You are on page 1of 12

1

=t rr =nt =rr t

funksZk] LokoyEch] LokLF;o/kZ d thou kSyh\

tSu Je.k dh LokLF; o/kZd thou kSyh

=rr ta t =tnrq:- =rr ta t =tnrq:- =rr ta t =tnrq:- =rr ta t =tnrq:-
r-nrrt =rr r-n rrrra r =rfr rrfnar zar r a f rrttt rrr r+ r a na, a rt rr t
r fa-xr t=r - fa r =r rt = ta r ta -a =r ar r+ r =fnfa rt ata nfta =t ra
a nrarq =t =rrar rt trt n =t+rr t +rrfa =rrn tat r+ a a nrarr t =r rtrrar =
a rf-n frt rt zt rra r fr rrrttft rt nraf= trnr r fr= rt +rt +rrrrrt rr rar r+
unr rrttt r a a rt =rr t=rar r, a rrttt r-nrrra n =rrn zar r+ t-a a r-nr nr+r r rta art
rr rat a a r-nr rrttt far art tr =at+ a: rrttt t +rr t =rr =rrar +rt art t =ar+ frr rr
rrrttft trnr r n= rtr r: ra-ara rta io rrr q e rftar r =n, z=rn, +rnar a=
rn a tar rr fa trt =rt =araa f=qr-ar t +rr tar rrar r+ rr q rftar =n = rrttt
n trn --a rra t =+rrarq rt n rr rat r rt fz f=t ftrr rtrr = trn t ftrfa rr +rt rat r ar
rftar =n =, a: rrtrr trt r rta fr r =ar r+ a unr r ta rr=+r r = = =fna,
fafna, trt q r tfra rrar r+ r ata tr rt ata rn = fr=r r -rnt rrar r+ rra na, a q rr
rtr r f-rr = ar rr, nrtrr = +z zrr r fazrr, a faraan rrarr t fa tar r+ =rr
arr rn =rrar r rn +rt art ar r+ fa =araa f=qr-ar r rr =+r ra ta rq, rfrnrx r
far rra t +rrar q rtr n =nar t=ra rq t r ta ra ra farr far +rt r
=rrrat tar r+ =-r unr n at =rrar n rt ra arr zrr nrar art rrar rt a a frrr
rr =rrfnr = rt ra arr =r t trt ta tar rrar r+ q= =rrr r ta r: trn nta
art rrar+ t-a ft +rt rr rt rftar r r = n a t=ra =, rfa =rarzat nr z =, anra n
r rrq =rra-ra, zrr, rtr, zrrar, r=r= zfra rartr fa =nar rt =rrrat a t=ra
+rr = rr rrttt t trn fartr-n +rnar nrt rr ra = trn rra t =+rrar trat r+ a: a =rr +rt
a ta r, n rr rzr =rarrfa q nar t +rnarr a= trt t =ntrq zt trat r+
ttr ra ttr ra ttr ra ttr ra7 77 7
ttr r na frt na trr+ frt rrttt n rra r ar rrttt, na n rra r ar na, +rrr n rra r ar
+rr rt r-nr n rra r ar r-nr frtt rr trnt rrat r+ ttrar, aa, na rt r-nr-=rr =n- r arn r+
rrttt, na, f-zr rt r-nr ar = ar fnr t =-aa = r ta r, a rt -r trt rrar r+ f=r
rrttt, na q r-nr frtr = na rr, rt r ttr rrar r+ faa-faa rrr n =rr a frtr = na rrar r,
aar-aar rt r ttr rrar r+
=rr t trt = t+rr ra trt = =rr t trt = t+rr ra trt = =rr t trt = t+rr ra trt = =rr t trt = t+rr ra trt =r- r- r- r-
fa r =araa f=qr-a r f rr =ntr rrat r, =r =nrrra = r=-r= r rrar r+ a: r trn
rrttt n --a rra r ar r q rt rrttt n r rrar rfr+ rrttt r fr q =nar =rr rn
ta t ffr ttr q fazrr trrt ta t rrrtfrrr rrat r+ nra t +rnar, =n rt f rna tar
2

=r zr rrar r+ - trt ra =rr t ta rrt =t rr7 arf trn rra t =+rrarq n = n rr, = ra t
=rnr- rartt - =rr r rr rrat r+ q=t =rrrtr -z fazrr fara rar t rartt q =aar t=ra =
arr rrar za t =r rtr ta = unr n at =rrar n n = n zrrr r =a t, a trnr =
=r =a r q ttr tr =a r+
+rr a ta =n ra za r +rr a ta =n ra za r +rr a ta =n ra za r +rr a ta =n ra za r ra - ra - ra - ra -
=rr r a trt a rt rrrt fn , =z = +r art rrar+ nrtrr rrt r fazrr rrrt r
rrar r , =t r nrr t =n+rr = ta farr tar zar r+ t-a +rra = tar7 tar7faar tar7=
t f q faxr t fa+rt tar r+ +r=r na t +rra tar faar rr rrar r , == +rt fr =r
r ra rr rrar r + =fq rr= +r =rr r q=r rt +rra tar rfrq f=r =tar = r ra rr =
rr r rrrt nrr fr rq =r ra ra rr =aar t=rt rq+ a: =rr r ra fanr t frr r
ra zar q ar ra rr rrar r+ rn rrar +r=r = n +rra tar rfrq arf +rra ta rra
nrz a rq+ +rra r r r-r t =rrar rfrq arf zrar r r rar r a tar z+ faar rzr +rra r
rr rnr aat rzr rt ant rt +rra r ra -r rrar r+ =rt ra = rt +rra t r =r fnat r rt
zrar, n=zr r =r rt rrn rr ra = a= =fra trn art rra+ +rra ta =n nra +rt rr r+ ra = rt
trt art aat+ at=tr f +rra at-a rra rat art tar rfrq+ frrr = = =rrta +rra rra
=r ra unr n fq faa rrar r+ a: =+r rr ar -r =rrta +rra r -rn t zar rfrq+ +rra
at-a rz n rat ta = t atrfa rrr-a rr rat r rt rnrrr n +rra r ra fq rr f-ar,
tt, nr zt rfz = fna r r t= a rr ra r+ f== rnrrr n +rra r r +rnar = ra art rr
=ar+ +rra a trnr r n=r rtr rrar r+ +rra ta faat fr zt rz rat tr rnr aar -r
rnrrr n +rra r ra rrnr rt trn rra t =+rrarq n rr rnt+ = rra faat rrar rr rat
tar rfrq arf rrttt n rat t nt a rr+
rrt ra r: =+rt unrr r rrrttft un t fr rrar art rrat r+ a: a +rra ra n
+rra fr =n nar r+ a: a zr rrrt t n n = n ra rr r -atr rr rrar rfrq r+
= =rr farrt r=a n q = tt n +rra ta = ra -r rrar r+ +rra ta rra =n r=a n
aa = +rt ra n =rrar fnat r+ rnrt fr nfar a rr- ''q =n =rra rr rnt, zr =n =rra rr +rrnt, ata ''q =n =rra rr rnt, zr =n =rra rr +rrnt, ata ''q =n =rra rr rnt, zr =n =rra rr +rrnt, ata ''q =n =rra rr rnt, zr =n =rra rr +rrnt, ata
=n =rra rr trnt rrar r+'' =n =rra rr trnt rrar r+'' =n =rra rr trnt rrar r+'' =n =rra rr trnt rrar r+'' unr n r = a t nrtr n rt rtr tar rfrq+ fz q=r =+r a rr ar
=rtarfr r= r tar rfrq+ r= =n rrttt a zrr (ra, f-r, r rna tar r f== rrttt
ttr rra nar r+
+rra t +rrfa rat r +rt rtt-rtt rr-rr tar rfrq+ a: fz =rr +rra r tq rt rat r =rra r
=x ta n ar ar a trnr = =r =t+rr rr rat r+ nnt fzar n fz r= rat rrara=rt r a rr
ar q rr rat r nr n faar fr zt rrnr = rrnra tr+ rt fna = rat r= a rar r rt =rr tr=
ttrr = =r =ar r +
- ra t=ra r a- - ra t=ra r a- - ra t=ra r a- - ra t=ra r a-
i ii i. .. . =zt rt nnt r rar t +rra rn q fr +rr zar r+ a: rr =rrrtr rartr = fr az r
ntn rartr n rar rr ar rn rra t =+rrar trat r+ zrrtr fq nn rrr rr n ftr ta
=n, =zt =n -zt = rrt ra =n, =zt = a: ntn rartr n ra =n ftfaa arnra = +rrfa rr
3

r ra zr r at-a trr a rra fzr rq+ =rrrat fq q= =n fz rar n = t=rt r ar , rartr n
ftaa = rra r trn r: art rra+
z zz z. .. . ra:r zrar rrfr r r= n fnr, zrar nar = ar zrar arar r tr zrt, nr r rt, rr=
r rrt fara r faar =ra rr = fafna r= ta = n, ar q ra n n frat a- zt rra na
r+ =fra rfrrrq =fa rra nat r , arr a= =fra trn rra t = +rrarq n rr rat r+ rn, r=a,
rrtrz q trrrtrz, n arr ra trn r: art rra r+
s ss s. .. . n = at t +rrfa rr fara r r= ta = nr =r rrar r, f== n q r=a ax trt r
ta nar r+ =rr=t, znr, rr n +rrtta rfz trnr n rrtrr rtrn fnar r+
+ ++ +. .. . n rt nza r n-n ftrfar n r-zr, =t-at, =+rt at faar =ra rr =, aar t ftrfa n
t=r, faar ztrr rnr r -rtr t =, ta = rr = ftrfa n nra arr= ta = nza t za zt rrat
r rt nza =rt trn at rra r+ rrtrz rt trrrtrz nf-rr rt frrfq a =fa rr trt r ta
n ra r+
s ss s. .. . rrttt =fa, nrt +rrn t rrt = ( (( (Clockwise rrzt t fzrrr n n=r ta = = +rrn t =faar za
nat r rt n rn trt r ta n ra r+ =t rt zztr, tzr, =rt rr a r +rrn t rrzt
t rt fzrrr n ( (( (Anti Clockwise rrttt r trr ta rq rrt r rrnra = trn n at-a trra fnat r+ zrrtr
fq f-ar t rrzt t fzrrr n n=r ta = nrnr arr t n=r ta = t at rrat r arr zta rra
t ftrfa n t rrt = rrzt t rt fzrrr n n=r ta = zta z rr rat r+ =t rt a, =r t, zz
rfz trrar t rrt = rrr =r +z =rn n=r ta = rtrn fna nar r+
e ee e. .. . ffr =fra fanra=rt +rrar zar q faanr =rr r fafna rrn rrar r+ n frrtt uq ut
nra nfa t n.=r. a +rr a=rt frrt r rra zar ta = frrt t rra zt rrat r+
z zz z. .. . r=a- r=a- r=a- r=a- =rr r rr =+r =trt nt r=a, znr=a q ==rr=a n rt aar rfrq+ f== rrttt r =aa
ar trar r q t frt =rt trn rra t =+rrarq n rr rat r+ nrzr=a n at +rnara=rt aa = rrttt
r tarax =fa trar r rt qzt, rra, t q ta trn trrra art ta+
s ss s. .. . rrrrn- rrrrn- rrrrn- rrrrn- =r rt = r=a far r =rfa, faf-xa ta t ffr r rrrrn ra r+ zr rr=r t
r =n rt ta rrar r+ - fa rr=r t ==r fafra rrat r+ r fa rrr rr= ar r r rrr
ta rt tar r+ rrrrn = rrttt n rr =r -fta, =rfta, fafna rt =afa rrat r+ f= rt rn rrttt
t rrfq f tara t rrar rrat r, at =t rt rrttt r-aft r t rrfq f rrrrn
r ra nr- rrar r+ frrr t rn-frn q arzt rrrra, r +rrfa q +rftxr rrrrn fafna ta
rfrq+ +rrntt rrrrn = tntr rrfa n r+r rrar r + nfnr n rrtat q z +rzt rrrrn arr =fzr n = +rzt
rrrrn ra r+rrtt rra r+
e ee e. .. . ra ra ra ra:rta fza = z=ra = r+r- :rta fza = z=ra = r+r- :rta fza = z=ra = r+r- :rta fza = z=ra = r+r-= zrra rra = r z=rar+ =rz =n rnz n zr tr nat
ftrr (Ultra Violet Rays) r frrrr +rr rrar r , r frnta zt r =r-rn =ra rrat r+ ftr ta n r
rt ra rr t fq tat r+ ra r za = rrttt n trn fartr-n rrfa za nat r+ tr nat ftr
afz, frfrftr, nrnr rt nfrrr nrf= rn =rt trnr n ra r+rrtt rrat r+ rrttt n frtarrr
rrfa zr tat r+ == rar n r +rrt r =aa q rrttt n r=rt= frrn r =aa ar trar r+ ax
rfa zat r arr rrttt =+rt rr a-r r rrrr rrar r+ z trn, nftar frt, r=rr frt rfz
a rfrr zt rrat r+ ra:rta =ftr tat rrfa zrat r+ tar zar n tat r , ra rt n
4

