalisteHDZ,daseplašeSavke,Šime,Tripalaidrugihkojiimprete.On
mejegledaojednovremeikaže:»IpakjeovoHrvatska,toseovdenemožetolerisati.»
Nastaviosamdaljedamuobjašnjavam,dajeHrvatskadržavaiSrbaidaonajkonebude
vodioraēunaotomeimađegrdnihproblema.Svejetoonznao,alinijehteodaēuje.Rastali
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 20

smosepotpunorazliēitihuverenja,ljutijedannadrugog.Onvišenijebiomoj,anijanjegov.
Naševišegodišnjedruženjedovedenojeupitanje,ljuljaloseipretilodasepotpunoprekine.
DogaĜajiuleto1990.godine,poēevod17.08.kadajedošlodomasovnogokupljanjanaroda
uKninuiudrugimmestimauDalmaciji,Lici,KordunuiBaniji.StanjeuIstoēnojSlavoniji,
posebnouVukovaru,remetilosevelikombrzinomipreteđisepribližavalotaēkiusijanja.
Kadasamserastaosaovimsaradnikom,prisetiosamsereēimogocakojemijerekaokada
samudecembru1979.godineprimljenuSlužbubezbednosti.
«uvajsesvogposla.Dosadasistvaraoprijateljesamosvojimradomiponašanjem.Odsada
đešimatimnogovišeprijatelja,alimaloonihpravih.uvajseprijateljstvasaonimakojiu
tebivideonogakojiđepomođiuostvarivanjunjihovihciljeva.»
Posebnomejeupozoravaonakrugovekojinisuodbaciliustaškuideologiju,kojisukakou
inostranstvutakoiusamojHrvatskojradilinastvaranjuuslovadaizvršepromene.
JasamgapokušaorazuveritiidokazatidasutonekadalekaiprevaziĜenavremenaidase
takvoštanemožedesiti,aliuubeĜivanjunisamuspeo.Sadajedošlovremedabudem
svedokplaniranihpromena,dabudemdeooznaēenogremetilaēkogfaktora,kojegtreba
neutralisatiuHrvatskoj.Živeosamupotpunojzabludi.

UZagrebusamstanovaouslužbenomstanuuMartiđevojulici.Kontaktesaporodicomsam
smanjionanajnužnijupotrebusveizrazlogadaimnebihpravioprobleme,dasvojim
pozivimaneiritiramdrugustranu.Znaosamdamidojuēerašnjekolegeiprijateljisada
prisluškujutelefon,daimajuidentifikatorepozivaidaotkrivajupotelefonimamoje
kretanje.
Izbegavaosamulaskeuvojneobjekte,izbegavaomnogeljudezakojesmoprocenjivalidasu
objektiinteresovanjahrvatskekontraobaveštajneslužbe,namnogamestavišenisam
odlazio.
Uleto1990.godinebilojejošjakomnogoljudikojisu,iporedTuĜmanovepobede,
podržavalijugoslovenskuopciju.SvusvojunadusupolagaliusnaguJNA,kojajepomnogim
procenamaimalasnagedaspreēiraspadJugoslavije.MeĜutim,JNAjetakoĜerteško
periživljavaladruštvenepromeneinijemogladaostaneimunanasveprocesekojisu
pokrenuti.Poēelojepucanjeponacionalnimiverskimšavovima.inilomisedarukovodstvo
OSSFRJimanadmeniprepotentanstavpomnogimpitanjima.Potcenjivaēkiodnosprema
narastajuđimsnagamaunutrašnjegneprijateljabiojeveomauoēljiv.Dalizbogprisutnosti
pozitivnihprocenaomestuiuloziJNA,dalizbogsnagearsenalakojimjeJNAraspolagala,
rukovodstvoOSSFRJjepovlaēilonizpogrešnihpoteza.Redosledpovlaēenjapotezai
odluēnostusprovoĜenjuodlukanisubiliprimereninivremenuniokolnostimakojesu
vladale.
KadajenovoformiranavlastuHrvatskojodluēiladaformirasvojuvojskupodimenomZbor
narodnegardeikadajepromocijaorganizovananastadionuNK«Zagreb»uKranjēeviđovoj
uliciuZagrebu30.05.1990.godine,jasamnatojsveēanostisapozivnicombiogost.Istina,
nisambionasveēanojbini,jersamiutimprilikamamoraodaradim.Pratilamejejedna
kolegicasaposladanebudemupadljiv.Madasusesviuēesnicitrudilidasveēanost
protekneureduibezincidenta,mnoginastadionusuprizivaliratiradovalisesnazikojase
stvara,kojađeuđiutajrat.
JednaodupeēatljivihfiguranasveēanomdelupozornicebiojefraDuka,kojijezapojasom
imaozataknutpištolj.NeodoljivojepodseđaonafratreizvremenaNDHkojisupratili
Poglavnikaunjegovimpohodima.TadaPoglavnik,danasVrhovnik.Simbolikailistvarnost?
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 21

Euforijaposmatraēanastadionuprenetajeinaulice.Slavilosenasvestraneiuēitavoj
Hrvatskoj.TuĜmanjecvetao.
IstovremenonijedanSrbinnijebioravnodušannatazbivanja,alisetonikognijeniticalo
osimnjihsamih.
UslužbenimprostorijamasuodmenetražilidasaēinimslužbenubeleškuodogaĜajukojeg
jeiTVprenosiladirektno.Odbiosam,jersambioirazoēaranipovreĜenodnosomprema
dogaĜajukojijeimaodalekosežneposledicepokasnijazbivanjauHrvatskoj.
etvrtaoružanasilauEvropijeuHrvatskojdobilaprtnerapoimenu,ineprijatelja.Natom
malomprostorunijebilomestazaoboje,nekojemoraodanapustiHrvatsku.
Kodmnoštvadobronamernihljudijaviosegorakokusrazoēaranjainevericeuonoštovidei
doživljavaju.
KakoseurušavalaJugoslavijainjeneoružanesnage,takosunjihoviprotivnicidobijalisve
veđibrojpristalica.OdnossnagaseizdanaudanmenjaonaštetuJNA.Tajprocesnije
mogaovišedasezaustavi.
Uoperativnomradupoēelismodoživljavatiporaze.Poēelesunasnapuštatinašenajbolje
operativnepozicije.Samisuvidelidaseništaneēini,dasenjihoveinformacijenekoristeu
svakodnevnomživotu,aonirizikujusveštoimaju,iporodicuiposaoinaposletku,svoj
život.
Poēelisutražitidrugeslužbekojimađebitinausluzi.

TogdanauZagrebunaGornjemGraduzvaniēnojezamenjenazastavaHrvatske.Sajarbola
jespuštenaonasasocijalistiēkimobeležjima,apodignutanovabeztihobeležja.
Biosamprisutan.PosmatraosamokupljenegraĜanekojisusaoduševljenjempozdravljali
podizanjenovezastave.
TuĜmanjetaēnoznaozaēimeobiēangraĜaninhrvatskenacionalnostižudi,ēemusenadai
ēimegamožeobradovati.
ImaojejasnuvizijukakoHrvatskatrebadaizgledaunarednomvremenuinakojinaēintreba
dođidotogcilja.Njegovkonceptoslanjaosenaobiēnogēoveka,radnika,seljaka,graĜanina.
TakvimkonceptomjeosvojiovlastuHrvatskoj,takvimkonceptomželidaHrvatsku
osamostali.
Kaoistoriēarznaoje,dajeuvremepostojanjaNDHhrvatskinarodbiooduševljen
postojanjemsopstvenedržave.Nijeseulaziloumetodeodržavanjavlasti,priēemusuSrbi,
Jevreji,CiganiikomunistiēkiorjentisaniHrvatibiližrtveterora.Raēunalosesamođ
saveznikaͲNemaēkeisilaosovine,tedaHrvatskamožeprosperiratiunjihovomzagrljaju.
NovaustaškavlastuNDHseutrkivaladasvojesaveznikefascinirametodamauodržavanju
redaimira.Utomesuznaēajnouspevali.
KasnijeđeTuĜmanuvišenavratajavnoponovitituistorijskuēežnjuHrvatadaimajusvoju
državuidajenovaHrvatskaistorijskisledNezavisnedržaveHrvatske.
Mnogiodnjegovihstranaēkihkolegaisaboracanaputunezavisnostisugapodržavaliigurali
napredneverujuđidamožeuspeti.OnisadavladajuuHrvatskoj,formalnoiizsenke.Tiiz
«drugogreda»suvrloopasnizasvakog,patakoizanajbližeg.Idumnogopromišljenijei
sveobuhvatnijenapredod«prvoboraca»ikasnijimtransformacijamapreuzimajukljuēne
pozicije.Tojeuniverzanlniobrazac,kojijebiojakoprepoznatljivinadrugojstranikodSrba.
NikadaneđuzaboravitijednugospoĜukojajebilanasveēanostinaGornjemgradu.Prilikom
izmenazastavanajarbolu,onajeuspeladaprobijekordonidazastavuistrgneizruke
policajcaMiralemaAleēkoviđaidajepredokupljenimapoljubi.Kadasevratilanamestou
masuokupljenih,ēujemkakojojpoznanicaupuđujeprekorzapostupak.Glasnojojje
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 22

odgovorila:»Tisvojuzastavuljubiš50godinaineznašštaznaēineimatije.DanasmejeBog
pogledaoidoneomidankojisamsanjala.»
Kadasamtoēuo,znaosamdajeTuĜmandubokoupravuusvojojproceniidađebilokakvo
spreēavanjeosamostaljenjaHrvatskedonetivelikunesređu.
TokomratamnogoputasamsesetiotogdogaĜaja.
KolikosamposmatraoislušaoovugospoĜu,svojpoglednisamskidaosaMiralema.
BiomijemiljenikjošizvremenadokjepohaĜaopolicijskuškoluuZagrebu.Nijebionajbolji
uēenik,nijebioniposebnodisciplinovan,alijeimaoporodicukojajezasluživalasvaku
pažnju.ZbogzahvalnostinjegovomocuOmeru,upisaosamMiralemauVojnuAkademiju,
kojujezavršio1989.godine.Zbognjegasumojišefovi,namojetraženje,narušilikvotuod5
slušalacaizRSUPHrvatske.Neko,koznako,otpaojesadaljegškolovanjazbogMiralemai
mene.KadajezavršioAklademiju,našomintervencijomrasporeĜenjeuRSUPuodeljenjeza
obezbeĜenjeliēnosti.PretogaimaojekratakstažuSUPͲuTrešnjevka.Biojenašanada,ali
nasjeodmahustartuizneverio.Nismomutrebali.Vrlobrzojepronašaonovegospodare.
VrbovalisugaizHDZdazanovacnepišeinformacijuoskupunakojemjeformiranHDZ
1989.godine.

NisammogaodaprihvatimovuistinuipožaliosamseMiralemovomocuOmeru,kojijezbog
bolestibionaleēenjuuVaraždinskimtoplicama.TadasamēuostrašnuistinuoMiralemu.
Neđujepisatidanekoneshvatidamusesvetim.Jatoneđu,alionsenabestijalani
neprimerennaēinsvetiosvomocuzakojegnijeverovaodamujeotac.

Ujunumesecu1990.godineimalismozajedniēkisastanaksakolegamaizCentradržavne
bezbednostiBjelovar.SastanakjebioorganizovanušumiKukavicakodBjelovara.Natom
sastankusevidelodamivišeneēinimojedansistem,dasmoustvariljutiprotivnici.Ne
samoto,jasnosevidelodaniorganibezbednostiJNAnisuvišejedinstveniidapostoje
razliēitamišljenjeistavoviokosituacijeuHrvatskoj.

IstovremenosaovimdogaĜajima,primilismoiprveinformacijeovelikojaktivnosti
penzionisanoggeneralaMartinaŠpegelja.Onjelobiraoukoristnovevlasti.Istomišljenikeje
težišnotražiousrediniukojojjebiopoznat,meĜupripadnicima5.vojneoblasti.Kakoje
Šegeljmenedobropoznavao,jasambionajveđimdelomiskljuēenizaktivnostinjegovog
prađenjadamunekomnesmotrenošđunebidalisignaldajepostaoobjekatinteresovanja
Službe
.
ŠpegeljasamupoznaojošdokjebiokomandantŠtabaTOHrvatske.Biojestrastvenlovaci
dostavremenajeprovodiopolovištimauHrvatskoj,aposebnosezadržavaouvojnim
lovištimanapoligonimaSlunj,GakovoiulovištuizmeĜuKriževacaiKoprivnice.
Boljesamgaupoznaokadajepostaokomandnt5.vojneoblasti.Nijeodavaoēovekakoji
svojimintelektomipojavomzaslužujetakvomesto.Ovotimpre,štosamimaoprilikuda
ēujem,dajejoškaokomandantgardijskedivizijeuBeograduimaonacionalistiēkeispade,ali
seprekotogaprešlo.
Kadaje1988.godinenaēelnikbezbednostiͲpukovnikBudimirDivljakoviđpenzionisanikada
jetrebaoprimitiplaketuizrukugeneralaŠpegelja,odbiojetonaiznenaĜenjesvihkojinisu
znalidrgu«stranumedalje».
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 23

DivljakoviđnijebioomiljenšefzbogsvojestrogođeinemilosrdnogradadanͲnođ.Kakoja
nisamimaopametnijaposlaodsvogprofesionalnogangažovanja,biosamjedanodretkih
kojejeDivljakoviđradoprimaoudruštvo.
TakojebiloiurestoranuDomaJNAuZagrebu.Sedeojesamzastolom,kojiinaēeprima10
gostiju.Mnogisuprolaziliporednjega.Jasamprišaodagapozdravimionmejepozvaoda
sednem.Prihvatiosampoziviseo.Poslekrađegđaskanja,sambezmogpitanjapoēeojeda
priēaoŠpegelju.Crnakarakteristika,kojujanipopoložajukojisamtadaimaouSlužbi,nipo
ēinukojisamnosionisamsmeoēuti.Biosamzgranutonimštasamēuo.Potomopisu
Špegeljjebiokriminalacnesluđenihrazmeraipolitiēkipoltron,kojibizaradvlastitog
napretkabiospremannabilokojupogodbu.DivljakoviđmijetadaispriēaookraĜivojne
šumeizGorskogKotaraukoliēini980m3balvanakojisuizrezaniudaskeikojejeŠpegelj
prekosvojihvezaprisvojio.Prisvajanjelovnogbogatstva,trofeja,drugeimovinekojaje
pripadaJNAdaseinegovori.
PitaosamDivljakoviđa,kakojetomoguđekadasesvetoznalo,aonmiodgovori,dasuza
svezaslužni«drugoviizBeograda»,kojisuŠpegeljudržalistranu.Nekolikomesecikasnije
kadasamukljuēenuoperaciju«Švejk»priēaosamoovomesageneralomVasiljeviđem.Nije
bioiznenaĜen,jerjeveđsveznao.Svejebilozapisano,alinikonijereagovaonavreme.
VremejeuēinilosvojetakodaseŠpegeljosilioipoēeosvojuosvetuuimeHrvatske.Zašto?
SamoizrazlogaštomunijeudovoljenoželjidapostanenaēelnikGeneralštabaJNA,atoje
žarkoželeo.Umestotogajepenzionisan.
PenzionisanjemŠpegeljaJNAjedobilavelikogneprijateljaiosvetnika.Svojuprljavu
aktivnostlegendiraojeljubavljupremaHrvatskojinjenomputukasamostalnosti.
PriēaogeneraluŠpegeljujesamojednaunizuonihēijiđeakteripotražitinovegospodarei
otvorenoseizjasnitidasuneprijateljionojdržaviodkojesudobilisve,iimeidruštveni
položaj.
Biloihjeprevišedabisenjihovadelatnostignorisala,aignorisalaseneēijomvoljomI
neēinjenjem,jeriporedsvihinformacijaskojimaseraspolagalonjihovaaktivnostnije
blagovremenozaustavljena.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 24

NAORUŽAVANJE

PromenavlastiuHrvatskojbilajeiznenjaĜenjesamozaneupuđeneilakoverne.
Hrvatskajeimalasveatributedržaveosimvojske,aonajojjebilaprekopotrebna.
NeskrivenaželjaTuĜmana,daporedpredsedniēkefunkcijebudeiVrhovnikomandant
oružanihsnagaHrvatske,dovelajedonizaaktivnostiutompravcu.
FormiranjemZboranarodnegardeudarenisutemeljinovojvojsci.Kakonijebilonikakve
intervencije,ocenjenojedajeputzaformiranjevojskeotvorenisamotrebanastaviti
trasiranimputem.
Bilojeprimetnojaēanjesnagaunutrašnjihposlova,posebnokomponentikojebibile
sposobnezaborbenadejstva.
KakojeJNApovuklacelokupnonaoružanjeizskladištaTOHrvatskeistavilagapodsvoju
kontrolu,bilojeneophodnopronađinoveputeveiizvorezanabavkunedostajuđeg
naoružanjaivojneopreme.
Prveinformacijeopotrazizanaoružanjemprimilismoizinostranstvaitoizvišerazliēitih
izvora.Nosiocikupovinenaoružanjabilisupripadniciekstremneustaškeemigracijepo
ēitavomsvetu.
RaspadomSSSRostalisubogatiarsenaliuzemljamaēlanicamaVaršavskogugovora,a
MaĜarskajebilanajbližadestinacijazatakveposlove.
PoovlašđenjuVladeHrvatske,penzionisanigeneralMartinŠpegeljjeuMaĜarskojugovorio
nabavkupešadijskogoružjaimunicije.
Oružjesenabavljaloiusamojzemljiizsvihmoguđihizvora.Prodavalosestaroitrofejno
oružje,pištolji,lovaēkooružjeisveizēegasemoglopucati.Natržištusepojaviloioružje
izraĜenoporadionicamaikovaēnicama.Pravljenesupuškeibombepunjenenehumanim
rasprskavajuđimsadržajem.

PripremalisuseHrvati,pripremalisuseiSrbi.

PropagandnoͲpsihološkodelovanjenasvestpripadnikajednogidrugognarodapoprimaloje
nesluđenerazmere.SahrvatskestraneradioiTVZagrebsubilinosiocitakveaktivnosti,asa
srpske,radioiTVBeograd.
JUTELkojijeemitovanizSarajevapojavljivaoseuulozinekakvogsudijeiēaspotpirivao
jednu,padrugustranu.TadašnjiurednikJUTELͲaGoranMiliđjetoznalaēkiisraēunatoradio.
Snaganjegovihinformacijajednakoje«legala»ijednojidrugojstrani,jerjeonimaopedigre
jugoslovenskognovinara,nepristrasnogiobjektivnog.Svojiminformacijamajeteškoi
sraēunatodovodiouzabluduijednuidrugustranuiperfidnoihpodsticaonadivljaštvoi
primitivizam.
Vojnikomentatori,presvihMiroslavLazanski,veliēaojestavoveiidejetadašnjegvojnog
rukovodstva.SvojimintervjuimaiprikazomstanjauJNA,veliēaojesnaguimođ«divana
kolenima»,kojivišenijemogaodaustaneislabiojeizdanaudan.SvejeraĜenonamenskii
poporudžbinamatadašnjihmođnikakojisuvladaliJugoslavijom,kojinipokojucenunisu
pristajalinapromeneželeđidazadržedostignutistepenvlastiiprivilegijakojevlastdonosi.

UtomperioduraznevojneinspekcijeizBegradasuobilazilejediniceikomandepoēitavoj
Jugoslaviji.Veđtadasuimalinepobitnedokazedajenemoguđeformiratijediniceratnog
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 25

sastava,jerjeodzivnamobilizacijskepozivebiobizarnomali–ispod10%.Dakle,utomdelu
državanijefunkcionisala.StanjenaprostoruHrvatskeiSlovenijebilojekatastrofalnopotom
pitanju.Svesetoznalo,alinikoništanijepreduzimao.Idaljeseživelomirnodopskim
životom.Delilisuseēinoviiordenje,razneplaketeipriznanja,adržavajepropadala.

PoveđanjebrojkraĜavojneopremeinaoružanja.
Organibezbednostisuvodilisveobuhvatneakcijeotkrivanjaispreēavanjatakveaktivnosti.
Tražilismonosiocetakvedelatnostidabinjihovimeliminisanjemsmanjilipritisaknavojna
skladištaijedinice.

ZnajuđizaželjuHrvatskedastvorisvojeoružanesnage,presvegasmonatojadresitražili
nosioce.OtkrilismodageneralMartinŠpegeljigraglavnuulogu.Njegovopoznavanje
rasporedaobjekatainjihovihsadržajabilojepotpuno.

MartinŠpegelj

Uleto1990.godineikasnije,Špegeljjejošuvektajnoradio.Tajnosesastajaosasvojim
vezamaisanjimakovaoplanoveonaoružavanju.Njegovanajomiljenijamestazarazgovore
bilisulovaēkiobjekti.VrloradojedolaziousvojerodnomestoVelikiGradeckodVirovitice,
apotomnapoligonGakovogdejeupravnikiorganbezbednostibiosinnjegovesestre–
VladoJagar.VladojetegodineprimljenuSlužbu,aposaomujebiooperativnopokrivanje
poligonaGakova.BiojeoficirprimljenuJNApougovoru.Osimobukekojujeimaozavreme
redovnogodsluženjavojnogroka,drugogvojnogobrazovanjanijeimao.
Jagarjebioēvrstojugoslovenskeorjentacije.Staviojesvenakockuikrenuodaradikao
profesionalac.Onjedaoprveinformacijeomonstruoznimplanovimainameramagenerala
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 26

Špegelja,presvegapremapripadnicimasastavakojimajedonedavnobiokomandant,
premanjihovimporodicamaiprijateljima.
Kakosuseteinformacijeponavljale,pristupilismoposluprovere.Odluēenojedase
razgovoriŠpegeljadokumentujufonoiTVsnimanjem.
OdabranjeobjekatlovaēkekuđenapoligonuGakovo.Danebibilisamiuprostoriji,pozvan
jestarijivodnikKovaēFranjo,intendantskipodoficirizgarnizonaKoprivnica.
Prostorijajeupotpunostipripremljenazatajnosnimanje.UkontaktusaŠpegeljomovajje
jasnoinedvosmislenopotvrdionašaprethodnasaznanja.Izneojeplanoveinamere,
nabrojaometode,lokacijeibližeizvršioce.

TajnisnimakMartinaŠpegelja,JagaraiKovaēa.Snimljenoulovaēkojkuđinapoligonu
GakovokodVirovitice.

NijeznaodaiutimtrenucimavelikibrojHrvatanijespremanzatakveaktivnosti,da
odbacujuekstremizamkaooblikborbezasamostalnost.

UznemirenostimasovnaokupljanjaSrbauHrvatskojbilisuēestapojava.TakvidogaĜaji
eskaliralisu17.08.1990.godinekadajeuKninudošlodomasovnogokupljanjagraĜanai
kadajevojskaizašlanaulice.
PretogdogaĜajabiosamnadvaskupa.Iskorištenisudatumiverskihpraznika,kadasepo
obiēajuokupivelikibrojljudiizokolnihsela.

Prvijebio12.07.1990.godineuseluZalužnicakadajeobeleženPetrovdan.Tajdanje
redovnoobeležavansvakegodine,alite1990.godinebrojposetiocabiojenesrazmernoveđi
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 27

odprethodnih.Najmanjejebilodomađihizsela,pogubilisuseunadolazeđojmasikojaje
nagrnulaizsvihmestaLikeišire.
Muzikaipesme,kojeseranijenisumoglenitismeleēutinajavnimokupljanjima.Biloje
primetnomalopolicajacazatakovelikiskup.UglavnomSrbiizpolicijeizOtoēca.Samosu
gledaliistajalipostrani.Rezigniraniinemođni.

Sliēnasituacijabilajei02.08.1990.godineuLiēkojJesenicizaHramovuslavuSvetiIlija.Selo
kojejeimalooko700stanovnikaugostilojeoko6Ͳ7hiljadagostijuizsvihkrajevaLikeišire.
Livade,dvorištaiputevibilisuzakrēeniautomobilimaraznihregistarskihtablica.Masasveta
kakvutomestousvojojistorijinikadanijevidelonidoživelo.

Svesamposmatraosadistanceneupuštajuđiseudiskusije,jersvakiinajmanjipomirljiviji
tonizazivaojenavrlogrubeineprimereneistupe,odkojihsunekizavršavalifiziēkim
obraēunima.
Videosamdanekolikoskupinamladihljudiobilazitakveskupoveidapraveincidentne
situacije.Istiugostitelji,istiorkestriispodšatora,kaodaseneštodešavaposcenariju,a
scenaristasemogaosamonaslutiti.
Nisammogaodapretpostavimdađuveđnarednegodinemnogeupoznatiunovimulogama.
Veđibrojonihkojisuteskupovekoristilidazarade,kasnijesuzauzelipozicijesakojihsu
odluēivaliiupravljalivoljomostalih.Uvekjetakobezobziraokojojsesrediniradiikojisu
podsticajitimzbivanjima.

Govorikojisudržanisubeznaēajni,nikotonijenislušao.Bilojebitnodagovornikništane
ēita,dajeelokventanidakomunicirasamasom.Moždajetonajboljeopisalamojatetka
Ljeposava,kojajeposlemitingahvalilagovorgospodinaOpaēiđa.Kadasamjeupitao,štaje
govorio,odgovorilaje:»J...gađađa,vragznaštajereka,aliljepopriēa.»
NemogavšisvetodagledamotišaosamuobližnjušumuJelar,apotomuPernovac.
Razmišljaosamkudađenassvetoodvestiikakođemo,eventualno,izsvegaovogada
izaĜemo.Predoēimasumipoēeledasemenjajuslikevežbiimanevara.Hiljaduputaranije,
pitaosamse,kakobiizgledalodanasuprotcevistvarnostojinekoidapreživisvutusilinu
udaraoružja.Trēalismonatamesta,dasamiprobamokakotoizgleda,dasepoigramo
svojimživotima,kaodasuonineēijidrugi,anenaši.
Spustilasenođ,dolinajeodjekivalapomešanimzvucimamuzikekojaseēulasavišemesta.
Igraloseipilodozore.Bilojetoposlednje.

Igromsluēaja,godinudanakasnijeponovosambiouJesenicioistomdatumu.Sadau
uniformiisaoružjem.DošaosamizSlunjadaobiĜemocaidrugedrageljudeisuseljane.
Nemasveēanosti.Svisuunekomisēekivanjulošegtrenutka.KažumidaseizSaborskog
oglašavajuminobacaēima,datamoustašeimajusvojujedinicuidasuuneprekidnom
isēekivanju.GaĜajuioniSaborskominobacaēima82mm,kažudaimajusamotrikomadai
interesujuse,dalijemoguđenabavitikojiviše.
ImajutrenanžnagaĜanjaizpešadijskognaoružanja.StrelištejeiznadvrelaPaskaševogu
Sartuku.
Tajdansamrazgovarao,poredostalih,saNikolomMomēiloviđemuselupoznatkao«Baja
Krnjaš».Kaomladiobrazovanēovek,preratabiojepokretaēmnogihakcijauselui,uopšte,
nametaosesvojomliēnošđu.Biojevrlosamouverenusebeizbivanja.Popriēividimda
primainstrukcije«saizvora».TajizvornalazioseuKninu.Moramdakažemdajenjegova
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 28

samouverenostiodluēnostukazivanjunameneostavilasnažanutisak.Akojekodmenebilo
imalokolebanja,štaraditiunadolazeđemvremenu,poslerazgovorasaBajomrazbiosam
svakudilemu.NesamozbogneskriveneljubavipremaBaji,pomisliosamusebi:»Sa
ovakvimaakotrebaiugoruiuvodu».

SliēnosamdoživeoiurazgovorusaBanjomikarom.Biosamoduševljenštorelativnomalo
seloimatakveljudekojisupredvodniciisvojeistarijegeneracije.
KadasamdošaouKrajinu19.12.1991.godine,tražiosamBajumeĜuprvima.Reklisumida
jenapustioseloisaporodicomotišaouBeograd.Biosamfrapirantimsaznanjem.
Nesamoštosumuzamerali,veđsamēuootvorenepretnjedađegaubiti,akosepojavi.
Sadajavnomogudakažem,danisamkojimsluēajembiouKrajiniumaju1992.godinebiga
ubili.Nisamtodozvolio,jerjedotadabiloprevišetakvihsluēajeva,anijednimništanijebilo
rešeno.Srbinkojiseutovremeponašaomimoproklamovanihpravilaponašanjaza«njih»je
biogoriodbilokojegHrvataisanjimsupostupalipozakonuoprekompostupku.Mnogisu
takostradali.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 29

UVOZORUŽJAIZMA0ARSKE

Dana09.10.1990.godinepozvaomejepukovnikBoškoKeleēeviđ,naēelnikbezbednosti
komande5.vojneoblastiiukrađemrazgovorusaopštiomizadatak.Narednogdana,10.10.
trebaosamdaizaĜemnagraniēniprelazizmeĜuHrvatskeiMaĜerske,Goriēan–Letenjeida
propratimizlazakdvašleperaprevoznika«azmatrans»izazme.ŠleperisuišliuMaĜarsku
pooružjekojejetajnonabavljenozaMUPHrvatske,austvarioružjejebilonabavljenoza
stranaēkonaoružavanjeekstremnijihēlanovaHDZ.
Nazadataksamišaosvojimprivatnimautomobilom.SasobomsampoveokapetanaBolfek
DamiraizKoprivnice,kojijepretogaradionagraniciidobrojepoznavaotajteren.
Tog10.10.1990.godineoko12,30ēasovašleperisusepojaviliizpravcaakovcaiposle
krađe,rutinske,kontroleprešlisudržavnugranicu.NjihovprelazaksmodokumentovaliTV
snimkom.Povratakvozilabiojeplaniranza12.10.1990.godineuposlepodnevnimēasovima.
Doēekvozilabiojesveobuhvatnoplaniran.Poredoperativnog,planiranjeinapadnakolonu
vozilanaprevojuPakaizmeĜuVaraždinaiZeline.Komandantzaštitnogpuka5.vojne
oblasti,potpukovnikMilanŠuputjedobiozadatakdanaprevojuputidiverzantskiodred.
IzvoĜenjejedinicejemoralobitirealizovanoupotpunojtajnosti.

Poprvojvarijantiplana,jasamtrebaodauĜemuMaĜarskuidanajavimdolazakvozilana
mostnareciDravakojijedelioprelazeLetenjesaMaĜarskestraneiGoriēanuHrvatskoj.
Ukazaosamnaopasnostmogpojavljivanjauzgranicu,jersampoznavaodostamaĜarskih
oficirameĜukojimaimajoraVarvašovskiZoltanakojijestanovaouneposrednojbliziniputa
uLetenju.Zoltanjebioobaveštajnioficirimoguđnostkompromitovanjamogulaskau
MaĜarskubilajevelika,timpreštosunaprelazimaimalimojepodatkeifotografiju.
PoredZoltana,preprekajebioipukovnikKišIštvan,obaveštajnioficirzakamufliranna
dužnostišefalovištauzagraniēnompojasuMaĜarske.SnjimsamsetakoĜerpoznavao,a
prilikommnogobrojnihkontakatamenejevideovelikibrojnjegovihljudi.Bilokomogaome
jeprepoznati.Udobrojnamerionisumoglipostatinepremostivapreprekauizvršenju
zadatka.

Odtogaseodustalo,pasamja12.10.1990.godineuposlepodnevnimēasovimadošaona
granicuismestioseukaraulu.Karaulajebilaudaljenaoko70modprelaza,alipostavljena
takodasedelomnaslanjanamostireku,takodasesakaraulesveranijeuoēavalonegona
prelazu.PoredtogaukrugukaraulenalaziosetoranjͲosmatraēnicasakojegsepružao
poglednasvestrane.Posebnojebiouoēljivmostsamoguđnostidasesveaktivnostina
njemublagovremenoregistruju.

Meneioperativcegraniēarisudobropoznavaliiakosmobiliobuēeniucivilnaodela.
Obilaskomprelazauposlepodnevnimēasovimanismouoēiliništaposebno.Natomprelazu
bilojedostavozilazaprevozkrupneisitnestoke.Rikanjeiblejanjestokeizvozilaodjekivalo
jenasvestrane.
Predveēeoko18,00ēasovasituacijasepoēinjemenjati.Pojavljusepolicijskepatrole,
kontrolišuvozilaiputnike,vršeproveravanjaidentitetazasumljive.
NeprekidnosamnavezisacentralomuZagrebu.OdsekbezbednostiuVaraždinujeuovoj
akcijibiozaobiĜenzbognacionalnogsastava.Vladanapetasituacijauisēekivanjunailaska
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 30

vozila.JasamimaosasobomkapetanaBolfekaiporuēnikaFunoskiTonija.Obojicamladii
neiskusni,alineizmernoposlušniivredni.Nakaraulinijedangraniēarnijesmeodasazna
kojajenašamisija.Potpunosmokontrolisalisituaciju.

GraniēniprelazGoriēan,snimljenunođi.

MeĜutim,oko21,00ēasovapoēinjedasespuštamaglaidasmanjujevidljivost.Toranjviše
nismomoglidakoristimo.NarediosamdaseporuēnikFunoskipresvuēeuvojniēkuuniformu
idaizaĜeuneposrednublizinumosta.Imalismoradiovezuionjeprvitrebaodajavi
nailazakšlepera.Kadasuvojnicividelidaseporuēnikoblaēiuvojniēkuuniformu,poēelisu
sezgledavatiimoraosamneštodaimkažem.Rekaosamotprilike,daēekamonekešvercere
izMaĜarske,alidavojskanesmedasemešaidabudupotpunomirni.Desetarnakaraulije
odskakivaooddrugihipojavomiintelektom,pasamodluēiodagakoristimkaokurira.Bioje
savustreptaoikaodresiranjeēekaodaneštokažemdabiontosaneviĜenomodluēnošđui
zadovoljstvomuradio.
NekakouistovremekadasamposlaoFunoskogublizinumostaizpravcaakovcajepristigla
veđakolonapolicijskihvozila.Bilajetopolicijskapratnjazapomođnikaministraunutrašnjih
polova–PericuJuriđa,kojijedošaodanadgledadolazakšlepera.Dakle,približavaoseitaj
trenutak.Nismoznalikolikođemojošēekati,alidađešleperinaiđibilismosigurni.Naime,
kalkulisaloseisanekiminformacijama,dabišleperipripovratkumoglipromenitimaršrutui
pređinaprelazuGolaͲekenješ.DolazakJuriđaodagnaojesvakusumnju.
Nalaziosamsenaulaznimvratimakaraulesakojihsespuštanekolikostepenikadobetonske
stazekojavodidoogradeiulaskaukrugkaraule.Lepovidimkakoodulazapremameniide
policajacuuniformirezervnogpolicajca.Štaviše,naglavinosi«titovku»sakojejošnije
skinutazvezdapetokraka.Umrakutakoodevenipolicajcisupodseđalinapripadnikenašeg
vida–RViPVO.
Kadajeprišaonanekolikometaradomene,osloviomejepoimenuipitadalijapoznajem
MarkaLugonju?DaosampotvrdanodgovoriondamejeobavestiodamijeMarkodošaou
posetu.TakonaivnojemogaodapostupisamoprostodušniZagorac,kojegosimvinai
gemištajemaloštointeresovalo.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 31

Lugonjamijedoneoporukudađesevozilapojavitiposleponođiidađeonostatisamnom
dokraja.OdnjegasamēuodasudužputadoZagrebapostavljenezasedezaprihvatkolonei
njenotajnoprađenjedoodredišta.
PitamMarka,dalijeŠuputposlaodiverzantenaPakuividimdaovajnemapojmaotome,
pasamprekinuodaljupriēu,ljuteđisenasebezbognesmotrenostiupriēiiakosamuMarka
imaoneograniēenopoverenje.NareĜenjejebilodaseoakcijištomanjepriēa.

Vremeprovodimopriēajuđiosvemuisvaēemu.Nemanistrahanitreme.Misliosamina
moguđnostincidentanagranici,jersamznaodajePericaJuriđ«deteustaškeemigracije»,pa
nijebiloiskljuēenodafingiranekakvusituacijukojabiposleišlanaadresuvojskeiorgana
bezbednosti.Znaosamdaznajudasmotunegdeublizini,akonisu,ondanekaimidena
ēastiprofesionalizam.

Taēnou02,12ēasovaFunoskimijejaviodasušleperiprešlimost.Nagranicisenisu
zadržavaliveđpodjakompolicijskompratnjomsunastavilikretanjepremaZagrebu.
JaviosamuZagrebdasušleperiušliuHrvatskuitražiouputezadaljepostupanje.Reklisu
midanaGoriēanudoēekamjutroidaondakrenemuZagreb.

ŠleperisudoZelineuspešnoprađeni.Utommestujebilavelikazasiđenostpolicije,paje
pretilaopasnostdapratnjabudeotkrivenaiēitavaakcijaprovaljena.UZeliniseodustalood
daljegangažovanjaidojutarnjihēasovasvakosevrađaouZagrebnarazliēitenaēinei
razliēitimpravcima.JasamseujutrovratioprekoLudbrega,Koprivnice,Križevacai
Vrbovskog.UZagrebsamstigaooko10,00ēasova.
Neštokasnijesmoimalisastanakkodnaēelnika.Onjeakcijuoceniokaouspešnuiakosetog
ēasanijeznalogdejeoružjespremljeno.

Otvorenosampitao,zaštonijepoštovanPlanupojedinostimaizaštonijeupotrebljena
jedinicazaprepadnaprevojuPaka.Odgovorjebiosledeđi:»Jedinicajebilarazmeštenau
oēekujuđemrejonugdejepostavljenazaseda.PreupotrebetraženojenareĜenjeza
upotrebuodkomandantaoblasti,generalaKonradaKolšeka.Onnijemogaosamdaodluēii
zvaojeuBeogradnaēelnikageneralštabaͲgeneralaBlagojaAdžiđa,aovajnavodnojetražio
odobrenjeodBorisavaJoviđa.NikonijehteodapreuzmeodgovornostiizdanareĜenje.Dok
jetrajaloovopogaĜanjekolonavozilajeprošlazaseduiuputilaseunepoznatompravcu.»
NekolikodanakasnijedoznalismodaješvercovanooružjesmeštenoumagacinTOumestu
RakitjekodZagreba.Informacijajekasnodošla,jerjeoružjeveđpodeljenounutarHDZu
Zagrebu,Bjelovaru,Viroviticiidrugimmestima.

KadajeprvitransportuspešnoušaouHrvatsku,narednijerealizovan18.10.1990.godine.
Tadajeušlo8šleperaoružjaimunicije.
ParalelnostimulukuSplitsupoēelipristizatibrodovisaoružjemkojejeustaškaemigracija
nabavilauArgentini.
PoredupuđivanjanaoružanjauHrvatskupoēelisumasovnodastižuiemigranti,pojedinaēno
iugrupama.Sanjimasusepoēelipojavljivatiraznidrugiavanturisti,bivšivojniciipolicajciiz
Rumunije,Ukrajine,Poljskeidrugihzemaljakojesubilezahvađenepromenamarazbijanjem
Varšavskogugovora.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 32

SveteavanturisteiemigrantepredvodiGojkoSušak,ustaškiemigrantizKanade,kojije
meĜuprvimadošaouHrvatsku.TusujošStjepanSulimanac,Nikoliđidrugikojidugoēekaju
ēasobraēunaistvaranjasamostalneHrvatske.
SvisudošlipopozivuFranjeTuĜmana.SanjimajeTuĜmankovaoplanoveuinostranstvu,od
njihprikupljaosredstvazaborbuinakrajujedošlovremedanaplatesvojeangažovanje.
Veđdokraja1990.godinevelikibrojēlanovaHDZiHSPjebionaoružan.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 33

POTRAGAZAPODELJENIMNAORUŽANJEM

Poēelismointenzivnodatragamozalicimakojasuoružjedeliliikojasuoružjeprimili.
Prviprimerakautomatskepuške«kalašnjikov»ruskeproizvodnjepronaĜenjekodjednog
licauseluRovišđekodBjelovara.Meštanitogselasuseisticalisvojimekstremizmomi
neprijateljstvom.Takosusenametnulinovimvladarima.
OružjeilicapronalazilismopoēitavojSeverozapadnojHrvatskoj,anajvišenapodruēju
Bjelovara,urĜevcaiVirovitice.
Poredovogtražilismoizvorefinansiranjanabavkeoružja.Jedanodpravacajevodioprema
DirekcijiNacionalnogparkaPlitviēkajezera.

Premainformacijamakojesamjaprikupioradiloseosledeđem.DirekcijaNacionalnogparka
nakonuspešnesezonedeosredstavaplasirapokreditnimlinijama.Ukritiēnomperiodu
izvršenjeplasmannovcanavišeadresa,auēestalosepojavljivalafirma«SAIT»saUdbine.
SateadresevišepravacajevodilopremaMUPͲuRHštojebiloēudno.Dotadanijebilo
poznatodasegmentVladedižekreditezasvojeaktivnosti.udojebiloveđeštosusena
ēeluDirekcijeNacionalnogparkai«Saita»nalazilalicasrpskenacionalnosti.
Jasamobaviovišerazgovorasalicemkojejedirektnopotpisivaloplasmannovca.Toliceje
prihvatilosaradnjuidogovorilismopseudonim«Zombi».Davaockreditanijeznaodalju
namenunovca,aonjekorištenuinostranstvuzanabavkunaoružanjaivojneopreme.
Naterenusenijeništaznaloiakojevladalavelikanapetost.Veđsamsusretaonaoružane
grupemladiđakojisusebenazivali«martiđevci».Kretalisusepriliēnoslobodnouvozilima
kojasupreurediliulakaborbenavozila.Svojompojavomizazivalisustrah.Prvikontaktsa
«martiđevcima»imaosamunovembru1990.godinenaPlitvicama.Onisutupatrolirali,aja
samnaišaosavozilomkojejeimaloregistarskeoznakeZagreba.Prepreēilisumiputne
izlazeđiizvozila.Izašaosamjaiprišaonjihovomvozilu.Prišaosamsuvozaēuprocenjujuđida
jeonverovatnonekikomandirpatrole.Otvoriojeprozoripitame:»Štahođeš».Urucije
držaoautomatMͲ57.KažemmudauZagrebuneživesamoHrvativeđimaidrugih.Imai
Srba,akonijeznao.»A,'esilitiSrbin?».«Jesam»odgovorimipokažemliēnukartu.Ongledai
kaževozaēu:»Onjesonedrugestrane,prekobrada.»«Kudasikrenuo?»pita,dabinastavio
razgovor.«IdemuprodavnicunaMukinje»odgovaram.Nastavljarazgovordaubijevreme.
NakrajususepomeriliipustilisumedaproĜem.Narastankumijedoviknuodaseēuvam
jersuvremenapostalaz......a.Odposlasamodustao,jernisamznaodalimejošnekoprati.
Posleovogvišenisamdolazio,jerjebiloisuvišeopasnoraditiutakvojsredini.

Tog«martiđevca»samkasnijeprepoznaoupolicajcuizKorenicekojijeradionaregulisanju
saobrađajanapunktunaPrijeboju.Nijeslužiovojskunitijeimaobilokakvuobukusa
oružjem.Takvisubiliproblem.Zapoēinjalisukavgunasvakommestuileēilisvojkompleks
manjevrednostiiživljavajuđisenasvakomekobisesuprotstavionjihovimnareĜenjima.

Vrlokomplikovanasituacijanaterenunavelanasjedaseotvoriposebnaakcijakrozkojuje
trebalootkritiispreēitiplanovenaoružavanja,planovenapadanavojneobjekteivrbovanje
pripadnikaJNAdapreĜuuZNG.KljuēnaliēnostuakcijijebiogeneralMartinŠpegelj.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 34

OPERACIJA«ŠVEJK»

OvaoperacijajevoĜenatokom1990.i1991.godine.Sveštojenaprednapisanoomestui
ulozipenzionisanoggeneralaiprvogministraodbraneRepublikeHrvatskeMartinaŠpegelja
navelojeorganebezbednostidaplanskiisistematskiprate,otkrivajuipresecaju
neprijateljskudelatnostkojajesprovoĜenaizsredineukojojjeŠpegeljbiokljuēnaliēnost.
Radusepristupilokrajnjeprofesionalnoiopreznosobziromnaokolnostipodkojimaje
akcijavoĜenailicakojajeobuhvatala.Uradusukorištenivelikiljudskiimatrijalniresursi.
NosiocradabiojepukovnikAleksandarVasiljeviđ,zameniknaēelnikaUpravebezbednosti
SSNO.
SveštojedotadabilopoznatouraduSlužbe,metode,sredstvaikombinacijestavljenojeu
funkcijukakobisedošlodokonaēnogcilja.Ciljjebio,dasepreseēeizaustavineprijateljska
delatnost,dasesviakteriuhapseiizvedupredVojnisuduZagrebu.
VelikiproblemjepriēinjavalaiēinjenicaštojedonekolikogodinaranijeŠpegeljbiolicepo
Zakonu,kojejeodobravaloprimenumetodaisredstavaradaorganabezbednosti,štoje
redovnoinformisanotokupojedinihpredmetaištojesvetodobroznaoipoznavao.
Poredtoga,Špegeljjeliēnopoznavaovelikibrojoperativacauorganimabezbednosti,neke
višeibolje,anekepovršno.
JasambiojedanodonihkojiseēestoviĜaosageneralom,raznimprilikamaipovodima.
Tokomslužbepromeniosamdostagarnizona,unekimabionazamenamaiuvekseunekoj
sredinisanjimsusretao.Imaosamprilikudostaputaprivatnodasedimumanjimdruštvima
gdejeŠpegeljbiogost.
KaokomandantarmijebiojeradoviĜenusvimsredinama.Raēunicajebilajasna.Onjebio
upozicijidasvojimformalnimautoritetompomognemnogimsredinama,dapodstakne
pozitivneproceseprogresa,spasimanjapreduzeđatakoštođesevojskapojavitikaoveliki
kupacisliēno.
Voleojedobruhranuisvetozalivaoodabranimvinima.Nikadanijepreterivaodabisebi
dozvolioprimetnopijanstvo.Mogaojedostadapopije,alijeuvektrezvenopriēaoi
reagovaoudijalozima.
Utakvimprilikama,izmeninepoznatihrazloga,odabraojemenedananekinaēinbudem
njegova«zaleĜina».Imaosamprivilegijudaodnjegadobijemprivatnetelefonestanai
jedanbrojizkabineta,kojegjeretkokoimao.Imaosamulogudautrenucimanjegove
potpuneopuštenosti,kašnjenjaisl.pozivamnjegovusupruguidajemraznaobjašnjenja
zaštogeneralkasni,daopisujemnjegovuzauzetostsilnimobavezamaidajeizloženvelikom
pritiskusredineukojojsenalazizbogautoritetakojegjeimao.OnbimirekaoreēenicuͲdve,
ajasamondasveostalosmišljao.Bilojeoēiglednodajezadovoljankakotoradim.
JednomprilikomuKoprivniciuPodravkinomrekreacionomcentrubiojeorganizovanruēak
povodomnjegoveposete.Ruēakjepoēeou13,30,azavršioseoko22,00ēasova.Gotovoda
smosvipopadalisastolica,alinikonijemogaodaodeprenjega.
Raspriēaoseolovu,alijemeniprivuklapažnjupriēaosmrtiisahranimaršalaTita.
UtovremeŠpegeljjebiokomandantgardijskedivizije.Biojenosiocvojneceremonije
sahraneTita.DetaljnojeopisivaomnogedogaĜajeuēetridanapripremazasahranu.Završio
jereēima:»KadabimiuJugoslavijiradilikaoštoseradiloutaēetridanazanekolikogodina
bipreteklisveusvetu,paiJapance.»
OpisivaojeraznedogaĜajeiljudepoēitavojJugoslaviji.Nireējunipokretomnijeodavaoda
drugaēijemisliodonogštojejavnopriēao.Delovaojepotpunojugoslovenskiorjentisan.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 35

DrugomprilikomsambiosanjimkodAndrijeSraēkauurĜevcu.DomađinAndrijajebio
poznatuēitavomkrajuišire,kaoneslužbeniprvakSvetauispijanjugemišta.Piogajena
metre,aujedanmetarstane16ēašaod2dl.Kadasetakmiēiopopiojejednuēašumanjeod
10metara.Višeunjeganijemoglodastane,popiojejedanvinjakikolimaseodvezaokuđi.
Imaojeoko150kgtelesnetežine.Odsvihkojisusnjimpilijedinikojigajemogaopratiti
«nametre»biojegeneraladMarjan.
Špegeljmejezamoliodasmislimneštodaodemoranije,jerseplašiodađegaSraēaknapiti.
Takosmoiizveli,pasenikonijeljutio.

Sadajesvetedogodovštinetrebalozaboravitiiunjemuposmatratiozbiljnogneprijatelja,
kojikujezaverupremasvimoficirimakojimajedonedavnobiokomandant.

SveovosamsaopštioVasiljeviđukakobiznaodapronaĜepravacmogangažovanja,jerse
nisamsmeopojavljivatiuneposrednojblizinimestanakojaŠpegeljdolazi.
VasiljeviđjezaprvogpomođnikanaterenuodabraomajoraMilanaOstojiđa.Groposlova
obavljanjenaterenuopštinaBjelovar,urĜevaciVirovitica.MilanjebioizViroviticei
raēunalosesanjegovimpoznavanjemprilikaiostalogštobibilokorisnouradu.
MeĜutim,veđnakontridanaMilanjezamenjen.Nijemogaodafunkcionišezbogstrahaza
porodicu,kojaježivelauVirovitici,anijemogaonidapratineverovatnudinamikuposla
kojujenametaoVasiljeviđ.PozvaojemenedadoĜemuViroviticu.
Sasobomsampoveoidvojicuoperativaca,jednogiz«tehnike»,adrugogiz«pratnje».
Uperioduodoktobradodecembra1990.godineproživeosampotpunostresnusituacijuu
kontinuitetusvakidanpo24ēasa.
JednomsumehapsiliuSuhopolju,ajednomupokušajuoduzimanjavojnogvozilakadasam
sesuprotstavioupotpunobezizlaznojsituaciji,samoBožjomvoljom,izbegaosamsigurnu
smrt.Izbegaosammojusmrtimogsuvozaēa,poruēnikaRegojaRajka.
Kasnijeđudoznatidajeutrenutkunapadanavozilouvozilubilakompletnadokumentacija
operacije«Švejk».Dasutog09.11.1990.godinedošlidotihdokumenata,tajdanbiza
mnogebioposlednjidanživota.
TajdogaĜajjedoprineodaizBeogradaveđnarednogdanadobijemopomođzafiziēku
zaštitu.Poslalisunamnajbolje,grupugardistakojejepredvodionjihovkomandirMiralem
Zjajo.Odtogdanavišenisamvozionitiišaosam.Imaosamodliēneēuvare.

UViroviticismotrebaliuhapsitinekolikolica,Deēakuro,HabijanecAntona,ŠabariđVladu,
BelobrkVinka,amoždainekedruge,akosezatoukažepotreba.
Hapšenjujeprethodiointenzivanradnaprikupljanjuinformacija.Radilosedanonođno,više
nođunegodanju.TraženisupodaciidokaziostranaēkomnaoružavanjuēlanovaHDZ,kosu
nosioci,gdejesakrivenooružjekojejeprethodnouvezenoizinostranstva.Tražilismo
najslabijekarike.ObimposlajezahtevaodaizBeogradadoĜeinaēelnikoperativnog
odeljenjaUprave,pukovnikMilenkoGligoreviđ.
Jasamradioiuēio.Utomtrenutkuboljeuēiteljenisammogaodazamislim.Tajperiod
znaēajnomejeosnažioikaoēovekaikaopripadnikaSlužbe.
RazgovoresalicimasmovodiliuDomuJNAuViroviticiiukasarni.Uslovezaradstvaraonam
jeorganbezbednostiuViroviticiBrankoŠtrbac.Onjeinajboljepoznavaoprilikenaterenu.
ZnaēajnupomođpružalisunamlicaizTOViroviticaipojedinipolicajciisrpskeihrvatske
nacionalnosti,kojisujošuvekradiliuMUPͲuiliudrugimdržavnimorganima.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 36

Danijebilonjihmisenebimoglinormalnokretatiisvakisamovoljniizlazaknaputeve
mogaojebitikoban.

uroDeēak

uroDeēak,privatniugostiteljizselaGradinabiojeunekojulozivoĜegrupekojujetrebalo
realizovati.Lovacipoznavalacsvakakvihlukavstava.Trebalojepronađinaēindasedovedeu
nekusredinukakobihapšenjebilolakoizvedeno.
Jasamuraznimulogamaobilaziookolnamestaitražiorešenje.Bilojesvakojakihsituacija,
složenihikomiēnih.TakosamdošaouSuhopoljeupratnjijednogēovekaizVirovitice.U
kafaniuSuhopoljuvlasnicaseodmah«zalepila»zamene.Upornojetvrdiladameodnekud
poznajeiakosamsepredstaviokaokupackonja.Ondaseonakaosetilaodkudmepoznaje.
ZamenilamejezanekogharmonikašaizBanjaLukeinajedvitejadesamjerazuveriodaja
nisamtaj.PoēeosamdaizbegavamjavnamestadaopetnedoĜemunekakvunepriliku,da
izbegnemdobronamerneidrugenasrtljivotipojedinaca.
VrloēestosamdolaziouSuhopoljegdesenalazilakuđaIvanaBelanija,kojegjeistotrebalo
uhapsiti.Velikiproblemmijepriēinjavalooružjekojesamnosio.Nisammogaobitikomotan
niupokretuniusedenju.Belanijanijebilonigde,kaodajeuzemljupropao.Kadagodsmo
dolazilipredkuđuunjojnijebilonikog.Nasuprotnojstraniulicegorelajesijalicauliēne
rasveteipravilanamjeprobleme.Odluēiosamdajerazbijemotakoštođupucatiizvozila
malokalibarskompuškomkojaneproizvodivelikiprasak.
PitaosamVasiljeviđadamidozvolito,aonjejedvadoēekao.Voleojetakvenestašlukei
odluēnost.Upratnjidvojiceoperativacaobaviosamgašenjesvetla.
TojepodstakloVasiljeviđadaodluēidasejaijošjedantehniēarizBeogradapopnemona
tavankuđeidanagredamakudaprolaziPTTkabalugradimopredajnikkakobimoglislušati
telefon.UslugepošteuViroviticinismomoglikoristiti,jerjebilapodkontrolomslužne
državnebezbnednostiizBjelovara.UslužbidržavnesigurnostiHrvatskesubilavelika
previranja.Jednisunambiliskloniipomagali,aliveđibrojšefovaioperativacaje
pasivnopratiosituacijuitražiomoguđnostbezazlenogizlaskaiznje.Priklonitise«carstvu»
kojeđepobediti.
Trebalasunamtridanadaposaozavršimo,alismogazavršili.Slušanjemsmoutvrdilidau
kuđinikoneboravi.Telefongotovodanijenikorišten.Samopovremenosepojavljivalažena
dauzmenekesitniceiodmahpotombinapuštalakuđu.
DobijalismorazliēiteinformacijegdebiseBelanimogaokriti.Takonamjejavljenodau
mesnomgrobljuimazemunicuizkojeneizlazi.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 37

Pretragagrobljajevrlodelikatanposao.Obavilismoito,alirezultatanijebilo.
PozvalismoJagaradapažljivopregledaobjektenapoligonuGakovo,jerjeBelanitamo
mogaodauĜebezlegitimisanjaobziromnaēesteprethodnedolaske.Nijegabilonitamo.
KadajeuhapšenuroDeēakintezitetpotragezaBelanijemjeopao,jersmourukamaimali
glavnognaterenu.
ZaēitavovremeakcijenaterenuŠpegeljsenijepojavljivao,araēunalismodabimogaou
danevikendadadoĜeizZagreba.
UmalojsredinikaoštojeViroviticanašeprisustvosenijemoglopotpunosakriti.
NaseljaokoViroviticekojasubilanastanjenaveđinskimsrpskimstanovništvomsmo
izbegavalidaimnepravimoprobleme.
VeđinatihnaseljanaseljenajeSrbimaposlePrvogsvetskograta.KraljPetarInaseliojetaj
krajborcimakojisuimalivelikezaslugezaosloboĜenjeSrbijeiostalihkrajevanakojimaje
kasnijeformiranaKraljevinaSHS.TakosumestadobijalaiimenaObiliđevo,Miloševiđevoi
dr.
Jedanbrojpravoslavacajebiopounijađen,alisuidaljeostalibližipravoslavnojnegorimoͲ
katoliēkojcrkvi.
HapšenjemDeēakaiprebacivanjemuZagrebuistražnizatvorVojnogsudanašeangažovanje
naovomprostoruseznaēajnosmanjilo.

Gajeva33,nakojojadresisenalazioVojnisudpostalajecentarzbivanja.Situacijajebila
krajnjenapetanesamoutojuliciiokolnim,negouēitavomZagrebu.Tusamimaoprilikupo
prviputdaizneposredneblizinevidimGojkaSuškaokokojegjebilagomilagorilakojisuga
ēuvali.PlaniralisuvelikookupljanjeispredzgradezatvorainaZrinjevcu.Svejeprikazivano
kaospontanookupljanjegraĜanaipuēanstva.PosebnuuloguimalajeTVZagrebkojaje
svojimizveštavanjemhuškalananasiljeinapadnaobjekatVojnogsuda.Njihovobjekat
napadanijebilasamoJNAiorganibezbednostiveđsviSrbiiSFRJ.Veđtadasunassvrstalina
srpskustranu.UsvimveđimmestimaHrvatskepojavilisusesnimateljikojisuzapotrebeTV
Zagrebsnimalisveisvašta,pasuondaonimontiralisnimkekakoimjenajvišeodgovaralo.
Takojerealizovanoimasovnookupljanjeispredzatvora.Gotovosvakiuēesnikokupljanja
imaojeuruciilikamenilijaje.ZgradajegaĜanasasvihstrana.Prozorirazbijeni,afasada
potpunooblepljenapolupanimjajima.UtakvimokolnostimasammoraodauĜemuzgradui
daiznjeiznesemnekedokumente.UnutrajebiopukovnikVasiljeviđ,kojimijepredao
dokumenta.Kratkosamgainformisaoostanjuispredzgradeirekaomudacelokupnom
«paradom»rukovodiGojkoSušak.Soēnogajeopsovaoirekaomidanebrinemozanjih.
IzašaosamizzgradeinemoprolazeđiporedokupljenihotišaonaLenjinovTrggdesam
dokumentapredao.
KasarneugarnizonimaseverozapadneHrvatskeidrugdesuveđbileujadnomstanju.Imale
suvišetehnikenegoljudstva.Jošuveknijebilomasovnihdezerterstava,alijelegalno
napuštanjeJNAbilointenzivno.Jednisutražilipenzionisanje,adrugidemobilizaciju.Zamene
ipopunenijebilo.

DabikomplikacijabilaveđaizBeogradasupoēelistizatisignalioformiranjuSKPJitou
vojsci.Moždajezamisaobiladobra,aliustanjuukojemsmosenalazilitojebiojošjedan
udarnakohezijusastava,kojajeionakobilauzdrmana.

Tokomradanapredmetuprikupilismodovoljnomatrijalaidokazadasemoguuhapsitisva
licaizsamogpolitiēkogvrhaHrvatske.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 38

Njihovapolitiēkaaktivnostutomvremenubilajedubokoprotkananeprijateljstvomprema
svemuštonijehrvatsko.PosebnuagresivnostpokazivalisupremaJNA,oznaēivšijekao
«srboēetniēku»,aistužestinupokazivalisupremaSrbima.
Verovatnodajeuraduuēinjenoinekolikoveđihgrešaka,posebnouprocenilica.Jedanod
promašaja,biojeodnospremaministruunutrašnjihposlovaJosipuBoljkovcu,jerjesvrstan
usredinukojojobjektivnonepripada,
BoljkovacjebiodugogodišnjipripadnikunutrašnjihposlovaHrvatskeodposlerata.Imaoje
dostavisokrejtingikodSrba.Njegovujugoslovenskuorjentacijuiveruuzajedniēkiživot
izraziojenanajemotivnijiinajoēiglednijinaēin.SvomsinukojijeroĜen1950.godinedaoje
imeJugoslav.
ImaosamprilikudasesaBoljkovcemupoznam01.07.1991.godineukabinetunjegovog
pomođnikaSlavkaDegoricija.Veđjedaoostavkuiēekaojedabudeprihvađena.Tajdan
zabeležiosamvišestruko.
Prvo,danpreuViroviticijeuhapšenmajorBrankoŠtrbacupokušajudauvozilupreveze
naoružanjekojejebilonamenjenozanaoružavanjeSrbaizokolnihmestanateritoriji
opštineVirovitica,
Drugo,togdanaprepodneubijenjeJosipRaihͲKir,naēelnikpolicijeuOsijeku.

PovodomhapšenjaoficiraJNA,odreĜensamdazajednosapukovnikomBracomPeriđem
odem,najprekodDegoricijaradidozvolezaposetu,apotomuzatvoruRemetincugdeje
Štrbacbiozatvoren.Brankasamodliēnopoznavao,bilismoprijateljiiliēnoiporodiēno.
PrepolaskakodDegoricija,pukovnikKeleēeviđmijeskrenuopažnjudapažljivoposmatram
odnosepukovnikaPeriđaiostalihlicasakojimasebudemosusretali.«Ništamenepitaj,
samouraditako»,završiojeimismoserastali.Biosampotpunoušoku.Prvozbog
Brankovogpoložaja,asadaizbogtogaštomoramdagledamskimđesešefovisastajati,ko
đekomenamigivatiislatiprikriveneporuke.Suluda,aliistinitasituacija.
KadasmoušlikodDegoricijaukabinetkodnjegasmozatekli,JosipaPerkoviđa,poslednjeg
republiēkognaēelnikadržavnebezbednostiHrvatske,JoškaMoriđa,pomođnikaministra
unutrašnjihposlova,predsednikaopštineSinjVukasaijošdvojiculjudikojisunašimulaskom
napustilikabinet.
OdmahustartumejezaēudilasrdaēnostprirukovanjuDegoricijaiPeriđa,kaodasunajveđi
prijatelji,aneljudikojizastupajupotpunoopreēnestavove.
Poslerukovanjaiupoznavanjazapoēeojeneusiljenrazgovor.Znalisuzbogēegasmodošli.
Priēalismootomedajetoekstermnoponašanje,dasetakvestvarinemoguēinitibez
obziranasituaciju.DegoricijanamjestaviodoznanjadaŠtrbacneđebitipuštenizzatvora.
Rekaojedaneznahođelibitiprocesuiran,alidagaVojnisudneđepreuzetijerjeministar
pravosuĜaoglasioVojnisudnenadležnimzapredmetenaprostoruHrvatske.

VukasjepriēaoosvojimkontaktimasaMilanomBabiđemizKninaiizrazionadudađenađi
kompromisnorešenjezaodnoseSrbaiHrvatanatomprostoru.JoškoMoriđjevrlo
kritikovaoponašanjepukovnikaRatkaMladiđauKninuokarakterišuđigakaosamovoljnog,
naprasitogidrskog.
Perkoviđmejeujednomtrenutkuupitao,odkudsamijarekoh,dasamizPlaškog.Podigao
jeobrveuznakēuĜenja,aliposlemogodgovoranionniostalinisumiseobrađali.Leposam
sepredstavioivideodamijezaviēajnaposebnoj«listiiceni».
UtokurazgovoranavratajeušaoJosipBoljkovac.SaPeriđemisamnomserukovaoipotom
seobratioDegoricijureēima:»Ubilisuga.SadsumijavilidajeRaihͲKirubijenizzasede.Šta
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 39

samtigovorio,dađestradati.UbiogajeonajludakGlavaš.Onmujeipretio.»Bilismo
šokirani,jerjeJosipvažiozaizuzetnorazumnogiracionalnogēovekaipolicajca.Takvo
ponašanjeutomvremenunijeimalopodršku,akaznezatakvebilesu–likvidacija.
UzatvoruuRemetincusamznaorežimponašanjairada.Uproteklihnekolikogodinauviše
navratasamdolazioradiobradezatvorenikakojisupoēiniliraznakriviēnadela.
Posleidentifikacijeuvelisunasujednuprostorijukojajeslužilazaslužbenerazgovoresa
zatvorenicima.TaprostorijajebilapotpunopripremljenazatajnofonoiTVsnimanjelica
kojajekoriste.Kakosamjevišeputakoristioznaosamgdesukamere,gdesumikrofonii
podkojimuglovimasepreporuēujesedenjelicakojeseobraĜujeinjegovogsagovornika.
ObjektivTVkamerebiojepostavljenispodjednekopijeumetniēkeslikenazidunaspram
stola.
StaosamtakodazatvorimugaosnimanjaiutompoložajusmodoēekalidadoveduŠtrpca.
Kadasugauveli,poslepozdravljanja,onnamjekratkorekaodajenjegovovozilo
presretenoodstranepolicije,dazaoružjenijeznaoisliēno.Tvrdiojedamujeoružjebilo
podmetnutoinatomesmosezaustavili.Sastanaknijedugotrajao.ZamoliomejedadoĜem
sanjegovomsuprugomRadmilomidamuonaponeseneophodnestvari.
TokompovratkaPeriđsesmejeikaže,kakoŠtrbaclažekaodamunismokolege,negokod
nastražiopravdanjezapostupak.
BrankonijesuĜenveđjeproveouzatvorusvedorazmenezarobljenikakadajezajednosa
generalomAksentijeviđemzamenjenzaVesnuBosanaciKikaša.

Boljkovacjeotišaosamestaministraunutrašnjihposlovazbogdubokogneslaganjasa
politikomkojujeTuĜmaniVladaHrvatskevodiliuHrvatskoj.
Ionjebioobjekatinteresovanjauakciji«Švejk».04.01.1991.godineotkrivenajenaša
pratnjaitomprilikomsuēetrioperativcauhapšenakodDugeRese.Tadasambiou
Beogradu,adanijebilotakootišaobihuzatvorkaoovaēetvorica.
ZaplenjenovozilosaspecijalnomopremomodmahjedatonaTVZagrebuzdetaljno
objašnjavanjekakoštaradi,kakvesveopasnostipreteHrvatimaodpripadnikaKOSͲaiu
zakljuēku,gotovojavnopozvalidasekreneulovnanas.

PlanzarealizacijuakcijebiojevezanzaDanRepublike29.Novembar1990.godine.
Svakiodnasjeznaoštatrebaēiniti.
Jasamsasvojimtimomuvežbavaosvojdeozadatka.Onjebiovezanzahapšenjegenerala,
sadaministraŠpegelja.Svakojutroutrajanjuod10danasmopratilikretanjevozilakojeje
išloponjegakuđi,njegovizlazakizkuđe,pravackretanjapremaVladinagornjemGradu.
Gotovodanijebilonikakvihvremenskihoscilacija.Vozilojeuminutdolazilopredkuđu,
okretanje,izlazakipovratak.Uvoziluvozaēijednoliceizpratnje.
PosebnemereobezbeĜenjanisusprovoĜene.

Ostalojedaseodluēionaēinuhapšenjagenerala.Javno,upotrebomsileilikidnapovanjemi
hapšenjenanekoj,prethodnoodreĜenojiobezbeĜenojlokaciji.
OdluēenojedasehapšenjeizvedepresretanjemvozilaubliziniMirogoja.

DvadanaprerealizacijeakcijeVasiljeviđjepopozivuotputovaouBeograd.Mislilismodaga
zovunaposlednjekonsultacijeprerealizacijeakcije,alinijebilotako.Donjegovogodlaskau
Beogradsamomalibrojljudijeznaoštaseradiikadajeplaniranzavršetak.UBeograduna
sedniciPredsedništvaSFRJgeneralKadijeviđjeobzananioštaseradiištajeplanirano.Tuje
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 40

biokraj.OdustajeseodhapšenjaiuBeogradpozivajuFranjuTuĜmanadanastave
pregovoreipokušajudanaĜukompromis.Janeznamštajestvarnobilonatojsednici,prei
poslenjeineželimdaseupuštamunagaĜanje.

MnogogodinakasnijesamēuodajebiopostignutdogovorsaTuĜmanom,dažrtvuje
generalaŠpegelja,danamgajednostavnopreda.Timebibilizadovoljniimiion,jerTuĜman
oŠpegeljunijeimaovisokomišljenje.Posmatranjeikorištenkao«potrošnimaterijal»u
datomtrenutku.
Dalijestvarnobilotakonitoneznam.
JednareēenicakojujeVasiljeviđizgovorioutokupripremazahapšenjebilajezamenevrlo
indikativna,akadajeizgovorenanisamupotpunostirazumeonjensmisao.Vasiljeviđmije
rekao:»Tiđešsvojzadataknajlakšeobaviti.»Nisamznaokakođetobitilakposaouhapsiti
ministraiodvestiga,adatonikonevidiilidanereaguje.Pojasnilomisekasnije.
Oovomdeluđeverovatnonekonekadprogovoritiinapisatiistinu.Dotadađemosvi
nagaĜati.
PovratakVasiljeviđaizBeogradauZagrebivestikojejedoneozasvenasuēesnikeuradu
bilojevelikorazoēaranje.Zavladalajenevericairezignacija.Dan–dvatakoinastavljamo
dalje.
Zbogvišihinteresa,iakoosuĜeni,izzatvorasupušteniuroDeēakiHabijanec.Zavreme
boravkauzatvoruDeēakjepokazaovelikointeresovanjezastruēnuvojnuliteraturu.Pravilo
«DivizijaKoV»nauēiojenapamet.KasnijetokomratakadajepostaogeneralHVteoretskije
biodobropotkovannašomzaslugom.

TegodineposlednjiputjeuHrvatskojobeleženDanJNA22.Decembar.Mnogoskromnije
negoprethodnihgodinaibezveselja.Ukomandi5.vojneoblastigostisubiliipredstavnici
novevlastiuHrvatskoj.Kokteljebiozasvegoste.Atmosferakaodaseništanedešava.

Kakohrvatskopolitiēkorukovodstvonijeprihvatalonijednudruguopcijuosim
samostalnosti,dabiihsenavelonapopuštanje,jugoslovenskojjavnostijeprikazanfilmkoji
priliēnodetaljnogovorionaoružavanju,ilegalnojnabavcioružjauinostranstvu,planovimai
nameramalikvidacijeidr.UglavnojulozijebioMartinŠpegelj.SveTVstaniceu
jugoslovenskimrepublikamasufilmprikazaleosimTVZagreb,kojajenastojalaprikritiistinu
ozbivanjimauHrvatskoj.Teknakonsilnihpritisaka,presvegajavnosti,filmjeprikazan
26.januara1991.godine.
Zgranutostjavnostibilajevelika.Sdrugestrane,otpoēelisunapadenaKOSsasvihstrana.
Dajesveizmišljenoiizmontirano.Tadasampoprviputvideojavnubestidnostvelikogbroja
hrvatskejavnosti,kojađekrozkratkovremepređiueuforijunesluđenihrazmera,nepoznatu
naovimprostorima,amalopoznatuivangranicaJugoslavije.

TuĜmanjenastojaodastvorivelikuideologiju,asvevelikeideologijetežedabudu
originalneiēiste,bezprimesadrugihideologija.
Sjednestrane,tojezbogtoga,štoonetimeopravdavajusvoj«raisondtre».Sadruge
strane,primesedrugihideologijaunutarnekeideologijedovodedopojavaraznihfrakcija,
strujaipregrupisavanja.NištaodtoganijeodgovaraloTuĜmanuionjesvetakvepojave
«sekaoukorenu.»
Takojepoēelostvaranjesistemanepovredivihprincipaineospornihdogmi,kojeđese
kasnije,aidanas,štititisvimraspoloživimsredstvima.Današnjehrvatskodruštvoima,jasno
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 41

iprepoznatljivo,aktivistekojipoputpravihapologeta,oštroibrzoreagujunasvakuizraženu
sumnjuupomenuteprincipe.

PanikajemasovnozahvatalasveveđibrojSrba,posebnooneuurbanimimešovitim
sredinama.Ostajalisubezposla,premeštanisunaposlovesanižomstruēnomspremom,
porodicesuimbilednevnoizloženepsihiēkojifiziēkojtorturi.Posebnovelikipritisakjevršen
nadecu,mlaĜedobiuosnovnojškoli.

UkolektivnomseđanjusrpskognarodaostalojeužasnoseđanjenaranijuNDH,masovne
grobniceilogoresmrti:Jasenovac,Jadovno,Jablanac,Mlaka,Novska,StaraGradiška,
GrubišnoPolje,Sisak,Lepoglava,Tenja,Rab,Pag,Zlarin...ponovosusevratiliuživoseđanje
svakogpojedinca.
UZagrebusamsesusretaosadostaSrba,najvišeizLike,aliiizdrugihkrajevaHrvatske.
Tražilisusavete,pomođ,iskazivaliodluēnostdasesuprotstavenarastajuđojopasnosti.
MnogisunapuštaliZagrebsamiilisaporodicom.Odlukesudonosiliprekonođi.

Kadaje06.01.1991.godinegrupamladiđaprovalilauDom6.LiēkedivizijenaPlitvicamai
pokupilatrofejnooružjebiojetosignaldasekreneiujavnunabavkuoružjazaodbranu
slobodeiēasti.VeđtadajebilojasnodaseprocesnaoružavanjaHrvatskeizinostranstvane
možezaustaviti,dajetooružjenamenjenozaratitimejepravdanoponašanjepripadnika
srpskenacionalnosti.

PojedincisuvršilipritisaknamenedanabavimoružjeizmagacinaJNA,alijetozamenebila
višestrukonemoguđamisija.Prigovaralisumidajaneđu,adatodrugiveđēineitakosam
zapravodoznao,dasenaoružanjemasovnokradeizvojnihskladištaidelipoterenu.
ProstorzapadneBosneiHercegovinepostajeogromnatržnicasvakakvognaoružanja.Od
BosanskogGrahova,Drvara,Bihađa,BosanskogPetrovca,BosanskogNovogdoBosanske
Dubicesetrgovalooružjem.Utovremecenesudostizaleastronomskevisine.Automatska
puškaprodavanajepoceniod4.000DM,pištoljiod1Ͳ2000DMitakoredom.
Provokatorajebilonasvestrane.Pravilesuseincidentnesituacijenasvakommestu.
HrvatskatelevizijajesvetopripisivalaSrbima,ahrvatskavlastobaveštavalastranuidomađu
javnostonasilniēkomponašanjuSrba.Takojepoēeoproceszamenjenihteza.Nasilnikje
postajaožrtva,ažrtvapostajenasilnik.

StranaēkonaoružavanjeSrbazapoēetojeuleto1991.godinekadajepostaloapsolutno
jasnodajeratneminovan.Srbisuseodazivalinamobilizacijskepoziveizaduživanisu
naoružanjemumatiēnimjedinicama.Kasnijesuprimiliidodatnekoliēineoružjaimunicijeza
samoodbranu.

DogaĜajiuSlovenijisupospešiliodlukudaseTOSAOKrajinapodelinaoružanje.
JedanbrojjedinicaizSlovenijebiđepredislocirannaprostorKrajine,anjihovonaoružanje
posle15.05.1992.godinepreuzelajeTORepublikeSrpskeKrajine.

PreduzimalismonizradnjiipostupakadapronaĜemoonapitanjakojabipomogladase
dijalogompronaĜerešenjenastalekrize.Pokušalismoraznimradnjamaipostupcimada
otkrijemoieliminišemopovodezaoružanisukob.Sjednestrane,timpostupcimasmo
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 42

navlaēilijošveđibesnanas,asdrugestrane,jasnoinedvosmislenosmookarakterisanikao
«crveni»neprijatelji.BilismoneprijateljiiHrvatskojiSAOKrajini.

DogaĜajiuPakracuinaPlitviēkimjezerimazakomplikovalisuionakokomplikovanu
situaciju.NaPlitvicamasupaleprvežrtve.SasrpskestraneRajkoVukadinoviđ,asahrvatske
stranepolicajacJosipJoviđ.KrvaviUskrs1991.godine.NadanIsusuvoguskrsnuđaugasilasu
sedvaživota,zaradēegaiuimeēega?
UimesamostalneHrvatskeiuimeslobodeSrbakojisuosetilisvekolikuugroženostutakvoj
Hrvatskoj.
IzSrbijesustizalisignalipodrškeihuškanjanajošveđihaos.Usituacijikojajevladalaukojoj
jeveđprolivenakrv,kaodavišenikognijeinteresovalohođelineēijadecaidaljeprolivati
krv.Svisubilidalekoodtesredine,aupravljalisuvoljomhiljadaizmanipulisanihljudi,gurali
ihuhaosuponorkojemsednonijevidelo.

Sredinomaprila1991.godinesvejejaēebilaprisutnaidejaoodržavanju«Mitingamira»na
Plitvicama.IdejajepoteklaodSlobodanaMiloševiđaiMirjaneMarkoviđ,auživotjetrebalo
dasprovedeVojislavŠešelj.
DomađinjetrebaodabudePredsednikSAOKrajina–MilanBabiđ.

MilanBabiđ

Odluēenoje,daseorganizujetajnisastanaksaBabiđemidaseurazgovorusanjimpokuša
pronađinekodrugorešenje,daseodbaciidejaomitingu,apostojeđenezadovoljstvo
situacijomdaseizrazinanekidruginaēininadrugommestu.
NaPlitvicamauDomu6.Liēkedivizijejebilozadejstvovanoisturenokomandnomesto
komande5.vojneoblastisazadatkomrazdvajanjasnagaMUPͲaRHisnagaSAOKrajina.
Trebalojespreēitiisvedrugeaktivnostikojebinarušavaletokrhkoprimirjenatom
prostoru.
KomandantIKMPlitvicebiojegeneralAndrijaRašeta.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 43

GeneralRašetajedobiozadatakdaobavirazgovorsaBabiđem,aoperativciKOSͲanaterenu
dapronaĜupogodnulokacijuzarazgovor.
Jasamdobiozadatak,danadanrazgovorakrenemizZagrebaidaprisustvujemrazgovoru.
SaopštenomijedakrenemnaaerodromuPrijedor,dasekređempravcem:ZagrebͲNovskaͲ
GradiškaͲPodgradciͲMrakovicaͲKozaracͲPrijedor,ēimebibilaeliminisanasvakaopasnostod
prađenja.Usluēajueventualnogprađenjavozilakojimsamsekretao,pratnjabilabi
neutralisananapotezuGornjiPodgradciͲMrakovica.UPrijedorsamtrebaodadoĜemdo
14,00ēasovaidasejavimgeneraluRašeti.Sasobomsamnosioicivilnoodelozagenerala.
DošaosamuPrijedorprezakazanogvremena.NaaerodromuokloplabrigadaizPanēeva.
Javljamsegeneraluionmikažedaimamovremena,jerđerazgovorbitiumotelu«Ada»na
putuBosanskiNoviͲBosanskaKrupa.
NaaerodromusesusređemsasvojimkolegomsaAkademije,majoromMaleševiđ
Miroslavom.OnjesasvojomjedinicomdošaoizPanēeva.
PutBosanskogNovogkređemooko15,00ēasova.Sageneralomsedimnazadnjemsedištui
objašnjavamkakođekoristitispecijalnuopremuzasnimanjerazgovora.Pitamekojim
putemsamdošaoizZagrebaijamuopisujemput.Onseēudidasamišaotimputem,jeron
kaogeneralnikadanijebiouPodgradcima.Kažemmudanijeništapropustio.
DolazimouSvodnuitunasēekajusajednimvozilom.DrugojenaulaskuuBosanskiNovi.
DolaskompredBosanskiNovisusređemeduKneževiđa,kolegu,kojijenosiocpripremaza
sastanak.Šaljemojednovozilodaopserviramotel.Javljajudasudvavozilaprispela,jedno
satablicamaOsijek,adrugoVaraždin.Tražimoproverutablicavozila.Vozilaimajuposeban
tretmanipodacioimaocutablicasuzaštiđeni.Dovoljansignaldanasumotelunekoēeka.
Pitamedu,kojejerezervnomestosastankaionmisaopštava:seloJesenicanaGrmeēu.
OnodlazinapreddaprihvatiMilanaBabiđa,ajapoopisutrebadadoĜemdoselaikuđeu
kojojđerazgovorbitiobavljen.
Madapoprirodimiranistaloženēovek,generalRašetanenaviknutnaovakveperipetije,
pokazujeznakovenervoze,aliništanegovori.
DolazimouJesenicuoko18,00ēasova.TamojeveđbioBabiđinekolikomomakaiz
obezbeĜenja.RazgovorjepoēeoodmahiurazgovoruBabiđjesaopštiodaizamitingastoji
Miloševiđinjegovasuprugaidaontunemoženištadapromeni.Složiose,dađemitingbiti
kontaproduktivanidaseništanemožedobrooēekivati.Razgovorsmozavršilioko19,30bez
rezultata.ZajednosmogledaliTVdnevnikizSarajevaiveēerali.Gledajuđidnevnikireakcijeu
prostorijibilomijejasnodaniBosnanijedalekoodrata.
SageneralomsamsevratiouZagreb.Stigismooko02,00ēasova.ekaonasjegeneral
Kolšekdaseupoznasarezultatimarazgovora.

MitingjeodržannaPlitviēkimjezerima01.Maja1991.godineitimejejošjednomdoliveno
uljenaveđrazbuktaluvatru.
Kolšekjebioravnodušan.Imaosamoseđajdamujesvejednoštađesedesiti.Izbijanjemrata
uSlovenijionjesageneralomTomincomnapustiokomandu.NjegoviuSlovenijiganisu
prihvatili,auJNAjeodbaēenkaoizdajnik.Izdajniknaobestrane.Tužanzavršetakvojniēke
karijere.
HrvatskevlastisusenajvišeplašilegeneralaBajiđMila,komandanta5.vazduhoplovnog
korpusaikomandantaraketnebrigade,pukovnikaTorbice.Brigadajebilastacioniranana
aerodromuPleso.
DasubiliupravupokazaloseprilikomspreēavanjahelikopteraMUPͲaHrvatskekojisu
pokušalidaobaveletprekoKrajineiprilikomprizemljenjatransportnogavionanatovarenog
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 44

oružjem.AvionjebioiznajmljenuUgandi,aorganizatoršvercabiojeKikaš,pokojemje
aviondobiosimboliēnoime.

GeneralaBajiđasamupoznaonadanprizemljenjaavionanaaerodromPleso.Urucijedržao
puškuSARkojujeuzeoizaviona.Galamioje.Ugornjemdžepubluzeimaojemetalnuovalnu
ēuturicu.Najedvitejademijedaojednupuškudaponesem,psujuđiimeneionogakojime
jeposlaopopušku.
Poslepreuzimanjapuškeujurnjavivozilomdokomande,jersupripadniciSZUPͲahtelidami
jeoduzmupresretanjemvozila,poslednjiputsamsevozioulicamaZagreba.

SvedoproglašenjaSavezneRepublikeJugoslavije27.04.1992.godine,postojalajeSFRJ,
celovitailikrnja,nijebitno.ZavremenapostojanjaSFRJHrvatska,kaoēlanicatefederacije,
napalajesvojimparavojnimsastavimaostatakJugoslavije.Zbornarodnegarde,kaopretaēa
hrvatskevojskeizvršiojeagresijunaJugoslavijuinadeostanovništvauHrvatskojkojije
pravoslavneveresanameromdanaštetuijednihidrugihproglasisvojusamostalnosti
iskljuēenjeizpostojeđefederacije.PoredtogaHrvatskajeprenelatakvostanjenadeo
teritorijeBosneiHercegovinemeĜusvojesunarodnjakevrbujuđiihdaseukljuēeusastave
ZNGilidanaprostoruHercegovine,akasnijeiCentralneBosneformirajuidentiēnesastave.

IzmešanbesistahpremageneraluBajiđunajboljejeoslikanprilikomzauzimanjazgrade
komandekorpusauZagrebuuMaksimirskojulici.Tomprilikomministarunutrašnjihposlova
RH,IvanVekiđjesabalkonazgradeurlikaoimahaozastavomdajesveodjekivalouokolini.
Onakomali,izopaēenohduha,odreĜendaēuvaredimirudržavi,sabalkonajepozivaona
daljuborbuiprogon,naosloboĜenjeHrvatskeodSrbaisvegaaštojesrpsko.
SamopukimsluēajemlinēruljepreživeojepotpukovnikMirkoMartiđ,naēelnikbezbednosti
ukorpusu,kojijesvetoposmatraoizobližnjegkafiđagdejeizašaosamonekolikominuta
prenapada..
Danposleuspeojedanamsepridružiukomandi5.vojneoblastiiakosmoimibiliu
blokadi.Njegasuposebnotražilizbogoperacije«labrador»,nanjemusuhteliiskalitisvoj
bes.
Odtogdanapado01.12.1991.godinejasammubioikuvarifruzer.Vodiosamgapod
drugimimenomiprezimenom.Nioninajbližinisusmelidazanajuzanjegovidentitet,da
nekonegdenekaženekusuvišnureē.uvaosamgaibrinuoonjemusvedoknijedošaona
svojurodnuBaniju.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 45

SLANJEUKLOPKU

OkodatumapoēetkaratauHrvatskojpostojinekolikonedoumicairazliēitosti.Zvaniēno,rat
uHrvatskojjepoēeo12.09.1991.godine.SrpskastranauKrajinijeodrediladatumpoēetka
rata17.08.1990.godine,kadajeuKninudošlodonemira,akasnijesusepreneliinaduga
mestaDalmacije,Like,Korduna,BanijeiIstoēneSlavonije.Hrvatskastranakaodatum
poēetkarataodreĜujeUskrs1991.godinekadajenaPlitviēkimjezerimapoginuopolicajac
JosipJoviđ.

25.06.1991.godineParlamentSlovenijedoneojeodlukuonezavisnostiSlovenijeiizdvajanje
izsastavaSFRJ.
IstogdanaiSaborHrvatskedoneojeodlukuonezavisnostiHrvatske.

DvadanakasnijepoēeojeratuSloveniji,poznatkao«desetodnevnirat».
JedinicesaveznogSUPͲaicarinicisukrenuliuzauzimanjegraniēnihprelazanateritoriji
Slovenije.Jedinice5.vojneoblastisubileugotovostizasadejstvoiomoguđavanjeizvršenja
zadatka.MeĜutim,odluēnostjedinicaTOSlovenijeipolicijeznaēajnosupromeniletok
zamišljeneakcije.ZauzimanjeprelazapretvoriloseupraviratuzupotrebuoklopnoͲ
mehanizovanihsastavaiavijacije.
Tuneštonijebilokakotreba?NismoodlaziliuSlovenijunegosmoinformacijedobivaliod
pukovnikaEmilaMalkoēa,naēelnikabezbednostiukorpusuuLjubljani.Jedanbroj
operativacajebionaterenu,alivišeuzagraniēnomdeluinaSv.Geri.Nikonijeoēekivao
ovakavtokdogaĜaja.Nijejasnozaštosejedinicenekređuuborbenomporetkunegou
marševskimkolonama?Nijejasnozaštokomandantisatavanerazvijajujedinice,
negoēekajuuoēekujuđimrejonima?Mnogotoganijejasno.Svedelujekaosvojevrsna
opstrukcijaborbe.Avijacijabombarduje«Brnik»,svedelujepriliēnozastrašujuđeiēiniseda
toželepostiđi.Posejatistrah.VeđnakondanͲdvajasnojedatastrategijaneđedatirezultate.
KaodanikonineželidaSlovenijaostaneuJugoslaviji.Oninikadaistinskinisunjojpripadali.
Germanskiuticajiasimilacijaznaēajnosurazbilitkivotognarodai
onsevišeneidentifikujekaodeoslavenskognaroda.

Imajuđiuvidusaznanja,daministarodbraneHrvatskeMartinŠpegeljtražiodTuĜmanadai
HrvatskauĜeusukobsasaveznimorganima,deosastavajeupuđennazadatakuSloveniju,
adeojeostaougotovostinateritorijiHrvatske.
Deokomande5.vojneoblastiizmeštenjenaprostorpoligonaSlunj.

KakosukomandantvojneoblastigeneralKonradKolšekinjegovpomođnikzamoral,general
TomincnapustiliJNA,oēekivalosepostavljanjenovogkomandanta.

PolitiēkiivojnivrhSFRJodrediojenatomestogeneralͲpukovnikaŽivotuAvramoviđa,kojeg
sudobripoznavaocizvali«Ledeni».
Sredinomjulameseca1991.godinepojaviojegeneralAvramoviđuZagrebusagrupom
oficira,kojisubiranipoposebnomkriterijumu,abilisupredviĜenizanajogovornijedužnosti
ujedinicama5.vojneoblasti.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 46

DesetodnevniratuSlovenijiostaviojetešketragovenajedinicekojesuutomratu
uēestvovale.Gubiciutehniciiljudstvunisubiliveliki,alijestanjemoralabilokatastrofalno.
IzBeogradajedošlaekipa,nekavrstainspekcije,kojajeimalazadatakdasnimisituacijuida,
popovratkureferišeonaĜenomstanju.
JasampratiopukovnikaBrankaGajiđa,kojijeobišaojediniceugarnizonuVaraždin.Tom
prilikomsmoobišli32.mehanizovanubrigaduiartiljerijskipuk.Prvaslikapriulaskuu
kasarnubilajevrlološa.PokrugusuveđbilipostavljeniminobacaēizagaĜanjeciljevau
gradu,najednommestusevidelaošteđenatehnikai,posebnojeupadalouoēi,izuzetno
malibrojljudikojesmomoglividetiukrugukasarne.

Prvirazgovorjeobavljensanaēelnikombezbednosti,majoromDošenoviđDragom.Onje
izneozabrinjavajuđepodatkeostanjuujediniciinizdrugihpodatakakojisuupozoravalida
tajedinicanijeustanjudaizvršisvojnamenskizadatak.Nisamprisustvovaorazgovorusa
komandantombrigade.
Uartiljerijskojbrigadisliēnostanje.Komandantbrigade,pukovnikVladoDavidoviđje
pesimistauvezidaljegrazvojasituacije,timpreštonemakoordinacijesaostalimsastavimai
štojebrojposadaveomamali.
VrađamoseuZagrebiuzputpriēamo.Hteosamdadoznam,dalipostojikakavplanu
Beogradukojibipromenioovutužnusliku.Osnovniproblemjebiopopunajedinica
ljudstvom.GajiđnemoženištaodreĜenodakaže.Svejedinicesuostalebezbazezapopunu.
KomandantkorpusageneralVladoTrifunoviđsenadaodađedobitipomođod
pretpostavljenekomande,kojamujebilaobeđana.

IzgrupeoficirakojejedoveogeneralAvramoviđ,jedanbrojjeupuđenusastave32.korpusaͲ
varaždinski.ZakomandantamotorizovanebrigadeuKoprivnicipostavljenjepotpukovnik
IvanBasarac.
Onjedo1986.godinebiokomandantmotorizovanogbataljonauistojbrigadi.Jasamutoj
brigadibionaēelnikbezbednosti.
SaIvanomsamimaoodliēneodnose.PosvojojprirodigorštakasaVelikeKapeleizsela
Razvale,delovaojevrlogrubo.Njegovoukupnoponašanjebitnojeodudaraloodponašanja
ostalihoficiraubrigadi.
BiojemiljenikprethodnogkomandantabrigadeͲpukovnikaTodoraKosanoviđa.
Seđamsekakoje1984.godinedošaokodmenedatelefonomzovemopukovnika
Kosanoviđaidatražimodozvoluzaupotrebunjegovogbataljonasakojimbirasterao
okupljenenaeuharistijskomskupuuMarijiBistrici.Stalnojetražioakcijuibuku.
BiojevatreninavijaēFK«CrvenaZvezda».UēestovaojeudovoĜenjuDraganaStojkoviđa
«Piksija»izNišau«Zvezdu»iDejanaSaviđeviđaiz«Buduđnosti»u«Zvezdu».
OdrastaojeuseluPrigrevicauVojvodinigdesunjegoviroditeljikolonizirani1948.godine.
Malojeljudiznalozanjegovoliēkoporeklo.
PozavršetkukomandnoͲštabneakademijerasporeĜenjeuKolašinnadužnostkomandanta
brdskebrigade.SatedužnostijedovedenuHrvatskuiponovovrađenuKoprivnicu.
ZavremenjegovogprethodnogboravkauKoprivnicisaBasarcomsamēestobioudruštvu.
Voleojepesmuiveselje.
Jednomprilikomsmosakomandantombrigade,pukovnikomešnjajIzidorombiligostina
proslavimesnezajedniceBakovēicekodKoprivnice.NazahtevSavetaMZodobrenojeda
vojniēkiorkestargarnizonasviranasveēanosti.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 47

CentralnaliēnostnasveēanostibilajedrugaricaJelicaPavliēiđ,ēlanCKSKH.Posleoficijelnog
delasveēanosti,prešlismousalugdejeorganizovanruēak.SedeosamuzdrugaricuPavliēiđ,
adomenejesedeoBasarac.PukovnikešnjajjesedeosdrugestraneizmeĜuJeliceiJulija
Kuruca,predsednikaOKSKHKoprivnica.Veseljejebilodostiglokulminaciju.Utajmahse
ustaopukovnikešnjaji,kaoodliēanpevaē,otpevaopesmu«SkeledžijanaMoravi».Nastao
jedelirijum.Pozvaosamharmonikašairekaomuda,zbogdomađepublike,svira«Podravino
mojamila»i«Potoēiđmaleni»,znajuđidasutoomiljenepesmeutomkraju.Grupa«legneri»
imalajemnogoobožavalacauovomdeluHrvatske.
Saprvimzvcimamelodije,Jelicaseokrenulakmeniiupita:»Zattineznaškojepevaoove
pesme?Odgovoriosamdaneznam,alidanaroduovomkrajuobožavatepesme.Nastavila
jekritikuipoduku:»Tepesmesupevalidomobraniiustašeizovihkrajevadoksusenalaziliu
Bosni.Ovdenijebilopartizana.Tek1944.godinesmoformiraliprvepartizanskejedinice.»
Rekaosamjojdatoprviputēujemuvezipesamaidaseistenenalazenapopisupesama
kojesenesmejupevatiuvojnimobjektimailidaihsviravojniorkestar.
Nisamseusudiospominjatidrugaimena,posebnoGažija,kojibiseteškouvrediodajeēuo
ovuizjavuJelicePavliēiđ.
Završilajereēima:»Etosadasineštonauēio.Tomorašdaznaš.Morampriznatidaovimomci
izvrsnosvirajuipevaju».
Basaracjeēuodeorazgovora,pajepoēeoizsvegglasadapevapesmu»Vukmagadenaplot
nagonio»štojeizazvalosmehiponovorazvedrilosituaciju.
Jasamposleimaorazgovorsapukovnikomešnjajem,jerjeonvideodaneštosJelicom
priēam,pajetražiodagaupoznamopojedinostima.OnjebiojakoiznenaĜensadržajem
dijaloga,posebnonjenimkonstatacijama.akjebiorazoēaran,jerjeonabilaženaēijajereē
imalaveliku«težinu».

MnogaselanaBilogoriiKalniku,bilodasunastanjenaSrbimailiHrvatima,obožavalisu
narodnumuziku.Vojniēkiorkestarjeobilaziomestaiuglavnomizvodioprogrampodopštim
imenom«OdTiglavadoVardara».Nikonikognijeteraodaigra«Užiēkokolo»,asvisuto
znali,nikonikognijeteraodaporuēujepesme,a99%sutobilepesmeizSrbijeilibosanske
sevdalinke.SvisuseveseliliistaroimladoiSrbiiHrvati.
Štajeondatimnarodimadošlouglavudasetakobrutalnopotuku,dajednidrugimanenesu
velikubol.
DušebrižniciiēuvariJugoslavijeovijeniplaštomkomunizmapratilisusvakiisvaēijikorak.U
svemusuvideliopasnostineprijatelja,paiupesmama.Svesuvideliosimsebesamih.Nisu
videlikakosuuzurpiralivlastipoložajeikakosuodsebenapraviliposebnudruštvenuelitu
kojojsenijesmeloprigovoriti.

Veđnaredne1987.godinenaprostoruseverozapadneHrvatskebilajeorganizovanavelika
vežbanakojojjepukovnikMladenBratiđpolagaozaēingenerala.Biojefebruarmesec.Kiše
supadalesvakogdana.PopunajedinicakorpusajeizvršenaodvojnihobveznikaizHrvatskog
ZagorjaiPodravine.Velikibrojnjihjeneverovatnomnogopio.
NatutemusamrazgovaraosajednimuglednimēovekomizselaubliziniLudbrega.Onmije
pojasniotusklonostzaalkohol.Rekaojesledeđe:»Izovihkrajevaljudisukrozvekoveodlazili
uraznevojske,anikadausvoju.Mnogoihjepoginulo,mnogesuporodicezauveknestale.
Uveksuutehutražiliuvinuirakiji,dasakrijuistrahirazoēaranještomorajusvojedomove
danapuste.»Uēudumurekoh:»Pasadaimajusvojuvojsku.JNAjejednakooružanasilasvih
narodainarodnostiuJugoslaviji.ValjdajenedoživljavajukaotuĜu?»Nastaviojedalje:»Jest,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 48

jesttotakoizgledaiureduje.Njimajeugenimaonoštosamrekao.NijedaoninevoleJNA,
pasvismojeprošli,aliipaktuneštoneštima.»
Prešlismoprekoteteme,alisumeniodzvanjalenjegovereēi.Mnogoputasamsesetiotog
razgovoratražeđiobjašnjenjazauzrokenevoljekojajesnašlasvenas.

Danesređabudeveđa,tavežbajeprekinutazbogpogibijejednogpotporuēnikaišestvojnika
kojisuseuborbenomvoziluudaviliunabujalompotokuSegovina.SviHrvatiizokolnih
mesta.Deca,oēeviisinovi.Njihovasahranauorganizacijicrkveiskorištenajezaopasnei
opakenapadenaJNAiJugoslaviju.NastavakproklamovanihstavovakardinalaKuhariđai
FrancaKeninga,beēkogkardinala.

Veđtadasemoglodostatogazakljuēiti,damnogoštanijeonakokakoseoēimavidiidau
deluhrvatskognarodapostojedrugetežnje,dasunezadovoljnipostojeđim.

BasaracjenapustiojedinicuuKoprivniciradikorištenjadelagodišnjegodmora.Nikadase
nijevratio,prešaojestranuZNG.Uēestvovaojeunapadimanakomandeijediniceu
garnizonuVaraždin.PostaojegeneralHV.
PomerilubivšegministraodbraneHrvatskeGojkaSuška,Basaracjejedanodretkihistinskih
herojaDomovinskograta.

Komanda5.vojneoblasti,dolaskomAvramoviđa,imalajeēetrikomandanamesta.Osnovno
uZagrebuuzgradikomande,IKMnaPlitviēkimjezerima,tređenapoligonuSlunjinaKozari,
gdesenalazioAvramoviđ.
GeneralRašetajebionaPlitvicama,akasnijejeprešaoZagreb.NaSlunjusenalaziogeneral
DobrašinPrašēeviđsadelomkomande.SanjimsenalazioigeneralStipetiđPetar,naēelnik
operativnoͲnastavnogsektoraukomandi.
Opteređenjejebilovelikozbogpoložajaukojemsekomandanalazila.Jasambiougrupi
oficirakojisuodreĜenizapoligonSlunj.Smenjivalismosenasedamdana.

JulimesecuglavnomprolaziuizvlaēenjuopremeinaoružanjaizgarnizonauSloveniji.
Konvojinaoružanjakretalisuseželeznicomisamohodno.Naēelnojebiopostignutdogovor
sahrvatskimvlastima,dasekonvojipropuštajuprekoHrvatskeidasenenapadaju.
OpasnostodnapadajebilavelikatimpreštojeŠpegeljželeosukobitražiojenaēinedado
njegadoĜe.
GeneralStipetiđjebionosiocrealizacijePlanaizvlaēenja.Poēelesuda«cure»informacijeo
kretanjukonvojatakodasunekekompozicije«zalutale»inikadanisupronaĜene.Otkrivena
jevezageneralaStipetiđasageneralomImromAgotiđem,kojijekomandovaojedinicama
ZNG.
Stipetiđjeraspolagaosvimplanovimaitajnoihdostavljaohrvatskojstrani,kojaihje
uspešnoeksploatisala.

Mnogopretoga,ujesen1990.ipoēetkom1991.godineznaosamdageneralStipetiđsedi
nadvestoliceidavišenijeistinskiiodanipripadnikJNA.Komandasevišenijemoglana
njegaosloniti.

UorganizacijskoͲformacijskomdelukomandegdejeStipetiđbionaēelnik,radilisu
potpukovniciMileNovakoviđiPetarSalapura.ObojicusamizvrsnopoznavaoimeĜunamaje
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 49

vladalouzajamnopoverenje.Onisumepozivaliusvojekancelarijeilismosenalazilina
nekomdrugommestuiuuslovimailegaleodržavalisastanke.Ukazivalisunaponašanje
Stipetiđaijošnekihdrugihoficira,meĜukojimajeposebnoapostrofiranoimepotpukovnika
MileDedakoviđa.UkazivalisuinasumljivoponašanjepukovnikaBracePeriđa,kojijebio
pomođnikzakontraobaveštajneposloveͲlicekrozēijejerukemoraodaproĜesvaki
dokumentkojiukazujenalicaižarištaizkojihseispoljavaneprijateljskadelatnost.
Taokolnostjebilavelikapreprekazanormalnoiustaljenoizveštavanje.Moraosamda
tražimdrugenaēine.MileDedakoviđjebiosaradnikKOSͲa.Otišaosamkodoperativcakoji
gajedržaonavezi.RekaosammuštasamēuooDedakoviđuidoznaosledeđe.

DajeDedakoviđvrlonestabilnainepouzdanaliēnost,sklonalkoholuiraznimispadima.
NeštokasnijeDedakoviđjepobegaoizkomandeiotišao,najpreurodnoseloNijemce,a
potomuVukovargdejebiokomandantodbraneVukovarapodimenom«Jastreb».Imaoje
izraženumanijusnimanjarazgovorabezobziraokojemsesadržajuradilo.Tojeēinioiēitavo
vremeboravkauVukovaru.ZabeležiojesvesvojetelefonskerazgovoresaFranjom
TuĜmanomitakodoprineorasvetljavanjumnogihenigmikojevladajuuveziodbrane
Vukovara.
Usvogprvopretpostavljenog,potpukovnikaVulanoviđMiloradainaēelnikaodeljenja
pukovnikaKeleēeviđaimaosambezgraniēnopoverenje.Tražiosammoguđnostdausmeno
saopštimsadržajedokojihdolazim.Takosmokomunicirali.Jednomprilikomsam
razgovaraosaKeleēeviđemu«ēetrioka».TemajebioStipetiđ.Keleēeviđmejesmirivao
reēima,daStipetiđnijelošēovekiispriēaokakojepostaogeneral.

UproceniorganabezbednostiStipetiđjebioupisankaolicekojejepotekloizneprijateljskeͲ
ustaškeporodiceizokolineOgulina.Ponacionalnomkljuēubiojeprimljennaškolovanjeu
vojnuškolu,kojujezavršioipostaoodliēanoficirinžinjerijskespecijalnosti.Došaojedoēina
pukovnika,aligeneralnijemogaodapostanezbogbremenaprošlostikojejenosilanjegova
porodica.MeĜutim,krajemosamdesetihgodina,ukratkomvremenu,ubiomusesinu
Zagrebu,Petrovojženijeumrootac,anjegovogbrataubiojegromprilikomprevozadrvaiz
Kapelekuđi.Takvaporodiēnatragedijaizazvalajesamilostkodonihkojisuodluēivaliotome
kođebitigenerali,Stipetiđjepostaogeneral.

Novojhrvatskojvlastibiojepotrebannamestukojejeimaoukomandi5.vojneoblasti..
PoslenapuštanjaJNAkrajemseptembra1991.godinedobiojedelikatanzadatak.
Hrvatskojvlastibiojepotrebanvrloēvrstiubedljivdokazkojimđedokazatidomađoji
inostranojjavnostidaSrbijaivojnivrhJNAželeuništenjeHrvatske.Napravljenjeplandase
minirajuBanskidvori.

Nadan07.10.1991.godineuposetiTuĜmanubiojePredsednikVladeSFRJAnteMarkoviđi
PredsednikPredsedništvaSFRJStipeMesiđ.Stipetiđkaovrstaninžinjeracjeizvršiominiranje
Banskihdvora.

HTVjebilaspremnasatehnikomdasvezabeleži.Uzzvukesirenakojisupozivalinauzbunu
došlojedovelikeeksploziještojepripisanodejstvuavijacijeJNA.Štetajebilaminimalna,a
efekatogroman.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 50

Snimciposleminiranja.

TuĜmanjedesetakminutakasnijepredTVkameramadaoizjavuukojojSrbijuiJNAnaziva
zloēinaēkoͲteroristiēkimimenom,dasuplaniraliubistvonjega,AnteMarkoviđaiStipe
Mesiđaēimebi,jednimudarcemzaustaviliHrvatskunaputusamostalnosti,aJugoslaviju
predalisrpskomēlanuPredsedništvaBorisavuJoviđu.
Objašnjenjejebilojednostavno.TuĜmanjenasvakinaēinnastojaodaodvratiAntu
MarkoviđaodnjegovognastojanjadasaēuvaSFRJiovimēinommujestaviodoznanjadaga
SrbiiMiloševiđneželeidaželedagaubiju.
Udomađojistranojjavnosti«bombardovanje»Banskihdvorajeprikazanokaokriminalnii
teroristiēkiēinnarastajuđegsrpskognacionalizmaihegemonizma,razularenoponašanje
vojnogvrha.
AkojeuHrvatskojnekoimaodilemuokodaljegputa,posleovogēina,dilemevišenisu
postojale.SviuborbuzasamostalnuHrvatsku.
Svakainajgnusnijalažipostupaksubilidobrodošliiopravdavanisuzbogcilja–samostalne
Hrvatske.
SaborHrvatskeje08.10.1991.godineproglasiojeHrvatskunezavisnomisuverenom
državomiobjavioraskidanjesvihdržavnopravnihvezasJugoslavijom.

NapoligonuSlunjboravilismousmenamapo10danaitakodokrajaaugusta1991.godine.
Aktivnostijebilomnogo,sukobisvakodnevni,meĜusobnooptuživanje,ēassrpske,ēas
hrvatskestranesmenjivaloseizēasauēas.
Imaosamprilikudapratimsveaktivnosti.Dnevnosamrazgovaraosavelikimbrojemlica.Svi
telefoninapoligonusubilipodkontrolom.Urazgovorimasaēlanovimaporodicabiloje
dostajadikovki,aliiozbiljnihrazgovora.Videlosedađemnogibrakovipropasti,decasuse
poēelaopredeljivati,jedniuzoca,drugiuzmajku.

UkomandinamsepridružiogeneralMilanAksentijeviđizSlovenije.Njegovlikbiojepoznat
širojjavnosti,jerjebiouslovenaēkomParlamentu.Njegovediskusijeireplikeostalesuu
seđanjumnogihljudi.BraniojeJugoslaviju.itavradnivekproveojeuSlovenijiipoprimio
dostatamošnjihmanira.Voleojeprirodu,pecanjeibranjegljiva.Jednomprilikomsamsa
njimišaodoizvorarekeMrežnice.TamonamjevodnikRasimBašiđspremaoribu,asam
Aksentijeviđjenabraoraznihgljiva,pajegozbabilaveliēanstvena.
Aksentijeviđasupostavilinamestopomođnikakomandantazamoral.Unovonastalim
okolnostimanijesenajboljesnalazio.
Jasamvrloēesto,ponekolikoputanadan,izlaziosapoligona.Obilaziosamēitavuteritoriju
odPlaškogdoBihađaiodKrnjakadoKorenice.Svemejeinteresovalo,iljudiidogaĜaji..
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 51

NaširemprostoruSlunjaMUPHrvatskeimaojedostabrojnesnage.Istojebiloinaliniji
DugaResaͲOgulin.PosebnosuprađenakretanjajedinicaJNA,viĜenijiēlanoviSDS,njihovi
kontaktisapripadnicimaJNA,prelasciuBosnuiHercegovinuidrugeaktivnosti.Utovreme
usastavimaMUPͲaHrvatskesenalaziomanjibrojSrba,kojisumerkalinakojustranudase
opredele.
Naopisanomprostorudelovalajenašakontraobaveštajnagrupakojujevodiopukovnik
DušanSmiljaniđ.Hrvatskapolicijajepodposebnomlupompratilanjihoveaktivnosti.

DnevnosamodlaziouBudaēkuRijekuumotel«Saviđ»gdesamsesastajaosavezamai
primaoinformacijeostanjunateritoriji.UBudaēkojRijecije04.08.1991.godinedošlodo
sukobapripadnikaSAOKrajinaipolicijeRH.MeĜuhrvatskimpolicajcimabilojepoginulih.
VrloživaaktivnostjeuPrimišlju,KameniciiTržiđu.Svakodnevnopucajujedninadrugei
vodeminobacaēkeduele.
02.08.naSvetogIlijuotišaosamusvojuLiēkuJesenicu.Tužnojesveizgledalo.Pripovratku
odlazimdoPlaškogitražimNikoluMedakoviđa.OnjenapoložajupremaJosipdolu.Jedinica
TOPlaškiimauēestalesukobesajedinicomZNGizJosipdola.
Veđisukobjebio22.07.1991.godine.TajdanjekasnijeproglašenzadanopštinePlaški.

NaoružavanjepripadnikaTOPlaški,Slunj,Primišljaiostalihmestadovršenojeujului
augustu1991.godine.Vršenojeunekolikoetapa,apotpunonaoružavanjeizvršenojeposle
osvajanjaskladištaSkradnikiOštarije.
Velikijeproblembioštosusvihtelisavremonaoružanje,artiljerijskaoruĜa,tenkove,raznu
opremu,atonijebiloizvodivonitimoguđe.
SkladištaSkradnikiOštarijeIInisuraspolagalaborbenomopremominaoružanjemu
željenimkoliēinama.Skradnikjebilotehniēko,aOštarijeintendanskoskladište.Pokupljeno
jeoružjekojejeveđimdelomkorištenozaobezbeĜenjeobjekata.

NapoligonukomandudošlajedelegacijaizPlaškogkojujepredvodioMedakoviđNikola,au
delegeciji,usvojstvukonsultantabiojepenzionisanigeneralDokmanoviđzv.«Remo».
GeneralPrašēeviđmejepozvaodaprisustvujemsastanku,jerjepukovnikKeleēeviđbio
odsutan.NasastankudelegacijaizPlaškogtražinaoružanjeivojnuopremuzapopunu
jediniceTO,upozoravanaopasnostizpravcaJosipdola,naopasnostkojapretiskladištu
gorivauLiēkojJesenici,tražeikadrovskupomođodJNA.Posebnosuopisivalivrlotežak
položajukojemsePlaškinalazi,jersusvekomunikacijepreseēene.Snabdevanjeotežanoi
veđtadaoko5000ljudi,ženaideceživeukrajnjojoskudici.
PravciizJosipdola,Brinja,Otoēca,Korenice,paiSlunjasupodblokadomsastavaMUPͲaRH
ilijedinicaZNG.Nikakvipregovorinemogudaizmenesituaciju.
NatomsastankuPrašēeviđnijeodobrionjihovezahteveitražistrpljenje,adađekonaēan
odgovordobitikroznekolikodana.
Plašiēanisunezadovoljniiutakvomraspoloženjunapuštajupoligon.

OstaosamsamsageneralomPrašēeviđem.Poslekrađetišine,pitamgazaštonijeodobrio
naoružavanjekadajeizvesnodajesukobveđihrazmeraneizbežan.Onakodebeo,zavaljen
krajprozora,pomalokrozsmehkažedanijevideodasusedovoljnonaljutili.
OndajedodaodaoēekujedolazaknekihjedinicaizBosneidađedeotihsnagaizađinaliniju
razdvajanjapremaJosipdoluiOgulinu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 52

itavasituacijamijedelovalazamršenoikonfuzno.Ljudivišenisuznalištadaradeikakoda
seponašaju.

IzOgulinajedošaovodnikPupavaciPetarOgrizoviđsavozilimadapreuzmuogrevnodrvoza
nadolazeđuzimu.Poznavaosamobojicu.ŠalimsesanjimadađeseslabogrejatiuOgulinui
daimdrvaneđenitrebati.Petarseinteresujeostanjuudrugimmestima,pitamedalisam
odlaziouJesenicuištasetamodešava?Priēammukolikomogudakažem,daihneuplašim,
aliisamividedanijedobro.Narastanku,Petrusamrekaodatražimoguđnostdaizvede
porodicuizOgulinaidasamvidikakodaseskloniiztogosinjaka.
Otišlisuvrlozabrinuti.
KakosukobiizmeĜuPrimišljaiKamenicenisujenjavaliupuđnjejadantenkTͲ84da
kontrolišesituaciju,alisetokomkretanjazaglaviokrajputa.Tajdannijeizvuēen,anođuje
ostavljenbezobezbeĜenja.Ujutrokadasukrenulidagaizvukunisuganašli.Hrvatska
strananijeēekala,onisugaizvukliizarobili.
Ovusituacijuspominjemkaoilustracijuieklatantanprimernebrige,nonšalantnog
ponašanja,kaodasujedinicenaletovanju,anenaborbenomzadatku.

Gotovodanemamestagdesenepuca.UTopuskomsusukobiizdanaudan,imažrtavana
obestrane.
Kretanjeputevimapostalojeizuzetnoopasno.Višeseineznakojeko,kojenaoružanina
ēijojjestrani.Pucaseizvozila,samotora,nestrpljenjeuoēekivanjuvelikogsukobadostiže
vrhunac.Vladapotpunoludilo.
PrimiosaminformacijudajeuJelovomklancuformiranzbegzaizbeglice.Neznasekosuiiz
kojegmesta,jesuliSrbiiliHrvati.Kažudaimadostadeceižena.Nedajumidaidemtamo.
SeloZbjegjeuneposrednojblizini.Kojasimbolika.Sudbinaseteškopoigralasa
stanovništvomovogkraja.Ranesuoživeleposle50godina.Slikeborbisaustašamasupred
oēima.ZarobljavanjeJureFrancetiđaposleobaranjaaviona.Sadponovoisto.
Naoēigledsekradeoružje.
Domojekancelarijenapoligonubilajekancelarijaorganazamoralukojojsuradiladva
oficira.UĜemjednomutukancelarijuividimdajeprazna.Nazidnojvešalicidve
automatskepuške.UzmemobeinjihoveRAPͲoveisakrijemkodmeneukancelariju.ekam
štađesedesiti.Dokrajadananištaiakosuseovadvojicavratilaukancelariju.Nikone
prijavljujekraĜuoružjanitipravikakvubukukakosetonekadadešavalousliēnim
situacijama.Sutradanodemkodnjihnakafu,davidimhođelištaređi.Vidimnavešalici
novedvepuške.Kaodaseništanijedesilo.
Puškekojesamuzeovišenisamvrađao.StavimihuvoziloiodemuJesenicu.Predamihocui
NikoliMilakoviđuzv.«NinaCrni».Onisuneskromni,tražejoš.Ništaneobeđavam.Doksam
sanjimastajaonaputuēujemminobacaēeizpravcaJavornika.GaĜajuSaborsko.Pitam
Ninu,kotoradi,aonmiodgovaradasutomomciizRudopoljaidasukodTorina.Lagaome
je,jertojebionekoizJesenice,adabizavaralitragoveotišlisupremaJavornikudabisve
prebacilinaRudopoljce.
Takosamija,beznekenamereiplana,poēeodadelimoružje.

Svejenavodilonakonaēnizakljuēak,dajeratHrvatskesaostatkomJugoslavijeneizbežan,
dađesukobuznatnojmeribitiprenetnaSrbeizKrajineidađesvebitiprikazanokaosukob
«pobunjenihSrba»saHrvatskom.Takoseidesilo.KasnijeđeHrvatskasveprikazatikao
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 53

napadnanjenuteritorijuisebeprikazatikaožrtvukojajemoraladasebraniod«srboͲ
ēetniēkesoldateske».

Utakonenormalnimuslovimanekojedoneoodlukudasesvestarešinepodeleutrigrupei
daposmenamakoristegodišnjiodmorutrajanjuod15dana.
Jasamsenalaziougrupikojajeodmorkoristilaod25.08.do10.09.1991.godine.
Povrataknapoligonbiojeplaniranza12.09.1991.godine.

Naradnomestoukomandi5.VOuZagrebujaviosamseneštopre19,00ēasova10.09.1991.
godine.Izkancelarijesamsejaviokuđidasamdobrodoputovao.Odmahizatogamije
zazvoniotelefon.SdrugestranebiojekapetanBolfekDamirizKoprivnice.Obavestiomeje
dajekasarnauKoprivniciostalabezstruje,dajeiskljuēenavodaitelefoni.Onjemene
pozvaovojnomlinijom.KodnasuZagrebujevladalaprividnonormalnasituacija.Nekoliko
minutakasnijeistosedesilousvimvojnimobjektimauZagrebuidrugimgarnizonimagdeje
Hrvatskaimalakontroluteritorije.
HrvatskajeotpoēelakonaēninapadnasvevojneobjekteradikonaēnogobraēunasaJNA.

Uprvojfazinapada,iskljuēivanjemvode,strujeiPTTlinija,poēeojepsihološkipritisaknasve
vojnikeioficireuvojnimobjektima.Prekosredstavajavnoginformisanjaiokupljanjem
ispredobjekatasvismopozivaninapredajuuznuĜenjegarancijazaživotiimovinu.
Istovremenojevršenpritisaknaporodice,posebnonadecu,pomestustanovanjaiu
školama.
TakvopropagandnoͲpsihološkodelovanjenijeostalobezodjeka.Svakodnevnosusejavljali
novioficiriigraĜanskalica,kojasunapuštalaJNAipredavalisepolicijiipripadnicimaZNG.
PsihološkipritisakjeintenzivnosprovoĜenosamdana,aposletogaseprešlonaotvorene
napadenavojneobjekte

Napadnakomandu5.vojneoblastiotpoēeoje19.09.1991.godineoko19,00ēasova.
KomandajesmeštenanaLenjinovomtrgugdejebioiglavniulaz.Natuzgradunadovezuje
seobjekatuStanēiđevojulici,gdejeuprizemljubiorestoranVU«Crvenazvijezda»,Tajdeo
seprotežesvedouliceSocijalistiēkerevolucijegdejezgradaDomaJNA,adonjegahotel
«Kalnik»douglauliceJosipaKraša.OdhoteladoglavnezgradekomandejetakoĜerzgrada
kojasevežezaglavnuzgradu.UtomdelujebiosmeštenštabTO,komandastanaiprateđe
službe.
KomplekszgradabiojepostavljenuviduutvrĜenja.

Prenapada,policijaRHipripadniciZNGsupokrovovimazgradauulicamaokokompleksa
postavljaliplatformeiureĜivalisnajperskaimitraljeskagnezda.
Kolikoonistestrane,tolikoimiizzgrada,biralismociljeveuplaniranjuodbrane.Biralismo
oneobjekteukojimasuseuprizemljunalazileprodavnicekonfekcijeimešoviterome,
knjižare,bifeiisl.Ciljnamjebiodadejstvompotimobjektimaizazovemopožareispreēimo
dejstvostrelacanakrovovima.
Jasamsenalazionaprvomspratu,delomuDomuJNA,adelomuzgradikomande,nauglu
ulicaSocijalistiēkerevolucijeiStanēiđeve.Deojedinicevojnepolicijenalazioseuprizemljuu
restoranu,DomuJNAihotelu«Kalnik»,jersutobilinajosetljivijidelovi.Biosamzaduženza
odbranutogdelakomande.Imaosamukupno22ēovekasaoružjem.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 54

OdbranomglavnezgradekomndekomandovaojepukovnikTodorKosanoviđ,auztoje
koordiniraocelokupnomodbranom.Kosanoviđjebioistinskivojnik,prošaojesvedužnosti
odvodnikadopukovnika.Iskusan,odluēanimudar.Svojimstavovimajeulivaopoverenje
svimaokosebe.
Taēnou19,00ēasova19.09.poēeojenapad.Odmahsevidelodajetežištenapadana
glavnuzgradu.IzparkanaLenjinovomtrgupripadnicijedinice«Kobre»MUPͲaRH
besomuēnosugaĜalizgraduiotvorenanjoj.Utrenutkuotpoēinjanjanapadauzgradi
komandenalazilasemisijaEU.BilisuzateēenidogaĜajem.Jedandanskimajor,jeizleteoiz
zgradeunameridazaustavinapadaēe.Pokošenjemitraljeskimrafalomponogama.Onje
jedinistradaounapadusnašestrane.Nikadanisamdoznaodalisuhrvatskesnageimale
gubitke.
Lomljavinastakala,udaripušēanihzrnaodmetalnepredmeteiispaljivanjeraketaizRRB
«Zolja»pravilisuneopisivubuku.
UlaznaspratbiojenemoguđbezosvajanjaulaznihvrataizuliceSocijalistiēkerevolucije,pa
smonjegaposebnokontrolisali.Imaosamdovoljanbrojruēnihbombiēijimaktiviranjemulaz
nebimogaobitiosvojen.Nasređunisunikadaktivirane.
Napadjeintenzivnotrajaookojedansat.Poēelojesmirivanjevatre.Jasnoseēulodejstvo
snajperista.Pratilismonjihoveciljeveiotkrili,daprevashodnogaĜajuantenskistubu
centralnomdeluizmeĜuzgrada.Izcentravezesmodobiliinformacijudajeradiosaobrađaj
ugroženidajedeosistemapogoĜen.Akonamprekinuiovuvezu,bilibipotpunoodseēeni
odjedinicaiostalihdelovakomandi.Pojavilisuseavioni«MIGͲ29».Probijanjemvazdušnog
zidaproizvodilisuvelikeeksplozijeigrmljavinu.Napadaēisumislilidaseradio
bombardovanjuZagrebaipoēelojepovlaēenje.
Izdvojilismojedanbroj«lovaca»nasnajperistesazadatkomneutralisanjavatreiz
snajperskihpoložajanaokolnimzgradama.Našedejstvoihjezaustavilounamerirazaranja
antenskogsistema.Dalijenekopoginuoutimokršajimaneznam.Ujutro20.09.1991.
godineiznekolikopravacasupoēeladamilevozilazaprevozštampeizaustavljalisena
pojedinimlokacijama.Uvelikimvređamasuneštoutovaraliuvozilo.Nikadanisamdoznaoo
ēemuseradilo.

Od10.09.do01.12.1991.godineproveosamuokruženju,dakle80dananeizvesnosti,
isēekivanjainadanjadađesesvedobrozavršiti.
Utihosamdesetdanadesilosedostatoga.Mnogesvojedrugovesaposlaupoznaosamu
potpunodrugomsvetlu.Tovišenisubilioniljudiukojesamverovao,sakojimasamradioi
družiose,deliodobroizlo.
Poēelojeosipanje.Svakidannekoodeivišesenevrađa.Toēinesvibezobzirana
nacionalnupripadnost.
Nikoihnijezaustavljao.Napetostjebilavelika.NikomnijebilodoubeĜivanjauneštoštoni
samneznaštajeikakvanamjedaljasudbina.Hranilismosekonzervamaivojniēkim
dvopekom.Vodusmonekakoprevuklicrevomizhotela«Kalnik»kojegnisumoglida
iskljuēe.Uveēernjimēasovimasmoimaliograniēenuupotrebustrujekojusmodobijaliiz
agregata.
Najgorejebiloštonismomoglidadobijemohleb.Željazanjimbilajeneopisiva.Utakvim
uslovimajedanpotpukovnikjepokušaosamoubistvo.GaĜaojeizpištoljasebiuglavu.Samo
seranio,aispaljenozrnojeprobilojedinucisternusagorivomkojesmoimaliukrugu
kompleksa.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 55

PridružionamsepotpukovnikMirkoMartiđ,kojisespasaoposlenapadanazgradukomande
5.vazduhoplovnogkorpusa.Biojeuvlološemraspoloženju,narubunervnogsloma.Znaoje
dasuhtelidagaubiju,aligajesamosređaspasila.Reēenomujedasaostalimnekontaktira,
asmestilismogauposebnuprostorijuikontrolisaliulazakunju.
Zbogdnevnogodlivalicaiznašegsastavaplašiosamsedanekoneizdanjegovboravaku
našimprostorijama.
Dana22.09.1991.godinedobilismovodu,strujuisnabdevanjehranom.
Hranajepripremanaukuhinjirestorana«Crvenazvijezda».Životjepostaopodnošljiviji.
Daniinođisubilineopisivodugi.Osimstraže,drugihobavezanismoimali.

Bezikakvograzloga,sirenekojeupozoravajunavazdušnenapade,oglašavalesusesvakog
ēasanesamouZagrebu,negoiudrugimmestimaširomHrvatske.Stanovništvojedržanou
neverovatnojtenziji,kojajezaciljimalajaēanjeiprodubljivanjemržnjepremaostatku
Jugoslavije,njenojnajveđojēlaniciSrbijiiJNA.
SukobokoVukovaraozbiljnojeusložavaosituaciju.Bilojeizvesnodahrvatskesnageneđe
mođiodbranitigrad.
Raznimkanalimadobijalismonepotpuneinformacijeozverskomponašanjunaobestrane.
BilojedostainformacijaoubistvimaSrbauVukovaru,Osijekuiokolnimmestima.Bilisu,
uglavnom,žrtveosvetezbogdejstvajedinicaJNAnatajprostor.
PrviputēujemimeTomislavMerēep.Kažudaispoljavazverskinagonikrvoloēnost,
daubijaimuēi,bacauljudeuDunaviDravu.Svašta,dasenaježišodsadržaja.
GotovousviminformacijamajespominjanoimeBranimiraGlavaša,alinikoništakonkretno
nijemogaodaizjavi.Uglavnom,njegovoimejeapostrofiranounegativnomkontekstu.
Sticaoseutisak,dajeVukovaržrtvovanzaradnekihvišihinteresakojejeTuĜmanplanirao
daostvari.TakvezakljuēkeiznosilisuipojediniēlanoviposmatraēkemisijeEU,anaši
prevodiocikojisuihpratilisunasotomeinformisali.

Opšte,dnevneinformacijesmoprimaliputemradioiTVprograma.Hrvatskatelevizijaje
vodilapropagandniratinijenudilanijednuobjektivnuinformaciju.Istojeēinioihrvatski
radio.PovremenosmomoglidapratimoprogramTVBeograd.Onisunudilidrugukrajnost.
ProgramJUTELͲajebioneštoobjektivniji,aliiporedtoga,urednikGoranMiliđnijemogao
sakritinavijaēkucrtupremaHrvatskoj.
Uspelismoda«uhvatimo»programradioͲPetrovagora.Onisupuštalisamonarodnu
muzikuivrlomaloinformacija.Kakosmoraspolagalisaodliēnomradiotehnikom,audioi
videomatrijalomuvelikimkoliēinama,poēeosamdasnimampesme,govore,porukeisve
drugoštomiseēinilointeresantnim.Kasetesamumnožavaoideliodrugovimakojisuostali
uokruženjuzajednosamnom.
Izsportskedvoraneukancelarijusamprevukaoopremuzatrimkabinet.Sobnubiciklu,vesla
zasuvoveslanje,strunjaēe,tegoveinizdrugesitneopreme.Svakodnevnosamvežbaopo
nekolikoēasova,sakupljaosnaguzanarednedane.Nisamtaēnoznaozaštađemitasnaga
služiti.Moždađulakšeizdržatidanezatvora,akonaszarobe,moždađumođiboljeibržeda
trēimoddrugihiliđeminafrontubitilakšenegodrugima.
SapoligonaSlunjmejenazvaopukovnikKeleēeviđirekaomi,dajerazgovaraosamojim
ocemidagajeuveriodasamdobro.Pitaomejejoš,kakopodnosimostanjeukojemse
nalazimo,kolikonasjejošostalo.Hrabriomejedaizdržimoidajekonaēnorešenjena
vidiku.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 56

Nekojebioproneoglasdasamzarobljenidasenalazimuzatvoru.Tojestiglodoocaionje
zbogtogazvaoKeleēeviđa.
Zahvaliosammusenalepimiumirujuđimreēima,aliništakonkretnonisammogaoda
osetim.PoēelismosemeĜusobomsvaĜati.Inajmanjaiskrajebilapovodzažuēnerasprave.
Naššef,pukovnikVulanoviđjeuglavnomvremeprovodiouzgeneralaRašetu,jerjebio
najstarijistarešinaizbezbednostiukomandi,Jasambiosaostalimauprostorijama
kontraobaveštajnegrupe.Uodeljenjesamslaboodlazio.TamojetakoĜebilarovita
situacija.Uostalimsegmentimakomande,starešinesuserazliēitoponašale.
Jednisubiliodluēniipostojaniusvomopredeljenju,drugikolebljivi,pokušavalisuda
pronaĜuspasonosniizlazakizovesituacije.

Dana28.09.1991.godine,kadasesituacijaveđpomalonormalizovala,izBeogradase
telefonomjaviogeneralVasiljeviđ.VeđjebiopostavljenzanaēelnikaUpravebezbednosti.
Kakosamsanjimdostaprošaooveiprethodnegodine,našakomunikacijajebilapriliēno
slobodna.Šaliosenaraēunnašegpoložaja,izrazioēuĜenjedasmojošuživotu.Kaže,dasu
sekladilidanemožemoizdržativišeodpolasataisl.Nisammogaodaverujemdavodimo
takavrazgovoridaontakolakonskiposmatranašdelikatanpoložaj.Rekaosammudaje
ovoverovatnonašposlednjirazgovoridađuovogēasapodnetizahtevzaizlazakizJNA.
Neđubežati,izađiđupoosnovuzahteva.Završiojereēima:»Ajde,davidimo.»
Kakosammurekaotakosamipostupio,napisaosamzahtevzaizlazakizJNAipredaogana
rešavanje.Prvidanništa,aondarazgovorsaVulanoviđem,kojinijemogaodaverujenašta
samseodluēio.NisamnijaznaoštađukadaizaĜem.ObavestiojepukovnikaKeleēeviđai
ovajmejezvao.Svojimoēinskimodnosompremamenipotpunomeje«omekšao».Govorio
mije,nebacajpodnogesveštosidosadapostigao,nemaškud,vidišlištaseokotebe
dogaĜa.Pozivaosenaoca,najošnekedrugeljudezakojejeznaodaihcenim,injihi
njihovepostupke.Takomejerazuverio.Narednogdanasumivratilizahtevpocepanna
pola.Svimajebilolakše,aēinimise,meninajviše.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 57

Možeibezkavijara

Vratiosamseuživotipoēeoaktivnodauēestvujemusvemu.
Kakosmodobivalirelativnomalibrojinformacija,trebaosamprivuđisagovornikeksebina
naēin,daihneštoposebnointeresujeiliprivlaēi.Daonisamidolaze.
Setiosamseknjige«Možeibezkavijara»autoraJohannesSimmela.Znaosamdasuhranai
dobrakapljicaizvrsnapodlogazauspešneineusiljenerazgovoresamnogimsagovornicima.
Prijatnaatmosferauvekodvezujejezik,paēakionimakojineprekidnoodvagujusvakusvoju
reē.
Uredilismojednuprostorijukaosepare.Stolovisubilispojeniimoglojekomfornodasedi
okodesetakosoba.Raspolagalismoiminikuhinjomsasvimpotrebnimtehniēkimaparatima
zapripremanjehrane.
Biosamkreatorjelovnikaiglavnikuvar.Uveēernjimēasovimavodiosamrazgovore.
Nabavkunamirnicapoveriosamdvojicikolega,kojisuuzpratnjuprevodiocaodlazilina
pijacuuBranimirovojuliciitamonabavljalisveštomijebilopotrebno.
Vulanoviđjebiooduševljenidejom.Onjetrebaodapronalaziidovodiznaēajnije
sagovornike,ajaonesrednjeisitne.Svakoneštozna,svakoneštoēuje,pajebioreddasve
toobjedinimoidatoponudimokomandovanju.

Stizalesunaminformacijeizspoljnjegsveta,jersuodobriliposeteēlanovimaporodica,
prijateljimaidrugimposetiocima.
Ispredulazauzgradupostavljenjekontejner,kojegsuposelipolicajciMUPͲaRHionisu
kontrolisaliulazakiizlazakuzgradu.

Veēeresubilesvakodnevne.Ugostilismomnoge,samnogimarazgovarali,ēulisvaštaod
opisaraspoloženjapojedinaca,planova,namera,štapriēajuēlanoviposmatraēkemisije,
kakoprotiēupregovorisahrvatskestraneisl.
Tujebilodostazapažanjaopojedincimanaēitavomprostoru,onimaēijasuimenabila
najēešđeuopticaju.KakogodsevodilapriēaipakjedomirilopitanjeborbiokoVukovara,
procenerazvojadogaĜaja,kdađeodbranaVukovarapotpunokapituliratiinizdrugih
informacijakojesustizalesaterena.VukovarinajveđideoSlavonijenalaziosevan
teriorijalnenadležnosti5.vojneoblastiiminisamoimalinijednudirektnuinformaciju.Sve
sutobilaprepriēavanjainagaĜanja,

IzPetrinje,pukovnikTarbukSlobodan,dostavljaonamjesvežemesoizklanice«Gavriloviđ».
Svesutoprenosilipripadnicimisije.

NaprostoruHrvatske,kasarneijedinicesusepredavalejednazadrugom.Posebnosu
stradalejedinice32.korpusakojijeostaoodseēen,bezpodrškeipomođi.Koprivniēki
garnizonsepredaobezborbe.UVaraždinusuprepredajebiledanonođneborbe.U
Bjelovarusuubilinajužideokomandebrigade,posleosvajanjakasarne.Poginulisu
komandantbrigade,pukovnikKovaēeviđ,pomođnikzamoralͲpotpukovnikVasiđ,naēelnik
bezbednostiͲkapetanIklaseDragišaJovanoviđijošdostapripadnikabrigade.Potpukovnik
eleketiđ,kojijebionaēelnikštabatebrigadesadelomjedinicenalaziojeuPakracu.Onje
tamoodproleđa,kadasuizbiliprvisukobi.Takosespasaopogibije.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 58

JediniherojskiēindesioseubrigadnomskladištukodBjelovarakojegjemajorTepiđdigaou
vazduh.Skladišteisebe.Saskladištemjeotišaoulegendu.Njegovherojskiēinostađe
upamđemzasvanarednapokoljenja.
PrepadakasarneuKoprivnici,kodmeneuZagrebdošaojeporuēnikFunoskiTonisa
pismomizkriznogštabaukojemminudepotpunubezbednostukolikonapustimJNAi
preĜemnanjihovustranu.Upotpisujestajaloimeēovekakojegsamdobropoznavao,sa
kojimsamproveodostavremenausvakojakimrazgovorima.Moglobiseređidasmoimali
dobreikorektne,drugarskeodnose.Nisamimaorazlogadaneverujemusadržaj,alina
takavkoraksenisammogaoodluēiti.Zatojebilovišerazloga.
Osetiosamidađemiporodicabitiugroženamojimodbijanjem.Dabihdobionavremenu,
Funoskomsamdaoneštonovacadapoēastiostaleurestoranu«Paliđ»gdesumeēekali.
RekaosammudanemogutakonaglodaizaĜemidameēekaju.
UspeosamdajavimuKoprivnicudabeže.Imaosamzatopripremljeneljude.Granicasa
MaĜarskomjenaoko2okm.KadasamdobioinformacijudasuprešliuMaĜarskubilomije
sveodjednomlakše.KadaseFunoskipojavio,rekaosammudanemogudonetitakvu
odluku.ObjasniosammudajemojaporodicaotputovalaizKoprivnice,dasekljuēevistana
nalazekodBolfekDamiraidaihpredanaēelnikuSUPͲaKrešimiruPapcu,kojisekasnije
uselioumojstan.
JaiostalipripadniciJNAsmoproglašeniokupatorimaiuHrvatskojsunamoduzelisvu
imovinu,uskratilisvaprava,paipravonastan.Proglasilisunasapatridima.

SukobiHVsaTOKrajinabesnelisuokoPetrinje,Gospiđa,ostalomdeluLike,uDalmaciji,a
odbranaVukovarabilajenaizdisaju.
KolikojebilomoguđeposredstvommisijedobivalismoinformacijeizdelovaKrajine,
PosebnoizneposredneblizineKarlovca,Gospiđa,Ogulina,Dalmacije.Nešto,vrlomalo,
informacijasmodobivaliizBanjaLukeizkomande5.korpusaineštoizkomande
vazduhoplovnogkorpusakojisesadakompletnonalazionaaerodromuŽeljava.
Sveinformacijekadaseskupezajednonisuulivalenikakvunadunitisuobađavale,dađe
Seneštoradikalnodogoditi.ImaosamoseđajdatokdogaĜajaideponekakvomdogovoru,
alinisamznaokoseskimdogovorio,kojeuticaodasedogaĜajikređutimtokom.Ipakza
takveinformacijesmobilidaleko,bilismohendikepiranizadirektnekontaktenaterenu,a
beztogasvejebilonagaĜanje.
Tihdanasamsenaslušaosvakojakihprocena,odnajobiēnijihljudskihandanjaiželjado
procenakojesugraniēilesafantazijomilidasuproizvodbujnemašte.
Takojepojednojodnjih,bilodogovorenonarelacijiBeogradͲZagreb,dasejediniceisastavi
JNAizmestesateritorijeHrvatske,dajetouslovzadaljepregovoreokomoguđe
konfederacijesaostatkomJugoslavije,dabipouzoruanHrvatskuiostaleēlanice
konfederacijeimalesvojevojnesastaveidabipostojalanekakvazajedniēka,prelazna,
komandadoksenepostignekonaēnopolitiēkorešenjezasve.
Meninijebilojasnokakojetomoguđe,jersvakomjebilooēiglednodasunamnogim
mestimadogaĜajiveomaeskalirali,dasubrojnežrtveidajeutakvimokolnostimateško
donositiodlukekojebimakaruminimumuzadržajepostojanjezajedniēkedržave.
Došaoje19.11.1991.godine,dankadajeVukovarkapitulirao.
OvajdogaĜajmejejošvišeuēvrstiouuverennjedajeprethodnaprocenaneēijenaklapanje,
moždaiskrenaželje,alipotpunoneostavariva.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 59

TojezanasuZagrebuuokruženjubiovrlokritiēanmomenat.Osvetajebilamoguđasvakog
trenutka.Misliosamdaseinamabližikraj.Krozglavusumiprolazileraznemisli,seđanjana
dogaĜajeipriēe.
Prisetiosamsesudbinemogocakojemsu1941.godineustašeubileoca,aimaoje11
godina.Mojsinje1991.godineimao11godina,ajaistokaonjegovdedakadasugaustaše
odveleiubileuJadovnomnaVelebitu.Sređomistorijasenijeponovila.

DrugeprocenesugovorileonavodnimpregovorimaokorešavanjapitanjapripadnikaJNA,
kojisejošuveknalazenaprostoruHrvatske.Ponjimatrebasadeobavianketaidasevidi,
koneđedanapustiJNAikoželinapreĜeuredovehrvatskevojske.Opetmislim,kakoejto
moguđekadjeveđvelikibrojpripadnikanapustioJNA,svikojisuželelisuotišli.Nekolegalno
i,kolikotoliko,dostojanstveno,adrugisuseodluēilinaklasiēno
Dezerterstvo.
Kogađeonisadpitatiiskimđerealizovatitakvuanketu?
Kolikogodsamvišeprimaotakveisliēneinformacijesvevišemiseēinilodaznammanje,da
mionepravekonfuzijuionemoguđavajuurazmišljanju.Ovotimpre,štonije
bilomoguđestiminformacijamaizađibilogde,ponuditiihbilokome,jernisamnisambio
zadovoljannjihovimsadržajem.
UzveđspomenutogMerēepa,prviputsamēuozaime:uroBrodarac.Njegovoimebiloje
vezanouzSisak.Dolazilesunamrazliēiteinformacije,kojesugovorileozloēinimautom
graduisveštosedogaĜalovezivanojeuzimeBrodarca.Ništanismomogliproveriti.

GeneralRašetajevodiointenzivnerazgovoreokoizvlaēenjajedinicaikomandiizZagrebai
ostalihgarnizonakojisenisupredalihrvatskimbojovnicima.
NaveēejedolaziokodnasnaveēeruigotovododetaljanasinformisaoodogaĜajimakojisu
obeležilitajdan.Delovaojepriliēnorezignirano,alisevidelodapotpunovladasituacijom.
SvivojnisastaviizZagrebađeseizmestitido01.12.1991.godineosimVojnebolniceu
Dubravi.OdreĜenjeredosledizlaska.KasarnanaBorongaju,kasarneuVlaškojulici,
kompleksnarnomercu,priēemusuobjektiisastavibiliunadležnostiGeneralštabaJNA,
kasarneuSelskojulici,nizmanjihobjekatapoēitavomgradu.VojskajeuZagrebu
raspolagalaogromnomimovinom.Njenuvrednostnisamustanjudaizrazim.

PukovnikVulanoviđmijerekaodajedogovoreno,daizaĜemo01.12.1991.godine.
Obavestiomejeotome,dajenašanovalokacijaSarajevoidađetamobitikomanda5.vojne
oblasti.Izlazakdelakomandebiojeplanirandaseobavizajednosapreostalimjedinicama
lociranimukasarni«MaršalTito»naJakuševcu.

IpreovogobaveštenjaintenzivnosmosespremalizaizlazakizZagreba.Svaraspoloživa
dokumentacijajeveđbilauništena.Odraspoloživihtehniēkihsredstavaodabralismo
najboljudajenosimosasobom.Sveostalojepopisanoiuništeno.Biloježalosnogledati
gomilefotoͲaparata,magnetofonarazliēitihveliēina,kamere,sredstvazaosvetljenjeidr.
kojesmouništavalilupanjemipaljemplastiēnihdelova.
Svakidanbiojekaoveēnost.Danizlaskaislobodebiojetakoblizu,atakodaleko.Poviše
putasmoodlazilidogaražeiproveravaliispravnostvozila,kojasuinaēebilau
bezprekornomstanju.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 60

Ostalonasjesedmorood22kolikojebrojnostanjebiloupoēetkublokade.Mnogi,kojisuu
nevremesrbovali,kojisuveliēalisvojeporeklo,izdalisuisebeinasͲnapustilisuivojskui
nas.PojedincimasudecapostalipripadniciZNG.Tragedijanasvestrane.
DanpreizlaskainadanizlaskadošlajenekakvakomisijakriznogštabaZagrebkojajevršila
popispreostaleopremekojunismomogliponetiilipovesti.Ukomisijisubilipojedincikojisu
dojuēebiliēlanovikomandeilištabaTOHrvatske.Nisamhteodaihgledam,gadilisumise.
OdvojnihobjekatauZagrebuutomtrenutku,poredkomande,ostalajekasarna«Maršal
Tito»,VojnabolnicaideostarebolniceuVlaškoj.KasarnaizBorongajajeveđnapustila
Zagreb.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 61

Izlazaknaslobodu

Došaoje01.12.1991.godine.Zapokretsmobilispremniveđu06,00ēasova,alineštonije
išlokakotreba.ekalismoobezbeĜenjevojnepolicijekojajetrebaladavodikolonu.
ObezbeĜenjejepristiglooko07,30ēasovaineštopre08,00smokrenulipremakasarni
«MaršalTito»gdejekonvojtrebaloobjedinitiujedanitakonastavitidalje.
Dokasrnesmoprošlibezijednogincidenta.Bilojejutroinaulicamasenalaziomalibroj
ljudi.Pratnjajemešovita.VozilavojnepolicijeiMUPͲaRH.
UuliciMarinaDržiđavidimnašegdojuēerašnjegkoleguorĜaKureljušiđa.Posmatrakolonu
dokprolaziporedautobuskogkolodvora.NaraskrsniciulicaMarinaDržiđaiProleterske
brigadevidimzastavnikaSavuPopina,našegpenzionera.Tojebioposlednjisusret.
PoverovaojepropagandnojmašinerijeHrvatskeiostaouZagrebu.Narednegodineje
ubijen.Bilajetojošjednapotvrda,daHrvatskarazvija«demokratiju»nanaēinda
prethodnouklonisvakogzakogaprocenidajesteilidamoženjojnauditi.

Pripremeukasarnisutrajalesvedopodne.Pravljenjerasporedvozilaukoloni,kovozikoje
vozilo,štavoziisl.Deljenisubrojevikojesmomoralistavitinaprednjestaklo.
IspredkasarneidužulicepremaizlaskuizZagrebapoveđavaosebrojposmatraēa.
Nekidolazesatransparentima.Nanjimapiše:«VANOKUPATORI»,«ETNICIUSRBIJU»,
«SMRTKOSͲU».Imadostapolicije,alitoništaneznaēi,jersuipolicajcikaoonikojiuzvikuju
razneparoleinosetransparente.Okupljanjejeplaniranoinekosatommasomupravlja,po
staromoprobanomklišeukojeghrvatskavlastupornoprimenjuje.

Neštoizapodnekolonajekrenula.Nalazimseuputniēkomvoziluoznaēenombrojem«5».
Kolonaimaoko430razliēitihvozila.Imatuiprivatnihvozilaēijivlasnicisanamanapuštaju
ZagrebiHrvatsku.Izlazimonaulicu.Neopisivagalama.Ponamapljuju,polivajuvoduiz
kanti,mašumetlamasaasocijacijom«nekavasvodaodnese».Vozimpolakodaneudarimu
nekogodtihneverovatnihtipovaidanenapravimvelikiproblem.
Vozimipriseđamseslikaiz1941.godinekadasuoēeviovihjadnikadoēekivalijedinice14.
oklopnedivizijeTređegRajha.Nanjihovetenkovesubacalicveđe.Saveseljemiushiđenjem
sudoēekivalistvarneokupatore.Misliosam,kojisutobolesniumovimeneiostaleproglasili
okupatorima,kadasamijaizHrvatske,kadajeijajednakovolimkaoisvakiHrvat.Pogled
mijezasenjen,razmišljanjemejeodvojiloodspoljašnjihefekata.Takodolazimonaauto
put.Prolazimoporedbenzinskihpumpi.Tusamēestonavrađao.
TujeradioStevoVlaisavljeviđizDabrainjegovbratMiđo.PremeštenjenapumpuuVeliku
Goricu.Uoktobru1991.godinesugaubilinaradnommestu.Biosamuokruženjuitaje
informacijadomeneposrednostigla.Boljipoznavaociprilikasumipriēalidasugaubili
njegovimeštaniizDabraͲHrvati.SpominjalisuprezimeKrznariđ.
Toubistvonikadnijerasvetljeno,anikomnijebilouinteresunidagarasvetljava.
ujemzvukovezvonasarimoͲkatoliēkihcrkvikojimapozdravljajunašizlazakizZagreba.
SlaviiKuhariđinjegovšefuVatikanupapaVojtila.ZagrebjeēistodSrbaiodsvihdrugih
remetilaēkihfaktorakojistojenaputusamobitnostiHrvatske.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 62

Kolonasekređevrlosporo.Povremenozastajemo.DolazimodonaplatnerampeuKarlovcu.
LevoidesnosupostavljenjeprotivͲtenkovskemine.StazakojomtrebadaproĜemoje
obeleženaminama.Polukružnosupostavljenimaskiranipripadnicipolicije.
Nasebiimajucrneuniformeimaskenalicu.Oponašajupripadnikezloglasne«crnelegije»
JureFrancetiđa.
ProlazimokrozKarlovackojijepotpunosumornogizgleda.Zimskovremeioblaēnostdaju
jošvišesivilaisumornostitomizgledu.
PrelazimoprekomostanareciKoraniiulazimoudeoKarlovcaͲTuranj.
Tajdeojejakorazrušen,gotovodanemanijedneēitavekuđe.Nevidiseživaduša.
NapolaputakaSlunjskimbrdima,salevestraneputa,vidimvojnikaurovu.Naglavimu
šlemsazvezdompetokrakom.Togēasasamshvatiodasamizašaoizpakla,dasamdošaona
slobodnuteritoriju.
KadasmosespustilinizCerovaēkustranu,borbenovozilokojejevodilokolonujestalo.
Komandirvozilajekrozkupolurazviojugoslovenskuzastavu,vozilojekrenuloizastavase
zalepršala.Milovaojehladnikordunaškivetar.Suzesumikrenule.Nisamihzaustavljao,da
makaroneizmeneiznesudeobolaitugekojusamugrudimanosioēitavoovovreme.

Umestimakrozkojaprolazimogotovodainemaživota.Nebrojenoputasamovimputem
prošaoinamnogimadresamasezaustavljao.KordunjedeoKrajinekojijeneizmerno
mnogostradaoodustaškerukeuDrugomsvetskomratu.Višegrobovanegokuđa.Nema
mestaukojemnemanekoobeležjeiztogvremena.Sadateljudezovuēetnicima.Zovuone
kojinisunijednogēetnikaizrodili,kojisepuškelatišetadaisadadazaštitesvojbiološki
opstanak.Politikaihneinteresuje,donjenemogunidadoĜu.Njusuusvojerukeuzelioni
manipulatorikojinanesređisvognarodapostašeuvaženidrugoviidrugarice.
NaraskrsniciputakojiseuTušiloviđuodvajazaVojniđkolonasedeli.Jedanbrojvozilaideu
tompravcudoGlineiPetrinje.Miprodužavamodalje.Nemamovremenanidase
pozdravimo.
ProlazimokrozKrnjaklaganokaodađemostati.TimtempomulazimouBudaēkurijeku.
GledampremamoteluMiđeSaviđa.ŽelimiznadsvegadavidimnjegailinjegovogocaJovuili
malogJovu,Miđinogsina.NikognevidimTakodolazimoinaVeljunitamojesvepusto.
DušankaSudarnammašeispernjenekafane.PribližavamoseSlunju.Vidimprverazrušene
kuđe.Prvitragovivelikihsukoba.Slunjavetinjskiizgleda.Izlazimoizovogmestaipolako
putemokoizvoraSlunjēiceiselaSlušnicadolazimouBrođanac,apotomuRakovicu.Veđod
RakovicedoGrabovcasveukazujedasuovdevoĜenevelikeborbe.Grabovacsenemože
prepoznati.Moteljezgarišteiruševina,okolnekuđetakoĜer.Svetoostavljatragovena
svimanama.Oovomesmosamoslušali,asadavidimo.PrelazimomostnareciKoranai
penjemosepremahotelu«Jezero»gdenamjeprvoodredištedokrajnjegciljaͲSarajeva.
Predhoteldolazimou16,30ēasova.Veđjemrak.ekajunasjošodpodne.Susređemsesa
pukovnikomKeleēeviđem,MihajlomŠaranoviđemimnogimdrugimdragimljudima.
Oseđanjasupomešana,mnogopitanja,aodgovoreionakonikonesluša.
Uhotelunemagrejanja.Hranakojusunamspremiliseveđohladila.Pijemohladanēaji
razgovaramo.MnogiineznajudanaPlitvicamavišenemapripadnikaMUPͲaHrvatske,pa
pitajugdesenalaze.Uovakvimsituacijamajeboljeništanegovoriti,jerēovektada
pametnijedeluje.
Taisliēnapitanjasamodokazujudaveđibrojnepoznajesituaciju,daneznaštosedešavalo
ištosedešava.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 63

PrilazimijedanmlaĜiēovekuuniformiipita,daligaseseđam.Gledaminepoznajemion
tovidi.Podseđamedajebiouvojnojpoliciji.KažemmudađudođiuKrajinuukratkom
vremenuidađugapotražitidaseispriēamo.Srdaēnosepozdravljamoirastajemo.
RasporeĜujunasposobama.Prostorijesuneverovatnohladne.Vodaukofamajepostala
led.KakoprespavatiipripremitisezadalekiputdoSarajeva.
Ustaosamseoko4,00sataujutroiotišaodoautomobiladaseunjemumaloogrejem.
Kolonajekrenulaoko08,00ēasovaprekoPrijebojadoŽeljavegdesmosepopuniligorivom.
Tojetrajalodo10,00ēasova.KređemoprekoIzaēiđaiBihađaupravcuBosanskogPetrovca.
Tujeskoronormalnasituacija.Kređemoseneštobrženegoranije,aliovimtempomdo
Sarajevanamtrebaēitavdan.Takojeibilo.USarajevodolazimoneštoposle23,00ēasova.
Ulazimopredzgradukomandesarajevskogkorpusa.Tujenekadabilakomanda7.armijepa
prostoraimadovoljno.
Kolegenasēekaju,nudenashranomipiđem.Razgovaramooproteklimvremenima.udese
dasmotakološeprošliuHrvatskoj.IstovremenonasuveravajudasesliēnasituacijauBosni
nemožedesiti.Kažudasusvepreduzelidasesliēnoneponovi.Bilisuukrivu.Svese
ponoviloigoreiteže.Nikakvaiskustvaipoukenisukorištene.
PrepotentnostGeneralštabaJNAjezaēuĜujuđa.Vidimdaimajuplandasanamapopune
svojesastave
Dobilismokancelarije,privremenismeštaj.Tosunamispavađesobeisveostalo.
NarednogdanaposlepodneimamželjudanegdeizaĜemo.IdemonasšestnaBašēaršiju.
Ulazimouašēinicu«Bašēaršija».Restoranjenaspratu.Nagarderobinasslužimomaksa
fesomnaglavi.Neznakosmo,jersmoucivilnojodeđi.Urestoranuimadostamesta,jerje
jošranozagužvu,tekjeneštoizašestnaveēe.
Pijemoišalimose.Trimesecanismonigdebili.Neznamonicene,svenamjenekakojeftino.
Okoosampoēinjemuzika.Orkestarjetikuznas.Pitamkonobara,dalijeuobiēajnodase
poruēujupesmeionpotvrdnoodgovara.Plađamopesmedesetputavišeodostalihneiz
besanegoizneznanja.Tuveēesmopotrošiligomilupara,nijevažno,ponovosmoroĜeni,
redje.
PoredmenejesedeopukovnikBoškoMihajloviđ,kojiđeostatiuSarajevukaoposlednjem
mestuslužovanja.UbilisugadžihadͲratniciEjupaGaniđauDobrovoljaēkojulici02.05.1992.
godine.
NarednihdanarazmeštamoopremuiutvrĜujemonjenuispravnost.
BezbednosnasituacijauBosniiHercegovininijebiladobra,nemaniēegohrabrujuđeg.
SaopštenomijedađuiđiuKrajinuunarednihnekolikodana.Zatražiosamidobiokrađi
odmordaodemdoBeograda.DoBeogradavozimipukovnikaVulanoviđakojijeu
meĜuvremenudobiopremeštaj.RastajemoseuLazarevcugdemuježivelaporodicainaši
putevisevišenikadanisuukrstili.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 64

BoravakuSarajevu

IzBeogradauSarajevovrađaosamse15.12.1991.godine.DanijebilojednogdogaĜajataj
putnebihnispomenuo.PutovaosamsamuputniēkomvoziluregistarskihoznakaJNA.
NakonštosamprešaomostnaDrinikodZvornikaiizašaoizgradaupravcuSarajevasvega
nekolikokilometara,pokrajputasamvideodastojisvešteniksaveđomtorbomuruci.Kako
jenapoljubiosnegonsepopeonananossnegakojegjeralicanapravilaitakomeni
omoguđionesmetanprolaz.Staosamunameridagapovezem.Onjeoklevaonajvišezbog
vozilakojejepripadalovojsci,anjegovaivojnaprofesijanisubilesklonejednadrugoj.Ipak
jeušaouautomobil.Biojetoēovektridesetihgodinaisposniēkoglica.Ispodmantijelakose
uoēavalamršavamuskulatura.OdmahsamuoēiodaseradiokaluĜerukojinegdeputuje.
Razgovorpoēinjepomalousiljeno,jerpogledomtražiobjašnjenjezamojpostupak
zaustavljanja.KažemmudanemamništaprotivsveštenikailibilokogakoslužiBogu,dasam
staoudobrojnameridamupomognem,jerjenapoljuoēiglednodostahladno.Toštoje
vozilovojnonemenjastvar.RazgovorodmahpoēinjetrenutnomsituacijomuHrvatskoji
nedvosmislenotvrdidajepitanjedanakadađeiuBosnidođidoratnihsukoba.Smirenoi
razboritomiobjašnjavakakonašomvoljomtrenutnoupravljaneēastivi,danammozakne
funkcionišekaoljudskombiđuveđdapoprimamoživotinjskenagoneitakopokušavamo
rešitinastaleprobleme.Odobravamnjegovupriēuipitamga,dalionnastaliratvidikao
verskisukobilikaosukobnacijazbognerešenihnagomilanihproblema.Onmepogledai
kažedasvegaimapomaloidajetoneizbežnonaprostorukakavjeSFRJidađesukobitek
poprimitižestinuzbogpreklapanjainteresnihsferameĜusukobljenimstranama.Svojupriēu
završiojetvrdnjomdađeBosnaponovobitipoprištevelikihborbiidasenakrajuništaneđe
rešiti.
UMiliđimajetražiodastanem.Rukovalismoseipoželelijedandrugomsređuu
nastupajuđemperiodu.estoputajesređabilapotrebnijaodpameti,jersuodaljojsudbini
odluēivalionikojisusesanjompoigrali,kojisujeignorisaliiizazivali.

PopovratkuuSarajevoēekalomejeprvoiznenaĜenje.Pozvaomejekomandantkorpusada
bimisaopštionamerudamepostavenadužnostpomođnikanaēelnikabezbednostiu
korpusu,aujednodavidikakođujatoprihvatiti.Rekaosammudadužnostneđuprihvatiti
bezprisustvapukovnikaKeleēeviđa,kojimijeprenekolikodanarekaodasamplaniranza
odlazakuKrajinu.UztorekaosamgeneraluurĜevcudajeigeneralVasiljeviđzvaoiljutio
senameneštomusenisamjaviozaboravkauBeogradu,jerjeplaniraodameuputiu
SremskuMitrovicuradiobraderatnihzarobljenikautamošnjemlogoru.
UzovoobjašnjenjedodaosamdaiskustvoizZagrebameupozoravakakojeuratunajbolje
bitiu«šumi».
IspriēaosammuukratkotokrazgovorasakaluĜeromipotenciraonjegovezakljuēkjei
predviĜanjanaštasegeneralnasmejaoidodao:»Akonampolitikubudukreiralinekikaotaj
popondabimogliprođiigore.»
Generalmejeuuveravaodanemamnikakverazlogezatakvomišljenje,jersesituacijau
BosniiHercegoviniznaēajnorazlikujeodoneuHrvatskojidasenikadanemoguponoviti
istescene,posebnoonekojesamveđdoživeo.Nijemijasnokakojemogaotakvoštada
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 65

tvrdi,anekolikomesecikasnijetokdogaĜajauSarajevuiBosniđegananajbrutalnijinaēin
demantovati.

PukovnikKeleēeviđmijerekaodaotpoēenemsapripremamazaodlazakuKrajinuidađuna
putkrenutiuēetvrtak19.12.1991.godine.Trebaosamdaformirammanjitimod2Ͳ3
ēoveka,daodaberemopremuisvedrugozaštaprocenimdabimibiloodkoristinaratištu.
VeđranijesamimaoinformacijudauLiciimavrlomalibrojaktivnihpripadnikaorgana
bezbednosti,dagotovoinemajunikakvuopremuosimvozilaiponekimagnetofon
UKrajinisamtrebao,ponaredbi,daostanemnarednih6meseci,aprocenjenojedautom
vremenuđesepronađiizlaziznastalesituacijeidađeseratnadejstvaokonēati.
Nikadanisamdoznaokojetotakoplaniraoikakosutakveinformacijeprekoorganaza
moralplasiranedoposlednjegvojnikanafrontu.Kakvuštetuiblamažuposvenasjeto
imalonetrebanispominjati.
KakojeKeleēeviđmnogoputovaodogovorilismosedamureferišem17.12.1991.godine
kakobihimaojedandanzakorekcijeidopunuplana.
Odabraosamdvojicuoperativaca,RajkaRegojuiŠestokZlatka.Opremesmoimaliuizobilju,
pasamodabraoopremuzafoto,TV,fonoiICsnimanje,specijalnuopremuoznaēenukao
sredstvauprimeniposebnihmetodaradainizdrugihsitnica.
NadanreferisanjaKeleēeviđjesveprihvatioosimizboraŠestokautim.Biojeizriēitda
Šestoknemožedaputuje,jerjeHrvatidabinjegovasudbinauKrajinibilaneizvesnauz
moguđnostdagasrpskiekstremistilikvidiraju,ajakompromitovan.
Zlatkojebiođudljiveprirodeivrlotemperamentanzbogēegasamranijesanjimdolaziou
verbalneduele,alisamgaizuzetnoceniokaovrednogiiskusnogoperativca.
OdlukudanemožedaputujeuKrajinuprimiojemirnokaoimojeobjašnjenjerazloga.Nija
nionnismomoglidaslutimokolikosurazmerisamovoljeiekstremizmaštosepravdalo
lažnimpatriotizmomisrpstvom.Dolaskomnaratište,izdanaudan,samseuveravaou
okrutnostponašanjapojedinacaigrupa,njihovosrljanjeuvlastituikolektivnupropast.
Keleēeviđmejekratkoupoznaosasituacijomnaratištu,poželeomisređanput,asvojpištolj
«INGRAM»9mmkratkimijeostaviodoksejanesnaĜem.

TihnekolikodanaprovedenihuSarajevusvakodnevnosambiougradu,anaveēeunekom
odrestorana,uglavnomnaBašēaršiji.Nisamimaonikakveoperativnekontakte,jerutom
gradunisamimaveza.JasamnaveēeizlazionaBašēaršiju.Ništanijeukazivalo
Dađezanekolikomesecitajgradpostatipoprišteteškihsukoba.TokomdanauDomuJNA
bilasunekakvainformisanja.RealizovanasunanaēindajepukovnikMilanGveroēitaoi
komentarisaopolitiēkeinformacijepristigleizBeograda.Jasamodranijeznaodate
politiēkeinformacijenitištogovorenitištoobjašnjavaju.Znaosamkoikakoihpišu,znao
samdaupisanjukoristefriziraneinformaciejizraznihizvoraidajesvetonanivou
Sadržajalokalnihnovina.

JedandansamotišaouintendantskoskladišetenaButilama,kakobihobezbedioneke
deloveopremekojamijenedostajala.Iznenadiosamsesilnokadsamtamonašao
upravnika,mogstarogpoznanika,majoraEnveraZejnilagiđa.Nisamgadugovideo,ali
suostaleuspomenenadanekadasmoprovodilivremezajedno.
Pozvaomejeukancelariju.Tusmouzkafuirakijurazgovaraliosvemu.Njegajeveoma
interesovalasituacijakrozkojusamprošaouHrvatskoj.Priēaosamsamofragmente.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 66

Raspitivaosezazajedniēkepoznanikaiprijatelje,pokazivaoznakovenervozedoksam
priēao.
RekaosammudaodlazimuKrajinu,damitrebaoprema,jerneznamštosetamodešava.
Daomijenekolikokompletanovemaskirneuniforme,svupripadajuđuopremuuztoiniz
sitnicakojesubilenamenjenezajedinicespecijalnenamene.aksamseiznenadioštasve
imauskladištu.Rastalismosekaoprijatelji.Nikadasenismoviševidelinitisam
jabiloštaēuoonjemu.
KadsuukomandividelištasamsvedoneoizButilanisuverovali.Pitaju,komijedaoija
kažem,Enver.Gledajumeineveruju,kažu,EnverjeĜubre.Nepitamzašto?,jerneželimda
ēujem.Natomesesvezavršilo.

NaputsamkranuosaRegojaRajkom19.12.1991.godineoko08,30ēasovaunadidađemo
sevratitiipreisteka6mesecinakolikosunasponaredbislaliuKrajinu.
Vremejebilomaglovito,hladnosamalosnega.NadaosamseuspešnomputunadanSvetog
NikoleͲzaštitnikaputnika.
DannakojismoputovaliuKrajinubiojeznaēajanipoēinjenicidajeSkupštinaSAOKrajina
proglasilaRepublikuSrpskuKrajinu.
Krajinajedržavabezobziraštojenijenikopriznao.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 67

DOLAZAKUKRAJINU

Kretalismosepravcem:Sarajevo–Travnik–Jajce–Kljuē–BosanskiPetrovac–Bihađ.
SavelikimuzbuĜenjemsmosepribližavaligraniciBosneiKrajine.Interesovalonasjekako
izgledaulazakunovudržavu,kakavjeambijentnagranici,vladalinekakvosveēarsko
raspoloženjeisl.
UmestuVelagiđinaputuizmeĜuKljuēaiPetrovcabilismookopodne.Hodžasaminareta
pozivavernikenapodnevnumolitvu.Selomdominirazelenaboja,sveveđegraĜevineimaju
zelenikrovēimevizuelnopokazujusvojuodanostAlahu.

ProšavšiPetrovacmalosmoseodmoriliujednojkafani.Bihađdelujemirno.Ništanegovori
dajeuneposrednojblizinifront,daseratuje.ProlazimokrozBihađupravcuIzaēiđa.
KadasmonapustiliIzaēiđ,odmahiza«japanskekrivine»upravcuLiēkogPetrovogSelanalazi
sepunktvojnepolicije6.liēkedivizije.TujeotprilikeigranicasaBosnomiHercegovinom.
Sampunktizgledajadnoioskudnonapravljen.Policajcivišeliēenaobiēnevojnikenegona
vojnepolicajce.Opremananjimaješarolika.Postupajuvrlogruboinatajnaēinžele
pokazatikakosuprofesionalniuvršenjuslužbe.Proveravajupapirekaodaimajumoguđnost
provere.Svejeprepuštenosluēajuisređi.Mirnoposmatramirazmišljamoonomeštome
ēeka.Prvikontaktsazaviēajemravanjekatastrofiipotpunomrazoēaranju.Pokušavamda
otklonimružnemisliipitampolicajca,kolikoimamodoPlitvicamadasamvrlodobroznao
kolikojošimavožnje.Onsesadatrudidamištovernijeopišeput,dajeputbezbedanida
imamojošpetnajstakkilometaradocilja.Pitamga,kojojjedinicipripadaionodgovara,daje
tovojnapolicija6.liēkedivizije.Znaēi,oddanaskadprimimdužnostjađuimbiti
pretpostavljenistarešina.
NaPrijeboljuponovopolicijskakontrola,aliovdesupolicajcistarijegodišteiposaoobavljaju
krajnjeprofesionalno.Malosamkorigovaoranijesteēenlošutisakunadidajeto
pojedinaēansluēaj.
NaPlitviēkajezeraunaseljeMukinjestiglismooko14,3oēasova.Uorganubezbednosti
operativnegrupenekolikopoznatihlikova.NaēelnikjepotpukovnikŠuputNikola,kojijeiz
BeogradaupuđenuKrajinu.RoĜenjeuKorenici.Onnijeizuzetak.SvipripadniciJNAkojisu
roĜeninateritorijiKrajinemoralisubitiupuđeninaratište.TojebilaodlukaVrhovne
komandeOS,pokojojsamijaupuđenuKrajinu.
Uslovizaradsupriliēnoskuēeni.Radneprostorijesuujednomstanukojisekoristiizaradi
zasmeštajljudstva.
Detaljnijeupoznavanjesabezbednosnomsituacijomsmoostavilizanarednedane.
ZadužujemopremuitražimdamenekootpratidoKorenicekakobihsejavionadužnostu
Šestuliēkudiviziju.

UKorenicusamdošaoneštopre18,00ēasova.Utokusubilepripremezadnevno
referisanjekomandantudivizije.KomandantdivizijejebiopukovnikSavoJurasoviđ.Onjemu
samranijeēuomnogolepihpriēaiiskrenosamseradovaosusretusnjim.
Kadasamušaouprostorijuzareferisanjevideosamstarijegēoveka,priliēnoasketskog
izgleda,nagnutogiznadkarteobostranograsporedasnaga.Pažnjusumiprivuklenjegove
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 68

velike,ēekinjaveobrve.Onesukrasilemudreljude,pasamsenadaodajeiSavomudar
oficir,kojiđesvojimznanjemimudrošđuuspešnovoditidiviziju.
KasnijesamseuveriodajeJurasoviđidobarimudarisposobanoficir.
DonjegajestajaopukovnikBogdanKrtiniđ,naēelnikštabadivizije.Njegasampoznavaojoš
od1979.godineizRijeke.Glasiojezadobrogoficira,izvrsnogpoznavaocataktikei
operatike.Sanjimsamsesrdaēnopozdravioitakonapravioprvikorakkaotopljavanju
odnosa,jersumesviuprostorijinekakoēudnogledali.BiosammeĜunjimanajmlaĜi,paje
verovatnoitopobudilonjihovointeresovanje.Poēelisudamiprilazeidasepojedinaēno
upoznajemo.Nikoganisampoznavao,aveđibrojveđjebioupenziji,pasusadareaktivirani.
Osimizuzetaka,komandadivizijejedelovalakaodomstaracakojisenalazeuliēkim
planinamainasvežemvazduhuradioporavka.Tapoēetnaslikaimisaokojamisetom
prilikomjavilanarednihdanasamojeprodubljenaipotvrĜena.Bilojetustarešinasa
suprugamaodkojihsunekebileangažovaneukomandi,adrugesujednostavnopratile
supruge,pleleiheklaledaimproĜevreme.

Mojprviradnidanpoēeojeodmahposlejavljanjaipredstavljanjaukomandi.Referisanjuje
prisustvovaokapetanMiletiđMilan,jerjajošnisambiospremanzatopoštonisamu
potpunostivladaosituacijom.
Ukancelarijikojusumidodelilinalazilasuseidvakreveta.Najednomodnjihhrkaojebrkat
ēovekuuniformipotpukovnika.Nikadaganisamvideo.Probudilagajegalama.Ustaojei
pitame,kosam?Kadasammurekaokosam,onjeustaoipredstaviosekaopotpukovnik
BeširDraganidađebitikodmeneuorganukaopomođnikzaobaveštajneposlove.Malo
smorazgovaraliividimdajeprerataveđbiopenzionisanidajevrađenkaodobrovoljac.
Fasciniralomejenjegovoizvanrednopoznavanjesituacijenabojištu,poznavanjeljudii
prilika,aposebnozakulisanihigara,spletkiipodmetanja.Takavēovekmijetrebaoi
obradovaosamsepoznanstvusnjim.

KomandadivizijebilajesmeštenauzgradiopštinskogkomitetaSKHuKorenici.U
neposrednojblizininalazilasezgradaSUPͲaKorenicaukojojsenalazioidetašmandržavne
bezbednostiizKnina.SlužbomuKorenicirukovodiojeBrujiđMilanͲMiđo,bivširadnikcentra
državnesigurnostiizGospiđa.UKninunaēelnikslužbebiojeDušanOrloviđ,iskusan
operativacslužbeCentraizSplita.
Svedo02,00ēasovasamrazgovaraosakapetanomMiletiđem,potpukovnikomBeširomi
pukovnikomKrtiniđem.JurasoviđjeotišaonaPlitvicekodgeneralaBanjanina,kojijebio
komandantoperativnegrupe.
Trudiosamsedaštoboljeipažljivijesaslušamsagovornikekakobihsutrašnjidandoēekao
kolikoͲtolikospremanzarad.
Priēajebilaisprepletenakazivanjemostanjuudiviziji,rasporedujedinicaprema
neprijatelju,popuniiproblemima,aliisapriēamaotomekakoseponašajupredstavnici
lokalnecivilnevlastištoznaēajnootežavakomandovanje.
Upozorilisume,dasenastarešineJNAgledasapodozrenjem,daihpojedinipredstavnici
vlastianzivaju«komunjarama»,«crvenim»isliēnimružnimimenima.
Nisammogaodaverujemdasamdošaousredinuukojojnisamdobrodošaoukojojme
unapredoslikavajukao«crvenog»ikomunjaruidađuimativelikihproblemauradu,jermi
seneđeverovati,mojazapažanjaneđeimatipotrebnusnagujernisam«izvornisrpskikadar»
kojijepre17.08.1990.godineiskazaosvojeprotivljenjenovojhrvatskojpoliticii
rukovodstvukojekreiraisprovoditupolitiku.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 69

Narednadvadana,20.i21.12.1991.godine,proveosamuupoznavanjustanjanateritoriji.
6.liēkadivizijaformiranaje24.10.1991.godine.
NaprostoruLikeratzna6.brigadanijeimalaosnovzarazvoj,jersekomandanalazilau
Karlovcu,arasformiranajepripreustrojstvu5.Armijeu5.Vojnuoblast.Sastavitedivizije
podeljenisuizmeĜurijeēkogizagrebaēkogkorpusa.
PoduticajemjednogbrojageneralaizBeogradakojisurodomizLike,nametnutojeime6.
liēkadivizija,jerseraēunalosatradicijomiimenomiukrajnjem,daneđebitiproblemasa
popunom.DivizijajebilapopunjenaljudstvomsaprostoraopštinaDonjiLapac,Korenica,
PlaškiidelimiēnoOtoēaciGospiđ.
DivizijajeušlausastavOperativnegrupeͲ3(OGͲ3)kojajeformiranasredinomnovembra
1991.godineodIKMRijeēkogkorpusakojejezadejstvovanonakonuskršnjihdogaĜaja1991.
godine,kadajedošlodooružanogsukobapripadnikaMUPͲaHrvatskeimilicijeSAOKrajina.
PoredsnagaisredstavaizRijeēkogkorpusai6.liēkedivizijeusastavOGͲ3ušlesusledeđe
jedinice:mehanizovanibataljon4.okbr,oklopnibataljon329.okbr,2.taktiēkagrupa,dva
haubiēkadiviziona.UlogistiēkompogleduOGjebilaoslonjenanapozadinskubazuKninskog
korpusa.

Šestaliēkadivizijasesastojalaodtribrigade.1.liēkabrigadauširemreonuBruvna.
PopunjenostjedinicesekretalaizmeĜu20Ͳ25%uglavnomoddobrovoljaca.Brigadanije
uvoĜenauborbeinalazilaseurezervi.
4.liēkabrigadanalazilaseuširemreonuUdbina.KMbrigadebiojeukrugufabrike«SAIT»
naUdbini.BrigadajeuēestvovalauborbamaokoGospiđaiunapadunaseloanakkojegje
osvojila10.12.1991.godine,aligajeunaredna2Ͳ3danaponovoizgubila.
2.liēkabrigadajebilarazmeštenauširemreonuVrhovinasaosnovnimzadatkomdazatvori
pravacnapadaHVOtoēacͲVrhovineͲKorenica.
Brigadajeimalaratnoiborbenoiskustvo.
Svejedinicesamobišao.Niujednojnijebiloprofesionalnogorganabezbednosti.
U1.brigadidužnostnaēelnikabezbednostivršiojeDozetMilan,penzionisanisekretarSUPͲa
Gospiđ.ovekdobrihkarakteristika,aliradujedinicikojajepopunjavanadobrovoljcimaiz
Srbijejebilaizazov,jersudolazililjudisvakojakihosobina.Bilojevrloupadljivodaznaēajan
brojdobrovoljacabudupripadniciromskemanjine,pasamodmahposumnjaouprincip
dobrovoljnosti.Biosampotpunoupravu,jerkroznekolikorazgovorakojesamobavio,bilo
jejasnodasuljudinasilnodovedeni,dajeznaēajanbrojnjihusukobusazakonomisl.
Dakle,tabrigadajebilanapopisu,alipotpunoneupotrebljivaēakniurezervi.Takose
održalado15.01.1992.godinekadajerasformiranjem6.liēkedivizijeionanestala.

NaUdbiniu4.liēkojbrigadiposlovebezbednostiobavljaojekapetanKalanjorĜe.Onnije
biooperativacveđpravnik,aliseuspešnonosiosabezbednosnimproblemimakojihjebilo
napretek.Tiproblemisubilispecifiēni,prouzrokovaniratnimdejstvimaiuēešđemljudstvau
borbamaokoGospiđaiuanku.
StanjejebiloopteređenoneverovatnovelikimbrojemkriviēnihdelakraĜeuzoniizvoĜenja
borbenihdejstava.Kralosesveštojedošlokomepodruku.Seloanakjeupotpunosti
opljaēkano.Svejeodnetoiliodvezenoinikoništanijeznaonitisemogloēemuuđiutrag.
Kalanjmijeispriēaopriēuoprebacivanjustadaodoko400ovacaizankanaUdbinu.Uzput
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 70

jenestalo,ukradenoiliprodano390,asamoje10doteranonaUdbinu.obanikojisustado
teralinisuimalinikakvovaljanoopravdanjeiliobjašnjenje.
SaopštenamijeiinformacijadaseupojedinimugostiteljskimobjektimanaUdbiniiKorenici
prodajupredmetibeletehnike,televizori,sitanalatipribor.StokajeprodavanauBihađu,
Drvaru,GrahovuiBosanskomPetrovcu.
Neverovatnodanikoništanijepreduzeodasetakvepojavespreēeipoēiniocikazne.Štaviše,
nijepostojaonijedanvaljandokumentkojiopisujetostanje,kojigaosuĜujeilinekom
nadležnomprijavljuje.
Tadasamshvatiodazapravonemanikometodaseuēini.Vojnisudnijeosnovan,sudovi
opštenadležnostinateritorijinisuradili,aidajesunebipreuzimalipredmetesavojnom
problematikom.

UVrhovinamajestanjebiloznatnopovoljnije.Tamonijebiloodgovornoglicazaposlove
bezbednosti,pasamodmahodrediodakapetanMiletiđpreuzmetudužnost.
Jedinicajebilapopunjenadomađimstanovništvomojaēanodelomokbuoēekujuđemrejonu
BabinPotokiartiljerijskomgrupom.
NaprostoruVrhovinakomandabrigadejeimalavelikihproblemaupostojanjugrupemladih
ljudikojejepredvodioPredragBaklajiđ.Baklajiđjeupoēetkuformiranjavojnihsastavabio
postavljenzakomandantabrigade.Osnovnikriterijbiojenjegovooskudnovojnoznanje
kojejestekaoutokujednegodineškolovanjauvojnojškoliizkojejeisteranzbogslabog
uspeha.Boljihodnjeganijebilo.
Onjeokosebeokupljaoido40mladihljudiizVrhovinaiokolnihsela.Togdana,21.12.1991.
godinevideosamdeotegrupeispredpošteuVrhovinama.Delovalisukaomeksiēki
desperadosi.Baklajiđjenosiolovaēkupuškuskrađenihcevi«kratež»ijošnekolicina,aostali
uglavnomautomatskooružje.Ljudisuimsesklanjalisaputa.
Bilisustrahitrepetzamesnostanovništvo.UnikakvimborbamasasnagamaHVnisu
uēestvovali.Njihova«herojstva»subilaprogonilikvidacijameštanahrvatskenacionalnosti,
kojisuostalinaprostoruKrajine,pljaēkanjihoveimovineišvercukradenomrobom.
Prištapskejedinicekomandedivizijebilesudelimiēnorazvijeneipopunjene.

Narednogdana22.12.biojeDanJNA.BezobziranatokdogaĜajakomandadivizijeje
odluēiladaobeležitajdankakojebilapraksa.
Sveēanostjezakazanaza12,00ēasovaugaražikuđePredragaPricezv.«Prego»,kojanamje
služilaikaotrpezarija.
Nakonštojezavršenoficijelnideosveēanostiuprostorijujeušaoporuēnik,komandir
izviĜaēkeēete,dobrovoljacizJagodine.DošaojedomeneitražiodaizaĜemispredkuđe,jer
imaneštovažnodamisaopšti.
Savusplahireninervozanrekaomije,dajejednaizviĜaēkagrupaizsastavanjegoveēeteu
reonuLipovaGlavicaiznadŠirokeKule,pronašlaveđugomiluleševakojisudelimiēno
prekrivenisnegom,pasetaēanbrojnemožepouzdanotvrditi.Možesetvrditidaugomili
imalicasrpskenacionalnosti,jersuizviĜaēidoneliliēnukartukojaglasinaprezime
Kuzmanoviđ.
MojvozaēPaskašPredragkojijestajaoubliziniodmahreēedaseseđatogprezimenaiz
Gospiđa,jersejedanpolicajactakoprezivaoidajebiorodomodBanjaluke.Pogledaosamu
liēnukartu.PisalojemestoroĜenjaPrnjavor.Nemasumnjedaseradioistomlicu.
ObavestiosampukovnikaJurasoviđaoinformacijikojusamprimionakonēegajeonsve
prisutnepozvaodaseraziĜuneobjašnjavajuđirazlogezatakavpoziv.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 71

Tajdanbilojeisuvišekasnozapreduzimanjebilokakvihakcija,pajeodluēenodasenalice
mestaizaĜenarednogdana,23.12.1991.godine.

Narednogdana,kakosmomislili,nijesemoglodođinalicemesta,jersupripadnicihrvatske
vojskeotvorilivatrunanašujedinicukojajekrenularadiobezbeĜivanjauslovazavršenje
uviĜajanalicumesta.
Madajedokontaktasaneprijateljomdošlouprepodnevnimēasovimaodluēilismodaakciju
nenastavljamodalje,jernebimogliprevestileševeštonamjebilouplanu.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 72

PrvipodaciomasakruuGospi©u

Odluēilismosezaakciju24.12.1991.godinenabadnjidanljudirimoͲkatoliēkevere,uz
pretpostavkudađepažnjasahrvatskestranebitiznatnoslabijazbogvelikogpraznika.
DabiobavilidokumentovanjezloēinaštovaljanijeobuēiosamNikoluTepavcadarukujeTV
kamerom.OnjeprerataradiouSUPͲuKorenica,biojeinspektoripoznavaojetehnologiju
vršenjauviĜaja.
IzŠirokeKulesmopokrenulisanekolikotraktoraiprikolicaukojesmoplaniralida
utovarimoleševe.
Pridolaskunalicemestaprizorjebiojeziv.Nikoodnasnijeimaoprilikudotadadana
jednommestuviditolikibrojbeživotnihtela.Gomilablagoprekrivenasnegomsakrivalaje
24lešaSrbaizGospiđa.*Nekinisuprilazili,nekisupovrađali.Nikolateškommukomsnimataj
prizor.Vremeneumitnoteēe.Poēinjemoutovarutraktorskeprikolice.Leševisuošteđeni
pokušajempaljenja.LicemestaobraĜujemonabrzinu.Bilojevidljivodasuleševi
dopremljeniizpravcaPerušiđaidalikvidacijanijeobavljenanamestugdesupronaĜeni.
Prilikomutovaraleševaprisutnisupoēelisaprepoznavanjem.Biojetuopštinskitužilacpo
prezimenuBulj,veđspomenutipolicajacKuzmanoviđ,majkaikđerka...Leševisunatom
mestuvišeodmesecdana.Prilikomutovaraodtruplaseodvajajurukeinoge.Svismou
šoku,narubuleleka,nemođiibesa.Glasseneēuje,zanemeliodužasakojegsmovideli,
laganokređemokaŠirokojKuliimesnomgroblju.Nagrobljusmoodložilileševedo
okonēanjapostupkaobdukcijeiidentifikacije.
PodolaskuuKorenicupregledaosamsnimakuprisustvuvišelica.Snimaknijebioposebno
dobar,alijepokazivaoštasedesilo.

*Krajemseptembra1991.izskloništazgradezvaneUglovnica,naoružaniipodmaskama,
upalisupripadniciMUPiZNG.PremapodacimajugoslovenskogKomitetazazloēine,tosu
biliIvicaRožiđ,zvaniRokaili“BijeliVuk”,MartinMatija,zvaniIrfan,ŽeljkoBolac,ŽeljkoŽigiđ
iMiroslavPetri,kojisuunepoznatompravcuodveliipotomlikvidiralinajmanje34Srba.Nođ
kojuSrbiuGospiđuiKarlobagusigurnonikadaneđezaboravitijeonaizmeĜu16.i17.
oktobra,kadjeuovimmestimauhapšenoinajverovatnijeubijenonajmanje123ljudi.

Spisak170licasrpskenacionalnostikojisuujesen1991.godineubijeniuGospiđu.

ManeBajiđ,TodorBanjeglav,DanicaBarađ,RadovanBarađ,DušanBarađ,NikolaBaēiđ,
AnkicaBegiđ,StojanBogdanoviđ,IlijaBogiđ,JovoBogiđ,RadeBogiđ,MilicaBogiđ,Jovanka
Bogiđ,JovoBožiđ,RadeBožiđ,SlavkoBunēiđ,DaneBulj,AnicaBursađ,BorkaVraneš,Dragica
Vraneš,DušankaVraneš,MilanVraneš,NadaVraneš,RastislavVraniđ,AnicaVujnoviđ,Anka
Vujnoviđ,BracoVujnoviđ,uroVujnoviđ,IlijaVujnoviđ,IsoVujnoviđ,JovoVujnoviđ(roĜen
1941),JovoVujnoviđ(1935),MilanMileVujnoviđ,MilanVujnoviđ(1971),MileVujnoviđ
(1925),MomēiloVujnoviđ,SofijaVujnoviđ,BojaVunjak,MilanVunjak,NebojšaVunjak,
NikolaGajiđ,MarijaGnjatoviđ,Grozdanoviđ,MileGrujiēiđ,ZorkaDesnica,RadmilaDikliđ,
uroDobrota,BrankoDraganiđ,MilkaDraganiđ,Draganakoviđ,okoukiđ,Maricaukiđ,
Savaukiđ,MilanŽakula,SmiljaŽakula,MilanIvaniševiđ,NikolaIvaniševiđ,BrankoIvanēeviđ,
Nedeljko(Igliđ)Igriđ,MilicaJankoviđ,StevoJankoviđ,VasoJeliniđ,MilunJoviēiđ,Milojko
Jokiđ,orĜeKalanj,MirjanaKalanj,okaKalem,PericaKaliniđ,SimoKljajiđ,orĜeKneževiđ,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 73

MilanKovaēeviđ,NikicaKovaēeviđ,MiloradKordiđ,DaneKorica,NeĜoKrajnoviđ,Milica
Krajnoviđ,MilkaKrajnoviđ,SimoKrajnoviđ,BrankoKuzmanoviđ,MišoKuprešanin,Petar
Laziđ,SofijaLonēar,DušanMazinjanin,KosovkaMaljkoviđKriēkoviđ,MomēiloMandiđ,Ankica
Mariđ,BoroMariđ,PajoMatiđ,MilanMašiđ,MilivojeMašiđ,NikolaMašiđ,RadovanMašiđ,
SokaMašiđ,MarijaMišēeviđ,NikolaMišēeviđ,StevoMilankoviđ,ŽeljkoMrkiđ,MilošNaprta,
VladoNaranēiđ,MihajloNikoliđ,IsoObradoviđ,MilevaOrloviđ,MilošOrloviđ,Miodrag
Ostojiđ,uroPavlica,JankoPavlica,MilanPavlica,MiloradPavlica,NadaPavlica,Nikola
Pavlica,SokaPavlica,MilanPavloviđ,MilkaPavloviđ,AnĜelkaPanteliđ,MilanPanteliđ,
MirjanaPanteliđ,LjubicaPanjeviđ,LukicaPejnoviđ,MilanPejnoviđ,MiđoPejnoviđ,IlijaPešut,
NikolaPjevaē,BracaPleđaš,Dušanpleđaš,MilanPleđaš,MilePleđaš,BoškoPopoviđ,Boja
Potkonjak,BrankoPotkonjak,MilicaPotkonjak,MilkaPoēuēa,DušanRadakoviđ,Mile
Radakoviđ,PantelijaRadiđ,GojkoRadmanoviđ,MilicaRadmanoviđ,PetarRadmanoviđ,Anka
Radoviđ,DraganRadoviđ,BogdanRajēeviđ,MileRajēeviđ,DraganRakiđinjegovasuprugai
kđerka,MilanReliđ,PetarSvilar,NikolaSerdar,BojaSmiljaniđ,MilanSmiljaniđ,Stanko
Smiljaniđ,LjuboStaniđ,JelenaStaniđ,MarijaStaniđ,RadmilaStaniđ,JovanStankoviđ,Bogdan
Stojanoviđ,NikolaStojanoviđ,BoškoTomiēiđ,DušankaTrifunoviđ,LjubicaTrifunoviđ,Pajo
opiđ,VidUzelac,uroUzelac,GojkoHiniđ,Momēiloipēiđ,Veselinkaipēiđ,Milanubeliđ,
BrankoŠtuliđ,BogdanŠuput.

KasetusmonazahtevizBeogradaodmahposlaliavionomisnimakjeistoveēeobjavljenna
TVdnevniku.
ObdukcijaiidentifikacijajeobavljenanaaerodromuUdbinaodstranegrupepatologaVMA.
NamajeostaotežekdeoposladapronaĜemokojetouradio,poimeniēnoipofunkcijikoju
jeimaouGospiđuiuHrvatskoj.
ZloēinsedesiouGospiđu16,17.i18.10.1991.godineijedanjeodnajgorihtokomēitavog
ratauHrvatskoj.

FotografijasnimljenanagrobljuŠirokaKula.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 74

IdejnitvoracakcijeetniēkogēišđenjaGospiđabiojeTihomirOreškoviđ,aegzekutorMirko
Noracijedinicakojomjekomandovao.
KrizništabuGospiđu,kojijeujednobioištabHDZ,jesveSrbeuGospiđuoznaēiokaoostatke
srboͲēetniēkebandekojetrebalikvidiratiitakoGospiđoēistiti.Onisunakonpreuzimanja
kasarniuGospiđu,PerušiđuiOtoēcudošlidoznaēajnijihkoliēinaoružjaimunicije,pajena
ratištudošlodoizjednaēavanjaodnosasnaga.
Zloēinisupoēinjeniiunapadunakasarneuspomenutimmestima,aposebnouGospiđu.
KoristeđitusituacijuZNGinaoružaniēlanoviHDZsuuspeliupotpunostidaodbacesrspske
snageizistoēnihdelovaGospiđaiucelinistavegradpodsvojukontrolu.Napetostugraduje
bilaizuzetnovelikaikrizništabnaēelusaOreškoviđemtražiojepovoddaseobraēunajusa
licimasrpskenacionalnosti,kojisuostaliuGospiđu.Svi,bezobziranaspol,prethodno
ponašanjeidelovanje,suoznaēenikao«petakolona»iosuĜenionalikvidacijukao
neprijateljiHrvatske.OplanovimainameramakriznogštabauGospiđu,Zagrebjedoznao
krajemseptembrapodvelinije.
Prva,stranaēkomlinijomHDZidelimiēnoHSPi,linijomMUPͲadotadašnjegministrapolicije
IvanaVekiđa.
VekiđjeotomeizvestioVladu,ainformisanjeiTuĜmanliēno.Reakcijenijebilo,nikonije
rekao«uraditeto»,alinikonijenireagovaodaseblagovremenosmiretenzijeiotkloni
opasnostpocivilnostanovništvosrpskenacionalnosti.
VidevšidanemareakcijeizZagreba,OreškoviđnareĜujeakciju.Unođi16./17.10.1991.
godineuGospiđujeuhapšenooko150licasrpskenacionalnostiodēega46žena.
Planjebiodaselikvidacijaprikrije,dasenestanaklicapravdanarazliēitenaēine,aposebno
priēamadasunapustiliGospiđiHrvatsku,dasupokušalibekstvonaēetniēkustranuisl.Deo
leševajeplaniranzaspaljivanjeukreēaniuLiēkomLešđu,aliisamiplaneriiegzekutorisubili
zateēenibrojemuhapšenihlica.LikvidacijajeobavljenanavišemestapoVelebitu,agrupa
kojajepronašenakodLipoveglavicejeprikazanakaogrupakojajepokušalabekstvou
Krajinu,tedasustradaliizmeĜulinijedodirahrvatskeisrpskevojske.
Ustupanjemovihpodatakpretpostavljenojkomandinašzadatakjebiozavršen.
Posleratapokrenutjekriviēnipostupakprotivodgovornihlica,alijetosuĜenjepretvoreno
ufarsu,paiporedizreēenihpresudasmisaopokretanjapostupkanijepostignutiēitavsluēaj
jeidanasnerazjašnjen.

ZloēinacMirkoNorac,alkarizSinja.SrpskikrvnikizGospiđa.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 75

DolazakNove1992.godineukomandidivizijeobeležilojenekolikodogaĜaja.Jedanodnjih
je,dađebitipotpisanoprimirjesaHrvatskom.Svejedinicesuupozorenenamoguđnost
napadasfronta,jerđeseprimirjempriznatifaktiēkostanje,odnosnodostignutalinijana
frontu.Imajuđiuvidudostalošestanjeujedinicamanaprednjojlinijistrahovalismodane
izgubimodeoteritoriještobikasnijebilonemoguđevratiti.
PredviĜanjasuseobistinila,jersusnagehrvatskevojske31.12.1991.godineotpoēelenapad
dužēitavelinijefronta.UtrenutkuotpoēinjanjanapadanalaziosamseuBabinomPotoku
kodkomandantaoklopnogbataljona.NapustiosamBabinPotokivratioseuKorenicu.
Premainformacijamakojedobijamouglavnomsevodeartiljerijskidueli.Osmatraēnicana
brduHumkojadominiradolinomneregistrujenikakvepokretepešadijskihilimotorizovanih
sastava.
Ponođsmodoēekaliumrtvojtišini.Delovalajeveđanegoobiēno,atojeuvektakodaposle
velikegrmljavinetišinadelujepotpunoumirujuđe.
Takojepoēela1992.godina.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 76

NESLOGAIME0USOBNASPORENJA

Dana27.12.1991.godinepozvaomejepukovnikJurasoviđisaopštio,dabudemspremanu
12,00ēasovazasastanakkojiđebitiodržansapredstavnicimaizKnina.Dodaojekakota
delegacijatrebadaizrazisvojeneslaganjesadotašnjimtokomdogaĜajauratovanjuprotiv
Hrvatske,alinijegovoriokođeēinititudelegacijuikolikođeonaēlanovaimati.

Biosamspremanzasastanakipre12,00ēasova,jermejevrlointeresovaloštađesegovoriti
nasastanku,kojađetoneslaganjabitiizneta,kosuljudikojitoēinei,dalisunekakve
delegacijeupuđeneiudrugejedinice.

Delegacijaodtriēlanapojaviaseuzgradineštopre12,00ēasova.inilisuje:DavidRastoviđ,
predsednikopštineDonjiLapac,SimoDubajiđizKninaimajorMilošCvjetiēanin,naēelnik
štabaTOKorenica.
Nasastanku,bezkurtoaznoguvoda,Rastoviđjeodmahzapoēeosvojutiradunapadomna
generaleizBeogradapodēijimpatronatomjeformirana6.liēkadivizija,kojadosada,po
njemu,nijeopravdalasvojepostojanje,nijeništauēiniladaseteritorijaKrajineproširina
GospiđiOtoēac,dajedivizijapopunjenaraznimkomunjarama,izdajnicimailošimoficirima,
kojisusvojimponašanjeminestruēnimkomandovanjemdoprinelidaseizgubiGospiđ,da
jediniceimajunedopustivovelikegubitkeisl.UvišenavrataRastoviđjespominjaoime
generalaDanilaŽeželja,kojinavodnouBeogradupredvodigrupugeneralaporeklomizLike,
kojisadistancepovlaēepotezenepoznavajuđipravostanjestvari.
Rastoviđjenaglasiodaseljudivrloslaboinevoljkoodazivajunamobilizacijskepozivesamo
izrazlogaštonevolekomunizamijedinicesakomunistiēkimpredznakom.Zakljuēioje,da6.
liēkadivizijaunajskorijevreme,nedužeod15dana,morapromenitisvojeime,jeru
protivnomonisuspremnidaformirajudiviziju«KraljPetar».
Jurasoviđsenijesuprotstavljaonitijetražionekaobjašnjenjanitisepravdao,paje
moguđnostkomunikacijeznaēajnootežanaisastanakjeprivedenkraju.

Cvjetiēaninasampoznavaosaakademijeikadajesastanakzavršen,ispredprostorijeizkoje
smoizašli,onmejepozvaodazajednosaDubajiđemiRastoviđemodemodohotela,kojise
nalaziouneposrednojblizinikomande.
Pozivsamprihvatioizajednosmodošlidohotela.Unutranasjedoēekalonekolikoljudikoje
prethodnonikadanisamvideo,aninjihovaimena,kojasumisaopštavaliprilikom
upoznavanja,ništaminisuznaēila.
Poslekrađegkurtoaznograzgovora,kojijebionekavrstaupoznavanja,povedenaježustra
rasprava,ponajviše,otomekakotrebaratovati,daovodosadanijepravo,dajeizbor
komandanataloš,dasvakiodnjihimanekisvojinteresͲnpr.GeneralVladimirBanjanin
neđedaupotrebiavijacijuzatoštouOtoēcuimakuđu,paseplašidanebudesrušena,da
komandantibrigadanafrontunepoznajusituaciju,danisudomađiljudiinerazumejuprave
razlogeisuštinunastalogsukobaisl.PosebnoježestokbioRastoviđ,kojijebioogorēenna
dogaĜajeuiokoGospiđaodaugustamesecapanaovamo,dajekasarnauGospiđu
izgubljenaneēijomkrivicomuvišemrangukomandovanja,dajebataljonsastavljenod
meštanaopštineDonjiLapacpretrpeovelikegubitkenaGospiđuzboglošegkomandovanjai
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 77

sl.Zapripadnike6.liēkedivizijejerekaodasuisuvišezadojenikomunistiēkomideologijom,
daoficiriudivizijigušenacionalnibuntiponossrpskognarodauLicii,dasusvetorazlozi
zbogkojihsutražilisastanaksakomandantomdivizijepukovnikomJurasoviđSavom.
UtokurazgovorausalujeušaopenzionisanigeneralBoriđ,kojijebiovidnopoduticajem
alkohola,kaoidvojicaljudiunjegovomdruštvu.Nisunasnipogledali.Selisuuneposrednoj
bliziniimoglisudaēujuoēemusepriēa,daseukljuēeurazgovor,alitonisuēinili.
PitaosamRastoviđazaštoovoštomenipriēanijerekaoJurasoviđu,aonmiodgovori,da
Jurasoviđsvetodobrozna,dajedobarēovek,alinemođannasadašnjojdužnostidabibilo
štamogaodapromeni.
VidimdajeRastoviđvrlodobroobavešten,dasvojomelokventnošđu,veštimkorištenjem
istina,poluistinailažimožebitivrloubedljivusvomnastupu.
Udaljemtokurazgovorajasampostaonjegovobjekatinteresovanja.Pitaomejegdesam
roĜen,oporodici,kadasamdošaouKorenicuisl.Onoštosamodgovarao,Cvjetiēaninje
potvrĜivao,abilojeoēiglednodaRastoviđverujeCvjetiēaninuidamineđepravitiprobleme
uradu.
Utokurazgovorapridružilasunamsedvojicapripadnikaslužbedržavnebezbednosti
Krajine.JedanodnjihjebioDušanVlaisavljeviđzv.«Baēvar»kojegsampoznavao,adrugise
predstavioprezimenomKorađ.Njihovprilazaknašemstolulegendiralisupozdravljanjemsa
Rastoviđemiostalima,alizakratkovremekrozrazgovorsupoēelidapokazujuznatiželjui
simpatijupremameni.Tajoseđajprepoznavanjanameresagovornikasamizgradiokroz
prethodnivišegodišnjiradsaljudima,toseiuovomsluēajupokazalokaoispravnaprocena.
Onoštotadanisamznaobiloje,dasuVlaisavljeviđ,Korađ,akasnijeiSpaseeviđimali
zadatak,dauēestalokontaktirajusamnom,daprouēavajumojuliēnost,razmišljanjao
trenutnojsituaciji,ukupnogledanjenaratisrpskoͲhrvatskisukob,daocenemojepolitiēkoi
nacionalnoopredeljenje,kolikosamspremaniđidalekouborbiSrbazanacionalno
osloboĜenjeiutomkontekstu,kakvasumojanacionalnaiverskaoseđanja,kaoisvedrugo
naosnovuēegabimoglidonetikonaēnuodlukuiproglaseme«svojim»ilidameodbace,
etiketirajui,nakrajuproterajuizKrajine.
Nisamznaonikosu«oni»kojivladajustanjemuKrajini,zvaniēnoiliizsenke,nisamznao
kakoizgledahijerarhijaikojetajkojemseverujeikomesepodnoseizveštaji.

Sastanakuhotelunijenizavršen,jersmozapravozapoēeliraspravuotemamakojeđeēitavo
vremeratadominiratiumeĜusobnimodnosima,stalnoopteređivatiionakosloženu
situacijupitanjimaodanosti,izdaje,prevareizakulisanihigara.

SaCvjetiēaninom,DubajiđemiRastoviđemotišaosamkodpredsednikaopštineKorenicaͲ
BoškaBožaniđa.Tojebilaprilikadaseupoznamsaēovekomēijeimejebilovezanoza
gotovosvedogaĜajeproteklihdvegodine.Idobreiloše.
BožaniđjebioveomasumnjiēavpremasvimpripadnicimaaktivnogsastavaJNAkojisubili
angažovaniuKrajini,panijanisambioizuzetak.Smatraojetonužnimzlomkojesemora
trpetiradiostvarivanjakonaēnogcilja–oslobaĜanjeKrajine.Vrloupadljivojebilonjegovo
obrađanjeCvetiēaninuinaēinmeĜusobnekomunikacije.Jasnosevidelodasuupotpunosti
na«talasnojdužini»,alinikakonisammogaodaznamkakojetopostignuto.Iztogprimerai
jošnekihdrugihvidelosedaipakprihvatastarešinepodsvojeokriljesamojetrebalo
pronađiformulukojomsedolazidonjegovenaklonosti.Kasnije,donjegovognapuštanja
Krajine1993.godinesastajaosamsesaBožaniđemvišeputa,javnoitajno,samiiliu
prisustvudrugihlica.KakobuduteklidogaĜajitakođuseosvrtatinatesastanke.Moguređi
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 78

dajeumnogoēemubioupravu,alimetodekojejeprimenjivaonisubiledobroodabrane,
paēakneadekvatneizatakosloženeprilikekaoštojerat.

DoNove1992.godineuKorenicisamupoznaosveonekojesamtrebaoupoznati.Sekretara
SUPͲaKorenicaDragiđeviđa,naēelnikaVeselinoviđDragu,naēelnikadetašmanaSDB–Brujiđ
Milanaiveđinunjegovihoperativacakaoimnogedruge.
Sveinstitucijesunekakofunkcionisaleosimopštinskogsuda.Zasudoveopštenadležnosti
kakavjebiosuduKorenicinijemeēudilo,alidanijeformiranvojnisud,aratujesevišeod
polagodinenijebilonikakvogopravdanja.PostojaojevojnisuduBanjaLuci,alinjegovo
postojanjesenijeoseđalo,mnoginisuniznalidapostoji.
MnogidogaĜajiostađetrajnonerazjašnjeni,jernipolicijanisudnisupostupalipozakonu.
Ostađetajnamnogepogibijezakojesešapatompriēalodasulikvidacije,apripisivanesu
licimakojasu,sdrugestrane,bilipredstavnicizakonaivlastinaterenu.
SagovornikenatutemubilojeteškopronađiiuKoreniciinaPlitvicama,posebnomeĜu
onimakojisuranijebiliangažovaniuNacionalnomparku.Objektiuparkusubiliznaēajno
devastirani,nekiodnjihpretvoreniuobjektezasmeštajvojnikaiopreme,poēevodSpomen
doma6.liēkegdesenalazilakomandaOGͲ3.
DirektorNacionalnogparkabiojeStevoSamolov.UsredinijevažiokaokadarSDSkojeg
favorizujeBožaniđnaēijeinzistiranjejeipostavljenzadirektora.Samolovjebiorodomiz
BijeleRijekegdeježiveouoēevojkuđisagraĜenojiznadsameBijelerijekenakojojsu
Samolovidecenijamaimalivodenicu.
Višeputasamgaposeđivaonatojadresi,jerjebiozahvalansagovornikivrlodobar
poznavalacprilika,aiširihtema.
OnjezapoēeovrlointeresantnutemuistorijePlitviēkihjezeraizposebnogugla.Mojikasniji
sagovornicitosuproširivali,dopunjavali,delimiēnoosporavaliidemantovali.MeĜutim,kako
godbilo,jasnosemoglovidetidapostojivekovnaborbazaPlitviēkajezeraidajeitujedan
odkamenovaspoticanjaisrpskoͲhrvatskognesporazuma,svaĜeisukoba.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 79

Plitvi«kajezera

NaprostoruizmeĜuMaleKapeleiLiēkePlješivice,smestilasusePlitviēkajezerau
stepenastomnizu,kojeukupnogledano,predstavljaizvorišnopodruējerekeKorane.
SaborNarodneRepublikeHrvatskeje08.04.1949.godineZakonomproglasioPlitviēkajezera
nacionalnimparkom.
OdreĜenojedatopodruējeobuhvatadelovekotaraTitovaKorenica,Otoēac,SlunjiOgulin.
Nacionalniparkseprostirena19462hektaraodēeganašumeotpada15715hektara,vode
217hektarai3530hektaranapašnjakeiseoskanaselja.
BiseriNacionalnogparkasu16jezera,podeljenihnagornja:Prošđanskojezero,Ciginovac,
Okrugljak,Batinovac,Vir,VelikiiMaliJovinovac,Galovac,Milinojezero,Gradinskojezero,
VelikiburgetiKozjak,tedonjajezera:Milanovac,Gavanovac,KaluĜerovaciNovakoviđa
brod.
JezerasepunevodamaCrneiBijelerijekekojestvarajuzajedniēkumaticuuseluPlitviēki
LjeskovaciulazeuProšđanskojezero.
Poredovedverekeimanizmanjihpotoka,aveđijepotokPlitvica,kojisenakrajusvogtoka
rušiuNovakoviđabrodipravislapvisok76metara.VodepotokaPlitvicasavodomiz
NovakoviđabrodaspajajuseuSastavkeiobarazujurekuKoranu.

IznadizvorapotokaPlitvicapodignutajevila«Izvor»kojajeuprvobitnojnamenibila
odreĜenakaojedanodrezidencijalnihobjekataJosipaBrozaTitaiSaboraHrvatske,alikako
jeobjekatvrlosabokorištenprenetjeuvlasništvoNacionalnogparka.

JezgroNacionalnogparkaēinestaranaseljaKonēarevKraj,BijelaRijeka,CrnoJezerce,
Uvalica,Ljeskovac,MiriđŠtropina,Plitvica,orkovaUvala,Prijeboj,Korana,SertiđPoljanai
novonastalanaseljaJezerceiMukinja.
PreratapotpunopustaselabezijednogstanovnikabilasunaseljaKonēarevKraj,Miriđ
Štropina,CrnoJezerceiorkovauvala.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 80

TokomrataopustelasuselaSertiđPoljanaiKoranaēijestanovnikesuproterali,kuđe
devastiraliiimovinuopljaēkalipripadniciraznihjedinicakojesusepojavljivalepod
komandomTOKrajinailioperativnihsastavaJNA.SeloKoranajezapaljeno1993.godineiz
protestapojedinacazbogneaktivnostijedinicaUNPROFORͲanazadacimazaštiteživotai
imovinestanovnikaKrajine.Neposredanpovodzapaljenjeselabiojenapadhrvatskevojske
izpravcaGospiđakaGraēacu,poznatijikaooperacija«Medaēkidžep».
Srbisunastanjivalisvaselaosimorkoveuvale,KoraneiSertiđPoljane.inilisuveđinski
narodnatomprostoruitojebioproblemkojegjetrebalorešitiipromenitinacionalnu
strukturustanovništva.SvetosedešavalopodokriljemsocijalistiēkoͲkomunistiēkevlastiu
Hrvatskoj,podokriljempolitikeSKJͲSKH,proklamovanihvrednostiNOB–bratstvai
jedinstva,ravnopravnostiizajedništvasvihnarodainarodnostiuSFRJ.
Nekomejesmetalakohezijasrpskognacionalnogkorpusanatomprostoruipovezivanje
severnihijužnihdelovaHrvatskeukojimajeveđinskostanovništvobilostanovništvosrpske
nacionalnosti.
TajprocesnijebiovezansamozaNacionalniparkveđišire,sakrajnjimciljemsmanjenja
brojaSrbauHrvatskojdo«snošljivegranicetolerancije»kojanesmeprelaziti5Ͳ6%od
ukupnogbrojastanovnikauHrvatskoj.

Evonekolikoēinjenicadokojihsamdošaokrozrazgovoresavišelicauperioduodtrigodine,
akojepotvrĜujunapredizneto.
UvremesocijalistiēkevlastiisocijalistiēkogdruštvenoͲpolitiēkogureĜenja,tosubile
zabranjeneikažnjiveteme,pasenikonijeniusuĜivaootomepriēati,anaroēitone,žalitise
nadležnimpolitiēkimipartijskimorganima,nijavnonitajno.
PokušajidasezaLikuobezbedipolitiēkaautonimijauHrvatskojsredinomsedamdesetih
godinapoinicijatoresezavršilotragiēnoipotpunoihjediskreditovalo,štododanašnjih
dananijeispravljenonitiimavoljedasetouēini.

NeštopredonošenjaZakonakojimsePlitviēkajezeraproglašavajuNacionalnimparkom,
tadašnjiministarpolicijeHrvatskeStevoKrajaēiđdobiojezadatakdanaširemprostoru
PlitviēkihjezerapronaĜelokacijuzagradnjuvilekojabibilanamenjenazaodmoriposebne
aktivnostiJosipaBrozaTitaPredsednikaFNRJ.
Detaljnimpregledomterenaizvazduhaikopnomodabranajelokacijanaoko2kmjugoͲ
zapadnoodselaPlitvicaiznadizvoraistoimenogpotoka.
InvestitorjebioSaborHrvatske,agradnjavilevoĜenajepodšifrom«99»kojeimesuneki
meštanikoristiliikasnije.JakovBlaževiđjebiousvojstvunajodgovornijeosobezagradnju
madajeStevoKrajaēiđbioglavnioperativac.
Sveradovejeizvodilamanjagrupastruēnihljudi,inžinjera,tehniēarairaznihmajstora,asva
potrebnaradnasnagajeregrutovananasilnimmobilizacijama,aktivnostimapolicijeiUDBͲe
naterenuizatvorima.Radovisutrajalido1953.godine.
TadašnjaUDBͲajedobijalazadatkedapomažeupronalaženjuraznihvrsnihmajstora.Tako
npr.Glavniinženjernagradilištutraživrsnogtesarana2Ͳ3meseca.UDBͲapronalazitakvog
naterenu,optužujegazaneštoštonemavezesnjegovimponašanjemikažnjavaonoliko
kolikojepotrebnonjegovoangažovanjenagradilištu.

ObjekatjetakotemeljitograĜendanepostojimoguđnostnjegovogrušenjapojedinaēnoveđ
samosabrdomnakojemjesagraĜenikojedominiraiznadizvorapotoka.Neštoiznad
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 81

potokasagraĜenjeobjekatzasmeštajelektoͲagregata,pajevilaiupogledunapajanja
elektriēnomenergijombilaautonomna.
Kadajeobjekatzavršenuzidarskimradovimaikrenuloseuzavršneradoveunutrašnjosti
vile,glavniinženjerjezaizraduvrata,prozoraipodovatražiohrastovodrvosušeno
najmanjesedamgodina.
KrajaēiđujesugerisanodatakvodrvomožepronađinaterenusamouveđsagraĜenim
objektimagdejehrastovinaglavnigraĜevinskimatrijal.Takviobjektisuseuglavnomnalazili
ururalnimsredinama,pajedržavabilaprisiljenadanaterenuizmišljasvakojakeprobleme
kakobiimalaopravdanjezanasilnoiseljavanjeēitavihsela.Odnjihovihkuđaizdvajanisu
kvalitetnidelovi,rezanedaskeraznihprofilaiupuđivaneuzatvorskestolarskeradionice
Gologotoka,LepoglaveiGradiške.Urevnosnostiizvršavanjaovogzadatkasepreteralo,pa
jeobezbeĜenoznatnovišematrijalaodtraženog.OdviškajeuraĜennameštajkojimje
opremljenavilainizprivatnihvilaraznihdrugovaidrugaricakojisuutovremebili
personifikacijadržaveivlasti.Igromsluēajaisamsambiokorisniktakvognameštajakojimje
bilaopremljenavilaJakovaBlaževiđanaPlitviēkimjezerima.
Utojaktivnostisrušenojedostaobjekatanaširempodruēju,aliuiHrvatskomZagorjui
PodravinigdesuljudiimaliporodiēneobjekteizraĜeneodhrastovogdrveta.Odoveakcijei
pošastinisubilizaštiđeniniSrbiniHrvati.

Pozavršetkuvilepostavljenisuvrlovisokibezbednosnikriterijumiēuvanjaizaštiteobjekta.
Postavljenjeposebanrežimkretanjaizadržavanjanatomprostoru,astranimdržavljanima
jebiozabranjenbližipristup.
Vilajebilakapacitetaoko80korisnikaiuprvojverzijisajednimapartmanom,akasnijedva.
PrilikomprvogboravkauviliTitoiJovankasuseposvaĜali,pajeodmahodluēenodaimse
apartmanirazdvoje.
Titojevilukoristio2Ͳ3puta,jermusenikakonijesviĜalomesto,nitiambijentvile.Takojei
izjaviodaneželivremedaprovodiubaraci,posleēeganikadavišenijedošao.

Veđkrajempedesetihgodina20.vekajeodluēenodasenaprostorusevernoodPlitviēkih
jezeragradivelikivojnipoligon.Naplaniranomprostorunalazilosevišenaseljaiskljuēivo
nastanjenihsrpskimstanovništvom,adominiralasunaseljaMoēilaiToboliđ.itavprostor
planiranogpoligonanalaziosenateritorijiopštinaOguliniSlunj.
ZboggradnjepoligonaprekinutajedrumskavezaizmeĜuSlunjaiPlaškogidefinitivno
razbijennacionalnisrpskikorpusnadvadela,približnogranicamazamišljenihinuĜenih
kotaraKniniGlina.
Vrlomalibrojmeštanasepreseliouobližnjanaseljakojanisubilaobuhvađenaiseljavanjem,
dokihjeveđinanapustilazaviēajipreselilasenajveđimdelomuVojvodinu.
Iseljavanjejetrajalogotovo10godinaisamonajhrabrijisupružaliotpor,alisunakraju
popustiliinapustilizaviēaj.Odobjekatakojiukazujunaprisustvopravoslavnihstanovnikana
timprostorimaostalesuruševinecrkveuMoēilimaigrobljasapokojimnadgrobnim
spomenikom.
UtomprocesuizmenedemografskeslikeinacionalnestrukturenaprostoruHrvatske
znaēajnosuobuhvađenaiselaSlušnica,Tepavci,adrugamanje.TakojeuopštiniSlunj
veđinskostanovništvopostaohrvatskinarod.
PostojaojeplandasepoligonproširiinaselaLiēkaJesenicaiSkrada,aselaSborskoiKuselj
dasepripojeopštiniTitovaKorenicaēimebiseiutojopštinismanjiladominacijasrpskog
stanovništvakojaseutovremekretalapreko95%.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 82

SeloSkradajeiseljeno,aoddrugogdelaplanaseodustaloizmeninepoznatihrazloga.

NaprostoruNacionalnogparkavoĜenajetakvapolitika,kojaje,ukrajnjem,trebaladazatre
svakospominjanjesrpskogimenanatimprostorima.Podokriljempolitikezaštiteokolišai
sadrenihbarijeranakojimapoēivajujezeratrebalojepronađinaēindasenaseljasasrpskim
stanovništvomonesposobezanormalnofunkcionisanjeukidanjemsaobrađajnica,
prodavnica,pošte,školeisvegadrugognaēemupoēivajednonaselje.
NajtežejeprošaoPlitviēkiLjeskovac,kojijebioinajveđenaseljeizaēijeimesevezujuprvi
poēeciturizmanaPlitviēkimjezerima.ULjeskovcujesagraĜenprvihotelvlasništvoMihajla
Deliđa–Srbinarodomiztogsela.

PlitvickiLjeskovac

DugogodinajedanodputokazapremaPlitviēkimjezerimabilajeiželezniēkavoznakartana
kojojsuVrhovinepisaneuzimePlitviēkihjezera.PoštaiškolauLjeskovcusuukinute
sredinomšezdesetihgodina.PlanjebiodaseodLjeskovcanapravietnoselosarezervatom
zapreostaleSrbe,kojinipokojucenunisuhtelidanapustevekovnaognjišta.

Premakazivanjuveđegbrojasagovornikanosioctogzloēinaēkogprojektabiojeing.Josip
Movēan,kojegsukreatoriizmenenacionalneslikenatimprostorimapronašliidoveliiz
MrkopljauGorskomKotaru,gdejeradioutamošnjojšumariji.
OnjebioautorkonceptanovogpejzažnogureĜenjaparkakojejeobuhvataloiizgradnju
jednogveštaēkogjezeraiznadPlitviēkogLjeskovcakojebinastalopregraĜivanjemBijele
rijeke.TosedamnaestojezerosetrebaloprotezatidopodKonēarevKraj,alijeimaloi
posebnunamenu.NjegovomizgradnjomupotpunostibinestaloseloBijelaRijeka,
komunikacijapremaBabinompotokuiVrhovinamabibilapotopljenavodom,aLjeskovacbi
senašaopritešnjenizmeĜutogjezeraiProšđanskogsanikakvomperspektivomzaopstanak.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 83

Tojebiozlikovaēkipothvatēovekakojijebiopoznatposvojimnacionalistiēkimstavovimai
razmišljanjimaobavijenihuoblandunaukeozaštitiokolišainovihrešenjaunacionalnom
parku.
Priēalisumi,dajepoēetaknalivanjadolinevodomiformiranjeveštaēkogjezeraizazvalo
gnušanjeionihnajokorelijihnacionalistaisrbomrzaca,pajeposlenekolikogodinabrana
srušenaisvavodaistoēenauProšđanskojezero.Imaosamprilikudaobilazimtajprostor
posleispuštanjavode.Neznajuđioēemuseradi,misliosamdajetajprostordoživeo
svojevrsnukataklizmu.
Takvoponašanjeniēimnijesankcionisanonitisekosmeožaliti.
NovanaseljaMukinjaiJezercesupotpunoneprirodnopostavljenaiodmah,naprvipogled,
vidisedajetonasilnonapravljenosanekomlošomnamerom.Mnogoboljelokacije,
posebnoujiđKrēevina,nisuuzimaneuobzirjerjetrebalouspostavljatinovonaseljesa
dominacijomstanovništvakojejedovoĜenosastranekakoizHrvatsketakoiBosnei
Hercegovine.
TajproblemosporavanjaprisustvaSrbanaPlitviēkimjezerima,njihovimzaslugamaza
izgradnjuioēuvanjetogbiseraprirode,imenimajezeraidrugihgeografskihpojmovaizkojih
senedvosmislenomoževidetiuticajiprisustvoSrba,isticanjeiu19.vekusanamerom
izmeneimena.
VerovatnonajdaljeutomeotišaojehrvatskipesnikIvanTrnskiusvojim«Jezerkinjama»gde
sejasnovidipokušajizmenenarodnihimenajezerima,slapovima,peđinamaiokolnim
brdima.
NajboljiodgovorTrnskomdaojeJovoUzelaczv.«Kuburica»,guslarunarodnojpesmikoju
prenosimucelini:

«DabratIvosamnebereslavu,
Evoijamuēimsvojuglavu;
Nemuēimje,štopjevatineznam,
Veđgažalim,štovremenanemam;
Siromahsam,školaneizuēih,
Težaēkimeevoposaomuēi!
Ovupjesmubašpjevamušumi,
Gdjejepjesnikotvoreneumi,
Bašušumi,uzelenutrnju,
Dajekomedrugom,zapjevaobicrnju!
Alineđu,kadjetoHrvatu,
PokrvinamroĜenombratu.
Brađajesmo,mojpjesniēeIvo!
Alupjesminegovorikrivo
OdPlitvice,odsrpskijesela,
Odjezeraidivnijevrela.
Kadsibrateonepjesmepisao,
Tadatebeneposlužimisao,
Jertipjesmenisujezgrovite,
Nitsuprozanitsustihovite.
Slušaj,Ivo,adobresamvolje,
Tvojupjesmudapjevambolje!
Slušajmene,srpskogaguslara,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 84

Bogimenidadeneštodara.
Pađešēuti,Božjatijevjera,
Odstarineēijasujezera!
Slušaj,Ivo,ođulređikrivo:
Tugdjevodaodsvakudavari,
Tusenašinaselišestari;
ͲJerizselabježašeugore,
OdTurēinagdjesebranitmore;
UtovrijemeboređisesTurci
Uplaniniživješekavuci.
Gdjehajduēkabjehukanabišta,
Tugospodskasadsupristaništa!
NajprvajeonaCrnaRijeka,
ŠtonoteēeizplanineKika,
Isnjomvrelazdružilasemala,
SRijekommajkom,padivotaprava!
Jezeroseujezerolije,
KrasnašumaiznadnjihsevijeͲ
Tedivotenadalekonije!
Vodahuēi,krajempopljuskuje,
Barkaplovi,apjesmaseēuje;
Aslapovitukusavisine,
Samo,brate,uživajmiline!
Gospoštinašeđesepohladu,
Temilinenemajuugradu:
istazrakaišumezelene,
Gdjenocvjetakuladunevene;
Silnemomeugrmusekriju,
Adjetiđizanjimaseviju!
OKozjaēe,sveovojepošali,
ItebisuSrbiimedali,
StariSrbi,srpskikaluĜeri,
Štoživješenaovimjererima,
Upeđinigdjeseleguvile,
ŠtosuSrbuposestrimebile!
TujekaluĜerstarisrpskibio,
Isvojvijekupeđinivio;
Anefratrinitikanonici,
Nistekliši,niturskiderviši!
Paidanas,božjatijevjera,
TujepeđinasrpskogkaluĜera!
Kakvonjojziimeđetedati,
Kakođeseodsadonazvati?!
Štojenaše,tovamanedamo,
Azavašegrabitseneznamo!
VislavitejednogPerišiđa;
ͲAkudađestotinuGrbiđa?
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 85

Ijošdrugihtuimaplemena,
Alimneđusadabrojitiimena.
Aldoktrajeovijehplanina,
DivnaKikaiLumbardenika,
Ijezeraisrpskihplemena,
Taseneđemjenjatiimena!»

Svedo1990.godineoveimnogedrugepriēe,priēalesusešapatomiudruštvu
najpoverljivijih.
Mnogisuprogovorilinudeđidugogodišnjetajnenauvidnamakojismoživeliuzabludama,
uljuljakniblagodetimaživotakojenamjenudilosocijalistiēkosamoupravnodruštvo
jednakostiipraviēnosti.
NijesluēajnoštosuseprvioružanisukobiMUPͲaHrvatskeipripadnikamilicijeSAOKrajina
odigraliupravonaPlitviēkimjezerima.Imavišesimbolikeutome,amestojepažljivoi
perfidnobirano.
KakojegovorioakademikJovanRaškoviđ,Srbikadavole,anekoimtuljubavuzimaili
osporava,burnoiemotivnoreaguju.Plitviēkajezerasuvekovnosrpskoognjištekojeim
naoružaniredarstvenicipokušašeotetiizatosureagovaliburnoiemotivno.Padošeiprve
žrtveisajedneisadrugestrane.RajkoVukadinoviđsasrpskeiJosipJoviđsahrvatskestrane.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 86

VREMEPRIMIRJA

KakojezaživeloprimirjepotpisanouSarajevunafrontugotovodainemanekihzbivanja,pa
koristimsvakuprilikudaseštoboljeupoznamsasituacijomnaterenuiujedinicama.
Takojeneštodelovalološeipreteđeunutarnassamih,alinikakonisamnalazioodgovorena
pitanje,štabitomoglodabude.
UsamojjediniciposebnupažnjumiprivlaēivelikibrojpredratnihpolicajacaizSUPͲa
Korenica,kojisuprešliujediniceJNA.Sdrugestrane,SUPnijeimaodovoljnokvalitetnihi
školovanihpolicajacazavršenjeslužbenaterenu,paseodmahuoēavaoproblemihteosam
nađiodgovor.
PrveinformacijesamdobioodmogzemljekaMilanaMišePavlice,kojijekaorezervni
starešinauvojnojpolicijimobilisanuRijeci,jošpreizbijanjaratnihsukoba.Znalismoseiz
vremenamogslužbovanjauRijeci.ImalismodovoljnomeĜusobnogpoverenjaipotrebne
otvorenostidaneopteređeniraspravljamoobilokojemproblemu,patakoioovomkojije
meneinteresovao.
OpolicajcimamijeispriēaodasuonikolektivnonapustiliSUPͲazbogneslaganjasa
tadašnjompolitikomkojujevodioSDS,alidajetoodmahiskrivljenoipromenjenoutvrdnju,
daonipodržavajupolitikukojuproklamujenovahrvatskapolitiēkaelita,dasuizdajniciisl.
Svakakodasupojedinaēnoimalinekemanjegrehove,propusteipromašaje,alinijestajala
tvrdnjadaseradioizdajnicimailjudimakojineželedaseborezasvojuzemlju.Daljemeje
upoznaosaēinjenicomdasuzalošestanjeuēitavojLicinajodgovornijiBoškoBožaniđi
LjubicaŠolaja,aposebnokadajeSUPupitanju.Naime,LjubiēinsuprugMilanJavorinajebio
planiranzadužnostsekretaraSUPͲaKorenicaidasenatomplanuneštoizjalovilo,paje
dovedendrugiēovek.GospoĜiŠolajaLjubicisestavljalonateret,dajeonazapravoinicijator
pobunepolicajacaidajenatajnaēinslalaporukeBožaniđu,daonipaknijeapsolutnivladar
uKorenici.
TajmeĜusobniobraēuninetrpeljivostBožaniđaiŠolajeodvijaoseprekosudbinatihljudii
jošmnogihdrugih,pajetootežavaloionakološusituacijunaterenu.

UtokurazgovoraPavlicamijeprviukazaonafrapantanpodatakkojegjeranijeēuo,dajeu
Krajinuplanskiismišlljeno,ubaēenopreko100bivšihpolicajacaMUPͲaRepublikeHrvatskei
dasenekiveđnalazenarukovodeđimmestimauKrajini.Potojinformaciji,jošuvremedok
jeministarunutrašnjihposlovabioJosipBoljkovac,izvršenajeselekcijaoko100policajaca
srpskenacionalnosti,kojisusvojulojalnostHrvatskojtrebaliiskazatinanaēinda
dobrovoljnooduuKrajinuitamonaraznenaēinevršeopstrukcijuodbrane,širelažnei
uznemirujuđevestiiglasine,podstiēunadefetizamibezperspektivnostodbrane,perfidno
opisujuHrvatskukaosuperiornuunastalomsukobu,radenapronalaženjuistomišljenikai
licakojanisuzaratnuopcijusaHrvatskominatajnaēinukupnodautiēunalošestanjeu
organizacijiodbrane.Premaovomopisuonisutrebalidaradeipostupajukaoorganizovana
petakolona.
Verovaosamdajetakoilidamožedabudetako,alinijednogvaljanogpodatkautom
pravcunisamimaodoovograzgovora.Biojetopodatakkojiđemeokupiratidokrajarata,
kojiđemenavoditiidovoditiuraznesituacijeiiskušenja.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 87

TokomratasmodolazilidorazliēitihpodatakakojisupotvrĜivalitvrdnjudameĜunama
delujeorganizovanapetakolona,alisepravaistinapokazalatekpadomKrajine.Tadađetaj
podatakdobitinasvojojtežiniibitidokazankaopotpunotaēan,alinažalostkasno.

PokušajidasepredvojnimsudomuBeogradurazjasnenekisluēajevinijeuspeoizrazloga
štodržavaSrbijainjenavojskanijehteladasemešaudogaĜajekojisuseodnosilina
Krajinu,pokušavajuđinatajnaēindadokaže,kakoonanijebilaumešanauratnisukobniti
želiotomedaraspravlja.Svaobjašnjenjasusemoglasvestinasledeđutvrdnju:Republika
Srbijanijeuēestvovalauratu,nijesprovodilanikakvunedozvoljenudelatnostnasvojoj
teritorijinitijedozvoljavaladasetakvadelatnostsprovodiodstranetređihlica.Naosnovu
takvekonstatacijenemaniuporištazapokretanjebilokakvogsudskogprocesakrozēije
voĜenjebitotrebalodokazivati.

PoredoveinformacijePavlicamejesavetovaokakodaseponašam,jerpripadniciJNAnisu
biliposebnoomiljeni,optuživanizaslomJugoslavije,pokušajeoēuvanjaSKJkrozformiranje
SKPJ,dapripadniciJNAuKrajinisenalazenaistomzadatkukaoispomenutipolicajci,dakle
dazajedniēkidelujemoupravcudanapolitiēkiilinekidruginaēindoveduKrajinuupoziciju
dabudeintegrisanaupravniipolitiēkisistemHrvatske.Apsolutnivladariiistinskiborciza
srpskustvarsmatranisuēlanoviSDSiutompravcunijesmelobitisumnjenitipogaĜanja.
VremeidogaĜajiđepokazatikolikojetobilalažnaslikastanjaikolikojevodeđihljudi
tadašnjegSDSͲakolaboriralosaneprijateljemitražilisebinaēindaiposlerataostanuu
Hrvatskoj,bezobziranakonaēnirezultat.
Sedelisunadvestoliceidiktiralisituacijunaterenuupiruđiprstomudrugekakonanjihniko
nebiobratiopažnju.
PitamPavlicu,dalinjemusveovoliēinapodmetnutupriēusakrajnjimciljemdanassve
posvaĜaju,danasrasterajuidalibitomogaobitideoscenarijatihkojejeBoljkovacposlao
uKrajinu?Onsležeramenima,ništanegovori,jerništanijenimogaodakaže.Teksmobili
napoēetku.Nakrajugapitam,dalijesanekimrazgovaraooovomeštojemenipoverio,a
onodgovaradanije,dajetoskoroēuo,adajeimaonamerudaizneseinformaciju,alimuse
zatonijeukazalaprilika,jersusviunekakvojžurbiiimajupreēaposla.Završiojereēimada
jebioproblemimeĜusobnogpoverenja,jerseplašisasvakimdarazgovaraotakvim
sadržajima.Natomesmozavršilirazgovori,umestodaimamodgovornapitanjezbogkojeg
samrazgovarao,jasamsebiotvorionizdrugihpitanja,vrloozbiljnihiprofesionalnihna
kojimajetrebaloistotakoprofesionalnoraditi.

Velikiproblemjebiloinformisanjepohijerarhijskojlinijiuokvirusameslužbe.Nijebiloviše
jasnopostavljenihzadataka,težištauradunitipovratnihinformacijauvezinekog
bezbednosnogproblema.Stvoriosetakavutisakkaodanikoganištaneinteresujeiako
neštouradiš,dobrosiuradio,akone,nikomništa.
OnoštojepobuĜivaloposebnupažnjukodmenebilojeosionoidrskoponašanjepojedinaca
usamojslužbi,kojisusebidalizapravodaoniodluēujuipresuĜujuostanjunateritorijiiza
kogaoniustvrdedajedobarililošpotompitanjuvišenijebilodiskusija.
UtakvomponašanjuprednjaēiojeDušanSmiljaniđinekolikooperativacaizgrupekojujeon
vodio.Onjesmatraodasenalaziukategoriji«prvoborca»dasunjegovezaslugenemerljive
uorganizovanjuodbraneKrajineidajesadapitanjedanakadađesetezaslugenaplađivati
ēinovimaiodlikovanjima.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 88

ImaosamprilikudavidimidržimurukamapapirnakojemjekatoliēkisveštenikizDrežnika
pisaoizjavuvlastitomkrvlju.ZnaosamdajeposlezauzimanjaDrežnikaiVagancaostaoživi
sada,komejetrebalodasvojpatriotizamtakoiskazuje?Doznaosamdajeizjavuod
veleēasnoguzimaoPlatišaSlobodanitosamnapisaokaoinformacijutražeđiobjašnjenje
postupka,odnosnoupute,dalijetonekinovimaniridaliijatrebamnatakavnaēinda
radim?
Nekolikodanaizatoganamenesesvalilaēitavalavinakritikazbogspominjanjatogsluēajai
slobodedasumnjamunekogakosetolikožrtvovaozasrpskustvar,anijeimaonikakve
posebnerazlogedasetakoponaša,jerjemirnomogaodasediuZagrebuilinegdeu
inostranstvu.
Mirnosamsvetoposmatraoirazmišljaodasuupravotosituacijekojimasamisebiseēemo
granunakojojsedimioidađenastakvoponašanjepotpunodiskreditovati.

Drugoštojeprivlaēilopažnjukodinformisanjabiloje,daseposebnotražepodaciolicima
kojadelujusapozicijaēetništva,kojaseponašajukaoēetniciilidasesanjimaidentifikuju
krozodevanje.
Navodnodajetepodatketražilaupravabezbednostimadanikadanisamvideonekakav
dokumentkojimbisepostavljalitakvizadaci.MeĜutim,jedansusretsageneralom
Vasiljeviđemuaprilu1992.godinejasnomijerekaodasutakvizahtevipostavljani.Kratko
smorazgovaraliitadamijeon,onakouzputrekao,daneznakolikođepomođiu
konsolidovanjuodbraneKrajine,alipouzdanoznadađekrajišnicimaizbitiēetništvoizglave.
Bilomijejasnodasuodnjegadolazilizahteviiranijedaseidentifikujugrupeižarištakoja
delujusatihpozicija.

OmiljenakrilaticaBoškaBožaniđabilaje«jurišnageneralštab».Posleovograzgovorasa
Vasiljeviđemshvatiosamuēemujeproblem.StanjenateritorijikojejediktiralapolitikaSDS
jebiloupotpunojkolizijisaonimštosemisliloikreiralouBeogradu.Gotovodanijebilo
dodirnihtaēaka,asamimtimnijebilonikakvešansedadelujemokaoorganizovanasnagai
dasenalazimonazajedniēkomzadatku.Žrtvetakvogstanjabilisuneobavešteniljudina
terenuilionikojisuživeliustalnojzabludidaneštoznaju,aizaleĜaimsevodilapolitika
kojuoninisuhtelishvatitiilijenisurazumeli.Ujedinicamanaraznimdužnostima,aposebno
nadužnostimauorganimazapolitiēkiradimoral,angažovanisuistaknutijibivšiēlanoviSKJ,
ēlanoviopštinskihkomitetaisl.dokgotovonijedanizSDSkojajebilakreatordržavne
politike.Nijeimseverovalo,jerjekriterijumbiomirnodopski,onajkojijekoristilaJNA.
PolitikaSDSjesmatranapolitikomkojadelujesapozicijaunutrašnjegneprijatelja,jednako
kaoštotosahrvatskestraneēiniHDZinekedrugestrankedesneorjentacije.Utakvim
okolnostimanijebiloēudodadolazidomeĜusobnogoptuživanja,etiketiranja,
omalovažavanjaivreĜanjaidatežišnizadaciorganizacijeodbranetrpezbogtakvogstanja.

Utakvimokolnostimajetrebaloraditinavišefrontova,pružitikomandovanjukvalitetne
podatke,omoguđitinjegovofunkcionisanjespreēavanjemsnagakojesudirektnoatakovale
nakomandeizadovoljitiprofesionalnipristupposludadominirajuposloviizadaciiz
delokrugaradaorganabezbednosti.

RazjašnjavajuđirazlogemasovnognapuštanjaSUPͲaKorenicaodstranepolicajacaobavio
samidrugerazgovore.Suštinajebilaupotpunojneobaveštenostiosimdasemoraju
opredeliti:iliHrvatskailiKrajina,anikakvapitanjanisubiladozvoljena.Ujednomperiodu
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 89

zgradaSUPͲajebilaprolaznaadresazamnogalicakojasuodjednomdobilaovlašđenja,koji
suprivodili,zatvarali,tukliiprebijalikogasustigliikakosustigli.Neželeđidausvemutome
uēestvujukolektivnosudaliotkaziprešlipodkomanduJNA,gdesurasporeĜeniujedinice
vojnepolicije.

Sdugestrane,timljudima,policajcimapripisivanesurazneoptužbei,kadasunovoutoēište
pronašliujedinicamaJNA,biojetojošjedanrazlogvišedaseJNAinjenipreipadnicioznaēe
imenom–izdajnici,atimeisvikojisusvojomvoljom,dobrovoljnoulaziliunjensastav.
TanetrpeljivostpremaJNAbilajeprisutnadonjenogpostojanja27.04.1992.godine,a
ukupnonegativanstavprenetjenaVojskuJugoslavijeitakodopadaKrajine04.08.1995.
godine.
VidnanetrpeljivostnasvimnivoimabilajeizmeĜupripadnikavojske,sjednestrane,i
pripadnikamilicijeKrajine,sdrugestrane.Tanetrpeljivostkulminiralaje1994.godinekada
jeMilanMartiđpostaopredsednikKrajineiodmahpoinauguraciji,smeniokomandanta
vojskegeneralaMilaNovakoviđa.
Mnogimajesmetaloštojanisamimaoteproblemeudnevnojkomunikacijisa
predstavnicimacivilnevlastiuKrajiniukljuēujuđiiorganeunutrašnjihposlova.Svakiorganu
Krajinibiomijedostupaninikadanisamosetioproblemutojkomunikacijiilidamijebiloko
osporiopravodakoristimresursetihorgana.
Nažalost,takvostanjeusložavalojeionakoteškusituacijuuKrajiniinepovratnosvenas
vodiloupropast,kojajedošlapadomKrajine

UtakvojaktivnostisagledavanjaiizuēavanjastanjauKrajinizeteklamejeinformacijakojaje
stiglaizVrhovina,dajenedalekoodmesta,kodzaseokaIvanēeviđipronaĜenonekoliko
leševa,uglavnomstarijihljudi.
Bilojevrloēudnodainformacijadolaziodstranepripadnika2.brigade,anemilicijekojaje
postojalauVrhovinama.KodspomenutogzaseokapronaĜenoje7leševa,jedanpored
drugoguneposrednojblizini,ijedanmalodalje.Bilojeoēiglednodasuljudiubijenitokom
kretanja.UtvrĜenojedasulicahrvatskenacionalnosti,dasuizselaDabar,dasunasilno
povedeniuzatvoruKorenicupodsumnjomioptužbomdaradeprotivinteresaKrajine.Do
zatvoranisunikadastigli,ubijenisredinomoktobra1991.godinenamestugdesui
pronaĜeninjihovileševi.Nekojenaredio,anekoizvršiozloēinnadnjimasamozatoštosu
HrvatiištosuimdecaisvadrugarodbinauHrvatskoj.
Namestupogubljenjaidentifikovanisuposmrtniostaci:

1.ͲRAJKOVIKAJA,roĜena1919.godine,
2.ͲRAJKOVIJOSO,roĜen1937.godine,
3.ͲRAJKOVIDaneSTIPE,roĜen1938.godine,
4.ͲRAJKOVIMarkaSTIPE,roĜen1932.godine,
5.ͲRAJKOVIRUŽA,roĜena1936.godine,Stipinasupruga,
6.ͲBIANIMarkaSLAVKO,roĜen1931.godine,i
7.ͲBIANISlavkaMARKO,roĜen1958.godine.

Iuovomsluēajuzidšutnje.Sviznajusveinikoneđeništadakaže.Svesesvodina
monstruoznutvrdnju,dajesvetonormalnouratnimokolnostima.Smatraosamdatakve
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 90

pojavenisunormalne,dasutozloēinaēkipostupcipojedinacaimanjihgrupai,dađemona
krajusviimatištetuzbogtakvogponašanja.
Istražujuđiovajzloēindošaosamdopodatakadajezloēinpoēinjenodstraneparavojne
grupekojujepredvodioPredragBaklajiđizVrhovina.

Dana11.10.1991.godinenabenzinskojpumpiuVelikojGoriciubijen
je:VLAISAVLJEVIRadeSTEVO,roĜen1952.godineuDabru.
Ubijenjenaradnommestu,prodavacnaBP"INA",VelikaGorica.
PostojeosnovisumnjedajeubistvoizvršioKRZNARIJOSIPzv."JOJO"izDabrazbog
odmazde.MjesniodborHDZDabarjeraspolagaopodacimadajeVlaisavljeviđStevoaktivista
SDSuZagrebuidaimakontaktesaorganimabezbednostiJNA.
Prijeubistva,Vlaisavljeviđjeprimiovišeporukasapretnjomdađebitiubijen,alitomenije
pridavanposebanznaēaj.
Ovoubistvonijerasvetljeno.

NakonovogubistvauZagrebu,krajemoktobra1991.godineuDabrujeubijenBIANI
GRGA,penzionisanimilisionerSUPͲaOtoēac.Ubijenjezbogodmazdeikolektivneparanoje,
manijegonjenjaiproganjanja,pajeutakvimokolnostimabezikakvihdokazaoglašenkrivim
iubijen.
NidanasseneznamestopogibijenitigdejeBiđaniđevlešostavljen.

Uproleđe1992.godinepoistomreceptuuhapšenjemeštaninDabraVlaisavljeviđMilan
zvani«Kec».Utrenutkuhapšenja,kojejeobavilamilicijaKrajineͲSUPKorenica,nalaziosam
seuzaseokuBobiđiukomandiēete.UmojojpratnjibiojeBogdanSrdiđizkomandebrigade
izVrhovina.Stanjeutomselubilojekatastrofalnološe.OpteređenimeĜusobnimlošim
odnosima,fiziēkiipsihiēkiiznurenoljudstvoizmišljalojeipodsticaloraznepriēeozaveri
protivnjih,dajeseloveđpredatoHrvatskoj,dajesvakažrtvaodbranesuvišnaidapojedini
meštanikolaborirajusaneprijateljom,priēemusuposebnoapostrofiraliimeMilana
Vlaisavljeviđa.
IznelisuoptužbudajenjegovsinŽeljkopripadnikMUPͲaHrvatske,dajeuHrvatskojostaoi
bratSrĜan,alisuprešutiliēinjenicudamujedrugisinMiloradpripadnikvojskeKrajineida
aktivnouēestvujeuodbraniKrajine.
Kadasamtražiodamiiznesuēinjenicekojeukazujunanjegovuneprijateljskuorjentaciju
nisumoglidapruženištakonkretno.Tonijebilodovoljnodaseēovekzatvorinitisemoglo
nadruginaēinpratitinjegovaeventualnaneprijateljskadelatnost.Nakonnekogvremena
provedenoguzatvoruuKorenicipuštenjezbognedostatkadoklazaitimejeēitavsluēaj
završen.Misliosamse,kakobiseponašalidajestvarnobiloijednogvaljanogdokazailida
seuVlaisavljeviđevojulozinašaonekohrvatskenacionalnosti?

Višeputasampomenuosređukojajebilapotrebnavišenegoikada.
Dana05.01.1992.godineuVrahovinamasuuhvađena3licaalbanskenarodnostiupokušaju
daputniēkimautomobilompreĜuuOtoēac.Bilojepravoēudodasuonidošlinatupoziciju
uvozilunemaēkihregistarskihoznaka.Kadasuzaustavljeniispredminskogpoljaikadaje
identifikacijomutvrĜenodaseradioalbancima,oduzetesuimsvepokretnestvarii
predmetiliēneupotrebedabinakontogabiliupuđenidasevozilomkređuupravcuOtoēca.
Madasuušliuminskopoljenijednaminanijeeksplodirala,paihjedrugapatrolazaustavila,
izvelaizminskogpoljaivratilauVrhovine,apotomukomanduuKorenicu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 91

Urazgovorunisuhtelinikogdaoptužuju,papoštonijebiloosnovazazadržavanje,popatroli
vojnepolicijesuproprađenidoBihađa,vanzoneborbenihdejstava.
BilisužrtvedezinformacijedajeposlepotpisivanjaprimirjauSarajevumoguđeslobodno
kretanjedužikrozlinijurazdvajanjasukobljenihstranainjehovanamerajebiladasekrađim
putemdomognuSlovenijeidaljeprekoAustrijedoNemaēke.
Odkudpojedincimaidejadažrtveuvodeuminskopolje,daljudeizlažuživotnojopasnosti
bezikakvogvaljanograzlogaipovodazameneđeostativeēnatajna.

Ubistvonevinihljudi,hapšenjeizazvanoparanojomipokušajubistvaljudiēinilisuonikojima
nikadanisamdoznaoime.Uimekogaiēegasutoēinili?KolikonasuKrajiniima,kojismo
spremninatakavēinikolikonasuKrajiniima,kojismospremnidajavnoosudimotakvo
ponašanjeidamusesuprotstavimo?Tražiosamtajodnossnaga,alisamgadoznaomnogo
kasnije.
UKrajinijebilomnogoonihkojisuimalisvojejedinice,kojisuseponašaliidelovali
autonomnobezdasuhtelidaseukljuēeuorganizovanuodbranupodjedinstvenom
komandom.Tadasammisliodasutonekestranaēkejedinicekojesekoristeodsluēajado
sluēajainisamznaodasekoncipovlaēeizvelikedaljine,planski,osmišljenoiorganizovano.
Nisamznaodajezamnoge,stanjeuKrajinisamojednoodkriznihžarištakojetrebadržati
podkontrolom,njimedelovatinapodsticanjeilismirivanjekrize,zavisnoodpolitiēkih
kretanjaiopštegodnosasnaganaprostorubivšeJugoslavije.

BezobzirakojekomebionadreĜenikojekogaštitio,bilojeneophodnopronađipoēinioce.
BilomijepotrebnovišeodgodinudanadadoĜemdoodgovorauuslovimaneprekidnih
pretnjiizamkidasetakvestvarinesmejuēinitiisasusvežrtvesamo«žrtverata»priēemu
nijepotrebnoisticanjepojedinaēnihponašanja.Upravotakonakaradnapostavkateškođe
namseobitioglavu,jersvepojedinaēnopostalojegeneralno,postalojedeonacionalne
politikeuobraēunusasvimakojinisuistenacionalnostiiisteveroispovesti.
Sveonoštosmokodneprijateljaprepoznavalikaonevaljaloēinilismosami.
Traženjeopravdanjausliēnimpostupcimakojejeneprijateljēinionašimsunarodnjacimanije
moglobitiprihvađeno,jerzloēinsenijemogaopravdatituĜimzloēinom.
Svetosampretoēiouslužbenedokumente,blagovremenoikonciznoosvemuizvestioiti
sadržajinemogubitipredmetomjavnogpublikovanja.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 92

Boži©1992. godine

KakosamsvojcelokupniživotdotogvremenaproveodalekoodBoga,Crkveisveštenstva,
odluēiosamtodapromenim.Biosamodgojanivaspitavannavrednostimakojesudaleko
odonihkojeistiēepravoslavnavera.Krozprocesobrazovanja,posebnouvojnom,te
vrednostinisunispominjane,akamolidaseonjimaneštogovoriloiliuēilo.Biloje
ostavljenosvakomodnasponaosobdaiskazujemosvojaskrivenastremljenjaizvorištu,ali
nanaēindaniēimiprednikimtonepokažemo,jerjetoznaēiloizlaganjevelikojopasnosti.
Izbijanjemratatiodnosisusepoēelimenjati,poēeosepoveđavatibrojvernika,aposebno
onihkojisusvojaverskaoseđanjaispoljavaliubožjimhramovima.Postalajemodadaseide
nakrštenje,pojedinaēnoiliēitaveporodice,pajetakavtrendzahvatioipripadnikevojske.
Bilojetužnoismešnogledatidojuēerašnjeokorelekomunistekakojavnoibezimalostida
menjajuzvezduzakrst,kakosekrsteikadtrebaikadnetreba,kakomumlajuoponašajuđi
pojanje.Svesetovidelo,alizasvejebilojednostavnoobjašnjenje:»Zapokajanjenikadanije
kasno,aBogpraštaiveđegreheodovihiprihvatasinovesvoje,kojisulutajuđikrozživot
ipakdošliprednjega.»

Raznesvetkovinesusesadajavnoobeležavale,aposebnoBožiđ.Onoštosenekadakriloi
prikrivalosadajepostalaprestižnastvar.Ranijesebežaloodsusretasasveštenikom,asada
jebioponoskadadolaziukuđu.Vremenasemenjaju,asanjimaljudiinjihovenavike.
UtakvimokolnostimauslediojepozivdabudemgostukuđiDušanaVlaisavljeviđaiz
RudopoljazaBožiđ.Prihvatiosampozivsavelikomradošđu.
RudopoljejeselouneposrednojbliziniVrhovina.Toselomijeodnajranijemladostibilo
posebnodrago.Mojotacjejedandeosvogradnogvekaproveosadostameštana
Rudopolja,pasamijakaodetedolaziosanjimkodljudikojihsevišeneseđam.
RudopoljesenalazinapruziPlaškiͲVrhovineukotlinikojajesaseverozapadnestrane
opasanaprugom.Selonastanjenoiskljuēivopravoslavnimstanovništvomitakojebilood
pamtiveka.
Uselodolazimovozilomnegdeoko18,00ēasova.Napoljumeseēina,aslikakojuvidimoiz
vozilapomalonestvarna.Selodelujekaodajevremestalo,kaodaje18.ili19.vek.Kuđe
okovanesnegomiledom,strujenema,apetrolejskarasvetaisveđetekdajunaslutitidaseu
kuđamanalazeljudi.Dimoviizdimnjakamirnoodlazenegdedalekounebo.
UkuđinasēekaDušan,njegovotaciostalafamilija.estitamoiulazimousobukojaje
postavljenazagoste.Ukuđidrugihosobaosimnasiukuđananema.askamoiēekamodase
jošnekopojavi.Nismodugoēekali.Poēelisusepojavljivatilikovikojesamprethodnihdana
upoznaoikojisunapadnobililjubaznisamnom.Uobiēajnapriēaprerastaurazgovoro
pitanjimakojasudoveladorata,ugroženostiSrbauHrvatskoj,uvozuoružjaistvaranje
paramilitantnihgrupauokviruHDZiHSP,raspaduJugoslavijeilošemponašanjupolitiēkogi
vojnogrukovodstvautomprocesu.
Posebnojedominiralopitanje,zaštoJugoslavijanenapadneHrvatskusasvimraspoloživim
vojnimefektivimaipokažeimkakosevodirat.Pitanjasuišlaunedogled,zaštoovo,zašto
ono?Tokomrazgovoraosetiosamdaustvarionimeneispituju,odmeravajumojestavovei
razmišljanja,sagledavajurazlogezbogēegasamjadošaouKrajinuisl.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 93

UtokurazgovorauprostorijujeušaoPeroJelovac,kojimejepoznavaoodnajranije
mladosti,kojijepoznavaomojeroditeljeimojuēitavofamiliju,agodinamajeradiouLiēkoj
Jesenicikaoēuvarlageradrvanaželezniēkojstanici.Onjedošaoplanski,jerjetrebaoda
potvrdimojidentitet.Odmahsmoseprepoznali,srdaēnosepozdraviliitajēinjedelovaona
ostaleuprostoriji.Osetiosampopuštanje,nijevišebiloonogdrskogpodbadanjakojimse
ēovekoseđaliēnokrivimzaneštoštosesvimadešava.
Odjednomsamtobioja,biosamSrbinnimanjiniveđiodnjih.Biosamdobrodošaou
Krajinudazajednosanjimabranimsloboduiēastsvognaroda.Nisumidalidaodahnem
neprekidnomenavodeđidapijemvino.Naizmeniēnosunazdravljali.Nekakosamizdržaoi
akomijebilamukaiodvinaiodnaēinakakosmoslavili.Svesedobroisređnozavršilopo
meneijasam,ēinise,prviispitpoložio.
Blagodetitogēinaosetiosamvrlobrzo,veđnarednihnekolikodana.

Usledilesumnogobrojneposeteumojeradneprostorije,svakojakakazivanjaodogaĜajimai
ljudimapreotvorenogsukobasaHrvatskom,izbijanjuustanka,pasvedodanašnjihdana.
Mnogotogaseznalo,alinikakodaseuhvatinitkokonkretnopovlaēikonce,pojedinacili
grupa,avrloteškojepretpostavitidajesveproizvodstihije.Svedelujenekakonestvarno,
kaodajeovajratodnekuddonet,kaodasmomimosvojeiskrenevoljeihtenjaunjega
gurnutiisadagledamokakosvetodasezavršiidasevratimopreĜašnjemživotu.
Mojiposetiocisuiznosiliniz«informacija»,idejaipredlogakakosveratovatiprotivHrvaske,
gdekokogaimauHrvatskoj,štoradiikakvamujepozicijadadelujena
neprijateljovojteritoriji.TakojebilojošvlakovoĜakojisuvozilivozovenarelacijiZagreb–
Rijeka,kojibinanaš«mig»prvrnulivoz,posebnoakojetovojnakompozicija,paonihkojisu
radiliunekimfabrikama,kojesuproizvodileuuslovimarataizavojnepotrebeigdesu
pojedincispremninasabotažeitakounedogled.Pitamzaštotoneēinite,aodgovorstižeu
prepoznatljivomtonuisadržaju:nekodanaredi!
Dakletojebiorecept!
«Mi»vamdajemopodatke,ali«VI»nenareĜujeteborbuprotivHrvatske,vivršite
opsrukciju,jersteovdeiznekihpobuda,aneborbe.
Ovođeseponavljatiurazliēitimintenzitetimadostadugo,gotovoēitavrat.

TihdanasamupoznaoiparohaizOtoēca,ocaMiloša.Onjeprisilnomoraodanapusti
OtoēacipreseliseuVrhovine,abogosluženjejevršioucrkviuZalužnici.Uznjegaisanjim
poēinjemojepribližavanjeBoguiCrkvi.
Upoēetkujebiopomalosumnjiēavisuzdržan,jerjeverovatnomisliodaimamnekakveloše
namerepremanjemu.OtacMilošjebiouvrlobliskimvezamasaPredragomUzelcomsa
kojimsepoznavaoizOtoēca.StogasamPredragaodabraodazajednoodlazimokodMiloša
kakobiodagnaosumnjeiprihvatiomojedruštvo.Nastrojica,aponekadiproširenisastav,
vrloēestosmovodilipolemikuoaktuelnimzbivanjima,našimgreškamaipropustima,našim
slabostimailošimmeĜuljudskimodnosima.Ovoposlednjemejevrlobrinulokaoiēinjenica
dasusejasnovideledveideologije.

Stara,kojajeuporišteimalausocijalistiēkoͲkomunistiēkojideologiji,i

Novasanacionalnimpredznakom,alinedovoljnoisprofilisanausmislukrajnjegcilja,metoda
isredstavaborbezanacionalnooslobaĜanjeosimštoseprihvatalofaktiēkostanjeratai
oružaneborbezaodvajanjeodteritorijeHrvatske.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 94

Todruženjetrajalojeintenzivnoneštovišeodgodinudana,kadasamse20.01.1993.godine
upoznaosanjegovimvisokopreosveštenstvomVladikomgornjeͲkarlovaēkimgospodinom
Nikanorom.Zapravo,sanjimsamseupoznao28.08.1992.godineuPlaškomkadajepolagao
kamentemeljaczaobnovuvladiēanskogdvora,alijetobilooficijelnoiuprisustvumnoštva
drugih.
PrimiomejenadansvojeslaveJovanaKrstitelja,apoznanstvavezanazatakvedatumesu
dugotrajnijaiupeēatljivija.
VladiēanstvojebiloizmeštenoizKarlovcanaVeljun,jerjeuHrvatskojbilofiziēkiugroženo
njegovovisokopreosveštenstvo,aiobjektiukojimajeboravioibogoslužio.
UzsebejeimaosamoocaMihajla,aukupniuslovizaradiživotsubilivrloskromni.
Skromnostjenjihovaveliēina.

Desetogjanuara1992.godinesaopštenonamje,dasesa15.01.ukidakomanda6.liēke
divizije,anjenejedinicepreuzimakomandaoperativnegrupenaPlitviēkimjezerima.
UBihađujeformiranakomandakorpusakojađebitineposrednopretpostavljenakomanda.
Jezgrotogkorpusaēinilajekomanda10.Zagrebaēkogkorpusaikojijenegovao
revolucionarnuiborbenutredicijuzagrebaēkogkorpusa.Sređajebilaštosenaterenutonije
znalo,pasuizbegnutadodatnameĜusobnaoptuživanjaipodele.
Jasamdobionovudužnostuoperativnojgrupi,pomođniknaēelnikaorganabezbednostiza
kontraͲobaveštajneposlove.istprofesionalanposao,kojimejejediniprivlaēioiukojem
samposebnouživao.
Otvaralesumiseširokemoguđnostiprofesionalnogangažovanjaoēemuđebitireēiu
narednimstranicama.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 95

PobunauPlitvi«koj«eti

Prvizadatakkojisamdobionanovomradnommestubioje,daseispitajuuzrocikolektivnog
odbijanjanareĜenjauēetiizselaPlitvica,kojajenosilaimeposelu.Nalazilaseusastavu4.
liēkebrigadeizUdbine.etajenaēešđeišlanapoložajiznadselaKozjanpovišeBuniđa.,ato
senjimaēiniloisuvišedalekodabimogliblagovremenoreagovatinaeventualnenasrtajena
njihovoselo.Zapravo,vojskajetada,aikasnijetokomcelograta,bilalokalnoorganizovana,
nedovoljnoobuēenaisadvaosnovnazadatka:
dausmenamaodlazenaodreĜenideofrontaituprovedusmenuod5Ͳ7danaidasebore
zagoluegzistencijuuuslovimakadaseživeloodpomođiinekeminimalnenadoknadeza
uēešđeuoružanimformacijama.
SastanakjeodržanuprostorijamamesnezajedniceuseluPlitvica.Vremejebilohladnosa
dostamokrogismrznutogsnegaiteškommukomsamdošaodosela.ekalomejeoko100
pripadnikaēetenaēelusakomandiromēete,poruēnikomBjelobrkRatkom,kojijeisamiz
selaPlitvica.
Saopštiosamimsvojeimeidužnost,dadolazimuimekomandekakobihsaslušaonjihove
razlogezakolektivnoodbijanjenareĜenja.Uzputsamihpodsetio,dabiovakavēinubilo
kojojnormalnojiregularnojvojsciponjihimaonesaglediveposledice,dabizbogratabili
osuĜeniunajkrađemvremenuisl.Nokakosemiveđduževremenanalazimoupotpuno
neregularniminenormalnimokolnostima,kadadržavakojojpripadamonefunkcionišeonda
injihovpostupakzahtevaspecifiēantretmantraženjauzrokairešenja.Zamoliosamda
govorepojedinaēno,daiznoseistiniteiargumentovaneēinjenice,daiznosesamoone
podatkerelevantnezasagledavanjeistineidapreskoēepolitizacijuēitavogsluēaja.
ZamoliosamporuēnikaBjelobrkadaonnapraviuvod,daukasnijojfaziprozivaljudeiliako
sesamijavedaihpredstavipoimenuiprezimenuieventualnopoēinuakoganekood
prisutnihima.
Nikoganisamprekidaoukazivanju,ništanisamkomentarisaonitioponiraobiloēemuštosu
govorili.Hteosamdaēujemštojemoguđeviše,nesamoopobuni,negoosvemuštosetu
dešavaloodkakojeuHrvatskojdošlodopodela.Raēunaosamdaovonijeusamljensluēaji
daseunekimdrugimdlovimaKrajinedešavajusliēnesituacije.

itavapriēasesvodilanato,dasufiziēkiipsihiēkizamoreniuēestalimodlascimaodkuđe,da
seništanedešavaēimebimakarnaslutilidaseprimiēekrajratu,dasumaterijalnougroženi,
jersuveđistrošilirezervenovcaraēunajuđinakratkotrajnostsukoba.Zabrinutostza
bezbednostporodicabilajevelika.ToselojeimalovelikibrojmešovitihbrakovaSrbai
Hrvaticaizokolnihsela,Korana,Vaganac,Drežnik,Rakovicaidr.Nekadasutakvibrakovi
podsticaniismatranisuokosnicomdobrihmeĜunacionalnihodnosa,kovaēnicombratstvai
jedinstva,alisadajetovelikiproblem.Utovremesvapobrojanaselasahrvatskim
stanovništvomsubilarazorena,deostanovnikaubijen,anajveđideoproteranuBosnui
HercegovinuodkudsuprešliuHrvatsku.MeĜustradalimabilesuiporodiceplitviēkihsnaha,
anjihovabezbednostunovimporodicamabilajeneizvesnakaoinjihovedece.Jedanbroj
deceizmešovitihbrakovasubiliodrasliljudi,nekiodnjihsuostaliuHrvatskoj,nekiuzeli
uēešđeuratuilinasrpskojilinahrvatskojstrani.Tojebilasredinakojususrpskiekstremisti
etiketiraliraznimuvredljivimimenimaitojeizazivaloozbiljanpsihološkiteretkodsvih
meštana.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 96

Pripadniciēetesuizrazilisvojuogorēenostnaēinomnakojisumoralisamoorganizovano
nabavljatioružje,teškosuoptuživalilokalnorukovodstvoSDS,nekepripadnikeJNA,
posebnouvremepodelenaoružanjaivojneopreme.
Priēalisumi,kakosu1990.godinenabavljalioružjeilegalnimkanalimapretežnouBosni,
kakosuprilikompodeleoružjauorganizacijiSDSiJNAnekimpojedincimaplađalidaselo
dobiještovišeoružjaimunicije,dasuuēinilisvekakobiiskazalisvojulojalnostnovojvlasti,
alidatooēiglednonijedovoljnoineprekidnosetražijoš.
Dastvarbudejoškomplikovanija,njihovkomandirporuēnikBjelobrkjebiopripadnikMUPͲa
HrvatskeuPUKarlovac.Ponekiminformacijamakojesukorištenenaterenu,onjetrebao
bitizapovjednikpolicijskepostajenaPlitviēkimjezerima,auuniformihrvatskogpolicajcima
sanovimoznakamasepojavljivaonatomterenu.Tojebilodovoljnodabudeoznaēen
imenom«izdajnik»,daotpoēnupretnjenjemuinjegovojporodiciisl.Ukupnogledano,
njegovživotjevisiookoncu,jerjevladaozakonjaēegiekstremnijeg.Samozahvaljujuđi
odluēnostinjegovogocaManeiTodoraPajiđaizVojniđa,Ratkojepreživeosveprobleme,
nametnuoseznanjemistruēnošđu,pajeveđnarednegodinepoēeosvojukarijeruupoliciji
KrajineuKoreniciiDonjemLapcu.

NijesemoglojavnoiznositidajeporuēnikBjelobrkbioznaēajnapomođpripadnicima
garnizonaKarlovac,dajesvojiminformacijamaznaēajnopomogaodasejediniceJNAiz
Karlovcaizvukubezgubitaka,dajepomogaomnogimauKarlovcu,apohvalumijedaoi
UrošFundukkojijeizKarlovcapobegaonaKordunipritomeimaoznaēajnupomođRatka
Bjelobrka.

Jasamēitavtoksastankatajnosnimaonezboguēesnikaudiskusiji,veđradimene,dašto
vernijeiargumentovanijepredoēimkomandi,štasetamodešava,kojisustvarniproblemii
dasluēajuovojēetinijeusamljennegogajemoguđeoēekivatiiudrugimsredinama.

Istidana,poslepodne,uprisustvupotpukovnikaNikoleŠuputa,referisaosamkomandantu
OGͲgeneraluorĜeviđBratislavu..Onsesložiosasvimštosamreferisao,izraziosvoju
bojazanodponavljanjaproblemainjegovogpojavljivanjanadrugimmestima.etaje
rasformirana,pajedelimiēnoudovoljenoizahtevimaboracadauseluuvekboravijedan
deokakobisenašlitu,radikolektivnebezbednosti.
Nažalostnikonijeimaovremenadasezadržavanaovakvimproblemimaiprekonjihse
prelaziloolakoibezulaženjeusržproblema.Sveđesetoodražavatinastanjeudruštvui
vojsci,kojasedokrajaratnihdejstavaneđekonstituisatiuorganizovanuoružanusilunegoje
tavojskabilagerilskoͲseljaēkagrupacija,kojajevremeprovodilanafrontuiupozadini
neskrivenosenadajuđi,dađedođinekoizBosneiSrbijeiumestonjihsamihporaziti
njihovognerijatelja.Tosenikadanijedesiloitakozanetiiuljuljanilažimaiobeđanjima
doēekalisunapadHV04.08.1995.godine,neodluēniineorganizovani,spremnisamodau
najkrađemrokunapustepoložajeineprijateljuprepusteonoštosugeneracijenjihovih
predakagradile.

Nasastankumijesaopštenoda19.01.krenemuPlaški,datamoostanemkolikojepotrebno
idaubrigadisagledamstanje,aposebnouticajparavojnihsastavanakomandovanje.Ovoje
bilopotrebnoiizrazlogaštojebrigadaizPlaškognovajedinicakojajeušlausastavOGͲ3io
njojsemanjeznaloodostalihjedinica.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 97

UtokunođiponovosamotišaouseloPlitvicaitamorazgovaraosaporuēnikomBjelobrkom.
PreneosammunareĜenjeorasformiranjuēeteionjetoprimiopotpunomirno.Sanjimsu
bilajošdvojicaljudipoprezimenuBigaiGrbiđ.ulisuštasamrekaoibilisuzadovoljni.

OdBjelobrkasamtražiomnogoviše.Onjebiomlad,obrazovanoficirsazavršenomVojnom
akademijom.Okolnostiistrahnjemunisudozvoljavalidaispoljisvesvojesposobnostii
obeđaosammuipomođizaštitu,alisamitražionjegovoveđeangažovanjenasvim
problemima,abiloihjenapretek.

Biosamzadovoljanpostignutimtogdanaiutakvomraspoloženjusamotpoēeopripremeza
odlazakuPlaški.Snegjetihdanadostapadao.ZapratiocasamodredioMilanaPavlicu,
jednoštosamimaovelikopoverenjeunjega,adrugodamojodlazakiskoristidaobiĜe
rodbinuuPlaškom.
Danpreodlaskarazgovaraosamsakomandantombrigade,pukovnikomTrboviđPetrom,da
senajavimidavidimkojimputemdadoĜemdoPlaškog,plašeđisevisokogsnega.
Savetovaomejedaidemprekopoligona,jerdajeprekoKuseljaiSaborskogsnegvisokiput
neoēišđen.

Naputsmokrenuliujutro19.01.1992.godine.Vidimdađebitiproblema,jerjesnegpadao
kaoizrukava.Vozaē,jaiPavlicasmorešenidadoĜemouPlaškiposvakucenu.
Poredsvihproblemakojesmoimaliuputunaciljsmostiglinegdeoko13,00ēasova.
KomandabrigadebilajesmeštenauzgradišumarijePlaški.Naulaznimvratimastoji
pukovnikBogdanNinkoviđ,ēovekkodkojegsampremanjeodgodinudanapolagaoispitkao
slušaocGeneralštabneškole.Nisamznaodasmoizistogkrajanitisampretogaispoljavao
liēnointeresovanjeutompravcukodbilokoga.Setiosamsekakomejehvalioposleispita.
Sadasmoijaionnapraktiēnojproveriznanja,nažalostunajsloženijimuslovima,uratu.
Srdaēnosmosepozdraviliistojimojedannaspramdrugog,neverujuđidasmosesusreliu
ovimokolnostima.OnjeuPlaškomod20.11.1991.godinekaopopuna145.lppbrkojaje
formiranaponaredbiSSNO.UgrupistarešinakojisudošliuPlaškibilojejoš15oficirai
podoficira.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 98

Plaški

Plaški–panorama

GradiđuLicismeštenudoliniupodnožjuplanineMalaKapela.OdvajanjemKrajineod
ostatkaHrvatske,Plaškipostajeopštinauēijisastavulazenaselja:Plaški,JanjaGora,Latin,
Vojnovac,Lapat,Podum,Zebiđ,Kuniđ,Jezero,Blata,BegovaciLiēkaJesenica.SelaSaborskii
Kuseljnisuimalistanovnika,apreratasubilinastanjenirimoͲkatoliēkimživljem.Satog
prostorajevršenapopunajedinicavojskeipolicije,asamomanjibrojdobrovoljacaje
dolazionaodreĜenovremeuPlaški.PrekidomvezasaHrvatskom,Plaškisenašaou
specifiēnompoložaju,gotovoodseēenodostalogdelaKrajine.Jediniputnipravacpreko
SaborskogkaPlitviēkimjezerimanijesemogaokoristitizbogjakihpolicijskihsnagaMUPͲa
Hrvatskekojisu1990.godinezaposelitajprostor.PrugaOgulinͲGospiđjebila
onesposobljenazaželezniēkisaobrađaj.Jedinimoguđipravackretanjabiojeprekopoligona
Slunj,adonovembra1991.godineitojebilootežanojersusamomestoSlunjdržalejake
policijskesnageMUPͲaHrvatske.
SamoorganizovanjestanovništvaPlašēanskedolinepoēinjeudrugojpolovini1990.godine,
najvišepodstaknutinajezdomnovevlastinaēelusaHDZ,kojajeotvorenopropagiralai
proklamovalaustaškupolitikuzastrašivanja,pretnji,progonaisvakogdrugog
diskreditovanjagraĜanasrpskenacionalnosti.
Nadanjadađeseodnosinormalizovati,dađeostatakSFRJpronađiputizlaskaizkrizeiizbeđi
ratnuopcijususeizjalovila.Poēetak1991.godine,sukobiuPakracu,Plitviēkimjezerimaina
drugimmestimanisuzaobišliniPlaški.NarampiuVojnovcu31.03.1991.godinepoginuoje
StevoRadoševiđ,prvažrtvauodbraniopštinePlaški.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 99

Kakosesituacijanijesmirivalaikakosenijemogaovidetiizlazakiznastalekrize,dana
01.07.1991.godinenasastankurezervnihstarešinaizabranjeprvištabTOopštinePlaškiu
ēijisastavsuušli:

1.ͲDokmanoviđNikola,kap.Iklase–komandant
2.ͲBocaMilan,major,naēelnikštaba,
3.ͲMedakoviđIlija,potporuēnik,naēelnikbezbednosti,
4.ͲJovetiđMiloš,kap.Iklase,pomođnikzamoral,
5.ͲJakšiđoko,kap.Ikl.,pomođnikzapozadinu.
6.ͲJakšiđRade,kapetan,operativacuštabu,
7.ͲJanjatoviđNikola,potporuēnik,personalacuštabu.

Štabjeformiraoēetenateritorijalnomprincipu,aljudstvojenaoružavanopomeri
pristizanjanaoružanjaizskladištaJNAͲpozadinskebazeKarlovacisapoligonaSlunj.
Posednutajelinijaodbrane:PrkosͲVojnovacͲSurleͲBocinobrdoͲŠeražišteͲBukvarͲGlibodolski
križͲBorikͲPotpoljeͲPištenikiskljuēnoBajiđi.

JedinicaTOizPlaškogizvelajeprvuuspešnuborbenuakciju22.07.1991.godinespreēavajuđi
prodorsnagaZNGiMUPͲaHrvatskepravcem:JosipdolͲVojnovacͲPlaški.Utomsukobuborac
DaneBunjevacjepoginuo,aboracLeticaBogdanteškoranjen.
Datum22.07.uzetjezadanopštinePlaškiidanvojnejedinice,kojađetokomratanekoliko
putamenjatisvojeime.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 100

Prvastranicalista"Podzastavomslobode".Listjeizašaosamouprvombroju1995.godine
povodomdanaopštineijedinice.

PosleovognapadapoēinjepotpunablokadaPlaškogisvihnaseljanapodruējuopštine.
PrekinutjesvakisaobrađajukljuēujuđiiPTTsaobrađaj,iskljuēenajeelektriēnaenergija,
prekinutosnabdevanježivotnimnamirnicamaidrugimpotrepštinama.Uvojnomsmislu
ēitavkrajsenašaoupotpunomokruženju.
VojnoskladišteuLiēkojJesenicizahtevalojeveđibrojvojnikazaobezbeĜenjekakoistonebi
palourukeZNG.ObezbeĜenjejepojaēanoizTOPlaški.

Dana21.09.1991.godineštabTOPlaškipreformiranjeubrigaduTOPlaški.Obruēoko
Plaškogstezaosesveviše,akulminacijasedesila04.11.1991.godinekadajeotpoēeonapad
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 101

naskladišteJNAuLiēkojJeseniciipokušajspajanjasnagaZNGizpravcaGlibodolai
Saborskog.Borbesutrajaledo07.11.ibrigadajeuzpomođartiljerijskepodrškeJNAuspela
daodbijenapadisaēuvasvojuteritoriju.

VojnoskladišeuL.Jesenici.

USaborskomHDZnaizborimaodnosiuvjerljivupobjedu,patakoiuOgulinu,opđinskom
sjedištu,navlastdolazepredstavniciovestranke.
Saborskoutomkontekstupolitiēkihmanipulacijadobijazapaženuulogu,jerjenajudaljenije
mjestoodopđinskogsredišta,naseljenoiskljuēivoHrvatima,aizmeĜuje«tampon»selasa
stanovništvomsrpskenacionalnosti.

DotrenutkaformiranjamjesnogodboraHDZuSaborskom,situacijajebilapodnošljivaipod
kontrolom.Umartu1990.godinejeformiranHDZuSaborskom.Veđsamdolazakdva
autobusaizZagreba,orgijeipretnjeuzgradiškoleuSaborskomukazivalesu,dastrankai
njeniēlanovinemajudobrenamjere.TadašnjidirektorškoleAleksandarRadakoviđ,
procjeniojedađeekstremizamnadvladatirazumidađedođidootvorenihsukoba.

KakonijebiloelemenatazasukobsaSrbimanatomprostoru,izmišljenjeproblemsjeēe
šumeitodašumarijaizPlaškogsijeēenajboljedrvo,asamootpadostajeHrvatimaiz
SaborskogiKuselja.NatojbizarnojēinjeniciMateŠpeharzvaniMataPereMašina,poēinje
okupljanjeonihkojejeubijedioutuēinjenicu,pozivajuđiihnasuprotstavljanjeSrbima,
prijetnje,ucjeneidrugepakosti.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 102

VezasaZagrebomodržavaseprekoporodiceGrdiđ,njenadvaēlanakojastalnoživeu
ZagrebuivatrenihpobornikapolitikeHDZ.
OniljudiuSaborskomkojisurazmišljaliglavomiprocjenjivaliopasnostodtakvogponašanja
susklonjeniustranuidržanipodprismotrom.DotihvremenaIvanŽagroviđjeglasioza
najveđegnacionalistu,jerseeksponiraou«maspoku»1971.godine.Pouēentimiskustvom,
upozoravaojenanedoliēnoponašanjepojedinaca,neprihvatljivoispoljavanjeustaštva,a
posebnoseprotivioveliēanjuJosipaTomljenoviđa,ustaškogbojnikaizvremenaNDH.

Zapređenomujeionjepotisnutudrugiplan,bezpravareakcijenabilokojidogaĜaj.Pored
njegasklonjenisupojedinciizporodicaGaloviđ,SertiđiKrizmaniđ.Timejeostaoekstremni
dio.Onoštonisuznaliusvomsljepilubilajeēinjenicadasužrtvovani,dajeHDZprocijenio
dajenjihovažrtvaneophodnazaradostvarenjakonaēnogcilja–samostalna
Hrvatska.KomandirpolicijskestaniceuSaborskompostajeKrizmaniđPero,školovani
obuēenpolicajac.Ispoljavaneskrivenunamjerudaprofesionalnimdjelovanjemstavi
situacijupodkontrolu,aliutomeneuspjeva.Njegovneuspjehnijeliēnanesposobnnost,veđ
diktatiuputstvaizOgulina,daniukakvojvarijantinekoketirasamještanimaLiēkeJesenicei
Blata,aposebnonesaeventualnimpredstavnicimaizPlaškog.
PregovorisapredstavnicimaSaborskognedajunikakverezultate.Tojedijalog«gluhih».
DirektivaizZagrebaseslijepopoštuje,nikakvopopuštanjeipregovoriosimpriznavanja
ēinjeniēnogstanjakojeseogledaupostupkupriznavanjanovevlastinacijelokupnom
prostoruHrvatske.SaborskoimavezusaokolnimmjestimauzcestuSlunj–Plitviēkajezerai
prekoBrinjaiGlibodola.

25.09.1991.godinenaGlibodolskomkrižuzarobljenoje8pripadnikaēeteTOŠTOPlaškiisvi
suproprađeniuSaborsko.TogdanaprađenjemradiosaobrađajajenepobitnoutvrĜeno,da
jeukomunikacijiizmeĜukomandirapolicijeizSaborskogKrizmaniđPetrainjegovog
pretpostavljenoguOgulinuzahtjevanagresivantretmanzarobljenih,planiranjedaseisti
proprateokolnimputevimadoOgulinaiizvoĜenjepredsud.MeĜutim,pregovorikojisu
organizovanitimpovodomdalisurezultate,pajeizvršenarazmjena8Srbaza3pripadnika
policijeMUPͲaRH.Razmjenajeobavljena29.09.1991.godine.
NaGlibodolskomkrižusuubijeniimasakriraniŠušnjarStevo,ŠušnjarMilaniPetroviđ
Bogdan,pripadniciTOPlaški.
NapadnaSaborskiizvedenje12.11.1991.godinezdruženimsastavomjedinicaTaktiēke
grupe(TG)–2saGAPSlunjijedinicaTObrigadeizPlaškog.Komandantzdruženogsastava
biojekomandantTGͲ2pukovnikedomirBulat.
Pravacnapadasaosnovice,širirejonselaLiēkaJesenica,zadatakrazbitisnageMUPͲaiZNG
naprostoruSaborskogidaljimdejstvimaspojitisesasnagamaOGͲ3,kojajenapadalaiz
pravcaPlitviēkihjezera,uvisiniselaKuselj.NapadjeuspješnoizvedenisnageMUPͲaiZNG
surazbijene.
BojnakojomjekomandovaobojnikLukaHodakpotpunojerazbijena,kaoisnagekojesumu
sadestvovaleizpravcaBrinjaiGlibodola.

Prilikompovlaēenjaraznimpravcimapoēinilisuratnizloēinnanaēin,dasuzarobljene
pripadnikevojskeKrajine,kojesuzarobiliuseluGlibodol,streljalitokomputakaOgulinu.
Ovajzloēinnikadanijerazjašnjen.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 103

Spisakboracakojesuhrvatskibojovnicizarobiliistreljali.
1.ͲBobiđGojkaPetar,
2.ͲCvetiđaninBude,
3.ͲKliskaNikola,
4.ͲKliskaMilan,
5.ͲKliskaIlija,
6.ͲLoliđStevan,
7.ͲVlaisavljeviđIlijeMilan,i
8.ͲVlaisavljeviđMile.

Vojnajedinicakojusamjazatekaoegzistiraod29.11.1991.godine.Kadasamupitao
pukovnikaNinkoviđa,gdejepukovnikTrboviđ,onmijeodgovoriodajePetarjutrosnapustio
jedinicuiotputovaouBeogradidanemanamerudaseviševrađa.Biosamzateēenovim
odgovoromtimpreštosamdanranijesanjimrazgovaraoinijeniēimdaonaslutitidađe
neštotakvonapraviti.
MisleđioTrboviđuumahmiodlutašemislinekolikogodinauprošlost.Setiosamseēoveka,
dobrogoficira,ēovekakojisedružiosaknjigom,alijeimaoivrloopasnudrugaricuͲēašicu,
bezkojenijemogaodafunkcioniše.Setiosamsepesme«Pero,Pero,liēkadiko»kojumu
spevašemeštaniGraēaca,kojasednevnovrtelaponekolikoputanaradioKorenicairadio
PetrovaGora.NjegovratniputpoēeojeuGraēacu,paprekoVrhovinadoPlaškoggdegajei
završio.

PukovnikNinkoviđmejeupoznaosasvimdetaljimauvezijedinice,akakosamtozabeležio
opisanojeuovomnaslovu.Poredoveslike,Ninkoviđjeizneonizproblemakojisuse
odnosilinapopunjenost,nedisciplinu,naoružanje,otežavanjekomandovanjuprisustvom
paravojnogsastavakojegsunazivalipoimenuvoĜe«Labra»,nizdrugihproblemausamom
mestuidr.
Kadajezavršiosaiznošenjempodatakaojedinici,Ninkoviđmireēe,daionneđemođidugo
daizdržiuovakvimokolnostima,jerdasumoguđnostimale,aotporiveliki.
HteosamdamedetaljnijeupoznasatomparavojnomjedinicomkojujepredvodioRade
LabraikojajebilasmeštenauškoliuLatinu.Rekaomijedasutoustvarimomcisaovog
prostorakojisumeĜuprvimazavršiliobukuunastavnomcentruuGolubiđukodKnina,dasu
delovalisamostalnokaonekaposebnajedinicamilicije,asvisuihzvaliimenom
«martiđevci».UsamompoēetkusukobasaHrvatskomonisusmatraninekomudarnom
snagom,nekomgardom,kojausukobeulazibezkompromisnoiodluēnoikaotakva
neprijateljuzadajeudaracodkojegsenemožeoporaviti.
OvajedinicakojujepredvodioLabrausamomPlaškomnijesenametnulaniodvažnošđu,niti
uēešđemuborbama,alisubiliangažovaniudrugimdelovimaKrajine,posebnouDalmaciji
nootomekomandabrigadenemanikakvasaznanja.Osnovsukobajeutomeštotagrupa
neželidasestavipodvojnukomandu,alitražidabudenapozadinskomobezbeĜenjuu
smisluishraneiobezbeĜenjauslovazasmeštaj.Poredtogagotovosvipripadnicigrupesu
nosiocinedisciplineusamommestu,dostanjihsebavišvercomraznihproizvoda,aposebno
alkoholomicigaretama.GraĜaniihizbegavajuiistiēudaihdoživljavajukaonasilnikeod
kojihneoēekujuništadrugonegostvaranjeproblema.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 104

RadeLabrabiojerodomizOgulinaiuPlaškijedošao,dabisepridružiosvomnaroduisa
njimdaljedeliosudbinu.MadasamdošaouPlaškipotpunonespreman,jerkomandaOGͲ3,
organbezbednosti,nijeimaonijedanpodatakostanjuutojjedinici,raēunaosamsa
informacijamanaterenuionimštođuzateđiunekakvojarhiviodpoēetkaformiranja
jedinice.

Poredovoguvremepreizbijanjaratakoristilismoširokubazupodatakakojisuseodnosili
nastanjebezbednostiuHrvatskoj.Takosamijaujednomregistrupronašaozapažanjao
porodiciizokolineOgulinakojajeimalajednogēlanaušesnikaNOBͲenastranipartizanai
drugog,brata,kojijebiouēetnicima.Ovajkojijebiopartizangine,aovajkojijebiou
ēetnicimaposleratabivaosuĜennasmrt.SamointervencijomnjihovemajkeuMaršalatuu
Beogradu,dolazipomilovanjeismrtnakaznajezamenjenamaksimalnomvremenskom.Bili
sutostriciotacRadeLabre.
Putevisudbinesunepredvidiviinesagledivi.Nisammogaodapredvidimdatupriēukoju
samnekadaproēitaosadamoramupraksiproveravati.
UēitavommestusamojednaosobajebilavrlobliskasaLabromitojeveštokrila.Jasamto
doznao,alisamznaoi«jataka»boljenegoštojeonmogaodapretpostavi.

Dabihseinformisaoupojedinostimaostanjunaterenuijedinici,preseliosamseu
prostorijeorganabezbednostiVeljkaStjepanoviđaiobaveštajcaVorkapiđIlije.Odnjihsam
tražiodaobezbedeprisustvojošnekolikolica,apresvihNinkoviđMilana,«Crnog»i«Belog»
kojesampoznavaodobroizvremenaprerata.

Radilismoneprekidnoiužurbanodabiuradilištojemoguđeviše.Zamojsmeštajbioje
zaduženzastavnikPjevacRade,pavišenisamimaonikakvihproblema.

Svakiponaosob,aposebnoVeljkoiznosilisupregrštpodatakaostanjubezbednosti,kojido
tadanisukorišteni.Funkcijainformisanjaihijerarhijskoizveštavanjenijepostojalo,pa
samimtimnitiprobleminisubilievidentiraninitijekoonjimabrinuoosimsamekomande
brigade,kojajeuveđinisluēajevabilanemođnadaihrazreši.

Poredostalog,informisalisume,dajeprethodnogdanauPlaškipristiglagrupamladiđaiz
OgulinskogHreljina,MusulinskogpotokaiJasenkaida,kolikosemoglorazabrati,traže
instrukcijezapodizanjeustankauGorskomKotaruumestimasaveđinskimsrpskim
stanovništvom.Satimlicimanijenikoozbiljnorazgovarao,zbogsituacijeukomandii
odlaskakomandanta.
TalicaimajurodbinuuPlaškomgdesuseismestili.Namojetraženjesuihdoveli.
Bilasutotrigolobradamladiđa,nijedanstarijiod20godina,uplašeniinesigurni.
TražimodnjihdamidetaljnoopišuputdoPlaškog,aposebno,daopišuprelazakizHrvatske
uKrajinu.OpisujuputdoDubrava,prelazakMrežnice.DolazakuPolojiPrimišljeinakrajuu
Plaški.ImadostaprazninainelogiēnostitimpreštojeHVdobrokontrolisalaprelaze,a
propuštanisusamoonizakojejepolicijabilazainteresovana.

OstanjuuselimaDrežnica,Jasenak,SrpskeMoravice,Gomirjeidrugimpriēalisu,kakovlada
stanjeisēekivanjaispremnoststanovništvadakreneuustanakprotivnovehrvatskevlasti.
Naglašavalisudanemajudovoljnooružja,danemajunidrugevojneopremeiutomsmislu
tražepomođ.Posebnopomođtražeugrupiiskusnihboracaistarešinakojibirukovodili
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 105

ustankom.itavapriēamijebilaneverovatna,zahtevisuprevazilazilimojaovlašđenjai
moguđnostikojejeimalabrigadauPlaškom.
Ovotimvišeštojetokomproleđa1991.godinevišeemisaraodlazilonatapodruēja,kaoina
podruējeGornjegkraja,kojiobuhvataselaVodoteē,Škaliđ,Tuževiđidruga,sanameromda
setajdeosrpskogstanovništvapodignenaustanak,alibezuspeha.

Objasniosamim,daodtoganeđebitiništa,dajenasnaziprimirjeidasedosadaijednai
drugastranatogadržeidajenajboljedasedobroodmoreivratekuđama.Bilojetovidno
razoēaranjeizanjihizanekeizbrigade,jersuprocenjivalidabipodizanjeustankautim
krajevimaznatnopopravilopoložajsamebrigade.Bilajetoistina,alijeistinaito,da
spomenutaselasuimalaprilikudaseoružanosuprotstaveHrvatskoj,alisutoodbilimadasu
primiliodreĜenukoliēinuoružjaimunicije.Njihovoodbijanjeuznatnopovoljnijim
okolnostimaodtrenutnihnemožesepopraviti,aisamipregovaraēiminedelujukaolica
kojaprenosestavovenekogkojemnogoozbiljnijiodnjih.
Iovoštosamsaopštiodelovalojekaosvojevrsnaopstrukcija,madajesvimabilojasnodase
višeide«srcem»,anerazumominatemeljuvaljanihprocena.

Radilismodokasnounođ.
SutradantrebaosamdaidemuLatinidarazgovaramsaLabromidavidimoēemusetu
radiištasemoženapravitidasesituacijapromeni.UpratnjizastavnikaPjevacRadeiMilana
Pavliceoko10,00ēasovasamdošaoispredzgradeškoleuLatinu.Njihdvojicasuprepolaska
inzistiralidapovedemojošljudi,jerjeLabraopasanimožedođidoobraēuna.Nisamhteoda
ihposlušam.Ispredškolenemaljudi.Prekrivenjedantop20/1,dvakamiona,«Praga»ineka
staraprikolica.UlazimuzgradusamipogledomtražimmestogdebiRademogaodabude.
PojavljujesejedanmomakividimdajeizLiēkeJesenice,prepoznaomejeimalose
suzdržavadapriĜe.VodimedovrataprostorijeukojojseLabranalazi.Ulazimupriliēno
urednuprostoriju,alisevidetragovipiđa.
Labramepogleda,pitakosamizaštodolazimkodnjega?
Saopštavammusvojeime,ēin,dužnostirazlogedolaska,odnosnodatrebamsnjimda
razgovaramzboguēestalihpritužbinanjegainjegoveljude.Tektadamejepogledao.
Ponudiosamgacigaretom,kojujeuzeo,alinijepalio.Rekaosammudamožemootpoēeti
razgovorkadaonbudespreman,ajadotadamogudarazgledamškoluinjenodvorišteilida
odemdokuđeMišeDragaša.Skoēiojesastolice,staoispredmeneirekao:»Ne,hođuodmah
darazgovaramo,davidimkometužiištagovoretekukavice.»
Rekaosammudaganikonetuži,negoonsamsebeoptužujesvojimpostupcimaisadaja
moramdavidim,kakosvetodasereši,dadoĜedopomirenjailidaserazilazimosvakona
svojustranu.Onmejegledaoijasamiskoristiotoštošuti,pasamnastaviodamugovorim,
kakosluēajnoznamkojeiēijije,daznamštaseuporodicidešavalouprošlomratuiposle
njegaidajesamosređahteladanedoĜedoprekidaloze,jerjeonroĜenitakojeime
nastavljeno.Kritikovaosamgakakohođedaizazivasudbinu,kakohođeodsebedapravi
razbojnika,adošaojepodstaknutveromiljubavljudaseborisasvojombrađomprotiv
zajedniēkogneprijatelja.Togajedotuklo,biojeslomljeniutakvomstanjutražisavetštada
radi?Iztogasamjasnovideodajeinjemubilodostasvegaisukobainaēinaživota,alinije
imaorešenjezaizlazakiztogstanja.Biojeodbaēenirešenjemunikonijeninudio.
Rekaosamdađemoraditibrzoiefikasno.Jedinicutrebaraspustiti,oružjepredatiubrigadu
uPlaški,aljudeuputitiujedinicenanovedužnosti.Onsammožedabira:iliđeostatidaljeu
PlaškomiliđePlaškinapustitiiotiđibilokuda.Garantovaosammudaneđeimatinikakvih
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 106

problemaukretanju,bilogdedakrene.Svesmorešilizanarednadvadana.Napravljenje
ustupakigroljudiiznjegovejedinicejeušaousastavizviĜaēkejedinice.Radejejedno
vremeboraviouKninuiDrnišu,posleēegamusegubisvakitraginikadagavišenisamsreo.
PosleovogdogaĜajaumestususepriēaleiprepriēavalesvakakveneverovatnepriēeštase
svedešavalouLatinu,anijednanijebilataēna.Toinijebilovažno.Bilojevažnodasmo
uspešnorešilijedanvelikiproblem,dasmovratilimladeljudenaputkojimsmosviišli.
TrebaosamsesastatiisapredsednikomopštinePlaškiNikolomMedakoviđemtimpreštoje
onpoopštimzapažanjimabiopredvodnikdesnog,ekstremnogkrilaSDSikaotakav,zajedno
saBoškomBožaniđem,DavidomRastoviđem,MilomBosniđem,LjubicomŠolajaiDušanom
VješticomotežavaorganizovanjeodbranenaprostoruLike.NisamgazatekaouPlaškom,jer
jeslužbenoboraviouBeogradu.
Kasnijeđuimatiprilikudasanjimvišeputarazgovaram,daseuverimusuprotnoodonog
štomijeprezentovanoidauēitavojpriēipronaĜemnekusredinu.Onjenekomesmetao,ali
jeuspeodaizdržidokrajauzsvojnarod.MnoginisuizdržaliinapuštalisuKrajinutokom
ratnihgodinaitimesamodavalizapravosvimakojisuihnapadalidasuupravu.
JaidanasēuvamkaoratnitrofejpuškuMͲ48preraĜenunalovaēkikundak,kojusamdobio
odNikolekaopriznanještosambiojedanodretkihoficirakojijeēitavovremerataproveo
sasvojimnarodom.

NaPlitvicesamsevratio23.01.1992.godineprekoSaborskogiKuselja.Slikakojusamvideo
mejezatekla.Nijednakuđanijebilaēitava.Crkaucentruselasrušena.Jasnosemoglovideti
dajerušenanekolikoputa,posebnozvonikSvespaljenoiuništeno.Dalijebašmoralotako
dabude,dalijebašsvakakuđamoraladabudeuništena?Mislimdanijeidajetobio
proizvodslepilaizazvanogmržnjom.
KuseljizgledaistokaoiSaborski.Srušenipoharan.SertiđPoljanasaonihparkuđaštosubile
prerataisto.Tuvidimneverovatnusliku.Stadoodnekolikogovedaispodkrošnjevelikog
stabla.LeĜairepovioptoēeniledom.Govedaizgladnelainemođna.

InaPoljankusevididajerat,alitajdeodelujepriliēnonormalnouodnosunaslikekojesam
gledaodotada.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 107

Knin

PanoramaKnina

DokrajamesecasamzajednosaDragomVeselinoviđizSUPͲaKorenicaotišaouKnin.Hteoje
dadoživimtuatmosferuuKninu,dameupoznasavodeđimljudimauSUPͲuKnin,kojisu
sebeveđneskromnosmatraliistorijskimlikovima.

PrvosmotražiliDušanaZelenbabu,aliganismopronašli.TražimoIlijuPrijiđa,kojijeupravo
postavljenzasekretaraSUPͲaKnin.Zatiēemogaukomiēnojsituaciji,danemožedauĜeu
svojukancelariju,jerjenekogurnuodrvceodšibiceubravu.Bilajetopakostipodlostonih
pojedinacakojisenisuslagalisatimdaPrijiđbudesekretar,pasusvojenegodovanjeiskazali
naovajnaēin.Snjimnemožemodarazgovaramo,jerjebesanirezigniran.
IzlazimonaulicuiKnindoživljavamkaogradkojineznadajerat.Nikakonemogudavidim
biloštaēimebigaidentifikovaosakrajiškomprestolnicom.Uoēiupadadasuprodavnice
priliēnonapunjenerobomširokepotrošnje,dasuugostiteljskiobjektigotovopuniidanema
nikakvihtragovazabrinutosti.udiosamseovomstanju,jersamnekolikodanapreu
Plaškomvideopotpunodrugaēijusliku.Bedaineimaštinanasvakomkoraku.akionajkoje
imaoneštonovcadapotrošinijeimaogde,jernijebilopristojneprodavnice.OvdeuKninu
pravoēudo.
Veselinoviđmiobjašnjava,dajeKninjedinomestouKrajinikojejeimaloveđivojnigarnizon,
dajeunjemubilakomandadivizijeidasujediniceJNAimaleznatnoveđaopteređenjaod
milicijeilinekihsastavaTO.JediniceJNAsubilepopunjenevojnimobveznicimaizDalmacije,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 108

aporedtoga,uKninjedošaopriliēanbrojizbeglicaizSplita,ŠibenikaiZadra,pase
stanovništvoznatnouveđalo.
USrbijiseuglavnomkoristiloimeKninkaosinonimzaKrajinu,kaosinonimotporaHrvatskoj
iuznatnojmerijematerijalnopomaganizrazliēitihsredina.
Poredsvega,KninjeimaosolidnuinfrastrukturuzarazlikuodmnogihmestauKrajiniu
kojimasenijeimalogdesmestitiopštinskeslužbe,posebnouonimmestimakojanisupre
togaimalastatusopštinskogsedišta.
Obišlismograd,alisenatvrĜavunismopenjali,jerjenapoljubilopriliēnohladnoiduvalaje
jakabura.
NaruēakodlazimouseloVrelokodGolubiđa,naputuzaBosanskoGrahovo.Trikafanejedna
dodruge.Izborjelaipiđapriliēnobogat.Tusezaustavljajuautobusi,tuimadostaposetioca
izDrvara,BosanskogPetrovca,BosanskogGrahova....
Veselinoviđmipriēakakosetusklapajušvrcerskiposlovi,kakojenajtraženijarobaoružjei
municija,teraznadrugavojnaoprema.RatuBosnijenapomoluisvitražeoružje,anajbliža
destinacijajeKrajina.

OdlazimouObrovac.Tamojedostahladno,duvabura,aonajkamenjarkaodajeumotanu
ledeniprekrivaē.Usamommestustanjejekatastrofalno,ninalikonomuKninu.

Tekponekiprolaznik.GledamZrmanjusmosta.Ionajeizgubilasvojulepotukojusamtako
jasnoranijeuoēavao.UObrovcusenezadržavamoiodlazimouGraēac.Tamoupoznajem
BrankaGađešu,kojijeuGraēacuoperativacdržavnebezbednosti.
Razgovaramooproblemimabezbednosti.Brankodobrovladasituacijom,iznosibrojna
imena,alionatogēasameniništaneznaēe.Nemamnikakvaprethodnasaznanja.
Brigadainjenakomandasuusastavukninskogkorpusa,patamoneidem,jernijeunašem
sastavu.
IzGraēacaodlazimouBruvno,aposlenjegauMazin.ŽeljamijedaodemodoSrbaiDonjeg
Lapca,alizatakavputnemamovremenaniuslova.PrelazakizDonjegLapcauKorenicu
prekoPlješivicenebibiomoguđ,apovratakokolnimputemdug.

KasnoposlepodnevrađamsenaPlitviēkajezeraipriēamštasamsvevideoikakverazlike
postojeizmeĜuKninaiostalihmestauKrajini.Jednitorazumejuiopravdavaju,adrugi
kritikujuiotvorenooptužujuKnin,dajetamosvezapoēeto,asadasekomotnoponašaju,
živemirnodopskiodpomođiizSrbijeiinostranstva.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 109

Biha©

SvakidrugidanodlazimuBihađ.Tamonamjepretpostavljenakomanda,alivišeidemodabi
poobavljenomposluotišliunekirestoran.PriodlaskuuBihađidemoprekoŽeljave,aput
prekoIzaēiđajenesiguran,posebnounođnimēasovima.
Bihađdelujepriliēnomirnodopski.MoguđejevidetiizbegliceizKrajinekojisuutoēište
pronašliuBihađuiliokolnimselimaunadidađeseskorovratitisvojimkuđama,pamakar
onesadabilezgarišta.Dostasetrgujeraznomrobom,aoružjejeidaljenajtraženije.Mnogi
suturadiosvete,tražeonekojiimsezamerišeuprvimsukobima.Omiljenosastajališteje
stoēnapijaca.Tragasezaopljaēkanomstokom.Priēajumi,dapravidomađinmože
prepoznatitelesvojekraveilibika.Svesutozamenenepoznaniceitenormalne,
svakodnevnestvarizamenesupoputēuda.

UBihađuimaljudiivozilaizēitaveJugoslavije.NajtraženijisuAlbanci,kojinesmetanoputuju
iuHrvatskuiuSrbijuidrugde.DogovarajuseposloviprodajeizameneimovineuHrvatskoj,
tražeseprevoznicikojiđeizHrvatskeprevestinameštajidruguimovinunabrzinuostavljenu
prilikomnapuštanjastanovaikuđa.
MojihkolegauBihađuimadostainašeoperativnoangažovanjenatomterenujesuvišno.
Kružesvakakvedezinformacije.Jednaodnajveđihbilaje,dađeuskororatdefinitivno
prestati,dađeKrajinapostatimeĜunarodnopriznatadržava,adađeHrvatskojteritorijbiti
nadoknaĜendavanjemHercegovine.Nikoutonemožedapoveruje.

Radiloseotomedajeujanuaruiprvojpolovinifebruara1992.godineintenzivnovoĜen
razgovorunutarpolitiēkogrukovodstvaKrajine,adajeizSrbijevršenpritisak,daseprihvati
dolazakmirovnihsnagauKrajinu.TirazgovorisubilinarubufiziēkogobraēunameĜu
uēesnicima.MilanBabiđnijehteonipokojucenu,nipokojojponuĜenojgarancijida
prihvatiopcijudovoĜenjamirovnihmeĜunarodnihsnaga,alijenakrajupodpritiscimaiz
Beogradapopustioipristao.

OperativneinformacijekojesmodobivaliizBihađabilesuuopšteneproceneipokojase
odnosilanakonkretnaimenavezanazadelatnostnapostoruKrajine,uglavnomonekojesu
ukazivalenapokušajekraĜeišvrercoružjemimunicijom.
Onoštojenasinteresovalomoralismosamidauradimo.
Svivojnisastaviizranijegperiodasesenalaziliusvojimobjektima.Kakonismoovajgrad
operativnopokrivaliizZagrebabilojeneophodnopronađiveze.Tražiosampomođod
RasimaBašiđa,kojijedugogodinaradiouBihađuu139.Int.NC,akasnijenapoligonuSlunj.
NassuposebnointeresovalalicasaprostoraLike,aliišire,kojasustalnoiliprivremenobila
nastanjenauBihađu,kojabimoglasprovoditineprijateljsku,presvegaobaveštajnu,
delatnostpremajedinicamaisastavimaJNAuKrajini.
SvakakodajeglavniobjekatinteresovanjabioaerodromŽeljavaibaza,aliništamanje
idrugisastavi.FormiranjekomandekorpusairazvijanjenjegovihjedinicajetakoĜerbio
objekatinteresovanjaraznihemisara.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 110

HrvatskajeimaladobrepozicijeuBihađu,aliimuslimanisusetrudilištovišedadoznajui
prekosvojihpozicijaujedinicamaJNAdadoĜudoodreĜenihinformacija,oružjaivojne
opreme.
Naraznimmestimasmopronalazilisakriveneminobacaēe,pešadijskonaoružanje,municijui
minskoͲeksplozivnasredstva.
Naosnovuoperativnihsaznanjaizvršilismo28.03.1992.godinedetaljanpregledobjekta
«Liēkakuđa»naPlitviēkimjezerimaiostalihobjekatautomkompleksu,pronašli8
minobacaēa82mmbezevidencije,sakriveniispodsamekuđe.Mineipunjenjazaiste
pronaĜenisuuprivatnojkuđiiLiēkomPetrovomselu.Sveseradilozanovacitovrlovelike
iznose.
NaševezekojesmostvaraliuBihađusukaonadoknaduzainformacijetražilioružje,
pretežnopištolje«Škorpion»iautomtskepuške.BiosamprotivtakvognaēinanagraĜivanja,
aliizboranisamimao,ilipristaniiliinformacijanema.Vremenazabilokakvakalkulisanja
nismoimali.Sveseodvijaloneverovatnombrzinom.

VeđebezbednostiUNje24.02.1992.godineizglasaloRezoluciju743kojaseodnosina
pokretanjemirovnemisijeislanjemirovnihsnagaUNpodimenomUNPROFORnaprostore
zahvađeneratomsciljemdasestvoreuslovizaokonēanjeratapregovorima.
TeaktivnostidodonošenjasameRezolucijeprepriēavalesusenarazliēitimmestimai
razliēitimpovodima,sadržajiiskrivljeniideformisani,poprimalisunovismisaoprilagoĜen
željamainadanjimaobiēnogēoveka.

NajavadolaskameĜunarodnihmirovnihsnaganaoveprostoreznaēajnojeubrzalarazna
dešavanja.RaznimkanalimaizHrvatske,adelomiizSlovenijepoēeojepristizati
jugoslovenskidinarubasnoslovnimiznosima.Najpresekupovaopoceni70%nominalne
vrednosti,alivrlobrzoseprešlonamerenjevagama.Novacjeimaodvaputa.

Prvi,kojiseodvijaonanaēindasuvelikiiznosiulaganinaraēuneupoštamainašalterima
poštanskeštedionice,potomsuulagaēiistidanputovaliuSrbiju,podizalinovacikupovali
devize.Inflacijajepoēeladadivlja,alitonikoganijeinteresovalo.

Drugi,novacjeprenošennarazliēitenaēinepremaSrbiji.Umanjimkoliēinamailiēnoiu
velikimkoliēinamananaēin,dasusenovcispremaliumrtvaēkesanduke,obezbeĜivani
krivotvorenipapiriopogibijiismrtiizmišljenihstradalnikaiondajetakavtransportbez
ikakvihproblemaprolazioBosnominagranicisaSrbijom.

Jasamomovomeizvestiopretpostavljeniorganikaopriloginformacijidostaviofotografiju
jedneštedneknjižice,alinikakvereakcijenijebilo.Nitadnikasnije.

Nekikojisubiliboljeobavešteniivišeznaliišlisukorakdalje.Tostanjekadađebriguoratu
preuzetinekodrugitrebalojeiskoristitizaunosneposlove.PoKorenicisetražepogodne
prostorijezasmeštajfirmepoimenu«ErPlitvice».Toje,izgleda,prvikorakkaboljitkui
napretku,jerjefirmazamišljenakaodržavnojavnopreduzeđekojeđemnogimadonetibolji
život.
DajetazamisaoozbiljnapotvrĜujeipromotivniletnarelaciji:UdbinaͲBeogradͲUdbina.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 111

VojskajedalajedanavionANͲ2kojijetrebaopređiuimovinupreduzeđa.Aviovezasa
Beogradomtrebalajedaseodržavasvakodnevno.Poreddomađihputnikaplaniranoje
dovoĜenjegrupaturistauNacionalniparkPlitviēkajezera.

DogaĜajkojisezbiounođi11/12.02.1992.godineiniciranodstraneSDBKorenicauveriđe
medanekoneštoradiuprivatnojrežijiidajespomenutakompanijazamišljenakao
moguđnostdasedoĜedolakezarade.
UtokunođipatrolapolicijemejepozvaladaodmahdoĜemunaseljeJezerceuprostorije,
gdejebilasmeštenavojnapolicija.Navodnodasutamodovedenanekalicakojasusebavila
špijunažom.Kakonikadaprenisamimaoprilikudavidimšpijunapožuriosamkolikosam
mogao.Ispredbarakekojujevojnapolicijakoristilabilojedostapolicajaca,aprivedenalica
susenalazilaubaraci.
UprvojprostorijiukojusamušaosedeojeēovekkojimiseprdstavioimenomMarjanZiherl,
idajepotpukovnikJNAzaposlenukomandiratnogvazduhoplovstva.Udrugojprostorijije
biomlaĜiēovekkojimisepredstavioimenomAdisHondžoionkažedaradisaZiherlomkao
graĜanskolice.
Pitamga,štaradeuKoreniciizaštonamnikonijejaviodađebitinaterenu,opominjuđiga
naopasnostzbogprilikakojevladaju.Odgovoriomije,daseuKorenicinalazeveđnekoliko
dana,dasenisuskrivali,alidasunođaspohapšeniipodoptužbomdasuneēijišpijuni
predativojnojpolicijisapreporukomdaodmahbuduubijeni.
Bilomijejasnodanekohođenamadastavi«vreokrompir»urukeidanasednemo,a
kasnijedanamsesmeju.
HondžomejemoliodapozovemdežurnogbezbednostiKomandeRViPVOuZemunu,da
musaopštimlozinku«Opera»ikažemštasedesilo,atajđeondaznatištadaradi.
PozvaosamZiherlaitražiopotvrdupriēeštojeonuēiniododavši,daimjepretpostavljeni
SlobodanRakoēeviđ,naēelnikbezbednostiRVIPVO.
Kakonisamimaodrugorešenjeotišaosamdotelefona.Urazgovorusadežurnimvidimda
znazaspomenutalica,dareagujenaime«Opera»,alidajepotpunodezorjentisan,jerme
pitadalisuspomenutalicazarobljenaodpripadnikahrvatskevojskeilinas.Tadasamprvi
putēuoime«Opera»,imekojeđeunarednihnekolikomeseciuzburkatijavnost.
Jaotomeneđupisati,jernisamdirektanuēesniktihdogaĜaja.
LicasmooslobodiliiodvezliuBihađkakobisevratiliuBeograd.
UnaknadnomkontaktusapripadnicimaSDBKorenicavideosamdasupostupalipodojavi,a
onajestiglaizBeograda.LošiodnosiizmeĜuvojnebezbednostiislužbedržavnebezbednosti
potvrĜivalisuseizdanaudan.Svisuželeliinastojalidabuduglavniidasepitajuzasve.
SlužbadržavnebezbednostiSrbijebilajebližaSlobodanuMiloševiđuiznaēajnoprisutnijana
prostoruKrajineodorganabezbednostiJNA.
TekponekojehteodapriēakakojestvarnodolazilodoorganizovanjaotporaHrvatskoj.

JasnosemoglozakljuēitidajestanjeuHrvatskojisukobnaprostoruKrajineuBeogradu
tretiranokaokriznožarišteuJugoslaviji,dajetotadašnjojpoliticikojujekreiraoSlobodan
Miloševiđodgovaralo.
Odtogvremenasampoēeoisebedagledamkaožrtvuzavereiprevareidautojzaveri
uēestvujeivojska,kojajepotpunonemođnaisveštoradijekolapskojegneđedaprizna.
Nijebilomoguđedadržavapropada,anjenavojskatoneoseđaiostajesnažnaimođnakako
sutonekidozadnjegmomentamislili.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 112

DOLAZAKUNPROFORAǦa

Veđufebruarumesecu1992.godinejepotpunojasno,daostatakJugoslavijebezSlovenijei
Hrvatskenemožeopstati.Onoštojeposebnobrinulojesteēinjenicadatajostatak
JugoslavijenijemogaodarešiproblemuHrvatskoj,alinimeĜupreostalimēlanicama.
RazgovorinarelacijiBeogradͲSarajevonedajuželjenerezultateisvakimdanomjesve
izvesnijedađeuBosniiHercegoviniizbitirat.
MakedonijaimadobrešansedaizēitavegužveizaĜebezrata.OstajuSrbijaiCrnaGorakoje
veđintenzivnovršepripremezaproglašenjenovedržaveͲTređeJugoslavije.Razmišljamšta
đebitisanama,kakavajemojasudbina,komeđujapripastiuovojpodeliihođelizamene
bitiposlaunovojpodeli.Priseđamsemojihpokušajadanapustimvojsku,dasecivilizovanoi
ljudskirastanemo,jersamdavnovideodanismostvorenijednozadrugo.Nijemisedaloda
touradimisadaēekamdamojusudbinunekourediiliđejeureditisudbinaistihijaukojoj
živimveđvišeodgodinudana.

Jedanodzadatakakojisemorarealizovati,jestedapripadniciJNAnapusteteritorijuKrajine,
jerKrajinapoRezoluciji743nemožeimativojsku.Pripremesuvelikeisveobuhvatne.Narod
jeponovouznemiren,neobavešteniprepuštenmanipulacijama.Utomperiodunajglasnijii
najiskrenijijeMilanBabiđ,kojiiakojepopustiopredpritiscimaizBeogradaneodustajeod
tvrdnjidajedovoĜenjemeĜunarodnihsnagauKrajinusvojevrsnaprevara,kojazakrajnjicilj
imareintegracijuteritorijeKrajineuustavnoͲpravniporedakHrvatske.SvipokušajiizKnina
dasevežuzaSrbijuiostatakJugoslavijeostajusamojednostranipokušajiiželje,anikakve
pozitivnereakcijeizSrbijenema.Uzto,ponašanjeMilanaBabiđaiotvorenooponiranje
odlukamaizamislimaSlobodanaMiloševiđajošvišesunasudaljilijedneoddrugih.Babiđa
gurajuustranuiuodnosimasaSrbijomsveveđuulogupreuzimaPredsednikskupštineMile
PaspaljiMilanMartiđ,ministarpolicije.
VojskasepripremazanapuštanjeKrajine,alisadajeponuĜenotumaēenje,dajetošto
proglašenjemSavezneRepublikeJugoslavijeprestajedapostojiJNAidajenovoimevojsci,
VojskaJugoslavije(VJ).
NekojenapravioplankojijepodrazumevaointervencijuvojskeuKrajiniukolikoHrvatska
napadneKrajinuiporedprisustvasnagaUN.Tajplanjesadržavaoformiranjeudarnih
sastavaupograniēnompodruējuBosneiHercegovinenalinijiBosanskoGrahovoͲDrvarͲ
BihađͲBosanskiNoviͲBanjaLuka.Tojeosnovicasakojebiseintervenisalousluēajunapada.
Sdrugestrane,uBosniiHercegovinikljuēa,incidentisusvakodnevni,apojedinciigrupe
višeinekrijuoružjeͲnosegaotvorenoisaneskrivenomnameromdagaodmahupotrebe.
Takvasituacijajestavljalapodsumnjuiskrenostnameredasetisastaviformiraju,dase
Krajinipomogneuuslovimakadaostajesama,izmanipulisanaiprevarenaupravoodonih
kojijesvojomvoljomdovedošeuovupoziciju.
NekolikoelemenatapotvrĜujeneosnovanostplaniranihaktivnosti:

Prvo,planirajusegarnizoninateritorijidržavekojasamoštonijeušlaurat,

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 113

Drugo,nejasanjenaēinpopunetihsastava.Ljudskifaktorjevrloproblematiēan,osnovicaza
popunuljudstvomdiskutabilna,aprincipdobrovoljnostinerealnaniproblematiēan,

Tređe,snagekojesuplaniranedaostanuudodirusahrvatskimsnagamasusmešnomale,a
zbogdužinefronta,reljefailošihputevagotovodanemoguizvršitizadatak.Akosetome
doda,dapospomenutojrezolucijioružanisastaviuKrajininemogudaraspolažuteškim
naoružanjem,ondajeproblemtimizraženiji.

SvesetodešavauokolnostimakadajeuBosniiHercegoviniodržanreferendumo
samostalnostiukojemjenajveđideomuslimanskogihrvatskogstanovništvaseizjasnioza
samostalnudržavu.NaprostorimagdesuSrbiveđina,proglašavajuseautonomneoblasti
kaoiuHercegovinigdesuHrvativeđina.

CelokupnameĜunarodnajavnost,semmalogbrojaizuzetaka,svejesklonijadazanevoljei
ratnaprostoruJugoslavijeoptužujeSrbijuicelokupnisrpskinarod.Bilojejasnodaudaljem
produbljivanjuprocesarazbijanjaJugoslavijemeĜunarodnazajednica,saAmerikomiSR
Nemaēkomnaēelu,pripremanoviscenario.JasnoinedvosmislenoseSrbijamoraoglasiti
krivomzaraspadJugoslavije,aizkontekstanajcrnjihscenarijaizvremenaDrugogsvetskog
rataizvlaēeseimenaidogaĜajiipripisujusrpskomnaroduinjegovimvoĜama.Tezese
zamenjujuiodjednomdželatiikrvnicisužrtve,ažrtvepreuzimajunjihovuulogu.Tražesei
pronalazepomagaēiisauēesniciurealizacijitogscenarija,anajljuđisepronalazeuredovima
bivšebrađeizzajedniēkedržaveJugoslavije.
Istinanijevažna,svejeistinaakonekomođantražidainajgnusnijalažbudeistina.

SvetoštosedešavavanKrajineneostavljanasravnodušne,jernamausložavaionako
složenusituaciju.
NakongotovonasilnodoneteodlukeoprihvatanjuVensovogplanaiRezolucije743dolazi
dopolarizacijedruštvanadeokojiprihvataionajdrugi,kojineprihvatadoneteodluke.
Nedefinisanainejsanasituacijaslabiionakoslabuodbranu,kojauuslovimaniratanimira,
egzistirakaoneštoštođejoštrajatikratkovreme.

Kaoiobiēnoutakvimokolnostimasedešavajuidrugestvari,spletke,podmetanjaisvaĜe.
Takosedesilodajebeogradska«Politika»objavilatekstukojemnanajcrnjinaēingovorio
stanjuuLici.NovinemijedoneoDušanVlaisavljeviđidaodaproēitam.Utekstusegovorio
politiēkimliderimaizLike,radudržavnebezbednosti,paravojnimsastavimakojepredvodi
BaklajiđPredrag,poimeniēnosespominjuBožaniđBoško,NikolaMedakoviđ,DavidRastoviđ,
DušanVlaisavljeviđ,KorađGojkoidr.
Uprvimahoniostalisumislilidasamjaautortekstailidasamnekomdaopodatkekojeje
objaviounovinama.Ništaodtoganijebilaistina,alisenekoopasnoigrao.Kasnijesmo
doznalidasupodacinarazliēitenaēinecureliizvojske,dasusistematskiprikupljanipodaci
odnezadovoljnikanaterenu,apotomuKninuobjedinjivaniipopotrebi,zavisnonakogasu
seodnosili,objavljivaniunovinama.Ukonkretnomsluēajusvejebilousmerenonajezgo
jediniceposebnenamenekojajedelovalapodkontrolomDrugeupraveResoraDBSrbije.
TajedinicajeimaladostapripadnikakojisubilisapodruējaLike,aliiizdrugihkrajeva
Krajine.TipojedincikojisuuKrajinismatraniparavojnimsastavimasubilipripadnicite
jedinice,kojisuodmorprovodilikodsvojihroditelja,javnonosilioružje,ponašalisedrskoi
izazivaēki,aposebnunetrpeljivostsupokazivalipremapripadnicimavojske.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 114

MenijetobilojasnojoškrajemfebruarakadajekomandaOGͲ3odluēiladauhapsiPredraga
Baklajiđaigrupulicakojasetogēasasanjimzatekla.itavohapšenje,razoružavanjei
zatvaranjejepretvorenoufarsuiukrajnjem,potpunodiskreditovalonalogodavcai
izvršioce,jersuistidanmoraliuhapšeneosloboditibezmoguđnostidaseprotivnjih
pokrenebilokakavpostupak.
Takvescenesuseponavljaletokomrata,alisunajizraženijebilete,1992.godine,pađui
sambitiakterjednetakveafereuleto1992.godine.

Drugapolovinaaprilameseca1992.godineprepunajedogaĜaja.Smenjujusekaonatraci,a
suštinaje,daodformiranjavojnihsastavauspomenutimgarnizonimaneđebitiništa,
najveđeaktivnostisuvezanezaizvlaēenjekvalitetnijeopremekojajeuvlasništvuJNA,
redovnodnevnosesmanjujebrojnostanjeangažovanihoficiraipodoficiraodkojijedni
odlazeuSrbiju,adrugiprelazeunovoformiranuArmijuBiHsastavljenuiskljuēivood
pripadnikamuslimana.FormiranajeHercegBosnainjeneoružanesnageͲHrvatskovijeđe
odbrane.MalehrvatskeenklaviceokoBihađaiVelikeKladušesledetajprimeriuoēavamo
davršepripremezaformiranjejedinicerangaēete,alidabibilazvuēnija,dađejojimebojnaͲ
bataljon.

KakopoVensovomplanuKrajinanijesmeladaimavojsku,jasamodaprilamesecaprešaou
ŠtabTOKorenica,aveđsuvršenepripremezaformiranjebrigademilicijeposebnenamene,
kojajetrebaladazamenivojsku.Iutimposlovimabilojeneophodnomojeangažovanje,pa
samodjednomunovonastalimokolnostima,postaonajstarijiinajangažovanijioficir
bezbednostiuLici.Onikojisudostavljalipodatkehrvatskojstraniinjihovimobaveštajnim
službama,opisivalisumeipredstavljalikaokomandantabezbednostiuKorenici,odnosno
Lici.
RasporeĜivanjesnagaUNPROFORͲajeveđpoēelo.KorenicajeulazilausastavsektoraJug
ēijesedištejebilouKninu.DeoodPlitviēkihjezerapremaKordunujeulaziousastavsektora
Sever,ēijesedištejebilouTopuskom.
NikoodnasnijeimaopotpunupredstavukakođefunkcionisatisnageUN.Jednisumislilida
đetesnagebitijediniineprikosnovenivladarisituacijenaterenuidanimi,alinihrvatska
strananesmemopreduzetibilokakveakcije,kojebibileprotivneizglasanojrezoluciji.Ja
sambioupotpunostirešendaprihvatimtakvotumaēenje,alidogaĜajkojisezbio
03.04.1992.godinemejepokolebao.

TogdanakomandantZbornogpodruējaHVOsijek–generalKarlGorišekjeotpoēeonapad
naBaranjuuokolnostimakadasusenatomprostorurasporeĜivalesnageUNsektorIstok.
SvismobiliiznenaĜenitakvimdogaĜajem.Pojavilasedozazabrinutosti,dasesliēnonedesi
inaprostorugdeseminalazimo.PostupakGorišekajeopisivankaopostupak
nepromišljenostiisamovolje,kojijeukrajnjemimaoštetupohrvatskustranu,kojazadatak
nijeizvršila,aimalajepoginulihiranjenih.Onoštojeposebnobrinulo,bilajeneadekvatna
reakcijameĜunarodnezajednice,pajedogaĜajprotekaokaoobiēanincident.
Namajetobiosignalzauzbunu,jerjebilorealnodasetoponoviinadrugimdelovima
fronta.JedandeopolitiēaraokupljenihokoMilanaBabiđajelikovaoidokazivaoispravnost
svojihstavovadasenedozvolidolazaksnagaUNiponovopotenciraopitanjeizdajei
predajeKrajineHrvatskoj.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 115

TihdanasuotpoēeligotovosvakodnevnisukobiuBosniiHercegovini.Prestalismoda
odlazimouBihađ.Komandakorpusagotovodanefunkcioniše,spremajusezanapuštanje
BihađaipreseljenjeuBeograd.
SavojnogaerodromaŽeljavadnevnoletivišeavionasaopremomiljudima.Uvedenisu
civilniavionizaprevozputnika,avojniprevozeiskljuēivoopremu.Madajeaerodromvelikog
kapaciteta,dabiseizbeglegužvekoristiseiaerodromnaUdbini.

Koristimprilikui18.04.1992.godineletimsaŽeljaveuBeograd.OdlazimuUpravudavidim
kakavmijedaljnjistatusidaliprestajemojeangažovanjeuKrajini.Dobijamneverovatan
odgovor,dajemojanadležnakomandauSarajevuidasvekadrovskeposloveonavodi.
Naredbakojusamimaoglasilajedo18.06.1992.godineijošjeranodaseraspitujemoko
daljegangažovanja.MalojenedostajalodaseuputimuSarajevoidatamonajverovatnije
završimovajrat.UBeogradusamostaodo26.04.1992.godine.Svakidansamu
GeneralštabuiredovnoseinformišemostanjuuBosniiHercegovini.PratimTVprogrami
svemijenekakonestvarnoidaleko,kaodanisamdeotogaikaodasetodešavanekom
drugom.Premainformacijamakojesudolazile,Sarajevoje21.04.1992.godinepotpuno
opkoljenosrpskimsnagamaisadaseradinaizvlaēenjukomande5.Vojneoblastikojaje
ostalauzgradinaBistriku.Mojplandaodemtamojenemoguđerealizovati.Borbesevodeu
Hercegoviniinamnogimdrugimmestimaiusvimsituacijamasvisuupravu,osimSrba.
Jedinosuonikrivizalošestanje,asvakimuslimanihrvatzauvomiliurucinosicvetkojeg
nudipoludelimēetnicimaisrbimakojibezrazložnonapadajunasveštonijesrpsko?
UKrajinusevrađamavionomdoaerodromaUdbina.Avionneobiēnodugoletiiumesto45
minutaonleti1sati15minuta.SvismomislilidajepilotnekiHrvatidajesaavionom
promeniopravackretanjailetinanekiodaerodromauHrvatskoj.Tonebibiloēudo,jersu
nekipreleteliuborbenimletelicamaiprešliuHV.KadasmosletelinaUdbinunašojsređinije
bilokraja.

PokušavamtelefonomdadobijemkomanduuSarajevu,alibezuspešno.Dolazi02.05.1992.
godinei«zeleneberetke»ͲdžihadratnicipodkomandomislamskogekstremisteEjupa
GaniđazauzimajuDomJNAuSarajevu.TogdanajezarobljenAlijaIzetbegoviđinjegovakđer
pripovratkuizLisabona.Njegovoprisustvojetrebalabitigarancijazaizlazakkomande5.
VojneoblastiizSarajeva.MeĜutim,narednogdanakadajekolonakrenula,EjupGaniđi
StjepanKljujiđizdajunareĜenjezanapadnakolonuuDobrovoljaēkojuliciuSarajevu.Vozilo
saIzetbegoviđembeži,anjegovidžihadratniciiskaljujusvojumržnjuibesnadljudimau
koloni,ubijajuđiih,apreživeleizlažuponiženjutakoštoihpotpunogolesprovodekrozgrad
dodvoranegdesuihsmestili.
IdanasovajdogaĜajmnogimmuslimanskimpolitiēkimvoĜamaiekstremistimaslužikao
ponos,pajeizreka.»Onoēegasepametanstidi,budalaseponosi»jedinoobjašnjenjetakvog
ponašanja.

Naaerodromuopštagužva.Ovovišenijeorganizovanoizvlaēenje,svevišepodseđana
bežanje.Odnosiseseisvašta.Pojedincisasobomnoseipokojeliēkojagnje,takodase
priseteLikekadabudujeli.
Unođi14./15.05.1992.godineēitavprostorPlješiviceiširepotreslajeeksplozija,kojaje
delovalakaoslabijizemljotres.Uprvimahnijebilojasnoštasedesilo,adesiloseminiranje
podzemnogdelavazduhoplovnebazeŽeljava,najveđevazduhoplovnebazeuovomdelu
Evrope.Odlaskomposlednjihavionailjudstva15.05.1992.godineinjenimminiranjembila
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 116

jepotpunoonesposobljenazabilokakavvazdušnisaobrađaj.Uogromnukasarnusmeštenje
diverzantskiodred,neštopozadineizatvor.DeoiznadselaKlokotpostajelinijafrontana
kojemsenašesnagedodirujusabojnomHVOkojajeusastavu5.korpusaArmijeBiH.
Sadaimamofrontisajedneisadrugestrane.IzKrajinesemožeizađiprekoGline,Žirovcana
DvornaUniiBosanskiNovi,prekoDonjegLapcanaNebljuseidaljeprekoRipaēaka
BosanskomPetrovcu,vrlološimputemodLapcapremaMartinBroduiodKninapreko
StrmicenaBosanskoGrahovo.

Tog15.05.1992.godinestojimispredDoma6.liēkedivizijenaMukinjama.Odstarešinauz
menejestarijivodnikJovicaLonēarigraĜanskolicenaslužbiuJNAMilanŠuput.Uznasjei
glavninaēetevojnepolicije,njih92.Vladagrobnatišinanikoništanegovori,aidaneko
neštokažeuovomēasubilobisuvišno.
Delimoonomalocigaretaštojepreostalo.Gledamdanas,aiprethodnihdana,gužvuižurbu
ukojojsenapuštaKrajina,kaodasebežiizkrajakojijezahvatilakuga.
Gledaminemogudaverujemdapatriotizamtolikomožedaoscilira,dagamnogikoristeu
dnevnesvrheidanjimostvarujusvojeciljevesavišeilimanjeuspeha.Uproteklihskoropola
godineuKrajiniveđsamdostatoganauēioisadasepriseđamspornihsituacijaizmeĜu
vodeđihljudiSDSuKrajiniivojnogrukovodstvakojejetamoizvršavaloborbenezadatke.Ovi
poslednjidogaĜajiukazujudasuēelniciSDSbiliupravukadasusvakuodlukuiponašanje
JNAstavljalipodlupu,kadasuseprotivilipojedinimodlukama,imenimaisvemuštoje
navodnoēinjenouinteresusrpskognarodauKrajini.Izjavekojesusemogleēuti,dađeSrbi
bitiprevareniiizigranitemeljilesusenalošemponašanjucelokupnevojneorganizacije.
MeĜutim,optuživanjevojskeanespominjanjepolitiēkogrukovodstvajošuvekžive
Jugoslavijenebibilapotpunaoptužba,jersujedniidruginedoraslitrenutnomstanjuvodili
celokupnisrpskinaroduvelikupropast.
Tvrdnjekojesudolaziledonas,akojesamimaoprilikedaēujemvišeputatokomrata,daje
KrajinaserviskojiizvršavaposloveodposebnogznaēajazaSrbijusubilesamolažunizulažii
obmanakojimasmosedržaliuneprekidnojtenziji.

JošsredinomaprilamesecajenaPlitviēkimjezerimaodržansastanaknakojemjebio
prisutannaēelnikgeneralštabaJNA,generalŽivotaPaniđ.Natomsastanku,kojisenije
previšerazlikovaoodmirnodopskihsastanaka,trebaloserazmotritipitanjedostignutog
stepenaorganizovanjajedinicaisastavaupograniēnomdelusaBosnomiHercegovinom.
VeđnatomsastankujebilovidljivodajeKrajinapotisnutaudrugiplan,dasetisastavi
formirajunapapiru,aneustvarnostiidaodtogneđebitiništa.Bilojeneverovatnogledatii
slušatiteljudekojinastupajuuokolnostimakadanateritorijiBosnepostojinovaoružana
silakojesebenazivaArmijaBosneiHercegovine,kadajeformiranaVojskaRepublikeSrpske
iHrvatskovijeđeodbrane,dausvimvarijantamaJNAnaovimprostorimaikodSrbavišene
predstavljaništaidaspominjanjenjenogimenakodljudiizazivabesirezignaciju.
TaprepotentnostinepriznavanjerealnihdogaĜajakojidominirajuvremenomiprostorima
kaolajtmotivudramiprostireseodsamogpoēetkaizbijanjasukoba.Ljudisemenjaju,ali
nekigubitniēkimentalitetnikakodasepromeni.
Totvrdokornoinepromišljenoponašanje,tapolitikanacionalneiskljuēivostii
nepopustljivostipokazađesekaopogrešnapolitika,kojajedoveladokonaēnogpadai
gubitkaKrajine,dosmanjenjaprocentaudelaRepublikeSrpskeupodeliteritorijeuBosnii
Hercegovini,doraspadaSavezneRepublikeJugoslavijeikonaēnodogubitkaKosovai
Metohije.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 117

Neprekidnoforsiranjeipodsticanjeidejeokolektivnompreseljenjetrebalojedaprikaže
stanjeupojedinimkrajevimapotpunonepodnošljiviminatajnaēinizazvatimeĜunarodnu
zajednicunareakciju.NedvosmislenosemožetvrditidajepolitikaSlobodanaMiloševiđa
premaSrbimauHrvatskojbilapogrešnausvakompogledudoposlednjegdanapostojanja
Krajine,aiposletoga,kadajesaizbeglicamapokušaoizmenitidemografskuslikunaKosovu
iMetohiji.

UKrajiniostajemosami.Odbranajedvadajepovezana.MeĜunarodnesnageprednas
postavljajurazliēitezadatkekojiseodnosenaizvlaēenjetenkovaiteškognaoružanja.
Naoružanjetrebaizvlaēiti,ajedinicegakoristesvakodnevno.UširemreonuDabrado
20.05.1992.godineartiljerijajevišeputakorištena,aliikodGospiđaiOtoēcaiJosipdola.Sa
neprijateljskestraneimavišepokušajaubacivanjaizviĜaēkodivrezantskihgrupaštonassve
podstiēenaoprez.
Postojeđivojnisastavisuveđpreformiraniubataljonemilicijeposebnenamenaiuēitavoj
Krajinipostoji6takvihbataljonapunogsastava.
PoredkomandibrigadapostoještaboviTOiGlavništabTOKrajine.Ijedniidrugiželeda
buduglavni,dasejednipitajuvišeoddrugih.Jošjedankamenspoticanjainesporazuma.
Onoštosmoodpoēetkaopominjali,aposebnoposleispadahrvatskevojskepremaBaranji,
desilose21.06.1992.godinenaMiljevaēkomplatouuDalmaciji.

UprisustvumirovnihsnagaHrvatskajepokrenulakombinovaninapadnaKrajinuna
Miljevaēkomplatou,podizgovoromdameĜunarodnesnageneobavljajusvojufunkcijuine
vrađajuprognanalicautzv.«Ružiēastezone»iHrvatskahođesilomtodasprovede.
MeĜutim,pravirazlogbiojeu«pipanjupulsa»meĜunarodnezajedniceiodvagivanje
spremnostizaodbranusnagauKrajiniunovonastalimokolnostima.TestHrvatskestraneje
upotpunostiuspeo.AkcijanijeimalaposledicepoHrvatsku,aoružanisastaviKrajineveđ
tadasenisumoglioduprijetiplanskimiosmišljenimakcijamahrvatskevojske.
Podsliēnimokolnostimadesiđese1993.godineakcijaMaslenicaujanuaruiakcijaMedaēki
džepuseptembru.NiujednomniudrugomsluēajuHrvatskanijeosuĜena,asveteakcije
bilisutestovizakonaēnooslobaĜanjeteritorijeuakcijama«Bljesak»i«Oluja».
Veđujunumesecu1992.godineoseđasevelikanestašicasvihnamirnica.Matrijalniresursiu
Krajinisubiligotovoiscrpljeni.PristizanjepomođiizSrbijejeotežano,apotompotpuno
prekinuto,jersuhrvatskeimuslimanskesnagepreseklepravacodBrēkogpremaBanjaLuci.
Crkvaēinivišeodmoguđeg,alisadasenalazimoupotpunomokruženjuijedinoštose
možemooslonitinaRepublikuSrpsku.
Cenedostižuneverovatneiznoseimalokomožeplatiti,posebnogorivo.Poēinjerobna
razmenazajagnje20litaranafte,azateleduplo.PoveđavasebrojkraĜaujedinicama.
Posebnosekradegorivoisvedrugoštosedabrzounovēiti.
VrađamseizKninauKorenicuizastanemuseluOtriđ.Useoskojkafaninekolikomeštana
sela.Raspoloženisuzatrgovinu,nudeuglavnomrakijuivino.Prilazijedansrednjihgodinai
nudistadood100ovaca.Traži1500DM.Takoredomiunedogled,neimaštinaibedaisve
naprodajudabiseiznjeizašlo.

StarešinekojesuostaledaradeuštabovimaTObilesudužnedaradeucivilnojodeđi.
Radilismonadokumentimazastvaranjenovihvojnihsastava,novevojske–Vojske
RepublikeSrpskeKrajine.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 118

RaduuslovimakontroleUN

PotpunukontrolukretanjauKrajiniUNPROFORjeuspostaviosadanom02.07.1992.godine.
Togdanaoko14,00ēasovaizVrhovinamejepozvaokapetanSrdiđMiloradisaopštiodasu
zarobilidvalicaizHrvatske,odkojihjejedanucivilu,adrugiuuniformipripadnikaHV.
Tražiojedaselicapreuzmunadaljuobradu,jeruVrhovinamazatonisupostojaliuslovi.

UVrhovinesamkrenuosadvavozilaodkojihjejednobilozaprevozlicališenihslobode,
poznatijekao«Marica».NaprelaskuizmeĜuselaHomoljaciBabinPotok,preskretanjaza
PlitviēkiLjeskovac,uspostavljenjejakpunktUNPROFORͲaizsastavaēehoslovaēkog
bataljona.Nasamompunktusunasdetaljnopregledali,aposebnosutražilidugo
naoružanjeilineštosumljivogsadržaja.BezveđihproblemapropuštenismouVrhovine.U
komandibrigadekojajebilauzgradišumarijeVrhovinereklisumidasuzarobljenalicau
Zalužnicikodcrkveidametamoēekaju.Naopisanommestunailazimnagrupupripadnika
jediniceidvojicuzarobljenika.BrađaUzelac,kojisu«pucali»oddebljinese«igraju»sa
zarobljenimcivilom.Igrajevrloēudna.StaviligaizmeĜusebe,pagaudarajusvojimvelikim
stomacima,neprekidnopitajuđi:»Moželineko,kojedetravuigloĜekorusadrveta,dabude
ovakodebeo?»Ovajnesređnizarobljeniksebrani,daontonijerekaoveđdasutoobjaviliu
nekojTVemisijinaHRTͲuukojojjebiloreēi,kakonaroduKrajininemaštadajede,davlada
potpunagladizaraznebolestiprouzrokovaneneurednimživotom.Vojnikanisudirali,štaviše
sanjimsuzajednopušilii,onako,kolektivnosanjimpriēalioprilikamauHrvatskoj.
Preuzeosamobojicuzarobljenikaisveštosusasobomponeli,osimvozila«LadaͲsamara»
kojejejedinicazadržalakaoratniplen.VozilomjeupravljaoPredragVukušiđ,civilpoosnovu
punomođjakojejedobioodsvojepunice,kojajebilavlasnikspomenutogvozila.
Menejeposebnoimpresioniraodetaljkodpreuzimanjazarobljenika.MomēiloUzelacmije
predaonjihoveliēnestvaripospiskovimasaēinjenimzasvakogponaosob.MeĜustvarima
kojesupripadaleVukušiđubilajeijednanovēanicaod100DM,kojunikonijezadržao.Toje
bioprvisluēajdasedostaveliēnestvarizarobljenihlica,aposebno,dasepredajustrane
novēanice.Dotadajevažilonepisanopravilo,dasvakosebizadržionoštonaĜekod
zarobljenika.Bilojeoēiglednodasemenjamonabolje,danamjemoralnavisiniidase
nismopromeniliuuslovimaneimaštineibedeukojojsmoživeli.Biosamradostaniponosan
naēitavdogaĜajnesamozbogovog,negoizbogēinjenicedasesazarobljenicimanije
surovopostupalo.SamodajetakvihdogaĜajavišekrozkojebismomoglipokazivatisvoje
pravolice.Nanašužalostbilojedostaonihkojisusvojimpostupcimaanuliraliteprimerei
nanosilinamštetusanesagledivimposledicama.

PovratakuKorenicubiojedug.MoralismoobiđipunktUN,pasmovozilimaotišlido
PlitviēkogLjeskovca,paprekoCrneRijekenaUvalicuipotom,vrlološimiuzanimputem,do
DrakuliđRijekeiVreladoKoreniceuzgraduSUPͲa.NatajnaēinizbeglismoidrugipunktUN
kojijebiopostavljennaPrijeboju.
Kakosmosekretalilošimmakadamomkrozšumu,malombrzinomsavlaĜivalirupeikamene
izboēine,stigavšinaciljobojicazarobljenikasusepotpunozaneredila.Razlogtomebiloje
njihovoubeĜenje,daihvodimounekušumugdeđebitiubijeni.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 119

PosledovoĜenjauredkupanjemipresvlaēenjemzarobljenikesmorazdvojili.Jasamna
razgovoruzeoPredragaVukušiđa,avojnikasmoposlalinaobraduuKnin.Obojicasuse
strašnoplašilisamogimenaKnin,plašilisuseēetnika,njihovihdugihbradainaoštrenih
noževa.Iskrenosuseēudilidatokomēitavogdananisuvidelinijednogvojnikakojijeliēio
naēetnika,makarsvojompojavom.

PredragVukušiđ,diplomiranipravnik,zaposlenuministarstvuzasocijalnuskrbVlade
Hrvatske,pripadnikrezervnogsastavaMUPͲaRH.NalaziosenaslužbenomputuuGospiđui
sasobomjedoneoēitavkoferdokumenata,kojasugovorilausocijalnomstanjustanovnika
LikekojasenalazilapodkontrolomHrvatske.
Upoēetkujeodbijaorazgovorneshvatajuđidajezarobljen,dajetoposeban,specifiēan
naēinlišavanjaslobode.Biojeveomaljutštojenaseopropagandiēijesadržajeje
konzumiraosaTVuaranžmanuHRT,kojisuponavljalikakojeHVoslobodilaPlitviēkaJezera,
dauKrajinivladarasuloinakraju,dajekomunikacijaprekoLikeprohodnazaputniēki
saobrađaj.Dakle,svesno,podstaknutinformacijamaovakveprirode,jekređuđiseizGospiđa
uZagreb,naoviđraskrsnicikrenuoputVrhovinaiPlitviēkihjezeraitakozarobljen.Uzputje
pokupiovojnikakojijedobioodsustvoizjediniceZPGospiđ,pajenatajnaēinbioodgovoran
izanjegovozarobljavanje.
Prvidanispitivanjanismodalekoodmakli,jerjebioušoku,aliiunadidađebitipuštenjer
nijevojnikinijeništalošegnapravio.Svejetostajalo.Dabihgazaštitioodmoguđeg
nasilniēkogponašanjapojedinacakojisuvršljaliKrajinom,prijaviosamgaukomandiUN
bataljonaiukancelarijiCrvenogkrsta.Tosammusaopštiokaoiēinjenicudađeganarednog
dananekoodpredstavnikaCrvenogkrstaobiđi.Kakorazgovornijekretaosamrtvetaēke,
saopštiosammudaganeđuispitivati,veđsammudaoorjentacionapitanjaidaktilografa
kakobionuoblikupripovedanjadaovlastituizjavu.Daosammucigarete«Croatia»kojesu
kodnjegaizazvaleposebnointeresovanje,anaroēito,kakodolazimodotihcigareta.Rekao
sammudanamdonosetakvikaoon.
Unarednihnekolikodanadaojevrloopširnuizjavu.Onanijeimalaposebnogznaēajana
sagledavanjevojnihpitanja,višejegovorilaostanjuuHrvatskoj,prilikamakojevladajui
problemimakojisejavljaju.Sastanovištabrzogeksploatisanjapodatakamoglaseiskoristiti,
aliKrajinanijeimalaništaēimebimoglatouēiniti.Bezvojske,podmeĜunarodnom
kontrolom,bezinstitucijakojebimoglepropagandnoͲpsihološkidadeluju,odseēenaod
Srbije,Krajinajenemođnopratilazbivanjakaodasetonjenetiēe.
VukušiđjeuKrajini,uKninuproveonarednih11ipomeseciiakosmogavišeputastavljali
naspiskovezarazmenu.RazoēaransudbinompustiojebraduitakonapustioKrajinui
«ēetnike».

UtovremevršeseintenzivnepripremezaprobojKoridoraispajanjesamaticom,kakonas,
takoidelovaRepublikeSrpskekojajebilapodeljenanadvadela.
NatomcentralnomdeluKrajinedelovalesutripolicijskebrigade.Jasamupornim,
višednevnimslanjempresekadnevnogstanjauLicinaveokolegeuDalmaciji,Kordunui
Banijidasledetajprimer.TakosmosepoēelimeĜusobnodnevnoinformisati,ananeki
naēini«uvezivati»usistem.
Sledeđikorakjebio,dasesvakogdanaujutroēujemotelefonom,dameĜusobnovidimoda
smo«živi»,daseunajkrađimcrtamainformišemoieventualnonaglasimonekiproblemkoji
sestvorio.Ovudobrunavikusamponeoizmirnodopskogvremenakadasamsesvakojutro
ēuoisasvojimpretpostavljenimisasvojimpotēinjenim.Natajnaēinsmodržaliufokusu
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 120

težištenašegangažovanja,usvakomtrenutkuznaligdesekonalaziištaradi.Takvo
ponašanjenasjezbližavalo.

UKorenicikomandantpolicijskebrigadebiojemajorMilošCvjetiēanin.Delovaojeodvažnoi
samouverenouuslovimalošepopunjenostiikomandeijedinicanafrontu.Menijejako
zameraoštonisamsanjimukomandibrigade,veđsenalazimuštabuTOsapukovnikom
ŠuputMilanominjegovimpomođnikomakoviđMilanom,potpukovnikom.
MeĜusobnosenisupodnosili,vladalajeborbazaprevlast.MeĜusobnanetrpeljivostveštoje
podsticanaodstrukturalokalnevlasti,predsednikaopštineMlaĜePetroviđai
potpredsednikaVladeKrajineBoškaBožaniđa.Božaniđjeimaoizrazitološeodnosesa
Šuputomiakoviđem,neskrivenoimjepravioproblemepodstiēuđinarivalitetCvjetiēaninai
jošnekedrugekojisubiliuzMiloša.

Jednovremesamuspevaodabudemisajednimaisadrugima,alitakvoponašanjeje
stvaraloobostranusumnjuumojeiskrenenamere.Sredinenijemoglobitinitijenjuneko
prihvatao.
Bilojeoēiglednodameizbegavaju,dasumnjajuidatraženaēinadamedoveduusituaciju
potpunog,konkretnogizjašnjavanja.Svakodnevnosusepojavljivaleraznepriēeiizmišljotine
kojesuišlenaadresuiliŠuputailiakoviđa,aondainamoju.Ništanovog.Aktueliziranesu
priēeoizdaji,onašemostankuuKrajinisazadatkomdapomognemoHrvatskoj,dasmo
komunistiēkišpijinikojivršeprogonnajzaslužnijihboracaKrajineikojizbognašegterora
morajudabežeuSrbijuidrugde.

Smišljenoiline,namernoilisluēajno,opravdavalisusvakodnevnuopstrukcijuodbrane,
neprekidnosmanjivanjebrojnogstanjastanovništvaionesposobljavanjezaodbranu.
TihdanasamseupoznaosaLjubicomŠolajaͲJavorina,stomatologomsaPlitviēkihjezera.
ŽivelajesasuprugomimajkomusvojojkuđiunaseljuJezerce.Zanjenoimebilojevezano
dostadogaĜaja,njenaulogauprvimdanimaneprihvatanjanovepolitikeuHrvatskojbilaje
velika.UzBoškaBožaniđa,takoĜerstomatologa,LjubicajebilanajviĜenijiinajaktivnijiēlan
SDSizLike.MeĜutim,utoku1991.godinedošlojedoznaēajnogpolitiēkogmimoilaženjanjih
dvoje,pajeŠolajasvojnovipolitiēkiangažmanpronašlaupodržavanjupolitikekojuje
zastupaoVojislavŠešelj.PostalajevodeđiēlanSRSutomdeluKrajineizamenikRadi
Leskovcu,kojijebiopredsednikSRSKrajine.
Poslenašegupoznavanja,jednovremesmoseviĜalisvakodnevnoisvakiputurazgovorima
sudominiralepolitiēketeme.Ovremenimakojasubilaizanasnijevoleladarazgovara.
TrudilasedaēujemišljenjeokrajnjemishoduborbezasamostalnostKrajine,daliđeonabiti
uspešnailiđenekidrugifaktoriuticatidaKrajinenestane.
UjednojodtihraspravaLjubicajeiznelahrvatskenovine«Globus»,kojesupisaleotomeda
KrajinanemanikakvešansedadoĜedosamostalnostiidatonijesamovojnopitanje,veđi
ekonomskoidiplomatsko.Autortekstanijednomreējunijebiotendenciozannegojeiznosio
argumentekojisupotvrĜivaliiznesenzakljuēak,daKrajinanemožepostatisamostalna
država.
Poznavajuđiprilikeukojimasenalazimo,vrlovisokstepennesloge,ljudskezlobeizavisti,
traēanjadapojedincisebeutovremeproglašavaju«herojima»i«prvoborcima»jasamse
složiosanapisanimocenama.OpisaosamkojisunašiproblemiiakonedoĜedopromenai
odnosapremazadacima,minemamoēemudasenadamo.Natomesenašrazgovorzavršio,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 121

aonaniēimnijeispoljilasvojeneslaganjenizaonoštosmoproēitalinizaonoštosamja
ispriēao.
NarednogdanamejeēekaloiznenaĜenje.JedanodbivšihpripadnikaSUPͲaKorenicameje
obavestio,dajeLjubicapriēalaprednekimekstremnimpripadnicimaSDSͲa,kakosamja
prednjomispoljiodefetizam,kakosamjojdetaljnoopisivaonaēinnakojiđeKrajinanestatii
dajepitanjenjenepropasti,pitanjedana.
BiosamveomaiznenaĜen,timviše,štojesadanepovratnodolivenouljenavatru,kojase
rasplamsalaiuēijemplamenubinekoodnasakteramogaodasenaĜe,dasagoriidaga
nestane.
Kolikojebilasvesnateēinjeniceneznam,kolikojetobilanjenaidejaneznam,alisamznao
dasampostaoobjekatspletkeizkojejetrebalodostojanstvenoizađiivratitisenaneki
normalankolosek.
NekolikodanakasnijeotišaosamponovokodLjubice,nakafupoobiēaju.Niēimnisam
pokazivaodabiloštaznamonjenomspletkarenju.Priēamo,kaodanastavljamoneku
nedovršenutemuividimdaponovopotencirapolitiēkapitanja.Koristimprilikuikažemkako
đeKrajinapostatižrtvasopstvenedece,nezadovoljnika,kojimisledasunjihovezaslugeza
stvaranjeKrajinenemerljive,alidanisuverifikovaneēimesuuskrađenizadruštvenistatusi
privilegijekojetajstatussobomdonosi.
Nijereagovala,neznamdaliseutomeprepoznalailijebilapotpunoslepapredēinjenicom
daonauKrajininepredstavljaništaosimimenaidađe,ukolikosenepromeni,njenoime
uvekbitispominjanounegativnomkontekstu.
Bilajehvalisava,bilajepunaēežnjeinadanjauostvarivanjusnaradikala«Svisrbiujednoj
državi»ugranicamaodViroviticedoRijeke.SebejeopisivalakaoosobuukojuŠešeljima
posebnopoverenjedajuđidoznanjadađeonaunekomnarednomvremenupostativrlo
važnanaovimprostorima.
Nisamništaodgovarao,gledaosamnjenolicemerje,moralnudvoliēnostipodlost.Pitaosam
se,kakođejošnođasprednekimdapredstaviovajrazgovoriukojojđemekombinaciji
predstaviti.
Iporedsvegasrdaēnosmoserastaliuznjenpozivdajeponovoposetim.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 122

Hapšenje

Dana18.08.1992.godineu13,25ēasovaumojukancelarijuupalajegrupanaoružanihljudi.
Pretoganasamojprijavnicijebilodostagalame,alinisamobrađaopažnjunato,jersuse
sliēnestvaridešavalesvakodnevno.Sastavjebiomešovit,muškoͲženskiisvesamih
poznavao.GrupujepredvodioSpaseͲMladeneviđ,kojimiseiobratioreēima:»Morašpođi
sanama.TakvojenareĜenje.»Svisuimalioružjena«gotovs»ipokušavalidasepredstaveu
svetluodluēnosti,alinisumoglidasakrijuzbunjenost.SpasejetakoĜerbiozbunjen
dogaĜajem,alionsenikadanijeupuštaoubilokakvokomentarisanje,radiojeonoštomuje
nareĜeno.

Ostavljamsvenastolukakojezateēenoiizlazimizprostorije.Nahodnikugužva,akoviđje
izašaoizkancelarijeipitaštasedešava.AMladenmuodgovara,dasetonjeganetiēe.
MilanŠuputjeuVrhovinama.IspredzgradekomandenalaziseparkiranovoziloBOVijoš
nekolikovozilabezarnjevaiciradenakojimasunaoružanipripadnici«13.ēaĜave»kakosu
zvalijednuēetudobrovoljacakojomjekomandovaoJovaneviđ.
UlazimuBOV,auvoziluvezanilisicamaMilanͲMiđoBrujiđ,ZdravkoInĜiđ,starijivodnikiz
DonjegLapcaiMilanŠuput,kojegsmozvali«mali»dabipravilirazlikuodkrupnijegi
poznatijegkomandantaTO.Mojpoložajjepovoljniji,jernisamvezan,alitoništanemenja.
KolonapolaziizaokojedansatsmostigliukasarnuuŽeljavi.Kasarnajevelika,aunjoj
diverzantskiodredineštopozadinskihjedinica.Avetinjskipraznouodnosunaslikukojaje
vladalaukasarnido15.05.kadajetubilaJNA.

Smeštajunasujedanobjekatuuēionicukojanavratimaima,poreddrvenih,ivratasa
rešetkom.ProzorisuneobezbeĜeni.Vratazanamanezatvarajuveđstavljajuuēioniēkistoza
kojimsedepodvojica«stražara».Svismopomalonervozni,posebnoBrujiđ,aŠuputje
nervozaniuplašen.Donelisuruēak,kojinismonipogledali.Negdeoko16,00ēasova
poēinjemintenzivnupriēusastražarima.Dobroihpoznajemionimeneznaju,jersmotoliko
putabilizajedno.PriēajumiotomekakojeuKrajinikonaēnodošaotrenutakobraēunasa
«petomkolonom»,sasvimaonimakojisezalažuzaJugoslavijuijugoslovenstvo,dasemora
znatikojekoisakojimmotivimaseukljuēujeuborbuzaKrajinu.Poznatvokabularsakojim
samsesusreoprvogdanadolaskauKrajinu.Jugoslavijevišenema,makarneonakveukojoj
jezagovaranobratstvoijedinstvo,zajedništvosvihnjenihnarodainarodnosti,nemaviše
JNA,nemadostatogaštonasjeopteređivalo,asvejeostaloisto.NeverujeseniSaveznoj
RepubliciJugoslaviji,ninjenojvojsciniSlobodanuMiloševiđu–kreatoruiglavnom
zagovornikustvaranjeTređeJugoslavije.Misliosamusebiipitaose,dalijekonaēno
prepoznataidejadasetimpolitiēkimmanevromstvaranjasaveznedržavespreēiprenošenje
ratnihdejstavauSrbijuiliunajmanjuruku,dasetoprenošenjeprolongirazaneko
povoljnijevreme?Nisamznaopravupozadinu,alimijesvegovorilodaseradioneēemušto
jenekoplaniraovanKrajine,alijekoristioizvoreizsameKrajine.
Usamojkasarnijedostaživosti,vrloēestodolazeiodlazevozila.VidimdajedolazioMlaĜo
Petroviđ,predsednikopštineKorenica,DavidRastoviđ,predsednikopštineDonjiLapacijoš
mnogidrugi.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 123

PalajenođiispodPlješivicevrlobrzopostajehladno.Uprostorijisenalaziviševojniēkih
krevetanasprat.Biramjedanilježemonakoobuēen.Zaspaosamvrlobrzo.Neštooko
ponođiēujesegalamauhodnikuinaulaznimvratimauēionice.Svetlosenepali.Naoružani
vojniciumaskirnimuniformamaisamaskamanalicunasizvodeispredzgrade.Tusudva
vozila,jedno«Puh»plaveboje,adrugije«Pasat»putniēkiautomobil.

BrujiđiInĜiđulazeuuterenskovozilo,ajaiŠuputuputniēko.Vidimdavojniciumaskirnim
uniformamaimajuoznakepolicijeidanarukavubluzeimajuznakvukaotvorenihēeljusti.
Nikadadotadanisamvideosliēnuoznaku.Ijednoidrugovoziloimajupolicijsketablice
MUPͲaKrajine.VozilomukojemsejanalazimupravljaSpase,asanjimje«Dugi».Šuputje
vidnouplašen.Kređemoneštookopolasataposleponođi.Kojanamjekrajnjastanicanijemi
poznato.LiēkoPetrovoSelojeupotpunommraku.IzlazimopremaprevojuPrijeboj.Napola
puta«puh»ostajeukvaru,alinasređukvarjebrzootklonjeniminastavljamoput.Gledam
Šuputakojijeupotpunompsihiēkomkolapsu.SetiosamseVukušiđakadasamgavozioiz
Vrhovina,alisenadamdađemojsaputnikizdržati.KadajeprvovozilostalobiojeubeĜenda
jetosanameromdanasubijuiostaveporedputa.Tešiosamgaiumirivao,hrabriodaizdrži
svojevrsnoiskušenjepredkojesmostavljeni.
ProlazimokrozKorenicuneštopredvaposleponođiiondaprekoFrkašiđaidemouDonji
Lapac.KređemosepravcemNebljusi–Bihađ(Ripaē)–BosanskiPetrovac–SanskiMost–
BanjaLuka–Brēko–Bjeljina–RaēanareciSavi.Prolazimokoridoromuranojutro
19.08.1992.godine.Tragoviborbenasvakomkoraku.Gotovodanemaēitavogobjekta.
NapolasatasmozastaliuObudovcu,ispredkafanekojaneradi.
PosebnojerazrušenoBrēko.

OdRaēekređemomenislabijepoznatimputemioko11,00ēasovadolazimouIlok.Dolazimo
predjednuzgradukojajedobroobezbeĜena.Tujenekakvakomanda.Ulazimouzgradu,a
potomukancelarijukomandantajedinicekojegsvioslovljavajusanadimkom«Rambo».
BrujiđodnjegatražitelefondasejaviJoviciStanišiđuuBeogradidarazjasnioēemuseradi.
SebepredstavljakaoradnikaSlužbedržavnebezbednostiSrbije.Rambogaumirujeikažeda
đesesverazjasniti,daonneodluēujeobiloēemu,veđdaizvršavanareĜenjakojadolazedo
njega.Popilismokafuisituacijaukancelarijijepotpunomirna.Takoseisamponašam,ne
dozvoljavamsebidapodlegnemlošemraspoloženjuŠuputaiBrujiđa.Nakonpolasatanekog
đaskanjaikafeodvodenasupodrumzgradeukojiseulaziodmahsdesnestranestepenica
kojimasepenjenasprat.ToinijeklasiēanpodrumveđdveprostorijeobezbeĜene
rešetkamakojejepreratakoristilaPrivrednabankaZagreb.Ulazimouteprostorije.Uprvoj
jegomilapapira,fascikli,registratoraijedanstoistolica.Udrugojprostorijijepakao.Na
podudvefiskulturnestrunjaēe,naplafonudvaparakukazavezivanje,azidoviideopoda
uprskanikrvlju.Prozorisuzatamljeni.Videsetragovimuēenja.Kojemuēen,zbogēegaje
muēen,gdesesadanalazi,ništanemožemodaotkrijemo.Sigurnojejedno.Krozovaj
podrumjeprošlomnogoljudi,aposlednjimeĜunjimanetakodavno.

Sedimonastrunjaēamairazgovaramonepovezanoibezsmisla.Strašnosmoumorniod
putovanjaisituacijeukojojsmosenašli,alinikonemožedaspava.Ustajemseiulazimu
prvuprostoriju.Dabihskratiovremepoēinjemdaprevrđempopapirima.Svesulistinzi
štednihulogaklijenatabanke.Pobrojkamasevididasubilibogati.ujemkorakeiglasove
ispredulaznihvrata.Jedanodstražaraotkljuēavavrataipoštojemeneprvogvideopita:»Ko
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 124

jeMihajloKneževiđ?»OdgovaramdasamtojaionmepozivadaizaĜem.Mahnuosamonoj
trojiciudrugojprostorijiiizašao.Nisamznaodasevišenikadaneđuvratitiutajprostor.
NaulazustojiPredragPricaipozdravljame.Prilaziinasdvojicaseljubimo.Izvinjavaseikaže
dajetakomoralobiti,adađesesverazjasnitizadanͲdva.Prenosimipozdravesvogšefa
kojemjaneznamime,kojegnikadanisamvideonitinabilokojinaēindolazioukontaktsa
njim.
Pozivamedakrenemo,aispredzgradeterenskovozilopolicijskihregistarskihoznakaMUPͲa
Srbije.Pitamštađebitisaostalima,aPricaodgovaradađetošefovirazjasnitiidaimseneđe
ništadesiti.
Vozilomodlazimodojedneogromnekuđekojajenameštenakaorezidencija.Ponudilisume
kafom,kojuprihvatam,alitražimodmahdaseokupamiobrijem.Donoseminovuodeđui
poizlaskuizkupatilastigaomejeumor.Nijemipomoglanikafa.Zaspaosamodmah.Prica
mijerekaodamaloodspavam,pabioko21,00ēasovaišlinegdenaveēeru.Takojeibilo.
Neštoposle21,00ēasovasadvavozilakređemouBaēkuPalankunaveēeru.Pridružilisu
namseSpaseeviđ,«Dugi»,«Rambo»,DušanVlaisavljeviđijošnekolicinakojeranijenisam
susretao.Priēamoosvemuisvaēemu.PricaiVlaisavljeviđsvojimpriēamanavodedrugeda
premameniispoljavajusimpatije.Muzikapopunjavaoneprazninekadanerazgovaramo.
Vrloēestonazdravljamoitakoveēeruzavršavamouopštemraspoloženju.Sadamije
potpunojasnodasamudruštvuljudikojisupripadniciSlužbedržavnebezbednostiSrbije–
operativciipripadnicijedinicezaposebnenameneteSlužbe.Svipripadnicijedinicesu
poreklomizKrajine.Vrloēudnasituacijadasamjasanjima,anisamnjihovēlan,njihov
radnikležiupodrumu,štavišenemožedasejavisvojimnadreĜenim.Vidimdasenekome
zbogneēegaveomazamerioidasugastavilina«led».

Popovratkuukuđujošsmodugorazgovarali.SpasejepriēaoosvomšefuBrujiđukaoosobi
sumljivogponašanja,kojajeprokockalaukazanopoverenjeiokrenulaleĜaSlužbi.Ujedan
mahmejeupitao,dalijetaēnodasamjapraviBrujiđevšefipojasniopitanjetimeštoima
informacijudajeBrujiđēovekvojnebezbednostiidagajemeninavezupredaopukovnik
DušanSmiljaniđ.Jasamsetojkombinacijinasmejao,posebnoizrazlogaštoodBrujiđa
nikadanisamdobionijednuinformacijunitijemenibilokosugerisaodasanjimimam
intenzivnijekontakteoduobiēajnih.eviđjebiouporandadokažekakojeonupravuikako
raspolažepravominformacijom,pamijetakorekaodasamja14.11.1991.godine
pregovaraosahrvatskomstranomokorazmenezarobljenihlicaizSaborskogiKuselja
umestodadozvolimdasesvatabagrapobijeodmahbezbilokakverazmene.Kažemmuda
utovremenisambionaterenuKrajine,dasamsenalaziouokruženjuuZagrebuodkud
samizašao01.12.1991.godine,idaseturadiokoincidenciji,jerpredsednikmesne
zajedniceLiēkaJesenicasezoveMihajloKneževiđida,kolikojaznam,onnijenapravioništa
lošeštojepregovaraoiuēestvovaourazmenizarobljenihlica.Drugajestvarštasedesilou
Saborskom12.11.1991.godineištojeprilikomnapadanapolicijskustanicuutomselu
poginulodostacivilazaštasenemožetražitiopravdanjeuponašanjupojedincakojije
iskakaoiztogmiljearazularenerulje.

Videvšidasamja,zapravo,bioobjekatinteresovanjaSlužbeodmogdolaskauKrajinu,
upitaosameviđa,zbogēegaminijerekaodaLjubicaŠolajaomeniširineistineidasvešto
jeonareklaiiskonstruisalapripisalameni.?Odmahivaojeglavomkaodanezna,aondasam
murekaoimeēoveka,njegovogdobrogprijatelja,kojimijetosaopštio.Togajenaveloda
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 125

razgovorprekinemo,alijeipakzavršavajuđipriēu,dodaoje,kakoonmeniveruje,alidasei
drugiutomorajuuveriti.Ništadrugoiništaviše.

Nođsamproveousnukojijebiokošmar.Ukrtakomvremenudostatogaseizdešavalo,
dostatogajeisplivalonapovršinu,ajošuveknisamznaoštađuēutinarednihdanaodkogai
podkojimuslovima.Madaumorannisammogaonikakodazaspemidaseodmorimod
velikihnapora.Jutrosamdoēekaonanogama.Piosamkafuisaneskrivenimnestrpljenjem
oēekivaodaseidrugiustanu.
Posledoruēkaikrađihpriprema,oko10,30ēasova,krenuosamzaBeograd.Uvozilusmo
samojaiPredragPrica.UzputpriēamodanamvremebržeproĜe.Izrazgovorasevididaon
višeneraēunasasvojimzaviēajemkaomoguđojadresidaljegživota,aotišaojepremanje
odgodinudana.Štasedesilo?Dalijeosetioslastboljegiudobnijegživota,drugaēijiibolji
društvenistatus,snaguautoritetaslužbekojojjepripadaoilineštodrugo,pitaosamse
razmišljajuđioonomeštomipriēa.Bilojeoēiglednodajeonustartuprihvatioponududa
postanepripadnikResoradržavnebezbednostiSrbije.Dakle,biojeutojkategorijilicakoja
suusamompoēetkubili«udarnapesnica»SDSͲa,ekstremnogponašanjaidelovanja,kojeje
ukasnijojfaziprihvatilaSlužbaizSrbijepopunjavajuđisvoju,tekformiranu,jedinicuza
specijalnadejstva.
Svesedešavalouleto1990.godineikasnije.Kadasupoēelaoružanadejstvaodjeseni1991.
godinePricaimnogidruginapuštajucentralnideoKrajineiprelazeuIstoēnuSlavoniju
razvijajuđidelatnostutomdeluKrajine.BilisupotpunooslonjeninaSrbijuusvakom
pogledu.
UtomrazgovorudolazimodoBeograda.IdemonaDedinjeujedanklubzatvorenogtipa.
Poslekrađegvremenadolaziēovekkojimisepredstavljaimenom:SimatoviđFrankoͲFrenki.
ZnaosamzanjegakaoitodajenaēelnikDrugeupraveRDB–upravekojasebavi
obaveštajnomdelatnosti.Poslekrađegkurtoaznogdelaukojemmijeuputioizvinjenjezbog
ēitavepredstaveinekolikoliēnihpitanja,prešlismonaglavnideorazgovora.Dogovorilismo
sedaseēitavtokrazgovorasnima.Nisamimaonikakvemotivedabiloštolažemili
iskrivljujem,danekogabranimiliublažavamonoštojelošeēiniouproteklomvremenu.
Frenkijajedostatogainteresovaloiakosevidelodavrlodobropoznajesituaciju,biloje
primetnodanekekonkretnesituacijeobjašnjavasaideološkog,anefaktiēkogpoznavanja
situacije.
Takonaprimer,stanjeuZagrebuodmahposlestranaēkepobedeHDZipreuzimanjavlasti,
gledakaonaneštoštosenijesmelodogoditi.Jasamsesložiostimgledanjem,alikojim
snagamaisredstvimaspreēitivoljunekogadaneštomenja,damuseoduzmepravonanadu
dađemubitiboljeodonogštojedosadanuĜeno.Ozbiljnijideorazgovoraodnosiosena
stvaranjeuslovadaHrvatskaizvršiilegalnonaoružavanjestranakakojesunaizborimadobile
mandatdaorganizujuvlastuHrvatskoj,atonaoružavanjejelegendiranokaonabavka
oružjazapotrebeMUPͲa.BilojezaēuĜujuđedaonsadaodmenetražipojedinosti,anosioc
ēitaveakcijejebilaUpravabezbednostiiAleksandarVasiljeviđ,kojijeneposrednorukovodio
ēitavomakcijom.Jasnosemoglouoēitidarivalitetdveslužbeuratnomstanjunijenestao,
negosejošvišeprodubio,jersuijednaidrugahteledabudunosiociobaveštajnoͲ
bezbednosnihposlovaudržavi.
StanjeuKrajiniuperiodu1990.idosredine1991.godinemijepredoēenoiopisanokao
školskiprimerstvaranjakriznogžarištaodneprocenjivogznaēajazadaljipolitiēkimanevar
kojegjeSrbijatrebaladaizvrši,sakrajnjimciljemdaseoēuvajugoslovenskazajednicaidase
razvojdruštvanastavibezveđihideološkihkorekcija.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 126

OtvaranjemfrontauKrajininastalisuproblemi.Iznetajetvrdnjadalinijafrontanikadanije
bilapodpunomkontrolom,dasesvesvelonanekakavoblikstražebezplanainameredase
ubilokojojfaziotpoēnesaaktivnimiofanzivnimdejstvimapremaneprijatelju.Takvim
ponašanjemstvorenisuuslovizanjihovnapad,gubitakMiljevaēkogplatoaivrlološpoložaj
premaneprijateljuuLiciiuZapadnojSlavoniji.Frenkijeotvorenoizneosumnjudasuza
takvostanjekrivioficiriVojskeJugoslavijekojisunosiocikomandovanja.Utomkontekstuon
jeizneosumnjuosumljivomiizdajniēkomponašanjuveđegbrojanajvišihoficiraigenerala
JNA,posebnouvremeizlaskajedinicasaterotorijeSlovenijeiHrvatske.Spomenuojeime
gneralaMarijanaada,komandantaRijeēkogkorpusazakojegjetvrdiodajepredaokorpus
zasumuod300.000marakakojejeprisvojiozasebe,izraziojerezervuoēasnomponašanju
generalaAndrijeRašeteuprocesupredajeimovinehrvatskojstraniuZagrebu,aposebno
bolniceunaseljuDubrava.OgeneralimaKolšeku,Tomincu,Kukanjcu,Štimcuijošnekima
ēuosamnajgoreinajpogrdnijereēi.Razgovorsmovodilitakodajetovišeliēilonadijalog
dvojiceljudikojioistomproblemuzanajudosta,alisustajalištarazliēitaibilojedosta
momenatakojenisamznao,aliistotakoionogaštojeSimatoviđpoprviputēuo.Utakvom
tonu,nakonvišeodtrisata,razgovorsmoprivelikraju.Onjeizraziosvojezadovoljstvo
tokomisadržajemrazgovora,aposebnomojomotvorenošđuispremnošđuzarazgovor.
SrdaēnosmosepozdraviliirastaliuznjegovpozivdasutradoĜemdonjegakakobizajedno
otišlidoJoviceStanišiđa,kojijeizrazioželjudaseupoznamo.Susretjedogovorenza11,00
ēasovanarednogdana.
Narednogdana,21.08.1992.godineposlalisuvozilopomeneikodStanišiđasamstigaou
zaklazanovreme.
Susretjebiovidnosrdaēanipomalonamešten.Uglavnomsmorekapituliralisadržaj
razgovoraizprethodnogdanauznekolikokrađihpotpitanjaodogaĜajimavezanimzaradna
terenu.NakrajurazgovoraStanišiđjeizraziozadovoljstvoštosmoseupoznaliiponudio
pomođbilokakvevrsteukolikobinekopravioproblemeuveziproteklihdogaĜaja.
IzlazeđiodStanišiđanisamznaonitisammogaopretpostavitiukakveproblemesamušao.U
UpravubezbednostisenisamjavljaoitonajvišenasugestijuSimatoviđakojimijeotprilike
rekao,daUpravavišenijeonakojujapamtim,dasenanjenomēelunalazinesposoban
ēovek–generalNeĜoBoškoviđ,kojijebiopenzionisan,paponovoaktiviranjerjetobio
jedanoduslovakojesucrnogorcipostavljalipriformiranjuzajedniēkedržavesaSrbijom.Ja
samiranijeslušaooBoškoviđusvenajgoreinisamimaonikakveželjedasesatakvim
ēovekomupoznajem.Onajkojegbihposetiobiojeuzatvoru.GeneralVasiljeviđbioje
uhapšeninalazioseuvojnoͲistražnomzatvoru.Nisamznaopraverazloge,aspekulisalose
sarazliēitiminformacijamaodēegajemaloštabilaistina.
Nitada,anikasnijenijemiseukazalaprilikadagaposetimuzatvoru.Neulazeđiurazloge
lišavanjaslobodejasamimaomnogomotivadagaposetim,jersamuproteklugodinudana
odnjeganauēioneverovatnomnogo.Bilismoizdanaudanzajednouvekupokretuuveku
akciji.Tosutrenucikojisenezaboravljaju.
Tajēinmognejavljanjakasnijejeiskorištenzarazliēitekonstrukcijekojesusesvelena
tvrdnju,dasamprihvatiosaradnjusaDBSrbije,dasamsmišljenoostaouvojscikakobihbio
njihovizvorinformacijaisliēno.Nisamsebranio,jerdotihnapadanisamdržaokaonidolica
kojasuseutomenadmetala.Bilisutooniljigavcikojisusvojestoliceēuvalipo
kancelarijamauBeograduimirnoposmatralikakoimnestajeognjištenakojemsuugledali
svet.Takvihjebilomnogo,previšeiznaosamdađetodonetiloškraj.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 127

PovratakuKrajinu

IzBeogradasamkrenuo25.08.1992.godineukonvojuspecijalnejediniceDBSrbije.
KonvojjekrenuoizIlokajednomkolonom,adrugajedošlaiznepoznatogpravcauRaēuna
Savi,dabiobjedinjeninastavilimaršpremaKrajini.

Narednogdanasamdošaonaposaoikaopopravilu,postaocentarinteresovanjai
znatiželje.Ukancelarijisubilevidnepromene.Nekojeneštotražiopoormaru,papire,
dokumentailineštodrugo.Kancelarijajepostalaprolaznasoba.Uzkafususesmenjivali
mnogiipitali,štasedesilo,daliostajem,kojesvetoorganizovaoitakoredom.Jasamse
prvivratiouKrajinudokostalatrojica,Šuput,BrujiđiInĜiđsenisujavljali.Bilisudobro,alise
nisuvrađaliuKrajinu.JasamdetaljnoopisaoēitavdogaĜajnesudeđionikomenitiizvlaēeđi
zakljuēkeosamomdogaĜaju.Tosamostaviosvakomkobudekoristiotajmatrijal.Nijeseni
moglomnogozakljuēivati,jerjevladaohaos.NovoformiranadržavaSRJ,njenavojska,stanje
uKrajininakonprobojakoridorakrozPosavinu,beznaĜeinevericaukonaēniuspeh,
neprihvatanjeinicijativeozajedniēkojdržaviSrbaprekoDrine,životiradpodkontrolom
stranihtrupa,bilisuodrednicekojesuznaēajnoopteređivalesvakodnevniživot.Utakvim
okolnostimasveštosedesilo,višeinijeprivlaēiloposebnupažnju.

MilanMartiđ

NeoēekivanointeresovanjezaēitavdogaĜajiskazaojekomandantštabaTOKrajinegeneral
MilanTorbicaiministarunutrašnjihposlovaMilanMartiđ.Zbogtogasammoraodaidemu
Kninidatamoobjašnjavamštasedesilo.
VidimdajeTorbicapremamenihladan,daimanekeinformacijekojemujenekodaoida
razgovorkoristisamodamaloisteodmeri,alidaihnemenja.Kažemmudajeukrivuidađe
dođivremekadađesvojesadašnjemišljenjekorigovati.Biojenarubudaneštokaže,nešto
ružnoiuvredljivo.Izdržaojekaoijasvedoproleđa1995.godinekadajeuKninudošaokod
meneukancelariju.Srdaēnosmosepozdravili.Uzkafusmomaloevociraliuspomeneion
mepita:»Hođešlimepitatiilisamdakažem.»Odgovoriosammudasenetrudidabilošta
kaže,dagajaneđupitatinitimeništaznaēibilokakvoobjašnjenjedogaĜajaodprenekoliko
godina.Bilomijedovoljnodanijezaboraviodatrebadakažeidajevideodasugalagali.
Reēemidasamsedostapromenio,dasampostaogrubipomalonestrpljiv.Odgovoriosam,
daživimoteškimživotomidasemenjamopodneverovatnimokolnostimaživotaoddanas
dosutra,ajaponiēemunisamizuzetak.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 128

KadasamzavršiosastanakkodTorbice,priizlaskuizkancelarije,onakonarastankumije
saopštiodasamunapreĜenuvišiēin.Doēinovanisamdržaoizrazlogamojeēvrsteodluke
danapustimslužbuuvojsciēimsezatostvorepovoljniuslovi.Daliđujenapustitikao
vodnikilipukovnikzamenejebilosvejedno.
MartiđnijebiouKninuinismosesreli.
Dosusretajedošlodvadanakasnije,28.08.1992.godine,nadanVelikeGospojineu
Plaškom.Togdatumajebilazakazanasveēanostpolaganjakamenatemeljcazaizgradnju
vladiēanskogdvorakojijetokomvremenasrušen,ananjegovommestujebilaizgraĜena
škola.
StajaosamnasveēanojbinineposrednouzMartiđa,kojijemalokasnioinaknadnose
prikljuēioostalima.Doksutrajaligovoriigovornicisesmenjivalinasdvojicasmorazgovarali.
Onmenikažedanisamtrebaotakoradikalnodarešavamnekestvari,dasamtrebaosnjim
dasekonsultujemidabisveproteklomirnijeisamanjeproblema.Tražimdamimalo
pojasniotoštopriēa,aonkaže:»Tebeonislušaju.Mogaosidođikodmeneiređiuēemuje
problem,anedaizvodišsvuovupredstavu,daneznamogdenamjeglava».
Vidimdasutezepotpunozamenjene,dasamjazasveoznaēenkaoidejnitvoracirealizator
idasampritomeuzeozasebeglavnuulogu.Sadamijebiojasnoponašanjegenerala
Torbice,aiostalihkojisuznaēajnopromeniliponašanjepremameni.

PoēeosamdaoseđamposlediceboravkauIlokuiBeograduirazgovorasaSimatoviđemi
Stanišiđem.Odmahmijebilojasnodatonemogudapromenim,jerakosebranimi
dokazujemsuprotnosamođusebinapravitijošveđeprobleme.Zatosamseopredelioza
druguopciju,datrenutnostanjeiveđstvorenouverenjeiskoristimiokrenemusvojukorist.
Poslesveēanostiiodlaskanazajedniēkiruēakuēuvenirestoranumestu«Mravinjak»susreo
samsesasvojimimenjakomMihajlomKneževiđemiBrankomikaromizLiēkeJesenice.Njih
jeinteresovaloštasesvetodešavaloioēekivalisudaimtokažem.Pitalisumedaliđuimati
kakvihposledicaidaliđejošbitigužve.RekaosamMihajlu,dasamkusaoinjegovu«kašu»,
jošiznovembra1991.godinekadajepisaonekopismouOgulininudiomirnorešenjekrize
odnosaizmeĜumeštanaSaborskogiLiēkeJesenice.Onseumahuplašimojepriēe,misleđi
dađeimatiposledica.Umirivaosamgagovoređidajetoizanas,dajetorešenoidatoniko
neđevišespominjati.PostojalojejednopismokojejepresreouroOgrizoviđ«Šnjaka»
rukovodiocslužbenaprostoruPlaškogispreēiodaistodoĜenaadresuuOgulin.Pismoje
arhiviranouKorenici,atamosumislilidasamjaautortogsadržaja.
Zabludeineinformisanosturatnimuslovimamoglesuseplatitiglavom,dastradanevin
ēovek,adapoēiniocinikadaneodgovarajuzazloēin.UovomratutrebatakomalodadoĜe
dotragedije,doobraēunameĜuljudima,jerjenapetostvelika,svakodnevnaisvine
možemojednakodaizdržimotepsihiēkenapore.
PrisustvosnagaUNPROFORͲapoēinjedapostajeteretizacivileizavojnike.NakondogaĜaja
naMiljevaēkomplatou,svakodnevnogkršenjaprimirjaotvaranjemvatrenavišemestaduž
frontastvaraseuverenje,dasusnageUNdošlekakobiolakšaleakcijuhrvatskevojskeu
osvajanjuteritorijeKrajine.Takvouverenjesistematskijepodsticanouraznimjavnim
istupimanajodgovornijihljudiuKrajini,asvakodnevnidogaĜajisutopotvrĜivaliumanjojili
veđojmeri.Takojenastajaonepremostivijaznepoverenjainepoštovanjakojiđetrajatido
kraja,dopadaKrajineuaugustu1995.godine.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 129

Krajemjunaiutokujulameseca1992.godineuvišenavratapripadnicibataljonapolicijeu
Plaškomdolazilisuuborbenidodirsaubaēenimgrupama,kojesudolazileizHrvatskeiliiz
Bihađa.GlavnakomunikacijaizajedneizadrugeišlajeprekobivšegvojnogpoligonaSlunj
kojijebiopotpunonenastanjenivrlotežakzaēuvanje.

Dana29.07.1992.godineuširemrejonuselaBlatazarobljenajegrupaod12pripadnika
muslimanskearmijeizBihađa.NjihovkrajnjiciljjebioprelazakuHrvatskuprekoMale
Kapele.Tomprilikomuobradijedanodnjihjespomenuojezgro«Handžardivizije»kojese
pripremauHrvatskojikojeđeborbompokušatiprobojizHrvatskeuCazinskuKrajinu.
OvakoozbiljnainformacijajedostavljenauKnin,aliponjojnikoništanijeradio.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 130

Handžardivizija

PougledunaHimlera,kojije06.12.1942.godinepredložioHitleruformiranjedivizijekojubi
ēinilimuslimaniizBosne,dodelivšijojime13.SS«Handžardivizija»,GojkoSušakjepredložio
TuĜmanuformiranjejedinicesastavljenepretežnoodmuslimanaizCazinskeKrajine,
predloživšidaonanosiime«Handžardivizija».

TuĜmaniSušaksusmatralidasumuslimaniprirodnisavezniciuborbiprotivSrbaiuBosnii
uHrvatskoj.
NasilnimmobilisanjemgraĜanamuslimanskenacionalnostikojisusezatekliuHrvatskoju
majumesecu1992.godinezapoēetojeformiranjetejedinice.Kaomestozaprikupljanje
ljudstva,njihovsmeštajiobukuodreĜenisuobjektinafarmiuDraganiđukodKarlovca.
UvišenavrataumanjimgrupamaubacivanisunateritorijuKrajinesciljemsaispitaju
kvalitetodbrane,kakvesumoguđnostidajezgrojediniceproĜeuCazinskuKrajinubez
gubitaka,ēakdaproĜebezborbenogdodirasanašimsnagama.Odlukadasekrenepreko
KrajineuBosnudonetajekadajejedinicanaraslanaoko600vojnikaēimejepostala
respektnasnaga.Bilisunaoružanilakimpešadijskimnaoružanjem,hladnimoružjem,
noževimaikamamarazliēitogoblikasaibezdržaēanazglobu.Upotpunostipougleduna
svojepretkeizistoimenedivizijezavremeDrugogsvetskograta.Ciljisti.Srpskivojnicii
njihoveporodicekojesenaĜunapravcumaršadocilja.

KoristeđikrajnjunepažnjuinonšalantnostuvršenjuslužbepripadnikaUNPROFORͲata
jedinicajeušlauKrajinusasevernestraneodKukaēe.DoTounjasuprevezenimotornim
vozilima,apotompešiceizvišepravacasupodišliseluPrimišljegdejeformiranmarševski
poredak.PrekoTržiđaTounjskogiKamenicesuušlinapoligon.Našajedinicazaelektronsko
izviĜanjesmeštenauPrimišljuregistrovalajeneuobiēajnointenzivanradiosaobrađajsa
velikimbrojemdotadanepoznatihuēesnika.Znalismodajeupitanju«poseta»,alinismo
znaliokomejereē.

PrvikontaktsaubaēenommuslimanskomjedinicomimalisupripadnicibataljonaizPlaškog
urejonuPiljaiObljajca27.08.1992.godine.Narednogdanadošlojedoveđihborbi,au
borbusuuvedenidelovipolicijskebrigadeizVojniđaiKorenice.Muslimanskajedinicajeu
potpunostirazbijena,a34njenapripadnikasuzarobljena.NijedannijeprošaouCazinsku
Krajinu.Ukupnopoginulihiranjenihbiloje197.
UbaēenajedinicajekodizvorarekeMrežnicerazbijenanadvadela.Jedanjepoēeodase
povlaēinatragpremaKamenici,adrugijenapredovaoupravcuselaMoēila.Zbogdejstvaiz
helikopterauvuklisuseušumuupredeozvanPešutovbunar.Tusestvarnonalaziobunariz
kojegsupopilisvuvodu.Naopasaēesuvezivalimajicekojesuspuštaliubunaritakoizvlaēili
vodudokjebiloijednekapi.
TogdanasamsesastaosapukovnikomMilomNovakoviđemkojijekomandovaosvim
snagamakojesubileangažovaneuborbamasahandžardivizijom.Nismosedugovideliija
sammuispriēaoštasesvedešavaloproteklihdanakaoimojoseđajdasecelokupnapriēa
izvrđeizmeninepoznatihrazloga.Upotpunostismoserazumeli,anaševišegodišnje
poznanstvoizajedniēkiradstvorilisumeĜusobnopoverenjeiizgraĜenodnosmeĜusobnog
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 131

razumevanja.TomijemnogoznaēiloitogtrenutkaikasnijekadajeNovakoviđimenovanza
prvogkomandantaSrpskevojskeKrajineēijeformiranjejeproglašeno16.10.1992.godine.

ZarobljenipripadnicihandžardivizijesusmešteniuzatvoruGliniinjihovuobradusmo
moralidaljeraditiuprisustvupolicajacaizsastavameĜunarodnihsnaga.Posaojetekaovrlo
sporo,jersmosasvakimpojedincemrazgovaraliuprisustvupolicajcaiprevodioca.
Iporedsvihpoteškođakojesmoimaliuraduuspelismodokazatisledeđe:

ͲdajeRepublikaHrvatska,njenPredsednikiministarodbranedoneliodlukuoformiranju
jediniceēijiđepripadnicibitimuslimaniizBosne,

ͲdajecelokupnoljudstvonasilnomobilisanonateritorijiRepublikeHrvatske,

ͲdajeopremanjeiobukajediniceobavljenonateritorijiRepublikeHrvatske,

ͲdasuinstruktoribilipripadnicipolicijeivojskeRepublikeHrvatske,

ͲdajeRepublikaHrvatskadalaisvudrugupomođjediniciidajeistabilanalogistiēkojšemi
jedinicaHV,

ͲdajeciljstvaranjajedinicenjenoangažovanjeuborbamasaSrbimanaprostorukojije
oznaēenkaozonapodkontrolomsnagaUN.

UTopuskomjeorganizovanaizložbanaoružanjaivojneopremekojajeoduzetaprilikom
razoružavanjazarobljenikilidajenaĜenanaterenuposlerazbijanjaoveteroristiēke
grupacije.
Posebnosuupeēatljivobilinoževi,kameidrugaseēivanakojimajebiloispisano«Srbosek»
«edomor»idrugaimenakojimasunasnazivaliimuslimaniihrvatiuovomratu.Nataj
naēinsuprebacivalinamaononajgoreštoēovekmožedasmisliidauradidrugomēoveku
bezobzirakojeikakavje.
NaovuizložbusmopozvaliveđibrojpripadnikaUNPROFORͲa,apredvodioihjegeneral
BamaiMusaizNigerije,kojijebiokomandantsektora«Sever»UNsnagauKrajini.
Nijedanodprisutnihnijenikadavideoništasliēnoninaslikama.Nisukrilisvojeogorēenjei
osuduonihkojisuneštoovakoplaniraliipokušalidarealizuju.
GeneralBamaijebiošokiranslikomkojujevideoUvišenavratakasnijespominjaojetaj
dogaĜajiimaojepremanamablagonaklonstav.UznakzahvalnostinarodKordunamuje
pokloniopušku,aliprilikomulaskauavionuZagrebuistamujeoduzeta,aonzadržanna
aerodromu.
Bilajetopodmuklaosvetahrvatskevlastiēovekukojijeēasno,iskrenoinepristrasnoradio
svojposao.

PreovogdogaĜajavlastuKrajinijeimalaozbiljneproblemeukomunikacijisapripadnicima
UNPROFORͲa.Zahtevanoje,daseposlestavljanjapodkontroluteškognaoružanja,
pešadijskideloviposebnihjedinicamilicijepovuku5kmodlinijerazgraniēenja.Tojeu
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 132

nekimsituacijamabilonemoguđeizvesti,jerbitalinijabilaizakuđaukojimasuljudiživelii
bilibiupotpunostiostavljeninamilostinemilostupadimadiverzantskihgrupaizHrvatske.
OvakostanjejeubrzaloposloveokoformiranjaSrpskevojskeKrajineēimejeukinuto
postojanještabovaTOiposebnihjedinicamilicije.Pristupiloseformiranjukorpusakojiđe
nositiimenapooblastimauKrajini.

OdnosiukomandiuKorenicibilisupotpunozategnuti.SaŠuputomsamrazgovaraosamo
službeno.Onuopštenijerazgovaraosakomandantombrigademilicije,auzsvetojasamse
jošdodatnoposvaĜaosaŠuputovimzamenikom,potpukovnikomakoviđMilanom.Sukob
jeizbiookonadležnostiprilikomutvrĜivanjaēinjenicavezanihzaošteđenjeborbenog
sredstva.NaLjubovuuseluRakiđizapaljenjetenkkojijeupotpunostiizgoreo.Posadaje
prilikomstartovanjamotoraukljuēilagrejaēeisvisuizašlivantenka.Zbogkvarana
instalacijama,nepažnjeprisutnihdošlojedopaljenjavozila,akakonijedanprotivpožarni
aparatnijebioispravantenkjepotpunoizgoreo.akoviđjetražioodmenedauradimsve,a
jasamrekaodađudauradimdeoposlakojiseodnosinamojunadležnost.Iztogajeizbila
svaĜa,poslekojeseonžalioŠuputuijošvišezategaoodnose.Ukrađemrazgovorurekao
samŠuputudagajaneđuzamarati,jervrlobrzoprelazimnadrugudužnostvansastava
korpusa.
Onjebiovišeljutnastanjeusrediniinacivilnuvlastkojajeneprekidnovršilaopstrukciju
komandovanjuipravilavelikeprobleme.DogaĜajkojijestvoriozidizmeĜunasjeprošao,ali
jeostaviovelikeposlediceitragove.
Kasnijesmoteodnoseupotpunostiizgladiliiostalidobrisvedodanašnjihdana.
SaMilanomakoviđemsamizgradioposebnodobreodnose.Ceniosamnjegovevojniēke
vrlineiodluēnost.Tokomvremenasamdoznaokakvesumusveproblemepraviliukomandi
korpusa,štasusvepodmetaliiēinilidamuukaljajuimeivojniēkukarijeru.Svejestojiēki
izdržao.
Ukomandikorpusabilajegrupaoficiraizrezervnogsastavakojisubiliangažovaniuorganu
zamoraliorganuzamobilizacijskeipersonalneposlove.MnogisupreratabiliēlanoviSKJ,
opštinskiiliregionalnipartijskirukovodiociinisusemirilisanovonastalomsituacijom,dane
budupitaniidanebuduužižizbivanja.
Sdrugestrane,najvišekritikasmodobijalibašzbognjihovogangažovanja,adapritome
istaknutijiēlanoviSrpskedemokratskestrankenemajutajtretmaniangažmanu
komandamakorpusa.Ovoseposebnoodnosilonaorganzamoral,kojijeuglavnomradiopo
nekomklišeuizmiraiujedinicamanisuimalipotrebanautoritet.

Utakozategnutimodnosimasamdoēekaokraj1992.godine.Poēetkomdecembra1992.
godinemijesaopštenodaodmahotpoēnemsapripremamazaformiranjeobaveštajnog
centraGlavnogštabaSVK.Ništadrugonijebiloprecizitanonilokacijanitibrojzaposlenih,
bližiposloviizadacinitibiloštadrugoštobimibiloorjentiruposlu.
Utokujednegodineugašenaje6.liēkadivizijaiformiranaoperativnagrupa,paonaugašena
iformiranakomandaposebnejedinicemilicijeištaboviTO,ondanakrajusvesetogasii
formiraSrpskavojskaKrajine.NestalojeiSFRJinjeneJNA,aformiranajeSaveznaRepublika
JugoslavijainjenaVojskaJugoslavije,naprostoruBosneiHercegovineformiranajeArmija
BiH,HrvatskovijeđeodbraneiuRepubliciSrpskojSrpskavojskaRS.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 133

Usvakojodtihvojskiimaosampoznanike,dojuēerašnjedrugoveiprijateljeodkojihsumi
nekisaborci,anekineprijatelji.
Strašanpsihiēkipritisaknasvakogodnastimpreštosesvetodešavaurelativnokratkom
vremenskomperiodu,apromenesutolikovelikedabizatajobimpromenabilopotrebno
znatnoduževreme.Uovimprilikamaratasvesemenjauhodu,ratujese,gineiranjavaiide
dalje.Primeđujemkodmnogihdaseznaēajnomenjajudasvemanjeislabijeoseđajugubitak
drugaisaborca,dautehutražeualkoholuipovlaēenjuusebe.Takviporemeđajimogubiti
veomaopasni,aliminemamoizbora.Nemamokomedasežalimo,nemamoodkogada
oēekujemodapromenistanjeukojemsenalazimo.ujempodatakdauKrajiniimaoko100
duševnihbolesnikazakojenemaustanovezasmeštaj,dasuukontaktusaoružjemi
municijom.Strašnoizabrinjavajuđe.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 134

Prelazakuobaveštajce

FormiranjemSrpskevojskeKrajinedošlojedovelikihpromenauorganizacijiradaod
Glavnogštaba,prekokomandikorpusaisamostalnihjedinica,dostanjanaterenu.
PoprviputodizbijanjasukobauraĜenajesamostalnavojnaorganizacijaukojojsusvi,od
komandantadoposlednjegvojnika,stalnonastanjeniuKrajini.Bilomijejasnodane
možemoimativelikistepensamostalnosti,jernismoimalidovoljnoljudi,animatrijalnih
resursazatupretpostavku.Vojskuupravomsmislutereēi,bilojevrloteškopostrojiti,da
onaliēinavojsku,daimasvojebazeidruguinfrastrukturu,daseorganizujepopuna,obukai
opremanjesastavapokriterijumimakojisuvažilizatakvesastaveunekimdrugim
sredinama.Vojskajezapravobilanaoružaninarod,odtekpunoletnogmladiđakojinemani
jedandanvojneobukedostarijihljudiͲtređepozivaca,kojisubiliangažovaninaprednjojliniji
odbrane,aliinasvimdrugimzadacimakojiproizlazeizvojneslužbe.
Bilojegotovonemoguđerazdvojitimladeodstarih,jernemanijednihnidrugihdovoljno,
bilojenemoguđenapravitimakarjednupravujedinicukojabisesauspehommoglanositiu
bormabasaneprijateljom.
FormiranjemSVKsa16.10.1992.godinezasvenaskojismopratiliaktivnostineprijateljabio
jesignaldađedrugastranavrlobrzokrenutiuispitivanjeodbrambenemođinovoformirane
vojske,kaoštosutoēiniliiprilikomprethodnereorganizacijeumajuijunukadasunapalina
BaranjuiMiljevaēkiplato.Bilojepitanjedanakadađenapadotpoēeti,atrebalojedođido
indikatoraomestuivremenunapada.

NovopostavljenikomandantSVKgeneralMileNovakoviđmejeprimioudecembru1992.
godineidaoosnovnesmernicezarad,onoštoodmeneoēekujekomandovanje,asamu
organizacijuradacentraustruēnompogleduostaviojemeni.ObezbeĜenasuipotrebna
poēetnasredstvazarad,kojanisubilamala,imajuđiuviduusloveukojimasmoživeli,daje
sve,višeliēilonabedunegonanekakavnormalaniorganizovanživot.
ZasmeštajcentraodreĜenajevilanaPlitviēkimjezerima,vlasništvopoznatogsocijalistiēkog
funkcioneraizHrvatskeͲJakovaBlaževiđa
BlaževiđježiveouZagrebuibiojeunemilostinovevlastikojajeoptuživalēaBlaževiđaza
antihrvatskoiantikatoliēkodelovanjeuposleratnomperiodu,posebnoistiēuđiēinjenicuda
jebiotužilacuprocesuprotivkardinalaAlojzijaStepinca.
UKrajinitakoĜerseonjemunijemogloēutiništapozitivno.Iovdejeoptuživanzaantisrpsku
politiku,svojevrsnigenocidizvršennadSrbima,kojisubežeđiodsocijalistiēkogterora
napuštalivekovnaognjištaiodlaziliudrugekrajeveJugoslavije.
Pravimēudomjenjegovavilasaēuvana,jerjeupoēetnomperioduuništavanosveštoje
imalobilokakvuvezisaHrvatskom,sasocijalizmomikomunizmom.
Vilajebilaoēuvana,alijeunjuvišeputaprovaljivanoiiznjejeodnošennameštajidrugi
predmetikojisusetamozatekli.Onoštonijediranosubileknjige,kojesusenalazileu
prizemnomdeluvile.Cisternagorivazacentralnogrejanjeobjektajebilapotpuno
ispražnjenajošuprvojfaziratnogsukoba.
Vilajeimalanekolikostotinakvadratapovršine,aunjojsambioja,ipetljudiiz
obezbeĜenja.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 135

SamambijentnaMukinjamabiojepovoljanzarad,jernijebilovelikegužvenitiprisustva
vojnihsastava.LjubicaŠolajajepoēeladarazvijastranaēkuaktivnostSrpskeradikalne
stranke,anjenevidentiēarjebilasuprugaMiđeGostoviđa,kojijenakonpreživljenogpada
helikopteraibolniēkogleēenjasadabionarehabilitacijinaMukinjama.
MiđijekrsnaslavaSvetiNikolaijasamkodnjegadošaonatajdanuposlepodnevnim
ēasovima.TamosamzatekaoLjubicuinjenogsupruga,kojisutakoĜernavratiliradi
ēestitanjadomađinu.
Imajuđiuviduokolnostipodkojimajedošlodosusretanisamzapoēinjaobilokakavrazgovor
sanjomdabihizbegaoneprijatandijalog,kojijezbogproteklihdogaĜaja,bioneminovan.
MojeprisustvonaPlitviēkimjezerimairaducentrupoēeojedamamiznatiželjui
interesovanjerazliēitihosoba,paipojedinihpripadnikaUNPROFORͲakojisuzalaziliu
naseljeiulazilikodpojedinacaustanove.
Poprirodiposlakojegsampoēeodaobavljam,mojaaktivnostjeizlazilaizvangranicaKrajine
inijeseograniēavalanadubinurasporedasnaganeprijatelja,veđjeobuhvatalatuimnogo
širuteritoriju.
PrisustvomeĜunarodnihsnaganaprostoruKrajinejebilapogodnosturadu,jerjetobila
sredinaizkojejetrebalocrpetiinformacijeodkoristizakomandovanjeizacelokupnu
organizacijuživotairadaudržavi.
Kakosujednaidrugastranausukobupoštovaleprimirjeutomperiodunismodolaziliu
kontaktsalicimaizkategorijeratnihzarobljenika.Tajizvorpodatakasepojavljivaos
vremenanavremeisanjimnismoraēunaliukontinuitetu.
Osnovniproblemuradubiojesistemveze.Imalismoizrazitološutelefonskuvezuunutar
sameKrajine,apremaRepubliciSrpskojiSrbijibilajeukatastrofalnomstanju.Nikadanismo
bilisigurnidađeonabitiukontinuitetuidasanjommožemoraēunati.Specijalnevrsteveze
kojesmoimalikaoalternativunisupodrazumevalekontinuiranuupotrebe,veđupotrebuu
nuždi,kadanijednadrugavezanefunkcioniše.
LegalniizvoriinformacijatakoĜersubilivrlosiromašni.Dnevnenovinesmodobijalisa
zakašnjenjemodjedandan,amnogikrajeviKrajinenisudobijalibilokakvenovine.UKninu
jepostojaoradioiTVcentar,aporedradioKnina,aktivanjebioradioͲKorenica,radioͲ
PetrovaGoraiuzmanjeproblemeslušaoseradioBanjaLuka.Odneprijateljskihsredstava
javnoginformisanjaimalismodobarsignalTVZagreb(HTV),radioͲZagrebilokalneradio
stanicerasporeĜenepomestimadužlinijefronta.
DnevnuiperiodiēnuštampuizHrvatskesmodobijalisvakodnevnodo12,00ēasova,nanaēin
dasunamjenabavljalipojedinipripadniciUNPROFORͲa.
NateritorijiKrajinenijeizdavannijedandnevnilist,kojibisemogaokoristitizaprikupljanje
informacijaodobaveštajnogznaēaja.Štaviše,nekolikonovinarasubilimojistalniposetioci
kojisuodmenetražiliinformacije,kakobiimalištadapišuiliobjavljujunaradiju.
Ionisuradiliuuslovimakaokadajenovinarstvostasavalokaoprofesija.Bukvalnonisuimali
ništaosimolovkeipapira,anekimajeitobioproblemdanabave.Radilisuizēisteljubavi
premasvojojprofesijitrudeđisedaponudeinformacijevangranicaKrajinekakobisešto
višeljudiupoznalosastvarnimstanjem.Nekimasampodeliomagnetofone«uher»i
dodatnuopremukakobimoglištokvalitetnijeraditinaterenu,aimenipomođiu
informacijamazakojesambiozainteresovan.Tajkorektanodnossanovinarima
funkcionisaojeēitavovremepostojanjaKrajine.MeĜusobnosmosepomagaliunadidatako
idemokaistomcilju,alinažalosttajciljnismopostigli.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 136

Problemprotokainformacijaiobradeprimarnihdokumenatabiojeveomaizražen,paje
zbogtogageneralNovakoviđtražiodasveinformacijedostavljamnjemuliēno.Naknadnu
upotrebuoperativnihpodatakaodreĜivaojeonliēno.

RealizacijaobaveštajnoͲoperativnihzadatakauinostranstvujevrlosloženiopasanposao.
DelatnostjeilegalnaisraēunatajenaprikupljanjepodatakaooružanimsnagamaHrvatske,
njenojpolitici,ekonomijiidrugimoblastimaživotaidruštveneprakse.Veđinapodatakaza
kojesambiozainteresovanbilisutajna.
Uuslovimaratakojijebioutoku,svakaaktivnostpaionanajbezazlenija,kvalifikovanesu
kaošpijunaža.Tojeosnovnakarakteristikaradauratnimuslovima.Dakle,ponalogudržavei
njenevojskejasamseprihvatioposlakojipodrazumevadelatnostkažnjivupozakonusvake
države,paiHrvatske.

Problemjebioveliki.Krajinajebilasamoproglašenadržavakojunijednadržava
meĜunarodnezajednicenijepriznala.
KrajinajeimaladelimiēnorazvijeneslužbeusamojKrajini,aliiuSrbijikojojjedatoda
Krajinupredstavljausvetu.Vladajeimalaministrainostranihposlova,alinijeimalanijedan
objekatuinostranstvu,aSrbijanijedozvoljavaladasenjeniobjektikoristeutesvrhe.Ine
samoto,Srbijanijedozvoljavaladasenanjenojterotorijisprovodibilokakvaobaveštajna
delatnost,daseorganizujusastanciiprihvatlicakojadolazeizinostranstvaponašemplanu
ilisamoinicijativno.
UBeogradujefunkcionisaoBiroVladeKrajineuēijemokvirujedelovaojošjedan
obaveštajnicentar,kojiđeunarednomperiodubitiukinut,jerjeotkrivenitojezamereno
VladiSrbijedadozvoljavatakvuaktivnostnavlastitojteritoriji.

Jošupripremiformiranjaobeveštajnogcentraotpoēelismoaktivnostizaprviodlazaku
Hrvatsku,sciljemdasenanjenojteritorijiprikupljejuinformacijeobaveštajnogsadržaja.
Prvojevršenodabirmoguđihkandidatazatakodelikatnumisiju,potomnjihovaprovera,
validnostpostojeđihputnihisprava,okolnostipodkojimasunapustiliHrvatskuisvadruga
pitanjaodznaēajazabezbednostlicaicelokupneakcije.
Poredtogaosmišljavalismopitanjakojasunasinteresovala,procenjivalirealnosti
moguđnostdasedobijuodgovoriisvedrugostimuvezi.
Trebalojepronađilicekojeimamakarminimalnemoguđnostikontakta,sagledatinjegove
potencijalneveze,njihovepozicijeudruštvu,trenutnipoložaj,zaposlenjeuinteresntnim
sredinamaisl.
Svataidrugapitanjasmoužurbanorešavali,jerjesveizvesnijebilo,dađeHrvatskanapraviti
incidentnusituaciju,dađedođidoborbinanekomoddelovafronta,inašaželjajebilada
blagovremenoponudimoindikatorekojiovakvepretpostavkepotvrĜuju.
PrviputnikuHrvatskujekrenuo19.01.1993.godine,tridanaprenegoštojeHrvatska
napalaKrajinu.
Minismobiliumoguđnostidanabilokojinaēinponudimonovepodatke,jernasjerazvoj
dogaĜajautomepreduhitrio.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 137

Operacija«MASLENICA»

Uprethodnimprocenamainaosnovunajnovijihobaveštajnihpodatakaznalismoda
HrvatskaspremanapadnaKrajinuidađetajnapadimatiograniēenkarakterizvišerazloga.
Prvo,HrvatskavojskađeizvršitinapaddabiispitalasnaguodbraneVojskeKrajine,i

Drugo,oniđeunastalojsituacijinastojatimaksimalnodaeksploatišueventualniuspehu
napadu.

UprocenismosmatralidabizaHrvatskunajveđiuspehbiopovezivanjedalmatinskleobalei
komunikacijakojesubileuprekiduzbogmostauMaslenicikojinijebioufunkciji.MeĜutim,
takvaprocenanijebilajednoglasnoprihvađenaizrazlogaštojebiloonihkojisuverovalida
đeHrvatskaprvoplaniratiiizvestinapadnaZapadnuSlavojijukojajeuodnosunacentralni
deoKrajinedislociranaisanajslabijimsnagama.

NapadnaKrajinuotpoēeoje22.01.1993.godineoko06,00ēasova.Napadjeotpoēeou
zadarskomzaleĜuiznekolikopravaca,alijeodmahbilojasnodajeglavnipravacnapadaka
Maslenici.PomođnipravcinapadabilisunaVelebituupravcuGraēacasaverovatnimciljem
presecanjakomunikacijeObrovac–GraēacipravacizpravcaSinjasaverovatnimciljem
oslobaĜanjaHE«Peruēa».

Prvidannapadaodavaojeslikudobroplaniranogiorganizovanognapada,jerjeuodnosu
nanašustranupostignutoodreĜenoiznenaĜenje.MeĜutim,sutradaninarednihdana,pa
svedozavršetkaoperacijeneprijateljjedelovaostihijskiipriliēnoneorganizovano.
JasambiodvadanauseluŽegargdejeGlavništabimaosvojeIKM,gdesenalaziogeneral
Novakoviđ.Izrazgovorasnjimnedvosmislenosamdošaodozakljuēkadaonnemaodrešene
rukeukomandovanjuinekomupostavljaograniēenjauodluēivanju.

TređegdananapadaHV,našejedinicesusenalazileupovoljnomtaktiēkompoložajuu
odnosunaneprijateljaibilojemoguđezadatiimodluēujuđiudar.ZaštotonijeuraĜeno
nikadanisamdoznao,alijesigurnodajerešenjecelokupnesituacijeodraĜenovangranica
Krajine.
HrvatskavojskajeoslobodilaHE«Peruēa»,anaVelebitusuposednutiobjektinaTulovim
gredamaiMalojBobiji.
NašesangesuodbaēeneuzadarskomzaleĜu.
VeđebezbednostiUNjedoneloRezoluciju802,alitonijebitnomenjalostvar.Dostignutu
linijuunapaduHrvatskavojskanijenapustilaisvesezavšilokritikommeĜunarodne
zajednice.
Operacija«Maslenica»ukupnogledanojepromašenavojnaoperacija,alijeitakvadonela
uspehHrvatskoj,aKrajinijošjednuglavobolju,porazinesigurnostsakojomjetrebalada
nastavidalje.
injenicajedasunamuodbranipružilivelikuinesebiēnupomođpripadnicigardekojomje
komandovaoŽeljkoRažnatoviđ«Arkan»ipripadniciVojskeRepublikeSrpskeukojojsu
prednjaēiliVukovisaVuējakainjihovkomandantVeljkoMilankoviđ,kojijeprilikomdejstva
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 138

neprijateljskeartiljerijeranjen.HerojMilankoviđVeljkojepodlegaoranama14.02.1993.
godine.

Dana26.01.1993.godinepozvaomejeBoškoBožaniđkakobizajednootišliuBenkovaci
tamosesusrelisaŽeljkomRažnatoviđem.Jasamporedtogaimaoidodatnimotiv,jermije
bratbiougardi,pasamhteodagavidim.
NaulaskuuBenkovacbilajepostavljenarampaivršenajedetaljnakontrolavozilaiputnika.
Nikakvaobjašnjenjaipozivanjanapoložajnisupomagala.BilojetonareĜenjeisvaki
pripadnikSrpskedobrovoljaēkegardejeslepoizvršavaoisto.
NanašužalostnismogazatekliuBenkovcu,papoštonismoimalinijednupouzdanu
informacijuonjegovompovratkumismonapustiliBenkovac.

JasamseuvektrudiodakodRažnatoviđaodvojimonogkojijeratnikikomandantionog
drugog,kojijekotiraokaovrhunskikriminalac.NjegovapovezanostsaSlužbombilajedosta
staraisadajebilooēiglednodajeonvrlopovezansaSlužbomdržavnebezbednostiSrbije.
NjegovoiskustvousukobunaprostoruHrvatskedatiragotovoodsamogpoēetkatog
sukoba.Ostalojeuseđanjunjegovohapšenje29.11.1990.godineuDvorunaUni,potom
suĜenjeiizricanjepresudeod20meseciinakraju,neverovatanobrat.PuštenjeuSrbiju.To
jeizazvalovelikupažnjujavnostiispekulisalosenasvemoguđenaēineodtogadajeustvari
pobegao,dotogadajeFranjoTuĜman,ponagovoruGojkaSuškaiJosipaManoliđa,pristao
naponuduizSrbijedazamilionmarakaoslobodiArkanaizzatvora.
Štasestvarnodesilozameneđeostativeēnatajna,jernikadanisamliēnoupoznaoArkana
madasampoznavaodostaljudiiznjegovejediniceineposrednogokruženja.

Takosamdana11.10.1994.godineuputiotelegramͲēestitkupovodomgodišnjiceformiranja
garde.SveēanostjeorganizovanauManastiruPokajnicakodVelikePlaneijasamnatu
adresuposlaotelegram.
Nekolikodanakasnijeēasopis«NIN»jeobjaviotekstpodnaslovom«Pogledzmije»ukojem
pišeoArkanuiobeležavanjugodišnjicenjegovegarde.Utomtekstujespomenutoimoje
ime.Poredsvihmoguđihprijatelja,drugovaisimpatizerananavedenuadresuumanastir
Pokajnicustiglasudvatelegrama,mojiKUD«Jedinstvo»izPrištine.Glavnigostna
sveēanostibiojegeneralAndrijaBioēeviđ,bivšikomandantNovosadskogkorpusa..
MojgestēestitanjaizazvaojenegativnereakcijeuBeogradu,uGeneralštabu,pajetraženo
dauKninuobjasnimmotiveirazlogeupuđivanjaēestitkeRažnatoviđu.
RazgovorsamvodiosapukovnikomSmiljaniđem,kojijeutovremebiopostavljenza
pomođnikakomandantazaobaveštajnoͲbezbednosneposloveuGŠSVK.
Otvorenosammurekaodamijevelikamukaoddvoliēnostiiigranjadvostrukeigre.
Sjednestrane,kadatrebanešto,tražisepomođArkanaidrugih«arkana»,akadaseživiiole
mirnoismišljenotikojeprizivamopostajukriminalciiološkojihsetrebastideti.

Jasnosammustaviodoznanja,dameneneinteresujeArkankriminalac,veđArkanborac
bezobzirakoštamislioikakvekomentaredavao.Arkanjesasvojim«Tigrovima»
obezbeĜivaokonvojvozilakojasuprevozilanovac«krajiškidinar»,auKninudoēekankao
nacionalniheroj.Utrkivalisuse,kođenaTvrĜavuiđisnjimnaveēeru,asadameni
postavljajupitanja,zbogēegasamēestitaogodišnjicuosnivanjagarde.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 139

KriminalaikriminalacautovremeuKrajinijebilonapretek.TadašnjiPremijerBorisav
MikeliđjeimaoneposrednoobezbeĜenjeizsastavagardekojomjekomandovaoArkan,pola
njegovihljudijebiloēaskodnjega,ēasusastavujedinicezaspecijalneoperacijeSlužbe
državnebezbednostiSrbijeisadanekoizBeogradaželiprekoSmiljaniđadadoĜedonekih
podataka.TajnekojebioizVojskeJugoslavijeibiojenaēeluUpravezabezbednost.
Iuovomsluēajusepokazalaprevrtljivostkaraktera,mešetarenjeipodilaženje,traženje
položajazasebeineprekidnomenjanjestrana.Tosukameleonikojisemimikrijom
prilagoĜavajuimaskirajuurazliēitimsituacijamaistalnovrebajudaujedu,dabiostalisitii
zadovoljni.
LjudipoputDušanaSmiljaniđa,kojijeuHrvatskojroĜen,odrastaoiradioēitavsvojradni
vek,meĜuprvimajeotpoēeosaorganizovanjemdrugihnapružanjuotpora.Veđkrajem
1991.godinesmatraojedasunjegovezaslugezaKrajinutolikovelikedamorabitigeneral,
akoneineštovišeodtoga.Krajinujenapustio15.05.1992.godineikadajeregulisaosvoj
profesionalnistatusuVojsciJugoslavijepoēeojedadolaziidasepojavljujekao«vikend
ratnik».Ispoljavaojenezadovoljstvosvojimstatusomineostvarenimambicijama.Umesto
dapomogne,onjeodmagao.

PorednjegamnogisuizBeogradadolaziliuKrajinuituprovodilikrađeiliduževreme
uglavnomnaposlovimaurazliēitimkomandama.Znampouzdanoizkontakatadasumnogi
dolazili,jernisuimaligdedaborave.Kaoizbeglicebilisusmešteniurazliēitevojneobjektei
hotelekojinisunudilinormalneuslovezaporodiēanživot.Mnogiodnjihnisusetrudilida
razumejusituacijuukojojseKrajinanalazi,brojalisudane,aliisadrugestrane,nijeimse
mnogovreovalonitisuuživaliautoritetujedinicama.
Vrlodobroznamkakavsamtežakitrnovitputprošaodoksamstvoriopretpostavkuda
postanemdeonarodaizKrajine,damepoēnuzvati«svojim»iakosamroĜentamo.

Janisamimaonikakvepredrasudenitirezervupremabilokomeilipremabiloēemu.Nisam
ljudedelionakategorijekaoštosutomnogiēinili,nisamprimenjivaokriterijummoralnog
kodeksaizvremenasocijalizmailjudesamdelionaborceionedruge,kojiukupnusituaciju
koristezasopstveneinterese.
Svakionajkojijetokomratanabilokojinaēinnudiosvojuglavuneprijateljuuēestvujuđiu
borbizaslužujepoštovanje,patakoisvipripadniciSrpskedobrovoljaēkegardeinjihov
komandantŽeljkoRažnatoviđArkan.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 140

Prviobaveštajnizadaci

Kakosmosenalaziliuratnomstanju,mnogestvarinisumogledaserešavajusporo.Morali
smodaradimobrzo,alisigurno.Velikiproblembiojezaštitapodatakaiizvorailegendiranje
poslakojisenikadaranijenijesprovodionaovimprostorima.Nijebiloveđegsistemaukoji
bisemogliuklopiti,takoprikritiinesmetanoraditi.
JedinapravapogodnostbilajeNacionalniparkPlitviēkajezera.Bilajevelikasređadaje
direktorbioprofesorIlijaDrakuliđ,kojijenatojdužnostinasledioStevuSamolovaiz
PlitviēkogLjeskovca.
Osnovaosampreduzeđezatrgovinu,turizamikonsaltinguslugekrozēijiradsmotrebali
kolikoͲtolikodaseprikrijemoidaneizazivamopažnjuokoline.Firmunismomogli
registrovatinaovomdeluKrajineizvišerazloga,pasmotouradili,gledanoizKrajine,u
inostranstvu.
Svadelatnostfirmejefingirana,kakouslugetakoiklijenti.

Izborljudstvabiojeoskudan,posebnozaoperativneposlove.Zapomođneposlovesam
biraodobreivredneljudeēijezdravstvenostanjenijedozvoljavalodabuduneprekidnona
frontu.Tražiosamonekojisubiliranjenitokomrata.Takojepopunjenosnovnideo.
GeneralNovakoviđmijepružiopomođkodformiranjaoperativnegrupetakoštojenaredio
dakodmenepreĜeSinišaLonēarzv.«Paraga»,kojijebiokomandirizviĜaēkejediniceu
Kordunskomkorpusu.
Makakoplaniraoineēemusenadao,posebnokadajenoviposaoupitanju,sluēajnost
doneseiprvuradostiprviposao.Takosedesiloimeni.
PosredstvomLonēaradošaosamukontakltsajednimpripadnikomUN–vojnim
posmatraēem,kojinamjedaovrlodobrepodatkeorasporedusnagaHrvatskevojskenar.
Kupa.Tostanjeirasporedmanjevišesenijemenjaosvedopoēetkaneposrednihpriprema
zanapadHVnaKrajinuuaugustu1995.godine.
Bilismoupozicijidatostanjekontrolišemoipravimoanalizupromena,datražimo
indikatoreeventualnognapadasateosnoviceisvedrugo.Oseđajuspehajeveliki,timpre
štosepostižezavidannivobezbednostinarelativnovelikomprostorukojegsmou
moguđnostidakontrolišemo.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 141

SinišaLonēar"Paraga"

Sinišajebiođudljivenaraviisanjimjetrebaloimatistrpljenja.BiojekomandirizviĜaēke
jedinicekojajebilausastavuKordunaškogkorpusa,alidostasamostalanuizvršavanju
izviĜaēkihzadataka.OninjegoviborcibilisuodliēnipoznavaovifrontanaKordunuispoja
KordunasaLikomkojegsmozvalivojnipoligon.
Svipripadnicijedinicebilisudobrovoljci,aodpoēetkaratnihdejstavanijednogdanaobuke
nisuimali.Vremekojejebiloraspoloživozaobukujenepovratizgubljeno,nikonijeniti
planiraonitiizvodioobukuuratnimuslovima.DabitokolikoͲtolikopromeniootpoēelismo
obukuurejonuselaMoēilasatežištemnatakticiizviĜaēkihjedinicaigaĜanjimaukljuēujuđi
gaĜanjaizhelikoptera.UraĜenajeiprvaselekcijaljudstvaijedinicajebrojēanosmanjena.
TakosmoradiliinatajnaēinispuniliiuslovdaSinišapreĜeuCentar,adaserešisudbina
pripadnikajedinicenaobostranozadovoljstvo.MeĜutim,svanastojanjadaseonodvojiiod
jediniceiodKordunanisudalapozitivnerezultate,biojeneverovatnovezanzarodnikraj.
Bezobziranasveonjedaosvojdoprinostimprvimdanimaimesecimaradakadasmosvina
nekinaēinlutaliitražilipolaznuliniju,pokušavalidobrostartovati,alitojednostavnonije
bilomoguđeuuslovimakojisuvladatiuKrajini.

Paralelnosaovimaktivnostima,zahvaljujuđidobrimljudimauBeogradu,kojisusenalazilina
razliēitimpozicijamaomoguđenomijekorištenjeinterneta.Bezobziranaprirodu
informacijakojesutadabileprezentovanetojebioznaēajannapredak,presvegaštonismo
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 142

moraliēekatidanͲdvadanamdoĜednevnaštampa,daēujemoštaseokonasdešava.
Problemjebiološkvalitetvezeinemoguđnostkontinuiranogkorištenjapodataka.U
zimskimmesecimanismoimalivezuunutarsamogmesta,adaljedasenegovori.Dešavalo
sedaizgubimovezusajedinicomzaelektronskoizviĜanjenaPlješivici,atimedaizgubimoi
prađenjeaktivnostiHVnaprostoruēitaveLike.Namajeodposebnogznaēajabilatelefonska
govornicauBrinju.
Natomdelufrontasmenjivalisusedelovi138.brHV(Goranska)izDelnica.Pripadnici
jedinicesuredovno,svakidankoristilitelefonskugovornicuurazgovorimasarodbinom,
prijateljimaipoznanicima.Iztihrazgovoradoznavalismosvenjihoveplanoveinamere,
raspoloženjepojedinaca,ritamsmenenafrontu,liēnogledanjenaratisvedrugoznaēajno
zaprocenustanjaujedinici.Delimiēnosliēnusituacijusmoimaliizajošnekolikojedinicana
liēkomdelufrontaito128.brHV(Rijeka),155.brHV(Crikvenica),118.pukovniju
domobranskuGospiđi133.pukovnijudomobranskuOtoēac.

PripadniciUNsuporedposlatražiliirazliēiteoblikerazonode.MnogisuodlaziliuHrvatsku,
provodilivikendpohotelimaitamoostvarivalikontaktesasvimstrukturamadruštva
ukljuēujuđiihrvatskeslužbekojesusebavileobaveštajnimibezbednosnimposlovima.U
Krajinijebilovrlomalotogaštobizadržalonjihovupažnju,ēimebimogliskratitivremei
odmoritiseoddnevnihobaveza.JedinomestobilasuPlitviēkajezera,alijeituzbogratnih
dešavanja,ponudabilaoskudna.
DomenejedošlainformacijadapostojijednagrupaoficiraipolicajacaizsastavasnagaUN
kojavolikartanjeikocku.KakouKrajininijebilonijednogobjektasatakvomvrstomzabave,
namaseotvorilamoguđnostdautomeuēestvujemonakrajnjediskretannaēin.
DabismootpoēeliaktivnostmeĜupripadnicimaUNbiomijepotrebandobarkockar,
proverenidiskretan.Znaosamzajednogtakvog,kojijeimaoivelikipolicijskidosijeu
Hrvatskoj,višeputaosuĜivanzarazliēitakriviēnadela,alijesadabiouKrajinigdeježivelai
njegovaporodica.
BezobziraštonijebioroĜennaasfaltu,onjenanjemuodrastao,zavoleogainanjemu
poēeosvojukriminalnudelatnost.Prekoposrednikasammuzakazaosastanakumotelu
«Saviđ»uBudaēkojRijecikodKrnjaka.VlasnikmotelajebiomojvojnikuZagrebuikodnjega
samseoseđaokomotnoisigurno.
Poslaosammuporukuizakazaovremeimestosastankaznajuđidajeiondobarsa
vlasnikommotelaidasetamoveđodržavajumeĜusobnikartaškidueli.
SreteniliSretokakosugazvaliodmilja,mojizabraniki«pik»ukartaškimobraēunimaje
imaoistanēanukus,prefinjenihmaniraipokreta.Videlosedaizasebeimabogatoživotno
iskustvoiakojetekušaouranesrednjegodine.
Nazakazanisastanakjedošaoprevremena.Jasamgaēekaoiposlesrdaēnogpozdravljanja,
njegovupažnjujeprivuklamojabliskostsavlasnikommotela.Objasniosamoēemuseradii
nastavilismodalje.Bilomujejasnodagatražimnekimjaēimpovodom,alijeodmahstavio
doznanjadaionveđnekovremehođedadoĜedomene.Odabraojeobilazniput,dolazioje
ēestokodmogocauLiēkuJeseniciiuveksanekimponudamaipoklonimakakobigaotac
spominjaoihvalio.

Takojeonzapravoizneosvojproblem,dajednostavnonemožedaizdržismenuušumi,jer
senikakonesnalaziutakvomambijentu,zapadaudepresijuiponašanjemupostaje
agresivnoēimeterastrahodsebe,aliipravisijasetproblemaostalimaujedinici.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 143

TražiojedaradibiloštaēimebibiokoristansamodaneidenastražuuKapeluupredeokoji
sezvaoBukvariliurejonKrasnice,jersugotovosviborciimalikompleksodlaskanate
objekte.
Prvosammuponudioputovanjeuinostranstvo,priēemubiHrvatskabilanaprvommestu.
Onjetoodbio,pravdajuđiseēinjenicomdajetamoosuĜivan,dabivrlolakomogaobiti
uhapšenisl.ēimebisvakipokušajpropao.
Složiosamsesanjimdatonebibilopametnoipitamga,kakosesnalazisakartamaidali
trenutnoimapartnerekojizadovoljavajunjegoveprohteve?Kažemidaodnjeganema
boljegkockara,dazapravoimajednadevojka,alionatrenutnonijeuKrajini,aštosetiēe
kartanjatusuproblemiveliki.Vladasirotinjainemaseskimkartati,adagubivremeigrajuđi
zasitnišilidžabe,tonijehteo.PitamgadaliimanekistranacizUNkojibisekartaoionmi
odgovara,dazasadaznajednogGrkakojivolikockanje,alidasejošnisumeĜusobnosastali.
Tusmopostiglidogovor.TrebaojedajednovremeproĜeobukuopitanjimakojanas
interesuju,dagaobuēimoonaēinukomunikacije,diskretnompostavljanjupitanjai
navoĜenjasagovornikadasamiznosizapažanja,apotomdakrenemouposao.
Našaobavezajebiladaobezbedimouslovezakartanje,igraēeidomađeistraneisvedrugo
štojestimuvezi,anjegovojebilodakartairazgovaraipoobavljenomposludanam
podneseizveštaj.
Imaojestatuskaopripadnikjedinice,auvezisaiznosimakojejedobijaoiligubiona
kartamabilajenjegovaiskljuēivabriga.
Svejeprihvatiokakosmopredložiliisadajeostalodastvaramodrugeuslove.

Trebalismodarešimoinizdrugihpitanjakakobistvoriliatmosferukojaniēimneđeizazivati
sumnjuipodozrenje.
MeĜupripadnicimajedinicakojesubileformiraneupoēetkuratabilojedostadobrih
momaka,alisuihstihijaineorganizovanost,lažnaobeđanjaiponude,uēiniležrtvamai
gubitnicima.Nikonijeimaoniželjenivremenadaseupuštausagledavanjetepojave,veđsu
svetakveprozvalipripadnicimaparavojnihsastavaistavilisdrugestranezakona.
PosleprošlogodišnjihdogaĜajasahapšenjemmeĜunjimaseproneoglasdasamjaēovek
udbeizSrbije,alisamouposlunosimuniformupripadnikaSVKkakonebihodudaraood
sredine.
ObilazeđimestapoKrajininailaziosamnaneverovatnodobreiobrazovanemomkezakoje
senijeznalo,kojinisubiliangažovaninaadekvatnimzadacima.TakosamuVrhovinama
upoznaobrađuzakojesamjošranijeznaoikojejenekosvrstaouparavojnujedinicukojuje
predvodioBaklajiđ.Onijesubilisanjimnadajuđiserešenjusvogstatusananaēindađepređi
ujedinicuzaspecijalneoperacijeRDBSrbije,alidotoganikadanijedošlo.
Njihovakuđasenalazilauneposrednojbliziniželezniēkeprugeistanice,abilaje
interesantnaivojnimposmatraēimaUNzasmeštajiradnatompodruēju.
SasobomsampoveomlaĜega,kojijepoprofesijibiokonobar,anjegovogbrataostaviou
Vrhovinama,kakobidnevnoopserviraovojneposmatraēeUN,njihovuaktivnost,odlaske,
poseteisl.
Mojodabranikjebiolepogizgleda,kulturan,vrlookretanivredan.
Onjetrebaodabudedomađinuvili,kojiđegosteprimatiiisprađatiiudovoljavatinjihovim
prohtevima.
Takosmopoēeli,tajposaojekrenuoiznadoēekivanja.Radilismouzvelikirizik,jernismo
moglipostiđipotpunukonspirativnostnitiudolaskunitizavremesamogboravka.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 144

JedansluēajansusretsaoficiromizēeškogbataljonaunjihovomkampunaBorjukod
Korenicegotovodajesveupropastio,timpreštoondotadanijeznadasamjaoficir.
Njegovistrahovisubiliveđi,jersambioudruštvukomandantabataljonapotpukovnika
KarelaBlahne.NikomesenijeodlaziloizKrajineiporedvelikihnapora.Primanjasubila
višestrukoveđanegodaradeuzemlji,atojebiloposebnoizraženozaoficireipolicajcekoji
sudolaziliizzemaljabivšegVaršavskogugovoraiRusije.
Svakiprekršajilinepoštovanjerežimaboravkamogaojebitikažnjenvrađanjemuzemlju,a
tobibiovelikiproblemzasvakogodnjih.
Biosamvrloblizaksajednimoficirom,vojnimposmatraēemizPoljske.Kadasamnapustio
kampotišaosamkodnjegaizamoliodapreneseporukuēehu,daseneplašimog
pojavljivanjaukampuidanesmenikomedapriēaoosusretimakodmeneuvili.

Takojeibilo.IstoveēedošaojekodmenesagomilomnovinaizHrvatske,razliēitihimenai
svemeniponudio.Rekaosammudaveđimamoredovnosnabdevanje,alikadaveđ
svakodnevnoideuOtoēaciliGospiđ,aponekadiudrugamestamožepogledatiidruge
stvarikojenasinteresuju.Onjetoprihvatioidodaodatoveđradizasopstvenepotrebeida
neđebitinikakvihproblema.
Žalimštomuuovomtekstunemoguimespomenutiinatajnaēinizrazitisvojuzahvalnost
zasveštojeuēiniozanas.

Mnogisunampomagaliinanašustvargledaliblagonaklonoinavijaēki,alijebilodostai
onihkojisunamkomplikovaliionakokomplikovanitežakpoložaj.Bilojedostaonihkojisu
seuraznimkomandamaponašalipomodeluizmirnodopskogvremena,kojisu,moždau
najboljojnameri,ēiniligreškeitakonašudelatnostdovodiliupitanje.

Krajemjuna1993.godinedobiosampozivizKnina,dadoĜemnaveēerukojuorganizuje
pripadnikpolicijeUN,Rus,savisokimēinom.Mojeimemujesugerisanoprekoljudikojeje
kontaktitraouGŠuKninu.Odazvaosamsepozivuidošaonaveēeruukafanu«Kodupe»u
GolubiđukodKnina.Naveēerinasjebilošest,petrusaija.Navodnojedanmojkoleganije
mogaodadoĜeiakojebiopozvan.
Savrazgovorzbogkojegsmosesastalibrzojeokonēan.Nijebiloniēegurukavicama,
otvorenoibezustezanja.Nudilisupomođuinformacijama,alisuitražiliinformacijekojeđe
kasnijeprosleĜivatidalje.Sadržajinformacijaihnijeinteresovao,nisuvršilibilokakvu
analizu,svesuslikaliiliprepisivaliiprosleĜivali.Bilisuobiēniskupljaēiinformacija.
Pilose,prvovodkarashlaĜenauledu,potomvinouzsušenuribu,anakrajuvinokojesmo
piliuzroštilj.Makolikosebranionisammogaodaseodbranim,nitituveēedasevratimna
Plitvice.Moraosamdakapituliramidaodampriznanjebrađirusimadasuupiđu
nenadmašni.
NarastankusamimobeđaoizletipikniknaPlitviēkimjezerimaštoihjeobradovalo.

InformisaosampukovnikaMilošaKrnetuorazgovoruipitao,dalimožemoneštoponuditi
rusima,azauzvratdaoninamadajunekeinformacije.Onjenatopristaoitakosmopoēeli.
Takosmoradilidokraja,alinikadanismodobilinekeposebnokvalitetneinformacije,nešto
štobiposebnotrebaloopisati.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 145

MenijeodposebnogznaēajabilapomođuproceniostalihoficiraizsastavaUNsnagau
Krajini,jersmomiponekojinercijitrēalikodgrka,rusa,slovakaipoljaka.Tonamjebila
nekaprirodnavezaineštoštosmomipodsvesnosmatraliprijateljima.

Okolnostisubileznaēajnoizmenjene,ljubavsenijemoglaprepoznati,preovladavalisu
interesiiliēniidržavniimoralismotomedaseprilagodimo.
RaspadomJugoslavijeraspalaseitanekakvasimpatijailjubavdrugihpremanama.Nekisu
sepriklonilihrvatima,nekislovencima,anekinama.Trebalojevidetikojekoisakim
možemoraēunati.NovackojijepobeĜivaosimpatijeiljubav,minismoimaliuonomiznosu
dabinjimemogliintervenisatiipromenititostanje.

Planiranipiknikorganizovalismosredinomjulamesecakadajenajezerimanajlepšeikada
jetemperaturanajstabilnija,asamimtimitemperaturavodejevrlodobrazakupanje.
IzKninasupristiglašestoricaruskihpolicajaca,ajasamobezbedioosampripadnikaēeškogi
slovaēkogbataljona.Uznasdomađebilojeoko25ljudi.Napravilismoleproštilj,ispeklidva
jagnjeta,odigralidveͲtriutakmiceumalomfudbaluitakonapravilipotpunoopuštenu
atmosferu.
UdrugomdelunašegdruženjabilojeplaniranodanaslaĜarStevoGrbiđprovozajezerom
Kozjak,alidanabrodiđuĜurusi,ēesiislovaci,darazgovorbudeoKrajini,ratu,kakokovidi
tusituacijuikakvasuimpredviĜanjaodaljemtokudogaĜaja,kakovidezavršetaksukoba.
Kadajesvezavršeno,naveēersamprimioizveštaje.Odosampozvanihoficirasamodvojica
nisuimalasimpatijezaKrajinu.JedanjebioēeškoͲnemaēkogporeklaiveliēaojeHitlera,a
drugomjesuprugabilahrvatskogporekla,pajebionaklonjennjima,alikrajnjekorektnog
ponašanjaidržanjabezaktivnogpomaganjabilokogausukobu.

Onoštojebilomnogointeresantnijeodnosilosenanjihovorazumevanjesukobaiprocene,
kakođesesukobokonēati.
Svidojednogsunašuvojskuposmatralikaonaoružannarod,kojijedelimiēnouvojniēen,ali
dadopravevojskeneđemolakodođizbogmnogihlimitirajuđihfaktora.Imalisudosta
konkretnihpokazateljadasuprotna,hrvatska,stranaēinivelikenaporeustvaranjusvoje
oružanesileidasunatompoljupostiglivelikeiuoēljiverezultate.
Znaēajnasredstvasuodvojenazanabavkuvojneopremeinaoružanja,nakljuēnim
komandnimpozicijamajesveganekolikovisokihoficiraigeneralakojisupretogabili
pripadniciJNA,adakljuēnamestazauzimajuratnikomandanti,slabogvojnogobrazovanja,
aliodluēniiagresivni.
UtovremeuHrvatskojjebilodostavojnihipolicijskihinstruktoraizevropskihzemalja,koji
sukrozobukuvršiliipotpunodistanciranjeodonogštojeuHrvatskojbilodo1990.godine,
kakoupolitiēkomtakoiusvakomdrugompogledu.IzgraĜivanajeiusvajananovaideologija
zasnovananaveliēanjunacionalnihvrednostiiistovremenorazvijanjepatološkemržnje
premasrbimaisvemuštojenjihovo.Zarazlikooddevedesetihgodina,sadajezato
postojaodobarineskrivenrazlog.Srbisusepobuniliipodigliustanakukojemželepokoriti
Hrvatskuinjomvladati.Takvapriēaislikaodlazilajeizdanaudanusvet,prihvatanasporo,
alikonaēnoprihvađenakaorealnostuHrvatskoj.

Natemeljutogaisvihdrugihzapažanjaiznošenisuzakljuēci,daseKrajinavojnimputemne
možeodbranitiodnapadaHrvatskevojske,dajeiovostanjesvojevrsnaagonijaizkojeđe
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 146

bitivrloteškoizađiidaopcijaujedinjenjasvihsrpskihzemaljaujednu,nemapodrškuēakni
meĜusamimSrbima,akamoliumeĜunarodnojzajednici.

Višeputatokomrazgovora,pojedincejeinteresovalo,štabiradiliusluēajunapadaiz
Hrvatske,amismoskorouglasgovorilidabisebranilisasvimēimeraspolažemo,paako
ostanemobezmunicije,braniđemoseviljuškamaikuhinjskimnoževima.
Verovatnodasmodelovalismešno,jersunamdiskretnosaopštavalidananjihovupomođ
neraēunamo,jeroninisudošliuKrajinudajojdonesuosloboĜenjeislobodu,veđdastvore
pretpostavkedasaminaĜemorešenje.RešenjebezdogovorasaHrvatskomnismomogli
nađi,anikonijesnjimahteodarazgovaraipregovara.NašeoēibilesuokrenutekaPalamai
Beogradu,atamosuonamapriēalikaodasmonegdeuAfriciirešavamosamosvoj
problemnenudeđinamništa,aliupornonasodvlaēiliodnameredasamirešimosvojstatus.
Veđtada,1993.godinebilojejasnodavojnimputemnemožemodocilja,adiplomatskim
jošteže,jerjeVladaKrajinetufunkcijuprenelanaSrbiju.RazgovorisuvoĜeninarelaciji
ZagrebͲBeograd,alinikakvihpoboljšanjanijebilo.
Pomnogimakljuēnimomenatjebio,izbijanjemuslimanskoͲhrvatskogsukobauBosnii
Hercegovini,alitonijeiskorišteno.Znamdobrodasusemnogiponadalikonaēnomrešenju
kadasuprekoKrajineiRepublikeSrpskeprelazilikonvojiizHrvatskesapomođizahrvatske
izbegliceizcentralneBosne,kojesuizbeglepredmudžahedinskimjedinicama.Biloje
odjednomnapretekigorivaicigaretaisvegadrugog,alineonimakojisutoēekali,veđ
onimakojiđetoplatiti–muslimanima.

Zakljuēaksenametaosamposebi.Ukolikoseneštoradikalnonepromeniurešavanju
sukobasaHrvatskom,Krajinađenestati,azanjennestanakneđebitipotrebnevelikesnage
neprijatelja.Onađeseuništitisamaodsebe,jerbeznaĜeibezperspektivnoststanjase
oseđalonasvakomkoraku.

NaaerodromuoraliđiuCazinskojkrajinibiojerazmeštenbataljonvojnikaizsastavaOS
Francuske.TajbataljonnijebiousastavusnagaUN.KomandantbataljonapukovnikBrese
biojeupuđenodVladeFrancuskeinjojjepodnosioizveštaje.Imaojeposmatraēkumisijuna
granicisaBosnomiHercegovinom.KomandantbataljonajevrloēestoboravionaKordunui
imaovrlodobreodnosesakomandantomnašegkorpusanatomprostoru,pukovnikom
Bulatedom.ZarazlikuodKordunauLikugotovodanijenidolazio.
PukovnikaBulatasampoznavaoodprerata.Njegasu1991.godineposlaliizBeogradau
operativnoͲnastavnisektorKomande5.Vojneoblastigdejenadležnistarešinabiogeneral
PetarStipetiđ.BulatjeimaoinstrukcijedapratiponašanjeidelovanjeStipetiđa,posebno
njegovuizdajniēkuuloguuodavanjutajnihrvatskojstrani.
SeđamseprvogsusretasaBulatom.ekaosamganaglavnokolodvoruuZagrebu,kadaje
vozomdoputovaoizBeograda.Srdaēansusretivožnjadohotela«Kalnik»isobabroj
505.Onađezasvagdaponetibrojnetajnekojejeonnamasaopštio.

SaduKrajini,zbogizmenjenihodnosa,zbognabusitostiisujete,izLikesammoraotražiti
njegovupomođ.
Uvišekontakatasanjimobeđaomijesvupotrebnupomođkojasenijeoseđalasamou
operativnomdeluveđimnogošire,ukljuēujuđilogistiēkupodrškuCentra.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 147

Moraosamsedobropaziti,davladariKordunaneoseteštosedešava.Biojetopolicijski,
lokalniestablišment,kojijesebevideouoblacima,uobražavajuđi,dasuonitikojidržesve
konceidasemorajuzasvepitati.
Vrloēestosampoēeodasenalazimiudruštvukomandantafrancuskogbataljona,dasa
njimpriēam,alinikadadaganavodimodanekogapotkazujeilisl.Namasutrebalenjegove
proceneiviĜenjecelokupnesituacije.
JednomprilikomgapitamzarazlogeštoslabodolazinaprostorLike,aonmikažedajetoiz
razlogaštogajekomandantLiēkogkorpusaponizioinemanikakvuželjudakomuniciras
njim.Tojebilousamompoēetkunjegovogmandata,kadajetražiokontaktsa
predstavnicimakorpusaizKorenice.IzKorenicenasastanakjedošaostarijivodnikLonēar
Jovica,sakojimBresenijehteodarazgovaraveđjetajēinprotumaēiokaosvojevrsnuuvredu
iponiženje.
Dalijetostvarnobilanamerailisluēajnostinepromišljenostnikadanisamdoznao.

Biojevidnoljut,alidovoljnopribrandamipriēaosvomdedi,kojijebiofrancuskivojniku
Prvomsvetskomratu,kojijeranjenprilikomosobaĜanjaPrištine1918.godine,kojije
ratovaorameuzramesasrpskimvojnicimaitakoihupoznaoionjimastekaonajlepšusliku.
Sadasesusređesapotpunodrugomslikom,sanekulturominadmenošđukojom
rasterujemoionomaloljudikojisunambilinaklonjeni.

Veđutovremesmoimaliozbiljneproblemesasvakodnevnimpreletimaavionaihelikoptera
izHrvatskenaaerodromuoraliđima.
Dolazilisuizsvihpravacaprevlaēeđinaoružanjeivojnuopremuzapotrebe5.korpusa
ArmijeBiH,hranuidrugepotrepštinezapotrebestanovništvaCazinskekrajine.
Toseznalo,tonamjesaopštavano,alinismoimalisnagetomedasesuprotstavimo.
TrgovcioružjemizHrvatske,Austrije,Nemaēke,MaĜarske,Ukrajineidrugihdržavanašlisu
interesdanaovominadrugimprostorimaostvaremilijardeprometaoružjem.*

UtovremestacioniranajedinicaizFrancuskenijeimalanikakvaovlašđenjadaspreēava
naoružavanje,negodaevidentirapokreteiaktivnosti.Kadasetomedodadasesvedešavalo
uuslovimameĜunarodnogembarganauvoznaoružanjaondasemožerealnoprocenitida
suodlukemeĜunarodnezajedniceignorisane,arezolucijekojejedonosiloVeđebezbednosti
UN,mrtvaslovanapapiru.

___________________________________
*EklatantanprimerjegeneralHVVladimirZagorec,kojijebionosiocnaoružavanjaHV,apri
tomejeprisvojioneverovatnovelikesumenovca.Dovoljnajeēinjenicanjegovepovezanosti
saHrvojemPetraēem,padaēitavapriēapoprimidramatiēnedimenzije.

UPlaškomsmoplaniraliuspostavljanjepunktazaelektronskoizviĜanje,kojibibiovezanza
centar,aneusastavujedinicezaelektronskoizviĜanje.Uspostavljanjemovogpunktai
vezivanjemzapunktuPrimišljubilabiupotpunostizatvorenalinijaodOgulinadou
GeneralskogStola.Ostaliprostor,kaoipomođovimpunktovimapokrivalabiPetrovaGora.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 148

MojvozaēMizdrakRatkonikadanijebiouovimkrajevimaisaradošđuputujemouPlaškio
kojemjeonslušaosamolepepriēe.Adasuonesarazlogomlepe,imaosamijaviše
pokazatelja.
UtokurataPlaškiiēitavaopštinasubilibezpremcanajorganizovanijasredinakakou
civilnomtakoiuvojnompogledu.Opštinajenastalaizdvajanjemizdotadašnjeopštine
Ogulin,bezinfrastruktureikadrova,bezsredstavaiuprvomperiodu,potpunoodvojenaod
ostalihdelovaKrajine.Tokomratauneprekidnimborbamaovasredinajeuspeladase
konsoliduje,daseuklonesvebarijerekojesujeodvajaleodostatkaKrajine,dameĜu
prvimaorganizujeredovnuautobuskulinijusaBeogradomisaKninom,daizgrade
niskonaponskuelektroͲmrežuidovedustrujuusvakukuđu,ida,štojenajbitnije,nedozvole
neprijateljudapomerilinijufrontanizajedanmetar.Svakinašzahtev,svakanašazamisao
jenailazilanarazumevanje,jersuivojneicivilnevlastishavataledasveēinimousmislu
poboljšanjapoložajaodbraneipodizanjanjenekompaktnosti.

ProlazimorazrušenimselimaKuseljiSaborski.Delujuavetinjski,spaljeniinapušteni.
Razmišljamonesređikojajezadesilameštaneovihsela.Poznavaosamihdosta,svestarija
godištai,mislimgdesusada,jesuliživiilisužrtveludila?

USaborskompunktsarampom.Zaustavljajume,jerpoznajuvozilo.PrilazimiStevo
Milakoviđiposlepozdravljanjatražicigarete.Onneliēinavojnika.Obuēenješaroliko,deo
uniformeideocivilneodeđe.Takoizgledajuiostali.Namojepitanje,zaštonemajuuniforme
izaštonisukompletnoobuēeni,odgovara,dasutražili,alidanavodnonemauniformizasve.
SaopštavammudađuseizPlaškogvrađatiza4Ͳ5sati,adotadaondapopiševeliēinske
brojeveobuđeiodeđezasveijađuimposlatiuniforme.

SpuštamoseunajlepšeselouKrajiniuLiēkuJesenicu.SeloukojemsamroĜenizbogkojeg
samsadatusaostalimaunastojanjudanjojiēitavojKrajiniobezbedimoslobodu.
Selodelujepusto,jersugotovosvimuškarciangažovaniuvojnimjedinicama.Videsetragovi
rata,neimaštineinemoguđnostidasemakarpoljaobrade.

PanoramaLiēkeJesenice.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 149

Selojeposle51godinudobilosveštenika.ParohijaLiēkaJesenicadobilajesvogparoha
AnĜeliđRadosava.*Upoznaosamgaimaveđgodinadana,odmahponjegovomdolasku.
Priēalismooseluinjegovojistoriji.Doneosammuprvepapirenakojimajebilaispisana
istorijakraja,donosiosammuigorivokojegnijeimao,dabimogaodaobilaziparohijui
parohijane.
StanovaojeukuđiDujeŠolajeucentrusela.Staosamdagapozdravim,alimladapopadija
mikažedajeposlomnegdeuBlatimailiBegovcu.

*Ustašesu1941.godineujulumesecuizselaodvelemesnogparohaNasadilStankai
MihajlaGrbu,mogdedu.OdvedenisuuPlaški,apotomproprađeniuJadovnonaVelebitui
tuzverskiubijeni.SveštenikAnĜeliđRadosavizJelaha,RepublikaSrpska,jebioprvi
pravoslavnisveštenikkojijestalnoživeouLiēkojJeseniciposleubistvaNasadila.

NeštodaljekodForkapinihkuđaͲPodkapelom,susreosamMiđuikaru,«Brankovog».Uztog
ēovekasamodrastaoiodnjegamnogestvarinauēio.Godinamajebiozvonarnašecrkve,a
njegovakuđajeuvekbilaprvastanicaparohupridolaskuuseloizPlaškog.Staosamiizašao
izvozila,dapozdravimsvogkuma,kakosmoseoslovljavalimeĜusobno.Zagrlilismose,a
menisusuzepošle.Tolikotogamijeprošlokrozglavu.emumejesveovajēovekuēio,a
kadasamkaodetenapustiosvojzaviēaj,onjebioprvikojinasjeposetiouBeogradu.Tuga
jebilatimveđaštoseviĜamouovakoteškimokolnostimazasve,anjemujoštežim,jerje
bolovaoodastme,bezpravihlekovairedovnelekarskepomođi.Žaliomisedamujeteškoi
daneđemođidugodaizdrži,adrugogizboranijeimao.Godinudanakasnijejeumro,1994.
godine,ajanisamznaozatovišeodmesecdana.Idanastugujemzatimēovekomkojije
životproveoteškoradeđi,dabiodržaosvojepravoijedinobogatstvo,svojetrikđeri.

DolazimouPlaškiipoēinjemosaradom,najpreukomandi,apotomodlazimouGrbekakobi
pronašliadekvatnulokaciju.Vrlojeteškozbogslabogsignala.OdlazimodoLatinaiKuniđa.
Tamojesvebolje,aligotovodanemanikakvihuslovazanormalanrad.Opredelilismoseza
jednukuđukodželezniēkestanicegdesuuslovibilisolidni.
Odmahsmovidelidasupripadnici143.brigadeHVizOgulinapriliēnokomotnii
nedisciplinovaniidabiseprekonjihovogradiosaobrađajamoglodostatogaēuti.
VeđnakonnekolikodanaradaregistrovanjeintenzivansaobrađajnadeluKapelekojise
nalaziiznadlinijePlaški–Blata.BilojenedvosmislenoutvrĜenodasetunalazijednajedinica
HV,dajeboljeobuēenaiopremljenaodostalihidatuimanekeaktivnosti,verovatnodase
utvrĜuju,postavljajuminskapoljaivršeosmatranja,jersuzatoimalipovoljnupoziciju.
KomandakorpusauKoreniciikomandabrigadeuPlaškomsuizdalenareĜenja,dase
intenziviraizviĜaēkaaktivnostnatomdelufrontauzmaksimalnemereobezbeĜenja,jerse
radiloogustopošunljenompredelusavelikimmoguđnostimaiznenaĜenjaiborbeususretu
izneposredneblizine.
Kaopoobiēaju,kadasenareĜenjasporoprenoseilisenedovoljnorazumeju,dolazido
posledicaitragedije.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 150

Dana12.08.1993.godineurejonuBukvarapatrolaizsastava70.pbrizPlaškogupadau
neprijateljskuzaseduigineStevoŠumonja,komandirēeteiboracMilanVlaisavljeviđ.
Dana25.08.1993.godineuKapeliponovodolazidokontaktasaneprijateljom,ovajputu
susretnojborbi.PrilikomizvlaēenjanašegizviĜaēkoͲdiverzantskogvodaginekomandir
MilovanKosanoviđ,apredsednikSOPlaškiNikolaMedakoviđjetomprilikomranjen.

Uleto1993.godine,posebnooddrugepolovinejulaidaljeupuđivalojenazakljuēakda
neprijateljpripremaozbiljnijeaktivnostipremaKrajini.Brojsluēajevakršenjaprimirjase
znatnopoveđao,pokretijedinicadužlinijefrontabiojeneuobiēajnovelikiiintenzivan,upadi
izviĜaēkihidiverzantskihgrupanatloKrajinebilajesvakodnevnapojavaitojeiziskivaloda
imamomobilnejedinicekojebimoglebrzoiodluēnodasesuprotstaveubaēenimgrupama.
Dabipostiglištoboljumobilnostangažovanasutrihelikoptera,odēegadva«Gazele»i
jedantransportni.Utokuaugustameseca1993.godinegotovodanijebiloveđegmestau
KrajinikojenijegaĜanoartiljerijomizHrvatske.Sveintervencijekodpredstavnika
UNPROFORͲasusezavšavalebeleženjemdogaĜajaiobeđanjemdađeseotimsluēajevima
raspravljatinavišemnivou,pamoguđeinaSavetubezbednosti,kojibimogaodoneti
posebnurezolucijukojomsetakvoponašanjeHrvatskeosuĜuje.
Vlastitimponašanjemiobjašnjenjimakojasmodobijalivrlosmoseuljuljkaliiopustilii
nikakvaobjašnjenjaiupozorenjanisupomagala.

Dana28.08.1993.godinenaVelikuGospojinunaKapeliurejonuKrasnicejednomotorno
voziloiz70.pbrizPlaškogupadauneprijateljskuzaseduitugineMilutinPaskaš,zamenik
komandanta2.pbiborciMileJovetiđiDušanMikulica.

IstovremenosatimiprethodnimdogaĜajimabilojeutokuplaniranjeakcijesaciljem
izbacivanjasnaganeprijateljasaKapeleikvalitetnijeposedanjepoložajanašihsnaga.
LiēkikorpusibrigadaizPlaškognisuimalitakvujedinicukojabisamostalnoizvršilazadatak,
pajeistipoveren41.dobrovoljaēkomdiverzantskomodredukojisenalazionapoligonu
Slunj.
DobrovoljaēkiodredsmoojaēalisadvaizviĜaēkavoda,jedansaKorduna,adrugiizLike.

Dana03.09.1993.godineuspešnojeizvedenaakcijanaKapeli,snageneprijateljasu
potisnutesadostignutelinijeuzpretrpljenegubitke.Našajedinicanijeimalaniranjenihni
poginulihboraca.
PrilikomodlaskanazadatakuseluBlataispredporodiēnekuđevideosamuruOgrizoviđa
zv.«Šnjaka»kojijezaēuĜenposmatraoodlazakjediniceuKapelu.Onnijeništaznaoo
planiranojakcijiiakojebiorukovodilacslužbedržavnebezbednostiuPlaškom.
Toštonijeništaznaooakciji,nijemusmetalodasutradanpošaljetelegramuKnininapiše
kakosmouakcijiranilioko20,aubili35neprijateljskihvojnika.
Mojizveštajsebitnorazlikovaoibiojemnogodrugaēijizaslušanjeodhvalospevakojegje
uroposlao.Takvihlažnihiizmišljenihizveštajajebilosvakidaninatomesusemnoge
stvarikreiraleštoukrajnjemuvekdonosilošrezultat.*
MoraosamdadokazujemdaOgrizoviđnijeznaozaakciju,daunjojnijeuēestvovaoidanije
mogaonapisatitaēanizveštaj,osimdamujenekoneštoispriēao,hvaleđiseprekomernoo
našemuspehu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 151

Kolikojeuspehbiovelikgovoripodatakdajedesetakdanakasnijedošlodoborbeususretu
natomdeluidajenašaizviĜaēkajedinicaimalaznaēajanuspehurazbijanjuneprijatelja.Na
žalostiprilikomteborbepoginuojenašboracNikolaVorkapiđ.
OdtrenutkaformiranjapunktazaelektronskoizviĜanjedoovihdogaĜajajedvadajeprošlo
dvameseca,apostojanjepunktajeupotpunostiopravdalosvojepostojanje.
Natajnaēinsteēenojeneophodnoiskustvouradu,alijošvišeodtoga,komandabrigadeje
imalasiguranoslonaciuvekblagovremeneinformacijekojesuseodnosilenaaktivnosti
neprijateljauzahvatufronta.

_________________________________________
*Kasnijeđudoznatidajekomandantu41.dobrovoljaēkogodredabiloobeđanodađedobiti
koncesijunaeksploatacijušumeuosloboĜenomdeluKapele.Utomodredubilojenekoliko
oficiraipodoficiraiz72.specijalnebrigadeizPanēeva,kojimajezaboravakiangažovanjeu
Krajinibiloobeđanorešenjestambenogpitanja.Kakoposaonijedovedendokrajanikada
nijeniotpoēelaseēašumemadasusvepripremeutompravcubileizvršene.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 152

Meda«kidžep

VišepodatakaiindikatorajeukazivalodaneprijateljuLiciplaniraopsežnijuakciju.Utom
vremenuonisunasnadvisilinadvelokacijeito:VelebituiKapeli,asvevišepodatakaje
govorilodaplanirajuiizvodeaktivnostiizpravcaSinjapremaDinari.
Presamognapadanaliēkomdelufronta,neprijateljjeizvodioartiljerijskeispadedužēitave
linijedodira.
Dana07.09.1993.godinegranatiranjeDrniš,istogdanauLiciintenzivnojegaĜanDabar,
deoVrhovina,anekolikodanapretogaKorenica.UpredeluLiēkogOsika(Teslingrad)ēarke
subilesvakodnevneigotovodanisunievidentirane.
Izinostranstva,našavezacentrajedostavilainformaciju,daseMladenMarkaēveđduže
vremenalazinaprostoruLikeiVelebitaidajerealnooēekivatidasetamoneštodesi.Kako
jeMarkaēbiokomandantsvihjedinicaspecijalnenameneMUPͲaHrvatsketosemoglo
oēekivati.
UtovremenaēeluGeneralštabaHVnalaziosegeneralJankoBobetko,poznatposvojoj
okrutnostipremasvakome,premapotēinjenima,aposebnopremaneprijatelju.
OdpripadnikaUNnismoimalinijednuinformacijukojabiukazivalanaveđepokrete
neprijateljskihjedinica,aliistotako,nismoseninadaliveđemnapaduraēunajuđisa
meĜunarodnomzaštitom.

Utakvimokolnostimadana09.09.1993.godineuranimjutarnjimēasovimapripadniciHV,
jedinice9.gardijskabrigada,111.brHV,delovi118.brHVispecijalnejediniceMUPͲaRH
izvršilesuistovremeninapadnaselaitluk,DivoseloiPoēiteljinapripadnikeUNPROFORͲa
izsastavaOSKanade.
Napadjeizvedenklasiēno.PosleartiljerijskoͲraketnepripremeotpoēeojeoklopnoͲ
pešadijskinapadukojemsujedinicevojnepolicije,MUPͲaRHiizviĜaēkejedinice
prednjaēile.Veđprvogdananapadajebilojasnodaneprijateljispoljavaneverovatnudozu
brutalnostiuništavajuđisvepredsobompaleđiiubijajuđi.*
OvaakcijaHVuđiđeuanaleratovanjaipoēinjenicidanijebiloranjenihizarobljenihlica.**

*UovojnapadnojakcijiHVubijenojeukupno88licaodēega46pripadnikaSVKi42civilaod
kojihsu17biležene.UtrenutkunapadanaprostoruselaDivoselo,Poēiteljiitlukživeloje
oko400stanovnika,uglavnomstarihinemođnihljudi.

**1994.godineureonuTeslingrada(LiēkiOsik)zarobljenjepripadnikHVJohanTilder,kojije
biouēesniknapadaHVnaselauMedaēkomdžepukaopripadnikizviĜaēkejedinice.Uizjavi
kojujedaoorganimabezbednostiLiēkogkorpusaonjedetaljnoopisivaoēitavtokakcije,
nareĜenjakojasudobiliodkomandantaZPGospiđRahimaAdemijaikomandanta9.gbr
MirkaNorca,sopstvenoponašanjeiponašanjepojedinaca.
Tilderjedetaljnoopisivapojedinescenemasakraiižavljavanjanadlicimakojasupronalazili
napravcunapada.Kama,kolac,kanapivatra.Njimasuklali,nabijali,vešaliipalili.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 153

Iznjegoveizjavesenedvosmislenomoglozakljuēiti,dajenameraHVinjenogrukovodstva
biladaunavedenomprostoruupotpunostiuništesvakogSrbina,njihovuimovinuidastvore
pretpostavku,dasenatomprostoruvišenikadanepojave.
PostojanjesnagaUNkojisugarantovalibezbednostmesnomstanovništvusuupotpunosti
ignorisaliizēegasezakljuēujedasuimalijakumeĜunarodnupodrškuuizvršavanjuove
akcije.

NapadnaselauMedaēkomdžeputrajaojedo17.09.1993.godine,odēegasuborbevoĜene
do11.09.1993.godine.
OvojebiojošjedanneuspehinašimeĜunarodnezajednice,aliHrvatskanijepretpela
nikakvešteteodizvedeneakcije.NijeosuĜenanibrutalnostuēesnikanapadaniprema
stanovnicimaKrajinenipremapripadnicimameĜunarodnezajednice.
Takvološestanjeodrazilosenasve,aposebnousamomvrhuuKninu.Dotadadobrii
korektniodnosigeneralaNovakoviđaiministrapolicijeMilanaMartiđapoēelisusekvaritii
poēelosesvevišeiēešđepriēatioNovakoviđevojsmeni.
Poredovog,stanjeuKrajinijebilološeiudrugimoblastima.Inflacijajedivljala,jedna
nemaēkamarkaplađanajeoko350milionakrajiškihdinara,platesusekretaleizmeĜu5i10
maraka,avladalajeopštanestašicasvihnamirnica.Nestašicagorivajebilahroniēna.

Dana20.09.1993.godineprimiosamporukuizBihađaukojojRasimBašiđtražidasevidimoi
predlažedatobudeSlunj,kojegjedobropoznavao.
PonudusamprihvatioimismoseveđnarednogdananašliuSlunjuukafaniMiđeMiloševiđa
izSlušnice.
SaRasimomsenisamvideoodraspadaJNAinjegovogprelaskauBihađ,alionseusuštini
nijepromenio,jasnosevidelodapati,dajejugonostalgiēaridasenadaneēemušrođe
vratitivremenakadasmozajednoživeli.

Obavestiomeje,dađe26.09.1993.godineuVelikojKladuši,FikretAbdiđproglasiti
AutonomnuoblastZapadnaBosnaidađetajēinuCazinskojkrajininajverovatnijeizazvati
velikepotrese,moguđemeĜusobnesukobeunutar5.korpusaArmijeBiHidasene
iskljuēujemoguđnostnapadanaKrajinuutakvimokolnostima.
UsvomizveštajuRasimjenaglasiodajemoguđeoēekivatijedanbrojlicakojabikao
izbegliceušleuKrajinu.
NakrajujetražiohitansastanakzaFikretaAbdiđasanekimizKrajine,aželjaimjebiladase
sastanusaMilanomMartiđem.Poredovog,RasimmijesaopštiodajošjednoliceizBihađa,
bliskoFikretuAbdiđu,naKordunuboraviistimposlomkaoionuSlunju.

Jakasnijenisamuēestvovaoubilokakvimpregovorimaidogovorima,svedo1994.godine,
kadasuprognanalicaizZapadneBosnebilasmeštenauKrajini.

Planiranogdana26.09.1993.godineFikretAbdiđjesveēanoproblasioAutonomnuoblast
ZapadnaBosnakojaseizdvajaizsastavakantonaBihađinepriznajevrhovnuvlastu
Sarajevu.
Dana28.09.1993.godinenareĜujeuvoĜenjevojneupraveuZapadnojBosniiobraēunsa
svimlicimakojapodržavajuFikretaAbdiđa.
BilojekrajnjeneizvesnoštađesedešavatiuZapadnojBosni,aKrajinijeodgovaraosamo
mir,jernijeimaladovoljnosnagadaseangažujenajošjednomfrontu.Ovotimpreštojeod
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 154

poēetkagodineimaladvavojniēkaporaza,datinapadiHVnisuosuĜeniodstrane
meĜunarodnezajedniceidasveštouradimojesamoslikanemođiirezigniranosti.

UtakvojnemođismoispaliliraketuzemljaͲzemljanaaerodromPleso12.09.1993.godine,a
malosvetlainadedonelojeobaranjeneprijateljskogavionaMIG21,14.09.1993.godine.
Svejetobilomaloinedovoljnodasepovratiznaēajnopoljuljanborbenimoraliverau
konaēanuspehuratu.

PosleporazaodHVuMedaēkomdžepu,umestodaseizvlaēenekepoukeiiskustva,
otpoēinjelovnakrivace,kaodajebiojedanilidva.Štaviše,iskupštinaKrajineraspravljao
tomeitakosejošjednombacaprašinauoēisvimaisamimasebi.Neželinikodaprizna,da
jestanjeuKrajininagranicikolapsa,davladabezakonjeianarhija,dajesituacijauRepublici
SrpskojtakoĜerloša,dajeuSrbijiizdanaudansvelošijeidanamavremekaofaktorneide
ukoristveđnasodvodiunepovrat.
UtakvimokolnostimaseotpoēelosapripremamazaprvevišestranaēkeizboreuRepublici
SrpskojKrajinikojisubilizakazaniza12.12.1993.godine.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 155

KapetanDragan

KapetanDragan

Tokomjeseni1993.godineišaosamvišeputauBanjaLukuiBeograditamo,raznim
kanalima,doznavaoodogaĜajimauKrajinizakojenisamnipretpostavljaodasedešavaju.
NisamznaodapostojirivalitetnarelacijiKnin–ostalideoKrajine,aposebnosaistoēnim
delomKrajine–Slavonijom,kojajepopravubogatijeg,tražilaprimat.Nisamznaodau
RepubliciSrpskojgotovodanepridajuznaēajinicijativamaizKrajineozajedniēkojdržavi,u
Srbijiotomeneđenidagovore.NisamznaodasuodnosiizmeĜuSlobodanaMiloševiđai
RadovanaKaradžiđaveomalošiidasetoneminovnoreflektujeinaodnosesaKrajinom.
Navišemestaiizvišedokumenatasammogaojasnovideti,darelevantnimeĜunarodni
faktorinepodržavajuborbusrpskognaroda,naprotiv,dajeonaosuĜenaustartuida
nemamonijednogvaljanogargumentakojimbituslikupromenili.
Tražiosamkontaktesaljudimazakojesampretpostavljaodabimoglinepristrasnoi
objektivnoiznetisvojazapažanjaiprocenuodnosasnaga,moguđepravcerešenjasituacije
sasugestijamazapojedinesituacije.

UtakvimokolnostimasamseupoznaosaDraganomVasiljkoviđem–«kapetanom
Draganom».SastalismoseuprostorijamaFondakojegjenazvaosvojimimenomikojijebio
smeštenupalati«BeograĜanka».
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 156

Razgovorjebiokurtoaznogkarakteraēestoprekidanulascimaukancelarijuitelefonskim
pozivima.Biosamrazoēaran.MeĜutim,prikrajurazgovoraDraganmejepozvaodadoĜem
kodnjegaukuđuukojojjestanovao.Prihvatiosampoziv,nadajuđisedađumođinormalno
razgovaratiizatražitipomođuinformacijamakojebipomogleusagledavanjuukupnog
stanjauiokoKrajine.
Istogdanaoko20,00ēasovasamdošaokodDragana.Nionnijanemamosklonostiza
alkohol,pasmosedeliipriēaliuzēašuhladnevode.ŽaliomisenastatuskojiimauKrajini,
dajednostavnovišeneželidadolazitamoisvakomobjašnjavasvojemotivedolaska.
Delovaojeskromno,niēimnijeisticaosvojuliēnostnitijespominjaozadatkekojeje
izvršavaouKrajini.
Detaljnomijeopisivaookolnostiinaēinnakojijedošao,najpreuSrbiju,apotomuKrajinu.
IzpriēevidimdajeuvrlodobrimibliskimodnosimasaStanišiđem,Simatoviđemi
Filipoviđem,dadobropoznajesituacijuuKrajini,alidaonuovomtrenutkunemože
posebnodapomogne.
OnjemenipredložiodanarednogdanaponovodoĜemdonjega,adađeonzatupriliku
obezbeditinekogakoizvanrednodobropoznajesituacijuikoimavelikibrojvezanasve
strane.Natomesmorazgovorzavršiliirazišlise.

SutradanugotovoistovremekaoprethodnogdanasamdošaokodDragana.Biojesam,ali
mijerekaodađegošđaubrzostiđi.Tadasamshvatiodadolazižena.
ekajuđigošđurazgledalismoalbume.Onmijepokazivaofotografijesinaisuprugedokje
živeouAustraliji,fotografijeizrazliēitihsituacijaimestaukojimasedotadanalazio.
UtakvomraspoloženjusmodoēekalidauprostorijuuĜedama,kojamiseprilikom
upoznavanjapredstavilaimenom:KlaraMandiđ.Bilajeotvorenaineposredna.Iznjeje
dopiraonekiduhvedrine,neštoštojeplenilomojupažnju.Videloseodmahdaje
obrazovanaielokventnaosoba,daodliēnopoznajeprilikeuzemljiidaimavelikesimpatije
zaKrajinu.Priēalaje,aliistovremenoipostavljalapitanja,menjalatemeiizražavala
neverovatnuznatiželjuzanekesituacije.Popitanjimakojajepostavljalalakosemoglo
zakljuēitidajeizuzetnoobaveštena,alijebilosimptomatiēnoštosamjanekedelovenjene
priēeveđznaoizdrugerukeibilojejasnodadolazeodistogizvora.
Rastalismoseokoponođiuzizražavanježeljedaseponovovidimo.
SaDraganomsamsesusreonakondvadanauapoteciFondanaKalemegdanu.Uistojzgradi
jebilouredništvoēasopisa«Izbor»kojijeizlaziopodokriljemFonda.
TomprilikomsamzamolioDraganadamipomogneuprikupljanjuinformacija,jer
informacijekojedobijamoizJugoslavijesuštureinedovoljnezavaljanuprocenusituacije.
Obeđaomijepomođ,aliidodaodaseonneđemnogopojavljivativeđdađetoēinitiKlara.
Uztojenekolikoputanaglasio,daneđebitidobroakonekoizSDBdoznazanašekontakte.
TakojepoēeoperioddruženjasaēovekomkojijeuKrajinibiolegenda.
Klaramijenarazliēitenaēinedostavljalapregrštinformacija.SanjomiDraganomsamse
viĜaoprisvakommomdolaskuuBeograd.DruženjesaDraganomvremenomjepreraslou
prijateljstvo,kojejeuēvršđenoprinjegovomponovnomdolaskuuKrajinuuproleđe1995.
godine.
PoslepadaZapadneSlavonijepoēetkommaja1995.godineismenegeneralaeleketiđa
DraganjedošaouKninsanameromdaodnastavnogcentraBruškanapraviistinskiCentariz
kojegđeizlazitinajboljiizviĜaēisakojimabisepopunjavalejediniceusastavuKorpusa
specijalnihsnagakojijeformiranuokviruSVK.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 157

Utovreme,poorganizacijskoͲformacijskojšemijasambiopretpostavljeniitomcentru,pai
njegovomkomandantu.
AutoritetkojegjeDraganimaojeteraovojnikedaispoljavajuneverovatnuenergijuutoku
obuke.ObukajesprovoĜenaposkrađenomprogramu,jerporedsvihobavezabiloje
potrebnodasejedinicepripremezasveēanuparaduipromocijukorpusaštojebilo
zakazanozaVidovdan28.06.1995.godine.

UdrugojpolovinimesecajulaDraganjeotišaonakrađiodmoruCrnuGoru,arazvoj
dogaĜajainapadHVkojijeusledio04.08.1995.godinesugaspreēilidasevratiuKrajinu.
KasnijesmovišeputarazgovaraliotimdogaĜajima.Bilojeneverovatnoēuti,datog
kritiēnogdanasredstvajavnoginformisanjauSrbijiiCrnojGoritekokopodneinformišuo
napaduHVnaKrajinuitotonominaēinomkojinegovoridaseradiosveopštomnapadui
dajetragedijavelikogbrojaSrbaizKrajinenapomolu.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 158

Izbori1993. godine

Poredveđspomenutihlica,smatraosamdajedanbrojljudiizrazliēitihoblastinaukemože
znaēajnopomođiukreiranjukvalitetnihprocena,alidautimprocenamatrebamuvažitii
razmišljanjaizakljuēkecrkvenihvelikodostojnikadokojihbudemmogaodoprijeti.Tosumi
ujednopostalesmernicezarad.IstesamizložiogeneraluNovakoviđunasastankukodnjega
uKninu22.11.1993.godineionnanjihnijeimaoprimedbi.

IzboriuKrajinususepribližavaliibilojejasnodazvaniēniBeogradnavijazaMilanaMartiđa.
MilanBabiđjeimaopodrškuSDSKrajineivelikuverovatnođudapobedi.
SastaosamsesaUrošomFundukomizamoliogadamipojasniodnossnagaidaiznese
procenurazultataizbora.Onmijedecidiranorekao,dasuizborijedno,avoljanekogkoje
mođandrugo.DađeBabiđnaizborimasigurnopobediti,alidađeipakpredsednikRepublike
bitiMilanMartiđ,jertakoželiSlobodanMiloševiđ.
KaoosnovniproblemkodBabiđa,FundukjeistakaonjegovuneposlušnostpremaMiloševiđu
1992.godineupripremizaprihvatanjeVensovogplana,aikasnije,štojeuvišenavrata
naglašavao,kakojeVensovplanpromašajizaprihvatanjeoptuživaoMiloševiđa.
OvimmijepotvrdioprethodnuinformacijudokojesamdošaovrađajuđiseizBeograda.Bio
samudruštvudvojicesaputnika.itavimtokomputapriēalismooizborima.Bilojejasnoda
jeMartiđpobednikipreizbora,dađeposlepreuzimanjafunkcijeimenovatimandatarau
liēnostiBorisavaMikeliđaidajesveplaniželjaSlobodanaMiloševiđa.
IonisuēulidađebitiproblemanarelacijiMartiđ–Novakoviđ,alisusenadalidađeseodnosi
umeĜuvremenuizgladitiinesporazumiprevaziđi.
Martiđjeupredizbornojkampanjiotvorenoisticaokaoprvizadataksmenugenerala
Novakoviđa,apotomsveostalezadatke.

Naizborima12.12.1993.godinenajvišeposlaniēkihmandatajedobioSDSKrajine.
DvadanakasnijeizborništabMilanaMartiđaosporavarezultatezapredsednikaRepublikei
zahtevadasesprovededrugikrugglasanjazbognepravilnostikojesuuoēene.
Primedbesuprihvađeneidrugikrugjezakazanza23.01.1994.godinekadaMilanMartiđ
pobeĜujekaonezavisnikandidat.
Dana17.03.1994.godineimenujeBorisavaMikeliđamandataromzasastavVladeKrajine,a
generalaNovakoviđasmenjujeinanjegovomestodovodigeneralaMilanaeleketiđa,kojije
dotadabiokomandantkorpusauZapadnojSlavoniji.

UisēekivanjuovihrezultatadostasamsekretaousamojKrajiniivannje.
Takosam,veđponekomobiēaju,odlazionadostamestakoddomađinakojislavekrsnu
slavu.NanekolikomestasamsesusreosaNjegovimvisokopreosveštenstvom,vladikom
Nikanorom.UPlaškomsmobiliozajednozaSvetogStefanakodistogpoznanika,pameje
tadapozvaodadoĜemkodnjeganaslavuSvetogJovanaKrstitelja.
VladikaNikanorjekrupanijakēovek.Vrloobrazovanisadostaširokimpogledimanasveti
zbivanja.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 159

TrenutnojenaVeljunuiradipodneverovatnološimuslovima.Njegovpozivmijebioiēasti
veselje.Obziromnavelikibrojgostijukojisuhteliēestitativladicinaslavisenisamdugo
zadržao.PrilikomodlaskapozvaomejedaponovodoĜem.

Onjeposleslaveišaonaputuinostranstvo.Popovratkusamgaposetio.Biojepriliēno
uznemiren,pasamgapitao,danemakakvihproblemauēijemrešavanjubihmogaoda
uēestvujem.Odgovorioje,dajesveureduipoēeodamiopisujedogaĜajkojisezbiopri
njegovompovratkuuKrajinu.
IzBeogradadoDvoranaUnijedobroibezbednoputovao.Uvozilujebiosamiimaoje
dostarazliēitihpoklonakojejevozioizBeogradauKrajinu.NapolicijskompunktuuDvoru
naUni,dežurnipolicajcisupitali,kojeon,aonimjerekaodajevladikaNikanor.Nasebije
imaoodeđukojajegovoriladajesveštenik,alijejedanodpolicajacazahtevaodase
legitimišeidapokaželiēnukartu.Onjetouēinio,alijeuliēnojkartipisaloime:Rade
Bogunoviđisviostalipodaci.Tojerazljutilopolicajcekojisuga,misleđidaselažno
predstavlja,nateralidaizvozilavadisvestvarikakobiihprekontrolisali.Sređom,naišaoje
nekizastavnikkojijevladikuprepoznao,izgradiopolicajceiomoguiđiomudanastaviputbez
veđeštete.
Bilomijevrloneprijatnodaslušamštasedesilo,pasamseizvinjavaokaodasamja
napravio.UtokurazgovoraobaveštenjedajedošladelegacijaukojojsugeneralMile
Novakoviđ,TodorPajiđ,pomođnikministrapolicijeiuroŠkaljac,naēelnikSUPͲaVojniđ.
DelegacijajedošladavladiciuputiizvinjenjezbogdogaĜajakojijeupravoopisao.
Onihjeumirivaoikaosvakivelikiēovekoprostioovojdvojici,alijenaglasiodajetovelika
štetaipropustštonemamoizgraĜenukulturupoštovanjasveštenikaštonemamoodnos
premanjima,crkviiBoguidajetonašavelikanesređakojesemoramorešavatištojehitnije
moguđe.
UduhovnompogledumnogostanovnikaKrajineipripadnikaSVKjebilouzapuštenom
stanju.UmnogimmestimanijebilocrkavailisubilezidinesrušenihjošzavremeDrugog
svetskograta*.Mnogaselanisuimalasveštenikanitikontaktasnjim,paseraĜalo,
venēavaloiumiralobrzkrsta.TonijemoglodaproĜebezposledica.Vlastitaveraje
napuštenapodnajezdomsocijalizmaikomunizma,asadakadjeitopropalopoēeoje
tegobniimuēnipovratakimolbazaoprostgrehakojegsmopolavekakontinuiranoēinili.
IHrvatisuživelipodistimuslovimakaoiSrbi,alinikadanisusvojuverunapuštali.Radilisu
razliēiteposloveodobiēnogradnika,uēitelja,oficira,državnogslužbenikainauēnika,alisu
sviimalijednu,rimoͲkatoliēkuveruiverovaliunjenouēenje.

Višeputasamsebepitao,dalimitoplađamodanaktimvelikimgrehovima,dalijedošao
dankadamoramopoložitiraēune?Nikominijedaoodogovor,aliverujemdanasjeoholost
ibezbožniživotdoveoupozicijudasepredBogomizjašnjavamo.

*Uperioduod1945.do1991.godineuHrvatskojSPCjebilapotisnutaudrugiplan,jerje
nametanouverenjedajeupražnjavanjereligiskihsadržajaprevaziĜenoidaizlaziiz
kontekstakulturnognasleĜajednognaroda,veđdapredstavljaoblikprimitivnogizaostalog
ponašanja.Smišljenimiplanskimplasiranjemtakvihtezastvorenajeodbojnostioseđaj
sramadaseulaziusakralneobjekteidaseodlazinaliturgije.
IzbijanjemratnihsukobauKrajinijezapoēelaiduhovnaobnovakojajeprekinutavojnoͲ
policijskomakcijom«Oluja»,alijeuzmaliprekidnastavljenauposleratnomperioduiprema
svimpokazateljimanatompoljupostižuseznaēajnirezultati.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 160

StanjeuCazinskojkrajini

FikretAbdiđ

NakonproglašenjaautonomijeuZapadnojBosniodpripadnikamuslimanskognarodakojeg
jepredvodioFikretAbdiđiuvoĜenjavojneupravekojujenaredioIzetbegoviđ,svakidanje
dolazilodosukobanatomprostoru.TimeĜusobnisukobisuseēestoprenosilinaprostor
KordunasanameromprovociranjajedinicakorpusaSVKnatomprostoru.Nikadaminijebilo
jasno,anikonijemogaodaponudiinformaciju,dalijeFikretAbdiđpredonošenjaodlukeo
proglašenjuautonomijeimaokonsultacijesanekimkogajetrebaopodržatiipružitipomođ.
ZnajuđikakvojestanjeuKrajininisammogaodaprihvatimponuĜenatumaēenjadajeto
Krajina.Mismoimalivrlološuipolitiēkuivojnusituacijuiteškobimoglinekomepomođi
kadajenamatrebalasvekolikapomođ.
DabinudilisavezništvoAbdiđuunameridaprivuēenonekolikohiljadanjegovihboracaito
mijebiloēudno,alimijebiloēudnodajeAbdiđsamoinicijativnopovukaotakavpotez.
OstalojedasegledapremaHrvatskojipremaSrbijiidasetutražiodgovor,jernekotređi
nijemogaodaseidentifikujekaozainteresovanastrana.

Daseneštotuspremabilomijejasnokadaje22.10.1993.godineuBeograduFikretAbdiđi
RadovanKaradžiđpotpisalidokumentoobustavljanjumeĜusobnihneprijateljstavaizmeĜu
RepublikeSrpskeiAutonomnePokrajineZapadnaBosna.
ProstorkojijekontrolisaoFikretAbdiđjebiorelativnomaliiniujednomdelusenije
dodirivaosasnagamaVojskeRS.Najveđimdelomseoslanjaona21.korpusijednimmanjim
delomna39.korpus.
NajveđaopasnostmujepretilaizBužimakojijebioleglomuslimanskogfundamentalizmai
vehabijakojisuzagovaraleipredvodileborbupremasvakomkoneupražnjavaizvornu
islamskuveru.
UBužimujebilainajekstremnijavojnajedinica,kojajeusvomsastavuimalaizviĜaēkei
diverzantskejedinice«Hamze»,«Gazije»i«Tajfuni»ēijipripadnicisubilipoznatikriminalcii
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 161

propalice,kojisuiskorištavaliratnusituacijuzapljaēkeiotimaēinu,aliizaraznazverska
iživljavanjanadnedužnimstanovništvom.*

OrganibezbednostiiobaveštajniorganiNarodneodbraneZapadnaBosnaimalisudosta
lošuprocenukojaseodnosilanaukupnuslikustanovništvakojejezailiprotivFikreta
Abdiđa.RaēunalosesaznatnoveđompodrškomusvimdelovimaosimuBužimu,aposebno
seraēunalosaCazinom,jerdajebilozauzetiCazinondabibiootvorenputkaBosanskoj
Krupiiostalimmestima.MeĜutim,nijenitada,nikasnijeitođedovestidopotpunogkraha.
Poredlošeprocenepotcenjenesusnage5.korpusanesamouborbenomnegoiudrugim
elementima.Takoolakopokretanjeljudiupobunudovešđedohumanitarnekatastrofekoja
jerezultiralaiseljavanjemvelikogbrojaljudi,deceiženanaprostorKrajine,
RasimBašiđiBrankoujiđsunaseliponudamaiz5.korpusaiotišlinakontaktsakojegse
nisuvratili.Zverskisuubijeniobojica,kaoopomenadrugima.

*PrilikompovlaēenjastanovništvaizKrajineupravote,tzv.izviĜaēkeidiverzantskejedinice
5.korpusaArmijeBiHsunapadalenanemođneženeidecu,starceiranjeneiusamodva
danapoēinilivelikibrojzloēina.Kolikojepoznato,zatakvodelovanjenijeodgovaraonikoi
akosupredoēenibrojnidokazi

MnogoseverovalousvakuizgovorenureēFikretaAbdiđa.Njegovuticajnalokalno
stanovništvobiojeogroman,jerjekaoprivrednikpreporodioēitavprostor.Odvajanjemod
ostatkaprostorakodkontrolomvojskeicivilnevlastilojalneAlijiIzetbegoviđu,natemelju
njegovogkazivanjaikazivanjaljudiokonjega,zarelativnokratkovreme,nedužeod2Ͳ3
meseca,sviđemuseprikloniti.

ŠefvojnogkabinetaFikretaAbdiđabiojebivšipotpukovnikJNAMehmedKoštiđ.Kakosam
gapoznavao,bezveđihpripremaiplaniranja,otpoēeosamkontaktesnjim.Obiēnosmose
sastajaliuseluMaljevac.Deobomprostoranadvadeladošlismousituacijudaupotpunosti
«snimimo»stanjeujedinicma5.korpusaABiH,ljudskeimatrijalneresurse,stanjemorala,
planovenamereisl.
Uglavnomsesvetopodudaralosanašimprethodnimprocenama,alijebilovidno
odstupanjeuprocenimoralajedinica.PokazivanjuKoštiđa,moraljebionadostaniskom
stepenu,ananjegajenajvišeuticalabezizlaznostpoložaja5.korpusaibezpespektivnost
njegovogdelovanja,jerjebioupotpunomokruženje,aspajanjesanekomodjedinica
ArmijeBiHizdrugihkantonabilobiravnosamoubistvu.Dakle,priēajeserviranatako,dase
jasnomožezakljuēitikakojedinice5.korpusaistanovništvokojegapodržava,nemajudrugu
alternativuosimprikljuēenjaAutonomnojPokrajiniZapadnaBosnasaFikretomAbdiđemna
ēelu.
PosebnojezabrinjavaloštosupolitiēkeivojnestruktureuKrajinibezrezervnoprihvatile
takvuprocenuisvakorazbijanjezakljuēakaiznje,biojeposaoravannemoguđojmisiji.
Najpre,zarobljavanje,apotomzverskomuēenjeiubistvoBašiđaiuiđa,odškrinuđevrataiza
kojihsevideloneštodrugoodonogštosunamaprezentovali.Videđeseilinaslutiti
neverovatnaverskaindoktrinacija,kojausvimsvojimoblicimaizlaziizverskoginacionalnog
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 162

iulaziuekstremizamnajgorevrste.Bužimjeusvakompogleduprednjaēio,asvakionajkoji
sesuprotnoponašaobiojeosuĜennamuēenjeismaknuđe.

SvionikojisukrenulizaFikretomAbdiđemoznaēenisukaoizdajniciivereinacijeiosuĜeni,
pajepretilavelikaopasnostodistinskogbratoubilaēkograta.Nanesređudonjegajedošlo.
Zabeležilismonajbestijalnijeinajkrvoloēnijeobraēune,muēenjailikvidacijeukojimasuse
porodiceobraēunavaleunutarsebeišire.PrisetiosamsedogaĜajauspreēavanjuupada
prethodnice«Handžardivizije»naprostorKrajineinjenprolazakuZapadnuBosnu.Nisam
smeonidapomislimštabisedešavalosapojedicima–pripadnicimaSVKkojibibili
zarobljeniodtihkoljaēailištabisedesilocivilima,ženama,deciistarcimanaputunjihovog
prolaska.

Pokrvoloēnostisuseisticaladvalica,dvamuslimanskakomandantai«heroja.»

Prvi,IzetNaniđ,komandant«Viteške–bužimska»505.brigade,kojajeusvomsastavuimala
od150Ͳ200džihadratnika,podeljenihutakozvaneizviĜaēkeidiverzantskejediniceštojeu
njihovompoimanjuvojneorganizacijebiosinonimzajedinicezaduženjezaegzekuciju.
Drugi,ŠarganoviđSenad,komandant501.brigade(bihađke).Prenegoštojepostavljenza
komandantabiojevoĜanaoružaneteroristiēkegrupezvana«Šargan»,kojase«proslavila»
ēestimupadimauzagraniēniprostorKrajine,pretežnonaKordunu,otimaēinomiubistvima.
Ovedvebrigadesuujednobileiudarnasnaga5.korpusa,pasuijedanidrugiuživali
neograniēenopoverenjekomandantakorpusaAtifaDudakoviđa.
Svojdivljaēkiibestijalnimentalitetinagonpodjednakođeispoljitiipremasvojim
sunarodnicimaipremastanovnicimaKrajinekojisuse1995.godinepovlaēiliprekoKorduna
iBanijenaprostorRepublikeSrpske.

MehmedjebiorazapetizmeĜuobavezakojejepreuzeoodFikretaiēinjenice,damuje
porodicaostalauBanjaLuci,gdejeslužbovaodoizbijanjarata.Porodicamujebilabez
sredstavazaživot,pajemoliodapomognem,kakobiimposlaonovacinekedruge
potrepštine.
Nikadanijehteodakaže,dajekumsaManojlomMilovanoviđem,generalomizamenikom
RatkaMladiđa,ajaniēimnisamhteodaodamkakomijetaēinjenicaprisutna.Plašioseda
đepastiunemilostukolikosetodozna.

Vremeodpoēetka1994.godine,panarednadvaͲtrimeseca,bilasuispunjenaizborima,koji
suodržani23.01.1994.godine,daliđesesveodvijatikakosmoēuli,poscenarijuiz
Beograda.PotomejeMilanMartiđtrebaodapobedi,apotomdaodredimandataranove
vladenaēelusagospodinomBorisavomMikeliđem.Pretoga,Matriđjekaoproklamovani
prvizadatak,trebaodasmenigeneralaMiluNovakoviđainanjegovomestopostavidrugog
komandanta.
Stvarno,kaopodobrouraĜenomscenariju,sveseodvijalokakosmoveđēulidađebiti.
MilanMartiđpostajeprviēovekKrajine,ēimejetrebaodaobezbedikohezijupoljuljalog
jedinstvadržave,bezpogovornoizvršavanjesvihzadataka,aposebnoonihkojiseodnosena
odbranudržaveinastojanjadaseunarednomperiodupovrateizgubljeneteritorije.

BorisavMikeliđjeimenovanmandataromzasastavVladeRSK,17.03.1994.godine.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 163

ImenovanjeMikeliđamandataraprocenjivanojekaodobarimudarpotezMartiđa,adobro
seznalodajemandataraimenovaoSlobodanMiloševiđsamojeMartiđizgovorionjegovo
ime.Odjednom,propagandnamašinerijaizBeogradaoMikeliđuširihvalospeve,naglašavaju
senjegoveposlovnesposobnosti,neukaljanapolitiēkakarijera,velikibrojvezauHrvatskoji
uzakljuēku,datandemMartiđͲMikeliđgarantujuizlazakKrajineizđorsokakaukojijezašlau
prethodnomperiodu.Onoštojebiloodpresudnogznaēajajebilajavnoizraženapodrškaiz
Beogradausvakompogledu,ukljuēujuđiizraženijuvojnupomođkojanamjebila
najpotrebnija.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 164

SastavljanjekabinetasaBorisavomMikeli©emna«elu.

JasamizKninadobiozadatak,danaPlitviēkimjezerimauvilikojusamkoristio,pripremim
uslovezanesmetanradgospodinuMikeliđuuizborukandidatazaministarskamesta.
Reēenomijedaraēunamnaoko40gostijuineutvrĜenbrojonihkojiđedođinepozvano,da
celokupnaaktivnosttrebadaostaneudiskreciji,ajadađudobitisvupotrebnupomođdata
aktivnostproteknebezproblema.
VeđistidanizPetrinjejedošaokodmeneDraganiēiđsagrupomnovinara.Onjeosmotrio
ambijentiprihvatiogakaoprimerendogaĜajuiliēnostima,alijeimaoiprimedbe.
Prvajebilanabrojosvetljenihmesta.Vilajeimalaoko300sijaliēnihmesta,amismo
koristilimanjideo,parasvetanijebilaadekvatna.Odmahjereagovaoiuputiovozilou
Petrinjudadonesesijaliceisvedrugoštojesmatraopotrebnim.

Drugeprimedbesmootkloniliuhodu.
NeštoposleiēiđadošaojeizGlineDraganVujiēiđ«Bego»kojimijepredstavljenkaošef
obezbeĜenjabuduđegpremijera.Vujiēiđjedaoobjašnjenjekakobiceoskuptrebaoda
protekne,bezbednosneokvirezaobezbeĜenjeobjektailjudi,tedanesumnjadađusveto
dobrodauradim.NaglasiojedađecelokupnetroškovesnositiVladaKrajine.

Dabisveproteklounajboljemredu,zamoliosamdirektoraNacionalnogparkaIlijuDrakuliđa
zapomođ.Naglašavajuđipotrebuzadiskrecijom,rekaosammuoēemuseradiidaodnjega
oēekujempomođuljudstvuisvemuštosetiēeposluženja.Odmahizatogaonjeposlao
svojenajboljeljudesaMilomŠuputnaēeludaotpoēnusaureĜenjemprostorai
neposrednimdrugimpripremama.

Svesmospremilikaozaizložbu.Uisēekivanjudolaskaglavnihgostijuimaosamvremenaza
đaskanjesapojedincima,aposebnointeresantanjebioDraganiēiđ.Interesovanjezanjega
samispoljionajvišezbogpriēakojesuupuđivaledaseradiokontraverznojliēnosti,velikom
privrednikuiodanomborcuzapravastanovnikaKrajine.Sveštojedotadastekao,opisivano
jekaoplodteškogradatokomvišegodina,adaonnemanikakvebliževezezanekim
prljavimaktivnostimatokomrata.
UtovremejeveđbioizmestiosvojuproizvodnjuizKrajinenaprostorSrbije,uKraljevo,a
manjideoiuBeograd.Poredtihpogonauznjegovoimejevezivanovlasništvonadpilanom
useluHrtkovciuSremu,gdeseuglavnompreraĜivalohrastovodrvoposeēenoušumama
IstoēneSlavonije.
Pojednojpriēi,pilanujemoraodakupiponagovoruŽeljkaRažnatoviđaArkana,jerjeonbio
nosiocseēešumeuSlavonijiitrebaomujesaradniknadkojimđeimatipunukontrolu,apo
drugojpriēi,iēiđjesamiskoristiostanjenapuštanjateteritorijeodstranegraĜanahrvatske
nacionalnosti,kojisubežalipodpritiskomVojislavcaŠešeljaiSRSiodnekogkupiopod
povoljnimuslovimatupilanu.Nisamulazioupojedinosti,jermenisuniinteresovale.
Izašlismonaterasuvile.Izdaljinesuseēulišumovislapovanajezerima,kojisuuproleđnim
mesecimabogativodom,pajetimeizvukizraženiji.
NašrazgovorjepoēeoDraganovimdirektnimpitanjem,kakojavidimkasnijeureĜenje
Krajinekadaseratokonēaikadaunovomporetkuzauzmemonovepozicijeudruštvu?

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 165

BiosamiznenaĜendametopita,timpreštojebiloneizvesnokadaipodkojimokolnostima
možedođidoprekidaratnihoperacija,kakavđebitipostignutdogovorsaHrvatskomihođe
limeĜunarodnazajednicapristatinameĜusobnedogovore.Svesammutorekao
izražavajuđisumnjuuskorizavršetakratazatoštoseništaneēininadiplomatskomplanuda
seratokonēa,aninaša,niHrvatskavojskaneđesameodsebeprekinutioperacije.
Sapozicijedobroobaveštenogēoveka,kojiimavidandruštvenistatuszasnovanna
bogatstvu,poēeojedapriēa,kakopouzdanoznadađeratbitiokonēannajkasnijedokraja
godine,daveđpostojeprojektovaneidejeokonjegovogokonēanja,dausukobljenim
stranamaneđebitipobednikaiporaženog,dađepreovladatiidejastvaranjadruštvana
osnovamanekakve«malejugoslovenskezajednice»ukojojbiHrvatskaimaladominantnu
ulogu,amiSrbiimuslimaniuznjih,rameuzrameisl.

Zasebejerekaodausvimpolitiēkimopcijamaonostajeukategorijionihkojiđeraditii
uživatiublagodetimaživota,dađeunadolazeđemvremenuonebitiprotkaneivrednostima
kojenastajuuovomvremenuidaninjemunimeninikotonemožeosporiti.Tujevideo
okosnicusvojebuduđeaktivnostiiegzistencije.

Kasnijeđunavišemestaiodrazliēitihlicaēutiistailisliēnarazmišljanja,kojasusesvodilana
oēekivanjeproglašenja«zaslužnih»pojedinaca,kojisutrebalidaotpoēnusanaplađivanjem
svogpolitiēkogiratnogangažovanja.Pozicijaodabranogilinovogprvoborcapodrazumevai
odreĜenedruštveneprivilegije,atojesiguranputdasenaplatiiprekoonogštoje
oēekivano.
Onnijeopisivaopolitiēkuasocijacijukojađenastati,alijeoHrvatskojgovoriokaonaprednoj
zemljiuzkojuimiizKrajineimamoperspektivuidađenašaprivrednaaktivnostbitiusko
vezanazaprivreduHrvatske.
Ovajrazgovorsamrazumeokaonekakvupripremutlazaširenjeidejaopomirenju,dađete
idejekrenutikadazvaniēnoMikeliđpreuzmedužnostida,verovatnonarelacijiZagrebͲ
Beograd,postojenekidogovoriuvezistim.
BunilamejeulogaMilanaMartiđausvemutome,jerjeonsjednestrane,bioživalegendai
simbolotporaHrvatskoj,asadajetrebaodabudeudrugojulozi,ulozimirotvorca.Znaosam
dapolitikamožesvaštadaiznedri,danastanukombinacijekakvesegotovonemogu
zamisliti,pasamostaviorezervuneizjašnjavajuđiseniza,niprotiv.
NisamhteodakažemdaMartiđupodeliuloganemožebitimirotvorac,jerjetoime
predodreĜenozanekogdrugog,nekogznatnomođnijeg.Sumnjaosamdasetakvapolitiēka
liēnostmoženađinaprostorimabivšeJugoslavijeiakosuseutomenadmetaliiFranjo
TuĜmaniSlobodanMiloševiđ.

PoplanuizamisliMikeliđaizLikekaopokrajineuKrajiniunovikabinettrebalojedauĜe
ministartrgovineiturizma,ministarpoljoprivredeišumarstva,pomođnikministraodbranei
jedanpotpredsednikvlade.
Ujednomperiodubilojepostavljenopitanjerazdvajanjaministarstvatrgovineiturizmana
dva,posebnotrgovina,aposebnoturizam.KaomoguđiministarturizmaspomenutjeMilan
Guteša,kojijepreratabiopomođnikdirektoraNP,aživeojeuBeogradu.Samozbogtoga
štojeotišaoizKrajinebiojeoglašenneprijateljom.DajeostaouKrajinisvakidannjegov
životbivisiookoncu,jerjebiloisuvišeonihkojisusamitužiliipresuĜivali.Kaznesu
uglavnombilesmrtne,ablažioblikkažnjavanjabiojeuništenjeimovineosumnjiēenog.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 166

KadasamēuodaspominjuGutešuidaseonjemurazgovararazumeosamdasudošlanova
vremena,dajesaekstremizmomverovatnozavršenoidabimoglobitionakokakomije
iēiđpriēao.MeĜutim,tosuipakbilisamorazgovoriinatomestoizabranjeMileBosniđsa
Korduna.
MilanŠuput,komandantkorpusaizKorenicejeizabranzapomođnikaministraodbrane,a
GrbiđaizVrhovinanismomogliēitavdanpronađipoputevimaišumamauLicijerjeon
trebaodadoĜenarazgovorzbogplanadapopunimestouministarstvupoljoprivredei
šumarstva.
Utakvimuslovimanemoguđnostinormalnekomunikacijetelefonimailidrugaēije,morali
smopostavljatizasedepoputevimakrozKapeluiPlješivicudabismonekogapronašliisa
njimrazgovarali.
PrvosamēestitaoŠuputu.Onpomaloneverujeimislidasesnjimšalim.Sveostaloostaloje
nerešeno,bilesupotrebnedodatnekonsultacijeposebnookonekihimenakojanisuimala
«visokucenu»uKrajini.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 167

Smenana«eluGŠSVK

ParalelnosovimaktivnostimadošlojeidosmenekomandantaSVK.MilanMartiđje,po
ranijedatomobeđanju,smeniogeneralaMiluNovakoviđainamestokomandantapostavio
pukovnikaMilanaeleketiđa.Presamogsaopštavanjadekretaopostavljenju.Martiđje
unapredioeleketiđauēingeneralͲmajora.
Ujutrooko07,30ēasova,presednicekolegijakomandanta,sedeosamkodgenerala
Novakoviđaukancelariji.Komandantikorpusasuseredomjavljali,patakoieleketiđ.
NapitanjeNovakoviđa,kojesumutežišneobavezezatajdan,eleketiđjeodgovorio
neodreĜeno,uglavnomdađebitiujedinicamakorpusa.
Negdeoko12,00ēasovaeleketiđje,napustivšikorpus,došaouKninnapozivpredsednika
Martiđa,adaprethodnootomenijeobavestiogeneralaNovakoviđa.
TakojeēovekkojinijeizKrajine,kojinepoznajedušukrajišnika,kojinijejeotvrdikrajiški
hleb,smeniodeteKrajine,najboljegkojegjeKrajinaimala.Zašto?
ZbogsujeteinarcisoidnostikojajeobuzelaMartiđajošdokjebioministarpolicije.Iz
vremenadokjeMilebiokomandant,aonministarpolicije,datirajunesporazumi.Zvaniēne
verzijesu,daMartiđosporavastruēnostNovakoviđuitopotkrepljujegubitkomMaslenice,
MedaēkogdžepainekimmanjihprostoranaDinari,VelebituiKapeli.Pozadinanesporazuma
jeuneverovatnovelikojintelektualnojrazliciukoristNovakoviđaiMartiđevinferioran
položajpremanjemuuuloziVrhovnogkomandantavojske.Novakoviđjeēovekkojirazmišlja
inijednonareĜenjenijeizvršavaoslepoverujuđiautoritetukojinareĜenjeizdaje.Takav
komandantnijebiopovoljiMartiđu.Tražiojedrugiprofilliēnosti,onogakojiđezarad
vlastitogpoložajabitispremandaizvršisvakonareĜenje.Trebamuonajkojiđekaovojnikda
brojidaneuvarljivimvremenima,trudeđisedagazdiudovolji,ioēekujenagraduu
narednomunapreĜenju.eleketiđjeitodoēekao.KadajeizgubioZapadnuSlavonijudobio
jenaredniēin,kakobiserazlikovaoodgeneralakojeunapreĜujeMiloševiđ.

Dolaskomeleketiđanamestokomandantapoēelismosvidaoseđamonjegovološe
ponašanjeuvijenouoblandunasmejanogisrdaēnogēoveka.
Jasamsnjimdostavremenaproveopreratauistojjedinici.Jasambionaēelnikorgana
bezbednosti,aonkomandantoklopnogbataljona,akasnijenaēelnikštababrigadeukojojje
komandantbioMileNovakoviđ.
Zajednosmobilinamnogozadatakainašabliskostbilajeveđazbogēinjenicedajedo1980.
godineeleketiđbiougardijskojbrigadiangažovannazadacimaneposrednogobezbeĜenja
JosipaBrozaTita.Kategorijaoficiraizgardeiorganabezbednostijebilauistojravniizbog
toganašiodnosisubilivrloprisni,meĜusobnosmosepomagaliilakšerazumelinegodrugi.
NekolikodanaponjegovompostavljenjunadužnostkomandantaSVKuHrvatskojsuneke
novinepoēeledapišuonjemu,pasuutomespomenulidajeonbiosaradnikorgana
bezbednostiJNAistiēuđitajpodatakkaoposebnointeresantan.

UDrnišukomandantbrigadebiojepukovnikVladimirDavidoviđ,kojinijebioposebnopo
voljieleketiđu.OnmujezameraozbogDavidoviđevogponašanjajošiz1987.godinekada
munapoligonunijedaovozilodaodedoSlunja.Kadasamtoēuoodeleketiđanisam
mogaodaverujemkojesvedetaljepamtiiljudimazameraneštoprekoēegabisvakoodnas
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 168

prešao.Sluēajjehteodajesvojproblemrešionanaēindasammujatadadaovoziloitome
jeēinilorazliēitimodDavidoviđa.

Usamompoēetkueleketiđjeneskrivenooēekivaodađujabititajkojiđemudavatipodatke
ostanjunateritorijikojesenepišeuzvaniēnimdokumentimaikojisekriju.Janatonisam
pristaoiondajedoveosvogpoverljivogēovekaipostaviogazanaēelnikavezekakobitajno
iprotivzakonitovršioprisluškivanjetelefonskihrazgovoraneposrednopotēinjenihinataj
naēinvršioprocenunjihoveodanostiinjihovihveza.
Poredovog,eleketiđjenašaojošnekogakojetajnodavaoopisestanjauKrajini.Biloje
jasnokakvisutiopisiidasuunajcrnjemsvetluopisanionikojisubilibliskigeneralu
Novakoviđu.
KadasamjabioupitanjusveštojeimaloprefiksizviĜaē,diverzant,punktilicentarbiloje
pripisanomeniiakojautomēasunisambionaēelnikobaveštajnogodeljenjaGŠ.

UtakvimokolnostimapozvaomejeeleketiđdazajednoodemonapoligonSlunjiobiĜemo
41.dobrovoljaēkidiverzantskiodredinjegovogkomandantaRainoviđa.
RainoviđaujedinicinismozatekliveđnekestarešinekojisubilioizPanēevaizsastava72.
specijalnebrigadeVJ.Poslepregledaprostorijaiobjekataselismonapoljeionmikaže,da
hođesveoveisliēnesastavedarasturi.Dasutozanjegaparavojnisastaviēimonnema
kontrolunadnjima.
Pitamezapunktoveisedištecentradagadetaljnoupoznam,apritomeneznadajetosve
umojojnadležnosti.Detaljnosammupobrojaosveiponudiodaidemoodjednogdodrugog
mestadaseupoznasaradom,ljudimaidr.NaštajeoniznenaĜenoreagovaoreēima,dao
tomenijeništaznao.
Štosetiēeovogidrugihodredapopunjenihdobrovoljcimauputiosamganakomandante
korpusauēijojsusenadležnostinalazili.

Jaseliēnonisamprevišeuznemiravaonjegovominspekcijom,jerkaodasamznaodatakva
vremenamogudadoĜu,nisamsvenistavljaonapapirnitisuseznalipravinaēinirada.U
trenutkuvršenjainspekcijekaoproširenogprocesaprijemadužnostiiupoznavanjasa
stanjemnateritorijijanisamznaopravupozadinuēitavepredstave.Kadajesvezavršeno
usledilasukadrovskapomeranja,postavljenisunovikomandanti,asadotašnjimnijeseviše
raēunalo.PosebnojenegativnoodjeknulasmenakomandantakorpusanaKordunu
edomiraBulata,kojijebioblizaksaradnikMiletaNovakoviđa.
Poslesmeneostavljenjebezdužnosti.
Videvšištasedešavajasamotvorenopitaoeleketiđadavidimkakavjemojstatusidali
mogunesmetanodanastavimsaradom.Onjenapravionekuvrstuuvodapozivajuđisena
predratnavremena,opisujuđimenekaoradnikaioficiraidanjemunikonetrebadadaje
mišljenjeomenikadagaonimaformiranog.
Zahvaliosamiobjasniomuunekolikoreēenicamojupozicijuinaēinrada.Istovremenosam
gaupoznaodamoramnaputuBeogradradiprethodnozakazanogsastankasavojnim
atašeomjedneprijateljskezemlje.Rekaosammudanamjepraksabila,daakoocenimoda
jeneštoposebnointeresantnošaljemotelegramradiinformisanja.
Obziromdajetobiomojprvizadatakkodnovogkomandantajasamtakopostupioiako
samsadržajnijebioposebnohitan.Utelegramujestajaosledeđisadržaj:

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 169

«VišeizvorapotvrĜujedaseuHrvatskojvršeintenzivnepripremezakonaēanobraēunsa
Krajinom.Spremnisunatotalniratiratđeseprenetinapodruējakojadosadanisubila
zahvađena.HrvatskadiplomatijajeintenziviralasvojeaktivnostisaTurskomiAlbanijomiz
ēegasemožeprocenitinjihovkonaēniciljuBosniiHercegovini.SadašnjestanjeuHrvatskoj
jeneodrživoionigamorajupromeniti,paseneiskljuēujemoguđnostdaizvršenapadiu
vremesamihpregovora.Hrvatskavojskajeizvršilaznaēajnupopunuoružjemipored
konvencionalnog,velikupažnjujeposvetilaraketnimsistemimazemljaͲzemlja,zemljaͲ
vazduhiraketazapresretanje.
HrvatskaimavelikupomođodAustrijeiSRNemaēkenadiplomatskomisvimdrugim
poljima.Naprostoruovedvezemljevršisemobilizacijavojnihobveznikazapopunuratnih
jedinicaHV,obavljajuseposloviprinabavcioružja,municijeiostalevojneopreme,prikuplja
znaēajnapomođzaHrvatsku,ajednaidrugazemljabesplatnoangažujusvojevojnei
policijskeistruktoreuHrvatskoj.SviradnicikojioduuHV,aimajuzaposlenjeuovedve
zemlje,potpunosumatrijalnoobezbeĜeni,primajuplateufirmamaisvisuživotno
osigurani.
Rezolicija981.SavetabezbednostiUNneđesepoštovati,asnageUNPROFORͲauRSKveđ
imajunareĜenjakakodaseponašajuusluēajunapada.Njihovprvenstvenizadatakjesteda
zaštitesostvenoljudstvo,anepomođKrajini.
Hrvatskatrošiznaēajnanovēanasredstvaupropagandnesvrheiangažovalisunekoliko
profesionalnihagencijakojesetomdelatnošđubave.PonjihovommišljenjuSrbisuizgubili
medijskiratisadasespremakonaēniobraēun.
Grupadiplomatapripremaplan–projekatkonaēnogstatusaKrajine.TajplanđesezvatiZͲ4i
nijepotpunoprihvatljivnizaHrvatskunizaKrajinu.UsluēajuodbijanjaKrajinabimogla
imativelikeposledice.
Potaēkamasmodobiliprocenu:

ͲinteresiItalijeuIstriiDalmaciji,
ͲodnosiizmeĜumuslimanaihrvatauBosni,
ͲstanjezaduženostiHrvatskezbogkreditazavoĜenjerata,prodajafirmistrancima,
Ͳizraženakriminalizacijadruštvauprocesuprivatizacije,
ͲnapetiodnosiizmeĜuSlovenijeiHrvatske,
ͲunutrašnjapolitiēkapolarizacijauHrvatskojinezadovoljstvonaēinomvoĜenjapolitike
VrhovnikaFranjeTuĜmana.

NakrajujekonstatovanodazaHrvatskuneđebitipreprekadaseobezbedipolitiēki
konsenzuszaplannapadanaKrajinu,jersusvepolitiēkepartijeuHrvatskojzasamostalnu
Hrvatskuuavnojevskimgranicama.»

KadasamsevratiouKninposlenekolikodana,eleketiđmejedetaljnijepitaosakimsam
razgovaraoikonstatovao,danetrebanasedatistranojpropagandiinjihovimprocenama
kojesuneutemeljeneidaodtoganemaništa.
TakvononšalantnoponašanjeskupođekoštatimnogeuKrajini,kojiidanas,umestokod
svojekuđe,tavorepokojekakvimkampovimaibunjištima.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 170

KakoseletopribližavalotakojebilosveizvesnijedaFikretAbdiđneđemođiodoleti
napadimajedinica5.muslimanskogkorpusaidađeKrajinaimativelikeproblemeuprihvatu
ogrmnogbrojaizbeglica.Procenesugovoriledabimoglodaizbegne30Ͳ40hiljadaljudipod
oružjem,žena,deceistaraca.
ImiuKrajinismoživelinarubuhumanitarnekatastrofe,asadajošdodatnipritisak.

TasituacijaokoCazinskeKrajinezaokupljalajeinasiRepublikuSrpsku,odnosnonjenGlavni
štab.
OdluēenojedaseodržizajedniēkisastanakuMrkonjiđGradunakojembiobekomande
dogovorilepolazneosnovezaplaniranjezajedniēkenapadneoperacijenaCazinskuKrajinu.
Dosastankajedošlo17.06.1994.godine.SastankomjerukovodiogeneralRatkoMladiđ.
UprvomdelusastankasviuēesnicisuupoznatisatokomzbivanjauCazinskojKrajini,
položajusnaganarodneodbraneAPZapadnaBosnaipredviĜanjadaljegtokadogaĜaja.
Uzakljuēkujeizneto,daukolikosenepružipomođsnagamaFikretaAbdiđaporazod
jedinica5.korpusajeneminovan.

GeneralMladiđjedaookvireplana,apotēinjenejednice,detaljnodagasaēineirazrade.
Planiranjujetrebalopristupitiodmah,alinikakvirokovinisuodreĜivani,nitiješta
dramatiēnoiskazanoonašempoložaju.
Iztogasemoglozakljuēitidađekomanderaditinaplanovima,alidatiplanovineđestiđina
vremenitiđeseozbiljnijepriteđiupomođsnagamaNO.
Iskrenogovoređi,namauKrajinisenikakonijeišlouotvorenesukobesajedinicama5.
korpusazboglošegpoložajapremaneprijatelju,posebnonatomdelufrontakojijebio
najslabijebranjenprostoruēitavojKrajini.
Taizraženacrtaoportunizmauratubilajelakouoēljiva,pajegeneralMladiđēiniovelike
naporedanaszavadisamuslimanimaizCazinskeKrajine.
Natomsastankubilojereēiioneverovatnimrazmeramašvercasamuslimanimauēemusu
uēestvovaleorganizovaneibrojneekipe.Danpreovogsastankaobjavljenajeinformacijao
hapšenjuoko150licazbograznihkriviēnihdelakojasupoēinilinateritorijiKrajine
ukljuēujuđiratnoprofiterstvoitrgovinusaneprijateljom.Utrenutkuodržavanjasastankau
MrkonjiđGradunijeseznaloviše,kaonitidaljipravcidelovanja,podizanjeoptužnicai
suĜenjeisl.

OdlazeđiizMrkonjiđGradaznaosamdaništakonkretnonijedogovorenoidađebitivelikih
problemauKrajini.NisamznaodađetakvimponašanjemiGŠVRSsebinapravitiprobleme
naovomdeluratišta.

KadasamsenaveēevratiouVojniđēekalamejetužnavest.SinišaLonēar«Paraga»jetog
jutrapoginuouTopuskom.Njegove«Crnepantere»suostalebezkomandanta,jabez
saradnikaidruga,aKrajinabezratnikakojiniještedeonisebenidruge.
Biosamupotpunomšokuodtevesti.MileKosanoviđ,jedanodmojihoperativacamijeto
potvrdio,rekavšidajebionaidentifikaciji.
DonesređejedošlonanaēindajeSinišapomagaojednomtimuUNdašlepujunjihovovozilo
doTopuskog.Kadasusezaustavili,Sinišajeizašaoizsvogvozilaunameridaotkaēisajlu.
KadajeušaoizmeĜuvozilaizkrivinejeizletelovozilo,udarilounjegovoipoštojebiou
savijenompoložaju,došlojedopucanjakiēmeitrenutnesmtri.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 171

Sluēajnostiliubistvo?
Nikadanipreniposlenisamverovaousluēajnost,pa,niovogputa.
Sinišajesahranjennarednogdanausvomseluuznajvišepoēastiiuprisustvuvelikogbroja
rodbine,prijateljaisaboraca.
Njegovompogibijomprestalajedapostojiijedinicakojomjekomandovao.

Kakosamirazmišljao,oddogovorauMrkonjiđGradunijebiloništa.Planovisuseradili,ali
nijebilonikakvekoordinacijeisvejepropalo.APZapadnaBosnajedoživelaporazivišeod
30hiljadaizbeglicasepremestilouKrajinu,najvišenaKordun.
Formirajuseraznitimoviigrupekojeprouēavajunovonastalusituaciju,kaodajesvebilo
iznenaĜnje,kaodaseništanijeznaloštađesedesiti.
UtovrememojeprivremenosedištejebilonaKordunuuVojniđu,adrugouKninu,paje
zbogtogaCentarpreseljenuKnin,anaPlitviēkimjezerimajeostalasamomanjagrupa
operativacakojajedanonođnobilanaterenu.

ReēenomijedaodemnaPlitviceuhotel«Belvi»gdeđedođipredsednikMartiđidelegacija
izBeograda,kojubitrebalopodrobnijeupoznatisasituacijomuCazinskojKrajini.
NasastanaksamišaojaipukovnikVesoKozomara,naēelnikartiljerijeuGŠSVK.
PredsednikMartiđjedošaozajednosadelegacijomizBeograda.NjusuēiniliJovicaStanišiđ,
naēelnikRDBSrbijeinjegovpomođnikSimatoviđFranko.Porednjihdvojicebilojetujoš
nekolikoljudizakojepretpostavljamdasubiliradniciSlužbe.
PosleupoznavanjasastanjemuCazinskojKrajini,predsednikMartiđjepriliēnoteatralno
objašnjavaoštazaKrajinuznaēipobedanadsnagama5.korpusa.Ukidanjejednogfrontakoji
namjeodvlaēiodostasnaga,otvaranježelezniēkogsaobrađajaodNovogGradadoKninai
Benkovca,stvaranjamoguđnostizagradnjuprugeBeograd–Benkovacijoškoještadrugo
štomijebilosmešnoutimteškimisloženimvremenima.
MeĜutim,samaēinjenicadajeuKrajinudošaonekopoputJoviceStanišiđa,jednogod
najbližihsaradnikaSlobodanaMiloševiđa,davalomijezapravodapoēnemdaverujemkako
đeseuskoroneštodešavatiidađedođidoveđihaktivnosti.

NođnipreletitransportneavijacijeihelikopteraizHrvatskenaaerodromoraliđibilisuu
porastu.Prevoženojeoružje,municijaidrugivojnimatrijal,kaoihranaidrugepotrepštine
zastanovništvo.
Unođi16.08.1994.godinejednanašajedinicaPVOuspelajedaoboriavionurejonu
orkovaēe.AvionjebiovlasništvoUkrajine,aporedposadestradalisutrgovcioružjem,
jedanizHrvatske,adrugiizAustrije.
TogdanauBeogradjedoletelavojnadelegacijaizUkrajineibilismouobavezida
informacijuorušenjuavionazadržimo,kakonjensadržajnebiuznemirioukrajince.
Nekojeproneodezinformacijudaseuavionunalazilonekolikomilionadolarakojisu
preuzetizaisporuēenooružje,pajebilovelikemukedasezadržesvionikojisuhtelida
krenuupotraguzaostacimaaviona.
OstaciavionasupronaĜeninekolikodanakasnije.Ovoobaranjenijenikopreživeonitisu
pronaĜenibilokakvitragoviljudiuavionu.
Polaganjemuzemljudelovaavionaujednojeobavljenaisahranaonihkojisupoginuliu
udesuaviona.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 172

Komanda5.korpusaABiHjepoēetkomoktobra1994.godinekrenulauofanzivuistoēnoi
južnoodBihađa.KoristeđifaktoriznenaĜenjavrlobrzosuizbilinalinijuKulenVakuf–Vrtoēe
ituzaustavljeni.DolinarekeUneuzvodnoodKulenVakufajebilaugroženakaoisrpska
naseljanaobroncimaPlješiviceuKrajini.
Nakonkonsolidovanjalinijeodbrane,jediniceVRSsukrenuleuprotivnapadpoēetkom
novembrameseca.

OperacijomjekomandovaogeneralManojloMilovanoviđ.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 173

Operacija«Pauk»

Petrovagora

Dana06.11.1994.godinenalaziosamseuKoreniciukomandikorpusakadasamdobiopoziv
odgeneralaMilaNovakoviđadadoĜemnaPetrovuGoru.PreodlaskanaPetrovuGoru
moraosamdaodemuDonjiLapacnaIKMGŠSVKkakobihseupoznaosanajsvežijim
informacijamanafrontu.
NaPetrovojGorimijesaopštenodasamrasporeĜenuprivremenukomandu«Pauk»na
dužnostpomođnikkomandantazaobaveštajneibezbednosneposlove.Komandantjebio
generalNovakoviđ.Narednihdanađesesvedrugobitirešeno.Uvezimogsvakodnevnog
angažovanjasaopštenomije,dasuovozadaciodposebnogprioritetaidadeoposlova
prenesemnadrugalica.Zasvalicakojasuobuhvađenanaredbomoangažovanjusmeštajje
bioobezbeĜennaPetrovojGori.
Komandajetrebaladabudemešovitogsastava,vojskaipolicija,iimalajedirektnuvezusa
GŠVJigeneralomPerišiđemuBeograduisakomandantimaVRS–generalomMladiđemi
SVKgeneralomeleketiđem.Osnovnizadatakprivremenekomandebioje,dapratii
koordinirasveaktivnostivezanezapripremepripadnikaNOAPZapadnaBosnaunastojanju
daofanzivnimdejstvimaoslobodeprostorZapadneBosneislomeotporjedinica5.korpusa.

Veđnarednogdanasmoformiralijezgrokomande,pajeNovakoviđevzamenikpostao
pukovnikedoBulat,pomođnikzalogistiku,pukovnikGvozdenoviđ,pomođnikza
propagandnoͲpsihološkodelovanje,TodorPajiđ,pomođnikministraunutrašnjihposlova
Krajineidrugi.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 174

IzBeogradajepristigaoJovicaStanišiđsasvojimpomođnicimaFrankomSimatoviđemi
DraganomFilipoviđemijedinicazaspecijalneoperacijesaMiloradomUlemekomLegijomna
ēelu.
JovicaStanišiđjepredstavljenkaoēovekkojegšaljeSlobodanMiloševiđsavelikim
ovlašđenjimaislobodomudonošenjuodluka.
IzaktuelnekomandeSVKuKninujedinosamjabioangažovanuovojprivremenojkomandi,
pajeitoizazivalonebrojenekomentare,timpreštosuvrađeneslikeiz1992.godinekadasu
meoznaēilikaoēovekeodpoverenjaRDBSrbije.

BorbenaprostoruRepublikeSrpskesutrajaleiVRSjesauspehomgonilajedinice5.korpusa
kojesuizašleizzaštiđenezoneBihađ.Paralelnostimmismointenzivnoradilinapružanju
pomođiuopremanjuiobucipripadnikanarodneodbrane,dauštokrađemvremenukrenuu
napad.Dolazilajezimaiuslovizasmeštajizbeglicanisugarantovalidamogubezbedno
provestihladnezimskedanenaprostoruKrajine.UoslobaĜanjeAPZapadnaBosnatrebalo
jekrenutištopre,kolikodasevrateizbeglice,aliizbogpovoljnihokolnostidaseeksploatiše
uspehjedinicaVRSunapadu.

DannapadasnagaNObioje16.11.1994.godineu05,00ēasova.Odizbeglogstanovništvaiz
ZapadneBosnemobilisanojeiopremljeno4714borac,akonaēnemoguđnostisubilenegde
oko6hiljadaboraca.Raēunaloseisapopunomjedinicalicimakojađebitizarobljenatokom
borbi.Tajbrojnikonijemogaopreciznodaiznese,aprocenesusekretaleodskromnih10%
doneverovatnih60%.

UkupnameĜunarodnasituacijajebilapovoljnazaizvršenjezadatka.MeĜunarodna
zajednicaseneđemešatiusukob,alineđenitolerisativremenskidugoizvršenjezadatka.
Stavljenojenaraspolaganje7plus3danazaizvršenje,ausuprotnomđestiđisankcije.
ReēenojedađeavijacijaNATObombardovaticiljeveuKrajinizakojeprocenidasunabilo
kojinaēinangažovaniuovomsukobu.Bilojejasnodaseradiodvacilja.
Prvi,aerodromUdbinaidrugi,
objektinaPetrovojGorikojesmokoristili.

IzHrvatskenemanikakvihaktivnostinatomdelufronta,alipogrebenuDinaresuvrlo
aktivni.JednanašaizviĜaēkajedinicajeuspelanaDinaridazarobidvojicuvojnikaiz126.
brHVizSinja.Obradomovihlica,ugranicamaraspoloživihsaznanjakojemožeimativojnik,
njihdvojicasudaliinformacijeonameramadasenapodruējuDinareosvojesvivrhoviitako
stavipodkontroluPeruēa,VrlikaidobardeopremaKninu.Poredovogsuukazalidaima
dostaaktivnostinalinijiLivno–BosanskoGrahovo.Zapravo,onisupotvrdilinašaranija
saznanjadaneprijateljintenzivirasvojeaktivnostinatomdelufrontauciljuzauzimanjašto
povoljnijegtaktiēkogpoložajapremaKninu.

GŠSVKjebiopreseljenuKorenicuiodlazimtamodaseupoznamsaaktivnostimanadelu
frontaokoŽeljavepremaBihađu.Uzputsaminformisaokomandantaideokomandeo
osnovnimzakljuēcimaizprocenekojajeraĜenanaPetrovojGoriiorezultatimaobrade
zarobljenihhrvatskihvojnika.
Svejebiloleposaslušano,alitonijebiopredmetnjihovoginteresovanja,veđdrugo.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 175

Todrugojebilakomanda«Pauk»,kostojiizanje,kojijenjenpravizadatak,jerse
spekulisalodajetonoviGŠSVKimenovanodstraneGŠVJidađepreuzimanjekomandenad
svimjedinicamaSVKbitiobavljenoposleosloboĜenjeBihađa.Jaotomenisamništaznaoi
svakomojeobjašnjenjeutompravcubilojeiluzorno,jersusvibilisigurniutodaje«Pauk»
paralelnakomandavojskeuKrajini.

Dabipriēeimalejaēeuporište,situacijujepodgrevaoposebanrežimradanaPetrovojGori,
režimulaskanaobjekte,korištenjeraspoloživihresursaizatadašnjeprilike,posebnoje
upadalouoēivrlovisokstepenmatrijalnoͲtehniēkeopremljenostikomande.
Dabiseušlonaplaninu,javljanjejebiloorganizovanouzgradiSUPͲaVojniđodaklejevršena
najavadolaska,akonaēnudozvolusamjadavaoukolikosenekonijenajavioliēno
Novakoviđu,StanišiđuiliSimatoviđu.Svakolicekojejetrebalodođidonasjeprađenood
polaznetaēkedocilja.Takavrežimbiojezapojedinceponižavajuđiidiskreditujuđi,panisuni
htelidadolaze,apoštoihnikonijenipozivao,timejeistvorenoubeĜenjedanisupotrebni
ilidobrodošli.Utakvimokolnostima,prvikojijenapustioKrajinubiojepukovnikSmiljaniđ
Dušan.NanjegovomestopostavljenjepukovnikRašetaRade.

JediniceVRSsuuspelepotisnuti5.korpussateritorijeRepublikeSrpskeiprekos.Ripaēda
uĜuupredgraĜeBihađa.IstovremenojeotpoēeonapadnaVelikuKladušuiēitavprostorte
opštine.
Ujutro16.11.1994.godineizvršenjeprviudar.Biojesilanidoneoprvepoēetneuspehe,ali
VelikaKladušakaomestonijezauzetatogdana.Tođesedesititek19.12.tegodinesaviše
odmesecdanazakašnjenja,kadajebilojasnodazadataknijeizvršenkakojeplanirano.
FikretAbdiđjevišenaputunegouKladuši.IdeodZagrebadoBeograda,ēasjesaFranjom
TuĜmanomēassaSlobodanomMiloševiđem,alipojedinostineznamo.Pokušavamvišeda
doznamodpilotaVeljkaLeke,kojihelikopteromprevoziFikretaodKladušedoBeograda,ali
nionnezna.Ništanegovori,alizraēioptimizmomupogleduperspektiveoslobaĜanja
Bihađa.
IzraženjevelikiproblemštosenesmenapadatisamgradBihađ,jerjejednaodsedam
zaštiđenihzonauBosniiHercegovini.Krajinajeipakkažnjena.NATOavionisubombardovali
aerodromUdbinu.Prethodnosmoupozoreni.Samojedanvojnikjenesretnostradao,jerse
nijeblagovremenosklonio.Sveliēinavelikupredstavuukojoj,miͲglumci,poēinjemoda
improvizujemo.VeđjeprošlovremekadajeAbdiđtrebaodaproglasiRepublikuZapadnu
Bosnu,rezultatinaoslobaĜanjuteritorijesuslabi.Prethodneprocenedađedođidopobuna
unekimjedinicama5.korpusa,domasovnogdezerterstvaipredajenisuseobistinile.
UBeogradsevrađajuStanišiđiSimatoviđ.ManojlojepredsamimBihađem,alineulazii,
umestodadotuēeneprijateljaonnareĜujepovlaēenje.Nikomeništanijejasno.Kružerazne
priēeidezinformacije.Osnovnaje,dasumuslimaniplatilisvojuslobodunanaēindajeAlija
IzetbegoviđplatioRadovanuKaradžiđuenormnovelikiiznoskakobiovajnarediopovlaēenje
jedinicaVRSizBihađa.
KomandasevrađauKnin.SaPetroveGorekomanda«Pauk»sepomeranapredprema
VelikojKladuši,akodmenedolazigeneralDušanLonēardabiobaviorazgovorsamnomradi
prijemadužnostinaēelnikaobaveštajnogodeljenjaGŠSVK.Izonogštoonmenisaopštava
vidisedadelomimajupoverenjaumojustruēnost,alidadelomverujukakođuobezbediti
nesmetaneuslovezaradtimeštosamudobrimpozicijamapremaGŠVJiRDBSrbije.Onisu
tepozicijepratiliiproteklihmesecidokjetrajalaoperacijanaCazinskuKrajinuiprocenilida
sampogodanzatudužnost.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 176

Jasamtoprihvatioitimejemojeangažovanjeukomandi«Pauk»okonēano.Kasnijesvedo
padaKrajineđuvišeputadolazitinatajprostorusamuVelikuKladušuikontaktirativišelica
inikadaneđudođidoodgovora,zaštoCazinskaKrajinanijeosvojenaiēitavprostorstavljen
podkontrolusnagalojalnihFikretuAbdiđu.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 177

Novadužnost

DoksmobiliangažovaninaprađenjuipomaganjusnagamaFikretaAbdiđajasamverovaoda
seneradiosamojpomođidelumuslimanskognarodaveđdajeplanmnogoširiida
obuhvatanašprostorKrajine,deoprostoraBosneiHercegovinepodkontrolomHVOisamu
Hrvatsku.OvotimpreštojebilojasnodaseneštodešavapodogovoruTuĜmanai
Miloševiđa,dasastanciuBanjaLuci,nakojimaprisustvujupolitiēariizHercegBosnenaēelu
saJadrankomPrliđem,imajupolitiēkupozadinuidasetukreirajunekarešenjaza
buduđnost.
Ko,kadaigdejepromenioilikadajekrenulomimopostignutogpreliminarnogdogovora
nikadanisamdoznao,alijebilojasnodasezamisaoizKaraĜorĜevaopodeliBosnei
HercegovineneđerealizovatiisvejeukazivalodađeSrbibitigeneralnigubitnici,posebnomi
uKrajini.

DoNove1995.godineizBeogradasevišenijevrationiJovicaStanišiđnitinjegovzameniki
timejedatsignaldaostajemosami,aFikretAbdiđpotpunosamdapokušanemoguđe,da
proglasiRepublikuZapadnaBosnaisasopstvenimsnagamadadoĜedokonaēnogcilja.
Približavaosedankonaēnogobraēunainastupajuđa1995.godinajetrebaladadonese
odgovornamnogapitanja,štođesetokomgodineidesiti.

UKninujebilomnogolakšeraditinegoubilokojemdrugommestuuKrajini.Tususve
službe,vladineinstitucije,svakodnevnoniznovihlikovakojidolazeizraznihmestavan
Krajineidr.
Smestiosamseujednojkuđiukojojsamstanovaoiukojojjeradiodeocentrakojije
preseljensaPlitviēkihjezera.
Pomođnikministraodbrane,pukovnikMilanŠuput,mijedostapomagaoumatrijalnom
pogledunaopremanjuodeljenja,kojesenijemoglopohvalitinekimnivoomopremljenosti.
Naēelnikštaba,generalDušanLonēardajemismernicezaradinudisvumoguđupomođ,a
sanaēelnikomorganabezbednosti,pukovnikomRašetaRadomsamuveomadobrimi
bliskimkontaktima.Istojeisaostalimdelomkomande.Pomođniknaēelnikaštabaza
operativneinastavneposlove,pukovnikMilisavSekuliđnudisvupomođ,jersmatradasam
dostamladzadužnostnakojusampostavljen.Vremenompostajemovrlobliskisaradnicii
svakodnevnoradimonainformacijamazapotēinjenejedinice,naprocenamainekim
elementimakojejetrebalougraditiuprocesobuke.
PukovnikSekuliđ,Rašetaijasvakodnevno,uslobodnovreme,uglavnomujutroiposle
podne,pretrēimovišeodsvihostalihukomandi.Tonamdajesvežinuiomoguđuje
nesmetanoizvršavanjesvakodnevnihzadataka.
DogovaramosekakobiovegodinetrēalimaratonBenkovac–Kninkojisetradicionalno
održavazaSvetogIliju02.08.Nažalosttajmaratonseneđetrēati1995.godine,jerje
oēekivannapadnaKrajinu.
Komandaimasvesektoreisvakoradisvojposaonanajboljimoguđinaēin.Sastranekadase
gleda,komandajedelovalavrloimpozantnoinijebilozadatkanakojegnijemoglada
odgovori.Onoštojebiloznatnoteže,gotovonepremostivo,bilojestanjeupotēinjenim
jedinicama.Štoseišlodonižegnivoakomandovanjatojestanjebilološije,patakonanivou
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 178

bataljona–divizionailiēetemnogotoganijebilodobro.Osnovniproblembilaje
popunjenostjedinicaisvakodnevnovelikiproblemidabideobezbedilonesmetano
funkcionisanje.Mnogejedinicesubilegotovonarubudamoguizvršitinajosnovnijezadatke,
akadajebiloupitanjueksteritorijalnoizvršavanjezadatakatojebiovelikiproblem.Od
poēetkaradapasveovegodinetajproblemnijeprevaziĜen,nikoneđedaideizsvog
dvorištaudrugo,daneštokorisnouradi.
Osimmladihvojnikakojisuodlazilinaobukunikonijenipomeran,aionisuposleobuke
vrađaniujediniceēijitaktiēkirazvojjenajbližinjihovimrodnimmestima.
Takojefunkcionisalavojska,nestvarnoineefikasnoionanijemogladapružiozbiljnijiotpor
višestrukosnažnijemneprijatelju.
UtakvimokolnostimarukovodstvuKrajinejeponuĜenplanZͲ4.
Našimoperativnimangažovanjemznalismodaseplansprema,alinismoznalipojedinosti.
NekolikodanaprenegoštođebitijavnoponuĜenuKninumismodošlidosadržajaPlanai
tojeustupljenonakorištenje.
IzBeogradasustizalisignalidajePlansvojevrsnaprevaraidanikorazumanneđeprihvatiti
tuponudu.Namasetonijetakoēinilo,alinismosmeliotvorenodareagujemonitida
lobiramozajednuilidruguopciju.
KadakažemdanamsePlanZͲ4nijeēiniološim,presvegasetoodnosilonagledanje
ukupnogstanjauKrajinikojejebilokatastrofalnološe.Onnijenudioostvarenježeljenog
cilja,alijenudioprekidagonije,ukojojsmosenalazili,ipotpunebezizlaznosti.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 179

PLANZͲ4

PRVIDEO

USTAVNISPORAZUMZAKRAJINU

POGLAVLJEI:USPOSTAVLJANJESRPSKEKRAJINE

lanI:1.Granice

1.BiđeuspostavljenaautonomnaSrpskaKrajina(udaljemtekstu"Krajina")
odteritorijaoznaēenihnamapiuAneksuA.
2.UsvakomtrenutkunakonstupanjanasnaguovogSporazumagraniceKrajinemogubiti
promenjenedogovoromvladeRepublikeHrvatske(štomorabitiozakonjenoodgovarajuđim
pravnimpropisima)izakonodavnogtelaKrajine.Uperioduodšestmeseciodstupanjana
snaguovogSporazuma,komisijazasprovoĜenjestvorenanaosnovuParagrafa2lanaXVII
ovlašđenajedapromenigraniceudužinineveđojod2kmuodnosunaMapu1uAneksuA,i
poduslovomdadelujenaosnovukonsenzusapostignutogizmeĜuvladaRepublikeHrvatskei
Krajine.
3.IzmeĜuKrajineidrugihdelovaRepublikeHrvatskeneđebitigraniēnekontrole.

lanI:2.Primenazakonaivladinihuredbi

1.ZakoniusvojeniuSaboruHrvatskeprimenjivađeseuKrajinisamoumeriukojojspadajuu
iskljuēivunadležnostcentralevlade,kaoštojepreciziranouParagrafu1lanaII.1,akosu
prenetinatuvladuuskladusaParagrafom3istogēlana,iliakoihjepotvrdilozakonodavno
teloKrajine.
2.UstavRepublikeHrvatskeisvizakoniprimenjivinaKrajinu,uskladusaParagrafom1,biđe
vernosprovoĜeniiprimenjivaniodstranekompetentnogorganavladeKrajine.
3.SvepostupkekojepreduzimajuodgovornatelavladeRepublikeHrvatskevladaKrajineđe
prihvatatikaovažeđeisvepostupkekojepreduzimajuodgovornatelavladeKrajinevlada
RepublikeHrvatskeprihvatađekaovažeđe.

lanI:3.Zastaveigrbovi

1.Krajinamožeusvojitigrbizastavukojisemoguisticatinanjenojteritoriji,ukljuēujuđisve
njenegraniceuskladusazakonimakojejeusvojilaSkupštinaKrajine.
2.ZastavaigrbRepublikeHrvatskemoguseisticatinateritorijiKrajinenaobjektimagdesu
smešteneinstitucijehrvatskevlasti,kaoinameĜunarodnimgranicama.
3.PojedincinabilokomdeluRepublikeHrvatskeslobodnisudaistiēugrbizastavuRepublike
HrvatskeiKrajine.

lanI:4.Jezik

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 180

1.SkupštinaKrajinemožeomoguđitiupoterbusrpskogjezikaiđiriliēnogpisma,poduslovom
dasuinteresimanjinauKrajinipotpunozaštiđeniuskladusaPoglavljemXI.

lanI:5.Domicil

1.SvakigraĜaninrepublikeHrvatskesastalnimmestomboravkauKrajiniimapravodaod
vladeKrajinedobijedokumentacijukojaotomesvedoēiikojađeseizdavatiuskladusa
propisimadogovorenimsavladomRepublikeHrvatske.

POGLAVLJEII:PODELAOVLAŠENJAIZMEUCENTRALNIHIKRAJINSKIHVLASTIUPOGLEDU
KRAJINE

lanII:1.Opštapodela

1.VladaRepublikeHrvatske(ovde"centralnevlasti"),upogleduKrajine,imađeiskljuēiva
ovlašđenjausledeđem,izuzevakonijedrugaēijepreciziranoilidopuštenosadašnjim
sporazumom:
a)VoĜenjuspoljnepolitike,uzimajuđiuobzirlanII.2;
b)OdbraniRepublikeHrvatskeprotivspoljnihpretnji;
c)DržavljanstvoRepublikeHrvatske,premaēlanuXI;
d)Regulaciji,uzuslovdaKrajinaneđebitineravnopravnauodnosunadrugedelove
Hrvatske:
I)meĜunarodnetrgovine,ukljuēujuđicarinu;
II)unutrašnjetrgovineprekogranicaKrajine,ukljuēujuđiupotrebuglavnihputnihpravacai
pruga;
III)finansija;
IV)intelektualnesvojine;
V)proizvodnihstandarda;
VI)komunikacija;
e)Štampanjuikontrolinovca,premalanuII.3;
f)Raspodelifrenkvencijazaradio,televizijuidrugesvrhe,uzuslovdaKrajinibudedodeljeno
najmanjeonolikofrenkvencijakolikoihtrenutnokoristiizanajmanjejednutelevizijsku
stanicu;
g)Poštanskeposlove;
h)Zaštituživotnesredine,izuzevuokvirukojibiprelaziograniceKrajine.

2.Krajinskevlastiđeimatisvaovlašđenjakojanisuobuhvađenagornjimstavom1,aposebno
sledeđa,izuzevakonijedrugaēijepreciziranoilidopuštenosadašnjimsporazumom:
a)Obrazovanje;
b)Kultura;
c)Stanogradnja;
d)Javneslužbe;
e)Biznis;
f)Dobrotvorneaktivnosti;
g)Energija;
h)Lokalnoraspolaganjezemljištem;
i)ZaštitaživotnesredineKrajine,uskladusapodstavom1(h);
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 181

j)Prirodniresursi;
k)Radioitelevizija;
l)Socijalnazaštita;
m)Turizam;
n)PotvrdeodomiciluuKrajini,uskladusalanom1.5;
o)Formiranjekorporacijaidrugihpravnihlica;
p)Policija,uskladusaPoglavljemVI;
q)Poreskapolitika,uskladusalanomII.4.

3.CentralneikrajinskevlastisemogusporazumetiomeĜusobnojrazmenisvojih
predstavnikailizajedniēkojupraviilikoordinacijizasvakoodnavedenihovlašđenja.Utu
svrhumoguformiratizajedniēkekomisije.

lanII.2

MeĜunarodnisporazumiipredstavništva

1.VladaKrajinemožesklapatisporazumeuvezisaobrazovanjem,kulturom,dobrotvornim
aktivnostima,radijomitelevizijomiturizmomsadrugimentitetimailidržavamasa
predominantnosrpskimstanovništvomimožesklapatitrgovaēkeiposlovnesporazumesa
takvimentitetimailidržavamakojipodležupodparagrafima1(d)(I–II)lanaII.1pod
uslovomdasvitisporazuminisuusuprotnostisainteresimaRepublikeHrvatske.
2.VladaKrajinemožesklapatiidrugemeĜunarodnesporazumesaodobrenjemCentralne
vlade,koje(odobrenje)neđebitibezrazložnospreēavano.
3.VladaKrajinemožeslatisvojepredstavnikedržavamaimeĜunarodnimorganizacijama.

lanII.3

Valuta

1.CentralnabankaHrvatskeđeizdatispecijalninovac(novēaniceimetalnenovēiđe)za
Krajinu,ēijađevrednostbitijednakavalutikojuizdajezaostatakRepublikeHrvatskeaēijiđe
nazivioblikutvrditiVladaKrajine.
2.OdbanakaidrugihfinansijskihinstitucijaširomRepublikeHrvatskebiđezahtevanoda
primajuobaoblikavalutakojeizdajeCentralnabankaHrvatske.Zakonitoplatežnosredstvo
uokviruHrvatskebiđenovacizdatzaKrajinu,azaplađanjauokvirudrugihdelovaHrvatske
biđedrugavalutakojuizdajeCentralnabanka.Pojedinciđe,saglasnougovornimidrugim
potrebama,bitislobodnidaupotrebljavajubilokojiiliobaoblikatakvihvaluta.

lanII.4

Oporezivanje

1.CentralnavladaneđeuvoditiaVladaKrajinemožeuvestiporezena:

a)imovinukojasenalaziuKrajini(ukljuēujuđiporezenanekretnineinasledstvo);
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 182

b)transakcijekojesesprovodeuokviruKrajine(ukljuēujuđiprodaju,porezenaprometi
trošarinu);
c)dohodakkojisudomađalicakojaživeuKrajinisteklauKrajini(ukljuēujuđiporezena
socijalnoosiguranje);
d)dohodakkojisuuKrajinisteklapravnalicaosnovanapremazakonimaKrajine.

2.CentralnavladaiVladaKrajinemogusklopitisporazumedaspreēeiliumanjeizbegavanja
plađanjaporezaidvostrukooporezivanjekonsekventnouslovimaipragrafu1.
3.CentralnavladaiVladaKrajinemogusklopitisporazumezameĜusobnoprenošenjesa
jednenadrugubilokakvihovlašđenjazaoporezivanjesadržanihuparagrafu1.iza
odgovarajuđitransferVladinihodgovornostishodnoparagrafu3.lanaII.1.

POGLAVLJEIII

STRUKTURAVLADEKRAJINE

lanIII.1.

Zakonodavstvo

1.ZakonodavnatelaKrajinebiđebiranademokratskinapropocionalnojosnovi,naperiodod
ēetirigodine.SvigraĜaniRepublikeHrvatskenastanjeniuKrajini,kojisustarijiod18godina
moguglasatinaizborimazazakonodavnatelaimogubitikandidatizamestau
zakonodavnimtelima.
2.Zakonodavnatelamoguusvojitizakonekojiseodnosena:
a)stvarikojesuuokviruodgovornostiVladeKrajine;
b)organizacijeifunkcionisanjesvihorganaVladeKrajine,ukljuēujuđisveneophodne
budžetskearanžmaneiprikupljanjeodgovarajuđihporeza.

lanIII.2.

Predsednik

1.PredsednikKrajinebiđebirandemokratskinaperiododpetgodina.SvigraĜaniRepublike
HrvatskenastanjeniuKrajini,kojisustarijiod18godinamoguglasatinaizborimaza
predsednikaimogubitikandidatizatajpoložaj.
2.PredsednikKrajinebiđeodgovoranzaizvršenje:
a)onihodredbiovogSporazumakojesuuokviruodgovornostiVladeKrajine;
b)svihzakonaidekretaCentralnevladekojiseodnosenaKrajinu;
c)svihzakonakojesuusvojilazakonodavnatelaKrajine;
d)svihdekretakojeobjavljujepredsednikKrajine.
3.PredsednikKrajinemožeobjavljivatidekretedozvoljenezakonimaCentralnevladekojise
primenjujunaKrajinuilipozakonimausvojenimodzakonodavnihtelaKrajine.
4.PredsednikKrajineđeimenovatiministrepremazakonimausvojenimodzakonodavnih
telaKrajine,kojeđepotvrdititazakonodavnatelaikojiđeimatidužnosti,odgovornostii
ovlašđenjapredviĜenatakvimzakonima.Svakiministarmožebitiusvakomtrenutku
uklonjenodstranePredsednikaibiđeuklonjentakoštođezakonodavnatelaglasatio
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 183

nepoverenju.MinistriđeformiratiKabinetKrajine,kojiđesesastajatipodpredsedavanjem
ministrakogađeodreditiPredsednikikojiđeimatidužnosti,odgovornostiiovlašđenja
predviĜenazakonomilidekretom.

lanIII.3.

Sudovi

1.SudskavlastuKrajinibiđeutemeljenanaprvostepenimsudovimaitakvimapelacionim
sudovimakojiđebitiodreĜenizakonimausvojenimodzakonodavnihtelaKrajine,akojiđe
(zakoni)odreditiodgovarajuđujurisdukcijuovihsudova,kaoiplateiostaleusloveslužbe
sudija.SudijesvihsudovauKrajiniimenovađePredsednikKrajineaodobravađeihveđinau
zakonodavnimtelimaioniđeslužitidostarosnegraniceod70godina,osimakonedaju
ostavkuilinebuduuklonjenizbognekogpovodaoēemuđeodluēitisudijeistogsuda
konsenzusom.
2.OdlukeapelacionihsudovaKrajinemogusepodnositispecijalnomodeljenjuVrhovnog
sudaRepublikeHrvatske,ēijeđeēlanoveimenovatipredsednikSpecijalnogustavnogsuda
izmeĜusudijaVrhovnogsudaHrvatske,inajvišegapelacionogsudaKrajine,uzkonsultacije
sapredsednikomVrhunskogpravnogsavetaHrvatskeiPredsednikombilokojeg
odgovarajuđegtelauKrajini.

lanIII.4.

Nezavisnostslužbenika

Nijednomēlanuilislužbenikuzakonodavnihtela,predsedniku,ministrima,sudijamailibilo
kojimdrugimorganimaVladeKrajineneđebitipotrebnoodobrenjebilokogslužbenikaili
organaCentralnevladezanjihovopostavljenje,inijedantakavslužbenikiliorganneđemođi
dauklonibilokogēlana,službenikailizvaniēnikaVladeKrajine,poštođeonimođidabudu
uklonjeniodstraneSpecijalnogustavnogsudausluēajuosudezazloēinkojipodrazumeva
zatvor.

lanIII.5.

Prelazniaranžmani

1IzboripredviĜeniuparagrafu1.ēlanovaIII.1.iuparagrafuIlanaIII.2.održađese
najkasnijegodinudananakonstupanjanasnaguovogSporazuma.
2.Zaprelazniperioddokseneodržeizboripomenutiuparagrafu1,aliniukomsluēaju
kasnijeodjednegodinenakonstupanjanasnaguovogSporazuma,funkcijeorganai
sliužbenikapredviĜenihēlanovimaIII.1–3obavljađeodgovarajuđiorganiislužbenicikoji
sadaobavljajutefunkcijeuKrajini.
POGLAVLJEIV

UEŠEKRAJINEUCENTRALNOJVLADI

lanIV.1.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 184

Izbori

1.GraĜaniRepublikeHrvatskenastanjeniuKrajiniuēestvovađenaistinaēinkaoisvidrugi
graĜaniubiranjuēlanovaCentralnevlade,ukljuēujuđiiizborezaHrvatskisabori
Predsednika.
2.ZasvrheizborazaŽupanijskidomHrvatskogsabora,Krajinađesesastojatioddvaokruga,
ēijeđegraniceinaziv**odreditizakonodavnatelaKrajine.
3.DonovihizborazaHrvatskisabor,zakonodavnatelaKrajineimenovađedesetēlanovau
ZastupniēkidomSaboraidevetēlanovazaŽupanijskidom.
4.SvalicakojaslužeubilokomdomuHrvatskogsaboraakojasedeklarišukaoSrbipo
nacionalnostisaēinjavađeSrpskiodboruSaboru.

lanIV.2.

ImenovanjeuslužbeCentralnevlade

PrilikomimenovanjaubilokakveslužbeilinabilokakvepoložajeuCentralnojvladi,
ukljuēujuđiioneministaraisudija,graĜaniRepublikeHrvatskekojisuSrbinastanjeniu
KrajinibiđetretiraninaistojosnovikaoisvidrugigraĜaniHrvatskeitazastupljenostpo
mestustanovanjabiđepredstavljenauslužbamainapoložajimauodgovarajuđojproporciji
kojuēinemeĜusvimgraĜanima.NajmanjejedanēlanVladeKrajinebiđeimenovanzaēlana
Centralnevlade.

POGLAVLJEV

DEMILITARIZACIJA

lanV.1

DemilitarizacijaKrajine

1.Krajinaneđeosnivati,održavatiilidozvolitiformiranjebilokakvihvojnihsnaga.
2.DemilitarizacijaKrajinezapoēeđenekasnijeodtrigodinenakonstupanjanasnaguovog
Sporazuma,ibiđezavršenanekasnijeodpetgodinanakonstupanjanasnaguistog.Sve
oružjeuklonjenoizKrajinebiđeuništenoodstraneUnproforailipodnjegovimnadzorom.
3.OsimusluēajupredviĜenomuparagrafu3.lanaV.2,vojnesnageCentralnevladeneđe
ulazitiubilokojideoKrajine,osimpospecijalnompozivuPredsednikaKrajine.

lanV.2

GranicasaBosnomiHercegovinom

1.VladaRepublikeHrvatskenastojađedasklopisporazumsaodgovarajuđimvlastimau
BosniiHercegoviniodemilitarizacijinjihovezajedniēkegranice.
2.SvedoktakavsporazumodemilitarizacijisaBosnomiHercegovinomnebudezakljuēen,
SavetbezbednostiUjedinjenihnacijamožeodluēitidarasporedisnageUjedinjenihnacijana
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 185

deogranicakojiēinigranicusaKrajinom.SaodobrenjemVladeRepublikeHrvatskeiVlade
Krajine,nadeotegranicemogubitirasporeĜenesnagedrugihmeĜunarodnihorganizacijaili
država.
3.UkolikonebudemoguđepostiđibilodemilitarizacijuilirasporeĜivanjebilokakvih
meĜunarodnihilistranihsnaganabilokojideokrajinskogdelahrvatskegranicesaBosnomi
Hercegovinom,VladaRepublikeHrvatskemožerasporeditisvojevojnesnagedužtakvog
delagranicepoduslovomdatesnagenebudurasporeĜenedubljeodpetkilometaraod
meĜunarodnegranice.

POGLAVLJEVI

POLICIJSKESNAGEUKRAJINI

lanVI.1

Regularnapolicija

1.PolicijskesnageKrajinebiđeosnovaneuskladuKrajineibiđepodkontrolomPredsednika
KrajineiuskladusazakonimausvojenimodzakonodavnihtelaprekoministrakogaodreĜuje
Predsenik.
2.EtniēkisastavpolicijskihsnagaodražavađesastavstanovništvaKrajineonakokakojebio
oznaēenupopisuiz1991.doknebudeokonēanbuduđipopisširomzemlje,ibilokakve
policijskejedinicestacioniraneuposebnimzajednicamaodražavađeetniēkisastavtih
zajednica.
3.Policijskesnagebiđeopremljenjenaoružanjemivozilimaistogiliodgovarajuđegtipakoje
koristipolicijaudrugimdelovimarepublikeHrvatske.

lanVI:2

Graniēnapolicija

PostajenazvaniēnimprelazimadužgraniceKrajinesaBosnomiHercegovinombiđe
popunjenegraniēnompolicijomRepublikeHrvatske.Patroledužtegraniceobavljađe
zajedniēkejedinicehrvatskeikrajinskegraniēnepolicije.

DRUGIDEO

ARANŽMANIKOJISETIUSLAVONIJE,JUŽNEBARANJE,ZAPADNOGSREMAIDRUGIH
OBLASTI

POGLAVLJEVII

UPRAVLJANJE

lanVII.1

Opštideo
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 186

Sveoveoblasti,izuzevonihkojesupokrivenePrvimdelom,kojepodležuzaštitiUjedinjenih
nacijashodnorezolucijama743(1992)i762(1992)SavetabezbednostiUjedinjenihnacija(u
ovomtekstudalje"OblastiDrugogdela)biđepodložneupravljanjuodstraneVladeRepublike
HrvatskeuskladusaodredbamapostavljenimilipomenutimuovomDelu.

POGLAVLJEVIII

PRELAZNEODREDBE

lanVIII.1

MeĜunarodnesnageiposmatraēi

1.PodložnoodlukamaSavetabezbednostiUjedinjenihnacija,ilikompetentnihorganadrugih
meĜunarodnihorganizacijaprihvađenihodVladeRepublikeHrvatskeiKrajine,Unproforili
drugemeĜunarodnesnage,kaoicivilneposmatraēkejedinice,biđerasporeĜeneusvimili
nekimdelovimaOblastiDrugogdelauprelaznomperioduodnajmanjepetgodina,kakobo
seosiguralapunaivernaprimenaDrugogdelaiprimenjivihodredbiTređegdelaovog
Sporazuma,kaoi"Vensovplan"izloženuAneksuIIIuizveštajuGeneralnogsekretaraUN
Savetubezbednosti11.decembra1991.(S/23280).
2.VladaRepublikeHrvatskeđepružitipunusaradnjumeĜunarodnimsnagamapomenutimu
paragrafu1,kakobiseolakšaloostvarivanjenjihovihciljeva.

lanVIII.2

Demilitarizacija

1.Tokomprelaznogperiodapomenutoguparagrafu1.lanaVIII.1.OblastiDrugogdelabiđe
demilitarizovane,izuzevštovojnesnageRepublikeHrvatskemogubitistacioniraneuoblasti
dopetkilometaraodmeĜunarodnihgranicaimogukoristitiprilazneputevedotakvih
granicaposporazumuipodnadzorommeĜunarodnihsnagaoznaēenihupomenutom
paragrafu1.
2.DemilitarizacijaOblastiDrugogdelazapoēeđenajkasnijejedanmesecnakonstupanjana
snaguovogSporazumaibiđeokonēananajkasnijetrimesecanakonštotajSporazumstupi
nasnagu.SveoružjeuklonjenoizOblastibiđeuništenoodstraneUnproforailipodnjegovim
nadzorom.

lanVIII.3

Nadgledanjepolicije

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 187

TokomprelaznogperiodaodreĜenogparagrafom1.lanaVIII.1sastavioperacijesvih
policijskihsnagakojeđedelovatiuoblastimaDrugogdelabiđepodložninadgledanjuod
stranepolicijskogdelameĜunarodnihsnagapomenutihutomparagrafu.

POGLAVLJEIX

SPECIJALNOUPRAVLJANJEIPODELAVLASTIUISTONOJSLAVONIJI,JUŽNOJBARANJII
ZAPADNOMSREMU

lanIX.1.

Specijalnoupravljanje

1.Tokomprvedvegodineprelaznogperiodaopisanoguovomdelu,osimakodrugiperiodne
budeutvrĜenodstraneSavetabezbednostiUN,IstoēnomSlavonijom,JužnomBaranjomi
ZapadnimSremom(utekstudalje"Istoēnaoblast),kojiđesaēinjavatiteritorijuoznaēenuna
Mapi2AneksaA,shodnoodobrenjuSavetabezbednosti,upravljađeUjedinjenenacijeu
skladusaodredbamaAneksaF.
2.KakobisedodatnoobezbedilomiroljubivoupravljanjeIstoēnomoblašđukaoiprimena
prelazniharanžmanauovomdelu,specijalnizadatakadministracijebiđeda:
a)ohrabrujeiolakšavapovratakosobakojesubileprisiljenedanapustesvojedomoveu
Istoēnojoblastinakon1.jula1991.
b)organizujeizborezaslužbenikeizakonodavcekojiđe,uskladusazakonimaRepublike
Hrvatske,upravljatiilipredstavljatiIstoēnuoblastnakonkrajaspecijalnogprelaznogperioda
odreĜenoguparagrafu1.

lanIX.2.

Podelavlasti

NakrajuperiodaadministracijeUNuskladusaparagrafom1.lanaIX.1.svasela,gradoviili
gradskanaseljauIstoēnojoblastiukojimaSrbisaēinjavajuveđinuuznaēenjulanaXI.1,
imađesamoupravuuskladusalanomXI.3.

POGLAVLJEX

POLICIJSKESNAGE

lanX.1.

Sastavinaoružanje

1.SvepolicijskesnageuoblastimaDrugogdelaimađeetniēkisastavkojiđeodražavatisastav
oblastiukojimatesnageoperišu,premapopisuiz1991.doknebudesprovedenkasnijipopis
širomzemlje.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 188

2.Policijskesnagebiđeopremljeneoružjemivozilimaistogiliodgovarajuđegtipa
uobiēajenimzapolicijskesnageuevropskimdržavama.

TREIDEO

ZAJEDNIKEODREDBE

POGLAVLJEXI.

LJUDSKAPRAVAISLOBODE

lanXI.1.

Opštideo

PrimenanajvišegnivoameĜunarodnopriznatihljudskihpravaiosnovnihsloboda
predviĜenihuUstavuRepublikeHrvatske,uUstavnomzakonuoljudskimpravimai
slobodamaiuPravimanacionalnihietniēkihzajednicailimanjinauRepubliciHrvatskoju
instrumentimanabrojanimuAneksuB,biđeobezbeĜeniuēitavojHrvatskoj,naroēito:
1.SvalicauRepubliciHrvatskojuživađepravana:
a)život;
b)slobodu,ukojojđehapšenjeizatoēenjebitidozvoljenosamozakonom;
c)jednakostpredzakonom;
d)sloboduoddiskriminacijezasnovanenarasi,bojikože,polu,jeziku,religijiiliveroispovesti,
politiēkomilidrugommišljenju,inacionalnomilisocijalnomporeklu;
e)pravedanpostupakukriminalistiēkojproceduri;
f)sloboduodmuēenjaisurovogilinehumanogtretitanjaikažnjavanja;
g)privatnost;
h)slobodukretanja;
i)azil
j)zaštituporodiceidece;
k)pravonaimovinu;
l)pravanaosnovneslobode:slobodugovoraištampe;slobodumišljenja,savestiiuverenja;
slobodureligije,ukljuēujuđiprivatneijavnemolitve;sloboduokupljanja;slobodu
udruživanja,ukljuēujuđiiformiranjeipripadanjeradniēkimsindikatimaislobodu
neudruživanja;islobodunarad;
m)obrazovanje
n)socijalnuzaštitu;
o)zdravlje;
p)ishranjenost;
q)zaštitu;
r)zaštitumanjinairanjivihgrupa.

2.SvigraĜaniRepublikeHrvatskeuživađeprava:
a)naformiranjeipripadanjepolitiēkimpartijama;
b)uēešđeujavnimposlovima;
c)moguđnostravnopravnogpristupajavnimslužbama;i
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 189

d)glasanjeiuēestvovanjeuizborima.

lanXI.2.

Povratakizbeglicaiizmeštenihlica

Sveizbegliceiizmeštenalicaimajupravonaslobodanpovrataksvojimdomovima.

lanXI.3.

Državljanstvo

1.SvakolicekojejebilogražaninSocijalistiēkeRepublikeHrvatskeuokviruSocijalistiēke
FederativneRepublikeJugoslavijenadan21.decembra1990.biđeodtogdatumasmatrano
zadržavljaninaRepublikeHrvatske.
2.Dvojnodržavljanstvobiđedozvoljeno:
a)nijedangraĜaninRepublikeHrvatskeneđemođi,bezsopstvenesaglasnosti,dabudelišen
pravanatodržavljanstvosamozbogtogaštoimaidržavljanstvoSavezneRepublike
Jugoslavije;
b)nijedangraĜaninSavezneRepublikeJugoslavijeneđemođisamozbograzlogatog
državljanstvadabudespreēendadobijedržavljanstvoRepublikeHrvatskeilidaseodnjega
zahtevadaseodrekneprvogdržavljanstvakaouslovadabidobiodrugo.

lanXI.4.

Vrađanjeilikompenzacijaizgubljeneimovine

Svalicađeimatipravo,kojetrebadabudeprimenjenouskladusazakonodavstvom
RepublikeHrvatske,itamogdejemoguđe,Krajine,napovratakbilokakveimovinekojesu
bililišenitokometniēkogēišđenjailidrugihnezakonitihakatailidadobijunadoknaduzabilo
kakvuimovinukojaimnemožebitivrađena.Sveizjaveiliobavezeuēinjeneprinudom,
naroēitionekojeseodnosenaodricanjeodpravanazemljuiliimovinu,tretirađesekao
ništavneinevažeđe.

lanXI.5.

SaglasnostVladinihorgana

SviVladiniorganiiadministrativneagencijeRepublikeHrvatskeiKrajineprimenjivađei
pridržavatisepravaislobodapredviĜenihuUstavuiUstavnomzakonukakotostojuulanu
XI.1,ionimdrugaēijespecifiranimuovompoglavlju,iliuinstrumentimanabrojanimu
AneksuB.

lanXI.6.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 190

Sporazumioljudskimpravima

1.RepublikaHrvatskađeštojepremoguđepotpisatisvemeĜunarodneugovorenabrojaneu
AneksuB.
2.SviVladiniorganiiadministrativneagencijeRepublikeHrvatskeiKrajinesaraĜivađesa
bilokojimnadzornimtelimaosnovanimodstraneinstrumenatanabrojanihuAneksuB.

lanXI.7.

Sudzaljudskaprava

RepublikaHrvatskađenapravitiaranžmansaSavetomEvropezaosnivanjeSudazaljudska
pravaHrvatskeuskladusaRezolucijom93(6)KomitetaministaraovogSavetaikakojeto
odreĜenouAneksuC.

lanXI.8.

Ombudsmen

VladaRepublikeHrvatskeomoguđiđeimenovanjeOmbudsmenakojitrebadapomaže
primenupravaislobodapomenutihuovompoglavlju.Upoēetnomperioduodnajmanjetri
godineisvedoknebudeusvojenodgovarajuđizakonuHrvatskomsaborusapristankom
SrpskogodborauSaboru,odredbeuvezisaimenovanjemifunkcijamaOmbudsmenabiđe
postavljeneuAneksuD.

POGLAVLJEXII

SAMOUPRAVAADMINISTRACIJAUOBLASTIMASMANJINSKIMSTANOVNIŠTVOM

lanXII.1.

Oblastisamanjinskimstanovništvom

Kadgodunekomselu,naseljuiligraduuKrajiniveđinustanovništvaēineHrvati,iliSrbiu
okviruOblastidrugogdela(daljeutekstu"oblastmanjinskogstanovništva"),odredbe
postavljeneuovompoglavljuprimenjivađesekakobiseobezbediomaksimalnistepen
samoupravezatakvulokalnuveđinu.

lanXII.2.

GraniceOblastimanjinskogstanovništva

1.UzimajuđiuobzirsveodredbeZakonaolokalnojsamoupraviiadministracijiod29.
decembra1992(daljeutekstu"Zakonosamoupravi")iliZakonaoteritorijamažupanija,
gradovainaseljauRepubliciHrvatskojod29.decembra1992,graniceoblastimanjinskog
stanovništvabiđepovuēenenatajnaēindaukljuēeštojemoguđevišeēlanovagrupezakoju
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 191

taoblasttrebadabudeustanovljena,adanjihovprocenatnesmedabudemanjiod60
odsto.
2.Oblastmanjinskogstanovništvanemožesesastojatioddveilivišeoblastikojesene
dodiruju.
3.PrilikomodreĜivanjagranicaoblastimanjinskogstanovništva,vodiđeseraēunao
mišljenjimaosobakojebimoglebitiukljuēeneiliiskljuēeneizoblastikojajeupitanju.
4.Graniceoblastimanjinskogstanovništvamogusemenjatikaorezultatzvaniēnogpopisa.
5.SporovikojisetiēugranicaoblastimanjinskogstanovništvabiđerešavaninaSpecijalnom
ustavnomsuduosnovanompolanuXIII.1.

lanXIII.3.

Odredbeoupravljanjuoblastimamanjinskogstanovništva

1.ZakonoSamoupraviprimenjivađesenaoblastimanjinskogstanovništvasasledeđim
izuzecima:
a)Sveoblastimanjinskogstanovništvasmartađesejedinicamalokalnevladeisamouprave;
b)OsvimreferencamazaUstavnisudRepublikeHrvatskeprocenjivađeSpecijalniustavnisud
ustanovljenlanomXII.1.
c)Svaimenovanjaslužbenikailizvaniēnikauoblastimamanjinskogstanovništva,ukljuēujuđi
iuēitelje,biđevršenaonakokakojepredviĜenouUstavuiprimenjivimzakonimaHrvatske,
poduslovomdakadtaimenovanjanisuizvršilevlastiutojoblasti,ondatevlastimogu
postavitiobrazloženosuprotstavljanjeinstancikojajeizvršilaimenovanjeiakosenemože
nađirešenjezadovoljavajuđeizajednuizadruguvlast,ondastvarmožerazmatrati
Specijalniustavnisud.Kadgodtobudeizvodljivo,imenovanjeđesevršitiizmeĜupripadnika
oblastimanjinskogstanovništvaukojojonitrebadasluže,aetniēkisastavsvakegrupetih
zvaniēnikaodražavađe,kolikojetoizvodljivo,sastavstanovništvateoblasti.
d)lan65.ovogZakonaprimenjivađesesamoakojelokalnajedinicadeoisteoblasti
manjinskogstanovništva,kaoiopština,naseljeiligradnakojisepozivautomlanu.
e)lanovi71.i82.itređiparagraflana83.Zakonaneđeseprimenjivati.
f)Naraspuštanjepredstavniēkogtelajedinicelokalnesamoupraveuskladusalanom81,ili
smenjivanjeopštinskogprefektailigradonaēelnikauskladusatređimparagrafomlana83.
možeseuputitipozivodstraneonihkojihsetotiēeSpecijalnomustavnomsuduiutom
sluēajutakvaodlukanemožestupitinasnagudoksudtakoneodluēi.
g)Suspenzijuopštegaktashodnolanu80.Zakonamožejedinonarediti,kaoprivremenu
meru,Specijalniustavnisud.
h)Sporoviuvezisadrugomreēenicomdrugogparagrafalana87.biđepodnošeni
Specijalnomustavnomsudu.
2.PrenegoštosenekisporilipredmetuputiSpecijalnomustavnomsudushodnogornjem
paragrafu1,vlastiilizainteresovanestraneuēiniđenapordarazrešebilokakverazlike
zajedniēkimsporazumom.Sudmožeubilokojevremezahtevatidautompravcubudu
izloženidodatninapori.

POGLAVLJEXIII

SPECIJALNIUSTAVNISUDZAKRAJINUIOBLASTIDRUGOGDELA

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 192

lanXIII.1.

Osnivanje,kompetencijeiprocedure

1.ZaKrajinuiOblastidrugogdelabiđeustanovljenSpecijalniustavnisud(udaljemtekstu
"Specijalniustavnisud"ili"Sud")kojemđenakonaēnorukovoĜenjebitiupuđivanisvisporovi
kojimoguproiziđiizovogsporazuma(izuzevstvariokojimaseodluēujeshodnoparagrafu2.
lanaXVII.1),ukljuēujuđibilokakvesporoveuvezisainterpretacijomiliprimenombilokoje
odredbeUstavaRepublikeHrvatske,Ustavnogzakonaoljudskimpravimaislobodamai
PravimanacionalnihietniēkihzajednicailimanjinauRepubliciHrvatskoj,ilisabilokojim
drugimzakonomilizakonskimdekretomkojimožebitidodatshodnoovomSporazumuilibiti
zahtevananjegovaprimena.
2.IzuzevakonijedrugaēijepredviĜenoovimSporazumom,sporoveSpecijalnomustavnom
sudumogupodnositiPredsednikRepublikeHrvatskeilinjegovpremijer,Predsednikili
zakonodavnoteloKrajineiPredsedavajuđiSrpskogodborauSaboru.
3.Specijalniustavnisudđeustanovitisopstvenuproceduru,kojamožeukljuēitiodredbeza
osnivanjesudskihodeljenjainaēinezarazmatranježalbinaodluketakvihsudskihodeljenja.
4.SvetroškoveSpecijalnogustavnogsuda,ukljuēujuđiiplatesudija,kojenemogubitiniže
odonihkojeimajusudijeUstavnogsudaHrvatske,snosiđeRepublikaHrvatska.

lanXIII.2.

Sastav

1.Specijalniustavnisudsastojađeseod:
a)dvojicesudijaUstavnogsudaHrvatske,kojeodreĜujePredsedniktogSuda;
b)DvojicesudijanajvišegilivišegapelacionogsudaKrajine,kojeđeodreditiPredsedniktog
Suda;
c)TrojicesudijakojineđebitidržavljaniRepublikeHrvatskeilibilokojesusednedržave,akoje
đeimenovatiPredsednikSudapravdeEvropskeunije.
2.PredsednikSpecijalnogustavnogsudabiđebiranveđinomsvihsudijaovogSuda,izmeĜu
onihizabranihshodnopodparagrafu1(c).

POGLAVLJEXIV

OPTUŽBEUVEZISASADAŠNJIMSUKOBOM

lanXIV.1.

Domađeoptužbe

1.NirepublikaHrvatskaniKrajinaneđesudskimputemgonitibilokogazazloēinenavodno
uēinjeneuvezisasukobomuHrvatskojnakon1.avgusta1990.izuzevonakokakoje
predviĜenouparagrafu2.
2.Podložnoparagrafu2.lanaXIV.2,optužbeđeipakbitipokrenuteprotivbilokoglica
optuženogzaozbiljnokršenjeŽenevskihkonvencijaiz1949,povredezakonaiobiēajarata,za
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 193

genocidilizloēineprotivēoveēnostipremabilokojojodredbidomađegpravakojedopušta
takveoptužnice.
3.Proceselicimaoptuženimshodnoparagrafu2,iskljuēivođevoditiTribunalzaratnezloēine
zaHrvatskukojiđebitiustanovljenikojiđeraditipodnadzoromSpecijalnogustavnogsuda.
GonjenjesudskimputemuovomTribunalumoguobavljatitužiociimenovanizatusvrhubilo
odstraneVladeRepublikeHrvatske,biloVladeKrajine.

lanXIV.2.

MeĜunarodneoptužbe

1.SviorganiVladerepublikeHrvatskeiVladeKrajinesaraĜivađesaMeĜunarodnim
tribunalomzagonjenjelicaodgovornihzaozbiljnepovredemeĜunarodnoghumanitarnog
pravapoēinjenenateritorijibivšeJugoslavijenakon1991,osnovanimRezolucijom827
(1993)SavetabezbednostiUjedinjenihnacija,usakupljanjuilidopuštanjuTužiocu
MeĜunarodnogtribunaladasakupljadokazeozloēinimauokvirujurisdikcijeovogTribunala,
takoštođeizruēivatisvedokeilioptuženalicailinabilokojidruginaēinkojibudezatraženod
kompentennihvlastiTribunala.
2.UkolikotoMeĜunarodnitribunalformalnozatraži,TribunalzaratnezloēinezaHrvatsku
prikloniđesekompetencijiprvogTribunalaakojeupitanjubilokojipostupak.

POGLAVLJEXV

AMANDMANINAUSTAVIZAKONEHRVATSKE

lanXV.1.

Usvajanjeamandmana

1.UstavRepublikeHrvatske,UstavnizakonoljudskimpravimaislobodamaiPrava
nacionalnihietniēkihzajednicaimanjinauRepubliciHrvatskoj,kaoidrugizakoniizakonski
dekretibiđemenjaniilidopunjavaninanaēinodreĜenuAneksuE,kakobiseprimenile
odredbeovogSporazuma.
2.Amandmaniizakonikojimorajudabuduusvojenipremaparagrafu1,stupiđenasnagu
najkasniješestmesecinakonpotpisivanjaovogSporazuma.

lanXV.2.

Daljepromeneuamandmanima

AmandmaniizakoniusvojenishodnolanuXV.1,kaoipostojeđeodredbeinstrumenatakoji
sepominjuuparagrafu1.lanaXV.1,kojisezahtevajuzaprimenuodredabaovog
Sporazuma,neđebitimenjaniiliopozivanibezodobrenjazakonodavnihtelaKrajinei
saglasnostiSrpskogodboraSabora.

POGLAVLJEXVI

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 194

NEDELJIVOSTHRVATSKE

lanXVI.1.

Beznamerazapromene

NištauovomSporazumuneđebititumaēenonanaēinkojibipromenionedeljivuprirodu
RepublikeHrvatskeodreĜenuulanu1.njenogUstava.

POGLAVLJEXVII

ZAVRŠNEODREDBE

lanXVII.1.

Stupanjenasnaguiprimena

1.OvajSporazumstupiđenasnagupoštogabudupotpisaleobestranejedanmesecposle
stupanjanasnaguamandmanaizakonakojitrebadabuduusvojenipoparagrafu1.lana
XV.1inakonokonēanjaaranžmanasaSavetomEvropeodreĜenihulanuXI.7.
2.Obilokakvimpitanjimauvezisavremenskimrasporedomilinaēinimaprimeneodredaba
ovogSporazumamožeodluēivatiKomisijazaprimenukojađesesastojatiodpojednog
predstavnikaRuskeFederacije,SjedinjenihAmeriēkihDržava,UjedinjenihnacijaiEvropske
unije,odkojihđeposlednjudvojicuimenovatikopredsedniciStalnogkomitetaMeĜunarodne
konferencijeobivšojJugoslaviji.

lanXVII.2.

Jezici

OvajSporazumbiđezakljuēennaengleskom,htvatskomisrpskom.Usluēajevima
nepodudarnosti,odluēivađeengleskitekst.

Završeno––––––––dana–––––––––1995.u––––––––––,utriprimerka.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 195

Plannikadanijepotpisan.Kadaje02.02.1995.godinezvaniēnopredstavljeniponuĜen,
predstavnicivlastiuKninunaēelusaMilanomMartiđemsutajplanodbili.
InstrukcijadaseplanodbijestiglajeizBeograda.Pisanogobjašnjenjanijebilo,alisuneke
informacijedošlekasnije,aodnosilesusenausmenaobjašnjenjakojajeMilanMartiđdobio
uBeograduuvezisapostupanjemutrenutkukadamuPlanbudeponuĜennapotpis.
PotpisivanjesporazumaookonēanjuratauHrvatskojiprelazaknamirnureintegracijunije
odgovaraomnogima.NijeodgovaraoSrbiji,kojajebilasvesnadazatvaranjemjednogžarišta
krizenaprostorubivšeSFRJdolazidootvaranjadrugog,ajedinožarištekojejebilomoguđe
otvoritibilojeKosovo.Bilajeprocena,daSrbijauuslovimaizbijanjaotvorenekrizena
KosovunemožepružatipomođKrajininitiRepubliciSrpskojidađeijednaidrugaitim
novonastalimuslovimapostatilakzalogajneprijatelja.

FranjoTuĜmanjebiopredmoždanimudaromkadajeproēitaotekstPlanaZͲ4,kojimjebilo
predviĜenopostojanjesrpskedržavenateritorijiHrvatskeodZadraiŠibenika,padona28
kmodZagreba.Onjevideodagasedovodipredsvršenēin,aposebnoseplašiodađenataj
naēinnajverovatnijeuđiunovuneželjenujugoslovenskuasocijacijuizkojejeneodavno
teškommukomizašao.
Iporedsvihtihpoteškođanijesejavnoprotivio,štaviše,javnoseizjasniooPlanudanije
najboljerešenje,alinudiprekidratnihneprijateljstavainovinaēinrešavanjasukobau
mirnodopskkimuslovima.ToštojePlanpredviĜaodaKrajinaijesteinijedržavabiloje
sporno,alijebilonespornodaostajeuUstavnoͲpravnomporetkuHrvatskeidaHrvatska
imavrhovnuvlastikljuēnefunkcije.Sveostalosubilimodalitetikojisusemoglimenjati
tokomvremenaukoristjedneilidrugestrane.
VlastimauKninujepredoēenouBeogradu,daHrvatskaimarezervniplankojimđepokoriti
Krajinuunovonastalimuslovimaidasvadosadašnjaborbajebilauzaludna.

JasamtihdanaimaoprilikudarazgovaramsaFikretomAbdiđemkojijebioiznenaĜen
postupkomuKninu,jerjepretogaimaoinformacijudađedopotpisivanjaPlanaipakdođi.
NjegovoiznenaĜenjebilojetimveđe,jerjenjegovplanbio,dasasvojomZapadnom
Bosnompostanedeonovedržave.
KojeiukojojfaziosporiotenaporenaprihvatanjuPlananikadanisamdoznao,alidajeisti
prihvađensvekasniještobisedešavalobilobiboljeodonogštosestvarnodesilo.DajePlan
potpisanHrvatskabiimalaminimalneilinikakvešansedaizvršinapadnaKrajinu,dabisve
išlopodogovorubilajeiluzija,alisvakadrugaopcijaosimratnebilajeboljaiprofitabilnijaza
Krajinu.ZaHrvatskune,jeroninebiostvarilisankojisutolikodugosanjali.Sanjalisu
Hrvatskuetniēkiēistu,posebnoēistuodSrba,jersunjihotvorenoibezikakvogpardona
uveksmatralifaktoromkojiruši,anegradiHrvatsku.SamoudnevnoͲpolitiēkesvrhesu
koristiliimeNikoleTesleidrugihznanihizaslužnihSrba,kadasukorištenjemtihimena
ostvarivalimeĜunarodnepoene,aliurealnom,svakodnevnomživotusvinjihovi
sunarodnjaciioniliēnonazivanisuimenom«etnici»,«okupatori»ikoznakojimjošne.

PrepodnošenjapredlogazaprihvatanjePlanaZͲ4uCentruUNuBeēu,16.i17.01.1995.
godine,održanajetematskakonferencijanatemu«UlogaUNurazrešavanjukonflikata,koji
proizlazeizzahtevazaautonomijamainezavisnošđu.»

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 196

IzKrajinenakonferencijupozvanjebioLazarMacura,alisenijeodazvao,izHrvatskesubili
prisutniMiloradPupovaciBudislavVukas,aIviđPašaliđsenijeodazvaopozivu,izSrbijesu
bilipozvaniMirjanaMarkoviđiIvicaDaēiđ,alisenisuodazvalipozivu.

NatomskupuseveđgotovojavnogovorilooPlanuZͲ4,uglavnomnjegovimdobrim
stranamaiuzakljuēku,dasepodokriljemUNmoguprevaziđinajtežisukobiukojijeulazioi
sukobnaprostorimaHrvatske.NikonijesumnjaodađePlanbitiprihvađen.
MeĜutim,nekoseopasnoigraosudbinomKrajineinjenihstanovnika.

Odistogizvorakojijebionakonferenciji,dobilismoinformacijedajeRusijaveoma
zainteresovanadadoĜedomirnereintegracijeKrajineuHrvatskoj,alidapostojeodreĜeni
problemikodSRNemaēke,presvih,jerjošuvekjojneodgovaradaseuHrvatskojsukob
okonēa,odnosnodasejošuveknisusvekockicepoklopilezaprenošenjesukobapreko
Drine.
HrvatskaneodustajeodsvojihnameradasilompokoriKrajinu,pajegotovoultimativno
zatražilaprekidmisijeUNnasvojojteritoriji.
BezobziranatoštotajultimativninastupHrvatskeusedištuUNnijeprevišeozbiljno
shvađen,pristupiloseizradirezervnogplanazaeventualnonapuštanjeHrvatske.
NovadestinacijajepronaĜenaugraduBrindizijuiliuCentralnojBosni,asvalogistikabii
daljebilaoslonjenanaHrvatsku.
Svejeukazivalodaporedponudekojatrebadausledi,mnogimanijeuinteresudasesukob
uHrvatskojranookonēa,aondautome,niSrbijanijenašlasebeiprihvatilaopcijuodbijanja
planaštojeprenetoneposrednonaMilanaMartiđaiKnin.

Svejeukazivalodasepribližavadankonaēnogobraēuna,bašonakokakvojeoēekivanjebilo
ulaskomu1995.godinu.
Hrvatskaseintenzivnopripremazarat.Višeseinekrijedanikonepoštujeembargonauvoz
naoružanjaivojneopreme.
Sdrugestrane,odbrambenamođKrajineslabilajeizdanaudan.Iscrpljenostvišegodišnjim
ratovanjemipotpunoprepoznatljivaslikanezainteresovanostimeĜinarodnezajedniceza
sudbinuSrbauKrajinistvorilisubezizlaznusliku.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 197

StanjeuZapadnojSlavoniji

StanjeuZapadnojSlavonijibilojenajlošije.injenicadajepoložajZapadneSlavonijeprema
neprijateljubionajsloženijinijeprevišebrinuovojniipolitiēkivrhiakosuimdnevno
predoēavanipodaci.MeĜutim,kakojegeneraleleketiđnajveđideosvogratnogputa
proveoutomdeluKrajinenijedozvoljavaodanekoboljepoznajesituacijuodnjega.Onje
posvomobiēajuuvekimaoineformalneinezvaniēneizvoreinformisanjaionisumunudili
oneinformacijekojesusadržajem«milezauho»,anestvarnusituaciju.Nijebiloizveštajao
švercunar.Savi,ošvercunaautoͲputukojijeotvorenudecembru1994.godine,nijebilo
informacijaolagodnomživotudelastarešinaizkomandekorpusa,dasunekiviševremena
provodiliuBanjaLucinegousvojimjedinicamaisl.
Kakojetakvihinformacijabilosveviše,tajnosamuputiotimodtrojiceoperativacau
ZapadnuSlavonijuuOkuēane,kojisuporedsagledavanjastanjaodnosanateritorijitežišno
trebalidautvrdeintenzitetaktivnostiHVnatomdelufronta,jersunekeinformacije
ukazivaledavršeopsežnepripreme.
Veđoddrugepolovinefebruaraiēitavmart1995.godineintenzivnojevršenoosmatranjei
izviĜanjeēitavogprostora.ProlazakautoputemkrozZapadnuSlavonijuineštomaloposla,
kojiseotvoriokroztrgovinuiugostiteljstvonatomprostoruumrtvljujeiodvlaēipažnju
ljudstvuujednicama,aliistanovnicimakojiseotvorenonadajuzavršetkurataiboljem
životu.

Dana31.03.1995.godine81.samostalnigardijskibataljonizViroviticeizveoje
komandantskoizviĜanjepravcem:Virovitica–SlavonskaPožega–NovaGradiška–r.Sava.
KomandabataljonajeimaladelegacijuizGlavnogstožeraHVkojisubilistvarninosioci
aktivnosti,anekomandabataljona.IzviĜanjejelegendiranopripremamazaizvoĜenjevežbe
natomprostoruukojjđeuēestvovati7Ͳ8hiljadavojnika.UNovojGradišcijeodreĜeno
komandnomesto.
Istaaktivnostizvršenajenekolikodanakasnije,alisadajenosiocbiosamostalni80.bataljon
izNoveGradiške.
Dužlinijerazgraniēenjasanašimsnagamaneprijateljnijesprovodionikakveaktivnostiitoje
stvaraloiomoguđavaloopuštenostibezbrigu.
ParalelnosaaktivnostimaHVvršenajepopunaspecijalnihjedinicaMUPͲaRHpopolicijskim
upravama,kojihjeutovremebilo14.
Policijskeupravesuraspolagalesaoko6.000policajacakojisuulaziliusastavjedinica
specijalnenamene.
DužautoͲputakrozZapadnuSlavoniju,protivnodogovoru,uoēenojesveēešđeiduže
zadržavanjevozila.Donošenisupaketi,ostvarivanirodbinskiiprijateljskikontakti,aliioni
drugi,kojisuimalioperativnoͲinformativnikarakter.Nastojalismodaseuklopimoutusliku
idadoĜemodoštosigurnijihinformacijaoplanovimainameramahrvatskestrane.

Intenzitetsaobrađajajebiodostavelik,alinedovoljandabibašnesmetanomogaosnekim
kontaktirati.Ijedniidrugismo«širomotvorilioēi»daneštouoēimo.Mismoosmatralisa
pojedinihtaēaka,ahrvatskastranajeosmatralaizvozila,kojimasuprolazilikrozSlavoniju.
Kontaktesuodržavaliposredno,prekovezanaterenu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 198

OperativacͲobaveštajacukomandi18.korpusabiojemajorŠajatoviđJurica,eleketiđev
miljenikiēovekodnjegovogposebnogpoverenja.Moralismodaradimotakodaniēimne
otkrijemonašepravenamere,aliistotakodadrugimdelomposlaopravdamoštose
nalazimonatomprostoru.
OdrediosamjednogoperativcakojijeuzŠajatoviđabioneprekidno,adrugadvojicadarade
nazadacimazbogkojisudošli.Velikapogodnostbilajeita,štoješefpolicijeuPakracubio
DragoVeselinoviđsakojimsamgradiokorektanodnosēitavovremerata.

Našprvobitniciljbioje,dakrozkontaktenaterenuiprimenomtehniēkihsredstavadoĜemo
dobližihindikatoraomoguđojagresijiHrvatskenatajdeoprostoraRSK.RazvojdogaĜajabio
jetakavdazbogsvakodnevnihobavezanisammogaodaihpovuēemuKnininjihtrojicasu
ostalasvedopadaZapadneSlavonijeoēemusupodnelidetaljaninepristrasanizveštaj.
VeđuvremenuizmeĜu15.i20.04.1995.godineizdvaizvorakojisuuspelidadoĜuna
kontaktuneposrednublizinuautoͲputadobilismodovoljnopodatakakojisuukazivalina
napadHVijedinicaizsastavaMUPͲa.
UtovremebilojepodatakaointenzivnimpripremanaHVsapolukružneosnoviceprema
ZapadnojSlavoniji,anjenoslonacnaRepublikuSrpsku,štojemnogimabilagarancija
bezbednostitogdelaKrajine,biojevrloproblematiēanjerjebiosamojedanprelazprekor.
Save.

UGlavnomštabuuKninupriproceniplanovainameraneprijateljaizakljuēakaizteprocene,
komandantjeodluēiodakodPredsednikaRSKMilanaMartiđa,iniciraobilazakKrajinesa
težištemnaonimdelovimateritorijekojisunajugroženiji.
Onjetoprihvatio,ajedanodprvihodlazakabiojeZapadnaSlavonija.

OsamomboravkuMartiđaieleketiđauZapadnojSlavoniji,prikazdajemnaosnovu
orginalaizveštajakojijemenidostavljen.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 199

IZVEŠTAJoboravkuPredsjednikaMilanaMartiđauOKUANIMA.

«GospodinPredsjednikRSK–MilanMartiđobaviojeposetuuZapadnojSlavonijiupisustvu
komandantaSVKgeneralͲpotpukovnikaMilanaeleketiđaiostalihsaradnika.
Verujesedajeposetaimalasvojciljipozitivneutiske.MeĜutim,udelujavnostiovaposeta
nijedobrodošlainijepozitivna.Ovakvakonstatacijadatiraodranijeitemeljisenajavnom
mišljenjugraĜanaZapadneSlavonijeimeštanaOkuēanaukojimajePredsjednikodržao
tribinuupovoduzavršetkaposjete.

Glavnirazlozizatosuvišestruki,aglavnisu:

ͲinstitucijapredsjednikaRSKjekompromitovanajošizvremenakadajepredsjednikbio
GoranHadžiđitozboglaži,kriminalaiuskogrudestranaēkepolitike;
ͲliēnostMilanaMartiđanijebilakompromitovanakaonigeneralaMilanaeleketiđa.
Martiđusenajvišezameraloštojedozvoliodanjegovinajbližisaradnicibudulopovii
kriminalci.Onliēnojevažiozaaktivnogijasnogēoveka,alidaganeposrednookruženje
intenzivnosputava;
ͲposebnonezadovoljstvoizazivalajeēinjenicadajeministarodbraneTanjga;
ͲkakojemoguđedaPredsjedniknemainformacijeopravomstanjuuZapadnojSlavoniji,više
putajenarazliēitenaēineupozoravanonalošestanjebezbednosti,oportunizami
bezvoljnost,delovanjepetekoloneisl.;
ͲodlaskomMilanaeleketiđauKnin,komandakorpusanijevišeuživalapotrebanautoritet
kodboraca,aposebnološautoritetimaojekomandantkorpusa,pukovnikLazoBabiđ.

PosetanatribiniuOkuēanimajebilaslaba.Posetiociinisupostavljaligoruđapitanja.Izjava
Martiđa,dasenemajuēegaplašiti,dajevojskaRSKspremnaisposobnadaodbrani
teritoriju,daseneđenikomepokoritinitikogamoliti,pamakarzemljuoralikonjimai
volovima,makarjelibukovukoruilistsadrveta–negativnojeodjeknula.Delovalajekao
nauēentekstiznekeknjige.

MnogapitanjaMartiđnijemogaodaēuje,alijemogaodazakljuēiukojemsesmerukređu
mišljenjagraĜana.
OtvaranjemautoͲputavelikibrojstanovnikajeuzeodomovniceiostalahrvatska
dokumenta,pripremajuđisezamirnureintegracijuuustavnoͲpravniporedakHrvatske,kako
jetoveštoproturanomeĜustanovništvom.»

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 200

Ovajpodatakoopasnom,planskomismišljenomdelovanjunateritorijiZapadneSlavonije
višeputajeisticannaredovnimivanrednimsastancima.Otomesepoēelopriēatikaoo
sveršenojstvari.
AkosetomedodajutajnirazgovorinarelacijiZagrebͲBeograd,ZagrebͲPale,BeogradͲPale,
BeogradͲKniniKninͲPalemoglosenađidostaelemenatazaosnovanusumnjudasenešto
radimimovoljeonihkojisuucelojstvarinajzainteresovaniji.
UzovounekimfazamatajnihrazgovoerapojavljivalisusepolitiēkipredstavniciHerceg
BosneiAutonomnePokrajineZapadnaBosnaisvezajednojetrebalodadovededokrajnjeg
ishoda:
NanajveđemdelubivšeJugoslavijebiđestvorenedvedržaveͲSrbijaiHrvatska,daje
osnovicaurazgovorimadogovorMiloševiđaiTuĜmanauKaraĜorĜevuidaserazmatraju
samovarijante.
Nikadanikonijezvaniēnoreagovao,demantovaoilisemakarnaljutionaovakveinformacije
ilidezinformacijeitakostaoukrajsvakodnevnimspekulacijama,«štađebitikadabude».
OvakvostanjeseunajgorojvarijantireflektovalouZapadnojSlavoniji,kojađenedugozatim
postatiobjekatnapadaHVipolicije.

PretogkrupnogdogaĜaja,nekolikodogaĜajamejeupozoravalo,danapolitiēkojsceniu
Krajinineštonijeureduidađeunutrašnjetrvenjeneformalnihgrupaipojedinacaunutar
civilneivojnevlastiimeĜusobnespregeimatineverovatnološeposledice.

Još1994.godine,28.08.boraviosamuBeograduiostvariovišekontakatasarazliēitim
izvorima,odkojihjejedanbrojbiomeĜuonimakojisuizraznihrazloganapustiliKrajinu.
Onisuimalineformalnekontaktesamnogimlicimaodkojihsunekidosezalidokabineta
PredsednikaSRJLiliđa,odnosnonjegovesuprugekojajerodomizGline,ilikabineta
PredsednikaSrbijeMiloševiđa.
Jedanodsagovornikamijerekao,dajedanprebioukontaktusageneralomNovakoviđemi
damujeovajrekao,dađeponovo,vrlobrzopreuzetikomandunadSVK,dajeMiloševiđ
nezadovoljanponašanjemMartiđaieleketiđaidajepitanjedanakadađeMartiđbiti
udaljenizpolitike.
MilaneleketiđnijeimaozavršenuŠkolunacionalneodbranekojajebilauslovzaēin
generalaizamisaoje,daseonuputinaškolovanje,aMartiđdabudeopozvanipotpuno
udaljenizpolitiēkogživotaKrajine.
OdnosiizmeĜuMilanaMartiđaipremijeraBorisavaMikeliđasubilinadostaniskomnivou.
MikeliđjekoristiosvojupozicijukodpremijeraSrbijeMirkaMarjanoviđaiprednjimiznosio
negativnazapažanjaoMartiđu,njegovomponašanju,sklonostisamovoljiinerazumnim
postupcima.

Upornimopisomnegativnogponašanja,Mikeliđjeuspeopotpunodaodseēedostignute
pozicijeMartiđauBeogradu,posebnoudelunjegoveinicijativedabudesamostalanu
odluēivanju,neovisnoodstavovakojisuzauzetiuBeogradu.
Dvamesecakasnije,kadajedonetaodlukaoformiranjuprivremenogsastavakomande
«Pauk»mnogisumislilidajedošaodan«D»idađeuKrajinibitiizvršenvojniudar.Stimu
vezi,janisamimaonikakvenegativnekomentarepremaonimlicimakojasuznalailisu
nasluđivaladaseradiotome.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 201

Štaviše,generaleleketiđjebezikakvograzloganapustiokomandunaIKMuKoreniciinije
gabilo54sataitoujekunajžešđihborbiokoBihađa.
Nijebiouobavezidabilokomedajeobjašnjenja,aodnjegatonikonijenitražio.Onjebio
generalMilanaMartiđaiposvemusudeđionsetrudiodasamonjemuudovolji.

Odkraja1994.domarta1995.godineMilanMartiđmejevišeputapozivaousvojkabinet
narazgovore,kojisuvoĜeniu«ēetrioka»,alisuomomprisustvukodnjegaznalionikojisu
dolazilipomene,šefnjegovogkabinetailinjegovasuprugaZora,kojamejevidelau
njihovomstanu.
Svakiputposlerazgovorakomandantjebioupoznatsatimitogajestrašnonerviralo,ali
nikadanijetražiopojedinostiizrazgovora,verovatnodasezadovoljavaoonimštojeēuood
Martiđa.
TisastancimimozvaniēnogiprotokolarnogdelasuvoĜeniiskljuēivonanjegovuinicijativui
raznimpovodima.

PrvisastanakutomvremenubiojepodstaknutželjomdasepreuzmekontrolanadTVͲKnin
kojaje,pomišljenjuMartiđa,bilanaklonjenaMilanuBabiđu,tefavorizovalanjegovuliēnosti
stavovekojezastupa.
Njegajeposebnointeresovalo,dalijamoguvršitiometanjeTVprograma,ukomvremenu,
odnosnointervalu,dalisuzatopotrebnadodatnanovēanasredstvaisl.
TražiojeodmenedaseizjasnimokarakteristikamaliēnostiJeftiđSave,MandiđMilaiKorkut
SvetekojisubiliodgovornizafunkcionisanjeodašiljaēaPatrovaGora,LiēkaPlješivicai
elavac.
JeftiđiMandiđsubilizaMartiđa,alijeKorkutSvetobiopodpunomkontrolomgenerala
Novakoviđaidasvakikontaktsnjimbipotpunodekonspirisaozamisaooaktivnosti
ometanjaTVKninnaprostoruKrajine.
Bilojepotpunonejasno,dalijeovosamoinicijativapredsednikailionzaneka
«rasēišđavanja»imazelenosvetloizBeograda.
Menijepostalojasnodajeupitanjusamovoljaisamoljubivostonogēasakadasumiuposlu
ponuĜenipomagaēinaēeludaDavidomRastoviđemizDonjegLapca.
Odoveaktivnostinijebiloništa,jerjereagovanoizBeogradaitanamerajeosujeđena.

Drugiputmejepozvaooko15,00ēasova27.02.1995.godine.Biojepetakiostaosamduže
uklancelarijiiakosmoradilidvokratno.Neštopre15,00ēasovapozvansamkodMartiđau
kabinet.Ušaosambezzadržavanja.Onjesedeozavelikimstolom,pušioiljuljaosenastolici
pokretimalevoͲdesno.Slušaojenekisvojgovor.Jasamtihoseoipoēeodaslušam.Uprvi
mah,povremenu,misliosamdasuupitanjuvesti,alividimdaonnegdegovorinamitingu.
Govorjetrajaooko15minuta.Kadajezavršen,pitamekakomiseēini,odgovaram
pohvalnoiakonisambašposvepažljivoslušao.
Govorjebiokaoisvakidrugi,pretnjeipokazivanjemišiđaHrvatskoj,borbadoposlednjeg
borcaiodluēnostutojborbi.
Taslikamijeostaladubokourezanauseđanje,jerminijeodavalapotpunonormalnu
situaciju,nitijegovorilaukoristponašanjasamogMartiđa.Izgledaloje,dajeveđduboko
ušaouproblemsamodopadanja,samoljubivostiinarcisoidnosti.
Verovatnodajevlastinanjegadelovala.Poēeojedaživiunestvarnomsvetumođii
besmrtnosti.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 202

Janisamznaodaliontosampišeilimunekotegovoresprema,alibilokakobilo,ēinjenaje
velikagreškapremasvakomstanovnikuiborcuKrajine.
Ovomprilikommejetražiomišljenjeoprimljenojinformaciji,nijenavodioizvor,dau
pojedinimjedinicamaSVKimaonihoficiraēijesuporodiceostaleuSlovenijiiliHrvatskoj,da
onisanjimaodržavajuvezuikontakteidasetoveomanegativnoreflektujenastanjekod
boracadokojihtakveinformacijedopiru.Daosammupotvrdanodgovorinekaimenasam
odmahapostrofirao.Verovatnodasuseonapoklopilasainformacijomkojujeimao.
KasnijesamdoznaodajeinformacijanapisanauDBKrajineikaotakvadostavljenanjemu.

Tređiputsamišaokodnjeganastanuposlepodnevnimēasovima11.03.1995.godinetako
dajepomenedošaoradnikDBKrajineCentarKnin–ŠkovrljŽeljko.
NaovomsastankumejepitaokobimogaodabudešefnaodašiljaēuelavacumestoSave
Jeftiđa,jermuseizGraēacažalioVješticanaJeftiđakadagajeovajnavodnovratiosa
objektanakojegjeneovlašđenopokušaodauĜe.

DrugopitanjeseodnosilonafunkcionisanjesistemabezbednostidužautoͲputakojiprolazi
krozZapadnuSlavonijuiproblemikojeuoēavamo.OvotimpreštojeimaoizveštajIIUprave
RDBKrajinesapotpisomnaēelnikaDautoviđMiroslava,kojiutojinformacijiprenosiinaša
zajedniēkazapažanjaodelovanjupetekoloneirazornimrezultatimatakvedelatnosti.
Tadamijerekaodajesainformacijomupoznaoigeneralaeleketiđaidaseovajizjasnioda
supodaciunjojpreuveliēaniisenzacionalistiēi.Jasamrekaodajestanjerealnoi
nepristrasnoopisano.

Dakle,prenegojeišaosaeleketiđemuZapadnuSlavoniju,PredsednikMilanMartiđjeimao
slikuopravomstanjustvariinatribiniganijemogloiznenaditinijednopitanje.
Jošranije,dokjeMartiđbioministarunutzršnjihposlovaunekolikovanratasamsanjim
razgovarao.Iztogperiodaizdvajamsamojedanrazgovor,jerjesadržajinteresantan.
SaMartiđemsamsesusreouseluJošanuneposrednjbliziniUdbine.Susretjebiosluēajan.
Njegovovoziloipratnjasusezaustavilikodcrkveumestu,ajadaihneproĜem,zastaosam
ipozdravioministra.
Dalimojpostupakilineštodrugo,aliMartiđjebiovidnoraspoloženzbogsusreta.
Nakonnekolikouvodnihreēenica,razgovarajuđismokrenuliulaganušetnjuprema
borovojšumikojaopasujeaerodrom«Udbina».
PrviputjeonspomenuopitanjezloēinauēinjenihuKrajini,zloēinanadstanovništvomdruge
nacionalnosti,aliizloēinapremaSrbimakojisudrugaēijemisliliizbogtogabili
ubijeni.
Doslovnojereka:»Timožešpunopomođidasetipodacisrede,davidimokoišta,davidimo
moželisetuneštouraditi,jerproblemjeveliki.»Jasamsesnjimsloži,spomenuonekoliko
dogaĜajakojisubilitakveprirode.SluēajMitraObradoviđa,sluēajporodiceRakiđna
Ljubovu,sluēajGorananDmitroviđaijošneke.Onmejepogledao,
Gledaojednovremeikaže:»Da,tosukrupnidogaĜaji,biđetoteškouraditi.»
JasamnamernospomenuoovatridogaĜaja,jersamznaodađenanjihreagovatizatoštosu
sedesilapodnjegovom«vladavinom»ištosusvipravcivodilipremanjegovom
ministarstvu.
Iskoristiosamprilikudamukažem,damusugeriše,iliveđkako,dapojedinipripadniciMUPͲ
asenedoliēnoponašaju,ispoljavajuneverovatanstepensamovolje,bahatostii
Kriminalnogponašanjaēimeusložavajuionakosloženusituaciju.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 203

Natomesmozavršiliunameridasepoistompitanjuponovovidimo.Samojednomprilikom
kasnije,dokjebioudruštvusageneralomNovakoviđe,spomenuojeproblemzloēina,alibez
imalovoljedasetuneštoradi.

Poēevod27.04.1995.godinesvejedinicezaEIiPED,posebnoPetrovaGoraiKozaraiz
RepublikeSrpskesudostavljaleizveštajeizkojihnedvosmislenoproizlazi,daHrvatskavojska
planiraveđeaktivnostiuZapadnojSlavoniji.
PovišeputanadansamusmenoreferisaoGeneralimaeleketiđuiLonēaru,atelegramski
saminformacijeupuđivaoukomandu18.korpusa.TelegramikojisunamdolaziliizBeograda
iizGŠVRSsutakoĜerupozoravalinaoprezineophodnostpodizanjaborbenegotovostina
višistepen.Sliēnu,alinepotpunuinformacijusmoimaliiodizvoraizUNPROFORͲa.
Dana28.04.1995.godinedošlojedoincidentanabenzinskojpumpiuNovojGradišciiutoj
gužvijedanHrvatjeubioSrbinaizOkuēana.RoĜacipoginulogsuuznakodmazdepostavili
zasedunaautoputuiubilitrojeputnikauvozilu.
Došlojedoprekidasaobrađajaivrlonapetesituacije.Imalismonekepokazateljedaseradi
osmišljenojprovokacijisavelikimposledicamakakobiHrvatskapronašlabilokakavrazlog
zanapadnaZapadnuSlavoniju.
Uperioduodkrajafebruaraitokommartaiaprila,postupnimdovoĜenjemjedinicanataj
prostorizvršenojeoperativnomaskiranjeiutrenutkuizbijanjaincidentaHVjebilau
gotovostizaizvršenjenapada.

Dana29.04.1995.godinerazmeniosampodatkesaneēelnikombezbednostiGŠSVK,
pukovnikomRašetominijebilogotovonikakverazlike.Onjepokazivaovelikuzabrinutost,
jerjeimaoidodatnerazlogezatoobziromnainformacijekojimajeraspolagao,Onesuse
odnosilenapotpunorazularenoponašanjedelastarešinaizkomandekorpusa,kojisuu
BanjaLuciidrugimmestimaprovodilidostavremenazakartaškimstolovimailidasuna
druginaēintražilirazonodu.
Dolaziojevikend,kojiiakojerat,donosiodreĜenuopuštenostiuvekjedanbrojstarešina
imanekerazlogedasenaĜuvankomande.

Dana30.04.1995.godineoko19,00ēasovadobiosamprvukonkretnuinformacijuonapadu
HVnaZapadnuSlavonijusataēnopreciziranimvremenompoēetkanapada,težištunapadai
približnimsnagamasakojimaneprijateljplaniraizvršenjenapada.
Napadjepreciziranzanarednidan,01.05.1995.godineu05,30ēasova.Prematoj
informaciji,neprijateljraspolažesasnagamaizmeĜu8Ͳ10hiljadavojnika.
Odmahsmoreagovaliponekolikolinijaizveštavanja,alijeukomandikorpusauOkuēanima
togēasabiosmanjenbrojstarešinaibilojekrajnjeneizvesnodaliđeinformacijeonapadu
bitiozbiljnoshvađene.

GŠSVKnijeimaojediniceurezervisakojimabimogaointervenisatinaugroženimpravcimai
utrenutkuzaprimanjainformacijeonapadu,jedinoseraēunalosajednimbataljonom
nepotpuneformacijesaBanijeinekimneindetifikovanimsnagamaizsastavaVRS.
Napadjeuslediou05,30ēasovaartiljerijskompripremomiotpoēinjanjempešadijskog
napadapodržanogoklopnimimehanizovanimsastavimaizgardijskihbrigada.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 204

Veđsampoēetaknapadapokazaojedaneprijateljnapadasadvapravca:

Prvi,Novska–OkuēaniipomođnipravacpremaJasenovcu;

Drugi,NovaGradiška–OkuēaniipomođnipravacpremaStarojGradišci.

Nameraneprijateljabilaje,dateritorijuZapadneSlavonijepreseēeuvisiniautoͲputa,jerje
osapravacaišlatimpravcem,adapomođnimsnagamaizbijenarekuSavuibudeu
gotovostizaodbijanjenapadasateritorijeRepublikeSrpske.
Veđoko07,30poēetnepozicijeHVunapadusubilevrlodobre.DeoodbraneizmeĜuautoͲ
putaistarecestepremas.Rajiđjeprobijennavišemesta.KodPustarenašesnagesunapale
punktUNPROFORͲauznakodmazdezbogpasivnogdržanjapremaHV.
Navišemestaodbranajevrloslaba,alijošuvekizdržava.
HVnastupapostepenoikrajnjepažljivo.Nežureividisedasedržepravila.
NašaPVOjeuspeladaoborijedanneprijateljskiavion,kojijeizvazduhagaĜaomostnar.
Savaunameridagasrušiitakoonemoguđipovlaēenjejedinica18.korpusaistanovništva.

Oko08,00ēasovaprimilismoinformaciju,danipokojucenuneprihvatamobilokakve
razgovore,jerjeHrvatskastranaspremnadaihponudi.Ovosamoukolikosmosigurniu
našuodbranu,ausuprotnomodlukumoramodonetisami.Iporedupozorenja,pregovorisu
prihvađenitolikodugo,kolikojeHVizvršilapregrupisavanjesnaga.

Za10,00ēasovazakazanajesednicaVrhovnogsavetaodbraneRSK.

Toksednice:
NapozivPredsednikaMartiđa,izneosamraspoloživepodatkeoneprijatelju,pravcima
napadaidotogtrenutkaidentifikovanimjedinicamakojeuēestvujuunapadu.
Generaleleketiđiznosipodatkeoaktivnostimanašihjedinica,alinijedannidrugiizveštaj
nedajuohrabrenje.SituacijajekrajnjeozbiljnaipreteđapoZapadnuSlavoniju.

Posleupoznavanjaprisutnihsastanjemnafrontu,Martiđuzimareēiiznosigeneralnistav,
dajepotrebnoodmahobustavitivatrusanašeineprijateljskestraneidajezadatak
pukovnikuTrgovēeviđudautompravcuintervenišeukomandiUNPROFORͲa.Mojasugestija
daseneidenapregovoreuovomēasunijeprihvađena.
UdaljemgovoruMartiđnasupoznaje,kakojenarodZapadneSlavonijeiskazaozrelosti
odluēnostuodbranidelateritorijeRSK,dajeuovomtrenutkunajbitnijedaseneprijateljstva
obustave,dasekorpusuistanovništvupošaljesvaneophodnapomođidasesaRepublikom
Srpskomkoordinirajusveaktivnosti.

Diktirazadatke:

Ͳdaseodmahpripremedodatnesnageizrezerveidaseuputekaopojaēanjesnagama18.
korpusa,
ͲnareĜujedodatnumobilizacijunacelokupnojteritoriji,posebnokritiēnihVESͲi,
Ͳdasespreēiodlazakboracaizjedinica,aonekojisuveđnapustilisvojejedinicevojnom
policijompronađiivratitinatrag,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 205

Ͳdaseodmahzadejstvujeartiljerijaiz39.korpusaidaotpoēnesagaĜanjemciljevauSisku,
da75.mešovitaartiljerijskabrigadaotpoēnegaĜanjeplaniranihciljevauKarlovcu,da
artiljerija7.korpusaizKninaotvorivatruponeprijateljuuDalmaciji,atežištedabude
Šibenik.
ͲDasezaprihvatstanovništvaizSlavonijenaprostoruSrpskepristupiformiranjuprihvatnih
centara,
ͲDasezanarednusednicupripremepokazateljiomoguđnostinašeavijacije,
ͲangažujenagaĜanjuciljevauKutinipriēemubitežištebilonagaĜanjupogona
petrohemije.

PrenovesedniceVSOodržanajesednicakolegijakomandantanakojojsurekapitulirani
podacidokojihsmodošliuvremenuod11,00do17,00ēasova01.05.1995.godine.
Pretogadetaljnosaminformisaogeneralaeleketiđaoizvoruinformacijedaneprihvatimo
pregovoresahrvatskomstranom,onjetopreneoMartiđu,aliiporedtogasupregovori
održaniuZagrebu.
Nasednicikolegijaraspravljenojepitanjesadejstvasnaga21.i39.korpusakaoiinformacija
dapregovoriuZagrebunisudalinikakverezultateidajerealnozaoēekivatidaHVnastavisa
napadom.Ostajetankanadadađedodogovoraipakdođi,jerjenastavakpregovorazakazan
za21,00ēasova.SpornopitanjejekontrolaautoͲputa.Hrvatskastranatražidaonavrši
kontroluautoͲputa,anašastrananudidakontroluvršiUN.
Nasednici,potpukovnikDopuĜa,komandanteskadrileiznosisvojemišljenjeoeventualnom
napadunaKutinu.Smatradatonijedobraideja,daseuKutininalazivelikakoliēina
amonijakaidabisenjegovimoslobaĜanjemizazvalaekološkakatastrofanesluđennik
razmeraidaonodbijaizvršenjetakvogzadatka.

PregovoriuZagrebusuzavršeni,kakosamioēekivao,bezrezultata.Tajdanjeuspešno
završenzaHV,poredpoēetnoguspehakojijeznatnoveđiodoēekivanog,pregovoriu
ZagrebusustvorilimoguđnostzapregrupisavanjeidovoĜenjesvežihsnaga.Sveseodvijapo
njihovojzamisli.
Ujedinicama18.korpusasamomestimiēnojedobraiorganizovanaodbrana,alitu
neprijateljnenapadapunomžestinom.uvajusnageiēekajupogodanmomenatda
eksploatišusopstveneuspehenadrugimdelovimafronta.

Narednogdana,02.05.2995.godineu08,00ēasovapozvansamnasednicuVSO.Sastav
Savetajepotpunoizmenjen.TusuMartiđ,eleketiđ,MilanBabiđijošnekolikoljudikojeu
ovakvimprilikamanikadanisamviĜao.
NasedniciMartiđnareĜujegeneralueleketiđudaodmahizvrširaketninapadnaZagrebida
gaĜasledeđeciljeve:

ͲindustrijskazonanaŽitnjakuiRadniēkojcesti,
ͲINAͲOKI,
ͲKROMOS,
ͲpogoniPlive

PrisutniMilanBabiđseotvorenosuprotstavljanareĜenjuismatradanijedobro,datonije
vojninapadnaciljeve,veđdajetoodmazdazbognjihovognapadanaZapadnuSlavonijuiu
zakljuēku,daZagrebnetrebadirati.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 206

MartiđponavljanareĜenjeidodaje,dađeonliēnosnositisvekonzekvencezbogizvršenog
napada.
Generaleleketiđnevoljko,pognuteglaveizlaziizkabinetaiodlazidaizdanareĜenje.
SvimajenareĜenodaseokupljamosvakadvasata,amenidaintenzivnopratimrezultate
napadaidasejavljammimozakazanogvremena.

VrlobrzosevrađamkodMartiđasaprvimpodacimakojisuobjavljeniputemsredstava
javnoginformisanjauHrvatskoj.
RaketniudarpoZagrebunijeizvršennazadateciljeve,veđsupogoĜenidrugi,ito:

ͲVlaškaulicaupredelustareVojnebolniceišire,tedaimapoginulihiranjenih,sluēajnih
prolaznika,
ͲKrižaniđevaulicaiunjojzgradaMORHͲa,
ͲZrinjevac,
ͲNoviZagreb.

MartiđsmatradasuitodobriciljeviidaništanemenjaštonisupogoĜenitraženiciljevi.

PotpunojeizvesnodaZapadnaSlavonijanemožedaseodbranisama,adapomođkojaje
planirananemožedapreokrenesituaciju.Vladahaos.Premapodacimadokojihsammogao
dadoĜemutomtrenutku98.brigadajeveđrazbijena,najveđideo51.brigadenemavezusa
pretpostavljenomkomandomnitiunutarsamejedinice,54.brigadajošliēinaorganizovanu
vojnujedinicu,alijeionaupovlaēenju.Artiljerijavišenedejstvuje.
BataljonkojijesaBanijeupuđenupomođmaršujepravcemNoviGrad–s.Dobrljin–
BosanskaKostajnica–Dubica,aliganeprijateljotkrivaivatromnedozvoljavaprolazak.
ObilazniputjeprekoPrijedoraiBanjaLuke.Vrlodalekodabiseblagovremenoreagovalo.
PomođkojajeoēekivanauovojsituacijiikojajetrebaladadoĜeizRepublikeSrpske,
odnosnonjenog2.korpusajeizostala.Dejstvoartiljerije1.KKjebilovrloslaboibezikakvog
uticajanakonaēniishodborbe,apremapodacimakojesamdobio,brojemislovom18
(osamnaest)boraca2.KKjeprešlomostnar.Savaiušlouzonuborbenihdejstavadapruži
pomođ.Mismodobivaliuveravanjadajepomođznatnoveđaidasuangažovananajmanje
dvabataljonapuneformacije.Imajuđiuvidudajebrojnostanjeēitavogkorpusabilooko
4000ljudiukljuēujuđiipolicijskesnage,najavljenopojaēanjeizRepublikeSrpskejebilo
respektibilno.

StanovništvosepovlaēikamostuiprekomostauRepublikuSrpsku.Informacijedobijamo
odkolegaizGŠVRSikomande1.KK,jersakomandom18.korpusavezevišenefunkcionišu.
IzokolinePrnjavorajavljamiseneidentifikovaniuēesnikiprenosisvojazapažanjaorazvoju
dogaĜaja.InformacijedobijaelektronskimizviĜanjem.Neželidaotkrivasvojidentitetniti
razlogezbogkojihsvetoēini.
OnjavljadasusehrvatskesnagespojileizpravcaNovskeipravcaNoveGradišeke,dajedeo
jedinicakorpusaostaoodseēenodglavnineidaseuznjihnalazineutvrĜenbrojcivila.
PresamesednicepriēaosamsageneralomeleketiđemotompodatkuionmipotvrĜujeda
jeistinit.

Za15,00ēasovazakazanajesednicaVladeRSKnakojusampozvan.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 207

SednicaVlade

Sednicapoēinjeuzakazanovreme.SednicuotvaragospodinMikeliđiodmahdajereē
PredsednikuMilanuMartiđu.OvajupoznajeprisutneministresasituacijomuZapadnoj
Slavoniji,istiēedajeagresijanadeoRSKplanirana,danijeiznenaĜenjeidajeHrvatska
dobila«zelenosvetlo»zanapadodSADiSRNemaēke.

Generaleleketiđiznosi,dasituacijajošuveknijeizmaklakontroli,dasepojedinidelovi
korpusadobrodržeisaopštava,dajedeojedinicaicivilaodseēen,alidasevrši
pregrupisavanjeiotvaramoguđnostnastavkadejstavaizvršenjemprobojaupravcusevera.
Udaljemdelusvogizlaganjaonponavlja,dajenapadoēekivan,dajespremnodoēekan,ali
dasunašesnageslabeidajeneprijateljvišestrukonadmođniji.Posebnojerazoēaran
odnosomGŠVRS,alismatradajetopitanjezarelacijuMartiđ–Karadžiđ,anenjegai
generalaMladiđa.

PoslegeneralaeleketiđareējeuzeogospodinMikeliđ,kojipita:

1.ͲDalisemožeiđiuprotivͲofanzivu?
2.ͲKojesnagesuzatopotrebneikojabicenabilatakvogpothvata?
3.ͲDalipostojiplanotvaranjafrontananekomdrugomdeluKrajine?
4.ͲNakojemdelufrontapremaHrvatskojbisemoglepreduzetiaktivnosti,kojebi
garantovaleuspeh?

Prozvansamdaiznesemprocenustanja.Rekaosamsledeđe:

«PripremeiizvoĜenjenapadaHVpodimenom«Bljesak»obuhvatilesuaktivnostinaēitavom
frontu,atežištenapadajeZapadnaSlavonijasakonaēnimciljemdasetajdeoRSKzauzme.
Dužēitavelinijefrontaneprijateljjeizvršiopripreme,aposebnojezadejstvovanprostor
Dalmacije.
IKMZbornogpodruējaSplitsenalaziuZadruinanjemujekomandantZPgeneralAnte
Gotovina.RegistrovanojepodilaženjeratnihbrodovabližeZadruinaosnovutihpokazatelja
semožezakljuēitidanaovomdelufrontaHrvatskaoēekujenašuintervencijuidaje
spremnadaprihvatiudar.Posebno,naovomdelufrontanemoguđejeostvaritibilokakvo
iznenaĜenje.
Sliēnajesituacijadužēitavelinijefronta.Naliēkomdelunemastrateškivažnihobjekata,ada
svadrugapomeranjapodrazumevajuodgovarajuđepripremezanapadštojenemoguđe
izvršitiurelativnokratkomvremenu.

OstanjuuZapadnojSlavonijisamrekao,dajeneprijateljsavišestrukonadmođnijim
snagamapresekaoteritorijunadvadela,danapadasasvojimnajboljimvojnimjedinicama
uzpodrškuspecijalnihjedinicaMUPͲaidasemožesmatratidajeZapadnaSlavonija
izgubljena.»

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 208

Prvijereagovaogeneraleleketiđ,vrloburno,govoređidajemojaprocenastanjau
ZapadnojSlavonijineutemeljena,dasesnagepregrupisavajuivršepripremezaizvoĜenje
protivudaraidaseiskrenonadauspehu.Posleovog,PredsednikMartiđmijeoduzeoreēija
samprekinuoiznošenjeprocene.

Kadasamseo,podigavšipogled,primetiosamtektadadasedimnamestumeĜuministrima
kojisuvažilizaeksponentepolitikeMilanaBabiđa.Ionisumenegledalinadajuđisedađe
ēutištosamjošimaodakažem.
SednicaVladejezavršenabezzakljuēaka,bezplanadaljihaktivnostiijasnosevideloda
Vlada,Predsednikdržave,aiGŠSVKnemajunikakvarešenjazanovonastalusituaciju.
NekisespremajudaidudoBanjaLukeidaljepremagranici,dasvojimprisustvompomognu
ojaĜenomnarodu.Daimpružemoralnuidrugupodršku.

Neštoposle19,00ēasovakodmene,ukuđuukojojsamstanovao,došaojeēovekiz
ministarstvainostranihposlova.Onjepretogaradiokodmenekaooperativacidobrosmo
sepoznavali.Njegovaposetajebilasraēunata,damepitazapristanakiuruēipozivza
sastanakirazgovorsaMilanomBabiđemuseluMokroPolje.Jasamponuduipoziv
prihvatio.Imaosampotrebudanekomispriēamdeosvegaonogštosamznao,aštonije
imalouticajana«tvrdeuši»onihkojimasamtogotovosvakogdanagovorio.

ZajednosmootišliuMokroPoljeitamoujednojkuđizatekliMilanaBabiđaijošēetvoricu
ljudisnjim.Dvojicusampoznavao,advojicune.PitameBabiđ,dalisamnekadabiouovom
krajuijadajempotvrdanodgovor.RekaosamdasamišaodoporodiēnekuđeBjedovna
molbuŽarkaBjedovadaobiĜemnjegoveroditelje.
Ovojebionašdrugisastanakudiskreciji.Prvi1991.godineus.JasenicanaGrmeēukada
smomiimaliinicijativuiovaj,drugi,uMokromPolju,kadaonimainicijativu.
PodsetiosamganatajdogaĜajionpomalozaēuĜen,priseđaserazgovora,okolnostipod
kojimajeodržaniverovatnegreškekojajetadanapravljenadasestaneprenegoštoje
poēelo.Tadanikomenijebilodokoēnicanitijemisliokakođeihkasnijeupotrebiti.

Babiđajeinteresovalo,štasamimaodakažemdokrajanasedniciVlade,kadasume
prekinulieleketiđiMartiđ,kaoidrugazapažanjaodkoristizasagledavanjeukupnogstanja
uKrajini.
Zamoliomejedaiskrenoispriēamštaimam,zakljuēujuđiuvodreēenicom:»Nijevremeza
skrivanjeistine,jernamjesvimasekiraiznadglave.»
ApsolutnosamsesložioiispriēaopotankosvedetaljeotomeštasedešavalouSlavonijipre
agresije,štajesveprikrivano,izveštajiostanjuborbenegotovostiimoraluštonijebilona
opisanomiprocenjenomnivou.Nizdrugihzapažanjaizkojihsemoglozakljuēitidaodbrana
ZapadneSlavonijenijeprimerenasituacijiidaserealnomoglopretpostavitidađebitilak
«zalogaj»zaHrvatsku.
Opolitiēkimaspektimaporaza,meĜusobnimnesporazumimaipodmetanjimanisam
govorio,jerjeBabiđbiojednaodsukobljenihstrana,apokušaosamdanenavijamniza
jednenizadruge.
Posleveēeresmoserazišli.

Narednogdana03.05.1995.godineizvršenjejošjedanraketniudarpoZagrebu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 209

Pozvansamnakolegijkomandanta.Situacijajemuēna.Ulazimoukancelarijuibezreēi
zauzimamoslobodnamestaokokonferencijskogstola.
eleketiđnamsaopštavadaje18.korpuskapituliraoidasuneprijateljskesnagezauzele
ZapadnuSlvoniju.PredajajedinicauokruženjubiđeizvršenauzprisustvopredstavnikaUN.
Poredovog,saopštavanamdađeVladaimenovatikomisijukojaimazadatakdaispita
uzrokeirazlogepadaZapadneSlavonije.Svenasjepozvaodakorektno,objektivnoiistinito
iznesemosvojazapažanjaiviĜenja.
Poslezavršenogsastankatražiojedaostanemsanjimnasamo.Ukrađemrazgovoru,rekao
mijedasambioupravukadasamiznosioprocenu,alimejemoraoprekinutizbogMartiđa,
kojiseužasnonervirao,kojiimadijabetisisavelikimnaporomjeizdržaoproteklihnekoliko
dana.Jatonisamznao,alitonijemenjalosituaciju.Nisamimaoštadakažem,samosam
ponovioreēenicukojusamdanpreēuoodBabiđa.«Nijevremezaskrivanjeistine,svima
namjesekiraiznadglave.»eleketiđjeklimnuoglavom.Takosmoserastaliivišesenikada
nismovideli.

KomisijakojajeispitivalauzrokepadaZapadneSlavonijepoēelajesaradomnarednihdana.
DaosamimsvazapažanjaiorginalIzveštajakojegsunapravilimojioperativcinaterenui
kojiopisujestanjeuZapadnojSlavoniji01.i02.05.1995.godine.

Izveštajglasi:

«Prvenstvenoštosemoraređi,jestedanarodiborciZapadneSlavonijestojeuēvrstom
ubeĜenjudasuizdani.Ovosedrugaēijenemožeodbranitibiloēim,tesuzbogtogamoguđi
velikiincidentisatragiēnimposledicamameĜunama.
PosebnosunaudaruoficiriVojskeJugoslavije,kojisushvađenikaodaneštoodraĜujuida
narodotomeništanezna,paimjesvejednokakođesekojasituacijazavršiti.
Navišemestabilojekonkretnihpitanja:Dalibikomandant18.korpusa,pukovnikLazo
Babiđ,radioovakokakojeradiodamujenajužaporodicauPakracu.
Svejegovorilodasmoneorganizovanavojskaidajeovajporazdokazzato.Porazjevrlo
teškopaosvima,aoseđajjegoriodsameizdaje.
Upotpunostitrebazaboravitidabijedinice18.korpusamoglenapravitibilokakavvojni
uspeh.Štaviše,komandikorpusapretifiziēkalikvidacija.
Ogorēenostjevelika,žrtvesuvelike,apromašajiiorganizacijaneprihvatljivi.
NaovomprostoruvišenemapoverenjaniuGlavništab.Mišljenjejejedinstvenoi
nepodeljeno.
KomandantBabiđLazopotpunojerastrojen,anjegovpomođnikiliboljeređijedanod
pomođnika,Romiđ,sejednostavnotrese,daliodstrahailineuspeha,nijebitno,alitajēovek
nijepovukaonijedanpozitivanpotez.Dana02.05.1995.godinekadasmoostalibezvezekoju
jebombardovanjemuništioustaškiavionzbogēegajeBabiđotišaouGradiškuradi
uspostavljanjakomunikacijesaGlavnimštabom.
Upravotadasusedesilekrupnestvarigdjejenastalaopđabježanijavojskeinaroda,a
nedugozatimiprešutnoevakuisanjekomandeizKPD«StaraGradiška».
Nikakvekoordinacijenijebilo,anitiopasnostiodustašadatoēinimo.StaraGradiškakao
gradikomandnomjesto,jednostavnojepredanobezpotrebe.Pitamose:ZAŠTO?
Gdjemožemokonstatirati,daBabiđnijediletantipoēetniknegoiskusanoficir.
TakoĜe,nikakvekontrolenijebiloninamostudasespreēiodlazaknašihsnaga.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 210

IzatogadolazinareĜenjekomandantaeleketiđadasevratimouStaruGradiškuštojebilo
moguđe,nomeĜutim,BabiđdirektnooptužujeRomiđa,dajekrivštosmootišliizKPDoma.
Vezanozaovo,morasekonstatiratidaBabiđRomiđu,anitibilokomedrugome,uveziovog
nijeništanaredio,anitijeRomiđuvezisaovimimaobilokakvesamoinicijative.
Romiđjenaprosto,ionoštojezaprimioodlagaodoBabiđevogdolaska,aovajseuGradišci
zadržao,prviputdana02.05.1995.godineod08,00–10,00ēasova,adrugiputod12,00–
13,00ēasova.
Cijenise,dajeRomiđodgovoranštonijeizvršionekolikoponuĜenihrešenjakojasu
predlagalikomandirijedinicasaterena.Konkretno,jedanodtakvihkomandirapoprezimenu
Borkoviđ,pripadnikmilicijeRSKsadrugomtrojicomprotestvujedađesvenapustitizbogtoga
štomujedinicutuēenašaartiljerija.
Nijeuēinjeno,aodovihljudijepredlagano,hitnozapreēavanjenekihprometnicaprotuͲ
tenkovskimminamakaoipredlogpregrupisavanjasnaga,tedostavahrane.
PosebanproblemjetadabiouvoĜenjejedinicemladihvojnikanapoložaj,njihoko90o
kojimajeizveštenodasuprepuštenisamisebikaoitodasusezaprvimomenat
samoinicijativnosnašliizaštitiliukopavanjem,alinisudobilibilokakvupodrškupanitihranu
išatorskakrila,jerjetogdanapadalakiša.
Ovajedinicamladevojske,kadjenastalorasuloimalajegubitkeitoupovlaēenjuštoje
stvorilovelikuogorēenostnakomandukorpusa.
SvemuovomejedoprinelailošakoordinacijasacivilnimvlastimaiSUPͲom.Doduše,SUPje
djelovaoodpoēetkaaktivnoisamoinicijativno,aukritiēnommomentusekretarVeselinoviđ
sesasvojimsnagamaprikljuēiovojsci.TakoĜejeonimaoiaktivnostiokoodbrane
Jasenovca,asvekasnijebilajestihija.

Vitas,izcivilnevlastioēitokukazapoložajem,nakonpadaOkuēana,pauzpomođpukovnika
BabiđanastojioformitivlastuGradišciiveđupoēetkudobijaoštrukritikuivrlooštrerijeēiod
nekogizcivilnevlastiGradiškedamujemestouOkuēanimaidatamotrebadaoformisvoju
vlastidaneđeovdevladatisaniēim.

Stanjeidelovanje18.korpusaSVK

Stjeēesedojam,apostojeinekeēinjenice,daovajkorpuszamirnovrijeme,dakleprije
poēetkaoveakcije,nijeimaoizgraĜeniosmišljennaēinsigurnogpokrivanjaterena,odnosno
zonesvojeodgovornosti,anitijezatoimaobaremnužnasredstva,iliakoihjeimao,nijeih
upotrebio.
Veđinaboracamislidasuovosmišljenipotezi,kojisuodranijebiliusvrsiizdaje.
Dokazizaovosuslijedeđi:

Ͳdoznajesedajekomandaovogkorpusavještaēkiprikazivalabrojnostanjeboraca,koje
nikadanijebilostvarnabrojka.Uvijekimjepospisku,odnosnosistematizacijinedostajalo
oko600boracakojisubilinapopisu,analazilisuseuSrbiji,RepubliciSrpskojilidrugim
delovimaKrajinegdjesuradiliposaozasebeiodgovorneljudeukorpusu,amnogimislei
šireodkorpusa.
OvojeposebnodošlodoizražajaotvaranjemautoͲputakojijepostaooaza
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 211

šverceraisvakakvihnegativnihslika,
Ͳnođprijezapoēeteakcijebilajetajanstvenanođzaodgovorneljudeuovom
korpusu,potomeštosusnageUNjednostavnonestalesaautoͲputaišire
zoneodgovornostiovogkorpusa.Ovonitkonijepretio,nitijetkodobio
zadatakdatoēini.Procenjujesedajeovobiovelikipokazateljdađeseneštodogoditi.
Kasnijeđesepronađitelegramiupozorenjananapad,alijetoostalokoddežurnog,jernije
imaokogaobavjestiti.Dana01.05.1995.godineneposrednopredpoēetaknapadana
ZapadnuSlavonijuradioͲZagrebjeobjavionapad,alinikotonijeregistrovaonaterenu.
Upravozbogtogaustašesuusamompoēetkuimalevelikuprednost,jersunesmetano
zauzelepunktUNͲaizmeĜuselaD.VarošiPivare,utamponzoni.
ͲakojeautoͲputuzroksukobaondasemorakonstatirati,dajevelikaomaška
itoštoseišireodovlastiovogkorpusanaautoͲputnijeodrediorežimkontrole,tesedonioi
osmislioPlanradaokontroliisigurnostiprometaieventualnojtrgoviniidasenaznaēe
nosiociaktivnosti.
Ͳveomalošasnabdjevenostvojske,poēevšiodlošehrane,municijeidrugog
bojevogmaterijala,padokobnihsredstavazavezu.
Kadasupoēeligubicinaševojskeuoēenoje:štogodjetraženonijebilo
moguđedobiti.Kadajeustaškiavionoštetiokabalnamostuondajenastao
ratukojemnikosnikimnijeimaovezu.Vidjelosedajevojskanaterenuostala
prepuštenasamasebi,aodranijenijedobijalaartiljerijskupodršku.
Ͳēitavovremesukobanikakvapodrškanijepružena,nitiavionitiartiljerijskanitiu
ljudstvu.

Sveovojeranijeiblagovremenotrebalopredvjetiidasesnabdjevanjeprednjegkrajaodvija
bezproblema.Komandakorpusanijeimalarezervnuvarijantuzaodržavanjevezeisveje
prepuštenostihijiisluēaju.
Poredovegreškeēiniseidruga.Možeseređi–odluēujuđa,atojedakomandakorpusa
napuštakomandnomestouKPDomu.KomandantkorpusakređeuGradišku,aljude,vidjevši
daonnapuštamesto,hvatapanikainastajerasulo.
Morasespomenutida01.i02.05.1995.godinevojskanijeništajela.Hrananijekuvananiti
jedoboracavršendotursuvihdnevnihobroka.
Zaizdavanjesuvehranetraženisureversikojenikonijeimaonitijemogaodapotpisuje.
Dana02.05.1995.godineoko12,00ēasovakomandantBabiđsevratioizGradiškekada
poēinjeprešutnaevakuacijakomandeidelaljudstvakojejebiloangažovanonaposlovimau
komandiinjenomobezbeĜenju.

Muēnojebilogledatinakojinaēinjesvetobiloizvedeno,uzopđubježanijuprekomosta,a
daneprijateljskesnagenisubileblizu.
Nakonovogbježiseisadrugihmjesta.UOkuēanimajeizmješanavojskaicivili,nastaloje
opšterasulo.
DolaskomuGradiškubilojeoēiglednodajeizbormjestavrlološ.Razaranjeobjekatabilasu
velika.Stižuiprvevestiopoginulimiranjenim.Najvišejecivila.NarelacijiodOkuēanado
Gradiškenadužiniod1kmpobijenajekolonaizbjeglica.
Osjetisenemođiēovjek,htjeoiline,sveprezireiciniēkirazmišljaosvemu.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 212

NastajemeĜusobnooptuživanjazanastalusituacijuižrtvekojejeonadonela.Kođezasve
ovodaodgovara?
SnageUNsuoglašenekrivcimazanastalusituacijuipretnjesukrvave.Mnogismatrajudasu
snageUNsaveznikHrvatskeiekstremistisumišljenjadaimsetrebaosvetiti.
Samokrajnjimnaporomizbegnutjepokoljsanesagledivimposledicama.

Zakljuēak:

Ustašesuovuakcijuizveleprofesionalnoiodluēno.Našaprvalinijajeizdržalavišenegošto
setoodnjeoēekivalo.Timljudimanijedatanikakvapodrška.Borcisprvelinijenisubežali
nitisuimalikuddabeže.
Haosjenastaoupozadiniiumestopomođi,svaaktivnostjeusmerenanaspasavanježive
glave.
Delovanjepetekolonejeregistrovanoranijeionajeodradilavelikideoposla.Ostalisuu
Okuēanimadauživajuurezultatimasvogdelovanja.
Komandakorpusaisvenjeneprištapskejedinicesuupotpunostizatajili.
Nelegalnatrgovina,opuštenost,raznedezinformacijeodolaskunovog,boljegvremena
koštalajestanovnikeZapadneSlavonijesmrđuiprogonomsarodnogognjišta.
Svemuovomnapreddodatnutežinudađeikonaēnibrojžrtava.
Sadržajjesaēinjennaosnovuprimljenihizveštajanaterenuinaosnovuliēnogzapažanja
grupeoficirakojisubiliangažiraninaterenupreiutokuneprijateljskognapada»

Upotpisuinicijali:DžS

TakojepalaZapadnaSlavonija.SmenjenjekomandantGŠgeneralͲpotpukovnikMilan
eleketiđ,aimenovangeneralͲpotpukovnikMileMrkšiđ.
KadrovskepromenesuizvršeneuzkonsultacijusaGeneralštabomVJ.
ZatragedijustanovništavaZapadneSlavonijenijenikoodgovarao.
Deoljudstvaiz18.korpusajerasporeĜenudrugejediniceSVK,deojeodbiodabude
angažovan.Ostalisuuzsvojeporodice,aonikojisusveizgubiliostalisudaoplakujusvoje
najmilije,azanoviživotnisuimaliniputaniputokaza.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 213

KadrovskeiformacijskepromeneposlepadaZapadneSlavonije

DolazaknovoimenovanogkomandantaSVKuKninproprađenjenadanjimadađesenešto
kvalitetnonovodesiti.Razlogovakvomnadanjubilajeēinjenicadasukadrovskepromene
bilepodokriljemGeneralštabaVJzarazlikuodprethodnihkadajesveizvedenopoželjii
voljiMilanaMartiđa.
Ovimpostupkomrazbijenaje,makardelimiēno,vrlološaslikasteēenauKrajiniobrađipreko
UneiDrine.SukobsaHVnaprostoruZapadneSlavonijejebionajžešđiinajveđisukobod
izbijanjarata.SVKjedoživelaporaz,kojijebioveđēetvrtiunizuveđihrazmera,tejebilo
potpunojasnodaniKrajinaninjenavojskanemogunastavitiputemkojimsudotadaišli.
Sadajesituacijabilamnogonepovoljnija,manevarskiprostorsužen,avremejeveđbilo
potrošenoineštosemoralovrlobrzodesiti.

GeneralMrkšiđjeimaoharizmuuspešnogoficira,prekaljenogratnika,oficirakojijebio
komandantelitnejediniceJNA–gardijskebrigade.NjegovouēešđeunapadunaVukovar
nijebilotemarazgovora,alijeitamošnjeangažovanjebiloocenjenouspešnim.

PoredsvegabiojerodomizKrajinesaKorduna,pajeitaēinjenicaohrabrivalasveonekoji
susumljaliukadrovskepromene.
PredolaskauKrajinuMrkšiđasamsusreonekolikoputaprivatno,alikaovojnicisenismo
nikadasusretali.
Ostavljaojeutisakodluēnogipromišljenogēoveka,sklonogdasaslušasvesaveteisugestije,
alikonaēnuodlukudonosiliēnoitonaglašava.
Prednjimjebionemoguđzadatak.SVKkojajeodnastanka1992.godineneprekidnou
formiranjuitajprocesnikadanijedovršen,sadautomstanjutrebajeuēinitimobilnijomi
efikasnijomuizvršavanjuzadataka,aplaniranizadacisubiliofanzivnogkaraktera.
Sveod1991.godinejedinicekojesuprolazileibileangažovaneuKrajininisuizvršavale
ofanzivnaborbenadejstva.Nikadanijeplaniran,pripremaniuvežbavannapadveđejedinice.
Nijednajedinicautomēasunijebilamobilnadabisenatakavnaēinmoglaupotrebiti.Sve
onesuimalenekesvojeureĜeneilimanjeureĜenepoložajeitusuoēekivalinapad
neprijatelj.Jedanbrojboracanijeimaonikakvaborbenaiskustvanitijedolazioudodirsa
neprijateljom.

Nekimojiprijatelji,kojisubilibliskisaMrkšiđemikojisugadobropoznavali,tvrdilisu,da
višenikadaneđebitiistokaopre,dađeMrkšiđposvakucenurazbitiklanoveistvoritirealne
pretpostavkezauspehsvihzadatakakojebudeplanirao.
NazvaniēnompredstavljanjuuGlavnomštabu,poredkurtoaznogrukovanjaipredstavljanja,
Mrkšiđsesamnompoljubio.
Tojeposmatraēimazapelozaokoiodmahsuotpoēelisaprocenama,kakvamijepozicijau
novonastalojsituaciji.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 214

OdmahpozavršenimpromenamauGŠSVKusledilajedrugakrupnapromena.GeneralMile
NovakoviđjeimenovanzakoordinatoraslužbibezbednostiuKrajini,dakleonajkojegsam
bezgraniēnopoštovaoikojemsambezrezervnoverovao.
PredsednikRSKMilanMartiđjetežišnoangažovannaobilaskudržaveiobrađanju
stanovništvuivojsci.Onstvarnoideookolo,priēaitešisebeiokupljene,dađeZapadna
Slavonijabitivrađena,dajetoposlednjaopomenazasveidavišenipedaljteritorijeKrajine
neđepastiurukeneprijatelju.Slušajuga,višenikonijesiguranniunjegoveniuneēijedruge
reēi.Obeđanjavišenisudovoljna.Poverenjesemožepovratitisamoakcijomkojabidonela
opipljiverezulatate.

Naprvomsastankukodnovogkomandantaonjeispoljiovelikointeresovanjezasve
informacijeodkoristizauspešnorukovoĜenjeikomandovanje.Menejetakavnjegovstav
posebnoveselio,jervišenisammoraovršitiposebnuselekcijuinformacijatimpreštomije
saopštiodađeznaēajnupomođdobitiodGeneralštabaVJ,Upravebezbednosti,Obaveštajne
upravekaoiodResoraDBSrbije.
SaopštiomijedađeObaveštajnaupravaGŠVJnajverovatnijeotvoritiobaveštajnicentarna
prostoruKrajineidađeunajskorijevremenekodođiradikonsultacijaidaljegizviĜanja.
SaopštenomijeitodađeResorDBSrbijeimatistalnuekipuuKninunaēijemēeluđese
nalazitiDraganFilipoviđ.
Svejelepoinestvarnozvuēaloiimaosamlošpredoseđajdađebitimnogoproblemai
promašaja,alinijednogtrenutkanisampomislionanajgore,napadKrajineunajskorijem
vremenu.
RazvojdogaĜajaodvijaosemunjevitombrzinom.Smenjivalisuseizdanaudan,svakidan
nešto.
Reorganizacijivojskepristupiloseodmah.Najkrupnijaodlukabilajedasepristupi
formiranjuKorpusaspecijalnihsnaga.Planiranojedasveaktivnostibuduzavršenedokraja
juna1995.godineidasenaVidovdanodržiparadaisveēanostformiranjakorpusa.
MestozaodržavanjaparadejenapoligonuSlunj.

RaspoloživoljudstvouKrajininijebilodovoljnonizapopunupostojeđihjedinica.Veđtada
brojnostanjejebiloispod30hiljadaboraca.
RešenjejepronaĜenoumobilizacijinateritorijiRepublikeSrpskeiSrbije.Mobilizacijomsu
obuhvađenasvalicakojasuporeklomizbilokogmestauKrajini.Mobilizacijajebilatajnai
nasilna,jernijedanobvezniknijesejavljaopoosnovupozivaveđodvoĜenjempopatrolama
vojnepolicijeilimilicije.
Veđinalicaobuhvađenihmobilizacijomnisuniimalimobilizacijskuobavezuprema
jedinicamaSVKosimēinjenicedaimjeporekloizKrajineidajenjihovamoralnaobavezada
uēestvujuuborbama.
Takvimpostupkomustartusunapravljenivelikiproblemiineraspoloženjekojenikakonije
primerenopripadnicimajedinicatakozvuēnogimena.

Uranimjutarnjimēasovima28.051995godineuširemrejonuCetingradaizmeĜuSlunjai
VelikeKladušeoborenjehelikopterukojemjebioministarspoljnjihposlovaBosnei
HercegovineIrfanLjubijankiđ.
Utrenutkudejstvatajpodataknijebioprisutan,jerjebilasvakodnevnapojavadaseiz
HrvatskeuCazinskuKrajinuprevozioružjeimunicijahelikopterimailiavionima.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 215

PrvioēevicipadapogoĜenoghelikopteraucikzoretenedeljetvrde,dasuizpogoĜenog
helikopteraletelenovēanicenasvestrane.IzhotelauSlunjugdejeodržavanosvadbeno
veseljesvisvatovisupojurilipremaCetingradukakobidošlidobilokojesumerazbacanog
novca.

Utomperiodukrajamajaipoēetkajunameseca1995.godineaktivnostipremaCazinskoj
KrajinisubilemnogoizraženijeodonihpremaHrvatskoj.

UzamišljenomprocesuformiranjaRepublikeZapadnaBosnasaFikretomAbdiđemnaēelu,
bilojemnogopoteškođa.Sviresursisubiliveđdavnoistrošeni,ajediniceNOAPZapadna
Bosnasupokušavalesamedaizvršepostavljenezadatkenaproširenjuteritorije.MeĜutim,
kakojesvaprocenaraĜenanaželjenim,anerealnimpodacimanijesedrugomogloni
oēekivati.
ŠtabNOAPZapadnaBosnaseobratioGŠSVKzahtevomdaimpružimopomođuodržavanju
krađihkursevaizbezbednosnihiobaveštajnihposlova.Nanjihovzahtevjepozitivno
odgovoreno,alidorealizacijenikadanijedošlozbognemoguđnostidaseterminiuklopeu
veđpostojeđiplanrada.
PripadnikeNOAPZapadnaBosnauhvatilajemalodušnostibeznaĜe.Bezikakvevoljesu
izvršavalizadatkekaodasuoēekivaliilisenadalinekomekođezanjihtajposaoodraditi.
FikretAbdiđjeidalješiriooptimizamokosebe.NjeganijenapuštalanadadaFranjoTuĜman
sjedne,iSlobodanMiloševiđ,sdrugestrane,želedamupomognuokoformiranjadržave.
MeĜutim,situacijaseradikalnopoēelamenjatiposleuspehaHrvatskeuZapadnojSlavonijii
uverenjadaizaostatakKrajineimaleka,dasevojnoporaziinasilnimputemizvrši
reintegracijauustavniipravniporedakHrvatske.
Veđ22.06.1995.godinedolazidosusretaAlijeIzetbegoviđiFranjeTuĜmanauSplitukojom
prilikompotpisujusporazumomeĜusobnojvojnojsaradnji.Tajsporazumjepodrazumevaoi
zajedniēkoangažovanjesnaganaoslobaĜanjusvihdelovauHrvatskojiBosniiHercegovini.
PrepotpisivanjavojnogsporazumauSplitu,HrvatskavojskainjenGlavnistožersuotpoēeli
saizvoĜenjemakcije«SKOK»kojađeseodvijatinaprostoruLivanjskogpoljaiDinare,a
trajađeod04.do11.06.1995.godine.
OvomakcijomHVjevršilanastavakzapoēetihdejstavanagrebenuDinareizauzimanje
pojedinihvisovaistvaranjepreduslovazauspešannapadpravcemLivno–Bosansko
Grahovo.
Zamisaojebila,daovomakcijomHVpopravitaktiēkipoložajpremaKninunadvišavajuđiga
sagrebenaDinareipresecanjemkomunikacijeKnin–DrvaruširemrejonuBosanskog
Grahova,i
drugiciljbioje,dasesadejstvujejedinicama5.korpusaABiHkojisenalazuionaiviciporaza.
NaDinarisuzauzetesvedominantnetaēkeBravēevdolac,Velikibat,Vaganj,Antiđaglavicai
drugi.
Jedinice2.kkVRSnisumogleblagovremenodazadrženapadHVnapravcuLivno–Crnilug–
BosanskoGrahovoveđjetouraĜenoispredCrnogluga.IzsastavaSVKformiranajejedna
taktiēkagrupakojajedobilaime«Vijuga»ipridodatajejedinicama2.korpusakojesu
organizovaleiizvodileodbranunatompravcu.
Dana06.06.1995.godineotišaosamuBosanskoGrahovouzgraduopštinedabihsenalicu
mestainformisaoostanjunafrontu.Tamosamnašaosamodeokomande,adeojebio
napredpremajedinicamakojesuorganizovaleodbranuuzahvatukomunikacijeLivno–
BosanskoGrahovo.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 216

OdgeneralaManojlaMilovanoviđasamdobiouveravanjadasunapadiHVnatompravcu
višedemonstrativnognegostvarnogkarakteraidanašesnageosloncemnazemljištesasvim
uspešnomogupariratisvakomneprijatelju.
Oponašanjunašetaktiēkegrupenijeimaoprimedbi.
TomprilikomgeneraljevišebiozabrinutzaaktivnostinagrebenuDinareizauzimanje
pojedinihvisovanegoštoseneprijateljnalaziuvisiniCrnoglugasaneskrivenomnamerom
danastaviofanzivnadejstva.
Veđtada,dokjeneprijateljpreteđikidisaopremaGrahovupoēelesupriēeonemoguđnosti
daonidoĜubilokadauGrahovo.PaGrahovojerodnomestoGavrilaPrincipa,pakakobito
bilodaustaševladajutimkrajemidauĜuuGrahovo,pakakoovo,pakakoono.
Neznamkojebioautorsvihtihparola,aliznamdajegospoĜaBiljanaPlavšiđbilanajglasnija
uosporavanjumoguđnostidaHVbilokadaovladatimgradom.

Praktiēnooperacija«SKOK»bilajeprvaodtrifazekojeđenakrajudovestidopadaKninai
zauzimanjacelokupneteritorijeKrajine.

Posvimprocenama,stanjeuKrajinipostajevelikiteretizasamenjenestanovnike.
Višegodišnjeratovanjeznaēajnojeopustošilozemlju,nijezabeležennijedanvojniuspeh,na
politiēkomidiplomatskomplanustanjesejošvišepogoršaloiKrajinajeušlaustanje
potpuneiskljuēenostiiizolacije.
MeĜunarodnazajednicanijeimalanikakvorešenjezakrizunaprostorimabivšeJugoslavijei
utomejeTuĜmanvideosvojušansu.UpotpunostijeodbacioopcijusaAbdiđemiopciju
pregovaranjasaSrbijomiKrajinom.Pregovorejeprihvataosamokaomoguđnost
sopstvenogmanevra,alibezikakvenameredarazgovaraobilokakvimopcijamaoKrajini
osimopcijepolaganjaoružjaiulaskauustavnoͲpravniporedakzemlje.
DalijenarelacijiTuĜman–MiloševiđpostojaonekidogovordaseSrbijaneđemešatiu
sukob,akoHrvatskanapadneKrajinu,janeznamnitimogudapogaĜam.Izvišeizvoraje
takvoštastizalo,alikonkretnihpodatakanijebilo.

NizpodatakajeukazivaodaseHrvatskaintenzivnopripremazanapadnaKrajinuidasesa
preformiranjemjedinicaSVKneđestiđinavreme.

PoredveđnavedenihaktivnostiHVnagrebenuDinarekojesupoēeleujesen1994.godine,
sliēneaktivnostisuizvoĜenenaVelebituizmeĜuGraēacaiObrovcainaMalojKapelinaliniji
s.Glavace–Dabar–Glibodol–Kamenitivrh–Modruš.
SvakomjebilojasnoiupadljivodajeHVnatrilokacijeznaēajnonadvisilaSVKistvorila
realnepretpostavkezaeksploatisanjetoguspeha.

SveovojebiloprisutnokoamndantuGŠSVKikomandantimakorpusa,aliseništanijemoglo
uēinitiveđjesveprepuštenovremenudaonoproveriistinitostprocena.
Nažalostprocenajebilataēna,aposlediceposvenaskatastrofalne.

UkupnasituacijaokoKninamijeliēilananjegovo«davljenje»,pasamsetakoiizraziona
sastankuukomandiprilikomredovnoginformisanja..
MeĜutim,bilojeoēiglednodajeformiranjekorpusaspecijalnihsnagabiotežišnizadataki
nadanjedađeponjegovomformiranjuonsampromenitisituaciju.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 217

BilojevrlointeresantnodanijedankrupandogaĜajnijeostavljaonikakavefekatnaonesa
kojimasamkomunicirao.KadasamreferisaoopojedinostimavojnogsporazumaizmeĜu
TuĜmanaiIzetbegoviđauSplituimaosamutisakdaonikojisumeslušalirazmišljajukakoje
totamonegdedalekoidatoneđeimatinikakvereperkusijepoKrajinu.Ilijebilotoilijebio
izraznemođidaseneštopametnokažeipreduzmeuuslovimakadasenijeimaloniskimni
sēimbiloštapreduzeti.Ondajeboljeđutatiiništanegovoriti
NaLivanjskompravcuneprijateljpomeralinijuzauzimanjemCrnogluga.Linijasepomerai
istoēnoodkomunikacijeLivno–BosanskoGrahovoupravcuGlamoēaiKupresa.JediniceHV
bezikakvogoperativnogmaskiranjaratujunateritorijiBosneiHercegovine,anjimasu
pridodateijediniceHVO.
PoslezauzimanjaCrnoglugaudometuhrvatskeartiljerijesenalaziBosanskoGrahovo,
komunikacijaGrahovo–GlamoēiGrahovo–Drvar.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 218

ObaveštajniCentarVJ

Stižuizveštajidasesaformiranjemkorpusaspecijalnihsnagaveđodmaklodalekoidađedo
Vidovdanabitisvekakotreba.
NajavljenapomođizSrbijeinijenekapomođ.UTopuskomjeodabranomestogdeđebiti
ObaveštajnicentarVJ.NjimeđerukovoditipukovnikZimonjaNikola,asasobomjedoveo
jednogoperativca–svogkumapotpukovnikaKrkoviđMilana.OniposopstvenomnahoĜenju
iprocenidajuizveštajeGŠSVKimeni,asvapitanjarešavajuuGŠVJuBeogradu.
KadajecentarformiranpozvaomejegeneralMrkšiđdamiobjasnisuštinupostojanja
centra,dajesvetomaskirano,dasepodacinesmejuuveđemobimueksploatisatinaovim
terenimadasenebiupiraloprstompremaSrbijiiJugoslavijiiraznedrugeglupostikojesu
mutogēasapalenapamet.

Jasamveđtadaimaoprvepokazateljedatajcentarnemavezesaoperativnim
angažovanjem,veđdasunjegovenamerepotpunodrugaēije,daseradiokriminalnoj
delatnostiukoristnekogkojedozvoliodasespomenutalicanaĜunaprostoruKrajine.
Pripremezanjihovuaktivnostbilesutemeljiteivremenskiduge.Najpre,umajumesecu
1995.godinekadajesamonajavljenoformiranjecentra,prilikommogboravkauBeogradu
pozvaomejetelefonomKrkoviđMilanizakazaohitansastanaknakojemđebitiipukovnik
Zimonja.SastalismoseustanuNikoleZimonjeuBeogradu.TadamijeZimonjarekaodaje
nekokidnapovaonjegovogsinailijesamotišaouKrajinudasuukljuēikaovojnikunekuod
jedinica,dajenapustioškolovanjenaVojnojakademijiinapraviēitavnizproblema.Od
menejetražiodamunanekolikodanapozajmimmojeslužbenovozilokakobiselakše
kretaopoRepubliciSrpskojiKrajiniunameridapronaĜesina.Menijeponudiobilokoje
voziloizvoznogparkaObaveštajneupraveGeneralštabakakobihmogaoizvršavati
planiranezadatke.Jasamtoodbioiponudiomurezervnetablicezanjegovovoziloisve
drugoštotrebauzto,alijeonupornoinzistiraobašnamomvozilu.Znaosamdaneštonije
uredu,alitogēasamikriminalnijepadaonapamet.Rastalismoseuzvidnunervozui
ljutnjuštonisamprihvatioponudu.

Uzputsamrazmišljao,dalijestvarnosinubekstvuiliseradioneēemudrugom.Biosam
sklonijidaverujemuneštodrugotimpreštosamuradnimprostorijamaObaveštajne
upraveviĜaomnogalicakojatamonebimoglanikakodauĜu,padasuinekeveze,sanjima
senijemoglokontaktiratiuradnomambijentu.Bilisutokriminalcirazliēitogprofilaēiji
interesnisubileinformacije,veđprimanjenareĜenjadaseneštoodradizanekoga,auzputi
zasamogsebe.
DvadanakasnijeuprostorijamaUpravenisamzatekaoZimonju,jerjebioodsutan.Uviše
kontakatasammogaodoznatidaonomeniširilažnevesti,opravimrazlozimamogboravka
uKrajinikojinisupatriotizamveđkriminal.Tojeēiniovrlovešto,nikadapredvišeodjednim
licomdasenemogupronađidvasvedokaistogiskaza.
PoredtogasamdoznaodasuonigeneralMrkšiđbliskiroĜaci,dasunjihovemajkeroĜene
sestre,dajeKrkoviđMilansanjimkuminizdrugihpodatakakojisuukazivalidaseokružio
saljudimaodposebnogpoverenja.
Nikoništanijeznaookidnapovanjunjegovogsina,kaodaseradionajobiēnijemdogaĜaju.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 219

PrilikompovratkauKrajinunaizlaskuizBjeljinesusreosamZimonjuiKrkoviđakojisuse
vrađalisa«izviĜanja»gdesuprovelidvadana.Nisuznalidasamregistrovaonjihovprolazak,
auTopuskomihjeregistrovaoRadenkoBijeliđ,kojimijedaodetaljanizveštajnjihovog
kretanjaiosobasakojimasukontaktirali.
KadasukonaēnodošliuKrajinunioninijanismopokazivalidasumnjamojedniudrugeija
samimdaomobilnitelefonkakobimoglikontaktiratisvojevezeuinostranstvu.
Poredtogadodeliosamimjednogoperativca,MomēiloviđDušana,kojegsunajedvitejade
prihvatilipravdajuđitoēinjenicomdatekpoēinjusaradom,adađeunarednojfaziodluēitio
poveđanjubrojaljudiucentru.VeđspomenutogBijeliđasamodrediousvojstvupomođnog
radnika.
Ipaksugaprihvatili,aMomēiloviđjeimaojedinizadatakdapratinjih,daizveštajedajeBjeliđ
Radenku,aonmenitakodabiseizbegaodirektansusretmeneiMomēiloviđa.

Poredtoganarediosaming.KorkutSvetinaPetrovojgoridaneprekidno,24sata,prati
frekvencijumobilnogtelefonaidaregistrujesvakimoguđirazgovorudolaskuiodlasku.
Posaonijebionimalolak,jerjeuBihađuidrugimmestimauCazinskojkrajinibioveđibroj
mobilnihtelefonaibezbrojrazliēitihrazgovorasvakojakogsadržaja.

Brojrazgovoraprekotelefonabiojeneuobiēajnovelik.Razgovorirazliēitihlicasarodbinom
uHrvatskoj,SlovenijiinekimdrugimzemljamaEvrope.Uprvimahnisamshvatiooēemuse
radi,alivrlobrzomijeMomēiloviđposlaoizveštajizkojegsevididaKrkoviđpronalazilica
kojauznaplatukoristetelefonirazgovarajusainostranstvom.
Paresuzadržavalisebi,atroškovezatelefonizmirivalajeObaveštajnauprava.
Krajemjunamesecaintenzitetsaobrađajasesmanjio,alisurazgovoribilimnogo
interesantniji.Bilojejasnodasaneidentifikovanimlicimapripremajuisporukuveđekoliēine
robezaBihađgdejedogovorenaenormnovisokacena.

Dana25.06.1995.godinebiosamuBeograduirazgovaraosageneralomAcom
Dimitrijeviđem.Hteosamdasanjimrazjasnimnekapitanjakojasumesmetala,aposebno
informacijedokojihsamdošaouObaveštajnojupravi.
Razgovorjebiodostadugisadržajan.Onnijeimaonikakvasaznanjaoonomeštosam
priēao,nijeznaodostatogaštoseuKrajinidešava,alijeznaodostaošvercusa
muslimanimanesamoizKrajine,negoinavišemestauRepubliciSrpskoj,izkojesesa
muslimanimatrgovalonasvimnivoima.
Dimitrijeviđjetokomrazgovora,uvišenavrata,postavljaopitanjaoangažovanjuJSORDB
SrbijeuKrajini,kolikoihima,kolikonjihjeporeklomizKrajineikojosuimtežišnizadaci?
Znaosamsamodelimiēnodaodgovorim.
Posebnointeresovanjejepokazaozafunkcionisanjekomande«Pauk»itomijebiloēudno.
Tosammurekaoidodao:«Kakojemoguđedamenepitatetepojedinosti,kadsamjasvako
veēerazgovaraosaPerišiđemkoristeđikodnaimena.Neverujemdajesveteinformacijeon
zadržavaozasebe,danijekolegijinformisao.»
PitameDimitrijeviđ,kojejekodnoimekoristioPerišiđijamuodgovaram.«Koristiojedva.U
prvojnedeljiime«Plavi»,anaredne«PlaviͲ9»,mojejeprvenedeljebilo«Ranko»,adruge
«Nenad».
Ondamejeotvorenopitao,kolikoistineimautvrdnjidajekomanda«Pauk»paralelna
komandaGŠSVK?NadugaēkosammuobjašnjavaogenezudogaĜajainakraju,kakoje
izvedenzakljuēakopostojanjuparalelnekomande.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 220

Završiosamreēima,«ēakidajestebilo,vremejetoopovrglo».

Inakraju,kaouzput,pitame,kolikojeutemeljnatvrdnjadajezamojepostavljenjena
dužnostnaēelnikaobaveštajnogodeljenjaGŠSVKsaglasnostdaoRDBSrbije?
Svesamutrenutkushavtio,isadržajeiautoreiizvoreinformacijakojedobiva.Odgovorio
sammu,
«tatvrdnjajevrloutemeljena.Dalisuusmenusaglasnostdamogubitipostavljennatu
dužnostizbogtogaimamvelikeproblemesaobaveštajnomupravomGŠVJ.»

ObeđaojeēvršđusaradnjuirazmenupodatakasapukovnikomRašetom,naēelnikom
bezbednostiuGŠSVK.
Skorobezreēismoserastali.

JasamsaRašetomimaovrlokorektneodnose,normalnusvakodnevnurazmenuinformacija,
alinismorazmenjivaliinformacijekojesuseodnosilenakriminalnuilinekudrugu
nedozvoljenudelatnost.Tonijebiomojdelokrugrada,veđpolicijeiorganabezbednosti,a
samimtimnisamniinzistiraonatakvimsadržajima.
KasnijitokdogaĜajađepokazati,dasuorganibezbednostibiliukljuēeniurazneaktivnostipo
nareĜenjukomandantaGŠSVK,dajetoraĜenomimovoljeidasuoniotomeizveštavali
PredsednikaRSKgospodinaMartiđa,alijeonbionemođandaneštokonkretnouradi.
IzBeogradasamdoputovaodirektnonaSlunj.
ZbogobavezanaSlunjumoraosamnekolikodanadaprovedemnapoligonu,jerjebiofiniš
pripremazaodržavanjeparadeizvaniēnoproglašenje,dajeKorpusspecijalnihsnaga
formiranidaseodtadasanjimtrebaraēunati,

Vidovdan1995.godineosvanuojesuncemokupan.GradSlunjjebiopunvojskekaoi
poligonuneposrednojblizinigrada.Slikajepodseđalananekadavnapredratnavremena
kadasujediniceJNAdolazilenapoligonradiobuke.
IzsvihkrajevaKrajineinekihdelovaRepublikeSrpskedolazeautobusiiautomobilisaonima
kjojineželedapropusteparadu,kojađeimnatrenutakoteratisumornemisliivratitinadu
dađeizovogpaklaizađisređno.
Odranihjutarnjihēasovaoseđasevelikaživost.PoredpublikedolazeiTVekipeizBanja
Luke,KninaiBeograda.Radioreporterilokalnihradiostanica,ameĜunjimaiekiparadio
VelikaKladuša.
Nikoodpozvanihgostijunedolazi,veđšaljusvojeizaslanikeēime,kaodasedistancirajuod
svegaštosedešavauKrajini.
IzRepublikeSrpskenedolazipozvaniRadovanKaradžiđigeneralRatkoMladiđ,veđ
delegacijakojupredvodigeneralManojloMilovanoviđ,izSrbijenemanikogaosimsnimatelja
inovinara,izRepublikeZapadnaBosnadolazinaēelnikštabaNOŠerifMustedanagiđ.U
trenutkunjihovogdolaskaprišaosamdaihpozdravimiiskoristimprilikudasesklonimsa
sveēanebine.Zajedniēkoslikanjeilibilokakvoslikanjenijemibilopotrebno.
Ceremonijalusenemoženađiprimedba.Svejeuvežbavanopodbudnimokomnekolicine
gardijskihoficiraizBeogradakojejepredvodiokapetanIklaseBorovēaninorĜe.Sva
tehnikabezprekornoēistaiispravna,sviuēesniciparadeobuēeniiopremljenikakosesamo
možezamisliti,strojeviizglediporedakbezinajmanjeprimedbe.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 221

Paradajeproteklaefektnosamnogoaplauzaokupljenepublike,azavršenajeiskakanjem
padobranacaizhelikopteraštojekodmnogihizazvalouzdahe.

Kadasesvezavršilo,prišaosamgeneraluMrkšiđukojinijekriosvojedobroraspoloženje.
Ponudiomijecigaretuikaže:«Sadđemoimmajku......»

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 222

Operacija«MA,»

Nakonformiranjakorpusaspecijalnihsnagaiparade,naaktivnostisenijedugoēekalo.Veđ
03.07.1995.godinenaPetrovojGoriodržanjesastanaknakojemjekomandantizneo
osnovnuzamisao,kojaseukratkimcrtamasastojalaodsledeđihelemenata:

Ͳdaseizvedenapadnaoperacijana5.korpusArmijeBiHutrietape,
Ͳvremepoetapama7–10dana
Ͳsnagekojebiuēestvovaleuoperacijipodelitinadveoperativnegrupesaoko16.500ljudi
odēeganasnageNORepublikeZapadnabosnaotpada8.800ljudi,
ͲnapadizvršitiudvaosnovnapravcaOG–1pravcemkaBužimi,aOG–2pravcemTržac–
Cazin,
ͲzaštiđenazonagradaBihađasenesmedirati,
Ͳsadejstvujusnage1.kkVRS
Ͳaviopodrškapoposebnojproceniizahtevu,
Ͳdejstvapodržavatiartiljerijskimiraketnimudarima.

Operacijanosiime«MA»ipoēinje15.07.1995.godine.

Prenjenogotpoēinjanjabilojeneophodnouraditinizdrugihposlova,planovaistvoriti
pretpostavkedasemožepoēetisaizvoĜenjemoperacije.

OrganbezbednostijedobiozadatakdasaēiniPlanposnagama,sredstvimaimetodamarada
napropagandnoͲpsihološkomdelovanjupremasnagama5.korpusaABiH.

Menijereēenastandardnareēenica:»GledajštaradiHrvatska,dasenebiuletelou
aktivnostisamuslimanima,anadrugimmestimaovidanasrazbiju.»
TojelakonskiizreēenokaodajeHrvatskatogēasamirovala.Gotovodanijebilodelafronta
gdesenijeuoēavalapojaēanaaktivnost,anaDinariipredGrahovomsusevodileborbeza
odbranuBosanskogGrahova.

NaBanijijebiloneophodnodaseizvršidodatnamobilizacija,jerodraspoloživihsnaganije
moguđeizdvojitijedinicuekvivalentajednebrigade,kojabiseangažovalaunapadnoj
operaciji.
UpredfaziiliprvojfazitrebalojestvoritipretpostavkezanapadnaCazinosnovnimpravcem
Johovica–Bugar,apotomširenjemnapadanakomunikacijuRaštela–CazinkaBrekavici.
ZajednosapukovnikomRašetomotišaosamuTopuskoitusmosesastalisaZimonjomi
Krkoviđem.ZimonjanasjeinformisaodasepripremavelikikonvojartikalahranezaBihađ,
dasuartiklizatrovani,daotrovnijesmtronosan,alidaizazivastomaēneproblemevisokog
intenzitetaēimesepraktiēnosvejediniceeliminišunafrontu.Naglasiojedaseradioakcijio
kojojmaloljudizna,dasuangažovaninajpoverljivijiljudiidađeubacivanjehraneuBihađ
bitirealizovanoprekoveđpoznatihšvercerakojisuteposloveodraĜivalivišeputa.
Završiojereēima,dabiēitavuakcijutrebalokrstitišifrom«ZAGUŠLJIVAC»idasetaakcija
postaviuplanopropagandnoͲpsihološkojaktivnostuoperaciji«Maē»
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 223

NismosedugozadržavaliuTopuskom.Kakosmobilisadvavozila,jaiRašetasmorazgovor
otojakcijinastaviliuKninukasnonaveēe06.07.1995.godine.

JasamotvorenorekaoRašeti,dasemenisveovonesviĜa,dasumnjamudobrenamerei
ZimonjeiKrkoviđa,daseradioēistomšvercuukojegjeumešaniMrkšiđinajverovatnije
pukovnikKrgaizBeograda,dajetrovanjehranesamolegendadaseotomenepriēa,jerjei
suvišeopasno,dajesvesmišljenouraĜenoitaēnotempiranoprednapadnaBihađidaja
neđuutomeuēestvovatinipokojucenu.Rašetajesamogledao.Pitame:»Smatrašlitidaje
sveovonameštaljka,dajeišefumešan?»Tadasammuispriēaodasambiokodgenerala
Dimitrijeviđa,dasamnjemusveopisao,dapostojanjeObaveštajnogcentraGeneralštabaVJ
nemavezesaobaveštajnimangažovanjem,veđdajetosmišljeno,daseodradijedanilidva
poslaidaseakteriizgube.
Objasniosammurodbinskeidrugevezesvihzainteresovanihidaseovajtrenutakdugo
planiraoidajevrloopasnojavnooponiratibilokome.
Mislimdase«smrzao»kadsammusveispriēao.Posebnokadjeēuodaoaktivnostimazna
generalDimitrijeviđ,naēelnikUBVJ.

BezobziranasveštojeznaoRašetajeuradioPlankontraobaveštajnogobezbeĜenja
operacije«MAͲ1»,ane«zagušljivac»kakojeZimonjapredložioitajplanmujesvojim
potpisomodobriokomandantGŠSVKgeneralMileMrkšiđ.Iztogplanasejasnomoževideti
dajeRašetaznaosveoplaniranojakciji,pomestuLiēkoPetrovoSelo,povremenuod11–
15.07.1995.godinepolicimakojađebitiukljuēenaisvedrugoznaēajnozaizvršenjeakcije.

IstovremenosaovimaktivnostimajasamdobioobaveštenjeoddirektoraNPPlitviēkajezera
Dr.IlijeDrakuliđadađeuvremenuod12–14.07.1995.godineuNacionalnomparkuboraviti
delegacijaEU,dađebitirazliēitihmoguđnostidasesanjimakontaktiraipozvaomedaseu
tedanetamonaĜem.

NikakvekontaktesaObaveštajnimcentromizTopuskogvišenisamimao.NaPlitviēkajezera
samdošaoutokudana13.07.1995.godine.Poslepodnesamproveouhotelu«Jezero»u
razliēitimkontaktima,apredveēesamotišaododepadansahotela«Belvi»ukojemse
nalaziodetašmankontraobaveštajnegrupeizKnina.TamojebioRašeta,aodmahizamene
sustigliZimonja,KrkoviđiNiševiđNenadizGline.Togēasajeveđtrebaladasezavrši
isporukauBihađ,alizbogintervencijejediniceuLiēkomPetrovomSeludotoganijedošlo.
Vremezaisporukujeprolongiranozajednunođ,asvavozilasupoodobrenjupukovnika
SteveŠevesmeštenaukrugpilaneuBjelopolju.

PonovojeZimonjauvišenavratapokušavaodauzmemojevoziloidaseunjemuproveze
dužputaPlitvice–Drežnik–LiēkoPetrovoSelo–Prijeboj–PlitviceͲNisamdozvolionitidase
vozilouzmenitijadabudemvozaē,adanekoideuzmene.

Bilomijejasnodaposvakucenupokušavajudaprikažukakosamumešanuovajposaoiza
tosutražilimoguđnostbilokakvogmatrijalnogdokaza.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 224

Izsvegaštosamtadavideo,oninisumoglitoksikološkidelovatinahranu,jediniproblemje
bioštosunamirniceveđimdelombilesaisteklimrokomupotrebeištosukaotakve
predstavljaleopasnostpozdravljebuduđihkonzumenata.
PremasvemusudeđiiranijikonvojihranekojejeodraĜivaoNiševiđbilisusliēnogiliistog
sadržaja,asadrugestranenijebiloreklamacija.TadasamprviputēuodaseuBihađumože
prodatisveosimcigaretasaimenom«Srbija»,kojemuslimaninisuhtelidakupuju.Hrana
kojajenabavljanauglavnomnatržištuSrbije,bilajebezikakvogsanitarnogiveterinarskog
nadzora,skupljanasavišemestaiondatransportovanauBosnuiHercegovinu,zavisnogde
suposlovidogovoreni.Nijednaodsedamzaštiđenihenklavanijeimalaurednosnabdevanjei
svesubileprisiljenenatrgovinuilisaHrvatskomilisaSrbijom,odnosnoRepublikom
SrpskomiliRepublikomSrpskomKrajinom.Znaēajnekoliēinehraneprodavanesupreko
predstavnikaAPZapadnaBosnaitajposaojebiotretirankaolegalanposao.Utovreme
radilisupojedinipogoni«Agrokomerca»,sirovinajepodjednakonabavljanaizSrbijei
Hrvatskeiizinostranstva,apretovarjevršenuluciRijekaipotomcestovnimtransportom
prevoženoprekoHrvatskeiKrajineuVelikuKladušu.MnogefirmeizHrvatskesubile
ukljuēeneuteposlove,sirovakafajedopremanaulukuRijeka,apotomuVelikuKladušu,
koncentratizainstantsupe,mesnekockezapoboljšanjeukusajelu,suvikvasacnabavljani
suod«Podravke»izKoprivnice.
RašetajeimaoopširnijirazgovorsaNiševiđemividimdanjihovakomunikacijanesmetano
teēe.Doksunjihdvojicarazgovarala,izmeĜumeneZimonjeiKrkoviđasupoēeledasevaju
varnice.Vidnoneraspoloženiiljutinamenezapoēelisupriēupitanjem,komesejato
dodvoravam,oēemumislimiēemusenadam?Jasamsenatonasmejao,rekavšidaovog
ēasanemamkud,aliēimovobudegotovo,mojjediniciljjedaskinemuniformu,aposle
nekabudeštobitimora.ZnajuđiZimonjinekarijeristiēkeželje,rekaosamdaneđenikada
postatigeneralidaizvojskeidemzbogtakvihkaoštojeon.UvreĜen,skoēiojesastolicei
izašaoizprostorije.Uzputjeneštonerazgovetnopsovao.

Krkoviđmejegledao,okretaoglavomirekao,dagrešimidanisamsvestankomese
zameram,dajeZimonjaēoveksamnogostrukimvezamauvojsciivannje,danijelošēovek,
alidajeisammoraopristatinaneštoštoinaēenepodržava.
Nijedaljegovorio,kolikojeznaoiline,nikadanisamsaznao.

IpreovihdogaĜajabilomijepotpunojasno,dasmouproteklomvremenupostalineēiji
potrošnimaterijal,dajenekosvojeprljaveprsteiigrehteodadovršinanašimimenima,jeri
onakovišenismopredstavljaliništa.

Ovojemenibionajveđiindikatordajesveovopredstava,dasestvarizavršavajunanajgori
moguđinaēinidausvemutomestojimbespomođanisebiidrugima.Ostalajesamopotajna
nada,akakoonaposlednjaumire,poprviputsamseponadaouneštoimaginarnounešto
štođepromenitisituaciju.Nisamsenadaodađeonabitipromenjenaunašukorist,nadao
samsesamodađeuēitavomkolopletuzbivanjasveprođisaštomanježrtava.
PomnogimmestimauKrajiniseizvodevežbeevakuacijestanovništvausluēajuveđeg
napadaneprijatelja,MilanMartiđupratnjigeneralaMrkšiđaieleketiđaobilazemestaikao
štosuradiliuZapadnojSlavoniji,uveravajudaseneđeništadesiti,dajevojskasadajaēa
negoikadapre,danasneđeizneveritiniSrbijaniRepublikaSrpska,lažudameĜunarodna
zajednicapodržavalegitimnuborbuSrbazaosamostaljenjeisl.Naglašavaju,dajeu
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 225

Beogradupostignutpolitiēkikonsenzus,dajeKrajinadeoSrbije,dautomciljunema
odstupanjaisl.
NaistokuBosneotpoēelajevelikaoperacijanapadanaSrebrenicuiŽepu.Nemamo
podrobnijihinformacijaosimdajediniceVRSbeležeznaēajnevojniēkeuspehe.

Utakvimokolnostimaotpoēinjeioperacija«Maē»uplaniranovreme15.07.1995.godine.
imjepoēela,ništanijeišlokakotrebaikakojeplanirano.Nikakvogpomakaiuspehana
tomdelunijebilo.JednikrivezaneuspehpasivanodnosjedinicaNOZapadnaBosna,drugi
daTGͲ9kojanapadasaprostoraBanijeništaneradiinevežezasebesnageneprijatelja,pa
ondaOGͲ.1iOG–2nemogunapredovatiplaniranimtempom,dajedinice2.kkVRSne
uēestvujuunapadunadelove5.korpusaABiHitakoredom.Zapravosvakotražiopravdanje
zasvojeponašanje,aukupnoponašanjejevišenegozabrinjavajuđeipreteđe.

IzRepublikeSrpskestižuvestiovojnojpobedinaistokuzemljeidasuenklaveuSrebrenicii
ŽepistavljenepodkontroluVRS.

Dana22.07.1995.godineišaosamuPlaškinaproslavuDanaopštineiDana70.brigade
Presveēanostisamsesastaosakomandantombrigade,pukovnikomMilanomMilivijeviđem,
kojijenatudužnostpostavljenpremesecdana.OnjeuKrajinisaprekidima,aupoznalismo
sejoš1991.godinekadajebiokomandantbrigadenaUdbini.
Svimanamjepodeljeninformativnilist70.pešadijskebrigadebroj1/95.Tojebioprvii
poslednjibrojijedinenovinekojesuštampaneuPlaškomtokomrata.

Dana25.07.1995.godineotpoēinjenastavakakcije«SKOK»napravcuLivno–Bosansko
Grahovo.Dvadanakasnije,27.07.1995.godineHVusadejstvusajedinicamaHVOzauzimaju
BosanskoGrahovoipresecajukomunikacijuKnin–Drvar.Ovakavrazvojsituacijezahteva
hitnuintervenciju.PrekidajuseborbeuCazinskojKrajiniiglavninakorpusaspecijalnihsnaga
prebacijeseuDalmacijudaspreēinajgore–padKnina.
OsvajanjemBosanskogGrahovaHViHVOnastavljajudejstvadelomsnagapremaDrvaru,a
delompremaKninu.Vršepritisaknanašesnagekojesenemogunositisanadmođnijim
neprijateljom.BorbesepostupnoprenosepremaKninu,najvišenadeluCrvenezemljei
iznadStrmice.
KodjednogdelastanovništvaprimeđujesevelikaužurbanostipokretipremaLicisa
nameromdaseKrajinanapusti.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 226

Naslu©ivanje«Oluje»

Dana30.07.1995.godinezajednosageneralomDušanomLonēaromupuđensamna
sastanakuBosanskiPetrovacpopozivuizGŠVRS.
DošlismouBosanskiPetrovacoko10,00ēasova,asastanakjepomerenza11,00ēasova.
SvismoseokupiliuzgradiopštineBosanskiPetrovac,izKrajineGeneralLonēarija,izVRS
generaliMladiđ,Milovanoviđ,Taliđ,Keleēeviđ,Ninkoviđ,Zec,Tomaniđ,Gvero,Tolimir,
predsedniciopštinaBanjaLuka,Drvar,BosanskiPetrovac,BosanskoGrahovo,Srbobaran,
MrkonjiđGrad,Kljuē,SanskiMost,komandantibrigadaizsastava2.kkVRSiizvrhadržave
gospoĜaBiljanaPlavšiđ.

DoksmoēekalipoēetaksastankavoĜenisumeĜusobnirazgovoriostanjuiuKrajiniiu
RepubliciSrpskoj.Posebnupažnjuprivlaēilisuonikojisuprepriēavalištasedešavalooko
SrebreniceiŽepe.
JasamrazgovaraosageneralomKeleēeviđem,TomaniđemiLonēarom.Uznasjebioi
predsednikopštineBanjaLuka,gospodinLaliđ.Našeinteresovanjebilojefokusiranona
zbivanjaokoBosanskogGrahovaiuCazinskojKrajini.Nekakonajveđuzabrinutostinajveđu
istinutomprilikomjeizgovorioLaliđkadajerekao:«Oviakoovakonastavedođiđeido
BanjaLuke.»
Tomaniđjesvetosmatraotrenutnimstanjemkojeđesenarednihdanapromeniti,jerje
Hrvatskadostarazvuklasvojesnage,opisivaojeipriseđaoseprošlogodišnjegnapada
jedinica5.korpusakojisuuspeliizađiizdolineUne,alisuopetvrađeniisamoihjesređa
spasilaodkonaēnogporaza.Nikoniēimnijeodavaozabrinutost.

Premazabeleškamakojesamvodiodajemtoksastanka.
Sastanakpoēinjetaēnou11,00ēasova.VelikasalauzgradiopštineBosanskiPetrovac.
SastankomrukovodigeneralRatkoMladiđ,komandantVRS.
UuvodnomdelusveprisutneinformišeotokuirezultatimaoperacijenaSrebrenicuiŽepu.
DetaljnoopisujepojedenedogaĜaje,herojskoponašanjepojedinihboracakojisuratovalii
akosubiliranjeniprethodno.Nemareēiopreteranojupotrebisile.Iznosiocenu
komandantaHolandskogbataljonaUN,kojismatradajeVRSizvelabriljantnuvojnu
operaciju.
Prelazinastanjeuzapadnimdelovimadržaveikaže,dajeneprijateljiskoristiotrenutno
težišnoangažovanjeVRSnaistokuidasuizvršiliagresijunaRepublikuSrpsku,alidađezbog
togabitikažnjeni.
Upozoravadasesvemorauēinitidasenarodsmiri,dasemoraobjasnitištasedešava,dase
raskrinkavajuonikojiširelažneiuznemirujuđevestionekakvojtrgoviniteritorijamai
masovnompreseljenjustanovništva,dautomenikoizKrajineiRepublikeSrpskene
uēestvuje,apogotovuneon.Utomkontekstuongovoriorazornomdelovanjupetekolone,
specijalnihslužbizapropagandnoͲpsihološkoratovanjeizsastavaNATOsnaga.
Podvlaēidasesituacijamoravrlobrzopreokrenutiunašukoristinaēeđenastupitiozbiljni
problemi.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 227

UveziulogeSrbijeonjerekaodajedošaokonaēnitrenutakkadaseSrbijamoraizjasniti,da
lihođeratovatiilineiliđesvojratidaljeizvoditipasuljemimakaronima,amiglavamanaše
dece.
Planiranjeoperacijenijepotrebno.Zamisaoje,dasefrontstabilizuje,dasenavišemesta
razvukuustaškesnage,naneseudaracnanajosetljivijimmestima,takodazauvek
«ustašetine»nateramodarazmislekadađeseodluēitizaratsaSrbima.
JediniceDrinskog,IstoēnoͲbosanskogiHercegovaēkogkorpusaVRSđeodmahkrenutiu
napaddolinomr.NeretvakaMetkoviđuimoru.

IKMGŠVRSuDrvaru.

IKMgrupacijezanapadkaGlamoēuus.Miliništa.KomandantgrupacijegeneralTaliđ,
pomođnikgeneralNinkoviđ.
IKMgrupacijezanapadpremaBosanskomGrahovuus.Resanovci,komandantgrupacije
pukovnikKukobat,naēelnikštaba2.kk.

ZonaratnihdejstavajužnoodlinijeKrupanaUni–BanjaLukaukljuēnoVlašiđrepetitor.
Zadatak:OsloboditiBosanskoGrahovoiGlamoēiizbitinalinijuiz1992.godine
s.Hrvace–Kupres.
AvijacijomdejstvovatisaaerodromaUdbina,apopotrebiisaaerodromaMahovljani.
Operacijanosinaziv«VAGANJͲ95».

SveinformacijeoizvoĜenjuoperacijestavitipodkontrolui«zatvoriti».Liēnokomandant
dajeodobrenjeosadržajimakojiiduujavnost.

NareĜenajemobilizacijacelokupnogstanovništvaukljuēujuđimuslimaneihrvatezakojeje
bilopredviĜenoangažovanjenazadacimaradneobaveze.
SvekonvojeuBihađstavitipodkontrolu.ZabranitiulazakuBihađsvimzaposlenimu
meĜunarodnimorganizacijama.
ZabranjujeseiseljavanjestanovništvaizRepublikeSrpskeKrajine.

ZahtevGŠSVK:2.Gardijskabrigadaizkorpusaspecijalnihsnagadabudeurezervisnagama
kojenapadajupravcemGrahovo–Livno.

NakonsastankasvizajednosmotrebalidaidemonaruēakuDrvar,alismoLonēarijato
odbilipravdajuđisenedostatkomvremena.

DabisevratiliuKninmoralismoiđinaMartinBrod,apotomnakomunikacijuDonjiLapac–
SrbidaljedoKnina.TokomvožnjedoMartinBrodarazgovaraosamsageneralomLonēarom
opojedinimdetaljimasasastankauBosanskomPetrovcuirekao:

Ͳdaovaoperacijaneđeotpoēetinajmanjeza10danaidajetozanasizKrajinepogubno,
ͲdamisepojedinideloviizlaganjageneralaMladiđanesviĜaju,aposebnone:
a)nipodaštavanjemestaiulogeRSKinjenevojske,posebnokadajegovorioonapadimana
CazinskuKrajinu,odnosusaAPZapadnaBosna,kaodasmomisaminapadalibeznjihištasu
toonivaljanonapravilinatomdelufronta.IstinajedajedostadugoGŠSVKizbegavao
sukobesa5.korpusom,alijetobilozbognemoguđnostidaseangažujemonadvafronta.,
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 228

b)sveonoštojegovoriooponašanjuSrbije.PodsetiosamLonēaradasamuvišenavrata
slušaogeneralaMladiđatokomovogrataidasenikadatakonijeizjašnjavao,dajeoēigledno
iljutirazoēaranidatonijedobarsignal,
c)uopisimadogaĜajaokoSrebreniceiŽepegeneralMladiđjeneskrivenofavorizovao
vlastituliēnostiulogu,kojanajverovatnijenijesporna,alinijeleposlušatikadaēoveksam
sebehvali.Tobitrebaloostavitinekomsastrane.

GeneralLonēarsesasvimštosamrekaosložioidodao,dađebahatoponašanjepolitiēkogi
vojnogvrhaizRepublikeSrpskedođinasuKrajiniglaveiumestodaseujedinjujemoi
meĜusobnopomažemomimožemopostatižrtvesopstvenihapetita.

NisamznaoilisamprevideodasuRadovanKaradžiđiMilanMartiđbiliuBosanskom
GrahovudanprenegoštođegaHrvatskavojskaosvojiti.Priēalisupredonomalookupljenih
ljudikaodanisunormalni,kaodasusebunikenajeliionakopoludjelipriēajuokupljenimao
nekakovojpobediinovimsređnimvremenimakojadolaze,pameLonēarsvojompriēom
podsetinatajdogaĜaj.
Poredovognijedobroprocenjenanašamoguđnostuangažovanjunapružanjupomođi
FikretuAbdiđuustvaranjunjegovedržave,amisamisvojunemožemosaēuvati.Zakljuēioje
reēima:«Evo,videđešdađebitidasmomuslimanimanapravilidržavu,asopstvenuizgubili.»
UKninsmostiglikasnoposlepodneiimalismodovoljnovremenadasepripremimoza
referisanjekojejebilozakazanoza19,00ēasovakodkomandantaGŠSVK.
Nasastankukolegijakomandantaizneosamprocenusledeđesadržine:

«OstvarenimdosadašnjimuspehomHVjestvorilarealneipovoljneuslovezanastavak
ofanzivnihdejstavanapravcima:

ͲBosanskoGrahovo–Strmica–Knin,
ͲBosanskoGrahovo–Drvaridalje,
ͲGlamoē–Šipovo–Jajce.

Cenimdajeneprijateljnajverovatnije,uvoĜenjemsvežihsnaga,ēijejedovoĜenjeutoku,
nastavitidejstvapremaStrmiciiDrvaruiomoguđitiuvoĜenjesnaganapravcuGospiđ–
Graēac–StrmicaitakodovestinašesnageuDalmacijiuokruženje.
Pritisakneprijateljatrebaoēekivatiinaostalimdelovimaliēkog,kordunaškogibanijskog
fronta.
Pokretanjem7.korpusaABiHnakupreško–šipovskompravcunajverovatnijeđepodstađi
aktivnosti5.korpusaizdolineUne,patouzsvenapredizneto,potpunođekompromitovati
odbranuKninaštođeseosetitiinaostalimdelovimafronta.
Aktivnostineprijateljatrebaoēekivatisvakidan,anajkasnijezapetdana.
Ovaprocenaupisanojformiiradnakartakaosastavninjendeo,predatisugeneralu
Mrkšiđuposlesastanka.OnjeistoveēezajednosaministromodbraneMilanomŠuputom
bionasastankuVrhovnogsavetaodbrane,izneoovuprocenuionajeprihvađenabez
primedbi.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 229

Nikakvzahtevzadopunuilikorekcijuprocenenisamdobio.Onajebiladopunaprethodnih
procenakojesuredovnodostavljanesvakidannaadrese:

ͲpredsednikuRSK
ͲpredsednikuVladeRSK,
ͲministruodbraneuVladiRSK,
ͲministruunutrašnjihposlovauVladiRSK,
ͲkomandantuGŠSVK,i
ͲnaēelnikuštabaGŠSVK.

Narednidan31.07.1995.godineprotekaojeuisēekivanjuinformacijasafrontakojebi
makarmalodaleoptimizmaivratilepoljuljanimoralidepresijuukojemsenašaonajveđi
deostanovništva.
IseljavanjeizraznihmestauKrajinipoprimarazmerestihije.Višesenikoodnikognekrije,
javnosemeĜusobnopozivajudakrenuuzbjegoveupravcuRepublikeSrpskeilinanjenu
teritoriju.NamoguđimprelazimaprekoUneizbeglicezaustavljajupatroleVojnepolicijeVRS
inedozvoljavajuulazakuRepublikuSrpsku.Dešavajusenemilescenesafiziēkim
obraēunimaipretnjamaoružjem.PosebnojenapetonamostuizmeĜuDvoranaUniiNovog
Gradakojijeostaojedinipraviprelaz.IzlazakkodRipēajeosetljiv,akodMartinBroda
nedovoljnoureĜenzanesmetaniprelazakmotornihvozila,posebnoonihveđenosivosti.
IzRepublikeSrpskedobijamoinformacijedasnageHViHVOneprekidnogaĜajuDrvarisela
okoDrvara,tedajesituacijanarubukontrolisane.

Dana01.08.1995.godine,ponovogeneralLonēarijaidemouGŠVRSkojisenalazina
prevojuOštreljgdejeikomandnomesto2.kkVRS.

Nasastankuništanovo.Miimamozahtevilimolbu,dajediniceVRSkrenuštopreunapad,
alitakavzahtevnemožebitiprihavđenizrazlogaštosujediniceufazidovoĜenja,nemaju
dovoljnekoliēinegoriva,nemajumunicijepojedinihkalibarazaartiljerijskaoruĜaidr.
Vidisedajeplaniranaoperacija«Vaganj–95»nerealnaidaneđeništapromenitinitiu
našu,nitiukoristRepublikeSrpske.
Jasnojedanamsestežeomēaokoglave.

TajdanvidimmasovnoiseljavanjeizraznihmestauRepubliciSrpskoj.Nepreglednekolone
motornihizaprežnihvozila,krupneisitnestoke,staraca,ženaideceizpravcaDrvaraiduka
BosanskomPetrovcu.NakriviniputaDrvar–BosanskiPetrovac,gdeseodvajaputzaMartin
Brod,višeodjednogsatasambiozarobljenvelikiomstadomovacakojesuputemprolazile.
Nijemijasnokojeoveljudepokrenuo,kudaoniidu?NamaizKrajinedržepredavanjadane
vladamosituacijom,danamstanovništvonapuštateritoriju,aovi,kosuoniiēijuteritoriju
oninapuštaju?IzKrajinenisu,jersetimputemvišeizKrajinenemožeiđi,palojeGrahovoi
svaostalamestaokonjega,svedopredDrvar,anjeganeprijateljgaĜasvakidan.Polakoi
dozirano,samodasenapravipanika.
DanprenaDrvarjepalo8artiljerijskihprojektila,poginuojejedanstarac.Dalitomožebiti
razlogovakvomponašanju?Mislimdane,idajeneštodrugoupitanju.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 230

DokvozimpremaMartinBrodu,Lonēarjeprimetiodasamodsutan.Pitameoēemu
razmišljamijamugovorim:»RazmišljamotajnimsastancimaKaradžiđainjegovihsaradnika
saHrvatimajošuproleđe1995.godine,prepadaZapadneSlavonije.BrinemeulogaMilana
Martiđausvemutome,jerjeionbiotamo.Brineme,anenalazimodgovor,zaštogeneral
MladiđtražisastanaksageneralomAtifomDudakoviđem,komandantom5.kABiH,na
pametmipadajošstotinedrugihsituacija,anizajednunemamodgovor.Svakogdana,ove
ēetrigodine,slušamoizdaji,prevari,prodajiikoznaēemusvene,iupornosamseborio
protivtakvihpomisli,danekonašnamaželiloše.Sadakadavidimsveovoikadaoseđamda
sesvemubližikrajisampoēinjemdasumnjam.Nikogapoimeniēnonemogudaprozovem,a
kolektivnaodgovornostjebilaprimerenasamonekimvremenimakojasuveđdalekoizanas.
Nemogudapomognemnisebinidrugima.»
UtojpriēismostigliuMartinBrod.Ruēalismoujednojkafani.Doksmojeli,prišaonamje
ēovekimeniseobratioimenom.Poštosmosepozdravilionmepozvanapolje.Gledaosam
gaiēinilomisedaganikadaranijenisamvideo,alisampošaozanjimnapolje.Odveomeje
naobaluUnegdevodapravimalirt.Odhukaslapovajedvadaseēujemo.Pokazuijemi
livadukojasejednimdelomoslanjanaobalu,adrugomidekanaselju.Kaže:»Kadasesve
ovozavrši,ovalivadajetvoja.Znamkolikovolišprirodu,ribolovihvatanjerakova.Tosve
imašovde.»PriēaomijedasmosevidelinaPlitvicamanadankadaje1993.godineVlado
Deliđdoneotrireēnaraka,kojejenašaoujezeruBurgeti.Onjebiosadobrovoljcimakojeje
predvodioRade«Šiptar»idošlisusaSvilajenaPlitvice.
Ukafanismopopilipiđezasređuinjemuimeni,alisevišenikadanismosreli.
MenijeovajdogaĜajosvežiodanisavelikomradošđusamsveprepiēaogeneraluLonēaru.
Kažeonušali:«Vidišdaseisplatiratovati.»

Referisanjeukomandijekratko.Uglavnomkonstatujemoveđpoznatestvari.Komandant
namsaopštavadajejednanašadelegacijaotputovalauŽenevuunameridasesa
HrvatskompronaĜerešenjezanastalusituaciju

Ponovnoreferisanjeje02.08.1995.godineu08,00ēasova.
Natomsastankusamrekao,dasvedosadaštosamizneouprocenamaostajeidaje
procenatemeljenanaoko75%verovatnođe,asadasam100%ubeĜendađenasHrvatska
napasti04.08.1995.godineujutarnjimēasovimaitopotkrepiosledeđimēinjenicama:

ͲnaprostoruHrvatskeidelaBosneiHercegovinesaveđinskimhrvatskimstanovništvom
izvršenajemobilizacija.,
ͲHrvatskasadaimaratnuarmijukojasekređeizmeĜu150–200hiljadavojnikaiostalog
osoblja.Odtogbrojaoko150hiljadajeangažovanoneposrednonafrontu,
ͲtrenutnioperativnirazvojjedinicaHViHVO,apotomi5.i7.korpusaABiH,govoridasuu
povoljnijempoložajuuodnosunaSVKiVRS,
ͲjediniceVRSsuiscrpljeneuborbamaokoSrebreniceiŽepe,nisuumoguđnostibrze
transformacijeujedinicevisokeborbenespremnostiiplanoperacije«VaganjͲ95»zanas
neđedonetiništapozitivno,
ͲvišeizvoranasupozoravasasvimkonkretnimpodacimadađenapadHVusleditiuranim
jutarnjimēasovima04.08.1995.godine,
ͲpregovorikojisudogovoreniuŽenevineđedatinikakverezultate.Premaraspoloživim
informacijama,GlavnistožerHVjenarediodadanašnjidanbudedanodmorazavojnikei
cenimdajetoodmorprevelikihfiziēkihipsihiēkihnapora.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 231

VišeoperativnihizvoranasjeupozoravalodasupregovoriuŽenevimaskainavodni
poslednjipokušajmirnogrešenjakrizeuHrvatskoj,unapredosuĜeninapropast,jerSADiSR
NemaēkapodržavajuHrvatskuunastojanjudaratomrešipitanjeKrajine.Onisuuztoveoma
ohrabrenidosadašnjimuspesimauratovanjuprotivSVK,aposebnouspehomuZapadnoj
Slavoniji,pajeiluzornooēekivatibilokakavnjihovustupakukoristKrajine.

Posleizneteprocenebilojenizdodatnihpitanja,kojasuseodnosilanainformacijeo
brojnomstanjuratnearmije,mobilizaciji,odmoruvojnikakojijeodobrentajdan.Nasvako
odnjihsamdaoobrazloženje
GeneralMrkšiđjetražiodaobrazložimglavnepravceudaraHVnaosnovusvihpokazatelja
kojesamimao.
Odgovoriosam:
«NeprijateljđejakimsnagamaudaritinaBanijuiKordun.PravacSunja–Kostajnicaukljuēno
PetrinjaugrožavaprelazuDvorunaUni.Prekor.Koranair.KupanaKordun.
Udarđebitiveomajakižestok,jerjekomandanttesevernegrupacijegeneralͲbojnikIvan
Basarac,kojiđenatajnaēinnastojatiopravdatiepitet«herojadomovinskoghrata».

OsloncemnasnagekojesuovladaleDinarom,osvojileBosanskoGrahovoizatvorileizlaziz
kninskedoline,neprijateljđesvomžestinomudaritinaKninkojegsmatrasimbolomi
sinonimompobunejošiz1990.godine.Tomeuprilogideipodatakdajearmijska
artiljerijskagruparasporeĜenanapotezuodBosanskogGrahovadoCrnoglugatokom
prethodnenođiojaēanasajošjednimdivizionomidađeonanajverovatnijedejstvovatipo
Kninu.
Nakonovihdopunasvejeprihvađenobezprimedbi.
Uostatkudananištasenijedešavalo.ŽivelismouisēekivanjuprvihvestiizŽeneve,potajno
senadajuđidađesvekrenutinekimdrugim,povoljnijim,tokomidađeseovaagonijazavršiti
bezvelikihikrvavihborbi.Razmišljaosamštabisemoglojošuraditi,daliimanekokobi
mogaodasepokreneidapromeniovusituaciju.MnogikojisuuKrajinudošlisageneralom
Mrkšiđemvišenisutu.Uzelisuodmore.PosleparadeiprvihborbenihdejstavanaCazinsku
Krajinuotišlisunaodmore.Idasutu,ništanebimoglidaokrenuunašukorist.

Narednogdanao3.o8.1995.godine,oseđaosamvelikurezignacijuiumor.Otišaosamkod
generalaLonēarairekaomu:»Dušane,uēiniosamsveštosammogao.Ovojemoj
maksimum.Javišenemamštadadodamnitioduzmem.Ostajemidauzmempuškui
pridružimseborcimanaprvojlinijiodbrane,moždajoštumogudapomognem.»

Onmegledaionakopomalosanevericompita,dalisamstvarnoubeĜendađeHVsutra
napasti.Odgovoriosam,danesamoštoverujemuto,negosampotpunosiguranisamo
nekoēudotomožedaspreēi.NastaviosamdapriēamomobilizacijiuHrvatskojo100hiljada
ljudikojisudodatnostavljenipodoružje,kakosaddaihneupotrebiidasvegovoridasuse
odluēilizaprimenuradikalnevarijanteurešavanjukrize.Ukazaosammunaniz«sitnih»
detaljakojiidutomeuprilog.
Poprviput,zvaniēnapolitikauHrvatskojnejadikujezbogpropaleturistiēkesezoneštoje
indikatorodluēnosti,daje01.08.TuĜmanimaosastanaksasvimambasadorimakojisu
akreditovaniuZagrebuidaimjenajverovatnijedaoobrazloženjesvogpostupka,aiz
BeogradajesutradanpristiglainformacijadajenatomsastankuTuĜmanjasnoiglasno
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 232

saopštiodanapadaKrajinuidavišenemanikakvemoguđnostizaodlaganjeieventualno
pregovaranjeosimjednog:mirnareintegracijauustavnoͲpravniporedakHrvatske.Takav
ultimatumSrbineđedaprihvateiondaostajesamooružje.
Zakljuēiosamreēima:»Boljedatobudesutranegodaseovaagonijaprolongira,ništasene
možepromeniti.»
Madajemojaizjavadelovalamalodušnoioportuno,jasamverovaousnagunašeodbrane.
Stalnosamponavljao,alinesamoja,dajezanaspresudnoprvih2–3danauspešne
odbrane,daodbranaizdržiprvetalasenapada,akasnijeđesveiđimnogolakše.
Snagamaneprijateljanesmesedozvolitiprodoruunutrašnjostteritorijezemlje,rasecanjei
spajanjesnaganapojedinimpravcima.Tojebilojasnosvakomodkomandantadovojnikasa
puškomkojijeēekaourovu.

Jasamdobroznaološenavikejednogdelakomandanatainajodgovornijihstarešina,dadaju
nepotpuneilažnepodatkeostanjuujedinicama,dauveliēavajustanjeborbenegotovosti,
dagalameosvojojsnazi,agalamomsuteralistrahkojiihjeobuzimao.Klasnijeđeseto
obistiniti.
Komandant9.mtbrizGraēaca,pukovnikKordiđJovo,prvijepoklekaoikompromitovanjem
odbranenjegovebrigadedovedenajeupitanjekomunikacijaKnin–Graēac–Korenica,daje
naēelnikštabakninskogkorpusa,potpukovnikRadiđ,biopotpunovanzbivanjaidaga
generalKovaēeviđSlobodanuopštenijeobavestioovremenunapadaHV,paseRadiđnašao
zateēenzbivanjimaokosebe.
Komandant18.brigade,jeušaouzonurazdvajanjanalinijiTeslingrad–s.anakinijeuspeo
ureditipoložajezaodbranunitipriviknutiborcenanoviambijent,kojegsuoniznalisamopo
priēamaizviĜaēa.
Takvimponašanjemznaēajnojeoslabljenaodbrana.Ponašanjeovihijošmnogihdrugihbilo
jepoznatokomandovanju,alisenijeništapreduzimalo,štaviše,davanajepodrškatakvom
ponašanjukojejepredstavljanonarubuherojskog,azapravojebilanajobiēnijaizmišljotina..

Kakojedanodmicaotakojebilosvevišeinformacijakojesustizalesaraznihstranaisvesu
govoriledaHrvatskasutranapadanaKrajinu.Uzinformacijekojesugovorileonapadu
stizalasuiupozorenja,dasesuzdržimoodupotrebevatrepremaneprijateljuidađetobiti
našadutisl.

PrvoupozorenjejeposlaoNaēelnikUpravebezbednostiGŠVJ,generalAcoDimitrijeviđ,ali
toupozorenjenijeprihavađeno.
Utenutkukadajetelegramsaupozorenjemstigao,veđsuvoĜenepraveborbeuzonama
odbrane70.brigade15.korpusa;11.brigade21.korpusa;24.brigade39.korpusa,a
artiljerijajedejstvovalainadrugimmestima.

DrugoupozorenjejestigloodNaēelnikaObaveštajneupraveGŠVJ,pukovnikaBrankaKrge,
kojijedefinitivnopotvrdioinformacijuonapaduHVitakoĜertražiosuzdržanostdokrajnjih
granica.OvojeignorisanoiocenjenokaojošjednasupozicijaizBeograda.
Stimuvezi,menijebilojasno,danimojeinformacijenisuprimljenesasigurnošđui
odobravanjem,alinisuniodbaēene,nekasenaĜuzasvakisluēaj!

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 233

Naveēeu20,00ēasovakodkomandantanaredovnomreferisanjurekaosam:»Onidolazeu
jutrou05,00ēasova»ipokazaoupravotakavsadržajkojegsamprimiou19,10ēasovaiz
inostranstva.

U21,00ēasovaodržaosamsastanaksasvimzaposlenimuOdeljenjuzaobaveštajneposlove
GŠSVK.Odaosamimpriznanjezasavuloženitrudinaporekojesupodnelitokomēitavog
ovogvremena.PopilismokafuirekaosamimdasviidukuđamaosimMilanaLonēaraiz
odsekazaEIIPEDidvedaktilografkinje.
Nisuodlazili,pasamrekaodasamjanođasdežurniiakotonetrebadabudem,alineđuda
propustimtrenutaknapadaisebeproverimuposlu.Nakrajusamimrekao,daakosutrau
jutrodoĜunaposaou07,00,aneotpoēnenapadimajupravodameignorišuismatrajuda
imvišenisampretpostavljeni.Biosamspremandaizvršimtoobeđanje.Neštoposle22,00
ēasovasvisuserazišli.
Svevezesubileusmereneuodeljenje,svejediniceEIzadejstvovaneupunomsastavu.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 234

Opisno©i03. /04. 08. 1995. godinedajempohronološkomredudoga¯ajai
ta«nomvremenu.

Ͳ22,30ēasovajavljamiseoficirUN,saradnik«Zora»ikaže:»Liēnosamvideoiizbrojao11
tenkovauseluSiēanagranicigdenaftovodizHrvatskeulazinateritorijuKrajine.Nalazeseu
borbenomporetku.»,
Ͳ22,45obraĜenuinformacijutelegramomprosleĜujemukomandu21.korpusa.
InformacijujeprimiozastavnikPeroBunjevēeviđ,sekretarkomandantakorpusa.
IstovetansadržajupuđujemnaIKMuSlunj.
Ͳ23,00ēasovaizBeogradamezovepukovnikKrgaimolidaobezbedimjedno
vozilozaēetvoraēlanuporodicuizKninakojahitnomorauBeograd.OdreĜujem
vozaēaivoziloishvatampraverazlogenjihovogodlaska.
Ͳ23,30ēasovapozivamkomandantebrigada7.korpusaredosledom.

1.ͲKapetanaPopoviđNemanjuuVrliku.Izveštavamedajesituacijanapeta,aliseništane
dešava.Upozoravamdanaspojsa75.brigadomnaSvilajiidapazinalevuobaliPeruđkog
jezera,Bravēevdolacjevrloosetljiv,aodMaljkovamogutenkovi.Sveprihvataizahvaljuje
mi.Klažedađeseēvrstodržati.

2.ͲKapetanaParavinjuuObrovac,komandanta4.lakebrigade.Radujeseštobrinemo
njemu.RazgovaramooVelebitukojiinjegabrine,alisenadadađesvebitikakotreba.
ZapravacodselaJasenicatvrdidaneprijateljnemožeprođi.

3.ͲPukovnikaDavidoviđVladimira,komandanta75.brigadeuDrnišu.Onjeodluēan.Kažem
mudaregistrujemopodilaženjeneprijateljanaprednjemkrajuidabudeoprezan.
Veđjeponođ.
4.ͲVeđnekolikoputamepozivageneralLonēardaseinformišeostanjunafrontu.Nalazise
naodmoru,alijevrlonapetisavuisēekivanju.Pozivamnaēelnikaštaba18.kuKorenicu.
Pukovnikakoviđjedobrograspoloženja.RazgovaramooVelebitu,prednjemkraju18.
brigade,delufrontaprema5.muslimanskomkorpusu.Nigdenijelako,alisenadadađe
izdržati.Pitamštasedešavauzoni70.pbruPlaškomionmiodgovara,dađeseustašeloše
provestiuokršajusaovombrigadom.
5.ͲVezasakomandom39.kjevrlološaiodustaosamodgalame,jerseionakonemožemo
sporazumeti.
6.ͲOko02,00ēasovakodmenedolazipukovnikTihomirAlavanja,rukovodeđistarešina
dežurnogtimaikaže,dajeupravoprimioporukuodneidentifikovanogpripadnikaUNda
napadpoēinjeu05,00ēasovaidabudemooprezni.Alavanjamijerekaodapreduzimamere
uskladusaprimljenominformacijom.
7.ͲDo03,20ēasovaobavestiosamsvejediniceotaēnomvremenunapadapoposlednjiput.
OdmahzatimpozvaosamgeneralaLonēarairekaomudabibilodobrodadoĜeukomandu.
Došaojeodmah.
8.Ͳ04,00ēasovaoružaneēarkesunasvestrane.Nanekimmestimaseveđvodeborbe.
Ehopušēanepaljbeodjekujedolinom.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 235

Taēnou05,00ēasovastraviēanartiljerijskoͲraketniudarpoKninu.PrviciljevisuzgradaGŠ
SVKiužicentargrada,kasarnaitvrĜava.Kasnijejevatraprenetapoēitavomgradu,bez
selekcijeciljeva.
Doksilazimupodrum,pohodnicimasuisprevrtanestolice,stojeđevelikepepeljareisve
drugoštosetunašlo.Projektilisupadaliudvorištezgrade,paseusamojzgradioseđao
velikipritisakdetonacija,svadvorišnastaklasupopucala.Utrenutkudokulazimupodrumu
operativnomcentrukomandant44.raketnebazeizdajenareĜenjeinašeraketesulansirane
u05,05ēasova.
Posledvadesetakminutaartiljerijskinapadjenjava,alineprestaje.Uglavnomseēujedejstvo
višecevnihbacaēaraketakojipravebuku,alimanjuštetu.
PoēinjupristizatiiprveinformacijeožrtvamaartiljerijskoggaĜanjaKnina.Dužglavneuliceu
Kninuodmostanar.KrkadoizlaskapremaGolubiđuregistrovanojejedanaestpogoĜenih
stanovnika,jošuvekseneznakolikojepoginulo,akolikojeranjeno.Pristižuiinformacije,
dajeneprijateljpraktiēnogaĜaoēitavgrad,danemadelagradaukojemnijepalakoja
granatailiraketa.TvrĜavajebilaosnovniorjentirzagaĜanjezgradekomandeirezidencije
PredsednikaRSKkojisusenalaziliupodnožjutvrĜave.Kuđaukojojsamjastanovaoje
pogoĜena.PokušavaminterfonomdadobijemIvanišOstojuilinjegovusupruguAnĜukojisu
radilikodmene,alisenikonejavlja.Verovatnosupobeglisaprvomkanonadom.
Polaganoodmiēedan.PokušavamostupitiuvezusavišeizvoradabividelirazvojdogaĜaja.
Vezesujošuvekdobreiufunkciji,alisemalokojavljanapozive.
Poēinjudapristižuizveštajiizkomandiinijedanodnjihnezabrinjavasvojimsadržajem.
Štaviše,stiēeseutisakdasesasvimdobrodržimo,dananekimdelovimafronta,gdejeHV
imalaslabijesnage,imamoinicijativu.
Prematimizveštajima,uspešnosuodbijeninapadinapravcima:

Ͳs.Brlog–DrenovKlanac–Glavace,
ͲPakovoselo–Drniš,
ͲTeslingradsedržidobroijavljajudasuprešli«prugusmrti»,
ͲKodPetrinjeiSunjejedinice39.korpusaimajudobrerezultateuodbrani,
ͲNaDinarijestanjevrloozbiljno,alineikritiēno,
ͲNaVelebituokoAlanaseneštoozbiljnodešava,alinemamovezusatimdelom.
ͲVrlojeneizvesnokakođeseodvijatisituacijaizpravcaBosanskogGrahova.Našejediniceu
Strmicizasadadržestanjepodkontrolominedozvoljavajuneprijateljudaiztogpravcajaēe
ugroziKnin,
ͲNaprilazimaObrovcuvodesevelikeborbeinašaodbranaodoleva,
ͲBenkovaēkabrigadasedobrodržiizasadanemaugroženihdelova,
ͲSaKordunastižutakoĜerohrabrujuđiizveštaji.
ͲNasvimdelovimavladasmopouzdanjeiodluēnost.Nemanijednogtragamalodušnostii
popuštanju.

Naosnovusvihprimljenihinformacija,stanjeprepodnejebilojednakokaoitolikoputapre
togakadajeHrvatskaatakovalanateritorijuRepublikeSrpskeKrajine.Ovajputjebilarazlika
utome,štosenijenajjasnijeuoēavalotežište.Podjednakosunapadalidužinomcelogfronta
itojepotvrĜivaloranijuprocenudanasvimdelovimaželeuspehukonaēnomslamanju
otporaSVK.
UKninujeveđpriliēnouzavrelasituacija.Imadostaonihkojiželedaganapusteimnogiveđ
napuštaju.HrvatskaartiljerijapokušavadagaĜadeokomunikacijekojaizKninaideka
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 236

PaĜanimaidaljepremaGraēacu.Željazaodlaskomuzbegpodstaknutajeiēinjenicomdasu
projektiliizartiljerijskogoruĜaHVznatnovišepogaĜalicivilneciljevenegovojne.Priēinjena
jeznaēajnamatrijalnašteta,alinikoneznakolikaje,nitiimamoguđnostidaseprocenavrši.

IzBeogradamezovekapetanDragan.PitadamupreciznijeobjasnimštasedešavauKninui
Krajini,dasuinformacijeuBeograduoskudneinejasne.Kažemmudajeizvršennapadna
ēitavuKrajinu,datrenutnostanjenijeloše,alidanamvišenemožepomođi.Ontraži
moguđnostdasevratiuKninijagauveravamdajetosadagotovonemoguđe.

ToštonismoznalištasedešavanaVelebitu,postalojejasnooko14,00ēasova.Dobilismo
informacijudajeHVušlauseloSvetiRok,apotomiuLovinac.Graēaēkabrigadaje,udarom
sboka,preseēena.SadajeugroženGraēac,putKnin–Korenicaijošmnogoštadrugog.

Nekoširiinformacije,kojestižukoznaodkud,dajedinice11.korpusauIstoēnojSlavoniji
imajuznaēajnoguspehaunapadunaOsijekiVinkovce.ujusekombinacije,dajeOsijek
noviglavnigradKrajineumestoKninaisl.

Uvremenuod14,00do17,00ēasovamnogotogasekvari.Zapravostižuizveštajiizkojihje
jasno,daoniprethodniizveštajinisubilinapisaninaosnovuēinjenicaveđpogaĜanjaiželja,
i,sadaodjednom,situacijajemnogološijaodoēekivane.Onajebilalošaipresamoštoo
tomenismoznaliništa.
U17,00ēasovakomandantGŠSVKjepredložioPredsednikuRSKgospodinuMartiđu,da
donesenaredbuopovlaēenjustanovništvanabezbednijeprostore(nenavodisekoje).
KodmenedolazigeneralLonēaripita,dalimožemozajednodoTeslingrada,jermusetamo
nalazisin.ZbogumoranemogudavozimiodreĜujempratnjusakojomjeotišao.
Višenemamoinformacijaštasetamodešava,nemamoinformacijadalisemožeprođi
poredGraēacaipolaganoostajemoodseēeniodglavninevojske.Samopovremeno
uspevamosnekimdadobijemovezu.
Za20,00ēasovasvikomandantibrigada7.korpusasupozvaninareferisanjeuGŠSVK,ane
ukomandukorpusa.Dotogvremenanapisanajenaredbaoevakuacijistanovništva,kojuje
potpisaoMilanMartiđ.
Primaminformacijudajenar.Unavelikozagušenje,jerVojnapolicijaVRSnedozvoljava
prelazakURepublikuSrpsku.Tojetogēasabilajedinavaljanaisprovodivataēkaoperacije
«VaganjͲ95»dasenedozvoliprelazakcivilaizRepublikeSrpskeKrajineuRepublikuSrpsku.
IzRepublikeSrpskenemanikakvihinformacijadanjihovavojskamožeudarimapoHViHVO
umanjitipritisaknaKrajinu.DajeplaniranaoperacijapoēelaistogēasakadainapadHVna
Krajinubilobimnogodrugaēije.Uspelismodaprimimoinformaciju,dasujedinice5.
muslimanskogkorpusakrenuleunapadinaKrajinuinaRepublikuSrpsku.
PosebnougrožavajuizlazaksaKordunaiBanijepremaDvorunaUni,aliposvemusudeđi
težištenapadajenajediniceNOAPZapadnaBosna.
U20,00ēasovapoēinjezakazanisastanak.PrisutnisusvikomandantibrigadaosimizVrlike.
Tamojeodbranaprobijena.

Komandantibrigadanemajuštadakažu.Situacijajekrajnjekritiēnaistanjeloše.
Sastanakzavršavamooko21,00ēasovasaopštavanjemnaredbedaGŠSVKnapuštaKnini
odlazinaIKMuSrb.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 237

IzKninasamKrenuoneštooko23,30ēasova.Mnogisuveđotišli,anekisejošspremaju.
Naparkingukomandeimadostaošteđenihvozila,gume,rezervoarizagorivo,stakla.Moje
vozilonijeošteđeno,alikadsamotvoriovrataništanijenasvommestu.Posipadale
pepeljare,unutrašnjesvetlovisi,deoplastikenapredispaoizležištaitako,alivozilopaliiu
funkcijije.JaiLonēarkređemozajedno.Pazimdapoulicamakojimsevozimonenagazim
kakavmetalilidrugo,danebiprobiligume.Dolazimodomostanar.Butišnica.Porednas
kređuseidrugi,nemavelikegužve,alisesviutrkujudaštoprenapusteKnin.Vozimose
premaPaĜanima,iznadVrelaZrmanjepremaPopiniiSrbu.Sustižemoiprestižemomanje
koloneizbeglica.ŠtosevišepribližavamoSrbugužvajeveđa.Unođibezsvetalasvetodeluje
sablasno.USrbulazimoteškommukom.Veđjeprošlo03,00ēasova05.08.1995.godine.U
centrumestasuštabnakolakojaukazujudabitutrebaladabudekomanda,alitunema
organizovanograda,samoponekouĜeiliizaĜeisvisuužurbi.Mnogisuveđpolegalina
topliasfalt,starijeosobe,ženeideca.Savozilomsenemožedalje.Parkiramoseiēekamo.
IzlazimizvozilaiosmatramdaliimaikakvamoguđnostdaproĜemodoSuvaje,aliodtog
poslanemaništa.Kompletanputjezauzet,skorodasenipešicenemožedalje.
Ovojedrugidanbezhraneicigareta.Nisamsenisetiotoga,daminisunestalecigarete.
Nisamspavaogotovo50sati,neobrijan,znojaviumoran,alisanminedolazinaoēi.
Nemogudaseoslobodimcrnihmislikojesumeobuzeleodpoēetkanapada.Svemislim,da
liseovomogloizbeđi,kojezasvetokriv,kojeovajnarodtolikoobmanjivaoimanipulisao
njihovimoseđanjima,daonisadapovaljanipoasfaltuikoznakudajoš,neznajuštaim
sutrašnjidannosi.
Višenikakvuvezunemamo,nimobilnitelefonkojegsamimaoneradi,nemasignala.
Jutrojemaglovito,svedo10,00ēasovajemagla,kojajepriliēnogustainevidisedaleko.Na
svestraneēujuseglasovi,decaplaēu,dozivajuseimenimainadimcima.
NekokažedajejednaženaumrlanaporoĜaju.Sahranjujujeujednomšljivikupovišeputa
kojivodizaDonjiLapac.Plašimosedejstvaavijacije,aciljevanapretek,uglavnomstariljudi,
ženeideca.
Umestuvojskenemamnogo,nemanijednejedinice,jošuveksunapredinedozvoljavaju
neprijateljudapreseēeKrajinu.UKninuneznamštasedešava.Svisuranijekrenuliiznjega.
MeštaniSrbasenikudanepokređu.Stojeispredkuđainaprozorima.Razgovarajusanamaiz
zbega,tražeinformacijekakobidoneliodlukuštadarade.Nekiseispremaju,jerneveruju
dađeseiovomestospasitiodpadauhrvatskeruke.
Kolonaseipakpomalokređenapred,otvarajuseprolaziitakostižemozaēitavjedandando
vrelaUne.Tumoramoprovestidrugunođ.KoloneizSrbaiizDonjegLapcaseslivajuprema
MartinBrodu,apropusnamođputajemalaitoznaēajnousporavakretanje.Sovestrane
DalmacijaideoLike,asadrugestranenajveđideoLikesvedodelovaopštinePlaški.Uspeo
samdaseprobijemdoDonjegLapca,atamouvišekolonaputemikrozpoljenepregledne
koloneizbeglicahrlepremaUniijedinomprelaskuispasu.Javljamiseslikaodprenekoliko
danakadasamvideokolonukojajeodlazilaizDrvara.Štasetamodešava?Jesuli
neprijateljskivojniciušliuDrvar,jesulivojnici5.muslimanskogkorpusakrenuliuzvodno
UnomupravcuKulenVakufaiMartinBroda,daliovajnaroduspetidapreĜerekuinaĜe
spasuRepubliciSrpskoj?
DvadanasumitrebaladaodempremaDonjemLapcuidasevratimdoizvoraUne.
Susređemmnogopoznatihljudi.SusreosamipukovnikaStevuŠevu,hođedorodnogsela,ne
znaštamujesamajkom.
Veliēanstveniprizorizvorajedneodnajlepšihrekasadajepomuđenovimslikamapađenika
kojipognutihglavaprolazeineznajukudaidu.Vodanaizvorukaodaplaēenadsudbinom
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 238

stradalnikainjihovomnestvarnomkrivicomkojaseogledasamoutomeštosudrugenacije
idrugevereištonisupomerionimakojikrojenoviporedak.Utomkrojenjuporetkaoni
kojesmodojuēerzvalibrađom–Hrvatisadaisukanihkamakidišudadokažudasuverne
slugenovihgospodaraionikojisuihstotinamagodinabraniliodmnogihnevoljasadasu
njihoviglavnineprijatelji.Mržnjanijenikadaprestala,alijeuproteklih4Ͳ5godinadostigla
nesluđenerazmereisvojvrhunac,paneēudenikavazverstvakojahrvatskavojskaēininad
nedužniminejakim.Neznadalijeistinailisamoinsinuacija,alidonasdopiruvestida
hrvatskavojskanapredujeidaispredsebesveuništava,pali,rušiiubija.Nemajumilostini
premakome.ŽelesadaibezodlaganjadauništesvetragovepostojanjaSrbanaovim
prostorimaiuSrbu,kojinositoimeiprenegoštosuHrvatidošlinaovapodruēja.Sadaje
prilikaineđejepropustiti.Ostađejadikovkeiizvinjenja,alisenikadavišesliēnaslikaneđe
ponoviti.OstajenadadađeHrvatiunedostatkuSrbapoēetimeĜusobneobraēune,jernjima
ježivotbezkrviravanživotužednogbezvode.

Nisamvišemogaodaizdržimvožnjumetarpometar.Izašaosamizvozila,uzeopušku,RAPi
ēuturicuvodesaizvoraUne.Milanusamrekaodanastavisamiakomenestignenađiđemo
senaOštrelju,kojijeodtogmestaudaljenvišeod40km.
Dankaoiprethodni.Maglasepoēeladizatineštoposle10,00ēasova.Dotadasambio
miran,alisadakadsepojavljujeneboopetmislimnadejstvoavijacije.Izlazimsaputaikroz
šumuseprobijampremaMartinBrodu.Onnikudseneēujenikakvapucnjava.
SilazimpremaUniipremaMartinBrodu.Uzputsamsustigaodvavojnika.Oninisubilinigde
angažovani.ObojicasuizLapca,gladniiumorni.Daljenastavljamozajednoidolazimodo
železniēkestaniceuMartinBrodu.
Kodmagacinanaželezniēkojstanicinailazimonabaštu.Nemanigdenikogaimisami
uzimamoneštozapojesti.Vojnicimasampodelioglavicukupusa,asebinekolikomrkvii
zeleniparadajz.
OdlazimodoUnena«moje»imanjeitamosmosenapilivode,umiliiopravliēarape.
IzpravcaušđaUncauUnugdesenalazivelikiribnjakodjekujudetonacijebombi.Nekoubija
ribuuribnjakudabiimaoštadajede.
U17,00ēasovaprešaosammostnareciUniiušaouRepublikuSrpsku.Okrenuosamseda
pogledamizasebe.NizpadinepremaMartinBroduiputemistazamakojevodepreēicama
spuštalesusekolonepešakaivozila,kamiona,traktoraizaprežnihvozila.
Potpunosamzanemeoodteslike,nitidobrovidimnitidobroēujem,kaodasamuagoniji.
KorakomsekređempremaOštrelju.Najednommestusampokušaodasevozimna
zaprežnimkolima,alitakodajednomnogomstojimnazadnjojkoēnici.Odustajem,jermije
lakšedahodam.
NaOštreljdolazimoko22,30ēasova.Tuđusezadržati,jerjetukomandnomesto2.kkiIKM
GŠVRS.UspeosamdasejavimkuđiuBeogradisinuēestitampetnaestiroĜendan.Sadami
jemalolakše.
NaOštreljusamprespavaoujednojsobiukojojnasjebilonekolicina.Zaspaosamdoksmo
priēalištasesvedešavaloproteklihnekolikodana.Mojidrugoviiz2.kkpriēajumnoge
neverovatnestvari,kojesuzanasnovost,jerveđēetvrtidannedobijamonikakve
informacijeosimonihkojedoznamoodnekihlicakojadolazeizrazliēitihpravaca.
Doznajemvestdaje21.korpusnaKordunukapitulirao,dasenaputevimapremaDvoruna
Unidešavajuzloēini,jersumuslimanska505.brigadaizBužimainekajedinicaHVpokušale
dapresekupovlaēenjepremaRepubliciSrpskojidasunemilosrdnipremabilokomekoim
senaĜenaputu.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 239

HrvatskiradiojeveđobjaviopobeduistiēuđidaseradiovelikojibriljantnojpobediHrvatske
vojskeicelokupnognaroda,kojisuvelikimnaporimaoslobodilizemlju,adasuSrbi,iako
pozivanidaostanu,samovoljnonapustiliHrvatskuiuputiliseuRepublikuSrpskuiSrbiju.
Moželibitineštolicemernijeodtogsaopštenja.VidisedasuodNemacanauēilisve,paitu
gebelsovskupropagandukojutakoveštoibesomuēnoprimenjujuēitavoovovreme.

Prepodne08.08.1995.godinesilazimuBosanskiPetrovac.Odmahispodšumeizpravca
OštreljaiDrvarapoēinjedaseprotežepolje.Veđjeuznatnojmerizakrēenovozilima,
borbenimvozilima,oklopnimvozilimaiartiljerijom.Tujekaonekosabirališteioēiglednoda
setoneđeodatlepomerati.

UsamomPetrovcujeludnica,sastajusedveizbegliēkekolone.Sveprodavniceiugostiteljski
objektirade.Veđponestajerobeizprodavnica,iakosekupujenajnužnije.Nikoneznakoje
sucene,azaovih4godineratasmonaviklidavišestrukosveplađamo,panismoiznenaĜeni.
Trgovcihođedazarade,anakome?svomilituĜem,nijevažno.
Tadanisuznalidazanekolikodanainjihēekaistasudbina.Tojevremeukojemjebitno
preživetitajēas,anekolikodanaunapredjedelovalakaodalekabuduđnost.Uovakvim
okolnostimamnogijeneđenitakvudoživeti.

OdBosanskogPetrovcaidemokaPrijedoru.SadasamukolimasaNikolomŠuputomiz
organabezbednosti.ProlazimoBravsko.Uzputsmonaišlinazastojkolone.Isprednasu
dolinigorišleper,aporednjegaputniēkovozilo.Onikojisusveposmatrali,priēajunamdaje
hrvatskaavijacijagaĜalakolonu,daješleperpogoĜenitoputniēkovozilokojesenašlou
neposrednojblizini.ujusedetonacijeizvozila.Zapaljenesukonzerveisadausledvisoke
temperatureeksplodiraju.
Pokušavamdatofotografišem,aliprimeđujemdamijefotoͲaparatpolupan.Kako,kadaii
gdesamgarazbionemogudasesetim.
Skređemosputaisagornjestraneobilazimozapaljenišleper.DolazimouVelagiđei
skređemokaSanskomMostuiPrijedoru.

GŠSVKjesmeštenuobjektimaGP«Kozara»uPrijedoru.Imamonekekancelarije,mnogo
nasnedostaje,nikoništaneznagdesekonalazi.KomandantGŠSVKgeneralMrkšiđi
komandantVRSgeneralMladiđsuotišliuNoviGrad.Tamojevrlokritiēno,potpunoje
ugroženprelazakizbeglicaizKrajine.
Nikoneznapojedinostiopredaji21.korpusaištasedesilosanarodomivojnicima.
NekokažedajepredajaobavljenauzprisustvoUNidađesvavojskainarodbitiprebaēeni
vozilimauSrbiju,autoputemkrozHrvatsku!Nemogudaverujemštasesvedešavaigde
smosenašli.
Odlazimouhoteldaseodmorimo.TamourestoranususređemgeneralaNovakoviđaigrupu
vojnikakojagaprati.Uspevamodarazgovaramotolikodasejedvarazumemo.Nikomenije
dopriēe.OnsevrađasadelaokoŽirovca,tujepokušaoneštodauradialibezuspeha,au
trenutkunapadanijebiouKrajini,vrađaoseizŽenevegdesenalazionapregovorima.
PrenođilismouPrijedoruiujutronastavljamopremaBanjaLuci.Napolaputazastoj.Neko
jenekogaubioukoloni,zbognekognesporazuma.Nemazakonaisvakojesadaupravui
delipravduposvome.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 240

UBanjaLukudolazimokasnoposlepodneiodlazimkodkolegeKneževiđede.Saedomse
znamēitavnizgodina.Tusuiostalikojepoznajem.Priēamooproteklimdanima,štabibilo
dajebilo,itakoredom.Ništaneđepomođi,priēamotakodanebiđutali.

Tusmoruēali.Kodedeostavljamsvuopremukojusamponeoivozilokojesamkoristio.
TražimodnjegadameprevezeuSrbiju.
OnpristajeiodlazimzaBjeljinu.Vozimosenekimobilaznimputemnakojemnema
izbegliēkihkolona.
Unođi12/13.08.1995.godineprešaosammostnareciDrinikodKarakajaiotišaouBeograd.
Dana15.08.1995.godinepodneosammolbuzaprestanakvojneslužbe.
TakojezavršenomojeratovanjeuREPUBLICISRPSKOJKRAJINI.

UovomtekstusamspomenuovelikibrojdogaĜajailjudi.Mnogenisam,jerbihudobroj
namerinapraviovelikuštetu.Zbogsvegaovogštosamopisaoionogštosampređutao,u
HrvatskojsamosuĜenna20godinazatvora.PoZakonuoamnestijiioprostuobuhvađenajei
mojapresuda.
Prateđištasedešavaidasesvremenanavremespominjemojeimeurazliēitimsituacijama
nisamsigurandajetajoprostgrehakonaēan.

Nonasveovopisanje,jasenisamodluēioizmržnjepremaHrvatskojiHrvatima.
Nisampisaonisanameromdabiloštaprekrajamiliizvrđem.Napisaosamonakokakosam
togēasabeležioikakosamupojedinimtrenutcimarazmišljaoioljudimaiodogaĜajima.
PolitikakojajedevedesetihgodinapromovisanauHrvatskojdovelajemeneinajveđideo
mojihsunarodnjakausituacijudaseborimozabiološkiopstanak.Vladalajepotpuna
ugroženostzaimovinuiživote.Nasvestranesupravljenispiskovizalikvidacije,pretnjei
ucene,prozivanjaietiketiranja,udaljavanjeodposlailiunajboljemsluēajudodeljivanje
poslovazakojejepotrebnanižastruēnasprema.
Moždabihsejadrugaēijeponašaoidrugaēijerezonovaodanisamznaomnogovišeod
obiēnogēoveka,Itaj,obiēanēovek,jeprepoznaoopasnostodpovampirenenemanifašizma
iustaštvaštosenijekrilo,jersutakvisedeliuSaboru,uVladiinadrugimodgovornim
mestimauHrvatskojisasvihstrananavlaēiliopasnostnadsvakimSrbinomuHrvatskoj.
injenicajestedautovremeHDZnijebilapartijailistranka,tojebiopokretnajveđegdela
Hrvata,podržanodnajekstremnijihustaškihzloēinacaizēitavogSveta.Izvrhatogpokreta
naēijemēelujebioFranjoTuĜman,javnoiotvorenojeizazivanaipodsticanamržnjaprema
Srbima,podnjegovompalicominaosnovunjegoveidejeSrbisubrisaniizUstavaHrvatskei
odkonstitutivnognaroda,prekonođi,postalinacionalnamanjina.
Znajuđidobrokakvađereakcijauslediti,nijetrebalodugoēekatidasesavsrpskinarod
proglasiokupatoromitonajmanje15%odukupnogbrojastanovnikauHrvatskoj.Takosam
ijapostaookupator.PotojlogiciokupatorsampostaodanomsvogroĜenjaitimejeza
meneveđbilanapisanapresudaͲbiološkinestanak.

imesamsejaisviostaliSrbitolikozameriliHrvatimaiHrvatskojdaprekonođinassvrstaju
udrugorazrednukategoriju?Dalitimeštojesrpskinarod,braneđigoliživot,iuDrugom
svetskomratukrenuouodbranuotadžbine?Toštosusenaputuborbenašleustašei
kvislinškaNDH,sadaHrvatskakoristidaprikažekaovlastituantifašistiēkuborbuiutomdelu
ignorišeuloguSrba.
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 241

JesamlisejaidrugizameriliHrvatskojštosmovoleliSocijalistiēkuFederativnuRepubliku
Jugoslaviju?LjubavpremaSFRJipremaHrvatskojnisamnikadadelio,jednadruguje
dopunjavalaiuzajamnoseispreplitale.
KaopripadnikioficirJNAiskrenoiistinskisamverovaouproklamovanevrednosti
socijalistiēkogdruštvaukojemsamroĜeniukojemsamživeo.Nikadanikognisamdelioni
poimenima,naciji,veriilirasi.Dubokosamverovaodajesvezloovogsvetadalekoizanas,
dasmopostalicivilizovaniiemancipovani.Nažalost,teškosamseprevario.
Zavremeratanikoganisamponizionitiuvredio.Poprirodiposlasusretaosamsesa
razliēitimkategorijamaljudi.Videovelikibrojzarobljenika,asanekimaodnjihirazgovarao.
Nijedannijebiouskrađenzahranu,cigareteismeštajprimerenokolnostima.
Premazarobljenicimasepostupalohumano.RatnizarobljenikMileDujmoviđizselaŠvica,
opštinaOtoēacjezavremezarobljeništvaugojiose18kg.Muslimanskastranajeprijavila
kasarnuuŽeljaviivlastiuKrajini,dasenatojlokacijinalazilogorratnihzarobljenika,daih
imanekolikohiljdaidasuizloženirazliēitomzlostavljanju.KadajedošlakomisijaCrvenog
krstaipregledalalokacijulakojezakljuēiladatunikadanijeboraviovelikibrojljudi.Jasam
odnjihtražiodakonstatujusamorazlikuukilogramimakodzateēenogDujmoviđa,asanjim
mogudarazgovarajubeznašegprisustva,dasevididanemamologorezazarobljenikeveđ
njihovotovilište.Ništanisuradili,samojeliipili.

Idanasnosimmnogobrojneslikestradanja,pojedinaēnogikolektivnog,zavremerata.
OddanadolaskauKrajinuislikastreljanihnevinihžrtavauGospiđukojesmopronašlikod
Lipoveglave,masakraipokoljauMedaēkomdžepu,preuzimanjaiidentifikacijeleševau
krugufabrike«DMB»uKorenici,leševimuslimanskihboracapripadnikaNOAPZapadna
Bosna.Tonisubilileševi,tosubilaizmasakriranegomiletelesakojesenisudale
identifikovati.Jaznamdajeleševabiloinadrugojstrani,dasustradalenevinežrtve,alijao
njimanisampisao,jerihnisamvideo.Pisaosamonoštosamjavideo,ēuoidoživeo.Onako
kakojebilo,bezlažiipodmetanja.Velikijebrojonihkojinastojeiovajperiodprekrojitii
prikazatiudrugomsvetlu.
SlikadanašnjeHrvatskeiodnosaunjojnijeslikaonihodnosaizdevedesetihgodina.Dalije
Hrvatskasamatakohtelailijeimalauloguvernogslugejaneznam,alisejasnorazabire
kakotanananitzloēinaēkogdelovanjaseprotežetokomēitavog20.veka.Istorijabeležii
dokazujedaAntuPaveliđaPoglavnikaNDHiFranjuTuĜmanakaoVrhovnikaHrvatske
povezujeistaruka.SnažnarukaVatikanainjenihvernihslužbiuEngleskojiSRNemaēkoj.

SamozahvaljujuđitimsnagamaAntePaveliđnikadanijeodgovaraozazloēineuHrvatskoj,
BosniiHercegoviniiVojvodini,aFranjoTuĜmannijestigaodoHaga,jergajesmrtpretekla.
KontinuiranoiposlušnodelovanjeHrvatskepodiktatumentorajenagraĜeno.NagraĜenoje
samostalnošđuuneutemeljenimgranicamakojesudodeljeneodstraneJosipaBrozaiKPJ,
kandidaturomzaulazakuEUiakopomeĜunarodnimstandardimaneispunjavauslove,
prijemomuproširenoēlanstvoSavetabezbednostiisl.
Kojiparadoks.Zemljaēijisudržavljani–Hrvatibiliutemeljiteljisavremenogterorizmau20Ͳ
tomveku,kojisuširomsvetaplaniraliiizvodiliteroristiēkeakcije,rušili,paliliubijalii
pljaēkali,sadapostajuēlanoviSavetabezbednosti.
VerovatnikriterijjebioiskustvoukidanjuirazaranjumeĜunarodnogtkiva.
TakvisutrebaliNemaēkoj,kojajeiakokažnjena,vodilaraēunainegovalakategoriju
ustaškihemigranataizloēinaca.Znalajedađedođidanosvetezasveštojedoživelaudva
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 242

svetskaratanaprostorimaJugoslavije.PokoljiprogonSrbaodRepublikeSrpskeKrajine,
RepublikeSrpskeiKosovanijeništadrugonegoosveta.

DanasHrvatskanasvestranereaguje,upuđujediplomatskenoteismišljatajnoijavno,kako
binapakostilaSrbiji,prozivajedadajeutoēištenelegalnojinelegitimnojVladiRepublike
SrpskeKrajineuizbeglištvu.Skojimpravom?ZarpravodaodreĜujuonikojiidaljeslave
ustaškugrobnicuuBlajburgu,onikojisunasvenaēinepomagališiptarskuborbuza
otcepljenjeodSrbije,obuēavališiptarsketeroriste,pomagalimatrijalnoimoralno,onikojise
nanajbestijalnijinaēinpodsmevajusrpskimžrtvamauJasenovcuinadugimmestima,
pravdajuđitežrtvežrtvamauSrebrenici,kojuizmislišeismislišedaumanjeistorijsku
odgovornostzasveštosuuēinili.
JaznamdauHrvatskojimadobrihiēestitihljudiijošzavremeratasamseljutionasvakoga
kojijeumesto»hrvatskivojnik»upotrebljavaoizraz«ustaša».Jasampišuđiovajdnevnik
uvekimaoprihvatljivuterminologijuiizraze,samotamogdesamprenosiokazivanjadrugih
upotrebljavaosamizrazekakosuoniizgovarali.

Prljavaigraseoseđanasvestrane.Sjednestrane,nedozvoljavašdaseprognanivrate,
nemajupravonaimovinuiliobnovuporušeneimovine,asdrugestrane,ēinišsvedaitamo
gdesunašliutoēišteoseteosvetu.
Mojaželjajebilavelikadabudemuzsvojnarodutrenucimakadamujebilonajteže,kadaje
biobiološkiugroženikadajepoklekaoprednadmođnijimneprijateljomimoraodanapusti
vekovnaognjišta.
Priēeopredaji,prodajiiizdajiuveksamdoživljavaokaodelovanjeneprijateljanaplanu
razbijanjajedinstvenognacionalnogtkiva.NijedanstanovnikKrajinenebimenjaosvoje
ognjištezabilokojuadresuuBeograduilidrugde,nijezanjihSrbijabilaobeđanazemljaveđ
jedinaadresanakojusumoglidaodu.
SrpskazemljauHrvatskojjeokupiranaioteta,preprodanaipodeljenasektamana
korišđenje.TimejeizvršenizloēinjošveđiisramotameĜunarodnezajedniceneskrivena.

VeđdugoHrvatskaiHrvatiživeutransuiludiluukojesuzavedenismišljenoiplanski.Možda
đedođidankadađeiznjegaizađiiupitatise:»Štasmotouradiliizbogēega?»
AkodoĜetajdannekaimjeprostosve.

Janisammogaodaēekamdvedecenijedavidim,hođelinekouHrvatskojdameubije.
Nisamimaomoguđnostinidabiram,imaosamsamoovajputinijedanviše.Nijanibiloko
mojnijeubionijednoghrvata,aonimenijesu.

IzabraosamovajputinanjegasamdoBogaponosan.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 243

EPILOG

GenocidnadsrpskimnarodomudanašnjojHrvatskojimasvojudugutradiciju.
Novijaistorijaprošlogavijekasvakakojenajstaršnijainajtemeljitijeizbrisala
postojanjesrpskognacionalnogbiđanatimprostorima.

SjetimosesamologorauGospiđu,stvorenuDrugomsvjetoskomratu,ēakprijenacistiēkih
logorasmrti.Utomlogorujesamozaēetirimjesecaubijeno40.123Srbina,dokazano,ljudis
imenomiprezimenom.Zbogsrpskogustankaitalijanskeokupacijetajlogorjeraspušten
1941.godineizanovustrašnulokacijuodreĜenjeJasenovac.

UstaškaNDHjebilaspecifiēnajošponeēemu,jedinaodnacistiēkihzemaljajeimalalogorza
djecu.20.000djecesaimenomiprezimenomjeubijenonanamonstruoznijinaēin.

NijednadržavapoddominacijomTređegaRajhanijesebiuzelauzadatakdauništijednu
tređinustanovništvasopstvenedržave.NDHjesebipostavilastrašancilj,dauništisveSrbe
natojteritoriji.Posistemujednutređinupobiti,jednupokrstiti,ajednuiseliti.
Nijenikakvatajnadajeoverijeēiponoviopedestgodinaposlije,TitovgeneralTuĜman,i
dodaoupostotcimadanatojteritorijinesmijebitivišeod3%Srba.

Zaštoovosadapriēamo?
JednostavnokaouvodunajstaršnijisatistorijeSrbaLike,Banije;KordunaiDalmacije.
Satistorijekojegađemopamtiti,akojitrajeidanas.Poslijefiziēkihlikvidacijalikvidrialibii
Istinu.
ZanasPravoslavneSrbebiojetoobrambenirat,nismozalaziliutuĜenjive,branilismo
svoje.
asnosubranilinesretniSrbisvojaognjištainjiveiuspijevalidoknijeizdajnikMiloševiđ,sve
nasizdaoiprodao.Uništenjesrpskognaroda,ifiziēkoiteritorijalnoiduhovnopoēelojepod
petokrakom,atakoizavršava,podpetokrakom.Užasnolicefašizmaikomunizmajeuništilo
postojanjeSrbanaovimprostorima.

Njemaēkajekaookupacionasilau2.svj.ratubilakažnjenakaoodgovornazagenocid,
denacifikacijomipodjelomteritorije.
Hrvatskajeprošlanekažnjenodabidesetljeđimakasnijedobilaidržavu.
OnajveđemprogonuPravoslavnihSrbakojeistorijapamtinesmijesejavnogovoriti,kaoda
postojizajverašutnještampeisvihljudiodpera.
Svenesređeitragedijesedanasskrivajupodvelomdemokratije,patako
inesređasrpskognaroda.Utojdemokratijievropskepodkulture,sviimajupravo
nasveosimžrtve..Žrtvajekažnjenadvostruko,genocidomišutnjom.
EvropaiAmerikazbogtogadoživljavajusvojcivilizacijskisumrak,gazeđisloboduidušumalih
naroda.

GazeđiiuništavajuđinašeSvetinjeiHramove.Hramovinisusamozidoviiistorija,hramje
svetomjesto,koncentracijeduhovneblagodatiukojojuēestvujevišnjisvijet.
Hramjevjeēnostuvremenuibeskonaēnostuprostoru,akoipadnemoodBoga
Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 244

odvjereneotpadamo.
Ciljeviuništenjajednognarodadrevnehristjanskecivilizacijesubilijasniiperfidni.
Nisuseokomilinainteligencijutoganaroda,jerinteligencijajepotkupljivainajēešđeje
mijenjalatabore.
Ciljuništenjajebila"elitajednognaroda"ataelitajeseoska,kojajestoljeđimaživjelana
svojojzemlji,generacijskipredanavjeriitradiciji.Zbrisatituelitusazemlje,kuđeuništiti,
Crkveporušitiipopalitibiojemonstruozniciljzloēinaēkeorganizacijekojanijeskrivalasvoje
namjereēakihjeuvjekjasnoijavnodefinirala.
175.000dobroobuēenihinaoružanihlegionaraodstranihpomagaēakrenulojenaveliki
Svetac,bilajeBlagaMarija,PravoslavniSvetac,još75.000jeēekalozasvakisluēajuSlavoniji
akoizdajicaMiloševiđpogazirijeēkojuimjedaodaneđepomođiSrbima.Rijeējeodržaoviše
iboljenegoštosuoēekivali.
Nikonašemnarodunijepomogao,narodivojskasusepovlaēili,napuštajuđivjekovna
ognjištapodvatromnajsavremenijegnaoružanja.
Tosenemoženazvatiniporazom,tojeizdaja,klasiēnaizdajniēkatragedija,sjedinjeniakteri
temeĜunarodneizdajniēkekorporacije,otpadniciotpadništva,vrhunskisuuradilisvoj
posao.
Narodsepovlaēiokrvaređi,umiruđinaputu,bombardiranekolone,cestapranaodkrvi
muēenikadasepokažegledateljstvudanijebilokrvi,danemamuēenika.
Zarmislitedasuopralikrv,zarsemožekrvopratiiživjetikaodaništanije?
Zarsemogunjiveoteti,kuđeporušiti,aneporušeneuselitikaodaništanije?
Zarsemoguljudipokrštavatinajgorimotpadništvomotpadništva,sektiibarbarstva
iređidaništanije?
Zavjerašutnjeiprešuđenaistinajejošgorizloēin.Nikonijemogaoistinusakritizavijeka,
uvijekseonapokazalaikaoopomenaikaokaznaikaoputokaz.
Proslavljajuđipobjedubezporaženihiproslavljajuđizloēinkogapokušavajuservirati
kaohumanitarnuposlasticusvjetskimgurmanimažednihkrvi,tojeaktuelnaistina
kojugledamoislušamo.
Našnarodjeiseljen,raseljen,opljaēkanmaterijalnoiduhovno,nikadavišeneđenaseljavati
teprostore,tojeēinjenica,nemanasvišetamo.
Nijenamsvejednoinikadaneđebitiiovebesjedesusamoizrazneizmjernetugeza
narodomizaviēajom.

Volimsvojnarod,svojuvjeruisvojzaviēaj.

Nestor

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 245

POSTSCRIPTUM

Tekstkojegsteupravoproēitalijedeomoježivotnepriēe.
DogaĜajikojeopisujemilispominjemsuprikazaniuoko35%moguđegsadržaja.Kažem
moguđeg,jernajveđideo,najinteresantnijideo,zasadanijemoguđepredstavitijavnosti.
Najverovatnijedađedođitovremekadađeseitisadržajimođiobjaviti,alidabihpriēu
uēiniopotpunijomiinteresantnijomodluēiosamsezasledeđe:

Dabisedobilipotpuniodgovorinaovajperiod,zamoliosamakteredogaĜaja,daizsvog
uglaopišupojedinadogaĜanja,daiznesusvojarazmišljanjaoljudimaidogaĜajimai,na
kraju,daoniiznesusudoovomsadržaju.Dakle,najkompetentnijikritiēari,živiuēesnici,ljudi
kojepoimeniēnospominjemudnevniku.

JedanbrojuēesnikanalaziseuSrbiji,jedanuHrvatskoj,ajedannarazliēitimadresamau
svetu.Svikojesamkontaktiraosuvoljniiznetivlastitazapažanjaiosvrte,ēimeđesadržaj
znaēajnodobitinasvojojverodostojnosti.

Porednjihovogkazivanjabiđeobjavljenipojedinidokumenti,kojisvojimsadržajem
potvrĜujuilidemantujuonoštosamnapisao.
DeotihdokumenatajesaēuvanuSrbiji,adeouHrvatskoj,aznaēajandeojeveđplasiran
javnostikrozprocesekojisuvoĜenipredsudomuHagu.

Vrloznaēajnoje,datiodgovorenakrucijalnapitanja,kojasuidanaskamenspoticanjau
pristuputemi«RatuHrvatskoj».

Kakavjetobiorat?Dalijetobio«domovinskirat»kakojeuHrvatskojprihvađenoikakose
slaviilijetobiograĜanskiratsasvimjasnimkarakteristikamatevrsterata,bezobzirasa
kojegsenauēnogstajalištaposmatrao.

ZbogēegaiuēijeimesrpskaintelektualnaelitauHrvatskojnastojidokazatikrivicu
sopstvenognaroda,dajeontajkojijeprouzrokovaonesređuikrenuourat?Zbogēegata
istaelitaneželidaseovapitanjaraspraveirasvetle,daseobjekivnoiargumentovanodoĜe
doodgovora,zbogēegajedošlodoratauHrvatskoj1991.godine?

Lakonskiodgovoriiapriorikrivcivišenemoguzadovoljitiznatiželjujavnosti,jerjeionau
celiniimnogipojedincuunjoj,svesnidaseistinaprikrivaiuimeistine,nudilaž.
SamapomisaonatakvoštaodmahseuHrvatskojdoēekuje«nanož»,jerjednom
proklamovane«istine»morajuseprihvatitikaoapsolutneitudiskusijaprestaje.
MeĜutim,tonijetako.Danas,sutrailiunekomdoglednomvremenuistinađeugledatisvetlo
dana.Smatramdajezasveboljedatobudeštopre.

Janisamusamljensluēaj,jersvakidannekonovisepojaviinudisadžajkaocelinuili
pojedineperiodetogvremena.Svizajednomožemopomođionimakojirealnoinepristrasno
prouēavajutajperiod,kakokodnas,takoinadrugimmestima.

Rat u Bivatskoj iz peia obavjestajca 246

Deosrpskognacionalnogkorpusa,kojijeproteranizHrvatsketokom1995,godinedodanas
nijepronašaorešenjesvogstatusa.
ProklamovanapolitikauHrvatskojnudipovratak,alidefacto,tajpovratakjenemoguđ,jer
nisuobezbeĜenepretpostavkezatakvonešto.
Nalokalnomnivouimaprekrasnihprimerasuživotasrpskogihrvatskogstanovništva,alioni
segubeumasipomahnitalihgrupa,kojeorkestriranoširenacionalnumržnjunajavnim
mestima,oponašajuiprizivajunemaniprošlostiitakosejustrahkodonihkojisusevratili,a
kodonihkojitoplaniraju,uništavajuizadnjunadu,dasemoguvratitinatrag.
Bezobziranasvatumaēenjaitvrdnjedasekrivicamoraindividualizirati,jošuvekpostoji
tvrdnjaokolektivnojkrivicinaroda,kojijeteškokažnjenikojemjebiološkiopstanak
ugrožen.Toseradiukontinuitetu,planskiisistematiēno.Bezreakcijeiosude.
Štaviše,sapunoodobravanjaisvojevrsneutrkedaprednjaēeutomprocesu,onihkojejetaj
istinarodiznedrio,kaosvojesinoveikđeri.

Najgoravrstajeona,kojaje1990.godineikasnijepokretalasrpskinaroduHrvatskoj,
podsticalaganaustanak,naoružavalaisnjimmanipulisalaēitavotovreme.
Danastiisti«prvoborci»suulogupromenili.Sadasuna«jaslama»hrvatskevlastiiponovo
suanimatoriprocesa«reintegracije»,onihkojesunagovoriliipodstaklidadoĜuuovu
bezizlaznusituaciju.

Najvišezbogtakvihželimređiistinuonjihovojuloziuprotekledvedecenije,podvrđijesudu
javnostiipresvih,onihkojepokušavajupredstavljati.
Svanevoljaovogsvetasvalilasenapleđa«malog»,obiēnogēoveka.Njegaproganjaju,njemu
sude,njemubranedasevratitamogdjejeponikao.
Dalijestvarnoutimljudimaprepoznattajremetilaēkiidestruktivnielement,kojijetako
opasanpostabilnostHrvatskeilijetoperfidnaigraizakojesekrijemonstruozniplan,data
državaživiirazvijasebez1/3svogpredratnogstanovništva.

Nitištotvrdimnitištonegiram,jednostavnoželim,zajednosadrugima,datragamza
odgovorimakojiđesveovopotvrditiilidemantovati.
Voliobihkadabisepotvrdilaovodrugo.

Autordnevnika