Им

е и презиме:

Тест по матаматика за V одд.
1.Запиши ги со цифри броевите:
-дванаесет илјади петстотини триесет и
осум____________________________________
Триесет и пет илјади сто четириесет и
два________________________________________
Шеесет и осум илјади дваесет и
пет-----------------------------------------------------------------------------2.Прочитај ги броевите:
17 236__________________________
615 008__________________________
56 308_____________________________
3.Кој од знаците: >,<или =треба да стои на празното место:
7 264
34 657

6 925
30 000

45 654
138 424

45 564
465 200

4.Пресметаj ги збировите:
368 049 + 485 668=
529 380 + 265 748=

248 656+383 686=
280 756+ 346 728=

5.Реши ги равенките
X+32 150= 78 392

66 588- x=32 145

6.Кој број ќе се добие ако бројот 56 977 се намали за 34 253?

7.Пресметај :
680 020-(125 336+ 276 428)=

458 332-(183 664-75 829)=

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful