మీ కంప్యూటరుకు తలుగు నరపడం ె ే ఎందుకు, ఎలా?

ీ ీ ి తలుగు బ్ాాగరులు, వికపడయనులు ె http://groups.google.com/group/telugublog

సమరపణ:

, ? ? ? ,

, ,

?

, , , , , , , , , , ,

?

,

?

,

2001 , ,

,

,

,

,

,

,

,

?

, , , , , , , , ,

2001 200 , , , , , , , , , , ,

, ,

http://te.wikipedia.org. , , , , , 15 , ,

, , 25

, ,

, ,

,

,

,

,

,

,

,

, ,

?

, ? , ,

, , ?

,

?

, ,

, , ,

,

?

,

, ? ,

,

? , , " , ,

2006

5

http://www.eenadu.net/archives/archive-5-11-2006/htm/weekend.asp 12

, ,

,

,

?

? "

, . , 200 , , , , !

, , ; , , ,

http://telugubloggers.blogspot.com/ http://blogsearch.google.com)

http://rohiniprasadkscience.blogspot.com/).

http://veeven.com/koodali

http://www.telugubloggers.com

,

,

, ,

,

,

,

,

,

, ,

,

,

,

,

; , (http://te.wikipedia.org)

3 , , , , http://mumbaihelp.blogspot.com

80

,

,

   

http://www.blogger.com/start http://wordpress.com/ http://spaces.live.com/ http://www.sulekha.com/blogs/ ? http://groups.google.com/group/telugublog/)

!

Operating System)

XP XP XP

:

ME, 1. i. ii. winzip iii. unzip

:

http://www.kavya-nandanam.com/Pothana kPothana kPothana kzip zip unzip Unzip

zip

http://www.winzip.com Pothana.ttf Vemana.ttf

C:\Windows\Fonts C:\WINNT\Fonts) 2. Internet Explorer http://www.microsoft.com/windows/ie/ie downloads/critical/ie sp defa ult.mspx IE6 SP1

3.

http://www.dlldump.com/download-dllfiles_new.php/dllfiles/U/USP usp10.dll DLL/ download.html

4.

usp10.dll

c:\Program Files\Internet Explorer

లినక్సు లినక్సు 1. 2. http://www.kavya-nandanam.com/Pothana kPothana kVemana.ttf 3. http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ zip zip unzip Pothana.ttf ~/.fonts Pothana kzip

http://groups.google.com/group/telugublog

http://lekhini.org

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful