Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL”
(ianuarie 2011)

Cuprins

I. DENUMIREA PROIECTULUI

II. TITULAR Numele companiei Adresa poştală Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet Numele persoanelor de contact

III. DESCRIEREA PROIECTULUI III.1. Rezumat al proiectului III.2. Justificarea necesităţii proiectului III.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) III.4.1. Turbinele eoliene III.4.2. Drumuri de acces spre amplasament şi drumuri interne parcului III.4.3. Liniile electrice subterane III.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus Profilul şi capacităţile de producţie
Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 1

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare Metode folosite în construcţie Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect

III.6. Localizarea proiectului Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia Politici de zonare şi de folosire a terenului Arealele sensibile Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

III.7. Caracteristicile impactului potenţial Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011

2

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei Caracteristicile impactului potenţial asupra solului Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU IV.1. Protecţia calităţii apelor Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute IV.2. Protecţia aerului Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi emişi Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor Sursele de zgomot şi de vibraţii Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice Sursele de radiaţii electromagnetice Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice IV.5. Protecţia solului şi a subsolului Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 3

Directiva-cadru aer. SEVESO. monumentelor naturii şi ariilor protejate IV. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier Localizarea organizării de şantier Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 4 . LCP. ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC. dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect Lucrările. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI.6. dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public IV. DUPĂ CAZ.9. Directiva-cadru a deşeurilor etc.7. VI.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului IV. COV. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public Identificarea obiectivelor de interes public Lucrările.) VII. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei V. Directiva-cadru apă. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate Modul de gospodărire a deşeurilor IV.8.

ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei. ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII. în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului IX. ANEXE . evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu VIII.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea.PIESE DESENATE Plan de încadrare în zonă – Reţeaua de centrale eoliene SL Planuri de situaţie – Reţeaua de centrale eoliene SL Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 5 . LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI.

oraşul Cernavodă.A.ro Adresa paginii de internet: www.237. Numărul de telefon. Adresa poştală Str. DENUMIREA PROIECTULUI Memoriul de prezentare este realizat pentru proiectul: „Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL” Conţinutul memoriului de prezentare urmează prevederile Anexei nr. II.elcomex. Nu au fost primite solicitări specifice adresate de APM Constanţa către titular. în calitate de Administrator Unic.2B. înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J13/3521/2008. de fax şi adresa de e-mail. Medgidiei nr. judeţul Constanţa.11.237. biroul nr.524 Adresa de e-mail: office@elcomex.169 Fax: 0241. ELCOMEX EOL S. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 6 . TITULAR Numele companiei S. Studiul s-a bazat pe datele şi informaţiile precizate de specialiştii titularului.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului I.C.ro Numele persoanelor de contact .Director / manager / administrator: Adrian RUSU. 5 a Ordinului nr. 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. adresa paginii de internet Tel: 0241.

Componente Descriere 22 turbine eoliene cu ax orizontal de tipul SWT – 2. Elementele principale ale unei turbine eoliene sunt: fundaţia.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. Fundaţia va fi realizată din beton armat.3 MW. Turbine eoliene Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 7 . Rezumat al proiectului Proiectul denumit „Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL” se referă la realizarea unui parc eolian cu puterea totală instalată de până la 50. fiecare având puterea nominală de 2. Energia eoliană este o sursa viabilă pentru generarea electricităţii în multe ţări din lume. DESCRIEREA PROIECTULUI III. nacela şi rotorul. Cantitatea anuală de energie electrică produsă de Reţeaua de centrale eoliene SL va fi de circa 132977 MWh dacă se consideră o eficienţă medie de 30% şi va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN).1.3 – 101 produse de către firma Siemens. Proiectul de parc eolian va cuprinde componentele prezentate mai jos. turnul de susţinere. utilizarea ei contribuind la diminuarea generării de emisii poluante în mediul înconjurător. Scopul realizării proiectului de parc eolian este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentată de vânt. Terenul pe care se execută lucrarea este teren agricol cu destinaţia arabil. Amplasamentul parcului eolian este situat în extravilanul comunelor Siliştea şi Târguşor din judeţul Constanţa. cu înălţimea de 100 m. Nacela este montată la partea superioară a turnului de susţinere. Turnul de susţinere este de tip tubular.6 MW.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Rotorul turbinelor are 3 pale şi diametrul de 101 m. Platformele pentru montaj au rolul de a asigura susţinerea şi Platforme pentru montaj stabilitatea macaralelor utilizate pentru montarea componentelor turbinelor eoliene. Căile de acces în zonă sunt reprezentate prin drumuri comunale şi drumuri de exploatare agricolă. Reţea de drumuri Proiectul prevede reamenajări ale drumurilor existente, acolo unde este necesar, precum şi amenajarea unor noi drumuri de acces şi drumuri interne în amplasamentul parcului eolian. Conexiunile dintre turbinele eoliene şi staţia electrică de transformare SS2 30/110kV (STAŢIE ELECTRICĂ DE 110/30kV TÎRGUŞOR 1) se realizează prin cabluri electrice de medie tensiune (30kV) pozate subteran, paralel cu traseele drumurilor interne.

Reţea de cabluri electrice subterane

Reţeaua de turbine eoliene SL, amplasată la sud şi vest de localitatea Mireasa

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011

8

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Energia electrică produsă de turbinele eoliene este transmisă prin intermediul reţelei de cabluri subterane către staţia electrică de transformare 30/110 kV SS2. Producţia de energie electrică va fi colectată la nivelul barei staţiei de 110/400 kV care se va construi în localitatea Stupina. Energia electrică colectată la nivelul staţiei de transformare SS2 este transmisă prin intermediul unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune (110 kV), dublu circuit, către staţia electrică de transformare 110/400 kV. Lucrările care vor fi necesare pentru realizarea parcului eolian sunt: § Reamenajarea drumurilor de exploatare existente şi amenajarea unor noi drumuri de acces prin lucrări specifice. § Execuţia fundaţiilor turbinelor eoliene, amenajarea platformelor pentru montaj, montarea segmentelor turnului de susţinere, nacelei şi rotorului. § Săparea şanţurilor de adâncimea recomandată în proiect, aşezarea cablurilor de medie tensiune pe pat de nisip şi refacerea formei iniţiale a terenului. § § Realizarea fundaţiilor şi montarea echipamentelor staţiilor de transformare. Realizarea fundaţiilor stâlpilor de susţinere, montarea conductoarelor şi izolatoarelor liniilor electrice aeriene. Vor fi realizate amenajări pentru organizarea de şantier, cu platforme şi facilităţi pentru: § § § § § preparare beton fasonare armătură descărcare echipament tehnologic descărcare / încărcare utilaj tehnologic special, de ridicat/ transport depozit material mărunt.

Alimentarea cu energie electrică a acestei platforme se va face printr-un racord la reţeaua electrică existentă sau la grupul electrogen propriu.

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011

9

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

Suprafaţa necesară pentru organizarea de şantier este estimată la circa 3000 m2 şi va fi ocupată temporar. Pe întreaga perioadă de construcţie a parcului eolian, care va fi de până la 2 ani, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea vehiculelor şi utilajelor aflate în stare bună de funcţionare. Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia din localităţile învecinate şi factorii de mediu. Realizarea acestei investiţii se va face în etape, urmărindu-se ca în final să se obţină o reţea de turbine eoliene cu puterea instalată totală de până la 50,6 MW. Se preconizează ca durata de funcţionare a parcului eolian să fie de aproximativ 25 ani, în această perioadă valorificând un potenţial natural remarcabil al zonei şi anume energia eoliană.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Cadrul legislativ naţional aferent sectorului energetic a fost îmbunătăţit în conformitate cu legislaţia comunitară în domeniu, producerea energiei din surse regenerabile fiind susţinută de următoarele acte normative: § § Legea nr.13/2007 a energiei electrice; Legea nr.139/2010 privind modificarea şi completarea legii nr.220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; § Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a

producerii energiei din surse regenerabile de energie; § Legea nr.14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a

Protocolului Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994; § Hotărârea nr.1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a

producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011

10

22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. pentru anii 2009-2010. § reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în scopul scăderii încălzirii globale prin utilizarea energiilor şi tehnologiilor curate.1395/2005 privind aprobarea Programului de măsuri existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Puterea totală instalată a turbinelor pentru utilizarea energiei eoliene în ţările Uniunii Europene a ajuns la 74767 MW la sfârşitul anului 2009. § reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei şi calitatea mediului. în contextul global al dezvoltării durabile care presupune: § gestionarea responsabilă a resurselor energetice fosile prin valorificarea resurselor regenerabile viabile pentru generarea electricităţii. § Hotărârea nr.1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficientei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public.1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie. § Hotărârea nr. § Hotărârea nr.22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. § Ordonanţa nr.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului § Hotărârea nr. Scopul realizării proiectului de parc eolian este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile de energie reprezentată de vânt. § Hotărârea nr. Energia produsă va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 11 . § Hotărârea nr.1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

cu locaţia organizării de şantier şi detalii ale reţelei de drumuri şi reţelei de linii electrice.3. este propusă o suprafaţă de teren aflată în partea de est a reţelei de centrale eoliene. sunt ataşate la memoriu. Amplasamentul proiectului se află în partea de sud şi sud-vest a localităţii Mireasa. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului. după cum se menţionează în Anexe. inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) Planul de încadrare în zonă a parcului eolian şi planurile de situaţie. Pentru organizarea de şantier. Distanţa de la intravilanul localităţii până la cea mai apropiată turbină care va fi montată este de 500 m.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. Totodată parcul eolian este situat la vest de localitatea Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 12 .

724 336726. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cod turbina aferente turbinelor X (Nord) Y ( Est) Coordonate STEREO 70 aferente perimetrului CEE X (Nord) Y ( Est) SL-1 SL-2 SL-3 SL-4 SL-5 SL-6 SL-7 SL-8 SL-9 SL-10 SL-11 SL-12 SL-13 SL-14 SL-15 SL-16 SL-17 SL-18 SL-19 SL-20 SL-21 SL-22 604625. Coordonate STEREO 70 Nr.084 4927219.461 607611.594 764415.385 763800.359 4925980.511 338949.807 608122.743 763996.768 4926487.158 764376.616 765066.765 767530.323 606467.421 764328.154 338165.270 337067.878 604478.351 4922928.353 607912.618 764238.046 337027.765 337352.901 608999.981 604292.743 4922300.193 336924.597 764723.048 337749.466 4925936.821 337771. crt.741 763442.259 4925542.621 767884.738 764192.872 608636.483 4924795.379 608983.885 763145.308 338646.121 605819.172 338365.522 338591.975 606203.554 4926359.169 605883.552 762854.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Târguşor.799 606796.656 607873.662 608191.800 337430.552 764857.372 764777.166 4925787.287 608343.634 337977.263 4923759.706 13 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 .582 4925812.587 336372.689 762981. Coordonatele STEREO 70 pentru turbinele eoliene şi pentru perimetrul parcului sunt precizate în tabelul de mai jos.048 4927716.582 765076.556 4924216.995 337992.776 606295.128 337788.081 607666.633 609023.006 4926983.525 762820.809 4924985.195 607267.167 4926294.532 338463.068 336593.857 337439.662 337218.250 4923360.835 4926097.216 766161.606 765002.000 337356.598 337069. iar distanţa de la intravilanul localităţii până la cea mai apropiată turbină care va fi montată este de 3070 m.249 606632.223 763220.659 764503.503 4923594.679 336173.768 337082.071 767129.533 765692.570 4922508.127 337727.524 766566.465 4926722.

339 334610.394 334734.552 333558.286 336616.768 766274.973 768926.083 767610.097 335986.631 335482.072 332235.547 334907.584 336222.906 333159.695 768966.810 332453.498 766166.438 332899.978 336152.247 765701.073 767974.756 766409.312 767183.565 766225.233 768397.959 766343.791 766480.687 334272.855 764455.991 336557.033 333575.146 336041.753 334364.615 768631.334 333478.279 764752.160 334893.101 766433.516 337121.297 333800.573 765378.599 334609.257 765261.521 333565.717 768714.261 336623.748 768747.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 768229.249 332562.306 768978.492 768594.521 334851.865 764776.857 334151.822 767748.299 768896.599 337323.333 766774.000 765919.872 768806.732 768155.508 766715.638 332487.202 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 14 .848 767888.705 335432.063 766129.959 332845.853 333229.560 334727.

850 764717.674 335397.085 337077.671 335857.979 336299.096 765714.560 765137.577 335819.870 764400.651 764234.284 336723.911 336497.520 764465.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 61 62 63 64 65 66 67 766102.937 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 15 .

3-101 (firma Siemens) se ocupă de următoarele componente: • rotorul montat la vârful turnului de susţinere. alte structuri.3-101. una dintre cele mai mari companii producătoare de turbine eoliene din lume. Turbinele eoliene Având în vedere condiţiile specifice de vânt şi alte considerente ale titularului proiectului. pe baza particularităţilor terenului.4.1. Proiectantul turbinei eoliene de tip SWT-2.5 m şi echiparea sa în interior (greutate totală de circa 162 de tone în cazul înâlţimii de 80 m) • sistemul de control al turbinei şi sistemul de conversie care permite furnizarea energiei către transformatorul de trecere la medie tensiune • • sistemul de control de la distanţă al stării şi parametrilor turbinei sistemul de monitorizare de la distanţă a vibraţiilor. Intrarea în funcţiune a turbinei şi oprirea au loc automat. clădiri. materiale de construcţie etc. Firma producătoare este Siemens.) III. dispozitivele de orientare şi frânare • nacela care este montată la vârful turnului de susţinere şi conţine dispozitivele menţionate (greutate totală de circa 82 de tone) • turnul de susţinere de 80 m. Formele fizice ale proiectului (planuri.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. 90 m sau 99. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 16 . în amplasamentul parcului eolian este prevăzută instalarea a 22 turbine eoliene de tipul SWT-2. generatorul. având 3 pale de 49 m (greutate totală a rotorului şi palelor de circa 62 de tone) • dispozitivele şi mecanismele de legătură între generator şi rotor. depinzând de viteza vântului.4. Proiectantul platformelor necesare pentru turbinele eoliene se ocupă separat de fiecare amplasament.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Sunt avute în vedere structuri tip pentru platforme şi pentru modul de ancorare a bazei turnului de susţinere pe platformă. nacela şi rotorul. protecţie împotriva zgomotului. hidrofugă şi economie de energie. În Anexe este prezentat tipul de turbină eoliană SWT-2. Viteza vântului la care este pornit generatorul eolian este de 4 m/s. igienă. din care pot proveni cutremure puternice. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii: • • • • • • rezistenţă şi stabilitate.3-101. izolaţie termică. Prin urmare. Regiunea Dobrogea se află sub influenţa zonei seismice Vrancea. siguranţă la foc. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 17 . cât şi în caz de cutremure. Specificaţiile tehnice pentru turbinele eoliene SIEMENS SWT-2. pe baza rezultatelor privind caracteristicile geotehnice ale terenului arătate de studii geotehnice de detaliu în amplasamentele turbinelor. Componentele principale ale unei turbine eoliene sunt: fundaţia. proiectanţii vor trebui să asigure rezistenţa şi stabilitatea structurilor atât sub efectul furtunilor.3-101 sunt următoarele: • • • • Puterea nominală a generatorului este de 2300 kW. sănătatea oamenilor. refacerea şi protecţia mediului. turnul de susţinere. Proiectarea fiecăreia dintre platformele pe care vor fi instalate turbinele eoliene este în curs de realizare. siguranţă în exploatare. Proiectarea platformei şi a întregului ansamblu va trebui să urmeze cerinţele stabilite pentru construcţii prin Legea nr. Viteza vântului la care este oprit generatorul eolian este de 25 m/s. Viteza vântului la care se atinge puterea nominală este de 12÷13 m/s.

Pentru realizarea fundaţiei este necesară executarea unei excavaţii până la adâncimea recomandată în proiect. Pentru fiecare locaţie vor fi elaborate studii geotehnice complete. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 18 . în funcţie de condiţiile din fiecare amplasament. Fundaţia va fi realizată din beton armat cu oţel şi va avea diametrul de peste 18 m. În tabelul următor. respectiv reparaţii. Turnul de susţinere este de tip tubular. sunt prezentate caracteristicile turnului de susţinere pentru tipul de turbine eoliene care vor fi montate în amplasament. de condiţiile geologice şi climatice ale zonei. Concluziile studiului geotehnic realizat până acum sunt următoarele: • • Este un teren cu calităţi medii de fundare. În cadrul fundaţiei. este instalat şi ancorat pe fundaţia turbinei eoliene. fosa executată trebuie să fie uscată prin asigurarea unui sistem de drenaj sau prin absenţa apei de subsol. adâncimea şi alţi parametri. Proiectarea fundaţiei pentru fiecare turbină eoliană va depinde de datele de teren şi de cerinţele reglementărilor. este prevăzută o structură cu diametrul de cel puţin 5 m pentru ancorarea turnului turbinei eoliene. are rolul de a susţine rotorul şi nacela turbinei eoliene şi de a permite accesul prin interior în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere. Adâncimea de fundare va fi variabilă. În funcţie de rezultatele obţinute. realizat din oţel. Unghiul de înclinare al săpăturii trebuie adaptat condiţiilor concrete ale solului.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Fundaţia turbinelor eoliene Tipul corespunzător de fundaţie se va alege ţinând cont de recomandările producătorului turbinelor eoliene. se va recomanda tipul de fundaţie. care are în vârf nacela şi rotorul. Turnul de susţinere Turnul de susţinere.

M.0 rpm Sensul acelor de ceasornic 62 tone 3 49 m 19 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 . 99.] Tubular Oţel 80 m.9 – 4.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Caracteristici Tip Material Înălţime Diametrul la bază Diametrul la vârf Protecţie împotriva coroziunii Culoare Dimensiune [U. Rotorul Caracteristicile rotorului pentru turbinele care vor fi montate in amplasament sunt prezentate în tabel. Greutatea nacelei este de 82 de tone. La schimbarea direcţiei vântului. 90 m. Anemometrul este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 3…4 m/s.3 m Vopsit Gri deschis Fiecare turn de susţinere este dotat cu câte o scară interioară pentru a permite accesul în nacelă pentru operaţii de întreţinere şi reparaţii. Caracteristici Diametru Aria măturată de pale Viteză de rotaţie Sens de rotaţie Greutate Număr de pale Lungime pală Dimensiune [U. girueta poate comanda automat intrarea în funcţiune a sistemului de pivotare a turbinei. Pe partea superioară a nacelei pot fi instalate instrumente pentru urmărirea direcţiei (girueta) şi vitezei vântului (anemometru). Nacela Nacela este amplasată la partea superioară a turnului de susţinere şi are rolul de a susţine şi proteja componentele turbinei eoliene.M. respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 25 m/s.0 – 16. care se montează în interiorul acesteia.] 101 m 8000 m2 6.2 m 2.5 m 3.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Palele rotorului reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale turbinelor eoliene şi împreună cu butucul alcătuiesc rotorul turbinei. sau operaţiile de demontare a turbinei eoliene la încheierea duratei de exploatare.3-101 prezintă 3 pale realizate din epoxy armat cu fibră de sticlă. Această tehnologie creşte rezistenţa mecanică şi reduce greutatea. dacă este cazul. din materiale compozite. Turbine eoliene SIEMENS Platformele pentru montaj Platformele pentru montaj au rolul de a asigura susţinerea şi stabilitatea macaralelor utilizate pentru montarea componentelor turbinelor eoliene. Rotorul turbinelor de tipul SIEMENS SWT-2. nivelarea şi compactarea terenului. care să asigure simultan rezistenţă mecanică. elasticitate şi greutate redusă. aşezarea unui strat de piatră pentru drumuri (dacă se consideră necesar). Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 20 . Totodată. Modul de realizare a platformelor constă în înlăturarea solului vegetal. flexibilitate. Palele sunt realizate pe baza profilelor utilizate în industria aeronautică. aceste platforme pentru macarale permit efectuarea unor reparaţii care necesită manevrarea unor componente mari.

2. cu aceeaşi granulaţie a elementelor). total sau parţial zdrobit. Lăţimea drumurilor de acces este de 6 m. 1 compactare). Studiul geotehnic realizat pentru amplasament va contribui la alegerea soluţiei optime. şi anume 30 cm de piatră pentru drumuri (1 strat. Tehnologia generală de realizare a drumurilor de acces constă în: § îndepartarea primelor straturi de sol moale până se ajunge la un strat de material compact. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 21 .Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. Dacă obţinerea pietrişului prelucrat este dificilă se poate opta pentru o altă soluţie de realizare a drumurilor interne. în amplasamentul parcului eolian. conform indicaţiilor firmei producătoare a turbinelor. În perioada de construcţie căile de acces sunt necesare pentru transportul componentelor turbinelor.2 km şi amenajarea unor noi drumuri de acces. § compactarea straturilor de pietriş prelucrat (compactarea se va face după fiecare strat de pietriş şi întotdeauna cu apă). pantele maxime şi razele de curbură admisibile ale drumurilor vor trebui să corespundă cerinţelor de transport în siguranţă al obiectelor de mari dimensiuni care compun turbinele eoliene. 1 compactare) plus 30 cm pietriş (1 strat. Proiectul prevede reamenajarea drumurilor de exploatare agricolă existente. al materialelor de construcţie şi al echipamentelor staţiei de transformare. § acoperirea stratului de material compact cu 40 cm de pietriş prelucrat (amestec uscat.4. pe o lungime de 19. la care se adaugă lăţimea rigolelor necesare pentru preluarea şi direcţionarea apelor pluviale. Dimensiunile. Alegerea tehnologiei corespunzătoare pentru realizarea drumurilor de acces depinde de caracteristicile solului existent în amplasamentul parcului eolian. Drumuri de acces spre amplasament şi drumuri interne parcului Căile de acces în zonă sunt reprezentate prin drumul public DJ 225 pe sectorul dintre Târguşor şi Mireasa şi drumuri de exploatare agricolă.

sa se evite pe cât posibil zonele în care integritatea cablului este periclitată prin deteriorări mecanice. III.2 m şi lăţimea de 0. traseele cablurilor trebuie alese în aşa fel încât: § să se realizeze legăturile cele mai scurte. Elementele specifice caracteristice proiectului propus Profilul şi capacităţile de producţie Investiţia propusă se va realiza în scopul producerii energiei electrice prin valorificarea unei surse regenerabile de energie (energia cinetică a vântului).Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului În perioada de funcţionare a parcului eolian drumurile interne sunt utilizate pentru accesul la fiecare turbină în timpul operaţiilor de întreţinere şi reparaţii. vibraţii.8 m. Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica şanţuri cu adâncimea de 1. În general. § § să se evite pe cât posibil zonele cu pericol de incendiu. După aşezarea cablurilor pe pat de nisip se umplu şanţurile cu pământ compact şi se reface forma iniţială a terenului.3. Liniile electrice subterane Pentru transportul energiei electrice de la fiecare turbină eoliană la staţia de transformare a parcului eolian se vor folosi cabluri electrice de medie tensiune (30kV) pozate subteran. III. prin agenţi corosivi. Traseele liniilor electrice subterane vor urma traseele drumurilor interne care permit accesul la turbine.5. Pentru protecţia drumurilor şi pentru preluarea apelor pluviale vor fi realizate rigole de dirijare a acestora. pozare în apă. supraîncălzire sau prin arc electric provocat de alte cabluri. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 22 . Energia va fi produsă de turbinele eoliene.4. în concordanţă cu organizarea întregii reţele de cabluri. în funcţie de condiţiile de vânt existente în fiecare interval de timp în amplasamente.

Energia electrică produsă de turbinele eoliene este transmisă la staţia electrică SS2 şi mai departe la staţia electrică de transformare principală. cea de extragere. se alimentează consumatorii cu energie electrică. în capitolul III. unde este livrată în Sistemul Electroenergetic Naţional. În a doua etapă. urmând proceduri de comandă automată care ţin seamă de viteza vântului. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament Componentele parcului eolian au fost descrise mai sus.4. Turbinele eoliene intră în funcţiune automat sau se opresc. conversia şi consumul. cea de conversie. cea de consum. Această formă de energie este convertită în energie electrică prin intermediul generatorului electric. energia cinetică a vântului este transformată în energie mecanică prin intermediul rotorului turbinei eoliene. capacitatea Ca urmare a valorificării potenţialului eolian al zonei de către reţeaua de turbine eoliene. se va obţine energie electrică care va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional. În etapa a treia. produse şi subproduse obţinute.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Producţia totală de energie electrică a turbinelor din reţea va fi variabilă şi va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN). palele rotorului turbinelor eoliene sunt puse în mişcare datorită energiei cinetice eoliene. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 23 . Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus. În prima etapă. Cantitatea anuală de energie electrică produsă de cele 22 turbine eoliene va fi de circa 132977 MWh pentru o eficienţă medie de 30%. Conversia energiei cinetice a vântului în energie electrică se realizează în următoarele etape: extragerea. mărimea.

va fi livrată Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN). Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă Racordarea la reţeaua de transport al energiei electrice Energia electrică produsă de reţeaua de turbine eoliene. se înlocuiesc uleiurile de la unele echipamente şi instalaţii. Pentru funcţionarea unei turbine eoliene. amenajarea drumurilor de exploatare agricolă existente şi realizarea de noi drumuri de acces. se utilizează motorină pentru vehicule şi pentru utilajele folosite la lucrări de construcţii şi montaj. Se mai adaugă. Atunci când este necesar. atunci când este cazul. cu modul de asigurare a acestora În perioada de construcţie a parcului eolian se utilizează materii prime pentru: • • realizarea fundaţiilor turbinelor eoliene. carburanţi pentru vehicule de transport şi utilaje necesare în activităţile de întreţinere şi reparaţii. vor fi necesare cantităţi de beton de cel puţin 500 m3 şi 35 – 40 tone de oţel. nu se utilizează materii prime. Pentru construirea fundaţiei fiecărei turbine eoliene. nu este necesar să se consume decât energie electrică pentru asigurarea cerinţelor procesului de producţie. În perioada de exploatare a parcului eolian. energia şi combustibilii utilizaţi. Alimentarea cu energie electrică a platformei pe care va fi amplasată organizarea de şantier a constructorului se va face printr-un racord la reţeaua electrică existentă sau la grupul electrogen propriu. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 24 .Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Materiile prime. Totodată. • amplasarea reţelei de cabluri electrice subterane. amplasate într-o configuraţie avantajoasă pentru valorificarea potenţialului eolian al zonei.

de 30/110kV. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 25 . în cadrul parcului eolian nu se utilizează apă şi nu sunt ape uzate care să fie evacuate. parcurile eoliene cu o putere instalată mai mare de 10 MW se vor considera grup dispecerizabil. • Staţia de transformare principală de la Stupina. • Staţia electrică de transformare SS2 30/110 kV. nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă. Întrucât funcţionarea parcului eolian nu necesită apă tehnologică. nu este necesară racordarea la reţeaua de canalizare. Prin intermediul echipamentelor de transformare tensiunea este ridicată de la valoarea de 30kV la valoarea de 110 kV. Conform ordinului ANRE nr. Aceste cabluri vor fi pozate subteran în perimetrul parcului eolian.51/2009 pentru aprobarea normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”. utilizate pentru conectarea fiecărei turbine eoliene la staţia de transformare SS2. Racordarea la sistemul de alimentare cu apă Apa necesară în perioada de construcţie va fi asigurată cu cisterne auto.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Racordarea se va face prin instalaţii de trasformare şi transport al energiei electrice: • Linii electrice subterane (LES) de medie tensiune (30 kV). de 110/400kV. • Linia electrică aeriană (LEA) de înaltă tensiune (110kV). Racordarea la reţeaua de canalizare În perioada de funcţionare. utilizată pentru conectarea staţiei SS2 cu staţia terminală principală. Ca urmare. Această soluţie de racordare va prelua energia electrică produsă de mai multe parcuri eoliene propuse a fi realizate în zonele învecinate.

În perioada de construcţie căile de acces sunt necesare pentru transportul componentelor turbinelor. precum şi construcţia de noi drumuri în amplasament. Transportul în siguranţă al componentelor turbinelor eoliene necesită amenajarea unor drumuri existente. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată. la care se adaugă lăţimea rigolelor necesare pentru preluarea şi direcţionarea apelor pluviale. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente Căile principale de acces spre amplasamentul parcului eolian SL sunt DJ225 pe sectorul dintre Târguşor şi Mireasa şi drumuri de exploatare agricolă. Studiul geotehnic realizat pentru amplasament va contribui la alegerea soluţiei optime. Alegerea tehnologiei corespunzătoare pentru realizarea drumurilor de acces depinde de caracteristicile solului existent în amplasamentul parcului eolian. Suprafeţele de teren ocupate de turbinele eoliene. Reţeaua de drumuri propusă este prezentată în Anexe. al materialelor de construcţie şi al echipamentelor staţiilor de transformare. Lăţimea drumurilor de acces este de 6 m. de reţeaua de drumuri interne sunt reduse în raport cu suprafaţa totală a parcului. pe suprafeţele din vecinătate se vor practica în continuare activităţi cu specific agricol. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 26 . Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară. În timpul şi la finalul lucrărilor de construcţie-montaj.

Funcţionarea turbinelor eoliene este condiţionată de viteza vântului.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului În perioada de funcţionare a parcului eolian drumurile interne sunt necesare pentru a permite accesul la fiecare turbină în timpul operaţiilor de întreţinere şi reparaţii. Metode folosite în construcţie Tehnologia de realizare a parcului eolian cuprinde: • • • • • • • • lucrări de amenajare a drumurilor de acces şi a drumurilor interne excavări pentru platformele turbinelor eoliene realizarea armăturilor şi montarea elementelor metalice de susţinere la platformele turbinelor realizarea platformelor de beton pentru turbine şi transformatoare lucrări pentru montarea turbinelor eoliene montarea transformatoarelor săparea şanţurilor şi amplasarea liniilor electrice subterane lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar pentru construcţia parcului eolian. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare În perioada de construcţie a parcului eolian se vor folosi agregate (nisip. pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior. fiind necesare utilaje de dimensiuni obişnuite. favorabil funcţionării instalaţiilor eoliene. Amplasamentul ales pentru viitorul parc eolian este caracterizat printr-un potenţial eolian ridicat. Realizarea armăturilor la platforme presupune lucrări de sudură. Dacă va fi necesar. Drumurile vor fi amenajate astfel încât să poată susţine vehiculele de transport greu şi componentele turbinelor eoliene. vor fi realizate lucrări de consolidare a terenului la platforme. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 27 . Vântul reprezintă o sursă curată şi regenerabilă de energie. Excavările sunt limitate la aria platformei fiecărei turbine şi la şanţuri înguste pentru cablurile electrice.

punerea în funcţiune. se procedează la: • • • retragerea macaralelor. a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje dezafectarea organizării de şantier refacerea terenului ocupat temporar. deşeuri. Montarea turbinelor eoliene necesită macarale cu capacitate foarte mare pentru ridicarea la înăţimi de peste 100 m a componentelor grele ale fiecărei turbine eoliene: segmentele turnului de susţinere. La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier. sunt transportate şi montate mai întâi macaralele de mari dimensiuni necesare. astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Betonul este transportat în amplasamente şi turnat folosind utilaje obişnuite pe şantierele de construcţii. Planul de execuţie. reziduuri transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului. refacerea zonelor din interiorul parcului folosite temporar pentru construcţia componentelor parcului eolian Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 28 . rotorul. În faza de montare a turbinelor. construirea platformelor de beton pentru turbine şi transformatoare D. Liniile electrice urmează să fie realizate conform standardelor aplicate în mod obişnuit. pregătirea organizării de şantier B. Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul parcului eolian cuprind: • • • curăţarea terenului de materiale. nacela. amplasarea liniilor electrice subterane interne care fac legătura de la turbine la staţiile electrice F. exploatare. cuprinzând faza de construcţie. refacere şi folosire ulterioară Lucrările de realizare a parcului eolian parcurg următoarele faze: A. amenajarea drumurilor pentru transportul utilajelor şi al componentelor până la locaţiile turbinelor eoliene C. la locurile de depozitare stabilite nivelarea terenului. montarea turbinelor eoliene şi a transformatoarelor E.

dezafectarea organizării de şantier şi refacerea zonei respective. componentelor. vor fi necesare următoarele lucrări: • • • verificarea tehnică a turbinelor eoliene şi a instalaţiilor parcului eolian. Dacă se va decide dezafectarea parcului eolian. se va decide dacă turbinele eoliene vor fi înlocuite pentru a continua producerea energiei electrice.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului G. Durata lucrărilor de realizare a parcului eolian este estimată de până la 2 ani. cu solicitări mari ale capacităţii portante a terenului şi se efectuează în perioade fără precipitaţii. după caz. se realizează şi sistemul de comandă şi control pentru conducerea de la distanţă şi supravegherea funcţionării turbinelor eoliene. sau dacă ele vor fi demontate. Intervalele de timp pentru construirea platformelor de beton pentru turbinele eoliene includ durata necesară pentru întărirea betonului. vor fi executate următoarele lucrări: • • • • demontarea turbinelor eoliene şi a instalaţiilor parcului eolian şi dezafectarea staţiilor electrice şi a liniilor electrice înlăturarea platformelor şi construcţiilor transportarea tuturor componentelor şi deşeurilor în afara parcului eolian refacerea terenului astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară realizării parcului eolian. sau refacerea construcţiilor. Montarea turbinelor eoliene presupune transport şi manevrare de echipamente foarte grele. precum şi a staţiilor electrice şi a liniilor electrice verificarea tehnică a platformelor pe care sunt instalate turbinele şi a construcţiilor consultarea proiectanţilor şi modernizarea turbinelor. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate Proiectul se încadrează într-un ansamblu de reţele de turbine eoliene. Durata de exploatare a turbinelor eoliene este de circa 25 de ani. sistemelor. Dacă se va decide continuarea producerii energiei electrice. prevăzut în următoarele proiecte propuse: • Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua TG 29 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 . La încheierea duratei de exploatare. În cadrul lucrărilor menţionate.

10238RP/12. Construirea Staţiei electrice de 110 / 400 kV în localitatea Stupina.2010. pentru care APM Constanţa a emis Decizia etapei de încadrare nr. stabilind că proiectul referitor la această staţie electrică nu se supune evaluării impactului asupra mediului. comuna Crucea este un proiect separat. Construirea Staţiei electrice de 110 / 30 kV Tîrguşor 2 este un proiect separat. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 30 .11. 68 din 23.2010. pentru care APM Constanţa a emis Decizia etapei de încadrare nr. pentru livrarea energiei către Sistemul Electroenergetic Naţional.11. propusă în extravilanul comunei Tîrguşor conectate între ele printr-o linie electrică aeriană de 110 kV. urmează să fie construite o staţie electrică de 110 / 400 kV la Stupina şi linia electrică de la Staţia electrică Târguşor 1 până la aceasta. Acestea vor utiliza două staţii electrice propuse: • • Staţia electrică de 110 / 30 kV Târguşor 1 (SS2).2010. Totodată.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului • • • • • • Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua TG-2 Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua DBE Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua DBE-2 Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua DBW Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua NB Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL.11. stabilind că proiectul referitor la această staţie electrică nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Construirea Staţiei electrice Târguşor 1 este un proiect separat. pentru care Primăria comunei Nicolae Bălcescu a emis Certificatul de urbanism nr. propusă în extravilanul comunei Nicolae Bălcescu Staţia electrică de 110 / 30 kV Tîrguşor 2 (SS1). 10239RP/12.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Reţeaua de centrale eoliene SL (indicată de săgeată). prezentată împreună cu alte proiecte Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 31 .

variaţia pe verticală a vitezei vântului să fie cât mai mică. § turbulenţa atmosferică să fie cât mai scăzută. la structura şi intensitatea vântului. spectrul de frecvenţă al rafalelor să fie limitat la frecvente cât mai mici. Pentru alegerea unor amplasamente ale turbinelor eoliene cu un potenţial energetic eolian optim sunt necesare informaţii detaliate referitoare. platouri şi câmpii înalte.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare În vederea realizării proiectului. § structura vântului: direcţia vântului să nu prezinte variaţii mari în perioade scurte de timp. Criteriile recomandate pentru alegerea unor amplasamente optime pentru instalaţiile eoliene sunt următoarele: § potenţialul energetic eolian: viteza medie anuală cât mai mare. plajele deschise ale litoralului. 32 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 . dar şi la condiţiile climatice. câmpia deschisă. durata anuală a vitezelor în gama de funcţionare a turbinei eoliene cât mai ridicată. accesul şi interferenţa cu mediul. alternative tehnologice de producere a energiei electrice şi alternative privind modul de încadrare în Sistemul Electroenergetic Naţional. titularul a luat in considerare alternative de amplasare. în primul rând. văi lungi paralele cu direcţia vânturilor dominante. morfologia reliefului: sunt recomandate formele de relief cât mai puţin accidentate ca dealurile cu pante line şi forme rotunjite. particularităţile de relief. § rugozitatea terenului: rugozitatea terenului cât mai mică.

depozite. se vor evita în general zonele urbane. § distanţa faţă de reţea: se va urmări apropierea de reţea. Caracteristică Puterea instalată Înălţimea turnului de susţinere Diametrul rotorului Numărul de pale Viteza vântului la care porneşte turbina Turbină GAMESA G87-2.0 MW 2000 kW 100 m 87 m 3 4 m/s Turbină GAMESA G90-2.0 MW 2000 kW 100 m 90 m 3 3 m/s Turbină SIEMENS SWT-2. dar mai ales la cele de mare putere se vor asigura spaţii de protecţie şi de siguranţă.3-101 2300 kW 100 m 101 m 3 4 m/s Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 33 . Din punct de vedere al echipării cu turbine eoliene.. denivelări locale pronunţate. § spaţii de protecţie şi siguranţă: la toate instalaţiile eoliene. lipsa obstacolelor naturale: copaci înalţi. - lipsa obstacolelor artificiale: clădiri înalte. ziduri etc. GAMESA G90 şi SIEMENS SWT2. Luând în considerare criteriile enumerate.3-101. § existenţa căilor de acces: la turbinele eoliene de mare putere accesul la locul de instalare va fi asigurat pentru mijloacele tehnice de instalare şi deservire. Caracteristicile tehnice ale celor trei tipuri de turbine eoliene sunt prezentate în tabel. turnuri.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - vegetaţie cât mai maruntă şi uniformă. au fost studiate mai multe variante tehnologice disponibile: GAMESA G87. s-a optat pentru varianta finală a amplasamentului parcului eolian prezentat în Anexe.

sunt certificate conform cu standardele internaţionale pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate şi au implementată o strategie de comandă şi control pentru maximizarea producţiei de energie electrică pentru un domeniu al vitezei vântului mai larg. Se consideră că varianta B este mai rentabilă din punct de vedere economic. Aceste 2 staţii de transformare vor fi conectate prin cabluri de înaltă tensiune (110 kV). pozate subteran şi transmisă către 2 staţii de transformare 30/110 kV. la o staţie electrică de conexiuni. în condiţiile unor caracteristici constructive în general asemănătoare. pozate subteran şi transmisă către 2 staţii de transformare 20/110 kV.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Viteza vântului la care este oprită turbina Durata de exploatare 25 m/s 25 ani 21 m/s 25 ani 25 m/s 25 ani Se constată că turbinele de tip SIEMENS SWT-2. În ceea ce priveste încadrarea reţelei de turbine energetice eoliene în SEN au fost studiate următoarele variante: § Varianta A: colectarea energiei electrice produsă de întregul proiect prin cabluri electrice de medie tensiune (20 kV). § Varianta B: colectarea energiei electrice produsă de întregul proiect prin cabluri electrice de medie tensiune (30 kV). Linia electrică aeriană de înaltă tensiune (110 kV) dublu circuit va conecta staţia electrica de transformare SS2 cu staţia electrică terminală 110/400 kV. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 34 . Energia colectată la nivelul staţiei secundare SS1 30/110 kV aflată în partea de est a amplasamentului este transmisă prin intermediul unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune (110 kV) către staţia electrică secundară SS2 30/110 kV aflată în partea de vest a amplasamentului. Turbinele eoliene propuse pentru acest proiect sunt fabricate prin cele mai noi tehnologii din domeniu. pozate subteran. Linia electrică aeriană de înaltă tensiune (110 kV) va conecta staţia electrică de conexiuni cu staţia electrică terminală 110/400 kV.3-101 produc mai multă energie electrică şi funcţionează într-un interval ceva mai larg de viteze ale vântului.

06.01. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa. Aviz 1111179/1/14. Aviz 98/15955/07.2010 emis de TRANSGAZ.2009 emis de ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA.2010 emis de SRI Aviz 670/02.10. Aviz 1529/2009 emis de ROMTELECOM Aviz 8689/20.2010 emis de Ministerul Apărării Naţionale. Alte autorizaţii cerute de titular pentru proiect Titularul proiectului deţine următoarele avize/autorizaţii: • • • • • Certificat de urbanism 342/16.01.2010 emis de Primăria Comunei Siliştea Judeţul Constanţa.2010 emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură.2009 emis de Ministerul Sănătăţii. Aviz 10289/400/28.2009 emis de RAJA. Certificat de urbanism 11/10.11.11. Aviz 37/06. Aviz D/996/20.11.2010 emis de MAI Aviz 60055/10.12.2010 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Aviz 11535R/23.10.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului Ca urmare a realizării ansamblului de turbine energetice eoliene vor exista în zonă noi linii de transport al energiei electrice şi staţii de transformare.2010 emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa pentru Planul Urbanistic Zonal „Amplasare reţele centrale eoliene – Reţeaua SL”. Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Constanţa (DJCCPCN). Aviz 9041626/23.2010 emis de ANIF Sucursala Teritorială Dobrogea.2009 emis de TRANSELECTRICA. Aviz 936/14.05. • • • • • • • • • • Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 35 .04.2009 emis de Consiliul Judeţean Constanţa.06. Aviz 9758RP/27.03.07.

Teren pe care urmează să fie amplasate turbine eoliene Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament. cât şi pe zone adiacente acestuia Terenul pe care se propune amplasarea reţelei de turbine eoliene este teren agricol arabil şi teren cu destinaţie specială – căi de comunicaţie rutieră (drum de exploatare). Localizarea proiectului Amplasamentul proiectului se află în extravilanul comunelor Siliştea şi Târguşor din judeţul Constanţa şi este la distanţă mare de graniţe. Localităţile cele mai apropiate de amplasamentul parcului eolian sunt: § § Mireasa situată în nord Târguşor situată în est.6.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 36 .

pe suprafeţele neocupate se vor practica în continuare activităţi cu specific agricol. Dezvoltarea economică poate fi marcată favorabil prin oferta de locuri de muncă pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului La finalul lucrărilor de construcţie-montaj. în scopul protejării biodiversităţii din ariile naturale protejate învecinate. Arealele sensibile La nord şi la nord – est de amplasamentul reţelei de centrale eoliene se află situl de importanţă comunitară ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia şi aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0019 Cheile Dobrogei. Politici de zonare şi de folosire a terenului Pentru zona aflată în studiu în vederea amplasării obiectivului Reţeaua SL. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 37 . Aceste arii naturale protejate sunt reprezentate pe planşa din Anexe. Investiţia va contribui la dezvoltarea economică a zonei. În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa. Fiind luate în considerare diferite aspecte. au rezultat multe variante de amplasare. Nu au fost prevăzute lucrări majore de echipare edilitară. fiind terenuri extravilane. nu au fost menţionate direcţii de dezvoltare speciale. aşa cum s-a menţionat mai sus. iar configuraţia adoptată este flexibilă. titularul proiectului a fost de acord să realizeze modificările sugerate. de dezvoltare a structurii drumurilor sau alte operaţiuni economice cu efect în plan urbanistic. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare Pentru acest proiect au fost luate în considerare mai multe variante cu privire la amplasamentele turbinelor eoliene. prin apariţia unor investiţii noi atrase de prezenţa dotărilor.

Comuna Siliştea. În etapa de operare a centralei electrice eoliene nu se va utiliza apă. nacela). Proiectul propus nu are impact transfrontieră.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului III. prin urmare funcţionarea turbinelor eoliene nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 38 . Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie. Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării componentelor foarte mari şi grele ale turbinelor eoliene (segmentele turnului de susţinere. iar în intervalul de dezafectare este pe termen scurt. Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei şi sănătăţii umane Comuna Târguşor. Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane. palele. cel din perioada de funcţionare este pe termen lung. avea 1670 locuitori în anul 2006. se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei. alcătuită din localităţile Siliştea şi Ţepeş Vodă. Stabilitatea şi integritatea turbinelor eoliene trebuie să fie asigurate de către proiectanţi. Se poate considera că impactul în perioada de construcţie este pe termen scurt. rotorul. alcătuită din localităţile Mireasa şi Târguşor. Caracteristicile impactului potenţial Caracteristicile impactului potenţial decurg din activităţile de construcţie şi din modul de funcţionare a parcului eolian. lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.7. avea 1403 locuitori în anul 2001. Totodată poate apărea impact direct cauzat de căderea unor componente dacă are loc un cutremur puternic. Activităţile de construcţie-montaj se vor desfăşura in extravilanul localităţilor.

În perioada de exploatare. construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Nivelul zgomotului la sol şi spre zonele învecinate va fi variabil. Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. zgomotul va proveni de la turbinele eoliene. funcţionarea turbinelor eoliene nu produce emisii de poluanţi în aer. care depinde de viteza vântului în diverse intervale de timp. în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale. Cu cât viteza vântului este mai mare cu atât nivelul de zgomot generat de turbine va fi mai puternic. Zgomotul va proveni de la vehicule grele utilizate pentru transportul componentelor şi al materialelor de construcţie pe drumurile publice şi va apărea în lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol. Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport. Activităţile de şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru. Proiectul de parc eolian contribuie la diminuarea cantităţilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă prin faptul că produce energie electrică dintr-o sursă ce nu arde combustibili fosili.00-7. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 39 . În perioada de funcţionare. măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de construcţie. cu valori mai mici decât la sursă. Zgomotul emis de utilajele şi vehiculele folosite pe şantier pentru activităţi de construcţie-montaj se diminuează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie. în afara orelor de odihnă 20. Nivelul zgomotului va fi variabil.00. dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării. în funcţie de viteza de rotaţie. Impactul va fi pe termen scurt. Puterea acustică a turbinelor eoliene foarte mari depăşeşte 100 dB(A). Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului.

impactul va fi asemănător cu cel din perioada de construcţie a parcului eolian. În perioada de dezafectare. suprafaţa turnului de susţinere şi a palelor prezintă proprietatea de a atenua strălucirea solară. Umbrirea. În acest mod. Producţia de energie electrică va contribui la acoperirea cerinţelor consumatorilor. Contractele încheiate cu proprietarii terenurilor vor contribui la veniturile acestora. umbrirea intermitentă şi sclipirea datorate acţiunii luminii soarelui asupra turnului şi palelor turbinelor eoliene sunt fenomene specifice etapei de operare a centralei electrice eoliene şi pot avea impact asupra unei comunităţi sau a unei căi rutiere aflate în apropiere.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Atenuarea naturală a zgomotului depinde mai ales de distanţele dintre sursă şi receptori. precum şi la bugetul naţional. proiectul va contribui la dezvoltarea economică şi socială în zonă. Conform specificaţiilor producătorului turbinelor eoliene. prin intermediul operatorului regional al reţelei de distribuţie a energiei electrice. Măsurile de protecţia muncii vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de protecţia muncii şi prin măsuri specifice. Proiectul de parc eolian prezintă impact pozitiv pentru localnici prin crearea de locuri de muncă pe durata perioadei de construcţie. Utilizarea energiei eoliene va sprijini eforturile la nivel global de evitare a creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de diminuare a acestora într-o perspectivă mai lungă. Realizarea unei activităţi economice profitabile pe teritoriul localităţii va contribui la creşterea veniturilor la bugetul local. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 40 .

au evidenţiat o succesiune geolitologică după cum urmează: -un strat de sol vegetal cu o grosime de 0. După punerea în funcţiune a turbinelor eoliene nivelul de zgomot pe amplasament va fi mai ridicat. reprezentate prin foraje geotehnice realizate în zona comunei Nicolae Bălcescu. doar pe perioada de construcţie. Caracteristicile impactului potenţial asupra solului Investigaţiile geotehnice. După intrarea în funcţiune a generatoarelor eoliene.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei Ecosistemele terestre sunt caracterizate prin floră şi faună caracteristice regiunii de tip stepic şi terenurilor agricole. Pentru a semnala prezenţa turbinelor eoliene ca obstacole. Creşterea prezenţei oamenilor în zona amplasamentului va fi temporară. sunt prevăzute lumini care să fie instalate pe acestea. Exploatarea unui parc eolian nu necesită un număr mare de angajaţi pe amplasament care să deranjeze fauna existentă în zonă. După perioada de construcţie. Impactul direct al generatoarelor eoliene asupra ariilor protejate va fi prevenit prin evitarea amplasării lor în asemenea arii. În amplasamentele analizate nu sunt zone împădurite. se va reveni la condiţiile de teren iniţiale pe toate suprafeţele ocupate temporar. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 41 .30 m. se va urmări impactul asupra păsărilor pentru a obţine evaluări specifice pentru amplasament şi în vecinătate şi pentru a stabili măsuri suplimentare de diminuare a impactului dacă se va dovedi necesar. Vor fi necesare activităţi de monitorizare a zgomotului. În perioada de construcţie a parcului eolian se va îndepărta vegetaţia existentă din zonele unde au loc activităţi de excavare.

cafeniu-deschis. parcul eolian va produce energie electrică.50 – 7. În perioada de construcţie a parcului eolian poluarea solului şi a subsolului sar putea produce în caz de scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri de la vehiculele şi utilajele de construcţie folosite. Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale Pentru suprafeţele de teren pe care le va ocupa. sensibil la umezire.20 m Impactul asupra solului constă în ocuparea unor arii de către platformele turbinelor eoliene şi de către drumurile necesare pentru deplasarea până la turbine. Impactul deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate poate fi prevenit prin colectare în sistem selectiv. valorificând ariile respective în toate anotimpurile. Pe suprafaţa ocupată de organizarea de şantier. Deşeurile rezultate în urma activităţilor de întreţinere a parcului eolian nu vor fi depozitate pe sol.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului -în unele foraje. un strat de umplutură din praf argilos cu moloz.50 – 0. Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor Terenul neocupat de turbinele eoliene şi de drumuri îşi va păstra folosinţa existentă. impactul este temporar. îndesată. În proiect vor exista măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale de uleiuri pe sol.80 m. urmând a fi valorificate sau eliminate de pe amplasament de către operatorii economici autorizaţi. pietriş şi fragmente de cărămizi. Apoi. cu grosimi cuprinse între 5. pe durata activităţilor de construire a parcului eolian. -un strat de praf argilos. loessoid. plastic vârtos. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale şi eliminate de pe amplasament. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 42 . vor fi aplicate măsuri de refacere pentru ca suprafaţa respectivă să poată reveni la folosinţa anterioară. cu grosimi de 0.

Vor fi luate măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea scurgerilor accidentale care ar putea polua apa subterană. La organizarea de şantier. În etapa de operare a centralei electrice eoliene nu se va utiliza apă. Vor fi luate măsuri pentru limitarea emisiilor. al echipamentelor staţiei interne de transformare. § § utilaje şi vehicule pentru diferite activităţi de construcţie-montaj. Acviferul freatic constituie sursa principală de alimentare cu apă a majorităţii localităţilor din Dobrogea Centrală. acestea fiind evacuate din zona respectivă. impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare : § vehicule rutiere pentru transportul componentelor turbinelor eoliene. manipularea materialelor de construcţie aflate sub formă de pulberi. Funcţionarea unei turbine eoliene nu produce emisii de poluanţi în aer. Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei În perioada de construcţie. Proiectul de parc eolian contribuie la diminuarea cantităţilor de gaze cu efect de seră emise în atmosferă prin faptul că produce energie electrică dintr-o sursă ce nu arde combustibili fosili. prin urmare funcţionarea turbinelor eoliene nu au impact negativ asupra factorului de mediu apă. dar în proiect vor exista măsuri de prevenire a poluării.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei În perimetrul parcului eolian nu există corpuri de apă de suprafaţă. al materialelor de construcţie. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 43 . se va evita scurgerea de ape uzate pe sol. Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol.

Puterea acustică de la funcţionarea unei turbine mari depăşeşte 100 dB(A). nivelul de zgomot va fi sporit datorită mişcării unor componente ale turbinelor eoliene (rotorul cu palele sale. platforme. În Notificarea emisă de DSPJ Constanţa. principala măsură pentru a obţine un impact diminuat este alegerea amplasamentului parcului eolian la distanţă suficientă faţă de localităţile învecinate. Atenuarea naturală a zgomotului depinde mai ales de distanţă. Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual În perioada de construcţie. Nivelul zgomotului va fi variabil. vehiculele şi utilajele folosite pentru transport şi în activităţile de şantier vor avea impact asupra zgomotului. Generatoarele eoliene vor schimba aspectul vizual al peisajului spre orizont. precum şi şanţuri şi pământ de la lucrările de excavaţii.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului În acest mod. monitorizarea zgomotului după intrarea în exploatare a parcului eolian poate aduce elemente utile pentru reducerea impactului. diverse materiale. În perioada de funcţionare. proiectul are o contribuţie pozitivă. Nivelul zgomotului la sol şi spre zonele învecinate va fi variabil. precum şi diferite angrenaje). Zgomotul generat de utilajele de construcţie şi vehicule va fi temporar. În timp. De aceea. este de aşteptat acomodarea oamenilor cu noul peisaj. Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor În perioada de construcţie a parcului eolian. Totodată. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 44 . este introdusă o clauză care cere să se asigure normele de zgomot pentru locuinţele din localitatea vecină. de diminuare a schimbărilor climatice prognozate. în peisaj vor apărea drumuri interioare. componente aduse pentru a fi montate. utilajele necesare. în funcţie de viteza vântului. cu valori mai mici decât la sursă.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Se va urmări limitarea efectului generatoarelor eoliene asupra peisajului. În aceste cazuri vor fi urmate procedurile legale. Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural Vestigii arheologice se află în localităţile Târguşor şi Gălbiori. nu sunt de aşteptat efecte asupra obiectivelor de patrimoniu. prin adoptarea culorii gri deschis. În perioada de funcţionare. În cursul efectuării săpăturilor pentru amenajarea drumurilor de acces. mată. precum şi la distanţe mai mari spre est de parcul eolian. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 45 . pentru realizarea fundaţiilor turbinelor eoliene şi staţiei de transformare sau pentru realizarea reţelei de cabluri subterane ar putea fi întâlnite alte vestigii arheologice.

locul de evacuare sau emisarul Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de construcţie şi dezafectare a parcului eolian sunt: § § Activităţile igienico-sanitare ale personalului. Apa preepurată va fi deversată în cea mai apropiată staţie de epurare. pentru apele uzate rezultate din întreţinerea şi igienienizarea spaţiilor administrative se poate utiliza o microstaţie de preepurare. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute În perioada de construcţie. Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de şantier. Valorile indicatorilor şi parametrilor de calitate ai apei preepurate vor respecta limitele prevăzute în Normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 46 . SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA. Apele uzate vor fi transportate de către o firmă specializată la cea mai apropiată staţie de epurare sau vor fi deversate în reţeaua de canalizare locală. EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU IV.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului IV. Funcţionarea turbinelor eoliene nu necesită apă tehnologică. Protecţia calităţii apelor Sursele de poluanţi pentru ape. Proiectarea microstaţiei se va face de către o firmă specializată.1. ca urmare nu vor rezulta ape uzate.

Poluanţii generaţi în atmosferă sunt cei specifici arderii motorinei precum şi particule în suspensie cu un spectru dimensional larg. oxizi de carbon (CO şi CO2). poluanţi organici persistenţi. manipularea materialelor de construcţie aflate sub formă de pulberi. seleniu. metale grele (cadmiu. compuşi organici volatili (metan şi compuşi non metanici). crom. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 47 . Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale staţionare şi au emisii temporare. nu sunt surse de emisii de poluanţi chimici în aer. poluanţi emişi În perioada de construcţie a parcului eolian sursele de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de: § vehicule rutiere utilizate pentru transportul componentelor turbinelor eoliene. al altor echipamente. § § utilaje pentru diferite activităţi de construcţie-montaj. Protecţia aerului Sursele de poluanţi pentru aer. cupru.2. zinc). al materialelor de construcţie şi montaj.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului IV. nichel. În perioada de funcţionare a parcului eolian. Gazele de eşapament de la vehiculele şi utilajele acţionate de motoarele cu ardere internă conţin: § § § § § oxizi de azot (NOx şi N2O).

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor. liniile electrice subterane de medie tensiune (30kV) pozate la adâncimea de 1. construcţie.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor Sursele de zgomot şi de vibraţii În perioadele de construcţie şi dezafectare a parcului eolian.2 m vor genera câmp electromagnetic. IV. După punerea în exploatare a parcului eolian. se cere să se asigure normele de zgomot pentru locuinţele din localitatea vecină. În perioada de funcţionare a parcului eolian sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de turbinele eoliene. montaj şi dezafectare. vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.4. se vor realiza activităţi de monitorizare a zgomotului în mai multe zone. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare. Valorile acestuia descresc rapid cu adâncimea de pozare a cablurilor. sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport. care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice. Protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice Sursele de radiaţii electromagnetice În perioada de exploatare a parcului eolian. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 48 . Potrivit Notificării emise de DSPJ Constanţa. IV.

Cablurile electrice de medie tensiune vor fi pozate la adâncimea de 1.2 m . subsolului şi apei freatice sunt: § scurgeri accidentale de uleiuri şi lubrifianţi existenţi în diferite echipamente ale turbinelor eoliene. prevăzute în actele normative în vigoare. subsol şi ape freatice Proiectul nu conţine surse de poluare a solului. Protecţia solului şi a subsolului Sursele de poluanţi pentru sol. în zone nelocuite.5. într-o zonă nelocuită. În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului. IV. subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 49 . § scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea parcului eolian. În etapele de construcţie şi dezafectare a parcului eolian sursele de poluanţi pentru sol. § scurgeri accidentale de ulei de la transformatoarele staţiei electrice de transformare. Amplasamentul transformatoarelor se află în extravilanul localităţilor.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice Echipamentele de transformare sunt proiectate astfel încât să nu se depăşească valorile limită de expunere la câmpuri electromagnetice.

dacă activităţile proiectului ar fi efectuate într-o zonă mai extinsă. Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere a turbinelor eoliene.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului Transformatoarele vor fi amplasate pe o platformă betonată. IV. Localizarea ROSCI0215 (zona haşurată) faţă de localităţile Mireasa şi Târguşor Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 50 . În momentul schimbării uleiului de transformator vor fi luate toate măsurile necesare pentru a preveni scurgerea acestuia pe sol. Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect Areale sensibile ar putea fi situl de importanţă comunitară ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia şi aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0019 Cheile Dobrogei. impermeabilă la ulei de transformator. corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.6. Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

După intrarea în funcţiune a generatoarelor eoliene. În proiect există măsuri de prevenire a impactului asupra calităţii aerului şi nivelului de zgomot. în extravilanul localităţilor Siliştea şi Târguşor. monumentelor naturii şi ariilor protejate Activitaţile de construcţie nu se vor desfăşura în ariile protejate. IV. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 51 . Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public Identificarea obiectivelor de interes public Amplasamentul viitorului parc eolian se află în judeţul Constanţa. se poate urmări impactul asupra păsărilor pentru a obţine evaluări specifice pentru amplasament şi în vecinătate şi pentru a stabili măsuri suplimentare de diminuare a impactului dacă se va dovedi necesar.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Localizarea ROSPA0019 (zona haşurată) faţă de localităţile Mireasa şi Târguşor Centrala eoliană cea mai apropiată de limita siturilor protejate RO SCI 0215 – Recifii jurasici Cheia şi RO SPA 0019 – Cheile Dobrogei se află la 1350 m. Lucrările. dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii.7.

Anexa 2) sunt următoarele: § deşeuri din construcţii: cod 17 pământ şi piatră rezultată din excavaţii. se vor lua măsuri de prevenire a căderii accidentale a componentelor turbinelor în timpul transportului prin localităţi. deşeuri metalice. cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru. cod 17 05. La nord-est şi est de amplasament şi în localitatea Târguşor se află vestigii arheologice. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj. inclusiv deşeurile periculoase. din activitatea de întreţinere a utilajelor de la organizarea de şantier cod 17 04. aşezările umane vor putea fi protejate prin asigurarea unei distanţe suficiente pentru reducerea zgomotului produs de turbinele eoliene. dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public În perioada de construcţie. în cantităţi rezultate din montajul turnului de susţinere a ansamblului de producere a energiei electrice din potenţial eolian şi altor subansamble.8. (codificate conform HG nr. Lucrările. În perioada de exploatare.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. IV. § deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20 Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 52 .Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Amplasamentul parcului eolian este traversat de o linie electrică aeriană de 20 kV paralelă cu şoseaua DJ225. deşeuri de materiale de construcţie.

cod 20 01 şi 20 02. electrice şi de automatizare. § ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese.cod16 06. - alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative. Acivitatea de mentenanţă a unui parc eolian poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice. deşeuri de la baterii şi acumulatori . - deşeuri de mase plastice de la ambalaje . § ambalajele materialelor consumabile. Producerea energiei din potenţial eolian nu generează deşeuri în mod continuu.cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier. § piese de schimb (mai rar). § deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16 deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice .cod 16 02.cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier . - deşeuri de lemn de la ambalaje . Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 53 .Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje . § degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor.cod 20 01 01/15 01 01 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt: § uleiuri uzate. § consumabile (filtre de aer şi ulei): § materiale textile de curăţat.

cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente. în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Modul de gospodărire a deşeurilor Surplusul de excavaţie constând în piatră sfărâmată şi eventual pământ vegetal se va utiliza de către primărie pentru diferite lucrări de construcţii şi pietruirea drumurilor. IV. Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator. avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor. Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a parcului eolian se va folosi motorină.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.9. şi se iau toate măsurile necesare. Se recomandă colectarea de tip selectiv. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 54 . Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol. Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare. Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Scurgerile de uleiuri şi lubrifianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin sistemele de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare. fiind aduse cantităţile necesare în funcţie de graficul lucrărilor de întreţinere. Uleiurile folosite pentru diverse componente ale turbinelor eoliene precum şi pentru transformatoare nu se vor stoca pe amplasament. impermeabilă la ulei de transformator. În cadrul activităţilor de exploatare a parcului eolian nu se produc substanţe sau preparate chimice periculoase. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 55 . Periodic se vor realiza verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei pe sol. Transformatoarele vor fi amplasate pe o platforma betonată.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului La unele echipamente ale turbinelor eoliene şi la transformatoare vor fi utilizate uleiuri şi lubrifianţi.

în diferite zone: § § în interiorul şi în vecinătatea parcurilor eoliene. vor fi necesare activităţi de monitorizare a zgomotului în mai multe zone: § § § § în apropierea generatoarelor eoliene la limita parcului eolian la limitele unor arii protejate învecinate la limitele localităţilor din apropiere.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului V. Alte activităţi de monitorizare pot avea ca obiect observarea păsărilor. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 56 . PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. la limitele unor arii protejate învecinate. După intrarea în exploatare a parcului eolian.

Directiva-cadru a deşeurilor etc. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu. COV. Directiva SEVESO Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala prin HG nr.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului VI. LCP. a accidentelor majore produse. au fost transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr. Directiva COV Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 57 . reducerea şi controlul integrat al poluării.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI. Ordinul nr.) Directiva IPPC Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase. ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. aprobată prin Legea nr.152/2005 privind prevenirea.84/2006. Turbinele eoliene nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG 804/2007. Directiva-cadru apă. etc. Directiva-cadru aer. DUPĂ CAZ. SEVESO. cunoscută sub denumirea de Directiva IPPC.

descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere. încărcarea. Directiva LCP Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie. Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul nu intră în categoria instalaţiilor mari de ardere. prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanţi pe sol în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea apelor nr. Directiva – Cadru Aer Proiectul nu va afecta calitatea aerului. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 58 .310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.107/1996. Directiva – Cadru Apă Directiva – cadru privind apa a fost transpusă în legislaţia naţională prin legea nr.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor. modificată şi completată prin HG 893/2005.

426/ 2001. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 59 .856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile. proiectul de parc eolian contribuie atingerea obiectivului general de diminuare a producerii de deşeuri.78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. Prin modul de obţinere a unei cantităţi însemnate de energie electrică din potenţialul energetic eolian. precum şi prin alte reglementări.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Directiva – Cadru Deşeuri Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin OUG nr. aprobată prin Legea 27/2007. Deşeurile rezultate în perioada de construcţie a parcului eolian vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de pe amplasament de către o firmă specializată. modificată şi completată de OUG nr.61/2006. HG nr. inclusiv deşeurile periculoase.

Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 60 . autocisterne depozitarea echipamentelor. Localizarea organizării de şantier Amplasamentul pentru organizarea de şantier a fost ales luând în considerare: • • • accesul de la reţeaua de drumuri naţionale spre parcul eolian disponibilitatea terenului accesul de la organizarea de şantier spre locaţiile turbinelor eoliene. pieselor. autovehicule. materialelor. Amplasamentul propus al organizării de şantier se află în partea de est a reţelei de centrale eoliene. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru: • • • • • • • parcul de utilaje.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului VII. pieselor de schimb verificarea şi pregătirea pentru transport şi montaj a unor componente ale parcului eolian depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic spaţii în care să fie efectuate reparaţii spaţii necesare personalului de pază. Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind: • • • • curăţarea şi nivelarea terenului amenajarea platformelor construcţii sumare îngrădirea incintei.

apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu Se vor lua măsuri de verificare tehnică pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni. pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol. Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor vor fi realizate astfel încât acestea să nu ajungă pe sol şi să nu fie sub influenţa precipitaţiilor. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 61 . Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea. urmată de refacerea terenului. manevrare. reparaţii. până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier. se produce zgomot de la autovehicule şi de la activităţi de depozitare.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Descrierea impactului asupra mediului al lucrărilor organizării de şantier Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din: • • • ocuparea terenului amenajarea platformelor depozitarea deşeurilor. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier În zona organizării de şantier. Totodată. Durata impactului este limitată.

vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei. vor fi executate lucrări de demontare a turbinelor eoliene şi de demolare a platformelor. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului Dacă după trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform. în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri. Reabilitarea mediului va include: Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 62 . Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei În cazul dezafectării.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului VIII. activităţile specifice vor include demontarea şi îndepărtarea elementelor parcului eolian. ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară. pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

Umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora. § Aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate. Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 63 . Curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie.Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului § § § Excavarea şi îndepărtarea elementelor constructive ale parcului eolian.

PIESE DESENATE Plan de încadrare în zonă – Reţeaua de centrale eoliene SL Planuri de situaţie – Reţeaua de centrale eoliene SL Memoriu de prezentare pentru proiectul “Amplasare reţele centrale eoliene–Reţeaua SL” ianuarie 2011 64 .Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului IX. ANEXE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful