ACȚIUNILE DE CARTE FUNCIARĂ

Acțiunea în prestație tabulară obișnuită și specială Înscrierile în CF au efect constitutiv de drepturi în condițiile NCC. Dacă s-a încheiat un act translativ sau constitutiv de drepturi, efectele acestuia se produc numai dacă și după ce a fost înscris în CF. Ca atare drepturile reale în NCC se pot constitui, transmite, modifica sau stinge numai dacă au fost înscrise în CF. În acest scop, cel ce a consimțit la constituirea, modificare, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar e obligat să predea toate înscrisurile necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în CF. Invers, dacă un drept înscris în CF se stinge, titularul e obligat să predea celui îndreptățit înscrisurile necesare radierii. În situația în care cel obligat refuză să predea înscrisurile necesare pentru intabulare sau cel de radiere a dreptului din CF, cel îndreptățit se poate adresa justiției, care va putea dispune intabularea, respectiv radierea dreptului real imobiliar. Hotărârea instanței de judecată va înlocui acordul de voință sau consimțământul celui care refuză să-l dea, și va constitui înscrisul în baza căruia se va face intabularea sau radierea lui. Acțiunea în prestație tabulară va fi îndreptată împotriva celui care nu-și îndeplinește obligația asumată de comsimțire la constituirea, transmiterea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar. Pentru admiterea unei acțiuni în prstație tabulară trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: Actul juridic doveditor al raportului juridic translativ sau constitutiv al unui drept real să fie încheiat întrun singur exemplar Actul juridic doveditor raportului juridic translativ sau constitutiv al unui drept real să se află în posesia înstrăinătorului sau celui care a consfințit constituirea lui Înstrăinătorul să recunoască încheierea convenției constitutive sau translative de drepturi și existența înscrisului constatator Posesorul înscrisului, respectiv înstrăinătorul sau cel care a consfințit constituirea dreptului să refuze predarea lui

În forma sa specială, acțiunea în prestație tabulară se va putea îndrepta și împotriva terțului dobânditor înscris anterior în CF, dacă sunt îndeplinite 2 condiții: Actul juridic invocat de reclamant să fie anterior celui în temeiul căruia a fost înscris dreptul terțului dobânditor Terțul dobânditor să fi fost de rea credință la data încheierii actului

face dovada relei credințe al celui de al doilea dobânditor. Când dreptul înscris în CF urmează a fi rectificat. în concordanță cu situația juridică reală a imobilului Rectificarea înscrierilor în CF se poate face fie pe cale amiabilă. persoana interesată va putea solicita instanței să dispună . prin care s-a admis acțiunea de fond. prin declarația autentică notarială a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat. ne aflăm în situația în care proprietarul unui imobil încheie un contract de vânzare cumpărare însă actul respectiv nu a fost înscris în CF din diferite motive. se poate cere rectificarea acesteia. Acțiunea în rectificarea înscrierilor în CF Când o înscriere făcută în CF nu corespunde cu situația juridică reală. pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii lor 2. odată cu consimțământul în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării ți înscrisurile necesare. titularul lui e obligat să predea celui îndreptățit. același vânzător încheie un nou contract cu un terț subdobânditor. Dacă în fața instanței de judecată primul dobânditor (primul cumpărător) chiar neîntabulat în CF. Ulterior acestei operațiuni juridice. Prin rectificare se înțelege radierea. Acțiunea de fond poate fi după caz o acțiune în anulare. înscrierea sau încheierea nu e valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desfințat. rezoluțiune. sau orice altă acțiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic. care a preluat în posesie imobilul. reducțiune. Situația juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaștere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită prin declarație dată în formă autentică notarială ori dintr-o hotărâre judecătorească definitvă pronunțată împotriva acestuia. nu mai sunt întrunite condițiile de existență a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea 4. în cond legii. îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în CF. care însă și-a intabulat actul în CF. înscrierea în CF nu mai este. Dreptul la acțiune împotriva terțului se prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii de către acesta a dreptului în folosul său. iar în caz contrar. Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă 1. din orice alte motive. dreptul înscris a fost greșit calificat 3.Așadar. cu excepția cazului în care dreptul la acțiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai înainte. fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă. actul încheiat de acesta din urmă e supus radierii și se va intabula în CF primul act încheiat. act care se înscrie în CF.

Acțiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat. . În acest din urmă caz . Ea poate fi formulată atât împotriva dobânditorului nemijlocit. cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.înscrierea în CF. după ce a fost admisă de fond. hotărârea instanței de judecată va suplini consimțământul la înscriere al părții care are obligația de a preda înscrisurile necesare rectificării. cât și împotriva terților dobânditori. când este cazul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful