You are on page 1of 229

தைர-அவைற

தைர அவைற-அவைற
ைர-தைர அவைற அவைற!
அவைற

உலெக
ெக மிய நபகேள, அபகேள, அ:யவகேள,

இத மி-தக
மி தக :
தக
* எளேயாக கான தி"#பாைவ வ9ள க !
* ேகாைத அப/நபக கான தி"#பாைவ வ9ள க !
* இைளஞக கான தி"#பாைவ வ9ள க !

* Thirupaavai for Dummies!
Dummies

இத ஆ7 மாகழி மாத (2008-09), மாதவ9#பத? வைல#Iவ9?, இத எளய


வ9ள க
கைள அ:ேய பதிவ9ட Fவ
கிேன!

வழ கமான ஆ<சாய வ9ள க , சமய வ9ள கமாD< ெசா?லாF.....


இ" நபக> ேபசி ெகாடா? எ#ப: இ" ேமா, அ#ப:யான வ9ள கமாக<
ெசா?ல# ேத!

ேநா க :
க ப தக> எ#ப:@ திைளF# ப:F வ97வாக>! ஆனா?, இ
பல#பல" , றி#பாக இ கால இைளஞ/இைளஞJக , ந ேகாைத தமிK<
Bைவைய, "அவக> ேபா கி? " "சி க ேவ7 எபேத அ:ேய ஆவ?!

இத யCசி மி த வரேவC ெபCறF! ஒ" சில MDைம வ9" ப9க> எதி கR
ெசDதன! - ஆனா? ேநா க , ந?ல ேநா க எபதா? வாசகக> பல"
வ9" ப9னாக>!

அறிெவாE இ?லாத ஆD லேம ஆனாN , ப9றவ9# ெபE தைன ண9ய


யா உைடேயா - எபF தாேன ஆடா> ேகாPபா7! அேத ேநா க தா அ:ேய
யCசி !

* ெபrயவக>/ஆ<சாயகள தி"#பாைவ வ9ள க


க> = ெப"மா பாக
உ>ள லேசகர ப: ேபால!
* அ:ேய இ#ப: "ேலா க? பாைஷய9?" எ FவF = ஆலயதி Qைலய9? உ>ள
இலவச மிதிய: கா#பக ேபால!

ஆமS க வ9ள க
கைள தைமயா ைவ காF, அ:ேய ேலா கலா ஜாலியா<
ெசா?லி ெகா7 ேபாகிேற!
"ைஹ, இF என Fசா, ஜாலியான ஆமS கமா இ" ேக? " - எE யாராவF ஒ"
Fக எ ெப"மா
எ ெப"மா ஆPபடாதா என?
என :)

இத ேலா க? வ9ள க


க # ெபrயவக>/சாேறாக> அ:ேயைன
மன#பVகளாக! "சிE ேப அைழதனR , சீ றி அ"ளாேத! இைறவா நX தாராD, பைற!
ஏ?-ஓ எ பாவாD!" :)

இதனா?, ப தக> மP7ம?லாF, பல#பல தர#ப9ன" , தி"#பாைவ வ9ள க


கள?
ஈ7பா7 ெகாடF, அ:ேய மிகR மகிK<சி!
மாதிr < ஒ" சிலr க"F க> இேதா!
இேதா

இவ ஆமS க ஆவல அ?ல!


அ?ல
வதியேதவ (நX
நX மிழி )said...
கடR> பCேறா, மE#ேபா இ?லாத agnostic நா. ஆனாN உ
க> பதிRக> என ெரா ப
ப9:<சி"

ெவE தி"#பாைவைய@ அதைத@ எ தாம உ


க பாண9ல ெசா?றX
க பா"
க.
அF தா எைன# ேபாறவகைளெய?லா ப: க ைவ F.

லேசகர ப:ைய வ9ட சில சமய


கள? இலவச மிதிய: கா#பக தா ஈ கிறF! :)

க> வ9ள க
கைள தா: எைன# ப: க ைவ#பF உ
க எ F கள? இ" கற
ேநைம

//Fப ஓட\ ! வ9ைன@ அழிய\ ! அFனால, அழகிய ெர7 கைண@ ந?லா


ெதாற! வ9rய வ9rய ெதாற! ெதாறF ெதாறF எ
கைள# பா"!//
இத மாதிr நX
க அபவ9<B எ தறX
க பா"
க இF தா!
Posted by வதியேதவ (நX மிழி ) to மாதவ9# பத? at 11:20 PM, January 06, 2009

இவ ஆமS க# பதிவகள ெப" தைலவ!


தைலவ
மர (Kumaran) said...
மன நிைறத வாKFக> இரவ9ச
க. ஒ" வார கால தமிKமண நPசதிர# ெபாE#ேப தைல
ேம? ேபா ேபாF ஒ" மாத கால தினேதாE ைறதF ஒ" இ7ைக, அFR ெமா ைக
இ?ைல, ஆKத க"Fகைள< ெசா?N இ7ைகக>, எE இ7வெதபF ஒ" ெபrய தவ .
ந?லெதா" ெதா7. இைற@க#ப9C ஏCறF. ந நடதF. ந?வாKFக>.

1:28 PM, January 13, 2009

இவ ஆமS க ,
ரசைனயான வாK ைக - இர7ேம ைகவர# ெபCறவ!
ெபCறவ
Fளசி ேகாபா? said...
#பFநா மனB நிைறவா இ"தF.
ந?லா இ"
க. மன நிைற]ச பாராP7க>.
வ9ழா காலF கான இனய வாKF( )க>.

12:19 AM, January 14, 2009

இவ ைவணவ அப-நப


அப நப!
நப
மின? said...
அர
கைன மன"க ேசவ9 ேபாF ஒ" Fள கண X Fள ஏ எE ெதrயாF.
அைத# ேபால இத பதிைவ ப: ேபாF FளதF.
ெநகிKேவா7 மன நிைறத வாKFக>

4:36 AM, January 14, 2009

இவ இ கால E E இைளஞ!


இைளஞ
ேகாப9நா said...
\\Sridhar Narayanan said...
இத கP7ைர ெதாட" ப9னா? உ
க> அயராத உைழ# ப9ரமி#பானF. அ"ைம.
\\

r#ப9PேடD ;)))
நறி தைலவா ;)

5:50 AM, January 14, 2009

இவ ெபய ெசா?ல வ9" பாத ஒ"வ!


ஒ"வ MDைமயாள ேபாN
ேபாN !
N அ:ேய வடெமாழி
வ9ள க
க> ெபrதாக< ெசா?லாம? எளைமயாக< ெசா?லி< ெசேற! ஒ" பதிவ9? மP7 ,
ெகா]ச வடெமாழி வ9ள க ெசாேன! அதC அவ இPட க"F!
Anonymous said...
ந?ல நிைறவான பதிR.
இ#ப: சமய வ9ள கமாக #ரதி _லய`ய வஜன எெற?லா ஆ<சாரமாக ெசானா?
எaவளR ந?லா இ" ? அைத வ9P7P7?
இன வர#ேபா ெசா<ச பாBர
க காவF இ#ப:ேய ெசDF உ
க> பாவைத க வ9
ெகா>
க>.

9:39 PM, January 10, 2009

இவ த தைதயாr நிைனRகள? QK பவ!


QK பவ
Natty said...
ேக. ஆ. எ`... நிைறய ேதா\F, ஆனா எ F"வ ெகா7 க :ல... நXட நாPக> கழிF
அ#ப: ஒ" மகிK<சி...
Thiruppavai for Dummies சீr` மS 7 rைவ` ெசDய உதவ9யF...வாKF க> ேக. ஆ. எ`...

5:18 PM, January 14, 2009


இவ இ கால இைளஞ,
இைளஞ அேத சமய வரத அ:#ெபா:@ _ட!
_ட
Raghav said...
மாத
கள? மாகழியாD இ" எ ெப"மா கி"ைபயா?, ேகாைத நா<சியா தயவா?..
இத மாகழி மாதைத மற க :யா வண ஆ கியைம ேகாடா ேகா: வண க
அணா..

அணா, ஆடா நX
க ஒaெவா" நா எெனன பPட ெகா7தX
க ஒ"
பP:ய? ெகா7 கலா இ" ேக.. ஒ" க bன`P, வ9]ஞான, வ9வசாய9...

12:56 PM, January 13, 2009

இவ தி"வர
க#rயா...அர
க
தி"வர
க#rயா அர
க சனதிய9? அவட ேபசR ெசDவா!
ெசDவா
ைஷலஜா said...
#பFநா Q<சாD பதிவ9Pட
ஒ#ப9லா எ
க> ேகஆெர` எE நல வளேமா7வாKதிடேவ
ந#ப9ைன ந
ைகேச நதேகாப மரைன
இ#ேபாF எ#ேபாF
த#பாம? ேவ:7ேவ

12:55 AM, January 14, 2009

ஒr சிலr க"F க> மP7ேம ெதா F ெகா7ேத! இ பல அபக>


ெகா7த ஊ கF நறி!

இவCைற,
இவCைற இ
ேக ததத காரண :
காரண இதைன அ:யாக> மன மகிK<சியாக
இ" கிறாகேள! அதCகாகவாவF, அ:ேய வ9ள க
கள "ேலா கலான"
எளைமைய# ெபாEத"மாE ெபrேயாகைள@ , ஆ<சாயகைள@ ேகP7
ெகா>கிேற!
ஆடாள ெசளல#ய -எளவத தைமைய, மனதி? இ"தி, ஒ" ைற
வாசிF தா பா"
கேள! :)

நறி! _: இ"F ளF ஏ?-ஓ


நறி ஏ? ஓ எ பாவாD!
பாவாD

ைற ஒEமி?லாத ேகாவ9தா!
* உ தேனா7 = (அ)
* உறேவ? = (உ)
* நம = ( )
இத உறR ஓ =ப9ரணவாகாரமான உறR! இ
ஒழி க ஒழியாF!
ஆடா> தி"வ:கேள சரண !
சரண எ ெப"மா தி"வ:கேள சரண !
சரண

   

   


 


  

 

 ! " 

 # $ %


 #& '(   
) *+,! 

+-. +/0& 123# 

 $+


45+ 
 
 !!"#$ %& 

''(()'(6' 7. 


89:;(% *;*6& 6&+

+,
+.'+#& 


 ;' 3< 

 7=! 8 -. /> 

 + 0< ? ! ' # 


 3 &, @( < 3
1$ AB42/

 C 6& 6&+ 

.' D& D9:

 E+ " #

&34)'4* ; ' 6
. 54 ;. # 


 
6/! ( $ 

 $;-+ F#  

  Г Г8
Г>3 Г9 


 @ 
7#?

 - ( 

 %G <# )( ) #999 

94:3 ! 


  C . $  
 " 3 9+


இனய ேக கி !

இனய ேக கி !
ேக கி
You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

திரா? னதமா?? - திபாைவ ெக வைளயா !


Today, January 24, 2009, 4:47:40 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மகேள, ஃபா ஏ ேச#$...ஒ வைளயா வைளயாேவா& வா'க! திபாைவ


ெவளகமாேவ ேக கி இ(தா உப யாச& மாதிr-+ல ஆய&? எபேம ெலச
ைட ஆ ம0 க& நம மிச ைட ஆய&! ஹிஹி! இ வழி ப'ேக4 (Two Way
Participation) ெரா&ப 5கிய&! அேபா தா ஆ ம0 க& ஜாலியா ேபா&!

இ(த வைளயா - திபாைவ ெக!


ெக Paavai Crosswords!

தி எ+லா& 5கா+வாசி திபாைவய+ இ( தா ! நந-ல ெகா#ச& ெஜனர+


தமி8 ேக9வ;!
:

ஆ<டா= எபேம திற(த தக&! ஓப ெட; !


* இ வைர மாதவ ப(தலி+ வ(த பாைவ பதி@கைள பா & எதலா&! ஆனா
இ A& பாைவ பதி@க9 5Bயைல!
* அனால இ(தா'க 5 தக&!
தக& பா ேத ேத @ எதலா&!
எதலா& :)

தி க=கான றி &, எ எ<ணைகD& கீ ேழ! Fடேவ * மா கி+ அ(த அ(த
திபாைவய ந&ப ! இத வட ஈசி இக 5BDமா? அB$சி ஆ'க!
வைடக9 கிறி;ம; கழி$சி ெசா+ல மா? ெக பrH& உ<! :)

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml
இனய ேக கி !

ACROSS - இடவல& பரத சிண&


1. தாழாேத இ(த ஆDத&-சர மைழ ெபID& (5) *4
3. இ$ ெச+வ&- A& ஒ அ த& இ! இைத ேமI$ சாப& லதி+
பற(தவ !(4) *29
5. இதா வ: - இவ&, நம&! கைடசி எ க ஆகிD9ள (4) *9
6. ெபா ற$ சகர& உைததவ எ ன ேபா4றி? (3) * 24
7. சி4றாேத ேபசாேத பணகார **! மைனவ A& ெகா9ளலாேமா? (2) *11

8. பகாHர ஒ **! அத வாI கீ <டா (2) *13


9. ேநா $ சாமா - தமிழி+ Explain (6) *26
11. இவ ைகய+ மி ன+, சகர& ேபால மி A& (6) *4
13. ேநா $ சாமாைன எ+லா& இத ேம+ பதிபவ தவா (5) *26
15. நா+ திைச த: த'க=& ெகாண ( நன *** (3)

16. மா கழி மாச&, நிலா ெநைற#ச நா=(5) *1


17. இ அெமrக, ஐேராபா, இ(தியா- A எ+லா இடதிK& ெபID! தைல ேமல வழ,
:
உ வாசபB கைடப4றி (2) *12
18. (வலமி( இட&) இ இபா ேபா+ நா'க9 எ+லா& வ(, உ ப9ளக B4
கீ ேழ, தைல ெபIேதா& (4) *22

DOWN - ேம+கீ 8 பரத சிண&


1. இைத ைவ ெகா< ப+லா< இைசபாேர! (8) *26
2. இத ப னாேலேய ேபாேவா&! கானக& ேச (, உ<ேபா& (5) *28
4. F ேவ+, ெகாைமயான ேவைல ெசIபவன மர (6) *1
6. பறைவ அரச , ப சி ராஜ , கட (6) *6
10. ஓைச பத தய கைடD& சத& ேககைலேயா? (5) *7

12. இவனாI நி , க<ணேனாட அபா, ேகாய+ காேபாேன (5) *16


14. கBததி வடெமாழி$ ெசா+(4)
15. ேவ'கடவா! நா'கடவா வ<ணேம எ ன? (3)
16. சால உ தவ ** F கழி (2)

Show all items

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-00: ஆடா in New York!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மகேள! அத ப நா, தின ஒ! பதி"! பதி" ேபாட ேபாற நா$ இ
ைல!

ைல
ஆடா! ந()க இட ேபா ப$*+ட வாைழப த, அ
ல! -
ஆடா
வ
லி./!! :) ேகாைதைய எ$ென$ன ேகவ ேகக3 நிைன4சீ)கேளா, அைத

லா ேககலா! அ பதி
ெசா
, ெபா7. அவ அவ ல8வ!
தா$! எனகி
ைல! :)

இ த மா கழி ப நா, ேவற மாதிr ெக+ட.ல ப த


ேபாடப!
* தி!பாைவ 7ெக:,
* .திரா .ன<தமா,
* பா+ பா+,
* வ=ேயா
( பதி",
* பதிவ க பா ஒலி பதி",
* பதிவ க ந(யா-நானா ேபா+=...
இ மாதிr ேவற ேவற ெக+ட.!

*** ஆ
ேசா...மா கழி

ேசா மா கழி மாததி$ சிற த ப$*+ட தன<யான பr> ஒ$?
வழ)கப!
வழ)கப

அட, எ$னா4> இவ?-$? பாகற()களா? ஹிஹி!


கனா கேட$ ேதாழா நா$! கைதைய ேக)க!

Page 1 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

"யா யாேரா எ
லா வைலA ெதாட)கி+டா)க! Aமாைல4 B= ெகாத நா$ ஒ!
வைல-Aமாைல B= ெகாக மா+ேடனா? என$? ெசா தமா ஒ! வைலA Cட

லிேய! ந( இ! மா என இ த கதி ேகஆெரD?"

"ேஹ...எ$ ெச
ல ேதாழ( ...ேகாைத? ந(யா? How you doing dee? ந( எேபா நிEயா வ ேத?
அ", மா கழி மாச வ)கற இ த ேநர, இ தியா"ல இ!றத வ+ேபா+,
உன இ)ெக$ன ேவைல?"

"அ இ
லடா...உ$ைனய பா ஒ! வஷய ெசா
லி+ ேபாவலா-$? தா$
அவசர அவசரமா வ ேத$! அ ./ , இ .-யா ! அ8ேளா தாேன வதியாச?"

"இ த இன<. ேப4>ெக


லா ஒ! ெகாைற4ச, இ
ல! சr, எவ$ ஒன வசா
ெகாதா$? H-1ல
ல வ தி!கியா?
வ தி!கியா இ
ல அவேராட H-4ல
ல வ தி!கியா?"
வ தி!கியா :)

"ேடH...வ தவைள உ+கார Cட4 ெசா


லாம, ேகவ ேமல ேகவயா ேக+கி+ேட
இ!கிேய?"

"சr, சr, வராதவ வ தி!க! வா...’வாரண ஆயர’ பட ஓ=கி+ இ! ேஹா
திேய+ட ல! எ
லா உ$ தைல. தா$! பாகி+ேட இ!! அப=ேய =Kசா,
D+ரா)கா ஒ! காப ேபா+ ைவ! நா$ அள எ)க ஆபLD ெபா3 கி+ட ஒ!
ெமாைகைய ேபா++ வ டேற$!"

"யா!? அ த4 சிவலி)க ேகவ ேக+டாேள? அ த ெபாணா?"

"அவேள தா$! அவ ேப! நி**ேல+! ஆனா நா$ >!கமா சாேல+-$? தா$


Cபேவ$!"

"அட பாவ,( அ= பட ேபாற! ேபாM ேபாM உ$ கி+ட ேபச3-? வ ேத$ பா!!
ேபசாம மர$ வ+ேகா,
( ஜிரா வ+ேகா
( ேபாய!கலா"

"மர$ வ+ல
( அண உன தண Cட கா+ட மா+டா)க! பதி"-$னாேல

Page 2 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அண ைகயல Arக+ைட பற! சகரைத வட அ பவ ஃ.


ஆMத ெதrM-
ல?" :)

"சr, நா$ ஜிரா வ+


( ேபாேற$!"

"ராகவ$ வ+
( ேபான ($னா உ$ கைத க தலாய!! சிகைன த( சிேகேலா
ெரபாவாH-$? தா$ ந( பாட ேவ=ய!! ெசா
,றத ெசா
லி+ேட$....அபற
உ$ இPட!"

"அHயHேயா! அப=யா! சr, சr! ேகா4சிகாேத-டா! ந( $ன இ! த ேகஆெரDேஸ இ


ல!
இப
லா உன ெபா> ெபா>-$? ேகாவ வ!, எ$ ைமன$ இலவைன
ேபாலேவ!!"

"ஹா ஹா ஹா! ந( ஒ! பதிைவ ேபா ேகாைத! அபற ெகளப வ!வா)க பா! ஒ!


மி ப,! அேபா ெதrM உன! But dont worry! I will be there to protect you, ok? ெசா
,R
ஏேதா ெசா
ல வ திேய!"

ப$ன<ய C த
க!நிற நாக..
ெபைமய$ இலகண அவள ேதக

"நா$ பா=ன தி!பாைவ பல மகா$க வயாயான எ:தி இ!கா)க! பல


கவஞ க உைர எ
லா எ:தி இ!கா)க!
=வ-ல அறிஞ க பல ேப! வளகி ேப>றா)க! பாடகிக/பாடக க ெவ8ேவ7
ெம+ல சின<மா பா+டா Cட பா= இ!கா)க! ஆனா...ஆனா...
இ வைர ேலாகலா,
ேலாகலா ஜாலியா,
ஜாலியா கிடலா,
கிடலா ஒ!த Cட பr4சி ேமயைலேய-$?
ேமயைலேய $?
தா$ என சி$ன வ!த!
வ!த அதா$ உ$ கி+ட ெசா
லி+ ேபாவலா-$? வ ேத$!"

"ஹா ஹா ஹா! அ எப=, இ ம+, கெரடா எ$ைன ேத= ப=4சி வ தி!க?"

"இ ெதrயாதா? அதா$ ஊேர ேப>ேத உ$ைனய பதி! ப4ைச மாமைல ேபா
சால+,

Page 3 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பவள வாH ெக$டகி சிக$-? மாதி பா=ய தி


லால)க=யாேம ந(?"

"சr, சr! உரக ேபசாேத! Crowd பா! Rலி) நமள தா$! உ$ ஆைசைய நா$
நிைறேவதி ைவகிேற$ ேதாழ( !"

"ந$றி-டா ேகஆெரD"

"ஆனா, பதி, ந( எ$ன த!ேவ என?"

"ஆகா! மVைற ந காம)க(வ!ப)க) மாV7-$? ெசா


லி இ!ேகேன! சr ெசா
,!
எ$ன ேவ3 உன?"

"ஐ-ஐ -ஐ எ:திய உ$ தமிX பK> வர


க ஒ! ேதாழைம-த
ெகாக ஆைச! இ த ேதாழ?காக உ$ காதல$ கி+ட அ?மதி வா)கிகி+ வrயா?"

"ெமாத
ல மா கழி ப =! ெபா)க
அ$ன<கி பாகலா! ேஹH! ேநரமா4>! நா$
வேர$டா!"

"ஏH...வ த ெதrயைல...ேபாற ெதrயைல...எ)க ஓற ந(ய?"

"ேடH, தி!மைல ேகாய


ல இ$ன<ல இ! >ரபாத க+!
க+ ஒ$லி தமிX பா>ர தா$!
தா$
வடெமாழி ஒ! மாச :க க
தா ெகா!வா)க!
ெகா!வா)க
அேதா பாட ஆரப4சி+டா)க! மZ தி ப D+டா, அ)ேக டய இ!க3!
வ +டா...ேக+4 E ேல+ட ேகஆெரD! ைப! :)))

-: ஹr ஓ!
மா கழி-00:
மா கழி தி!பாைவ தன<ய$க

Page 4 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

தன<ய$-$னா எ$ன? தன<யா ேபா+கற பன<ய? ேப! தன<யனா? ஹிஹி!


$னாள<
வ த ஒ! [ைல ேபாVறி, ப$னாள<
ெசHயப அண ைர
தன<ய$-$? ேப!!
ஒ! தன<யன<
அ த [லி$ சாராச, எ:தியவ சிற.-$? எ
லா ரதின4
>!கமா4 ெசா
லபட ேவ!

எ$னா?
எ$னா ஆடாள<$ பா+ தன<ய$ எ:த?மா?
எ:த?மா
ஒேர ேபா+டா ேபா+= தா$! அ$ைன ெதேரசா" டாட ப+ட ெகாக ந(-நா$-$?
ேபா+= ேபாறாேபாேல! ஆனா
ேதறின இரேட ேப! தா$! அல இராமா?ச Cட

ைல$னா பா)கேள$! ப$ேன? த)ைகைய பாரா+= அணேன தன<ய$
பா=னா, அ ப ைனபாக பா கப அ
லவா? :)
* பராசர ப+ட = இராமா?ச ேபr+ வள த ஒ! ழ ைத! CரதாXவான<$ .த
வ !
ப$னாள<
!!
* உHய ெகாடா = இராமா?ச !வ$ !வ$ !!

பராசர ப+ட அ!ள<ய:


அ!ள<ய
ந(ளா )க Dதந கிr, தR >த, உேபாய !Pண!
பாரா ய, Dவ 4!தி, சத சிரD சித, அயாப ய த(!
Dேவா சிPடாயா, சரஜி நிகள< த, யா பலா, !ய .)ேத!
ேகாதா தDைய நம!! இத இத!! Aய ஏவாD Aயா!
(வடெமாழி தன<ய$ தா$! ஆனா இத$ வ ணைனய
அ8ேளா காத
>ைவ! >!கமா
பா ேபா; ப$*+டதி
அ$ப க வளக")

நப$ைன பரா+=ைய தா$ கண$, தமிX ைறப=, ஏ7 த:வ மண 


ெகாடா$!
* தி!மக, மமக - இ!வ! அவைன அைட தா க!
* நப$ைனைய - இவ$ அைட தா$!
வலிய4 ெச$7, கPடப+ அைட தா$! அைனவr, இைளயவ! இளைமயானவ!

ஆடா இவ ேம
ஒ! தன< பாச!
\$7 ேதவய! அ$ைன மகால+>மிய$ அச தா$ எ$றா,, அற-ெபா!-
இ$ப எ$7 தன< தன<யாக ேதாVற கா+கிறா க!
இதி
நப$ைன = இ$ப!
இ$ப
ந(ளா எ$7 வடெமாழிய
ெசா
லபவா! அவ ெசHதைதேய ஆடா ெசHகிறா
எ$7 பாகிற இ த தன<ய$! அப= எ$ன ெசH வ+டா நப$ைன?

* நப$ைனய$ ெபrய தி! ைலகள<


, கண$ எ$? காதல$, ழ ைத ேபால
/)றா$!
* ப3றைதெய
லா பண+, ழ ைத ேபால \Kசிய வ4சிகி+ /)கினா?
அவ$ மாய, இவ ெதrயாதா எ$ன?
* இரவ
நிகX த இ$ப வைளயா+=
, C த
கைல ேபாH இ!!
* கச)கி ேபாH இ! A4சர)கைளM AமாைலகைளM கழVறி, அ த4 சரதாேலேய,
கணைன க+=ேலா க+கிறா!
* அேடH, எ$ கள ழ ைத .!ஷா! இேபா ஓ= ேபாேய$ பா ேபா? :)

Page 5 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* அ$7 யேசாைத க+=யைத க+ அ7தாேய! இேபா இைத க+ அேற$ பா ேபா?
தாயா, தாரமா? ஹா ஹா ஹா!
நா)க எ
லா!ேம நப$ைன தா$!
தா$ இன<ேம
உ$ைன நா)க இப= தா$ க+ட
ேபாேறா!
ேபாேறா பா கலா,
பா கலா ந(யா நா)களா எ$7!
எ$7

= இப= ந அதைன ேபைரM நப$ைனயாகி, நம இ$ப ஆகினா ேகாைத!


ேகாதா தDைய இத இத நம!! = இேப ப+ட ேகாைதைய வத வதமாக
வண)கிேற$!
Aய ஏவாD Aயா = வண)கி வண)கி, மZ வண)கிேற$!
எ$7 அதா$ இதைன வணக)க ைவகிறா ேகாைத! அப= எ$ன ெபrய இவளா
அவ? :)

த+ெடாள<-கணா= ேசைவ

தமிX தன<ய? வ தா4ேச! :)


உHயெகாடா அ!ள<ய:
அ!ள<ய

அ$ன வய
.ைவ ஆடா
ஆடா, அர)கV
ப$? தி! பாைவ ப
பதிய!
பதிய - இ$ன<ைசயா

பா= ெகாதா நV பாமாைல,


பாமாைல Aமாைல
B= ெகாதாைள4 ெசா
,!
ெசா
,

வய
.ைவ எ$றா
பா=4ேசrயா?

ைலய
ைல! இ த .ைவ ேவற! ெத$பா=4 சீைமயேல, ேதேரா வதியேல,
(
மா$ ேபால வ த ம)ைகய$ .ைவ! ./ ! வ
லி-./ !
அ)ேக அ$ன வய
க = அ$ன)க வைளயா! அ$ன(ெந
) வைள ஆ!

அ த ஊ! ெப!ைம யாரா


? ஆடா = ஆடவைனேய ஆடவ!
ஆட"வ$" எ$ேற ெசா
லி4 ெசா
லிேய பழகப+ட ஒ! ஆணாதிக4 ச\கைத,
ஆட"வ" எ$7 மாVறி ேபச ைவதவ!
அ த ெத$பா= நா+டா, ேசாழ நா+டாைன (அர)கைன), அபேவ சாதி வ+4 சாதி,

Page 6 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா வ+ நா, காதலிதா! :)

அவ?காக தி!பாைவ எ$? ப


பதிய பணனா!
பணனா

பதியமா? அப=$னா? ப
பதியறா ேபாேல தமா? யா! ெதrM?
ேகாைதைய தா$ ேக+க3! :)
"எ$னேல பதிய பாற?"-$? ேகப-ல! பதிய=பதிக! நா+.ற வழகா ேப>ற!
தி!பாைவ பதிய = தி!பாைவ பதிக! பா>ர)க! ஆடா கணால எ$7 Cட
நா+.ற4 ெசாVகைள கவைதய
எ ஆவா!

கிராமதி
பய ைவ ேபா, "ஒ:)கா பதிய ேபாபா"-$? ெசா
,வா)க!
அதா4> ெந
, ஒ! இடதி
வள , இ$ெனா! இடதி
நாV7 ந ேபா, பதிய
ைவபா)க! Transplanted Organs-ஐ பதிய ெசHயப+ட உ7.க-$? தா$ இப"
ெசா
,ேறா!
அேத ேபால, ஆடா, நைம உலக இ$பதி
தலி
வள , சrயான ேவைள வ!
ேபா, எெப!மான<டேத பதிய பண ைவகிறா!

இ$ன<ைசயா
பா= ெகாதா = அபேவ +E$ ேபா+ தா$ பா=
ெகாதி!கா ேபால!
நV பாமாைல,
பாமாைல Aமாைல,
Aமாைல B= ெகாதாைள4 ெசா
, = மாைல எப= க+டலா?
பாகளா
க+டலா! Aகளா
க+டலா!
* வா Aமாைல = தா$ B= அவ? ெகாதா!
* வாடாத பாமாைல = "எ பாவாH" எ$7 தனேக தலி
பா= ெகா, அ.ற தா$
அவ? ெகாதா! :)

B= ெகாத >ட ெகா=ேய,


ெகா=ேய ெதா
பாைவ
பா= அ!ள வ
ல ப
வைளயாH - நா= ந(
ேவ)கடவV எ$ைன வதி"
"ேவ)கடவV வதி எ$ற இ மாVற
நா) கடவா வணேம ந
.ேவ)கடவா நா)கடவா எ$7 தமிழி


ெகாK>கிறா ! அதா4> ேவ)கடவைன நா

Page 7 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கடவாம இ!க3மா!
ேவ)கடவV எ$ைன வதி = எ$ைனய அவ$ ேப! எ:தி வ4>! இன< அவ$
ெசா ஆகி வ+ேட$! அவ$ ெசாைத காபாதிகற, அவ$ கவைல! அவ$
சாம திய!

இ மாVற நா) கடவா வணேம ந


 = இப= அவ? உய
எ:தி வ4சி+டா
ெபாற", மன> மாற Cடா! ேவ)கடவைன நா) கடவா வணேம ந
!

இப= இ! வத மாைலயா


, (தி])மாைலேய க+= ேபா+டா >ட ெகா=! அவ
ைகய

-க
எ$7 பல வைளய
க! அவ பாைவ ஏேதா >மா)கா+=M பாைவ

ல! ெதா
பாைவ!
பாைவ மிக மிக பழைமயான பாைவ! அப= எ$ன ெப!சா ெதா$ைம-$?
பாகற()களா?

D!திகள<ேல...
ேவத = A வ பாக; உபநிடத = உதர பாக
ேவதைத அப=ேய தமிழாக ெசHதா நமாXவா ! எனேவ தா$ தி!வாHெமாழி=தமிX
ேவத!
ஆனா
ேகாைத, ேவதைத, வr வr தமிழாக ெசHயவ
ைல! அைத வட4 Bபரா
ஒ$? ெசKசா! எ$ன?

அ த ேவத வைத உ!வாகினா! ஒ! வைதைய உடாகி+டா, அதி


இ! ேத
பயைர, மZ மZ வைள4ச
பாகலா-ல?
அதா$ ேவத அைன "வ" ஆ ேகாைத தமிX!

ேவத பாராயணைத ஓ-இ


வ)கி, ஓ-இ
நிைறேபா!
அேத ேபா
நாலாயர தி8ய பரப த பாராயணைத, தி!பாைவய
ெதாட)கி,
தி!பாைவய
தா$ நிைற" ெசHகிறா க!
அதனா
,
அதனா
தி!பாைவ = ேவததி$ வ = ரணவ = ஓ!ஓ

* மா கழி ப நா ப த, வ தி! ,


* ஆடா எ$? அV.த ேதாழிேயா வைளயா= மகிழ ேவ3மாH,
* அைன நப, நபகைளM ேக+ ெகாகிேற$!

உ)க ேதா$7 தி!பாைவ ெபா!ைளM ேபசி மகி:)க! நாைளகி த

பா+! அதி
உ)க ப பய)கரமான ேகவ காகி+ இ!! அ வைர
வ +டா Pைடலி
வ +டா? :)

Show all items

Page 8 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-01: கீ ைத Bestஆ? ேகாைத Bestஆ?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வாக மகேள! மா கழி உளாற திசிடலாமா? எக இப தா! மா கழி"


திக மதி நிைற த ந!னா ெதாட&! ஆனா உக பல ேப', மதி நிைற &
இ ேநர) வான"&ல இ')! இன* இ திய ேநரப, பதிவட -ய
கிேற!! சr, ேபா/,
ெமாத
ல, பா/0 அபாலிகா...

ேந"& பதி2ல ஒ' ெபrய காெம,. யாரா4) ேநா/ ப5ண 7களா? யா' ஆ5டா
8மாைல/பாமாைல 9/, ெகா0கிறா?
* ஆ5டா, அரக' ப!: தி'பாைவ ப
பதிய)!
* ேவகடவ: எ!ைன வதி எ!ற இ)மா;ற)!

ஆக தி'பாைவ யா'? = அரக:கா? ேவகடவ:கா?


ஆக ெப5பாைவ யா'? = அரக:கா? ேவகடவ:கா?
<தி -01: மாபைள யா'?
<தி யா' அரகனா?
அரகனா ேவகடவனா??
ேவகடவனா
யாரா4) ஒ'"த தாேன மாபைளயா இ'க -,=)? க50<,சி ெசா
>க! :)

"க5ணைன ேபால ஒ' கி? ேவற யா') இ'க -,யா&! ஒ' வஷய"ைத பள 7 -
!: ெசா
லேவ ெதrயா& அவ:!
இA"& இA"&...ந)ைம=) ழப, அவைன=) ழப, எதிrைய=) ழப...ஆனா
கைடசீல ச5ைடய
ம/0) ெஜயசி'வா!!" - இப," த! காதலைன ஊ'ேக
ேபா/0 ெகா0"& பா/ைட ஆர)பகிறா ஆ5டா! அதா! ெமாத பா/0! :)

ேக/0கி/ேட பதிைவ ப,க!


* ெப5 ரலி
- எ).எ
.வச த மாr (Dவ"யா அவக அ)மா)
* ஆ5 ரலி
- சிகி
'சர5 (க
Er மாணவகள*! நாயக!)

Page 9 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மா கழி" திக,
திக மதி நிைற த ந!னாளா
,
ந!னாளா

ந7ராட ேபா&வ ,
7 ேபா&மிேனா ேநrைழயF ?
சீ ம
) ஆGபா, ெச
வ சி?மH கா!
கா
I ேவ
ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப! மர!மர!,

ஏ ஆ த க5ண யேசாைத இள) சிக),


சிக)
கா ேமன*,
கா ேமன* ெசக5,
ெசக5 கதி மதிய) ேபா
-க"தா!!
-க"தா!
நாராயண"ேன
நாராயண ேன"
ேன நம"ேக
நம ேக"
ேக பைற த'வா!!!
த'வா!
ப, &, ஏ

பாேரா <கழ ப, & ஏ


-ஓ பாவாG!
ஓ எ) பாவாG

ஆ5டா ேநா!< ேநா;ற மா கழி மாச), -த


நா ெபள ணமி ேபால! இப,

Page 10 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

வானவய
றிைப எ
லா) இ த ெபா5L எAதி வசி/0 ேபாறா! ஒ' ேவைள
ஆ5டா ைடr எA&) பழக) இ' திேசா? :)

மா கழி மாச), மதி நிைற த ெபள ணமி இ!:) வான"தி


ெதr=ேத! வ,ய;
காைலய
ந7ராட ேபா) ெபா5Lகளா!
ேபா&மிேனா? = ேபாகலா) வாrயளா?
ேபா&மிேனா

ேந இைழயF = இைழ-!னா ஒ' அணகல!! ஏ திைழ-!: ெசா


>வாக! இைழ
எ!றா
ைகய
ேபா/0 ெகாவதா? காலிலா? ெசா
>க பா ேபா)! ேந இைழ = ஒேர
வrைசயா, ேந ேநரா, இைழக!

சீ ம
) ஆGபா, ெச
வ சி?மH கா = 9ப ஊ' ஆGபா,! அ N'
ெபா5Lக, ேந இைழ ேபா/0 ெகா) பணகார ெபா5Lக ேபால!
&0 இ')! ஆனா" திமி இ'கா&! ேசா)ப
இ'), ஆனா ேசாைட
ேபாகா&க! அ த ெபா5Lக எ
லா') ஒ'"த! ேமல ைநசா க5L! யா
அவ!? :)

I ேவ
ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப!,
ந தேகாப! மர! = ேவைல ைவ"& ேவைல வா)
ந தேகாப!! அவ' ைபய!!
ஏ ஆ த க5ண யேசாைத,
யேசாைத இள) சிக) = ஏ (ஆழமான), ஆ (அழகான) க5L
யேசாதா)மா2! அவக சிக /,!

கா ேமன* = க'"த மசா!! ெச க5 = ெசவ"த க5L !


கதி மதிய) ேபா
-க"தா! = 9rய! ேபா
பள 7 -!:, அேத சமய) ச திர! ேபா

ள* சியா -க)!


க5ண! அ)</0 அழக!! ஆலி2/0), ேகாலி2/0), பாலி2/0), அ"தைன=) காலி
2/டாG ஆகவ
ல கள சிrபழக!!

சrஈஈஈஈஈஈஈ........அவக
சrஈஈஈஈஈஈஈ அவக அபா' ைகயல எ& "ேவ>
ேவ>"?
ேவ> அவ' -'க பதரா?
பதரா அவ'
ந த-ேகாபனா
ேப' ந த ேகாபனா? க த
ேகாபனா க த-ேகாபனா
ேகாபனா? :)
ேகாபனா

I ேவ
ெகா0 ெதாழிலா)! ப5ைட" தமிழக"தி
ச5ைட ேபாடL)-னா,
ெமாத
லேய ஆகைள அ,க மா/டாக! எதிr ஊ' ேபாய -தலி
ப4கைள
கவ & வ'வாக! ஆ+நிைர கவ த
-!: ேப'!
ெவ/சி 8 9,கி/0 இவக ேபாG ப4கைள கவர, அவக கர ைத 8 9,கி/0
ப4கைள காபாக! ப4கைள கவர வ') எதிrகைள வர/ட "ேவ
" வசி'கா'
தைலவ ந தேகாப!! தைலவ!-!னா எபேம ைகய
ேவ
இ'கL)! அப தாேன
அழ? :)

அ0"&.....
ஏ -ஆ த
ஏ ஆ த க5ண,
க5ண யேசாதா)மா = பாசமானவக தா!! ஆனா அவகள ெவ?) பாச):
ேலசா நிைனசிறாத7க ெபா5Lகளா! உக வ'கால மாமியா' தி
லாலக,!
அ"தைன ஆய கைள=) க/, ேமGகிறவக!
ஏ = ஆழமா, பா ைவயாேலேய உA&'வாக உக மனைச!

Page 11 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆ = அழகா, பா ைவயாேலேய பாச-) கா/0வாக உக கி/ட!

இ த கால"& ெபா5Lக, காதலைன காதலிக" ெதாட) -!ன ஒ' பேயா-


ேட/டா ேபா0&க-
ல? அ& ேபால ேபாடறா ஆ5டா! :)
* ெமாத
ல Date-ஐ றிசி வசிகிறா = மா கழி" திக! மதி நிைற த ந!னா!
* அ<ற) ஊ' = சீ ம
) ஆGபா,!
* அ<ற) Daddy = I ேவ
ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப!!
* அ<ற) Mummy = ஏ ஆ த க5ண யேசாைத!
* அ<ற) அவ ஆ = கா ேமன*, ெசக5, கதி மதிய) ேபா
-க"தா!!

சr, இ"தின* ேப' ேபைர=) ெசா!ன 7ேய! அவ! ேப' ம/0) ெசா
ல மா/ேடற?
ைஹ, ைஹ! அ& ம/0) சீெர/! ந5ப கேக அபற) தா! ெசா
>ேவ!! அபற)
தா! அ)மா-அபா2! ஃேபமிலி!
க5ண!-: உடேன ேபைர ெசா
லி/டா வ)< தா! பர2)! ேவL)-னா ஒ' S!
க5ண!
அவ! நாராயண!
நாராயண!! :)

நாராயண ேன" நம"ேக


நாராயண"ேன
ேன நம ேக"
ேக பைற த'வா!!!!
த'வா!

இேக தா! ஆ5டா நிறா! க5ண! ப0"&/டா!! :)


சி)ப ழ ைதக ைசகாலஜி! ப,சா எ!ன பr4-!: ெமாத
ல ெசா
லி/0,
அபற) ப,க ெசா
லL)! இ& ெதrயாம எ!ென!னேமா க5ட 4ேலாக"ைத=)
ெசா
லி</0, கைடசீயா பதிென/டா) அ"தியாய"தி
...

மா "ஏக)
ஏக)"
ஏக) சரண) Tரஜ
Tரஜ! = எ! ஒ'வைனேய சரண) என ப;?!
அஹ) "வா ச வ பாேபேயா = உ!ைன கால) காலமாக" ெதாட') பாபகைள நா!
பா "& ெகாகிேற!!
ேமாU இVயாமி = அ'ெளா0 ெப'நில) அள*கிேற!! ேமா/ச) உனேக!
மா 4ச:
4ச = கவைல படாேத!

Page 12 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இத; சரம 4ேலாக), சரம ெசG= எ!? ெபய ! மிக2) -கியமான W!?
ம திரக இ&2) ஒ!?! ைவணவ உலக) ேபா;றி ெகா5டா0) ம திர)! பல
ேப' இைத -L-Lபாக! )ேமாண) ஒபலியப! ேகாய
ல, ெப'மாள*! ைக
கவச"தி
இ& எAதப/0 இ')!

கீ தாசார) 4ேலாக மைழய


நைன &, வ,ய வ,ய கைத ேக/டா! அ ஜூன!! ஆனா

கைடசிய
சரண) அைட தானா? ேமா/ச) கிைட"ததா?
ஹிஹி! பதிேனA அ"தியாய"தி>) அவ! ஒேரய,யா க!ஃYV ஆகி/டா!; கேடசி
பதிென/டா) அ"தியாய"தி
, சரண) அைட-!: வாG வ/ேட ேக/0 பா"தா4!
அப2) சரணாகதி ப5ண மற ேத ேபானா!! இ?திய
ேமா/ச) ேபாகாம
ெசா க)
தா! ேபானா! அ ஜூன!! Iட இ' & 4ேலாக) ேக/டவ:ேக இ த கதி! :)

வ தா எக அறி2 ெகாA &! அZ4 , ஒ' ச ததியாG! "எக" ேகாைத!
அடேச...ந)ம மகேள பாவ)! க5டதி>) உழ
றாக! அவக பதிேனA
அ"தியாய) கழிசியா, பr4 எ!னா!: ெசா
>ற&? இெத
லா) ேவைலகா2மா?
க5ணா! மிVட ஜக"'! ெகாZச) தள* நிகற7யளா?

-த
பா/0, -த
ெர)பாவாG! அதிேலேய ெசா
>ேற! பா', ந)ம பசக எ!னா
பr4-!:! நாராயண"ேன" நம"ேக" பைற த'வா!!!!
* மா) "ஏக)" = நாராயண"ேன
நாராயண ேன"
ேன
* அஹ) "வா = நம"ேக
நம ேக"
ேக
* ேமாU இVயாமி = பைற த'வா!!
த'வா!

அTேளா தா!! ெரா)ப ஈசி!


ேகாைபைய அறிவசாசி! அ,சி ஆ0க பசகளா! ெவ;றி உகேக! = இ& ேப'
தா! Sportsmanship! Sports"woman"ship! :)
தா-பநிஷ"
கீ ேதா பநிஷ"...அபற) பா"&கலா)! ேகாேதா-பநிஷ"
பநிஷ" ேகாேதா பநிஷ"...வாT,
பநிஷ" 9ப'!

க5ண! = ஜக"'!
எ! ேதாழ7 , எ! ேகாைத = ஜக"-ஜக"'!
ஆ5டா தி'வ,கேள சரண)!
சரண)

பாேரா <கழ ப, & = உலகேம <கழ, மா கழி ேநா!ைப" &வேவா)! ள*க


ேபாகலா) வா'க!
எதிேல ள*க? = உட> அ
லி ள)! உள"& அ!< ள)!
(காத
)ேநாயேல &,பெத!ன க5ணெப'மாேன?
(மா கழி)ேநா!பேல உய பெத!ன க5ணெப'மாேன?

"ஏ
-ஓ " எ) பாவாG! = எேல ெபா5Lகளா, பசகளா, பதிவ களா, வாக வாக!
அ& எ!னாக ஏ
-ஓ எ)பாவாG, ஏ
-ஓ எ)பாவாG-!: வ"தியாசமா எAதற7க?

அ&வா.....? அைத நாள*கி பா கலா)! இேபா ஒAகா <தி -01 வைட ெசா
>க!
அ& வைர வ /டா இ[ைடலி
வ /டா? :)

Page 13 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Show all items

Page 14 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-02: திறைள பகாேத! ஆடாளா ெசா


கிறா?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

எனா க அ"#த ஆ$ட#% ெரயா? என இ க )*+ ,$"% பதி-


ேபாடற%ள! பா.கட
ஆழ/ ெதrயாம காைல வ*சி$ேடேனா?-தின/ ஒ பதி--3?
ஹிஹி! இன5, பா.கட
ப6*+ ேபாக# தா ஆடா லேக7 எ
லா/ ேப
பறா! அபேய ைநசா ந/ைம9/ ேநா: ேப பண ைவகிறா! பா கலாமா
என3?

:தி -02:
:தி
ேபான பதிவ
/பா$
"பைற" தவா-3 வ %*சி! நா3/ ெரா/ப ெசா
லைல!
இெனா பா$
ெசா
லிகலா/-3 வ$"$ேட!
* ெபா< க அபேவ பைற எ
லா/ அ*சி, #% பா$"/#% டா= எ
லா/
ஆ"வா களா என? :) பைற எறா
என?
* எ த பா$
அபறமா ெசா
லிகலா/-3 நா வ$" வ$ேட?

ெமrனா ப6*சி
தா காத
ெச?வா களா என? இன5கி பா.கட
ப6*+ பயண/!
ெரா/ப ெதாைல- தா! ஆனா@/ காதலைன அ வர* ெசா
லியகா ேகாைத!
அ% ேபகி ம.A/ ஏ.பா"க நட%! ேக$"கி$ேட பதிைவ ப க!
* ெப ரலி
- எ/.எ
.வச த மாr (Cவ#யா அவ க அ/மா)
* ஆ ரலி
- சிகி
சர (க
Dr மாணவகள5 நாயக)

ைவய#% வாEவ கா


கா!
F நா,/ ந/ பாைவ*
ெச?9/ கிrைசக ேகள Fேரா?
Fேரா பா.கட@
ைபய# %யற பரம, அ"
அ பா,
பரம "அ பா
ெந?9ேணா/, பா@ேணா/,
ெந?9ேணா/ பா@ேணா/ நா$காேல நFரா,
ா

எGேதா/, மலr$" நா/ ,ேயா/


ைமய$" எGேதா/ ,ேயா/,
ெச?யாதன ெச?ேயா/,
ெச?ேயா/ தF றைள ெசA ஓேதா/,
ஓேதா/
ஐய,/ ப*ைச9/ ஆ தைன9/ ைக கா$கா$,
எண, உக %
உ?9/ ஆA எA எண உக %, ஏ


-ஓ பாவா?.
ஓ எ/ பாவா?

Page 15 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆக எ
லா/ ெவள5ேய கிள/ப</-னா, ெமாத
ல என ெச?வா க? = K ேம!
பாெக$
ப =!
ெபக எ
லா/ ெவள5ேய கிள/ப</-னா, ெமாத
ல என ெச?வா க? = அல கார/!
அல கார/! அல கார/! :)

அ% ேவ$" ைவகிறா ேகாைத! ைம இ$" எGேதா/, மல இ$" நா/ ,ேயா/!


ஏ? அவேள ஒ அழகான ெப தாேன! ஆடா ெகாைட எ/:$" ஃேபம=? ஏ
அல கார/ ேவடா/-3 ெசா
@றா?
:ற அல கார#தி
அதிக ேநர/ ெசலவழிகாம
, அக அல கார/ ெச?% பா க*
ெசா
@றா! அதா!

அல கார/ எபேம ம#தவ க பா#% வயக</-3 தாேன ெசMசிகறF க? சr தா!


தப
ைல! ஆனா அல கார#ைத உ கNகாக-/ ெசMசிகலாேம?-3 ேகறா!
* ைமய$" எGேதா/ = கண
ைம Oசிகாம, ைம வணைன Oசிேபா/!
* மலr$" நா/ ,ேயா/ = இதய#தி
ஒ %ளசி தள/ ேபாதாதா! ெஜம
ெஜம#%/ மணேம!

ம#தவ கNகாக வஷ/ ,Gக அல கார/ ெசMசிகறF க! மா கழியலாவ%,


ேநாபலாவ%, உ கNகாக-/ அல கார/ ெசMசி க! உ கைள நF கேள மதி*சா#
தாேன! - எA ெசா
கிறா!
இேதா ேகாைத த/ அல கார =..............
=

* ெந?9ேணா/ பா@ேணா/ = ெந?9/ பா@/ ஆய கள5 அபைட உண-!


அைதேய உண மா$ேடா/, ேநா: ,9/ வைர-3 ெசா
@றாேள! ஏ?
ெந? R"! பா
ள5 *சி! ெர"/ கல % கல % அ*சா, நாம மித:ல தா இேபா/!
ஒ3/ ஏறா%! அதா ,தலி
உடைல# தயா ப<றா ேகாைத! :)

(ேம@/, பாைல கற %, கைட % கைட % ெவைணயாகி, உகி உகி

Page 16 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெந?யாகி...ெபாG% வMசி/! அ:ற/ எ க ேநா: ேநா.ப%?


அதா ஆய ெபா< க ஒ மாச#% அெத
லா/ தள5 ைவ% க! கீ ைர
ேபாற ம.ற உணைவ* சாப"% க! நா,/ அதனா
தா மா கழிய

யாண/
ேபாறவ.ைற# தள5 ைவகிேறா/! ேநா: ேநர/ ஒ%க<ேம-3 தா! ஆனா
ேநா.கிேறாமா? :))

* நா காேல நFரா = சி.றM சிA காைலயேலேய +ள F -3 நFரானா ஒ +க/! லிr

ேசா வள/பர/ ேபால அன5 ஃ:


லா ஒ ஃெரTன=! ள5*சா பா#தா# தா
ெதr9/! அ%னால நா ெசா
ல ேபாவதி
ைல! :)
ஆனா நாைள# %வ/ ேபாேத :#%ண *சியா %வ கி$டா, அ% ேயாகா மாதிr தா!
ஆப6=-ல பர*சைன-னா@/ சிr*சிகி$ேட எதி ெகாேவா/! அதா அ"#த
,கியமான நFதிகைள* ெசா
@ ,ன , ந/ைம ஃெரT ஆகிடறா ஆடா!

* ெச?யாதன ெச?ேயா/ = எ% ெச?ய# தகாத%-3 அ மன+ ந


லாேவ ெதr9/!
ஆனா ேம
மன+ தா வலி % வலி % நியாய/ க.ப*சி/! ஹிஹி! ஏ?
ஏனா ேம
மனசி
நாம இேகா/! அ மனசி
அவ இகா (அ த யாமி,
உள#%ளா)!
அதனா
எபவா*+/ ஒ ,ைறயாவ%, அ மன% என தா ெசா
@%-3 கா%
ெகா"#தா*+/ ேகேபா/! அ% ெச?யாேத-3 ெசா
வைத* ெச?யாம இக
,ய.சிேபா/!

* தF றைள ெசA ஓேதா/!


ஓேதா/
ஆகா! திறைள ஓதாேத- கிறாளா ேகாைத? அவN/ ஒ தமிழ*சியா? ேச*ேச! ஹிஹி!
அவசரப$" பதி- கிதி- ேபா$"றாதF க! ெபா ,Gக# ெதrயைலனா@/, என
ெசா
ல வரா-3 ெகாMசமா*+/ ெதள5- ப"#திகி$" அ:ற/ பதி- ேபாடலா/! ேம

மன+ பதிைவ வட, அ மன+ பதி- தா உைம ேப+/! :)

றைள = Aகிய
* பாகள5
Aகிய வவ/ உள பா = ற பா!
* அவதார கள5
Aகிய வவ/ உளவ = ற அப (வாமன)!
* அேத ேபா
ண கள5
, Aகிய ண/ = றைள-ேகா ெசா
@த
!

றள5 எப% பா நா$" வ$டார வழ! ற"-3 எ K ல ெசா


@வா? க!
திைண/ ற"-3 ஒ ேப! ந/ம வ$ைட
F வட திைண Aகலா இ
ல!

Page 17 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அதா ற"! இப ஒேர ேவ *ெசா


லி
பல ,க/ கா$டவ
ல ெபைம
ெச தமிGேக உ"!

ேகா ெசா
@த
மிக-/ ெக$ட ண/! சன5 ேகா Kட ஏழைர ஆ
ஓ வ"/!
ஆனா
இ த ேகா மன+ வ % உ$கா % வ$டா
...?

ஒவr வள *சிைய எதி க-/ %ப


ைல! வளர-/ ,ய.சி இ
ைல!
இப# தைன9/ தாE#தி, அவைர9/ தாE#தி, யாேம எ த பய3/ இ
லாம

ேபாவத. ,த
ப தா இ த "ேகா" ெசா
@த
!
அவ ெசா
லாதவ.ைற எ
லா/ ெசானதாக ஏ.றி* ெசா
@த
!
உ ஒA ைவ#%, :ற/ ஒA ேபச
! இ த உற- ந/, கலவாைம ேவ"/!

"ேகா" ெசா
பவைர ேகாக எ
லா/ RE % வா$"/! ேகாளA பதிக கN/ ைகவ$"
வ"/! அதா "ெச?யாதன ெச?ேயா/" எA ெபா%வாக* ெசான ஆடா, இைத
ம$"/ "ேகாைள ெகாளாேத"-3 றிப$"* ெசா
கிறா!

* ஐய,/ ப*ைச9/ ஆ தைன9/ ைக கா$ = ஐய/-னா


ஐய/ ந/ைம ஒ#தவ கN
ெகா"ப%! ப*ைச-னா
ப*ைச ந/ைம வட ேமலான/கீ ழான நிைலய
உளவ ெகா"ப%!
ஆக ெமா#த/ ெகா"க</!
அ: ேவ</ ேவ</-னா அ: வரா%! அைப "ெகா"#தா" அ: "வ/"!
அதனா
ஆ தைன9/, ஆ/ தைன9/, ,Mச வைர, ெகா"க-/ ெச?ேவா/! ந

ெசயைல ெகா"கlனா Kட, ந
ல ெசா
ைலயாவ% ெகா"ேபா/!

இVவள- தா அக அல கார =! அக-அல கார/ ெசMசிகி$டா அக(அல) கார/


அகA வ"/!
உ?9/ ஆA எA எண = இ% நம உ?9/ வழி!
உக % = அதனா
வதிேய-3 (ேநா:காக ம$"/) ெச?யா%, உக % ெச?ேவா/!

-ஓ

ஓ எ/ பாவா? = ெபா< களா (எ/ பாவா?), என ஓேகவா? :)

Page 18 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ைவய#% வாEவ கா!


F
கா நா,/ ந/ பாைவ,
பாைவ ெச?9/ கிrைசக ேகள Fேரா?
Fேரா = உலக
மகேள, எ க ேநா: ேவய சமா*சார கைள (கிrைய) நா க ெசா
லி$ேடா/!
எ க வா #ைதைய ேகள Fேரா? (ேக$", உதவகN/ ெச?ய6ேரா?)

கிrைச = கிrைய = க ம ேயாக/ = என அழகா கிrைச-3 நா$":ற# தமிழா


ஆகி$டா பா க இ த ெபா<? கண கீ ைதய
க ம ேயாக/ ப.றி க#ேதா
க#%-3 க#தி$டா! இவேளா கிrைச-3 ஒேர ேபாடா ேபா$"$டா! :))

ஆமW க#% வா? ேப*+ ம$"/ ேபாதா%! கிrைச9/ ேவ</! ெசய@/ ெச?ய</!
பதி எ3/ ேசாA! அ% Kட ஞான/, க ம/ (அ3Tடான/) ெர"ேம ெதா$"க</!
ஆனா
அைதேய ப*சி# ெதா கிகி$" இகாம,
இகாம நFேய கதி!
கதி சரணா கதி!
கதி அVேளா தா!
தா
ேஸா சி/ப!
சி/ப :))

பா.கட@ ைபய# %யற பரம = பா.கட


ப6*சி
ைநசா# Z கறானா/ அவ! ைபய
= ெம

(ெதபா# தமிE தா திபாைவ ,Gக...ெப/ :லவ க எ
லா/ யா: ெச?ய,
அவ கN ஆடா ஆ: ெச?கிறா :)
அவ அெயா.றி# தா அேய3/, இப "ேலாகலா" எGதேற! எ கா*+/ தவறா
ப$டாகா, அப களான நF க உடேன +$ கா$" கபா :)

ைபய# %யற "பரம


பரம"
பரம = அவ தா "பரம"! "பர/"ெபா! "பர"ப/ம/!
நாராயண "பேரா" ேதவ/, வ=வ/ நாராயண/!
வ=வ/ நாராயண/ ேதவ/! அ[ர/ "பரம/" பத/!
அ[ர/ "பரம/" பத/ = அகர ",தல" எG#ெத
லா/....

* இப தமிழ மைற9/, வட ேவத,/, ஒ ேக ெசானைத ஆடா ெசா


ல,
* ஆடா ெசானைதேய, )A ஆ*சா ய கN/ (ச கர , இராமா3ச , மா#வ )
"பர/"ெபாளாக* ெசா
கிறா க.

பரம "அ
அ"
அ பா = அவைன பாடா%, அவ "அ"ைய பா"ேவா/!
ஏனா அவைன காபேத அவ அக தா!

Page 19 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா/ தா, அவ திவகைள, ெந#திய


(நாம/) ேபா$"கேறா/-னா,
அவ3/ த திவகைள
திவகைள, தாேன ெந#திய
ேபா$"கறா!
ேபா$"கறா :)
ஏ இப? ப
லா" ப
லா" ப
லாயர#தா"...உஉ ெசV "அ
அ",
அ ெசVவ#
திகா:!
திகா:

ஆடா திவகேள சரண/!

Show all items

Page 20 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-03: நகாத ெச
வ - Dollar or Euro or Rupee?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

உ...அபாடா! இனகி இ திய ேநர!"# பதிைவ ேபா%டா&சி-பா! :) சr...ந


நகாத
ெச
வ நிைற ேதேலா ெரபாவா*-+
ெரபாவா* ெசா
,றாேள ேகாைத! எ" நகாத ெச
வ? =
டாலரா? /ேராவா? 0பாயா? ஹிஹி! பாகலா வாக!

2தி -03:
2தி
இ த பட!தி
உ3ள" யா -+ ெசா
,க! இவ4# இனகி பா க ேபாற
ெச
வ!"# நிைறயேவ சப த இ4#! :)

சர5வதி சபத பட!தி


ஒ4 வசன வ4! நாரத (சிவாஜி), ல%8மி கி%ட ேப8றா
மாதிr...அ"ல ெச
வ, ெச
வ, ெச
ேவா..+ ெசா
,வா4!
ேபா! ேபாயகி%ேட இ4#!
ெச
= ேபா இ4# அதா அ"# ேப4 ெச
+வ
ெச
வ!
வ :)

Page 21 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஒ4 இட!தி
நிகா"! ஓ:கி%ேட இ4#! அதா Cash "Flow" எபா க3! ந;ப
தி4ப ெகா<!த கடைன பாெக%:
ேபா< =ேப, அ" இெனா4 ந;ப+#
ஓ:4! :)

அ" ஓடைல-னா தா பர&சைனேய! இப பா கிேறாேம அெமrகாவ,, இ+ பல


நா<கள, உ3ள ெபா4ளாதார ெந4க:! அ"# ஆணேவேர இ த& ெச
வ ஒேர
இட!"ல நின" தா!
பாவ, ெச
வ தானா நிகைல! சில ேபராைச ெப4மகக3 அைத ஒேர இட!தி
நிக
வ&சி ெகா3ைள லாப அ:க பா!தாக! லாப!ைத வ@ற கால ேபா*, கடகைளேய
வ!" வ!தாக! ஒேர இட!தி
Collateral Mortgage Obligation (CMOs)/Mortgage Pool-+ #ள
மாதிr ேதகி ைவக பா!தாக! இேபா கா%டாA மாதிr 2%<கி&சி :)

இப: நகிகி%ேட இ4# ெச


வ!
ெச
வ அைத ேபாய நகாத ெச
வ-+
ெச
வ +
ெசா
,றாேள!
ெசா
,றாேள இவ3 ேகாைதயா? இ
ைல ேபைதயா? ஹா ஹா ஹா! ேக%<கி%ேட
பதிைவ ப:க!

* ெப; #ரலி
- எ.எ
.வச த #மாr (Bவ!யா அவக அமா)
* ஆ; #ரலி
- சிகி
#4சர; (க
Cr மாணவகள நாயக)

இ த பா8ர மிகD மகளகரமான"!


மகளகரமான" இர;< =ைற ெசா
,வாக! தி4மண
வ<கள
/8ப
 நிகE&சிகள
வாE!தி பா<வாக!
எக #<ப ைசவ #<பமா இ4 தா,, க
யாண சீ =:Gசி, சைபய காலி

மணமக3 வH ேபா", பல ெப48க3 இ த பா%ைட பா:! தா வாE!"வாக! :)

ஓகி உலகள த உ!தம


உ!தம, "ேப
ேப "
ேப பா:,
பா:
நாக3 ந பாைவ#& சா@றி நரா:னா
,
ா:னா

தகிறி நாெட
லா திக3 = மாr ெப*",
ெப*"
ஓ# ெபA ெச ெந
ஊ< கய
உகள,
உகள

J #வைள ேபாதி
ெபாறி வ;< க; ப<ப!,
ப<ப!
ேதகாேத 2கி4 " சீ !த =ைல ப@றி

Page 22 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

வாக,
வாக #ட நிைற# வ3ள
ெப4 ப8க3!
ப8க3
நகாத ெச
வ நிைற " ஏ
-ஓ

ஓ எ பாவா*!
பாவா*

ஓகி உலகள தவ யா4?


யா4 = வாமனனா?
வாமனனா தி4வரமனா??
தி4வரமனா
சாதாரணமா உல# அளகல! #3ளமா* இ4 தா! தாேன பனா: ஓக =:L? அப:
வாமனனா இ4 ", தி4வரமனா ஓகி, உலகள தா!
அட பாவ, #3ளமா இ4 த ேபா" ம;ைண ேக%<வ%<, உசரமா ஆன ேபா"
அள தானா?
இ" அநியாய இ
ைலயா? அவ+# ேபாய "உ!தம"-+ ச %:பேக% ேவற
ெகா<கிறாேள இ த ெபா;M! ஹிஹி!

=த
ஆ;<ல பமி, இர;டா ஆ;<ல ரமி, Nனா ஆ;<ல #மினா,, உசரமா
சீனய -+ வள த பன , நாலா ஆ;<ல தாேன ச %:ஃபேக% ெகைட#"? இ"
அநியாய இ
ைலயா? :)
அேத ேபால #3ளமா =தலா;:
ேக3வ ேக%டா,, நாலா ஆ;<ல ந
லா வள த
ப தா உலகள த ச %:ஃபேக% கிைட#! :)

மாவலி அ8ர! ஆனா, பத! பரகலாதன ேபர!


எெப4மா+# என#ேம ேதவா8ர ேபதா ேபதக3 கிைடயா"!
கிைடயா"
க;ணா:ய
அவரவ எ"வாக பா கிறா கேளா, அ"வாகேவ ெதrகிறா க3!

* அ8ர பரகலாத = பத சரவ !தி! யா4 பரகலாதா8ர-+ ெசா


,றதி
ைல!
பரகலாதாEவா-+ தா ெசா
,றாக! இன# 8ேலாககள
/Jைசகள
,
பரகலாதைன =தலி
ெசா
லி%<, அ2ற தா, 8க-வசிட =னவ கைளேய
ெசா
,கிறா க3!
* அ8ர வடண
 = வடணா8ர
 இ
ைல! வபPஷணாEவா! இA இலைகய
ஒ4
ேகா:ய
இ4 " ெகா;<, என# ேமா%ச= ேவ;டா-+ ெசா
லி%<, அ+ம
வழியேல இராம நாம ெசா
லிகி%< இ4கா!

* ேதவ ெஜய த = இ திரன அ4ைம 2த


வ! "ஒHக ஜல"! இவைன! தா
Rரப!ம சிைற ைவ!தா! ஏேதா எக =4கன4ளா
தப&சா இ த ரா5க
!

Page 23 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

காம காகமா* மாறி ெப;ண மா ைப ெகா!த வ தா ெஜய த! இவைன
அமேர திர-ேனா, ெஜய ேத திர-ேனா ைவணவ க3 யா4 ெகா;டா<வ"
கிைடயாேத! இ திர 23ைள ேதவ தாேன? ஆனா
ெஜய த-ேதவ எA ெசா
,ற"

ைல! காகா8ர எA தா ெசா
லப<கிறா!

இப: #ல பா !" அ


ல! #ண பா !" வ4வ" தா எெப4மான தன ெப4
க4ைண! அ4% ெப4G ேசாதி!
அ<!த =ைற யாரா&8 ெம!த ப:!தவ க3, ெப4மா3 என#ேம ேதவ கS#!
தா சேபா %<-+ ெசானாகா, அ:ேய உகS# ேமேல ெசானைத நிைனவ

இ4!தி ெகா3Sக3!
சாதி இர;ெடாழிய ேவறி
ைல எேற, தமிEமக3 ெசா
லியெசா
அமிEத எேபா!
நதி ெநறிய
நிA பற # உதD, ேந ைமய ேமலவ , கீ ழவ ம@ேறா !

இ த உ;ைமைய உலக!"# கா%: அ4ளயதா


தா ஓகி உலகள த "உ!தம
உ!தம"
உ!தம
எறா3 ேகாைத!
ேகாைத ேகாைத ந
ல ெபா;M! அவS# ெபா*யா 2கE " பாட வரேவ
வரா"!
* வாமன, தி4வரம = ஒேர அவதார!"#3 இர;< அவதார பா!தகளா? ஹிஹி!
அதா R%8ம!
* இ த அவதார!தி
தா அழிD எபேதா, சகார எபேதா நிகழேவ இ
ைல!
கா திய:கS# ப:!த மிகD அகிைசயான அவதார! உ!தமாவதார!

ைசவ கS, சாத கS, இ+ ேவA ேவA பrவன4, தக3 =தைம
கடDளாக ெகா3ளாவ%டா,, இ த! தி4வரம+# ம%<, ஒTெவா4 ேவ3வய,
NA =ைற "உ!தமா, உ!தமா" எA அைழ!" அவ பாக=, ஆ#திL
ெகா<கிறா க3! ைவணவ கS அப:ேய!

தி4பாைவL ஒ4 காத
ேவ3வ, ஞான யஞ அ
லவா! ஆ;டாS NA =ைற
இ த வாமைன வள!", =த
ப!", இர;டா ப!", Nறா ப!" எA ==ைற
24ேடா!தம+# அவ பாக!ைதL அளகிறா3! அவ3 பாக!ைதL அளகிறா3!

ஓகி உலகள த உ!தம, ேப "


ேப பா: = அவைன பாடவ
ைல! அவ "ேபைர"
உ!தம "ேப
பா<கிறா க3! ெசற பா%:
"அ:" பா:! இ த பா%:
"ேப " பா:! ஹிஹி! ஆக ெமா!த
அவைன பாட ேபாறேத இ
ைல! :)

இைறவன ேப , இைறவன தி4நாம, இைறவைன கா%:, உய வான"!


அ:யா கS# அவைன கா%:! த4வ"!
யா4 ேஹ பரபரமேம, ேதவr எ; #ண!தாேன-+ எ
லா Wப<வதி
ைல!
பாGசாலிL எெனனேமா க!தி பா !தா3! க4ைண நிைலயேம, ஆப! பா தவா!
இ+ எெனனேமா! ஆனா
அவ வ4வத@# அ2%<! தாமத! ஆனா
.....அவ
நாம? அவைன வட ேவகமான"! ந மX " தாகமான"!

ேகாவ தாஆஆஆஆஆ = உடேன அவ3 ேசைல வளர ஆரப!த"!


ஆரப!த"
=ன அவ+ைடய "நாம" ேக%ேட! N !தி அவ இ4# வ;ண ேக%ேட!! -
இப: =தலி
நாம!ைத& ெசா
லி, அ2றமா! தா அவைன& ெசா
கிறா அப

Page 24 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

8வாமிக3! நமசிவாய வாEக-+ =தலி


நாம!ைத பா:! தா தி4வாசகேம
ெதாட#றா4 மணவாசக ! இப: "நாம" பலD நவேறேலா ெரபாவா*!

நல த4 ெசா


ைல நா க;< ெகா;ேட! நாராயணா எ+ ெத*வ -
அப:னா இ4#? இ
ைலேய!
நல த4 ெசா
ைல நா க;< ெகா;ேட!
ெகா;ேட நாராயணா எ+ "நாம
நாம"!
நாம

இ த நாம!ைத நா= இேபா உரக& ெசா


லி பா!"#ேவாமா? ஆப! பா தவா, அனாத
ர%சகா - ேகாவ தா! ேகாவ தா!

நாக3 ந பாைவ#,
பாைவ# சா@றி,
சா@றி நரா:னா
= எக3 ேநா2#, தி4நாம!ைத&
சா@றிகி%ேட (ெசா
லிகி%ேட) நரா<கிேறா!

தகிறி,
கிறி நாெட
லா திக3 = மாr ெப*" = எ த #ைறD இறி, ஒேர இட!தி

ம%< இ
லாம
, நா< =Hக =மாr எ+ NA மைழக3 ெப*L!
ஒேரய:யா ெகா%:னா, பாதக! ெகா%டேவ இ
lனா, பாதக! அதா =மாr!
ேக ெகா<!", ேக ெகா<!" =மாr!

ஓ# ெபA ெச ெந
,
ெச ெந
ஊ< கய
உகள = இப: ெப*ததா
வைள த ெந
,! அ த
ெந
வயலி ஊேட, த;ண பா*&சி இ4#! அதி
கய
மX க3 #தி!"
வைளயாட...அடடா...அrசி# அrசிL ஆ&சி! மX #ழ2# மX #ழ2 ஆ&சி! :)

J #வைள ேபாதி
= ெந
வயேல #ள ேபால சதசத-+ இ4க, அதி
#வைள J
J!தி4#! (ேபா"=J)
ெபாறி வ;< க; ப<ப = அ த #வைள ேபாதி
, சாதாரண வ;< இ
ல ெபாறி
வ;<! அ" வ " க; ப<#"! ஆனா Zகைல! க;M ம%<ேம ப<#"! க;
ம%<ேம ப<!தா என அ !த? ந
லா #:&ச நம#(உகS#!) ெதrயாதா என? :)

ேதகாேத,
ேதகாேத 2# இ4 ",
இ4 " சீ !த =ைல ப@றி வாக = ைநசா வ&சிகி%ேட இ
ைல-+
ெசா
லைல இ த ஜவ! எ
லா!ைதL நம# ெகா<க, நாமளா பா!", அ"# அத

Page 25 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கA# ெகாGச வ%< ைவகிேறா!


ப8வ பக!தி
இ4 ", அ த& ெசவபான சீ!த காைப 2:&சி ஒ4 வா#
வாக...ச

.....ஆ;டா3 பா

லா கற தி4பாேளா? அப:ேய தாேன
ெசGச" ேபால! த!0பமா ெசா
,றாேள!

#ட நிைற# வ3ள


ெப4 ப8க3 = #ட #டமா நிைற# வ3ள
க3 வாEக!
ஆ;டாள ப=ககள
இ த [ கிரா5 =க= ஒA! வல#க3 பா

க4ைண! ஜவ கா4;ய!


* மா< = ெச
வ! ேக:
வH& ெச
வ க
வ! ஒ4வ # மா< அ
ல ம@ைறயைவ! -
அப:+ வ3Sவ Wட மா%ைட& ெச
வமா! தா பா!தா4!
* ஆனா ேகாைதேயா ஒ4 ப: ேமேலேய ேபாயடறா! பாr, காr, ஓr-+ 2லவ க3 எ
லா
ம+சைன பாட, ஒ4 வலைக வ3ள
ஆகிய ெமாத ஆS இவளா! தா இ4பா
ேபால!

நகாத ெச
வ நிைற " = என#ேம நகாத ெச
வ,
ெச
வ உக வாEவ

நிைறGசிகிேட இ4க%<!
இ4க%<

-ஓ எ பாவா* = ெப;கேள, மகேள, ந<ழி வாHக3! ந<ழி வாHக3!!

நகாத ெச
வ = நி!ய வJதி!
வJதி
கீ ைதய
வJதி ேயாக உ;<!
வJதி எபத@#& ெச
வ-ேன ெபா43!

ஒ4 =ைற, தி4&ெச Zr
, அப =4க ெப4மான ேகாய,# Wலி ேவைல
பா!தவகS#, பண=ைடய காரணமாக& சபள தர =:யாம
ேபான"! அேபா"
மிகD மன=ைட ", ைகய
வJதிையேய அ3ள அ3ள! தர, அ த ெபா: எ
லா
ெபானான கைத மிகD பரசி!த! இப: வJதி=ெச
வ!

நகாத ெச
வ எ"? = டாலரா? /ேராவா? 0பாயா?
எ" எ", எப ஏA, எப எற#-+ ெசா
லேவ =:யா"!
ெகாGச நாைள# =னா: 1 USD <>= 50 INR! :)
INR ெப4ைம அ த அ*யனா4ேக ெவள&ச! :))

Page 26 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அேபா அழியேவ அழியாத ெச


வ எ"? பெச% ெடபாசி%:
ேபா%டாகா, அ<!த
பறவய, வ " வ%: ெகா<# ெச
வ எ"?
வ4கால ைவ2 நிதி = ைவ!த மா நிதி!
அவனட ெச*L சரணாகதிேய நகாத ெச
வ!

ஒ4ைம க; தா க@ற க


வ,

வ ஒ4வ # எHைமL ஏமா2 உைட!"!
உைட!"
ஒ4=ைற ெச*தி%ட பrJ ண சரணாகதி,
சரணாகதி ஒ4வ # எHைமL ஏமா2 உைட!"!
உைட!"

ேமா%ச நிைலய
இ4 ", உலக நைமய ெபா4%<, எெப4மா தி4D3ளப:
மX ;< பற தா
Wட....பறவ எHைமL, ஏமா2 உைட!"!
ஜய-வஜய மX ;< பறவ எ<!தா,, தய #ண!ைத கா%:னா,, அவ க3 =2
ெச*த பrJ ண சரணாகதி அவ கைள ைகவடவ
ைல!
இரணய தைனL அறியாம
, "எேகடா அr?, எேகடா அr?" எA அr நாம
5மரணமாக! தா இ4 தா! அr நாம வாசைனயாக! தா இ4 தா!

பரகலாத ஒ4 =ைற அr எறா


,
எறா
இரணய ப!" =ைற அr!அr
அைத அறிேவா! அr-ஓ!
அ"ேவ நகாத ெச
வ! அ" நிைற " ஏ
-ஓ எ பாவா*!

ஆ;டா3 தி4வ:கேள சரண!

Show all items

Page 27 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-04: ஆடா-வவ டண???


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வவ எப திறைள கடைமகிறா? ஆடா எப திபாைவைய


கடைமகிறா? ெர# ேபேம கட% வா&',
வா&' அ#' வா) சிற+-),
சிற+ ), தா)
ெதாட-றா-க! அட, இ/+# ஒ12ைமயா? ெர# ேப/ ேபசி வ3சிகி#
ெதாட-றா-க
ெச4சிபா-கேளா? இகாேத! வவ கால/ 2 BC! ஆடா கால/ 7-8 AD! அ+ற/
எப? பாகலா/ வாrயளா?

+தி -04:
+தி
ஆடா ைகய
கிள7. ம8 னாசி ைகய
கிள7. கிள7ைய ம#ேம வ3சி, யா யா -),
எப க# பப'?
ெமாத
ல எ' ைகய
கிள7? (ைஷலஜா அகா பதிவ
ேபா< ப அதா=/ அ'
த ம/ தா)! பாதக/ இ
ைல! ேமாதக/ உ#! :)

வவ = தி-ற
தி ற
ஆடா = தி-பாைவ
தி பாைவ
?)ன' சமய/ கட த @
, ப)ன' சமய' ஏ1ற @
!
?)னவ , இைறவ) ேபைர3 ேபரா<3 ெசா
லா' ணமாக3 ெசா)னா !
ப)னவ, இைறவ) ேபைர ேபரா<3 ெசா
லி, ணமாக%/ ெசா)னா!
அற/, ெபா, காம/(இ)ப/) எ)2 இர=ேம ெகா கிட!

ேக#கிேட பதிைவ ப-க!


* ெப ரலி
- எ/.எ
.வச த மாr (Cவயா அவ-க அ/மா)
* ஆ ரலி
- சிகி
சர (க
Dr மாணவகள7) நாயக))

Page 28 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆழி மைழ கணா!


கணா ஒ)2 நF ைக கரேவ

கரேவ
!
ஆழி உ +,
+ ?க ' ெகா#,
ெகா# ஆ ' ஏறி,
ஏறி
ஊழி ?த
வ) உவ/ ேபா
ெம< க2',
க2'
பாழி அ/ ேதாைட ப1பனாப) ைகய

ஆழி ேபா
மி)ன7,
மி)ன7 வல/+r ேபா
நி)2 அதி ',
அதி '
தாழாேத சார-க/ உைதத சர மைழ ேபா
,
ேபா

ெப<திடா<! நா-க/
வாழ உலகின7
ெப<திடா<

-ஓ
மா கழி நFராட மகி& ' ஏ
பாவா<!
ஓ எ/ பாவா<

இ த பாIரதி
ந/ தமிJேக உrய "ழ"-ைவ, 11 ?ைற ெசா
கிறா! நF-கேள எண
பா'3 ெசா
=-க பா ேபா/!
இவ அபா%/ இப ஒ பா# பா இகா! - ழ
இ# I# எ),/
பாIரதி
!
ழ
?ைழ4I கள7K#, மி&', ெகாழி', இழி த அ?த +ன
-), வ/! ஆனா
அபா 10 ?ைற தா) ழகர/ ெசா)னா! ெபாL 11 ?ைற ழகர/ ெசா
லிடா! த ைத
பத பா<4சா, பதிேனா அ பாM'! :)

Page 29 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ற-பாைவ
ற பாைவ!
பாைவ இர# இலகிய-கள7) கடைமைப பா கலாமா?
பா கலாமா

* கட% வா&' = மா கழி தி-க, ைவய' வா&வ கா,F ஓ-கி உலகள த!


ஆதி பகவ) ?த1"ேற" உல! = நாராயண"ேன" நம"ேக" பைற தவா)!
ந1"றா" ெதாழாஅ என7) = பரம) "அ" பா!
நிலமிைச "நF#" வா&வா = "நF-காத" ெச
வ/ நிைற ேதேலா!

* வா) சிற+ = ஆழி "மைழ" கணா!


நFr)2 அைமயா' "உல" = வாழ "உலகின7
" ெப<திடா<!

* நFதா ெபைம = மாயைன ம),!


ெசய1கrய "ெச<வா " ெபrய = ட
வளக/ "ெச<த" தாேமாதரைன!

* அற) வலிM2த
= அ/பரேம தண Fேர!
அ)2 அறிவா/ எ)னா' "அற/ ெச<க" = அ/பரேம தண Fேர ேசாேற "அற/ ெச<M/"!
மன'க மாசில) ஆத
= கள/ தவ ' கல ேதேலா!

எ)2 இப பலவாறாக வrM/! அ'%/ காம' பாலி


ெசா)ன ஒNெவா)2/,
திபாைவய
ெபாதி பா க ?M/!
"காம/ பத" பதிவ க யாேர,/ இ த ஆ<% க#ைரைய3 ெச<தா
, எ)ைன
ேபா)ற "காம/ +த" பதிவ க இ)பமா இ/! :))

ெத<வ தமி& மைறயா/ திறைள ேகாைத பகாம


தா) இ திக ?Mமா?
அ'%/ கட% வா&தி
,
வா&தி
கட%ைள3 ெசா
லாம
,
ெசா
லாம
அ அ,
அ அைய (திவைய
திவைய)
திவைய
ேபI/ தி-றைள
தி றைள,
றைள தி-பாைவ
தி பாைவ பகாம
ேபாமா எ)ன?
எ)ன

1. வாலறிவ) "ந1றா" ெதாழாஅ என7)


2. மல மிைச ஏகினா) "மாண" ேச தா
3. ேவ#த
ேவடாைம "இலான" ேச தா 
4. தனவைம இ
லாதா) "தா" ேச தா க
லா

5. அறவாழி அ தண) "தா" ேச தா க


லா

6. எணதா) "தாைள" வண-கா தைல

Page 30 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

7. நF தா இைறவ) "அ" ேசராதா .


......எ)2 திறள7
எ- பா தா=/ "திவக" தா)!

ற ெநறிய
வா& தவ ேகாைத!
ேகாைத றைள ெவ2மேன ேபாOட அ3சி ஒடாம
,
பமடபமா< ேபசாம
, அவ பதா! வா&வ
பதா!
இ த ெபாL "உவ'
உவ' எ
லா/ உய % உள
"
உள
தா)! அதா) உய தவைனேய
உள7னா! ம1றெத
லா/ தள7னா! ஆடா ஆடாைன ஆடா!

இ)ன7கி நாம ெபசா Water Cycle, Rain Water Harvesting-), சீ) ேபா# பட-கா#ேறாேம!
ஆனா
ஆடா அேபாேத வைர ' காய நF 3 Iழ1சி ஓவயைத ெகா4ச/
பா-க! எ'ைண அழ? அவ எ த வபைறய
ேபா< Hydro Cycle எ
லா/
பதா?

ஆழி உ + = கடலி


+ ' (Infiltration & Run-off)
?க ' ெகா# = அள7 ெகா# (Capillary Action)
ஆ ' ஏறி = சதமாக/அண ' ஏறி (Evaporation)
ஆ த
= ஒலி எJப
-),/ ெகாளலா/! இ
ைல, ஆ =ஆரண-=அணM/ ெப
எ)2/ ெகாளலா/! நF 'ள7க எ
லா/ ஒ)ேனாட ஒ),, ேகா ' ேகா ', அண '
அண ' ஏ2'-),/ எ#'கலா/!

வ

F தண ெகாதிக ைவ/ ேபா', உO உO-), சத/ வ'! அேத ேபால


கடலி
/ஆ1றி
நட/ Qrய3 சதி Evaporation-இ
ஏ) சத/ வர மாேட-'?

ைல நம தா) Ultrasound எ)பதா
ேககைலயா? இைத அறி த அறிவய

வாசக க யாரா3I/ ெசா


=-கேள)! ஆடா ஆ ' ஏறி எ)2 ெசா
வ' சதமாக
Evaporationஆ? இ
ைல ேகா ' ேகா ' ஏ2வதா? எ' சr?

ஊழி ?த
வ) உவ/ ேபா
ெம< க2' = ஊழி கால ேதா1ற/ ேபா
, ேமக/
க2' (Condensation)
பாழி அ/ ேதாைட ப1பனாப) ைகய
= பாழி எ)றா
வலிைம/ைக! அ/ எ)றா

அழ! வலிைமயான, அேத சமய/ அழகான ேதா! ஜி/ பா! சிO ேப Q யா எ-க
Q ய நாராயண ெபமா! :) அ த ேதாள7
ைக ேபால ஜ/?), R-கலா/!
காதல)/காதலி ேதாள7
சா< ' R-வ' தா) எதைன Iக/! ேப தி
இ' என

Page 31 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெரா/ப ப/ :)

சr, அ' எ)ன ப1பநாப)?


ப1பநாப) ப
ப/, சாபSO எ
லா/ வறவனா? ஹிஹி!
பமநாப)=ப1பநாப)! தமிழாகிறா ேகாைத! அவ அபா ெபrயா&வா/ இப
வ#L, சிறFதர)-), எ
லா/ தமிழாவா ! ஹிஹி! சில வடெமாழி அ)ப க
ேகாவ/ வதா? ேபாய ஆடா ட3 சைட ேபா#-க! அவ பதிவ
/மிய-க!
எ)ைன இJகாதF-க, ெசா
லி+ேட)! :)

(Iைவயான பதி%லக வரலா12 றி+: ஒ ?ைற ஜிரா, நாறாயண)-),


நாறாயண) தசாவதார/
பா த ப)ன ேவL/ேன எJதினா! :) வ ேநாக/ எ)ன எ)ப' ேவ2 வடய/!
ஆனா
ஆ&வா பாணய
அைத வைளயாடாகேவ எ#' ெகாளலா/! தேப

ைல!
அேத நாறாயண) பாணய
, ஜிரா%ேக அவ ேநாகைத உண த, ஜிறா-),
ஜிறா பதி=
வைளயாேன)! ஜிரா ெச<த ேநாகைத பாக ேவணா/! அவ ெச<த' ெபசா த+
ஒ),மி
ைல-), ெசா
லிேட)! அNேளா தா)! த/ப பாலாஜி ேகாவ/
ெபா'கி# வ 'r3சி! நா) சமாதான/ ெச<வத1 ேபா'/ ேபா'/-), ஆய3சி! :)

அபேவ, ஆ&வா ெச<த ப1பனாப) ேபா)ற ெமாழி் ஆக-கைள த/ப காட


பா ேத)! எ)ைன ேபச வடா தாேன? :)
சகி+த)ைம ைறM/ ேபா', அ' ஆ&வா சமாதானமாகேவ இ தா=/, ந/ம மனI
ேகறதி
ல! அேபா ேகாவ/! ஆனா இேபா நிைன3சா, சிr+ தா) வ' என/-
த/ப பாலாஜி/-ராகவ,/! :))))
சி2 ேப அைழதன%/ சீறி "அளாேத"! ?தமிழா
ைவதாைரM/ ஆ-ேக வாழ
ைவபா)!)

Page 32 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆழி ேபா
மி)ன7 = சகரதி) ஒள7ைய ேபால மி)ன
மி),'!
வல/+r ேபா
நி)2 அதி ' = ச-கி) ஒலிைய ேபால இ இ'!
?தலி
மி)ன
! அ+ற/ இ-), அபேவ கா#றா ேகாைத! அவ ெதrM/
ஒள7, ஒலிைய வட ேவகமாக3 ெச
ல வ
ல'!
Light travels faster than sound! Light=3x10^8 m/s; Sound=343 m/s! எ) ேகாைத ஒ அறிவய

கள4சிய/-பா! :)

தாழாேத சார-க/ உைதத சர மைழ ேபா


= சார-க வ
லி
இ ' +றப# வJ/
அ/+ ேபால, சர/ சரமா ேச ' '' மைழ! (Precipitation & Rain)
வாழ உலகின7
ெப<திடா<!
ெப<திடா< = ந
லா/ ெபா
லா/ எ
லா/ வாழ, உலகி

லா
மைழ ெப<ய#/! அைனைதM/ ள7 வக#/!

இ த பாIரதி
, ெபமான7) ப4சாMத-கள7
,
ப4சாMத-கள7
V)ைற3 சிறப'/ ெசா
லி
வ#கிறா!
1. Iத சன/ எ),/ திவாழி (சகர/)
2. பா4சச)ன7ய/ எ),/ ச-
3. சார-க/ எ),/ வ

4. ந தக/ எ),/ வா


5. ெகளேமாதகி எ),/ கைத

நா-க/ மா கழி நFராட = மைழ ெப4சா தாேன, மத ஆ)ம8 க வஷயெம


லா/
ஒJ-கா நட/! ேசா'ேக லாடr அ/ ேபா', யாரா3I/ ேகாய= ேபடr
ேபா#வா-களா? :)
சிறெபா# Wசைன ெச
லா'! வான/
வறேம
! வாேனா / ஈ#! - எ)கிறா அ
லவா ஐய)! அதா) ந
லபயா ேநா)+
நடக, மக ேநா)+ ஆதர% காட, வாழ உலகின7
"ெப<திடா<
ெப<திடா<"
ெப<திடா< எ)2 ஆ ட
ேபா#றா? சr, யா ஆ ட ேபா#றா?

ஆழி மைழ கணா


கணா! ஒ)2 நF ைக கரேவ
!
கரேவ

இ'ல வ/ ஆழி-மைழ


ஆழி மைழ-கணா
மைழ கணா யா?
யா = வணனா?
வணனா இ திரனா?
இ திரனா கணனா?
கணனா

Page 33 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கணா எ)ப' அ)பாக வள7/ ெசா


=/ ட! கணைன மணவணா-), தா)
ெசா
லி இகா-க! ஆனா யாேம மைழ கணா-), ெசா)ன' இ
ைலேய!
அேபா அ' கணைன றிமா? இ
ைல நF ெத<வ/ வணனா? இ
ைல மைழ
ெத<வ/ இ திரனா? :)

* இ திரனா?
இ திரனா அவ, தா) ஆப3சி, அபேவ ேகாவ தன மைலைய Rகியா3ேச!
)2 ைடயா< எ#தா< ண/ ேபா1றி! கணன7) எதிr அவ எதிrM/ தாேன?
அவ ேபாய, இ திரைன ப#வாளா? :)

* வணனா?
வணனா அவ, தா) ஆப3சி, அபேவ கடலி
அைலேய இ
லாம

பணயா3ேச! ெச)2 அ- ெத)ன7ல-ைக ெச1றா< திற


ேபா1றி! மன'
இன7யா) இராம)! காதல) அ
ல! ஜO இன7யா)! இராமன7) எதிr அவ எதிrM/
தாேன? அவ ேபாய, வணைன ப#வாளா? :)

* ண-ெகட இ திர,/, வண,/ ைவதFேகாதம க ேவ#மானா

யாக-கள7
மrயாைத ெகா#கலா/! ஆனா
ேகாைத அெத
லா/ ெகா#க மாடா!
அவ அ4சா ெந4சி!
த மதி) பா
பேப அ)றி3 சட-கி) பா
ப+ கிைடயா' அவ!
அவ அவ
காதல) கண,/ இ திர3 சட-ைக நி2தியவ) தாேன!தாேன சட-ைக நி2திய சடாளா-
), யாரா3I/ அவைன3 ெசா
=-கேள) பா ேபா/! ணதளேவ ஆமா/
/பட=/!

எேபா' )ற/ வண-கி )ற/ எ#தாேனா, அேபாேத மைழ/ அவேன


ேநரயான அதிபதி ஆகி வடா)! கணைனேய மைழ கட%ளாக வண-கிறா
ேகாைத!
ேகாைத
கணனா
பல மைழகைள அவ தர ?M/!
* உன ?த ?ைழ!
* உத# எ3சி
மைழ!
* உட= வய ைவ மைழ!
* உள' அ)+ மைழ!
* உலக'ேகா...................நF மைழMட) ய கைண மைழ!
ஆடா திவகேள சரண/!

Show all items

Page 34 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-05: யா தமி கட? ேகாைதய மைர பதி!


Wednesday, January 14, 2009, 11:10:27 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

யா தமி கட
கட??? யா வ

 தமி ெமாழி, அ /இ /எ இைடயறா


ஒலி&ேதா, யா தமி'& ெப( மதி) ெகா*கறா+கேளா, யா தமி -ேன
ெச
ல, தா பேன ெச
றா+கேளா, யா தமிைழ ஏ
ம* இ
லாம
, நா2
வள கிறா+கேளா.....அவ கேள
அவ கேள தமி கட!
கட தமிழ கட!
கட

)தி -05:
)தி
ய-ைன3 ைறவ எற ஒ( அரச /&( இ( தா ! அவr பரபலமான இெனா(
ெபய என? மாைல க* ம5டபமாக அவ(ைடய நிைன இன6& ஒ( தி7ய
ேதச3தி
ேபா8றப*கிற! எ த3 தல ?

-(க ெப(மாைன ேபா


க5ண ெப(மா: தமி கடேள! பழ தமிழr
கடேள! இைத ஆ5டா< உதி ெச>கிறா! அைத நா- )r ெகா5* வேடா !
இ ப8றிய - ைதய வவாத பதி இ+ேக! அனால, இன6கி நாம ேநரா பா*&
ேபாயறலா , வா+க! :)

ேக*கிேட பதிைவ ப+க!


* ஆ5 &ரலி
- சிகி
&(சர5 (க
?r மாணவகள6 நாயக)
* ெப5 &ரலி
- எ .எ
.வச த &மாr (@வ3யா அவ+க அ மா)

Page 35 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாயைன,
மாயைன ம: வட,
வட மைர ைம தைன3
ைம தைன3,
Aய ெப( ந ய-ைன3 ைறவைன,
ைறவைன
ஆய &ல3தின6
ேதா அண வளைக3,
வளைக3
தாைய &ட
வளக தாேமாதரைன3,
ெச>த தாேமாதரைன3

வ , நா
Aேயாமா> வ Aமல Aவ3,
Aவ3 ெதா',
ெதா'
வாயனா
பா,
பா மன3தினா
சி திக,
சி திக
ேபாய பைழB , )& த(வா நிறன ,
தயன6
Aசா& ஏ
-ஓ
ெச) ஏ
ஓ எ பாவா>!
பாவா>

மாயைன = மாேயா எ: தமி ெப( ெத>வ !

அமிதி: இன6ய தமி ெமாழிய


-த8 ெப( பதி எ? தமிழி க5ணா எ?
தமிழி
எ'தபட -த
பதி எ? = ெதா
காபய !
இதி
மா8 க(3ேத இ
ைல! அ த ெபா(ளதிகார3ைத எப3 வ+&கிற?
மாேயா ேமய கா*ைற உலக- ,
ேசேயா ேமய ைமவைர உலக- ,
...

Page 36 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இப3 தமி இலகண3தி வகேம மாேயா! ஆ5டா< இ த பாDர3ைத


"மாயைன" எேற வ&கிறா!

இய8ைக வழிபா ப,


ப மாேயா -
ைல நில கட ஆனா!
ஆனா
-
ைல நில3தி க(ெபா(/உrெபா(ைள ெகாEச கவன6Fசி பா(+க! தமி
வ&ப
பFச நிைனவ(கா? இ
ைல சா>ஸி
*H+களா? :-)

-
ைல: கா* கா* சா த இட- = கா* பFைச பேச
-: தாேன இ(& ? =
பFைச மாமைல ேபா
ேமன6!
-
ைல: ெப( ெபா' = கா கால ! அதனா
கா ேமன6 வ5ண!
-
ைல: சிெபா' = மாைல! = மா
! தி(மா
!
-
ைல: ஆய க நில ! = ஆய த ெகா' ேத!
-
ைல: ெதாழி
= ஆநிைர ேம>3த
! அதனா
தா பDகைள ேம>3தா!
-
ைல: வைளயா* = ஏ த'த
= காைளகைள அடகி நபைன பராைய
மண )r தா!
-
ைல நில3தி
காத
மி&தி! அதனா
தா இவ காத
மன! :-)
இப எ
லாேம இய8ைகைய ஒய வழிபா* தா!
தா இய8ைக கடளாக3 தா
மாேயா/தி(மா

மாேயா தி(மா
அறி-கமானா!
அறி-கமானா

ெதா
காபய(& ப வ த கால ....சிலபதிகார3தி
ேவ+கட மைல ேம
, தி(மா

ச+& சகர+கேளா* நி8& காசிைய இள+ேகா வ ணகிறா ! தி(வர+க காசிக


தன6யாகF ெசா
லப*கிறன!

வ+&
 ந அ(வ ேவ+கட எ:
ஓ+& உய மைலய3 உFசி மI மிைச
பைக அண+& ஆழிB , பா
ெவ5 ச+க-
தைக ெப தாமைர ைகய
ஏ தி
எ ேவ+கட3தாைன இள+ேகா பா*கிறா ! கrயவைன காணாத க5 என க5ேண!
எ ேககிறா ! மணேமகைலB அபேய! மாேயான6 J3 = ஆ>Fசிய க ஆ*
&ரைவ J3! இைத ப8றிB ேபDகிறன! இப ெபா மகள6 அறாட
வாவ2 , J3தி2 , வ2
 தி(மாைல கா*கிறன தமி இலகிய+க!

)றநாK, அகநாK, கலி3ெதாைக, -


ைலபா*, பrபாட
எற எ
லாF ச+க

Page 37 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

L
கள62 தி(மாைல ப8றிய பலபல &றி)கைள காணலா .
"ஆனானபட" மைறமைல அகேள, மாதா+& மா வ = தி(மகைள மா ப
தா+&
மா ப எ ெபா( ெகாள ேவM எ உைரகிறா !

(*** தமி கட<கான தர - த! அ*3 ேகாைதய ெசா த ஊ பாச3தா

வைளB Dைவயான க8பைனகைள பா ேபா !)

ம: வட மைர ைம தைன = ஹா ஹா ஹா! "வட வட"


வட மைர ைம தனா ! வட&>யா
வட&! ஆ5டா வFசா>யா ஆ) உன&! - அப: சில ேப( ெரா பேவ ச ேதாஷ
ப*கலா ! ஆனா
ேகாைத அவ கைள எ
லா , ஏளனமாகF சிrகிறா! :)

சில ேப(& இ த வைட-னா2 அல ஜி! "வட


வட"-னா2
வட அல ஜி! வட- எ ேப
வ(வதாேலேய அ ஆrய -: "ப&3தறிவா" ேயாசிக ஆர பFசி(வா>+க! வட-
பழன6ய
"வட" வ(ேத-: Jட ேயாசிக மாடா>+க! :)
வடபழன6, வடெப5ைண, வடவா, வட காேவr, வட&வாச
-: தமிழி

லாத
வட&களா? வட-கயைல கயைல மைலB , வடெவ8) எ: க த ெவ8) ,
இவ க<& ெசல7 அ ன ஷியா ஆகி வ* ! க(3தி
ேந ைமயாள க அ
லவா?
அதா! :)

தமிழr -த
Lலான ெதா
காபயேம "வட" எபதி
தா வ+&-: ெதrயா
இ த ெசல7 மக<&!
வட ேவ+கட ெத &மr ஆயைட3
தமி J ந
உலக3
வழ& ெச>B< ஆய( -தலி
எ'3 ெசா
2 ெபா(< நா - எபேத ெதா
காபய3 வக ! ெதா
காபய
என வடக3தி வ3தகரா? :)

வட"-மைர
நாம ந ம க8பைனF Dைவ "வட
வட மைர ைம த:& வ(ேவா !
இ+ேக எ3தைன ேப மைரய ைம த க? ம5ண ைம த க?
மைர = வEசைன இ
லா ெநEசிைன!

Page 38 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அவ க ேபாய வEசமா ேபDவாகளா? மைரகாrயான எ+க ேகாைதகா வEசைன?


மைர-: ெசா
ைல ேகடாேல அவ இதய கள6&ேம! தமி வள 3த தன6&

லவா மைர காரக! ேகாப இ(& இட3தி
&ண- இ(&ேம!

NH-208ஆ? NH-7ஆ? மற ேபாFD! அேய:&F ெசா


2+க)! ேகாைதேயாட ஊ(
ெதrB ! சீவ
லி )3Arலி( , தி.க
2ப, தி(ம+கல , தி( பர+&ற -
:....அபேய வா+க! வ
லிய
இ( வடகால வ தாகா வட மைர!
அபேய வடகால வா+க
அ த ம5ண ைம த யா(? = அட, ந ம அழக(! இேபா வள+&+களா?
மாயைன, ம:,
மாயைன ம: வட மைர ைம த = களழக !
களழக

Aய ெப( ந ய-ைன3 ைறவைன = ஆகா, மைரய


எ+ேகபா ய-ைன வ திFசி?
இேபா மான6யா? வட-மைர& ஏேதா கசா வேய! இேபா ய-ைனய

மான6யா? :)
நா மாடைலேய! ஹா ஹா ஹா! பாைட ப& ேபா எப பகM ? ந ம
"கா
&ேலஷ ேபா* " மனசி
இ( பக Jடா! :)
ஆ5டா மனசி
இ( பகM ! ஏனா பா*&F ெசா தகாr அவ!

Page 39 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேகாைதய இேபாைதய நிைலைம என?


என = இேபா அவ ேகாபைகயா ஆயடா!
ஆயடா
க5ண Jட ஆ*றா, பா*றா, ஒ*றா, ச5ைட ேபா*றா :)
அவ ேகாபைகயா ஆனாேள தவர, பா5 நாைட வ* ஓனாளா? காதலேன
-கிய -: ேதச3ைத வ* ெகா*3தாளா?

ேசFேச! அவ ர3த3ல அ கிைடயா! அ )* ேதச பதி எ+க ேகாைத&!


க5ணால ககி* கயைல& ேபாவாம, ம(ைதய
ஆசி ெச>B மI னாசி
வழிய
வ த ெபா5Mபா அவ! த காதலைன பா5 நா*& வரF ெசா
2றா!
அவ ெதாட பான எ
லா- எ+க பா5& ஓ வா+கேட!

க5ண, ேகாபைகக, பட& = இப அ3தைனB அவ<காக மைர&/ெத பா5


நா*& வ(கிற! ய-ைனB , ய-ைன3 ைறB Jட பா5& வ(கிற!
வ(கிற ேசைல
வைளயா* மைர& வ(! ேசைல ஒள6க க5ண: மைர வ(கிறா! இேபா
)rB+களா? Aய ெப(ந ய-ைன3 ைறவ = யா-ன3ைறவ = மைர ைம த
= களழக!

அட இன- மனD ஒபைலயா? ஹா ஹா ஹா! மனDல ேவற எைதேயா வFசிகி*


இ( தா ஒபா தா! காத
ேந ைமைய வFசிகி* இ( தா ஒ) ! :)
வட"மைர
சr, பரவாய
ைல! ஒேர ஒ( நாFசியா தி(ெமாழி! எப அ "வட
வட ஆFD? எப
அ ய-ைன3 ைற ஆFD?-:, அேய ெசா
லி ேகக ேவணா , ஆ5டாேள அவ
வாயா
ெசா
லி ேக<+க!
* பா5 "வட
வட"3
வட எைன உ>3தி* மி!
* ய-ைன கைர& எைன உ>3தி* மி!
* ேசாைல மைல ெப(மா = வராபதி எ ெப(மா,
ஆலி இைல ெப(மா அவ வா 3ைத உைரகிறேத!

Page 40 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பா(+க, ேசாைல மைல ெப(மா (களழக ) = வராபதி எ ெப(மா எ


ெசா
லி வ*கிறா! "வட" பா5 ேதசமா ! வ
லி )3A(& வடகா வட மைர!
உள3ைத அழி& களழக! ஆ+ேக ய-ைன கைர& எைன உ>3 வ*+க! -
இப, காதலி2 ெத பா5ைய வ* ெகா*கா,
ெகா*கா ேகா&ல3ைதB , ஆய பாB
மைர& ஷிஃ* ெச>கிறாேள! ேகாைதய மைர பதி தா எேன!
எேன எேன!
எேன
ஆ5டா தி(வகேள சரண !

ஆய &ல3தின6
"ேதா
ேதா " அண வளைக = பா
உணைவ அபைட3 ெதாழிலாக
ைவ3தி(& ஆய &ல ! பா
ேபால அவ+க மனD ெவைள! அ த ஆய
&ல3ேக வளேக8ற வ தவ க5ண! ஆய &ல3தி
"ேதாறினா
ேதாறினா"!
ேதாறினா
அவ பறகவ
ைல! க ப3தி
வ "ேதாறினா"! -(கைன "உதி3தா" எகிறா
கFசியப ! க5ணைன3 "ேதாறினா" எகிறா ஆ5டா! ஒ( தி( க5ண வ ,
உதி3தன உலக உ>ய! :)

தாைய &ட
வளக ெச>த தாேமாதரைன = தா>& , தா> ம5M& ெப(ைம
ேத3 த தவ க5ண! தாய &டைல (வயைற) வள+கF ெச>தா!
த மகைனF சாேறா என ேகட தா> அ
லவா யேசாைதB , ேதவகிB ! ந ைம
ெப3த அ மா, வய &ள6 ேபDவைத எபவாFD ேக* இ(கீ +களா? ேபFேச வரா!

Page 41 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ந தா வ( ேபைதயா அ மா& !

தாேமாதர = தாம+உதர
தாம உதர = கய+வயறா
கய வயறா!
வயறா
த வய8ைற கய8றா
கய தாய வய8ைற வள+க ப5ணயவ தி(வகேள
சரண !

Aேயாமா> வ ,
வ நா Aமல Aவ3,
Aவ3 ெதா' = ந
ல மனேசாட வ , ந
ல மல கைள3
Aவ3 ெதா'ேவா ! (அ என ந
ல மல ? ெமா3த எ* மல க ந
ல மல க!
தன6 பதிவ
! :)

பா மன3தினா
சி திக = இ& ேப( தா உ5ைமயான ெதா'ைக!
வாயனா
பா, ெதா'ைக
Aவ3 ெதா'-: இைத3 தா ெசா
2றா ஆ5டா! வாயனா
ம திர ஜப
ப5ணா ம* ேபாதா! வாயா
தி(பாைவ பானா
ம* ேபாதா! மன3தினா

சி திகM "! இைறவைனB , அவ அயா கைளB , அவ க இ(&


"சி திகM இ தF
சTக3ைதB சி திகM !

ேபாய பைழB /)&


)& த(வா/நிறன
த(வா நிறன , தயன6
Aசா& = இப வாயனா
பா,
மன3தினா
சி தி3தா
.....
* இ வைர Tைட க ைவ3ள பாவ+க< (சEசித ),
* அதிலி( , இ த பறவ& ம* எ*3த வ த க*Fேசா பாவ+க< (பராரத ),
* இன6 ேம
Fixed Deposit-இ
ேபா* ெகாள ேபா& பாவ+க< (ஆகா ய )
எ அ3தைனB ...த தயன6
Aசா& ! தயன6
Aசா& ! ெபாலிக ெபாலிக!
ெபாலிக ேபாய8

2ய சாப ! ெச) ஏ
-ஓ எ பாவா>!

ெத-வ
லி ஆ5டா தி(வகேள சரண !
வட-மைர களழக தி(வகேள சரண !

Page 42 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அைன மI னாFசி, அப D தர தி(வகேள சரண ! ஹr ஓ !

Show all items

Page 43 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-06: ஆடா ஒ கன!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

காைலய
எ த ட! ஒ"க #த
அைச எ!னவா இ'(? ெகாடாவ? காப?
ேபப ? காதலிய! ஃேபாேடா? ம, - ேபா ைவ? கணா/? கழிபைற? எ1? எ1?? :)

2தி -06:
2தி
ேகா(ல3தி
கணைன அழிபத4காக ஏவவட பட "ெகா/ய
ெகா/ய அ/யா க"
அ/யா க யா யா ? :)
இ த பா/ேலேய இர- ேப ெசா
லப-கிறா க!

காைலய
எ த ட! சில உள"ைககைள3 ேத931 பா 31' ெகாவா க ேபால!
ஒ:ெவா3த'( ஒ:ெவா ைட
! ஆடா;'( எ!ன ைட
?
ைட

"அr, அr! அr, அr!" எ!= அவ! ேபைர> ெசா


லி'கிேட எவ1 தா! அவ ைட
!
அைத அவேள ெசா
கிறா! - ெமள எ 1, அr எ!ற ேப அரவ! ஏ! இப/? எ!ன
காரணமா இ'(?
ேந4= இர , இ த' காதல! ெதா
ைல தா"க #/யைல! ப-3தி எ-3திடா!! அவ!
இேபா எ திr>சா ம, - அேதா-"கதி" தா!! "So Hurry, Hurry! Hurry, Hurry!" எ!= ேவகமாக
எ 1 வ-கிறா ேபால! :))

ேக-'கிேட பதிைவ ப/"க!


* ஆ (ரலி
- சி'கி
(சர (க
@r மாணவகள! நாயக!)
* ெப (ரலி
- எ.எ
.வச த (மாr (Aவ3யா அவ"க அமா)

2; சிலபன கா!


கா 2 அைரய! ேகாயலி

ெவைள வள ச"கி! ேபரரவ ேக/ைலேயா?


ேக/ைலேயா
எ திரா9! ேப9 #ைல நBC-,
பளா9 எ திரா9 நBC-
கள> சகட கல'( அழிய' கா
ஓ>சி,
ஓ>சி

ெவள31 அரவ
1ய
அம த வ3திைன
வ3திைன,
உள31' ெகா- #னவ க; ேயாகிக;
எ 1, "அr
ெமள எ 1 அr"
அr எ!ற ேபரரவ
உள 2( 1, (ள 1, ஏ
-ஓ எ பாவா9!

Page 44 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

2; சிலபன கா = 2 எ!றா


பறைவ! பறைவக எ
லா சில2கி!றன!
Eவாம
ஏ! சில2கி!றன? திெவபாைவ பதிவேலேய (றிபேட! அ
லவா?
சிலப
பர
க கமி! ெகாFC மாதிr கிைடயா1! அ1னால நட'( ேபா1 ச3த
வ, ஆனா ெதாட 1 ஜ

வரா1! வ- வ- வ!

* அேத ேபால3 தா!, பறைவக; வ- வ-' E 1! ேஸா, அ1 சி4றB சி= காைல!
இ!I பகலவ! எழவ
ைல-!I அ 3த!
* ஆனா Jrயன! சிவைப ைலடா பா 3த மா3திர3தி
, இ த சீேன மாறி ேபாய!

லா பறைவL ேவகமா' Eவ ஆரப'(!
அ-3த #ைற வ/காைல-ல எ 1 இைத ேநா பண பா"க! (அெத
லா ெராப
கMட ேகஆெர; ேவN-!னா உன'(> சி'க! பrயாண வா"கி3 தாேர!; ஆைள
-! :)))

2 அைரய! ேகாயலி
= பசி+ராஜ! = 2+அைரய!! எப/ அழகா வடெமாழிய

இ 1 தமி'( மா3திடறா பா"க ேகாைத?


2+அைரய! = பறைவ'( எ
லா அரச! = கட!!
2+அைரயைரய! = கடI'( அரச! = ெபமா!
அேபா 2ளைரய! ேகாய
-!னா அ1 கட! ேகாயலா? இ
ைல ெபமா
ேகாயலா? :)

ஹிஹி! ஆடா ஒ Jப காதலி-"க! ெபமாைள> C3தி இ'(றவ"க எ


லாைரL
இ31 இ31 பா-வா!
பரம! "அ/" பா-வா! உ3தம! "ேப " பா-வா! ஆனா அவைன ம- பாடேவ மாடா!
ேவN-!ேன ெவ=ேப31வா! 2 அைரய! ேகாய
-!I, கட! ேகாயலா
மா3திவா கள! :)

இ!ைற'( வ
லி23Pr
அ1 2ளைரய! ேகாய
தா!! தா! ெபமா;'(
ேகாைத'( நிகராக, அேத ஆசன3தி
, கடI சr சமமாக நி4கிறா!! ெபா1வாக,

Page 45 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கட! ெபமாைள பா 3தவா=, எதி 2ற3தி


ேசவகனா93 தாேன நி4பா!? இ"(
ம- அப/ இ
ைல! ஏ!?

அர"கன
கல 1 வடா ேகாைத! ஆனா
த ைத'ேகா ஊரறிய மகள! கணால
பண பா 'க ஆைச! ர"க ம!னாராக வ
லி வ 1 ஊரறிய' கர ப4=கிேற!-!I
ெசா
லிடா! அர"க!! ஆனா
மண நாள!ேறா அர"க! வர ேலடா(1! அர"க
வாசிக அவைன வடா
தாேன? Cமா....ஊ ேவைலேய பண'கி- இ தா எப/?

இ"ேகா இ த ஊ ேவற மாதிr ேபச ஆரப'(1! கட! ேவத ெசாRப! அவI'(


உைம வள"கி வட1! ர"க ம!னாைர பரபர-ெவ!= 2ய
ேவக3தி
பற 1
அைழ31 வகிறா!! அ த ேவக ர"க ம!னா'ேக பய3ைத' ெகா-3ததா!

யாண31'( சீவ> சி"காr>சி வ தா! அர"க!! அ/யவ! கடேனா ேவ 31
வ=வ=31 வ தா!! பா 3தா ஆடா! ேச 3தா ஆசன3தி
!

த! வ"கால' கணவ! கண!! இ!I கணாலேம ஆகைல! அவ! பணயாக


ேம
, அவைன' கா/F அவ;'(ள பr தா! எ!ன!
#தலாள-ெதாழிலாள
இ!ைற'( #தலாள ெதாழிலாள ேதாேளா- ேதா நி4( கனச ேபCகிேறா!
ேபCகிேறா
ஆனா
அைத ஆடா அ!ேற ெச9தா ெச9தா!
இ!= #தலாள அமாேவா-, #தலாள ஐயாேவா-, ெதாழிலாள கட!, ஒேர
சிமாசன3தி
, ேதாேளா- ேதா நி4கிறா!!

எ! ேதாழT ேகாைத! அமா/! உன'(3 தா! எ3தைன #க"க! எ3தைன அக"க! அதி

கன- ஒ!ேறா? ஆடா திவ/கேள சரண!

ெவைள வள ச"கி! ேபரரவ ேக/ைலேயா = P9ைமயான ெவைள நிற> ச"(க!


அைவெய
லா நைம வள'கி!றன! அ த> ச3த Eடவா கா1ல வழைல?
பளா9 எ திரா9 = அட, எ திU ெபாேண!

ேப9 #ைல நBC- = Vதைன எ!I கசன! ேப9 அவைன' ெகா


ல வ தேத!
அவ #ைலபா
(/31 மைலபா

லவா மைல'க ைவ3தா!?

Page 46 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கள> சகட கல'( அழிய = வ/> ச'கரமா9 வ தா! சகடாCர!! அவ! கல'ைகL
ஒ கல'( கல'கினாேன நம கண!? "கல'(" எ!பைத "ேலா'கலா" ஆடா;
பய!ப-3தறா பா"க! Cமா கல'கறா-
ல? :)

கா
ஓ>சி = காைல ஓ>சினானா ச'கரமா9 வ த சகட! ம, 1!
அேபா கணைன' கா3த1 யா ? அவ! திவ/க தாேன! இதா! திவ/ ெபைம!
* நைமL கா31,
* அவைனL கா31,
* அவI'(-நம'( பாலேம இ த3 திவ/க தா!! திவ/கேள சரண-!I வr'(
வr ெசா
வ1 இேபா ந
லா 2r தி'(ேம?

ெவள31 அரவ
= பா4கட
ெவள3தி
, அரவமான பாப! ம, 1
1ய
அம த வ3திைன = 1ய
+"அம த" Wல 2ஷ!!
ஹா ஹா ஹா! உகா 1 கிேட P"(றா! ேபால ெபமா! ெசம காெம/!:) சr, அ1
எப/"க 1ய
+அமர #/L?

பரமபத3தி
அம த ேகால! பா4கடலி
கிட த ேகால! அதா! ஒ ேசர பா-கிறா!
ெவள31 அரவ
= 1ய
! வ3தாக இ'( பர3தி
= அம 1!

Page 47 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இைறவன! நிைலக ஐ 1! (ப!Yட3தி


யாரா>C ெசா
F"கபா! பதி நT;1)
1. பர3தி
= அம 1,
2. வக3தி
= கிட 1,
3. வபவ3தி
= நட 1,
4. அ த யாமியான ந உள3தி
= நி!=
5. அ >ைசய
= இ த நாைலLேம கா/ அ; எெபமா!!

இ த பாCர3தி
கடைனL-ேசஷைனL ஒ"ேக ெசா
கிறா பா"க!
2ளைரய! + ெவள31 அர ! இப/> ேசராத இ பைகவைரL Eட> ேச 31
ைவ'கிறா!

அ த வ3திைன "உள3தி
" ெகா-, #னவ க;+ேயாகிக;,
ேலடாய>ேச-!I அலறி அ/>சி'கி- எ திr'காம, சீ'கிரமாகேவ வழி31'
ெகா-, "அr" எ!ற ேப அரவ = ஹr ஓ! ஹr ஓ!
அ1 உள 2( 1,
2( 1 (ள 1,
(ள 1 ஏ
-ஓ

ஓ எ பாவா9!!
பாவா9

வாசக க அைனவr! "உள# 2( 1", அவ க மன"கைள எ


லா "(ள வ31",
அ/யா க;'( நல எ
லா "அள" ேவNமா9, ஆடா-அர"கைன, ேவ/'
ெகா- அைமகிேற!! "அr" எ!ற ேப அரவ! ஹr ஓ!

Show all items

Page 48 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-07: ஆைன சாதானா? ஃேபஷ ஜூெவ


லrயா?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மற பாைவகள"
இ$ % ஆ&டாள" பாைவ ம()* தன"% நிக காரண* என? ஹா
ஹா ஹா! ஆம0 கைத ஆம0 கமா ேபசாத% தா காரண*! :)
பாைவ 5*
மற பாைவகள"
இ$ % ஆ&டாள" பாைவ சேற மா1ப(ட ஒ1! அவ4 பாைவ-
மா1ப(ட%!
மா1ப(ட% பா -ைவ5*
பா ைவ5* மா1ப(ட%!
மா1ப(ட% அ% ஆம0 க பாைவ ம()* அ
ல! வா67ைக
பாைவ!

8*மா சாமி 9*பட ம()ேம ெசா


லி தர மா(டா4 ேகாைத! காத
, இயைக,
பறைவ/வல:9, வான"ய
, மன"த வள*, அறிவய
, ேலா7க
ேப8, ஃேபஷ ஜூெவ
லr-
; க&டைத5* "ரசி7க
ரசி7க"
ரசி7க ெசா
லி த$வா4!
த$வா4 வா67ைகைய ரசி7க ெசா
லி த$வா4
= அ%ேவ தி$பாைவய சிறப*ச*! :)

<தி -07:
<தி
ஆைனசாத பறைவ எறா
என?

ேபான பதிவேலேய ெசா


லி இ$7க=*! மற %(ேட! அ)த ப% பா(>?*, ப%
வ()7
@ கதைவ த()றா ஆ&டா4! எ%79?
நாம எ
லா$*, வ()79
@ அ$கி
இ$79* ைமதானதி
கிr7ெக( ஆட=*-;
A>ெவ)தாசி! ஆனா
அB8 ேப தா இ$7கா:க! ஆ4 ேதத=*! எனா
ப&=ேவா*? ந&ப;7ெக
லா* ஃேபாைன ேபா)!

ந@:க4 ெதாட < ெகா4C* ஏ ெட


வா>7ைகயாள தசமய* பசியாக உ4ளா ! = ஆமா,
எவ Fட-னா ஃேபால ெஜா4C வ()7கி(), ெமா7ைகய ேபா()7கி() இ$பா;வ!
தயG ெசH% சிறி% ேநர%79 ப ெதாட < ெகா4ளG*! = கிழிB8%.....
ேநரா ப7க% ெத$ ந&பன" வ()79
@ ேபாய, ட: ட:-; கதைவ த(>, "ஏH ஒ$
ைக ெகாைற5%! வாடா மசி"-; உrைமயா F<)ேறா*-ல? அேத தா ஆ&டாC*
ப&=றா! :)

ேக()7கி(ேட பதிைவ ப>:க!


* ஆ& 9ரலி
- சி7கி
9$சர& (க
Ir மாணவகள" நாயக)
* ெப& 9ரலி
- எ*.எ
.வச த 9மாr (Jவயா அவ:க அ*மா)

Page 49 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கீ 8 கீ 8 எ1 எ:9*
எ:9*,ஆைன
ஆைன சாத கல %,
கல %
ேபசின ேபசரவ* ேக(>ைலேயா?
ேக(>ைலேயா ேபH ெப&ேண!
ெப&ேண
கா8* பற<* கலகலப7,
கலகலப7 ைக ேப %,
ேப %
மதினா
,
வாச ந1* 9ழ
ஆHசிய மதினா

ஓைச ப)த தய அரவ* ேக(>ைலேயா?


ேக(>ைலேயா
நாயக ெப& ப4ளாH!
ப4ளாH நாராயண M தி
ேகசவைன பாடG* ந@ ேக(ேட கிடதிேயா?
கிடதிேயா

-ஓ
ேதச* உைடயாH திற ஏ
பாவாH!
ஓ எ* பாவாH

கீ 8 கீ 8 எ1 எ:9* = கீ கீ என7 க%* பறைவக4! இப> எ


லா* ேலா7கலா இ%
வைர79* தமி67 கவஞ க4 யா$* எOதலிேய! இப> எOதினா இல7கணதி
பைழ
இ$79-; <லவ க4 வ % ச&ைட ேபா)வா:கேள எ1 எ
லா* ேகாைத
அBசினாளா? ஹிஹி! ெவ17க த7கதான PHைம வாத*! :)
அப> யாரா8* அவ கி(ட ேபாய வ*< ப&ணனா:களா-;* ெதrயைல! ப&ண அ>
வா:கினா:களா-;* ெதrயைல! ேகாைத மறதி! ம%ைரசி! :)))

ஆைன சாத கல % = ஆைன சாத பறைவ எ% எ1 பதிGலகி


8ைவயான சில

Page 50 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ)ைகக4 உ4ளன! யாரா8* அத 8(>கைள இ:9 ெதா9% தா:கேள!


ெபா%வா ஆைனசாத = க$: 9$வ/தவ()7 9$வ/வலிய 9$வ ைடப
ஒ$
9(> பறைவ! கிராம%ல கrசா 9B8-; நா:க ெசா
?ேவா*!

சில ெச*ேபா%-;* ெசா


வா:க, ஆனா அ% க$பா இ$7கா%! ெகாBச* ெப$8*
Fட! இைத பரவாஜ ப(சி எ1* 9றிப)வாH:க!
தி$வலிதாய* எற சிவ ேகாய
ெசைன அ*பP ப7க%ல இ$79! அ:ேக
பரவாஜ Aன"வ , இ த பரவாஜ ப(சியாH (வலிய 9$வயாH) மாறி, ஈசைன
வழிப(டாரா*! வாlSவர -; தா ஈச தி$நாம*!
கிராமதி
தா க$: 9$வைய ெரா*ப பா 7க A>5*! அ% கீ கீ எ1 ந>ைக
சேராஜா ேதவ ேபா
ேப8கிற%!:)

ஆைன+சாத
= சாத
-னா அ>த
-;* ெபா$4, சா1த
-;* ெபா$4!
9வலயா பTட* எற க*சன" யாைனைய சாதினா! கேஜ திர எ;* யாைனைய
சாறினா - எ1 8*மா 8ைவயாக ெசா
?வா க4 ஆசா ய க4! ஆனா
இ:9
ஆைன சாத எப% பறைவ தா! யாைன அ
ல!

ேபசின ேபசரவ* ேக(>ைலேயா?


ேக(>ைலேயா = இ த பறைவக4 ேப8ேத! அ% Fட காதி
வழாம
அப> என P7க*?
ேபH ெப&ேண!
ெப&ேண = ேபH <>ச ெபா&ேண! ஹிஹி! ேதாழிைய ேபேய-; ேகாைத
தி()றாளா என? இ
ைலய
ைல! ேபH ஆ6வா -; ஒ$த இ
ைலயா? அ% ேபால
தா! ேபHதனமா ஒ$ காrயதி
ஈ)ப(>$ தா
ேபய/ேபய4!
இவ ேபHதனமா P:9றா! எO % ெப$மான"டதி
ேபHதனமா ஆ6 % வ)! ேபH-
ஆ6வா ஆகி வ)! அதா ேகாைத ெசா
றா!

கா8* பற<* = நா4, மல , கா8, பற<-; ெவ&பா இல7கண* இ$79


ல? அ%
எனா கா8? பற<? ெர&)* ெர&) ஃேபஷ ஜூெவ
லr! :)
* கா8 = கO% மாைல, நா& வழி7 கா8 எபா க4! கா8 மாைல ேபால இ$79*! நா9
வழிகள"
அைத7 ேகா %7 ெகா4ளலா*! அ8 தாலி-;* ஊ -ல ெசா
?வா:க!
* பற< = ஒ$ வைக சிறிய கO%-அணகல. ெபா>ெபா>யா வைதக4 ேபால ேகா %
இ$79*! ஆனா

-ஜ
ெதா:க(டாக4 ெபா>8 ெபா>சா ெதா:9*! ஆைமதாலி-
;* ஊ ல ெசா
?வா:க!

ெப&க4 எ
லா* வ>ய காைலய
எO % தய கைடகிறா க4! அப>னா அ%79

Page 51 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Aனேர எO % யாேரா பா
கற % இ$7க=* இ
லியா?
அப>ேய ஆய பா>ைய பசி Jரா* கண7கா, வ>ேயா
@ எ)%7 கா&ப7கிறா4 ேகாைத!
ஆய பா>ய
அதைன ெப&கC* ெசம 7V(டா ெவ&ெணH/ெநH ேபாலேவ ெகாO7-
ெமாO7-; இ$7கா:கபா! என, கி(ட7க ேபானா தா ஒேர பா
வாைட வ8%
@ :)

கலகலப7,
கலகலப7 ைக ேப % = கO% மாைல5*, ைக வைள5* கல-கல-; ஓைச எOப,
ஒ$ ைக அப>5*, இெனா$ ைக இப>5* என மாறி மாறி வா:கி!
ேப % = ம0 &)* ம0 &)*, மாறி மாறி! பைன <%ைம79* ேப %* அ ெபறியேன
எபைத ஒ< ேநா79:க4!

வாச ந1* 9ழ
ஆHசிய = அவ:க F த
ல ந
லா பா
மண* வ8%!
@ தய கைட5*
ேபா% தைலைய ெசாறிBசிபா:க ேபால! Dairy Smell! :)
கிராம% ம7கC79 ெதrBசி$79*! மா()7 ெகா(டாH ப7க* ேபாய$7கீ :களா?
ஹிஹி! ஒ$ வதமான Aைட நாற*!
க&ண ேமல5* இ% வ8* @ ேபால! ேகாைத அவைன அ>7க> கி&ட
ப&=வா! தா
W>7 ெகா)த மல மாைலகளா
தா ஓரளG அவ வச*
@ 9ைற5%-;! :)

மதினா
ஓைச ப)த தய அரவ* ேக(>ைலேயா = ம%ல தய கைட5* சத*
ேக(கைலேயா? க -ட -; வ$* சத* ேக()மா உன79 P7க*?

நாயக ெப& ப4ளாH = ய*மா>, ந@ ெபrய வ()


@ (நாயகதி) ெபா&ணா இ$7கலா*!
நாராயண M தி ேகசவைன பாடG* ந@ ேக(ேட கிடதிேயா?
கிடதிேயா = அ%7காக சாம0 ேபைர7
Fவ7 Fவ பா)ன ெபாறG*, ேக()7கி(ேட க(>
ல P:கற@னா, உன79 எ*<()
ெமத<?

நாராயண-M தி-ேகசவ எகிற தி$நாம:க4 பா(>


அ)7கப)கிறன!
நாராயண = தி$ெவ(ெடO%, அXடா(சர மகா ம திர*!
M தி = இ
ல தைலவ! ஆலய தைலவ!
ேகசவ = ேகசி எ;* அர7கைன7 ெகாறவ! அழகிய ேகசைத5* உைடயவ!

ேதச* உைடயாH = ஒள" ெபா$ தியவேள! ேதஜSவன @!


திறேவ
= திற7காேத-; அ த* எ)%7காேத!
திற,
திற ஏ
-ஓ

ஓ எ* பாவாH!
பாவாH = கதைவ திற! நாரணைன ஏ
(ஏ17 ெகா4)! நாரணைன ஓ
(ஆH % அறி % ெகா4)! எ* பாவாH!

Show all items

Page 52 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-08: கீ வான சிவமா? ெவமா?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

கண தா ெபா ெசா


வா? ஆடாமா? அடகட ேள!
#தி -08:
#தி
இன% ஒ' தன% பதிவாகேவ வர ேபா )! ெபrய #தி ! இ, ஒ'
மண ேநர.தி
! ெவய/ மா0 :)

ஆடா1 எனா3க அப0 ெபா ெசா


லி/டா?
கீ வான ெவ1ெள5 எ'ைம சி5 வ8 7 = கீ வான 9தலி
சிவமா?
சிவமா ெவமா?
ெவமா
ஹிஹி! ந73கேள ெசா
3க பா ேபா! ேபாய ெவள%ய
பா.)/8 ேவ;னா
வா3க! :) <ேச ஆடா1 ெபா ெசா
ல மா/டா-ேல! இ) ேவற காரண இ'-ேல!
இ த ேகஆெர> ?மா வ# பறா-ேல!

ேக/8கி/ேட பதிைவ ப03க!


* ஆ ரலி
- சிகி
'சர (க
@r மாணவகள% நாயக)
* ெப ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Bவ.யா அவ3க அமா)

Page 53 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கீ வான ெவ1ெள5
ெவ1ெள5, எ'ைம சி5 வ8 7
ேமவா, பர தன கா!
ேமவா கா மி1ள ப1ைளக
ேபாவா ேபாகிறாைர ேபாகாம
கா.),
கா.) உைன
நிேறா! ேகா)கல உைடய
D வா வ ) நிேறா

பாவா, எE திரா!
பாவா எE திரா பா0 பைற ெகா8!
ெகா8
மாவா பள தாைன,
பள தாைன ம
லைர மா/0ய,
மா/0ய
ேசவ.தா
,
ேதவாதி ேதவைன< ெச5 நா ேசவ.தா

ஆ-வா ஆரா ), அ'1 ஏ

வா எ5 ஆரா ) ஏ
-ஓ பாவா!
ஓ எ பாவா

கீ வான ெவ1ெள5 = அதிகாைலய


, கீ வான ெவ)! எப0? சிHறI சி5

Page 54 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

காைலய
சிவமா? ெவமா?

எ'ைம சி5வ87 ேமவா,


ேமவா பர தன கா = மா8க1 ேம<ச அ,பப8கிறன?
எ3கி/8? வய அ
ல! அ) மதிய இ
lனா மாைலய
தா! இேபா
பக.திேலேய இ' சி5 வ/8
7 கழ/0 வடப8கிறன!
சr, அ) என சி5 வ8?
7 = ெகா
ைல! (out house)
கிராம.) மக. ெதrK தாேன! வ/0 7 ப #ற இ'ப) ெகா
ைல! அ3கி/8
ைவேகா
ேபா/8 வ<சி'பா3க! சினதா ெச03க, #
 Dட வள'!

கால3கா .தால நம ம/8 இ


ல, மா/8 சிH50 தா!
சிறிய+உ0 தா! அேபா தா ஒE3கா ேவைல ெசய 90K! சிH50யா இ
லாம,
ேப'0 தினாகா ேபஜா'! :)
அதா எ'ைமக சிH50யா ெகா
ைலய
#
ைல/ைவேகாைல. திகிறன!
உ<சி ேவைளய
/மாைலய
தா ேப'0 தின, ேம<ச
வய ேபா !
ஓேகவா? ஆடா1 வவசாய வ/ைடெய
லா
7 எப0 ேநா/ பணய'கா பா'3க! :)


லா சr? எ) எ'ைம மா/ைட ம/8 ெசா
றா ேகாைத?
ஹிஹி! ப? மா/ைட அவ.) வட;-, அவசிய இ
லாமேலேய, ைவேகாைல
ேபா/டா< சிH50 தி3! ப/ தி> எ'ைம மா8 நா/ ைல த/! :)
அவ.) வ/ேட ஆவ;! அ) ேம ேத ஆக;! அேபா தா ேவைல நட!
(ேபா<?, ெவளகI ெசா
ல ேபாய, உைமெய
ல ெவள 7ல வ'தா? எைனய
கிராம.தா-, 90ேவ க/0/M3களா? :))

மி1ள ப1ைளக = மN தி இ' ெபா;3க எ


லா ெர0!
ேபாவா ேபாகிறாைர ேபாகாம
கா.) = பாவ, ேநா# ெகளப ேபாக ெர0யா
இ' த அவ3கைளKம, ெகாIச இ'3கM-, ெவய/ பண வ<சா<சி!

உைன D வா வ ) நிேறா = எ


லா உனகாக. தா! எ
லா' ஒனா
ேபாகலா-, தா! கெபன% ெகா8க அவ3க ெர0! ந7 ெர0யா?
அ8.தவ3கைள ெவய/ பண ைவக D0ய பாவ.ைத வட ெபrய பாவ உடா?
உ க/ைட பதறைல? எE தி' M! Hey Girl, This is Team Work! How big or great you are, Sustain the
Team Spirit ! :)

ேகா)கல உைடய பாவா,


பாவா எE திரா = ேகா)கல-னா என? சிற# rய! சிற#
மகி<சி! "Oகல" எற வடெமாழி< ெசா
ைல, "ேகா)கல" ஆறாேளா ஆடா1?
உ ேபr
கண, ேகா)கல! கண ேபr
உன ேகா)கல! அபற என
Oக? எE திரா!

பா0 பைற ெகா8 = பா0கி/ேட எE தி'M ராசா.த7! அr-அr-, ெசா


லிகி/ேட
எE தி'! ேநா# ேவ0ய பைறைய ெபற ேவ8ேம-, ஆைசேயா8 எE தி'!

Page 55 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாவா பள தாைன = மா (பறைவ) = பறைவய வாைய பள தா கண! ெகா
உ'வ.தி
ெகா
ல வ த பகா?ரைன Pைட<சா! ெபrய அலைக பள தா! (பQம-
பகா?ர ேவ5)

லைர மா/0ய = கசன% அைவய
, இ' ெப' ம
ல கைள, ம
K.த.தி

ெவறா! "ம
"லாட தி ேதா1 மணவணா!

ேதவாதி ேதவைன = அைன.) ேதவைதகைளK த,1ேள ெகாடவ!


ெகாடவ
"பற" ேதவைதகைள. தா.தாத "பர" ேதவைத! 9ன%ேய, நா9கேன, 9க அபா எ5

ேலா' அவ தி'வ0வ.தி
இ'கிறா க1!
வ>வRப தrசன! சி5-க ம ேதவைதகளான அன% 9தH ெகா8, ெப' #க
ெகாட மேக>வர சிவெப'மா வைர, எ
லா' அவ வ0வ.திேலேய
இ'கிறா க1!

வநாயக ெப'மா,
ெப'மா 9'க ெப'மா,
ெப'மா சிவ ெப'மா எ5 எ
லா ெப'மாக
எ"ெப'மா,1
எ ெப'மா,1 அடக!
"எ அடக

ேதவைதக எ
லா ேதவைத! கட ள எ
லா கட 1! பர+பரம!
கட+உ1 = எ
லாைரK கட ) உ1ளா! எ
லா உ11 உ1ளா!

Page 56 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேதவாதிேதவைன< ெச5 நா ேசவ.தா


= இ த. "ேதவாதிேதவ" தா ேதவராச
ெப'மாளா,
ெப'மாளா ேதவ ெப'மாளா,
ெப'மாளா காIசி#ர.தி
நி5 ேசைவ சாதிகிறா!
சாதிகிறா
வரதராஜ, ேபர'ளாள! க<சியபதியா! அ.திகிr நாத! கேஜ திர வரத!
மன%த', ேதவ', அ?ர' அ'1 ெசதா
? = அ'ளாள!
ஆனா
அர3க,, ேவ3கடவ,ேம அ'1 ெசதா
? = ேபர'ளாள!

* அர3கன% வ/0

7 தமி ஓ3கிய) யாரா


? = இராமா,சரா
!
* ேவ3கடவன% உைமயான அைடயாள நாரணேன என மN 1 நிைலநா/0ய) யாரா
? =
இராமா,சரா
!
* அைன.) திSய ேதச3கள%, சாதிக1 இ
ைலய0 பாபா எ5 ெசா
லி
ெசயலி ெகா8 வ த) யாரா
? = இராமா,சரா
!

காIசி வரத - க'ட ேசைவ!


ேசைவ

இப0 மHற ெப'மா1கள% ெப'ைமகாக,


ெப'ைமகாக த,ைடய இராமா,சைர வ/8 ெகா8.த
ெப'மா1,
ெப'மா1 காIசி#ர ேதவ ெப'மா1!
ெப'மா1
ெபrய ெப'மாளான அர3க, வ/8 ெகா8.த ெப'மா1 ஆைகயாேல = "ெபrய-
ெபrய ெப'மா1"! ேதவாதி ேதவ! "ந9ைடய வரத"!

ெச5 நா ேசவ.தா


= அவைன நம ேபாய இன%கி ேசவேபா வா'3க1! வாடா-
னா, அவ நம கி/ட ஓேடா0 வ )'வா! ஆனா நாமேள அ0ெய8.) வ<சி,
அ0யாேரா8 அ0யாரா கா.) கிட ), அவைன எ/0 எ/0< ேசவ ?க வ'மா?

ஆ-வா
வா எ5 = D/ட.தி
நைம பா .த மா.திர.தி
அவ, ெசம ஷா!
அடபாவ, ந7யா வ தி'க? ெராப தா ப பற ஆளா<ேச ந7? ந7 எப0றா எைன
பாக வ ேத? "ஆ!" எகிறா! பன அேபா8 "வா!" எகிறா!

Page 57 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

வ/81
7 திMெர5 ந ெந'3கியவ க1 ெசா
லாம
ெகா1ளாம
வ )/டா "ஆ"
எகிேறா-ல? உடேனேய, "<ேச, ெவள%யேவ நிக வ<சி ேபசிகி/8 இ'ேக பா'! ேஹ,
உ1ேள வா" எகிேறா-ல? அேத தா! "ஆ-வா" எ5 ெப'மா ெசா
கிறா!

ஆரா )"
ஆரா ) அ'1 = தி'ெவபாைவ பதிவ
ைல/டாக< ெசாேன! இைத இெனா'
"ஆரா )
பா?ர.தி
பHபா8 வளகிேற! இேபாைத ?'கமா...
@?.தனமா ேக/டைதெய
லா ேக/டப0ேய ெகா8.) வடா), நா ேக/ட) ந
லதா?
உலக.) ந
லதா? மHறவ ந
லதா? ஏ, நமேக ந
லதா? எ5 "ஆரா )"
அ'1பவ!


-ஓ

ஓ எ பாவா = ேதவாதி ேதவைன ஏ
(ஏH5 ெகா13க1)! ேதவாதி ேதவைன
ஓ (நிைன.) ெகா13க1)!

ஆடா1 தி'வ0கேள சரண!


ேதவாதி ேதவ, ேதவ ெப'மா1 தி'வ0கேள சரண!
வரதா! வரதா! ஹr ஓ!

Show all items

Page 58 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-09: வஞான Dr.ஆடா! 1st Accept, Then Analyze!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))


-ஓ

ஓ !
ஓ = ஏ ெகா!
ெகா பற ஆ ெச!
ெச இ# எ%ன காெம&யா இ(ேக? ஆ ெசத
ப% தாேன ஏ ெகாள +&,-? அதாேன சrயான அறிவய
பா ைவ! Dr. ேகாைத
எ%1- வஞான எ# இப&2 தைல கீ ேழ மா2தி5 ெசா
6றா? :)

7தி -09:
7தி
அதா% Thirupavai Crossword - ெக82# 7தி ேபா9டா5ேச! அைத அ&5சி ஆ:;க மகா!
பாைவ ேநா%7 ெபா=;க> ம9:மி
ைல! ஆடவெர
லா- ஆட வரலா-!:) BTW,
பைழய 7தி எ
லா2#- வைடக அறி-வ5சி9ேடனா? :)

இ%ன பதிவ% இதிய


"ஏ
-ஓ " எ-பாவா எ%ப# சr தானா? 1st Accept, Then Analyze-
ஆ எ% பா க ேபாகிேறா-! :)
ேக9:கி9ேட பதிைவ ப&;க!
* ஆ ரலி
- சிகி
(சர (க
@r மாணவகள% நாயக%)
* ெப ரலி
- எ-.எ
.வச த மாr (Bவ2யா அவ;க அ-மா)

Page 59 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Cமண மாட2# D- வள எrய2, எrய2


Cப- கமழ2கமழ2, #யலைண ேம
க வள(-,
வள(-
மாமா% மகேளமகேள! மண கதவ- தாE திறவா!
திறவா
மாமF , அவைள எ8பGேராரா? உ% மக தா%

ஊைமேயா?
ஊைமேயா அ%றி5 ெசவேடா?
ெசவேடா அன தேலா?
அன தேலா
ஏம ெப( #ய
ம திர ப9டாேளா?
ப9டாேளா
மாமாய% மாதவ% ைவ த% எ%ெற%
நாம- பல - நவ% ஏ
-ஓ

ஓ எ- பாவா!
பாவா

Cமண மாட2# D- வள எrய = Cைமயான மண மாட- உள வ:!
J அதி

வrைசயா வளக க சிமி9:கி%றன!


மாட-, மாட--%1 ேபDேறா-! மாட மாளைக-%1 அ&க& ெசா
6ேவா-! ஆனா மாட--
%னா எ%னா;க? பா 2# இ(கீ ;களா?

கிராம2# வ:கள6-,
J ேரழிகள6-, மாட- வ5சி2 தா% Dவ க9&ய(பா;க! Dவைர
ைட தா ேபால இ(-! வத- வதமான Kைட
! வள ைவபதெக%ேற அ த
கால2தி
க9டப9டைவ மாட;க! ெபா8# ஆ5D%னா இ
ல ெபக ஒMெவா(

Page 60 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாடமா வள ைவபா;க! இப


லா- கிராம2# மாட;கள
Nட K&க ெபா9:,
லிK& தா%! :) கா 2திைக ம9:- மாட வளகைள பா கலா-!

இ# இ
லாம சாமி மாட-, வOதி மாட-, ேகாவ த மாட-, #ளசி மாட-, 7றா மாட--%1
நிைறய இ(! வ9:ல
J மாட-, ஆபGKல ேமட-! எ%ைனய ெபா2த வைர ெர:ேம
பரகாசமா2 தா% இ( :)

Cப- கமழ2 = அகி 7ைக, சா-பராண 7ைக, (ெகாDவ 2தி 7ைக?) எ% Cப- வ:
J
ஃ7
லா பரவ கிடக
#யலைண ேம
க வள(- மாமா% மகேள = ந
ல தி-ெம%ற க9&
ேம
C;றா
ந-ம மாம% மக! ஆடா ேதாழிய% அபாைவ மாமா-%1 Nப:வா ேபால!
இப
லா- நப கள% அ-மா/அபா எ%றா
, by default, ஆ%9&/அ;கி ஆயடறா;க!

மண கதவ- தாE திறவா = மணக ெதா;- கதவ% தாE திறவா! இப - சில
ேப( வ9:
J கதவ
மண உ:! ைற த ப9ச- Oைச அைற கதவலாவ# மணக
க9&2 ெதா;க வ:கிறா க! O;கதேவ தாE திறவா-%1 சினமா பா9:- நிைன 
வ(#
ல?
மாமF , அவைள எ8பGேரா? = Auntie, Please wake up that lazy girl of yours! :)

உ- மக தா% ஊைமேயா


ஊைமேயா? அ%றி5 ெசவேடா
ெசவேடா? = உ;க ெபா= எ%ன ஊைமயா?

ைல ெசவடா? எ2தைன +ைற எ8ப? மகராண அப& எ%ன Cக-?
இேத, த% ெபாைண ஊைம/ெசவ:-%1 ேவற யாரா5D- ெசா
லி இ( தா, "எவ அவ?"-
%1 ேக9&(பா;க மாமி! ஆனா ேகாைத-;கிறதால D-மா வடறா;க! :)

அன தேலா?
அன தேலா = ேசா ேவா?
இைத ப&பா
வ(- ெச(5 ேசா ேவா? எ%- ெபா( ெகாவா க ெபrேயா க!
இரெவ
லா- க வழி2# ப&கிேறா--ல? ஏேதா பல ம திர;கைள,-,
7ராண;கைள,-, ஜபதப;கைள,- ப&2# வ9டதாேலேய இைறவைன அள # வடலா-
எ%ற ஒ( தJ;கி
லா5 ெச(! ஞான5 ெச(!
உல அள தாைன அளக +&யா#! ெகாள2 தா% +&,-! இதய2தி
ெகாள2 தா%
+&,-!

ஏம ெப( #ய


ம திர ப9டாேளா? = யாரா5D- ம திr5சி கி திr5சி வ9:9டா;கேளா

Page 61 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ த ெபாைண? இப& ேப2 Cக- C;றாேள! ஏம-=இ%ப-! ஏம 7ைணைய5


D:- எ%ப# ற!
ஏம-=யாம- (இர ) எ%ற ெபா(>- உ:!
இவ Cக- இ%ப மயமான ரா2Cக-! க%ன ெபக கன கேளா: ந
லாேவ
C;வா;க! க
யாண- ஆ5ேசா Cக- ேபா5ேசா! ழ ைத வா5ேசா! Cக- ேபா5ேச
ேபா5ேசா! :))

* மாமாய% = மா+மாய% = மாமக>ட% N&ய மாேயா% எ%1- தமிE கட !


* மாதவ% = மா+தவ% = அ%ைன-பதா!
ந- தவ2தி% பய% எ%ன? = வ:-ப;களா-கா -அேமrகா-ேபrகா?:)
J அரசியலி
ச வ சதி?
ேம6-, கீ 8-, உ>-, ெவள,-, அ;-, இ;- மரணமி
ைல - இ# மாதிr வர;க
தா% தவ2தி% பயனா? இ
ைல! இ
லேவ இ
ைல!
தவ2தி% பயேன அவ% தா%! அதனா
அவ% தவ%! அவேளா: N&, மா+தவ%!
* ைவ த% = ந-+ைடய ைவ த வ9:2
J தைலவ%!

எ%ெற% "நாம-
நாம- பல -"
- நவ% ஏ
-ஓ

ஓ எ- பாவா!
பாவா = இப& ெப(மாைள வட2
தி2திபான அவ% நாம;க பலவைற,- ெசா
6ேவா-! ெசா
6ேவா-!

வைகயாேல நேமா நாராயணா எ% "நாம- பல" பரவ

வைகயாேல பவ2திரேன உன ப
லா: Nவேன!
அபா - "நாம- பல பரவ"-%1 நாம ச;கீ 2தன- பா:றா(; ெபா=- "நாம- பல -
நவ%"-%1 நாம ச;கீ 2தன- ெசகி%றா! ந
ல அபா! ந
ல ெபா=! :)

அ# எ%னா;க ஏ
-ஓ

ஓ எ- பாவா-%1
பாவா வ2தியாசமா பr5சி பr5சி எ8தறJ;க? அ#
ெர-பாவா கிைடயாதா?

ஹிஹி! கிைடயா#! மகிE ேதேலா ெர-பாவா அப&%னா = மகிE # ஏ


+ஓ , எ-
பாவா! - அப&%1 ப&க=-! சr, அ# எ%ன ஏ
+ஓ ?

ஓ த
= ஆரா # அறித
! ெதr # ெதளத
! ஓ ைம,ேடா?-%1 மைலயாள2தி

Page 62 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேகபா;க!

= ஏ ெகாள
! மனமறிய அவைன ஏ ெகாள
!
எ- பாவா = எ% ெபேண, நபேய...அவைன ஏ ெகா, ெதr # ெதள!

அட, எ%னா;க இ#?


* ஏ
-ஓ

ஓ = ஏ ெகா:, அபறமாவா ஆரா5சி ப=வா;க?
* ஓ -ஏ

ஓ ஏ
%1 தாேன இ(க=-? ஆரா5சி பண9:, அபற- தாேன ஏக +&,-?
இ# எ%ன வ2தியாசமா ஏ
-ஓ ? இ த ேகாைத மாதிr ம#ைர ெபா=;கேள
வ2தியாசமானவ;க தா% அ7! பாகலாமா வளக2ைத? :)

மனத1 கட -%1 ஒ(2த இ(கா(-%1 அ& மனDல ந


லாேவ ெதr,-!

லாேம த%னால +&யா#! த% 72தி/ெசய
+&சி ேபான எ
ைலய
, இ%ெனா(
ெபrய ெசய
இ(-%1- ந
லாேவ ெதr,-! ஆனா, ஆனா, ஆனா...
அைத ஒ7 ெகாள ம9:- மனேச வரா#!
வரா# :)

அ# கட ெசய

ல! அெத
லா- என ஜி, ேம9ட , ஆற
, அ=க-%1
அ:கிகி9ேட ேபாவா%! ந
ல# தா%! அறிவய
O வமா சி திகிற# மிக - ந
ல#
தா%! அேபா தா% மனத ல- வள(-!
ஆனா அ= ஆற
எப& ேபா5சி-%1 ேக9டா, இயைக-%1 ெசா
l(வா%!
இயைக-%னா எ%ன-%1 ேக9டா, இய
+ைக, அ# தானா இ(-%1 ெசா
l(வா%! :)

சr, எ
லாேம அ=க தா%! அ= >- எ%ன இ(-%1 ேக9டா,
* ேபான Tறா&
Proton, Neutron, Electron-%1 ெசா%னா%!
* இ த Tறா&
, அ#ேள,-, Fermion, Boson, Lepton-%1 Sub Atomic Particles இ(-
%1 ெசா
6றா%!
* அ:2த Tறா&
எ%ன ெசா
ல ேபாறா%1 ெதrயா#!
ேக9டா
Infinite Divisibility-%1 ஜூபரா ேபDவா%! அவ% ேபDற# ெபா இ
ல! அ# -
உைம தா%! ஆனா, ஆனா, ஆனா....

இ த Infinite Divisibility-ள
ள இ(- பரம ஆற
, பர-"ெபா(ள%
பர- ெபா(ள% ஆற
-%1
ஆற
"பர- ஆற
%1
ெசா
லி பா(;க!
பா(;க அ-7: தா%! அழிசீ;க!
நJ;க ஒ( ந-பைகயாள ஆய(வ;க!
J அவ;க அறிவயலாள ஆய(வா;க! ஒ7
ெகாள ம9:- மனேச வரா#! :)

அ= அ=வா, அபா6 அபாலா, க=+றி நி%ற க(-7ேள கா9&-


எ%றா ஒளைவ! அவ வழி வ த தமிE மற2தி/அற2தி அ
லவா எ;க ேகாைத! அதா%

-ஓ எ% மாறி பா:கிறா! +தலி

! அ7ற- ஓ ! ஏ%?

ஆரா5சி #வ;- +%னேர ந- மனசி


ெசா
லி ெகாள=-!
ெகாள=- எ%னா%1?
எ%னா%1
நா% ஒ%ைன இப& இ(ேமா?-%1 இ# வைர ந-பகி9: இ(ேக%!
இேபா ஆரா5சி Kடா 9!
ஆனா
ஆரா5சிய% +&வ
ேவற rச
9 வ #5சி%னா....?

அேபா அைத ஏ ெகா>- பவ+- ேந ைம,- ேவ=--%1 ெசா


லிகி9:

Page 63 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆரா5சிைய ஆர-பக=-! - பவ2ைத ஏ


!

ஆரா5சிைய ஓ !

* உலக- த9ைட எ%ப# ஒ( கால2# ந-பைக! ஆனா
ஆரா5சி ப% உலக-
உ(ைட! த9ைட எ% ெசா%ன வஞான, பபா: அைதேய ப&5சி2 ெதா;கிகி9:
இ(பாரா? ஆ ப% +&ைவ மாறி ெகாவா அ
லவா!

* ஒள ேந ேகா9&
தா% பயணகிற#-%1 நிV9ட% ந-பகி9: இ( தா(! (Light
travels in straight line)! ஆனா
ஒள ஓர;கள
வைளவைத பா 2த ப%ன
(Refraction/Diffraction), அவ(ேக ச ேதக-! ஆவ% +&வ
, ஒள அைல வ&வான# (Light is a
wave) எ% த%ேனாட தJ மான வதிைய தாேன மாறி ெகாடா அ
லவா!

* இ திய-பாகிKதா% பrவைன Nடேவ Nடா# எ%ப# கா திய&கள% ெகாைக! ஆனா

ஒ( க9ட2தி
அ# தவ க +&யா# எ%ற நிைல வ(- ேபா#, ஏ
-ஓ எ% ஏ
ெகாடா அ
லவா! "ேபா;கடா, நா% ெசா%னப& நJ;க யா(- ெசயைல, ேஸா நா%
ஆ9ைட வரல"-%1 ெசா%னாரா? பrவைன ப% ஏப9ட கலவர2ைத +&க
அவ(- #ைண நி%றா அ
லவா?

* ேசேயா% +(க% தமிE கட ! மாேயா% மாலவ%-அவ1- தமிE கட ேள எ%கிற


ஆ - இைத மனD ெசா
லிகி9ேட ஆர-பகலா-! ஆவ% +&வ
ஏ
ெகா>- பவ2ைத ஏ
! ஆவைன ஓ ! :)

அதா% ஏ
-ஓ எ- பாவா!
* +தலி
+&வ% ேந ைமைய = ஏ
!ஏ

* அ7ற- ெச,- ஆரா5சி = ஓ !!


மைற ந- காம;க மா! ஏ


-ஓ எ-பாவா! தJயன
Cசா- ெச7! ஏ
-ஓ
எ-பாவா!

ேகாைதய% +ப# கவைதக-ஒMெவா%றி% கைடசி வrகைள ம9:- ஒ( லிK9:


ேபா9: பா(;க! அ2தைன ஏ
-ஓ லிK9ைட,- வrைசயா பா 2தா, Xபரா வள;-!
நJ;கேள ெசசி பா(;க!

நாராயண"ேன" நம"ேக" பைற த(வா%!


அவைன ஏ
-ஓ

ஓ எ- பாவா!
பாவா ஏ
-ஓ

ஓ எ- பாவா!
பாவா
ஆடா தி(வ&கேள சரண-!

Show all items

Page 64 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-10: ளசி தளமா? தாமைர தளமா? - எ உசதி?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ளசிய கைத என? ளசி தளைத வட தாமைர தள உசதியாேம? பாகலாமா
இன கி? :)
!தி -10:
!தி
Thirupavai Crossword - "#ெக% !திைர ந'(க ஆ* தா ஆக+! ெமாத
ல அைத
ேபாய ஆ-(க! :)

"ஏ
-ஓ " எபாவா0 எறா
என-2 ெசா
லியா34 ெசற பதிவ
! அைத ஞாபக
வ3சிகி6ேட இன வ7 பதி8கைள வாசி9(க:!
ேக6-கி6ேட பதிைவ ப*(க!
* ஆ; "ரலி
- சிகி
"7சர; (க
<r மாணவகள நாயக)
* ெப; "ரலி
- எ.எ
.வச த "மாr (?வயா அவ(க அமா)

ேநா@#3 4வ க !"கிற அமனா0,

Page 65 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மா@றA தாராேரா வாச


திறவாதா ?
திறவாதா
நா@ற ழா0 A* நாராயண!
நாராயண நமா

ேபா@ற பைற த7 !;ணயனா


!
!;ணயனா
ப;- ஒ7 நா:

C@றதி வா0 வD த
' கரண2,
"ப கரண2
ேதா@# உனேக ெப7 ய
தா த தாேனா?
த தாேனா
அ7(கலேம!
ஆ@ற அன த
உைடயா0 அ7(கலேம

-ஓ
ேத@றமா0 வ திற ஏ
பாவா0!
ஓ எ பாவா0

ேநா@#3 4வ க !"கிற அமனா0 = அமா*, ேநா! ேநா@#3 4வ க


ேபாறவேள!
இ(" ேதாழிைய அமா-ேன வள கிறா ஆ;டா:! ஏ? அ*ேய ெபrய ம2ஷி-2
Cப-ேவா-ல? அேத ேபால தா! ஏேதா மா கழி ேநா! ேநா@#, ஐகிய ேமா6ச
நா-கG" வசா வா(க ேபாேற2 ெசான ேயH-2 கி;ட
ெதான க
ேதாழிைய கலா0கிறா: ேகாைத!:)

ேநா@#3 4வ க !"கிற = ேநா! ேநா@றா


ேதவேலாக/ ெசா கேலாக
கிைட"! அ(ேக ேபா0, ரபா-ஊ வசி-ேமனகா எ
லா டாJ ஆட, அைத
பாகி6ேட, ேகாைபய
"*3சிகி6ேட, ஜாலியா இ7கலா எறா ேகாைத
ெசா
கிறா:? ேச3ேச!

4வ க"
4வ க எ# இ திரேலாகைத3 ெசா
லவ
ைல ஆ;டா:!
"4வ க ஆ;டா: ஒ%க(ெக6ட
இ திரைன க;ண2" ப*கா! அவ காதலி" ப*காேத!

ேவ:வ மைறேயா க: நி#வ ைவதா க: இ திர Lைஜைய!


அைத ேக:வ ேக6- நி#தி ைவதா க;ண!
அ8 அதைன ஆ;-கG" Aேப! அேபா, எதைன ேப க;ண ேம
ெபா(கி
இ7பா க:? ஆனா
க;ண அைச ெகா-தானா? வMவான வாத(கைள A
ைவதா அ
லவா! ேகாவ தன கிrைய Lைச"rய ெபா7ளாகினா!
வழிபா6*
!ர6சி" வதி6டவ க;ணேன! சAதாய" பய த7மா# ஆமN க
வள தவ க;ண!

Page 66 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

க;O*தனமான வழக(கைள எ
லா த:ள ைவ, சOக ேநா":ள ஆமN க
வழிைய கா6*யைம" க;ணேன Aத
"7"7!
க;ணன இதய அறி தவ க: ஆ3சா ய க:! ஆ3சா ய P7தய! அதனா
தா
இராமா2ச , மாAன க: ேபாறவ களா
சOக-ஆமN கைத வள க A* த!

* 4வ க <> இ திரேலாக!


இ திரேலாக
யா7" ேவ+ அ த இ திரேலாக? இ திரேலாக ஆG அ34ைவ ெபறி2
ேவ;ேட! அர(கமா நக7ளாேன!
வ க!!
* 4வ க = 4+வ க
வ க

ல வ க! ந
ல "ல!
"ல த7, ெச
வ த தி- = அ*யா "ல! அேவ 4+வ க!
ைவ" த எ2 ைக(க ய சாராQஜிய! அேவ ந-அவ வ-! ' அேவ 4+வ க!
அைத தா ேகாைத "றிகிறா:!

மா@றA தாராேரா வாச


திறவாதா ?
திறவாதா = ஒ7த "ர
ெகா-தா, நாமG பதி
"ர

ெகா-க+! ஒ7த பR6ட இ6டா(கனா, அவ கG" பதி


பR6ட
ெசா
ல+! :)
நா(க உைன C!டேறா? ந' வாச கதைவ தா திறகைல! மா@றA தர
மா6*யா? மா@# பதி
Cடவா ெகா-க மா6ேட? - எ# ேக6கிறா: ேகாைத!

நா@ற ழா0 A* நாராயண


நாராயண! = நாராயண நா@ற !*3சவ!
!*3சவ :)
ஹா ஹா ஹா! அப*யா ெசா
Mறா ேகாைத? Aேப ெசான ேபா
பா6ைட
ேகாைதய மனசி
இ7 ப*க+! ேகாைதய காலதி
இ7 ப*க+!
நா@ற = மண! நா@ற = ெக6ட வாசைன! நனா@ற = ந
ல வாசைன!
இேபா தா நா@ற எறாேல ெபா7: மாறி வ6ட! இப* எதைனேயா தமிD3
ெசா@கள உ;ைமயான ெபா7:, "மிய*3சி "மிய*3சி, ெபா7ேள மாறி ேபா3சி! :)

* ப6ைட = வLதி! ஆனா இன கி கி;டலா=சர"! இ2 அைர T@றா;*


இ8
ேடா6டலாேவ மாறி-!
* நாம = தி7ம; கா!! ஆனா இன கி கி;டலா= ஏமா ேபாத
! இ2 அைர
T@றா;*
இ8 ேடா6டலாேவ மாறி-!
மகேள, இ தா ெதாட "மிய பவ ! ெதrUசிேகா(க! :))

Page 67 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா@ற ழா0 A* நாராயண = வாச மிக ழா0 எ2 ளசி தள! அைத
A* ெகா:G (V* ெகா:G) நாராயண!

ழா0 = தமி%ேக உrய ழகர ல(" ழா0 = தமிD கட8ளான மாேயா2"


ப*தமான மல ஆகி வ6ட பா த' களா?
அழா0, ைப ழா0, க7 ழா0-2 ைவணவ இலகிய(கள
தமிD ழாய
வாச வ4!
'

ஏ இ த ளசி தள" ம6- இைன மதி!?


மதி!
ம@ற ெச*க: ேபா
, ளசி3 ெச*" Lக: L "M(காேத! அ!ற எப*
ளசிைய ேபாய அழ"-2 ெசா
லலா?
சி#சி# சிrபா0 க7ப3ைச இைலக:. அ த3 சிr!" ேமேல ஒ0யார ெகா;ைட
ேபா
, ளசி மல கா! கா@றி
ஆ-.
அதி
ெபா*ெபா* க7ந'ல வைதக:, அ த க7ந'லைனேய தா(கி ெகா;- இ7ப
ேபா
அப* ஒ7 ெப7மித!

ம@ற Lகைள எ
லா ெகா0யாம
ெச*ய
வ6டா
Cட, ஒ7 சில நாள
வா*
வ-! ஆனா வாடாத மல எறா
அ ளசி ம6- தாேன? ஒ6- ெமாத ெச*ேய
ஒ7 வாசைன ெகா*னா அ ழா03 ெச* ம6- தா!

* க7("வைள! அைத வட !ன தமான ெச தாமைர!


* அைத வட !ன தமான T# இதD ெகா;ட ெச தாமைர!
* அைத வட !ன தமான ஆயர இதD ெகா;ட !;டrக எ2 தாமைர!
* அைத வட !ன தமான ெபா@றாமைர எ2 Jவ ண கமல!
* ஆனா
இைவ அதைன9 தரா4 த6*
ைவ,
* அ Cடேவ க;ணைன9 ைவதாM,
ஒ7 சி# ளசி தள எதி த6*
அைனைத9 சம ப-தி வ-!
வ- இ எப*3
சாதிய? ளசி = அ!! அதனா
தா! கி7Xண ளசி எேற ெபய7 வ வ6ட!

ெபாவாக3 ெசா
லப- ஜல திர-ளசி கைத! ஆனா
அவ
ல ெப7மா:-ளசி
ப த! ஜல திர-ளசி கைத ேவ#! இ த ளசி ேவ#! இ த ளசி ஆதிளசி!
பெனா7 நா: வrவாக3 ெசா
கிேற!

தி7பா@கடலிேல ேதாறிய ளசி! மகாலYமி" Aனா


!

Page 68 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அேவ எெப7மான மா ைப3 ெச# ேச த! அகலகி


ேல எ# அல -ேம
-
ம(ைக உைற9 தி7மா !! அ த மா ைப ளசி அல(கrபதா
அைன"-
அப2" ஒ7ேசர க6ட C*ய ஒேர மல இ த ழா0 மல ! ப3ைச ளசி
தாயா7", க7 ளசி ெப7மாG" சா தப-!

ஆகம வதிகள M ளசிேக ஏ@ற! இன ன மல க: தா இ தி த பாக(கள

அல(கrக+ எற ஆகம வதி இ7"! ஆனா அத@" ஒேர வதி வல" = ளசி!
எ த மலைர3 V6- Aன7, ளசி மலேர Aதலி
சா தபட ேவ;-!
ைநேவதியதிM ளசி உ;-! த' ததிM ளசி உ;-! ேவ:வகள
த ைப"
எZவள8 Aகியவேமா, அேத ேபா
Lைசகள
ளசி" Aகியவ!

ளசி, ழா0, ப7 தா, வ7 ைத எ# பல நாம(க:! ளசி = இைல, மண, க6ைட, ேவ
எ# பல ம7 க:! இ2 ெசானா
தன பதி8 தா இட+! "அகிலA;ட
மாM" அணகல த;ண ழா0" எ# அ7ணகிr9 ளசீ மணதி
ஆ6ப-கிறா !

ெசா
கிேற!
இ# கிறிJமJ எபதா
இைத9 ெசா
கிேற
* இேய4நாத ெப7மான சிMைவ" அ* கீ D வள த Holy Basil எ2 ளசிேய!
* ளசிய அ* கீ D ேதாறி வள த, ேகாைத எ2 ளசிேய!
ளசி நாராயண ெப7மா: தி7வ*கேள சரண!

நமா
ேபா@ற,
ேபா@ற பைற த7 !;ணயனா
= நா அவைன பாட, நம" அவ பைற
த7வா! என பைற? ேமா6ச பாைத" ேவ;*ய உபகரண(க: (பைற) = சி தைன,
ெசா
, ெசய
! அைத நம" த7வா! தயா ப-வா!

ப;- ஒ7 நா:,
நா: C@றதி வா0 வD த
' "பகரண2 = அன கி ஒ7 நா:, எம
வாய
வ% மா;- ேபானாேன! "பக ண!

த தாேனா = அவ ேதா@# ேபா0, த \கைத


ேதா@# உனேக ெப7 ய
தா த தாேனா?
உன" ெகா-தி6- ேபாய6டாேனா? ஹா ஹா ஹா! "பக ண! எ% தி7H!
(இெனா# கவன த' களா? க ண எ# ெபய ெகா;டவ க: ெப7பாM,
ெசUேசா@# கட த' கேவ, த'ைம பக இ7 , C@றதி வா0 வDவா க:
' ேபால!
"ப-க ண, க ண, வ-க ண, இ2 ேவற யா னா இ7கா(களா?)

Page 69 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆ@ற+அன த

ஆ@ற அன த
உைடயா0 = அன த
-னா என-2 ெசற பா6*ேலேய
ெசாேன! ஊைமேயா? அறி3 ெசவேடா? அன தேலா?-2 ேக6டா:!
ஆ@ற(ெசய
) = க ம3 ெச7"! அன த
= ஞான3 ெச7"!

வற" க6ைடைய ெகாGதி "ள காயலா! ஆனா


நா வா(கிய க6ைட எ#
இ#கி அைண ெகா:ள A*9மா? அேத ேபால தா!
* இைறவைன அறிய தா ஞானா2Xடான ெச0கிேறா!
* இைறவைன அறிய தா க மா2Xடான ெச0கிேறா!
ஆனா
பழக பழக, "ள ைர ேபாக தா க6ைட எப மற ேபா0, க6ைடையேய
அைண ெகா:கிேறா! அேவ தைடயாக ேபா0வ-கிற!

க6ைட" ெராப \ரA ேபாக A*யா! ெராப அ7கிM ேபாக Cடா! அேபா
தா ெவப கிைட"! இைத உண ெகா;டா
ேபா!

அ7(கலேம = தயாபாதிரேம!
தயாபாதிரேம தாயா -ெப7மாள க7ைண" உrய பாதிரேம!
(ஆ@ற+அன த
) ெச7" த த 4கதி
, 4கமா \("பவேள! ேபா! !rUசிேகா!
வழி3சிேகா!

ேத@றமா0 வ திற = ேத@றமா0 வா! ேவகமா0 வா! வ கதைவ திற! ேத@ற =


ேவக/ேத#த
! ந' ேதற+-னா ேத@றமா0 வா!
(ஆ@ற+அன த
) ேம
உ:ள ப*மானைத/ெச7ைக வ6-6- ேத@றமா வா!


-ஓ

ஓ எபாவா0!
எபாவா0 ஏ
-ஓ

ஓ எபாவா0!!
எபாவா0
ஆ;டா: தி7வ*கேள சரண!

இேய4 "ழ ைத பற தநா:! இன ய கிறிJமJ வாDக:!!

Show all items

Page 70 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-11: அர "அ" எறா
என?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

"எேல ெபடா ! சிறாேத ேபசாேத!"-" மைனவமா கைள எ


லா% அத&கிறாேளா
ேகாைத? கணவமா க() எதிராக வா* திற)க)+டா, எ வா*-&
ேபா&கிறாேளா ஆடா/? இவளா ,ைம ெப? :) அப ேய "அ
"


எற 2டான
ெசா
ைல3% ைகயா(கிறாேள ஆடா/! பா )கலாமா இன4)கி? :)

தி -11:
தி
"ேதா5தா5r"-" ேப7 ேக/வப& இ7)கீ 9க தாேன? அப னா என ெபா7/?
அ,) "வானமாமைல" எப, ேந 5 தமி; ெபய ! ஜ=வாவ பதிவ
)> இ7)!
இ9ேக ெச
ல%!

"ஏ
-ஓ " எ%பாவா* வள)க% ஞாபக% இ7) தாேன? இ த பதி)% அ, ெரா%ப
ெரா%ப ெபா7 ,%! :) ேக&)கிேட பதிைவ ப 9க!
* ஆ ரலி
- சி)கி
7சர (க
Br மாணவகள4 நாயக)
* ெப ரலி
- எ%.எ
.வச த மாr (Cவ5யா அவ9க அ%மா)

Page 71 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

க) கறைவ) கண9க/ பல கற ,,


கற ,
ெசறா திற
அழியD,
அழியD ெச ெச7D ெச*3%,
ெச*3%
ற% ஒறி
லாத ேகாவல த% ெபாெகா ேய!ேய
னமயேல, ேபாதரா*!
 அர அ

னமயேல ேபாதரா*

Fற5,, ேதாழிமா எ
லா7% வ ,,
Fற5, வ , நி
Gற% ,,
 , Gகி
வண ேப பாட, பாட
சிறாேத, ேபசாேத
சிறாேத ேபசாேத, ெச
வ ெபடா ! ந=
எ) உற9% ெபா7/ெபா7/? ஏ
ஓ எ% பாவா*
பாவா*!

க) கறைவ) கண9க/ பல கற , = கறைவ மா&கைள எப கற)கI%? கேறா&


கற)கI%! க)+கறைவ
க) கறைவ = க+கறைவ
க கறைவ!
கறைவ இல)கண ண Dசி வதி!
சில ேப7 "க" எபத பா
கறபைத) க) ெகா& வரI%-" ெபா7/
ெகா/வா க/! ஹிஹி! பா
கறபத Kஷ எ
லாமா ைவ)க G 3%? பா
கறப,

Page 72 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மிக% எள4,! ஒ7 Gைற கI பா 5தா அ&5த Gைற ைக ெச*3%! ெசா


M9க,
யாராDF% கற , இ7)கீ யளா? காைச அ
ல! பாைல! :))

மாைட5 தடவ) ெகா&5,, அ கா , ெகNச% ைவ)ேகா


ேபாடா ேபா,%! கற)%
ேபா, க அ7கி
இ7 தா)கா இ"% தானா Fர)%! ந=9க காலா
பா5திர5ைத)
ப Dசி)கி&, ைகயா
F%மா இO5தாேல ேபா,%! பா
ெப7%!
அ,)காக கேடசி ெசா& வைர இO)க) +டா,! அ, Fயநல%! ெப7% பாவ%! மா 
ம ய
ெகாNசமாDF% பா
த9கI%! க) இர பசி)% ேபா,, இ த பா

ேதைவப&%!

ெகா&)% கற ,)கிேட இ7ேபா%!


கறைவ கரவா, ெகா&)%! இ7ேபா% எப, அறG% அ!
அ
ஆைம3% அ!
அ

இ த த ம% "ன4த" பF மா&) ம&ம


ல! எ
லா மா&)% ெபா7 ,%! இ த
"ன4த%" எபெத
லா% மன4த த ெசா த பசினP-)காக உ7வா)கி) ெகாட, தா!
மா&க()5 ெதrய ேபாவதி
ைல, தா9க/ "ன4த பF" எ!
ம"ஷ தா, தைன5 தி7%ப) ேக/வ ேககாத எைத3% "ன4த%" ஆ)கி வ&வா!
அ, பFவாக&%! இ
ைல பதி ஆக&%! ன4தமா)கி ன4தமா)கிேய, எட)க ெகா&
ேபா* நி5தி3% வ&வா! :)


லா) கறைவ மா&% ன4தமான, தா! பF ம&ேம ன4த% அ
ல! ேகா-ச%ரசண%
எ"% ஆநிைர கா5த
மிக% உய த,! அ, பF)க() ம&% அ
ல! எ
லா
மா&க()% தா! அதனா
தா ஆடா/ எ7ைமD சி வ&-"
= எ7ைமைய3%
பா&கிறா/, +டேவ பFைவ3% பா&கிறா/!

ெசறா திற
அழிய,
அழிய ெச ெச7D ெச*3% ேகாவல = இப ) கறைவகைள
ேபாறாம
அ,க()) ெகா&ைமக/ ெச*3% பைகவ க/! அவ க/ திறைல அழி5,,
ேபா (ெச7) r3% ேகாவல க/! அவ கேள ேகா-காவல க/!

ேகா-ச%ரசண% எப, ஏேதா வடெநறி எ எண வட ேவடா%! ன4த பF,
ன4தமி
லா) ெகாF-" ேகலி3% ேபச ேவடா%! (றிபாக ப5தறிவாள க/)
ஆநிைர கா5த
= பைட5 தமிழr அற9க(/ ஒ!

Page 73 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேபாr ேபா,, G
ைல நில5தி பF)கைள5 தா Gதலி
கவ ,, மிக% ப5திரமாக
அறப&5,வா க/! இ,)-" ேகானா கைள3% +டேவ ேபா )கள5,))
அைழ5, ேபாவா க/! ேபாெர
லா% அற% தா ,வ9%! இப G
ைலநில
மாேயா ெநறிைய மிக% மதி5, வா; த சGதாய% பைட5 தமி;D சGதாய%!

பF)கைள) கா)% G
ைல மறவ க()) ேகாவல எ ெபய !
ெபய ேகாவல எற
ெபய7% இ9கி7 ேத ேதாறிய, தா! ேகாவல = ேகாவ த = கண!
ஆய, ேகானா, ேகாவல எேற ல ெபய க(% உ&! இ% தி7)ேகாவB
நாDசியா7) -9+"ேகாவ
" நாDசியா எேற தி7ெபய !

சிலபதிகார) ேகாவல ஆய ல% இ


ைல எறாM%, ேகாவல எ"% ேப
எQவள பரபலமாக இ7 தி7)க ேவ&%! அைத ஒ7 வணக தைலவரான
மாசா5,வா மக")D 2 இ7பா க/ எபைத3% எண பா79க/!

இப G
ைல3%,
G
ைல3% மாேயா"%,
மாேயா"% ஆய க(%,
ஆய க(% ஆநிைரக(% தமி; பபா பr)க
G யாத ெப7Nெசா5,!
ெப7Nெசா5, தமி;D ெசா5தி
அவ க()% சம உrைம3& எபைத
ஏகேபாக) றிNசி) காவல க(%, சில G7கபா)க(% Gைன , பா )க ேவI%! :))

ற% ஒறி
லாத ேகாவல த% ெபாெகா ேய = இப ) றேம இ
லாத ந )
ேகாவல க/! அ த ஆய க/ வ&
= ெபாெகா ேய! ெபேண!

 அர அ

னமயேல ேபாதரா* = றி
வாO% பா% படெம&5தா ேபாேல,
அழகிய வைளக/ (Curves) ெகாட "அ
ைல" உைடயவேள! கா& மயேல! வா
ேபாகலா%!

(*** தி7பாைவ-ன4த%-ஆமR க% எ சேற ெம


லியலா* நிைனபவ க/, அ&5த சில
ப5திகைள5 தவ 5, வ&, ப5தி Resume-இ
வாசி)மா அட ேக&)
ெகா/கிேற...நறி!)

ஆடா/ இDெசா
ைல) ைகயா/வ, எனேவா நிஜ%! இதகாக அவைள யா7%
த/ள43% ைவ)க G யா,! அவ/ பதி% பாடM% இடற% இடறா,! :)

இ த "அ
"


எ"% ெசா
, மிக மிகD 2டான றிD ெசா
! :)
அைம) கால9கள4
ெப7% சDசர)/ளான ெசா
! ஒQெவா7வ7% ஒQெவா7
வதமாக rNசி)கி&, ஆனா ெமா5தமா rNசி)காம, வ
= %மி அ 5த ஒ7 மாெப7%
ெசா
!
கவயரச க%பைர இைத ைவ5,) ெகாேட ேபரறிஞ அணா அவ க/ கிழிகிழி-"
கிழி5த ெசா
! அப எனா9க இ7) இ த ம திரD ெசா
Mல? ஹிஹி! ேமல ப 9க!= இைட (அஅ) ெபறி (அ
அ) ப)க%!
ப)க% ெமா5த% S" ெபா7/!
இல)கிய5தி
ெப7%பாM% இைட எற ெபா7ள4
தா வ7,! ஆனா
ெபறி எற
ஒ7 ெபா7(% இ7பதா
, பல வவாத9கள4
இ, ப5தி)கி& எr3,! :)
அப ேய ெபறிைய) றி5தாM% அதனா
பாதகமி
ைல! உட + வப

ெசா
லி5 த7கிேறாேம! அேத ேபா
தாேன இல)கிய%! அQவள தாேன?

Page 74 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆனா
ஆமR க இல)கிய5தி
வ7ேத? வர&ேம! ப5தறிவாள ந=9க தாேன
ெசா
Mற=9க வற& ஆமR க% +டா,-"? இ, வர&% ஆமR கமா வர&ேம? :)
ஆமR க% எபதனாேலேய இDெசா
ைல5 தவ 5, வடேவ&மா என? ேதைவ

ைல! ஆமR க% உட+ ேபIத
பறி3% ேபFகிறேத!

"வாம ேமகைல இற, வள த, அ


ேல!" எப, க%ப ரச%! ஆனா
சில ேபr
எண5தி
அ, காம ரச%! ேசாம ரச%! பTம ரச%! :)
இராம வ
ைல Gறி5, வடா எற ெச*தி ேக&, சீைதய ேமகைல இற, அவ/


வள தேத-" க%ப பா னாM% பா னா7! பாவ% ம"ச! அேதா கதியாகி
நி)றா7!

ேமகைல = இைடையD FறிD ச5 தா;வாக அண3% (ஒ யாண% ேபால) ஒ7 நைக!
மணேமகைல எகிேறா% அ
லவா?
மகி;Dசி) கள4ப
சீைதய ஒ யாண% இைடேயா& இகிய,! ந
லா சாபடா)கா,
ெப
 இ%ல? இகினா என ஆ%? உ9க ெப
ைட இ)கி வ&)கி& அ ய

பா79க!

ெதாைப இ7)கிறா ேபால5 ெதr3%! இ&ல ஒ7 கய/ெப


 க இ)கினா,
இ&ப ேமM%, கீ O% சைத வr3%ல? அேத தா க%ப பா னா7! ேமகைல இ)க,
இைட வள தேத! ஆனா பாவ%, ச Dைச)rய ெசா
ைல பயப&5திடா7! ந%ம
ம)க/ 2டா)கிடா*9க! :)ெபக() ம&% தானா எறா
,
எறா
அ,% இ
ைல!

ைல இ7 பால7)% ெபா,!
இைட3%, ெதா//இைட) கீ O/ள வைள த சைத பதி3% அ

எ
வழ9கப&%! G7க")% அ

உ&! ஹா ஹா ஹா! யாராDF% பழன4யா ய
தி7GO)ைக பா 5, இ7)கீ 9களா? அப பா 5, இ7 தா, இப ேவ ேபசேவ

Page 75 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாU9க!

ஒ7 ெபண இைடைய வட, அ%& வைள, அ%& Curves, எ9க G7கேனாட


இ&! வ/ள4ய இைட ெகா யைட ம&ேம! ஆனா G7கன4 இைட, அர
இைட! பா% ேபா
ெநள4 , வைள , ேமேல ெச
M% உய /ள இைட!
ேகாலி,பாலி,ஹாலி எ
லா &% பDைச வா9கI% இேப பட இ& அழ)!
அவ Gத
-இைட
Gத
இைட-கைட
இைட கைட எ"% GDச9க5,)% உrயவ எறாM%,
எறாM% என)
ப 5த, G7கன4 "இைடD
இைடD"
இைடD ச9க% ம&ேம!
ம&ேம :))

அ,)காக இல)கிய5தி
வ7% அ


லாேம இைட-" ெசா
ல வரைல! அ த
Context) ஏறவா ெபா7/ ெகா/ள ேவI%! அQேளா தா! சி%ப/! :)
ெசற பா
நாற5 ,ழா*-" பா 5ேதா% அ
லவா? நா5த% Dச ,ளசிையD
2&% நாராயண-னா ெபா7/ ெகாேடா%? நாற%=மண% எ தாேன ெகாேடா%!
அேத ேபால5 தா!

ெபrயா;வா7% அ

எ பா&கிறா ! ழ ைதைய5 த அ
லி
ஏறி அம 5தி)
ெகா/கிறாளா% தா*!
தா* அப னா அ

இ9ேக என ெபா7/?
ெபா7/ இைட தாேன!!!
இ7 மைல ேபா
எதி த ம
ல ,
இ7வ அ9க% எr ெச*தா*! உ
தி7 மலி , திகO% மா 
ேத)க வ , எ "அ

" ஏறி
ஒ7 Gைல வா* ம&5, உணாேய!

ஆடா(% அப ேய தா பா&கிறா/! றி


வாO% பா% படெம&5தா ேபாேல,
அழகிய வைளக/ (Curves) ெகாட "அ
ைல" உைடயவேள!
வைள த "இ&" ெகாடவேள! கா& மயேல! வா ேபாகலா%! - இ,) ேமல Curves ப5தி

Br மாணவ க/ கிட ேக&)ேகா9கபா! இ,)ேக ஆமR க ேபரப க/ சில எ
ேம
ப& பய9கர) ேகாபமா இ7)கா9க-" இேபா தா ேசதி வ ,Dசி :))

அ ேய ேநா)க%: ஆடா/ பயப&5,% இ த5 தமி;D ெசா


, ேகாைதய ெத*வ5
தமி; - இதனா
எ த "இடறM%" இ
ைல எ காடேவ, இைத வள)க ேத!
அ&5த Gைற இ த பாFர5ைத ஓ,% ேபா,, மன ெந7ட

லாம
, வா*வ&,
உர)கேவ ஓதலா%! ஆடா/ ேதைவ இ
லாம
இப ஒ7 ெசா
ைல ேபாட மாடா/!

(தி7பாைவ-ன4த%-ஆமR க%-பrF5த%! ஆமR க5ைத அறாட வா;வயேலா& கல)க)


+டா,! அ, ப5த த/ள4ேய ைவ)கபடI%! ேதைவப&% ேபா, அைத எ&5, KP
பண)க"% எப, ஆடா(% அறியாத ஒ"! அ ேய"% அறியாத ஒ"!
தன4ைமய
என4ட% சின தவ க/ அ ேயைன மன4)க%! G தா

இDெசா
M)) ேகாைதைய3% மன4)க%!)

(*** தி7பாைவ-ன4த%-ஆமR க% எ ச ெம


லியலா* நிைன5தவ க/...Resume
here...இ9ேக ெதாட79க/! rதM) நறி)

Fற5,, ேதாழிமா எ
லா7% வ , = உ Fற ெப 7%, ேதாழிக/ எ இ7

Page 76 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சாரா7% வ , +வேறாேம!
நி Gற% ,,
 , Gகி
வண ேப பாட = உ வ
= Gவாசலி
நி,
ேமகவண கணைன பா&ேறாேம!
Gற% = Gறி
, Gவாச
! இ த) கண எ"% காதலைன) காண, ப வாச

வழியா பய தா9ெகா/ள4 ேபா


ஓட5 ேதைவய
ைல! ைதrயமா G வாச

வழியாகேவ வா! ேபாகலா%!

சிறாேத ேபசாேத,
ேபசாேத ெச
வ ெபடா ! = சிறாேத (GIGI)காேத)! ேபசாேத
(க5தாேத)! எ ெச
ல ெபேண!
சித
= சிI9த
; GIGI5த
; எQவள அழகான தமி;D ெசா

l9களா?
ஹு%, ஹு%...நா இேபா ெவள4ய
வர மாேட...X)க% வ7,...ந=9க
ேபாய)ேகா9க....எைன ஃrயா வ&9க! ஹூ%...எ சிI9வ,, அப ேய ந% க
G ெதrகிற, பா79க/!:)

ெபடா = ெப7 தன)காr!


ெப7 தன)காr ெப7மா ! ெகாNச% மிதல இ7பவ!
இ7பவ
மித எறட ெபடா =மைனவ-ேன எ
லா ஆக(% அ 5த%
எ&5,)காத=9கபா சாமR களா!:)

ந= எ) உற9% ெபா7/?


ெபா7/ = இப ந= X9கி)கிேட இ7 தா என தா அ 5த%?
வாU ெவள4ேய! :)

ஓ எ% பாவா*! ஏ
ஓ எ% பாவா*!
ஆடா/ தி7வ கேள சரண%!!

Show all items

Page 77 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-12: Sweet Heart = மனகினயா!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ஆடா கச தா "Sweet Heart" எ ! ெசா


! இனகி அ த ம திர ெசா


லாம ஒ( காத)! இ
ைல! :) ந,ெச
வ த-ைகேய- ேவற பா0
வ(! யா
இ த ந,ெச
வ?
ந,ெச
வ அவ த-கசி யா(? அவ12! ேகாைத2! என ெதாட ?
பா கலாமா?

இனகா3! ஒ-ைலன வளக! ெசா


லி0 ேவகமா எ5ேக ஆக 67தா-
பா கிேற! :)
* ஆ 2ரலி
- சிகி
2(சர (க
8r மாணவகள நாயக)
* ெப 2ரலி
- எ!.எ
.வச த 2மாr (;வயா அவ-க அ!மா)

கைன,
கைன இள! க,ெற(ைம
க,ெற(ைம, க<2 இர-கி,
இர-கி
நிைன, 6ைல வழிேய,
நிைன வழிேய நி< பா
ேசார,
ேசார
நைன, இ
ல! ேசறா2!!
நைன ேசறா2! ந, ெச
வ த-கா=!
த-கா=
ழ,
> நி வாச,கைட ப,றி,
பன தைல வழ ப,றி

சினதினா
ெத இல-ைக ேகாமாைன ெச,ற,

Page 78 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மன2 இனயாைன பாட?!,


பாட?! ந> வா= திறவா=!
திறவா=
இனதா எ@ திரா=!
எ@ திரா= ஈெதன ேப உறக!?
உறக!
அைன இ
லதா(! அறி ,
அறி ஏ
-ஓ

ஓ எ! பாவா=!
பாவா=

கைன,
கைன இள! க,ெற(ைம,
க,ெற(ைம க<2 இர-கி = மாஆஆஆஆ எ< கைனகிற! இ த
எ(ைமேய ஒ( இளைம எ(ைம! அத,2 ஒ( க<! அ த கறி ேம
அ!0 பாச!!
தைலச கறாக இ(2ேமா?

நிைன,
நிைன 6ைல வழிேய நி< பா
ேசார = அ த கைற நிைனத மாதிரதி
, பா

தானாக ெசாrகிற!
நைன, இ
ல! ேசறா2!!
நைன ேசறா2! = பா
கறக ஆள
லாத ேவைள! இப தானாகேவ பா

கசி ! ெசாr ! ெகா இ( தா


? அ த வேட> ேசறாகி வ0ட! பா
ேச<! பா,கட

ெதr7!! இ பா,ேச<! அ!0 வளைம அ த வ0


!
>

ந, ெச
வ த-கா= = ந
ல ெச
வன த-ைகேய!
யா(! அணைன த 6ேன பளகா கழ?! Eடா! அேத ேபால "தைன
தவர" ேவ< யா(! அணைன தி0ட?! Eடா! - இதி
சில த-கசி-க, த-க
ச-கிலிகளா நிபா-க! :)
அதா அணைன "ந
ல அணா"- Eபடறா! அைத ேக0டா3!, இவ
3(2 எ@ கறாளா- பா2றா ேகாைத! :)

இ த ந,ெச
வ யா ?
யா கண 2 மிக மிக ெந(கமானவ!
ெந(கமானவ இராம 2 இல2வ
ேபால! அவ ேபா7! ேபா7! உன2 அணனா வ வா=சாேன! இFவள?
சாதகமான Gழ
இ(ேகH உன2? எ-க12 இப ஒ( வா= இ( தா, அ த
கணைன எபேவா மடகி ேபா0 இ(ேபா!! :)

ந,ெச
வ = நபைனய அண
அண! அவ ந,+பைன
ந, பைன!
பைன இவ ந,+ெச
வ
ந, ெச
வ!
ெச
வ
2ழ ைதக12 G0ட அழகான தமிI ெபய க அ
லவா - நபைன, ந,ெச
வ!
இவைன ;தாம எ<! வடெமாழிய
ெசா
)வா க! ராைதய அண! ;தாம
= ந,ெச
வ! அேத ெபா( தா வ(கிற ெர ேப(2ேம!

Page 79 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ த ந,ெச
வ கணன மன2 அFவள? பதமானவ! மிக?!
ெமைமயான ைபய!
கண-ந,ெச
வ உற? ெவ<! ஆ(ய ேதாழைம ம0ேம அ
ல! அைத7!
தா ஒ( ெஜம-ெஜம ப த! இ(வ(21!!

ெவெண= களவா! ேபா எபேம உட இ(பவ ;தாம (எ) ந,ெச


வ!
கண மா0 ெகா1! ேபா, அவைன தவக, தா அ வா-கி
ெகாவானா!! ெவெண= க0ய ேம
சில சமய! கார! தடவ ைவபா களா! சில
அ!மணக! அறிலி( தா தி< பா வ0, அற! தா அ த எசி

க0ைய கண 2 த(வானா! ந,ெச


வ! இப ஒ( ப த!!:)

இ த ந,ெச
வ-நபைனைய
ந,ெச
வ நபைனைய ஏேனா வடெமாழி இலகிய-க அFவளவாக க
ெகாளவ
ைல! :(
ெகாளவ
ைல
ஆனா
ந,ெச
வ (எ) ;தாமைன இ5கா நி<வனதின மிக?! ேபா,<கிறா க!
ைசதய மகாபர ;தாமைன ெகாடா அவ 2 பாHரவட! எ ! இடதி

ஆலய6! எ@பனா !

ஊெர
லா! கணைன Lக, கணேனா ;தாமைன த ேதா ேம
Lகி அ
பாரா0வானா!! இவ க ந0ற? மிக மிக அலாதியான! ஆனா
அவைன7! கண
பr தா! அ த பr? ெப(! பr?! ேசாகமான பr?! :(

ழா=கா0ைட (ப( தாவனைத


ப( தாவனைத)
ப( தாவனைத வ0,
வ0 கண மைர2 ேபாகிறா!
ேபாகிறா எ
லா
ேகாபைகக கி0ேட7! வைடெப,றாகி வ0ட!
வ0ட ஆனா இ த ந,ெச
வைன ம0!
அன2 பா எ-2 ேத7! காேணா!!
கண மன3 அ32! த "உய " கி0ட ெசா
லாம ெகாளாம எப ேபாவ?
இ த அண பலராம ேவ< அவசரபகிறா! ஆ,ற-கைர2 வ தாகி வ0ட!

Page 80 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆகாஆஆஆ! ஆ-ேக ந,ெச


வ! மரதி அய
கல-கிய கக1ட!
கண ஓேய ேபா= ெச
வைன க0 ெகாகிறா!
பrய ேவேம எற பr? ஆ,றாைம இ( ேதாழ கள ெநMசி)!! கண வழைம
ேபால ெபா= ெசா
கிறா!

"நாைளேக தி(!ப வ ேவ ந,ெச


வா!"

"ெபா=! க!ச ெபா


லாதவ! அவைன ஒேர நாள

லா! உனா
ஒ ! ெச=ய
6யா! எைன Eட அைழ ேபா எறா)!, அ2 வ தி(2! மைர
ெபrயவ 60க0ைட ேபாகிறா . நா என ெச=ய கணா?"

"ேட=, நாைள இ
lனா நாளைன2! இ
lனா இ ! ஒ( நா! எப7!
வ (ேவ-டா!"

"சr, உனகாக இ த கைரய


தின6! வ வ காகி0ேட இ(ேப! சrயா?"

ேபானவ ேபானவ தா!தா காகி0 இ( தவ,


இ( தவ காகி0 இ( தவ தா!
தா
ெப,ேறா , உ,ேறா , ஏ ேகாபயேர வ0வ எ< ெசான ேபா!, வடாம

கண 2 கா ெகாேட இ( தா! பலபல ஆக ஓ வ0டன! இ<திய

கணனா
ஆ0ெகாளப0டா!

ேகாபைககைள கா0)! அதிக ேரைம ெகாடவ ந,ெச


வ! ேகாபைககளாவா
கணனடதி
மய-கி அவ த>டைல ேவ நிறா க! ஆனா
இவ ேகா அ த
6கா திர6! இ
ைல! ைக-க ய ேரைம! அப,2! உேடா அைட2! தாI?
அதனா
தா ெசற பா0
"கற " எ< ேகாபைககைள கா0ய ேகாைத, இ த
பா0
பா
"தானாகேவ ெசாrகிற" எ< ெசா
லி ந,ெச
வைன கா0கிறா!

கற "
* ேகாவல ெபா,ெகாயான ேகாபைக "காத
" = க,< கறைவ கண-க பல "கற 
கற 
* ந,ெச
வ "அ" = நிைன, 6ைல வழிேய, நி< பா
"ேசார
ேசார"
ேசார

அ"பா

அ பா
"
பா
ெசாr7! ந,ெச
வ-;தாம
ந,ெச
வ ;தாம தி(வகேள சரண!!
சரண!

Page 81 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பன தைல வழ,


> நி வாச, கைட ப,றி = காைல இள! பன எ-க தைல ேமல வ 

வ@கிற! இ( தா)! உ வாச,கைடய
வ நி2ேறா!! இகாக வா3!
எ@ தி(H!

சினதினா
ெத இல-ைக ேகாமாைன ெச,ற = இராவண ெப( தைக! அரக
எேறா அ3ர எேறா அவைன ஆடா ைவயவ
ைல! இராவணைன ேகாமா
எகிறா! ேகாமா = Gentleman! ஹா ஹா ஹா! ஏ?
ஆடா ெரா!ப ஓப ைட--க! உள உளப தா ேப3வா! ஹிஹி, ந>-க
ந>0! னத!-ஆமP க ச0ட! எ
லா! அவகி0ட எபடா! :)

* இராவண ஒ( ெபணட! வலிய 6யா! அவ வா-கிய சாப! அப! ஆனா

காம! தைலேகறினா)!, அவ பரா0யட! "அபசார" படவ


ைல! ேபாக ெபா(ளாக
ம0ேம அவைள க(தவ
ைல! ேபா,றேவ எணனா!
* ஆனா
ேதேவ திர மக ெஜய தேனா, ேபாக! ம0ேம க(தினா! பரா0யட!
"அபசார" ப0டா! அதனா
"ேதவனா=" பற தா)! "காகா3ர" ஆனா!
அதா இராவண=ேகாமா
இராவண ேகாமா,
ேகாமா ெஜய த=அ3ர
ெஜய த அ3ர!
அ3ர இைதேய ேகாைத கா0கிறா!
கா0கிறா

இராம இராவணைன "சினதினா


" ெச,றானா!! அதா3! ெப(! ேகாபதா

அழிதாேன தவர வMசைனயாேலா, மாய ம திரதாேலா அழிகவ


ைல! இ< ேபா=
நாைள வா எேற நட ெகாடா! Gentleman-lism!
இராவணைன Gentleman எறவ, இராமைன Gentle-Gentleman எகிறா!
மன2 இனயா எ< ேபா,<கிறா! Sweet Heart எ< ெசா
லி காதல
கணைன இ ! ெவ<ேபகிறா!:)

Page 82 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மன2 இனயாைன = இராம மன2 இனயா! ர!மிய!=ராம!


ர!யதி இதி ராமஹ: ரம ேத அ5மி இதி ராமஹ: மனதனா= இராம ! தவ<க
ெச=தா! ஆனா
மைறகவ
ைல! ஒ ெகா க@வா= ேதனா!
* ஊ(2 உபேதச! ெச=ய ேபாகிறா கி(Qணாவதாரதி
= கீ ைத!
* 6தலி
ராமாவதாரதி
தா நட கா0வ0, ப,பா ஊ(2 உபேதச!!
க,பா இராமபராைன அ
லா
ம,<! க,பேரா? எகிறா ந!மாIவா ! உைம
வள!பயான மாறேன அப ெசா
கிறா எறா
அ 3!மா இ
ைல!

பாட?!,
பாட?! ந> வா= திறவா=!
திறவா= = அவைன பாகிேறா!! ந> வ0
> வாைய7! திற! உ
வாைய7! திற! திற எ-க1ட ேச பாவா=!

இனதா எ@ திரா=!
எ@ திரா= ஈெதன ேப உறக!?
உறக! = இ மா எழவ
ைல? அப என
உன2 ெப(! Lக!?
அைன இ
லதா(! அறி = அக! பக! எ
லா வ02!
> ெதrய ேபா? உ
Lக மகாமிய!! உ வ(-கால மாமியா கி0ட உைன Lகராண, 2!பக ண-
ேபா0 ெகாக ேபாறா-க! :)

பாட?!, நா! வா= திறேபா!! பா! பணேய பணயா= அ(வா=!-ஓ எ! பாவா=! ஏ
-ஓ எ! பாவா=!

ஆடா தி(வகேள சரண!!

Show all items

Page 83 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-13: ஆடா அ


கலா!
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ஆடா, அ
கலாமா? என ேப இ? ஆடா எேபா ரா!ெக# வ#டா?
ஏ%கைண வ#டா? வெவள) ஆரா*சி பணா? பா!கலா வாrயளா? :)

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23!


உற1கி23 - அப4னா என?
என
அட, ெவr சிப! ெவள)! கிழைம வ 6சி! வயாழ! கிழைம ேபாய6சி! இ த
பா#ைட ெவள)!கிழைம அன)!7 ஆடா எ.தி இ6!காளா என? ஹிஹி! வா1க
இைறய பார வள!க9தி
பா !கலா! ேக#:!கி#ேட பதிைவ ப41க!

* ஆ 7ரலி
- சி!கி
76சர (க
;r மாணவகள) நாயக)
* ெப 7ரலி
- எ.எ
.வச த 7மாr (=வ9யா அவ1க அமா)

>ள) வா* கீ டாைன,


டாைன ெபா
லா அர!கைன!
கிள)! கைள தாைன!,
கைள தாைன! கீ 9திைம பா4 ேபா*,
ேபா*
பைளக எ
லா6 பாைவ! கள >!கா !

Page 84 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23!!


உற1கி23

> சிலபன கா!


கா ேபாதr! கணனா*,
கணனா*
7ள! 7ள)ர! 7ைட ந@ராடாேத
பள)! கிட9திேயா?
கிட9திேயா பாவா*,
பாவா* ந@ நனாளா
,
நனாளா

கள தவ கல ஏ

-ஓ பாவா*!
ஓ எ பாவா*

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 - இைத பா 9 வ#: அ>ற ம2ற


வள!க9!7 ேபாேவா!
ேபாேவா

ெவள)=Friday! வயாழ=Thursday-B ெபாவா எ:9!கலா!


ெவள)!கிழைம ெபாற தாசி! வயாழ!கிழைம ஓ4ேய ேபா! அப4B ஆடா
ெசா
ல வராளா? ஆனா
ெசCவா* எ. தி1க உற1கி23-B எ
லா அவ
ேவெற17 பா4னா மாதிr ெதrயைலேய!
அப4னா இல ேவற ஏேதா ஒB இ6!7! ேமE இB F ேயாதய ேவற
ஆகவ
ைல! அதனா
(தமிG! கால! கண!7ப4) இB ெவள)!கிழைம வரைல!
அேபா இ என?

ெவள)=Venus!
ெவள) வயாழ=Jupiter!
வயாழ
ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 = Venus rose as Jupiter set!

ெபாவா F ேயாதய9!7 Bள பரம H 9த எB கால9தி


, வான)ேல
வ4 ெவள) ெதrI! இன)!கி! Hட > வ#:!7
@ ேபா7 ேபாேதா, ெசா த வ:
@
க#4!கி#: ேபா7 ேபாேதா, ெவள) எதி !ேக ேபாகாேத-B ெபrயவ1க
ெசா
Eவா*1க!

* அதிகாைல Frய உதய ஆவத27 னா


வான)
ெவள)ச அதிக இ6!கா!
அதனா
Jமி!7 மிக அ6கி
உள ெவள)! கிரக (Venus) ஒ6 ந#ச9திர ேபால
ெதrI! ெவ3 கணாேலேய பா !கலா!

Page 85 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ஆனா
வயாழ (Jupiter) அCவள% சீ!கிர ெதrயா! த 23 வ#ட பாைதய

Jமி!7 மிக அைமய


வ6 ேபா ம#:ேம ெதrI!

வயாழ கிரக ஒ6 ப!கமா* மைறய, எதிேர ெவள)! கிரக ேதா3 வான)ய

நிகG% இ! வான)


ச திரB இB மைறயவ
ைல! ேம2றிைசய
இ6!7! Frய
இB ஒ6 மணய
இேதா உதி!க9 வ1க ேபாகிற!
பா !கிறா ேகாைத! அவ கால9தி
நைடெப2ற ஒ6 அதிசய வான)ய
நிகGைவ
உடேன 7றி9 ைவ!கிறா அவ தி6பாைவ ைடrய
! ஒ6 ேகாைதய ைடr!
7றி>!
7றி>

எேபாெத
லா இப4 அதிசய நிகG% நட த எபைத வKஞான)கள) ைணேயா:,
வான)ய
7றிைப ஆரா* தா க. அைத ைவ9 ஆடாள) கால கி.ப 855 எ3
வைரயைற Hட சில ெச*தா க! நா அ த ஆ*%!7 ேபாகாம
, இ த M#ப9ைத
ம#: இேபாைத!7 ரசிேபா!

ஆடா கால9தி
ம#: தா இப4 நட ததா? அ!7 அபற இப4 நட!கேவ

ைலயா? ந கால9தி
இCவா3 எ
லா நட ளதா? இ
lனா உன!7
ைவணவ ெராப ப4!7ேம-B ேகாைதைய ெராப9 தா ஓவரா >கழற@யா? :)

Pic Shot on Dec-01-2008, during Venus-Jupiter Conjunction

ஹிஹி! அரடவ கO!7 அ4ேய ெதா#டெத


லா ைவணவ! :) ஒ6 இன)ய
அதி சி பா 9த@1களா? இ ேபாற அதிசய நிகG%,
நிகG% ெவள) எ. வயாழ உற1க
,
உற1க

நட தி6!7 Nov 28 - Dec 01, 2008! இேதா ெச*தி!


இேபா ெகாKச நாைள!7 னா49 தா நட தி6!7!

* ந@1க யாரா அன)!கி இைத! கP களா?


* உடேன பாைவேயா: ெதாட > ப:9தி பா 9த@1களா?
* ைடrய
7றிசி வசீ1களா?
* பதி% ஏதா ேபா#:, பதிK வசீ1களா? :)
ஹிஹி! அறிவய
கால9தி
வா. ேபாேத நாெம
லா இப4னா, கிராம9
ெபாO ேகாைத இ ப2றி அேற பதிKசி ைவபைத பா61க!
இேபா ெதrIதா அவ!7 நம!7 உள வ9தியாச? இன) இ த நிகG% வர

Page 86 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேபாவ அ:9த May-11-2011 இ


தா! :)

மன கள) அ த>ர lைலகைள அ!கால >லவ க சில உலாவாக பதி 


ைவ9தா க! மான)டைன பாடா, இைறவ அ6ைள ம#:ேம பா#டாக வ49
ைவ9தா க இB சில அ6#கவஞ க! ஆனா
ஆடா இB ஒ6 ப4 ேமேல
ேபா*, அறிவய
-வாGவய
-இைறயய
எ3 அ9தைனI சமதள9தி
ெகா:
வ6கிறா!
இேபா ெதrகிற அ
லவா, அவ பாைவ ம#: தன)9 நி2க! காரண என-B?

* அ
கலா ஐயா வKஞான)யாக இ6 ெகா:, கவைதI-இைறI ேநசி9தா !
* ேகாைத கவதாயன)யாக இ6 ெகா:, வKஞான ேநசி9தா!
Space Data Aggregator, Andal தி6வ4கேள சரண!
சரண :)

>ள) வா* கீ டாைன = ெகா!காக வ த பகார அலைக பள தாைன (கணைன)


(பRம ெகாற பகார ேவ3! இ த! ெகா!7 பகார ேவ3! அபேவ ெபய !
7ழப1க ேபால!) இ த பகாரன) அலைக பளபைத, தி6மைலய

எெப6மாB!7 அல1காரமாக ெச*, மS பதி கா#:கிறா க (Re-enactment)!

ெபா
லா அர!கைன! கிள)! கைள தாைன = இ த ெபா
லா அர!க இராவண
எ3 ெசா
வா6 உ:!
ஆனா
ெசற பா#4
இராவணைன! ேகாமா (Gentleman) எ3 பா4 வ#டா! ேமE
இராவண தைலைய இராம கிள)! கைளயவ
ைல! அேபா இ யாரா இ6!7?
ெசா
E1க பா ேபா!

கீ 9திைம பா4 ேபா* = இப4 T 9திய கீ 9திைய பா4! ெகா:


பைளக எ
லா6 பாைவ! கள >!கா = >ைள1க (ெபாO1க) எ
லா பாைவ
ேநா> நட!7 ப49ைற!7 ேபா71க!
பாைவ! கள எறா

லா6 ஒனா ேச ேநா>!7 உடான சில
சட17கைள ெச*I ப49ைற! அபேவ ெபாO1கைள >ைளக-B Hப:
பழ!க இ6 தி6!7 ேபால! :)

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 = ெவள)! கிரக ேதாற, அத வயாழ

Page 87 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கிரக மைறIேத! இ என அதிசய!

> சிலபன கா = பறைவக பல% சிலப ஆரப9 வ#டன! இ த அதிசய


வான)ய
நிகGைவ பா 9தா? இ
ைல இ அதிகாைல பறைவ ச9தமா? இேபா
கிரகண1கள) ேபா பறைவக பலமாக! க9வைத பா !கலா!

ேபாதr! கணனா* = ேபா+அr! கைண உைடயவேள! ேபா=மல ; அr=வ:!


வ: ேமI மல ேபால இ6!74 உ கO!
Jேபால வr த க, அதி
க6வ: ேபால உ க6மண ந
லாேவ ெதrI!
இப4யா வழிசி!கி#ேட அைர9 U!க U17வ? அ4சீ! எ. வா! (ஆடா கா#:
உவைமய ச!திைய பா61க....ழிசி!கி#ேட U17 க = ேபா அr! க)

7ள! 7ள)ர! 7ைட ந@ராடாேத,


ாடாேத பள)! கிட9திேயா?
கிட9திேயா = ஆ2றிE 7ள9திE 1கி
1கி! 7ள)!7 க ேபால வ6மா? அ% சி
EB தண உடப
ப: ேபா,
தலி
7ள)ெர:9தாE, ப2பா: எCவள% >9ண சியா இ6!7!

கா!கா* 7ள)ய
, யாைன! 7ள)ய
ேபாலவா 7ள)ப? ந
லா 1கி 1கி ந@ராட
ேவணாமா? தி6நாம1கைள ெசா
லி!கி#ேட 7ைட 7ைட ந@ராடாம
, ந@ ஏேதா
அைர9 U!க U1கி! கி#: இ6!கிேய? ேபா!
777 = 7ள-7ள)ர
7ள 7ள)ர-7ைட 
7ள)ர 7ைட !
7ைட :) இைத யாரா பV#ட9தி
வr9 ேப1க!

பாவா*,
பாவா* ந@ நனாளா
= ெபேண, ந
ல நா அ%மா இன)!கி Hடவா U!க?
கள தவ கல = உ களமான அைர9 U!க ேபா! வா, எ1கட கல 
வ:! எெப6மான)ட9தி
"கல " வ:!

தி6! "கல " ேச6 மா ப ேதவ ேதவ ேதவேன,


இ6! "கல த" ேவத ந@தி ஆகி நிற நிமலா,
க6! "கல த" காள ேமக ேமன) யாய நிெபய ,
உ6! "கல " ஒழிவ லா உைர! 7மா3 உைரெசேய!

இப4! கல கல ! ஏ
-ஓ எ பாவா*!

Page 88 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆடா தி6வ4கேள சரண!!

Show all items

Page 89 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-14: உக வ

 ழகைட(Patio) இகா?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

* ழகைட-னா என? இ த கால வ கள"


ழகைட இகா? இ தா அத
ேப என? பா கலாமா?
* அ
லி-னா என? தாமைர-னா என? இர& ' ேவ( ேவறா? அேபா ஆ'ப
-கிற
என +? ெவ-ைள, சிக தாமைர ேபாலேவ நல', கநல', ப0ைச, ம1ச--2 எ
லா'
தாமைரைய பா இகீ களா? இின"கி பா காலாமா? :)

ேக கிேட பதிைவ பக!


* ஆ& 5ரலி
- சிகி
5சர& (க
6r மாணவகள" நாயக)
* ெப& 5ரலி
- எ'.எ
.வச த 5மாr (9வயா அவக அ'மா)

உக- ழகைட ேதாட வாவ உ-,


உ-
ெசக:ன வா; ெநகி< ,
ெநகி< ஆ'ப
வா; ='பன கா&!
கா&
ெசக
ெபா =ைற ெவ& ப
-தவதவ

Page 90 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

தக- திேகாய
சகி வா ேபாதறா !
ேபாதறா

எகைள >ன' எ:வா வா; ேப?'


நகா;,
நகா; எ: திரா;!
எ: திரா; நாணாதா;,
நாணாதா; நா@ைடயா;!
நா@ைடயா;
செகா சகர' ஏ ' தட ைகய
பகய க&ணாைன பா , ஏ

-ஓ பாவா;.
ஓ எ' பாவா;

உக- ழகைட ேதாட வாவ உ- = உக ழகைட ேதாட 5ளதிேல!

ழகைட-னா
ழகைட னா எனாக எனாக? இைறய நகரா-நரக-நகர வா<ைகய
2BHK, 3BHK, Patio, Cul-de-
sac, Walk-in Closet, இ2' எனனேமா ெசா
Cேறா'! ழகைட-னா என? எதின"
ேப5 அ ெதrD'? எதைன ேப வ ல இ5? இ
ைல ழகைட Patio ஆகி
வடதா? :)

ழகைட = ைழ+கைட
ைழ கைட!
கைட கைட-னா கைடசி; ைழ-னா 5(கிய வாய
!
5(கிய வாசைல தா&, வ
 கைட ேகாய
இப ழகைட! என அழகான
தமி< காரண ெபய பா தகளா?
ழகைட ழ5' கைடD' =ட! சின ேதாட', 5ள' எ
லா' =ட இ5'! ப&ட
பாதிரகைள இ5 தா பல ேநரகள"
வள5வா க-! ணD' காய
ேபா கலா'! ழகைடைய தா&னா அ ெகா
ைல தா! ெகா
ைலய

கழிபைறகE' உ& !

ழகைட சின பசக ஒள"1சி வைளயாட Gபரான இட'! =ைட, ைவேகாH த ,


ண ேமைட, கிணHற-2 ஒள"1சிக நிைறய இடக-! ேகாழி =& ல =ட
ஒள"1சிகலா'! :)
வாவ = சி( 5ள',
5ள' ந நிைல!
நிைல கிணHைற =ட வாவ-2 ெசா
Cவா;க! ெதCகிC'
இ த வாவ தா பாவ ஆன! திமைல ேகாயC5- இ5' ெபாH கிணH(5'
பகா பாவ-2 ேப!

இ(' ேகரளதி
பல வ கE5 பனா
சி( 5ள' இபைத காணலா'! உக-
ழகைட ேதாட வாவD-!

Page 91 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெசக:ன வா; ெநகி< ,


ெநகி< ஆ'ப
வா; ='பன கா& = ெச தாமைர மல க-
+கிறன! ஆ'பல மல க- 5வ I கிறன!

ஆ'ப
ெசக:ந

ெசக:ன = ெச தாமைர மல க-! ஆ'ப


= அ
லி மல க-!
இ காைலய
கதிரவ25 மல'! அ மாைலய
ச திர25 மல'! அைத கா
எ:கிறா- ேகாைத!
பக
கால' தாமைரகள" கால'! அதனா
தாமைர தா வா; ெதாறகJ'! ஆ'ப

வா; IடJ'!
அேத ேபால நாக பரமன பா வா; ெநகி<ேவா'! ந உ Kக ராண' பாடாம வாைய
I !:)


லி-னா எபேம ெவ&ைம அ
ல! ெசLவ
லி, நல அ
லி =ட இ5! அேத ேபால
தா தாமைரD'! ெவ&டாமைரD' இ5!
இ இ
லாம க5வைள, நேலாHபல'...இப ந +க- நிைறய நிைறய!

ெசா
ல ேபானா ெசக:ந மல கE5', தாமைர5ேம சி( சி( வதியாச' இ5!
தாமைர-னா ந
லா வr த இத<க-! வைளவா இ5'! க:ந +க- ந நடா,
நகி இ5'! படைத பாக, உகEேக ெதrD'!

தாமைர

ஆனா

லாேம ந
ல ?க த மண' ெகா&டைவ! எ
லா5ேம ெபாவா இைல-ல
த&ண ஒடா! தாமைரயைல ந ேபால-2 ெசா
வ அ
லி5' ெபா ' தா!

Page 92 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

த&ண ெகாைற1சா தாமைர கா'' தானா ?கி, ந ெலவC5 தைன அஜN


ப&ண5'! ந அளேவ ஆ5மா' ந -ஆ'ப
, தா கHற O
அளேவ ஆ5மா' P' தர@-
2 ?'மாவா ெசானாக?:)

தாமைர கா'கைள வ0சி வத' வதமான ந வைளயா எ


லா' வைளயாடலா'!
கிண5-ள வrைசயா >0சி ேபா , கிணHறி
இ Nரா ேபால ேநரயா
உறி1சி 5ேபா'! உ'''' அெத
லா' அேபா!...இேபா
லா' 50சி வ0சி பன"
த-ளேவ வாைக சrயா இ5! :)

ெசக
ெபா =ைற,
=ைற ெவ& ப
-தவதவ

தவதவ = ஆகா, ெசக
ெபாயா
ெவ& ப

லகறாகளா? அபயா0 ெசா


Cறா ஆ&டா-! ஹிஹி!
ெசகHெபா ேபால சிவபா, காவ நிறல =ைற ஆைட! =ைற ைடைவ-2
ெசா
ேறாேம அ ேபால! அ த காவைய தrத பல-தவதவ க-! ப
->ன"வ க-!
அவ க- தவ' ெவ&ைமயான (K;ைமயான) தவ'! ெவ& மன? ேபால ெவ& தவ'!

(* சில காவ உைட, ெவ-ைள ப


C எ(' வளக' ெசா
Cவா க-; ஆனா

ச'ப தேம இ
லாம திR -2 அவக ப
ைல எ
லா' எ5 பாடேபாறா ஆ&டா-?
அதா அேய வளக' சHேற மாறி இ5! :)

தக- திேகாய
சகி வா ேபாதறா = ச5 ஊதி வழிபட2'-2
ேகாயC5 ேபாக ெதாடகி வடா க- அ த >ன"வ க-! "தக-" திேகாய
!
என ஒ உrைம உண @ பாக! இ ேபால இ(' சமய தைலவ க- எ
லா'
தக- ேகாய
எ( உrைமDட கவன' ெசCதினா
, ஆலயக- எ
லா'
ஆ+லயக- ஆகிடாேதா?

எகைள >ன' எ:வா வா; ேப?' = ஏேதா ெபசா, எகைள எ


லா' வ 
எ:பேற-2 >ேன ெசான"ேய! வா; ம ' ந
லா இலகணமா ேப?! ஆனா
ய
எ:' ேபா ம ' ேகாைட வ ! :)

நகா;!
நகா; எ: திரா;,
எ: திரா; நாணாதா;,
நாணாதா; நா@ைடயா; = ந.நா
நா.நா
நா நா!
நா
நைகேய! நாண' இ
லாதவேள! நாைக ம ' ந ந, ேதெனா:க ேப?றவேள!
எ: தி!

Page 93 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

செகா சகர' ஏ ' தட ைகய = ச5-சகர' ஏ ' வலிைமயான ைககைள


உைடய ந' ெபமா-!
சகர' >தைமயான ஆDத' எறாC', ெசா
C' ேபா "ச5-சகர'" எ( தா
ெசா
கிறா க-! ஆ&டாE' அபேய ெசா
கிறா-! இளேகாவக- ம ' பைக
அண5 ஆழிD' பா
ெவ& சக>' எ( "சகர-சைக" கா கிறா !

சகரதி ெபய ?+த சன'! சகி ெபய பா1ச சன"ய'! நம5 ம மி


ைல,
எ'ெபமா2ேக காபாக இபைவ இைவ! இைவகைள வழிபாக இ அவைன
பா ெகா-ள0 ெசா
கிறா ! உறக
, உறக
ஒ&?ட ஆழிேய,சேக!-எ( ச5
சகரைத Kக =ட வட மாேடகிறா ந'ம ெபrயா<வா !
ச5 சகர ெபைம ஒ பதிவ
ெசா
லி மாளா! ேவதா த ேதசிகr
?த சனாTடகைத தா பகJ'! ெஜய ெஜய 9 ?த சன! ெஜய ெஜய 9 ?த சன!

பகய க&ணாைன பா = அ த தாமைர க&ணாைன பா !


த காதல க&ண தா எபைத அLவள@ சீகிர' ேபா உைடக மாேடகிறா
ேகாைத! இக =ட பாக! "க&ணாைன" பா -2 ெசா
றா! "க&ணைன" பா எ(
ெசா
லைல! இதH5 >' ஆழி "மைழ-க&ணா"-2 மைழேயா ேச டா!

ஏ இவ-,
இவ- க&ண ேபைர ெவள"பைடயா0 ெசா
ல மாேட5றா?
மாேட5றா :)

-ஓ எ' பாவா;! ஏ
-ஓ எ' பாவா;!

Show all items

Page 94 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-15: Duet Song தலி


ேபாட யா?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

காதல-காதலி மாறி-மாறி பா Duet Song, தமிழி


த தலா ேபாட யா? -
இ எனயா ேகவ? நா எ.எ!.வ-" ெசா
%ேவ! அபற இைளயராஜா
வசிறிக வ வ+,வா-க! ர.மா வசிறிக, "/ய" பட ேபாடேத எ-கா0 தா-
பா-க!

இவ-க யாேம இ
ைல, ஜி.ராமநாத எகிற ஜிரா தா இப1 ேபாட இைச ேமைத-
" ெசா
%வா ஒ இைச நி3ண ! அட, யாபா Duet Song-ஐ ெமாத ெமாத

தமி678 அறிக ெச9ச? :)

யா எ ேதாழி ஆ;டா தா!


ேவற யா! தா :)

அட, இவ"78 இேத ெபாைழபா ேபா<சி! எ7ெக=தா% ஆ;டா, ஆ;டா-"


ெசானா எப1? ஆ;டா எப1 /ய ேபாவா? யா கேபாச ? யா மி>சி7
ைடர7ட ? :)

ஹிஹி! ேக7கிேட பதிைவ ப1-க!


* ஆ; 8ரலி
- சி7கி
8சர; (க
@r மாணவகளB நாயக)
* ெப; 8ரலி
- எ.எ
.வச த 8மாr (Cவ=யா அவ-க அமா)

Page 95 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* எ
ேல, இள கிளBேய, இன உற-8திேயா?
@ சி
எ, அைழேயமி! ந-ைகயE ேபாதகிேற!
* வ
ைல உ கைரக ப;ேட உ வா அறி!
@ வ
l க நG-கேள, நாேன தா ஆயக!

* ஒ
ைல நG ேபாதா! @உன7ெகன ேவ,ைடைய?
@ எ
லா ேபா தாேரா? * ேபா தா ேபா எ;ண7 ெகா!

-ஆைன ெகாறாைன மாHறாைர மாH, அழி7க

லாைன மாயைன பா ஏ
-ஓ எ பாவா!

அட, ெமயா% தா-க ெசா


%ேற! ேகாைத தா ெமாத /ய ேபாடா! அபற தா
அ ெசம ஹி ஆ<+! இனB7கி ஒ /ய இ
லாம காதேல இ
ைல-" ஆகி
ேபா<+! :)

இ த 3னைக என வைல? = எ


ேல இள- கிளBேய!
எ இதய ெசான வைல! = இ" உற- 8திேயா?

அேத ெம1
, ப. +சீலாமா பா1ன மாதிrேய, பா1 பா-க! ஹா ஹா ஹா! எப1
இ78? ேகாைத ேபாட /ய ந;ப க078 இைடய
தா! காத
/ய அ
ல!
Conversational Tunes, Dialogue Tunes-" ெசா
%வா-க!
தல1 ஒ=த ெகா7கL! அ=த அ1 இெனா=த எ7கL!

* இ த 3னைக என வைல? @ எ இதய ெசான வைல!


* இவ கன-க என வைல? @ இ த ைகக த த வைல!


ேல, இள கிளBேய
* எ
ேல கிளBேய, இன உற-8திேயா
உற-8திேயா?
@ சி
ெல, அைழேயமி! ந-ைகயE ேபா-த கிேற!

Page 96 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

எப1 இ78 /ய1 த


வr? இ ேபா, ஆ-கில பாட
களB% உ;!
Donna: I work all night, I work all day!
Group: Ain't it sad? That's too bad! (Mamma Mia Musical)

You are sixteen going on seventeen!


I am sixteen going on seventeen - எ, Sound of Music-இ
வவ கிட=தட இ த வைக!

இ ேபால பாட
க இேபா ெபrய வஷயமி
ைல தா! ஆனா அ த7 கால=தி
? யா
பா1 இ7கா, 1200 ஆ;78 னால?
ெபாவா நா3ற பாக தா இப1 இ78!
இ78 ஏHற இைர78 ேபா,
ேபா +ைம
N78 ேபா இப1 மாறி மாறி பாவா-க!
பாவா-க
* O-கி
இைல ேமேல, N-8 பனB நGேர
@ N-8 பனB நGைர, வா-8 கதிேராேன!

ஏHற இைரப, நா3ற வாPQ - இெத


லா ேகாைத உனBபா பா =திபா
ேபால! அைத அப1ேய இல7கிய=78 எ= வகிறா! அQ ப7தி இல7கிய=78!
* எ
ேல, இள கிளBேய, இன உற-8திேயா?
@ சி
ெல, அைழேயமி! ந-ைகயE ேபா-த கிேற!

ச-க பாட
க மH, சிலபதிகார=தி
, சில 8ரைவய R=7களB
, இப1< சில Tunes
வ! திெவபாைவய
Rட வகிற!
ஆனா
அவHறிெல
லா ஒ வr78 அ=த வr-" இ7கா! Line after Line எ,
/ய ேபால இ7கL! சிப இ78 = இ78-" பாடைல ஒப
பா-க! அவ ஹ ப;ண, அவ பாட, அ Dialog Tune!

இ த= திபாைவ பா1
இேனா சிற3 இ78!
இ78 இ த பாைட அமாைன
பாட
க078 ேனா1-" ெசா
லலா-" நிைன7கிேற! ஏ இ வைர யாேம
அப1< ெசா
லைல-" ெதrயைல! அமாைன பHகால= தமிP இல7கிய=தி
ஒ
வைக! ெப;க ஆ வைளயா!

ஒ=தி ஒ" ெசா


ல, அைத இெனா=தி ம,=< ெசா
ல, கைடசிய
ெபாவான
ேதாழி சமரசமா ஒ வr ெசா
லி 1<சிவா! ஒ வைகயான கவைத வைளயா!
இ-ேகS அப1= தா இ78! ஒ=தி எ6 திT-" ஒ=ைத வr ெசா
ல,

Page 97 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இெனா=தி சr தா ேபாT-" ஒ=ைத வrய


ம,7க, கைடசிய
மாயைன பா-
" எ
லா சமரசமா ஆயடறா-க! :)

* பைள= தமி678 ேனா1-" ெபrயாPவா பாைட< ெசா


%வா-க!
* அமாைன78 ேனா1-" ஆ;டா பாைட யாேம சி தி= பா 7கைலேயா?
நாம இனB7கி= திபாைவ78 ேபாய, இ த Dialog Tune-ஐ மாறி மாறி பா1
பா ேபாமா?

சr, உ-க வல,


G யா உ-கைள எ63வா-க? அவ-க எ6ப எ6ப, நG-க என
உள,வ-க?
G அைத7 கHபைனய
ஓ17கிேட ப1-க! ஓ7ேகவா? :)

* எ
ேல,

ேல இள கிளBேய,
கிளBேய இன உற-8திேயா?
உற-8திேயா = எேல, இள கிளBேய, இ"மா N-8ற?


ேல எப தா எேல ஆகி, என-ேல
என ேல,
ேல ெசா
%-ேல
ெசா
% ேல,
ேல ெசாகமா இ7கியா-ேல
இ7கியா ேல-"
ேல
ெத பா;1= தமிழா, ெந
ைல= தமிழா ஆன! இப1 வடார வழ7ைக எ
லா
ப7தி இல7கிய=தி
அனB7ேக கல த1<சவ நம ேகாைத! :)
ஹா ஹா ஹா! அவ ேதாழ நா, ஆமU க பதிவ
இ மாதிr வடார வழ7ைக7
கல த17க7 Rடாதா? ஆமU க பதிQ ெபrயவ க எ நிைலபாைட7 ெகா9சேம
ேயாசி<சி பா 7க ேவLமா7 ேக7கேற! :)

@ சி
எ, அைழேயமி
அைழேயமி! ந-ைகயE ேபாதகிேற!
ேபாதகிேற = அட<சீ! சி
-%"
RபடாதG-க! ஏHகனேவ மா கழி< சி
! இல நG-க ேவறயா? இ-க ைபய வகிேற!

* வ
ைல உ கைரக ப;ேட உ வா அறி!
அறி = யமா1! நG ெபrய ஆ0 தா!
(வ
ைல)! வ
லிய ேமாேன-" மைலயாள=தி% வ
ைல உ;!
உ ேப<ெச
லா னா1ேய உ வா அறிS! யா யா ேகடா7கா, எெனன
excuse ெகா7கலா-" னேம ேயாசி<சி வ<சி7க ேபால!

@ வ
l க நG-கேள
கேள, நாேன தா ஆயக
ஆயக? = ஆகா! நானா வ
ைல? நG-க தா வ
ைல!
உ-க ஆட=78 நா வ
ைல! சமய=78 ஏ=த மாதிr நG-க தா ேப+வ-க G !

Page 98 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

(சமயானBகி த8 மாலாெடன-" தியாகராஜ கீ =தைன)

* ஒ
ைல நG ேபாதா?
ேபாதா = சீ7கிர நG வர மாேட?
@ உன7ெகன ேவ,ைடைய
ேவ,ைடைய? = உ-க07ெகன? ேவ, ேவைல இ
ல?

@ எ
லா ேபா தாேரா?
ேபா தாேரா = சr, எ
லா வ டா-களா?
ெகா = ஆ-! இ ேவறயா? எ
லா வ தா<சி! வ நGேய
* ேபா தா ேபா எ;ண7 ெகா!
எ;ண7ேகா!


-ஆைன

ஆைன ெகாறாைன = கச ஏவ வட 8வலயா பEட எ" யாைனைய7
ெகாறவ!
மாHறாைர மாH, அழி7க = மாHறாைர (எதிrகைள) அழிப தா அவ ேவைலயா?
இண-காதாைரS, இைறைய வண-காதாைரS அழிபானா? அவ மாHறாைர அழி7க
மாடா! மாHறாறி "மாHைற"= தா அழிபா!

ெபாைன "மாH,"ைர=த
-" ெசா
வா-க! த-க=தி மாHைற< (Nைமைய)
ேசாதி= பா ப! அேத ேபால மாHறாr தவறான ெசய
கைள, தவறான
ெகாைககைள, "மாH,"ைர= வவா! அதனா
அவ க க=7களB வ7ென!
G
அவ க078= தாேன ெதr ேபா வ! இறி
ைல எறா% எறாவ ஒ நா
அைத உணர= தா ேவL!

* மாHறாைர அழிப இைறவ ேநா7கம


ல!
* மாHறாறி "மாHைற" அழிபேத இைறவனB வைளயாட
!
=தமிழா
ைவதாைரS ஆ-ேக வாழ ைவேபா! சி, ேப அைழ=தனQ சீறி,
"அளா"ேத!


லாைன மாயைன பா = இப1 மாHறழிபதி

லவ எ-க தைலவ! அவ
மாய=மாேயா=தமிP7 கடQ! அவைன பா, பா, பா!
பா பணேய பணயா அவா!
அவா

-ஓ

பாவா! ஏ

ஓ எ பாவா ஏ
-ஓ
ஓ எ பாவா!
பாவா

Page 99 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆ;டா திவ1கேள சரண!

Show all items

Page 100 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-16: ெதாழிலாள ெப கா ெகாபாரா தலாள?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

தா வப உபேயாகி, தனேக உrய ஒைற, தலாள ெதாழிலாள வ$


ெகாபாரா? எ&'கா$டா ஒ ெப கா-) வ*சிேவா! அ' தலாளய
ஆ.ைம* சின! அைத& த ெதாழிலாள கி$ட ெகா&', ந01 2 ப3ணேகா-
) யாரா*5 ெசா
6வா7களா? ஹிஹி! அ9ேளா ந
லவ யா7க?

ேவற யா?
யா இைறவ தாதா! :)
* ெபமா.ேக உrய அைடயாள எ'? = ச7-சகர!
* 'வார பாலக க; (வாய< காேபா ) ைகய
என இ பா7க! = ச7-சகர!

ஆகா! இ' எப=* சா&திய? இ' எப=* சா&திய? ஹிஹி!


அதா அவ ெபமா;=ெப
ெபமா; ெப+ஆ;
ெப ஆ;,
ஆ; நாம சி>மா;=சி>
சி>மா; சி>+ஆ;
சி> ஆ;!
ஆ;

வ$=

0 ந ெபா$கைள, அமா-அபா ஏதா*5 அவசர&'& ெதா$டா


@ட
க&தேறா! ந3ப) @ட நைம மிAசி& தா த ம! காதலி& த3ணயா
ெசலவழி*சா6, ந ஈேகா, இேமC சப தப$ட ெபா$கைள வ$ ெகாப'
கிைடயா'! த7க*சி ம$ எபவா*5 ெகாAD3 பாச கா$ேறா! :)
ஆனா
ஆனானப$ட ச7 சகர7கைளேய, பத க.காக வ$ ெகாகிறாேன! இ'
எப= = த'?

Page 101 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ேசாழசி7கEர எ) ேசாள7கr


,
ேசாள7கr
இ> ஆAசேநய ைககள
ச7க-சகர
ச7க சகர!
சகர
தனேக உrய உைடைமைய& த அப அ)ம) ெகாகிறா!
* திமைல திபதிய
,
திபதிய
ெதா3ைடமா சகரவ &தி,
சகரவ &தி தனேக உrய உைடைமயான
ச7 சகர7கைள வ$ ெகா&' நிறா! வ த' வைன! இவ ெபமாேள அ

எ> சில மிய= நிைல* ெச> வ$ட'!

சிலபதிகார&தி
, இள7ேகாவ=க;, இ>;ள ெபமாைள அேபாேத பட ப=&'
கா$கிறாேர! அட, மி இள7ேகாவாவ'? தமிழாவ'? தரவாவ'? அெத
லா எ'Fேம
ெபா$ட
ல! அ த இைறவ)ேக வதி வல ெகாக மா$டா க;! :)
வ7
0 ேவ7கட"
ேவ7கட எ)
ந0 அவ "ேவ7கட
ஓ71 மைலய&' உ*சி மH மிைச
பைக அண7 "ஆழி1
ஆழி1"
ஆழி1 பா
ெவ3 "ச7க
ச7க"
ச7க
தைக ெப> தாமைர ைகய
ஏ தி
ெச7க3 "மா
" "ெந=ேயா
ெந=ேயா"
ெந=ேயா நிற வ3ண!

அேபா' @ட அவ தைன ப<றி ெபrதாக அல$= ெகா;ளவ


ைல! அதனா

தா அவ ெப+ஆ;! கைடசிய


இராமா)ச வ ' தா அவைன நிைலநா$ட
ேவ3=ய நிைல!
இப=& தைன1 த உைடைமைய1 சகர ெபாறியா
ஒ<றி ெகா3, ந
அேள Er ' இகிறா! நமகாக வ$ ெகா&' நி<கிறா இைறவ! -
அEைடயா எE உrய பற !
பற 

இைறவ "வ$="0 'வாரபாலக க; = ேகாய


காேபா ! ெகா= ேதா> ேதாரண
வாய
காேபா ! அவ கைள ப<றிய பா$ இைற!
* கிழ = ஜய-வஜய (பரதான Jைழவாய
)

Page 102 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ேம< = ச3ட-பரச3ட
* ெத< = ப&ர-5ப&ர
* வட = தாத-வதாத

ஆலய&'; ெச
6 ன , இவ கைள1 வண7கி* ெச
வேத ைற! அ=யா
வணக தலி
!
தலி
ஆ3டவ வணக அ&'!
அ&'
சக அ=யா கைள தலி
மதிக க<> ெகா3டா
, ஆ3டவன ஆமH க தாேன
வள!

ஜய-வஜய தா, இைறவ)காக, இைறவ)ட அவதார எ&தன !


* இர3யா$ச-இரணயகசிE
* இராவண-பக ண
* சி5பால-த தவர

நமகாக-அவ)காக, தா7க; ெக$ட ெபய வா7கி ெகா;ள @ட& 'ண த இவ கள


பதி தா எேன! தைம பன>&தி, இைறவைன ன>&' ண&ைத நாம
இவ7க கி$ட இ ' தா க<> ெகா;ளK!
அ&த ைற ஆலய ெச
6 ேபா',
ேபா' இ த ஜய வஜய கைள பா &' ஒ "ஹாL
ஹாL"
ஹாL
ஆ*5 ெசா
67க!
ெசா
67க :))

ேக$கி$ேட பதிைவ ப=7க!


* ஆ3 ரலி
- சிகி
சர3 (க
Mr மாணவகள நாயக)
* ெப3 ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Nவ&யா அவ7க அமா)

நாயகனாL நிற ந தேகாப உைடய


காபாேன! ெகா= ேதா> ேதாரண
ேகாய
காபாேன
காபாேன! மண கதவ தா; திறவாL!
வாய
காபாேன திறவாL
சி>மியேரா, அைற பைற
ஆய சி>மியேரா

மாய மண வ3ண,


வ3ண ெநனேல வாL ேந தா
ேந தா!
OேயாமாL வ ேதா!
வ ேதா 'ய
எழ பாவா!
பாவா
வாயா
ன ன மா<றாேத அமா! அமா ந0
! ஏ

ேநய நிைல கதவ ந0 ஏ


-ஒ பாவாL!
ஒ எ பாவாL

Page 103 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இறிலி ' 2nd half of திபாைவ!


திபாைவ அ&த பதிைனA5 பாட
க;!
பாட
க; ெசற பா$ேடா,
* காைலய
எP ', நாராயணா-) ெசா
லியா*5
* ஊ ந
லா இக மைழ ேவK-) ேவ3=கி$டா*5!
* எ
லா வைகயான ெப3கைள1 எPபயாகி வ$ட'!
* எ
லா ேநாப
இகிறா7க!
* ;ள ளர ைட ' ந0ரா=யா*சி!
* Eற& OLைம-அக& OLைம ெர3 ப3ணகி$டா*சி!
* ேநேர க3ண வ$
0 ேபாறா7க அ&தைன ேப!

அ7ேக சக அ=யா க; - காவல க;! அவ கைள பா &' Eனைக Rகிறா; ேகாைத!


அவ க$ த
வணக ைவகிறா;!
த7க. பைற தவதா க3ண ேந<ேற ெசா
லி$டாேன! இன இவ7கள எ'
நாம மதிகK?-) அக ைத கா$டைல! 200 Rs. =ெக$ வா7கி ெபஷ
எ$ெர
வழியா Jைழயைல!
ெபா>ைம கா$=, பணF கா$= வண7கிறா க;! பண1மா எ> ெபைம, சி>ைம
அண1மா தைன வய '!

5 தரT &தி நாயனா திவாU ேகாய6; ேபா ேபா', திவாசிrய ம3டப&தி

உ;ள அ=யா கைள எ


லா வண7கி ெகா3ேட ெச
வாரா! அEற தா சிவ
வணகேம!
ஆனா
ஒேர ஒ நா;, ஏேதா சி தைனய
ெச> வட, அேபா' தா சிவெபமா
கா$= அளனா - தி&ெதா3ட ெதாைக எ) அ=யா க; V
பற த'!
அ=யா அ=ேய, அ=யா அ=ேய எ> 5 தர பா=னா !

அ=யா வணக தலி


! ஆ3டவ வணக அ&'!
அ=யா க; வாழ, அர7க நக வாழ-) சா<>ைறய
@ட அ=யா க; தா
ெமாத
ல வ'! அைதேய ேகாைத கா$கிறா; இ த& திபாைவய
!

Page 104 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நாயகனாL நிற = எ7க ஆய க. எ


லா தைலவனாL நிற

ந தேகாப உைடய ேகாய


காபாேன!
காபாேன = ந தேகாபன அர3மைனைய காபவேன! -
ெவள காவல க;!
ெகா= ேதா> ேதாரண வாய
காபாேன!
காபாேன = ெகா=க; க$டப$;ள வாய்ைல
காபவ கேள! - உ; காவல க;!

மண கதவ தா; திறவாL = கதைவ& தாX திற ' வ7க;!


ஆய சி>மியேரா = ஆய சி>மியரான எ7க.
அைற பைற = (ேநாE ெபாளான) அ= பைறைய& தகிேற-)

மாய = தமிX கடFளான மாேயா


மணவ3ண = கந0ல மண வ3ண
ெநனேல வாL ேந தா = ேந<ேற வா ெகா&தா!
(ெநந
எப' ேந<ைறய கால! என ற;-) ெசா
67க பா ேபா?
ெநன
= ெநன
! ஆ3டா; தா வ$டார வழ வ&தகியா*ேச!)

OேயாமாL வ ேதா = நா7க. OLைமயாL வ திேகா!


'ய
எழ பாவா = அைனவ வழி&' எழ, ப;ள எP*சி பாேறா!

வாயா
ன ன மா<றாேத அமா! அமா = அமாேன! வாயலா! இ' தா எ7க
ேநாப ஆரப! "வ$"
0 (ேகாய6) வ திேகா! எ7க; த
த
ேநாE
நிைல! அைத தலிேலேய ஏதா*5 ெசா
லி ம>&'டாத07க!

ந0 ேநய நிைல கதவ ந0!


 = தாX ந0கி, தி கதவ திறப&', எ7கைள உ;ேள
அ)மதி17க;!

அ=யா க;
* அவ க; க&' எ த வ=வ
இ தா6, அ' இைற க&' அ
லவா!
* அவ க; வழி எனவாக இ தா6, அ' இைற வழி அ
லவா!
* சக அ=யா களட 'ேவஷ கா$டா', அE மதிE கா$ேவா!

Page 105 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேநயமாL",
ேநயமாL ந மனசி நிைல கதவ ந0!
"ேநயமாL ஏ
-ஒ

ஒ எ பாவாL!
பாவாL ஏ
-ஒ

ஒ எ பாவாL!
பாவாL
ஆ3டா; திவ=கேள சரண!

Show all items

Page 106 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-17: ஆகளா? ெபகளா?? - Who is சி? :)


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

அைனவ இன ய "#தா$ வா%#&க'!


வா%#&க' Wish u All a Very Happy New Year-2009! :)
இைறவ) எெபமான ) ஆசி+ட), தக' இ
ல#தி
, இன ேத இ)ப ெபாக,
வா%#&கிேற)!

இ)ைறய பாைவ, "#தா$ பாைவ! $ப#ைத கா/$ பாைவ! $ப மகி%0சிைய


கா/$ பாைவ! பா கலாமா?

க#தி
ப1& யாக?
யாக யா ந
லா# க வ?
வ ஆகளா?
ஆகளா ெபகளா??
ெபகளா
இைத ேக/டா ஒ4ெவாவ ஒ4ெவா மாதிr ெசா
6வா7க! வா%ைக 8ரா
அர/ைட அரக நட#& அள: ேம/ட இ இ த ேக'வல!
; :)

காதலி:
காதலி என# கேம வரதி
ைல! இவ) நிைனபாேவ இ! இவ) எப<# தா)

லா ெகாசி/$, வ/$
; ேபான:ட), எ)ைன மற &/$ கேறானா? :)
"& மைனவ:
மைனவ ஏபா! கேம வர மா/ேட&! "& இடமா ேவற இ! ந
லா
ெகாசி/$, ந;க ம/$ எப<# தா) இப< ெகாற/ைட வ/$# கற;கேளா? :)
"& அமா:
அமா எ)னாக! ழ ைத அ>வற& கா&ல வழைல? அப< எ)ன க? எ> &
ேபாய, ழ ைத ெகாச ேபா கா/$க! :)
பைழய மைனவ:
மைனவ அேலா! ைபய) காலி ெப
அ>#தறா)! எ> & ேபாய கதைவ#
திறக! எபேம நா) தா) எ> & ேபாக?மா? :)

காதல)/"&
காதல) "& கணவ)/"&
கணவ) "& த ைத/பைழய
த ைத பைழய கணவ)(மைனவ)
கணவ) மைனவ)):
மைனவ) அ& எப<# தா), வ<
ப) சீ/<
ஏறி உ/கா த அ$#த நிமிஷ, உகDெக
லா தானா க வேதா? :)

இ த ெச
ல ப/<ம)ற#& எ)ன தா) த; "?
" ஆ சியா?
சியா ெப
சியா?
சியா
* ேகாைத ெசா
6றா: "ஆக' தா) சி!" :)
* நாE ெசா
6ேற): "ஆக' தா) சி!" :)

ேக/$கி/ேட பதிைவ ப<க! :)


* ஆ ரலி
- சிகி
சர (க
Fr மாணவகள ) நாயக))

Page 107 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ெப ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Gவ#யா அவக அமா)

அ-பரேம
அ பரேம,
பரேம தண ;ேர,
;ேர ேசாேற,
ேசாேற அற ெச7+
எெபமா) ந த ேகாபாலா,
ேகாபாலா எ> திரா7!
எ> திரா7
ெகாபனா எ
லா ெகா> ேத,
ெகா> ேத ல வளேக,
வளேக
யேசாதா7, அறி:றா7
எ ெபமா/< யேசாதா7 அறி:றா7!

அ-பர
அ பர ஊ$ அI#&,
அI#& ஓகி,
ஓகி உல அள த
அள த,
உப ேகாமாேன,
ேகாமாேன உறகா& எ> திரா7!
எ> திரா7
ெச ெபாK கழல<0 ெச
வா,
ெச
வா பலேதவா,
பலேதவா
உறேக
-ஓ
உப+ ந;+ உறேக
பாவா7!
ஓ எ பாவா7

ெச)ற பா/<
வாயK காேபாைன பா<னா க'. (கவன க:: வாயK காேபாைன
எ>பவ
ைல! ஜ1/ பா<னா க'! ஏ)னா அவ) கவ
ைல! வாய
"நிஜமா6ேம"
கா#& ெகா< தா):)

இ த பா/<
கணன ) வ/$'ேளேய
; ெச)I வ/டா க'! இதிலி &
பா#&க கண) வ/<

; எ4வள: எள ைம-)E! ெக$ப<க' எ


லா ஒ)E
கிைடயா&! எ
லா அ<யவ கD அ)ேபாேட நட#தப$வா க' அவ) வ/<

; !

Page 108 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ-பரேம
அ பரேம,
பரேம தண ;ேர,
;ேர ேசாேற,
ேசாேற அற ெச7+ = உைட, தண ; , உண: எ)I )I
அறகைள+ ெச7+
எெபமா) ந த ேகாபாலா,
ேகாபாலா எ> திரா7 = எெபமான ) தகபனாேர! ெபமாDேக
ெபமாேன! ந த ேகாப) அபா (மாமா)! எ> திக!

அ<பைட# ேதைவ: உ$க அபரேம=உைடேய! உண ேசாேற=உணேவ!


ஏ) உைடைய ெமாத
ல ெசா
லி, உணைவ அ"றமா ெசா
றா?

ஏ)னா மன தE மான Mகிய!


Mகிய பசி#த பசிய6, ேசாI வாக# &ணய
லாம
ெவள ய
வரM<+மா? அதா) Mதலி
உைட ெகா$#&, ப)ன உண: ெகா$#&,
த மக' ெச7கிறாரா ந தேகாப)! தவ0ச வா7# தண ; த தண ; ப த

அறகD ெச7கிறா ! எN தண உன கிைடயா&-)E ெசா


லாதவ ! :)

இ)ெனா பா ைவ:
அ பர = ஓ!
அ-பர ஓ ேசா-ேற
ேசா ேற!
ேற = நேமா!
நேமா தண ;ேர = நாராயணா!
நாராயணா

* அ-பர = அ த பர#&வமான ேமா/ச வ$ ; = ஓ!


* ேசா-ேற! = ேசாKைற# தன-)E ேசமி0சிக M<யா&! அ>கி$! எனதி
ைல = ந+ேமா!
* தண ;ேர = தண ; /த; #த வ<வா7 இபவ) = நாராயணாய!

நாரண=தண ; எ)I M)னேர ெசா


லி இேக)!
ந; , கல#& ஏKறவாI ெவ4ேவI வ<வ ெகா'வ& ேபா
, நாரண) ந மன#&
ஏKறவாI ெவ4ேவI ெத7வ வ<வ ெகா'கிறா)!
மதக' ேவறாக இ தா6, அ#ைவத-வசிOடா#ைவத-#ைவத எ)I ெகா'ைகக'
ேவறாக இ தா6, அவேன பரபரம எ)ப& சகர -இராமாEச -மா#வ )I
ஆ0சா ய கள ) வா!

Page 109 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெகாபனா எ
லா ெகா> ேத,
ெகா> ேத ல வளேக = ெபெகா<கD எ
லா
ெகா> ேத! ஆய ல#தி) வளேக!
ெகா> & இைல = அ& &ள வ$ ேபா& தா) ஒ உயr) அைம நம# ெதr+&!
அ& ேபா
யேசாைத! அவைள ைவ#&# தா) நம நபைகேய பற&!

லவளேக = கண) மன த ல0 ெச


வ! அ த "ைதயைல எப<# ேத$வ&?
வளைக ைவ#&# தாேன இள
ேதட?? அதா) ல#தி) வளகாக அமா
யேசாைத!
மாதா->பதா
மாதா பதா->
பதா ->ெத7வ
 ெத7வ!
ெத7வ = அ)ைன Mத
வளைக ஏKறி அபாைவ கா/ட, அபா
இரடா வளைக ஏKறி ந
ல க
வைய கா/ட, )றா வளைக ஏKறி,
இைறவைன கா/$கிறா !
இப< அ#தைன வள Mத
வள, அமா = ல வள!

எ ெபமா/< யேசாதா7,
யேசாதா7 அறி:றா7 = எெபமான ) தாயாேர! ெபமாDேக
ெபமா/<ேய! யேசாதாமா (அ#ைத)! Mழி0சிேகாக! :)

******* Mகியமான பாய/********


பாய/
ந தேகாபE = எ> திரா7! யேசாைத = அறி:றா7!
* ந தேகாபைன உ6கி, 6கி, அலார வ0சி, சகலM ெசசி "எ>ப?"
* யேசாைதைய "அறி:றா7" - Mழி0சிேகாக-)னா ேபா&! உடேன க#தி
இ &
எ> திவாக!
இேபா ெசா
6க! சி - ஆகளா? ெபகளா?? :))

Page 110 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ-பர
அ பர ஊ$ அI#&,
அI#& ஓகி,
ஓகி உல அள த = ஆகாச எ)E ெவள ைய(அபர) ஊ$
அI#&, ஓகினா)! உல அள தா)! ந எ
லாைர+ அள தா)!
அவ) பர#&வ(அ-"பர")! அ த பர#ைதேய நமகாக ஊ$ அI#தா)! பர#ைத வ/$
கீ ழிறகி வ & நமகாக உலகள தா)!

உப ேகாமாேன,
ேகாமாேன உறகா& எ> திரா7 = ேதவாதி ேதவ கள ) ேகாமகேன! உறகிய&
ேபா
உறகிய& ேபா&! நாக எ
லா வ திேகா-ல? எகைள Mதலி
கவன !

வாமன) - திrவரம) - உலகள த ெபமா'!


ெபமா'
திேகாவF எ)ற ஊ ேபா7 உ'ள ; களா? கைத கைதயாக0 ெசா
லலா அ த
ஊைர பKறி!
* அவதாரகள ேலேய ந$-நாயகமான அவதார! இ& வைர ஒ)பதி
, ஐ தா அவதார
(வாமன-திrவரம) இர/ைட அவதார!
* இதK M)" வலக', இதK ப)" மன த க' எ)I ப#& கா/$ அவதார.
* ந$ நி)ற ந$ேவ எ)பா வ'ளலா ! அப< ந$வேல நி)ற அவதார!
* அழி:, சகார எ)பேத இ
லாத ஒேர அவதார இ& தா)!
* இ த அவதார#தி
தா) 8மி பல ந)ைமக' நட தன! அதி
மிக Mகியமான
ஒ)I = கைக ஆI ேதா)றிய&!

அதனா
தா) இ த அவதார#ைத ம/$,
ம/$ எ
லா0 சமயகள 6,
6 மதகள 6
சிறப#& ெகாடா$கிறா க'!
ெகாடா$கிறா க'
கணபதிைய ேபாலேவ 'ள உவ வாமன! Mக பத அணகிr+ வாமனைன
ேபாKறி பா$கிறா ! ைசவ, ைவணவ, சாத இலகியக' ம/$ இ
ைல, ைஜன-ெபள#த
இலகியகள 6 இ த அவதார றி" காணப$கிற&!

எ த பrவன ெச7+ யாக#தி6, )I Mைற திrவரமE அவ பாக


அள #ேத யாக ெச7ய ேவ$ எ)ப& நியதி.

Page 111 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கணபதி ேஹாம ஆக/$, லலிதா-ச< ேஹாம ஆக/$, ஈ1வரன ) மி#+ஜய


ேஹாம ஆக/$, ைவணவ Sத சன ேஹாம ஆக/$, அ4வள: ஏ) - காபாலிக'
ெச7+ அேகார ேஹாமகள ஆக/$! அைன#தி6 உலக கா#த திrவ்ரமE
MMைற &தி வழகப$! அ#தைன ெபைம இவE ம/$!

திபாைவ+ ஒ யஞ தாேன!


தாேன அதனா
தா),
* Mத
ப#தி
= ஓகி உலகள த உ#தம) ேப பா<
* இரடா ப#தி
= அபர ஊடI#& ஒகி உலகள த
* )றா ப#தி
= அ)I இ4:லக அள தா7 அ< ேபாKறி
எ)I ஆடாD )I Mைற அவ பாக அள கிறா', வாமன #தி!

அேபா& ெச7த இலவ# ெதா$, இேபா& கா


ப<0சி வடறா), பலராமE!

ெச ெபாK கழல<0 ெச


வா,
ெச
வா பலேதவா = ெசெபா)னா
ஆன வர
; கழ
! அைத#
திவ<ய
மா/< இ பலேதவா!
பலேதவ) = வாலிேயா) எ)ப& சக கால# தமி% ெபய ! இவE பைனமர
ெகா<+, கலைப+ ெகா$& சக# தமி% இலகிய!

ஏ) பலராம) அ4வள: Mகிய? அவE ம/$ தன அவதார அ த1& ஏ)?


ஏ)-னா அவ) தா) ெதா<) அைடயாள!
அவ) தா) ெச)ற Mைற இலவ)! இ த Mைற பலராம)!

அ)",ெதா$ = இர<6 சிற & வளகினா) இலவ)!


மKறவ க' இராமன ) ஆைண க/$ப/$# ெதா<
இ & சKேற ஒ&கின !
ஆனா
இவ) ம/$ ெதாைட வடேவ இ
ைல! ைகக ய ெச7ேத த;ேவ) எ)I

Page 112 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெபமாள டேம சைட ேபா/$ ெதா$ ெச7தா)! :)

மனசா
அ)" ெச7தா
ம/$ ேபாதா&!
ேபாதா& ைகயா6 ெதா$ ெச7ய?!
ெச7ய? இைறவைன
ேபசி/பா< ெகா$, பதி: ேபா/$ ெகா$ இ தா
ம/$ேம ேபாதா&! மாEட#
ெதா$ ெகாசமா0S ெச7ய?!
* இைத கா/டேவ இலவைன ம/$ M)ன I#&கிறா) இைறவ)!
* அதா) அவE ம/$ அ$#த Mைற தன "அவதார
அவதார அ த1& = பலராம அவதார"!
அவதார

நி)றா
மரவ<யா = பா&ைக!
அ&ேவ ஆதிேசஷ)! அ&ேவ இலவ)! அ&ேவ பலராம)!
ெசெபாK ***கழ
-அ<0*** ெச
வா! எ)I பா&ைகயாகேவ பலராமைன பா$கிறா'
ேகாைத! ெதா$ கிைட#த பrS இ&! ெதாட த ெபைம ெசா
ல: ெபrேத!!

உப+ ந;+ உறேக


-ஓ
உறேக
ஓ எ பாவா7 = பலராமைன# தா) ேகாைத Mதலி

ெசா
கிறா'! தைல0ச) "'ள தா) எபேம எ
லா#ைத+ தா&! அதா):)
கணைன, As Usual, ெவள பைடயா0 ெசா
ல மா/டா'! பலராமா, ந;+ உ) தப+
எ)I ெசா
லி வ$கிறா'! :)

ந;+, உ) தப+ (கணE) காத; க'/க' = உறேக


/உற
உறேக
உற+ஏ

உற ஏ
!

* உறேக
(காத; )+ ஓ (எ?க') எபாவா7!
* உற ()! ஏ
-ஓ (ஏKIெகா'-எ?க') எபாவா7!
ஹா ஹா ஹா! இ& எ)ன ழபமா ேபSறாேளா ேகாைத? காதல) கண) பாவமா#
றா), சr இ)E ெகாச ேநர க/$-)E வ/$டறாேளா? ஹிஹி! அ$#த
பதி: இ/டாகி வ/ட&! அதி
ப<+க' இப< ஏ) ெசா
கிறா' எ)I!

நாக கண) இ
ல வ திேகா-ல? இேபா எகைள ஏ
-ஒ எபாவா7! ஏ
-ஒ
எபாவா7!
இலவ-பலராம-ெதாட க'-அ<யா க' திவ<கேள சரண! சரண!

Show all items

Page 113 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Page 114 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-18: மாதவ ப த
எறா
என?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ேஹ! இனகி நம பாக! ேக.ஆ .எ வைல"ைவ ஆ#டா%


அனேக வா'(தி பா)ய+கா-னா பா(,ேகாக! ஹாஹாஹா! :)

* இ த பா)
தாக "மாதவ
மாதவ ப த
"
ப த
எ- ெசா0ெறாட வ+,! அ,ேவ அ)ேய
வைல"வ ெபயராக அைம த, ேகாைதய தி+(அ2)3%ளேம!

* இ த பாட
இராமா-சr உ%ள கவ த பாட7 8ட! இைத பா) ெகா#
வ+ ேபா,, பரா)ேய க#ெணதிr
வ , தrசன த தா0 ேபாேல ஒ+ நிக';சி!
வைளேயாைச கலகல-கலெவன கத3 திறக, மாதவ ப தலி
மயகினா ந
தி+பாைவ ஜ=ய = இராமா-ச !

ல கவைதைய வாசிகலா! >-வாசிகலா! உைடயவ >-வாசி(தா ! இேக ெச?
ந=க@ >-வாசிAக%!

* இ த பாடலி
தா "அ த
அ த"
அ த மிக3 Bகியமான நபைர நமC அறிBகப(த(
,வCகிறா% ேகாைத!

Page 115 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த
= ேகாைத( தமி'!
தமி'
ேகாைத( தமிேழ அ)ேயன வைல"வாக அைம , வட, அவ% த த ந2 ெகாைட!
அத0C நறி ெசா
ல Bய?, B)யாம
,
ெவ?மேன அவைள பா (, 2னைக "(,, இைறய பா)ைன( ,வCகிேற!
ேபாகலாமா?

ேககிேட பதிைவ ப)க! :)


* ஆ# Cரலி
- சிகி
C+சர# (க
Dr மாணவகள நாயக)
* ெப# Cரலி
- எ.எ
.வச த Cமாr (Eவ(யா அவக அமா)

உ , மத கள0ற,
கள0ற ஓடாத ேதா% வலிய,
வலிய
ந த ேகாப ம+மகேள நபனா!
நபனா
Cழலி, கைட திறவா
க த கமG Cழலி திறவா!
வ , எC ேகாழி அைழ(தன கா#! கா# மாதவ

ேம
, ப
கா
Cயலினக% 8வன கா#!
ப த
ேம
கா#
ப , ஆ வரலி,
வரலி உ ைம(,ன ேப பாட;,
பாட;
ெச தாமைர ைகயா
சீரா வைள ஒலிப,
ஒலிப
மகி' ,! ஏ

வ , திறவா மகி' , ஏ
-ஓ பாவா!
ஓ எ பாவா

ேந0ைறய பா)
வ)

= எ
லாைரA எGபய ேகாைத, Bகியமான ஒ+(திைய
ம மற , வடாேளா? ந தேகாப, யேசாைத, பலேதவ, க#ண எ?

லாைரA எGபயவ@C( திJெர? ஒ+ ஷா!
அ;ேசா! அவசர(தி
தவ? ெச, வேடாேமா?
அ;ேசா வேடாேமா உடேன >தாr(, வகிறா%!
வகிறா%

Page 116 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Bகியமான "அ த" நபைர எGபாம


, க#ணைன எG2த
8டா, அ
லவா?
* "அ த" நபைர எGபவ,
* "அ த" நபr ,ைண ெகா# க#ணைன எGபனா
,
* அ+% நி;சய, ெபா+% நி;சய, காத
நி;சய,
* அற-ெபா+%-இப நி;சய! வ+பெம
லா நி;சய!

பரா)ைய ப0றி ெகா#, அவ% 2+ஷகார(தா


, ெப+மாைள ப0ற; ெசா
லி
ெகாகிறா% ேகாைத!

அ;ேசா, இப என ெசவ,? உபA ந=A உறேகேலா ெரபாவா-- ஆ


ெர)
பா)யா;ேச!
அதனா
என? அ,C( தா எ?-உள-ெததமி', எ?-உள,-எ தமி' இ+ேக!
ெதவ( தமி', அ, ைக ெகாC!
* உபA ந=A உறேக
! ஓ எ பாவா எ? பாடலா!
* உபA ந=A உறC! ஏ
-ஓ எ பாவா எ? பாடலா!

* உறேக
= Lகாேத!
* உறC-ஏ
= LC! Lக(ைத ஏ
(ஏ0? ெகா%)

க#ணைன எழ; ெசா


வ, ேபா
, "ெசா
லிA ெசா
லாம7" வவடலா அ
லவா?
ஹா ஹா ஹா!
நாம எ,C, ேபாA ேபாA அவைன எGப ேவ#? அவ Lக! அவைன,
எGப ேவ#)யவ% எGப! அேபா தானா எG , வவா! எG ேத ஆக
ேவ#!
இேபா,
இேபா நா எGப ேவ#)யவைள,
ேவ#)யவைள எGப( ,வCேவா!
,வCேவா நபைன நகா தி+ேவ,
தி+ேவ
,ய
எழமா!!
எழமா

இ, ேகாைத ெசA ெச
ல A(தி: அறி , அறியாம7 = ெசா
லிA ெசா
லாம7
= உறேக
, உறC-ஏ
! :)

உ , மத கள0ற = மத யாைன ேபா


உ ,பவ, B ,பவ!
மத ப)(த யாைன நடகா,! B ,!
அ, B த B த, மத வழி , வழி , உ ,!

Page 117 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ த மாதிr யாைனைய அடCவ, மிக3 க)ன! வழகமான அCச 8ட


ேவைலகாவா,! அ, ேபா
ந தேகாப எ- ஆய கள தைலவ!
அவ-ைடய ெசய
கள
அவ உ தி ெகா#ேட இ+பா! க#ண எ-
பாசாCச(தா
=பாச+அCச(தா
மேம கப(த B)A!

ஓடாத ேதா% வலிய = எC ஓ) வடாம


, அவ-ட எ? இ+க 8)ய ேதா%
வலிைம ெகா#டவ!
ெபா,வா; ெச
வ எ- தி+மக% ஒ+ இட(தி
தக மாடா%!
ஓ) ெகா#ேட இ+பா%! ஒேர வதி வலC: வர= ல>மி!
>(த வரனட
= நிைலயா( தCவா%! ந ந தேகாப >(த வர!
=

ந த ேகாப ம+மகேள நபனா = அ த ந தேகாபன ம++மகேள! நபைன


பரா)ேய! (தாேய, இபாைவய
, இ பாைவ உைன Bத Bதலி
அறிBகM
ெசகிேற! ந=ேய கா2!)

அ, என க#ணன மைனயாேள-- பாடலாேம? யேசாைதய ம+மகேள--


பாடலாேம? ஏ ந தேகாப ம+மகேள நபனா?
(ஹா ஹா ஹா! இ? வகள

= ம+மக%க% மாமனாrட ஒ(, ேபா வவ !


ம+மகக% மாமியாrட ஒ(, ேபாவவ தாேன!:))
க#ண இ- தைலவ ஆகவ
ைல! ந த தா இேபா அேக தைலவ!
தைலவன மக% எறா
அ, தன(த அைடயாள அ
லவா! தன(த பாச! தன(த
உrைம! அதா ந தேகாப ம++மகேள!

ம+=பr>
ம+ பr>!
பr> ெப+ பrசா வ த மக%=ம+
மக% ம++மக%
ம+ மக%!
மக% வாரா, வ த மக%!
மக%
* நபைன பரா)யா Cல(,ேக பrசா வ த ம++மக%! ெச
வ+மக%!
* க#ணன BGBத
காத
,ைணவ!
* ஆய பா)ய
இ+C வைர, அவ% மேம க#ணன உrைமகாr! அவ%
உடலா உ%ளமா அவ! அவ உடலா உ%ளமா அவ%!

நபைனைய தமிழ மரபான ஏ? தGவ ெவறா க#ண!


க#ண அதனா
வ த ம++மக%
ம+ மக%,
பr>+மக%
பr> மக% = நபைன பரா)யா !
பரா)யா
அவ, தாேன, Bத Bதலி
வ+ப அைட , ெசா(,, தமி' Cல தன = எக%
நபைன! ம0ைறேயா எ
லா அவைன நா) பனாள
வ தன ! ஆனா
இவேன
நா), Bனாள
ெப0றவ% நபைன!

Page 118 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நபைன = தமிழ கள தைலமக%!


CறிMசிC ஒ+ வ%ள!
வ%ள B
ைலC ஒ+ நபைன!
நபைன = இவ க% இ+வ+ தமி'
Cலதன!
Cலதன
* நபைனயா% தமி' கட3% மாேயான மைன வளC!
* வ%ளயா% தமி' கட3% ேசேயான மைன வளC!

ஆ'வா க% பலr ஈர உ%ள(தி7, ேகாைதய உ%ள(தி7 ெப+ மதி2 ெப0றவ%


இ த நபைன = ந
+பைன = ந0+பைன!
பைன எ? இ+பதா
இவ% பனா
வ தவ% எ? ெபா+ளாகி வடா,!
>ழ? ஏ பன, உலC = ஏ Bதலி
ேதாறிய,, உலC பனா
ேதாறிய,-
னா ெபா+%? ஏ Bேன ெச
ல, உலC பனா
ெச
7 அ
லவா!

அேத ேபா
க#ண Bனா
ெச
ல, அவ ெகா%ைகய
, அவ ெவ0றிகள

பேன ெச
வா%! அதனா
இவ% பைன! அவ ெவ0றிக@C இவ% பைன!

ல+பைன=நபைன! ஆனா
இவேள Bைன!
க#ண ஆபா)ய
இ+C வைர, அவைன ஆ#ட ஆ#டா% இவேள!
நபைன பரா)யா தி+வ)கேள சரண!

க த கமG Cழலி,
Cழலி கைட திறவா = வாசைனக% மணC 8 த
காr! கதைவ( திற!

வ , எC ேகாழி அைழ(தன கா# = ேசவ


க% ஒற
ல, ெர#ட
ல! இேபா பல,
வழி(, ெகா#, எ
லா இட(தி7 83கிறேத! ந= ேககைல? பா கைல?

மாதவ ப த
ேம
,
ேம

கா
Cயலினக% 8வன கா# = மாதவ ப தலி
, பல
வதமான Cய
க@ 83கிறனேவ! ந= ேககைல? பா கைல?
* மாதவ = வச தம
லி/ெச#பக
வச தம
லி ெச#பக எ- ெகா)! C+க(தி ெகா) எ?
ெசா
வா க%! அ, க#ண வ
= ப தலி
பட ,, கமகம-- உலக BG,
மண வ்>= ,!

அ த மாதவ ப த
ேம
, எெககி+ ேதா வ+ Cய
க% எ
லா வ தம ,,
பலபல கீ தக% இைசகிறன!
இப கீ த, ேகாப கீ த, அ2 கீ த, காத
கீ த, சி+கார கீ த, வர= கீ த எ?

Page 119 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நவரசக% அரேக? ப த
= மாதவ ப த
!
க#ண-C; ெசா தமான மாதவ ப தலி
யாவ+ Cய
கேள! - ந=க@ தா! :)

வ
லி2(L ஆலய - மாதவ ப த

ஆ;சா ய க% வளககள
மாதவ ப த
:
* >க பரம மகrஷிக% Bதலான பல ஞான Bனவ க@,
* சனகாதி மகrஷிக% Bதலான க ம ேயாகிக@,
* ,+வ/பரகலாத ேபாற பத/அ2 உ%ளக@,
* ஆMசேநய Bதலான சரணாகத/ெதா# உ%ளக@, இ- பல+ வ த அம+
ப த
எேற Cறிபகிறன .

* இப) அவ க% வ , அம+ ெச#பக ெகா)யான, ேவத/ேவதா த சாைக!


அதி
எ தெவா+ தடக7 இ
லாம
, இபமாக அம , ெகா#, அவரவ தமதம
அறிவறி வைகவைகயாக பகவாைன பா) பர3 ேகாஷ ப த
எேற Cறிகிறா
வயாயானகள
.
Eவ
லி2(L ஆலய(தி
மாதவ ப தைல இ? காணலா! (பட(தி
பா க)

ப , ஆ வரலி = "ப ,கைள; ெச+கி ைவ(, ெகா%@ ந= ந= வர


-J
ஒனC!

உ ைம(,ன ேப பாட = உ ைம(,ன நப ம,Qதன ேப பாகிேறாேம!


ேககைல? பா கைல?
Cறி2: ைம(,ன =ம;சின எப, கணவன உட பற தவ க% எ? ெபா,வாக
ெகா%வா க%! ஆனா
ெப#க% த ஆைச கணவைர "ம;சா" எ? அைழC கிராம
வழகB உ#!

அதா "ம;சா/ைம(,ன" எற ெசா


ைலேய ேகாைத பல இடகள
2ழCகிறா%!
கனவ
8ட,"ைம(,ன" நப ம,Qதன ைக(தல ப0ற கனா க#ேட எ? தா
பாகிறா%! ஆ#டா@ எைன ேபாலேவ கிராம(தி அ
லவா! :)

Page 120 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெச தாமைர ைகயா
சீரா வைள ஒலிப = நபைன, நகா, தி+ேவ! வாமா! உ
ேச2( தாமைர ைககள
, வைளேயாைச கலகல கலெவன ஒலிCேத!
வைளேயாைச கலகல கலெவன கவைதக% ப)C,
C@C@ ெதற
கா0? வ>,! =
சிலேநர சி7சி7 சி7ெவன; சிறCக% படபட
,)C, எC ேதக 8>,!!

சின ெப# ெப#ண


ல, க#ண காத
" ேதாட!
இ த ெப# நபைன, இவ% தமி'( ேதேராட...!!

வ , திறவா மகி' , = வா, வ , கதைவ( திற! Bனகி ெகா#ேட திறகாேத! ந


லா
மகி';சியா திற!

மகி';சி உ%ேள வரRமா?


உ%ேள வர,
வர உ%ள கதைவ( திற!
திற

-ஓ எ பாவா! ஏ
-ஓ எ பாவா!

ஆ#டா% தி+வ)கேள சரண!

Show all items

Page 121 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-19: வள ஏ ஏகிேறா?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

* பைக அைறய
யாரா ! வள ஏவா"களா? வள, 
வள-# அ$க$ ெசா
ேறாேம! !ப நிக( சிகள)

லா ஏேறாேம! ஏ?
* நபைனைய எ- ேகா-# ெசா
. ேகாைத, க/ணைன வாைய ம1
ெதாறக ெசா
.றாேள! ஏ?
* இெத
லா உனேக ந
லா இ4கா?-# அதிகாரமா அத1றாேள ேகாைத! அ5
க/ணேனாட 71காரமாைவ இப$ ேபசினா என நட? :)

பா கலாமா? ேக1கி1ேட பதிைவ ப$"க!


* ஆ/ ரலி
- சிகி
4சர/ (க
9r மாணவகள) நாயக)
* ெப/ ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (;வயா அவ"க அமா)

Page 122 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

 வளெகrய,
வளெகrய ேகா1 கா
க1$
ேம
,
ேம

ெமெதற ப<ச சயனதி ேம


ஏறி,
ஏறி
ெகா அல ="ழ
நபைன ெகா"ைக ேம
,ேம

மா பா, வா> திறவா>


ைவ கிட த மல மா பா திறவா>!

க/ணனா>! ந? உ மணாளைன
ைம தட க/ணனா>
எதைன ேபா யெலழ ஒ1டா> கா/?
கா/
எதைன ஏ. பr5 ஆற இ
லாயா
?

லாயா

அ! தக5
தவ அ தக5! ஏ


-ஓ பாவா>!
ஓ எ பாவா>

(இ சமயா சா ய வளக; அ$ேய வளக அ!)

 வளெகrய = 4(ஆ சா ய) உபேதசி அ4ள,


ேகா1 கா
க1$
ேம
= த ம/அ த/காம/ேமா1ச எ# நா-கா
ஆதார!
ெமெதற ப<ச சயனதி ேம
ஏறி = ப<ச =த"களா
ஆன உலகி ேம
இ4 
ெகா/...அ த ஆதார"கைள அ$பைடயாக ெகா/...

ெகா அல ="ழ
நபைன ெகா"ைக ேம
= ெகா ெகாதாக நா -மி
ெகா/, ந ேபாகமான எெப4மா மB ,
ைவ கிட த,
கிட த மல மா பா வா> திறவா> = சி ைதைய ைவ கிடகிேறா!
எெப4மாேன உ அ4ைள ெகா!

ைம தட க/ணனா> = 45 rயமான அCக சிDயேன!


ந? உ மணாளைன,
மணாளைன எதைன ேபா யெலழ ஒ1டா> கா/?
கா/ = ந? ந 4ைவ
(ஆ சா யைர) எ"கE ேம
நயன த?1ைச கடா1ச பட வடாம

எதைன ஏ. பr5 ஆற இ


லாயா
?

லாயா
= அவைர எேபா உன ம1
அய தமாக ைவ ெகா/$4கிறாேய!

த+வ
த வ அ!
அ தகேவேலா ெரபாவா>
ெரபாவா>! = த+வ+அஸி எபத ெபா>யான
வளக ெகா அைவத-மாயாவாத ேப !கைள ேக1, "ந? ம1ேம அ!" எ
நிைன ெகா/$4கிறாயா? தவ! தவ! "அதி
ந? ஒ4 பதி"! "நா"கG ஒ4 பதி"!
- இைத உண ெகாE! மாயாவாத வளக"கைள மவ! அைவ தவ அ!
தகேவேலா ெரபாவா>!

ஏதா ! Hr<சி சி"களா?


சி"களா :)))

சமய வளக இ# நிைறய ேவC-# ேக1ட அப கE அ$ேயைன அ4E


I மன)கC! ேமக/ட தா ரஹKய சமய வளக! ஏதா ! Hr<!தா? :)
ந?"கE அ$க$ ெசா
வ கE
? தாேன? த த 4ைவ வr சாதைன ெச>யC-#!
அ உ"கG, என, ந எ
லா4 ெபா4 அ
லவா?

Page 123 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சமய வளக"கைள எ
லா, த த 4வ அCகைத நா$ ெப, அவ4
ெதா/ ெச>, பா!ரதி வேசஷ ரஹKய கிர த"கைள அைடய ேவC!
அைதெய
லா பதிவேலேய எதி பா தா
, இப$ தா M1ப எனெவேற
Hrயாம
ேபா!
ெவ ஏ1 !ைரகா> ஆகி வ! மன !ைரகா> ஆகா!

ேநாகாம
ேநாH பட N$யா-"க! ந?"கE ேநாறா
, அேபா சமயா சார வளக
4Nகமாக கிைட! அேபா தா தாப ய HrO! எனேவ அ ேபாற வளக
ேவ/ேவா , தய5 ெச> ேநாH ேநா."கE!

இ"ேக, இபதிவ
, ஆ/டாE எள)ய ேதாழிகG ெசான, எள)ய தமி( வளக"கைள,
ெதாட ெசா
ல என உதர5 ெகா"கE!
ேகாைத எள)ய மகGகாக (எள)ய ேதாழிகE, Innocent Girls) பா$ய தி4பாைவ இ! அறி5
ஒ இ
லாத ஆ>ல உ தைன-# அவேள இைத ெசா
.கிறாE!

அவE ெசான அேத வழிய


,
பதி-தமி(-அறிவய
-சPக-இயைக-இைறவ-இப எேற இன) வளகைத
எ ெச
கிேற!
நநேவ எள)ய சமய றிHகG ெகாகிேற! திrவரம, தி4பாைவ-யஞ, ஜய-
வஜய கE எ NH Iட சமய ெச>திகE ெகா ெகா/ தாேன இ4 ேத!
அப$ேய ெச>கிேற! த"கE அH Hrத. நறி!

Page 124 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

 வளெகrய = வள ம"கல சின! அைற N- ெவள) ச ெகாக
ெவSேவ உயர"கள)
வ4! அ த காலதி
பைக அைறய. ெந$ய 
வள உ/!
இரவ
T" ேபா, N-க N-க எ
லா வளகைளO அைண வ
பழக நம இ4 ததி
ைல! ஒ4 சி த?ப ெம
லிதாக எr ெகா/ தா
இ4! இன)கி அைத Night Lamp, 0-Watts Bulb எ ேம
நா1 தனமா> ெசா
லி
வகிேறா! :)

 வள ஐ Nக"கE!


Nக"கE
சிவபரா# ஐ ெவள)பைடயான Nக"கE உ/! ேப கைள ெசா
."க
பா ேபா!
 வளகி
ஒ4 Nகதி
ெந> ஊறினா., அ தானா> வழி , அதத
Nக"கG ெச ேச ! அேத ேபா
நாN ஒ4 வள தா!
ெந1ைடயா உசரமா இ4ேகா-ல? :)

எேபாேதா ஒ4 Nைற இைறவைன ேசவ வ1 வ தா., அ த ெந>யான


அதத Nக"கG தாேன ஓடC!
ஆலய அ$க$ ெச
லாத மற ேநரதி.,
ேநரதி. அக எ# வளகி
,
வளகி
க4ைண
ேஜாதி தாேன ெதrயC!
ெதrயC அேவ வளகி ம"கல மகவ! அ41ெப4< ேசாதி!
தன)ெப4 க4ைண!

ேகா1 கா
க1$
ேம
= யாைன ேகாகளா
(த த"கE) ஆன உதியான கா
கE!
அ த க1$லி ேம
யா4? ஹிஹி...நம க/ண#-நம நபைன பரா1$O
தா!
அப$ேய காத
=ைன 1$கE ேபா
, ெச
ல ழ ைதகE ேபா
T"கிறா கE!

ெமெதற ப<ச சயனதி ேம


ஏறி = ெம ெம# இ4 ப<ச சயன
க1$
அ! ப<ச சயன-னா எனா"க? ஐ சயன"களா? ெதr தவ கE
ெசா
."கேள!
ப<ச+சயன எபைத ப<!கE அைடத சயன-# ெகாEளலா! ெம ெம-#
இலவ ப<சி ைவ ெச>த சயன க1$
!

Page 125 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெகா அல ="ழ
நபைன ெகா"ைக ேம
= அதி
Nதலி
ெதrவ யா ?
நபைன பரா1$யா தா! க/ண தா அவGE ஒள)<சிகி1 T"கறாேன! :)

மல கE W$ இ4காE த ="ழலி
! ஆனா அதைனO கைல<சி ேபா> இ4!
எப$? = மல கE சர சரமா தா Wவா"க! ெகா ெகாதா அப$ேய அப$ேய
தைலய
ைவக மா1டா"க! ஆனா
ேந இர5 நட த இபதி
, அதைனO
கைல<சி ேபாய, சர எ
லா ஒேனாட ஒ# !4/, ெகா ெகாதா
ெதrOதா! :)

ந?/ட I த
உEள ெப/கE T"கி எ- ேபா, ெராபேவ கDட! I த
HரG!
க1$ ெகா/ைடயா ேபா1கி1டா தா ஆ !! இ
lனா H ெப/கள) இர5
இபைத I த
ெவள)ேய கா1$ ெகா4! :)
இெத
லா என எப$ இSேளா ெவவரமா ெதrO-# எதி ேகEவெய
லா
ேககபடா, ெசா
லி1ேட! ஆமா! :)
அ த நபைன பரா1$ய ெகா"ைககள)
,
ெகா"ைககள)
தி4 தன"கள)
,
தன"கள)
தி4 மா ப
...
மா ப

ைவ கிட த மல மா பா,


மா பா வா> திறவா> = கன ைவ, ஒ4கள) சா> 
ெகா/, ஏேதா ழ ைத T"வ ேபால T"கிறா அ த கEள க/ண!
அ>யா Tகதி. அல"கார பrய ேபால! மா ப
மல மாைல எ
லா W$
இ4கா4! இெத
லா உனேக ஓவரா ெதrயைலயா க/ணா? :)

Page 126 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சr சr, நபைன எ- ெகா/ எ"கைள எனா# வசாrபாE! ந? ஒன)O


ெச>ய ேவணா! உ வா> திறவா> = வாையயா ! திற ஏதா ! உள! Tகதி

Nன, ற1ைடயா ! வ! உ ர


ேக1 Nதலி
ச ேதாஷ ப1கேறா!
மய ரலி
மன தி-தி! Nதலி
எ"கE ெசவ உண5 ெகா!

* Nனகி = உ ர
அழகா
, எ ெசவ உண5!
* எ- = உ வ$5 அழகா
, எ வழி உண5!
* நட = உ உட
மணதா
, எ நாசி உண5!
* ேபசி = உ இத( அNதா
, எ வா> உண5!
* த-வ = உ தி4 ேமன)யா
, எ ேமன)ேக உண5!
ப<ச சயன க/ணா,
க/ணா எ"கE ப<ச இ திrய"கG,
இ திrய"கG எ"கE ஐெபாறிகG,
ஐெபாறிகG ந?ேய
உணவாக வாடா!
வாடா

ைம தட க/ணனா> = யமா$ நபைன, ைமக/ண ?!


தட க/ணனா> = ெப4மாைள அைடய தட கா1 க/ணனா>, வழி கா1
க/ணனா>!

ந? உ மணாளைன,
மணாளைன எதைன ேபா யெலழ ஒ1டா> கா/?
கா/ = உ H4ஷைன,
Tகதி
இ4 எழேவ வட மா1ேட ேபாலி4ேக!

எதைன ஏ.,
ஏ. பr5 ஆற இ
லாயா


லாயா
? = எ"கைள ந? எதைன ஏ ெகா/டா.,
அவ பrவைனO ஆற மா1ேட"றிேயா?
அகலகி
ேல இைறO எ இைம ெபா- Iட அவைன அகல மா1டா>!
அகலகி
ேல இைறO எ அல ேம
ம"ைக உைற மா பா! அ எ"க எ
லா4
ெதr த கைத தா! :)

அதா அவ மா ப
ந?"கா இ4காேய! அHற என? எ அவைன இகி ேவற
ப$ சிகி1 இ4ேக? வ! அவ எழ1!

தவ அ!
அ = இ உன தவேம அ!
அ
ந? H4ஷகார =ைத அ
லவா! உைன பறி தா அவைன பறC! அப$ தா
எ"கE ஆ சா ய கE எ"கG ெசா
லி ெகாEளன ! அைத ந?ேய மB றலாமா
தாேய?

;-ம-நாராயண சரெணள, சரண ரபேய!


;-மேத-நாரயணாய நமஹ!

;-யா
-I$ய நாராயண தி4வ$கள)
சரண அைடகிேற!
;-Oட-நாராயணேன! எனதி
ைல(ந+ம), உனேத!
இ தா தவ! இைத நா"கG பகிேறா! ந?O ப!

வய (வய
வய)
வய எப உ தவ அ
லவா? இர1ைட தவ எற ெபய ஆ ேச
அத! ம திர ரதின எபா கேள அைத!
ஆ//ெப/, சாதி/மத, ெமாழி/இன, ள)ேதா/ள)காமேலா...ஒ4 ள) ேபத Iட

Page 127 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கிைடயாேத அ! யா ேவ/மானா., எேபா ேவ/மானா. ேமெசான வய


(இர1ைட) ம திரைத ெசா
லலாேம?

அதி
";" சததா
உைன தாேன Nதலி
திகிேறா?
* அவ தைல மா1$
ந? இ4 தா
, உ ம$ய
!கமாக T"வாேன! ஆனா

அைதO ேவ/டா எ, அவ தி4வ$ அ4கி


ந? அம தி4ப எதனா
?
* அ த தி4வ$கைள எ"கG கா1$ ெகாக தாேன?
தாேன
தாேய! தவைத ந?ேய மB றாேத! அவைன வ! அவ எழ1!

தக5 = இ த வய ம திரேம உன தக5!


தக5 ததி!
ததி
தகா , தக5-இல எ எ"கE தமி($ ஐய வEGவ# ெசா
லி இ4காேர!
உய தவ எ
லா தக5-# ஒ# இ4ேக! அ த தக5ேக தக5 அ
லவா இ த
வய! தாேய, அைத ந? மற வடாேத!

வய எ# தகவைன ஏ


-ஓ

ஓ எ பாவா>!
பாவா> ஏ
-ஓ

ஓ எ பாவா>!
பாவா>
;-ம-நாராயண சரெணள, சரண ரபேய!
;-மேத-நாரயணாய நமஹ!

ஆ/டாE தி4வ$கேள சரண!

Show all items

Page 128 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-20: நக ளகனா கணா ேதைவயா?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

உக-னா வசிறி, த"ெடாள-%னா கணா! நக& ளபத' இைவ இர*


ேதைவயா?
ேதைவயா ஆ எ%றா
ஏ%? - இ. தா% இ%ைறய ேக&வ!

அட ளகற0. எ.க வசிறி? கணா? 1க க2வகேவா, இ


ைல ேஷ5
பணகேவா ேவனா கணா ேதைவப*! ள ேபா. கணா ேதைவ

ைலேய!

ேக&வைய ேவனா ெகா6சமா மா'றி ேயாசி78 பா9க! நைம கால-கா 0தால


அமா எ2ப :டறாக...எ%ன ெச;வக?

அட ேபாமா-%< 1ர* =7சி0 தி9ப ப*ப>க! வடாபயா
எ2பறாக!...சr...எ2 தா78!

"ேட; சகரா, ச . 1ைனய


ேபா; ஒ9 ட தண =7சிகி"* வாடா"-%<
ெசா
Aறாக! இேபா எ%ன ெச;வக?

தண =க ெபக& பல ேப9 வ9வா;க! காேலB ெபாக! றிபா அ த
ெகா;யா மர வ"*ல
 இ9 ., அமலா: க"டாய வ9வா! - இேபா,
இேபா காலகா 0தால,
காலகா 0தால
கணா 1%னா ேபா; நிப>களா,
களா மா"Cகளா?
மா"Cகளா மைறகாம உைமய7
ெசா
Aக! :-)
ெசா
Aக

இ த பா8ர ப'றிய ஒ9 8ைவயான வவாத 1%ன நட த.! சில பதிவ கள%


அமா-அபா Dட ஆ வமா கல .கி"டாக! ஒ9 ேகாய
ப"ட Dட
கல .கி"டா9! இேக!

பா கலாமா? ேக"*கி"ேட பதிைவ பக!


* ஆ ரலி
- சிகி
9சர (க
Er மாணவகள% நாயக%)
* ெப ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Fவ0யா அவக அமா)

Page 129 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

1ப0. Gவ அமர 1% ெச%H


கப தவ கலிேய .ய
எழா;!
எழா;
உைடயா;, திற
உைடயா;
ெசப உைடயா; உைடயா;, ெச'றா 
வமலா, .ய
எழா;
ெவப ெகா* வமலா எழா;!

ெசெப%ன ெம% 1ைல7 ெச5 வா;7 சிH ம9

நப%ைன,
நப%ைன நகா;,
நகா; தி9ேவ,
தி9ேவ .ய
எழா;!
எழா;
த ., உ% மணாளைன
உக1 த"ெடாளI த . மணாளைன,
ா"*! ஏ

இேபாேத எைம நரா"* ஏ


-ஓ பாவா;!
ஓ எ பாவா;

உக = வசிறி,
வசிறி த"ெடாள = கணா!
கணா
வசிறிI கணாI ெகா*0., எகைள நரா"ட, அவைன அ<ப ைவ, தாேய!
1. நரா*வத' எத' வசிறிI கணாI?
2. அபேய ேதைவ எ%றாA, யா90 ேதைவ?
உக1 த"ெடாளI த . = யா9 த .? - அவ<கா? எகKகா?

எ2 த:ட% த9வத' பல ெபா9"க& உ&ளன! ெப" காப, ப


7சி, ளக எெண;,
1க L78, ெந'றி0 திலக....இைத எ
லா ெசா
லாம
, உக1 த"ெடாளையI
ம"* ஏ% ஆடா& ெசா
ல ேவ*?

ஏ; ேகாைத!
ேகாைத எ% இனய ேதாழிேய!
ேதாழிேய எ.C இைதெய
லா ந ேக"ேட?
ேக"ேட
* உக = வசிறி = Hair Dryer/Hand fan
* த"ெடாள = கணா = Hand Mirror
அட, சி%ன ெபா, Makeup kit ேபால ேக"9பா-%< சிMட M எ
லா
ெசா
லறாக! இத நா% எக ேபா; ெசா
ல! நகேள ெசா
Aக=! :-)

Page 130 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

1ப0. Gவ அமர = 1ப0. 1ேகா ேதவ கK! அட, அக ெசா


ற.
தா%! யா இ த 1ப0. 1ேகா?
* அNட வ8க& = 8
* ஏகாதச 90ர க& = 11
* .வாதச ஆதி0ய க& = 12
* அMவன ேதவ க& = 2
-----------------------------------
* ெமா0த = 33, இவ கேள 1ப0. Gவ க&! அவக ஆ"க&, ேகாயா
ெப9கினா

1ப0. 1ேகா!

1% ெச%H = இப அவ கK 1%னேமேய ெச%H காபவ% பரமா0மா!


பரமா0மா
யாககளA, ேஹாமகளA ம'ற ேதவைதக& எ
லா வணக ெபHகிறா க&!
1ப0. 1ேகாய
இ திர%, அன, ஈசான%, நவகிரகக& எ%H பல9
வணக ெசA0தப*கிற.!
இவ க& எ
லா9 அரசாக அதிகாrக& ேபா
த0த கடைமகைள7 ெச;ய நியமிக
ப"*&ளா க&! இவ க"0 தனயான ஆI"கால1 உ*!

இவ க& அ9ைள ேவேயா, இ


ைல ேவற எ.ேகா, நம7 சில காrய ஆக-
%< இவ கைள ேவதிய க& படறாக!
அைனேய Mவாஹா, இ திராய Mவாஹா, இ திராய நமஹ - இப7 சா தி, rதி-%<
ேஹாமக& ெச;யறாக! சr, ந
ல. தா%!

ஆனா
நம-%<
நம %< ஏதா78 ஒ9 கNட வ தா,
வ தா யா ஓயா9வாக?
ஓயா9வாக யா9 மன8
அ7சி? D"ட0தி
பல9 வ . Rவாகளா? அமா, அபா, மைனவ, உட%
பற ேதா , இ
l%னா உ'ற நப% தாேன வ9வா%?

ேஹாமகளA யாககளA ெகா*0த ஆஹூதிகKகாக, இ த0 ேதவ க&


ேவ*மானா
சில ேப9, D"ட0தி
இ9 . வரலா!
ஆனா
அவ க& வர ஆய0தமா "1%"பாகேவ, ஓேய வ ., 1த
ஆளா; "1%"
நி'பா% ஒ9வ%! யா ? = "ேகாவ தா! ேகாவ தா!"

Page 131 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* யா யாைரேயா அைழ0., சைபய


ஒ9வ9 வராத ேபா., மான0. ேபாராய
ெப, "1%" வ த. எ.? = "ேகாவ தா! ேகாவ தா!"
* எ5வளேவா ேபாராI, 1தைலயட மU ள 1யாம
, ேபாராய ஆைன "1%"
வ த. எ.? = "ஆதிGலேம! ேகாவ தா! ேகாவ தா!"

இைறவன% தி9நாம, இைறவைன கா"A உச0தி! அதனா


தா% கப தவ 
கட:ேள-%< ெசா
லா., கப தவ "கலிேய"-%< ெசா
Aறா ேகாைத! கலி =
ச0த, ஒலி, ஓைச!

கப தவ கலிேய,


கலிேய .ய
எழா;!
எழா; = ந*க த ஒலிேய!
ஒலிேய .ய
எழா;!
எழா;
* பதன% வ"*,
 1ப0. Gவ அமர "1%" ெச%H, 1த
ஆளா; நி'!
* அயா க& ந*க த !
* அயா ப* .ய ஆயன எ
லா நில தர ெச;I! மேணா* மணா!
* "நாராயணா" எ%< நாம!

கப தவ கலிேய = நாராயண நாமேம, .ய


எழா;, .ய
எழா;!!
கப தவ கலிேய = ேகாவ த நாமேம, .ய
எழா;, .ய
எழா;!!
ெபா.வா இைறவ<0 தா% 8ரபாத பா*வா க&!
இப0 தி9நாம0.ேக தி9-ப&ள-எ27சி பாய ஒேர உ&ள, ேகாைதய% உ&ள!

நைம எ2ப தி9ம திர உபேதச ெசா


லா., தி9ம திர0ைதேய எ2ப நமிட
அ<=கிறா&-%னா பா 0.ேகாக!
* ம'ற எ த பா"ைட கா"A, பாைவ ம"* ஏ'ற இதனா
தா%!
வ0., இதனா
தா%!
* தி9பாைவ ேவத அைன0. வ0. தா%
ஹr-ஓ!

ெசப உைடயா;,
உைடயா; திற
உைடயா; = ேந ைமI உைடயா;, திறைமI உைடயா;!
ெசப = ேந ைம, ெசேகா
-%< ெசா
ேறா-ல? அேத ேபா
ெசப! வ2வாத ேந ைம!
பல சமயகள
, ேந ைமயா இ9 தா திறைம அ5வளவா இ9கா.! சா தமா
ேபாய9வாக! திறைம இ9றவ% கி"ட ேந ைம அ5வளவா இ9கா.!

Page 132 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆனா
கண% = ேந ைம+திறைம ஒ9ேக உ&ளவ%!! (கண% ேபாr
ெச;த.

லா ேந ைமயா? எ%றா
ஆ! ேந ைமேய! - அ. தன பதி: :)

ெச'றா ெவப ெகா* வமலா = எதிrகK ெவப ெகா* வமலேன!


.ய
எழா;! (ெசH = பைக/ேபா /எதிr)
இைறவ< எதிr இ9க 1Iமா? ஹிஹி! யா அவ% எதிேர நி'க 1I, எதிrயா;?
அவ< எதிr-%< யா9ேம அ
ல! அவ% அைனவ9 சம-=0தி உைடயவ%!

* த%ைன மிக ேகவலமா; இகV த ேபாெத


லா, இரயகசி=ைவ ஒ%< ெச;யைல!
* த% அயாைர, அயா& ைவ0. அ0த ேபாெத
லா, பதைன காபா'றினா%!
இரயைன ஒ%< ெச;யைல!
* ஆனா
Rண
நிWபகா வ"டா
, அயா& இ
ல, த ைத-நாேன உ%ைன
ெகா
ேவ% எ%H அலறினா%. அேபா. தா%, சீrய சிக ெபாகி எ2 த.!

அவ<7 ெச'றா எ%H யா9 இ


ைல! அயவ கK7 ெச'றா க&! அ த7
ெச'றவ9 ெவப ெகா* வமல%! அ. எ%ன ெவப?
ெச'றவ க& = இற தவ க&! அ த இற த உட
கK ெவப ெகா*0. ந
-உல
கைட0 ேத'Hகிறா% இைறவ%!

பாகவதா-அபசார ெச;தவ கK அறவ9& ெச;யா., மறவ9& ெச;., ெவப


ெகா*0. அ<=கிறா% அ த வமல%!
வமல% = 'ற அ'றவ% = ெச'றாைர ெகா%றாA, அ த 'ற ைறக&,
பரமஹ0தி ேதாஷக&, எ.: இமி Dட அடா.! அவ% ஒ9 வமல%!

உக1 த"ெடாளI த . = ேநா%= ேவய வசிறி-கணா, இரைடI


ெகா*!
உ% மணாளைன = அேதா* உ% மணாளைனI ெகா*!

* ஆலயகள
ெப9மாK வசிறி வ*வ. தி9வாலவ"ட = தி9+ஆல
தி9 ஆல+வ"ட
ஆல வ"ட!
வ"ட
தி9க7சி நபக& எ%< (ேஸா-கா
") தாV த ல0தவ ! அவ9 இ த
ைகக ய0தி
மி த ஈ*பா*! இவேர இராமா<சr% 1த
9!
* அேத ேபா
ெப9மாK ேஷாடச உபசார 1 த ப%ன , கணா கா"*வ.
வழக! த"ெடாள ேசைவ-%<
ேசைவ ெபய !

* அயவ கK கணா ேதைவ! ெந'றிய


தி9மகா= எ%< நாம தr0.
ெகா&ள! அ.%ேன ஒ9 ேபைழ இ9! அதி
கணாI இ9!
* Dடேவ வசிறிI ேதைவ! வய ைவய
நாம காI வைர, கைலயாதி9க, வசிறி

Page 133 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெகா&வா க&!

இப, ெப9மாK உக-த"ெடாள ேதைவ! அயா கK உக-த"ெடாள


ேதைவ!
அைத உ% மணாளனட ெகா*0த<= தாேய! அைதI வாகி ெகா&கிேறா,
மணாளைனI வாகி ெகா&கிேறா!
தர, அவைன அைடI வழிைய-I
அவைனI தர I, ந தாேனமா எகK0 தர?
வழிைய I தர
அவைனI தா! உக-த"ெடாளI தா!

ஐயா க"லி
இ9 ., Rக கலக0தி
, அபேய வ .ட ேபாறா9! ெபாக

லா9 வ தி9ேகா-%< ெசா
A தாய>! அேபா தா% அலகார rய%
அலகாரமா வ9வா%!
* அவ< கணா கா", 1க1 சிைகI தி90தி அ<=!
* நாம கைலயா. அவ< வசிறி வ"*, அவைன ந
லபயா ள வ0. எககி"ட
அ<=! D
ஆகி அ<=! (Our Kannan is a "Cool" Guy! :)

தமிV லமக&,
லமக& நப%ைன பரா"யா தி9வகேள சரண!
சரண

ெசெப%ன ெம% 1ைல = ெசைப ேபா


ெம%ைமயான 1ைலகைள உைடயவேள!
ெச5 வா; = சிவ த இதV,
சிH ம9
= H சிH0தவேள!

ெச==ெச=! இலகண றி= ெசா


Aக பா ேபா!
ெசைப ேபா
, சிH ட0ைத ேபா
ெம
லிய 1ைல, ெச5வதV, சிH0த H! ஒய

இைடயாேள! அமா நப%ைன பரா"ேய! .ய


எழா;!

நப%ைன,
நப%ைன நகா;,
நகா; தி9ேவ = நளா,
ா L, F - ேதவகள% உ9ேவ!
உ9ேவ
கண< 1த% 1தலி
வா;0த நப%ைனைய, தமிV மகைள, 1தலி

ெசா
கிறா& பா9க& ேகாைத!

Page 134 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா% 1%ேப ெசா%ன. ேபா


ெப9மா& ஏகப0ன வரத% தா%! :) = "F"-ம%-நாராயண%!
பல9 Fேதவ (ல[மி-தி9மக&), L-ேதவ (Lமிேதவ-மமக&) ெதrI! நளா
ேதவைய7 சில அறி தி9பா க&!
1
ைல நில0தி% தமிV0 தைலமக&,
தைலமக& தமிV கட:& மாேயான% *ப வள,
வள ஆய
நப%ைனைய0 தா% நளா ேதவ எ%H றி0தா க& எ%H
ல0. ஆ; மக& = நப%ைன
ெசா
வா9 உ*!

ஆனா
இவ க& எ
லா ஒேர உ9வ, உ9வக தா%! அதா% "F" = மகாலNமி!
* அைலமக& + மமக& + ஆ;மக& = "F"
* ல[மி + Lமிேதவ + நளாேதவ = "F"

* அற + ெபா9& + இ%ப = வ*!* அைலமக& + மமக& + ஆ;மக& = "F"-ம%-நாராயண%!

* அதா% ேகாைத, இ த பா"


, அவ&-அவ% எ%H இ9வைரI எ2ப வ*கிறா&!
* நப%ைன, நகா;, தி9ேவ, வமலா எ%H நா
வைரI ஒ9 ேசர எ2ப வ*கிறா&!
* இவ க& இ0தைன ேப9 Gலமான = "ஓ ஓ நேமா நாராயணாய"
நாராயணாய எ%< கலிேய
(ஒலிேய), தி9நாமேம, .ய
எழா;! .ய
எழா;!

அ த0 தி9ம திர ெபா9ளா


, நல த9 ெசா
-நாராயணா எ%< நாம0தா
...
ஒ9வ வடா.,
வடா. எக& எ
லாைரI நரா"*!
ா"*
இேபாேத எைம நரா"*! ஏ
-ஓ எ பாவா;! ஏ
-ஓ எ பாவா;!

ஆடா& தி9வகேள சரண!

Show all items

Page 135 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-21: ஆம க "எதிராள"கைள அடவ எப?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ெப அரசிய
தைலவ க# எதிrக% ஏ உவாகிறா க%? காரண = அரசிய
!
சr....*r+! ஆனா

ல ஆம க. தைலவ க# எதிrக% உவாகிறா கேள! அ
ஏ? அ0 என அரசிய
இக 2+? ஆம க தாேன இ? அ*ற என? ஏ
இப?

அப 3வாமிக%,
3வாமிக% திம0ைக,
திம0ைக இராமா4ச ,
இராமா4ச வ%ளலா - இவ கைள ேபாறவ க#
ம56 ஏ எதிrக% பரபர-4 உவானா0க?
இவ க# எதிராளக#ட பல கால ேபாராட ேவ7 இ தேத! ஏ? எ? எப?

* அப மிக8 2தியவ ! ெமைமயானவ ! அவ ெவளய


இ எதிrக%!
அ8 அவ 2னா
இ த சமண.தி
இ ! - ஏ?
* திம0ைக மிக8 * மிகவ ! ெசா
லேவ ேவணா! அவ எக9சக
எதிrக%! அ8 அவ 2னா% பைட. தளபதிகேள!

* இராமா4ச மிக8 கைண மிகவ ! எைத+ேம வ.தியாசமாக ேயாசிபவ ! ச:க


நல ஒ5ய ஆம க நல வ*பவ !
அவ உ%ேள இ எதிrக%, ெவளய
இ எதிrக%! ெவளயலா93
ெவ< ெவ<* ம56ேம! உ%ேள இ சில ெபா
லாத ைவ=ணவ க% வஷ
வ9சி ெகா
லேவ ண தா கேள! ஏ?

Page 136 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* வ%ளலா கைண தவ? 2க! அவ ெவளய


எதிrக% இ
ைல! உ%ேள
எக9சக! அவ அ5பாைவ, ம5பா எ< ம<., அவைர ேகா 5, ேக@ எ<
பலவா< அைலய வ5டா கேள! ஏ?
* மகாக# வேராதிக% ஏ ஏAப6கிறா க%? மகாக% கி5ட ெதr ேதா ெதrயாமேலா
இ சில ைறக% தா காரணமா?

இப எதி பவ கைள எ


லா எதிr-ேனா, வேராதி-னா மகாக% சபக மா5டா க%!
இப வஷயேம *rயாம
வ*
B எதி பவ க#, ைவணவ.தி
"மாAறா
மாAறா "-4
மாAறா
அைடெமாழி உ76! மாAறா , உன வலி ெதாைல , உ வாசA க7, எ<
ஆ7டா# பா6கிறா%!

பா கலாமா? ேக56கி5ேட பதிைவ ப0க!


* ஆ7 ரலி
- சிகி
சர7 (க
Cr மாணவகள நாயக)
* ெப7 ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Dவ.யா அவ0க அமா)

ஏAற கல0க% எதி ெபா0கி ம தளப


ளப,
மாAறாேத பா
ெசாr+ வ%ள
ெப ப3க%!
ப3க%
ஆAற பைட.தா மகேன,
மகேன அறி8றாE!
அறி8றாE
உைடயாE! ெபrயாE
ஊAற உைடயாE ெபrயாE! உலகின

ேதாAறமாE நிற 3டேர


3டேர! ய
எழாE!
எழாE
மாAறா உன வலி ெதாைல ,
ெதாைல உ வாசA க7
வ , உ அ பண+மா ேபாேல,
ஆAறா வ ேபாேல
வ ேதா, *கG 
ேபாAறி யா வ ேதா *கG ! ஏ


-ஓ பாவாE!
ஓ எ பாவாE

மகாக# வேராதிக% ஏ ஏAப6கிறா க%?


ஏAப6கிறா க% மகாக% கி5ட இ ைறக%
காரணமா? ஹிஹி! இ
ைல! மகாக% கி5ட இ நிைறக% தா காரண!:)

Page 137 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* மகாகள அப?கAற ஞான ேயாக,


* அ த ஞான.ைத ெசய
வவ
ெகா76 வ க ம ேயாக,
* இைவ இர7ைட+ இைண., "ெதா76ேக" எ< இ பதி ேயாக!
இதனா
மகாகள ெசா
அபல ஏ<கிற! அ சில <கிய அறி8%ளவ கள
ெபாறாைமைய. K76கிற! ெபாறாைம வேராதிகைள9 சி=கிற!

அைத வட 2கியமான காரண, மகாக% ெவ<மேன கதாகால5ேசப-4 ேபசி


வ56 ேபாக மா5டா க%! அைத9 ெசயலாக 2ைனவா க%!
ந ெகா%ைகக#காக இைறவ இ
ைல! இைறவ4காகேவ ந ெகா%ைகக%!
ஆ5கைள+, ஆ5க% உவாகிய ெகா%ைககைள+ ப4. த%ள, இைறவைன+,
இைற அைப+ ம56ேம 24. த%#வா க%! - இ இ4 எr9சைல.
ேதாA<வகிற!

அப 2ைள.த தா Dர0க ேகாய


@தன.தா க% வேராத, இராமா4ச ம !
அப 2ைள.த தா ைசவ. தி2ைற கழக.தா வேராத, வ%ளலா ம !
சr, அதAகாக, "மாAறா கைள" ஒழி. வட 2+மா என? தவற
லவா!

மாAறாைர"
மாAறாைர மாA<வ எப?
"மாAறாைர மாAறாr"
மாAறாr வலிைமைய (அச56
எப = "மாAறாr அச56 பவாத.ைத)
பவாத.ைத
ெதாைலக ைவ.தா
,
ைவ.தா
மAற வேராத0க% தாேன ெதாைல+!
ெதாைல+
மாAறா வலி ெதாைல உ வாசA கா7
ஆAறா வ , உ அ பண+மா ேபாேல
எ< ஆ7டா# இதA வழி ெசா
லி ெகா6கிறா%! மாAறாr வலிைமைய
(அச56 பவாத.ைத) அைச. பா ., அைத. ெதாைலக9 ெசா
கிறா%!

எைத பரமாண எ< அச56.தனமாக ந*கிறா கேளா


ந*கிறா கேளா, அைதேய அைச.தா
வலி
ெதாைல+!
ெதாைல+
இப அைச. அைச.. தா, 2னா% "மாAறாரான" ஒவைர, "ேபாAறா " ஆகினா
ந இராமா4ச ! திவர0க. அ2தனா எற மாAறா , பனாள
ேபாA<வா ஆனா !
ஆலய9 சாவைய இராமா4சrட ெகா6. வ5டா ! அர0க ஆலய.தி
தமிG
Lைழ த! (இ த கைதைய பற ெசா
கிேற)

இைற அரசா0க ச5ட0க% பல ேபா56 தமிG அ 9சைன 2? அளவ


நடகிறதா?

Page 138 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆனா
எ த ச5ட0கைள ேபா56, இெத
லா இராமா4சரா
ெசEய 2 த?
* அவைடய ச5ட = பாகவத-பகவ.
பாகவத பகவ. ைக0க ய!
ைக0க ய
* அவைடய ஆ+த = கட
ேபாற கைண!கைண
எதிrைய எதிrயாக பா கா, "மாAறா " எ< பா .த கைண!
மாAறா , உன வலி ெதாைல , உ வாசA க7,
ஆAறா வ , அ பண+மா ேபாேல,
ேபாAறி யா வ ேதா, *கG , "ஏ
-ஓ " எ பாவாE!

(ேமAக7ட சில ப.திக%, சா7


ய எ?திய உைடயவ ைவபவ எ4 Mலி அபைட
க.க%. இ த 21-ஆ திபாைவய ஆ9சா ய, சமய வளக.திN "மாAறா " எபதAகான வளக
மி இ!
க தாைட ேதாழப , ந6வ
திவதி
B ப%ைள, தமிG வழிபா5ைட எதி .த அ2தனா , Nகா நா9சியா
றி. ஒ* ெகா%ளாத ைவணவ க% எ< பல 2னா% "மாAறா கைள", உதாரணமாக8 கா56வா
பரதிவாதி பய0கர 3வாமிக%!)

ஏAற கல0க%,
கல0க% எதி ெபா0கி ம தளப = பாைல கற கல.தி
, பா
ேவகமாக நிரப,
வழிகிற!
பா
கற கல இர76 வைகப6 = ஏAற கல/மாAற கல
ஏAற கல = அேபா கற ெகா7 கல! மாAற கல = அ6. கறக.
தயராE இ கல!
ஏAற கல.தி
இ மாAற கல. மாA<வதA%, பா
ெபா0கி, ம தளகிற!
பOE9சி அகிற! அப ஒ ெச?ைமயான ப3க%!

மாAறாேத பா
ெசாr+ வ%ள
ெப ப3க% = இப தன4 உ%#%
மைற. ைவகா, தாராளமாE பா
ெசாr+ இ த ப3க%, வ%ள
க%!
இைறயப க# த0க% ெசா த ெகா%ைக ப*காக, இைறவைன9 ச:க.திட
இ மைற. ைவக Pடா! மாAறாேத இைறய-"பா
" ெசாrய ேவ76 எப
உ5க.!

சார ஜBவைன-இைறவ4ட
ேவத0கள சார: ைன இைறவ4ட ேச . ைவப தா! தா
அதA வளக ெசா
கிேற, வயாயான ெசா
கிேற எகிற ெபயr
, த தனப5ட
ஆ9சார0கைள, ெகா%ைககைள ஏAறி, ேவத சார.ைத "மாAறி" வட Pடா! "மாAறாம
"
பா
ெசாrய4!
ஜBவ-இைறவ ேச த
தா அபைட! அப இ ேபா, ஒ சில ஜBவக#

Page 139 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ம56ேம-4 ேவத ெபா% உrய-4 "மாAறி" வயாயான ெசEய Pடா!


எ த வயாயான2 எெபமான "அ
அ"-பைடைய
அ பைடைய ஒ5 அைமயR!
அைமயR

ஆAற பைட.தா மகேன,


மகேன அறி8றாE = இப பா
ெச
வ.ைத ெப
ஆAறைல ெபAற ந த ேகாபால மகேன, க7ணா! Kக கைல வ5டத
லவா?
ேபா! எ?! எ?!

ஊAற உைடயாE!
உைடயாE ெபrயாE!
ெபrயாE = சதா,
சதா கா க. உைடயவேன!
உைடயவேன ெபrயவேன!
ெபrயவேன
உலக.தி
உ ப%ைளக%, உைன. தவர மAற எ
லாவAைற+ ச5ைட
ெசEகிறா க%! உைன ம56 தா அவ க% க76 ெகா%வதி
ைல!
இவ க% உைன க76 ெகா%ளவ
ைல எறாN, ஒ ந
ல அமாைவ ேபால, சதா
இவ கைள நB க76 ெகா%கிறாேய! அதிேலேய ஊAற உைடயவனா, க.ைடயவனா
இகீ ேய! ெபrேயாேன! ெபrய ெபமாேள!

உலகின
ேதாAறமாE நிற 3டேர!
3டேர ய
எழாE = உலக. ேதாAற. காரணமாக
நிற தன ெப ேஜாதி! அ5 ெப0 கைண! ய
எ?வாE!

* ஊAற உைடயாE = பர => ைவ த பரெபா%, பர பரம! கட+உ%


* ெபrயாE = வTக => திபாAகடலி
ைற ேக56 அ# இைறவ!
* உலகின
ேதாAறமாE = வபவ => நரசிம, வாமன, ராம, கி=ணாதி அவதார0க%!
* நிற = அ 9ைச => அைன. ஆலய0கள
இ அ 9சா வரக இைறவ!
* 3டேர = அ த யாமி => எ
லாr அ தரா.மா, அ மனசி
, 3டராE ஒள இைறவ!

ஊAற உைடயாE ெபrயாE உலகின

ேதாAறமாE நிற 3டேர!


3டேர
ெபமாள ஐ நிைலகைள+ ஒேன 2கா
அகள
கா5 வ6கிறா%, ேகாைத!
திறள
ஐய வ%#வ கா56 அேத பாணய
!
* இைறவ4ேக அளக :< அக% ேதைவப5டன!
* ஆனா
எ ேகாைத, ஐய வ%#வ4, ஒேன 2கா
அகேள ேபாமாகி
வ5ட பா .தB களா!

ெதEவ. தமி?ேக உrய ெபெப சிற* இ தாேனா?


தாேனா

Page 140 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாAறா உன வலி ெதாைல = உைன எதி .த "மாAறா க%" எ


லா, அவ க%
வலிைம எ4 அச56 பவாத.ைத. ெதாைலக ைவ.தாE! அவ கள ேபாலி
அபைடைய நB அைச. வ5டாE! இன அவ க% தா0க Pய பரமாண-4
ஒ< இ
ைல!
அவ க% அபைடைய வட உ "அ"-பைடேய உய த!

உ வாசA க7 ஆAறா வ = அ த 2னா% "மாAறா க%" எ


லா உ வாச

ேத வகிறா க%! ஆ.த மா5டாம வ , ஆAறா வ , தைல கவG நிAபா கேள!

உ அ பண+மா ேபாேல = அவ க% உ "அ"-பைடைய பணவ ேபாேல

ேபாAறி யா வ ேதா *கG = நா0க# உைன ேபாAறி வ ேதா, *கG 


வ ேதா, பண வ ேதா!

இ வைர எ0கைள+, எ0க% ஆ9சார-ெகா%ைக ப*கைள+ேம, நா0க% 2 நி<.தி


இ திகலா! "எ0க கி5ட இ ெபமா% சிைலைய ம56ேம மதிேபா!
எ0க# பகாதவ0க கி5ட இ ெபமா% சிைலகைள மதிக மா5ேடா"
எ< நா0க% இ திகலா! "எ0க% அம4 ம56ேம தி ெசEேவா! எ0க%
வேராதிகளட இ அம ஆலய.தி
பாட மா5ேடா" எ< இ திகலா!

ஆனா
இேபா தி தி வ5ேடா!

ெதகைல-வடகைல, ைசவ-ைவணவ, தமிG வழிபாேடா-ேவ< வழிபாேடா எவாய4,


ஒைற *ற த%ள9 ச7ைடய6 2னா
,
இ எெபமா4 உவமா?
உவமா இ
ைல இதனா
அவ மன3 வா6மா?
வா6மா
.....எ< எ0கைளேய நா0க% இன ேக56 ெகா%ேவா!

இன உைனேய 2ன<.ேவா! உ உ%ள உகேப உக*!


எ0கைள ஏA< ெகா% ெபமாேள! ஏA< ெகா%!

-ஓ எ பாவாE! ஏ
-ஓ எ பாவாE!

ஆ7டா% திவகேள சரண!

Show all items

Page 141 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-22: ஆக
, காத
சr! அழித
சrயா?
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ஆக
, காத
சr! அழித
ேதைவயா? இைறவ எதிரானவ கைள இைறவ
அழிபாரா?
"த!யவ கைள அழிக"#, ந
லவ கைள காக"#, &க# &கமா' அவதார# எ(ேப "-
க)ண ெசா
,றாேன! -.ட நிரஹ, சி.ட பrபாலன! - இ-வா கட"ள1 ண#?
ேச2ேச!

எ ன1ேம ஹ!ேரா ஹ!ேரா தா ! ஹ!ேராைவ எதி கிறவ வ


ல தா ! இப3
ஹ!ேராயச# வள பவ4 ேபரா கட"5???
கட"5
இ த ேக5வ ெபா-வா எ
லா நாதிக கள1ட6# இ4#! நா அப3 இ4 த ேபா-,
எ ன1ட6# இ4 த-! :)
ஆனா பதறிைவ ெவ7மேன "ந#பாம
", பதறிைவ&#, "பதறி தா
" - வஷய#
9r&#!

நாதிக : "ேகாைதேய, பதி


ெசா
! இைறவன1 ண# = க:(படாதவைர த)3ப-
தாேன? அழிப- தாேன?"
ேகாைத:
ேகாைத "இ
ைல அ பேர, அபமான ப;கமா' வ -, நி ப5ள1 க:3< கீ ேழ!"

பா கலாமா? ேக:(கி:ேட பதிைவ ப3;க!


* ஆ) ரலி
- சிகி
4சர) (க
>r மாணவகள1 நாயக )
* ெப) ரலி
- எ#.எ
.வச த மாr (?வயா அவ;க அ#மா)

இ த அ;க) மா-ஞால- அரச பாAரைத, தி4மைலய


அப3ேய ஒ4 வாகனமாக2
ெசCசி கா:(றா;க, பர#ேமா<சவதி ேபா-!
ச வ D-பால வாகன# = அ;க) மா-ஞால- அரச வாகன#!

Page 142 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ; க) மா ஞால- அரச
அரச , "அபமான
அபமான
ப;கமா'", வ - நி
ப;கமா' ப5ள1 க:3< கீ ேழ,

ச;க# இ4பா ேபா
,
ேபா
வ - தைல ெப'ேதா#!
ெப'ேதா#
கி;கிண வா'2 ெச'த தாமைர D ேபாேல

ெச;க) சி72 சிறிேத எ#ேம


வழியாேவா?
வழியாேவா
தி;கE# ஆதித# எF தா< ேபா

அ# க) "இர)(#
இர)(# ெகா)(",
ெகா)( எ;க5 ேம
ேநாதிேய
!
ேநாதிேய

எ;க5 ேம
சாப# இழி -!
இழி - ஏ
-ஓ

ஓ எ# பாவா'!
பாவா'

-.ட நிரஹ, சி.ட பrபாலன! - இ-வா கட"ள1 ண#? ேச2ேச!

ஹா ஹா ஹா! தட தட- அவசரப:( ெபா45 எ(-க Iடா-! -.ட நிரஹ,


சி.ட பrபாலன = -.ட கைள "அழி-", ந
ேலாைர காேப ??? - இ
ைல! இ
லேவ

ைல! இ- இ
ைல ெபா45!

நி-ரஹ# = அடகி ஆ5வ-! அ-ரஹ# = அ பா


ஆ5வ-!
-.ட நிரஹ,
நிரஹ சி.ட பrபாலன = த!ேயா கள1 த!ைமைய "அடகி
அடகி",
அடகி ந
ேலாைர
பrபாலிேப !

இ திrய நிரஹ# எ பா க5! தமிழி


9லனடக#!
9ல கைள எ
லா# நிரஹ# ப)ண(! அழி2சி(- னா அ த#? அழி2சி:டா எப3
பாறதா#? அவ 9கைழ எப3 ேபAவதா#? ேக:பதா#?
* இ திrய நிரஹ# = 9ல கைள அடகி ஆEவ-!
* அேத ேபால -.ட நிரஹ# = -.ட கைள அடகி ஆEவ-!

Page 143 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

-.ட நிரஹ, சி.ட பrபாலன = த!ேயா கள1 த!ைமைய அடகி ஆ5ேவ ! ந


ேலாைர
ஆதr- அ பா
ஆ5ேவ ! - இைத தா க)ண ெசா
கிறா !

ேலாைர ஆதrேப ... சr! அேபா த!ேயா க5? அவ;க கதி??
த!ேயாr கதி = அபமான ப;க#!
ப;க# ெப4ைம அழித
!
அழித
த ேபராைசகEகாக ெப4ைம
ேத3 ெகா5றா;கேள! அ த வ) ! ெப4ைமைய அழிேப ! அவ கைள அடகி ஆ5ேவ !
எப3? அவ க5 அபமானைத ப;க ப(-ேவ ! தானா' அட;கி ேபாவா க5!

* இராவண வரைத
! 6தலி
ெவள1பைடயாக 9கJ - ெசா
,பவ இராம தா !
அப3ப:ட 9கFைரகைள அம# ெசா
கிறா ! ம<றவ க5 எ
லா# இராவண
பய -, 6க -திகாக ெசா
லி இ4கலா#! ஆனா
எதிr பைடேய ெசா
,-
எ றா
?...அேட ராமா, அவ அAர ! அவைன 9கJ த- ேபா-#...வாைய K( எ றா
ெசா
கிேறா#? :-)

* இராவண மைனவ ம)ேடாதrைய க<9கரசிகE5 ஒ4வராக ைவ-


வழிப(கி றன ! ேதவ கள1
அ4 ததி இ4# லிL:3
, ஒ4 அரகி ம)ேடாதrகா
இட#- எவ4# ேக:டதி
ைல! அவE# அேத மதி9 தா த4கி றன ! ேதவ -
அAர பர2ைன எ
லா# இ; இ
லேவ இ
ைல!

காவய;கள1
ெசா
லப(வ- எ ன னா,
தன1மன1த , ஒFக-# ேபராைச# இைடேய,
இைடேய எப3 எ
லா# கிட -
ேபாரா(கிறா எ ப- தா !
ெப4ைம# ஏைன2 சி7ைம# தத#
க4மேம க:டைள க
- றள1
த-வமாக இ4! காவயதி
9r - ெகா5E#
வ)ண# கைதயாக இ4! அMவள" தா !

ஆனா
நா# தா , ஹ!ேரா-வ
ல , இராம -இராவண எ 7 பா - பா ேத
பழகப:( ேபா' வ:ேடாேம? க4-கைள வ:(4ேவா#; ஆ:கைள ம:(#
ெக:3யா ப32சிேவா#!
* இராம கா:3ய ெபா7ைம&#, சாவக6#
! ேதைவயா?
ரா-வ

* இ
ைல எப"ேம ஹ!ேரா வ
ல தா ேதைவயா?
ேதைவயா

எ- ேவ)(ேமா, அைத அவரவ தா எ(- ெகா5ள ேவ)(#!


ஆனா
ஒேர ஒ4 வஷய#:
இராம கைதைய ந அறி தவ க5 இைத&# அறிவா க5! இராவண , இைறவன1
அ 9rய வாய< காேபா எ 7! அவ க5 நாடக# 63 - வ:ட-! ஆனா
ந#
9rத,# ச)ைட&# தா நட - ெகா)ேட இ4! :-)

இைறவன1 ண# அழித


கிைடயா-! அபமான ப;க# தா ! அைத நிைனவ

இ4-;க5!
* 6தமிழா
ைவதாைர&# அ; வாழ ைவபா !
* சி7 ேப அைழதன"#, சீறி, "அ4ளா"ேத! இைறவா ந! தாரா' பைறேயேலா ெர#பாவா'!

Page 144 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ;க) மா ஞால- அரச = அழகிய இட;க5 (அ;க)) ெகா)ட ெபrய உலக# (மா
ஞால#)! The World is Tough, but Beautiful Too! :)

ெவ7மேன உலக#- எ(-காத!;க! ேகாைதய காலதி


உலக#-அரச க5- 
இ4 தி4கலா#! ஆனா
இ ன1கி?
தி4பாைவ எ ப- கால# கட த காவய#! அைத இ ன1 ஏதா மாதிr&#
எ(-கி:( ெபா45 ெசா
லO#!

இ ைறய மா-ஞால#
மா ஞால# எ ன?

அரசிய
உலக#, வணக உலக#, அறிவய
உலக#, ஆ மP க உலக#, சின1மா உலக# =
இப3 பல உலக;க5 இ4
ல?
ஒMெவா4 உலகதி,# தைலவ க5, அதிகாrக5- இ4கா;க-
ல?
ந#ம ஆபQைஸேய எ(-;க! அ,வ
+உலக#! அ-ல நாமேள Iட தைலவராேவா,
ெபா7ப
இ4பவராேவா இ4ேகா#-ல? எ
லா4# இ நா:( ம ன ! இப3
ம ன களான நா6#...

அபமான ப;கமா'=
ப;கமா' ெப4ைம அழி - ேபா', அபமான# ப;க"
ேபா' "அபமான# ப;க ப:(
அட பாவ! கட"ைள #ப:டா ெப4ைம அழிCசி ேபாய4மா? எ ன ெகா(ைம
ேகாவ தா? :)

* ேந- வைர TVS-Fiero-ல உ -உ - ெப4ைமயா ஆபQL ேபாேன !


* இ ன1கி Scoda கா ல ேமனஜரா ெப4ைமயா ேபாேற !
* TVS-Fiero-ல ேபான ெப4ைம எ னா2சி? அழிCசி ேபா2சி! அேத ேபால தா !
நா எ வைரய
அதிகார#, ராஜா- மி ன1கி:( இ4 ேத !
ஆனா ராஜெக
லா# ராஜ , ர;கராஜ கி:ட ேபா# ேபா-, எ ெப4ைம ப;கப:(
ேபா2சி! அபமான# ப;கமா' ஆ2A!

எ ென ன அபமான# எ
லா# அழி&தா#?
அழி&தா# எ ென ன ெப4ைம எ
லா# அழி&தா#?
அழி&தா#
1. ேதகா அபமான# = உடேல நா !
2. ஆமா அபமான# = ஆமாேவ நா !
3. Lவத திரா அபமான# = நா ச வ Aத திர ! எ;க ெர)( ேப45ள ஒ-
ேபாய:டா, உலகதி
எ-"ேம தப
ைல!

4. ப - அபமான# = எ ைன காபா<ற I3ய- எ உறவன க5 ம:(ேம!

Page 145 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

5. உபாய அபமான# = ஞான ேயாக#, க ம ேயாக#, பதி ேயாக#- என


ெதrCசைத மா; மா;- ப)ணகி:( இ4ேப ! யாரா2A# ேக5வ ேக:டா
ேகாவ# ெபா-கி:( வ4#!
அAர க5 தவ# ப)ண வர# வா;கிகி:( ஜாலியா இ4 தா;க! அ- ேபால நா# உபாய#
ப)ண ேமா:சைத வா;கிகி:( ஜாலியா இ4கலா#! இப3&# ஒ4 Aயநல# :)

இப3யான த< ெப4ைமக5,


ெப4ைமக5 அபமான;க5 எ
லா# ப;கப(கிறதா# இைறவன1
ச ன1திய
!
ன1திய
"அபமான ப;கமா'", வ - நி ப5ள1 க:3< கீ ேழ!
* 1000.00 Rs. 3ெக: வா;கிகி:( வ -, நி ப5ள1 க:3< கீ ேழவா? - இ
ைல!
* "அபமான ப;கமா'" வ -, நி ப5ள1 க:3< கீ ேழ!!! - 9r&தா?

இப32 ேசவபேத ேசைவ! த பேடாபட;கைள, அபமான;கைள வ:ெடாழி-,


அ3யா கEட அ3யா களா', கா
க(க நி 7 ேசவபேத-"த ம
த ம"
த ம தrசன#! அபமான
தrசன# - "அபமான
ப;கேம" த ம#
ப;கேம த ம#!

வ - நி ப5ள1 க:3< கீ ேழ = நா;க எ


லா# வ - ந! ப5ள1 ெகா)ட க:3லி கீ ேழ"!
"கீ ழ


லா கவன1;க! "ேமேல" இ
ல! "கீ ேழ"!
* 1000.00 Rs. 3ெக: வா;கிகி:(, -rேயாதன , ப5ள1 க:3 ேமேல நி றா !
* "த ம" தrசனமா', அ 2Aன , ப5ள1 க:3 கீ ேழ நி றா ! கால3ய
நி றா !
யா4 அ45 கி:3ய-? "அபமான# ப;கமா'" வ தவ அ45 கி:3ய-!

ச;க# இ4பா ேபா


வ - தைல ெப'ேதா# = ஒ4 சைப I:ட# ேபால, உ
அரசைவ வ ேதா#!
தி42ெச Tr
கடேலாரதி
ெச தி
நாத அரசா;க#! ஆலயேம அரசா;க#!
அ3யா கேள 3 மக5! அவ க5 நலேன அரசா;க பண!

Page 146 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

தைல ெப'ேதா# = தைலக5 பல திரள, உ ச ன1திய


(மைழ ேபால) ெப'ேதா#!
தைல9 எ'ேதா# = தைலப
(6கப
), உ ைன கி:டக வ - ஆைச ஆைசயா2
ேசவ2ேசா#!

கி;கிண வா'2 ெச'த தாமைர D ேபாேல = கா


சல;ைகய
இ4# சி7சி7
கி;கிணக5! ஒMெவா4 கி;கிண வா'9ற6#, பாதி K3ய தாமைரD ேபால இ4#!
அ- உ5ளாற ஒ4 சி ன மண! ஜ
-ஜ
- சத# ேபா(#! ஜதி ெசா
,#!

ெச;க) சி72 சிறிேத எ#ேம


வழியாேவா?
வழியாேவா = அ- ேபால பாதி K3&#, பாதி Kடாம,#,
அைர Tகதி
எ;கைள பா காேத க)ணா!
உ ெசMவr ஓ3ய க)ைண ந
லா ெதாற -, எ;கைள 6Fக 6Fக பா4! அ த
ெபrயவாய க)களா
எ;கைள கடா:சி!

(* ஆ)டாE நடன6# ெதr&# ேபால! இ த பாAர# தா உதாரண#! பாதி K3ய


க)கE, கா
சல;ைகய மணகைள இ த ெபா)O கா:(றா னா, இவ எேப
ப:டவளா இ4பா? வாM! Love you dee, Kothai! :))

தி;கE# ஆதித# எF தா< ேபா


= ஒேர ேநரதி
ச திர# Urய# எF தா<
ேபாேல...
* ெப4மாள1 வலக) Urய = காைல இ4ைள ஒேரய3யா வர:3 வ(#! - ப#

லா# ஓ:(#!
* ெப4மாள1 இடக) ச திர = மாைல இ4ைள2 சிறி- சிறிதா' வர:(#!
வைனகைள, க ம பலைன ெகாCச# ெகாCசமா ந!#!

அ# க) "இர)(#
இர)(#"
இர)(# ெகா)(,
ெகா)( எ;க5 ேம
ேநாதிேய
= எ;கE Urய , ச திர
ெர)(ேம ஏக காலதி
ேவO#! - ப6# ஓடO#! வைன&# அழியO#! அ-னால,

Page 147 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அழகிய ெர)( க)ைண&# ந


லா ெதாற! வrய வrய ெதாற! ெதாற - ெதாற -
எ;கைள பா4!

எ;க5 ேம
சாப# இழி - = அப3 பா த மாதிரதி
, எ;க5 சாபெம
லா# இழி&#
(த!4#)! வைன எ
லா# இழி&# (அவ&#)! க ம பல காணா- கைர&#!
ேபாய பைழ&#, நி றன"#, 9த4வா = சCசித#, பராரத#, ஆகா#ய# -எ #
க மாக5! இைவ எ
லா# த!யன1
Tசா#!

உ தி4க)க5 "இர)ைட&ேம" எ;க5 ேம


சா தி அ45!
தி4ேவ;கடவா, உ
தி4ேவ;கடவா ேநர தrசனைத ெகா(!
ெகா(

க) திற - பா -,
எ;கைள எ<7 ெகா5 ெப4மாேள! ஏ<7 ெகா5!
எ;க5 "அபமான ப;கமா'",

-ஓ எ# பாவா'! ஏ
-ஓ எ# பாவா'!

ஆ)டா5 தி4வ3கேள சரண#! ஹr ஓ#!

(*** நாைள ைவ)ட ஏகாதசி (6ேகா3 ஏகாதசி) - Wed, Jan 07, 2009)

Show all items

Page 148 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-23: ஆடா & ஃேபாேடாகிராப in தமி!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

இ அரகதி
தமி வழா! இராப வழா!
வழா திவா ெமாழி திநா!
திநா #ேலாக
ைவ& த' எ)' திவரகதிேல ைவ& த ஏகாதசி ெபவழா! ேமாச ஏகாதசி
எ' ,-ேகா. ஏகாதசி எ' இைத/ ெசா
0வா க! ேம0' கீ ைதய பற த
நா4' 5ட!
6லவ அரக)-& ,தகி ேசைவ! உ8சவ ந'ெபமா4-ேகா ரனாகி ேசைவ!

* ந'ைம- கைடேத8றி, ந' வதி மா8ற வ தா ஒவ - மாற சடேகாப எ)' ந'
ஆவா !
ஆவா
* அவ-காக இ ம;' திற-கப;' ைவ& த வாச
.

&நாதr தாைள ப8றி- ெகா;, தா>ட &. ேபா


, நா,' ?ைழயலா', வாக!
அவட ேச , நா' எ
லா' ?ைழவேத ெசா -கவாச
ேசைவ! ெசா -க வாச

எப ேப/@ வழ-&! உைமய


அ ைவ& த வாச
, பரமபத வாச
தா!

வ.ய8 காைல, பர'ம ,5 த', வாச


திற-கப;கிற!
ரகா, ரகா
ரகா ரகா, ரகா எ வணதி' ேகாஷ'!
ேகாஷ'
நைட அழ&! உைட அழ&!
தி- &ைட அழ&! ச-கர பைட அழ&!
கீ ேழ க&ளCர- க; களC>க அரகைன!

Page 149 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பா>நD அரக' த), பா'பைண பளC ெகாட,


மாயனா திந மா E', மரகத உF', ேதா4',
Gய தாமைர- கக4', வ இத பவள வா>',
ஆயசீ ,.>', ேத@', அ.ேயா -& அகல லாேம!
இ/@ைவ தவர யா ேபா , இ திர ேலாக' ஆ4',
அ/@ைவ ெபறி)' ேவேட!!! அரக மா நகளாேன!!!
அரக அ. ,. ெஜாலி-க- காடப;' தசாவதார- க8#ர தDப ேசைவ!


ேலா ெநIசெம
லா' நிைறய, அரக அவ, "சி'ம
சி'ம கதிய
",
கதிய
சி'ம நைட ேபா;
வ' அழேக அழ&!
ேபா
, இைறய திபாைவ>' சீrய "சிக'
அத8& ஏ8றா8 ேபா
சிக'"
சிக' பா@ர' தா!
தா :)

.Jகவr ேசனலி
, கா;/ சிககளC வா-ைகைய படமா- கா;வா க! பா 
இ-கீ ய தாேன? படறி உல-&ற', ,ழ&ற', மா ேவைட>'......அடா, அடா, அடா,
என ஒ Jைட0!
* சாதாரணமா நட-&' ேபா ஒ ெகதான Jைட
-ல நட-&' = ேபாகடா, நDகளா/@,
உக ஃேபாேடாFமா/@-கிற Carefree 0-&!
* ஓ;' ேபா ேவற Jைட
-ல ஓ;' = இைரைய, ஓட வ; ப.பதி0' தனC
Jைட
!

அதனா
தாேன அ கா; ராஜா! ஆடா4' .Jகவr ேசன
படைத, அபேவ,
அ'E; Lெடயலா, கா;றானா பாக! ஆடா ஒ இய8ைக
Eைகபட-காrேயா? (Nature Photographer)?
Eைகபட-காrேயா

Page 150 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பா -கலாமா? ேக;-கிேட பதிைவ ப.க!


* ஆ &ரலி
- சி-கி
&சர (க
Mr மாணவகளC நாயக)
* ெப &ரலி
- எ'.எ
.வச த &மாr (Nவயா அவக அ'மா)

மாr மைல ,ைழIசி


,
,ைழIசி
மனC- கிட உற&',
உற&'
சீrய சிக',
சிக' அறிF8 தD வழி,
வழி
ேவr மய ெபாக,
ெபாக எபா;' ேப உதறி,
உதறி
நிமி , ,ழகி Eறப;
6r நிமி Eறப;,

ேபாேல, நD #ைவ #வணா!


ேபாதமா ேபாேல #வணா உ
ேகாய
நி,
நி இஙேன ேபா தளC-,
ேபா தளC- ேகாEைடய
இ , யா' வ த
சீrய சிகாசன இ 
காrய', ஆரா அ
காrய' அ! ஏ


-ஓ
ஓ எ' பாவா !

அ.யவ வா-& ெம பதா = ஆ


ஆ+அr
அr = நர+சி'ம'
நர சி'ம' = பரகலாத வரத!
வரத
இ த பா@ரதி ,Pைம>', ஆளr ெபமாைள, ஆடா ேசவ-கிறா எப
ஆ/சா ய க வா-&! கணைன/ சிகமாகேவ பல இடகளC
பா -கிறா ேகாைத!
,த
பா@ரேம யேசாைத இளI"சிக'" தா!

Page 151 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ.யவ வா-ைக ெம பதா எபதாேல, த கனைவ>' ெம ப-க வ


லா எ
ஆடா4-& நரசி'ம ெபமா மQ ஒ அலாதி rய'!

lனா க
யாணதி ேபா, மிகF' உ-கிரமாக/ ெசா
லப;' நரசி'ம ைகைய
ப./ேச-) ஒ சின ெபாS பா;வாளா? அr(சிக)-,க, அ/@த ைக-ேம
-
எ ைக ைவ, ெபாr ,க' தட- கனா- கேட ேதாழD நா!

ஆளr ெபமா,
ெபமா நரசி'ம 6 தி,
6 தி மிகF' உ-கிரமானவரா என?
என எ
லா' அப./
ெசா
லி தாேன பய,றாக! ஹா ஹா ஹா! நரசி'ம ெபமாைள ேபா
ஒ
ெமைமயானவைர, அழகானவைர பா -க ,.யா! ேபேர அழகிய+சிக
அழகிய சிக !
சிக
* இ
lனா ஒ க
யாண ெபாS அப. பா;வாளா?
* &ழ ைத பரகலாத பயமி
லாம
ெதா; ெதா; ேப@வானா?
* ஆ. ஆ. அக' கைர , இைச பா. பா.- கண D ம
கி, எ&' நா. நா. நரசிகா
எ மாற &ழ ைத>' பயபடவ
ைலேய!

* சமய' கா-க வ த ஜக&, ஆதிசகர பகவபாதைரேய, கா- ெகா;த ஆளr


ெபமா! இளவயதி
இைறவ)ட கல த சகரா/சா ய , இ
lனா, இ)'
இளவயதிேலேய அ
லவா உய நDதிபா ? காபாலிக கிட இ காபா8றி, அவைர
ந' த ம-&- கா- ெகா;த த ம பரE நாரசி'ம!

* மிகF' J.r--ஆன ஆ4-) கதப;' ச-கரதாவா !


ச-கரதாவா அவைர- 5
-டF
ெச ய அவ-& பனா.ேய ஒ சா த 6 திைய Jதாப-கறாகேள! யா அவ? :)
எ த/ ச-கரதாவா சிைல பனா0' நரசி'ம இப எத8&-) நிைன-கறDக?
உ-கிரைத உ-கிரேதா; ேச பா களா யாரா/@'? ஏ? ெசா
0க பா ேபா'! :)

இனC நரசி'மைன உ-கிரமானவ-) யா' ெசா


லாதDக! வ-கிரமானவ க4-ேக
உ-கிரமானவ அவ! அr-,கைன, அr-அவைன, அrயவைன, அறிேய!
பரகலாத- &ழ ைத பI@-அ.கேள சரண'!
அ.யா -& ந
லா ஆளr திவ.கேள சரண'!!

மைழ- கால' எப ெபாவாக வல&களC இனெப-க கால'! ெப சிகக


கF8 இ-&'! ெரா'ப ஓட ,.யா! &ைக-&ேளேய G&'!
அேபா சாபா;-&??? ஆ சிக' தா சிகிளா வ' ேவைட-&! சிக' சிகிளா
வ தா0',
வ தா0' சிக' சிக' தா-ேல
தா ேல!
ேல :)

Page 152 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆ சி-J அபேவ இ-& வழி கா.ய-& - ேட ஆ'பைளகளா, இனC நDக


எP சைமகடா-)! அைத ந'ம ஒ) வட சிக பய0வ இனC வைர-&'
சிசியரா ஃபாேலா பண-கி; இ-கா)க! :))

மாr மைல ,ைழIசி


= மைழ-காலதி ேபா, மைல- &ைகய

மனC- கிட உற&' = அைமதியா ப; G&'


ய" சிக' = "ெபைம" மி-க சிக'! அபா ஆக ேபா&
ல? அ த ெவ. ப தா-
சீrய
"சீ
ெபைம! அதா "சீrய"-) ெசா
0றா ந'ம ஃேபாேடாகிராப ேகாைத! :)

அறிF8,
அறிF8 தD வழி = திL -) பசி மி&தியா
அறிF8, கண
தD பற-க
ேவr மய ெபாக = ேவ மய ! ேவ --கா
மய , ேராம' எ
லா' ெபா&தா'! ெபாகி
Eைடபா நி-&தா'!

எ பா;' ேப உதறி = அ த படr மயைர, ஒ உ0-& உ0-கி, நி-&! கPைத/


சி0ப-&! ேசா'ப
,r-&!
இUவளF ேநர' ேசா'ப- கிட த ேசா'ப
தDர, எ பா;' = அப.>' இப.>', ேப 
= ெபய , அ தாட இ தாட உலாதி, உதறி= உதறி-&!

6r நிமி = 6r-னா ,& ப-க' இ-&' சின திமி


! அ நிமிதா'!
6r=,rத
-)' ெகாளலா'!
ேசா'ப
,r-&' ேபா சட--பட--) சத' வ'-ல? நDக ,r/சி பா / சத'
எப. வ த-) பVடதி
ெசா
0க பா ேபா'! :)
அப. ,r/சி, நிமி நி-&! ராசா நிமி டா யா! தயா !!!!!

,ழகி Eறப; = தயா ! Eறப;' ,னாேல @'மா ெகள'ப ,.>மா? சF;


வடா தாேன எபF' மதிE! :)
அதா ",ழகி" Eறப;! சிக' "க ஜி-&'" எ வடெமாழிய
ெசா
0வா க!
Gய தமிழி
சிக' ,ழ&'-ேன இனC ெசா
0க!

எப. ஆடா கா;' .Jகவr ேசன


?
ேசன
ஃேபாேடாகிராப in தமி ஆடா4-ேக
ெசா த'!
ெசா த' என ம-கேள,
ம-கேள சr தாேன?
தாேன :))

Page 153 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேபாதமா ேபாேல,
ேபாேல நD #ைவ #வணா = அப./ சிக நைட நட வாடா, எ காதலா!
உ சி'ம கதிய
, அதைன ேப' ஈடழியS'! மன' பறி ெகா;-கS'!
#ைவ # வணா = காயா' #ைவ- ேபால நD கத சிக'-டா! நD ெபானCற/ சிக'

ைல! கநிற/ சிக'!

சி'ம கதி ேபா; உ நைடைய ஆர'ப! சிக நைட ேபா;/ சிகரதி


ஏ! Ready, Steady,
Go!
* உ ேகாய
நி = உ ேகாய
அரமைனய
க'பXரமா (Majestic) "நி"
* இஙேன ேபா = அப.ேய க'பXரமா "நட " வா!
* ேகாEைடய சீrய சிகாசன இ = உதியா, தி'-,) இ-&' அrயாசனதி

வ "இ " (அம )

யா' வ த காrய', ஆரா "


காrய' "ஆரா அ = நாக உைன ேத. வ த காrயகைள

லா' "ஆரா " அ! ேபரரச ஒவ சைப-& வ அம' காசிைய, அப.ேய
க'பXர தமிழி
கா;கிறா ேகாைத!
ேகாைத தமி க'பXர தமி!
தமி

இைறவ, ஆலயகளC
, ெபாவாக நா& ேகாலகளC
ேசைவ சாதிபா!
* நிறா = உ ேகாய
"நி
நி"
நி => திேவகட', காIசி, திமாலிIேசாைல (மைர)
ேபாற தலக!
* இ தா (அம தா) = சீrய சிகாசன "இ 
இ "
இ => தி-க.ைக (ேசாளCகEர')
ேபாற தலக!
கிட "
கிட உற&' => திவரக' ேபாற தலக!
* கிட தா = மனC- "கிட 
* நட தா = இஙேன "ேபா 
ேபா ", "Eறப;" => தி-ேகாவM ேபாற தலக! (நட ,
ேபா 
உலகள த ெபமா)

Page 154 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நிறா-இ தா
நிறா இ தா-கிட தா
இ தா கிட தா-நட தா
கிட தா நட தா!
நட தா அைத>' இ த பா.ேலேய ெகாடா கா.
வடா ேகாைத!

யா' வ த "காrய'
காrய'"
காrய' = ஆகா! "காrயமா" தா இைறவ கிட ேபாேறாமா? ஹா ஹா ஹா!
தப
ைல! கட ேபrட' ெச
லாம
, இைறவனCடமா/@' ெச
கிேறாேம! ,த

அப. தா ஆர'ப-&'! ஆனா
ெபமாளC ெசள த யமான கைணயா
, ெகாIச
நாளC
மாறD;ேவா'!
ப8பா;' "காrயமா" தா ேபாேவா'! என காrய'? = அவேன காrய'!
சனCதிய
ேவ.-கS'-) 5ட ேதானா! ந
லா இ-கியா ராசா? பா எUேளா
நாளா/@?-) ேபச தா ேதா)'! :)

ஆரா "
"ஆரா அ = யபா ெபமாேள! நாக ேகடைத எ
லா' ெபா@- ெபா@--)
ெகா;றாேத! நாக எ-&- ேக-கேறா'-) பாதி ேநர' எக4-ேக ெதrயா! :)

ேநெத
லா' வய வலி; இனC-& &ழ ைத பலா/@ைள ேக-&! அ'மா
ெகா;வாளா? ெகா;-காம ேபானா அவ அர-கியா?
அப.ேய அர-கி-)
அர-கி ) &ழ ைத தி.னா0' ெகா;பாளா?
ெகா;பாளா ெபமாேள, நாக உைன
தி.னா- 5ட நD சைட பணாேத! ஆரா அ! ஆரா அ!

* பர'மா ,தலான பல ெத வக4', தவ-&- க;ப;, "ஆராயாம


" ெகா;
தா எதினC கYட'?
* ப-த ேகாலாகல எக சிவெபமா தைலயேலேய ஒவ ைக ைவ-க
பா தாேன!
ேவணா'பா! ேவணா'! நD ஆரா Iேச ெகா;!

Eராண வரலாக ப./சீகனா ெதr>'!


ேதவ க-அ@ர க ெர; ேபேம பர'மாைவ ேநா-கி தா தவ' இபாக! ஏ-னா
அவ தவ-&- க;படவ ! அவ கிட எப.யா/@' ஏதா/@' வாகிவாக!
தவ-&- க;படாதா ெரேட ேப தா!
தா = சிவபரா,
சிவபரா ெபமா!
ெபமா

பர'மாவா
தர ,.யாத சில வரக ேவS'னா, அ@ர களC அ;த சா J
சிவெபமா தா! ஈச ேசாதைனக நிைறய ெகா;தா0', ேகாரமான தவதி

ெவ வடா
அளC அளC- ெகா;பவ !
தைனேய ெகா;தா0' ெகா;வா !
ெகா;வா அ'E; கைண!
கைண

Page 155 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ தனல' E./ச ேதவ க4-&' அ@ர க4-&' ந


லாேவ ெதr>'! ேதவ களா

ேகாரமா தவ' பண ,.யா! அ@ர க அ-&' ணIசவக! அUேளா தா


வதியாச'!
ஆனா எேகயா/@',
எேகயா/@' ெபமாைள ேநா-கி எவனா/@' தவ' ெசIசதா ப./சி-கீ களா?
களா
ஹிஹி!
ஹிஹி அ'E; Reputation ஐயாF-&!
ஐயாF-& :)
அ'பா4' கிடதட அப.ேய! &;'ப பழ-க' ேபால! :))

ேதவ-அ@ர எவ)ேம ெபமாைள ேநா-கி தவ' இ-க மாடா! வ ,தலான


ப-த க ம;ேம இவைர- &றி தவ' இபா க! அF' "வர'" ேவ.ய தவமா
இ-கா! "அவைன" ேவ.ய தவமாேவ இ-&'!
பேன? ஆரா அேளேலா ெர'பாவா ! மனைச ஆரா அEறமா வர' ெகா;தா
யா-& தா E.-&'? ேபா யா! நDயா/சி, உ வர,' ஆ/சி! :))

* எக4-& ந
லதா?
* எக Eள &.க4-& ப8காலதி

லதா?
* எக வ'ச-& ந
லதா?
* எக நப க-உறவன க4-& இனால எF' ெக;த
வராேத?
* ச,தாய-& இனால தD& வைளயாேத?

இ எ
லாைத>' ஆரா>' ச-தி எக4-& இ
ைல!

ைல அனால நDேய ஆராயS'!
ஆராயS' நDேய
அளS'!
அளS'
ஆரா ெகா;! அப.ேய ெகாIச' ெகாIசமா, உைன>' ெகா;!
எகைள ஏ
-ெகா, ஏ8- ெகா ெபமாேள!

-ஓ எ'பாவா ! ஏ
-ஓ எ'பாவா !

ஆடா திவ.கேள சரண'!


சரண'
ஆ+அr ெபமா திவ.கேள சரண'! சரண'!!

Show all items

Page 156 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-24: தமி அ சைன ெசயாதக!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மகேள, யாெர
லா இ!" ைவ#$ட ஏகாதசி 'க கலக(தி
இ)கீ க?:) ஒ)
ெபrய ேகாஷமா ேபா./, தமி அ சைன ப$ணாத அ(தைன ேபைர1 இ!ன2#
ஒேரய3யா எ5படறா நம ேகாைத! இ த பா./ மிக மிக வேசடமான பா./!
பா./ தமி
அ சைனய! 89!
89

* ஆலயகள2
தமி அ சைன ெசவ; த#மா?
* 9மா ெமாழி வ<#
 அரசாக இைத ஏ=ப/(தி வசி)கா?
* அரசாக இப தா! ஆ ட ேபா./சி! ஆனா ஆயர வ)ச >!னா3ேய, தமி
அ சைன நட ; இ)ேக, தி)வரக >தலான தலகள2
?
* தமி அ சைன ஆகமக?# எதிரானதா?
* இத=# சமய ெபrேயா க@, ஆசா ய க@ ஒ<வா களா?
* ஆவா க@, நாய!மா க@ எ
லா ஒ<த
ெகா/(தி)காகேள?
* எ
லா(;# ேமலா - தமி ம திரக?# "அதி A
அதி A"
அதி A இ)கா?
இ)கா

எ!னடா இ;, இவ! இப3 அ/#றாேன-!" பாகறகளா? >!ன இ.ட இ த


பதிவ
ேபா பா)க! 9ைவயான உைரயாட
!
எ!ென!னேமா ேபாரா3 பா(;, ஒ!" ெச
லாம, கைடசியா "தமி அ சைனெய
லா
இேபா "<;சா" எ;#? இ)#ற ப3 இ) ;./ ேபாக./ேம"-!" ஒ) அ!ப
காரைமஸூ# வ தா)! அவ)ேக இபதிவ! தைல< சம பண! :)

இ த பதிவ
இைத ப=றி நா! அதிக ேபச ேபாவதி
ைல!
* ஆனா
கைடசி "அதி A" ேக@வ# ம./, இப எ! கி.ட பதி

ைல-!"
ஒ(;கேற!!
** மா கழி >3வ
, அதி A# ஒ) பதிA இ)#-!" ெசா
லிகேற!! :)

சr, நாம ேகாைதய! உ@ள(;# வ)ேவா! தமி அ சைன ப$ண ெசா


லி பலமாக
ஊ#வ#றா ேகாைத! அ;# >!ேனா3 தா! இ த( தி)பாைவ!
* ேந=ைறய பா.3
, "ேகாய
நி!F", எ!F பா3னா@!
* க$ணைன "சீrய சிகாசன(; இ) ;"-!" க)வைறய
இ)(தினா@!
* அ சைன# >! ேக.கப/ ேப), ந.ச(திர, ேகா(திர! சக
ப(உFதிெமாழி)-!"

Page 157 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ;# ேப)! "யா வ த காrய"-!" சக


ப> ெச; ைவ(தா@!
* அ/(; எ!ன?
எ!ன அ சைன தா!!
தா! இேதா ஆரபகிறா@! = வடெமாழி அ சைனயா? தமி
அ சைனயா?

யா ேப)# சக
ப ப$ண#றாகேளா, அவக?# உrைமயான; அ
லவா
அ சைன! அவக?# <rயG-ல?
வ ய,
 வஜய,
 ஆ1 , ஆேராய, ஐJவ யாதி அபவ)(தய (த-!" அவக?# எ!ன
வா(;கிேறா-!" <rயG-ல?

ேகாைத எ!ன ப$ண ேபாறா?


ேபாறா எப3 அ சைன ப$ண ேபாறா?
ேபாறா
* Kபாலக திrவரமாய நமஹ = அ!F இMAலக அள தா அ3 ேபா=றி!
* லகாபதி சம (தனாய நமஹ = ெச!F அ#( ெத!ன2லைக ெச=றா திற

ேபா=றி!
* சகடா9ர காலா தகாய நமஹ = ெபா!ற சகட உைத(தா <க ேபா=றி!
* ேகாவ (தன கிr ஆதப(ராய நமஹ = #!F #ைடயா எ/(தா #ண ேபா=றி!

பா கலாமா? ேக./கி.ேட பதிைவ ப3க!


* ஆ$ #ரலி
- சிகி
#)சர$ (க
Nr மாணவகள2! நாயக!)
* ெப$ #ரலி
- எ.எ
.வச த #மாr (Oவ(யா அவக அமா)

அ!F இMAலக அள தா அ3 ேபா=றி


ேபா=றி!
ெச!F அ# ெத! இலைக ெச=றா திற
ேபா=றி!
ேபா=றி
ெபா!ற சகட உைத(தா <க ேபா=றி!
ேபா=றி
க!F-#ண

க!F #ண
-ஆ
#ண
ேபா=றி!
ஆ எறி தா கழ
ேபா=றி

#!F #ைடயா எ/(தா #ண ேபா=றி!


ேபா=றி
ெவ!F பைக ெக/# நி! ைகய
ேவ
ேபா=றி!

Page 158 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

எ!ெற!F உ! ேசவகேம ஏ(தி பைற ெகா@வா!!


ெகா@வா!
இ!F யா வ ேதா இர#!
இர# ஏ
-ஓ

ஓ எ பாவா!
பாவா

அ!F இMAலக அள தா "அ3


அ3"
அ3 ேபா=றி = இ;# எ!னா வளக ெசா
Qற;?
தானாேவ <r1;! அதா! தமி அ சைனய! ெப)ைம!

அ!F "எ
லா" உலக> தாேன அள தா!? அ; எ!ன "இMAலக
இMAலக"
இMAலக அள தா-!"
பா/றா? - ேதவேலாக, தேபாேலாக, ச(யேலாக-!" ஈேர5 பதினா!# ேலாகக@
இ)ேக! எ!ென!ன ெசா
Qக பா ேபா!

* இப3 பல ேலாகக@ இ) தாQ, எெப)மா"# ந மS ; தா! அதிக வாTைச!


அதா! >த
அ3ைய இ# அள ; ;வ#கிறா!! அதா! "இMAலக" அள தா
எ!கிறா@!
* Kேலாக-!" இ# வ ; தா! அவதார அ;, இ;-!" நேமா/ உறவா/கிறா!!
இ திரன2! ேதவ ேலாக(திேலா, பரமாவ! ச(ய ேலாக(திேலா அவதார
எ/(தி)கானா?

Kேலாக ைவ# த = தி)வரக!


தி)வரக
இ9ைவ தவர யா! ேபா, இ திர ேலாக ஆ?
அ9ைவ ெபறி" ேவ$ேட!! - எ!F நா> ெசா
கிேறா, அவ" ெசா
கிறா!!

கலி1க ைவ# த=


ைவ# த தி)ேவகட!
தி)ேவகட
ேவகடேம வ$ேணா ெதா5வ;A, ெமைமயா

ேவகடேம ெமவைன ேநா த ப;A, - ேவகடேம


தானவைர வழ(
 த! ஆழி பைடெதா./
வானவைர காபா! மைல! - ேவகடேம,ேவகடேம,ேவகடேம எ!F 8!F >ைற
Uவ, வானவைர கீ ேழ இறகி, நைம ேமேல ஏ=Fகிறானா!

Page 159 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அதனா
தா! ைவ# த <#வ; ம$ணவ வதிேய! எ!F அவ! ேமா.ச வ.ைட 
நம# ம./ உFதிப/(;கிறா ! யா)? அவ! பைட( தளபதியான ேசைன >தலியா
எ!" நமாவா !
ேதவ க?, பரமபத அைடயG-!னா, ம$Gலகி
பற ;, வைன கழி(; வ./(
ெப)ைம வாTைச
தா! ேபாகG! அதா! ம$ணவ வதிேய-!" ெசா
கிறா ! அMேளா ெப)ைம,
ந ம$Gலகி! மS ;! "இMAலக" அள தா, அ3 ேபா=றி!

ெச!F அ# ெத! இலைக ெச=றா திற


ேபா=றி = ெத! இலைக# ெச!F,
ெச) ெச;, ெச)# அழி(தாேய! உ! "திற
" ேபா=றி!

இைத எ5; ேபா; ஈழ(ைத நிைனகாம


இ)க >3யவ
ைல!
இராம" இலைக ெச!F ெச) ெசதா!! >)க" இலைக ெச!F ெச)
ெசதா!! வ$ வ<க@
 ஒழி ; ப.டன!
அேத ேபா
, இ!F வ<
 ஒழியG! ஈழ(தி
மக@ "வா5
வா5-அைமதி
வா5 அைமதி"
அைமதி >தலி

வரG-!" ேகாைதய! அ சைனய


நா" சக
ப ெச; ெகா@கிேற!!

ெபா!ற சகட உைத(தா <க ேபா=றி = அழி1மாF, வ$3 சகரமா வ த


சகடா9ரைன உைத(தாேய! உ! "<க" ேபா=றி!
ஒ) சகர(தா! ேமேலேய சகர ஏவ வ.டா? இெத
லா நட#ற காrயமா, கசா? :)

க!F-#ண

க!F #ண
-ஆ
#ண
ஆ எறி தா கழ
ேபா=றி = க!F ேபா
வ தா! வ(சா9ர!! அேக
ஆசா(ஆ) மரமா நி!றா! கப(தா9ர!! U.டண ேபா./கி./ வ தாக ெர$/
ேப)!
Catapult எ!" உ$3ேகா
ஆ/வ; ேபா
, க!ைற 9ழ=றி, மர(தி! ேம
வசினாேய!

உ! வர
 "கழ
" ேபா=றி!

இளேகாவ3க? இ த கிராம வைளயா.3


மன பறிெகா/(; பா/றா)! க!F-
#ண
-ஆ எ!ேற பா/றா)!
க!F #ணலா கன2 உதி (த மாயவ!

Page 160 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ!F ந ஆ"@ வ)ேம


, அவ! வாய

ெகா!ைறய த#ழ
ேகளாேமா ேதாழ ?-!" சிலபதிகார(தி
ஆசிய #ரைவ
U(; வrக@! கன2ைய உதி (தானா! அதா9 மர(தி
இ)# மாகா அ3ப;
ேபா
, க!ைற வசி,
 மாகா அ3சானா க$ண!! இளேகாவ! க=பைனைய ேகாைத
வாசிச அழேக அழ#!

#ண
-!னா
#ண
வைள த மரகிைள, மரகிைளயா
ெசத க)வ! உ$3ேகா
/கய=F( த3
ேபால!" வசி#கேள!!
சி!ன வயசி
உ$3ேகா
வைளயா/ேவா! ஞாபக இ)கா? 9மா இ5(; வ.டா
பற#-ல?

கிராம(; பசக, நிஜா Uட ேபாடாம ஆ/ ஆ.ட(ைத, எவேனா ஒ)(த! இகி./


கா<rைம (patent) ேவற வாகி வசி)கானா! இகி./ பா)க! அட அெமrக
மாகாகளா, அப3ேய ேகாலி, கி
லி-!", எU) அைர நிஜாைர எ
லா கா<rைம
வா#கடா சாமS களா! :)

#!F #ைடயா எ/(தா #ண ேபா=றி = ேகாவ (தன கிr எ!" #!ைறேய #ைட
ேபால <3சவேன! உ! "#ண" ேபா=றி!

>ப(; 8வ அமர உதவ# வ) >!னேர, ">! ெச!F", நேமாட உதவ#


வ) ஒேர நாம = இ; அ3ேய! நானா ெசா!ன ெபா)@ தா!! (ஆசா ய வளக
அ!F! அ3ேயைன ம!ன2கA!)
ேதவ கள2! >!னா
ெச!F, தைலைம தாகி காபா! எ!பேத மர< வழியான
வளக! ஆனா
அ3ேய"# எ!னேமா அப3 இ
ைல-!" தா! ேதா!றிய;!

>! ெச
Qவ;, தைலைம தா#வ; = இெத
லா ேதவ-ேசனாபதி தா!!
ெப)மா?# இ திரன2! ேபாலி பதிய
, ஒ5க தவறிய பதிய
நபைக
கிைடயா;! "எ
லா) த!ைன வணக"" எ!கிற க வ இ திர"#-!னா, அவ!
<@ைள ெஜய த! இ!" ேமாச! பரா.3யட அபசாரப./ காகா9ர!-!" அ9ர!
ஆனா! இ த( ேதவ!! இவகளயா ேகாைத ெகா$டா/வா@?

Page 161 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

க$ண! ஒ) Religious Reformer! சமய <ர.சியாள!!


<ர.சியாள!
ேவ@வகாரக Jவாஹா, Jவாஹா-!" Kசி# இ திரைன1, அவ! திமிைர1,
அபேவ ம.ட த.3 ைவ(தா!! தா! ெசா
வ;, ஆசா ய க@ வ#(தத=# மாறான;

ல-!", சைபய
ெபrயவ கள2ட வாதா3, சமய(ைத ச8க அகைறயாக ெகா$/
ெச!றா! க$ண!!
ேபாலியான ஆசாரக?# வைள ; ெகா/காத அ த "#ண" ேபா=றி!

ெவ!F பைக ெக/# நி! ைகய


"ேவ

ேவ
"
ேவ
ேபா=றி = க$ண! ைகய
ேவ
இ)கா?
இ)கா
ஹா ஹா ஹா! ெவ=றி ேவ
க$ண"# அேராகரா! :)
ெவ.சி X கர ைத = ஆநிைரகைள கவ) பைகவ)ட! ேபாராடG-ல? அதா! >
ைல
நில(; மாேயா! ைகய
"ேவ
"! U "ேவ
" ெகா/ ெதாழில! ந தேகாப! #மர!-!"
இ!ெனா) பா.3Q பா/றா ேகாைத!
எனேவ #றிTசி# ம./ேம ேவ
-!" ஏகேபாக உrைம எ
லா ெகா$டாட
>3யா;ேகா! :)

பழ தமிழ வாவ
மாலவ" ேவலவ" ஒ!"#@ள ஒ!"! அவகள பrக
>3யேவ >3யா;!
தமி கடA@ மாேயா! ைகயQ "ேவ

ேவ
"!
ேவ
தமி கடA@ >)க! ைகயQ "ேவ
ேவ
"!
ேவ

* ெவTசமr
அTேச
என ேவ
ேதா!F!
* ெவ!F, பைக ெக/# உ! ைகய
, தி)ைக"ேவ
" ேபா=றி! ேபா=றி!

Page 162 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

எ!ெற!F உ! ேசவகேம ஏ(தி பைற ெகா@வா! = எ!ன2# உ! ேசைவேய


ேசைவயா இ)ேப! ெப)மாேள! உ! ைகக யேம ஏ(தி, தமி அ சைன ெச;, பைற
எ!" ேநா!< ெபா)ைள ெபற வ தி)ேக!!
உ! ேசவகேம ேசவக!
ேசவக உனேக நா ஆ. ெசேவா!
ெசேவா

* அபா "ப
லா$/ ப
லா$/"-!" பா3னா)! ெபா$G "ேபா=றி ேபா=றி"-!"
பா/றா!
* அபா பரமைன "ஏ(;வ " ப
லா$ேட-!" பாட, ெபா$G, ேசவகேம "ஏ(தி" பைற
ெகா@வா-!" பா/றா!

இ!F யா வ ேதா,


வ ேதா இர# = ெப)மாேள,
ெப)மாேள இ!F நாக@ வ ேதா!
வ ேதா மன இர#!
இர#
தன2யாக, 9யநலமா வரைல! ஒ!னா, அ3யா களா, ஒ!F U3 வ தி)ேகா! உ!
ேசைவேய ேசைவ-!" ேசவக வ தி)ேகா!

ஆ$டாள2! "எ!ெற!F உ! ேசவகேம ஏ(தி பைற ெகா@வா!" = இைதேய "ேசவா


கேராமி, நி(ய ேசவா பல (வ, ரயச ரயச! பரேபா ேவகேடசா!"-!" , 9ரபாத
ஆகினா) பரதிவாதி பயகர அ$ண! 9வாமிக@!

* இ!F யா வ ேதா இர#!


எகைள ஏ
ெகா@ ெப)மாேள!
ெப)மாேள ஏ=F ெகா@!
ெகா@

-ஓ எ பாவா! ஏ
-ஓ எ பாவா!

* இ!F யா வ ேதா இர#!


அ3 ேபா=றி! திற
ேபா=றி! <க ேபா=றி! கழ
ேபா=றி! #ண ேபா=றி! ேவ
ேபா=றி! -
இதி Oம( ெதவ( தமி அ சைன சK ண! :)
ஆ$டா@ தி)வ3கேள சரண!

மகேள,
மகேள
அ/(த >ைற ஆலய ெச
Q ேபா;, 9மாவா9, தமி அ சைன ெசய ெசா
லி,
ஒ) >ைற ேக./( தா! பா)கேள!! அ<ற நகேள வட மா.Wக!
ஆ+லய = லய, லய-!" லய(; ேபாவ க@
 ! ேகாைத( தமி ேபாலேவ! :)

Show all items

Page 163 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-25: தி+தக+ெச
வ=பைள+இ
லாத+ெபேறா !
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ேபரறிஞ அணா "ஓ இர"" எ$ற நாடக'ைத ஒேர இரவ


எ)தியதா+,
ெசா
-வா+.க! இ.ேக ஆடா0 "ஓ இர"" எ)தறா! ஆனா இ2 ெபேறா -பாச3ள
ஓ இர"! ெபேறா 4ல4 ஓ இர"!
இ த பா5ைட ப67 ேபாெத
லா என7 மனைச எ$னேவா ெச+கிற2! அதனா

அதிக வளக.க ெகா8கா2, ேமேலா5டமாக, ெசா


லி 36கிேற$!

* பைள இ 2-இ
லாம
, பறிெகா8'த ெபேறா க, வா8 ெப'தவ.க, இவ.க

லா7 - இ த பா9ர'ைத ேகாைதய$ ேப ெசா
லி அ6ேய$ காணைக
ஆ7கிேற$!
* ஒ'தி மகனா+ பற 2, ஓ இரவ
, ஒ'தி மகனா+ "ஒள: 2" வள தா-, அவ க

லாr$ வ'த3 த< 2 மகி= ேதேலா ெரபாவா+ - எ$> காணைக ஆ7கிேற$!

பா கலாமா? ேக58கி5ேட பதிைவ ப6.க!


* ஆ 7ரலி
- சிகி
7சர (க
?r மாணவகள:$ நாயக$)
* ெப 7ரலி
- எ.எ
.வச த 7மாr (@வ'யா அவ.க அமா)

Page 164 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஒ'தி மகனா+ பற 2


பற 2, ஓ இரவ

ஒ'தி மகனா+ ஒள:'2 வளர',


வளர'
தrகிலா$ ஆகி',
ஆகி' தா$ த<.7 நிைன த,
நிைன த
க'ைத பைழப'2 கAச$ வயறி
,
வயறி

ெந8மாேல! உ$ைன
ெநெப$ன நி$ற ெந8மாேல
அ'தி'2 வ ேதா!
வ ேதா பைற ததியாகி
,
ததியாகி

தி'தக ெச
வ3 ேசவக3 யா பா6 பா6,
2, மகி= 2
வ'த3 த< 2 மகி= 2, ஏ


-ஓ பாவா+!
ஓ எ பாவா+

ஒ'தி மகனா+ பற 2 = பற தேதா ேதவகிய$ மகனா+!


ஓ இரவ
= ஒேர ரா'திrய
....
ஒ'தி மகனா+ = யேசாைத மகனா+ மாறி வ5டா$!
ஒள:'2 வளர' = ஊ அறியாம
ஒள:கப58 வள த 7ழ ைத!

Page 165 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இர" = இ$ப! இ த இர", 7ழ ைத உவாக'27 காரணமா+ இ7! 7ழ ைத


பrவாக'27 காரணமா இ7!
எப6 இ7 அ த' ேதவகி7? க 3$ேன Eகி ெகா8'தா! தன7 மகி=,சி

l$னா-, க காணாத இட'தி
, கச$ காணாத இட'தி
, ந
லப6யா வள தாேல
ேபா2...

* 7ழ ைதகாக, தா+ Gதான'ைதH வ58 ெகா8பவேள தா+!


* இைறவIகாக, ேமா5ச Gதான'ைதH வ58 ெகா8பவேன பத$!

வடகைல-ெத$கைல, ைசவ-ைவணவ-$I வ
ல6 ெச+தா
எெபமா$ உள
உவ7மா, இ
ைல அவ$ மன9 வா8மா-$I எண பா காதவ$ பத$ அ
ல!
ெவ>மேன பAசபா'திர ைவ'2 ெகா8 ஜல வ8பவேன அவ$! அI5டான சீல$!
அவI7' தா+ மன2 இ
ைல! பத மன2 இ
ைல!!

தrகிலா$ ஆகி' = தா.க மா5டாதவ$ ஆகி


தா$-த<
தா$ த<.7 நிைன த = தன7' தாேன ெக5ட2 நிைன'2 ெகாடா$! கச$!

அ)கா> உைடயா$ க ஆக ேபா$றி


ைல எ$கிறா ஐய$ வ0வ$! சதா
ெபாறாைம ப6'2, தா.க மா5டாம
, அைல 2 ெகா6 தா
எ$ன ஆ7?
தா$-த<.7 நிைன த கைதயா+ 36H! தன7' தாேன த<.7 நிைன'2 ெகாட
கைதயா+ 36H!

* ெசா.ெச.M (ெசா த ெசலவ


M$ய)-$I, இேபா வைலHலக மக மா'தி5டா+.க!
* தா.த<.நி (தா$-த<.7 நிைன த)-$I, ஆடா அ$ேற இைத, ெசா
கிறா பா.க!
அவ0 அகால'2 வைலபதிவ தா$! Kothai was a Blogger!:)

Page 166 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

க'ைத பைழப'2 = கசன:$ எண'ைத, பைழ என கா56னா$! அவ$


நிைன'தைத நடக ஒ5டாம
ெச+தா$!
கச$ க'ைத பைழப'தா$! நைம பைழக-ைவ'தா$!

கAச$ வயறி
= கசன:$ வயறி
(கஸ$ எ$பைத' தமிழா7கிறா ேகாைத =
கAச$ எ$> ஆ7கிற2!:)
கச$ கAச$ தா$! பற 7 ந
லப6யா ெகா8க எணா2, தாI ந
லப6யா
வ,சிக எணா2, கணைன O56 O56ேய வ,சிகி5ட கAச$! கணன:$
எண.கைள (ெக5ட எணேம ஆனா-) O56 O56 வ,சிகி5டா$! :)

ெநெப$ன நி$ற ெந8மாேல = அவ$ வயறி


ெநபா+ நி$ற ெபமாேள! எ$ன
அழகான ெசா
லா5சி, க'தா5சி பா.க!
வய'ெதr,சைல ெகா56கறிேய-$I நா584ற'தி
ெசா
வைத, ேகாைத எப6'
தமி= ஆ7றா பா.க! வய'ெதr,சைல ெகா56கறிேய = ெநெப$ன நி$ற!

ெம+யா-ேம ந
லவ.க, "வய'ெதr,சைல ெகா56கறிேய"-$I, மன ெநா 2
ெசா
- ேபா2 எ$ன ஆ72?
யா த<ேயாைர அழிக ேவணா! த<ேயாr$ அழிைவ அவ.கேள வைத,சிகிறா.க!
ெநைப' த.க07 தாேன வைத,சிகிறா.க! அ2 ஒ 7றிப5ட ப7வ வ
ேபா2, ெப ஜூவாைலயா+ மாறி, அட.கி, தாேன ஒ8.கி வ8கிற2!

உ$ைன அ'தி'2 வ ேதா = உ$ைன (ெச$ற பா9ர'தி


) அ ,சைன ெச+தவாேற
வ ேதா!
பைற ததியாகி
= எ.க07 ேநா$4 ெபாளான பைற தரQ-I ந< நிைன,சீ$னா,

தி'தக ெச
வ3,
ெச
வ3 ேசவக3 = பைளைய இழ 2 267 ஒ பா56
, பணமா
ெபசா ேகபா+.க? இ
l$னா வளமான ெச
வ ேகபா+.களா? இ.ேக ெச
வ'ைத
ேக5கிறாேள ேகாைத? எ$ன இ2 வசி'திர?
தி'தக ெச
வ-$னா எ$ன? ெகாAச ேயாசி,சி பா.க! ஏகனேவ "ந<.காத
ெச
வ"-$I R$றா பா9ர'தி- ெபா ெசா
லி இேக$!

Page 167 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ந<.காத ெச
வ
ஆடா கா58 ெச
வ = "ந< ெச
வ", "தி'தக
தி'தக ெச
வ"!
ெச
வ
(இன: வபைவ ஆதவ$ ேபா
ஒள: ஆ,சா ய வளக.க அ
ல!
அக
வள7 ேபால அைலபாH அ6ேயன:$ வளக.க தா$!)

எSவளேவா சபாதிகேறா! பண-$I ம58 இ


ைல, ந
ல ேப, 4க=, க
வ, கைல-
$I எ'தைனேயா ெச
வ.க! ஆனா
யாகாக?
நமகாக' தா$, ந அபமான-அக.கார'2காக' தா$ எ$றா- Tட, ஒ க5ட'தி

இெத
லா மாறி வ8கிறேத! எSேளா சபாதி,சா-, எ$ன நிைனகிேறா?
* 7ழ ைதக ந
லப6யா இ தா ேபா2-பா எ$> நைம மறக6க, ெச+வ2
யா?

தா$, தா$, தா$-$I பற ததி


இ 2 9யநலமா இ த மIச$, ெப'த அமா-அபா
கி5ட Tட ஓரள" 9யநல கா58 மIச$, தா$ அமா-அபா ஆ" ேபா2 ம58
எப6 மா>கிறா$?
ெகாAச நாைளெக
லா இ த 4'தி வ 2 வ8கிறேத! "4ைள.க ந
லா இ தா
ேபா2" - இ த ஞான எப6' தானா வ2?
எ த மர'தி$ கீ ேழH உ5காரைல!
உ5காரைல எ த 7" ெசா
லி ெகா8கைல!
ெகா8கைல எப6 இப6
ஒ ஆ'ம ஞான?
ஞான

அதா$ ெச
வ'2 ெச
வ = மழைல, ெச
வ! தா$ ெகா8 வ த உய ...த$ைன'
தனேக, "நைம நமேக", உண '2கிற2!
* ெச
வ'2ேக தக ெச
வ = "தி
தி""ேக
தி "ேக தக ெச
வ = தி+தக
தி தக+ெச
வ
தக ெச
வ!
ெச
வ
இ2 வைர ேச '2 வ,ச ெச
வ'2ேக, ெச
வ எ$றா
எ$ன-$I உண '2கிற2!
சபாதி,9 வ,ச ெச
வ'2ேக, ெச
வமாH, ெச
லமாH வ 2 அைமகிற2 = மழைல,
ெச
வ!

அ2 ம58மா? மன:தI7 ஆ'மா தா$ உைமயான ெச


வ! அ2 தா$ எப" Tட
வர ேபா"2! அ த ஆ'மாைவ அறியQ-$னா 3த
ப6 எ$ன? "தா$" எ$பைத
ந<கQ! "எ$ைன" இழ த நல-$I ெசா
-வா அணகிr!
இப6 யாேம ெசா
லி ெகா8காம

ெகா8காம
, "தா$
தா$"
தா$ எ$பைத,
எ$பைத வா=ைகய
தானாகேவ ந<க
ைவ7 1st step ெச
வ = மழைல, ெச
வ!
ெச
வ

* ஃபா. அக"5 ெச
வ'27 அ2 தா$ ெச
வ!
* ஆ'ம அக"5 ெச
வ'27 அ2 தா$ ெச
வ!
* ெச
வ'ைதேய உணர ைவ7 ெச
வ ஆைகயாேல = தி-"ேக தக ெச
வ
ஆைகயாேல தி+தக+ெச
வ!

இ த மழைல, ெச
வ'2கான ேசவக ெச+வதி
நாம ெவ5க மான பா பதி
ைல!
மல'ைதH 2ைட'2 வ8கிேறா, ஆ+ க)வ வ8கிேறா! ெராப" அ-'2
ெகாவ2 இ
ைல! சபள வா.காம Tட, ேசவக ெச+கிேறா அ
லவா?
அதா$ தி+தக
தி தக+ெச
வ3
தக ெச
வ3,
ெச
வ3 ேசவக3 எ$கிறா ேகாைத! இ த பா58 3)2
ேதவகி-யேசாைத-7ழ ைத மனநிைல தா$! "மணநிைல" ேகாைத, "மனநிைல" ேப9கிறா!

Page 168 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

*** இ
லாத 7ழ ைத7 எ.கி 2 ேசவக ெச+வா ேதவகி? ஆனா- ெச+தாளா!
எப6-$I ேககற<.களா? இ
லாத 7ழ ைத7' தாலா58 பா8வாளா! அ,ேசா.......

ேவணா.க, நா$ ெசா


லைல! ேதவகி 4லப
-$I
4லப
ஆ=வா தன:யாகேவ பா9ர பா6
க கல.கி இகா!
அப6' தி'தக ெச
வ'27' தாலா58 பா6 பா6, வ'த3 த< 2 மகி= தா!

ேதவகி7, யேதாைத7 தக ெச


வமா+ வ தவ$=தி+தக+ெச
வ!
ேதவகி7, யேசாைத7 ெச
வ'2 ெச
வ எ$றா
எ$ன எ$> உணர
ைவ'தவ$=தி+தக+ெச
வ!
அவ$ ேசவக'ைத, ேதவகி, யேசாைத இவேம ெச+தா க!
அவ$ ேசவக'ைத, யா3 "பா6"...வ'த3 த< 2 மகி= ேதேலா ெரபாவா+!

பைளைய பறிெகா8'2 நி7 ெபேறா க பல7 இ த பா9ர ஆ>த

தர58!
தர58 வ'த3 த< 2 மகி= ேதேலா ெரபாவா+!
ெரபாவா+

தி எ$பவ @ சத மா'திர'தாேல 7றிகப8பவ! அ$ைன மகாலVமி!


ெச
வ'27 எ
லா ெச
வ அவ! ஆனா
அவ0ேக ெச
வ எ2?
ேக ெச
வ எ2?
* @-ேக எ2 = @-ம$
ம$-நாராயண$
ம$ நாராயண$!
நாராயண$
தி+தக
* தி"ேக ெச
வ = தி தக+ெச
வ
தக ெச
வ!
ெச
வ
இப6' 'வய ம திரமான ெபா0 இ.ேக இத7 ெகாள ேவQ! அேபா தா$
3)ைம ெப>!

நைம நம7 உண '2 1st Step ெச


வ = மழைல, ெச
வ!
நைம நம7 உண '2 Final Step ெச
வ = @ = தி'+தக+ெச
வ!

Page 169 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* @ இ
லாத நாராயண$ = ெவ> நாராயண$!
* நாராயண$ இ
லாத @ = கபைன Tட பண பாக 36யா2! அகலகி
ேல$
இைறH எ$> அல ேம
ம.ைக உைற மா பா!
ெச
வ'27, அ த, ெச
வ!
இப6 இ த, ெச
வ'27 ெச
வ
ெச
வ! = தி
அ த, ெச
வ'27 இ த, ெச
வ தி+தக
தக+ெச
வ
தக ெச
வ!
ெச
வ

தி+தக+ெச
வ3, ேசவக3 யா பா6 = இ த இ ெச
வ.க0கான "ேசவகேம" =
ைக.க ய! தி'ெதா8!
அைத பா6னா
, ெச+தா
, வ'த த<! வ'த த< தா
மகி=,சி தானா+ வ!
அதா$ வ'த3 த< 2+மகி= 2!

1. ேசவக3 யா பா6,


2. வ'த3 த< 2,
3. மகி= 2,
4. ஏ
-ஓ எ பாவா+!
எ.க ேசவக.கைள ஏ> ெகா8,
ெகா8 எ.கைளH ஏ
ெகா ெபமாேள!
ெபமாேள ஏ
-ஓ எ
பாவா+! ஏ
-ஓ எ பாவா+!

ஆடா திவ6கேள சரண!

Show all items

Page 170 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-26: ேவத
க உைமயா? பலிமா??
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ேகாய ேபான கனா, ெபாவா நக எ!ன ேவ"ப#க? $%மா ெசா


கேள!!
நா! "ந
லா" இ)க*%, எ! %ப% "ந
லா" இ)க*%, எ!ைன "ந
லப"யா"
வ+சி)பா ெத,வேம! - இெத
லா% ெபாவா எ
லா)% ெசா
ற தா!!

எக%மா ேவற ஒ) மாதிr ேவ"பாக! "பசக 0ட, எபேம பக2 ைண இ) , ந


தா!-பா காபா2த*%, 4)கா"-!5 அ"க" 4*4*பாக! "எக பக2
ைணயாேவ 4)க! இ) தா அபற% வள72 ைண இ)ற யா)?"- நா5%,
தைக8% அவகள கிட
ஓ:ேவா%! :)

ஒ;ெவா)வ)% ஒ;ெவா) ேவத


!ேவத

<0
பசக, காேல= பசக, காதல க, காதல கேளாட அ%மா-அபாக, ஆப#< மக,
4தலாள7, ெதாழிலாள7, அரசிய
வாதி, "ப2தறி@"வாதி-!5 பலபல ேவத
கைள
கட@ எப" ஒ2ைதயா ேமேன= பறா)?

All Kadavuls are busy. Your Venduthal is important to us. Please wait in line. The next available Kadavul will be with
you momentarily! :)
இப" அவ கா
ெச!ட வ+சி நட2றா மாதிr 0ட2 ெதrயைலேய! பாவ%-ல கட@? :)

இல ெகாைம எ!னா!னா, பல சமய%, ெர எதிெரதி ேவத


க 0ட எA%B%!

Page 171 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ேத தலி! ேபா நா8கா)@% தி)பதி ேபாவா)! ெர:"கா)% தி)பதி


ேபாவா)! எ த கா)@ ெவCறி? யா) ஜய வஜய# பவ-!5 ெசா
ற?
* B)ச! " பழக2ைத வட*%-!5 ெபாடா:" ஒ2த Eவா 4"F$வா! சாராய
பசின< ந
லா ேபா+$னா, தக2 தக Gசிய பா:"ைல உ"யலி
ேபாடேற!-!5
இ!ெனா)2த ேவ"பா)!

* மைழ வர 0டா-!5 மH னவ! ேவவா!! மைழ ந


லா வர*%-!5 வவசாய
ேவவா!!
* பக2 வ:
 ரஷகா ெச: ஆனா, 108 ேதகா, உைடகேற!-5 ரவ ேவ"வா!!
என ெச: ஆவl!னா 0ட ஓேக, ஆனா ரவ ெச: ஆவ 0டா-!5 ராகவ!
ேவ"வா!! யா ேப+ைச பைளயா ேகபா)? :))

இ த ேவத
சி<ட% எப"க ஒ ஆ@?ஆ@ ெநசமாேம ஒ அ@: ஆ@தா?
ஆ@தா :)
பா கலாமா? ேக:கி:ேட பதிைவ ப"க!
* ஆ ரலி
- சிகி
)சர (க
Kr மாணவகள7! நாயக!)
* ெப ரலி
- எ%.எ
.வச த மாr (Lவ2யா அவக அ%மா)

மாேல!
மாேல மணவணா!
மணவணா மா கழி நராவா!,
ாவா!
ேமைலயா ெச,வனக ேவவன ேக:"ேய
,
ேக:"ேய

4ர
வன,
ஞால2ைத எ
லா% நக 4ர
வன
பா
அ!ன வண2 உ! பாFச ச!ன7யேம

சகக, ேபா, பா உைடயனேவ!


ேபா
வன சகக உைடயனேவ
சால ெப)% பைறேய,
பைறேய ப
லா இைசபாேர!
இைசபாேர
ேகால வளேக,
வளேக ெகா"ேய,
ெகா"ேய வதானேம,
வதானேம
ஆலி! இைலயா,, அ) ஏ
-ஓ எ% பாவா,!

Page 172 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா%:
நா% ேகாைத, இ த ேவத
சி<ட% எப"-O ஒ ஆ@? ெநசமாேம ஒ அ@:
ஆ@தா? உன2 ெதrFசா ெசா
ேல!!

ேகாைத:
ேகாைத ஆ! ஆ! ஆ%! - எப"யா? அவரவ ேவதைல அவரவேர நிைறேவCறி
ெகாவா க!

நா%:
நா% அட, அBற% இைறவ! எ?

ேகாைத:
ேகாைத இைறவ! ஒ) $ைம தாகி!

ஒ) ேவைல ெச,8% ேபா, அ நட )மா, நட )மா-!5 ேயாசி+சிகி:ேட ேவைல


ெச,ய 4"யா! ந%ம ைக8% ேவைல ெச,ய*%! Pைள8% ேவைல ெச,ய*%! அ
நடக*ேம-கிற ஆதக2ைத, ேபா: ஒழபகி:ேட ேவைல ெச,ய 4"8மா?
தி:டமிட 4"8மா?

நா! இ "பண" ேபாேற!! அ எ! மனைச ந! அறிFச ந தா! சா:சி! - இ த


Memorandum Of Understanding (MOU) - Br ண @ ஒப த% தா! ேவத
/Prayer!
ேவத
(Thanks to
Rev Fr. Rosario Krishnaraj, my school principal)

ஆனா, சில ேப) ேவ"கி:%, அவகQ எ@% நடகிற இ


ைலேய? ஏ!??
ஹிஹி! $ைமைய+ சrயா இறகி ைவகைல-!5 அ 2த%! $ைமதாகி ேமேல இறகி
வ+சா அ பாகாபா இ)ேமா?-கிற பய%! அைரைறயா இறகி-ைவ+$%
ைவகாம%, இ)காக-!5 அ 2த%! இெக
லா% ேகாைத எ!ன ெசா
றா? அவ
எ!ன ேவத
ேவறா? அவ ம:% ேவதைல எப" ெவCறிகரமா நட2தி
கா:றா?

* அவ ேவவ க)வகைள! வைள@கைள அ


ல!
* அவ ேவவ ேநா!B ெபா):கைள! ேநா!ைப அ
ல!

த! ேநா!ைப,
ேநா!ைப தா! தா!,
தா! ேநாCக ேவ% எ!ப அவQ2 ெதr8%! அவQகாக
அைத இைறவ! ேநாCக மா:டா!!
மா:டா! எ!ப% ெதr8%! அவ! உடன7)பா! அ;வளேவ!

Page 173 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

உைழ+சா2 தா! ஒ) ெபா)ள7! அ)ைம ெதr8%! ேநாCறா


தா! இைறவன7! அ)ைம
ெதr8%! அதா! ேநா!ைப+ ெச;வேன ேநாCக, ேநா!B ெபா):கைள ேவகிறா! ஆS
க)வகைள ேவகிறா! அ த க)வகள7! Pல% மன உSதிைய ேவகிறா!
மன%, உSதியாக உSதியாக
அவ மன% உSதியாக, அவ மண% உSதி ஆகிற!
ஆகிற

* க)வகைள ேவக! வைள@கைள அ


ல!
* ேநா!B ெபா):கைள ேவக! ேநா!ைப அ
ல!
* இைற அ!ைப (ேமா:ச வழிகைள) ேவக! ேமா:ச2ைத அ
ல!

ேகாைத ேவ"ய அவைன2 தா!! அவ! ெகா% வர2ைத அ


ல! தாழாத எண%,
மாறாத உைழைப அவ உைழபா! நக உைழப#களா?
எணய எணயா எ,ப, எணய
திணய ஆக ெபறி!! - வாக பா$ர2 ேபாகலாமா?

மாேல!
மாேல மணவணா!
மணவணா = தி)மாேல, நலமண வணா!
மா கழி நராவா! = மா கழி ேநா!B ேநாCபவ களான நாக எ
லா)%

ேமைலயா ெச,வனக = எ!ென!ன "ெச,ய*%" எ!பைத எக ஆ+சா ய க


ெசா
லி ெகா2 ேபா8ளன !
மா கழி ேநா!B ேவத பரமாண% இ)கா-!5 சில ேக:கலா%! ஆனா
இ
ஆ+சா ய க ெசா
லிய ேநா!B! "ேமைலயா " ெச,ய+ ெசா!ன ேநா!B! எகQ
பரமாண% ேதைவய
ைல! உ! அபமானேம ேபா%! உ! அ"-பைடேய
அ" பைடேய எகQ
அ"பைட!
அ"பைட

ேவவன ேக:"ேய
= அப" ேநாCபதC உடான க)வகைள, மன உSதிைய,
உ!ன7ட% ேவகிேறா%! அைவ எ!ென!5 நாகேள ெசா
ேறா%, ேக:ேகா!

ஞால2ைத எ
லா% நக 4ர
வன = உலக2ைத எ
லா% நநக ைவ% ச2த%!
4ர

-!னா ெம
லிய, ஆனா
இைடவடாத ச2த%! 0:டமாக ஒ) ச2த%! வ"ன%
"4ர%" ேசாைல-!5 பா: வ)%-ல? வக "4ர%" - ெம
லிய ச2த% தா!!
ஆனா
இைடவடாத ச2த%! அதனாேலேய நக ைவ%! :)

பா
அ!ன வண2 உ! பாFச ச!ன7யேம = பா
வண% ேபா
பள -!5
ெவைமயான உ! ச! அ ேப) பாFச ச!ன7ய%! (பாFச ச!ன7ய%-!5 ஏ!
ேப)? ஐ ச!ன7யமா? ெசா
க பா ேபா%!)

Page 174 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

தி)வ
லிேகண எ%ெப)மா!, சகர% 0ட ஏ தா, சைக ம:ேம ஏ தி ெகா
இ)கா!! மH ைசைய 4Sகி, சைக ம:ேம ஏ % அCBத கா:சி அ
லிேகணய
!

ேபா
வன சகக = அ த பாFச ச!ன7ய% ேபால சக எகQ ேவ%!
பாFச ச!ன7யேம ெகா2தா 0ட ஓேக தா!! ஏ!-!னா அதி
ஒ) ெப)% ெச
வ% -
உ! எ+சிC ெச
வ% இ)! :) ச அைரயா, உ! ெச
வ% சால அழகியேத!

ேபா, பா உைடயனேவ = ேபா, ெதா%-ெதா% எ!S ஒலி எAB% பைற! பா
உைடயனேவ = பா:ைட2 தாள2திேலேய வ+சி)% பைற!
சால ெப)% பைறேய = ந
ல ெபrய பைற ேவ*%!


லா இைசபாேர = ப
லா ப
லா ப
லாயர2தா-!5 இைச%

ல உளக ேவ*%! ச2-சக% ேவ*%! ந
ல மன$ள அ"யா ெதாட B ேவ*%!

ேகாலவளேக,
ேகாலவளேக ெகா"ேய,
ெகா"ேய வதானேம = அழகிய வள, க)ட ெகா", ப த
- இெத
லா%
எகQ ேவ*%!
றிB: ப த
ேவ*%-!5 ெசா
றா பா)க ஆடா! எ!ன ப த
? ஹா ஹா
ஹா! :)

சr...ேநா!B ெபா):க = அ எ!ன இ த "ஆS


ஆS"
ஆS ெபா):க? இவCறி! காரண% தா!
எ!ன?
உ,8% "ஆS ஆS"
ஆS எ!ெறண-!5 வக2திேலேய ெசா
கிறா! இேபா 4"8%
த)வாய%, "ஆS
ஆS"
ஆS ேநா!B ெபா):கைள ேக:கிறாேள! எ!ன இ ரகசிய%? அதா!
ஆS" பைட
ஆS
"ஆS பைட! ஆடா ஆCSபைட!
ஆCSபைட

1. பா
அ!ன வண2 ச
2. சால ெப)% பைற
3. ப
லா இைசபா
4. ேகால வள
5. ெகா"

Page 175 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

6. வதான%

* ச, பைற, ப
லா இைசேபா = இைசயா
"பா"", "0"" வழிபத
!
* வள, ெகா", வதான% = பாைவகள2தி
இ த அைமB!
ேநா!B ேநாC% பாைவ கள%, ஆCற/ள கைரய
இ)%! அ ப த
ேபா:,
க)ட ெகா"ேயCறி, ேகால வளேகCறி, ஒ!S 0" வழிபத
!

*** இேபா ெகாFச% சமய வளக% மகா! சில ேப) ேக:")காக! அவக ஆைச%
ெகாFச% ெசா
ேவாேம! எள7ைமயான அ!ப க அ2த சில ப2திகைள2 தவ 2திக!
ஆலி! இைலயா, அ) எ!ற ப2திய
மH % ச திேபாமா? Brத ந!றி! ***

1. பா
அ!ன வண2 ச = அU 0
ய<ய சக
ப% = அ50லமா, இ)க
உSதி G ெகாவ!
ெகாவ
ச பரணவ நாத%! அைத G% G% எ!S ஊ% ேபாேத, எ
லா Bல!கQ% வழி2
ெகாQ%! எ%ெப)மா! ேசைவ ம:ேம ஆய2தமா, இ)க எ!S Bல!கQ
ச ஊதி+ ெசா
லி ெகாகிறா க!

2. சால ெப)% பைற = ரதி 0


ய<ய வ ஜன% = உதவாதவCைற வலகி ைவப!
ைவப
ெதா%-ெதா% எ!S பைற அ"2, Wட சதிகைள8%, எ%ெப)மா! ேசைவ2
தைடயாக இ)% இ!ன பற மயககைள8%, கி:ேட வராேத-!5 வர:" ைவப!
$Cறி நி
லாேத, ேபா பைகேய, ள7 வ) ேவ
!

3. ப
லா இைசபா = பல2 தியாக%! தா!,
தா! தா!,
தியாக% "தா! தா! தா!"
தா! எ!பைத2 ற% தியாக%!
தியாக%
"எ!" ஞான%, "எ!" க மா, "எ!" பதி = ஆகேவ "என" ேமா:ச%!
இ த "எ!"-ைன2 ற தா
, "எக" வ)%! "எக வ தா
" அ"யா க வ)வா க!

லா இைசபா க!

அ"யா க வாழ, அரக நக வாழ-!5...அ"யா க தா! 4தலி


! அரக நகேர அ2
தா! வ)! உ! ஜப-தப-க மாக எ
லா% அBற% தா!!
"என" வளக% ப"கைல, "உன" பரமாண% இ
ைல-!5 ேபச@% ேபசலா%! சக
அ"யா கQ Br8ேத! எள7ைமயா+ ெசா!னா Br8ேத!-!5% ேபசலா%! அ த "எ!"
ேபா,, "எக வ தா
" - அ"யா க வ)வா க! ப
லா இைசபா க!

4. ேகால வள = Gரண வ<வாஸ% = திட ந%பைக!


ந%பைக
வளகி! ஒள7 எபேம சிறிதாக2 தா! இ)%! அைத ைவ2 ெகா எப"2
ேதட4"8%-!5 அ2 ெகாகிேறாமா? இ
ைலேய! அ த வளைக2 ேதடேவ"ய
இட2 எ2+ ெச
கிேறா% அ
லவா?

அேத ேபா
எ%ெப)மான7! அ +சாவதார P 2திக, ேகாயC கCசிைலக! அ த
வளக சிறியைவ தா!! "உ)வ" வழிபா தா!! அனா
ேதட ேவ"ய இட2
எ2 ெகா ேபானா
?
வளகி! ஒள7யேல, வ"@ கிைட%! அ த2 திட ந%பைக = "ேகால" வள!
ஆலயகள7
நி!றா!-இ) தா!
நி!றா! இ) தா!-கிட தா!
இ) தா! கிட தா!-நட தா!
கிட தா! நட தா! எ!ற நாC-"ேகால
நாC ேகால"
ேகால வள!
வள

5. ெகா" = கா பய% = ந%மா


4"யா, எ
லா% அவேன எ!ற உண த
!

Page 176 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெகா" தானாக பறகா! காCS அ"2தா


ம:ேம பற%! அேத ேபா
நா% ப:ெடாள7
வசி
 பறபதாக, நா% நிைன2 ெகா")ேகா%!
"ந%" ஜப-தபக! "ந%" ஞான-க மக! எ
லா ெகா"8% உசர இ)! ஆனா
ஒ!5%
பறகா! பறப இைற காCறா
-ேபCறா
!

6. வதான% = ேகா 2)ேவ வரண% = வடா 4யCசி8ட! ப"2 ெகாவ!


ெகாவ
அவ! அ"யா க ஒ!S 0% வதான%! ணா5பவ ப தலி! கீ Z, ப தலி! நிழலி

ஒகி ெகாவ! அ த நிழேல நழலாகி, ஈச! எ ைத இைணய" நழேல!

* இைவேய ேநா!ப! அகக! அக நியாச% எ!S ெசா


வா க!
* இதனா
வ)வ சரணாகதி! சரணாகதிேய உ,8% "ஆS"!
உ,8மாS உக ேதேலா ெர%பாவா,!
ெர%பாவா, ஆலி! இைலயா, அ)ேளேலா ெர%பவா,!
ெர%பவா, ஹr
ஓ%!
ஓ%

*** சமய வளக% அ;ேளா தாக


தாக! எள7ைமயான அ!ப க இேக க!"ன7\ ள < :))

ஆலி! இைலயா,,
இைலயா, அ) = சr, ஆலி! இைலயாைன பா 2 ேக:க ேவ"ய காரண%
எ!ன? அேயா2தி ேகாமாைன 0ட ேக:கலாேம?
ஆலி! இைல கா:சி = ஆதி+அ த%! பறவக ஒகி, பறவக பற% ேவைள!
இைறய!ைப, பகவ2 ேரைமைய எகQ பறவயேலேய வ+சி)பா! எCைற%
ஏேழZ பறவ% உCேறாேம ஆேவா%! அதனா
தா! ஆலி! இைலயாைன ேக:கிறா!

உலகேம ஒகிய ப!ன)%, ஒ!5% ெதrயாத பாபா ேபா


, கா
வரைல+ ]ப
ெகா இ)ப#ேய! ஆல-மா-மர2தி! இைலேம
ஒ) பாலகனா,, ஞால% ஏA%
உடா!! அரக2 அரவ! அைணயா!! உ!ைன ப2தி எகQ ந
லா2 ெதr8%டா!

ஒAகா நாக ேக:பைத ெகா! அைத ெகா எக 4யCசிகைள நாக


ெச,கிேறா%! உைழ+சா2 தா!, உ!ேனாட அ)ைம ெதr8%!
* ேநா!ைப, நாக ேநாCகிேறா%! ந, எக காதைல ேநா
!
* உ!ைன, நாக வ அைடகிேறா%! ந, எகைள வ அைட!
எகைள ஏ
ெகா ெப)மாேள! ஏ
ெகா! ஏ
-ஓ எ% பாவா,! ஏ
-ஓ எ% பாவா,!

ஆடா தி)வ"கேள சரண%!

Page 177 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இ!S ஆ)2ரா தrசன%!


தrசன% தி)வாதிைர2 தி)நா!
தி)நா = தி
ைல 02தைன மா கழி
ள7rேல, ள7ர ள7ர நரா:ட
! அ% மா கழி நரா:ட% தா!!
இ அ"யா க நராட, அ ஆடவ! நராகிறா!! மா கழி "நராட" மகிZ ேதேலா
ெர%பாவா,!

Show all items

Page 178 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-27: ெபக நைக! ஆக சகைர ெபாக


!
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

இனகி ெராபேவ தி!திபான பா"ர! ஆக#-ெபக# ெர$ ேப%ேம ப&ச


பா"ர! ஆக சாபா'$ ஐ'ட இ%! ெபக நைக ஐ'ட இ%!
அ+, வத வதமான -ைட
நைகக#! அைதெய
லா ேபா'$கி'$, ெபாக

வ% ேநர!தி
ஜி1 ஜி1-2 மின, நம காைள பய1க எ
லா ச கைர
ெபாகைல ஒ% ெவ'$ ெவ'ட....பா கலாமா? ேக'$கி'ேட பதிைவ ப&க!

* ஆ ரலி
- சிகி
%சர (க
6r மாணவகள நாயக)
* ெப ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (9வ!யா அவக அமா)

:டாைர ெவ
1 சீ , ேகாவ தா!
ேகாவ தா உ தைன
பா& பைற ெகா$,
ெகா$ யா ெப> சமான,
சமான
நா$ ?க@ பrசினா
நறாக
Aடகேம,
Aடகேம ேதா# வைளேய,
வைளேய ேதாேட,
ேதாேட ெசவ Bேவ!
Bேவ

பாடகேம எ> அைனய,


அைனய ப
கல2 யா அணேவா!
அணேவா
ஆைட உ$ேபா!
உ$ேபா அத பேன பாC ேசா>!
ேசா>
Dட ெநE ெபE+, Fழைக வழி வார,

Page 179 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

:& இ% + ள +!
ள + ஏ
-ஓ

ஓ எபாவாE!
எபாவாE

ேபான பா"ர!தி
ேநா? சாமாைன எ
லா ேக'$ வாகிகி'டாக-
ல? பாைவ
ேநா? ேநாCறாகி வ'ட+! இேதா, பாைவ ேநா? F&ய ேபா+! த ேதாழிக

லா கணனட ெசா
லி, பr" வாகி ெகா$றா ேகாைத!
அவ எ
லாைரI ச ேதாஷப$!தி பாகK-2 ஒ% ஆைச! A Simple Girl Who
puts a Smile on Your Face :)

ஆடா# ஒ% மிக சிற த ெப ேமலாள !


ேமலாள Team Player! பதி-பரப!தி
பதி பரப!தி நி>வன CEO!
* பா"ரக# 1-5 = ேநாப வதிகைள ெசானா#! Vision Statement! Specifications! அைத
ெகா$!தா! தாேன நாF ெதளவாக ேவைல பாக F&I+! Spec இ
lனா எ?'$
ழப ேவ& இ%?
* பா"ரக# 6-15 = ேநா? ஆரப! அ!தைன ேபைரI வ$
M வடாக
M ேபாE எ@ப,
த2ட ேச !+ ெகாடா#! Human Resource = Mobilization, Optimization & Motivation! (HR-MOM)

* பா"ரக# 16-25 = கண வ'&

M பராெஜ' நட+! வாயC காேபா, ந த ேகாப,


யேசாைத, பலேதவ, நபைன-2 ெமா!த NF இ%!
* பா"ர 26 (ேநCைறய
ேநCைறய பா"ர)
பா"ர = Project Delivery! க%வக# எ
லா ேக'$ வாகி, ெட-&

லா F&சி.....SUCCESS!!!

* பா"ர 27 (இைறய
இைறய பா"ர)
பா"ர = Success! அதனா
இனகி PROJECT PARTY! :) - பாC ேசா>,
Dட ெநE ெபE+...Fழைக வழி வார :& இ% + ள ேதேலா....

* ேநா? ஆரப ேபா+ ெநEIேணா, பா1ேணா-2 ெசானாக-


ல? -
இேபா "பாC ேசா>, Dட ெநE ெபE+"...

Page 180 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ேநா? ஆரப ேபா+ ைமய'$ எ@ேதா, மலr'$ F&ேயா-2 ெசானாக-

ல? - இேபா "ப
கல2 யா அணேவா"...

இேபா ேநா? F&கிற+ அ


லவா? அதனா
, நறாக அலகாரக# ெசE+ ெகா$,
அலகார rயைன ஆைச ஆைசயாக அKகிறா க#!
ைமய'$, மல இ'$ ெகா#கிறா க#! அவ அலகார!+ ஒபாக, அவ கK
இனைமயாக, கணைன AO + ெகா#கிறா க#!
ெகா#கிறா க#

பாC ேசா>, ெபாக1 ெபாகி ெபாகி,


உ#ளF மகிOசியா
ெபாகி ெபாகி,
ெபாகைல அவ2 ஊ'&,
ஊ'& தாF உ$ மகி@.....அ த
மகி@ அ த கா'சிைய கCபைன
பணக!
பணக எப& இ%?
இ%

இ த 27ஆ நா :டாரவ


லி எ> ெபய ! அனகி பல வ$கள1
M இ த
கா'சி உ$! நMக யாெர
லா, யா யா% எ
லா ஊ'& வ'Nக-பா? :))

இ+ மிக மிக வேசடமான பா"ர! இனேம


"ேகாவ த
ேகாவ த"
ேகாவ த ேகாஷ தா அ$!த$!த
பா"ரகள
!
ேகாவ த ேகாஷ எெக
லா அ$!த$!+ வர ேபா+-2 நMகேள ெசா
1க
பா ேபா!
* ேகா = ப", உலக, உய , அரச, தைலவ, +றவ! ேகா-வ த = இ த ேகாவைன எ
லா
காபவ! சகல!ைதI காபவ!
* இப& கா!த
B வமாE, அபய ர'சாகாரமாE இ% தி%நாம "ேகாவ தா
ேகாவ தா"!
ேகாவ தா மிக மிக
மகளமான தி%நாம!
தி%நாம

அதா மைலேய> ேபா+, "ேகாவ தா, ேகாவ தா" எ> ெசா


லி ெகாேட தி%மைல
ஏற அ&யவ உ!தரவ'டா இராமா2ச !
ேநா? F& + நிைறய ேபா ைளமா- பா"ரக# அ
லவா? நாF ேகாவ தா,
ேகாவ தா எ> ெசா
லி ெகாேட பதி, ஏ>ேவாமா?

* ஆபாட ெமாலவாடா, அ$க$ தணலவாடா = ேகாவ தா ேகாவ தா!


* வ'&கா"ல வாடா, ேவகட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா!
* ஏ$ ெகாடல வாடா, ேவகட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா!
* ஆப! பா தவா, அனாத ர'சகா = ேகாவ தா ேகாவ தா!

Page 181 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பா"ர வளக!+ ேபாேவாமா?

:டாைர ெவ
1 சீ , ேகாவ தா = உேனா$ இணகாதவைரI இணக ைவ!+,
வணக ைவ ேகாவ தா!

:டா :டாதவ க#?


யாெர
லா :டா ? :டாதவ க#
* இைறவைன பCறிய ஆ வேம இ
லாதவ க#!

லாதவ க# (ஞான, க ம, பதி இ
lனா :ட, சr
பரவாய
ைல, ஓேக தா! ஆனா
ஆ வ ேவK! அ த ஆ வ = ேபாC>
ஆ வ/RC> ஆ வ, ெர$ேம :)))

* உலழ
ஆசாமிக# = சDக ெபா>ேப இ
லாதவ க#! உலகியலி
"ம'$ேம" ெச
மா$ ேபால உழ
பவ க#!
(த ெப$, த ப#ைள, ேசா> வ$, சபா!ய இைவI$, தா2$ எேபா
சினெதா% க$ ேபா
உ#ள ெகாேடா - எபா பாேவ த பாரதிதாச)

* த? கண ேபா$பவ க# = இைறவன எளைம/ நM ைம/ ெசளலய/ எ


லா%ட2
எளதாக பழ தைம - இைத பா !+'$, இவைன "லபமா டபாEசிடலா எ>
த? கண ேபா$பவ க#!

* இைறவைன ெவ>பவ க# = இைறவன ைவபவ, ெப%ைமகைள ெவ>


+ேவஷிக#! அவ ெப%ைமயா
தக# ெப%ைமக# மைறIேமா? எ2 "யநலமிக#!
இதி
RC>ேவா வரமா'டா க#! அவ க# சDக காரணககாகேவா, இ
ைல ேவ>
எதCகாகேவா RC>பவ க#! அSவள, தா! ஆனா
உ## ெவ>? ைவ!+
ெகா$ அைலய மா'டா க#!
மா'டா க#

+ேவஷிக#, ஆ!திக -நா!திக இ%வr1ேம உ$!


ஆ!திகr
: %மி = +ேவஷி, +rேயாதன = RC>ேவா!
ஆ!திகr

நா!திகr
: கச = +ேவஷி, சி"பால = RC>ேவா!

Page 182 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இப& :டாதாைரI :'$ ேகாவ த! :டாைர ெவ


1 ேகாவ த! எதிrையI
த ேமாகன!தா
கிறக& ேகாவ த!

உ தைன பா& பைற ெகா$ = உைன பா&! தாேன, நாக ேநா? ெபா%ளான
பைறைய ெபCேறா! அ த க%வைய ெகா$!தவ2 நMேய! உைழ? ம'$ேம
எகள+!
ஆனா நாகேள உ2ைடய க%வயாேச! அப& பா !தா, எக உைழ? ஒ%
வைகய
உ2ைடய உைழ? தா!

யா ெப> சமான = அ த உைழபனா


, இேபா+ நாக# சமானக#
ெப>கிேறா!

நா$ ?க@ பrசினா


நறாக = அ த சமான, "மானா சமான இ
ைல! ேமா'ச
சமான! இைறய? சமான! ஏேதா வ%பப'டவக, ஒ%!த% ஒ%!த
ெகா$!+கி'ட சமான இ
ைல! நாேட ?க@ சமான!

Aடகேம-ேதா# வைளேய!

* Aடகேம = ைக வைளக# (Bracelet)


* ேதா# வைளேய = வகி எ2 ேதா# வைள (பரதநா'&ய ைக வகி)

ேதாேட-ெசவ Bேவ!

* ேதாேட = ெபக# காதண (ஆக#=க$க)


ேதா$ைடய ெசவய பதிக!ைதI ஒ? ேநாக#!
சப த ெப%மா உைம அைனைய! தா Fதலி
ேதா$-2 பா&, அ?ற

Page 183 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெசவய, அ+, இ+-2 ஈசைன பா$கிறா ! :)

* ெசவ Bேவ = காதி ஓர!தி


மா'& ெகா# சின B ேபால மி2 ஆபரண!
(ேக#வ: இைதI கமைலI கென' பK ெசய சமாசார தாேன மா'&
?)

பாடகேம!

* பாடகேம எ> அைனய = கா


கள
மா'& ெகா#, ெம
லிய ஜ
-ஜ

ஆபரணக#!

* ப
கல2 யா அணேவா = இப& பல வதமான அண கல2 அணேவா!
* ஆைட உ$ேபா = ந
ல ஆைடகைள உ$ேபா!

அத பேன பாC ேசா> = நM% பதி


, பாலா
ேசா> ெபாகி
Dட ெநE ெபE+ = அதி
வாசைனயான ெநEைய, வட மா'ேடா-ெபEேவா, அ%வ
ேபால ெபEேவா! :)

Fழைக வழி வார = ெபாகலி


ெநE வழிIதா?
வழிIதா ெநEய
ெபாக
வழிIதா?
வழிIதா :)
இப& ெபாக1 ெநEI, Fழைக வைர வழிI+! அ த அள, வளபமாக,
மகிOசியாக (இ> ம'$) உேபா!

தினFேம இப& உண F&Iமா? உட


நல தாேன ைறவCற ெச
வ! இன
ம'$ வதி வல! ஏ?
ஆ பா"ர = உ வ'$
* 16ஆ M வாச
, வாயC காேபான
இ% + ஆரப!ேதா!
ஆ பா"ர (ேநC>
* 26ஆ ேநC>) = 16-ஆ பா"ர!தி
இ% + எணனா
பதிேனாரா நா# =
ேநC>
ஏகாதசி! எனேவ வரத!
ஆ பா"ர (இ>
* 27ஆ இ>)
இ> = +வாதசி! வ% +! +வாதசி பாரைண-2 ெசா
ேவாேம! அ+!

இ!தைன நா# ேநாப% ேதா! அதனா


தா இ> ெகாடா'ட!
:& இ% +,
இ% + ள + = இ த ெகாடா'டகள
,

லா%, ஒ%வ வடாம
, எ த சாதி-மத-சமய-பண-ெகா#ைக ேபதக இறி,
அ&யவ களாE-அப களாE ஒறாக :& இ%ேபா!
ள + இ%ேபா! மன ள + இ%ேபா!

Page 184 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேடE கணா, ஏேதா கட+உ#=கட + உ#ளவ-2, நM கட + நிகாேத! உைனI


ேச !+ தா ெசா
1ேறா! ெநE வழி + மித ச கைர ெபாகைல எகட
வ + ஒ% ெவ'$ ெவ'$!

நMI எகட :&


:&, நாக உ2ட :&.....
:&
மன ள +,
ள + ள +.....ஏ

ள + ஏ
-ஓ

ஓ எபாவாE!
எபாவாE ஏ
-ஓ

ஓ எபாவாE!
எபாவாE
ஆடா# தி%வ&கேள சரண!

Be Happy! Eat Happy! Feel Happy - Today! Every Day!

Show all items

Page 185 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-28: கடளா யாத ஒேர ஒ காrய...DNA!


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

தமிழா
ைவதாைர ஆ ேக வாழ ைவபா!! அ!பனா
சி%ேப அைழதன
சீறி-"அ(வா!"! ஏ!?
அ!ன*+, அப தா!! ,ழ ைத ஓவ . ேமேலறி+கி0சி! 1.சா வ த Samsung Behold T919
ேவ2மா வைளயாட! நா! தரவ
ைல! ைய ப0சி இ5+,.! க!னதி
க+,.!
சr, படவா எ!% தி78ேவா, சன*யேன-!9 தி78ேவாமா?

தைலைய ப0சி இ5தா+கா, அ!ன*+கி0 ேசா% கிைடயா.-!9 ெதr;சா


,ழ ைத இ5+,மா? இ5த ,ழ ைத அ!% சாபடாவ7டா
மாறி மாறி+ ெக;சி,
ெகா;சி ஊ78கிேறாேம!
* ெப=ேறா +, க!ன+ க உ?8! ,ழ ைத+, அ!ன+ க உ?8!
* அேத தா! இைறவன*டதி! சீ%வ. ேபா
@0சா? கா7, சிr-@வாA சிற-@
அ(வா!!
* "அ!பனா
" "சி%ேப அைழதன", "சீறி"-"அ(வா!"!

கடைள.....ஏேதா.....ச வ ச+த!, ச வ Bத திர!, ச வ ஈச!(ச ேவச!), ச வ Bவாமி, ச வ


ேலாக பாலக!, ச வ சிேரDட!, ச வ அ த யாமி-!9.....பல "ச வ" ேபா8கிேறா!

Page 186 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆனா
அேப ப7ட கடளா யாத ஒேர காrய.....ஒ!9
காrய ஒ!9 இ+,!
இ+, எ!ன அ.?
அ.
அைத+ ேகாைத ெவ7ட ெவள*0சமா ஆ+,றா! பா +கலாமா? ேக78+கி7ேட பதிைவ
ப க!

* ஆ? ,ரலி
- சி+கி
,சர? (க
Er மாணவகள*! நாயக!)
* ெப? ,ரலி
- எ.எ
.வச த ,மாr (Gவயா அவ க அமா)

கறைவகH ப! ெச!%,


ெச!% கான ேச .,
ேச . உ?ேபா!
உ?ேபா
ஒ!%"
ஒ!% இ
லாத ஆA+ ,ல.,
அறி "ஒ!% ,ல. உ! த!ைன
பறவ ெப% தைன 1?ணய யா உைடேயா!
உைடேயா
ஒ!%"
ஒ!% இ
லாத ேகாவ தா,
,ைற "ஒ!% ேகாவ தா உ த!ேனா8,
உ த!ேனா8

உறேவ
நம+,,
நம+, இ , ஒழி+க ஒழியா.!
ஒழியா.
அறியாத பHைளகேளா அ!பனா
உ! த!ைன
அைழதன, சீறி அளாேத!
சி% ேப அைழதன அளாேத
இைறவா நI தாராA பைற!
பைற ஏ
-ஓ

ஓ எ பாவாA!
பாவாA

ஒJெவா பறவய ஒJெவா தாA! மாறி+கி7ேட இ+காA க!


ஒ பறவ தாA+ேக இ178 பாச-!னா, எ
லா பறவ+, தாயான தாA+, எ178
பாச இ+,?

உறகH ெர?8 வைக = சrர ப .+கH!


ப .+கH ஆம ப .!
ப .
சrர உறவன கH எப ேவ2னா வவா க! எப ேவ2னா ேபாயவா க!
யா+, எப ேகாவ வ-!9, யா+, ெதr? :)
* அவ கைள ெபா%த வைர = நI தலி
சrர! அபற தா! உHள!

Page 187 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ஆனா ஒேர ஒத+, தா! = நI தலி


உHள, அபற உ! சrர!

Bமா க=பைன ப?ண பா க! இ த அறிவய


காலதி
Lட, அ7ெரM ெதள*வா

l!னா ஒ ெபாைள+ ெகா?8 ேபாA ெகா8ப. சிரமமா இ+,! ப! ேகா8, சி
ேகா8, Oன*+ ேகா8-!9 பல ேகா8கH! அதி
லாம தபா
அ9பனா திவா
தா!!
ேதா%...உ!
ஆனா பறவகH ேதா% உ! க மா+கH...உ!
க மா+கH உ! வைனகH...கெர+டா
வைனகH கெர+டா உ! கி7ட வ .
ேசேத?
ேசேத எப?
எப

* கைத பா . ெகா8+க யா. - 1. உட1 வ தா0சி!


* ேபைர பா . ெகா8+க யா. - ஜIவாமா நாம Qப இ
லாதவ!!
* அ7ெரM பா . ெகா8+க யா. - ஆ(+, அ7ெரM இ+கா!ேன ெதrயா.!
எ கா0B கா78+,Hள Lட ெபாற தி+கலா!
* ேப + அ+க!7 பா . ெகா8+க யா. - அைத0 ெசா த+கார க, எபேவா
சாப78, ெவதைல-பா+, ேபா7பா க!:)

எப ஒ அைடயாள,
அைடயாள Identification, Embedded Chip Lட இ
லாம,

லாம 1?ய-பாவ+
1?ய பாவ+ கண+,கH,
கண+,கH
க மா எ
லா கr7டா ப78வாடா ஆ,.?
ஆ,. ஹா ஹா ஹா!
ஹா
* இைறவைன ப=றி இைறவேன தா! அறி . ெகாHள !
* ஒ ,ழ ைதைய, அத! தாேய தா! அைடயாள கா7ட !

பற . ெர?8 நாேள ஆன ,ழ ைத...பா பத=, மத ,ழ ைதகைள ேபாலேவ


இ தா, அத! தாA+, த! ,ழ ைதைய எள*தி
அைடயாள காண 

லவா!
* நா கா7சிைய ம78 ைவ. அைடயாள க?டா
...
* அவH வாசைன, கா7சி, ,ர
, Bைவ, தI?ட
-!9 ஒேர ெநாய
ெசா
லி8வா!
அப தா! பறவகH ேதா%, நைம இைறவ9 அைடயாள க?8 ெகாHகிறா!!
Embedded Chip எ
லா எ. ைவ+காமேலேய! :)

இேப ப7ட இைறவ!...அவனா


இைறவ! அவனா யாத ஒேர காrய...
காrய
* நா-அவ! எ!கிற உறைவ அழி+கேவ யா.!
* அைத நமா அழி+க யா.! அவனா அழி+க யா.!
ெபாற தா0B! இன* "நா! அமா" இ
ைல!9 ெசா!னா அமா, அமா தா!! "நா!
1Hைள" இ
ைல!9 ெசா!னா 1Hைள, 1Hைள தா!! DNA மக.வ அப!!!

ச வ ச+த!, ச வ Bத திர!, ச வ ஈச! (ச ேவச!), ச வ Bவாமி, ச வ ேலாக பாலக!, ச வ


சிேரDட!, ச வ அ த யாமி-!9...பல "ச வ" ேபா7டா...கைடசிய
.....
* அவ! ச வ சர?ய!! ச வ சர?ய!! ச வ சர?ய!!
* உ! த!ேனா8 - உறேவ
நம+, - இ , ஒழி+க ஒழியா.!!!

Page 188 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

,ைற ஒ!% இ
லாத ேகாவ தா! உன+, என+,மான DNA-ைவ நIேய நிைன0சா
ஒ!9ேம ப?ண யா.! :)
அ8த ைற நI ெராப ம+க ப?ேண!9 ைவய, ஏA! DNA Test-+, வrயா-!9
Lப8ேவ!! :)

ேகாைத ெசா
லி+ ெகா8+, இ த Sப உதிைய பா +கலாமா? வா க, வள+க.+,
ேபாகலா!

கறைவகH ப! ெச!%,


ெச!% கான ேச .,
ேச . உ?ேபா = கறைவ மா78+, ப!னாேலேய
ேபாA, கா7ேல ேமய வ78, ப!ன சாப8ேவா!

அறி ஒ!% இ
லாத ஆA+ ,ல. = இப மா8 ேமA+, L7ட, ெராப ெபசா
அறிெவ
லா இ
லாத ஒ ஆய ,ல! அ த+ ,ல.+, ஜப-தப-ேஹாம எ
லா
ஒ!9 ெசAய ெதrயா.! வயாபார Lட ெபசா ஒ!9 ெதrயா.! ஞான U
கH

லா ப+க ெதrயா.! ஆ!மV க பதி Lட ேபாட ெதrயா.! :)

உ! த!ைன பறவ ெப% தைன 1?ணய யா உைடேயா = அ த மாதிrயான ஒ


L7ட.+, ந8வ
, நI வ . ெபாற தIேய! எ!ைன ெபத ராசா! எ!ன 1?ணய
ெச;ேசாேமா நா க?

,ைற ஒ!% இ
லாத ேகாவ தா = ெவ%மேன ,ைற இ
லாத ேகாவ தா-!9 ெசா

மனB ஒபைலேய! இ!ன*+கி ேவ2னா ,ைற இ
லாம இ+கலா! ஆனா நாைள+,
மாறி8வா க! நIேயா, ,ைற "ஒ!%ேம" இ
லாத ேகா-வ த!!

Page 189 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெச!ற பா7
ெசா!ன. ேபா
,
ேபா
இன* திபாைவ வைர ேகாவ த ேகாஷ
தா!! ேகாவ த நாம மிக மிக ம களகரமான. எ!% ேந=ேற பா ேதா! ேநா!1
தா!
 த ெவ=றிய
, ஒJெவா பா7, ேகாவ தைன வலிய வலிய இ5.,
ெகா?டா8கிறா கH! ேகாவ த நாம ச கீ தன...ேகாவ தா ேகாவ தா!

* ஆபாட ெமா+,ல வாடா, அ8க8, த?ணல வாடா = ேகாவ தா ேகாவ தா!


* வ7காBல வாடா, ேவ கட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா!
* ஏ8 ெகா?டல வாடா, ேவ கட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா!
* ஆப பா தவா, அனாத ர7சகா = ேகாவ தா ேகாவ தா!

உ த!ேனா8+உறேவ

உ த!ேனா8 உறேவ
+நம+,
உறேவ
நம+, = நI+உற+நா
உற நா கH = அ+உ
உ+ம
ம = ஓ!
ஓ
அகர=அவ!; மகர=நா(ம); உகர=உற!

பரணவ ெசாபைத இபாBரதி


மிக அழகாக+ கா78கிறாH ேகாைத!
ேகாைத
* எ
லா பரணவ ெபாH, பரணவ ெபாH-!9 Bமா ேபசேறாேம தவர, க
ெபமா! அபா+,0 ெசா!ன ெபாH தா! எ!ன?
* அைத யா ெசா
ல மா7ேட ,றா கேள? ஏ!? பரணவ எ!ப. ரகசியமா?
* ஆனா
ேகாைத இேதா ெசா
கிறாேள! ஊ அறிய ேபா78 உைட. வ7டாேள!

ஓ எ!9 பரணவ.+, ெபாH ெதrயாம


தாேன பரமா அவதிப7டா ? ஆைச

Page 190 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

க! ,7னா!? ெதrயாத பரம9+, பற, ெசா


லி+ ெகா8தானா?
சிவனா மன ,ள*ர உபேதச ம திர "இ ெசவ" மV தி பக எ!% ஆன.ேவ! எப
ஒேர ேநரதி
, இர?8 ெசவ மV தி ெசா
ல ? அணகிr ெபாA ெசா

மா7டாேர! - தன* பதிவாA தா! இட ேவ2! யாேர9 ைத @சதி! ேபா.
அேய9+, ஞாபக ப8. கH!

இ , ஒழி+க ஒழியா. = அ த, நI-நா!"


அ த "நI நா! உற,
உற பரணவ மயமான.!
மயமான. அைத நIேய ஒழி+க
நிைன0சா ஒழியா.!
ஒழியா. ஏ! ெதrமா?
(ஓ)+நேமா+நாராயணாய = 1+2+5 = 8 = அDடா7சர எ!9 திெவ7ெட5.!

ஓ எ!ப. தமிழி
எ5. ேபா., பா +க ஈெர5. ேபால இப9, அ. ஒேர எ5.
தா!! அ+உ+ம சத ேச த ஏகா7சர!
* நI-நா! உற = பரணவ மய!
* உ த!ேனா8+உறேவ
+நம+, = அ+உ+ம = ஓ!
அ த உறைவ, அ த "ஓ"-ஐ, உ!னா
Lட அழி+க தா! மா? அழிதா
உ!
அDடா7சர.+ேக ெபாH இ
லாம
ேபாA வ8ேம?

ஏ!னா, அ த "ஓ" எ!பைத0 ேச தா தா! எ78 எ5.! "ஓ"-ஐ நI+கி பா கH! ஏழாகி
வ8! சதா7சர-!9 ஆய! :)
இப ஓ கார ேச ேத இ+, "ஒேர
ஒேர"
ஒேர ம திர எ!ப. தாேன அDடா7சர ெபைம!
ெபைம
"ஓ" எ!பைத0 ேச தா
தா! அDடா7சர @ தி! உலகி
ேவ% எ த ம திர.+,
இப ஓ கார வன*, பரணவ மய இ
ைலேய!

* நம+சிவாய = 5 = ப;சா7சர! திைவ ெத5.! - "ஓ" எ!பைத ப;சா7சர.ட!


ேகா . தா! ெசா
ல2!
* சரவண+பவ = 6 = சடா7சர! திவாெற5.! - "ஓ" எ!பைத0 சடா7சர.ட! ேகா .
தா! ெசா
ல2!
* (ஓ)+நேமா+நாராயணாய = 8 = அDடா7சர! திெவ7ெட5.! - "ஓ" எ!பைத+
ேகா +கேவ ேதைவய
ைல!
ஓ காரமாகிய பரணவ, ம திர.+,Hேளேய ஓ கி ஒலிப. தா! இத! தன*.வ!
அைத ம திரதி
இ . பr+கேவ யா.!

அதனா
தா! இைத பரணவாகார எ!% ெசா!னா! ",",கனான எ கH க
ெபமா!! அர க வமான பரணவாகார வமான எ!ேற வழ கப8கிற.!

,றி1:
,றி1 இதனா
ப;சா7சர, சடா7சர, ஏைனய ம திர
(,றி1 கH தாY0சி எ!ேறா, திெவ7ெட5. ம78ேம உசதி
எ!ேறா, ெதள*ெவா!றி
லாத ,%,% மனமாA+ கண+, ேபாட+ Lடா.! ஒJெவா ம திர சத மாதிர
ஒJெவா ந!ைம+, ஏ=ப7ட.! அ த ந!ைம தா! ந!ைம! இ த ந!ைம தIைம-!9 ெசா
ேவாமா? இ.
பரணவாகார எ!பைத+ கா7ட வ த ம திர! அJவளேவ! இத=, ேம
வ?
I க=பைனகைள, அவரவ மனB+,

Page 191 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஏதா ேபாேல, உய 0சி/தாY0சி-!9 வள .+க ேவணா!)

* இபயான பரணவ = உ த!ேனா8+உறேவ


+நம+,! = அ+உ+ம!
* அேட ெபமாேள, இேபா அ த உறைவ ஒழிேய! பா ேபா எ!% ேகாைத சவடா

வ8கிறாH! 10சாபா பாய!7ைட! அவ! ஒ!9ேம ப?ண யா.! ஹா ஹா ஹா! :)

அறியாத பHைளகேளா = நா கH அறியாத பHைளகH! அபாவ0 சி%வ! சி%மிகH! :)


எ கH ந
ல. எ.-!9 எ க(+ேக ெதrயா.! எ கH ந
ல. நா8 உHள கைள
நா கேள ேபா78 தா+,ேவா! ஒ ெபாH - ேந=% ந
லதாக ெதr! ஆனா
இ!ன*+, மாறி8! நாைள மV ?8 ந
லதா ெதr! இப "ந
ல." அறியா+ L7ட
நா க!

அ!பனா
உ! த!ைன = ஏேதா, அ!பாேல, உrைமயாேல, உ!ைன
சி% ேப அைழதன = எ!ென!னேமா ெசா
லி இ+ேகா! எப எபேயா தி7
இ+ேகா!

சீறி அளாேத = @0சா? கா78வ. ேபா


சீ%வாேய! அப0 சீற+ Lட0 சீறாேத!
சீறினா அHவாA அ
லவா! தமிழா
ைவதாைர ஆ ேக வாழ ைவபாA

லவா!

இைறவா,
இைறவா நI தாராA பைற = இைறவா! ,ைற "ஒ!%
ஒ!%"
ஒ!% இ
லாத ேகாவ தா! நI தா! அபய!
அபய!
ேந=ைறய பாBரதிேலேய பைற எ!9 ேநா!1 ெபாைள+ ெகா8. வ7டாA!
இ தா இ!ன*+, பைற தாராA-!9 ேக7கிேறாேம-!9 பா+,றியா? ேக78+
ேக78 பழ+க ேதாஷ ஆய0சா? ஹிஹி! ஏ!-!9 அ8த பாBரதி
ெசா
கிேறா!
உன+ேக இ!ப அதி 0சி ெகா8+கிேறா!

Page 192 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இேபாைத+, "நI-நா கH" உறைவ பr+கேவ யா.! அகலகி


ேல!! அதனா
தா!
* "உ!" த!ைன பறவ ெப% தைன
* "உ!" த!ேனா8 உறேவ
நம+,
* "உ!" த!ைன0 சி% ேப அைழதன
எ!% Z!% ைற "உ!, உ!, உ!" எ!% ஒேர பா7
ெசா
லி0 ெசா
லி,
ந-அவ!
ந
"ந அவ!" உறைவ+ க
ெவ78 ேபால ெவ7 ைவ+கிறாH இ த அறியா ெப?!
அவ! ெப?
அபாவ0 சி%மி!
சி%மி

,ைற "ஒ!%" இ
லாத ேகாவ தா - இைறவா, நI தாராA பைற!
எ கைள ஏ
ெகாH ெபமாேள! ஏ=%+ ெகாH!

-ஓ எ பாவாA! ஏ
-ஓ எ பாவாA!

ஆ?டாH திவகேள சரண!

எ.எM.B1ல7Bமி அமா பாய ",ைறெயா!%மி


ைல" எ!9 அழியா+ காவயமான
பாடலி! க, இ த பாBரதி
இ ேத எ8+கப7ட.!
,ைறெயா!%மி
ைல க?ணா, ,ைறெயா!%மி
ைல ேகாவ தா = ,ைற ஒ!%

லாத ேகாவ தா உ! த!ேனா8!

Show all items

Page 193 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-29: சிற சிகாேல! காம? ேமாச?


Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வாக! வாக! ஆட இதி வ ேடா! ேபாகி அ மா எ"ன ெகா%&ன 'க?


டயைர எ
லா ெகா%&தைல தாேன? சr, பைற அ,-சீகளா? ஆ0டா% பைற, பைற-
"1 ேகறாேள! ந'க ெகாச அவ% பைறயற? :)
இ"ைறய பா3 மிக மிக வேசடமான பா3! எ
லா4 ெதrச பா3! தி4பாைவ
5பதி" சார5 இ த பா3 தா"!
தா"

தின5ேம 5ப ெசா


ல 5,யாதவ க6, இ த ஒ"ைற ம3 வா8 வ3
ஓதிகலா! மன:6 ெசா
லிகலா! ஆலயகள;
, சா&5ைற எ"1 சா
மைறய
, இ சிறபாக ஓதப3 பா:ர! க4வைறகள;
இ த& தமி< பா3 இ
லாத
ெப4மா6 ேகாயேல இ
ைல எ" ெசா
லி வடலா! - ஆ திரா, க நாடக, சில ேகரள
ஆலயக6 உபட!

இ>வள ெப4ைம ெகா0ட இ த பா," சார எ"ன ெதr?மா?லா4 காம ெச8?க6!
ெச8?க6 எ
லா4 காம ெச8?க6!
ெச8?க6
ஹா ஹா ஹா! அட நா" ெசா
லைலக! ஏகனேவ அ,ேயைன& தா" "ேவற மாதிr"
பா&கி3 இ4காகேள! இ அ,ேய" ெசா
B வளக இ
ைல! இ ஆ-சா ய
வளக! ெப4 ஆ-சா ய வளக!

Page 194 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சி"ன வய: இராமா1ச ! அ" தி4பாைவ வளக ெகா3&கி3 இ4கா4,


தி4வரக அ -:ன ம0டப&திேல! ெப4Cட! ைவணவ&6ேளேய, அவேராட
ஆரப கால எதிrக6 நிைறய ேப4 Cட&ேதா3 Cடமா- E< நிறாக!
அவேராட க4&தி
எகாவ ெபrய றமா க03ப,-சி, அவைர ஒேரய,யா
மடகிடா, அFற அவ அேதாகதி தா"! அவைர ஆலய& அக ேவைலகள;
ைக
ைவக 5,யாம
ப0ண 'றலா! நாமேள ெதாட :யநல ராஜாக நட&தலா-"1
ஒ4 கண! :)

இராமா1ச :
இராமா1ச "ஆக, தி4பாைவ ஐ+ஐ +ஐ மான 5பதிேல, சாரமான,
சா&திேரா&காரமான பா:ர இ த சிறசிகாேல! அக பசக சப"னமான, ஆ&ம
ரைச எ"1 சரணாகதிைய- ெச8? பா:ர இ!

லா4 த ம-அ &த
த ம அ &த-காம
அ &த காம-ேமாச
காம ேமாச எ" நாB நிைல? ெதr? அ
லவா?
தமிழி
அற-ெபா46
அற ெபா46-இ"ப
ெபா46 இ"ப-வ
இ"ப வ3' எ" ெசா
வா க6!
இ த நா"கி
சிறபான எ?
எ - அறமா?
அறமா ெபா4ளா?
ெபா4ளா காமமா?
காமமா ேமாசமா?
ேமாசமா ெசா
Bக6
பா ேபா!"
பா ேபா

Cட:
Cட ஒ4 சில அற-"1 ெசா
Bறாக = த ம தைல கா! ெகாE03 ேப
ெபா46-"1 ெசா
Bறாக = ஆ"மI க-"னா அதி
பண-"1 ெவள;பைடயா-
ெசா
ல Cடாேத! :) ஆனா யா4ேம காம-"1 ெசா
லைல! ெசா"னா ஒழி-சி4வாக! :)
J ெதா"K ேப4...ேமாச, ேமாச, அ தா" நா"கிB உச&தி-"1 ஒேர
Cர
...

இராமா1ச :
இராமா1ச "அைமதி! அைமதி! நா" ெசா
ல3மா? அறமா? ெபா4ளா? காமமா? ேமாசமா?
நா"ேம ஒ>ெவா4 நிைலயB ஒ>ெவா" ேதைவபடாB...நா"கிB மிக மிக
உய &தியான, எ
லா4 கைடப,க ேவ0,ய...காம! காமேம மிக சிறபான!!!"
சிறபான

Page 195 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

Cட:
Cட ஒேர சல-சல!.....அடபாவ.....இராமா1சரா இப, ேப:வ? சீ-சீ ! ஆ-சார சீல க6

லா 5க :ள;கிறா க6! உ0ைமயான பத க% அ,யா க% திைகF!
ெகாச வ4&த! ஆனா
, உைடயவ இப,- ெசா
றா4-"னா அல ஏேதா இ4-
அப,கிற ஒ4 எ0ண!

எதிrக6 எ
லா4 ச ேதாஷ! ஒழிசா4டா இராமா1ஜ !
வாைய ெகா3& மா,கிடா ! ஜக&4வான க0ண", கீ ைதய
நிM+காய க ம-
"1 ெசா
கிறா"! நிM+காம
நிM காம!
காம காம இ
லாம இ4கN எ"ப தா" பகவ& கீ ைத!

பரமாண அப, இ4க, இவேரா காம தா" உச&தி-"1 தறி ெக3 ேபா8
ேப:கிறாேர! இ" இராமா1ஜைர ஒேரய,யா சா8-சிறலா!

ைசவ&தி
இ4 இவ4 நம ைவMணவ&6 வ F த ேபாேத என பய!
இவைர ேபா8 ஆளவ தா , ெபrய நப எ
லா எப, ெகா0டா3றாக-"1 தா"
Frயைல! ஆனா இ"ன;கி எ
லா 5,சி! வைகயா மா,னா ! ஹா ஹா ஹா!
ரகா...உன எப, ந"றி ெசா
Bற! ந
ல வா8ைப ெகா3&த'ேய!
இராமா1சேர.....நி&க6
இராமா1சேர நி&க6!
நி&க6 அப-சார...உக
அப-சார உக வளக&தி
...."
வளக&தி

இராமா1ச :
இராமா1ச "ச ெபாக6! அ,ேய" இ"1 5,கவ
ைல!
காமேம மிக சிறபான.....
சிறபான
க0ண1ேக உrய காம!"
காம

Cட:
Cட "ஹாஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ"

இராமா1ச :
இராமா1ச "உனேக நா ஆ6 ெச8ேவா! உனேக ந காம!
மைற ந காமக6 மா! ஏ
-ஓ எ பாவா8!"

கீ தா சாரமா?
சாரமா ேகாதா சாரமா?
சாரமா :) ேகாைத ெவட ெவள;-சமா ஆறா! பா கலாமா?
ேக3கிேட பதிைவ ப,க!

* ஆ0 ரலி
- சிகி
4சர0 (க
Or மாணவகள;" நாயக")
* ெப0 ரலி
- எ.எ
.வச த மாr (Pவ&யா அவக அமா)

Page 196 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சிற சி காேல,


காேல வ ,
வ உ"ைன- ேசவ&,
ேசவ& உ"
ெபாறாமைர அ,ேய ேபா ெபா46 ேகளா8!
ேகளா8
ெபற ேம8& உ0N ல&தி
பற ந',
ேபாகா!
 ஏவ
எகைள ெகா6ளாம
ேபாகா

இைற பைற ெகா6வா" அ" கா0!


கா0 ேகாவ தா,
ேகாவ தா
எைற,
எைற ஏ< ஏ< பறவ,
பறவ உ" த"ேனா3
ஆேவா! உனேக நா ஆெச8ேவா!
உேறாேம ஆேவா ஆெச8ேவா
மா! ஏ

மைற ந காமக6 மா ஏ


-ஓ பாவா8!
ஓ எ பாவா8

சிற சி காேல = சி காேல-"னா


காேல "னா Early Morning! சிற சி காேல-"னா
காேல "னா Early Early
Morning!
ைவகைற எ"ப தமி< கால கண! பரம QC &த எ"பா க6!
E ேயாதய& ஒ"றைர மண ேநர 5"பாக! :மா 04:30 மண! இ" சில

Page 197 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

தி4மணக6 04:30-06:00 இ
நட! இ த ேநர சாதைன, ேயாக&,
ேபாக& மிக மகளமான ேநர! மன;த ெசயைக&தனக6 கல 5"ன ,
இயைகயான இயைகைய 4சி அFத ேநர!

வ ",
வ உ"ைன- "ேசவ&
"வ ேசவ&"
ேசவ& = அ,யா4ட" Cடமாக வ ,
வ உ"ைன- ேசவகிேறா!
ேசவகிேறா
* வ = இ4 த இட&தி
இ4 தப,ேய Cட இைறவைன வணகலா! ஆனா
அ
தன;&த வழிபா3! இ த அFதமான ைவகைற ேவைளய
தன;ைம எ? அ,யா
Cட&தி
, C, இ4 , ள; வழிபடா
, அ தன; F&ண -சி அ
லவா!

* ேசவ& = இ ைவணவ&தி
அதிக Fழ ஒ4 அழகிய தமி<- ெசா
!
இைறவைன படலா! அ எ"ன "ேசவ&"?
கர வ& வணவைத- ேசவ&த
-"1 ெசா
Bவாக! ஆனா
ேசைவ எ"பதி"
அ,-ெசா
தா" "ேசவ&"!
:மா க0ணால பா&3 ஹா8 ெசா
லி3 வ தா = ப3த
!
ேசைவ எ"1 ெதா03 ெச8யN! அப,- ெச8தா
= "ேசவ&"!

உ" ெபாறாமைர அ,ேய,


அ,ேய ேபா ெபா46 ேகளா8 = உ" தி4வ,கைள ேபா
காரண&ைத- ெசா
கிேறா!
ெசா
கிேறா ேக6!
ேக6
வ6%வr" கட 6 வா<& 5Rக, கட ைள- ெசா
லைல! தி4வ,கைள& தா"
ெசா
றா4 ஐய"!

* வாலறிவ" "நறா6" ெதாழாஅ என;"


* மல மிைச ஏகினா" "மா0 அ," ேச தா
* ேவ03த
ேவ0டாைம "இலா" அ," ேச தா 
* தனவைம இ
லாதா" "தா6" ேச தா அ
லா

* அறவாழி அ தண" "தா6" ேச தா க


லா

* எ0 ண&தா" "தாைள" வணகா& தைல


* ந' தா இைறவ" "அ," ேசராதா

ேகாைத? இைறவைன ேபாறா, அவ" தி4வ,கைளேய ேபாகிறா6!


உ"ைன வட உ" தி4வ,கைள ேபாவதா
, அ த ெபாறாமைர அ,க6 ேம

Page 198 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

உன ெபாறாைமயா ெப4மாேள? ஹிஹி! காரண ெசா


கிேறா, ேக6!

ெபற ேம8& உ0N ல&தி


பற ந' = மா3கைள ேம8& உ0N
சாதாரண"
சாதாரண ெதா0ட ல நாக6!
"சாதாரண நாக6 அதி
ந'? வ பற வடா8!
வடா8
(ெபற=ெப=ேப-"1 தமி< காரண ெபய கள;" அழைக பா4க!
ெபற=மா3=ெச
வ! ப:- ெச
வ! பா
ெச
வ!)

* இைறவ" ஆய ல&தி
ேநர,யாக பறகவ
ைல! ஓ இரவ
மாறி, ஆய ல&தி

உதி&தா""!
உதி&தா" இ4 தாB ஆய க6 அவைன வ3 ெகா3பதாக இ
ைல! அவ1 ஆய
"உதி&தா"
ல தா"! ெமா&த ஆய ல5 ெதா0ட ல தா"! எனேவ அவேன ஒ4 அ,யா
தா"!

* அட,
அட இ எப,?
எப, அவ1ேக அவ" எப, அ,யாரா8 இ4க 5,??
5,? ெப4மா6
ெநறிைய ந
லா உ பா4க...எ"ன இ4? தி4வ,க6!
அவ" தி4வ,க6 அவைன கா,B உச&தி! அதா" அவேன அைத ெநறிய

தாகிகி3 இ4கா"! அவ1ேக அவ" ெச>வ, தா" காF! ெச>வ& தி4காF!

 ஏவ
எகைள ெகா6ளாம
ேபாகா = எக6 ெதா0ைட,
ெதா0ைட ைகக யகைள
ஏ ெகா6ளாம
ேபாக Cடா,
Cடா ெப4மாேள!
ெப4மாேள
நாக6 ெதா03 ெச8ேவா! ந' ஏ ெகா0ேட ஆகN!

அ எ"ன ேறவ
? + ஏவ
= சி"ன- சி"ன ேவைல! சி"ன- சி"ன ஆைச!
கட+உ6 கட உ6ளவ"! ெப4 ெபrயவ"! அவ1 ேபா8 ெப4சா நாம எ"ன
ப0ணட 5,??
* அவைன எRFேறா, வசிகிேறா, தி4 5Rகா3ேறா!
* அவ1 S- E3ேறா! உண பைடகிேறா, Tப-த'ப-கSர ஆர&தி எ
லா
கா3கிேறா!
* அ,யா க%ட" C, பா3கிேறா! அ,யா ெதா03, சQக& ெதா03 ெச8கிேறா!

இெத
லா யாைர ஏமா ேவைல? நம ப& லச Uபா8 கா

Page 199 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

வாகிகேறா! அவ1- :மா ஒ&த Uவா8 S ேபாடா ேபாமா?


ஹிஹி! ேபா!
ேபா ேபா!
ேபா ேறவ
,
ேறவ
ஆனா
றேம இ
லாத ஏவ
!
ஏவ

அ"பா
ெச8? ெதா03! மன கசி ெச8? ெதா03!

அமா ஒ"1ேம வாகி3 ேபாகைல-"னா Cட அவக 5க மாறி வடா!


யமா, சாபா3 ேபா3மா-"1 5"னா, உகா4கிேறா பா4க, அேவ அவகைள
ெபா&த வைர ெபrய ெதா03 தா"!
எப, இ4 கைத? சாபடற நாம! அ ஒ4 ெதா0டா? - ஹிஹி! அதா" ேறவ
!
சி"ன ெதா03 தாேன-"1 எகைள ெகா6ளாம
ேபாகா ெப4மாேள! ஞாபக
வ-சிேகா! எக6 கட" பண (ைகக ய) ெச8 கிடபேத! உ" கட" அைத ஏ
ெகா03 கிடபேத!

இைற பைற ெகா6வா" அ"!


அ" கா0!
கா0 = ஏேதா பைற, பைற-"1 ேநா"F- சாமா"
ேகேடா! ந'? ெகா3&தா8! ஆனா
நாக6 ேகட :மா சட, ேநா"F
அ, பைற அ
ல! இைற பைற ெகா6வா" அ"! அ"! அ"!

அ"ன; ஒ4&த", மரணேம வர Cடா = உ6%/ெவள;?, ேமB/கீ R,


மன;த"/மி4க...எ"ெற
லா அ3கி அ3கி வர ேகடாேன! அ ேபால எகைள?
நிைன-சிWயா? ஏேதா கா:, பண, வ3,
' வசதி, ஆXதி, அ தX ேகபாக இவக! சr
ெகா3&டலா-"1 நிைன-சியா? இ
ைல! இ
ைல! இ
ைல!

நாக6 ேகட பைற = சால + ெப4 + பைற


பரபைர, பரபைர-களாக உ"ைன& தி பர+பைற!
பரமா&வான ந'! = ந' தா" ேவN எக%! நாராயண"ேன", நம"ேக" பைற த4வா"-"1
வக&திேலேய ெசா
லியா-:! ஆகேவ உ"ைன ெகா3, எ"ைன& த4ேவ"!:)

ேகாவ தா = ேகா-வ தேன! ப:களான எகைள காபவேன! - ெச"ற இர03


பா:ரகள;B, இ த பா:ர&திB ேச &, "ேகாவ தா-ேகாவ தா-ேகாவ தா" எ"
Q" 5ைற அைழகிறா6 ேகாைத!
* Cடாைர ெவ
B சீ ேகாவ தா!
* ைற ஒ" இ
லாத ேகாவ தா!
* இைற பைற ெகா6வா அ" கா0, ேகாவ தா!

ேகாவ த சத மகளகரமான சத! எ


லா அவதாரகைள? ஒேர ெபயr
அடக
ேகாவ த எ"ற ஒேர ெபயr
ம3 தா", எ" QC :வாமிக6
5,?-"னா அ "ேகாவ த
ேகாவ த"
உப"ன;யாச ெச8வா !

Page 200 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

இைறவன;" தி4நாமக6 ெப4பாB ம திர S வமானைவ! ஆனா


இ த "ேகாவ தா"
எ"ற ஒேர தி4நாம தா" ம திர இ
லாம
, யா ேவ03மானாB, எப,
ேவ03மானாB உ-சrகலா எ" ஆன!

மாதவலகா8 இ4 பாசாலி ந3-சைபய


Cவய "ேகாவ தா" எ"ற நாமேம!
யாேரா ஒ4 கிராம&வாசி "ேகாஹி தா"-"1 ெசா
ல, அைத ஒ4 வடெமாழி வ&தக
தி4&தினாரா! ேவ0டா, அப,ேய ெசா
ல3 எ" த3&தாெகா0ட கைத?
உ03! - அப,யான தி4 நாம, எள;ேயா க6 ஒ4 நாம! = ேகாவ தா! ேகாவ தா!

எைற,
எைற ஏ< ஏ< பறவ = எ"ைற,
எ"ைற எபப எ
லா "எR
எR எR"
எR
பறவகேளா,
பறவகேளா அப
லா...
அப
லா
ஏ< x ஏ< பறவ"னா எ"ன? ஏR பறவயா? இ
ைல ஏேழR=நாப&ெதா"ப பறவயா? :)

இைத வ
Bன க6 வத வதமா கண ேபா3வாக!
* ஒ4 சில ஏR பறவ-பாக
பறவ பாக = தாவர,
தாவர ந' வா<வன,
வா<வன ஊ வன,
ஊ வன வல,
வல நரக ,
நரக ேதவ ,
ேதவ
மக6...
மக6
5"ேப ெசா"ன ேபா
, ைவ த Fவ "ம0ணவ " வதிேய - இ தி4வா8ெமாழி!
ேதவ கேள ஆனாB, ம1சனா8 பற தா
தா", எ
லா வைன? த' &, ேமாச
Fக 5,?! ஆகேவ Last Stop ம1ச" தா"! :)

* இ"1 சில ஏேழழா8,


ஏேழழா8 ஒ"6 ஒ" அடகி இ4ப&ேதா4 பறவ-"1
பறவ
ெசா
Bவா8க! - "Qேவ<" :ற 5ரN நரகிைட ஆழாேம -"1 தி4வாசக!
F
லாகி, Sடா8, FRவா8, மரமாகி,

வ4கமாகி, பறைவயா8, பாபாகி,

லா8, மன;தரா8, ேபயா8, கணகளா8,

அ:ராகி, 5ன;வரா8&, ேதவரா8,
ெச
லா நி"ற இ& தாவர சகம&6

லா பறF பற இைள&ேத"

* ஆனா
ேகாைத இ த கண க"ஃ[ஷேன இ
ைல!இ
ைல அ ஏேழா,
ஏேழா இ
ைல
ஒ"ேனா, இ
ைல நாப& ஒ"பேதா...
இ4வ&தி ஒ"ேனா ஒ"பேதா
அவ தா" எ>ேளா பறவ-"னாB, ேவணா-"1 ெசா
லாம
, ேவN ேவN-"1
ேககிறாேள! ேமாச ேவணாமா
ேவணாமா? - ேவணா
ேவணா! அ :&த ேபா !
ேபா :)

Page 201 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

நா:
நா "எ"ன ேமாச ேபாரா?"

ேகாைத:
ேகாைத "ஆமா! அேக பாrஜாத/ம தார-"1 மல க6 வாடேவ வாடா! தின தின
Sமாைல, பாமாைல E, ெகா3க& தா" 5,?மா? இ
ைல ப3&தி4 ெப4மாைள
அப,ேய ஆைசயா க,க& தா" 5,?மா?
யா4 ேவN ேமாச? ேபாக8யா, ஜ'வா&மா, பரமா&மா-"1 ெசா
லிகி3
இ4க! என ஒ"ன;? ேவணா! ந'கேள வ-சிக!"

நா:
நா "அ, பாவ...ேகாைத!
' Oசா, ந'ய? இ>ேளா கMடப3, மா கழி ேநா"ெப
லா
இ4 3, ைளமாX-ல வ ேமாச ேவணா-"1 ெசா
Bறிேய?
ம1சனா ெபாற தாேல ஆயர கMட! அவனவ" இ"ெனா4 பறவ ேவணா-"1
ெத8வ& கிட ேவ03றா"! ந' எ"னடா-"1 பறவ "ேவN"கிறிேய? பறவ எ>ேளா
கMட ெதr?மா?
ெதr?மா

ேகாைத:
ேகாைத ஒ4 கMட5 இ
ல! Sமியல தா" :யநல-"னா, "என" ேமாச ேவN-
"1 அேக ேமாச&திேல? :யநலமா? ேபாகW...ந'க தா" O:! பறவ எ"ப
கMடேம இ
ைலேய!
வா<வனவா? = மI னா8 பற வதி?ைடேய" ஆேவேன!
* ந' வா<வனவா
பறைவயா? = ேகாேனr வாR 4கா8 பறேபேன!
* பறைவயா
* மரமா?
மரமா = ேவகட& ெச0பகமா8 நி தி4 ைடேய" ஆேவேன!
ப,யா8 கிட உ" பவள வா8 கா0ேபேன! எெப4மா" ெபா"மைல ேம
"ஏேத1
ஏேத1"
ஏேத1
ஆேவேன!


திX ஜ'வா&மா, பரமா&மா, ேமாச எ
லா ந'கேள வ-சிக! :)
ஞான ேயாக, க ம ேயாக, பதி ேயாக, "என" ேமாச ேவN, "என" ேமாச
ேவN -"1, என-என-"1 ெசா
லிகிேட இ4க!
ஒ4 ைகய
மண, இ"ெனா4 ைகய
ெசF வ-சிகி3, அன&திகிேட இ4க! ஹா
ஹா ஹா! :)

அேக ேமாச&ேக ேபானாB, அவதார எ3 ேபா,


ேபா நமைள? கீ ேழ
CF3வா4! அேபா வர மாேட"-"னா ெசா
ல ேபாேற? உன உ" :யநலமான

Page 202 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ேமாச ேவNமா,
ேவNமா இ
ைல அ"பாக அவ4 ேவNமா?
ேவNமா

உ" த"ேனா3 உேறாேம ஆேவா = உன உறவாக அைமேவா! அ>ேளா தா"! "ந'
ந'-
நாக6"
நாக6 உற ! இ பரணவ ேபால! பrகேவ 5,யா! உ"த"ேனா3(அ) + உறேவ
(உ) +
நம(ம)! இ ஒழிக ஒழியா!
உனேக நா ஆெச8ேவா = உன"ேக" நா ஆளாக இ4ேபா! மா "ஏக" சரண
>ரஜ-"1 ந' தாேன அ" ெசா"னா8? அதா" உன"ேக" நா ஆெச8ேவா! எ"ன;
நா" உ" "ஆ%" க0ணா! அைத மற டாேத! :)

ைகக ய-"1
ைகக ய "1 ஒ"1 இ4 தா ேபா!
ேபா ணா1பவ-"1
ணா1பவ "1 ஒ"1 இ4 தா ேபா!
ேபா
நா" Sமாைல, பாமாைல E, அவ1 E, ெகா0ேட இ4ேப"! பதி
ேபா3கிேட இ4ேப"! :)

ஏேழ<-"1 எ&தைன பறவ எR தாB, எR தாB...I dont care! I will enjoy the thirumeni
sountharyam of my Love:)
என காம தா" ேவN! காம தா" ேவN! க0ண1ேக உrய காம!

மைற ந காமக6 மா = அ& தைடயா, ேபா,யா, ேவெற த வ4ப


வ தாB, அைத மா&தி4 க0ணா!
ச வ த மா" பr&ய\ய = எ
லா& த மகைள? வ3வ3-"1 எக%-
ெசா"னா8 அ
லவா! ச வ காமா" பr&ய\ய = மைற ந காமக6 மா-"1
நாக6 உன- ெசா
கிேறா! க0ண1 ேபா8 ேசராத எகள;" மற காமகைள,
மற வ4பகைள எ
லா ஒ"1 வடாம
மாறி வ3!

சில சமய இ>ேளா ேபசி3 நாேன ஒ4 ேவைள சபல ப3 ேபாயடலா! இ த


Sமிேயாட ராசி அப,! அனால....
மைற ந காமக6 மா!
மா மா!
மா - க0ணன;" காமக6 ஏ!
ஏ ஏ!
ஏ


ெகா6 ெப4மாேள! எ"ைன-எகைள ஏ ெகா6!

-ஓ எ பாவா8! ஏ
-ஓ எ பாவா8!

ஆ0டா6 தி4வ,கேள சரண!

Page 203 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அைனவ4 இன;ய ெபாக


வா<&க6
வா<&க6! :)
இ"1 சிறி ேநர&தி
, வக கட
கைட த எ"ற கைடசி பா:ர5 ேபா3,
தி4பாைவ பதி கைள நிைற ெச8 வ3கிேற"!
நாைள ைத&தி4நாள;
- ைதெயா4 திகைள பா &, ஆ0டா6 க
யாண
ைவேபாக&ைத? ஜாலியா ெகா0டா,...மா கழி& தி4பாைவ பதி கைள நிைற
ெச8ேவா!

Show all items

Page 204 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-30: வக கட
கைட த, சக தமி!
Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வாக வாக! இனய ைத திநா - ெபாக


வாக! மச ெகாட !,
க!"ட !, நாைள காைலய
ஞாய& ேபா(&!, ஞாய& ேபா(&! எ*பத(+
,*னா-ேய, இ*ன+ வக கட
கைடசிேவா!! :)
இ த ஆ/0 மா கழிய
29 நா1க தா*! அதனா
இ*ேற மா கழி-30 பா வடலா!!
திபாைவ பதி4கள* ைளமா5-+ ேபாகலாமா? :)

ெபாவா எ த ெப! ஆ*ம6 க 7லாக இ தா8!,


இ தா8! அத(+ கட4 வா-*
வா * ஒ*
வகதி
இ+!!
இ+! 7( பய* (பல
பல 5தி)-*
5தி * ,-வ
இ+!!
இ+!
ஆனா
திபாைவ+ கட4 வா-* தனயா இ
ைல! வா + 7(பய*
எ*& இர/ைட;ேம ,தலிேலேய ெசா
லி வ0கிறா!

கா ேமன, ெசக/,
* கா ேமன ெசக/ கதி மதிய! ேபா
,கதா* = கட4 வா(தியான
வா தியான <ேலாக!)!
<ேலாக!
* நாராயண"ேன
நாராயண ேன"
ேன நம"ேக
நம ேக"
ேக பைற தவா* = 7( பய*(பல
பய* பல 5தி)!5தி
இப- வ+! ேபாேத வகி வ0கிறா! Straight to the point! ந>-* ெசா
ல தா*
ேகாைத+ ப-+!! அ மர" ம6 &கிறதா-* எ
லா! அ"ற! தா*! :)

+ழ ைதக?+ எ*ன பr< கிைட+!-* ெசா


லி10, ஆ வ! ஏ(ப0தி, அ"றமா>
ெசா
லி ெகா0ப ேபாேல!
பாக, எ* ேதாழி, ேகாைத ஒ சிற த Motivator, Psychologist & Managing Director - Human
Resource Development! :)

Page 205 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆனா
, ,-+! ேபா ம10!, இ*ெனா ,ைற, ெவளபைடயாக 7(பயைன>
ெசா
கிறாேள? அதா* ,த
பா1-ேலேய தியான <ேலாக!+7(பய* ெசா
லி1டாேள!
அ"ற! எ+,
எ+ ,பதா! பா1-
,
பா1-
திபாைவ பாட
களா
எ*ென*ன பல*
கிைட+! எ*பைத ஒ லி51 ேபா0கிறா?
ேபா0கிறா

ேகாைத+ அவைன கா1-8! அ-யா க தா* ,கிய!! அவைன அ பவபேத, "B-


இ ", +ள ேதேலா தா*!
அதனா
அ-யா க?+ எ*ன ேதைவ? எ*ன கிைட+!? எ*பைத ெவளபைடயாக>
ெசா
லி வ10, த* திபாைவைய நிைற4 ெசCகிறா!

* வ+! ேபா!, ேந இைழயD ...சீ ம


+! ஆCபா-> ெச
வ> சி&ம6 கா-*
கா
,தலி
அ-யா கைள தா* ெசா
கிறா! அ"ற! தா* ந தேகாப* +மர*,
+மர* யேசாைத
இளசிக! எ
லா!!
* திெவ!பாைவைய பாக - ஆதி;! அ த,! இ
லா அ!ெப! ேசாதிைய-*
இைறவைன தா* ,தலி
ைவ வ+கிறா மணவாசக ெபமா*! ஆனா

இவேளா ெபrய வ!"காrயா>ேச! மர"+ எ


லா! க10ப0வாளா எ*ன? :)

அேத ேபா
,-+! ேபா! அ-யா கைள ெகா/ேட ,-கிறா! எ+! திவ
ெப(& (அ-யா க) இ*"&வ எ! பாவாC! பா கலாமா? ேக10கி1ேட ப-க!

* ஆ/ +ரலி
- சிகி
+சர/ (க
Fr மாணவகள* நாயக*)
* ெப/ +ரலி
- எ!.எ
.வச த +மாr (Gவயா அவக அ!மா)

வக கட
கைட த, மாதவைன, ேகசவைன,
கைட த மாதவைன ேகசவைன
திக தி ,க ேசC இைழயா ,
இைழயா ெச*&,
ெச*& இைறசி,
இைறசி
அ+ அ பைற ெகா/ட ஆ(ைற,
ஆ(ைற அண "ைவ
ெதrய
, ப1ட பரா* ேகாைத ெசா*ன,
ைப கமல த/ ெதrய
ெசா*ன

Page 206 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

சக தமி மாைல ,ப! தபாேம,


தபாேம
இ+ இ பr< உைரபா ,
உைரபா ஈ இர/0,
இர/0 மா
வைர ேதா,
ேதா
ெசக/ தி,க> ெச
வ திமாலா

ெப(&, இ*"&வ எ! பாவாC!


எ+! திவ ெப(& பாவாC

வக கட
கைட த மாதவைன,
மாதவைன ேகசவைன = கப
க ெச
8! கடைல கைட த
மாதவ*-ேகசவ*
மாதவ* ேகசவ*!
ேகசவ*
ஆகா திபா(கடைல யா கைட தா க? இவனா கைட தா*? ேதவ -அ<ர அ
லவா
கைட தா க? உைழ" அவ கள! கிெர-1 ஐயா4கா? ஹா ஹா ஹா!
க ம*ேயவா அதிகார5ேத - ெசC;! க மகள* ேம
உன+ அதிகார! இ
ைல எ*ற
கீ தா-சாரைத ேகாதா-சாரதி
ைவகிறா!

ஆைமயாC ந0 நி*ற ந0வ* அவ*! அதனா


தாேன கைடய ,- த! ெமாத
பாரைத;! ந0வ
தாகி ெகா/டா*! ேதவ இL", அ<ர இL", மைலய* கன!,
பா!ப* வட!, கடலி* அைல எ*& ெமாத பார,! அவ* ேம
தா*!
ஏேதா ெவளய
இ பா +! ேபா,
ேபா நாம தா* எ
லா! கைடவ/ெசCவ
கைடவ ெசCவ ேபால
இ+!! ஆனா
உ/ைமயேலேய கைடவ/ெசCவ
இ+! கைடவ ெசCவ மாதவ*-ேகசவ*
மாதவ* ேகசவ* தா*!
தா*

சr, அ எ*ன வக கட


? வக! = ெப! கப
! அட, திபா(கடலி
கப


லா! ேபா+மா? எ*னபா கைத வடறMக?
ஹிஹி! இேக ஆ/டா கா10! கப
ேவற! ந! மன! எ* ! கப
! அ உலக
கடலி
மித !, அைலகழி ! ேபாகிற! அப <வாமிக?! மன! எ ! ேதாண எ*&
பா0கிறா !

Page 207 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ஆ/டா?!, அப <வாமிக?! பல இடகள


ஒேர உவைமகைள ைகயா?வா க!
யாரா><! ஆC4 ெசC பாக! ெதr;!!
மன! எ ! ேதாண ப(றி, மதி எ ! ேகாைல ஊ*றி
சின! எ ! சரைக ஏ(றி, ெசறி கட
ஓ0! ேபா
மன* எ ! பாைற தாகி, மr;! ேபா அறிய ஒ/ணா
உைன எP! உண ைவ ந
காC,

காC ஒ(றிQ உைடய ேகாேவ!

திக தி ,க ேசC இைழயா = நிலைவ ேபால மதி ,க! ெகா/ட ெப/க

ெச*&"
ெச*& இைறசி = தாக இ இடதி
இ ேத, இ&மாபாC வணகா,
"ெச*&
"ெச*&" வண+கிறா க! ஏ*? = அ-யா க?ட* B- வழிபடP!! அ தா* ைகக ய!!
அ தா* ெதா/0!
இ த இடதி
இ ேத Bட இைறவைன வணகலா! தா*! ஆனா
அ தனத
வழிபா0! அ("தமான ைவகைற ேவைளய
தனைம எ+? அ-யா B1டதி
, B-
இ , +ள வழிப1டா
, அ தன "ண >சி அ
லவா!

அ+ அ பைற ெகா/ட ஆ(ைற = அேக,


அேக ெபமாளட! பைற வாகி ெகா/ட
வழிைய...
வழிைய
ஆ&=வழி! ஆ(&பைட-* ெசா
8ேறா!-ல! இேக பைற எ*& ெசா
லிவ10
ெபமாைளேய வா+! வழிைய அ
லேவா நம+> ெசா
லி தகிறா!
* தி,கா(&பைட ,க பrசி
! ஆ/டா ஆ(&பைட ெபமா பrசி
!
* அதனா
திபாைவைய ஆ/டா ஆ(&பைட-* ெசா
லலா! தாேன? சr தாேன?

அண "ைவ = அழகான "ைவ கிராம!, "R , வ


லி"R !
ைப கமல த/ ெதrய
= ப<ைமயான +ள >சியான தாமைர மாைலக! ெதrய
-
*னா ெதா+ மாைல! ெதாக
, ெதாைடய
, க/ண-* வத! வதமான மாைலக
உ/0! ஆ/டா S-ய + S- ெகா0த = ெதrய
எ* ! ெதா+ மாைல!
ஆ/டா மாைல*ேன இேபா ெபய ஆய->சி!

Page 208 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ப1ட பரா* ேகாைத ெசா*ன = ப1ட பரா* ெபrயாவாr* ெச


ல ெபா/P
ேகாைத)
ேகாைத ெசா*ன...
(ேகாைத ெசா*ன
ஆ/டா?+ ெபாற த வ10 M பாச! ஜா5தி! எ*ன தா* க/ணா, க/ணா-*
ெகாசினா8!, சமய! கிைட+! ேபாெத
லா!, த* ெபய வ! ேபாெத
லா!, த*
இனஷிய
ேபா10பா!:)
ப1ட பரா* ேகாைத! ப1ட பரா* ேகாைத! ப1ட பரா* ெபrயாவாr* ெச
வ
+மாரதியான எ* ேதாழிேய! S- ெகா0த <ட ெகா-ேய!

சகதமி மாைல = அவ பா- ெகா0த சகதமி மாைல!


மாைல
சக கால! தா* எபேவா ,-சி ேபாய0>ேச! இவ கால! அ"ற! தாேன? அ"ற!
எ*ன சக தமி?
* நப*ைனைய ,* ைவதா!
* பழ தமிழ ப/பா0,
* தமிழி
இைறயய
,
* தமி கட4 மாேயா*,
* ெவ1சி-கர ைத ஆநிைர காத

எ*ெற
லா! சககால தமி> சமயைத, தமி> சVகைத அவ ,*ன&தி
நிைலநா1-யதா
= சகதமி!

ேகாைத,
ேகாைத வடெமாழி ெதr தி !,
ெதr தி ! வடெமாழிய
பா-னா இ
ைல!

ைல வடெமாழிய

எLதினா
தா* சைபய
மதி" எ*& இ த ஒ காலக1டதி8!, ந!ைம ேபா*ற
எளயவ க?காக ெதCவ தM தமிழி
பா-னா! ெதளயாத மைற நிலக
ெதளகி*ேறாேம!

,ப! தபாேம = அ த ேகாைத தமி - ,ப பா<ரக! பா+<ர! = கவைத+இைச!


இைச கவைதயான திபாைவ பாட
கைள...

இ+ இபr< உைரபா = இேக இ த ெபமா பrைச பா0பவ க எ


லா!...

லா!
அ+ அ பைற, இ+ இ பr< = பா தMகளா ெசா
லா1சிைய? ெபாளா1சிைய?
* அ+-அ பைற = அ+, அ+-* ேமா1ச! ேதடறMகளா மகேள?
* இ+-இ பr< = இ+, இ+-* இேகேய இ+!
ைகய
ெவ/ைணைய வ>சிகி10, ெநC+ அைலயலாமா? "என+ ேமா1ச! ேவP!,
என+ ேமா1ச! ேவP!"-* , <யநல ேபா ைவ ேபா தி ெகா/0, க மகைள;!,
அ Wடானகைள;! ெசCயாதM க! <யநல! இ
லாம
க மா Wடான! ெசC;க!

Page 209 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அ+ அ பைற,
பைற இ+ இ பr< = நிய ைகக ய!! எ* கட* பண ெசC "கிடபேத"! =
இேவ ேமா1ச!! இேவ இ*ப!! இேவ இைறவ* உள உக"!
* திவரகேம ேமா1ச!! திேவகடேம ேமா1ச!! திக>சிேய ேமா1ச!!
ேமலேகா1ைடேய ேமா1ச!! திXய ேதசகேள ேமா1ச!!
* வாைழ ப த
ஆைனகளய அளாள ெபமாேள (கேஜ திர வரதராஜ ெபமா)
ேமா1ச!! அவரவ அபமான தல! எ
லா,ேம ேமா1ச!!
* அவரவ அ தராமாேவ ேமா1ச!!
ேமா1ச! அ த யாமிேய ேமா1ச!!
ேமா1ச!

திபாைவ = ஒ பr<! ெபமா, த!ேமாட Yமி பரா1-ைய அ ப, ந!மலா+! ெகா0த பr<! அைத ஓவா எ
லா!, பr< உைரபா எ
லா!....

பாக ேகாைதய* உ*னபான உதிைய!


இேபா பாக, உதிைய
* ,த
பா<ரதி
= தியான <ேலாக! + 7( பய* ைவதா!
* இ&தி பா<ரதி
= 7( பய* + தியான <ேலாக! ைவகிறா!
ஈ இர/0,
இர/0 மா
வைர ேதா = நா*+ ெப! மைல ேதாக! ஈ -இர/0=நா*+!
ேமக! த+! மைல,க0 ேபால, நா! ேபாC த+! அவ* நா*+ ேதாக = ச+-
சகர-அபய-வரத கரக!
ெசக/, தி,க = ெசXவr ஓ-ய க/க! திXயமான தி,க!! பா
வ-;! அ த
ெசக/
அழ+ ,க!! அCேயா....

ெச
வ+திமாலா

ெச
வ திமாலா
= திமகேளா0 B-ய G+ம*
G ம*+நாராயணனா

ம* நாராயணனா
!
நாராயணனா

எ+! = எ+!=எ
லா இடதி8!, எ*&!=எ
லா காலதி8!,

தி-அ
தி அ ெப(& = உலக*ைன மகாலZமிய* பrY ண கடா1சதாேல, அகலகி
லா
கைணயாேல...
* தமி கட4 மாேயா* தி-அ ெப(&.....தி+மா
அ ெப(&,
* பகவ-பாகவத ைகக யதாேல, ஆ/டவ*-அ-யா திெதா/-

இ*"&வ எ! பாவாC!
பாவாC இ*"&வ எ! பாவாC!
பாவாC இ*"&வ எ! பாவாC!
பாவாC

Page 210 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

* ஆ/டா திவ-கேள சரண!! எ!ெபமா* திவ-கேள சரண!! ஹr ஓ!!


* அ-ேய* திபாைவ பதி4கைள நிைற4 ெசCகிேற*!
ெசCகிேற*
* அ-யா களான உக திவ-கள
ேசவ ெகாகிேற*!
ெகாகிேற*
* இ*"&வ எ! பாவாC! இ*"&வ எ! பாவாC! இ*"&வ எ! பாவாC!

இன வவன....மர" ப-, ேகாைதய* ேம


பற பா-ய, வா பாக + வாழி
திநாம!.....

திபாைவ வா பாக - ேவத பரா* ப1ட எLதிய!

ேகாைத பற த ஊ , ேகாவ த* வாL! ஊ !


ேசாதி மண மாட! ேதா*&! ஊ ! - நMதியா


ல பத வாL! ஊ ! நா* மைறக ஓ! ஊ !
வ
லி "R ! ேவத ேகா[ !

பாதகக தM +!! பரம* அ- கா10!!


ேவத! அைன+! வதா+!! - ேகாைத தமி
ஐ ஐ ! ஐ ! அறியாத மானடைர
ைவய! <மப! வ!"!

சமயதி* ,ெப! +றிேகா எ*ன?


1. பாதகக தM கP!!
2. பரம* அ- கா1டP!!
3. ேவத! அைன+! வதாகP!!
இ!V*&! ேகாைதய* திபாைவ, ெவ+ எளதாக> ெசC வ0கிற!
சா5திர வ(ப*ன க, ஆராC>சியாள க இவ கைள எ
லா! கட , எளய மக?+!
இைத எ0> ெச
கிற!

அதனா
தா* திபாைவ+ ம10!, எ த காலதி8!, ஆலயகள
தைடய
ைல!
திமைலய
வடெமாழி> <ரபாதைத நி&தி வ10, திபாைவைய ஓகிறா க!
ம திரக?ேக உrதான மதி", ேவத! அைன+! வ-* ெசா*னா8!...

Page 211 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவலகாC இ+! ேபாேதா...+ளகாமேலேயா/+ளேதா, தM1ேடா, தM10 இ


ைலேயா,
எ*ன ேவPமானா8! ஆ>சார! ெசா
லி ெகா?க!
இ த ேவத! அைன+! வைத ம10!, எேபா ேவ/0மானா8!, எப-
ேவ/0மானா8!, யா ேவ/0மா 8! ஓதி ெகாளலா!!

இ ைவணவ> ெசா அ
ல! சமய> ெசா அ
ல! +ல> ெசா அ
ல! ஆ>சார ெசா

ல!
திபாைவ = ெபா> ெசா!
ெசா அேவ இத* நM ைம-ெசளலபய!
ைம ெசளலபய!-ெபைம
ெசளலபய! ெபைம!
ெபைம

ேகாைதய* ேம
தமி அ >சைன! - வாழி திநாம!!
* தி ஆ- Yர ெசக உதிதா வாழிேய!
* திபாைவ ,ப! ெசபனா வாழிேய!
* ெபrயாவா ெப(ெற0த ெப/ பைள வாழிேய!
* ெப!"R மா,ன+ ப* ஆனா வாழிேய!

* ஒ 7(& நா(ப V*& உைரதா வாழிேய!


* உய அரக(ேக க/ண உக தளதா வாழிேய!
* ம ஆ! திம
லி, வள நா- வாழிேய!
* வ/ "ைவ, நக ேகாைத, மல பதக வாழிேய!!!

ஆ/டா திவ-கேள சரண!! எ!ெபமா* திவ-கேள சரண!!


ஹr ஓ!!

Show all items

Page 212 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

மா கழி-31/ைத-01: ஆடா திமண! ேகாைத மாைல மாறினா!


Wednesday, January 14, 2009, 11:13:46 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

அைனவ இன ய ெபா#க
வா$%&க! தி%திபான தமி$% திநா - தமி$
(%தா) வா$%&க! ெபா# ம#கல,
ம#கல எ# த#க!
த#க

எ+னா#க? ெபா#க
ெபா#கி,சா? இ+ப ெபா#கி,சா? கைப க.,சா,சா?
ெதாைலகா/சிய
0$கி/1#களா? பதிவேலா, ெதாைலகா/சியேலா ெராப
0$றவ#க4, நாைள, சிற( 5ைச உ)! உ#க ெகா(க4 சிற(
வ ண அ.கப)-+7 உ#க வ/)ல
8 ெசா
ற& கா&ல வழl#கேளா? :))

ேகாைத% திமண!
திமண ஆடா க
யாண!

யாண

ெபா&வா, மா கழி :.;ச&, திபாைவ நிக$,சிக நிைற< ெப= வ)! ஆனா

தமிழ திநாளான ைத-:த

ைத :த
நா4,
நா4 ேகாைத பா>ர பா. வ,சிகா-+7
வ,சிகா +7 பல
ேப% ெதrயா&!
ெதrயா&

சி+ன ெபா@#க4% ைத மாச-+னா உயரா,ேச! ைத ெபாற தா வழி ெபாற

Page 213 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

த#கேம த#க! வ/.

8 தான ய: பண: கதிரா) ேவைளயா,ேச! ெபா@ மன>ல,


காத
திமண சதிராடாதா? :) தமி$ மற%தி-கிராம%& ெபாணான எ#க ேகாைத,
ைத பறைப பாடாம
தா+ இபாளா எ+ன?

வா#க, அைத ேவகமா பா %&/), ஆடா திமண ைவேபாக%ைதA


பா %&வ/)...மிக மிக மகி$,சியாக% திபாைவ பதி<கைள :.%& ைவேபா! :)
இேதா ைத-01:
ைத ைத-ஒ
ைத ஒ"
"ைத ஒ தி#க எ+7 :த
நா,சியா திெமாழி!
திெமாழி

ைதெயா தி#க4 தைர வளகி%


தம டலமி/) மாசி :+னா,
:+னா
ஐயD மணெகா) ெத அண &
அழகி7 அல#கr%த அன#க ேதவா!
ேதவா

உEய< ஆ#ெகாேலா எ+=ெசா


லி
உ+ைனA உபையA ெதாFேத+,
ெதாFேத+
ெவEயேதா தழ
உமி$ சகரைக
வதிகிறிேய!
ேவ#கடவ எ+ைன வதிகிறிேய

ேவகமான ெபா:
ெபா காமேவேள! ம+மதா! உன அன#க+-+7 ேப!
அ++அ#க=உடப
லாதவ+! சிவ ெபமா+ ேசாதிய
ெபா.யாகிய ெபா.யா!

ைதெயா தி#க - ஆடா க


யாண%&காக,

யாண%&காக
ைஷலஜா அகா பர%ேயகமாக ேபா/) அ7பய,
அ7பய
வண ேகால (த
த-மடல
த மடல)
மடல

ைத மாசமான இ+=, தைரைய வளகி, த-மடல எ+7 ள ,சியான ேகால


இ/ேடா! மாசிய+ : தின நா வைர (அதா,> ைத மாத :F&), மண
ெபா.களாI, வண ெபா.களாI, ெதைவ அழப)%திேனா! ைத மாச எ+றாேல
ந8 வ)
8 ேத. வ ேவைளயா,ேச! அதா+!

எத உய வா$கிேற+ ெதrAமா? காம+ எ+7 உ+ைனA, சாம+ எ+7 உ+


தபையA ெதாFேத+!

Page 214 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெபாறிக பற அழகிய சகர%ைத ைகய


ப.,சிகாேன...அ த
ப.,சிகாேன அ த ேவ#கடவ+!
ேவ#கடவ+
அவ7-நா+
அவ7 நா+"
"அவ7 நா+ எ+= வதிபாேய!
வதிபாேய

மா கழி ேநா+( :.;ச&, ெர) மாச கழி,சி, ப#ன ய


தா+ (ப#ன உ%திர)
ேகாைத% திமண ெகாடா)வா க திவர#க ம= வ
லி(%Jr
!

ஆனா
ேவ#கடவ+ அத :+னதாகேவ ேகாைத அ ெசEகிறா+
ெசEகிறா+! எபடா இவ,
வ#ககட
கைட த பா>ர பா. :.க ேபாகிறாேளா?-+7 கா%&கி/) இகா+
ேபால! ேவ#கடவ எ+ைன வதிகிறிேய! ேநா+( :.,ச ைகேயா).....அவைள-
அவ+.....அ)%த நாேள லப! :)

இ+= திமைல-திபதிய

திமைல திபதிய
,
திபதிய
ைத% திநாளான ெபா#க
நாள+=,
நாள+= ஆடா
திமண-ேகாைத
திமண ேகாைத பrணய எ+= ெகாடாடப)! காைலய
ேவ#கட மாபைள
பாr ேவ/ைட எ
லா நட%தி, வர
8 ெகாபள க வவா! வ & ைக%தல ப=வா!
மாைல மாற
அ(தமாக நட!
இKவள< நா, தா+ L. ெகா)%த மாைலைய, அபா கி/ட ெகா)%&, ெபமா4
ேபா/டா! இ+= அவேள த+ ைகபட, மாைல மாற ேபாகிறா!

ஆடா மாைல மாற


கா/சிைய,
கா/சிைய திமதி.
திமதி வசாகா ஹr,
ஹr Lப பா/) ஒ+றினா

வவrபைத ேக4#க!
ேக4#க (மாைல L/) அ த பதிைய ம/) க%தr%&
ெகா)%&ேள+!)

ேக/பத ம/)மான ஒலி,>/.!


மாைல சாறினா!
சாறினா ேகாைத மாைல மாறினா!
மாறினா
மாலைட &, மதிலர#க+
மாலைட & மதிலர#க+, மாைல அவ த மா பேல,
மா பேல
ைமயலா,
ைமயலா ைதயலா,
ைதயலா மாமல கர%தினா,
கர%தினா

ர#க ராஜைன
ராஜைன, அ+ப த#க ேநசைன,
ேநசைன
ஆசி Nறி,
Nறி 5>ர க ேபசி மிக வா$%திட,
வா$%திட
அ+(ட+, இ+பமாE
அ+(ட+ இ+பமாE, ஆடா கர%தினா,
கர%தினா

மாைல சாறினா! ேகாைத மாைல மாறினா!

Page 215 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

பா-மாைல
பா மாைல சாறினா!
சாறினா 5-மாைல
மாைல மாறினா!
மாறினா

அப.ேய கபைன பண பா#க அ த அழ% திக


யாண%ைத!
திக
யாண%ைத

*ெபrய திவ.யான கட+, மாபைளைய, வாA ேவக%தி


பற த.%& ெகா) வர...

* நிகF திவ4வரா) 2040 (ச வதாr வட), ைத% தி#க :த


நா (14-Jan-2009),
மக ந/ச%திர N.ய ைத-ெபா#க
ந+னாள ேல...

* ம%தள ெகா/ட, வrச#க நி+Oத,


* அ.யா க வாழ, அர#கநக வாழ,
* ஆ+ேறா -சா+ேறா -ஆ,சா ய க ம#களாசாசன பாட
* ஆ$வா க-நாய+மா க நாலாயர பா>ர#களாI, ேதவார பதிக#களாI ந
லாசி
Nற,

* ம&ைர-வ
லி(%J , ப/ட பரான + ெச
ல மகளான, திநிைற ெச
வ.
ெச
வ ேகாைத
* திநா)ைட% தைலவ+, அமலனாதி பரா+, திநிைற ெச
வ+
ெச
வ+. அர#க7
எைற, ஏேழ$ பறவமாE, காத
திமண இன ேத நடகி+ற ேபா$தின ேலேல,

* அ+ப க-அ.யா க ந8#க எ


லா... த#க >ற: ந/( Lழ வ தி &,
* :%&ைட தாம நிைர தா$ த ப தகீ $, திரேட எF தள ,
* ஆடா-அர#க+
ஆடா அர#க+ திKய தபதிகைள,
தபதிகைள
* ப
லா) ப
லா) எ+7மா=,
எ+7மா=
* கணார க), ைகயார% ெதாF&, தபதிகைள ஆசி வதி%& அ4மா= ேக/)
ெகாகிேற+!

- அ.ேய+,
அ.ேய+
மாதவ ப த
:
ப த
ேகாைதய+ ஆய -ந/(,
ஆய ந/(, ச0க.
ச0க

Page 216 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

வாரண ஆயர Lழ வல ெசE&


நாரண நப நடகி+றா+ எ+ெறதி
5ரண ெபாட ைவ%& (றெம#
ேதாரண நா/ட....
நா/ட

நாைள வ&ைவ மணெம+= நாள /)


பாைள க: பr>ைட ப த
கீ $
ேகாளr மாதவ+ ேகாவ த+ எ+பா+ ஓ
(த...
காைள (த

இ திர+ உள /ட ேதவ ழா எ


லா
வ தி & எ+ைன மகேபசி ம திr%&
ம திர ேகா. உ)%தி மணமாைல
L/ட...
அ தr L/ட

நாறிைச% த8 %த ெகாண & நன ந


கி
பா பன, சி/ட க ப
லா எ)%ேத%தி
5(ைன கண (ன தேனா) எ+-த+ைன
க/ட...
கா( நா க/ட

Page 217 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

கதிெராள த8ப கலச:ட+ ஏ தி,


சதிrள ம#ைகய தாவ & எதி ெகாள
ம&ைரயா ம+ன+ அ. நிைல ெதா/), எ#
அதிர (த...
(த

ெக/. ேமள,
(ெக/. ேமள ெக/. ேமள.....)
ேமள
ம%தள ெகா/ட வrச#க நி+Oத
:%&ைட% தாம நிைர தா$ த ப த
கீ $
ைம%&ன+ நப ம&Lத+ வ & எ+ைன
பற...
ைக%தல பற

வாE ந
லா ந
ல மைறேயாதி ம திர%தா

பாசிைல நாண
ப)%& பrதி ைவ%&
காEசின மா-கள = அ+னா+ எ+ ைகபறி%
ெசEய...
த8வல ெசEய

இைம ஏேழ$ பறவ பறாவா+


நைம உைடயவ+ நாராயண+ நப
ெசைமAைடய திைகயா
தாபறி
மிதிக...
அமி மிதிக

வrசிைல வா:க%& எ+ைனமா தா


வ தி/)
எr:க பாr%& எ+ைன :+ேன நி=%தி

Page 218 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

அr:க+ அ,>த+ ைகேம


எ+ ைகைவ%&
ெபாr:க த/ட...
த/ட

#ம அப ள சா த ம/.%&


ம#கல வதி
8 வலெசE& மணந8
அ# அவேனா) உட+ெச+= அ#,
ஆைனேம

ஆ/ட...
ம;சன ஆ/ட

(ஆய7காக% தா+ "ெகாட மணாவைன")


ேவய (க$ வ
லி(%J ேகா+ ேகாைத ெசா

Jய தமி$ மாைல ஈைர & வ


லவ
வாA ந+மகைள ெப= மகி$வேர!
மகி$வேர

இ%&ட+,
இ%&ட+ திமகள + திமண%ேதா) N.ய திபாைவ பதி<க - மாதவ ப தலி

நிைறவாகின!

Page 219 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
மாதவ ப த

ெபா#கேலா ெபா#க

ெபா#க
! இ+பேம ெபா#க
!
எ# திவ ெப=, இ+(=வ எபாவாE! இ+(=வ எபாவாE!

Show all items

Page 220 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50
இனய ேக கி !

இனய ேக கி !
ேக கி
You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is
added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your
computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage


Subscribe to this feed in Google Reader

Subscribe to this feed

திரா? னதமா?? - திபாைவ ெக வைளயா !


Monday, January 05, 2009, 1:52:38 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

Jan-02, 2009 03:33 AM EST


 !க",
!க" பr$க" அறிவ'சா'ேச!
அறிவ'சா'ேச :)

பr$ அறிவ பதி! இ)ேக!


இ)ேக சrயான வைடக" இேதா!
இேதா

இ+த ேபா ய, பல. ஆ0வ) கா கல+கி 1)க!


கல+கி 1)க ெரா.ப ந றி!
ந றி

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml