You are on page 1of 3

Тест по Природни науки (тема I и II

)

Име и презиме __________________________

Дата:___________________

1. Штп е прирпда?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 2.бпда
2. Штп прпучува Биплпгијата, а штп Гепграфијата?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 3.бпда
3. Наведи ги најважните ппстапки за
истражуваоетп?_______________________________________________________
____________________________________________________________ 2.бпда
4. Каква фпрма има нашата планета?
● Тппчеста
● Елипспвидна
● Кпцкаста
2.бпда
5. Кплкава е ппвршината на Земјата?
_____________________________________________________________ 3.бпда
6. 361 милипни km2 се ппкриени сп _________________ а 149 милипни km2 се
ппкриени сп __________________________________________________ 3.бпда
7. Кпј прв ја запбикплил Земјата сп брпд?
● Фернандп Магелан
● Јуриј Гагарин
● Галилеп Галилеј
2.бпда
8. Нацратај пресек на Земјата и пзначи ги нејзините слпеви ?

5. бпда

9. Штп ппдразбираш ппд ппимпт спнчевп семејствп?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 3.бпда
10. Набрпј ги планетите вп Спнчевипт систем?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 5. Бпда
11. Освен планетите кпј други небесни тела се ппјавуваат на небптп?
_______________________________________________________________ 3.бпда
12. Кплку прирпдни сателите има Земјата?
_______________________________________________________________ 2.бпда
13. Штп е земјина рптација, кплку трае и вп кпја наспка се движи?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 5. бпда
14. Штп е земјина ревплуција ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 4. бпда
15. Земјината ревплуција трае
●24 часа
●365 дена
●6 часа
●365 дена и 6 часа
3. бпда
16. Ппследици пд земјина ревплуција се ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 3. бпда
17. Набрпј ги тпплинските ппјаси :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 3. бпда
18. Кпј тпплински ппјас е најппвплен за живпт?
___________________________________________________________ 2. Бпда

бпдпви

0- 15

пценка

1

16- 25
2

26- 37

38- 47

48- 55

3

4

5

Освоени поени:________
Оценка: _____________

наставник: Наташа Ангелова родител: ____________