TEMA TAJUK 1 OBJEKTIF

: :

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP DUNIA MELALUI DERIA KITA CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. HASIL PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 1.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 1.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 1.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. EVIDEN PENTAKSIRAN B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan melalui aktiviti. B3D1E1 Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor,menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepada kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille. B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

Lembaran Kerja

1.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

Laporan aktiviti

Lembaran kerja

1.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 1.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B4D3E1

Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

LAPORAN AKTIVITI

OBJEKTIF 1.4 Memahami deria rasa.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

HASIL PEMBELAJARAN 1.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 1.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

1.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

1.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 1.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

Lembaran kerja

1.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

Lembaran kerja

OBJEKTIF 1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

HASIL PEMBELAJARAN 8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan penglihatan pelbagai jenis kecacatan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

Lembaran kerja

B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

Laporan aktiviti

8.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

Lembaran kerja

OBJEKTIF 8.8 Memahami bunyi dan pendengaran

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.

HASIL PEMBELAJARAN 8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5 Menyatakan had pendengaran 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

Lembaran kerja

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Penghasilan buku skrap

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

Laporan aktiviti

OBJEKTIF 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN 8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. B3D6E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

TEMA TAJUK 2 OBJEKTIF 2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

: :

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP NUTRISI CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). HASIL PEMBELAJARAN 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang. B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang BED7E3 Laporan aktiviti EVIDEN PENTAKSIRAN B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan dan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Laporan eksperimen

2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

Lembaran kerja

OBJEKTIF 2.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

HASIL PEMBELAJARAN 9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan. 9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. 9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. 9.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. 9.4.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 9.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

EVIDEN PENTAKSIRAN B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

B3D8E1 Menerangkan proses penguraian molekul makanan dan alirannya dalam sistem pencernaan

9.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

9.4.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. 9.4.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

Laporan eksperimen

OBJEKTIF 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

HASIL PEMBELAJARAN 9.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. 9.5.2 Menerangkan penyahtinjaan. 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

9.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

9.6.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. 9.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. . 9.6.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 9.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

Hasil penulisan dalam pelbagai bentuk(cth: lagu, sajak, puisi, skrip drama ,rencana dll) dan pembentangan

TEMA TAJUK 10 OBJEKTIF 10.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

: :

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP BIODIVERSITI CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. - Haiwan: Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. HASIL PEMBELAJARAN 10.1.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 10.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan, tumbuhan dan menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

TAJUK 11 OBJEKTIF 11.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup

:

SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN CADANGAN AKTIVITI Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. HASIL PEMBELAJARAN 11.1.1 Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. 11.1.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 11.1.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 11.1.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. EVIDEN PENTAKSIRAN B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Laporan projek

11.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). b) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

11.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B6D3E1

Lembaran kerja

11.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. 11.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. 11.2.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

PROJEK

OBJEKTIF 11.3 Mensintesis siratan makanan.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

HASIL PEMBELAJARAN 11.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. 11.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. 11.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 11.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan. 11.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 11.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 11.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 11.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.

EVIDEN PENTAKSIRAN B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

B3D10E1 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen B3D10E2

11.4 Menganalisa fotosintesis

Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen

Laporan eksperimen

Laporan eksperimen

BJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

HASIL PEMBELAJARAN 11.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 11.4.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 11.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Hasil penulisan

OBJEKTIF 11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

HASIL PEMBELAJARAN 11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkahlangkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Folio dan pembentangan

TEMA TOPIK 12 OBJEKTIF 12.1 Menganalisa ciri fizikal air.

: :

JIRIM DALAM ALAM AIR DAN LARUTAN CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. HASIL PEMBELAJARAN 12.1.1 Menyatakan maksud takat beku air. 12.1.2 Menyatakan maksud takat didih air. 12.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 12.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. EVIDEN PENTAKSIRAN B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

12.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

12.2.1 Menentukan komposisi air. 12.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. 12.3.1 Menerangkan maksud penyejatan.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis dan menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

Laporan aktiviti

12.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

Lembaran kerja

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.

HASIL PEMBELAJARAN 12.3.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 12.3.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 12.3.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. 12.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

12.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. 12.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 12.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. 12.4.4 Menerangkan maksud kelarutan.

