Soalan 2a

Persamaan dan perbezaan utama antara Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Pendidikan masih lagi menjadi bidang utama negara bagi membangunkan modal insan pada masa depan. Pembangunan bidang ini dengan pelbagai rancangan baru akan dapat membangunkan akal, hati dan jiwa manusia khususnya remaja bagi menghadapi dan melengkapkan diri ke arah negara maju. Hanya melalui pendidikan di sekolah semua perancangan ini dapat direalisasikan. Perancangan yang dimaksudkan ialah tranformasi pendidikan. Tranformasi pendidikan ialah proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistic kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan dan persamaan antara Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Perbezaan antara KLSR dan KBSR dari segi matlamat dan objektif iaitu KLSR memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Contohnya, pelbagai kemahiran dan latihan bagi menerapkan demokrasi dikalangan pelajar manakala KBSR pula lebih kepada murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan serta menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira. Agar murid boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borang-borang yang sesuai untuk keperluan seharian. Perbezaan yang seterusnya ialah isi kandungan kurikulum bagi KLSR ialah Isi kandungan pelajaran kerap kali tidak berkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain dan butiran yang terkandung dalam sukatan pelajaran adalah terlalu banyak. Isi kandungannya terlampau memberi penekanan dalam persediaan untuk mencapai kecemerlangan kebendaan, Lukisan dan Pertukangan Tangan untuk pekerjaan masa depan. KBSR pula merangkumi tiga bidang iaitu komunikasi, manusia dan alam keliling dan perkembangan individu. Pendidikan Seni Visual termasuk di dalam bidang perkembangan diri individu di dalam komponen kesenian dan kesihatan. Perbezaan ketiga ialah dari segi pendekatan kurikulum antara KLSR dan KBSR. Susunan kerusi dan meja bagi KLSR disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih

intelek dan sosial (JERIS). Guru juga membimbing pelajar kearah nilai-nilai yang harmoni dan bersepadu. KBSR pula lebih bersifat berpusatkan pelajar dan penglibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan. Persamaan ketiga ialah dari segi pendekatan guru sebagai pembimbing pelajaran. Seterusnya terdapat beberapa persamaan antara KLSR dan KBSR iaitu dari segi matlamat.berpusatkan kepada guru manakala KBSR pula susunan kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah pengajaran secara berkumpulan. Persamaan isi kandungan pula ialah menyentuh tentang kepentingan seni dalam kehidupan seharian pelajar. Persamaan dari segi matlamat dan objektif ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Cara pengajaran bagi KLSR pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Penghargaan dalam bidang seni disemai didalam jiwa pelajar agar mereka lebih bersyukur. emosi. .objektif. Murid sentiasa diberi bimbingan oleh guru mengenai matapelajaran yang di ajar. rohani. Perpaduan amat di titikberatkan dalam kedua-dua kurikulum. isi kandungan dan juga pendekatan.

Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak Negara mencapai kemerdekaan. sekolah Cina. sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Seterusnya pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. kebudayaan dan politik. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu. Sebab-sebab mengapa perubahan dilakukan terhadap kurikulum. Pada tahun 1960. dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-masing. iaitu Abdul Rahman Talib. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975).Soalan 2b Kronologi perubahan – perubahan kurikulum yang pernah digunakan. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965). Tahap kedua pula merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian .

Ciri-ciri bilik darjah tradisi: 1) Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris 2) Pelajar yang rendah. 5) Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan 6) Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru. 4) Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Aspek Pengurusan Bilik Darjah KLSR Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. kaum mahu pun agama. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat -matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang digantung dihadapankelas. Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas.pendidikan tanpa mengira bangsa. .bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan 3) Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969.

1994 .Pelaksanaan penuh di semua sekolah. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. mulai tahun 1967. muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. 1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi 1993 . Sementara itu. Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga.Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. Ujian Diagnostik darjah Tiga. Justeru. Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP.Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . Ujian Penilaian Darjah Lima. 1983 . Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. 1984 . SPMV dan MCE. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian buta huruf.Aspek pengujian dan penilaian dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE).Selain itu.Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1982 . (1978). SRP.Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia.

Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran . hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Justeru. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca . menulis dan mengira. Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. Pada tahun 1993. Di samping itu juga. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk keperluan seharian.Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. rohani. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Namun. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. Antaranya termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. intelek dan sosial (JERIS). ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Aspek keempat ialah pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. bukannya terletak pada guru agama sahaja. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. emosi. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini.

bakat. penerapan nilainilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. akhlak. jasmani.pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan . Dari segi strategi pengajaran.kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Ini kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. mendisiplinkan diri. permainan serta unit beruniform. rohani. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. memahami budaya kaum lain. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik.Bahasa iaitu Bahasa Melayu. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. emosi. Dari segi susunan fizikal. Justeru. Aspek Pengurusan Bilik Darjah KBSR Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam.rakan yang berlain agama dan budaya. Cina. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah tradisi. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. persatuan.

Daripada aspek penilaian pula. dan kemahiran menulis. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. tahun 6. Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. Daripada aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran. Ciri-ciri bilik darjah KBSR 1) Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan 2) Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan tersendiri 3) Menggalakkan pengelibatan pelajar secara aktif 4) Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar 5) Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar 6) Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif 7) Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif.pembelajaran amat digalakkan.Hal ini menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran. kemahiran membaca.di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. Aspek pengujian dan penilaian dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. .Dari segi bentuk dan kemudahan.

kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.B. kemahiran dan maklumat Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul albab. Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Secara umumnya. kemahiran dan kompetensi. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. menerap nilai Oleh itu.  Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:   Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Berikut rentetan sejarah perkembangan kurikulum sekolah rendah seperti berikut.  Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A. Kurikulum Standard Sekolah Rendah berteraskan kepada beberapa sandaran utama iaitu. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :     Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu. dan ujian bulanan.Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun. 1960 1983 1993 2003 2011 Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) .

7.Rujukan: 1. Utusan Publications & Distribution Sdn. Kuala Lumpur.scribd. Selangor. 6.moe. Pengantar Kurikulum. Bhd. http://www. Kepimpinan Pendidikan di Malaysia. 5. Ujian Bahasa Malaysia: Panduan dan Teknik.com/2007/09/beberapa-pengertian-kurikulum. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Profesional Publishing Sdn.html . http://destalyana. Razali Arof (1991).my/tayang.com/ 10. Mohd Idris Jauzi (1991).com/2009/01/pendidikan-definisi-dan-konsep. 2.http://www.html 11. Yahaya Don (2007). Reformasi Pendidikan di Malaysia. Nurin Enterprise.blogspot.com/doc/6812069/g6213-Teori-Dan-Amalan-Kurikulum-Individu 9. Kuala Lumpur.tripod.blogspot. Kuala Lumpur. Azman Wan Chik (1982). Mook Soon Sang (2004). Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. 4. Kuala Lumpur. http://dukeamienerev. Dewan Bahasa dan Pustaka.php?laman=falsafah_pendidikan&unit=kementerian&bhs= my 8. Isu-isu Dalam Pengukuran dan Penilaian Bahasa Malaysia. http://emi21081. Azman Wan Chik (1987). Bhd. 3.gov. Pengantar Pendidikan Teras: Untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Selangor.