You are on page 1of 12

Stefan Kosiewski: w Krysztalowej Chor Chazarow Czarnomorskich/ Schwarzmeer Chasaren Kake (Shit).

FO98

sk iS

M

Kawiarnia Krysztaùowa byùa w Katowicach lokalem zaprawdê wyj¹tkowym a to z kilku wzglêdów, usytuowanym zaraz przy Rynku, na pocz¹tku ci¹gu zabytkowych dzisiaj kamienic, pobudowanych w XIX w. w stylu wielkomiejskim jedna obok drugiej, wzajemnie wspieraj¹cych siê œcianami strzelaj¹cymi stromo w niebo, na cztery piêtra wysoko z chodnika niczym w stoùecznym Berlinie, przy ul. Warszawskiej biegn¹cej w kierunku Mysùowic, zwanej st¹d Chausseestraße/ Chausee von Myslovitzw czasach, kiedy dzisiejsze miasto wojewódzkie, przemianowane za Bieruta na Stalinogród, byùo jeszcze zaledwie luên¹ garstk¹ maùych wiosek takich jak Zawodzie sùabo znane mieszkañcom pobliskich, poceltyckich grodów: Grodêca, Gródkowa i Czeladzi a tak¿e Bêdzina Kazimierza Wielkiego, zaœ ju¿ zupeùnie niesùyszalan¹ osad¹ nieopodal w Siewierzu nie nale¿¹cym od koñca œredniowiecza ani do Rzeczpospolitej, ani do lennych Prus, gdy¿ uznawanym przez prawo miêdzynarodowe za niezale¿ne ksiêstwo w Europie a przy tym prywatn¹ wùasnoœã biskupa Krakowa.

ag

az

yn

Eu ro

(download) Gawêda starego Polaka

pe j

Stefan Kosiewski: w Krysztaùowej Chór Chazarów Czarnomorskich/ Schwarzmeer Chasaren Kake (Shit). Fascynacja obùêdem, fragment 98.

O
November 9, 2012 foto.: wikipedia 20 czerwca 1922 r. po III Powstaniu Sl¹skim wjechaù t¹ wùaœnie szos¹ na koniu z
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

W
Buy RoboPDF

A

Written by sowa (») today at 19:42 in category Church - religion, read: 13×

Home

M

Gen. Szeptycki (Generalmajor w 1917 r.) nie zgin¹ù wprawdzie skrytobójczo zamordowany, jak zagin¹ù po przewrocie majowym Piùsudskiego sprz¹tniêty przez tzw. nieznanych sprawców (socjalrewolucyjn¹ ¿uliê legionow¹ Piùsudskiego) Prawdziwy Obroñca Ojczyzny, gen. lotnictwa Zagórski. W 1945 r. gen. Stanisùaw Szeptycki, dowódca Frontu Litewsko-Biaùoruskiego w latach 1919 i 1920, który wyzwaù w 1923 r. Piùsudskiego na pojedynek, przyjêty zostaù w 1945 r. przez komunistów do czynnej sùu¿by wojskowej we wieku 78 lat oraz przeniesiony niezwùocznie w nastêpnym roku w stan spoczynku, na honorowe stanowisko prezesa Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Po gen. Wùodzimierzu Zagórskim herbu Ostoja pozostaùa mi do dzisiaj ksi¹¿ka, któr¹ wygraùem na pocz¹tku lat szeœãdziesi¹tych ubiegùego wieku na spotkaniu choinkowym w robotniczej œwietlicy Zakùadów Ceramiki "Józefów" w Czeladzi umiej¹c ju¿ czytaã i wybieraj¹c j¹ sobie w nagrodê ze wzglêdu na frapuj¹cy Polaka przed Pierwsz¹ Komuni¹ œw. tytuù: "Generaù Zagórski zagin¹ù" jak równie¿ z powodu okùadki wyró¿niaj¹cej tê pozycjê zdecydowan¹ szat¹ graficzn¹, ciemnoniebieskoczarn¹ spoœród caùego bogactwa propagandowych ksi¹¿ek dla dzieci i mùodzie¿y, wyùo¿onego w kolorach wyblakùych na stole przykrytym biaùym pùótnem. Stóù zastawiony byù po drugiej stronie sali, w której na scenie inne dzieci pl¹saùy przed konkursem do melodii Straussa; Nad piêknym, modrym Dunajem, itd. w baletówkach wypchanych wat¹ na palcach. Choinka siêgaùa sufitu i byùa z pewnoœci¹ najwy¿szym drzewkiem œwi¹tecznym, jakie przedtem kiedykolwiek widziaùem na oczy; œwieciùy na niej czarodziejskim œwiatùem wielkie ¿arówki zabronione dzisiaj dekretem w Unii Europejskiej, a wtedy posmarowane jeszcze obficie prawdziwym lakierem olejnym na: bordowo, zielono, fioletowo, ¿óùto i granatowo przez elektryków "Józefowa". Tak œwiêtowaùy za Gomuùki Bo¿e Narodzenie dzieci z polskich rodzin w Czeladzi ze ¿ydokomun¹ dla œwiêtego spokoju.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

wojskami do miasta od strony Szopienic, Mysùowic i Krakowa oraz przejechaù pod oknami kawiarni Krysztaùowa generaù broni Stanisùaw Szeptycki, syn hrabiego Jana Kantego Remigiana Szeptyckiego i Zofii Ludwiki Cecyli Konstancji Szeptyckiej hrabianki Fredro, dowódca Polnischer Wehrmacht zwolniony z C. i k. Armii 5 listopada 1918 r. komendant Legionów, Szef Sztabu Generalnego WP w 1919 r. i minister spraw wojskowych obra¿ony w 1923 r. niegodnie przez Józefa Piùsudskiego, który odmówiù mu najpierw satysfakcji, po dokonanym zaœ przez siebie antypolskim zamachu stanu w 1926 r. Piùsudski odesùaù Szeptyckiego w stan spoczynku.

W

A

Leonard Zbigniew Lepszy (z laseczk¹) i gen. Wùodzimierz Zagórski Po œp. gen. Zagórskim pozostaùo mojemu Przyjacielowi z Krakowa, in¿. Tadeuszowi Lepszemu kilka fotografii w albumie krakowskiego rodu Lepszych herbu Arma, zasùu¿onego we wielu dziedzinach dla Polski. Ogl¹damy z nostalgi¹ po latach te zdjêcia, uczymy siê z nich sùusznej Dumy Narodowej. Dowiadujemy siê przy tym tak oto, ¿e dziadek stryjeczny Tadeusza, major Leonard Zbigniew Lepszy, lotnik Wojska Polskiego pozowaù rzeêbiarzowi do Pomnika Lotnika odsùoniêtego przed II wojn¹ œwiatow¹ na warszawskiej Ochocie. W sobotê 10 listopada 2012 r. prof. Edward Malak przybli¿y historiê powstania tego¿ pomnika oraz postaã majora Leonarda Zb. Lepszego uczestnikom uroczystoœci okolicznoœciowej w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Ochota, rozpoczynanej zùo¿eniem kwiatów pod pomnikiem o godz. 11, w asyœcie lotników WP a tak¿e córki L. Lepszego, pani Marii Auleytner. Sala widowiskowa OKO, ul. Radomska (wstêp wolny) przed wykùadem wyœwietlone bêd¹ przedwojenne, lotnicze kroniki filmowe. Uroczystoœã uœwietni wystêp orkiestry Siù Powietrznych.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Savoy byù obok maùego kina z prawdziwie przytuln¹ sal¹ widowiskow¹, w której mo¿na byùo siê zakochaã na uchylanych, drewnianych krzesùach, a któr¹ wspominam w Niemczech po latach za ka¿dym razem, na kolejnej edycji Festiwalu Filmu goEast zapadaj¹c w miêkkim fotelu, w sali scenicznej kina Caligari we Wiesbaden, który to budynek jest w caùoœci zwiêkszonym powtórzeniem cudu Savoyu, który zlewa siê w mojej pamiêci w jedno z budynkiem kina Zagùêbie, a musiaù mieã przecie¿ europejskie wzory ten maùy fragment œwiata obdarzanego przez nas zaufaniem, wybierany na miejsce intymnych zwierzeñ i oœwiadczeñ, zburzony za Gierka w 1973 r. tylko po to, ¿eby czajki Bre¿niewa, Gierka i podwójnej obstawy swobodnie mogùy przejechaã now¹, czteropasmow¹ drog¹, bezpiecznie, szeroko pod organy Gomuùki, czyli pod kolosalny pomnik z bùyszcz¹cych, mosiê¿nych rur zburzony po Magdalence, pod którym jeszcze w ciepùy wrzeœniowy wieczór 1967 r. oczekiwaùem (ubrany zaledwie w mundurek harcerski) drugiej czêœci przemówienia prezydenta Francji de Gaulle'a, który rano przemawiaù ju¿ w Katowicach, zaœ trzy miesi¹ce wczeœniej, w czerwcu 1967 r. skrytykowaù odwa¿nie Izrael za wywoùanie szeœciodniowej wojny z Egiptem.

Home

M

Tego samego dnia w Katowicach pod pomnikiem Powstañ Sl¹skich Polacy entuzjastycznie witali w Polsce gen. de Gaulle'a, który zlikwidowaù imperium
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

Johann Strauss dyrygowaù za œcian¹ orkiestr¹ i dolatywaùa z hotelu Welt (dzisiaj na jego miejscu stoi dom handlowy Zenit) do uszu klientów kawiarni Krysztaùowa zadziwiaj¹ca œwie¿oœci¹ w 1850 r. , porywaj¹ca melodia walca An der schönen blauen Donau. Bywaù tu Kiepura w XX w., kiedy nie przesiadywaù w kawiarniach Wiednia i Berlina, a wyrywaù siê z parterowego domku ¿ydowskiego piekarza na Pogoni i spod zarzucanych nañ, po¿¹dliwych spojrzeñ najpiêkniejszych dziewcz¹t z ulicy Modrzejowskiej i Targowej, o têczówkach oczu czarnych jak antracyt, uciekaj¹c w zacisze sosnowieckiego Savoyu, zaraz przy dworcu kolei Warszawsko-Wiedeñskiej.

W

A

Home

M

Na póùnocny wschód od Frankfurtu nad Menem, w którym znalazùem przed 30 laty polityczny azyl (Exil), jest miasteczko Ilbenstadt, poùo¿one w krainie Wetterau, w odlegùoœci mniej wiêcej tych samych 30 km., które z Czeladzi miaùem do Siewierza, a dzisiaj mam do Ilbenstadt od ujœcia do Menu rzeki Nidda w dzielnicy Frankfurtu Höchst. W Ilbenstadt budowano od 1966 r. roku bunkier oddany do u¿ytku w 1970 r.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Tymon Terlecki pisz¹c w 1941 r. szkic literacki zatytuùowany "Londyn - z upùywem czasu i Tamizy" wyjaœniaù, i¿ pisze tak naprawdê o innym miejscu na Ziemi: "...Tak supùa siê wiêê wzajemna. Tak obraz pustoszonego miasta nadchodzi na to najdotkliwsze miejsce wewnêtrznego widzenia, w którym trwa i boli pamiêã o Warszawie. Z wolna obraz jej - Warszawy - pokrywa siê, uto¿samia z obrazem Londynu. Pamiêã o nich staje siê jedna i ta sama. Staje siê pamiêci¹ nie o dwu, ale o jednym mieœcie..." (Opowieœã o dwóch miastach Londyn - Pary¿. Tymon Terlecki (proza), Marian Bohusz-Szyszko (rysunki), Jerzy Pietrkiewicz, Kazimierz Wierzyñski (wiersze). Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987, s. 67. ISBN 0-850654-156-5).

Eu ro

pe j

sk iS

kolonialne Francji, wyprowadziù swoje pañstwo ze struktury wojskowej NATO i zawiesiù de facto uczestnictwo Francji w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, zaœ jako Francuz podkreœliù wtedy publicznie polskoœã Sl¹ska, któr¹ kwestionuje w obecnych czasach ¿ydokomunistyczny w drugim pokoleniu Ruch Autonomii Sl¹ska, koalicyjny w Zarz¹dzie Województwa Sl¹skiego z Platform¹ Obywatelsk¹ Tuska, który okreœliù swoj¹ drog¹ polskoœã jednym sùowem, jako "nienormalnoœã" (patrz: "Polskoœã to nienormalnoœã". Tygodnik Znak, nr 11-12/1987) na spotkaniu takich samych Kaszubów jakim to faùszywym œl¹zakiem jest ukryty ¿yd/ kryptosyjonista chazarski, szef autonomistów Sl¹ska, którzy przekabacaj¹c dla zabawy i polityki niemieckie sùowa na swoje, jak w œredniowieczu czyniùy to dla potrzeb komunikacji handlowej chazarskie, wschodnioeuropejskie ¿ydy tworz¹c jidisz, domagaj¹ siê uznania tego precederu za naturalny rozwój tej telewizyjnej, rozrywkowej godki, czyli kolejnego jêzyka u¿ywanego przez chazarów, tym razem ju¿ dla celów tzw. polityki faktów dokonanych zmierzaj¹cej do odù¹czenia Sl¹ska od Polski tak samo nienaturalnie, boleœnie i bezzasadnie jak Wileñszczyzny i Podola.

O

W

A

Buy RoboPDF

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Norbert byù w tym czasie jednym z wielu wêdrownych kaznodziejów nawoùuj¹cych wspóùczesnych do nawrócenia siê i uzyskania pewnoœci zbawienia poprzez wùaœciwe zachowanie, naœladownictwo Jezusa Chrystusa i wyrzeczenie siê zbêdnych uciech, zùudnej radoœci ¿ycia. Czùonkowie jego zakonu ¿yli w ascezie, obywali siê bez jedzenia miêsa i spo¿ywania tùuszczów, odziewali nadzwyczaj prosto. Szlachetnoœã postawy œw. Norberta i sugestywnoœã jego nauk sprawiùy, ¿e Gottfryd formalnie przekazaù mu do dyspozycji wiêkszoœã swoich posiadùoœci.

pe j

sk iS

Gottfried pochodziù z mo¿nego rodu westfalskiego, po matce spokrewniony byù z niemieckimi królami, na pomyœlnoœã tego rodu pracowali chùopi na dziesi¹tkach tysi¹cy ùanów ziemi. Poœlubiù w 18 roku ¿ycia Juttê von Arnsperg z równie zacnego rodu, której wiano przeznaczyù wnet wbrew woli mo¿nego teœcia na zbudowanie w trzech miejscach klasztorów zakonu zaùo¿onego we Francji w 1120 r. przez Norberta z Xanten i nazywanego st¹d Norbertynami, przy czym peùna nazwa tego zgromadzenia zakonnego brzmi po ùacinie: Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis.

O

W

na centralê dowodzenia Obrony Cywilnej Frankfurtu. Nie widziaùem tego obiektu na oczy i nie pragnê go ogl¹daã, albowiem w Ilbenstadt jest budowla sakralna o wiele bardziej przemawiaj¹ca do wra¿liwoœci Polaka i Katolika: koœcióù klasztorny, Dom der Wetterau, a ufundowaù go z budynkami klasztornymi dla mê¿czyzn i kobiet Graf Gottfried von Cappenberg, który zmarù w nim w opinii œwiêtoœci na zapalenie pùuc 13 stycznia 1127 r. do¿ywaj¹c zaledwie 30 lat.

A

Buy RoboPDF

Home

M

Nie przewidziaù natomiast mùody rycerz tego, ¿e zaledwie kilka miesiêcy po tym przezornym, jak mo¿na byùo s¹dziã, zabezpieczeniu maj¹tku rodzinnego poprzez przekazanie go na rzecz Norberta, skùóceni o inwestyturê cesarz Henryk V oraz Papie¿ Kalikst II spotkaj¹ siê ze sob¹ we Wormacji nad Renem, a¿eby dogadaã siê i zakoñczyã swoje spory podpisaniem konkordatu 23 wrzeœnia 1122 r. Sobór powszechny zwoùany do Rzymu zatwierdziù w 1123 r. kompromis osi¹gniêty przez
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

Decyduj¹ce o podjêciu tej tak wa¿kiej decyzji byùo chyba jednak wczeœniejsze uwikùanie siê Gottfryda we walki o inwestyturê i obci¹¿enie wspóùwin¹ za po¿ar katedry w Münster a tak¿e caùego miasta; Gottfryd mógù chcieã w ten sposób dokonaã zabezpieczenia posiadanego maj¹tku przed zajêciem go przez cesarza i dlatego przekazaù go na rzecz przyszùego œw. Norberta 31 marca 1122 r. Przekonaù przy tym swoj¹ ¿onê i brata Ottona a tak¿e siostry: Beatrix i Gerberga do wst¹pienia razem z nim do zakonu Norberta i do czynienia w nim dobra; w tym celu m.in. Gottfryd zaùo¿yù szpital przyklasztorny w Cappenberg.

W

A

Home

M

Nie byù kanonizowany, lecz jest uznawany przez wiernych i przez hierarchiê Koœcioùa Rzymskokatolickiego za œwiêtego. Biskup Moguncji, Karl kardynaù Lehmann odwiedza czêsto bazylikê w Ilbenstadt, dziel¹c siê w niej z pielgrzymami swoj¹ wiedz¹ m.in. na temat œwi¹t ¿ydowskich oraz postmodernistycznych nowinek w Koœciele po Soborze Watykañskim II. Dla zrozumienia prawdziwie rozpowszechnionego w Koœciele oddolnie kultu œw. Gottfrieda nale¿y siêgn¹ã do definicji pojêcia: œwiêty/ Heilig w rozumieniu historii religii, w której œwiêty jest centraln¹ kategori¹ okreœlaj¹c¹ istotê religii. Oznacza jakoœciowo tê "inn¹ rzeczywistoœã", w której czùowiek uczestniczy obok udziaùu w konkretnej rzeczywistoœci (siehe: Heilig A. Religionsgeschichtlich im Wörterbuch des Christentums. Orbis Verlag München 2001, S.462 ISBN 3-572-01248-1).

Kategoria ta oddziela realne przedmioty oraz osoby od pozostaùej rzeczywistoœci,
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Na domiar zùego mentor Gottfrieda, œw. Norbert z Xanten ponad skromne ¿ycie we wspólnocie zakonnej przedùo¿yù tymczasem ociekaj¹cy dobrobytem fotel arcybiskupa Magdeburga. Przypomnijmy: Gottfryd wyù¹czyù swój ród hrabiowski z walki o rozszarzanie ziemskich wpùywów i mógù w efekcie zaistniaùych wypadków poczuã siê ofiar¹; miaù prawo chcieã rozmówiã siê z Norbertem, w tym tak¿e celu udaù siê zim¹ 1126 r. do Magdeburga a tam zapadù na zapalenie pùuc, z którego miaù ju¿ nie wyjœã.

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

cesarza i Papie¿a. Nie mogùa czary goryczy osùodziã mùodemu zakonnikowi, który nie doczekaù siê wczeœniej potomstwa w zwi¹zku maù¿eñskim z Jutt¹, œmierã jej ojca, Friedricha von Arnsperg oblegaj¹cego do koñca ¿ycia rodowy Cappenberg Gottfryda w biskupstwie Münster i domagaj¹cego siê od ziêcia w chabicie oddania mu zdefraudowanego wiana córki.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

W okresie walk cesarza i Papie¿a o inwestyturê, kilkadziesi¹t lat przed Gottfriedem, oddaù w Polsce ¿ycie rozsiekany mieczami przed oùtarzem na Skaùce Biskup Krakowa, œw. Stanisùaw Mêczennik, m.in. patron koœcioùa góruj¹cego w Czeladzi nad caùym Zagùêbiem, który to budynek sakralny ju¿ dawno powinien zostaã podniesiony do godnoœci bazyliki mniejszej, jak koœcióù w Ilbenstadt, gdyby Biskup Krakowa, ks. Stanisùaw kardynaù Dziwisz wiêcej czasu poœwiêcaù sprawie szerzenia wiary rzymskokatolickiej w obcowanie œwiêtych, ni¿ praktykom szamañskim zaiste, uprawianym wzorem modùów jp2 z szamanami w Asy¿u, które poœród niezliczonego przecie¿ neokatechumenatu w Polsce, mno¿eniem ampuù politycznych wynoszonych na Wawel mog¹ sùu¿yã zabawianiu ludzi w doczesnej rzeczywistoœci, lecz nie mog¹ sùu¿yã zbawieniu.

pe j

sk iS

O

która mo¿e siê do nich tylko odwoùywaã, odnosiã. W ten sposób Gottfried z Cappenberg wchodz¹c na drogê ¿ycia pierwszych chrzeœcijan, naœladuj¹c Jezusa wchodziù z Nim (z Bogiem) jako czùowiek w stosunek jednoœci, który umo¿liwiaù mu zarówno poznanie caùoœci jak i ¿ycie ni¹; wiedza i wiara nadaj¹ ¿yciu œwiêtego sens w porz¹dku kosmicznym a zarazem pozwalaj¹ na prze¿ycie konkretnej formy indywiualnego ¿ycia. Wyznaj¹c wiarê w obcowanie œwiêtych Katolicy definiuj¹ ponadczasow¹, wiecznie ¿yw¹ rzeczywistoœã, której dostêpuj¹ za przykùadem œw. Gottfrieda.

W

A

Buy RoboPDF

Gdyby zaœ chazarskiej urody Marta Gessler, siostra bojowca, krótkotrwaùego socjalrewolucjonisty Ikonowicza, nie zamieniùa - nieszczêœliwie dla siebie samej w okresie kryzysu ekonomicznego - stylowej kawiarni Krysztaùowa w jadùodajniê odmienn¹ przecie¿ nie tylko wygórowanymi cenami od najlepszego miejsca w Katowicach, gdzie zawsze dobrze siê jadaùo ("U Posia"), to byùoby gdzie toczyã dùugie, nocne rodaków rozmowy (chocia¿by na temat zabytkowej i materialnej wartoœci wyrzuconej przez nowobogack¹ restauratorkê na œmieci boazerii z ciemnego orzecha wùoskiego, przywiezionej do Katowic po odzyskaniu przez Polskê niepodlegùoœci specjalnie w celu wyùo¿enia œcian Krysztaùowej drewnem z plantacji zachowanych od czasów rzymskich w gêstych lasach Prealpii Bielensi. Przypominamy o Dumie Narodowej Polaków z odzyskania niepodlegùoœci w 1918 r. , bowiem z Niepodlegùoœci¹ Ojczyzny Naród Polski od wieków zwi¹zaù wiarê rzymskokatolick¹ w inn¹ rzeczywistoœã, ni¿ realne geszefty maùych nie tylko duchem ludzi, którzy w drodze zmowy diabelskiej dorwali siê do wùadzy i mieszaj¹ w szambo politycznym: Kaczyñskich, Tuska, Waùêsy i wszystkich innych beneficjentów szatañskiej zmowy z Jaruzelskim i Kiszczakiem w Magdalence 1989 r., do których zalicza siê sam niestety tak¿e ojciec Tadeusz Rydzyk z Olkusza, do którego z kawiarni przejrzystej jak krysztaù prowadzi ta sama, prosta droga w kierunku: Zawodzia, Szopienic, Mysùowic. I dalej, a¿ pod sam Paùac Arcybiskupi w Krakowie, wart biskupa. Gottfried z Cappenbergu i œw. Stanisùaw Mêczennik obcuj¹ z nami w jednoœci Ducha œw. i dlatego Polacy nie musz¹ czytaã ksi¹¿ki Tymona Terleckiego, który pisaù o ksi¹¿kach angielskich, których nie czytaù (patrz wyznanie: "...Oczywiœcie nie

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Ekspulsja z podziemi rzymskokatolickiej katedry królewskiej na Wawelu doczesnych szcz¹tków Lecha Kaczyñskiego nie musi odbywaã siê pod presj¹ Narodu Polskiego, który dochodzi w tej sprawie do gùosu. Przeniesienie dwóch trumien do prywatnego grobu w Warszawie mo¿e byã dokonane na na wniosek Jarosùawa Kaczyñskiego oraz w jego obecnoœci, za pieni¹dze wspaniaùomyœlnie przyznane przecie¿ w tym celu przez premiera rodzinie ofiar katastrofy powietrznej pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r.

Eu ro

Kardynaù Stanisùaw Dziwisz jest zobowi¹zany tak¿e samym imieniem œw. Stanisùawa Mêczennika, które Duch œw. podpowiedziaù jego rodzicom dla syna przy chrzcie œw. do kroczenia drog¹ œwiêtego.

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Home

M

Gottfryd z Cappenbergu nie byù kanonizowany, a mimo to jest najprawdziwszym œwiêtym rzymskokatolickim; tak samo nie wymagaj¹ formalnego uznania za œwiêtych Polacy i Katolicy, oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Stra¿y Granicznej, innych sùu¿b pañstwowych II Rzeczypospolitej, którzy zginêli z wiar¹ w œwiêtych obcowanie, z obrazem Boga oraz Ojczyzny przed oczyma, pomordowani przez NKWD strzaùami z pistoletu w tyù gùowy. Pamieci oficerów, podoficerów i szeregowców Policji Pañstwowej Województwa Slaskiego zamordowanych wiosna 1940 przez NKWD von gazeta1@ 2012-04-14
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Tymon Terlecki postrzegaù rzeczywistoœã jak reporter radiowy BBC, widziaù bombardowany Londyn i reagowaù na tê rzeczywistoœã najbli¿sz¹ dla niego, sprawiaj¹c¹ mu ból - bez potrzeby, czy mo¿liwoœci odniesienia siê do "innej rzeczywistoœci", która byùa i jest udziaùem œw. Stanisùawa, œw. Gottfrieda, w której rozgrywa siê odwieczny dramat ludzkoœci szukaj¹cy dla siebie zbawienia.

O

W

A

przeczytaùem tych wszystkich ksi¹¿ek. Nie dlatego, abym uwa¿aù to zajêcie za caùkiem jaùowe, ale dlatego, ¿e wolaùem, a wiêcej jeszcze, chc¹c nie chc¹c musiaùem patrzeã na to miasto w dramatycznym napiêciu, a nie czytaã o przeszùoœci, która przestaùa byã dramatem..." (ibidem).

Buy RoboPDF

Tego dnia byùo stosunkowo zimno (-27 stopni) i byã mo¿e to zawa¿yùo o skróceniu przez chimerycznego prezydenta zaplanowanej wizyty pañstwowej. Przypomina siê zaœ o tym niniejszym, gdy¿ zachodzi najwy¿sza potrzeba skrócenia okresu przebywania Kaczyñskich na Wawelu, w tej samej katedrze rzymskokatolickiej, w której piêtro wy¿ej, nad nimi przebywaj¹ w srebrnej trumnie relikwie œw. Stanisùawa Mêczennika, w czêœci schowane te¿ pod stopniami oùtarza koœcioùa w Czeladzi. Tego chce wiara rzymskokatolicka w Jezusa Chrystusa i w obcowanie œwiêtych obecne w wyznaniu wiary. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://sowa.posterous.com/stefan-kosiewski-w-krysztalowej-chor-chazarow (download) Click here to download: Chor_chazarow_czarnomorskich_20121109_Stefan_Ksiewski_Fascynacja_obledem _09_Gaweda_starego_Polaka.mp3 (28.75 MB) http://sowa.quicksnake.net/Church-religion/Stefan-Kosiewski-w-KrysztalowejChor-Chazarow-Czarnomorskich-Schwarzmeer-Chasaren-Kake-Shit-FO98

Home

M

Edition

ag

Lech Kaczyñski miaù okazjê odwiedziã groby tych œwiêtych Polaków i Katolików, a jednak tego nie zrobiù z wùasnej woli. Przerwaù swoj¹ wizytê na Ukrainie 1 marca 2006 r. i nie poleciaù do Charkowa, gdzie na uniwersytecie miaù wygùosiã wykùad na temat "Idee Solidarnoœci w zjednoczonej Europie". Nie ujawniono do dzisiaj, co byùo przyczyn¹ nie oddania czci pomordowanym Polakom przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, który w oczach Polaków i Katolików popeùniù tego dnia nie afront, lecz grzech œmiertelny.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A