You are on page 1of 13

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

7

BI[]ANIN OSMAN SULI] SAKUPLJA REKVIZITE IZ PROTEKLIH RATOVA
- Najva`nije je ovakve stvari otrgnuti od zaborava jer su oni dio na{e historije i toga se ne smijemo sramiti, - ka`e Suli}

@eli otvoriti muzej sa stalnom postavkom
Biha}ko naselje Iza~i} kroz proteklih nekoliko vijekova svjedo~ilo je burnim ratnim doga|ajima koji su u jednom dijelu odredili i sudbinu njegovih mje{tana. Naselje od velikog strate{kog zna~aja bilo je neosvojiva tvr|ava osmanlijskim osvaja~ima, Austrougarima, njema~kim okupatorima, ali i srpskoj vojsci tokom posljednjeg Obrambeno-oslobodila~kog rata. Veliki broj poginulih Iza~i}ana svjedo~i o ratnim de{avanjima tokom posljednjih nekoliko stotina godina, a upravo tu ratnu historiju od zaborava `eli otrgnuti Osman Suli}.

Vojnik JNA Nekada{nje vojno lice JNA, a kasnije Armije R BiH, u podrumu svoje ku}e u Iza~i}u, od po~etka pro{log rata sakuplja rekvizite iz proteklih ratova. Kako ka`e, jo{ za vrijeme slu`be u JNA interesovao se za ratne rekvizite, ali zbog posla koji je radio nije ni smio javno sakupljati oru`je.

- Kada je po~eo rat moj otac mi je dao njema~ki pi{tolj «Luger» kojeg je imao cijeli `ivot i od tada sam po~eo sakupljati oru`je i ostalu opremu iz svih ratova. @elja mi je bila da te stvari postavim na jednom mjestu, kako bi svjedo~ili o burnoj ratnoj pro{losti ovog kraja, pri~a Osman. U podrumu su za sad uredno slo`eni i postavljeni brojni ratni rekviziti, od bode`a, pu{aka, 40 uniformi svih vojski koje su borbeno djelovale u zoni odgov-

ornosti 5. korpusa, zastava, vojnih oznaka, pa do vojne opreme koju su nekada koristili vojnici svih zara}enih strana. Osman posebno isti~e austrougarski bode` iz 1878. godine, pi{tolje iz Kraljevine Jugoslavije, pu{ke iz I i II. svjetskog rata te dokumentaciju i opremu za ru~avanje njema~kih vojnika.

Etno bosanska soba - Tu je i pu{ka tzv. «Moskovka» koja je prona|ena u Sanskom Mostu, a rije~ je o

vrsti pu{ke koja je kori{tena u odbranama Staljingrada i Lenjingrada. Sa ovakvom pu{kom staljingradski snajperista Ivan Zajcev likvidirao je 229 njema~kih vojnika. Ova pu{ka iako sa svojim manama dobro je do{la i na{im braniteljima za vrijeme rata, - pri~a Osman. Velika Osmanova `elja jeste ure|enje prostora u kojem bi izlo`io stalnu postavku svih rekvizita, a kako ka`e paralelno sa sakupljanjem oru`ja pravi tradicionalnu etno bosansku

sobu. - Imam planova da napravim muzej sa prate}im sadr`ajima, no na`alost do sada nije bilo podr{ke nadle`nih vlasti. Najva`nije je ovakve stvari otrgnuti od zaborava jer su oni dio na{e historije i toga se ne smijemo sramiti. Zato se iskreno nadam da }emo u narednom periodu zajedno sa op}inskim i kantonalnim vlastima prona}i adekvatan prostor za stalnu muzejsku postavku, ka`e Osman. E. M.

FILIJALA UNA BALKAN INVESTMENT BANK ORGANIZIRALA DRU@ENJE SA NOVINARIMA

[tednja na prvom mjestu
S ciljem jo{ kvalitetnije i uspje{nije suradnje, Balkan Investment Bank organizirala je dru`enje sa predstavnicima medija sa podru~ja Unsko-sanskog kantona. Tom prilikom predstavljena je i nova akcija {tednje pod nazivom ’’Otvorena {tednja na prvom mjestu’’. Edvinas Navickas, direktor Balkan Investment Bank, pozdravio je novinare istaknuv{i zna~aj suradnje medija i Banke, kako u prethodnim akcijama tako i u novoj akciji {tednje. - I ovaj put odgovaramo na zahtjeve na{ih klijenata nude}i Otvorenu {tednju, sa pove}anim kamatnim stopama po kojima na period od 13 mjeseci klijenti mogu ostvariti sigurnih 5% kamate. Tako|er u zavisnosti od iznosa oro~enja, tu je i mogu}nost dobivanja bonusa na kamatu’’, rekao je direktor Navickas. On je podsjetio i na druge pogodnosti koje Banka nudi, kroz sve svoje proizvode i usluge njeguju}i tako partnerske odnose kroz 12 godina poslovanja i suradnje. Ovom prilikom predstavljena je i nova poslovna suradnja agencije «Info 5|» i Balkan Investment Bank. Ina~e Balkan Investment Banka potpisala je 2010. godine Ugovor o kupovini ve}inskog dijela imovine i obaveza Una banke. Od tog dana Una banka posluje pod nazivom Filijala Una Balkan Investment Bank sa svojih deset poslovnih jedinica u devet gradova USKa. / E.M.

BU@IM: SMOTRA ZBOROVA

Starogradske, sevdalinke i ilahije
U prepunom amfiteatru MS[ “Bu`im” odr`ana je internacionalna smotra zborova. Organizator smotre je @enski gradski zbor Bu`im. Ovaj kulturni doga|aj je privukao dosta publike pa su svi koji su do{li imali mogu}nost u`ivati u starogradskim pjesmama, sevdalinkama i ilahijama. U smotri je pored doma}ina u~estvovalo jo{ {est zborova iz Zagreba, Siska, Bugojna, Klju~a, Biha}a i Velike Kladu{e. Prisutnima se obratio i novi na~elnik op}ine Bu`im Agan Buni} koji je i pomogao da se ova smotra odr`i te naglasio da }e nastaviti pomagati kulturne doga|aje. Na kraju programa Sultanija Mulali} se zahvalila svim u~esnicima i onima koji su pomogli u organizaciji te dodijelila zahvalnice i skromne poklone predsjednicima drugih zborova.

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

Cazin Sve vi{e posjetilaca i novih sadr`aja
Mjesna zajednica Pe}igrad bila je proteklog vikenda doma}in Kestenijadi - manifestaciji koja iz godine u godinu bilje`i ve}i broj posjetilaca i nudi bogatije programske sadr`aje. Organizatori ovogodi{nje, 12. po redu Kestenijade bili su MZ Pe}igrad, KUD „Jusuf Sabljakovi}“ i DVD „Pe}igrad“. Nakon uvodnih obra}anja predsjednika MZ Pe}igrad Hasana Muhamedagi}a, predsjednice KUD-a „Jusuf Sabljakovi}“ Refke Festi} i predsjednika DVD Pe}igrad Amira Beganovi}a, te poslanika u Skup{tini USK-a Mirveta Beganovi}a, ovogodi{nju Kestenijadu je otvorenom proglasio Said Samard`i}, savjetnik na~elnika op}ine Cazin. Nakon toga uslijedilo je tradicionalno pr`enje kestena, kojim su po~a{}eni gosti, dok je ve}i dio kestena prodavan gra|anima, kako bi organizator pokrio dio tro{kova. padala ki{a, posjeta je bila izuzetno dobra.

TRADICIONALNA 12. PE]IGRADSKA KESTENIJADA

Bogat kulturno-zabavni program Uz tambura{e iz Pe}igrada, u bogatom kulturno-umjetni~kom programu nastupila su kulturno-umjetni~ka dru{tva “Vrnogra~” iz Velike Kladu{e i “Viki}i” iz Biha}a, iz Cazina „SAZ“ i Gornja Koprivna, \er|ef, Pobjeda (Krivaja), Skokovi i „Jusuf Sabljakovi}“ (Pe}igrad). Manifestaciji u Pe}igradu prisustvovao je i gradona~elnik Slunja Ivan Bogovi}, te predstavnici dobrovoljnih-vatrogasnih dru{tava Slunj, Oto~ac i Duga Resa iz Hrvatske, Dra`go{e i

@eleznik iz Slovenije, te Biha}a, Velike Kladu{e i Cazina iz BiH. U sklopu manifestacije,

DVD Pe}igrad je potpisalo sporazum o bratimljenju sa DVD Dra`go{}e iz Slovenije. Hvale vrijedan potez naprav-

ilo je DVD Slunj, koje je doma}inu poklonilo kamion vozilo za ga{enje po`ara. Iako je tokom cijele manifestacije

Donacija DVD Slunj - Ova manifestacija, koju je prije 12 godina pokrenulo UG Pe}i, je zami{ljena s ciljem ukazivanja na jedinstveni prirodni resurs kestena na prostoru Unsko-sanskog kantona. Kroz 12 godina postojanja, ova manifestacija je do`ivjela ekspanziju i postala turisti~i brend na{e MZ, op}ine, kantona i BiH. Kroz nastup KUD–ova, ujedno prikazujemo tradiciju i obi~aje na{eg kraja. Zahvaljujem se svima koji su do{li, a posebno DVD Slunj, koje nas je donacijom kamiona prijatno iznenadilo, - istakao je Hasan Muhamedagi}, predsjednik MZ Pe}igrad.

JO[ JEDNA USPJE[NA AKCIJA DARIVANJA KRVI

JKP «^ISTO]A»

^izmi}ani dali 91 dozu krvi
Op}inska organizacija Crvenog kri`a Cazin i mjesna zajednica ^izmi}i organizirali su proteklog vikenda u Domu mladih u ^izmi}ima akciju dobrovoljnog davanja krvi. Krv je darovao 91 dobrovoljni davalac, a organizatori akcije istakli su da su prezadovoljni odzivom. - Na podru~ju op}ine Cazin prisutan je veliki aktivizam, kada su u pitanju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je ~etvrta ovogodi{nja organizirana akcija Crvenog kri`a, a ovaj put uspje{an doma}in bila je MZ ^izmi}i. Prikupljena je 91 kesica krvi, ~ime smo u ovoj godini, za potrebe Kantonalne bolnice u Biha}u sakupili oko 400 kesica krvi. Hvala MZ ^izmi}i za dobru organizaciju, te na~elniku op}ine za financijsku podr{ku, - kazao je Mujo Paji}, sekretar CK Cazin. Edinu ^atakovi}u ovo je bio 50. put da daje krv a sve sa `eljom da pomogne ljudima u nevolji. - Krv sam po~eo davati s 18 godina i to redovno radim 11 godina. Pozivam mlade, da se u ve}em broju uklju~e u ovakve humane akcije, kazao je ^atakovi}. Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi bi}e organizirana u januaru naredne godine, a u kojoj }e to mjesnoj zajednici biti odlu~it }e Predsjedni{tvo CK Cazin.

DJE^JE OBDANI[TE HUSNIJA OMANOVI]

PO^ELA SEZONA GRIJANJA

Mali{ani sretni zbog novog igrali{ta
U okviru akcije “Upozoravanje na opasnost od mina” Crveni kri` Federacije BiH u partnerstvu sa op}inom Cazin obnovio je i novim sadr`ajima obogatio igrali{te ispred Dje~jeg obdani{ta“ Hasnija Omanovi}”. Otkrivanjem plo~e sa natpisom “Za sigurniji korak u budu}nost “igrali{te je i zvani~no predano na upotrebu mali{anima gradskog obdani{ta. Bila je ovo prilika da se uka`e na opasnost od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava, te va`nost ovih i sli~nih projekata, u ~iju realizaciju bi se trebali uklju~iti sve relevantne institucije i ustanove na dr`avnom i lokalnom nivou. Kako su ovom prilikom istakli generalni sekretar Federalnog CK Namik Hod`i} i na~elnik Nermin Ogre{evi}, op}ina Cazin jedna je od potpisnica Strategije uklanjanja mina i drugih neeksplodiranih sredstava u na{oj zemlji. U posljednje vrijeme intenzivno se radi na obilje`avanju lokacija zaga|enih minama, te uklanjanju ovih i drugih neeksplodiranih sredstava. S obzirom da }e se, unato~ ulo`enim naporima, sa ovim problemom bh. gra|ani suo~avati jo{ niz godina, od izuzetnog je zna~aja stalno ukazivanje na opasnost od mina. Mali{ani Dje~jeg obdani{ta su se na njima svojstven na~in, igrom i pjesmom, zahvalili svojim gostima, jer je njihovo igrali{te poprimilo novi ljep{i izgled.

U Cazinu se ne boje zime
S obzirom na visoke cijene elektri~ne energije i lo`-ulja, najve}i broj Cazinjana i ove }e se sezone grijati na drva. Rezultati ankete ura|ene na cazinskim ulicama govore da ih je ve}ina drva ve} nabavila. Veliki broj Cazinjana drva kupuje od privatnika koji nude brzu isporuku i uslugu cijepanja, a puno je i onih koji drva nabavljaju preko «Unskosanskih {uma», ne{to jeftinije i s mogu}no{}u pla}anja u vi{e rata. Izvr{ni direktor “[uma” Fadil [ehi} isti~e da su drva, shodno potpisanim ugovorima, isporu~ena na vrijeme i da «[ume» imaju dovoljno ogrjevnog drveta za podru~je cijelog kantona. Dosta kori{ten energent i ove sezone je elektri~na energija, a s obzirom da vi{e nema tzv. vi{e, zimske tarife i da je cijena elektri~ne energije ista tokom cijele godine, na gra|anima je da odlu~e kad }e i u kolikoj mjeri koristiti grijalice i druge potro{a~e na struju.

Nova mParking usluga
Na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi} u ponedjeljak, 15. oktobra, poslao je prvu sms poruku putem «mParkinga» i time ozvani~io pu{tanje u funkciju i ove usluge za svoje sugra|ane na parkingu ispred TC „Ljiljan“. Rije~ je o mogu}nosti pla}anja parking mjesta putem sms-a, kao i produ`avanje za odre|eni vremenski period bez potrebe kupovanja tiketa na parkomatu ili dolaska na parkirali{te. Uslugu mParking uvelo je JKP „^isto}a“ Cazin koja i upravlja povr{inama javnog parkinga na prostoru op}ine. Dio je to ponude koja }e omogu}iti lak{i pristup i jednostavnost kori{tenja usluge parkiranja u bilo kojoj zoni, budu}i da }e pla}anje mo}i biti izvr{eno u bilo kom dijelu op}ine. Ugovor sa BH Telecomom je potpisan na godinu dana i bit }e produ`en. Uslugom se mogu koristiti isklju~ivo korisnici brojeva ovog telekom operatera (061, 062 i sl.) Pla}anje se vr{i jednako po utvr|enim zonama i cijena parkinga ostaje ista.

Priredile: Sehija Muminovi} i Irma Ali~aji}

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

9

PONUDA
Na nekretnine iz na{e ponude kupcima ne napla}ujemo agencijsku proviziju!!!
Ceravci, BIHA]
Izvrsna ku}a koja se nalazi na Mahi}a brdu, mirnom dijelu Bos. Krupe. Sagra|ena 1984.godine, ali je 2007.god potpuno veoma kvalitetno i stilski renovirana. U cijelosti su izmjenjene sve kanalizacione, vodovodne i elektro instalacije, na novo navu~eni unutra{nji zidovi, izmjenjana i unutra{nja stolarija, pod laminat, keramika u kuhinjama, hodnicima i kupatilima, stubi{te oblo`eno hrastovim pragovima, izmjenjana vanjska stolarija i postavljena PVC stolarija boje drveta, termo-izolacija, centralno grijanje na kruto gorivo, te krov. Eta`e su odvojene unutra{njim vratima od zajedni~kog stubi{ta, tako da je objekat pogodan za stanovanje tri porodice. Povr{ina: 276 m2.

... da bi san postao dom...

Agencija za nekretnine “Novi dom”,
Bosanska 9, 77000 Biha} Cazinskih brigada bb. 77220 Cazin tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

Manda, BOSANSKA KRUPA

Iznajmljuje se novoizgra|eni poslovni objekat na izuzetno atraktivnoj lokaciji u centru Biha}a, ulica Bosanska bb preko puta poslovnog centra Krajina. Objekat je u tri eta`e, svaki od po cca 100m². Svaki sprat se sastoji od dvije prostorije, te mokrog ~vora na prvom i drugom spratu. Idealan za sve vrste djelatnosti, prvenstveno za djelatnost kancelarijskog tipa. Ispred objekta se nalazi 5 - 6 parking mjesta, {to je privilegija u centru grada. Povr{ina: 217,61 m2.
Centar, BIHA]

Uvijek smo jeftiniji nego kad kupujete direktno od proizvo|a~a, plus imamo dodatnih pogodnosti za Vas. Mogu}i su dodatni popusti. Novoizgradjen stan na Ceravcima, vrhunske kvalitete i fantasti~nog rje{enja {to se ti~e funkcionalnog iskori{tenja prostora. Ova garsonjera je pravi dokaz kako se mali prostor mo`e iskoristiti na maximalni na~in. Uz ovu garsonjeru dolazi drvarnica gratis. U ovom stanu su kori{teni svi materijali renomiranih proizvo|a~a. Povr{ina: 25,94 m2. Ribi}, BIHA]

Mahi}a brdo, BOSANSKA KRUPA

Predivna ku}a u mirnom dijelu Bosanske Otoke u naselju Manda, 1,5 km od centra grada. Ku}a je novogradnja sa spratnosti: suteren + prizemlje + sprat. Ku}a ima termo izolaciju, centralno grijanje u kombinaciji te~no i ~vrsto gorivo, podzemni rezervoar za pitku vodu , a kanalizacioni ~vor je povezan na septi~ku jamu. Ispred ku}e se nalazi betonirano dvori{te, dok je iza ku}e travnjak sa nekoliko vo}ki. Pored ku}e se nalazi pomo}ni drveni objekat koji je predvidjen za drugu gara`u ili drvarnicu. Postoji mogu}nost dogovora za prodaju namje{taja, bijele tehnike i ostalog. Povr{ina: 970 m2.

Prodaje se ili mijenja za manji, uz doplatu dvosoban stan u Harmanima H-2/3 u Biha}u, prvi sprat povr{ine 63,50m² + lo|a i terasa {to ukupno ~ini 68,50m². Sastoji se od: dnevnog boravka, spava}e sobe, hodnika, kuhinje, ostave, kupatila + lo|a i terasa. Stan je na odli~noj lokaciji A-1 centar zona. Ima toplu i hladnu stranu i divan pogled. Renoviran je: postavljeni radijatori za centralno grijanje, te su promijenje elektro i vodovodne instalacije, postavljen laminat, promjenjena ulazna vrata. U blizini se nalaze: {kola, tr`nica, banka, apoteka, MUP Kulturni centar, vrti}, Islamski fakultet , i drugo. Stan je povoljan i za adaptaciju u poslovni prostor: ljekarska ordinacija, advokatura, notar i dr. Na ovaj stan je drasti~no sni`ena cijena sa 1.800 na 1.400KM/m², zbog brzine prodaje istog. Pozeljno pla}anje u Eurima u iznosu protuvrijednosti KM na dan isplate. Povr{ina: 63,50 m2 Cijena: 48.500,00 eura. AKCIJSKA CIJENA!

Nova ~etvrt, BIHA]

Prodaje se benzinska stanica koja je smje{tena na putu od Biha}a prema Bosanskom Petrovcu u naselju Vrto~e. Lokacija ove benzinske pumpe je fenomenalna jer u njenoj blizini na desetine kilometara ne postoji niti jedna druga benzinska stanica. Ovo je veoma prometno mjesto, jer se nalazi uz magistralni put Biha} – Sarajevo. Uz benzinsku pumpu u cijenu ulazi i caffe bar, prodavnica, gara`a, te kotlovnica za grijanje. Sa ovom ponudom ne kupujete samo nekretninu, ve} i postoje}i biznis! Povr{ina: 4010 m2.

Ova ku}a je sam dokaz da ku}a iz snova ipak postoji. Veoma gracioznog arhitektonskog koncepta, dok je interijer sinonim za rasko{ i luksuz. Ure|ena je po najvi{im standardima kvalitete sto se odmah na prvi pogled mo`e uo~iti. U sklopu ku}e se nalazi izvanredno ure|en vrt, koji je ogra|en ogradom gdje imate osiguran svoj kutak privatnosti. Ku}a koja nudi sve ~ak i vi{e od toga. Povr{ina: 478 m2.

Harmani, BIHA]

Ku}a na Novoj ^etvrti koja je sa svojom fantasti~nom lokacijom fakti~ki u centru grada. Sama lokacija ove ku}e ima izuzetnu vrijednost. Ku}a nije renovirana, ali je u odli~nom stanju i naravno useljiva. Pored ku}e se nalazi pomo}ni objekat koji Vam mo`e poslu`iti kao ljetna kuhinja, kao i naravno u druge svrhe. Iza ku}e se isto tako nalazi drvarnica. [to je bitno naglasiti kod ove ku}e je da ima dva posebna ulaza za svaki sprat. Ako Vam je bitna lokacija, ovo je onda to {to Vam treba. Povr{ina: 333 m2. Ozimice II, BIHA]

Vrto~e, BOSANSKI PETROVAC

Pritoka, BIHA]

Prekrasna ku}a u elitnom dijelu grada Luke, koje je poznato po blizini centra, a ujedno posjeduje dasak mira i ti{ine. Ku}a je renovirana pro{le godine, tako da se u nju ne treba vi{e ulagati. Ova izuzetna ku}a je sinonim za prostranost. Prostorije u samoj ku}i su prostrane i sam raspored istih je lijep, kao isto tako posjeduje ogromnu terasu i nekoliko balkona gdje fakti~ki mo`ete u svakom kutku ku}e uzeti sebi odu{ka i odmarat uz prekrasan pogled na dvori{te koje je lijepo uredjeno sa drve}em. Povr{ina: 525 m2. Luke, BIHA]

Na izuzetno atraktivnoj lokaciji u Biha}u, preko puta harmanske d`amije, tik uz Osnovnu {kolu Harmani 1, iznajmljuje se poslovni prostor veli~ine 165m² u dvije poslovne eta`e. Modernisti~ko arhitektonsko rje{enje iz 2011. godine glavno su obilje`je ovog objekta. Sastoji se od dvije prostorije u dvije eta`e, mokrog ~vora, svla~ionice, te pripadaju}eg dvori{ta i parking prostora. U ovom prostoru je instalirano podno grijanje na pelete, te internet i sve ostale komunalije. Prostor je pogodan za sve vrste djelatnosti, te garantuje uspjeh. Povr{ina: 165 m2.

Poslovni kompleks koji se nalazi na fantasti~noj lokaciji uz magistralni put M5 Biha}-Sarajevo. U svom sadr`aju ima sve {to Vam je potrebno za zagarantiran poslovni uspjeh. Tu je auto-salon, auto servis, prodaja rabljenih vozila, prodaja auto dijelova, kafe bar , kancelarije, skladi{ta i stambeni prostori, koji su tako objedinjeni da ~ine skladnu cjelinu. Dakako, Vi mo`ete da ovaj kompleks prilagodite i iskoristite na razne na~ine jer se u njemu krije veliki potencijal kojeg }ete zasigurno kao pravi poslovni ~ovjek znati iskoristiti na pravi na~in. Povr{ina: 11 000 m2.

Novoure|en stan na Ozimicama II stvarne veli~ine 74m² smje{ten u prizemlju zgrade, te arhitektonski koncipiran tako da je idealan za lica s posebnim potrebama, te porodi~ne ljude. Iz tog razloga je na tr`i{tu nekretnina pravi biser. Ovaj stan osigurava punu funkcionalnost, te komfor i u`itak u prostranim prostorijama. Sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, trpezarije, dvije spava}e sobe, kupatila, hodnika, te predivno ure|ene zatvorene terase. Tako|er posjeduje i {upu za drva. Stan je kompletno renoviran u modernom dizajnu od visokokvalitetnih materijala renomiranih proizvo|a~a. Posjeduje ameri~ke plakare i kuhinju ra|ene po mjeri a koji su dio stana. Povr{ina: 64 m2.

Harmani, BIHA]

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

Sanski Most
OKTOBARSKI SLOBODARSKI DANI U SANSKOM MOSTU

Uspomene na `rtve i heroje
U napadu zajedni~kih snaga Sedmog i Petog korpusa Armije R BiH u vojnoj operaciji Sana 95, na ~elu sa generalima Atifom Dudakovi}em i Mehmedom Alagi}em, 10. oktobra l995. godine oslobo|en je Sanski Most, posljednji u Bosni i Hercegovini. Slobodu u Sanskom Mostu do~ekalo je 509 Bo{njaka i Hrvata. Oktobarski dani slobode i ove godine obilje`eni su vi{ednevnim bogatim sadr`ajima. U prostorijama gradske vije}nice odr`ana je sve~ana akademija uz bogat kulturno-umjetni~ki program i evociranje uspomena na vrijeme od prije sedamnaest godina. Sve~anu akademiju uveli~ali su brojni ugledni gosti, predstavnici lokalnih vlasti op}ine i kantona, vjerskog i dru{tvenog `ivota op}ine te brojni gra|ani. Prestankom rata, potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, Sanski Most je bio i najve}i izbjegli~ki centar. U rekordno kratkom vremenu iz pepela je niknuo novi grad koji je otvorio srce i udomio prognanike iz 80 op}ina BiH. U ime bora~kih populacija prisutnima se obratio nosilac Zlatnog ljiljana, umirovljeni brigadir Senad Kljaji}, a

NA TRGU LJILJANA OTKRIVEN SPOMENIK OSLOBODIOCIMA
doga|aja iz akcije Sana 95 prisjetio se i glavni sanski imam Husein ef. Kova~evi}. U ime Vlade USK-a, Dan op}ine Sanjanima ~estitala je ministrica financija Azemina Heli}. Umirovljeni general Atif Dudakovi}, glavni projektant akcije osloba|anja Sanskog Mosta, podsjetio je na nadljudske napore u borbi sa vi{estruko nadmo}nijim agresorom. Na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} naglasio je kako generacije moraju ~uvati uspomenu na herojstvo i `rtve koje su pale u borbama za oslobo|enje Sanskog Mosta. Predsjednik Udru`enja porodica pripadnika specijalne jedinice “Laste“ [ahbaz Bajraktarevi} na~elniku Avdagi}u i pomo}niku ministra za bora~ka pitanja u Vladi USK Senadu Kadiri}u uru~io je plaketu ove jedinice. Kulturni dio programa uveli~ali su Nejra Sadi} na flauti, Zlatan Sadi} na harmonici i Arijan ^engi} na klaviru te Lejla [upuk, u~enica O[ “Peti oktobar“ koja je pro~itala svoj prvonagra|eni rad povodom Dana op}ine Sanski Most, a svoje stihove ~itao je i sanski knji`evnik Zilhad Hod`i}. Otvorena je i izlo`ba ratnih uspomena, vojni~kih eksponata, pod nazivom “Stvaranje Armije RBiH» Edina Seferovi}a. Op}inske i bora~ke delegacije posjetile su turbe rahmetli generala Mehmeda Alagi}a u Fajtovcima, gdje je odana po~ast, polo`eno cvije}e i prou~ena fatiha komandantu Sedmog korpusa Armije RBiH i prvom poslijeratnom na~elniku op-}ine Sanski Most. Cvije}e je polo`eno i na spomen-obilje`ju u Husimovcima u znak sje}anja na deset ubijenih mje{tana i {ehidsko mezarje Vrhpolje – Hrustovo.

Trajno svjedo~anstvo i zahvalnost
U prisustvu velikog broja gra|ana, predstavnika dru{tveno-politi~kog `ivota kantona i op}ine u centru Sanskog Mosta odr`ana je prigodna sve~anost povodom zvani~nog otvorenja spomenika oslobodiocima grada. Ovaj projekt inicirali su predstavnici op}inskih bora~kih organizacija, a punu podr{ku i obe}anje da }e za l7. ro|endan slobode u Sanskom Mostu spomenik biti i zvani~no otvoren dao je na~elnik Mustafa Avdagi}. Ovaj projekt realiziran je za rekordno kratko vrijeme, a spomenik oslobodiocima grada je trajno svjedo~anstvo i zahvalnost svima koji su doprinjeli slobodi sanske op}ine i BiH. U ime bora~kih populacija prisutnima su se obratili brigadir Oru`anih snaga u mirovini Senad Kljaji} i Sakib Fori}, general Oru`anih snaga BiH, nekada{nji komandant l7. vite{ke kraji{ke brigade. Umirovljeni general Atif Dudakovi} podsjetio je da borba za Bosnu i Hercegovinu zapo~eta u ratu i danas traje te da je ovaj spomenik samo dio pa`nje borcima ARBiH koji su svoje `ivote ugradili u temelje slobode i temelje Bosne i Hercegovine. Spomenik su, skidanjem dr`avne zastave s postolja, otvorila djeca boraca A RBiH. Na plo~i, uz statuu borca, su i stihovi zahvalnosti ~iji je autor sanski knji`evnik Amir Tali}, uz ratni grb A RBiH akademskog slikara Senada Kumali}a.

REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MOSTA

Zavr{en najte`i dio radova
Radovi na rekonstrukciji gradskog mosta u Sanskom Mostu odvijaju se prema utvr|enom planu. Te{ka mehanizacija “Prijedorputeva“ radi punom parom i ovih dana zapo~eli su radovi na gornjoj povr{ini mosta, ~ime je zapo~ela druga, zavr{na, faza rekonstrukcije ovog kapitalnog projekta. Na~elnik Mustafa Avdagi} posjetio je gradili{te mosta nakon ~ega je izjavio kako je izuzetno zadovoljan dinamikom i kvalitetom radova i da se najte`i dio posla na vrijeme zavr{io. Rekonstrukcija gradskog mosta po~ela je prije ne{to vi{e od dva mjeseca. Projektom je predvi|eno pro{irenje na dvije ko-lovozne trake i trotoarske povr{ine, izgradnja balkona s jedne strane mosta kao i pri-

OP]INSKO UDRU@ENJE LOGORA[A

Sje}anje na zlo~ine
U organizaciji Udru`enja logora{a Sanskog Mosta, obilje`ena je 17. godi{njica zlo~ina koji se dogodio u proizvodnim halama nekada{nje tvornice kerami~kih plo~ica “Sanakeram“ u Husimovcima. Neposredno prije nego {to }e jedinice Armije RBiH u}i u Sanski Most, u “Sanakeramu“ dogodio se zlo~in nad dvanaest logora{a Bo{njaka. U tvornici je bilo zato~eno oko 350 logora{a nesrpske nacionalnosti, civila. Predsjednik Udru`enja logora{a Nihad Klju~anin je naglasio kako naredbodavci ovog i drugih brojnih zlo~ina jo{ uvijek nisu privedeni licu pravde. Predsjednik op}inskog ratnog predsjedni{tva Mirzet Karabeg prisjetio se stra{nih slika zlo~ina kao i glavni sanski imam Husein ef. Kova~evi}, pripadnik jedne od jedinica koje su oslobodile Sanski Most. Na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} podsjetio je da }e jedan od glavnih zadataka u njegovom budu}em mandatu biti utvr|ivanje pune istina o de{avanjima u Sanskom Mostu tokom ratnog perioda. Ispred spomen-plo~e ubijenim logora{ima polo`eno je cvije}e i u~enjem fatihe odana po~ast. Uprili~ena je i posjeta lokalitetu Domazeti, na podru~ju sela Kruhari gdje je oktobra mjeseca l995. godine izvr{en zlo~in nad petnaest nedu`nih Bo{njaka civila koji su se u tom trenutku nalazili na radnoj obvezi.

lago|avanje postoje}ih saobra}ajnica, a posebna atrakcija bi}e vodena zavjesa s jedne i druge strane koja }e

se prostirati cijelom du`inom mosta i objektu davati jedinstven izgled. Vrijednost ovog projekta

iznosi l.l54.000 KM, a sredstva su obezbije|ena iz federalnog i op}inskog bud`eta.

Priredio: Emir Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA
Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica “dr Irfan Ljubijanki}” Biha}
Na osnovu ~lana 136. Stav 1.Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine F BiH“, br.46/10) i Odluke Upravnog odbora broj 100-1/12 od 14.09.2012. godine direktor ZU Kantonalne bolnice “Dr Irfan Ljubijanki}” Biha} objavljuje:

oglasi
svrhu pru`anja usluga parkinga pacijentima i posjetiteljima Bolnice, - izvod iz sudskog registra,sjedi{te,naziv firme,odgovorne osobe i kontakt telefon. V - PO^ETNA VISINA NAKNADE ZA ZAKUP: Po~etna visina zakupnine iznosi 10.000,00 (deset hiljada) KM mjese~no. Pla}anje zakupnine po~inje od momenta zaklju~enja ugovora,a naknada se pla}a do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Bolnica }e na iznos naknade obra~unati PDV. U zakupninu se ura~unava pla}eno jamstvo za ozbiljnost ponude. VII- CIJENE USLUGE PARKIRANJA Cijene za usluge parkinga utvr|iva}e zakupac. VIII ROK I NA^IN DOSTAVE PONUDA: a) Ponude se dostavljaju preporu~enom po{tom ili se predaju li~no na protokolna adresi sjedi{ta Bolnice do 30. oktobra 2012. godine, najkasnije do 12,00 sati u zape~e}enoj neprozirnoj koverti sa naznakom: “Ponuda za dodjelu vi{ka nemedicinskog prosotra u zakup- NE OTVARAJ”-otvara Komisija za provo|enje postupka izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. b) Ponude i dokazi se predaju u orginaluili ovjerenojkopiji u jednom primjerku. c) Nepotpune ponude kao ni ponude koje stignu na protokol Bolnice nakon roka ozna~enog u to~ki a) ne}e se uzeti u razmatranje. e) Bolnica pridr`ava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slu~aju se jamstvo za ozbiljnost ponude vra}a. IX - OTVARANJE PONUDA Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u sali Upravne zdrage Bolnice, na adresi Darivalaca krvi br.67, dana,30.0ktobra 2012.godine, s po~etkom u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti prisutne samo ovla{tene ili opunomo}ene osobe ponuditelja, uz uslov predo~enja ovlasti ili punomo}i . X - DOKAZI O SPOSOBNOSTI: Ponu|a~i moraju dostaviti slijede}e dokaze o sposobnosti: a) Dokaz o postojanju pravne i poslovne sposobnosti - izvodi iz sudskog registra ne stariji od 6 ({est) mjeseci od dana ogla{avanja poziva za javno nadmetanje, b) Dokazi financijske stabilnosti i uspje{nosti poslovanja: - ovjereni ra~un dobiti i gubitka i ovjerene bilance za posljednje dvije financijske godine, c) Jamstva: - jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 500,00 KM (uplata na `iro ra~un 1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d.) - jamstvo za dobro i pravovremeno izvr{enje obveza

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

15

za prikupljanje ponuda za dodjelu vi{ka nemedicinskog prostora u zakup
I - OP]I PODACI O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI: a) Zakupodavac: Zdravstvena ustanova Kantonalna bolnice “Dr Irfan Ljubijanki}” Biha} (u daljnjem tekstu: Bolnica) b) Sjedi{te: Darivalaca krvi br.67, 77 000 Biha} c) Telefon: ++387 37318 800 d) faks: ++38737 318 800 e) E-mail: bolnica@kbbihac.ba II - PREDMET JAVNOG NADMETANJA: Predmet javnog nadmetanja je asfaltirani prostor ukupne povr{ine 3081 m2 za parkiranje pacijenata i posjetioca u krugu ZU Kantonalne bolnice “Dr Irfan Ljubijanki}” Biha} na period od 12 (dvanaest) mjeseci, ra~unaju}i od dana zaklju~ivanja ugovora o zakupu. Adresa asfatiranog prostora Povr{ina Po~etna visina zakupnine mjese~no 10.000 KM (bez PDV-a) Djelatnost Parking usluge

JAVNI OGLAS

ugovora o zakupu (obvezuju}e pismo namjere banke prihvatljive za Bolnicu da }e u slu~aju da ponuditelj bude izabran kao najpovoljniji istom izdati neopozivu garanciju za dobro i pravovremeno izvr{enje obveze u visini od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom va`enja utvr|enim ugovorom, te plativu na prvi pisani poziv Bolnice, bez prava na prigovor), d) Izjava pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da nema smetnji za njihovo u~e{}e u postupku javnog nadmetanja u smislu ~lana 23.ZJN e) Izjavu ponuditelja da se obvezuje u slu~aju da bude izabran kao najbolji ponuditelj prihvatiti sklapanje ugovora o zakupu, da u cijelosti prihva}a uvjete iz javnog nadmetanja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana ra~unaju}i od dana otvaranja ponude. XI - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvi{im ponu|enim iznosom zakupnine koja udovoljava svim uvjetima iz to~ke X. ovog nadmetanja. U slu~aju da su dvije ili vi{e ponude jednake i utvr|ene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda onom ponu|a~u koji je ranije predao ponudu. XII - IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A I ROK ZAKLJU^ENJA UGOVORA Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti }e se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Rok zaklju~enja ugovora o zakupu je 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U slu~aju da najpovoljniji ponu|a~ ne zaklju~i ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jam~evine, a Bolnica mo`e ponuditi zaklju~enje ugovora o zakupu prvom sljede}em ponuditelju koji ispunjava uvjete oglasa uz uvjet da prihvati najvi{i ponu|eni iznos naknade prvog ponuditelja. XIII - POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE Jamstvo za ozbiljnost ponude upla}eno na `iro ra~un Bolnice vra}a se ponuditeljima koji nisu izabrani kao najpovoljniji u roku od 8 dana od dana izbora, pod uvjetom da ponuditelj nije odustao od ponude ili izmijenio ponudu poslije roka za dostavu ponude. XIV - OBJAVA JAVNOG POZIVA Obavijest o raspisivanju ovog javnog nadmetanja objavit }e se u sredstvima javnog Informisanja, dok je tekst javnog nadmetanja dostupan na na WEB stranici i na oglasnoj plo~i Bolnice. U Biha}u, 15.10.2012. godine DIREKTOR Havi} dr. Hajrudin specijalista urgentne medicine

Darivalaca 3081 m2 krvi 67

Prostor se iznajmljuje u zate~enom stanju i korisnik nema pravo bez suglasnosti Bolnice vr{iti investicijske zahvate koji mijenjaju sadr`aj i namjenu navedenog prostora. III - PRAVO U^E[]A: Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate 500,00 (pet stotina)KM na transakcijski ra~un Kantonalne bolnice “Dr Irfan Ljubijanki}” Biha} broj:1610350014450035 kod Raiffeisen bank d.d. kao jemstvo-osiguranje za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilo`e izjavu da nemaju bilo kakvih finansijskih obaveza po bilo kom osnovu prema Kantonalnoj bolnici “Dr Irfan Ljubijanki}” Biha}, u trenutku podno{enja prijave. Dokaz o izvr{enoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zape~e}enoj koverti. IV - SADR@AJ PONUDE: Ponuda treba sadr`avati sljede}e: - iznos ponu|ene zakupnine za asfaltirani prostor povr{ine 3.081m2, s tim da ne mo`e biti manja od po~etnog iznosa utvr|enog ovim oglasom, - izjavu da se navedeni prostor ne mo`e izdavati u podzakup, odnosno da se mo`e koristiti isklju~ivo u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
Na osnovu ~lana 4. Uredbe o Javno `albenom birou («Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 9/02, 9/06, 18/07, 2/08 i 7/11), Ministarstvo unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona,

Tekst Javnog poziva objavljenog dana 7.09.2012. godine za popunu slobodne pozicije Predsjedavaju}i Javno `albenog biroa 1 izvr{ilac, te ponovno objavljuje:

PONI[TAVA

- da je dr`avljanin BiH, - da ima visoku stru~nu spremu, diplomirani pravnik (VII stepen) - da ima pet godina radnog iskustva u struci, uvjerenje - da ima polo`en pravosudni ispit, - ne bi trebao biti dr`avni slu`benik, - ne bi trebao biti ~lan bilo koje politi~ke stranke, - ne bi trebao imati kriminalnu pro{lost ili bilo koje kriminalne presude u pro{losti uklju~uju}i izbrisane presude - ne bi trebao biti pronovjeritelj banke ili koje druge financijske institucije, - trebao bi imati besprijekoran integritet i kontribuciju u bilo kojem podru~ju Javne slu`be. Da nije ~lan politi~ke stranke i da nije pronovjeritelj banke ili koje druge financijske institucije, kandidat dokazuje izjavom ovjerenom od strane nadle`nog organa. Predsjedavaju}i Javno `albenog biroa bira se na period od 4 godine. Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva kandidati trebaju dostaviti na adresu Ministarstvo unutra{njih poslova Biha} ul. 502. VBBr. br. 2 Biha} Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva MINISTAR Dr. sci [efik Smlati}

svim zainteresiranim gra|anima za dostavu prijave za popunu slobodne pozicije
Predsjedavaju}eg Javno `albenog biroa 1 izvr{ilac

JAVNI POZIV

Javno `albeni biro funkcionira unutar administrativne strukture MUP-a USK-a koja mu obezbje|uje svu potrebnu administrativnu i logisti~ku podr{ku, a nadle`an je za pra}enje `albi gra|ana protiv policijskih i drugih uposlenika Ministarstva unutra{njih poslova USK-a. Kandidat za predsjedavaju}eg Javno `albenog biroa treba da ispunjava slijede}e kriterije:

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

SJE]ANJE

MEHMED AVDAGI] – Meho
22.10.2010. – 22.10.2012.
Dragi moj Mehice, dragi moj tata, S ljubavlju koju smrt ne prekida i sa tugom koju vrijeme ne lije~i, nosimo te u na{im srcima i mislima. Vole te tvoje Dubravka i Bjanka

Dana 23.10.2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

dr. MUHAMED (Rasima) KASUMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe i sve one lijepe trenutke provedene s tobom. Tvoji najmiliji: supruga Vila, k}erke Anela i Aida, unuka Una i zetovi Haris i Damir
SJE]ANJE
Dana 18.10.2012. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog oca i supruga

TU@NO SJE]ANJE

prim. dr. sci. MUHAMED KASUMOVI]
23.10.2010. – 23.10.2012.
S tugom i po{tovanjem sje}amo se na{eg prijatelja i dobrog ~ovjeka. Porodica Softi}

ISMET (Huse) TURNI]
Tu`ni su ovi dani jer podsje}aju na bolni rastanak i prazninu koju si ostavio u na{im srcima gdje }e{ ostati vje~no voljen i nezaboravljen. Tvoja djeca Denis i Belma i supruga Mevlida

SJE]ANJE

Dvadeset godina od pogibije moga sina

SJE]ANJE
ma moje drage roditelje S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na va{u plemenitost i dobrotu. Va{ sin Sead sa porodicom

\ULSE (Hod`i}) PE^ENKOVI] OSMAN PE^ENKOVI]
1914. – 2004. 1911. – 1995.

GALIB (Hasana) IBRAHIMPA[I]
21.10.2009. – 21.10.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji: Sadeta, Sandra, Samra sa porodicom

ADNAN (Suada) MID@I]
18.10.1992. – 18.10.2012.
S ljubavlju D`evada – Kinga

SJE]ANJE NA RODITELJE
Neka vam je lijepi d`enet i veliki rahmet. Porodica Mujagi}

RASIM (Suljo) MUJAGI]
20.10.1979. – 20.10.2012.

MUNIRA (Omanovi}) MUJAGI]
08.01.2000. – 2012.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

17

Dana 21.10.2012. godine navr{ilo se deset tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE
S ljubavlju i du`nim po{tovanjem vas se sje}aju Va{e k}erke s porodicama

IZUDIN SENDI] - Ibrica
Vrijeme prolazi, ali ti }e{ uvijek `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Nihad - Nino, Bo`ana, snaha Anela i Nerkes Dana 21.10.2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti moje mame, punice i majke

ARIFA (Ru`ni}) IBRAHIMPA[I]
Dani prolaze ali moje mame nema vi{e. S tobom je oti{lo dio mene, ali zauvijek }u ~uvati uspomene na tebe. Draga moja mama neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Seka, Rifo, Adi, Sandina, Jasmina, Vernes i Sarah TU@NO SJE]ANJE

ZAHIDA PE^ENKOVI]

20.10.2009. – 20.10.2012.

17.11.1998. – 17.11.2012.

\ULAGA PE^ENKOVI]

SAID (Meho) MAHMUTOVI]
24.10.2008. – 24.10.2012.
@ivot prestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ti i dalje postoji{, traje{ kroz najljep{e uspomene i neka te na{e dove prate na tvom putu d`enetskom i neka ti dragi Allah d`.{. podari sve njegove ljepote. Tvoja mama i brat

Dana 21.10.2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana od kako nisi sa nama draga na{a majka

ARIFA IBRAHIMPA[I]

40 tu`nih dana je pro{lo od kako si draga na{a majka oti{la kako ka`u ljudi ukrala se. Beskrajno nedostaje{ nam, sva tvoja pa`nja i briga za nas. Ti si bila jedina koja se brinula za sve. Uvijek si nas savjetovala i `eljela da budemo dobri i slo`ni da se ponosi{ sa nama. Svaki dolazak i odlazak u Ripa~ je te`ak, tu`an i oko srca bol, tvoja sjena vje~no }e stajati na pragu i mahati, iako si oti{la, posljednje tvoje mahanje i poljubac. Do kraja `ivot smo ti zahvalni i ponosni {to smo te imali za majku. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Senada, unu~ad Adelaid, Adela i Una, praunuk Mak i zetovi Fikret i Sandi

Dana 20.10.2012. navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dide, punca i svekra

Dana 21.10.2012. navr{ava se 40 dana od tu`nog rastanka sa na{om suprugom i majkom

ARIFA IBRAHIMPA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo vje~no uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Nikad ne}emo zaboraviti tvoj pogled koji nas je posljednji put ispratio. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Sulejman, k}erka Seminada i zet Bajro

MUNIR (Mehmed) LIPOVA^A
Za nas koji smo te voljeli ne postoji zaborav na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu. Hvala ti za sve {to si nam pru`io u `ivotu. Tvoji najmiliji

Dana 17.oktobra 2012. godine navr{ilo se 18 godina od smrti na{eg dragog oca i supruga

Dana 17.oktobra 2012. godine navr{ilo se 18 godina od smrti dragog supruga

MUHAREM (Fehima) REKANOVI] – Haro
Dana 18.10.2012. navr{ilo se {est mjeseci kako si nam oti{ao. Uvijek }emo te se rado sje}ati i s osmijehom na licu spominjati. Tvoji najmiliji: supruga Rahime, snaha Vera i unu~ad Rejhan i Raisa i porodica Muhi}

HAKIJA ALAGI]
1962 - 1994
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: supruga Fatima, k}erke Amna i Hana

HAKIJA ALAGI]
1962 - 1994
Sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota i uvijek si u na{im mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja: supruga Fatima

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na vas. Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Porodica

BEJDO (Salih) FELI]
04.07.2003. – 16.10.2012.

KATKA (Reki}) FELI]
16.10.1998. – 16.10.2012.

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

Dana 19.10.2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog sina i brata

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje Pamtimo Vas po dobroti, s ljubavlju spominjemo i u na{im srcima zauvijek ~uvamo. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: k}erke Hata, Minka i Esma sa svojim porodicama

TU@NO SJE]ANJE

HATA (ro|. Ibri~i}) SULEJMANAGI]

18.10.2010. – 18.10.2012.

MEHMED (Ze}e) SULEJMANAGI]
09.09.2000. – 2012.

SJE]ANJE

ASIMA (Lipova~a) IBRAHIMPA[I]
20.10.2010. – 20.10.2012.
Tvoj lik i dobrota zauvijek }e `ivjeti u nama.

ISMET (Kadije) DIZDAREVI] – Braco
09.09.1952. – 09.09.2012.
Dragi Braco, napustio si nas rano, ali dok `ivimo mi koji te volimo ne}e{ biti zaboravljen jer uvijek }emo te se sje}ati. O`alo{}eni: majka Ajka, sestre Enisa, Fata, Oladina i Boda i brat Zuhdija sa porodicama
TU@NO SJE]ANJE
na svoga sina Fuada – Bracu

Tvoji: suprug Muhamed, sin Husein i k}erka Asmira sa porodicama

Dana 15.10.2012. godine navr{ilo se godinu dana od smrti na{eg dragog

MIRALEM (Red`e) BURZI]
20.10.1933. – 15.10.2011.
@ivot nestaje u trenu ali sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Ifeta, sin Ra{o, snaha Besima, unu~ad Dijana i Dilvad

ZLATAN (Hasana) HO[I] – Fudo
21.10.2004. – 21.10.2012.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! …Ali tvoja opomena uspje{no }e djelovati na onog, koji slijedi Kur’an i boji se Milostivog iako ga ne vidi, njega obeseli oprostom i lijepom nagradom. (Jasin) Majka Aziza i sestra Zinka sa porodicom

Dana 18.10.2012. navr{ilo se {est godina od smrti na{eg dragog

ISMET (Huse) TURNI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ismeta, Rifet, Ines i Dinko

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17.10.2012. navr{ilo se pet godina od smrti na{e drage majke

IN MEMORIAM
Sa ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem Porodica Mehi}

ISMET (Jahije) MEHI]
23.10.2006. – 23.10.2012.

ALMIR (Ismet) MEHI]
19.10.2003. – 19.10.2012.

TU@NO SJE]ANJE

NEDJELJKO (Mile) MIKULJAN
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Matea, Matija, Sanja i Davor

FATIME (Red`i}) MUSTAFI]
Neka joj je vje~ni rahmet i hvala. S ljubavlju i po{tovanjem Porodica

na moje drage roditelje Zaborav ne postoji, samo tuga, beskrajna ljubav i sje}anje na vas. Va{a k}erka Emina

MARIJA HASANOVI]
1981. – 2012.

EDHEM HASANOVI] – Edo
1999. – 2012.

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

19

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg voljenog oca, didu, punca i svekra

MaLi
Madona, tel. 061-713-818, zvati poslije 16 sati • izdajem namješten stan za 3 studentice ili zaposlenu osobu, u u­em centru grada (kablovska, centralno grijanje) Harmani tel. 066908-964 • izdajem dvosoban namješten stan za samce, mladi bra~ni par u Ul. I.Ljubijanki}a. Tel: 037351-614 • izdajem nenamješten stan u kuæi, 2 sobe, kuhinja namještena, poseban ulaz za porodicu Ul. ceravaèka blizu OMW tel. 351-154, 061-878-798 • iznajmljujem trosoban stan na Ceravcima za familiju ili studente, tel. 061-370-970 • izdajem garsonjere i sobe za studente, uèenike i radnike, Internet, kablovska, centralno grijanje, Ceravaèka brda 58 Bihaæ, tel. 061-706-075 • iznajmljuje se kuæa sa dva odvojena stana od 80 m2, nenamještena za porodicu, Ul. Hasan paše Predojeviæa 38, u blizini rampe, tel. 061-446139 • vrlo povoljno izdajem stan za studente i zaposlene samce za ozbiljne muške osobe, zaseban ulaz, centralno grijanje, kablovska antena, sobe su dvokrevetne, stan se nalazi kod srednje medicinske škole, tel. 037-312-875, 061-466-308 • izdajem sobe za studentice, novogradnja, centralno grijanje, klima, u­i dio grada, tel. 223-300 • izdajem jednosoban stan u kuæi, novogradnja, centralno, Internet, kablovska, i izdajem sobe za studente, novogradnja, Internet, kablovska i svi prateæi sadr­aji, tel. 061-465-584, 062-193021 • izdajem namješten sprat kuæe sa centralnim grijanjem i posebnim ulazom za nepušaèe za porodicu ili studente, Ozimice I, 300 KM + re­ije, tel. 061-149-620, 070-202-565 • izdajem sobe sa kuhinjom i kupatilom sve je namješteno, vrlo povoljna cijena, sobe su za radnike, radnice, samce, samice, mladi braèni par, ðake, studente, tel. 310-908

OgLasi
• povoljno izdajem komforan stan novogradnja za studente, studentice, ðake, radnike sa centralnim grijanjem, internetom, kuhinjom, posebnim ulazom tel. 310-307, 062-816-800 • izdajem dvosoban stan sa centralnim grijanjem za èetiri studenta/ice, lokacija Ozimice I, tel. 037-391-002, 066-141-254 • u Bihaæu u Ul. Irfana Ljubijankiæa izdajem namješten sprat kuæe, novogradnja, sve potpuno novo, tel. 061-971-111 • izdajem 3 jednokrevetne sobe sa centralnim grijanjem, Internet, kablovska tv, poseban ulaz, Mid­iæa mahala tel. 312-568, 062-439-732 • iznajmljujem stan za dvoje studenta u Ul. M. Mujezinoviæa, Nova èetvrt, stan ima poseban ulaz, centralno grijanje, odvojeno el. brojilo, veš mašinu, zvati iza 16 h na 062-261-537 • izdajem stan (dio kuæe) na du­i period 60 m2, stan je namješten posjeduje centralno grijanje, tv kablovska, Internet itd. Ul. Mustafe Omeroviæa 31 • Luke (kod SD Luke), tel. 061-737-012, 061-784-775 • izdajem povoljno stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem, internetom, kablovskom za studente, stan se nalazi u Ul. M. Omeroviæa 31 kod sportske dvorane Luke sa posebnim ulazom i parkiralištem, tel. 037-220336, 061-784-775 • izdajem dvosoban namješten stan u Harmanima H12, tel. 062-161-113 • iznajmljujem stan za studentice, centralno grijanje, kablovska, Nova èetvrt Islamovac 24, tel. 061-308-068 • izdajem jednokrevetne i dvokrevetne sobe za stanovanje za muškarce (uèenike – studente) kuæa je nova gradnja, centralno grijanje, zaseban ulaz, tv kablovska, Internet, veš mašina, veoma povoljno, Ul. 502. viteške 26, tel. 063-187-253 • prodajem novo renoviran namješten stan u zgradi, tel. 037-223-218 • izdajem, kod Harmanske škole II, djevojkama lijepu sobu, sa upotrebom kupatila i kuhinje u stanu, tel. 062-926-707, 037• 227-614, 061806-484 • iznajmljujem namješten jednoiposobni stan za dva studenta ili dvije studentice lokacija Prekounje u blizini Rivera, tel. 037-312-569, 063-245-535 • izdajem sobe za studentice na Novoj èetvrti, tel. 061-872-346 • izdajem trokrevetne sobe za studentice, studente i radnike, kompletno namješteno sa internetom, veš mašinom, tv, centralnim grijanjem, i zasebnim ulazom, po povoljnoj cijeni, kod rampe i apoteke Edita, tel. 061-459-499 • izdajem sobe za muške studente ili radnike u Ul. 5. korpusa sa centralnim grijanjem, kablovska, Internet, tel. 061-833-385 • izdajem stan za tri studenta u Prekounju u blizini Medicinske škole, tel. 070-223-263, 063-564966 • izdajem dvosoban stan, 62 m2, u naselju Ozimice II, blok II, namještena kuhinja, sobe nisu namještene, klima ureðaj, cijena 250 KM, tel. 061-873-434 • izdajem dvije jednokrevetne sobe u prizemlju kuæe za studentice, poseban ulaz s kuhinjom, kupatilom wc i veš mašinom, tv kablovska, Internet, cijena 120 KM Ozimice I Ul. M.p. Sokoloviæa 17, tel. 037-351-979, 062-673-124 • vrlo povoljno izdajem sobe za studente i uèenike, poseban ulaz, kuhinja, kupatilo, struja, centralno grijanje, kablovska tv, Internet i ostalo, nalazi se preko puta TV USK-a, tel. 061-418-275 • izdajem stan studentima / studenticama, poseban ulaz, tel. 061-260-959, 037-220-737 • izdajem namještenu garsonjeru u centru grada za zaposlenog samca, poseban ulaz, tel. 061590-122 • izdajem namješten dvosoban stan za 2 studentice, stan se nalazi iza Islamskog centra, tel. 222-495, 062-241-052 • u Ul. Irfana Ljubijankiæa izdajem ekstra namješten sprat kuæe, novogradnja, sve potpuno

HASAN DERVI[EVI]
1994. – 2012.
Dragi na{ tata, sje}anje na tebe, tvoj dragi plemeniti lik `ive i `ivjet }e u na{im srcima zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Senad, k}erke Beba i Senada sa porodicom i tvoj unuk Azur

MaLi
• prodajem stan na Ozimicama I, Bihaæ, 92 m2, cijena po viðenju i dogovoru, tel. 062-395-915 • prodajem stan u Bihaæu sa komplet kuhinjom i centralnim grijanjem cij. 65.000,00 KM. Zvati na tel. 061-606-952 • prodajem stan 60 m2, Harmani. Mob: 061-415105 • prodajem ili iznajmljujem dvosoban namješten stan, 56 m2, Ozimice I TO 17, cijena po dogovoru, tel. 061-197-260 • u strogom centru grada u Ul. HVO1/3 prodajem stan od 42 m2 + terasa 45 + podrum, sve informacije na tel. 223-513 • prodaje se namješten stan novo renoviran 42 m2 prvi sprat u­i dio grada, zvati poslije 16 h tel. 061-790-108 • prodaje se dvoiposoban stan od 64 m2 drugi sprat sa dvije terase, zgrada na raskršæu kod autobusne stanice, cijena 70.000 KM, tel. 061601-348

OgLasi
kompleks od 16 dunuma uz Unu – mo­e i po dunum, zemljište uz potok i glavni put, 2 devas. objekta sa 3000 m2 i grað. dozv. 17 dunuma voænjaka sa objektom pod ploèom po 2 KM/m2, voænjak, njive i šumu po 1,5 KM/m2, tel. 065683-745 • povoljno prodajem u Pritoci uz glavni put parcelu od 2400 m2 i 22000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i grað. dozv. plac površine 600 m2 sa grað. dozv. u Lohovu 2 placa uz glavni put i imanje 2700 m2 sa devas. kuæom i grað. dozvolom na Bukvi, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma šume sa izvorom Viškup, 5 dunuma zemljišta uz Unu, imanje sa devast. objektom i zemljište po 1,5 KM/m2, i na Zlopoljcu placeve za gradnju i zemljište za obraðivanje, tel. 065-683-745 • prodajem zemljište u Bihaæu u Mid­iæa mahali, pored Une, dvije parcele, jedna 785 m2 druga 2479 m2, dozvoljena gradnja, papiri uredni cijena po dogovoru, tel. 061-917-553 • prodajem zemljište u Pritoci uz Unu u površini od 2000 m2 pristupni put, tel. 314-350

PRODAJA STANOVA

PRODAJA KUÆA

• prodajem kuæu na Kamenici kod pijace, papiri 1/1 tel. 065-657-668, 00381-64-506-1208 • prodajem više kuæa u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devas. objektima na Ru­ici, placeve u Kladuškoj ulici po 12-17 KM/m2, dvosoban stan u centru grada – Harmani, prizemlje, pogodan za poslovni – kancelar. prostor, tel. 066-629-188 • prodajem ili iznajmljujem kuæu u Bihaæu, sa posl. prostorom pov. 120 m2 Jablanska na prometnom mjestu sa veæim parkingom, i prodajem plac 7 dunuma u M. Zalo­ju, tel. 0043-650-3416739 • na prodaju kuæa u u­em centru Bihaæa, 501. sl.brig., 1/1 papiri, voænjak okuænica sa 600 m2 10x8,5 m, prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomièno PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, komplet namještena, izdata studentima, mirno za stanovati a centralni polo­aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 062-394-996 • prodajem kuæu visoka prizemnica u­i dio grada + 2 gara­e, dvije šupe, eta­no grijanje + 350 m2 okuænice + ljetna kuhinja u raèun uzimam veæi stan (povoljno), tel. 061-144-155 • prodajem novoizgraðenu kuæu na Kamenici uredna dokumentacija, tel. 061-776-331 • prodaje se kuæa na sprat, poslovni prostor, centralno grijanje, bašta, nalazi se 10 minuta od centra grada u blizini pijace, autobusne i ­eljeznièke sanice, poliklinike, vrlo blizu osnovna i veæina srednjih škola, cijena po dogovoru, el. 061-752-088 • prodajem kuæu, ili mijenjam za stan u Bihaæu, sa dva apartmana na Viru od pla­e 50 m, tel. 227007, 063-554-784 • povoljno prodajem kuæu u u­em centru grada (Nova èetvrt) P+S gara­a, sve ograðeno, èisto 1/1, cijena po dogovoru, ili mijenjam za stan, tel. 037-222-415, 061-849-115

IZNAJMLJIVANJE

• izdajem kuæu za studente i ðake, u blizini kafiæa

Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo

oglašava prodaju:
• Stan 44 m2 u Biha}u • Novogradnja • Mogu}nost kupovine putem leasing aran`mana • Cijena po dogovoru.
Sve potrebne informacije mo`ete dobiti pozivom na broj

+387 61 224 929.

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u suradnji sa operator «ANEM-KOMPANI» d.o.o. Bosanski Petrovac, upu}uje

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za poslovni objekat pilane sa prate}im sadr`ajima,u mjestu Gaj bb, op}ina Bosanski Petrovac, izgra|ene na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 692/1 K.O. Petrovac-grad
1. Predlo`ena aktivnost izdavanje okolinske dozvole za poslovni objekat pilane sa prate}im sadr`ajima, u mjestu Gaj bb, op}ina Bosanski Petrovac. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva

POZIV

PRODAJA ZEMLJIŠTA

• prodajem u Raèiæu 3000 m2 komplet ureðenog imanja sa sreðenom i useljivom kuæom, vodom i grað. dozvolom, parcelu 3300 m2 uz Unu i

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi
MaLi OgLasi
POSLOVNI PROSTORI:
• prodajem poslovno-stambeni objekat u blizini aerodroma Golubiæ, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, tel. 061-609-408, 061-796-640

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

KRE^ENJE I ^I[]ENJE ku}a, stanova i poslovnih prostora. Dubinsko usisavanje i pranje ugaonih garnitura i tepiha. ZA DAN BI]E OKRE^EN I ^IST VA[ STAN. OBRT ^ISTO. Tel. 037-222-845, 063-281-250, 063-281281 Prodajem jaja japanske prepelice. Jaja prepelice imaju 5 puta vi{e fosfora, 7 puta vi{e `eljeza i 10 puta vi{e raxnih vitamina i samo 15 % kalorija u odnosu na jaja koko{iju. Tel: 062-068-498 i 066-908-963 Prodajem stan u centru grada na drugom spratu, Trg mar{ala Tita, sa lo|om ukupne povr{ine od 65 m2 cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061-418-964, 061-180-936

Prodajem ku}u na Kamenici u blizini Tu{a, papiri 1/1, useljiva, cijena po dogovoru, tel. 061-192987
Biha}, Ozimice I, poslovni prostor P+S, 135 m2, vi{enamjenski s centralnim grijanjem, ve} od 1150 E/m2, tel. 061-197-149
Prodajem 2 placa po 500 m2 u Novom naselju Kalina, 1800 m do centra grada, zemlja ~ista 1/1 dozvoljena gradnja, asfalt, struja, tel. 062-414-182

novo, tel. 061-233-704 • izdajem jednosoban namješten stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem u blizini Pravnog fakulteta, tel. 066-629-568 • izdajem stan za studente kod fakulteta na Lukama sa centralnim grijanjem, kablovskom tv, internetom, zaseban ulaz, povoljno, tel. 062247-377 • izdaje se manja namještena kuæa Ul. Irfana Ljubijankiæa, cijena vrlo povoljna, tel. 061-288789 • izdajem namješten stan za studente u centru grada, tel. 061-277-307 • izdajem sobe za studente (radnike) sa centralnim grijanjem, internetom, kablovskom i ostalim re­ijama, uraèunatim u cijenu, tel. 063-147-636 • izdajem stan s posebnim ulazom, centralnim grijanjem, internetom, kablovskom tv, parking mjesto, tel. 061-737-036 • izdajem kompletnu kuæu pogodnu za porodicu ili više studenata kod bakšaiškog mosta, Internet, kablovska tv, tel. 061-737-036 • izdajem sobe za studentice u centru Bihaæa kod MUP-a sa centralnim grijanjem, kablovskom, tel. 061-459-458, 063-556-870

Izrada ko`ne galanterije i tapaciranje namje{taja. Tel: 062-160-741
Izdajem sobu u prizemlju ku}e za studentice (studenta)sa centralnim grijanjem, kablovskom, TV, internetom u blizini caffe bara “Borik”. Tel: 062-345-766

PRODAJA RAZNO

• prodajem gara­na vrata dimenzija 287 cm (š) x 238 cm (d), prodajem pet bojlera razlièitih velièina, i prodajem peæ «Centrometal» EKOCK 110, cijene po dogovoru, tel. 061-706-075 • prodajem èemprese: smaragd, cholumna, elwodi, alumi i ukrasno grmlje, tel. 061-463041, 063-800-904

POTRA­NJA:

• tra­im dvije do tri cimerke, stan se nalazi u centru grada, cijena povoljna, tel. 062-085-335

KUPOVINA:
• kupujem manju peæ na drva, tel. 061-472-443

Prodajem ugaonu garnituru sme|e boje, nova o~uvana i kompjuter Samsung Led + sto i stolica za kompjuter, tel. 061-067-956
Hitno, prodajem ku}u u Biha}u 950 m2 sa stambeno poslovnim prostorom te oku}nicom za 270.000 KM, informacije na tel. 061-084-102, 063-793-915 Izdajem namje{tenu sobu za dvije studentice u potkrovlju ku}e, sa centralnim grijanjem, u blizini Pasarele. Sve informacije na telefon 061-487-781
Izdajem dvije jednokrevetne sobe sa kuhinjom, kupatilom, centralnim grijanjem i zasebnim ulazom. Sobe se izdaju za u~enike ili studente u blizini Medicinske i Ekonomske srednje {kole i Pravnog fakulteta, tel. 037-351-159, 062-264-523 Izdajem renoviran dvosoban stan u centru grada Biha}a (iza po{te) za mladi bra~ni par namje{ten, stan je u blizini Op}ine Biha}, suda i tu`ila{tva, tel. 037-351-159, 061801-933, 062-264-523

RAZNO:

• èuvala bih dvoje male djece u vlastitoj kuæi, tel. 061-796-640

Na osnovu akta broj: 10-34-8080-/12 od 15. 08. 2012. godine i akta broj: 10-34-86013/12 od 09. 10. 2012. godine Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i ~lana 85. i ~lana 139. Pravila JU Ma{inskosaobra}ajne mje{ovite srednje {kole Biha}, privremeni [kolski odbor raspisuje

KONKURS za popunu radnih mjesta
NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME 1. predava~ informatike 1 izvr{ilac puna norma sati - dipl. ing. ili bachelor elektrotehnike, smjer informatika - profesor informatike NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME - do 30. 06. 2012. godine 1. predava~ bosanskog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac 10 sati sedmi~no - profesor ili bachelor bosanskog jezika i knji`evnosti 2. predava~ matematike 1 izvr{ilac puna norma sati - profesor ili bachelor matematike 3. predava~ saobra}ajnih stru~no-teorijskih predmeta 1 izvr{ilac puna norma sati 1 izvr{ilac 16 sati sedmi~no - diplomirani in`enjer saobra}aja, drumski saobra}aj ili bachelor in`enjer saobra}aja, drumski saobra}aj 4. predava~ engleskog jezika 1 izvr{ilac 6 sati sedmi~no - profesor ili bachelor engleskog jezika 5. predava~ njema~kog jezika 1 izvr{ilac 4 sata sedmi~no - profesor ili bachelor njema~kog jezika 6. predava~ hemije 1 izvr{ilac 6 sati sedmi~no - profesor ili bachelor hemije 7. instruktor vo`nje 1 izvr{ilac puna norma sati - visoka, bachelor, vi{a ili srednja stru~na sprema svih smjerova sa dozvolom za instruktora «B» kategorije Uz prijavu na Konkurs za popunu radnih mjesta dostaviti: - diplomu o ste~enoj stru~noj spremiovjerenu kopiju a po zasnivanju radnog odnosa original

- uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - ljekarsko uvjerenje (po zasnivanju radnog odnosa) Pored zakonom potrebne dokumentacije potrebno je dostaviti (ukoliko ih posjeduje) na temelju kojih }e se izvr{iti bodovanje u skladu da Kriterijima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj: 10-34173-1/12 od 06. 01. 2012. godine. Stav 1. - dokaz o progla{enju tehnolo{kog vi{ka, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Stav 2. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica sljede}e dokumente: - rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida, ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca - uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe Stav 3. - osobe iz stava 2. ovog ~lana, koji dokazuje pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti i posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isto postojalo), kao dokaz da njihov raniji odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Stav 4. Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodica s djecom USK-a odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete bi}e pozvani na intervju u roku od tri (3) dana od dana zatvaranja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati na adresu: JU Ma{insko-saobra}ajne mje{ovita srednja {kola Biha}, Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 64, 77 000 Biha}

Prodaje se poslovni prostor u centru grada kod d`amije Fethija, veoma povoljno, tel. 061-394494
Iznajmljujem sprat ku}e – prizemlje, poseban ulaz, el. brojilo, {upa, za sve informacije na tel. 061-021-999

Izdajem sobu studentici u blizini Tehni~kog fakulteta sa internetom i kablovskom tv, tel. 061851-839

Izdajem jednosoban stan kod FIS-a na du`i period, tel. 061877-684
Prodajem hitno stan u centru grada, na prvom spratu, A zona Ul. Harmani H11. Povr{ina 58 m2. Stan je nedavno kompletno i vrlo moderno renoviran i opremljen, sa centralnim grijanjem na struju, klima ure|ajem (inverter – grije i na – 20), kompletno opremljena kuhinja po mjeri (svi ure|aji uklju~eni), komoda, radni sto i elementi po mjeri, ugradbeni ormar, bambus parket, kupatilo kompletno renovirano, vrata od punog drveta (BOR stolarija), klizna u dnevnom boravku, terasa, {upa, interfon, stan pogodan i za poslovni prostor. Cijena na upit. Tel. 061-108-857

Izdajem nenamje{ten stan 63 m2 na Ozimicama 2, nova gradnja, tel. 061-137-561
Iznajmljujem sobe za studentice i |ake u centru Biha}a (iznad BBI banke kod gradskog mosta) sobe imaju centralno grijanje i kupatila. Tel. 061-142-667

Prodajem ku}u na Kamenici 3 eta`e (2 zasebna ulaza) sa centralnim grijanjem, tel. Internet, papiri 1/1, 2 gara`e, oku}nica 1800 m2 ogra|eno, tel. 061-782-300

Prodajem poslovni prostor cca 100 m2 u centru grada, inf. na tel. 061142-565

Unsko-sanske novine KRAJINA
U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju (Slu`beni glasnik USK-a broj 17/12 ) ~lan 86. i odlukom [kolskog odbora broj 1233/12 od 12.10.2012 godine, [kolski odbor donosi odluku o raspisivanju

oglasi
Na osnovu Odluke [O br: 896/2012 od 26.09.. 2012. i Saglasnosti Ministarstva br: 10-05-10053-2/012 od 08.10. 2012. godine, direktor {kole raspisuje:

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA «SAFET KRUPI]» BOSANSKA KRUPA

21

KONKURSA
ZA UPIS VANREDNIH U^ENIKA U [KOLSKOJ 2012/13 GODINI
Za sljede}a stru~na zvanja: 1. Medicinska sestra - tehni~ar 2. Farmaceutski tehni~ar 3. Fizioterapeutski tehni~ar 4. Aku{ersko – ginekolo{ka sestra 5. Sanitarno-ekolo{ki tehni~ar 6. Hemijski tehni~ar op}eg smjera 1.Status vanrednog/e se upisom. u~enika/ca sti~e

za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme (do kraja {k. 2012./2013. god.)
Nastavnik tehni~ke culture - na odre|eno radno vrijeme Nastavnik tehni~ke culture - na odre|eno radno vrijeme Nastavnik informatike - na odre|eno radon vrijeme Nastavnik fizike - na odre|eno radno vrijeme 1 izvr{ilac 8 sati 9 sati 6 sati

PONOVNI KONKURS - NATJE^AJ

Na osnovu ~lana 135. Zakona o op}em osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK-a broj 5/04 od 05.05.2004), te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i Pravila JU Mje{ovite srednje {kole «Safet Krupi}» Bosanska Krupa, [kolski odbor na sjednici odr`anoj dana 16. oktobra 2012. godine donio je odluku kojom se raspisuje

Za izbor uposlenika u {kolskoj 2012/2013. godini
Na odre|eno vrijeme: 1. Profesor informatike 1 izvr{ilac, norma 2. Profesor latinskog jezika 2 ~asa 3. Diplomirani in`enjer elektrotehnike 4 ~asa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom, Zakonom o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima, Pravilnikom o radu i Pravilima {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon - diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Izbor i prijem kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u pred{kolskim, osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju USK-a broj 1034-173-1/12 od 06.01.2012. god. (u daljem tekstu Kriterij) Pored navedenih dokumenata kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti i dodatnu dokumentaciju ) ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom od strane nadle`ne Kantonalne komisije za zbrinjavanje vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ratnog vojnog invalida - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva demobilisanog branitelja - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branitelja - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe - Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti posljednje Rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom - Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `ratava rata i za{titi porodica sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a potrebno je dostaviti odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Pored bodovanja sa kandidatima }e biti obavljen intervju, a o terminu odr`avanja intervjua kandidati }e biti naknadno telefonski obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola «Safet Krupi}» Bosanska Krupa, Radni~ka bb, 77240 Bosanska Krupa. Sa naznakom: «Prijava na konkurs» Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se uzimati u razmatranje.

KONKURS

RASPISIVANJE KONKURSA -NATJE^AJA
Nastavnik biologije i hemije 8 sati na odre|eno Nastavnik pravoslavne vjeronauke 8 sati na odre|eno Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati su du`ni ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom I op}em srednjem odgoju I obrazovanju, Nastavnim planom I programom za osnovne {kole I Pedago{kim strandardima. Uz prijavu s kra}om biografijom, adresom I kontakt telefonom kandidati su du`ni prilo`iti (orginal ili ovjerene fotokopije) 1. Odgovaraju}u diploma o {kolskoj spremi za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), Pored naprijed navedenih dokumenata, kandidat treba dostaviti dodatnu dokumentaciju (ukoliko se na njega odnosi): - dokaz o progla{enju tehnolo{kim vi{kom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o random odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima boraca i ~lanovima njihovih porodica: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva neke od kategorija iz zakona, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje da se nalazi na evidenciji za nezaposlene, - Rje{enje o prestanku radonog odnosa (ukoliko je isti postojao) i dokaz da radni odnos nije prestao njegovom krivicom. Za osobe na koje se odnsi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i `a{titi porodice s djecom, dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e telefonski obavije{teni o datumu I terminu obavljanja intervjua. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumantacijom slati na adresu: JU Osnovna {kola “Ahmet Hromad`i}”, Ul. V korpusa bb, 77250 Bosanski Petrovac (sa naznakom za konkurs/ natje~aj)

2. JU Medicinska {kola Biha} organizira u toku {kolske godine tri redovna ispitna roka i to: JANUARSKO – FEBRUARSKI ROK (OD 15.01. DO 15.02 2013) JUNSKO - JULSKI ROK (OD 15.06. – 15.07.2013 ) AUGUSTOVSKI – SEPTEMBARSKI ROK (OD 15.08. DO 15.09.2013) 3. Vanredni/e u~enici/ce obavezni/e su poha|ati instruktivno - konsultativnu nastavu u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i Pravilima {kole. 4. Konkurs i prijem vanrednih u~enik/ca koji pola`u razred u cjelini bi}e okon~an do 16.11.2012. 5. Prijem zahtjeva i upis vanrednih u~enika/ca za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih, zavr{nih i maturskih ispita }e se vr{iti najkasnije trideset (30) dana prije po~etka svakog ispitnog roka Rok za prijavu ispita : 1. za januarsko-februarski rok do 15.12.2012; 2. za junsko-julski do 15.05.2013; 3. za augustovsko-septembarski do 01.07.2013 godine. Potrebna dokumentacija za polaganjanje cijelog razreda: 1. Svjedo~anstvo o zavr{enom osmom razredu osnovne {kole 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu 3. Rodni list Potrebna dokumentacija za polaganjanje predmetnih, dopunskih, zavr{nih i maturskih ispita: 1. Svjedo~anstvo/va o zavr{enom/im prethodnim razredima. 2. Rodni list 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu Nepotpune i neblagovremen prijave se ne}e uzeti u razmatranje,a dokumentaciju u skladu sa konkursom dosataviti li~no u JU Medicinsku {kolu Biha} na adresi: JU Medicinska {kola Biha} Ul. Safveta bega Ba{agi}a br. 22 77 000 Biha}, BiH [kolski odbor JU Medicinska {kola Biha}

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

PRVA ODBOJKA[KA LIGA FBiH

DRUGA NOGOMETNA LIGA - GRUPA ZAPAD

Una iz Kulen Vakufa potvrdila dominaciju
Drugoliga{i su odigrali susrete 8 . kola. Vode}a Una iz Kulen Vakufa pobjedom pred doma}om publikom ovjerila je dominaciju na prvenstvenoj tabeli. U 8. kolu tri puta slavili su doma}ini, u dvije utakmice slavili gosti, a jedan susret je zavr{en nerije{enim rezultatom. Postignuto je 17 pogodaka. U 8. kolu postignuti su slijede}i rezultati: VRNOGRA^: Mladost d.s. – NK Vitez 1:0, B: OTOKA: Sloga – Klju~ 5:2, K. VAKUF: Una – Bratstvo 1:0, POKOJ: Omladinac 75 – Maestral 0:2, KISELJAK: Kiseljak – FK Vitez 2:4, POLJE: Mladost – Vla{i} 0:0. Minimalno ali zaslu`eno u Kulen Vakufu doma}a Una savladala je goste iz B. Krupe, dok je uvjerljivu doma}u pobjedu ostvarila Sloga iz B. Otoke. Sutra i prekosutra (subota i nedjelja) na rasporedu su susreti 9. kola u kojem se sastaju: (subota) JAJCE: Maestral – Mladost (P), B: KRUPA: Bratstvo – Omladinac 75, KLJU^: Klju~ – Una, VITEZ: FK Vitez – Sloga, BU@IM: NK Vitez Kiseljak, (nedjelja) TURBE: Vla{i} – Mladost d.s. Svi susreti po~inju u 14,30.

Gostuju}a pobjeda Biha}a
Proteklog vikenda startalo je takmi~enje u Prvoj odbojka{koj ligi FBiH. OK Biha} u novu sezonu startao je gostovanjem kod MOK Zavidovi}i. Bi{}ani koji su u ovu sezonu u{li sa uvjerljivo najmla|im sastavom u ligi (grupa A) u odli~noj odbojka{koj predstavi slavili su uvjerljivu pobjedu rezultatom 0:3, po setovima 15:25, 12:25, 17:25. Odli~nom igrom i zalaganjem kompletne ekipe Bi{}ani nisu dopustili doma}inu pobjedu ni u jednom setu. I u ostala dva susreta 1. kola slavile su gostuju}e ekipe. OK Srednjo{kolac pora`en je od HOK Balegovac rezultatom 1:3, ekipa OK Kru{nica (B. Krupa) pora`ena je od OK Maglaja 0:3. Sutra (subota) na rasporedu su susreti 2. kola. Biha} na svom terenu do~ekuje Kru{nicu iz Bosanske Krupe, novake u ovoj sezoni. Susret se igra u sportskoj dvorani Luke u 12,30 sati.

KO[ARKA A-1 LIGA

KANTONALNA NOGOMETNA LIGA

Poraz Limometala na otvoru sezone
Proteklog vikenda utakmicama 1. kola startalo je takmi~enje u A-1 ko{arka{koj ligi. Ekipa Limometala iz Cazina u prvom kolu na svom terenu do~ekala je zeni~ki ^elik. Gosti su slavili pobjedu rezultatom 77:98, poluvrijeme 45:46, po ~etvrtinama 20:23, 25:23, 21:37, 11:15. Za ekipu Limometala nastupali su: Studen, Aljiji 19, Kostadinovi} 12, Mahmutagi}, Tovazovi}, Damjani} 6, Kapi} 29, Horozovi} 2, Markovinovi}, Dupalo 2, Topi} 3, Tatarevi} 4. Prva ~etvrtina pro{la je u izjedna~enoj igri obje ekipe. U drugoj ~etvrtini Limome-tal je uspio susti}i minus tri poena te se na odmor oti{lo sa pola ko{a razlike za goste. Po~etak

U vodstvu Mladost iz Bos. Petrovca
Nogometa{i u Kantonalnoj nogometnoj ligi odigrali su susrete 5. kola. Postignuto je 13 pogodaka. Doma}in je slavio u dva susreta, dva puta gosti, a dva susreta su zavr{ena nerije{eno. U vodstvu je ekipa Mladost 1938 iz Bosanskog Petrovca koja je uspjela minimalno, ali zaslu`eno, slaviti na gostovanju u Pjani}ima. Rezultati: STIJENA: Gomila – Omladinac (S) 2:1, VELAGI]I: Bajer 99 – @eljezni~ar 1:0, KRALJE: Sloga 1937 – Borac 1:1, PJANI]I: Mutnica - Mladost 1938 0:1, KAMENGRAD; Rudar – Bak{ai{ 0:2, KAMENICA: Kamenica – Brekovica 78 2:2. U 6. kolu koje je na rasporedu sutra i prekosutra (subota i nedjelja) sastaju se: (subota) SANICA: Omladinac (S) – Borac, BAK[AI[: Bak{ai{ – Bajer 99, STIJENA: Gomila – Mutnica, (nedjelja) : B. PETROVAC: Mladost 1938 – Rudar, BOSANSKA KRUPA: @eljezni~ar – Kamenica, POKOJ: Brekovica Sloga 1937. Svi susreti po~inju u 14,30.

drugog poluvremena obilje`ila je puno bolja igra gostuju}ih ko{arka{a i neo~ekivan pad u igri doma}ina. Ste~ena prednost gostiju u tre}oj ~etvrtini od 16 pogodaka u posljednjoj ~etvrtini bila je nedosti`na za ko{arka{e Limometala. Najbolji u

redovima doma}ina bio je Kapi}, dok su se u izjedna~enoj ekipi ^elika isticali Begagi} i Mehti}. Rezultati 1. kola: Sloboda - Gradina 73:70, Br~ko Distrikt Play Off 65:94, Student Spars (M) 85:80, Limometal - ^elik 77:98, Bo{njak - Donji

Vakuf 110:83, Orlovik - Spars (S) 54:83. Sutra (subota) na rasporedu su susreti 2. kola u kojem se sastaju: Gradina Donji Vakuf, ^elik – Bo{njak, Spars Mostar – Limometal, Spars Sarajevo – Student, Play Off – Orlovik, Sloboda Br~ko Distrikt.

[AHOVSKI TURNIR SANA OPEN 2012

Pobjednik Goran Trkulja iz Zenice
Pobjednik tradicionalnog ~etrnaestog {ahovskog turnira pod nazivom Sana Open 2012 je Goran Trkulja, internacionalni {ahovski majstor iz Zenice. Turnir povodom Dana oslobo|enja sanske op}ine i ove godine okupio je veliki broj {ahista iz Bosne i Hercegovine. Nastupilo je 26 {ahista, a Sanskoj publici predstavili su se i Milan Vuki}, velemajstor te ~etiri internacionalna majstora, dva FIDE majstora i osam majstorskih kandidata koji se nalaze na rejting listama [ahovskog saveza BiH. Nastupili su {ahisti iz Banjaluke, Biha}a, Zenice, Prijedora i Sanskog Mosta. Po tradiciji {ahisti iz Banjaluke bili su uspje{ni, naro~ito Jakovljevi} i Savanovi}, internacionalni majstori, a odli~ne rezultate napravili su i Muhamed Bori} iz Biha}a i Milan Vuki}. Prvo mjesto na turniru zaslu`eno osvojio je Goran Goran Trkulja sa {est poena, koliko ima i drugoplasirani Milan Vuki}. Tre}e mjesto osvojio je Vlado Jakovljevi}. Najbolje plasirani {ahista iz Sanskog Mosta je Ismet Rizvanovi}, {esto mjesto. Organizacija turnira ocijenjena je najvi{om ocjenom. Pored nastupa seniora, odigrani su susreti u veteranskoj i kadetskoj konkurenciji. Najbolji veteran je Nesib [ahbegovi}, dok je u kadetskoj konkurenciji najvi{e pokazao Sandi ]ehaji}. Pored prve trojice koji su dobili nov~ane, nagrade su dobili i svi koji su izborili plasman do devetog mjesta kao i najbolji u veteranskoj i kadetskoj konkurenciji. / E.Tabakovi} Priredio: Edin Alagi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 19. oktobar/listopad 2012. godine

23

BIHA]: OTVORENO PRVENSTVO BIH U KAJAKU I KANUU NA DIVLJIM VODAMA

Odli~na promocija kajaka{kog sporta
Kajak-kanu klub Una iz Biha}a proteklog vikenda bio je doma}in prvog Otvorenog dr`avnog prvenstva BiH u kajaku i kanuu na divljim vodama. Bi{}ani su `eljeli povratak kajaka{kog sporta u Biha} i BiH, {to im je po broju u~esnika uspjelo. U dva dana takmi~enja kajaka{i iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i BiH borili su se u slalomu i sprintu na vje{ta~koj stazi na «Jarku» i na gradskom kupali{tu Beton. Svojim prisustvom podr{ku prvenstvu dao je i Slovenac Petar Kauzer, svjetski prvak u kajaku i kanuu, pobjednik svjetskog kupa, te europski prvak. Kauzer isti~e, da se rado odazvao prijateljima iz Biha}a te da je ovo dobra prilika za promociju kajak i kanu sporta u Biha}u, ali i da se ne{to u~ini za naredna takmi~enja. Kajaka{ki klub Biha} u narednom periodu mo`e o~ekivati vrijednu donaciju (20.000 KM) u opremi koja }e dobro do}i mladim kajaka{ima. Drugoga dana takmi~enja vo`en je spust na stazi od hotela Sunce u Ribi}u do Betona kod Gradskoga mosta, a potom i sprint-utrka. Sve utrke na otvorenom prvenstvu u Biha}u bodovane su i za dr`avno prvenstvo, te se klub iz Biha}a pored odli~ne organizacije mo`e pohvaliti i sa novim dr`avnim prvacima. Prvenstvo u Biha}u odr`ano je u mu{koj i `enskoj konkurenciji za mla|e uzraste i seniore.

PREMIJER ODBOJKAŠKA LIGA – ­ENE

PRVA RUKOMETNA LIGA – @ENE

Bi{}ankama postaju respektabilna ekipa
Proteklog vikenda mlada ekipa @enskog rukometnog kluba Biha} pred svojom publikom odigrala je susret protiv HRK Kosa~a iz Mostara. Bi{}anke su dokazale da izrastaju u respektabilnu ekipu ostvariv{i pobjedu 27:26. Pred oko 50 gledalaca razigrane Bi{}anke uspjele su odnijeti pobjedu s golom razlike protiv uvijek neugodne ekipe iz Mostara. Cijeli susret igrao se gol za gol. Na odmor se oti{lo s golom prednosti za gostuju}e rukometa{ice. U drugi dio Biha} ulazi dosta motiviran te mlade igra~ice uspijevaju dr`ati rezultatsku neizvjesnost do samog kraja te u odli~noj zavr{nici ostvariti va`nu pobjedu. Borbeno{}u i velikim zalaganjem tokom cijelog susreta ekipa Biha}a uspjela je zabilje`iti tri veoma va`na boda kod ku}e. Iako su sve igra~ice dale maksimum na terenu, ponovno se igrom i pogodcima istakla Azra Ba{anovi} (11 pogodaka), ali ne treba zaboraviti ni u~inak ostalih me|u kojima Medine Dizdari} (5), Nejle Had`i} (4), te Lejle Ibrad`i} (3). Bi{}anke sutra (subota) u tre}em kolu putuju u Vitez, gdje ih do~ekuje ekipa @RK 5 plus Vitez. Ekipa Mirzeta Mid`i}a na put ide kompletna i motivirana za ostvarenje {to bljeg rezultata. savladav{i rukometa{ice Iskre rezultatom 22:17. Dosta izjedna~en susret u kojem se igralo pogodak za pogodak, rasplet i pobjeda doma}ina ovjerena je odli~nim igrama Emine Kli~i} i Enese Zuli}, koje su i bile najbolje igra~ice na terenu. Nakon prvog dijela doma}in je vodio 11:9, u nastavku susreta raspolo`ene Cazinjanke pove}avaju prednost na ~etiri pogotka {to su znala~ki sa~uvale do kraja susreta i odnijele sigurnu pobjedu. Krajina sutra (subota) putuje u Jablanicu

Treæi poraz Bihaæ-Premingera
Proteklog vikenda odigrani su susreti 3. kola Premijer odbojkaške lige BiH za ­ene. Bihaæke odbojkašice u okviru 3. kola odigrale su gostujuæi susret kod ekipe Radnika. Nakon domaæeg poraza u drugom kolu Bihaæ-Preminger je uknji­io i treæi uzastopni poraz. Ovog puta bolje od izabranica D­evada Feliæa bile su odbojkašice Radnika koje su slavile pobjedu rezultatom 3:2. Kako i govori krajnji rezultat malo bolju igru i koncentraciju u samoj završnici imale su domaæe igraèice, koje su uspjele slaviti u derbiju zaèelja. U derbiju 3. kola ekipa Kula Gradaèac slavila je u gostima kod ekipe Jedinstva iz Brèkog 1:3.

Krajina pobjedom otvorila sezonu Rukometa{ice Krajine iz Cazina u prvom kolu bile su slobodne, a u drugom kolu na svom terenu proteklog vikenda do~ekale su Iskru iz Bugojna. Odli~nom igrom uz maksimalno zalaganje svih igra~ica Krajina je zabilje`ila i prvu pobjedu,

Cazinjani odli~ni doma}ini
U Cazinu je proteklog vikenda odr`ano XVIII Dr`avno prvenstvo u {ahu u organizaciji Sportskog saveza invalida BiH. Doma}in takmi~enja bio je Savez za sport i rekreaciju RVI i invalidnih lica USK-a, a tehni~ki organizator Savez za sport i rekreaciju invalida Cazin. Na prvenstvu je u~estvovalo pet kantonalnih ekipa: BPK- Gora`de, SBK-Travnik, SK-Sarajevo, USK-a ekipa Cazina i USK-a ekipa Bu`im. Nakon dosta zanimljivih partija prvo mjesto pripalo je SSRI USK ekipa Cazin, drugo SSRI SBK ekipa Travnik, tre}e SSRI KS ekipa Sarajevo, SSRI USK ekipa Bu`im, peto SSRI BPK ekipa Gora`da.

[AH: DR@AVNO PRVENSTVO SSRI

T A B E L A:
1. Gacko 2. Kula G. 3. Jahorina 4. Jedinstvo 5. Modrièa 6. HE 7. Radnik 8. Bihaæ 9. BL Volley 10. Kakanj 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 9 9 7 6 6 5 2 1 0 0

U ostalim susretima 3. kola postignuti su slijedeæi rezultati: Jedinstvo - Kula G.1:3, Radnik - Bihaæ 3:2, Gacko - HE 3:0, Jahorina - Kakanj 3:0, Modrièa - BL Volley 3:0. Danas (petak) na rasporedu su susreti 4. kola. BihaæPreminger, na svom terenu u sportskoj dvorani Luke sa poèetkom u 19 sati doèekuje ekipu Jedinstva iz Brèkog. Bišæanke obeæavaju dobru igru i ostvarenje prve ovosezonske pobjede uz podršku domaæih navijaèa. U ostalim susretima 4. kola sastaju se: Bihaæ – Jedinstvo, Kakanj - Kula G., Jahorina – Gacko, BL Volley – Radnik, HE – Modrièa.

Pored ekipnih plasmana izabrani su najbolji pojedinci na plo~ama. Na prvoj plo~i najbolji rezultat ostvario Enver Bega-

novi} iz Cazina, na drugoj Zlatan Taji} iz Cazina, tre}oj Sead ]orali} iz Cazina i ~etvrtoj plo~i D`evad Isakovi} iz Travnika. Samo prven-

stvo proteklo je bez primjedbi, a svim u~esnicima i pobjednicima zahvalio se Mirsad Nuhanovi}, predsjednik SSRI USK. Priredio: Edin Alagi}