farr=a t farr r zat r, t atrfa ztta tat r , ta ft+rnr =afa t=rat r, rfyr r
na arat r, ta n frrn, r=rt= rt r r t nrxr zrat r , -a:=rt nf-rr ur ara n =rrn
tat r+
io io io io. .. . ra- ra- ra- ra- ra rrttt, na q nfta r ttr t=ra r -r nrn r+ ra = r+rr nz rrq rr ar r, rrfart
atn zt rrat r+ ra t =rrar rrra, qr-a, t- q fafra trra t fafra =n ta = rzr r+r rrar r+
ra fq nra rr rrar r+ r rrttt t ftrtar, ft zzar rt r far, ra =+r art rr =ar+
ii ii ii ii. .. . ntra r+r- ntra r+r- ntra r+r- ntra r+r- ra: is-zo fna nttrar rr rtr t=ra r +r= ta = nraf= aar, rn, rttar,
+r, far rfz zt rra r+ =rtr-n =r ff=a rrar r+ -a:=rt nf-rr =fa rrat r f== rrq rrtnr-=
r fanrr rrar r+ nraf= =aa ar trar r+ z :=rt, ff-aa, aarnta, +r+rta, fatrrr, arrt rfz nttr art
=a rt fz -r f=t +rt rtr = rt t nttrr rat r ar aar, far, +r, z:=r, arr rfz = =n an
tr art =a, rf zrar q z=t ftrrt t+rr rra r+ a: f=t +rt rftn ftrfa n trn =rarrfa
rrt rr arr zr ar rr rr = =n -z fnar a nttrar rtr ara nrx = at-a trra fnat r+ ft
rr fara r - tar rr nrnr rfz r +rt trn r a rr q zr t rrar art zat+ =rr
rt t faat rzr =-aar rrat r, aat =t trn fartr-n +rnar zat r+
iz iz iz iz. .. . =rt tt =ra =rt tt =ra =rt tt =ra =rt tt =ra- -- - r=a far r ara = rrat r ar = z tt r ar arr zrfra ara = rrat r ar
= tt r ar rt zrar arar = rrat r ar =rrrar tt r ar rr rar r+
nnt =rt trn- nnt =rt trn- nnt =rt trn- nnt =rt trn- nnt, tr=, =rrt, t-r = rt trnr n -z tt ra = rrttt n rrtaar zat r, f== nnt =
--a =aa zt rr rar r+ rn, arr, -rar, - ta r, nraf= rttar n -z tt ra = rrtrr r+r
rrar r+
=zt =rt trn- =zt =rt trn- =zt =rt trn- =zt =rt trn- =zt , rn, =rr=t, znr rfz =rt trnr n = tt frrfr ra = rrttt n nnt zat
r, =zt r +rr zt rrar r +
rftn trn trn r rtr =n n a r rt trn t =rat ftrfa rr, q= =n trn r z rr a rt, r
tt trr r =r -z t ftta tt ra = at-a trra fnat r+
is is is is. .. . nrzr=a n antrt nzr- nrzr=a n antrt nzr- nrzr=a n antrt nzr- nrzr=a n antrt nzr- s = io fna antrt nzr n nrzr=a n at fza n r-=ra rt
ztrr tt n rn rr antrtnx q-q z r =n a -rtr faar rr t
=, ta = rrttt r-zr +rrn r =aa rrar r f== t, n=zz, nfta q arzt
=trra =rt trn rra t =r+rrarq art trat r+
i+ i+ i+ i+. .. . n rrn- n rrn- n rrn- n rrn- rrttt n rn arr - +rrn t nr=frrr r fafza n = n q rt rr
rrara=rt faar = +r rr rn-t, zr-r, =t-at, rrnra, =rta, zra, n=a,
f=rza rt ra =, =rf-ra +rrn t nr=frrr =n rt =fa rr rat r+ ftrrnt= =
+rrn n ta ft+rnr fafna rra nar r+ r=r, ra, ar, nr, nr, rat, , rrr, t, nt rt
rrttt n= rzr n rrn = rr t rr =r r rr trt rra nar r+
is is is is. .. . fyra r- fyra r- fyra r- fyra r- rr= r rrt fart r nt t at faar f=rz =, rn r+r ta t
ftrfa r fyra r ra r+ =rrt = far = rnrrr r =rr +rrn t t +rrfa farzr rar r + f==
nr rr =r rr ta a: rfra rra nar r+ a: =+rt n =fa rra na r q trn at
rra r+
5

ie ie ie ie. .. . n r- n r- n r- n r- n rt r =t =rtt =fa t faat zt t=r = t=ra t rrrttft ftrfa r n r ra r+ =
r = rar rt n nx =rt n trt r ta r arr a= =fra trnr n r+r rrar r+
iz iz iz iz. .. . +rrrrrt ttz rrnrzrt rrn- +rrrrrt ttz rrnrzrt rrn- +rrrrrt ttz rrnrzrt rrn- +rrrrrt ttz rrnrzrt rrn- nar r rzt =+rt rfrr t ttz t ryt f+rfa =nrar-at rrat r+
a: a-fta n a nr t r n r ra r+ ftrrn t= at =rrrar arzt t =ta rrf+r t
rna rr rat r+ rt rtr r f - tr r nar t +rr tar =r-rt trn n rra r+ fz =rr +rt ttz
ffr rrnrzrt r=ar r fa- ffr t ar an +rt =rrrar rrf+r rna rra nat r, =r a =fa rra
na r q tar =trra arat rra =, tar =-rt trnr rra t =+rrarq ra n rr rat r+ = rrn r
fafna ta = arf+r a trra t trat r+ , n=, rr, rt, fazr, nrrr, nrnr q tar =rt
- trnr n r+r rrar r+ n=zz nr a trra t tra r+
is is is is. .. . rrra- rrra- rrra- rrra- far =rrq rr fq q zraa fq ra:r a t +rnara=rt = rn +rt rat ta r
rrra ra r+ rrra = rnrrr rt rar t =r rrat r+ f== ra =rt trn rra t =+rrarq n rr
rat r rt fz =rrrat rtr trn rr +rt nq rr ar +rt r=tt, =a, =nrrt, t, zt trn, , rxtrn,
nrrr, nz =rt trn, a trn, arf=r = ta =r, nt zz, r=r, ra rfz ff+r-a nr trnr = trra
fnat r+ ax rfa n fq arr fq fan rrat r+
ie ie ie ie. .. . frrrr =a = r+r- frrrr =a = r+r- frrrr =a = r+r- frrrr =a = r+r- zfar n trn na ta fq rrtr zrr r r, far trnr t trrrn, rt q
tr = n =a fr rar r+ =+rt zrr r rrttt nr t n-n -r rr z r +rr zar r+
r=r trnr t zr ra n art zrt r =at+ ar n zra rt zr nr n art t r =at+ t-a frrrr t
rtr t rrttt = tr nr t rrara=rt fafna -n = r q=t zr r, f=r rn rr ra rr r
r=r, ar rr r nr, -r trn rr rr rrttt t r-aft rrfq fq fzr ra rr qfanr rt r a rr, =+rt
n ttr tra q trn na ra fr rn fr r =ar r+
frrrr =a = rrttt t trn fartr-n +rnar zat r, f== rt= q nr=n ftaa = rt tr n rra t
=+rrarq n rr rat r+ frrrr +rrtt fa r rra = = =a = rar q ta t =r rra n nzz fnat
r+ a: =rr r ra:r n -rn frrrr =a tar rfrq+ = is-zo fna rra rrra t n
-rn ra ra = t, n= rfz trn rra t =+rrarq n trat r+ +rra rra frrrr r =a ta = ra
-r rrar r+ fra rq zrar r a: na ta f arr zrar =rt - trnr n ar frrrr r nr n +rtt
fza n ata rt rt zr t= fna rrnra = fra rq zra at rr ra r+ =r-f- rr rrttt n - rt a
t frrrr ta = fr r +rr =nrta rr rar r+ r=rr =+rt trnr n, ax rfa zra fq, rn art n
ta fq, trrar ata rt rt r=rr n ar frrrr r ata rt fna azr rra rra zra = rt r+r
rrar r+ fz f=t =rr r rrr z rr ar, - ttr =rr r frrrr fra = nx n rr trr zt rr rar
r+ = rra trn nta =rr a t frrrr r =a t =ar r+
zo zo zo zo. .. . nra r=t rtr trnrrt- nra r=t rtr trnrrt- nra r=t rtr trnrrt- nra r=t rtr trnrrt- r=t = rrttt n n =rr r=ta r fr =rt rra = nr=frrr =rra rrat r+
n rq frat arnt, arr a- ar trra rza na r, f== frrrr = = z rt z t r
+rnar zat r+ trr =nrta rra = ta r rr =afa rra nar r+ a: z rt r=a =rt trn rra t
=+rrarq n rr rat r rt fz a= =fra r trn rr ar at-a trra fna nat r+ ra:r z fnar a
qr-a n, t- rartr n a =rr nra r=t rtr rrt rn rtr t r ttr t=r =a r+
zi zi zi zi. .. . qrnar = trnr qrnar = trnr qrnar = trnr qrnar = trnrrt- rt- rt- rt- ra:r faar rzt a =, fazr -rnt rrra qr-a =r t- rartr n r=r q nr
z t, zz rr rrttt nrt +rrn t fz zr z =a r zr za -rr = trra t rrt = n=r ta,
6

nt r +rt = +r a rr ar = trra t rrt = trr t nra r=t -r=a = rrttt = +rrn n aar r
rr fr rra nar r+ f== rrttt r r +rrn =fa rra nar r+ -z fzar a fafna = rn
= n-rtt ftrrn ra r arr =fra n =fa rr trt r ta n rar r+ f-ar t zr
za = -z fzar n rt nrnr r trn +rt faf-xa rr rar r+ z t n=r ta = z trt r
ta nar r+
zz zz zz zz. .. . nrt trr trn fartr- nrt trr trn fartr- nrt trr trn fartr- nrt trr trn fartr- nrt ra rt r rrna tat r+ a: f= trra t n rt r trr fr rar r, rr ra
rt ftrrt rfrrrr r =a rra nar r, rrttt t trn fatrr +rnar za nat r+ zz r rr
nrt +rrn n frat a-r t frar rtr rrttt = +rrn r r+rr nz fa rr rar r+ nrt a
nrr rt atn rrttt = +rrn nrn = -zt n +rat r+ f= rtr rrttt n ftra frat a- ar
trra rza na r, rr =r r rr =afa rra nar r+ a: trnt ttr rra nar r+ a unr fq
=f-r nrt r rn fa rra = f-r nrt trr t tra r+r rta t =a r+
zs zs zs zs. .. . ta rrfq r =t r-a nz=- ta rrfq r =t r-a nz=- ta rrfq r =t r-a nz=- ta rrfq r =t r-a nz=- n+rn q rn =n=rt a r is = zo fna nr n -zt rt -zt rrnrt
ra = ta t rrfq rrat r+ f== ta frt = =fra, - q fara tar, z, nz, -r rfz =+rt rt
trn -z fzar n rt zt rra na r+ rfzzr rt zra +rt na rra na r+
z+ z+ z+ z+. .. . rrrttft =aa r rr rrrttft =aa r rr rrrttft =aa r rr rrrttft =aa r rr7 77 7- -- - rnrtr rrttt zrfra q r rn zf = q =r nar r+ t-a aa-aa-=rz
tra, =ra rr a-fta =n r: rn a r rt zrfra +rrn t trt a art za+ = =rz tra =n
f=t q at rrzr ra r+ aa =n =tr art aa+ =ra =n rnrt t =tr rt trt art tra+ ta:
f=t q t r z=t t t =rrar rt =rrn ar zar r+ a: t =t z=tr t r rar r+ q=r r
rrar r7 zrar tr trt a rra rra q t zr rt z=tr t rr rra = r: q=r rrar r+ a: - =rr
r tr, n=zz q nza r =aa ta r zn, r ra rt =t r r =t=r rrar za t t ar
rfrq+ f== qzt = nrt nza a tar =fra trnr n at-a trra fnat r+
zs zs zs zs. .. . arf+r =aa r nr-- arf+r =aa r nr-- arf+r =aa r nr-- arf+r =aa r nr-- fz arf+r a trra = -zt t at rr rq, = fa r a fza fafza rrar r
rar r rt fz f=t rtr arf+r a trra = rrt t at rr rat r ar rrttt r a a rra rq
+rt arr za nar r+ f=t rtr arf+r fz a trra = =t t at z rat r ar =rt
zrt, rfz t frrra tra nat r+ t rr =at r+ t-a fz arf+r a trra = at t
at t rat r ar ztar t frrra rr rat r+ =t rt arf+r +rt zr, r rr fatt fzrrrr
n +rt r rat r, f== rrttt n a rt trn rra na r+ =rt tt+rr q rrrf t
ta rra +rt fz trn z n art rar rr , q= n arf+r -z r a -z n ra = at-a trra
fna n rat r+

eqkvksa }kjk LokLF; ykHk

rttt t =tar n rrr, r, fa, t, rfz r nrr+ra a-r t r +rfnr rrat r+ rttt -
+rrn n rr a- rra r , ft +rt n-n +rrnr n a rr a-r r ara n-n rrar r+ a-r
r ara =aa = trn rt =aa = rttt n rtr t rfta rrat r+
t a-:- t a-:- t a-:- t a-:- rttt n ar= rra r an t a- +rra fr rra r+ = rfyr, nr=frr, -r, ar=ra, r
-rfz+ nrt = t nzr a rttt n t a- +rra fr =fa rrar r+ a: rttt = +rrn trnr n t
a- =aa t =+rrarq fr trat r+
7

a-:- a-:- a-:- a-:- rttt n faa at zrr rra r, = ta, t, rt, rf=r, =tar, r=, r, n, nx, nr rfz r
a- = frr =r rrar r+ rttt nzr = t arf+r a +rrn n a- +rra fr rr ar r+ a: = +rrn
= =fra nr trnr n a- t r: r +rfnr rrat r+
fa a-:- fa a-:- fa a-:- fa a-:- fa a- rttt aran r ftrt t=ra, nr r =fa t=ra, rttt r+rr nz arr t+rr t fa-xr
t=rar r+ =t frar = =rrt, rttt n a, f-r r zar, +r=r rt tr= rzr nar, arr fr rar, +rrn t
-r rrar = +rr rra na r+ = = aa = +r=r rt tr= trt art nat+ t+rr n fzfzra,
rrttft ara n zr, r=rr r a n rra nar r+ rttt n arf+r = t z a +rrnr n r a- +rra
fr rrar r+
r a-:- r a-:- r a-:- r a-:- rttt n nfa =rt - r n = a- r frr rnzra rrar r+ = =a, ra-a, f aa-naa,
f=zar-rar, ta q rf=r rr, n-nx q - frat a-r f=a, rrtr tar, ar -rfz+ rttt
n z = t a a r a- +rra fr rr ar r+
rrr a-:- rrr a-:- rrr a-:- rrr a-:- rrr a- rtr a-r r trra zar r+ rnrt rttt n rr (r=r, ra, ar, t+r, tr araf-zr
nrn = r nrr fr rar r, =t fafar t= r rrar r =r =r = a- = rrar r+ = rn, arr,
nrr, r+r, r -rfz+
=+rt zf-rr, rrrttft rrarr rt trn =rt r =aa r =fra nrr+ra a- r = afa
t r=rat = zt fr r =ar r+ f== fa trn na, =n a ==rt ta ta r a -an + r rta t
=ar r+
nrr rtr a-r r =aa:- nrr rtr a-r r =aa:- nrr rtr a-r r =aa:- nrr rtr a-r r =aa:- rta rn nrr rtr a-r r =tar = =afa fr r =ar r+ nrq rrttt n
aar rrfa -r n ftnr r =nra trt t+rr rt trn fartr ta n +rrrrrt r tat r+ f==
nra +rrfa, nraf= rt rrf-n -afa t at n=t rrar r+
nr fara :- nr fara :- nr fara :- nr fara :- rrr t rr nfr r =r-r nrr+ra a-r = rrar r+ - nt n-n a- r fafafr-
tat r+ =- fafrar a- = , arfnr, t a- = , nnr fa a- =, aat r a- = rt nar rrrr
a- =+ t-a ra = rnt na r fa rt nnr r rrrr a- r at nraa r+ t-a q=r =fq fa art
nar rf rrrr a- rt =+rt a-r r ru zar r, = =rrn far f=t +rt a- r fta- art trar+
nr fara a=rt rnrtt nfr =r r fafna =ra rra =rr-=rr q-tar r r +rt tat r+ rrttt n
a-r t rra-za = rfrr rrat r+ nfr q na r fnra, zra , trr ta, nrza arr frrrr rfa n
=n a arq t=ra = rrttt n a-r ara n ftaa fr r =ar r+ =r tar nz rt rfn ar t
+rt nrtr +rr zar r+
na r aat, nnr, arfnr rt fafrar n n nra = = nf = =rf-ra a- t frrr fq
rrat r+ nfr rn rt n trr ta = a- =-afa rrar r arr a nfr r nrz t na n t trr t
na = zra = = a- t nt rrat r+ = rt ff+r-a nrr nrn = a-r r -ra=rt rrrr rr
zrt =afa fr r =ar r+ rrt n nfr q nar t n ftrfar rtr n-n nrq aat r, r
a-r r =afa t =rr r ttr t=ra n =rrn tat r+
pUn mi;ksxh eqnk,
ara n r:- ara n r:- ara n r:- ara n r:- na aat =tt rt tr ta = rr rrr =r arzt t-za rr, ara nr aat r+ = nr
= tntr rfa a rrat r , qrnar zat r rt fq fan q na faf-xa rrar r+ rar a =fa rra =
rttt n rrtnra= r =aa q =+rt -a:urt nf-rr t =faar za nat r+ ftrrnt= =+rt r
8

ftra rra na r+
r nr:- r nr:- r nr:- r nr:- nra = aat r zra = r nr aat r r rrttt n r za = rra r ra trnr r rrna
tat r , = rrttt n r-a rrar, rzr r zz, nfar, ttz t ryt =rt zz, ra trn, r rfz =n
= nr r ta = trnr n trra fnat r+
rrrr nr :- rrrr nr :- rrrr nr :- rrrr nr :- na =tt rt r nnr =tt rt = trr ta = rrrr nr aat r+ == fa
a- =afa rrar r+ rfyr na rrat r+ n=r r a rt rf-a =rtat r+ frt +rnar zat r+ ur
rrfa at trat r q ra trn at rra r+ nraf= =trar n rrat r+ z trn n +rt r nr
+rrrtt rrat r+ nraf= q rrrttft frnar fq r nr ra -t r+
rr- nr :- rr- nr :- rr- nr :- rr- nr :- nnr =tt rt r na n t trr t na = zrt rt nfr =trt t=ra =
aat r+ = nr = rrttt n nfrt a = frrfq a a =+rt a +rrfa rra r+ rtra, n
trn,ra r zz, frt, nnra, f=t zz , frt q rrrttft rr-ar zt rrat r+ rn r=ar faf-xa rr at r +
nxrtrr zt rrar r+ ta =rt =rtar r+
t nr :- t nr :- t nr :- t nr :- nra r arfnr =tt rt = trr = r nr aat r+ t a- =-afa rra = rrttt t
ara rt tr t rrfa zat r+ rfyr q nr=frrr rrfarrrt rrat r+ ta t nt zt rrat r+ arf+r
r=r= ftra r: =+rt nr = =fra trnr n r+r rrar r+ +r=r faf-xa rrat r+
= nr :- = nr :- = nr :- = nr :- arfnr =tt rt r na n t t=r t na = zra t r nr aat r+ = nr =
nrrr +rrtta rrar r+ nraf= aar n nt rat r+ =zt q a- t frar r fr, zta
=fra trn at rra r+ ax rfa zat r rt rtfr+r tat r nrfar f-z +rt at rrar r+ ra far at
rrat r f== rtr +rt n rrar r+
nr (=r nr :- nr (=r nr :- nr (=r nr :- nr (=r nr :- nra r faa nf =tt rt t trr ta = r nr aat r+ fafrar r
rrttt n a- r =aa tat r+ a- t nt = rra r trnr n = - nr=frrr n f=rr, n
trn, rrttt n =+rar rfz at rra r+ ta rrfq rt -r n ftarar ra fq =r nr r+rzr rrat
r+ art nat+ rr ( Cramps) n = nr = at-a rtrn fnar r+ rftn zrrar n = nr =
n-rtt r+r rrar r+
rzt arrr nr :- rzt arrr nr :- rzt arrr nr :- rzt arrr nr :- fafrar r r na t z = nr t ft na = fafrar r zra =
rzt arrr nr aat r + = nr = rrttt = t fq = rra r trn at rra r+ = zr rr
n rat +rtar, rrttt f=t +rrn n =a, ar = rat rar, r=rr = rat rar, nr = rt ar
rfz+ = nr r ta = rrttt frat rrt faa na r, f== rrttt fan aar r, =tar
rar r, nxrtrr at rrar r+
rr n r :- rr n r :- rr n r :- rr n r :- fafrar rt arfnr =tt rt r na =tt rt = trr ta = r nr aat r, r rt t
a- r rrttt n =-aa ta n =rrn tat r+ = nr = aar rrfa rna rrat r+ rrttt t trn
fatrr +rnar zat r+ +r=r tr= =ra rr rat r+ ta =rt =rtar r+ r=rr trnr n trra fnat r+
ax rfa =rtat r+ rta t=rr fara a=rt = t nf arfnr =nta rrrrfa r - nrat
rat r+ q t nf fafrar r rrfa r fafafr- tat r+ a: = nr +r= = rrttt n
rr rrfa r =rt a rrar r ta =rt at rra = ta afrr r trr zt rrar r+ =rr r +r=r tr= t
atar art =arat+ rr zt rrat r+ r rrfa =rtat r+
9

ra nr :- ra nr :- ra nr :- ra nr :- nnr rt arfnr nt f=t r na f=t = trr ta = aat r+ = nr = rrttt
= ff+r-a rt frat a-r t f=a far fafna rrat r, arf arr, arnt zrr
=tar rrttt = rrt fa ra r+
== n r r fa-xr rra = =rt ra trnr n frrrr r+r rrar r+ = nr = nxrrr t
r rrt =rtat r+ nzr trn, rt r=tt n r nr frrrr r+r zr rrat r+ r nr zr ar r +rt ttr
t=rat r+ = nr = =tar fafna zn = ra nar r+ rrttt n rr rt ra r =afa rrat r+
ra ra ra ra n r:- n r:- n r:- n r:- nar, aat rt nnr n +rrn r tr t rr zrar nfr =trt t=ra = aat r+ = nr = ra,
f-r rt r =aa rrar r+ - q fara ta r n frr arr z trn n r+r rrar r+
zra nr:- zra nr:- zra nr:- zra nr:- nar, aat, nnr q arfnr n +rrn r fnra = r nr aat r+ = nr = n = rt trn zt rra
r+ tntr rfa q =nar ff=a rrat r+ nraf= rrfa q ftrtar zat r+
=nra nr:- =nra nr:- =nra nr:- =nra nr:- na q rrt t rtr nfr n +rrn r fnra = r nr aat r+ = nr = rr a-r r =a a
rrar r+ zztr q rttt nrt +rrn t r nr ar nfr r tr ta = zz n rtrn arr fafa +rrn =fa rra
nar r+ = nr = rttt, na rt fq n -r arn tra nar r+
ra r n ra r n ra r n ra r nr :- r :- r :- r :- = nr r na =tat nr +rt ra r+ aat r nra n = trr t na r n+rrn nnr
rt arfnr =tt rt = trr ta fafrar r =trt t=ra = aat r+ = nr = zrrra, z
trn, z t nrtt rza, rr =r t nt, - ta r, f=t zz, at, t n=, rrtrr zt
rrat r+ fz r zrtr za t r nr rra =nra at-a +rr fz=rrat r+ z trfnr r =tfzr
za =n fz rr= ar rr ar =tfzr za = io-is fna = nr r ta = rr= art ar+
frt, znr q zrar zz n rtrn fnar r+ +rra ta =n fz +rra r rr rr= at n r rq ar at-a trra
fzrat r+
rr=r nr :- rr=r nr :- rr=r nr :- rr=r nr :- r rrr na r zr rrr t ngt n -z t r rrr t aat r zrfra rrr na = fnr, rt
atar nfr r ngt =t t=ra = rr=r nr aat r+
= nr = rrt =rt trn = aarar, rr n +rrtta, n trn rt rrtrz =rt trnr n
frrrr r+r rrar r+ +r=r -t nat r+ r=a n at r nr ta = fr +rrrtt rr rat r+ z
r= = nr r rrfr t=r t ta = z trn n rrtrr r+r rrar r+ ta r n rra nar r+
fn nr :- fn nr :- fn nr :- fn nr :- zrar rrrr t nfr r r= n =rt zr na r =t =rzr t=ra = r nr aat r+
= nr = rrttt n nnt zat r+ nrrr n rrar r+ , ar, rn, =rr=t, =zt =rt trnr, zr
trn, fara tar rfz n nt, rrat r+ = nr = rrttt n nr=n ftaa = rra r =zt - trnr n rtrr
trra fnat r arr rttt t fatrr +rnar zat r+

izHkkokkyh funks Zk fpfdRlk i)fr ,D;qizskj

fr=at fazra t =tan qfa q rrt fr=at fazra t =tan qfa q rrt fr=at fazra t =tan qfa q rrt fr=at fazra t =tan qfa q rrt
rrttt =+n = =+n +rrn r =r t rrttt = rrar r+ =t rtr rrttt f=t +rrn n at tzr rrat r
rr rrar r ar, rn +rt -r art nar+ rrttt n - n, rn, , -a:urt nfrr rfz = =fra
nr-r faza f-z rnrtt rrt rt nrt n rra r+ f= rt f=t +ra t ft r =rtr fa-xr n=
ft rz = rrar r+ at =t rt faza f-z rrttt f=t a f=t +rrn r fafafr- ta r+
10

f= rt r fa f=t r far, f=t r +rr , f=t r fa ar - f=t r zrzr, arar, x, rr, nrnr,
fnx rfz +rt rr =ar r+ fz f=t fa r rr n-n trrar = fr r ar q rt fa rr n -at rr
=ar r+ at =t rt = faza f-z +rt rrttt n-n +rrnr = =fra rr =a r+ rat q rt faza
f-z rrttt n a =r rr =a r+
=r rt ft=rrt qrrt f=qr-ara=rt rrt rt nrt n zr za t fa trrar t zz rrar r ,
=r na a trrar t frt rr arr frat a-r r nr rr rar rrar r+ ftrrn t= rrttt n rr
=r rr n trr rr rar r+ faza f-z ft =rr, r r - trr ft t +rrfa rrttt
n-n +rrnr = =fra rra r+ f= rt ft n =rtrt rra = tr a ft r rr =rt zn = art
rar, at =t rt a faza f-zr t frat a-r nr rra = =fra n, rn, r rfz n rr =r
rr n trr rr ra = fa trnt aa nar r+
qrrt rtr trn fazra r f=qr-a- qrrt rtr trn fazra r f=qr-a- qrrt rtr trn fazra r f=qr-a- qrrt rtr trn fazra r f=qr-a-
rrt rt nrt n rn t = +n = = +n +rrn n rra tt rrt rt nrt t +rx n nfr r
na = rn =rat nrtr zr z rt rr-rr =r-=r zz rar r , =rt zz r faza f-z qrrt
f=qr-ara=rt trn = =fra rra r+ rra rrttt n trn ftrt =zt rra r+
qrr qrr qrr qrrt rtr fazra r fr=at t rtr fazra r fr=at t rtr fazra r fr=at t rtr fazra r fr=at7 77 7
i. - fa t rrt rt nrt = t t rrat r+ a: = ffr rtr = fa r t = =fra rttt
=+rt trnr r fazra rrar r + f +rrr t rrrfta fazra r rttt r art rr =ar+ f=t +rt zr z trfnr,
nrnr trfnr rr rt f=t arn = rt ra r trfnr trn r ftrt +rt +rt r = = q =r art rr
=ar+ a: +rrr q xr t rrrfta trn r fazra ta =n =rrnt trnr t +rr rrar tr+rrf r+ t-a
qrrt qfa rtr faar =rt rt fr=at fazra rrar r, -x r: =+r art rrar+
z. +rt-+rt trn rtr rt rra r rt = +rr rt z=t nr t rra r+ = nrnr r rtr ra
ax r fnzar +rt rr =ar r, a f f-ar r =rtr rrar+ z rr r rtr rt ra n at n= r +rr +rt
rr =ar r , a f z t nrtt r rrar+ trnr r rtr zt ra r trt r a tar, a f zr r
=rtr rrar+ fazra rt rtr rrar r ar rt = trrt q +rrrrrt rr =ar r7 rrfa ff-= q= trnr
r r: =r ar za r+ t-a rrt rt nrt =nta faza f-zr t zr za = rr rzr zz rar
r, rt trn r n= rtr rra r, +r rt trn +rr rt - +rrn n r a rr7=t rtr q rrt =r
trnr fazra t +rrrrrt ff-=r qfa rrat r+
s. trn t rtfr+r trr n rt = ffr rtr fazra =+r rrar r+ rr-rr t zr za = zz rar r, =+rt faza
f-z +rf n rrttt n trn t ftrfa ara r+ fz trn rr nr rr ar = rtr rra r, t-a fz trn +rr
-+r rn = = a r rr ar, +rf n rra r trnr r rtr -rt faza f-zr n = rrar r+ trn ra =
=t rtfr+r trr r fazra faar =t = qfa rtr rrar r, aar r: -x faa rrar r+
+. rrttt n trn +rt r r rt art =ar+ fa +rrr rrrt t r trnr r arn tr fr rar r, rta n
trnr aar rra r, f-r =zr -+r trnr r =nra rt =rrn rta rrar r+ t-a = ffr rtr trnr t
ftrt r fazra rra = fazra =rt rt fr=at rrar r, r - ff-=r qfar n r: =+r art rrar+
s. rrt rt nrt n zr za t faa n faza f-zr t rr faar n zz rar r, aar rt fa ttr
rrar r+ faa rzr zz r faza f-z aar trar trn rt trt =rtr rrar r+ = rt = fazra qfa rtr
r trn rrfa rrrf tr rr xr t z n art ra, a trnr rtrr r =tar fazra fr
11

r =ar r+ a fazra fr =rt rt fr=at rrar r+ a: = fazra t rrrfta rt-+rrrrrt,
z +rrr = tfra rt rrta rrar r , f= t f=t r +rt rrrr art rrat rfr+
fazra fr =t, =tar, =r, r fr=, z+rrr = tfra, trrt, =x a =rr r rr ar r+
rrttt fara frrr ara t rrar art rra = =+rt fa t +rt r-nfrr= =rr rt t =a r+ t
rrttt r fazra rra = rrttt =rr-=rr, na rt rrt frtr r +rt, fazra ta rr q -a:=rt nf-rr r
=tan fazra = qfa rtr rrar r+
fazra n n f=qr-ar t +rr afa- fazra n n f=qr-ar t +rr afa- fazra n n f=qr-ar t +rr afa- fazra n n f=qr-ar t +rr afa-
r rn rrfa ff-=r qfa fazra = aa fr +rrfa rra r f a a rtr trn nrfra
art rr rar, a a rn trn r trn rt art nraa+ frrr qrt ff-= +rt r: -rt trnr = =fra n=r
faza f-zr t rt t trnt r trra rra a rt a rr =tfna t=ra r+ =r rt ftr=rrt
fxr n ar n n=r f-zr n zz t ftrfa z=r frrr qrt ff-= +rt +rt-+rt trn arn = fazra
ta =r art ta+ = f=t fa z n=r faza f-z t zr za = zz ra t ftrfa n = z r
trnt r za r+ t-a q=r =z =rt art rrar+ z n trn rra t fafa = = z n=r faza f-z t zra = zz
rar r+ t-a =r ftta ra +rt-+rt na +rt rr =ar r, rf = faza f-z r rttt - +rrnr = +rt
a =r rrar r+ = f=t fa far t n- rra t x trar r+ = rtr x r f=t - rtr
= tra r z=r r rar f r r fart t n- rr nt r7 rr a a =na r7 a: qrt t = qfa n
rrfa ff-=r rtr fra trnr arn = fazra tar = n f=qr-ar ftta rrar r+ fazra-rr nrx aar r
=ar r f, zz r faza f-z , rttt n ftra trn r fafafr- ta r, +r rt f=t +rt arn = r a rt
ra rr7
qrt rtr rt t ffr- qrt rtr rt t ffr- qrt rtr rt t ffr- qrt rtr rt t ffr-
rrt rt nrt =+rt +rrnr n zz r faza f-zr r ar nra ra, - zz r faza f-z
t fza n q r zr rt t= = at= =z a, =+rt faza f-zr t nr r frat zrrr r zt ta ra, at
nfr rt na = =rat rrnrzrt zr za =, rtt-rtt frat a- rr = zt rra na r+ ftrrn t= rttt
=fra trn nta +rrnr n rr =r r rr fafna rt =afa rra nar r arr trnt trn na rra nar r, arr -+r
trn a +rt rr ar +rf n trn rra t =r+rrarq art trat r+
rt rr = +r =rr r t rt tar rfr+ t rtr fazra rt rt ta = fa =+rt zztr faza
f-zr t =nra zr z =ar r rt trn n =-= trra fnat rat r , =r r-n frr= rt =nar z at rat
r+ z=tr fa r: =+rt zztr f-zr t zr art zar+ a: rr =+r faar rt trnt t t =, aar ar n
= n =r t rt tar rfr, - =rr arr ff-= r trn = =fra n=r faza f-zr zr ra rrtrr
trra fna a rt =rrn ar rfrq+ rf frrrr ff-= +rt qrt f=qr-ar a=rt a ar trnr r r
fazra rt ta r rt a rt+ rrfa ff-=r fazra r rrrt nrat rt r: arnrrtt trnr n=r faza
f-zr r rt ta r+ =rrnt trnr t +rr ta = ar rt +rt-+rt rfr rt trrt +rt rr ar r q
fr =n =ar r+
t-a r rn arnrrtt trn r =trr fa-xr n ta r r= ta r, r -rrfa art rrar+ =rrfnr r
zt f far f= rt aar t fa-xr tar faa rrar r+ r: rn =rrtr n za r rt t.t. t z=ra r f
zrar =n zrarftr aar r f= =trr z art tat+ r zra rftr r rrar t rr-a ta r
r= tat r , ft rat rat r, u n= rzat r rt =rtt +rtz t rat r ar aar r r=rat = z fr r
12

=ar r+ at =t rt trn ftrt =rr trnr = =fra =+rt faza f-zr r rt ta = n= trn t
ara ta: =nrta rr rat r arr r rtrr fa-xr n rr r =ar r+ f= rt aax n =rrfnr r =nra a fna
= aar t ara =nrta rr rat r , aar r z -rn tar zar r+ at =t rt -+r =rrnt trnr zt rr ra =
n= trn = rtrr q trrt nfa fn rat r+ rt qrt ff-=r r n f=qr-a r+
=rrt- =rrt- =rrt- =rrt-
trt fara = ftaa fr r =rr = = f+ra tar zr faa r+ ft +rt fr=r rtr fafn a zrr
r rn a a r =r ta r - =rr r qrrt, =r, tt, nrr, rfr-frtn, zttr, zrfn,
ftrntz, = ftr, tn q r =t far zr rt q trt =t+rr t trt, +rrrrrt, fr =r-n, fazrr,
z +rrr = tfra ff-=r qfar t =rrrtr =qrf-a rartt r t=rat rfrq arf trt a =nrfr n tr
=+
n- fq =r =r ra t rrar art rrat+ q = r rr fa +rt +rt-+rt nt =ar r+ at
=t rt +rt-+rt ra rt na rt rnrtt nat rr +rrf-r +rt +rf n trn r ra zr rtr a =rr
t =nrfr rr rrfa +rn t =at r+ ''rtr rr'', ''ttr tr r trnt- =r rr'' arr ''rrttt t r
ff-='' =t ta a ta = - =fra ftaa rarftr rta t r =at r, q rrrr r =nrrra
fr r =ar r+