B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai B4D11E1 Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dan bahan terampai melalui aktiviti

Lembaran kerja

Laporan aktiviti

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut • jenis pelarut, • jenis zat terlarut, • suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: • suhu pelarut, • kadar kacauan, • saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

HASIL PEMBELAJARAN 12.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. 12.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 12.4.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

EVIDEN PENTAKSIRAN B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan eksperimen

Lapangan kerja

12.5 Menganalisa asid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: • sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. • sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

12.5.1 Mengenal pasti sifat asid. 12.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. 12.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. 12.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. 12.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

Laporan aktiviti

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan.

HASIL PEMBELAJARAN 12.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 12.5.7 Menerangkan maksud peneutralan. 12.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. 12.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga). 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut: • sumber air semula jadi. • sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

12.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. 12.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 12.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. 12.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

Lembaran kerja

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDEN PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

Laporan aktiviti

12.7 Menganalisa sistem bekalan air.

Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

12.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. 12.7.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

Lembaran kerja

OBJEKTIF 12.8 Memahami pemeliharaan kualiti air.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: • bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. • bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. • bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. • pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. • Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

HASIL PEMBELAJARAN 12.8.1 Memberi contoh bahan cemar air. 12.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.8.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 12.8.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D15E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya

Hasil penulisan dan pembentangan

BIDANG PEMBELAJARAN: OBJEKTIF 13.1 Memahami tekanan udara.

13. TEKANAN UDARA HASIL PEMBELAJARAN 13.1.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13.1.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. EVIDEN PENTAKSIRAN B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

13.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

13.2.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi

Lembaran kerja

13.2.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 13.2.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

TEMA OBJEKTIF 14.1 Memahami daya.

:

DAYA DAN GERAKAN CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik). HASIL PEMBELAJARAN 14.1.1 Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 14.1.2 Menerangkan kesan daya. 14.1.3 menerangkan pelbagai jenis daya EVIDEN PENTAKSIRAN B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan aktiviti

14.2 Memahami pengukuran daya.

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya

14.2.1 Menyatakan unit untuk daya. 14.2.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 14.2.3 Mengukur magnitud daya.

B1D3E1 Menamakan unit daya

Lembaran kerja

14.3 Mengaplikasi daya geseran.

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.

14.3.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. 14.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.

B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukanserta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian

Lembaran kerja

Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. BIDANG PEMBELAJARAN: 14. DINAMIK

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

HASIL PEMBELAJARAN 14.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 14.3.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 14.3.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. 14.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran. 14.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

EVIDEN PENTAKSIRAN B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Laporan eksperimen

14.4 Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) 14.4.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 14.4.2 Menyatakan unit untuk kerja. 14.4.3 Menentukan kerja yang dilakukan. B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti Laporan aktiviti

OBJEKTIF 14.5 Mengaplikasi kuasa

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

HASIL PEMBELAJARAN 14.5.1 Menyatakan maksud kuasa. 14.5.2  enyatakan unit untuk kuasa. 14.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

EVIDEN PENTAKSIRAN B3D16E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh

INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

14.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.

14.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

BIDANG PEMBELAJARAN: OBJEKTIF 15.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.

15. SOKONGAN DAN GERAKAN HASIL PEMBELAJARAN 15.1.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.1.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 15.1.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 15.2.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 15.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan Laporan kerja lapangan EVIDEN PENTAKSIRAN B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: 16. STABILITI OBJEKTIF 16.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. 16.2 Menghargai kepentingan kestabilan. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan. 16.2.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. 16.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan Hasil projek atau permainan dan pembentangan HASIL PEMBELAJARAN 16.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 16.1.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 16.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. EVIDEN PENTAKSIRAN B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja Laporan aktiviti

17 OBJEKTIF 17.1 Menganalisa tuas.

:

MESIN RINGKAS CADANGAN AKTIVITI Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) HASIL PEMBELAJARAN 17.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. 17.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. 17.1.3 Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. 17.1.4 Mengelaskan tuas. 17.1.5 Menerangkan maksud momen daya. 17.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas Laporan aktiviti EVIDEN PENTAKSIRAN B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum , membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas INSTRUMEN PENTAKSIRAN Lembaran kerja

Model dan pembentangan

OBJEKTIF 17.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

HASIL PEMBELAJARAN 17.2.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

EVIDEN PENTAKSIRAN B6D8E1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN