You are on page 1of 90

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

EUSKARA-KROAZIERA HIZTEGIA BASKIJSKO-HRVATSKI RJEČNIK
PISMO

Baskijski jezik se piše latinicom, u koju su slova C, Q, V, W, Y uključena, ali se ne koriste, osim kod zapisivanja stranih riječi i imena. Dodano je slovo ñ, a digrafi dd, ll, rr, ts, tt, tx, tz imaju posebno značenje. Potpuna abeceda je: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

IZGOVOR Većina baskijskih suglasnika se izgovara poput hrvatskih . No ima i nekih iznimaka. x se izgovara kao hrvatsko š z se izgovara kao hrvatsko s (zvuk nalik našem z ne postoji) tz se izgovara kao hrvatsko c tx se izgovara kao hrvatsko č ' ili ć ' ts se izgovara kao hrvatsko c ' ili kao umekšano ć ' il se izgovara kao hrvatsko ilj in se izgovara kao hrvatsko inj

U baskijskom jeziku ne postoje sljedeći zvukovi koji se hrvatskom pišu sa znakovima: dž, đ , v, z i ž.

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

1

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

Kroaziar hizkuntza Latinezko alfabetoan idazten da. Hona hemen alfabeto osoa: Aa,B b,C c, Čč, Ćć, Dd, DŽdž, Đđ, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, LJ lj, M m, N n, NJ nj, O o, Pp,R r,S s,Š š,T t, U u,V v,Z z, Ž ž. Kontuan eduki DŽ ,LJ eta NJ hizki bakarrekoak bezala hartzen direla

Ahoskatzeko gida
Kroazieran ageri diren fonema gehienek badute euskaraz baliokiderik, baina euskaraz baliokiderik ez dutenek ezagunak egiten zaizkigun beste hizkuntza batzuetan topa ditzakegu.

Bokalak
A, a: [a] E, e: [e] I, i: [i] O, o: [o] U, u: [u]

Kontsonanteak
Kroazierak 25 kontsonante ditu: B, b: [b] C, c: [ts] euskal "tz" bezalakoa. Č, č : [ʧ] "tx" baina gogorra Ć, ć : [ʨ] "tx" bezalakoa. D, d: [d] DŽ, dž : [ʤ] euskal "j" bezalakoa (batez ere bizkaieran eta ipar-ekialdeko euskalkietan erabilia. Gaztelerazko “y“ bezalakoa) Đ, đ : [ʥ] ingelesezko Dune hitzan bezalakoa F, f: [f] G, g: [g] H, h: [x] Gaztelerazko "j" J, j: [j] euskarazko bokal baten aurreko "i" bezalakoa. K, k: [k] L, l: [l] LJ lj: [ʎ] gaztelerazko "ll" bezalakoa, l bustia Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia M, m: [m] N, n: [n] NJ nj : [ɲ] "ñ" bezalakoa P, p: [p] R, r: [ɾ] "r" suabea, adibidez arotza hitzean bezalakoa. Batzuetan bokal modura jokatzen du. S, s: [s] Š š : [ʃ] ingelesezko "sh", euskarazko "x"-ren antzekoa T, t: [t] V, v: [ʋ] "v" eta "u"-ren arteko nahasketa bat bezalakoa Z, z: [z] euskarazko z Ž ž: [ʒ] iparraldeko euskalkietako "j".

Kroaziar hizkuntzak 3 genero ditu: maskulinoa, femeninoa eta neutroa Honek izen, izenorde eta adjetiboei eragiten die: brod. nom.m. itsasontzi(a) kuća.nom.f. etxe(a) dizalo. nom.n. igogailu(a) hau da: nom. = izena m. = genero maskulinoa f. = genero femeninoa n. = genero neutroa Izenentzat forma bakarra adierazten da. Animalientzat adibidez, espezieak definitzen duen generoa adierazten da. Adb. Vuk (otsoa) eta konj (zaldia) maskulinoak dira eta krava (behia) femeninoa da. jeftin|(i),~a,~o adj. merke(a) adj. = adjetiboa jeftin - forma maskulino indefinitua jeftini - forma maskulino definitua jeftina - forma femenino definitua jeftino – forma neutroa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia tam|(~an),~ni,~na,~no.adj.ilun(a), ubel(a) taman - forma maskulino indefinitua tamni - forma maskulino definitua tamna - forma femenino definitua tamno – forma neutroa

Genero femenino eta neutroak idazkera berdineko forma definitua eta definitu gabea daukate, baina desberdin ahoskatzen dena. Kroaziar aditzek forma perfektuak eta ez-perfektuak dauzkate. Forma perfektoak eta ez-perfektoak iraupena duen eta unean-unekoa den akzioen artean ezberdintasuna adierazteko erabiltzen dira. Era honetan ingelesez „I do“ eta „I am doing“ izango litzateke; gazteleraz „Hago“ eta „estoy haciendo“; euskeraz „egin dut“ eta „egiten ari naiz“ v.imp.– aditz inperferktoa v.per.– aditz perfektoa Atiz perfektuak era inperfektora pasa daitezke atzizkiak eta aurrizkiak erantsita. Honek alderantzizkorako ere balio du. Adb. činiti (egin)-inp. Učiniti bihurtzen da Hoonetarako ere bide desberdinak daude Adb. Aldatu=urediti(per.) =uređivati (inp.) Kroaziar hizkuntzak (hizkuntza eslabiar gehienak bezala) ez dauka artikulorik. Kroaziar hizkuntzak, Latinak bezala, zazpi kasu ditu (nominatiboa, datiboa, akusatiboa, bokatiboa, lokatiboa, instrumentala). Euskerak kasu sistema ergatiboa dauka eta Kroazierak akusatiboa, eta sujetu-aditzobjektu hitz hurrenkera.

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

4

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Kroaziar hizkuntzak zenbait kasutan erabiltzen diren izenordeak ditu. Euskerak ez du era honetako hitzik, horren ordez kasu antolaketak erabiltzen dira. Beste akronimo batzuek: adv. –adberbioa num - zenbakia conj. –juntagailua part- partikula gram.- gramatika zool. –zoologia anat. –anatomia vulg. –arrunkeria

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

5

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

... ere. također ... ...ere bai. također ... ere ez ... . ... ponajmanje;ni to ... ... eta. que ... (causal) ...ezta? ...(zar) ne? ... ibiltzea ere! mira que andar ...! -(r)i buruz. o ,u svezi (nečega) ... baino lehenago. Prije... ... baino ez ditu eta! ... ali samo ako ima ....!

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

6

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

A
ababor(ra). nom. luka ; lijeva paluba abade(a). nom. opat; svećenik abadegai(a). nom. sjemeništarac, pripravnik za svećenika abadetu. v. zarediti se, biti zaređen (za svećenika) abagune(a).nom. prilika, šansa; situacija abaildu. v. umoriti (se), iscrpiti (se) ; preopteretiti (se) abaildura. nom. umor, zamor abakando(a). nom. jastog abandonatu. v. napustiti (per.) ,napuštati (imp.) abako(a). nom. abakus abantaila. nom. prednost ; povlastica, privilegija abantailatsu. adj. povoljan, povoljan , povoljno abantailatu. v. prestići, nadmašiti abantzamendu(a). nom. napredak, napredovanje abantzu(a). nom. napredak, napredovanje ; prednost abantzu. adv. skoro abao(a). nom. (pčelinje) saće abar(ra). nom. grana ; ogranak ; ostatak ; eta ~ . itd. abarka. nom. abarka (tradicinalna obuća na Pirenejima) abarkadun(a). nom. osoba koja nosi abarke abaro(a). nom. staja, štala ; sklonište, zaklon abaro egin. v. odmarati se u sjeni/hladovini abarrikatu. v. uništiti, zdrobiti, smrviti abartsu. adj. razgranato (stablo) ; debela, gusta (šuma) abat(a). nom. opat abatetxe(a). nom. opatija ; župa, župni dvor abatz(a). nom. vedro, vjedro ; središnji dio kotača abbitu(a). nom. habit abdomena. nom. trbuh abegi(a). nom. prijem, dobrodošlica abegi egin. v. prihvatiti, primiti ; pozdraviti nekog, iskazati nekom dobrodošlicu abegitsu(a). nom. gostoprimljivost ; domaćinstvo abegitsu. gostoprimljiv|(i), ~a, ~o abelburu(a). nom. predvodnik stada/krda abelera. nom. neprilika ; ishod, posljedica abeletxe(a). nom. staja, koral, obor abelgorri(a). nom. stoka abeltzain(a) .nom. pastir, čoban abeltzaintza .nom. stočarstvo abenda. nom.neol. rasa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Abendu(a). nom. prosinac abenitu. v. doći do , dogovoriti se abenka. nom. montaža, lažiranje aberasgarri(a). nom. obogaćenje, obogaćivanje abere(a). nom. životinja abersasgarri. adj. plodan, plodonosan aberaska. nom. košnica aberastasun(a). nom. bogatstvo aberastu. v. obogatiti (se) aberastue. nom. novi bogataš; skorojević aberats(a). nom. bogataš (m.) , bogatašica (f.) aberri(a). nom. domovina abertzale(a). nom. domoljub abertzaletasun(a). nom. domoljublje abeslari(a). nom. pjevač (m.), pjevačica (f.) abestu. v. pjevati abiadura. nom. brzina abiadura angeluar.nom.kutna brzina abiatu, abiatzen, abiatuko. v. utvrditi, utvđivati abisatu, abisatzen, abisatuko. v.obavijestiti, upozoriti abizena(a). nom. prezime abokadu(a).nom. odvjetnik (m.), odvjetnica (f. ) abokatu(a).nom. odvjetnik (m.), odvjetnica (f. ) abrikotondo(a). nom. marelica Abuztu(a). nom. kolovoz adar(ra). nom. rog;grana, član adardun. adj. rogat , s rogovima adberbio(a). nom. gram. prilog adeigabetasun(a). nom. neuljudnost, nepristojnost; grubost adeitasun(a). nom. uljudnost, pristojnost adeitsu. nom. pristojan, uljudan adibide(a). nom. primjer; ~z. na primjer adimen(a). nom. inteligencija aditu(a).nom. stručnjak aditz(a). nom. glagol adjektibo(a). nom. pridjev adostasun(a). nom. slaganje adostezin(a). nom. neslaganje adostu(a). v. slagati se, složiti se aeronautika. nom. aeronautika afal(du), afaltzen, afalduko. večerati afari(a). nom.večera afaldu egin beharko dugu. afaldu beharko dugu intensivo Afganistan. nom. Afganistan aga. nom. mjesto ageri. v.pojaviti se agerraldi(a). nom. pojavljivanje ; parada Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia agertu,agertzen,agertuko.v.pojaviti se agian. adv. možda agindu. v. narediti /naređivati, zapovjediti/zapovijedati agintari(a). nom. vlast, autoritet aguakate(a). nom. avokado ahabi(a). nom. borovnica,~ garatz(a). brusnica ahari(a). nom. ovan ahate(a). nom. patka ahaztu. v. zaboraviti aho(a). nom.anat. usta ahul(a). adj. slab|(i), ~a,~o, nemoć|an , ~na, ~no ahultasun(a). nom. nemoć ahuntz(a). nom. (domaća) koza aihotz(a). nom.f mačeta aingura. nom. sidro aintzira. nom. jezero aisi(a).nom. dokolica,slobodno vrijeme aita. nom. otac , tata aitite. nom. djed aitite-amamak. djed i baka, djedovi i bake aitona. nom. djed aitorza. nom. ispovijed aitzineuskara. nom. proto-baskijski jezik aizkora. nom. sjekira aizu! Čuj!, Pažnja! akanpaleku(a). nom. kamp, logor akaro(a). nom. grinja akerr(a). nom. jarac aktionio(a). nom. aktinij akuri(a). nom. zamorac ala. conj. ili alaba. nom. kći alabarda. nom. helebarda alabornoz(a). nom. kućni ogrtač, kupaonički ogrtač alaiatasun(a).nom. radost,veselje alanbre(a). nom. žica albaka. nom. bosiljak albaitari(a). nom. veterinar albaitaritza. nom. veterina alberge(a). nom. konačište, prenočište; gostionica;hostel alberjini(a).nom.patlidžan albistegi(a). nom.informacije , novosti aldagai(a).nom.varijabla aldapatsu(a).nom. čekaonica alde(a).nom.strana;bok aldizkari(a). revija, magazin, časopis aldundi(a).nom. Izaslanstvo Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 9 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia aleazio(a).nom.legura,slitina Alemania.nom. Njemačka alfer(ra). nom. lijen , beskoristan alkaloide(a). nom. alkaloid alkate(a). nom. gradonačelnik (m.), gradonačelnica (m.) alkatxofa. nom. artičoka alkondar(ra). nom. košulja alokairu(a). nom. iznajmljivanje, unajmljivanje alpaka. nom. alpaka altzairu(a).nom. čelik alberjinia. nom. patlidžan alu(a).nom. stidnica aluminio(a). nom. aluminij ama. nom. majka amama. nom. baka amaitu ,amaitzen,amaituko.v. završiti amerizio(a). nom. americij amigdala. nom. krajnik amoniak. nom. amonijak anaia. nom. brat anana. nom. ananas anezka.nom.šatl angurri(a). nom.lubenica animalia. nom životinja;etxeko ~. domaća ~ antzoki(a). nom. kazalište andre(a). nom. žena anfibio(a). nom.zool. vodozemac anitz. adv. puno, mnogo antiomonio(a). nom. antimon antolatu. v. organizirati antzerki(a). nom. kazalište apaindegi(a). nom. kozmetički salon apalategi(a).nom. polica (sa knjigama) apio(a). nom. celer Apirili(a). nom. travanj apo(a). nom.žaba apokalipsi(a). nom. apokalipsa antzar(a). nom. guska apaiz(a). nom. svećenik (m.), svećenica (f.) apal(a). nom. polica za knjige aparkakaleko(a). nom.parkirno mjesto aparkatu. v.parkirati (se) aprikotondo(a). nom. marelica, kajsija arakatz(a). nom. ribizl arana. nom.šljiva aranondo(a). nom.šljiva arazo(a). nom. problem, poteškoća, teškoća Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia arbendolondo(a). nom. badem ardi(a). nom. ovca ardo(a). nom. vino ardo beltz(a). crno vino ardi(a). nom. ovca argal(a). adj.tan|(~ak) , ~ki,~ ka ,~ko argazki(a). nom. fotografija argazkilari(a). nom. fotograf argon(a). nom. argon arkatz(a). nom. olovka arku(a). nom. luk (oružje) arkume(a) . nom. janje arma. nom. naoružanje, oružje;~zuri(a). hladno ~ argota. nom. žargon ari. biti(raditi nešto)-čestica za oznaku trajanja arkaismo(a). nom. arhaizam arkakuso(a). nom. buha arkitektura. nom. arhitektura arkume(a). nom. janje armairu(a). nom. ormar Armenia. nom. Armenija armiarma. nom. pauk arnika. nom. planinska arnika aroa. nom. vijek, razdoblje, epoha arpoi(a). nom. harpun artean. adv. između, među artikulu(a). nom. član, članak arrain(a).nom. riba arraindegi(a). nom. ribarnica arrainzopa.nom. riblja juha arraintzale(a). nom. ribar arraba. nom. ikra arrabit(a). nom. violina arrano(a). nom. orao arrantza. nom. ribarenje, ribolov arratoi(a). nom.štakor arratsalde(a). nom. popodne arrautz(a).nom. jaje arraultze(a). nom. jaje arriskuan. adj. riskantno, rizično arropa. nom. odjeća arropa-denda.nom.trgovina odjeće arrosa. nom. ruža ; ~leiho(a). rozeta arroz(a). nom. riža arroz(a). nom. riža arrozesne(a). nom. rižin puding arrunt. adv. normalno Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia artatxiki(a). nom. proso artazi(ak). nom. škare artikulu(a). nom. član (gram.), članak arto(a). nom. kukuruz artobeltz(a). nom. heljda artseniko(a). nom. arsen artxidiozesi(a). nom. nadbiskupija artzapezpiku(a). nom. nadbiskup artzaintza. nom. pastir asetze(a). nom. zadovljstvo asko. adv. puno , mnogo askotan. adv. puno puta, mnogo puta askoz. adv. sa mnogo, s puno asma. nom. astma asmatu. V. pogoditi, shvatiti ispravno asmo(a). nom. namjera aspaldian. za dugo vrijeme aspaldiko. nakon dugo vremena aspirina. nom. aspirin astato(a). nom. astat aste(a). nom. tjedan astearte(a). nom. utorak asteazken(a). nom. srijeda asteburu(a). nom. vikend astelehen(a). nom. ponedjeljak astelehenetan.u ponedjeljak astelehen buruzuri. jednostavno ponedjeljak astronomia. nom. astronomija, zvjezdoznanstvo asto(a). nom. magarac aszetismo(a). nom. aketizam, askeza ate(a). nom. vrata ateismo(a). nom. ateizam, bezboštvo atera,ateratzen, aterako. v.izvaditi,vaditi aterki(a). nom. kišobran atsegin(a). nom. užitak atsegin. adj. ugodan atsenaldi(a). nom. odmor,stanka,predah atuna. nom. tuna atxikimendu(a). nom. privrženost, odanost, pridržavanje ; adhezija atze(a).nom. kasniji dio; adv.kasnije atzerri(a). nom. inozemstvo atzerritar(ra). nom. stranac, tuđinac atzean. adv. iza, natrag, straga atzo. adv. jučer aulki(a). nom.stolica aurrean. prep. naprijed ,sprijeda aurreko(a).adj.raniji, prijašnji Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia aurretik.adv.sprijeda aurki(tu), aurkitzen, aurkituko.v. naći,pronaći , sresti Austria. nom. Austrija Australia. nom. Australija auto(a). nom. auto, automobil automobil(a). nom. auto, automobil autobus(a). nom. autobus autobus-geltoki(a). nom. autobuska stanica auzo(a). nom. gradska četvrt axioma. nom. aksiom axoi(a). nom.anat. akson aza. nom. kupus azafrai(a). nom. šafran azal(a).nom.anat. koža azaldu,azaltzen,azalduko. v.nastupiti;pojaviti se, predstaviti se azalore(a). nom. kelj azazkal(a). nom. nokat azelerazion(a).nom.ubrzanje,akceleracija azenario(a). nom.mrkva azeri(a). nom. lisica azkar(ra). adj.spreman azken(a).adj.posljednji,zadnji azpantarrak. nom.dokoljenke azpian. adv.ispod aztarna. nom. staza azti(a). nom. čarobnjak, magičar azter. v. analizirati azterketa. nom. ispit,ispitavanje azukre(a). nom. šećer

B
ba ... . pa, stoga, dakle... babarrun(a). nom. grah babesleku(a). nom. utočište, skrovište babestu.v. braniti,čuvati,štititi babuino(a). nom. pavijan, babun bagina. nom. rodnica,vagina bahitu. nom. talac bahitu. v. oteti bai. da baimen(a). nom. dozvola , dopuštenje baimendu.v. dozvoliti , dopustiti baina. conj. ali bainatu, bainatzen, bainatuko. v. kupati (se), prati (se) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bainugela.nom.kupaonica bainuontzi(a). nom. kada bainu-jantzi(a). kupaći kostim baioneta. nom. bajuneta bakailao(a). nom.bakalar bakarra. adj. jedin|(~i),~a,~o bakarrik. adj. sam|(i), ~a , ~o bakarrik. adv. samo, sami , same bake(a). nom. mir balalaika. nom.f. balalajka baldin. ako bale(a). nom. kit balio (izan). v.vrijediti balkoi(a). nom. balkon banadio(a). nom. vanadij banaketa. nom. raspodjela banana. nom. banana banatu,banatzen,banatuko.v. odvojiti bandera. nom. zastava banilla. nom. vanilija banjo(a). nom.m. bendžo banketxe(a). nom. banka banku(a). nom. banka baratz(a). nom. povrtnjak barazki(a). nom. povrće bare(a). nom.f. slezena bario(a). nom. barij barnealde(a). nom. nutrina, unutrašnjost; interior barrabilo(a). nom. testis barraskilo(a). nom. puž barrenean. adv. unutar barru(a). nom. unutrašnjost;adv. unutar barrualde(a). nom. nutrina, unutrašnjost; interior barruko elastiko(a). nom. potkošulja basagerezi(a). nom. trešnja basagereziondo(a). nom. trešnja basagurbe(a). nom. brekinja basakatu(a). nom. divlja mačka basalto(a). nom. bazalt basarto(a). nom. sirak basati. adj. divlj|(~i),~a,~e baso(a). nom. šuma basurde(a). nom.zool. vepar, divlja svinja bat(a). num. jedan bataio(a). nom. krštenje batasun(a). nom. jedinstvo, unija batu! pokupi! Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia batuketa.nom.zbrajanje batzorde(a). nom. odobor, povjerenstvo batzuetan. katkad, ponekad, po koji put batzuk. pron. neki, neke batzuetan.adv. katkada, ponekad baxu.adj.nizak bazkaldu ,bazkaltzen,bazkalduko. v. ručati bazkari(a). ručak ; podnevni objed begi(a). nom. oko begiratu,begiratzen,begiratuko. v. gledati behean.adv. ispod beharbada.adv.možda behatza. nom. nožni prst behi(a). nom. krava behor(ra). bekatu.nom.m.grijeh belarri(a).nom. uho belarritako(a). nom. naušnica belaun(a).nom. koljeno beldur(ra).nom.strah bele(a).nom.vrana Belgika. nom. Belgija beltz(a).adj. crno beno! .dobro!, neka! berandu.adv. kasno. beratze(a). nom.vrt,povrtnjak berba egin.v. govoriti berbategi(a).nom. rječnik berde(a).adj. zeleno berdin(a).adj. isti,jednak bere(a). njegov, njezin berehala.adv. brzo(adv.) berenjea. nom. patlidžan berezur(ra). nom. anat. Lubanja berilio(a). nom. berilij berkelio(a). nom. berkelij berogailu(a). nom. centralno grijanje berreketa.nom.potenciranje (mat.) berri(a).adj. nova,nova,novo berriro.adv.nanovo,iznova bertan.adv. tamo također berun(a). nom. olovo besarkada. nom. zagrljaj besaurre(a). nom. podlaktica beso(a). nom. ruka besualkia(a). nom. naslonjač,fotelja beste. adj. drugi,druga,druge Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bestelade. adv. s druge strane betaurreko(a). nom. naočale beterrik. adj. napunjen;sit beti. adv. uvijek betiko legez. kao uvijek betile(a). nom. trepavica bezala. adv. kao;poput, na način bezero(a). nom. klijent,mušterija bi. num. dva bidaia. nom. putovanje bidal(i), bidaltzen, bidaliko. poslati bideo(a). nom. video(rekorder)/VCR bideojoko(a). nom. video-igra bideokaset(a). nom.video-kazeta bide-seinale(a). prometni znak biderketa.nom.množenje bigarren.adj. drugi, druga bigun(a). adj. mekan bihar. adv.sutra bihotz(a). nom. srce bihurkin(a).nom.odvijač bihurri(a).adj. nemiran,nestašan;vragolast biltegi(a).nom.skladište;robna kuća bila. u potrazi bilakaera. nom. evolucija, razvoj bilatu.v. tražiti bilera. okupljanje;zabava, proslava ;domjenak biola. nom. viola biolin(a). nom. violina biribiltze(a).nom.mat. zaokruživanje birika. nom. pluća bisigu(a). nom. arbun biskositate(a).nom.viskoznost bismuto(a). nom. bizmut bizar(ra). nom.brada (dlake) bizkar(ra). nom. anat. leđa bizikleta. nom. bicikl bizirik. adj. živ; adv. uživo bizitz(a).nom. život Bizkaia. nom. Biskaja biztanle(a).nom.stanovnik,žitelj biztanle dentsitatea.gustoća naseljenosti blusa. nom. Bluza bog. nom. jainko(a) Bog! kaixo! bohrio(a). nom. bohrij bokitz. adj. dvostruk Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bolbora. nom. barut boro(a). nom. bor (kem.) bota,botatzen,botako.v. baciti,najuriti, otpustiti (sa posla) bota. nom. čizma botika. nom. ljekarna , apoteka botoi(a). nom. gumb,dugme,puce boxeo(a). nom. boks bozgorailu(a). nom. zvučnik bozkario(a). nom. radost,veselje branka. nom. pramac, prova bromo(a). nom. brom bromatologi(a). nom. bromatologija brontze(a).nom.bronca bufanda. nom. šal bular(ra). nom. prsa, grudi bularratekoak. nom. grudnjak bulego(a).nom. ured burdel(a). nom. javna kuća, bordel burmuin(a). nom. mozak buru(a).nom.glava buruko-min(a). nom. glavobolja buztin(a). nom. glina

D
dado(a). nom. kocka dafaila. nom. ubrus, salveta daga. nom. bodež dagoeneko. adv. već dagokionez. adv. vezano uz, glede toga daila, dalu(a). nom. kosa; srp dama. nom. dama ; djeva Damasko. nom. Damask damatxo(a). nom. mlada dama, mala dama damu(a). nom. tuga,žalost damu egin. v. ozlijediti ; uvrijediti damu izan. v. žaliti, kajati se ; biti ožalošćen damugabe. adj. nesažaljiv, neožalošćen, nesamilostan; nepokajnički damugarri(a). adj. žalostan, nemio, jadan danbor(ra). nom.f. bubanj darmstadtio(a). nom. darmstadtij dastamen(a). nom. okus deitu, deitzen, deituko. v. zvati denak. pron. svi, sve denda. nom. trgovina,dućan,butiga Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia diputazio(a). nom. izaslanstvo diru(a). nom. novac disprosio(a). nom. disprozij dortok(a). nom. kornjača draga. nom. naut. jaružalo; kočnica dragatu. V. jaružati dragoi(a). nom. zmaj drainatu. v. sušiti, isušiti drakma. nom. drahma drama. nom. drama drastiko. adj. drastič|(~an), (~ni), (~na), (~no) droga. nom. droga, narkotik , ~-menpekotasun(a). ovisnost o drogama ; uzbuna , metež , nered drogatu, drogatzen, drogatuko. v. drogirati (se); uzimati drogu dromedario(a). nom. jednogrba deva druida. nom. druid dubnio(a). nom. dubnij duda. nom. sumnja duda egin. v. sumnjati duda-muda. nom. sumnja, ograđivanje duda-mudako. adj. sumnjiv, upit|an dudagabe. adj. bez sumnje, neupit|an dudagabe. adv. bez sumnje, neupit|an dudagarri(a). adj. sumnjiv, upit|an dudatu, dudatzen, dudatuko. v. sumnjati dudaldi(a). nom. trenutak sumnje dudazko. adj. upitan duin. adv. častan , vrijedan, dostojan ;uspravan ; pristojan duintasun(a). nom. vrijednost ; dostojanstvo duke(a). vojvoda, knez dukerri(a). nom. vojvodstvo, kneževina dukesa. nom. vojvotkinja, kneginja dultzain(a). nom frula , flauta dunbada. nom. prasak, eksplozija, pljesak dunbal(a). nom. bas bubanj dunbots(a). nom. grmljavina; tutnjava, dundun(a). nom. zvono dundun egin. v. zvoniti dupa. nom. bačva, bure dupagin(a). bačvar durditu. V. zbuniti, zbunjivati; ošamutiti , ošamućivati; uzbuditi, uzbuđivati durduza. nom. sumnja durduzadura. nom. zaprepaštenje, ošamućenost durduzagarri(a). nom. zbunjivanje durduzarazi. v. uzrokovati brigu durunda . nom. odjek, jeka durundi(a). nom. odjek, odraz, jeka durunda egin. v. odjekivati Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia durunditsu(a). nom. odjekivanje, odražavanje, jeka , dutxa. nom. tuš dutxatu , dutxatzen, dutxatuko.v. tuširati (se) dutxulu(a). nom. slavina, pipa dzanga. nom. ronjenje; gutanje dzanga egin. V. roniti ; gutati

E
ebaki.adj. odrezan,odsječen;spriječen,zagrađen edalontzi(a).nom. čaša eder(ra).adj. lijep , zgodan ederto. mnogo;jako dobro edo.conj.Ili eduki. v.imati egin (egiten).v. raditi,činiti egoki.adj. odgovarajuće , akekvatno egokitu.adj.uvjetovan egon garbitu.v. počistiti egon (egoten).v. biti egongela. nom. dnevna soba;salon egun(a). nom.jutro egunero. svakodnevno dnevno, svaki dan eguneroko(a).adj. svalodnevni egunkari(a).nom. magazin , časopis,(dnevne) novine eguraldi(a).nom. vrijeme(atmosfersko) ; klima egutegi(a). nom. kalendar eguzki(a). nom. sunce ehuneko(a). nom. postotak einsteinio(a). einsteinij Ekain(a). nom. lipanj ekarri, ekartzen,ekarriko.v.donijeti ekialde(a). nom. istok elikagai(a). nom. hrana elkartu,elkartzen ,elkartuko.v.udružiti se ekialde(a). nom. istok ekologia. nom. ekologija ekonomia. nom. ekonomija ekspedizio(a). nom. ekspedicijae ekuatore(a). nom. ekvator ekuazio(a).nom. jednadžba elakarte(a). nom. udruženje , udruga;asocijacija elbarri(a).adj.manje vrijedno elefante(a).nom. slon Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 1 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia elektronika. nom. elektronika elikagai(a).nom. namirnica eliza. nom. crkva elizatari(a). nom.ulaz u crkvu elkartu,elkartzen ,elkartuko.v.udružiti se elorri beltz(a). nom. trnina elorri zuri(a). nom. glog eltxo(a). nom. komarac elur(ra). nom. snijeg emakume(a). nom. žena eman,ematen,emango.v. pojaviti se,izgledati,činiti se emazte(a). nom. supruga emaztegai(a). nom. zaručnica enara. nom. lastavica enpartantz(a). nom. trg enperatore(a). nom. car enperatriz(a). nom. carica entzun! poslušaj! erabaki, erabakitzen, erabakiko.v. odlučiti erabili,erabiltzen,erabiliko. v. koristiti,rabiti eragin.v. maknuti,pomaknuti,(malo), premjestiti, ukloniti eraginkortasun(a). nom. učinkovitost, efikasnost erailketa. nom. ubojstvo erakarri,erakartzen,erakarriko. v. privlačiti erakunde(a). nom. ustanova, institucija erantzun(a). nom. odgovor erantzun(a). v. odgovoriti, odgovarati ; eraso(a).nom.napad,napadanje eraztun(a). nom.prsten erakuts(i), erakusten, erakutsiko.v. podučavati erbeste(a). nom. inozemstvo, egzil erbi(a). nom. zec erbiki(a). nom.zečje meso,zečetina erbio(a). nom. erbij erdi(a). nom. sredina eremu(a).nom. područje,polje ;površina erenoitz(a). nom. lovor Eritrea.nom. Eritrea erle(a). nom. pčela erloju(a). nom. sat;vrijeme erosi.v.kupiti,kupovati erosketa. nom. kupnja , kupovina erosketa orga. nom. kolica za kupnju erraz(a).adv. lagano, lako erraztasun(a). nom. lakoća erredentzio(a). nom. iskupljenje erredura. nom. opeklina Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia errefau(a). nom. rotkvica erregai(a).nom.gorivo erregaliz(a). nom. slatki korijen, sladić errege(a). nom. kralj erregeina. nom. kraljica erregela. nom. pravilo, propis, norma erregistratze(a). nom. registracija erreka. nom. potok, vodeni tok; kotlina errepide(a). nom. cesta errespetu. nom. poštivanje, poštivanje errespetatu. v. poštivati, poštivati erretorika.nom.retorika erretorikazko figura.nom.retorička figura errieta egin.v. grditi, koriti Errusia. nom.Rusija Errumania. nom.Rumunjska esan (esaten).v. reći esan aitari jartzeko. Reci ocu neka dođe! eseri. v. sjesti(per.), sjediti(imp.) eskain(i), eskaintzen, eskainiko. v.ponuditi eskaintz(a). nom. ponuda eskandio(a). nom. skandij eskaparate(a). nom. izlog eskari(a).nom.molba,zahtjev eskatu,eskatzen,eskatuko.v. tražiti , zahtjevati eskegi, eskegitzen,eskegiko.v.objesiti,visiti eskola. nom. škola esku(a). nom. ruka eskualde(a). nom. županija eskudiru(a). nom. gotov novac, gotovina eskularruak. nom.rukavice eskumiku(a). nom. izopćenje eskuin(a).adv. desno Eslovakia. nom. Slovačka Eslovenia. nom. Slovenija Esnatu, esnatzen, esnatuko. v. probuditi (se) esne(a). nom. mlijeko Espaini(a). nom. Španjolska espelta. nom.bot. pir Estonia. nom. Estonija espageti. nom. špageti espaloi(a). nom. pločnik estatu(a). nom. država; kip estepa. nom. stepa estres(a). nom. napetost, stres estrontzio(a). nom. stroncij estu(a). adj. usko, tijesno Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia estuario(a). nom. estuarij eta. conj. i, a etorbide(a). nom. avenija etorri (etortzen). doći,dolaziti etzanda.adj. ispružen, ležeći etzi. adv. prekosutra etxe(a). nom. kuća etxebizitz(a). nom. stan eufemismo(a). nom. eufemizam eukaristia. nom. euharistija euli(a). nom. muha euren. njihov,njihova euri(a). nom. kiša , ~ azido(a). kisela kiša euritako(a). nom. kišobran Europa. nom. Europa Europio(a). nom. europij Euskadi.nom. Baskija (upravna regija) Euskaldun(a). Bask, govornik baskijskog Euskal herri(a). Baskija (teritorij) ez. ne ez-metala. nom. nemetal ezaguarri(a). nom. značajka ezagun(a). nom.poznanik ezarri. v. namjestiti, postaviti ezin (izan). ne moći, ne biti u stanju ezjakintasun(a). nom. neznanje ezkontza. nom.svadba ezpain(a). nom. usna ezker(ra). adv. lijevo ezkontide(a). nom. suprug (m.), supruga(f.) ezkontza. nom. brak eztainu(a). nom. kositar eztarri(a). nom. grlo ezti(a). nom. med

F
fabrika. nom. tvornica fede(a). nom. vjera fermio(a). nom. fermij filosofia. nom. filozofija fisika. nom. fizika fisikari(a). nom. fizičar(m.), fizičarka(f.) fitxategi(a). nom. kartoteka, pretinac sa pregradama fluor(ra). nom. fluor fosforo(a). nom. fosfor Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia fotokopiagailu(a). nom. kopirni stroj frantses(a). nom. francuski jezik Frantzia. nom. Francuska frantzio(a). nom. francij frijitu,frijitzen,frijituko.v.pržiti funikular(ra).nom.uspinjača furgonet(a). nom.kombi fusil(a). nom.f.puška futbol. nom.nogomet futbolari(a). nom. nogometaš (m.), nogometašica (f.)

G
Gabonak. nom. Božić gabe. bez gadolinio(a). nom. gadolinij gainean. adv. poviše, iznad Gaixoen oliadura. bolesničko pomazanje gaixorik. adj. bolestan gaixotasun(a). nom.bolest galder(ra). nom. pitanje galdetu. pitati, upitati gal(du), galtzen, galduko. v. gubiti galder(ra). nom. pitanje galio(a). nom. galij galleta. nom. keks galtzak. nom. hlače galtza motzak. nom.kratke hlače galtzerdi(a). nom. čarapa ,bičva (lok.) gamelu(a). nom. deva ganbara. nom. potkrovlje,tavan garabi(a). nom. dizalica garagar(ra). nom. ječam garagardo(a). nom. pivo garagardotegi(a). nom. pivnica, pub garbantzu(a). nom. slanac, slanutak garbigailu(a). nom. perilica garbitu, grabitzen, garbituko.v. počistiti, porisati garesti(a). adj. skup|(i), ~a,~o gari(a). nom. pšenica garondo(a). nom anat. Zatiljak garun(a). nom. mozak garuntxo(a). nom. mali mozak garraio(a).nom.promet,prijevoz gatz(a). nom. sol Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia gatzontzi(a). nom. soljenka gauean. u noći, noću gaupasa. provesti cijelu noć bančeći, van kuće gaur.adv. danas gauerdiko eguzki(a).nom.ponoćno svjetlo goizean goiz. rano ujutro gatz(a). nom. sol gatzun(a). nom. rasol gatzontzi(a). nom. soljenka gau(a).nom. noć;večer gau(a).nom. noćni ormarić gaur. adv.danas gaur goizean. danas ujutro; ovog jutra gazte(a).adj. mlad,mlada gaztetxo.adj. mlad... geratu,geratzen,geratuko.v.ostaviti gerezi-aranondo(a). nom. crvenolisna šljiva gerezi-erramu(a). nom. lovorvišnja gela. nom. soba geldi(a). adj. miran,tih,spokojan;nezaposlen germanio(a). nom. germanij gerra. nom. rat gerriko(a). nom. remen, kaiš gero.adv. poslije, kasnije gero arte! Doviđenja! gerotxoago.za čas gertatu,gertatzen,gertatuko.v.dogoditi se gezi(a). nom. strijela gibel(a). nom. jetra giltz(a). nom. ključ giltzurrun(a). nom. bubreg gitarra. nom. gitara gizarte zientziak. društvene znanosti gizon(a). nom.čovjek,muškarac gogor(ra). adj.tvrd ,težak gogorazi,gogorazten,gogoraraziko. v.podsjetiti goiz.adv. rano goizean. za sutra, za ujutro goizeko. od jutros, jutarnji goizetan. za ujutro golde(a). nom. plug golpe(a). nom. udar, udarac ; kucanje gona. nom. suknja gonbidatu,gonbidatzen,gonbidatuko. v. pozvati gorbata. nom. kravata gorputz(a). nom. tijelo gorri(a). adj. crveno Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia gosaldu,gosaltzen,gosalduko. v.doručkovati gosari(a). nom. doručak gose(a). nom. glad gotzain(a). nom. biskup gozagarri(a). nom. zaslađivač gripe(a) . nom. gripa gris(a). adj. sivo gu. pron. mi gurbe(a). nom. oskoruša gure(a). naš,naša,naše gurasoak. nom. roditelji gurin(a). nom.maslac gurpil(a). nom. kotač guruin(a).nom. Žlijezda gutxi. adv. malo, nekoliko gutxienez. bar, barem, najmanje guzti. pron. sve

H
haiek.pron. oni,one, ona haitzulo(a). nom. pećina, spilja, špilja haitzurdin(a). nom. mramor hafnio(a). nom. hafnij han. adv. ondje hanburgesa. nom. hamburger haran(a). nom. dolina harpun. nom.m. arpoi(a) harrask(a). nom. slivnik harri(a). nom. kamen harrobi(a). nom. kamenolom harrijasotzaile(a). nom. podizač kamena handi(a). adv. velik,veći harataegi(a). nom. mesnica har(ra). nom. crv hare(a). nom. pijesak haritz(a). nom.bot. hrast harrikatz(a). nom. ugljen harrikoa egin.v. (o)prati (po)suđe hartz(a). nom. medvjed hasier(a). nom. početak hassio(a). nom. hassij hatz(a). nom. prst hauts(a).nom. prašina hautsontzi(a). nom. pepeljara hego(a). nom. jug Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia hegoalde(a). nom. jug, južno područje helbide(a). nom. adresa heldu,heltzen,helduko.v. stići,doći helebarda. nom.f. alabarda helio(a). nom. helij helikoptero(a). nom. helikopter heltzen naizenean. kada dođe hemen.adv. ovdje Herbehereak.nom. Nizozemska herenegun. adv.prekjučer heriotz(a).nom. smrt herri(a). nom. selo,kraj,zemlja, teritorij hezetasun(a). nom. vlažnost hezur(ra). nom. riblja kost hidrogeno(a). nom. vodik hil(a). nom.mjesec hilabete(a). nom .tjedan hilarri(a). nom. nadgrobni spomenik hilerri(a). nom. groblje hiri(a). nom. grad hiriburu(a). nom. glavni grad hitz(a).nom. riječ hitz egin. v. govoriti, pričati hitzaldi(a). nom. konferencija hizkuntz(a). nom.jezik hizkuntzalari(a). nom.jezikoslovac,lingvist hizkuntzalaritz(a). nom.jezikoslovlje,lingvistika hiztegi(a). nom. rječnik hiztegigintz(a). nom. leksikografija hobeto(a). adj. bolji hodei(a). nom. oblak holmio(a). nom. holmij hondartz(a). nom. plaža hontz(a). nom. sova hor. adv. tamo hori(a). adj. žuto hormigoi(a). nom. beton horregatik. za to horrela.adv. tako, na taj način hortz(a). nom. zub hostazurri(a). nom. mukinja hotel(a). nom. hotel hotz(a). adj. hlad|(~an),~ni,~na,~no hozkailu(a). nom. hladnjak Hungaria. nom. Mađarska huntz(a). nom. bršljan hura. pron. on,ona Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia hur(ra). nom.lješnjak hurrengo(a). adj. sljedeći,nadolazeći hurbil(a). nom. zid,zidina huts(a). nom. izostanak, izočnost, odsutnost huts egin. v. izostati, biti odsutan,

I
ia. skoro, gotovo iaio. adj. rođen|(i),~a,~o ; urođen; spretan iaz. adv. lani ibai(a).nom.rijeka ibaibide(a). nom. vodotok ibigailu(a).nom. vozilo ibaika.adv. izlijevajući (se) , lijući iberiar(ra). nom. Iberijac, Iberijka ibi(a). nom. gaz , ~a igaro. prijeći gaz ; ~ iraunkorra. zabranjeno parkiranje ibilaldi(a). nom. put, putovanje , izlet, ekskurzija ibilbide(a). nom. prijelaz; tura ; putanja, pravac ibilera. hom. hod ibilgailu(a). nom. vozilo ibilgu(a). nom. tok, tijek; hodnik ibilgune(a). nom. način hoda ibili (ibiltzen). v. hodati ibilera. hom. hod ibilkari(a). nom. putnik(m.), putnica(f.) ibiltzaile(a). nom. šetač(m.), šetačica(f.) idazkari(a). nom. tajnik(m.), tajnica (f.) idazle(a). nom. pisac idazmakina. nom. pisaći stroj idulki(a). nom. postolje igande(a). nom. nedjelja igandero. svake nedjelje igel(a). nom.žaba igita(i). nom. srp igogailu(a). nom. dizalo ihardetsi. v. odgovoriti, odgovarati ; ikasi, ikasten, ikastuko.v. (na)učiti ikasgela. nom. učionica,dvorana ikasle(a). nom.učenik/-ca, student/-ica ikastetxe(a). nom. škola ikatz(a). nom. ugljen ikusi (ikusten). v. vidjeti ikusmen(a). nom. vid ikuzgailu(a). nom. perilica (za rublje) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ile(a). nom. anat. kosa iltze(a). nom. klinčić ileapaindegi(a). nom. frizerski salon iloba. nom. unuk m. unuka f. ilun(a).adj.taman, mračan iluntasun(a).adj. tama, mrak iman(a). nom. magnet imprimigailu(a). nom. pisač, printer indaba.nom.grah indio(a). nom. kem. indij ingude(a).nom. nakovanj inguruan. prep. oko, okolo inor. pron. itko, bilo tko instsusa beltz(a). nom. zova inurri(a). nom. mrav intxaur(ra). nom. orah ;~ muskatu.~muškatni oraščić intxaurtarta. nom. torta (kolač) od oraha iodo(a). nom. jod ipar(ra). nom. sjever ipurtzulo(a). nom. anat. čmar, snus irabazi (irabazten). pobijediti, potući;postići iragailu(a). nom.mikser, mješalica iragarki(a). nom. obavijest Irail(a). nom. rujan irakasle(a). nom. učitelj , profesor (m.) ; učiteljica, profesorica (f.) irakatsi,irakasten,irakatsiko.v.podučavati irakurle(a).nom. čitatelj/-ica irakurri (irakurtzen).v. čitati Irasagar(ra). nom. dunja Irasagarrondo(a). nom. dunja irekit(a). nom. otvoren irin(a). nom. brašno iritsi. v. stići iritzi(a). nom. mišljenje irrati(a). nom.radio irten,irteten,irtengo. v. izaći;krenuti irudi(a). nom. slika isotopo(a). nom. izotop itaun egin.v. postaviti pitanje itaun. nom. pitanje iterbio(a). nom. iterbij itrio(a). nom. Itrij itsasadar(ra). nom. rijas itsasaldi(a). nom. morska mijena itsasargi(a). nom. svjetionik itsasarte(a). nom. tjesnac itsasbazter(ra). orska obala, morski kraj Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia itsasbehera. nom. oseka itsasbide(a). nom. morski put, morska ruta, itsasgizon(a). nom. mornar, pomorac itsasgora. nom. plima itsaski(a). nom. morska hrana, školjka itsaslaster(ra). nom. morska struja itsaso(a). nom. more, ocean itsaso aldetik. blizu mora, pokraj mora itsasgarri(a).nom. ljepilo iturri(a). izvor , fontana itxaron apur batean. Pričekaj(te) malo! itxi! zatvori! itxita. adj.zatvoren, pokriven itzul(i), itzultzen, itzuliko.v. vratiti (se) itzulpen(a). nom. prijevod itzulpengintza. nom. prevođenje ixil-ixilik. u tišini izar(ra). nom. zvijezda izeko(a). nom. tetka,strina, ujna izeko-osaba(k). nom. tetak i tetka, ujak i ujna, stric i strina izen(a).nom. ime;imenica izotz(a). nom. led izozmendi(a). nom. ledenjak izter(ra). nom. anat. bedro

J
jaiki zaitez!. Ustani se! jaiki, jaikitzen, jaikiko. v.ustati se , dignuti se, dići se jaiki (jaikitzen).v. dići se, ustati se jaka. nom. jakna jakia. nom.namirnica jakin. v. znati jakina! .naravno! jakintasun(a). nom. znanje jan (jaten). v. jesti janari(a). nom. hrana jantzi,janzten,jantziko. v. odijevati , oblačiti jantoki(a). nom. blagovanica Japonia. nom. Japan japoniako mizpirondo. nom. japanska mušmula, nešpola japoniera. nom. japanski jezik jarduera. nom. aktivnost jarrai(tu),jarraitzn,jarraituko. v. slijediti,nastaviti jarri,jartzen,jarriko.v. smjestiti , postaviti Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 2 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia jaso, jasotzen, jasoko.v. primiti jatetxe(a). nom. restoran jator(ra). adj. pamet|(~an),~ni,~na,~no jengibre(a). nom. đumbir jertse(a). nom. džemper, pulover jesarri.v. sjesti se; slegnuti se jesarrita. sjedeći, u sjedećem položaju jihad. nom. džihad jirafa. nom. žirafa joan (joaten).v. ići joan gaitezke. možemo ići jokatu.jokatzen,jokatuko.v.igrati (se), natjecati se joko(a). nom. igra jolastu (jolasten).v. igrati se jolasleku(a). nom. igralište josi,josten,josiko. v. šiti jubilatu(a). nom. umirovljenik,umirovljenica

K

kabitu. v. držati, izdržati kable(a). nom. kabel, žica, ~ telebista. kabelska televizija kabu(a). nom. kraj , krajnost kabu(a). nom.mil. kaplar kadendu. v. (za)kasniti kadentasun(a). nom. kukavičluk; paraliziranost, melankolija kadmio(a). nom. kadmij kadira. nom. stolica, naslonjač kafe(a). nom. kava kafesne(a).nom. kava sa mlijekom kafetegi(a). nom. kafeterija kai(a). nom. mul; luka,pristanište kaikukeria. nom. glupost, budalaština kaiman(a). nom. kajman kaio(a). nom. galeb kaiola. nom. kavez ; zatvor kaiolatu. v. zatvoriti, staviti u zatvor kaixo!. Bog! Zdravo! Kaiuzu(a). nom. kalibarm, struk; dimenzija kaka. nom. kaka, sranje kaka egin. v. srati, kakati kakajario(a). nom. proljev kakalardo(a). nom. buba Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kakolatu.v. savijati (se), biti savijen kakanahaste(a). nom. nered, sranje kakanarru(a). nom. patuljak, kepec kakao. nom. kakao kakara. nom. hvalisanje, razmetanje kakara egin. v. razmetati se, hvali(sa)ti se kakatsu(a). adj. usran, pun govana kakatza. nom. hrpa govana, hrpa smeća kako(a). nom. vješalica kakodun(a). nom. obješen, zakačen kakolakeria. nom. besmislica kalabaza. nom. bundeva, tikva kalaka. nom. njihalo; klišej; buka, čegrtanje kalakari(a). nom. brbljavac, lajavac kalakatu. v. odštropotati kalamatrika. nom. konjsko osjetilo, lukavost kalamu(a). nom. konoplja kalapita. nom. svađa, spor kalatu(a). nom. dubina kalatu(a). v. imati dubinu, biti dubok; potopiti kroz, prodrijeti kalatxori(a). nom. mali galeb kale(a). nom. ulica kale-bazter(ra). nom. rubnik (ceste) kale-garbitzaile(a). nom. čistač ulica kale-gurutze(a). nom.raskrižje kale-kantoi(a). nom. ugao ulice kalejira. nom. koračnica uživo kalekume(a). nom. gradski kauboj kalentura. nom. groznica kaleratu. v. objaviti, izaći u javnost kaletar(ra). nom. stanovnik grada, gradski kauboj kalezale(a). nom. zgubidan, lutalica kaligrafia. nom. kaligrafija kalipu(a). nom. energija, hrabrost, odlučnost Kalifornia. nom. Kalifornija kalifornio(a). nom.kem. kalifornij kalitate(a). nom. kvaliteta kalitu. n. ubiti; kamenovati kalitxa. nom. bradavica kaliza. nom. kalež kalko(a). nom. trag; ostatak kalkuladore(a). nom. kalkulator kalkulatu v. računati, kalkulirati kalkulu(a). nom. viša matematika kalonje(a). nom. krist. kanon kalostra. nom. klaustar kalpar(ra). nom.zool. kobac Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kalpar(ra). nom. resa, griva kanela. nom. cimet kanoi(a). nom. top karbono(a). nom.kem. ugljik kardamomo(a). nom. kardamom kareore(a). nom. mort, malter katzio(a). nom. kalcij katzita. nom. kalcit kalmioi(a). nom. kamion kalte(a). nom. rizik, šteta kanpandorre(a). nom. zvonik kanpo(a). nom. vanjski dio; dvorište kantari(a). nom. pjevač/pjevačica kaoi(a). nom.galeb kapel(a). nom. Šešir kare(a). nom. živo vapno kareharri(a). nom. vapnenac karramarro(a). nom. rak (životinja) kasko(a). nom. kaciga katagorri(a). nom. vjeverica katamotz(a). nom. ris katolizismo(a). nom. katoličanstvo katu(a). nom. mačka kaxoi(a). nom. ladica; kutija kazadora. nom. jakna kazetari(a). nom. novinar kedar(ra).nom.čađa kendu,kendutzen,kenduko.v.skinuti,maknuti, ukloniti kenketa.nom.oduzimanje kexa(tu), kexatzen, kexatuko.v. žaliti se kikara. nom. šalica kimika. nom. kemija kiosko(a). nom. kiosk kirolari(a). nom.sportaš kiwi(a). nom. kivi (voće) kloro(a). nom. klor kobalto(a). nom kobalt kalibragailu(a). nom. pomično mjerilo kobre(a). nom. bakar koadro(a). nom. slika;prizor koilara. nom. žlica koinatu(a). nom. šurjak;šogor itd. kokolo(a).adj. glup/-a kokotsa.nom.anat.brada kolpe(a).nom. udarac, kucanje komun(a). nom. zahod konket(a).nom. slivnik, odvod Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia konpondu.v. poraravnati, urediti, popravljati kontrabaxu(a). nom. kontrabas kontratu(a). nom. ugovor kontratxapatu(a). nom. iverica kopernzio(a). nom. kopernicij kordatu(a). nom. svitkovac kosta. nom. obala krema. nom. krema kripton(a). nom. kripton kristau(a).nom. kršćanin (m.), kršćanka (f.) kristautasun(a). nom. kršćanstvo Kroazia. nom. Hrvatska Kroaziarra. nom. Hrvat m. Hrvatica f. kromoa(a). nom. krom kuadriga. nom. četveropreg kuku(a). nom.zool. (ptica) kukavica kultura. nom. kultura kulturadun(a). nom izučen ,kulturan, uljuđen kuma. nom. griva, kolijevka kupati (se). v.imp. bainatu kurba. nom. zavoj, krivina, okuka kurio(a). nom. kurij kurios(a). adj. znatiželjan kuriositate(a). nom. znatiželja kurioski. adv. znatiželjno kurloi(a). nom. vrabac kurrin(a). nom. gunđanje kurrinkari(a).nom.čangrizavac, gunđalo kuso(a). nom. strašilo; duh, priviđenje kutsadura. nom. zaraza, infekcija kutsapen(a). nom. zaraza, infekcija; zasićenje kutsatu.v. zaraziti, zagaditi kutsu(a). nom. dodir; znak, trag, ; mrlja; ostaci, kutun(a). nom. amulet, škapular kutun(a). adj. omiljen|(i),~a,~o kutxa. nom. kutija; kovčeg, sanduk; lijes; blagajna;banka kutxazain(a). nom. blagajnik(m.), blagajnica(f.)

L
lababo.nom. slivnik, lavabo labana.nom. nož labe(a).nom.peć, pećnica ;~ garai(a).visoka peć labe-zomorro(a). nom. žohar laborategi(a). nom. laboratorij lagun(a).nom. prijatelj (m.) / prijateljica (f.) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia lagundu ,laguntzen, laguntzeko.v.pomoći lagunkide(a). nom. simpatizer (m.) , simpatizerka (f.) laguntze(a). nom. pomoć laguntza.nom. pomoć lakatz(a). nom. jež leketu. v. dozvoliti , dopustiti laku(a). nom. jezero lan(a). nom. posao landare(a). nom.biljka lankide(a). nom. suradnik, (radni) kolega langile(a). nom. radnik/radnica lantano(a). nom. lantan lantegi(a). nom. tvornica lantza. nom. koplje. lantxo(a). nom. poslić laranja. nom. naranča laringe(a). nom.anat. grkljan larunbat(a). nom. subota larru(a). nom. koža (materijal) lasai(a). adj. mir|(~an), ~ni,~na,~no lau. num. četiri laurogei. num. osamdeset lawrentzio(a). nom. lorensij laztan(a)! zlato, dušo! legazko.adv.zakonski,zakonito legatz(a). nom.oslić lege(a).nom.zakon lehen. adv. prije lehenago. adv. što prije lehengusina.nom. rođakinja lehengusu(a). rođak; bratić lehia. nom. konkurencija,stručnost lehoi(a). nom. lav leiho(a).nom. prozor lekadun(a). nom.bot. mahunarka, lepirnjača leku(a).nom. mjesto, prostor lekuko(a). nom. svjedok lente(a).nom. leća lepo(a). nom. vrat lepoko(a).nom. ovratnik lera. nom. sanjke, saonice letoi(a).nom.mjed leungarri(a). nom. eufemizam letxu(a). nom. salada lexikoi(a).nom. leksikon liburu(a).nom.knjiga liburu-denda.nom. knjižara Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia liburutegi(a).nom. knjižnica limoi(a). nom. limun litio(a). nom. litij lizar(ra). nom.m.bot. jasen lo egin.v. spavati lodi(a). adj. debe|(~o),~li,~la, ~lo logela. nom. spavaća soba lorategi(a). nom. vrt loredun(a). adj. cvjetni,rascvjetan lurrunketa. nom. isparavanje, hlapljenje lurrun-makina. parni stroj lutezio(a). nom. lutecij luxu(a). nom. luksuz luze(a). adj.dug|(i),~a,~o ;dugač|(~ak), ~ki,~ka,~ko

M
madari(a). nom. kruška madariondo(a). nom. kruška madarikatu. adj. proklet, madarikatu. v. proklinjati; psovati madarikatzaile(a). nom. psovač ; klevetnik madarikazio(a). nom. prokletstvo, kletva ; psovka madariondo(a). stablo kruške mafrundi(a). nom. prehlada magia. nom. magija magiko(a). nom. magičan, čaroban magistratu(a). nom. magistrat magnesio(a). nom. magnezij magnetismo(a). nom. magnetizam magnifiko. adj. divan, krasan mago(a). nom. čarobnjak, magičar mahai(a). nom. stol mahaiburu(a). nom. čelnik, rukovoditelj mahaikide(a). nom. sustolnik(m.) , sustolnica (f.) mahairatu.v. prenositi/prenijeti... preko stola mahaizain(a). nom. glavni konobar mahaspasa. nom. grožđica, duho grožđe mahasti(a). nom. vinograd mahastizain(a). nom. vinogradar (m.), vinogradarka (f.) mahastizaint(a). nom. vinogradarstvo mahats(a). nom. grožđe, ~ beltz(a). crno grožđe, ~ zuri(a). bijelo grožđe mahats-biltze(a). nom. berba grožđa mahats-mordo(a). nom. grozd grožđa mahatsardo(a). nom. vino od grožđa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia mahuka. Nom. rukav ; pogodba ; nezakonita stečevina Maiatz(a). nom. svibanj maiestate(a). nom. veličanstvo maila. nom. razina, stupanj; mreža mailakatu. v. mjeriti, stupnjevati; razdijeliti mailegarri(a). nom. posuđivač (m.), posuđivačica (f.) mailegatu. v. posuditi mailegu(a). nom. zajam, posudba mailu(a). nom. čekić mailuka(a). nom. mali čekić, mali malj mailukada. nom. udarac čekićem mailuki(a). nom. jagoda maina. nom. trik; zlovolja, cmizdrenje; običaj , navika mainati. adv. pokvareno, nevaljalo mainatu. v. pokvariti maiztasun(a). nom. učestalost, frekvencija makina. nom. stroj manganeso(a). nom. mangan mango(a). nom.mango mando(a). nom. mula,mazga marrazo(a). nom. morski pas marrigorri(a). nom. bubamara marroi(a). adj. smeđe marrubi(a). nom. jagoda martorri(a). nom. korijandar Martxo(a). nom. ožujak masusta. nom. kupina meatzaritza. nom. rudarstvo meitnerio(a). nom. meitnerij meloi(a). nom. dinja mende (a). nom. zapad mendebalde(a). nom. zapad mendelevio(a). nom. mendelevij merke(a). adj. jeftin merkealdi(a). sniženje , popust merkurio(a). nom. živa mertxika. nom. breskva mertxikondo(a). nom. breskva mesede(a). nom. usluga meskita. nom. džamija metal(a). nom. metal, kovina ; ~astun. teški ~ mezu(a). nom. poruka mihia. nom.anat. jezik mihilu(a). nom. komorač mila. nom. tisuća mila. num. tisuću milioi(a). nom. milijun Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia min(a). nom. bol mizpira. nom. mušmula mizpirondo(a). nom. mušmula molibdeno(a). nom. molibden morokil(a). nom. palenta mortero(a). nom. mort, malter moto(a). nom. motor, motocikl motoziklet(a). nom.motor, motocikl motz(a). adj. ružan muino(a).nom. brdo musker(ra). nom. gušter muskuilu(a). nom. mušula musu(a).nom. poljubac mutil(a). nom.dječak,momak mutil-laguna. nom. dečko, prijatelj muxu(a). nom. poljubac (musu intensivo)

N
nabala. nom. britva nabar. adj. mutan, zamućen nabar(ra). nom. ralo, lemeš ;brazda nabar(ra). nom. ralo, lemeš ;brazda nabardura. nom. varijacija, oscialcija ; šareno bojanje ;sivoća, zatamnjenost nabari. adj. očit, jasan nabarigaitz (a). adj. teško shvatljiv nabarigarri(a).adj. poznat, uočljiv nabaritu, nabaritzen, nabarituko. v. primijetiti, uočiti, obaviestiti, biti obaviješten ; biti uočen, biti primijećen, biti očit narbarmen. v. Nafarroa. nom . Navara nagi. adj. lijen(a), besploslen(a) nagusi(a).nom. šef (m.) , šefica (f.) nagusitu. v. izrasti, odrasti nahas-mahas. nom. bezoblična masa nahaste(a). nom. mješavina nahastu. v. miješati, brkati, brljati nahi. v. htjeti, željeti nahiago. v. preferirati, više voljeti nahiago (izan).v.preferirati, više voljeti narrasti(a). nom. gmaz natura zientziak.prirodne znanosti neba. nom. brat negar egin. v. plakati negarrak.nom.plakanje,plač Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia negarrez. adv. plačući negar egin.v. plakati negu(a). nom. zima nekagarri(a). nom. umaranje nekatu. v. umarati (se), umoriti se nekazari(a). nom. seljak neke(a). nom. umor, zamor neodimio(a). nom. neodimij neon(a). nom. neon Neptuno(a). nom. Neptun neptunio(a). nom. neptunij nerabe(a). nom. adolescent, tinejdžer nerabetasun(a). nom. adolescencija, tinejdžerstvo nerbio(a). nom. živac;~ sustav. nerbio-sistema neska. nom. cura, djevojka neska-lagun(a). nom. cura, djevojka, prijateljica neska.nom. djevojka, djevojčica, cura, curica neska-mutilak. nom.djeca,dječaci i djevojčice,momci cure neskame(a).nom. sluškinja, služavka neurri(a). nom. mjerač ni. pron. ja nigar(ra). nom. suza nikel(a). nom. nikal niobio(a). nom. niobij nire.pron. moj, moja , moje nire jauna. moj gospodin/moj gospodar nitrogeno(a). nom. dušik nobelio(a). nom. nobelij noble. adj. plemenit, plemenita, plemenito noblezia. nom. plemstvo, plemenitost noiz. adv. kad, kada nola. adv. kako non?.adv. gdje? non edo non. adv. negdje nonahi. adv. bilo gdje, igdje nonbait. adv. negdje nondik. adv. otkud nongoa(k). adv. odakle nor.pron. tko(jednina) nor edo nor. pron. bilo tko, itko nora. prep. kamo norabide(a). nom. smjer, pravac norbait. pron. netko nortzuk?. pron. tko(množina) normalean. adv.normalno, uobičajeno nornahi. Pron. tko god, bilo tko nortasun(a). osobnost Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Norvegia. nom. Norveška noski. adv. naravno nota. nom. bilješka, obavijest

O
obligantza. nom. obveza. obligazio(a). nom. obveza obus(a). nom. haubica oge(a). nom. krevet ogi(a). nom. kruh ogirtateko(a). nom. sendvič Ohar(ra). nom. studeni ohe(a). nom.krevet ohore(a).nom.čast ,slava oihan(a). nom. šuma; džungla oihartzun(a). nom. jeka,odjek oilar(ra). nom. pijevac, pijetao oilasko(a). nom. pile oin(a). nom. stopalo oinetako-denda. nom. trgovina obuće okela. nom. meso (za jelo) okindegi(a). nom. pekara, pekarnica oliba. nom. maslina olo(a). nom. zob on(a). adj. Dobar, dobra, dobro ondo.adv. dobro; blizu , pokraj ondoan.adv. blizu,pokraj, u blizini ongailu(a). nom. dodatak hrani ontzia.nom.čamac opari(a).nom. dar, poklon opor(ra).nom. blagdan, praznik opuntia. nom.bot. opuncija orain.adv. sad,sada ~ arte. dosad, do sada oraindik. još uvijek, i sada oraintsu. nedavno oraintxe.adv. odmah, smjesta orburu(a). nom. artičoka ordaindu.v. platiti (per.), plaćati (imp.) ordodun(a). nom.zool. kralježnjak ordu(a). nom. sat, ura orduan. dakle,stoga orein(a). nom. jelen orkatila. nom. gležanj orpo(a). nom. peta Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 3 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ortodoxia. nom. pravoslavlje ortodoxo(a). nom. pravoslavac (m.)/ pravoslavka (f.) osaba. nom. stric, ujak, tetak osagai(a). nom. sastojak osmio(a). nom. osmij oso. jako, mnogo,puno osorik. adj. potpun, potpuna ospitale(a).nom. bolnica ostalaritz(a). nom. ugostiteljstvo oste. nom. mamurluk nakon bančenja ostegun(a). nom. četvrtkak Ostiral(a). nom. petak otarrain(a). nom. jastog Otsail(a). nom. veljača otsalizar(ra). nom. jarebika otso(a). nom. vuk oxigeno(a). nom. kisik ozeano(a) .nom. ocean ozelote(a). nom.m. ozelot ozpin(a). nom.m. ocat

P
palanka. nom. poluga pankrea. nom. gušterača pantail(a). nom. ekran paperontzi(a).nom. pisaći stol pare(a). nom. par parke(a).nom. park parranda.nom. bančenje partidu(a).nom. utakmica partikula.nom. čestica pasealeku(a).nom. šetnica, promenada patata. nom. krumpir ;~ frijutuak. pomfrit pate(a). nom. pašteta pelbis(a). nom.anat. zdjelica peninstsula. nom. poluotok penitentzia. nom. ispovijed pentsatu,pentsatzen, pentsatuko. v. misliti perretxiko(a). nom.gljiva perrexil(a). nom. peršin piano(a). nom. glasovir, klavir piku(a). nom. smokva pintatu.v. slikati Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia piper(a).nom. papar pixkanaka. nom. malo-pomalo pizgaiu(a). nom. upaljač plantxa. nom. glačalo plantxan,plantxatzen,plantxatuko.v. glačati , peglati plater(ra).nom. tanjur pole(a).nom. kolotura polts(a).nom. torbica, torba polit(a).adj. lijep/a,zgodan/-na postetxe(a). nom.pošta, poštanski ured postontzi(a).nom. poštanski sandučić pote(a).nom.lončić,posudica pozik. adj. sretan,zadovoljan prakak. nom. hlače presa. nom. brana presio(a).nom. tlak prest. adj. spreman,pripravan prestaketa. nom. priprema prestatu (prestatzen). v. pripremiti protaktinio(a). nom. protaktinij proteina. nom. bjelančevina, protein putetxe(a)(a). nom. javna kuća, bordel, kupleraj putzu(a). nom. bunar, zdenac puxika. nom. mokraćni mjehur

R
Radio(a). nom. radij radon(a). radon renio(a). nom. renij robot. nom. robot robotika. nom. robotika rodio(a). nom. rodij roentgenio(a). nom. roentgenij rutherfordio(a). nom. rutherfordij rubidio(a). nom. rubidij rutenio(a). nom. rutenij

S
sabel(a). nom. trbuh sabotaje(a). nom. sabotaža sagar(ra). nom. jabuka sagara. nom. posvećenje, zaređenje Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia sagardo(a). nom. cider sagasti(a) . nom. jabučni voćnjak sagu(a). nom. miš saguzar(ra). nom. šišmiš sahats(a). nom. vrba sakramentu(a). nom. sakrament saldu,saltzen,salduko. v. proda(va)ti samario(a). nom. samarij santu(a). nom. svetac (m.), svetica(f.) santutegi(a). nom. svetište sarde(a).nom. vile za sijeno sardesk(a).nom. vilica (za jelo) sardin(a). nom. sardina sardiniera. nom. sardinski jezik Sardinia. nom. Sardinija sari(a). nom. nagrada sartu ,sartzen,sartuko. v. staviti,unijeti,(u)metnuti saskibaloi(a). nom. košarka saskibaloiari(a). nom. košarkaš (m.) košarkašica (f.) sasoi(a). nom. razdoblje saio(a). nom. sesija seaborgio(a). nom. Seaborgij sedimentu(a). nom. sediment sega. nom. kosa (alat) segalari. nom. kosac sekretu(a). nom. tajna sekta. nom. sekta sekulako(a). adj. fenomenalan, ogroman; grozan selenio(a). nom. selen semaforo(a). nom. semafor seme(a). nom. sin semea-alabak. nom.djeca, sin(ov)i kćer(i) senar(ra). nom. muž, suprug senargaia. nom. zaručnik sendotza. nom. krizma senide(a).adj. obiteljski sesame(a). nom. sezam silizio(a). nom. silicij sodio(a). nom. natrij soineko(a). nom.haljina soinu(a). nom. zvuk soldata. nom. plaća soldadura. nom. lem;zavar soldatu. adj. lemljen;zavaren solomo(a). nom. odrezak sorbalda. nom. rame su(a). nom. vatra ;~ motela. lagana vatra ; ~-rmak. vatreno oružje Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia sudur(ra). nom. nos sufre(a). nom. sumpor sugandil(a). nom.gušter suge(a). nom. zmija sugegorri(a). nom. zmija otrovnica sukaldari(a). nom. kuhar , kuharica sukalde(a). nom. kuhinja suntsiketa. nom. uništenje , uništavanje

T
tabakismo(a). nom. pušenje (duhana) taberna. nom. kafić;gostionica, krčma tabernari(a). nom. konobar , konobarica talio(a). nom. talij tanke(a). nom. tenk tantalo(a). nom. kem. tantal taxi(a). nom. taxi te(a). nom. čaj teknezio(a). nom. tehnecij telebista. nom.televizor;televizija telefono(a). nom. telefon telefono-kabina. telefonska govornica telurio(a). nom. telurij teontzi(a). nom. čajnik teokrazia. nom. teokracija terbio(a). nom. terbij tigre(a). nom. tigar tipul(a). nom. luk (povrće) tira! , OK! , U redu! titanio(a). nom. titanij topo egin.v. sresti se torio(a). nom. torij torloju(a).nom.vijak traktore(a). nom. trakor tranbia.nom. tramvaj tren(a). nom. vlak tren geltoki(a). željeznička stanica tresna. nom. alat, oruđe triku(a). nom. jež trinxa. nom. dlijeto za drvo txakur(ra). nom. pas txalburu(a). nom. punoglavac Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia txamar(ra). nom. jakna txapeldun(a). nom. prvak, šampion txar.adj. loš,~a ,~e txar(ra).adj. loš/zao txateatu. v. čavrljati txeke(a). nom. ček Txekia. nom. Češka txekiera. nom. češki jezik Txetxenia. nom. Čečenija txerri(a). nom.(domaća) svinja txiki(a). adj. mali,mala tximinia. nom. dimnjak tximino(a). nom. majmun tximelet(a). nom.leptir Txina. nom. Kina txipiroi(a). nom. lignja txirl(a). nom. školjka txirrindu(a). nom. bicikl txirrindulari(a). nom. Biciklist txiste(a). nom. vic txita. nom. pile txorizo(a). nom. svinjska kobasica txosten. nom. izvješće txotxolokeria. nom. budalaština, nesmislica txori(a). nom. ptica txorimalo(a). nom. strašilo txukun(a). adv. uredno i posloženo tulio(a). nom. tulij tungsteno(a). nom. volfram

U
ubel(a). nom. modrica ubelune(a). nom. modrica uda. nom. ljeto udaberri(a). nom. proljeće udalextxe(a). nom. gradska vijećnica udare(a). nom. kruška udareondo(a). nom. kruška udazken(a). nom. jesen ugaztun(a). nom.zool. sisavac uharte(a). nom. otok uhin(a).nom. val uholde(a). nom. poplava ukimen(a). nom. opip Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ukondo(a). nom. lakat ume(a). nom. dijete umetoki(a). nom.maternica umetxo(a). nom. beba umore(a).nom. humor unibersitate(a). nom. sveučilište unibertso(a). nom. svemir untxi(a). nom. kunić untxiki(a). nom. meso kunića untzi(a). nom. čamac; ukrcaj ununoktio(a). nom. ununoktij ur(a). nom. voda ur-lurrun(a). nom. vodena para uranio(a). nom. uran uraz(a). nom. salata urdaiazpiko(a). nom.pršut,šunka urdail(a). nom. anat. želudac urdaiazpiko(a). nom. šunka urlehortar(ra). nom.zool. vodozemac Urri(a). nom. listopad Urtarril(a). nom. siječanj Urtzaldi(a). nom. topljenje (vode, snijega) urrutira.v. (ići) daleko urtegi(a). nom. umjetno jezero urtzaldi(a). nom. topljenje usaimen(a). nom. njuh uso(a). nom. golub utz(i), uzten, utziko. v. pustiti utzidazu lo egiten! Pusti me spavati! uzki(a). nom.anat. čmar, anus Uztail(a). nom. srpanj

W
wolfram. nom. volfram

X
xabal. adj. širok, prostran xaboi(a). nom. sapun xaboitu.v. sapunati (se) xafla. nom. izrezak, isječak, kriška Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia xahako(a). nom. vinska mješina xahu. adj. siguran; čist, uredan xahuki. adv. sigurno; čisto, uredno xahupen(a). nom. uništenje, poništenje xahutasun(a). nom. čistoća; jasnoća xahutzaile(a). nom. rasipnik, veliki potrošač; čistač (f.) m/ čistačica (f.) ; štavljač kože;~ kartak. dobar kartaš xahutu, xagutzen, xahutuko. v. urediti, srediti, počistiti xake(a). nom. šah xai(a). nom. konoba, podrum xakitu, xakitzen, xakituko. V. označiti(per.), označavati(inp.) ; markirati xaloki. Adv. nedužno, genijalno xanpu(a). nom. šampon xarma. nom. šarm xenon(a). nom. ksenon xinple. adj. jednostav|(~an), ~ni, ~na, ~no xinpleki. adv. jednostavno xirribit(a). nom. violina xukatu. v. sušiti xurgagailu(a). nom. vakuum

Z
zabal(a).adj.širok,prostran zabal(du), zabaltzen, zabalduko.v. otvoriti zabalik.adj.otvoren,iskren zabarrontzia(a). nom. koš za smeće zabor(ra).nom. smeće,otpad zahar(ra). adj. star|i,~a, ~o zahar(ra). nom. starac(m.) , starica(f.) zail(a). adv. teško zainzuri(a). nom.šparoga zakatz(a). nom. škrge zakil(a).nom. penis zaldi(a). nom.konj zale(a).nom.ljubitelj,obožavatelj zaindu,zaintzen,zainduko.nom.čuvati, paziti zapalburu(a). nom.punoglavac zaparrada.nom.pljusak zapata. nom. cipela,postola zatiketa. nom. dijeljenje zeharkatu.v. križati zein ...? pron. koji ...?, koja ...?, koje...? zekale(a). nom. raž zekor(ra). tele Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia zementu(a). nom. cement zelakoa(k); nolakoa(k)? adv. kakav,kakva? ; koje vrste? zenbaki(a).nom.broj zenbat. adv. koliko zenbatgarren...? U, na kojem ...? (po redu) zentzumen(a). nom. osjet zer.pron. što? zerba.nom.blitva zereale(a). nom. žitarica zerebelo(a). nom. mali mozak zergatik?.pron. zašto? zerio(a). nom. cerij zerra. nom. pila zertan?. raditi što? (continous form) zeru(a). nom. nebo zesio(a). nom. cezij zeure kontura. za tvoj račun , na tvoj račun zezen(a). nom. bik ziape(a). nom. senf zientzi(a).nom.znanost zihaurri(a). nom. abdovina zikin(a).adj. prljav zikoin(a).nom. roda zil(a). nom. anat. pupak zilar(ra). nom. srebro zink(a). nom. cink Zipre. nom. Cipar zirko(a). nom.cirkus zirkonio(a). nom. cirkonij zisma. nom. raskol (crkva) zizel(a). nom. dlijeto zopa. nom. juha zu.pron. ti zubi(a). nom. most zuek. pron. vi zulo(a). nom. rupa zume(a). nom. vrba zure(a). tvoj, tvoja ,tvoje (adj.) zure zain. čekajući te zuri(a). adj.bijelo zurzuri(a) . nom. bijela topola zurubi(a). nom. ljestve zutik. adv. stojeći zuzen(a).adj. ispravan, pravilan zuzenbide(a). nom. pravo zuzendari(a).nom. redatelj Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

HRVATSKO-BASKIJSKI RJEČNIK KROAZIERA-EUSKARA HIZTEGIA

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

4

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

A
abdovina. nom.f. zihaurri(a) abeceda. nom.f. alfabeto(a) adolescencija. nom.f. nerabetasun(a) adresa. nom.f. helbide(a) Afganistan. nom.m. Afganistan akceleracija. nom.f. azelerazio(a) akcija. nom.f. egintza, egipen(a) ako. baldin akson. nom.m. anat. axoi(a) aktinij. nom.m. aktinio(a) aktivan. adj. bizkor(ra), azkar(ra) aktivator. nom.m. mugitzaile(a), eragile(a) aktivatorica. nom.m. mugitzaile(a), eragile(a) aktivist. nom.m. ekintzaile(a), egintzaile(a) aktivizam(a). nom.m. aktibismo(a) aktivnost. nom.f. jarduera aktovka. nom.f. kartera,diru-zorro(a); alat. nom.m. tresna;lanabesa Albanija. nom.f. Albania ali. conj. baina alpinizam. nom.m. alpinismo(a) aluminij. nom.m. aluminio(a) americij. nom.m. amerizio(a) amonijak. nom.m. amonijak anatomija. nom.f. anatomia Andora. nom.f. Andorra Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 4 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia anis. nom.m.bot. anis(a) antimon. nom.m. antimonio(a) apsint. nom.m. absenta argon. nom.m. argon arsen. nom.m. artseniko(a) artičoka. nom.f. alkatxofa, orburua aspirin. nom.m. aspirin(a) astat. nom.m. astato(a) atlas. nom.m. atlas auto. nom.m. kotxe(a) automobil.nom.m.kotxe(a) avenija. nom.f. etorbide(a) avokado.nom.m. aguakate(a) Azerbejdžan. nom.m. Azerbaijan Azija. nom.f. Asia

B
baciti. v.per. bota badem. nom.m. arbendola, arbendolondo(a) bahat|(i),~a,~o. adj. harrokeria, harropuzkeria, burgoikeria, hantuste(a) baka. nom.f. amama bakar.nom.m. kobre(a) balalajka. nom.f. balalaika balkon. nom.m. balkoi(a) banana. nom.f. banana banka. nom.f. banketxe(a) bar. gutxienez barem. gutxienez barut. nom.m. bolbora Bask. nom.m. Euskaldun(a) ;Euskotar(ra) Baskijka. nom.f. Euskaldun(a) ;Euskotar(ra) Bavarska. nom.f. Bavaria bazalt. nom. basalto bazen. nom.m. putzu(a) bedro. nom.n. anat. izter(ra) bejzbol. nom.m. beisbola Belgija. nom.f. Belgika bendžo. nom.m. bendžo berilij. nom.m. berilio(a) beton. nom.m. hormigoi(a) bez. gabe bik. nom.f. zezen(a) biljka. nom.f. landare(a) biljojed.nom.m. belarjale(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Biskaja. nom.f. Bizkaia biskup. nom.m.gotzain(a), biskupija. nom.f. elizbarruti(a), diozesi(a) biti žalostan. v.imp. damu egin bitka. nom.f. bataila,gudu(a) bizmut. nom.m.bismuto(a) bjelančevina. nom.f. proteina blagdan. nom.m. opor(ra) blagovaonica. nom.f. jantoki(a) blitva. nom.f. zerba boca. nom.f. botil(a) bodež. nom.m.daga bogat|(i),~a,~o.adj. aberats(a) bogatstvo. nom.n. aberastasun(a) boks. nom.m. boxeo(a) bokser. nom.m. altzairuzko_ukabila bol. nom.f. min(a) bolest. nom.f. gaixotasun(a) boles|(~tan),~ni ,~na,~no. adj. gaixorik Bolivija. nom.f. Bolibia bolnica. nom.f. ospitale(a) bor. nom.m.bot. pinu(a), ler(ra) bor. nom.m.kem. boro(a) borba. nom.f.borroka; gatazka boriti se. v.imp. borrokatu borilačka vještina. arte martziala borovnica. nom.f. ahabi(a) bos|(i),~a,~o. adj. oinutsik bosiljak. nom.m. albaka brada. nom.f. anat. kokots(a) brašno. nom.n. irin(a) brak. nom.m. ezkontza; crkveni ~ .eliz ezkontza;građanski ~ ,civilni~ .ezkontza zibila brat. nom.m. anaia m. neba f. brdo. nom. muino(a) brekinja. nom.f. basagurbe(a) breskva. nom.f. mertxika , mertxikondo(a) briga. nom.f. arrenkura, kezka brod. nom.m. itsasontzi(a) broj. nom.m. zenbakia(a) brokula. nom.f. bruselaza brom. nom.m. bromo(a) bromatologija. nom.f. bromatologi(a) bršljan. nom.m. huntz(a) brusnica. nom.f. ahabi garatz(a) brzina. nom.f. abiadura , kutna ~ . abiadura angeluar ; lastertausn(a) brzo. adv. arin bubanj. nom.m. danbor(ra) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia bubreg. nom.m. giltzurrun(a) Bugarska. nom.f. Bugaria bugarski jezik. Bulgariera buha. nom.f. arkakuso(a) buka. nom.f. zarata burza. nom.f.burtsa

C
car. nom.m. enperatore(a) carica. nom.m. enperatriz(a) carina. nom.f. aduana carinica. nom.f. aduanazain(a) carinik. nom.m. aduanazain(a) celer. nom.m. apio(a) cement. nom.m. zementu(a) cesta. nom.f. errepide(a), galtzada, kamino(a) cestarina. nom.f.bidesari(a) ,galtzada, kamino(a) cijena. nom.f.prezio(a),salneurri(a) cigla. nom.f.adreilu(a) cijena. nom. prezioa(a), salneurri(a) cijev. nom.m. hodi(a) cikla.nom.f.erremolatxa, beterraba ciklama.nom.f.erre-molatxa cimet. nom.m. kanela cink.nom.m.zink cipela.nom.f. oinetako(a), oski(a), zapata cirkonij. nom.m.zirkonio(a) cjenkati se. v.imp.tratuan aritu crn|(i),~a,~o. adj. beltz(a) crkva. nom.f. eliza crtač. nom.m. marrazkilari(a), marrazkigile(a) crtati. v.imp. marraztu crv. nom.m. epel(a), bero(a) cvrčak. nom.m. txitxar(ra)

Č
čađa. nom.f. kedar(ra) čaj. nom.m. te(a) čajnik. nom.m. teontzi(a) čamac. nom.m. ontzi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia čangrizavac. nom.m.kurrinkari(a) čaplja. nom.f.zool. koartz(a), lertxun(a) čarapa. nom.f. galtzerdi(a) čarobnjak. nom.m. azti(a) časopis. nom.m. aldizkari(a) čast. nom.f. ohore(a) čaša. nom.f. baso(a),edalontzi(a) čavao(a). nom.m. iltze(a) Čečenija. nom.f.Txetxenia ček. nom.m. txeke(a) čekati. v.imp. itxaron čekić. nom.m. mailu(a) čelik. nom.m. altzairu(a) čelo. nom.m. bekoki(a) čembalo. nom.m. klabizenbalo(a) čestitke. zorionak često. adv.sarri,maiz; askotan češalj. nom.m. orrazi(a) Češka. nom.f.Txekia češki jezik.txekiera češljati (se). v.imp.orraztu češnjak.nom.m. baratxuri(a) četiri. num. lau četka.nom.f. eskuila četrdeset.num.berrogei četvrtak. nom.m. ostegun(a) četvrtina.nom.f. laurden(a) činiti. v. imp.egin čist|(i),~a,~o.adj. garbi(a) čistilište. nom.n. garbitoki(a) čistiti. v.imp. garbitu čistoća.nom.f. garbitasun(a), araztasun(a) čitatelj.nom.m. irakurle(a) čitati. v.imp. irakurri članak. nom.m. artikulu(a) čmar. nom.m. ipurtzulo(a), uzki(a) čokolada. nom.f. txokolate(a) čovjek. nom.gizaki(a), pertsona čuti. v.per. entzun čuvati. v.imp. zaindu

Ć
ćelav|(i),~a,~o.adj.buruso ćelavost.nom.burusoiltze(a) ćelija.nom.f.gelaxka ; zatvorska ~ .zehapen-gela, zigor-gela Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ćerpič. nom.m. adobe(a) ćud.nom.f.ezaugarri(a), ezaupide(a) ćuk.nom.m.zool.mozolo(a)

D
da.bai dabar.nom.m.kastore(a) dakle.adj. orduan dan. nom.m. egun(a) Danska. nom.f. Danimarka deset. num. hamar desetljeće. nom.n. hamarkada desno. adv. eskuin(a) deva. nom.f.zool.gamelu(a) devet. num. bederatzi dijeljenje. nom.f. erdibitze(a), banatze(a), zatiketa dim. nom.m. ke(a) dimnjak. nom.m. tximinia dinja. nom.f.meloi(a) dirati. v.imp. ukitu (fis.) hunkitu (emot.) dirati. v.per. ukitu (fis.) hunkitu (emot.) diviti se. v.imp. mirestu divizija. nom.f. dibizio(a) divlj|(~i),~a,~e. adj. basati dizalica. nom.f. garabi(a) dizalo. nom.n. igogailu(a) dlaka. nom.f. ile(a) dijeliti. v.imp. zatitu, zatiketa egin djelivost. nom.f. zatigarritasun(a) djetlić. nom.m.zool. okil(a) dob. nom.f. adin(a) doći. v.per. etorri dodir.nom.m. ukimena dodirnuti.v.per. ukitu dogoditi se.v.imp.gertatu doista. adv. benetan dokolica. nom.f. aisi(a) dokoljenke. nom.f. azpantarrak. dolaziti.v.imp. ettori domoljub. nom.m. abertzale (a) domoljupka. nom.f. abertzale (a) domoljublje. nom.m. abertzaletasun(a) domovina. nom.f. aberri(a) donje rublje. azpiko arropa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia doručak. nom.f.gosari(a) doručkovati.v.gosaldu dosad.adv.oraindik;orain arte dosada.nom.f. aspertze(a) dostoj|(~an),~ni,~na,~no.adj.duin dostojanstvo. nom.f. duintasun(a) društvo. nom.n. gizarte(a) država. nom.f. pol. estatu(a), herri(a) državljanstvo. nom.n. pol. Herritartasun(a) dug|(i),~a,~o. adj. luze(a) dug. nom.m. zor(ra) duga. nom.f. ortzadar(ra), ostadar(ra) drvo. nom.n. egur(ra),zur(ra) držati. v.imp. eduki dunja. nom.f. irasagar(ra), irasagarrondo(a) duša. nom.f. arima dušik. nom.m. nitrogeno(a) dva. num. bi dvadeset. num. hogei dvanaest. num. hamabi dvojba. nom.f. ezbaia dvostuk|(i),~a,~o.adj. bikoitz(a)


džaba, džabe. adv. kobratu gabe, dohainik; alferrik džamija.nom.f. meskita džemper. nom.m. jertse(a) džep. nom.m. zarpa džepar. nom.m. litxarrero džeparac. nom.m. kakanarru, larru-zorro džezva. nom.f. kafeontzi(a) džihad. nom.m. jihad džungla. nom.f. oihan(a)

Đ
đak. nom.m. ikasle(a) đakon. nom.m. diakono(a) đavao. nom.m. deabru(a), demonio(a), txerren(na) đumbir. nom.m. jengibre(a)

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

5

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

E
ebanovina.nom.f. ebano(a) efikasnost. nom.f. eraginkortasun(a) Egipat. nom.m. Egipto(a) ekologija. nom. ekologia ekonomija. nom.f. ekonomia ekonomist. nom.m. ekonomilari(a) ekonomistica. nom.f. ekonomilari(a) ekran. nom.m. pantail(a) ekspedicija. nom.f. ekspedizio(a) ekvator. nom.m. ekuatore(a) elegant|(~an),~ni,~na, ~no.adj. dotore(a) elektronika. nom.f. elektronika epoha. nom.f. aroa Eritreja.nom.f. Eritrea Estonija. nom. f. Estonia estuarij. nom.m. estuario(a) Etiopija.nom.f. Etiopia eufemizam. nom.m. eufemismo(a), leungarri(a) Europa. nom.f. Europa evolucija. nom.f. eboluzio(a), bilakaera

F
feferon. nom.m. pepermin(a) Finska. nom.f. Finlandia film. nom.m. film,pelikula fluor. nom.m. fluor(ra) fotelja. nom.m. besaulki(a) fotoaparat. nom.m.argazki-makina fotograf. nom.m.argazkilari(a) fotografija. nom.f.argazkil(a) Franak. nom. Franko(a) Francuska. nom.f. Frantzia Francuski jezik. frantses(a)

G
gađenje.nom.n.higuin(a) galij.nom.m.galio(a) gepardo.nom.m.gepardo(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia germanij.nom.m.germanio(a) geslo. nom. goiuburu(a) gitara. nom.f gitarra glačalo. nom.n. lisaburdina, plantxa, glačati. v.per. plantxa glad. nom.f. gose(a) glagol. nom.m. gram.aditz(a) glas.(na izborima). nom.m. boto(a) glas . nom.m. ahots(a),ahotz(a) glasovir. nom.m. piano(a) glava. nom.f.anat. buru(a) glavobolja. nom.f. buruko mina gledati. v.imp. begiratu gležanj. nom.m.anat. orkatila glina. nom.f. buztin(a) glista. nom.f. har(ra) glodavac. nom.m.zool. karraskari(a),marraskari(a) glog. nom.m. elorri zuri(a) glumac.nom.m.aktore(a) glup|(i), ~a, ~o. adj. ergelak glupost. nom.f. ergel(a), lerdo(a) gljiva. nom.f.perretxiko(a) godina. nom.f. urte(a) godišnje doba. urtaro(a) goriti.v. imp.erre gospodin. nom.m. jauna gotovina. nom.f. eskudiru(a) govoriti. v.imp.hitz egin,berba egin, mintzatu grablje.nom.f.eskuare grad. nom.m. hiri(a) ;glavni ~ . hiriburu(a) ,~ska četvrt.auzo(a) gradonačelnik. nom.m. alkalte(a) građevinarstvo. nom.n. eraikuntza grah. nom.m. babarrun(a), indaba grb. nom.m. armarri(a) greda. nom.f. habe(a) grijeh. nom.m.bekatu grinja. nom.f. akaro(a) grlo. nom.n.anat.zintzur(ra) grob. nom. m. hilobi(a) groblje. nom. n. hilerri(a) grožđe. nom.n. mahats(a) grudi. nom.f. bular(ra) grudnjak. nom.m. bularretako(a) Grčka. nom.f. Grezia grčki jezik. nom. greziera grkljan. nom.m.anat. laringe(a). Gruzija. nom.f. Georgia Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia gubiti.v.imp. galdu gusjenica. nom.f.zool. oruga guska. nom.f. antzar(a) gušter. nom.m.zool. sugandil(a) gušterača. nom.f. Pankrea gutati.v.imp. irentsi, klikatu Gvineja. nom.f. Ginea

H
haljina. nom.f.soineko(a) haubica. nom.f. obus(a) helij. nom.m. helio(a) heljda. nom. artobeltz(a) hendikepiran|(i),~a,~o. elbarri(a) hlače. nom.f.prakak,galtzak hladno.adv.hotz(a) hladnoća. nom.f.hoztasun(a) hladnjak. nom.m. hozkailu(a) hodati.v.imp. ibili hodanje.nom.m. ibiltze(a) hotel. nom.f. hotela hrast.nom.m. haritza hrčak.nom.m.zool. hrid.nom.f.haitza,harkaitz(a),arrok(a) hrabrost.nom.f. ausardia, adore(a), kalipu(a) hrana. nom.f. elikagai(a), janari(a) hrvatski jezik.kroaziera htjeti .v.imp. nahi (izan) humor. nom.m. umore(a) hvala.eskerrik

I
ići.v.imp.joan igra. nom.f.joko(a) igralište. nom.n.jolasleku(a) igrati se.v.imp.jokatu ikra. nom.f. arraba imati. v.imp. ukan,eduki ime. nom.n.izen(a) imenica. nom.n.gram.izen(a) inače. adv. bestela,bertzela indij. nom.m. Indio(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Indija. nom.f. India institucija. nom.f. erakunde(a) inozemstvo. nom.n. atzerri(a) inteligencija. nom.f. adimen(a) Irska. nom.f. Irlanda iskupljenje. nom.n. berrerospen(a), erredentzio(a) Island. nom.m. Islandia ispit. nom.m. aztertze(a), azterketa ispitivanje. nom.n. aztertze(a), azterketa ispovijed. nom.f. aitortza isprika. nom.f. aitzakia, desenkusa, estakuru(a),barkamen(a) ispuniti. v.per. bete istok. nom.m. ekialde(a) Italija. nom.f. Italia itrij.nom.m. itrio(a) iverica.nom.f.kontratxapatu(a) iza. adv. atzean izaći.v.per.irten;zikindu;jali; izbor.nom.m. aukerabide(a), hautabide(a) izdržljivost.nom.f. iraunkortasun(a) izgubiti. v.per. galdu izlaz. nom.m.irekita izlet.nom.m. txango(a), ibilaldi(a), irtenaldi(a) između. adv. artean izmjena. nom.f.aldaket(a) izmjeniti.v.imp.aldatu iznenađenje.nom.n. ezusteko(a), ustekabe(a) izočnost. nom.f. kanpoaldi(a), huts(a) izostanak. nom.m. huts(a) Izrael.nom.m.Israel izuzev.adv.izan ezik,izan ezean izvijestiti.v.per. -en berri eman, jakinarazi, ezagutarazi, informatu, jakitun ipini, jakitun jarri izvješće.nom.n.txosten(a) izvor.nom.m.iturri(a) izvoz.nom.m.esportazio(a) izvoznik.nom.m.esportatzaile(a)

J
jabuka. nom.f.sagar(ra) jagoda. nom.f. marrubi(a) jaio.v.per.roditi se jaje. nom.n. arrautz(a) jakna. nom.f.jaka jarriki.v.imp.slijediti Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 5 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia jastuk. nom.m. burko(a) Japan. mom.m. Japonia japanska mušmula. nom.japoniako mizpirondo. japanski jezik.japoniera jarebiika. nom.f. otsalizar(ra) jasen. nom.m. bot. lizar(ra) jasika. nom.f.bot. lertxun(a) ječam. nom.m. garagar(ra) jedan. num. bat jedanaest. num. hamaika jedinstvo. nom.f. batasun(a) jednadžba. nom.f. ekuazio(a) jednostanični organizam.organismo zelulabakar(ra) jedrenjak. nom.m.belontzi(a) jeftin|(i),~a,~o adj. merke(a) jesen. nom.f. udazken(a) jesti.v.imp. jan jetra. nom.f.gibel(a) jezero. nom.n. aintzira, laku(a) jezična promjena. nom.f. hizkuntz aldaketa jezik. nom.m. hizkuntz(a) jezik. nom.m.anat. mihi(a) jezikoslovlje. nom.n.hizkuntzalaritz(a) jež. nom.m. triku(a), kirikiño(a), sagarroi(a) još (uvijek). adv. oraindik jug. nom.m. hego(a)

K
kaciga. nom.f. kasko(a) kad. adv. noiz kada. nom.f. bainuontzi(a) kada. nom.f. bainuontzi(a) kadulja. nom.f. salbia kajsija. nom.f. abrikotondo(a) kalendar. nom.m. egutegi(a) kamen. nom.m. harri(a) kamenolom. nom.m. harrobi(a) kamilica. nom.f. kamamila kamp. nom.m. akanpaleku(a) kandža. nom.f. atzamar(ra) kao. adv. olan; Kanada. nom.f. Kanada kapela. nom.f. kapera Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kardamom. nom.m. kardamomo(a) karijes. nom.f. txantxar(ra) kariola. nom.m. eskorga kartoteka. nom.f.fitxategi(a) kasno. adv. berandu kasnije. adv. geroago kašalj. nom.m. eztul(a) kašljati.v.imp.eztul egin kašljuć|(~i),~a,~e.adj. eztulka kašupski jezik. kasubiera kat. nom.m.lur(ra) katkad.adv.batzuetan kava. nom.f. kafea ;~esne(a). ~ s mlijekom kazalište.nom.n.antzerki(a) keks. nom.m. galleta kelj. nom.m.azalore(a) kemija. nom.f. kimika Kina. nom.f. Txina kineski jezik. txinera kip. nom.m.estatu(a) kisik. nom.m.oxigeno(a) kišobran.nom.m.aterki(a),euritako(a) klavir. nom.m. piano(a) klijent.nom.m.bezero(a) kliješta.nom.m.aliketa klinčić. nom. iltze(a) klizati.v.imp.patinatu klor. nom.m.kloro(a) ključ. nom.m.giltz(a) ;francuski ~ giltza zabalgarri(a) knjiga. nom.f.liburu(a) knjižara. nom.f.liburudenda knjižnica. nom.f.liburutegi(a) kobalt.nom.m.kobalto(a) koliko.adv.zenbat kolaps.nom.m. kolapso(a);med. alditxar(ra), aldigaizto(a) kolotura. nom.f. pole(a) kolovoz. nom.m. Abuztu(a) koljeno. nom.n.anat. belaun(a) komarac .nom.m. eltxo(a) komorač. nom.m. mihilu(a) konobar. nom.m. zerbitzari(a) konobarica. nom.f. zerbitzari(a) kontrabas. nom.m. kontrabaxu(a) konj.nom.m.zool. zaldi(a) koplje. nom.n. lantza kopriva. nom.f. asun(a), osin(a) korijandar. nom. martorri(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia koristiti.v.imp.erabili korizma.nom.f.garizuma kornjača.nom.f.zool.dortoka Korzika. nom.f.geogr. Korsika kosa. nom.f. sega kosa. nom.f. anat. ile(a) kositar. nom.m. eztainu(a) kost. nom.f. hezur(ra) koš. nom.m. saski(a) košarka.nom.f.saskibaloi(a) košarkaš. nom.m. saskibaloiari(a) košarkašica. nom.f.saskibaloiari(a) kotač. nom.m. gurpil(a) krah. nom.m. kolapso(a); kraj. nom.m.puntu(a),mutur(ra); eskualde(a); herrialde(a) krajolik. nom.m. paisai(a) kralj. nom.n. errege(a) kraljevstvo. nom.n. erresum(a) kralježnjak. nom.m. ordodun(a) kraljica.nom.n. erregina krastavac.nom.m. luzoker(ra) krasti. v.imp. lapurtu krat|(~ak),~ka,~ko.adj. labur, motz krava. nom.f. behi(a) kravata. nom.f. gorbata krema. nom.f. krema krevet. nom.m. ohe(a) krilatica. nom.f. goiburu(a) krilo. nom.n. hego(a), hegal(a) kripton. nom.m. kripton(a) križ. nom.m. gurutze(a) križaljka. nom.f. gurutzegram(a) kriti. v. imp.gordatu krom. nom.m. kromo(a) krpelj. nom.m. akain(a) krumpir. nom.m. patata ;~ova zlatica. patata-zomorro(a), patata-koko(a) kršćanstvo. nom.n. kristautasun(a) kruh. nom.m. ogi(a) krumpir. nom.m. patata kruška. nom.f. udare(a), udareondo(a); madari(a), madariondo(a) krv. nom.f. odol(a) krvarenje. nom.n. odoljario(a) kuća. nom.n. etxe(a) ; javna ~. burdel(a), putetxe(a) kuhar. nom.m.sukaldari(a) kuhati. v.imp. egosi kuhinja. nom.f. sukalde(a) kukac. nom.m. intsektu(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia kukavica. nom.f. koldar(ra), txepel(a), uzkur(ra), putrun(a) kukuruz. nom.m. arto(a) kunić. nnom.m. untxi(a);meso ~a.untxiki(a) kupaći kostim. nom.m. bainu-jantzi(a) kupalište. nom. bainutoki(a) kupaonica. nom.f. bainugela kupati se. v. imp. bainatu, bainatzen, bainatuko kupina. nom.f. masusta, maruga kupiti. v.per. erosi kupnja. nom.f. erosketa kupovati. v.imp. erosi kupus. nom.m. az(a)

L
lagan|(i),~a,~o. adj. erraz laka industrija. industria arin(a) lakat. nom.m.anat.ukondo(a) lak|(i),~a,~o. adj. erraz laki brod.ontzi huts(a) lakoća. nom.f. erraztasun(a) lani.adv. iaz Latvija.nom.f. Letonia lav.nom.m.zool.lehoi(a) lavanda. nom.f. izpiliku(a) laž. nom.f. gezur(ra) lažljivac. nom.f.gezurti(a) leća. nom.f. lente(a) leći .v.per. etzan; led.nom.m. izotz(a) ledenjak.nom.m. izozmendi(a) leđa.nom.f.bizkar(ra) legitimno.adv.zilegizko(a) legura.nom.m.aleazio(a) lekcija. nom.f.eskarmentu(a) leksikon.nom.m.lexikoi(a) lepirnjača. nom.f. lekadun(a) leptir.nom.m.tximeleta,pinpilinpauxa let.nom.m. hegaldi(a) letjeti.v.imp.ebatsi ležati.v.imp.ezarri lice.nom.n.aurpegi(a) liječnica. nom.f. mediku(a) liječnik. nom.m. mediku(a) lijen|(i),~a,~o. adj.alfer;nagi Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia lijevo. adv. ezker(ra) liker. nom.m. likore(a) limeta. nom.f.limondo(a) limun. nom.m. limoi(a) ;stablo ~. limoiondo(a) lipa. nom.f.bot. ezki(a) lipanj. nom.m. Ekain(a) lisica.nom.f. azeri(a) list.nom.m. hosto(a), orri(a) listopad. nom.m. Urri(a) litij. nom.m. litio(a) Litva. nom.f. Lituania logor. nom.m. akanpaleku(a) lončić. nom.m.pote(a) London. nom.m. Londres lopata. nom.f. pala lopta. nom.f. bola los. nom.m. altze(a) losos. nom.m. izokin(a) loviti. v.imp. harrapatu lovor. nom.m. ereinotz(a), erramu(a) lovorvišnja. nom.f. gerezi-erramu(a) lubanja. nom.f. burezur(ra), garezur(ra) lubenica. nom.f. angurri(a), sandi(a) luk (oružje). nom.m. arku(a) luk (povrće). nom.m. tipula luka. nom.f. kai(a) , portu(a) luksuz. nom.m. luxu(a) lutrija. nom.f. zozket(a)

LJ
lječilište.nom.n.gaixotegi(a), eritetxe(a), sendategi(a),eritegi(a) ljekarna.nom.f.botika ljekarnik.nom.m.botikari(a) ljekovit|(i),~a,~o.adj.sendagarri(a) ljepilo.nom.n.itsasgarri(a) ljepljivost.nom.m.itsaskor(ra) ljestve.nom.f.esku-eskailera lješnjak.nom.m.hur(ra) ljeto. nom.n. ud(a) ljubav.nom.f. maitasun(a) ljubiti. v.imp. musu egin ; maite egin ljubomora. nom.f. bekaitz(a), jelosia, zeloak Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia ljubičast|(i),~a,~o. adj. ubel(a) ljubiti. v.imp. maite egin ljutnja. nom.f. haserre(a), sumindura

M
mač. nom.m. ezpata mačeta. nom.f. aihotz(a) mačka. nom. f. katu(a) madrac. nom. lastaira, koltxoi(a) Mađarska. nom.f. Hungaria Magarac. nom.m. asto(a) magla. nom.f. laino(a) magnezij. nom.m. magnesio(a) mahunarka. nom.f. lekadun(a) majica. nom.m. kamiseta majka. nom.f. ama majmun. nom.m. tximu(a) Makedonija. nom.f. Mazedonia maknuti. v.per. kendu malen|(i),~a,~o. adj. txiki(a), guti(a) mali prst. nom.m. hatz txiki(a) malina. nom.f. mugurdi(a), masusta-gorri(a) malo. adv. gutxi malo-pomalo. adv. pixkanaka mangan. nom.m. manganeso(a) mango. nom.m. mango(a) marelica. nom.f. abrikotondo(a) Maroko. nom.m.Maroko masa. nom.f. masa maslac. nom.m. gurin(a) maslina. nom.f. oliba mast. nom.m. gantz(a), goipe(a) maternica. nom.f. umetoki(a) mati. nom.f. ama med. nom.m. ezti(a) medovina. nom.f. ezti-ur(ra) medvjed. nom.m. hartz(a) među. adv. artean meso. nom.n. okela, mami(a), haragi(a) mesojed. nom.m. haragijale(a) mesnica. nom.f. harategi(a) metnuti. v.per. sartu metvica. nom.f. menda mikrometar. nom.m. mikrometro(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia mikser. nom.m. irabigailu(a) minuta. nom.f. minutu(a) mir. nom.m. bake(a) mir|(~an),~na,~no.adj. lasai misa. nom.f. meza misliti. v.imp. pentsatu mišić. nom.m.anat. gihar(ra) mišljenje. nom.n. iritzi(a) mjesec. nom.m. ilargi(a) ; ila, hilabete mjesto. nom.n. leku(a), toki(a) , aga mješalica. nom.f. irabigailu(a) mlad|(i),~a,~o. adj. gazte(a) mlijeko. nom.n. esne(a) mlin. nom.m. errota molibden. nom.m. molibdeno(a) monarhija. nom.f. monarkia more. nom.n. itsaso(a) mort. nom. mortero(a), kareor(a) Moskva. nom.f. Mosku most. nom.m. zubi(a) motika. nom. f. aitzur(ra) motiv. nom.m. arrazoi(a) motivacija. nom.f. motibazio(a) motor. nom.m. motor(ra) mozak.nom. m. burmuin(a),garun(a); mali ~. garuntxo(a), zerebelo(a) možda. adv. beharbada ,agian mramor. nom.m. haitzurdin(a) mrav. nom.m. inurri(a) mrkva. nom.f. azenario(a) mrziti. v.imp. gorroto izan mržnja. nom.f. gorroto(a) mudrost. nom.f. jakinduria, jakituria mukinja. nom.f. hostazurri(a) muškarac. nom.m. gizon(a) muško. nom.m. gizon(a) mušmula. nom.f. mizpira, mizpirondo(a) mušterija. nom.f. bezero(a) muž. nom.m. senar(ra)

N
na brzinu. adv.arin-arin nada. nom.f. itxaropen(a), esperantza nadati se. v.imp. itxaropena izan, espero izan nadahnuće.nom.n. inspiratze(a), arnasa hartze(a), arnasgora Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia nadbiskup.nom.m.artzapezpiku(a) nadbiskupija.nom.f.artxidiozesi(a) naglasak.nom.m.azentu(a) nagrada. nom.f. sari(a) namirnica.nom.m. jaki(a) namjera. nom.f. asmo(a) naranča.nom.f. laranja narukvica. nom.m. eskuturreko(a) naliv-pero. nom.m. boligrafo(a) napad. nom.m. eraso(a),erasoaldi(a) napetost. nom.f. estres(a) nasilje. nom.n. biolentzi(a) naslonjač. nom.m.besaulki(a) nastaviti.v.per. jarraitu nastupiti.v.per. azaldu natjecati se. v.imp. jokatu natrij. nom.m.sodio(a) naušnica. nom.f. belarritako(a) ne.ez ne moći. v.imp. ezin izan nebo. nom.m. zeru(a), ortzi(a) nećak.nom.m. iloba nećakinja.nom.f. iloba nedjelja. nom.f. Igandea negdje.adv. nonbait nekamo.adv. norabait nekud(a).adv. norabait,norentzabat neon. nom.m. neon(a) nepristojnost. nom.f. adeigabetasun(a) nesanica. nom.f. insomnio(a) nespret|(~an),~ni,~na,~no.adj.trakets(a) nešpola. nom.f. japoniako mizpirondo. nešto.pron. zerbait netko.pron.norbait neuljudnost. nom.f. adeigabetasun(a) neznanje. nom.f. ezjakintasun(a) nigdje. adv.inon ez nikad. adv. inoiz nikal. nom.m. nikel(a) nikamo. adv. inora ez niobij. nom.m.niobio(a) ništa. pron.ezer ez nitko. pron. inor ez Nizozemska. nom.f. Herbehereak noć. nom.f. gau(a) noćni ormarić.nom.m. gau mahai(a) noga. nom.f. hanka Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia nogomet. nom.m. futboli(a). nogometaš. nom.m. futbolari(a) nogometašica. nom.f. futbolari(a). nokat. nom.m. azazkal(a) normalno.adv.arrunt Norveška. nom.f. Norvegia nos. nom.m. sudur(ra) nositi.v.imp.ekarri nov|(i),~a,~o. adj.berri(a) novac.nom.m.diru(a) nož. nom.m. laban(a) nutrina. nom. barnealde(a)

NJ
njegov,~a,~o.adj.bere(a) Njemačka.nom.f.Alemania njemački jezik.alemaniera njen,~a,~o.adj.bere(a) njezin. ,~a,~o.adj.bere(a) njuh.nom.m.usaimen, usna njuška.nom.f. mutur(ra), mustur(ra) njuškanje.nom.n. zunda,usna njuškati.v.imp. usainkatu, usnatu, usaina hartu, usain egin, usaindu

O
obala. nom.f. kosta, kostalde(a) Obala Bjelokosti. nom.f. Boli Kosta obavijest. nom.f. ohar(ra) , jakinarazte(a), ohartarazte(a) obavijestiti. v.per. abisatu, abisatzen, abisatuko. obitelj. nom.f. familia, sendi(a), senitarte(a) objava. nom.f.iragarki(a) objesiti. v.per. eskegi oblak. nom.m. hodei(a) oboriti. v.per.etzan obožavati.v.imp.mirestu obraz. nom.m. masaila obrva. nom.f. bekain(a) obveza. nom.f. obligantza, obligazio(a) ocat. nom.m. ozpin(a) ocean. nom.m. ozeano(a) ocelot. nom.m. ozelote(a) odavde. adv. hemengo(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia odgovarajuć|(i),~a,~e.nom.f. egoki(a) odgovarati. v.imp. erantzun odgovoriti. v.per. erantzun odjeća. nom.f. arropa odlučiti. v.per.erabaki odnijeti. v.per.edeki odnositi. v.imp.edeki odredište.nom.n. helburu(a), helmuga odrezak. nom.m. solomo(a) ,desergatu(a), ezdagoen(a); biti ~. huts egin odsut|an,~ni,~na, ~no. adj. aldegin(a), odsutnost. nom.f. kanporaldi(a), huts(a) odvijač.nom.m.bihurkin(a) odvjetnica. nom.f. abogadu(a), abogatu(a) odvjetnik. nom.m. abogadu(a), abogatu(a) odvratnost. nom.f. higuin(a) oglas. nom.m. iragarki(a) ograda.nom.f.hesi(a) ogrom|an,~na,~no.adj.sekulako(a) oko. nom.m. begi(a) oko. prep. inguruan okolo. prep. inguruan okupljanje.nom.n.bilera okus. nom.m. dastamen(a), zabore(a) olovo. nom.m.berun(a) oluja. nom.f. ekaitz(a) opasnost. nom.f. arrisku(a) opeka.nom.f. adreilu(a) opeklina. nom.f. erredura opip. nom.m. ukimen(a) opuncija. nom.f.bot. opuntia orah. nom.m.intxaur(ra) organ. nom.m.biol. organo(a) organizirati. v. antolatu orgulje. nom.m.mus. organo(a) ormar. nom.m. armairu(a) oruđe. nom.n. lanabes(a),tresna oružje. nom.n. Arma , hladno ~ ~zuri(a); vatreno ~ su-armak os. nom.f. ardatz(a) osa. nom.f. liztor(ra) oseka. nom.f. itsasbehera osjećaj. nom.f. emocija osjet. nom.m. zentzume(a), dastamen(a) oskoruša. nom.f. gurbe(a) oslić. nom.m.legatz(a) osmij.nom.m.osmio(a) osmijeh.nom.m. irrifarre, irriño osoba. nom.f. pertsona Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 6 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia osobina. nom.f. berezko(a), bereizgarri(a), ezaugarri(a) osobnost. nom.f. nortasun(a) osovina.nom.f.mek.ardatz(a) osramoćenost.nom.f. lotsarazte(a), aztoratze(a) ostaviti.v.per.utzi osvajanje.nom.n. konkistan hartze(a), konkistatze(a), menderatze(a); nagusitze(a), garaitze(a), azpiratze(a) osveta. nom.f. mendeku(a) otići. v.per.ateratu otok. nom.m.uharte(a) otpad. nom.m. zabor(ra), hondakin(a) otrov. nom.m. pozoi(a) otvoren|(i),~a,~o.adj.irekita otvoriti.v.per. ireki otvarati.v.imp.ideki ovca. nom.f.ardi(a) ožiljak.nom.m. orbain(a), zauri-marka ožujak. nom.m. Martxo(a)

P
palac. nom.m. erpuru(a) palenta. nom.f. morokila pamuk. nom.m. kotoi(a) papar. nom.m. piper(ra) papir. nom.m. piperbeltz(a) paprika. nom.f. piper(ra) para. nom.f. lurrun(a) parada. nom.f. agerraldi(a). parlament. nom.m. parlamentu(a) pas. nom.m.zool. txakur(ra) pasta za zube.hortzore(a) pasti. v.per. erori pašteta. nom.f. pate(a) patlidžan. nom.m. alberjinia,berenjena pauk.nom.m.armiarma paun.nom.m.paum(a),hegazterren(a) paziti.v.imp.zaindu pčela. nom.f. erle(a) peć. nom.f. horno(a) peći. v.imp. egosi pećina. nom.f. haitzulo(a), leize(a) pedeset. num. berrogeitahamar pehar. nom.m. kopa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia pekara. nom.f. okindegi(a) penis. nom.m.anat. zakila penjanje. nom.n. eskalada pepeljara. nom.f.hausontzi(a) perilica (za rublje). Nom.f.garbigailu(a);ikuzgailu(a) peršin. nom.m. perrexil(a) pet. num. bost peta. nom.f.anat. aztal(a) petak. nom.m. Ostiral(a) petnaest. num. hamabost pijesak. nom. hare(a) pijetao.nom.m.oilo(a) pile. nom.n. oilasko(a) pingvin. nom.m.pinguino(a) pir. nom.m. bot. espelta pisac. nom.m.idazle(a) pisač.nom.m.imprimagailu(a) pisaći stol.idazmahai(a) pisati.v.imp.idatzi pitati.v.imp.galdetu piti.v.imp.edan pivo. nom.n. garagardo(a) pjena.nom.f. bits(a), apar(ra) pješačiti.v.impoinez joan pješački prijelaz.oinezkoen pasabide(a) pjevač.nom.m.kantari(a) pjevati.v.imp. abestu, kanta egin plaća. nom.f.soldata plaćen|(i),~a,~o. adj.ordainduta platina. nom.f. paltino(a) plav|(i),~a,~o. adj. Urdin(a) plaža. nom.f. hondartz(a) ples. nom.m. dantz(a) plesati. v.imp.dantzatu , dantza egin plima. nom.f. itsasgora plivanje. nom.n. igeriketa plivati. v.imp.igeri egin,igerikatu pluća. nom.f. birika plug. nom.m. golde(a) pljusak. nom.m.zaparrada početak. nom.m.hasieran(a) podjela. nom.f. erdibitze(a), banatze(a), zatiketa podlaktica. nom.f. besaurre podučavati. v.imp. irakatsi poezija. nom.f. olerkigintza pogled. nom.m. ikusmen, bista pogreb. nom.m. ehorzketa Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia pojas. nom.m. gerriko(a). pojaviti se. v.per. azaldu pokajati se. v.per. damu egin pokazati.v.per.igan pokoravati se. v.imp. obeditu pokoriti se. v.per. obeditu pokućstvo. nom.n. altzari(a) polovica. nom.f.erdi(a) poloviti.v.imp. erdibitu, erdibi egin poluga. nom.f. palanka poluotok. nom.m. penintsula Poljska. nom.f. Polonia poljski jezik. Poloniera poljubac. nom.m. musu(a) pomagati. v.imp. lagundu pomfrit. nom.m. patata frijituak pomično mjerilo. kalibragailu(a) pomoći. v.per. lagundu ponašanje. nom.n. portaera ponedjeljak nom.n. Astelehen(a) poniženje. nom.n. apalkuntza, apaltze(a); irain(a), laido(a) ponos. nom.m. harrotasun(a) ponuda. nom.f. eskaintz(a) popodne. nom.n. arratsalde(a) poput. adv. bezala kao. adv. bezala popuniti.v.per. bete popust. nom.m. merkealdi(a);beherapenak poput. adv. olan porok. nom.m. bizio(a) Portugal. nom.m. Portugal portugalski jezik. portugaletera poručnik. nom.m. lotinant(a), teniente(a) poruka. nom.f. mezu(a) posljednj|(~i),~a,~e. adj. azken(a) postola. nom.f. zapat(a) posuda. nom.f. ontzi(a) pošta. nom.f .postetxe(a) poštanska marka.nom.f.zigilu(a) poštivanje. nom.n. errespetu(a) poštovanje. nom.n. errespetu(a) poštivati. v. imp. errespetatu poštovati. v. imp. errespetatu poteškoća. nom.f. arazo(a) potkova. nom.f. ferra povrće. nom.n. barazki(a) , ortuari(a) povrtnjak. nom. baratz(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia poziv. nom.m. dei(a) poznat|(i)~a,~o.adj..ospetsu(a) poznanik.nom.m.ezagun(a) pozvati. v.per. gonbidatu praćka. nom.f. tiragoma prah. nom.m. hauts(a) pramac. nom.m. branka (ontzia) prašina. nom.f. hauts(a) prati se. v. imp. bainatu, bainatzen, bainatuko prati suđe. v. harrikoa egin pravda. nom.f. justizia pravo. nom.n. zuzenbide(a) ortodoxia. nom. pravoslavlje pravoslavac. nom.m ortodoxo(a) pravoslavka. nom.f. ortodoxo(a) predah. nom.m. atsedenaldi(a) predsjednik. nom.m. presidente(a) preferirati. v. nahiago (izan) pregača. nom.f. amantala prekinuti. v.per. hautsi prekosutra. adv.biharamun premijer. nom.m. lehen ministro(a) premijerka. nom.f. lehen ministro(a) prepasti (se). v.per. beldurtu prestrašiti (se). v.per. beldurtu pretraga. nom.f. bilaketa prevesti. v.per. itzuli,bihurtu prevoditi. v.imp.itzuli,bihurtu preživač. nom.m. hausnarkari(a) priča. nom.f. ipuin(a) pridržavati se. v. imp. erantsi, irantsi pridjev. nom.m. adjektibo(a) prije. adv. lehen prijevod.nom.m. itzultze(a) prilog. nom.m.gram. adberbio(a), aditzondo(a) primjer. nom.m. adibide(a) ; na ~. adibidez priprema. nom.f. prestaketa prisutnost. nom.f. bertan egote(a), presentzia privlačnost. nom.f. erakartze privrženost. nom.f. atxikimendu(a) priznati. v.per. aitortu prljav|(i),~a,~o. adj. zikin probava. nom.f. liseriketa, digestio(a) problem. nom.m. arazo(a) probuditi se. v.per. itzarri;jaiki prodati. v.per. erosi prodavati.v.imp.erosi Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia prodor.nom.m. barneratze(a), sartze(a); ulertze(a) proljeće. nom.n. udaberri(a) prometni znak.nom.m.bide-seinale(a) promjena.nom.m.aldaket(a) promjeniti.v.per.aldatu pravilo. nom.n. erregela prosinac. nom.m. Abendu(a) proso. nom.n. arttxiki(a) prozor. nom.m. leiho(a) prsa. nom.f. bular(ra) prst. nom.m. hatz(a) prvak. nom.m.txapeldun(a) prvenstvo. nom.n.txapelket(a) pržen|i.~a,~o. adj. frijitu(a) pržiti.v.imp.frijitu, prejitu psihologija. nom.f. psikologia psina.nom.f. bihurrikeria, umekeria pšenica. nom.f. gari(a) pulover. nom.m. jertse(a) punac. nom.m. aitaginarreba punica. nom.f. amaginarreba puniti. v.imp. bete pupak. nom.m.anat. zilbor(ra),zila puran. nom.m.indioilar(ra) purica. nom.f.indioilar(ra) pustinja. nom.f. basamortu(a) pustinjak. nom.m. eremutar(ra) pustiti. v.per. Utzi pušač. nom.m. erretzaile(a) pušačica. nom.f. erretzaile(a) pušenje. nom.n. tabakismo(a) pušiti. v.imp. erre puška. nom.f. fusil(a) put. nom.m.bidai(a) puž. nom.m. barraskilo(a)

R
radijator. nom.m. berogailu(a) rajčica. nom.f. tomate(a) rak. nom.m.(slatkovodni).karramarro(a) rame. nom.n. sorbalda rana. nom.f. zauri(a) rano. adv. goiz rasol. nom.m. gatzun(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia raspoloviti. v.per. erdibitu, erdibi egin rasti. v.handitu raširiti. v. zabaldu rat.nom.m. gerra,gudu(a), ratnik.nom.m.gerlari(a) razglednica.nom.f. postal(a) razina. nom.f. lautada;mail(a) razoriti. v.per. suntsitu razvesti se. v.per. dibortziatu, bizialargundu razvod. nom.m. dibortzio(a) raž. nom.m. zekale(a) rebro. nom.n. saihets(a) redatelj. nom.m. zuzendari(a) redovnik. nom.m. fraide(a) registracija. nom. erregistraze(a) registracijska pločica(auta).nom.f. matrikula religija. nom.f. erlijio(a) remen. nom.m. gerriko(a) repa. nom.f. errematxo(a) republika. nom.f. errepublika restoran. nom.m. jatetxe(a) riba. nom.f. arrain(a) ribar. nom.m. arraintzale(a) ribarenje. nom.n. arrantza ribarnica. nom.f. arrainegi(a) ribizla. nom.f. arakatz(a) riblja juha . arrainzopa ribolov. nom.m. arrantza riđovka. nom.f.zool. Europar sugegorri(a) riječ. nom.n. hitz(a),berba rijeka. nom.f. ibai(a) Rim. nom.m. Erroma ris. nom.m. katamotz(a) riža. nom.f. arroza rižin puding. arrozesne(a) rječnik. nom.m.hiztegi(a) ,berbategi(a) rješenje. nom.n.erremedio(a) robot. nom.m. robot robotika. nom.f. robotika roditelj.nom.m. guraso(a) rodnica. nom.f. bagina rođak. nom.m. lehengusu(a) rođakinja.nom.f.lehengusin(a) roštilj.nom.m.parilla rotkvica. nom.f. errefau(a) rozeta. nom.f. arrosa leiho(a) rub. nom.m. ertz(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia rubac. nom.m.zapi(a) rubidij. nom.m.rubidio(a) ručati. v. bazkaldu ručnik. nom.m. toail(a) ručni zglob.nom.m. eskutur(ra) ručno. adv. eskuz rudarstvo. nom.n. meatzaritza rujan. nom.m. Irail(a) ruka.nom.f.beso(a) rukomet. nom.m.eskubaloi(a) Rumunjska.nom.m.Errumania rupčić.nom.m.zapi(a) Rusija.nom.f.Errusia ruski jezik.errusiera. ruševina.nom.f. hondamendi(a) rušiti.v.imp. lurreratu, eraitsi ruž (za usne). nom.m. ezpainatako(a) ruža. nom.f. arrosa

S
s.conj.-rekin s druge strane . bestealde salata.nom.f.letxu(a),ulaza samo.adv.bakarrik samoglasnik. nom.m.bokal(a) san. nom.m. amets(a) sanjati. v.imp. amets egin sapun. nom.m. xaboi(a) sardin(a). nom. sardina Sardinija. nom.f. Sardinia sastojak. nom.m. osagai(a) sat. nom.m.ordu(a); erloju(a), ordulari(a) sedam. num. zazpi sedamdeset. num. hirurogeitahamar sedamnaest. num. hamazazpi sediment. nom.m. sedimentu(a) sekunda. nom.f. segundo(a) selenij. nom.m. selenio(a) semantika. nom.f. semantika sendvič. nom.m. bokadilo(a);ogitateko(a) senf. nom. ziape(a) sestra.nom.f. arreba m. ahizpa f. sezam. nom. sesamo(a) sidro. nom.n. aingura Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia sigurnost.nom.f. segurtasuna siječanj. nom.m. Urtarril(a) sila. nom.f. indar(ra) silaziti. v.imp. jautsi silicij. nom.m. silizio(a) simbol. nom.m. ikur(ra) sir. nom.m. gazta sirak. nom.m. basarto(a) sisavac. nom.m. ugaztun(a) sjeći. v.imp. ebaki sjediti. v.imp. eseri sjekira. nom.m. aizkora sjesti. v.per. eseri sjever. nom.m. ipar(ra),iparalde(a) skakati. v.imp. jauzi egin, salto egin, saltatu skandij. nom.m.eskandio(a) skeptik. nom.m. eszeptiko(a) skinuti. v.per. kendu skočiti. v.per. jauzi egin, salto egin, saltatu skok. nom.m. salto(a), jauzi(a) skriti. v.per. gordatu,gorde skup|(i),~a,~o adj.garesti(a) sladoled. nom.m. izozki(a) slama. nom.f. lasto(a) slegnuti se. v.per. jesarri slezena. nom.f. bare(a) slika.nom.f.irudi(a) slivnik.nom.m.harrask(a) sloboda.nom.f.askatasun(a) Slovačka. nom.f. Eslovakia Slovenija. nom.f. Eslovenia služben|(i),~a,~o.adj.ofiziala sljedeć|(~i), ~a, ~e. adj. hurrengo(a) smanjiti. v.imp. bigundu smeće. nom.n. zabor(ra), hondakin(a) smeđ|(i),~a,~e.adj. marroia smiješak.nom.m.irrifarre(a),irriño(a) smokva. nom.f. piku(a) smrtonos|~an ,~na,~no. adj.hiltzeko(a) sloboda. nom.f.askatasun(a) sloboda govora.adierazteko askatasun(a) slovački jezik.eslovakiera slovenski jezik.esloveniera sluh. nom.m. entzumen(a) sluškinja. nom.f. neskame(a) služavka. nom.f. neskame(a) sljedeć|(~i), ~a,~e adj.datorren(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia smrt.nom.f. heriotza, herio(a) snaha. nom.f. errain(a) snijeg. nom.m. elur(ra) sniženje.nom.n.merkealdi(a);beherapenak soba. nom.f. gela ; dnevna ~. egongela ,spavaća ~.logela sol. nom.f. gatz(a) soljenka. nom.f.gatzontzi(a) spavanje. nom.n. lo(a) spavati. v.imp. lo egin spilja. nom.f. haitzulo(a) sprej. nom.m. ihinztadura spremanje. nom.n. prestaketa sram. nom.m. lotsa, ahalke(a) Srbin. nom.m. Serbier(ra) Srpkinja. nom.f. Serbiar(ra) Srbija. nom.f. Serbia srce. nom.n. bihotz(a) sredina. nom.f. erdi(a) Srednja Europa.Erdialdeko Europa srijeda. nom.f.asteasken(a) srp. nom.m. igitai(a) srpanj.nom.m.Uztail(a) srpski jezik. serbiera srušiti.v.per.etzan stablo. nom.n. zuhaitz(a), arbola stan. nom.m. apartamentu(a), etxebizitz(a) stanovnik. nom.m.biztanle(a) stanovništvo. nom.n.biztanleri(a) staviti.v.per.sartu steznik.nom.m. gerruntze stići.v.per.etorri stijena. nom.f.haitza,harkaitz(a),arrok(a) stil. nom.m.estilo(a) sto. num. ehun stoga.adv.orduan stol. nom.m. mahai(a) stolica. nom.f. aulki(a) stoljeće. nom.n.mende(a) stomatologija. nom.f. odontologia stopalo. nom.n. oina stotina. nom.f.ehun(a) strah. nom.m.beldur(ra) strana. nom.f.alde(a) stranac. nom.m. ezezagun(a) atzerritar(ra) strankinja. nom.f. ezezagun(a) atzerritar(ra) strašilo. nom.n. txorimalo(a), arranpalo(a) , txori-izugarri(a) stric. nom.m. osaba Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia strijela. nom.f. gezi(a) stroj. nom.m. makina stroncij. nom.m. estronzio(a) strvinar. nom.m. sarraskijale(a) studeni. nom.m. Oharra student. nom.m. ikasle(a) studentica. nom.f. ikasle(a) stupanj. nom.m.mail(a) stvar. nom.f. gauza, gai(a), zer(ra) stvarnost. nom.f. errealitate(a) subota. nom.f. larunbat(a) sućut. nom.f. urriki(a), erruki(a) sud. nom.m. epaitegi(a) sudac. nom.m. epaile(a) , juje(a) sudbina. nom.f. halabehar(ra), patu(a) suditi. v.imp. epaitu suđenje. nom.n.leg. epaiketa, prozesu(a), jujamendu(a) suh|(i),~a,~o. adj. lehor, idor, agor(ra) suknja. nom.f. gona sumnja. nom.f. zalantza sumnjati. v.imp. zalantzan egon, ezbaian egon sumpor. nom.m. sufre(a) sunce. nom.n. eguzki(a);~tako krema. krema za sunčanje suncokret. nom.m. ekilore(a) suprug. nom.m.senar(ra) supruga.nom.f.emazte(a) suradnik. nom.m.lankide(a) susjed. nom.m. aldameneko(a) susjedstvo. nom.n.auzo(a) sutkinja. nom.f. epaile(a) , juje(a) svađati se. v.imp. eztabaidatu svakodnevno. adv. egunero sve. pron. dena,guzti(a) svećenik.nom.m.apaiz(a) svemir. nom.m. unibertso(a) svetište.nom.n.santutegi(a) sveučilište. nom.n. unibersitate(a) svi.pron. jende guztia,guztiok svibanj.nom.m. Maiatz(a) sviđati se.v. imp.gustatu svila. nom.f. zeta svitkovac. nom.m.zool. kordatu(a) svjetiljka. nom.f. lanpara svjetionik. nom.m, itsasargi(a) svjetlo.nom.n.argi(a) svlačionica.nom.f.aldagela Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 7 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

Š
šafran. nom. azafrai(a) šaka. nom.f.anat.esku(a) šalica. nom.f. kikara;kafe-katilu(a) šećer. nom.m. azukre(a) šećernica. nom.f. azukre-ontzi(a) šest. num. sei šesnaest. num. hamasei šezdeset. num. hirurogei šešir. nom.m. kapela šetalište. nom.n. paseakale(a) šibica. nom.f. poxpolo(a) širok|(i),~a,~o. adj.zabal(a) šišmiš. nom.m. saguzar(ra) šivaća igla. jostorratz(a) škamp. nom.m. zigala škare. nom.f. artaziak,guraizeak Škotska. nom.f. Eskozia škola. nom.f. ikastetxe(a) šljiva. nom.f. arana , aranondo(a) špageti. nom.m. espageti Španjolska. nom.f. Espainia španjolski jezik. gaztelera špilja. nom.f. haitzulo(a), leize(a) špinat. nom.m. ziazerba,espinaka šport. nom.m. kirol(a) športaš. nom.m. kirolari(a) štakor. nom.m.arratoi(a) šteta. nom.f.kalte(a) štit. nom.m. ezkutu(a) što. pron. zer štrajk. nom.m. lanuzte, oporketa, greba ;~glađu.gose greba;opći ~.gose orokorra šuma. nom.f. baso(a), oihan(a) šunka.nom.f. urdaiazpiko(a) Švapska. nom.f. Suabia Švedska. nom.f. Suedia Švicarska. nom.f. Suitza

T
tajna. nom.f. sekretu(a) tajnica. nom.f. idazkari(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia tajnik. nom.m. idazkari(a) tako. adv. horrela taksi. nom.m. taxi(a) tama. nom.f. iluntasun(a) tam|(~an),~ni,~na,~no.adj.ilun(a), ubel(a) tanjur. nom.m. plater(ra), azieta tata. nom.m. aita tava.nom.f.kazola;eltze(a) tehnecij. nom.m.teknezio(a) tekstilstvo.nom.n. ehungintz(a) telefon. nom. telefono(a) teleskop. nom.m. teleskopio(a) televizija. nom.f. telebista televizor. nom.f. telebista tenk. nom.m. tanke(a) testis. nom.m. barabil(a) teškoća. nom.f. arazo(a) teta. nom.f. izeba tetka. nom.f. izeba tigar. nom.m. tigre(a) tijelo. nom.n. goputz(a) tikva. nom.f. kuia tikva. nom.f.bot. kuiatxo(a) tinejdžer .nom.m. nerabe(a) tinejdžerica. nom.f. nerabe(a) tipkovnica.nom.f. teklatu(a) tisuću. num. mil(a) tisuća. nom.f. mila tisućljeće. nom.n. milurteko(a) titanij. nom.m. titanio(a) tjedan. nom.m. aste(a) tjesnac. nom.m. itsasarte(a) tko. pron. nor. sg. nortzuk pl. toalet. nom.m. komuna, bainugela tolerancija.nom.f. tolerantzi(a) tonuti. v. imp.urperatu top. nom.m. kanoi(a) topola. nom.f. makal(a) ; bijela ~. zurzuri(a) traktor. nom.m. trakore(a) trava. nom.f. belar(ra) ; marihuana travanj. nom.m. Apiril(a) tražiti. v.imp. bilatu trčati.v.imp.korri trepavica.nom.f.anat.betile(a) trešnja. nom.f. basagerezi(a) , basagereziondo(a) trg. nom.m. enpartantz(a) , plaza trideset.num.hogeitahamar Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia trinaest.num.hamahiru trljati.v.imp.igurtzi trnina. nom.f. elorri beltz(a) tuđinac. nom.m. atzerritar(ra) tuga.nom.f. tristura, goibeltasun(a), tristezia turist. nom.m. turista turistički ured.turismo bulego(a) turizam. nom.m turismo(a) turpija. nom.f. arraspa tuš. nom.m. dutxa tuširati se. v.imp. dutxatu tvor. nom.m. mofet(a) txateatu. v.imp. čavrljati

U
ubiti. v.per. erail, hil ubrzanje. nom.f. azelerazio(a) ubrzati. v.per. biskortzeko ubojica. nom.m. hiltzaile(a), eraile(a) ubojstvo. nom.n. erailketa ubojica. nom.m. hiltzaile(a) ubojit|(i),~a,~o.adj. hiltzeko(a) ubrzanje. nom.n.azelerazio(a) učenik. nom.m. ikasle(a) učestalo.adv. sarri učinkovit|(i),~a,~o. adj. eraginkor(ra) učinkovitost. nom.f. eraginkortasun(a) učionica. nom.f. ikasgela učitelj. nom.m. irakasle(a) učiti. v.imp.ikasi udar. nom.m.kolpe(a) udarac. nom.m.kolpe(a) udarati. v.imp.kolpatu udariti. v.per.kolpatu udovica. nom.f.alargun(a) ugljen. nom.m. Harrikatz(a), ikatz(a) ugljik. nom.m.karbono(a), ikazkaia ugod|(~an) ,~na,~no. adj. atsegin ugođaj. nom.m .giro(a) ugostiteljstvo. nom.f.ostalaritz(a) ugovor. nom.m. kontratu(a) uho. nom.n. belarri(a) uistinu. adv. benetan ujak. nom.m. osaba Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia Ujedinjeno kraljevstvo. Erresuma Batua ukloniti. v.per. kendu uključiti. v.per. piztu Ukrajina. nom.f. Ukraina ulaz.nom.m. sarrera ulica. nom.f. kale(a) ulje. nom.n. olio(a) uljudnost. nom.f. adeitasun(a) umanjiti. v.per. bigundu um. nom.m. gogamen(a) umnjak. nom.m.anat. azkenagin(a), adinagin(a) unija. nom.f. batasun(a) unutrašnjost. nom.f. barnealde(a), barrualde(a) upozorenje. nom.n. ohar(ra), abisu(a) upozoriti. v.per. abisatu ura. nom.f. ordu(a) ured. nom.m. bulego(a) uskoro. adv.laster usna. nom.f. ezpain(a) uspjeh. nom.m. arrakasta usta. nom.f.anat. aho(a) ustanova. nom.f. erakunde(a) ustati (se). v.per. jaiki utorak. nom.m.Astearte(a) utroba. nom.f. sabela uvijek. adv. beti uvjetovan,~a,~o.adj.egokitu(a) uvrijediti.v.per. iraindu uzeti. v.per. hartu,hartxeman uzimati. v.imp. hartu, hartxeman uže. nom.n. soka, korda

V
vagina. nom.f. anat. bagina vanadij. nom.m. banadio(a) vanilija. nom.f. banilla vanjski dio. kanpo(a) vapnenac. nom.m. kareharri(a) vapno. nom. kare(a) vatra. nom.f. su(a) već. adv. jadanik, lehendik vektor. nom.m. bektore(a) veljača. nom.f. Otsail(a) ventilator. nom.m. haizagailu(a) vepar. nom.m.zool. basurde(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia veslati. v.imp. arraunean ari vic. nom.m. txiste(a),txantxa,olgeta vid. nom.m. ikusmen(a) vidjeti. v.per. ikusi viđati. v.imp. ikusi vijak. nom.m. torloju(a) vikend. nom.m.asteburu(a) vile. nom.f. sarde(a) vilica. nom.f. sardeska vino. nom.n. vino vinska mušica. ozpin euli(a) viola. nom.f. biola violina. nom.f. biolin(a), xirribit(a), arrabit(a) vjenčanje. nom.n. ezteiak, ezkontza vješalica. nom.f. kako(a) vještica. nom.f. sorgin(a) vjetar. nom.m. haize(a) vjeverica. nom.f. urtxintx(a),katagorri(a) vlada. nom.f. gobernu(a) vlak. nom.m. tren(a) vlažnost. nom.f. hezetasun(a) voće. nom.n. fruta, fruitu(a) voda. nom.f. ur(ra) vodič. nom.m. gidari(a), erakusle(a) vodik. nom.m.hidrogeno(a) voditi. v.imp. gidatu vodozemac. nom.zool. urlehortar(ra). vol. nom.m. idi(a) voljeti. v.imp. maite (egin) vozač. nom. gidari(a) vrabac. nom.m.zool. txolarre(a) vrag. nom.m. deabru(a), demonio(a), txerren(na) vrana. nom.f. bele(a) vrata. nom.f. ate(a) vratar. nom.m. atezain(a) vratarka. nom.f. atezain(a) vratilo.nom.n. palier(ra) vratiti (se).v.per.irauli vrba. nom.f. sahats(a), zume(a) vremenska zona.ordu eremua vrijediti. v.imp. balio (izan) vrijeme. nom.n. denbora;eguaraldi(a) vrlina. nom.f. bertute(a) vrt. nom.m. lorategi(a) vuk. nom.m.zool. otso(a) vuna. nom.f. artile(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

W
Wales.nom.Gales

Z
zaboraviti. v.per. ahaztu zaboravljati. v.imp. ahaztu začin. nom.m. espezi(a) zadnj|(~i),~a,~e. adj. azken(a) zdjelica. nom.f. anat. pelbisa zagrljaj. nom.m. besarkada zahod. nom.m. komuna(a) zakon. nom.m. lege(a) zakonski.adv. legazko zanos. nom.m. berotasun(a) zapad. nom. mendebal(a), mendebalde(a) zastava.nom.f. bandera zaslađivač. nom.m. gozagarri(a) zavjesa. nom.m. errezel(a), gortina zdjelica. nom.f. anat.pelbis(a) zgrada. nom.f. eraikin(a), eraikuntza značenje.nom.f. zentzu(a) znalac. nom.m. aditu(a) zamak. nom.m. gaztelu(a) zaručnica. nom.f. emaztegaia zaručnik. nom.m. senargaia zapad.nom. m.mende(a); mendebalde(a) zapovijedati.v. inp. agindu zapovjediti.v. per. agindu zaručnica nom.f. emaztegai(a). zaručnik nom.m. senargai(a). zastava. nom.f. bandera zatvor. nom.m. espetxe(a), presondegi(a), kartzela zatvoriti. v.per. hertsi zavist.nom.f. inbidia, bekaizkeria zavjesa.nom.f.errezela,gortina završiti.v.per.amaitu zec.nom.m.erbi(a) zečetina.nom.m.erbiki(a) zelen|(i),~a,~o.adj.berde(a) Zelenoortska republika.Cabo Verde zemlja. nom.f.lur(ra) zemljoposjednik. nom.m. jabe(a) zet.nom.m.suhi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia zid. nom.m. horm(a),hurbil(a) zijevanje. nom.n. aharrausi(a) zima. nom.f. negu(a) zlato. nom.n. urre(a) zmaj. nom.m.zool.herensuge(a) zmija. nom.f. suge(a) značajka. nom.f. ezaugarri(a) znanost. nom.f. zientzi(a) znanje. nom.n. jakintasun(a) znati. v.imp. jakin zob. nom. olo(a) zova. nom.f.bot. instsusa beltz(a) zub. nom.m. hortz(a) zubar. nom.m. dentista zvati.v.imp.deitu zvijezda. nom.f. izar(ra) zviždati. v.imp. txista egin zvono.nom.n. ezkila zvučnik. nom.m. bozgorailu(a) zvuk. nom.m. soinu(a)

Ž
žaba. nom.f.igel(a), apo(a) žaliti.v.imp.damu egin žaliti se.v.imp.kexa egin, kexatu žalob|(~an),~na,~no. adj. deitoragarri(a), auhendagarri(a) žalost.nom.f. neke(a), damu(a) žed|(~an),~ni,~na,~no. adj.egarri(a) žeđ. nom. egarri(a) žele.nom. m. jele(a) želja.nom.f. nahi(a), gurari(a), desio(a), irrits(a) željeti. v.imp.nahi željeznička stanica.nom.f.tren geltoki(a) željezo.nom.n.burdina žena.nom.f. emakume(a) žica. nom.f. alanbre(a), hari(a) žigica.nom.f. poxpolo(a) žitarica. nom.f. labore(a), zereal(a) živa. nom.f. merkurio(a) živac. nom.m. nerbio(a) živčani sustav. nerbio-sistema(a) živjeti .v.imp. bizi izan život.nom.m. bizi(a), bizitza ; vječni ~. betirako bizi(a) Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia životinja. nom.f. abere(a), animalia žlica. nom.f. koilara žlijezda. nom.f. anat. guruin(a) žohar. nom.m. labezomorro(a);smeđi ~. ~arre(a) žrtva. nom.f. biktima, kaltedun(a) županija. nom.f. eskualde(a) žut|(i), ~a,~o.adj. hori(a) žvakanje. nom.n. mastekatze(a) žvakati. v.imp. mastekatu, murtxikatu

____________________________________________________________________________

Poveznice
Rječnici-Hiztegiak *Baskijsko-engleski rječnik http://www1.euskadi.net/morris/resultado.asp http://www1.euskadi.net/hizt_3000/ http://www1.euskadi.net/morris/dictionary.htm *Slikovni rječnik Baskijsko-engleski http://www.esnips.com/doc/cb120ed6-7d98-40ee-958e-ee70d27d16fa/rjecnik-kaixo Gramatike i tečajevi *Opsežan tečaj sa baskijskog sveučilišta Deusto: http://servicios.elcorreo.com/euskera/ Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

*Aprender euskera-gramatički tečaj baskijskog: http://www.aprendereuskera.com/blog/?page_id=432 *Bakarka-testovi baskijskog jezika u obliku igara http://www.santurtzieus.com/gela_irekia/materialak/ikastaro/bakarka/bakarka1_2/egitura/ataria.ht m http://bakarka.free.fr/bakarka.htm http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/euskera Kratki tečaj u obliku igre: *http://www.digitaldialects.com/Basque.htm Ostalo Na engleskom *kraći tečaj baskijskog http://basque.unr.edu/07/7.4.1t/7.4.1.language.htm

*Buber-stranica o baskijskom jeziku http://www.buber.net/Basque/Euskara/ *Baskijske poslovice: http://www.ametza.com/bbk/htdocs/garatei.htm *Fonotekahttp://mediateka.fonoteka.com/ Na francuskom http://basque.euskara.free.fr/index.php http://infobasque.free.fr/culture/langue-f.htm http://jmglaria.club.fr/Pbasque-langue.htm http://www.eke.org/fr/euskara Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com) 8 & Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

Na baskijskom Rječnik Baskijske akademije http://www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua/ Wikipedia na baskijskom jeziku tp://eu.wikipedia.org/wiki/Azala Wiki-rječnik na baskijskom jeziku http://eu.wiktionary.org/wiki/Azala

Razni članci o baskijskom jeziku: * http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_language * http://www.cd.sc.ehu.es/DOCS/book.SS-G/v2/Euskara.html * http://planetrjl.tripod.com/LaFraughName/id14.html * http://www.britannica.com/EBchecked/topic/55366/Basque-language * http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Basquela.html * http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Basquela.html * http://www.infoplease.com/ce6/society/A0806415.html * http://www.questia.com/library/encyclopedia/basque-language.jsp * http://encyclopedia.kids.net.au/page/ba/Basque_language * http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Basque * http://www.absoluteastronomy.com/topics/Basque_language

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

8

& Iosu Zufiria (2007-2012)

Baskijsko- hrvatski rječnik | Euskara-kroaziera hitzegia

Autori:Anto Radić (antoradic@gmail.com)

9

& Iosu Zufiria (2007-2012)