't £Æš

MÁ M

3

û%zx £»š
M I Zq
-Š 4,
Æ<
L IZ

E¢E
G
{
5
÷zg− ZvZ†0Ô™#Z îÏG

:

[ Âx **

:

'

ãæ ~z0
+ã ×gÝ°Za

:

3zÀF,

~k
,
$Ñ{o

:

Ñ **

Y 2010
â

:

Tw ‚

g ZD
Ù 20

:

Š Z®

www.aqeedeh.com

't £Æš
MÁ M

4

6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Â)l &
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! p°~½Å Rš
Mw M &
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ?÷vßyà Rš
M w M ~ b ˜Z &
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x|» Rš
M w Mq
-Š 4,
Æ¿IZ &
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ˆ
Ü ozbcÆš
M w M ~g
$uzy M Œ
Û &
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ˆ
Ü ozbc~ÝzgÅœy M Œ
Û &
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ˆ
Ü ozbc~ÝzgÅg
$Š qZ &
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k
,
¼g
$u'( 1)
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y é¨E‹rZg
$u'( 2)
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ŠzgŠg
$Š q Z'( 3)
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - yÒ»š
M IZbc~ÝzgÅxwZ ¸Z &
27 - - - - - - - - - - - - !~Ãq
-Z {o»®
) û Zz<
L IZ~}g !*
ÆawÎgš
Mw M &

Å
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! !t„î0@+«q
-Z &
39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !!yÒ»]mZÆt£¦ÑÆRš
M w M6,
0#
Ö Z &
55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÷ÆÌš
M IZ &
66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - []¨
gzZ°â »c &
71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! |gzZ ~úŠÔ›Åš
Mw M &

't £Æš
MÁ M

5

72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - än×nÂ^Û‰] äΆÊ
72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - äm†ŽÂ ^ß$] äÿÎ†Ê ]†Šni
74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y;'
,
Å#
Ö â Zq
-Š 4,
Æ®
) û Zz<
L IZ &
79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x £»œy M Œ
Û ~{óÅ<
L IZ

&

81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lg Z ¦
/~y
M &
83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wán² &

't £Æš
MÁ M

6

[Â)l
àÚ ä×# Ö ^eƒçÃÞæ (å†ËÇjŠÞæ äßnÃjŠÞæ å‚ÛvÞ ä³×# ³Ö ‚ÛvÖ] á]
äÖ Ø–Ú ¡Êä×# Ö] å‚ãm àÚ (^ßÖ^ÛÂœ l^òn‰æ àÚ ^ߊËÞ]…憳
á]‚ã]æ ä×# Ö] Ÿ äÖ Ÿ á]‚ã]æ (äÖ p^â ¡Ê Ø×–m à³Úæ
äfv‘æ äÖ o×Âæ ä³n׳Âä×# Ö] oב(äÖ牅æ å‚f ]÷‚Û³v³Ú
‚Ãe ^Ú] ]÷†n%%Ò ^÷ Ûn׊i Ü׉æ
~gz M O ÅX÷ Çg t £P Æ š
M w M Æ aÑ L Z ä \ ¬vZ
{ì »ï» ð¸q
-Z ´g p Ò »Xì Hgz {¾Ð ÷á‰7ZÔì ~gz¢
Æ 5#Æ y Zgz Z ®
) û Zz <
L I Z Ð ~gz M O Å bcgz Z t £7Z X ì
ã 0*» ã 0*gz Z |ŠzŠ » |ŠzŠ Ð µñ ÏZÔì @*
Y M t ‚ ™ƒ ãZz t
Û y xgŠ
M wM®
š
) û Zz <
L IZā ì % Z ¸$
+t X ì @*
Y M 6,x ¬©™ƒ Zg D M
ðZg M¾IË%~ ~gz M O Åt £Æ y Z Ô ÷ n
pg p Ò» t £ÆawÎg
7z : Ë~ŸkZ { zgz Z ÷ f
ez™| m
| (,Æ y¸z o Z
Û Zgz Z ~i !*
0z
Åy Z { zāìt w q » 5#Æ ®
) û Zz <
L I Z @',Æ kZ X f
e 7x »Ð
X ÷ } 7,ŠÃ~} h 3Z™7
-^w @*
gz Z ÷ ñƒ} 7,ú™ðŠB; ~ ¿#
M w M ä 5#Æy Zāìt Âi q
š
Ð Ñ/â ~ 5#Æy Zgz Z®
) û Zz <
L IZ
ā ‚Ôì ~Š™u Å ~i !*
0gz Z ðZg M ¾I ~ } g !*
Æ t £Æ aÑ
TāŠ Ze6,kZ X ( v!*
f oZ )ì c*
Š™^
,Ã6,û%Æ =°Z [gÃy Z ä VrZ

't £Æš
MÁ M

7

WÐ y Zgz Z‰ƒ {Š â M6,w Z]
.z k
B Ô H^ §!*
ä VrZÐ kZ ã â : Åy Z ä

Hc*
Š™ï÷
á ~Å=ªÃy Zā ‚Ô c*
Š™y ´ Z »]z Z°î
aÑš
M w M Ã0#
Ö ZÐ=g fÆ! ‚g¿kZāì ¬ŠÐ \¬vZ

¦Ñy Z%Æ ã Ò ßgz Z ðZg M¾IËgz Z ñ ⠁
Û «= ÂÅ ä Zz™sg ”Ð
} MX ñ⠁
Û ‚]Š XÅä™{ Ç MÐ t £
%' %'%

't £Æš
MÁ M

8

! p°~½Å Rš
Mw M
! ²gz Zì Cƒâ Z Å¿ËŠ Z%Ð kZ  wØq†Ö] Øa]y÷ë y !*
iI Z
s§ÏZ » ~è2x â ZƹX ì Cƒ ~Š !*
M: {Š Z%Ð DØâ^³³iE( ~ y !*
i
1 X ì y Dg

æ Ô g ZŠ ºg ã Z0
+{Ôá Zz yŠ Z% Ð ( š
M I Z) q
-Š 4,
Æ ¹ ñf
gz Z Íݎ ÷ D ™ Zƒ y ›Š Z%Ð ( xs Z I Z) gz Z ÷ Dƒá Zz ~gŠ Z',gz Z
2XVƒá Zz + â Ãxs Z + Š

I Z )Š Z%ÐkZñY¹DÙE~y!*
i!²Z
# āì~ XXèÇ×Ö] oÊ ‹nm^ÏÛÖ]

3 X {)zg ZŠ ºg ã Z0
+{á Zz ~gŠ Z',
gz Zæá Zz yªÔ÷D ™ Zƒ ( š
M

äÖ牅 Ùæ ä×# Ö] Ùæ (ä×â] Øq†Ö] ÙæE: ÷D ⠁
Ûk
,
’~½gà0Z
†m‚ÏjÖ] oÊ…^’Ê(éˆÛâ ð^ãÖ] kÖ‚³e] ܳ$ Dسâ]E ^³ã׳‘] (å¨^³nÖæ]
I ZŠ Z%Ð DÙEª4XXVD ^÷ËÖ] ènÞ^%Ö]]çÖ‚e] á^iˆÛãÖ] kÖ]çi^Û×³Ê DÙœœE
vZŠ Z%Ð Dä³×Ö] Ù牅 Ùæ ä³³×# ³Ö] ÙEgz Z÷Dƒg ZŠ ºg ã Z0
+{Ô w Èz
X åDØâœE¹] DÙEX ÷Dƒá Zz ä™›EÐ avZwÎggzZá Zz
N Zèa X Š
Hƒ DÙœœEŠ
Hc*
Š w$
+Ð {Äà Dð^³³³âEÐzz Åw E Z] Ò
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DTUKME ànÃÖ] h^jÒ:ƒ±5!
!DNTKMME h†ÃÖ] á^ŠÖæ DMRNTKPE |^v’Ö] :ƒ±5 @
!DMRMKME èÇ×Ö] oÊ ‹nm^ÏÛÖ] :ƒ±5#
DOLV”Eá2†ÏÖ] gm†Æ oÊ l]†ËÛÖ] oÊ oÞ^`Ë‘Ÿ] à åçvÞæ DOMKMME h†ÃÖ] á^ŠÖ :ƒ±5$

't £Æš
MÁ M

9


Hƒ DÙEÂc*
Š w$
+Ðæ ³ ZÃ{Ä}uzŠ n kZ¸ …¯
) !*
{ÄzŠ
s§ Å sÑz ] ³x £ sÜgz Z sÜÃ kZā ì t ¤SÅ DÙE
ÃÝkZÆ™Ús§Åˆ F,
Ágz Zc S
QËX Ç ñ Y Hw E ZÆ™[™
ÆkZpÔ Çƒ:„
 gŠ6,gî~½I DÔñ^³³³u ÙEZ®Ô Çñ Y H7w E Z
I DÔñ^³³u س³â]Eç OÔì YY Hw E Z nÆ¿C
Ù Dسâ]Es Ü',
X ǃ„
 gŠ
ÞpÔì @*
ƒ {)z y kgz Z û»kZÔ y »òŠ MŠ Z%Ð DØq†Ö] k³neE
c*Dä³×# ³Ö] k³neEŠ Z%Ð kZāì C M ~‚f ] !*
t Ug ¯Âñ Y ¹ Dk³nfÖ]E
D Y− Œs§ÅvZš
M ÆtØ} g â wŠÆݸèYÔì Dä×# Ö] èfÃÒE
ÃVߊ ÷z Ôì ½y â ‚ » yjz s
# Zg nÆ Vߊ „ ~ yÆvZµš X ÷
س³â]E~ qY U â ip ¤
/ZÔì~z‚»V â ›„vZš
M èYÔì @*Mg Z Œ
Û
pÔ å( F»÷Œ
Û )Š Z%Ð kZX ¸ D Y nŠ Z%vZš
M y é¹O^NÐ Dk³³³ne
ç OÔ Î ä Y 1Š Z% awÎgw MÐ Dk³ne سâ]EˆÆä Y MÆxs Z

2XÐVƒ „ awÎgw MŠ Z%Ð Dkne Øâ]E[ Z
%' %'%

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DMSLKME †n$Ÿ] àeŸ èm^`ßÖ]:ƒ±5!
ð¡ q E[ Â K Z ä ³
ò 0Z) ´xsÑZ  DNUV”E á2†³ÏÖ] g³m†³Æ o³Ê l]†³³Ë³Û³Ö]:ƒ±5@
D[ :Xì ÅcB‚Æ,~} g !*
kZ~ Ý^ÞŸ]†nì oF× ݡŠÖ]æ é¡’Ö] Ø–Ê oÊ Ý^`ÊŸ]
s§Å)lñƒ‘Æ y Zì Å ïÅ kZ ä TÐgîm{ X ’ e **
™·_gz¢ » kZ Ã
,
k
’Ì„
 zÅ Vñ**
Æ V1 ðƒ è6,qçñkZ ~ kZ ä VrZèY X ’ e **
™ qŽggz¢
X ì i âÅx ÈZg7 ½®
) û Zz <
L I ZY f#
Ö }
.t6,qçñkZX ì ~Š ⠁
Û

't £Æš
MÁ M

10

?÷vßyà Rš
M w M ~ b ˜Z
~ŸkZ X ì s %Z » Y f~ŸÆ p°Å aÑ š
MwM
: ÷sf `gŠ w Z ¸ZgPÐ ~XX ÷w Z ¸ZZÆ#
Ö Z ñf
Hc*
Š
Š } Šg Z Œ
Û x Zw] Zíz ‘œ6,X÷ Š Z%vß { zÐ aÑ š
MwM

:1

X ì w ¸»g/¸gz ZÔì
w M m{gÃ] Z0 ` Zzi Z Å a\ M gz Z Š Ñz Zz w M Å a*™Ñ : 2
S ZgÃÏZgz Z 1ì Hg (Z ä ! ²0Z ñt X ì @*
Y **
ZŠ¤
/~ aÑ
Ã] Z0` Zzi ZŽì y ~Ì»VÍßy Z ‰s§Åw ¸kZgz Zì c*
Šg Z Œ
Û
X ÷ï Šg Z Œ
Û `g {Ð awÎgw M
} ™ q nZ Å a\ M Ž ¿{ zC
Ù Ð~#
Ö Z Å a\ M J
-#
Ö ª :3
x â Z Ð ~ ›÷
á Ã w ¸k Z 2 ì ï ÷
á ~ w M Å a\ M Ì{ z Ç
4X ì c*
CZÃkZ ä ~z ZŠ%Ð ~¨ ¦gz Z 3ì Hg (Z ä k~z â

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DRNOKOE á2†ÏÖ] Ý^Óu] :ƒ±5!
÷¾ g ÃZt~G @*
Åw ¸kZ ä VrZ¸Ý ¬rÆ[Š Zzy !*
iŽ ~Oy Z›x â ZƹZ @
h†ÃÖ]æ á]çŠÖ]æ ܳq^³Â¢] à³Ú
ä³³³j×³Ú Å^³³³³fi] ܳ³â o³³³fß³³Ö] Ù2
gãÖ oe] oÆ^_Ö] o× o×’ÛÖ] س‘
ä³³³je]†³³Î Ÿ] ä³³³Ö2 à³Ó³³m ܳ³Öç³³Ö
a\ M ¤
/Z ÷ vß •Æ a\ M Ð ~ y Z eÎgz Z Yz [²Â aÑ w Mµš :ÀF,
$Z Œ
ÛÆ
X D ™7: Zg 2
+»xszŠzgŠ†1Z©!*
gz Z¿u Â@*
Y **
ZŠ¤
/aÑw M „ÃVzg ZŠ "
!DORTKP E Ü×ŠÚ xnv‘ |†:ƒ±5#
DSUKNE Í^’ÞŸ] :ƒ±5$

't £Æš
MÁ M

11

X ÷ ï÷
á ~}%iÆš
M I Z „vßg ÇÌ6,gz Z sÐ ~t·#
Ö Z :4
Z® ) X ìê.¸ Ì»g/gz Zì w ¸ª S ZgÐ ~ w Z ¸Zx Ó{gÃè
( ?ì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û x ZwÃ] Zíz‘œƒÑ6,X÷vßyÃ{ zā’ e **
ƒx¥t…
gz Z Ö; ´ Š Z% Ð kZ ._Æ w ¸ S Zg Æ #
Ö Z ñf~ Ÿ kZ
ã Z0
+{ ïEÒŒ.ÅZ†´ gz Z Ö; ´āì Š ÷
á g Z » a*™ ÑèY Ô÷ ïEÒŒ.ÅZ†´
Æ Ö; µ ìkZ ä Y f‰1Ô÷ w- Š zŠÆ Wā c*
Í÷ „ q
-ZÐg ±Z
X ì c*
Šg Z Œ
Û `g {Ð ¬kZÃïEÒŒ.ÅZ†µgz Zì 3g™m{B‚

x|» Rš
M w Mq
-Š 4,
Æ¿IZ
à X ÷ vß õ 0*{ zŠ Z% Ð š
M w M ~ ñ Zg Å ] Z|Ûg/( 1 )
wi **
se
$ M ~ } g !*
Æ Xgz Z H4ZŠ ~ ug I ñ ZŠg KZ ä a\ M
:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZX ¶ðƒ
ÜûÒö†ø `ùô _ømö æø kônû fø Öû] Øøâû ]ø ‹ø³qû†ùô Ö] Üö³Óö³ßû³Âø gø³aô„û³nö Öô äö ³ ×# ³Ö] ‚ö mû³ †ô mö³ ^³ Ûø ³Þ$ ]ô™
DOPVh]ˆuŸ]E —]†÷ nû `ô_ûiø

Ô b@z
g Z bŒÔ cÒÃ Ô bZ]| a·]|Š Z%Ð kZ

c È ¬ ]|~›9g
$u { zgz Zì 7J
-™f »y Z~ g
$u à Zz Y ZŠg÷

~ }%iÆ Y ZŠg [ ôZ ät‚z Z ( 2 )ā ÷ C⠁
Û c \ M X ì ~z%Ð
[ ôZèÑqì Hg ÑÌÃVñâ Z {g !*
LZ
Ù !*
à ðyŠ q
-Z a*™Ñ
á »6,Ô ZòÆa\ Mgz Z ñ Ñ p=C
 ñÑ p= b Œ]| ~ Y z Z ÏZ X ¶gŠ e §g ðƒ µ Ð yz Z
p= b@]|ˆ Æ kZ X 1 ⠁
Û 4ZŠ ~gŠ e KZ Ãy Z ä a\ M

't £Æš
MÁ M

12

p= cÒ Ã ]|Q Ô c*
â
Û 4ZŠ ~gŠ e KZ ÌÃy Z ä a\ M Âñ Ñ
b Z]|ˆ Æ kZ c*
â
Û 4ZŠ ~ gŠ e KZ ÌÃy Z ä a \ M

ÂNÑ

: c*
â
Û gz Z ð ⠁
Û «(~ ug Iñ ZŠg KZ ÌÃy Z ä a\ M ÂñÑp=
ÜûÒö†ø `ùô _ømö æø kônû fø Öû] Øøâû ]ø ‹øqû†ùô Ö] ÜöÓößûÂø gøaô„ûnö Öô äö ×# Ö] ‚ö mû³ †ô mö³ ^³Ûø ³Þ$ ]ô™
1DOPVh ]ˆuŸ]E — ]†÷ nû `ô_ûiø
2X ÷B`g {Ð}%iÆ( R ) š
M w M Ýð0.ÅZ] 'Zt‚z ZÛ
kZÆ y Z ëX ÷ D ™7 w Ñ+ ZgÃse
$ M {gÃè ~ ë!*
øi kZ L Z
ÅTÔ 7„ì ùÐ }u~`™e
$ Mā÷ ï Š [ ZŽ V- »ë!*
ïo
X ÷`g {Ð}%iÆš
M I Z] Z0` Zz i Zā÷Æ™t ] Z|Û6,Š ã
C
] !*
t Ð npzg¨6,t òz t (Æ`™e
$ M {gÃèāì Ìt [ ZŽ » kZ

Ô÷] Z0` Zz i ZŠ Z%Ð kne سâ]~`™e
$ Māì CY Mt ‚™ƒV È
t òz t ( »`™e
$ Mgz Zì Š
HZi Z âÌÐ [ æ{ À 0*
ÆÝð0.ÅZ ] 'ZÃX
G
Å
Š
=
.
X
„ Ýð0 Z ] 'Z ~ e
$ M à Zzˆ gz Z IÐ ç $e
$ MèY Ôì è¾ » ÏZ Ì
:ì c*
â
Û Š÷
á g Z ä à ¬vZ~KXÐì Š
HH[ æÐ
DOP V h]ˆuŸ]E —à$ Óöiô çûnö eö oûÊô o×Fjûmö ^Úø áø†û Òöƒû]æø ™
?Š Å] !*
kZŠzgz »™è ¥#;~ ] c*
M {gÃèāì òúŠ » ³ #& 
Û
gz ZXXܳӳ߳ÂZZ~ {gÃè] c*
M Z®Ô÷7ï÷
á ~š
M I ZÝð0.ÅZ] ' Zāì
Ýð0.ÅZ] 'Zāì @*
™~i âÅ] !*
kZ **
ƒw E Z »™è],JÜ XXÜÒ†³ã_³mZZ
X ÷`g {Ð}%iÆXXkne Øa]ZZ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

NPNPV| (Ü×ŠÚ xnv‘ !
‚fÃÖ DÅEс^’Ö]†ËÃq Ý^ÚŸ]æ !DMNT !MNS V”E †f ä×Ö]‚fÃÖ èÃÚ^rÖ] é…^mˆ³Ö] |†³ :ƒ±5@
DNO V”E èÖ^‰†Ö]ˆÒ†Ú !Ý¡‰] Ü`n× knfÖ] Øâ] éçÚ !DSO V”E p‚ßrÖ] Ün×vÖ]

't £Æš
MÁ M

13

~] „ q
-Z Z
# āìç{°‡tèYì tg ÖZ ìkªtā÷ ë ë
Ð µñkZgz Z σw E Z Å™è;XX^÷ fn×dziZZV ; z Âñ Yƒ q ½Z »/
$¸z™è
Æ {°‡kZ Z® Ô Ç ñ Y Œ,@*
Æ kZÃ/
$¸gz Z Ç ñ Y H™f » „™è 8
1÷4ZŠ XXk³³³³ne ÙZZx Ó~ kZ Ôìg Z Œ
Û ',6,xÀL Z {gÃèe
$ M Ðg ± Z
1X ì Š
HÑ™è8 XX^fn×ÇiZZ

ì ^6,+ â ÈÃe
$ M kZt‚z Z ‘
Û ~ V¤¤
/Z ÌŠŽ z !*
Æ kZ
Ð }%iÆ óóš
M w M LLÃ] Z0 ` Zzi ZÔ Ýð0.ÅZ ] 'ZÐzz Å¥#™ègz Z
āÐ}tÐ y Z6,gîò Z²Zë Âì Zƒ ˆ6,ä™ `g {
E
:E
X-!
Ôì Å ã ZŠ¤
/zgÐ ÷ L ZÆ™¿#Åw Ñ+ Z {Š™y Ò L Z ä VrZ : 1
>%ÆrÅùx°._Æw ¸L Z~`™e
$ M kZŠp{ zāgî, !*
Hg Ñ~ KkZ ÌÃVÍßgzZB‚Æ Y ZŠg [ ôZ ä VrZèY Ô÷ `ƒ
yZëVŒX ÷ï÷
á ~}%ikZ Ìx â Z {g !*
{zāì {o»yZā 6Xì
~ }%i kZÃt ‚z Z[Zù %Æ ùä VrZā ÷ D™wZÎÐ
?슎ñ]oðûkZk0*
ÆyZ H ?ì 1™g Ñ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

~Šð ïgÎç O Ôì @÷
á 6,kZ Ì*™y M Œ
Û gz ZÔì ŠŽ ñi ZŽ » IF,
Å b§kZ ~ y !*
i!²!
t (ÏZQ DSNVçâE —^í÷nû ø oû×ô Ãû eø ]„øâF æ$ ‡º çûrö Âø ^Þø]ø æø ‚öÖô ]ø ðø oj5 ×ø mû³ çø mF³ kû³Öø^³Îø™:ì \¬~g !*
Š÷
á gZ
ÜûÓönû ×øÂø äü jöÒF†ø eø æø äô ×# Ö] köÛø uû…ø äô ×# Ö] †ô³Úû ]ø àû³Úô àø³nû fôrø³Ãû ³iø]ø ]çû?³Öö^³Îø™:ì \¬~g !*
Š÷
á g Z~ e
$ M ‹ Z~
kZ { zXì ; g MÃZƒ m$
+cg »[ æs§Å™èÐ /
$¸~ {gÃèe
$ M DSPVçâE —kô³nû fø Öû] Øø³âû ]ø
[ ækZgz Z ˆÅ w E Z Å¥#;ó ói L Lñƒ D™e
$¬g Åx **
Æ g Z',Z ]|ā b§
G
E
4Ó›$ ~ç Å g Z',Z ]|~
M I Z ] Z0 ` Zzi Zāì ?Š Å] !*
š
kZ e
$ M {gÃè X ÷ 4ZŠ éE
5G
kZÃÒÃ]|sÜä V¤āì CYƒ ãZz Ì] !*
t b§ÏZX ì ™è [ æp¤
/Z÷ 4ZŠ~
~ xÀkZ Âà c Òà ]|Æ™è [ æä ?ā÷ y7 Ð y Z ë ÂÔì H4ZŠ ~ xÀ
H^ IŠ lŠpòúŠ Zg vÐzz ÅkZ ?ì VY (Zy
Š
M X c*
Š™ `g {ÃVzuzŠ { z ´Æy Zgz Z 1™4ZŠ
! ‰ƒg D» ã ZŠ¤
/zgÐ} úŠ L Z ?Špgz Z

't £Æš
MÁ M

14

z Œ] Z|Ô bZ]| ä VrZā ÷ i WÆ ì Ìt Ð y Z ë : 2
ì c*
Š™g¸Ã awÎg w M J
-V œ 9Æ b@]|gz Z b@
Æä B awÎgw M v߸ sÜHāìt w ZÎÐ y Z Zg ø6,V Œ
?÷
/Z
~(,? Ç ñ Y Hg Ñ~ }%i ¾ÃV ƒ R Æa *™ Ñ Âì „ (Z¤
» avZ wÎg ‡ Zgz Z vZ‡ Z ÃX R { z Æ a\ M ā ì ] !*
Å ]ª
sÑ » äƒ „ 3i m YÆg$
+ïz çÃXÔ÷ q
-ZÐ ~u Z ñ Zߎ Ô 5[ æ
gz Z å c*
â
Û g Ö Z » §z ôg}÷ } (,ä a*™Ñ 6,]Š ÞÅXÔì Ýq
Æ\ ¬vZyŠÆ#
Ö ª b{ Ú LL: å c*
â
Û Š÷
á g Z~} g !*
ÆXä a\ M
E
G
7
Ò
š
~ }%i ¾Ãy Z 1ó óXÐ N Y } i ZiâÐ ï Å ~g ZŠu Å VzLz',zg
? Çñ Y Hg Ñ

t ? Ç ñ Y Hg Ñ~ }%i ¾Ã b ïEÒŒ.ÅZ†0 k„]| b§ÏZ
» ïz çgz Z ¸B‚Æ a\ M ~l ì Ž ÷ b ïEÒŒ.ÅZ†0 k„„z

c*
â
Û Š÷
á g Z ä a*™Ñ ~ } g !*
Æ XÔ¸ [ »g ëÆ a*™Ñ ~
T !Íß} Z LLì c*
â
Ûh
+'
× gz Z 2 óóVƒÐ y Z~gz Z ÷ Ðí bk„ LLāì
Ô ðà1gz Z e
$f ZÃíä kZā c*
Í ðà1gz Z e
$f Zà R }÷ä ¿
3Xóóì @
*
ƒ?ëÆ\ !*
c*
ì @*
ƒ 6\ !*
RèY

H ? Ç ñ Y Hg Ñ~ }%i ¾ÃVǸ Š Zi R Æ a*™Ñ b§ÏZ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DMOLKME Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ^vÖ] !
!DOOKTE oñ^ŠßÖ]DOSQUE p„Ú†jÖ] @
!DMRQKPE ‚Ûu] (DOSQTE p„Ú†jÖ] #

't £Æš
MÁ M

15

Ñ ~ } g !*
Æ XÔ÷ ïqÆ Vñ**
g »gz Z Íõz bc} (,Ž bg pQ
}÷ ~ ]gßz ^gz Z g ZŠ™z t Ü Z bQL Lì c*
â
Û Š÷
á g Z ä a*™
-Z Ð ~ Vß Zz ä Ñ xs Z ¬ Ð ƒ
q
 bQ]| 1ó óX ÷ /x
„S b \ M X ì „
 zu~ Vß Zz ä™]ós§ÅSg Ñ »\ Mgz Z÷
-Z
# ìg ~
Æ6 ìˆ Æ kZ à ™: ]ó {gëÜæ ä a*™ÑāJ
à a*™ÑÐ æ M Å\ M X ñ Ñp={gëÜæÆ™]óÌ\ M 6,µñ
Ìg Ö Z6,µñkZ » ã â Š ÷
á z ]äKZ ä a\ Mgz ZX ðƒ]ägz Z Ùp~(,
y Zgz Z c*
ÎŒ Ãy Zgz Z¸ ‰ƒ} 96,gî: A Zz nÆ w L ZÆy QÔ å c*
â
Û
X åc*
Š ̍1à ã %

+i ~ Mñ{ z çä a Ñ ÃX÷ Q„zt
(T
$**
» b Xg q 0h
~(,gz Z c*
S! lÃ~g ZŠ) f KZ6,µñkZ ä b \ M X å c*
â ہ: Zzg™ ¯ g Ñ‚

~g7 ~ k
B y Zy\ M X å H{C
Ù b »] ¸mKZ~ k
B kZB‚Æ~Š% 0*
1‰ ¤
/
™–
B; Æ b \ Mā ‚ì g D ™ q Ê » xs ZB‚Æ ~Ú
lâ]Š Þx YāJ
-Z
# ð M 7l»Ì',Z',{ ¨ f ~ w 4 Z ñ 0*
Æ b\ M
Æ]Š Þn ÏZ Ô Zi Z âÐ V ƒ zi !*
MÃ\ M ä \ ¬vZ~,ÆkZX 1 ⠁
Û:
# Å]Š ÞÅ b\ M à a*™Ñ X Š
Z
HHxÎñÐ ÄÆg pÃ\ Mˆ
: c*
â
Û gz Z ‰ ƒ w J &
+a\ M Ð §o 
Û gz Z à)œ Z (,à a\ M Ââ¸
h Q~ ¼
A B‚ÆÀ5 ( b )Qā Vƒ 8 Š H Âŧ Å ¼
A ä~ÀLL
1 ó óX ÷ì g

â
Û Š÷
á g Z(~uzŠ q
-Z
H ÂZƒg *Ð k0*
}÷» ( b )Q] Zg ` M L L c*
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
DNQQN V|E p…^ífÖ] xnv‘ !

't £Æš
MÁ M

16

%MV âzŠÆ( b)QāVƒ 8 Š
2 Xì bâ ~CwŠ »y Zgz Z÷3gÐ ypæF

áª
°Åy ZŽ å{™ E
+
t »ˆ
Ü oP Ð ~ ˆ
Ü oÆ bQ]|
X ÷k
,
¦L Y …Å;
M%EÅ\ Mgz ZÔ÷?Š ÎÅ
a*™Ñ \ M ?ì YY Hg ï Z » y ÷
áª
°Å b k„0vZ† H

Ý ¬RÐg ±ZÆaz DnÆ0#
Ö ZB‚B‚Æäƒ ð¸Š Zi R Æ
Û y ) F,
gz Z + Š
d » DÐ zz Å äƒ w ¾ !*
~ az Dà b \ M X ÷ y M Œ
Æ#
Ö ZdÐzz Åäƒ w V" ~„
 Z
Û z ûÅ+ Šgz ZX ì @*
Y ¹g ) Za **
n ÏZ Ôì gā²sîq
-Z~ ÄÅ a*™Ñ \ M X ì @*
Y Zi Z âÐ Ä
‚DvZ} Z Lā
L ð⠁
Û ¬Š Å XX àm‚ùô Ö] oÊô äÏù ³Ë³i ZZnÆ\ M ä a*™Ñ
gz Z 1k
B B‚Æb Z]|à b \ M , i Z { z ´ ó óX ⠁
Û «k,ŠÃy Z~
Er
4
¨
E
} (,} (,Ȼ
2zgŠÅ b \ M ì Ýq Ì]Š XÅ•
Ñ~ èG k
B
X ì Hs Z ‹Z ä x «
JÉ@*
gz Zx Z™ î0E

ïz çÃX÷ Ì_g ÒZ0y ç1ZÐ ~ VǸŠ Zi RÆavZ wÎg
4]IÃy Z HX ì Ýq sÑ » ~g Ñ‚(~ –
7¸ ÷ ‰ wÈt‚z Z y é›G
»
X M7{™E
+ðÃV ; Æy Z »VǸŠ Zi R vŠÆa*™Ñ { z ´ÆkZÉ
ÅŠ ÑzZ w M Å b@]|Ð ZâÆa*™Ñ ä ‘
Û kZÆ¿I Z
0Z0h
+i]|†ÃL6,gîÆw VX Œ²ZgpgŠ Ì7ZgzZ Å7{ Zz6,Ì
X H: {g ZÍäVrZ **
™{™E
+Ì»Š ÑzZw M Åy ZgzZ b@
Ç!*
à t £Æ y Z H ?ì V ¹Š Ñz Zz w M Å b Œ]| b§ ÏZ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DMLSKNE †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö]æ (DNMSKOE Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ^vÖ] !
DNOPKOE Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ^vÖ] @

't £Æš
MÁ M

17

~ }%iÆ š
M w M vß {gÃè q
-Š 4,
ÆÛ‘
Û kZ Hgz Z ? Š
Hc*
Š™i Z0
+ZÃ
¾Ãy Z Â÷ 7ï÷
á ~}%iÆ š
M w M vßt q
-Š 4,
Æ y Z ?÷ 7ï÷
á
Ð ¹ Æ nÏZ { z ´Æ kZ ?ì Š
HH `g { Ð } ],ZŠ Æ š
M w M 6,Š ã
C
ðà » kZ k0*
Æ y Z¤
/Z X ÷ è¾Æ [ ZŽ Ð ‘
Û t‚ z Z Ž ÷ ] ÑZÎ
X , ™: æÅÏ<c*
:~ kZ { z Âì [ ZŽ w ë
M w M Lā
L ÷ëŽ ÷Ìvß{zÐ~‘ہt‚z Z‰
à ó ó awÎgš

M w M )J
-V ˜ gz Z ÷ }9[Z ÂvßtèY Ôì ] !*
›*
*™g¸J
-12
Ãx|Æ( š
M w M ) ä VrZpÔì ì Y » {Š c*
iÐ kZ { z Âì m»x|Æ
w M w– Æ y Z { zƒ éÐ ] Ìy Z Ì¿Ž 1 ì c*
Š™ÈЊ ¶ Ϲ
µš ìŠzö„J
-V1‰ÅyZ ]!*
t X ÇñYŒ4ZŠ ~} ],ZŠÆ š
M
D™{@xÐ Ó
C0: Zizg ë » TÔì ~ {@xÆ {%izgŽ ì „z Â|
ŠzöJ
-t ZgzZÆV1ÂsÜ{z Âì ]!*
ÅùzŠ¶ ÅyZJ
-V˜ pÔ÷ Tg
X 7wðÃÅkZ {Š c*
iÐkZÔì
M w Māìt x¯d Ü
y Zgz Z ®
) û Zz <
L I Z ~ŸÆ awÎg š
-Z **
q
Î { i Z0
+Z » ƒ
 ÚÆ t
Û X ì @*Y c*
0*
Š § {Š c*
i ¹ y xgŠ Æ 5#Æ
( } M )X ñ ⠁
Û Y «™Å+ Š L Z …\¬vZX ìXÁg ZØŠ

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!p†ã`Žm†Ö] ‚ÛvÛÖ (èߊÖ]æ h^jÓÖ] oÊ knfÖ] Øâ]:ƒ±5 !

't £Æš
MÁ M

18

~g
$uzy M Œ
Û
Ü ozbcÆš
ˆ
Mw M
Ü ozbc~ÝzgÅœy M Œ
ˆ
Û

] YgŠ fggz Z ª
2zgŠÔ y ÷
á Åš
M I Zā7µz — ðÃ~ ] !*
kZ
Š¼~ y M Œ
Û Ì~ {g !*
Æ ä™u 0*
Ð Ïß M gz Z ÏnÃy Z b§ÏZ 0Æ
X ì ŠŽ ñy ÒãZz(
Æ y Zgz Z ª
2zgŠy Z xÅy Z Ô y ÷
á ԤŠawÎg š
MwM
6,(Š¼~ŸÆ äƒ s ™z u 0*
Ð V7Šß M gz Z V7nÆ sÑz ³
2zgŠÅy Z 2Ôì Zƒwz 4,»mÀO Ygz Zì ZƒŠzgz »] c*
ª
M ~ *™y M Œ
Û
s§~uzŠ Ð Z ~ w ì}÷X ì Š
Hc*
Š™y ÒB‚Æ s
# Ÿz ~ y M Œ
ÛÃ
:ì ÞZŠ ÷
á g ZÔOg
éøç×F’$ Ö] àøÛû Îô ]ø æø oÖFæû Ÿö ]û èô n$ ×ô aô^rø Öû] tø†% fø iø àøqû†$ fø iø Ÿø æø à$ Óöiô çû nö eö oû³Êô áø†û ³Îø æø ™
‹øqû†ùô Ö] ÜöÓößûÂø gøaô„ûnö Öô äö ×# Ö] ‚ömû †ômö ^Ûø Þ$ ]ô äü Öøçû‰ö…ø æø äø ×# Ö] àøÃû ›ô]ø æø éøçÒFˆ$ ³Ö] àø³nû iô ! æø
DOOVh]ˆuŸ]E —o]†÷ nû `ô_ûiø ÜûÒö†ø `ùô _ømö æø kônû fø Öû] Øøâû ]ø
g Ö Z »g 4ƒ ¯ L Z b§ÅqY *ŠÔz ñg Z Œ
Û ~ Vz yL Zgz Z L L
~g Z ¦

) ¤Z ÅwÎgÆkZvZgzZƒg C™ ZŠ Z >Ãiƒg C™ì‡i úÔz™:
gzZ } Š™gzŠ ÃÏnÅnC
Ù { z Ð ?āì Le ¸ \¬vZ Ôƒg Ð~

't £Æš
MÁ M

19

ó óX } Š ¯i !*
u 0*
»
ìB
bg w ~Š ã
C~ bcz ˆ
Ü oÆawÎg š
M w M {gÃè e
$M
Å b§C
Ù gz Zì c*
â
Û^
,Ã6,c*
W,`z Z ÅsÑz ³ó óÃwÎgš
M RZ L Lä \¬vZµš
ì c*
Š N™ a7Ã«Ý ÅnC
Ù Ð y Zgz Zì c*
Š™u 0*
Ð ÏŠß Mgz Z Ïn
M w M ä \¬vZāt¿Xƒ: VY „Ð ¼ËÏn{ zì e
à awÎgš
]|~ 1›9ç Oì 3g s ™z u 0*
Ðzf t Ü Zgz Z×w dZÆnC
Ù
:āì ~z%Ð cÈ ¬
6,Ô Z òÆ a\ M Ô‰ á p=C
Ù !*
à ðyŠ q
-Z a*™ Ñ L L
ÂñÑ p= b Œ]|~ Y z Z ÏZ Ô ¶gŠ e §g ðƒ µ Ð yz Z á »
á p= b @]|ˆÆkZÔ 1 ⠁
Û 4ZŠ~gŠ e kZÃy Z ä a\ M
]|ˆ Æ kZ Ô ð ⠁
Û Ø%(~ gŠ e KZ ÌÃy Z ä a\ M ÂÔ ñ M
$Á(~ ug I ñ ZŠg KZ ÌÃy Z ä a\ M ÂNÑ p= cÒÃ
e
gŠ e ÌÃy Z ä a\ M Âñ M á p= bZ]|ˆ Æ kZ gz Z ð⠁
Û
: c*
â
Û Q H4ZŠ~
ÜûÒö†ø `ùô _ømö æø kônû fø Öû] Øøâû ]ø ‹ø³ qû†ùô ³Ö] Üö³Óö³ßû³Âø gø³aô„û³nö Öô äö ³ ×# ³Ö] ‚ö mû³ †ô mö³ ^³ Ûø ³Þ$ ]ô™
DOOVh]ˆuŸ]E —]†÷ nû `ô_ûiø

gzŠ ÃÏnÅnC
Ù { zÐ ?!ß Zz yÆ Ñ} Zāì Le ¸ \¬vZ L L
ó}
ó Š™u 0*
[p»gz Z} Š™

M w M ( 2)
-Z Ð ~ mÀà Zz 䙪
q
ÑŠ6,¤Å awÎg š
X ì ÌîÏX3Ie
$M
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DNPNP V|E Ü×ŠÚ xnv‘ !

't £Æš
MÁ M

20

:ì \¬~g !*
Š÷
á gZ
Åö‚ûÞø ]çûÖø^Ãø iø ØûÏöÊø Üô×ûÃô Öû] àøÚô Õø ðø «qø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô äô nû Êô Ôøq$ «³uø àû³Ûø ³Êø™
Ü$ $ö ÜûÓöŠøËöÞû]ø æø ^ßøŠøËöÞû]ø æø ÜûÒö ðø «ŠøÞô æø ^Þø ðø «ŠøÞô æø ÜûÒö ðø «ßøeû ]ø æø ^Þø ðø «ßø eû³ ]ø
DRMVá]†ÛÂ ÙE —oàønû eô„ôÓFÖû] o×øÂø äô ×# Ö] køßøÃû Ö$ ØûÃø rû ßøÊø Øû`ôjøfû Þø
} g !*
kZ Ð \ M ̈ Æ ä Y M Æ DkZ k0*
Æ \ M ¿Ž L L
?ë ƒ Mā , ŠÈÐ kZ \ M ƒ {Š â M 6,} ×gz Z } ™ ––
~
Q Ô B š ÃV â Y KZ KZ m{gz ZÃV ÂgúKZ KZÃVz0
+i
Û LZ LZ
ó óX , ™ ¬Š$
+ÅÒÅvZ6,V IÑgz Z , ™ iZB‚Æ~ b
¬
y Ò »ª
2zgŠ w ¾gz Z ¤y Z xÅY ZŠg [ ôZ ~`™e
$ M {gÃè
$ MZ
e
# ì c*
â
Ûe
$ZzgÐ b m‡z ! Z 0Ä]|ä k ›x â ZÐ Zì
ðƒwi **DRM Vá]†Û ÙE —ÜûÒö ðø «ßøeû ]ø æø ^Þø ðø «ßøeû ]ø Åö‚ûÞø ]çûÖø^³Ãø ³iø Øû³Ïö³Êø™{gÃè
: c*
â
Û ™š à f @z Œgz Z cÒ Ãc Z]|ä avZ wÎg Â
ó ó÷š
M I Z}÷t ! {g { ZÍ ÂvZ} Z L L

Ü ozbc~ÝzgÅg
ˆ
$Š q Z

÷ ñƒy Ò Ð ] Òbcz ˆ
Ü oÆwÎgš
M w M Ì~ttg
$Š q Z
: ÷t q
-ZPÐ ~ y Z

:k
,
¼g
$u'( 1)

0z/gz Z {h0 aä~āì ~z%Ð k y §0h
+m,~ ›9

+i]|ä b›
z',zgÆy Z ëZ
# Ô Hx ³» ~¢ q~ >Å b ¶g Z0h
+i ]| ä b a]| ‰ Ö
} Z LL : c*
â
Û ™ƒ ¥#Ð b ¶g Z 0 h
Ìp#! lÐ kZ\ Mgz Zì @Š 5',3',Å] »',z ] Zíä \ M bh
+i

't £Æš
MÁ M

21

Ô÷ ðƒ sæÐg Z â Z6,g Zh
+Š Æ avZ wÎg @ M Å \ M Ô÷ ñƒ
a*™ÑÃ\ M Ôì ð ⠁
Û Ì®
) Åāg Ig
$Š q ZÐ ~ty !*
i ä \ M gz Z

-Z ~ V8lpy Z Â\ Mgz Zì 5 ̵ñ » •
q
Ñ~ ] Zz ç~ ‰
Ü ÃgÅ
µš n kZ Ôì Ýq sÑ » ä™ ZŠ Z i ú~ #
Ö â Z Å a*™ÑÃX÷
bh
+i} Z Âì H;[ õ Z ! lÐ ] »',z] Zíä\ M b¶g Z0h
+i} Z

\ M„
 Zg { Z',ÃTN ‹ g
$u +Z ðÃ…\ Māì iZ ¸ Ð \ M ~g ø
» ”º ~ m,³}÷ c*
â
Û 6 ZŽ ä b h
+i ]| ÂXƒ ‹Ð a*™Ñ ä
Ž Ð a*™Ñ ä ~Ðzz ÅTÔì …t ‚6,í 0*
J (,Ô Vƒ [ƒg D
?~¼Ž ÌQ Ô÷ C M Ãðƒ Cƒ ¾Ð “
 ZŠŠ c*
~÷{ z åHŠ c*
™Í¼
X z™:g6= nÆkZìC
Ù !*
Ð '}÷Žgz Z â Y ÔÃkZ Vz™y ÒÐ
: c*
â
Û Š÷
á g ZQ
-Z
ì y xgŠÆÜælāŽ ñ Ñ p=6,* ò **
n a*™Ñ yŠ q
: c*
â
Û Š÷
á g ZˆÆ
þ Sz÷zgz Z Åy ÒY zz£Å\ ¬vZ
»[g}÷āì YƒX Vƒ y ¨
KZ q
-Z „ 6} g vÌ~ ! Íß L L
kZ6,} z š Æ [g L Z ~gz Z ñ Y M ™á : Zz6,» -g ~÷¸
Û

Á½ ~g ¸ y xgŠ } g v~ pÔ V´ ¸ Ð n¾Å ] ‡5 Ð

Ôì gâ„gâ~ TÔì vZ [ Âq
-Z~ y Z Vƒ ; g Y} hg, q
ó óX ßñÐ ï¢Ð Zgz ZßáÃvZ[  Z®
Łg } ñÐ ï¢ÃkZgz Z ðÑŠzÂs§Å¿6,vZ [  ä \ M
:ā c*
â
Û ˆÆkZ ~Š (F,
M I Z LZ~ÔVƒ ; g Y} hgÚ
š
M I Z LZ y xgŠ}g v~ L L

't £Æš
MÁ M

22

1X g
$Z ó óX Vƒ êŠô Zz »vZà ?~} g !*
Æ

Vƒ êŠô Zz »vZ »~} g !*
Æš
M IZ
Vƒ êŠô Zz »vZ »~} g !*
Æš
M IZ
ŠŽ ñy Ò 6,gî ãZz » ÌZz ¤Å awÎg š
M I Z ~gÃè g
$u
Åy ZÆ™g Ñ~ KÆ Vzq Ëgz Z %zŠÃš
M I Z ä a\ MèY Ôì
6,kZgz Zg3 Ð ï¢6,*™y M Œ
Û X ì c*
Šâ
Û {g ÷
á Z s§Å¤gz Z ÌZ
M w M ] !*
š
t X c*
â
Û y Ò Æ™æB‚Æ ¤z Å ä™: „ @*
Ã~ 䙿
{g ÷
á Z s§ÅÑÅt £Æ y Z Ôì C™s
# Ÿz Ū
2zgŠÅ awÎg
y ÒÃ~—Åû%zx£Æy Zgz Zì C™~i âg7 ½ÅsÑz ³Æy Z Ôì C™
X ì C™

:Y é¨E‹rZg
$u'( 2)

G
& Zz ]|~ ì Y 9KZ ä k ›x â Z
ì c*
â
Ûe
$ZzgÐ b ü©^Z 0 îÏI

:ā¸ì g ⠁
Û a\ M Ôì ‹Ã a*™Ñ ä ~ā
Ð ~: )´ Ôì O Ã: )´Ð ~ g ³ ZŠ Ñz Z ä \¬vZ L L
G
4
E
5 ¢gz Zì c*
Ö; ´ î0ÏG
â
Û ÉÃÖ; ´ ~ ÷Œ
Û FÔì c*
â
Û ÉÃ÷Œ
Û
2ó óX ì c*
â
Û É=Ð ~
a*™ÑÐ ~Ö; ´ îSgz Zì ?Š ΠŤÅÖ; ´ g
$ut

C™ ~i âg7 ½Å äƒ wŠ»Å a\ M ~ŸkZgz Z y ÷
á ÑÅ

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
DNPLT V|EÜ×ŠÚ xnv‘ !
DNNSR V|E Ü×ŠÚ xnv‘ @

't £Æš
MÁ M

23

:ŠzgŠg
$Š q Z'( 3)

{ zāì HÜÐ W ZzÆ ! ôËB‚ƍKZ ~µä k£Z x â Z

:¸ D ™ 5ŠzgŠ b§kZ
äq]æ‡] oF×Âæ(äjne Øâ] oF×Âæ ‚Ûv³Ú oF³×³Â س‘ ܳ`×# ³Ö]ZZ
Õ…^eæ ‚nrÚ ‚nÛu ÔÞ] Ünâ]†e] Ù oF× knב ^ÛÒ(äjm…ƒæ
^ÛÒ äjm…ƒæ äq]æ‡] oF×Âæ(äjne Øâ] oF׳Âæ(‚³Û³v³Ú oF³×³Â
XX‚nrÚ ‚nÛu ÔÞ] Ünâ]†e] Ù oF× kÒ…^e
Å y Z gz Z ] Z0 ` Zz i Z Å y Z Ô š
M I Z Æ y Z Ô a ·! vZ } Z L L
ð⠁
Û wi **
6,gZ',Z ]|ä  b§TÔ â 
Û wi **
Øg6,e
$g f
!vZ} ZXì ÑZzsÑzë„ ÂgzZì éУ] Z f ~¾µš X ¶
w M Å y Zgz Z 6,] Z0 ` Zzi Z Å y Z Ô6,š
M I ZÆ y Z Ô6,a· Â
',zí KZ 6,Š Ñz Z
6,g Z',Z ]|ä  b§T ‚',3',Å •
Ïg )
,z ðZ (,„ Âgz Z ì Å ö*z£] Z f „ ~¾µš Ô ¶ð‚',
ó óX ì ÑZz
ä a*™Ñ~ ¬Š kZ L ā
L ÷ Dâ
Ûk
,
’~ŸkZ k ³ 0Z x â Z
w M ä a\ M ~ kZX ì c*
Š™ ¦Ãš
M I Z L Zgz ZŠ Ñz Z KZ Ô] Z0` Zzi Z
ì ¸XŽ »”Å䃚
M w MÆy Zāì H{™ E
+
~ i Z0
+Z mºkZ »š
M
y Zgz Z ÷ awÎg š
M w M v߸ ~ |āì CYƒ s
# Ÿz ! lÅkZ
M w M ~ ]gßËÃ
É X YY Œ7`g { Ð }%i Æ awÎg š
sÑkZÃX÷ vß { z ¸gz Z ÷ Æä BwÎg š
M w M v߸ |gŠ
awÎg š
M w MÃy Zāì Ýq hg7 ½ »] !*
kZÃy Zµš Ôì Š
HZi Z âÐ

't £Æš
MÁ M

24

Å y Z Æ™ ó óÕx ¬ ¬L L6,gî m{ ~ gÃè g
$u s§ Å T Ô ñ Y ¹
Xì i âÅ ª
2zgŠ Å awÎg w M Ž ì Š
HH {g ÷
á Z s§ Å ¤S
{ zāì @*
Y^Ø ! lÌ»] !*
kZÐ HˆÆä™™f »x ¬~gÃèŠzgŠ
w M6,gîàSÐzz ÅxÀkZ { zì ˆÅ H~ kZ ÅXŠ Z
Û Z x ÓÆ x Ó
1 X ÷ Æä B awÎgš
M

yÒ»š
M IZbc~ÝzgÅxwZ ¸Z

u w Z ¸Zzg U*M Šg Zz Ð f x Z™/ô~ } g !*
Æ awÎg š
MwM
ë@*
ì 7e*
*™ ¦Ãg U*M z w Z ¸Zx Ó~^ ÂпkZX ÷ ñƒãÃF,Z Â
{g ÷
á Z n Æq=èYì ; g Y H r Z6,ä™™fÃg U*M z w Z ¸ZP Ð ~ y Z
X ì @*
ƒ °» „
2ód
ó Š~s MÆš
M IZà a·L L÷D ⠁
Û b& œ–1Z]|

Æ TÅ kŠZ ] Z f kZ nL ā
L ì c*
â
Û ä b\ M Ð bZ]|gz Z

p Òz k0*
» ~g ZŠ¸ggz Z ~g ZŠ "
$Z Œ
Û Å avZ wÎg=āì y Y ~÷~B;
3 ó óX ì [8{Š c*
iÐ ä™·g,Ð Vzg ZŠ¸ggz Z Vzg ZŠ "
$Z Œ
Û L Z ´g

nÅ Z}
.ā c*
â
Û Š÷
á g Z ñƒ D ™¥#à bk„]|ä b/]|
ðÙ| (,Ð ä Ñ xs Z} g vq
-Š 4,
}÷yŠ kZ HwJxs Z ä ?yŠ T
xs Z { z¤
/Z @*
ƒ: VYxs Z » „ [ æ\ !*
}÷{ zµš X ¶: ]ä¯
) !*
q
a*™Ñ Æ xs Z } g v{Š c*
i Ð ä Ñ xs ZÆ [ æèY Ô f
e ™w J
4X ¸ V ; Zp

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DOLNKNE p…^ífÖ] xnv‘ @
!DOOT V”E Ý^`ÊŸ] ð¡q !
!DMOTLKOE Ü×ŠÚ xnv‘ (DOLMKNE p…^ífÖ] xnv‘ #
( 199&6)ì HÜ~‚: â i§KZäkM0Zƒq]!*
kZ $

't £Æš
MÁ M

25

š^I
E
~g ZÎËû%q
-Z b "
$U*
0h
+i ]| L L:āì ~z%Ð b ö ]|
kZ ä bh
+i]|X „ e o åg 'ÅkZ ä bk„0Z ]| Âñƒg ZÎ6,
Æa*™Ñ} Z : c*
â
Û Š÷
á g Z ñƒ D ™¥#à bk„0Z ]|6,µñ
L ZÃëā c*
â
Û 6 ZŽ ä bk„0Z ]|X , ™: (Z \ M x™{ Z',𸊠Zi R
ˆ~Š š
M F,Å ä M 7Ð x Z Zz [Š Z b§ÏZB‚Æ x «
Jºgz Z x Z™ f
$U*
0h
+i ]|X ì
B; CZ Zg fā Å „
 ZpgŠ Ð bk„]|ä b "
ä bh
+i]|X c*
Š J (,
B; CZ s§Åy Z ä bk„]|ç OX N J (,
[Š Z b§ÏZB‚ÆawÎgš
M I ZÃëā c*
â
Û gz Z c*
Š1ÃB; Æb\ M
2X ì Š
Hc*
Š¬»pg Zzgx Z Zz

û% q
-Z ā ì Å Üe
$Zzg Ð b{k
,
Ù 1Z ]| ä k Á q x â Z
C
Œ]|ä b {k
,
Ù 1Z X ðƒ ] ‡5Ð bZ0 Œ]|Å b{k
C
,
Ù 1Z
C
a*™Ñāì ¬ŠÐ V\ M KZ ä~ā ¹ñƒ D™¥#à bZ0

x™{ Z',
āVƒ @*
™„
 ZpgŠÐ b\ M ~ Z®ì c*
Š1Ãug I,Æ\ M ä
å c*
Š1 ä awÎgÆvZ6,zT, Š wÅz{ z » ug I,L Z \ M
]|ā ÷ D ⠁
Û ~z Zg Vj™ Ýq ]Š X Å t a Ãz kZ Ì~ā @*
X c*
Š1ÃkZ ä b{k
,
Ù 1Z]|gz Z c*
C
Š wÅug I,CZ ä bŒ

HH7:%» xw Z ¸Z zg U*M gz Z g
$Š q Zz ] c*
MP t ‚Æ \ M
w M ëÐ M gz Z÷ D M t ‚lÝÆ bcz ˆ
Ü oÆ awÎg š
M w MÐ
M
Ð TÐ , ™7w Z ¸Zz mÀh
+'
× Æ y ZÄÆ t £Æ awÎg š
X Çñ Y Mt ‚™ƒ ãZz b§hZXt
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
!DOLMKTE äm^`ßÖ]æ äm]‚fÖ] !

't £Æš
MÁ M

26

w M ñƒ n
pgÃæ Ãg "Z ä ëā , Š™#
s Ÿz ÌÅ] !*
kZ ë V Œ
Y Zg M x ÓÅ kx Z™ î0*J'Zgz Z ®
) û Zz <
L I Z Y f~} g !*
Æ awÎg š
M
· ÷Æ x «
J[Zgz Z x Z™Y f~ [ !*
kZèY Ôì H7{™E
+Up » w Z ¸Zgz Z
2ó ónÆV ZÙd kZ ’ e‰ L L Âñ Y H ¦Ãy Z¤
/Z÷w Z ¸Zzg U*M

x » Ú Zx™{ Z',{ zāÐ÷e *
*™n²Ð x Z™Mg ‡ëˆÆlz »Ï¿kZ
U Z%w ®Ð ®
) û Zz <
L I ZB‚B‚Æ kZgz Z›z ~g g 9āB™gz¢
»g
$Š q Z y Z ~ r â Š´Ígz Z Dî0†q ZÆ \ Mā @*
B Z e { ó: Z],¤q
-Z6,gŠ rz
M I Z bcz ˆ
š
Ü o~ V1Â KZ ä ®
) û Zz <
L I Z[Z ÃXñ Y Mā {
y Zā ’ e **
ƒ x¥Ìt Ã\ Mgz Z X ì H e
$Zzg ~ } g !*
Æ awÎg
X ÷ïqÅwàS‰gz Z÷] c*
Zzgx ¬Â‰Ð ~ VìZzg
%' %'%

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DNONKNEoÏ`nfÖ] à߉ (DPUO !NQQKNE ‚Ûu] ‚ßŠÚ !
H·_¦çñ~ŸkZ¤
/Z Vƒ Le bŠ!Zj »[ Âq
-Z sÜw Vg~} g !*
Æx Z™[Z @
E
54ÉZx´ Z§sÜÃ\ M w Vgëìg ZØŠgz Z w õ **
µZñy Z~ Y ÕäE
™h
+÷ÅnËnÆkZ Âñ Y
X  Î{ i Z0
+Zgz Z <·_gN» µZñy Z\ MÐ, ŠØi Å ã ZŠ¤
/tgz Å
(OTSKUEDNSP!NSL !NQQKRE DPLU(PLM(PLM !NTRKPEDONM!NTL (NSU !NPQKOE
!DMNN!UMMKMOE DOUO

't £Æš
MÁ M

27

~}g !*
ÆawÎgš
Mw M
!~Ãq
-Z {o»®
) ûZz<
L IZ
o6,®
) û Zz <
L I Z‘
Û ò*
*t‚z Z » V¤
ì Hñƒ D ™ ~i !*
M I Z ] Z|ÝÐ ®
) û Zz <
pg]z Z°z Ð awÎgš
n
L I Zā
|pX ÷ D ™Š *
c Ð [ ØZÆ `g Zpgz ZšZ âÃy Zt‚z Za kZ Ô÷
`g Zpgz ZšZ âāZ
# ì<
Ø èxq
-Z®
) û Zz <
L I ZèYì 7(Z~
-Z Ãy Zā ì zz ¸X ÷ ~Š Iz wßZ L Z Æ y Z X ì y T xKZ Å
q
X ì @*
Y **
ZŠ¤
/<
Ø èZuzŠ
M w MŽ ì ®
š
) ) u Zz „ ®
) û Zz <
L I Z Ð~ y c*
Š Zz <
Ø Zè x Ó
ä CZñ» ~I w ZŠZgz Z ~zg: x~nçÆ>
Ø ez ›Ð awÎg
X ì \ M w VKZ~
~} g !*
Æ ›Ð awÎg š
M w Mt‚z Z‘
Û @',Æ kZāZ
#
s Zî » Vzg Z'
× gz Z VzG ‰Р~ y Zāì zz ¸ X ì g D » y¸z o Z
ÛZ

Å ~iz0
+Z œgz Z Zg Ö Ð y vÐvZ)}uzŠ ‰Ô ÷ D M Ãñƒ D ™

M w Māìt {o»X÷ { z v߉gz ZX ÷ ï Š ð3Š ñƒ D ™N ¬Š
š

X¸n
pgD»Vz¸Å( awÎg

{ì CZ ´g ]z Z°z Ð awÎg š
M w M šZ ⑁
Û s§~uzŠgz Z
`g Zp‘
Ð Z Ò§ »‘
Û kZ ~i Z§y c ~ y ÷
á Åy Z Ôì &
Û b§ÏZÔì i q

't £Æš
MÁ M

28

Ô ¿g7¹ !*
Ÿ ðÃ~ ä™7]o»Û
A g { KZÆ™Oà bZ]|ä
: „ @*
Ã',Z',{g f ~% ïkZ ¿à Š KZÆ™ ãi£gz Z ~i Z§y c 6,b \ M
y M z }i~ ä¯ : ¶
K» Åz ƒKZÃ,Å b Z]|gz Z ~Š äƒ
X Š 5" !Æ
M w M Ž ìä *
*‘
Û { z „®
) û Zz <
L I Z1
.»›Å awÎgš
ä™e
$¬g ŧ{mgz Z ~Šg^ b!*
t £¦ÑÆ y Zgz Zì s 2z b‡6,gî
ÏZì b‡ » #
Ö wÅq ø Lz à ¸~ y ÷
á Åy Z c*
ã ‚g Z j
+ZÃy ZX ì êŠ ¬»
Åy Z Ô÷ D ™Ì6,g7 ½Ð ~i !*
0~ y ÷
á Åy Z ®
) û Zz <
L I ZB‚Æ
Ãs ZîÆ q gz Z Ë{ z ´ÆvZ š
M ä vZèÑq ÷ D ™7s Zî » VzG
Ô ’ e ムŠ„vZ sÜgz Z sÜ]Š „gz Zì ]Š „s Zîāì c*
Šg Z Œ
Û qN
»®
) û Zz <
L I Z b§ÏZ X D ™7]Š „Å) Ë{ z ´Æ vZ { z a kZ
M I Zāì {o
Æš
M I Z { zÉþ¸ 7g ZŠ } úŠ Æ (D awÎg š
:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZèY÷ï Šg Z Œ
Û ë!*
Ã} úŠÆ(D~} g !*
—äö ×# Ö] Ÿ$]ô gønû ÇøÖû] šô…û Ÿø ]û æø lôçFÛF Š$ Ö] oÊô àûÚø Üö×øÃû mø Ÿ$ ØûÎö™

DRQ VØÛßÖ]E

ËnÆ y ¨
KZāì D» |kZ6,gî¸$
+ÌÃV â ›x ¬ Ô H ÂY f
}Š 7
-Ñ~ , .Æ •
 h Ã\ M L Z { zā 7i ZŽ » ] !*
kZ~ ]gß
y Y ä x â ZÆy Z ¶Ýqk,Š6,(DÃx â ZÆy Z¤
/ZÆZry Y KZzz š c*
~g !*
Š÷
á g ZèÑqX ˆƒ µZz ]ñÅ y Z Ð ~0Z W,Z ÅT ? 1 3ùC
Ù i™ú1
DNUVð^ŠßÖ]E —^³Û÷ ³nû uô…ø Üû³Óö³eô áø^³Òø äø ³ ×# ³Ö] á$ ]ô Üû³Óö³Šø Ëö³Þû]ø ]çû?³×ö³ jöÏû³ iø Ÿø æø ™ì \ ¬
wÎggz ZX ì y !*
$e
$.6,? \¬ vZ µš z™ #
Ö OÃ \ M L Zgz Z :ÀF,

't £Æš
MÁ M

29

ǃ n! \ »C
Ù iB; L Z { z ÂÅ ÉŠp™8 C
Ù i ä T Lā
L ìŠ ÷
á g Z » a vZ
1ó Xó Çñ MÃ¥C
Ù i Z9åg0
+ZÆkZgzZÇ[™ƒ} 9ÃkZ~v

M Å3gzZ

L g L Z ™ú1 y Y { zā ¶îŠ d
$i ] !*
t Ãy Z H Â @*
ƒ (DÃx â Z¤
/Z
‡Š~ìÆ ]ñzz š 7Zgz Z , 7,ŠÃ~g Zig » y Zy™á ÃV” L g
Š÷
á g Z², Š
x â Z¤
/Z DOM Vð]†‰Ÿ]E —Üû³Òöø Ÿøæû ]ø ]çû?³×ö³jöÏû³ iø Ÿø æø ™āì \¬~g !*
~g Zig » y ZyB‚ Æ V”g Zpè L Z b\ M Â å (DÃ b @
u ‚ZÆš ™XŠ q ?D ZrVY 3Y Å V”g Zpè L Zzz š gz Z ? íVY

VzÈ ÆvZ Ì{ zÉ å: Ýq (DÌà b@x â Zāì ¸ Ø Ð§ Zz
x(z i d~ t‘āŽ aÑ } g øÉ 7¸ ¸Æ gz Z } È q
-Z Ð ~
¬Æ *™[g ä a\ M n ÏZ X å7(DÌÃy Z ÷ sÑ Zz aZgz Z
: c*
â
Û Š÷
á g ZZ
# ®Æ
oø³ßô ³Š$ Úø ^³ Úø æø †ô³nû íø³Öû] àø³Úô lö†û ³%øÓû³ jø‰ûŸø gø³ nû Çø³ Öû] Üö³ ×ø³ Âû ]ø kö³ ßû³ Òö çû³ Öø æø ™
DMTT Í]†ÂŸ]E —ðö çû? Š% Ö]

nËgz Z @*
™ÇZí„í  @*
ƒ } Y (D~¤
/Zā £Š ⠁
Û \ M LL
ó óX @*
7,:— ‚ÃíÐ y vÆ
x Z™[Zāì ë!*
òúŠt »‘
Û t‚z Zā Š
H^Ø ! lÐ c Ï¿kZ
Ô÷ D ƒ úzg ] ÑD ZÐ ¹ Ðzz Å {oÆ nkZèYÔ¸ … Y (D
ì sŠ ZáÆ ä V Z iZ6,] Z f Å b x Z™[Z Šp] Z &
+{o» b§kZÉ
Z #
X ÷~',Ð y cÆnkZ R[āZ
M wM
zŠ gz Z ãZz {o » ®
) û Zz <
L I Z ~ } g !*
Æ awÎg š
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!MLU V†fÛÞ &m‚u V á^ÛmŸ] h^jÒ ! Ü׊Úæ (QSST V†fÛÞ &m‚u g_Ö] h^jÒ ! p…^íe !

't £Æš
MÁ M

30

ÃkZ X ì ŠŽ ñ~} Ãgz ZÔZ
+ÃÔ g
$u à s
# Ÿz Å Tì uI
ç O Ôì H™f 6,x £ y ÷
á y c*
á ~ V1Â KZ KZ ä 5¸gz Z W
÷
ü Z
x~ bcz ˆ
Ü oÆ awÎg š
M w M ~ V1Â9 ÅfÑg
$Š q Z
9~ } g !*
Æ awÎg š
M w M 9 z Ò Z ~Z
+ÃX ì M™f » [ Z1Z
Ãgz Zì ˆÅ 0 Ø
@ÅZ
+ß~} g !*
Æy Z Ôì ˆ~Š (F,
ÅpgŠ NZ
M w M ~}
» [ Z1Z m{Ð n¾Ås
# Ÿz Å] â © Z 0Ð awÎg š
¬»] Zíz‘œ~} g !*
ÆawÎgš
M w M6,gîÆw VX ì Š
HHŠ ZZ
Æã ‚gY Z j
+ZÃy Zá YZ A6,y Z c*
} ™ƒµ6,y ZX ¾ > Z',Ãy Z ¿Žgz Z
X ì ŠŽ ñy Ò-~} g !*
ÆkZ {)zƒ9gŠ

Tì {o„z U¿~ } g !*
Æ~
V wÎg š
M w M »®
) û Zz <
L IZ
0‹^Zß Z >oL L[  KZ ä kŠ 0Z xsÑZ 6,
™ â
Û ~g Y y Òt ~ 1 ó óîG
Û œ& ¤$
ì Ygz Z¿~(,[ Âò **
îG
0‹^Zz ïoÅ k \ Mµš X ì ~Š ⠁
L I Z Lā
<
L ÷Dâ
Ûk
,
’~} g !*
ÆXkZ k xsÑZ ~ kZì [ Â
w bmgz Z ~Šg^B‚Æy Zgz Z÷D ™›Ð awÎgš
M I Z®
) û Zz
pg p Òz k0*
n
» ¤z Å a *™Ñ ~ } g !*
Æ y Zgz Z ÷ b‡Æ pg
à ?~ā ¶ð⠁
Û ™ƒ} 96,* ò **
nä a\ MŽ ì ¤z { z ¸ X ÷
1X å c*
ZC
Ù Šû%zŠÃ] kZ UN @*
gz Z Vƒ êŠô Zz »vZ~} g !*
Æš
M I Z LZ

³³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
[ ÂÅ ã ! !*
x â Z~ŸkZ ) :ì Hg (Z~ V1Â KZ ä ®
) û Zz <
L I ZÃT{o{ z ¸ !
|† DMUR V ”E àm‚Ö] oÊ †n’³fjÖ]gzZ DORL ”VцËÖ] àne ц˳Ö]EgzZ DMMN ” VÍ^’ÞŸ]E
! D M QM V ” E ä m ç f ß Ö ] è ß Š Ö ] Øa ] h ] ç q D S M K N E è ß Š Ö ] t ^` ß Ú D S O S V ” E ä m æ ^ v_ Ö ] é ‚ n Ï Ã Ö ]
DN PLT V| E o×Â Ø ñ ^–Ê h^ e D UMT KN EV èe ^v ’Ö] Øñ ^– Ê h ^j Ò: › @

't £Æš
MÁ M

31

G
4
E
5
B‚Æ Ö; ´ î0ÏG¢ ÅŠ Z
Û Z ‰Æ ÷Œ
Û Ð a\ M ä k„0Z ‰
Ü zT
] Ü]g @*
6,µñkZ ä a \ M ¶Še
$D Åpg Zzg ðzg lF,
z Å|$
+
] Z f kZ nLLc*
â
Û Ô c*
Š¯h
+z Y ï0
+iJ
- *Š SgÃy ÷
á gz Z ÌZ ÅÖ; ´™ ⠁
Û Š÷
á gZ
āJ
-Z
# Yƒ7åJ
-‰
Ü z kZ y Z Z » ÷ Œ
Û ì y Y ~÷~B; ÆTÅ
1 X 'ä™: ›Ð Vzg ZŠ¸g}÷gz ZÐ ?{ z§{ ÅvZ

ÉÃ: )´Ð g³ZŠ ÑzZ ä \¬vZ L L:ì c*
â
Û Š÷
á g Z äa*™Ñ
G
G
4
4
¢
E
E
5 Ô c*
5 ¢Ð: )´Ô c*
Ð Ö; ´gz Z c*
â
Û ÉÃÖ; ´Ð ÷Œ
Û î0ÏG
â
Û ÉÃ÷Œ
Û î0ÏG
â
Û
3Ô 2 X ( ó ì
ó c*
â
Û É=

mgz Z ›Ð awÎg š
M w M wz Z ß
D ÅZ
+Æ ®
) û Zz <
L IZ
q ~uzŠ gz Z ì y ZZ » y Z q
-Z L L÷ , q zŠ Š ã
CÅ ƒ Î gz Z mkZ Æ y Z ì
$Z Œ
Û
*
*™Ð y ZQ ÂIð0*
, q V âzŠt ~ š
M w M¤
/Z ó ì
ó awÎg "
gz Z ÷ ~g ¬Ð y ZZ ª
zŠ { z¤
/Zgz Zì ¿°oÆ y ZZgz Z x Zw *
*™ƒ6,y Z c*
wÎg { zì e Ô 7i W¦
/
Ù Æ ä™›Ð y Z ë Â÷ xzøÐ ]Š XÅxs Z
D
/Z †1Zç O X Vƒ: VY „g ZŠ¸g + F,

Û Æ a vZ
» a*™Ñp ¤
kZgz Z , ™›Ð kZëā7^
,Y~]gßËn } g øŠŽ z !*
ÆkZì R
*™Ñgz Z¬Æ kZ ëā ~gz¢n } g øÉ ÔOg˜Íx3,
~ wŠ L Z nÆ
g Ö Z » Ïh
+I**
Ð ] Z f Å kZ Ð zz Å Å|$
+gz Z ~×$
+Å kZ B‚ Æ
4X , ™

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!7Z bc °£Z { Zzg !
~(,
gzZì Åc-~(,~[ ÂkZ}g !*
kZ ä [Æ[ ÂkZgzZ Ô îGE
Xìíq!²zsîgzZVziñZ (,
6,kZgzZì Åcû',
Ðg ±ZÆûzµñgzZ g6,
!DNNSRV|E "
# ofßÖ] gŠÞ Ø–Ê (Øñ^–ËÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ å]æ… @(#
DNSQ !NSPKNE DànÛn% àeŸE än_‰]çÖ] é‚nÏÃÖ] |† :ƒ±5 DREDMQPKOE pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ$

't £Æš
MÁ M

32

: ÷D ⠁
Ûk
,
’~ ótó z DïoL L[ ÂY Zg s Z ˜cKZ k~z Dx â Z
à b –1Z]|ˆÆa vZ wÎg®
) û Zz<
L I Z ¨ë L L
]|} vŠˆP Q b /]|ˆÆkZ ÷ D ™tѪ
1 ó óX ÷ D ™t0z¬ÃÄÜÅ bZ]|gz Z by ¢

i Z§¶g ñƒ D ™ ô=Å]g „{gÃèÅ k ~z Dx â Z k 4+Z1Zx â Z
» ]oÆ ÄÜ Å b Z]|ëˆ Æ ]Š ÞÅ b y ¢]| L ā
L ÷
» ]Š Þ Å b y ¢]|Z
# ó ó÷ ï Šg Z Œ
Û h',ÃkZgz Z ÷ D ™s Z ‹Z
Æ b Z]|ä VÍß Â Š
Hc*
Š™ Oh**
à b \ Mgz Z c*
M 7§ Zz { ï Y
q ) !*
b Z]|Ðzz ÅTÔ Å³Ð y Z6
,gî.™} ŠB; ~ Vð; 
Æ äBhx â Z™ƒiz
Û Z { ā6,µÅÝð0.ÅZ÷Zgz Z ‰  Šg Z Œ
Û Ñ#
Ö Z
gZŒ
Û
L Z \ M gz Z ì Z
# Zz ®
) ¤Z Å \ M Ô÷ hx â Z b \ M n kZ X ñ 0*
a*™Ñ~} g !*
kZ‰g
$uX¸}ZgzZyò0*
ÆttÄÜ~äâ i

:ì y ⠁
Û»
Æ kZ X Ïì g ìZŠz ì‡ttÄÜJ
-w ‚ 30ˆ Æ a\ M L L
2ó óX Ç} Š ,
$Î#
Ö Óx â i ÇŒƒ
 oÃT\¬vZˆ

~ |ā Ç ñ Yƒ x¥! l Âñ Y à Z e { ó: Z],¤ 6,òs Z õg @*
/Z
¤
zŠ ä b & œ–1Z ]|ç O X ì ”„6,Vß ‚ 30gzŠ u ¯ @*
»ttÄÜ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

Æ®
) û Zz <
L I Z[ Âò **
( t z Dïo)gz Zì @*
ƒg Ñ~ s ¦ ZY f+ ',» Z » k~z Dx â Z !

g~ Vœ»Æ y â ‡òs Z c*
Y Ñ òs Zgz Z V-gE- Åy Zgz Zì B
bg wÅ U%nÆZ
+
l òÅ Z x Z G
îœ!Y )gz Z ( ;gE- î s ZŠ:0·x â Z ) ;gE- gÅ[²~Š:gz Zì ï÷
á kgÃ
X ì CY ðJ 7,(gŠ (gŠ~ ( )(
DRRQS V|E á^fu àe] DNNM!NNLKQE ‚Ûu](DPRPR V|E ¨]çe]:ƒ±5@

't £Æš
MÁ M

33

~(,w ‚ kŠñ h ‚ ä b/]|ÔØŠ x Z øZ
Û Æ ÄÜ { â &gz Z w ‚
øZ
Û Æ ÄÜ ä b y ¢]|Ô ØŠ x Z øZ
Û Æ ÄÜB‚Æ y ÷
á
VrZgz Z ð M ÄÜx â i~B; ÆbZ]|ˆÆy Z ÔØŠx Z ! pz ½
]|d
WÆy Z~í Zgz Z c*
Š x ZÐ i Z0
+Z ŒZÃ$â Z kZ { â 9w ‚g e Ìä
Œ]|āì ¸ Ø Ðt ‹{gÃè X c*
SÃ9
Û kZ J
-{ â b Ìä b Œ
VrZ ÌQ1Ôì Á„ ¹ ]æ ÅÄÜÅy Zp ¤
/Z ÷ ” ZgÑ, v0*
b
! pz ½J
-{ â b Ã9
Û kZ™Äg6,Vð0
+» V Z Â**
L ZÃú1 Á½~g ¸ kZ ä
1 X c*
Šx Z

b t z ç÷Z]|i ¸ M »KCgzŠ kZgz Z Š
Hƒq zÑgzŠ »KCˆÆkZ

Æä B{ ÷
á Š !*
x(z i d~ Vƒ ÷
á Š !*
› b t z ç÷Z ]|X ZƒÐgzŠÆ
]| Z
# ç O Ôì 4 Ð ~ Vƒ ÷
á Š !*
x Óû% » \ M µš X ÷ 
E
G
7
Ò
š
«Ã\ M ÄÜ ï gz Z ‰ƒg ZŠ',„
 Š Ð ÄÜ~ hÆ \ M bŒ
ÄܵÃ\ Mgz Z ‰ƒ Ýð0.ÅZ÷Z ~ | b t z ç÷Z ]| Â~Š ⠁
Û

äb\ M Z
# ç O X Î ä Y Œï÷
á ~ Å Ë[Z Ð zz Åá
ˆ 6,

Ì9
Û CZ bŠ x Z ! pz ½ÃkZ Âà x å~B; L Zgz e v !*
Å#
Ö Óòs Z


} g !*
Æ KCz ÄÜ{o»®
) û Zz <
L I Zā ˆƒ ãZz ] !*
t VŒ
Å b Œ]|™ á Ð b –1Z ]| { z Z® ì uIzŠ gz Z s ™ ~
b t z ç÷Z ]|Å y Zgz Z ~g ZŠ'
,„
 Š Ð ÄÜ~ hÆ b t z ç÷Z
-‰
Ü zÆ*Ð
ÄÜÆÄÜkZ { zgz Z =÷ D ™t9z »ÄÜÃ9zÆJ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

†nÚ] àm‚]†Ö] ð^˳׳í³Ö] ‹³³Ú^³ìZZ [ ÂKZ ä ! Õ}ÅZ Z&Š~} g !*
Æ]§Å bŒx â Z !
Xì Hg (Zi Z0
+ZŠ»gz Z 3â Z „ Z (,~XX†’Âæ äjn’í( gÖ^› oe] àe o× àe àŠvÖ] ànßÚ©ÛÖ]

't £Æš
MÁ M

34

x â i ~B; Æ b t z ç÷Z ]|ˆ Æ kZ X ÷ b‡Æ äƒ awÎg
X ; gJ
-~ó:egzŠtgz Z Š
Hƒ q zÑgzŠ »KC„ D M #
Ö Ó

Îâ Æ b t z ç÷Zgz Z b Z]| k +Z ! Z 0Z ]|ˆ Æ kZ
vZ èg\ Mgz Z¸6,h„ b Z]|ÝZgŠ L L: ÷ D ⠁
Û ~ t (Æs %Z
# èY Ô¸ +
$O h~nç kZ „
c*
M 7§ Zz » ]Š ÞÅ b y ¢]|Z
Š Y™} Š ZƒÃ ã Ò [ ˜gz Z ðÍ r zgŠ ä V7ŠÆ b y ¢]|6,µñkZ
x ÓÆ™x¤
/
g Zi !*
» ~i !*
y cgz Z ~i Z F,
o6,
/ôŠŽ ñ~Üæ I Zgz Z c*
Š™ 0*
',
gz Zµz — x ZúÐ zz Å T Ô Å ÒÃÅ ä™x **
+Ã,Å x Z™/ô',» Z
$
Æ ] 2z u“¸ Zz **
Ð w q |Ž vß { zgz Z ˆ{g™ƒg D » [ &
+E
+
Vߊ Æ V 26,kƒ Æ V ¸´i ZgŠgzŠ ‰ y Zk
,Zgz Z x ÷
á I Z ÔöY ~ w Y
VßŠÆ Vß Zz eÆ b y ¢]|gz Z Hx » » %6,Qä ] 2z u“6,
b y ¢]|2 , Š™ q zÑ ¢
8›z™ä ~$
+Ð s§Åx Z™/ô',» Z ~

6,kZ Xc „:gz Z åu Â: » ‰Ð ~ XIðà , ¸+Z Ãy ûZz Æ
‰Ì{ z ' !*
‰~ y Z X Š
HH7™ u ÎÃV Â!*
‰Ð ~ y ZātŠ Ze
1 ó óX ¶: „ÝZ ðÃÐ}uÅX

L I Zāì @*
<
Yƒ { i Z0
+Z ! l » ] !*
kZ …Єzg¨6,s Z¤
/Zc {gÃè
z<
L I ZèY ¸ 6,h„ b Z]|āì t ñ~X kZ » ®
) û Zz
{ì»y Z ~>gz Z Ïøe ÷D ™ 1x »Ð ðÍhå vßÝÐ ®
) ûZ
X @*
ƒ7
) û Zz <
L I Zā ` Ø Ìt gz Z
~nç kZ Ã f x Z™/ôx Ó®
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DPLRKOE pFæ^jÎ ÅçÛrÚ V †¿Þ]æ DSNO V”E:ƒ±5 Ðe^‰…‚’Ú 

't £Æš
MÁ M

35

X ÷ïŠg Z Œ
Û )¯Z ~',Ð okZÃyZÆ™lˆg±nÆyZgzZ÷Bgzm
à f x Z™/ôx Ó{z´ÆVâzŠ yZgzZtzç÷Z ]|Ô Z]|{z b§ÏZ
X ÷Bs ™z u 0*
Ð okZ ñƒ D ™"
$U*
{k
H" ~} g !*
kZ
gz Z b Z]|āì IÌt ~ŸkZ » ®
) û Zz <
L I Z ˆ Æ kZ
» y Z ì @*
Y H[™ÃV Â!*
Xs§Å f x Z™/ôx ÓvŠ { z ´Æ y Z
X ì gz¢mÐ q
-Z ËÐ ~o Õg e sf `gŠ
Xì Š
Hc*
Š™[™s§Åx Z™/ôÃX÷y cgzZ^Ñu Zu'!*
{z :1
ðÍ r zgŠÉ ì Š
HH7„ y Ò Ã¸ c*
ìŠ
HHy ÒÆ™ *Ã| : 2
Xì Š
Hc*
Š w$
+Ã~Š Iz wßZ ~Š ã
Cgz Zì Š
H1x »Ð
»|ÅkZgz Zì szc):
L » kZì ˆÅ[™s§Åy Z ] *
! Ž :3
X ì DÄvZ
, Š [ ZŽt ~ŸkZ ë ¸6,t3 Z éZ}
.6,Š ã
CÅŠ ¿Z L Z vß { z : 4
ä™' õ » e x Z™/ô',» Z y Z ë X Ç} ™' õ » y Z \¬vZāÐ
X ’ eD
bgÈ 3!*
i KZ~ŸkZ… ?÷DƒyÃá Zz
Æ îy Z k +Z ! Z 0Z x â Z ~y
M
~gzŠÆ bZ]|Ž ~} g !*
ÄÜgzŠÆ b Z]|ä îXL L: ÷ D ⠁
Û ñƒ D ™{ûÔ ñƒ úzg
3g yñâ z pôà bg ZŽ z ¡
I Z} g ø Ð ÏŠß M Åy Z‰ä \¬vZ c*
V Zu~
Ð ÏŠß M ÅkZ ÌÃV â !*
i ~g ø ÜÆ] »',z ] c*
Ágz Zx™z aL Z¡ì
1ó óX Ç gyñâ zpô
%' %'%

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DSNQ!SNP V ”E ämæ^v› å‚nÏ |†:ƒ±5!

't £Æš
MÁ M

36

Å
+
! !t„î0@ «q
-Z
ÃkZµš X ì ; g Y Hw E Z6,gîÆ{ "z6,} (,¹ÃTì$ èt
V~fÆ y Z |gŠ X ì H ZŠ Zg ZŠ™ ~ã~ ä™x ¬nŠ˜ ä ‘Ût‚z Z
X ÷n
pgmÐ šZ ⑁
Û®
) û Zz <
L I Zāì _ƒ t Zg] !*
t~
gz Z ~ y Zgz Z ì c*
Š™æÐ `g Zpî
) û Zz <
L I Z ä V¤, ',{ z ´
Ì®
) û Zz <
L I Zāì ÅÒÃÅ ä™"
$U*
t Æ™ »Ãi q
Ð Zzz ~ `g Zp
~÷~ŸkZ X ì t
Û »y  M z } i~ V âzŠèÑq Ô÷ Ð ¼Å `g Zp
¯gæ ‰Æó ó{ ij L Lœ
/
%dÆy ZÉ X ì ðƒ ÌWÐ V¤C c*
½‰
7D»|æZā `t Ø Ð Tì Zƒ ̃ Iz cZ÷~} g !*
kZ 1 Ð
ìzz ¸ ?÷ vßyÚZ âÝZgŠā÷ n
pgÄcÅ] !*
kZ { z „:gz Zì
Ñgz Zì c*
Š hŽ Ð ‘
Û kZ î
) û Zz <
L I Z™`¾~ } ƒ0
+Z ä VrZā
X ì Æ™g Ö Z »]Š ¬ã Z6,KZ6,gî~gÅ
ÏÌŠ ZÐgŠ rz U Z%ë ZÆy ZgzZV1ÂÅ®
) û Zz<
L I Z ÌÿT
4u**
HH×6,V ðG3E
Š
~ i Z0
+Z ãZzgzZ ôÜÄ ~ y Zā ÇƒØ ÃkZì /Zz Ì
g Ñ~ ŠЉà `g ZpÉ Ôì Š
Hc*
Š [ ZŽ îW » ðÍ r zgŠ Å y ZgzZ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

~Š Iz wßZ ÒZÆ {oL ZŽ ì ÌÅšZ ⑁
Û c÷
áq
-ZÐ ~ Vp ÷
á ~(,Å `g Zp î0G
£
Û!

Ô÷ }°!*
Æ y q#
Ö Ó6,gî~g »uŽ ÷ D™ÇS0
+Z Åy ZgzZ ÷ n
pg ¹xÐ 7Z ~
oÊ Ñ†ËÖ] Ùæ] t…]çíÖ]EgzZ DRT !RNKME 冊nÛÖ] äÂç‰çÛÖ]gzZ ( 160X 106&1) nÆ]¬h
+'
×
XN â
Û ± 5 D ML U ! R M V ” E Ø Ï Ã Ö ] †‘ ^ Þ ó  V Ý ¡ ‰ Ÿ ]

't £Æš
MÁ M

37

Xì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û *Ñ »VƒZeÆ™
{ z » òz ë qùÆ kŠ 0Z xsÑZ  V Œ ā ì @*
ƒ x¥ƒ
o
: c*
â
Û y ÒÐ s
# ZÜ~} g !*
Æ‘
Û kZ ä VrZ~Tñ Y HÜk½Z
c*
ÅŠæ ~ŸÆ OÆ y Z c*
HOÃ b @]|Ìä T L L
vZ6,kZ  Hg Ö Z » ~qŸg KZ ñƒ D ™G @*
Åx » ä ƒ …
rkZ
1 ó óÒÅVÍßx ÓÆ*Šgz ZÀ5Ô \ ¬

M w M ä VM÷ D ÎoÅäƒ ó**
š
6,4 Z vßt k\Zœk\Z
™sÜnÆ#
Ö }
.ÅyZ¬
» & F,
x ÓKZgzZ ~Š Î~i !*
ÅïŠ ð@~q Ê Å
Ô <„
 gŠ {oCZ~}g !*
ÆkxsÑZ Ô # 7,g !*
g !*
Ã]g „{gÃèZ®,Š
+Š~ ÏZ Ô  Yƒ4ZŠ6,
gî}g7 ~xsZ ï],
ZŠgzZ </ÂE ™g eÐ \¬vZ
Xìāi Zg » b #Å *Šz

4u**
! Z 0 Z]| Ýð0.ÅZ÷Z Ž ~ } g !*
Æ V ðG3E
y Z k Ïß M x â Z

X÷ Dâ
Û Š÷
á g Z ñƒ D ™ w ì g Ö Z Ô÷ D ™g ï Z » ÄÜ Å b¨
¤
4u**
āŽ ~ y û Æ Z
+Æ V ðG3E
y Z Ð s§Å q
-ZC
Ù Ð ~ 2 ¢
Û LL
Æ y Z Ãy Z vZ ÷ ñƒ Šg Zz bÑŠ ÷ D ™g ï Z » ÄÜ Å b Z]|
3 X ÷ { zÆæ} Š!$
+Ú Z »d

Û z(

} g !*
ÆawÎgš
M w Mgz Zx Z™/ô kY ¦V {Œ& œ·[ Z â
:÷D ⠁
Ûk
,
’ñƒ D ™s
# Ÿz Å} oÆ®
) û Zz <
L I Z~
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
DPTSKPE pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ !
X ÷Ûgz Z®
) û Zz <
L I ZŠ Z%Ð ¢
Û @
DN LQK MT E oÞ ^ÃÛÖ] |æ … #

't £Æš
MÁ M

38

I
^
š
3
{o » X÷ D ™g Ö Z » ] Z',Ð V ðG gz Z ®
) ûZ z <
L IZ L L
I Z b§ÏZgz Zì bŠ V 1 ÇÃy Zgz Z ´g ] Zz°z ‰Ð x Z™[ ô
{o»X÷ D ™g Ö Z » ] Z',Ð `g Zjgz Z šZ â®
) û Zz <
L
1 ó óX ì **
T1 n! ¸Ãš
M IZ
%' %'%

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DUSKME †$Ÿ] Øâ] é‚nÏ á^ne oÊ …^Û%Ö] Ì_Î:ƒ±5 !

't £Æš
MÁ M

39

6,
0#
Ö Z
!!yÒ»]mZÆt£¦ÑÆRš
Mw M
awÎg š
M w M 6,0#
Ö Z Ð zg Å {oÆ ®
) û Zz <
L I Zµš

V Œ ëÐ n¾Å {Š . ZÆ x Z™Mg ‡X ÷ DƒZ
+¬ t £¦ÑÐ ¹ Æ
: ÷ì g™ÒÃÅä™™fÃt £PÐ ~ y Z

Æy ZÐ y Zāì Ìt hq
-ZÐ ~ t £ RÆš
M w M 6,0#
Ö Z X1
a*™ÑèY ÔÐzz Å ~g ZŠ¸ggz Z "
$Z Œ
Û Ð avZ wÎg Ô y ZZ

L Z ñ Y śà ?~āì c*
â
Û Š÷
á g Z ñƒ D ™¥#Ã0#
Ö Zä
»IZ
kZ nāì c*
â
Û gz Z 1 Vƒ êŠô Zz »vZ ~ŸÆpg p Òz k0*
7ð¸ ï» vß { z J
-‰
Ü z kZ ì y Y ~÷~B; Æ T Å ] Z f
¡ñƒ n
pgp Òz k0*
» ~g ZŠ¸ggz Z "
$Z Œ
Û ~÷Ð ?{ zāJ
-Z
#M

:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g Zgz Z 2X , ™: ›W ZzÆvZ
DNO VpF…çÖ]E —oeø †û ÏöÖû] oÊô éø$ çøÛø Öû] Ÿ$]ô ]†÷ qû]ø äô nû ×øÂø ÜûÓöÖö^ø‰û]ø øŸ ØûÎö™
gz Z ›1 Le 7!$
+ðÃÐ ?~ā £Š ⠁
Û \ M aÑ } Z L L
ó óX Ågp Ò» ~g ZŠ¸g
ìt È ZuzŠgz Z [Y H™fā 6ì È ~C
Ù ª Âq
-Z » {gÃè e
$M
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

Xì _ƒ ó CÅg
$ukZ !
X ì _ƒó CÌÅg
$ukZ @

't £Æš
MÁ M

40

»q q
-Z% ZÔ @*
™7Ô]`
Z ðÃÐ ?Å]úŠz Vgz ZÃz÷z~ā
p Òz k0*
» kZ ì mgz Z¸g Ž y xgŠ } g vgz Z }÷āì gz¢w ZÎ
ä ày v= pè%~g vâ â : Â… â 7Ã]úŠ ~÷? ÔÅggz¢
=ð**
Æ"
$Z Œ
Û z ~g ZŠ¸g ÂM
h 07zi !*
z„
 Š}÷ ?Ôƒg i !*
ÂÐ
ZŠ Zª
 ‚g9
Û ! pz ½~ā´: Â^z»g Å 5 Zg}÷gzZ ƒ à: ÂZ j
+Z
X Vj™
M w M 6,0#
Ö Z X2
Åy Z { zāì Ìt hq
-ZÐ ~ t £ÆawÎg š
ÃkZ ƒ9gŠÆ ä™ ðZu{gD
Ù Åy Z ðä
/Z Ô ñ Y H q Ê »z',M z ] ³
0 Z hzg ~ 5 ZgÆ a wÎg š
M w M ðä
/Zgz Z ñ Y »zg Ð ¿kZ
=g f Æ ‰
Ü ¤Ð 5 ZgÆ y Z ÃkZāì á
Ch6,0#
Ö Z Âì @*M™
X}™gzŠ
M w M ¿ðä
/Z nºZ
w M ƒ 9gŠ Æ ã ‚g Y Z j
+Z Ã awÎg š
L I Z X ñ Y c*
<
X Ð à â 0*
Ãz',M z ] ³Å y Zgz Z ñ Y H q Ê » awÎg
ËÐ ~Š Z
Û ZÆ awÎg š
M w Māì Ìt Ð ~ ] ZmÆ ®
) û Zz
q ø~ y ÷
á Åy Z=g fÆ ÷gz Z w ¸L ZÉ ì x Zw bŠ 1gz Z Y Z j
+Zʁ
Û
0 Z]| ~ 9KZ ä b ›x â Z ç O X ì ð M Ƙ ÌÅ ä™
ä ZŠŽ Å\¬~g !*
] Z f kZì nLā
L ì c*
â
Û ñƒ D ™e
$ZzgÐ b¨
¤
q Z â Z Ð kZ ™h M ÃäZŠ ñƒ "Š ~ } i ä T ªì ÑZz ä h M Ã
ÃkZ™7
-Y b zg ~ ŸÆg Z0
+YC
Ù ä Tgz Z ÷ ñ ⠁
Û Za |
# gŠÆ x lZz
c*
â
Û Š÷
á g Z Ð í ñƒ D ™¤z ä avZ wÎg [ » ò Z Ñ ì õŠŽ z
í¤
/Zgz Z Yƒ 7ðÃgz Z { z ´Æ ð¸ { z Âì $
Ë ƒ ›ÃËÐí¤
/Z óóāì

't £Æš
MÁ M

41

Ñāt Š Z% 1ó óX Yƒ 7ðÃgz Z { z ´Æ ¬o{ z Âì $
Ë ƒ #Šgz Z ÃËÐ
Xì ã¶
KÅt Î#ŠÐ *™Ñgz Zì #
Ö ´Åy ZZ›Ð a*™
Ñ ä VrZ û% q
-Z ā ì ~z% Ð b ïEÒŒ.ÅZ† 0 k„ ]|
B‚ÆÖ; ´Š Z
Û Z ‰Æ ÷Œ
Û ā Åe
$D™ƒ¢ q~ #
Ö }
.Å a*™
pg Zzgnç » °»Z **
gz Z CŠ c*
i
V- Ð y Z 6 ZŽ ä awÎg Æ vZ Â÷ n
gz Z W Z z Æ v Z J
-Z
# Yƒ 7ï» y ZZ J
-‰
Ü z kZ » VÍß y Zā c*
â
Û Š÷
á gZ
2X 'ä™: ›Ð y Z { z ñƒ n
pgp Òz k0*
» ~g ZŠ¸gz "
$Z Œ
Û ~÷

Åy Zāì Ìt hq
-ZÐ ~ t £Æ awÎg š
M w M 6,0#
Ö Z X3
Åy Zgz Z V ®ˆ8 ð6,y Z=g fÆðÍ r zgŠ Ô ] â Z²Z L Ñ[™s§
Åy Zgz Z ñ Y H! Zi Z »VìZ F,
x Z²Z6,y Z nÆä™g ZŠ r ZŠÃz',M z ] ³
E
{!
§
¸ ñ Y H 7 ~s M Æ |t ‚Æ VÍß™ ¯ öW z Å'
× Ã] Z f
µgzŠ kZ îS¢
8pŠ~ Vñ»Æb§kZgz Zì x £+ F,
—»u ³
X ì ~g ZŠ) f ÅVÍßë~ w Y°Z
MwM
à ÇÃy ZŽāì 7t sÜÈ » q ÊРs§Å awÎg š
z ] ³Å y Z c*
} ™ ðZu { iC
Ù ~ [ » Å y Z Ô} ™q ø ~ y ÷
á Å y Z Ô} Š
t 6,ëÉ Ô ñ Y Åøiugz Z ñ Y ~Š ZwÃkZ Ô} ™ÒÃÅä™g ZŠ r ZŠÃz',M
g D » y¸z o Z
Û Z~} g !*
Æy ZÔ} ™~i !*
0~ y ÷
á Åy ZŽāì á
ChÌ
Æ kZ ʁ
Û ËÆ awÎg š
M w MèY Ô ñ Y c*
Š [ ZŽ Œy Z0
+
Š » kZÔƒ
Mw M *
*™7™ J m
J (,Ðû%zx £
Åy Zgz ZY Z j
+Z¯
) !*
nÆawÎgš
M w M Z åE<XÅì sŠ ZáÆ ä à1à b zg
Æy Z ~} g !*
Æ awÎg š
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
Xì _ƒ ó CÅg
$ukZ @

X ( 78: b )›{ Zzg !

't £Æš
MÁ M

42

Xce ¢
8x »Ð ðÍhñƒ D ™p Ò»û%zx £
o Z
Û Z Ð zz Å ~I •Z ~ } g !*
Æ awÎg š
M w M ä ÛX
Æ XXoÒ Ù^q… t^`ß³ÚZZä kŠ0Zx â ZxsÑZ Ôì 1x »Ð y¸z
~ŸkZX ì ?Š ~(,¹ s ÜÆy ZŽì ð⠁
Û "[ Â ì YÐ x **
X ǃ4Âñ Y H·_»[ ÂkZ nÆ,h
+'
×
ë Z KZ ä ó ó=Z/0· L Lx â ZÆV¤
+$
+°Z + i L Lx â Z~ 1[ Â+ F,
Ä
I
B
4
h
:ì HÜw ¸» ó ó èEG Z0Z
,³]|䊷L L
ŽÃy Z~} g !*
Æy Zgz Z HòúŠ »›Ð g k
» VÍß y Z „ : g z Z ÷ Ð y Z gk
,³: ÂÔ ¹ ä VrZ å I¼
Ð ~i !*
0Åy Z g k
,³]|ªÔì mðÃÐ gk
,³]|
ā ©H òúŠ » ›Ð g}]|ä òg »gz Z Ô÷ )¯Z ~',
IŽ ~} g !*
Æy Zgz Z 1x »Ð ~i !*
0~} g !*
Æy Z ä VrZ
y Z »VÍßy Z „:gz Zì¸g ðÃÐ y Z » g }]|: ÂÔ ¹{ z å
āì zz ¸ ÷ ì‡6,xŠîÆ y Z Ìvß ëgzZ ì mðÃÐ
Æ kZ XÐ , ™ òúŠ » ›Ð ë Ìá Zz + â gzZ g »zc }g ø
Ž Ð }„z ~ }g !*
}g ø gzZ Ð N Yƒg D » ~i !*
0 { zˆ
g }]|ä òg »gzZ å ¹~}g !*
Æðk
,
³]|ä V- Š·

ìgÈ6,
gîs ™Æ™y´Zë Âå¹0g~}g !*
ÆK*%0Z
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
ÜÐ cìLZ~ ~ó~œ¶a ä É/1ZÃTì [ Â+ F,
*Šgz Z ë Zt q
-Š 4,
ÆV¤!
xÎñÐ x **
Æw Y°Z îG£Ecg (ZÃkZÆ™ºgz Z d
$ÅkZ ä Ï´ZQ1Z: â i ì –Æ™
Xì òZggz Zwz ZŒ‰
Ü z kZ[ Âtì H

't £Æš
MÁ M

43

Ð yZ ë: gzZ ÷ Ð ë {z Â:èY 7g »zu ðÃÐ yZ …ā ÷
2Ô 1ó Xó ÷

H Ì^ §!*
» V¤i !*
0Ð ~ V¤äŠ Z® ~(,¹ q
-Z ÅÛY f
x ¬©ÃZ
+Ð ¹ {Š™y ÒÆy Z ñƒ D ™là {Š6,» ~i !*
0Åy Zgz Zì
M w M B‚B‚Æ x c*
Z gz%pÔì Å Ìh
+Š F,Å kZ™Ñ 6,
Æ awÎg š

k
/**
]gz¢Å y Z™0 °Ñ Y b
»Z
+Æt‚z Z <
Ø è ~i !*
0~ } g !*
{ŠŽ ñÃXÔ÷ ó óã £ ÓZ·vZ† L LÝ ¬ q
-ZÐ ~ Y fg ·ÆV¤ç O Ô ˆƒ
Ð ¯L Z { z ì @*
Y **
ZŠ¤
/U%~ŸÆ w Yg Dy xgŠÆ Y fÜ~: â i
:÷D ⠁
Ûk
,

] c*
gz¢~: â i kZ ëÃXÔÃV Â!*
y Z ] Z|ÛÆ *Š: â i L L
¸ D ™g Ñ~ ¼Å y¸Z o Z
Û Z gz Z ~i !*
0÷ Æ™Ü+ Š
{ zÐ ä™ b`
~ ‚gz Z >
Ø pÅVÍßwŠ ¬gz ZrÐzz ÅkZgz Z
Ð ] Ük˜ ZÆ y Z ÃVÍߏZz Ð DkZ ¸ D ™7m,¤
/
s ” Zz |t Ð y Òi Z0
+Z Æ s®z b`
èY ǃ { i Z0
+Z ! l
3 ó óX σ CYƒ

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!D M MM V” E D o ÓÖ ] Ù ^q…E : N ⠁
Û ±5!
y ZèY ÷ e
$f Z ¯
) !*
nÆ awÎg š
M w MŽ N ⠁
Û ·_Ì»] c*
Zzg y Z ~ [ Â ÏZ @
Xì Š
H1x »Ð ~i !*
0nÆy Z~
Fgz Z { z ´ÆkZ Å'ÆkZgz Zì ~w YgxE®Ž DNOKO E Ù^ÏÛÖ] xnϳ߳i: N ⠁
Û ± 5#
o³³×³Ò…ˆ³³×³³Ö Ý¡³³ÂŸ]E:N ⠁
Û ±5) ðƒ~| 1351]ÃgzZ ðƒ~| 2190:]Š ÑzÅyZ÷]Ö¸
!DSUKPE

't £Æš
MÁ M

44

'xszŠzgŠ6,y Z ~ ] ‡z Z Zāì t håa » awÎg š
M w M X4
~g !*
Š÷
á g Zç O ÷ ðƒŠg Zz mÀŠ¼~} g !*
kZ Ô ì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û q zæ
:ì \ ¬
]çû³ßö³Úø ! àø mû³ „ô³ Ö$ ] ^³ ³`ø m% ^ø³ m5³ ½ oùô ³ fôß$ ³Ö] o³ ×ø³Âø áøçû ³×% ³’ø mö³ äü ³ ³jøÓø³ òô ³ ×5 ³ Úø æø äø ³ ³ ×# ³ Ö] á$ ]ô™
DQRVh]ˆuŸ]E —o^Û÷ nû ×ô Šûiø ]çûÛö ×ôù ‰ø æø äô nû ×øÂø ]çû×% ‘ø
!ß Zz y ZZ} Z ÷ ¬ŠzgŠ6,a*™Ñ º 
Û Æ kZgz Z \¬vZ L L
Ì: Zg 2
+» xs[p[p6,y Zgz Z z™ 5ŠzgŠ 6,a*™Ñ Ì?
ó óX z™ H7

 q Åi úÐ a\ M²Ô6,µñkZ~ a~tg
$u b§ÏZ
HY7 ~} g !*
ƪÅ−ŠzgŠ6,a\ M
b‚kZ ä a\ M ÂÔ åŠ
: z™ ¹t ~ª
 qÅi úvß ?ā c*
â
ÛÐ

oF× knב ^ÛÒ ‚ÛvÚ Ù oF×Âæ‚ÛvÚ oF× س‘ ܳ`×# ³Ö]EE

oÊ Ünâ]†e] oF× kÒ…^e ^ÛÒ ‚Ûv³Ú oF³×³Â Õ…^³eæ ܳnâ]†³e]
1 DDÜjÛ× ^ÛÒ Ý¡ŠÖ]æ ‚nrÚ ‚nÛu ÔÞ] ànÛÖ^ÃÖ]

ä  b§TÔ â 
Û wi **
n» Øg6,w M Åy Zgz Z a·ÔvZ} Z L L
6,w M Åy Zgz Z a·gz Z ð⠁
Û wi **
6,w M Åy Zgz Z g Z',Z ]|
g  Z'
,Z ]| ä Â b§ TÔ } Š ‚',3',Å •
',zí KZ

ðZ (,„ Âgz Z ì Å ö*z£] Z f ~¾µš ¶ð‚',m<!*
6,
ó óX ì ÑZz Ïg )
,z
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

½ Z',ZŠzgŠ DPLQE ÜÎ… DOLQKMED‚ãŽjÖ]‚Ãe "
# o f ß Ö ] o × Â é¡ ’Ö ] h^ jÒ E VÜ × ŠÚ x n v‘ !
„q
-Zg"» ] c*
Zzg x ÓÅx ÓB‚Æ s %Z ¹ } hðgz Z ÷ ðƒŠg Zz ] c*
Zzg Z~ ]oÆ
(N â
Û ·_» U%Œ Z )ì

't £Æš
MÁ M

45

ā c*
Í Cƒ7~g7 i ú%ÇŠzgŠ6,awÎgš
M w Mā `t Ø Ð kZ
āì ‚
rg wÅ)i ÑÆ kZgz Z0nÆi ú 'ŠzgŠ6,awÎg š
MwM
w M gz Z ì Y ¬Š ÔŠzgŠèa gz Z ÷ 6,z w !*
ÆŠzgŠ *
*™™f ~ŠzgŠ » a·w M
Æ™ ½ y â ‚ » úÃ b zg Å a\ M *
*™ ¬Š n Æ awÎg š
M
à uQÃwŠ Æ a\ M
] ³Ã a\ M \ ¬vZ Ð zz Å TÔ ì **
äÖ oF×Âæ än׳ ä³×³Ö] o³×³‘X ì *
@ Y ` @*
i Z âh
+'
× Ð ~ F,
',z Ïg )
,Ô sÑz
!]÷†n%Ò ^÷ Ûn׊i Ü׉æ
!‚g xä k ³ 0Z x â Z ~ bcÆ −xszŠzgŠ 6,a*™Ñ
V‚ ÛvÚ oF× ݡŠÖ]æ é¡’Ö] Ø–Ê oÊ Ý^`ÊŸ] ð¡³qLx
L **
»kZgzZìc*
â
Ûk
,

ì c*
Šâ
Ûk
,
’Ìt ~KÆbcÆxszŠzgŠ~ kZX ì 3g XX Ý^ÞŸ] †³nì
1 X ñ Y 5xsŠzgzŠ6
,y Zāì h6,gî.» awÎgš
M w Mā

) û Zz <
L IZ
Ñ % G™f » awÎg w M vß Ð ¹ Ð ~ ®
» ] )‰sÜgz Z sÜp ÖZÆŠzgŠÆ y Z ÷ ¬xszŠzgŠ6,a*™
X Dƒ7̼gz Z { z ´Æ! Zi Z
_7,xszŠzgŠ Z
# āì ]Š ¬ ÅVÍßÐ ¹Ð ~®
) û Zz <
L IZ
ë V- gz Z ÷ D ™{™ E
+Ì» a wÎg[ ôZB‚ÆawÎg w M Â÷
X DÜ׉æ äfv‘æ äÖ oF×Âæ än× ä×Ö] oבE÷
~X {gÃèāì ð⠁
Ûs
# ZÜt ä x Z™Y fñƒ ï Š [ ZŽ »X¬
vZ~ *™y M Œ
Û èYÔ ñ Y H r Z6,ÅzmvZ -sÜāì öRÅ] !*
kZ
TÔì 7™f » ó ów M L LV ; zì c*
Š ¬V ˜ » −ŠzgŠ6,a*™Ñ ä \¬
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DNNPKME Ý^`ÊŸ] ð¡q !

't £Æš
MÁ M

46

HH7™f »w M¤
Š
/Zgz Zì \z Zgz Z4 Âñ Y c*
Š™™f »w M¤
/Zāì @*
ƒx¥Ð
]çû³ ×% ³ ‘ø ]çû³ ßö³ Úø ! àø³ mû³ „ô³ ³Ö$ ] ^³ ³ `ø m% ^ø³ ³ m5³ ™:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZèYÔì öRÅkZ ißZ Â
gz Z ôÜ~nçkZ`™e
$ M Dh]ˆuŸ] é…糉E —^³Û÷ ³nû ×ô ³Šûiø ]çû³Ûö ³×ôù ³‰ø æø äô ³ ³nû ×ø³ Âø
X ì @*
Yƒ!Zi ZŠ lŠp »w D ZÐzz ÅTì ãZz
:÷D ⠁
Û x Z™Y fñƒ ï Š [ ZŽ »X}uzŠ
»−xszŠzgŠ6,f x Z™/ôg Y L Zà aÑ L Z ä \¬vZ L L
—Üû³`ö Ö$ ຳÓø³‰ø Ôøiøç³×F³ ‘ø á$ ]ô Üû³ `ônû ×ø³ Âø Øùô ³ ‘øæø ™ì \¬~g !*
Š÷
á g Zç Oì c*
Š¬
nÆy Z »\ Mµš ,™ 5ŠzgŠ6,x Z™/ô\ M aÑ} Z DMLO èeç³jÖ]E
Y z Zç O ì Š
Hc*
Š ¬» Z M Z Å a*™Ñ …gz Z X ì y EZ Z
# ñ*
*™ ¬Š
¿Æa*™Ñ *
*™ (ZÉ Ôì öR ißZ Åh
e x **
» f x Z™/ôŠzgŠ
[ Zh!*
DZvZzX ì Ì[£ƒÑŽì ._ÐÆ
M w M6,0#
Ö Z X5
Ð ~ Ôw â ā ì t hV Zv0*
» awÎg š
awÎg š
M w Mq
-Š 4,
Æ®
) û Zz <
L I Z 1ñ Yc*
ŠÃy ZzV Zv0*

E
-!
A
X ì Ìt hq
-ZÐ ~ t £îÏ)EÆ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

w â } g ‚ ÂÑB; ˆÆäƒÝq„gz Z ì~ ðZ ±Ð Vz
Û »Žì w â { zŠ Z%Ð Ôw â !
-Ñ~ kZŽ N Y ñŠ™„~ + @Wy Z{g eÐ ~ y Zgz ZÐN Y G{ õ 0*
q
ÆÔ
} ±% ÔŠŽ ì w â { z ± w â gz Z ÷ ë â~ y !*
i ! ²ÃkZìzV Zv0*
Ž Ð ~ kZ¸
„gz Z ðZ ±{°‡!*
w ⠎gz Z X ñ MB; 6,gîÆ ` Zy

gz Zt b
c*
ƒ Ýq=g f Æ *c*
}h
+Š } ¿
©E8³ ¸n ÏZXì @*
îE
Y 1™¨Ð w â ÌÃÔw â Lgz Zì Ôw â { zA ˆÆä™Ýq
Æ ± gz Z Ôä V â ›ÃT ǃ 7g Ñ~ w â kZ » w â , Zā÷ D ⠁
Û ô¥~í qvZ
ô¥V- ÅkZ~ ( 446&1 2 ) ~ [²Z y —ä gà0Zgz Zì HÝqÐi§}uzŠ Ë{ z ´
I ZÃV â ›Ž ì w â { zŠ Z%Ð Ôw â X ì c*
M {™ E
+
g !*
g !*
» Ôw â ~ g
$Š q Z !āì ð⠁
Û
Xƒ c*
M ~¿ˆÆw ygz Z ðZ ±w”»kZɃc*
M:B; Æã x Y Ë%w â { zgz ZA Ð [w

't £Æš
MÁ M

47

:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZèY
p„ôÖô æø Ùôçû‰ö†$ ×Öô æø äü ŠøÛö ìö äô ×# Öô á$ ^øÊø ðõ oûø àû³Úôù Üû³jöÛû ³ßô ³Æø ^³Ûø ³Þ$ ]ø ]çû? ³Ûö ³×ø³Âû ] æø ™
DPMVÙ^ËÞŸ]E —Øônû fôŠ$ Ö] àôeû ]æø àônû ÓôŠFÛø Öû]æø oÛF jFnø Öû]æø oeF †û ÏöÖû]
w Îg Ô \¬vZzV Zv0*
Ð ~ Ôw â ā ’ e ¢
8y YÃ ? L L
ó óX ì »Vz
Û )gz Z V»Ô VBVzg ZŠ "
$Z Œ
Û Ô avZ
Ð ~ Ôw â ä e x Z™/ô‰ Â Zƒ wz 4,» {gÃè e
$MZ
# çO

»ŠŠ F,
Æy Z™ ⠁
Û wi **
$ Mt ä \ ¬vZ Â~Š™ q zÑ Ú',o ôZ~h
e
ez CZ
: c*
Šâ
Û ! Zi Z
DRUVÙ^ËÞŸ]E —^f÷ nùô ›ø ¡÷×Fuø ÜûjöÛû ßô Æø ^Û$ Úô ]çû×öÓöÊø™

Ð ~ kZ z™Ýq Ôg ?Ž Ð ~ Ôw â { À 0*
gz Z w ' L L

ó ó!kƒ 3Zl
z ya "
: c*
â
Û Š÷
á g Z ä \ ¬vZgz Z
pû„ôÖô æø Ùôçû‰ö†$ ×Öô æø äô ³×$ ×ô Êø p†ø ÏöÖû] Øô³aû ]ø àû³Úô ä´ ³ Öô³ çû³‰ö…ø o³×F³Âø äö ³ ×# ³Ö] ðø ^³Êø]ø ^³Úø ™
DSV†vÖ]E —oØônû fôŠ$ Ö] àôeû ]æø àônû Òô^ŠøÛø Öû]æø oÚF ^jønø Öû]æø oeø †û ÏöÖû]
B;ÆawÎg LZ%} ¿} ±\¬vZ¤
/Zwâ »VßZzV¸gzZL L
Xì »Vz
Û )gzZV»ÔVBÔVzgZŠ"
$ZŒ
Û vZwÎgÔ\¬vZ{zñÎ
ä ~ā÷ D ⠁
Û { zì ~z%Ð b b! Z0Ý°Z†]|~ g
$u
w â ä avZ wÎg= L Lì ‹ ñƒ ët ~} g !*
Æ âà bZ]|
â
Û gñâ 6,â
@*
™sÜ~ s^Æ kZ ~ Ï0
+i Å a*™Ñ ÃkZ ~  c*
@*
™sÜ~ s^ÆkZÐ Z ]gz¢ø
D Ì~ÄÜÅ b –1Z ]|Ô ; g
û%q
-Zˆ Æ kZ Ô ; g @*
S ~g ZŠ) f KZ Ì~ ÄÜÇÆ b/]|Ô ; g

't £Æš
MÁ M

48

Ãw â kZā c*
â
Û Š÷
á g ZÆ™¥#=gz Z 5š ä b/]|= Âc*
M Ôw â
VrZÔì 7]gz¢ÅkZ= Le 7¢
8Ð Z~ā c*
Š [ ZŽ ä ~ Âßá ?
g ZŠ h{Š c*
iÆw â kZ ?ā c*
â
Û gz Z c*
Š¬»h
eÆw â kZÃígz Z Hg ZÜZ {g !*
zŠ ä
ä ~ā ÷ D ⠁
Û b \ M ÷ Ð ~ awÎg w M b Z]|èYƒ
kZy
ÆH !*
ä b /]|÷ `ƒ ÅÐ w â kZ [ Z vß ëā Hn² 6 ZŽ
1 X ( Š ƒ ZŠ1Z { Zzg )X c*
Š w Z e~ ä Z 

Æw Ó Z š
M Ãw â

Vzg ZŠ "
$Z Œ
Û gz Z Vzg ZŠ¸g~z, v0*
ÆÔw â ì @*
ƒx¥Ð kZ
ˆ Æ ] Ãz Å a\ M n Æ awÎg š
M w Mgz Z ì zmºÌ»
w ¸¸gz Zì w ¸» #
Ö Z Y fg/¸ì ŠŽ ñŠŽ z »zkZgz Z¸g kZ ]og
2X ì „
 gŠgz Z S Zg

M w M 6,0#
š
Ö Zāì c*
â
Ûk
,
’~X kZ ä òŠ 0Z x â Z xsÑZ 
{Š™gHÆ \ ¬vZ X ì ~gz¢ ´g p Ò » X÷ t £¦ÑP Æ awÎg
± w â gz Z Ôw â n Æ y Z ä \¬vZāì Ìt hq
-ZÐ ~ t £7Z
−xszŠzgŠ6,avZ wÎg ä \¬vZ 2X ì c*
Š™m{zV Zv0*
Ð~
3X ì c*
Š¬»−xszŠzgŠ Ì6,awÎgš
M w M ~ KÆ

w â Ã awÎg š
M w Mā ÷ ët @',Æ V¤®
) û Zz <
L IZ
ñ Y Ñï7â~_ Z÷b§ÏZ Ô »Š ZG Y CZ fā: ¨Y c*
ŠzV Zv0*
»Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
!DMPLKNE ÜÒ^vÖ] …æ] DNUTOE ¨]çe] !
0ZxsÑZ ~}g !*
ÆawÎgš
M w M t £E DNTTKUE ä³Ú]‚Î à³eŸ o³³ß³Ç³Û³Ö]:ƒ±5@
ÅZ[ Z F,
Xì Å ºgzZ ïÅTä( ~C
Ù éŒE
1Z )ì c*
â
Ûk
,
’!‚g ìY„ Z (,q
-Z äkŠ
X ( 407 &3 ) òz 2 Z qù#

't £Æš
MÁ M

49

ì YY c*
Îù¬»% ïâ~ kZì h CZ f »XgzÆè Â_ Z÷èYX Ç
! CZ f ÅVÈ â Æy Z ÂtèYÔì 7â~J Ô V- h ÇÔ V â k b§ÏZ
—äü ŠøÛö ìö äô ×# Öô á$ ^øÊø ðõ oûø àû³Úôù Üû³jöÛû ³ßô ³Æø ^³Ûø ³Þ$ ]ø ]çû? ³Ûö ³×ø³Âû ] æø ™:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZX ì
âāì c*
Š™ ãZz™ ÎoÑÅÔw â ä \¬vZ~ {gÃèe
$ M DPMVÙ^³Ë³Þ]E
\¬vZ Â@*
ƒx ¬¬t¤
/ZX ì Š
H¹XXÜjÛßÆZZn ÏZ Çñ Y Ñï„Ð Ôw â
vZÃ7ÆØg6,
0#
Ö Z¡É Ô c*
â
Û 7(Z1H XXÜÓÖ]ç³Ú]Z(
L ÅkZ
DZ \¬vZzX ì ðÎ{ÅÔw â ä \ ¬
Æ y Z m<!*
ì _ƒ ~g ¤ ª ã Ì ~ ‘
Û t‚z Z Æ V¤
~ } g !*
Æ % ïz V Zv0*
ª â{ z ˆ Æ äƒ l7 zg Æ x â Z , ƒg !*
7gŠXt ‰
Ü z Tì CYPzŠ Ìgz Z ] )Åy Z ‰
Ü z kZgz ZX ÷ [s
?ñ Y c*
Ñ~s^¾Ð Z c*
?ñ Y c*
Š£ w â »âāƒ
E
5©.ÅZ  L LÃXq
@*
Y HxÎñÐ x **
Æó óåG
-ZÐ ~ õx} (,
ÆV¤
Ð ¹Æ‘
Û } g øL L: ÷ D ⠁
Û ñƒ D ™w ìg Ö Z ~ŸkZ { z 1ì
g D » ñ Zg s %Z ~} g !*
Æ âw â ˆÆ ä Yƒ l7 zgÆT
$¸x â Z vß
X ì ñ ZgxKZ KZ Å& 
ÛC
Ù Ð ~ y Zgz Z÷`ƒ
b‡Æ䃎‚ƬkZ~ˆÆä YÆT
$¸x â Z ‰Р~ y Z
X ì ŠŽ ñ~[ ÂÅy Zy Ò×~} g !*
ÆÁgç O÷
vßt X ì Z
# Zz bŠ™®Š™w ïÃâw â [ Zāìt ñ Zg ʼnāZ
#
LZ }i ‰
Ü zÆg¼Æ x â Zāì ~ T÷ D ™7Ãg
$u kZ ~ ?Š
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

~| 41 3] Ãz Åy ZÔ ÷ Á  200 ã½Åy Zì x **
Zg7 »y Z¸ x â ZÛÆäâ i LZÆ  !
XDDOPPKMS Eð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰Egz Z DNMKSEo×Ò…ˆ×Ö !ݡŸ]!ƒ±5ðƒ

't £Æš
MÁ M

50

Vâ Z 
x ÓÔ®Š ~ } iÃy Z \¬vZÐ N M ‰
Ü z Tx â Zgz Z Ï} Š ÉZ D Š
XÐBw ïä Z 

} g ‚ŠŽ ñ~} i { zç OX Ç} Š e~} g !*
Æ
ÅÛY ZLc*
ä™L~g ZŠ "
$Z Œ
Û Ãâw âāì ñ Zg ÅVÍ߉āZ
#
X Çñ Y HsÜaÆðŽ wŠ
/Z X Ç ñ Y c*
¤
Š hg6,h
+$
+ZßÅ% Z à zÃkZāìt ñ Zg ʼnР~ y Z
ÃT~ ~'ƒgz Z ~g ZŠ $c*
Š% Z à z Âñ Y M ]ñ¬ Ð g¼Æ x â Z ÃkZ
Âá 0*
: â i »x â Z¤
/Z àñā @*
ǃÁgÐ *Š kZÆ™¤zÔƒ &Š OZ .
Þ ‡
'ƒgz Zg ZŠ $c*
Š ËÌàñ‰
Ü zÆ ]ñKZ:gz } Š™! ZjÆ kZ $â Z { z
kZX ¶Åä àzÆkZÃkZŽ ǃÁgÐ *Š kZÆ™¤z „z‚ÿ
G-W8
+Z ÏZ 1 gŠ 1nçt ˆÆ
ñ Yƒg¼»³x â Z kZā ö Çì g ¸Ð i Z0
X Çñ Y HxÎñÐ [ æÆó óy â ²Zy
M x â Z L Lq
-Š 4,
Æy ZÃT
7ŠŽ ñ?Š ôÜðÃk0*
Æ] Z|Û} g øā÷ D ⠁
Ûh
+'
× x H
ÅkZ { z=g fÆ Tì x¥A ðÃÅkZÃy Z „: gz Z Ãá Zg –{ z » T
X ÷‰ƒg D»s %Z~ {g !*
kZ { zāìzz ¸ 1X Ùsz @*
x â Zāì Š
H¹~ Tì @*
ƒ x¥„ w ¸ª + F,
RÐ ~ w Z ¸Z y Z
~ G @*
Å w ¸kZ Ô ì *
@ YƒŽ‚ ó óâL L~ ]gßÅ ä Yƒ l7 zgÆ T

X ÷CY ð0*
] c*
Zzgu" ~ U Z%zgŠ rRÆy Zgz Z V1ÂÅV¤
Zg7 ~} g !*
Æ©z ø
D Æš
M I Z 7Zāì Ìt hq
-Z6,
0#
Ö Z X6
aZgz Z x(zi dvßt ~ [²bD } g7 Ðg ±Z ã Z0
+{ā ƒ ¢
g³ Z µä \ ¬vZāì c*
â
Û Š÷
á g Z ä a*™ÑèYÔ÷sÑ Zz

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
! D PR V”E ‚ nË Û Ö ] î n Ž× Ö V ä Ãß ÏÛ Ö ] !

't £Æš
MÁ M

51

G
4
E
5
î0ÏG¢Ð ~ : )´ Ô c*
â
Û [ NZ »: )´ Ð ~ ³ Z µ X c*
â
Û ÉÃ
= Ð ~ Ö; ´ gz Z c*
â
Û ÉÃÖ; ´ Ì~ ÷Œ
Û FÔ c*
â
Û ÉÃ÷Œ
Û
ó óX ð⠁
Û Y «]t™ ⠁
ÛÉ
gz Z > »i6,y Zāì Ìt hq
-ZÐ ~ t £Æ wÎg š
M w M 6,0#
Ö Z X7
‘œŠp » y Z c*
bŠ ] Zíz ‘œÃy Z Z® Ôì Š
Hc*
Š bŠ g Z Œ
Û x ZwÑœ
M w ó<X²ìtzz ÅkZX 7^
,Y~ ]gßË ¢
8] Zíz
ÆawÎgš
Š÷
á g Z » a*™ÑèYn Y H{2Ð ÏŠß M Å] Zíz > 2iÃk¼ CZ f
a·w Mgz Z a·n kZì Øé»VÍß] Zíz‘œµšāì
1Xì ^
,Y **
8»kZ nÆ
¢

ìnç »] Zíz‘œJ
-V ˜ L L: ÷i Z§ ¶g k Š0Z) ´xsÑZ 
ÏŠß MÃk¼Æy Z Ô6,f š
M I Z L Zgz Z6,z Z L Z ä a*™ÑÃkZ Â
ÃJZ: V Ä
_Z og6,] Z f Åy Zā @*
ì c*
Šg Z Œ
Û x ZwÔ nÆpg u 0*
Ð
xzøÐ g bŠz ëgŠ Y U*
gzÆ kZāì% Z 8t Â} hg:ā F,
¿ðà b§T
2 XÐ ÷g

Ð s§ÅwÎggz ZvZ6,0#
Ö ZŽ åy Ò »t £+ F,
ë ZÆš
M Ô I Zt
{ zt X ì c*
Š™y Ò6,gî¿Ãt £PÆngÐ ~ y Z ä ëX ÷ DƒZ

g (ZU»g " Z~ y ÒÆkZ ä ëgz Z ÷ x ¬z m{Š iV !*
iŽ ÷ÜÑt £
ëāì ~gz¢6,ë Z®Ô 'ä™: kC?
Ø Â Z vßÐzz Ū
 Zîā @*
ìH
ä a *™Ñgz Z , ™ÒÃg7 Q Å ä™x¥7Z Ô Og p Ò » t £Æ y Z
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DMLSN V|E Ü×ŠÚ xnv‘ !
!DOLKMU E pFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ @

't £Æš
MÁ M

52

ƒ:t X , ™~zcz q nZ Åy Z ÷ ñ ⠁
Û gŠ ™] â © ZŽ ~} g !*
Æš
Mw M
X ÷g D ™òúŠ ã !*
i »Wz− ÂÅy Z sÜëā
: ÏN Y ð0*
…ÑzŠ Z
# ÐVƒ"
$U*
Ü z kZ t £{gÃèaÆš

Mw M
Æ t £{gÃèÁ
Û »èY Xƒ y ›ª X ì xs Z + Š oÑ «'( 1 )
/Z X YY **
ZŠ¤
/7~ Ý
Û
-Z „ » awÎg w M Ðg ±ZÆ Ú{ zp ¤
q
X ì q ~â U*
©z ø
D Ôì ò ¾g £ » sÑz ³~ xs Z + Š Xƒ: VYŠ
Û
DMOVl]†rv³Ö]E —Üû³Òö^³ Ïø³iû]ø äô ³ ³×# ³ Ö] ‚ø³ ßû³ Âô Üû³ Óö³ Úø †ø ³ ³Òû]ø á$ ]ô™:ì \ ¬~g !*
Š÷
á gZ
6,©z ø
D ä ax™ Z Ñ ó óXƒ ÑZz ò ¾{Š c*
i Ž ì { z z i d~ ?µš ZZ
] ; Izõ6,kZgz Zì c*
”Š c*
Zg e ¹ ÃVß Zz gÖ™ÄgB; 6,B; Æ™Š OZ
:ì a~tŠ ÷
á g ZX ì c*
Šâ
Û { Ç MÐg »x ZÃVß Zz ä™
Ð vZÃ\ M L Zgz Zß™ ZŠÎ »ÑL ZÐ vZ ! ÷Œ
Û y Z0
+i
Û }ZLL
7x » ̼} g v~¨ £ÆkZ Zz',zgÆvZ~ß Z™Š Zi M™h
+y

̼ } g v~¨ £ÆvZ ~ b ïEÒŒ.ÅZ†0 k„} Z X Y M
Å awÎg Æ vZ LL b ïEÒŒ.ÅZ†›
M /} Z ! Y M 7x »
X Y M 7¼ x »Æ \ M ~èY Î: ¦
/
Ù Æ™‡6,íó óÕY
C
t1ß 8
- â ƒ e Ž Ð ~ w â }÷Ð í a:·›
M ÒÃ } Z
1 ó óX Y M 7x »¼} g v~¨ £ÆvZ~āÅgŠ c*
] !*

gz Zì [g „ q
-Z Zg v!ßÍ™wÅy »Íß} Z L L: c*
â
Û Š÷
á g Z äa \ M
Ë„:gz Zì 7¤ðÃ6,! ²ÃQgz Z6,QÃ! ²ËX ì \ !*
„q
-Z Zg v
„ ò ¾{ z Âìg £ ðà » ~ F,
',¤
/Z Xì E¯6,CÃ{ ( Ë: gz Z 6,{ (Ã cu
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
! DNLR V|E Ü×ŠÚ xnv‘ (DNRLN V|E p…^ífÖ] xnv‘ !

't £Æš
MÁ M

53

z [ ‰Ðzz ÅËQgz Z¬ÆkZ6,†1Zāce **
ƒx¥! lÃ\ M 1 óXì
ó
X ¶ðƒwi **
Ï
$U*
"
Ì~ |**
ƒ ÝÐ awÎg š
M w M »©z ø
D '( 2)
[™s§Å}uzŠ ËÔ { z´Æ \ !*
LZÃ\ M LZŽ nÆ ¿kZèYƒ
kZ~|èÑqÔ} ™[™s§ÅFc*
) ) +Z ËÃ\ M LZ c*
®
ì @*

Xì ð MÏzJ~(,~{g !*
Æ¿, Z ÂÔƒ:¸g Ì»gzŠ »kZÐFc*

Ë{ z ´Æ\ !*
L Z™ú1 y YŽ ¿{ zC
Ù 2ì ~z%Ð bg f1Z ]|
Ë¿ðä
/Zgz Z H[ ‚g Z »¬µš ä kZ Â} ™òúŠ »ÚÐ ,~uzŠ
ÐF c*
) ) Ôx ¸kZ » kZ ~ |èÑq} ™g ÑÃ\ M L Z~ x ¸c*
®
F
ó óX ì 3**
1»kZ ƒ: mðÃ

D™[™s§ÅÑ š
M IZÃ\ M LZŽ ì „
 ZpgŠ ~÷Ð VÍßyZ
yZykZÔVƒ:%nÆVÍß~qízq ËgzZ]gÓÔ ò¾{zā’ eÃyZ÷
L {z~í!*
Ù ªgzZƒ:Š §~÷zw¸Ôƒ—û%zx £»yZ~
C
ÆawÎg<
-ZÐ ~ y Z XÐN Yƒ ¦Íõz bcÆnzŠ ~ yZ b§kZX Vƒ ðZæ
q
Xì [^
OZÐ a~tš
M sÑ ZuzŠgz Zì ò ¾z y ZZ
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!!xnv‘ å^߉] W½æ©Þ…Ÿ] gnÍ Ù^Îæ DPMMKQE ‚Ûu] å]æ… !
!DRM V|E Ü×ŠÚ xnv‘ DOOMS V|E p…^ífÖ] xnv‘ @

:ìtā { à ) Z »y Z÷D ™g Ñ®
) û Zz <
L I ZÃt £XÆš
Mw M
X ñ Y H ƒ @*
',»]Šñz›Ð y Z X 1
X ñ Y Å« ™gz Z q Ê »y Z X 2
X ñ Y Åh
+Š F,
Å] â Z²Z L Ñá Zz äƒZ
+¬6,y Z X 3

't £Æš
MÁ M

54

X ñ Y 5xsŠgzŠ6,y Z X 4
X ñ Y c*
Š âÐ ~ Ôw â Ãy Z X 5
X ñ Y ŒÐ V â Z0
+{x ÓÃy Z0
+{Æy Z X 6
X ñ Y Œx Zw‘œgz Z >Ãi6,y Z X 8
%' %'%

't £Æš
MÁ M

55

÷ÆÌš
M IZ
Ð VƒZz ! lx Z™Mg ‡Ð0ÆŠ· ~} g !*
Æ gk
,³]|
X ì c*
â
Û ue {Š6,»+ −Z °0Æy Z~ *™y M Œ
Û ä \ ¬vZ
DOLVèeçjÖ]E —oäô ×# Ö] àöeû ] áô †ö mû ˆø Âö ö çû `ö nø Öû] kôÖø^Îø æø ™
ó óX ÷d
WÆvZ gk
,³ā÷늷L L
y Zgz Z c*
Š è6,x £Æ:ß Z™ V ZÐû%Æe
$ÆÃk
,³]|䊷
q zÑ bŠg Z Œ
Û Â6,» {)z ðÔ s¥Ô (Ð ~ ÷áz s ™z ZÆg ÇŠgz6,Ã
» A +Z Ë~ :ß Z {okZā ì wz ZŒz g~ V1 Šy Z c*
Š™
X Ùsz @*
Åë!*
ïokZ L Z { z6,Š ã
CÅTāì 7J
-ŠŽ z
µkZ { zì @*
Y c*
0*
µ»ŠŽ zÆA~ :ß Z {oë!*
ÆVÍßXgz Z
Ð x **
Æ ð|™ ` M *Š ÃXì { z¤
/» òg » { z X M
h™77ugÃ
ƒk
,5
+ŠŽ z ~gŠ â Ü» g }]|µš ì C™Š c*
]Š Ñz Å g \ Mgz Z **
b zg Å vZ g \ Mgz Z ì ã ¶
Kq
-Z Ð ~ VE¶
KÅ vZŠp ] Z &
+]Š X !*
:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g ZX ÷
ƒöçû Âö ]ø oû?³Þôù ]ô kû³Öø^³Îø o ^ m&³ çô‰ø ]†÷ Žøeø ^³`ø Öø Øø%$ Ûø jøÊø ^³ßø³uøæû …ö ^³ `ø nû Öø]ô «³ ßø³×û³‰ø…û ^ø³ Êø™
gøaø Ÿôø Ôôeùô …ø Ùöçû‰ö…ø ^³Þø]ø «³ Ûø ³Þ$ ]ô Ùø^³ Îø o ^³n& Ïô iø køßû³Òö áû]ô Ôøßû³Úô àô³ÛF ³uû†$ ³Ö^³ eô
ÜûÖø æ$ †º Žøeø oûßô ŠûŠøÛû mø ÜûÖø æ$ ܺ×FÆö oûÖô áöçûÓömø oÞ# ]ø kûÖø^³Îø o ^n& Òô‡ø ^Û÷ ×FÆö ÔôÖø
Œô^ß$ ×Öôù è÷mø ! äü? ×øÃø rû ßøÖô æø àºnùô aø o$ ×øÂø çøaö Ôôe% …ø Ùø^Îø ÔôÖô „F³Òø Ùø^³Îø o ^n& Çô eø Õö]ø

't £Æš
MÁ M

56

DNM^iMSVÜm†ÚE —o^n& –ôÏûÚ$ ]†÷ Úû ]ø áø^Òø æø ^ß$ Úôù è÷Ûø uû…ø æø

t ‚Æy Z { z 5Ã ó ó g sƒ ªL Lb zg KZ k0*
Æ kZ ä ë L L
Ð ~āāZ w1 5',K *%]| Âñƒ¢ q™0 òŠ M Zg7
[ ZŽ ä kZ Ôì ŠŽ ñsp »vZ~ wŠ}¾¤
/Z Vƒ Òâ { C ÅÝg
{ À 0*
-Z NÔ Vƒœ ‡ Zƒ 5Ð s§Å *™[g}¾~ā c*
q
Š
M ¶Š »±
ù^ V Œ }÷>à 1Ð ]ª K *%]|X Vƒ c*
¸
Û Vƒ ]gúg »$
+~:gz Z Ð7J
- Zƒ Åy ¨
KZ Ë Â= ì Yƒ
6,í { zāì Š ÷
á g Z »g ÇŠgz6,}¾pì ¸ Â] !*
ā c*
Š [ ZŽ ä
T e **
¯ Øg m{gz Z ã ¶
Kq
-Z n Æ VÍßÐ Z ëì y ‚ M ¹
ó óX ì ] !*
{”ðq
-Ztgz Z÷
~&
+
ÈÅi ZŽ Æ }:ß ZÆ™7 Ag òg »ÃTì µq
-Zt
gz Z ÷ ï Šg Z Œ
Û vZ0ZÃ m*%0Z []|™ ¯ uÃÏZgz Z ÷ D ™sz @*
g }]|ā’ e **
ƒx¥Ãy Z1÷ BÂ6,7Z »÷á‰Æ\¬vZ

~ u 0*
yMŒ
Û ä \ ¬vZì ã ZŠ **
gz Z ª
 ˜ IvZ 0ZÐzz Å] Z7‰Ã
:ì \¬~g !*
Š÷
á g Zç Oì c*
Šâ
Û ! Zi Z »w D Z kZ™ ⠁
Û {™ E
+»kZ
oû?Þôù ]ø ÜûÓöeùô …$ àûÚôù èõ mø ^Feô ÜûÓöjöòûqô ‚û³Îø oû³Þôù ]ø Øø³nû ñô `†ø ³‰û]ô oû?³ßô eø³ o³ÖF]ô Ÿ÷çû³‰ö…ø æø ™
DPUVá]†ÛÂ ÙE —o†ônû _$ Ö] èô òønû `ø Òø àônû _ôùÖ] àøÚôù ÜûÓöÖø Ðö×öìû]ø

¥#Ãx ¸KZ ä VrZ ‰ Ç™ ¯ wÎg s§ÅLZu Z µ { zgz Z L L
n } g v~ Vƒ c*
Ñ ã¶
Kn } g vk0*
} g v~ ¹Æ™

ó óX Vƒ @*
¯ {0
+
6,»èb§Å^Å} 0
+
6,
u~ kZgz Z c*
Š™ q zÑ *
*™0~ ] Z f Å g }]|䊷 Ð kZ

't £Æš
MÁ M

57

VrZgz Z Ô ˆïe
$¾h
+'
× Ãy ZÐ h
e V Z6,y  M {0
+iÆy Zā ©‰ ™iz ˆÐ
:ì \¬~g !*
Š÷
á g Z c*
Š} Šg Z Œ
Ûg
C» \¬vZÃ g}]|ä
^³Úø æø äô ³×# Ö] Ùøçû‰ö…ø Üømø †û ³ Úø àø eû³ ] o³ Šønû Âô xø³nû ŠôÛø ³Öû] ^³ ßø³×û³jøÎø ^³ Þ$ ]ô Üû³`ôÖô çû ³Îø æ$ ™
oûËô Öø äô ³nû Êô ]çûËö×øjøìû] àømû „ôÖ$ ] á$ ]ô æø Üû`ö Öø äø ³ fùô ö àû³Óô³ÖF æø åö çû³fö ×ø³‘ø ^³Úø æø åö çû³×ö³jøÎø
o ^ß÷nû Ïô mø åö çû ×öjøÎø ^Úø æø àùô ¿$ ³Ö] Åø^³fø iôù ] Ÿ$]ô Üõ³×û³Âô àû³Úô ä´ ³ eô Üû³`ö Öø ^³Úø äö ³ ßû³Úôù Ôùõ ø
DMQT(MQSVð^ŠßÖ]E — äô nû Öø]ô äö ×# Ö] äö Ãø Êø…$ Øûeø
OÃ*%0}[wÎgÆvZ ä ëā¯
) !*
Æì V- Æy Zgz Z L L
n Æ y ZÉ c*
Jm
6,à Î: gz Z HO7Z ä VrZ Â:èÑq c*
Š™
s %Z~} g !*
Æg}]|āâ Y ¢gz Z åŠ
Hc*
Š ¯C»y Z
G Ã}ä VrZèÑq ÷ ~ —~ } g !*
Æ y Z á Zz ä ™
ó óX ì 1 VZ s§KZ7Z ä\ ¬vZÉ H7O
, Z~ #
Ö Z kZ d
$kā ¶~Š ⠁
Û ðÍ−Å] !*
kZ ä a*™Ñ
-gÆ 7Zgz ZÐ , Š™ q zÑ *
8
*™g (Z ¹ xÅ òg »z Š· Ž Ð Vƒ vß
VÍ߉èYì _ƒ"
$U*
h',ðÍ−t ~gzŠ kZµš ÐN Y fg~
M w Mä
X c*
Š àJ
-Št 0*
ÃV ƒ Uy QÆ™0~} g!*
ÆawÎgš
: w ì »J
-] Z f Å avZ wÎg~ ~i !*
0ÅnkZ ä VÍ߉É
7Zgz Z H7“
 Z¦
/z
Û /Š ðÃ~ ä™0ÌB‚Æa\ M ñƒ D ™
Æ :ß Z Ìà a\ Mgz ZXÆ y áz ëz ñ ZÎ7D̼ ~ } g !*
kZ
Š™^
,Ã6,û%
sÑ Zz aZÐ g } avZ wÎgāìt ?Š Åy ZX ì c*
D ™sz @*
Å kZÉ H7r Z6,ÏZ ä VrZ1X ì Ì|tµš gz Z÷
/ZāÆÈt ñƒ
÷ aZ Ð g }]| awÎg Æ vZāì (Z ¤

't £Æš
MÁ M

58

s ™z Zgz Z ÷áX g }]|q
-Š 4,
Æ Vß Zz + â Æ g}]| Â
Ç ñ Y c*
Šg Z Œ
Û éÌà a*™ÑÐ ÷áz s ™z Z 7Z ÷ éÐ
h» äƒ éÐ s ™z Zz ÷áh
+'
× ™| (,Ð kZ ] Z f Å a\ MÉ
! ]÷†nfÒ]÷ç× áçÖçÏm ^Û ä×Ö] oÖ^Ãi!ì B
bg
Ãh',y ⠁
Û kZÆ\ ¬vZ ä VrZ H÷ g D » ~i !*
0ÅnkZŽ vß { z
Š wZ e 1 :
»e
$†Å a ·gz Z g }]| ä kZ ~ TX ì c*
÷bŠ™È } i ZzgŠga } g ‚gz Z ~Š ⠁
Û œ$6,e
$Æ ÅV âzŠ y ZÆ™™f
4& Š Z
ì g: ¹ !*
öRÅ ã i Ö6,ä Z 
w%ZÆ îG
0E
+gz Zðs Z ] xā @*
G
ã !*
i Å a \ MŠp~ *™y M Œ
Û ~ } g !*
Æ a Ñ } g ø \ ¬vZç O
X ì @*
â
Û Š÷
á gZ
àûÛø Êø ‚ºuô]æ$ äº ³ÖF]ô ÜûÓö`ö ÖF]ô «³ Ûø ³Þ$ ]ø o$ ³Öø]ô o³u5 çû mö³ Üû³Óö³×ö³%ûÚôù †º ³Žøeø ^³ Þø]ø «³ Ûø ³Þ$ ]ô Øû³Îö™
ä´? eùô …ø éô ø ^fø Ãô eô Õû†ôŽûmö Ÿø æ$ ^v÷ Öô ^‘ø ¡÷Ûø Âø ØûÛø Ãû ³nø ×û³Êø ä´ eù³ ô …ø ðø «³Ïø Öô³ ]çû³qö†û mø³ áø^³Òø
DMMLVÌ`ÓÖ]E —o]‚÷uø]ø

Û Vƒ y ¨
KZ q
-Z „ 6 ? Â~ā £Š ⠁
Û \ M aÑ } Z L L
„q
-Z sÜ » ƒ
 ?µš ì CY Å kz +
$Y ~÷āì Ú Z sÜ
**
™ w qZ ( Ð Z ƒz ig M Å Y Ð g ÇŠgz6,L Z Ì& ì Šq
ó óXce **
ZI: q
-ÑÃË~]Š „Åg ÇŠgz6,L Zgz Z÷e
:ì \¬~g !*
Š÷
á g Z(~uzŠq
-Z
DMVÌ`ÓÖ]E —ogøjFÓôÖû] åô ‚ôfû Âø o×FÂø Ùøˆø Þû]ø pû?„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛû vø Öû]ø™
ó Xó Zg @*
Zy M Œ
Û 6,
}ÈLZäT÷aÆ]Z f kZ »]d°x ÓL L
:ì \¬~g !*
Š÷
á gZ

't £Æš
MÁ M

59

DMVá^ΆËÖ]E —oå´ ‚ôfû Âø o×FÂø áø^Îø†û ËöÖû] Ùøˆ$ Þø pû„ôÖ$ ] Õø…ø ^fø iø™

ó óX Zg @*
Z y ‡
Û 6,} È L Z ä Tì •
',!*
$.] Z f { z L L
e
Æe
$Æ Å aÑ ä \¬vZ Ì6,µñ+ F,
ë Z‰ ` Zc, i Z { z ´
:ì c*
â
Û y ´ Z »] m Z
‚ôrôŠûÛø Öû] oÖø]ô Ýô]†ø vø Öû] ‚ôrôŠûÛø Öû] àøÚôù ¡÷nû Öø å´ ‚ôfû Ãø eô p†F ³‰û]ø pû?„ô³Ö$ ] àø³vF ³fû ‰ö™
Äö³nû Ûô ³Š$ Ö] çø³aö äü ³ ³Þ$ ]ô ^³ ßø³jô mF ! àû³Úô äü ³ ³ mø³ †ô³ ³ßö³ Öô³ äü ³ ³ Öøçû³ uø ^³ ³ßø³ Òû†ø ³ eF³ pû„ô³ Ö$ ] ^³ ³’ø³ ÎûŸø û]
DMVð]†‰Ÿ]E —o†ö nû ’ôfø Öû]
-¶ZKÐ x ZwK] Zg V ÂZgÃ} È L ZŽ ] Z f { zì u 0*
J
LL
KZ Ð Z ëā @*
ì ¿g •
',„ •
',ä ë Š¤
/
Šg Z Æ T ˆ³
Ñ Z z Ú Š gz Z G
g [p „ \¬vZµš N 3Š ä%‰Æ ]gŠ
ó óX ì
Û z®
) ¤gz Z q íz q Ëä \¬vZ
Å a\ M ~ t (Æ ~g ZŠÎ ⠁
:ì c*
â
Û ] m Z »e

DMUVàrÖ]E —oåö çû Âö ‚ûmø äô ×# Ö] ‚öfû Âø Ýø^Îø ^Û$ Öø äü Þ$ ]øæ$ ™
ó Xó Îä™ ¬ŠÐkZ™ƒ} 9{È»vZZ
# gzZ ó L
X ì ?Š ÎÅe
$ÆÅ a\ M Ì{gÃèe
$M
ì Å Ék
,
¦ä *™y M Œ
Û ÅWb!*
Ty xgŠÆ g }gz Z \¬vZ
ÌB‚Æ s
# Ÿzh
+'
× X ì @*
Y M t ‚™ƒ ãZz6,gî} g7 Xt ÌÐ kZ
:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g Zì ŠŽ ñy Ò
æø oûÞô æû „öíô i$ ] Œô^ß$ ×Öô kø×û³Îö kø³Þû]ø ðø Üø mø³ †û ³Úø àø eû³ ] o³Šønû Ãô mF³ äö ³×# ³Ö] Ùø^³Îø ƒû]ô æø ™
^³Úø Ùøçû³Îö]ø áû]ø oû? Öô³ áöçû ³Óö mø³ ^³Úø Ôøßø³vF ³fû ‰ö Ùø^³Îø äô ³ ×# ³ Ö] áôæû ö àû³ Úô àô³ nû `ø ÖF]ô oø³ Úôù ]ö

't £Æš
MÁ M

60

Ÿ? ø æø oûŠôËûÞø oûÊô ^³Úø Üö×øÃû iø äü ³jøÛû ×ô³ ³Âø ‚û³Ïø³Êø äü ³ jö×û³Îö kö³ßû³Òö áû]ô Ðùõ ³vø ³eô oû Öô³ ‹ø³ nû Öø
«Úø Ÿ]$ ô Üû`ö Öø kö×û³Îö ^³Úø ohôçûnö ÇöÖû] Ýö¡$Âø køÞû]ø ÔøÞ$ ]ô ÔøŠôËûÞø oû³Êô ^³Úø Üö³×ø³Âû ]ø
^³Ú$ ]‚÷nû `ôø Üû`ônû ×øÂø kößûÒö æø ÜûÓö e$³ …ø æø oû eù³ ô …ø äø ³ ×# ³Ö] ]æ‚ö³fö Âû ] áô]ø ä´? ³ eô oû³ßô ³iø†û ³Úø ]ø
o×FÂø køÞû]ø æø Üû`ônû ×øÂø gønû Îô †$ Ö] køÞû]ø køßûÒö oû³ßô ³jønû Ê$ çø³iø ^³Û$ ³×ø³Êø Üû³`ônû Êô kö³Úû ö
ÔøÞ$ ^ô Êø Üû`ö Öø†û Ëô Çûiø áû]ô æø Õøö ^fø Âô Üû`ö Þ$ ^ô Êø Üû`ö eû „ùô ³Ãø ³iö áû]ô o ‚ºnû `ôø ðõ oûø Øùô Òö
DMMT(MMRVå‚ñ^ÛÖ]E —oÜönû Óôvø Öû] ˆö mû ˆôÃø Öû] køÞû]ø

¥#Ã m *%0Z}\ ¬vZ‰
Ü z Tì ™f .
Þ ‡Ì‰
Ü z { zgz Z L L
gz ZÃíā å c*
ŠÈÐ VÍßy Z ä ?H}} Z Ç ñ ⠁
Û Š÷
á g ZÆ™

āÐ , ™n² g }]| ? ƒ ¯ Šq{ z ´ÆvZ ÌÃV â ~÷
$iðYÃíVƒ &ZÞz {2Í~gz Zì kl] Z f ~¾vZ} Z
d

/Z ?7hðÃÃí »ìÆ TV¼] !*
+Z ~ā å Y} Š
G
ì } Y Ì] !*
ÅwŠ}÷ ð$NǃD» kZÃ\ M Âì ½] !*
+Z ä
E
4

3
GÆ nC
+ Y ÃV ðE
Ù Â } Y 7ÃkZ ~ ì ¼ Ž ~ Ñ}¾gz Z
ó óX ÷á Zz
KZ ä VrZ ~ Tì [ æ{ z »}[ » 6,] â £Š¼~ *™y M Œ
Û
g }]| » *™[gç O X ì ] m Z »e
$Æ Ì~ kZX å H¥#Ãx¸

:ì y ⠁
Û ã !*

DQMVá]†ÛÂ ÙE —åö æû ‚öfö Âû ^Êø ÜûÓöe% …ø æø oûeùô …ø äø ×# Ö] á$ ]ô™
ó óX z™]Š „ÅÏZ Z®ì [g Zg vgz Z÷„ \ ¬vZ L L
:ì \¬~g !*
Š÷
á gZ
DOLVÜm†ÚE —o^n& fôÞø oûßô ×øÃø qø æø gøjFÓôÖû] oøßô iF! äô ×# Ö] ‚öfû Âø oûÞôù ]ô Ùø^Îø™

't £Æš
MÁ M

61

Ñ =g z Z ì ð ⠁
Û «[ ÂÃí ä kZ Vƒ {È » \ ¬vZ ~ c*
â
Û LL
ó óX ì c*
¯
ä \¬vZX ì c*
â
Û y ´ Z »e
$†Å}]|ä \¬vZ~ {gÃè e
$M
X ì c*
â
Û ] m Z »e
$ÆÅ}
ð ]|
äü Ú% ]ö æø Øö‰ö†% Ö] äô ×ô fû Îø àûÚô kû×øìø ‚ûÎø Ùºçû ‰ö…ø Ÿ$]ô Üømø †û ³Úø àö eû³ ] xö³nû ŠôÛø ³Öû] ^³Úø ™
DSQVå‚ñ^ÛÖ]E —oÝø^Ãø _$ Ö] àô×FÒö^ûmø ^Þø^Òø èºÏømû ‚ôù‘ô
kZX 7̼ gz Z Æ äƒ wÎg S m *%0Z [}]| L L
]gúi !*
 Zg q

-Z {−Zz Å y Z ÷ `g *9Ð ¹ ̬ Ð
ó óX ¸ D ™ c*
3 **
3e
$Æñ Ÿ »d
W V â V âzŠ‰

:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g Z Ìgz Z(q
-Z~] m Z g}e
—ÜûÓöe$ …ø æø oûeùô …ø äø ×# Ö] ]æ‚öfö Âû ] Øømû ðô `†ø ‰û]ô oû?ßô fø mF xönû ŠôÛø Öû] Ùø^Îø æø ™

DSNVå‚ñ^ÛÖ]E

Z÷Ž z™]Š „Å„vZLZu Z µ} Zā å ¹Ð y Z ä g[Šp L L
ó óX ì [g »ƒ
 Zg vgz Z
Mt
X Nƒwi **
~} g !*
$ÆÅ g}gz Z a·] c*
e
·_Ð g¨» ] c*
M ~y
M Å {Z
+â ïgÎāì lg Z ¦
/Ð x Z™Mg ‡ ~g ø
X ñ Y Mt ‚™Áwq|ā @*
,™
y Z ì 3g ¯ {ì CZ ~i !*
0~ŸÆ x «
JY 1z Z gz Z x Z™[Z ä VM
îW» —†º ³ mû³ ‚ô³ Îø ðõ oû³ ø Øùô ³ Òö oF³ ׳ ³Âø äø ³ ³ ³×# ³ ³Ö] á$ ]ô™èYX ì Cƒ]ª ~(,6,VÍß
q zÑ r™| ¥
/] ÃZy

zx ; z Zgz Z V *¹® ~ V1ÂIè KZ ñƒ D ™ng ¬
X ì ~Š E¯6,ËgzY m
CZÃY 1z Zz[Z L Zgz Z÷ØŠ™

't £Æš
MÁ M

62

}÷B‚Æ ‰Ð { E
+‚ Zgz Z¥Ûá Zz pg mÐ { ij œ
/
%d
'X Š ã
CðÃ:gz Zì ÝZ Â: ÅTì òúŠ d
$¾z Ð »y Z1ñƒ Ì}I
ì c*
Šâ
Û i6,z‰Ð ~ (DÃVñâ ZÆy Z ä \¬vZāìt I »y Z
ì 1 ¯ {oCZÃ] ÃZy

z x ; z Z ä VÍß {gÃè X ì c*
Šâ
Û «s¥6,kZÃy Z c*
Xì Š
Hc*
V Zs§Åy  M ~: ¿ ¸Æ³x â Zà g}āì òúŠ »y Z 2
pg̾ ̥
n
 Z 4,
Å µñë @*
ì `g {Ð c qçñ} g øXtp ¤
/Z
āìt Ã` Zg ø Z®ì ]gz¢Å‰
Ü z bŠ [ ZŽ » kZgz Z **
™c6,kZ ñƒ
Ž‰
Ü z T{ zì ”6,qC
Ù D» \ ¬vZ ~ *™y M Œ
Û X ì gŠ ‡6,qC
Ù \ ¬vZ
ì c*
â
Û Š÷
á g Z ä \¬vZ6,V»Š¼ā 6ì @*
g *™ì Le
DONV‹mF E —oáöçû Óönø Êø àûÒö äü Öø ÙøçûÏöm$ áû]ø ^ò÷nû ø ø ]…ø ]ø ]ƒø]ô åö †ö Úû ]ø ^Ûø Þ$ ]ô™
āì °» bŠÈ Ú ZÐ Z Âì ©
8™{Š Zg Z »ä™Æq ËLZ
# { zL L
ó óX ì *
@ Yƒ‰
Ü z ÏZ { z Yƒ
g }]|ä kZāì c*
Šâ
Û y ÒgîãZz~œ[ KZ ä \¬vZ

Æ x Z™Y m
CZì Ðë Z ] Z7m» y Z ‰ð⠁
Û «]Š ¬ ty

g, qŽ Ã
ÅV1L Z \¬vZ=g fÆy Z Ôì @*
B{ 7Ôg¼»Vzq ]Š ¬ ty

Ð Vð;
ä \¬vZā M 7{g ÷
á Z » ] !*
kZ Ì}Ð zg Å<
L zy M Œ
Û X ì @*
™G @*
āì YY ¹B‚Æt Nz} g7 Z®ƒ Zi Z âÐ { 7ÌÃgz Z Ë{ z ´Æx Z™Y m
CZ
{ z ´Æx Z™Y m
CZ c*
ÍX Çìg –B‚Æ7Znçtgz Zìā{ »x Z™Y m
CZ { 7
X ì ~igz s Ü ãZz Üz=*
*™"
$U*
ÃkZ nÆ}uzŠ Ë
} g ø { zì c*
Š™m{B‚Æ a·Ñ } g ø Ã] Z7Xä \¬vZ
»•
ÑÅ}uzŠ Ë~ y ZÐ÷g m{nÆåB‚Æ] Z f Å aÑ

't £Æš
MÁ M

63

gz Z a·]|ä \ ¬vZā ˆƒ ãZz Ì] !*
t V Œ X ǃ: gz Z ì : i ZŽ
[Z Ã7Zì c*
â
Û g¼{ 7g » Vzq ]Š ¬ ty
XVð; Æ g }]|
]oðà » kZ ƒÑèYì sÜÆ Üz =*
*™"
$U*
nÆx «
JY 1z Z c*
x Z™
āñ Y 1™n
Û¤
/Zì ŠzŠ%{ zƒ: ]oðÃÐ <
L z [ Â »q Tgz Zì 7
«G @*
g Ìà RËg) } 7‰Ð ~ ] Z7y Z ä \ ¬z : 4vZ
Èë Z®X ì @*
Yƒ »i Ú Z »Y m
CZÐ kZèY ; g V ¹{ 7{ 7{ z Â÷ØŠ ⠁
Û
X {„:gz Zì ?Š [ðà Â:~] m ZÆîσ!*
ïoÆV¤ā÷M
h
hÆ y Z ÂëÉ B7{ 7ÃkZ ~ hÆ Y 1z Zgz Z[Z ëā ñ Y ¹¤
/Z
Ö Z™p÷Bh',
#
Ã]â Z™ëāìt [ ZŽ Zg ø Â÷ … ZŠ¤
/#
Ö Z™ÃkZ~
Ð ~ yZXì µZz s Ü **
™g Ñ„q
-ZÃ]Z7gzZ ]â Z™Xì t
Û ~} 7gzZ
qçñLZVŒëì s ÜÜz='q
-ZÃVâzŠÔì wxKZ Åq
-ZC
Ù
 Â÷V;ZpÆ]¬h
+'
× \ M¤
/Z T e 7úZ~ qçñ}uzŠ™?
Ø Ð
ð^nÖæ]æ àÛFu†Ö] ð^nÖæ] àne á^Ά˳Ö]ZZ[ ÂY Zg s Z ˜cÅ kŠ0ZxsÑZ
X ,™gz¢·_» XXá^_nÖ]
{ zgz Z÷ D ¯ ÃXm 5q
-Zg"»WKZ ~ } g !*
Æ ] Z|Ûë
V- š
/ZÅZ
+Æ ] Z|Ûāìt ] !*
™f .
Þ ‡X ì » ]gŠÅvZX
t ~} g !*
Æx «
JY 1z Zgz Z x Z™[Z L Z ä VrZāì Ìt ~ š
/q
-ZÐ ~
s¥z ]gŠKZÃ] Z|y Zv!*
fÍä \¬z: 4vZāì 3g| ¥
/{‡ Ã ïo
} Š h» s¥~ë Z ÷á y Zgz ZD¬ ] â £ y ZÃy Zgz Zì 3g™q
-Ñ~
X ÷n
pg h»ä™] ÑZÎsfzgqÐ y ZëX ÷m{B‚ÆvZŽì 3g
kZ LZ Zg fāìt w ZÎÐ ?Zg ø ¸ … Y (Dx Z™[Z ._} g v

:1

't £Æš
MÁ M

64

ïq »(DÃy Z6,Š ã
CÅ?Š ¾?! ƒ 3Š ÂÆ™"
$U*
ÐÜÑmÀÃw¸
Æ+ ŠY f7Z Â÷¤
/Z ?Z',
gzZ bÑŠ}g v÷ V ¹6,kZ ?ƒ ï Šg Z Œ
Û
! z™7™Ñt ‚
mÀ Â÷ g ZŠ hÆ s¥~ 1z 8
-g Ý ¬ kZ Y 1z Zgz Z[Z ._} g v : 2
Ð Z Âì ¤
/Z ?ì ŠŽ ñÌ?Š ðÃÅòúŠ kZ k0*
} g vHÐ zg ÅÜÑ
! z™7
c*
Š [ æ » Vñâ Z ä \ M Ãx Z™[Z Xāì ]o H » {okZ } g v : 3
-Š 4,
q
Æ \ M[Z }uzŠ { z ´Æ y Z ÷ g ZŠ hÆ òº ®
) Ë vß ¸
\ M¤
/Z ÷ n
pg {ot ™á Zg – » ?Š ¾\ M X n
pg 7h»®

! , ™7™Ñ7Z $gŠ š Â÷Z',z bÑŠ k0*
Æ
t èÑq ì @*M xi Ñ y û » ®
) Ë Å x Z™Y ZßÐ zg Å {oÆ \ M : 4
-Š 4,Æ ®
q
) û Zz <
L I Z Xì "
$U*
Ð =g f Æ ôÜù®

-ZÐ ~ y Z ÷ 9FÅ®

Tì m{B‚Æa*™Ñ nq
\ M pì ó ó)¬ ®
) Ë L Lx **
» n~uzŠ Å®
) Ëì ~º ®
) Ë x **
»
%Æuz?Š ËÃx lZx Ó{”"
$U*
Å®
) Ë._ÆŠ NZ L Z ä
sŠ ZáÆ äg â Vp‘
 6,{oÆ ®
) û Zz <
L I ZŽ c*
Š } Šg Z Œ
Û ë!*
1Xì

Åä™{0
+iÃVzŠ%x «
JY 1z Zgz Zx Z™[Zāì ]oH » {okZÆ\ M : 5
Âì ¤
/Z ì ŠŽ ñ?Š ðÃÅ ] !*
kZ k0*
Æ \ M HX ÷ n
pg ¢
A&
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

Do]çÖ] ØfÏÚ ÌnÖ^i !èÂ^³Ë³ŽÖ]EgzZ DNUP!NUL V”E ämæ^v_Ö] é‚nÏóÖ] |†³ :N ⠁
Û ± 5!
!DMQQ!MOL V”E

't £Æš
MÁ M

65

Ð, ™ Zg ZÍØi Åä™7Ð Zx™{ Z',
Ðzz ÅT÷Ö™ » ~i !*
0~ <
Ø èŽ ÷ Z
+ÜÐ ¹ÆnkZ : 6
k0*
Æ y Z~ ] m ZÆ T÷ `ƒg D » îσ!*
+g Ñ" ] Z|Û
Z
7Ãy Z Â÷ bÑŠ k0*
} g v¤
/Zā÷ ëÐ y Z ëX ì 7?Š ðÃ
} Z L L DMMMVå†ÏfÖ]E —àønû Îô ‚ô‘F ÜûjößûÒö áû]ô ÜûÓöÞø^aø †û eö ]çûiö^³aø Øû³Îö™X z™
7?Š ðà ƒ F ~ òúŠ L Z ?¤
/Zā £Š ⠁
Û Ð y Z \ M ! aÑ
ó óX z™
Æ y Z Ž ì @*
Y c*
0*
ŠŽ z » ] c*
Zzg +Z ‰V Œ Æ y Zā ñ Y ¹t¤
/Z
t ‚Æx Z™Y f™ÑÃ] c*
Zzgy Zāì lg Z ¦
/
Ð y Z ~g øÂ÷B
bgzgŠ »V;
h{ zāÐ }ë Â÷ F { z ªZz ¤
/Z , ™"
$U*
ÌáŠkZ gz Z , ™7
Xn
pg7¢
A &Åä™ (Z { z~ |gz Z÷+
$O
Æy Zā ‚X ÷ 75g/Æy Z Ì` M6,¡Å ó ó°» L L[ ÂÅÛ
9Ën Y Hg (Ãg
$Š q Z 96,Š ã
CÅTì 7„g £ ðà » üz ¡V ;
P ÆÛt Xƒ t · Z » Y fÆ y Z6,Tì ] !*
ÅgzŠ ¹ ŠŽ z » [  + F,
X ì M7J
-™f Ì}~ g
$uz y Z Œ
Û »X÷Z
+ë Zgz Z} (,
%' %'%

't £Æš
MÁ M

66

[]¨
gzZ°â »c
} g !*
Æ awÎg š
M I Zā7öRŵz —Æ nË~ ] !*
kZ
$™~ñL Z { zāìzz ¸ì ï÷
T
á ÞZ = Â~ ä™g (Zñ9~
÷ D ™g (Z lzg Åw ZŠZ~} g !*
ÆawÎgš
M I Z { zèY÷ ñ Z°Z
X ÷ D ™ *ƒz WÅ y Z Šp] Z &
+gz Z ÷ n
pg ›Çgz Z mÐ y Z { z gz Z
awÎgš
M w Mā÷ … Y { zgz Z ÷ Ù M ! lÐ y ÷
á ÑÅy Z { z { zèY

āZ
# ÅÝq ]à~(,~ q c*
gz ]Š „ä ‰Ð ~ y Zā ë@*
֮
) ¼ä VM÷{ z v߉Р~ y Zgz Z c*
®
¾x **
~ *Š ÅÄczDä ‰
c*
¯ g à CZ Ãò ¾z qgz ä VM÷ Ì{ z ~ y Zgz Z ñ îŠC
Ù Ž Æ ~gŠ ·z
Ô Œg ¬ ¯
) !*
n L Z ä VrZ *
*™g (Z ·U ~ w”Æ”g zíāt n¾
v߉Р~ y Zgz Zì êŠ ð3Š Zƒ Z½Ð ] »',z ] ZíðZŠ »y Zìzz ¸
X mƒ: ð‚gJ
-û%kZ ÅX÷Ì{ z
M w M®
) û Zz <
L IZ
›+Z q
-ZC
Ù ÷ D ™›8Ð awÎg š
ÌÐ y Z Z® kZ ÷ Æèa ÌawÎg š
M I Z ì Ÿ» » e
$Æ Ž ì
ñ Y Œ:¸
Û Ãy Zìā{ »e
$ÆtèYì CYƒŠ iutL6,gî·ZŠ **
ñ Y H: ï÷
á ~ y ZÃvZ wÎg1÷ } ÈÆÆvZ Ì{ z ñ Y **
ZŠ¤
/„ÆÉ
E
X ì éŒBÄZùx9] Z f Å a\ MèY
y Z›Ð awÎgš
M w M ä VÍß}uzŠ { z ´Æ®
) û Zz <
L IZ

't £Æš
MÁ M

67

é7Z ä \ ¬vZÐ TX ì ÅÐzz Ås ™z Z ÷áy Zx‰Æ
g »Ã+ â ‚f »y Z&Ôì Zgz â ] !*
t Ð øZŠz=ÅVÍßìzz ¸X ì H
›Ì._Æ£»~Ægz Z8%Æ0ËÐ awÎgš
M w Māì 7
V ˜ ì ðƒ ~ wj â , Z q
-Z „ ~i ‚‚f Åy Zāìt zz Å kZ Ôì $
Ë ƒ
M wM
Z® X ì {gzŠgzŠ » ~i !*
0 gz Z ðZg M ¾I ~ } g !*
Æ awÎg š
X , ™tÛ~Ægz Z8~} g !*
ÆawÎgš
M w M { zāì kªi Zê
ì [ƒƒ Iz c Z÷Ð Xvß { z îSÔ ¹t ä VÍßÐ ¹Ð ë
?÷ V ; ZpÆ ›Å n¾Ð ë \ M ~ } g !*
Æ awÎg š
M w Mā
{ z Â: q
-Š 4,
Æ\ M Ô÷ y ¨
KZ q
-Z b§ÅV â ¨
KZ x Ó{ zāì òúŠ »\ MèY
y Z Ð zz Å "
$Z Œ
Û Å avZ wÎg  H Â÷ x9„: gz Z ÷ { 7r
#™
?ñ Y ¿g Zzg›Ð
÷n
pg Zzg ›Ø{Ð y Z ëV ; āì [ ZŽ ¸ Zg ø~ #
Ö }
.Å y Z
gz Z¸gB‚Æa*™Ñ RŠ Ñz Z Åk„gz ZFÔQÔ @Ô Œ]|ç O
V Œ XÐ N Y äZŠ¤
/„',Z',ƒ
 ƃ
 Ì~û% Z®÷ ',Z',~ "
$Z Œ
Û
VYÄ Š Ñz Z Å b @]|~ VzŠ Ñz Z Å y Z \ Māì @*
ƒ Za t w ZÎ
? ëÆ\ M ~ V âzŠ "
$Z Œ
Û gz Z © b @z Œ]|èÑq÷ ï Š E ¯
›Åš
M I Z y xgŠÆ ®
) û Zz <
L I Z)gz Z ®
) û Zz <
L IZ VŒ X ÷
»y  M z } i~ V çV âzŠāì @*
Yƒx¥gz Zì @*
Y Mt ‚™ƒ ãZz t
Û~
Xì µ Z µ Ze
$¸z n¾ÅXì t
Û
Ž ì Ð zz Å ðZg M ¾Igz Z ~i !*
0›Å ®
) û Zz <
L I Z)èY
\¬vZ ä VrZÃXgz Zì ¿g™g (Z~} g !*
ÆY 1z Zgz Z[Z L Z ä VrZ

't £Æš
MÁ M

68

E
G
7
Ò
š
7ÇgzZØ{›Ð 1z Zgz Z[Z Åy Zì gŠ c*
X ì ¿g z ï Å÷áÆ
Xì ÐzzÅy Z›t÷‰ Š™hZzs ™zZz÷áŽB‚Æy ZÉì
ˆÆã Ò|kZā÷ D ™w ZÎÐ \ M ëÔìB; Æ\ Mê[Z
›~ ¸ä T ?ì CyÃÐg ±ZÆ ›~ V âzŠ ëāNe „ \ M
Æ x Z™ + g ‡ā ì @*
ƒ x¥ƒ
 o V Œ ~ ] Ñìz x ; z Z ä T c*
ìÅ
[ Â + F,
xÅy ZaÆ ä™y Ò ™wÅÃ|Å0Æ ] Z|Ût ‚

X N YbŠ™Ü] ‚ nZPÆXX o3ßÓ×Ö oÊ^ÒæZZ
: ÷sf `gŠ:%g[ Z1ZPÆgÃè[ Â

D ™ ~i !*
0~ } g !*
Æ x Z™[Z L Z ä [ Â r
# ™ ~ [ !*
-Z
q
L Z { zgz Z Ïñ M ]ñ“
Ãy Zāì Cƒ] !*
t ~DÆR[Zāì –ñƒ
X ( 258 &1 ) ó óX ÷D Y~ l¨ MÆ]ñ„Ðg (Z
HHs ÏZt ~ [ !*
-Z
q
ÅwZjZÆ wÔwq Ôèâ Rx Z™[Zāì Š
ðÃÅ]Ñ»6,yZ c*
ÍXì ÑZzäƒHgzZì ;gƒHÔ ZƒHāì Ø ÃyZ÷n
pg¸
DNRLKMEX ÔÖƒ àÚ ä×Ö^eƒçÃÞX 7—q

Ym
CZÔÀ5ÃX÷¸!*
Ð xEx Óy Z R [Zāì c*
â
Û È ¯~ [ !*
-Z
q
™| (,ÌÐ R Ëggz Z Y m
CZÔÀ5û% »x Z™[ZātŠ Z% Š
HZg @*
Z6,R Ëggz Z
X ÷iÐ Vñx Ó‰ } g @*
Z6,y Zgz Z Vz¸x Óˆ~ŠÃy Z { zgz Zì
( 25 5&1 )
|Ånç Ë6,VÍߤ
/Zāì Hs ÏZ ä [ Â r
# ™~ [ !*
-Z
q
ï Š C Ìt gz Z ÷ ï Š ⠁
Û i~} g !*
Æ kZÃy Z x Z™[Z Âì C0*
Á7
äƒg ezŠ Р㠏 **
gz Z ¤ { z c*
ì q Z
Û gz Z à ¥p~ hÆ y Z {Ò M ÷

't £Æš
MÁ M

69

ä×# Ö^eƒçÃÞX ÷n
pg¸Å({ zāì Wz Ú ZD»y ZātŠ Z%÷á Zz
( 264&1 )
-Z
q
à³³³³ÚÁ 㠁 M x Ók0*
ÆR[¹ì ~Š¸täVrZ~[ !*
»V1Âx Óy Z { zÔŠŽ z!*
Æäƒ~V â !*
iZ÷ áçÚ^Úæ ÁçËvÚ à³Âæ
,Ã6,x £Æ:ß ZÃx Z™[Z ä VrZ c*
^
Íì WzgzZ ”D»y Z ª÷n
pgD
( 227 &1)X ÔÖƒ àÚ ä×Ö^eƒçÃÞXì c*
Š™
ë Z ÌÐ awÎgÔÅx â Z ä VrZÉ H7r Z 6,ÏZ äÛ
Ð ƒ ÅËggz Z Y m
CZ ”Åx â Z L L: ÷ D ⠁
Û ã ‚ Zy
Zi%vZ e
$ M ì c*
Šg Z Œ
Û
¶Š™ Ž ¹»<
Ø ègz Z ¶Š ^˜† »œ £ ã ZŠ¤
/zgÐ ”Åx â Zì ë Z Ì
1 X ì sŠ ZáÆ

Ô V1Ãx Z™[Z Æ ™g Ö Z » ] Z`
ä ’x â Z Ð M xŠ q
-Z ÌÐ kZ
Šúx £ n Æ x â Zāì w ¸» y Z X ì c*
Šg Z Œ
Û Ñ!*
z— ÌÐ V ¤
Û gz Z VßÎg
} g ø ÷ .Æ kZ , q x ÓÅ] Ñ»ì ´@ÄÜgz Zìû%Ñ!*
z— ~
Ÿ
Û [HË Â: V ˜ƒ ^
,Ã 6,x £ kZ x â Z Zg øā ÷ t ] c*
gz¢Å <
Ø è
2X VÅË%Ñ Ë:gz Zƒ ð‚g

X ¸ ä%&À‰Æ~i !*
0fp â Ð ÃÛ~} g !*
Æx Z™[Z
Ð V6ëgz Z L Zå { zāì "
$U*
] !*
tB‚ÆF,Z ÂÐ R š
Mw M
›t¤
/ZÅg Zzg Ïg e ð¸gz Z ]p Z òs ZÐ ] Z f ~g ø !Íß} Z L L¸ D ™ ¹
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
X ( 1 07 : m ) N ⠁
Û ± 5^ Âò **
( xs Zgz Z { 7 ) nÆ,h
+'
× !
!DQN V”E h^jÒ oÚ^Þ DänÚ¡‰Ÿ] èÚçÓvÖ]) :ƒ±5@

't £Æš
MÁ M

70

1 Xg ¬¯
) !*
n } g øt ˆ™iz ˆÐŠzuKZ

}g ø ¹ä VrZāì HÜÐ b ¨
¤ ! Z 0 Z]|ä E[ »
n }g ø ƒ T e **
i ZâÐ [ ZŠ Mz[ ØZ…?¤
/ZÔß:x »Ð ~i !*
0~}g !*
2X ÷xÝÆkZgzZ}ÈÆvZëāì °»„bŠÈt

H¹Ð b Z]|
ÑðY~ c*
Š [ ZŽ ä b \ M ÷ Ñ b \ Mā Š
3X VƒxÝq
-ZÐ ~ VñÝÆa*™Ñ Â~ Vƒ Yƒ

û%q
-Z ä VrZāì H ÜÐ kù1Z ]|äk ÌZ ]|
b\ Māì I~} g !*
Æ \ M » VÍß ¹Ð R vZ†1Z ä ~: c*
â
Û Š÷
á gZ

Æ Vê Æ V½gŠ Ô÷ n
pg /Zz ÅŠ Z®Å Vzg *Ô n
pg D» ]Z¢Æ lg !*
Æe
$ggz Z ì ~ DÆ \ M { i Z0
+Z » kZ ì ¼ Ž ~ Vzg«Ô÷ … YŠ°
y M b\ M™Í]!*
t ì ~ ]gŠ î0†q ZÆb\ M [ ˆ »}g f q
-Zq
-Z
Ãgz Z Ë{ z ´ÆvZ D» Vzq y Z c*
â
Û ~ i Z0
+Z&À} (,ñ V ZB; s§Å
4ó Xó ì 7

÷ ë ¼ Ž ~ } g !*
}÷†ÃI Z L Lì y ⠁
Û » b vZ†1Z ]|
œL ZŽ Vƒ {È È 0*
»vZ Â~ X Ï ñ Y ø= } i ÂVß™wJÃkZ ~¤
/Z
5ó óX ‚
rg7Ì¢
A &Åy vgz Z

³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³

!DMMLKUE D!äm^`ßÖ]æ äm]‚fÖ]E:ƒ±5!
DNSLKNQE…]çÞŸ]…^ve :ƒ±5@
!DOTOKTE…]çÞŸ] …^ve #
DMUO V”E oŽÓÖ] Ù^q…:ƒ±5$
!DOONKOE D Ù^ÏÛÖ] x`nÏßiE:ƒ±5 %

't £Æš
MÁ M

71

! |gzZ ~úŠÔ›Åš
Mw M
lg Z ¦
/Ð x Z™Mg ‡~÷XìāÜ » [  ~g ø y*¿t!Ǹ x H
Bx »Ð ©â Š¢q~ ãZŠ¤
/tgzÅkZgzZ, ™·_»kZB‚Ƹz',D
+
āì
y ûc*
¡ÅòúŠ kZ\ Mì 6,h
+$
+ZßÅ\ M [ Zì c*
Š ¯ è‡Ã„\ M ä ~
c*
Š6,Š ã
CÆVzúŠÆy ZÃVÍߤ
/Z L Lì Š ÷
á g Z » avZ wÎgèY, ™œ$6,
¦æp'ä™c_»ª
zŠz wâ gzZ ·VpÐ VÍßuPe" vß ÂÑ äY
1ó óX ì òi Ñ**
™7]o»òúŠÃ
awÎg š
M w M k0*
} g øāVƒi WÆìtB‚Æt Nz} g7 Z®

BŠ™7
- Ä~ y â¤
/L Z Zg f ë Z® ! ÷ ŠŽ ñbÑŠ ¬Å òúŠÆ ›Ð
Xì J
-uÅòúŠ sÜòúŠ c*
÷+
$Oh~ òúŠ kZ L Zëā
y ZgzZ Vƒ ‚
rg ÚÐ awÎgš
M w M VƒÛ~ā It »\ Mç O
7g ±Z ðà »Tì òúŠ ã !*
i »\ M ¡t Vƒg »zc »y QgzZ ! Vƒ @*
™›Ð
Â: » y Z ÷ } úŠ ¡Ô } úŠÆ \ Mā÷ +
$O h~ ä™w ZÎÐ \ M ë
» kZ \ M ì H?Š Å kZ Â÷ F ~ x¯ L Z \ M ~ |¤
/Z:gz Z ìu
Y fbÑŠ L Z \ M Zg f bÑŠÆ\ M ÷ V ¹, ™"
$U*
Ã] !*
KZƙ7]o
X , ™! Zi Z »] ÑDZÆ™7t ‚Æx Z™
ā ©ì Ôg ŒZ z i Z ³Z ¯
) !*
[^
OZÐ awÎg š
M w Mq
-Š 4,
}g ø
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DNPNKME ‚Ûu] ‚ßŠÚ (DMSMM V|E Ü×ŠÚ xnv‘ !

't £Æš
MÁ M

72

Ð awÎg š
M w M } g ‚Æ } g ‚ { z ÷ M
hƒ A
$Z%æ Æ sÑz ³
¿ÑZz ä™Ús§Åy Z0
+{kZāJ
-V Œ÷D YƒxÐzz Å[ ^
OZ
ÜÑmÀŽ ì |q
-Zt ì @*
Y 0g ZŠ h» «ozZ
+Z ¯~z *Šz ´ŠÐ ¹
›Ð awÎg š
M w M ¿C
Ù āì zz ¸ ÷ Zz ! l ëì "
$U*
Ð
X ì @*
™òúŠ »− ÂzWÅy Zgz Z @*
½xŠ »_Šñz
÷vß{ zŠ Z%Ðth
+i‘
Û ì YY H7Ãth
+i‘
Û ÆÛ6,gîÆw V
Û !*
x â Z‘
Û É ÷ ë Ç» b @0Z0h
+iÃ\ M L ZŽ
Åy ZˆÆk Œ
{ z ´Æ kZ ÷ k
,5
+ö; g ~ ^o ‰
Ü z kZ vßt X ÷ b‡ÌÆ #
Ö âZ
7Zāì òúŠ » y ZX ÷ D Y ñ 0*
Ì~ ´ ˜}uzŠ Æ *Š 6,gîòÀ
$Zgz sÑ »›Ð awÎg š
MwM
ÇÆ a·w M „zgz Zì 5~ V
X ÷g »zc
W} (,
d
ÆtŠ ™QŽ ÷vß{ zŠ Z%Ð kZ : ä³n×nÂ^³Û³‰] 䳳Ά³Ê
ì‡6,#
Ö â Z Å7Z ÌˆÆ ] Ãz Åy Zgz Z ÷ b‡Æ #
Ö â Z ÅQ0³ Z
¶ˆƒ vs§Å .ñð¸Æy Z #
Ö â Zā÷ D ™g ï Z »] !*
kZ { zgz ZÔX ÷
] !*
kZŠŽ z !*
Æs %Z Îâ L Z vßt Ð ³gz Z #
Ö â Z Å b Ïñ]|
Â: { z ´Æ y Z ÷ á Zz ä™ q nZ Åx?Z :[ZÛ„zā÷ D ™òúŠ »
ZÆ *Š { z ´Æ ^gz Z y *zy ‘
Û t g »zc » Åx Z™[Z:gz ZìÛ ðÃ
X ì Š !*
M ~ V”
{g !*
Ã#
Ö â Z ä Tì ‘
Û { z »V¤t : äm †ŽÂ ^ß³$] äÿ³Î†³Ê ]†³Šni
»y ZX Î ä Y ¹t‚z ZÐ ÚÅVñâ Z {g !*
7Zì c*
Š™Šzö~ÆVñâ Z
M w M[Z v߸āì òúŠ
x Ó{ z ´ L Z {z ÷ ÇF gz Z6Æ awÎg š

't £Æš
MÁ M

73

X ÷D ™xÎñÐ ÄÆšZ âÃVÍß
gz Z x ; z ZÆ y Z Ž ì ðÃì ~úŠ µ Z µ Z » X÷ º
Û ‰ÆÛt
ŸÆZ
+Ñ!*
{gÃèÆ y Z H} ™7bÑŠÆ y Zgz Z} ™& ¤Å] ÃZy

?ì V ¹ Âì ¤
/Zì ŠŽ ñ]oðÃ~
w M ŠŽ z !*
Æ s Ã%Z ) L Z { z Âì m»®
) û Zz <
L IZJ
-V ˜
M w M ä VrZ ÷ D ™wú6,xÀÃ awÎg š
M
Š Z
Û ZP Ã awÎg š
xÀÆawÎgš
M w Mq
-Š 4,
Æ®
) û Zz <
L I ZÉ Œ7«6,·ùÆ
{ zāì zz ¸ ÷ 4ZŠ Ì fg pQ]|Ô k„]|Ô { Ú]|~
L IZ ÷ Bï÷
<
á ~ awÎg š
M w M ÌÊ Ñz Z Å b @]|
X ÷D™g (Z { ZgÅwZŠZ®
) û Zz
Ð ~ X÷ ŠŽ ñÌbÑŠÆ} úŠ kZ L Z k0*
Æ®
) û Zz <
L IZ
:ì sfzgq{™E
+»bÑŠP
Xì *
@ Y c*
0*
w ¾~] Z f ÅvZ wÎg X 1
ì 5ȃ%Å•
',z w ¾ÏZ›Åš
M IZ X 2
X ì y é»ÄÅ\ M ÌsÑ »x Z™/ô X 3
bcÆ y Z X ÷ D ™Ìq Ê » y Zgz Z ÷ D ™›Ð x Z™/ôë:
»ñgz Z lz » Åy Z~Šæ ÅvZ wÎg 2÷ D ™™f Ì4»y Zgz Z ÷ D ™y Ò
X ÷D ™Ì{™E
+
÷ D Y ñ 0*
bÑŠ Ð ] Ò~ hÆ y Z ~ wÎg <
L gz Z œy M Œ
Û
X ì sÑ Z (,¹ q
-ZŠp] Z &
+wÎg ›gz Z X ÷ [ ôZÆvZ wÎg { zèY
X ì ` @*
- ¸6,VzuÆwÎg[ ôZì x £m{q
-Z »kZ

't £Æš
MÁ M

74

y;',
Å#
Ö â Zq
-Š 4,
Æ®
) û Zz<
L IZ
Å f x Z™/ôgzZ awÎg š
M wMq
-Š 4,
Æ®
) û Zz <
L IZ

tzz~uzŠgzZìÐzzÅmgzZ"
$Z Œ
Û ÅyZÐ]Z f Å a*™Ñª
2zgŠ

Æ®
) û Zz <
L IZāì zz ¸Xì Ýq '~ xsZ +Š 7Zāì Ì

X ÷Z
+‡gzZx â ZÆbš
M IZ {zgzZìgzZu]Z f Å a*™Ñq
-Š 4,

KZq
-Š 4,
Æ®
) û Zz <
L IZ
Ç„ q nZ Å avZ wÎgg ZŠuÆV â ¨

'q
-Š 4,
Æy ZèYì q nZ

ì ]Z f Å„a*™Ñ {zÂì »äB²Z¦ðä
/Z X 1
Xì ò Z¤
/]Zf Å avZwÎg{zÂì ‚
rgh»®
) Ëðä
/ZyŠÆS X 2
Çþ ñ Y c*
Š Z}»£Ã„vZ wÎg X 3

XÐN Y} i ZâЊúx £„a\ M X4
ÄÆW,
Ãnjr
# ™a\ MgzZ ÇñYc*
â
Û Y «W,
ÃnjÄa\ M X 5
X ÷D YGŠ c*
ÌÐ
ÐVƒ^
,Ã6,
x £—~¼
A a\ M X 6
» a*™Ñ¤
/Zì $
Ë ƒ „=g fÆ avZ wÎgÄcÅ] Z f ÅvZ X7
{¾Ð ÞZÄcë¤
/Z Z®ì e**
ÄcÅ\¬vZ n }g ø ƒ:ôZz
XìôZzgzZ=g f]Z f Å a*™Ñ Ì~kZ Â÷gz
avZ wÎgì x¯ » \¬vZ *™y M Œ
Û āì {o»®
) û Zz <
L IZ

't £Æš
MÁ M

75

Æ avZ wÎg ]Š „ÅvZāì {oÌt» y ZgzZ ì c*
àJ
-ëÐ Z ä
u nÆ+

KZ ~g ‚ awÎgÆvZèY ñ Y Å6,i§ñƒ ñ e
Å a*™Ñ Ì=g f »ÄcÅ] Ìz Y  ZÆ \¬vZ , i Z { z ´÷ ?ŠgzZ
Ð ÄcÅ] ÌzY  ZÆvZ ë ƒ:=g f » a*™Ñ¤
/Zì ] »',!*
]Z f
7J
-Š›0*
-‰
J
Ü z kZ]Š „Å\¬vZgzZ "

Û ÅvZgzZÐN Y {g}gÃ
-Z
#$
Ë ƒ
ìzz ¸ ñ Y H: ZŠ Z6,i§ñƒ ñ eÆa vZ wÎgÐ Z J
]Š „i§Æ a vZ wÎgÔ ]Š „ÅvZ ¦ù¨®
) û Zz <
L I Z ëā
Æ ]Š „ë ÷ :%z {ÎZ a }g ø a vZ wÎgèY ÷ D™ ._Æ
i§ÆavZ wÎg~ŸkZ ëX ÷ º x” xŠÆa\ M ~nç
äa*™Ñ Åä™&]Š „{ zC
Ù èY÷D™m,¤
/
Ð { Zg5ðÙ?
Ø Ð
Xì *
@Y¹®
)$
+~s²— ˜ZÃÏZgz Zì ŠzŠ%{ zÔ ~Š7]i YZ
Û ·_gN »§ZzÆVñŠ M &y Z \ M
Å avZ wÎg ä VMÔN ⠁
pì c*
Š jÃVƒk
HÆy Z ä\¬vZā ¹gzZ c*
â
Û Äc*
gŠ~}g !*
Æ]Š „
äq
-ZÐ ~ y Z ’ e ã™q c*
gz ]Š „{Š c*
iÐ {Š c*
i …Z®÷g Ç { k

ÇÇg} izgÂ**
š { zā ¹ä ¿}uzŠgzZ Ç}™ Hx ª] Zg ~g ‚{ zā ã â g 2
+

/Z Ç} ™g (Z É{g )Ð { Ò~Š ÷
á Ð n¾Å]Š „{ zā HÇä}ŠgzZ
Ðzz nƒ: wÎgi§påHÇgzZ {Š Zg Z „ »ä™]Š „äm¾Z Ñ!*
{gÃè
Š c*
â
Û IÐñävZwÎg
Tµš1DoßÚ ‹n×Ê oj߉ à gÆ… àÛʹgzZc*
]Š „ŽātŠ Z%ó óX 7Ðí { z Å ã ZŠ¤
/zgÐi§}÷gzZÐ <
L ~֊
L i§Ñ!*
{gÃèèa gzZì ŠzŠ%{ zƒ ³ #Æ wÎg <
L
³ #Æ a~t<
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DMPLM V|E Ü×ŠÚ xnv‘ (DPSSR V|E p…^ífÖ] xnv‘ !

't £Æš
MÁ M

76

Xå7i ZŽ ðÃ»ä™ ZŠ ZÆkZ Z®ì
ðñq
-Z ƒ Îgz Z ›¯Ð a*™Ñāì {ot » ®
) û Zz <
L IZ
{Š c*
i ÌÐ y Y } g ø a } g ø ] Z f Å a\ M X ì ~gz¢ n Æ
Xì m,³
›èYƒ ›Å a*™Ñ™| (,Ð V â Y ~g øgz Z kÓ} g øŠp
kZ ¿ðÃÐ~ ? L L: ì a~tŠ ÷
á gZ X ì b
» {o} g ø awÎg
x ÓgzZŠ ÑzZÔ y Y Å kZ q
-Š 4,
Æ kZ ~āJ
-Z
# Yƒ 7ð¸ï»J
-‰
Ü z
1ó óX V ƒ Yƒ: [8{Š c*
iÐ VÍß

ìZ
# Zz 'ŠzgŠ6,a*™ Ñ ~i úāì {ot » ®
) ûZz <
L IZ
ƽ Z',
ZŠzgŠÃkZ ÷ ¬ŠzgŠŽ6,a*™Ñ ë~iúāce **
ƒDt …gzZ
gZŒ
Û qzæÃ−ŠzgŠ6,
a*™Ñ~¬ŠC
Ù®
) ûZz<
L IZì @*
YHxÎñÐx **
IZì :
L +F,
~ ¸» ¬ŠwJ−7,
ŠzgŠ~¬ŠāìtI»yZ~}g!*
kZ÷ïŠ
) Z
Û ÅkZÐ yZf Z®
) ûZz<
L
÷ b‡Æ−ŠzgŠ6,a*™Ñ ̈ƺ
ì gÐ x **
Æ y Z f Z ñ ¬Š Ž ÷ ï Š ¬» "7,Æ ¬Š kZ ˆ Æ kZ

2 DîÖ]ý‚Ûv Ú l  èÛñ^ÏÖ] é ¡’Ö]æ èÚ^jÖ] éç‚Ö] å„â h … Ü`×# Ö] E

„ a\ Mgz Z ì Z
# Zz q n Z Å a \ M ā ì { o » ®
) û Zz <
L IZ
L Z a\ Māì zz ¸ ì 7s %Z » ðñË~ kZ ÷ wÎg ~y
M
X ÷n
pgzgŠ »gz ZuÐzz Åw dZz w Z ¸Z
M w Māì I »®
) û Zz <
L IZ
HÝqx £ä ˤ
/Z~ awÎgš
³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³ ³ ³ ³³ ³ ³
!DPP V |E Ü×ŠÚ xnv‘ (DMQ!MP V|E p…^ífÖ] xn‘!
!DQTU V|E p…^ífÖ] xnv‘ @

't £Æš
MÁ M

77

Ñ ÝZ ëÑÆ q nZā `t Ø ÂÐzz Å"
$Z Œ
Û gz Z q nZ Å a\ M Ì{ z Â
ðä
/ZÐ ~ š
M w Māì I »®
) û Zz <
L I Zgz Zì ] Z f „ Å a*™
Ìt »y Zì kŠZ ] Z f Å avZ wÎg { z Âì ^
,Ã6,w ¾zgŠ~ #
Ö â Z] Z f
a vZ wÎg Ì{ z Âì B
bgzgŠ »÷ ] Z f ðä
/Z ~ š
M I Z[Zāì {o

X ì ò Z¤
/] Z f Å
M IZ Ô ®
š
) û Zz <
L IZāì @*
Y {g ¹!*
i Z Ž »ìt ̈ Æ kZ H
) û Zz<
®
L IZÐ ]Z f Å avZwÎgèÑqÔ D™7›Ð awÎg
Xì mo¢„¹gzZ Z÷ Z (,
»
awÎgÆvZā÷ D™g Z Œ
Û ZÐ wŠ tœ »]!*
kZ®
) û Zz <
L IZ

**
ÌŠŽz »yZZ%Æ kZÉ X 7w ðÃÅyZZ%Æ & ¤Åª
‚g Å
Xì ~gz¢& ¤ÅkZì ~Š¸ÅVzqXä awÎgÆvZ Z®X ì d
» ä™Æ Vzq Xì ~gz¢Ì®
) ¤Z Å awÎgÆvZ~ŠÅyZZ
X c*
ì c*
â
Û IÐ Vzq Xä awÎgÆvZgz Zì c*
Š ¬ä a\ M
ÅvZgz Z 죻 » y ZZ Ì*
*™: Ãy Z ì c*
”Š c*
Zg e ~ } g !*
Æ [ ‚g ZÆ
*™Ð à e kZ ]Š „
ì ~Š eÆ™ä awÎgÆvZ Ð à e T *
ì Kë Z q
-ZÐ ~ 0
Ì F,
ñZb
ZÆ y ZZ Ì]Š „6,i§ q zæātŠ Z%
{ ³ZÆa\ M { z { ZpÔ $
Ë V7Ãx £Æ\ M Š Ñz Z Å awÎgÆvZgz Z
ì e Vƒ: VY „Ð ~ [ ôZz Y NgÆa \ M c*
Vƒ: VY „ [g ‡ Zz
] !*
Ù ÅvZ wÎg pN Y V: VY „ 6,c*
C
W,`z Z Å sÑz ³ c*
2zgŠ { z
ª
HÌŠg Âì s ÜÆ q ) Z¤
/Zgz Zì YY Ì1w ¸» y Zgz Zì q nÑZ Z
# Zz
X ì YY

't £Æš
MÁ M

78

wÎg { zā÷ ñƒ ¶W: ¶
Kn kZ sÜgz Z sÜ®
) û Zz <
L IZH
ì 3g ¯ g à CZà awÎg<
L q nZ ä VrZ ÷g »zcgz Z ÇÆavZ
X ì H{C
Ù b» ~i *" ä VrZÐ { z ´ÆkZgz Z
âZ Ð ] Z|Ûgz Z Ð , ™ n²gz¢ Ú Z Ð x Z™ Mg ‡ ë ~ y
M
™} ŠB; CZ ~B; Æ VǸ L Z { zāÐ , ™gz¢]g % Åä™lg Z ¦
/
{ z ´Æy Z™} Šg Z Œ
Û :%gz Z {Î ZCZà avZ wÎggz Z N Yƒ[ »gëÆy Z
÷ x â Z ÌÆŠ Ñz Zgz Z y Z0
+{ L Z aÑÆvZèY ÷g: ™0Ægz Z Ë
£\ M VY Ê Z
Û Z ‰Æ Š Ñz Z Å y Z { z ´Æ avZ wÎg vß \ M Z®
L Å a\ Māì t ] !*
<
~uzŠ gz Z ÷ 9gŠ Æ ä™ ^
,Ã 6,Æ #
Ö âZ
» ! x»z ] „ ~ ~zc Å<
L Å a\ MèY ƒ Yƒ Zc ¿Ð ï¢6,
wÎgā 7Ýq ðÃÐ ƒIz c ~ } g !*
Æ s %Z kZgz Z ì V © i Zg
a\ Mgz Z ÷g ZŠ hÆkZvßyÃgz Zì BÃVÍßÁ#
Ö â ZˆÆavZ

WZ x â Zgz Z z™ »'!*
› Å nkZ ñ M ~ *Š kZ™ƒ x â Z vß yÃyÈ Æ
X ƒ ¯g à CZÃ~zcgz Z q nZ Å a·
gz ZX } Š = ÂÅ q nZ ÅvZ wÎg …gz ZÃ\ M { zāVƒ @*
™ ¬ŠÐvZ~
x â ZÆ VßÎggz Zg ZŠuÆ Vª\ M X ñ ⠁
Û ‚ö Å\ M yŠÆ #
Ö ª
Å q CZ ÅvZ wÎg ä \ M Hā Ç} ™w ZÎÐ ëÃ#
Ö ªd
$k\¬vZX ÷
X ǃ[ ZŽ Hk0*
}g ø‰
Ü z kZ ¶
%' %'%

't £Æš
MÁ M

79

x £»œy M Œ
Û ~{ óÅ<
L IZ
¿Š NZ »®
) ) Zz <
L I Z ~ {g !*
Æœy M Œ
Û ëāì @*
ƒx¥ƒ
o
X Ãx¥g °Zz] ÑìÆy Z~}g !*
Æ*™y M ÛŒā @*
, Š™y Ò6,ggî
X ì ug Ix¯ »Vz ³vZx™y M Œ
Û &
» ] c*
Ãgz Z g ° Z Æ y Z Y Y 7c*
PLÃTì [  { z *™y M Œ
Û &
X ì sf `gŠāÜ
X ì)fÆ\¬vZ« ™Å *™y M Œ
Û &
X ì Y Ë *™y M Œ
Û &
X ìö »ÄczÕÔ„z™f Ô]‡z÷Zñ*™y M Œ
Û &
X ì*u »e
$Z@zD*™y M Œ
Û &
X ì Øgy&*™y M Œ
Û &
X ì gâ 0*
Zu*™y M Œ
Û &
ì { Zg S¦Å\¬vZ *™y M Œ
Û &
Xì Š
Hc*
¯ uaÆV â ˜ x ÓÃ*™y M Œ
Û &
X ì òº ï7» aØg Ñ *™y M Œ
Û &
X ì ]Š „]Y Z Œ
Û z]z ˆÅ *™y M Œ
Û &
Xì Z
# ñ»ÞZ[G¸z',D
+
~] c*
M Å *™y M Œ
Û &
G
¼
E
?
X õ X &% »¬>% »ā¶~ *™y M Œ
Û &

't £Æš
MÁ M

80

} (,Æ y ZèYì 7~
# q Å ä™y Ò Ã ƒ ÎÆ <
L I ZÐ y M Œ
Û &
÷ D ™]z ˆÅkZ Ái Z Ác*
D ™Š c*
ã !*
iÃkZñ h1gz Z a Ô L ggz Z
Ü ZŠ » äƒ Zc¿6,kZ~ y Z ÷ T g V ÷
á ÃnÆ䙿6,kZ { zÉ
Ѓ
 āì Ìt Ð ~ wßZÆ y M Œ
Û ‚V Œ Æ y Zgz Z ì @*
Y c*
0*
H qŽgs§ÅwÎg<
L ˆÆkZX Ïñ Y Å‚Ð y M Œ
Û Åy M Œ
Û¬
XÐBŠÃ[²āÜ~y
M X Çñ Y
B ¯ **
– −hz Z CZà *™y M Œ
Û \ Māì gz¢lg Z ¦
/âZ Ð \ M ~g ø
~ kZ¤
/Zì Zƒ àÃw ¾ `z Z ź
) šz s
# bgz ZŠ ÷
á g Zz÷z *™y M Œ
Û èY
ñ Y Å ]z ˆ Å kZ Æ™ Zz } i ZzgŠ Æ Ð=gz Z ñ Y 1 x » иgz Z',D
+
Zƒ p#gz¢Ð s
# Ÿz Åy Ò [|ZÆ kZgz Z s
# ZÜÅ „ Z âz% Zz !
ZÆ kZ Â
ì YY
Ö }
.Å\ M ~g ø
~š‡Æ avZ wÎg Ì\ Māì n²: À~ #
™ 0 g ZŠ hÆ b #z ]  ~ ]y
M ā @*
N Yƒ [»_ Æ yZ™ƒ ï÷
á
X Ãzy

u
HHw ZÎÐ ?~ } g !*
kZ yŠÆ #
Ö ª¤
/ZèY
Å avZ wÎg  Š
„ ] Z f Å a vZ wÎg σŠŽ ñt ‚ } g v?Šgz Z u ~ ]gß
» q nZgz Z Y Z M Z Å a*™ Ñ ¤
/Z ì Z§z x â Z „ \ M ì :%n } g v
XÐN 0*
] ÂÐ, ™x Z²Z

ÜnÃßÖ] l^ßq o³Ê V gnfvÖ^e ^ßÃÛri á] ÔÖ^ŠÞ ^Þ] ܳ`×# ³Ö]

ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]çÂ †ìæ
%' %'%

't £Æš
MÁ M

81

lg Z ¦
/~y
M
dZ÷~ } g !*
Æ bcgz Z ˆ
Ü oÆ awÎg š
M I Z ! x Z™Mg ‡
Ô Vñ**
g » Ô VçpÔ VÇYZ Å x Z™/ôgz Z š
M I Z |gŠ Ô Zƒk
,5
+x !Z^
/ôgz Z š
M I Z , i Z { z ´ ǃ »L: gz Z ì Zƒ »:Ÿ » V¶°gz Z VÇ>
ZŠ Z hÌQ N Yƒ { ( íŠÆíŠ ~} g !*
Æ] ©y xgŠÆf x Z™
X ì ¹ !*
ÌZx »1Š
Hƒx Ó^ Z÷Z® Yƒ7
Æ®
) û Zz <
L I Z ä ~ā Zƒgz¢{Z
+Ã Ú ZÐ ãю kZ Åk¤Œ
Û z¯
ā { ‚¿q
-Zt ‚Æ \ M ~ }g !*
Æ t £Æ awÎg š
M w Mq
-Š 4,
XƒìYgzZ¿Žì x¯{ zÂx¯+ 4èYì c*
Š™7
’ e ÜïÐgŠ rÆ y Z ë›Ô …āÐ , ™lg Z ¦
/Ð x Z™Mg ‡ë
ñ Y H t
Û ë!*
gz Z hā @*
’ e **
™76,gîÜæ t ‚Æ ¤g çÃy ZQ
[ ZŽ Œy Z0
+
Š »ë!*
B‚Æï~g7 ~ i Z0
+Z dÐ n¾Åt · ZzŠ ŽZ…
µgz Z ’ e ã™g Zû cŹ M ðZ™^ » a
Å] ZŠ Y: Zg Zz‘
Û X ’ e bŠ
X ì9
Û IèZg ø*
*™g »aƨ £Æ~g »zŠ·Ã0#
Ö ZÐg ZŠ™
$Š ]úŠ ñ O Æs %Z ëā ì hZ : !*
T
Š ¸ Ð x Z™ Mg ‡ ~g ø
Ö Z Ž ~i ‚ ®
#
) ) gz Z ~i !*
‘
Û X N Yƒn Æ ä àJ
-Ý ¬ 8
-ZŠg e
}uzŠ q
-Z™ »¿ ~g Ï Åg _
OZz s %Z ~ : M ä .e Ãx Z ŠZÆðs Z

't £Æš
MÁ M

82

X ÷9gŠÆä™ó$

%Ž X ÷ ï Š ]úŠ Å›ÅñwÎg[ ôZgz Z wÎgš
M I ZÃ\ M ë !  M
ó óX ì hZz ã Z% »Å]y
M z *ŠÐ ÏZƒu 0*
Ð ~I•Zgz Z ~i !*
%' %'%

't £Æš
MÁ M

83

Wán²
ÜÖæ ‚×m ÜÖ p„Ö](‚Û’Ö]†ËÖ] (‚uŸ] ‚u]çÖ] ä×Ö ‚³Û³v³Ö]
Üi^ìF o׳ ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ(‚u]]÷©ËÒ äÖ àÓm ÜÖæ(‚³Öç³m
‚ÛvÚ ^Þ‚n‰(ànÛÖ^Ã×Ö è÷ Ûu… 'çÃfÛÖ](àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞŸ]
‚Ãeæ ànÃÛq] äfv‘æ äÖ o×Âæ
X ì ¹[p Hä kw D Z) ´
Ï0
+i r Zu Y 0*™ [z e ~ ð L Z
0 Â CZ 0 : á
C 7 Z÷ ¤
/Z Â
:ì ã !*
gŠ ÷
á g ZX ì õŠŽ zÐ x°Ã] Ñ» ~g ‚ä Tì ] Z f Å„vZt
—]…÷ çûÒö„ûÚ$ ^ò÷nû ø àûÓömø ÜûÖø †ôaû ‚$ Ö] àøÚôù àºnû uô áô^ŠøÞŸô ]û o×øÂø oiF]ø Øûaø ™
DM Vá^ŠÞŸ]E

: q ™f .
Þ ‡ ðÃ{ z²ì Zg ¦
/̉
Ü z (Z q
-Z ~ ä â i 6,y ¨
KZµš
Å ÏZā @*
ì õŠŽ z n Æ ~g ZŠÎ ⠁
Û gz Z ®
) ¤Z KZ Ãt‘kZ ä \¬vZ å
{È ËX ñ Y H{C
Ù b» ~g ‚ {gz Z ~g Î Zt ‚ÆÏZgz Z ñ Y H qŽgs§
] Z f ÅvZgz Z ñ Yƒ‚Äc9ÅvZÐ Zāìt x £+ F,
—»]Š XÅ
-Å w”Æ ÄcÅ *™[g » } È µš X ñ Y ï= ÂÅ y ZZ ï» 6,
K
~GèYì i ‚g Z a »ŠŽ zÆ kZgz Zì ` ZcÅ Ï0
+i Å kZÔ xg D ™zŠz
X ǃw ZÎ~} g !*
ÆÞZÄc¬Ð ƒ

't £Æš
MÁ M

84

lg !*
Å V zKZ~ kZgz Z ì õŠŽ z Ð x° Ã] Ñ» kZ ä \¬vZ
\¬ ~g !*
Š÷
á g S ì à á )f LZ ª
 ñÅ tigÆg Z0
+YC
Ù ä kZ ì ~Š ⠁
Û
āìtŠ Z% DRVçâE —^`ø Îö‡û …ô äô ×# Ö] o³×ø³Âø Ÿ$]ô šô…û Ÿø û] o³Êô èõ e$ `ø àû³Úô ^³Úø æø ™:ì
c*
ƒ ~dÔ ~ (,c*
ƒ KgÔ0
+
6,c*
ƒ0
+
ÔXc*
l
ƒ y¨
KZ { Zp t‘C
Ù à Zz ½ 6,} i
Zg ø X ì @*
™ ½u Zgp\¬vZ ._Æ ] c*
gz¢Òc*
¦âÅkZÃq
-ZC
Ù Ô ~',
] 5çÔ ÑZzÛŠŽ zÐ x°{ zì Š»~ ] ÌÜtiggz Z ÔÛD
+Ô »*™[g
æø Ðö³ ³×û³ ³íø³ ³Öû] äö ³ ³ ³ Öø Ÿø ]ø™ì ÑZz ä àÅu ZgpÅn!gz Z ÑZz ä™~È/µÅ
„vZ **
ƒ Á qgz Z Û{ L L DQPVÍ]†ÂŸ]E —àø³nû Ûô ³×ø³ ÃF ³ Öû] h% …ø äö ³ ³ ×# ³ Ö] Õø†ø ³ ³fF iø †ö ³ ³Úû Ÿø û]
ì Š»~ +
M Zuz ] Z f Å \ ¬vZX ó ì
ó [g » V â ˜ ÑZz •
',Ž ì ëÑÃ
I
5
X ì ~B; ÆÏZx â i ÅgñZx ÓÆ] Ñ»gz Z 7ÿG4$gz ZCc*
-Ñðà »kZ
q
ÅvZèY ÷ ðƒ ut ‚Æ kZ 3Š¤
/x Ógz Z ì ¨
 ¸gz Z ~ ¸] Z f Å kZ
" t ‚Æ kZ u \gz Z',Y} (,Ð } (,X ì F,
',gz Z ¨
 ¸6,t‘KZ ] Z f
.Å kZ t‘~g ‚ Å ] Ñ» gz Z x ÓÆ x Ó ë ì ¨
 ¸ 6,qC
Ù {z ÷ '
yÃgz Z ì ¸!*
ÐqC
Ù { zgz Z ì œ~ x »C
Ù L Z ] Z f ÅvZ ìg ZŠÎ ⠁
Û gz Z
Š÷
á g Z X ñ Y Å]Š „Ågz Z Ë{ z ´Æ kZāì g ZÍ **
] !*
t ÃkZ Z® ? )
ø æø ÜûÓößû³Âø o' ³ ßô ³Æø äø ³ ×# ³Ö] á$ ^ôô ³ Êø ]æû †ö ³ Ëö³Óû³iø áû]ô™ì \¬~g !*
†ø ³ËûÓöÖû] å´ ô ^³fø Ãô Öô o³•ø†û mø³ Ÿ
?\¬vZ )ÅgŠ c*
ÂÐz™~]**

/Z DSV†Úˆ³Ö]E —Üû³Óö³Öø äö ³ ³•ø†û ³ mø³ ]æû †ö ³ ³Óö³ Žûiø áû]ôæø
Ô { z Âz™]?¤
/
gz Z @*
ƒ 7lpÐ ~]**
ÅVzÈ L Z { zgz Zì i *" Ð ƒ

䙪
ÑŠ 6,+
M Zuz KZ ~ t‘KZ ä \¬vZ Ç} ™I n } g vÐ Z
ÅvZì gg Z2Z m¯Ð \ ¬vZ »} Èā @*
ì ¿ggz¢ ã ¶
KðÃ: ðÃà Zz
Ü ¬Æ}uzŠ q
ˆ
-ZŽì Ägzæ M ÅyŠgz Z ] Zg V *¶
KzŠÐ ~ VE¶
K?

't £Æš
MÁ M

85

Å] Zg „ D MÆ yŠgz Zì @*
Yƒ Ág yŠgz Zì C M ] Zg ÷ V ZzŠ V Zzg~
÷ VZzŠ VZzg ú Ð M Æ }uzŠ q
-ZC
Ù Ð ~VâzŠ yZ Xì CY ƒoÎ
îŠ kgŠ »+
M ZuzÅvZ…q¸X ÷ìg™ ù»}uzŠq
-ZÐ ~!VâzŠgzZ
:ì \¬~g !*
Š÷
á g Zì
DQPV Í]†ÂŸ]E —^%÷nû %ô uø äü fö ×ö_ûmø …ø ^`ø ß$ Ö] Øønû Ö$ ] oŽôÇûmö ™
ÃyŠ k Z ‘
 { zāì ê Š Ö 6,gî, Z ÃyŠ Ð ] Zg \ ¬v Z L L
ó óX ì g M Ð ~¢
÷ Tg 3 »6~g Zæ L Z L Z V âzŠt k áÄ0
+egz Z `gÎç O
Ð( {gH »0
+e gz Z `gÎæ X N YƒOŠ ZOŠ Z ',Z',{g f Ð { Zg KZāì w W
G“
4
¨
Ó
èG Å÷ {Š i]ªy ZŠb‚Ð ¿Æä™ »§KZ6,({gHgz Z *
*™i ¸ M
} (,6,Tì { ZggHq
-Z ÅV âzŠì @*
ƒ [z¾q
-Z Âì @*
ƒ q ƒq
-Z ÷ 8

:ì \¬~g !*
Š÷
á g ZX ÷V ZzŠ V Zzg { zÐi§±
…ô^`ø ß$ Ö] Ðöeô^‰ø Øönû Ö$ ] øŸæø †ø Ûø ÏøÖû] Õø…ô‚û³iö áû]ø ^³`ø Öø o³Çô ³fø ßû mø³ ‹ö³Ûû ³Ž$ Ö] Ÿø™
DPL V‹mFE —áøçûvö fø Šûmø Ôõ×øÊø oûÊô Ø' Òöæø
Å ä Y| (,Ð yŠ ] Zg: gz Z á MÃ0
+eāì w Wt Å [ ë M : L L
ó óX ÷ìgx˜~g Zæ L Zƒ
 ƃ
 gz Zì B
bgf
{ ó s§Å y  M Zg f gz Z ì CQ ñ V Z ú1 Zg ø ùā ßN Š Ã} i Zg f
» ¦0gz Z ~vg » w V" Å ]gŠ, qt c*
Íì …t ‚6,ëùāNŠ™ V Z
:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g ZX ÷ , k
,
¦r1ìÐÅÛD
+ÅkZgz Z÷1
DMM V á^ÛÏÖE —ä´ Þô æû ö àûÚô àømû „ôÖ$ ] Ðø×øìø ]ƒø^Úø oûÞô æû …ö ^øÊø äô ×# Ö] Ðö×ûìø ]„øâF ™
Ât‘Å }uzŠ ZÎÆ kZ = ?[ ZÔ , q {Š™ Za ÅvZ ì t L L

't £Æš
MÁ M

86

ó óX ƒ 3Š
ä Z™ Ù M Ð + ŠÆ y ZÃV â ›āì hZ: ZqŠgŠÐ #
Ö Z Y f ~g ø
]gz¢” Z ` M , Š Î ~i !*
Å ïŠ ð@~ + Š ]úŠgz Z , Š ¹Ã\ M L Z ~
¬Ã© Âïo~ kZX ñ Y c*
Z™ Ù MÐ ~Š Iz wßZÆ+ ŠÃ0#
Ö Zāì
» ã Z% »gz Z ~q ]Š X Å y ¨
KZ ~ \
ogŠ Å {oÏZèY ñ Y H76,
x Óā ©ì k‚ Z Åw qZ} g ‚¸gz Zì 쇊 ã
CÅxs Z + Š6,ÏZìāi Zg
:ì \ ¬~g !*
Š÷
á g ZX ì 6,© Âg Zæ zg ZŠ »qJÅ] ZŠ „
DMU V‚ÛvÚE —äö ×# Ö] Ÿ]$ ô äø ³ÖþF ]ô Ÿ? ø äü Þ$ ]ø Üû×øÂû ^Êø™
ó óX 7ŠqðÃZÎÆvZāB™¢\ M aÑ} Z L L
íg Zæ „ ÞZ®
) ¤ Zgz Z ÞZ© ÂèY’ e xg ì‡6,© ÂïoÏZÃy ¨
KZ
Š÷
á g Zì b zggz ZŠ ã
CÅð+ ŠÆvZ „© ÂZ®X ìÑg Zs ZāZÐ kZgz Zì
ì \¬~g !*
éô †ø ³ìôŸF ]û o³Êô çøaö æø äö ³ßû³Úô Øø³fø Ïû m%³ àû³×ø³Êø ^³ ß÷ mû³ ô Ýô¡ø‰ûŸô û] †ø ³ nû Æø Èô³jøfû m$ àû³Úø æø ™
DTQVá]†ÛÂ ÙE —oàømû †ôŠôíFÖû] àøÚô
{ zgz Z ¨Y H7wJ+ Š »kZì @*
™lˆ+ Šgz Z ZÎÆxs Z ¿Ž L L
ó óX ǃ~ Vß Zz ä 0*
y v~]y
M
Åë!*
6,ðs Z #
Ö Z÷ ì g V Zu÷ 6 izg ñ M ~gzŠ [Ø M6,kZ
~  KZà *Š ä} ƒ0
+Z \ I ]ÆkZ ÷ ì g ÑrÆŠ YzŽÔì g »
Æ u|z ]Ñ çgz Z t Ü Zz } o{ z X Zƒzá+
$Y ÅV Ky Z Ž ì 1á
X ǃ~ëÐg ±Z
 q Åy ZZ òŠ M Ð Vƒk
ª
,5
+ŠŽ z b§Å] Zg ~ƒ0
+Z ÷ c*
â
Û ä\ M

't £Æš
MÁ M

87

gz Z ǃ
Û »Ã ðpÇ} ™~ª
 q Åy ZZ Âx ÷
á c*
ǃ
Û »Ãx ÷
á gz Z Ç} ™ ð~
X Çá Z e™|
# z
Û á$
+Æq O~z *ŠHÃ+ Š L Z
) !*
¯
gz Z ÷ ì‡6,y ZZ + Š Ž vß { z ÷ ö*œ ëÑ ! xs Z y Z0
+i
Û
lÝ{È @*
{Š™ì‡Æxs Z ÷È g »6,ÞZx © Zgz Z ~tòŽ vß { z ÷ ]Š X
Ð h{ z ~ zg Å ` Zzg z xÎggz Zg ZîZ z ] ZŠ ¬X ì Ï0
+i ïì »X *
*™¤
/Y Z Ã
ïŠ Y™ú~g=Æ ] ÃZy
z ] ¬$
+„:gz Z D ™7Zg ZÍ **
ƒ sŽª!*
E
I
E
o8
X ì ~z%wÎgy â ہtÐ òö ‘1Z÷D ™IþúÐ h
6,ÒÃVzg ó Z ñƒ 8**
ƒ Zc¿6,+ Š ~ Tì ÑZz ä MgzŠ (Z q
-Z
5 0[ Z N »äƒ Zc¿™{gxŠ"
$U*
6,y ZZ~ÇkZç OǃsŠ ZáÆpg
HY7 ǃ ',Z',Æ ¿Æ VñŠ M
Š
[ Z N » ¿kZ ªZz H avZ wÎg c*
Æ ¿Æ VñŠ M 5 0`
Z V ; c*
â
Û ä a \ M ǃ',Z',Æ ¿Æ VñŠ M &5 0
¨]çe] äq†ìœÇƒ',Z',
| hz Z {Š ] » „ Zz6,Ñ ä TVƒ Le *
*™¥#Ã{ z¤
/kZ ~ ! VǸ x H
fgz Z6 U*
ª
]¡Åy Z *
*™¿6,bZ fgX ì 3g™@d
$i ¸a » ðZ',
gz Zì 3g
"Ô „ Ze ?āì Š
Hƒ H»āVƒ Le IÐ y Z ~ _0gl » kZ ðZÎgz
!ƒ {Š â M6,ä™ ½Ã\ ¬vZ L e6,Vƒ k
Hgz Z VE⠁
Û **
ƒ^6,ðZ',ggz Z Ô ~zg { Zg
~Š Ì–Šgz Zì Ìc*
Zg e ä TÅgp Òz » ~g !*
] Z f kZ 7sp »]ñà ?H
µ Ǹ }÷ì H 7 Ì]o » e
$«Æ™g (Z L » ]” ; g !*
gz Z ì
{g xzøÐ ! Z§ Å W,
Ãx Ygz Z ä Y } g \
Ï Š Ð6,W,
Ãnjt ‚Æ ax™ Z
ó óX z™w ìÌ»ä Y
M Y  Z ]|
nj~ L L: c*
â
Û ä vZ wÎgāì ~z%Ð d & œ–1Z ›

't £Æš
MÁ M

88

ǃ ; g Y c*
U Ð t ‚ }÷ÃVÍß¼ Ô Ç Vƒ ; g™g OZ »VÍß ? Z96,W,
Ã
Çñ Y ¹X ÷ äZ}÷t ÞZÔ ÇV¼~ ǃ ; g Y »zgÐ ä M6,W,
ÃnjÃy Zgz Z
y Z ÷ ñ î É H Hˆ Æ a\ M ä VÍß y Z x¥ H Ã a\ M
gz Z ‰ D ƒgzŠ Ð xs Z gz Z Å g ( Z ã ZŠ¤
/zg ˆ Æ a\ M ä VrZ
ÑZ e h — xs Z + Š ˆ }÷ ä VM ! z™gzŠ Ð V zÃ~÷Ãy Z Ç V¼~

Dän × ÐË jÚ E

ëу: ~g ¤Ä‰
Ü zÆ hï™ E
+
6,TwŠ { zì À.
Þ ‡ !Ç ¸ x H
ÞZ spŽ Ñ{ zì k\Z ëÑ! } 7,:Ë Ð ]‹z #
Ö Z0
+
Žç M { zì ]ª
%M{ i°Ð
{gt: ÀÃVǸ y ›x Ó Z÷ Z®ƒ: áZg s§Å h™ƒ x Z0
+ZæE
6,V- g » { (ý , ™ ¬+ Z Åx™z 3gÆ kZ™ Z ¥

/z',zgÆ *™ñ Ññëāì
Æ vZ ‰
Ü zC
Ù gz Z , ™g (Z ò ¾»vZ ~ w qC
Ù ý , ™/ÂUg ¯™ƒ V ägz Z xŠ **
Ô » ]äz Ùp c*
ƒ Ý ¬ » ‡ z sp{ ZpX , ™ ; g D ™i ZgŠ w Z΄
 Št‚
X ì LgpôÐ V6{ zì Lg @*
g eÐ \ ¬vZ ¿ŽèY

Å¿kZ ] Z f ÅXā Vƒ yNui Z »tg ‚1Z XZ†ð¸ L Z ~y
M

x‰Zg ZŠgz Z » y Z ë ¶é ZpÅ7Z ÜJ e ~ ¨
 ‡zŠg ZÃ[ Â kZì uøÝZ

Ÿg KZÿkZ} g øā÷ D ™ ¬Š Ð \¬vZgz Z ÷ D ™ ZŠ Zt]»t zß Z

Åh
ezh
+'
× ~íg » Ãtg ‚1Z XZ† ð¸ ñ ⠁
Û wJn Æ ~ŠÛpgz Z

L Z…gz Z ñ ⠁
Û Y « ¹ F,
ta ] Zg tzŠ yŠÃtß Z x‰Zg ZŠX ñ ⠁
Û Y «= Â
gz Z { E
+‚ ZÔ + −Zz}÷gz Z ˜ Àn Æ0#
Ö ZÿkZgz ZÇg ~ y â Zz ¡
( } M )X } Š ¯tg Y‘œ îSaÆŠ Ñz Z

't £Æš
MÁ M

89

†³Ó³Ê à³nóe ç³qç³Ö] o³Ê س³Ú^³³i
Ù^³³ní³Ö^³³Ò ènÞ‚³Ö] ^³³nÞ‚³³Ö] p†³³i
o³ßËm Í糉 ^³³Ã³nÛ³q ^³³`nÊ à³Úæ
Ù¡³r³Ö]æƒ Ôe… ä³³³qæ oF³³³Ï³³fmæ

àÚ^ãnÊ ^Ûe ^Þ…æ‚‘ äe |†mæ ]÷…çÞ ^Þ‚mˆm á] oFÖ^Ãiæ äÞ^vf‰ ä×# Ö] Ù^³‰]
^ã×nÖ ð^–nfÖ] èrvÛÖ] o× ^ßÞ] Üÿ×ÃßÖ(äÛ^ŠÖ] à³na]†³fÖ]æ s³r³v³Ö]
†’e] àÛÊ ÜÓe… àÚ †ñ^’e ÜÒ ð^q‚Ι ÔÖ^âŸ] ^ãß ÈmˆmŸ(^â…^ãßÒ
äÖ^‰]æ DMLP VÝ^ÃÞŸ]E —ÀnËve ÜÓn× ^Þ] ^Úæ ^ãn×ÃÊ oÛ àÚæ äŠËß׳Ê
Üm†ÓÖ] äãqçÖ è’Ö^ì ^ßÖ^ÛÂ] ØÃrm á]æ(äe ÄËßm á] oFÖ^Ãiæ ä³Þ^³v³f‰
oבæ†n’ßÖ] ÜÃÞæ oFÖçÛÖ] ÜÃÞ çâæ ^ßnÖææ ^ßfŠu çâæ àm…]‚Ö] é^Êe ‡çËß³Ö
ó]†÷n%Ò ^÷ nÛ׊i Ü׉æ äe^v‘]æ äÖ oF×Âæ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ oF× Ü׉æ ä×# Ö]
%' %'%