You are on page 1of 13

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

7

«GLAS @ENE» BIHA]

@ene zajedno mogu napraviti ~uda
U okviru projekta «Bitno je da je `ena» kojeg implementira organizacija «Glas `ene» prvi put u BiH 5. oktobra 2012. godine organiziran je okrugli stol na temu «@ena u politici». Uz ~lanice udru`enja okruglom stolu prisustvovale su i `ene kandidatkinje na listama politi~kih partija za Op}insko vije}e Biha}. Go{}e okruglog stola bile su `ene iz Centra za `ene «Adela» iz Republike Hrvatske. O `enama u politici, njihovom anga`iranju i prisutnosti `ene u javnom politi~kom `ivotu danas, govorila je g|a Lahorka Zec istaknuv{i da je cijelo 20. stolje}e trajala borba za `enska prava glasa. - @enama ne treba puno, `ena treba dati podr{ku `enama i kao takve jednistvene mogu uspjeti zajedno i napraviti ~uda. Jo{ uvijek u na{em dru{tvu postoji patrijarhalan stav i stereotipi {ta }e `ena u politici. @ena politi~arka treba se vi{e povezati sa `enama iz nevladinog sektora, sa `enama majkama, obi~nim `enama i tad }e najbolje razumjeti probleme `ena. Smatram da je potrebno mnogo vi{e stimulirati mlade i obrazovane `ene da se uklju~e u javni politi~ki `ivot, jer je dana{njem dru{tvu potrebna ve}a participacija `ena, istakla je g|a Zec. Tokom diskusije kod `ena kandidatkinj sa lista, javila su se i opre~na razmi{ljanja kako smaknuti istro{ene politi~are sa trona, koliko je potreban `enski pogled na politiku i za{to nema vi{e `ena u politici ako na svakim izborima na izbornim listama imamo 33% `ena, a i dalje u Vije}u ministara i u Predsjedni{tvu imamo 0 % `ena. Nepojmljivo je da u 21. stolje}u spol bude prepreka za napredovanje ili u`ivanje prava i upravo zbog toga u~e{}e `ena se mora pove}ati na svim nivoima. @ene moraju imati priliku da ostvare svoje ambicije. Mi smo prepoznale prave vrijednosti, ali se za njih trebamo istinski svim snagama boriti, - kazala je Enisa Rakovi}, predsjednica «Glasa `ene». S ovog okruglog stola odaslana je i poruka da tema nije bila kritika mu{karcima, nego bu|enje svijesti `ena da je veliki broj njih potreban u strukturama vlasti ne bi li se pove}ao broj `ena na odgovornim funkcijama u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti.

PRIREDBA U^ENIKA KATOLI^KOG [KOLSKOG CENTRA U BIHA]U

Hvala Bogu
Osnovci Katoli~kog {kolskog centra «Ivan Pavao II» u Biha}u obilje`ili su u ponedjeljak, 8. listopada, Dan kruha. Vrijedne dje~je ruke bri`no su za taj dan, uz pomo} mama i baka, pripremile mno{tvo peciva, kola~a i raznih

za kruh
poslastica. Na {kolskoj priredbi u~enici su se recitacijama, pjesmom i igrom zahvalili Bogu na kruhu i svim darovima koje su poslije podijelili sa svojim u~iteljicama, roditeljima i ostalim u~enicima biha}kog K[C-a.

VELIKA KLADU[A PRVA U USK-u FORMIRALA ZDRAVSTVENI SAVJET

Vi{i nivo zdravstvene za{tite i prava pacijenata
S ciljem osiguranja bolje i kvalitetnije zdravstvene za{tite za sve gra|ane velikokladu{ke op}ine, kao i koordinacije izme|u ustanova socijalne za{tite i zdravstvene za{tite, ustanova obrazovanja i nevladinih organizacija, op}ina Velika Kladu{a formirala je Zdravstveni savjet. U uredu op}inskog na~elnika odr`ana je konstituiraju}a sjednica Savjeta. Uz ~estitke ~lanovima i `elje za uspje{an rad, na~elnik Admil Mulali} istaknuo je da se nada da }e se pozitivni rezultati rada Zdravstvenog savjeta vidjeti u {to skorije vrijeme, a da }e to prije svih osjetiti pacijenti kroz pove}anje nivoa zdravstvene za{tite i za{tite prava pacijenata. Zdravstveni savjet sastoji se od devet ~lanova razli~itih profesija, a obaveza formiranja propisana je Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zakonom o zdravstvenoj za{titi i Statutom op}ine Velika Kladu{a. Savjet je ovla{ten da nadle`nim organima dr-

`avne uprave, organima lokalne samouprave i nadle`nim ministarstvima zdravstva predla`e poduzimanje mjera za spre~avanje {tetnih djelovanja koja ugro`avaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvje{taj o preduzetim mjerama. Op}ina Velika Kladu{a je me|u prvima u Federaciji BiH, a prva u USK-u koja je formirala Zdravstveni savjet.

Gra|anke i gra|ani Biha}a HVALA Vam na ukazanom povjerenju ZAJEDNO MO@EMO SVE ZA NA[ BIHA]

OO A SDA Biha} predsjednik Ned`ad Had`i}

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

Cazin
OBILJE@ENA 100. GODI[NJICA UDRU@ENJA ILMIJE BIH

Uvijek uz svoj narod
U okviru obilje`avanja 100. godi{njice udru`enja Ilmije u BiH, u Cazinu je u petak, 5. oktobra, odr`ana sve~anost kojoj su, uz predstavnike Osnovnog i Okru`nog odbora Ilmije, Med`lisa islamske zajednice Cazin i Biha}kog muftijstva, prisustvovali i predstavnici op}inske uprave Cazin i brojni gra|ani. Sve~anost je po~ela u~enjem odlomaka iz Kur’ana i fatihom pred du{e umrlih i poginulih imama i ostalih ~lanova Ilmije, a nastavljena obra}anjem predsjednika Osnovnog odbora Ilmije Cazin Ahmeta ef. ]uprije, koji se osvrnuo na djelovanje ove organizacije kroz razli~ita dru{tvena ure|enja. U Sarajevu 28. septembra 1912. godine osnovano je udru`enje Ilmije koje djeluje i danas. ^lanom Ilmije mogu postati svi oni koji imaju odobrenje ili saglasnost Rijaseta islamske zajednice u BiH za postavljenje u slu`bi islamske zajednice, a to su obi~no imami, mualime, muderisi. Njegova osnovna uloga ogleda se u zbli`avanju bo{nja~kog naroda, edukaciji ~lanstva, te socijalnim i izdava~kim aktivnostima. Udru`enje Ilmije u Cazinu trenutno ima oko 40 ~lanova, a Okru`ni odbor oko 150. Kako je na sve~anosti naglasio Muvedet ef. Vukovi}, predsjednik Okru`nog odbora Ilmije, u na{oj bliskoj pro{losti imami su pokazali da su neodvojivi dio svog naroda. - 97 imama svjedo~i {ehadetu a mnogo je i onih koji su sa svojim d`ematom bili u muhad`irluku. Upravo zbog toga Udru`enje Ilmije BiH napravilo je film “Imami {ehidi” koji je promovisan ovih dana. Imami svojom mudro{}u `ele zbli`iti na{ narod i usmjeriti nas jedne na druge, a to je ustvari i misija imama, istakao je Muvedet ef. Vukovi}. Na sve~anosti je nagla{ena dobra saradnja Islamske zajednice i udru`enja Ilmije sa Op}inom Cazin, a na~elnik Nermin Ogre{evi} kazao je da je uloga uleme vrlo zna~ajna u dru{tvenoj zajednici jer doprinosi stvaranju zdravijeg ozra~ja. Mi u Op}ini Cazin trudimo se da u saradnji s Med`lisom IZ i Ilmijom pru`imo podr{ku raznim projektima i mislim da je na{a op}ina po tome postala prepoznatljiva. Mi smo to shvatili kao obavezu i takav pristup ima}emo i u budu}nosti, naglasio je na~elnik Ogre{evi}. Referat o 100 godina Ilmije u BiH pro~itao je Omer ef. Kova~evi}, sekretar op}inskog udru`enja Ilmije, a prigodne govore o zna~aju rada Ilmije imali su i Hasan ef. Maki} biha}ki muftija i Muharem [tulanovi} dekan Islamskog pedago{kog fakulteta u Biha}u.

SVE^ANO OTVOREN PUT HAD@I]I U MZ SKOKOVI

ODR@ANI 15. SUSRETI DARIVATELJA KRVI USK

Priznanja vi{estrukim darivateljima
Projekt vrijedan 48.000 KM
U selu Had`i}i u mjesnoj zajednici Skokovi proteklog vikenda je sve~ano pu{ten u promet novoizgra|eni put du`ine 220 metara. Projekt vrijedan 48 hiljada maraka zajedni~ki su finansirali mje{tani i Op}inski komunalno-stambeni fond. Kako je naglasio Ha{im Had`i}, predsjednik Gra|evinskog odbora, sedam doma}instava ovog naselja uspjelo je asfaltirati put zahvaljuju}i velikom odricanju i ulaganju vlastitih financijskih sredstava, te pomo}i Op}ine Cazin, koja je obezbjedila 50 posto sredstava. - Zahvaljujem se svima koji su u~estvovali u ovom projektu koji je za nas od neprocjenjive vrijednosti. Za vrijeme ki{a i snijega, ne}emo imati pote{ko}a kao do sada, jer smo napravili adekvatne odvode. Svi mje{tani su prezadovoljni ura|enim poslom, - rekao je Ha{im Had`i}. Ura|enim poslom zadovoljan je i na~elnik Nermin Ogre{evi} koji je i ovom prilikom istaknuo cilj op}inske vlasti da svakom naselju osigura potrebnu infrastrukturu, kako bi mje{tani imali bolji standard `ivota. - Svaki ozbiljan projekt }emo podr`ati i u narednom periodu, jer tako poma`emo razvoj mjesnih zajednica, a samim tim i op}ine u cjelini, istakao je na~elnik Ogre{evi}. Kako isti~u mje{tani Had`i}a, asfaltiranjem puta kroz njihovo naselje znatno su pobolj{ani uvjeti `ivota, a ono {to jo{ predstoji kako bi slika naselja bila jo{ pozitivnija jeste pobolj{anje elektri~nog napona, s kojim gra|ani ve} godinama imaju problema.
Tradicionalni 15. susreti dobrovoljnih dav atelja krvi Unsko-sanskog kantona odr`ani su proteklog vikenda u Cazinu. Susret je organizirao Crveni kri` USK-a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona, a na njima je ove godine u~estvovalo oko 150 davatelja. Onima koji su krv darivali 50 i 100 puta uru~ena su posebna priznanja. - U Unsko-sanskom kantonu registrirano je 6.500 dobrovoljnih davatelja krvi me|u kojima je skoro 2.500 vi{estrukih, koji su krv darivali deset i vi{e puta. Stoga su i ovogodi{nji, 15. tradicionalni susreti, bili prije svega prilika da se oda zahvalnost i priznanje najhumanijim ljudima, kazao je Husein Kli~i}, predsjednik Crvenog kri`a Unsko-sanskog kantona. Ministar zdravstva USKa Amir Muri} naglasio je kako je ova oblast vrlo bitna te da su na kantonalnom ni-

UZ REKONSTRUKCIJU TRGA ALIJE IZETBEGOVI]A

Mramorna fontana u centru
Kako je i najavljivano, u nedjelju, 7. oktobra, stavljena je u funkciju mramorna fontana ispred zgrade Op}ine Cazin. Iako je rije~ o zasebnom projektu, dio je to programa rekonstrukcije Trga Alije Izetbegovi}a. Projekat je vrijedan 82 hiljade KM, a radove je izvelo Gra|evinsko preduze}e “Dola”. Ispred fontane su postavljena i tri jarbola sa zastavama BiH, Unsko-sanskog kantona i op}ine Cazin.

Husein Kli~i}, predsjednik Crvenog kri`a USK-a
vou regulisana odre|ena prava i olak{ice za dobrovoljne davatelje krvi. Tokom susreta dobrovoljnih davatelja krvi onima koji su dragocjenu te~nost darivali 50, odnosno 100 puta, uru~ena su specijalna priznanja. Bila je ovo jedinstvena prilika za dru`enje davatelja krvi iz cijelog Unsko-sanskog kantona, razmjenu iskustava i promociju dobrovoljnog davala{tva krvi.

Priredile: Sehija Muminovi} i Irma Ali~aji}

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

9

PONUDA
Na nekretnine iz na{e ponude kupcima ne napla}ujemo agencijsku proviziju!!!
Cerava~ka brda, Biha}
Ku}a sa nadogradjenim spratom u Rip~u, gdje ste dalje od gradske gu`ve i buke. Prvobitno je bila prizemnica i nedavno je nadogradjena sa jednim spratom. U prizemlju su svi grubi radovi zavr{eni, dok je sprat u roh bau stanju. Ovo je ku}a za ljude koji `ele ku}u koju mogu u potpunosti prilagoditi sebi kako interijera tako i exterijera i tako je u~initi domom. Ku}a je na nekih 20m od rijeke Une sa prelijepim pogledom, te idealna za vikendicu, odmaranje i u`ivanje u prirodnim ljepotama rijeke Une. Povr{ina: 1000 m2 Cijena: 50.000 eura.

... da bi san postao dom...

Agencija za nekretnine “Novi dom”,
Bosanska 9, 77000 Biha} Cazinskih brigada bb. 77220 Cazin tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

Nova ~etvrt, BIHA]

Prodaje se izvanredan poslovni prostor u strogom centru grada, {to po svojoj fantasti~noj lokaciji je pravi dragulj na tr`i{tu nekretnina. Pogodan je za sve tipove djelatnosti, najvi{e kancelarijskog tipa kao {to su agencije, advokatski ured itd. Poslovni prostor se sastoji od jedne prostrane prostorije, te ostave koja je cca 12,59 m². Isto tako bitno je naglasiti da je prostor renoviran tako da Vi ne trebate dodatno ulagati. Povr{ina: 67,72 m2

Dvije prekrasne ku}e na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini bolnice. Ku}e posjeduju prostranu oku}nicu sa vo}njakom, koji se nalazi iza ku}a tako da definitivno imate osiguran svoj kutak privatnosti. Obje su renovirane, nova ku}a ima centralno dok stara ima razvedeno. Kod ovih ku}a pru`aju Vam se mnoge mogu}nosti u vidu iskoristavanja prizemlja jedne ku}e u poslovni prostor, kao isto tako iznajmljivanja jedne ku}e studentima jer ipak je u blizini Univerziteta. Povr{ina: 1539 m2.

Ripa~, BIHA]

Prodaje se ku}a na fantasti~noj lokaciji Centar, na Novoj ^etvrti, poznatoj po blizini SANSKI MOST centra samog grada. Ku}a je u izvrsnom stanju, odmah useljiva. Ne trebaju neka velika dodatna ulaganja u nju da bi je se u~inilo domom. Ku}a posjeduje prostranu oku}nicu sa vo}njakom gdje mo`ete provoditi svoje slobodno vrijeme i u`ivati relaksaciju, te isto tako posjeduje {upu. Ku}a koja je vrijedna pa`nje. Povr{ina: 575 m2
Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, vrhunske kvaliteta i modernog interijera gdje je svaki kutak stana iskori{ten na pravi na~in. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje, wc, ostave, 3 sobe, kupatila i 2 balkona na svakoj eta`i po jedan. Uz stan Vam dolazi i drvarnica gratis. Svi materijali su kori{teni od renomiranih proizvo|a~a. Povr{ina: 95,62 m2. Ceravci, BIHA]

Zalug, BOSANSKA KRUPA

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i modernog arhitektonskog dizajna. Stan se sastoji od dvije eta`e, {to ga odmah ~ini jedinstvenim na tr`i{tu nekretnina. U stanu se nalazi dnevna, trpezarija, tri sobe, wc, kupatilo i 2 balkona, na svakoj eta`i jedan. Uz stan Vam dodje drvarnica gratis. Raspored samog stana je tako osmi{ljen da je prostor maximalno iskori{ten i dobilo se je najbolje od stana. Povr{ina: 127,77 m2.

Ceravci, BIHA]
Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgra|eni stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i fantasti~no osmi{ljenim savremenim dizajnom, koji prati zadnje arhitektonske trendove. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje, wc, kupatila, 3 sobe i balkona koji se nalazi na prvoj eta`i. Uz stan dolazi drvarnica gratis. Sama funkcionalnost ovog stana je na zavidnom nivou, {to se iz samih slika mo`e uo~iti. Svi materijali su rabljeni od renomiranih proizvo|a~a. Povr{ina: 106,87 m2.

Predivna ku}a u mirnom dijelu Bosanske Krupe u naselju Zalug, 2 km od centra grada. Ku}a je novogradnja sa spratnosti: suteren + prizemlje + stambeno potkrovlje. U suterenu se nalazi gara`a , prostor za ostavu odnosno predvi|en za kotlovnicu i radioni~ki dio. Na prizemlju se nalazi prostrana terasa, veliko kupatilo te prostorija na “L” u kojoj se nalaze kuhinja, trpezarija i dnevni boravak, dok u visokom potkrovlju se nalaze 4 spavace sobe sa kupatilom i prelijepim pogledom na rijeku Kru{nicu pored koje se ku}a odmah i nalazi gdje mo`ete u`ivati u svim blagodatima {to Vam rijeka pru`a. Povr{ina: 824 m2

Ceravci, BIHA]

Ceravci, BIHA]

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i jedinstvenog dizajna interijera. Stan se sastoji u dvije eta`e, {to je prava povlastica na ovim na{im prostorima. U stanu se nalazi dnevni boravak, kuhinja, ostava, wc, kupatilo, 3 sobe i 2 balkona po jedan na svakoj eta`i. Uz stan Vam dolazi drvarnica gratis. Svi materijali su kori{teni od renomiranih proizvodja~a. Povr{ina: 101,95 m2.

Ceravci, BIHA]

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, izvanredne kvalitete i vrhunskog dizajna. Stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinja, kupatilo, soba i balkon. Drvarnica dolazi kao gratis. Svi materijali su kori{teni od renomiranih proizvodja~a tako da nema sumnje da je kvaliteta ovog stana na zavidnom nivou. Povr{ina: 58,01 m2.

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i izvrsnog modernog arhitektonskog rje{enja {to se ti~e funkcionalnog iskori{tenja prostora. Stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, wc, tri sobe, kupatilo, ostave i balkona koji je smje{ten na prvoj eta`i. Uz stan dobijete i drvarnicu gratis. Povr{ina: 92,51 m2.

Ceravci, BIHA]

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjeni stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i modernog arhitektonskog dizajna sa savremenim funkcionalnim rje{enjima. Stan se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, sobe i balkona. Uz stan dolazi Vam drvarnica gratis. Svi izvanredne materijali su kori{teni od renomiranih proizvo|a~a. Povr{ina: 44,52 m2.

Ceravci, BIHA]

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

Sanski Most
POSLJEDNJA SJEDNICA VIJE]A U STAROM SAZIVU

U MJESNOJ ZAJEDNICI HUSIMOVCI

Otkriveno spomen-obilje`je
U MZ Husimovci 5. oktobra odr`ana je skromna sve~anost. U prisustvu predstavnika lokalne vlasti, nekada{njih ministara u Vladi USK-a Sanela Mahi}a i Ahmeta Egrli}a te glavnog sanskog imama Huseina Kova~evi}a i velikog broja mje{tana Husimovaca otkriveno je spomen-obilje`je s imenima deset mje{tana koji su polo`ili svoje `ivote za obranu BiH. Mahi} i Egrli} su za doprinos u izgradnji ovog spomenika u vrijeme njihovog «ministrovanja» dobili zahvalnice. Spomen-obilje`je su zajedni~ki otvorili ~lanovi porodica `rtava u ime kojih se za realizaciju ovog projekta zahvalio Mujaga Selman, pripadnik nekada{njeg Sedmog korpusa Armije Bosne i Hercegovine.

Bez rasprave o Regulacionom Zajedni~ki rad planu «Lijeva obala 1» o ratu u BiH
U odnosu na ranije sjednice koje su obi~no bile maratonske i trajale po desetak i vi{e sati ova 41., posljednja sjednica u starom sazivu, trajala je nepuna dva sata i najkra}a je u dosada{njem ~etverogodi{njem mandatu. Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Drago Pra{talo, na prijedlog na~elnika Mustafe Avdagi}a, povukao je s dnevnog reda Prijedlog odluke o usvajanju i provo|enju Regulacionog plana stambenog naselja “Lijeva obala l“. U obrazlo`enju na~elnik Avdagi} je istakao da jo{ uvijek nisu dostavljeni odre|eni dokumenti, ali i kako je u posljednje vrijeme proizvedena negativna slika tj. stvoreno mi{ljenje u javnosti da se u pozadini ovog slu~aja `eli pogodovati pojedincima pred izbore.

POSJETA [VEDSKIH SREDNJO[KOLACA

Vije}nici S BiH napustili sjednicu Predstavnici svih politi~kih partija pozdravili su ovakvu odluku izuzev vije}nika SBiH koji su zahtijevali da se s dnevnog reda, iz istih razloga, povuku i svi preostali regulacioni planovi. Nakon {to njihov prijedlog nije dobio potrebnu ve}inu, vije}nici SBiH su napustili sjednicu.

U nastavku rada ve}inom glasova usvojen je prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Jezernice II“, prijedlog Regulaciononog plana Turisti~ki kompleks “Kamengrad“, te Nacrt odluke o izmjena i dopuna Regulacionog plana “@eljezni~ko naselje“. Ve}inom glasova usvojen je prijedlog rje{enja o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomo}i u rekonstrukciji stambenih ku}a.

Pokloni za rastanak
Imaju}i u vidu da je ovo bila posljednja sjednica, na~elnik Mustafa Avdagi} zahvalio se svim vije}nicima na suradnji. Svoju zahvalu za dosada{nju ~etverogodi{nju suradnju uputili su predsjedavaju}i OV Drago Pra{talo, kao i predstavnici prisutnih politi~kih partija. Razmijenjeni su i me|usobni pokloni.

Senijad Ibri~i} najbolji ponu|a~ Vije}nici su dali jednoglasnu podr{ku na zaklju~ak o provedenom konkursu kojim se najboljem ponu|a~u dodjeljuje gradsko gra|evinsko neizgra|eno zemlji{te. Na konkurs koji je raspisan radi pribavljanja najbolje ponude za izgradnju zatvorenog i jednog pomo}nog otvorenog sportskog terena za mali nogomet na lokaciji Sportskog centra “Mladost“, najbolje ocijenjena ponuda pristigla je od Senijada Ibri~i}a, bh. nogometnog reprezentativca, kojem je uz nov~anu naknadu od 170.000 KM dodijeljena ova lokacija. Vije}nici su prihvatili i Gender akcioni plan op}ine Sanski Most za period 20l2.20l4. godina.

Nakon Sarajeva, Srebrenice i Mostara grupa od petnaest {vedskih srednjo{kolaca sa svojim profesorima boravila je dva dana i u Sanskom Mostu. Cilj posjete {vedskih srednjo{kolaca bio je upoznavanje sa ratnim de{avanjima i stradanjima bo{nja~kog i hrvatskog stanovni{tva na podru~ju sanske op}ine. Posjetili su spomen-obilje`je na Trgu ljiljana podignuto u znak sje}anja na 72l ubijenog stanovnika Sanskog Mosta, potom Hamzibegovu d`amije i Hegi}a ku}i u Muhi}ima gdje su saznali o po~injenim zlo~inom u Sanskom Mostu. Obi{li su i gradsku sportsku dvoranu koja je l992. godine bila logor za hiljadu Bo{-

njaka i Hrvata koji su odatle odvedeni u logor Manja~a kod Banje Luke. Ova posjeta {vedskih srednjo{kolaca organizirana je zahvaljuju}i Sanjanki Suadi Tali} koja danas `ivi i radi u [vedskoj a koja je u svom rodnom gradu pro{la kroz ratne strahote. Ovo je tre}a godina kako mladi iz [vedske posje}uju BiH. - Posjeta }e rezultirati jednim zajedni~kim radom koji }e ovi u~enici pripremiti i 24. januara naredne godine prezentirati svojim sugra|anima. Tako }e stanovni{tvo grada u kojem `ivim imati priliku da dobije sliku o de{avanjima u BiH i kako je sve to do`ivio i pre`ivio obi~ni narod, - izjavila je Suada Tali}.

OP]INSKO VIJE]E

Usvojen plan utro{ka namjenskih sredstava
Op}insko vije}e Sanski Most usvojilo je plan raspodjele i utro{ka sredstava ostvarenih od naknade za kori{tenje dr`avnih {uma u 20l2.godini. Na osnovu ovog plana predvi|eno je da se sredstva ostvarena od naknade za kori{tenje dr`avnih {uma u visini od l80.000 KM iskoriste za realizaciju ~etiri infrastrukturna projekta. To }e biti izgradnja lokalnog vodovoda Modra – Ravno brdo sa 90.000 KM, izgradnja distributivne mre`e Kalendari – Lukavice u visini od 24.000 KM, nastavak zapo~ete izgradnje prepumpne stanice sa 37.000 KM i asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Hrustvo, selo Kljaji}i, sa 27.000 KM. Iznos od l80.000 KM predstavlja pet posto od prihoda utvr|enog na osnovu ostvarene godi{nje koli~ine sje~a drvnih sortimenata na podru~ju USK-a, koji za ovu godinu pripada op}ini Sanski Most. Budu}i da se radi o namjenskim sredstvima, ona se kao takva mogu iskoristiti za izgradnju, rekonstrukciju i odr`avanje infrastrukturnih projekata kao i za ruralni razvoj.

PU[TENA U RAD PREPUMPNA STANICA

Projekt vrijedan oko 350.000 KM
Aktualni na~elnik op}ine Sanski Most Mustafa Avdagi} sve~ano je pustio u pogon prepumpnu stanicu, a zatim je gazdovanje nad ovim postrojenjem simboli~no prepustio Javnom poduze}u “Vodovod i kanalizacija”. Sve~anom otvorenju su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti te ministar za privredu u Vladi USK-a Red`o Kurbegovi}. Projekt izgradnje prepumpne stanice vrijedan oko 350.000 KM od po~etka do kraja vodila je op}ina Sanski Most. Njegova realizacija, prema mi{ljenju Emira Tro`i}a iz Vodovoda ima ogroman ekolo{ki zna~aj jer je zaokru`en cjelokupni kanalizacioni sistem. U narednom periodu svi kanalizacioni ispusti u rijeku Sanu, nizvodno od mosta u Kari}a brodu, bit }e preusmjeren u ovaj sistem {to je veoma zna~ajno kad je u pitanju ~isto}a rijeke Sane, {to je istinski obradovalo mje{tane.

Dru`enje na po~etku lova~ke sezone
Povodom otvora nove lovne sezone, na `ivopisnom i omiljenom sanskom izleti{tu Dabar, u organizaciji Lova~kog dru{tva “Sana“ prire|eno je veliko lova~ko dru`enje. Nakon ljetne pauze lovci }e ponovo u lovi{ta, a prema rije~ima Izeta Alagi}a, predsjednika LD “Sana“ u proteklom periodu realizirano je niz aktivnosti kako bi se po~etak nove lovne sezone do~ekao {to bolje i spremnije. Dru`enje lovaca i njihovih gostiju trajalo je cijeli dan uz poznate i tradicionalne lova~ke specijalitete te bogat zabavni program. LD “Sana“ broji oko 900 ~lanova, njih 400 redovno upra`njava lov a ostali povremeno, neki i nikako ve} su samo ljubitelji prirode i lova~kih dru`enja. Priredio: Emir Tabakovi}

NA IZLETI[TU DABAR

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
POZIV

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

15

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa «D`eri» d.o.o. Klju~, bb upu}uje

DOO «UNA-OM» Bosanska Krupa – u ste~aju Radni~ka bb, Bosanska Krupa
Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04), Odluke Skup{tine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DOO «UNA-OM» Bosanska Krupa – u ste~aju, Ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavljuje:

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogon za primarne i polufinalne prerade drveta u naselju Rudenice bb, op}ina Klju~, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 30/48-1 K.O. Klju~, op}ina Klju~.
1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za pogon primarne i polufinalne prerade drveta u naselju Rudenice bb, op}ina Klju~, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 30/48-1 K.O. Klju~, op}ina Klju~. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA VELIKA KLADU[A JU O[ «1. mart» VRNOGRA^ [KOLSKI ODBOR Na osnovu ~lana 155. to~ka d. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju («Sl. glasnik USKa broj 5/04) i ~lana 84. stav 1. to~ka j. Pravila JU O[ « 1. mart» Vrnogra~, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34-8080/12 od 15.08.2012. godine, [kolski odbor raspisuje

ZA PETU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA DOO «UNA-OM» Bosanska Krupa – u ste~aju PUTEM JAVNOG NADMETANJA
I POPIS PREDMETA PRODAJE A) Pokretna imovina

OGLAS

Lot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naziv
Ru~ni paletar, o{te~en Ma{ina za pakovanje parketa Comil Cirkular Tra~na pila Riva Su{are Pariona, vrata Kotlovnica komplet Monitor sa ra~unarom Compaq-komplet [tampa~ Epson Telefax Panasonic Ukupno:

Kol.
1 1 1 1 4 4 1 1 1 1

Po~etna prodajna cijena u KM
20 2.500 100 150 16.000 750 40.000 20 20 30 59.590

B) Nepokretna imovina Lot 11. - Objekti i zemlji{te

R/b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Naziv parcele Stara iverica Kompres.stanica 1/2 Trafo stanica Skaldi{te iverica Me|uprostor Potkrivena nadstre{nica Pilana Kotlovnica Stara kotlovnica Pariona Silosi Plac i slag. male pilane Poslovni prostor u Upravnoj zgradi Objekat Su{ara Objekat Trafostanica Objekat Pariona Plac i skladi{te stare pilane Ostali objekti U K U P N O OBJEKTI

KONKURS Za prijem u radni odnos
1. Nastavnik njema~kog jezika 1 izvr{ilac do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja, a najkasnije do 15.01.2013. godine 2. Nastavnik engleskog jezika 14 ~asova na odre|eno vrijeme, rad u podru~nim {kolama do 15.08.2013. godine 3. Nastavnik vjeronauke 14 ~asova na odre|eno vrijeme, rad u podru~nim {kolama do 15.08.2013. godine 4. Nastavnik likovne kulture 10 ~asova na neodre|eno vrijeme 5. Nastavnik RN 1 izvr{ilac do povratka radnika sa reizborne funkcije, a najdu`e do 15.08.2013. godine 6. Nastavnik RN 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, rad u podru~noj {koli do 15.08.2013. godine Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu kandidat obavezno dostavlja i slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - original diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da kandidat nije ka`njavan i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca - ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Izbor i prijem kandidata prijavljeni na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj: 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu: «Kriteriji»). Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodica {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihove porodice du`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. - Za osobe koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK, potrebno je dostaviti dogovaraju}ih dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja kandidati }e biti naknadno telefonski obavje{teni o datumu i terminu odr`avanja intervjua. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom potrebno je dostaviti na adresu: JU O[ «1.mart» 77231 Vrnogra~ Tel.037-710-481 Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Kandidati koji ne budu ispunjavali uslove konkursa {kola nije obavezna vra}ati dokumentaciju.

Neto povr{ina zemlji{ta u m2 1.088 108 60 1.155 210 105 2.374 446 450 534 91 23.994

Po~etna prodajna cijena objekta/zemlji{ta u KM

30.615

177.042 125.920 15.498 23.250 928.996 229294 1.500.000

Procjenjena vrijednost nekretnina izgra|enih na k.~. Br. 7/77-120 u Bosanskoj Krupi, objekti i pripadaju}e gra|evinsko zemlji{te, upisanih u Izvod-prepis posjedovnog lista br. 728-NOV, K.O. Bosanska Krupa, iznosi 1.937.026,00 KM. II. USLOVI PRODAJE 1. Pokretna imovina svrstana u Lotove od 1 do 11 prodaje se po Lotovima, u fizi~kom stanju na dan prodaje. 2. Imovina svrstana u Lot 11. – Objekti i zemlji{te prodaje se kao cjelina. Navedene cijene predstavljaju po~etne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 3. Prodaja imovine javnim nadmetanjem }e se odr`ati 09.11.2012. godine (petak) u 10,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, III sprat. 4. Uslovi prodaje: - usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan u~esnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove, - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena }e biti po~etna cijena nadmetanja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za Lotove od 1 do 10 je najmanje 20 KM, a najvi{e 10.000 KM, za Lot broj 11 je najmanje 10.000,00 KM, a najvi{e 50.000,00 KM. - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini od 10% od po~etne cijene, a najvi{e10.000,00 KM po jednom lotu. - uplatu izvr{iti na depozitni ra~un Op}inskog suda Biha} broj: 3385002206016890, UniCredit Bank. - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve poreze i ostale tro{kove prenosa vlasni{tva snosi kupac. - Imovina se prodaje po principu “vi|eno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje. - ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponud`a~ koji je u~estovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponu|a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat u~e{}a – depozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~. 5. Uplatnicu sa naznakom broja lota za ~iju kupnju u~estvuje, ponu|a~ }e dostaviti najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. 6. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedi{tu ste~ajnog du`nika, te na telefon broj: 063 334 413. Bosanska Krupa, 05.10.2012. godine Ste~ajni upravnik

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

Dana 12.10. 2012. navr{it }e se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog sina

EDINA [AHINOVI]A
Dragi sine, Tvojim odlaskom ostala nam je neizmjerna tuga i bol za tobom koju }emo nositi do kraja `ivota u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji roditelji: otac Ismet i majka Asima
Dana 12.10. 2012. navr{it }e se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog

Dragi moj Edine, Pro{lo je {est mjeseci od kada nisi s nama, a tuga i bol za Tobom svakog dana je ve}a. Bio si i ostao uzor u svemu {to je lijepo i plemenito. Vrijeme koje prolazi ne donosi mi ni utjehu, ni zaborav samo neprebolnu prazninu i do`ivotnu tugu koju je nemogu}e preto~iti u rije~i. Na{a djeca i ja ~uva}emo najljep{e uspomene provedene s Tobom, a te uspomene podsje}aju me na sre}u, ljubav, radost i na{e bezbri`ne dane jer vrijeme tugu ne lije~i i ljubav ne gasi. U djeci gledam tebe, Tvoj ponos, utjehu u kojoj `ivi{ ti, tvoj osmijeh, tvoja dobrota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja supruga Jasmina, k}erke Ajla, Sajma i sin Imran

EDIN [AHINOVI]

EDINA [AHINOVI]A
Dragi Edine, Tvojim odlaskom nam je ostala prevelika tuga i bol u srcima jer nam si Ti bio oli~enje lijepog `ivota {to je Tvoj lik isijavao i zra~io neizmjernu istinsku ljubav i karakter ~iste du{e ~ovjeka prema ~ovjeku. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari d`ennet u rajskoj ba{ti cvije}a. Tvoji: dajd`a Zemir, ujna Mersiha, Kenan i D`enan

Dana 10.10.2012. godine navr{ilo se pet godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dide

FERID (Meho) HIDI]
@ivot nestaje u trenu, ali sje}anja na tebe ne}e izblijediti sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti je vje~ni rahmet i lijep d`enet. Tvoja supruga Hatifa, k}erka Senada, Suada sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10.11.2012. navr{ilo se tu`nih pet godina od kad si nas napustio najdra`i na{

SJE]ANJE
Dana 11.10.2012. godine navr{ilo se punih 12 tu`nih godina od smrti na{eg dragog brata

HASANA (Hase) RED@I]A
11.10.2000. – 11.10.2012.
Vrijeme prolazi ali ne mo`e izbrisati ljubav niti ubla`iti tugu i prazninu u du{i i srcu za tobom dragi brate. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje sestre: Hafeza, Haseda, zetovi Ibrahim, Ibro te sestri}i Dudi, Nevresa, Adnan i Hirka Dana 15.10.2012. navr{ava se godinu dana od kad nije s nama na{ dragi suprug, otac, dido

GRGO (Marko) MARJANOVI]
15.10.2011. – 15.10.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji

HASAN (Ismail) MUJETI]
Dok `ivimo mi `ivjet }e i vje~no sje}anje i ljubav na tebe i tvoju dobrotu. I danas nakon toliko godina ne mo`emo se pomiriti s tim da te nema. Nedostaje{ nam brate. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj brat Nihad sa familijom

MIRALEM (Red`e) BURZI]
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }emo te sa ljubavlju ~uvati. Tvoji: supruga Ifeta, k}erka Rabija, zet Idriz, unuke Irma i Mirela, praunuka Nadja

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

17

Slomljena srca javljamo rodbini i prijateljima da nas je zauvijek napustila na{a najdra`a

EMINA (^izmi}) AVDAGI]
Ro|ena 11.04.1948. godine u Kre{evu kod Sarajeva od oca Muniba i majke Fatime O`alo{}eni: mu` Fuad, k}erka Azra, bra}a Kemal i Ned`ad Sahrana je obavljena u subotu 6.10.2012. na mezarju Humci. O`alo{}ena porodica se od sveg srca zahvaljuje Domu zdravlja Biha} naro~ito kolegicama iz Medicine rada koje su joj svesrdno pomogle u zadnjem, najte`em periodu njena `ivota.
POSLJEDNJI POZDRAV NAJMILIJEM

ZLATKO (Husnija) TOROMANOVI]
1956. – 2012.
Nema vi{e moga babuke, kome da odem sad kada te nema, kome da ka`em {ta osje}am, kako da objasnim sinu, a prije svega i samoj sebi da te vi{e nema. S tobom je oti{lo pola mene, ali zauvijek }u ~uvati uspomenu na tebe, babo volim te cijelim svojim bi}em, vrati se samo jednom da mi ka`e{ |iko (tako si me zvao) vi ste svome babi sve…. I dok ovo pi{em suze klize niz obraze, jer niko nije spreman izgubiti, pogotovo ~ovjeka, oca, didu, kakav si bio ti, boli babo, da samo zna{ kako boli. Volimo te ja i tvoje sunce didino, kako }emo bez tebe, za{to si nas napustio, za{to? Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i niko i ni{ta ne mo`e izbrisati tugu i sje}anje na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoja pok}erka Nadina i unuk Narcis

Dana 15.10.2012. navr{avaju se ~etiri godine od pogibije na{eg dragog prijatelja i brata

ZVONKO SLIP^EVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anja na tebe i tvoju veli~inu ostaju. @eljko, Silvijo, Amir i Alen

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

ZVONIMIR SLIP^EVI]
15.10.2008. – 15.10.2012.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Udru`enje policajaca ljubitelja motora – Moto klub Zvonko

ZVONIMIR SLIP^EVI]
15.10.2008. – 15.10.2011.
S po{tovanjem JP «Unsko-sanske novine» Krajina Biha}

Dana 12.10.2012. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

Dana 15.10.2012. navr{ava se pet godina od kako nije sa mnom moja draga majka

DERVI[A [ARI]

Godine prolaze, ali te ne zaboravljam i dalje si u srcu i mojim mislima. Oni koji su znali koliko se nas dvije volimo znaju i danas da ja i dalje patim za tobom. Fali mi da podijelimo sre}u i tugu jer ti si bila moj oslonac. Najvi{e me boli {to nisi vidjela moju Arduanicu. ^esto dok je posmatram razmi{ljam kako bi bilo da si pored nas. Srce mi svaki put ho}e da pukne dok sastavim nekoliko ovih re~enica kojima podsjetim sve one oko mene da si bila najbitnija osoba u mom `ivotu. Tvoja najdra`a unuk Ilvana

OSMAN ZOLI]
13.10.2004. – 13.10.2012.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Zoli}

MUMIN DEDI]
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Dedi}

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Va{a djeca, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad

MUJO (Ahmi}) [ARI]
29.10.1991. – 29.10.2012.

DERVI[A (Alijagi}) [ARI]
15.10.2007. – 15.10.2012.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

S ljubavlju i po{tovanjem Va{a porodica

RASEMA (ro|,. Hozdi}) TOROMANOVI]
24.10.1952. – 14.10.2004.

RASIM (Mujo) HOZDI]
25.11.1929. – 12.10.1997.
Dana 4.10.2012. god. navr{ilo se {est godina kako nas je napustio na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 11.10. navr{ilo se 28 godina od smrti na{eg supruga, oca, dida

MUHAREM SELIMOVI]
Tvoj plemeniti lik i dobrota zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Sa puno ljubavlju i po{tovanja ~uvamo te od zaborava. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga \ulsa i svastike Rifeta i Zulka sa porodicama

ALIJA DIZDAREVI]

11.10.1984. – 11.10.2012.
Dobri ~ovjek koji je volio sve ljude - mnogo nam je ljubavi pru`io ali prerano oti{ao. Rado te se sje}amo s ljubavi i dubokim po{tovanjem. Zahvalna porodica
^etrnaest je godina ispunjeno tugom i bolom od kada nije sa nama na{ dragi suprug i tata

Dana 11.10.2012. god. navr{ilo se osam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dide, punca i svekra

ARIF (Ferid) KORI^I]
Za nas koji smo te voljeli ne postoji zaborav na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Hvala ti za sve {to si nam pru`io u `ivotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Aj{a, sin Samir, k}erke Safija i Ed`erija, zet Safet, snaha Katarina, unu~ad Ermina, Almina, Alen i Emir
SJE]ANJE NA NA[E DRAGE RODITELJE Osam tu`nih godina bez vas, ali u svakoj misli, svakom osmijehu ste s nama. Ne bi ovolike godine mogle pro}i da Allah d`.{. nije milostiv u dijeljenju sabura i zato ga svaki dan molimo da vama dragi babo i baba podari lijepi d`ennet i d`ennetske ljepote. Sin Mirsad sa porodicom, k}erka Indira i unuk Zinet

EDO – EDIB SULEJMANAGI]
14.10.1998. – 14.10.2012.
Dobri i plemeniti ljudi kakav si bio i ti nikad ne `ive dugo, ali se s ljubavlju i po{tovanjem vje~no spominju. Hvala ti za lijepe uspomene koje }e nas uvijek podsje}ati na tvoju dobrotu, vedri lik i veliku ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Tvoji: Herma i Zlatan

SJE]ANJE

SJE]ANJE

MAHMUT KULENOVI]
01.09.2004. – 01.09.2012.

SUBHIJA (D`ini}) KULENOVI]
10.10.2004. – 10.10.2012.

Dana 6.10.2012. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog

ZIHNIJA (Abaza) DELALI] NEZIR (Rasim) SULI]
12.10.1992. – 12.10.2012.
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima jer si to zaslu`io. Supruga Haseda, sin Jasmin, k}erka Jasmina, zet Husein, snaha Fikreta, unuke Nejra i Hana, unuk Nezir

HUSEIN (Dervi{a) PIRALI]
10.10.1981. – 10.10.2012.
S ponosom }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji sinovi Halid i Hajrudin sa porodicom

S ljubavlju i ponosom ~uvamo sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sadeta, sin Enes, k}erka Mirza, snaha Remzija, zet Almir, unu~ad Nijaz i Nedim

Va{e male oglase i sje}anja mo`ete donijeti najkasnije do srijede, do 12.00 sati da bi bili objavljeni u novinama od petka. Redakcija

Unsko-sanske novine KRAJINA
Dana 09. 10.2012. godine navr{ilo se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`eljeni

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

19

MaLi
dajem plac 7 dunuma u M. Zalo`ju, tel. 0043650-341-6739 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 1/1 papiri, vo}njak oku}nica sa 600 m2 10x8,5 m, prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, komplet namje{tena, izdata studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 062-394-996 • prodajem ku}u visoka prizemnica u`i dio grada + 2 gara`e, dvije {upe, eta`no grijanje + 350 m2 oku}nice + ljetna kuhinja u ra~un uzimam ve}i stan (povoljno), tel. 061-144-155 • prodajem novoizgra|enu ku}u na Kamenici uredna dokumentacija, tel. 061-776-331 • povoljno prodajem ku}u u u`em centru grada (Nova ~etvrt) P+S gara`a, sve ogra|eno, ~isto 1/1, cijena po dogovoru, ili mijenjam za stan, tel. 037-222-415, 061-849-115

OgLasi
janje, Cerava~ka brda 58 Biha}, tel. 061-706075 • iznajmljuje se ku}a sa dva odvojena stana od 80 m2, nenamje{tena za porodicu, Ul. Hasan pa{e Predojevi}a 38, u blizini rampe, tel. 061446-139 • izdaje se namje{ten dvosoban stan zaposlenim samcima ili studentima sa internetom, tv na kablovskoj mre`i, odvojeno el. brojilo, kom. kuhinja sa posu|em kod MUP-a, tel. 037-223544, 062-514-825 • izdajem stan u zgradi na Ozimicama 1 za studente, tel. 061-806-646 • vrlo povoljno izdajem stan za studente i zaposlene samce za ozbiljne mu{ke osobe, zaseban ulaz, centralno grijanje, kablovska antena, sobe su dvokrevetne, stan se nalazi kod srednje medicinske {kole, tel. 037-312-875, 061466-308 • izdajem stan Ul. Hasana pa{e Predojevi}a kod Amfore (picerija), tel. 061-602-560 • izdajem stan 100 m2 sa svim priklju~cima, centralno grijanje i parking prostor obezbje|en, tel. 037-314-427 • izdajem stan za studente i |ake u blizini Borika, tel. 223-131, 062-579-278 • izdajem stan u Hatincu, bez grijanja, poseban ulaz, posebno brojilo sa kablovskom televizijom, stan ima jednu veliku sobu, kuhinju, hodnik i wc, tel. 062-763-607 • izdajem stan za studente, poseban ulaz, centralno grijanje, wireless, kablovska, centar grada, Ul. 501. vite{ke brigade br. 16 Biha}, tel. 061-786-999, 061-822-500 • izdajem namje{ten stan u zgradi za studente, |ake i samce, tel. 062-463-915, 312-886 • izdajem sobe za studentice, novogradnja, centralno grijanje, klima, u`i dio grada, tel. 223300 • izdajem namje{ten dvosoban stan za 2 (dvije) studentice, stan se nalazi iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • izdajem stan za studente sa posebnim ulazom, centralnim grijanjem, Internet, blizu Turskog koled`a i Medicinske {kole, tel. 061-683-983, 070-208-636 • izdajem jednosoban stan u ku}i, novogradnja, centralno, Internet, kablovska, i izdajem sobe za studente, novogradnja, Internet, kablovska i svi prate}i sadr`aji, tel. 061-465-584, 062193-021 • iznajmljujem sobu za studentice sa centralnim grijanjem, kablovska, Internet priklju~kom u centru, tel. 062-083-118 • izdajem namje{ten sprat ku}e sa centralnim grijanjem i posebnim ulazom za nepu{a~e za porodicu ili studente, Ozimice I, 300 KM + re`ije, tel. 061-149-620, 070-202-565 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom sve je namje{teno, vrlo povoljna cijena, sobe su za radnike, radnice, samce, samice, mladi bra~ni par, |ake, studente, tel. 310-908 • stan za studente u centru Biha}a sa centralnim grijanjem, tel. 037-222-569, 061-466-751 • povoljno izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, u kojoj se nalazi komplet kuhinja, kablovska, Internet, tel. 061-613-196 • povoljno izdajem komforan stan novogradnja za studente, studentice, |ake, radnike sa centralnim grijanjem, internetom, kuhinjom, posebnim ulazom tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem dvosoban stan sa centralnim grijanjem za ~etiri studenta/ice, lokacija Ozimice I, tel. 037-391-002, 066-141-254 • izdajem stan za studente, tel. 037-221-237 • u Biha}u u Ul. Irfana Ljubijanki}a izdajem namje{ten sprat ku}e, novogradnja, sve potpuno novo, tel. 061-971-111 • izdajem donji prazan stan sa grijanjem, Ul. Alije \erzeleza br. 44 Biha}, tel. 223-216 • izdajem 3 jednokrevetne sobe sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska tv, poseban ulaz, Mid`i}a mahala tel. 312-568, 062-439-732 • izdajem sobu namje{tenu, sa grijanjem, kupatilo, kuhinja, odvojen ulaz, kod Fisa, Intereksa, tel. 061-786-638, 351-125 • iznajmljujem stan za dvoje studenta u Ul. M. Mujezinovi}a, Nova ~etvrt, stan ima poseban ulaz, centralno grijanje, odvojeno el. brojilo,

ALIBABI] (Alije) ADEM
10.10.1933.-09.10.2010.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te sje}ati i ~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Enisa, zet Hajrudin i unuka Melda, sestra Fatima, sestric Jasmin

Sine i da imam dugi lijek, srcu nikad ne}u na}i lijek. Ostala te je mama `eljna zauvijek. Voli vas Zumra

NERMIN (Muhamed) SARA^EVI]

12.10.1995. – 12.10.2012.

MUHAMED (Mustafa) SARA^EVI]
14.01.1993. – 2012.

PRODAJA ZEMLJI[TA

Ka`u da vrijeme lije~i sve ali ne, bol u srcu ostaje zauvijek. Tako mi nedostaje{. Nerma, [efik i Lea

NERMIN (Muhamed) SARA^EVI]

12.10.1995. – 12.10.2012.

MUHAMED (Mustafa) SARA^EVI]
14.01.1993. – 2012.

SJE]ANJE
na na{eg dragog brata, djevera i strica

HALID (Nazifa) SALIHOD@I] - Ba}i
Uvijek si u na{im mislima. Neka ti je vje~ni rahmet. Mujaga sa porodicom

MaLi
PRODAJA STANOVA
• prodajem stan na Ozimicama I, Biha}, 92 m2, cijena po vi|enju i dogovoru, tel. 062-395-915 • prodajem stan u Biha}u sa komplet kuhinjom i centralnim grijanjem cij. 65.000,00 KM. Zvati na tel. 061-606-952 • prodajem renoviran stan od 64 m2 u naselju Ozimice I L 3/7, prizemlje, tel. 061-718-682 • prodajem ili iznajmljujem dvosoban namje{ten stan, 56 m2, Ozimice I TO 17, cijena po dogovoru, tel. 061-197-260 • prodaje se ili mijenja stan na Ozimicama II BII, D-II, ST.13 za manju ku}u u Biha}u, stan je renoviran 64 m2, drugi sprat, {upa za drva, tel. 061-590-803 • u strogom centru grada u Ul. HVO1/3 prodajem stan od 42 m2 + terasa 45 + podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodaje se namje{ten stan novo renoviran 42 m2 prvi sprat u`i dio grada, zvati poslije 16 h tel. 061-790-108 • prodajem dvosoban stan, 50 m2 u centru Splita, Hrvatska, tel. 222-974 • prodajem ili izdajem renoviran stan od 62 m2 u centru grada Biha}a (iza gradske po{te) tel. 061-801-933, 070-205-825, 062-264-523 • prodajem stan 42 m2 + balkon I kat Ozimice

OgLasi
1, stan 45 m2 + 2 terase Ozimice 1, trosoban stan 69 m2 II kat Ozimice 1, tel. 061-415-105 • prodaje se dvoiposoban stan od 64 m2 drugi sprat sa dvije terase, zgrada na raskr{}u kod autobusne stanice, cijena 70.000 KM, tel. 061-601-348

• hitno, vrlo povoljno prodajem Mali Lug parcela 2.850 m2 za 19.950,00 KM, od asfalta 200 m prilazna cesta uplanjena, gradnja industrijskih i zanatskih objekata – farma, plastenici i dr. tel. 063-981-947 • prodajem u Ra~i}u 3000 m2 komplet ure|enog imanja sa sre|enom i useljivom ku}om, vodom i gra|. dozvolom, parcelu 3300 m2 uz Unu i kompleks od 16 dunuma uz Unu – mo`e i po dunum, zemlji{te uz potok i glavni put, 2 devas. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozv. 17 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njak, njive i {umu po 1,5 KM/m2, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2 i 22000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozv. plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozv. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devas. ku}om i gra|. dozvolom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 5 dunuma zemlji{ta uz Unu, imanje sa devast. objektom i zemlji{te po 1,5 KM/m2, i na Zlopoljcu placeve za gradnju i zemlji{te za obra|ivanje, tel. 065-683-745 • prodajem zemlji{te u Golubi}u 5.000 m2, obezbje|en pristupni put sa svim priklju~cima vode, struje, povoljno, tel. 037-314-427 • prodajem zemlji{te u Pritoci uz Unu u povr{ini od 2000 m2 pristupni put, 1/1, tel. 314-350 • prodajem plac 500 m2 Ozimice 1, plac na Garavicama (Brizovica) 30 KM/m2, 4700 sa devas. ku}om Ra~i}, parcelu uz Unu Pritoka 35 KM/m2, 5 dunuma uz gl. put Zlopoljac 2.800 m2 sa devast. ku}om ulaz u @egar, tel. 061-415-105 • prodajem zemlji{te u Biha}u u Mid`i}a mahali, pored Une, dvije parcele, jedna 785 m2 druga 2479 m2, dozvoljena gradnja, papiri uredni cijena po dogovoru, tel. 061-917-553

IZNAJMLJIVANJE

PRODAJA KU]A

• prodajem ku}u na Kamenici kod pijace, papiri 1/1 tel. 065-657-668, 00381-64-506-1208 • Biha} • prodajem ku}u 11 x10 sa 3 eta`e 330 m2 sa namje{tenim poslovnim prostorom (kafe bar) u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 60 kod Teh. {kole i Teh. fakulteta cijena 110.000 eura mo`e zamjena za stan, tel. 061-137-506 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devas. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12-17 KM/m2, dvosoban stan u centru grada – Harmani, prizemlje, pogodan za poslovni – kancelar. prostor, tel. 066-629-188 • Lohovo, prodajem ku}u legalna gradnja 7x8 m (prizemlje + kat) sa oku}nicom 1000 m2, struja i voda priklju~ena, tel. 061-786-728 • prodajem ili iznajmljujem ku}u u Biha}u, sa posl. prostorom pov. 120 m2 Jablanska na prometnom mjestu sa ve}im parkingom, i pro-

• izdajem ku}u za studente i |ake, u blizini kafi}a Madona, tel. 061-713-818, zvati poslije 16 sati • izdajem namje{ten stan za 3 studentice ili zaposlenu osobu, u u`em centru grada (kablovska, centralno grijanje) Harmani tel. 066-908-964 • izdajem nenamje{ten stan u ku}i, 2 sobe, kuhinja namje{tena, poseban ulaz za porodicu Ul. cerava~ka blizu OMW tel. 351-154, 061878-798 • izdajem dvosoban stan za 4 studenta – studentice, lokacija Ozimice 1 tel. 066-141-254, 037-391-002 • izdajem sobe sa grijanjem i upotreba kuhinje kod Teh. fakulteta za studente i |ake, stan u Sarajevu sa grijanjem namje{ten, poslovni prostor 70 m2 preko puta Kindla Harmani – centar grada, upotrebna dozvola, tel. 061465-584, 062-193-021 • iznajmljujem trosoban stan na Ceravcima za familiju ili studente, tel. 061-370-970 • izdajem garsonjere i sobe za studente, u~enike i radnike, Internet, kablovska, centralno gri-

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi OgLasi
• izdajem namje{tenu garsonjeru, tel. 352-076 • izdajem stan za studente s centralnim grijanjem i posebnim ulazom, u blizini Kantonalne bolnice, izdaje se manja zasebna ku}a za porodicu, tel. 062-653-815, 061-353-251

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

KRE^ENJE I ^I[]ENJE ku}a, stanova i poslovnih prostora. Dubinsko usisavanje i pranje ugaonih garnitura i tepiha. ZA DAN BI]E OKRE^EN I ^IST VA[ STAN. OBRT ^ISTO. Tel. 037-222-845, 063-281-250, 063-281281 Prodajem jaja japanske prepelice. Jaja prepelice imaju 5 puta vi{e fosfora, 7 puta vi{e `eljeza i 10 puta vi{e raxnih vitamina i samo 15 % kalorija u odnosu na jaja koko{iju. Tel: 062-068-498 i 066-908-963 Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambenoposlovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061-418-964, 061180-936

Prodajem ku}u na Kamenici u blizini Tu{a, papiri 1/1, useljiva, cijena po dogovoru, tel. 061-192-987 Biha}, Ozimice I, poslovni prostor P+S, 135 m2, vi{enamjenski s centralnim grijanjem, ve} od 1150 E/m2, tel. 061-197-149
Povoljno izdajem sprat ku}e, novo izgra|en objekat u Jablanskoj ulici kod benzinske ^avkunovi}, pogodno za porodicu, tel. 062-302-485
Prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 1800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182

Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi na Ozimicama 2, blok 9 D2 (osim za studente), tel. 061-259-409
Namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}u sa posebnim ulazom i odvojenom strujom i vodom vrlo povoljno izdajem samcu ili mladom bra~nom paru, u Ul. Me{e Selimovi}a br. 55 (Hatinac), tel. 310236, tel. 062-108-870

ve{ ma{inu, zvati iza 16 h na 062-261-537 • izdajem stan (dio ku}e) na du`i period 60 m2, stan je namje{ten posjeduje centralno grijanje, tv kablovska, Internet itd. Ul. Mustafe Omerovi}a 31 • Luke (kod SD Luke), tel. 061737-012, 061-784-775 • izdajem povoljno stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem, internetom, kablovskom za studente, stan se nalazi u Ul. M. Omerovi}a 31 kod sportske dvorane Luke sa posebnim ulazom i parkirali{tem, tel. 037220-336, 061-784-775 • izdajem nenamje{tenu, praznu zasebnu ku}u, dvoiposobnu, zvati od 18 – 20 h, tel. 037-220769 • izdajem dvosoban namje{ten stan u Harmanima H12, tel. 062-161-113 • izdajem dvokrevetnu sobu s kuhinjom, kupatilom i wc, namje{teno za u~enike, studente, samce i radnike, tel. 061-368-355 • iznajmljujem stan za studentice, centralno grijanje, kablovska, Nova ~etvrt Islamovac 24, tel. 061-308-068 • izdajem jednokrevetne i dvokrevetne sobe za stanovanje za mu{karce (u~enike – studente) ku}a je nova gradnja, centralno grijanje, zaseban ulaz, tv kablovska, Internet, ve{ ma{ina, veoma povoljno, Ul. 502. vite{ke 26, tel. 063187-253 • prodajem novorenoviran namje{ten stan u zgradi, tel. 037-223-218 • izdajem, kod Harmanske {kole II, djevojkama lijepu sobu, sa upotrebom kupatila i kuhinje u stanu, tel. 062-926-707, 037• 227-614, 061806-484 • izdajem dvije jednokrevetne sobe sa kuhinjom, kupatilom, centralnim grijanjem i zasebnim ulazom, sobe se nalaze u blizini Medicinske i Ekonomske srednje {kole i Pravnog fakulteta, tel. 062-264-523, 070-205-825 • izdajem namje{ten stan u prizemlju ku}e s zasebnim ulazom, centralnim grijanjem za u~enike ili studente, stan je u blizini med. {kole i turskog koled`a, tel. 037-310-819 • izdajem stan Ozimice 1, ku}a, tel. 061-776331 • iznajmljujem namje{ten jednoiposobni stan za dva studenta ili dvije studentice lokacija Prekounje u blizini Rivera, tel. 037-312-569, 063-245-535 • izdaje se manja namje{tena ku}a Ul. Irfana Ljubijanki}a, cijena vrlo povoljna, tel. 061288-789 • izdajem sobe za studentice na Novoj ~etvrti, tel. 061-872-346 • izdaju se dva stana jedan na Ozimicama I vel. 65 m2 i drugi u Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a – garsonjera, tel. 061-446-032 • izdajem dvosoban namje{ten stan u centru iza Konzuma za u~enice i studentice, tel. 062-484-586 • izdajem trokrevetne sobe za studentice, studente i radnike, kompletno namje{teno sa internetom, ve{ ma{inom, tv, centralnim grijanjem, i zasebnim ulazom, po povoljnoj cijeni, kod rampe i apoteke Edita, tel. 061459-499 • izdajem sobe za mu{ke studente ili radnike u Ul. 5. korpusa sa centralnim grijanjem, kablovska, Internet, tel. 061-833-385

POSLOVNI PROSTORI:

• prodajem poslovno-stambeni objekat u blizini aerodroma Golubi}, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, tel. 061-609-408, 061796-640 • veoma povoljno izdaje se kancelarijski prostor veli~ine 75 m2 i 20 m2 u Ul. biha}kih branilaca br. 7 u neposrednoj blizini gradskog mosta, tel. 061-420-300 • izdaje se poslovni prostor u centru grada, Bosanska 23 sa upotrebnom dozvolom, 30 m2, kirija povoljna, tel. 063-281-177

Izrada ko`ne galanterije i tapaciranje namje{taja. Tel: 062-160-741
Izdajem sobu u prizemlju ku}e za studentice (studenta)sa centralnim grijanjem, kablovskom, TV, internetom u blizini caffe bara “Borik”. Tel: 062-345-766

PRODAJA AUTA

• prodajem pasata karavana crvene boje godi{te 1986. o~uvan, registrovan do 13.08.2012. cijena povoljna, i prodajem jugu 45 u dobrom stanju, cijena povoljna, tel. 061-938-932, 061-442-503

PRODAJA RAZNO

• prodajem gara`na vrata dimenzija 287 cm ({) x 238 cm (d), prodajem pet bojlera razli~itih veli~ina, i prodajem pe} «Centrometal» EKOCK 110, cijene po dogovoru, tel. 061-706-075 • sadnice povoljno jagoda stalnora|aju}a 0,50 KM i ribizla crna dvogodi{nja 1,00 KM, tel. 061-284-727 • prodajem ~emprese: smaragd, cholumna, elwodi, alumi i ukrasno grmlje, tel. 061-463041, 063-800-904 • povoljno se prodaje garnitura za sjedenje (trosjed, dvosjed i fotelja) komplet spava}a soba, trpezarijski sto + stolice, kuhinjski elementi, sve je o~uvano i u odli~nom stanju, tel. 061-752-465 • prodajem alfa kamin za eta`no grijanje, vrlodobro o~uvan, kori{ten dvije sezone grijanja sa priklju~nim bakarnim cijevima i vodenom pumpom, cijena po dogovoru, tel. 061-487-781 • vrlo povoljno prodajem na Lukama ugaonu garnituru, kau~, dvosjed, trosjed, fotelje, krevet dupli, elek. {poret, elekt. radijator, dje~ije bicikle i rakiju, tel. 037-221-043

Izdajem sobe studenticama u blizini Tehni~kog fakulteta (Mu{anovi}a mahala) sa internetom i kablovskom tv, tel. 061-851-839
Izdajem namje{teno potkrovlje ku}e sa posebnim ulazom za ~etiri studentice (studenta) sa centralnim grijanjem u blizini Pasarele. Sve informacije na tel. 061-487-781

Izdajem stan za studente, poseban ulaz, tel. 061-260-959, 037220-737
Prodaje se poslovni prostor u centru grada kod d`amije Fethija, veoma povoljno, tel. 061-394-494
Iznajmljujem sobe za studenice i |ake u centru Biha}a (iznad BBI banke kod gradskog mosta) sobe imaju centralno grijanje i kupatila. Tel. 061-142-667
Iznajmljujem namje{ten komforan stan u blizini MUP-a, za studentice, sa centralnim grijanjem, kablovskom televizijom i W-lanom, povoljno, zvati na tel. od 10 do 19 h na tel. 061-419-741 ili 037-226-969

POTRA@NJA:

• tra`im dvije do tri cimerke, stan se nalazi u centru grada, cijena povoljna, tel. 062-085335

RAZNO:

• ~uvala bih dvoje male djece u vlastitoj ku}i, tel. 061-796-640 • ~uvam starije osobe nije va`no je li dido ili majka, spremna sam i da dohranim mo`e i da do|e kod mene na `ivi, tel. 062-085-335 · tra`im cimericu. ku}a u centru Biha}a: prostrana vlastita soba, zajedni~ki dnevni boravak, kuhinja i kupatilo. cijena je 150 KM+tro{kovi. Tel: 061-432-226

Izdaje se jednosoban stan s centralnim grijanjem za nepu{a~e, te sobe za studente (u blizini supermarketa Ilma i \ana). Tel: 061-166-986 i 061-775-778

Prodajem stan 64 m2, namje{ten sa klimom, Ozimice 2 B 10 ulaz 5, cijena po dogovoru, tel. 061-626-661, 00385-99796-33-78

Izdajem sobe za studentice sa centralnim grijanjem, internetom, ve{-ma{inom i dr. blizu MUP-a prema Novoj ~etvrti u Biha}u. Tel: 062-221-191

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
KONKURS

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

21

Na osnovu ~lana 85. Pravila JU («Mje{ovite srednje {kole» Sanski Most, privremeni [kolski odbor JU «Mje{ovite srednje {kole» Sanski Most, raspisuje

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa «Esso» d.o.o. Bosanska Krupa, Ba{tra bb upu}uje

Za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. profesor matematike na odre|eno vrijeme do 31.08.2013. god.16 sati sedmi~no 2. profesor engleskog jezika na odre|eno vrijeme do 31.08.2013. god. 2 sata sedmi~no 3. nastavnik za upravljanje motornim vozilima na odre|eno vrijeme do 31.12.2012.godine 12 sati sedmi~no Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planovima i programima i Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}a dokumenta: - biografiju - diplomu (ovjerenu fotokopiju) - dodatak diplome sa prosjekom ocjena - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o radnom iskustvu Potrebna dokumenta na osnovu kojih }e kandidati biti bodovani u skladu sa kriterijima: - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - rje{enje o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca (kandidati koji dokazuju pripadnost OSRBiH i ~lanovi njihovih porodica du`ni su prilo`iti i posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa, ukoliko je isti postojao, kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz) - za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakona o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica s djecom USK odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama - uvjerenje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Sa prijavljenim kandidatima Komisija }e obaviti intervju u prostorijama {kole. O vremenu obavljanja intervjua kandidati }e biti obavije{teni. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru kandidata. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnim dokumentima i kontakt telefonom slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Sanski Most, Prijedorska bb sa naznakom «Prijava na konkurs»

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 27/46-2, K.O. Banjani, op}ina Bosanska Krupa 1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za objekat benzinske pumpe na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 27/46-2, K.O. Banjani op}ina Bosanska Krupa. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU O[ «BREKOVICA» BIHA] Na osnovu ~lana 135. i 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04); ~lana 84. Pravila JU O[ «Brekovica» Biha}, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj 10-34-8080-/12 [kolski odbor je na svojoj sjednici odr`anoj 09.10.2012. godine donio Odluku da se raspi{e

POZIV

Za popunu radnih mjesta
1. nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 4 sata na odre|eno vrijeme do 15.08.2013. god. 2. nastavnik islamske vjeronauke – 19 sati na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najdu`e do 15.08.2013. god. 3. nastavnik historije – 14 sati na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najdu`e do 15.08.2013. god. 4. nastavnik engleskog jezika – 9 sati (3 sata u C[ Brekovica; 3 sata u P[ Srbljani i 3 sata u P[ Spahi}i) na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa trudni~kog bolovanja a najdu`e do 15.08.2013. god. 5. nastavnik razredne nastave – na odre|eno vrijeme do 15.08.2013. god. 6. voza~ – ½ (polovina) radnog vremena na odre|eno vrijeme do 15.08. 2013.god. Pored op}ih uvjeta predvi|enim Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Za radno mjesto pod rednim brojem 6. voza~ potreban profil i nivo stru~ne spreme je KV ili VKV voza~. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 1. kratku biografiju (navesti broj telefona) 2. diplomu o zavr{enoj {koli 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. uvjerenje o dr`avljanstvu 5. uvjerenje o ne vo|enju krivi~nog postupka 6. ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata) Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija, a dokumenti pod rednim brojem 4. i 5. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa izmjenama kriterija (10-34-173-6/2012), Kriterij o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 10-34-173-1/12 od 06.01.2012. godine (u daljem tekstu «kriterij») Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se prema kriteriju izvr{iti bodovanje prijavljenih kandidata. - dokaz o progla{enom tehnolo{kom vi{ku od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a- uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa napotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog branitelja - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca. - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa }e biti obavljen intervju koji }e se odr`ati u utorak 30.10.2012. god. sa po~etkom u 14,00 sati u prostorijama C[ Brekovica. Kandidati koji nje pristupe na intervju smatrat }e se da su odustali od prijave. Konkurs i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati po{tom na dresu JU O[ «Brekovica» 77205 Brekovica ili predati li~no na protokol {kole sa naznakom za «Konkurs za popunu radnog mjesta»

KONKURS

JU Mje{ovita elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola Biha}, Ulica Dr. Irfana Ljubijanki}a 64 – www.etsbi.edu.ba U skladu sa Zakonom o radu FBiH, Zakonom o srednjem obrazovanju USK-a i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u FBiH, a na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja USK-a br. 10-34-8080/12, [kolski odbor raspisuje

pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida, ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca; - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba; - Posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da isti nije prestao njihovom krivicom. c) Osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom: - Dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Svi kandidati/kandidatkinje su du`ni dostaviti: 1. Diplomu visoko{kolske ustanove odgovaraju}e stru~ne spreme 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena na visko{kolskoj ustanovi 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu u obrazovanju 4. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme 5. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odovaraju}e stru~ne spreme 6. Kopiju radne knji`ice Konkurs ostaje otvoren za prijave osam dana od dana objavljivanja. Kandidati/kadidatkinje koji zadovoljavaju uvjete bi}e pismeno pozvani na intervju u roku od petnaest dana od zatvaranja konkursa. Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na sljede}u adresu: JU Mje{ovita elektrotehni~ka i drvoprera|iva~ka srednja {kola Biha} Komisiji za izbor uposlenika Ulica Dr. Irfana Ljubijanki}a 64, 77000 Biha} Predsjednik [kolskog odbora (Ilija Mrenica)

KONKURS
za prijem uposlenika na odre|eno radno vrijeme
1. Predava~ matematike, Profesor ili Bachelor matematike, do 31.08.2013. godine, 1 izvr{ioc na 14 sati sedmi~no 2. Predava~i stru~no-teorijskih predmeta, Dipl.ing. ili Bachelor elektrotehnike, smjer elektroenergetika, do 31.08.2013. godine, 1 izvr{ioc na punu normu 1 izvr{ioc na 11 sati sedmi~no 3. Predava~ Bosanskog jezika i knji`evnosti, Profesor ili Bachelor Bosanskog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ioc do povratka uposlenice sa bolovanja U skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u obrazovnim ustanovama USK-a, kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju, ako se ista odnosi na njih: a) Osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u obrazovanju USK-a: - Dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom; - Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno radno vrijeme sa nepotpunom normom. b) Osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

RUKOMETNI KLUB SANA 7 SANSKI MOST

Mlade snage u novoj sezoni
Rukometa{i RK Sana 7 pro{logodi{nji viceprvaci u ovu takmi~arsku sezonu u Prvoj ligi za rukometa{e – grupa Sjever ulaze sa dosta pomla|enim sastavom. Ekipa Sane 7 je spoj iskustva Gojka Blagojevi}a, Ognjena Beri}a, Dejana Jankovi}a, Mersada Tali}a, Dine Okanovi}a, Dragana Vu~enovi}a i vratara Dejana Ko~i}a te mladih rukometa{a Anisa Boji}a, Almira Tali}a, Amara Heni}a, Edisa Rami}a, Sanjina Alagi}a, [ekiba Pa{i}a i vratara Aldina Pa{agi}a. - Kostur tima ~init }e iskusniji igra~i, ali {ansu da osjete takmi~arska isku{enja dobit }e na{i juniori i kadeti koji su radom, disciplinom i zalaganjem te igrama u pripremnom periodu nametnuli se za prvi sastav. Na{ omladinski tim je najbolji na podru~ju USK-a. Ove godine liga broji dvanaest klubova, za razliku od pro{le sezone kad je bilo 13 klubova i svake subote po jedna mom~ad je morala pauzirati. Na{e ambicije su plasman me|u prvih pet mom~adi i ulazak u Prvu rukometnu ligu koja }e se formirati od naredne takmi~arske sezone, a ligu }e ~initi po pet najboljih mom~adi sada{nje Prve lige skupine Sjever i Jug. Na{e redove napustili su Davidovi} koji je potpisao za sarajevsku Bosnu, a Radakovi} je prestao s aktivnim igranjem, izjavio je trener sanskih rukometa{a Ibrahim Alihod`i}. E.T.

KOMITET ZA SUDIJE NOGOMETNOG SAVEZA BiH

DRUGA NOGOMETNA LIGA – GRUPA ZAPAD

Vode}a Una sa maksimalnim u~inkom
Drugoliga{i su odigrali susrete 7. kola nogometne lige. U ~etiri susreta slavili su doma}ini, dok su u dva susreta pobjede odnijele gostuju}e ekipe. Vode}a Una iz Kulen Vakufa gostuju}om pobjedom potvrdila je dominaciju u ovogodi{njem natjecanju, te je zabilje`ila i sedmu pobjedu. U 7. kolu postignuti su slijede}i rezultati: JAJCE: Maestral – Una 0:1, B. KRUPA: Bratstvo – Sloga 1:2, KLJU^: Klju~ – Kiseljak 4:1, VITEZ: FK Vitez – NK Vitez 4:1, POLJE: Mladost – Mladost d.s. 4:2, TURBE: Vla{i} – Omladinac 75 3:0. U vodstvu je ekipa Una iz Kulen Vakufa sa 21 bodom, dok je na drugom mjestu ekipa Vla{i}a sa 13 skupljenih bodova. Kom{ijski derbi odigrale su ekipe Bratstva iz B. Krupe i Sloga iz B. Otoke. Derbi pred oko 200 gledalaca pripao je ekipi Sloge koja je slavila rezu-

Pohvale instruktorima NS USK
ltatom 1:2. Sudije susreta Anel Tahirovi} sa pomo}nicima Edin Zjaki} Hezija Toromanovi} odli~no su vodili susret. Rezultat 1:2. Strijelci: 0:1 [abi} (46 min), 0:2 Mustedanagi} (63 min), 1:2 Dizdarevi} (68 min). NK BRATSTVO: [abi}, Balki}, Velagi}, Had`ipa{i}, Eljazovi} (od75 Karaibrahimovi}), Am. Balki}, Sijamhod`i}, Mulali} (od 69 Durakovi}), Bajramovi}, Dizdarevi}, M. Sijamhod`i}. NK SLOGA: [arac, ^au{evi}, Keki}, Elijazovi}, Mujagi}, [eki} (od 87 Begi}), Buni}, [abi} (od 89 Mehi}), Hasanagi}, Sijamhod`i}, Mustedanagi} (od 65 Alid`anovi}). Gosti su bolje stojali na terenu {to su i krunisali sa dva pogodka. Susret je obilje`io i veliki broj `utih kartona od ~ega tri za doma}e i pet za gostuju}e igra~e. Sutra i prekosutra (subota i nedjelja) na rasporedu su susreti 8. kola u kojem se sastaju: (subota) VRNOGRA^: Mladost d.s. – NK Vitez, B. OTOKA: Sloga – Klju~, K. VAKUF: Una – Bratstvo, POKOJ: Omladinac 75 – Maestral, (nedjelja) KISELJAK: Kiseljak – FK Vitez, POLJE: Mladost – Vla{i}. Svi susreti po~inju u 15 sati.

STOLNI TENIS: STK STENS 73 CAZIN

Kadetkinje briljirale Dobri na juniorskom takmi~enju rezultati u lo{im KANTONALNA NOGOMETNA LIGA uvjetima Sutra susreti 5. kola
Cazinski stolno teniseri ve} dugi niz godina imaju odli~ne nastupe u mla|im kategorijama, a ~lanovi kluba STENS 73 i u ovoj godini pokazuju svoj kvalitet. Mladi igra~i ovog kluba svojim talentom i igrama na turnirima pokazuju da se uspje{no mogu takmi~iti i sa mnogo starijim generacijama, te da nisu slu~ajno mladi Cazinjani uklju~eni i ove godine u juniorsku kategoriju do 19 godina. Prvi odli~an nastup mlade Ajla Salki} i Amra Sili} imale su na nedavno odr`anom TOP 16 za juniore u Vitezu , na kojem su iako mla|e osvojile dobre nastupe. Ajla Salki} osvojila je prvo mjesto, dok je njena kolegica osvojila peto mjesto u juniorskoj konkurenciji. Proteklog vikenda mlade Cazinjanke nastupale su u Tuzli na TOP 16 najboljih juniorki, na kojem su mlade igra~ice STEN 73 prikazale odli~nu igru. Ajla Salki} osvojila je odli~no ~etvrto mjesto i izborila plasman u TP 8 – A juniorki BiH. Nakon ubjedljive tri pobjede u grupi sa maksimalnim u~inkom izborila je plasman me|u osam. Voljom `rijeba u borbi za polufinale bila je bolja od Edine Hara~i}, juniorske reprezentativke BiH, te je iako kadetkinja svojom kvalitetom izborila plasman me|u pet najboljih juniorki BiH. Druga takmi~arka Amra Sili} (mla|a kadetkinja) osvojila je odli~no {esto mjesto i plasman u TOP 8 «A» juniorki BiH. U prvom susretu bila je sa 3:1 bolja od Ivone Knezovi}, zvani~ne prvakinje BiH. U drugom susretu sa 3:0 bila je bolja od Marije Mastilo juniorke Sarajeva. U tre}em susretu pora`ena je od Ajle Kova~. Najbolji susret mlada Sili} odigrala je protiv Sanje Miloica, juniorskom reprezentativkom BiH, te je u odli~nom susretu umalo do{la do pobjede. U susretu za {esto mjesto bila je bolja od Dijane Marini} iz Tuzle rezultatom 3:1. Rezultatima sa ova dva jaka takmi~enja zadovoljan je trener Sead Mujaki}, koji isti~e da su iako mla|e kadetkinje takmi~arke iz Cazina imale odli~an nastup na juniorskim takmi~enjima, te da sportski rezultati tek predstoje.
Kugla{ki klub Biha} ostvario je i drugu pobjedu u novoj sezoni Prve federalne lige Bosne i Hercegovine. U drugom kolu sa visokim rezultatom 7:1 savladali su ekipu Vogo{}e. Iako rezultat izgleda odli~an sam tok susreta pru`io je odli~nu igru gostiju koji su se odupirali iskusnim Bi{}anima, koji ipak nisu dopustili bodove iz svoje kuglane koja je jedna od najlo{ijih u BiH. Ipak je presudilo iskustvo doma}ina. Za najboljeg pojedinca susreta izabran je ~lan Biha}a Nermin Braki}. Bi{}ani se sa osvojenih {est bodova, nalaze na vrhu tabele. Za ekipu Biha}a nastupali su: Huremovi}, Sara~evi}, Nuspahi}, Mato{, Husarevi} i Braki}.

KUGLANJE: BI[]ANI U VODSTVU

U organizaciji Komiteta za sudije NS/FS BiH i suda~kog organa NS F BiH, pred ispitnom komisijom u sastavu Ibrahim Hasnabegovi}, Vekoslav [imunovi}, Mustafa [koro, Josip Marajnovi} i Anto Mili~evi} u Sarajevu se obavljeno polaganje teoretskog ispita za zvanje federalni nogometni sudija. Bilo je 18 kandidata iz Mostara, Sarajeva, Travnika, a iz Nogometnog saveza USK ~etiri kandidata: Amar Omerdi} i Adnan Kasupovi} iz Biha}a, Emir Pajazetovi} iz Velike Kladu{e i Sanel Muranovi} iz Cazina. Na teorijskom dijelu provjeravano je znanje iz Pravila nogometne igre, Statuta i propisa NS BiH, propisa FIFA-e, UEFA-e, a u vezi s primjenom pravila nogometne igre, a ispit sas-

tojao se iz pismenog i usmenog dijela. Kandidati iz USK pokazali su da su odli~ni poznavaoci Pravila nogometne igre i propisa, te su ocijenjeni ocjenom pet i od strane Komiteta za sudije NS/FS BiH i pohvaljeni za pokazano znanje. Kandidatima - sudijama preostao je prakti~ni dio ispita su|enjem dvije prvenstvene ili kup utakmice koje odredi komisija za polaganje ispita NS BiH, pred komisijom i ukoliko polo`e sti~u zvanje federalnih nogometnih sudija. Za odli~nu pripremu kandidata je pohvaljena Komisija za sudije i su|enje NS USK, a posebno njihovi mentori, savezni nogometni instruktori iz NS USK Suad Bali} i Izet Hrustanovi}.

Nogometa{i u Kantonalnoj nogometnoj ligi odigrali su susrete 4. kola. [est susreta registrirano je postignutim rezultatom. U tri susreta slavili su doma}ini, u dva susreta pobjede su odnijele gostuju}e ekipe dok je jedan susret zavr{en nerije{enim rezultatom. U 4. kolu postignuti su slijede}i rezultati: BAK[AI[: Bak{ai{ – Mutnica 0:2, SANICA: Omladinac – Sloga 1937 0:2, B. KRUPA: @eljezni~ar – Rudar 2:1, IZA^I]: Borac – Kamenica 0:0, B. PETROVAC:

Mladost 1938 – Gomila 3:2, POKOJ: Brekovica 78 – Bajer 99 4:2. U 5. kolu koje je na rasporedu sutra i prekosutra (subota i nedjelja) sastaju se: (subota) STIJENA: Gomila – Omladinac (S), VELAGI]I: Bajer 99 – @eljezni~ar, KRALJE: Sloga 1937 – Borac, (nedjelja) PJANI]I: Mutnica Mladost 1938, KAMENGRAD; Rudar – Bak{ai{, KAMENICA: Kamenica – Brekovica 78. Svi susreti po~inju u 15.00 sati. Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 12. oktobar/listopad 2012. godine

23

PLESNI KLUB VIRUS BIHA]

Pehar sa Svjetskog prvenstva u modernom baletu
^lanice Plesnog kluba Virus iz Biha}a vratile su se iz Njema~ke, gdje su u~estvovale na Svjetskom prvenstvu u modernom baletu, na kojem je nastupalo oko 1200 plesa~a iz 21 dr`ave. Biha}ki Virus se prvi put pojavio na ovom prvenstvu kao jedini predstavnik iz BiH. Predstavio se s tri takmi~arke - Sara Rizvi}, Ilvana Smaji} i Adna Kujund`i} s koreografijama Dijane Jaj~evi}. Mlade takmi~arke Virusa, koje su ve} tri godine u svjetskom vrhu u show danceu, napravile su odli~ne rezultate i sa Svjetskog prvenstva se vratile s odli~nim plasmanom. Od 61 takmi~arki u solo nastupu Sara Rizvi} zauzela je {esto mjesto. Odli~an nastup i pozitivno iznena|enje napravila je mala grupa juniorki. Tri takmi~arke, jedine u takvoj kombinaciji, u konkurenciji 28 grupa u{le su u zavr{nicu dio takmi~enja i u jakoj konkurenciji zauzete odli~no sedmo mjesto. - Zadovoljstvo je veliko. Vratile smo se u Biha} s jo{ jednim peharom. Koreografiju su djevojke odli~no izvele. ^estitam svojim takmi~arkama i roditeljima na upornosti i podr{ci, - kazala je koreografkinja Jaj~evi}. Virus se priprema za Evropsko prvenstvo u Ma|arskoj od 24. do 27. oktobra s 56 takmi~arki od ukupno 156 u sastavu bh. tima.

BICIKLISTI^KI KLUB BIHA] 74

RUKOMET @ENE
Proteklog vikenda utakmicama prvog kola startalo je takmi~enje u Prvoj rukometnoj ligi FBiH – `ene. Ekipa @RK Biha} u prvom kolu gostovala je kod @RK Turbina iz Jablanice. Iako bez ~etiri standardne igra~ice od kojih posebno treba ista}i neigranje Nejle Had`i} i Lejle Ibrad`i} mlada ekipa Biha}a sa osam igra~ica i tri golmana oti{la je motivirana na ovo te{ko gostovanje. Izuzetnim zalaganjem, agresivnom i aktivnom obranom, pametnim i promi{ljenim napadom, ekipa Biha}a je tokom cijele utakmice uspje{no parirala respektabilnoj doma}oj ekipi, da bi u zadnjih dvije i pol minute do{la u vodstvo sa dva gola razlike. Me|utim, ve} po uhodanom scenariju sa na{ih sportskih terena, sudije nisu dozvolile da gost izbori zaslu`enu pobjedu,

Bi{}ankama bod u gostima
ve} su nizom diskutabilnih odluka te dosu|ivanjem nepostoje}eg sedmerca omogu}ili doma}inu da izbori jedan bod. Krajnji rezultat utakmice je 30:30. U ekipi se posebno istakle mlada Azra Ba{anovi} i Amna Alagi} sa postignutih 18 golova i koje je svojom igrom i kretanjem izlu|ivala protivni~ke igra~ice. U drugom kolu @RK Biha} sutra (subota) na svom terenu u sportskoj dvorani Luke sa po~etkom u 17 sati do~ekuje H@RK Kosa~a iz Mostara. Bi{}anke su spremne i o~ekuju povratak povrije|enih igra~ica te pobjedu pred doma}om publikom.

Opravdali epitet dobrog doma}ina
U organizaciji Biciklisti~kog kluba Biha} 74 odr`ana je prva biciklisti~ka MTB trka pod nazivom Uspon na Plje{evicu 2012 koju su uspje{no organizirali BK Biha} 74 i [koda centar auto. U~estvovalo je 70 biciklista iz devet klubova Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine u sedam razli~itih kategorija. Pravo takmi~enja su imali svi, od najmla|ih do starijih kategorija na stazi dugoj 16 km, sa startom u Aleji i ciljem na Pr{nim uvalama na Plje{evici. Bi{}ani su opravdali epitet dobrog doma}ina kao i ulogu favorita na utrci sa osvojenih osam medalja te su progla{eni najuspje{nijim klubom takmi~enja. Medalje su osvojili, Ibrahim Alagi}, zlato u kategoriji mla|ih kadeta, dok su prva tri mjesta u kategoriji kadeta odnijeli Muhamed Liha zlato, Haris [abi} srebro i Faris Deli} bronza. U kategoriji juniora Benjamin Muri} je osvojio srebro. Mujo Kurtovi} odnio je pobjedu u kategoriji seniora do 23 godine, dok je u kategoriji elite Amar ]ehaji} osvojio broncu. Veteran [a{a Tur~i} osvojio je u svojoj kategoriji srebro. \ulaga Treji}, Zmaj od Bosne iz Tuzle, opravdao je epitet najboljeg u BiH osvojiv{i prvo mjesto u generalnom plasmanu, sa ukupnim vremenom 42:09,00 h, u kategoriji elite. Posebnu nagradu za najborbenijeg voza~a dobio je Adnan Smaji}, RBK Japod iz Biha}a.

KICKBOXING KLUB SANA 2004

Odli~ni rezultati na Balkanskom prvenstvu
^lanovi KBS Sana 2004 iz Sanskog Mosta Albin Fajkovi} i Irnes Kamber, ostvarili su solidan takmi~arski rezultat na Balkanskom prvenstvu u kikboksu u bugarskom gradu Varna nastupaju}i kao ~lanovi reprezentacije BiH. U jakoj konkurenciji osvojili su bron~ane medalje. U disciplini Kl takmi~ari trenera Mirnesa Topi}a opravdali su poziv selektora bh. reprezentacije Salke Zildi}a i u vrlo jakoj konkurenciji ostvarili odli~an rezultat. Irnes Kamber u kategoriji do 67 kg u prvom kolu porazio je reprezentativca Bugarske, dok je u polufinalnoj borbi pora`en od reprezentativca Srbije. u drugoj tako|er jak udarac u koljeno i nisam mogao dalje nastaviti borbu, izjavio je mladi Kamber. Drugi Sanajanin Albin Fajkovi} u kategoriji do 63 kg u prvoj borbi porazio je reprezentativca Rumunije, dok je u polufinalnom me~u pora`en od bugarskog reprezentativca. - Konkurencija je bila izuzetno jaka i bronca iz Varne dat }e mi novi podstrek i obe}avam da }u ve} na predstoje}em Evropskom prvenstvu u Ankari ostvariti jo{ bolji rezultat. Hvala na{em treneru Mirnesu Topi}u, koji nas je odli~no pripremio za ovo prvenstvo, - kazao je Fajkovi}. E.T.

- Bronca je odli~an uspjeh i za mene i moj klub, kao i za selekciju BiH. Ja sam mlad i vrijeme radi za mene i ve} na narednom Evropskom prven-

stvu obe}avam borbu za zlatnu medalju. U finalu sam izgubio od starijeg i iskusnijeg srbijanskog takmi~ara. U prvoj rundi dobio sam udarac u pleksus, a

Priredio: E. Alagi}