KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

Aktiviti 2.2 Huraikan perbezaan dan persamaan antara pandangan Ibnu Khaldun dengan pandangan tokoh Barat mengenai masyarakat.

Ibnu Khaldun adalah seorang pelopor kajian sosiologi sebelum berkembang pesat di Barat. Kajian sosiologi daripada perspektif islam mempunyai unsur-unsur berikut: • berteraskan agama • berbentuk aktivisme social • mengkaji interaksi mikro dan makro • keadilan untuk kesejahteraan masyarakat • tidak memisahkan agama dengan aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial dan politik Auguste Comte (1798-1857) secara sistematik dan saintifik Rumusan Ibnu khaldun lebih memfokuskan konsep ketuhanan berbanding dengan Auguste Comte yang menerapkan kajian masyarakat secara sistematik dan saintifik berdasarkan andaian logikal. >masyarakat berkembang melalui proses > perubahan sosial dalam masyarakat adalah interaksi sosial yang meliputi ekonomi, politik dan sejarah (Mukadimah) Ibnu Khaldun (1332-1406) mengkaji masyarakat berpandukan ketuhanan

>Mengutarakan kajian terhadap masyarakat >kajian secara sistematik dan saintifik tetapi

evolusi yang berperingkat dalam karya “Low of the Three Stages” Rumusan

Auguste Comte menjelaskan bahawa masyarakat berkembang melalui evolusi yang berperingkat-peringkat antaranya ialah teologikal, metafizikal dan positif. Peringkat perubahan ini tidaklah berlaku secara serentak di semua tempat, namun pihak yang lebih cepat mengalami perubahan akan terlebih dahulu menjadi moden. Wujudnya fahaman berbentuk sekular yang memisahkan agama dalam kehidupan. Manakala Ibnu Khaldun mementingkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam institusi sosial.
1

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

>Mengkaji masyarakat dalam bentuk Makro Rumusan

mengkaji masyarakat dalam bentuk mikro dan makro

Secara umumnya, Auguste Comte mengkaji masyarakat berbentuk makro sahaja. Pendapat beliau yang lebih penting adalah perubahan intelektual bukannya revolusi politik dan sosial. Ibnu Khaldun melihat dari sudut perpektif sosial bagi melihat keadilan dalam masyarakat.

Persamaan pandangan Ibnu Khaldun dan tokoh barat mengenai masyarakat Kajian masyarakat yang di jalankan oleh Ibnu Khaldun dan tokoh-tokoh barat adalah dalam bentuk yang sama iaitu mengkaji mengenai masyarakat. Walau apa jua, teori yang dikemukakan oleh barat pada asasnya teori tersebut menyentuh mengenai peranan masyarakat dalam mempengaruhi institusi sosial dan masyarakat. Apa yang membezakan adalah sosiologi Khaldun dan teori-teori barat ialah berpandu dan bermatlamatkan agama sepertimana yang sering diungkapkannya, “ilmu pengetahuan hanya datang daripada Allah s.w.t yang Berkuasa, yang Maha Bijaksana”. Kesimpulannya, walau apa jua, kajian yang di buat, kajian masyarakat mestilah berpandukan konsep ketuhanan supaya dapat mengelakkan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Ini kerana masyarakat tidak boleh dipisahkan dengan agama bagi mewujudkan konsep adil dalam sesebuah masyarakat.

Aktiviti 3.2 Sigmund Freud terkenal sebagai ahli psikologi yang memperkenalkan konsep id, ego dan superego dalam analisis personality.
2

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

a) Huraikan makna konsep-konsep id, ego dan superego

Id adalah satu-satunya komponen keperibadian yang hadir sejak lahir. Aspek keperibadian sepenuhnya sedar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, id adalah sumber segala tenaga psiki sehingga komponen utama keperibadian. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keperluan dan kehendak.. Jika kita diperintah seluruhnya oleh prinsip kesenangan, kita mungkin mendapati diri kita meraih hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Perilaku seperti ini akan baik mengganggu dan social tidak dapat diterima. Menurut Freud, id cuba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan melalui proses utama, yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diingini sebagai cara untuk memuaskan keperluan. Ego adalah komponen keperibadian yang bertanggungjawab untuk menangani dengan realiti. Menurut Freud, ega berkembang dari Id dan memastikan bahawa dorongan dari Id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi Ego baik di fikiran sedar, prasedar, dan tidak sedar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realiti yang berusaha untuk memuaskan keinginan Id dengan cara-cara yang realities dan sosial yang sesuai. Prinsip realiti beratnya bayaran dan manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk bertindak ke atas atau meninggalkan impuls. Dalam banyak kes, impuls Id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan Ego pada akhirnya akan membolehkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan tempat. Ego juga pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls yang tidak dipenuhi melalui proses sekunder, di mana Ego cuba untuk mencari objek di dunia nyata yang berpadanan dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer Id’s. Superego adalah aspek keperibadian yang menampung semua standard internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakata. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Terdapat dua bahagian superego iaitu Ego merangkumi peraturan dan standard untuk perilaku yang baik. Perilaku ini termasuk orang yang diluluskan oleh figure kuasa orang tua dan lain-lain. Mematuhi peraturan-peraturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan, nilai dan prestasi. Hati nurani termasuk maklumat tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan masyarakat. Perilaku ini sering dilarang dan menyebabkan buruk, akibat atau hukuman perasaan bersalah dan penyesalan.
3

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

Superego bertindak untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita. Ia bekerja untuk menekana semua yang tidak dapat diterima mendesak dari Id dan perjuangan untuk membuat tindakan Ego atas standard idealis lebih kerana pada prinsip-prinsip realistik. Superego hadir dalam keadaan sadar, prasadar dan tidak sedar.

( b ) Bandingkan pandangan ahli psikologi Freud dengan pandangan sosiologi tentang pembentukan tingkah laku. Perbezaan antara pandagan ahli Freud dengan pandangan sosiologi tentang pembentukan tingkah laku iaitu yang pertama percanggahan pendapat antara Freud dengan Ibnu Khaidun di mana Freud melalui tulisannya dalam buku Interpretatins of Dream (1900) menyatakan bahawa manusia dilahirkan dengan desakan naluri semula jadi (inborndrives). Berdasarkan pendangan ini, lahirlah konsep antirasionalisme, iaitu Freud mempercayai bahawa manusia adalah makhluk yang tidak rasional, tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya. Pendapat Ibnu Khaldun (1332-1406) amat bertentangan dengan pandangan Freud dimana beliau menganggap manusia mempunyai peradapan tersendiri, mempunyai kehidupan sosial yang tersendiri. Freud juga menyatakan bahawa manusia tidak berupaya menentukan arah tujuan kehidupan mereka, pendapat ini juga dicanggah oleh Ibnu Khaldun di mana melalui hasil karyanya (Mukadimah) beliau membincangkan mengenai peradapanmasyarakat Badawi, pembentukan kerajaan, Pembentukan kota, perkembangan ekonomi dantentang ilmu pengetahuan. Ini jelas menunjukan Ibnu Khaldun percaya manusia berupaya untuk meningkatkan diri sendiri dan mencapai arah tujuan kehidupan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Perbandingan yang seterusnya ialah dari segi pendapat antara Freud dengan Emile Durkheim(1858-1917). Kerisauan ( Anxiety) adalah penting dalam pembangunan teori psikoanalisis Freud.Kerisauan ialah satu situasi tegang yang memotivasikan seseorang untuk bertingkah laku. Iamuncul akibat konflik antara id,ego dan superego. Terdapat 3 jenis kerisauan : kerisauan realiti,kerisauan neurotik dan kerisauan moral. Kerisauan realiti ialah kebimbangan hasil ketakutankepada dunia sebenar. Kebimbangan neurotic ialah ketakutan yang berpunca daripada perasaantidak dapat mengawal naluri untuk melakukan sesuatu
4

ikatan dalam kumpulan sosial dan autonomi diri. Kebimbangan moral pula timbul apabila seseorangmelakukan sesuatu yang bercanggah dengan hati kecilnya. Hilang pegangan merupakan salah satu punca hilang arah tentang kehidupan atau salah satu punca anomie. Ikatan dalam kumpulan bermakna tingkah laku moral adalah ditentukan mengikut kehendak masyarakat.2 Pendidikan Moral telah menjadi mata pelajaran sekolah Malaysia. Individu perlu mengetahui sebab-sebab mengapa ia perlu patuh kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Autonomi bermaksud individu tidak mahu dikongkong oleh moraliti yang dikenakan ke atasnya oleh masyarakat. Apakah kandungannya? Menurut Durkheim. Menurut Emile pula moraliti dianggap sebagai perasaan kolektif akan membentuk perangai atau tingkah laku individu. pengaruh tradisi dan agama yang semakin longgar menyebabkan terdapat individu yang hilang pegangan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN yang becanggah dengan moraliti yangmenyebabkan seseorang akan dihukum. Inidapat dilihat dengan jelas dalam kajianya Suicide (1952) dimana beliau mengenalpasti puncafenomena membunuh diri daripada fakta social dan berlaku akibat ketidakseimbangan antarakeperluan mematuhi peraturan dengan keperluan kebebasan. Aktiviti 4. Ia akam mengawal perasaan individu dan dapat mengelakkan individu daripda melakukan perkara-perkara yang negatif. Disiplin diri merupakan kebolehan individu menahan keinginan dan nafsu. terdapat tiga cirri sistem moral yang perlu ada pada individu moden iaitu disiplin diri. memberi rasa kekitaan serta menyebabkan integrasi. iaitu bahagian pemikiran yang bermoral. Bagaimana pelaksanaannya? 5 . Mengapa sekolah Malaysia mengajar Pendidikan Moral? Sekolah Malaysia mengajar pendidikan Moral kerana dalam masyarakat moden sekarang.

Dengan itu. Sekolah mesti ditadbirkan mengikut organisasi yang akan membentuk semangat hidup dalam kumpulan di kalangan murid-murid. Melalui ini. Hukuman adalah penting untuk memastikan peraturan-peraturan dipatuhi supaya menyedarkan murid bahawa pelanggaran peraturan akan mempunyai kesan. Selain itu juga. Peratuaranperaturan sekolah yang berbeza dengan peraturan di rumah akan mengikat semua murid untuk mematuhinya. Proses mendapatkan autonomi akan berlaku dalam mempelajari bidang sains yang kompleks akan menyebabkan murid-murid berfikiran rasional. murid-murid akan sedar bahawa ada prinsip peraturanperaturan yang wajib diikuti.3 Mengapakah Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) menimbulkan konflik? Bagaimanakah penyelesaiannya? 6 . Mereka perlu mempunyai kefahaman tentang masyarakat mereka dan perlu tahu keperluan-keperluan masyarakat. Proses mematuhi peraturan akan mendorong murid-murid mempunyai disiplin diri.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Cara Pendidikan Moral diterapkan oleh sekolah ialah melalui disiplin. Guru besar atau pengetua perlu mengorganisasikan sekolah dalam situasi di mana semua murid dapat menyedari bahawa bilik darjah mereka adalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan organisasi sekolah. murid-murid secara bebas dan tersendiri akan menerima prinsip-prinsip moral dalam masyarakatnya. murid-murid akan didedahkan kepada ikatan ke dalam kumpulan. Dalam autonomi. Guru yang menerajui bilik darjah perlu membentuk semangat harmoni dan perpaduan. Untuk menjamin keharmonian. guru boleh secara kolektif memberikan peneguhan atau mengenakan dendaan. Sejauhmana Pendidikan Moral perlu di Malaysia? Pendidikan Moral perlu di Malaysia supaya murid-murid akan dapat menyedari bahawa mereka merupakan anggota masyarakat. Durkheim merasakan adalah perlu bagi murid mengetahui mengapa mereka perlu hidup bermoral. Aktiviti 4.

KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ialah nama rasmi bagi satu dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan/ibunda sebagai bahasa perantara mata pelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. akademik. Antara isu-isu yang diketengahkan pihak-pihak tersebut termasuklah kesukaran murid-murid mengikuti pelajaran dan guru-guru menyesuaikan diri kepada perubahan bahasa perantara. ibu bapa dan pelajar sendiri. terutama di peringkat sekolah rendah. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. Program ini pada awalnya menetapkan matlamat ingin melahirkan pelajar yang “bertaraf dunia”. Dasar PPSMI sering menjadi isu perdebatan yang hangat semenjak dilaksanakan oleh pentadbiran Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada tahun 2003. Akhirnya pada 8 Julai 2009 dasar ini akan dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2012 seperti yang diumumkan oleh Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah kajian mendalam dilakukan. Fungsi-fungsi pendidikan secara makro terbahagi kepada 2 bahagian iaitu fungsionalisme dan konflik 7 . Aktiviti 4. sejak pelaksanaannya lagi. serta kesannya terhadap penguasaan bahasa ibunda murid-murid. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. Pelbagai pihak telah menyuarakan pendapat mengenai ketidakpuasan hati mengenai pelaksanaan PPSMI hingga menimbulkan konflik di peringkat nasional.5 (A) Senaraikan fungsi-fungsi pendidikan secara makro dan mikro. khususnya di luar bandar. Bukan itu sahaja. Ramai berpendapat penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakkan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu. PPSMI banyak menghadapi pembidasan dan tentangan berkenaan idea dan pelaksanaannya dari pelbagai pihak termasuk ahli politik.

pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhannya. • Pendidikan sebagai alat mobiliti sosial : Faktor – faktor seperti kelas. Apabila ianya diterapkan di sekolah melalui pendidikan formal. • Memperkembangkan nilai – nilai dan keupayaan intelektual untuk memainkan peranan dalam masyarakat : Pendidikan digunakan sebagai alat bagi menyebarkan nilai – nilai masyarakat itu kepada generasi muda secara formal. Maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatu padukan dan mengekalkan sesebuah masyarakat itu dari hilang atau pupus. • Melahirkan pelajar yang sanggup berkongsi matlamat bagi memajukan mansyarakat : Melalui pendidikan. • Memberi persediaan kepada individu dari segi mental dan fizikal bagi mengisi kekosongan bidang – bidang tertentu. Secara langsung adalah perkongsian maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selain itu juga ia dapat membantu perkembangan pemikiran lebih matang dan tahap ilmu pengetahuan tinggi. 8 . dan gender hanya akan menjadi penghalang kepada kejayaan. Jika nilai – nilai ini hanya diturunkan atau diajar oleh keluarga masing – masing secara informal. maklumat dan penilaian itu berbeza antara satu individu dengan yang lain. • Dengan menyediakan rangka normatif dan kognitif dalam diri individu iaitu perancangan pendidikan yang melibatkan pembelajaran secara normal yang efektif dan berkesan tanpa membuang masa dan usaha. Seseorang individu itu mencapai tahap pencapaian berbeza hanyalah disebabkan oleh kecerdikan dan usaha yang tidak sama. Manakala bagi perkongsian secara tidak langsung adalah sewaktu palajar bergaul dan berbual sesama mereka seterusnya maklumat tersebar dengan mudah dan pantas. ekonomi mahupun kehidupan biasa (harian) kerana bidang pengkhususan yang berbagai dan berbeza. Ini adalah kerana setiap anggota masyarakat itu mempunyai fungsi dan kebolehan masing – masing. Ketidak samaan adalah sifat semulajadi masyaraka. Kepetingan ini adalah bagi memenuhi keperluan industri.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Fungsionalisme • Mengekalkan masyarakat : Secara makronya. setiap anggota masyarakat itu mempunyai penilaian yang sama dan dapat mengurangkan konflik yang mungkin akan berlaku akibat dari perselisihan faham dan tahap penilaian yang berbeza. kaum. perkongsian maklumat menjadi amat pantas dan mudah diperolehi sama ada secara langsung atau tidak.

Mereka bersetuju. • Reproduksi sistem pendidikan telah menggunakan 2 cara untuk disesuaikan dalam sistem kapitalis : Legitimasi telah mengesahkan ideologi saksama dan ideologi meritokrasi. mereka hendaklah mempunyai faktor kelas sosial. makin tinggi dominan kuasa mereka dalam sistem kapitalis iaitu sistem yang mengutamakan industri dan ekonomi. jantina dan kaum. Itu akan menjejaskan kedudukan asal mereka. Namun begitu mereka juga berpendapat pendidikan mengikat mereka kepada asas – asas sosial dan ekonomi masyarakat. Jika ingin mendapat tempat dalam masyarakat. Apabila seseorang itu cerdik atau pandai maka pekerjaan yang memerlukan penggunaan akal yang lebih sangat sesuai bagi individu ini manakala jika sebaliknya pekerjaan yang melibatkan fizikal sangat sesuai baginya. Mereka menggalakkan pengajaran yang menjadikan murid lebih rendah dan subordinat. kebolehan. Kebijaksanaan bukanlah penentu kepada kejayaan kedudukan mereka di dalam masyarakat. • Pendidikan digunakan sebagai alat untuk diabdikan atau dikembangkan dalam sistem kapitalis. • Konflik pendidikan telah mengekalkan dan melebarkan lagi ketidak samaan sosial di kalangan ahli masyarakat. Mereka tidak suka kepada kreativiti dan kespontanan. Konflik • Untuk capai tujuan ekonomi masyarakat : Bagi teori konflik. Oleh sebab itulah pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat. umur. 9 . pengalaman dan kelayakan tidak boleh dijadikan alat untuk mendapat tempat dalam masyarakat. • Menyediakan anak muda untuk dapat tempat dalam masyarakat : Ideologi kapitalis adalah untuk mengekalkan kelas dan kuasa seseorang itu. Sosiolisasi melaksanakan sistem sosial moden yang perlu dikekalkan. semakin tinggi taraf mereka dalam bidang pendidikan. Namun begitu mereka sangat setuju pendidikan dapat mencapai status ekonomi yang tinggi dalam masyarakatnya.KPS 4043 MASYARAKAT • SEKOLAH DAN Penetapan pekerjaan yang sesuai bagi seseorang individu : Sistem gred dalam pendidikan telah menentukan pekerjaan apakah yang sesuai untuk seseorang individu itu. Bakat. pendidikan moden telah memporak perandakan masyarakat.

Pendidikan secara mikro memberi tumpuan kepada interaksionisme iaitu aksi. taat. Antaranya adalah :• Sistem pendidikan ini meneliti aktiviti harian yang dilalui kumpulan yang lebih kecil dan spesifik iaitu guru. • Pendidikan mikro merupakan sistem yang bukan dipaksa kerana ia mempunyai kebebasan tersendiri terutamanya dalam menginterpretasikan pendapat sendiri dalam sesuatu situasi. 2009). Fungsi -fungsi pendidikan secara mikro. kesamaan hak dalam mencungkil bakat dan potensi adalah ilusi dan bayangan semata. pergaulan.KPS 4043 MASYARAKAT • SEKOLAH DAN Mengekalkan status quo : Mereka menggunakan pendidikan sebagai tempat asas membentuk sikap hormat kepada autoriti. • Mengajar status budaya : Sistem pendidikan dikatakan sebagai penghalang utama dalam menentukan kelompok yang mempunyai status tinggi dan paling ketara adalah apabila wujudnya sistem pensijilan. Mana – mana kumpulan bebas menyuarakan pendapat masing – masing dalam isu pendidikan khasnya. Pengikut konflik berpendapat sistem pendidikan hanyalah akan melahirkan pemberontak yang akan menentang mereka. • Menggunakan pendekatan subjektif untuk mereka mendefinisi sesuatu keadaan. komunikasi dan interaksi sesama anggota masyarakat dengan lebih terperinci. • Melatih remaja menjadi orang patuh dan menurut perintah : Mana – mana individu yang gagal tidak boleh menyalahkan mana – mana pihak kecuali menyalahkan dirinya sendiri (Amir Hassn. Ianya adalah latihan sebagai seorang pekerja yang dikehendaki dalam sektor industri . Pensijilan menentukan dan mengukur latar belakang dan status sosial individu. pelajar. 10 . • Interaksi sebagai cara menginterpretasi tingkah laku orang lain dengan kita : Pendidikan digunakan untuk memberi penjelasan mengenai sesuatu tingkah laku yang berlaku dalam situasi pergaulan antara masyarakat. nazir dan pentadbir yang boleh menjurus ke arah penambahbaikan. disiplin dan menepati masa. mempunyai cara mereka bagi mengekalkan kelompok mereka sebagai golongan professional yang dapat menghalang campur tangan pihak dalam urusan kerja mereka dengan kuasa dominasi dan kemahiran yang mereka ada. Seperti contoh doktor.

Kadangkala terlalu banyak kiasan boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik dalam masyarakat kerana tidak semua perkataan bentuk kiasan di fahami. Dari aspek bahasa 11 . emosi. bertindak dan mencipta serta mengubah sesuatu situasi itu kepada situasi yang mereka kehendaki. isyarat dan kata – kata. Seperti contoh untuk menerangkan suatu kesalahan itu. Kajian mendapati individu. mimik muka dan kata – kata. Jelaskan. individu akan memperlihatkan emosi sama ada suka atau duka.5 (B) Interaksi antara sekolah dan masyarakat dipenuhi oleh simbol-simbol. Prinsip asas teori yang mentafsir interaksi simbolik ialah :• • Manusia mempunyai keupayaan berfikir dan tidak sama dengan binatang. gelisah atau tenang (melalui perlakuan fizikal). simbol atau simbolik itu dipenuhi dengan kiasan. pendekatan yang digunakan berkaitan dengan individu dan emosinya. Namun begitu tidak semua pelajar akan beranggapan begitu. Dari aspek perkataan contohnya. Interaksi yang dilalui hari-hari dapat menjana pemahaman dan peranan individu itu kerana dalam interaksi mereka banyak menggunakan simbol – simbol. Fikiran manusia matang melalui pergaulan. bersosialisasi dan interaksi sesama mereka. tanda – tanda. Kemudian mereka mengintepretasi situasi. dinilai dan diterima secara saksama antara individu dalam satu situasi itu. • Jalinan aksi dan interaksi yang telah membentuk sebuah kumpulan dan masyarakat itu.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 4. manusia berupaya mengubahsuai dan mentafsir makna – makna serta simbol – simbol dalam perkataan dan bahasa berdasarkan situasi yang mereka hadapi. • Keupayaan manusia secara automatiknya adalah membuat modifikasi dan alterasi semasa mereka berinteraksi dengan diri sendiri. Melalui interaksi simbol ini. perlakuan dan tindak balas mereka dianalisa melalui interaksi sesama individu dalam proses sosial mereka. Dalam teori interaksi simbol. guru berkias agar pelajar tidak berasa sakit hati dengan teguran guru. • Dalam interkasi sosial.

guru harus menyediakan ruang interaksi yang luas semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Selain itu. • Peringkat pra-aktif ialah ketika guru bersendirian memilih objektif dan merancang strategi pengajaran • Peringkat interaktif ialah ketika guru menyampaikan isi kandungan secara verbal dalam bilik darjah Semasa guru menyediakan rancangan pengajaran dalam buku rekod pengajaran harian (RPH) peringkat pra-aktif ini berlaku. Simbol. Ketika menyampaikan isi kandungan pelajaran. Terdapat guru yang tidak sedar kepentingan interaksi lalu bertindak seorang diri bercakap tanpa berhenti. Menurut Moore (1987). dalam ceritera dan hikayat Melayu klasik dan kitab-kitab lama. 1998).simbol dalam interaksi banyak digunakan dalam sekolah kerana ia digunakan untuk menganalisa secara terperinci mengenai individu pelajar dan emosi mereka agar perlakuan dan tindak balas pelajar mengenai sesuatu situasi itu boleh diramal. guru juga telah menyediakan bahan (media) dan kaedah penilaian sebelum masuk mengajar. 12 . sebagai seorang guru dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini. Aktiviti 5. murid zaman sekarang adalah lebih terdedah kepada maklumat yang tanpa batasan. Dalam pendidikan jarak jauh.7 (A) Apa pentingnya interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran? Interaksi melibatkan guru dan murid dan sangat berkaitan dengan kaedah guru menyampaikan isi kandungannya (Gilbert dan Moore. Guru merancang dan menetapkan objektif pengajaran di samping menyediakan aktiviti (langkah) pengajaran. Oleh itu. di dalam puisi. Kita harus sedar. interaksi boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu. boleh dikatakan Bahasa Melayu menggunakan banyak simbol dan simbolik terutamanya dalam Bahasa Melayu klasik. tanpa memberi peluang kepada murid untuk bercakap atau memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. peringkat interaktif berlaku dimana guru menyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk berinteraksi. dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN pula.

7 (B) Nyatakan bentuk-bentuk interaksi yang boleh mendatangkan kesan-kesan negatif. Interaktiviti yang berlaku dalam bilik darjah juga dikatakan sebagai pencetus motivasi murid terutamanya di peringkat rendah dan menengah rendah. Luangkan masa supaya interaksi antara kita dengan isi kandungan dan bahan pembelajaran sentiasa berlaku. 1) KRITIKAN Guru yang sentiasa mengkritik murid boleh menimbulkan halangan kepada komunikasi. Moore (1989) juga menyatakan terdapat tiga jenis interaksi iaitu interaksi antara: • • • Murid dengan isi kandungan pelajaran Murid dengan guru Murid dengan murid lain (atau rakan sebaya) Hillman et.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN interaksi terbahagi kepada dua peringkat iaitu guru menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk cetakan atau media lain untuk dikirimkan kepada pelajar dan peringkat kedua ketika guru berinteraksi dengan pelajar melalui media tertentu seperti surat. email atau peralatan telekomunikasi seperti sidang audio. bukan hanya dalam bentuk audio dan visual sahaja. Aktiviti 5. Hubungan yang terjalin antara murid dengan guru serta rakan adalah bentuk interaksi yang wujud. (1994) menambah satu lagi jenis interaksi supaya murid dapat berinteraksi dengan isi kandungan. 13 . audio grafik. guru dan pelajar lain iaitu interaksi antara: • Murid dengan media teknologi Pelajar dewasa juga perlu menyedari peranan masing-masing semasa mengikuti kursus. al. Mereka harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dipikul semasa mengikuti kursus. video dan komputer. Pembahagian masa antara belajar dan bekerja serta belajar dan tanggungjawab sosial (rumah tangga dan keluarga) perlu dilaksanakan dengan bijak.

4) ANCAMAN Guru yang mengancam murid-murid dengan memberi berbagai-bagai amaran jika tidak menyiapkan sesuatu tugasan. Guru yang sentiasa bermasam muka tidak boleh mengharapkan penyertaan kelas yang baik 6) KEKURANGAN PERHATIAN Guru yang sentiasa duduka dimejanya dan kurang menunjukkan perhatian yang baik terhadapa jwapan murid secara tidak langsung mewujudkan halangan kepada komunikasi. 5) MEMEK MUKA Memek muka guru yang serius atau kelihatan marah akan menakutkan murid untuk bertanya atau memberi jawapan. 8) KELAJUAN 14 . 3) MEMBERI ARAHAN Arahan yang diberi guru dengan cara memaksa murid untuk membuat sesuatu tugasan boleh menghalang komunikasi.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Kritikan guru akan menyebabkan murid-murid untuk memilih dengan mendiamkan diri sahaja. kaki ponteng dan sebagainya memang menimbulkan satu halangan kepada komunikasi. 7) BAHASA Guru yang menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh murid-murid boleh menyebabkan komunikasi efektif tidak berlaku. 2) MELEBAL MURID Guru yang melabel murid dengan pelbagai nama seperti “si malas”. tidak akan menggalakkan komunikasi yang terbuka. Murid akan lebih selamat jika mereka tidak bercakap.

Meskipun usaha penjajah mewujudkan aliran pendidikan di Tanah Melayu dilihat sebagai isu yang positif namun semangat bencikan penjajah yang tebal menghalang 15 . 9) KEKURANGAN PERSEDIAAN Persediaan yang kurang rapi boleh mneyebabkan kekliruan ketika penyampaian pelajaran dijalankan. Keadaan tersebut tentu menimbulkan masalah bagi komunikasi yang berkesan. membosankan. Idea-idea tidak tersusun mengikut prinsip seperti senang kepada susah. dalam hal ini komunikasi berkesan tidak berlaku. muridmurid enggan menyertainya lalu akan menimbulkan kebisingan dan gangguan-gangguan yang lain.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Guru yang bertutur dengan kadar yang laju sukar difahami oleh murid dan murid juga tidak dapat mengikuti logik penerangan yang diberi guru.2 Bincangkan faktor-faktor orang Melayu tidak ramai ke sekolah pada zaman penjajah. 10) AKTIVITI PEMBELAJARAN KURANG MENARIK Jika aktiviti pembelajaran yang disediakan guru yang kurang menarik. Aktiviti 6. Keadaan ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas. Guru seperti ini tidak peka kepada maklum balas daripada murid-muridnya. dari yang diketahui kepada yang belum diketahui. Zaman penjajahan menyaksikan kemunculan aliran pendidikan yang berbeza dari aspek kewajaran kepada kehendak masyarakat Tanah melayu khususnya orang Melayu itu sendiri.

Pentadbiran pendidikan di Tanah Melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernakular. Meskipun kaedah pengajaran disusun supaya dapat disesuaikan dengan kehendak penduduk di Tanah Melayu namun kedua-dua jenis sekolah ini tidak mendapat tempat di hati penduduk Tanah Melayu ketika itu lebih-lebih lagi orang Melayu.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN penglibatan mereka dalam sektor pendidikan yang dilihat oleh mereka sebagai propaganda dalam mengembangkan lagi ideologi penjajah yang ternyata lari dari konsep norma kehidupan orang Melayu. kerohanian. Pelbagai faktor utama dan sampingan telah dijadikan alasan untuk masyarakat Melayu menolak sistem sekolah oleh penjajah. Pokok Sena di Kedah. Meskipun begitu disebabkan beberapa faktor tertentu tidak ramai juga masyarakat Melayu yang berminat ke sekolah walaupun apa aliran sekalipun sewaktu zaman penjajah meskipun promosi mengenai kepentingan pelajaran didedahkan sepanjang masa baik sekolah sekolah pondok mahupun sekolah aliran yang diperkenalkan oleh penjajah. Sejarah merekodkan sekolah agama di Tanah Melayu berkembang pesat sekitar 1920an hingga 1940an di sekitar utara Tanah Melayu (Pondok Langgar. Sistem sekolah pondok juga tidak kurang baiknya berbanding sekolah aliran Inggeris. Matlamat utamanya ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada 16 . Pembelajaran secara teori lebih tertumpu di sekolah-sekolah agama yang dikendalikan pada mulanya oleh mubaligh Islam yang terdiri dari pedagang dan kemudiannya diambil alih secara berperingkat oleh rakyat tempatan yang berkelayakan. Pondok Bukit Mertajam Seberang Prai dan Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang). Sekolah agama atau madrasah juga bersistematik iaitu dari segi kurikulum (berstruktur). Ini bermakna sistem ini merujuk kepada sistem pendidikan sekolah pondok. Terdapat dua jenis sekolah yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris ketika zaman penjajajahan iaitu sekolah Inggeris dan juga sekolah vernakular Melayu. Sebelum ini pendidikan awal di Tanah Melayu lebih menumpukan kepada aspek keagamaan. membaca. Pendidikan oleh Inggeris di Tanah Melayu diperkenalkan sekitar 1824 hingga 1957. waktu belajar (tetap) dan peralatan (kerusi meja). Masyarakat Melayu tidak menerima kewujudan sekolah sewaktu zaman penjajah kerana dilihat sebagai perubahan sistem pendidikan yang telah sedia ada. Pada waktu ini pentadbirannya diseliakan dan dikawal sepenuhnya oleh pihak Inggeris tanpa menekankan falsafah atau dasar pendidikan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. menulis dan mengira.

Manakala kaum Cina dengan sekolah Cina yang diusahakan oleh sukarelawan Cina. Dasar Inggeris telah mewujudkan sistem pendidikan plural (plural education all system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. menakala Sekolah Inggeris pula diambil alih oleh mubaligh-mubaligh Kristian. Hal ini menyebabkan jurang ekonomi dan sosial yang semakin ketara dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum.pembesar tempatan. Pendidikan pada waktu itu berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. Namun pendidikan kepada pelajar Melayu hanya sekadar melepas batuk di tangga sahaja. Oleh yang demikian orang Melayu yang tebal semangat kebangsaan menolak untuk mengikuti pendidikan di sekolah. iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar . Inggeris tidak menggangap pendidikan Tanah Melayu sebagai satu pelaburan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyat bagi mencapai kemajuan. Melayu. Orientasi pendidikan ini telah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang kepada negara asal mereka. a) Kebencian Terhadap Penjajah 17 . Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat kebangsaan dikalangan penduduk yang berbilang kaum. Dipercayai objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien dari sebelumnya. Kaum Melayu dengan sekolah pondok yang bersifat tradisional memperlihatkan mutu pendidikan yang amat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu ini didirikan atas daya usaha orang perseorangan. Arab dan Tamil. Koloni British mengamalkan dasar ‘laissez-faire’ dengan membiarkan tiap-tiap sistem persekolahan itu berkembang mengikut haluan masing-masing.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian dari mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi penjajah. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar benovelent welfare policy. telah wujud empat sistem persekolahan yang berbeza di masa itu. Keengganan orang Melayu ke sekolah dilihat sebagai boikot dan membantah sistem tersebut. Faktor seterusnya melihat pendidikan ini adalah secara ad hoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan konkrit. sedangkan sekolah Tamil pula diuruskan oleh kaum India. Kesannya. Perkara ini menyebabkan orang Melayu seolah dipermainkan dan dipandang rendah.

kesedaran tentang kepentingan persekolah meningkat apabila lebih ramai anak-anak melayu di hantar belajar secara formal samada di sekolah aliran Melayu atau Inggeris dan sistem pembelajaran formal ini berterusan sehinggalah sekarang. c) Tiada Kesedaran Sebelum kedatangan penjajah. maka tidak hairanla mengapa masyarakat Melayu ketika zaman penjajahan Inggeris tidak begitu menitikberatkan persekolahan. Aktiviti 6. protes terhadap pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Ketika itu juga belum wujud lagi pekerjaan yang memerlukan kelulusan tinggi. Bagi mereka mendidik anak-anak dengan ilmu agama adalah lebih penting. Masyarakat Melayu ketika itu lebih cenderung memilih sekolah agama ataupun langsung tidak perlu ke sekolah. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ketika itu sangat membenci kehadiran Inggeris walaupun tujuan mereka menubuhkan sekolah pada masa itu bertujuan baik. perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris untuk mengkristiankan ataupun sekurang-kurangnya mensekularkan orang-orang Melayu telah menghalang mereka memasuki sekolah-sekolah berkenaan. Namun selepas tamat zaman penjajahan.4 18 . Mereka lebih fokus kepada pendidikan agama yang didapati melalui tok guru dan alim ulama. masyarakat Melayu di Tanah Melayu sememangnya tidak pernah mendapat pendidikan secara formal. b) Kemasukan Terhad Semasa pemerintahan Inggeris.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Menurut Amir Hasan Dawi (2009). Tambahan pula satu peperiksaan khas perlu dilalui oleh calon-calon yang ingin mendapatkan pendidikan di sekolah aliran Inggeris ini. Kelas pula biasanya diadakan secara tidak formal di surau-surau ataupun di rumah sahaja. masyarakat Melayu ketika itu tidak nampak akan kepentingan sesebuah sekolah itu. sekolah Inggeris ditubuhkan untuk anak-anak bangsawan dan anak-anak Raja. jadi lulus sekolah itu tidak menjadi kepentingan mereka lagi. Jadi secara umumnya kemasukan ke sekolah Inggeris hanyalah terhad kepada golongan bangsawan sahaja. kebencian kepada penjajah. Berdasarkan tiga faktor di atas. Apabila pihak Inggeris cuba untuk memperkenalkan system persekolahan. Banyak pendapat mengatakan sekolah Inggeris ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada anak-anak bangsawan ini untuk menjadi pegawai-pegawai rendah kerajaan Inggeris di Tanah Melayu.

KSSR.Dasar Pelajaran Kebangsaan 4. kurikulum. Sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa pengantar.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Bandingkan sistem persekolahan sebelum merdeka dengan sistem persekolahan semasa Sebelum merdeka Pendidikan semasa 1996 bertujuan dan pindaan untuk akta Terdapat 4 jenis sekolah iaitu sekolah Akta pendidikan Melayu. buku dan guru masing-masing.Fenn-Wu 1951.Laporan Barnes (1951)-menyemak dan membaiki keadaan pendidikan kaum melayu Pendidikan mengambil berat aspek Pendidikan prasekolah. Tamil dan Inggeris Semasa dengan penjajahan mengasingkan British. vokasional dan 19 sebagai corak persekolahan mengagungkan tanah air sendiri contohnya: . penduduk Inggeris tanah melalui tersebut memantapkan lagi pembangunan pendidikan penggubalan mengamalkan dasar Pecah-Perintah iaitu melayu mengikut bangsa masing-masing.Ordinan Pelajaran-mengesyorkan Sekolah kebangsaan kebangsaan 3. pendidikan tinggi. Cina. KBSM. Kelemahan system pendidikan British Program bimbingan dan kaunseling dengan 500 orang pelajar bermula tahun 2003 menyebabkan wujudnya beberapa laporan memperuntukkan seorang kaunselor setiap bagi memperbaiki system tersebut antaranya: 1. KBSR .Laporan Razak (1956)-meletakkan asas bagi perkembangan system pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan 4.menyemak pendidikan kaum cina 2.

merangkumi pembelajaran tentang fardu kifayah.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN -Pendidikan cina di Malaysia berorientasikan teknik dan pendidikan swasta sentiasa dikaji Negara asal mereka iaitu Negara China -Manakala india berasaskan Negara India bagi mengesan sebarang kelemahan bagi mencapai objektif yang ditetapkan Berlandaskan falsafah pendiidkan Negara yang ingin mewujudkan insane yang seimbangkan dari segi jasmani. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan” (INTAN 1994) (di petik dari buku Sekolah & Masyarakat) Pendidikan sebelum kolonialisme Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10) .Peringkat tinggi Dasar pendidikan Malaysia serangam dengan wawasan 2020 iaitu untuk “mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif yang mempunyai daya perubahan tinggi serta memandang kehadapan.aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi memantapkan system pendidikan persekolakhan (rendah dan berteraskan agama islam ada 3 peringkat 1:Berpusatkan rumah 2.Peringkat menengah) 2. hafalan doa dan bahasa 20 .Peringkat masjid 3. rohani dan intelek (JERI) Terbahagi kepada 2 peringkat : 1. fardu ain.Peringkat Sekolah dan pondok Pendidikan agama diajar oleh guru Al-Quran. emosi.

menulis jawi dan rumi. bahasa cina dan tamil dijadikan sabagai mata pelajaran efektif sahaja di Sekolah-sekolah kebangsaan Aktiviti 7. ilmu alam dan latihan jasmani. Mulai tahun persekolah 2003. pertahanan diri dan ekonomi sara hidup Sekolah melayu menggunakan kurikulum Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi yang menekankan pelajaran bacaan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN arab Memberikan penekanan kepada kesopanan. diluluskan dan berkuatkuasa di semua Sekolah Sekolah di seluruh bestari. beberapa dasar baru telah dirangka. matematik dan sains diajar dalam melayu. sumbangan maksimum terhadap negara Pendidikan pra Sekolah bagi kanak-kanak dalam linkungan umur 5 tahun pada awal tahun 2000. ejaan. Sekolah melayu dilekakan dengan ceritacerita dongeng. budi bahasa. Mulai tahun 2003. Pada tahun 2005.1 Dapatkan kod etika perguruan Malaysia dan buat interpretasi mengenainya. manakala mata pelajaran yang lain kekal dengan bahasa pendidikan wajib di peringkat Sekolah rendah dikuatkuasa sepenuhnya. dasar bahasa inggeris. Negara Sekolah termasuklah wawasan. institusi pendidikan akan menjadi seorang ilmu hisab. 21 . PPSMI dan sebagainya. memastikan para pelajar yang keluar dari individu yang mampu menberikan mengarang.

emosi dan jasmaninya. Etika perguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. 2. rohani. masyarakat seterusnya membantu negara mencapai kemajuan. 5. tidak mementingkan diri sendiri dan memilih tugas. persatuan atau persendirian. Guru seharusnya menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi. Tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. ia memerlukan tindakan yang penuh perhatian yang teliti dan berhati-hati. Guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada setiap muridnya tak mengira bangsa. Oleh kerana setiap tindakan dan tingkah laku guru akan menjadi perhatian dan ikutan pelajar. rakan sejawat dan ibu bapa. Guru haruslah bertugas sebagai ’pengganti ibu bapa’ dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat 22 . seorang guru itu setaraf dan seangkatan dengan pemimpin dan ketua masyarakat kerana guru berperanan mendidik dan membimbing ahli masyarakat lain ke arah jalan yang benar dan tidak terpesong dari landasan kehidupan yang baik. 6. Dalam semua hubungan dan tugas. Dari pendapat keagamaan. Ciri-ciri ini penting kerana tugas guru berkait rapat dengan mutu pendidikan di mana dalam pengajaran. Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna dari segi intelek. pelajar. ia akan menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. agama dan kepercayaannya. keluarga. Guru juga berperanan menyediakan seorang individu itu tentang peranan dan tanggungjawabnya di dalam masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri. Pekerjaan ini juga dianggap satu ibadah. Antara kod etika yang telah ditetapkan adalah :1. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. jika guru lakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. 4. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan garis panduan atau kod etika perguruan di Malaysia agar para guru tidak lari dari landasan serta tidak melakukan tindakan yang tidak wajar.

Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna 12. daya intelek dan lain-lain 8. agama. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan. tempat asal. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan Aktiviti 7. bahasa.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 7. jantina. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan 15. keturunan.2 Bincangkan isu-isu profesion guru Malaysia 1. daya cipta dan lain-lain 9. intelek. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain 19. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan 10. keagamaan. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya 18. Cabaran Guru Mengajar di Kawasan Pedalaman 23 . Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya 13. Guru haruslah mengesan. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya 14. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendiria 16. warna kulit. masyarakat atau negara 11. politik persendirian terhadap muridnya 17. kepercayaan politik.

2007). Selain itu. Cabaran-cabaran seperti ini amat memerlukan perhatian yang sewajarnya. ia melibatkan profesionalisme perguruan. Sekolah tidak lengkap dengan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana. Isu ini telah diutarakan oleh Wahid Hashim (2007). Anak didik memerlukan pembimbing iaitu guru-guru dalam memimpin mereka menempa kejayaan dan keluar daripada kepompong kesusahan. 2007).yang mana guru-guru di Pulau Bum Bum.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Isu guru yang diarahkan untuk mengajar di kawasan pedalaman adalah isu yang sering dibincangkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. • Pengangkutan jalan raya yang tidak selesa dan terlalu jauh. Alasan-alasan ini tidak harus diremehkan kerana ada kebenarannya. terpaksa menaiki bot penambang setiap pagi untuk pergi ke sekolah kerana tempat tinggal dan sekolah adalah jauh dan mengambil masa 20 minit daripada jeti Semporna. Di pedalaman Keningau. tiada siapa yang akan menguruskan jenazah beliau kerana penduduk di situ bukan beragama Islam (Wahid Hashim. Mereka tidak dapat menggunakan jalan kampung kerana keadaan jalan yang sempit dan tidak muat untuk dua buah kereta berselisih. juga menyatakan kebimbangannya yang mana beliau khuatir jika berlaku sesuatu kepada beliau. Sabah. Ini amat membimbangkan terutamanya bagi guru wanita. Sabah. kebanyakan guru yang diarahkan untuk mengajar di kawasan pedalaman tidak bersetuju untuk ke sana atas pelbagai alasan. • Kos perjalanan ke kawasan pekan atau bandar kecil adalah tinggi. Hal ini kerana kawasan pedalaman adalah terpencil dan penduduknya tidak ramai jika dibandingkan dengan kawasan bandar. seorang guru dari Semenanjung Malaysia hanya dapat ke sebuah pekan berhampiran berkekerapan dua bulan sekali. seperti kematian. Seorang guru yang mengajar di Keningau Sabah. suasana sekolah tidak sesuai untuk sesi pembelajaran yang efektif. Antara alasan yang diutarakan adalah: • Infrastruktur yang tidak memuaskan dan tidak lengkap. manakala 24 . • Keselamatan yang tidak terjamin. Hal ini kerana. Hal ini kerana kos untuk perjalanan keluar masuk dengan bot ke pekan itu sahaja mencecah RM700 dengan jalan air (Wahid Hashim.

guru juga harus sedar bebanan kerja yang mereka pikul itu adalah bagi melahirkan anak bangsa yang berjaya dan bagi menjadikan sistem pedidikan Malaysia bertaraf dunia. Pengkeranian Guru Isu pengkeranian guru atau lambakan kerja guru sering menjadi perdebatan di antara dua pihak iaitu Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP) dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. pencerapan program peningkatan prestasi pelajar dan analisis peperiksaan. “ Saya bimbang kerana selalu dipertahankan matlamat asal mereka dilupakan “.kira 100 . Dengan mengupas isu ini secara mendalam ianya dapat membuka mata masyarakat supaya lebih menghormati guru dan kerjayanya. Ini kerana kita sering mendengar masyarakat mengatakan kerjaya seorang guru adalah untuk mengajar dan ianya satu kerjaya yang mudah. banyak guru terpaksa terlibat dalam aktiviti luar yang menjejaskan mutu dan kualiti kerja malah ada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang menganjurkan 30 aktiviti dalam tempoh sebulan. mengisi kira . Namun begitu. mereka tidak menyedari fungsi guru sebagai pendidik ini adalah amat penting bagi masyarakat. minit mesyuarat. Isu ini diusulkan oleh NUTP kerana bebanan kerja guru kini semakin bertambah. gemilang dan terbilang. guru. 25 . dalam bidang ko-kurikulum pula. negara.600 helai borang untuk matapelajaran setiap kali Penilaian Adab Belajar (LAB). agama dan bangsa. perkembangan kakitangan . guru bukan sahaja di pertangungjawabkan untuk mengajar malah guru juga terpaksa mengawal disiplin pelajar. 2. terdapat sesetengah pihak yang tidak bersetuju dangan dakwaan ini contohnya dalam akhbar Harian Metro Setiausaha Agung Kongres berkata “ sekiranya golongan guru terlalu ‘dimanjakan’ pihak kami bimbang peranan yang dimainkan oleh mereka yang diamanahkan untuk mendidik anak bangsa akan terhakis”.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN para pendidik pula terpaksa menempuh segala kesusahan untuk merealisasikan rancangan negara bagi membentuk insan yang cemerlang. Beliau berkata lagi “ Setiap bidang pekerjaan mempunyai tekanan tersendiri dan ia perlu dihadapi dengan tenang supaya dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikannya “. Selain itu. Selain itu. Ini kerana. perancangan tahunan. menguruskan fail berkaitan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Namun hakikatnya. Isu ini wajar dibincangkan bukan sahaja kerana untuk mempertahankan pihak guru semata– mata malah ianya dibincangkan supaya masyarakat sekeliling tidak memandang remeh terhadap kerjaya sebagai seorang pendidik. menguruskan dan menyediakan laporan panitia yang antaranya terdiri daripada sukatan rancangan mengajar. maklumat diri.

Tambahan pula. Hal ini demikian kerana ada sesetengah ibu bapa tidak menyalahkan anak mereka sekiranya anakanak mereka melakukan kesalahan disiplin. Hal ini kerana ia melibatkan kualiti dan mutu pendidikan negara. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ini adalah kerana berlakunya masalah kekurangan guru disekolah tersebut terutamanya guru-guru dalam pengkhususan tertentu. 4. keadaan ini boleh mengurangkan kualiti pengajaran dan pembelajaran didalam kelas kerana guru yang mengajar kurang mahir dengan subjek yang diajar. Walawpun hanya ia melibatkan sebilangan kecil sahaja guru yang terpaksa mengajar subjek diluar pengkhususan dan hanya berlaku dikawasan luar bandar tetapi ia perlu dianggap serius. Masalah disiplin yang berlaku sekarang tidak seperti masalah disiplin yang berlaku di era 90-an sebaliknya semakin melampau.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 3. jika keadaan ini berterusan ia kadangkala akan memberi kesan yang kurang baik kepada pelajar untuk jangka masa yang panjang kerana ia boleh menyebabkan pelajar keciciran dalam pelajaran mereka. sains dan bahasa inggeris. Selain itu. Tambahan pula ia melibatkan matapelajaran yang kritikal seperti matematik. Keadaan ini boleh mengurangkan mutu pendidikan di negara ini jika ia tidak diatasi dengan segera. Keadaan ini boleh mendatangkan stress atau tekanan kepada guru dan mereka tidak dapat merancang strategi pengajaran dan pengajaran mereka dengan baik. Guru Mengajar Subjek di Luar Pengkhususan Dalam usaha Malaysia meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan untuk meningkatkan imejnya untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan di Asia Tenggara masih terdapat lagi kekurangan yang perlu diberi perhatian. keadaan ini boleh menambahkan bebanan guru yang sememang sudah mempunyai banyak komitmen dalam bidang pengkhususannya. Pelajar-pelajar sekarang seolah-olah tidak takut akan kesan dan akibat yang bakal dihadapi sekiranya melakukan masalah disiplin. Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan 26 . Masalah Disiplin Pelajar Profesionalisme perguruan pada hari ini semakin mencabar kredibiliti para guru kerana boleh dikatakan setiap hari terpapar di dada akhbar berita mengenai masalah disiplin pelajar. Guru-guru ini terpaksa memikul tanggungjawab sebagai guru ganti walawpun tiada kepakaran dalam bidang tersebut. Antaranya masalahnya adalah terdapat segelintir guru terpaksa mengajar subjek di luar pengkhususan mereka semasa di universiti.

merogol. Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial di kalangan pelajar sekolah. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah. vandalisme penyalahgunaan dadah . lari dari rumah. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini. membunuh. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim. Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme. Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita. Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. minum minuman keras. malah di sekolah luar bandar. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku sekolah digelar pelajar devian. pelacuran. Berbagai-bagai gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa. bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi. Pada peringkat pelajar dan remaja. Namun. sama ada dari segi fizikal. Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok. maka kegiatan merekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN bandar dan kota . seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali. judi. Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar. ponteng sekolah. emosi mahupun sosial. seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. 27 . dan nilai. Remaja juga belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. 1950). sikap. samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api. terbabit video lucah dan sebagainya. oleh kerana golongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara.

viii. xi. Kepimpinan akan menentukan 28 . vii. xiv. iv. Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Menengah Teknik SMK Agama Sekolah Menengah Harian Sekolah Premier Sekolah Seratus Tahun Sekolah Bestari Sekolah Kluster Sekolah Wawasan Sekolah Penyayang Sekolah Model Khas Sekolah Pendidikan Khas Huraikan sebab mengapa terdapat sekolah yang menjadi pilihan. iii. xiii.3 Senaraikan jenis-jenis sekolah yang terdapat di Malaysia i. xii. ii. vi. Sebab-sebab mengapa terdapat sekolah yang menjadi pilihan ibubapa ialah sekolah yang baik mempunyai seorang pemimpin yang berwibawa. v.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 7. ix. x.

Pemimpin yang berwibawa harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. makmal.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN nilai-nilai seperti bekerjasama. sekolah yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi turut menjadi penyebab kenapa sekolah tersebut menjadi pilihan. Dengan adanya semua kemudahan. Sebab yang terakhir ialah sekolah tersebut telah mewujudkan iklim sekolah yang baik. Aktiviti 7. secara tidak langsung murid tersebut akan menjadi rajin juga dan jika berkawan dengan murid yang sebaliknya. dewan. Sebagai contoh. Di setiap bangunan sekolah mempunyai kata-kata ilmu dan ini akan membuatkan murid secara tidak langsung akan membaca dan melakukan perbuatan berdasarkan kata-kata ilmu tersebut.Murid telah mendapat galakan dan sokongan dari pihak sekolah.4 (a) Berikan definisi sekolah dan huraikan kepentingannya kepada masyarakat 29 . jika murid tersebut berkawan dengan murid yang rajin. murid akan selesa untuk menerima pembelajaran. sukar bagi sekolah untuk berjaya memperolehi pencapaian terbaik. keadilan. Ini bagi memudahkan sekolah mendapat bantuan dari komuniti setempat. Kebanyakan sekolah yang menjadi pilihan ini mempunyai kemudahan fizikal yang terbaik. ketekalan dan saling hormat menghormati.masyarakat beranggapan sekolah tersebut mempunyai guru-guru yang berwibawa serta mempunyai guru yang bersemangat tinggi. pusat sumber. kemesraan. Sebagai contohnya. maka murid tersebut akan menjadi sebaliknya. bermotivasi atau layu dan berdisiplin atau delinkuen di sekolah. Selain itu. Sebab yang seterusnya ialah sekolah tersebut yang menggalakkan dan mengamalkan budaya ilmu. Misalnya sekolah mempunyai bangunan. Dengan berlakunya peningkatan dalam bidang akademik. Iklim sekolah yang diwujudkan boleh menyebabkan seseorang murid rajin atau malas. Tanpa adanya semangat yang tinggi. Lama-kelamaan murid itu akan terbiasa dengan keadaan itu dan ini akan membawa dorongan kepada murid lain untuk melakukan perkara yang sama. computer dan bilik yang lengkap. Suasana sekolah tersebut akan mempengaruhi cara seseoarang itu belajar. guru telah menggalakkan muridnya membawa buku di mana-mana sahaja dan ini secara tidak langsung akan membuatkan murid tersebut akan membaca buku yang dibawa itu.

sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. deskripsi tugas. jawatankuasa. Melengkapkan diri setiap murid agar dapat menguasai kemahiran asas 4M. lebih berinisiatif. ii. carta organisasi. Menerapkan nilai-nilai Islam ke arah pembentukan murid yang berdisiplin. SPM dan peperiksaan penting yang lain di 30 . Pra Sekolah bagi kanak-kanak yang berusia 5 dan 6 tahun. tempat untuk member dan menerima pendidikan formal. yakni member pendidikan (mengajar dan belajar). lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. Sekolah juga sering dirujuk sebagai organisasi formal. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah iii. Memberi peluang kepada murid untuk bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. keluarga. sekolah merupakan institusi sosial formal moden. memorandum. lebih ramah dan mesra. Antara perkara-perkara yang menunjukkan formaliti sekolah ialah wujudnya peraturan. status jawatan. Manakala Universiti.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Sekolah ialah sebuah tempat untuk mengajar dan belajar. Maktab dan sebagainya adalah pusat-pusat pengajian tinggi. Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Rendah bagi peringkat usia 7 hingga 12 tahun. Mempertingkatkan kecemerlangan akademik di semua peringkat. diari dan lain-lain. minit. Menurut Amir Hasan Dawi. Kepentingan sekolah kepada masyarakat ialah i. iv. bertanggungjawab dan kasihkan sekolah. Sekolah dianggap sebagai pusat menimba ilmu khusus kepada kanak-kanak bermula dari peringkat pra sekolah. vi. berakhlak mulia. Koleh. Namun konsepnya adalah sama. PMR. Keutamaan diberi kepada peningkatan prestasi UPSR. v. sekolah rendah. lebih rela bekerjasama. Sekolah menengah bagi peringkat usia 13 hingga 19 tahun. Institut. masyarakat dan alam semesta. fail. Membentuk murid lebih berdedikasi. prosedur. Bagi setiap kategori tersebut dikenali dengan nama-nama yang berlainan. Sekolah merupakan tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada.

vi. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa d) Penglibatan ibu bapa 31 . Memupuk kesedaran ibu bapa tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan masa depan anak-anak mereka. ii. v. iii. iv. iii. Perhubungan Interpersonal Pengajaran dan Pembelajaran Kepimpinan Pentadbiran Kemudahan Fizikal c) Pencapaian Pelajar i. Sains dan lain-lain. Peningkatan skor ujian Penigkatan dalam kehadiran Pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah Pertambahan peruntukan masa untuk mata pelajaran Matematik. ii. (b) Senaraikan aspek-aspek keberkesanan sekolah dan huraikan peranan guru di sekolah yang berkesan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN samping melahirkan murid-murid yang berbakat dalam bidang kurikulum dan juga ko-kurikulum. Aspek-aspek keberkesanan sekolah a) Kepimpinan Pengetua b) Iklim sekolah i. Bahasa Inggeris. vii. iv.

Setiap proses bermula dengan objektif untuk menentukan hala tuju sesuatu kumpulan. Oleh sebab itu. bahan. Guru perlu memaklumkan objektif kepada murid. • Kepelbagaian Kaedah Mengajar: Guru perlu menjadi seorang yang kreatif. guru cemerlang dan guru pakar. Namun begitu. • Menyediakan Rancangan Mengajar: Salah satu tugas wajib seorang guru ialah menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Pembelajaran akan berjalan dengan lancar. • Menentukan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran dapat difahami dengan jelas Guru efektif ialah guru yang mampu menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan jelas dan saksama berasaskan tahap pencapaian murid. Salah satu caranya ialah guru perlu kreatif dalam menyampaikan P&P kepada 32 . kelas. tidak terkecuali guru berpengalaman. Berdasarkan RPH yang disediakan. Jika terdapat keputusan yang berbeza.murid sebelum pembelajaran bermula. Guru mesti membuat perancangan pelajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. yang keseluruhannya secara sistematik dan efektif.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Berikut merupakan peranan guru di sekolah yang berkesan. guru perlu membuat penambahbaikan untuk memastikan kesilapan dan kelemahan dapat diatasi. guru dapat mengenal pasti potensi sesetiap murid dan akan menyedikan bahan yang bersesuaian dengan potensi sebenar. guru yang efektif mustilah guru yang dapat menentukan objektif sesuatu P&P. Kaedah yang digunakan hendaklah sentiasa diperbaiki dan diubahsuai untuk memastikan murid-murid tidak bosan dan sekaligus dapat memberikan ilmu baru kepada mereka. Ini bertujuan untuk memastikan murid-murid bersedia dengan sesi pembelajaran pada waktu itu dan mengelakan mereka hilang fokus mengenai input yang diberikan oleh guru. refleksi yang diperolehi tidaklah selalunya positif. Murid-murid akan mengikuti pengajaran peringkat demi peringkat. fakta demi fakta. Minat murid terhadap sesuatu mata pelajaran boleh diasah. Aktiviti mengukuhkan dan menambahbaikan juga dapat dilaksanakan dengan bersistematik. dan kepandaian seseorang. langkah demi langkah. menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid. Persediaan mengajar oleh guru akan melibatkan masa yang berbeza mengikut pencapaian murid.

Murid lebih tertarik kepada kaedah yang kemaskini dan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer. 33 . minat dan komitmen murid dalam pengajaran dan pembelajaran. intonasi suara dan gaya tubuh yang berkesan. menarik perhatian. Guru seharusnya berkebolehan dalam menerangkan secara jelas mengenai sesuatu konsep abstrak dan konkrit. • Kejelasan penyampaian dan penghuraian isi pelajaran: Guru memang tidak boleh lari dengan suara yang kuat. Kajian menunjukkan bahawa kaedah yang digunakan amat berperanan penting sebagai sumber kefahaman. Prestasi sebenar murid dapat dicungkil sewaktu sesi ujian dan penilaian. dan mengukuhkan pemahaman. Namun begitu. guru juga dapat menarik perhatian mereka dengan menggunakan mimik muka. menguji kefahaman. setiap guru harus memastikan penyampaian yang diberikan jelas. dan video. guru seharusnya berkemahiran mengemukakan pelbagai jenis soalan dengan tujuan tertentu berasaskan konsep penyoalan. Penyampaian guru yang jelas dan mudah difahami oleh murid akan menjadikan mereka lebih beminat dan mengikuti pembelajaran sehingga tamat. Di antara tujuan penilaian ialah mendapatkan maklumat. • Ujian dan Penilaian: Setelah sesi P&P berakhir. membayangkan jawapan. berstruktur atau terbuka.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN mereka. Tidak dinafikan. Mata pelajaran yang dikatakan sebagai “killer subject” tidak menjadi penghalang untuk murid mendapat keputusan yang cemerlang jika guru dapat mencari satu resepi rahsia yang dapat menarik minat murid-murid. menimbulkan kepekaan. Kepelbagaian dalam gaya penyampaian dan bahasa yang mudah difahami serta formula yang tahu aplikasi akan menjadikan pembelajaran murid bertambah komited dan efektif. power point. Soalan dibina dalam bentuk ayat mudah. internet. Soalan-soalan boleh mendatangkan rangsangan dan motivasi untuk pelajar berfikir secara konstruktif dan inovatif.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Senaraikan surat-surat pekeliling berkenaan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1995 MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH (05/09/1995) 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar (05/09/1975) 3. 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok (22/05/1997) 34 . IKTISAS 1.6/1975 Disiplin .6A/1975 Salahguna Dadah . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah (03/09/1996) 8.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan (26/03/1979) 4.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran (07/11/1983) 5.Murid-murid Menghisap Rokok (05/09/1975) 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 8.3/1993 Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah (15/02/1993) 6.1 (A) Terdapat pelbagai surat pekeliling dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah (25/03/2009) 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Terdapat kumpulan-kumpulan yang berinteraksi antara satu sama lain.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 9. Perbezaan dan persamaan antara kumpulan dengan kumpulan lain. Setiap kumpulan mempunyai ciri-ciri yang mempunyai perbezaan dengan kumpulan lain. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah (11/10/1995) 18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perbezaan dan 35 . 16/1998 Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah (06/08/1998) Aktiviti 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dadah Dan Gengster (14/03/2000) 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan Menangani Isu Disiplin Murid (28/06/2011) PENTADBIRAN 17. 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah (19/07/2001) 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah (08/02/2010) 16.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah (29/07/2010) 15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif (23/07/2001) 13.11/2000 Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah (05/07/2000) 11.6/2000 Menangani Masalah Keselamatan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Ciri – ciri paling ketara bagi membezakan sesuatu kumpulan etnik itu adalah warna kulit. orang Melayu mempunyai bentuk rumah yang berbeza daripada orang Iban di Sarawak. menurut kamus dewan boleh ditafsirkan sebagai bangsa manusia dimana ia tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau unsur sesuatu kaum itu. pola keluarga atau latar belakang susul galur nenek moyang . pandangan tentang kecantikan. Budaya boleh di lihat melalui aktiviti yang terdapat dipersekitarannya seperti kesenian. Etnik. pakaian. Cina. Dusun. kegiatan ekonomi. Satu kumpulan etnik di tafsirkan secara sosial berdasarkan ciri-ciri budayanya. kumpulan – kumpulan ini di satukan dibawah sistem politik yang sama dimana penerapan budaya hormatmenghormati dan perpaduan telah berjaya menghapuskan sikap mementingkan kaum sendiri dan menghina kumpulan etnik yang lain.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN persamaan antara kumpulan membolehkan interaksi sosial berlaku dengan dinamik. Kadazan. tidak penting. Pada dasarnya setiap kumpulan etnik ini bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri dan amalan budaya mereka sebagai wajar. betul dan lebih utama berbanding etnik yang lain. Contoh paling ketara ialah 36 . barang. Kumpulan-kumpulan etnik juga boleh di bezakan melalui ciri – ciri rasnya iaitu ciri – ciri fizikal dalam kelompok manusia. tarian dan sebagainya. struktur adat istiadat dan hiburan. India. Contoh kumpulan etnik yang terdapat di Malaysia adalah Melayu. Jika dilihat daripada budaya kebendaan. Huraikan ciri-ciri perbezaan antara kumpulan-kumpulan sosial berikut : a) Kumpulan Etnik Istilah etnik datang daripada bahasa Yunani iaitu Etnos yang membawa maksud orang. Kebiasaannya ia bermula daripada konsep keturunan dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Dua kategori besar budaya dikelaskan kepada budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan. Pengkelasan etnik boleh dilakukan melalui perbezaan budaya. sikap. ganjil dan tidak bermoral. orientasi politik. makanan. Melanau dan Iban. Melalui kebudayaan bukan kebendaan pula boleh dilihat dari segi kepercayaan dan undang – undang. Kemudian ia mempunyai sifat etnisiti yang mempunyai sikap kekitaan yang kuat dimana masyarakatnya di satukan dengan satu ikatan sejarah. Kadangkala mereka akan memandang budaya etnik lain sebagai bernilai rendah. Namun begitu. nilai dan tingkah laku yang sama. bahasa tradisi. Setiap satu etnik dapat dibezakan dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam. Seperti contoh orang Melayu mempunyai kulit sawo matang manakala orang Cina mempunyai kulit yang cerah.

Ianya terserlah apabila perkataan budaya itu berasal daripada perkataan ’budi’ dan ’daya’ iaitu budi mewakili aspek dan nilai seseorang (aspek dalaman) manakala daya merupakan usaha dan hasil dari usaha seseorang (aspek luaran) Ciri – ciri utama budaya adalah :37 . status ekonomi dan kesihatan. konsep normatif. Ia termasuk perkembangan dari segi sahsiah.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN adat perkahwinan dalam masyarakat India iaitu hantaran atau dowri akan dihantar oleh pihak perempuan manakala bagi masyarakat Melayu. Perbezaan yang ketara itu akan memberi impak yang besar dalam memainkan peranan. Contoh di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kumpulan yang berbeza. c) Kumpulan Budaya Secara amnya. Selain itu kumpulan etnik boleh dikelaskan mengikut demografinya iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. akal. peluang kekayaan dan persepsi yang dipegang oleh lelaki dan wanita. struktur institusi dan imej dalaman dirujuk dalam proses pembinaan peranan sifat kelakian dan kewanitaan seseorang itu. Ciri-ciri gender terbentuk secara sosial yang mengaitkan cara hidup dan tingkah laku lelaki dan perempuan dalam erti yang lebih khusus. keluarga. organ dalaman dan perkembangan sekunder wanita sewaktu baligh. tanggungjawab. jangkaan dan hak kesamaan terutamanya terhadap sumber. semangat dan usaha manusia dalam kelompoknya. gender sering dikelirukan dengan jantina. hantaran akan di hantar oleh pihak lelaki. budaya atau dalam Bahasa Inggeris disebut sebagai culture membawa maksud cara hidup manusia. b) Kumpulan Gender Kumpulan ini menjelaskan mengenai perbezaan antara lelaki dan perempuan didalam isi rumah yang sama dan di antara budaya di mana dari segi sosial dan budayanya dibentuk mengikut perubahan masa. Gender bukanlah merupakan sesuatu yang sinonim pada wanita walhal ianya merupakan satu pertimbangan yang digunakan dan saling bergantung antara lelaki dan perempuan. Kaum Bajau lebih banyak tinggal di bahagian pantai barat Sabah manakala kaum Murut banyak didapati dikawasan pedalaman dan tenggara Sabah. Walau bagaimanapun. Antara isu lain yang sering ditimbulkan adalah taraf hidup. Jangkaan dalam fungsi perbezaan gender boleh membezakan keperluan semasa penekanan kuasa dalam perhubungan dan ianya boleh berubah dari masa ke semasa dan selalunya berdasarkan perbezaan sosial dan budaya. Lakaran simbol budaya. Manakala gender merujuk kepada peranan dan jangkaan yang selalu dikaitkan sebagai punca utama perbalahan wanita dalam kesamaan hak dan status dalam kehidupan. Jantina adalah perbezaan antara wanita dan lelaki dari segi biologi dan struktur autonominya iaitu organ luaran.

ekonomi. kesan-kesan sosioekonomi termasuk teknologi baru. Teori-teori dan kaedah – kaedah sosiologi. penentuan satu tingkah laku itu diterima atau tidak dalam sesuatu situasi sama ada secara formal atau tidak formal. Budaya tidak dapat dipisahkan dengan bahasa. maklumat dan situasi. Ada juga setengahnya terletak di kawasan yang sama atau berhampiran antara satu sama lain. d) Kumpulan Sosioekonomi Kumpulan ini mempunyai hubung kait antara aktiviti ekonomi dan sosial mereka. Budaya juga mempunyai nilai yang berbeza – beza dalam membuat andaian dan sebagai kayu ukur penilaian bagi satu bahan. Norma sesebuah masyarakat boleh diukur melalui peraturan sosialnya seperti contoh. Seperti contoh. Faktor sosioekonomi boleh mempengaruhi mehupun menjejaskan pertumbuhan 38 pelajar walaupun sebenarnya pertumbuhan itu disebabkan oleh faktor baka dan keturunan. Ilmu dan kebiasaan ini diajar melalui pendidikan tidak formal oleh ibu bapa atau nenek semenjak dari kecil lagi. jika kumpulan . dalam budaya Melayu banyak perkataan seperti kepit. Aspek-aspek status ekonomi yang berkaitan dengan sekolah dan masyarakat terutamanya dari segi penilaian terhadap pelajar-pelajar adalah keadaan sosioekonomi ibu bapa mereka termasuklah taraf pendidikan. nilai dan cara adalah yang paling sesuai bagi menerangkan tentang perkongsian hidup dalam masyarakat. 3. Namun begitu. Ia juga sudah menjadi sebahagian dari tatacara hidup mahupun tingkah laku yang perlu dilakukan oleh individu yang menjadi sebahagian daripada kelompok masyarakat itu. perubahan undang-undang. Budaya diperolehi daripada proses pembelajaran. Dalam hal pengawalan juga berbeza terutamanya dalam aspek ganjaran dan hukuman sesuatu kesalahan. 2.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 1. pembahagian pendapatan dan kekayaan. orang Melayu hendaklah menundukkan badan ketika berjalan di hadapan orang tua. sejarah dan psikologi banyak digunakan di dalam kumpulan ini yang selalunya fokus pada kesan sosial pada perubahan ekonomi. Budaya dipelajari melalui penurunan ilmu oleh nenek moyang secara turun temurun. pendapatan. perubahan persekitaran dan perubahan ekologi. Budaya merupakan perkongsian suatu masyarakat Persamaan norma. Bahasa boleh digunakan untuk mengenal pasti mahupun membezakan budaya sesebuah masyarakat itu. Seperti contoh. Ini telah menyebabkan pengaruh perubahan pada corak penggunaan. pekerjaan dan sikap mereka. sosial dan kualiti hidup. bimbit gelas menunjukkan orang Melayu banyak menggunakan tenaga. Ini adalah kerana setiap kelompok masyarakat yang sama mempunyai pemahaman dan penggunaan bahasa yang sama.

Sebagai contoh. Pengaruh persekitaran akibat dari kemampuan ibu bapa pelajar yang rendah. dia mempunyai masalah keluarga dan kecewa dengan sikap keluarganya. tindakan devian akan menjadi salah satu pilihan untuk dilakukan dan juga merupakan suatu cara menghadapi kekecewaan. seorang pelajar yang dahulunya merupakan pelajar cemerlang di sekolah rendahnya. Ia memberi pengaruh negatif kerana selalunya mereka berhadapan dengan konflik keluarga. seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu mengambil tindakan melakukan alternatif lain. Asosiasi. Mereka lebih berdaya maju. Seorang pelajar selalu menghadapi masalah dalam pembelajaran dan tidak mendapat target yang diimpikan. Jika zat makanan tidak dapat dipenuhi ia akan mengganggu tahap tumpuan dan perkembangan kognitif seseorang pelajar itu. Aktiviti 8. dia telah bergaul dengan kelompok pelajar yang bermasalah dan telah mempengaruhi dirinya untuk berada dalam kelompok itu. Anomie Teori Anomie menyatakan devian berpunca daripada kekecewaan seseorang mencapai hasrat mereka. Sebagai contoh. dan Label. Apabila anomie berlaku.Di sekolah. bersikap optimistik dan positif. pendekatan autoritarian dalam pendidikan anak-anak berbanding kumpulan pelajar sejak lahir telah hidup dalam kualiti persekitaran yang positif. Label 39 .Ketika berada di sekolah menengah.5 Berikan contoh-contoh devian yang berpunca daripada Anomie. mereka seperti tidak mendapat cukup zat pemakanan kerana keluarga hanya dapat memenuhi sedikit sahaja atau tidak langsung dapat dipenuhi sebagaimana yang diperlukan oleh seorang pelajar itu berbanding kumpulan pelajar dari keluarga bertaraf sosioekonominya tinggi.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN pelajar itu mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Mereka yang selalu berada dalam lingkungan pelaku-pelaku yang kerap melanggar norma masyarakat dan berpotensi menjadi devian. Asosiasi Teori asiosasi menyatakan seseorang belajar devian dengan mengasiosasikan dirinya kepada pelaku devian. dapat mempengaruhi cara hidup. daya kemampuan dan tahap pemahaman pelajar. Pelajar ini sudah kecewa dalam pelajarannya dan mengambil tindakan untuk melakukan aktivi ponteng sekolah.

Hassany Hashim. Hasil kajian itu dibentangkan semasa Seminar Kepengetuaan Kebangsaan ke-4 di Kuala Lumpur. Sebagai contoh. ``Ini merupakan faktor-faktor yang penyebab dalam kajian yang melibatkan 320 pelajar dari 16 sekolah di seluruh negara kecuali Perlis. beliau akan menerima panggilan yang dilabelkan dan menjadi devian. ``Dalam kajian mendapati guru-guru kurang menggunakan psikologi dan tidak memahami keperluan pelajar.'' ujarnya. Kajian itu dilakukan oleh sekumpulan pelajar Sarjana Kepengetuaan Kohort Lima Institut Pengajian Kepengetuaan Universiti Malaya (UM). sekolah merupakan salah satu faktor penyebab masalah disiplin tersebut. Menurut kajian tersebut yang dibentangkan oleh Rusli Wahab dan Mohd. malah contoh dan teladan guru mempengaruhi disiplin selain guru mengajar secara monopoli di samping tahap kesabaran mereka yang rendah. Sabah dan Sarawak. yang kebanyakannya merupakan pengetua sekolah di negara ini. Lama kelamaan.7 (B) Huraikan bagaimana masalah disiplin boleh berpunca daripada pihak sekolah. Aktiviti 8.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Teori Label menyatakan seseorang itu menjadi devian apabila terdapat mereka yang berkuasa menggelarkan beliau dengan panggilan-panggilan yang dikategorikan sebagai devian. pemalas dan sebagainya. Dan kebiasaanya. Pihak pengurusan sekolah juga tidak memberi peluang kepada pelajar yang melakukan salah laku untuk membela diri atau memberi penjelasan. pelajar tersebut menerima panggilan yang dilabelkan oleh guru tersebut dan menjadikannya devein.'' katanya. Tindakan pihak pengurusan sekolah adalah sebab masalah disiplin berlaku ditambah dengan program bimbingan dan kaunseling yang tidak berkesan. JIKA selama ini masyarakat didedahkan bahawa punca masalah disiplin pelajar adalah daripada aktiviti tidak sihat pelajar di luar sekolah tetapi baru-baru ini kajian mendapati. guru dan cara pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan salah satu penyebab masalah disiplin dalam kalangan pelajar. guru-guru melabelkan pelajar tertentu yang mempunyai masalah disiplin seperti samseng. Disiplin 40 .

hubungan yang tidak mesra antara guru dengan pelajar dan rasa tidak selamat pelajar ketika belajar di sekolah. Kajian juga mendapati. Turut disenaraikan sebagai punca masalah disiplin ialah faktor budaya dan iklim sekolah seperti kurangnya semangat kerjasama antara pelajar.Madsen. rata-rata pelajar lelaki adalah `penyokong' kuat yang menegaskan bahawa faktor tersebut memberi kesan terhadap masalah disiplin pelajar. Disiplin merupakan satu bentuk kawalan sosial untuk mewujudkan suasana yang tenteram dan teratur sama ada dalam masyarakat ataupun sekolah.Madsen & Clifford K. kebajikan murid diabaikan.2007) Disiplin adalah satu keperluan kepada pelajar supaya dapat berfungsi dengan baik(Charles H. ``Bagaimanapun perlu ditegaskan bahawa walau sekolah menyumbang kepada masalah disiplin pelajar tetapi ia tidak kuat berbanding faktor luar sekolah.(Ang Jit Eng.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Persepsi pelajar terhadap faktor pengurusan sekolah yang menyebabkan masalah disiplin juga melibatkan masalah buku panduan disiplin yang tidak jelas.1970). Malah ada pelajar berpendapat masalah disiplin juga berlaku kerana penempatan pelajar berdasarkan pencapaian akademik.8 Johnson dan Morrow(1981) membahagikan amalan disiplin bilik darjah kepada jenisjenis berikut:a) Disiplin arahan guru b) Disiplin arahan kerja c) Disiplin arahan kumpulan d) Disiplin arahan kendiri atau diri Beri penjelasan mengenai jenis-jenis disiplin di atas.harmoni dan melancarkan .tenteram.masyarakat dapat hidup dalam suasana aman.Dengan segala aktiviti harian. 41 adanya disiplin. tindakan disiplin yang tidak adil dan tidak mengikut prosedur.disiplin merupakan peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar –pelajar dengan tujuan untuk mengawal tingkahlaku mereka melalui hukuman atau ganjaran. Aktiviti 8.Jika dilihat dari konteks sekolah.'' katanya.

b) Sebagai pengurus bilik dalam darjah. bertanggungjawab sebarang peraturan yang telah dan memastikan setiap mengelola .namun perlu membuat pertimbangan sebaik mungkin berkaitan disiplin supaya tidak menjejaskan hubungan antara guru dan pelajar.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Terdapat empat jenis disiplin yang utama:Jenis-jenis Disiplin 1.(Shahabudin 2. a) Tindakan akan diambil kepada pelajar yang yang melanggar ditetapkan.mengarah dan mengawal hal-hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar. a) Merujuk kepada kepada disiplin yang dihasilkan daripada kawalan rakan-rakan dalam kumpulan yang sedia ada atau kumpulan yang dibentuk 42 .Rozihani Yaakub.mengawal pelajar mematuhinya.2007) a) Wujud apabila sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru kepada pelajar dan perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. d) Motivasi kendiri berkaitan disiplin sangat perlu digalakkan. b) Dibentuk berdasarkan kesedaran keperluan dan tanggungjawab dan mempunyai kebaikan kepada para pelajar yang mematuhi arahan dan dapat menyiapkan tugasan mengikut jadual yang telah ditetapkan c) Mempunyai ciri motivasi yang positif kerana menggalakkan 3) Arahan Kumpulan para pelajar menyelesaikan tugasan demi kebaikan dan kepentingan sendiri. Arahan Guru Penjelasan Tentang Disiplin a) Satu cara dan tugas guru menentukan arahan dan peraturan.Mohd Zohir ahmad.guru merancang. c) Guru mungkin bersikap autokratik dalam dalam hal mengawal disiplin pelajar . Arahan Kerja Hashim.

Mohd Zohir Ahmad. Beri penjelasan setiap jenis kesalahan beserta contoh-contohnya. c) Kumpulan sebegini boleh digunakan oleh guru untuk membantunya mengawal disiplin bilik darjah.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.(Shahabudin Hashim. kesalahan sederhana dan kesalahan berat.hormat-menghormati.Ketua kumpulan yang dilantik berperanan dalam mengawal disiplin kerja ahli kumpulannya yang 4) Arahan /Diri Kendiri lain.2007) a) Berlaku apabila para pelajar dapat mematuhi peraturan secara sukarela.menerapkan nilai-nilai murni seperti adil.9 Kementerian pelajaran Malaysia mengkategorikan kesalahan displin kepada tiga bahagian iaitu kesalahan kecil.Rozihani Yaakub. b) Wujud secara tidak sedar apabila pelajar telah mencapai tahap kematangan iaitu boleh berfikir secara rasional. Bagaimanakah anda menangani setiap jenis kesalahan? 43 . Diwujudkan atas kesedaran bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah adalah untuk kebaikan pelajar sendiri.kepercayaan dan dapat norma yang sama nilai antara ahli akan kumpulan. c) Dapat dibentuk oleh guru melalui latihan dan bimbingan seperti menerangkan kebaikan mematuhi peraturan yang ditetapkan. b) Biasanya berasaskan kepada nilai .Mana-mana ahli kumpulan yang tidak mematuhi kumpulan disingkirkan. bertimbangrasa. Aktiviti 8.toleransi dalam sebarang aktiviti sama ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti kokurikulum.

Keinginan diri sendiri (termasuk faktor ketahanan dan daya uji diri sendiri) 2. guru atau pihak Cara-cara mengatasi Pencegahan : Bina hubungan pelajar dengan pelajar. 5. Digantung atau 2. Menceroboh kawasan akademik atau selama tidak lebih dari 7 hari. • Memahami mengapa perkara tersebut tidak boleh dilakukan • • • Hayati disiplin Penerapan integriti Pembudayaan . 4. Persekitaran sekolah yang menarik dan membosankan tidak pelajar membuatkan mereka ingin mencuba sesuatu yang baru. Merosakkan atau menyalahgunakan 2. Ia melibatkan pelanggaran peraturan Pemulihan :yang ditetapkan oleh pihak pengurusan Contoh tindakan yang boleh sekolah :1. 3. Sikap guru – pelajar rasa tersisih dengan sikap guru yang pilih kasih atau menyinggung perasaan mereka. 3. Menceroboh kawasan dilaksanakan sambil melihat larangan contoh dari MRSM persekolahan seperti kawasan asrama perempuan bagi Pendang :pelajar lelaki begitu juga sebaliknya. Hubungan keluarga yang kurang baik : Perlakuan biasanya dilakukan secara sengaja tanda protes terhadap ibu bapa. ahli keluarga. mencipta satu budaya yang menyeronokkan maka mengelakkan dari kesalahan seterusnya menumpukan perhatian perkara penting. Pergaulan sesama rakan sebaya : remaja pada peringkat ini mengalami proses mengenali rakan sejenis mahupun berlainan jantina. Dikenakan tahanan terhad . terhadap yang lebih dapat pelajar kecil melakukan Kesalahan kecil sekolah. Kebanyakan masa mereka dihabiskan bersama-sama rakan membincangkan isu kehidupan mereka. 44 1. pentadbiran semasa waktu larangan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Jenis kesalahan Ciri-ciri dan contoh kesalahan Berpunca dari :1.

di rumah kecuali kecemasan. Menyimpan. bimbingan kauseling. • 3. mengguna. Ingkar arahan guru atau pihak lain sekolah malah. mana – mana aktiviti luar 5. Menyimpan. guru atau pelajar sendiri. menunggu sementara keputusan 2. ganas atau tidak bermoral. memiliki. memiliki. kakitangan atau tetamu kawasan sekolah. meneruskan senjata pisau atau alatan yang boleh persekolahan membahayakan. mengedar atau membekal sebarang • gantung hendaklah Digantung persekolahan selama 1 atau 2 minggu Rotan secara tertutup dengan hukuman dalam maksimum 2 kali bahan lucah.tersebut. dan ada diantaranya yang jatuh dalam guru kategori kes jenayah. 5. 45 • Tahanan . bahan berkaitan jenis minuman keras 2. memiliki. 4. mengguna. Kesalahan ini jatuh dalam kategori kes Penguatkuasaan peraturan secara amnya dianggap kesalahan besar oleh Pengetua. Menyimpan. mencetak. guru dan pengawas sekolah. (alkohol) mengedar atau membekal Jika hukuman itu ditolak. pengajian dan pelajar hendaklah dipanggil sebarang hukuman dianggap terlaksana. Menyiar. membuka laman web serta menyebar maklumat yang mengandungi bahan lucah. mengguna. memiliki. ganas dan tidak bermoral. mengguna.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Kesalahan sederhana kemudahan dan harta benda sekolah 4. pengajian pelajar dari sekolah 1. Digantung sekolah selama mengedar atau membekal sebarang jenis 2minggu bahan berkaitan tembakau. Menyimpan. yang boleh menjejaskan nama baik 3. 1.Tidak dibenarkan bermalam tugas mereka. guru disiplin. selama 4 minggu iaitu tidak meninggalkan boleh menyertai Biadap dan berkelakuan tidak sopan dibenarkan terhadap guru. Tidak sekolah. yang menjalankan tanggungjawab atau 4. menghentikan Contoh kesalahan yang dikategorikan Cadangan dalam kesalahan berat adalah . ’Ditamatkan Pengajian’ oleh mengedar atau membekal sebarang jenis oihak pentadbir sekolah.

keadaan bercumbu – cumbuan. benda/wang/maklumat/dokumen 4. 1. 4 jam sehari selama 2 hari atau • berturut-turut 2 jam pada secara pada hujung minggu hujung minggu. Dilakukan Guru/kakitangan hendaklah • individu / kumpulan • menyelia bakti mencuci pelajar tersebut Kerja-kerja termasuk 46 . Tidak dibenarkan balik ke bermalam (kecuali dibenarkan kecemasan) 3.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 6. haram Kesalahan berat Bekerjasama dalam pertubuhan ugut menggunakan sekolah/asrama selama 6 minggu dengan aktiviti menjalankan berikut . Berkhalwat atau berpasangan dalam rumah sumbang atau mencurigakan 10. Melakukan kesalahan sederhana sebanyak 2 kali atau lebih. Tidak dibenarkan keluar 2. Berjudi dan terlibat dalam kegiatan dari kawasan sekolah perjudian loteri atau pertaruhan wang. turut serta. Mesti melaporkan diri di Pondok Pengawal yang ada di dokumen dan luar sekolah. Memecah atau menceroboh masuk mengikuti. • kerja-kerja ’community service’. atau sesuatu premis serta mencuri harta mewakili sekolah dalam apa benda/wang/maklumat/dokumen. Memalsukan maklumat. harta jua aktiviti oleh pihak 11. 9. melebihi RM50. 14. 13. ancaman atau tekanan keselamatan dari 8.00.Tidak 7. Mencuri atau mengambil mencuri sekolah. Memeras pihak lain. 12. Melakukan apa jua aktiviti yang Pelajar boleh diarahkan untuk boleh ditafsirkan sebagai perlakuan menjalankan gangguan seks (sexual harrasment).

8/2001: KP(BS)8591/Jld. 16/1998: Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah. Amir Hasan Dawi. (2009). rujukan KP(BS)8591/Jld.com Abu Bakar Nordin & Ikhsan Otman. Dadah Dan Gengster. (2008). XIV / (16)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.wikipedia. mencuci mencabut rumput dan menyapu 47 . http://www.gov. www. sampah. 6/1995: air.org.Tanjong Malim : Quantum Books.VII / (75)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum (Edisi Kedua).Sekolah Dan Masyarakat Tanjong Malim : Quantum Books. RujukanKP(BS)8591/Jld. XVII(8) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.moe. RUJUKAN Abdul Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun.Rujukan Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah. rujukan Menangani Masalah Keselamatan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN longkang.my Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok .VI / (9)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2000: KP(BS)8591/Jld. rujukan Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah. membersih bilik tandas. 4/1997: KP(BS)8591/Jld. XVI (6)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful