You are on page 1of 860

CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA

Culegere de TESTE GRILÃ, EXERCITII, , ÎNTREBÃRI SI STUDII DE CAZ ,
pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat
Ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã

Editura CECCAR, Bucureºti, 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA (Bucureºti) Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat / CECCAR – Ed. a 8-a, rev. ºi adãug. – Bucureºti: Editura CECCAR, 2007 ISBN 978-973-8414-37-2 657.63(076)(079.1)

3

CUPRINS
Tematica disciplinelor de examen pentru accesul la profesia de expert contabil, anul 2007 ............................................... 5 Tematica disciplinelor de examen pentru accesul la profesia de contabil autorizat, anul 2007 ........................................ 35 Teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru verificarea cunoºtinþelor în vederea accesului la profesia de expert contabil ............................................... 53 1. CONTABILITATE ..................................................................... 55 2. FISCALITATE .......................................................................... 401 3. DREPT COMERCIAL .............................................................. 460 4. AUDIT FINANCIAR ................................................................ 506 5. EVALUAREA ECONOMICÃ ªI FINANCIARÃ A ÎNTREPRINDERII ................................................................ 547 6. CONTROL FINANCIAR ......................................................... 585 7. EXPERTIZA CONTABILÃ; DOCTRINÃ ªI DEONTOLOGIE PROFESIONALÃ ....................................... 609 Teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru verificarea cunoºtinþelor în vederea accesului la profesia de contabil autorizat ......................................... 647 1. CONTABILITATE ................................................................... 649 2. FISCALITATE .......................................................................... 785 3. DREPT COMERCIAL .............................................................. 815 Rãspunsuri teste .................................................................................. 843

TEMATICA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENTRU ACCESUL LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL, ANUL 2007

6

DISCIPLINE: 1. Contabilitate 2. Fiscalitate 3. Drept comercial 4. Audit financiar 5. Evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderii 6. Control financiar 7. Expertiza contabilã; Doctrinã ºi deontologie profesionalã

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

7

1. CONTABILITATE
1. Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB): obiectivele situaþiilor financiare; caracteristicile calitative ale situaþiilor financiare; structurile situaþiilor financiare; recunoaºterea structurilor situaþiilor financiare; evaluarea structurilor situaþiilor financiare; politicile contabile ºi notele explicative; criterii calitative ale situaþiilor financiare potrivit cadrului conceptual; formatul ºi conþinutul situaþiilor financiare anuale. Norme ºi reglementãri contabile privind organizarea ºi þinerea contabilitãþii întreprinderii: Organizarea ºi conducerea contabilitãþii. Registrele de contabilitate ºi documentele justificative. Situaþiile financiare ale întreprinderii. Principii ºi reguli contabile privind evaluarea ºi înregistrarea activelor, datoriilor ºi capitalului propriu. Tratamente contabile privind evaluarea elementelor de activ ºi de pasiv. Reguli speciale privind evaluarea. Ajustãri ºi reevaluãri. Contabilitatea: a capitalurilor proprii ºi a datoriilor pe termen lung; a imobilizãrilor, a stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie; a terþilor; a trezoreriei; a cheltuielilor ºi a veniturilor; a provizioanelor, a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare, a datoriilor ºi activelor contingente; a investiþiilor în filiale, a întreprinderilor asociate ºi a întreprinderilor în participaþie; a conturilor în afara bilanþului. REMARCÃ: Studiul ºi prezentarea rãspunsurilor vor fi axate pe urmãtoarele elemente: definirea structurii patrimoniale în cauzã; analiza ºi funcþionarea conturilor; dezvoltarea în analitic a conturilor; evaluarea la intrare ºi ieºire; evaluarea iniþialã ºi evaluarea ulterioarã; metode de contabilizare, unde este cazul; contabilizarea principalelor operaþii economice ºi financiare; prezentarea în situaþiile financiare. 4. Lucrãrile contabile de închidere a exerciþiului: Delimitarea lucrãrilor de închidere a exerciþiului. Balanþa conturilor înainte de inventariere. Inventarierea generalã a elementelor de activ ºi de pasiv (constatarea ºi descrierea elementelor inventariate; metode de estimare a valorii de

2.

3.

8

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

inventar). Contabilizarea operaþiilor de regularizare privind: diferenþele de inventar; amortizãrile, ajustãrile permanente ºi provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare (testul de depreciere a activelor), provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli. Delimitarea în timp a cheltuielilor ºi veniturilor; variaþia stocurilor; determinarea rezultatului contabil; determinarea impozitului pe profit, repartizarea profitului ºi contabilizarea acestor operaþiuni; întocmirea balanþei de verificare finalã; închiderea conturilor de activ ºi a conturilor de pasiv. Întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare anuale. 5. Analiza financiarã pe bazã de bilanþ: analiza performanþei financiare (contul de rezultate); analiza poziþiei financiare (bilanþul funcþional, fondul de rulment net global ºi nevoia de fond de rulment). Analiza modificãrilor poziþiei financiare (situaþia fluxurilor de trezorerie). Analiza principalilor indicatori economico-financiari (de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe acþiune). Contabilitatea lichidãrii: evaluarea activului ºi pasivului, realizarea activelor; plata pasivelor exigibile; stabilirea partajului între asociaþi ºi efectuarea celorlalte operaþii legate de lichidare. Contabilitatea fuziunii: forme de fuziune; evaluarea aporturilor ºi stabilirea raportului de schimb; creºterea capitalului la societatea absorbantã; lichidarea capitalurilor la societatea absorbitã; partajul activelor; constituirea noii societãþi prin reunirea capitalurilor la unitãþile dizolvate; operaþiuni contabile legate de retragerea sau excluderea asociaþilor din societate. Aspecte reglementate ºi practice privind consolidarea conturilor: probleme generale privind grupurile de societãþi ºi consolidarea conturilor; determinarea perimetrului de consolidare ºi prezentarea metodelor de consolidare; retratãri prealabile consolidãrii; conversia situaþiilor financiare ale societãþilor strãine; operaþiile de consolidare propriu-zisã; intrarea în perimetrul de consolidare; analiza situaþiilor financiare consolidate. Contabilitatea de gestiune ºi calculaþia costurilor: Obiectivele ºi domeniile contabilitãþii de gestiune. Structuri privind costurile (costurile fixe ºi costurile variabile, costurile directe ºi costurile indirecte, costul produsului ºi costul perioadei). Formule privind costurile (costuri totale ºi costuri parþiale). Relaþii ºi delimitãri între contabilitatea de gestiune ºi

6.

7.

8.

9.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

9

contabilitatea financiarã. Metode (globalã, pe faze, pe comenzi) ºi procedee de calculaþie a costurilor pe produs (diviziunea simplã, suplimentãrii, coeficienþi echivalenþã ºi excluderea producþiei secundare). Repartizarea cheltuielilor indirecte. Alocarea raþionalã a costurilor. Decontarea internã a producþiei secþiilor cu activitãþi interdependente. Determinarea cantitativã ºi valoricã a producþiei în curs de execuþie. Procedee de separare a costurilor în fixe ºi variabile. Organizarea contabilitãþii de gestiune. Sistemul de conturi, tipuri de înregistrãri contabile. Calculaþia costurilor standard (stabilirea standardelor de costuri; urmãrirea ºi analiza abaterilor de la costurile standard, organizarea contabilitãþii costurilor). Calculaþia costurilor directe (Direct-Costing): definire, organizare ºi sistem de indicatori. Metoda ABC, metoda costurilor þintã. 10. Contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop lucrativ: organizare, conducere; plan de conturi; monografia principalelor operaþiuni. 11. Contabilitatea în partidã simplã: organizare ºi conducere; documente contabile. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 48/14.01.2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizãrilor privind unele mãsuri referitoare la organizarea ºi conducerea contabilitãþii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 23/12.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fãrã scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 66/27.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea evidenþei contabile în partidã simplã de cãtre persoanele fizice care au calitatea

3.

4.

5.

10

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 642/16.07.2004. 6. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.174/13.12.2004, modificat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.850/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a registrelor ºi formularelor comune pe economie privind activitatea financiarã ºi contabilã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis/07.01.2005. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din cadrul societãþilor comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.376/2004, publicat Monitorul Oficial al României nr. 1.012 bis/03.11.2004; publicate ºi de Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR, Bucureºti, 2004.

7.

8.

9.

10. *** - Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRSs®) incluzând Standardele Internaþionale de Contabilitate (IASsTM) ºi Interpretãrile lor la 1 ianuarie 2006, traducere oficialã în limba românã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006. 11. *** - Standardul profesional nr. 21: Misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

12. *** - Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

11

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Albu Cãtãlin, Albu Nadia, Soluþii practice de eficientizare a activitãþilor ºi de creºtere a performanþei organizaþionale – Gestiunea dezvoltãrii durabile prin Balanced Scorecard, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Bunea ªtefan, Gîrbinã Mãdãlina, Sinteze, studii de caz ºi teste grilã privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS, vol. 1 ºi 2, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. Chiþu-Gisberto Alberta, Contabilitatea micro ºi macroeconomicã, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Chiþu-Gisberto Alberta, Pitulice Cosmina, Tudorache Saveta, Contabilitatea ºi gestiunea instituþiilor publice, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Cristea Horia, ªtefãnescu Nicolae, Finanþele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Cristea Horia, Contabilitatea ºi calculaþiile în conducerea întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Dumitru Graziella-Corina, Contabilitate – aplicaþii, teste de autoevaluare, studii de caz ºi practicã contabilã, Editura Universitarã, 2006. Duþescu Adriana, Ghid privind înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, ediþiile I ºi a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2001 ºi 2002. Duþescu Adriana, Politici contabile de întreprindere, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.

9.

10. Feleagã Niculae, Malciu Liliana, Recunoaºtere, evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 11. Feleagã (Malciu) Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate financiarã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, vol. 1 ºi 2, Editura Infomega, 2005. 12. Feleagã (Malciu) Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate consolidatã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, Editura Economicã, 2007. 13. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Sistemul de francizã în oglinda economiei de piaþã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2002.

12

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – experþi contabili

14. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Leasingul, un instrument modern de investiþii ºi finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 15. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Factoringul, alternativã modernã de finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 16. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea societãþilor comerciale, vol. 2, CECCAR, Bucureºti, 1996. 17. Ristea Mihai, Bazã ºi alternativ în contabilitatea întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2003. 18. Ristea Mihai, Dima M., Contabilitatea societãþilor comerciale, Editura Universitarã, Bucureºti, 2004. 19. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea financiarã a întreprinderii, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005. 20. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitate aprofundatã, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005. 21. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea în managementul întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2005. 22. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea afacerilor, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2006. 23. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 24. Toma Marin, Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. 25. Þugui Alexandru, Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 26. Reviste de specialitate - Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, Finanþe publice ºi contabilitate, 2003-2007. 27. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

13

2. FISCALITATE
I. II. Definirea impozitelor ºi taxelor; elemente specifice; deosebiri. Sistemul fiscal: trãsãturile ºi funcþiile acestuia. Principii de bazã.

III. Categorii ale impozitelor ºi taxelor, potrivit clasificaþiei veniturilor bugetului de stat. IV. Evaziunea fiscalã: definiþie, rãspunderea contravenþionalã ºi penalã. V. Obligaþiile fiscale faþã de bugetul de stat: 1. Impozitul pe profit: categoriile de contribuabili; sfera de cuprindere a impozitului pe profit; contribuabili scutiþi de la plata impozitului pe profit; cota de impozitare; determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit; reguli fiscale privind reorganizãrile juridice, aspecte fiscale internaþionale; termenele de platã ºi declararea impozitului; plata impozitului ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 2. Impozitul pe venit: contribuabili; sfera de aplicare; determinarea venitului ºi impozitului pe fiecare categorie; aspecte fiscale internaþionale; reguli privind proprietatea comunã ºi asociaþiile fãrã personalitate juridicã; plata impozitului pe venit; obligaþiile declarative ale plãtitorilor de venituri cu reþinere la sursã. 3. Impozitarea persoanelor nerezidente: contribuabili; sfera de aplicare a impozitului; categorii de venituri impozabile, cote de impunere pe categorii de venituri, scutiri; modul de stabilire ºi de platã a impozitelor datorate de nerezidenþi; formularistica necesarã ºi condiþiile aplicãrii convenþiilor de evitare a dublei impuneri internaþionale. Modul de impozitare a veniturilor din economii obþinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ºi aplicarea schimbului de informaþii în legãturã cu aceastã categorie de venituri; redevenþe ºi dobânzi la întreprinderi asociate. 4. Taxa pe valoarea adãugatã: definiþii specifice, sfera de aplicare teritorialã; categorii de persoane din punct de vedere al TVA; operaþiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei; locul operaþiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei; operaþiuni scutite; persoane obligate la

14

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

plata TVA; faptul generator ºi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã; baza de impozitare; cotele de impozitare ºi calculul TVA; regimul deducerilor; persoane obligate la plata taxei; regimuri speciale de taxã; obligaþii declarative ºi documentare cu privire la TVA, corectarea documentelor, mãsuri de simplificare. 5. Accize: grupe de accize; definiþie: a) Accize armonizate: sfera de aplicare; definiþii specifice; teritoriul comunitar, faptul generator ºi exigibilitatea; eliberarea pentru consum; importul, producerea ºi deþinerea în regim suspensiv; produse accizabile: bere, vinuri, bãuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic; tutun prelucrat; produse energetice, gaz natural, cãrbune ºi cocs, energie electricã, excepþii; nivelul ºi calculul accizelor; regimul de antrepozitare; operatorul înregistrat ºi operatorul neînregistrat; deplasarea ºi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv; lipsuri ºi nereguli pe parcursul circulaþiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile; deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãþi; înregistrarea operatorilor de produse accizabile; obligaþiile plãtitorilor de accize; scutiri de la plata accizelor; marcarea produselor alcoolice ºi a produselor din tutun. b) Alte produse accizabile (accize nearmonizate): sfera de aplicare; nivelul ºi calculul accizei; plãtitorii de accize; scutiri; exigibilitatea; plata; documente fiscale; declaraþii de accize. c) Impozitul la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã. d) Dispoziþii comune. e) Mãsuri speciale privind supravegherea producþiei, importului ºi circulaþiei produselor accizabile. f) Taxe speciale pentru autoturisme ºi autovehicule.

6. Taxe vamale: subiecþii impunerii; cota; scutiri; baza de impunere; declaraþia ºi controlul vamal; plata; titluri executorii; prescripþia; sancþiuni-contravenþii; infracþiuni. 7. Impozitarea reprezentanþelor, în România, ale societãþilor comerciale ºi ale organizaþiilor economice strãine: organizarea reprezentanþelor; contribuabili; stabilirea impozitului; plata; declaraþii fiscale.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

15

8. Taxele de timbru: sfera de aplicare, operaþiuni taxabile, metodologia de calcul ºi de platã. 9. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: contribuabili; opþiunea de a plãti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; baza impozabilã, cota, plata ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 10. Impozitul pe dividende: sfera de aplicare; contribuabili; baza de impunere; plãtitorul ºi termenele de platã ale impozitului. VI. Obligaþii fiscale faþã de bugetele locale: 1. Impozitul ºi taxa pe clãdiri: contribuabili; scutiri; calculul impozitului: pentru persoane fizice, pentru persoane juridice; dobândirea, înstrãinarea ºi modificãrile clãdirilor; plata impozitului. 2. Impozitul pe teren: obiectul impunerii; contribuabili; calculul impozitului; scutiri; dobândirea ºi transferul de teren; plata impozitului. 3. Impozitul pe mijloacele de transport: contribuabili, obiectul impunerii, calculul impozitului; dobândiri ºi transferãri de mijloace de transport; plata impozitului. 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate: a) taxe pentru serviciile de reclamã ºi publicitate; b) taxe pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate; c) scutiri. 5. Impozitul pe spectacole: reguli generale; calculul impozitului; reguli speciale pentru videoteci ºi discoteci; scutiri; plata impozitului. 6. Taxa hotelierã: reguli; calcul; scutiri; plata. VII. Drepturile ºi obligaþiile contribuabililor în raporturile cu organele fiscale: dreptul de a fi ascultat, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a recuza un funcþionar fiscal, dreptul de a refuza furnizarea de informaþii, dreptul de a fi înºtiinþat cu privire la efectuarea inspecþiei fiscale, dreptul la primirea de dobânzi, dreptul de a contesta, obligaþia de colaborare, obligaþia de a furniza informaþii, obligaþia de înregistrare fiscalã, obligaþia de a depune declaraþii, obligaþia de a efectua plata impozitelor ºi taxelor.

16

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

VIII. Proceduri fiscale: a) Procedura înregistrãrii fiscale, modalitãþi de înregistrare fiscalã, termen de înregistrare, modificãri ulterioare înregistrãrii, declararea ºi înregistrarea filialelor ºi sediilor secundare (caz special: înregistrarea punctelor de lucru). b) Procedura stabilirii ºi declarãrii impozitelor ºi taxelor: forme administrative pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor, depunerea declaraþiilor fiscale, corectarea declaraþiilor fiscale ºi modalitãþi de corectare, forma ºi conþinutul declaraþiilor fiscale, termenul de prescripþie la stabilire, sarcina probei, estimarea bazei de impunere. c) Plata impozitelor ºi taxelor: reguli privind efectuarea plãþii, termene de platã, ordinea de stingere, compensarea ºi restituirea, majorãri de întârziere, prescripþia dreptului de a efectua executarea silitã (prescripþia plãþii), somaþia ºi titlul executoriu. d) Procedura contestãrii actelor administrative fiscale: termenul ºi locul de depunere a contestaþiei, forma ºi conþinutul contestaþiei, suspendarea procedurii de soluþionare a contestaþiei ºi suspendarea executãrii actului administrativ fiscal. IX. Sancþiuni fiscale: faptele sancþionate contravenþional, reguli privind constatarea ºi aplicarea sancþiunilor în cazul contravenþiilor fiscale, infracþiunile de evaziune fiscalã. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 863/26.09.2005. Instrucþiunea nr. 12/2005 privind determinarea, reþinerea ºi virarea impozitului pe câºtigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obþinut de persoanele fizice, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 94/01.02.2006, modificatã de Instrucþiunea nr. 7/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 969/04.12.2006.

3.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

17

4. 5.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ºi combaterea evaziunii fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 672/27.07.2005. Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 180/01.08.1997, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 350/19.04.2006. Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.043/29.12.2006. Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.047/29.12.2006. Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 618/18.07.2006. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 173/24.07.1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005.

6. 7. 8. 9.

10. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 321/06.07.1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005. 11. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 112/06.02.2004. 12. Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 651/20.07.2004, cu modificãrile aduse de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 165/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.100/06.12.2005.

18

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – experþi contabili

13. Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 735/19.11.2001, cu completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/15.06.2006. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Condor Ioan, Drept financiar, bugetar ºi fiscal. Impozitarea persoanelor fizice, microîntreprinderilor, nerezidenþilor ºi impozitul pe reprezentanþe. Convenþii fiscale internaþionale, Editura Fundaþiei România de Mâine, Bucureºti, 2004. Þâþu L., ªerbãnescu C., ªtefan D., Cataramã D., Nica A., Fiscalitate. De la lege la practicã, ediþia a IV-a, Editura CH Beck, Bucureºti, 2007. Vintilã G., Fiscalitate. Metode ºi tehnici fiscale, Editura Economicã, Bucureºti, 2004. *** - Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

2. 3. 4.

5.

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – experþi contabili

19

3. DREPT COMERCIAL
1. Consideraþii generale privind dreptul comercial: Caracterizarea raporturilor de drept comercial. Comercialitatea în legislaþia comercialã a României: concept, criterii de delimitare, efecte. Faptele (actele) de comerþ: definiþie ºi clasificare. Faptele de comerþ: obiective. Faptele (actele) subiective de comerþ. Faptele de comerþ unilaterale. Comercianþii în legislaþia românã: comercianþi persoane fizice, societãþi comerciale. Obligaþiile comercianþilor. Fondul de comerþ. 2. Formele societãþilor comerciale. Constituirea ºi înmatricularea acestora: Societãþile comerciale – forme, procedurã de constituire, înregistrarea societãþilor comerciale ºi efectele înregistrãrii. Grupurile de interes economic. Capitalul social subscris ºi vãrsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în naturã, rãspunderea fondatorilor ºi primilor membri ai consiliului de administraþie, respectiv a directoratului ºi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existenþa capitalului vãrsat. Mijloace de verificare a capitalului vãrsat ºi asigurarea integritãþii acestuia. Acþiunile ºi pãrþile sociale – caracterizare ºi mod de transmitere. Drepturile ºi obligaþiile deþinãtorilor de acþiuni ºi pãrþi sociale. Situaþia acþiunilor nominative ºi a pãrþilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vãrsãminte). Regimul obligaþiunilor emise de societãþile pe acþiuni. 3. Funcþionarea societãþilor comerciale: 3.1. Reguli comune privind funcþionarea societãþilor comerciale: Regimul juridic al aporturilor la capitalului social; Regimul juridic al dividendelor; Rezervele societãþii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; Obligaþiile ºi rãspunderea administratorilor societãþilor comerciale.

20

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – experþi contabili

3.2. Funcþionarea societãþilor pe acþiuni: Adunãrile Generale ale Acþionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuþii, adoptarea hotãrârilor, anularea hotãrârilor AGA; Administrarea societãþilor pe acþiuni: sistemul unitar (Consiliul de Administrare ºi Directorii); sistemul dualist (Directoratul ºi Consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a societãþilor comune; Auditul financiar ºi auditul intern. 3.3. Funcþionarea societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL): Regimul juridic al pãrþilor sociale; Felurile aporturilor la capitalul social; Conducerea, administrarea ºi controlul societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL). 3.4. Modificarea actului constitutiv al societãþilor comerciale: Dispoziþii comune de modificare a actului constitutiv; Reducerea ºi majorarea capitalului social; Modificarea societãþii comerciale; Modificarea actului constitutiv; Modificarea capitalului social – reducerea capitalului social; majorarea capitalului social. 4. Fuziunea societãþilor comerciale: Fuziunea prin contopire; fuziunea prin absorbþie. Restructurãri interne. 5. Dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale: Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvãrii. Operaþiuni specifice procedurii de lichidare. Stabilirea situaþiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a creditorilor ºi ordinea de platã a acestora. Poziþia cenzorilor în faza lichidãrii.

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – experþi contabili

21

6.

Procedura insolvenþei: Categorii de debitori; Insolvenþa – cadru conceptual; Procedura generalã a insolvenþei; Procedura simplificatã a insolvenþei; Participanþii la procedura insolvenþei; Cererile introductive; primele mãsuri; Efectele patrimoniale ale hotãrârii de deschidere a procedurii; Planul de reorganizare; Lichidarea judiciarã – falimentul; Rãspunderea organelor de conducere ale debitorului.

7.

Regulamentul privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Codul comercial român, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea privind societãþile comerciale nr. 31/1990, modificatã prin Legea nr. 441/27.11.2006, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 955/28.11.2006. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 359/21.04.2006. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerþului, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 49/04.02.1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 571/29.06.2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Hotãrârea pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului ºi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat nr. 00/31/14.03.2000 a Consiliului

3. 4.

5.

6.

22

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – experþi contabili

Superior al CECCAR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 332/17.07.2000, cu modificãrile ºi completãrile aduse de Hotãrârea nr. 03/56 ºi Hotãrârea nr. 05/65 ale Consiliului Superior al CECCAR. 7. Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 243/30.08.1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 103/29.05.1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Angheni Smaranda ºi colectiv, Drept comercial, ediþia a III-a, Editura All Beck, Bucureºti, 2004. Cãrpenaru S., Drept comercial, Editura All, Bucureºti, 2004. Cãrpenaru S. ºi colectiv, Societãþile comerciale – reglementare, doctrinã, jurisprudenþã, Editura All Beck, Bucureºti, 2006. Cristea S., Stoica C., Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2002. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007. *** - Ghid privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

7.

Tematica disciplinelor de examen

Audit financiar – experþi contabili

23

4. AUDIT FINANCIAR
I. Principii ºi reguli cu caracter general: 1. Auditul financiar – concept, tipuri de audit financiar. 2. Imaginea fidelã; criterii de apreciere. 3. Riscurile în auditul financiar. 4. Pragul de semnificaþie; definiþie, rol. 5. Normele de referinþã în auditul financiar. 6. Asemãnãri ºi deosebiri între auditul financiar ºi controlul financiar. II. Misiunea de bazã în auditul financiar: 1. Auditul statutar: definiþie, rol ºi obiective. 2. Succesiunea lucrãrilor într-o misiune de audit pentru verificarea ºi certificarea situaþiilor financiare. 3. Faza iniþialã: acceptarea mandatului ºi contractarea lucrãrilor de audit; orientarea ºi planificarea lucrãrilor de audit; planul de misiune. 4. Faza executãrii: aprecierea controlului intern; controlul conturilor; examenul situaþiilor financiare. 5. Faza concluziilor: evenimente posterioare închiderii exerciþiului; chestionarul sfârºitului lucrãrilor; scrisoare de afirmare; nota de sintezã.

24

Tematica disciplinelor de examen

Audit financiar – experþi contabili

6. Raportul de audit: rol; conþinut ºi structurã; tipuri de opinie; situaþii care conduc la formarea unei alte opinii decât opinia fãrã rezerve; modele ale raportului de audit. 7. Documentarea lucrãrilor de audit: dosarul exerciþiului ºi dosarul permanent. III. Misiuni speciale ºi misiuni conexe de audit: 1. Misiuni speciale de audit. 2. Examenul informaþiilor financiare previzionale. 3. Misiuni de examen limitat al situaþiilor financiare. 4. Misiuni de examen pe bazã de proceduri convenite. 5. Misiuni de compilare a informaþiilor financiare. IV. Normele de comportament în auditul financiar: 1. Principii fundamentale. 2. Independenþa în audit. 3. Activitãþi incompatibile cu practicarea independentã a auditului. V. Controlul de calitate al serviciilor de audit

VI. Organizarea ºi exercitarea auditului în România VII. Organisme naþionale ºi internaþionale cu atribuþii în domeniul auditului financiar VIII. Standardele Internaþionale de Audit ºi Asigurare IX. Directiva a VIII-a europeanã privind auditul statutar X. Cenzoratul

Tematica disciplinelor de examen

Audit financiar – experþi contabili

25

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea privind societãþile comerciale nr. 31/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 230/05.04.2002. Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 243/30.08.1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 103/29.05.1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. *** - Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. *** - Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. *** - Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societãþile comerciale, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006.

3.

4. 5. 6.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARà ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. 4. Boulescu Mircea, Mareº Valericã, Ghiþã Marcel, Controlul fiscal ºi auditul financiar-fiscal, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Chiþu-Gisberto Alberta, Chiþu Andrei, Pitulice Mihai, Studii de caz privind auditul public intern, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Chiþu-Gisberto Alberta, Ioan㺠Corina, Auditul în instituþiile publice, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006. Florea Ion, Florea Radu, Macovei Corina Ionela, Berheci Maria, Introducere în expertiza contabilã ºi auditul financiar, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Stoian Ana, Þurlea Eugen, Auditul financiar-contabil, Editura Economicã, Bucureºti, 2001.

5.

26

Tematica disciplinelor de examen

Audit financiar – experþi contabili

6. 7.

Toma Marin, Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Evaluarea economicã... – experþi contabili

27

5. EVALUAREA ECONOMICÃ ªI FINANCIARÃ A ÎNTREPRINDERII
1. 2. 3. 4. 5. 6. Definiþia, necesitatea ºi esenþa evaluãrii economice ºi financiare a întreprinderii. Relaþia valoare contabilã, valoare justã ºi valoare de piaþã; definiþii, caracteristici, mod de determinare. Clasificarea evaluãrilor, diferenþele dintre evaluãrile contabile, administrative ºi cele bazate pe expertizã ºi diagnostic. Bilanþul contabil – punct de pornire în evaluarea întreprinderii; bilanþul economic – instrument de calcul pentru evaluarea întreprinderii. Diagnosticul de evaluare: juridic, comercial, tehnic, tehnologic ºi de exploatare; organizare, management ºi resurse umane. Rolul diagnosticului financiar-contabil în evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderii; obiective, mijloace de realizare, procedee de lucru. Sinteza diagnosticelor evaluãrii întreprinderilor; rolul ºi utilitatea ei. Componentele fundamentale ale evaluãrii întreprinderii: activul net corijat ºi capacitatea beneficiarã. Metodologia determinãrii activului net corijat al unei întreprinderi.

7. 8. 9.

10. Abordarea prin patrimoniu în evaluarea întreprinderii. 11. Metodologia determinãrii capacitãþii beneficiare a unei întreprinderi. 12. Metode de determinare a ratei de actualizare; tehnici de actualizare ºi de capitalizare. 13. Abordarea pe baza performanþelor în evaluarea întreprinderii. 14. Evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitãþi actualizate (cash flow). 15. Abordarea combinatã în evaluarea unei întreprinderi: patrimoniu ºi contabilitate. 16. Metode de evaluare a întreprinderilor în dificultate.

28

Tematica disciplinelor de examen

Evaluarea economicã... – experþi contabili

17. Structura raportului de evaluare. 18. Regulile de conduitã profesionalã în activitatea de evaluare a întreprinderii. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. 3. *** - Cartea expertului evaluator, Editura CECCAR, Bucureºti, ediþia a II-a, 2005. *** - Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanþã pentru crearea întreprinderilor, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006. Recomandãrile: nr. 100/CECCAR-EV privind metodologia-standard de evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii, nr. 101/CECCAR-EV privind structura-standard a Raportului de evaluare economicã ºi financiarã a întreprinderii ºi nr. 102/CECCAR-EV privind adoptarea Ghidului pentru evaluarea întreprinderilor mici ºi mijlocii.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. 4. 5. Feleagã Niculae, Malciu Liliana, Recunoaºtere, evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Toma Marin, Iniþiere în evaluarea întreprinderilor, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi lichidare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Standardele Internaþionale de Evaluare, ediþia 2005. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

Tematica disciplinelor de examen

Control financiar – experþi contabili

29

6. CONTROL FINANCIAR
1. Conceptul de control financiar; Controlul financiar – funcþia conducerii; Obiectul ºi formele controlului financiar. 2. Metode de exercitare a controlului financiar: Sistemul metodologic de control financiar; procedee ºi tehnici de control financiar (studiu general prealabil; controlul documentar contabil; controlul faptic; controlul total ºi prin sondaj); Stabilirea rãspunderilor ca modalitate de finalizare a controlului financiar. Rãspunderea: disciplinarã, contravenþionalã, materialã ºi penalã. 3. Controlul financiar propriu: Controlul financiar de gestiune: obiective, tehnici de exercitare, actele de control financiar de gestiune, valorificarea constatãrilor. Controlul financiar-fiscal exercitat de Ministerul Economiei ºi Finanþelor: Obiectivele controlului financiar de stat; Direcþia generalã a controlului financiar de stat ºi unitãþile teritoriale; Organizarea ºi atribuþiile; Programarea ºi organizarea activitãþii de control financiar de stat; Actele de control financiar de stat; valorificarea constatãrilor controlului financiar de stat; Garda Financiarã: organizare, atribuþii, exercitarea controlului. 5. Curtea de Conturi: Organizarea, personalul ºi conducerea; Controlul ulterior; Proceduri de exercitare.

4.

30

Tematica disciplinelor de examen

Control financiar – experþi contabili

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 116/16.03.2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare prin Legea nr. 77/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 104/07.02.2002. Hotãrârea Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea ºi funcþionarea Gãrzii Financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 12/08.01.2004. Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 269/31.03.2005. Ordonanþa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobatã prin Legea nr. 64/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 168/21.04.1999. Ordonanþa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern ºi controlul financiar preventiv, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 799/12.11.2003. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gãrzii Financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 712/13.10.2003, aprobatã prin Legea nr. 372/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 373/28.04.2004. Ordonanþa Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor mãsuri de preluare a Gãrzii Financiare ºi a Autoritãþii Naþionale a Vãmilor în subordinea Ministerului Finanþelor Publice, precum ºi a unor mãsuri de reorganizare a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 101/31.01.2005, aprobatã prin Legea nr. 154/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 452/27.05.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãþii de audit public intern, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 130 bis/27.02.2003. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea contro-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tematica disciplinelor de examen

Control financiar – experþi contabili

31

lului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 320/13.05.2003. 10. Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea Gãrzii Financiare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 299/24.11.1992. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. 4. 5. Boulescu M., Curtea de Conturi – tradiþie ºi actualitate, Expertconsult, Bucureºti, 1993. Boulescu Mircea, Ghiþã Marcel, Control financiar, Editura Eficient, Bucureºti, 1997. Boulescu Mircea, Mareº Valericã, Ghiþã Marcel, Controlul fiscal ºi auditul financiar fiscal, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Popeangã Petre, Popeangã Gabriel, Control financiar ºi fiscal, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

32

Tematica disciplinelor de examen

Expertiza contabilã; Doctrinã... – experþi contabili

7. EXPERTIZA CONTABILÃ; DOCTRINÃ ªI DEONTOLOGIE PROFESIONALÃ
I. Expertiza contabilã: 1. Conceptul de expertizã contabilã; 2. Expertiza contabilã judiciarã (definiþie, comparaþie cu controlul financiar; obiectivele expertizei contabile judiciare; numirea experþilor contabili; procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare; actele de expertizã contabilã judiciarã – conþinut ºi valorificare); 3. Expertiza contabilã extrajudiciarã sau amiabilã. II. Doctrinã ºi deontologie profesionalã 1. Profesia contabilã ºi profesionistul contabil: loc ºi rol, definiþii, structuri, trãsãturi caracteristice; 2. Calitatea de contabil autorizat ºi de expert contabil; 3. Exercitarea profesiei de contabil autorizat ºi de expert contabil; 4. Rãspunderile contabilului autorizat ºi ale expertului contabil; 5. Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi: organizare ºi atribuþii; secþiunile Corpului; organele de conducere la nivel central ºi teritorial; Comisia superioarã ºi Comisiile de disciplinã ale filialelor; Comisia de cenzori; veniturile ºi cheltuielile Corpului; 6. Reprezentanþii Ministerului Economiei ºi Finanþelor. 7. Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili din România: Structura Codului: – partea A – Aplicarea generalã a Codului; – partea B – Profesioniºtii contabili independenþi; – partea C – Profesioniºtii contabili angajaþi. Interesul public; Principiile fundamentale ale eticii profesionale: – Integritatea; – Obiectivitatea;

Tematica disciplinelor de examen

Expertiza contabilã; Doctrinã... – experþi contabili

33

– – – –

Competenþa profesionalã; Secretul profesional; Respectul faþã de normele tehnice ºi profesionale; Independenþa.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 243/30.08.1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 103/29.05.1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi Regulamentul de organizare ºi funcþionare al CECCAR. Codul de procedurã penalã ºi Codul de procedurã civilã, dispoziþiile referitoare la expertizele judiciare. *** - Cartea expertului contabil ºi a contabilului autorizat, ediþia a IV-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. *** - Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. *** - Regulament privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi contabil autorizat, republicat, Editura CECCAR, Bucureºti.

2. 3. 4. 5. 6.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. Boulescu M., Ghiþã M., Expertizã contabilã ºi audit financiar contabil, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1999. Cristea Horia, Toma Marin, Doctrinã ºi deontologie în profesia contabilã din România, Editura CECCAR, Bucureºti, 2001. Florea Ion, Florea Radu, Macovei Corina Ionela, Berheci Maria, Introducere în expertiza contabilã ºi auditul financiar, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005.

34

Tematica disciplinelor de examen

Expertiza contabilã; Doctrinã... – experþi contabili

4. 5.

Colecþia revistei Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, Editura CECCAR. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

TEMATICA DISCIPLINELOR DE EXAMEN PENTRU ACCESUL LA PROFESIA DE CONTABIL AUTORIZAT, ANUL 2007

36

DISCIPLINE: 1. Contabilitate 2. Fiscalitate 3. Drept comercial

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

37

1. CONTABILITATE
1. Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Contabilitate (IASB): obiectivele situaþiilor financiare; caracteristicile calitative ale situaþiilor financiare; structurile situaþiilor financiare; recunoaºterea structurilor situaþiilor financiare; evaluarea structurilor situaþiilor financiare; politicile contabile ºi notele explicative; criterii calitative ale situaþiilor financiare potrivit cadrului conceptual; formatul ºi conþinutul situaþiilor financiare anuale. Norme ºi reglementãri contabile privind organizarea ºi þinerea contabilitãþii întreprinderii: Organizarea ºi conducerea contabilitãþii. Registrele de contabilitate ºi documentele justificative. Situaþiile financiare ale întreprinderii. Principii ºi reguli contabile privind evaluarea ºi înregistrarea activelor, datoriilor ºi capitalului propriu. Tratamente contabile privind evaluarea elementelor de activ ºi de pasiv. Reguli speciale privind evaluarea. Ajustãri ºi reevaluãri. Contabilitatea: a capitalurilor proprii ºi a datoriilor pe termen lung; a imobilizãrilor, a stocurilor ºi a producþiei în curs de execuþie; a terþilor; a trezoreriei; a cheltuielilor ºi a veniturilor; a provizioanelor, a ajustãrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare, a datoriilor ºi activelor contingente; a investiþiilor în filiale, a întreprinderilor asociate ºi a întreprinderilor în participaþie; a conturilor în afara bilanþului. REMARCÃ: Studiul ºi prezentarea rãspunsurilor vor fi axate pe urmãtoarele elemente: definirea structurii patrimoniale în cauzã; analiza ºi funcþionarea conturilor; dezvoltarea în analitic a conturilor; evaluarea la intrare ºi ieºire; evaluarea iniþialã ºi evaluarea ulterioarã; metode de contabilizare, unde este cazul; contabilizarea principalelor operaþii economice ºi financiare; prezentarea în situaþiile financiare. 4. Lucrãrile contabile de închidere a exerciþiului: Delimitarea lucrãrilor de închidere a exerciþiului. Balanþa conturilor înainte de inventariere. Inventarierea generalã a elementelor de activ ºi de pasiv (constatarea ºi

2.

3.

38

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

descrierea elementelor inventariate; metode de estimare a valorii de inventar). Contabilizarea operaþiilor de regularizare privind: diferenþele de inventar; amortizãrile, ajustãrile permanente ºi provizorii pentru depreciere sau pierdere de valoare (testul de depreciere a activelor), provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli. Delimitarea în timp a cheltuielilor ºi veniturilor; variaþia stocurilor, determinarea rezultatului contabil; determinarea impozitului pe profit, repartizarea profitului ºi contabilizarea acestor operaþiuni; întocmirea balanþei de verificare finalã; închiderea conturilor de activ ºi a conturilor de pasiv. Întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare anuale. 5. Contabilitatea de gestiune ºi calculaþia costurilor: Obiectivele ºi domeniile contabilitãþii de gestiune. Structuri privind costurile (costurile fixe ºi costurile variabile, costurile directe ºi costurile indirecte, costul produsului ºi costul perioadei). Formule privind costurile (costuri totale ºi costuri parþiale). Relaþii ºi delimitãri între contabilitatea de gestiune ºi contabilitatea financiarã. Metode (globalã, pe faze, pe comenzi) ºi procedee de calculaþie a costurilor pe produs (diviziunea simplã, suplimentãrii, coeficienþi echivalenþã ºi excluderea producþiei secundare). Repartizarea cheltuielilor indirecte. Alocarea raþionalã a costurilor. Decontarea internã a producþiei secþiilor cu activitãþi interdependente. Determinarea cantitativã ºi valoricã a producþiei în curs de execuþie. Procedee de separare a costurilor în fixe ºi variabile. Organizarea contabilitãþii de gestiune. Sistemul de conturi, tipuri de înregistrãri contabile. Calculaþia costurilor standard (stabilirea standardelor de costuri; urmãrirea ºi analiza abaterilor de la costurile standard, organizarea contabilitãþii costurilor). Calculaþia costurilor directe (Direct-Costing): definire, organizare ºi sistem de indicatori. Metoda ABC, metoda costurilor þintã. Contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop lucrativ: organizare, conducere; plan de conturi; monografia principalelor operaþiuni. Contabilitatea în partidã simplã: organizare ºi conducere; documente contabile.

6. 7.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

39

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 48/14.01.2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizãrilor privind unele mãsuri referitoare la organizarea ºi conducerea contabilitãþii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 23/12.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fãrã scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 66/27.01.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea evidenþei contabile în partidã simplã de cãtre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 642/16.07.2004. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.174/13.12.2004, modificat prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.080 bis/30.11.2005. Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.850/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire ºi utilizare a registrelor ºi formularelor comune pe economie privind activitatea financiarã ºi contabilã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis/07.01.2005. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaþiuni de fuziune, divizare, dizolvare ºi lichidare a societãþilor comerciale, precum ºi retragerea ºi/sau excluderea unor asociaþi din

3.

4.

5.

6.

7.

8.

40

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

cadrul societãþilor comerciale ºi tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1.376/2004, publicat Monitorul Oficial al României nr. 1.012 bis/03.11.2004; publicate ºi de Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 9. *** - Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR, Bucureºti, 2004.

10. *** - Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRSs®) incluzând Standardele Internaþionale de Contabilitate (IASsTM) ºi Interpretãrile lor la 1 ianuarie 2006, traducere oficialã în limba românã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006. 11. *** - Standardul profesional nr. 21: Misiunea de þinere a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

12. *** - Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitãþii, întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare, ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Albu Cãtãlin, Albu Nadia, Soluþii practice de eficientizare a activitãþilor ºi de creºtere a performanþei organizaþionale – Gestiunea dezvoltãrii durabile prin Balanced Scorecard, Editura CECCAR, Bucureºti, 2005. Bunea ªtefan, Gîrbinã Maria Mãdãlina, Sinteze, studii de caz ºi teste grilã privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS, vol. 1 ºi 2, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. Chiþu-Gisberto Alberta, Contabilitatea micro ºi macroeconomicã, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Chiþu-Gisberto Alberta, Pitulice Cosmina, Tudorache Saveta, Contabilitatea ºi gestiunea instituþiilor publice, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Cristea Horia, ªtefãnescu Nicolae, Finanþele întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003.

2.

3. 4.

5.

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

41

6. 7. 8.

Cristea Horia, Contabilitatea ºi calculaþiile în conducerea întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. Dumitru Graziella-Corina, Contabilitate – aplicaþii, teste de autoevaluare, studii de caz ºi practicã contabilã, Editura Universitarã, 2006. Duþescu Adriana, Ghid privind înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate, ediþiile I ºi II, Editura CECCAR, Bucureºti, 2001 ºi 2002. Duþescu Adriana, Politici contabile de întreprindere, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003.

9.

10. Feleagã Niculae, Malciu Liliana, Recunoaºtere, evaluare ºi estimare în contabilitatea internaþionalã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 11. Feleagã Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate financiarã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, vol. 1 ºi 2, Editura Infomega, 2005. 12. Feleagã Liliana, Feleagã Niculae, Contabilitate consolidatã: o abordare europeanã ºi internaþionalã, Editura Economicã, 2007. 13. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Sistemul de francizã în oglinda economiei de piaþã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2002. 14. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Leasingul, un instrument modern de investiþii ºi finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 15. Molico Tatiana, Wunder Eugen, Factoringul, alternativã modernã de finanþare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. 16. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea societãþilor comerciale, vol. 2, CECCAR, Bucureºti, 1996. 17. Ristea Mihai, Bazã ºi alternativ în contabilitatea întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2003. 18. Ristea Mihai, Dima M., Contabilitatea societãþilor comerciale, Editura Universitarã, Bucureºti, 2004. 19. Ristea Mihai ºi colectiv, Contabilitatea financiarã a întreprinderii, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005.

42

Tematica disciplinelor de examen

Contabilitate – contabili autorizaþi

20. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitate aprofundatã, Editura Universitarã, Bucureºti, 2005. 21. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea în managementul întreprinderii, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2005. 22. Ristea Mihai, Dumitru Corina, Contabilitatea afacerilor, Editura Tribuna Economicã, Bucureºti, 2006. 23. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 24. Toma Marin, Iniþiere în auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi, ediþia a II-a, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007. 25. Þugui Alexandru, Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. 26. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007. 27. Reviste de specialitate - Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor, Finanþe publice ºi contabilitate, 2003-2007.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

43

2. FISCALITATE
I. II. Definirea impozitelor ºi taxelor; elemente specifice; deosebiri. Sistemul fiscal: trãsãturile ºi funcþiile acestuia. Principii de bazã.

III. Categorii ale impozitelor ºi taxelor, potrivit clasificaþiei veniturilor bugetului de stat. IV. Evaziunea fiscalã: definiþie, rãspunderea contravenþionalã ºi penalã. V. Obligaþiile fiscale faþã de bugetul de stat: 1. Impozitul pe profit: categoriile de contribuabili; sfera de cuprindere a impozitului pe profit; contribuabili scutiþi de la plata impozitului pe profit; cota de impozitare; determinarea bazei de calcul a impozitului pe profit; reguli fiscale privind reorganizãrile juridice, aspecte fiscale internaþionale; termenele de platã ºi declararea impozitului; plata impozitului ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 2. Impozitul pe venit: contribuabili; sfera de aplicare; determinarea venitului ºi impozitului pe fiecare categorie; aspecte fiscale internaþionale; reguli privind proprietatea comunã ºi asociaþiile fãrã personalitate juridicã; plata impozitului pe venit; obligaþiile declarative ale plãtitorilor de venituri cu reþinere la sursã. 3. Impozitarea persoanelor nerezidente: contribuabili, sfera de aplicare a impozitului; categorii de venituri impozabile, cote de impunere pe categorii de venituri, scutiri; modul de stabilire ºi de platã a impozitelor datorate de nerezidenþi; formularistica necesarã ºi condiþiile aplicãrii convenþiilor de evitare a dublei impuneri internaþionale. Modul de impozitare a veniturilor din economii obþinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ºi aplicarea schimbului de informaþii în legãturã cu aceastã categorie de venituri; redevenþe ºi dobânzi la întreprinderi asociate. 4. Taxa pe valoarea adãugatã: definiþii specifice, sfera de aplicare teritorialã; categorii de persoane din punct de vedere al TVA; operaþiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei; locul operaþiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei; operaþiuni scutite; persoane obligate la

44

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

plata TVA; faptul generator ºi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã; baza de impozitare; cotele de impozitare ºi calculul TVA; regimul deducerilor; persoane obligate la plata taxei; regimuri speciale de taxã; obligaþii declarative ºi documentare cu privire la TVA, corectarea documentelor, mãsuri de simplificare. 5. Accize: grupe de accize; definiþie: a) Accize armonizate: sfera de aplicare; definiþii specifice; teritoriul comunitar, faptul generator ºi exigibilitatea; eliberarea pentru consum; importul, producerea ºi deþinerea în regim suspensiv; produse accizabile: bere, vinuri, bãuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic; tutun prelucrat; produse energetice, gaz natural, cãrbune ºi cocs, energie electricã, excepþii; nivelul ºi calculul accizelor; regimul de antrepozitare; operatorul înregistrat ºi operatorul neînregistrat; deplasarea ºi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv; lipsuri ºi nereguli pe parcursul circulaþiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile; deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãþi; înregistrarea operatorilor de produse accizabile; obligaþiile plãtitorilor de accize; scutiri de la plata accizelor; marcarea produselor alcoolice ºi a produselor din tutun. b) Alte produse accizabile (accize nearmonizate): sfera de aplicare; nivelul ºi calculul accizei; plãtitorii de accize; scutiri; exigibilitatea; plata; documente fiscale; declaraþii de accize. c) Impozitul la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã. d) Dispoziþii comune. e) Mãsuri speciale privind supravegherea producþiei, importului ºi circulaþiei produselor accizabile. f) Taxe speciale pentru autoturisme ºi autovehicule.

6. Taxe vamale: subiecþii impunerii; cota; scutiri; baza de impunere; declaraþia ºi controlul vamal; plata; titluri executorii; prescripþia; sancþiuni-contravenþii; infracþiuni. 7. Impozitarea reprezentanþelor, în România, ale societãþilor comerciale ºi ale organizaþiilor economice strãine: organizarea reprezentanþelor; contribuabili; stabilirea impozitului; plata; declaraþii fiscale.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

45

8. Taxele de timbru: sfera de aplicare, operaþiuni taxabile, metodologia de calcul ºi de platã. 9. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: contribuabili; opþiunea de a plãti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; baza impozabilã, cota, plata ºi depunerea declaraþiilor fiscale. 10. Impozitul pe dividende: sfera de aplicare; contribuabili; baza de impunere; plãtitorul ºi termenele de platã ale impozitului. VI. Obligaþii fiscale faþã de bugetele locale: 1. Impozitul ºi taxa pe clãdiri: contribuabili; scutiri; calculul impozitului: pentru persoane fizice, pentru persoane juridice; dobândirea, înstrãinarea ºi modificãrile clãdirilor; plata impozitului. 2. Impozitul pe teren: obiectul impunerii; contribuabili; calculul impozitului; scutiri; dobândirea ºi transferul de teren; plata impozitului. 3. Impozitul pe mijloacele de transport: contribuabili, obiectul impunerii, calculul impozitului; dobândiri ºi transferãri de mijloace de transport; plata impozitului. 4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate: a) taxe pentru serviciile de reclamã ºi publicitate; b) taxe pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate; c) scutiri. 5. Impozitul pe spectacole: reguli generale; calculul impozitului; reguli speciale pentru videoteci ºi discoteci; scutiri; plata impozitului. 6. Taxa hotelierã: reguli; calcul; scutiri; plata. VII. Drepturile ºi obligaþiile contribuabililor în raporturile cu organele fiscale: dreptul de a fi ascultat, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a recuza un funcþionar fiscal, dreptul de a refuza furnizarea de informaþii, dreptul de a fi înºtiinþat cu privire la efectuarea inspecþiei fiscale, dreptul la primirea de dobânzi, dreptul de a contesta, obligaþia de colaborare, obligaþia de a furniza informaþii, obligaþia de înregistrare fiscalã, obligaþia de a depune declaraþii, obligaþia de a efectua plata impozitelor ºi taxelor.

46

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

VIII. Proceduri fiscale: a) Procedura înregistrãrii fiscale, modalitãþi de înregistrare fiscalã, termen de înregistrare, modificãri ulterioare înregistrãrii, declararea ºi înregistrarea filialelor ºi sediilor secundare (caz special: înregistrarea punctelor de lucru). b) Procedura stabilirii ºi declarãrii impozitelor ºi taxelor: forme administrative pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor, depunerea declaraþiilor fiscale, corectarea declaraþiilor fiscale ºi modalitãþi de corectare, forma ºi conþinutul declaraþiilor fiscale, termenul de prescripþie la stabilire, sarcina probei, estimarea bazei de impunere. c) Plata impozitelor ºi taxelor: reguli privind efectuarea plãþii, termene de platã, ordinea de stingere, compensarea ºi restituirea, majorãri de întârziere, prescripþia dreptului de a efectua executarea silitã (prescripþia plãþii), somaþia ºi titlul executoriu. d) Procedura contestãrii actelor administrative fiscale: termenul ºi locul de depunere a contestaþiei, forma ºi conþinutul contestaþiei, suspendarea procedurii de soluþionare a contestaþiei ºi suspendarea executãrii actului administrativ fiscal. IX. Sancþiuni fiscale: faptele sancþionate contravenþional, reguli privind constatarea ºi aplicarea sancþiunilor în cazul contravenþiilor fiscale, infracþiunile de evaziune fiscalã. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 863/26.09.2005. Instrucþiunea nr. 12/2005 privind determinarea, reþinerea ºi virarea impozitului pe câºtigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obþinut de persoanele fizice, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 94/01.02.2006, modificatã de Instrucþiunea nr. 7/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 969/04.12.2006.

3.

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

47

4. 5.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ºi combaterea evaziunii fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 672/27.07.2005. Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 180/01.08.1997, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 350/19.04.2006. Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.043/29.12.2006. Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.047/29.12.2006. Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 618/18.07.2006. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 173/24.07.1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005.

6. 7. 8. 9.

10. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 321/06.07.1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 ºi pentru anul 2006 prin Hotãrârea Guvernului nr. 797/2005. 11. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 112/06.02.2004. 12. Norme metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 651/20.07.2004, cu modificãrile aduse de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 165/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 1.100/06.12.2005.

48

Tematica disciplinelor de examen

Fiscalitate – contabili autorizaþi

13. Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 735/19.11.2001, cu completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/15.06.2006. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. Condor Ioan, Drept financiar, bugetar ºi fiscal. Impozitarea persoanelor fizice, microîntreprinderilor, nerezidenþilor ºi impozitul pe reprezentanþe. Convenþii fiscale internaþionale, Bucureºti, Editura Fundaþiei România de Mâine, 2004. Þâþu L., ªerbãnescu C., ªtefan D., Cataramã D., Nica A., Fiscalitate. De la lege la practicã, ediþia a IV-a, Editura CH Beck, Bucureºti, 2007. Vintilã G., Fiscalitate. Metode ºi tehnici fiscale, Editura Economicã, Bucureºti, 2004. *** - Colecþia de Ghiduri pentru înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR, Bucureºti, 2004. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007.

2. 3. 4.

5.

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – contabili autorizaþi

49

3. DREPT COMERCIAL
1. Consideraþii generale privind dreptul comercial: Caracterizarea raporturilor de drept comercial. Comercialitatea în legislaþia comercialã a României: concept, criterii de delimitare, efecte. Faptele (actele) de comerþ: definiþie ºi clasificare. Faptele de comerþ: obiective. Faptele (actele) subiective de comerþ. Faptele de comerþ unilaterale. Comercianþii în legislaþia românã: comercianþi persoane fizice, societãþi comerciale. Obligaþiile comercianþilor. Fondul de comerþ. 2. Formele societãþilor comerciale. Constituirea ºi înmatricularea acestora: Societãþile comerciale – forme, procedurã de constituire, înregistrarea societãþilor comerciale ºi efectele înregistrãrii. Grupurile de interes economic. Capitalul social subscris ºi vãrsat în faza constituirii. Evaluarea aportului în naturã, rãspunderea fondatorilor ºi primilor membri ai consiliului de administraþie, respectiv a directoratului ºi a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existenþa capitalului vãrsat. Mijloace de verificare a capitalului vãrsat ºi asigurarea integritãþii acestuia. Acþiunile ºi pãrþile sociale – caracterizare ºi mod de transmitere. Drepturile ºi obligaþiile deþinãtorilor de acþiuni ºi pãrþi sociale. Situaþia acþiunilor nominative ºi a pãrþilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vãrsãminte). Regimul obligaþiunilor emise de societãþile pe acþiuni. 3. Funcþionarea societãþilor comerciale: 3.1. Reguli comune privind funcþionarea societãþilor comerciale: Regimul juridic al aporturilor la capitalului social; Regimul juridic al dividendelor; Rezervele societãþii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; Obligaþiile ºi rãspunderea administratorilor societãþilor comerciale.

50

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – contabili autorizaþi

3.2. Funcþionarea societãþilor pe acþiuni: Adunãrile generale ale acþionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuþii, adoptarea hotãrârilor, anularea hotãrârilor AGA; Administrarea societãþilor pe acþiuni: sistemul unitar (Consiliul de Administrare ºi Directorii); sistemul dualist (Directoratul ºi Consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a societãþilor comune; Auditul financiar ºi auditul intern. 3.3. Funcþionarea societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL): Regimul juridic al pãrþilor sociale; Felurile aporturilor la capitalul social; Conducerea, administrarea ºi controlul societãþilor cu rãspundere limitatã (SRL). 3.4. Modificarea actului constitutiv al societãþilor comerciale: Dispoziþii comune de modificare a actului constitutiv; Reducerea ºi majorarea capitalului social; Modificarea societãþii comerciale; Modificarea actului constitutiv; Modificarea capitalului social – reducerea capitalului social; majorarea capitalului social. 4. Fuziunea societãþilor comerciale: Fuziunea prin contopire; fuziunea prin absorbþie. Restructurãri interne. 5. Dizolvarea ºi lichidarea societãþilor comerciale: Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvãrii. Operaþiuni specifice procedurii de lichidare. Stabilirea situaþiei patrimoniului – mijloace de valorificare a bunurilor – mijloace de stabilire a creditorilor ºi ordinea de platã a acestora. Poziþia cenzorilor în faza lichidãrii.

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – contabili autorizaþi

51

6.

Procedura insolvenþei: Categorii de debitori; Insolvenþa – cadru conceptual; Procedura generalã a insolvenþei; Procedura simplificatã a insolvenþei; Participanþii la procedura insolvenþei; Cererile introductive; primele mãsuri; Efectele patrimoniale ale hotãrârii de deschidere a procedurii; Planul de reorganizare; Lichidarea judiciarã – falimentul; Rãspunderea organelor de conducere ale debitorului.

7.

Regulamentul privind efectuarea stagiului ºi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE: 1. 2. 3. 4. Codul comercial român, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea privind societãþile comerciale nr. 31/1990, modificatã prin Legea nr. 441/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 955/28.11.2006. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenþei, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 359/21.04.2006. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerþului, republicatã în Monitorul Oficial al României nr. 49/04.02.1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 571/29.06.2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Hotãrârea pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului ºi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat nr. 00/31/14.03.2000 a Consiliului

5.

6.

52

Tematica disciplinelor de examen

Drept comercial – contabili autorizaþi

Superior al CECCAR, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 332/17.07.2000, cu modificãrile ºi completãrile aduse de Hotãrârea nr. 03/56 ºi Hotãrârea nr. 05/65 ale Consiliului Superior al CECCAR. 7. Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 243/30.08.1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 103/29.05.1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARÃ ªI FACULTATIVÃ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Angheni Smaranda ºi colectiv, Drept comercial, ediþia a III-a, Editura All Beck, Bucureºti, 2004. Cãrpenaru S., Drept comercial, Editura All, Bucureºti, 2004. Cãrpenaru S. ºi colectiv, Societãþile comerciale – reglementare, doctrinã, jurisprudenþã, Editura All Beck, Bucureºti, 2006. Cristea S., Stoica C., Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2002. Toma Marin, Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune ºi divizare, Editura CECCAR, Bucureºti, 2003. *** - Culegere de teste grilã, exerciþii, întrebãri ºi studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat, ediþia a VII-a revizuitã ºi ediþia a VIII-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura CECCAR, Bucureºti, 2006 ºi 2007. *** - Ghid privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor, Editura CECCAR, Bucureºti, 2007.

7.

TESTE GRILÃ, EXERCIÞII, ÎNTREBÃRI ªI STUDII DE CAZ PENTRU VERIFICAREA CUNOªTINÞELOR ÎN VEDEREA ACCESULUI LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

55

1. Disciplina: CONTABILITATE
1. Care din urmãtoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevãzutã în standardul IAS 2 „Stocuri”: a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea realizabilã netã; b) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost ºi valoarea realizabilã netã; c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea contabilã. 2. În care din urmãtoarele cazuri nu se înregistreazã un venit din vânzarea mãrfurilor în conformitate cu norma IAS 18 „Venituri”: a) riscurile ºi avantajele inerente proprietãþii au fost transferate cumpãrãtorului; b) vânzãtorul rãmâne obligat din cauza unei execuþii nesatisfãcãtoare, neacoperitã prin clauze privind garanþia; c) riscurile ºi avantajele inerente proprietãþii au fost transferate cumpãrãtorului, dar încã nu s-a încasat contravaloarea mãrfurilor. 3. Care din urmãtoarele operaþii genereazã elemente extraordinare pentru o întreprindere industrialã în sensul normei IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”: a) amenzile plãtite cãtre administraþia fiscalã; b) pierderile materiale generate de inundaþii; c) nu se prezintã în contul de profit ºi pierdere niciun element de venit sau cheltuialã ca fiind extraordinar. 4. Care din urmãtoarele tratamente de corectare a unei erori semnificative reprezintã retratarea retroactivã autorizatã din IAS 8 „Politici contabile, modificãri în estimãrile contabile ºi erori”: a) retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioarã în care eroarea a apãrut; b) corectarea afecteazã rezultatul nerepartizat la deschiderea exerciþiului în cursul cãruia eroarea a fost descoperitã;

56

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

c) corectarea afecteazã fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exerciþiului, fie rezultatul exerciþiului în cursul cãruia eroarea a fost descoperitã. 5. Care din urmãtoarele schimbãri nu reprezintã o schimbare de estimare contabilã în conformitate cu norma IAS 8 „Politici contabile, modificãri în estimãrile contabile ºi erori”: a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizãrilor corporale; b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizãri corporale; c) o modificare în baza de evaluare a stocurilor. 6. Metoda terminãrii lucrãrilor utilizatã pentru contabilizarea contractelor de construcþii, în conformitate cu norma IAS 11 „Contracte de construcþii”, este în spiritul principiului: a) prudenþei; b) independenþei exerciþiului; c) evaluãrii separate a elementelor de activ ºi de pasiv. 7. În conformitate cu prelucrarea de referinþã din norma IAS 23 „Costurile îndatorãrii”, cheltuielile cu dobânzile: a) reprezintã cheltuieli ale exerciþiului curent; b) se pot încorpora în costul oricãrui activ; c) se pot încorpora doar în costul activelor care necesitã o perioadã îndelungatã de pregãtire înainte de a putea fi utilizate sau vândute. 8. Aplicarea prelucrãrii de referinþã din norma IAS 23 „Costurile îndatorãrii” are ca efect: a) majorarea rezultatului din exerciþiul curent; b) micºorarea rezultatului din exerciþiul curent; c) micºorarea rezultatului din exerciþiile viitoare. 9. În conformitate cu norma IAS 38 „Imobilizãri necorporale”, cheltuielile angajate în faza de cercetare: a) reprezintã cheltuieli ale perioadei;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

57

b) se contabilizeazã la imobilizãri corporale; c) se contabilizeazã întotdeauna la imobilizãri necorporale. 10. În structura tabloului de trezorerie, acordarea unui împrumut pe termen lung de cãtre o societate industrialã afecteazã: a) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „–”; b) fluxul de trezorerie din activitãþi de finanþare cu semnul „–”; c) fluxul de trezorerie din activitãþi de investiþii cu semnul „–”. 11. Care din urmãtoarele afirmaþii este în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”: a) diferenþele de curs valutar aferente disponibilitãþilor, creanþelor ºi datoriilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent indiferent dacã sunt sau nu realizate; b) doar diferenþele de curs valutar aferente disponibilitãþilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent; c) doar diferenþele de curs valutar aferente creanþelor ºi datoriilor în devize afecteazã rezultatul exerciþiului curent. 12. În structura tabloului fluxurilor de trezorerie, plãþile în favoarea furnizorilor de servicii afecteazã: a) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „–” ; b) fluxul de trezorerie din activitãþi de finanþare cu semnul „–”; c) fluxul de trezorerie din activitãþi de exploatare cu semnul „+”. 13. Care dintre urmãtoarele cheltuieli aparþin clasificãrii dupã naturã în conformitate cu standardul internaþional IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”: a) costurile de distribuþie; b) costul vânzãrilor; c) cheltuielile cu amortizãrile. 14. Care dintre urmãtoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitãþile de exploatare, în conformitate cu standardul internaþional IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”:

58

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

a) cheltuielile cu amortizãrile; b) variaþia negativã a creanþelor clienþi; c) variaþia pozitivã a stocurilor. 15. În conformitate cu prelucrarea alternativã autorizatã în norma IAS 38 „Imobilizãri necorporale”, dupã contabilizarea sa iniþialã, o imobilizare necorporalã poate fi contabilizatã la: a) mãrimea reevaluatã; b) valoarea de lichidare; c) costul istoric corectat cu ajustãri. 16. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, valoarea recuperabilã reprezintã: a) valoarea cea mai micã dintre preþul de vânzare net al unui activ ºi valoarea sa de utilitate; b) valoarea cea mai mare dintre valoarea justã diminuatã cu costurile cedãrii ale unui activ ºi valoarea sa de utilitate; c) valoarea cea mai mare dintre preþul de vânzare net al unui activ ºi costul sãu de achiziþie. 17. Care dintre urmãtoarele afirmaþii este în conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”: a) diferenþa din reevaluare trebuie sã fie înscrisã la venituri constatate în avans; b) diferenþa din reevaluare trebuie sã fie înscrisã la capitaluri proprii la o rubricã distinctã, astfel încât operaþia sã nu conducã la constatarea de profituri; c) reevaluarea imobilizãrilor corporale afecteazã veniturile rezultatului curent. 18. În conformitate cu norma IAS 36 „Deprecierea activelor”, pierderea de valoare aferentã unui utilaj care a fãcut anterior obiectul reevaluãrii: a) se înscrie imediat în contul de profit ºi pierdere; b) se înregistreazã ca o reevaluare negativã; c) se încorporeazã în valoarea utilajului.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

59

19. Conform IAS 18 „Venituri”, în veniturile generate de activitãþile ordinare nu se includ: a) veniturile din vânzarea imobilizãrilor corporale; b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de cãtre întreprindere în cursul exerciþiului; c) subvenþiile primite în caz de calamitãþi. 20. Conform referenþialului internaþional, întreprinderile care activeazã într-un mediu inflaþionist îºi asigurã menþinerea capitalului fizic dacã utilizeazã ca bazã de evaluare în contabilitate: a) costul curent; b) costul de producþie; c) valoarea nominalã. 21. Vânzarea unor imobilizãri corporale de cãtre întreprindere este tratatã conform referenþialului internaþional ca o operaþie: a) extraordinarã, deoarece este rarã ºi nu poate fi controlatã de întreprindere prin deciziile de gestiune; b) de naturã excepþionalã; c) de naturã ordinarã, efectuatã cu titlu auxiliar (de exploatare). 22. În conformitate cu norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”, durata de amortizare reprezintã un parametru cu incidenþã contabilã care: a) odatã stabilit nu mai poate fi modificat pânã la scoaterea din folosinþã a bunurilor amortizabile; b) este stabilit de autoritatea fiscalã; c) trebuie sã fie periodic revizuit atunci când previziunile iniþiale nu mai exprimã realitatea. 23. O societate din sectorul chimic contamineazã mediul prin activitãþile sale. Deºi þara în care îºi desfãºoarã activitatea nu dispune de o reglementare care sã prevadã obligativitatea societãþilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens. Societatea a fãcut un anunþ public prin care se obligã sã contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfãºurarea

60

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

activitãþii sale. Conform normei IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”, societatea: a) constituie un provizion pentru cea mai bunã estimare a costurilor de contaminare; b) anunþã o datorie eventualã în anexã; c) nu constituie un provizion deoarece nu este probabilã ieºirea de active. 24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chematã în instanþã pentru a plãti despãgubiri unor persoane care s-au intoxicat cu produsele furnizate de aceasta. La 31.12.N, procesul nu se încheiase, dar avocaþii societãþii estimeazã cã aceasta nu va fi fãcutã rãspunzãtoare. Conform normei IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”, la 31.12.N, societatea A: a) contabilizeazã un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli pentru suma cerutã de reclamanþi; b) anunþã o datorie eventualã în anexã; c) constituie un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli astfel încât societatea sã prezinte beneficiu. 25. Societatea deþine un utilaj achiziþionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabilã netã a utilajului este de 90.000.000 lei, iar valoarea netã din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceastã datã, societatea: a) constatã o diferenþã temporarã deductibilã de 10.000.000 lei; b) constatã o diferenþã temporarã impozabilã de 10.000.000 lei; c) constatã o diferenþã temporarã deductibilã de 10.000.000 lei ºi o diferenþã impozabilã de 10.000.000 lei. 26. Societatea M deþine 15% din drepturile de vot ale societãþii F. Conform normei IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”, M va proceda la consolidarea conturilor societãþii F astfel: a) prin metoda integrãrii proporþionale; b) F nu intrã în perimetrul de consolidare al grupului M; c) prin metoda punerii în echivalenþã.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

61

27. Care dintre urmãtoarele metode reprezintã, conform normei IAS 31 „Interese în asocierile în participaþie”, o alternativã autorizatã pentru contabilizarea participaþiilor în entitãþile aflate sub control conjugat (asocieri în participaþie): a) metoda punerii în echivalenþã; b) metoda integrãrii proporþionale; c) metoda integrãrii globale. 28. Conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”, fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi ºi cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi mãsurate în mod fiabil la data achiziþiei trebuie sã fie: a) contabilizat imediat la venituri; b) înscris cu minus în activ; c) contabilizat la venituri, în mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderatã a activelor amortizabile identificabile achiziþionate, iar fondul comercial negativ care depãºeºte valorile juste ale acestor active se contabilizeazã imediat la venituri. 29. În vederea conversiunii bilanþului unei societãþi în strãinãtate care face parte integrantã din activitatea societãþii care prezintã situaþiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”, astfel: a) activele monetare ºi datoriile întreprinderii strãine se convertesc la cursul de închidere, în timp ce pentru activele nemonetare se utilizeazã cursul istoric; b) activele ºi datoriile, atât monetare, cât ºi nemonetare, se convertesc la cursul istoric; c) activele, atât monetare, cât ºi nemonetare, ºi datoriile întreprinderii strãine se convertesc la cursul de închidere. 30. Care dintre urmãtoarele posturi aparþine pasivului unui bilanþ consolidat, în conformitate cu norma IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”: a) împrumuturi acordate unui client important; b) fondul comercial diminuat cu amortizãrile aferente; c) interese minoritare.

62

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

31. Se dau urmãtoarele elemente: 1) 2) 3) 4) imobilizãri necorporale; imobilizãri corporale; creanþe clienþi care sunt realizate într-un termen de pânã la un an; creanþe clienþi care se aºteaptã sã fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupã un termen mai mare de un an de la data bilanþului; titluri de plasament, dacã operaþia de cesiune are loc în mai puþin de un an; titluri de plasament, dacã operaþia de cesiune are loc dupã un termen de un an; imobilizãri financiare; lichiditãþi ºi cvasilichiditãþi, dacã utilizarea lor nu este restricþionatã.

5) 6) 7) 8)

Conform IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”, activele curente sunt: a) 1+3+4+5+6+8; b) 3+4+5+8; c) 2+3+4+5+6+7. 32. Pe data de 07.01.N, o societate emite 5.000 de acþiuni cu o valoare nominalã de 1.000 lei/acþiune ºi un preþ de emisiune de 1.300 lei/acþiune. Pe 01.01.N se varsã în numerar depus la bancã jumãtate din contravaloarea acþiunilor. Pe 10.06.N, acþionarii trebuiau sã aducã încã un sfert din aportul promis, dar se primeºte doar 25% din contravaloarea a 4.000 de acþiuni. Pe 10.07.N, deþinãtorii celor 1.000 de acþiuni de mai sus varsã în numerar, cu întârziere, aportul de 25%, pentru întârziere calculându-se o dobândã de 36% anual ºi cheltuieli de gestiune imputabile de 5.000 lei. Determinaþi valoarea aportului rãmas de vãrsat la 11.07.N ºi înregistraþi în contabilitate operaþia din 10.07.N: a) 1.250.000 lei; 262.500 lei 5121 = 456 / Acþionari 250.000 lei în dificultate 768 7.500 lei 758 5.000 lei

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

63

b) 1.250.000 lei; 250.000 lei 5121 = 456 / Acþionari 262.500 lei în dificultate 7.500 lei 668 5.000 lei 658 c) 1.625.000 lei; 339.750 lei 5121 = 456 / Acþionari 325.000 lei în dificultate 768 9.750 lei 758 5.000 lei 33. La data de 06.05.2000, societatea EMA SA acordã filialei sale ALMA SA un împrumut în valoare de 350.000 lei, pe o perioadã de 5 ani, cu dobândã anualã de 25%. Împrumutul este rambursabil în 5 tranºe anuale egale la sfârºitul fiecãrui exerciþiu, când sunt achitate ºi dobânzile aferente. Determinaþi venitul total din dobânzi la sfârºitul anului 2002 ºi înregistraþi în contabilitate venitul din dobânzi la 31.12.2002: a) 175.000 lei; b) 175.000 lei; c) 191.625 lei; 70.000 lei 175.000 lei 34.125 lei 5121 = 763 2676 = 763 2676 = 763 70.000 lei 175.000 lei 34.125 lei

34. Societatea comercialã ALFA SA demareazã, la 01.01.N-1, lucrãrile pentru construcþia unei clãdiri în regie proprie. Clãdirea va fi datã în funcþiune la data de 01.10.N, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor douã exerciþii sunt: în N-1: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru construcþii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpãrãrilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. În N: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru construcþii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile 10.000 lei. Înregistrarea recepþiei clãdirii la data de 01.10.N se face prin formula contabilã: a) 212 = % 231 722 % 231 722 397.000 lei 255.000 lei 142.000 lei 395.000 lei 255.000 lei 140.000 lei

b) 212

=

64

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

c) 212

=

% 231 722

405.000 lei 255.000 lei 150.000 lei

35. O societate comercialã a achiziþionat, la 20.12.N, o instalaþie în valoare de 20.000 lei, amortizabilã în 5 ani, finanþatã 25% din resurse proprii ºi 75% din subvenþie de la buget. În condiþiile aplicãrii metodei de amortizare degresivã (AD1), care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+2: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 6811 131 = = = = = = 2813 7584 2813 7584 2813 7584 7.500 lei 7.500 lei 4.200 lei 4.200 lei 4.200 lei 3.150 lei

36. O societate comercialã deþine o instalaþie evaluatã la intrare (31.12.N-1) la valoarea de 100.000 lei, având durata de viaþã utilã de 10 ani ºi fiind amortizatã dupã metoda linearã. La sfârºitul anului al treilea de funcþionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justã valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalaþiei se efectueazã dupã doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justã valoarea de 40.000 lei. ªtiind cã societatea transferã rezerva din reevaluare la rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii activului, stabiliþi care este tratamentul contabil pentru cea de-a doua reevaluare conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”: a) 25.000 lei 17.500 lei 5.000 lei b) 25.000 lei 12.500 lei 10.000 lei c) 20.000 lei 22.500 lei 2813 105 681 2813 105 681 2813 105 = = = = = = 213 213 213 213 213 213 25.000 lei 22.500 lei 25.000 lei 22.500 lei 20.000 lei 22.500 lei

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

65

37. O societate comercialã importã o instalaþie pentru extracþia gazelor naturale, cheltuielile legate de achiziþie fiind: preþ de cumpãrare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea în funcþiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeazã cã, la terminarea extracþiei, cheltuielile cu demontarea ºi mutarea activului, recunoscute printr-un provizion, se vor ridica la 16.000 lei. În condiþiile aplicãrii IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este formula contabilã legatã de achiziþie: a) 77.950 lei 213 = % 404 446 1513 % 404 1513 % 404 446 57.000 lei 4.950 lei 16.000 lei 76.950 lei 16.000 lei 88.000 lei 4.950 lei

b) 92.950 lei

213

=

c) 92.950 lei

213

=

38. O întreprindere comercialã cu amãnuntul prezintã urmãtoarele informaþii aferente lunii ianuarie: stoc de marfã la 01.01.N evaluat la preþ de vânzare, inclusiv TVA, 148.750 lei; în cursul lunii s-au efectuat urmãtoarele operaþii: cumpãrãri de mãrfuri pe data de 17.01.N, la cost de achiziþie de 2.000.000 lei, TVA 19%; vânzãri de mãrfuri în cursul lunii, la preþ de vânzare, inclusiv TVA, de 1.785.000 lei. Cunoscând cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achiziþie al mãrfurilor vândute: a) 1.485.000 lei; b) 1.500.000 lei; c) 1.200.000 lei. 39. La o societate comercialã, la închiderea fiecãrui exerciþiu financiar figureazã în contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valoarea de inventar (actualã) a cunoscut urmãtoarea dinamicã la închiderea unor exerciþii financiare succesive: N = 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei.

66

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Conform principiului prudenþei, ce înregistrãri contabile se impun la sfârºitul celor trei exerciþii, în condiþiile utilizãrii metodei ajustãrilor de valoare:
N N+1 N+2

a) 6814 = 391 90.000 lei 391 = 7814 40.000 lei b) 6814 = 391 20.000 lei 6814 = 391 10.000 lei 391 = 7814 50.000 lei c) 6814 = 391 20.000 lei 6814 = 391 90.000 lei 391 = 7814 40.000 lei 40. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: profit înainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienþi: sold iniþial 2.000 lei – sold final 600 lei; stocuri: sold iniþial 3.000 lei – sold final 3.900 lei; furnizori: sold iniþial 6.000 lei – sold final 8.400 lei; impozit pe profit plãtit 300 lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost plãtiþi în timpul perioadei. Alþi 250 lei, legaþi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente, au fost de asemenea plãtiþi în timpul perioadei. 350 lei au fost încasaþi din emisiunea de capital ºi alþi 325 lei, din împrumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plãþi privind achiziþia unui teren în valoare de 2.550 lei ºi s-au încasat 2.300 lei din vânzarea unei instalaþii. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”, fluxurile de numerar provenite din activitãþile de exploatare ºi investiþii sunt: a) +36.425 lei flux din exploatare; +4.850 lei flux din investiþii; b) +37.175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investiþii; c) +36.925 lei flux din exploatare; +75 lei flux din finanþare. 41. Se cunosc urmãtoarele informaþii: cumpãrãri de materii prime 200.000 lei, salarii plãtite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terþi 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum de materii prime 150.000 lei, preþ de vânzare exclusiv TVA al produselor finite vândute 500.000 lei, producþie obþinutã la cost de producþie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de producþie 10.000 lei, subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc iniþial de produse finite la cost de producþie 30.000 lei. Care este mãrimea cifrei de afaceri nete ºi a rezultatului din exploatare aºa cum se degajã din OMFP nr. 1.752/2005: a) 520.000 lei; 310.000 lei; b) 420.000 lei; 310.000 lei; c) 510.000 lei; 320.000 lei.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

67

42. La data de 30.10.N, o societate încaseazã suma de 5.000.000 lei reprezentând dobânzi aferente obligaþiunilor deþinute începând cu data de 01.06.N, din care 2.000.000 lei sunt dobânzi aferente perioadei 01.01-30.05.N. Conform IAS 18 „Venituri”, încasarea acestor dobânzi se înregistreazã prin formula contabilã: a) 5121 = % 506 766 % 472 766 506 5.000.000 lei 2.000.000 lei 3.000.000 lei 5.000.000 lei 2.000.000 lei 3.000.000 lei 5.000.000 lei

b) 5121

=

c) 5121

=

43. O societate comercialã vinde unui client la 01.01.N mãrfuri în valoare de 2.000.000 lei, condiþiile de platã fiind: 50% din preþ se plãtesc în momentul vânzãrii, 20% din preþ se vor plãti dupã un an de la vânzare, iar 30%, dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 20%. La sfârºitul exerciþiului N veniturile financiare, conform IAS 18 „Venituri”, se contabilizeazã prin formula: a) 150.000 lei b) 350.000 lei c) 200.000 lei 472 472 766 = = = 766 766 472 150.000 lei 350.000 lei 200.000 lei

44. O societate comercialã cumpãrã la 30.04.N un numãr de 150 de obligaþiuni; valoarea nominalã a unei obligaþiuni este de 100.000 lei, preþul de achiziþie 102.000 lei; dobânda anualã este de 30%, încasatã la 31 decembrie. Încasarea cuponului de dobândã la 31.12.N, în conformitate cu prevederile IAS 18 „Venituri”, genereazã înregistrarea: a) 3.000.000 lei b) 4.500.000 lei c) 4.500.000 lei 5121 5121 5121 = = = 766 3.000.000 lei 766 4.500.000 lei 766 3.000.000 lei 506 1.500.000 lei

68

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

45. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozit pe profit calculat ºi înregistrat la 30.11.N = 800 lei, din care plãtit 500 lei; venituri aferente exerciþiului N = 18.000 lei, din care dividende încasate 2.000 lei; cheltuieli aferente exerciþiului N = 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei ºi amenzi plãtite autoritãþilor române 1.100 lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat ºi cea a impozitului de plãtit pe exerciþiul N: Impozit datorat Impozit de plãtit a) 2.128 lei 1.628 lei b) 3.175 lei 2.375 lei c) 3.125 lei 2.625 lei 46. Societãþile ALFA ºi BETA decid fuziunea prin absorbþia lui BETA de cãtre ALFA; ALFA deþine 40% din capitalul lui BETA, achiziþionat ca 1.000 acþiuni x 8 lei/acþiune. Bilanþurile celor douã societãþi înaintea operaþiei de fuziune se prezintã astfel:
Activ Titluri de participare Beta Active diverse Total activ Alfa 8.000 Beta Capitaluri ºi datorii - Capitaluri proprii, din care: - capital social 44.200 30.000 Datorii Alfa Beta

33.200 23.000 24.000 10.000 19.000 7.000

52.500 30.000 Total capitaluri ºi datorii 52.500 30.000

Capitalul social al societãþii ALFA este format din 6.000 acþiuni, iar al societãþii BETA, din 2.500 acþiuni. Activele diverse ale societãþii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societãþii BETA, la o valoare de 31.000 lei. Creºterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisã ºi prima de fuziune complementarã sunt: a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei; b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei; c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei. 47. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: mãrfuri 600.000 lei; ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor 50.000 lei; clienþi incerþi 100.000 lei; ajustãri pentru deprecierea creanþelor clienþi

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

69

30.000 lei; conturi curente la bãnci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde mãrfurile cu 700.000 lei, TVA 19%, ºi le încaseazã; recupereazã de la clienþii incerþi doar 60.000 lei, operaþie scutitã de TVA; ramburseazã creditul ºi plãteºte o dobândã de 60.000 lei; achitã furnizorii, primind un scont de 2% din valoarea tranzacþiei, operaþie scutitã de TVA. Cota de impozit pe profit este de 16% ºi impozitul pe dividende, de 10%. Care este mãrimea profitului net din lichidare ºi a dividendelor nete cuvenite la partaj, în condiþiile în care toate ajustãrile constituite au fost deductibile fiscal: a) 70.056 lei; 63.050,4 lei; b) 92.550 lei; 87.922,5 lei; c) 2.250 lei; 2.137,5 lei. 48. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exerciþiul N urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de producþie a fost utilizatã pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obþinerea produsului finit la cost de producþie efectiv se înregistreazã în contabilitatea financiarã ºi în cea de gestiune astfel: a) 1.180.000 lei 1.180.000 lei b) 1.220.000 lei 1.220.000 lei c) 1.020.000 lei 1.020.000 lei 345 902 345 931 345 931 = = = = = = 711 1.180.000 lei 921 1.180.000 lei 711 1.220.000 lei 902 1.220.000 lei 711 1.020.000 lei 902 1.020.000 lei

49. O societate comercialã produce 6.000 kg ºi vinde 4.000 kg produse finite la preþul de vânzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vânzare este de 6.000 lei. Care este mãrimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire ºi a intervalului de siguranþã? a) 6.000 lei; 60%; 10.000 lei;

70

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) 7.000 lei; 40%; 9.000 lei; c) 5.000 lei; 50%; 7.000 lei. 50. O întreprindere deþine în stoc, la 31.12.N, 5.400 bucãþi de produse finite A al cãror cost de producþie este de 5.108 lei/buc. Preþul pe piaþã al produselor la 31.12.N este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vânzãrii reprezintã 200 lei/buc. Care este valoarea produselor finite în bilanþul de la 31.12.N: a) 27.036.000 lei; b) 27.000.000 lei; c) 28.116.000 lei. 51. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii despre douã societãþi comerciale care fuzioneazã: societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numãr acþiuni 150 titluri; societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numãr de acþiuni 90 titluri. Determinaþi câte acþiuni trebuie sã primeascã un acþionar care deþine 30 de acþiuni în cazul în care: I) Societatea A absoarbe societatea B; II) Societatea B absoarbe societatea A. a) 25 acþiuni; 36 acþiuni; b) 75 acþiuni; 180 acþiuni; c) 15 acþiuni; 60 acþiuni. 52. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; ajustãri pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; ajustãri pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la bãnci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienþi creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare, cu 150.000 lei ºi le încaseazã; restituie avansurile încasate de la clienþi ºi plãteºte datoria faþã de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit este de 16%. Care este mãrimea impozitului pe profit datorat în urma operaþiilor de lichidare ºi partaj în condiþiile în care toate ajustãrile constituite au fost deductibile fiscal:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

71

a) 63.125 lei; b) 28.128 lei; c) 24.400 lei. 53. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþ de vânzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de producþie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitate fabricatã ºi vândutã 500 buc. Cu cât ar trebui sã fie mãritã cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã pentru a acoperi creºterea cu 50% a salariilor ºi a menþine profitul constant: a) cu 600 buc.; b) cu 100 buc.; c) cu 260 buc. 54. Situaþia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel: capital social împãrþit în 10.000 acþiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide creºterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: în faza I, încorporãri de rezerve în valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 acþiuni, iar în faza a II-a, aporturi în numerar pentru care se emit 9.000 acþiuni a 3.100 lei/acþiune preþ de emisiune. Determinaþi mãrimile teoretice ale DA-ului ºi DS-ului ºi mãrimea capitalului social dupã dubla mãrire: DA DS Capital social a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei 55. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: toate acþiunile filialei au fost achiziþionate cu 9.200 lei. Valorile juste ale activelor achiziþionate ºi ale obligaþiilor preluate sunt urmãtoarele: stocuri 3.000 lei; creanþe 400 lei; numerar 4.000 lei; terenuri ºi clãdiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plãþi în valoare de 8.400 lei pentru achiziþia unor clãdiri; profit înainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investiþii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobânzile 1.800 lei; creºteri ale creanþelor comerciale 3.300 lei; descreºteri în valoarea stocurilor 2.400 lei; descreºteri în valoarea furnizorilor 5.850 lei.

72

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie” fluxurile de numerar provenite din activitãþile de exploatare ºi de investiþii sunt: Flux de exploatare Flux de investiþii a) +4.950 lei +17.600 lei b) +7.350 lei -13.600 lei c) +10.650 lei +13.600 lei 56. O societate comercialã prezintã urmãtoarele informaþii referitoare la bilanþ: active imobilizate 300.000 lei; stocuri ºi creanþe 170.000 lei; disponibil la bãnci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinaþi fondul de rulment, necesarul de fond de rulment ºi trezoreria netã a societãþii: FR NFR TN a) -20.000 lei +10.000 lei -30.000 lei b) +20.000 lei -10.000 lei +30.000 lei c) -70.000 lei -10.000 lei -60.000 lei 57. Se dau urmãtoarele informaþii aferente exerciþiului financiar N: venituri din vânzarea mãrfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind mãrfurile vândute 700 lei; cheltuieli privind lucrãrile ºi serviciile prestate la terþi 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizãrilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinanþare aferentã exerciþiului N? a) 230 lei; b) 210 lei; c) 235 lei. 58. Dispuneþi de urmãtoarele date: cifrã de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitate fabricatã ºi vândutã 80 buc.; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate în unitãþi fizice, în condiþiile în care costurile variabile scad cu 10%: a) 55 buc.;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

73

b) 50 buc.; c) 58 buc. 59. Dispuneþi de urmãtoarele date: O societate deþine o clãdire achiziþionatã la 31.12.N-3 la valoarea contabilã de intrare de 150.000 lei, amortizatã linear în 10 ani. La sfârºitul duratei utile de viaþã valoarea rezidualã este estimatã la 40.000 lei. La finele anului N, preþul net de vânzare estimat este de 75.000 lei, iar valoarea de utilizare este de 70.000 lei. Conform IAS 36 „Deprecierea activelor”, în condiþiile în care nu se folosesc conturile de ajustãri, care este înregistrarea deprecierii la sfârºitul anului 2000: a) 42.000 lei 681 = 212 42.000 lei b) 47.000 lei c) 30.000 lei 681 681 = = 212 281 47.000 lei 30.000 lei

60. Potrivit Cadrului IASC ºi IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”, informaþiile prezentate în situaþiile financiare sunt credibile în mãsura în care asigurã: a) comparabilitatea, inteligibilitatea, relevanþa, prudenþa, pragul de semnificaþie, completitudinea; b) reprezentarea fidelã, prevalenþa economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenþa, consecvenþa prezentãrii; c) reprezentarea fidelã, prevalenþa economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenþa, integralitatea. 61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi reþinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci când (indicaþi rãspunsul eronat): a) reprezintã numerar sau echivalente de numerar a cãror utilizare este restricþionatã; b) este deþinut în principal în scopul comercializãrii sau pe termen scurt ºi se aºtepta sã fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanþului; c) se aºtepta sã fie realizat sau deþinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. 62. Potrivit IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”, politicile contabile reprezintã: a) principiile, convenþiile ºi metodele specifice adoptate de o întreprindere pentru întocmirea ºi analiza conturilor anuale;

74

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) principiile, convenþiile, regulile, metodele ºi practicile concrete adoptate de o întreprindere pentru þinerea contabilitãþii primare; c) principiile, bazele, convenþiile, regulile ºi practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare. 63. În anul N, o societate, A, achiziþioneazã de la o altã societate, B, o linie tehnologicã pentru extracþia petrolului. Cheltuielile legate de achiziþie sunt: preþ de cumpãrare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxã vamalã 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea în funcþiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi iniþiale din exploatare înregistrate înainte ca activul sã atingã parametrii planificaþi 7.000.000 lei; reducere comercialã 2.000.000 lei. În conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”, costul de achiziþie va fi: a) 108.600.000 lei; b) 123.600.000 lei; c) 130.600.000 lei. 64. O societate comercialã deþine o instalaþie procuratã în anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizatã linear în 5 ani. La sfârºitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justã stabilitã fiind de 25.000.000 lei. În condiþiile aplicãrii metodei actualizãrii valorii nete, conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, înregistrãrile contabile sunt: a) 5.000.000 lei 30.000.000 lei b) 5.000.000 lei 213 2813 213 213 105 = = = = = 105 213 105 105 2813 5.000.000 lei 30.000.000 lei 5.000.000 lei 12.500.000 lei 7.500.000 lei

c) 12.500.000 lei 7.500.000 lei

65. O societate comercialã care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare, inclusiv TVA, ºi care practicã un adaos comercial de 30% a vândut ºi a încasat mãrfuri în sumã de 2.629.900 lei, la preþ de vânzare. Care sunt costul de achiziþie, adaosul comercial ºi TVA aferente acestei vânzãri ºi cum se înregistreazã ieºirea din gestiune a mãrfurilor vândute:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

75

a) b)

2.629.900 lei 1.700.000 lei 510.000 lei 419.900 lei 1.700.000 lei 929.900 lei

607 607 378 4428 607 378

= =

371 371

2.629.900 lei 2.629.900 lei

c)

=

371

2.629.900 lei

66. În anul N o societate vinde mãrfuri unui client A în valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfârºitul anului N probabilitatea de încasare a creanþei este de 60%. În anul N+1 probabilitatea de neîncasare a creanþei este de 70%. Care sunt înregistrãrile anului N+1: a) 8.330.000 lei 2.100.000 lei b) c) 2.499.000 lei 833.000 lei 4118 6814 6814 6814 = = = = 4111 4912 491 491 8.330.000 lei 2.100.000 lei 2.499.000 lei 833.000 lei

67. Situaþia stocurilor unei societãþi comerciale este: 01.08 stoc iniþial 5.000 buc. x 4.000 lei/buc.; intrãri: pe 05.08: 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08: 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08: 6.000 buc. x 3.000 lei/buc., pe 30.08: 1.000 buc. x 1.500 lei/buc.; ieºiri: pe 18.08: 8.000 buc. ºi pe 28.08: 4.000 buc. Care este valoarea ieºirilor din data de 28.08 ºi a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupã fiecare operaþie de intrare: a) 42.400.000 lei; 1.500.000 lei; b) 14.300.000 lei; 14.300.000 lei; c) 14.300.000 lei; 15.800.000 lei. 68. O societate comercialã importã o instalaþie pentru extracþia gazelor naturale, cheltuielile legate de achiziþie fiind: preþ de cumpãrare 45.000.000 lei; taxã vamalã 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea în funcþiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeazã cã, la terminarea extracþiei, cheltuielile cu demontarea ºi mutarea activului recunoscute printr-un provizion se vor ridica la 16.000.000 lei.

76

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

În condiþiile aplicãrii IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este formula contabilã legatã de achiziþie: a) 77.950.000 lei 213 = 404 57.000.000 lei 446 4.950.000 lei 1513 16.000.000 lei b) 92.950.000 lei c) 92.950.000 lei 213 213 = = 404 1513 404 446 76.950.000 lei 16.000.000 lei 88.000.000 lei 4.950.000 lei

69. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozit pe profit calculat ºi înregistrat la 30.11.N: 800.000 lei, din care plãtit 500.000 lei; venituri aferente exerciþiului N: 18.000.000 lei, din care dividende încasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exerciþiului N: 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei ºi amenzi datorate autoritãþilor române 1.100.000 lei. Se presupune o cotã de impozit pe profit de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat ºi de plãtit pe exerciþiul N: Impozit datorat Impozit de plãtit a) 3.175.000 lei 2.375.000 lei b) 3.325.000 lei 2.825.000 lei c) 2.128.000 lei 1.628.000 lei 70. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: profit net înaintea impozitãrii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferenþe de curs valutar 1.200 lei; venituri din investiþii financiare 3.600 lei; clienþi: sold iniþial 4.000 lei, sold final 4.600 lei; stocuri: sold iniþial 7.000 lei, sold final 1.500 lei; furnizori: sold iniþial 4.600 lei, sold final 3.500 lei; dobânzi plãtite 1.200 lei; impozit pe profit plãtit 1.400 lei; asigurare încasatã 200 lei. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de numerar din activitatea de exploatare este: a) 15.700 lei; b) 24.500 lei; c) 25.700 lei. 71. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exerciþiul N urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

77

240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de producþie a fost utilizatã pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obþinerea produsului finit la cost de producþie efectiv se înregistreazã în contabilitatea financiarã ºi în cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 816.000 lei 902 = 921 816.000 lei b) 345 = 711 840.000 lei 931 = 902 840.000 lei c) 331 = 711 768.000 lei 933 = 921 768.000 lei 72. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exerciþiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subvenþii pentru investiþii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligaþiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP nr. 1.752/2005, care este mãrimea capitalurilor proprii ºi a capitalurilor permanente: Capital propriu Capital permanent a) 23.000.000 lei 44.000.000 lei b) 22.000.000 lei 35.000.000 lei c) 23.000.000 lei 36.000.000 lei 73. Întreprinderea ALFA emite un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: numãrul de obligaþiuni 10.000 titluri; valoarea nominalã 10.000 lei/obligaþiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligaþiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligaþiune, durata creditului 10 ani, cu rambursare integralã la expirarea scadenþei. Dupã 4 ani, împrumutul este rambursat prin rãscumpãrare la bursa obligaþiunilor; preþul de rãscumpãrare este 12.500 lei. Care este formula contabilã la rambursarea prin anularea obligaþiunilor: a) 100.000.000 lei 25.000.000 lei b) 120.000.000 lei 5.000.000 lei c) 120.000.000 lei 5.000.000 lei 161 668 161 668 161 169 = = = 506 506 506 125.000.000 lei 125.000.000 lei 125.000.000 lei

78

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

74. O societate achiziþioneazã mãrfuri în baza facturii: preþ de cumpãrare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o facturã de reducere, se primeºte un rabat de 2%. Precizaþi înregistrãrile contabile privind primirea facturii ulterioare: a) 237.620 lei b) 235.620 lei c) 237.620 lei 2.000 lei 401 401 401 767 = = = = 371 4426 371 4426 371 4426 401 200.000 lei 37.620 lei 198.000 lei 37.620 lei 200.000 lei 37.620 lei 2.000 lei

75. Dispuneþi de urmãtoarele date: o întreprindere produce douã produse, A ºi B, costurile indirecte de producþie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe în valoare de 4.640.000 lei, din care aferente lui A 3.100.000 lei, ca bazã de referinþã, care sunt costurile indirecte imputate raþional celor douã produse în condiþiile în care gradul de activitate este de 60%, ºi formula contabilã corespunzãtoare: a) 921 = 923 b) 923 = 901 c) 923 = 921 A 7.750.000 lei A 7.192.000 lei A 9.331.000 lei B 3.850.000 lei B 3.572.800 lei B 4.635.400 lei

76. În baza formularului de cont de profit ºi pierdere din þara noastrã, conform OMFP nr. 1.752/2005, veniturile din exploatare sunt egale cu: a) Producþia vândutã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã; b) Cifra de afaceri netã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã + alte venituri din exploatare; c) Cifra de afaceri netã ± Variaþia stocurilor + Producþia imobilizatã. 77. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii la sfârºitul anului N: vânzãri de produse finite 60.000.000 lei; lucrãri executate ºi servicii prestate 25.000.000 lei;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

79

venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chirii 12.000.000 lei; vânzãri de mãrfuri 8.000.000 lei; costul mãrfurilor vândute 7.000.000 lei; stocuri iniþiale de produse finite 50.000.000 lei; stocuri finale 40.000.000 lei; producþia imobilizatã 22.000.000 lei; venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este suma ce se va înscrie în contul de profit ºi pierdere la cifra de afaceri netã ºi la venituri din exploatare – total: Cifra de afaceri netã Venituri din exploatare – total a) 105.000.000 lei 121.000.000 lei b) 113.000.000 lei 127.500.000 lei c) 120.000.000 lei 133.500.000 lei 78. O întreprindere de vânzãri cu amãnuntul, exclusiv TVA, are bunuri disponibile pentru vânzare în valoare de 1.000.000 lei preþ cu amãnuntul ºi 600.000 lei cost de achiziþie, ºi un stoc final în valoare de 100.000 lei preþ cu amãnuntul. Care este costul estimat al bunurilor vândute? a) 900.000 lei; b) 100.000 lei; c) 540.000 lei. 79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscutã pentru o unitate generatoare de numerar numai dacã: a) valoarea sa contabilã este mai mare decât valoarea sa recuperabilã; b) valoarea recuperabilã este mai mare decât valoarea contabilã; c) preþul net de vânzare este mai mic decât valoarea recuperabilã. 80. ªtiind cã n reprezintã perioada de referinþã ºi i reprezintã rata de actualizare, precizaþi care din urmãtoarele relaþii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitãþi generatoare de numerar, potrivit IAS 36 „Deprecierea activelor”: a) 1 ; (1 + i)n

80

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) x(1 + i)n; 1– c) 1 (1 + i)n i

.

81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscutã imediat ca o cheltuialã în contul de profit ºi pierdere, în afara cazului în care: a) legislaþia contabilã sau fiscalã interzice un astfel de tratament; b) activul este neidentificabil; c) activul este înregistrat la valoarea reevaluatã pe baza unui alt Standard Internaþional de Contabilitate. 82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sã includã: a) proiecþii ale intrãrilor ºi ieºirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului, estimate de întreprindere; b) proiecþii ale intrãrilor ºi ieºirilor de numerar generate de folosirea continuã a activului, precum ºi fluxurile nete de numerar generate de vânzarea activului la sfârºitul vieþii sale, conform estimãrilor fãcute de întreprindere; c) intrãrile ºi ieºirile de numerar generate de folosirea continuã a activului, stabilite potrivit unei metodologii aprobate. 83. Valoarea recuperabilã a unui activ, potrivit IAS 36, reprezintã: a) valoarea care se poate obþine prin utilizarea continuã a activului, inclusiv valoarea rezidualã; b) maximul dintre valoarea lui justã diminuatã cu costurile vânzãrii ºi valoarea lui de utilizare; c) preþul net de vânzare al activului. 84. Un activ identificabil, în stare de utilizare continuã, are valoarea contabilã de 2.200 u.m., valoarea de utilizare de 2.000 u.m. ºi valoarea justã diminuatã cu costurile vânzãrii de 1.500 u.m. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscutã ca o cheltuialã?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

81

a) 200 u.m.; b) 700 u.m.; c) 500 u.m. 85. Un activ genereazã în urmãtorii 5 ani fluxuri de numerar dupã cum urmeazã: a) b) c) d) e) anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 1.500 u.m.; 1.600 u.m.; 1.700 u.m.; 1.200 u.m.; 600 u.m.

Calculând, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui activ pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezultã: a) 6.600 u.m.; b) 4.925 u.m.; c) 5.112 u.m. 86. Prin vânzarea unui activ identificabil se obþine în mod obiectiv suma de 8.700 u.m.; valoarea lui de utilizare calculatã pe baza fluxurilor viitoare de numerar ºi a unei rate de actualizare de 17% este de 9.000 u.m. Care va fi valoarea recuperabilã a acestui activ, potrivit IAS 36? a) 8.700 u.m.; b) 9.000 u.m.; c) nu se poate stabili deoarece nu se cunoaºte valoarea contabilã a activului. 87. Un activ identificabil are valoarea recuperabilã de 15.000 u.m.; valoarea justã diminuatã cu costurile vânzãrii corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15.000 u.m.; valoarea contabilã este 14.000 u.m. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscutã în cheltuieli: a) 1.000 u.m.; b) 0; c) nu se poate calcula deoarece nu se cunoaºte rata de actualizare.

82

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

88. Un activ identificabil este înregistrat la costul istoric de 20.000 u.m.; valoarea de utilizare a acestui activ, determinatã pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18.000 u.m., iar pe piaþã acest activ se vinde la 19.500 u.m. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscutã în cheltuieli: a) 500 u.m.; b) 2.000 u.m.; c) necunoscând valoarea contabilã nu se poate stabili dacã existã pierdere din depreciere. 89. Reevaluarea imobilizãrilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis prevãzut de IAS 16 se face de regulã: a) de echipe tehnice compuse din specialiºtii întreprinderii; b) de profesioniºti calificaþi în evaluare; c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea întreprinderii. 90. Diferenþele favorabile din reevaluarea imobilizãrilor corporale, potrivit IAS 16, se înregistreazã: a) în capitalurile proprii; b) la venituri; c) în capitalurile proprii sau la venituri, în mãsura în care aceastã diferenþã compenseazã o diferenþã nefavorabilã a aceloraºi active, recunoscutã anterior ca o cheltuialã. 91. Diferenþele nefavorabile din reevaluarea imobilizãrilor corporale, potrivit IAS 16, se înregistreazã: a) la cheltuieli; b) în capitalurile proprii; c) la cheltuieli sau în diminuarea capitalurilor proprii, în mãsura în care aceasta compenseazã o diferenþã favorabilã a aceloraºi active, recunoscutã anterior în capitalurile proprii. 92. Valoarea amortizabilã a unei imobilizãri corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe întreaga duratã de viaþã utilã a acestuia;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

83

b) costul activului din care s-a scãzut valoarea rezidualã; c) costul activului sau altã valoare substituitã costului activului, din care s-a scãzut valoarea sa rezidualã. 93. Valoarea contabilã a unei imobilizãri corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul istoric sau altã valoare care substituie costul, mai puþin amortizarea cumulatã, precum ºi pierderile cumulate prin depreciere; b) valoarea de inventar (costul istoric); c) costul istoric, mai puþin amortizarea cumulatã, precum ºi pierderile din depreciere. 94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporalã, un activ trebuie: a) sã aibã o valoare peste un minim prevãzut prin norme ºi o duratã de viaþã ce depãºeºte un an; b) sã fie deþinut de întreprindere pentru producþie de bunuri, prestare de servicii, închiriere sau pentru a fi folosit în scopuri administrative, ºi sã poatã fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sãu sã poatã fi evaluat în mod credibil; c) sã genereze pentru întreprindere beneficii economice viitoare ºi sã aibã o duratã de viaþã ce depãºeºte un an. 95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumpãrat o instalaþie pentru care a fãcut urmãtoarele cheltuieli: – factura furnizorului 12.500 u.m.; – cheltuieli de transport 875 u.m.; – taxe vamale 750 u.m.; – cheltuieli de montaj 2.125 u.m.; – cheltuieli de punere în funcþiune 1.500 u.m. Montajul ºi punerea în funcþiune au durat 5 luni. Instalaþia are o duratã de utilizare de 12 luni ºi are o valoare rezidualã de 2.000 u.m., iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion sunt estimate la 925 u.m. Sã se stabileascã (potrivit IAS 16): I) Costul istoric;

84

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

II) Valoarea amortizabilã; III) Cheltuieli anuale cu instalaþia. I) a) 17.750 u.m.; b) 18.675 u.m.; c) 16.675 u.m.

II) a) 17.750 u.m.; b) 15.750 u.m.; c) 16.675 u.m. III) a) 1.390 u.m.; în primul an 116 u.m.; b) 1.480 u.m.; în primul an 123 u.m.; c) 1.312 u.m.; în primul an 109 u.m. 96. Reevaluând succesiv imobilizãrile corporale ale întreprinderii, s-au obþinut diferenþe din reevaluare dupã cum urmeazã: 30.06.N +1.300 u.m. 31.12.N -1.800 u.m. 30.06.N+1 +600 u.m. Potrivit IAS 16, cum se înregistreazã diferenþele din reevaluare: 30.06.N a) +1.300 în capitalul propriu b) +1.300 în capitalul propriu c) +1.300 la venituri 31.12.N -1.300 în capitalul propriu +500 la cheltuieli -1.800 în capitalul propriu -1.300 la venituri 30.06.N+1 +500 la venituri +100 în capitalul propriu +600 în capitalul propriu +500 în capitalul propriu

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporalã care este recunoscutã ca un activ trebuie mãsuratã iniþial: a) la valoarea din factura furnizorului; b) la costul sãu; c) la valoarea de inventar.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

85

98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporalã sunt, potrivit IAS 16: a) trecute pe cheltuieli; b) înregistrate pe activul respectiv, mãrindu-i valoarea; c) adãugate valorii contabile a activului numai dacã se estimeazã cã întreprinderea va obþine beneficii economice suplimentare faþã de performanþele iniþiale; în celelalte cazuri se înregistreazã în cheltuieli. 99. Retratarea situaþiilor financiare, în conformitate cu IAS 29, presupune: a) aplicarea anumitor proceduri ºi a raþionamentului profesional; b) aplicarea regulilor ºi metodologiilor prevãzute prin normele contabile; c) cunoaºterea perfectã a influenþei inflaþiei în conturile întreprinderii. 100. În condiþii de hiperinflaþie, potrivit IAS 29, elementele monetare din bilanþul contabil sunt retratate: a) da; b) nu; c) da, prin aplicarea unui indice general al preþurilor, conform paragrafului 11 din standard. 101. În conformitate cu IAS 29, în condiþiile utilizãrii costului istoric, sunt retratate: a) activele nemonetare, datoriile nemonetare ºi capitalurile proprii din bilanþ; b) toate activele ºi datoriile din bilanþ, precum ºi capitalurile proprii; c) toate posturile bilanþiere. 102. În conformitate cu IAS 29, în condiþiile folosirii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit ºi pierdere sã fie exprimate în raport cu unitatea de mãsurã curentã la data bilanþului. Pentru aceasta: a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variaþiei indicelui general al preþurilor de la datele la care elementele de venituri ºi cheltuieli au fost iniþial înregistrate; b) toate valorile sunt retratate prin aplicarea indicelui general al preþurilor faþã de data de 31 decembrie a anului trecut; c) se retrateazã doar veniturile.

86

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

103. Câºtigul sau pierderea din poziþia monetarã netã, calculat(ã) cu ocazia corectãrii bilanþului de deschidere din primul an de aplicare a standardului IAS 29, trebuie: a) inclus(ã) în capitalurile proprii ale firmei; b) inclus(ã) în contul de profit ºi pierdere; c) inclusã în capitalurile proprii pentru activele fixe ºi în contul de rezultate pentru partea circulantã a bilanþului. 104. Retratarea situaþiilor financiare, potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preþurilor care sã reflecte modificãrile puterii generale de cumpãrare; pentru aceasta standardul recomandã: a) fiecare întreprindere sã foloseascã indicele general stabilit de organismul guvernamental cu sarcini în domeniu; b) toate întreprinderile care raporteazã în moneda aceleiaºi economii sã foloseascã acelaºi indice; c) toate întreprinderile care raporteazã în moneda aceleiaºi economii sã foloseascã indici diferiþi, adaptaþi la situaþia concretã a întreprinderii. 105. Într-o perioadã de inflaþie, o întreprindere pierde putere de cumpãrare: a) dacã deþine un excedent de active monetare peste datoriile monetare; b) dacã deþine un excedent de datorii monetare peste activele monetare; c) indiferent de raportul active monetare – datorii monetare. 106. Care dintre urmãtoarele elemente nu reprezintã o componentã a situaþiilor financiare conform IAS 1: a) bilanþul, contul de profit ºi pierdere, situaþia fluxurilor de numerar; b) o situaþie care sã reflecte modificãrile capitalului propriu, precum ºi politicile contabile ºi notele explicative; c) raportul de gestiune prezentat de administratori. 107. Potrivit IAS 1, întreprinderea trebuie sã respecte conceptul de contabilitate de angajamente în întocmirea situaþiilor financiare: a) da; b) nu; c) doar pentru componenta „bilanþ”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

87

108. În conformitate cu IAS 1, o informaþie este consideratã semnificativã dacã: a) neprezentarea sa ar putea influenþa deciziile economice ale utilizatorilor, decizii luate pe baza situaþiilor financiare; b) neprezentarea sa ar altera indicatorii calculaþi pe baza bilanþului; c) neprezentarea sa ar induce în eroare organele fiscale. 109. O datorie trebuie clasificatã ca o datorie curentã: a) indiferent de scadenþã; b) dacã este prevãzut sã fie decontatã în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii sau este exigibilã în termen de 12 luni de la data bilanþului; c) dacã urmeazã a fi decontatã într-o perioadã mai mare de un an. 110. În contul de profit ºi pierdere sau în notele la acesta, întreprinderea trebuie sã prezinte o analizã a cheltuielilor utilizând o clasificare bazatã: a) pe natura ºi destinaþia acestora; b) pe elemente de cheltuieli; c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe funcþia lor în cadrul întreprinderii. 111. Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când (indicaþi rãspunsul greºit): a) este deþinut în principal în scopul comercializãrii sau pe termen scurt ºi se aºteaptã sã fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanþului; b) se aºteaptã sã fie realizat sau este deþinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii; c) reprezintã numerar sau echivalente de numerar a cãror utilizare este însã restricþionatã. 112. O societate comercialã a fost creatã în anul 1990 pentru o perioadã de 20 ani, acþionarii manifestându-ºi deja intenþia de a respecta durata de viaþã prevãzutã în actul de constituire. ªtiind cã societatea înregistreazã o evoluþie ascendentã a profitabilitãþii, situaþiile financiare ale anului 2005 vor fi elaborate pe baza principiului continuitãþii activitãþii:

88

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

a) nu, întrucât este deja prevãzutã desfiinþarea societãþii; b) da; c) nu se aplicã principiul continuitãþii în acest caz. 113. În elaborarea conturilor anuale ale unei întreprinderi se aleg ºi se aplicã politici contabile care sunt adoptate: a) prin standardele internaþionale de contabilitate; b) prin normele fiscale contabile din þara respectivã; c) de conducerea întreprinderii respective. 114. Preþul de vânzare estimat cã poate fi obþinut pe parcursul desfãºurãrii normale a activitãþii, mai puþin costurile necesare pentru finalizarea ºi vânzarea bunului, reprezintã: a) valoarea de achiziþie a bunului; b) valoarea realizabilã netã a bunului; c) valoarea de înlocuire a bunului. 115. La inventar, stocurile dintr-o întreprindere se evalueazã: a) la valoarea cea mai mare dintre cost ºi valoarea realizabilã netã; b) la valoarea cea mai micã dintre cost ºi valoarea realizabilã netã; c) la valoarea realizabilã netã ºi, dacã este cazul, se creeazã un provizion pentru diferenþã. 116. Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ: a) nu, pentru cã nu este o sursã identificabilã controlatã de societate, al cãrei cost sã poatã fi evaluat în mod credibil; b) da, pentru cã genereazã beneficii economice viitoare; c) nu, pentru cã nu genereazã beneficii economice viitoare. 117. Un activ necorporal trebuie evaluat la intrarea în întreprindere: a) la costul sãu; b) la costul sãu, mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate; c) la oricare din mãrimile prezentate la lit. a) ºi b), în funcþie de natura activului necorporal.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

89

118. Un activ necorporal, ulterior recunoaºterii iniþiale, se evalueazã la: a) costul sãu; b) costul sãu, mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate; c) costul sãu, mai puþin orice amortizare acumulatã ºi orice pierderi din depreciere acumulate, sau la valoarea reevaluatã, în funcþie de tratament (de bazã sau alternativ). 119. Diferenþele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ: a) în capitalurile proprii; b) la venituri; c) în capitalurile proprii pentru suma care excede diferenþei favorabile înregistrate în venituri, ca urmare a unei înregistrãri anterioare în cheltuieli a unei diferenþe nefavorabile de mãrime egalã pentru aceleaºi active. 120. Diferenþele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ: a) în capitalurile proprii; b) în cheltuieli; c) în cheltuieli pentru suma care excede diferenþei nefavorabile înregistrate în capitalurile proprii, ca urmare a unei înregistrãri anterioare în venituri a unei diferenþe favorabile de mãrime egalã pentru aceleaºi active. 121. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu este aferentã unei pieþe active: a) elementele comercializate sunt omogene, iar preþurile sunt disponibile publicului; b) pot fi gãsiþi în permanenþã cumpãrãtori ºi vânzãtori interesaþi; c) poate fi bine conturatã ºi preþurile pot fi studiate. 122. Mãrcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii trebuie sã fie recunoscute ca active necorporale: a) da; b) nu; c) depinde de volumul beneficiilor viitoare degajate.

90

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

123. Ulterior recunoaºterii iniþiale, un activ necorporal poate fi evaluat: a) la costul sãu; b) la o valoare reevaluatã; c) la costul sãu, mai puþin amortizãrile ºi deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluatã, în funcþie de ce tratament este utilizat, de bazã sau alternativ. 124. Standardul Internaþional de Contabilitate IAS 33 este obligatoriu pentru: a) societãþile cotate ºi societãþile care voluntar publicã informaþia privind rezultatul pe acþiune; b) toate societãþile; c) societãþile care nu vizeazã emisiunea de acþiuni cotate. 125. Societatea comercialã Alpha Group deþine 60% din capitalul social cu drept de vot al societãþii afiliate Beta ºi 15% din capitalul social al societãþii Gama. Beta, la rândul sãu, deþine 68% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Delta ºi 15% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Epsilon. Pe de altã parte, societatea Gama deþine 41% din capitalul social cu drept de vot al societãþii Epsilon. Considerându-se cã ponderea în capitalul social cu drept de vot constituie factorul hotãrâtor al evaluãrii dreptului de decizie, care din societãþile menþionate mai sus sunt filiale ale societãþii Alpha Group: a) Beta; b) Beta ºi Delta; c) Beta, Delta ºi Epsilon. 126. Societatea comercialã Comaris investeºte 500 milioane lei în titluri de stat cu dobânda de 25% pe durata de rãscumpãrare de 3 ani. Potrivit Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005, aceastã investiþie are caracter de imobilizare financiarã în urmãtoarele condiþii: a) obligaþiunile au fost achiziþionate cu scop speculativ pe piaþa financiarã; b) indiferent de intenþia întreprinderii cumpãrãtoare; c) investiþia în titluri de stat este destinatã utilizãrii pe o duratã îndelungatã în activitatea societãþii.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

91

127. Firma Denis Group achiziþioneazã integral firma Mamis SA în cursul exerciþiului încheiat la 31 decembrie 1999. Valoarea justã a activelor nete ale societãþii Mamis la achiziþie a fost de 1.200.000 USD. Preþul plãtit la achiziþie de Denis Group a fost de 1.500.000 USD. Fondul comercial ce trebuie reflectat în situaþiile financiare ulterior trecerii duratei de 3 ani va trebui sã aibã urmãtoarea valoare: a) 255.000 USD; b) 205.000 USD; c) 300.000 USD. 128. În conformitate cu prevederile Codului privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România, sunt interzise: a) participaþiile la capitalul unei societãþi-client; b) primirea sau/ºi acordarea de împrumuturi bãneºti de la / cãtre un client; c) colaborarea cu diferiþi colegi suspendaþi temporar în exercitarea profesiei. 129. Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi din România prevede urmãtoarele principii fundamentale ale activitãþii acestora: a) integritatea ºi obiectivitatea; b) confidenþialitatea; c) independenþa. 130. Societatea Penteleul SA deþine în stoc produse finite în cantitate de 100 buc. roþi de caºcaval x 10 kg fiecare (în medie). La determinarea costului total al produselor se au în vedere urmãtoarele elemente (pe kg/u.m.): Costurile materiilor prime Taxe vamale pentru importuri Cheltuieli de transport Rabaturi comerciale (primite) 100 30 80 20

92

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Corespunzãtor IAS 2 „Stocuri”, costul corect pe kg ºi costul total însumeazã: a) b) c) Cost/kg 120 171 190 Cost total 178.000 168.000 190.000

131. În conformitate cu prevederile IAS 17 „Contracte de leasing”, leasingul financiar prezintã urmãtoarele trãsãturi caracteristice: a) implicã achitarea de cãtre locatar a unei sume echivalente cu mãrimea valorii juste a activelor/activului care fac(e) obiectul contractului de leasing; b) transferã de la proprietar la locatar toate riscurile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului; c) transferã în mare mãsurã riscurile ºi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing. 132. Standardul Internaþional de Contabilitate IAS 14 „Raportarea pe segmente” este operaþional la elaborarea situaþiilor financiare de cãtre: a) societãþile comerciale cu rãspundere limitatã cu un capital mai mare de 1 milion euro; b) societãþile comerciale pe acþiuni, indiferent de mãrimea capitalurilor proprii; c) societãþile comerciale pe acþiuni ale cãror titluri de valoare sunt comercializate public pe piaþa de capital. 133. Pe 28 februarie N, societatea M a achiziþionat 75% din societatea F. La data achiziþiei, societatea F prezenta urmãtoarea situaþie: activ net contabil în valoare justã: 5.000.000 u.m., activ net contabil în valoare istoricã: 4.000.000 u.m. Profitul nerepartizat al societãþii F aferent perioadei 28 februarie – 31 decembrie N a fost de 500.000 u.m. În conformitate cu IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale”, valoarea intereselor minoritare în bilanþul consolidat al grupului M la 31 decembrie N este: a) 1.500.000 u.m.; b) 1.250.000 u.m.; c) 1.375.000 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

93

134. Corespunzãtor prevederilor IAS, diferenþa de curs corespunzãtoare creanþelor ºi datoriilor în valutã aflate în sold la închiderea exerciþiului este recunoscutã în contul de profit ºi pierdere: a) prin constituirea unui provizion deductibil fiscal la nivelul pierderii nete; b) prin înscrierea direct în capitalurile proprii; c) prin înregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoaºterea fiscalã. 135. Corespunzãtor prevederilor IAS 31, asocierea în participaþie reprezintã: a) contractul de societate încheiat între parteneri înainte de adunarea generalã a fondatorilor; b) contractul de asociere care prevede constituirea ºi controlul societãþii la data adunãrii generale a acþionarilor entitãþii patrimoniale; c) înþelegerea contractualã prin care douã sau mai multe pãrþi întreprind o activitate economicã supusã controlului comun. 136. În concordanþã cu IAS 18 „Venituri” prin „valoare justã” se înþelege: a) valoarea fiscalã a unui activ sau a unei datorii; b) suma la care poate fi tranzacþionat un activ sau decontatã o datorie, de bunãvoie, între pãrþi aflate în cunoºtinþã de cauzã, în cadrul unei tranzacþii în care preþul este determinat obiectiv; c) suma la care poate fi tranzacþionat un activ sau decontatã o datorie între societãþi membre ale aceluiaºi grup. 137. În IAS 34 „Raportarea financiarã interimarã”, setul complet de situaþii financiare nu cuprinde: a) bilanþul; b) contul de profit ºi pierdere; c) raportul administratorilor ºi raportul cenzorilor. 138. Într-o contabilitate reglementatã, imaginea fidelã furnizatã de conturile anuale este asiguratã prin respectarea principiilor: a) conformitatea cu regulile ºi prudenþa; b) conformitatea cu regulile ºi sinceritatea; c) conformitatea cu regulile, sinceritatea ºi prudenþa.

94

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

139. Care dintre urmãtoarele efecte nu este valabil în cazul abandonului principiului de continuitate a activitãþii întreprinderii: a) permanenþa metodelor nu mai este aplicatã; b) independenþa exerciþiilor nu mai este aplicatã; c) principiul costului istoric continuã sã se aplice. 140. Potrivit Cadrului contabil general IASC, douã criterii stau la baza recunoaºterii elementelor (activelor, datoriilor, cheltuielilor ºi veniturilor) în situaþiile financiare: a) transferarea dreptului de proprietate ºi controlul resurselor; b) evaluarea la valoarea actualizatã ºi creºterea capitalului; c) probabilitatea realizãrii unor beneficii economice viitoare ºi credibilitatea evaluãrii. 141. Care din consecinþele aplicãrii postulatului (principiului) independenþei exerciþiului de mai jos este eronatã: a) practicarea contabilitãþii de angajamente; b) clasificarea datoriilor în funcþie de scadenþã; c) necesitatea calculului amortizãrilor ºi provizioanelor. 142. Care dintre urmãtoarele aspecte nu este legat de aplicarea principiului independenþei: a) analiza trezoreriei întreprinderii; b) conectarea cheltuielilor la venituri; c) recunoaºterea veniturilor ºi cheltuielilor în momentul angajãrii acestora, indiferent de momentul decontãrii. 143. Care dintre urmãtoarele elemente nu reprezintã o schimbare de politici contabile în conformitate cu IAS 8: a) reducerea duratei de amortizare a imobilizãrilor; b) schimbarea metodei de evaluare a stocurilor la venire; c) schimbarea tratamentului conturilor împrumuturilor. 144. Utilizarea costurilor istorice în condiþii de inflaþie ºi hiperinflaþie conduce la unele deformãri ale datelor în bilanþ ºi în contul de profit ºi pierdere, aºa cum se menþioneazã în continuare, una dintre precizãri fiind greºitã:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

95

a) subevaluarea imobilizãrilor în bilanþ; b) subevaluarea stocurilor în bilanþ; c) subevaluarea rezultatelor ºi scãderea impozitului pe profit. 145. În conformitate cu principiul costului istoric, în momentul intrãrii în întreprindere, elementele de activ ºi de datorii sunt evaluate dupã cum urmeazã, una dintre afirmaþii fiind greºitã: a) bunurile intrate cu titlu oneros, la costul de achiziþie; b) bunurile produse de întreprindere, la costul de producþie; c) bunurile aduse ca aport în naturã la capitalul social, la valoarea netã de capitalizare. 146. Principiul prudenþei este în cel mai acut conflict cu unul din principiile sau obiectivele menþionate în continuare. Precizaþi care este acesta: a) principiul costului istoric; b) independenþa exerciþiilor; c) permanenþa metodelor. 147. În conformitate cu Directiva a IV-a europeanã, raportul de gestiune este o sursã importantã de informaþii privind imaginea fidelã, conþinând ºi redând informaþii cu privire la urmãtoarele aspecte, unul din ele nefiind subliniat ºi, deci, eronat: a) situaþia societãþii ºi evoluþia afacerilor; b) numãrul ºi structura personalului; c) evenimente importante survenite dupã închiderea exerciþiului. 148. În conformitate cu Directiva a VII-a europeanã, condiþiile privitoare la obligaþia de întocmire a conturilor consolidate de cãtre societatea-mamã sunt (una din cele menþionate aici nefiind precizatã): a) deþine majoritatea drepturilor de vot ale asociaþilor ºi acþionarilor unei întreprinderi (filiale); b) este acþionar sau asociat al unei întreprinderi ºi are dreptul sã numeascã ºi sã revoce majoritatea organului de administraþie, de conducere ºi de control al acesteia; c) este principalul furnizor ºi/sau client al întreprinderii.

96

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

149. În care din ipostazele de mai jos se aflã Cadrul contabil IASC: a) stabileºte conceptele ce stau la baza întocmirii ºi prezentãrii situaþiilor financiare pentru utilizatori externi; b) constituie un Standard Internaþional de Contabilitate; c) stabileºte tratamentele contabile de bazã pentru întocmirea situaþiilor financiare. 150. Conform Directivei a IV-a europene, pentru a fi consideratã întreprindere micã ºi sã beneficieze de anumite derogãri privitoare la conturile anuale, o întreprindere trebuie sã îndeplineascã, în mod cumulativ, douã criterii din urmãtoarele trei: a) sã nu depãºeascã: 1 milion euro, totalul bilanþului; 2 milioane euro, mãrimea netã a cifrei de afaceri; 50 persoane, efectivul mediu de personal; b) sã nu depãºeascã: 1 milion euro, totalul bilanþului; 500.000 euro, profitul bilanþier net; 50 persoane, efectivul mediu de personal; c) sã nu depãºeascã: 2 milioane euro, cifra de afaceri; 1 milion euro, producþia exerciþiului; 50 persoane, efectivul mediu de personal. 151. Conform Directivei a IV-a europene, pentru a fi consideratã întreprindere de mãrime mijlocie ºi a beneficia de derogãri specifice cu privire la conturile anuale, o întreprindere trebuie sã îndeplineascã, în mod cumulativ, douã criterii din urmãtoarele trei: a) sã nu depãºeascã: 4 milioane euro, totalul bilanþului; 8 milioane euro, mãrimea netã a cifrei de afaceri; 250 persoane, efectivul mediu de personal; b) sã nu depãºeascã: 4 milioane euro, totalul bilanþului; 1 milion euro, profitul bilanþului net; 250 persoane, efectivul mediu de personal; c) sã nu depãºeascã: 8 milioane euro, cifra netã de afaceri; 4 milioane euro, producþia exerciþiului; 250 persoane, efectivul mediu de personal. 152. Principiul partidei duble se concretizeazã în urmãtoarele aspecte-afirmaþii (una nefiind specificã): a) acelaºi fapt comportã o dublã înregistrare în debitul unui cont ºi în creditul altui cont; b) înregistrarea oricãrui fapt are loc dupã criteriul cronologic în jurnal ºi dupã cel sistematic în Cartea mare;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

97

c) contabilitatea este organizatã în douã variante: sistem monist ºi sistem dualist. 153. Principiul recunoaºterii rezultatelor presupune cã rezultatul poate fi înregistrat în diferite puncte ºi momente ale ciclului afacerilor. Care din aceste momente, prezentate în continuare, este varianta cea mai rãspânditã ºi se aplicã ºi în România: a) facturarea bunurilor; b) încasarea vânzãrilor; c) expirarea garanþiei bunurilor livrate. 154. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determinã o supraevaluare a rezultatului: a) prudenþa; b) costul istoric; d) necompensarea. 155. Care dintre principiile contabile indicate mai jos sunt reþinute în mod explicit în Reglementãrile contabile din România armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene (CEE): a) continuitatea activitãþii; prudenþa; permanenþa metodelor; independenþa exerciþiului; evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv; intangibilitatea bilanþului de deschidere; necompensarea; prevalenþa economicului asupra juridicului; pragul de semnificaþie. b) continuitatea activitãþii; prudenþa; sinceritatea; independenþa exerciþiului; evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv; intangibilitatea bilanþului de deschidere; necompensarea; prevalenþa economicului asupra juridicului; justificarea faptelor. c) continuitatea activitãþii; costul istoric; permanenþa metodelor; independenþa exerciþiului; evaluarea separatã a elementelor de activ ºi de pasiv; intangibilitatea bilanþului de deschidere; necompensarea; fidelitatea; pragul de semnificaþie. 156. Care dintre elementele urmãtoare nu corespunde definiþiei IAS privind activele: a) creanþele faþã de clienþi;

98

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) stocurile de mãrfuri; c) cheltuielile de constituire. 157. Care din operaþiile urmãtoare nu reprezintã o consecinþã a aplicãrii principiului independenþei exerciþiilor: a) înregistrarea amortizãrilor ºi provizioanelor; b) înregistrarea diferenþelor din reevaluare; c) înregistrarea cheltuielilor constatate în avans. 158. Privitor la aprecierea principiului permanenþei metodelor de evaluare, care afirmaþie este corectã: a) orice schimbare a metodelor de evaluare contravine normelor contabile; b) orice schimbare a metodelor de evaluare este consecinþa inflaþiei; c) metodele de evaluare se pot schimba în limita prevederilor ºi normelor naþionale ºi internaþionale, atunci când schimbarea este justificatã, iar în anexa la bilanþ se specificã implicaþiile schimbãrii metodei asupra patrimoniului ºi rezultatelor întreprinderii. 159. Potrivit normei IAS 12 „Impozitul pe profit”, în categoria diferenþelor permanente între rezultatul fiscal ºi rezultatul contabil se includ: a) cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea este definitivã, veniturile pe care fiscul renunþã în mod definitiv sã le impoziteze ºi degrevãrile fiscale acordate; b) numai cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea este definitivã; c) anumite cheltuieli nedeductibile fiscal, cât ºi unele elemente incluse în rezultatul fiscal al exerciþiului, dar care vor fi contabilizate ulterior. 160. Care din afirmaþiile privitoare la definirea ºi conþinutul noþiunilor „câºtig din lichidare” ºi „rezultatul lichidãrii” sunt adevãrate: a) între ele nu existã nicio diferenþã, noþiunile fiind echivalente; b) câºtigul din lichidare include rezultatul lichidãrii ºi capitalul social neamortizat; c) câºtigul din lichidare include rezervele, rezultatul lichidãrii ºi capitalul amortizat.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

99

161. Conform prevederilor normei IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”, consecinþele variaþiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale întreprinderii (disponibilitãþi, creanþe, datorii) au urmãtoarele tratamente contabile: a) se contabilizeazã numai dacã sunt realizate, adicã rezultã din operaþiile de decontare ca diferenþe de curs valutar; b) indiferent dacã sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exerciþiului, dupã caz, atunci când diferenþele de curs valutar sunt constatate; c) nu se contabilizeazã. 162. Conceptul de menþinere a capitalului fizic necesitã ca bazã de evaluare: a) costul curent; b) valoarea lichidativã; c) valoarea contabilã de intrare. 163. Provizioanele pentru deprecieri ºi cele pentru riscuri ºi cheltuieli sunt consecinþa aplicãrii principiului prudenþei. În aceastã situaþie, comportamentul contabil este: a) de a contabiliza numai provizioanele deductibile din punct de vedere fiscal, în scopul eliminãrii neconcordanþei între rezultatul contabil ºi cel fiscal; b) de a contabiliza toate provizioanele care exprimã o depreciere sau un risc, inclusiv cele nedeductibile fiscal, cu condiþia ca acestea sã nu ducã la apariþia sau majorarea de pierderi, deoarece numai în aceastã situaþie se asigurã prezentarea unei imagini financiare fidele a situaþiei financiare ºi a rezultatului întreprinderii; c) de a contabiliza toate provizioanele care exprimã un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar în absenþa profitului, pentru furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale. 164. Standardul internaþional IAS 17, privitor la contractul de leasing financiar, precizeazã caracteristicile unei asemenea locaþii, ele fiind prezentate în continuare, una din ele necorespunzând standardului: a) contractul prevede cã proprietatea bunului va fi transferatã la terminarea contractului;

100

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) proprietarul acordã locatarului opþiunea de cumpãrare a bunului la un preþ suficient de avantajos, pentru a fi sigur cã acesta din urmã va beneficia de opþiunea sa; c) plãþile curente ale contractului de locaþie se referã numai la cotele reprezentând redevenþa calculatã. 165. Care este relaþia de calcul al activului net intrinsec (ANI): a) ANI = Activ net contabil – Capitaluri proprii; b) ANI = Activ net contabil – Datorii; c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli nejustificate – Capital social subscris nevãrsat. 166. Care este relaþia de calcul privind valoarea financiarã a unei acþiuni (VF): a) VF = Capital social / Nr. de acþiuni; b) VF = Capital propriu / Nr. de acþiuni; c) VF = Dividendul distribuit pentru o acþiune / Rata medie a dobânzii pe piaþã. 167. Care este relaþia de calcul privind valoarea de randament a unei acþiuni (VR): a) VR = Capital social / Nr. de acþiuni; b) VR = Capital propriu / Nr. de acþiuni; c) VR = Dividendul distribuit pe acþiune + Cota-parte de profit încorporatã în rezerve / Rata medie a dobânzii pe piaþã. 168. Care este relaþia de calcul a valorii nominale a unei acþiuni (VN): a) VN = Capital social / Nr. de acþiuni; b) VN = Capital propriu / Nr. de acþiuni; c) VN = Capital permanent / Nr. de acþiuni. 169. La o societate comercialã au fost subscrise ºi emise 1.000 de acþiuni având valoarea nominalã egalã cu cea de emisiune, 5.000 lei/buc. Capitalul social subscris a fost vãrsat în bani, la termen, în proporþie de 90%. Pentru 10% din acþiuni, acþionarii nu au putut vãrsa capitalul, acesta fiind amânat cu 6 luni, cu o dobândã de 20% pe an.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

101

Care sunt înregistrãrile contabile ce se impun pentru capitalul nevãrsat ºi dobânda aferentã: a) 456 (în dificultate) 456 b) c) 456 (în dificultate) 456 (în dificultate) = = = = 456 768 456 768 500.000 lei 50.000 lei 5.500.000 lei 5.500.000 lei

170. La o societate comercialã, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, numãr de acþiuni 1.000. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 500 de acþiuni noi, la valoarea nominalã de 8.000 lei/acþiune – deci valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã. Care este valoarea contabilã a unei acþiuni înainte ºi dupã majorarea capitalului, precum ºi raportul de paritate între vechile ºi noile acþiuni: a) 8.000 lei; 12.000 lei; 2/1; b) 10.000 lei; 9.333 lei; 2/1; c) 12.000 lei; 8.000 lei; 1/2. 171. La o societate comercialã, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, numãr de acþiuni 1.000. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 500 buc. acþiuni noi, valoarea de emisiune fiind egalã cu valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni. Care este valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni, prima de emisiune unitarã ºi raportul de paritate a acþiunilor: a) 8.000 lei; 10.000 lei; 2/1; b) 10.000 lei; 8.000 lei; 2/1; c) 10.000 lei; 2.000 lei; 2/1. 172. La o societate comercialã, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve 2.000.000 lei, numãr de acþiuni 1.000. Se procedeazã la majorarea capi-

102

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

talului social prin emiterea a 500 buc. acþiuni noi, valoarea de emisiune fiind egalã cu valoarea matematicã contabilã a vechilor acþiuni. Cum se înregistreazã operaþiunea de majorare a capitalului social: a) 456 b) 456 = = 1012 % 1011 1041 1011 5.000.000 lei 5.000.000 lei 4.000.000 lei 1.000.000 lei 4.000.000 lei

c) 456

=

173. La o societate comercialã, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, numãr de acþiuni 6.000; valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.500 lei. Se hotãrãºte reducerea capitalului social cu 20% prin reducerea valorii nominale a acþiunilor. Care este suma atribuitã acþionarilor pentru o acþiune deþinutã ºi cum se înregistreazã micºorarea capitalului social ºi plata sumelor atribuite acþionarilor: a) 500 lei; 1012 1012 1012 456 = = = = 5121 3.000.000 lei 456 456 3.000.000 lei 3.000.000 lei

b) 500 lei; c) 500 lei;

5121 3.000.000 lei

174. La o societate comercialã, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, numãr de acþiuni 6.000; valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.500 lei/buc. Se hotãrãºte reducerea capitalului social prin rãscumpãrarea ºi anularea a 10% din numãrul de acþiuni emise, deci 600 acþiuni. Preþul de rãscumpãrare al unei acþiuni este de 2.800 lei. Care sunt înregistrãrile contabile corecte privind aceste operaþiuni: a) 502 % 1012 1068 = = 5121 502 1.680.000 lei 1.680.000 lei 1.500.000 lei 180.000 lei

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

103

b)

% 1012 1068

=

502

1.680.000 lei 1.500.000 lei 180.000 lei 1.680.000 lei 1.680.000 lei

c) 502 1012

= =

5121 502

175. La o societate comercialã, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, numãr de acþiuni 6.000. Se hotãrãºte emiterea a 4.000 acþiuni la o valoare egalã cu valoarea nominalã veche, în vederea majorãrii capitalului, cu folosirea drepturilor preferenþiale de subscripþie (DS). În aceastã situaþie, care sunt valoarea matematicã contabilã veche ºi nouã, raportul de paritate ºi dreptul de subscripþie: a) 3.000; 2.800; 3/2; 200; b) 2.800; 3.000; 3/2; 200; c) 3.000; 2.800; 2/3; 200. 176. La o societate comercialã, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve 3.000.000 lei, numãr de acþiuni 6.000; valoarea nominalã a unei acþiuni este de 2.500 lei/buc. Se hotãrãºte reducerea capitalului social prin rãscumpãrarea ºi anularea a 10% din numãrul acþiunilor emise, deci 600 acþiuni. Preþul de rãscumpãrare al unei acþiuni este de 2.200 lei. Care sunt sumele ºi înregistrãrile corecte privind aceste operaþiuni: a) 1012 456 b) 502 1012 c) 502 1012 = = = = = = 456 5121 5121 5121 5121 % 502 1041 1.500.000 lei 1.500.000 lei 1.500.000 lei 1.500.000 lei 1.320.000 lei 1.500.000 lei 1.320.000 lei 180.000 lei

177. La o societate comercialã s-au înregistrat ºi raportat pierderi în sumã de 15.000.000 lei, iar rezervele legale ale societãþii sunt de 10.000.000 lei.

104

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Se hotãrãºte ca aceastã pierdere sã fie acoperitã pe seama rezervelor ºi direct pe seama capitalului social prin reducerea corespunzãtoare a valorii nominale a acþiunilor. Cum se înregistreazã aceste operaþiuni: a) % 1012 1061 = 117 15.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000

b) 1012 c) 1061

= =

117 117

178. O societate comercialã a achiziþionat la 20.12.N o instalaþie în valoare de 20.000.000 lei, amortizabilã în 4 ani, finanþatã 60% din resurse proprii ºi 40% din subvenþii de la buget. În condiþia aplicãrii metodei de amortizare lineare, care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+2: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 6811 131 = = = = = = 2813 7584 2813 7584 2813 7584 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000

179. O societate comercialã a achiziþionat la 20.12.N o instalaþie în valoare de 20.000.000 lei, amortizabilã în 4 ani, finanþatã 50% din resurse proprii ºi 50% din subvenþii de la buget. În condiþia aplicãrii metodei de amortizare lineare, care vor fi sumele ºi operaþiile contabile înregistrate în anul N+3: a) 6811 131 b) 6811 131 c) 131 = = = = = 2813 6811 2813 7584 7584 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

105

180. În cursul exerciþiului N, o întreprindere a angajat un proces juridic împotriva unui furnizor, în valoare de 800.000 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeazã cã, pentru a face faþã acestui proces, trebuie constituit un provizion pentru riscuri, probabilitatea de a pierde procesul fiind de 75%. Cum se reflectã aceastã problemã în contabilitatea sa: a) 6812 b) 6812 c) 6811 = = = 1511 1511 1511 672.268 504.201 504.201

181. O societate comercialã lanseazã un împrumut obligatar prin emisiunea a 5.000 obligaþiuni, având valoarea nominalã 20.000 lei, valoarea de emisiune 18.000 lei ºi valoarea de rambursare 21.000 lei/obligaþiune. Durata împrumutului este de 5 ani, dobânda anualã 20%. Serviciul împrumutului coincide cu anul calendaristic, iar prima tranºã de rambursare are loc la sfârºitul celui de-al doilea an de serviciu. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele aferente ce se fac la încheierea primului exerciþiu financiar: a) 666 6868 1681 b) 666 1681 c) 666 6868 = = = = = = = 1681 169 5121 1681 5121 5121 169 20.000.000 3.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 3.000.000

182. O societate comercialã rãscumpãrã de la bursã obligaþiunile proprii de amortizat, în numãr de 5.000 buc., având preþul de rambursare 21.000 lei/buc. ºi preþul de rãscumpãrare 20.000 lei/buc. Care sunt operaþiile de rãscumpãrare ºi amortizare: a) 505 161 = = 5121 % 505 764 100.000.000 105.000.000 100.000.000 5.000.000

106

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) 505 c) 161

= =

5121 % 505 764

100.000.000 105.000.000 100.000.000 5.000.000

183. Sub raportul modului ºi sensului de influenþare a rezultatelor perioadei prin amortizãri ºi provizioane, care din afirmaþiile urmãtoare este corectã: a) amortizarea ºi provizioanele nu afecteazã rezultatul perioadei; b) amortizarea ºi provizioanele mãresc rezultatele pozitive ale perioadei; c) amortizarea diminueazã, iar provizioanele diminueazã sau, prin reluare, majoreazã rezultatele pozitive ale perioadei. 184. În conformitate cu legislaþia românã, una din combinaþiile de mai jos, privitoare la metodele de amortizare a imobilizãrilor, cuprinde o metodã neadmisã: a) metoda linearã, metoda acceleratã; b) metoda linearã, metoda degresivã; c) metoda degresivã, metoda progresivã. 185. Care din valorile de intrare a mijloacelor fixe specificate în continuare nu este precizatã de legislaþia românã: a) costul de achiziþie; b) costul de producþie; c) costul de reaprovizionare. 186. În cazul intrãrii prin achiziþie a unui mijloc fix pe baza facturii ºi în raport cu natura ºi destinaþia obiectului nu se întocmeºte unul din urmãtoarele documente: a) proces-verbal de recepþie; b) proces-verbal de punere în funcþiune; c) proces-verbal de transfer. 187. O societate comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune un mijloc fix la 30.12.N-1. Valoarea de intrare este de 16.000.000 lei, iar durata de utilizare, de 4 ani.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

107

Aplicând regimul de amortizare acceleratã, care este suma amortizãrii ce se calculeazã ºi se înregistreazã în anul N: a) 8.000.000 lei; b) 4.000.000 lei; c) 5.000.000 lei. 188. O societate comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune un mijloc fix la 30.12.N-1. Valoarea de intrare este de 12.000.000 lei, iar durata de utilizare, de 4 ani. Aplicând regimul de amortizare acceleratã, care este suma amortizãrii ce se calculeazã ºi se înregistreazã în anul N+1: a) 6.000.000 lei; b) 2.000.000 lei; c) 3.000.000 lei. 189. La o construcþie specialã închiriatã având valoarea de 100.000.000 lei, chiriaºul a executat, cu acordul proprietarului, lucrãri de modernizare în valoare de 50.000.000 lei. Pe perioada contractului de închiriere a fost amortizatã linear valoarea de 30.000.000 lei din aceastã investiþie. Care sunt înregistrãrile fãcute de proprietar la expirarea contractului de închiriere pentru aceastã investiþie: 59.500.000 a) % = 404 212 50.000.000 4426 9.500.000 6811 b) % 212 4426 6811 c) % 212 4426 212 = = 2812 404 30.000.000 23.800.000 20.000.000 3.800.000 30.000.000 23.800.000 20.000.000 3.800.000 30.000.000

= =

2812 404

=

2812

108

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

190. O construcþie neamortizatã integral este scoasã din folosinþã ºi evidenþã. Valoarea contabilã de intrare este de 5.000.000 u.m., amortizarea înregistratã ºi recuperatã, de 4.000.000 u.m. Ce înregistrãri contabile au loc (se va face abstracþie de prevederile fiscale): a) 281 b) % 281 6811 % 281 658 = = 212 212 5.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000

c)

=

212

191. Pentru ce categorie de imobilizãri corporale se poate utiliza, conform legii, numai amortizarea linearã: a) maºini ºi instalaþii de lucru; b) aparate de mãsurã ºi control; c) construcþii. 192. Care dintre urmãtoarele formule contabile reflectã majorarea capitalului propriu: a) 117 b) 456 c) 1063 = = = 1012 1041 1012

193. În contabilitatea utilizatorului se înregistreazã primirea unei instalaþii tehnice în baza unui contract de leasing financiar, în valoare de 76.000.000 lei, din care dobânda aferentã este de 16.000.000 lei: a) % 213 471 = 167 76.000.000 60.000.000 16.000.000 10.000.000 6.000.000 60.000.000

b) 213 471 c) 212

= = =

167 1687 167

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

109

194. Se înregistreazã un calculator gãsit în plus la inventar, a cãrui valoare utilã a fost stabilitã la 15.500.000 lei: a) 213 b) 213 c) 213 = = = 6583 7583 131 15.500.000 15.500.000 15.500.000

195. Înregistrarea contabilã a operaþiei privind subscrierea de acþiuni determinã: a) creºterea cheltuielilor de constituire; b) creºterea activelor circulante nete; c) creºterea datoriilor faþã de subscriptori. 196. Primirea de cãtre firmã a aportului în numerar subscris anterior de acþionari se înregistreazã în contabilitate astfel: a) 5121 b) 456 c) 5121 = = = 1012 5311 456

197. Rata de leasing financiar cuprinde: a) 50% din valoarea bunului; b) o cotã-parte diferenþiatã din valoarea bunului; c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului ºi a dobânzii de leasing. 198. Rata de leasing operaþional cuprinde: a) cota de amortizare a bunului, calculatã dupã norme; b) cota de amortizare calculatã dupã norme, plus dobânda de leasing; c) cota de amortizare, calculatã dupã norme, plus un beneficiu stabilit de pãrþile contractante. 199. Conform legii, calculul ºi contabilizarea amortizãrii bunului ce face obiectul contractului de leasing se realizeazã de cãtre: Leasing operaþional a) proprietar b) utilizator c) proprietar Leasing financiar utilizator proprietar proprietar

110

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

200. În baza unui contract de leasing financiar, se înregistreazã predarea unei construcþii referitor la care se cunosc: costul de achiziþie de 20.000.000 lei ºi dobânda anualã de 3.000.000 lei: a) 267 b) 267 c) 267 = = = 212 212 706 23.000.000 20.000.000 20.000.000

201. Variaþia stocurilor de producþie (produse finite, semifabricate, reziduale, în curs) de la începutul ºi sfârºitul perioadei de gestiune nu influenþeazã: a) valoarea adãugatã; b) veniturile din vânzarea mãrfurilor; c) producþia exerciþiului. 202. Într-o economie dominatã de inflaþie crescãtoare, care din preþurile folosite în evaluarea stocurilor ieºite se înscrie în principiul prudenþei: a) preþul ultimului lot intrat; b) preþul primului lot intrat; c) costul mediu ponderat. 203. Utilizarea metodei LIFO pentru evaluarea ieºirilor din stoc, în condiþiile creºterii preþurilor, are drept consecinþã: a) stocurile finale sunt evaluate la valori minime, iar profitul are valoare maximã; b) stocurile finale sunt evaluate la valori maxime, iar profitul are valoare minimã; c) stocurile finale ºi profitul sunt evaluate la valori minime. 204. Contabilizarea stocurilor, conform metodei inventarului permanent, permite: a) contabilizarea variaþiei stocurilor la finele perioadei de gestiune; b) contabilizarea cumpãrãrilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile; c) determinarea stocului, cantitativ ºi valoric, în orice moment. 205. Contabilizarea stocurilor, conform metodei inventarului intermitent, presupune:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

111

a) contabilizarea variaþiei stocurilor ºi înregistrarea consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului; b) contabilizarea intrãrii stocurilor în cursul perioadei; c) contabilizarea consumurilor de stoc în cursul perioadei. 206. Adaosul comercial aferent mãrfurilor vândute în cursul lunii ºi reflectate în contabilitate la preþul de vânzare se determinã astfel: a) soldul creditor al contului 378 existent înaintea operaþiei de descãrcare a gestiunii pentru mãrfurile vândute se diminueazã cu adaosul comercial aferent mãrfurilor existente în stoc; b) coeficientul de adaos comercial se înmulþeºte cu valoarea mãrfurilor vândute, exclusiv TVA; c) soldul iniþial cumulat cu rulajul creditor, ambele de la contul 378, se diminueazã cu adaosul comercial aferent mãrfurilor existente în stoc. 207. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc iniþial 2.000 buc. a 500 lei/buc.; intrãri 1.000 buc. a 800 lei/buc.; ieºiri 1.800 buc. Care este valoarea ieºirilor ºi a stocului final, determinate dupã metodele: preþului mediu (PM) ºi LIFO: PM a) 1.000.000/800.000 b) 1.300.000/500.000 c) 1.080.000/720.000 LIFO 1.120.000/680.000 1.100.000/700.000 1.200.000/600.000

208. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc iniþial 2.000 buc. a 500 lei/buc.; intrãri 1.000 buc. a 800 lei/buc.; ieºiri 1.800 buc. Care este valoarea ieºirilor ºi a stocului final, determinate dupã metodele: FIFO ºi LIFO: FIFO a) 680.000/1.120.000 b) 750.000/1.050.000 c) 900.000/900.000 LIFO 1.120.000/680.000 1.100.000/700.000 1.200.000/600.000

112

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

209. Se cunosc urmãtoarele date privind stocurile de produse finite: stoc iniþial 50 buc. a 80 lei/buc.; intrãri I: 350 buc. a 90 lei/buc.; intrãri II: 100 buc. a 100 lei/buc.; ieºiri 480 buc. Valoarea ieºirilor s-a calculat a fi de 43.680 lei, iar stocul final este de 1.820 lei. Precizaþi ce metodã de evaluare a ieºirilor a fost utilizatã: a) LIFO; b) FIFO; c) metoda preþurilor medii. 210. Indicaþi înregistrarea contabilã corectã privind cumpãrarea de mãrfuri de la furnizor, conform facturii care cuprinde: costul mãrfurilor 50.000 lei, cheltuieli de transport 10.000 lei, TVA 19%. Evidenþa mãrfurilor se þine la cost de achiziþie, conform metodei inventarului intermitent: a) % = 401 71.400 371 50.000 607 10.000 4426 11.400 b) % 607 4426 % 607 624 4426 = 401 71.400 60.000 11.400 71.400 50.000 10.000 11.400

c)

=

401

211. O întreprindere a cumpãrat de la furnizor ºi a lãsat în custodia acestuia mãrfuri la costul de achiziþie de 1.800.000 lei. Aceste mãrfuri sunt primite în depozitul societãþii pe baza Notei de recepþie ºi constatare de diferenþe, în care este consemnat un minus de 20.000 lei, neimputabil. Care este înregistrarea contabilã: a) % = 357 1.800.000 371 1.780.000 607 20.000 b) % 371 473 = 357 1.800.000 1.780.000 20.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

113

c) 473

=

357

1.800.000

212. Factura de detaliu privind achiziþia de materii prime cuprinde elementele: preþ de achiziþie inclusiv TVA 2.380.000 lei, rabat 10%, scont de decontare 5%; TVA 19%. Care sunt înregistrãrile corespunzãtoare recepþiei de materii prime: a) % 300 4426 301 b) % 301 4426 4426 c) 301 = 401 2.832.200 2.380.000 452.200 90.000 2.034.900 1.710.000 324.900 90.000 1.800.000 1.710.000 90.000 324.900

= =

767 401

= =

767 % 401 767 401

4426

=

213. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus de inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul A ºi un minus de inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul B. Regularizarea acestor diferenþe de inventar prin compensare necesitã efectuarea de înregistrãri în: a) contabilitatea analiticã; b) contabilitatea sinteticã ºi analiticã; c) evidenþa operativã ºi în contabilitatea analiticã. 214. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus de inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul A ºi un minus de inventar de 100 buc. a 5.000 lei/buc. la materialul B. Regularizarea acestor diferenþe de inventar prin compensare ºi perisabilitãþi necesitã efectuarea de înregistrãri în: a) evidenþa operativã ºi contabilitatea analiticã;

114

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) evidenþa operativã, contabilitatea analiticã ºi contabilitatea sinteticã; c) contabilitatea analiticã ºi contabilitatea sinteticã. 215. Indicaþi înregistrarea corectã privind obþinerea de produse finite în urmãtoarele condiþii: cost prestabilit 80.000 lei; cost efectiv la sfârºitul lunii 85.000 lei; metoda de contabilizare – metoda inventarului permanent: a) 345 b) 345 348 c) 345 711 = = = = = 711 711 711 711 348 80.000 80.000 5.000 80.000 5.000

216. La ce cost (preþ) poate fi evaluatã producþia aflatã în curs de execuþie: a) cost efectiv de producþie, cost efectiv de achiziþie; b) cost prestabilit de achiziþie, cost efectiv de producþie; c) cost efectiv de producþie, cost prestabilit de producþie. 217. În situaþia aplicãrii metodei inventarului intermitent ºi a evaluãrii stocurilor la cost standard, la care din conturile 301, 308, 601 datele privind soldul ºi/sau rulajul în cursul perioadei sunt deformate: a) 301, 308; b) 301, 601; c) 301, 308, 601. 218. O societate comercialã þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare, inclusiv TVA, practicând o cotã de adaos de 25%. Considerând cã a vândut mãrfuri de 500.000 lei la preþ de vânzare, care este costul de achiziþie al mãrfurilor vândute: a) 356.136; b) 336.134; c) 420.168. 219. O societate comercialã care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare, inclusiv TVA, ºi care practicã un adaos comercial de 25% a vândut ºi a încasat mãrfuri în sumã de 500.000 lei la preþ de vânzare.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

115

Care este înregistrarea de scãdere a gestiunii pentru mãrfurile vândute: a) % 607 378 % 607 378 4428 % 607 378 4428 = 371 500.000 400.000 100.000 500.000 336.134 100.000 63.866 500.000 336.134 84.034 79.832

b)

=

371

c)

=

371

220. O societate comercialã, client, înregistreazã 100 buc. ambalaje de transport, refolosibile, a 2.000 lei/buc., facturate de furnizor. Din ambalajele primite restituie 80 bucãþi, iar 20 bucãþi le reþine pentru nevoile proprii, comunicând acest lucru furnizorului. Ce înregistrãri contabile au loc la întreprinderea-client: a) 409 401 381 4426 b) % 381 4426 401 c) % 381 4426 = = = = = 401 409 409 401 401 200.000 160.000 40.000 7.600 47.600 40.000 7.600 47.600 47.600 40.000 7.600

= =

409 409

221. Existã produse finite în stoc la costul de producþie prestabilit de 4.000.000 lei cu diferenþã nefavorabilã faþã de costul efectiv de 10%. Jumãtate din aceste produse se transferã magazinului propriu de desfacere, care þine

116

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare, inclusiv TVA, ºi practicã un adaos comercial de 20%. Care sunt înregistrãrile contabile corecte ºi sumele aferente: a) 371 = % 701 378 4427 % 711 345 348 378 4428 % 345 348 378 4428 3.581.600 2.200.000 440.000 941.600 941.600 -2.200.000 2.000.000 200.000 440.000 501.600 3.141.600 2.000.000 200.000 440.000 501.600

b) 371

=

c) 371

=

222. O societate comercialã achiziþioneazã mãrfuri la preþul înscris în facturã de 100.000 lei ºi la care furnizorul acordã: rabat 5%, remizã 10% ºi scont de decontare 2%. Dacã adaosul comercial practicat este de 20%, care este preþul de vânzare (fãrã TVA) determinat de cumpãrãtor: a) 102.600; b) 100.548; c) 114.000. 223. Cunoscând valoarea externã FOB de 5.000 $, cheltuielile de transport extern de 400 $, taxa vamalã de 8%, TVA 19% ºi cursul dolarului ca fiind 3,0 lei/$, care este costul de achiziþie în vamã ºi TVA deductibilã, plãtibilã în vamã: a) 16.200; 3.078; b) 17.496; 3.324,24; c) 15.000; 2.850.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

117

224. Care este modul de înregistrare a costului de achiziþie în vamã a unor materii prime, pe baza datelor: valoarea externã FOB 800 $, cheltuieli de transport extern nefacturate 100 $, taxa vamalã 15%, cursul dolarului 3,0 lei/$: a) 301 b) 301 308 c) 301 = = = = 401 401 408 % 401 408 446 2.400 2.400 300 3.060 2.400 300 360

225. Se livreazã produse finite fãrã sã fie facturate, referitor la care se cunosc: preþul de vânzare contractat 600.000 lei; TVA 19%; costul de producþie 500.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile ce se efectueazã pe baza facturii întocmite ulterior, în care este înscris preþul de vânzare de 700.000 lei: a) 4111 4428 4111 = = = 418 4427 % 701 4427 % 418 701 4427 % 701 4427 714.000 114.000 119.000 100.000 19.000 833.000 714.000 100.000 19.000 119.000 100.000 19.000

b) 4111

=

c) 418

=

226. Urmãrirea recuperãrii pierderii fiscale se realizeazã prin: a) debitarea contului 129; b) creditarea contului 117; c) declaraþiile anuale de impozit pe profit.

118

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

227. Se primesc materii prime fãrã sã fie facturate, referitor la care se cunosc: preþul de cumpãrare contractat 600.000 lei ºi TVA 19%. Care sunt înregistrãrile contabile ce se efectueazã pe baza recepþiei materiilor prime intrate în gestiune, precum ºi a facturii primite ulterior, în care este înscris preþul de vânzare de 700.000 lei: a) % 301 4428 408 4426 % 300 4426 b) % 301 4426 % 300 4426 c) % 301 4426 % 408 301 4428 = 408 714.000 600.000 114.000 714.000 114.000 119.000 100.000 19.000 714.000 600.000 114.000 119.000 100.000 19.000 714.000 600.000 114.000 928.000 714.000 100.000 114.000

= = =

401 4428 401

=

401

=

401

=

408

=

401

228. La sfârºitul lunii se cunosc urmãtoarele date: TVA colectatã 590.000 lei; TVA deductibilã 250.000 lei; TVA neexigibilã 100.000 lei; pro-rata 100%. Care este TVA de platã: a) 340.000 lei; b) 240.000 lei; c) 490.000 lei. 229. Un bun utilizat în baza unui contract de leasing financiar genereazã, conform normei IAS 17 „Contracte de leasing”, la utilizator (locatar):

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

119

a) înregistrarea numai a angajamentelor de platã ºi a chiriei; b) nu necesitã reflectarea în bilanþ deoarece nu se aflã în proprietatea sa juridicã; c) reflectarea în bilanþ ºi contabilizarea angajamentelor de platã ºi a chiriilor corespunzãtoare. 230. Redevenþa de 7.000.000 lei datoratã de utilizator pentru un bun primit în leasing operaþional se înregistreazã astfel: a) % 612 4426 % 471 4426 = 401 8.330.000 7.000.000 1.330.000 8.330.000 7.000.000 1.330.000 7.000.000

b)

=

401

c) 681

=

401

231. La ce categorie de active, în afara stocurilor, se pot aplica la ieºire metode de evaluare pentru bunuri fungibile precum metoda preþului mediu ponderat, metoda FIFO sau LIFO: a) creanþe comerciale; b) creanþe financiare; c) investiþii financiare pe termen scurt. 232. Se cunosc urmãtoarele date privind creanþele comerciale incerte în litigiu: sold ct. 4118 = 595.000 lei; sold creditor 4428 = 95.000 lei; sold ct. 1511 = 300.000 lei. În urma hotãrârii judecãtoreºti se încaseazã prin virament jumãtate din valoarea creanþei, iar restul se suportã de întreprindere. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte aferente acestora: a) 5121 4428 b) 5121 4428 121 c) 5121 4428 = = = = = = = 4118 4427 4118 4427 4118 4118 4427 250.000 47.500 250.000 47.500 297.500 297.500 47.500

120

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

% 654 4428 1511

=

4118

297.500 250.000 47.500 300.000

=

7812

233. Se cunosc urmãtoarele date privind valorile de plasament (acþiuni): stoc iniþial 1.500 buc. a 2.000 lei/buc.; intrãri 2.500 buc. a 2.200 lei/buc.; stoc final 1.000 buc. în valoare de 2.125.000 lei ºi ieºiri 3.000 buc. în valoare de 6.375.000 lei. Dupã ce metodã au fost evaluate ieºirile: a) LIFO; b) FIFO; c) cost mediu ponderat. 234. Se cunosc urmãtoarele date privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA de recuperat din luna precedentã 900.000 lei; TVA deductibilã în luna curentã 2.500.000 lei; TVA colectatã în luna curentã 3.700.000 lei; TVA neexigibilã în luna curentã debit 200.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte privind regularizarea TVA la sfârºitul lunii curente: a) 4427 4427 4427 b) 4427 4427 4423 c) 4426 4427 4427 = = = = = = = = = 4426 4424 4423 4426 4423 4424 4428 4426 4423 2.500.000 900.000 300.000 2.500.000 1.200.000 900.000 200.000 2.700.000 1.000.000

235. O societate comercialã este în posesia unui efect comercial în valoare de 2.000.000 lei. La termenul de platã, trasul solicitã o amânare a plãþii cu 4 luni. Posesorul efectului este de acord în condiþia calculãrii unei dobânzi penalizatoare de 15% pe an.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

121

Care sunt înregistrãrile contabile pe care le face posesorul efectului (trãgãtorul): a) 4111 4111 413 b) 4111 413 = = = = = 413 766 4111 413 % 4111 766 % 4111 766 2.000.000 100.000 2.100.000 2.000.000 2.100.000 2.000.000 100.000 2.100.000 2.000.000 100.000

c) 413

=

236. Comisioanele ºi alte cheltuieli accesorii privind investiþii financiare pe termen scurt achiziþionate se includ în: a) costul de achiziþie al investiþiilor financiare; b) cheltuielile de exploatare; c) cheltuielile financiare. 237. Între douã societãþi comerciale are loc o vânzare-cumpãrare de mãrfuri la preþul de 3.000.000 lei ºi TVA 19%. Întrucât decontarea facturii are loc înaintea termenului stabilit, furnizorul acordã un scont de 2% la achitarea acesteia. Cum se înregistreazã acordarea scontului la furnizor, precum ºi la client: a) 667 401 b) 607 401 c) % 5121 667 401 = = = = = 4111 767 4111 707 4111 60.000 60.000 60.000 60.000 3.000.000 2.940.000 60.000 3.000.000 2.940.000 60.000

=

% 5121 767

122

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

238. Creanþa de încasat de la un client extern la valoarea nominalã este de 2.000 $, cursul fiind de 3,0 lei/$. Aceastã creanþã se încaseazã prin bancã, cursul zilei fiind de 2,8 lei/$. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5124 = 4111 6.000 b) 5124 c) % 5124 665 = = 4111 4111 5.600 6.000 5.600 400

239. Factura de plãtit unui furnizor extern este de 3.000 $ valoarea nominalã, la un curs de 3,0 lei/$. Plata facturii are loc prin bancã, la un curs de 3,1 lei/$. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 401 = 5124 9.000 b) 401 c) % 401 665 = = 5124 5124 9.300 9.300 9.000 300

240. O întreprindere primeºte de la client un avans de 2.380.000 lei, din care TVA 380.000 lei, în vederea prestãrii unui serviciu. Prestaþia efectuatã ºi facturatã este de 5.000.000 lei, plus TVA 19%. Care sunt înregistrãrile contabile ºi sumele corecte privind primirea în bancã a avansului ºi decontarea facturii de cãtre client: 2.380.000 a) 5121 = % 419 2.000.000 4427 380.000 % = 4111 5.950.000 419 2.000.000 4427 380.000 5121 3.570.000 b) 5121 % 419 5121 = = 419 4111 2.380.000 5.950.000 5.000.000 950.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

123

c) 5121 5121 419

= = =

419 4111 5121

2.380.000 5.950.000 2.380.000

241. La închiderea exerciþiului, o societate comercialã are creanþe în valutã de 2.500 $ a 2,8 lei/$ valoarea nominalã ºi datorii în valutã de 1.500 $ a 3,0 lei/$ valoarea nominalã. Cursul de schimb la închiderea exerciþiului este de 3,1 lei/$. Care sunt înregistrãrile contabile care se impun: a) 4111 665 b) 4111 665 c) 4111 765 = = = = = = 765 401 765 401 665 401 750 150 500 100 500 100

242. O societate comercialã deþinãtoare a unui efect de comerþ în valoare de 1.500.000 lei îl remite bãncii spre încasare. Efectul este încasat, reþinându-se un agio format din comisioane de 50.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5113 5121 b) 5113 % 5121 668 c) 5113 % 5121 627 = = = = 413 5113 413 5113 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.450.000 50.000 1.500.000 1.500.000 1.450.000 50.000

= =

413 5113

243. O societate comercialã deþine o cambie în valoare de 2.000.000 lei, pe care o remite spre scadenþã bãncii înaintea termenului de platã. La bancã

124

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

se calculeazã un agio format din sconturi de 40.000 lei ºi speze bancare de 25.000 lei, ºi se încaseazã netul. Care sunt înregistrãrile contabile efectuate: a) 5113 5114 b) 5114 % 5121 667 c) 5114 % 5121 627 667 = = = = 413 5113 5113 5114 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.935.000 65.000 2.000.000 2.000.000 1.935.000 25.000 40.000

= =

5113 5114

244. Cum se înregistreazã TVA aferentã bunurilor acordate salariaþilor drept salarii în naturã: a) 421 b) 4282 c) 635 = = = 4427 4426 4427 150.000 150.000 150.000

245. Vânzarea unor produse finite cãtre o societate comercialã din cadrul grupului, în valoare de 4.000.000 lei preþul de vânzare ºi 19% TVA, se înregistreazã astfel: a) 4111 = % 701 4427 % 701 4427 % 701 4427 4.760.000 4.000.000 760.000 4.760.000 4.000.000 760.000 4.760.000 4.000.000 760.000

b) 4511

=

c) 481

=

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

125

246. Încasarea prin virament a valorii de 700.000 lei pentru produse finite vândute unei societãþi comerciale din cadrul grupului se înregistreazã astfel: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 4511 461 481 700.000 700.000 700.000

247. Se înregistreazã primirea unui împrumut de la un asociat al firmei în sumã de 3.000.000 lei: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 4551 4511 481 3.000.000 3.000.000 3.000.000

248. Primirea în contul de la bancã a unei sume necuvenite, reprezentând deci o eroare, de 4.500.000 lei se înregistreazã astfel: a) 5121 b) 5121 c) 5121 = = = 411 462 446 4.500.000 4.500.000 4.500.000

249. În care dintre situaþiile de mai jos se atribuie drepturi speciale de subscriere (DS-uri): a) pentru subscrieri sub formã de aport în naturã; b) când valoarea de emisiune este superioarã valorii nominale; c) când valoarea de emisiune a noilor acþiuni este inferioarã valorii contabile anterioare acestei operaþiuni. 250. Se înregistreazã la utilizator factura de leasing operaþional emisã de proprietarul bunurilor, persoanã juridicã strãinã, cuprinzând rata de leasing de 2.000.000 lei (echivalentul valorii în valutã a facturii), plus TVA 19%, astfel: a) % 612 4426 = 401 2.380.000 2.000.000 380.000

126

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) 612 4426 c) 612

= = =

401 5121 % 401 4426

2.000.000 380.000 2.380.000 2.000.000 380.000

251. Se înregistreazã la utilizator factura de leasing operaþional emisã de proprietarul bunurilor – persoanã juridicã strãinã, cuprinzând rata de leasing de 2.000.000 lei ºi TVA 19%. Totodatã, se înregistreazã impozitul pe redevenþe datorat de proprietar ºi reþinut de utilizator, de 12%, astfel: a) 612 4426 401 b) 612 = = = = 401 5121 446 % 401 446 401 2.000.000 380.000 2.380.000 2.380.000 2.000.000 380.000 2.380.000 2.000.000 380.000 240.000

c)

% 612 4426 401

=

=

446

252. Se înregistreazã la proprietar, în cazul leasingului operaþional, transferul dreptului de proprietate pentru bunuri achiziþionate din þarã, în condiþia existenþei opþiunii de cumpãrare de la o persoanã juridicã românã, factura cuprinzând valoarea rezidualã de 250.000 lei ºi TVA 19%. Costul iniþial de achiziþie al bunului a fost de 2.000.000 lei, iar amortizarea înregistratã, de 1.750.000 lei: a) 461 = % 7728 4427 % 7583 4427 297.500 250.000 47.500 297.500 250.000 47.500

b) 461

=

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

127

c) 461

=

% 7583 4427 212

297.500 250.000 47.500 2.000.000 1.750.000 250.000

% 281 6583

=

253. Se înregistreazã la utilizator, în cazul leasingului operaþional, transferul dreptului de proprietate pentru o construcþie achiziþionatã din þarã, în condiþia existenþei opþiunii de cumpãrare de la o persoanã juridicã românã, factura cuprinzând valoarea rezidualã de 250.000 lei ºi TVA 19%. Costul iniþial al bunului la proprietar a fost de 2.000.000 lei, iar amortizarea înregistratã, de 1.750.000 lei: a) % 212 4426 % 212 4426 % 6583 4426 = 401 297.500 250.000 47.500 297.500 250.000 47.500 297.500 250.000 47.500

b)

=

404

c)

=

404

254. Se înregistreazã la utilizator, în cazul leasingului operaþional, transferul dreptului de proprietate (atunci când existã opþiunea de cumpãrare a bunurilor) la valoarea rezidualã a bunului achiziþionat de la o persoanã juridicã strãinã, pe baza contractului de vânzare-cumpãrare ºi a facturii care cuprinde valoarea rezidualã (echivalent în lei) de 250.000 lei. Se înregistreazã ºi TVA corespunzãtoare 19% ºi taxe vamale 10%: a) 212 212 4426 b) % 212 4426 = = = = 404 446 5121 404 250.000 25.000 52.250 297.500 250.000 47.500

128

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

c)

% 212 446 4426

=

404

327.500 250.000 25.000 52.500

255. Cum se înregistreazã impozitul reþinut din drepturile sociale ale salariaþilor, în sumã de 800.000 lei: a) 6458 b) 4311 c) 423 = = = 444 423 444 800.000 800.000 800.000

256. Înregistraþi decontarea unei facturi a furnizorului de active fixe printr-un efect de comerþ, în sumã de 7.000.000 lei, în contabilitatea trasului (plãtitorului): a) 401 b) 404 c) 404 = = = 405 405 403 7.000.000 7.000.000 7.000.000

257. Se înregistreazã primirea ºi încasarea unui cec de la beneficiarul unui serviciu prestat, în valoare de 4.000.000 lei, inclusiv TVA: a) 5112 5121 b) 5125 5121 c) 5112 5121 = = = = = = 411 5112 411 5125 413 5112 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

258. Se înregistreazã primirea unor mandate poºtale aferente vânzãrilor prin colete în sumã totalã de 1.900.000 lei, precum ºi încasarea lor ulterioarã prin virament: a) 5328 5121 = = 411 5328 1.900.000 1.900.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

129

b) 5125 5121 c) 5112 5121

= = = =

411 5125 411 5112

1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000

259. Se contracteazã ºi se primeºte un împrumut bancar pe termen scurt în sumã de 5.000.000 lei cu dobânda aferentã în sumã de 600.000 lei, care se înregistreazã astfel: a) 5121 666 b) 5121 666 c) 5121 666 = = = = = = 5191 5198 162 1682 167 1687 5.000.000 600.000 5.000.000 600.000 5.000.000 600.000

260. Se înregistreazã primirea în contul de acreditive a sumei de 20.000.000 lei, viratã anterior din contul de disponibil la bancã, sumã din care se plãteºte ºi se înregistreazã factura unui furnizor în valoare de 12.000.000 lei: a) 5412 401 b) 5411 401 c) 5411 607 = = = = = = 5121 5412 581 5411 5121 5411 20.000.000 12.000.000 20.000.000 12.000.000 20.000.000 12.000.000

261. Se înregistreazã justificarea unui avans de trezorerie de 5.000.000 lei astfel: cheltuieli de transport 650.000 lei, diurnã 350.000 lei, piese de schimb cumpãrate ºi depozitate 2.000.000 lei, plus TVA 380.000 lei, restul restituindu-se la casã: a) % 301 625 531 = 4282 5.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000

130

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b)

% 301 4426 625 531 % 301 625 4426 531

=

542

5.000.000 2.000.000 380.000 1.000.000 1.620.000 5.000.000 2.000.000 380.000 1.000.000 1.620.000

c)

=

461

262. Se cumpãrã, cu numerar, timbre fiscale în valoare de 250.000 lei, din care, la nivelul sumei de 175.000 lei, se folosesc pentru timbrarea unor autentificãri la notariat. Care sunt înregistrãrile contabile corecte: a) 5321 628 b) 5321 635 c) 5321 6588 = = = = = = 5311 5321 5311 5321 5311 5321 250.000 175.000 250.000 175.000 250.000 175.000

263. Se înregistreazã un minus de casã de 5.900 lei provenit din vina casierului ºi deci imputat: a) 4282 b) 658 c) 461 = = = 5311 5311 5311 5.900 5.900 5.900

264. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei; stocuri ºi creanþe curente 300 lei; disponibilitãþi 100 lei; capital propriu 800 lei; datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei. Care este mãrimea fondului de rulment ºi a necesarului de fond de rulment: a) 200; 160; b) 400; 200; c) -200; 160.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

131

265. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei; stocuri ºi creanþe curente 300 lei; disponibilitãþi 100 lei; capital propriu 700 lei; împrumuturi pe termen lung 100 lei; datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei. Care este mãrimea fondului de rulment ºi a trezoreriei: a) 200; 40; b) 200; 100; c) 100; 40. 266. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: imobilizãri 600 lei; stocuri ºi creanþe curente 300 lei; disponibilitãþi 100 lei; capital propriu 700 lei; împrumuturi pe termen lung 100 lei; datorii curente 140 lei ºi credite curente 60 lei. Care este mãrimea necesarului de fond de rulment a trezoreriei: a) 160; 40; b) 200; 40; c) 200; 100. 267. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10.000.000 lei; rezultatul exerciþiului, profit, 3.000.000 lei; repartizarea profitului 3.000.000 lei; rezerve 2.000.000 lei; subvenþii pentru investiþii 1.000.000 lei; prime de capital 500.000 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 8.000.000 lei; rezerve din reevaluare 1.500.000 lei sold debitor; datorii curente 5.000.000 lei. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi capitalurile permanente: a) 15.000.000; 23.000.000; b) 14.000.000; 23.000.000; c) 17.000.000; 25.000.000. 268. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10.000.000 lei; rezultatul exerciþiului, profit, 3.000.000 lei; repartizarea profitului 3.000.000 lei; rezerve 2.000.000 lei; subvenþii pentru investiþii 1.000.000 lei; prime de capital 500.000 lei; împrumuturi ºi datorii asimilate 8.000.000 lei; rezerve din reevaluare 1.500.000 lei sold debitor; datorii curente 5.000.000 lei. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi cele permanente: a) 11.000.000; 20.000.000;

132

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) 12.000.000; 20.000.000; c) 14.000.000; 23.000.000. 269. Bilanþul contabil permite cunoaºterea urmãtoarelor elemente: capital social 10.000.000 lei; rezultatul exerciþiului, pierdere, 3.000.000 lei; rezerve 2.000.000 lei; subvenþii pentru investiþii 1.000.000 lei; prime de capital 500.000 lei; împrumuturi ºi datorii asimilate 8.000.000 lei; rezerve din reevaluare 1.500.000 lei sold creditor; datorii curente 5.000.000 lei. Sã se calculeze capitalurile proprii ºi capitalurile permanente: a) 11.000.000; 20.000.000; b) 12.000.000; 20.000.000; c) 12.000.000; 25.000.000. 270. La închiderea perioadei de gestiune, rulajele ºi/sau soldurile creditoare ale conturilor de venituri la societatea SC sunt urmãtoarele: 701 = 5.000.000 lei; 704 = 2.000.000 lei; 707 = 3.000.000 lei; 708 = 500.000 lei; 711 = 1.000.000 lei; 722 = 2.500.000 lei; 7411 = 6.000.000 lei; 758 = 500.000 lei. Indicaþi suma corectã a cifrei de afaceri nete conform OMFP nr. 1.752/2005: a) 17.000.000; b) 16.500.000; c) 17.500.000. 271. La o societate comercialã, datele din contabilitatea curentã privind soldurile conturilor se prezintã astfel: 212 = 7.000.000 lei; 281 = 2.000.000 lei; 301 = 900.000 lei; 391 = 40.000 lei; 409 = 80.000 lei; 419 = 50.000 lei; 371 = 60.000 lei; 378 (sc) = 50.000 lei; 5121 = 100.000 lei, sold debitor. Care este suma activelor circulante: a) 1.100.000; b) 1.050.000; c) 1.095.000. 272. Trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal are loc conform urmãtoarelor calcule de principiu:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

133

a) Rezultatul fiscal = Rezultatul curent al exerciþiului – Deducerile fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal; b) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare – Deducerile fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal – Pierderile din anii precedenþi; c) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare + Provizioanele nedeductibile fiscal – Provizioanele deductibile fiscal. 273. Unde ºi sub ce formã se regãsesc în structura ºi conþinutul formularului de bilanþ folosit în România valorile referitoare la deprecierile activelor (amortizãri ºi provizioane): a) în grupa II din activ, ca posturi distincte; b) în grupele I ºi II, ca posturi distincte; c) nu apar ca posturi distincte, activele fiind prezentate la valoarea netã. 274. Care din poziþiile de cheltuieli de mai jos nu antreneazã fluxuri de trezorerie în cursul exerciþiului: a) cheltuielile privind amortizãrile ºi provizioanele; b) cheltuielile privind prestaþiile terþilor; c) cheltuielile cu stocurile. 275. Care dintre poziþiile de venituri enumerate în continuare se include integral în cifra de afaceri a întreprinderii: a) venituri din vânzarea produselor finite, venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri din lucrãri ºi servicii prestate; b) venituri din vânzarea mãrfurilor, venituri din vânzarea produselor finite, variaþia stocurilor; c) venituri din vânzarea mãrfurilor, variaþia stocurilor, venituri din vânzarea semifabricatelor. 276. Care din poziþiile enumerate în continuare se referã exclusiv la registre contabile auxiliare: a) Registrul pentru vânzãri, Jurnalul pentru cumpãrãri, Registrul-jurnal; b) Registrul de casã, Jurnalul pentru vânzãri, Jurnalul pentru cumpãrãri; c) Registrul-jurnal, Registrul de casã, registrul Cartea mare.

134

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

277. O societate comercialã are în inventar un teren cu valoarea contabilã de 22.000.000 lei ºi un provizion pentru depreciere înregistrat de 3.000.000 lei. Acest teren este vândut pe credit pentru suma de 800 $ la cursul de 30.000 lei/$. La încasarea facturii, cursul dolarului este de 28.000 lei/$. Ce influenþe au aceste operaþii la nivelul contului de profit ºi pierdere (conform structurii acestuia în România): a) rezultat din exploatare pozitiv 5.000.000; rezultat financiar negativ 1.600.000; rezultat curent pozitiv 3.400.000; b) rezultat din exploatare pozitiv 3.600.000; rezultat financiar negativ 1.600.000; rezultat curent pozitiv 2.000.000; c) rezultat extraordinar pozitiv 2.000.000; rezultat financiar negativ 1.600.000. 278. Folosind relaþiile interne proprii tabloului soldurilor intermediare de gestiune, producþia exerciþiului este egalã cu: a) Producþia vândutã în preþ de vânzare +/- Producþia stocatã în preþ de vânzare + Producþia de imobilizãri în preþ de vânzare; b) Producþia vândutã în preþ de vânzare +/- Producþia stocatã în cost de producþie + Producþia de imobilizãri în preþ de vânzare; c) Valoarea adãugatã + Consumurile intermediare – Marja comercialã. 279. La 31.12.N masa profitului impozabil este egalã cu: a) Soldul debitor sau creditor al contului 121 + Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit + Reintegrãrile fiscale – Deducerile fiscale; b) Rezultatul contabil înainte de impozitare + Reintegrãrile fiscale; c) Profitul net + Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit – Deducerile fiscale. 280. În cadrul contului de profit ºi pierdere construit pe criteriul destinaþiei marja de producþie este egalã cu: a) Producþia exerciþiului – Costul producþiei vândute; b) Cifra de afaceri – Costul producþiei vândute; c) Veniturile din exploatare – Costul producþiei vândute. 281. În cazul utilizãrii soldurilor intermediare de gestiune, trecerea de la amortizarea linearã la amortizarea degresivã are incidenþã asupra:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

135

a) excedentului brut de exploatare; b) rezultatului din exploatare; c) cifrei de afaceri. 282. O întreprindere cedeazã un mijloc fix în condiþiile: preþul de cesiune 8.400.000 lei, valoarea de intrare 15.000.000 lei, amortizarea cumulatã 7.000.000 lei, provizionul pentru depreciere constituit 500.000 lei. Incidenþa structuralã a acestei operaþii asupra contului de profit ºi pierdere face sã aparã: a) rezultat extraordinar pozitiv de 900.000 lei; b) rezultatul exerciþiului înainte de impozitare pozitiv de 500.000 lei; c) rezultat din exploatare pozitiv de 900.000 lei. 283. Care din poziþiile enumerate în continuare cuprinde în exclusivitate registrele contabile principale prevãzute de lege: a) Registrul inventar, Registrul de casã, registrul Cartea mare; b) Registrul-jurnal, Registrul inventar, registrul Cartea mare; c) Registrul Cartea mare, Registrul de vânzãri, Registrul inventar. 284. Una din poziþiile de mai jos cuprinde exclusiv indicatori care nu sunt cuprinºi în structura formularului contului de profit ºi pierdere întocmit de societãþile comerciale din România la închiderea exerciþiului: a) cifra de afaceri, venituri din exploatare, rezultat curent; b) venituri extraordinare, rezultat financiar, cheltuieli de exploatare; c) marja comercialã, valoarea adãugatã, excedentul brut de exploatare. 285. La închiderea exerciþiului se cunosc urmãtoarele date: pierdere recunoscutã fiscal din anul precedent 200.000 lei; profit contabil brut realizat în exerciþiul curent: 2.000.000 lei; venituri din dividende la participaþii încasate 80.000 lei; amenzi ºi penalitãþi plãtite 150.000 lei; profit repartizabil la rezerve legale 5% din profitul brut contabil. Care este suma impozitului pe profit: a) 283.200; b) 296.000; c) 304.000.

136

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

286. Care din indicatorii enumeraþi în continuare nu se regãseºte distinct în contul de rezultate cu solduri intermediare: a) excedentul brut de exploatare; b) producþia exerciþiului; c) cifra de afaceri. 287. În contabilitatea din þara noastrã, impozitul asupra profitului se calculeazã ºi se înregistreazã lunar. În aceste condiþii, formula pentru determinarea masei profitului impozabil ce stã la baza declaraþiei pentru impozitul pe profit este: a) Venituri totale – Cheltuieli totale – Deduceri fiscale + Impozitul pe profit + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Pierderea fiscalã de recuperat; b) Venituri totale – Cheltuieli totale + Reintegrãri fiscale – Deduceri fiscale – Pierderi contabile; c) Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Reduceri fiscale – Creditul fiscal. 288. Se cunosc urmãtoarele elemente: cumpãrãri de stocuri 100.000 lei; consum de stocuri 90.000 lei; salarii datorate 200.000 lei; salarii plãtite 204.000 lei, servicii nefacturate primite de la terþi 100.000 lei, amortizare 160.000 lei; stocuri iniþiale de produse finite la cost de producþie 10.000 lei; produse obþinute la cost de producþie 530.000 lei; produse vândute la preþ de vânzare 600.000 lei; produse încasate la preþ de vânzare 650.000 lei; produse vândute la preþ de vânzare, dar nefacturate 40.000 lei; stocuri de produse nevândute la cost de producþie 80.000 lei. Care este mãrimea profitului contabil: a) 170.000; b) 160.000; c) 180.000. 289. În cadrul tablourilor soldurilor intermediare de gestiune, excedentul brut de exploatare este egal cu: a) Amortizãri ºi provizioane din exploatare +/- Rezultatul exploatãrii; b) Amortizãri ºi provizioane din exploatare + Alte cheltuieli de exploatare – Venituri din exploatare privind amortizãrile ºi provizioanele – Alte venituri din exploatare +/- Rezultatul exploatãrii;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

137

c) Cheltuieli cu amortizãrile ºi provizioanele – Venituri din amortizãri ºi provizioane +/- Rezultatul exploatãrii. 290. Precizaþi care din poziþiile de conturi enumerate, deºi apar în balanþa de verificare cu sold, nu apar în bilanþ: a) 101; 129; 212; 281; 512; 490; b) 104; 121; 322; 328; 290; 531; c) 308; 281; 348; 590; 391; 290. 291. Care din formulele de calcul al activului net contabil prezentate mai jos este corectã: a) Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli; b) Activ bilanþier – Active fictive – Datorii; c) Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung. 292. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: rezultat net, profit, 5.000.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 2.000.000 lei; venituri din provizioane 1.000.000 lei; venituri din vânzãri de imobilizãri 4.000.000 lei; valoarea neamortizatã a imobilizãrilor vândute 3.500.000 lei; subvenþii pentru investiþii virate la venituri 500.000 lei; cheltuieli cu provizioanele 400.000 lei; venituri din subvenþii de exploatare 600.000 lei. Sã se determine capacitatea de autofinanþare: a) 5.400.000; b) 4.600.000; c) 6.500.000. 293. Cheltuielile cu reparaþiile curente executate la mijloacele fixe se cuprind în: a) b) c) cheltuielile de exploatare; cheltuielile extraordinare; cheltuielile financiare.

294. Cheltuielile fãcute cu plata despãgubirilor se cuprind în: a) cheltuielile financiare; b) cheltuielile de exploatare; c) cheltuielile cu provizioanele.

138

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

295. În cadrul contului 101 Capital social, acþiunile ca fracþiuni de capital sunt exprimate la una din valorile: a) valoarea de rentabilitate; b) valoarea de emisiune; c) valoarea nominalã. 296. În categoria cheltuielilor în avans nu se cuprind: a) cheltuielile cu abonamentele efectuate în avans; b) cheltuielile cu dobânzile plãtite anticipat; c) cheltuielile cu provizioanele pentru reparaþii capitale. 297. Dispuneþi de urmãtoarele date privind stocurile de materii prime: preþ de cumpãrare la intrare 90.000 lei, cheltuieli de achiziþii accesorii 10.000 lei; provizioane calculate ºi înregistrate la încheierea exerciþiului N 20.000 lei. Valoarea de inventar a acestor stocuri la închiderea exerciþiului N+1 este de 95.000 lei. Cum ºi cu cât vor fi influenþate provizioanele pentru deprecieri existente: a) creºterea provizioanelor cu 5.000 lei; b) scãderea provizioanelor cu 5.000 lei; c) scãderea provizioanelor cu 15.000 lei. 298. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 503 = 509 7.000.000 a) subscrierea unor acþiuni la o altã societate; b) partea de valoare neeliberatã a unor acþiuni cumpãrate; c) intrarea unor acþiuni cu titlu gratuit. 299. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 1012 = 502 7.500.000 a) vãrsarea de capital sub formã de acþiuni; b) rãscumpãrarea acþiunilor proprii; c) anularea acþiunilor proprii rãscumpãrate, corespunzãtor reducerii capitalului social.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

139

300. Ce semnificã înregistrarea contabilã: % 357 4426 = 401 3.570.000 3.000.000 570.000

a) mãrfuri cumpãrate pe credit, sosite ºi recepþionate; b) mãrfuri cumpãrate pe credit, lãsate în custodia furnizorului; c) mãrfuri primite spre vânzare în consignaþie. 301. Ce semnificã înregistrarea contabilã: % 401 665 = 5124 3.000.000 2.800.000 200.000

a) diferenþe de curs valutar constante ºi înregistrate la sfârºitul anului la furnizor; b) plata în devize a unui furnizor cu diferenþe de curs nefavorabile prin contul de la bancã; c) plata în devize a unui furnizor cu diferenþe de curs favorabile prin contul de la bancã. 302. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 261 = 456 5.000.000

a) titluri de participare la capital achiziþionate; b) retragerea de capital social; c) aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare. 303. Ce semnificã înregistrarea contabilã: 1061 = 117 15.000.000

a) înglobarea rezervelor legale în capitalul social; b) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente; c) acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale. 304. Ce semnificã ansamblul sumelor virate la sfârºitul perioadei din conturile grupei 70 „Venituri din vânzãri de produse, mãrfuri, servicii ºi alte

140

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

activitãþi” ºi 7411 „Venituri din subvenþii aferente cifrei de afaceri” asupra contului 121, cu ocazia închiderii lor: a) producþia exerciþiului; b) cifra de afaceri; c) valoarea adãugatã. 305. Ce semnificã soldul creditor al contului 458? a) sumele primite de la coparticipanþi sau cele primite ca rezultat al operaþiilor în participaþie; b) sumele datorate coparticipanþilor ca rezultat favorabil, profit din operaþii de participaþie; c) sumele datorate coparticipanþilor ca profit din operaþii în participaþie ºi/sau sumele datorate de coparticipanþi pentru acoperirea pierderilor din operaþii în participaþie. 306. Înregistrarea contabilã de mai jos dezvãluie tipul operaþiei de fuziune a douã societãþi, ea fiind efectuatã la absorbant: 456 = % 1012 1042 261 7.500.000 5.000.000 500.000 2.000.000

a) fuziune prin sciziune; b) absorbantul deþine titluri de participaþie la absorbit; c) societãþile sunt independente. 307. Cum se înregistreazã TVA aferentã lipsurilor de materiale consumabile ºi neimputabile: a) 602 b) 658 c) 635 = = = 4428 4426 4427 80.000 80.000 80.000

308. Cum se înregistreazã dobânzile anuale aferente creanþelor legate de participanþi? a) 267 = 766 95.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

141

b) 267 c) 267

= =

763 768

95.000 95.000

309. Cum se înregistreazã obþinerea din activitatea proprie ºi punerea în funcþiune a unei construcþii speciale: a) 2121 b) 231 2121 c) 331 2121 = = = = = 721 721 231 722 331 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

310. Cum înregistraþi reluarea provizioanelor constituite pentru garanþii ºi neconsumabile la expirarea perioadei de garanþie prevãzute în contract: a) 490 b) 6588 c) 1514 = = = 6812 1512 7812 5.000.000 5.000.000 5.000.000

311. Cum înregistraþi amenzile ºi penalitãþile plãtibile bugetului: a) 6581 b) 6581 c) 6581 = = = 448 446 447 150.000 150.000 150.000

312. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: cifrã de afaceri 600.000 lei, costuri variabile 450.000 lei, costuri fixe 50.000 lei. Care este mãrimea factorului de acoperire relativ: a) 75%; b) 25%; c) 33,33%. 313. O întreprindere dispune de 374.000 lei pentru a fabrica urmãtoarele cantitãþi de produse: A = 10.000 buc., B = 24.000 buc., C = 20.000 buc. Parametrul pentru calculul indicilor de echivalenþã este lungimea produselor diferenþiatã astfel: A = 6 cm; B = 12 cm; C = 3 cm.

142

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Care din rãspunsurile de mai jos reprezintã costul unitar al produselor, în concordanþã cu procedeul coeficienþilor de echivalenþã calculaþi în raport direct, baza de referinþã fiind produsul B: a) A = 5,50; B = 12,00; C = 2,75; b) A = 5,50; B = 11,00; C = 2,75; c) A = 6,00; B = 12,00; C = 3,00. 314. În luna aprilie, cheltuielile înregistrate sunt de 916.000 lei pentru un volum de producþie de 10.000 kg. Care este mãrimea cheltuielilor variabile ºi a cheltuielilor fixe, folosind ca bazã de referinþã cheltuielile maxime de 932.000 lei pentru o producþie de 10.800 kg ºi cheltuielile minime de 872.000 lei pentru o producþie de 9.300 kg: a) cheltuieli variabile = 410.000 lei; cheltuieli fixe = 506.000 lei; b) cheltuieli variabile = 400.000 lei; cheltuieli fixe = 516.000 lei; c) cheltuieli variabile = 416.000 lei; cheltuieli fixe = 500.000 lei. 315. Într-o fabricã de porþelan s-au obþinut trei sortimente de produse în cantitãþile: A = 2.000 buc.; B = 3.000 buc; C = 1.000 buc., iar costurile de producþie totale sunt de 10.260.000 lei. Care este costul efectiv unitar de producþie, cunoscându-se cã preþurile de vânzare unitare ale produselor sunt: A = 1.200 lei/buc.; B = 2.300 lei/buc.; C = 1.500 lei/buc.: A B C a) 1.140 lei/buc. 2.100 lei/buc. 1.425 lei/buc. b) 1.100 lei/buc. 2.185 lei/buc. 1.425 lei/buc. c) 1.140 lei/buc. 2.185 lei/buc. 1.425 lei/buc. 316. Dispuneþi de urmãtoarele date: consumul specific standard pentru piesa A este de 0,100 kg, iar consumul efectiv 0,110 kg; preþul standard al materiei prime este 20 lei/kg, iar cel efectiv, 19 lei/kg. Producþia de piese realizatã efectiv: 2.316.000 bucãþi. Care este valoarea abaterilor de consum ºi cea a abaterilor de preþ: a) -463.200 lei; +254.760 lei; b) +463.200 lei; -254.760 lei; c) +440.040 lei; -254.760 lei.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

143

317. La o întreprindere se fabricã produsele A ºi B pentru care cheltuielile directe de producþie sunt: A = 5.000.000 lei; B = 3.000.000 lei. Produsul A se fabricã numai în secþia I, iar produsul B, în secþiile I ºi II. Cheltuielile comune ale secþiei I sunt de 2.000.000 lei, iar ale secþiei II, de 800.000 lei. Cheltuielile generale de întreprindere sunt de 600.000 lei. La produsul A, producþia neterminatã la începutul perioadei este de 75.000 lei, iar pentru produsul B, la sfârºitul perioadei, de 90.000 lei. Baza de repartizare a cheltuielilor de secþie sunt cheltuielile de producþie directe. Care este costul de producþie efectiv al produselor A ºi B: A B a) 6.775.000 4.520.000 b) 6.325.000 4.460.000 c) 4.460.000 6.325.000 318. O societate comercialã produce ºi vinde produse finite pentru care cheltuielile variabile pe unitate sunt de 600 lei/buc., preþul unitar de vânzare, de 1.000 lei/buc., iar cheltuielile fixe ale perioadei se ridicã la 2.500.000 lei. Ce cantitate de produse trebuie fabricatã ºi vândutã pentru a realiza un profit de 700.000 lei: a) 6.750 buc.; b) 7.250 buc.; c) 8.000 buc. 319. O societate comercialã fabricã douã comenzi de produse, A ºi B. Cheltuielile de producþie directe efective sunt A = 1.500.000 lei ºi B = 4.500.000 lei. Cheltuielile indirecte de producþie se ridicã la 2.000.000 lei, din care cheltuielile fixe, la 800.000 lei. Gradul de activitate al perioadei este de 80%. Care este costul de producþie efectiv al produselor A ºi B: Comanda A Comanda B a) 1.960.000 5.880.000 b) 2.000.000 6.000.000 c) 2.040.000 5.960.000 320. O societate comercialã a fabricat ºi a vândut 8.000 buc. produse. Preþul de vânzare unitar este de 2.500 lei/buc.; cheltuieli variabile pe unitatea de produs 2.000 lei/buc.; suma cheltuielilor fixe 2.500.000 lei.

144

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Precizaþi cu ce sumã poate fi redusã cifra de afaceri pentru a atinge punctul de echilibru: a) 6.000.000 lei; b) 7.000.000 lei; c) 7.500.000 lei. 321. O societate comercialã fabricã ºi vinde 5 produse în urmãtoarele condiþii: Preþ de vânzare unitar / Cheltuieli variabile unitare: A = 900 lei/buc. / 700 lei/buc.; B = 1.500 lei/buc. / 1.000 lei/buc.; C = 1.400 lei/buc. / 1.200 lei/buc.; D = 700 lei/buc. / 500 lei/buc.; E = 2.000 lei/buc. / 1.500 lei/buc. La care din aceste produse se va renunþa cu prioritate, având în vedere factorul de acoperire relativ: a) produsele C ºi D; b) produsele D ºi A; c) produsele E ºi B. 322. O societate comercialã a produs ºi a vândut 10.000 buc. produse la un preþ de vânzare de 600 lei/buc. ºi un cost de producþie marginal unitar de 500 lei/buc. Cheltuielile fixe se ridicã la 600.000 lei ºi profitul total, la 400.000 lei. Pentru produsele ei, societatea poate obþine un preþ de vânzare maxim de 650 lei/buc. Cu cât trebuie mãritã cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã la acest preþ pentru asigurarea unui profit total de 1.000.000 lei: a) 550 buc.; b) 667 buc.; c) 650 buc. 323. O societate comercialã a fabricat ºi a vândut 10.000 buc. produse la un preþ de vânzare de 600 lei/buc. ºi un cost de producþie variabil unitar de 500 lei/buc. Cheltuielile fixe se ridicã la 600.000 lei ºi profitul total, la 400.000 lei. Pentru produsele ei, societatea poate obþine un preþ de vânzare maxim de 650 lei/buc. Cu cât trebuie redus costul unitar variabil pentru ca societatea, menþinând cantitatea produsã, sã obþinã un profit total de 1.000.000 lei: a) 15 lei/buc.; b) 14 lei/buc.; c) 10 lei/buc.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

145

324. La o societate comercialã se fabricã douã produse, A ºi B. Cheltuielile efective directe înregistrate pentru produsul B sunt de 500.000 lei, reprezentând 25% din totalul cheltuielilor directe. Cheltuielile comune de secþie sunt de 300.000 lei, iar cele generale de 200.000 lei. La repartizarea cheltuielilor indirecte pe produs se are în vedere ponderea cheltuielilor directe ale fiecãrui produs în totalul acestora. Producþia neterminatã la finele perioadei pentru produsul B este de 60.000 lei. Costul de producþie planificat pentru produsul B este de 500.000 lei. Care este valoarea abaterii pentru produsul B ºi cum se înregistreazã aceasta: a) 902 = 903 75.000 b) 902 = 903 15.000 c) 903 = 902 15.000 325. Care formulã de corelaþie între rezultatul din contabilitatea financiarã ºi cel din contabilitatea de gestiune este corectã: a) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã; b) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã + Cheltuielile neîncorporabile; c) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea financiarã – Cheltuielile neîncorporabile + Cheltuielile supletive. 326. Care formulã de corelaþie între cheltuielile din contabilitatea financiarã ºi cele din contabilitatea de gestiune este corectã: a) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile – Cheltuielile supletive; b) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune; c) Cheltuielile din contabilitatea financiarã = Cheltuielile din contabilitatea de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile. 327. Una din categoriile de cheltuieli enumerate nu este proprie costului perioadei, ci reprezintã cost al produsului: a) cheltuieli de fabricaþie; b) cheltuieli de administraþie; c) cheltuieli financiare.

146

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

328. Unul din procedeele de repartizare a cheltuielilor indirecte de mai jos este greºit: a) procedeul diviziunii simple; b) procedeul diviziunii complexe; c) procedeul coeficienþilor de suplimentare multipli. 329. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii privind societatea comercialã A, absorbant, ºi societatea comercialã B, absorbit: Societatea A – capital social 1.000 acþiuni a 1.000 lei; activ net contabil 3.000.000 lei. Societatea B – capital social 500 acþiuni a 2.000 lei; activ net contabil 1.500.000 lei. Care este mãrimea primei de fuziune ºi cum se înregistreazã operaþiunea la societatea absorbantã A: a) 456 = 1011 1.500.000 1011 = 1012 1.500.000 b) 456 = % 1012 1042 1042 1012 1.500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 500.000

c) 456 1042

= =

330. Bilanþul contabil, înainte de partaj, la o societate în nume colectiv cu doi asociaþi, A ºi B, se prezintã astfel: Activ – rezultatul lichidãrii (ct. 121) 150.000 lei. Pasiv – capital social 100.000 lei (din care A = 75% ºi B = 25%), furnizori 50.000 lei. Care sunt înregistrãrile de partaj corecte: a) % = 121 150.000 101 100.000 401 50.000 b) 401 = % 456/A 456/B 121 50.000 37.500 12.500 150.000 37.500 12.500 100.000

% 456/A 456/B 101

=

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

147

c) 101

=

% 456/A 456/B 121

100.000 75.000 25.000 150.000 112.500 37.500 50.000 37.500 12.500 50.000

% 456/A 456/B 5121

=

=

% 456/A 456/B 5121

401

=

331. La o societate comercialã pe acþiuni, bilanþul contabil, înainte de partaj, cuprinde: Activ – disponibilitãþi 500.000 lei. Pasiv – capital social 300.000 lei, rezerve legale 45.000 lei, rezultatul lichidãrii 155.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile privind partajul rezervelor legale: a) 1061 456 441 b) 1061 456 c) 1061 456 441 456 446 456 = = = = = = = = = = = 456 441 5121 456 441 456 441 5121 446 5121 5121 45.000 11.250 11.250 45.000 11.250 45.000 11.250 11.250 1.687,5 1.687,5 32.062,5

332. Societatea A absoarbe societatea B. Situaþia celor douã societãþi înainte de operaþia de fuziune este: Societatea A – activ real 18.526.000 lei (exclusiv 1.100 acþiuni B achiziþionate la preþul total de 1.100.000 lei); datorii 3.758.000 lei; numãr de acþiuni 10.000. Societatea B – activ real 12.495.000 lei; datorii 10.255.000 lei; numãr de acþiuni 2.000. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise de societatea A pentru a remunera aportul societãþii B:

148

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

a) 7.000; b) 630; c) 770. 333. Societatea A absoarbe societatea B. Situaþia patrimonialã a celor douã societãþi se prezintã astfel: Societatea A – activ real 2.728.000.000 lei, exclusiv 10.000 acþiuni B achiziþionate la preþul de 48.400 lei/buc.; datorii 296.000.000 lei; numãr de acþiuni 60.000; valoarea nominalã a unei acþiuni 20.000 lei/buc. Societatea B – activ real 1.950.000.000 lei; datorii 350.000.000 lei; numãr de acþiuni 25.000; valoarea nominalã a unei acþiuni 20.000 lei/buc. Sã se precizeze care este prima de fuziune determinatã de absorbþia lui B de cãtre A: a) 975.000.000; b) 300.000.000; c) 741.000.000. 334. Se afirmã cã mãsurarea rezultatului exerciþiului poate fi realizatã prin urmãtoarele relaþii corespunzãtoare felului abordãrii: patrimonialã, economicã, financiarã. În acest context, una din relaþiile de mai jos nu este corectã: a) Rezultatul exerciþiului N = Venituri N – Cheltuieli N; b) Rezultatul exerciþiului N = Încasãri efectuate în N – Plãþi fãcute în N; c) Rezultatul exerciþiului N = Variaþia capitalurilor între (N ºi N-1) – Creºteri de capital în N + Distribuiri de dividende + Reduceri de capital în N. 335. Douã societãþi comerciale, A ºi B, care nu au participaþii reciproce de capital fuzioneazã. Situaþia celor douã societãþi se prezintã astfel: Societatea A – valoarea globalã a societãþii 27.500.000 lei; numãr de acþiuni 5.000; valoarea unei acþiuni 5.500 lei. Societatea B – valoarea globalã a societãþii 12.000.000 lei; numãr de acþiuni 2.000; valoarea unei acþiuni 6.000 lei. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise: I) de societatea A dacã absoarbe societatea B; II) de societatea B dacã absoarbe societatea A.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

149

a) b) c)

I 2.082 2.182 2.000

II 4.480 4.583 4.500

336. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu deþin participaþii între ele fuzioneazã. Se cunosc urmãtoarele date: Societatea A, absorbantã – valoarea globalã a societãþii 15.000.000 lei; numãr de acþiuni 1.000 buc.; valoarea nominalã a unei acþiuni 14.000 lei/buc. Societatea B, absorbitã – valoarea globalã a societãþii 20.000.000 lei; numãr de acþiuni 800 buc.; valoarea nominalã a unei acþiuni 20.000 lei/buc. Care sunt mãrimea aportului societãþii B, creºterea capitalului social ºi a primei de fuziune, ºi cum se fac înregistrãrile la societatea A: 20.000.000 a) 456/B = % 1011 16.662.000 1042 3.338.000 b) 456/B = % 1012 1042 1011 1012 20.000.000 18.662.000 1.338.000 20.000.000 20.000.000

c) 456/B 1011

= =

337. La o SRL, bilanþul, în vederea partajului de lichidare, prezintã urmãtoarele date: Activ – disponibilitãþi 8.000.000 lei. Pasiv – capital social: 5.000.000 lei (asociat A = 80% ºi asociat B = 20%), rezerve legale 1.000.000 lei, rezultat net al lichidãrii (dupã impozitare) 2.000.000 lei. Ce sume vor primi cei doi asociaþi ºi care sunt înregistrãrile contabile ce se impun: a) % = 456 8.000.000 101 5.000.000 106 1.000.000 121 2.000.000 456 = 512 8.000.000 b) 101 = % 456/A 456/B 5.000.000 4.000.000 1.000.000

150

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

121

=

% 457/A 457/B 5121

2.000.000 1.600.000 400.000 7.000.000 4.000.000 1.000.000 1.600.000 400.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000 200.000 2.000.000 1.600.000 400.000 240.000 200.000 40.000 138.000 110.000 28.000 378.000 240.000 138.000 2.622.000 2.090.000 532.000

% 456/A 456/B 457/A 457/B c) 101

=

=

% 456/A 456/B 5121

% 456/A 456/B 106

=

=

% 456/A 456/B % 456/A 456/B 441

121

=

% 456/A 456/B % 456/A 456/B % 441 446 % 456/A 456/B

=

=

446

=

512

=

5121

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

151

338. Din contabilitatea societãþilor A ºi B intrate în fuziune rezultã: activul real evaluat la societatea A (absorbantã) 44.000.000 lei ºi la societatea B (absorbitã), 19.750.000 lei (exclusiv 1.000 acþiuni a 1.200 lei deþinute de absorbitã la A); numãrul de acþiuni 20.000 buc. a 1.000 lei la A ºi 5.000 buc. a 1.000 lei la B; datorii 9.000.000 lei la A ºi 4.000.000 lei la B. Care sunt numãrul de acþiuni emise de absorbant pentru remunerarea aportului ºi prima de fuziune: a) 9.600 acþiuni; b) 10.000 acþiuni; c) 11.000 acþiuni; 9.600.000 lei prima; 7.500.000 lei prima; 6.400.000 lei prima.

339. Societatea absorbantã A are un capital social de 1.200 acþiuni a 1.000 lei/buc., rezerve la capital 300.000 lei ºi deþine la societatea absorbitã B 100 acþiuni achiziþionate la preþul de 1.080 lei/acþiune. Societatea absorbitã B are un capital social de 500 acþiuni a 1.000 lei ºi rezerve la capital 100.000 lei. Cele douã societãþi fuzioneazã. Care sunt operaþiile contabile corecte ºi sumele aferente ce se înregistreazã la societatea absorbantã A privind remunerarea aportului de capital de la B: 480.000 a) 456 = % 1012 381.000 1042 99.000 b) 456 = % 1012 261 1042 % 1012 261 1042 600.000 380.000 120.000 100.000 600.000 381.000 108.000 111.000

c) 456

=

340. La o societate comercialã pe acþiuni bilanþul contabil înainte de partaj cuprinde: activ, rezultatul lichidãrii 5.800.000 lei (pierderi); pasiv, capital social 5.000.000 lei, datorii la furnizori 800.000 lei. Care sunt înregistrãrile contabile ce se fac: a) % 101 401 = 456 5.800.000 5.000.000 800.000

152

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) 101 401 c) % 101 401

= = =

456 121 121

5.000.000 800.000 5.800.000 5.000.000 800.000

341. Una din operaþiile de consolidare enumerate în continuare este greºitã: a) elaborarea conturilor anuale individuale; b) retratãrile ºi ajustãrile prealabile ale conturilor individuale; c) eliminarea conturilor ºi operaþiilor reciproce. 342. Dintre retratãrile ºi ajustãrile prealabile ale conturilor individuale menþionate mai jos, una nu este corectã: a) eliminarea efectelor înregistrãrilor efectuate potrivit legislaþiei fiscale; b) retratãrile de omogenizare ºi retratarea impozitului pe beneficii; c) regularizarea diferenþelor de inventariere. 343. Una din poziþiile de mai jos nu este consemnatã de IAS 27 „Situaþii financiare consolidate ºi individuale” ca fiind o situaþie în care controlul în societãþile de grup opereazã în fapt: a) întreprinderea-mamã are puterea sã conducã exploatarea ºi finanþarea întreprinderii printr-o dispoziþie a statutelor sau printr-un acord; b) întreprinderea-mamã poate sã numeascã sau sã revoce majoritatea membrilor consiliului de administraþie sau ai unui organ de conducere echivalent; c) întreprinderea-mamã se gãseºte în aceeaºi þarã sau localitate cu filialele din grup. 344. Care din condiþiile de mai jos privind exceptarea societãþilor comerciale de la consolidare, conform Directivei a VII-a europene, nu este menþionatã în directivã: a) societãþile în care activitatea este atât de diversã încât închiderea lor în perimetrul de consolidare se relevã a fi contrarã obligaþiei de a furniza o imagine fidelã;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

153

b) când acþiunile sau pãrþile sociale ale acestor întreprinderi sunt deþinute de societatea-mamã în scopul revânzãrii lor; c) când societãþile care trebuie consolidate îºi au sediul în altã þarã sau în altã localitate decât societatea-mamã. 345. Una din poziþiile de mai jos, considerate a reprezenta elemente nemonetare din bilanþ în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare la inflaþie, este greºitã: a) imobilizãri corporale; b) capitaluri proprii de substanþã; c) provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli. 346. Care din poziþiile de mai jos, considerate a fi elemente nemonetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie, cuprinde, în fapt, elemente monetare: a) stocuri; b) imobilizãri necorporale; c) prime privind rambursarea obligaþiunilor. 347. Care din poziþiile de mai jos, considerate a fi elemente monetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie, cuprinde, în fapt, elemente nemonetare: a) creanþe de toate felurile; b) disponibilitãþi; c) capitalul social. 348. Care din poziþiile de mai jos, considerate a reprezenta elemente monetare în cadrul lucrãrilor de retratare ºi ajustare a bilanþului la inflaþie, cuprinde, în fapt, elemente nemonetare: a) provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli; b) titluri de plasament; c) rezerve. NOTÃ: Începând cu nr. 349, întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie.

154

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

349. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900 miliarde lei. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare ºtiind cã, în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”, se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultanã a valorilor brute ºi a amortizãrilor cumulate. 350. O întreprindere, al cãrei obiect de activitate este locaþia de mijloace de transport, pune în practicã o politicã de închiriere a vehiculelor timp de 3 ani, dupã care le vinde la valoarea lor netã contabilã. Deci durata de utilitate a vehiculului achiziþionat este de 3 ani. Conducerea întreprinderii ºi experþii sãi estimeazã cã în primul an vehiculul se depreciazã pentru 30% din valoare, în al doilea an, pentru 25% din valoare, iar în al treilea an, pentru 15%. Sã se calculeze amortizarea unui vehicul achiziþionat la un cost de 300.000.000 lei, în cei 3 ani, ºtiind cã societatea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 351. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900 miliarde lei. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare ºtiind cã, în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”, se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile, stabilitã prin deducerea amortizãrilor din costul imobilizãrilor. 352. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 240.000 de piese în 4 ani, o întreprindere a pus la punct o maºinã specialã al cãrei cost de producþie este de 240.000.000 u.m. În acord cu clientul, scadenþarul livrãrilor de piese a fost programat dupã cum urmeazã: – în primul an: 25.000 piese – în al doilea an: 60.000 piese – în al treilea an: 100.000 piese – în al patrulea an: 55.000 piese 240.000 piese

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

155

Maºina este scoasã din funcþiune la sfârºitul perioadei de derulare a contractului. Sã se calculeze amortizarea imobilizãrii în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale” prin metoda care reflectã cel mai bine ritmul în care se consumã avantajele aferente acesteia. 353. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800 miliarde lei ºi sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 720 miliarde lei. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu standardul IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 354. La 30 decembrie N, întreprinderea achiziþioneazã un echipament la un cost de 147.000.000 lei. Durata de viaþã fizicã a activului este de 7 ani, dar conducerea estimeazã vânzarea lui dupã 5 ani de utilizare. Valoarea rezidualã este estimatã la 47.000.000 lei. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze amortizarea imobilizãrii în exerciþiul N+1 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 355. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260.000.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de 20.000.000 lei. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ºtiind cã cifrele ataºate celor 5 ani sunt: 5, 4, 3, 2 ºi 1. 356. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260.000.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de 20.000.000 lei. Sã se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), ºtiind cã cifrele ataºate celor 5 ani sunt: 8, 6, 3, 2 ºi 1. 357. O întreprindere a cumpãrat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziþie de 260.000.000 lei. Conducerea estimeazã cã durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidualã, de 20.000.000 lei.

156

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Sã se calculeze amortizarea prin metoda degresivã utilizând o ratã de amortizare degresivã de 40%. 358. Durata de utilitate a unui utilaj cumpãrat la începutul exerciþiului N-2 ºi amortizat linear a fost fixatã iniþial la 7 ani. Prin analiza stãrii activului respectiv, la închiderea exerciþiului N, se apreciazã cã durata sa rezidualã de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. Se presupun un cost de achiziþie de 140.000.000 lei ºi o valoare rezidualã nulã estimatã la data punerii în funcþiune. Sã se calculeze amortizarea aferentã exerciþiilor N-2, N-1, N, N+1, N+2 ºi N+3 în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 359. O societate are un departament de cercetare care dezvoltã, în cursul exerciþiului N, douã proiecte, pe care le vom numi proiectul X ºi proiectul Y. În cazul proiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încã fezabilitatea acestuia. În ceea ce priveºte însã proiectul Y, acesta îndeplineºte, chiar de la începutul exerciþiului N, condiþiile pentru recunoaºterea unei cheltuieli de dezvoltare. În exerciþiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost urmãtoarele:
Informaþii Cheltuieli materiale ºi servicii Cheltuieli cu personalul: - directe - salariul conducãtorului de departament - personal administrativ Cheltuieli generale: - directe - indirecte Cheltuieli generale 600 1.000 2.000 500 Proiectul X 5.000 3.500 1.200 400 Proiectul Y 3.000 1.500 800 400

Conducãtorul de departament consumã 10% din timpul de lucru pentru proiectul X ºi 20%, pentru proiectul Y. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele douã proiecte, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

157

360. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor sãi un program de gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui program au fost distribuite astfel: – – – – – – în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.; în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza funcþionalã 8.000 u.m.; în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organicã 11.000 u.m.; în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.; în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.; în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentaþiei necesare utilizatorilor 800 u.m.; ºi – în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m. La sfârºitul analizei funcþionale, managerii apreciazã cã proiectul are ºanse mari de reuºitã ºi hotãrãsc continuarea acestuia. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea programului informatic, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. 361. Societatea dezvoltã un nou produs. Centrul de cercetare al societãþii a angajat, în exerciþiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m. La începutul exerciþiului N+1, s-a demonstrat fezabilitatea tehnicã ºi comercialã a produsului. Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli cu personalul 10.000 u.m. ºi taxe legale pentru înregistrarea brevetului 8.000 u.m. În N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apãra societatea într-un proces de urmãrire legalã împotriva recunoaºterii brevetului. Sã se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exerciþiile N, N+1 ºi N+2, în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. 362. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producþie, valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, þinând cont de faptul cã s-a reuºit perfecþionarea procesului de producþie, imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Se foloseºte

158

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate ºi reevaluarea valorii nete. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. 363. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor. Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economicã a procesului de producþie, valoarea justã a imobilizãrilor necorporale este estimatã la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, þinând cont de faptul cã s-a reuºit perfecþionarea procesului de producþie, imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Se foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute ºi a amortizãrii cumulate. Sã se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 „Imobilizãri necorporale”. 364. Societatea deþine echipament tehnologic pe care intenþioneazã sã îl vândã. Pentru a stabili valoarea de piaþã a echipamentului tehnologic s-a apelat la serviciile unui evaluator. Valoarea justã a fost estimatã de cãtre evaluator la 750.000 u.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au fãcut cheltuieli de 10.000 u.m. Pentru a vinde echipamentul, societatea trebuie sã procedeze la dezinstalarea acestuia, ceea ce ar antrena cheltuieli de 15.000 u.m. De asemenea, ar fi necesare cheltuieli cu pregãtirea echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 u.m. ºi cheltuieli cu actele de 1.000 u.m. Sã se calculeze valoarea justã diminuatã cu cheltuielile estimate de vânzare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 365. La 31.12.N existã indicii cã un utilaj a pierdut din valoare. Informaþiile disponibile privind utilajul respectiv sunt: – costul de achiziþie al utilajului 4.000.000 u.m.; – pentru achiziþia utilajului s-a fãcut apel la un credit care genereazã cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.000 u.m.; – preþul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului 1.000 u.m.; – costul de producþie pe unitatea de produs 750 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

159

Se estimeazã cã toate veniturile ºi cheltuielile vor creºte cu 3% pe an din cauza inflaþiei. În anul N, s-au vândut 2.000 bucãþi de produs, dar societatea estimeazã cã volumul vânzãrilor va creºte cu 5% pe an. În anul N+2, utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreºte menþinerea acestuia la nivelul performanþelor estimate iniþial. Cheltuielile estimate cu revizia sunt de 15.000 u.m. De asemenea, în anul N+3, se va proceda la o reparaþie capitalã prin care sã se mãreascã performanþele utilajului. Cheltuielile cu reparaþiile sunt estimate la 25.000 u.m. Utilajul va fi vândut la sfârºitul exerciþiului N+6. Valoarea rezidualã a utilajului este estimatã la 30.000 u.m. Sã se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 366. Societatea X utilizeazã modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului. Se cunosc urmãtoarele informaþii: rata dobânzii fãrã risc1 (Rf) 20%, rata de rentabilitate speratã de piaþã (Rm) 30% ºi riscul sistematic de piaþã al titlurilor (β) 2. Sã se calculeze rata de randament ce va fi utilizatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 367. Societatea deþine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul expirã peste 4 ani. Societatea estimeazã cã, în fiecare dintre urmãtorii 4 ani, cererea pentru parfumul respectiv va creºte cu 20%. Experienþa aratã cã societãþile concurente invadeazã piaþa cu versiuni ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet. În consecinþã, societatea nu se aºteaptã ca brevetul sã mai genereze fluxuri de trezorerie semnificative dupã expirarea celor 4 ani. În exerciþiul precedent, veniturile nete din vânzarea parfumului au fost de 10.000 u.m. Se estimeazã cã rata adecvatã pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie aferente brevetului este de 10%. Sã se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.
1

Este, de regulã, rata de dobândã a bonurilor de tezaur.

160

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

368. Societatea deþine un utilaj achiziþionat la începutul exerciþiului N la un cost de 600.000.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziþiei la 10.000 ore de funcþionare. În cursul exerciþiului N, utilajul a funcþionat 1.000 de ore. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcþiona câte 2.250 ore. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãþi pe orã. La sfârºitul exerciþiului N, existã indicii cã utilajul s-a depreciat. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obþine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15.000 u.m./buc. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. Presupunem cã existã o piaþã activã pe care utilajul poate fi tranzacþionat. Preþul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510.000.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieºire ar fi de 10.000.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 369. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 400.000.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciþiul N-2, la 550.000.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciþiului N, valoarea realã a terenului, consideratã a fi egalã cu valoarea recuperabilã, este de 420.000.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 370. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 400.000.000 u.m. a fost reevaluat, în exerciþiul N-2, la 550.000.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciþiului N, valoarea realã a terenului, consideratã a fi egalã cu valoarea recuperabilã, este de 350.000.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 371. Existã indicii cã un utilaj petrolier a pierdut din valoare. Valoarea contabilã netã este de 20.000.000 u.m. Utilajul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active, motiv pentru care trebuie determinatã unitatea generatoare de trezorerie de care aparþine. Din aceastã unitate generatoare de trezorerie mai fac parte un teren cu valoarea contabilã netã de 44.000.000 u.m. ºi o instalaþie cu valoarea contabilã de

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

161

16.000.000 u.m. Deoarece societatea este obligatã ca, la sfârºitul perioadei de utilizare, sã îndepãrteze utilajul ºi sã restaureze vegetaþia, s-a constituit un provizion în valoare de 2.000.000 u.m. Sã se calculeze valoarea contabilã a unitãþii generatoare de trezorerie în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 372. La 31.12.N, existã indicii cã societatea X a pierdut din valoare. Ea are douã unitãþi generatoare de trezorerie: unitatea Y, cu valoarea contabilã netã de 25.000 u.m., ºi unitatea Z, cu valoarea contabilã netã de 36.000 u.m. Sediul societãþii se aflã într-o clãdire cu valoarea contabilã netã de 6.000 u.m. Activul-suport poate fi alocat unitãþilor Y ºi Z în funcþie de valorile contabile ale acestora. Durata de utilizare rãmasã este de 4 ani pentru unitatea Y, respectiv de 6 ani pentru unitatea Z ºi pentru clãdirea în care se aflã sediul societãþii. Presupunem cã valoarea recuperabilã a unitãþilor generatoare de trezorerie coincide cu valoarea de utilitate a acestora. Pentru calculul valorii de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din tabelul A. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.
Tabelul A Anul Factor de actualizare Fluxuri de trezorerie estimate pentru unitatea Y 6.000 7.500 8.500 10.000 Valoare actualizatã Fluxuri de trezorerie estimate pentru unitatea Z 5.000 6.000 7.000 9.000 10.000 9.000 23.741 Valoare actualizatã

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

(1 + 12%)-1 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)
-2 -3 -4

5.357 5.979 6.050 6.355

4.464 4.783 4.982 5.720 5.674 4.560 30.183

(1 + 12%)-5 (1 + 12%)-6

Valoare de utilitate

Sã se aloce valoarea activului-suport ºi sã se calculeze pierderea de valoare în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 373. Existã indicii cã un echipament tehnic cu valoarea contabilã netã de 20.000.000 u.m. a pierdut din valoare. Echipamentul nu produce fluxuri de trezorerie independente de alte active, el fãcând parte din

162

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

aceeaºi unitate generatoare de trezorerie cu o clãdire cu valoarea contabilã netã de 60.000.000 u.m. ºi cu un teren cu valoarea contabilã de 40.000.000 u.m. Nu existã goodwill ce poate fi ataºat raþional unitãþii generatoare de trezorerie. Presupunem cã valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie este de 108.000.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze deprecierea unitãþii generatoare de trezorerie în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. 374. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.000.000 u.m. Sã se analizeze situaþia la 31.12.N-2 ºi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. 375. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255.000.000 u.m. Sã se analizeze situaþia la 31.12.N-2 ºi la 31.12.N în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor” ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. 376. La 31.12.N, existã indicii cã o secþie de producþie a pierdut din valoare. Valoarea contabilã netã a activelor ce compun secþia de producþie este de 105.000 u.m. Durata rãmasã de utilizare este de 10 ani. Nu existã fond comercial ataºabil secþiei de producþie. Presupunem cã secþia de producþie este foarte specializatã ºi este imposibil sã se determine preþul net de vânzare pentru aceasta. Ca urmare, valoarea recuperabilã coincide cu valoarea de utilitate a secþiei de producþie. Pentru calculul valorii de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din Tabelul A. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%. Managerii estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 secþia de producþie va intra într-un proces de restructurare. Restructurarea va avea ca efect

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

163

diminuarea ieºirilor de trezorerie angajate pentru a genera intrãri de trezorerie relative la utilizarea continuã a secþiei de producþie. Cheltuielile cu restructurarea sunt estimate la 3.500 u.m. La 31.12.N+2, se constituie un provizion de restructurare de 3.500 u.m.2 Pentru calculul valorii de utilitate la aceastã datã sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din Tabelul A. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.
Tabelul A Anul Fluxuri de Factor de Valoare Fluxuri de Factor de Valoare trezorerie actualizare actualizatã trezorerie actualizare actualizatã estimate la estimate la 31.12.N3 31.12.N+24 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 9.850 10.000 14.000 15.400 15.750 14.000 14.000 12.600 12.600 12.600 (1 + 12%)-1 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)
-2 -3

8.794 7.972 9.965 9.787 8.937 7.093 6.333 5.089 4.544 4.057 72.571

14.000 16.000 17.000 17.500 18.000 17.000 16.000 15.500

(1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%)
-1

12.500 12.755 12.100 11.121 10.214 8.613 7.238 6.260 80.801

(1 + 12%)-4
-5 -6 -7 -8 -9

(1 + 12%)-2
-3 -4 -5 -6 -7

(1 + 12%)-10

(1 + 12%)-8

Valoare de utilitate

Sã se analizeze situaþia unitãþii generatoare de trezorerie la închiderea exerciþiilor N ºi N+2, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”, ºi sã se contabilizeze deprecierile (reluãrile de depreciere) constatate. 377. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: –
2

data începerii contractului: 31.12.N;

3

4

Constituirea provizionului de restructurare intrã sub incidenþa normei IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. Conform acestei norme, se constituie provizion doar atunci când procesul de restructurare este ireversibil. Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare ºi de beneficiile estimate a se obþine în urma restructurãrii. Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare, dar þin cont de beneficiile estimate a se obþine în urma restructurãrii.

164

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– – – – – – – –

durata contractului: 3 ani; obiectul contractului: un echipament tehnic; valoarea justã a echipamentului: 135.000 u.m.; sunt prevãzute 3 redevenþe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; locatarul plãteºte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; la sfârºitul perioadei de locaþie, echipamentul va fi returnat locatorului; locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.000 u.m. la 31.12.N+3; rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.

Sã se contabilizeze primirea echipamentului de cãtre locatar în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 378. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.12.N; – durata contractului: 3 ani; – obiectul contractului: un echipament tehnic; – valoarea justã a echipamentului: 135.000 u.m.; – sunt prevãzute 3 redevenþe anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a anului de contract; – locatarul plãteºte în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare; – la sfârºitul perioadei de locaþie, echipamentul va fi returnat locatorului; – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.000 u.m. la 31.12.N+3; – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%. Sã se calculeze tabloul de amortizare a datoriei faþã de locator ºi sã se contabilizeze datoria faþã de locator, referitoare la dobânzi, pentru întreaga perioadã a contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 379. Societatea X este proprietara unei clãdiri pe care o închiriazã, pe o duratã de 5 ani, societãþii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciþiul N. Chiria este de 8.000.000 u.m. pe lunã. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100.000 u.m. Ea decide sã înscrie în

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

165

activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului este de 500.000.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile în contabilitatea locatarului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 380. Societatea X este proprietara unei clãdiri, pe care o închiriazã, pe o duratã de 5 ani, societãþii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exerciþiul N. Chiria este de 8.000.000 u.m. pe lunã. Societatea X suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 100.000 u.m. Ea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului este de 500.000.000 u.m., iar durata sa de utilitate (estimatã de locator) este de 50 de ani. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile în contabilitatea locatorului în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 381. Pe 01.04.N, o societate X a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 30.000.000 u.m., durata contractului de închiriere 4 ani, chiria trimestrialã 2.298.000 u.m. La sfârºitul perioadei de locaþie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vânzãrii, utilajul avea o valoare contabilã netã de 24.000.000 u.m. Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 382. Pe 01.08.N, o societate X a semnat un contract de vânzare asortatã cu o locaþie pentru o clãdire. Clãdirea avea o valoare contabilã de 15.000.000 u.m. Amortizarea calculatã pânã în momentul vânzãrii a fost de 6.250.000 u.m. Durata contractului de închiriere a fost stabilitã la 4 ani. Preþul de vânzare (22.500.000 u.m.) ºi chiriile corespund valorii juste. Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 383. Pe 01.08.N, o societate X a semnat un contract de vânzare asortatã cu o locaþie pentru o clãdire. Clãdirea avea o valoare contabilã de 15.000.000 u.m. Amortizarea calculatã pânã în momentul vânzãrii a fost de 6.250.000 u.m. Durata contractului de închiriere a fost stabilitã la 4 ani.

166

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Preþul de cesiune (22.500.000 u.m.) este superior valorii juste (20.000.000 u.m.). Sã se contabilizeze operaþia de leaseback la societatea X la data semnãrii contractului, în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”. 384. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 1.000 mil. lei, durata împrumutului 5 ani, rata dobânzii este egalã cu rata scontului (+2%). Deoarece anticipeazã o creºtere a ratei dobânzii, societatea negociazã cu banca sa un contract swap la o ratã a dobânzii fixã de 30%. Altfel spus, societatea M se angajeazã sã plãteascã o dobândã de 30%. În acelaºi timp, ea va încasa de la bancã o dobândã egalã cu rata scontului (+2%). Într-o imagine completã, în timpul unui an, societatea plãteºte creditorilor o dobândã egalã cu rata scontului (+2%), încaseazã de la bancã o dobândã egalã cu rata scontului (+2%) ºi plãteºte bãncii o dobândã de 30%. În consecinþã, ea este îndatoratã cu o ratã a dobânzii fixã de 30%. Presupunem cã rata scontului ºi în consecinþã rata nominalã a dobânzii prevãzutã în contract au evoluat astfel:
Anul Rata scontului Rata contractualã a dobânzii 1 26 28 2 27 29 3 28 30 4 31 33 5 32 34

Sã se calculeze câºtigul sau pierderea înregistrat(ã) de societate din contractul swap. 385. La începutul exerciþiului N, societatea X a contractat un împrumut de 2.200 mil. $, rambursabil la sfârºitul exerciþiului N. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 4%. La aceeaºi datã, societatea Y a contractat un împrumut de 2.000 mil. euro, rambursabil la sfârºitul exerciþiului N. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 3%. Cele douã societãþi decid sã realizeze un swap de devize de 2.000 mil. euro. La data semnãrii contractului, 1 euro = 1,1 $. Pentru a simplifica la maximum calculele, presupunem cã pânã la data rambursãrii împrumuturilor raportul de schimb euro/$ a rãmas nemodificat. Sã se precizeze ce sume se înregistreazã în contabilitatea societãþii X.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

167

386. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10.000.000 u.m., rata dobânzii 20%, durata împrumutului 5 ani. Rata dobânzii pe piaþã coincide cu rata dobânzii prevãzutã în contract. Sã se calculeze valoarea justã a împrumutului la data contractãrii acestuia. 387. Societatea M a contractat un împrumut în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10.000.000 u.m., rata dobânzii 20%, durata împrumutului 5 ani. La 31 decembrie anul 2, rata dobânzii pe piaþã este de 24%. Sã se calculeze valoarea justã a împrumutului la sfârºitul anului 2. 388. Societatea B a lansat, la începutul exerciþiului N, un împrumut obligatar în urmãtoarele condiþii: valoarea nominalã a împrumutului 10.000 mil. lei, durata împrumutului 5 ani, rata fixã a dobânzii 10%, valoarea de rambursat 10.500 mil. lei, prima de rambursare 500 mil. lei. Împrumutul se va rambursa anual în tranºe egale corespunzãtoare celor 5 ani. La data lansãrii împrumutului, datoria este de 10.500 mil. lei. Sã se calculeze costul amortizat la sfârºitul exerciþiului N în conformitate cu IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare”. 389. O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producþie este de 180.000 u.m. Cheltuielile fixe anuale de producþie sunt de 1.800.000 mii u.m. Cantitãþile fabricate au fost de 5.000 bucãþi în exerciþiul N, 4.000 bucãþi în exerciþiul N+1 ºi 6.500 bucãþi în exerciþiul N+2. La sfârºitul fiecãrui exerciþiu, întreprinderea posedã 800 bucãþi în stoc. Sã se calculeze costul de producþie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”, în condiþiile în care presupunem cã mãrimea capacitãþii normale de producþie este de 5.000 bucãþi. 390. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucãþi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410.000 u.m./bucatã;

168

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414.000 u.m./bucatã; – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u.m./ bucatã. Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat al perioadei precedente. 391. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucãþi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410.000 u.m./bucatã; – 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414.000 u.m./bucatã; – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u.m./ bucatã. Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã costul mediu ponderat calculat dupã fiecare intrare. 392. Stocul mãrfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucãþi x 400.000 u.m./bucatã). În luna noiembrie, acest stoc este afectat de urmãtoarele operaþii: – 4 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; – 10 noiembrie: o intrare de 500 bucãþi la un cost de 410.000 u.m./bucatã; – 17 noiembrie: o ieºire de 400 bucãþi; – 25 noiembrie: o intrare de 200 bucãþi la un cost de 414.000 u.m./bucatã; – 30 noiembrie: o ieºire de 800 bucãþi. Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipotezã): 400.000 u.m./ bucatã. Sã se întocmeascã fiºa stocului în cazul în care se utilizeazã metoda FIFO.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

169

393. Societatea X a dat în funcþiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj în valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeazã linear pe trei ani. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului în N este de 400.000 u.m. Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 394. La data bilanþului, societatea are o creanþã privind dividendele de încasat de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt impozabile. Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 395. În cursul lunii decembrie N, societatea a încasat redevenþe în valoare de 10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exerciþiul N+1. Presupunem cã din punct de vedere fiscal redevenþele sunt impozabile în anul încasãrii acestora. Sã se calculeze eventuala diferenþã temporarã la 31.12.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 396. La începutul exerciþiului N, s-a dat în funcþiune un utilaj în valoare de 20.000 u.m. În anul N, amortizarea contabilã a fost de 2.000 u.m., iar amortizarea fiscalã, de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit în vigoare în anul N: 16%. Pânã la închiderea exerciþiului N nu au apãrut reglementãri privind modificarea cotei de impozit pentru exerciþiul viitor. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciþiului N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 397. La 31.12.N, societatea are o datorie privind dobânzile de plãtit de 1.000 u.m. Presupunem cã din punct de vedere fiscal dobânzile sunt deductibile în exerciþiul financiar în care genereazã fluxuri de trezorerie. În decembrie N, a apãrut o reglementare conform cãreia, începând cu 01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creºte de la 30% la 35%. Sã se calculeze impozitul amânat la închiderea exerciþiului N, în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”.

170

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

398. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X, la 31.12.N:
Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 750.000 150.000 15.000 16.500 7.500

(1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este de 705.000 u.m. (2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 162.000 u.m. ºi existã o ajustare de depreciere a creanþelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu este deductibilã fiscal. (3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciþiului N, existã un pasiv de impozit amânat de 3.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”, fãrã a compensa creanþele ºi datoriile de impozit. 399. Societatea X a dat în funcþiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj cu o valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeazã linear pe trei ani. Amortizarea fiscalã aferentã utilajului va fi de: 80.000 u.m. în N, 120.000 u.m. în N+1, respectiv 160.000 u.m. în N+2. Cota de impozit pe profit: 30%. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit” la sfârºitul fiecãruia dintre cele trei exerciþii. 400. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind o categorie de clãdiri ale societãþii X:
Informaþii Valoarea clãdirilor la 01.01.N – Amortizarea în anul N . = Valoarea clãdirilor la 31.12.N Valoare contabilã 100.000 (10.000) 90.000 Bazã de impozitare 80.000 (15.000) 65.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

171

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri, valoarea reevaluatã fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscutã. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciþiului N, exista un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”, la 31.12.N. 401. Societatea procedeazã la retratarea situaþiilor financiare în conformitate cu prevederile IAS 29 pentru prima datã în exerciþiul N. Din punct de vedere fiscal, retratarea situaþiilor financiare nu este recunoscutã. Presupunem urmãtoarele informaþii privind imobilizãrile corporale ale societãþii la deschiderea exerciþiului N: Valoarea contabilã (valoarea corectatã de efectele inflaþiei) 180.000 u.m. Baza de impozitare (valoarea istoricã) 120.000 u.m. Diferenþã temporarã impozabilã 60.000 u.m. Cota de impozit pe profit: 35%. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 402. La începutul exerciþiului N, societatea româneascã M a achiziþionat 100% societatea americanã F. La acea datã, F deþinea o imobilizare cumpãratã recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizeazã pe 5 ani din punct de vedere contabil ºi pe 4 ani, din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit 30%. La data achiziþiei, 1 $ = 30.000 lei. La 31.12.N, 1 $ = 33.000 lei. Presupunem cã societatea F reprezintã o operaþiune în strãinãtate care face parte integrantã din operaþiunile societãþii M, în sensul normei IAS 21. În situaþiile financiare consolidate, activul va fi evaluat la 100.000 $ x 30.000 = 3.000.000.000 lei. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 403. La 31.12.N, societatea deþine un utilaj cu valoarea contabilã de 100.000 u.m. ºi baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea exerciþiului N, exista un pasiv de impozit amânat de 1.000 u.m. În cursul exerciþiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.

172

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat în exerciþiul N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 404. O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat. În contract se precizeazã cã, la sfârºitul perioadei de închiriere, rafinãria va fi mutatã într-o altã locaþie strategicã. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 405. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienþii nemulþumiþi, chiar ºi atunci când nu are obligaþia legalã de a o face. Politica sa este cunoscutã pe piaþã. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri. În anul N, cifra de afaceri a fost de 10.000.000 u.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 406. O societate din industria chimicã polueazã mediul prin activitãþile sale. Deºi þara în care îºi desfãºoarã activitatea nu dispune de o reglementare care sã prevadã obligativitatea societãþilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, existã dezbateri asupra unui proiect de lege în acest sens ºi este aproape sigur cã proiectul respectiv va fi în curând promulgat. Se estimeazã costuri cu decontaminarea în valoare de 600.000 u.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 407. Conform contractului, o societate acordã garanþie de un an tuturor bunurilor pe care le vinde. Statisticile aratã cã 70% din produsele vândute nu prezintã defecte, 25% prezintã defecte minore ºi 5% prezintã defecte majore. Dacã toate produsele ar avea defecte minore, cheltuielile cu reparaþiile ar fi de 200.000 u.m. Dacã toate produsele ar avea defecte majore, cheltuielile cu reparaþiile ar fi de 1.000.000 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

173

Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 408. La sfârºitul anului 1, societatea X a achiziþionat dreptul de a exploata o minã timp de 5 ani. Prin contract, ea este obligatã ca la sfârºitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze echipamentele ºi sã recoperteze solul. Se estimeazã cã pentru îndeplinirea obligaþiilor contractuale sunt necesare cheltuieli de 600.000 u.m. Presupunem o ratã de actualizare de 5%. Sã se verifice dacã la sfârºitul anului 1 sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 409. La începutul exerciþiului N-2, societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clãdiri în care sã funcþioneze sediul societãþii. Durata contractului: 5 ani. Redevenþa anualã: 150.000 u.m. În contract se precizeazã cã spaþiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar, iar în caz de reziliere se vor plãti penalizãri de 140.000 u.m. pentru fiecare an de neîndeplinire a contractului. La sfârºitul exerciþiului N, societatea ºi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios, care corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreºte sã o promoveze. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 410. Societatea presteazã servicii de curierat pe plan intern ºi internaþional. Pe 5 decembrie N, consiliul de administraþie decide ca, începând cu 1 ianuarie N+1, sã lichideze activitãþile externe. Pe 8 decembrie N, s-a aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. În zilele urmãtoare s-a procedat la informarea clienþilor ºi a personalului asupra procesului de restructurare. Se estimeazã cã pentru lichidarea activitãþilor externe se vor angaja cheltuieli de 1.000.000 u.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”.

174

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

411. Societatea îºi desfãºoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui. Din cauza concurenþei pe piaþã, rezultatele ultimelor exerciþii au fost mult mai mici decât cele bugetate. Din acest motiv, în exerciþiul N, consiliul de administraþie a decis sã renunþe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe ºi sã înceapã producþia de cremã de brânzã. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaþii pentru concedierea unei pãrþi din salariaþi: 2.000.000 u.m.; – cheltuieli cu achiziþia de instalaþii pentru producerea cremei de brânzã: 9.000.000 u.m.; – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaþii: 300.000 u.m.; – profituri estimate a se obþine din vânzarea instalaþiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.000 u.m.; – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.m. La sfârºitul exerciþiului N s-au anunþat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. Acest anunþ a indus salariaþilor, clienþilor ºi furnizorilor aºteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 412. Pe 01.06.N, societatea X garanteazã creditele bancare contractate de societatea Y. La acea datã, situaþia financiarã a societãþii Y era solidã. În cursul exerciþiului N+1, situaþia financiarã a societãþii Y se agraveazã, iar pe 30.11.N+1 se declarã falimentul. La 31.12.N+1, se estimeazã cã sumele ce trebuie acoperite în numele societãþii Y sunt de 800.000 u.m. Sã se verifice dacã, pentru societatea X, sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”, la 31.12.N ºi la 31.12.N+1. 413. În luna februarie exerciþiul N, societatea a fost acþionatã în instanþã de cãtre un fost angajat. Reclamantul solicitã despãgubiri pentru daunele suferite în timpul unei accidentãri în perioada în care lucra pentru societate, susþinând cã aceasta nu a respectat regulile prevãzute de legislaþia în domeniul protecþiei muncii. La 31.12.N, avocaþii societãþii

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

175

sunt de pãrere cã aceasta nu va fi fãcutã responsabilã. La 31.12.N+1, þinând cont de evoluþia procesului, avocaþii considerã cã societatea va fi fãcutã rãspunzãtoare ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 700.000 u.m. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”, la 31.12.N ºi la 31.12.N+1. 414. În cursul exerciþiului N, societatea X a acþionat în instanþã un concurent pentru utilizarea ilegalã a unei licenþe. Tribunalul a decis cã societatea concurentã îi va plãti lui X despãgubiri în valoare de 100.000 u.m. Concurentul a fãcut recurs la o instanþã superioarã. Pânã la închiderea exerciþiului N, recursul nu a fost soluþionat. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile de recunoaºtere a unui activ în bilanþul societãþii X, în conformitate cu IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente”. 415. O agenþie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100.000.000 u.m. Ea percepe comision de 15% din preþul de vânzare, restul de 85% revenind companiilor aeriene în numele cãrora s-a realizat vânzarea. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 416. La 1 ianuarie N, o întreprindere a vândut unui client mãrfuri în valoare de 100.000.000 u.m. Condiþiile de decontare sunt urmãtoarele: 50% la semnarea contractului; 25% peste un an ºi 25% peste doi ani. Se estimeazã cã societatea-client ar fi putut obþine un credit echivalent pe piaþa bancarã la o ratã de 5%. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare ºi repartizarea cheltuielilor financiare între exerciþii în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 417. O întreprindere A schimbã cu întreprinderea B un stoc de materiale consumabile cu valoarea justã de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii prime cu valoarea justã de 150.000 u.m. Sã se contabilizeze operaþia de schimb, la societatea A, în conformitate cu IAS 18 „Venituri”.

176

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

418. În exerciþiul N, societatea X vinde produse-program. Prin contract, ea se angajeazã sã furnizeze servicii de întreþinere timp de doi ani de la data vânzãrii. Preþul de vânzare (60.000 u.m.) trebuie alocat între suma corespunzãtoare produselor-program (50.000 u.m.) ºi suma identificabilã a serviciilor ulterioare (10.000 u.m.). Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 419. Pe 25 decembrie N, societatea X a transferat societãþii Y mãrfuri în valoare de 10.000 u.m. pentru a le vinde în regim de consignaþie la un preþ de 12.000 u.m. Mãrfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+1. Sã se contabilizeze transferul ºi vânzarea mãrfurilor, la societatea X, în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 420. Pe data de 10 decembrie N, societatea A vinde mãrfuri în urmãtoarele condiþii: preþ de vânzare 70.000.000 u.m., costul mãrfurilor vândute 62.000.000 u.m. Creditul acordat nu depãºeºte duratele obiºnuite de creditare. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 421. La 1 mai N, societatea a achiziþionat 100 de obligaþiuni la un preþ unitar de 2.000 u.m. Pe 1 august N, societatea încaseazã, în numele obligaþiunilor, dobânda aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N. Dobânda anualã pentru fiecare obligaþiune: 60 u.m. Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor ºi încasarea dobânzilor în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 422. Pe data de 1 octombrie N, societatea a semnat un contract de concesiune a unui teren pentru o perioadã de 10 ani. Acest contract genereazã venituri totale de 120.000.000 u.m. Veniturile sunt repartizate în mod uniform pe durata contractului ºi se încaseazã anual pe 30 septembrie. Sã se contabilizeze veniturile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 423. La 1 octombrie N, s-au achiziþionat 1.000 de acþiuni ALFA la un preþ unitar de 5.000 u.m. Pe 1 iunie N+1, la societatea ALFA s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exerciþiului N: 50 u.m./acþiune.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

177

Prin achiziþia acestor acþiuni, ALFA devine societate afiliatã. Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor ºi dreptul de a încasa dividende, în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 424. Pe 1 ianuarie N, societatea X achiziþioneazã, la data emisiunii, 20.000 obligaþiuni la un preþ egal cu valoarea nominalã: 100 u.m. Obligaþiunile au scadenþa peste 5 ani, iar preþul de rambursare total este 2.112.742 u.m. Dobânda nominalã este de 5% ºi se încaseazã anual la 31 decembrie. Presupunem cã rata de randament aºteptatã de piaþã pentru acest tip de plasament este de 6%. Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor, încasarea dobânzilor ºi amortizarea primelor, în exerciþiul N, în conformitate cu IAS 18 „Venituri”. 425. În exerciþiul N+1, societatea M a constatat cã a contabilizat, la veniturile exerciþiului N, vânzãri de 60.000 u.m., care s-au dovedit a fi fictive. Aceastã eroare repune în discuþie fiabilitatea situaþiilor financiare ale exerciþiului N. În condiþiile unei cote de impozit ipotetice de 25%, rezultatul exerciþiului N a fost incorect majorat cu: 60.000 x 75% = 45.000 u.m. Structura contului de profit ºi pierdere în N, în u.m., se prezintã astfel:
Venituri din vânzãri Costul mãrfurilor vândute Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net 400.000 -320.000 80.000 -20.000 60.000

Rezultatele nedistribuite au fost de 200.000 u.m. la începutul exerciþiului N ºi de 260.000 u.m. la închiderea acestuia. În anul N+1, veniturile din vânzãri sunt de 500.000 u.m., iar costul bunurilor vândute, de 400.000 u.m. Sã se contabilizeze corectarea de erori în conformitate cu IAS 8 „Politici contabile, modificãri în estimãrile contabile ºi erori” (corectarea este acceptatã din punct de vedere fiscal) ºi sã se retrateze informaþiile comparative. 426. O întreprindere realizeazã construcþia unei hidrocentrale fãrã sã facã apel la o finanþare specialã. Împrumuturile ºi lucrãrile în curs de execuþie, la începutul ºi la închiderea exerciþiului N, precum ºi mediile aferente, în milioane u.m., se prezintã astfel:

178

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Informaþii Împrumuturi: Împrumutul 1 (dobânda 5%) Împrumutul 2 (dobânda 6%) Total împrumuturi Costul lucrãrilor realizate 01.01.N 30.000 45.000 75.000 72.000 31.12.N 24.000 37.500 61.500 96.000 Media 27.000 41.250 68.250 84.000

La nivelul exerciþiului N, cheltuielile cu dobânzile au fost în sumã de 4.000.000.000 u.m. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 427. În cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziþionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obþinut un împrumut de 6.000.000 u.m. pe 2 ani la o ratã a dobânzii de 5%, plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni. Împrumutul a fost obþinut special pentru amenajarea terenului. Lucrãrile de amenajare au fost demarate la începutul exerciþiului N+1 ºi au continuat pe parcursul întregului exerciþiu. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 428. Societatea X a demarat, pe 15 februarie N, lucrãrile de construire a unei clãdiri. Se estimeazã cã aceasta va fi finalizatã peste 2 ani. În cursul exerciþiului N, s-au fãcut urmãtoarele plãþi în numele construcþiei: – pe 28 februarie N: 160.000 u.m. – pe 31 martie N: 360.000 u.m. – pe 31 mai N: 80.000 u.m. – pe 31 iulie N: 160.000 u.m. – pe 31 octombrie N: 200.000 u.m. Total 960.000 u.m. Plata de pe 28 februarie nu a fost onoratã din împrumuturi cu caracter special. Pe 31 martie N, societatea X a obþinut un împrumut pe un termen de un an de 700.000 u.m., la o ratã anualã a dobânzii de 5%, plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni. Împrumutul a fost obþinut special pentru finanþarea clãdirii. Excedentul de fonduri împrumutate a fost plasat temporar la o ratã a dobânzii de 4% pe an. Pentru a onora o parte din plãþile de la 31 octombrie N, s-a fãcut din nou apel la împrumuturi fãrã caracter special.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

179

Din cauza unor importante lucrãri tehnice ºi administrative întreprinse, lucrarea de construcþie a fost suspendatã pentru o perioadã de 15 zile. Datoriile societãþii la 31.12.N sunt urmãtoarele: – împrumut bancar pe termen scurt: 700.000 u.m.; – împrumut obligatar, contractat în N-1, având valoarea nominalã de 14.000.000 u.m., preþ de rambursare 14.000.000 u.m., rata anualã a dobânzii 6%; dobânda se plãteºte anual pe 31 decembrie, iar împrumutul este rambursabil în N+5. În cursul exerciþiului N, societatea a beneficiat de credite primite direct în contul curent. În medie, creditele primite direct în contul curent în anul N au fost de 1.300.000 u.m., iar dobânzile aferente acestora, de 50.000 u.m. Sã se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 429. O societate procedeazã la construirea unei clãdiri în care va funcþiona serviciul administrativ. Pentru construcþia clãdirii, întreprinderea a obþinut, în N-1, un împrumut bancar de 20.000.000 u.m., la o ratã a dobânzii de 6%, plãtitã la sfârºitul fiecãrei luni. Împrumutul se ramburseazã integral pe 31 decembrie N. Pe 30 septembrie N, s-a încheiat construcþia fizicã a clãdirii. Ea nu poate fi datã însã în funcþiune imediat, întrucât se doreºte decorarea sãlilor de conferinþe ºi instalarea unor accesorii. Sã se stabileascã în ce moment se stopeazã capitalizarea costurilor împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 430. Societatea X construieºte un depozit pentru nevoi proprii. Dobânzile împrumuturilor relative la aceastã construcþie au fost pânã în prezent capitalizate. În cursul exerciþiului N, întreprinderea decide sã schimbe tratamentul costurilor împrumuturilor ºi sã contabilizeze aceste dobânzi la cheltuieli. Dobânzile în cauzã au fost de: – 2.000 u.m. în exerciþiul N; – 1.800 u.m. în exerciþiul N-1; – 2.800 u.m. în exerciþiile anterioare lui N-1. Contul de profit ºi pierdere al exerciþiului N prezintã un rezultat înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile ºi a cheltuielilor cu impozitul pe profit de 10.000 u.m. Din motive didactice, presupunem cã nu existã diferenþe permanente între rezultatul contabil ºi cel fiscal.

180

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Societatea nu a început sã amortizeze depozitul, deoarece acesta nu este încã dat în funcþiune. Din punct de vedere fiscal, o schimbare de politici contabile nu este acceptatã. Contul de profit ºi pierdere publicat în exerciþiul N-1 se prezintã astfel:
Rezultat înainte de deducerea dobânzilor ºi a impozitului pe profit Cheltuieli cu dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net

8.000 8.000 -2.000 6.000

La începutul exerciþiului N-1, rezultatul nerepartizat era de 20.000 u.m., iar la închiderea exerciþiului N-1, de 26.000 u.m. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%. Sã se contabilizeze efectul schimbãrii de politici contabile în conformitate cu IAS 8 ºi sã se retrateze informaþiile comparative. 431. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Sã se contabilizeze achiziþia imobilizãrii, primirea subvenþiei ºi tratamentul subvenþiei în exerciþiul N în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã se foloseºte metoda contabilizãrii subvenþiei la venituri în avans. 432. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Sã se contabilizeze achiziþia imobilizãrii, primirea subvenþiei ºi tratamentul subvenþiei în exerciþiul N în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã se foloseºte metoda deducerii subvenþiilor pentru investiþii din costul activului.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

181

433. La 10 martie N, o întreprindere obþine o subvenþie de 3.000.000 u.m. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. Sã se contabilizeze factura de apã ºi primirea subvenþiei în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã se foloseºte metoda înregistrãrii subvenþiilor la venituri. 434. La 10 martie N, o întreprindere obþine o subvenþie de 3.000.000 u.m. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. Sã se contabilizeze factura de apã ºi primirea subvenþiei în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã se foloseºte metoda deducerii subvenþiei. 435. La 10 martie N, o întreprindere obþine o subvenþie de 3.000.000 u.m. pentru finanþarea consumului de apã în luna februarie N. Factura privind consumul de apã al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m. În anul N+1, administraþia publicã a informat întreprinderea cã, din motive întemeiate, este obligatã sã ramburseze integral subvenþia pentru consumul de apã pe care o primise în exerciþiul precedent. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20. 436. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Presupunem cã în exerciþiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenþia pentru investiþii pe care o primise în exerciþiul precedent. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã la data primirii sale subvenþia se înregistrase la venituri în avans. 437. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 40.000.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an.

182

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Presupunem cã în exerciþiul N+1 societatea a fost obligatã sã ramburseze 90% din subvenþia pentru investiþii pe care o primise în exerciþiul precedent. Sã se contabilizeze rambursarea subvenþiei în conformitate cu IAS 20, ºtiind cã la data primirii sale subvenþia se dedusese din valoarea activului. 438. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind exerciþiul încheiat la 31.12.N: – profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m.; – impozit pe profit: 30.000.000 u.m.; – interese minoritare: 5.000.000 u.m. Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel: pentru acþiuni ordinare 25.000.000 u.m. ºi pentru acþiuni preferenþiale 15.000.000 u.m. La începutul exerciþiului N, existau în circulaþie 9.000 de acþiuni ordinare. La 30 septembrie N, au fost emise încã 4.000 de acþiuni ordinare. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”. 439. În exerciþiul N-1 au fost emise 20.000 de obligaþiuni convertibile în acþiuni ordinare. Valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10.000 u.m., dobânda nominalã 10%. La data emisiunii obligaþiunilor, s-a stabilit cã pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligaþiuni pot fi convertite în 105 acþiuni. La începutul exerciþiului N, societatea avea în circulaþie 100.000 acþiuni ordinare. Rezultatul net al exerciþiului N aferent acþiunilor ordinare a fost de 500.000.000 u.m. Cota ipoteticã de impozit pe profit este de 25%. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”. 440. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X, în exerciþiul N: – rezultatul net al perioadei aferent acþiunilor ordinare: 1.200.000 u.m.; – numãrul mediu ponderat de acþiuni ordinare în circulaþie: 500.000 acþiuni; – valoarea justã medie a unei acþiuni în N: 20 u.m.; – în N-1 au fost emise opþiuni pentru cumpãrarea a 100.000 acþiuni ordinare la un preþ unitar de 15 u.m. Durata de exercitare a opþiunilor: 4 ani. În N-1 ºi N nu s-au exercitat opþiuni. Sã se calculeze rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

183

441. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X, în exerciþiul N: – – – – rezultatul net al perioadei aferent acþiunilor ordinare: 20.000.000 u.m.; numãrul mediu ponderat de acþiuni ordinare în circulaþie: 4.000.000 acþiuni; valoarea justã medie a unei acþiuni în N: 150 u.m.; în N-1, au fost emise opþiuni pentru cumpãrarea a 200.000 acþiuni ordinare la un preþ unitar de 120 u.m. În N-1 ºi N, nu s-au exercitat opþiuni; în N-1, au fost emise 1.600.000 acþiuni preferenþiale, fiecare având dreptul la dividende de 8 u.m. O acþiune preferenþialã este convertibilã în douã acþiuni ordinare. Pânã la închiderea exerciþiului N, nu s-a realizat nicio conversie; la 1 ianuarie N-1, s-au emis 200.000 obligaþiuni cu o valoare nominalã de 1.000 u.m. ºi rata dobânzii 5%. Fiecare obligaþiune este convertibilã în 20 acþiuni ordinare; cota de impozit: 40%.

Sã se calculeze rezultatul pe acþiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acþiune”. 442. La închiderea exerciþiului N, activele cuprind: – – – – – un echipament tehnic a cãrui valoare netã contabilã este de 10.000 euro; acest echipament a fost achiziþionat la 30.06.N-2; un teren achiziþionat la un cost de 1.000 euro pe 01.04.N-3 ºi reevaluat la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 5.000 euro; un stoc de materii prime cumpãrat la 25.06.N la un cost de 400 euro ºi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciþiului N; o creanþã de 2.000 euro privind drepturile asupra unui client strãin, corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 21.10.N; suma de 20.000 euro în contul curent la bancã. 30.06.N-2 31.12.N-1 3,0 3,3 25.06.N 3,7 21.10.N 3,9 31.12.N 4,0

Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel: 01.04.N-3 2,6

Sã se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”.

184

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

443. La 25 noiembrie N, o întreprindere vinde unui client strãin produse în valoare de 10.000 euro. Contravaloarea produselor a fost decontatã la 25 decembrie N. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie N, 1 euro = 3,9 lei, la 25 decembrie N, 1 euro = 4,0 lei. Sã se contabilizeze operaþia de vânzare ºi încasarea creanþelor. 444. Pe 15 noiembrie N, societatea româneascã X a cumpãrat materii prime în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectueazã pe 5 februarie N+1. Societatea X îºi închide conturile, în fiecare an, la 31 decembrie. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: – la 15 noiembrie N: 3,9 lei; – la 31 decembrie N: 4,01 lei; – la 5 februarie N+1: 4,0 lei. Sã se contabilizeze operaþia de achiziþie, evaluarea datoriei la inventar ºi plata datoriei. 445. La 15 aprilie N, societatea româneascã M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanþãri permanente. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: - la 15 aprilie N: 3,8 lei; - la 31 decembrie N: 4,0 lei. Sã se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului ºi evaluarea creanþei la închiderea exerciþiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. 446. La 15 aprilie N, societatea francezã M a acordat un împrumut de 100.000 euro filialei F din România. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanþãri permanente. Cursul monedei europene a suportat urmãtoarea evoluþie: - la 15 aprilie N: 3,8 lei; - la 31 decembrie N: 4,0 lei. Sã se contabilizeze, la F, primirea împrumutului ºi evaluarea datoriei la închiderea exerciþiului N, în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. 447. Fie urmãtoarea organigramã de grup:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili M
80% 85%

185

S1
65% 10% 21%

S4
30%

S2
25% 12%

S5

S3

Sã se calculeze procentajul de control, sã se determine metoda de consolidare ºi sã se calculeze procentajul de interes. 448. Fie urmãtoarea organigramã de grup:
SM
80%

F1
33%

F2

Societatea F2 este deþinutã în mod conjunctiv cu alte douã grupuri. Sã se calculeze procentajul de control, procentajul de interes ºi procentajul de integrare. 449. Fie urmãtoarea organigramã de grup:
SM
70% 80% 30%

S1
60% 20%

S2
45% 25%

S3
22%

S4
30% 4%

S5
30%

S6
3%

S7

S8

186

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

S3 ºi S7 sunt deþinute în mod conjunctiv cu alte douã grupuri. Sã se calculeze procentajul de control, procentajul de interes ºi procentajul de integrare. Sã se aleagã metoda de consolidare. 450. Societatea M a achiziþionat 40.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.m. Presupunem cã printr-un acord cu alþi investitori societatea M posedã mai mult de jumãtate din drepturile de vot ale societãþii F. La 31.12.N, societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii 200.000 40.000 20.000 80.000 60.000 400.000 120.000 30.000 20.000 230.000 400.000

Contul de profit ºi pierdere al societãþii M Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active 120.000 60.000 100.000 20.000 300.000 600.000 580.000 20.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

187

Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii

100.000 20.000 10.000 170.000 300.000

Contul de profit ºi pierdere al societãþii F Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 400.000 390.000 10.000

Pentru simplificare, presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce. Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia. 451. Societatea M a achiziþionat 40.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.m. M exercitã împreunã cu asociatul A un control conjunctiv asupra societãþii F. La 31.12.N, societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii 200.000 40.000 20.000 80.000 60.000 400.000 120.000 30.000 20.000 230.000 400.000

188

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Contul de profit ºi pierdere al societãþii M Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat 120.000 60.000 100.000 20.000 300.000 100.000 20.000 10.000 170.000 300.000 400.000 390.000 10.000 600.000 580.000 20.000

Contul de profit ºi pierdere al societãþii F

Pentru simplificare, presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce. Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia. 452. Societatea M a achiziþionat 40.000 acþiuni ale societãþii F în momentul constituirii acesteia. Capitalul societãþilor M ºi F este format din acþiuni ordinare cu valoarea nominalã de 1 u.m. Presupunem însã cã existã un asociat Y care deþine mai mult de jumãtate din drepturile de vot ale societãþii F. La 31.12.N, societãþile M ºi F prezintã urmãtoarea situaþie: Bilanþul societãþii M Imobilizãri corporale Titluri de participare 200.000 40.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

189

Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Bilanþul societãþii F Imobilizãri corporale Stocuri Creanþe clienþi Disponibil Total active Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total capitaluri ºi datorii Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat

20.000 80.000 60.000 400.000 120.000 30.000 20.000 230.000 400.000 600.000 580.000 20.000 120.000 60.000 100.000 20.000 300.000 100.000 20.000 10.000 170.000 300.000 400.000 390.000 10.000

Contul de profit ºi pierdere al societãþii M

Contul de profit ºi pierdere al societãþii F

Pentru simplificare, presupunem cã între societãþile M ºi F nu au existat operaþii reciproce. Sã se aleagã metoda de consolidare utilizatã de grupul M ºi sã se procedeze la aplicarea acesteia.

190

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

453. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea M, la 31.12.N:
Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 1.500.000 300.000 30.000 33.000 15.000

(1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este 1.410.000 u.m. (2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 324.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 24.000 u.m. Provizionul nu este deductibil fiscal. (3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie. (4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciþiului N, existã un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. 454. Pe 30.12.N, societatea F a achiziþionat o imobilizare corporalã în urmãtoarele condiþii: preþ de cumpãrare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu transportul ºi instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m. Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizãrilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor. Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizãrii este de 15.000.000 u.m. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. 455. În cursul exerciþiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de cercetare în valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmând sã se amortizeze linear, începând cu 1 ianuarie N+1 pe o perioadã de 5 ani. Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de cercetare cheltuieli ale perioadei. Presupunem o cotã de impozit pe profit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

191

456. Societatea F deþine construcþii achiziþionate la un cost de 600 miliarde u.m. ºi amortizate pentru suma de 150 miliarde u.m. Politica grupului din care face parte F este de a evalua clãdirile la o valoare reevaluatã. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi la 31.12.N este de 675 miliarde lei. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii, ºtiind cã se reevalueazã valoarea brutã ºi concomitent se reevalueazã amortizarea cumulatã. 457. Societatea F deþine construcþii achiziþionate la un cost de 600 miliarde u.m. ºi amortizate pentru suma de 150 miliarde u.m. Politica grupului din care face parte F este de a evalua clãdirile la o valoare reevaluatã. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi la 31.12.N este de 675 miliarde lei. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii, ºtiind cã se reevalueazã valoarea netã a imobilizãrilor. 458. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziþionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziþie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%). Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N. 459. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziþionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziþie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%). Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N+1, ºtiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri.

192

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

460. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizeazã metoda de amortizare degresivã, în timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziþionase astfel de utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziþie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare rezidualã nulã ºi o duratã de utilitate de 5 ani (normã de amortizare linearã = 20%, normã de amortizare degresivã = 30%). Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii pentru exerciþiul N+1, ºtiind cã se realizeazã consolidarea pe bazã de fluxuri. 461. Societatea F deþine un utilaj achiziþionat la începutul exerciþiului N la un cost de 700.000.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziþiei la 10.000 ore de funcþionare. În cursul exerciþiului N, utilajul a funcþionat 1.000 de ore. Politica grupului din care face parte F este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 „Deprecierea activelor”. La sfârºitul exerciþiului N, existã indicii cã utilajul s-a depreciat. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcþiona câte 2.250 ore. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãþi pe orã. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obþine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15.000 u.m./buc. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. Presupunem cã existã o piaþã activã pe care utilajul poate fi tranzacþionat. Valoarea sa justã ar fi de 610.000.000 u.m., iar cheltuielile determinate de ieºire ar fi de 10.000.000 u.m. Presupunem o cotã de impozit de 25%. Sã se procedeze la retratãrile prealabile consolidãrii. 462. Fie societatea M al cãrei capital este format din 5.900 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã decide diminuarea capitalului cu 90.000 u.m. în vederea rambursãrii cãtre asociaþi. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social. 463. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1.000 u.m. Adunarea generalã a asociaþilor decide acoperirea unei pierderi de 10.000 u.m. prin anularea a 10 acþiuni. Sã se contabilizeze diminuarea capitalului social.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

193

464. Societatea X aplicã norme contabile internaþionale. La 31.12.N, ea prezintã urmãtoarea situaþie privind activele ºi datoriile:
Active ºi datorii Creanþe asupra instituþiilor de credit ºi asupra clientelei (1) Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil (2) Participaþii la alte societãþi (3) Imobilizãri necorporale (4) Terenuri (5) Clãdiri (6) Autoturisme finanþate prin contracte de leasing financiar (7) Alte active (8) Provizioane pentru amenzi datorate autoritãþilor Provizioane pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor (9) Datorii din contracte de leasing financiar Alte datorii (8) Valori contabile 2.000.000 250.000 300.000 75.000 500.000 250.000 200.000 180.000 25.000 15.000 220.000 582.500

1) Creanþele au valoarea de 2.050.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 50.000 u.m. Provizionul este deductibil fiscal. 2) Postul „Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil” conþine active financiare destinate tranzacþionãrii. Valoarea de achiziþie a titlurilor: 240.000 u.m. Valoarea justã a titlurilor: 250.000 u.m. 3) Participaþiile la alte societãþi reprezintã active financiare destinate a fi pãstrate pânã la scadenþã. Valoarea de achiziþie a titlurilor este de 310.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere de 10.000 u.m., nedeductibil fiscal. 4) Imobilizãrile necorporale au un cost de achiziþie de 100.000 u.m. ºi se amortizeazã începând cu 1 ianuarie N. Din punct de vedere contabil, imobilizãrile necorporale se amortizeazã linear pe o duratã de 4 ani. Din punct de vedere fiscal, amortizarea se calculeazã pe o duratã de 5 ani. 5) Costul de achiziþie al terenului: 375.000 u.m. Terenul a fost reevaluat la sfârºitul anului N la 500.000 u.m. Reevaluarea nu este recunoscutã fiscal. 6) Baza de impozitare este de 225.000 u.m.

194

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

7) În conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”, s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 36.668 u.m. ºi cheltuieli cu amortizarea de 50.000 u.m. Redevenþa anualã de 72.000 u.m. a fost plãtitã la sfârºitul exerciþiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este considerat leasing operaþional. 8) Posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu prezintã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. 9) Provizioanele pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor nu sunt deductibile fiscal. Rezultatul contabil înainte de impozitare, în exerciþiul N, este de 214.583 u.m. Presupunem cã în bilanþul de deschidere al exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 1.167 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N, în condiþiile utilizãrii unei cote de impozit de 16%. 465. Societatea X aplicã norme contabile internaþionale. La 31.12.N, ea prezintã urmãtoarea situaþie privind activele ºi datoriile:
Active ºi datorii Creanþe asupra instituþiilor de credit ºi asupra clientelei (1) Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil (2) Participaþii la alte societãþi (3) Imobilizãri necorporale (4) Terenuri (5) Clãdiri (6) Autoturisme finanþate prin contracte de leasing financiar (7) Alte active (8) Provizioane pentru amenzi datorate autoritãþilor Provizioane pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor (9) Datorii din contracte de leasing financiar Alte datorii (8) Valori contabile 2.000.000 250.000 300.000 75.000 500.000 250.000 200.000 180.000 25.000 15.000 220.000 582.500

1) Creanþele au valoarea de 2.050.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 50.000 u.m. Provizionul este deductibil fiscal.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

195

2) Postul „Acþiuni ºi alte titluri cu venit variabil” conþine active financiare destinate tranzacþionãrii. Valoarea de achiziþie a titlurilor: 240.000 u.m. Valoarea justã a titlurilor: 250.000 u.m. 3) Participaþiile la alte societãþi reprezintã active financiare destinate a fi pãstrate pânã la scadenþã. Valoarea de achiziþie a titlurilor este de 310.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere de 10.000 u.m. nedeductibil fiscal. 4) Imobilizãrile necorporale au un cost de achiziþie de 100.000 u.m. ºi se amortizeazã începând cu 1 ianuarie N. Din punct de vedere contabil, imobilizãrile necorporale se amortizeazã linear pe o duratã de 4 ani. Din punct de vedere fiscal, amortizarea se calculeazã pe o duratã de 5 ani. 5) Costul de achiziþie al terenului: 375.000 u.m. Terenul a fost reevaluat la sfârºitul anului N. Reevaluarea nu este recunoscutã fiscal. 6) Baza de impozitare este de 225.000 u.m. Amortizarea contabilã a exerciþiului N este de 30.000 u.m., iar amortizarea fiscalã, de 25.000 u.m. 7) În conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”, s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 36.668 u.m. ºi cheltuieli cu amortizarea de 50.000 u.m. Redevenþa anualã de 72.000 u.m. a fost plãtitã la sfârºitul exerciþiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este considerat leasing operaþional. 8) Posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu prezintã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. 9) Provizioanele pentru diferenþe constatate în plus la inventarierea datoriilor nu sunt deductibile fiscal. Rezultatul contabil înainte de impozitare, în exerciþiul N, este de 214.583 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul curent exigibil la 31.12.N în condiþiile utilizãrii unei cote de impozit de 16%. 466. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract cu urmãtoarele caracteristici: – – – data semnãrii contractului: 30 iunie exerciþiul N; durata contractului: 4 ani; obiectul contractului: un mijloc de transport;

196

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– – –

valoarea justã a mijlocului de transport: 27.510.000 u.m.; vãrsãmântul iniþial: 6.000.000 u.m.; sunt prevãzute 16 redevenþe trimestriale de 1.500.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a trimestrului; – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al patrulea an, iar preþul de vânzare-cumpãrare aferent opþiunii este de 1.000.000 u.m.; – valoarea rezidualã a bunului este de 3.000.000 u.m.; – valoarea negarantatã: 3.000.000 – 1.000.000 = 2.000.000 u.m. Presupunem cã locatarul a estimat o duratã de utilitate pentru bunul primit în locaþie-finanþare de 6 ani. Rata implicitã este de 2,55%. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile din contabilitatea locatarului în anul N în conformitate cu IAS 17 „Contracte de leasing”, precum ºi algoritmul de determinare a ratei implicite de 2,55%. 467. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract cu urmãtoarele caracteristici: – – – – – – data semnãrii contractului: 30 iunie exerciþiul N; durata contractului: 4 ani; obiectul contractului: un mijloc de transport; valoarea justã a mijlocului de transport: 27.510.000 u.m.; vãrsãmântul iniþial: 6.000.000 u.m.; sunt prevãzute 16 redevenþe trimestriale de 1.500.000 u.m. fiecare, achitabile în ultima zi a trimestrului; – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al patrulea an, iar preþul de vânzare-cumpãrare aferent opþiunii este de 1.000.000 u.m.; – valoarea rezidualã a bunului este de 3.000.000 u.m.; – valoarea negarantatã: 3.000.000 – 1.000.000 = 2.000.000 u.m. Presupunem cã locatarul a estimat o duratã de utilitate pentru bunul primit în locaþie-finanþare de 6 ani. Rata implicitã este de 1,7%. Sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile din contabilitatea locatorului în anul N în conformitate cu IAS 17 (revizuit) „Contracte de leasing”, precum ºi algoritmul de determinare a ratei implicite de 1,7%.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

197

468. La 1 octombrie N, s-a emis un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: – numãrul de obligaþiuni: 4.000; – valoarea nominalã a unei obligaþiuni: 1.000 u.m.; – preþul de emisiune: 990 u.m.; – preþul de rambursare: 1.020 u.m.; – rata dobânzii: 10%; dobânda se plãteºte la sfârºitul fiecãrui an de împrumut; – durata împrumutului: 6 ani; – prima de rambursare se amortizeazã linear pe durata împrumutului; – împrumutul se ramburseazã la sfârºitul perioadei de împrumut. Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de lansarea împrumutului în perioada 1 octombrie N – 30 septembrie N+1. 469. Societatea X a contractat un împrumut bancar în urmãtoarele condiþii: – valoarea împrumutului 100.000 u.m.; – rata împrumutului: 12% (ratã anualã); – durata împrumutului: o lunã. Sã se prezinte înregistrãrile contabile generate de împrumut. 470. Presupunem cã, la sfârºitul lunii aprilie N, societatea prezintã urmãtoarea situaþie privind taxa pe valoarea adãugatã: TVA deductibilã 9.500 u.m., TVA colectatã 7.600 u.m. Sã se regularizeze TVA. 471. Societatea Alfa îºi desfãºoarã activitatea într-o economie hiperinflaþionistã. Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 „Raportarea financiarã în economiile hiperinflaþioniste” pentru prima datã la închiderea exerciþiului N. Situaþiile financiare ale societãþii la închiderea exerciþiului N, întocmite în costuri istorice, cuprind, printre altele, urmãtoarele elemente: – terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achiziþionate pe 1 decembrie N-2 ºi au fost reevaluate la 31.12.N-1; – stocuri de mãrfuri: 80.000 u.m.; mãrfurile au fost achiziþionate pe 30 noiembrie N;

198

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– – –

creanþe clienþi: 150.000 u.m.; creanþele provin dintr-o vânzare realizatã pe 1 septembrie N; venituri din vânzarea mãrfurilor: 400.000 u.m.; cheltuieli cu mãrfuri: 300.000 u.m.

Sã se corecteze elementele prezentate anterior, la 31.12.N, ºtiind cã indicele general al preþurilor a evoluat astfel:
01.12.N-2 100 31.12.N-1 150 30.09.N 170 30.11.N 180 31.12.N 200

472. La 25 noiembrie N, societatea X vinde produse unui client extern la un preþ de 10.000 euro. Contravaloarea produselor vândute urmeazã a fi încasatã pe 25 februarie N+1. În exerciþiul N, cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel: – la 25 noiembrie N, 1 euro = 3 lei; – la 31 decembrie N, 1 euro = 3,2 lei. Presupunem cã diferenþele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%. Sã se calculeze impozitul amânat aferent creanþelor clienþi la 31.12.N. 473. O întreprindere româneascã a cumpãrat de la un furnizor american, la 25 octombrie N, mãrfuri în valoare de 50.000 $. Decontarea contravalorii mãrfurilor a fost efectuatã la 25 ianuarie N+1. Întreprinderea îºi închide conturile sale la 31 decembrie N. Cursul monedei americane a suportat urmãtoarea evoluþie: – la 25 octombrie N: 3 lei; – la 31 decembrie N: 2,9 lei; – la 25 ianuarie N+1: 3,2 lei. Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii româneºti. 474. La 1 septembrie N, societatea româneascã M a acordat un împrumut de 2.000.000 franci filialei sale elveþiene F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul unei finanþãri permanente. Cursul monedei elveþiene a suportat urmãtoarea evoluþie: – – la 1 septembrie N: 3 lei/franc; la 31 decembrie N: 3,1 lei/franc.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

199

Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii M la 1 septembrie ºi la 31 decembrie N. 475. La 3 ianuarie N, societatea X a achiziþionat acþiuni ale unei societãþi strãine A. Prin achiziþia acestor titluri, societatea X a dobândit 25% din capitalul societãþii A. Capitalul societãþii A este format din acþiuni ordinare. Valoarea de achiziþie a titlurilor A: 160.000 lei. La 31.12.N, titlurile de participare A au o valoare de 250.000 lei: valoarea de achiziþie 160.000 lei, partea ce revine societãþii X în rezultatul societãþii A din anul N 60.000 lei, diferenþe de curs valutar 30.000 lei. Sã se contabilizeze achiziþia ºi punerea în echivalenþã a titlurilor A ºi impozitul amânat aferent. 476. La 25 decembrie N, o societate ALFA din România livreazã unei societãþi BETA din Germania mobilier în valoare de 40.000 euro. Conform contractului, se încaseazã imediat 50% din valoarea bunurilor, iar restul în douã tranºe anuale egale pe 25 decembrie. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 10%. Evoluþia cursului euro a fost urmãtoarea:
Data 25 31 25 31 25 decembrie decembrie decembrie decembrie decembrie N N N+1 N+1 N+2 Curs de schimb euro/leu 3,5 3,6 3,7 3,75 3,8

Sã se prezinte înregistrãrile generate de acest contract în contabilitatea societãþii ALFA. 477. La 15 noiembrie N, societatea X din România importã în condiþii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de 50.000 euro. Transportul ºi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate ºi facturate de societatea germanã L ºi au fost în valoare de 8.000 euro ºi respectiv 2.000 euro. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern, cu manipularea ºi punerea în funcþiune a utilajului în valoare de 2.000 lei, care au fost facturate de furnizorul intern B. Managerii estimeazã cã durata de utilizare a utilajului va fi de 10 ani ºi cã la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea

200

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

utilajului ºi refacerea amplasamentului în valoare de 1.000 lei. Decontarea datoriilor faþã de furnizorii externi se efectueazã astfel: pe 25 decembrie N, datoria faþã de M ºi pe 5 ianuarie N+1 datoria faþã de L. Cursul de schimb a evoluat astfel:
Data 15 noiembrie N 25 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Curs de schimb euro/leu 3,5 3,65 3,7 3,6

Sã se prezinte înregistrãrile în contabilitatea societãþii X aferente perioadei 15 noiembrie N – 5 ianuarie N+1. 478. Se constituie o societate pe acþiuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 3,1 lei/USD. Aportul adus de acþionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD ºi de numerar depus la bancã în sumã de 6.000 USD. Cursul valutar la data recepþiei mijlocului fix adus ca aport în naturã este de 3,2 lei/USD, iar cel de la data vãrsãrii numerarului în valutã în contul bancar al societãþii este de 3,05 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile. 479. O societate comercialã hotãrãºte majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii faþã de un furnizor. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile. 480. Se dau urmãtoarele date: societatea A are un capital social, vãrsat în totalitate, divizat în 10.000 de acþiuni cu valoarea nominalã de 1 leu. Se hotãrãºte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 1.400 lei. Suma capitalurilor proprii este de 14.000 lei, fiind reprezentate, pe lângã capitalul social, de rezervele constituite de societate în sumã de 4.000 lei. Totodatã, societatea a plãtit în numerar suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor acþiuni. Din primele de aport încasate se acoperã cheltuielile cu emisiunea noilor acþiuni, iar din suma ce a rãmas, 60% se încorporeazã ulterior la alte rezerve, iar restul se încorporeazã în capitalul social. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

201

481. Se majoreazã capitalul social prin conversia unor obligaþiuni în valoare totalã de 7.000 lei în acþiuni. În schimbul acestor obligaþiuni, societatea emite 5.000 de acþiuni, valoarea nominalã a unei acþiuni fiind de 1 leu, iar valoarea de emisiune, de 1,4 lei. Înregistraþi în contabilitate operaþiunile. 482. Din contabilitatea unei societãþi comerciale se extrag urmãtoarele date existente la sfârºitul anului: – – – – capital social: 3.000 lei; rezerve legale: 200 lei; venituri obþinute: 4.000 lei; cheltuieli efectuate: 2.000 lei, din care 800 lei reprezintã cheltuieli cu impozitul pe profit pânã în luna noiembrie, inclusiv.

Sã se întocmeascã formula contabilã de înregistrare a repartizãrii la rezerve legale a unei pãrþi din profitul unitãþii. 483. Sã se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe urmãtoarele destinaþii: a) b) c) d) e) dividende de platã: 1.200 lei; creºterea capitalului social: 500 lei; participarea salariaþilor la profit: 1.500 lei; rezerve statutare: 100 lei; vãrsãminte la buget ale regiei autonome: 800 lei.

484. O societate comercialã urmeazã sã primeascã în contul bancar o subvenþie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dupã achiziþionarea utilajului în valoare de 5.000 lei, TVA 19%, se achitã factura prin bancã. Durata de utilizare a utilajului este de 5 ani. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii, inclusiv amortizarea lunarã a utilajului ºi trecerea la venituri a unei pãrþi din subvenþie. 485. Societatea comercialã Alfa SA obþine dreptul de a primi o subvenþie pentru investiþii în valoare de 3.000 lei. Ulterior se primeºte prin virament bancar subvenþia respectivã. Din aceastã subvenþie se finanþeazã, parþial, procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei, TVA 19%; durata normalã de funcþionare a utilajului este de 5 ani, amortizabil prin metoda linearã.

202

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Dupã primul an de utilizare, mijlocul fix respectiv este vândut la preþul de 9.000 lei, TVA 19%. În aceste condiþii se restituie prin bancã subvenþia rãmasã. Plata furnizorului se face prin virament bancar. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni, inclusiv anul ºi trecerea la venituri a subvenþiei pentru investiþii. 486. O societate comercialã livreazã în cursul anului produse finite la un preþ de vânzare de 5.000 lei, TVA 19%, costul de producþie efectiv al acestor produse fiind de 2.000 lei. Pentru aceste produse societatea acordã garanþii de l an. În exerciþiul financiar precedent, cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanþie au fost în sumã de 400 lei, iar veniturile obþinute din vânzarea produselor cu termen de garanþie au fost în valoare de 10.000 lei. În exerciþiul curent s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor aflate în garanþie în sumã de 500 lei, TVA 19%, sumã datoratã unui prestator de servicii. Calculul nivelului provizioanelor pentru garanþii acordate clienþilor în exerciþiul curent se realizeazã folosind urmãtoarea relaþie: venituri x cota de cheltuieli cu remedierile din exerciþiul precedent. – cota medie de cheltuieli cu remedierile (K) este egalã cu raportul dintre cheltuielile cu remedierile din exerciþiul precedent ºi veniturile obþinute pentru produsele cu garanþie în exerciþiul anterior: (%) K = 400/10.000 = 4%; – nivelul provizioanelor ce se constituie în exerciþiul curent (N): N = 5.000 x 4% = 200 lei.

Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 487. O societate comercialã emite 10.000 de obligaþiuni cu valoarea nominalã de 10 lei. Dobânda anualã este de 50%. La scadenþã – dupã un an – obligaþiunile se convertesc în acþiuni, în condiþiile în care valoarea de emisiune a acþiunilor este de 90.000 lei ºi valoarea nominalã totalã a acþiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontãrile se fac în numerar. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 488. O societate comercialã emite 10.000 de obligaþiuni care se vând la valoarea nominalã de 1 leu/bucatã. Dobânda anualã este de 45%. Dupã un an ºi jumãtate obligaþiunile se rãscumpãrã la valoarea nominalã, iar apoi se anuleazã. Se înregistreazã ºi plata dobânzii care se face în al doilea an.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

203

Atât vânzarea, cât ºi cumpãrarea obligaþiunilor, precum ºi plata dobânzii se realizeazã cu numerar în al doilea an. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 489. O societate comercialã emite un pachet de 1.000 obligaþiuni cu valoarea nominalã de 25 lei, care se vând prin bancã la preþul de 20 lei/bucatã. Obligaþiunile se rãscumpãrã în numerar dupã 2 ani, apoi se anuleazã. Primele de rambursare se amortizeazã în douã tranºe anuale egale. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 490. O societate comercialã primeºte în contul de disponibil un credit bancar în sumã de 10.000 lei. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare ºi pânã în luna a XIV-a, în tranºe egale. Dobânda anualã este de 40% ºi se plãteºte concomitent cu plata celor 5 tranºe prin care se asigurã rambursarea împrumutului. Dobânda se înregistreazã lunar. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 491. O societate comercialã primeºte un credit bancar în devize pe 2 ani în valoare de 1.000 USD la cursul de 3 lei/USD, care se restituie în douã tranºe egale la sfârºitul fiecãrui an. Dobânda anualã este de 10% ºi se achitã la sfârºitul fiecãrui an. La sfârºitul primului an cursul este de 3,1 lei/USD, iar la sfârºitul anului doi cursul este de 2,8 lei/USD. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 492. O filialã primeºte de la societatea-mamã un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei, care se restituie în douã tranºe anuale egale. Dobânda anualã este de 10% ºi se plãteºte la sfârºitul anului. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitate (la filialã). 493. O unitate economicã preconizeazã efectuarea, peste 2 ani, de reparaþii capitale în sumã de 100.000 lei. În acest scop constituie în fiecare din urmãtorii 2 ani un provizion pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciþii de 60.000 lei. Reparaþiile se executã în al doilea an, factura emisã de executant fiind de 120.000 lei, TVA 19%, care se achitã cu ordin de platã. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile.

204

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

494. Se achiziþioneazã un program informatic la preþul de 10.000 lei, TVA 19%, care se achitã prin virament bancar. Amortizarea programului informatic, potrivit deciziei Consiliului de Administraþie, se face în 3 ani. Dupã 3 ani este scos din evidenþã. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni, inclusiv amortizarea lunarã a programului. 495. O societate comercialã hotãrãºte sã-ºi modernizeze tehnologia de fabricaþie a unui produs. Unitatea achitã în numerar un avans de 5.000 lei unui institut de proiectare care va realiza lucrãrile de dezvoltare. Dupã finalizarea lucrãrilor, institutul factureazã documentaþia la valoarea de 20.000 lei, TVA 19%, acestea urmând sã fie recepþionate. Decontarea facturii se face prin bancã, þinându-se seama de avansul achitat. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeazã în 20 de luni. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþiuni, inclusiv amortizarea lunarã a cheltuielilor de dezvoltare ºi scoaterea din evidenþã a cheltuielilor amortizate. 496. Se achiziþioneazã un teren cu preþul de 50.000 lei, TVA 19%, care se achitã cu ordin de platã. Pe acest teren se efectueazã apoi lucrãri de desecare de o firmã specializatã. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la suma de 20.000 lei, TVA 19%, iar apoi se face recepþia finalã. Investiþia se amortizeazã într-o perioadã de 4 ani. Dupã 3 ani se vinde terenul împreunã cu amenajãrile aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 497. O societate comercialã a achiziþionat un utilaj în valoare de 40.000 lei, TVA 19%. Durata normalã de funcþionare este de 5 ani, iar regimul de amortizare folosit este cel accelerat. Dupã un an de la punerea în funcþiune, utilajul respectiv este supus primei reevaluãri, coeficientul de actualizare folosit fiind de 1,6. Sã se înregistreze în contabilitate: – – – achiziþia utilajului; plata contravalorii acestuia prin ordin de platã; amortizarea lunarã în primul an al duratei normale de funcþionare;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

205

– – –

diferenþele din reevaluare aferente utilajului; diferenþa dintre amortizarea actualizatã ºi cea calculatã; amortismentul lunar în anii urmãtori reevaluãrii.

498. Se achiziþioneazã un utilaj în valoare de 60.000 lei, TVA 19%, care se achitã prin virament bancar. Durata normalã de funcþionare este de 10 ani, iar regimul de amortizare folosit este cel linear. La sfârºitul primului an de funcþionare valoarea de inventar a utilajului este de 50.000 lei. La începutul anului urmãtor, utilajul respectiv se vinde la preþul de 45.000 lei, TVA 19%, amortizarea cumulatã fiind de 6.500 lei. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile, inclusiv amortizarea lunarã a utilajului. 499. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 100.000 lei, cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaþa de capital, generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 10.000 lei; – în 2006: 12.000 lei; – în 2007: 12.500 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 300.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 80.000 lei; – în 2006: 120.000 lei; – în 2007: 100.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2009. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2007 în conformitate cu tratamentul de bazã prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

206

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

500. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.01.2007. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaþa de capital, generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000.000 lei; – în 2006: 120.000.000 lei; – în 2007: 125.000.000 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800.000.000 lei; – în 2006: 1.200.000.000 lei; – în 2007: 1.000.000.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2006 în conformitate cu tratamentul de bazã prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 501. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate acestea au fost plasate pe piaþa de capital, generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000.000 lei; – în 2006: 120.000.000 lei; – în 2007: 125.000.000 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800.000.000 lei;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

207

– în 2006: 1.200.000.000 lei; – în 2007: 1.000.000.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 – 31.06.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2005 în conformitate cu tratamentul alternativ prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”. 502. O societate realizeazã prin efort propriu o construcþie ale cãrei lucrãri au început la 01.01.2005. În scopul realizãrii construcþiei societatea contracteazã la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândã de 40% pe an. Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente. Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaþa de capital, generând venituri financiare încasate astfel: – în 2005: 100.000.000 lei; – în 2006: 120.000.000 lei; – în 2007: 125.000.000 lei. Lucrarea are o valoare totalã de 3.000.000.000 lei. Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele: – în 2005: 800.000.000 lei; – în 2006: 1.200.000.000 lei; – în 2007: 1.000.000.000 lei. Durata de utilizare a construcþiei este de 20 ani. În perioada 01.01.2006 – 31.06.2006 lucrarea este întreruptã din motive tehnice. Valoarea rezidualã a construcþiei este nulã. Se utilizeazã regimul de amortizare linear. Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2007. Sã se facã înregistrãrile contabile aferente anului 2006 în conformitate cu tratamentul alternativ prevãzut de IAS 23 „Costurile îndatorãrii”.

208

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

503. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La sfârºitul primei luni, constructorul factureazã lucrãrile de investiþii la valoarea de 6.000 lei, TVA 19%. În a doua lunã se finalizeazã lucrãrile de investiþii ºi se factureazã restul lucrãrilor în valoare de 4.000 lei, TVA 19%. Achitarea facturilor se face cu ordin de platã. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. Dupã amortizarea integralã, depozitul se vinde cu preþul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se cu ordin de platã. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii. 504. Se reevalueazã pentru prima datã o clãdire care are valoarea contabilã de 3.000 lei, iar valoarea justã de 5.500 lei. Amortizarea cumulatã a clãdirii la data reevaluãrii este de 1.000 lei. Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii, dacã se utilizeazã procedeul reevaluãrii valorii rãmase. 505. La 30.06.N a fost achiziþionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziþie fãrã TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcþie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani. La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.500 lei. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziþionarea mijlocului de transport ºi amortizarea pentru anul N; 2) amortizarea pentru anul N+1 ºi reevaluarea pentru anul N+1 prin metoda reevaluãrii valorii rãmase. 506. La 30.06.N a fost achiziþionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziþie fãrã TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de transport este supus unui regim de amortizare linear, în funcþie de o duratã normalã de utilizare de 5 ani. La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justã de 10.500 lei. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru: 1) achiziþia mijlocului de transport ºi amortizarea anului N; 2) amortizarea anului N+1 ºi reevaluarea, dacã se utilizeazã metoda reevaluãrii valorii brute ºi a amortizãrii cumulate.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

209

507. O unitate de exploatare minierã, care aplicã IAS, achiziþioneazã o bandã transportoare în valoare de 4.900 lei, estimând cheltuieli cu demontarea benzii de 500 lei. Durata de viaþã a benzii transportoare este de 9 ani. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 212 lei. Cum se înregistreazã aceastã situaþie în contabilitate? 508. Se achiziþioneazã, la începutul exerciþiului N, o sondã de exploatare petrolierã de cãtre o entitate care aplicã IAS, pentru 300.000 lei, estimându-se cã la terminarea extracþiei se vor efectua cheltuieli cu demontarea ºi refacerea solului în sumã de 6.053 lei. Valoarea actualizatã a cheltuielilor de demontare este de 33.898 lei (rata 10%). Durata de viaþã utilã a sondei este de 6 ani, iar cu ocazia scoaterii din funcþiune s-au fãcut cheltuieli, printr-o unitate specializatã pentru demontare ºi refacerea solului, pentru suma de 50.000 lei, TVA 19%, ºi cu drepturile salariale ale personalului propriu de 20.000 lei. Care este filiera de înregistrãri contabile? 509. Sã se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului accelerat pentru un autoturism achiziþionat la 18 iulie 2005 cu preþul de 6.000 lei. Data punerii în funcþiune este 21 iulie 2005, iar durata normalã de funcþionare este de 5 ani. 510. Sã se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului degresiv (AD1) pentru un autoturism achiziþionat în 18 iulie 2005 cu preþul de 6.000 lei. Data punerii în funcþiune este 21 iulie 2005, iar durata normalã de funcþionare este de 5 ani. 511. Societatea-mamã acordã un împrumut pe doi ani de 8.000 lei unei filiale, care se restituie în douã tranºe anuale egale. Dobânda anualã este de 10% ºi se încaseazã la sfârºitul fiecãrui an. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea societãþii-mamã. 512. Se achiziþioneazã o maºinã de ºlefuit cu preþul de cumpãrare (de facturare) de 10.000 lei, TVA 19%. Cheltuielile de transport facturate de cãrãuº sunt de 500 lei, TVA 19%. Ambele facturi se achitã ulterior cu ordin de platã. Durata de utilizare a maºinii este de 10 ani. Regimul de amortizare este linear. Dupã 8 ani de utilizare, maºina se vinde cu preþul de 4.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se ulterior prin bancã.

210

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Sã se înregistreze în contabilitate aceste operaþii, inclusiv amortizarea lunarã ºi scoaterea din evidenþã a maºinii vândute. 513. Se primeºte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare este de 8.000 lei, amortizabil în 4 ani prin regimul linear. Dupã doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseazã. Valoarea neamortizatã se trece integral asupra cheltuielilor. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 514. Se hotãrãºte modernizarea unei maºini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilã de 12.000 lei. În acest scop, se cumpãrã componente de 3.000 lei, TVA 19%, care se încorporeazã în echipamentul supus modernizãrii. Durata normalã de utilizare a maºinii este de 10 ani, iar durata rãmasã, de 4 ani. Amortizarea investiþiei se face pe durata rãmasã. Sã se efectueze înregistrarea în contabilitate a urmãtoarelor operaþii: – – – – cumpãrarea accesoriilor; achitarea facturii cu ordin de platã; încorporarea accesoriilor; amortizarea anualã a maºinii pe durata rãmasã dupã efectuarea modernizãrii.

515. O societate comercialã acordã unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 10.000 lei pe o duratã de 2 ani cu o dobândã preferenþialã de 30% pe an. Împrumutul se restituie în douã tranºe egale la sfârºitul fiecãrui an, când se încaseazã ºi dobânzile anuale. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment ºi, ca urmare, nu s-au mai încasat rata din anul al doilea ºi dobânda aferentã, care se trec la pierderi. Decontãrile se fac prin bancã. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 516. O societate comercialã acordã la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,1 lei/USD. Dobânda este de 20%, calculatã anual, ºi nu se capitalizeazã. La sfârºitul primului an, cursul dolarului (în funcþie de care se calculeazã ºi dobânda) este de 3,2 lei/USD. Dobânda se încaseazã la

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

211

începutul anului urmãtor, când cursul valutar este de 3,15 lei/USD. La sfârºitul celui de-al doilea an, când se restituie împrumutul, cursul valutar este de 3,3 lei/USD. Dobânda aferentã celui de-al doilea an se înregistreazã ºi se încaseazã tot la acelaºi curs de 3,3 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 517. Societatea X aduce ca aport în naturã la capitalul societãþii Y un mijloc de transport a cãrui valoare de înregistrare în contabilitate este de 10.000 lei, iar amortizarea cumulatã este de 2.000 lei. În schimbul acestui mijloc de transport societatea Y emite 8.000 acþiuni cu valoarea nominalã de 1 leu/acþiune. Valoarea de emisiune este egalã cu valoarea nominalã. Notã: Pentru societatea X acþiunile primite în schimbul mijlocului de transport reprezintã titluri de participare care îi asigurã un control exclusiv asupra societãþii Y. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea ambelor societãþi. 518. Se achiziþioneazã 1.000 de acþiuni cu preþul de 20 lei/bucatã în scopul obþinerii de dividende anuale, unitatea intenþionând sã le deþinã pe o perioadã mai mare de un an. Plata are loc ulterior prin bancã. La sfârºitul anului se constatã cã a scãzut cursul acestor acþiuni la 18 lei/bucatã. La sfârºitul anului urmãtor cursul era de 17 lei/bucatã, moment în care se vând în numerar 200 de acþiuni. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 519. O întreprindere þine evidenþa stocurilor de materii prime la cost efectiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiarã. – – – – stocul iniþial de materii prime este de 100 kg; costul de achiziþie al stocului iniþial 120 lei; cumpãrãri de materii prime în cursul lunii: 400 kg, costul de achiziþie fiind de 1,4 lei/kg, TVA 19%; la inventarierea de la sfârºitul lunii s-a constatat un stoc de materii prime de 200 kg. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei prime respective.

Înregistraþi în contabilitate operaþiile.

212

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

520. O societate comercialã are la începutul lunii un stoc de semifabricate de 100 bucãþi evaluate la costul standard de 80 lei/bucatã, diferenþele de preþ nefavorabile aferente stocului iniþial fiind de 1.000 lei. În cursul lunii unitatea a fabricat 800 bucãþi de semifabricate, efectuându-se în acest scop urmãtoarele cheltuieli: – cu materii prime: 35.000 lei: – cu materiale consumabile: 15.000 lei; – cu colaboratorii: 11.000 lei. Se livreazã terþilor 400 bucãþi de semifabricate la preþul de vânzare de 100 lei/bucatã, TVA 19%, factura încasându-se prin bancã. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 521. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþiuni: a) produse finite oferite gratuit – costul prestabilit este de 8.000 lei; costul efectiv 6.000 lei; b) produse finite folosite pentru acþiuni de protocol în sumã de 500 lei; c) plusuri de semifabricate constatate la inventariere în valoare de 1.000 lei. 522. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþiuni: a) produse finite în valoare de 3.000 lei transferate la magazinul propriu de desfacere; preþul de livrare este 4.000 lei; b) produse reziduale în valoare de 100 lei distruse de un incendiu. 523. În luna ianuarie s-au efectuat cheltuieli pentru realizarea produselor finite în valoare de 15.000 lei. Produsele finite obþinute în cursul lunii sunt evaluate la cost prestabilit de 15.000 lei; costul efectiv este de 12.000 lei. În luna februarie, cheltuielile de producþie sunt în sumã de 10.000 lei, iar produsele finite obþinute, evaluate la cost prestabilit, sunt în sumã de 11.000 lei, costul efectiv fiind de 12.000 lei. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 524. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de producþie de 2.000 lei pentru a fi vândute în consignaþie la valoarea de 3.000 lei. Dupã vânzarea produselor, se trimite factura ºi se încaseazã în numerar. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

213

525. Se livreazã mãrfuri la export, în condiþia de livrare CAF, în valoare de 10.000 USD, din care transportul pe parcurs extern este de 1.000 USD; cursul valutar la data livrãrii este de 30 lei/USD. Costul de achiziþie al mãrfurilor exportate este de 200.000 lei. Se primeºte factura pentru transportul extern la cursul de 30 lei/USD. Se achitã factura transportatorului la cursul de 31 lei/USD. Se încaseazã mãrfurile exportate la cursul de 32 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 526. O societate comercialã se aprovizioneazã de la furnizori cu 1.000 pungi la preþul de cumpãrare de 1,5 lei/pungã, TVA 19%, care dupã recepþie se depoziteazã în magazia unitãþii. Ulterior, 800 din aceste pungi se transferã la magazinul de desfacere cu amãnuntul al societãþii ºi au stabilite urmãtoarele destinaþii: - 200 pungi sunt acordate gratuit clienþilor pentru a-ºi proteja mãrfurile cumpãrate din magazinul unitãþii; - 600 pungi sunt vândute la bucatã la preþul de 2 lei/bucatã plus TVA 19%. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 527. Se înregistreazã o lipsã de mãrfuri la inventar (peste normele admise) la costul de achiziþie de 2.000 lei, din motive neimputabile. Adaosul comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achiziþie. Sã se înregistreze aceastã operaþie în trei variante: a) un angrosist care þine evidenþa mãrfurilor la cost de achiziþie; b) un angrosist care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare (cost de achiziþie + adaos comercial); c) un detailist care þine evidenþa mãrfurilor la preþ de vânzare cu amãnuntul. 528. Se achiziþioneazã de la furnizori 50 de ambalaje înregistrate la costul de achiziþie de 100 lei/bucatã, TVA 19%, achitate din avansuri de trezorerie. Ulterior, 20 de ambalaje se deterioreazã ºi se scot din folosinþã, iar 10 ambalaje se vând la costul de achiziþie, încasarea fãcându-se în numerar. Ambalajele vândute se scot din evidenþã. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii.

214

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

529. Se achiziþioneazã materii prime la costul efectiv de 6.000 lei, TVA 19%, ambalate în lãzi care se factureazã distinct, în valoare de 200 lei, TVA 19%. Factura se achitã cu ordin de platã. Ulterior, ambalajele se caseazã, rezultând produse reziduale evaluate la 100 lei, care se vând în numerar. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii. 530. Societatea Y cumpãrã de la societatea X mãrfuri în valoare de 10.000 lei, TVA 19%, care sunt ambalate în ambalaje ce circulã pe principiul restituirii, în valoare de 1.000 lei, TVA 19%. Societatea Y reþine pentru nevoile proprii ambalaje în valoare de 500 lei, fãrã TVA, restul ambalajelor restituindu-se societãþii X. Decontãrile se fac prin virament bancar. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea societãþii X. 531. Se obþin din producþia proprie ambalaje înregistrate la costul de producþie de l00 lei. Ulterior ambalajele respective sunt trecute în categoria mãrfurilor spre a fi vândute prin magazinul propriu de desfacere. Preþul de livrare cãtre magazin este de 120 lei, adaosul comercial practicat de magazin este de 30%. Evidenþa mãrfurilor se þine la preþ de vânzare cu amãnuntul. Ulterior, ambalajele (mãrfurile) respective se vând în întregime cu încasare în numerar. Înregistraþi în contabilitate aceste operaþii. 532. Societatea A livreazã societãþii B un mijloc de transport (produs finit pentru societatea A, mijloc fix pentru societatea B) în valoare de 9.000 lei, TVA 19%, costul de producþie fiind de 7.000 lei, convenindu-se ca decontarea sã se facã peste 2 luni. Dupã o lunã societatea B îºi plãteºte datoria faþã de societatea A, obþinând un scont de 40% pe an. Decontarea se face prin virament bancar. Sã se facã înregistrãrile contabile pentru societatea B. 533. Societatea A livreazã societãþii B mãrfuri în valoare de 10.000 lei, TVA 19%. Costul de achiziþie al mãrfurilor livrate de societatea A este de 8.000 lei. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. Dupã primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancã ºi se încaseazã la scadenþã. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea furnizorului (societatea A).

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

215

534. Societatea A livreazã produse finite societãþii B (pentru aceasta produsele finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei, TVA 19%. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui efect de comerþ (bilet la ordin). Dupã primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancã spre încasare la scadenþã. Preþul de înregistrare al produselor finite livrate este de 500 lei. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea clientului (societatea B). 535. Conform contractului, clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazã clientului semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Preþul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancã, þinându-se seama de avansul acordat anterior. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea clientului. 536. Conform contractului, clientul acordã furnizorului un avans în numerar de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livreazã clientului semifabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%. Preþul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancã, þinându-se seama de avansul acordat anterior. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea furnizorului. 537. O societate comercialã vinde mãrfuri unui client extern, în condiþia de livrare FOB, în valoare de 1.000 USD, cursul valutar la data facturãrii fiind de 3,3 lei/USD. Furnizorul acceptã ca decontarea sã se facã pe baza unui bilet la ordin întocmit de client. Ulterior, furnizorul îl depune la bancã spre scontare. Taxa scontului perceputã de bancã, respectiv dobânda aferentã împrumutului sunt de 10%. La data încasãrii efective a efectului comercial scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 538. Se vând unui client mãrfuri pe bazã de aviz de însoþire a mãrfii în valoare de 1.000 lei, TVA 19%; ulterior se întocmeºte ºi factura. Decontãrile se fac prin bancã. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitatea ambelor societãþi.

216

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

539. Se încaseazã prin bancã, în decembrie, chiria aferentã lunii ianuarie a anului urmãtor, în sumã de 100 lei, TVA 19%. În anul urmãtor se include în rezultat valoarea chiriei. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea celor doi parteneri. 540. Societatea A livreazã societãþii B mãrfuri în valoare de 1.000 lei, TVA 19%. Costul de achiziþie al mãrfurilor vândute este de 600 lei. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitatea celor doi parteneri. 541. Se primeºte un credit bancar pe 3 luni în sumã de 9.000 lei, care trebuie rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârºitul primei luni. Dobânda este de 40% pe an ºi trebuie achitatã lunar. Din cauza unor dificultãþi financiare, rata ºi dobânda aferente ultimei luni devin restante ºi se achitã în luna urmãtoare. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 542. Se primeºte, la începutul lunii februarie, un credit bancar pe douã luni în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,2 lei/USD. Dobânda de 1% pe lunã se achitã în valutã la sfârºitul fiecãrei luni, când se restituie ºi cele douã rate egale. La sfârºitul lunii februarie cursul dolarului este de 3,3 lei/USD, iar la sfârºitul lunii martie cursul este de 3,1 lei/USD. Înregistraþi în contabilitate operaþiile. 543. O societate comercialã achiziþioneazã din import mãrfuri în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,1 lei/USD. Taxa vamalã de 10% ºi TVA se achitã prin bancã, în lei. Pentru achitarea datoriei se deschide un acreditiv în valoare de 1.200 USD, la cursul de 3,3 lei/USD. Acreditivul neutilizat se vireazã la sfârºitul lunii în contul de disponibilitãþi în valutã, la cursul de 3,25 lei/USD. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 544. Se achiziþioneazã 100 de acþiuni la preþul de 2 lei/bucatã, cu plata în numerar. La sfârºitul anului cursul acþiunilor era de 1,9 lei/bucatã. În perioada urmãtoare se vând, cu încasare ulterioarã, 50 din acþiunile cumpãrate în anul precedent, la preþul de 2,15 lei/bucatã. De asemenea, se

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

217

mai cumpãrã 60 de acþiuni la preþul de 2,1 lei/bucatã. La sfârºitul anului urmãtor cursul acþiunilor era de 2 lei/bucatã. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile. 545. Care sunt obiectivele contabilitãþii ºi cerinþele generale pentru realizarea lor, potrivit Legii contabilitãþii? 546. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilã în partidã dublã, precum ºi rolul registrelor ºi formularelor mai importante pe care acestea le utilizeazã în comun? 547. Care sunt principalele obligaþii privind reconstituirea documentelor justificative ºi contabile pierdute, sustrase sau distruse? 548. Care sunt condiþiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere anualã a elementelor de activ ºi de pasiv, potrivit normelor în domeniu? 549. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaþii, se înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu? 550. Care sunt modelele ºi regulile corespunzãtoare evaluãrii elementelor de activ ºi de pasiv inventariate, potrivit normelor în domeniu ºi reglementãrilor contabile aplicate? 551. Care sunt condiþiile ºi aspectele metodologice esenþiale privind efectuarea compensãrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere, potrivit normelor în domeniu? 552. Care sunt lucrãrile premergãtoare (preliminare) întocmirii situaþiilor financiare anuale? 553. Care sunt destinaþiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea profitului net la entitãþile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 554. Care sunt reducerile de preþ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrãri ºi încasãri aferente, precum ºi modul de realizare a operaþiunilor de aceastã naturã? 555. Care sunt componentele actuale ale situaþiilor financiare anuale?

218

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

556. Cum se vor efectua calculele ºi înregistrãrile contabile necesare pentru un import de materii prime referitor la care se cunosc: a) b) c) d) e) valoarea materiilor prime 2.000 euro; cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro; taxe vamale = 15%; TVA în vamã = 19%; în ziua întocmirii declaraþiei vamale de import se practicã un curs valutar de 3,96 lei, iar la finele anului, de 3,97 lei.

557. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii efectuate de o societate comercialã în legãturã cu un credit bancar pe termen de 2 ani, care se ramburseazã integral la scadenþã: a) obþinerea creditului în sumã de 10.000 euro la un curs de 38 lei/euro; b) evaluarea la finele exerciþiului a datoriei în devize, cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38,8 lei/euro; c) evaluarea la finele exerciþiului urmãtor a datoriei în devize, cursul valutar la 31 decembrie fiind de 38,5 lei/euro; d) la scadenþã, se ramburseazã creditul bancar la cursul valutar de 39,1 lei/euro. 558. O societate comercialã efectueazã ºi înregistreazã în contabilitate operaþiile economice ce privesc: a) acordarea unui împrumut în lei în sumã de 10.000 lei unei societãþi în capitalul cãreia se deþine o participaþie. Împrumutul este acordat pe o perioadã de 2 ani, cu dobândã de 20%; b) dobânda pentru primul an; c) rambursarea la scadenþã a împrumutului ºi încasarea dobânzii aferente. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 559. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii privind producþia de bunuri ºi valorificarea acestora: a) obþinerea de produse finite la preþul standard de 2.000 lei; b) produsele finite se livreazã clienþilor la preþul de vânzare de 2.400 lei, TVA 19%;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

219

c) transportul produselor se efectueazã de o unitate specializatã, iar tariful aferent se factureazã clienþilor pentru suma de 500 lei, TVA 19%; d) la finele lunii se calculeazã ºi se înregistreazã diferenþele nefavorabile între preþul de înregistrare ºi costul efectiv al produselor finite, în sumã de 150 lei. 560. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii în contabilitatea unei societãþi comerciale: a) produse finite la preþul de înregistrare de 1.250 lei, cu diferenþe de preþ nefavorabile de 250 lei; b) produsele finite obþinute se transferã în magazinul propriu de prezentare ºi desfacere, unde evidenþa se conduce la preþul de vânzare cu amãnuntul, inclusiv TVA, care este de 4.500 lei. c) mãrfurile se vând în totalitate, descãrcându-se ºi gestiunea. 561. În baza unui contract de concesiune, cum se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) primirea unei clãdiri în concesiune, cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200.000 lei; b) redevenþa anualã datoratã este de 5.000 lei; c) cu acordul proprietarului se efectueazã, cu o unitate specializatã, o modernizare a clãdirii în valoare de 50.000 lei, TVA 19%. Modernizarea este efectuatã cu 5 ani înainte de expirarea contractului; d) predarea cãtre proprietar a clãdirii ºi a modernizãrii efectuate. 562. Se predã în concesiune o clãdire, operaþiune referitor la care se vor efectua înregistrãrile contabile pentru urmãtoarele operaþii economice: a) predarea clãdirii în concesiune, cunoscând valoarea contabilã a acesteia de 200.000 lei; b) redevenþa anualã curentã este de 5.000 lei; c) primirea clãdirii ºi a modernizãrii efectuate de cãtre chiriaº ºi amortizatã integral, în valoare de 50.000 lei. 563. Cum se înregistreazã urmãtoarele operaþii în contabilitatea unei firme prestatoare de servicii:

220

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

a) se executã lucrãri în favoarea terþilor la tariful facturat de 50.000 lei, TVA 19%; b) 50% din valoarea facturatã se deconteazã cu filã CEC; c) 30% din valoarea facturatã se deconteazã cu efect comercial onorat la scadenþã; d) 20% din valoarea facturatã se deconteazã cu numerar încasat înainte de data stabilitã pentru decontare, cu scont acordat de 5%. 564. O societate comercialã participã cu 51% la constituirea capitalului social al altui agent economic. În acest scop se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) se subscriu ºi se plãtesc prin virament 1.000 de acþiuni care au valoarea nominalã de 50 lei ºi cea de emisiune, de 60 lei; b) unitatea emitentã îi acordã dividende de 50% pentru primul an, dupã care rãscumpãrã 300 de acþiuni la preþul de 62 lei ºi alte 200 de acþiuni la preþul de 49 lei. 565. Cum se înregistreazã operaþiile economice de mai jos în contabilitatea unei unitãþi producãtoare de bunuri: a) se achiziþioneazã ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 19%; b) ulterior, ambalajele se expediazã integral cãtre terþi, cu produse finite evaluate la preþul de vânzare total de 5.000 lei, TVA 19%; c) de la unitatea terþã se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje goale în valoare de 400 lei, diferenþa de 200 lei reprezentând ambalaje care nu se mai restituie de cãtre client. 566. O unitate cu profil comercial efectueazã ºi înregistreazã operaþiile economice care se prezintã în continuare: a) se achiziþioneazã mãrfuri ce se reflectã în contabilitate la costul de achiziþie de 5.000 lei, însoþite de ambalaje în valoare de 600 lei, care circulã în regim de restituire directã. TVA este de 19%. b) ambalajele primite anterior, dupã golirea de conþinut, au urmãtoarele destinaþii: – ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la care au fost primite;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

221

– –

ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate; ambalaje în sumã de 100 lei se reþin pentru nevoi proprii.

Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþiuni? 567. Se emit obligaþiuni în vederea obþinerii unui împrumut referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaþiunilor emise 20.000 buc.; – valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10 lei; – valoarea de emisiune a unei obligaþiuni 9,6 lei; – valoarea de rambursare a unei obligaþiuni 10,5 lei; – rata anualã a dobânzii 10%; – termenul de rambursare a împrumutului 10 ani; – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii: a) obligaþiunile emise ºi vândute; b) dobânda aferentã; c) amortizarea primelor de rambursare a obligaþiunilor; d) rambursarea la scadenþã a împrumutului. 568. În legãturã cu obligaþiunile emise anterior în vederea obþinerii unui împrumut se cunosc urmãtoarele elemente: – numãrul obligaþiunilor emise 20.000 buc.; – valoarea nominalã a unei obligaþiuni 10 lei; – valoarea de emisiune a unei obligaþiuni 9,6 lei; – valoarea de rambursare a unei obligaþiuni 10,5 lei; – rata anualã a dobânzii 10%; – termenul de rambursare a împrumutului 10 ani; – primele de rambursare a împrumutului se amortizeazã pe durata împrumutului. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii: a) cu trei ani înainte de scadenþã se rãscumpãrã 3.000 de obligaþiuni la costul de achiziþie de 10.750 lei/obligaþiune ºi alte 2.000 de obligaþiuni la costul de achiziþie de 10.100 lei/obligaþiune. b) obligaþiunile totale rãscumpãrate se anuleazã.

222

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

569. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) potrivit facturii fiscale, se acordã un avans furnizorului de materii prime în valoare de 10.000 lei, TVA 19%; b) se aprovizioneazã materii prime cunoscând: preþul facturat de furnizor 100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate 1.000 lei, remizã de 2% acordatã de furnizor pentru vânzãri ce depãºesc 40.000 lei, TVA 19%; c) pentru decontarea contravalorii stocurilor achiziþionate se deschide un acreditiv din care se efectueazã plata. 570. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile economice ce privesc: a) vãrsarea aporturilor subscrise în vederea majorãrii capitalului social constând într-un utilaj ºi o construcþie neterminatã, evaluate la 30.000 lei ºi respectiv 270.000 lei; b) finalizarea în regie proprie a construcþiei, pânã la recepþia acesteia fiind imobilizate cheltuieli însumând încã 320.000 lei; c) duratele normale de utilizare pentru cele douã categorii de imobilizãri sunt de 10 ani pentru utilaj ºi 50 de ani pentru clãdire, iar regimul de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operaþiile aferente primului an de utilizare). 571. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii economice realizate de un agent economic: a) se realizeazã în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului propriu, a cãrei valoare este de 20.000 lei; b) investiþia realizatã se amortizeazã linear într-o perioadã de 5 ani, contabilizându-se numai amortizarea aferentã primului an; c) dupã un an de la realizarea investiþiei terenul este vândut la preþul total de 130.000 lei, TVA 19%. Valoarea sa contabilã este de 70.000 lei. 572. Se achiziþioneazã cu plata în rate o linie de fabricaþie referitor la care se cunosc: a) valoarea imobilizãrii achiziþionate este de 800.000 lei, iar avansul plãtit de întreprindere este de 10%, TVA 19%;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

223

b) plata se face în 10 rate anuale egale, dobânda totalã datoratã fiind de 70.000 lei, iar dobânda aferentã primei rate este de 7.000 lei (se vor contabiliza numai operaþiile aferente primului an). Cum se înregistreazã în contabilitate? 573. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii privind casarea unei imobilizãri corporale: a) se caseazã un mijloc de transport complet amortizat a cãrui valoare contabilã este de 160.000 lei; b) operaþia de casare (dezmembrarea) este efectuatã de o firmã specializatã, care, pentru serviciul prestat, emite o facturã în valoare de 6.000 lei, TVA 19%; c) pentru decontarea obligaþiei faþã de firma specializatã întreprinderea emite un efect comercial, care este acceptat; d) ca urmare a dezmembrãrii activului, se recupereazã materiale auxiliare ºi piese de schimb reprezentând 5% ºi respectiv 10% din valoarea de intrare a imobilizãrii; e) piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort propriu a unui alt mijloc de transport. 574. Cum înregistreazã în contabilitate o societate comercialã urmãtoarele operaþii economice: a) se caseazã un calculator electronic integral amortizat a cãrui valoare contabilã este de 15.000 lei; b) se primeºte cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20.000 lei a cãrui duratã normalã de utilizare este de 4 ani, regimul de amortizare utilizat fiind cel linear; c) întreprinderea înregistreazã amortizarea aferentã primului an de utilizare a noului calculator, dupã care, din cauza unui incendiu, se contabilizeazã scoaterea acestuia din evidenþã. 575. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice privind ieºirea din gestiune a unor imobilizãri corporale în contabilitatea unei societãþi comerciale: a) un aparat de mãsurã ºi control constatat lipsã la inventariere în valoare de 30.000 lei ºi amortizat 20% este scos din evidenþã,

224

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

cunoscând cã activul respectiv este imputat unui salariat al unitãþii la nivelul valorii contabile nete, TVA 19%, cu reþinerea din salariu a debitului; b) se transmite unui terþ, cu titlu gratuit, un utilaj a cãrui valoare contabilã este de 40.000 lei, amortizat 90%. 576. Se realizeazã în antreprizã o construcþie referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei; b) execuþia construcþiei se desfãºoarã pe parcursul a douã perioade de gestiune, costul total al lucrãrilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei, exclusiv TVA, valoarea lucrãrilor facturate la sfârºitul primei perioade de gestiune fiind de 300.000 lei, TVA 19%; c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeazã prin virament integral dupã finalizarea ºi recepþia construcþiei. Cum se înregistreazã în contabilitate? 577. Cum se înregistreazã în contabilitate achiziþia unui autoturism din import referitor la care se cunosc urmãtoarele elemente: a) preþul de achiziþie 10.000 euro, cursul de schimb la data achiziþiei 35 lei/euro; b) taxe vamale 10% ºi TVA 19%; c) transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializatã care emite facturã pentru suma de 1.000 lei, TVA 19%. 578. Se recepþioneazã ºi se înregistreazã în contabilitate materii prime referitor la care se cunosc: a) cantitate livratã 4.000 kg la preþ de 5 lei/kg, cantitate recepþionatã 3.400 kg, lipsã 600 kg, din care 500 kg se imputã cãrãuºului ºi 100 kg delegatului unitãþii, TVA 19%; b) preþul de evidenþã este prestabilit în sumã de 5 lei/kg, iar contravaloarea transportului, conform facturii terþului, este în sumã de 1.000 lei, TVA 19%. 579. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice în contabilitatea unei întreprinderi care utilizeazã varianta metodei inventarului permanent ºi a preþului standard:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

225

a) aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc: preþul unitar standard 10 lei/kg, preþul unitar de facturare 11 lei/kg, cantitatea aprovizionatã 700 kg, TVA facturatã 19%; b) cheltuieli de transport facturate de o firmã specializatã 800 lei, TVA 19%; c) materiale lansate în consum în valoare de 3.000 lei, precum ºi predate cu titlu gratuit, în valoare de 1.500 lei. Diferenþele de preþ sunt nefavorabile, în valoare de 9%. 580. Utilizându-se metoda inventarului permanent ºi preþul prestabilit ca preþ de evidenþã, sã se înregistreze operaþiile: a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: preþul facturat de furnizor de 20.000 lei, preþul standard de 21.000 lei ºi TVA de 19%; b) echipamentul este distribuit integral salariaþilor, care suportã 50% din costuri, înregistrându-se totodatã ºi repartizarea diferenþelor de preþ aferente. 581. Aprovizionarea cu materii prime ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea operaþiilor: a) avans în valoare de 20.000 lei, inclusiv TVA, plãtit prin virament furnizorului; b) materii prime recepþionate, pentru care nu s-a primit factura, evaluate la 50.000 lei, TVA 19%; c) conform facturii primite ulterior, valoarea materiilor prime recepþionate este de 51.000 lei, TVA 19%. Obligaþia faþã de furnizor se deconteazã în mod obiºnuit. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 582. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) reparaþia a cinci SDV-uri, efectuatã de o firmã specializatã, al cãrei cost facturat este de 700 lei/bucatã, TVA 19%; b) trimiterea de matriþe la terþi pentru a fi prelucrate, în valoare de 5.000 lei, costul facturat al prelucrãrii reprezentând 20% din valoarea matriþelor, TVA 19%. 583. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice în contabilitatea unei întreprinderi productive:

226

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

a) la începutul exerciþiului se continuã procesul de fabricaþie pentru producþia în curs de execuþie evaluatã la 60.000 lei; b) se obþin 5.000 bucãþi de produse finite, evaluate la preþul standard unitar de 20 lei/bucatã, costul efectiv fiind de 22 lei/bucatã; c) se vând produse finite la preþul de vânzare total de 90.000 lei, TVA 19%. Preþul de înregistrare al producþiei vândute este de 75.000 lei, iar coeficientul de repartizare a diferenþelor de preþ este de 6%. 584. Cum se vor înregistra în contabilitate operaþiile economice de mai jos: a) se acordã produse finite propriilor salariaþi, la preþul de înregistrare total de 40.000 lei, produsele în cauzã nefiind scutite de TVA; b) pentru produsele acordate se datoreazã de salariaþi un impozit de 16%, iar contribuþiile acestora la fondul de ºomaj ºi fondul pentru asigurãri sociale de sãnãtate sunt de 1% ºi respectiv 6,5%. 585. Referitor la producþia vândutã, cum se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) produsele facturate clienþilor la preþul de vânzare de 100.000 lei, TVA 19%, acceptându-se o cambie la a cãrei valoare se adaugã dobânda datoratã de cãtre client de 3% din valoarea totalã a creanþei; b) cambia se depune la bancã spre scontare, scontul reþinut de aceasta fiind de 2% din valoarea efectului comercial; c) preþul de evidenþã al produselor vândute este de 75.000 lei. 586. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) plata prin virament a unui avans în sumã de 10.000 lei, în vederea achiziþionãrii unor bilete de tratament ºi odihnã; b) achiziþia a cinci bilete în valoare unitarã de 3.000 lei, TVA 19%, ºi achitarea cu numerar a diferenþei în momentul ridicãrii biletelor; c) distribuirea integralã a biletelor cãtre salariaþi, având în vedere cã întreprinderea suportã 70% din valoarea acestora. 587. Ambalajele care circulã în sistemul restituirii directe ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea urmãtoarelor operaþii: a) împreunã cu mãrfurile achiziþionate se primesc de la furnizori ambalaje în valoare de 2.000 lei, din care se restituie 80%;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

227

b) 15% din totalul ambalajelor se reþin de client, iar 5% sunt deteriorate din vina clientului, fapt pentru care se primeºte factura furnizorului. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 588. Cum se vor înregistra în contabilitate urmãtoarele operaþii economice: a) se primesc ambalaje de la prelucrare, cunoscând: valoarea ambalajelor trimise spre prelucrare 2.000 lei, costul facturat al prelucrãrii 400 lei, TVA 19%, preþul prestabilit al ambalajelor primite 2.500 lei; b) odatã cu mãrfurile se vând ºi ambalaje în valoare de 1.800 lei, TVA 19%, iar coeficientul mediu pe baza cãruia se repartizeazã diferenþele favorabile este de 5%. 589. În capitalul social aferent unei societãþi comerciale se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele modificãri: a) subscrierea unui aport în naturã sub forma unei instalaþii tehnice evaluate la 75.000 lei, pentru care corespund 15.000 de acþiuni noi la valoarea unitarã de 5 lei; b) primirea aportului în naturã subscris anterior; c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve, emiþându-se 2.000 de acþiuni noi cu o valoare unitarã de 5 lei; d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei pierderi de 4.000 lei ce provine din exerciþiul N-2, cunoscând cã unitatea dispune de un capital social divizat în 7.000 de acþiuni cu o valoare nominalã unitarã de 5 lei. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 590. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii referitoare la acþiunile emise anterior de unitate: a) rãscumpãrarea a 1.000 acþiuni la preþul unitar de 5,2 lei ºi valoarea nominalã aferentã de 5 lei, cu decontare ulterioarã; b) anularea a jumãtate din acþiunile rãscumpãrate; c) vânzarea a 200 acþiuni cãtre un terþ, la preþul de 5,3 lei/acþiune, cu decontare prin virament; d) vânzarea a 300 acþiuni cãtre angajaþii unitãþii, la preþul de 5 lei/acþiune, cu încasare imediatã în numerar.

228

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

591. Se realizeazã un împrumut obligatar referitor la care se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) subscrierea de cãtre terþi a 2.000 de obligaþiuni cu valoarea de vânzare de 4,7 lei/obligaþiune, valoarea nominalã de 5 lei/obligaþiune ºi valoarea de rambursare de 5,2 lei/obligaþiune; b) încasarea integralã a sumelor de la obligatari, cu decontare prin virament; c) dobânda datoratã obligatarilor pentru primul an, cunoscând cã emisiunea s-a realizat cu o dobândã anualã de 15%; d) amortizarea primelor de rambursare aferentã întregii perioade de derulare a împrumutului; e) rãscumpãrarea la finele primului an a 200 de obligaþiuni, cu decontare în numerar, precum ºi anularea acestora. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 592. Se obþine un credit bancar pentru o perioadã de 6 ani cu o dobândã anualã de 20%, referitor la care se vor reflecta în contabilitate operaþiile ce privesc: a) obþinerea creditului în valoare de 600.000 lei; b) dobânda datoratã bãncii pentru al doilea an ºi decontarea acesteia; c) rata devenitã restantã la scadenþa fixatã pentru primul an; d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 593. În legãturã cu amenajarea unui teren se efectueazã ºi se înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) acordarea unui avans de 20.000 lei, TVA 19%, pe baza facturii primite în acest sens; b) primirea în acelaºi exerciþiu a facturii finale aferente lucrãrilor executate de terþ, în valoare de 100.000 lei, TVA 19%; c) amortizarea aferentã primilor doi ani de exploatare, cunoscând cã valoarea investiþiei se va recupera pe o perioadã de 10 ani; d) vânzarea amenajãrii la începutul celui de-al treilea an, la un preþ mai mare cu 10% decât valoarea rãmasã neamortizatã, TVA 19%. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

229

594. Casarea unui echipament tehnologic amortizat parþial ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea urmãtoarelor operaþii: a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb, evaluate la 20 lei/buc., ºi a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc.; b) valoarea lucrãrilor de casare este facturatã de un terþ la tariful de 10 lei/orã, fiind luate în calcul 40 ore, TVA 19%; c) scãderea din evidenþã a activului casat, a cãrui valoare de intrare este de 5.000 lei, recuperatã în proporþie de 85% prin intermediul amortizãrii; d) decontarea obligaþiei faþã de executantul lucrãrii, cunoscând cã a solicitat un avans de 200 lei, TVA 19%, diferenþa achitându-se în numerar. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 595. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazioneazã efectuarea ºi înregistrarea operaþiilor de mai jos: a) facturarea activului vândut, în condiþiile încasãrii unui avans de 25% din preþul negociat de 200.000.000 lei, exclusiv TVA, cu o dobândã totalã de 40.000.000 lei, TVA 19%; b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpãrãtor; c) scãderea din evidenþã a utilajului, a cãrui valoare de intrare este de 400.000.000 lei, amortizatã în proporþie de 55%; d) reflectarea TVA devenitã exigibilã aferentã ratei scadente în prima lunã în cazul încheierii contractului de vânzare pe o perioadã de 48 luni. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 596. În baza unui contract de leasing operaþional pentru o instalaþie de lucru, locatorul înregistreazã urmãtoarele operaþii: a) întocmirea facturii cãtre utilizatorul bunului pentru redevenþa aferentã lunii curente, de 4.000 lei, TVA 19%; b) evidenþierea amortizãrii ce a stat la baza calculãrii redevenþei, cunoscând cã valoarea de intrare este de 160.000 lei, durata contractului este de 5 ani, valoarea rezidualã prevãzutã este de 10.000 lei, iar regimul de amortizare aplicat este cel linear;

230

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

c) transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza opþiunii utilizatorului; d) scãderea din evidenþã a activului ca urmare a transferului dreptului de proprietate. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 597. În vederea achiziþionãrii unor elemente de mobilier sunt efectuate mai multe operaþii ºi înregistrãri contabile, dupã cum urmeazã: a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculaþiei efectuate de furnizor de 20.000 lei; b) recepþionarea bunurilor facturate de terþ, în care este consemnat preþul de vânzare de 21.000 lei, TVA 19%; c) diminuarea obligaþiei faþã de furnizor cu avansul acordat anterior ºi subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenþa rãmasã; d) decontarea la scadenþã a biletului la ordin subscris. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 598. Cum se înregistreazã în contabilitate urmãtoarele operaþii efectuate ce privesc achiziþionarea de materii prime: a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.000.000 lei, TVA 19%; b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializatã la tariful de 400.000 lei, TVA 19%; c) recepþionarea materiilor prime având în vedere cã valoarea aferentã cantitãþii totale livrate este de 10.000.000 lei, iar furnizorul acordã un rabat pentru defecte de calitate de 2%; d) decontarea dintr-un acreditiv a diferenþei datorate furnizorului. 599. Cum se vor înregistra urmãtoarele operaþii economice referitoare la gestiunea de materiale consumabile: a) recepþionarea a 750 unitãþi din sortimentul A la preþul unitar facturat de furnizor de 50.000 lei, TVA 19%; b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.000.000 lei, TVA 19%, fiind facturate de o unitate specializatã. Materialele pentru care acestea se efectueazã sunt înregistrate la preþul prestabilit;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

231

c) costul total efectiv de achiziþie aferent materialelor inventariate la finele perioadei curente, ºtiind cã la începutul perioadei unitatea deþinea materiale în valoare de 20.000.000 lei, a efectuat aprovizionãri de 35.000.000 lei, s-au consumat materiale de 10.000.000 lei ºi se aplicã varianta inventarului intermitent; d) lipsurile nesoluþionate sunt de 5.000.000 lei, cu diferenþe de preþ favorabile de 10% constatate la inventarierea anualã. 600. În legãturã cu echipamentul de lucru ce se achiziþioneazã de la terþi, se efectueazã ºi se înregistreazã operaþiile economice ce privesc: a) cumpãrarea a 300 halate la preþul unitar de 600.000 lei, TVA 19%; b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.000.000 lei, fiind facturate de o unitate specializatã; c) predarea cãtre salariaþi, în baza tabelelor întocmite în acest sens, a 30% din lotul de bunuri cumpãrate anterior; salariaþii suportã 50% din cost, TVA 19%; d) repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului eliberat în exploatare. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 601. În cadrul unui agent economic cu activitate de producþie se realizeazã ºi se înregistreazã mai multe operaþii economice, ºi anume: a) obþinerea a 1.000 unitãþi din produsul A, care se urmãresc la preþul prestabilit de 25.000 lei/unitate; b) diferenþa de preþ aferentã producþiei înregistrate anterior este favorabilã, de 500 lei/unitate; c) vânzarea a 50% din bunurile obþinute la un preþ negociat care este cu 20% mai mare decât costul efectiv de producþie aferent; d) scãderea din evidenþã a producþiei vândute. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 602. În contabilitatea unei unitãþi cu profil de producþie se înregistreazã operaþiile economice referitoare la: a) obþinerea a 1.000 bucãþi din produsul A la costul de producþie unitar de 50.000 lei;

232

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

b) livrarea integralã, fãrã facturare, a producþiei obþinute la un preþ de vânzare cu 15% mai mare decât costul total de producþie, TVA 19%; c) întocmirea facturii cãtre beneficiarul produselor finite; d) scãderea din evidenþã a producþiei vândute. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 603. În contabilitatea unui agent economic ce comercializeazã mãrfuri se vor înregistra operaþiile de mai jos, în condiþiile utilizãrii preþului prestabilit: a) recepþionarea mãrfurilor cumpãrate la preþul facturat de furnizor de 10.000.000 lei, TVA 19%. Preþul standard aferent este de 9.000.000 lei; b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1.000.000 lei, TVA 19%, ºi decontare dintr-un avans de trezorerie; c) vânzarea a jumãtate din mãrfurile achiziþionate, cu decontare ulterioarã, cunoscând cã preþul negociat este cu 20% mai mare decât preþul standard aferent; d) descãrcarea gestiunii pentru mãrfurile vândute; e) repartizarea diferenþelor de preþ aferente mãrfurilor vândute în baza coeficientului de repartizare determinat în acest sens. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 604. Se vor reflecta în contabilitate urmãtoarele operaþii economice specifice comercializãrii mãrfurilor cu plata în rate: a) facturarea mãrfurilor cãtre cumpãrãtor, cunoscându-se urmãtoarele elemente: preþul cu amãnuntul, inclusiv TVA, 8.000.000 lei; avansul achitat de cumpãrãtor este de 20% din valoarea bunurilor; dobânda cuvenitã vânzãtorului este de 800.000 lei; TVA aferentã avansului este de 255.456 lei, iar TVA pentru rate este de 1.021.824 lei; b) scãderea din evidenþã a mãrfurilor vândute anterior, cunoscându-se în plus TVA de 1.277.280 lei ºi adaosul comercial de 611.156 lei; c) evidenþierea veniturilor impozabile corespunzãtoare dobânzii, la scadenþa acesteia; d) TVA colectatã aferentã tuturor ratelor devenite scadente. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

233

605. Utilizarea unor ambalaje de cãtre un agent economic ocazioneazã efectuarea înregistrãrilor pentru operaþiile ce se prezintã în continuare: a) recepþionarea ambalajelor, cunoscând cã preþul înscris în facturã, exclusiv TVA, este de 4.000.000 lei, iar preþul total prestabilit aferent este cu 10% mai mic; b) repartizarea diferenþelor de preþ nefavorabile de 10% ca urmare a predãrii de ambalaje cu titlu gratuit cãtre alte unitãþi, în valoare totalã de 20.000.000 lei preþ prestabilit; c) reþinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000.000 lei de cãtre un client, fapt pentru care se factureazã, în condiþiile utilizãrii sistemului de restituire directã. Cum se înregistreazã în contabilitate aceste operaþii? 606. Sã se înregistreze în contabilitate urmãtoarele operaþii referitoare la gestiunea clienþilor: a) facturarea a 400 unitãþi din sortimentul de marfã A, cunoscând cã preþul unitar, exclusiv TVA, este de 120.000 lei, din care se acordã un rabat de 2% pentru defecte de calitate, TVA fiind de 19%; b) încasarea creanþei de 1.000 $ faþã de un partener extern la cursul de 29.000 lei/$, având în vedere cã a avut loc o creºtere cu 5% a cursului de schimb comparativ cu data livrãrii bunurilor; c) livrarea, cu facturare ulterioarã, a 250 unitãþi din semifabricatul B la preþul de vânzare unitar de 200.000 lei; d) primirea a 100 buc. ambalaje restituite de altã unitate, facturate anterior proforma la valoarea unitarã de 130.000 lei; e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.000.000 lei. 607. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai jos referitoare la aprovizionarea cu valori materiale: a) cumpãrarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de 50.000.000 lei, din care o remizã de 2% pentru livrãri ce depãºesc 20.000.000 lei, TVA 19%; b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituitã la operaþia anterioarã; c) achitarea obligaþiei de 8.500 $ faþã de un partener extern de la care s-a achiziþionat un utilaj, cunoscând cã la efectuarea importului

234

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

cursul de schimb a fost de 28.000 lei, iar la momentul plãþii a înregistrat o scãdere cu 7%; d) recepþionarea, fãrã facturã, a 500 kg de materie primã din sortul A la preþul unitar de 75.000 lei, TVA 19%; e) soluþionarea obligaþiei comerciale de 30.000.000 lei, avându-se în vedere cã în luna anterioarã s-a acordat furnizorului un avans de 10%, iar diferenþa este achitatã cu numerar. 608. La data de 1 ianuarie 2005, o societate comercialã nou-înfiinþatã specializatã în producþia ciocolatei a importat un echipament în valoare de 500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m. În vederea achiziþiei, societatea a suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 u.m., costuri de instalare 49.000 u.m., costuri generale de administraþie 6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m. Perioada de instalare ºi montare a durat 2 luni, iar pentru a aduce echipamentul în condiþiile de funcþionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000 u.m. În vederea achiziþiei, societatea a obþinut o subvenþie guvernamentalã în valoare de 2.000 u.m. În primele 4 luni, cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã, generând o pierdere iniþialã din exploatare de 30.000 u.m. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli se ridicã la 25.000 u.m. Se cere contabilizarea operaþiilor legate de echipament în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 609. O societate comercialã specializatã în producþia ºi vânzarea confecþiilor a achiziþionat la 1 ianuarie 1996 o clãdire la preþul de 175.000 u.m. pentru a fi utilizatã iniþial ca spaþiu administrativ. În acel moment, clãdirea a fost reparatã ºi renovatã la un cost total de 63.000 u.m. pentru a fi utilizatã ca magazin de desfacere a hainelor. S-a estimat cã aceastã clãdire va avea o duratã de viaþã utilã de 40 ani. La 15 aprilie 1998 vitrinele au fost înlocuite pentru cã erau crãpate, iar acoperiºul a fost reparat pentru cã avea spãrturi. Reparaþiile au costat în total 9.800 u.m. La 10 ianuarie 2000 a fost datã în exploatare o nouã aripã a clãdirii, realizatã cu un cost de 115.000 u.m. Aceastã aripã a majorat cu 5 ani durata de viaþã estimatã a clãdirii. La 3 august 2002 clãdirea a fost zugrãvitã, cu un cost de 17.500 u.m. La 7 ianuarie 2004 s-a înlocuit vechea instalaþie de încãlzire ºi aerisire cu una modernã, mult mai economicoasã din punct de vedere al consumului de energie, cu un cost de 20.000 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

235

Notã: Pentru simplificare, nu se va lua în calcul amortizarea. Se cere înregistrarea operaþiilor legate de clãdire în conformitate cu IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 610. Pe data de 11.03.2004 societatea cumpãrã un utilaj conform facturii nr. 1012, în urmãtoarele condiþii: preþ de achiziþie 90.000 lei, cheltuieli de transport înscrise în facturã 5.000 lei, TVA 19%. Punerea în funcþiune a utilajului necesitã lucrãri de montaj efectuate în perioada 15.03.2004 – 20.03.2004 de cãtre o firmã specializatã. Factura nr. 3680 privind lucrãrile de montaj prezintã urmãtoarele date: costul lucrãrilor 10.000 lei, TVA 19%. Pe data de 21.03.2004 se face recepþia finalã a utilajului. Se cer înregistrãrile contabile legate de achiziþia ºi recepþia utilajului. 611. O societate comercialã care produce pãpuºi schimbã douã active similare, respectiv douã instalaþii, în condiþiile: utilaj A cedat: valoarea contabilã brutã 100 u.m., amortizarea cumulatã 30 u.m., valoarea de piaþã 80 u.m.; utilaj B primit: valoarea de piaþã 70 u.m. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este sulta încasatã? 612. O societate comercialã care produce pãpuºi schimbã douã active similare, respectiv douã instalaþii, în condiþiile: utilaj A cedat: valoarea contabilã brutã 100 u.m., amortizarea cumulatã 30 u.m., valoarea de piaþã 60 u.m.; utilaj B primit: valoarea de piaþã 70 u.m. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este sulta plãtitã? 613. Un activ (un utilaj) a fost achiziþionat la valoarea de 200.000 u.m. la data de 1 ianuarie 2005; durata de viaþã utilã 5 ani, valoare rezidualã nulã. Durata de viaþã utilã rãmasã a fost revizuitã la 7 ani la data de 31 decembrie 2007. Se cere sã se calculeze amortizarea anului 2007. 614. Se achiziþioneazã pe data de 12 septembrie N o instalaþie la costul de 200.000 u.m., valoarea rezidualã estimatã 20.000 u.m. Instalaþia este amortizatã linear în 10 ani. La începutul anului N+2, valoarea rezidualã este reestimatã la 15.000 u.m., iar durata de viaþã utilã rãmasã, la 5 ani. Se cere sã se calculeze mãrimea amortizãrii în anul N+2 conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

236

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

615. Se achiziþioneazã pe 30 august anul N o instalaþie la costul de 700.000 u.m., valoarea rezidualã estimatã 40.000 u.m. Instalaþia este amortizatã linear în 10 ani. La începutul anului N+2, se înlocuieºte o piesã de schimb în valoare de 10.000 u.m., ceea ce conduce la creºterea capacitãþii de producþie ºi a duratei de viaþã utilã rãmasã la 10 ani. Se cere sã se calculeze mãrimea amortizãrii în anul N+2 conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 616. O societate îºi reevalueazã clãdirile ºi decide sã încorporeze reevaluãrile în situaþiile sale financiare. Urmãtoarele informaþii sunt relevante: (a) Extras din bilanþ la data de 31 decembrie 2007: Cost 3.000.000 u.m. Amortizare 900.000 u.m. (b) amortizarea este linearã, cota fiind de 2% pe an, durata de viaþã utilã totalã 50 ani; (c ) clãdirea este reevaluatã la data de 30 iunie 2008 la valoarea justã de 2.760.000 u.m. Nu existã modificãri în estimarea duratei de viaþã utilã. Se cere sã se prezinte un extras din situaþiile financiare la data de 31 decembrie 2008. 617. O societate îºi deschide o nouã fabricã ºi primeºte o subvenþie de 30.000 u.m. pentru achiziþia unui echipament care costã 200.000 u.m. Societatea amortizeazã echipamentul linear, cu o cotã de 20% anual. În condiþiile în care subvenþia este scãzutã din cost, se cere sã se prezinte extrasul din bilanþul contabil. 618. O societate îºi deschide o nouã fabricã ºi primeºte o subvenþie de 30.000 u.m. pentru achiziþia unui echipament care costã 200.000 u.m. Societatea amortizeazã echipamentul linear, cu o cotã de 20% anual. În condiþiile în care subvenþia este tratatã ca venit amânat, se cere sã se prezinte extrasul din bilanþul contabil. 619. Societatea ALFA plãteºte 200.000 u.m. pentru a achiziþiona 100% din societatea BETA, ale cãrei active nete la data achiziþiei aveau o valoare justã de 160.000 u.m. Se cere sã se descrie contabilizarea fondului comercial.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

237

620. Un grup conþine 3 filiale, A, B ºi C, ale cãror active nete sunt de 200 u.m., 300 u.m. ºi respectiv 400 u.m. Fondul comercial în bilanþul consolidat are o valoare de 300 u.m. Se decide ca fondul comercial sã fie alocat activelor nete pe baza pro-rata. Se cere sã se prezinte modalitatea de alocare. 621. O societate deþine mai multe imobilizãri corporale dupã cum urmeazã: a) un teren achiziþionat pentru potenþialul sãu de investiþii; b) o clãdire în care se aflã sediul firmei, a cãrei valoare se apreciazã rapid; c) o clãdire cumpãratã cu scop de revânzare; d) o clãdire primitã în leasing financiar pentru potenþialul sãu de investiþii. Se cere sã se identifice care din imobilizãrile de mai sus reprezintã investiþii imobiliare ºi ce standarde se aplicã. 622. ALFA este o societate cotatã care deþine un numãr mare de hoteluri. Din balanþa de verificare de la 31 decembrie 2000 s-au extras datele:
Clãdirea hotelului Cost Amortizare cumulatã Alte imobilizãri corporale ale hotelului Cost Amortizare cumulatã 36.000 18.800 980.000 92.400

În cursul anului, s-au cheltuit 24.000 u.m. pentru un nou hotel ºi s-au achiziþionat imobilizãri corporale pentru hotel pentru suma de 14.000 u.m. Clãdirile hotelului se amortizeazã cu o cotã de 2% din cost, iar celelalte imobilizãri corporale cu 25% din valoarea netã contabilã. Situaþia hotelurilor se prezintã dupã cum urmeazã:
HOTEL Cost Amortizare la 31.12.2000 Valoare de piaþã la 31.12.2000 2.600 1.700 1.300 Durata de viaþã utilã rãmasã estimatã la 31.12.2000 50 30 40

A B C

1.600 1.400 2.000

360 240 280

238

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

În cursul anului încheiat la 31.12.2001 directorii au hotãrât sã înceapã un program amplu de reparaþii ºi renovãri la hotelurile societãþii. Peste 5 ani clãdirile urmeazã a fi verificate din punct de vedere al structurii de rezistenþã ºi deci în mod necesar trebuie reparate. Investigaþiile preliminare aratã cã la unele hoteluri nu expirã durata de viaþã utilã ºi, prin urmare, societatea nu investeºte în aceastã menþinere preventivã. De asemenea, societatea a redecorat hotelurile ºi a înlocuit mobila în dormitoare ºi restaurante. Aceastã redecorare a creat o nouã imagine pentru ALFA, necesarã în marketing ºi publicitate. Se cere sã se precizeze cu ce valori figureazã în situaþiile financiare ale anilor 2000 ºi 1999 clãdirile ºi celelalte imobilizãri corporale. 623. Pe baza datelor din problema precedentã, se cere sã se calculeze efectele reevaluãrii în ceea ce priveºte cheltuiala cu amortizarea pentru cele 3 hoteluri la 31.12.2001, având în vedere cã amortizarea anualã este recalculatã în valorile reevaluate, precum ºi soldul rezervei din reevaluare. 624. În baza problemelor anterioare: a) sã se explice de ce hotelurile nu pot fi tratate ca investiþii imobiliare; b) ºtiind cã directorii vor sã capitalizeze costurile aferente programului de reparaþii ºi renovãri, sã se descrie factorii care trebuie luaþi în considerare ºi sã se argumenteze punctul de vedere fãcând referire la SIC. 625. Un sector al societãþii GAMA SA prezintã urmãtoarele active non-curente înregistrate la valoarea contabilã la 31 decembrie 2004: Fond comercial Imobilizãri corporale Terenuri ºi construcþii Maºini ºi utilaje (în u.m.) 140 640 220 860

860 1.000 Deoarece aceste active sunt folosite pentru a fabrica un produs specific, este posibilã identificarea fluxurilor de numerar ce decurg din utilizarea

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

239

lor. Managementul societãþii GAMA prevede cã valoarea acestor active se depreciazã din cauza faptului cã un mare competitor a dezvoltat o versiune superioarã a aceluiaºi produs. Drept rezultat se aºteaptã ca vânzãrile sã scadã. Urmãtoarele informaþii suplimentare sunt relevante: terenurile ºi clãdirile sunt înregistrate la valoarea de piaþã. La 31 decembrie 2004 existã un surplus din reevaluare de 120 u.m. Celelalte active non-curente sunt înregistrate la cost istoric; fondul comercial nu are o valoare de piaþã. Se estimeazã cã terenurile ºi clãdirile ar putea fi vândute la preþul de 540 u.m., iar maºinile ºi utilajele, la preþul de 100 u.m.; valoarea de utilizare a activelor a fost calculatã la 770 u.m. Se cere sã se calculeze pierderea din depreciere. 626. Pe baza datelor din problema precedentã, sã se precizeze cum va fi tratatã pierderea din depreciere în situaþiile financiare la 31 decembrie 2004. 627. Un activ care are o duratã de viaþã utilã de 4 ani este închiriat la un cost anual de 4.000 u.m. plãtibil anual în avans. Durata contractului de leasing este de 4 ani. Rata implicitã a dobânzii aferentã contractului este de 15%. Se cere sã se calculeze valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing. 628. O companie are douã opþiuni. Ea poate cumpãra un activ plãtind costul de 11.420 u.m. ori îl poate închiria printr-un contract de leasing financiar. Termenii contractului sunt: a) prima perioadã de închiriere este de 4 ani de la 1 ianuarie 2001, cu o redevenþã de 4.000 u.m. plãtibilã la 31 decembrie în fiecare an; b) locatarul are dreptul sã continue închirierea activului dupã sfârºitul primei perioade, într-un interval de timp nedefinit, fãrã a suporta chiria; c) locatarul se angajeazã sã plãteascã toate reparaþiile ºi asigurãrile; d) rata implicitã a dobânzii este de 15%. Locatarul estimeazã durata de viaþã economicã la 8 ani. Metoda de amortizare este linearã. Se cere sã se prezinte efectul contractului de leasing în situaþiile financiare folosind metoda actuarialã.

240

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

629. Pe baza datelor din problema precedentã, se cere sã se prezinte informaþiile în situaþiile financiare. 630. Societatea ALFA SA încheie un contract de leasing pe 5 ani, de la 1 ianuarie 2003, pentru o maºinã cu o valoare justã de 40.000 u.m. Redevenþele sunt de 10.400 u.m., plãtibile în avans, iar valoarea rezidualã este calculatã la 8.400 u.m. ALFA SA este responsabilã pentru asigurare ºi costurile de menþinere. Rata implicitã a contractului de leasing este de 15,15%. Se cere sã se evidenþieze alocarea cheltuielilor financiare prin metoda însumãrii cifrelor. 631. Pe baza datelor din problema precedentã, se cere sã se evidenþieze alocarea cheltuielilor financiare prin metoda actuarialã. 632. Se considerã cã societatea ALFA SA a achiziþionat la data de 1 ianuarie 2007 o maºinã agricolã SANDA care are o duratã de viaþã economicã de 8 ani. Costul maºinii ar fi fost de 1.200.000 u.m. dacã ar fi fost plãtit în numerar. ALFA SA a cerut pãrerea unei firme de consultanþã, CONSULT, care i-a recomandat sã opteze pentru un contract de leasing cu firma BETA SA. Opþiunea A: În cei 8 ani, redevenþele de 220.000 u.m. sunt plãtibile anual în avans. Opþiunea B: Pentru o primã perioadã de 4 ani, redevenþele de 300.000 u.m. sunt plãtibile anual în avans; existã o a doua perioadã opþionalã de 3 ani, cu redevenþe de 60%, 40% ºi 20% din redevenþa primei perioade. Se considerã cã aceste redevenþe reprezintã adevãrata ratã comercialã. Se cere sã se argumenteze tipul contractului de leasing. 633. Pe baza datelor din problema precedentã, sã se arate cum sunt tratate cele douã alternative în conturile societãþii BETA SA la data de 31 decembrie 2007. 634. Societatea ALFA SA (care aplicã referenþialul internaþional) este o companie de inginerie care investeºte în echipamente. În ultimii ani majoritatea investiþiilor au fost finanþate de BETA SA. În mod consecvent, gradul de îndatorare al societãþii ALFA SA a crescut la un nivel inacceptabil de mare. Totuºi, era necesar un nou echipament pentru desfãºurarea afacerilor. Unul dintre contabilii societãþii ALFA SA a

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

241

sugerat obþinerea unui echipament adiþional fãrã majorarea gradului de îndatorare printr-un contract de leasing cu termenii: data încheierii contractului 1 octombrie 2005; costul de achiziþie 4.000.000 u.m.; maºina va avea o duratã de viaþã de 5 ani, fãrã valoare rezidualã; echipamentul va putea fi închiriat pe o duratã de 5 ani, cu 20 de rate de 244.640 u.m. ALFA SA va fi responsabilã de reparaþiile ºi menþinerea activului pe durata contractului de leasing ºi are o opþiune de a cumpãra activul la sfârºitul contractului pentru 2 u.m. Se cere sã se întocmeascã un memorandum care sã rãspundã la sugestia cã închirierea nu va avea efect asupra gradului de îndatorare al societãþii ALFA SA. 635. Pe baza datelor din problema precedentã, se cere sã se întocmeascã un extras din situaþiile financiare ale societãþii ALFA SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2005, ºtiind cã dobânda este alocatã prin metoda însumãrii cifrelor. 636. Materialele costã 24.000 u.m. ºi au fost cumpãrate pentru a fi folosite în procesul de producþie în vederea obþinerii unui profit. Dacã se cumpãrã aceste categorii de stocuri, preþul este de 20.000 u.m. Se cere sã se evalueze stocurile. 637. Un echipament a fost construit pentru un client la preþul convenit de 36.000 u.m. Costul de producþie a fost de 33.600 u.m. Costurile suplimentare cu vânzarea se ridicã la 8.400 u.m. Clientul a acceptat parþial responsabilitatea de a acoperi jumãtate din costurile suplimentare aferente vânzãrii. Se cere sã se evalueze stocurile. 638. Un contract de construcþii privind construcþia unui pod are un preþ fix de 18.000 u.m. Valoarea contractualã convenitã iniþial este de 18.000 u.m. Costurile contractuale iniþiale sunt estimate la 16.000 u.m. Podul se construieºte în 3 ani. La sfârºitul anului 1, constructorul estimeazã creºterea costurilor contractuale la 16.100 u.m. În anul 2, beneficiarul este de acord cu o variaþie de creºtere a venitului contractual de 400 u.m. ºi estimeazã costuri contractuale suplimentare de 300 u.m. La sfârºitul anului 2, costurile contractuale includ 200 u.m. pentru unele materiale de rezervã ce urmeazã a fi folosite în anul 3. Constructorul determinã

242

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

stadiul de definitivare a contractului calculând proporþia costurilor contractuale suportate în raport cu costurile totale estimate. Urmãtoarele informaþii se referã la perioada contractului de construcþii:
Specificare Valoarea contractualã a venitului convenitã iniþial Variaþii Total venit contractual Costuri contractuale suportate la zi Costuri contractuale necesare încheierii proiectului Total costuri contractuale estimate An 1 18.000 18.000 4.186 11.914 16.100 An 2 18.000 400 18.400 12.336 4.064 16.400 An 3 18.000 400 18.400 16.400 16.400

Se cere sã se determine veniturile, cheltuielile ºi rezultatul recunoscute la zi în anii anteriori ºi în anul curent 639. Un constructor a ajuns la sfârºitul primului sãu an de lucrãri. Toate costurile contractuale au fost plãtite în numerar ºi toate veniturile au fost încasate în numerar. Costurile contractuale convenite pentru contractele B, C ºi E includ costul materialelor ce vor fi achiziþionate pentru contracte, dar care nu au fost utilizate în performanþele contractuale la zi. Pentru contractele B, C ºi E beneficiarii au plãtit avansuri constructorilor. Statutul celor cinci contracte în curs de execuþie la sfârºitul anului 1 se prezintã astfel:
Specificare 1. Venit contractual recunoscut 2. Costuri contractuale recunoscute 3. Pierderi prevãzute recunoscute A 290 220 B 1.040 900 1.040 – 900 = 140 C 760 700 760 – 700 = 60 D 400 500 80 400 – 500 – 80 = (180) E 110 110 60 110 – 110 – 60 = (60) Total 2.600 2.430 140 2.600 – 2.430 – 140 = 30

4. Profituri recunoscute 290 – pierderi recunoscute – 220 = 70 5. Costuri contractuale suportate în cursul perioadei

220

1.020

900

500

200

2.840

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili
Specificare 6. Costuri contractuale suportate ºi recunoscute în cheltuielile contractuale în cursul perioadei 7. Costuri contractuale referitoare la activitatea viitoare ºi recunoscute ca activ 8. Venitul contractual recunoscut (rd. 1) 9. În curs de execuþie 10. Venituri contractuale neexecutate (8-9) 11. Sume primite în avans A B C D E

243 Total

220

900

700

500

110

2.430

290 200 90 -

120 1.040 1.040 160

200 760 760 40

400 360 40 -

90 110 110 50

410 2.600 2.470 130 250

Se cere sã se evidenþieze prezentarea informaþiilor în conformitate cu IAS 11 „Contracte de construcþii”. 640. ALFA SA este o firmã constructoare de nave maritime care are în activitatea sa curentã douã contracte:
Specificare Vapor de pescuit 6.000 1 oct. 2002 30% 1.800 1.600 1.300 2.600 Mic pasager pentru agrement 10.000 1 oct. 2003 -

Preþ contractual fix Data începerii activitãþii Proporþia muncii prestate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Factura beneficiarului în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Încasãri primite de la beneficiar în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Costuri suportate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2003 Costuri estimate necesare terminãrii proiectului la 30 septembrie 2003

244

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Specificare Vapor de pescuit Mic pasager pentru agrement 45% 4.500 4.500 3.800 6.800

Proporþia muncii prestate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Factura beneficiarului în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Încasãri primite de la beneficiar în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Costuri suportate în cursul anului încheiat la 30 septembrie 2004 Costuri estimate necesare terminãrii proiectului la 30 septembrie 2004

25% 1.500 1.400 1.160 1.580

ALFA SA recunoaºte venitul ºi profitul în funcþie de procentul muncii prestate. Se cere sã se calculeze valorile care apar în contul de profit ºi pierdere al anului încheiat la 30 septembrie 2004 pentru fiecare din cele douã contracte. 641. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. În vederea impozitãrii, 50% din cost este alocat în primul an, iar restul, linear pe durata rãmasã de 4 ani. Cota de impozit pe profit 30%. Se cere sã se calculeze ºi sã se expliciteze efectul asupra impozitelor amânate. 642. Folosind datele din problema precedentã, considerãm în continuare cã profitul anual înainte de impozitare este de 40.000 u.m. Se cere sã se evidenþieze un extras din contul de profit ºi pierdere utilizând metoda fluxului direct (diferenþele dintre valoarea contabilã ºi cea fiscalã sunt ignorate) ºi metoda impozitului amânat. 643. Contabilul-ºef al firmei ALFA SA întocmeºte un raport anual al anului încheiat la 31 octombrie 2004. Raportul anual este întocmit luând în considerare impozitele amânate. Impozitul amânat are un sold creditor de 3 milioane u.m. la 31 octombrie 2003. Toate aceste valori respectã diferenþa dintre amortizare ºi provizioanele de amortizare. În cursul anului încheiat la 31 octombrie 2004 societatea a înregistrat 36 milioane u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

245

amortizare ºi 41,6 milioane u.m. provizioane pentru amortizare. Cheltuiala cu impozitul pe profit curent a anului este de 9,4 milioane u.m. Cota de impozit pe profit 30%. Se cere sã se întocmeascã notele la situaþiile financiare respectând impozitele amânate pentru anul încheiat la 31 octombrie 2004. Notele trebuie sã fie în forma necesarã publicãrii. 644. O companie emite 400.000 de acþiuni la preþul pieþei de 6,00 u.m. la data de 1 iulie 2008. Informaþii relevante:
Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 1.100.000 2007 920.000

2.000.000 1.600.000

Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani. 645. O companie emite gratuit o acþiune comunã nouã pentru fiecare 5 acþiuni existente la data de 1 iulie 2008. Informaþii relevante:
Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 550.000 2007 460.000

1.200.000 1.000.000

Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani. 646. O companie lanseazã DS ce dau dreptul acþionarilor existenþi sã subscrie pe data de 1 iulie 2008 douã acþiuni noi în valoare de 3,00 u.m./acþiune pentru fiecare 10 acþiuni deþinute. Preþul pe acþiune înainte de exercitarea DS a fost de 6,00 u.m./acþiune. Informaþii relevante:
Specificare Profit net atribuibil acþionarilor comuni pentru anul încheiat la 31 decembrie Numãrul acþiunilor ordinare în circulaþie la 31 decembrie 2008 550.000 2007 460.000

1.200.000 1.000.000

Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã pentru cei doi ani.

246

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

647. La data de 31 decembrie 2001 capitalul unei societãþi era format din 8.000.000 acþiuni ordinare de 25 cenþi fiecare, fiind cotate la 1 USD. La data de 1 ianuarie 2002 compania emite DS în proporþie de 1/4 la 50 cenþi/acþiune. Rezultatele pe ultimii doi ani au fost:
Specificare Profit net dupã impozitare An încheiat la data de 30 iunie 2001 800.000 2002 850.000

Se cere sã se calculeze RPA de bazã ce va fi prezentat în conturile anului 2002. 648. La data de 1 aprilie 2001 o întreprindere emite obligaþiuni convertibile în valoare de 2.500.000 u.m., cu o dobândã de 8% pe an. Fiecare obligaþiune convertibilã cu valoarea nominalã de 100 u.m./obligaþiune va fi convertitã la data de 20.06.2009 într-un numãr de acþiuni ordinare astfel: 31 decembrie 2006 = 248 acþiuni; 30 decembrie 2007 = 240 acþiuni; 31 decembrie 2008 = 230 acþiuni; 31 decembrie 2009 = 220 acþiuni. Informaþii relevante: Capitalul social este format din: 1.000.000 u.m. acþiuni preferenþiale de 1,00 u.m./acþiune, ce dau dreptul la un dividend preferenþial de 10%; 2.000.000 u.m. acþiuni comune ordinare de 25 subu.m. = 8.000.000 acþiuni; cota impozitului pe profit 45%. Rezultate pentru anul încheiat la 31 decembrie:
Specificare Profit înaintea dobânzii ºi a impozitului pe profit Dobânda 8% (2.500.000 obligaþiuni x 8%) Profit înainte de impozitare Impozit pe profit (45% x 2.000.000) Profit net 2002 2001

2.200.000 1.983.636 (200.000) (150.000) 2.000.000 1.833.636 (900.000) (825.136) 1.100.000 1.008.500

Se cere sã se calculeze rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

247

649. Dispuneþi de urmãtoarele date:
Profitul net al anului 2001 Media ponderatã a acþiunilor comune aflate în circulaþie în cursul anului 2001 Valoarea justã medie pentru o acþiune ordinarã în anul 2001 Media ponderatã a acþiunilor comune cu opþiuni în anul 2001 Preþul de exercitare a acþiunii cu opþiuni pentru anul 2001 2.400.000 u.m. 1.000.000 acþiuni 40 u.m. 200.000 acþiuni 30 u.m.

Se cere sã se calculeze RPA. 650. La data de 1 ianuarie 2006 ALFA SA, un fabricant, intrã într-o convenþie de aprovizionare a lui BETA, un comerciant cu amãnuntul, cu maºini pentru revânzare. Sub termenii convenþiei, BETA plãteºte o ratã fixã pe lunã pentru fiecare maºinã pe care o deþine ºi, de asemenea, plãteºte costul asigurãrii ºi întreþinerii maºinilor. Compania nu poate arãta maºinile într-o camerã specialã de prezentare ºi le utilizeazã pentru demonstraþii. Când maºina este vândutã unui beneficiar, BETA plãteºte lui ALFA preþul de fabricã în momentul când maºina a fost livratã. Toate maºinile rãmase nevândute 6 luni dupã livrarea lor trebuie cumpãrate de BETA la preþul de fabricã din momentul livrãrii. ALFA nu îi poate cere lui BETA sã returneze maºinile în timpul perioadei de 6 luni. În practicã acest drept nu se exercitã. BETA nu poate returna maºinile nevândute lui ALFA pe parcursul celor 6 luni fãrã sã plãteascã penalitãþi. În practicã acest lucru nu se întâmplã niciodatã. La data de 31 decembrie 2006, convenþia încheiatã este încã în vigoare ºi BETA deþine maºini care au fost livrate mai devreme de cele 6 luni. Se cere sã se precizeze ºi sã se explice cum vor fi tratate aceste maºini în conturile societãþii BETA SA la sfârºitul anului 2006. 651. X a vândut o clãdire lui Z, o companie de investiþii, pentru 1.000.000 u.m., când preþul curent al pieþei era de 2.000.000 u.m. X poate rãscumpãra proprietatea în orice moment în urmãtorii 3 ani la preþul original de vânzare de 1.000.000 u.m., plus o sumã adãugatã trimestrial bazatã pe rata de împrumut bancarã plus 2%. Se cere sã se precizeze cum anume contabilizeazã X aceastã tranzacþie.

248

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

652. ALFA are trei activitãþi principale. Acestea sunt vânzarea de motoare de autovehicule (cumpãrate noi sau la mâna a doua), aprovizionarea cu piese de schimb pentru motoarele de autovehicule ºi activitatea de service. În cursul exerciþiului financiar încheiat la 31 august 2006, compania a întreprins o serie de tranzacþii comerciale. Ca efect, la 1 ianuarie 2006 ALFA a încheiat o convenþie de a recepþiona motoarele autovehiculelor în regim de consignaþie de la BETA, un mare fabricant. Termenii convenþiei sunt: a) La livrare, vehiculele rãmân în proprietatea legalã a lui BETA. b) Titlul de proprietate legal al unui autovehicul trece la ALFA când aceasta încheie o convenþie de vânzare a autovehiculului cu o a treia parte, dupã 6 luni de la data livrãrii de cãtre BETA. c) La data legalã când titlul de proprietate trece la ALFA, BETA emite factura cãtre ALFA pentru vânzarea autovehiculelor. Preþul plãtit de ALFA este preþul normal de vânzare al lui BETA la data livrãrii, majorat cu 1% pentru fiecare lunã întreagã de deþinere în consignaþie de cãtre ALFA. Orice altã schimbare a preþului normal de vânzare între data livrãrii ºi data când dreptul de proprietate al bunurilor trece la ALFA nu modificã suma plãtitã de ALFA lui BETA. d) În orice moment între data livrãrii ºi data când titlul de proprietate trece legal la ALFA, compania ALFA are dreptul sã returneze autovehiculele lui BETA, cu condiþia sã nu fie stricate sau uzate moral. Dacã ALFA exercitã acest drept de returnare, va plãti penalitãþi astfel:
Timpul scurs de la data livrãrii Trei luni sau mai puþin 3-4 luni Mai mult de 4 luni
(1)

Penalitãþi în procente la preþul facturat(1) 50% 75% 100%

Este preþul ce va fi plãtit de ALFA dacã titlul de proprietate legal al autovehiculelor a trecut la ALFA la data returnãrii.

e) BETA nu are dreptul sã cearã returnarea autovehiculelor aflate în consignaþie la ALFA dacã ALFA devine insolvabil. Directorul sugereazã cã aceste autovehicule ar putea fi tratate ca un activ de cãtre ALFA numai în momentul transferãrii titlului de proprietate ºi în momentul când preþul de cumpãrare devine legal plãtibil.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

249

Se cere sã se explice cum anume un activ sau o datorie este identificat(ã) ºi când un activ sau o datorie va fi recunoscut(ã) în situaþiile financiare. 653. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:
– mii u.m. – Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 120 100 80 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 60 160

P a achiziþionat toate acþiunile lui S la 31 decembrie 2004 la costul de 100.000 u.m. Se cere bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. 654. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:
Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 120 80 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 60 160

– mii u.m. –

P a achiziþionat toate acþiunile lui S la data de 31 decembrie 2004 la costul de 120.000 u.m. Se cere bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004.

250

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

655. PQ achiziþioneazã 100% din capitalul lui ST plãtind 20.000 acþiuni PQ. O acþiune PQ are o valoare de piaþã de 3,2 u.m. La data achiziþiei bilanþul lui ST se prezintã astfel:
Specificare Active non-curente Active curente Total Capital social Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total Sume 40.000 10.000 50.000 36.000 14.000 50.000

Valoarea justã a activelor non-curente ale lui ST era la data achiziþiei de 48.000 u.m., în timp ce activele curente ºi datoriile curente au valori brute egale cu valorile juste. Impozitele amânate sunt ignorate. Se cere sã se calculeze fondul comercial. 656. PQ achiziþioneazã 100% din capitalul lui ST la data de 31 august 2005 pentru suma de 80.000 u.m. La data achiziþiei bilanþul lui ST indicã:
Specificare Active non-curente (valoarea justã 60.000) Creanþe amânate (încasabile în 5 ani) Alte active curente (valoarea brutã = valoarea justã) Total Capital social Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total Sume 50.000 12.000 18.000 80.000 60.000 20.000 80.000

Dobânda este de 10% pe an. Se cere sã se calculeze fondul comercial. 657. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

251

– mii u.m. – Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 80 160 100 40 20 160 S 80

P a achiziþionat toate acþiunile lui S la 30 iunie 2004, când rezultatul dupã repartizarea profitului lui S se ridica la 30.000 u.m. Se cere sã se întocmeascã bilanþul grupului la 31 decembrie 2004. 658. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:
Specificare Active non-curente Investiþie în S la cost Active curente Total Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) Rezultat dupã impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 80 160 100 40 20 160 S 80

– mii u.m. –

P achiziþioneazã 80.000 acþiuni S (VN = 1 u.m./acþiune S) la data de 30 iunie 2004, pentru 140.000 u.m., când rezultatul dupã repartizare al lui S avea suma de 30.000 u.m. Se cere întocmirea bilanþului consolidat la data de 30 iunie 2004. 659. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:

252

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Specificare P Active non-curente 212.000 Investiþie în S la cost 54.000 Total 266.000 Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) 200.000 Rezultat dupã impozitarea profitului 44.000 Datorii curente 22.000 Total 266.000 S 69.000 69.000 40.000 13.000 16.000 69.000

P a achiziþionat toate acþiunile lui S la data de 1 ianuarie 2004, când profiturile cumulate ale lui S erau de 12.000 u.m. Se cere întocmirea bilanþului consolidat. 660. În baza datelor din problema precedentã se ºtie cã P a achiziþionat 32.000 acþiuni ordinare în S cu 54.000 u.m. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat. 661. În baza datelor din problema precedentã, se ºtie cã P a achiziþionat 32.000 acþiuni ordinare în S cu 54.000 u.m. În plus, se considerã cã bunurile neamortizate au fost estimate de directorii lui P a fi sub valoarea de 10.000 u.m. la 1 ianuarie 2004. Nu s-a înregistrat nicio altã ajustare în valorile contabile ale lui S. Impozitele amânate sunt ignorate. Se cere întocmirea bilanþului consolidat. 662. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:
Specificare P Investiþie în S la cost 38.000 S cont curent 20.000 Casa ºi bãnci 20.000 Active nete diverse 82.000 Total 160.000 Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) 100.000 Rezultat dupã impozitarea profitului 60.000 P cont curent Total 160.000 S

46.000 32.000 78.000 20.000 40.000 18.000 78.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

253

P cumpãrã 15.000 acþiuni în S la data de 1 ianuarie 2004, când profitul din balanþã era 24.000 u.m. Diferenþa din contul curent apare deoarece cecul emis de S cãtre P la 31 decembrie 2004 nu a fost primit de P pânã la 3 ianuarie 2005. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. 663. Bilanþurile societãþilor P ºi S la data de 31 decembrie 2004 se prezintã astfel:
Specificare Investiþie în S la cost Stocuri Active nete diverse Total Rezultat dupã repartizare Total P 150.000 24.000 10.000 166.000 190.000 340.000 200.000 80.000 240.000 120.000 340.000 200.000 S

Capital social (acþiuni ordinare la 1 u.m. acþiunea) 100.000

P achiziþioneazã 64.000 acþiuni în S la 1 ianuarie 2004, când profiturile dupã repartizare erau 100.000 u.m. În cursul anului, S i-a vândut stocuri lui P pentru suma de 160.000 u.m., mãrind preþul cu 25%. La data de 31 decembrie 2004, P include în stocurile sale valoarea de 10.000 u.m. reprezentând preþul plãtit pentru bunurile cumpãrate de la S. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2004. 664. Extrasul din bilanþul S la data de 31 ianuarie 2005 se prezintã astfel:
Specificare Active nete Total Capital social acþiuni ordinare Rezultat dupã repartizare Capital social acþiuni preferenþiale Total Sume 360.000 360.000 200.000 60.000 100.000 360.000

254

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

La data de 31 ianuarie 2005, P are un rezultat dupã repartizare de 300.000 u.m. La data de 31 ianuarie 2002, P achiziþioneazã 70% din capitalul acþiuni ordinare al lui S la costul de 180.000 u.m. ºi 40% din capitalul acþiuni preferenþiale la costul de 44.000 u.m. Rezultatul dupã repartizare al lui S la data achiziþiei era de 20.000 u.m. Se cere sã se calculeze fondul comercial. 665. Pe baza datelor din problema precedentã, se cere sã se calculeze interesul minoritar. 666. A achiziþioneazã 180.000 1 u.m. acþiuni ordinare, 100.000 u.m. 1 u.m. acþiuni preferenþiale ºi 20.000 u.m. capitaluri împrumutate în B la data de 30 iunie 2001. Bilanþurile celor douã societãþi la data de 31 decembrie 2004 în valori contabile erau:
Specificare Active non-curente la cost, mai puþin amortizarea 180.000 acþiuni ordinare în B la cost 100.000 acþiuni preferenþiale în B la cost 20.000 capitaluri împrumutate în B Active curente Total Capital social acþiuni ordinare la 1 u.m. 8% acþiuni preferenþiale noncumulate la 1 u.m. 7% capitaluri împrumutate Rezerve din reevaluare Rezultat reþinut dupã repartizare Datorii Total A 760.000 370.000 110.000 20.000 400.000 1.660.000 1.000.000 100.000 300.000 260.000 1.660.000 287.000 737.000 240.000 160.000 80.000 60.000 132.000 65.000 737.000 B 450.000

Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: a) rezervele din reevaluare ºi rezultatul dupã repartizare ale lui A sunt, la data de 30 iunie 2001, de 24.000 u.m. ºi 61.000 u.m.;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

255

b) stocurile lui B la 31 decembrie 2004 includ 45.600 u.m. bunuri cumpãrate de la A. B emite factura la cost plus 20%. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat. 667. A achiziþioneazã 80% din capitalul social al lui B cu mult timp în urmã, când în bilanþ profiturile cumulate ale lui B erau de 24.000 u.m. Bilanþurile la 31 decembrie 2004 ale celor douã societãþi sunt:
Specificare Active non-curente Investiþie în B Active curente Total Capital social ordinar Capital social preferenþial Rezultat reþinut dupã repartizare Dividend obiºnuit propus declarat în decembrie 2004 Datorii diverse Total A 200.000 110.000 90.000 400.000 200.000 160.000 40.000 400.000 62.000 246.000 100.000 20.000 84.000 20.000 22.000 246.000 B 184.000

În cursul anului, A nu a primit dividende de la B. B a propus un dividend preferenþial de 4.000, de asemenea declarat în decembrie 2004, dar necontabilizat în nicio societate. B a achiziþionat 30% din capitalul preferenþial pentru 7.000 u.m. cu câþiva ani în urmã. Fondul comercial a fost în întregime depreciat. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat. 668. La data de 1 ianuarie 2007, A achiziþioneazã urmãtoarele acþiuni în B:
Numãr acþiuni 1 u.m. acþiuni ordinare 1 u.m. acþiuni preferenþiale Total 75.000 32.000 Cost investiþie 116.000 30.000 146.000

La data achiziþiei, profiturile cumulate ale lui B erau de 40.000 u.m.

256

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Bilanþurile la 31 decembrie 2009 sunt:
Specificare Active non-curente Investiþie în B Active curente Total Capital social ordinar 7% capital social preferenþial Rezultat reþinut dupã repartizare Dividend obiºnuit propus Dividend preferenþial propus Datorii diverse Total A 420.000 146.000 226.200 792.200 400.000 240.000 40.000 112.200 792.200 86.800 308.000 100.000 80.000 76.000 5.000 2.800 44.200 308.000 B 221.200

Activele curente ale lui A includ 84.000 u.m. bunuri achiziþionate de la B. B factureazã bunurile la cost plus 20%. Toate dividendele au fost declarate în cursul lunii decembrie 2009. A nu a contabilizat dividendele de primit de la B. Se cere sã se întocmeascã bilanþul consolidat la 31 decembrie 2009. 669. P a achiziþionat acum câþiva ani toate acþiunile din capitalul lui S. Rezultatele lor la sfârºitul anului încheiat la 30 noiembrie 2004 sunt:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit brut Impozit pe profit Profit net P 17.000 15.300 1.700 800 900 S 4.400 3.960 440 200 240

Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat. 670. Se reia problema precedentã, cu menþiunea cã P achiziþioneazã numai 75% din capitalul lui S. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

257

671. Aceleaºi date ca în problema precedentã, cu menþiunile: a) profiturile reportate ale anului sunt de 4.600 u.m. la P ºi de 800 u.m. la S; b) P a achiziþionat acþiuni în S când rezervele de profit ale lui S se ridicau la 200. Se ignorã fondul comercial. Se cere consolidarea profiturilor cumulate la 30 noiembrie 2003 ºi 30 noiembrie 2004. 672. A deþine 80% din capitalul lui B, iar B plãteºte un dividend obiºnuit de 20.000 u.m. (ca atare, 4.000 u.m. vor fi plãtite în afara proporþiei în B, iar 16.000 u.m. = 20.000 u.m. x 80% vor fi plãtite lui A). Bilanþul lui B înainte ºi dupã dividend a fost:
Active nete diverse Capital social Rezerve Înainte 26.000 2.000 24.000 Dupã 6.000 2.000 4.000

De asemenea, presupunem cã rezervele lui B la data achiziþiei erau de 4.000 u.m. Se cere sã se identifice efectele dividendului asupra grupului. 673. P a achiziþionat 75% din acþiunile obiºnuite ale lui S cu câþiva ani în urmã. Conturile de profit ºi pierdere ale lui P ºi S la sfârºitul anului încheiat la 31 august 2004 sunt:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Venit din investiþii financiare Dividend de primit de la S Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului P 4.800 4.320 480 3 483 230 253 253 S 1.600 1.440 160 160 76 84 (4) 80

258

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la sfârºitul anului. Se ignorã fondul comercial. 674. P a achiziþionat 75% din capitalul social al lui S acum câþiva ani. Conturile de profit ºi pierdere la sfârºitul anului încheiat la 31 august 2004 sunt:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Venit din investiþii financiare Dividend încasat de la S Dividend de încasat de la S Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite Dividende de plãtit (propuse) Rezultat dupã repartizare al anului P 4.800 4.320 480 3 12 495 230 265 120 145 S 1.600 1.440 160 160 76 84 (4) 16 64

Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat. Se ignorã fondul comercial. 675. P a achiziþionat 80% din capitalul social obiºnuit ºi 40% din capitalul social preferenþial al lui S cu câþiva ani în urmã. Contul de profit ºi pierdere al lui S pentru anul curent este:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Impozit pe profit Profit dupã impozitare Dividende plãtite preferenþiale Dividende plãtite obiºnuite Rezultat dupã repartizare al anului S 5.400 4.600 800 280 520 20 160 340

Se cere sã se calculeze interesul minoritar.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

259

676. Rezultatele lui P ºi S la sfârºitul anului încheiat la 31 iulie 2004 sunt:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Impozit pe profit Profit dupã repartizare P 2.860 2.320 540 270 270 S 1.200 1.008 192 96 96

Rezultatele dupã repartizare la 1 august 2003 erau de 1.800 u.m. ºi respectiv 400 u.m. P achiziþioneazã 75% din capitalul social ordinar al lui S la data de 28 februarie 2004. Profiturile au fost obþinute în cursul anului. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la sfârºitul anului. Se ignorã fondul comercial. 677. Aceleaºi date ca în problema precedentã, cu menþiunea cã la 1 martie 2004 S a plãtit un dividend de 24 u.m. Se cere sã se evidenþieze dividendul în jurnalul lui P ºi sã se calculeze rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este tratat ca o revenire la societatea-mamã a unei pãrþi din costul investiþiei sale (o reducere a valorii contabile a investiþiei societãþii-mamã în filialã). 678. Aceleaºi date ca în problema precedentã, cu menþiunea cã la 1 martie 2004 S a plãtit un dividend de 24 u.m. Se cere sã se evidenþieze dividendul în jurnalul lui P ºi sã se calculeze rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este tratat ca un profit realizat de societatea-mamã (venit financiar). 679. Conturile de profit ºi pierdere la sfârºitul anului încheiat la 31 martie 2007 ale societãþilor unui grup erau:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit brut Cheltuieli de distribuþie T 432.600 272.538 160.062 W 48.800 30.744 18.056 L 252.000 158.760 93.240

(43.260) (4.880) (25.200)

260

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Specificare Venituri din acþiunile deþinute în cadrul grupului Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului Profituri cumulate la 31 martie 2006 T 15.024 131.826 56.238 75.588 40.000 35.588 73.456 W 13.176 6.344 6.832 3.904 2.928 14.152 L 68.040 32.760 35.280 20.160 15.120 47.880

Istoria grupului este: a) T cumpãrã 75% din acþiunile obiºnuite (un singur tip) în W în urmã cu 7 ani, când rezervele companiei erau de 10.248. Fondul comercial era de 10.000 la data achiziþiei. b) L emite acþiuni obiºnuite de 1 u.m. fiecare în valoarea de 200.000 u.m. T a cumpãrat 120.000 din acestea acum 2 ani, când rezervele lui L erau de 32.760. Fondul comercial la achiziþie a fost de 20.000 u.m. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la 31 martie 2007. 680. Conturile de profit ºi pierdere ale societãþilor A ºi B la sfârºitul anului încheiat la 31 iulie 2007 se prezintã astfel:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Cheltuieli administrative Venituri din acþiunile deþinute în cadrul grupului Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului A 13.912 6.216 7.696 (2.368) 280 5.608 2.516 3.092 1.600 1.492 B 6.580 2.940 3.640 (1.120) 2.520 1.190 1.330 700 630

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

261

Miºcarea rezervelor:
La 31 iulie 2006 Profitul anului La 31 iulie 2007 A 1.594 1.492 3.086 B 7.910 630 8.540

Alte informaþii: a) A a achiziþionat 12.000 dintr-o emisiune de 20.000 acþiuni ordinare ºi 4.000 dintr-o emisiune de 10.000 acþiuni preferenþiale 7% (1 u.m. acþiunea) în B cu câþiva ani în urmã, când rezervele lui B erau de 1.960; b) în anul încheiat la 31 iulie 2007, A i-a vândut lui B bunuri ce costau 1.000 u.m. pentru suma de 1.250 u.m. (20% profit); c) la 31 iulie 2007, B a vândut 40% din aceste bunuri pentru suma de 600 u.m. Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat la A ºi filiala sa la 31 iulie 2007. Se ignorã fondul comercial. 681. La data de 1 ianuarie 2005, P i-a vândut un activ non-curent lui S pentru 50.000 u.m. Costul istoric al activului a fost de 40.000 u.m., iar la data transferului avea o valoare contabilã netã de 30.000 u.m. Amortizarea activului non-curent este de 20% din costul anual. P deþine 75% din S. Se cere sã se evidenþieze ajustãrile ºi formulele contabile. 682. P achiziþioneazã 25% din acþiunile ordinare ale lui A pentru 1.280.000 u.m. la data de 31 decembrie 2002, când rezultatele dupã repartizare ale lui A se ridicau la 1.440.000 u.m. Cele douã companii îºi întocmesc situaþiile financiare la data de 31 decembrie în fiecare an. Bilanþul simplificat al lui A la 31 decembrie 2004 este:
– mii u.m. – Specificare Active nete diverse Capital ºi rezerve Capital social acþiuni ordinare Capital social acþiuni cu primã Rezultat dupã repartizare Sume 5.860 1.600 900 2.280

Se cere sã se evidenþieze cum anume apare investiþia în A în bilanþul consolidat al lui P la data de 31 decembrie 2004.

262

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

683. Se considerã aceleaºi date ca în problema precedentã. În plus, conturile de profit ºi pierdere ale celor douã societãþi la 31 decembrie 2004 sunt:
Specificare Venituri din vânzãri Costul vânzãrilor Profit din exploatare Cheltuieli de distribuþie Cheltuieli administrative Profit brut Impozit pe profit Profit dupã impozitare Interes minoritar Profit net al perioadei Dividende plãtite Rezultat dupã repartizare al anului Rezultat dupã repartizare la 31 decembrie 2003 P 22.000 13.000 9.000 (2.000) (1.000) 6.000 (2.400) 3.600 (600) 3.000 (600) 2.400 12.600 A 8.000 6.000 2.000 (1.000) (400) 600 (120) 480 480 (100) 380 1.900

Se cere sã fie întocmit contul de profit ºi pierdere consolidat al grupului P la 31 decembrie 2004 ºi situaþia rezervelor la 31 decembrie 2004. 684. A ºi B formeazã o asociere în participaþie de forma activitãþilor controlate în comun. Fiecare are propriile sale cheltuieli, dar veniturile sunt împãrþite în mod egal. A cumpãrã 18.800 ºi vinde în numerar 20.000. A ia un împrumut pe termen scurt de 10.000 pentru a finanþa partea sa în asocierea în participaþie. B cumpãrã 21.200 ºi vinde în numerar 23.200. La sfârºitul asocierii soldul stocurilor deþinute de A are o valoare de 1.200. Se cere sã se evidenþieze cum anume apar aceste tranzacþii în situaþiile financiare ale lui A. 685. O societate comercialã fabricã produse finite în urmãtoarele condiþii: costuri cu materii prime directe 500.000 u.m.; costuri cu manopera directã 300.000 u.m.; amortizarea utilajelor utilizate pentru fabricarea producþiei 50.000 u.m.; costuri cu întreþinerea secþiilor în care se fabricã produsele 70.000 u.m.; costuri indirecte cu materii prime ºi materiale 80.000 u.m.; costuri indirecte cu forþa de muncã 160.000 u.m.; pierderi de materiale peste limitele normal admise 10.000 u.m.; costuri de desfacere

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

263

25.000 u.m. În cursul lunii s-au fabricat 1.200 buc. produse finite, nivelul normal de activitate fiind de 1.000 buc. Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 686. O societate comercialã fabricã produse finite în urmãtoarele condiþii: costuri direct aferente unitãþilor produse 800.000 u.m.; regia fixã de producþie reprezentând amortizarea utilajelor folosite pentru fabricarea producþiei 120.000 u.m.; regia variabilã de producþie 240.000 u.m. În cursul lunii s-au fabricat 600 buc. produse finite, nivelul normal de activitate fiind de 1.000 buc. Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 687. O societate comercialã a achiziþionat din import în cursul anului N 1.000 paltoane cu scopul de a le revinde pe piaþa internã. Costurile legate de achiziþie au fost: valoarea în vamã 25.000 u.m.; taxe vamale 2.500 u.m.; cheltuieli de transport pe parcurs intern 3.000 u.m.; cheltuieli de manipulare 100 u.m.; prime de asigurare necesare asigurãrii mãrfurilor pe parcursul transportului 900 u.m.; reducere comercialã primitã de la furnizor 600 u.m.; diferenþe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 100.000 lei. Preþul general de vânzare practicat de piaþa internã este de 70 u.m./palton. În cursul anului societatea a încheiat un contract ferm pentru vânzarea a 800 paltoane, preþul stabilit contractual fiind de 60 u.m./palton. Comisioanele plãtite pentru vânzare se ridicã la 34 u.m./palton. Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 688. O societate comercialã care are activitate de producþie a înregistrat în cursul unei luni cheltuieli totale de producþie de 462.100 u.m. Din procesul de producþie rezultã 1.000 tone produs principal ºi 300 tone produs secundar. Pentru produsul secundar s-a încheiat un contract ferm de vânzare, preþul stabilit în contract fiind de 30 u.m./tonã, iar cheltuielile suplimentare legate de vânzarea produsului secundar sunt estimate la 1.500 u.m. Se cere determinarea costului unitar de prelucrare a produsului principal în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.

264

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

689. Situaþia stocurilor de mãrfuri pentru un magazin mixt se prezintã dupã cum urmeazã:
Specificare Rochii damã Pãpuºi Ghiozdane Cravate Deodorante Cantitatea 600 300 300 900 600 Pe unitate Cost VRN 30 40 50 100 80 34 36 52 90 82

Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 690. Situaþia stocurilor de mãrfuri „Rochii damã” pentru un magazin specializat în vânzarea acestora se prezintã dupã cum urmeazã:
Specificare Rochii damã mãtase - mãsura 40 - mãsura 42 - mãsura 44 Rochii damã stofã - mãsura 46 - mãsura 48 900 600 100 80 90 82 600 300 300 30 40 50 34 36 52 Cantitatea Pe unitate Cost VRN

Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri „Rochii damã” la sfârºitul exerciþiului financiar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 691. La începutul anului N o societate comercialã a achiziþionat un stoc de mãrfuri la costul de 10 u.m. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã este de 12 u.m., iar cheltuielile legate de vânzare sunt estimate la 4 u.m. În anul N+1, mãrfurile se aflã încã în stoc, iar preþul de vânzare practicat pe piaþã a crescut la 13 u.m. Cheltuielile estimate pentru vânzare s-au menþinut constante. Se cere analiza evaluãrii stocului de mãrfuri la sfârºitul exerciþiului financiar N+1 în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

265

692. O societate comercialã achiziþioneazã la începutul anului N un stoc de stofã la cost de 10 u.m. La sfârºitul anului N ea estimeazã pentru acest stoc o valoare realizabilã netã de 8 u.m. Totodatã, se presupune cã în anul N+1 stofa va fi utilizatã pentru obþinerea unor costume al cãror cost de producþie va fi de 25 u.m. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru un astfel de costum este 30 u.m. Se cere analiza evaluãrii stocului de stofã la sfârºitul exerciþiului financiar N în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 693. O societate comercialã achiziþioneazã la începutul anului N un stoc de stofã la cost de 10 u.m. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru stofã este 9 u.m., iar costul sãu de înlocuire, 8 u.m. Totodatã, se presupune cã în anul N+1 stofa va fi utilizatã pentru obþinerea unor costume al cãror cost de producþie va fi 25 u.m. Preþul general de vânzare practicat pe piaþã pentru un astfel de costum este 20 u.m. Se cere analiza evaluãrii stocului de stofã la sfârºitul exerciþiului financiar N în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. 694. O societate prezintã urmãtoarele solduri iniþiale la 31.12.2000: sold iniþial instalaþie 280.000.000 lei; sold iniþial amortizare contabilã 114.000.000 lei; sold iniþial amortizare fiscalã 228.000.000 lei. La 01.01.2001 instalaþia a fost reevaluatã la valoarea de 325.000.000 lei, iar întreprinderea a estimat cã durata de viaþã utilã rãmasã a instalaþiei este de 20 de ani de la data reevaluãrii. Reevaluarea nu a afectat profitul impozabil al anului 2001, iar autoritãþile fiscale nu au ajustat baza de impozitare a clãdirii pentru a reflecta reevaluarea. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. 695. O clãdire al cãrei cost este de 50.000.000 lei se aflã în proprietatea unei societãþi care intenþioneazã sã o foloseascã drept activ de-a lungul duratei de viaþã utilã ºi apoi sã o înstrãineze la o valoare rezidualã egalã cu zero. Amortizarea clãdirii nu este deductibilã fiscal, iar la ieºire niciun câºtig de capital nu va fi impozitat ºi nicio pierdere nu va fi dedusã. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. 696. O instalaþie în valoare de 100.000.000 lei este amortizatã contabil în 5 ani ºi fiscal în 4 ani. Societatea anticipeazã vânzarea activului fãrã a-l mai

266

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

folosi. Dacã activul s-ar vinde s-ar aplica o ratã de 25%, iar în cazul altui venit, de 30%. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. 697. Un utilaj în valoare de 25.000.000 lei este amortizat contabil în 2 ani ºi fiscal în 4 ani. Societatea anticipeazã cã va pãstra activul ºi va recupera valoarea contabilã prin utilizarea sa. Dacã s-ar vinde s-ar aplica o ratã de 15%, iar în cazul altui venit, de 20%. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. 698. O clãdire achiziþionatã în valoare de 80.000.000 lei este amortizatã linear în 5 ani ºi fiscal în 4 ani. Beneficiile generate de utilizarea activului sunt impozitate cu 25%, iar în cazul în care clãdirea ar fi vândutã peste cost câºtigurile ar fi impozitate cu 40%. Vânzarea se face în anul 2 la preþul de 100.000.000 lei. Se cere sã se precizeze implicaþiile fiscale. 699. Societatea ALFA a achiziþionat la data de 01.01.N 75% din acþiunile societãþii BETA, pentru suma de 9.000 lei. Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în lei la data achiziþiei sunt:
Specificare Construcþii Mãrfuri Clienþi Furnizori ALFA 5.000 4.800 2.200 1.000 BETA 4.600 3.700 1.500 1.000

Valoarea justã a activelor identificabile la BETA este: 5.000 lei construcþii, 4.900 lei mãrfuri ºi 2.600 lei clienþi, iar a datoriilor identificabile, 1.000 lei. Cota de impozitare este de 16%. Se cere sã se calculeze fondul comercial. 700. O societate-filialã F a înregistrat în exerciþiul N-1 cheltuieli de constituire de 12.000.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit ºi pierdere. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a amortizãrii în bilanþul anului N, dacã se utilizeazã metoda de consolidare pe solduri.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

267

701. O societate-filialã F a înregistrat în exerciþiul N-1 cheltuieli de constituire de 12.000.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit ºi pierdere. Se cer înregistrãrile de preconsolidare a pãrþii neamortizate a cheltuielilor în bilanþul exerciþiului N-1. 702. La o societate comercialã capitalul social este 10.000.000 lei, rezervele 2.000.000 lei, numãrul de acþiuni 2.000. Se procedeazã la majorarea capitalului social prin emiterea a 400 acþiuni noi la valoarea nominalã de 5.000 lei/acþiune, egalã cu preþul de emisiune. Care este valoarea contabilã a unei acþiuni înainte ºi dupã majorarea capitalului, mãrimea teoreticã a DS-ului ºi raportul de paritate între vechile ºi noile acþiuni? 703. Dispuneþi de urmãtoarele date: o societate a achiziþionat mãrfuri din import, cheltuielile legate de achiziþie fiind: valoarea în vamã 2.500.000 lei; taxe vamale 250.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000 lei; cheltuieli de manipulare 10.000 lei; prime de asigurare 90.000 lei; reducere comercialã primitã 60.000 lei; diferenþe de curs valutar rezultate din plata furnizorului extern 10.000 lei. Întreprinderea estimeazã cã mãrfurile vor fi vândute la preþul de 6.000.000 lei. În scopul vânzãrii se estimeazã urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli de transport 2.000.000 lei; comisioane privind vânzãrile 600.000 lei; costul garanþiei acordate dupã vânzare 800.000 lei. Ce valoare au mãrfurile la închiderea exerciþiului financiar? 704. Dispuneþi de urmãtoarele date: profit net înainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creanþei clienþi 90.000 lei; creºtere cheltuieli în avans 36.000 lei; creºtere datorii furnizori 120.000 lei; plãþi impozit pe profit 540.000 lei; plãþi privind: achiziþia de terenuri 300.000 lei, achiziþia unei clãdiri 450.000 lei, achiziþia de maºini, utilaje, instalaþii 120.000 lei; împrumuturi încasate din emisiunea de obligaþiuni 120.000 lei; dividende plãtite aferente activitãþii de finanþare 312.000 lei. Sã se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitãþile de exploatare, investiþii ºi finanþare.

268

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

705. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000.000 lei ºi include în facturã ºi preþul activitãþii de service dupã instalare în valoare de 9.000.000 lei. Activitatea de service se realizeazã în anul N+1. Conform IAS 18 „Venituri”, sã se calculeze venitul care afecteazã contul de profit ºi pierdere al anului N. 706. O întreprindere de servicii de consultanþã contabilã efectueazã o prestaþie cãtre un client în urmãtoarele condiþii: durata contractului 01.08.N – 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000.000 lei; costul total estimat este de 16.000.000 lei. Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18 „Venituri”, ºtiind cã pentru execuþia contractului s-au angajat cheltuieli de 10.000.000 lei? 707. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.000.000 obligaþiuni cu un preþ de rambursare de 4.100 lei/obligaþiune ºi o valoare nominalã de 4.000 lei/obligaþiune. La dorinþa purtãtorului, obligaþiunile pot sã fie convertite în acþiuni, paritatea de conversie fiind: o acþiune cu valoare nominalã de 3.000 lei pentru o obligaþiune. Purtãtorii a 2.000 de obligaþiuni decid sã converteascã titlurile lor în acþiuni ale societãþii ABC. Care este valoarea primei de conversie a obligaþiunilor în acþiuni? 708. Situaþia înainte de dubla mãrire a capitalului social se prezintã astfel: capital social 15.000.000 lei împãrþit în 15.000 acþiuni; rezerve 3.000.000 lei. Se decide creºterea capitalului social prin dubla mãrire astfel: faza I – încorporãri de rezerve în valoare de 2.000.000 lei, pentru care se emit 2.000 acþiuni, iar în faza a II-a – aporturi în numerar pentru care se emit 4.000 acþiuni a 1.000 lei/acþiune, preþ de emisiune. Sã se determine mãrimile DA-ului ºi DS-ului. 709. SC ABC SA deþine un teren cu o valoare contabilã de 900.000.000 lei. La sfârºitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justã de 1.200.000.000 lei. La sfârºitul exerciþiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justã de 1.100.000.000 lei. Conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”, care este valoarea rezervei din reevaluare la sfârºitul anului N+3?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

269

710. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii referitoare la tranzacþiile efectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-au achiziþionat titluri de participare eliberate în proporþie de 90%; preþul de cumpãrare a fost de 40.000 u.m., partea eliberatã fiind plãtitã imediat la achiziþie; s-au emis la valoarea nominalã obligaþiuni în valoare de 20.000 lei în schimbul unui teren de aceeaºi valoare; s-au încasat 32.000 u.m. din vânzarea unei imobilizãri corporale; s-a efectuat o platã de 9.000 u.m. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un împrumut pe termen lung în valoare de 6.000 u.m. Indicaþi care este, conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de trezorerie din activitatea de investiþii. 711. Cu ocazia inventarului aferent exerciþiului N se estimeazã o cheltuialã probabilã privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. În cursul anului N+1 se plãteºte colaboratorului extern suma de 40.000.000 lei ca rezultat al deciziei din instanþã. Cum este afectat contul de profit ºi pierdere în anul N+1? 712. Se cunosc urmãtoarele informaþii pentru un mijloc fix achiziþionat la 01.01.N: preþ de cumpãrare 200.000.000 lei, taxe vamale 20.000.000 lei, reducere comercialã primitã 4.000.000 lei, durata de utilizare estimatã 8 ani, valoarea rezidualã estimatã 16.000.000 lei, metoda de amortizare linearã. ªtiind cã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi cã în cursul anului N+1 se menþine estimarea privind valoarea rezidualã, dar se reestimeazã durata totalã de utilizare la 11 ani, sã se calculeze cheltuiala cu amortizarea aferentã acestui exerciþiu ºi valoarea contabilã netã. 713. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziþie 400.000 lei, durata utilã de viaþã 10 ani, metoda de amortizare linearã. Dupã 6 ani de utilizare imobilizarea corporalã este reevaluatã cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire, mai puþin amortizarea corespunzãtoare (indice = 4). Cunoscând cã întreprinderea opteazã pentru realizarea surplusului din reevaluare în rezultatul reportat pe mãsura amortizãrii echipamentului, care este suma înregistratã în al optulea an de utilizare a echipamentului?

270

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

714. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii referitoare la tranzacþiile efectuate de o întreprindere comercialã în cursul perioadei: s-a acordat unei întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung în valoare de 10.000 u.m.; s-au emis la valoarea nominalã obligaþiuni în valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o platã de 6.000 u.m. reprezentând o ratã dintr-un contract de leasing financiar; s-a încasat suma de 3.000 u.m. reprezentând dobânda aferentã unui împrumut pe termen lung acordat unei filiale. Indicaþi care este, conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”, fluxul de trezorerie din activitatea de finanþare. 715. Situaþia creanþelor clienþi la sfârºitul anului N este: client A 23.800.000 lei, inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 60%; client B 9.000.000 lei, exclusiv TVA, probabilitate de neîncasare 20%; client C 5.950.000 lei, inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 70%. Care este mãrimea provizionului pentru deprecierea creanþelor clienþi ce trebuie constituit la sfârºitul anului N? 716. Dispuneþi de urmãtoarele date: vânzãri de mãrfuri 8.000 u.m., costul mãrfurilor vândute 6.000 lei; vânzãri de produse finite 10.000 lei; venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chirii 4.000 lei; subvenþii de exploatare aferente materiilor prime 800 lei; producþie imobilizatã 20.000 lei; producþie obþinutã la cost de producþie 40.000 lei; stoc iniþial de produse finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte venituri din exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind deprecierea creanþelor clienþi 3.000 lei. Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este mãrimea cifrei de afaceri ºi a veniturilor din exploatare? 717. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achiziþionat pe 01.01.N sã fie stabilitã la 8 ani; costul de achiziþie al imobilizãrii respective este de 100.000.000 lei, valoarea rezidualã 8.000.000 lei. Activul va fi amortizat în sistem linear. Dupã 3 ani, conducerea întreprinderii decide diminuarea duratei de funcþionare cu 1 an ºi reestimarea valorii reziduale la 6.000.000 lei. Sã se determine cheltuiala cu amortizarea aferentã anului N+4 în conformitate cu prevederile normei IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

271

718. O întreprindere prezintã urmãtoarele informaþii privind stocul de produse finite: stoc iniþial 2.000 lei; producþie curentã 20.000 lei; vânzãri de produse finite 29.988 lei inclusiv TVA 19%; societatea practicã un adaos de 20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei. Ce valoare prezintã în bilanþ stocul de produse finite? 719. Dispuneþi de datele: profit net 3.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea 900 lei; pierderi din diferenþe de curs valutar 300 lei; venituri din investiþii financiare 2.700 lei; stocuri: sold iniþial 10.000 lei ºi final 8.000 lei; clienþi: sold iniþial 6.000 lei ºi final 4.000 lei; furnizori: sold iniþial 1.500 lei ºi final 500 lei; impozit pe profit datorat: sold iniþial 1.300 lei ºi final 200 lei; dobânzi încasate legate de exploatare 3.000 lei; dividende plãtite legate de exploatare aferente anului curent 5.000 lei. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de trezorerie”, calculaþi fluxul de trezorerie provenit din exploatare. 720. O societate are la data bilanþului creanþe în valutã de 1.000 $, valoare contabilã 2.900 lei, datorii în valutã 2.000 $, valoare contabilã 5.600 lei, disponibilitãþi în valutã 100 $, valoare contabilã 260 lei, utilaje din import 11.000 lei, preþ de cumpãrare 4.000 $. La închiderea exerciþiului, cursul dolarului a fost 1 $ = 2,8 lei. Ce valori vor avea aceste elemente în bilanþul de deschidere? 721. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de leasing financiar: valoarea justã a bunului 300.000 lei, valoarea actualizatã a plãþilor minimale 280.000 lei, rata implicitã a contractului la locatar 10% pe an, iar la locator 6% pe an, redevenþa anualã plãtibilã la 31 decembrie 70.000 lei, data semnãrii contractului 1 ianuarie N, avans la data semnãrii contractului 40.000 lei. Care este valoarea dobânzii ºi a recuperãrii investiþiei contabilizate la locator la închiderea exerciþiului N, în conformitate cu norma IAS 17 „Contracte de leasing”? 722. Dispuneþi de urmãtoarele date din bilanþ: imobilizãri 6.400 lei, mãrfuri 1.200 lei, disponibil la bancã 400 lei, capital subscris vãrsat 3.400 lei, alte rezerve 1.200 lei, furnizori 2.800 lei, clienþi – creditori 600 lei. Care este mãrimea activului net contabil?

272

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

723. Societatea X achiziþioneazã o sondã de extracþie din import. Se ºtie cã: preþul de import (valoarea în vamã) este de 20.000 lei, taxa vamalã 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%, iar cheltuielile estimate cu demontarea, mutarea sondei ºi refacerea amplasamentului la terminarea extracþiei sunt de 1.800 lei. Indicaþi mãrimea costului de achiziþie ºi a taxelor datorate în vamã. 724. Societatea X a achiziþionat un utilaj în exerciþiul N-2 la preþul de 25.000 lei, durata 5 ani, amortizabil linear. În exerciþiul N (dupã 3 ani de funcþionare) are loc reevaluarea utilajului la valoarea justã de 18.000 lei. Precizaþi efectele generate în exerciþiul N privind plusul de valoare rezultat în condiþiile aplicãrii metodei de reevaluare prin creºterea valorii contabile nete. 725. În urma a douã reevaluãri succesive ale unei imobilizãri corporale s-au obþinut urmãtoarele date: în exerciþiul N o creºtere de valoare de 100 lei, iar în exerciþiul N+1 o reducere de valoare de 120 lei. Ce determinã reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? 726. O societate achiziþioneazã materii prime pe baza facturii: preþ de cumpãrare 500 u.m., rabat 2%, remizã 1%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Care vor fi efectele în situaþiile financiare dacã scontul se va contabiliza la plata facturii? 727. Societatea X achiziþioneazã la 20.08.N un utilaj la costul de achiziþie de 12.000 lei, duratã de funcþionare 8 ani. Indicaþi valoarea amortizãrii aferente exerciþiului N+1 ºi valoarea contabilã rãmasã la finele exerciþiului N+1 dacã sistemul utilizat este cel degresiv. 728. Dispuneþi de urmãtoarele date privind produsele finite la o societate comercialã: stoc la începutul lunii 400.000 lei cost standard, diferenþe de preþ favorabile la produsele în stoc 20.000 lei; intrãri de produse finite în cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferenþe de preþ nefavorabile aferente produselor intrate 80.000 lei; ieºiri de produse finite 900.000 lei cost standard. Precizaþi influenþa asupra situaþiilor financiare determinatã de diferenþele de preþ.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

273

729. Societatea a primit o subvenþie de 50% pentru investiþii de la buget pentru achiziþionarea unui utilaj în sumã de 3.000 lei. Utilajul achiziþionat a fost utilizat ºi amortizat pentru suma de 2.400 lei, dupã care s-a vândut unui client la preþul de 800 lei. Cum sunt afectate bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere? 730. Potrivit balanþei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintã urmãtoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei, cont 129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei, cont 151 = 2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei. Calculaþi suma capitalului propriu. 731. Potrivit balanþei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile de stocuri de produse, mãrfuri ºi asociate lor ale societãþii X prezintã urmãtoarele solduri: cont 345 = 100.000 lei, cont 348 (SC) = 8.000 lei, cont 394 = 2.000 lei, cont 331 = 1.000 lei, cont 371 = 234.000 lei, cont 378 = 45.000 lei, cont 397 = 4.000 lei, cont 4428 = 39.000 lei. Care este valoarea postului bilanþier „Produse finite ºi mãrfuri”? 732. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii privind materia primã X: stoc iniþial 200 kg a 10 lei; intrãri pe data de 10.01.N 300 kg a 15 lei ºi pe 20.01.N 100 kg a 17 lei; ieºiri pe data de 15.01.N 400 kg ºi pe 25.01.N 150 kg. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO ºi LIFO? 733. Dispuneþi de urmãtoarele date: valoarea contabilã a unei instalaþii 2.000 lei, amortizarea calculatã 1.700 lei, cheltuieli de dezmembrare 110 lei, materiale consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei. Care vor fi efectele în situaþiile financiare generate de scoaterea din evidenþã a instalaþiei? 734. La sfârºitul exerciþiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societãþii X sunt urmãtoarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei, cont 708 = 100 lei, cont 711 = 500 lei, cont 722 = 2.000 lei, cont 758 = 90 lei, cont 766 = 300 lei. Indicaþi mãrimea cifrei de afaceri.

274

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

735. Societatea A cumpãrã materii prime de la societatea B în sumã de 100.000 lei, TVA 19%, ºi vinde societãþii C produse finite de aceeaºi valoare decontabile cu un efect de comerþ (cambie). Pentru decontarea cu furnizorul B, societatea A andoseazã cambia acceptatã de clientul C. Cum se reflectã în contabilitatea societãþii A decontarea cu societãþile B ºi C? 736. Dispuneþi de urmãtoarele date bilanþiere: capital social 100.000 lei, efecte de platã 1.000 lei, furnizori – debitori 15.000 lei, clienþi – creditori 2.000 lei, credite bancare 3.000 lei, împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 5.000 lei, prime privind rambursarea obligaþiunilor 1.000 lei. Care este suma datoriilor? 737. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii bilanþiere: stocuri de materii prime 100.000 lei, ajustãri pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 lei, produse finite 150.000 lei, diferenþe de preþ (sold debitor) la produse finite 20.000 lei, furnizori – debitori pentru stocuri 10.000 lei, clienþi 80.000 lei, clienþi – creditori 25.000 lei, conturi la bãnci 60.000 lei, TVA de recuperat 5.000 lei, acþiuni proprii 15.000 lei, titluri de participare deþinute pe termen lung 45.000 lei. Precizaþi mãrimea activelor circulante. 738. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozitul pe profit calculat ºi înregistrat la 30.09.N 200 lei, din care plãtit 100 lei, veniturile aferente exerciþiului N 8.000 lei, din care dividende încasate 400 lei; cheltuielile aferente exerciþiului N 5.600 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei. Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N, precum ºi cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit ºi pierdere? 739. Societatea X achiziþioneazã un utilaj din import ºtiind cã preþul de import stabilit la frontiera românã este de 1.000 $ la cursul de schimb de 2,7 lei/$, taxa vamalã 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile interne de transport-manipulare sunt de 800 lei, TVA 19%. Calculaþi costul de achiziþie al utilajului din import.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

275

740. Se dau urmãtoarele date privind un utilaj: valoarea contabilã la achiziþionare (decembrie N-1) 4.000 lei, durata de funcþionare 5 ani, amortizarea se calculeazã degresiv. Peste un an are loc reevaluarea utilajului. Valoarea justã este de 3.000 lei. Cum se reflectã corect pentru exerciþiul N reevaluarea utilajului? 741. Din balanþa de verificare a conturilor încheiatã la 31.12.N rezultã urmãtoarele solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20.000 lei, cont 413 = 16.000 lei, cont 418 = 4.000 lei, cont 419 = 7.000 lei, cont 425 = 3.000 lei, cont 491 = 2.000 lei, cont 5187 = 4.000 lei. Determinaþi mãrimea creanþelor întreprinderii. 742. Dispuneþi de urmãtoarele date bilanþiere: cont 1012 = 50.000 lei, cont 106 = 10.000 lei, cont 121 (SC) = 8.000 lei, cont 129 = 7.000 lei, cont 151 = 19.000 lei, cont 161 = 4.000 lei, cont 169 = 1.000 lei, cont 519 = 6.000 lei. Care este mãrimea capitalului propriu ºi a capitalului permanent? 743. Factura primitã de la un furnizor cuprinde urmãtoarele date: materii prime la preþ de vânzare 100.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Indicaþi efectele în situaþiile financiare dacã se utilizeazã preþul standard de 90.000 lei ca preþ de evidenþã ºi scontul de decontare este înregistrat la primirea facturii. 744. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii din conturi (solduri finale): cont 213 = 10.000 lei, cont 281 = 3.000 lei; cont 301 = 4.000 lei; cont 391 = 200 lei; cont 409 = 300 lei; cont 4111 = 500 lei; cont 419 = 600 lei; cont 461 = 100 lei; cont 462 = 150 lei. Precizaþi care este mãrimea activelor imobilizate ºi a activelor circulante. 745. Dispuneþi de urmãtoarele date în cursul exerciþiului N: o întreprindere obþine în cursul anului produse finite la costul de producþie de 30.000 lei; ea vinde 30% din ele la preþul de 38.900 lei, reducerea comercialã înscrisã pe facturã fiind de 10%. Între cheltuielile ocazionate de obþinerea produselor finite sunt: materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 35.000 lei, salarii plãtite 3.200 lei, dobânzi 400 lei, amortizare 1.600 lei. Care este mãrimea rezultatului contabil?

276

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

746. O societate comercialã cu amânuntul achiziþioneazã mãrfuri pe baza facturii. Preþul de cumpãrare 400 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Societatea þine evidenþa mãrfurilor la preþ cu amãnuntul (inclusiv TVA). În condiþiile în care cota de adaos comercial este de 30%, care este preþul cu amãnuntul (inclusiv TVA) al mãrfurilor achiziþionate? 747. În exerciþiul N, societatea X a obþinut produse finite la costul de producþie de 400.000 lei ºi a vândut produse la preþul de vânzare de 380.000 lei, costul lor de producþie fiind de 300.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerþ, plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei. Care indicatori bazaþi pe contul de profit ºi pierdere sunt influenþaþi ºi cu ce sumã? 748. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãþile de exploatare ale unei societãþi în condiþiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii ºi a elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din plasamente 300 lei, creºterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei, scãderea conturilor de creanþe clienþi 1.300 lei, creºterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit plãtit 1.000 lei. 749. Situaþia înainte de dubla creºtere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10.000 lei (10.000 acþiuni x 1 leu valoare nominalã), rezerve 5.000 lei. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 acþiuni. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3.000 acþiuni la un preþ de emisiune egal cu valoarea nominalã. Calculaþi valoarea DA ºi DS generate de creºterea de capital. 750. Situaþia înainte de creºterea capitalului se prezintã astfel: capital social 1.800 lei, format din 1.800 acþiuni, rezerve 360 lei. Se decide creºterea capitalului social prin încorporarea de rezerve în valoare de 120 lei pentru care se emit acþiuni noi la valoarea nominalã. Care este valoarea matematicã contabilã nouã a unei acþiuni ºi mãrimea DA-ului?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

277

751. Situaþia acþiunilor ºi obligaþiunilor unei societãþi se prezintã dupã cum urmeazã: Acþiuni A: Achiziþie pe 10 decembrie: 3.000 acþiuni x 1 u.m. Achiziþie pe 16 decembrie: 4.000 acþiuni x 1,2 u.m. Acþiuni C: Achiziþie pe 15 decembrie: 2.000 acþiuni x 3 u.m. Achiziþie pe 23 decembrie: 1.500 acþiuni x 3,1 u.m. Obligaþiuni B: Achiziþie pe 5 decembrie: 1.000 obligaþiuni x 10 u.m. Achiziþie pe 11 decembrie: 2.000 obligaþiuni x 9 u.m. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1,1 u.m.; B = 9,3 u.m.; C = 3,2 u.m. Precizaþi înregistrãrile contabile în situaþiile în care ajustarea deja existentã este de 150 u.m., respectiv de 250 u.m. 752. Se cumpãrã, în luna decembrie, materii prime fãrã facturã în valoare de 1.500 lei, TVA 19%. Care vor fi efectele în situaþiile financiare la furnizor ºi la client dacã, în ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 1.600 lei, TVA 19%. 753. Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, la preþul de 5.000 lei, TVA 19%, cost de producþie 4.500 lei. Cum sunt afectate situaþiile financiare la furnizor ºi la client dacã, în ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 4.800 lei, TVA 19%. 754. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.000 lei, rabat 3%, remizã 2%, risturn 2%, scont 4%. Societatea practicã un adaos comercial de 20% ºi vinde toate mãrfurile din depozit la preþ de vânzare cu amânuntul. Calculaþi valoarea acestui preþ. 755. Se achiziþioneazã din import un mijloc de transport; preþul din factura furnizorului este de 1.000 $, cursul dolarului este de 3 lei. Taxa vamalã este de 7%, comisionul este de 0,5%, TVA este de 19%. Sã se calculeze costul de achiziþie al mijlocului fix. 756. Un utilaj achiziþionat în exerciþiul N la cost de achiziþie de 20.000 lei este casat în exerciþiul N+6. Din casare rezultã materiale în valoare de 7.000 lei; cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt

278

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

de 2.000 lei. Utilajul are o duratã normalã de funcþionare de 10 ani ºi metoda de amortizare folositã este cea linearã. Cum afecteazã situaþiile financiare casarea utilajului? 757. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15.000 u.m., dar se cunoaºte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacþionate sunt returnate. Se mai cunoaºte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preþul de vânzare. Care vor fi efectele în situaþiile financiare conform IAS 18 „Venituri”? 758. La data de 01.05.N o societate a achiziþionat 1.000 de obligaþiuni pentru un preþ unitar de 100 u.m. Dobânda în sumã de 20.000 u.m. este plãtitã la data de 31 octombrie anual. Care vor fi incidenþele în situaþiile financiare ale exerciþiului N conform IAS 18 „Venituri”? 759. Ce înregistrãri va contabiliza o societate care importã mãrfuri în sumã de 10.000 euro la un curs de schimb în momentul tranzacþiei de 3,6 lei/euro, în momentul plãþii cursul fiind de 3,4 lei/euro? Cum va fi afectat fluxul de numerar? 760. Societatea ABC achiziþioneazã un hotel cu durata de viaþã utilã de 30 de ani, amortizabil linear pentru valoarea de 200.000 lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului, precum ºi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încã douã etaje? 761. Un echipament tehnic este cumpãrat în anul N-2 pentru 16.000 lei, stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadã de 8 ani. La sfârºitul anului N valoarea recuperabilã este de 9.000 lei. Ulterior, se reestimeazã durata de viaþã rãmasã la 3 ani. Care sunt consecinþele asupra contului de profit ºi pierdere în anul N? 762. Determinaþi valoarea costului de achiziþie pentru un sortiment de mãrfuri dintr-o societate care practicã vânzarea la preþ cu amãnuntul dacã are o cotã medie de adaos de 20% ºi valoarea încasatã din vânzare este de 35.700 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

279

763. Se cumpãrã materii prime în valoare de 15.000 lei, transport inclus în facturã 1.000 lei, remizã 500 lei, cheltuieli salariale aferente gestionarului 4.000 lei. Determinaþi valoarea costului de achiziþie. 764. Societatea ABC deþine un soft în valoare de 30.000 u.m. achiziþionat în anul N. La sfârºitul anului N+1, valoarea recuperabilã este de 15.000 u.m., iar amortizarea cumulatã, de 12.000 u.m. La sfârºitul anului N+2, valoarea recuperabilã devine 12.000 u.m., ºtiind cã durata de viaþã utilã nu se modificã ºi amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 u.m. Dacã activul nu ar fi fost depreciat, amortizarea cumulatã pânã la sfârºitul anului N+2 ar fi fost de 18.000 u.m. Analizaþi efectele variaþiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor”. 765. Se cunosc urmãtoarele informaþii despre o linie tehnologicã de extracþie a petrolului: preþ de cumpãrare 300.000 u.m., comision vamal 3%, costuri ale proiectului de amplasare 20.000 u.m., transport pe parcurs intern 10.000 u.m., scont de decontare 2%. Determinaþi valoarea costului de achiziþie conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 766. Se cumpãrã un utilaj în anul 2004 la preþul de 238.000 lei, inclusiv TVA. Recepþionarea ºi punerea în funcþiune are loc la începutul anului 2005. Cum vor fi afectate situaþiile financiare ale anului 2004? 767. Se construieºte o clãdire în regie proprie, lucrarea începând în martie anul N ºi finalizându-se în octombrie N+1. Din totalul de cheltuieli în sumã de 30.000 lei, 40% sunt aferente anului N. Care vor fi modificãrile în situaþiile financiare ale celor doi ani? 768. Un echipament tehnic achiziþionat în anul 2005 la valoarea de 10.000 lei amortizabil degresiv în 6 ani este evaluat la sfârºitul anului 2007 (dupã 3 ani de utilizare) la valoarea justã de 6.000 lei. Dacã se aplicã metoda reevaluãrii valorii brute, care vor fi efectele în situaþiile financiare?

280

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

769. Societatea M acordã filialei sale F pe 01.07.N un împrumut de 10.000 lei pe o perioadã de 4 ani, rambursabil în 4 tranºe egale, cu o ratã anualã a dobânzii de 10%. Cum va fi afectat contul de profit ºi pierdere al anului N atât pentru societatea M, cât ºi pentru filiala sa? 770. O societate de producþie prezintã urmãtoarea situaþie a stocurilor: produse finite disponibile în depozit la începutul lunii 3.000 u.m., valoarea vânzãrilor 28.800 u.m., exclusiv TVA, stoc final 2.000 u.m. ªtiind cã societatea practicã la vânzare un adaos de 20%, determinaþi producþia lunii curente. 771. La 31 decembrie N se cunosc urmãtoarele valori contabile: cont 301 = 20.000 u.m., cont 391 = 8.000 u.m.; cont 371 = 30.000 u.m. La 31 decembrie N+1 valorile contabile sunt: cont 301 = 21.000 u.m. ºi cont 371 = 35.000 u.m., iar cele de inventar: cont 301 = 21.000 u.m. ºi cont 371 = 30.000 u.m. Care sunt efectele în situaþiile financiare ale anului N+1? 772. În anul 2006 se vând produse finite unui client pentru suma de 59.500 u.m., inclusiv TVA. La sfârºitul anului, riscul de neîncasare a creanþei este de 40%, iar în 2007 probabilitatea de încasare a acesteia devine de 30%. Care sunt modificãrile situaþiilor financiare în cei doi ani? 773. Se vând mãrfuri având un cost de achiziþie de 9.000 u.m. la preþul de 11.000 u.m. (exclusiv TVA), ajustare pentru depreciere existentã 1.000 u.m., ºi titluri (investiþii pe termen scurt) la valoarea de 4.000 u.m., costul lor de achiziþie fiind de 2.500 u.m. ºi ajustarea existentã, de 500 u.m. Care va fi incidenþa acestor operaþii în contul de profit ºi pierdere? 774. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.000 obligaþiuni cu valoarea nominalã de 2,5 u.m., preþ de emisiune 2,4 u.m. Rambursarea se face prin metoda anuitãþilor constante în sumã de 700 u.m. pe o perioadã de 10 ani ºi rata anualã a dobânzii de 8%. Care este dobânda calculatã pentru al doilea an?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

281

775. Pe 5 ianuarie N, o societate ALFA din România livreazã unei societãþi BETA din Franþa produse finite în valoare de 80.000 euro. Conform contractului, se încaseazã imediat 50% din valoarea bunurilor, iar restul în douã rate anuale, pe 5 ianuarie. Rata dobânzii prevãzutã în contract este de 10%. În fiecare an se încaseazã rata ºi dobânda pe anul anterior. Evoluþia cursului euro a fost urmãtoarea:
Data 5 ianuarie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 5 ianuarie N+2 Curs de schimb lei/euro 3,5 3,6 3,7 3,75 3,7

Efectuaþi înregistrãrile contabile la societatea Alfa în conformitate cu IAS 18 „Venituri” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. 776. La 15 noiembrie N, societatea GAMA din România importã în condiþii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de 50.000 euro. Transportul ºi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate ºi facturate de societatea germanã L ºi au fost în valoare de 8.000 euro ºi respectiv 2.000 euro. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern, cu manipularea ºi punerea în funcþiune a utilajului în valoare de 2.000 lei, care au fost facturate de furnizorul intern B. Managerii estimeazã cã durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani ºi cã la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului ºi refacerea amplasamentului în valoare de 10.000 lei. Valoarea actualizatã a cheltuielilor cu demontarea este de 9.405 lei. Echipamentul este amortizat linear. Decontarea datoriilor faþã de furnizorii externi se efectueazã astfel: pe 27 decembrie N datoria faþã de M ºi pe 5 ianuarie N+1 datoria faþã de L. Cursul de schimb a evoluat astfel:
Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Curs de schimb lei/euro 3,5 3,65 3,7 3,6

282

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea GAMA conform IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 777. La 1 ianuarie N, societatea Gama achiziþioneazã obligaþiuni cu scadenþa pe 31 decembrie N+4 în valoare de 1.000.000 euro, cu cupon de 7% ºi dobândã fixã anualã. Preþul de achiziþie este de 960.073 euro. Dobânda efectivã este de 8% ºi se determinã din relaþia 960.073 = 70.000/(1+i) + 70.000/(1+i)2 + 70.000/(1+i)3 + 70.000/(1+i)4 + 1.070.000/(1+i)5. Cursul de schimb a evoluat astfel:
Data 1 ianuarie N 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie N N+1 N+2 N+3 Curs de schimb lei/euro 3 3,2 3,15 3,05 3,15

Cursul de schimb mediu în exerciþiul N este de 3,1 lei/euro; Cursul mediu în exerciþiul N+1 este de 3,175 lei/euro; Cursul mediu în exerciþiul N+2 este de 3,1 lei/euro; Cursul mediu în exerciþiul N+3 este de 3,1 lei/euro. Valoarea justã a obligaþiunilor determinatã la sfârºitul exerciþiilor contabile a fost:
Exerciþiul N N+1 N+2 N+3 Valoarea justã (euro) 983.253 986.997 991.022 995.349

Întreprinderea clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile aferente exerciþiului N conform IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaºtere ºi evaluare” ºi IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”. 778. La 28 mai N, societatea-mamã M din România acordã un împrumut de 1.000.000 euro filialei sale din Germania (a cãrei monedã funcþionalã este euro). Acest împrumut are caracterul unei finanþãri permanente.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

283

Cursul euro a evoluat astfel: – 28 mai N: 3,2 lei/euro; – 31 decembrie N: 3,3 lei/euro. Care sunt înregistrãrile efectuate în situaþiile financiare individuale ale societãþii F în conformitate cu IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 779. Societatea M, cu sediul în România, deþine o participaþie de 100% în capitalul filialei B, aflatã în Spania. Bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere ale societãþii B, la 31.12.N, se prezintã astfel: Bilanþul societãþii B la 31 decembrie N
– mii euro –
Activ Imobilizãri (valoare brutã) Amortizarea imobilizãrilor Stocuri Creanþe Disponibilitãþi Total activ Valori 2.000 (200) 500 400 450 3.150 Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve Rezultat Datorii financiare pe termen lung ºi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori Total capitaluri proprii ºi datorii Valori 700 200 100 1.000 100 1.050 3.150

Contul de profit ºi pierdere al societãþii Y la 31 decembrie N
– mii euro – Elemente Venituri din vânzãri de mãrfuri Costul mãrfurilor vândute Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului Valori 2.500 (2.200) (120) (80) 100

– – –

societatea B a fost înfiinþatã în exerciþiul N-4; stocurile au fost achiziþionate în cursul exerciþiului N; cursul monedei europene a avut urmãtoarea evoluþie în raport cu leul:

284

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Data N-4, data înfiinþãrii societãþii N-2, cursul de la sfârºitul anului N-1, data achiziþionãrii imobilizãrilor N-1, cursul mediu N-1, cursul de la sfârºitul anului N, cursul din momentul achiziþionãrii stocurilor N, cursul mediu N, cursul de la sfârºitul exerciþiului Curs de schimb lei/euro 3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,6 3,7

rezervele de la sfârºitul exerciþiului N au fost constituite din rezultatele exerciþiilor N-2 (25) ºi N-1 (175).

Efectuaþi conversia situaþiilor financiare (bilanþ ºi cont de profit ºi pierdere) în condiþiile în care situaþiile financiare ale filialei B sunt prezentate în euro, iar moneda funcþionalã a acesteia este leul. 780. Societatea româneascã M deþine o filialã F în Franþa. Bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere se prezintã astfel: Bilanþul societãþii F la 31.12.N
Activ Imobilizãri corporale Amortizarea imobilizãrilor Mãrfuri Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor Clienþi Disponibilitãþi Total activ Suma 2.500 (500) 400 (50) 1.000 100 3.450

– mii euro –
Suma 1.650 1.200 500 100

Datorii + Capitaluri proprii Datorii Capital social Rezerve Rezultatul exerciþiului

Total datorii + capitaluri proprii

3.450

Contul de profit ºi pierdere al societãþii F
– mii euro – Elemente Vânzãri de mãrfuri Cheltuieli cu mãrfurile Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu ajustarea valorii stocurilor Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului Suma 3.600 (3.120) (240) (50) (70) 120

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

285

Informaþii suplimentare: – filiala F a fost înfiinþatã la începutul exerciþiului N-2; – societatea M deþine 100% din capitalul societãþii F; – rezervele de la sfârºitul exerciþiului N provin: 250.000 euro din rezultatul exerciþiului N-2 ºi 250.000 euro din rezultatul exerciþiului N-1; – imobilizãrile au fost achiziþionate pe data de 15.03.N-2; – mãrfurile au fost achiziþionate pe 18.11.N; – cursul de schimb lei/euro a evoluat astfel:
31.12.N-3 15.03.N-2 31.12.N-2 31.12.N-1 18.11.N 2,7 3 3,2 3,5 3,8 31.12.N 4

Moneda funcþionalã a societãþii franceze este euro. Efectuaþi conversia situaþiilor financiare ale filialei în moneda de prezentare a grupului, care este moneda funcþionalã a societãþii-mamã. 781. Societatea-mamã M situatã în România deþine 70% din capitalul unei entitãþi externe situate în SUA (care are ca monedã funcþionalã dolarul). Acþiunile acestei societãþi sunt evaluate, la societatea-mamã M, la un cost de achiziþie de 3.000 mii lei. La 31.12.N, în urma conversiei, capitalurile proprii ale societãþii F se prezintã astfel:
– mii lei – Capitaluri proprii Capital subscris ºi vãrsat Rezerve Rezultat Diferenþe de conversie Valori 2.000 400 600 250

Pentru întocmirea situaþiilor financiare ale grupului M, efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã M ºi interesele minoritare. 782. Societatea Alfa dispune de urmãtoarele informaþii cu privire la un utilaj: – costul de achiziþie 500.000 lei (utilajul a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N-2); – durata de amortizare este de 6 ani; – metoda de amortizare este cea linearã; – valoarea rezidualã este estimatã la 20.000 lei.

286

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

La sfârºitul celui de-al treilea an se reestimeazã durata de utilizare la 5 ani, iar valoarea rezidualã, la 14.000 lei. Calculaþi amortizarea în exerciþiile N-2, N-1 ºi N. 783. Filiala F deþine terenuri achiziþionate la costul de 400.000.000 u.m. În situaþiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost. Politica grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile. Valoarea justã a terenurilor a evoluat astfel:
Anul N N+1 N+2 N+3 Valoarea justã 420.000.000 390.000.000 430.000.000 440.000.000

La sfârºitul exerciþiului N+4 terenurile sunt vândute. Cota de impozitare este de 16%. Ce retratãri de omogenizare sunt efectuate în exerciþiul N, ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 784. Pe 6 iunie societatea M a achiziþionat 75% din acþiunile societãþii F la costul de 90.000. La data achiziþiei, capitalurile proprii ale societãþii F se prezintã astfel:
Elemente Capital social Rezervã legalã Alte rezerve Rezultat reportat Rezultat Acþiuni proprii Total capitaluri proprii Valoare 100.000 5.000 2.000 1.000 2.000 (500) 109.500

Nu au fost identificate diferenþe de valoare cu ocazia achiziþiei. Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

287

785. Pe 30.09.N societatea Alfa achiziþioneazã societatea Beta pentru suma de 70.000 u.m. La data achiziþiei capitalurile proprii ale societãþii Beta se prezintã astfel:
Elemente Capital social Rezervã legalã Alte rezerve Rezultat reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valoare 100.000 5.000 2.000 1.000 2.000 110.000

Nu au fost identificate diferenþe de valoare cu ocazia achiziþiei. Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi”. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei. 786. Societatea M achiziþioneazã la 01.05.N 25% din acþiunile D la costul de 11.000.000 u.m. ºi la 01.09.N 35% din acþiunile D la costul de 30.000.000 u.m. Valorile contabile ºi valorile juste ale activelor ºi datoriilor lui D au evoluat astfel:
– mii u.m. – 01.05.N Valoarea contabilã Active Datorii Activ net 100.000 80.000 20.000 Valoarea justã 120.000 80.000 40.000 01.09.N Valoarea contabilã 140.000 80.000 60.000 Valoarea justã 150.000 80.000 70.000

Cota de impozit pe profit este de 16%. Calculaþi fondul comercial conform IFRS 3 „Combinãri de întreprinderi” (þinând cont ºi de impozitele amânate). 787. Pe 1 iulie, societatea Alfa achiziþioneazã 80% din acþiunile societãþii F la costul de 60.000 u.m. La data achiziþiei bilanþul societãþii F se prezintã astfel:

288

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Elemente Active necurente Imobilizãri corporale Cheltuieli de dezvoltare Investiþii Active curente Total active Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve legale Profit Total capitaluri proprii Datorii necurente Datorii curente Total datorii ºi capitaluri proprii F 150.000 100.000 30.000 20.000 25.000 175.000 40.000 10.000 5.000 55.000 80.000 40.000 175.000

Cu ocazia achiziþiei se identificã un plus de valoare la un teren de 1.200 u.m., iar la o clãdire, de 1.800 u.m. Cota de impozitare este de 16%. Calculaþi ºi reflectaþi în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F în momentul achiziþiei. 788. Se dã urmãtoarea structurã de grup: 60% 70% M F1 F2 Bilanþurile celor 3 societãþi se prezintã astfel:
Bilanþ M (în u.m.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 70 Capital social 730 800 Total Bilanþ F1 (în u.m.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 60 Capital social 40 100 Total

Activ Titluri F1 Alte active Total

Suma 800 800

Activ Titluri F2 Alte active Total

Suma 100 100

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Bilanþ F2 (în u.m.) Suma Datorii + Capitaluri proprii 100 Capital social 100 Total

289

Activ Active Total

Suma 100 100

Întocmiþi bilanþul grupului M folosind tehnica de consolidare pe paliere. 789. Folosind datele de la problema anterioarã, întocmiþi bilanþul grupului M folosind tehnica de consolidare directã. 790. Data trecerii la IFRS pentru societatea-mamã A este 1 ianuarie 2004. Societatea A a achiziþionat 100% filiala F în martie 2002. Anterior tranzacþiei, societatea F încheiase un contract de locaþie (în calitate de locatar) având ca obiect un utilaj ce îndeplineºte condiþiile IAS 17 „Contracte de leasing” pentru a fi contabilizat ca locaþie-finanþare. Potrivit referenþialului contabil aplicat anterior de societatea F, contractul a fost contabilizat ca o locaþie simplã. Prin aplicarea tratamentului contabil prevãzut de IAS 17 pentru contractele de locaþie-finanþare, societatea F ar trebui sã deþinã la 1 ianuarie 2004 un activ cu o valoare netã contabilã de 450.000 u.m. (valoarea brutã 500.000 u.m. ºi amortizarea cumulatã 50.000 u.m.) ºi o datorie de 300.000 u.m. Ce retratãri se efectueazã cu ocazia trecerii la IFRS conform IFRS 1 „Adoptarea pentru prima datã a Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã”? 791. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004. În 2003, societatea F a realizat vânzãri pentru care a oferit dreptul de returnare pe perioada de garanþie. Deºi, potrivit IAS 37, societatea F ar fi trebuit sã recunoascã un provizion pentru garanþii de 30.000 u.m., acesta nu a fost recunoscut. La 1 ianuarie 2005 (data trecerii la IFRS), suma necesarã pentru decontarea datoriei este estimatã la 26.000 u.m. Ce înregistrãri efectueazã M la data trecerii la IFRS dacã se aplicã excepþia facultativã? Dar dacã se aplicã prevederile IFRS 3 retrospectiv? 792. Societatea-mamã ALFA a achiziþionat 70% din acþiunile filialei BETA la 1 martie 2002. ALFA va prezenta primele situaþii financiare consolidate la 31 decembrie 2006, cu data trecerii la IFRS la 1 ianuarie 2005.

290

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Potrivit referenþialului contabil aplicat anterior, filiala BETA a capitalizat, la începutul anului 2001, cheltuieli de dezvoltare de 50.000 u.m., amortizabile în 5 ani. Dacã BETA ar fi aplicat standarde internaþionale, cheltuielile de dezvoltare nu ar fi fost capitalizate (IAS 38). Valoarea contabilã a cheltuielilor de dezvoltare la data trecerii la IFRS este 10.000 u.m. Cota de impozitare este de 16%. Ce înregistrare este efectuatã la data trecerii la IFRS în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere? 793. Societatea M achiziþioneazã 100% întreprinderea F la 1 ianuarie 2002. Societatea-mamã M va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu data tranziþiei la 1 ianuarie 2005. La 1 ianuarie 2000, F a achiziþionat un program informatic la un cost de 300.000 u.m., pe care îl amortizeazã în 3 ani. Durata de viaþã utilã estimatã potrivit IAS 38 este de 6 ani. La 31 decembrie 2002, activul este complet amortizat. Valoarea contabilã la data grupãrii (100.000 u.m.) este costul prezumat care stã la baza determinãrii amortizãrii ulterioare, potrivit IAS 38. Durata de viaþã utilã la data grupãrii este de 4 ani. Amortizarea pânã la data trecerii la IFRS este de 75.000 u.m. Societatea-mamã M alege sã aplice excepþia facultativã referitoare la grupãrile de întreprinderi. Ce înregistreazã societatea-mamã la 1 ianuarie 2005? 794. Întreprinderea ALFA va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006, data trecerii la IFRS fiind 1 ianuarie 2005. În ianuarie 2003, ALFA a achiziþionat o filialã. În situaþiile financiare consolidate întocmite potrivit referenþialului aplicat anterior: – fondul comercial de 150.000 u.m. a fost imputat capitalurilor proprii; – societatea ALFA a recunoscut cheltuieli de constituire de 32.000 u.m., amortizabile în 4 ani ºi care nu îndeplinesc criteriile de recunoaºtere prevãzute de IAS 38; – la data grupãrii nu au fost recunoscute cheltuieli de dezvoltare de 90.000 u.m., cu o duratã de amortizare de 5 ani, ce îndeplinesc criteriile de recunoaºtere prevãzute de IAS 38. Ce retratãri efectueazã ALFA în vederea întocmirii bilanþului de deschidere conform IFRS 1?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

291

795. Societatea-mamã M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006. În ianuarie 2003, societatea M a achiziþionat 80% din acþiunile unei societãþi F, în urmãtoarele condiþii: – costul de achiziþie 200.000.000 u.m.; – valoarea justã a activelor identificate în momentul achiziþiei 800.000.000 u.m.; – valoarea justã a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 500.000.000 u.m. Fondul comercial negativ = 80% (800.000.000 – 500.000.000) – 200.000.000 = 40.000.000 u.m. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani. La data trecerii la IFRS, în bilanþul consolidat existã un sold al fondului comercial negativ de 32.000.000 u.m. Ce înregistrare se efectueazã în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere? 796. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006 ºi prezintã sume comparative pentru un an. Potrivit referenþialului anterior, societatea ALFA a capitalizat, la 1 ianuarie 2002, costul reparaþiilor unor echipamente de 40.000.000 u.m. care ar fi trebuit imputat pe cheltuieli, potrivit IAS 16. Amortizarea suplimentarã înregistratã în perioada 1 ianuarie 2002 – 1 ianuarie 2005, datoritã capitalizãrii cheltuielilor cu reparaþiile, a fost de 28.000.000 u.m. Valoarea netã contabilã a echipamentelor la data trecerii la IFRS este de 450.000.000 u.m., iar valoarea justã este de 430.000.000 u.m. Deoarece politica anterioarã nu era conformã cu IAS 16, societatea ALFA ar trebui sã recalculeze costul imobilizãrilor sau sã aplice excepþia opþionalã potrivit cãreia orice imobilizare corporalã poate fi evaluatã la valoarea justã la 1 ianuarie 2005, data trecerii la IFRS. Valoarea justã este consideratã cost prezumat ºi serveºte ca punct de plecare pentru determinarea amortizãrilor ºi deprecierilor viitoare, iar ajustarea necesarã este imputatã rezultatului reportat. Ce înregistrãri efectueazã societatea Alfa în vederea întocmirii bilanþului de deschidere dacã alege sã aplice IAS 16 retrospectiv? 797. Întreprinderea BETA va întocmi primele situaþii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2006. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005, data

292

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

la care se întocmeºte ºi bilanþul de deschidere. Societatea BETA deþine utilaje amortizate dupã durate de funcþionare fiscale. Amortizarea cumulatã la 31 decembrie 2004 este de 500.000.000 u.m. Politica de amortizare nu este conformã cu IAS 16. Amortizarea cumulatã determinatã cu ajutorul unor estimãri efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 300.000.000 u.m. Costul echipamentelor este de 700.000.000 u.m. Valoarea justã a echipamentelor la 1 ianuarie 2005 este de 420.000.000 u.m. Care sunt alternativele de care dispune societatea BETA la data trecerii la IFRS, conform IFRS 1, ºi ce retratãri efectueazã în fiecare situaþie? 798. Societatea ALFA a achiziþionat un utilaj la 1 ianuarie 2003 pentru 400.000.000 u.m., cu o duratã de utilitate de 10 ani. La 31 decembrie 2003, societatea ALFA a reevaluat utilajul la 450.000.000 u.m. Data trecerii la IFRS pentru ALFA este 1 ianuarie 2005. Valoarea justã a utilajului la 1 ianuarie 2005 este de 430.000.000 u.m. Societatea ALFA alege sã aplice tratamentul de bazã prevãzut de IAS 16. ALFA poate opta sã evalueze utilajul la valoarea justã la data trecerii la IFRS sau la valoarea determinatã prin aplicarea retroactivã a IAS 16. Ce înregistrãri se efectueazã în fiecare din cele douã situaþii prezentate mai sus? 799. La data trecerii la IFRS se cunosc urmãtoarele informaþii pentru societatea Alfa: – imobilizãrile financiare sunt prezentate în bilanþ la valoarea contabilã mai puþin provizioanele pentru depreciere cumulate; – provizioanele pentru depreciere se determinã ca diferenþã între valoarea de intrare ºi valoarea justã stabilitã cu ocazia inventarierii. Imobilizãrile financiare cuprind:
– valori în lei – Elemente Interese de participare evaluate la valoarea justã Interese de participare evaluate la cost Total Data trecerii la IFRS 18.000.000 2.000.000 20.000.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

293

Investiþiile financiare pe termen scurt conþin:
– valori în lei – Elemente Titluri de plasament evaluate la cost Titluri de plasament evaluate la valoarea justã Acþiuni proprii Total Data trecerii la IFRS 3.000.000 5.000.000 8.000.000

Interesele de participare vor fi considerate active financiare disponibile pentru vânzare, evaluate la valoarea justã, cu variaþiile de valoare înregistrate în capitalurile proprii. Valoarea lor justã la data trecerii la IFRS este de 21.000.000 lei. Titlurile de plasament vor fi clasificate drept active financiare evaluate la valoarea justã, cu variaþiile de valoare în contul de profit ºi pierdere, potrivit IAS 39. Valoarea lor justã la data trecerii la IFRS este de 9.000.000 lei. Ce înregistrãri efectueazã societatea Alfa la data trecerii la IFRS? 800. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31.12.2006 (cu un an de cifre comparative). La 1 ianuarie 2004, ALFA a încheiat un contract de locaþie-finanþare în calitate de locatar, în urmãtoarele condiþii: – obiectul contractului – un mijloc de transport; – durata contractului 5 ani; – redevenþa anualã 50.000.000 u.m. (plãtibilã la sfârºitul anului); – rata implicitã a contractului este de 10%; – ALFA garanteazã o valoare rezidualã de 10.000.000 u.m. la sfârºitul contractului. Valoarea justã a mijlocului de transport la 1 ianuarie 2005 este de 150.000.000 u.m., consideratã drept cost prezumat potrivit excepþiei facultative prevãzute de IFRS 1. ALFA a contabilizat contractul ca o locaþie operaþionalã. Ce ar trebui sã înregistreze societatea ALFA la data trecerii la IFRS? 801. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004. F trebuia sã recunoascã, potrivit IAS 37, un provizion pentru garanþii.

294

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Cea mai bunã estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 300.000.000 u.m. Dupã reglementãrile contabile anterioare, provizionul nu a fost recunoscut nici în situaþiile individuale ale lui F, nici în conturile consolidate. Cea mai bunã estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) este de 250.000.000 u.m. Care sunt înregistrãrile contabile necesare în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere dacã se aplicã retrospectiv IFRS 3? 802. Societatea M a achiziþionat 100% acþiunile societãþii F la 1 ianuarie 2004. F trebuia sã recunoascã, potrivit IAS 37, un provizion pentru garanþii. Cea mai bunã estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 700.000.000 u.m. Dupã reglementãrile contabile anterioare, provizionul nu a fost recunoscut nici în situaþiile individuale ale lui F, nici în conturile consolidate. Cea mai bunã estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) este de 675.000.000 u.m. Care sunt înregistrãrile contabile necesare în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere dacã se aplicã excepþia facultativã prevãzutã de IFRS 1? 803. Societatea BETA deþine un echipament care a fost achiziþionat, la 30 iunie 2003, cu 100.000.000 u.m. Potrivit referenþialului anterior, BETA a contabilizat amortizarea dupã durate de funcþionare fiscale (durata de funcþionare a echipamentului fiind de 5 ani). BETA alege sã aplice tratamentul de bazã al IAS 16 ºi estimeazã o duratã de utilitate de 8 ani ºi o valoare rezidualã de 10.000.000 u.m. BETA nu a înregistrat impozite amânate. Cota de impozitare este de 16%. Ce înregistrãri efectueazã BETA la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005) dacã aplicã retrospectiv prevederile IAS 16 ºi IAS 12? 804. Societatea M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu sume comparative pentru un an. La 1 ianuarie 2004, M a încheiat un contract ce are ca obiect construirea unui pod care urmeazã a fi finalizat în octombrie 2006. La 31 decembrie 2004, cheltuielile efectuate în contul contractului au fost de 400.000.000 u.m, cheltuielile estimate pânã la finalizarea contractului 1.200.000.000 u.m., iar veniturile din contract au fost estimate la 2.000.000.000 u.m. Potrivit reglementãrilor anterioare, M a contabilizat contractul dupã metoda

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

295

finalizãrii lucrãrilor. Potrivit IAS 11, M ar trebui sã contabilizeze contractul dupã metoda gradului de avansare a lucrãrilor. Ce ar trebui sã înregistreze societatea M la data trecerii la IFRS? 805. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31.12.2006 (cu un an de cifre comparative). Din conversia unei operaþii în strãinãtate, potrivit referenþialului contabil anterior, a rezultat o rezervã din conversie pozitivã de 100.000.000 u.m. Ce înregistrare trebuie sã efectueze ALFA la data trecerii la IFRS dacã aplicã excepþia facultativã prezentatã de IFRS 1? 806. Întreprinderea BETA va întocmi primele situaþii financiare potrivit IFRS la 31 decembrie 2006. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005, datã la care se întocmeºte ºi bilanþul de deschidere. BETA deþine utilaje amortizate dupã durate de funcþionare fiscale. Amortizarea cumulatã la 31 decembrie 2004 este de 800.000.000 u.m. Politica de amortizare nu este conformã cu IAS 16. Amortizarea cumulatã determinatã cu ajutorul unor estimãri efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 600.000.000 u.m. Costul echipamentelor este de 900.000.000 u.m. Valoarea justã a echipamentelor, la 1 ianuarie 2005, este de 320.000.000 u.m. Ce înregistrare efectueazã BETA în vederea întocmirii bilanþului de deschidere dacã nu aplicã excepþia facultativã prevãzutã de IFRS 1? 807. Societatea-mamã M va prezenta primele situaþii financiare în conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu sume comparative pentru un an. În ianuarie 2002, M a achiziþionat 70% din acþiunile unei societãþi F în urmãtoarele condiþii: – – costul de achiziþie 100.000.000 u.m.; valoarea justã a activelor identificate în momentul achiziþiei 900.000.000 u.m.; – valoarea justã a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate 700.000.000 u.m. Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani. Ce înregistrare efectueazã M în vederea întocmirii bilanþului consolidat de deschidere?

296

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

808. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20.000 lei, cu scadenþa la 31.12.N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fãrã opþiunea de conversie, este de 11%. Efectuaþi înregistrãrile la emitent conform IAS 32, dacã pânã la scadenþã niciun obligatar nu-ºi exercitã opþiunea de conversie. 809. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20.000 lei, cu scadenþa la 31.12.N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fãrã opþiunea de conversie, este de 11%. Presupunem cã la 31.12.N+3 deþinãtorii a 100 de obligaþiuni îºi exercitã opþiunea de conversie. Valoarea nominalã a unei acþiuni este 1.000 lei. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea ALFA cu ocazia conversiei? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru componenta de datorie pe perioada rãmasã. 810. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligaþiuni convertibile la valoarea nominalã de 20.000 lei, cu scadenþa la 31.12.N+9 ºi cupon plãtibil anual de 10%. Obligaþiunile sunt convertibile în acþiuni ordinare, raportul de conversie fiind de 3 acþiuni pentru o obligaþiune. Rata dobânzii pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fãrã opþiunea de conversie, este de 11%. Dacã dobânda deductibilã fiscal este reprezentatã de fluxul monetar (calculat pe seama ratei de 10%), calculaþi ºi înregistraþi impozitul amânat, dacã pânã la scadenþã niciun obligatar nu-ºi exercitã opþiunea de conversie. 811. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA, la 31.12.N (în mii lei):
Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Valoare contabilã 900.000 250.000 50.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

297

Informaþii Valoare contabilã Dividende de încasat (4) 60.000 Dobânzi de platã (3) 145.000 Provizion pentru garanþii acordate clienþilor (5) 45.000 Provizion pentru dezafectarea unei clãdiri (6) 20.000 Cheltuieli de dezvoltare (7) 25.000 Împrumut în valutã (8) 120.000 Echipamente finanþate prin contracte de leasing financiar (9) 250.000 Datorii din contracte de leasing financiar (9) 270.000 Amenzi de plãtit (10) 10.000

1) 2)

Baza fiscalã pentru imobilizãrile corporale este de 800.000 mii lei. Creanþele clienþi au o valoare brutã de 280.000 mii lei ºi existã un provizion pentru depreciere constituit de 30.000 mii lei (nedeductibil fiscal). 3) Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care vor fi încasate/ plãtite. 4) Dividendele de încasat nu sunt impozabile. 5) Provizionul pentru garanþii acordate clienþilor nu este deductibil fiscal. 6) Provizionul pentru dezafectarea clãdirii a fost capitalizat conform IAS 16 la momentul recunoaºterii iniþiale a acesteia ºi nu este deductibil fiscal. 7) Cheltuielile de dezvoltare sunt deductibile fiscal la momentul plãþii ºi amortizate pe 5 ani contabil. 8) Împrumutul în valutã este în valoare de 3.000 euro (curs la data contractãrii 1 euro = 44.000 lei, la 31.12.N 1 euro = 40.000 lei). Câºtigul din diferenþe de curs este impozabil la momentul realizãrii. 9) În conformitate cu IAS 17, s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile de 45.250 mii lei ºi cheltuieli cu amortizarea de 50.000 mii lei. Redevenþa anualã de 75.000 mii lei nu a fost plãtitã pânã la sfârºitul exerciþiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este considerat leasing operaþional. 10) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile conform IAS 12.

298

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

812. Despre o categorie de utilaje se cunosc urmãtoarele informaþii (în mii lei):
Informaþii Valoarea la 01.01.N (–) Amortizarea anului N (=) Valoarea la 31.12.N Valoarea contabilã 250.000 (25.000) 225.000 Baza fiscalã 180.000 (40.000) 140.000

La 31.12.N, întreprinderea a reevaluat utilajele, valoarea reevaluatã fiind de 300.000 mii lei. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscutã. Cota de impozit pe profit este de 16%. Calculaþi ºi înregistraþi impozitul amânat la 31.12.N conform IAS 12. 813. Societatea ALFA s-a angajat prin contract sã construiascã o clãdire. Lucrãrile trebuie terminate pânã la data de 10.10.N+2. Etapele realizãrii contractului sunt: – la 10.10.N se semneazã contractul; se stabileºte un preþ de livrare revizuibil de 300.000 u.m. ºi se estimeazã un cost de 200.000 u.m.; – la 31.12.N costul lucrãrilor în curs este de 100.000 u.m.; – la 31.12.N+1 costul lucrãrilor este de 275.000 u.m.; preþul contractului este revizuit la 360.000 u.m., iar costul, la 300.000 u.m.; – la 10.10.N+2 au loc livrarea ºi facturarea; preþul de livrare este de 440.000 u.m., iar costul efectiv, de 350.000 u.m. Întreprinderea utilizeazã pentru evaluarea ºi contabilizarea contractului metoda gradului de avansare a lucrãrilor. Fiscul recunoaºte rezultatul contractului la terminarea lucrãrilor. Efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare conform IAS 11 ºi IAS 12. 814. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind activele ºi datoriile societãþii ALFA la sfârºitul exerciþiului N+1:
– u.m. – Active ºi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizãri corporale (2) Clienþi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli (6) Amenzi de plãtit (7) Alte datorii (5) Situaþia la 31.12.N+1 18.000.000 640.000.000 20.000.000 5.000.000 20.000.000 4.000.000 2.000.000 400.000.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

299

1) La începutul exerciþiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.000.000 lei, care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda linearã, pe o duratã de 5 ani. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajãrii lor (N). 2) Imobilizãrile corporale cuprind clãdiri ºi utilaje. Clãdirile au fost achiziþionate la începutul exerciþiului N la un cost de 700.000.000 lei ºi sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare fiscalã este de 10 ani. La sfârºitul exerciþiului N+1, clãdirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600.000.000 lei. Utilajele au fost achiziþionate, la începutul exerciþiului N-1, cu 100.000.000 lei. Durata de amortizare contabilã este de 5 ani, iar cea fiscalã, de 4 ani. 3) La 31.12.N+1 creanþele clienþi aveau o valoare brutã de 25.000.000 lei ºi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Provizionul este reluat în exerciþiul N+2. 4) Cheltuielile înregistrate în avans reprezintã o chirie plãtitã pe 5 ani ulteriori exerciþiului N+1, deductibilã la momentul în care are loc fluxul monetar. 5) Pentru posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu existã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. 6) În cursul exerciþiului N+1, ALFA se aflã în litigiu cu un client. Managementul estimeazã la sfârºitul exerciþiului cã despãgubirile ce vor fi plãtite de ALFA se ridicã la 4.000.000 lei pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal. 7) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciþiul N+1. 8) La începutul exerciþiului N+1 ALFA a imputat contului de profit ºi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.000.000 lei. Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizeazã în 5 ani. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile la 31.12.N+1. 815. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind activele ºi datoriile societãþii ALFA la 31.12.N+2:

300

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili – u.m. – Active ºi datorii Cheltuieli de dezvoltare (1) Imobilizãri corporale (2) Clienþi (3) Cheltuieli înregistrate în avans (4) Alte active (5) Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli (6) Amenzi de plãtit (7) Donaþii (7) Alte datorii (5) Situaþia la 31.12.N+2 12.000.000 500.000.000 15.000.000 4.000.000 25.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 300.000.000

1) La începutul exerciþiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.000.000 lei, care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda linearã, pe o duratã de 5 ani. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajãrii lor (N). 2) Imobilizãrile corporale cuprind clãdiri ºi utilaje. Clãdirile au fost achiziþionate la începutul exerciþiului N la un cost de 700.000.000 lei ºi sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare fiscalã este de 10 ani. La sfârºitul exerciþiului N+1 clãdirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600.000.000 lei. Utilajele au fost achiziþionate, la începutul exerciþiului N-1, cu 100.000.000 lei. Durata de amortizare contabilã este de 5 ani, iar cea fiscalã, de 4 ani. 3) La 31.12.N+1, creanþele clienþi aveau o valoare brutã de 25.000.000 lei ºi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Provizionul este reluat în exerciþiul N+2. 4) Cheltuielile înregistrate în avans reprezintã o chirie plãtitã pe 5 ani ulteriori exerciþiului N+1, deductibilã la momentul în care are loc fluxul monetar. 5) Pentru posturile „Alte active” ºi „Alte datorii” nu existã diferenþe între contabilitate ºi fiscalitate. 6) În cursul exerciþiului N+1 ALFA se aflã în litigiu cu un client. Managementul estimeazã la sfârºitul exerciþiului cã despãgubirile ce vor fi plãtite de ALFA se ridicã la 4.000.000 lei, pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal din care suma de 1.000.000 lei este reluatã la venituri în execiþiul N+2.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

301

7) Amenzile ºi donaþiile nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate în exerciþiul N+1, iar cele cu donaþiile, în exerciþiul N+2. O parte din amenzi au fost plãtite în N+2. 8) La începutul exerciþiului N+1, ALFA a imputat contului de profit ºi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.000.000 lei. Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizeazã în 5 ani. Calculaþi diferenþele temporare impozabile ºi diferenþele temporare deductibile la 31.12.N+2. 816. În cursul exerciþiului N, societatea Alfa a contractat urmãtarele datorii: – – – pe 1 februarie, un credit bancar pe termen lung de 50.000.000 lei pe 7 ani, rata dobânzii anualã 10%; pe 1 iunie, un credit bancar pe termen scurt pe o duratã de un an, de 2.000.000 lei, rata dobânzii anualã 9%; pe 1 ianuarie emite un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: 1.000 obligaþiuni emise cu o valoare nominalã de 10.000 lei/ obligaþiune, preþul de emisiune 9.900 lei/obligaþiune, preþul de rambursare 11.000 lei/obligaþiune, durata împrumutului 5 ani, rata dobânzii anualã 8%. Dobânda se plãteºte în fiecare an pe 1 ianuarie, iar costurile de emisiune a obligaþiunilor se ridicã la 37.236 lei.

Calculaþi costul îndatorãrii pentru societatea Alfa conform IAS 23 ºi efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare exerciþiului N ºtiind cã acesta afecteazã contul de profit ºi pierdere. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru împrumutul obligatar (rata efectivã a dobânzii este de 10%). Prima de rambursare a împrumutului se amortizeazã dupã metoda dobânzii efective. 817. Societatea A deþine 60% din capitalul societãþii B asupra cãreia exercitã o influenþã semnificativã. La rândul sãu, societatea B deþine urmãtoarele investiþii: – – – 70% din capitalul social al filialei C; 50% din acþiunile societãþii D pe care o controleazã în comun cu un alt acþionar; 30% din acþiunile societãþii E asupra cãreia exercitã o influenþã semnificativã.

Identificaþi pãrþile afiliate ale societãþii A conform IAS 24.

302

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

818. Se cunosc urmãtoarele informaþii cu privire la grupul ABC: Societatea-mamã X deþine 100% acþiunile societãþii S, 48,2% din acþiunile societãþii B ºi dreptul de a numi preºedintele consiliului de administraþie, 5% din acþiunile societãþii M ºi 50% din acþiunile societãþii T (care este controlatã în comun cu statul francez). Dna Popescu Elena este managerul grupului ºi fiica fondatorului grupului. Dnul Georgescu Dan este managerul societãþii S ºi nepotul dnei Popescu Elena. Dnul Ionescu Ion (fiul vitreg al dnei Popescu) deþine 51,8% din acþiunile societãþii B, care îi conferã dreptul sã numeascã 3 din cei 5 membri în Consiliul de administraþie. Identificaþi pãrþile afiliate ale grupului conform IAS 24. 819. Societatea A ºi societatea B deþin control comun asupra societãþii C. Societatea A vinde mãrfuri societãþii B în valoare de 4 mld. lei ºi societãþii C, în valoare de 5 mld. lei. La sfârºitul exerciþiului societatea A are o creanþã faþã de societatea B în valoare de 1 mld. lei ºi faþã de societatea C, în valoare de 2 mld. lei. Ce informaþii ar trebui sã publice societatea A în situaþiile financiare conform IAS 24? 820. În exerciþiul N-1, pentru deprecierea unei creanþe clienþi a fost constituit un provizion de 357.000 lei. La sfârºitul exerciþiului N creºte gradul de recuperare a creanþei la 90%. Pe baza informaþiilor disponibile la 31.12.N este necesar un provizion pentru deprecierea creanþei în valoare de 642.600 lei. În exerciþiul N-1, provizionul a fost estimat la 357.000 lei. Deoarece în exerciþiul N sunt cunoscute noi informaþii, întreprinderea trebuie sã revizuiascã estimarea. Ce înregistrãri se efectueazã în exerciþiul N conform IAS 8? 821. În exerciþiul N, societatea Alfa schimbã politica referitoare la imobilizãrile corporale. Alfa va aplica abordarea pe componente pentru amortizarea imobilizãrilor corporale ºi tratamentul alternativ din IAS 16 (reevaluarea). Anterior exerciþiului N, Alfa nu colecta informaþiile pentru aplicarea abordãrii pe componente. Începând cu exerciþiul N, Alfa colecteazã informaþiile referitoare la valoarea justã, durata de viaþã utilã, valoarea rezidualã ºi valoarea amortizabilã pe componente.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

303

La sfârºitul anului N-1 se cunosc urmãtoarele informaþii: Costul imobilizãrilor corporale 250.000 Amortizarea cumulatã (75.000) Valoarea netã contabilã 175.000 Cheltuiala cu amortizarea pentru exerciþiul N calculatã pe baza politicii contabile anterioare 15.000 La începutul exerciþiului N sunt colectate urmãtoarele informaþii: – valoarea justã a imobilizãrilor corporale 200.000; – cheltuiala cu amortizarea calculatã pe baza abordãrii pe componente 20.000; – cota de impozitare este de 16%. Ce efecte va avea schimbarea de politicã asupra situaþiilor financiare, conform IAS 8? Ce informare va face societatea Alfa în notele explicative? 822. În exerciþiul N+1 societatea Alfa a descoperit cã în exerciþiul N a înregistrat amortizarea unui utilaj de 10.000.000 lei în loc de 15.000.000 lei (ca urmare a unei erori de calcul). În exerciþiul N+1 Alfa a înregistrat venituri din vânzarea mãrfurilor de 200.000.000 lei, cheltuieli cu mãrfurile de 15.000.000 lei, cheltuieli cu amortizarea de 25.000.000 lei ºi o cheltuialã cu impozitul pe profit de 25.600.000 lei. În exerciþiul N Alfa a raportat venituri din vânzarea mãrfurilor de 180.000.000 lei, cheltuieli cu mãrfurile de 30.000.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 10.000.000 lei, cheltuiala cu impozitul pe profit 22.400.000 lei, profit 117.600.000 lei. În exerciþiul N soldul iniþial al rezultatului reportat a fost de 20.000.000 lei, iar soldul final a fost de 34.000.000 lei. Cota de impozit pe profit a fost de 16%. Alfa nu înregistreazã alte venituri sau alte cheltuieli, are un capital social de 20.000.000 lei ºi nu are alte componente ale capitalurilor proprii în afara rezultatului reportat. Prezentaþi contul de profit ºi pierdere pentru exerciþiile N ºi N-1 retratat, situaþia variaþiei capitalurilor proprii ºi efectul corecþiei erorii asupra exerciþiului N. 823. Întreprinderea BETA fabricã un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime MP1, MP2 ºi MP3. Din procesul de producþie se obþin, de asemenea, un produs secundar PS care poate fi vândut dupã ce este supus unui tratament ºi un deºeu D, fãrã valoare, care este deversat ºi genereazã cheltuieli pentru prevenirea poluãrii mediului.

304

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Procesul de producþie se desfãºoarã dupã urmãtoarea schemã: – în Secþia 1, MP1 este prelucratã ºi se obþine produsul intermediar PI1 care este transferat fãrã stocaj în secþia 2; – în Secþia 2, la PI1 se adaugã MP2 ºi MP 3, operaþie în urma cãreia se obþine produsul finit PF, produsul secundar PS ºi deºeul D; – în Secþia 3, PS este tratat pentru a putea fi comercializat; – în Secþia 4, D este supus unui proces de epurare înainte de a fi deversat. Se cunosc urmãtoarele informaþii: Costul produsului intermediar PI Costul materiilor prime consumate este de: 292.242.857

M2 4.000.000 M3 1.500.000 Costul manoperei directe în secþia S2 20.000.000 Cheltuieli indirecte ale secþiei S2 încorporabile 4.871.428,57 Valoarea producþiei în curs la începutul perioadei 12.500.000 Valoarea producþiei în curs la sfârºitul perioadei 27.573.538,5 Valoarea realizabilã netã a produsului secundar PS 5.250.000 Costul eliminãrii deºeului D (ce s-ar obþine în condiþii normale) 3.600.000 Calculaþi costul produselor finite conform IAS 2. 824. Calculaþi baza fiscalã pentru urmãtoarele active conform IAS 12: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) dobândã de primit (creanþã) de 2.000.000 lei impozabilã la încasare; dividende de primit de 2.500.000 lei neimpozabile; stocuri în bilanþ în valoare de 10.000.000 lei deductibile la vânzare; creanþe clienþi în valoare de 5.000.000 lei (nu existã provizion pentru depreciere); creanþe clienþi în valoare brutã de 5.000.000 lei, provizion pentru depreciere deductibil fiscal de 500.000 lei; creanþe clienþi în valoare brutã de 5.000.000 lei cu un provizion de 500.000 nedeductibil fiscal; împrumut acordat unei filiale de 10.000.000 lei; cheltuieli de dezvoltare de 25.000.000 lei deductibile fiscal la momentul plãþii, amortizate pe 5 ani contabil.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

305

9) echipament achiziþionat cu 100.000.000 lei, valoare netã contabilã 70.000.000 lei, amortizare fiscalã cumulatã 40.000.000 lei; 10) teren achiziþionat la un cost de 80.000.000 lei. Câºtigul impozabil la cesiune egal cu încasãri din cesiune – cost. 825. Calculaþi baza fiscalã pentru urmãtoarele datorii conform IAS 12: 1) credit bancar de 3.000.000 lei; 2) provizion pentru garanþii acordate clienþilor de 6.000.000 lei, nedeductibil fiscal; 3) împrumut în valutã în valoare de 2.000 euro (curs la data contractãrii 1 euro = 40.000 lei, curs la 31.12.N 1 euro = 39.000 lei). Câºtigul din diferenþe de curs este impozabil la momentul realizãrii; 4) amenzi ºi penalitãþi de plãtit de 5.000.000 lei, nedeductibile fiscal; 5) venit înregistrat în avans din vânzarea bunurilor pe credit în valoare de 5.000.000 lei, recunoscut fiscal la momentul încasãrii creanþei; 6) chirie încasatã în contul exerciþiilor viitoare de 5.000.000 lei, recunoscutã fiscal la momentul încasãrii. 826. Societatea M deþine 30% din acþiunile societãþii SA care au fost achiziþionate în momentul constituirii societãþii la costul de 300.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel:
Elemente Capital social Rezerve Rezultat Valori 1.000.000 200.000 100.000

Contabilizaþi reevaluarea titlurilor SA dupã metoda punerii în echivalenþã. 827. Societatea M a achiziþionat la 30 iunie N 30% din acþiunile societãþii SA la un cost de 60.000 u.m. La data achiziþiei capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel:
Elemente Capital social Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valori 100.000 20.000 10.000 10.000 140.000

306

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Cu ocazia achiziþiei se identificã un plus de valoare aferente terenurilor de 20.000 u.m ºi construcþiilor de 20.000 u.m. Cota de impozitare este de 16%. Durata de viaþã rãmasã a construcþiilor este de 20 ani. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii SA se prezintã astfel:
Elemente Capital social Rezerve din reevaluare Rezultatul reportat Rezultat Total capitaluri proprii Valori 100.000 30.000 10.000 40.000 180.000

Calculaþi fondul comercial ºi contabilizaþi reevaluarea titlurilor SA dupã metoda punerii în echivalenþã. 828. În cursul exerciþiului N, societatea-mamã M vinde un stoc de marfã filialei sale F, în care deþine 80% din capital la preþul de 900.000 u.m. Costul de achiziþie al mãrfurilor vândute a fost de 500.000 u.m. Mãrfurile sunt vândute de cãtre societatea F unui client din exteriorul grupului la preþul de vânzare de 1.200.000 u.m. La 31.12.N în bilanþul lui F existã o datorie neplãtitã cãtre societatea F de 400.000 u.m. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora. 829. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F. În cursul exerciþiului N, societatea M vinde societãþii F mãrfuri la preþul de 700.000 u.m. (costul de achiziþie a mãrfurilor pentru societatea M este de 600.000 u.m.). Mãrfurile nu au fost vândute de societatea F pânã la 31.12.N. La 31.12.N în bilanþul societãþii F existã o datorie nedecontatã faþã de furnizorul M în sumã de 100.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora. 830. La 30 iunie N, societatea M a vândut filialei sale F un echipament în urmãtoarele condiþii: – preþ de vânzare: 50.000;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

307

– valoarea contabilã: 60.000; – amortizarea cumulatã: 30.000. Contravaloarea echipamentului a fost plãtitã integral de filiala F. Filiala F amortizeazã echipamentul linear. Durata de viaþã utilã rãmasã este de 10 ani. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? Justificaþi necesitatea acestora. 831. Societatea M a achiziþionat 70% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 700.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii F, dupã eliminarea operaþiilor reciproce, se prezintã astfel: – capital social: 1.000.000; – pierdere reportatã: (300.000); – pierderea exerciþiului: (100.000); – total capitaluri proprii: 600.000. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societateamamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F. 832. Societatea M a achiziþionat 55% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 495.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii F, dupã eliminarea operaþiilor reciproce, se prezintã astfel: – capital social: 900.000; – pierdere reportatã: (800.000); – pierderea exerciþiului: (160.000); – total capitaluri proprii: (60.000). Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F. 833. Societatea M a achiziþionat 75% din acþiunile societãþii F la data constituirii acesteia la costul de 750.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii F, dupã eliminarea operaþiilor reciproce, se prezintã astfel: – capital social: 1.000.000; – pierderea exerciþiului: (1.100.000); – total capitaluri proprii: (100.000).

308

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

În exerciþiul N+1 societatea F obþine un profit de 120.000 u.m. La 31.12.N+1 capitalurile proprii ale societãþii F dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 1.000.000; – pierderea reportatã: (1.100.000); – profitul exerciþiului: 120.000; – total capitaluri proprii: 20.000. Efectuaþi partajul capitalurilor proprii ale societãþii F între societatea-mamã ºi minoritari ºi eliminaþi titlurile societãþii F la 31.12.N ºi la 31.12.N+1. 834. Societatea M a achiziþionat 35% din acþiunile SA la data constituirii acestei societãþi la costul de 35.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii SA dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 100.000; – pierdere reportatã: (160.000); – total capitaluri proprii: (60.000). Societatea M nu are obligaþia sau intenþia de a se angaja financiar pentru partea negativã a capitalurilor proprii. Care sunt înregistrãrile efectuate în vederea întocmirii bilanþului consolidat? 835. Societatea M a achiziþionat 35% din acþiunile SA la data constituirii acestei societãþi la costul de 35.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii ale societãþii SA dupã eliminarea operaþiilor reciproce se prezintã astfel: – capital social: 100.000; – pierdere reportatã: (160.000); – total capitaluri proprii: (60.000). Societatea M nu are intenþia de a se dezangaja financiar pentru partea negativã a capitalurilor proprii. Care sunt înregistrãrile efectuate în vederea întocmirii bilanþului consolidat? 836. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F. În cursul exerciþiului N, societatea F vinde societãþii M mãrfuri la preþul de 500.000 u.m. (costul de achiziþie al mãrfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.). Mãrfurile nu au fost vândute de M pânã la 31.12.N. Valoarea justã a

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

309

stocului de mãrfuri la 31.12.N este de 500.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 837. Societatea M deþine 70% din acþiunile societãþii F. În cursul exerciþiului N societatea F vinde societãþii M mãrfuri la preþul de 500.000 u.m. (costul de achiziþie a mãrfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.). Mãrfurile nu au fost vândute de M pânã la 31.12.N. Valoarea justã a stocului de mãrfuri la 31.12.N este de 570.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Ce înregistrãri sunt necesare în vederea întocmirii situaþiilor financiare consolidate ºtiind cã se utilizeazã metoda pe fluxuri? 838. Presupunem cã societatea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni la 1 ianuarie N cu 92.418 u.m. Valoarea nominalã a obligaþiunii este de 100.000 u.m., rata anualã a dobânzii este de 8%, scadenþa este peste 5 ani. Rata efectivã a dobânzii este de 10%. Cum a fost obþinutã rata efectivã? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru investiþia în obligaþiuni conform IAS 39. 839. Societatea Beta achiziþioneazã la începutul exerciþiului N 1.000 obligaþiuni la un preþ de 150.000 u.m./obligaþiune. Obligaþiunile sunt rambursabile la 31 decembrie N+5 la 150.000 u.m./obligaþiune. Rata dobânzii specificatã în prospectul de emisiune este: 6% în exerciþiul N, 7% în N+1, 8% în N+2, 9% în N+3, 10% în N+4 ºi 11% în N+5. Beta are intenþia fermã de a deþine investiþia pânã la scadenþã. Dobânda efectivã este de 8,2691674%. Cum a fost obþinutã rata efectivã? Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat pentru investiþia în obligaþiuni, conform IAS 39. 840. La 1 ianuarie N, întreprinderea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni cu cupon anual de 10%, duratã rãmasã de 3 ani ºi valoare nominalã de 10.000.000 u.m. Dobânda este plãtibilã anual la 31 decembrie. Preþul de achiziþie este de 97,5563%. Alfa clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Rata efectivã a dobânzii este de 11%. La 31 decembrie N, preþul obligaþiunilor este de 102%. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa în exerciþiul N conform IAS 39?

310

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

841. Pe 1 ianuarie N, societatea Gama achiziþioneazã 1.000 obligaþiuni cu un cupon anual de 10% ºi valoare nominalã de 70.000 lei. Preþul de achiziþie al obligaþiunii reprezintã 96,3041% din valoarea nominalã. La 31.12.N, obligaþiunile sunt cotate la 100%. Efectuaþi înregistrãrile aferente exerciþiului N, dacã Gama clasificã obligaþiunile în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare. 842. Societatea Alfa emite la 1 ianuarie N obligaþiuni pe 5 ani cu o valoare nominalã de 100.000.000 lei ºi o ratã de 8% (dobânda este plãtibilã la sfârºitul fiecãrui an) la un preþ de emisiune de 90.912.309 lei. Costurile de emisiune sunt de 2.000.000 lei. Obligaþiunile sunt evaluate la cost amortizat. Rata efectivã a dobânzii este de 10%. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile la 1 ianuarie N conform IAS 39. 843. Fie urmãtorul lanþ de participaþii:
SM
70% 70% 55% 40%

F10 F5
20%

F3
60%

F1
20%

40% 40%

40%

F7
30% 25%

F4
15% 10%

F2

20%

F6

F8
65%

F9

Sã se calculeze procentajele de control ºi de interes deþinute de SM în societãþile din organigramã ºi sã se precizeze tipul de control ºi metoda de consolidare corespunzãtoare.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

311

844. La închiderea exerciþiului N, activele cuprind: – un utilaj a cãrui valoare netã contabilã este de 30.000 $; acest utilaj a fost achiziþionat la 01.04.N-2, atunci când un dolar valora 2,8 u.m.; – un teren achiziþionat la un cost de 10.000 $, în N-4 (cursul dolarului, la data achiziþiei fiind de 2,5 u.m.), ºi reevaluat la 31.12.N-1, la nivelul sumei de 20.000 $, datã la care dolarul valora 3 u.m.; – un stoc de mãrfuri cumpãrat la 30.08.N la un cost de 4.000 $ (cursul zilei: 3,1 u.m.) ºi depreciat pentru 10% din valoare, la închiderea exerciþiului N; – o creanþã de 8.000 $, privind drepturile asupra unui client strãin, corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 01.11.N, atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3,18 u.m.; – suma de 1.000 $, în casierie. Cursul dolarului, la 31.12.N, este de 3,2 u.m. Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda funcþionalã, conform IAS 21? 845. La 1 ianuarie N, întreprinderea Alfa achiziþioneazã obligaþiuni cu cupon anual de 10%, duratã rãmasã de 3 ani ºi valoare nominalã de 1.000.000 u.m. Dobânda este plãtibilã anual la 31 decembrie. Preþul de achiziþie este de 95,1963%. Alfa clasificã obligaþiunile ca disponibile pentru vânzare. Rata efectivã a dobânzii este de 12%. La 31 decembrie N preþul obligaþiunilor este de 102%. La 31 decembrie N+1 preþul obligaþiunilor este de 99%. Întocmiþi tabloul de calcul al costului amortizat ºi efectuaþi înregistrãrile contabile, conform IAS 39, în exerciþiul N+1. 846. Societatea Alfa deþine un utilaj achiziþionat la costul de 2.500.000 u.m. ºi care la 01.01.N are o amortizare cumulatã de 1.500.000 u.m. Cota de amortizare anualã este de 15%, iar valoarea amortizabilã a utilajului este egalã cu costul. La 1 iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-l repara acesta este utilizat, dar la o capacitate redusã. Ca urmare a accidentului durata de utilitate rãmasã se va reduce la 3 ani. În aceste condiþii, valoarea de utilitate a utilajului este de 300.000 u.m. Utilajul poate fi vândut la preþul de 100.000 u.m. Alfa dispune de o ofertã de a ceda utilajul pentru

312

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

suma de 320.000 u.m. la schimb cu un utilaj nou al cãrui cost este de 3.000.000 u.m. Managementul societãþii Alfa nu doreºte sã schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede cã pe termen lung va exista cerere pentru produsele obþinute cu ajutorul acestuia. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa în anul N conform IAS 16 ºi IAS 36? 847. Societatea M a achiziþionat integral în anul N-2 societatea Alfa care are ca obiect de activitate extracþia ºi vânzarea apei minerale. Alfa a fost profitabilã pânã în prezent, dar publicitatea negativã determinatã de faptul cã unii consumatori s-au îmbolnãvit ca urmare a consumului de apã mineralã a condus la pierderi neaºteptate în ultimele 6 luni. Valorile contabile la 31 decembrie N ale activelor societãþii Alfa sunt urmãtoarele:
– mii u.m. – Elemente Brandul „Izvorul muntelui” Terenul care conþine izvorul Instalaþii de purificare ºi îmbuteliere Stocuri Valori contabile 30.000 80.000 35.000 25.000 170.000

Societatea a vândut apa mineralã sub numele „Izvorul muntelui” dar, ca urmare a scandalului referitor la clienþii care s-au îmbolnãvit, a decis sã schimbe numele produsului în „Muntele alb”. Dupã o campanie publicitarã agresivã vânzãrile au revenit la nivelul valorilor anterioare. Stocurile conþin apã mineralã „Izvorul muntelui” evaluatã la costul la costul de 15 mil. u.m. Stocurile nevândute au fost verificate ºi vor fi vândute sub numele noului produs. Etichetarea va genera costuri de 500.000 u.m. Stocurile vor fi vândute la preþul normal de vânzare (costul plus o marjã de 50%). Valoarea recuperabilã pentru Alfa a fost determinatã la 30 septembrie N+1 la 120 mil. u.m. Calculaþi ºi alocaþi deprecierea pentru unitatea generatoare de trezorerie Alfa conform IAS 36. 848. La 01.07.N, societatea ALFA oferã în locaþie un echipament societãþii BETA pe o perioadã de 4 ani. Chiriile sunt de 1.000.000 lei/lunã.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

313

Proprietarul suportã cheltuieli de cãutare a chiriaºului de 1.500.000 lei. Costul de achiziþie al instalaþiei este de 220.000.000 lei ºi durata de utilizare este de 20 ani. Valoarea rezidualã estimatã dupã 20 ani este de 20.000.000 lei. Pentru a stimula locatarul, ALFA acceptã ca acesta sã nu plãteascã chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Care sunt înregistrãrile efectuate de ALFA conform IAS 17 ºi SIC 15 „Leasing operaþional – stimulente”? 849. La 01.07.N, societatea ALFA oferã în locaþie un echipament societãþii BETA pe o perioadã de 4 ani. Chiriile sunt de 1.000.000 lei/lunã. Proprietarul suportã cheltuieli de cãutare a chiriaºului de 1.500.000 lei. Costul de achiziþie al instalaþiei este de 220.000.000 lei ºi durata de utilizare este de 20 ani. Valoarea rezidualã estimatã dupã 20 ani este de 20.000.000 lei. Pentru a stimula locatarul, ALFA acceptã ca acesta sã nu plãteascã chirie pentru ultimele 4 luni de contract. Care sunt înregistrãrile efectuate de BETA conform IAS 17 ºi SIC 15 „Leasing operaþional – stimulente”? 850. Societatea ALFA se aflã într-un litigiu cu un client. La 31.12.N juriºtii apreciazã cã ALFA va pierde cazul ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 500.000.000 lei peste 2 ani. Datoritã faptului cã efectul valorii în timp a banilor este semnificativ, ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaþiei. Rata de actualizare este de 4,5% (rata dobânzii fãrã risc pe 2 ani). Dacã se foloseºte actualizarea, valoarea contabilã a provizionului creºte în fiecare perioadã, ca urmare a trecerii timpului. Aceastã creºtere este recunoscutã ca o cheltuialã cu dobânda.
Anul Factor de actualizare Valoarea actualizatã (mãrimea provizionului) 457.865.000 478.450.000 500.000.000 20.585.000 21.550.000 Creºtere anualã a provizionului

N N+1 N+2

0,91573 0,9569 1

Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa conform IAS 37?

314

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

851. La data de 10.10.N societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). La sfârºitul exerciþiului N, consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 100.000.000 lei. La sfârºitul exerciþiului N+1, în urma evoluþiei cazului, despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 120.000.000 lei. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat, ALFA plãtind suma de 130.000.000 lei despãgubire. Care sunt înregistrãrile efectuate de societatea Alfa conform IAS 37? 852. Societatea ALFA SA are un contract cu societatea GAMA SA sã achiziþioneze 1.000 litri de benzinã cu preþul de 30.000 lei/l. Preþul pe piaþã la benzinã este de 25.000 lei/l. ALFA SA încheie un alt contract cu societatea BETA SA sã vândã benzina la preþul de 27.000 lei/l. Pentru a rezilia contractul încheiat cu GAMA SA, ALFA SA trebuie sã plãteascã o penalitate de 4.000.000 lei. Contractul încheiat cu GAMA SA este un contract oneros deoarece beneficiile economice din contract de 27.000.000 lei sunt mai mici decât costurile inevitabile ale contractului de 30.000.000 lei. Ce înregistrãri efectueazã societatea ALFA conform IAS 37? 853. Societatea ALFA SA semneazã pe 30 noiembrie N un contract cu societatea BETA, prin care se obligã sã-i furnizeze 5 utilaje la preþul de 100.000.000 lei/utilaj. Data livrãrii este 15 martie N+1. Procesul de producþie, care constã în asamblarea pieselor în utilaje cu ajutorul unui echipament special, dureazã 2 luni. Orice amânare sau anulare a contractului va determina plata unei penalitãþi de 50.000.000 lei. La sfârºitul anului, ca urmare a scumpirii pieselor, costul s-a dublat, determinând o pierdere de 35.000.000 lei pentru contract. Producþia nu a început încã ºi nu au fost cumpãrate piesele necesare îndeplinirii contractului. Echipamentul necesar asamblãrii este testat pentru depreciere. Acesta are o valoare contabilã de 1.000.000.000 lei ºi o valoare recuperabilã (determinatã þinând cont ºi de contract) de 980.000.000 lei. Ce înregistrãri efectueazã societatea ALFA conform IAS 36 ºi IAS 37? 854. Societatea ALFA este pe cale de a-ºi închide magazinul din oraºul Y. Managementul a fãcut un anunþ public cu privire la restructurare ºi a început sã implementeze planul.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

315

Restructurarea va conduce la disponibilizarea a 40 de salariaþi pentru care vor fi suportate costuri (reprezentând salarii compensatorii) de 800.000.000 lei. Clãdirea în care se desfãºoarã activitatea de comercializare face obiectul unui contract de locaþie operaþionalã care are o duratã rãmasã de 10 ani ºi o chirie anualã de 30.000.000 lei. Penalitatea care ar fi suportatã dacã se reziliazã contractul este de 100.000.000 lei. Datoritã faptului cã penalitatea este semnificativã, managementul considerã cã ar fi mai avantajos sã subînchirieze clãdirea ºi apreciazã cã ar putea obþine o chirie anualã de 25.000.000 lei. Pânã la 31.12.N ALFA nu a subînchiriat clãdirea, dar se desfãºoarã negocieri cu 2 posibili chiriaºi. La 31.12.N ALFA dispune de un stoc de marfã pe care doreºte sã-l lichideze ºi estimeazã cã va înregistra o pierdere, ca urmare a vânzãrii acestuia sub cost, de 100.000.000 lei. Existã contracte ferme încheiate cu 2 clienþi care prevãd penalitãþi pentru întârziere sau reziliere de 50.000.000 lei. Casele de marcaj, vitrinele ºi rafturile vor fi transportate în oraºul X unde ALFA deþine un alt magazin, iar costurile de relocalizare sunt estimate la 50.000.000 lei. Mijloacele de transport vor fi vândute estimându-se un câºtig din cesiune de 100.000.000 lei. ALFA intenþioneazã sã deschidã o agenþie de turism în oraºul Y, de aceea încheie un contract cu o firmã de publicitate cãreia îi plãteºte un comision de 100.000.000 lei pentru organizarea unei campanii publicitare menitã sã dezvolte o nouã imagine firmei. O parte din agenþii comerciali folosiþi în magazin sunt trimiºi la cursuri de recalificare, costurile suportate de ALFA fiind de 80.000.000 lei. Determinaþi valoarea provizionului pentru restructurare recunoscut de societatea ALFA ºi efectuaþi înregistrarea lui. 855. Societatea ALFA deþine un stoc de marfã achiziþionat la un cost de 100.000.000 lei. La 31.12.N societatea a determinat valoarea realizabilã netã a stocului la 90.000.000 lei ºi a înregistrat, potrivit IAS 2, un provizion pentru deprecierea mãrfurilor în valoare de 10.000.000 lei. Pe 15 ianuarie N+1, societatea a vândut stocul de mãrfuri la 80.000.000 lei. Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10? 856. Societatea BETA este producãtoare de produse cosmetice. Pe 15 octombrie N, o clientã a deschis acþiune în justiþie împotriva societãþii, ca urmare a unei reacþii alergice suferite în urma utilizãrii unei creme produse

316

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

de BETA. La 31.12.N, în urma discuþiei cu avocatul societãþii, managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 50.000.000 lei. Pe data de 24 februarie este pronunþatã sentinþa potrivit cãreia societatea ALFA trebuie sã plãteascã despãgubiri în valoare de 75.000.000 lei. Care este tratamentul acestui eveniment, conform IAS 10? 857. La 31.12.N societatea GAMA determinã valoarea recuperabilã pentru un utilaj pe care intenþioneazã sã-l cedeze la 150.000.000 lei, costul acestuia fiind de 200.000.000 lei. Potrivit normei IAS 36, GAMA înregistreazã la aceastã datã un provizion pentru deprecierea utilajului în valoare de 50.000.000 lei. Pe 15 februarie N+1, GAMA vinde utilajul la 100.000.000 lei. GAMA trebuie sau nu sã ajusteze situaþiile financiare ale exerciþiului N? De ce? 858. Societatea ALFA este implicatã într-un litigiu. Juriºtii apreciazã cã firma va suporta, la sfârºitul exerciþiului N+3, costuri estimate de 50.000 u.m. Rata dobânzii fãrã risc este de 5%. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N ºi N+1, conform IAS 37? 859. La data de 10.10.N societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). La sfârºitul exerciþiului N, consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 50.000 u.m. La sfârºitul exerciþiului N+1, în urma evoluþiei cazului, despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 70.000 u.m. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat, ALFA plãtind suma de 90.000 u.m. despãgubire. Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N+2 conform IAS 37? 860. Societatea BETA deþine un echipament care la 31.12.N este clasificat ca disponibil pentru vânzare ºi evaluat la valoarea justã mai puþin cheltuielile de cesiune. Vânzarea este estimatã a avea loc peste un an ºi 3 luni. Valoarea justã la 31.12.N este de 300.000.000 lei, iar cheltuielile de cesiune sunt de 20.000.000 lei. Rata dobânzii lunarã este de 0,8%. Ce înregistrare efectueazã societatea BETA la 31.12.N+1 conform IFRS 5 ºtiind cã efectul trecerii timpului este semnificativ?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

317

861. La 31.12.N societatea BETA a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active ºi a iniþiat acþiuni de gãsire a unui cumpãrãtor. Din grupul de active fac parte: – un teren care are o valoare netã contabilã de 400.000.000 lei (în urma testului de depreciere efectuat la 31.12.N); – o clãdire evaluatã la 1.500.000.000 lei; – stocuri evaluate la valoarea realizabilã netã conform IAS 2 „Stocuri” de 25.000.000 lei. Se estimeazã o valoare justã mai puþin cheltuielile de cesiune pentru grupul de active de 1.900.000.000 lei. Determinaþi ºi alocaþi pierderea de valoare identificatã conform IFRS 5 pentru grupul de active. 862. La sfârºitul exerciþiului N-1, societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deþinut în vederea vânzãrii. La data clasificãrii, utilajul avea o valoare brutã de 102.000 lei, amortizare cumulatã de 20.000 lei, duratã de viaþã utilã rãmasã de 8 ani ºi o valoare rezidualã de 2.000 lei. Valoarea justã mai puþin cheltuielile de cesiune este la sfârºitul exerciþiului N-1 de 78.000 lei. La 1 septembrie N utilajul înceteazã a mai fi clasificat ca deþinut în vederea vânzãrii ºi are o valoare recuperabilã de 70.000 lei. Ce înregistrare se efectueazã la 1 septembrie N, conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul? 863. Pe baza urmãtoarelor informaþii, determinaþi valoarea bilanþierã a activelor imobilizate, a activelor circulante ºi a capitalurilor proprii, conform OMFP nr. 1.752/2005: – – – – – – – – împrumuturi acordate pe termen lung: 653.000 u.m.; construcþii: 954.000 u.m.; provizioane pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lung: 15.750 u.m.; investiþii financiare pe termen scurt: 68.350 u.m.; materiale consumabile: 268.000 u.m.; furnizori-debitori: 64.125 u.m.; provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli: 65.850 u.m.; amortizarea construcþiilor: 354.000 u.m.;

318

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– – – – – – –

rezerve: 280.500 u.m.; subvenþii pentru investiþii: 65.000 u.m.; capital social: 800.000 u.m.; interese de participare deþinute pe termen lung: 90.000 u.m.; mãrfuri: 65.000 u.m.; terenuri: 255.000 u.m.; rezultat reportat: 56.000 u.m.

864. Dispunem de urmãtoarele informaþii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate în mii lei): venituri din vânzarea produselor finite 500.000.000, venituri din vânzarea semifabricatelor 300.000.000, TVA colectatã 152.000.000, venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 120.000.000, intrãri de produse finite 770.000.000, ieºiri de produse finite 580.000.000, cheltuieli cu materiile prime ºi materialele consumabile 320.000.000, cheltuieli cu personalul 180.000.000, cheltuieli cu dobânzile 75.000.000, venituri din participaþii la societãþile asociate 87.000.000, venituri din diferenþe de curs valutar 180.000.000, cheltuieli cu diferenþele de curs valutar 165.000.000, cheltuieli cu amenzi ºi penalitãþi 10.000.000, cheltuieli cu servicii prestate de terþi 100.000.000, venituri din subvenþii aferente materiilor prime 25.000.000, cheltuieli cu redevenþe ºi chirii 15.000.000, cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 220.000.000, cheltuiala cu impozitul pe profit 27.520.000. Structura costului de producþie este urmãtoarea:
– mii lei – Elemente Materii prime ºi materiale consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu servicii, prestaþii externe Total Valori 320.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 770.000.000

Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate în mii lei): cheltuieli cu redevenþe, chirii 15.000.000; cheltuieli cu personalul 30.000.000; cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 20.000.000. Calculaþi costul vânzãrilor ºi cheltuielile administrative conform IAS 1.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

319

865. Înregistraþi urmãtoarele tranzacþii conform OMFP nr. 1.752/2005: – se vând 1.000 acþiuni (interese de participare) la preþul de vânzare de 4.000 u.m./acþiune, costul de achiziþie al acþiunilor este de 1.000 u.m./acþiune; – se încaseazã contravaloarea titlurilor vândute; – se achiziþioneazã 1.000 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de 500 u.m./acþiune; – se vând 500 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de vânzare de 700 u.m./acþiune, costul de achiziþie al acþiunilor este de 500 u.m./acþiune; – se vând 400 acþiuni (titluri de plasament) la preþul de vânzare de 400 u.m./acþiune, costul de achiziþie al acþiunilor este de 500 u.m./acþiune. 866. În luna mai 2007 societatea Alfa constatã cã a omis sã înregistreze în contabilitatea anului 2006 venituri dintr-un contract de prestãri servicii în sumã de 70.000 u.m. Alfa constatã cã a omis sã înregistreze între cheltuielile anului 2006 factura primitã de la un furnizor de prestãri servicii. Valoarea serviciilor prestate fãrã TVA este de 100.000 u.m. Cum înregistreazã Alfa corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 1.752/2005? 867. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la sfârºitul exerciþiului N:
Bilanþ (în u.m.) Suma

Activ Clienþi (100 USD x 3 u.m./USD) Cont la bancã în devize (100 USD x 1 u.m./USD) Total

300 100 400

Datorii + Capitaluri proprii Datorii Capital social

Suma 300 100

Total

400

În cursul exerciþiului N+1 se încaseazã creanþa faþã de clientul extern la cursul de 2 u.m./USD. La sfârºitul exerciþiului N+1 cursul de schimb este de 2,5 u.m./USD. Efectuaþi înregistrãrile corespunzãtoare în contabilitate, întocmiþi bilanþul contabil dupã aceste înregistrãri ºi calculaþi fluxul net de trezorerie din exploatare utilizând metoda indirectã.

320

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

868. Societatea Alfa are un capital social în sumã de 50.000.000 reprezentând 2.500 acþiuni cu o valoare nominalã de 20.000 lei/acþiune. Societatea procedeazã la rãscumpãrarea în vederea anulãrii a unui numãr de 500 acþiuni la un preþ de rãscumpãrare de 20.000 lei/acþiune. Se diminueazã valoarea capitalului social pentru acþiunile rãscumpãrate. Sã se efectueze înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005. 869. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la începutul exerciþiului N:
Bilanþ (în u.m.) Activ Utilaje (valoare netã) Cont la bancã Total Suma 1.500 5.000 6.500 Datorii + Capitaluri proprii Furnizori de imobilizãri Capital social Total Suma 4.500 2.000 6.500

Amortizarea cumulatã aferentã utilajelor este de 500 u.m. În cursul exerciþiului au loc operaþiile: 1) achiziþia unui utilaj; 2) plata furnizorilor de imobilizãri; 3) vânzarea unui utilaj la preþul de vânzare de 500 u.m., TVA 19%. Valoarea brutã a utilajului vândut este de 400 u.m., amortizarea cumulatã, 300 u.m. Bilanþul dupã aceste operaþii se prezintã astfel:
Bilanþ (în u.m.) Activ Utilaje (valoare netã) TVA de recuperat Cont la bancã Total Suma 2.400 95 3.095 5.590 Datorii + Capitaluri proprii Furnizori de imobilizãri Capital social Rezultat Total Suma 3.190 2.000 400 5.590

Efectuaþi înregistrãrile contabile corespunzãtoare ºi determinaþi suma plãtitã furnizorilor de imobilizãri.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

321

870. Întreprinderea ALFA prezintã urmãtorul bilanþ la sfârºitul exerciþiului N:
Bilanþ (în u.m.) Activ Mãrfuri Cont la bancã Total Suma 5.000 20.000 25.000 Datorii + Capitaluri proprii Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni Capital social Total Suma

10.000 15.000 25.000

Prima de rambursare aferentã împrumutului obligatar de la începutul anului este de 2.000 u.m., iar la sfârºitul anului este de 6.000 u.m. În cursul exerciþiului N se emit 100 obligaþiuni. Dupã aceastã nouã emisiune de obligaþiuni bilanþul contabil se prezintã astfel:
Bilanþ (în u.m.) Activ Mãrfuri Cont la bancã Total Suma 5.000 28.000 33.000 Datorii + Capitaluri proprii Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni Capital social Total Suma

18.000 15.000 33.000

Efectuaþi înregistrãrile contabile legate de emisiunea obligaþiunilor ºi determinaþi preþul de emisiune. 871. Pe data de 26.12.N, societatea F a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 90.000.000 u.m. Durata de viaþã utilã a utilajului este estimatã la 10 ani. Utilajul este amortizat linear. Politica grupului din care face parte societatea F este de a include în costul imobilizãrilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu dezafectarea utilajului. Cheltuielile cu dezafectarea sunt estimate la 15.000.000 u.m. Evoluþia ratei dobânzii a fost estimatã astfel:
Anii Rata dobânzii N+1 7% N+2 N+3 N+4 8% N+5 N+6 N+7 9% N+8 9,5% N+9 9,5% N+10 9,5%

7,25% 7,5%

8,25% 8,5%

322

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

În situaþiile financiare individuale ale societãþii F utilajul este evaluat la 31.12.N la 90.000.000 u.m. La nivelul grupului se aplicã prevederile IAS 16, iar provizionul pentru dezafectare este evaluat la valoarea actualizatã. Efectuaþi retratãrile de omogenizare corespunzãtoare în cazul în care se utilizeazã metoda pe fluxuri. 872. Societatea F deþine terenuri achiziþionate la costul de 400.000.000 u.m. Politica grupului din care face parte societatea F este de a reevalua terenurile. Valoarea justã a terenurilor a evoluat astfel:
Anul N N+1 Valoare justã 420.000.000 390.000.000

Societatea F contabilizeazã terenurile la cost. Cota de impozitare este de 16%. Efectuaþi retratãrile de omogenizare corespunzãtoare în cazul în care se utilizeazã metoda pe fluxuri. 873. Se cunosc urmãtoarele informaþii (milioane u.m.):
Venituri din vânzarea produselor finite Venituri înregistrate în avans Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli Cheltuieli cu personalul Variaþia stocurilor (destocaj) Venituri din producþia de imobilizãri corporale Venituri din subvenþii pentru investiþii Venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului Venituri din chirii Venituri din dividende Venituri din creanþe reactivate Cheltuieli privind dobânzile Cheltuieli cu energia ºi apa Cheltuieli privind ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu materiile prime 900 150 330 120 200 50 175 110 20 145 80 30 70 85 25 130

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

323

Calculaþi cifra de afaceri netã, veniturile din exploatare ºi cheltuielile de exploatare, conform OMFP nr. 1.752/2005. 874. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în u.m.): cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor 320; stocuri la 01.01.N. 700; datorii din exploatare la 31.12.N. 800; rezultat ordinar înainte de impozitare 1.600; venituri în avans la 31.12.N. 700 (din care 440 subvenþii pentru investiþii); venituri din provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 175; creanþe din exploatare la 01.01.N. 400; venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale 120; datorii din exploatare la 01.01.N. 680; stocuri la 31.12.N. 550; venituri în avans la 01.01.N. 800 (din care 580 subvenþii pentru investiþii); creanþe din exploatare la 31.12.N. 300; cheltuiala cu impozitul pe profit 300; costul de achiziþie al imobilizãrilor corporale vândute 400; amortizarea cumulatã aferentã imobilizãrilor corporale vândute 200; impozit pe profit plãtit 220. Calculaþi fluxul net de trezorerie aferent activitãþii de exploatare. 875. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N; durata contractului 4 ani; vãrsãmântul iniþial 2.000 lei; sunt prevãzute 4 rate de 500 lei, plãtibile în ultima zi a anului; opþiunea de cumpãrare se exercitã la preþul de 400 lei; valoarea rezidualã a activului este 600 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Calculaþi valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing. 876. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaþã a bunului 8 ani; vãrsãmântul iniþial 2.000 lei; sunt prevãzute 3 rate de 100.000 lei, plãtibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 20.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 280.738 lei; valoarea rezidualã a activului este 40.000 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Precizaþi, conform IAS 17, înregistrarea contabilã efectuatã de locatar. 877. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii

324

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

contractului 30 iunie exerciþiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaþã a bunului 8 ani; vãrsãmântul iniþial 7.000 lei; sunt prevãzute 3 rate de 150.000 lei, plãtibile în ultima zi serviciului financiar; posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 30.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 417.594 lei; valoarea rezidualã a activului este 50.000 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Existã o certitudine cã la sfârºitul contractului locatarul va deveni proprietar; metoda de amortizare linearã. Conform IAS 17, precizaþi care este mãrimea amortizãrii anului N ºi de cãtre cine va fi aceasta înregistratã. 878. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaþã a bunului 8 ani; sunt prevãzute 3 rate de 200.000 lei, plãtibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 60.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 461.806 lei; valoarea rezidualã a activului este 70.000 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 20%. Prezentaþi, conform IAS 17, la sfârºitul anului N, extrasul din situaþiile financiare ale locatarului. 879. Între o societate ALFA (locator) ºi societatea BETA (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaþã a bunului 8 ani; sunt prevãzute 3 rate de 100.000 lei, plãtibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de 20.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 263.711 lei; valoarea rezidualã a activului este 40.000 lei; rata dobânzii anuale utilizatã de locator 10%. Prezentaþi, conform IAS 17, la sfârºitul anului N, extrasul din situaþiile financiare ale locatorului. 880. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã, pe o duratã de 8 ani, unei alte societãþi. Contractul a fost semnat la 1 august anul N. Chiriile sunt în valoare de

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

325

7.200 lei pe lunã. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 270 lei. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1.350.000 lei, iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani, metoda de amortizare linearã. Precizaþi, conform IAS 17, cum sunt tratate în situaþiile financiare ale locatarului plãþile în numele contractului de locaþie simplã. 881. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã, pe o duratã de 8 ani, unei alte societãþi. Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. Chiriile sunt în valoare de 6.500 lei pe lunã. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 500 lei. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1.500.000 lei, iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani, metoda de amortizare linearã. Precizaþi, conform IAS 17, de cãtre cine este înregistratã amortizarea ºi mãrimea acesteia la sfârºitul anului N. 882. O societate care este proprietara unei clãdiri o închiriazã în baza unui contract de locaþie simplã, pe o duratã de 8 ani, unei alte societãþi. Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. Chiriile sunt în valoare de 6.500 lei pe lunã. Locatorul suportã cheltuielile de cãutare a locatarului în sumã de 500 lei. Întreprinderea decide sã înscrie în activ aceste cheltuieli ºi sã le repartizeze pe întreaga duratã a contractului. Costul de achiziþie al imobilului a fost de 1.500.000 lei, iar durata de utilitate estimatã de locator 50 ani, metoda de amortizare linearã. Cheltuielile de cãutare a locatarului sunt înscrise în activ ºi imputate veniturilor, pe durata contractului, pe baza pro-rata a chiriilor contabilizate. Calculaþi, conform IAS 17, la sfârºitul exerciþiului N, profitul din situaþiile financiare ale locatorului. 883. Se cunosc urmãtoarele date pentru un contract de locaþie-finanþare: data semnãrii contractului 1 ianuarie exerciþiul N; durata contractului 3 ani; durata de viaþã a bunului 8 ani; vãrsãmântul iniþial 2.000 lei; sunt prevãzute 3 rate de 100.000 lei, plãtibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitãrii unei opþiuni de cumpãrare la sfârºitul anului 3 la preþul de

326

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

20.000 lei; valoarea justã a bunului la data semnãrii contractului 280.738 lei; valoarea actualizatã a plãþilor minimale de leasing 265.711 lei; valoarea rezidualã a activului este 40.000 lei; rata implicitã a dobânzii anuale calculatã de locatar 10%. Care este valoarea dobânzii ºi a rambursãrii privind capitalul datorat, contabilizate la locatar la închiderea exerciþiului N, în conformitate cu IAS 17? 884. Societatea A deþine 70% din acþiunile unei societãþi B, care deþine 40% din acþiunile societãþii C: nu existã acþiuni fãrã drept de vot.
A 70% B 40% C

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. 885. Societatea A deþine 20% din acþiunile unei societãþi B, care deþine 90% din acþiunile societãþii C: nu existã acþiuni fãrã drept de vot.
A 20% B 90% C

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. 886. Legãturile dintre patru societãþi se prezintã astfel:
A 60% B 70% C 90% D

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societãþile B, C ºi D. 887. Legãturile dintre trei societãþi se prezintã astfel:
70% A B 10% 80% C

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

327

888. Legãturile dintre trei societãþi se prezintã astfel:
20% A B 40% 50% C

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. 889. Legãturile dintre societãþi se prezintã astfel:
80% A B D 30% 90% 20% C

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea C. 890. Legãturile între societãþi se prezintã astfel:
80% A B 20% D 60% C 75%

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea D. 891. Legãturile între societãþi se prezintã astfel:
15% B 80% E 90% A 70% C 20% D

15%

Calculaþi procentajele de control ºi de interes pe care societatea A le are în societatea D.

328

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

892. La data de 1 ianuarie anul N o societate comercialã nou-înfiinþatã, specializatã în producþia ciocolatei, a importat un echipament în valoare de 500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m., comision vamal 500 u.m., TVA plãtit în vamã 1.200 u.m., rabat primit de la furnizor 2.000 u.m. În vederea achiziþiei, societatea a suportat urmãtoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 u.m., costuri de instalare 49.000 u.m., costuri generale de administraþie 6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m., onorariile arhitecþilor care instaleazã echipamentul 18.000 u.m. Perioada de instalare ºi montare a durat douã luni, iar pentru a aduce echipamentul în condiþiile de funcþionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000 u.m. Costurile de deschidere a noului echipament 25.000 u.m. Costurile de testare a funcþionãrii corecte a activului 12.000 u.m., iar încasãrile nete provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului 2.000 u.m. În primele 4 luni cantitatea de ciocolatã produsã a fost foarte micã, generând o pierdere iniþialã din exploatare de 30.000 u.m. Ca atare, societatea s-a hotãrât sã introducã un nou sortiment, costurile fiind de 13.000 u.m. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion se ridicã la 25.000 u.m. Calculaþi, conform IAS 16, costul ºi precizaþi înregistrarea contabilã legatã de achiziþie. 893. O întreprindere achiziþioneazã un utilaj al cãrui preþ de achiziþie este 200.000 lei. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a plãþii integrale la livrare a sumei de 200.000 lei, fie a unei plãþi la livrare de 90.000 lei, urmatã de o platã ulterioarã peste un an de 158.000 lei. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente tranzacþiei în cazul celei de a doua variante. 894. O societate care are ca obiect de activitate producþia de fontã a elaborat un plan de modernizare a fabricii sale, fiind ocazionate urmãtoarele cheltuieli: a) achiziþia unor piese de schimb pentru motorul unui utilaj în valoare de 18.000 u.m., în vederea înlocuirii celor existente pentru restabilirea parametrilor iniþiali de funcþionare; b) costuri de consolidare a unei clãdiri, prin înlocuirea pereþilor interiori cu pereþi din ghips-carton în valoare de 15.000 lei. Acest lucru s-a realizat deoarece clãdirea se afla în folosinþã de peste 30 de ani, având un grad ridicat de deteriorare;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

329

c) zugrãvirea exterioarã a clãdirii, în noul sistem baumit, cost 14.000 lei; d) recãptuºirea unui furnal, dupã numãrul de ore de utilizare specificat, la costuri de 12.000 lei; e) dotarea camerelor, la solicitarea salariaþilor nemulþumiþi de cãldurã, cu aparate de aer condiþionat, 31.000 lei; f) inspecþie generalã regulatã, o datã la 2 ani, pentru depistarea defecþiunilor la sistemul de încãlzire centralã, 40.000 lei; g) dotarea furnalelor în regie proprie cu sisteme de purificare a aerului în vederea respectãrii prevederilor legale de protecþie a mediului înconjurãtor. Societatea se arãta îngrijoratã de imposibilitatea continuãrii activitãþii din cauza nerespectãrii normelor legale în vigoare. Costul total a fost de 50.000 lei. Precizaþi, conform IAS 16, înregistrãrile contabile aferente tranzacþiilor de mai sus. 895. Societatea ALFA organizeazã excursii cu miniaeronave între douã staþiuni turistice. Ea achiziþioneazã o aeronavã la preþul de 500.000 lei, cu durata de viaþã de 50 ani. Un specialist în domeniul aerian estimeazã o reparaþie capitalã care are loc la fiecare 15 ani ºi presupune înlocuirea motorului principal. Preþul unui motor este de 150.000 lei. Contabilizaþi, conform IAS 16, achiziþia ºi amortizãrile corespunzãtoare. 896. O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani. De asemenea, el estimeazã cã preþul actual de vânzare pentru o clãdire similarã cu o vechime de 25 ani este 290.000 lei, cheltuielile cu cedarea 100.000 lei. Calculaþi, conform IAS 16, amortizarea anualã. 897. O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani, iar firma anticipeazã vânzarea clãdirii dupã 5 ani. Preþul actual de vânzare pentru o clãdire similarã cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei. Calculaþi, conform IAS 16, amortizarea anualã. 898. O societate achiziþioneazã o clãdire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeazã durata de viaþã utilã a clãdirii la 25 ani, iar firma

330

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

anticipeazã vânzarea clãdirii dupã 5 ani. Valoarea de piaþã a clãdirii peste 5 ani este 90.000 lei, rata anualã de creºtere a preþurilor 1%. Calculaþi, conform IAS 16, amortizarea anualã. 899. O societate achiziþioneazã un sistem de aerisire la costul de 500.000 lei. Conform cãrþii tehnice, acesta este garantat pentru 200.000 rotaþii. Numãrul de rotaþii în primele luni de funcþionare este: luna 1 = 1.200 rotaþii; luna 2 = 1.500 rotaþii; luna 3 = 2.100 rotaþii; luna 4 = 2.500 rotaþii; luna 5 = 3.000 rotaþii. Calculaþi, conform IAS 16, mãrimea amortizãrii. 900. Un utilaj a fost achiziþionat la valoarea de 200.000 u.m., la data de 1 ianuarie 2005, durata de viaþã utilã 5 ani, valoare rezidualã nulã. Durata de viaþã utilã rãmasã a fost revizuitã la 7 ani la data de 31 decembrie 2007. Calculaþi, conform IAS 16, amortizarea aferentã anului 2007. 901. O societate achiziþioneazã 20 ha de teren la costul de 500.000 lei. La data achiziþiei s-au efectuat lucrãri de restaurare a amplasamentului în vederea plantãrii unei culturi de pepeni, costul lucrãrilor fiind 80.000 lei. Societatea estimeazã cã peste 5 ani va efectua o rotaþie a culturilor, urmând a cultiva roºii. Ca urmare a vânzãrii pepenilor, profitul societãþii va creºte cu 4% în urmãtorii 5 ani. Contabilizaþi, conform IAS 16, achiziþia ºi amortizarea. 902. O întreprindere realizeazã un program software pentru care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Perioada 01.02.N-28.02.N Specificare Echipa A achiziþioneazã mai multe CD-uri pentru a analiza software-urile similare Fiind oarecum nemulþumitã de rezultatele echipei A, societatea antreneazã o a doua echipã B care efectueazã o serie de analize pe internet tot pentru a analiza software-urile similare Echipa C analizeazã ºi evalueazã concluziile primelor douã echipe Costuri 2.000 u.m.

01.03.N-30.03.N

3.000 u.m.

01.04.N-15.04.N

1.500 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili
Perioada 16.04.N-30.06.N

331

Specificare Costuri Pe baza concluziilor echipei C se 2.800 u.m. întocmeºte modelul logic al datelor (schema conceptualã pe suport de hârtie) care va sta la baza viitorului program 01.07.N-30.09.N Se întocmeºte modelul conceptual al 4.000 u.m. datelor pe baza noilor cunoºtinþe stabilite de modelul logic. Se proiecteazã pe calculator un prim format al software-ului. În acest moment informaticienii nu garanteazã fezabilitatea tehnicã a software-ului ºi nici nu sunt siguri de existenþa resurselor tehnice necesare pentru finalizarea programului 01.10.N-31.12.N Au loc programarea efectivã ºi analiza 9.000 u.m. software-ului 01.01.N+1-30.01.N+1 Testarea programului 12.000 u.m. 01.02.N+1-28.02.N+1 Cursuri pentru pregãtirea personalului 1.600 u.m. în vederea utilizãrii programului

Contabilizaþi, conform IAS 38, tranzacþiile de mai sus. 903. O societate primeºte o subvenþie în valoare de 900 lei ce urmeazã a fi încasatã în 4 ani, respectiv 100 lei în anul 1 ºi în anul 2, 400 lei în anul 3 ºi 300 lei în anul 4. Primirea subvenþiei este condiþionatã de crearea a 15 locuri de muncã ºi menþinerea lor cel puþin 4 ani. Costurile ocazionate de recrutarea angajaþilor sunt de 200 lei, iar salariile în anul 1 sunt de 1.000 lei, urmând sã creascã cu 300 lei în fiecare dintre anii urmãtori (datele sunt în mii lei). Calculaþi, conform IAS 20, mãrimea subvenþiei trecute la venituri în fiecare din cei patru ani. 904. O societate primeºte o subvenþie pentru a finanþa 70% din valoarea unei instalaþii. Condiþia primirii subvenþiei este utilizarea instalaþiei pe toatã durata de viaþã utilã a instalaþiei. Costul de achiziþie a fost 40.000 lei, durata de viaþã utilã 5 ani, metoda de amortizare linearã. Calculaþi, conform IAS 20, venitul aferent subvenþiei recunoscut în primul an.

332

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

905. Societatea ALFA SA a primit, pe data de 15 august anul N, o subvenþie guvernamentalã pentru achiziþia unui activ imobilizat. Subvenþia primitã este de 80% din valoarea activului, care este de 120.000 lei. Durata de utilizare a activului este de 5 ani. Începând cu luna septembrie a anului N+2, politica de amortizare a societãþii este amortizarea linearã. Din cauza nerespectãrii condiþiilor de acordare a subvenþiei, societatea este nevoitã sã ramburseze la sfârºitul anului N+2 o cotã de 60% din subvenþia primitã. Contabilizaþi, conform IAS 20, rambursarea subvenþiei prin prisma recunoaºterii subvenþiei ca venit amânat în bilanþ. 906. Societatea ALFA SA a primit, pe data de 15 august anul N, o subvenþie guvernamentalã pentru achiziþia unui activ imobilizat. Subvenþia primitã este de 80% din valoarea activului, care este de 120.000 lei. Durata de utilizare a activului este de 5 ani. Începând cu luna septembrie a anului N+2, politica de amortizare a societãþii este amortizarea linearã. Din cauza nerespectãrii condiþiilor de acordare a subvenþiei, societatea este nevoitã sã ramburseze la sfârºitul anului N+2 o cotã de 60% din subvenþia primitã. Contabilizaþi, conform IAS 20, rambursarea subvenþiei prin prisma recunoaºterii subvenþiei prin corectarea valorii activului subvenþionat. 907. Extrasul, la închiderea exerciþiului financiar N al entitãþii ALFA SA, se prezintã astfel: o clãdire cu valoarea netã contabilã de 10.000 euro, achiziþionatã la 30.02.N-3; un echipament achiziþionat la cost de 3.000 euro, pe data de 15.07.N-3 ºi reevaluat la 31.12.N-1 la 9.000 euro; cheltuieli în avans 500 euro efectuate la 03.04.N; provizioane pentru garanþii acordate clienþilor constituite la 31.12.N-1 în valoare de 400 euro; un stoc de mãrfuri cumpãrat la 17.08.N-2 în valoare de 200 euro; un stoc de materii prime cumpãrat la 30.07.N-1 la costul de 1.000 euro ºi depreciat pentru suma de 200 euro la închiderea exerciþiului N; o datorie de 300 euro faþã de un furnizor extern, corespunzãtoare unei achiziþii efectuate la 25.11.N; o creanþã de 1.500 euro asupra unui client extern corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 12.08.N; beneficiile angajaþilor achitabile în numerar 1.600 euro. Cursurile de schimb au fost:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili
N-3 30.02 2 15.07 2,1 31.12 3 3,5 N-2 17.08 31.12 3,8 4,2 N-1 30.07 31.12 4,5 03.04 12.08 5 5,6 N

333

25.11 31.12 5,2 6

Determinaþi valorile ce se vor înscrie în bilanþul de la 31.12.N. 908. În anul N se efectueazã urmãtoarele operaþii: facturare mãrfuri la 12.06.N în valoare de 10 euro, curs de schimb la data facturãrii 3,2 lei/euro; achiziþie materii prime la 01.08.N în valoare de 20 euro, curs de schimb la data achiziþiei 3,3 lei/euro. Decontarea tranzacþiilor se realizeazã la 12.10.N la cursul de 3,5 lei/euro. Contabilizaþi, conform IAS 21, recunoaºterea tranzacþiilor ºi a diferenþelor de curs valutar. 909. În anul N se efectueazã urmãtoarele operaþii: facturare mãrfuri la 12.06.N în valoare de 10 euro, curs de schimb la data facturãrii 3,2 lei/euro; achiziþie materii prime la 01.08.N în valoare de 20 euro, curs de schimb la data achiziþiei 3,3 lei/euro. Cursul de schimb la închiderea exerciþiului financiar N este de 3,4 lei/euro. În anul N+1 are loc decontarea tranzacþiilor la cursul de 3,5 lei/euro. Contabilizaþi, conform IAS 21, recunoaºterea tranzacþiilor ºi a diferenþelor de curs valutar în cei doi ani. 910. O entitate a achiziþionat, la data de 04.05.N-1, o clãdire la costul de 40.000 euro. La data de 31.12.N clãdirea a fost reevaluatã la valoarea justã de 50.000 euro. Cursurile de schimb au fost: la 04.05.N-1 = 3,4 lei/euro; la 31.12.N = 4 lei/euro. Contabilizaþi, conform IAS 21, recunoaºterea diferenþei de curs valutar. 911. O entitate a achiziþionat, la data de 04.05.N-1, o clãdire la costul de 40.000 euro. La data de 31.12.N clãdirea este reevaluatã pentru prima datã, valoarea justã fiind 35.000 euro. La 04.05.N-1 = 3,4 lei/euro; la 31.12.N = 3,2 lei/euro. Contabilizaþi, conform IAS 21, recunoaºterea diferenþei de curs valutar.

334

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

912. Societatea comercialã ALFA SA are în evidenþa contabilã o creanþã (fãrã datã fixã pentru încasare) în sumã de 10 USD asupra unei entitãþi externe A. La data contractãrii creanþei în anul N-1 cursul de schimb valutar a fost de 3,2 lei/USD. La sfârºitul anului N-1 cursul de schimb a fost de 3,5 lei/USD. La sfârºitul anului N cursul de schimb valutar s-a modificat la 3,1 lei/USD. În exerciþiul N+1 societatea vinde investiþia în entitatea externã A la preþul de vânzare negociat de 15 USD, cursul la data vânzãrii fiind de 3,8 lei/USD, titlurile de participare fiind înregistrate la valoarea de 500 lei. Contabilizaþi, conform IAS 21, tranzacþiile de mai sus. 913. Societatea comercialã ALFA SA are o datorie de 20 USD rezultatã în urma unui împrumut contractat de la o filialã a sa B. La data contractãrii datoriei în anul N-1 cursul de schimb valutar a fost de 3,2 lei/USD. La sfârºitul anului N-1 cursul de schimb a fost de 3,5 lei/USD. La sfârºitul anului N cursul de schimb valutar s-a modificat la 3,1 lei/USD. În exerciþiul N+1 se ramburseazã împrumutul primit de la entitatea externã B la cursul de schimb de 3,4 lei/USD. Contabilizaþi, conform IAS 21, tranzacþiile de mai sus. 914. Societatea româneascã ALFA deþine o filialã BETA în Franþa. La sfârºitul anului N bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere ale lui BETA sunt: Bilanþul societãþii BETA la 31.12.N (euro)
Activ Imobilizãri corporale Amortizarea imobilizãrilor corporale Mãrfuri Ajustãri pentru deprecierea stocurilor de mãrfuri Clienþi Conturi la bãnci Total 1.200 (200) 250 (10) 600 60 1.900 Total 1.900 Capitaluri proprii ºi datorii Capital social Rezerve Rezultatul exerciþiului Datorii 600 240 60 1.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

335

Contul de profit ºi pierdere al societãþii BETA la 31.12.N (euro)
Denumire Venituri din vânzãri Costul mãrfurilor vândute Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu ajustãri pentru deprecierea stocurilor Alte cheltuieli Rezultatul exerciþiului 31.12.N 1.200 (960) (120) (10) (50) 60

Alte informaþii: BETA a fost înfiinþatã la începutul anului N-2; ALFA deþine 100% din BETA; rezervele de la sfârºitul anului N provin din rezultatul exerciþiului N-2 (100) ºi N-1 (140); imobilizãrile au fost achiziþionate la 15.03.N-2; cursurile de schimb au fost:
31.12.N-3 15.03.N-2 31.12.N-2 31.12.N-1 31.12.N 2,96 3 3,04 3,1 3,2

Prezentaþi, conform IAS 21, contul de profit ºi pierdere ºi bilanþul convertit. 915. Societãþii comerciale ALFA SA i se acordã pe data de 1 ianuarie 2004 o subvenþie guvernamentalã de 250 lei pentru crearea a 10 locuri de muncã ºi pãstrarea lor pe o perioadã de 4 ani. Costul angajãrii noilor salariaþi este de 50 lei, iar cheltuielile cu salariile sunt de 600 lei în primul an, crescând în urmãtorii ani cu câte 5%, ca efect al inflaþiei. La sfârºitul anului 2005, societatea estimeazã neîndeplinirea condiþiilor de acordare a subvenþiei ºi probabilitatea rambursãrii unei pãrþi de 75% din valoarea subvenþiei. La data de 20.10.2006 se ramburseazã 80% din valoarea subvenþiei primite. Contabilizaþi, conform IAS 20, rambursarea subvenþiei ºi plata datoriei la 20.10.2006. 916. O societate deþine o imobilizare corporalã cu valoarea contabilã de 30.000 lei ºi baza de impozitare de 24.000 lei. Profiturile din vânzarea

336

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

imobilizãrilor se impoziteazã cu o cotã de 16%. Pentru celelalte profituri se foloseºte o cotã de 20%. Cunoscând cã societatea intenþioneazã sã recupereze valoarea imobilizãrii prin utilizare, contabilizaþi impozitele amânate. 917. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. În vederea impozitãrii, 50% din cost este alocat în primul an, iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%. Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 1. 918. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. În vederea impozitãrii, 50% din cost este alocat în primul an, iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%. Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 2. 919. O societate cumpãrã un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m. El are o duratã de viaþã utilã de 5 ani ºi se amortizeazã dupã metoda linearã. În vederea impozitãrii, 50% din cost este alocat în primul an, iar restul linear pe durata rãmasã de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%. Precizaþi înregistrãrile contabile la sfârºitul anului 3. 920. La data de 31.12.N o societate deþine un utilaj cu o valoare contabilã de 50.000 lei ºi baza de impozitare 40.000 lei. La deschiderea exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 500 lei. În cursul exerciþiului N cota de impozit pe profit a scãzut de la 16% la 14%. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”, precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N. 921. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: 1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii, 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

337

2) vinde un program informatic pentru suma de 20.000.000 lei incluzând în facturã ºi preþul activitãþii de service dupã instalare în valoare de 1.500.000 lei; activitatea de service se realizeazã timp de 3 ani începând cu anul N. În condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri”, la sfârºitul anului N, precizaþi soldul creditor al contului 472. 922. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: 1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii, 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%; 2) cumpãrã, pe data de 30.07.N, un numãr de 1.000 de obligaþiuni, valoarea nominalã a unei obligaþiuni 1.000 lei, preþul de achiziþie 1.200 lei; dobânda anualã este de 30%, încasatã la 31 decembrie N. În condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri”, precizaþi suma veniturilor din dobânzi (cont 766) la 31 decembrie N. 923. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: acordã un împrumut unei filiale aflatã în dificultate financiarã de 850.000 u.m.; încaseazã contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1.000 titluri, valoare nominalã 1.100 u.m./titlu, preþ de rambursare 1.200 u.m., preþ de emisiune 900 u.m.; vinde titlurile de participare înainte de achitarea totalã, preþ de cesiune 900.000 u.m., partea neeliberatã 400.000 u.m. ºi le încaseazã; majoreazã capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condiþiile: numãr de acþiuni 1.000 titluri, valoare nominalã 600 u.m./titlu, preþ de emisiune 800 u.m./titlu, valoare matematicã contabilã 900 u.m./titlu; vinde cu încasare directã 5 calculatoare în valoare de 2.000.000 u.m. acordând un scont de 10% (exclusiv TVA); plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 1.200.000 u.m. din care 100.000 u.m. legaþi de activitatea de exploatare. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA, contabilizaþi tranzacþiile ºi calculaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare.

338

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

924. În cursul anului N, o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: încaseazã o ratã scadentã de 700.000 u.m. ºi dobânda aferentã de 300.000 u.m. unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate financiarã; achiziþioneazã o filialã de 1.600.000 u.m. din care numerar dobândit 400.000 u.m.; achiziþioneazã 5 autoturisme în valoare totalã de 2.000.000 u.m. din care 600.000 u.m. preluate în leasing financiar, restul achitate pe loc, primind un scont de 5%; plãteºte dobânda anualã aferentã unui împrumut obligatar emis în exerciþiul anterior cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1.000, valoare nominalã 1.000 u.m., preþ de rambursare 1.200 u.m., preþ de emisiune 1.100 u.m.; rata dobânzii 30%; ramburseazã o tranºã de 200 de obligaþiuni; plãteºte rata anualã de leasing financiar 50.000 u.m. ºi contracteazã un credit bancar pe termen lung 1.400.000 u.m. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA, contabilizaþi tranzacþiile ºi calculaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare. 925. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: – vânzãri de produse finite 60.000.000 lei; – vânzãri de mãrfuri 18.000.000 lei; – costul mãrfurilor vândute 12.000.000 lei; – variaþia stocurilor (sold debitor) 8.000.000 lei; – venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 7.000.000 lei; – producþie imobilizatã 50.000.000 lei. Conform OMFP nr. 1.752/2005, calculaþi cifra de afaceri netã ºi total venituri din exploatare. 926. O societate livreazã mãrfuri unui client în valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constatã cã o parte din mãrfuri prezintã defecte ºi intenteazã firmei un proces judecãtoresc. La sfârºitul anului N, societatea estimeazã cã probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfârºitul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeazã a fi 30%. În mod similar, la sfârºitul anului N+2, probabilitatea de pierdere se estimeazã la 90%. În anul N+3, procesul este terminat ºi societatea este obligatã la plata unei amenzi în valoare de 5.800 lei. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N, N+1, N+2 ºi N+3.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

339

927. Societatea ALFA SA vinde produse însoþite de certificate de garanþie pentru 12 luni. În exerciþiul financiar N s-au vândut 30 de produse. Experienþa întreprinderii ºi estimãrile indicã pentru anul care urmeazã cã 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemã, 36% vor avea nevoie de reparaþii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs, iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completã la un cost de 3.500 lei/produs. La 1 ianuarie N, provizioanele pentru garanþii aferente produselor vândute în anul N-1 erau de 4.600 lei. În cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2.500 lei, iar provizionul aferent a fost reluat la venituri. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anului N. 928. O întreprindere de exploatare minierã achiziþioneazã în anul N un utilaj de extracþie în valoare de 15.000 lei. Întreprinderea estimeazã cã la terminarea extracþiei (peste 5 ani) va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea ºi restaurarea activului, recunoscute printr-un provizion în valoare de 5.000 lei. Peste 5 ani, la terminarea extracþiei, costurile efective cu demontarea ºi mutarea activului se ridicã la 7.000 lei, din care 2.000 lei materiale ºi 5.000 lei salariale. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N ºi N+4 conform IAS 37. 929. În procesul de restructurare a activitãþii, Consiliul de administraþie al întreprinderii A decide sã închidã o fabricã ce realizeazã produse chimice. Pe data de 20 decembrie anul N, Consiliul de administraþie a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment, au fost trimise scrisori clienþilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare, iar personalul unitãþii respective a fost informat asupra restructurãrii. Costurile estimate cu închiderea ºi dezafectarea fabricii se ridicã la 5.000 lei, iar plata compensaþiilor cãtre angajaþii ce vor fi concediaþi, la 4.000 lei. Totodatã, conducerea societãþii a luat decizia vânzãrii clãdirilor aparþinând fabricii, existând deja un cumpãrãtor. Valoarea contabilã netã a clãdirilor secþiei este de 25.000 lei, preþul de vânzare negociat fiind de 32.000 lei. În anul N+1 are loc vânzarea clãdirilor ºi se efectueazã plãþi compensatorii celor afectaþi de restructurare, în sumã de 2.000 lei. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor N ºi N+1 conform IAS 37.

340

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

930. A a achiziþionat, la 01.01.N, 75% din acþiunile lui B, pentru suma de 3.500 lei. Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în lei, la data achiziþiei, sunt:
Specificare + + = Construcþii Mãrfuri Clienþi Active identificabile Investiþie la B Capital propriu Datorii Furnizori A 3.000 2.000 1.500 6.500 3.500 10.000 9.000 1.000 1.000 10.000 B 2.500 1.000 500 4.000 x 4.000 3.000 1.000 1.000 4.000

Valoarea justã a activelor identificabile la B este de 5.000 lei, împãrþitã astfel: 3.000 lei construcþii, 1.400 lei mãrfuri ºi 600 lei clienþi, iar a datoriilor identificabile, 1.000 lei. Calculaþi fondul comercial. 931. Martina SA a achiziþionat, la 01.01.N, 80% din acþiunile societãþii Sorina SA, pentru suma de 1.250 u.m. Bilanþurile sintetizate ale celor douã societãþi în u.m. se prezintã dupã cum urmeazã:
Specificare Active identificabile Investiþie la Sorina Capital propriu Datorii A 4.000 1.250 5.250 3.250 2.000 5.250 B 2.000 x 2.000 1.400 600 2.000

Valoarea justã a activelor identificabile la Sorina SA însumeazã 2.500 u.m. Calculaþi ºi contabilizaþi fondul comercial, metoda achiziþiei prin cumpãrarea de acþiuni.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

341

932. O societate achiziþioneazã 100 de acþiuni pe care le clasificã în categoria activelor financiare deþinute pentru tranzacþionare. Costul de achiziþie (curs bursier) este de 90 lei/bucatã. La data bilanþului cursul acþiunilor este de 110 lei/bucatã. Variaþia valorii juste a acestor active se va recunoaºte în rezultatul exerciþiului. La momentul vânzãrii a 50% din acþiunile achiziþionate cursul bursier este de 125 lei/bucatã. La momentul vânzãrii diferenþei de 50% din acþiunile achiziþionate cursul bursier este de 85 lei/bucatã. Precizaþi înregistrãrile contabile legate de aceste tranzacþii. 933. Un produs finit care are un preþ în numerar de 1.200.000 lei este vândut în baza unui contract cu plata în rate care are urmãtorii termeni: data vânzãrii 01.01.N; durata încasãrii 10 rate; rata efectivã a dobânzii 13%; ratele sunt plãtite la finele perioadei; avansul 200.000 lei. În condiþiile în care ratele de încasat se determinã pe baza formulei: Rata totalã = 1.000.000 x 13% = 184.290 lei, 1 – (1 + 0,13)-10

tabelul de încasare se prezintã astfel:
Specificare
0

Rata
1

Dobânda
2

Rata vânzãrii
3=1–2

Sold
4

Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 … Rata 10 TOTAL

184.290 184.290 … 184.290 1.842.900

130.000 122.942 … 21.202 842.900

200.000 54.290 61.348 … 163.088 1.000.000

1.200.000 1.000.000 954.710 893.362 … 0 0

Precizaþi înregistrãrile contabile efectuate la facturarea produsului ºi încasarea primei rate. 934. Martina SA încheie un contract pentru executarea unor prestaþii în valoare totalã de 1.000.000 lei, iar durata de realizare este de 3 ani. Costurile

342

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

aferente serviciilor prestate sunt în total de 850.000 lei, iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelaþie cu stadiul de execuþie sunt: anul 1 = 200.000 lei; anul 2 = 300.000 lei; anul 3 = 350.000 lei. Calculaþi veniturile recunoscute anual conform procentului de execuþie ºi precizaþi înregistrarea contabilã aferentã anului 1. 935. Un utilaj de producþie care are un preþ în numerar de 396.000 lei este achiziþionat în baza unui contract de leasing financiar care are urmãtorii termeni: data intrãrii în vigoare 1 ianuarie 2006; durata contractului de leasing 3 ani; ratele în valoare de 87.000 lei sunt plãtibile semestrial în avans; rata efectivã a dobânzii este de 28,256% anual; avansul de 36.000 lei este plãtibil imediat. Tabelul cu amortizarea aferentã acestei tranzacþii este urmãtorul:
Specificare Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 Subtotal Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Total Rata 36.000 87.000 87.000 210.000 87.000 87.000 87.000 87.000 558.000 Dobânda 42.384 37.131,6 79.515,6 31.260 24.697,2 17.362,8 9.164,4 162.000 Capital 36.000 44.616 49.868,4 130.484,4 55.740 62.302,8 69.637,2 77.835,6 396.000 Sold 396.000 360.000 315.384 265.515,6 209.775,6 147.472,8 77.835,6 -

Precizaþi înregistrãrile din contabilitatea primarã a locatarului ºi extrasul din bilanþ. 936. Un utilaj de producþie, care are un preþ în numerar de 396.000 lei, este achiziþionat în baza unui contract de leasing financiar care are urmãtorii termeni: data intrãrii în vigoare 1 ianuarie 2006; durata contractului de leasing 3 ani; ratele în valoare de 87.000 lei sunt plãtibile semestrial în avans; rata efectivã a dobânzii este de 28,256% anual; avansul de 36.000 lei este plãtibil imediat.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

343

Tabelul cu amortizarea aferentã acestei tranzacþii este urmãtorul:
Specificare Preþ în numerar Avans Rata 1 Rata 2 Subtotal Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Total Rata 36.000 87.000 87.000 210.000 87.000 87.000 87.000 87.000 558.000 Dobânda 42.384 37.131,6 79.515,6 31.260 24.697,2 17.362,8 9.164,4 162.000 Capital 36.000 44.616 49.868,4 130.484,4 55.740 62.302,8 69.637,2 77.835,6 396.000 Sold 396.000 360.000 315.384 265.515,6 209.775,6 147.472,8 77.835,6 -

Precizaþi înregistrãrile din contabilitatea primarã a locatorului ºi extrasul din bilanþ. 937. Societatea Martina SA închiriazã în regim de leasing o clãdire necesarã desfãºurãrii producþiei în urmãtoarele condiþii: durata contractului de leasing 3 ani; plãþile se efectueazã trimestrial ºi sunt în sumã de 20.000 lei fiecare; valoarea clãdirii 900.000 lei; durata de viaþã 20 ani. Precizaþi înregistrãrile contabile efectuate de locatar ºi locator. 938. Martina SA foloseºte pentru construcþia unei clãdiri în regie proprie împrumuturi dupã cum urmeazã, fãrã a recurge la credit cu destinaþie specialã:
Specificare 1. Împrumuturi pe termen scurt cu dobânda de 20% 2. Împrumuturi pe termen lung cu dobânda de 10% 01.01.2008 31.12.2008 100.000 500.000 200.000 700.000 Media 150.000 600.000

Cheltuielile cu activele în curs de realizare efectuate în timpul anului sunt de 550.000 lei, la sfârºitul anului rãmânând neachitaþi 50.000 lei. Calculaþi costul capitalizat.

344

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

939. O societate comercialã a efectuat urmãtoarele împrumuturi pentru finanþarea construcþiei unei clãdiri pe care o executã în regie proprie: împrumut pe termen scurt 500.000 lei cu o ratã a dobânzii de 10%, împrumut pe termen lung 600.000 lei cu o ratã a dobânzii de 8%. Dobânda s-a plãtit la 6 luni, rãmânând neachitatã la sfârºitul anului dobânda corespunzãtoare semestrului II. Cheltuielile cu activitatea în curs de realizare se ridicã la 3.400.000 lei. La sfârºitul anului rãmâne neachitatã suma de 500.000 lei. Calculaþi, conform IAS 23, costurile îndatorãrii care pot fi capitalizate ºi precizaþi înregistrarea contabilã. 940. Pe 1 iulie exerciþiul 2006 se cumpãrã obligaþiuni în condiþiile: preþul de cumpãrare 100.000 lei cuponul dobânzii de încasat între 1 aprilie ºi 1 iulie (3 luni) pentru o ratã a dobânzii de 16% (100.000 x 16% x 3/12) 4.000 lei Dobânda pânã la 1 aprilie a fost încasatã la sursa de cumpãrare. La 31 decembrie 2006, valoarea bursierã a obligaþiunilor este de 98.000 lei. Fracþiunea de dobândã de încasat de la 1 aprilie pânã la 31 decembrie anul N este de 100.000 x 16% x 9/12 = 12.000 lei. În exerciþiul 2007 la 1 octombrie se cesioneazã obligaþiunile; preþul de cesiune este de 107.000 lei, din care cuponul dobânzii, 8.000 lei. Precizaþi înregistrãrile contabile aferente anilor 2006 ºi 2007. 941. Pe data de 01.09.N societatea ALFA SA a achiziþionat 1.000 de obligaþiuni pe termen lung la un cost de 320 lei/titlu, valoarea nominalã fiind de 300 lei/titlu. Dobânda, calculatã cu o ratã de 10%, se plãteºte la fiecare 6 luni, iar scadenþa este la 5 ani. Contabilizaþi recunoaºterea cuponului ºi venitul financiar adus de investiþie. 942. Întocmiþi pe baza datelor de mai jos situaþia fluxurilor de numerar: Contul de profit ºi pierdere la 31.12.N Cifra de afaceri Costul vânzãrilor Marja asupra vânzãrilor - lei 360.000 306.000 54.000

– =

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

345

– – – – + = – =

Amortizarea Cheltuieli generale de administraþie Cheltuieli de desfacere Cheltuieli cu dobânzile Venituri din investiþii financiare pe termen scurt Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Bilanþul la 31.12.N I. ACTIVE Terenuri ºi imobilizãri corporale la valoarea brutã Amortizarea cumulatã Terenuri ºi imobilizãri corporale la valoarea contabilã netã Investiþii financiare pe termen scurt Stocuri Creanþe Numerar ºi echivalente de numerar Total active II. DATORII Furnizori Dobânzi de plãtit Impozit pe profit plãtit Datorii pe termen lung Total datorii III. CAPITAL PROPRIU Capital social Rezultatul reportat Rezultatul curent Total capital propriu N 51.930 12.600 39.330 36.000 16.650 27.000 11.250 130.230 3.600 630 4.500 22.500 31.230 40.500 24.300 34.200 99.000

4.500 5.400 1.800 5.400 8.100 45.000 10.800 34.200 - lei N-1 22.500 8.100 14.400 36.000 23.850 17.100 6.300 97.650 21.150 1.800 10.800 12.600 46.350 27.000 24.300 51.300

– = + + + + =

+ + + =

+ + =

346

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

943. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2, 9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Numãrul de acþiuni comune emise la 01.08 anul 1 este de 13.000.000 acþiuni. Evidenþa în timp a acþiunilor este redatã în tabelul de mai jos:
01.01 anul 3 01.06 anul 3 01.07 anul 3 Sold iniþial acþiuni Rãscumpãrare Emisiune acþiuni 13.000.000 acþiuni 300.000 acþiuni 1.000.000 acþiuni

Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani. 944. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2, 9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Acþiuni comune aflate în circulaþie pânã la 30.08 anul 3: 13.000.000 acþiuni. Emisiunea gratuitã de acþiuni are loc la 01.09 anul 3 astfel: câte 3 acþiuni comune pentru fiecare 4 acþiuni comune în circulaþie la 30.08 anul 3. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani. 945. O societate comercialã raporteazã urmãtoarele rezultate (profit net): Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2, 9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Acþiuni comune aflate în circulaþie pânã înainte de emiterea DS 13.000.000 acþiuni. Emisiunea acþiunilor are loc astfel: 2 acþiuni noi pentru fiecare 5 acþiuni aflate în circulaþie, adicã 5.200.000 acþiuni; preþul de exercitare 1,4 lei/acþiune comunã; valoarea justã a unei acþiuni comune exact înainte de exercitarea la 01.10 anul 2 este de 2,5 lei/ acþiune. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã în cei 3 ani. 946. O societate prezintã urmãtoarele date: profitul net 35.000.000 lei; numãrul de acþiuni emise la 01.08 anul 1 = 13.000.000 acþiuni; societatea are emise obligaþiuni cu dobândã de 10% convertibile cu suma principalului de 70.000.000 lei, plãtibile în 10 ani; fiecare obligaþiune de 1.000 lei este convertibilã la cererea acþionarului în 100 de acþiuni comune; în anul 2 nu s-au convertit acþiuni. Conversia tuturor acþiunilor are loc la 01.08 anul 3. Calculaþi rezultatul pe acþiune de bazã ºi rezultatul pe acþiune diluat.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

347

947. O societate prezintã urmãtoarele date: profitul net 35.000.000 lei; media ponderatã a acþiunilor comune în circulaþie 13.000.000 acþiuni; valoarea justã medie a unei acþiuni comune în anul 3 = 2,5 lei/acþiune; media ponderatã a acþiunilor cu opþiune ataºatã în anul 3 = 5.000.000 acþiuni; preþul de exercitare a acþiunii comune cu opþiune ataºatã în anul 3 este 1 leu/acþiune. Calculaþi rezultatul pe acþiune diluat. 948. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce fuzioneazã. Se cunosc urmãtoarele date: societatea A (absorbant): active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, numãr de acþiuni 10.000 titluri, valoarea nominalã a unei acþiuni 3.500 lei/acþiune; societatea B (absorbit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 15.000.000 lei. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise ºi care este prima de fuziune? 949. Douã societãþi comerciale A (absorbant) ºi B (absorbit) care nu au participaþii reciproce fuzioneazã. Se cunosc urmãtoarele date: prima de fuziune 5.600.000 lei; societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 12.000.000 lei; societatea A: numãr de acþiuni 10.000 titluri, valoare nominalã 8.000 lei/acþiune, plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 10.000.000 lei. Care este mãrimea rezervelor societãþii A? 950. Douã societãþi comerciale A (absorbant) ºi B (absorbit) care nu au participaþii reciproce de capital fuzioneazã. Se cunosc urmãtoarele date: numãrul de acþiuni emise de societatea A pentru remunerarea aportului 8.000 titluri; societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea nominalã a acþiunilor 3.000 lei/acþiune, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 20.000.000 lei; societatea B: active diverse 59.000.000 lei. Care este mãrimea datoriilor societãþii B? 951. Bilanþul contabil înainte de partaj la o societate pe acþiuni se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 60.000.000 lei; capital social 30.000.000 lei; rezerve legale 10.000.000 lei; rezultatul lichidãrii (profit) 20.000.000 lei. Cota de impozit pe profit 16%, iar a impozitului pe dividende, 10%. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi determinaþi mãrimea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat ºi a distribuirilor cãtre acþionari.

348

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

952. Bilanþul contabil înainte de partajul la o societate pe acþiuni se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 90.000 lei; capital social 40.000 lei; rezerve legale 10.000 lei; alte rezerve 10.000 lei; rezultatul lichidãrii 30.000 lei. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi precizaþi mãrimea corectã a impozitelor datorate bugetului de stat ºi a dividendelor plãtite acþionarilor. Cota de impozit pe profit este 16%, iar cota de impozit pe dividende este 10%. 953. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului se prezintã astfel: activ 25.800.000 lei; capital social subscris vãrsat 32.000.000 lei; rezerve legale 4.000.000 lei; rezultatul lichidãrii (pierdere) 10.200.000 lei. Societatea are doi asociaþi, A ºi B, care au aport la capitalul social: A 30% ºi B 70%. Procentul de impozitare a profitului este 16%, iar al impozitului pe dividende, 10%. Contabilizaþi operaþiile legate de partaj ºi precizaþi valoarea restituirilor cãtre acþionari. 954. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului activului net se prezintã astfel: cont 512 = 3.750.000 lei; cont 1012 = 800.000 lei; cont 1061 = 50.000 lei; cont 1068 = 1.000.000 lei; cont 121 (pierdere din lichidare exerciþiul curent) = 300.000 lei; cont 121 (pierdere din lichidare exerciþiul precedent) = 2.300.000 lei; cont 401 = 4.500.000 lei. Precizaþi înregistrãrile legate de partaj ºi determinaþi suma pe care acþionarii trebuie sã o depunã în vederea plãþii datoriilor cãtre furnizori. 955. La o societate cu rãspundere limitatã bilanþul contabil de închidere în vederea partajului la lichidare prezintã urmãtoarele date: disponibilitãþi 34.000.000 lei; capital social neamortizat 25.000.000 lei; alte rezerve 6.000.000 lei; rezultatul net al lichidãrii (profit) 3.000.000 lei. Impozitul pe dividende este de 10%. Care sunt mãrimile distincte privind câºtigul din lichidare ºi dividendele plãtite efectiv asociaþilor? 956. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: achiziþioneazã acþiuni ca titluri de participare la cost total de 2.000.000 u.m.,

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

349

din care 30% eliberate ºi achitate imediat, restul neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de eliberarea ºi achitarea totalã, preþ de cesiune 2.500.000 u.m., ºi le încaseazã; încaseazã dobânzi ºi dividende în valoare de 350.000 u.m., din care 100.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 650.000 u.m., din care 200.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; ramburseazã un credit bancar pe termen lung de 300.000 u.m.; acordã filialei sale un împrumut de 850.000 u.m. ºi încaseazã contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: numãr de obligaþiuni 1.000 titluri, valoare nominalã 900 u.m., preþ de rambursare 1.000 u.m., preþ de emisiune 800 u.m. Precizaþi înregistrãrile contabile ºi determinaþi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiþii ºi finanþare. 957. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaþii: achiziþioneazã acþiuni ca titluri de participare la cost total de 1.000.000 u.m. din care 30% eliberate ºi achitate imediat, restul neeliberate; vinde titlurile de participare înainte de eliberarea ºi achitarea totalã, preþ de cesiune 850.000 u.m., ºi le încaseazã; achiziþioneazã un mijloc de transport în valoare totalã de 650.000 u.m. din care 500.000 u.m. achitate pe loc, restul fiind preluat în leasing financiar; încaseazã dobânzi ºi dividende în valoare de 180.000 u.m. ºi plãteºte dobânzi ºi dividende în valoare de 120.000 u.m. În condiþiile în care nu se þine cont de TVA, precizaþi înregistrãrile contabile ºi calculaþi fluxul de numerar provenit din activitatea de investiþii. 958. Dispuneþi de urmãtoarele date: instalaþii la valoarea brutã 5.600.000 lei; amortizarea instalaþiilor 3.000.000 lei; materii prime 14.000.000 lei; ajustãri pentru deprecierea materiilor prime 1.500.000 lei; clienþi 3.900.000 lei; ajustãri pentru deprecierea creanþelor clienþi 200.000 lei; cheltuieli în avans 10.000.000 lei; conturi curente la bãnci 15.000.000 lei; capital social subscris vãrsat 10.000.000 lei; provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 6.000.000 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 2.000.000 lei; prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni 1.000.000 lei; furnizori 6.000.000 lei; venituri în avans 16.000.000 lei; credite bancare pe termen scurt 4.800.000 lei. Care este mãrimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond de rulment ºi a trezoreriei nete?

350

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

959. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: (1) Vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii, 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40%, dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%. (2) Cumpãrã, pe data de 30.07.N, un numãr de 1.000 de obligaþiuni, valoarea nominalã a unei obligaþiuni 1.000 lei, preþul de achiziþie 1.200 lei; dobânda anualã 30% încasatã la 31 decembrie N. Contabilizaþi tranzacþiile în condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” ºi determinaþi valoarea totalã a veniturilor curente la 31 decembrie N. 960. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacþii: (1) Vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiþiile de platã fiind: 10% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii, 50% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40%, dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%. (2) Încheie un contract pentru executarea unor prestaþii în valoare totalã de 1.000.000 lei, durata de realizare 3 ani, costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani: anul N = 300.000 lei, anul N+1 = 500.000 lei, anul N+2 = 400.000 lei. Contabilizaþi tranzacþiile în condiþiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” ºi determinaþi cifra de afaceri netã în anul N. 961. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA la data de 31.12.N: creanþele clienþi au o valoare brutã de 54.000 lei ºi existã o ajustare de depreciere a creanþelor clienþi de 4.000 lei. Ajustãrile sunt deductibile fiscal doar atunci când instanþa declarã falimentul societãþii debitoare; dobânzi de plãtit 2.500 lei. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care au generat un flux de trezorerie. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”, precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N (cota de impozitare 16%). 962. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea ALFA, la data de 31.12.N: imobilizãri corporale 250.000 lei, baza de impozitare 235.000 lei; dobânzi de încasat 10.000 lei. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exer-

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

351

ciþiul în care au generat un flux de trezorerie. La începutul exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 1.000 lei. Conform IAS 12 „Impozitul pe profit”, precizaþi înregistrãrile contabile corecte la sfârºitul exerciþiului N (cota de impozitare 16%). 963. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clãdire în condiþiile: cost 100 lei, amortizarea cumulatã pânã în momentul vânzãrii 30 lei, valoarea contabilã de 70 lei este mai micã decât valoarea justã egalã cu 90 lei, iar preþul de vânzare de 120 lei este mai mare decât valoarea justã de 90 lei. Durata contractului este de 6 ani. Se anticipeazã cã bunul este folosit pe o duratã de 3 ani. Conform IAS 17, contabilizaþi tranzacþia. 964. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clãdire în condiþiile: costul 100 lei, amortizarea cumulatã pânã în momentul vânzãrii 30 lei, valoarea contabilã de 70 lei este egalã cu valoarea justã, iar preþul de vânzare de 80 lei este mai mare decât valoarea justã de 70 lei. Durata contractului este de 6 ani, durata estimatã de utilizare a bunului este de 5 ani. Conform IAS 17, contabilizaþi tranzacþia. 965. Pe data de 15 decembrie N, societatea X a achiziþionat o instalaþie în urmãtoarele condiþii: preþ negociat cu furnizorul 300.000 u.m., cheltuieli cu transportul, instalarea ºi probele facturate de furnizori 20.000 u.m. Presupunem cã, prin contractul de licenþã, societatea are obligaþia ca la sfârºitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze instalaþia ºi sã restaureze amplasamentul. Valoarea actualizatã a cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea obligaþiilor contractuale este estimatã la 10.000 u.m. Sã se contabilizeze achiziþia utilajului ºi recunoaºterea cheltuielilor necesare pentru îndepãrtarea instalaþiei în conformitate cu IAS 16. 966. O întreprindere posedã un autoturism estimat la o valoare de 150.000 u.m. El fusese achiziþionat la un cost de 300.000 u.m. ºi amortizat pentru 187.500 u.m. Autoturismul este schimbat contra unui alt autoturism, estimat la o valoare justã de 210.000 u.m. Întreprinderea va vãrsa suma de 60.000 u.m. pentru a compensa diferenþa. Sã se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16.

352

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

967. O întreprindere posedã un autoturism estimat la o valoare de 150.000 u.m. El fusese achiziþionat la un cost de 300.000 u.m. ºi amortizat pentru 187.500 u.m. Autoturismul este schimbat contra unui utilaj de producþie estimat, de asemenea, la o valoare de 150.000 u.m. Sã se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16. 968. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800.000 u.m. ºi sunt amortizate pentru suma de 200.000 u.m. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900.000 u.m. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu IAS 16, ºtiind cã societatea foloseºte procedeul de reevaluare a valorii brute. 969. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcþiile sale. Activele în cauzã au fost achiziþionate la un cost de 800.000 u.m. ºi sunt amortizate pentru suma de 200.000 u.m. Valoarea justã a construcþiilor determinatã de experþi este de 900.000 u.m. Sã se contabilizeze operaþia de reevaluare în conformitate cu IAS 16, ºtiind cã societatea foloseºte procedeul de reevaluare a valorii nete. 970. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.000 u.m. Sã se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2 ºi sã se analizeze eventuala sa diminuare la 31.12.N în conformitate cu IAS 36. 971. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u.m. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. La 31.12.N, existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem cã la 31.12.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255.000 u.m. Sã se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2 ºi sã se analizeze eventuala sa diminuare la 31.12.N în conformitate cu IAS 36.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

353

972. La sfârºitul exerciþiului N, societatea M a achiziþionat societatea X la un cost de 9.000 u.m., din care valoarea justã a activelor identificabile 6.000 u.m. ºi fondul comercial 3.000 u.m. Presupunem cã valoarea recuperabilã este datã de valoarea de utilitate. La sfârºitul anilor N ºi N+1 valoarea de utilitate este mai mare decât costul. În exerciþiul N+2, în þara în care se aflã X s-au impus restricþii privind exportul produselor fabricate de cãtre aceasta ºi se estimeazã o scãdere dramaticã a producþiei. La 31.12.N estimãrile legate de amortizare sunt: durata rãmasã 12 ani, metoda linearã, valoarea rezidualã nulã. La 31.12.N+2, valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie X este de 4.080 u.m. În N+3, situaþia din þara în care se aflã X începe sã se amelioreze ºi se estimeazã o creºtere a producþiei. La 31.12.N+3, valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de trezorerie X este 5.730 u.m. Sã se analizeze unitatea generatoare de trezorerie X la închiderea exerciþiilor N, N+1, N+2 ºi N+3 în conformitate cu IAS 36 ºi sã se prezinte înregistrãrile contabile corespunzãtoare. 973. Întreprinderea a construit un imobil al cãrui cost este de 25.000 u.m. Acest imobil a fost dat în folosinþã pe 1 iulie N. La 31.12.N, activul este evaluat la valoarea sa justã, estimat la 25.300 u.m. De la data punerii în funcþiune, imobilul a fost amortizat pentru 500 u.m. La 31.12.N+1, valoarea justã a imobilului este de 26.000 u.m. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la 31.12.N ºi la 31.12.N+1, ºtiind cã societatea foloseºte pentru evaluare modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40. 974. Pânã pe 1 august N, întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri, imobil care se aflã în proprietatea sa. Pe 1 august N, societatea l-a închiriat altor societãþi, astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. La aceastã datã se cunosc urmãtoarele informaþii privind imobilul: valoarea justã 14.000 u.m., valoarea de intrare 10.000 u.m., amortizarea cumulatã 4.000 u.m. Presupunem cã valoarea justã devine 13.500 u.m. la 31.12.N ºi 14.200 u.m. la 31.12.N+1.

354

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii imobilului la 1 august N ºi evaluarea acestuia la 31.12.N ºi la 31.12.N+1, ºtiind cã societatea foloseºte modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40. 975. Societatea are ca obiect de activitate achiziþia ºi vânzarea de clãdiri. Pe 1 noiembrie N managerii au decis ca una dintre clãdirile achiziþionate în vederea vânzãrii sã fie închiriatã terþilor. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind clãdirea: costul de achiziþie 20.000 u.m., valoarea justã la 01.11.N 21.000 u.m. La 31.12.N, valoarea justã a clãdirii este de 21.200 u.m. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii activului la 1 noiembrie N ºi evaluarea acestuia la 31.12.N, ºtiind cã societatea foloseºte modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40. 976. Întreprinderea utilizeazã începând cu 1 mai N+1 un imobil pe care anterior îl oferise spre închiriere altor societãþi. Valoarea justã a imobilului era 9.000 u.m. la 31.12.N ºi 10.000 u.m. la 01.05.N+1. Durata de utilizare rezidualã este de 20 ani. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii imobilului la 1 mai N, în conformitate cu IAS 40, ºi amortizarea acestuia la 31.12.N. 977. La 31.12.N, societatea X deþine în stoc urmãtoarele articole:
Articole Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Total M1 M2 M3 M4 Cost de achiziþie (în u.m.) 10.000 8.000 30.000 5.000 53.000 Valoare de piaþã (în u.m.) 9.500 8.300 32.000 4.200 54.000

Valoarea de piaþã a articolelor a fost stabilitã de un evaluator profesionist ºi coincide cu valoarea netã de realizare. Sã se evalueze stocurile la 31.12.N în conformitate cu IAS 2 ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã. 978. Societatea a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active ºi a iniþiat acþiuni de gãsire a unui cumpãrãtor. Grupul de active destinat cedãrii este evaluat astfel:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili
Active Valoarea contabilã la închiderea exerciþiului, înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzãrii 15.000 46.000 57.000 24.000 18.000 160.000

355

Fond comercial Terenuri Construcþii Stocuri Active financiare destinate tranzacþionãrii Total

Valoarea contabilã dupã aplicarea standardelor specifice, înainte de clasificarea în categoria activelor destinate vânzãrii 15.000 40.000 57.000 22.000 15.000 149.000

Entitatea recunoaºte pierderea de 160.000 – 149.000 = 11.000 u.m. chiar înainte de clasificarea grupului de active ca destinat vânzãrii. Se estimeazã o valoare justã, diminuatã cu cheltuielile de vânzare, pentru grupul de active de 130.000 u.m. Sã se evalueze grupul de active în conformitate cu IFRS 5 ºi sã se aloce eventuala depreciere constatatã. 979. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 32.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 80.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N, ºtiind cã societatea recunoaºte subvenþia primitã în categoria veniturilor în avans. 980. La 30.06.N, o întreprindere obþine o subvenþie de 32.000 u.m. pentru a achiziþiona o instalaþie al cãrei cost este de 80.000 u.m. ºi care va fi amortizatã conform metodei lineare pe o duratã de 4 ani. Administraþia publicã condiþioneazã acordarea subvenþiei de angajarea a trei absolvenþi pentru o duratã minimã de un an. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N, ºtiind cã societatea imputã subvenþia primitã asupra bunului subvenþionat. 981. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind o categorie de clãdiri ale societãþii X:

356

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Valoare contabilã 200.000 (20.000) 180.000 Bazã de impozitare 160.000 (30.000) 130.000

Informaþii Valoarea clãdirilor la 01.01.N – Amortizarea în anul N = Valoarea clãdirilor la 31.12.N

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri, valoarea reevaluatã fiind 240.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscutã. Cota de impozit pe profit: 16%. La începutul exerciþiului N exista o datorie de impozit amânat de 16% x (200.000 – 160.000), adicã 6.400 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în conformitate cu IAS 12. 982. Se cunosc urmãtoarele informaþii privind societatea X, la 31.12.N:
Informaþii Imobilizãri corporale (1) Creanþe clienþi (2) Dobânzi de încasat (3) Amenzi de plãtit (4) Dobânzi de plãtit (3) Valori contabile 1.500.000 300.000 30.000 33.000 15.000

1) Baza de impozitare pentru imobilizãrile corporale este 1.410.000 u.m. 2) Creanþele clienþi au o valoare brutã de 324.000 u.m. ºi existã un provizion de depreciere a creanþelor de 24.000 u.m. Provizionul nu este deductibil fiscal. 3) Presupunem cã dobânzile sunt recunoscute fiscal în exerciþiul în care acestea genereazã fluxuri de trezorerie. 4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul exerciþiului N existã un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în conformitate cu IAS 12, ºtiind cã societatea nu procedeazã la compensarea creanþelor cu datoriile de impozit amânat. 983. Pe 1 aprilie N, societatea A distribuie salariaþilor sãi 2.000 de acþiuni. Aceste acþiuni au fost achiziþionate pe 1 martie N de pe piaþã, la un preþ unitar de 200 u.m. Cursul bursier la 1 aprilie N este de 210 u.m./acþiune.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

357

Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor proprii ºi distribuirea acestora cãtre salariaþi în conformitate cu IFRS 2. 984. La începutul exerciþiului N, societatea X atribuie 20 de opþiuni pe acþiuni fiecãruia dintre cei 400 de salariaþi ai sãi, aceste opþiuni fiind definitiv achiziþionate la sfârºitul unei perioade de prezenþã de 3 ani. La data semnãrii contractului, valoarea justã a unei opþiuni este de 30 u.m. Entitatea estimeazã cã, la sfârºitul exerciþiului N+2, doar 80% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. Presupunem cã ipotezele relative la condiþiile de rãmânere a salariaþilor în întreprindere sunt verificate. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la închiderea exerciþiilor N, N+1 ºi N+2 în conformitate cu IFRS 2. 985. La începutul exerciþiului N, societatea X atribuie 20 de opþiuni pe acþiuni fiecãruia dintre cei 400 de salariaþi ai sãi, aceste opþiuni fiind definitiv achiziþionate la sfârºitul unei perioade de prezenþã de 3 ani. La data semnãrii contractului, valoarea justã a unei opþiuni este de 30 u.m. Entitatea estimeazã cã, la sfârºitul exerciþiului N+2, doar 80% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. În exerciþiul N, 20 de salariaþi au pãrãsit întreprinderea. La sfârºitul exerciþiului N, întreprinderea estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 95% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. În exerciþiul N+1, încã 30 de salariaþi au pãrãsit întreprinderea. La sfârºitul exerciþiului N+1 întreprinderea estimeazã cã la sfârºitul exerciþiului N+2 85% dintre salariaþi vor mai fi angajaþii acesteia. La închiderea exerciþiului N+2 mai sunt în întreprindere 320 de salariaþi. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la închiderea exerciþiilor N, N+1 ºi N+2 în conformitate cu IFRS 2. 986. La 1 ianuarie N, societatea X a acordat un împrumut de 100.000 u.m. unei alte societãþi. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în 4 tranºe anuale de 25.000 u.m. fiecare ºi o ratã a dobânzii de 7%. Presupunem cã societatea a clasificat împrumutul acordat în categoria „active evaluate la valoarea justã, prin rezultat”. Deoarece împrumutul nu este cotat, valoarea sa justã poate fi determinatã prin actualizarea fluxurilor de trezorerie aºteptate la rata dobânzii pe

358

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

piaþã. La sfârºitul exerciþiului N, rata dobânzii pe piaþã pentru un împrumut cu aceleaºi caracteristici este de 8%. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39. 987. La începutul exerciþiului N, societatea Y a achiziþionat 2.000 de obligaþiuni emise de societatea M. Obligaþiunile M au urmãtoarele caracteristici: preþ de emisiune 95 u.m., valoare nominalã 100 u.m., preþ de rambursare 100 u.m., rata dobânzii 6%, duratã de viaþã 5 ani. Pentru achiziþia obligaþiunilor M s-au angajat costuri de tranzacþionare de 1 u.m./obligaþiune. Societatea Y are intenþia ºi capacitatea sã conserve obligaþiunile M pânã la scadenþã. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39. 988. La 1 ianuarie N, societatea Y a acordat un împrumut de 200.000 u.m. unei alte societãþi. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în 5 tranºe anuale de 40.000 u.m. fiecare ºi o ratã a dobânzii de 7%. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39. 989. La începutul exerciþiului N, societatea M a emis un împrumut obligatar cu urmãtoarele caracteristici: – numãrul de obligaþiuni: 2.000 u.m.; – preþul de emisiune: 95 u.m.; – valoarea nominalã: 100 u.m.; – preþul de rambursare: 100 u.m.; – rata dobânzii: 6%; – durata împrumutului: 5 ani. Pentru emisiunea obligaþiunilor, societatea M a angajat costuri de 2 u.m./ obligaþiune. Societatea M a clasificat împrumutul emis în categoria „celelalte pasive financiare”. Sã se prezinte înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N în conformitate cu IAS 39.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

359

990. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, þinând cont de schimbãrile intervenite pe piaþã, imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Sã se contabilizeze diferenþele constatate la 31.12.N ºi la 31.12.N+1, ºtiind cã societatea foloseºte ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate ºi reevaluarea valorii nete. 991. Societatea deþine o categorie de imobilizãri necorporale achiziþionate la închiderea exerciþiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o duratã de 5 ani. La 31 decembrie N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, þinând cont de schimbãrile intervenite pe piaþã, imobilizãrile sunt din nou reevaluate. Valoarea justã este estimatã la 60.000 u.m. Sã se contabilizeze diferenþele constatate la 31.12.N ºi la 31.12.N+1, ºtiind cã societatea foloseºte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute. 992. Un teren cumpãrat în exerciþiul N-4 la un cost de 200.000 u.m. a fost reevaluat în exerciþiul N-2 la 350.000 u.m. Între timp (din N-2 pânã în prezent), rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. La închiderea exerciþiului N, valoarea recuperabilã a terenului este 180.000 u.m. Sã se efectueze testul de depreciere a terenului ºi sã se contabilizeze eventuala pierdere constatatã în conformitate cu IAS 36. 993. Presupunem cã în anul N societatea X decide sã modifice un regim de pensionare cu prestaþii definite prin creºterea indemnizaþiei forfetare de la 2% la 3% pe an de activitate. Modificarea va fi rezervatã persoanelor care au 10 ani vechime.

360

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

Creºterea valorii actuale a obligaþiei care rezultã din modificarea regimului este: – pentru salariaþii care au deja 10 ani vechime: 450 u.m.; – pentru ceilalþi salariaþi: 270 u.m. Durata medie de vechime a celorlalþi salariaþi este de 7 ani. Sã se calculeze costul modificãrii regimului de pensionare ce trebuie repartizat exerciþiilor N, N+1 ºi N+2 în conformitate cu IAS 19. 994. Societatea X are ca politicã sã acorde salariaþilor o primã egalã cu 3% din rezultatul net. Rezultatul net înainte de deducerea primei este 40.000 u.m. Presupunem cã prima este deductibilã fiscal ºi cota de impozit pe profit este de 16%. Sã se calculeze valoarea primei ºi sã se contabilizeze în conformitate cu IAS 19. 995. La 1 ianuarie N, societatea Y a semnat un contract prin care acordã fiecãruia dintre cei 40 de membri ai echipei manageriale câte 10 „drepturi de creºtere a valorii”. Contractul dã dreptul salariaþilor sã primeascã, la data la care drepturile sunt exercitate, lichiditãþi pentru o sumã egalã cu creºterea preþului acþiunii din momentul acordãrii drepturilor. Toate drepturile vor fi achiziþionate pe 31.12.N+1 ºi vor putea fi exercitate în exerciþiile N+2 ºi N+3. Societatea estimeazã cã la data acordãrii valoarea justã a fiecãrui drept este 33 u.m. ºi cã rata de rotaþie a personalului va fi de 10% în urmãtorii 2 ani. Valoarea justã ºi valoarea intrinsecã a drepturilor la închiderea fiecãrui exerciþiu se prezintã astfel:
Data 31.12.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 Valoarea justã a unui drept 36 24 39 36 Valoarea intrinsecã a unui drept 30 21 30 36

La 31.12.N+2, 6 salariaþi îºi exercitã drepturile. Restul drepturilor sunt exercitate în N+3.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

361

Sã se determine mãrimea cheltuielii cu remunerarea salariaþilor aferentã exerciþiilor N, N+1 ºi N+2, ºi sã se contabilizeze cheltuielile ºi plãþile în favoarea salariaþilor, în conformitate cu IFRS 2. 996. La 1 ianuarie N, societatea X a acordat directorului general dreptul de a opta fie pentru o sumã în numerar egalã cu valoarea a 1.000 de acþiuni, fie pentru 1.500 de acþiuni. Acest drept este subordonat unei condiþii de prezenþã în întreprindere timp de 2 ani. Dacã directorul general alege remunerarea sub formã de acþiuni, el are obligaþia sã pãstreze acþiunile respective timp de 5 ani. Valoarea justã reprezentatã de preþul unei acþiuni X a evoluat astfel:
Data 01.01.N 31.12.N 31.12.N+1 31.12.N+2 Valoarea justã 35 45 75 110

Þinând cont de impactul restricþiilor posterioare achiziþiei drepturilor, societatea X estimeazã cã valoarea justã a componentei capitaluri proprii la data semnãrii contractului este de 32,5 u.m./acþiune. Presupunem cã la sfârºitul exerciþiului N+2 directorul general alege decontarea în numerar. Sã se determine valoarea justã a celor douã modalitãþi de decontare ºi sã se prezinte înregistrãrile contabile în conformitate cu IFRS 2. 997. Un regim cu prestaþii definite prezintã urmãtoarea situaþie: Valoarea actualã a obligaþiei la închiderea exerciþiului 240.000 u.m. + Câºtiguri actuariale cumulate necontabilizate 21.000 u.m. – Costul serviciilor trecute necontabilizate încã 15.000 u.m. – Valoarea justã a activelor regimului a închiderea exerciþiului 360.000 u.m. = -114.000 u.m. Þinând cont de acest sold negativ, întreprinderea se aºteaptã la o reducere a cotizaþiilor cu 30.000 u.m./an, timp de 3 ani. Presupunem o ratã de actualizare de 8%. Sã se determine valoarea ce trebuie contabilizatã în activ în conformitate cu IAS 19.

362

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

998. O creanþã asupra unui client a evoluat astfel în exerciþiul N:
31 martie N Mãrimea creanþei Depreciere prevãzutã 100.000 50.000 30 iunie N 90.000 50.000 30 septembrie N 31 decembrie N 70.000 20.000 70.000 30.000

Întreprinderea îºi închide conturile la 31 decembrie ºi publicã rezultate financiare trimestriale. Care este incidenþa deprecierii asupra rezultatelor intermediare, în conformitate cu IAS 34? 999. Rezultatul în trimestrul 1, înainte de impozitare, este de 30.000 u.m. Conform regulilor fiscale în vigoare, impozitul anual se calculeazã astfel: pentru partea de rezultat mai micã sau egalã cu 50.000 u.m. cota este 20%, iar pentru partea mai mare de 50.000 u.m. cota este 30%. Rezultatul anual înainte de impozitare este estimat la 150.000 u.m. Sã se calculeze cheltuiala cu impozitul pe profit ce trebuie recunoscutã în trimestrul 1, în conformitate cu IAS 34. 1.000. O societate româneascã vinde o parte din produsele sale în SUA. Ea este deþinutã în proporþie de 60% de o societate americanã M, care întocmeºte conturile consolidate în dolari. Sã se menþioneze cum se realizeazã conversia conturilor societãþii M, în conformitate cu IAS 21, în urmãtoarele cazuri: a) societatea româneascã îºi factureazã vânzãrile în lei; b) la cererea clienþilor, societatea româneascã îºi factureazã vânzãrile în dolari; c) la datele din cazul b) se adaugã faptul cã societatea americanã este filiala unei societãþi franceze care îºi întocmeºte situaþiile financiare în euro. 1.001. Societatea X prezintã urmãtoarea situaþie a capitalurilor proprii la 01.01.N: – capital social: 40.000.000 u.m.; – rezerve: 6.000.000 u.m.; – rezerve din reevaluare: 4.000.000 u.m.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

363

Presupunem cã în cursul exerciþiului N s-au realizat urmãtoarele operaþii: – s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise 20.000 acþiuni, preþ de emisiune 1.020 u.m., valoare nominalã 1.000 u.m.; s-au distribuit dividende în valoare de 800.000 u.m.; s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 acþiuni; s-au reevaluat imobilizãri corporale cu urmãtoarele caracteristici: cost de achiziþie 8.000.000 u.m., amortizare cumulatã 3.000.000 u.m., valoare justã 12.000.000 u.m. s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor, ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor proprii de la deschiderea exerciþiului N cu 1.000.000 u.m.; rezultatul contabil net al exerciþiului N a fost un beneficiu de 1.300.000 u.m.

– – –

Sã se întocmeascã situaþia variaþiei capitalurilor proprii pentru exerciþiul închis la 31 decembrie N într-o variantã exhaustivã, în conformitate cu IAS 1. 1.002. Societatea X prezintã urmãtoarea situaþie a capitalurilor proprii la 01.01.N: – – – – capital social: 40.000.000 u.m.; rezerve: 6.000.000 u.m.; rezerve din reevaluare: 4.000.000 u.m. s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise 20.000 acþiuni, preþ de emisiune 1.020 u.m., valoare nominalã 1.000 u.m.; s-au distribuit dividende în valoare de 800.000 u.m.; s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 acþiuni; s-au reevaluat imobilizãri corporale cu urmãtoarele caracteristici: cost de achiziþie 8.000.000 u.m., amortizare cumulatã 3.000.000 u.m., valoare justã 12.000.000 u.m.;

Presupunem cã în cursul exerciþiului N s-au realizat urmãtoarele operaþii:

– – –

364

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor, ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor proprii de la deschiderea exerciþiului N cu 1.000.000 u.m.

Rezultatul contabil net al exerciþiului N a fost un beneficiu de 1.300.000 u.m. Sã se întocmeascã situaþia câºtigurilor ºi pierderilor înregistrate în numele exerciþiului N, în conformitate cu IAS 1. 1.003. La data de 30.06.N, societatea F a achiziþionat un utilaj în valoare de 200.000 u.m. Utilajul a fost subvenþionat în proporþie de 80%. În contabilitatea sa individualã, societatea F a amortizat utilajul conform reglementãrilor fiscale în vigoare: metoda linearã, durata de amortizare de 5 ani. Subvenþia pentru investiþii a fost recunoscutã iniþial la venituri în avans ºi a fost viratã la veniturile exerciþiului curent în acelaºi ritm cu amortizarea utilajului. Politica grupului din care face parte F este de a amortiza linear aceastã categorie de utilaje, pe 4 ani. Cota de impozit pe profit este de 16%. Sã se prezinte retratãrile prealabile consolidãrii. 1.004. Societatea F îºi desfãºoarã activitatea în industria siderurgicã. Deoarece societãþile din industria siderurgicã sunt obligate prin lege ca la fiecare 5 ani sã procedeze la înlocuirea cãptuºelii furnalelor, F a recunoscut în situaþiile financiare individuale ale exerciþiului N un provizion pentru riscuri ºi cheltuieli în valoare de 20.000 u.m. Sã se prezinte retratãrile prealabile consolidãrii. 1.005. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 19%. Se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N existã indicii cã echipamentul ºi-a pierdut din valoare. Valoarea justã a echipamentului la data bilanþului este de 300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aºteaptã a fi obþinute din utilizarea echipamentului pe durata rãmasã de utilizare este prezentatã mai jos (rata de actualizare este de 15%):

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili
Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) 1 (1 + 0,15)t Flux net actualizat 47.850 132.300 98.700 45.760 N+1 N+2 N+3 N+4 80.000 0,572

365 Valoarea de utilitate

55.000 175.000 150.000 0,870 0,756 0,658

324.610

La sfârºitul exerciþiului N+1, valoarea justã minus costurile de cesiune este estimatã la 320.000 lei, iar valoarea de utilitate, la 290.000 lei. ªtiind cã întreprinderea aplicã IAS 36 „Deprecierea activelor”, la ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanþul exerciþiilor N ºi N+1? Care sunt înregistrãrile contabile aferente celor douã exerciþii? 1.006. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA a achiziþionat un stoc de mãrfuri la costul de 100.000 lei, TVA 19%. La sfârºitul exerciþiului N se estimeazã cã stocul ar putea fi vândut la preþul de 90.000 lei ºi cã cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei. La sfârºitul exerciþiului N+1, preþul de vânzare estimat este de 150.000 lei, iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.000 lei. Care este incidenþa aplicãrii normei IAS 2 „Stocuri” în cele douã exerciþii financiare? 1.007. Întreprinderea ALFA este acþionatã în justiþie de un client BETA. La sfârºitul exerciþiului N, consilierii juridici opineazã cã este foarte probabil ca ALFA sã piardã litigiul ºi estimeazã cã despãgubirea ce trebuie achitatã se ridicã la 500.000 lei. În cursul exerciþiului N+1 se soluþioneazã litigiul, iar ALFA primeºte decizia definitivã prin care este obligatã sã plãteascã societãþii BETA suma de 550.000 lei. Care este incidenþa aplicãrii IAS 37 „Provizioane, datorii contingente ºi active contingente” asupra celor douã exerciþii financiare? 1.008. În exerciþiul N, întreprinderea ALFA plãteºte întreprinderii BETA chiria aferentã exerciþiului curent ºi urmãtorilor 2 ani pentru un depozit închiriat. Chiria anualã este de 10.000 lei. Care este incidenþa aplicãrii principiului independenþei exerciþiilor în contabilitatea societãþilor ALFA ºi BETA?

366

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.009. Societatea ALFA deþine un stoc de marfã achiziþionat la un cost de 100.000 lei. La 31.12.N, societatea a determinat valoarea realizabilã netã a stocului la 90.000 lei ºi a înregistrat, potrivit IAS 2, un provizion pentru deprecierea mãrfurilor în valoare de 10.000 lei. Pe 15 ianuarie N+1, societatea a vândut stocul de mãrfuri la 80.000 lei. La ce valoare va fi prezentat stocul în bilanþul exerciþiului N? 1.010. Societatea ALFA este producãtoare de produse cosmetice. Pe 15 octombrie N, o clientã a deschis acþiune în justiþie împotriva societãþii ca urmare a unei reacþii alergice suferite în urma utilizãrii unei creme produse de ALFA. La 31.12.N, în urma discuþiei cu avocatul societãþii, managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 50.000 lei. Pe data de 24 februarie N+1 este pronunþatã sentinþa potrivit cãreia ALFA trebuie sã plãteascã despãgubiri în valoare de 75.000 lei. Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii, dacã întreprinderea aplicã normele internaþionale? 1.011. Pe 15 ianuarie N+1, auditorul societãþii ALFA descoperã cã stocul de materii prime este supraevaluat, deoarece existã lipsuri la inventar care nu au fost înregistrate în contabilitate ºi recomandã, în consecinþã, ajustarea situaþiilor financiare. Contabilul, în urma analizãrii listelor de inventar, ajunge la concluzia cã, din cauza unor erori de calcul, nu a fost înregistratã o lipsã la inventar în valoare de 25.000 lei. Care este tratamentul contabil corect conform IAS 10? 1.012. Managementul societãþii ALFA pregãteºte situaþiile financiare pentru exerciþiul N. Pe 25 ianuarie N+1 are loc un accident pe un teren al unui client. Unul din camioanele ALFA descãrca acid sulfuric în rezervorul clientului. Sub presiune, pompele au cedat ºi acidul sulfuric a infestat terenul, proprietatea clientului. Costurile de curãþare sunt estimate la 200.000 lei. Nu se cunoaºte încã cine va fi declarat vinovat de incident. Cum va fi reflectat acest incident în situaþiile financiare ale societãþii ALFA, ºtiind cã aceasta aplicã normele internaþionale? 1.013. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu urmãtoarele caracteristici:

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

367

– – – – – – – – –

durata contractului: 3 ani; durata de viaþã economicã estimatã: 5 ani; data începerii contractului: 1 ianuarie N; obiectul contractului: utilaj; valoarea justã a utilajului: 31.577 lei; sunt prevãzute un avans de 4.000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului; opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an, iar valoarea ei este de 2.000 lei; valoarea rezidualã este estimatã la 5.000 lei; rata dobânzii utilizatã în actualizarea plãþilor minimale ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 12%.

Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locatar aferente primului an de contract, precum ºi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%, ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. 1.014. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani; – data începerii contractului: 1 ianuarie N; – obiectul contractului: utilaj; – valoarea justã a utilajului: 29.805 lei; – sunt prevãzute un avans de 5.000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului; – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an, iar valoarea ei este de 3.000 u.m.; – valoarea rezidualã este estimatã la 5.000 lei; – durata de viaþã economicã este estimatã la 5 ani; – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investiþiei nete ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%. Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract, precum ºi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%, ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit.

368

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.015. Între societatea A (locator) ºi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaþie-finanþare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani; – data începerii contractului: 1 ianuarie N; – obiectul contractului: utilaj; – valoarea justã a utilajului: 29.805 lei; – sunt prevãzute un avans de 5.000 lei ºi 3 redevenþe anuale de 10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului; – opþiunea de cumpãrare se exercitã la sfârºitul celui de-al treilea an, iar valoarea ei este de 3.000 u.m.; – valoarea rezidualã este estimatã la 5.000 lei; – durata de viaþã economicã este estimatã la 5 ani; – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investiþiei nete ºi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%; – s-au fãcut cheltuieli legate de contract de 2.317 lei, iar rata implicitã pentru recuperarea investiþiei nete plus cheltuielile directe în numele locaþiei este de 10%. Se cere sã se prezinte calculele ºi înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract, precum ºi algoritmul de calcul al ratei de 10%, ºtiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. 1.016. OMFP nr. 1.752/2005 revizuit prin OMFP nr. 2.001/2006 prezintã caracteristicile unui contract de leasing financiar. Douã din aceste caracteristici sunt diferite faþã de cele prevãzute de IAS 17 „Contracte de leasing”. Care sunt aceste douã caracteristici ºi în ce constau diferenþele? 1.017. Care sunt prevederile OMFP nr. 1.752/2005 privind contabilitatea contractelor de leasing financiar la întreprinderile care întocmesc situaþii financiare simplificate? 1.018. La închiderea exerciþiului N, activele societãþii ALFA cuprind: – – un utilaj a cãrui valoare netã contabilã este de 30.000 $; acest utilaj a fost achiziþionat la 01.04.N-2, atunci când un dolar valora 2,8 lei; un teren achiziþionat la un cost de 10.000 $, în N-4 (cursul dolarului la data achiziþiei fiind de 2,5 lei), ºi reevaluat la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 20.000 $, datã la care dolarul valora 3 lei;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

369

un stoc de mãrfuri cumpãrat la 30.08.N la un cost de 4.000 $ (cursul zilei: 3,1 lei/$) ºi depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exerciþiului N; – o creanþã de 8.000 $ privind drepturile asupra unui client strãin, corespunzãtoare unei vânzãri efectuate la 01.11.N, atunci când dolarul era cotat la nivelul de 3,18 lei; – suma de 1.000 $, în casierie. Cursul dolarului la 31.12.N este de 3,2 lei/$. Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda funcþionalã, conform IAS 21 „Efectele variaþiei cursurilor de schimb valutar”? 1.019. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de 200.000 lei, TVA 19%. Se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N existã indicii cã echipamentul ºi-a pierdut din valoare. Valoarea justã a echipamentului la data bilanþului este de 110.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Managementul realizeazã o previziune a fluxurilor de trezorerie ce se aºteaptã a fi obþinute din utilizarea echipamentului pe durata rãmasã de utilizare, prezentatã mai jos:
Anul N+1 Anul N+2 Anul N+3 Anul N+4 Vânzãri (–) Costul bunurilor vândute (=) Marja brutã (–) Reparaþii ºi întreþinere (–) Alte cheltuieli (=) DEBIT (–) Variaþia NFRE (=) Cash flow neactualizat 220.000 120.000 100.000 10.000 20.000 70.000 27.000 43.000 203.000 115.000 88.000 20.000 30.000 38.000 15.000 23.000 188.000 90.000 98.000 25.000 40.000 33.000 19.000 14.000 180.000 60.000 120.000 40.000 50.000 30.000 13.000 17.000

Achiziþia echipamentului a fost finanþatã dintr-un credit pe 5 ani pentru care rata dobânzii este de 10% pe an. Costul mediu ponderat al capitalului este de 15%. Managementul ºi-a propus sã modernizeze echipamentul în anul N+1 ºi sã obþinã astfel o creºtere a vânzãrilor cu 5% în fiecare an. Planul de modernizare va fi supus discuþiilor ºi aprobãrii în martie N+1. La sfârºitul exerciþiului N+1, valoarea recuperabilã este de 80.000 lei.

370

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanþul exerciþiilor N ºi N+1 conform IAS 36 „Deprecierea activelor”? 1.020. La 01.01.N, întreprinderea ALFA SA obþine o subvenþie de 300.000 lei pentru a achiziþiona un echipament tehnologic al cãrui cost este de 800.000 lei. Durata de utilitate estimatã de manageri este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea degresivã (coeficientul de degresie este stabilit la 2). Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N, dacã întreprinderea recunoaºte subvenþia drept venit în avans, conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1.021. La 01.01.N, întreprinderea ALFA SA obþine o subvenþie de 300.000 lei pentru a achiziþiona un echipament tehnologic al cãrui cost este de 800.000 lei. Durata de utilitate estimatã de manageri este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea degresivã (coeficientul de degresie este stabilit la 2). Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiului N, dacã întreprinderea deduce subvenþia din costul activului, conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1.022. La 10 februarie N, o întreprindere obþine o subvenþie de 300.000 lei pentru finanþarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.000 lei. Care sunt înregistrãrile pe care trebuie sã le facã întreprinderea, dacã se decide recunoaºterea subvenþiei ca venit, conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”? 1.023. La 10 februarie N, o întreprindere obþine o subvenþie de 300.000 lei pentru finanþarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.000 lei. Care sunt înregistrãrile pe care trebuie sã le facã întreprinderea, dacã se decide deducerea subvenþiei din cheltuieli, conform IAS 20 „Contabilitatea subvenþiilor guvernamentale ºi prezentarea informaþiilor legate de asistenþa guvernamentalã”?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

371

1.024. Societatea ALFA achiziþioneazã la 01.01.N un echipament la un preþ de 20.000 lei, cheltuieli de transport incluse în facturã 2.000 lei, TVA 19%. ALFA estimeazã o duratã de utilitate de 10 ani ºi o valoare rezidualã de 2.000 lei pentru echipament. La sfârºitul exerciþiului N, deoarece existã indicii de depreciere, echipamentul este testat pentru depreciere, valoarea recuperabilã determinatã fiind de 16.000 lei. La 01.08.N+1, managementul întocmeºte un plan de vânzare a echipamentului ºi întreprinde acþiuni pentru a gãsi un cumpãrãtor. Activul necurent este clasificat ca disponibil pentru vânzare. Valoarea justã a echipamentului este de 19.000 lei, iar cheltuielile ocazionate de vânzare sunt estimate la 5.000 lei. Vânzarea este estimatã sã aibã loc peste 6 luni. La sfârºitul exerciþiului N+1, valoarea justã minus cheltuielile de cesiune este de 12.000 lei. Care sunt înregistrãrile efectuate de ALFA, ºtiind cã aceasta aplicã normele IAS ºi IFRS? 1.025. Societatea ALFA se aflã într-un litigiu cu un client. La 31.12.N, juriºtii apreciazã cã ALFA va pierde cazul ºi va trebui sã plãteascã despãgubiri în valoare de 500.000 lei peste 2 ani. Datoritã faptului cã efectul valorii în timp a banilor este semnificativ, ALFA constituie provizionul la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaþiei. Rata de actualizare este de 4,5% (rata dobânzii fãrã risc pe 2 ani). Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii, conform IAS 37 revizuit? 1.026. La data de 10.10.N, societatea ALFA este acþionatã în justiþie de cãtre un client (BETA). La sfârºitul exerciþiului N, consilierii juridici considerã cã este probabil ca ALFA sã plãteascã despãgubiri în valoare de 100.000 lei peste 2 ani. Previziunile privind evoluþia ratei dobânzii sunt: 5% în N+1 ºi 7% în N+2. La sfârºitul exerciþiului N+1, în urma evoluþiei cazului, despãgubirile ce vor fi plãtite sunt estimate la 120.000 lei. Rata dobânzii aferentã exerciþiului N+2 este reestimatã la 10%. În exerciþiul N+2 cazul este soluþionat, ALFA plãtind suma de 122.000 lei despãgubire. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N, N+1 ºi N+2, dacã întreprinderea aplicã IAS 37 revizuit?

372

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.027. Un magazin de desfacere cu amãnuntul are o politicã de restituire a contravalorii bunurilor returnate de clienþii nemulþumiþi chiar ºi în absenþa unei obligaþii legale. Politica sa este bine cunoscutã pe piaþã. Statisticile aratã cã anual sunt returnate bunuri a cãror valoare reprezintã 0,5% din cifra de afaceri. În exerciþiul N, cifra de afaceri a fost de 1.000.000 lei. Sã se argumenteze dacã sunt îndeplinite condiþiile cerute de IAS 37 revizuit pentru recunoaºterea în contabilitate a unui provizion pentru riscuri ºi cheltuieli. 1.028. O întreprindere care activeazã în domeniul petrolier are filiale în Goldonia, Sardonia ºi Plutonia. Ea cauzeazã contaminarea unui teren din Plutonia ºi este recunoscutã pentru faptul cã nu va întreprinde acþiuni de eliminare a contaminãrii decât dacã acest lucru este impus de legile þãrilor în care îºi desfãºoarã activitatea. În þãrile Goldonia ºi Sardonia existã astfel de legi, dar nu ºi în Plutonia. La sfârºitul anului pentru care se întocmesc situaþiile financiare este aproape o certitudine faptul cã guvernul din Plutonia va promulga o lege care sã solicite curãþirea terenurilor deja contaminate. Cele mai recente estimãri susþin ideea cã pentru decontaminarea zonei vor fi angajate cheltuieli de 100.000 lire plutoniene. Sã se argumenteze dacã sunt îndeplinite condiþiile cerute de IAS 37 revizuit pentru recunoaºterea în contabilitate a unui provizion pentru riscuri ºi cheltuieli. 1.029. În urma unui accident rutier, opt persoane ºi-au pierdut viaþa. Firma de turism, proprietarã a autocarului, începe acþiunea în instanþã pentru obþinerea de despãgubiri din partea întreprinderii producãtoare de maºini, nefiind primul accident cu acest tip de autocar ºi existând indiciile unor defecþiuni de fabricaþie. Pânã la data aprobãrii situaþiilor financiare pentru exerciþiul financiar încheiat la 31.12.N, consultanþii juridici ai întreprinderii sunt de pãrere cã întreprinderea nu va fi fãcutã rãspunzãtoare. Cu ocazia întocmirii situaþiilor financiare, la 31.12.N+1, consultanþii juridici, din cauza evoluþiei cazului, considerã cã este probabil ca întreprinderea sã fie fãcutã rãspunzãtoare. Conform IAS 37 revizuit, ar trebui ca aceste evenimente sã fie recunoscute ca provizion sau ca datorie contingentã?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

373

1.030. În exerciþiul N, întreprinderea ALFA garanteazã un credit contractat de întreprinderea BETA, având în vedere situaþia financiarã bunã a acesteia din ultimii ani. În cursul exerciþiului N+1, situaþia financiarã a lui BETA se deterioreazã, la 30 noiembrie N+1, aceasta nemaifiind capabilã sã-ºi ramburseze ratele scadente. Cum afecteazã aceastã garanþie situaþiile financiare ale societãþii ALFA, conform IAS 37 revizuit? 1.031. La 31.12.N, întreprinderea ALFA este pârâtã într-un proces privind încãlcarea drepturilor de autor. Probabilitatea de pierdere este estimatã la 75%. Litigiul este abia în faza iniþialã, iar întreprinderea ar mai avea cãi de atac ce i-ar permite amânarea plãþii daunelor cu circa 2 ani. La aceastã datã, ALFA nu poate estima credibil valoarea datoriei pe care va trebui sã o achite. La 31.12.N+1, ALFA este înºtiinþatã cã va trebui sã plãteascã, în N+2, daune de 200.000 lei, ca urmare a faptului cã a pierdut litigiul. Cum afecteazã evoluþia litigiului situaþiile financiare ale exerciþiilor N ºi N+1, conform IAS 37 revizuit? 1.032. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei):
Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Stocuri la 01.01.N Furnizori de stocuri la 31.12.N Venituri din subvenþii pentru investiþii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31.12.N 320.000 500.000 900.000 60.000 120.000 1.700.000 400.000 (din care 240.000 subvenþii pentru investiþii) 75.000 100.000 300.000 20.000

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Încasãri din noi emisiuni de acþiuni Clienþi la 01.01.N Venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale (încasate)

374

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Venituri (câºtiguri) din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Furnizori de stocuri la 01.01.N Aporturi de capital în naturã Stocuri la 31.12.N Venituri în avans la 01.01.N

175.000 580.000 500.000 450.000 600.000 (din care 180.000 subvenþii pentru investiþii) 100.000 600.000 500.000 300.000 450.000 250.000 50.000 400.000 150.000 460.000

Cheltuieli din cedarea imobilizãrilor corporale Clienþi la 31.12.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursãri de credite primite de la bãnci Datoria privind impozitul pe profit la începutul anului Datoria privind impozitul pe profit la sfârºitul anului Plãþi de dobânzi Încasãri din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri Lichiditãþi ºi echivalente de lichiditãþi la începutul anului

Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie, ºtiind cã pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeazã metoda indirectã. Care este valoarea lichiditãþilor ºi echivalentelor de lichiditãþi la sfârºitul anului? 1.033. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei):
Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Stocuri la 01.01.N Furnizori de stocuri la 31.12.N Venituri din dobânzi Cheltuieli cu dobânzile 100.000 180.000 360.000 10.000 50.000

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Rezultat înainte de impozitare Cheltuieli în avans la 31.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Încasãri din credite primite de la bãnci Clienþi la 01.01.N Venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale (încasate) Furnizori de stocuri la 01.01.N Clãdire primitã în leasing financiar Impozit pe profit plãtit Stocuri la 31.12.N Cheltuieli în avans la 01.01.N Cheltuieli din cedarea imobilizãrilor corporale Clienþi la 31.12.N Cheltuiala cu impozitul pe profit Rambursãri de credite primite de la bãnci Dividende plãtite Variaþia lichiditãþilor ºi a echivalentelor de lichiditãþi Încasãri din dobânzi Plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri Lichiditãþi ºi echivalente de lichiditãþi la sfârºitul anului

375

500.000 200.000 20.000 300.000 850.000 70.000 480.000 500.000 400.000 300.000 230.000 200.000 700.000 300.000 150.000 200.000 +100.000 10.000 ? 500.000

Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie, ºtiind cã pentru determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeazã metoda indirectã. Care este valoarea plãþilor cãtre furnizorii de imobilizãri ºi a lichiditãþilor ºi echivalentelor de lichiditãþi la sfârºitul anului? 1.034. Întreprinderea a achiziþionat la 01.05.N-1 echipamente tehnologice la un cost de 400.000 u.m. În bilanþul exerciþiului N-1, amortizarea cumulatã este de 50.000 u.m., iar în bilanþul exerciþiului N, de 80.000 u.m. Indicele general al preþurilor a evoluat astfel:
01.05.N-1 120 31.12.N-1 140 31.12.N 150

Care sunt retratãrile aferente bilanþului de închidere, conform IAS 29?

376

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.035. Situaþiile financiare ale societãþii ALFA se prezintã, la sfârºitul exerciþiului N, astfel: Bilanþul contabil la 31.12.N
Elemente ACTIVE NECURENTE Imobilizãri corporale (1) Investiþii deþinute în întreprinderi asociate (2) Active necurente – Total ACTIVE CURENTE Stocuri (3) Clienþi (4) Cheltuieli în avans (5) Investiþii pe termen scurt (6) Lichiditãþi Active curente – Total TOTAL ACTIV DATORII CURENTE Furnizori (7) Credite pe termen scurt (8) Venituri în avans (9) Alte datorii curente (10) Datorii curente – Total DATORII NECURENTE Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni (11) Credite pe termen lung (12) Venituri în avans (13) Datorii necurente – Total TOTAL DATORII CAPITALURI PROPRII Capital social (14) Prime de emisiune Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exerciþiului (15) TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTAL DATORII ªI CAPITALURI PROPRII N-1 510.000 150.000 660.000 N 570.000 150.000 720.000

42.000 2.000 375.000 175.000 50.000 30.000 80.000 0 43.000 1.688.800 590.000 1.895.800 1.250.000 2.615.800 250.000 200.000 70.000 210.000 730.000 120.000 50.000 170.000 900.000 125.800 150.000 20.000 50.000 345.800 70.000 120.000 310.000 500.000 845.800

100.000 300.000 20.000 70.000 70.000 180.000 180.000 - 1.200.000 350.000 1.770.000 1.250.000 2.615.800

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

377

Informaþii suplimentare: 1) Amortizarea aferentã imobilizãrilor corporale existente la începutul anului a fost de 240.000 lei, iar cea aferentã imobilizãrilor existente la sfârºitul anului a fost de 280.000 lei; 2) În cursul anului, întreprinderea nu a achiziþionat ºi nici nu a cedat investiþii în întreprinderile asociate; 3) Stocurile sunt reprezentate de mãrfuri. La sfârºitul exerciþiului N-1, stocurile de mãrfuri au fost depreciate pentru suma de 10.000 lei. În cursul exerciþiului N, aceste stocuri au fost vândute. Stocurile existente la sfârºitul exerciþiului N nu au fãcut obiectul unei deprecieri; 4) Creanþele clienþi sunt aferente vânzãrilor în þarã (nu includ diferenþe de curs valutar) ºi nu au fãcut obiectul unor deprecieri; 5) Cheltuielile în avans sunt reprezentate de chirii de exploatare plãtite în anul N-1 în contul anului N; 6) Investiþiile pe termen scurt sunt reprezentate de titluri de plasament achiziþionate în exerciþiul N-1 ºi vândute în exerciþiul N; în cursul anului nu s-au achiziþionat investiþii pe termen scurt; 7) Din care, furnizori de imobilizãri 175.000 lei la începutul anului ºi 13.000 lei la sfârºitul anului; 8) În cursul exerciþiului N s-au primit credite pe termen scurt de 100.000 lei; 9) Veniturile în avans sunt reprezentate de subvenþii pentru investiþii; 10) Alte datorii curente:
Valori la începutul anului - datorii privind impozitul pe profit - dobânzi de plãtit - datorii salariale ºi sociale - dividende de platã 87.000 30.000 63.000 30.000 Valori la sfârºitul anului - datorii privind impozitul pe profit - datorii salariale ºi sociale 37.000 13.000

11) Împrumutul din emisiunea de obligaþiuni este evaluat în valori nete (dupã deducerea primei de rambursare de 30.000 lei); 12) În cursul anului nu au avut loc fluxuri privind creditele primite pe termen lung;

378

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

13) Veniturile în avans de la începutul anului sunt aferente exploatãrii, cele de la sfârºitul anului includ subvenþii pentru investiþii de 260.000 lei, iar restul sunt aferente exploatãrii; 14) În cursul exerciþiului N nu au avut loc retrageri de capital ºi nici modificãri ale acestuia, ca urmare a unor operaþii interne; 15) Rezultatul net este prezentat în bilanþ înainte de distribuire; 16) Întreprinderea ºi-a achitat integral datoria privind TVA de 338.200 lei aferentã activitãþilor de exploatare ºi a încasat (recuperat) TVA aferentã activitãþilor de investiþii de 26.600 lei; 17) În cursul anului au fost vândute, cu decontare în contul curent, instalaþii tehnologice al cãror cost de achiziþie este de 100.000 lei, iar amortizarea cumulatã, de 80.000 lei; 18) Datoriile privind dobânzile au fost integral achitate; 19) Rezultatul net al exerciþiului N-1 de 200.000 lei a fost distribuit astfel: la rezerve, la rezultatul reportat, iar diferenþa, la dividende; 20) Rezervele exerciþiului N-2 au fost de 30.000 lei, iar rezultatul reportat de 50.000 lei. Contul de profit ºi pierdere la 31.12.N
Elemente Cifra de afaceri (1) Alte venituri din exploatare (2) Cheltuieli cu mãrfurile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor Alte cheltuieli de exploatare (3) Venituri din cedarea investiþiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Impozit pe profit Rezultatul net al exerciþiului Valori 2.400.000 260.000 550.000 400.000 120.000 240.000 50.000 50.000 1.350.000 150.000 1.200.000

Informaþii suplimentare: 1) Cifra de afaceri cuprinde: – venituri din vânzarea mãrfurilor – venituri din prestãri de servicii

600.000 lei 1.800.000 lei

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

379

2) Alte venituri din exploatare din care: – venituri din cesiunea imobilizãrilor corporale – venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului – venituri din subvenþii pentru investiþii – venituri din provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 3) Alte cheltuieli de exploatare din care: – cheltuieli cu serviciile primite de la furnizori – cheltuieli cu energia ºi apa – cheltuieli cu chiriile de exploatare (plãtite în anul anterior) – cheltuieli cu impozitele ºi taxele de exploatare (acestea au fost plãtite integral pânã la sfârºitul exerciþiului) – cheltuieli cu activele cedate

260.000 lei 60.000 lei 100.000 lei 90.000 lei 10.000 lei 240.000 lei 100.000 lei 20.000 lei 50.000 lei

50.000 lei 20.000 lei

Sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directã, conform IAS 7. 1.036. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectã, conform IAS 7. 1.037. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, sã se determine fluxul net de trezorerie din activitatea de investiþii, conform IAS 7. 1.038. Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, sã se determine fluxul net de trezorerie din activitatea de finanþare, conform IAS 7. 1.039. Având în vedere soluþiile studiilor de caz 1.035-1.038, sã se verifice corelaþia pe care o presupune reconcilierea dintre lichiditãþile bãneºti la începutul anului ºi cele de la sfârºitul anului, aºa cum solicitã norma IAS 7. 1.040. La 1 ianuarie N, o întreprindere a vândut unui client mãrfuri pentru care încaseazã 20.000 lei. Condiþiile de decontare stabilite în contract sunt urmãtoarele:

380

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– 50% la semnarea contractului; – 30% peste un an; – 20% peste doi ani. Se estimeazã cã întreprinderea-client ar fi putut obþine un credit echivalent pe piaþa financiarã, la o ratã de 10%. Care sunt calculele ºi înregistrãrile pe care ar trebui sã le facã întreprinderea în ipoteza în care aplicã IAS 18 „Venituri”? 1.041. Se considerã o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilã dupã 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este soluþia contabilã conform IAS 18 „Venituri”, în situaþia în care clientul plãteºte la scadenþã vânzarea obiºnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 1.042. Se considerã o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilã dupã 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este soluþia contabilã conform OMFP nr. 1.752/2005, în situaþia în care clientul plãteºte la scadenþã vânzarea obiºnuitã (fãrã a se beneficia de scont)? 1.043. Se considerã o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilã dupã 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este soluþia contabilã, conform IAS 18 „Venituri”, în situaþia în care clientul plãteºte imediat (beneficiazã de scont)? 1.044. Se considerã o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilã dupã 60 de zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%. Care este soluþia contabilã, conform OMFP nr. 1.752/2005, în situaþia în care clientul plãteºte imediat (beneficiazã de scont)? 1.045. Societatea ALFA vinde societãþii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 150.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc. Care este tratamentul contabil la ALFA ºi BETA dacã se aplicã prevederile IAS 18?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

381

1.046. Societatea ALFA vinde societãþii BETA un stoc de marfã în urmãtoarele condiþii: preþul de vânzare 150.000 lei achitabili dupã 60 de zile sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% dacã plata se face pe loc. Care este tratamentul contabil la ALFA ºi BETA dacã se aplicã prevederile OMFP nr. 1.752/2005? 1.047. La data de 1 aprilie N, societatea a achiziþionat 1.000 obligaþiuni la un preþ unitar de 50 lei/obligaþiune. La 1 august N, societatea încaseazã dobânda pentru obligaþiuni aferentã perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N în valoare de 1 leu/obligaþiune. Sã se contabilizeze achiziþia obligaþiunilor ºi încasarea dobânzii, conform IAS 18 „Venituri”. 1.048. La 1 octombrie N sunt achiziþionate 1.000 acþiuni BETA la un preþ de 2 lei/acþiune. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acþiunile BETA din rezultatul exerciþiului N-1, în valoare de 600 lei. Sã se contabilizeze achiziþia acþiunilor ºi încasarea dividendelor, conform IAS 18. 1.049. Societatea comercialã ALFA SA realizeazã din producþie proprie douã sortimente de produse finite, P1 ºi P2. La începutul lunii martie situaþia stocurilor era urmãtoarea: – P1: 270 bucãþi, evaluate la costul standard de 10 u.m./buc.; – P2: 1.000 bucãþi, evaluate la costul standard de 40 u.m./buc. Diferenþa de preþ aferentã celor douã stocuri este de 15.600 u.m. (nefavorabilã). În cursul lunii au loc operaþiile: 1) Se obþin produse finite: – P1: 100 bucãþi; – P2: 600 bucãþi. 2) Se vând produse finite clientului C1. Factura cuprinde: – P1: 50 buc., preþ de vânzare 15 u.m./buc.; – P2: 200 buc., preþ de vânzare 46 u.m./buc.; – TVA 19%.

382

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

3) Se exportã 400 bucãþi P2 clientului extern C2, la preþul de 30 $/buc., curs de schimb 1 $ = 3,5 u.m. 4) La sfârºitul lunii martie se calculeazã costul efectiv al produselor finite: costul efectiv al produselor P1 este de 12 u.m./buc., iar cel al produselor P2 este de 35 u.m./buc. Se înregistreazã diferenþele constatate. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus, dacã evaluarea stocurilor de producþie se face la cost standard. 1.050. Societatea comercialã ALFA SA prezintã, la începutul lunii martie, urmãtoarea situaþie a stocului de marfã M1: Si371 = 70.000 buc. x 714 lei/buc. = 49.980.000 lei Si378 = 7.000.000 lei Si4428 = 7.980.000 lei În cursul lunii martie au loc operaþiile: 1) Achiziþie de mãrfuri 5.000 buc. M1 la costul de 600 lei/buc., TVA 19%; 2) Vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare cu amãnuntul (inclusiv TVA) de 27.560.000 lei. Adaosul comercial practicat este de 20%. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus dacã evaluarea stocului de mãrfuri se face la preþul de vânzare cu amãnuntul, inclusiv TVA. 1.051. Societatea ALFA desfãºoarã urmãtoarele activitãþi privind gestiunea stocurilor: 1) Se achiziþioneazã 500 de cleºti la costul de 20 lei/buc., TVA 19% (factura). 2) Se scoate din folosinþã un mijloc fix al cãrui cost de achiziþie este de 5.000 lei, iar amortizarea cumulatã, de 3.000 lei. Se recupereazã obiecte de inventar în valoare de 500 lei. 3) Se dau în folosinþã 200 de cleºti. 4) Se trimit unei întreprinderi de confecþii 100 m de stofã în vederea confecþionãrii unor uniforme. Costul unui metru de stofã este de 50 lei, iar manopera facturatã de întreprinderea de confecþii este de 1.000 lei, TVA 19%.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

383

5) Se distribuie echipamentele de lucru (50% este cota suportatã de întreprindere). 6) Se scot din uz cei 200 de cleºti. 7) Se recupereazã deºeuri în valoare de 250 lei. 8) Se constatã lipsa la inventar a 10 cleºti (din vina gestionarului). 9) 20 cleºti sunt lipsã la inventar neimputabilã. Sã se înregistreze în contabilitate operaþiile de mai sus, ºtiind cã întreprinderea gestioneazã stocurile prin metoda inventarului permanent. 1.052. Societatea comercialã ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: – sold iniþial materii prime 2.000 lei (evaluat la cost de achiziþie); – sold iniþial mãrfuri 7.500 lei (evaluat la cost de achiziþie). În cursul lunii martie au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime la costul de achiziþie de 1.000 lei, TVA 19%; 2) achiziþie de mãrfuri la costul de achiziþie de 200 lei, TVA 19%; 3) consum de materii prime la costul de 1.500 lei; 4) vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare de 800 lei, TVA 19%, costul de achiziþie fiind de 600 lei. La sfârºitul lunii are loc inventarierea în urma cãreia se stabilesc stocurile finale faptice: – stoc faptic materii prime 1.700 lei; – stoc faptic mãrfuri 6.500 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului permanent. 1.053. Societatea comercialã ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N: – sold iniþial materii prime 2.000 lei (evaluat la cost de achiziþie); – sold iniþial mãrfuri 7.500 lei (evaluat la cost de achiziþie). În cursul lunii martie au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime la costul de achiziþie de 1.000 lei, TVA 19%;

384

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

2) achiziþie de mãrfuri la costul de achiziþie de 200 lei, TVA 19%; 3) consum de materii prime la costul de 1.500 lei; 4) vânzare de mãrfuri la preþul de vânzare de 800 lei, TVA 19%, costul de achiziþie fiind de 600 lei. La sfârºitul lunii are loc inventarierea în urma cãreia se stabilesc stocurile finale faptice: – stoc faptic materii prime 1.700 lei; – stoc faptic mãrfuri 6.500 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului intermitent. 1.054. Societatea comercialã BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: – sold iniþial produse finite 2.500 lei (evaluat la cost de producþie); – sold iniþial producþie în curs 1.000 lei (evaluat la cost de producþie). În cursul perioadei au loc operaþiile: 1) obþinerea ºi predarea la depozit a produselor finite, conform bonurilor de predare, la costul de producþie de 5.000 lei; 2) vânzarea de produse finite, conform facturii, la preþul de vânzare de 4.000 lei, TVA 19%. Costul producþiei vândute este de 3.500 lei. La sfârºitul perioadei de gestiune, în urma inventarierii, se constatã urmãtoarele solduri faptice: – sold final faptic produse finite 4.550 lei; – sold final faptic producþie în curs 800 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc, ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului permanent. 1.055. Societatea comercialã BETA SA are în stoc la începutul perioadei de gestiune: – sold iniþial produse finite 2.500 lei (evaluate la cost de producþie); – sold iniþial producþie în curs 1.000 lei (evaluatã la cost de producþie).

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

385

În cursul perioadei au loc operaþiile: 1) obþinerea ºi predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor de predare la costul de producþie de 5.000 lei; 2) vânzarea de produse finite conform facturii, la preþul de vânzare de 4.000 lei, TVA 19%. Costul producþiei vândute este de 3.500 lei. La sfârºitul perioadei de gestiune, în urma inventarierii, se constatã urmãtoarele solduri faptice: – sold final faptic produse finite 4.550 lei; – sold final faptic producþie în curs 800 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se prezinte situaþia în conturile de stoc, ºtiind cã întreprinderea utilizeazã metoda inventarului intermitent. 1.056. O întreprindere achiziþioneazã un echipament la preþul facturat de 2.000 lei, TVA 19%. Transportul este asigurat de o societate specializatã ºi este facturat la 200 lei, TVA 19%. Pentru montaj ºi probe tehnologice s-au angajat urmãtoarele cheltuieli: – – – consumuri materiale 100 lei; consum de energie 200 lei; s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului, iar acesta a facturat serviciul la 500 lei, TVA 19%.

Care este valoarea iniþialã a echipamentului tehnologic, conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? Cum se contabilizeazã elementele de mai sus? 1.057. Întreprinderea ALFA achiziþioneazã un echipament tehnologic. Ea primeºte odatã cu acesta douã produse-program. Produsul A este utilizat pentru acþionarea automatã ºi controlul echipamentului, iar produsul B este utilizat pentru analiza rentabilitãþii acestuia. Factura cuprinde: – – – – preþul echipamentului 50.000 lei; cheltuieli de transport ºi montaj 10.000 lei; produsul-program A 5.000 lei; produsul-program B 1.000 lei.

Care este tratamentul contabil al intrãrii acestor active, conform IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi IAS 38 „Imobilizãri necorporale”?

386

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.058. Societatea ALFA obþine din producþie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost: – costul producþiei neterminate la începutul perioadei de gestiune 20.000 lei; – cheltuieli directe 7.000 lei; – cheltuieli indirecte 4.000 lei, din care variabile 3.000 lei ºi fixe 1.000 lei; – cheltuieli administrative 2.000 lei; – gradul de utilizare a capacitãþii de producþie este de 80%. Care este costul iniþial al activului ºi cum se contabilizeazã acesta, dacã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale” ºi întocmeºte un cont de profit ºi pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupã naturã? 1.059. Despre un echipament tehnologic se cunosc urmãtoarele informaþii: – a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N, la costul de 10.000 u.m.; – durata de utilitate a fost estimatã la 4 ani, iar cheltuielile de dezafectare ºi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000 u.m.; – rata dobânzii de piaþã a fost estimatã astfel:
Ani Rata dobânzii N 12% N+1 15% N+2 16% N+3 20%

la sfârºitul exerciþiului N+2, cheltuielile de dezafectare a echipamentului ºi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2.500 u.m., iar rata dobânzii de piaþã a fost reestimatã la 13% pentru N+2 ºi respectiv la 14% pentru N+3.

Care sunt înregistrãrile contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic, aferente exerciþiului N+2, dacã întreprinderea aplicã normele IAS ºi IFRS? 1.060. Despre un echipament tehnologic se cunosc urmãtoarele informaþii: – a fost achiziþionat la începutul exerciþiului N, la costul de 50.000 u.m.; – durata de utilitate a fost estimatã la 4 ani, iar cheltuielile de dezafectare ºi de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000 u.m.; – rata dobânzii de piaþã a fost estimatã astfel:
Ani Rata dobânzii N 10% N+1 12% N+2 15% N+3 17%

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

387

– –

la sfârºitul exerciþiului N+1, echipamentul este reevaluat, valoarea justã a acestuia fiind estimatã la 25.803 u.m.; la sfârºitul exerciþiului N+2, cheltuielile de dezafectare a echipamentului ºi de refacere a amplasamentului au fost reestimate la 2.500 u.m., iar rata dobânzii de piaþã a fost reestimatã la 13% pentru N+2 ºi respectiv la 14% pentru N+3.

Care sunt înregistrãrile contabile privind provizionul pentru dezafectarea echipamentului tehnologic, aferente exerciþiului N+2, dacã întreprinderea aplicã normele IAS ºi IFRS? 1.061. O întreprindere deþine un mijloc fix dobândit la începutul exerciþiului N la costul de 5.000 lei. Durata de viaþã utilã este estimatã la 10 ani, iar metoda de amortizare utilizatã este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N+2 se apreciazã cã durata de viaþã utilã care corespunde cel mai bine condiþiilor de exploatare a mijlocului fix este de 7 ani (durata rãmasã este de 5 ani). Se decide trecerea la amortizarea degresivã ºi se stabileºte un coeficient de degresie de 1,5. La ce valoare va fi evaluat mijlocul fix în bilanþul exerciþiului N+3? 1.062. O întreprindere deþine echipamente tehnologice achiziþionate la un cost de 20.000 lei, amortizate pentru suma de 5.000 lei. Întreprinderea decide sã contabilizeze echipamentele la valoarea justã determinatã de experþi de 45.000 lei. Sã se contabilizeze reevaluarea conform celor douã procedee recomandate de norma IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 1.063. Pentru a realiza un contract ce vizeazã furnizarea a 270.000 piese în 3 ani, o întreprindere a pus la punct un echipament special al cãrui cost de producþie este de 18.000 lei. În acord cu clientul, scadenþarul livrãrilor de piese a fost fixat dupã cum urmeazã: – – – în primul an: 54.000 piese; în al doilea an: 81.000 piese; în al treilea an: 135.000 piese.

Care este amortismentul anual dacã întreprinderea opteazã pentru amortizarea în funcþie de numãrul de unitãþi de producþie?

388

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.064. În exerciþiul N se efectueazã reparaþia capitalã a unui echipament tehnologic al întreprinderii. Costul reparaþiei este de 7.000 lei ºi este format din: – cheltuieli cu consumurile materiale 2.000 lei; – cheltuieli cu salariile 3.000 lei; – cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei; – cheltuieli cu serviciile prestate de terþi 500 lei. Expertiza tehnicã atestã o creºtere a duratei de utilitate a echipamentului cu 3 ani. Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparaþia capitalã, conform IAS 16 „Imobilizãri corporale”? 1.065. Societatea ALFA SA s-a angajat prin contract sã construiascã o clãdire. Lucrãrile trebuie terminate pânã la data de 10.02.N+2. Principalele etape ale realizãrii contractului sunt urmãtoarele: – – – – la 10.02.N s-a semnat contractul; la 31.12.N costul lucrãrilor în curs de execuþie a fost de 500.000 lei; la 31.12.N+1 costul lucrãrilor în curs de execuþie este de 1.750.000 lei; la 10.02.N+2 au loc livrarea ºi facturarea, preþ de facturare 2.950.000 lei; costul efectiv de producþie este de 2.500.000 lei.

Care este tratamentul contabil al veniturilor ºi costurilor aferente contractului dacã întreprinderea utilizeazã metoda terminãrii lucrãrilor, conform IAS 11 „Contracte de construcþii”? 1.066. La informaþiile pe care le cunoaºtem deja se mai adaugã urmãtoarele: – la 10.02.N (data semnãrii contractului) s-a stabilit un preþ de vânzare revizuibil de 2.500.000 lei ºi s-a estimat un cost total de producþie de 2.000.000 lei; la 31.12.N costul lucrãrilor în curs de execuþie a fost de 500.000 lei; la 31.12.N+1 costul lucrãrilor în curs de execuþie este de 1.750.000 lei; preþul de vânzare a fost revizuit la 2.600.000 lei, iar costul de producþie a fost reestimat la 2.200.000 lei; la 10.02.N+2 au loc livrarea ºi facturarea, preþ de facturare 2.950.000 lei; costul efectiv de producþie este de 2.500.000 lei.

– –

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

389

Care este tratamentul contabil al veniturilor ºi costurilor aferente contractului dacã întreprinderea utilizeazã metoda procentului de avansare conform IAS 11 „Contracte de construcþii”? 1.067. Existã indicii cã un echipament tehnologic a cãrui valoare netã contabilã este de 35.000 lei s-a depreciat. Acesta face parte din aceeaºi unitate generatoare de trezorerie (UGT) cu un teren a cãrui valoare contabilã este de 10.000 lei ºi cu o clãdire cu o valoare contabilã netã de 55.000 lei. Valoarea de utilitate a UGT este estimatã la 70.000 lei, iar valoarea justã minus costurile de vânzare, la 50.000 lei. Nu existã un fond comercial care poate fi ataºat raþional acestei UGT. Care este tratamentul contabil al deprecierii UGT conform IAS 36 „Deprecierea activelor”? 1.068. La sfârºitul exerciþiului N, despre o unitate generatoare de trezorerie (numitã în continuare UGT) se cunosc urmãtoarele informaþii: – echipament tehnologic: cost de achiziþie 200.000 lei; duratã de utilitate 10 ani; amortizare linearã; – teren: cost de achiziþie 100.000 lei; – clãdire: cost de achiziþie 500.000 lei, duratã de utilitate 20 ani, amortizare linearã; – valoarea recuperabilã a UGT este de 405.000 lei. La sfârºitul exerciþiului N+1 valoarea recuperabilã a UGT este de 780.000 lei. Care este incidenþa aplicãrii IAS 36 „Deprecierea activelor” asupra valorii activelor ce compun UGT la sfârºitul exerciþiilor N ºi N+1? 1.069. Despre douã întreprinderi A ºi B ce activeazã în acelaºi sector de activitate se cunosc urmãtoarele informaþii (în u.m.):
Elemente Cifrã de afaceri Profit net Active imobilizate nete Capitaluri proprii A 800 600 400 100 B 800 200 400 500

390

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Elemente Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai mare de un an Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli Stocuri Creanþe Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai micã de un an (exclusiv creditele de trezorerie) Încasãrile exerciþiului financiar, din care: - încasãri de la clienþi - încasãri din noi emisiuni de acþiuni - încasãri din primire de credite pe termen scurt Plãþile exerciþiului financiar, din care: - plãþi cãtre furnizori - rambursãri de credite - plãþi de dobânzi - plãþi de salarii - plãþi de dividende - plãþi de impozite Trezoreria: - la începutul anului - la sfârºitul anului A 500 200 900 1.800 B 100 100 400 500

2.000 2.800 300 2.500 3.100 500 1.200 400 300 500 200 3.300 3.000

1.000 1.800 700 900 200 1.400 500 100 50 500 200 50 2.500 2.900

Întreprinderea B amortizeazã accelerat anumite categorii de active imobilizate ºi evalueazã ieºirile de stocuri prin procedeul FIFO. Întreprinderea A utilizeazã metoda linearã ºi evalueazã ieºirile din stoc la cost mediu ponderat. Interpretaþi poziþia financiarã ºi performanþele celor douã întreprinderi pe baza acestor informaþii. 1.070. Ce prevãd OMFP nr. 1.752/2005 ºi OMFP nr. 2.001/2006 privind modificarea OMFP nr. 1.752/2005 cu privire la contractele de leasing financiar? Existã diferenþe faþã de prevederile IAS 17 „Contracte de leasing”? 1.071. Care sunt particularitãþile bilanþului contabil întocmit conform OMFP nr. 1.752/2005?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

391

1.072. Care sunt particularitãþile contului de profit ºi pierdere întocmit conform OMFP nr. 1.752/2005? 1.073. Pe 10.10.N s-a primit un avans de la un client în sumã de 10.000 lei (din care TVA 19%). Pe 15.10.N s-au vândut mãrfuri clientului. Factura cuprinde: preþ de vânzare 20.000 lei, TVA 19%. Costul de achiziþie a mãrfurilor vândute este de 18.000 lei. Soluþia gãsitã de contabil este: 4111 = % 707 4427 371 11.900.000 10.000.000 1.900.000 18.000.000

607

=

Ce principiu contabil a fost încãlcat? Argumentaþi rãspunsul. Care ar fi fost soluþia corectã? 1.074. Se cunosc urmãtoarele informaþii din bilanþul societãþii ALFA la 31.12.N (în lei): mãrfuri 50.000; rezerve 1.000; provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 5.000; clienþi 40.000; titluri de participare 3.000 (din care disponibile pentru vânzare în anul urmãtor 500); titluri de plasament 20.000 (din care titluri în valoare de 10.000 sunt utilizate drept garanþie pentru un credit primit cu o scadenþã de 3 ani); acreditive 2.000; cheltuieli în avans 8.000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an 6.000); licenþe 5.000; cifra de afaceri 200.000; venituri în avans 3.000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an, 2.000); provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 50.000 (din care cu scadenþa foarte probabil în anul urmãtor 20.000); credite primite de la bãnci pe termen lung 20.000 (din care cu scadenþa în anul urmãtor 3.000); furnizori 40.000 (din care cu scadenþa mai mare de un an 3.000); conturi la bãnci 30.000; credite primite pe termen scurt 9.000 (din care pentru un credit de 3.000 s-a amânat scadenþa cu 2 ani, iar decizia a fost luatã înaintea închiderii exerciþiului financiar); salarii datorate 70.000. Determinaþi valoarea activelor curente ºi a datoriilor necurente conform modelului de bilanþ din IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”. 1.075. Sã se determine cifra de afaceri netã conform modelului de cont de profit ºi pierdere conform OMFP nr. 1.752/2005, dacã se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei):

392

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

– – – – – – – – – – – – –

venituri din provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli 10.000; venituri din vânzarea de imobilizãri corporale 50.000; venituri din vânzarea de mãrfuri 40.000; venituri din vânzarea de produse finite 80.000; venituri din dobânzi aferente contractelor de leasing financiar 5.000; venituri din subvenþii pentru investiþii 70.000; venituri din onorarii ºi comisioane 20.000; venituri din chirii 5.000; venituri din servicii prestate terþilor 30.000; venituri din producþia de imobilizãri 60.000; venituri din dividende 20.000; venituri din vânzarea titlurilor de plasament 30.000; venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.000.

1.076. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): – – – – – – – – – – – – echipamente tehnologice 10.000; cifrã de afaceri 100.000; titluri de participare 30.000; provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 30.000 (din care cu scadenþa foarte probabil în anul urmãtor 10.000); împrumut din emisiunea de obligaþiuni 50.000 (din care partea cu scadenþa în anul urmãtor 10.000); provizioane pentru deprecierea terenurilor ºi construcþiilor 20.000; amortizarea echipamentelor tehnologice 2.000; împrumuturi acordate pe termen scurt 35.000; subvenþii pentru investiþii 10.000 (din care 7.000 vor fi reluate la venituri într-o perioadã mai mare de 1 an); fond comercial achiziþionat 20.000; cheltuieli de dezvoltare 5.000 (este foarte puþin probabilã obþinerea de avantaje economice); terenuri ºi construcþii 70.000;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

393

– – –

cheltuieli în avans 20.000 (din care angajate într-o perioadã mai mare de 1 an 5.000); furnizori 40.000 (din care cu scadenþa într-o perioadã mai mare de 1 an 18.000); TVA de platã 2.000.

Determinaþi valoarea activelor necurente ºi a datoriilor curente conform modelului de bilanþ din IAS 1 „Prezentarea situaþiilor financiare”. 1.077. Se cunosc urmãtoarele informaþii (în lei): – – – – – – – – – – – – – – încasãri de la clienþi 5.000; încasãri din vânzarea de titluri de plasament 200; cheltuieli cu salariile 500; plãþi cãtre furnizorii de stocuri 400; încasãri din emisiunea de obligaþiuni 700; încasãri din vânzarea de imobilizãri corporale 900; utilaje deþinute în leasing financiar 2.000; încasãri din credite primite de la bãnci 300; plãþi de dobânzi 100; încasãri de dividende 200; plãþi cãtre furnizorii de imobilizãri 800; impozit pe profit plãtit 250; salarii plãtite 300; lichiditãþi la începutul anului 1.500.

Sã se întocmeascã tabloul fluxurilor de trezorerie. 1.078. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA obþine o subvenþie de 20.000 u.m. pentru achiziþia unui echipament tehnologic al cãrui cost este de 50.000 u.m. Durata de utilizare estimatã pentru acest activ este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N+2, ALFA este obligatã sã ramburseze 80% din subvenþia primitã. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N, N+1 ºi N+2, conform IAS 20, dacã întreprinderea a recunoscut subvenþia ca venit în avans?

394

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.079. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA obþine o subvenþie de 20.000 u.m. pentru achiziþia unui echipament tehnologic al cãrui cost este de 50.000 u.m. Durata de utilizare estimatã pentru acest activ este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N+2, ALFA este obligatã sã ramburseze 80% din subvenþia primitã. Care sunt înregistrãrile aferente exerciþiilor N, N+1 ºi N+2, conform IAS 20, dacã întreprinderea a dedus subvenþia din costul activului? 1.080. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA SA primeºte un credit pe termen lung de 1.000 u.m. la o ratã a dobânzii de 20% pe an. Cu aceastã ocazie primeºte o subvenþie de 120 u.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda. La sfârºitul lunii aprilie, ALFA ramburseazã subvenþia deoarece nu a respectat condiþiile prevãzute pentru acordarea acesteia. Care sunt înregistrãrile contabile, conform IAS 20, dacã întreprinderea a recunoscut subvenþia drept venit? 1.081. La începutul exerciþiului N, întreprinderea ALFA SA primeºte un credit pe termen lung de 1.000 u.m. la o ratã a dobânzii de 20% pe an. Cu aceastã ocazie primeºte o subvenþie de 120 u.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda. La sfârºitul lunii aprilie, ALFA ramburseazã subvenþia deoarece nu a respectat condiþiile prevãzute pentru acordarea acesteia. Care sunt înregistrãrile contabile, conform IAS 20, dacã întreprinderea a dedus subvenþia din cheltuiala cu dobânda? 1.082. Definiþi caracteristicile calitative ale informaþiei contabile aºa cum sunt ele prezentate în Cadrul general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de IASB. 1.083. Care sunt elementele care definesc performanþa financiarã a întreprinderii în viziunea Cadrului general pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare elaborat de IASB? Definiþi aceste elemente ºi explicitaþi definiþiile. 1.084. Care sunt factorii care explicã variaþiile capitalurilor proprii surprinse în Situaþia variaþiilor capitalurilor proprii?

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

395

1.085. La 01.01.N, întreprinderea achiziþioneazã un utilaj la costul de 10.000 lei. Managerii estimeazã o duratã de utilitate de 5 ani ºi o valoare rezidualã de 2.000 lei. Metoda de amortizare este cea linearã. La sfârºitul exerciþiului N+2, managerii estimeazã cã durata de utilitate care corespunde cel mai bine noilor condiþii de exploatare a activului este de 7 ani. În acelaºi timp, valoarea rezidualã este reestimatã la 3.000 lei. Se decide trecerea la metoda degresivã, iar coeficientul de degresie este 1,5. La sfârºitul duratei de utilitate, activul este vândut la preþul de 3.000 lei, TVA 19%. Sã se efectueze calculele ºi înregistrãrile aferente utilizãrii ºi vânzãrii activului dacã întreprinderea aplicã IAS 16 „Imobilizãri corporale”. 1.086. La începutul exerciþiului N, întreprinderea a achiziþionat echipamente tehnologice la costul de 20.000 lei. Durata de utilitate a acestora este estimatã la 20 de ani, iar amortizarea se calculeazã prin metoda linearã. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la urmãtoarele reevaluãri: – la sfârºitul exerciþiului N+2, când valoarea justã a activelor a fost de 25.000 lei; la sfârºitul exerciþiului N+3, durata de utilitate este reestimatã la 19 ani (au mai rãmas 16 ani); la sfârºitul exerciþiului N+4, când valoarea justã a activelor a fost de 20.000 lei; la sfârºitul exerciþiului N+5, durata de utilitate este reestimatã la 15 ani (au mai rãmas 10 ani); la sfârºitul exerciþiului N+6, când valoarea justã a fost de 9.000 lei; la sfârºitul exerciþiului N+7, durata de utilitate este reestimatã la 16 ani (au mai rãmas 9 ani); la sfârºitul exerciþiului N+10, când valoarea justã a fost de 7.000 lei.

Care este tratamentul contabil al reevaluãrilor echipamentelor tehnologice, dacã întreprinderea utilizeazã procedeul reevaluãrii valorii rãmase prevãzut de IAS 16? 1.087. Pentru un export de mãrfuri ce are loc la data de 10.08.N se cunosc urmãtoarele informaþii: preþul de vânzare total 5.000 $; costul mãrfurilor vândute 13.500 lei; la data de 12.12.N se încaseazã de la clientul extern suma de 3.000 $;

396

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

la data de 10.02.N+1 se încaseazã suma de 2.000 $; disponibilitãþi în devize existente la începutul lunii august 2.000 $, contravaloarea acestora în lei fiind de 6.425 lei; cursurile de schimb au evoluat astfel:
10.08.N 3,3 lei/$ 12.12.N 3,5 lei/$ 31.12.N 3,6 lei/$ 10.02.N+1 3,45 lei/$

Care sunt înregistrãrile contabile aferente exerciþiilor N ºi N+1? 1.088. Societatea ALFA utilizeazã un singur sortiment de materii prime pentru care s-a stabilit un cost standard de 5.000 lei/kg ºi obþine un singur produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100.000 lei/buc. La începutul exerciþiului N, situaþia celor douã elemente de stoc era: – stoc iniþial materii prime = 1.000 kg x 5.000 lei/kg; – stoc iniþial produse finite = 80 buc. x 100.000 lei/buc.; – diferenþe favorabile de preþ pentru materii prime = 200.000 lei; – diferenþe favorabile de preþ pentru produse finite = 100.000 lei. În cursul exerciþiului N, au loc urmãtoarele operaþii: 1) achiziþie de materii prime 500 kg x 4.800 lei/kg, TVA 19% (factura); 2) consum de materii prime 300 kg (LIFO); 3) obþinere de produse finite 20 buc.; 4) vânzare de produse finite 50 buc. x 180.000 lei/buc., TVA 19% (factura); La sfârºitul exerciþiului, se cunosc urmãtoarele informaþii: – costul de producþie efectiv este de 110.000 lei/buc. (din contabilitatea de gestiune); – valoarea realizabilã netã a stocului de materii prime este de 5.200.000 lei; – valoarea realizabilã netã a stocului de produse finite este de 4.800.000 lei; – stocul de produse finite a fost depreciat la sfârºitul exerciþiului N-1 cu 500.000 lei. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus ºi sã se determine valoarea pe care cele douã elemente de stoc o vor avea în bilanþul exerciþiului N conform IAS 2 „Stocuri”.

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

397

1.089. La inventarul exerciþiului N, situaþia creanþelor clienþi considerate ca fiind incerte (dubioase) se prezintã astfel:
Client A B C D Total Creanþã Grad de Provizion de (inclusiv TVA) recuperare (%) constituit (%) 5.950 80 20 5.593 30 70 1.190 60 40 9.520 70 30 22.253 X X

În cursul ºi la închiderea exerciþiului N+1, s-au constatat urmãtoarele: – clientul A ºi-a onorat integral obligaþia de platã; – clientul B a fãcut o platã definitivã numai pentru suma de 4.000 lei, suma rãmasã de încasat fiind consideratã irecuperabilã; – clientul C nu a plãtit nimic, dar situaþia sa financiarã s-a ameliorat, gradul de recuperare a creanþei fiind evaluat la 90%; – clientul D nu a plãtit nimic, creanþa fiind apreciatã ca irecuperabilã (s-a declanºat procedura de lichidare); – clientul E, faþã de care existã o creanþã inclusiv TVA de 238.000 lei, apreciatã ca fiind recuperabilã pentru 20% din valoare. În cursul exerciþiului N+2, se recupereazã suma de 7.500 lei de la clientul D, ca urmare a finalizãrii procedurii de lichidare. Care este tratamentul contabil al creanþelor clienþi în exerciþiile N, N+1 ºi N+2? 1.090. La 10.02.N, societatea ALFA achiziþioneazã un stoc de mãrfuri la costul de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însoþire. Dupã o sãptãmânã se primeºte factura, iar aceasta cuprinde un cost de 1.200 lei, TVA 19%. Sã se contabilizeze achiziþia ºi primirea facturii. 1.091. La 10.02.N, societatea ALFA vinde un stoc de mãrfuri la preþul de vânzare de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însoþire; costul mãrfurilor vândute 800 lei. Dupã o sãptãmânã se întocmeºte ºi se remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un preþ de 1.200 lei, TVA 19%. Sã se contabilizeze vânzarea ºi remiterea ulterioarã a facturii.

398

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

1.092. La 10.02.N, societatea ALFA achiziþioneazã un stoc de mãrfuri la costul de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însoþire. Dupã o sãptãmânã se primeºte factura, iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei, TVA 19%. Sã se contabilizeze achiziþia ºi primirea facturii. 1.093. La 10.02.N, societatea ALFA vinde un stoc de mãrfuri la preþul de vânzare de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însoþire; costul mãrfurilor vândute 800 lei. Dupã o sãptãmânã se întocmeºte ºi se remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un preþ de 900 lei, TVA 19%. Sã se contabilizeze vânzarea ºi remiterea ulterioarã a facturii. 1.094. Soluþia contabilã de mai jos care reflectã anularea unor acþiuni proprii este corectã? Argumentaþi rãspunsul. % 1012 658 = 501 550.000 500.000 50.000

1.095. Soluþia de mai jos reflectã majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acþiuni. Este corectã aceastã soluþie? Argumentaþi rãspunsul. 456 = % 1011 758 120.000 100.000 20.000

1.096. La începutul lunii mai, întreprinderea ALFA deþine în stoc sortimentul de marfã X, în cantitate de 100 buc., la costul de 10 lei/buc. În cursul lunii au loc operaþiile: 1) achiziþie de marfã X, 200 buc., la costul de 12 lei/buc., rabat 10%, TVA 19% (factura); 2) vânzare de marfã X, 250 buc., la preþul de 15 lei/buc., TVA 19% (factura); 3) achiziþie de marfã X, 300 buc., la costul de 16 lei/buc., TVA 19% (factura). Plata se face pe loc ºi se beneficiazã de un scont de decontare de 5%;

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili

399

4) vânzare de mãrfuri X, 325 buc., la preþul de 18 lei/buc., remizã 2%, TVA 19%. Încasarea se face pe loc ºi se acordã un scont de decontare de 10%. Sã se contabilizeze operaþiile de mai sus conform OMFP nr. 1.752/2005 ºi sã se calculeze soldul final al contului Mãrfuri, ºtiind cã ieºirile din stoc se evalueazã prin procedeul FIFO. 1.097. Care sunt condiþiile pentru ca informaþia sã fie relevantã ºi credibilã conform cadrului conceptual al IASB? 1.098. Care sunt bazele de evaluare reþinute în cadrul conceptual al IASB? Prezentaþi semnificaþia acestora. 1.099. Se achiziþioneazã un stoc de mãrfuri. Factura cuprinde: 2.000 buc., preþul de cumpãrare fiind de 10 lei/buc., iar cheltuielile de transport 500 lei. Este corectã urmãtoarea soluþie contabilã? % 371 624 4426 = 401 24.395 20.000 500 3.895

Argumentaþi rãspunsul. 1.100. Pentru a fabrica 90 buc. din produsul B, în exerciþiul N, s-au angajat urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 100.000 u.m.; cheltuieli indirecte 40.000 u.m., din care: – cheltuieli variabile 30.000 u.m.; – cheltuieli fixe 10.000 u.m.; capacitatea normalã de producþie este de 180 buc.; cheltuieli administrative 20.000 lei; pierderi din rebuturi 8.000 lei. Care este soluþia contabilã corectã privind obþinerea produselor finite? Argumentaþi soluþia. 1.101. La 31.12.N, societatea X deþine în stoc urmãtoarele articole:

400

TESTE GRILÃ... Contabilitate – experþi contabili Articole Cost de achiziþie (în u.m.) 20.000 16.000 60.000 10.000 106.000 Valoare realizabilã netã (în u.m.) 18.000 17.000 65.000 9.000 109.000

Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Mãrfuri Total

M1 M2 M3 M4

Sã se stabileascã la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar, în conformitate cu IAS 2, ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã. 1.102. Fie un utilaj cu un cost de achiziþie de 290.000 u.m. ºi o valoare rezidualã estimatã la 10.000 u.m. Acesta se amortizeazã linear, începând cu 1 ianuarie N-2, pe o duratã estimatã de 7 ani. La închiderea exerciþiului N, managerii au reestimat durata de utilitate totalã la 5 ani, iar valoarea rezidualã este reestimatã la 15.000 lei. Sã se calculeze ºi sã se contabilizeze amortizarea în exerciþiile N-2, N-1 ºi N. 1.103. La începutul exerciþiului N, societatea ALFA a achiziþionat un echipament tehnologic la costul de achiziþie de 200.000 u.m. Managerii estimeazã cã durata de utilitate va fi de 5 ani ºi cã, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic ºi refacerea amplasamentului în valoare nominalã de 10.000 u.m. La 31.12.N valoarea actualizatã a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de dezafectarea acestuia ºi de refacerea amplasamentului este de 4.810 lei. Sã se verifice dacã, la sfârºitul exerciþiului N, sunt îndeplinite condiþiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37. În caz afirmativ, prezentaþi formula contabilã. 1.104. La începutul exerciþiului N-3 s-a dat în funcþiune un utilaj cu valoarea contabilã de 1.000 u.m. Durata de amortizare este de 10 ani, metoda de amortizare linearã. La 31.12.N existã indicii cã utilajul a pierdut din valoare. La aceastã datã, se estimeazã valoarea justã la 504 u.m., cheltuieli cu vânzarea 4 u.m. ºi o valoare de utilitate de 520 u.m. Sã se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31.12.N ºi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã conform IAS 36.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

401

2. Disciplina: FISCALITATE
1. Cine sunt, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice române în asociere cu persoane juridice strãine; b) persoane juridice strãine care desfãºoarã activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoane fizice rezidente, în asocieri care nu dau naºtere unei persoane juridice. 2. Cu ce cotã se impoziteazã dividendele plãtite unei persoane juridice române: a) 10%; b) 16%; c) 5%. 3. Care este cota de impozitare a profitului în cazul contribuabililor care desfãºoarã activitãþi de natura discotecilor ºi cazinourilor: a) cota standard de 16%; b) cota standard de 16% plus o cotã adiþionalã de 22%; c) cota standard de 16%, dar nu mai puþin de 5% din veniturile realizate din aceste activitãþi. 4. Profitul impozabil se determinã ca: a) diferenþa între veniturile realizate din orice sursã ºi cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri dintr-un an fiscal; b) diferenþa între veniturile realizate din orice sursã ºi cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile ºi la care se adaugã cheltuielile nedeductibile; c) diferenþa între veniturile încasate într-un an fiscal ºi cheltuielile aferente acestora. 5. Care este, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, regimul deductibilitãþii dobânzilor:

402

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

a) deductibile integral; b) limitate la nivelul veniturilor din dobânzi plus 10% din celelalte venituri, dacã gradul de îndatorare este mai mic cu trei; c) limitate la nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României, pentru împrumuturile în lei de la alte entitãþi decât instituþiile de credit autorizate. 6. Regimul de amortizare acceleratã se aplicã pentru: a) activele corporale ºi necorporale, indiferent de tipul acestora; b) numai pentru echipamente tehnologice, respectiv maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru, computere ºi echipamente periferice ale acestora; c) pentru echipamente tehnologice, respectiv maºini, unelte ºi instalaþii de lucru, computere ºi echipamente periferice ale acestora, precum ºi pentru brevetele de invenþii. 7. În cazul leasingului financiar, cheltuielile de amortizare se deduc de cãtre: a) utilizator; b) proprietar; c) locator. 8. Un sediu permanent include: a) un loc de conducere, o sucursalã, un birou, o fabricã, un magazin, un atelier, precum ºi o minã, un puþ de þiþei sau gaze, o carierã sau alte locuri de extracþie a resurselor naturale; b) un loc fix de activitate numai în scopul achiziþionãrii de produse, de bunuri sau colectãrii de informaþii; c) menþinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai pentru expunerea în cadrul unui târg comercial sau al unei expoziþii ºi care pot fi ºi vândute la închiderea târgului sau a expoziþiei. 9. Metodele utilizate pentru determinarea valorii de piaþã a tranzacþiilor dintre persoane asociate, ce va fi recunoscutã de autoritatea fiscalã, sunt: a) metoda comparãrii preþurilor, metoda preþului de revânzare, metoda cost-plus; b) metoda aprecierii, pe baza datelor disponibile; c) metoda preþului de cost.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

403

10. Venitul net din salarii se determinã prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentând: a) contribuþiile obligatorii aferente unei luni, datorate, potrivit legii, de salariaþi; deducerea personalã acordatã pentru luna respectivã, cotizaþia sindicalã plãtitã ºi contribuþiile la fondurile de pensii facultative pânã la echivalentul în lei a 200 euro anual; b) contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate; c) contribuþiile obligatorii datorate, potrivit legii, de salariaþi, deducerile personale, precum ºi o cotã de 15% din deducerea personalã de bazã, acordatã cu titlu de cheltuieli profesionale. 11. Venitul net din cedarea folosinþei bunurilor se determinã: a) prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30% aplicate asupra venitului brut; b) prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut; c) prin deducerea din venitul brut a urmãtoarelor cote forfetare de cheltuieli: 50% aplicatã la venitul brut în cazul construcþiilor; 30% aplicatã la venitul brut în celelalte cazuri. 12. Activitãþile desfãºurate în interiorul zonelor libere sunt purtãtoare de TVA: a) da, cu unele excepþii; b) nu; c) da, cu condiþia ca valoarea operaþiunii sã depãºeascã valoarea de 50.000 euro. 13. Ce se înþelege prin operaþiuni cu platã, în sensul legii, privind TVA? Prin operaþiuni cu platã se înþelege: a) obligativitatea existenþei unei legãturi directe între operaþiunea efectuatã ºi contrapartida obþinutã sau care urmeazã a fi obþinutã; b) obligativitatea efectuãrii plãþii TVA în numerar; c) efectuarea plaþii TVA prin virament.

404

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

14. În sensul legii privind TVA, se considerã livrãri de bunuri: a) vânzarea de bunuri cu plata în rate; b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitãþi sau a altor cauze de forþã majorã; c) scoaterea în mod gratuit a unor cantitãþi de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne. 15. Când intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã în cazul livrãrilor de bunuri ºi/sau servicii care se efectueazã continuu, de exemplu, energie electricã, termicã, gaze naturale: a) la data stabilirii debitului beneficiarului pe bazã de facturã fiscalã sau alt document legal; b) la data întocmirii decontului de TVA; c) la data depunerii decontului de TVA la organul fiscal. 16. În baza de impozitare a TVA sunt cuprinse: a) dobânzile percepute pentru plãþi cu întârziere, vânzãri cu plata în rate, operaþiuni de leasing; b) impozitele ºi taxele, dacã prin lege nu se prevede altfel, exclusiv TVA; c) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului ºi care apoi se deconteazã acestuia. 17. Nu poate fi dedusã taxa pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor referitoare la: a) bãuturi alcoolice ºi produse din tutun destinate populaþiei; b) operaþiuni care au legãturã cu activitatea economicã a persoanelor impozabile; c) bãuturi alcoolice ºi produse din tutun destinate acþiunilor de protocol. 18. Care sunt persoanele supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor: a) toate persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: realizeazã venituri, altele decât cele din consultanþã ºi management, în proporþie de peste 50% din veniturile totale;

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

405

au de la 1 pânã la 9 salariaþi; au realizat venituri care nu au depãºit echivalentul în lei a 100.000 euro; capitalul social este deþinut de persoane, altele decât statul, autoritãþile locale ºi instituþiile publice. b) toate persoanele fizice sau juridice care, la data de 31 decembrie a anului precedent, îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt producãtoare de bunuri materiale, presteazã servicii sau desfãºoarã activitate de comerþ; au pânã la 9 salariaþi; au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pânã la 100.000 euro inclusiv; au capital integral privat. c) toate persoanele juridice care, la data de 31 decembrie a anului precedent, îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt producãtoare de bunuri materiale, presteazã servicii sau desfãºoarã activitate de comerþ; au pânã la 9 salariaþi; au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pânã la 100.000 euro inclusiv. 19. Contribuabilii supuºi impozitului pe venituri (microîntreprinderile) beneficiazã de: a) reducerea cu 50% a impozitului, în cazul reinvestirii profitului în active corporale sau necorporale amortizabile; b) nu beneficiazã de reducere sau scutire de impozit; c) scutire de la plata impozitului pe venit pe o perioadã de 2 ani. 20. Ce sunt redevenþele: a) sume încasate pentru vânzarea bunurilor; b) plãþi de orice fel, inclusiv cele în naturã, primite pentru folosirea ori dreptul de folosinþã a oricãrui drept (drept de autor, brevet, licenþã, program de calculator etc.); c) impozite de achitat.

406

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

21. Care este cota de impozit datorat de nerezidenþi pentru veniturile din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaþional ºi prestãrile de servicii accesorii acestui transport: a) 10%; b) 16%; c) 25%. 22. Cum se impun veniturile unei persoane fizice nerezidente din închirierea sau din altã formã de cedare a dreptului de folosinþã a unei proprietãþi imobiliare situate în România: a) aplicând cota de 10% asupra veniturilor realizate; b) se impun potrivit legislaþiei care reglementeazã impozitarea unor asemenea venituri realizate de persoanele fizice române; c) aplicând cota de 15% asupra veniturilor realizate. 23. Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România ºi persoanele fizice strãine care realizeazã venituri din activitãþi desfãºurate pe teritoriul României sunt obligate sã completeze ºi sã depunã o declaraþie de înregistrare fiscalã pentru persoanele strãine în vederea atribuirii numãrului de identificare fiscalã ºi eliberãrii certificatului de înregistrare fiscalã: a) în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a României; b) în termen de 25 zile de la obþinerea primului venit; c) în termen de 15 zile de la obþinerea primului venit. 24. Care sunt cotele de impunere aplicate veniturilor realizate de o persoanã rezidentã a unui stat cu care România are încheiatã o convenþie de evitare a dublei impuneri ºi care prezintã certificatul de rezidenþã fiscalã, în original, eliberat de organul fiscal din þara de rezidenþã, prin care sã se ateste cã este rezident al statului respectiv ºi cã îi sunt aplicabile prevederile convenþiei de evitare a dublei impuneri: a) cotele prevãzute de legislaþia privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice ºi persoane juridice nerezidente; b) cotele prevãzute în convenþia de evitare a dublei impuneri; c) cotele de impozitare din legislaþia internã, dacã sunt mai favorabile decât cele din convenþiile de evitare a dublei impuneri.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

407

25. Cum se determinã venitul anual impozabil ºi impozitul pe reprezentanþele societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine autorizate, potrivit legii, sã-ºi desfãºoare activitatea în România? a) prin însumarea veniturilor lunare realizate, facturate clienþilor, din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor, la care se adaugã cheltuielile nedeductibile; b) prin însumarea veniturilor lunare realizate, facturate clienþilor, din care se scad cheltuielile deductibile efectuate cu realizarea veniturilor; c) impozitul pe reprezentanþã pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro. 26. Persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru: a) profitul obþinut din orice sursã; b) profitul obþinut numai din România; c) profitul obþinut numai din strãinãtate. 27. Care este regimul fiscal al veniturilor din activitãþi economice realizate de persoanele juridice fãrã scop patrimonial: a) impozabile în totalitate; b) exceptate în totalitate; c) exceptate, în limita a 15.000 euro într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile. 28. Sunt considerate cheltuieli deductibile, conform prevederilor Codului fiscal referitoare la stabilirea impozitului pe profit: a) cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate, potrivit legii, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii: sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri; nu depãºesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; perisabilitãþile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraþiei centrale de stat. b) cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate, potrivit legii, în limita de 5% aplicatã asupra diferenþei dintre totalul veniturilor

408

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

ºi totalul cheltuielilor, inclusiv accizele, mai puþin cheltuiala cu impozitul pe profit ºi cheltuielile cu sponsorizarea ºi/sau mecenatul; perisabilitãþile, în limitele prevãzute în normele aprobate prin hotãrâre a Guvernului. c) amenzile, confiscãrile, majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere datorate cãtre autoritãþile române, potrivit prevederilor legale, altele decât cele prevãzute în contractele comerciale; cheltuielile de sponsorizare ºi/sau mecenat efectuate, potrivit legii, în limita de 5% aplicatã asupra diferenþei dintre totalul veniturilor ºi totalul cheltuielilor, inclusiv accizele, mai puþin cheltuiala cu impozitul pe profit ºi cheltuielile cu sponsorizarea ºi/sau mecenatul. 29. Care este regimul fiscal al pierderilor anuale în cazul plãþilor de impozit pe profit: a) se recupereazã din profiturile impozabile din anul urmãtor; b) se recupereazã din profiturile impozabile în urmãtorii 5 ani consecutivi; c) se recupereazã din profiturile impozabile în urmãtorii ani, pânã la stingere. 30. Persoanele fizice române fãrã domiciliu în România datoreazã impozit pe venit în România pentru: a) veniturile obþinute din orice rentã, atât din România, cât ºi din afara României; b) veniturile totale obþinute din România, indiferent de categorie; c) veniturile obþinute numai din România, pe fiecare sursã din categoriile de venit supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal. 31. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice reprezentând: a) sume sau bunuri primite sub formã de sponsorizãri, mecenat sau donaþii; b) dobânzi aferente depozitelor la termen; c) câºtiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

409

32. Care este termenul de platã a diferenþelor de impozit rãmase de achitat conform deciziei de impunere emise de organul fiscal? a) în termen de 60 de zile de la data comunicãrii deciziei de impunere; b) în termen de 30 de zile pentru sume de pânã la 1.000.000 lei ºi într-un interval de 60 de zile, în cel mult douã rate egale lunare, pentru sume ce depãºesc 1.000.000 lei, de la data comunicãrii deciziei; c) în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de impunere. 33. Cum se determinã venitul impozabil lunar din pensii: a) prin scãderea din venitul brut din pensie a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000 lei; b) prin scãderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii; c) prin scãderea din venitul brut din pensie a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, precum ºi a unei sume fixe neimpozabile lunare de 5.000.000 lei. 34. Care este cota de impozitare a veniturilor sub formã de dividende primite de persoanele fizice: a) 10%; b) 16%; c) 5%. 35. Care era plafonul veniturilor realizate de persoanele impozabile care aveau obligaþia sã solicite înregistrarea ca plãtitori de TVA, pentru anul 2002: a) 1,7 miliarde lei; b) 1,5 miliarde lei; c) 2 miliarde lei. 36. Nu se calculeazã accize pentru: a) produsele de natura celor supuse accizelor acordate ca dividende sau ca platã în naturã acþionarilor, asociaþilor ºi, dupã caz, persoanelor fizice; b) produsele de natura celor supuse accizelor consumate pentru reclamã ºi publicitate;

410

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

c) produsele livrate la rezerva de stat ºi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. 37. Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face: a) lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare; b) trimestrial, pânã la data de 10 a primei luni din trimestrul urmãtor; c) la data înregistrãrii declaraþiei vamale de import. 38. Agenþii economici plãtitori de accize sunt obligaþi sã se înregistreze ca plãtitori de accize: a) la autoritatea fiscalã teritorialã, conform dispoziþiilor legale privind înregistrarea fiscalã; b) la sediul Ministerul Finanþelor, conform dispoziþiilor legale privind înregistrarea fiscalã; c) la Primãria pe raza cãreia îºi desfãºoarã activitatea agentul economic. 39. Plãtitorii de accize ºi de impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã au obligaþia: a) sã declare lunar, la autoritatea fiscalã teritorialã la care sunt luaþi în evidenþã ca plãtitori de taxe ºi impozite, sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu, prin completarea Declaraþiei privind obligaþiile de platã la bugetul de stat; b) sã depunã lunar deconturile privind accizele ºi impozitul la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã, conform dispoziþiilor legale privind declararea obligaþiilor de platã la bugetul de stat; c) sã declare trimestrial, la autoritatea fiscalã teritorialã la care sunt luaþi în evidenþã ca plãtitori de taxe ºi impozite, sumele datorate la bugetul de stat cu acest titlu, prin completarea Declaraþiei privind obligaþiile de platã la bugetul de stat. 40. Cum se determinã impozitul pe venitul microîntreprinderilor: a) prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor obþinute din orice sursã; b) prin aplicarea unei cote de 2% în anul 2007, 2,5% în anul 2008 ºi 3% în anul 2009 asupra veniturilor obþinute din orice sursã;

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

411

c) prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra veniturilor realizate din orice sursã, din care s-a scãzut valoarea activelor corporale ºi necorporale achiziþionate. 41. În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiþiile impuse pentru regimul de impunere pe venitul microîntreprinderilor nu mai este îndeplinitã, pentru anul fiscal respectiv contribuabilul are obligaþia: a) de a trece din oficiu la regimul de impunere pe profit; b) de a opta, prin cerere depusã la organul fiscal, pentru pãstrarea regimului de impunere pe venitul microîntreprinderilor; c) de a pãstra regimul de impunere pe venitul microîntreprinderilor pe anul respectiv, cu unele excepþii. 42. Cum se stabileºte impozitul pe reprezentanþele societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine autorizate, potrivit legii, care îºi desfãºoarã activitatea în România: a) echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilitã pentru un an fiscal; b) prin aplicarea cotei de 19% la venitul anual impozabil; c) prin aplicarea cotei de 25% la venitul anual impozabil. 43. Impozitul pe reprezentanþe este: a) stabilit în sumã fixã anualã; b) o sumã mai mare decât impozitul aferent normelor de venit, stabilite pe tipuri de reprezentanþe; c) mai mic de 10% din venitul anual realizat din comisioanele încasate. 44. În cazul încetãrii activitãþii, reprezentanþele sunt obligate sã prezinte declaraþia fiscalã finalã la autoritatea fiscalã în raza cãreia îºi au sediul, în termen de: a) 30 zile de la data la care reprezentanþa a fost desfiinþatã; b) 15 zile de la data depunerii autorizaþiei de funcþionare; c) 20 zile de la data depunerii autorizaþiei de funcþionare. NOTÃ: Începând cu nr. 45, întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie.

412

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

45. Grupaþi veniturile de mai jos în impozite directe, impozite indirecte ºi venituri nefiscale, conform clasificaþiei bugetare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) impozit pe profit; taxa pe valoarea adãugatã; accize; taxe vamale; impozit pe dividende de la societãþile comerciale; impozit pe venit; impozit pe veniturile microîntreprinderilor; taxe consulare; taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

46. Se cunosc urmãtoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2004 ºi 2005:
Indicator Impozit pe profit Accize Impozit pe veniturile din salarii Impozit pe veniturile din dividende Impozit pe dividende de la societãþile comerciale Impozit pe veniturile realizate din activitãþile de expertizã contabilã Taxe pentru prestaþiile efectuate ºi pentru eliberarea autorizaþiilor de transport în trafic internaþional Taxa pe valoarea adãugatã Taxe pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal Venituri din capital 2004 49.210,00 68.915,00 59.176,00 2.400,00 1.980,00 10,00 37,00 2005 60.710,00 97.733,00 66.435,00 6.400,00 2.850,00 30,00 40,00

110.150,85 5,00 350,00

126.692,54 45,00 1.133,00

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2005 nr. 511/2004, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.121/2004, ºi Legea bugetului de stat pe 2004 nr. 507/2003, publicatã în Monitorul Oficial nr. 853/2003.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

413

Determinaþi: a) ponderea veniturilor fiscale în total venituri bugetare; b) creºterea absolutã ºi relativã a veniturilor fiscale. 47. O societate comercialã supusã impozitului pe profit realizeazã în primul semestru al anului 2006 venituri totale în sumã de 50.000 mil. lei, din care 40.000 mil. lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totalã a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 mil. lei. Determinaþi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. ªtiind cã agentul economic a constituit ºi plãtit la sfârºitul primului trimestru al anului 2006 impozit pe profit în sumã de 4.000 mil. lei, determinaþi cât este cuantumul impozitului pe profit de platã aferent trimestrului II. 48. O organizaþie non-profit realizeazã urmãtoarele venituri în anul 2006: – – – – venituri din cotizaþiile membrilor = 500 mil. lei; venituri din donaþii ºi sponsorizãri = 1.500 mil. lei; venituri din finanþãri nerambursabile de la Uniunea Europeanã = 3.000 mil. lei; venituri din activitãþi comerciale = 1.000 mil. lei.

Corespunzãtor acestor venituri, ea realizeazã urmãtoarele cheltuieli: – cheltuieli aferente activitãþii non-profit = 4.800 mil. lei; – cheltuieli aferente activitãþii comerciale = 700 mil. lei. Determinaþi impozitul pe profit datorat de aceastã organizaþie non-profit pentru activitãþile desfãºurate în cursul anului 2006, în cazul în care cursul de schimb este de 36.500 lei/euro. 49. Se dau urmãtoarele tipuri de cheltuieli: – cheltuieli pentru formarea ºi perfecþionarea profesionalã a personalului angajat; – cheltuieli de protocol; – cheltuieli cu provizioane; – cheltuieli cu impozitul pe profit; – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãþilor române; – cheltuieli de reclamã ºi publicitate efectuate în scopul popularizãrii firmei;

414

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – – –

cheltuieli cu achiziþionarea ambalajelor; cheltuieli reprezentând tichetele de masã acordate de angajatori; cheltuieli cu mãrfurile vândute; cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificaþi, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli în categoriile: a) cheltuieli deductibile; b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã; c) cheltuieli nedeductibile. 50. O societate comercialã realizeazã urmãtoarele venituri ºi cheltuieli aferente trimestrului I 2006: – – – – – – – – – venituri din vânzarea mãrfurilor: 50.000 mil. lei; venituri din prestãri servicii: 20.000 mil. lei; venituri din dividende primite de la o societate comercialã românã = 1.000 mil. lei; cheltuieli cu mãrfurile vândute: 30.000 mil. lei; cheltuieli cu serviciile de la terþi: 10.000 mil. lei; cheltuieli de protocol: 1.000 mil. lei; cheltuieli salariale: 2.000 mil. lei; cheltuieli cu amenzile datorate autoritãþilor române: 3.000 mil. lei; cheltuieli cu tichetele de masã: 800 mil. lei, din care 200 mil. lei peste limita legalã.

Determinaþi impozitul pe profit datorat de societatea comercialã. 51. O societate comercialã realizeazã în anul 2006 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 mil. lei ºi cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 mil. lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea înregistreazã cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bãnci în sumã de 1.200 mil. lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 mil. lei la începutul anului ºi de 150.000 mil. lei la sfârºitul anului. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400.000 mil. lei la începutul anului ºi de 300.000 mil. lei la sfârºitul anului. Determinaþi valoarea impozitului pe profit de platã aferent anului 2006.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

415

52. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului, pe primele ºase luni ale anului 2006, venituri totale impozabile în valoare de 40.000 mil. lei, din care cifra de afaceri reprezintã 38.000 mil. lei, ºi cheltuieli totale în valoare de 30.000 mil. lei, din care 600 mil. lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 mil. lei. Determinaþi care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plãteascã la 25 iulie 2006, ºtiind cã impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plãtit la termenul legal. 53. Din veniturile enumerate mai jos selectaþi-le pe cele impozabile în anul 2007, în sensul impozitului pe venit: a) b) c) d) e) f) g) veniturile din dividende; veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi; indemnizaþia pentru incapacitatea temporarã de muncã; sumele primite sub formã de sponsorizare; indemnizaþia pentru creºterea copilului; indemnizaþia lunarã a asociatului unic; indemnizaþiile din activitãþi desfãºurate ca urmare a unei funcþii de demnitate publicã; h) venituri din cedarea folosinþei bunurilor; i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã; j) venituri din jocuri de noroc. 54. O salariatã a unei societãþi comerciale obþine la locul de muncã de bazã urmãtoarele venituri, în luna martie 2006: – salariu de bazã = 5.000.000 lei; – spor de vechime = 15%; – 20 tichete de masã în valoare de 65.000 lei/tichet. – un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 2.500.000 lei. Salariata are în întreþinere un copil minor ºi pe mama sa care nu obþine venituri ºi este proprietara unui teren agricol în suprafaþã de 5.000 m.p. Determinaþi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie ºi salariul net pe care îl primeºte angajata, cunoscându-se urmãtoarele valori pentru deducerea personalã:

416

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – –

pentru contribuabili fãrã persoane în întreþinere: 2.500.000 lei; pentru contribuabili cu o persoanã în întreþinere: 3.500.000 lei; pentru contribuabili cu douã persoane în întreþinere: 4.500.000 lei.

55. O persoanã fizicã obþine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 5.500.000 lei, ºi la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp parþial obþine un venit net lunar de 3.500.000 lei. Persoana fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2006, iar la celãlalt loc de muncã, în perioada februarie-iunie 2006. ªtiind cã persoana fizicã are în întreþinere o persoanã ºi deducerea personalã lunarã aferentã este de 3.500.000, determinaþi: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã; b) impozitul total plãtit în cursul anului 2006 pentru veniturile din salarii; c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii. 56. Pentru care dintre veniturile de mai jos, obþinute în anul 2007 de o persoanã fizicã românã cu domiciliul în România, este obligatã aceasta sã depunã declaraþii speciale de venit: a) b) c) d) e) f) venituri din pensii; venituri din drepturi de proprietate intelectualã; venituri din cedarea folosinþei bunurilor; venituri din salarii; venituri din activitãþi agricole determinate în sistem real; venituri nete determinate pe bazã de norme de venit.

57. O persoanã fizicã desfãºoarã activitãþi de servicii de sonorizare muzicalã ºi opteazã pentru impunerea în sistem real. Ea estimeazã cã în anul 2006 va realiza urmãtoarele venituri: – – – venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 700 mil. lei; venituri din dobânzi aferente disponibilitãþilor din conturile la vedere: 5 mil. lei; venituri din sponsorizãri: 30 mil. lei.

În aceeaºi perioadã, ea estimeazã cã va realiza urmãtoarele cheltuieli:

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

417

cheltuieli cu achiziþionarea de materiale consumabile ºi obiecte de inventar: 200 mil. lei; – cheltuieli cu chiria spaþiului unde îºi are sediul: 120 mil. lei; – cheltuieli cu salariile: 180 mil. lei; – cheltuieli privind amenzile datorate autoritãþilor române: 15 mil. lei; – cheltuieli de protocol: 10 mil. lei. La 1 iunie 2006, persoana fizicã contracteazã un împrumut în sumã de 300 mil. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o altã persoanã fizicã, la o ratã a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinþã stabilitã de BNR este de 15% pe an. Determinaþi impozitul plãtit sub formã de plãþi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la scadenþele legale. 58. O persoanã fizicã realizeazã în cursul anului 2007 urmãtoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Iunie 2007 Septembrie 2007 Octombrie 2007 Tipul de venit Opere literare Opere monumentale Opere literare Suma (lei) 20.000 50.000 10.000

Determinaþi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectualã aferente anului 2007 ºi impozitul sub formã de plãþi anticipate în contul impozitului pe venit plãtit în cursul anului, ºtiind cã pe parcursul întregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercialã cu contract individual de muncã cu timp întreg. 59. O societate civilã de notari, înfiinþatã în luna februarie 2007, la care sunt asociaþi doi notari cu cote de participare de 50% fiecare, estimeazã realizarea în anul 2007 a unor venituri în sumã de 500.000 lei, cãrora le corespund cheltuieli deductibile în sumã de 350.000 lei. La sfârºitul anului se constatã cã veniturile realizate sunt în sumã de 450.000 lei, iar cheltuielile aferente realizate, în sumã de 250.000 lei. a) Care sunt obligaþiile fiscale declarative ale asociaþiei fãrã personalitate juridicã? b) Care este venitul net realizat aferent fiecãrui asociat?

418

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

60. O persoanã fizicã românã obþine în anul 2007 urmãtoarele venituri: – – venituri impozabile din salarii obþinute în România în sumã de 50.000 lei; venituri impozabile din salarii obþinute într-o altã þarã în sumã de 100.000 lei (echivalent calculat la cursul de schimb BNR). Pentru acest venit, persoana a plãtit în strãinãtate un impozit de 33.000 lei.

Determinaþi creditul fiscal acordat de autoritãþile române pentru venitul obþinut în strãinãtate, precum ºi impozitul pe venit plãtit în România ºi în strãinãtate, în condiþiile în care nu existã încheiatã convenþie de evitare a dublei impuneri între România ºi þara respectivã. 61. Care din urmãtoarele venituri sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile obþinute de nerezidenþi: – – – – – venituri din dobânzi la depozitele la termen constituite la instituþii de credit române; venituri din dobânzi la depozitele la vedere; venituri din dividende la o persoanã juridicã românã; redevenþe de la un rezident; venituri din dobânzi la creditele externe contractate prin emisiune de obligaþiuni garantate de Guvernul României.

62. O societate comercialã angajeazã începând cu luna februarie 2007 o persoanã fizicã nerezidentã. Care sunt obligaþiile angajatorului în ceea ce priveºte veniturile plãtite acestei persoane fizice nerezidente? 63. O persoanã fizicã nerezidentã în România realizeazã în cursul anului 2007 venituri din dobânzi la depozitele la termen în sumã de 30.000 lei, venituri din jocuri de noroc în sumã de 85.000 lei ºi venituri din servicii de consultanþã prestate în cadrul unor acorduri de finanþare gratuitã încheiate între Guvernul României ºi guvernul þãrii de rezidenþã a persoanei în valoare de 100.000 lei. Între cele douã þãri existã încheiatã convenþie pentru evitarea dublei impuneri internaþionale conform cãreia veniturile obþinute de persoanele fizice nerezidente se impun cu o cotã de 19%. Determinaþi impozitul pe venit plãtit de persoana fizicã nerezidentã în România, ºtiind cã depozitele pentru care s-au plãtit dobânzile s-au constituit dupã 01.01.2007.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

419

64. O societate comercialã înregistratã în scop de TVA realizeazã în luna mai 2007 urmãtoarele operaþiuni: – – – achiziþioneazã 1.000 kg deºeuri metale neferoase la preþul de 1,5 lei/kg fãrã TVA; achiziþioneazã 2.000 kg fructe la preþul de 2,0 lei/kg fãrã TVA; livreazã 1.500 kg fructe la preþul de 2,5 lei/kg fãrã TVA.

Determinaþi TVA de platã sau de recuperat aferentã lunii mai 2007. Toate achiziþiile/livrãrile se fac pe plan intern de la / cãtre persoane înregistrate în scop de TVA. 65. O persoanã juridicã înregistratã în scop de TVA ce activeazã în domeniul producþiei de mobilier realizeazã în luna iunie 2007 urmãtoarele operaþiuni: – achiziþii de masã lemnoasã pe picior utilizatã ca materie primã: 850.000 lei, preþ fãrã TVA; – achiziþii de materiale consumabile în valoare de 250.000 lei, preþ fãrã TVA; – înregistreazã facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaþie în valoare de 25.000 lei, preþ fãrã TVA; – achiziþioneazã produse alcoolice ºi din tutun destinate activitãþii de protocol în valoare de 15.000 lei, preþ fãrã TVA; – livreazã produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preþ cu TVA. Determinaþi TVA aferentã lunii iunie 2007. ªtiind cã la sfârºitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de recuperat în valoare de 2.500 lei, determinaþi care este valoarea TVA pe care societatea o datoreazã cãtre bugetul statului la sfârºitul lunii iunie. Toate operaþiunile se desfãºoarã pe plan intern, furnizorii ºi clienþii fiind persoane înregistrate în scop de TVA. 66. În luna iulie 2007 o persoanã juridicã plãtitoare de TVA realizeazã operaþiunile: – – livrãri de bunuri pe piaþa internã în valoare de 220.000 lei fãrã TVA, TVA 19%; prestãri de servicii pe piaþa internã scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;

420

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – –

prestãri de servicii pe piaþa internã scutite fãrã drept de deducere în valoare de 180.000 lei; achiziþii de mãrfuri în valoare de 100.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, destinate în întregime operaþiunilor cu drept de deducere; achiziþii de materiale consumabile ºi servicii în valoare de 190.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, din care 70% sunt destinate activitãþilor cu drept de deducere ºi 30% sunt destinate activitãþilor fãrã drept de deducere.

Determinaþi TVA de platã în luna iulie 2007. 67. În luna august 2007 o societate plãtitoare de TVA realizeazã urmãtoarele operaþiuni: – – – – exporturi (în afara Comunitãþii) în valoare de 400.000 lei; livrãri de bunuri pe piaþa internã în valoare de 250.000 lei fãrã TVA, TVA 19%; prestãri de servicii pe piaþa internã scutite fãrã drept de deducere în valoare de 200.000 lei; achiziþii de materii prime ºi materiale consumabile de pe piaþa internã în valoare de 600.000 lei fãrã TVA, TVA 19%, destinate realizãrii activitãþilor firmei; beneficiazã de prestãri servicii de la terþi în valoare de 560.000 lei, preþ cu TVA, TVA 19%.

Determinaþi TVA de platã cãtre bugetul statului în luna august 2007. 68. Agentul economic X achiziþioneazã de la producãtorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preþul de producþie de 250 lei/pereche, preþ fãrã TVA. Producãtorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceastã comandã. Agentul economic X aplicã un adaos comercial de 30% la preþul de achiziþie al pantofilor, dupã care vinde 800 perechi agentului economic W ºi 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide sã-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi. ªtiind cã toþi agenþii economici participanþi la circuit sunt înregistraþi în scop de TVA în România, ºi cã toate operaþiunile au loc în România, determinaþi TVA de platã sau de recuperat pentru agentul economic X.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

421

69. O societate comercialã achiziþioneazã un mijloc fix pentru care plãteºte un avans de 30% din valoare în luna iulie 2007, urmând ca restul de 70% sã fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este fãcutã pentru întreaga valoare în luna iulie 2007. Dacã valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, preþ fãrã TVA, determinaþi TVA deductibilã aferentã lunii iulie 2007. 70. O societate comercialã achiziþioneazã în luna martie mãrfuri în valoare de 40.000 lei fãrã TVA, pe care le achitã în proporþie de 60% în luna martie ºi 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea factureazã cãtre clienþi mãrfuri în valoare de 50.000 lei, preþ fãrã TVA, pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinaþi TVA de platã sau de recuperat aferentã lunii aprilie, ºtiind cã toate operaþiunile au loc în România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România. 71. În cadrul unei societãþi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc urmãtoarele operaþiuni în luna iunie 2007: – emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fãrã TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România; – emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fãrã TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România; – achiziþia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, TVA 19%; – primirea facturii de 1.500 lei fãrã TVA privind rata 15 de platã aferentã achiziþionãrii unui utilaj cu plata în rate de pe piaþa internã (contractul a fost încheiat în 2006); – primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franþa, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francezã în cotã de 19,6%. Conform contractului, data de platã este de 15 a fiecãrei luni. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro. Determinaþi: a) TVA deductibilã; b) TVA colectatã; c) TVA de platã sau de recuperat.

422

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

72. Selectaþi dintre operaþiunile prezentate mai jos acele operaþiuni pentru care se aplicã cota redusã de TVA de 9%: – – – – – – – prestãrile de servicii medicale; livrãrile de produse ortopedice; livrãrile de organe, de sânge ºi de lapte de provenienþã umanã; livrarea de manuale ºcolare; activitatea de învãþãmânt; dreptul de intrare la muzee; cazarea în cadrul sectorului hotelier.

73. O societate comercialã A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlã la un preþ de producþie de 8 lei/sticlã. Societatea A vinde cãtre societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2007. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Determinaþi valoarea accizei ºi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sã le declare societatea B la administraþia financiarã, dacã B nu mai realizeazã nicio altã operaþiune în luna aprilie 2007. 74. Un agent economic importã din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic, concentraþie 50%, de 0,5 l/sticlã la preþ extern de 100 euro/sticlã, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specificã pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro. Determinaþi valoarea accizei care trebuie plãtitã în vamã. 75. O societate comercialã produce în luna mai 2007 2.000 pachete þigãri cu 10 þigãri în pachet. Acciza pentru þigãri este de 34,50 euro/1.000 þigãri, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datoratã la bugetul de stat pentru producþia realizatã, dacã þigãrile sunt eliberate în consum în luna mai 2007? 76. Precizaþi produsele pentru care se aplicã accize armonizate. 77. Ce document însoþeºte întotdeauna miºcarea produselor accizabile în regim suspensiv?

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

423

78. Un agent economic importã în 2007 din Rusia 40 bucãþi articole din cristal la un preþ de producãtor de 50 euro/bucatã. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamalã este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza, de 55%. Determinaþi valoarea accizei ce trebuie plãtitã în vamã, dacã cursul de schimb este 3,3 lei/euro. 79. Precizaþi care sunt scutirile generale care se acordã produselor accizabile în funcþie de destinaþia lor. 80. O puternicã companie internaþionalã îºi deschide o reprezentanþã în România începând cu luna aprilie 2007. La data de 15 mai 2007 reprezentanþa se hotãrãºte sã achite impozitul pe veniturile reprezentanþelor, cursul de schimb fiind 1 euro = 3,3 lei. Determinaþi cuantumul impozitului plãtit. 81. Care sunt obligaþiile declarative ale contribuabililor în legãturã cu impozitul pe reprezentanþe? 82. O persoanã juridicã strãinã are înfiinþatã o reprezentanþã în România începând din luna noiembrie 2006. În anul 2007 reprezentanþa realizeazã cheltuieli de 3.000 euro (echivalent în lei). Determinaþi cuantumul impozitului pe reprezentanþe aferent anului 2007 ce trebuie plãtit la scadenþele legale, dacã cursul de schimb este 3,3 lei/euro. 83. Cum se determinã valoarea taxei judiciare de timbru în cazul contestaþiei la executarea silitã? 84. Ce fel de taxe de timbru se percep pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform Legii nr. 117/1999? 85. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizeazã urmãtoarea situaþie a veniturilor desprinsã din balanþa lunii martie 2007:

424

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili Tip venit Valoare cumulatã de la începutul anului (lei) 10.000 2.000 7.000 500 50 70

Venituri din vânzarea mãrfurilor Venituri din producþia de imobilizãri corporale Venituri din cedarea activelor fixe Venituri din provizioane Venituri din dobânzi Venituri din diferenþe de curs valutar Venituri din despãgubiri acordate de societãþile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii

200

În luna februarie societatea comercialã achiziþioneazã ºi pune în funcþiune o casã de marcat în valoare de 500 lei. Determinaþi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I 2007. 86. Trei societãþi comerciale prezintã urmãtoarea situaþie la 31.12.2006:
Indicator Obiectul de activitate Tip de capital social Venituri (lei) Numãr salariaþi Societatea A Societatea B Societatea C Prestãri servicii – coafurã Integral privat 480.000 5

Comerþ cu articole Jocuri de noroc de îmbrãcãminte Integral privat 250.000 10 Integral privat 300.000 4

ªtiind cã la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro, care din societãþile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plãtitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere cã niciuna dintre ele nu a mai fost încadratã în aceastã categorie? 87. La sfârºitul anului 2007 o societate comercialã pe acþiuni înregistreazã un profit net în valoare de 200.000 lei. Acþionarii societãþii sunt: o persoanã fizicã românã ce deþine 30% din capitalul social ºi o persoanã juridicã românã ce deþine din anul 2001 70% din capitalul social.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

425

În condiþiile în care societatea practicã o ratã de distribuire a dividendelor de 50%, determinaþi: a) valoarea totalã ºi pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe beneficiari; d) pânã la ce datã trebuie plãtit impozitul pe dividende. 88. În anul 2007 o societate comercialã realizeazã un dividend brut în valoare de 45.000 lei. Societatea are doi acþionari: – o persoanã fizicã românã ce deþine 60% din capitalul social; – o persoanã fizicã nerezidentã ce deþine 40% din capitalul social. În anul 2008 persoana fizicã românã îºi ridicã integral dividendele aferente anului 2007 pe data de 15 iulie 2008, iar persoana fizicã nerezidentã îºi ridicã dividendele în douã tranºe: jumãtate în august 2008 ºi jumãtate în octombrie 2008. Determinaþi valoarea impozitului pe dividende ce trebuie plãtit de fiecare acþionar ºi care sunt termenele legale de platã cãtre bugetul de stat, ºtiind cã persoana fizicã nerezidentã este rezidentã a unui stat nemembru al UE cu care România nu are încheiatã convenþie de evitare a dublei impuneri. 89. O persoanã fizicã deþine ca locuinþã de domiciliu un apartament în mediul urban, într-un bloc cu patru etaje ºi 15 apartamente, construit în anul 1940, cu o suprafaþã desfãºuratã de 95 mp. Valoarea impozabilã a clãdirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corecþie pozitivã determinat pe baza rangului localitãþii ºi zonei din cadrul localitãþii este 2,40. Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de persoana fizicã în contul anului 2007. 90. O persoanã fizicã deþine ca locuinþã de domiciliu o casã în Bucureºti cu valoare impozabilã de 669 lei/mp ºi suprafaþã utilã de 80 mp, construitã în anul 2005. La 15 aprilie 2007 persoana fizicã mai achiziþioneazã, tot în Bucureºti, un apartament într-un bloc cu douã etaje ºi 5 apartamente, cu o suprafaþã desfãºuratã de 50 mp, valoare impozabilã 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 1 iulie 2007 persoana fizicã dã spre închiriere noul apartament, pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecþie este 2,60.

426

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de persoana fizicã separat pentru casã ºi apartament. 91. O societate comercialã are înregistratã în contabilitate o clãdire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizatã integral. Cota de impozit stabilitã prin hotãrâre a consiliului local este de 0,5%. Determinaþi impozitul pe clãdiri ce trebuie plãtit de respectiva societate comercialã. 92. O instituþie de învãþãmânt preuniversitar deþine un teren intravilan destinat construcþiilor cu o suprafaþã de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupaþi de o clãdire. Valoarea impozabilã a terenului este de 6.148 lei/ha. Determinaþi impozitul pe teren datorat bugetului local. 93. Care sunt bonificaþiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren? 94. O persoanã fizicã deþine un autoturism cu o capacitate cilindricã de 2.400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. ªtiind cã persoana fizicã a achiziþionat automobilul pe data de 18 februarie 2007, determinaþi cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de platã cãtre bugetul local. 95. La data de 31 decembrie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanicari: Capital social subscris ºi vãrsat ............................................. 1.000 lei Venituri totale ºi impozabile ............................................... 70.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal .................................... 60.000 lei Sã se constituie rezerva legalã conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaþia în vigoare, în condiþiile în care AGA a hotãrât constituirea integralã a rezervei legale. Societatea se aflã în primul an de activitate. 96. La data de 31 decembrie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanciari:

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

427

Capital social subscris ºi vãrsat ............................................. 1.000 lei Venituri totale ºi impozabile ............................................... 70.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal .................................... 60.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profitul anual, în condiþiile în care AGA a hotãrât constituirea rezervei legale în sumã maximã admisã la deductibilitate fiscalã. Societatea se aflã în primul an de activitate. 97. O societate care desfãºoarã activitãþi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a înregistrat, la data de 31 decembrie a exerciþiului N, urmãtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale ºi impozabile ............................................... 10.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal ...................................... 6.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profitul aferent exerciþiului N. 98. O societate care desfãºoarã activitãþi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciþiului N a înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale ºi impozabile ............................................... 10.000 lei Cheltuieli totale ºi deductibile fiscal ...................................... 7.500 lei Sã se calculeze impozitul pe profit aferent exerciþiului N. 99. La data de 31 martie a exerciþiului N o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat urmãtorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale ..................................................................... 14.000 lei din care – dividende primite de la o persoanã juridicã românã ......... 2.000 lei Cheltuieli totale ................................................................... 10.000 lei din care – majorãri ºi penalitãþi de întârziere pentru neplata la termen a TVA ................................................................. 100 lei Sã se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.

428

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

100. La o societate comercialã s-au înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile .................................................... 10.000 lei Total cheltuieli ...................................................................... 7.000 lei din care – cheltuieli de protocol ........................................................... 200 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit ........................................... 340 lei Sã se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ºtiind cã societatea este plãtitoare de impozit pe profit ºi neplãtitoare de TVA. 101. La data de 30 iunie a exerciþiului N, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) ºi de TVA (19%) a înregistrat urmãtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile .................................................... 10.000 lei Total cheltuieli ...................................................................... 7.000 lei din care – cheltuieli de protocol (bãuturi alcoolice ºi produse din tutun) ........................................................... 200 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I .......... 340 lei Sã se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrul II, ºtiind sã totalul cheltuielilor include ºi TVA nedeductibilã aferentã produselor de protocol. 102. La 30 iunie, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) prezintã urmãtoarea situaþie financiarã: Venituri totale impozabile ................................................. 700.000 lei Cheltuieli totale ................................................................. 600.000 lei din care: – cheltuieli de protocol ...................................................... 12.000 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I ..... 10.000 lei – cheltuieli reprezentând majorãri de întârziere ºi penalizãri pentru neplata la termen a TVA ................... 2.000 lei Sã se determine limita maximã de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisã la 30 iunie.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

429

103. La 30 iunie, o societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit (16%) ºi TVA (19%) prezintã urmãtoarea situaþie financiarã: Venituri totale impozabile ................................................. 700.000 lei Cheltuieli totale ................................................................. 600.000 lei din care – cheltuieli de protocol ...................................................... 12.000 lei – cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I ..... 10.000 lei – cheltuieli reprezentând majorãri de întârziere ºi penalizãri pentru neplata la termen a TVA ................... 2.000 lei Sã se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrului II, ºtiind cã totalul cheltuielilor include ºi cheltuielile cu TVA colectatã aferentã cheltuielilor de protocol nedeductibile. 104. O societate comercialã a obþinut cumulat, de la începutul anului pânã la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plãtit un profit impozabil astfel: Impozit pe profit aferent trimestrului I .......................... 36.000 lei Impozit pe profit aferent trimestrului II ......................... 40.000 lei Impozit pe profit aferent trimestrului III........................ 12.000 lei Sã se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pânã la data de 25 ianuarie, aferent trimestrului IV, urmând ca plata finalã a impozitului pe profit pentru anul fiscal sã se facã pânã la data de 15 aprilie a anului urmãtor, ºi care va fi diferenþa de platã pentru acel an. 105. La data de 31 martie 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: - lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Capital propriu 100.000 120.000 Capital împrumutat 110.000 90.000 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la o bancã româneascã autorizatã de BNR 0 40.000 Venituri din dobânzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 150.000

430

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

Sã se calculeze nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2007. 106. La data de 31 martie 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: - lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Capital propriu 100.000 120.000 Capital împrumutat 110.000 150.000 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la un acþionar al societãþii comerciale 0 60.000 Venituri din dobânzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 170.000 Sã se calculeze nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2007. Rata dobânzii la care s-a contractat împrumutul de la acþionar este inferioarã ratei dobânzii de referinþã stabilite de BNR. 107. La data de 31 martie 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: - lei 1 ianuarie 2007 31 martie 2007 Cheltuieli cu dobânzile aferente unui împrumut de la un acþionar 0 70.000 Venituri din dobânzi 0 30.000 Celelate venituri impozabile 0 220.000 Sã se determine nivelul deductibilitãþii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2007, în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3, ºi în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mare ca 3. Dacã pentru împrumutul contractat s-ar fi plãtit dobânzi calculate cu rata de referinþã a BNR, volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50.000 lei. 108. O societate achiziþioneazã pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea contabilã de intrare este de 56.000 lei, durata normalã de utilizare, 5 ani.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

431

În condiþiile aplicãrii pentru calculul amortizãrii fiscale a metodei de amortizare acceleratã, care este mãrimea amortizãrii fiscale în anul 2009? La calculul amortizãrii accelerate se va utiliza cota maximã de amortizare admisã. 109. La data de 1 martie 2007, o societate achiziþioneazã o clãdire pentru extinderea activitãþii. Valoarea contabilã de intrare este de 2.000.000 lei, durata normalã de utilizare, 40 ani. Sã se calculeze amortizarea fiscalã pentru anul 2007. 110. Un contribuabil achiziþioneazã, în data de 3 octombrie 2007, un brevet de invenþie pe care îl utilizeazã începând cu data de 10 octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de invenþie este de 145.775 lei, din care TVA – 23.275 lei. Durata normalã de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplicã regimul de amortizare linearã. Sã se determine amortizarea fiscalã aferentã lunii noiembrie 2007. 111. Se înregistreazã o lipsã de materiale auxiliare din gestiune în valoare de 1.000 lei. AGA hotãrãºte descãrcarea gestiunii fãrã a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA ºi al impozitului pe profit pentru aceastã situaþie? 112. O societate comercialã plãtitoare de impozit pe profit a încheiat în cursul trimestrului I un contract de leasing operaþional, în calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj ºi a înregistrat urmãtoarele cheltuieli pe cumulat: Cheltuieli privind mãrfurile ............................................... 100.000 lei Cheltuieli cu salariile ........................................................... 20.000 lei Cheltuieli cu amortizarea bunului luat în leasing ................... 1.000 lei Cheltuieli cu serviciile bancare ................................................ 500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost înregistratã corespunzãtor operaþiunii economice realizate de societate. Sã se indice grupa de cheltuieli incorect înregistratã ºi cine trebuia sã le înregistreze, precum ºi regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

432

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

113. În cursul anului 2008, dupã aprobarea bilanþului contabil aferent anului 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: Profit net de repartizat sub formã de dividende ................. 300.000 lei Capital social subscris ºi vãrsat ........................................... 30.000 lei din care: Asociat „A” / persoanã juridicã românã............... 25.000 lei Asociat „B” / persoanã fizicã românã .................... 5.000 lei Asociatul „A” deþine pãrþile sociale începând cu anul 2000. Sã se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de cãtre fiecare asociat ºi a impozitului pe dividende reþinut de societatea comercialã. 114. În cursul anului 2008, dupã aprobarea bilanþului contabil aferent anului 2007, la o societate comercialã avem urmãtoarea situaþie: Profit net de repartizat sub formã de dividende ................. 200.000 lei Capital social subscris ºi vãrsat ........................................... 40.000 lei din care: Asociat „A” / persoanã fizicã românã .................. 25.000 lei Asociat „B” / persoanã fizicã românã .................. 15.000 lei Sã se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de cãtre fiecare asociat ºi a impozitului pe dividende reþinut de societatea comercialã. 115. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 venituri impozabile în valoare de 200.000 lei ºi cheltuieli totale de 150.000 lei. Sã se calculeze impozitul pe venit. 116. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 venituri totale impozabile în valoare de 18.000 lei. În cursul lunii februarie achiziþioneazã ºi pune în funcþiune o casã de marcat fiscalã, în valoare de 1.500 lei. Sã se calculeze impozitul pe venit aferent trimestrului I 2007. 117. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trimestrul I 2007 urmãtoarele venituri: Venituri din vânzarea produselor finite ............................... 12.000 lei Venituri din dobânzi ................................................................ 200 lei

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

433

Venituri din variaþia stocurilor .............................................. 1.000 lei Venituri din producþia de imobilizãri corporale ºi necorporale ........................................................... 700 lei Sã se determine impozitul pe venit. 118. O societate plãtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziþioneazã ºi pune în funcþiune în cursul lunii februarie o casã de marcat fiscalã în valoare de 1.400 lei. Balanþa la 31 martie 2007 înregistreazã urmãtoarele venituri: Venituri din comercializarea mãrfurilor .............................. 10.000 lei Venituri din dobânzi ................................................................ 100 lei Venituri din provizioane .......................................................... 200 lei Sã se determine impozitul pe venit. 119. La inventarierea de la sfârºitul exerciþiului financiar 2007 se constatã lipsa unui mijloc fix în valoare de 20.000 lei, care a fost amortizat în proporþie de 30%. Explicaþi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA, dacã lipsa nu este imputabilã. 120. La o societate comercialã cu obiect de activitate comercializarea mãrfurilor în regim de consignaþie s-au comercializat mãrfuri care au provenit numai de la deponenþi persoane juridice, înregistrate în scop de TVA în România. Sã se calculeze preþul de vânzare cu amãnuntul, în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – societatea este plãtitoare de TVA; valoarea mãrfurilor recepþionate este de 2.380 lei, din care TVA 380 lei; comision practicat de consignaþie: 10%.

121. La o societate comercialã cu obiect de activitate comercializarea mãrfurilor în regim de consignaþie s-au comercializat mãrfuri care au provenit numai de la deponenþi persoane fizice române. Sã se calculeze preþul de vânzare cu amãnuntul, în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date:

434

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

– – –

societatea este plãtitoare de TVA; valoarea mãrfurilor recepþionate: 1.000 lei; comision practicat de consignaþie: 10%.

122. Un furnizor acordã clientului sãu în momentul facturãrii mãrfurilor o reducere comercialã. Sã se determine TVA aferentã mãrfurilor vândute de cãtre furnizor, cunoscând urmãtoarele: – – preþ de vânzare 2.000 lei; rabat 10% acordat mãrfurilor vândute.

123. Un furnizor acordã clientului sãu în momentul facturãrii mãrfurilor reduceri comerciale. Sã se calculeze TVA aferentã mãrfurilor vândute de cãtre furnizor, cunoscând urmãtoarele: – – preþ de vânzare 2.000 lei; rabat 10% ºi remizã 5% acordate mãrfurilor vândute.

124. Se importã din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sã se calculeze TVA datoratã în vamã, în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – valoarea în vamã a mãrfurilor 40.000 lei; taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%. importatorul nu beneficiazã de certificat de amânare la plata TVA în vamã.

125. Se importã din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sã se calculeze TVA datoratã în vamã, în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: – – – valoarea în vamã a mãrfurilor 100.000 lei; taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, accizã 30%. importatorul nu beneficiazã de certificat de amânare la plata TVA în vamã.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

435

126. O societate comercialã realizeazã din producþia internã articole de cristal. Sã se calculeze TVA, cunoscând urmãtoarele date: preþul de livrare, mai puþin accizele, al produselor este de 20.000 lei, acciza 55%. 127. Sã se determine pro-rata, cunoscându-se urmãtoarele date: – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; venituri obþinute din operaþiuni scutite, fãrã drept de deducere: 57.500 lei.

128. Sã se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând urmãtoarele date: – – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; venituri obþinute din operaþiuni scutite, fãrã drept de deducere: 57.500 lei; bunuri ºi servicii achiziþionate atât pentru realizarea de operaþiuni care dau drept de deducere, cât ºi de operaþiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.

129. Sã se determine TVA de platã, cunoscând urmãtoarele date: – – – venituri obþinute din operaþiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; venituri obþinute din operaþiuni scutite, fãrã drept de deducere: 57.500 lei; bunuri ºi servicii achiziþionate atât pentru realizarea de operaþiuni care dau drept de deducere, cât ºi de operaþiuni care nu dau drept de deducere: 1.190 lei, din care TVA 190 lei; bunuri ºi servicii achiziþionate destinate exclusiv realizãrii de operaþiuni care dau drept de deducere: 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei.

130. La data de 31 martie 2007, din evidenþele contabile s-au centralizat urmãtoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente ..................................................................... 3.230 lei TVA colectatã ...................................................................... 7.460 lei TVA deductibilã ................................................................... 2.850 lei

436

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

Societatea obþine numai venituri din operaþiuni care dau drept de deducere. Sã se calculeze TVA care rezultã din regularizarea datelor la sfârºitul lunii. 131. Studiu de caz: Persoanã angajatã cu contract individual de muncã Venit lunar brut din salarii la funcþia de bazã (de încadrare) .................................................... 1.000 lei Deducere personalã (are o persoanã în întreþinere) ............ 350 lei Cotã de asigurãri sociale pentru condiþii normale de muncã .................................................................29% Sã se calculeze impozitul pe venitul din salarii. 132. Studiu de caz: Persoanã angajatã cu contract individual de muncã Venitul lunar brut din salarii la funcþia de bazã (de încadrare) .................................................... 1.000 lei Deducere personalã (are o persoanã în întreþinere) ............ 350 lei Cota de asigurãri sociale pentru condiþii normale de muncã .................................................................29% Cotizaþia sindicalã ............................................................... 10 lei Contribuþii la fondurile de pensii facultative (contribuþia la nivelul anului nu depãºeºte echivalentul în lei a 200 euro) ............................................. 30 lei Sã se calculeze impozitul pe venitul din salarii. 133. Studiu de caz: Persoanã ce desfãºoarã activitãþi în baza unui contract încheiat conform Codului civil; Venitul brut obþinut: 2.000 lei. La încheierea contractului persoana ºi-a exercitat opþiunea de impozitare a venitului brut. Sã se determine impozitul pe venit reþinut la sursã de plãtitorul de venit.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

437

134. Care este drumul pe care trebuie sã-l parcurgã produsul finit pentru a intra în posesia consumatorului final, în cazul livrãrii produselor accizabile prin antrepozit fiscal? (Varianta A sau varianta B?)
Varianta A Antrepozit fiscal de distribuþie Varianta B Antrepozit fiscal de distribuþie

1

1

Angrosist sau detailist

2

Consumator final

Angrosist sau detailist

Consumator final

135. O societate realizeazã din producþia internã bijuterii din aur, cu excepþia verighetelor. Preþul de livrare, mai puþin accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplicã conform Codului fiscal este de 25%. Sã se determine valoarea de facturare fãrã TVA a produselor, inclusiv acciza. 136. Se importã din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate. Sã se calculeze valoarea accizei în condiþiile în care se cunosc urmãtoarele date: valoarea în vamã 180.000 lei; taxa vamalã 10%; comisionul vamal 0,5%; acciza 35%. 137. O persoanã fizicã a obþinut în luna martie 2007, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectualã, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliþi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de cãtre plãtitorul de venit în luna aprilie ºi suma netã încasatã de persoana fizicã. 138. O persoanã fizicã a obþinut, în luna martie 2007, în baza unui contract de muncã cu perioadã nedeterminatã, un salariu de încadrare de 1.000 lei. Cunoscând faptul cã angajatul este membru de sindicat, plãtind lunar o cotizaþie de 50 lei, ºi cã are în întreþinere un copil minor (deducerea personalã este de 350 lei), stabiliþi impozitul pe salarii datorat de salariat.

438

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

139. O persoanã fizicã deþine în proprietate într-un oraº, în anul fiscal 2007, un apartament situat într-un imobil cu douã etaje, fiecare etaj cu douã apartamente, construit în anul 1990, cu pereþii din beton armat, cu instalaþii de apã, canalizare, electrice ºi de încãlzire, în suprafaþã construitã desfãºuratã de 57 m2. Localitatea unde se aflã imobilul a fost încadratã la rangul II, zona D, cu un coeficient de corecþie de 2,10. Stabiliþi impozitul pe clãdire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2007, ºtiind cã valoarea impozabilã unitarã a fost stabilitã de consiliul local la 669 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pânã la data de 31 martie 2007 (prin hotãrârea consiliului local, pentru plata anticipatã a impozitului pe clãdiri se acordã bonificaþia maximã prevãzutã în Codul fiscal). 140. În anul fiscal 2007, o persoanã fizicã deþine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate cilindricã de 1.895 cm3. Calculaþi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar, ºtiind cã valoarea impozitului unitar este stabilitã de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracþiune de capacitate, iar plata impozitului se face integral pânã pe 31 martie 2007 (prin hotãrârea consiliului local, pentru plata anticipatã a impozitului pe mijloacele de transport se acordã bonificaþia maximã prevãzutã în Codul fiscal). 141. Un agent economic a înregistrat în luna martie 2007 urmãtoarele operaþiuni: – livrãri de mãrfuri, supuse cotei de TVA de 19%, la preþ cu amãnuntul 4.165 lei; – livrãri de mãrfuri la preþul cu ridicata de 5.000 lei, TVA 19%; – emiterea de facturi, pentru bunuri ce vor fi transportate în luna aprilie cãtre clienþi, în valoare de 2.000 lei, TVA 19%; – livrãri de manuale ºcolare în valoare de 1.000 lei, TVA 9%; – livrãri de bunuri scutite de TVA, fãrã drept de deducere, 800 lei; – achiziþii de mãrfuri ºi alte achiziþii în valoare de 6.000 lei, TVA 19%. Agentul economic a obþinut aprobarea de a determina pro-rata lunar. Stabiliþi TVA de platã pentru luna martie.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

439

142. În luna martie 2007 un agent economic producãtor de bere a înregistrat o producþie de 10.000 hl, cu o concentraþie alcoolicã de 4,5% ºi un numãr de 6 grade Plato. Stabiliþi acciza datoratã de producãtor ºtiind cã acciza unitarã este de 0,748 euro/hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucrãtoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro = 3,4 lei. 143. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intrã ºi persoanele juridice române. Descrieþi categoriile de persoane juridice române ce datoreazã impozit pe profit, precum ºi sfera de cuprindere a impozitului datorat de aceste persoane. 144. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intrã ºi persoanele juridice strãine. Descrieþi activitãþile ºi profitul impozabil pentru care aceste societãþi datoreazã impozitul pe profit. 145. În ce condiþii asociaþiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? 146. Organizaþiile non-profit, organizaþiile sindicale ºi organizaþiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit, în anumite condiþii, pentru veniturile realizate din activitãþi economice. Care sunt aceste condiþii? 147. Sã se prezinte formula generalã de calcul al impozitului pe profit. 148. Sã se determine impozitul pe profit datorat de o organizaþie non-profit pentru anul 2007, dacã se cunosc urmãtoarele date despre venituri ºi cheltuieli: – – – – – venituri din serbãri, conferinþe, tombole 24.000 lei; venituri din cotizaþii 3.000 lei; donaþii în bani ºi bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei; venituri obþinute din reclamã ºi publicitate 25.000 lei; venituri din activitãþi economice 7.000 lei;

440

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumã de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri impozabile sunt în sumã de 50 lei. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3,3 lei. 149. Ce condiþii cumulative trebuie sã îndeplineascã imobilizarea corporalã pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? 150. Prezentaþi regulile generale pe baza cãrora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe. 151. Cum se calculeazã amortizarea fiscalã prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linearã, degresivã ºi acceleratã)? 152. Începând cu anul 2007, ce condiþii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanã juridicã românã, societate-mamã, de la o filialã a sa situatã într-un stat membru sã fie neimpozabile? 153. Daþi trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor. 154. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizaþia de deplasare acordatã salariaþilor în România ºi/sau în strãinãtate? 155. Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? 156. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanþii de bunã execuþie acordate clienþilor? 157. Ce dobânzi ºi diferenþe de curs valutar nu intrã sub incidenþa gradului de îndatorare în ceea ce priveºte deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? 158. Cum se determinã gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacã cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu? 159. Un agent economic obþine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1.000 lei. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sã se determine impozitul pe profit datorat.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

441

160. Sã se calculeze amortizarea anualã a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivã prevãzut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc urmãtoarele date: – – – – valoarea de intrare: 35.000 lei; durata normalã de funcþionare conform catalogului: 10 ani; cota anualã de amortizare linearã: 100/10 = 10%; cota anualã de amortizare degresivã: 10% x 2 = 20%.

161. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit? 162. Contribuabilii au obligaþia de a plãti impozitul pe profit la anumite termene ºi de a depune declaraþii de impozit pe profit. Se cere sã se menþioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regulã ºi pe categorii de contribuabili, precum ºi ce fel de declaraþii de impozit pe profit se depun ºi la ce date. 163. Enumeraþi ºi explicaþi care sunt principiile fiscalitãþii în viziunea legiuitorului român. 164. Clasificaþi impozitele dupã fond ºi formã. Dezvoltaþi pe scurt categoriile identificate. 165. De câte feluri sunt impozitele directe? 166. Prin ce se caracterizeazã impozitele reale? 167. Ce semnificã impozitele personale? 168. Clasificaþi impozitele dupã obiectul impunerii. 169. Cine sunt consideraþi contribuabili în cazul impozitului pe profit? 170. În cazul cãror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? 171. Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2007? 172. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale?

442

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

173. Cum acþioneazã creditul fiscal extern în cazul impozitului pe profit? 174. Cum se determinã impozitul pe dividende datorat de un acþionar persoanã juridicã, dacã plata dividendelor se face în anul fiscal 2007? 175. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2007 în cazul microîntreprinderilor? 176. Cum se determinã baza impozabilã aferentã impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? 177. Cine sunt consideraþi contribuabili în cazul impozitului pe venit? 178. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România? 179. Care sunt categoriile de venituri din aria de cuprindere a impozitului pe venit? 180. Pentru ce categorii de venituri se aplicã cota proporþionalã de 16%? 181. Care sunt condiþiile ce trebuie îndeplinite de o persoanã pentru a fi consideratã în întreþinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordã salariaþilor? 182. Potrivit legislaþiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraþia specialã privind veniturile realizate (Formularul 200)? 183. Care este regimul pierderilor fiscale externe din punct de vedere al impozitului pe profit? 184. Cui îi revine obligaþia determinãrii ºi reþinerii impozitului pe profit în cazul asocierilor dintre o persoanã juridicã românã ºi o persoanã fizicã rezidentã? 185. Cum se calculeazã ºi se reþine impozitul pe veniturile obþinute în România de nerezidenþi?

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

443

186. Ce tipuri de operaþiuni intrã în sfera de aplicare a TVA? 187. Care sunt cotele de TVA în România? 188. Când devine exigibilã taxa pe valoarea adãugatã în cazul achiziþiilor intracomunitare? 189. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România? 190. Care este faptul generator în cazul accizelor armonizate? 191. Ce se înþelege prin antrepozit fiscal din punct de vedere al accizelor? 192. Care este cuantumul impozitului pe reprezentanþe? 193. Cine datoreazã impozitul pe clãdiri, respectiv taxa pe clãdiri? 194. Cum se calculeazã impozitul pe clãdiri în cazul în care proprietarul este o persoanã fizicã ce deþine în proprietate doar o clãdire? 195. Cum se calculeazã impozitul pe clãdiri în cazul unei persoane juridice? 196. Care este scadenþa de platã a impozitului pe clãdiri? 197. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv ai taxei pe teren? 198. Cum se fundamenteazã impozitul pe teren, pentru un teren situat intravilan, la altã categorie de folosinþã decât teren pentru construcþii? 199. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? 200. Cum se stabileºte cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor? 201. Care sunt plãtitorii taxei pentru servicii de reclamã ºi publicitate? 202. Care sunt plãtitorii taxei pentru afiºaj în scop de reclamã ºi publicitate?

444

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

203. Camera profesionalã „C”, persoanã juridicã de utilitate publicã, are organizate în structura sa desmembrãminte (sedii secundare) fãrã personalitate juridicã, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembrãminte (sedii secundare), având mai mult de 5 salariaþi, îndeplinesc condiþia cerutã de lege de a fi înregistrate ca puncte de lucru plãtitoare de impozit pe venitul din salarii ºi, pe cale de consecinþã, de a li se atribui un cod de identificare propriu. Cum se înregistreazã ºi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaþiei de înregistrare în cazul sediilor secundare care au mai mult de 5 salariaþi? 204. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor ºi taxelor datorate de contribuabili, alþii decât marii contribuabili? 205. În ce condiþii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, ºi anume cel în raza cãruia contribuabilul îºi are domiciliul fiscal, poate prelua competenþa pentru administrarea impozitelor ºi taxelor datorate de respectivul contribuabil? 206. Un contribuabil persoanã fizicã, pentru care venitul net anual din activitãþi independente se stabileºte pe baza normelor de venit, îºi desfãºoarã activitatea pe raza altui organ fiscal decât cel în care îºi are domiciliul fiscal. Conform Codului fiscal, normele de venit se stabilesc ºi se publicã anual de cãtre Direcþiile generale ale finanþelor publice teritoriale, fiind deci valabile pe raza lor teritorialã ºi pentru anul fiscal la care se referã. La determinarea impozitului pe venit se þine cont de norma de venit stabilitã de cãtre organul fiscal teritorial pe raza cãruia îºi desfãºoarã activitatea contribuabilul, ori de cel pe raza cãruia contribuabilul îºi are domiciliul fiscal? Explicaþi. 207. Care este termenul ºi momentul de la care acesta începe sã curgã, în cazul prescripþiei dreptului contribuabililor de a cere restituirea impozitelor ºi taxelor plãtite în plus faþã de cele legal datorate? 208. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 aprilie 2007 decontul de taxã pe valoarea adãugatã aferent trimestrului I 2007, solicitând totodatã ºi rambursarea sumei negative înscrisã în decontul respectiv de 10.000 lei.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

445

Pentru soluþionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueazã o inspecþie fiscalã, pe parcursul cãreia decide ºi verificarea impozitului pe salariu. Inspecþia fiscalã se finalizeazã în data de 10 iunie 2007 ºi are ca rezultat stabilirea unei diferenþe suplimentare la impozitul pe salariu faþã de cel datorat ºi declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenþa datoratã la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007. Sã se calculeze cuantumul majorãrilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenþa suplimentarã de impozit pe salariu, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 209. Care este termenul de declarare ºi de platã a impozitului pe salariu calculat ºi reþinut de o persoanã fizicã care desfãºoarã activitatea de expert contabil într-un cabinet individual ºi care are 5 angajaþi? 210. Societatea „A” SRL îºi schimbã, începând cu data de 29 martie 2007, sediul social, care este ºi domiciliu fiscal, din sectorul 4 în sectorul 1. La data schimbãrii sediului social, societatea avea de platã restanþe la impozitul pe venitul microîntreprinderilor în sumã de 1.000 lei. Debitul este achitat în cursul lunii mai (10 mai) în contul Trezoreriei sectorului 1. Dosarul fiscal este transferat noului organ fiscal la data de 20 mai 2007. Plata a fost efectuatã în mod corect în contul Trezoreriei sectorului 1? Cine are competenþa emiterii deciziei de stabilire a majorãrilor de întârziere datorate pânã la data stingerii sumei restante? Explicaþi. 211. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoanã fizicã? 212. Dl „A”, medic, cu domiciliul în Bucureºti, sectorul 1, are un cabinet individul pentru acordarea de consultaþii medicale în Bucureºti, sectorul 3, având program în 4 zile din sãptãmânã. Dl „A” mai deþine un cabinet de consultaþii medicale ºi în oraºul Buftea, judeþul Ilfov, la acesta din urmã având program doar o zi pe sãptãmânã. Care este domiciliul fiscal în cazul dlui „A”? Explicaþi. 213. Societatea „X” SRL calculeazã impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2007 în sumã de 20.000 lei. Societatea

446

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

vireazã la termenul legal – 25 aprilie 2007 – impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 aprilie 2007, societatea depune Declaraþia 100 la organul fiscal competent, însã omite sã înscrie în aceastã declaraþie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în cuantum de 20.000 lei. Care sunt efectele juridice ale plãþii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligaþiei de declarare a acestuia? 214. Codul de procedurã fiscalã prevede obligaþia contribuabilului de a aduce la cunoºtinþa organului fiscal orice modificare ulterioarã a datelor din declaraþia de înregistrare fiscalã prin depunerea declaraþiei de menþiuni. În ce termen trebuie depusã declaraþia de menþiuni? 215. Societatea „X” SRL datoreazã impozit pe profit astfel: a) Creanþe principale reprezentând impozit pe profit, conform declaraþiei fiscale: trimestrul I 2006: 1.000, scadente la 25 aprilie 2006; trimestrul II 2006: 1.500, scadente la 25 iulie 2006; trimestrul III 2006: 200, scadente la 25 octombrie 2006; trimestrul IV 2006: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2007. b) Creanþe rezultate din inspecþia fiscalã, cu termen de platã conform deciziei de impunere comunicatã în data de 20 ianuarie 2007: diferenþã trimestrul I 2006: 400; accesoriu aferent diferenþei de 400 calculat pânã la 15 ianuarie 2007 (data finalizãrii controlului): 100; diferenþã trimestrul III 2006: 500; accesoriu aferent diferenþei de 800 calculat pânã la 15 ianuarie 2007 (data finalizãrii controlului): 60; total: – principal: 900; – accesorii: 160. c) Creanþe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenþã a impozitului pe profit: comunicatã la data de 10 iulie 2006: 200; comunicatã la data de 10 ianuarie 2007: 300.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

447

Societatea efectueazã pentru impozitul pe profit o platã de 3.500, la data de 10 martie 2007. Sã se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaþiilor în evidenþa sa fiscalã prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedurã fiscalã. 216. Cum se stabileºte vechimea obligaþiilor de platã accesorii în scopul aplicãrii regulii de stingere a datoriilor? 217. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie sã soluþioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în care pentru aceasta sunt necesare informaþii suplimentare? 218. Societatea „X” SRL a stabilit ºi declarat la data de 25 ianuarie 2007 un impozit pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2006 în sumã de 12.000 lei. Ulterior, societatea constatã cã a calculat greºit impozitul, suma corectã a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îºi exercitã dreptul de a corecta declaraþia ºi depune în data de 25 aprilie 2007 declaraþia rectificativã, datã la care efectueazã ºi plata sumei de 10.000 lei în contul impozitului astfel datorat. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorat ca urmare a neplãþii la scadenþã a impozitului pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2006, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 219. Societatea „X” SRL depune, la data de 25 aprilie 2007, decontul de taxã pe valoarea adãugatã aferent trimestrului I 2007, solicitând totodatã ºi rambursarea sumei negative înscrise în decontul respectiv de 8.000 lei. La aceeaºi datã, societatea depune ºi Declaraþia 100 în care declarã impozit pe profit datorat bugetului de stat în sumã de 6.000 lei, precum ºi contribuþia de asigurãri sociale de stat reþinutã de la angajaþi în sumã de 3.000 lei ºi contribuþia de asigurãri sociale de stat datoratã de societate de 7.000 lei. Tot la data de 25 aprilie 2007, prin cerere înregistratã, societatea solicitã compensarea soldului negativ al taxei pe valoarea adãugatã cu suma datoratã în contul contribuþiei de asigurãri sociale de stat reþinute de la angajaþi în sumã de 3.000 lei, iar diferenþa de pânã la 8.000 lei sã stingã parþial debitul reprezentând contribuþia de asigurãri sociale de stat datoratã de societate, de 7.000 lei.

448

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

În situaþia admiterii în totalitate a sumei solicitate la rambursare, poate organul fiscal sã respingã cererea de compensare aºa cum aceasta a fost formulatã de contribuabil, efectuând compensarea din oficiu mai întâi cu sumele datorate bugetului de stat? Explicaþi. 220. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de platã a impozitelor ºi taxelor? 221. Este posibilã corectarea de cãtre contribuabil a unei declaraþii fiscale dupã efectuarea inspecþiei fiscale asupra creanþei înscrise în declaraþia ce se doreºte a fi corectatã? Explicaþi. 222. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicãrii lui prin publicitate? 223. Camera profesionalã „C”, persoanã juridicã de utilitate publicã, are organizate în structura sa desmembrãminte (sedii secundare) fãrã personalitate juridicã, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembrãminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5 salariaþi, nu îndeplinesc condiþia cerutã de lege de a fi înregistrate ca puncte de lucru plãtitoare de impozit pe venitul din salarii ºi, pe cale de consecinþã, de a li se atribui un cod de identificare propriu. Aceste desmembrãminte trebuie însã declarate la organul fiscal, fãrã a primi cod de identificare propriu. Cum se declarã ºi care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puþin de 5 salariaþi? 224. Pânã la ce datã poate organul fiscal sã efectueze inspecþia fiscalã ºi eventual sã modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaþi. 225. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecþii fiscale generale care începe pe data de 10 aprilie 2007 ºi se finalizeazã la data de 30 iunie 2007, datã la care are loc discuþia finalã cu contribuabilul asupra constatãrilor inspecþiei incluse în Raportul de inspecþie fiscalã. În cursul discuþiilor, reprezentantul legal al societãþii invocã prescripþia dreptului organului fiscal de a stabili diferenþa de 50.000 lei aferentã impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

449

data de 25 aprilie 2002. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cãrora prescripþia se împlineºte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraþiei pentru perioada respectivã”. Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenþa de 50.000 lei? Explicaþi. 226. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat în care declarã un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaºi datã societatea depune ºi decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 50.000 lei, solicitând ºi rambursarea. La data de 30 aprilie 2007 societatea înregistreazã la organul fiscal cererea de compensare a celor douã obligaþii reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã, constatã cã soluþionarea necesitã efectuarea în prealabil a inspecþiei fiscale. Ca urmare, se stabileºte, prin decizie emisã la data de 10 iunie 2007, cã taxa pe valoarea adãugatã la care este îndreptãþit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se emite ºi nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzãtoare acestor acþiuni ale organului fiscal, le acceptã ºi efectueazã plata diferenþei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de societate, în urma soluþionãrii celor douã cereri depuse la organul fiscal, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 227. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat, în care declarã un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaºi datã societatea depune ºi decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 50.000 lei, solicitând ºi rambursarea. La data de 25 aprilie 2007 societatea înregistreazã la organul fiscal cererea de compensare a celor douã obligaþii reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã, constatã cã soluþionarea necesitã efectuarea în prealabil a

450

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

inspecþiei fiscale. Ca urmare, se stabileºte, prin decizie emisã la data de 10 iunie 2007, cã taxa pe valoarea adãugatã la care este îndreptãþit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se emite ºi nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzãtoare acestor acþiuni ale organului fiscal, le acceptã. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de societate în urma soluþionãrii celor douã cereri depuse la organul fiscal, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 228. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se referã informaþia conþinutã în vectorul fiscal al unui contribuabil? 229. Ce document emite organul fiscal la finalizarea controlului inopinat sau încruciºat? Este acesta un act administrativ fiscal? De ce? 230. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 decontul cu sumã negativã de taxã pe valoarea adãugatã în sumã de 40.000 lei, fãrã a solicita ºi rambursarea acestei sume. La aceeaºi datã, societatea mai depune ºi declaraþia privind obligaþiile la bugetul de stat în care declarã un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu-l achitã. Poate organul fiscal sã efectueze din oficiu compensarea celor douã creanþe reciproce? 231. Ce este soluþia fiscalã individualã anticipatã? 232. Care este termenul general de soluþionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedurã fiscalã? 233. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silitã prin poprire, atât asupra disponibilitãþilor bãneºti din conturile bancare, cât ºi asupra sumelor pe care alte societãþi le datoreazã societãþii „X”. Societatea se confruntã cu dificultãþi financiare ºi, pe fondul lipsei de disponibilitãþi în conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru depãºirea situaþiei, societatea solicitã aplicarea prevederilor din Codul de procedurã fiscalã care prevãd urmãtoarele:

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

451

„(12) În mãsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizãrii bãncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum ºi cele viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei ºi în valutã sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizãrii, respectiv de la data ºi ora primirii adresei de înfiinþare a popririi asupra disponibilitãþilor bãneºti, bãncile nu vor proceda la decontarea documentelor de platã primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, ºi nu vor accepta alte plãþi din conturile acestora pânã la achitarea integralã a obligaþiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinþare a popririi, cu excepþia sumelor necesare plãþii drepturilor salariale.” Poate organul fiscal sã dea curs solicitãrii societãþii debitoare cu privire la eliberarea de cãtre terþul poprit în favoarea sa a sumelor necesare plãþii drepturilor salariale? Explicaþi. 234. Este permis, conform Codului de procedurã fiscalã, ca plata datoriei fiscale sã fie efectuatã de altã persoanã decât debitorul? 235. Care este, potrivit Codului de procedurã fiscalã, momentul de la care începe sã curgã termenul de prescripþie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite ºi taxe ºi cât este acest termen? 236. Societatea „X” SRL depune la data de 25 iulie 2007 o declaraþie rectificativã prin care corecteazã impozitul pe profit aferent trimestrului I 2005. Conform declaraþiei rectificative, depusã cu respectarea prevederilor legale în materie de corectare a declaraþiilor, rezultã cã societatea a calculat ºi declarat iniþial un impozit mai mare, diferenþa negativã fiind de 10.000 lei. ªtiind cã societatea a achitat suma înscrisã în declaraþia iniþialã, sã se precizeze pânã la ce datã contribuabilul poate solicita restituirea impozitului pe profit achitat în plus faþã de cel datorat conform legii, în sumã de 10.000 lei. 237. Precizaþi cazurile în care inspecþia fiscalã se poate efectua fãrã ca organul fiscal sã fie obligat sã comunice contribuabilului avizul de inspecþie fiscalã. 238. Care este perioada de valabilitate a certificatului de atestare fiscalã emis de ANAF pentru o persoanã juridicã?

452

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

239. Care este primul act de executare silitã în cazul creanþelor fiscale? 240. Care este termenul de depunere a unei contestaþii împotriva unui act de executare silitã al organului fiscal? 241. Din momentul indisponibilizãrii sumelor existente, precum ºi a celor viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei ºi în valutã, bãncile nu vor proceda la decontarea documentelor de platã primite ºi nu vor accepta alte plãþi din conturile debitorilor pânã la achitarea integralã a obligaþiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinþare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziþii? 242. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul nu plãteºte ratele. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achitã acest din urmã debit în data de 27 octombrie 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 243. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul nu plãteºte ratele.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

453

Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achitã debitul în data de 27 octombrie 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 244. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 3.000 lei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 245. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achitã în data de 27 octombrie 2007, respectiv în termenul celor 60 de zile de la data comunicãrii

454

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

deciziei de impunere anualã, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenþelor rãmase de achitat faþã de plãþile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 246. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul plãteºte doar primele douã rate. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achitã datoria în data de 27 octombrie 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 247. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achitã în data de 31 decembrie 2007, depãºind astfel cu 100 zile cele 60 de zile de la data

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

455

comunicãrii deciziei de impunere anualã, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenþelor rãmase de achitat faþã de plãþile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 248. Contribuabilul „X”, persoanã fizicã independentã, a primit în data de 5 martie 2006 decizia de plãþi anticipate pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit urmãtoarele sume de platã: – 15 martie: 1.000 lei; – 15 iunie: 1.000 lei; – 15 septembrie: 1.000 lei; – 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul plãteºte doar primele trei rate. Dupã depunerea declaraþiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileºte un impozit anual de 0 lei ºi un drept la restituire de 2.000 lei. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 249. Doamna „X” se prezintã la Administraþia finanþelor publice ºi solicitã informaþii despre veniturile fostului soþ, arãtând cã aceste informaþii sunt necesare în instanþã pentru stabilirea pensiei de întreþinere a copilului. Cum va soluþiona organul fiscal cererea doamnei „X”? 250. Doamna „X” se prezintã la Administraþia finanþelor publice ºi solicitã informaþii despre veniturile fostului soþ, arãtând cã aceste informaþii sunt necesare în instanþã pentru stabilirea pensiei de întreþinere a copilului. În ce condiþii organul fiscal va soluþiona favorabil cererea doamnei „X”? 251. Societatea „X” SRL, care nu este mare contribuabil, primeºte un aviz de inspecþie fiscalã în care se precizeazã cã perioada supusã inspecþiei fiscale este cea din cadrul termenului de prescripþie. Societatea a depus

456

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

în toatã aceasta perioadã declaraþiile fiscale cu respectarea termenelor legale, a efectuat plata impozitelor declarate la termen. De asemenea, în ce priveºte societatea, nu existã informaþii din care sã rezulte indicii de diminuare a impozitelor. Este corectã precizarea organului fiscal cu privire la perioada supusã inspecþiei fiscale? Explicaþi. 252. Ce obligaþie are funcþionarul din cadrul organului fiscal care se aflã într-una din situaþiile de conflict de interese prevãzute de Codul de procedurã fiscalã? 253. Societatea „X” SRL a fãcut obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia au fost stabilite sume suplimentare de platã într-un cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord ºi contestã la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodatã, societatea se adreseazã ºi instanþei competente de contencios administrativ, solicitând suspendarea executãrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenþele de platã. Care este suma cauþiunii pe care societatea trebuie sã o plãteascã pentru soluþionarea cererii de suspendare a executãrii deciziei? 254. În ce condiþii este posibilã suspendarea executãrii unui act administrativ fiscal? 255. Este obligat organul fiscal sã dea curs unei solicitãri din partea unui contribuabil de a efectua, la acest contribuabil, o inspecþie fiscalã? 256. Societatea „X” SRL a adresat ANAF o cerere pentru emiterea unei soluþii fiscale individuale anticipate referitoare la o tranzacþie pe care intenþioneazã a o derula în perioada urmãtoare. ANAF emite soluþia ºi o comunicã societãþii. Analizând soluþia, societatea apreciazã cã nu este cea corectã. Este societatea obligatã sã aplice soluþia fiscalã individualã anticipatã aºa cum a fost ea emisã de ANAF? Explicaþi. 257. Societatea „X” SRL, persoanã juridicã românã, contribuabil mare, având sediul social / domiciliul fiscal în municipiul „C”, judeþul „C”, înfiinþeazã un sediu secundar în municipiul „T”, judeþul „T”. Acest sediu secundar,

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

457

având trei salariaþi, nu îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege pentru a fi plãtitor de impozit pe salarii. Care este organul fiscal competent pentru declararea ºi plata impozitului pe venitul din salarii reþinut de la cei trei salariaþi ai sediului secundar? Explicaþi. 258. Societatea „X” SRL, filialã a societãþii „Y” SA, este supusã unei inspecþii fiscale. Perioada controlatã este anul fiscal 2006. Pe parcursul derulãrii inspecþiei, societatea este informatã cã nu a aplicat corect legea fiscalã la una din tranzacþiile derulate în perioada fiscalã controlatã. Societatea invocã aplicarea unei soluþii fiscale individuale anticipate emise de ANAF la o tranzacþie similarã derulatã de o altã societate, de asemenea filialã a societãþii „Y” SA. Este obligat inspectorul fiscal sã aplice soluþia fiscalã individualã anticipatã la situaþia fiscalã a societãþii „X” SRL? Explicaþi. 259. Care este obligaþia pe care o are un inspector fiscal la începerea unei inspecþii fiscale la un contribuabil? 260. Ce creanþe sunt cuprinse, de regulã, în certificatul de atestare fiscalã emis de ANAF în cazul persoanelor juridice? 261. Care sunt elementele principale pe care trebuie sã le cuprindã o contesaþie formulatã împotriva unui act administrativ fiscal? 262. Societatea „X” SA, persoanã juridicã nerezidentã, trebuie sã execute, în baza unui contract încheiat cu o persoanã juridicã românã, douã porþiuni ale unei autostrãzi. Prima porþiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, strãbate trei judeþe astfel: începe în judeþul A, municipiul Z, trece prin judeþul B ºi se sfârºeºte în judeþul C, municipiul Z. Cea de a doua porþiune, ce constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se aflã în întregime pe raza municipiului V din judeþul D. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaþiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România? Explicaþi. 263. Societatea „X” SRL este supusã executãrii silite pentru obligaþiile fiscale neachitate. În acest scop, þinând cont de cuantumul sumelor datorate,

458

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

organul de executare aplicã mãsura executãrii silite mobiliare, sechestrând prin proces-verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinþa societãþii, între care douã sunt deþinute de societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic. Este corectã aplicarea mãsurii de executare silitã? Explicaþi. 264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia sunt stabilite obligaþii suplimentare de platã reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2007 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileºte suma astfel datoratã este comunicatã societãþii în data de 10 iunie 2007. Societatea achitã debitul la termenul de platã prevãzut de Codul de procedurã fiscalã ºi menþionat în decizie, respectiv 5 iulie 2007. Sã se calculeze cuantumul legal al majorãrilor de întârziere datorate de contribuabil, ºtiut fiind cã legea prevede un nivel al majorãrilor de întârziere de 0,1% pe zi. 265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecþii fiscale în urma cãreia sunt stabilite obligaþii suplimentare de platã. Societatea formuleazã ºi depune o contestaþie împotriva deciziei de stabilire a obligaþiilor suplimentare de platã, dar pe care o retrage dupã douã zile. Ulterior, societatea apreciazã cã existã premise pentru soluþionarea favorabilã a contestaþiei ºi doreºte sã depunã contestaþia reformulatã. Are societatea dreptul de a mai depune contestaþia dupã ce aceasta a fost retrasã? 266. Codul de procedurã fiscalã prevede un termen special pentru depunerea contestaþiei. Care este acest termen ºi în ce situaþii se aplicã? 267. Societatea bancarã „X” SA face obiectul unei inspecþii fiscale. Pe perioada derulãrii inspecþiei, organul fiscal constatã neîndeplinirea de cãtre bancã a obligaþiei de furnizare a informaþiilor cu privire la deschiderea ºi închiderea de conturi bancare. Ca urmare, organul de inspecþie aplicã sancþiunea amenzii în sarcina directorului compartimentului financiar, stabilind cã acesta se face vinovat de neîndeplinirea obligaþiei. Este corect modul de aplicare a sancþiunii amenzii în sarcina directorului compartimentului financiar? Explicaþi.

TESTE GRILÃ... Fiscalitate – experþi contabili

459

268. Sã se precizeze care este, potrivit Codului de procedurã fiscalã, momentul naºterii impozitului pe profit în cazul contribuabililor la care, conform Codului fiscal, perioada impozabilã este anul fiscal care coincide cu anul calendaristic? Explicaþi. 269. Codul de procedurã fiscalã reglementeazã dreptul contribuabililor la o dobândã pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dacã restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluþionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelaºi act normativ. Care este nivelul acestei dobânzi? 270. Cum se stabileºte vechimea creanþelor fiscale principale rezultate din declaraþiile rectificative în scopul aplicãrii regulilor cu privire la ordinea de stingere? 271. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, însã scrisoarea este înapoiatã de poºtã cu menþiunea „negãsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. În ce constã comunicarea prin publicitate?

460

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

3. Disciplina: DREPT COMERCIAL
1. Hotãrârile adunãrii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiþie: a) de toþi acþionarii; b) de oricare dintre acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã sau care au votat contra, consemnându-se acest lucru în procesul-verbal al ºedinþei; c) numai de acþionarii care au votat contra. 2. Dacã acþiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot în adunãrile generale extraordinare aparþine: a) uzufructuarului; b) nudului proprietar; c) titularului dreptului de gaj. 3. Creditorii societãþii se pot îndrepta pentru îndestularea creanþelor împotriva: a) asociaþilor în societatea în nume colectiv; b) asociaþilor comanditari; c) acþionarilor comanditari. 4. Dreptul fondatorilor la acþiunea în daune, în cazul dizolvãrii anticipate a societãþii, se prescrie în termen de: a) 1 an de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor; b) 6 luni de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor; c) 3 ani de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor. 5. Adunarea generalã extraordinarã va numi unul sau mai mulþi experþi pentru evaluarea aporturilor în naturã în cazul: a) constituirii societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã; b) majorãrii capitalului social prin aporturi în naturã; c) numai în cazul aporturilor de imobile.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

461

6.

Asociatul din societatea în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã poate fi exclus când nu aduce aportul la care s-a obligat: a) numai dacã a fost pus în întârziere; b) fãrã somaþie sau notificare; c) numai cu acordarea unui termen de graþie.

7.

Retragerea din societatea în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã se poate face: a) numai prin hotãrâre judecãtoreascã; b) numai pe baza hotãrârii adunãrii generale a asociaþilor; c) în cazurile prevãzute în actul constitutiv, cu acordul tuturor asociaþilor sau în lipsa acestora, în baza unei hotãrâri a tribunalului, pentru motive temeinice.

8.

Întinderea ºi efectele rãspunderii cenzorilor sunt determinate potrivit regulilor: a) comisionului; b) mandatului; c) contractului de muncã.

9.

Valoarea nominalã a unei obligaþiuni nu poate fi mai micã de: a) 100 lei; b) 2,5 lei; c) 50 lei.

10. Cenzorii sunt remuneraþi: a) cu o indemnizaþie fixã; b) cu o indemnizaþie care reprezintã în mod obligatoriu 1/2 din indemnizaþia administratorilor; c) în mod obligatoriu cu o indemnizaþie identicã cu cea a administratorilor. 11. Fuziunea prin contopire are ca efect: a) dizolvarea fãrã lichidare a patrimoniului societãþilor care fuzioneazã;

462

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

b) transmiterea parþialã a patrimoniului fiecãrei societãþi care fuzioneazã; c) transmiterea numai a drepturilor patrimoniale cãtre societatea care se înfiinþeazã. 12. Când aportul la capitalul social aparþine mai multor persoane, acestea rãspund faþã de societate: a) individual; b) colectiv; c) solidar. 13. Subscriitorii ºi cesionarii ulteriori sunt rãspunzãtori solidar de plata acþiunilor timp de: a) 6 luni de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului; b) 1 an de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului; c) 3 ani de la data efectuãrii menþiunii de transmitere în registrul comerþului. 14. Sunt bunuri mobile prin determinarea legii: a) acþiunile emise de societãþile comerciale; b) conosamentele; c) redevenþele. 15. Procedura insolvenþei se aplicã comercianþilor ºi celorlalte persoane prevãzute de Legea nr. 85/2006 care se aflã în urmãtoarea situaþie: a) insolvabilitate; b) insolvenþã; c) refuz de platã. 16. Dreptul de administrare al debitorului asupra averii sale înceteazã de drept în cazul: a) desemnãrii unui administrator; b) cererii exprese a creditorilor; c) falimentului.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

463

17. Obligaþiunile pot fi emise de cãtre: a) societãþile cu rãspundere limitatã; b) societãþile pe acþiuni; c) regiile autonome. 18. În societãþile de persoane, aportul la capitalul social poate sã constea: a) în sume de bani, naturã ºi creanþe; b) numai în creanþe; c) în industrie. 19. Asociaþii pot lua din casa societãþii sume de bani pentru trebuinþe proprii, dacã s-a prevãzut în actul constitutiv al societãþii, în cazul: a) societãþii cu rãspundere limitatã; b) societãþii în nume colectiv; c) societãþii în comanditã simplã. 20. Asociaþii comanditaþi pot aduce la capitalul social: a) numai lichiditãþi; b) numai bunuri în naturã; c) lichiditãþi, bunuri în naturã ºi creanþe. 21. Asociaþii comanditaþi rãspund pentru obligaþiile societãþii: a) solidar ºi nelimitat; b) numai solidar; c) în mod colectiv cu ceilalþi asociaþi. 22. Nu sunt titluri negociabile: a) acþiunile nominative; b) obligaþiunile materializate; c) pãrþile sociale. 23. Capacitatea unui fond de comerþ de a atrage clientela reprezintã: a) un drept nepatrimonial al comerciantului; b) clientela; c) vadul comercial.

464

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

24. Au personalitate juridicã: a) sucursalele; b) filialele; c) reprezentanþele. 25. Administrarea societãþilor în nume colectiv se realizeazã: a) numai de asociaþi; b) numai de asociaþii fondatori; c) de asociaþi, dar ºi de neasociaþi. 26. O societate comercialã poate fi declaratã în stare de faliment dacã se aflã într-una din urmãtoarele situaþii: a) incapacitate de platã; b) insolvabilitate; c) compensare a datoriilor. 27. Pot fi administratori în societatea în comanditã simplã: a) numai asociaþii comanditaþi; b) asociaþii comanditari ºi comanditaþi; c) asociaþii comanditari, comanditaþi ºi terþele persoane. 28. Numãrul minim de asociaþi necesar pentru constituirea unei societãþi în nume colectiv este: a) 1; b) 2; c) 50. 29. Rãspund solidar ºi nelimitat faþã de terþele persoane pentru neîndeplinirea formalitãþilor legale de constituire a societãþii pe acþiuni: a) fondatorii; b) primii membri ai consiliului de administraþie; c) numai persoanele care au semnat actul constitutiv al societãþii. 30. Cererile introductive privind declanºarea procedurii insolvenþei pot fi formulate: a) numai de cãtre creditori;

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

465

b) numai de cãtre debitorul aflat în incapacitate de platã; c) de cãtre creditori sau debitori. 31. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã orice acceptant se poate retrage anunþând pe fondatori, dacã evaluarea aporturilor în naturã stabilitã de experþi este inferioarã aceleia arãtatã de fondatori cu: a) 30%; b) 50%; c) 20%. 32. Clientela este: a) bun corporal al fondului de comerþ; b) bun incorporal al fondului de comerþ; c) un drept de creanþã. 33. Planul de reorganizare judiciarã a activitãþii debitorului, potrivit Legii nr. 85/2006, se admite de cãtre: a) creditorii care reprezintã cel puþin 50% din valoarea creanþelor; b) comitetul creditorilor; c) judecãtorul sindic. 34. În momentul constituirii, aportul la capitalul social al societãþilor bancare poate sã constea: a) numai în bunuri în naturã; b) numai în sume de bani; c) în sume de bani, creanþe ºi bunuri în naturã. 35. Firma deosebeºte: a) un comerciant de alt comerciant; b) un comerþ de alt comerþ; c) un serviciu de alt serviciu. 36. Dobânzile obþinute de titularii de obligaþiuni sunt: a) fructe civile; b) fructe industriale; c) fructe naturale.

466

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

37. Prospectul de emisiune de acþiuni, necesar la constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã, se autorizeazã de cãtre: a) instanþa de judecatã; b) judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului; c) Camera de Comerþ ºi Industrie teritorialã. 38. Fondatorii, reprezentanþii ºi alte persoane care au lucrat în numele unei societãþi în curs de constituire rãspund faþã de terþi: a) individual, pentru actele juridice încheiate cu terþii, în contul societãþii; b) solidar ºi nelimitat; c) numai pentru faptele penale. 39. Aporturile în numerar sunt obligatorii: a) numai în cazul societãþii cu rãspundere limitatã; b) numai în cazul societãþii pe acþiuni; c) la constituirea oricãrei forme de societate comercialã. 40. Hotãrârea adunãrii generale privind majorarea capitalului social trebuie adusã la îndeplinire în termen de: a) 6 luni de la data adoptãrii; b) 1 an de la data adoptãrii; c) 3 ani de la data adoptãrii. 41. La autentificarea actului constitutiv al unei societãþi comerciale când este necesarã forma autenticã este obligatoriu a se prezenta ºi: a) dovada privind disponibilitatea firmei ºi emblemei; b) dovada efectuãrii vãrsãmintelor; c) toate avizele sau actele de autorizare cerute, în funcþie de obiectul de activitate. 42. Societatea comercialã înceteazã ca entitate juridicã în momentul în care: a) societatea comercialã se aflã într-una din situaþiile de fapt, prevãzute de legiuitor ca fiind caz de dizolvare; b) societatea comercialã se aflã în curs de lichidare judiciarã, ca urmare a stãrii de faliment; c) judecãtorul delegat dispune radierea societãþii din registrul comerþului.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

467

43. Directorii unei societãþi comerciale pe acþiuni pot fi: a) numai membri ai consiliului de administraþie; b) numai din afara consiliului de administraþie; c) atât din consiliul de administraþie, cât ºi din afara acestuia. 44. Emblema este: a) element incorporal al fondului de comerþ; b) element corporal al fondului de comerþ; c) drept nepatrimonial. 45. Nu se pot constitui cu capital integral strãin: a) societãþile bancare; b) societãþile de asigurare; c) societãþile de intermedieri de valori mobiliare. 46. Firma este: a) element corporal al fondului de comerþ; b) element incorporal al fondului de comerþ; c) un bun fungibil. 47. Emblema unei societãþi comerciale pe acþiuni se poate înstrãina: a) independent de fondul de comerþ; b) numai împreunã cu fondul de comerþ; c) nu poate fi înstrãinatã. 48. Pot beneficia de o cotã de cel mult 6% din beneficiul net corespunzãtor capitalului iniþial timp de cel mult 5 ani de la constituire: a) fondatorii persoane fizice ºi juridice; b) numai fondatorii persoane fizice; c) numai fondatorii persoane juridice. 49. Asociaþii care reprezintã cel puþin 1/4 din capitalul social vor putea cere convocarea adunãrii generale în cazul: a) societãþii în nume colectiv;

468

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

b) societãþii cu rãspundere limitatã; c) societãþii în comanditã simplã. 50. În cazul societãþii comerciale constituite prin subscripþie publicã capitalul social subscris trebuie vãrsat, în întregime, în termen de: a) 3 luni; b) 9 luni; c) 12 luni. 51. În cazul fuziunii prin contopire, aceasta produce efecte din momentul: a) aprobãrii proiectului de fuziune de cãtre adunarea generalã; b) publicãrii proiectului de fuziune în Monitorul Oficial; c) înmatriculãrii în registrul comerþului a societãþii care se constituie prin fuziune. 52. Dreptul la acþiunea de regularizare în contra unei societãþi comerciale care s-a constituit cu încãlcarea cerinþelor legale se prescrie: a) în termen de 30 de zile din momentul în care oricare dintre persoanele interesate puteau cere tribunalului sã oblige societatea sã-ºi regularizeze cerinþele legale încãlcate; b) în termen de 5 zile de la data observãrii nerespectãrii condiþiilor prevãzute de lege; c) în termen de l an din momentul constatãrii încãlcãrii cerinþelor legale de constituire, constatare fãcutã de oricare dintre persoanele interesate. 53. Prestaþiile periodice în naturã ale asociatului în SRL sunt considerate: a) aport în naturã la capitalul social; b) aport în industrie la capitalul social; c) nu reprezintã aport la capitalul social. 54. Hotãrârile privind modificarea actelor constitutive se iau cu votul tuturor asociaþilor, dacã nu s-a prevãzut altfel, în cazul: a) societãþii în nume colectiv; b) societãþii pe acþiuni; c) societãþii cu rãspundere limitatã.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

469

55. Se înmatriculeazã la registrul comerþului: a) arhitecþii; b) experþii contabili; c) comercianþii – persoane fizice. 56. Adunarea constitutivã poate numi experþi, pentru avizarea evaluãrii aporturilor în naturã, persoane care: a) primesc sub orice formã un salariu sau o remuneraþie de la fondator, îndeplinesc alte calitãþi decât acelea de expert; b) sunt soþii fondatorilor sau ai celor care au vãrsat aporturi în naturã; c) au capacitate de exerciþiu deplinã ºi nu sunt rude sau afini pânã la gradul IV inclusiv, ori soþi, sau remuneraþi sub orice formã ai fondatorilor sau ai celor care au vãrsat aporturi în naturã. 57. În legãturã cu dreptul comercial, este corectã urmãtoarea afirmaþie: a) dreptul comercial este o ramurã de drept privat; b) dreptul comercial este o ramurã a dreptului procesual civil; c) dreptul comercial este o ramurã a dreptului civil. 58. Dreptul la acþiunea de restituire a dividendelor cuvenite asociaþilor se prescrie în termen de: a) 1 an de la data distribuirii lor; b) 6 luni de la data distribuirii lor; c) 3 ani de la data distribuirii lor. 59. Administratorul judiciar poate sã propunã un plan de reorganizare în termen de: a) 30 de zile de la data întocmirii tabelului definitiv de creanþe; b) 60 de zile de la data deschiderii procedurii; c) 90 de zile de la data deschiderii procedurii. 60. Cererea formulatã de creditori prin care se solicitã ridicarea dreptului debitorului de a-ºi mai conduce activitatea se judecã de cãtre: a) tribunal; b) judecãtorul sindic; c) administrator.

470

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

61. Fondul de comerþ adus de un asociat ca aport la capitalul social reprezintã: a) aport în naturã de bunuri corporale; b) aport în naturã de bun incorporal; c) aport în creanþe. 62. Marca de produs se înstrãineazã: a) numai odatã cu fondul de comerþ; b) independent de fondul de comerþ; c) odatã cu emblema. 63. Societãþile comerciale dobândesc personalitate juridicã: a) din momentul semnãrii actelor constitutive; b) din momentul autorizãrii constituirii de cãtre judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului; c) din momentul înmatriculãrii în registrul comerþului. 64. Creditorii societãþii pot face opoziþie: a) numai în cazul reducerii capitalului social; b) numai în cazul fuziunii ºi divizãrii societãþii; c) în cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizãrii ºi dizolvãrii anticipate a societãþii. 65. Emblema deosebeºte: a) un comerciant de alt comerciant; b) un produs de alt produs al aceluiaºi comerciant; c) un comerþ de alt comerþ. 66. Actul constitutiv poate sã prevadã cã pentru adunãrile generale votul se exprimã ºi prin corespondenþã, în cazul: a) societãþii cu rãspundere limitatã; b) societãþii pe acþiuni; c) societãþii în comanditã pe acþiuni. 67. Nu dau dreptul la vot în adunãrile generale:

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

471

a) acþiunile nominative; b) pãrþile sociale; c) obligaþiunile ºi acþiunile nevotante. 68. Prospectul de emisiune trebuie sã cuprindã menþiunea referitoare la dividendele plãtite în ultimii 5 ani în cazul: a) majorãrii capitalului social al societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã; b) majorãrii capitalului social al societãþii pe acþiuni prin subscripþie simultanã; c) emisiunii de obligaþiuni. 69. Dacã în actul constitutiv nu se prevede altfel, au drept de preferinþã în cazul emisiunii de noi acþiuni: a) toþi acþionarii, în proporþie cu numãrul acþiunilor pe care le posedã; b) numai acþionarii privilegiaþi; c) numai acþionarii care deþin acþiuni nominative. 70. În procedura insolvenþei, de regulã, hotãrârile judecãtorului sindic sunt: a) supuse apelului; b) supuse recursului în toate cazurile; c) definitive ºi executorii. 71. Dacã aportul la capitalul social în cazul emisiunii de noi acþiuni constã în numerar, acesta trebuie achitat în momentul subscrierii în proporþie de: a) 50%; b) 30%; c) 100%. 72. Dacã în actul constitutiv nu se prevede altfel, bunurile în naturã aportate la capitalul social trec în proprietatea societãþii, în momentul: a) înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului; b) predãrii efective a bunului care face obiectul aportului; c) evaluãrii bunului de cãtre experþi desemnaþi de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului.

472

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

73. În cazul în care valoarea aporturilor în naturã, stabilitã de experþi, este mai micã cu 1/5 decât cea prevãzutã de fondatori în prospectul de emisiune, orice acceptat are dreptul: a) sã cearã dizolvarea societãþii; b) sã se retragã din societate, anunþându-i pe fondatori; c) sã pretindã despãgubiri de la societate. 74. Pot fi comercianþi: a) persoanele fizice cu capacitate deplinã de exerciþiu care sãvârºesc în mod obiºnuit fapte de comerþ; b) parlamentarii, judecãtorii; c) femeia mãritatã care a împlinit vârsta de 17 ani. 75. Procedura generalã a insolvenþei prevãzutã de Legea nr. 85/2006 se aplicã: a) numai societãþilor comerciale; b) numai comercianþilor persoane fizice; c) societãþilor comerciale, societãþilor cooperative, societãþilor agricole, organizaþiilor cooperatiste, grupurilor de interes economic ºi oricãrei alte persoane juridice de drept privat. 76. În procedura insolvenþei, poate fi desemnat administrator judiciar sau lichidator: a) persoana fizicã sau delegatul permanent, persoana fizicã din partea societãþii comerciale administratoare care este numai expert contabil ºi cu o vechime de 10 ani în activitatea practicã; b) persoana fizicã licenþiatã numai în studii economice; c) persoana fizicã sau delegatul permanent, persoana fizicã din partea societãþii comerciale administratoare care are calitatea de practician în reorganizare ºi lichidare, în condiþiile legii. 77. Dreptul de vot este suspendat pentru asociatul care nu este la curent cu vãrsãmintele ajunse la scadenþã pentru: a) asociaþii în societatea în nume colectiv; b) asociaþii comanditaþi în societatea în comanditã simplã; c) acþionarii în societatea pe acþiuni.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

473

78. Dacã nu s-a fãcut opoziþie de cãtre creditori, asociaþii decid asupra fuziunii sau divizãrii în termen de: a) un an de la data expirãrii termenului de opoziþie; b) o lunã de la data expirãrii termenului de opoziþie; c) douã luni de la data expirãrii termenului de opoziþie. 79. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã trebuie sã verifice existenþa capitalului social vãrsat: a) fondatorii; b) adunarea constitutivã; c) cenzorii. 80. Conþine în mod obligatoriu raportul de schimb al acþiunilor sau al pãrþilor sociale ºi, dupã caz, sulta: a) numai proiectul de fuziune; b) numai proiectul de divizare; c) proiectul de fuziune ºi de divizare. 81. Planul de reorganizare judiciarã va fi confirmat de cãtre: a) tribunal; b) judecãtorul sindic; c) adunarea creditorilor. NOTÃ: Începând cu nr. 82, întrebãrile necesitã analizã ºi judecatã profesionalã proprie. 82. A.P. (persoanã fizicã) ºi SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafaþã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutiv al societãþii, asociaþii au prevãzut ca asociata SC „MM” SRL, fiind o societate cu rãspundere limitatã, sã rãspundã pentru obligaþiile societãþii numai în limita capitalului social subscris. Este valabilã clauza inseratã în actul constitutiv privind rãspunderea asociaþilor pentru obligaþiile societãþii?

474

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

83. SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancarã SC „MB” SA pentru a-ºi achiziþiona o linie de fabricaþie ºi prelucrare boabe cafea. Constatând cã societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite în contract, creditoarea, în baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, a chemat în judecatã pe asociaþii debitoarei, respectiv pe soþii A.M. ºi A.F., solicitând ca aceºtia sã fie obligaþi solidar la restituirea creditului acordat societãþii. Asociaþii rãspund în mod solidar pentru obligaþiile societãþii? Asociaþii au beneficiul de discuþiune în cazul în care sunt acþionaþi de creditorii societãþii? 84. Prin ce modalitãþi (mijloace) se realizeazã „punerea în întârziere” în contextul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã? 85. SC „MIXAM” SRL este o societate cu rãspundere limitatã formatã din trei asociaþi, respectiv douã persoane fizice ºi o persoanã juridicã. Asociaþii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv sã aducã la capitalul social munca pe care o vor desfãºura în societate, respectiv activitate de marketing/publicitate, în vederea atragerii unei clientele stabile a societãþii, în valoare de 100.000 lei. Pe de altã parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice constã în acþiunile pe care aceasta le deþine deja la societatea comercialã „FN” SA. Totodatã, cei trei asociaþi au vãrsat ca aport la capitalul social suma de 5.000 lei. Verificând conþinutul actului constitutiv ºi probele depuse la dosar, instanþa de judecatã a constatat cã existã neregularitãþi în privinþa constituirii capitalului social al societãþii. Arãtaþi care sunt neregularitãþile sesizate de instanþa de judecatã cu privire la capitalul social ºi la felurile aporturilor asociaþilor. 86. Se poate înfiinþa o societate comercialã declarându-ºi sediul într-un spaþiu în care funcþioneazã mai multe societãþi? 87. Trei persoane fizice, în calitate de fondatori, au hotãrât constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã, întocmind prospectul de emisiune în care s-a menþionat capitalul social, numãrul de acþiuni, valoarea nominalã a unei acþiuni ºi data închiderii subscripþiei. Numitul

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

475

V.R. a subscris un numãr de 100 acþiuni depunând la CEC valoarea acþiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificând conþinutul prospectului de emisiune, a solicitat instanþei de judecatã constatarea nulitãþii acestuia întrucât nu cuprinde menþiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a acþionarilor, menþiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã. Acþiunea în constatarea nulitãþii prospectului de emisiune întocmit de fondatori este întemeiatã? Argumentaþi soluþia. 88. În ce situaþii acceptanþii prospectului de emisiune privind constituirea unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã se pot retrage în faza prealabilã înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului? 89. La data de 15 noiembrie 2003 a fost înmatriculatã în registrul comerþului SC „NABO” SRL, cu doi asociaþi, persoane fizice, A.N. ºi V.T. În scopul achiziþionãrii unei construcþii necesare desfãºurãrii activitãþii, asociatul V.T. a depus la bancã în contul societãþii suma de 2 milioane lei, urmând ca societatea sã-i restituie acest împrumut în termen de 10 ani. Înþelegerea cu privire la acordarea împrumutului ºi restituirea lui a intervenit între cei doi asociaþi numai prin acord verbal. Este valabil acordul verbal încheiat între cei doi asociaþi privind împrumutul acordat societãþii? În ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise? 90. Într-o societate cu rãspundere limitatã în care pãrþile sociale aparþin unei singure persoane existã ca organ de conducere adunarea generalã a asociaþilor? Asociatul unic poate îndeplini mandatul de administrator al societãþii? 91. În actul constitutiv al SC „OLVEX” SNC s-a prevãzut ca asociatul L.E. sã procure clientelã societãþii prin deplasarea în þarã pentru a face publicitate acesteia, urmând sã participe la profit ºi pierderi în proporþie de 30%. Activitatea la care s-a obligat asociatul L.E. reprezintã aport la capitalul social al societãþii?

476

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

92. În cazul unei societãþi pe acþiuni constituitã prin subscripþie publicã, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori. Este suficient ca subscriitorii sã accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor? 93. La constituirea societãþii pe acþiuni prin subscripþie publicã, aportul în naturã poate fi vãrsat numai în proporþie de 50%? 94. Precizaþi cine are competenþa legalã de a examina ºi valida rãspunsul experþilor de evaluare a aporturilor în naturã, în cazul constituirii unei societãþi pe acþiuni prin subscripþie publicã. 95. SC „MIX” SA este o societate pe acþiuni care s-a constituit prin subscripþie publicã pe o duratã de 10 ani, prevãzându-se în actul constitutiv cã fondatorii vor încasa timp de 5 ani de la constituirea societãþii un procent de 6% din profitul net al societãþii. Întrucât societatea nu a realizat profit în primii doi ani, acþionarii au hotãrât dizolvarea societãþii. Fondatorii cãrora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvãrii hotãrâte de acþionari? 96. Indicaþi situaþiile în care, la constituirea societãþii pe acþiuni, judecãtorul delegat de la oficiul registrului comerþului numeºte unul sau mai mulþi experþi din lista experþilor autorizaþi pentru efectuarea unei expertize. 97. Ce trebuie sã cuprindã raportul de expertizã întocmit de experþi în cazul în care judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului dispune efectuarea unei expertize necesarã înmatriculãrii unei societãþi pe acþiuni? 98. Arãtaþi care sunt incompatibilitãþile prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind calitatea de expert? 99. Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: „Filiala reprezintã sediul secundar al societãþii comerciale mamã”. Motivaþi: a) adevãrat; b) fals.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

477

100. Cinci persoane fizice ºi o persoanã juridicã au convenit constituirea unei societãþi pe acþiuni, semnând actul constitutiv, procurând toate actele necesare înmatriculãrii societãþii în registrul comerþului. Pentru depunerea cererii la registrul comerþului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoanã juridicã care nu a efectuat procedura în termen de 15 zile de la semnarea actului constitutiv. Faþã de împrejurarea cã cererea de înmatriculare în registrul comerþului a societãþii nu a fost depusã de persoana împuternicitã, asociaþii pot obþine o hotãrâre judecãtoreascã de obligare a persoanei respective sã efectueze procedura? 101. SC „MICA” SRL a fost înmatriculatã în registrul comerþului fãrã ca administratorul desemnat prin actul constitutiv sã fi depus specimenul de semnãturã. Totodatã, la dosar nu a fost depusã dovada sediului social. Existã posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar ºi dupã înmatricularea societãþii? 102. S-a constituit o societate cu rãspundere limitatã în care unicul asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan în localitatea unde s-a declarat sediul social al societãþii. Dupã trecerea unui termen de doi ani de la data înmatriculãrii în registrul comerþului, s-a constatat cã actul constitutiv nu a fost încheiat în forma autenticã, aºa cum prevede art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, formulându-se o acþiune în constatarea nulitãþii societãþii. Este întemeiatã acþiunea în constatarea nulitãþii societãþii? 103. Indicaþi cel puþin patru cauze de nulitate a unei societãþi înmatriculate. 104. Pentru înmatricularea societãþii, asociaþii F.G. ºi L.M. au încheiat un contract de închiriere privind un spaþiu în care a fost declarat sediul societãþii. Dupã înmatriculare societatea a achitat o lunã chiria datoratã, dupã care a refuzat sã mai plãteascã chiria datoratã numitului M.N., motivând cã cuantumul este exagerat de mare. Acesta, invocând dispoziþia cuprinsã în art. 53 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, a solicitat asociaþilor F.G. ºi L.M. plata chiriei restante, motivând cã aceºtia rãspund în mod solidar ºi nelimitat pentru actele încheiate în contul societãþii. Cui aparþine rãspunderea pentru actele juridice încheiate de reprezentanþii societãþii în faza de constituire? Motivaþi soluþia în cazul de faþã.

478

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

105. La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucureºti a constatat nulitatea SC „MONDOMAR” SA pentru cã lipsea din actul constitutiv prevederea referitoare la aporturile asociaþilor, fiind menþionat doar capitalul social. Societatea fusese înmatriculatã în registrul comerþului la data de 1 septembrie 2000 ºi încheiase cu mai multe societãþi comerciale contracte de livrare de produse (cherestea) pentru care mai avea de încasat o parte din preþ. Nulitatea societãþii produce efecte asupra contractelor încheiate pânã la data constatãrii ei? Care este calea de atac îndreptatã împotriva încheierilor pronunþate de judecãtorul delegat privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în registrul comerþului ºi în ce termen se exercitã? 106. În cazul unei societãþii în nume colectiv, asociatul V.M. a adus la capitalul social un numãr de 100 de obligaþiuni pe care le deþinea la SC „OVEX” SA, cu termen de rambursare la 15 august 2005. Societatea emitentã de obligaþiuni nu ºi-a onorat obligaþiile, aºa încât la sfârºitul anului 2005 societatea în nume colectiv s-a adresat cu somaþie de efectuare a plãþii asociatului care a aportat obligaþiunile respective. Ce fel de aport reprezintã obligaþiunile? Este admisibil la o societate în nume colectiv? Societatea creditoare poate sã-l urmãreascã silit pe asociatul care a aportat obligaþiunile respective? 107. Între douã societãþi comerciale s-a încheiat un contract de livrare de mãrfuri, pentru care nu s-a achitat preþul. Societatea beneficiarã a refuzat achitarea preþului deºi a primit marfa, considerând cã produsele livrate nu corespund din punct de vedere calitativ ºi susþinând cã administratorul societãþii furnizoare ar fi direcþionat unele produse calitativ corespunzãtoare cãtre societatea la care el, administratorul, avea calitatea de asociat. Societatea beneficiarã a produselor considerate calitativ necorespunzãtoare a chemat în judecatã pe administratorul societãþii furnizoare pentru ca acesta sã rãspundã. Acþiunea îndreptatã împotriva administratorului este întemeiatã? Motivaþi soluþia. 108. S-a constituit o societate în comanditã simplã în care asociatul comanditat S.M. a ascuns faptul cã soþia sa este asociat într-o societate în nume colectiv cu aceleaºi obiect de activitate.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

479

Asociaþii comanditari M.N. ºi S.V. au solicitat excluderea din societate a asociatului comanditat S.M. pentru conflict de interese ºi mai cu seamã cã nu i-a încunoºtinþat pe ceilalþi asociaþi despre existenþa unei alte societãþi în care soþia sa este asociat cu rãspundere nelimitatã. Poate fi exclus asociatul comanditat în situaþia de fapt prezentatã? Motivaþi soluþia. 109. Societatea în comanditã simplã „MN ºi FL” a fost obligatã, prin hotãrâre judecãtoreascã, sã plãteascã altei societãþi de antreprizã de lucrãriconstrucþii suma de 400.000 lei pentru efectuarea mai multor lucrãri de consolidare a clãdirii în care se aflã sediul societãþii debitoare. Împotriva societãþii debitoare s-a încercat executarea silitã, dar s-a constatat cã aceasta nu are bunuri cu care sã achite datoria, motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociaþilor comanditaþi L.F. ºi V.M. Aceºtia au refuzat achitarea datoriei motivând cã hotãrârea judecãtoreascã este pronunþatã împotriva societãþii ºi, ca atare, nu le este opozabilã. Apãrãrile asociaþilor comanditaþi sunt întemeiate? Motivaþi soluþia. 110. SC „LIR” SRL are trei asociaþi, respectiv L.M., N.M. ºi V.P., fiecare participând la capitalul social cu un aport în numerar de câte 2.000 lei, adicã un procent din capitalul social de 33% fiecare. În clauza referitoare la modul de participare la profit ºi pierderi, asociaþii au prevãzut ca asociatul L.M. sã participe în proporþie de 20%, iar ceilalþi doi, respectiv N.M. ºi V.P., cu un procent de câte 40% fiecare. Este legalã clauza înseratã în actul constitutiv privind modul de participare a asociaþilor la profitul ºi pierderile societãþii? Motivaþi rãspunsul. 111. În ce termen societatea comercialã este obligatã sã plãteascã asociaþilor dividendele aprobate de adunarea generalã a asociaþilor (AGA) ºi care este sancþiunea prevãzutã de lege în cazul neachitãrii lor? 112. Arãtaþi care este momentul de la care se calculeazã termenul de 3 ani prevãzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind prescripþia dreptului material la acþiune al asociaþilor pentru plata dividendelor.

480

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

113. La data de 15 iulie 2003 s-a încheiat contractul de cesiune de acþiuni prin care M.N. a cesionat lui V.D. un numãr de 100 de acþiuni în valoare totalã de 100.000.000 lei. Prin hotãrârea AGA din 15 martie 2004 s-a aprobat distribuirea dividendelor aferente exerciþiului financiar al anului 2003, fiecare acþionar urmând sã primeascã dividende în funcþie de numãrul de acþiuni deþinute ºi de cota de participare la capitalul social. Pentru exerciþiul financiar al anului 2003, dividendele aferente celor 100 de acþiuni au fost atribuite în totalitate numitului V.D., care deþinea acþiunile respective la data adoptãrii hotãrârii AGA. M.N. a solicitat achitarea dividendelor aferente anului 2003 pânã la data de 15 iulie, iar dupã aceasta sã i se atribuie cesionarului V.D. Cererea de platã a dividendelor formulatã de acþionarul cedent M.N. este întemeiatã? 114. SC „MILAV” SRL ºi SC „ANVEL” SRL au hotãrât sã fuzioneze prin absorbþia SC „ANVEL” SRL de cãtre SC „MILAV” SRL. SC „MILAV” SRL are cinci asociaþi, cu un capital social de 50.000.000 lei, divizat în 500 pãrþi sociale a câte 100.000 lei fiecare. SC „ANVEL” SRL are doi asociaþi, respectiv SC „MILAV” SRL ºi L.M. (persoanã fizicã). Capitalul social al SC „ANVEL” SRL este de 2.000.000 lei, divizat în 20 pãrþi sociale a câte 100.000 lei fiecare, împãrþite în mod egal între cei doi asociaþi. SC „ANVEL” SRL a înregistrat în ultimii doi ani pierderi în aºa fel încât în conturile societãþii nu a mai existat nici mãcar capitalul social. Pentru a salva societatea „ANVEL” SRL, SC „MILAV” SRL a hotãrât absorbþia acesteia cu toate datoriile pe care le avea. În situaþia de fapt se mai reþine cã SC „ANVEL” SRL concesionase un teren în scopul construirii unei fabrici ºi încheiase un contract de asociere în participaþiune cu numiþii M.N. ºi L.A., contract în care nu ºi-a executat obligaþia de aportare a sumei de 200.000.000 lei pentru achiziþionarea unor mãrfuri. Adunarea generalã extraordinarã a asociaþilor fiecãrei societãþi a hotãrât fuziunea prin absorbþie, s-a întocmit bilanþul de fuziune la fiecare societate având aceeaºi datã ºi s-a întocmit proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comerþului pentru a fi avizat de judecãtorul delegat ºi a fi publicat în Monitorul Oficial.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

481

Dat fiind cã societãþile care fuzioneazã nu-ºi înceteazã activitatea dupã depunerea proiectului de fuziune la registrul comerþului, SC „MILAV” SRL hotãrãºte majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strãinãtate, pentru care beneficia de facilitãþi fiscale (vamale). Identificaþi problemele de drept privitoare la posibilitatea legalã a fuziunii. 115. Reclamanþii B.V. ºi SC „V.S.” SRL au chemat în judecatã pe M.C. solicitând ca prin sentinþa ce se va pronunþa sã se dispunã excluderea pârâtului din societate, obligând societatea la plata drepturilor ce i se cuvine celui exclus, cu motivarea cã M.C., în calitate de asociat ºi administrator, a încãlcat Legea contabilitãþii prin efectuarea unor activitãþi care au fost de naturã sã fraudeze societatea. Pârâtul M.C., prin cerere reconvenþionalã, a solicitat excluderea reclamantului B.V. din societate, motivând cã situaþia falimentarã a societãþii se datoreazã culpei exclusive a acestuia. În urma probelor administrate, instanþa de fond a admis atât cererea principalã ºi în parte cea reconvenþionalã, dispunând excluderea din societate a reclamantului pârât, cât ºi a pârâtului reclamant, dispunând totodatã ºi dizolvarea societãþii în condiþiile în care prin excluderea celor doi asociaþi a mai rãmas în societate un asociat. Celelalte cereri privind pretenþiile bãneºti au fost respinse. Pentru a pronunþa aceastã soluþie, instanþa de fond a reþinut cã reclamantul a desfãºurat o activitate contrarã interesului societãþii, în sensul cã a folosit în scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social, plãtitã de M.C., a vândut pãrþile componente din utilajele societãþii fãrã încuviinþarea celorlalþi asociaþi. Pârâtul M.C. a fost exclus din societate, cu motivarea cã acesta a întreprins activitãþi contrare scopului societãþii, în sensul cã a efectuat operaþiuni contabile prin care a schimbat sursele ºi destinaþia depunerilor deºi nu avea specimen de semnãturã în bancã. Instanþa de fond a dispus ºi dizolvarea societãþii, în baza art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, deoarece prin excludere societatea a rãmas cu unic asociat, aceasta fiind cauzã de dizolvare a societãþii cu urmãtoarea motivare: 1. Dispoziþia cuprinsã în art. 222 lit. c) nu se aplicã asociaþilor unei societãþi cu rãspundere limitatã, ci unei societãþi în nume colectiv sau în comanditã simplã.

482

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

2. Nedepunerea la bancã a aportului la capitalul social al asociatului M.C. nu este un motiv de excludere, ci eventual de rãspundere pentru daunele produse. 3. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezintã o faptã care sã însemne fraudã în dauna societãþii atât timp cât cu sumele respective au fost cumpãrate alte bunuri în folosul societãþii. 4. Inabilitãþile manageriale ale administratorului nu se sancþioneazã cu excluderea din societate, ci doar cu revocarea din funcþie ºi obligarea la daune cãtre societate. Dispoziþiile cuprinse în art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, privind cazurile de excludere din societate sunt expres ºi limitativ arãtate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a fiecãrei dispoziþii legale? Este corectã soluþia de dizolvare a societãþii? 116. Asociaþii care au hotãrât dizolvarea societãþii pot renunþa la aceasta, chiar ºi dupã publicarea în Monitorul Oficial a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a asociaþilor? 117. Arãtaþi în ce constã „contrarietatea de interese” în cazul asociaþilor unei societãþi în nume colectiv. 118. SC „M” SA ºi SC „VL” SA, prin reprezentanþii legali, au încheiat un protocol prin care au hotãrât dizolvarea prin absorbþie a SC „VL” SA ºi transmiterea cu titlu universal a patrimoniului societãþii SC „VL” SA cãtre SC „M” SA. Protocolul încheiat între cele douã societãþi este suficient pentru realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului SC „VL” SA cãtre SC „M” SA? 119. SC „VL” este o societate pe acþiuni cu un capital social de 90.000 lei divizat în 9.000 acþiuni a câte 100 lei fiecare, atribuite celor cinci acþionari în mod egal. În decurs de 3 ani de la constituirea societãþii activitatea acesteia a fost profitabilã, achiziþionând trei terenuri, douã clãdiri ºi aparaturã de birou, astfel încât adunarea generalã extraordinarã a hotãrât majorarea

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

483

capitalului social prin emisiune de noi acþiuni cu primã de emisiune, valoarea unei acþiuni devenind 1.000 lei. Totodatã, acþionarii au hotãrât ca achitarea acþiunilor emise cu primã sã se facã în proporþie de 30% în momentul subscrierii ºi diferenþa în termen de 3 ani. Este legalã hotãrârea de majorare a capitalului social în condiþiile stabilite de acþionari? 120. SC „AC” SRL s-a constituit prin asocierea numiþilor M.L., F.S. ºi A.L., având un capital social de 60.000 lei divizat în 60 pãrþi sociale în valoare de 100 lei fiecare. Dupã trei luni de la înmatricularea societãþii în registrul comerþului asociatul A.L. decedeazã, având ca moºtenitori soþia supravieþuitoare ºi un copil minor. La prima ºedinþã a adunãrii generale a asociaþilor a participat în locul asociatului decedat soþia supravieþuitoare în nume propriu ºi în calitate de reprezentant al copilului minor, exprimându-ºi votul cu privire la majorarea capitalului social. Soþia supravieþuitoare are drept de vot în adunarea generalã a asociaþilor în nume propriu ºi ca reprezentantã a minorului asociatului decedat? Motivaþi soluþia. 121. În actul constitutiv al SC „L” SRL s-a prevãzut cã modificarea actului constitutiv poate fi decisã cu votul asociaþilor care reprezintã majoritatea calificatã a capitalului social. Având în vedere dispoziþia cuprinsã în art. 192 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã, hotãrârea de modificare a actului constitutiv trebuie sã fie adoptatã de toþi asociaþii? 122. Retragerea dintr-o societate comercialã este prevãzutã de legiuitor pentru asociaþii din societatea în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã (art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã). Cu toate acestea existã posibilitatea legalã ca ºi acþionarii dintr-o societate pe acþiuni sã se retragã? 123. Care sunt drepturile cuvenite acþionarilor retraºi din societate? 124. S.M. ºi S.E., soþi, au hotãrât sã constituie o societate comercialã – SRL – în care sã aducã la capitalul social un imobil, respectiv apartamentul

484

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

situat în imobilul din Str. Florilor nr. 10, apartament cumpãrat de cei doi soþi în timpul cãsãtoriei. În schimbul aportului la capitalul social al imobilului bun comun fiecare soþ a primit în mod egal pãrþi sociale. Soþii se pot asocia pentru a constitui o societate comercialã? Este necesarã împãrþirea bunurilor comune pentru a fi aduse la capitalul social? Faptul cã imobilul a fost adus la capitalul social în schimbul cãruia soþii au primit pãrþi sociale în procent de 50% fiecare înseamnã o partajare convenþionalã a bunurilor comune, operaþiune interzisã de legiuitor potrivit art. 30 alin. (2) din Codul familiei? 125. SC „MN” SRL, în calitate de debitoare, a solicitat respingerea cererii introductive de faliment formulatã de creditoarea SC „FG” SA, arãtând cã în ultimele douã luni nu a mai efectuat plãþi cãtre creditori deoarece el însuºi are de încasat mai multe creanþe de la debitorii proprii. Totodatã, debitoarea a motivat cererea de respingere a acþiunii arãtând cã în patrimoniul propriu existã mai multe bunuri mobile ºi imobile pe care creditorii le pot urmãri silit, potrivit dreptului comun, pentru a-ºi îndestula creanþele. Cererea formulatã de debitoare de respingere a acþiunii creditorilor este întemeiatã? 126. Arãtaþi care sunt principalele atribuþii jurisdicþionale ale judecãtorului sindic în procedura insolvenþei. 127. Împotriva SC „AC” SA în calitate de debitor s-a deschis procedura de insolvenþã, la cererea creditorilor SC „OP” SRL ºi SC „PV” SA, desemnându-se prin hotãrârea de deschidere a procedurii în calitate de administrator judiciar numitul M.A. Pentru data de 30 septembrie 2006 a fost convocatã adunarea creditorilor de cãtre creditorii ale cãror creanþe reprezintã 20% din valoarea totalã a acestora. În cuprinsul convocãrii, creditorii au menþionat cã la adunare se va discuta despre posibilitatea admiterii planului de reorganizare depus de cãtre debitor, cât ºi alte probleme care vor fi trecute pe ordinea de zi în ziua desfãºurãrii adunãrii generale. La adunare s-au prezentat creditorii ale cãror creanþe reprezintã 75% din totalul acestora, hotãrând respingerea planului de reorganizare a activitãþii debitorului.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

485

Împotriva hotãrârii adoptate de creditorii prezenþi, debitorul a formulat acþiune în anulare pentru urmãtoarele motive: 1. Adunarea creditorilor nu putea fi convocatã decât de administratorul judiciar sau de lichidator, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006; 2. Ordinea de zi a ºedinþei nu prevede în mod expres toate problemele care vor fi discutate; 3. Unii dintre creditori au fost reprezentaþi de terþe persoane, fãrã a avea procurã specialã. Acþiunea în anularea hotãrârii adoptate de adunarea creditorilor este legalã? 128. Care sunt condiþiile legale pe care trebuie sã le îndeplineascã o persoanã fizicã sau juridicã pentru a fi desemnatã ca administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenþei? 129. Raportul întocmit de administratorul judiciar desemnat în cadrul procedurii insolvenþei trebuie sã conþinã elemente, date privind situaþia patrimoniului debitorului ºi a activitãþii sale. Ce aspecte trebuie menþionate în cuprinsul raportului administratorului? 130. Definiþi starea de „insolvenþã” potrivit Legii nr. 85/2006. 131. Care sunt condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã creanþele creditorilor pentru a putea fi declanºatã procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului? 132. Delimitaþi conceptul de „insolvenþã” de cel de „insolvabilitate” ºi de „refuz de platã”. 133. În cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cauþiuni este obligatorie? Care este consecinþa nedepunerii cauþiunii? 134. Care sunt principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului? 135. Stabiliþi valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmaþii: „Deschiderea procedurii insolvenþei are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare

486

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

constând în dreptul de a-ºi conduce activitatea, de a-ºi administra bunurile (averea) ºi de a dispune de ele”: a) adevãrat; b) fals. 136. Indicaþi categoriile de acte juridice încheiate de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenþei, acte în care prestaþia debitorului depãºeºte vãdit pe cea primitã. 137. Indicaþi trei categorii de acte juridice încheiate de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenþei, acte care sunt supuse anulãrii. 138. Contractul de închiriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiinþat în cadrul procedurii insolvenþei? 139. Care sunt categoriile de creanþe bugetare exceptate de la procedura de verificare prevãzutã de Legea nr. 85/2006? 140. Care sunt efectele decãderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creanþelor în cadrul procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, prevãzutã de Legea nr. 85/2006? 141. Care este conþinutul planului de reorganizare a activitãþii debitorului, conform Legii nr. 85/2006? 142. Precizaþi care sunt regulile potrivit cãrora se voteazã planul de reorganizare a activitãþii debitorului de cãtre creditori. 143. Ce efecte produc votarea ºi confirmarea planului de reorganizare a activitãþii debitorului, potrivit Legii nr. 85/2006? 144. Indicaþi situaþiile în care judecãtorul sindic dispune intrarea în faliment a debitorului aflat în stare de insolvenþã. 145. SC „X” SRL este supusã procedurii falimentului ºi are cinci creditori, din care unul „Y” ºi-a asigurat creanþa printr-un gaj asupra a douã automobile din patrimoniul debitorului. În urma scoaterii la vânzare a automobilelor s-a obþinut suma de 100.000 lei, insuficientã pentru acoperirea integralã a creanþei creditorului „Y”, creanþã de 300.000 lei.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

487

Cum îºi va recupera diferenþa de creanþã creditorul care a beneficiat de o garanþie realã imobiliarã (gaj)? 146. Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obþinute în urma lichidãrii averii debitorului? 147. Care sunt efectele hotãrârii judecãtoreºti ale închiderii procedurii falimentului? 148. Definiþi infracþiunea de bancrutã frauduloasã. 149. Arãtaþi ce efecte produce înregistrarea în registrul comerþului a firmei ºi a celorlalte date cu privire la calitatea de comerciant a celui care solicitã înregistrarea. 150. SC „BM” SRL s-a constituit cu doi asociaþi, respectiv „SL” ºi „VN”, cu participare egalã la capitalul social, fiecare deþinând un procent de 50% din totalul pãrþilor sociale. Asociatul „SL” cesioneazã în totalitate pãrþile sociale celuilalt asociat, încheindu-se contractul de cesiune de pãrþi sociale fãrã ca operaþiunea de cesiune sã fie înregistratã în registrul comerþului. Contractul de cesiune de pãrþi sociale este opozabil ºi faþã de terþele persoane sau produce efecte numai între asociaþi? 151. Care sunt categoriile de persoane care au obligaþia sã cearã înmatricularea în registrul comerþului a activitãþii pe care o desfãºoarã ºi totodatã sã solicite înscrierea de menþiuni în registrul comerþului? 152. Care este regimul juridic al încheierilor pronunþate de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului privitoare la înmatricularea sau la orice alte înregistrãri în registrul comerþului? 153. Care este instanþa de judecatã competentã sã soluþioneze recursul îndreptat împotriva încheierii pronunþate de judecãtorul delegat la oficiul registrului comerþului? 154. Cine poate solicita radierea din registrul comerþului a înmatriculãrilor sau a menþiunilor efectuate? 155. Definiþi fondul de comerþ ºi arãtaþi care este temeiul juridic.

488

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

156. Delimitaþi „fondul de comerþ” de noþiunea de „sucursalã”. 157. Definiþi firma ºi arãtaþi care sunt caracterele (trãsãturile) acesteia. 158. Comparaþie între clientelã ºi vadul comercial. 159. SC „OM” SRL a încheiat un contract de împrumut bancar garantând creditul cu mãrfurile aflate în magazinul situat chiar la sediul societãþii. Ulterior perfectãrii contractului de împrumut (credit) ºi al contractului de garanþie realã mobiliarã, mãrfurile au fost vândute urmând ca preþul sã fie încasat în termen de 30 de zile de la predare. Este valabil contractul de vânzare-cumpãrare privind mãrfuri care fac obiectul unei garanþii reale mobiliare (gaj)? 160. Care este deosebirea dintre aportul în societate al fondului de comerþ ºi vânzarea acestuia? 161. În situaþia în care un contract de garanþie realã mobiliarã (gaj) este anulat pentru eroare-viciu de consimþãmânt, înscrierea garanþiei în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare are ca efect valabilitatea contractului? Explicaþi rãspunsul. 162. Este admisibilã cesiunea contractului de locaþiune asupra fondului de comerþ? 163. O persoanã fizicã A.M. împrumutã de la o bancã o sumã de bani. Pentru a acorda creditul, banca îi cere un garant personal care sã se oblige sã plãteascã în cazul în care A.M. nu ramburseazã creditul. În aceste condiþii A.F. se obligã, în calitate de fidejusor, alãturi de A.M. Termenul de rambursare a expirat, iar A.F. este urmãrit la platã atât pentru creditul nerambursat, cât ºi pentru dobânzile aferente. Ce sumã va fi þinut sã plãteascã fidejusorul? Argumentaþi. 164. Societatea comercialã „Carol” SA a început sã distribuie dividende acþionarilor pentru anul 2004 începând cu data de 4 martie 2005. Acþionarul A.M., constatând cã nu-ºi primeºte dividendele, a acþionat în judecatã societatea comercialã la data de 17 aprilie 2005. De la ce datã poate cere ºi dobânzi de întârziere? Argumentaþi soluþia aleasã.

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

489

165. AVAS încheie un contract de vânzare-cumpãrare de acþiuni cu Compania Aneida Internaþional SA. Nerespectarea unor obligaþii contractuale dã naºtere unei neînþelegeri între pãrþi. Cãrei instanþe urmeazã sã se adreseze pãrþile: instanþei de contencios administrativ sau instanþei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. 166. A.M. încheie un contract de asigurare de viaþã cu SC „CAROM” SA obligându-se sã-i plãteascã trimestrial primele de asigurare. Pentru cã nu ºi-a respectat obligaþia de platã, societatea de asigurãri intenteazã o acþiune judecãtoreascã împotriva lui A.M. Cãrei instanþe i se va adresa asiguratorul, celei civile sau celei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. 167. Regia autonomã de Gospodãrie Comunalã Galaþi ºi asociaþia de locatari nr. 600 din Galaþi încheie un contract pentru executarea de lucrãri de reparaþie a instalaþiei de încãlzire, canalizare, apã rece, apã caldã ºi menajerã la douã blocuri. Pentru nerespectarea obligaþiilor contractuale, asociaþia de locatari, în calitate de reclamantã, se va adresa instanþei civile sau celei comerciale? Motivaþi soluþia aleasã. 168. A.T., comerciant, cumpãrã la data de 1 octombrie 2004 o garsonierã. La data de 20 decembrie 2004 o vinde, iar în 15 ianuarie 2005 îºi cumpãrã o nouã garsonierã. Au vânzãrile-cumpãrãrile încheiate de comerciant naturã comercialã? Argumentaþi soluþia aleasã. 169. A.T. ºi B.T., cãsãtoriþi, având doi copii minori de 16, respectiv 17 ani vor sã desfãºoare o activitate economicã având ca obiect comerþul cu flori, în cadrul unei asociaþii familiale. Potrivit reglementãrilor în vigoare, este posibilã constituirea acesteia? Motivaþi soluþia aleasã. 170. A.T. a fost condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru evaziune fiscalã pe când desfãºura o activitate economicã în mod independent.

490

TESTE GRILÃ... Drept comercial – experþi contabili

Poate el sã se constituie ca reprezentant al unei