7.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ „ВРЊЦИ“ 2012.

7th INTERNATIONAL CLASSICAL
MUSIC FESTIVAL „VRNJCI“ 2012
Организатор и издавач / Organizer and Editor
Завичајни музеј – Замак културе, Културни центар Врњачкe Бањe, Србија
Land Museum – Castle of Culture, Cultural Center of Vrnjačka Banja, Serbia
За издавача / For Editor
Јелена Боровић-Димић / Jelena Borović-Dimić
Уредник / Editor in Chief
Јелена Боровић-Димић / Jelena Borović-Dimić
Графички дизајн / Graphic design
Благоје Димић / Blagoje Dimić
Превод / Translation
Урош Дојчиновић / Uroš Dojčinović

Припрема и штампа / Prepress and Printing
Интерклима-графика, Врњци / Interklima-grafika, Vrnjci
Тираж / No. of copies
500

7. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ „ВРЊЦИ“ 2012.

7th INTERNATIONAL CLASSICAL
MUSIC FESTIVAL „VRNJCI“ 2012

ЗАМАК КУЛТУРЕ
Замак Белимарковић
Замак Белимарковић је један од најстаријих и најрепрезента­ти­внијих
објеката у Врњачкој Бањи. Припадао је Јовану Белимарковићу (1827-1906),
краљевом намеснику за време малолетства Краља Але­кса­ндра Обреновића.
Подигнут је на падини брда изнад топлог ми­не­ралног извора и доминира околином. Грађен је по узору на се­ве­рно италијанске пољске дворце тог времена,
по идејном решењу његовог сестрића, гра­ђевинског инжењера Павла Денића,
уз надзор аустријског архитекте Франца Винтера, у периоду од 1888. до 1894.
године. Већина ра­дова je била завршена још 1889. године јер су ту дочекали
Краља Александра Обреновића. У њему су живели Белимарковићеви наследници до 1968. године када је откупљен за музеј, галерију и концертну дворану.
Објекат је заштићен Законом о заштити споменика културе, као културно добро од велике вредности за Републику Србију.

THE CASTLE OF CULTURE
Belimarkovic Castle
Belimarkovic Castle is one of the oldest and most representative buildings
in Vrnjacka Banja.. It belonged to Jovan Belimarkovic (1827-1906), a regent to
underaged King Aleksandar Obrenovic. It was built on a hill slope above a worm
mineral spring and it dominates its surroundings. It was built taking Italian field
castles of the time as the model, designed by his nephew, a civil builder called
Pavle Denic, and supervised by Austrian architect called Franz Winter, between
1888 and 1894. Most of the construction work was completed in 1889 because
King Aleksandar Obrenovic was a guest here in that year. Belimarkovic’s descendents used to live here until 1968, when the castle was bought by the state and
turned into a museum, gallery and concert hall. The building has been protected
by the Law of Monuments of Culture Protection as a cultural wealth of great value to the Republic of Serbia.

Превод / Translation
Марин Голубовић / Marin Golubovic

7. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ „ВРЊЦИ“ 2012.

7th INTERNATIONAL CLASSICAL
MUSIC FESTIVAL „VRNJCI“ 2012
БИОГРАФИЈЕ / BIOGRAPHYS
АСЕН МАРИНОВ ТРИО (Бугарска)
МИЛЕНА КАРАЂОВА (вокал), АСЕН МАРИНОВ (гитара),
ХРИСТИАН ГЕОРГИЈЕВ (кавал)

Група Асена Маринова основана је 2009. године, са ци­
љем да уједини бугарску традиционалну музику са ширим класичним и џез музичким жанровима. Њихово по­
јављивање на фестивалима у Бугарској и иностранству
подједнако је позитивно испраћено од стране публике и
медија. Трио је између осталог наступао и на Интернационалним фестивалима
кла­сичних ансамбала гитаре у Пловдиву и Ћустендилу (Бугарска), као и на
манифестацији „Плава недеља“ у Кладову (Србија). Снимао је за Национални бугарски радио, ТВ Цариброд итд. Њихов први дискографски албум реализован је
јуна 2011. годне.
ASEN MARINOV TRIO (Bulgaria)
MILENA KARADJOVA (vocal), ASEN MARINOV (guitar), HRISTIAN GEORGIEV (kaval)

Asen & Milena Group started playing music together in 2009, with the aim to unite
Bulgarian traditional music with the larger world of classical and jazz. Their performances at festivals both in Bulgaria and abroad have received great responce from
the audience and the media. Asen&Milena Group have performed at the International
Festival of Classical guitar Ensembles in Plovdiv, the International Classical Guitar
Competition in Kjustendil, Bulgaria, Blue Week Festival in Kladovo, Serbia, Bulgarian
National Radio, TV Caribrod, etc. They released their first album in June 2011.
ЈУЛИЈА БАЛ, пијанисткиња и композитор (Србија)
Рођена у Новом Саду (Србија) где се и школовала, најпре у МШ „Исидор Бајић“ у
класи проф. Биљане Дабић, а потом на Академији Уметности у класи проф. Кемала
Гекића и Јокут Михаиловић. Магистрирала је у класи проф. Биљане Горуновић.
Лауреат је престижног међународног конкурса „Ibla Grand Prize 2008“ (Италија) и
добитник специјалне на­граде „Villa Lobos“ за своје клавир­ске транскрипције Ло­
4

босових етида. Године 2008. била је финалиста конкурса
„Tansman International Competition of Musical Personalities“
у Пољској, а 2010. освојила дру­гу на­граду на међународном
пијанис­тичком такмичењу „Bradshaw & Buono” у New
York-у, (САД). Солистички је наступала ши­
ром Србије,
Пољске, Немачке, Ита­лије, Грчке, као и у САД-у.
JULIYA BAL, pianist and composer (Serbia)
Born in Novi Sad (Serbia) where she first finished the
elеmentary music school „Isidor Bajić“, then Music Academy in the class of prof. Kemala Gekića and Jokut Mihailović. She has made her postgraduate studies with prof.
Biljane Gorunović. Juliya Bal is winner of several international piano competitions:
„Ibla Grand Prize 2008“ (Italy), and the special „Villa-Lobos“ prize. In 2008 she was a
finalist of „Tansman International Competition of Musical Personalities“ in Poland, and
in 2010 she won the second prize in „Bradshaw & Buono” competition in New York
(USA). Juliya Bal has performed all over Serbia, Poland, Germany, Italy and Greece, as
well as in USA.
ДУО „БЕЛКАНТО“, ОЛГА и БОРИС БЕЉСКИ, домра и гитара (Украјина)
Супружници Бељски су формирали дуо 2002. године. Обоје су дипломирали на
Уметничком институту у Харкову, Олга домру, на одсеку украјинских народних
инструмената, у класи проф. Б. Микхеева, а Борис класичну гитару, код проф. В.
Доценка. И Олга и Борис су као солисти лауреати већег броја националних и
међународних конкурса. Дуо БЕЛКАНТО је чест гост међународних фестивала и
стручних манифестација. Наступали су широм Украјине, као и другим земљама
Европе и Азије. Борис Бељски предаје на кијевском националном Универзитету
за кулуру и уметност и члан је Председништва Гитаристичке асоциајције Украјине.
Олга се такође бави педагогијом и психологијом.
DUO „BELCANTO“, OLGA and BORIS BELSKY, domra & guitar (Ukraine)
Married couple Belsky formed their Duo in 2002. They both
have graduated at the Art Instutute in Kharkov, Olga playing
domra at the department for Ukrainian folk instruments in
class of prof. B. Mikheeva, and Boris learing classical guitar in
the class of prof. V. Docenka. They won many national and international competitions, and appeared in various international music festivals and events. They have performed
throughouth Ukraine, as well as in other contries in Europe
and Asia. Boris Belsky is teaching at the Kiev National University of Culture and Arts, and he is a presidium member of
Ukrainian Guitar Society. Olga is also engaged in pedagogy
and psychology.
5

ПОЛ ФОУЛЕС, публициста и гитариста (Велика Британија)
Рођен је на северу Енглеске. Гитару је почео да учи од 1969. године на
приватним часовима код Neil Smith. Дипломирао је на Лондонском музичком колеџу, касније ради као лиценцирани перфомер на колеџу и
удружењима композиционе технике. Усавршавање је наставио на семинарима код Gordon Crosskey и Luis Zea, а студирао је хармонију и контрапунт код пијанисте Robert Marsh. На Универзитету у Болтону дипломирао је филозофију и западну литературу. Од 1980. године је директор
„Manchester Guitar Circle“, једног од најтрајнијих енглеских инструменталних удружења. Од 1984. он пише за „Classical Guitar Мagazine“. Његову књигу
„Сажета историја рок музике“ (A Concise History of Rock Music) издао је Mel Bay
јула 2009. и постала је бестселер. Почасни је члан Југословенског гитарског
друштва и фондације.
PAUL FOWLES, publisher and guitarist (Great Britain)
Born in the north of England, where he still lives, Paul Fowles started playing the guitar in 1969 as a private pupil of Neil Smith. He went on to attend masterclasses with
Gordon Crosskey and Luis Zea, while studying harmony and counterpoint with the
pianist Robert Marsh. At the age of 16, he was awarded an associate diploma by the
London College of Music, later becoming a licentiate perfomer of the same college
and an associate in compositional technique of Trinity College,London. In the meantime, he attended the University of Bolton, graduating with an honours degree in philosophy and western literature. Sice 1980, he has been director of the Manchester
Guitar Circle, one of Englandş longest established instrumental music societies. In
1984, he become a reviewer and feature writer for Slassical Guitar magazine, a post
thet hes taken him to more then fifteen different countries. His book A Concise History of Rock Music was published by Mel Bay in July 2009 and entered the Amazon
(RK) bestsellers chart within a few weeks of publication. During the same year, a working trip to Serbia led to him being made an honorary member of the Yugoslav Guitar
Society and Fundation.
ВЛАДИСЛАВ ПЕТРАШЕК, гитариста, педагог
и композитор (Република Чешка)
Рођен 1965. године у Чешкој Републици, музику (инструмент
и композицију) студирао на Конзерваторијуму у Жилини, а
затим похађао више мајсторских семинара код чешких и ме­
ђународних педагога и уметника. Од 1996. предаје на Конзер­
ваторијуму у Острави и редовно наступа у земљи и иностранству. Посебну пажњу посвећује издавању стручне литературе, педагошких инструктивних публикација и оригиналних композиција.
Транскрибовао је и аранжирао већи број радова Б. Бартока, Л. Јаначека, Ј. С. Баха
и др. Организатор је и уметнички директор неколико међународних музичких
фестивала у Хуквалдију (Чешка).
6

У овом премијерном програму Петрашек свира соло електричну гитару, док
пратећу деоницу изводи његов чешки колега гитариста Мариан Паулас. Жеља
уметника је била да представе атипичну везу две електричне гитаре. Са савременим, електричним, варијететима гитаре и специфичним репертоаром њихова
интерпретација на својеврсан начин оживљава и повезује класичне и савремене
музичке жанрове
VLADISLAV PETRASHEK, guitarist, pedagogue and composer (Czech Republic)
was born in 1965 i Czech Republic, where he studied the music (guitar and com­
positiоn)  at the Conservatory in Zilin. After he has attended various master classes
with Czech and international pedagogues and artists. From 1996 Vladislav Petrashek
is teaching at the Conservatory in Ostrava and is permanently concertizing in his
country and abroad. He pays a special attention on publishing the professional literature, didactic works and his original compositions. He has transcribed many pieces by
B. Bartok, L. Janachek, J. S. Bach, etc, and is founder and artistic director of several international music festivals around Hukvaldy are in Czech Republic.
In this premiere program Petrashek is performing solo parts on an electric guitar,
while the accompanist is his Czech colleague guitarist Marian Pawlas. The wish of the
artists was to present to the public a special version of two electric guitars playing
specific repertoire in which both musicians can connect the classical and contemporаry
music genres.
ЈОХАН БРУШ, виолиниста (Немачка)
Најпре је студирао виолину на конзерваторијумима у Дуисбургу, Есену
и Хановеру у Немачкој, а затим дипломирао на Royal College of Music у
Лондону. Између 1980. и 1986. био је виолиниста у данском Herning
Stads-трију, потом је деловао као концертмајстор у Есенској филхар­
монији, а од преласка у Тибинген посвећује се солистичкој концертној
активнсти. Поред бројних немачких градова, наступао је у Данској,
Норвешкој, Шведској, Холандији, Белгији, Француској, Шпанији, Аус­
трији, Пољској, Бугарској, Италији, Швајцарској и САДу. Издао је више
дискографских издања и одржао бројна предавања, курсеве и часове у
реномираним институцијама широм Европе и Америке.
JOCHEN BRUSCH, violinist (Germany)
Jochen Brusch first studied the violin at the conservatoires of Duisburg, Essen and
Hannover (Germany), and then graduated from Royal College of Music, London. Between 1980 and 1986 he was violinist in the Herning Stadstrio (Denmark), and after
that a concertmaster of the Essen Philharmonic Orchestra. After coming to South Germany he devoted himself to solo concert activities performing in: Denmark, Norway,
Sweden, Holland, Belgium, France, Spain, Austria, Bulgaria, Italy, Switzerland and the
USA. He isussed sveral CD albums and gave numerous lectures, courses and classes at
various institutions around Europe and America.
7

ЂАКОМО ПАРИМБЕЛИ, гитариста и музиколог (Италија)
Ђакомо Паримбели је завршио своје музичке студије на Конзервато­
ријуму у Верони, а потом се усавршавао у оквиру постдипломских мај­
сторских студија гитаре у класи италијанског Маестра Стефана Грондоне. За своје музиколошко дело о музичару Бенвенуто Терзију (18921980) 2001. године добио је награду „Zucchelli” Академије за науку, књи­
жевност и уметност у Бергаму. Од 2002. године објавио и више својих
стручних радова и оригиналних композиција у издању едиција EurArte
и Villadiseriane (Италија). Реализовао је више дискографских албума. Оснивач је и председник гитаристичке асоцијације у Бергаму и руководилац гитаристичког Центра за студије и истраживање, као и италијанског
гитаристичког Архива. Ђакомо Паримбели је остварио велики број
концертних наступа широм Италије и других европских зе­маља. Ње­го­
во премијерно појављивање у Републици Србији омогућио је ИТA­ЛИ­
ЈАНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРУ у Београду.
GIACOMO PARIMBELLI, guitarist and musicologist (Italy)
Giacomo Parimbelli graduated at the Conservatory of Verona (Italy), and made his
postgraduate work in mastering his instrument under Italian Maestro Stefano Grondona. In 2001 he has received the Zucchelli prize from the Academy of Sciences, Letters and Arts of Bergamo for his biographic work upon Benvenuto Terzi (1892-1980).
From 2002 he has published many of his professional writings as well as his own compositions under EurArte Edition and Edition Villadiseriane (Italy). Parimbelli has recorded several audio albums. He is founder and president of the Bergamo Guitar Association, and runs the Guitar Studies and Research Centre, as well as the Italian Guitar Archive. He gave numerious concerts throughout Italy and Europe. His first appearance
in Republic of Serbia is organized thanks to ITALIAN CULTURE INSTITUTE in Beograd.
GIACOMO PARIMBELLI, chitarrista classico e musicologo (Italia)
Giacomo Parimbelli si e’ diplomato al Conservatorio di Verona ed ha seguito corsi di
perfezionamento per la chitarra con il Maestro Stefano Grondona. Nel 2001 ha ottenuto il premio „Zucchelli” dell’ Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, per la
biografia su Benvenuto Terzi. Dal 2002 pubblica per le Edizioni EurArte e Ed. Villadiserianne di Varenna (Lc) numerosi saggi e le sue composizioni. Parimbelli ha inciso vari
album. E’ fondatore e presidente dell’ Associazione „Bergamo Chitarra – Centro Studi e
Ricerche „La Chitarra” – Archivio Chitarristico Italiano” . Tiene concerti, mostre e conferenze in Italia e in Europa. La sua prima esibizione in Serbia e’ stata organizzata grazie
all’ ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA in Belgrado.
ДУО „МЕДУОТЕРАН” (Швајцарска)

СРЂАН ВУКАШИНОВИЋ, хармоника

Срђан Вукашиновић је похађао СМШ у Пожаревцу у класи Мирослава Јанкеха.
Још као средњошколац био је светски првак на хармоници (1999.), а већ следеће
8

године и трећи у највишој категорији. Завршио је у Цириху музичку
академији (ZHdk) у класи професора Хуго Нота, Теодора Анђелотија и
Фридриха Липеа, а потом наставио да и лично предаје музику Балкана
на истом факултету.  Свира на хармоници фирме Булгари посебно
направљеној за њега са 24 тона по октави. Наступа солистички, са
оркестрима и са Т. Ариканом у духу „Медуотеран“.
ТАЈЛАН АРИКАН, саз
Таjлан Арикан, је рођен у Анадолији (Турска). Завршио је студије гитаре у Цириху истовремено се усавршавајући у компоновању и
свирању на баглами (саз). Одржао је и више солистичких концерата
са оркестрима свирајући на сазу. Наступа солстички и са С. Викаши­
новићем у духу „Медуотеран“. 
DUO „MEDUOTERAN” (Switzerland)

SRDJAN VUKASHINOVICH, accordeon

First studied with prof. Miroslav Jankeh in the music school in Požarevac, where he
was twice awarded as a winner of competitions in 1999. and 2000. Later he graduated
from Zurich Music Academy in the class. of prof. H. Nota, T. Angelotti and F. Lipea, and
after continued him self to teach the Balkan music at the same place. Vukashinovic
plays a special accordeon which has 24 tones per octave, made for him by company
Bulgary. He appears in solo concerts as well as in duo „Meduoteran“ with Taylan Arikan.
TАYLAN ARIKAN, saz
Taylan Arikan was born in Anadolia (Turkey). He completed his guitar studies in Zurich, at the same time mastering the composition and performance on baglama (saz).
He has performed numerious solo concerts playing saz with different orchestras, as
well as in Duo „Meduoteran“.
 
ЈОЗЕФ МАНЗАНО, гитариста и педагог (Шпанија)
Рођен у Гирони (Шпанија), најпре je учио инструмент у класи Л.
Нереса у Гирони а затим и М. Гонзалеса на музичком Конзер­
ваторијуму у Барцелони. Као солиста и камерни музичар остварио је велики број концерата и наступа на радију и телевизији.
Наступао жиром Шпаније као и на различитим музичким фестивалима и манифестацијама у Мексику, Аргентини, Перуу, Ита­
лији, Француској, Нема­чкој, Великој Британији, Бу­гарској, Швај­
царској итд. Одржао више мајсторских семинара и учествовао у
раду различитих жирија. Снимио je више дискографских албума, а тренутно предаје у музичкој школи као и на музичкој
Академији у Гирони. Такође је и оснивач музичких фестивала у
Гирони и Kоста Брави у Шпанији.
9

JOSEF MANZANO, guitarist and pedagogue (Spain)
Born in Girona, he has first studied his instrument with L. Neras in Girona and then he
has obtained the Superior Title at the Liceo Conservatory of Music in Barcelona in class
of M. Gonzalez. As a soloist and chamber musician he has performed numerous concerts and recordings for radio and television. Manzano was playing throught the
Spain as well as in various music festivals and events in Mexico, Argentina, Perú, Italy,
France, Germany, England, Bulgaria, Switzerland etc. He gave mane master classes
and was jury member in various competitions. Manzano has realized several CD albums and presently teaches at the Gironas School of Music and the Music Academy
“Compte”. He is also founder of the music festivals in Girona and Costa Brava in Spain.
ФЛОРИН ТОТАН,
диригент и контрабасиста (Румунија)
Рођен 1955. у Букурешту, прво започео са учењем контрабаса, освојивши неколико националних награда и завршив­
ши студије на букурештанском Музичком Универзитету.
Диргиговање похађао и класи знаменитог румуског диригента C. Bugeanu-a, а потом се усавршавао у Немачкој код
легендарног Маестра Celibidachea. Касније такође био на
семинарима на Музичкој Академији Киђијана у Сијени
(Италија) у клaси познатог проф. F. Ferarre, као и у Берлину и
Паризу код R. Schumachera. Као диригент Тотан је добитник две интернационалне награде на конкурсима у Мурзушлагу у Аустрији (1990) и Берлину (1991). Oдр­
жао je више мајсторских радионица и дириговао великим бројем реномираних
оркестара широм Аустрије, Енглеске, Француске, Финске, Италије, Израела, Немачке, Белгије, Португала, Швајцарске, Србије, Турске, Египта, САДа, Мексика, Ел
Салвадора и Бразила.
FLORIN TOTAN,
conductor and c.bass player (Romania)
Born in 1955 in Bucharest, he has first studied the double bas, wining several national
competitions and graduated from Bucharest Music University. Totan learned his conducting with the most important Romanian prof. C. Bugeanu, and then mastered this
in Germany with legendary Maestro Celibidache. Later he has also studied at the „Chigiana“ Musical Academy in Siena (Italy) with the rinown F. Ferarra and in Berlin and
Paris with R. Schumacher. Totan has won  two international conductors contests in
Murzzuschlag (Austria, 1990) and in Berlin (Germany, 1991). He was teaching master
classes and was conducting with various orchestras in Austria, England, France, Finland, Italy, Israel, Germany, Belgium, Portugal, Switzerland, Serbia, Turkey, Egypt, USA,
Mexico, El Salvador and Brasil.

10

УРОШ ДОЈЧИНОВИЋ,
гитариста, композитор, музиколог, педагог и публициста (Србија)
Рођен је у Београду 1959. године. Студирао je класичну гитару и књи­
жевност у Београду, дипломирао на музичкој академији у Загребу
(Република Хрватска), а потом завршио постдипломске струдије, одбарнивши два доктората на интердисциплинарним темама у области
филологије и националне и балканске музичке историје на Унверзитету у Београду. Дојчиновићева уметничка активност обухвата преко
3.000 наступа остварених широм света, велики број радио и телеви­
зијских емисија, више стотина одржаних стручних предавања, мајс­
торских семинара и учешћа у раду различитих домаћих и међународ­
них жирија. Објавио је преко 500 стручних радова и снимио више од 60 дискографских издања (LP – плоча, музичких касета, CD и DVD албума), за различите
издавачке куће у Америци и Европи. За вишеструко уметничко деловање награ­
ђен је са више од 50 медаља, плакета, диплома и других признања у земљи и свету.
UROŠ DOJČINOVIĆ,
guitarist, composer, musicologist, pedagogue and publisher (Serbia)
Was born in Belgrade (Republic of Serbia) in 1959. He studied classic guitar and literature in Belgrade, graduated from Zagreb Academy of Music (Republic of Croatia), and
made the post-graduated works interdisciplinary at the University of Belgrade (two
Ph. D. dissertations concernig the national classical guitar history and it’s literature,
and the place of this instrument in the Balkan music history). Dojčinović has performed over 3.000 concerts around the world, as well as presented numerous master
classes and lectures, and appeared on radio and television. In addition to professional
writing and composing he published more than 500 different works and realised over
60 recordings, for various publishing companies in Europe, USA and Asia. For his artistic activity Dojčinović has received over 50 different national and international awards.
КРАЉЕВСКИ ГУДАЧИ СВЕТОГ ЂОРЂА (Србија)
Краљевски гудачи Св. Ђорђа настали су 1998. године када је Краљевски дом
Карађорђевића доделио титулу КРАЉЕВСКИ изворном оркестру Гудачи Св. Ђор­
ђа, који је основала агенција НАТАН 1992. године. Краљевски гудачи Св. Ђорђа
наступају у земљи и иностранству под патронатом Њ.К.В. Принца Филипа Карађорђе­
вића.
Овај камерни оркестар ретко мења своје чланове, тако да су уједначени звук и свирање без
диригента карактеристични за његову ин­тер­
претацију, а уједно сведочи и о самом квалитету и уиграности музичара. Први кон­церт­мајстор
оркестра је већ петнаестак година познати виолиниста Сретен Крстић, а у његовом одсуству
11

ансамбл води Владимир Кох. Оркестар је до сада одржао преко 700 концерата, а
у сарадњи са агенцијом НАТАН објавио је и 18 дискографских албума, снимљених
са познатим солистима.
ROYAL STRINGS OF ST. GEORGE (Serbia)
Patron H.R.H Prince Filip of Serbia
Royal Strings of St. George orchestra has received its title in 1998 from H.R.H Prince
Filip of Serbia, who took under his patron the ensemble of St. George founded in 1992
by the concert agency NATAN. It’s members are one of the best young musicians today. The Orchestra establishes its identity by it’s refined sound with equal registers
and the deep and expressive tone. Convincing in their technicallity and in their talent,
the members of the orchestra showed thier ability to adopt to a varied repertoir. Thier
superb ability showed in the movement and impulse of the outer and lyric sensibility
of the inner movements of the Vivaldi’s and Bach’s concerts; richness of Mozart’s Divertimento, as well as meditative expression of Milojevic’s Miniatures and Suk’s Meditation. Lastly, the Orchestra communicated with the soloists beautifully.
ВИНЋЕНЦО ПОЋИ, физичар, музичар и музиколог (Италија)
Рођен је 1944. године у Италији прво почео са музичким школовањем
а потом завршио студије физике на Универзитету у Риму. Касније је
био ангажован као научник и професор нуклеране физике. Упоредо
захваљујући великој љубави према музици развио јединствену електронску базу података посвећену класичној гитари и музикалијама.
Оснивач посебне VP Music Media edicije. Године 1999. награђен је
златном медаљом за свој музиколошко истраживачки рад. 
VINCENCO POCCI, physician, musician and musicologist (Italy)
Born in 1944 in Italy, Pocci first began to study the guitar, and at the same
time made his master degree in Physics at the University in Roma. Later he became 
involved in teaching and in nuclear research. Thanks to his great music passion together with his main professional work he has developed the unique computerised
database of classical guitar music and books. He is the founder and director of a special VP Music Media production. In 1999 Pocci was awarded with a special golden
medal for his musicology-rеsearch work.

12

ИЗЛОЖБЕ
1.„Хоакин Родриго – Шпанска музика“
тематска изложба посвећена животу
и раду великана шпанског музичког
пера Хоакину Родригу
(Фондација Х. Родриго, Шпанија)
2. Изложба промотивна за Врњачку Бању
3 Изложба промотивна за Републику Србију
„Повеље и дипломе од 17. до 20. века“
Историјски музеј Србије
EXHIBITIONS
1. „Јоаquin Rodrigo and the Spainsh
music” thematic exhibition dedicated
to the great Spanish composer Јоаquin
Rodrigo, his life and work
(Foundacion Joaquin Rodrigo, Spain)
2. Exhibition promoting of the city Vrnjci Spa
Homeland Museums of Vrnjacka Banja
3. Exhibition promoting of Republic Serbia
„Charters and diplomas from
the 17th to the 20th centuries“
Historical Museum of Serbia, Belgrade

13

СЕДМИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
„ВРЊЦИ 2012.“

ПРОГРАМ
Jули
20.07. Свечано отварање Фестивала
Асен Маринов Трио: Милена
Карађова (вокал), Асен Маринов
(гитара), Христиан Георгиев
(кавал) (Бугарска)
21.07. Клавирски кoнцерт
Јулија Бал (Србија)
22.07. Дуо „Белканто“
дуо дoмрa и гитара:
Olga и Boris Belsky (Украјина)
23.07. „Set in Rock“ мутимедијални
програм (реч-тон-слика)
Paul Fowles, приповедач
(Велика Британија)
24.07. Дуо Vladislav Petrášek
и Marian Pawlas
(електричнe гитарe)
(Чешка Република)
25.07. Концерт за виолину
Jochen Brusch (Немачкa)
26.07. „Музика Шпаније“
Jоsep Manzano, гитара (Шпанија)
27.07. Giacomo Parimbelli,
„Осећања и колорит италијанске
гитаре од барока до двадесетог
века“ (Италија)
„Sentimenti e colori della chitarra
italiana dal Barocco al Novecento“,
Giacomo Parimbelli,
chitarra romantica (Italia)
28.07. Дуо „Meduoteran“: Taylan Arican
(саз) и Srdjan Vukashinovich
(хармоника) (Швајцарска)
29.07. Филмско музичко вече,
Мел Беј продукција, (САД)

30.07. Cвечано затварање фестивала
Оркестар:
Kраљевски гудачи Светог Ђорђа
диригент: Florin Totan (Румунија)
солиста: Урош Дојчиновић (Србија)
специјални гост: Властимир
Трајковић, кoмпозитор
Пропратне
манифестације фестивала
26.07. „Јоаquin RODRIGO – Шпанска музика“
тематска изложба посвећена животу
и раду великана шпанског музичког
пера Хоакину Родригу (Фондација Х.
Родриго, Шпанија)
27.07. „Свет италијанске музике“ тематска
изложба, гост Vincenzo Pocci оснивач
и директор VP MUSIC MEDIA
продукције.
„Il mondo della musica italiana“ mostra
tematica sulla musica, a cura di Vincenzo
Pocci, fondatore e direttore di VP MUSIC
MEDIA
28.07. u 18.00 h
Giacomo Parimbelli
Master class на тему:
„Италијанска гитара на почетку
двадесетог века“
Master class sul tema:
„La chitarra italiana del primo Novecento“
20-30.07.
Промотивна изложба за Врњачку Бању
Промотивна изложба за Републику Србију

7th INTERNATIONAL CLASSICAL MUSIC FESTIVAL
VRNJCI 2012.
July

PROGRAM

20.07. The Official opening ceremony:
Asen Marinov Trio: Milena
Karadjova (vocal), Asen Marinov
(guitar), Hristian Georgiev (kaval)
(Bulgaria)
21.07. Piano concert
Juliya Bal (Serbia)
22.07. Duo “Belcanto”
Duo Domra & Guitar:
Olga and Boris Belsky (Ukraine)
23.07. “Set in Rock” multimedia program
(words-sounds-pictures) Paul
Fowles, narrator (Great Britain)
24.07. Duo Vladislav Petrášek
& Marian Pawlas,
еlectric guitars
(Czech Republic)
25.07. Мusic for violin
Jochen Brusch (Germany)
26.07. “Spanish guitar music”
Jоsep Manzano (Spain)
27.07. “Feelings and colors of Italian Guitar
from Baroque up to the XX century”
Giacomo Parimbelli (Italy)
28.07. Duo “Meduoteran”:
Taylan Arican (saz) & Srdjan
Vukashinovich (acordeon)
(Switzerland)
29.07. Evening reserved for music-film
presentations (Mel Bay
Production, USA)
30.07. The formal festival closing celebration
Оrchestra: “The Royal Strings of St.
George”, conductor: Florin Totan
(Romania), sоloist: Uros Dojcinovic
(Serbia), special guest: Vlastimir
Тrajkovic, composer

Other events to go
with the Festival
26.07. “Јоаquin RODRIGO and the Spainsh
music” thematic exhibition dedicated
to the great Spanish composer Јоаquin
RODRIGO, his life and work (Foundacion
Joaquin Rodrigo, Spain)
27.07. “The world of Italian music” thematic
music exhibition and presentation;
special guest: Vincenzo Pocci (Italy)
founder and director of VP MUSIC
MEDIA production.
28.07. 6.00 PM
Giacomo Parimbelli
Thematic Master class:
“Italian guitar in the begining
of XX century”
20-30.07.
Exhibition promoting of the city Vrnjci Spa
Exhibition promoting of Republic Serbia

The general short information:
July, 20-30 2012. Vrnjci Spa, Serbia: The
7th International Classical Music Festival
VRNJCI, with Asen Marinov Trio, Duo
Olga & Boris Belsky, Duo Vladislav Petrášek
& Marian Pawlas, Jochen Brusch, Jоsep
Manzano, Giacomo Parimbelli, Duo
“Meduoteran”, Paul Fowles, Vincenzo Pocci,
“The Royal Strings of St. George” with
Florin Totan and Јuliya Bal Contact: Uros
Dojcinovic, tel/fax (+381 11) 6649 189.
e-mail: urosdojcinovic@eunet.rs, Jelena
Borovic-Dimic, tel/fax (+381 36) 612 144.
e-mail: zamuzej@ptt.rs

VRNJCI SPA, SERBIA
Vrnjacka Banja is situated in the central part of the Republic of Serbia, at 43°37‘ of
northern geographical latitude and 20°54‘ of eastern geographical longitude, at about
200 km to the south from Belgrade, in the mountainous hinterland of Mount Goc (1147
m), at the height of 230 m above sea level and it has a moderate continental climate.
Positioned on a crossroads with good geomorphologic, hydrographic, pedologic and
climate potentials, the region of Vrnjacka Banja has always offered ideal conditions for
settling down, from prehistoric times until today.
The oldest traces of settling in this area date from the Younger Stone Age from the
period of 3800 to 3100 year BC, that is, from the end of the Neolith and the beginning of
Eneolithic. Accidental archeological findings near the mineral springs impose the assumption that the prehistoric inhabitants knew about some of these springs, even in
those times when this river valley, where mineral springs could be found on both sides,
was used as a natural and the quickies way between the settlements on the Morava and
Mount Goc. The evidence found about using mineral springs in prehistoric times and in
some other European spas speaks in favour of this theory. Noted archaeological sites
from the Bronze and Iron Ages, as well as from the Greek Period and Roman Domination,
and from the Middle Ages and Turkish Domination, show continuity of settling on this
territory. Hot mineral water was used for drinking and for bathing even in Roman times,
which the discovery of the Roman Spring and Roman money, belonging to the period
from Augustus to Valentinianus (from I to IV Century) testifies about.
The first analysis of mineral water from Vrnjacka Banja is connected to the name of an
Austrian, Baron Herder, the manager of Royal Mines in Freiburg, who was invited by Duke
Milos Obrenovic, whose aim was to discover mine resources in Serbia and to examine
mineral water. In his opinion, water from Vrnjacka Banja was similar to Schlossburn water
in Carlsbad. Studying the mineral waters on the territory of Serbia, Emerich Lindenmayer,
who visited Vrnjci, too, classified Vrnjacka water as good for drinking and bathing in his
„Description of mineral waters in the Principality of Serbia“, predicting a good future to it.
Interested in Baron Herder and Lindermayer‘s such a high opinion, and, according to
a story, having checked its healing abilities on his scabby horse, a priest from Vrnjacka
Banja called Hadzi Jevtimije Popovic cleaned the spring, installed a wooden pipe and
served food and drinks to Bishop Joanikije, who ordered a bath to be dug at one of the
springs and made the first building in Vrnjacka Banja, a guest house, the so called Bishop‘s House. Wishing to find out water values, he sent a sample to Dr Josif Pancic, who
gave it high grades and recommended its use to Pavle Mutavdzic, a district head, who
built a cottage and dug a bath in Vrnjci. Having recovered completely, and being the
head of Krusevac District, he wanted to do something for Vrnjci, so he started activities
on making an association for founding a spa in Vrnjci. That is how „Osnovatelno fundatorsko drustvo kiselovruce vode u Vrnjcima“ (The Foundational Society of Sour Hot Water in
Vrnjci) was created on 14 July 1868. The Society did a primitive capping, put up some
fountains for drinking hot and cold water a hundred paces further, made a wooden pool
where 35 people could have a bath, and opened the first official tourist season in 1869.
From that year, government‘s specialists Wielhem Zigmondi, Ljubomir Kleric and Sima
Lozanic started visiting Vrnjci, and they had a very favourable opinion on mineral water
and gave directions for its development.
The spa was proclaimed national in 1883, and the Foundational Society gave it to the
state as a present. In the same year, the first bath made of solid material was built, and in

the following decade some other important buildings were made: Drzavna gostionica
(the State Eating House) and Rakidzic‘s apartments, which belonged to Kosta Petrovic
Rakica, the first caterer of Vrnjacka Banja, the villa of King‘s Protector, General Jovan Belimarkovic, Kursalon and others. In 1884, there was introduced a position of the supervisor
of Vrnjacka Banja, and a year later, the spa area was determined and measured. In 1890,
an Austrian engineer called Franz Wienter came to Vrnjci and made a spa condition and
development analysis. Afterwards, a specialist committee, which he was a member of, in
1891, made a general suggestion on spa development, where as a new state committee
made the final regulation plan. In those years, Banja got its first good clean water supply
from Mount Goc, and engineer Wienter, with gardener J. Janacek, built the first green
house in Vrnjacka Banja in 1894. In 1890, Banja got its first pharmacy owned by Lj. Novakovic, and from 1899, there was established a meteorological station. In the same year,
Suca‘s Pavilion was built, where there was the first library and bazaar in Vrnjacka Banja. A
new hot bath was built in 1904, but, due to the loss of heat in the pipes bringing hot
water from the spring, it was called a „cool“ or „cold bath“. Water shortage resulted in a
new capping in 1905-06, under a supervision by Dr Jozef Knet, when a recapping was
done by removing the surface and by shallow drilling, which resulted in new quantities
of mineral water.
An increase in visiting and insufficient water quantities resulted in capping hot
springs, firstly in 1924, and then from 1934 to 1937 at the site of spring Sneznik. There
were capped two springs called Lira and Sneznik I, and then Sneznik II and Sneznik III. The
cold springs of Slatina were capped in 1937.
Building development of Vrnjacka Banja is connected to the last decade of XIX and
the first decade of XX Century, being the period when a characteristic core of different
building styles was formed. In spite of ample building and the influence of private investments on it, there was created and preserved the feature of building heritage, meaning
that primary requirements of a spa, climate and a healing place were respected.
A recognizable contour of the ambient of Vrnjacka Banja is the parks, which were being created in accordance with a suggestion by Wienter from 1892; their make was started two years later, when the green house was constructed. Generations of top gardeners
built their skill and experience in making luxurious flowerbeds of French baroque style,
giving them a European level. Such ambient values provided Vrnjacka Banja with authenticity, which, coloured with humour and peace, made Banja a fashionable place until the
Second World War.
After the Second World War, Vrnjci was developed intensively, so that today it offers
5.000 beds in hotels and boarding houses and 10.000 in private accommodation, and
new mineral springs were built as well, whereas some other are being examined.
So, today in Vrnjacka Banja there are five mineral springs used for treatments: Topla
voda (Hot Water), Sneznik, Slatina, Jezero (the Lake) and Beli izvor (the White Spring) and
some other which are being examined. Their water helps with: diabetes, after jaundice
conditions, infection of kidney pelvic, urine bladder and urine ways, illnesses of gallbladder and gall ways, stomach and duodenum ulcer, conditions after removing gallbladder,
conditions after stomach resection and so on.
By combining different ways of application of mineral waters from Vrnjacka Banja,
together with medical treatments, physical and other therapies, as well as a diet regime,
Vrnjacka Banja performs prevention, treatments and recovery from indicated illnesses.
Jelena Borovic-Dimic
Translation Marin Golubovic